Školský vzdelávací program Ţivá škola
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 5. ročník, časť JAZYK A SLOH
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok,
téma
Pojmy
I. Opakovanie učiva zo 4. ročníka
Hlásky
samohlásky
dvojhlásky
spoluhlásky
Vlastné mená
vlastné mená
Tvaroslovie
podstatné mená
II. Zvuková rovina jazyka a pravopis
Spodobovanie
znelé párové
spoluhlásky
neznelé párové
spoluhlásky
znelé nepárové
spoluhlásky
spodobovanie
Spoluhláskové
zdvojené
skupiny
spoluhlásky
spoluhláskové
skupiny
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Vzdelávací výstup
Hodnotenie
Ţiak pozná všetky slovenské
hlásky, vie rozdeliť
samohlásky na krátke a dlhé,
správne píše a vyslovuje
dvojhlásky.
Ţiak pozná tvrdé, mäkké
a obojaké spoluhlásky, ovláda
pravidlá písania i/y po
jednotlivých spoluhláskach,
pozná a ovláda pravopis
vybraných slov.
Ţiak vie, čo sú to vlastné
mená, pozná základné zásady
písania veľkých písmen na
začiatku vlastných mien.
Ţiak vie v texte identifikovať
podstatné mená, dokáţe určiť
rod, číslo a pád podstatných
mien, pozná skloňovacie
vzory podstatných mien.
- ústne skúšanie
- čítanie textov
s dôrazom na
správnu
artikuláciu
- písomné
skúšanie
- doplňovačky
- nácvičné diktáty
na vybrané slová
Ţiak pozná znelé a neznelé
spoluhlásky, vie vysvetliť
podstatu spodobovania, vie,
kde nastáva spodobovanie, vie
správne vyslovovať slová,
v ktorých nastáva
spodobovanie.
Ţiak ovláda správnu
výslovnosť zdvojených
spoluhlások
a spoluhláskových skupín, vie,
ktoré spoluhláskové skupiny
sa vo výslovnosti
zjednodušujú a ktoré nie.
Ţiak pozná a uplatňuje
pravidlo vzniku zdvojených
spoluhlások v odvodených
- ústne skúšanie
- doplňovačky
- písomné
cvičenia
- písomný test
- písomné
cvičenia
- doplňovačky
- písomný test
1
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Rozdeľovanie
slov na konci
riadka
slabika
slovotvorná
predpona
Vlastné mená
mená ľudí a ţivých
bytostí
názvy objektov vo
vesmíre
názvy útvarov na
zemskom povrchu
viacslovné názvy
miest a obcí
spojovník
pomlčka
úvodzovky
priama reč
uvádzacia veta
Interpunkčné
znamienka
Prestávka, sila
hlasu, dôraz
prestávka
sila hlasu
dôraz
melódia vety
splývavá
výslovnosť
III. Významová (lexikálna) rovina
Slovná zásoba
slovná zásoba
plnovýznamové
slová
neplnovýznamové
slová
jednovýznamové
slová
viacvýznamové
slová
homonymá
synonymá
antonymá
synonymická
dvojica
synonymický rad
Krátky slovník
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
slovách.
Ţiak dokáţe správne rozdeliť
slová na slabiky, vie uplatniť
pravidlá o rozdeľovaní
spoluhláskových skupín na
konci riadka, vie identifikovať
základné slovotvorné
predpony.
Ţiak vie správne napísať
vlastné mená s veľkým
písmenom na začiatku, pozná
pravidlá písania veľkých
písmen vo viacslovných
názvoch.
Ţiak pozná základné
interpunkčné znamienka, vie
rozlíšiť spojovník a pomlčku.
Ţiak pozná úvodzovky, vie ich
správne pouţívať na
označenie priamej reči, pozná
3 základné typy priamej reči.
Vie určiť priamu reč
a uvádzaciu vetu.
Ţiak vie uplatniť vo svojom
prejave prestávku, silu hlasu,
dôraz, vie, prečo sa dané javy
pouţívajú.
Ţiak vie správne intonovať
všetky druhy viet.
Ţiak vie definovať pojem
slovná zásoba, pozná podstatu
plnovýznamovosti
a neplnovýznamovosti.
Ţiak vie rozlíšiť
jednovýznamové
a viacvýznamové slová, pozná
konkrétne príklady, vie ich
identifikovať v texte.
Ţiak pozná rozdiel medzi
synonymami, antonymami
a homonymami, ovláda
definíciu týchto pojmov
a konkrétne príklady, vie
v texte nájsť synonymá,
antonymá, homonymá.
- ústne skúšanie
- čítanie textov
s dôrazom na
suprasegmentálne
javy
- ústne skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
2
Školský vzdelávací program Ţivá škola
slovenského jazyka
Ustálené slovné
spojenia
príslovie
porekadlo
pranostika
prirovnanie
frazeologizmus
Malý frazeologický
slovník
Tvorenie slov
slovotvorná
predpona
odvodené slovo
Práca so
slovníkom
Krátky slovník
slovenského jazyka
Pravidlá
slovenského
pravopisu
Synonymický
slovník slovenčiny
Malý frazeologický
slovník
IV. Tvaroslovná (morfologická)
rovina
Podstatné mená
plnovýznamovosť
rod, číslo, pád
ţivotnosť,
neţivotnosť
vzor chlap, hrdina,
dub, stroj
vzor ţena, ulica,
dlaň, kosť
vzor mesto, srdce,
vysvedčenie, dievča
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak pozná rozdiel medzi
synonymickou dvojicou
a synonymickým radom, vie
uviesť príklad.
Ţiak pozná Krátky slovník
slovenského jazyka a vie
s ním pracovať.
Ţiak vie vyhľadať, určiť druh
a vysvetliť lexikálny význam
ustálených slovných spojení –
prísloví, porekadiel, pranostík
a prirovnaní texte.
Ţiak vie v súlade s cieľom
komunikácie vyuţívať vo
svojom texte ustálené slovné
spojenia, vie zdôvodniť ich
výber a pouţitie.
