Základná škola Mateja Lechkého
Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
Implementácia národného štandardu
finančnej gramotnosti verzie 1.1 účinného od
1. septembra 2014
v podmienkach ZŠ Mateja Lechkého
Školský rok: 2014/2015
Finančná gramotnosť je schopnosť vyuţívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne
riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoţivotné finančné zabezpečenie
seba a svojej domácnosti. Je zameraná tak, aby riešila celospoločenskú osvetu vo vzťahu:





k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej sfére,
k pochopeniu bohatstva a chudoby,
k hodnotovej orientácii k peniazom,
k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi,
k osobným a rodinným modelom zabezpečenia osobných potrieb.
Hlavné témy:
1. Človek vo sfére peňazí
Celková kompetencia:
Posúdenie významu trvalých ţivotných hodnôt, zváţenie vplyvu peňazí na ich
zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie ţivotných priorít a východísk
zabezpečenia ţivotných potrieb.
Čiastkové kompetencie:
1. Vyhodnotiť trvalé ţivotné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi ţivotnými potrebami a
financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.
2. Pochopiť vzťah ľudská práca–peniaze a etickú súvislosť medzi bohatstvom a chudobou.
3. Osvojiť si, čo znamená ţiť hospodárne.
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
Celková kompetencia:
Pouţívanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.
Čiastkové kompetencie:
1. Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.
2. Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov.
3. Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých peňazí a ochrany
finančných záujmov EÚ.
4. Prijímať finančné rozhodnutia zvaţovaním alternatív a dôsledkov.
5. Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záleţitostiach.
6. Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie ţivotných potrieb príjem a práca
Celková kompetencia:
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní ţivotných potrieb jednotlivca a rodiny.
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
Čiastkové kompetencie:
1. Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.
2. Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania ţivotných
potrieb a základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti.
3. Identifikovať zdroje osobných príjmov.
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Celková kompetencia:
Organizovanie osobných financií a pouţívanie rozpočtu na riadenie hotovosti.
Čiastkové kompetencie:
1. Vypracovať osobný finančný plán.
2. Popísať spôsob pouţívania rôznych metód platenia.
3. Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.
4. Vysvetliť daňový a odvodový systém.
5. Zváţiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.
5. Úver a dlh
Celková kompetencia:
Udrţanie výhodnosti, poţičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.
Čiastkové kompetencie:
1. Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.
2. Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlţením alebo ako ich zvládnuť.
3. Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov.
6. Sporenie a investovanie
Celková kompetencia:
Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.
Čiastkové kompetencie:
1. Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.
2. Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha pri plnení
finančných cieľov.
3. Zhodnotiť investičné alternatívy.
4. Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.
7. Riadenie rizika a poistenie
Celková kompetencia:
Pouţívanie primeraných stratégií riadenia rizík.
Čiastkové kompetencie:
1. Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie..
2. Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným
(komerčným) poistením.
3. Charakterizovať komerčné poistenie.
Implementácia do jednotlivých predmetov a tém
podľa ročníkov - ISCED 1
HLAVNÉ TÉMY A ČIASTKOVÉ
KOMPETENCIE
1
Človek vo sfére peňazí
1/1
Vyhodnotiť trvalé ţivotné hodnoty a
osvojiť si vzťah medzi ţivotnými
potrebami a financiami ako
prostriedku ich zabezpečenia.
Ţiak je schopný:
Pomenovať základné ľudské
potreby a základné ľudské hodnoty.
Opísať postavenie členov rodiny pri
zabezpečovaní ţivotných potrieb.
1/2
Pochopiť vzťah ľudská práca –
peniaze a etickú súvislosť medzi
bohatstvom a chudobou.
Ţiak je schopný:
Zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s
prácami v domácnosti. Rozlíšiť na
príkladoch zo svojho okolia, čo
znamená byť bohatý alebo
chudobný.
ROČ
NÍK
PRED
MET
1.
SJL
Vyvodenie písmena E, e
1AJ
Rodina, Vianočné sviatky
PDA
Ja a zdravá výţiva, Moje telo
VYV
Akčné vytváranie
TEV
Rytmická gymnastika a tance
UČIVO (TÉMA)
IFV
Komunikácia prostredníctvom IKT - Vyuţívanie internetu
SJL
Najsladšia mandarínka
VLA
Práca a zábava, Rodina a príbuzní, Predvianočný čas,
Vianoce, Starostlivosť o zdravie
PDA
Zdravie a choroba
MAT
Počítame do 20 s prechodom cez základ 10,
Precvičovanie, slovné úlohy
3.
VLA
Krajina
4.
PDA
Jednoduché stroje; Pátrame po tom, čo je elektrická
energia
VLA
Cestujeme, Mestá a dediny
2.
1.
2.
3.
4.
