Podstata výrobnej činnosti
Podniky môžeme členiť z rôznych hľadísk. Jedným z nich je podľa výkonu:
•
•
•
ťažobné,
výrobné,
podniky služieb.
My budeme v tejto časti hovoriť o výrobných podnikoch.
Výroba
- je podniková činnosť, v ktorej sa transformujú výrobné vstupy na výrobné výstupy
Môžeme ju chápať ako rôzne procesy:
- transformačný proces (vecná stránka) - zmena vstupov na výstupy
- kombinačný proces (organizačná stránka) - vstupy sa rôzne kombinujú s cieľom vytvoriť
výrobok
- reprodukčný proces (hodnotová stránka) - predstavuje kolobeh procesov financovania
(obstarania finančných prostriedkov na podnikovú činnosť) a procesu investovania
(získavania majetku)
Ciele výroby:
a. kvantitatívne - cieľom je zhotoviť výrobky v konkrétnom množstve - objeme
b. kvalitatívne - pri výrobe sa sleduje produktivita a hospodárnosť
Produktivita
•
•
princíp maxima
s danými vstupmi dosiahnuť maximum výstupov
Výstupy
P = —————
Vstupy
Ekonomická interpretácia:
Koľko korún výstupov sme dosiahli (vyprodukovali) z 1 € vstupov.
Hospodárnosť
•
•
princíp minima
dané výrobné výstupy dosiahnuť s minimom výrobných vstupov
Vstupy
H = —————
Výstupy
Ekonomická interpretácia:
Na vyprodukovanie 1 € výstupov sme spotrebovali x € vstupov.
Členenie výroby
Výrobu môžeme členiť z rôznych hľadísk:
1. PODĽA VÝROBNÉHO PROGRAMU
a. základná výroba
o zameriava sa na výrobky, ktoré predstavujú hlavný výrobný program podniku jeho špecializáciu
Príklad:
mliekáreň - mlieko
nábytkáreň - kuchynský nábytok - linky
galvanizovňa - galvanická povrchová úprava kovov
b. doplnková výroba
o produkuje výrobky, ktoré nie sú hlavným výrobným programom, ale súvisia so
špecializáciou
o má za úlohu lepšie využitie výrobných kapacít a odpadu
Príklad:
mliekáreň - bryndza, syr, jogurty,...
nábytkáreň - z odrezkov vyrábajú kuchynské stoličky, drevené obrázky
galvanizovňa - brúsenie a pieskovanie
c. pridružená výroba
o výrobky vôbec nesúvisia so špecializáciou podniku
o nevyrábajú sa na výrobnom zariadení, ktoré slúži na základnú výrobu, ani zo
suroviny (odpadu), ktorý sa používa v základnej alebo doplnkovej výrobe
Príklad:
mliekáreň - vyrába si sklenené, papierové obaly na mlieko, na syry,..
nábytkáreň - na nevyužitom priestore pestuje pšenicu
2. PODĽA VZŤAHU K VÝROBNÉMU PROCESU
a. hlavná výroba
o vykonávajú sa operácie na zhotovovanie základného výrobku
o mení sa v nej tvar a zloženie surovín
Príklad:
mliekáreň - výroba mlieka
b. pomocná
o produkcia výrobkov bezprostredne potrebných na zabezpečenie hlavnej výroby
o nevchádzajú do hlavného výrobku a málokedy opúšťajú podnik
Príklad:
mliekáreň - príprava prostriedku na čistenie strojov nábytkáreň - príprava modelov,
výroba nástrojov, výroba stroja na lakovanie galvanizovňa - výroba závesných
zariadení do výrobnej linky
c. vedľajšia
o produkcia rôznych druhov energií potrebných na hlavnú a pomocnú výrobu
Príklad:
výroba elektrickej energie, stlačeného vzduchu pomocou kompresora
3. PODĽA PRIEBEHU (SPOJITOSTI)
a. spojitá (kontinuálna)
o prebieha bez časového prerušenia
Príklad:
chemické procesy, výroba elektrickej energie, pekárne
b. nespojitá (diskontinuálna)
o je charakteristická časovými prestávkami vo výrobnom procese
4. PODĽA FÁZ VÝROBY
a. predhotovujúca fáza výroby
o určitým spôsobom sa pripravuje východiskový materiál na zhotovujúcu fázu
Príklad:
tvárnenie, brúsenie, pieskovanie; miesenie, kysnutie,...
b. zhotovujúca fáza
o z upraveného materiálu sa vyrába konkrétny výrobok alebo časť výrobku
o pri jednoduchých výrobkoch je táto fáza aj dohotovujúca
Príklad:
galvanizovanie, pečenie,..
c. dohotovujúca fáza
o výrobku sa dáva konečná podoba
o výrobok sa montuje zo súčiastok, dostáva povrchovú úpravu
Príklad:
lakovanie, skladanie, ...
5.