Ţiak dokáţe neznáme
frazeologizmy vyhľadať
v Malom frazeologickom
slovníku.
Ţiak vie vytvoriť odvodené
slovo pomocou predpony,
pozná a vie pouţívať
predpony ne- a bez-.
Ţiak pozná podstatu slovníka,
vie s ním pracovať
a vyhľadávať v ňom slová.
Ţiak vie, čo pomenúvajú
podstatné mená, dokáţe
samostatne určiť rod, číslo
a pád podstatných mien.
Rozoznáva kategóriu
ţivotnosti, ovláda skloňovanie
a pravopis podstatných mien.
Ţiak vie zaradiť podstatné
mená do vzorov, dokáţe
odôvodniť prečo, pozná
skloňovacie prípony
jednotlivých vzorov, pouţíva
správne tvary podstatných
- ústne skúšanie
- písomné
cvičenia
- doplňovačky
- diktát
- písomný test
3
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Predloţky
mien, dokáţe nájsť v texte
podstatné mená a určiť všetky
gramatické kategórie.
plnovýznamovosť
Ţiak vie, čo vyjadrujú
zhoda
prídavné mená, dokáţe určiť
s podstatnými
rod, číslo, pád.
menami
Ţiak vie dokázať zhodu
rod, číslo, pád
s podstatným menom v rode,
akostné prídavné
čísle a páde.
mená
Ţiak pozná akostné prídavné
vzor pekný, cudzí
mená, vie ich správne
stupňovanie
skloňovať a stupňovať.
Ovláda pravopis ohýbacích
prípon podľa vzorov pekný
a cudzí, dokáţe prídavné mená
zaradiť k týmto vzorom.
osobné základné
Ţiak vie vymenovať osobné
zámená
základné a privlastňovacie
osobné
zámená, dokáţe ich
privlastňovacie
identifikovať v texte.
zámená
Ţiak vie skloňovať osobné
základné zámená.
Ţiak pozná pravidlá písania
veľkých písmen
v korešpondencii pri
zámenách Ty/Tvoj, Vy/Váš.
základné číslovky
Ţiak vie, čo vyjadrujú
radové číslovky
číslovky, vie rozlíšiť základné
a radové číslovky, vie
aplikovať vedomosti
o skloňovaní základných
a radových čísloviek v texte,
dodrţiava ich pravopis.
plnovýznamovosť
Ţiak pozná význam slovies,
činnostné a stavové ich funkciu v texte.
slovesá
Ţiak dokáţe určiť, či ide
osoba, číslo, čas
o činnostné alebo stavové
neurčitok
sloveso, vie určiť osobu, číslo
sloveso byť
a čas.
Ţiak dokáţe správne časovať
slovesá v prítomnom,
minulom a budúcom čase.
Ţiak pozná základný tvar
neurčitok, vie časovať
a pouţívať sloveso byť.
neplnovýznamovosť Ţiak správne pouţíva
väzba s pádom
predloţky, vie určiť pád,
s ktorým sa viaţu.
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
- ústne skúšanie
- písomný test
- doplňovačky
- diktát
- ústne skúšanie
- písomný test
- ústne skúšanie
- písomné
cvičenia
- ústne skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- diktát
- ústne skúšanie
- písomný test
4
Školský vzdelávací program Ţivá škola
V. Skladobná (syntaktická) rovina
Jednoduchá veta
jednoduchá veta
slovosled
ţelacia a zvolacia
veta
Ţiak vie vytvoriť jednoduchú
vetu, pouţíva správny
slovosled.
Ţiak vie rozlíšiť i vytvoriť
ţelaciu a zvolaciu vetu,
pouţíva správne interpunkčné
znamienka.
- ústne skúšanie
- písomné
cvičenia
Ţiak dokáţe komunikovať
s inými vhodnou formou,
pozná zásady vedenia
rozhovoru.
Ţiak dokáţe vytvoriť
a uskutočniť jednoduché
interview na zadanú alebo
voľnú tému.
Ţiak dokáţe napísať text
pohľadnice, súkromného listu
a dodrţať pritom zásady
písania listov. Vie vypísať
adresu na obálku i na predtlač
pohľadnice.
Ţiak vie vytvoriť SMS
a krátky e-mail na danú tému
a dodrţať formálnu úpravu.
Ţiak vie vytvoriť jednoduché
rozprávanie podľa obrázkov,
dokáţe zreprodukovať
prečítaný text. Ţiak
v rozprávaní dodrţiava časovú
postupnosť, vie členiť text na
úvod, jadro a záver.
Ţiak vie, na čo slúţi odsek,
vie ho správne pouţívať pri
členení textu.
Ţiak vie vytvoriť rozprávanie
s prvkami jednoduchého
opisu.
Ţiak vie vytvoriť osnovu
prečítaného príbehu a podľa
nej zreprodukovať príbeh.
Ţiak vie vytvoriť jednoduchý
opis predmetu,
obrázka/ilustrácie, osoby.
Ţiak dokáţe opísať pracovný
postup pri výrobe
jednoduchého výrobku.
- ústne skúšanie
- písomné práce
- písomná
školská slohová
práca
VI. Sloh
rozhovor
cielený rozhovor
(interview)
pohľadnica
súkromný list
adresa
SMS, e-mail
rozprávanie
reprodukcia textu
časová postupnosť
úvod, jadro, záver
odsek
osnova príbehu
rozprávanie
s prvkami opisu
opis predmetu
opis
obrázka/ilustrácie
opis osoby
opis pracovného
postupu
argument
poznámky/konspekt
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
5
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Ţiak pozná základné znaky
rozprávania a opisu.
Ţiak vie na obhajobu
vlastného názoru pouţiť
presvedčivé argumenty
primerané komunikácii.