1AJ
Stravovanie
MAT
Prirodzené čísla 1 aţ 20, Pojem čísla 0
SJL
Čítanie o rodine -Jogurtovo jahodová zmrzlina
1AJ
Rodina, Číslovky 1 – 8
PDA
Poľné a lúčne rastliny
VYV
Ukáţky umenia, Ilustrácia rozprávky
TEV
Pohybové hry
HUV
Kováč kuje mechy duje, Bola babka
VLA
Obyvatelia obce, Starostlivosť o ţivotné prostredie,
Starostlivosť o zdravie, Sluţby v obci, Obchodná sieť
SJL
Upratovačka a rozhadzovači, O troch grošoch, Janko
Hraško, Prosba a ţelanie
MAT
Počítanie do 100 – sčítanie a odčítanie celých desiatok
HUV
Bol jeden gajdoš, Na sluhu
MAT
Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000
VYV
Podnety dizajnu – Novotvar, Tradície a identita / kultúrna
krajina
VLA
Ako vzniká mapa, Prečo sa ľudia usadili na našom území
1AJ
Osobné údaje, Vzťahy v rodine
SJL
O bohatom palci, Dievčatko so zápalkami, Ľudové
rozprávky
PDA
Zdroje vody, Objavujeme teplo a svetlo - Zdroje tepla
a svetla na zemi
HUV
Slovenská ľudová - Šijeme vrecia, šijeme
SJL
O načisto hlúpej krajine, Mimočítankové čítanie
MAT
Usporiadanie čísel od 1 do 10 000, Násobenie a delenie
v číselnom obore do 20
VYV
Tešíme sa na Vianoce, Tradície
HUV
Ľudová pieseň - Pokapala na salaši slanina, Bol jeden
gajdoš
PDA
Elektrická energia, Jednoduché stroje
VLA
Cestujeme, Mestá a dediny, Ţivot na dedine
1/3
Osvojiť si, čo znamená ţiť
hospodárne
Ţiak je schopný:
Uviesť príklady hospodárneho
zaobchádzania s vecami,
hospodárneho správania sa vo
svojom okolí ( domácnosť, škola,
obec).
1.
SJL
Čítanie o rodine, Tajomstvo hračiek
MAT
Prirodzené čísla 1 aţ 20, Sčítanie a odčítanie do 10
PDA
Ja a čas
TEV
SJL
Prípravné cvičenia s riekankami
Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch (chrániť si
veci svoje i iných)
O červenom smreku, Rozhovor
ETV
2.
3.
4.
ETV
Pomoc, darovanie, delenie sa
PDA
Zdroje vody, Objavujeme teplo a svetlo,
Horenie – tepelná izolácia domov
IFV
Informácie okolo nás – Grafický editor RNA
PDA
Elektrická energia, Pátrame po stopách ţivočíchov,
Pátrame po ţivote rastlín
2
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
2/1
Prevziať zodpovednosť za osobné
a finančné rozhodnutia
Ţiak je schopný:
Uviesť príklady finančných
rozhodnutí a ich moţných
dôsledkov.
2/2
2/3
2/4
MAT
Prirodzené čísla 1 aţ 20, Tvorenie a čítanie
dvojciferných čísel
2.
VLA
Naša bezpečnosť
TEV
Pohyb na ľade - kĺzanie a hry na ľade
SJL
Tvorba otázok – ţiadosť o informáciu
MAT
Opakovanie učiva 2. roč., Sčítanie a odčítanie do 100
SJL
Inzerát, Diskusia - názor
3.
1AJ
Domov a bývanie
Nájsť a vyhodnotiť informácie
z rôznych zdrojov
3.
MAT
Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000, Práca
s peniazmi
SJL
Ţiak je schopný:
Uviesť príklady prečo sa oplatí
jednotlivcovi byť dobre finančne
informovaný. Opísať zdroje
finančných informácií.
Posúdiť význam boja proti korupcii,
ochrany proti praniu špinavých
peňazí a ochrany finančných
záujmov EÚ.
4.
MAT
ETV
Vyjadrenie vlastnej túţby, Reklama
Vytváranie stĺpcových diagramov, Riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické
myslenie
Reálne a zobrazené vzory
SJL
Tvorba otázok – ţiadosť o informáciu
VLA
Rodina, obec
SJL
Reklama, Inzerát
VYV
ETV
Reliéf mince
Riešenie konfliktov
IFV
Bezpečné správanie sa na internete
SJL
Diskusia, Názor
Ţiak je schopný:
Navrhnúť spôsoby riešenia situácií,
v ktorých sa stretli s klamstvom,
podvodom, nečestným správaním.
Prijímať finančné rozhodnutia
zvaţovaním alternatív a dôsledkov
Ţiak je schopný:
Zoradiť osobné ţelania/potreby
podľa ich dôleţitosti. Stanoviť si
merateľné krátkodobé finančné ciele.
2/5
1.
Určiť rôzne spôsoby komunikácie o
finančných záleţitostiach.
2.
3.
4.
2.
Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla
bez prechodu cez základ 100, Riešenie slovných úloh
SJL
SJL
Prosba, ţelanie
Vybrané slová po P
2.
VLA
Spomíname na našich predkov, Ţivot našich predkov
SJL
O troch grošoch
PDA
Elektrická energia
SJL
Diskusia, Názor
MAT
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
IFV
Komunikácia prostredníctvom IKT (ochrana osobných
údajov, vyhľadávanie informácií)
2.