PODĽA HROMADNOSTI
a. hromadná
o vyrába sa jeden alebo malý počet druhov výrobkov vo veľkom množstve,
o veľká
opakovateľnosť výrobkoch, využívanie modernej techniky
(jednoúčelové stroje, automaty),
o podrobná deľba práce,
o možnosť zamestnať pracovníkov s nižšou kvalifikáciou,
o podrobná produktivita práce, podrobná príprava výroby
o najnižšie náklady,
o dlhodobý majetok sa využíva najviac pri opakovaných úkonoch (stroje,
zariadenia),
o krátkodobý hmotný majetok (materiál) má vysokú rýchlosť obratu.
Príklad:
pečivo, náhradné súčiastky, poľnohospodárska výroba
b. sériová
o jednotlivé druhy produkcie sa striedajú po určitom čase
o veľkosériová
o
o
strednosériová
malosériová
Príklad:
kachličky, dlažba (v určitých farbách, vzoroch), autá, odevy,...
c. kusová
o veľký počet druhov v malom množstve, respektíve 1 ks,
o nepravidelnosť výroby (napr. podľa objednávky),
o náročnosť na konštrukciu, technologickú prípravu (príprava prototypu, zložité
súčiastky, komponenty, farby, materiály,...),
o potrební vysoko kvalifikovaní pracovníci (odborníci),
o nízka deľba práce (1 pracovník musí ovládať a vykonávať viac činností),
o univerzálne stroje.
Príklad:
lode, stavby, nábytok na mieru,...
6. PODĽA STUPŇA ZLOŽITOSTI
a. jednoduchá
o vyrábajú sa jednoduché výrobky z jedného kusa materiálu
Príklad:
tehly, ihly,...
b. zložitá
o
vyrábajú sa zložité výrobky z mnohých častí
Príklad:
automobil, elektronika,...
7. PODĽA ÚROVNE POUŽITEJ VÝROBNEJ TECHNIKY
a.
b.
c.
d.
ručná
strojová
aparatúrna
automatizovaná
Zákonitosti organizácie výrobného procesu
1.
2.
3.
4.
proporcionálnosť
paralelnosť
rytmickosť
nepretržitosť
Uplatňovanie týchto zákonitostí ovplyvňuje racionálnosť organizácie výroby.
1. PROPORCIONÁLNOSŤ
•
znamená kvantitatívnu vyváženosť jeho jednotlivých zložiek.
Môže ísť o rôzne podoby proporcionálnosti:
•
•
proporcionálnosť
medzi
prácnosťou
výroby
a
počtom
robotníkov
Jej narušenie môže znamenať, že buď je nedostatok robotníkov a výrobky sa
nevyrobia včas, alebo je prebytok robotníkov, čo znamená, že niektorí nemajú čo
robiť, alebo žiaden z nich nie je plne vyťažený (v oboch prípadoch na tom podnik
stráca finančné prostriedky).
proporcionálnosť
medzi
výrobnými
operáciami
Jej narušenie znamená, niektoré výrobné operácie zdržiavajú plynulosť výrobného
procesu. Jej zabezpečenie je podmienkou, aby sa dosiahol nerušený priebeh
výrobného procesu.
2. PARALELNOSŤ
•
•
v organizácii výrobného procesu znamená súbežné vykonávanie všetkých výrobných
operácií, pri ktorých je to možné.
pri jej dodržaní dosiahneme skrátenie celého výrobného cyklu, čo urýchli kolobeh
podnikových prostriedkov.
3. RYTMICKOSŤ
•
znamená rovnomerný a pravidelný priebeh výrobného procesu, čiže do výroby sa v
pravidelných intervaloch zadávajú rovnaké výrobné vstupy a v pravidelných
intervaloch vychádzajú z výroby výrobné výstupy.
4. NEPRETRŽITOSŤ
•
•
znamená taký priebeh výrobného procesu, kedy sa výroba nezastavuje, neprerušuje sa
samozrejme, netreba to chápať doslovne, každú výrobu musíme niekedy zastaviť; ale
predlžovanie nepretržitosti pozitívne vplýva na výsledky výroby; každé prerušenie
ovplyvňuje výrobu negatívne.
Etapy prípravy výroby
Výroba ako proces pozostáva z niekoľkých etáp:
1.
PREDVÝROBNÁ ETAPA
•
•
veda - objavenie nových myšlienok
výskum - hľadanie uplatnenia nových myšlienok
2. VÝROBNÁ ETAPA
•
•
•
•
vývoj - transformácia nových poznatkov do výroby
technická príprava:
o konštrukčná - materiál, technika riešenia výrobku, vyhotovenie projektu
o technologická - vypracovanie výrobného postupu
ekonomická príprava- stanovenie noriem spotreby (materiál, skrutky, odev na
pracovníkov), výkonových noriem (počet výrobkov, ktoré má 1 pracovník
vyprodukovať), nákladov (materiál, mzdy, energia, ...), výkonov (plánovaný objem
výrobkov), kalkulácie (stanovenie nákladov na 1 výrobok)
organizačná príprava - usporiadanie pracovísk (závisí od veľkosti podniku,
prepojenie skladov materiálu, výrobných hál, skladov hotových výrobkov, kancelárií
administratívnych pracovníkov, ...)