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 5. ročník, časť LITERATÚRA
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok,
téma
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Pojmy
Vzdelávací výstup
Hodnotenie
I. Ľudové piesne
ľudová slovesnosť
ľudová pieseň
uspávanka
ľúbostné piesne
zbojnícke piesne
pracovné piesne
obradové piesne
regrútske a vojenské
piesne
ţartovné piesne
koledy
zľudovené piesne
verš
rým
strofa
personifikácia
zdrobneniny
rytmus
poézia, viazaná
umelecká reč
nonsens
- ústne
skúšanie
memorovanie
básne
- písomný test
II. Krátke formy
ľudovej
slovesnosti
hádanka
príslovie
porekadlo
pranostika
III. Rozprávky
ľudová rozprávka
Ţiak vie definovať pojmy
ľudová slovesnosť, ľudová
pieseň, vie charakterizovať
základné znaky ľudovej piesne.
Ţiak pozná druhy ľudových
piesní, vie, pri akej príleţitosti
vznikli.
Ţiak vie vysvetliť rozdiel medzi
ľudovou a zľudovenou piesňou.
Ţiak dokáţe recitovať,
prednášať text, dodrţiava
spisovnú výslovnosť.
Ţiak vie vysvetliť pojem poézia
– viazaná umelecká reč, pozná
vonkajšiu kompozíciu
literárneho diela – verš, strofa.
Ţiak pozná, vie definovať
a vyhľadať v texte rým,
personifikáciu a zdrobneniny.
Ţiak dokáţe analyzovať vybranú
báseň z hľadiska vonkajšej
kompozície a metriky.
Ţiak vie charakterizovať poéziu
nonsensu.
Ţiak vie charakterizovať krátke
formy ľudovej slovesnosti, vie
uviesť príklady a na ich základe
vysvetliť charakteristické znaky
útvarov.
Ţiak vie charakterizovať
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
- ústne
skúšanie
- písomný test
- ústne
6
Školský vzdelávací program Ţivá škola
fantastická
rozprávka
zvieracia rozprávka
realistická
rozprávka
rozprávač
dialóg
gradácia
variácie
zberatelia ľudových
rozprávok
autorská rozprávka
veršovaná
rozprávka
klasická rozprávka
moderná rozprávka
literatúra nonsensu
IV. Povesti
ľudová povesť
autorská povesť
miestna povesť
historická povesť
heraldická povesť
V. Legendy
legenda
VI. Príbehy zo
života detí
hlavná postava
vedľajšie postavy
humor
humorné prozaické
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
rozprávku, pozná hlavné znaky
rozprávky, vie určiť hlavnú
postavu a vedľajšie postavy.
Ţiak vie porovnať ľudovú
a autorskú rozprávku, vie
definovať rozprávku podľa
rôznych hľadísk: autorstvo
(ľudová, umelá),
obsah(fantastická, zvieracia,
realistická), forma (prozaická,
básnická, dramatická), výber
a spracovanie témy (klasická,
moderná).
Ţiak vie vysvetliť pojmy
rozprávač, dialóg, gradácia,
variácie.
Ţiak pozná zberateľov ľudových
rozprávok slovenských (Pavol
Dobšinský) a inonárodných
(Boţena Němcová, bratia
Grimmovci).
Ţiak vie vyhľadať kľúčové
slová, zostaviť dejovú osnovu,
voľne interpretovať text,
jednoducho charakterizovať
hlavné postavy.
Ţiak dokáţe dotvoriť koniec
rozprávky podľa vlastnej
fantázie.
Ţiak vie definovať povesť ako
prozaický ţáner.
Ţiak dokáţe nájsť spoločné
a odlišné znaky s rozprávkou.
Ţiak dokáţe rozlíšiť realitu
a fikciu v umeleckom diele.
Ţiak pozná a vie charakterizovať
jednotlivé druhy
povestí(miestna, historická,
heraldická).
Ţiak pozná povesti z okolia
svojho bydliska
Ţiak vie charakterizovať
legendu, vie nájsť hlavné znaky
legendy v texte.
Ţiak dokáţe určiť hlavné
a vedľajšie postavy, vie ich
jednoducho charakterizovať.
Ţiak vie vytvoriť dejovú osnovu
skúšanie
- vlastná
tvorba
- písomný test
- ústne
skúšanie
- písomný test
- ústne
skúšanie
- ústne
skúšanie
- písomný test
7
Školský vzdelávací program Ţivá škola
dielo
literatúra pre deti
slang
VII. Náučná
literatúra
odborný (náučný)
štýl
encyklopédia
VIII. Filmová
a televízna
rozprávka
divadelná hra
bábková hra
inscenácia
scenár
reţisér
herec
zvukové efekty
filmová rozprávka
televízna rozprávka
IX. Komiks
komiks
bublina
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
a prerozprávať obsah
prečítaného diela.
Ţiak dokáţe sformulovať vlastné
hodnotenie ukáţky.
Ţiak vie, čo je humor a akú má
úlohu v literárnom diele.
Ţiak pozná slang ako
charakterizačný jazykový
prostriedok.
Ţiak vie definovať
encyklopédiu, pozná stavbu
hesla v encyklopédii, vie s ňou
pracovať, vyhľadávať v nej
informácie.
Ţiak vie odlíšiť náučný text od
umeleckého textu, pozná spôsob
vyjadrovania sa v náučnom
štýle.
Ţiak pozná hlavné znaky
dramatického diela, vie pracovať
s konkrétnym dramatickým
textom.
Ţiak pozná bábkovú hru, pozná
pojmy bábkoherec, animácia,
maňuška, javajka, marioneta.
Ţiak chápe rozdiel medzi
literárnym textom a inscenáciou,
pozná tvorcov divadelnej hry.
Ţiak vie vysvetliť pojmy scenár,
reţisér, herec, zvukové efekty,
ich podiel na vzniku
jednotlivých dramatických
ţánrov.
Ţiak vie porovnať divadelnú
hru(bábkové divadlo) s filmovou
(televíznou) rozprávkou.
Ţiak vie definovať ţáner
komiksu, pozná funkciu obrázku
a bubliny v komikse.