SJL
3.
VLA
Prosba, ţelanie, Ţiadosť o informáciu
Slovensko
ETV
Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov
4.
Stručne zhrnúť hlavné nástroje na
ochranu spotrebiteľa
Predvianočný čas
3.
Ţiak je schopný:
Uviesť jednoduché príklady, ako sa
môţu osobné informácie dostať k
nepovolaným osobám. Opísať
moţné dôsledky odhalenia
vybraných osobných informácií.
2/6
VLA
MAT
Ţiak je schopný:
Uviesť príklady moţností na vrátenie
výrobkov v miestnych obchodoch.
Jednoducho opísať základné práva
spotrebiteľov.
4.
IFV
Informácie okolo nás – práca na projekte (reklama na
cestovnú kanceláriu)
3
Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie ţivotných potrieb - príjem a práca
3/1
Poznať a harmonizovať osobné,
rodinné a spoločenské potreby
1.
2.
Ţiak je schopný:
Pomenovať osobné a rodinné
potreby.
3.
4.
3/2
3/3
Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné
predpoklady z hľadiska
uspokojovania ţivotných potrieb
a základné otázky úspešnosti vo
finančnej oblasti
Ţiak je schopný:
Opísať vzťah povolanie zamestnanie. Vysvetliť príklady
úspešnosti a neúspešnosti človeka v
ţivote vo všeobecnosti.
Identifikovať zdroje osobných
príjmov
1.
SJL
Vyvodenie hlásky C, c
TEV
Pohybové hry
VLA
Starostlivosť o zdravie
1AJ
Ovocie
ETV
Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
VYV
Podnety dizajnu – grafický dizajn, symbol
SJL
Bebek z Krásnej Hôrky
SJL
Zariaďovanie bytu, Predpona
VYV
Drotárstvo, Tradície
PDA
Elektrická energia, Jednoduché stroje
1AJ
Rodina a spoločnosť
SJL
Čítanie o rodine, Vysvedčenie
MAT
Prirodzené čísla 1 aţ 20, Pojem čísla 7
VYV
Hra na zberateľa, archeológa, kozmonauta a botanika
Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch (chrániť si
veci svoje i iných)
Ľudia v mojom okolí, Sluţby, kultúra a šport
ETV
2.
VLA
3.
VLA
Pätnásť múdrych doktorov, Kominári - čierny chlapi
Prečo chodíme do školy
4.
SJL
Diskusia, Názor
2.
MAT
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
3.
SJL
Vyjadrenie vlastnej túţby
4.
PVC
Vianočné tradície – zhotovovanie výrobkov na vianočnú
burzu
SJL
Diskusia, Názor
SJL
Ţiak je schopný:
Opísať svoju predstavu, čo sú osobné
príjmy človeka.
4
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
4/1
Vypracovať osobný finančný plán
2.
VLA
Predvianočný čas, Vianoce, Rodina
1AJ
Narodeninová oslava
Ţiak je schopný:
Roztriediť výdavky na domácnosť a
príjmy v domácnosti.
3.
MAT
Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000,
Zaokrúhľovanie
4/2
4/3
Popísať spôsob pouţívania rôznych
metód platenia
Ţiak je schopný:
Opísať, za čo všetko rodičia v
domácnosti platia. Vysvetliť
pouţívanie peňazí v beţných
situáciách (hotovostná a
bezhotovostná forma peňazí).
Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní
o nákupe
Ţiak je schopný:
Porovnať ceny rovnakého výrobku v
dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť
zodpovedné rozhodovanie,
primerané osobnému veku, pri
nákupe.
4.
SJL
Diskusia
PDA
Jednoduché stroje
1.
MAT
Prirodzené čísla 1 aţ 20, Sčítanie a odčítanie do 10
2.
VLA
Domov
SJL
Rozhovor
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
MAT
VLA
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000
Slovensko
4.
PDA
Jednoduché stroje
1.
MAT
Prirodzené čísla 1 aţ 20, Slovné úlohy
IFV
Bezpečné správanie na internete
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
3.
2.
MAT
MAT
3.
MAT
Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 – Práca
s kalkulačkou
4.
MAT
Zaokrúhľovanie čísel na stovky, Počítanie so
zaokrúhľovanými číslami
IFV
Prezentovanie výsledkov vlastnej práce
4/4
Vysvetliť daňový a odvodový systém.
4/5
Zváţiť príspevky na darcovstvo
a filantropiu
Ţiak je schopný:
Opísať na jednoduchých príkladoch
význam vzájomnej pomoci a
charitatívnych aktivít.
5
Úver a dlh
5/1
Identifikovať náklady a prínosy
jednotlivých typov úverov
5/2
Ţiak je schopný:
Vymedziť situácie, kedy si človek
predmety nakupuje a kedy si ich
poţičiava. Zdôvodniť voľbu nákupu
alebo poţičania si predmetu
Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť
problémom so zadlţením, alebo
ako ich zvládnuť
1.