Po príprave výroby nasleduje nábeh výroby, keď sa pripravená výroba spustí.
Výrobné faktory
Výrobné faktory predstavujú vstupy do výrobného procesu.
A. DISPOZITÍVNE
-
charakterizujú
ľudský
výkon
pri
riadení
výroby
Patria sem zložky riadenia:
o
o
plánovanie - určuje ciele činnosti (v tomto prípade výrobnej činnosti), spôsoby
a prostriedky, ako ich dosiahnuť
organizovanie - predstavuje činnosť, ktorou sa usporadúvajú (organizujú)
vzťahy medzi elementárnymi výrobnými faktormi tak, aby sa dosiahli ciele
výroby určené plánovaním
o
o
o
vedenie - bezprostredné pôsobenie manažéra na podriadených, čím chce
dosiahnuť ich želané správanie sa.
rozhodovanie - zložka riadenia, v ktorej sa rozhoduje o zvolení istého riešenia
z viacerých alternatív.
kontrola - skúma, ako sa splnili ciele určené plánovaním; zároveň sa zisťujú
príčiny prípadných odchýlok (môžu byť napr. v nereálnosti cieľov, chybnej
organizácii, v chybách v rozhodovaní); výsledky kontroly sú spätnou väzbou
riadenia, ktorá sa využíva pri novom plánovaní, organizovaní, vedení a
rozhodovaní.
- ich úlohou je zabezpečiť organizačnú stránku výroby (kombinačný proces), teda
skombinovať výrobnú a obslužnú prácu s majetkom tak, aby sa splnili ciele výroby.
* Podrobnejšie sa nimi zaoberá tematický celok Manažment
B. ELEMENTÁRNE
Tvoria ho:
o
pracovný výkon pri výrobnej a obslužnej činnosti
- závisí na jednej strane od fyzických a psychických schopností človeka, na
druhej
od
jeho
vôli
pracovať
- fyzické a psychické schopnosti sú dané stavom ľudského organizmu, vekom,
nadaním,
odborným
vzdelaním
a
praktickými
skúsenosťami
- vôľa pracovať súvisí s motiváciou človeka k práci, ktorú môže ovplyvniť
spokojnosť alebo nespokojnosť s pracovnými podmienkami, odmenou za
prácu, so sociálnymi službami, ktoré podnik poskytuje, atď.
o
dlhodobý majetok
- tvoria hmotné (dopravné prostriedky, stavby, prístroje, stroje,...), nehmotné
(patenty, know how, licencie,...) a finančné (podiely v iných firmách, cenné
papiere,...) prostriedky
o
krátkodobý majetok
- patria sem napr. zásoby (materiál, hotové výrobky), pohľadávky,...., ktoré v
podniku obiehajú
Výrobok - výstup výrobnej činnosti
Výsledkom podnikovej činnosti môžu byť rôzne výstupy - výrobky, služby, práce.
Výsledok môže mať rôzny charakter:
Finálny výrobok - výrobok, ktorý sa ďalej nespracováva, je schopný uspokojovať konečnú
potrebu spotrebiteľa napr. elektronika (TV, video,...), automobil, odevy,....
Polovýrobok - je finálnym výrobkom len v tom podniku, kde sa vyrobil; je určený na ďalšie
spracovanie; do druhého podniku vstupuje ako materiál napr. múka je pre mlynáreň finálnym
výrobkom a pre pekárne je materiál
Nepodarok - každý výrobok má určité parametre (znaky), ktorými uspokojuje konkrétne
potreby (rozmer, farba, objem, kvalita,...). Ak výrobok nezodpovedá požiadavkám, nazýva sa
nepodarok.
Nový výrobok - výrobok, ktorý uspokojuje nové potreby, ktoré doteraz žiaden výrobok
neuspokojoval alebo ich uspokojuje na vyššej úrovni
Tovar - ak sa výrobok dostane na trh a je predmetom kúpy a predaja
Výrobok je pre spotrebiteľa dôležitý kvôli funkciám, ktoré spĺňa.
Funkcie výrobku
•
•
•
•
základná funkcia - základ výrobku, základný úžitkový efekt, dôvod potreby
doplnková funkcia - akosť (kvalita), dizajn, obal výrobku
funkcia rozširujúca základnú a doplnkovú funkciu - servis, poradenstvo, platobné a
dodacie podmienky, špeciálne služby
funkcia rozhodujúca o konkurencieschopnosti výrobku - značka, goodwill (dobré
meno, povesť) výrobku, výrobcu, imidž (typické výrazové prvky), celková prezentácia
výrobku
Pri výbere produktu spotrebiteľ postupuje od základnej funkcie až k funkcii rozhodujúcej o
konkurencieschopnosti výrobku a zoraďuje ich podľa dôležitosti. T. j. pre spotrebiteľa je
rozhodujúci základný úžitkový efekt, dôvod potreby a podľa ostatných funkcií sa rozhoduje
medzi jednotlivými predajcami alebo výrobkami
Download

Výroba