Ţiak pozná princípy komiksu,
pozná najznámejších tvorcov
komiksu
- ústne
skúšanie
- ústne
skúšanie
- písomný test
- ústne
skúšanie
8
Školský vzdelávací program Ţivá škola
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - do konca 7. roč., časť JAZYK A SLOH
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok,
téma
Pojmy
I. Zvuková rovina jazyka a pravopis
Výslovnosť slabík cudzie slová
de/di, te/ti, ne/ni,
výslovnosť
le/li v cudzích
slovách
Hlavný slovný
prízvuk
prízvuk
hlavný slovný prízvuk
čiarka, bodka, otáznik,
výkričník,
bodkočiarka,
úvodzovky, zátvorka,
dvojbodka, spojovník,
pomlčka
II. Významová (lexikálna) rovina
Slovná zásoba
slovná zásoba
spisovné slová
nespisovné slová
neutrálne slová
citovo zafarbené
(expresívne) slová
domáce slová
cudzie slová
zastarané slová
nové slová
slangové slová
skratky
Interpunkcia
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Vzdelávací výstup
Hodnotenie
Ţiak vie správne v domácich
a cudzích slovách artikulovať
a spisovne vyslovovať slabiky
de, te, ne, le, di, ti, ni, li;
dodrţiavať správnu dĺţku
slabík a pravidlá spodobovania.
Ţiak vie správne napísať
cudzie slovo, ak sa s ním
predtým stretol na hodine.
Ţiak vie vysvetliť pojmy
prízvuk, hlavný slovný
prízvuk, vie správne intonovať
všetky druhy viet a uplatňovať
správny slovný a vetný
prízvuk.
Ţiak pri tvorbe viet a textu
pouţíva správny slovosled
a interpunkciu.
- čítanie
textov
s dôrazom na
správnu
artikuláciu
- písomné
cvičenia
- ústne
skúšanie
doplňovačky
Ţiak vie vysvetliť pojmy:
slovná zásoba, spisovné –
nespisovné slová, neutrálne –
citovo zafarbené slová,
,domáce – cudzie slová,
zastarané – nové slová,
slangové slová a uviesť
konkrétne príklady.
Ţiak vie vyhľadať a rozlíšiť
spisovné a nespisovné slová,
neutrálne a citovo zafarbené
slová, domáce a cudzie slová,
zastarané a nové slová a určiť
slangové slová v texte.
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
doplňovačky
- diktát
9
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Tvorenie slov
tvorenie slov
odvodzovaním
prípona
slovotvorný základ
základové slovo
odvodené slovo
tvorenie slov
skladaním
Slovníky
výkladový slovník
slovník cudzích slov
III. Tvaroslovná (morfologická) rovina
Podstatné mená
konkrétne/abstraktné
podstatné mená
piaty pád
pomnoţné podstatné
mená
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak vie vysvetliť štylistickú
funkciu jednotlivých slov
v texte.
Ţiak vie vysvetliť pojem
skratka a vytvoriť ju. Ţiak vie
identifikovať skratky
a vysvetliť ich funkciu v texte.
Ţiak vie vysvetliť význam
známych slov v texte.
Ţiak štylisticky správne
vyuţíva jednotlivé druhy slov,
vie prispôsobiť lexiku textu
vzhľadom na cieľ
komunikačnej situácie. Pri
tvorbe vlastných textov
funkčne vyuţíva bohatstvo
spisovnej a nespisovnej lexiky
národného jazyka s ohľadom
na ţáner, slohový postup, štýl
a cieľ komunikácie.
Ţiak vie vysvetliť pojmy:
tvorenie slov odvodzovaním,
prípona, slovotvorný základ,
základové slovo, odvodené
slovo, tvorenie slov skladaním
a uviesť príklady.
Ţiak vie identifikovať
slovotvorný základ, predponu
a príponu a určiť ich funkciu
pri zmene lexikálneho
významu.
Ţiak vie v texte priradiť
základové slovo k odvodenému
a naopak.
Ţiak vie v texte identifikovať
slová, ktoré vznikli skladaním
a určiť slová, z ktorých vznikli.
Ţiak pozná funkciu
jednotlivých jazykovedných
príručiek a vie si vybrať
a pouţívať vhodnú
jazykovednú príručku.
Ţiak rozumie funkcii ohybných
slovných druhov
a gramatických kategórií
vzhľadom na význam
umeleckého a vecného textu.
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
10
Školský vzdelávací program Ţivá škola
rod pomnoţných
podstatných mien
Prídavné mená
vzťahové prídavné
mená
zvieracie prídavné
mená
privlastňovacie
prídavné mená
vzor páví
vzor matkin - otcov
Číslovky
číslovky
rod, číslo, pád
delenie čísloviek:
určité/neurčité
násobné číslovky
Slovesá
zvratné/nezvratné
slovesá
jednoduchý/zloţený
tvar
plnovýznamové
a neplnovýznamové
slovesá
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak vie identifikovať
a vysvetliť význam
konkrétnych a abstraktných
podstatných mien v texte.
Ţiak vie identifikovať význam
tvaru slova v piatom páde ako
oslovenia.
Ţiak vie vysvetliť
a identifikovať pomnoţné
podstatné mená, určiť ich rod
a vysvetliť ich funkciu v texte.
Ţiak dodrţiava správne tvary
podstatných mien vo vetách.
Ţiak chápe dôleţitosť
gramatickej zhody medzi
prídavným a podstatným
menom, resp. podstatným
menom a slovesom pre
porozumenie textu.
Ţiak vie vysvetliť
a identifikovať akostné
a vzťahové prídavné mená
a vysvetliť ich funkciu v texte.
Ţiak vie vysvetliť
a identifikovať zvieracie
a privlastňovacie prídavné
mená, určiť vzory páví, matkin,
otcov a vie vysvetliť ich
funkciu v texte.
Ţiak dodrţiava správne tvary
prídavných mien vo vetách.
Ţiak vie vysvetliť
a identifikovať určité a neurčité
číslovky, vie určiť ich
gramatické kategórie.