ETV
Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch
2.
SJL
Prosba, ţelanie
VLA
Rodina, obec
ETV
Iniciatíva vo vzťahu k iným
3.
1AJ
Človek a príroda
4.
VYV
Podnety rôznych oblastí poznávania sveta
2.
MAT
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
3.
SJL
Diskusia - názor
MAT
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Reliéf mince
VYV
1.
ETV
2.
SJL
VLA
Riešenie problémov
Rodina, Obec
SJL
Diskusia, názor
VYV
Reliéf mince
ETV
Pomoc, darovanie, delenie
SJL
Diskusia, Názor
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie, Násobenie a delenie v obore
násobilky
Rodina, Obec
ETV
5/3
Ţiak je schopný:
Porozprávať o tom, čo môţe nastať
pri poţičiavaní si cenných predmetov
alebo peňazí. Opísať, aké vlastnosti
by mal mať človek, ktorý si poţičiava
obľúbenú osobnú vec. Opísať
postup, ako si môţe človek opätovne
získať dôveru poţičiavajúceho, ak
stratil alebo poškodil poţičanú vec
Mať základné informácie o
jednotlivých druhoch spotrebných
úverov
Ţiak je schopný:
Vysvetliť, ţe peniaze sa dajú
poţičať vo finančných inštitúciách.
6
Sporenie a investovanie
6/1
Diskutovať o tom, ako sporenie
prispieva k finančnej prosperite
Ţiak je schopný:
Opísať svoju predstavu o tom, ako
človek môţe sporiť.
6/2
6/3
6/4
Vysvetliť, akým spôsobom
investovanie zhodnocuje majetok a
pomáha pri plnení finančných cieľov
Ţiak je schopný:
Uviesť svoju predstavu o tom, čo je
moţné povaţovať za investíciu.
(zamerať sa aj na nemateriálnu
stránku.
Zhodnotiť investičné alternatívy
Vysvetliť spôsob regulácie a
dohľadu nad finančnými trhmi
3.
4.
Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch (chrániť si
veci svoje i iných)
Rozhovor
MAT
2.
VLA
3.
MAT
VLA
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Slovensko
4.
MAT
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
1.
MAT
Prirodzené čísla 1 aţ 20, Sčítanie a odčítanie do 8
2.
VYV
Hra na zberateľa starých nefunkčných predmetov
HUV
Pôjdeme my do lesíka
VYV
Môj vysnívaný dom, Hrad Zámok ...
SJL
Ako si zima našetrila snehu
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100,
Aplikačné úlohy
Objavujeme ľudské telo - Opakovanie
MAT
3.
PDA
4.
MAT
Riešenie slovných úloh, Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel do 10 000
2.
3.
4.
SJL
Ako si mačky kúpili televízor
ETV
Riešenie problémov
MAT
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
ETV
Pomoc, darovanie, delenie
MAT
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
7
Riadenie rizika a poistenie
7/1
Vysvetliť pojem riziko a pojem
poistenie
Ţiak je schopný:
Uviesť príklady rizík, ktorým môţu
čeliť jednotlivci a domácnosti.
7/2
Charakterizovať verejné poistenie
a vysvetliť rozdiel medzi verejným
a súkromným (komerčným)
poistením.
Ţiak je schopný:
Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú
poistiť. Na jednoduchých príkladoch
názorne ukázať, ako poistenie
funguje.
7/3
1.
HUV
Uţ je zima, uţ je tu
TEV
Kondičné cvičenia a súťaţe s vyuţitím náradia a náčinia
2.
TEV
Pohybové hry v prírode, Turistika a pohyb v letnej
prírode
4.
DOV
Autonehoda
SJL
Vyvodenie hlásky č, Č
VYV
1.
VLA
Škola v galérií – rozprávanie o galérii
Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch (chrániť si
veci svoje i iných)
Bezpečná cesta do školy, Starostlivosť o zdravie
PDA
Zdravie a choroba
DOV
Prevencia pred úrazmi
TEV
Poradové a organizačné cvičenia, Zásady bezpečnosti
MAT
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
ETV
2.
4.
Charakterizovať komerčné
poistenie.
Implementácia do jednotlivých predmetov a tém
podľa ročníkov - ISCED 2
HLAVNÉ TÉMY A ČIASTKOVÉ
KOMPETENCIE
1
Človek vo sfére peňazí
1/1
Vyhodnotiť trvalé ţivotné hodnoty a osvojiť
si vzťah medzi ţivotnými potrebami a
financiami ako prostriedku ich
zabezpečenia.
Ţiak je schopný:
Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním
trvalých ţivotných hodnôt a uspokojovaním
ţivotných potrieb. Vysvetliť na konkrétnych
príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku
na zabezpečenie ţivotných potrieb.
ROČ
NÍK
PRED
MET
5.
MAT
Počítame na kalkulačke, Počítame v €
a centoch
2RJ
Nakupovanie
SJL
Matej kráľ a bača
6.
7.
8.
9.
1/2
Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze
a etickú súvislosť medzi bohatstvom
a chudobou.
5.
UČIVO (TÉMA)
OBN
Rodina
GEG
Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme,
Objavovanie vesmíru a vyuţitie kozmonautiky
SJL
Slovesno-menný prísudok
1AJ
Jedlo
DEJ
Ľudia v pohybe
BIO
Ţivotný štýl - zdravý spôsob ţivota
ETV
Estetické aspekty vzťahu k vlastnej rodine
DEJ
Objavitelia a objavovanie
MAT
Slovné úlohy s percentami, Úrok
CHE
Oxidy v ţivotnom prostredí
1AJ
Obchod a sluţby
NBV
Práca a jej zmysel
DEJ
Slovenské vysťahovalectvo
CHE
Zdroje uhľovodíkov
1AJ
Obchod a sluţby
SJL
Slová podľa spisovnosti
MAT
Slovné úlohy
SEE
Zručnosť pri pestovaní, ošetrovaní
a rozmnoţovaní rastlín
MAT
Počítame v € a centoch, Obchodnícke počty
BIO
Obilniny a krmoviny
2RJ
Číslovky
Ţiak je schopný:
Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze.
Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady
na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej
práce a peňazí).
6.
7.
8.
9.
1/3
Osvojiť si, čo znamená ţiť hospodárne
Ţiak je schopný:
Prijímať finančné rozhodnutia na základe
svojich reálnych moţností.
5.
6.
7.
8.
9.
SJL
Zemský poklad, Príslovie a porekadlo, Čertova
brázda
DEJ
Práca - trest alebo radosť, Detská práca, Ako sa
ţilo v stredoveku, Kde sme bývali v minulosti
a kde dnes
OBN
Krízy v rodine
GEG
Mestá a dediny
INF
Microsoft Word – formátovanie textu
OBN
Môj región
SJL
Leto ako med, Dynamický opis, Balady, Zo
ţivota detí, Zhoda
GEG
Sídla Ameriky, Problémy ţivota ľudí vo veľkých
mestách,
MAT
Riešenie jednod. slovných úloh, Aritmetický
priemer v jednoduchých slovných úlohách
reálneho ţivota
MAT
Kladné a záporné celé čísla a desatinné číslo
CHE
Hasenie horiacich látok,
Rýchlosť chemických reakcií
BIO
Zloţky potravy
NBV
Hodnota práce a dôstojnosť človeka
ETV
Prosociálne - nezištné správanie, Dobré skutky
TEH
Slovenskí vynálezci, Surovina, materiál,
polovýrobok
GEG
Hospodárstvo Afriky
DEJ
Mestské výsady – privilégiá, Zlatá baňa Uhorska
MAT
Slovné úlohy s percentami, Úrok
CHE
Ţelezo, Redoxné reakcie
ETV
Ekonomika a etické hodnoty
MAT
Kladné a záporné celé a des. čísla – slovné
úlohy
BIO
Katastrofické geologické procesy
NBV
Mať alebo byť, Spoločné dobro
SEE
Zásady pestovania a ošetrovania rastlín
Projekty – sadenie, polievanie, okopávanie
1AJ
Človek a spoločnosť - Zamestnanie
SEE
Zručnosti pri pestovaní, ošetrovaní
a rozmnoţovaní rastlín
MAT
Písomné delenie
OBN
Poslanie a funkcia rodiny
DEJ
Ako sa ţilo na úsvite dejín
MAT
Sčítanie a odčítanie des. čísel spamäti, písomne
a na kalkulačke, Násobenie a delenie des. čísla
SJL
Bájky
OBN
Európska únia
GEG
Čo sme sa naučili o Afrike a Ázii
DEJ
Svetové hospodárstvo a nové usporiad. štátov
FYZ
Energia zo Slnka
2NJ
Ochrana ţivotného prostredia
TEH
Výpočet spotreby EE, Úspory EE
SEE
Zásady pestovania a ošetrovania rastlín
Projekty – sadenie, okopávanie, odburiňovanie
GEG
Práca s mapou, Geografické súradnice.,
rovnobeţky a poludníky, Hospodárstvo,
znečistenie prírody
DEJ
Zápas o kaţdodenný chlieb
FYZ
Elektrická práca, elektrický príkon, Elektrická
energia a jej premeny
2
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
2/1
Prevziať zodpovednosť za osobné
a finančné rozhodnutia
5.
2RJ
V obchode
OBN
Ekonomická funkcia rodiny
MAT
Riešenie jednoduchých kontextových úloh
z reálneho ţivota
SJL
Básne
BIO
Ľudské sídla a ich okolie
DEJ
Civilizácie starého Orientu, Kto ţil
v stredovekom štáte
7.
CHE
Chemická výroba, Voda
8.
BIO
Usadené horniny, Neţivá príroda, Dôsledky
znečisťovania vzduchu, vody a pôdy
2NJ
Vreckové
BIO
Faktory ovplyv. ţivotné prostredie a podmienky
ţivota
6.
Ţiak je schopný:
Uviesť príklady, ako byť finančne
zodpovedným mladým človekom.