Ţiak vie vysvetliť
a identifikovať násobné
číslovky, vysvetliť ich funkciu
v texte.
Ţiak dodrţiava pravopis
čísloviek.
Ţiak vie vysvetliť
a identifikovať zvratné
a nezvratné, plnovýznamové
a neplnovýznamové slovesá
a vie vysvetliť ich funkciu
v texte.
Ţiak vie vysvetliť
- ústne
skúšanie
- písomný test
doplňovačky
- diktát
- ústne
skúšanie
- písomný test
- diktát
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- diktát
11
Školský vzdelávací program Ţivá škola
slovesný spôsob:
oznamovací,
rozkazovací,
podmieňovací
Príslovky
druhy prísloviek:
miesta, času, spôsobu,
príčiny
stupňovanie prísloviek
Predloţky
Spojky
predloţky
vokalizácia predloţiek
spojky
IV. Skladobná (syntaktická) rovina
Veta
holá veta
Vetné členy
rozvitá veta
Vetné sklady
základné vetné členy
podmet:
vyjadrený/nevyjadrený
prísudok:
slovesný/neslovesný
vetný základ
zhoda
vetné sklady:
prisudzovací
jednočlenná veta:
slovesná/neslovesná
dvojčlenná veta:
úplná/neúplná
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
a identifikovať jednoduchý
a zloţený tvar slovies v texte.
Ţiak vie identifikovať
oznamovací, rozkazovací
a podmieňovací spôsob slovesa
a chápe jeho funkciu v texte.
Ţiak správne tvorí jednotlivé
spôsoby slovies.
Ţiak dodrţiava správne tvary
slovies vo vetách.
Ţiak vie identifikovať
príslovky miesta, času,
spôsobu, príčiny a vysvetliť ich
funkciu.
Ţiak vie vysvetliť funkciu
stupňovania prísloviek v texte.
Ţiak dodrţiava pravopis
prísloviek.
Ţiak vie identifikovať
predloţky a spojky v texte.
Ţiak vie vysvetliť pojem
vokalizácia predloţiek a určiť
ju v texte.
Ţiak vie odlíšiť holú vetu od
rozvitej a chápe ich vyuţitie
v umeleckom i vecnom texte.
Ţiak dokáţe určiť prisudzovací
sklad v dvojčlennej vete
a vetné členy, ktoré ho tvoria,
resp. v jednočlennej vete vie
určiť vetný základ a chápe
vyuţitie jednočlennej
a dvojčlennej vety
v umeleckom i vecnom texte.
Ţiak vie samostatne tvoriť
jednoduché holé i rozvité vety
s rôznou modalitou, pričom
dodrţiava správny slovosled
a správne pouţíva interpunkčné
znamienka.
Ţiak vie v jednoduchých
holých a rozvitých vetách
správne pouţívať základné
vetné členy, určiť ich
a zdôvodniť ich gramatickú
funkciu.
Ţiak vie samostatne tvoriť
- ústne
skúšanie
- písomný test
- diktát
- ústne
skúšanie
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
12
Školský vzdelávací program Ţivá škola
jednočlenné a dvojčlenné vety
s rôznou modalitou, pričom
dodrţiava správny slovosled
a správne pouţíva interpunkčné
znamienka.
Ţiak vie pri tvorbe
dvojčlenných viet správne
pouţívať základné vetné členy,
resp. pri jednočlenných vetách
vetný základ, určiť ich
a zdôvodniť ich gramatickú
funkciu.
Ţiak pri tvorbe vlastných
textov vyuţíva celú škálu
vetných štruktúr.
Ţiak pri tvorbe viet a textu
pouţíva správny slovosled
a interpunkciu.
V. Sloh
statický opis
dynamický opis
umelecký opis
charakteristika osoby
rozprávanie s vyuţitím
priamej reči (1.os.,
3.os.)
príhovor (prívet)
projekt
správa
o riešení/výsledku
projektu –
ústna/písomná
diskusia
protiargument
dialóg
artikulácia
sila hlasu
gestikulácia
mimika a postoj
tabuľka: názov,
hlavička, riadok,
stĺpec
pointa
úvod
zápletka
vyvrcholenie
obrat
rozuzlenie
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak dokáţe vybrať a posúdiť
texty z obsahového
i formálneho hľadiska.
Ţiak vie vo veku primeranom
texte vyhľadať explicitne
i implicitne vyjadrené
informácie a na základe nich
analyzovať text.
Ţiak vie vyjadriť hlavnú
myšlienku a pointu.
Ţiak vie prerozprávať obsah
prečítaného umeleckého
i vecného textu so zachovaním
časovej a logickej postupnosti
a s prípadnými individuálnymi
obmenami.
Ţiak vie vyjadriť názor na
prečítaný text, jasne
sformulovať svoj čitateľský
dojem, vyjadriť svoj estetický
záţitok z prečítaného textu.
Ţiak dokáţe na základe
analýzy jednotlivých textov
identifikovať, systematizovať
a zovšeobecniť poznatky
o slohových útvaroch: statický
opis, dynamický opis,
umelecký opis, charakteristika
osoby, rozprávanie s vyuţitím
priamej reči, prívet.
- ústne
skúšanie
- písomné
práce
- písomné
školské
slohové práce
13
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Ţiak vie vytvoriť osnovu,
koncept pre pripravovaný text.
Ţiak vie vytvoriť na zadanú
alebo voľnú tému statický opis,
dynamický opis, umelecký
opis, charakteristiku osoby,
rozprávanie s vyuţitím priamej
reči, prívet, projekt.
Ţiak vie charakterizovať
a aplikovať znalosti
o formálnej úprave
jednotlivých slohových
útvarov.
Ţiak dokáţe obhajovať svoje
stanovisko a na obhajobu
vlastného názoru vie
sformulovať argumenty
primerané komunikácii (vie
presvedčivo argumentovať).
Ţiak vie svoj názor
kultivovaným spôsobom
obhajovať.
Ţiak rozlišuje jednotlivé
segmenty tabuľky, vie ich
pomenovať a chápe vzťahy
medzi nimi.
Ţiak vie identifikovať časti
vnútornej kompozície
rozprávania (úvod, zápletka,
vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie).
Ţiak vie v rozličných
informačných zdrojoch
vyhľadať informácie a vyuţiť
ich v rámci svojho textu.
Ţiak vie vhodne vo vlastnom
prejave vyuţiť prvky
komunikácie z literárnych
textov, médií, internetu.
Ţiak vie v komunikačnej
situácii plynule a zrozumiteľne
artikulovať a uplatňovať
primeranú silu hlasu, tempo,
prestávku a melódiu vo
výpovedi.
Ţiak vie v diskusii/dialógu
primerane gestikulovať,
pouţívať vhodnú mimiku,
zaujať spoločensky vhodný
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
14
Školský vzdelávací program Ţivá škola
postoj a dodrţiavať vhodnú
vzdialenosť s komunikujúcim.
Ţiak vie samostatne a bez
prípravy správne, plynule
a nahlas čítať akékoľvek texty.
Ţiak vie samostatne
sformulovať súvislý logicky
usporiadaný text na danú tému.
Ţiak vie zhodnotiť kvalitu
svojho ústneho prejavu alebo
iného hovoriaceho, vie
prezentovať vlastný názor naň.
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - do konca 7. roč., časť LITERATÚRA
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok,
téma
I. Próza
Próza ako
základná forma
literárnej tvorby
Krátke formy
ľudovej
slovesnosti
Pojmy
próza
umelecká literatúra
príslovie
porekadlo
pranostika
anekdota
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Vzdelávací výstup
Ţiak vie vysvetliť pojem próza
a umelecká literatúra.
Ţiak vie odlíšiť prózu od
poézie.
Ţiak vie pri štylistickej
a lexikálnej analýze známeho
diela vyhľadať jednotlivé
jazykové a tematické prvky
a dokáţe vysvetliť ich funkciu.
Ţiak vie správne, plynule
a nahlas čítať prozaický text,
ktorého obsah, štýl a jazyk sú
primerané jeho jazykovej
úrovni a skúsenostiam.
Ţiak vie samostatne
sformulovať subjektívne
hodnotenie prečítaného textu
a vie ho primerane obhajovať.
Ţiak vie vysvetliť a rozlíšiť
pojmy príslovie, porekadlo,
pranostika, anekdota a uviesť
príklad.
Ţiak vie vysvetliť význam
a identifikovať významový
Hodnotenie
- ústne
skúšanie
- čítanie
s porozumením
- čítanie textov
s dôrazom na
správnu
artikuláciu
- ústne
skúšanie
- písomný test
15
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Krátka próza
bájka
humor, satira
literárna postava
hlavná literárna
postava
vedľajšia literárna
postava
báj
dialóg
vnútorná
kompozícia diela:
úvod, zápletka,
vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie
poviedka
monológ
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
rozdiel medzi príslovím,
porekadlom a pranostikou.
Ţiak vie funkčne vyuţiť
príslovie, porekadlo, pranostiku,
anekdotu vo svojom texte.
Ţiak vie vytvoriť krátky vtipný
príbeh.
Ţiak vie vysvetliť pojem bájka
(humor, satira).
Ţiak vie identifikovať mravné
poučenie v bájke.
Ţiak vie vymedziť pojem
hlavná postava, vie ju
identifikovať v bájke, dokáţe
charakterizovať jednotlivé
postavy z čitateľského hľadiska
a svoje tvrdenie podloţiť
argumentmi.
Ţiak vie napísať kratší
prozaický útvar, ktorý má znaky
bájky.
Ţiak vie vysvetliť pojem báj
a vie uviesť príklady bájí, ktoré
prečítal.
Ţiak vie na základe textu
identifikovať základné znaky
báje.
Ţiak vie vyhľadať v texte báje
hlavné a vedľajšie postavy,
dokáţe charakterizovať
jednotlivé postavy (kladné,
záporné) z čitateľského
hľadiska a svoje tvrdenie
podloţiť argumentmi.
Ţiak vie porovnať koncepciu
postáv, dej a prostredie,
v ktorom sa dej odohráva
s iným jemu známym
prozaickým ţánrom.
Ţiak vie vysvetliť pojem dialóg.
Ţiak vie transformovať
prozaický text na dramatický
a následne ho vie výrazne
prečítať a zúčastniť sa ako
postava na dramatizovanom
čítaní.
Ţiak vie vytvoriť báj
s dodrţaním vnútornej
kompozície.
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- vlastná
tvorba
- písomný test
16
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Ţiak vie vysvetliť pojem
poviedka a vie zo súboru textov
určiť poviedku.
Ţiak vie vysvetliť pojem
literárna postava, rozlíšiť
hlavnú a vedľajšiu postavu
a charakterizovať ich
z čitateľského hľadiska.
Ţiak vie na základe analýzy
známeho literárneho textu
identifikovať vnútornú
kompozíciu a svoje tvrdenie vie
zdôvodniť.
Ţiak vie vysvetliť podstatu
jednotlivých kompozičných fáz
deja a určiť ich v rámci textu.
Ţiak vie vysvetliť pojem
monológ.
Ţiak vie vytvoriť poviedku so
zachovaním vnútornej
kompozície deja.
Ţiak vie získať informácie
z rozličných informačných
zdrojov a vyuţiť ich vo svojej
práci.
Ţiak vie verejne prezentovať
svoju prácu a pri prezentácii
dodrţiava základné normy
správania.
Ţiak vie analyzovať umelecký
text zo štylistického
a lexikálneho hľadiska a vie
určiť funkciu jednotlivých
jazykových prostriedkov
v texte.
II. Dobrodružná literatúra
Literárne ţánre
dobrodruţná
dobrodruţnej
literatúra
literatúry
rozprávač: ja-forma,
on-forma
western
robinsonáda
detektívka
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak vie vysvetliť pojem
dobrodruţná literatúra.