Argumentovať na príkladoch úspešných
jednotlivcov plánovanie vlastnej profesijnej
cesty.
9.
2/2
Nájsť a vyhodnotiť informácie z
rozmanitých zdrojov
Ţiak je schopný:
Uviesť silné a slabé stránky internetových
a tlačových zdrojov informácií o
produktoch. Opísať základné typy
bankových produktov.
2/3
2/4
Vreckové
Ako sa stať podnikateľom
5.
BIO
Význam lesných drevín - fotosyntéza
6.
INF
Internet
BIO
List - fotosyntéza
1AJ
Zábava
OBN
Európska únia
7.
TEH
Počítač a technické kreslenie, Vyuţitie internetu
8.
MAT
Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a
diagramov
9.
BIO
Výţiva a dýchanie rastlín
SJL
Výkladový slohový postup
MAT
Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov,
diagramy
Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany
proti praniu špinavých peňazí a ochrany
finančných záujmov EÚ.
6.
INF
Správnosť informácií
ETV
Reálne vzory
8.
ETV
Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok,
Ekonomické hodnoty a etika
Ţiak je schopný:
Vymedziť korupciu ako porušenie zákona
(trestný čin). Vysvetliť pojem pranie
špinavých peňazí. Uviesť príklady
podvodov súvisiacich so zneuţívaním
verejných zdrojov.
9.
OBN
Banky a sporiteľne, Euro na Slovensku,
Základná ekonomická orientácia
Prijímať finančné rozhodnutia zvaţovaním
alternatív a dôsledkov
8.
OBN
Rodinné právo
SJL
Úvaha
ETV
Projekt - Zakladanie firmy, Vzory - Vo svete a
doma
DEJ
OBN
Na ceste k Európskej únii
Druhy sporenia, Osobné financie
Ţiak je schopný:
Zoradiť osobné finančné ciele podľa ich
priority. Zhodnotiť dôsledky finančného
rozhodnutia. Stanoviť si kroky na
dosiahnutie krátkodobých finančných
cieľov.
2/5
2NJ
OBN
Určiť rôzne spôsoby komunikácie o
finančných záleţitostiach.
9.
8.
9.
Ţiak je schopný:
SJL
Čo ovplyvňuje našu budúcnosť?
ETV
Ekonomické cnosti - sporivosť, podnikavosť
SJL
Úvaha
OBN
Peniaze a funkcia peňazí
Vysvetliť moţnosti úniku dôleţitých
osobných informácií. Zhodnotiť dôsledky
zneuţitia osobných informácií. Vysvetliť,
ako komunikácia o finančne významných
záleţitostiach môţe pomôcť predchádzať
konfliktom (finančná inštitúcia, klient).
2/6
Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu
spotrebiteľa
8.
Ţiak je schopný:
Vyhľadať informácie o právach
spotrebiteľov vrátane nároku na
reklamáciu. Charakterizovať pojem
finanční spotrebitelia.
OBN
Reklama a jej následky, Občianske práva
TEH
Elektrické spotrebiče (kúpa, inštalácia,
pouţívanie)
GEG
Cestovný ruch
3.
Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie ţivot. potrieb, príjem a práca
3/1
Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a
spoločenské potreby
Ţiak je schopný:
Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi ţivotnými
potrebami jednotlivca a rodiny. Vysvetliť,
kedy sporiť a kedy si poţičiavať (rozdiel
medzi úsporami a pôţičkou).
5.
6.
7.
8.
9.
3/2
3/3
BIO
Voda a jej okolie
1AJ
Domov a bývanie
OBN
Ekonomická funkcia rodiny
GEG
Pamiatky UNESCO
SJL
Dramatické umenie
BIO
Ţivočíchy prospešné pre človeka
GEG
Zaujímavosti prírody Ameriky
BIO
Partnerské vzťahy a rodina, Vplyv návykových
látok na zdravie človeka
SJL
Asertívna a afektívna komunikácia
1AJ
Mládeţ a svet
OBN
Rodinné právo
CHE
Látky nebezpečné pre človeka
GEG
Cestovný ruch a krásy Slovenska
MAT
Riešenie jednoduchých kontextových úloh
z reálneho ţivota
SJL
Čo sme sa uţ naučili, čo vieme, Zvratné
a nezvratné slovesá
DEJ
Kultúra, veda a umenie v stredoveku
SJL
Slová podľa dobového výskytu
DEJ
Európa humanistov, filozofov a vedcov
SJL
Exupéry – Malý princ
OBN
Základné práva detí
2NJ
Vzdelávanie - školy
GEG
Obyvateľstvo
SJL
H. Stoll - Priamov poklad
Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné
predpoklady z hľadiska uspokojovania
ţivotných potrieb a základné otázky
úspešnosti vo finančnej oblasti
6.
Ţiak je schopný:
Identifikovať internetové a tlačové zdroje
informácií o pracovných miestach, kariére
a podnikaní. Porovnať osobné zručnosti a
záujmy s rôznymi kariérnymi moţnosťami.