Ţiak vie vysvetliť pojem
rozprávač a v texte vie
identifikovať jednotlivé formy
rozprávača. Vie transformovať
formy rozprávača z ja-formy do
on-formy a naopak.
Ţiak vie aplikovať znalosti
o vnútornej kompozícii diela na
akýkoľvek prečítaný text.
Ţiak vie nájsť jazykové
prostriedky, ktorými autor
- ústne
skúšanie
- čítanie
s porozumením
- písomný test
17
Školský vzdelávací program Ţivá škola
dosahuje dramatické napätie
v texte a svoje tvrdenie vie
zdôvodniť.
Ţiak vie vyhľadať kľúčové
slová, zostaviť osnovu a na jej
základe prerozprávať dej
prečítaného textu.
Ţiak vie sformulovať hlavnú
myšlienku prečítaného textu
a vie charakterizovať hlavnú
i vedľajšie postavy.
Ţiak vie funkčne vyuţiť znaky
dobrodruţnej literatúry vo
vlastnej tvorbe.
Ţiak pozná ţánre dobrodruţnej
literatúry: western, robinsonáda,
detektívka.
Ţiak vie časť literárnej ukáţky
zdramatizovať a následne ju vie
výrazne prečítať.
Ţiak vie samostatne a bez
prípravy správne, plynule
a nahlas čítať prozaický text,
ktorého obsah, štýl a jazyk sú
primerané jeho jazykovej
úrovni a skúsenostiam.
Ţiak vie sformulovať a obhájiť
svoje subjektívne hodnotenia
prečítaného textu, pričom
dodrţiava pravidlá spoločenskej
komunikácie.
III. Divadelná hra
Rozhlasová
divadelná hra
rozprávka
rozhlasová
rozprávka
dramatizácia
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak vie vysvetliť pojem
divadelná hra a rozhlasová
rozprávka.
Ţiak vie rozlíšiť dramatický
a prozaický text, svoje tvrdenie
vie podloţiť argumentmi.
Ţiak pozná fázy vnútornej
kompozície divadelnej hry a vie
ich určiť v texte.
Ţiak vie odlíšiť pojmy
monológ, dialóg v divadelnej
hre.
Ţiak vie sformulovať hlavnú
myšlienku dramatického textu.
Ţiak vie výrazne čítať text
divadelnej hry a zúčastniť sa
ako postava na dramatizovanom
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
18
Školský vzdelávací program Ţivá škola
IV. Poézia
Báseň, populárna
pieseň
Balada
poézia
báseň
populárna pieseň
evergreen
verš
refrén
rým: zdruţený,
striedavý, obkročný
zdrobnenina
prirovnanie
balada
ľudová balada
umelá balada
metafora
epiteton
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
čítaní textu.
Ţiak vie identifikovať
a charakterizovať literárne
postavy v divadelnej hre.
Ţiak vie transformovať
dramatický text na prozaický.
Ţiak vie zdramatizovať literárny
text v podobe jednoduchého
scenára.
Ţiak vie sformulovať a obhájiť
svoje subjektívne hodnotenia
prečítaného textu, pričom
dodrţiava pravidlá spoločenskej
komunikácie.
Ţiak vie vysvetliť pojmy
poézia, báseň, populárna pieseň.
Ţiak vie porovnať populárnu
pieseň s ľudovou piesňou
z hľadiska obsahu, vyuţitia
umeleckých štýlových
prostriedkov.
Ţiak pozná pojem evergreen.
Ţiak vie vysvetliť pojem verš
ako súčasť vonkajšej
kompozície aj ako metrickú
jednotku. Vie ho určiť v básni.
Ţiak vie vysvetliť pojmy rým,
rytmus v súvislosti s umeleckou
rečou viazanou.
Ţiak vie vyhľadať rým v texte
básne alebo populárnej piesne.
Ţiak vie graficky zaznačiť
a pomenovať zdruţený,
striedavý a obkročný rým.
Ţiak vie v texte básne alebo
populárnej piesne vysvetliť,
vyhľadať a určiť jazykové
prostriedky zdrobnenina
a prirovnanie.
Ţiak vie pri prednese básne
rešpektovať rytmickú
usporiadanosť básnického textu.
Ţiak vie vysvetliť pojem balada
(ľudová, umelá).
Ţiak vie identifikovať hlavné
znaky balady.
Ţiak vie porovnať baladu
s inými básnickými útvarmi,
charakterizovať rozdiely.
- ústne
skúšanie
- vlastná
tvorba
- memorovanie
básne
- písomný test
- ústne
skúšanie
- memorovanie
básne
- písomný test
19
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Ţiak vie pretransformovať
baladu na prozaické
rozprávanie.
Ţiak vie pri prednese balady
rešpektovať rytmickú
usporiadanosť básnického textu.
Ţiak vie aplikovať vedomosti
o vonkajšej a vnútornej
kompozícii diela na známu
baladu.
Ţiak vie identifikovať hlavnú
myšlienku v prečítanom texte.
Ţiak vie vytvoriť text, ktorý
obsahuje znaky balady.
Ţiak vie sformulovať a obhájiť
svoje subjektívne hodnotenia
prečítaného textu, pričom
dodrţiava pravidlá spoločenskej
komunikácie.
Ţiak vie vysvetliť obraznú
podobu epiteta, vie ho odlíšiť
od gramatického prívlastku.
Ţiak vie vysvetliť pojem
metafora.
Ţiak vie vyhľadať v básni
epiteton a metaforu, vie
vysvetliť ich význam.
Ţiak vie vytvoriť vlastný
epiteton a metaforu.