Uviesť príklad úspešných jedincov v
ekonomickej oblasti.
7.
DEJ
Škola základ ţivota
Identifikovať zdroje osobných príjmov
5.
1AJ
Vzdelávanie a práca
6.
INF
Microsoft Excel - zhrnutie
1AJ
Prázdniny, cestovanie
7.
TEH
Technika, človek, príroda, Technické dielo,
myšlienka, konštrukcia, výrobok, vyuţitie
9.
OBN
Banky a sporiteľne
MAT
Slovné úlohy s percentami, Úrok
ETV
Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a cieľ
Ţiak je schopný:
Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá). Uviesť
príklady zdrojov príjmu iných neţ mzda
(napr. dar, provízia a zisk, peňaţný príjem
domácnosti, štátna sociálna podpora).
8.
9.
4
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
4/1
Vypracovať osobný finančný plán
Ţiak je schopný:
Vypracovať denník osobných príjmov a
výdavkov. Rozlíšiť pravidelné a
8.
9.
SJL
Zámená a číslovky
MAT
Celé čísla - opakovanie
OBN
Ako sa stať podnikateľom
nepravidelné príjmy a výdavky. Opísať
spôsob rozdelenia finančnej čiastky
pripadajúcej na týţdeň medzi jednotlivé
finančné ciele - míňanie, sporenie a
spoluúčasť. Diskutovať o prvkoch
osobného rozpočtu, (príjmy, výdavky a
úspory). Zostaviť rozpočet domácnosti.
Poznať typy rozpočtov a ich odlišnosti
(vyrovnaný, schodkový, prebytkový) na
úrovni rodiny. Vypočítať percentuálny
podiel pripadajúci na hlavné kategórie
výdavkov v rámci mesačného rodinného
rozpočtu. Charakterizovať hlavné prvky
jednoduchého závetu.
4/2
Popísať spôsob pouţívania rôznych metód
platenia
5.
7.
4/3
4/4
4/5
Ţiak je schopný:
Charakterizovať rôzne typy miestnych
finančných inštitúcií. Opísať moderné
spôsoby platenia. Rozlíšiť platobné karty
podľa funkcie (debetné, kreditné), podľa
technológie (s magnetickým prúţkom a
čipom) a podľa spôsobu prevedenia
(embosované, neembosované, virtuálne).
Nájsť informácie z internetu o rôznych
virtuálny menách. Charakterizovať funkciu
elektropeňaţných inštitúcií.
8.
Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri
zodpovednom rozhodovaní o nákupe
5.
9.
1AJ
Oblečenie a móda
2RJ
Nákupy
INF
Microsoft Word – formátovanie textu
2NJ
Peniaze - spôsoby platenia
GEG
Opakovanie prírodných pomerov, obyvateľstva,
hospodárstva a štátov strednej Európy
2NJ
Pri pokladni
OBN
Banky a sporiteľne
2NJ
Číslovky
SJL
Vzor pekný
6.
2NJ
Číslovky
Ţiak je schopný:
Opísať tvorbu ceny ako sú časť nákladov,
zisku, DPH. Zhodnotiť vplyv ponuky a
dopytu na tvorbu ceny a jej zmeny. Uviesť
príklady ako vonkajšie činitele (napr.
marketing alebo reklamné techniky) môţu
u rozličných jedincov ovplyvniť
rozhodnutie, na čo minúť peniaze. Opísať
spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní
finančných prostriedkov. Kriticky zhodnotiť
informácie poskytované reklamou.
7.
2NJ
Číslovky
INF
Internetové obchody
8.
MAT
Kladné a záporné čísla – slovné úlohy
ETV
Ekonomické hodnoty a etika – zaloţenie firmy
2NJ
V obchode - nakupovanie
SJL
Prídavné mená
Vysvetliť daňový a odvodový systém.
7.
MAT
Riešenie slovných úloh v oblasti finančníctva
9.
8.
MAT
Slovné úlohy s percentami, Úrok
Ţiak je schopný:
Vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej
hodnoty a daňou z príjmu. Uviesť príklady,
ako štát vyuţíva príjmy z daní. Pouţiť
internetovú kalkulačku na výpočet výšky
čistej mzdy.
9.
OBN
Dane a daňová sústava
Zváţiť príspevky na darcovstvo
a filantropiu
6.
ETV
Reálne vzory vo svete a doma
7.
MAT
Riešenie slovných úloh s praktickou tematikou
Ţiak je schopný:
Analyzovať súvislosť filantropie s osobným
rozpočtom. Opísať moţnosti účasti na
charitatívnych aktivitách.
8.
9.
SJL
Číslovky
GEG
Stredná Afrika
1AJ
Mládeţ a svet
SJL
Príslovkové určenie
OBN
Sociálne a politické konflikty
5
Úver a dlh
5/1
Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých
typov úverov
Ţiak je schopný:
Zhodnotiť výhody a nevýhody vyuţívania
úveru. Aplikovať na príkladoch jednoduché
úročenie. Identifikovať platený a prijatý
úrok. Vysvetliť, prečo je pouţívanie
kreditnej karty určitou formou pôţičky.
Analyzovať moţnosti získavania
finančných prostriedkov cez bankové a
nebankové subjekty a význam nákupov na
úver.
5/2
Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť
problémom so zadlţením, alebo ako ich
zvládnuť
8.
9.
MAT
Slovné úlohy s percentami, Úrok
TEH
Technika - domácnosť – bezpečnosť, Poznať
bytové inštalácie - kúrenie, rozvod studenej
a teplej vody
MAT
Mocniny – zloţený úrok
OBN
Banky a sporiteľne
GEG
Cestovný ruch a krásy Slovenska
7.
INF
Microsoft PowerPoint – projektový výstup
8.
MAT
Slovné úlohy s percentami, Úrok
SJL
Akou rečou hovorí reklama
GEG
Hospodárstvo a znečistenie krajiny
9.
Ţiak je schopný:
Vysvetliť rozdiel medzi bankovými a
nebankovými subjektmi. Uviesť príklady
legálnych a nelegálnych postupov pri
vymáhaní dlhov. Zhodnotiť význam
úverovej histórie a budovanie pozitívnej
úverovej histórie.
5/3
Mať základné informácie o jednotlivých
druhoch spotrebných úverov
9.
SJL
Príslovkové určenie
OBN
Banky a sporiteľne
MAT
Slovné úlohy s percentami
Ţiak je schopný:
Uviesť príklady spotrebiteľských úverov a
ich poskytovateľov. Identifikovať rôzne
druhy úverov a ich zabezpečenie.
6
Sporenie a investovanie
6/1
Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k
finančnej prosperite
6.
MAT
Riešenie jednoduchých kontextových úloh
z reálneho ţivota, Zhromaţďovanie,
usporiadanie a grafické spracovanie údajov
Ţiak je schopný:
Uviesť príklady, ako sporenie môţe zlepšiť
finančnú prosperitu. Opísať pozitívne a
negatívne stránky sporenia na krátkodobé
a strednodobé ciele. Vysvetliť hodnotu a
význam „núdzového fondu“. Vysvetliť,
prečo je sporenie základným
predpokladom pre investovanie.
8.
SJL
Debatujeme na úrovni
9.
GEG
Hospodárstvo a znečistenie prírody
OBN
Banky a sporiteľne, Ako sa stať podnikateľom
SJL
J.G. tajovský – Ţenský zákon
Vysvetliť, akým spôsobom investovanie
buduje majetok a pomáha pri plnení
finančných cieľov
8.
MAT
Početnosť, relatívna početnosť
SJL
Exupéry – Malý princ
ETV
Ekonomika hodnoty – projekt Zakladanie firmy
SJL
Náučný štýl, Odborný štýl
GEG
Rozdiely medzi regiónmi Slovenska
6/2
9.
Ţiak je schopný:
Vysvetliť, ako sa môţe meniť hodnota
investície.
6/3
Zhodnotiť investičné alternatívy
Ţiak je schopný:
Uviesť príklad investície, ktorá umoţňuje
rýchly a jednoduchý prístup k finančným
prostriedkom. Uviesť spôsoby vyuţitia
8.
GEG
9.
SJL
Poľnohospodárstvo a priemysel Európy
Administratívny štýl
voľných finančných prostriedkov (sporenie,
produkty so štátnym príspevkom,
nehnuteľnosti).
6/4
Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad
finančnými trhmi
9.
OBN
Základná ekonomická orientácia
8.
MAT
Pravdepodobnostné hry a pokusy
ETV
Ekonomické hodnoty a etika - reklama
9.
OBN
Druhy sporenia, Osobné financie
8.
INF
Grafický editor Logomotion – projekt zhrnutie
9.
OBN
Druhy sporenia, Osobné financie
Ţiak je schopný:
Opísať úlohu Fondu ochrany vkladov.
Opísať rozdiel medzi pobočkou
zahraničnej banky a dcérskou
spoločnosťou.
7
Riadenie rizika a poistenie
7/1
Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie
Ţiak je schopný:
Popísať spôsoby, akými by sa dali zníţiť
rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo
úplne vyhnúť. Diskutovať o vzťahu medzi
rizikom a poistením. Uviesť základné druhy
poistenia (ţivotné a neţivotné.
7/2
Charakterizovať verejné poistenie
a vysvetliť rozdiel medzi verejným
a súkromným (komerčným) poistením.
Ţiak je schopný:
Vysvetliť základný účel verejného
poistenia. Charakterizovať zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a v rámci
neho predovšetkým nemocenské
poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové
poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
7/3
Charakterizovať komerčné poistenie.
Ţiak je schopný:
Vysvetliť podstatu a význam poistenia.
Rozoznať jednotlivé hlavné typy poistenia
motorových vozidiel. Uviesť príklady, na
ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie
vozidla a povinné zmluvné poistenie
vozidla. Vysvetliť rozdiel medzi poistením
bytu, resp. domu a poistením jeho
zariadenia.
Download

Národný štandard finančnej gramotnosti