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
20
Školský vzdelávací program Ţivá škola
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - do konca 9. ročníka, časť JAZYK A SLOH
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok,
téma
Pojmy
I. Zvuková rovina jazyka a pravopis
Intonácia a
vsuvka
interpunkcia
prístavok
oslovenie
Skratky
skratka
Pravopis
II. Významová (lexikálna) rovina
Slovná zásoba a
slovná zásoba
spôsoby
tvorenie slov
obohacovania
preberanie slov
slovnej zásoby
nepriame
pomenovania –
metafora,
metonymia,
personifikácia
jednoslovné a
viacslovné
pomenovania
zdruţené
pomenovania
ustálené slovné
spojenia frazeologizmy
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Vzdelávací výstup
Hodnotenie
Ţiak ovláda poznatky z niţších
ročníkov (výslovnosť,
suprasegmentálne javy,
interpunkcia).
Ţiak pozná interpunkciu a
následne intonáciu vsuvky,
prístavku a oslovenia v texte.
Ţiak vie vysvetliť pojem skratka
a vie ju vytvoriť a pouţiť v texte
so zodpovedajúcou
výslovnosťou.
Ţiak vie samostatne
skontrolovať akýkoľvek text
s cieľom identifikovať
jednotlivé chyby a následne ich
opraviť, pričom aplikuje
nadobudnuté zručnosti
z pravopisu, lexikológie,
morfológie, syntaxe a slohu.
- čítanie
textov
s dôrazom na
správnu
artikuláciu a
intonáciu
- písomné
cvičenia
- ústne
skúšanie
doplňovačky
Ţiak vie vysvetliť pojmy:
slovná zásoba, tvorenie slov,
preberanie slov.
Ţiak vie vysvetliť a na
príkladoch ilustrovať pojmy
z niţších ročníkov – základové
a odvodené slovo,
odvodzovanie, skladanie,
predpona, prípona, slovotvorný
základ.
Ţiak vie charakterizovať
spôsoby obohacovania slovnej
zásoby a vie tieto postupy
identifikovať v texte.
Ţiak vie vymenovať nepriame
pomenovania, určiť, prečo sa
pouţívajú, čo znamenajú a vie
uviesť príklady.
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
doplňovačky
- diktát
21
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Slovníky
frazeologický
slovník
III. Tvaroslovná (morfologická) rovina
Podstatné mená
ohybný slovný druh
pod. mená muţského
rodu zvieracie
pod. mená muţského
rodu neţivotné –
zakončené na -r, -l
cudzie nesklonné
pod. mená
skloňovanie pod.
mena pani
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak pozná a vie správne
pouţívať jednoslovné a
viacslovné pomenovania, pozná
zdruţené pomenovania a vie ich
odlíšiť od iných viacslovných
pomenovaní.
Ţiak vie vysvetliť a vie
identifikovať v texte ustálené
slovné spojenia –
frazeologizmy.
Ţiak vie pouţiť pri tvorbe
textov niektoré frazeologizmy.
Ţiak dokáţe analyzovať
lexikálnu stránku textu a
vysvetliť štylistický význam a
funkciu jazykových
prostriedkov v texte.
Ţiak ovláda komplexne
poznatky o slovnej zásobe
spisovného jazyka, dokáţe
správne tvoriť texty.
Ţiak vie pouţívať frazeologický - práca so
slovník, vie vyhľadať a
slovníkmi,
vysvetliť ustálené slovné
vyhľadávanie
spojenia.
Ţiak pozná funkciu jednotlivých
jazykovedných príručiek a vie si
vybrať a pouţívať vhodnú
jazykovednú príručku.
Ţiak vie aplikovať svoje
vedomosti o podstatných
menách ako ohybných slovných
druhoch.
Ţiak vie identifikovať v texte
zvieracie pod. mená muţského
rodu, pouţiť ich v správnom
tvare a vysvetliť ich pravopis.
Ţiak ovláda skloňovanie
zvieracích pod. mien v singulári
aj v pluráli.
Ţiak vie identifikovať v texte
neţivotné pod. mená muţského
rodu zakončené na -r, -l, pouţiť
ich v správnom tvare a vysvetliť
ich pravopis a skloňovanie.
Ţiak pozná cudzie nesklonné
pod. mená, vie ich pouţiť a
identifikovať v texte.
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- diktát
22
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Prídavné mená
ohybný slovný druh
Zámená
ohybný slovný druh
skloňovanie zámen
základný tvar
rod, číslo, pád
delenie zámen –
osobné základné,
osobné
privlastňovacie,
opytovacie,
ukazovacie, neurčité,
vymedzovacie
ohybný slovný druh
delenie čísloviek –
základné, radové,
násobné, skupinové,
druhové
Číslovky
Slovesá
ohybný slovný druh
vid – dokonavý,
nedokonavý
Príslovky
neohybný slovný
druh
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak vie skloňovať pod. meno
pani a vie ho pouţiť v správnom
tvare v texte.
Ţiak vie komplexne aplikovať
svoje vedomosti o podstatných
menách, vie ich identifikovať
v texte a určovať ich gramatické
kategórie.
Ţiak vie aplikovať svoje
vedomosti o prídavných menách
ako ohybných slovných
druhoch.
Ţiak vie tvoriť a správne
pouţívať akostné, vzťahové i
privlastňovacie prídavné mená,
identifikovať ich v texte a
určovať ich gramatické
kategórie.
Ţiak dokáţe nájsť v texte
zámená a určiť ich druh,
základný tvar a gramatické
kategórie.
Ţiak pozná krátke a dlhé tvary
zámen a neohybné tvary, pozná
podstatu zámen ako ohybných
slovných druhov.
Ţiak vie aplikovať vedomosti o
zámenách, identifikovať ich
v texte a určovať ich.
Ţiak ovláda podstatu ohybnosti
čísloviek.
Ţiak ovláda skloňovanie a
pravopis čísloviek, vie určiť
číslovky v texte, ich druh a
gramatické kategórie.
Ţiak vie aplikovať svoje
vedomosti o slovesách ako
ohybných slovných druhoch.
Ţiak vie identifikovať slovesá
v texte, vie určiť ich druh a
gramatické kategórie, ovláda
správny pravopis slovies.
Ţiak pozná rozdiel medzi
dokonavým a nedokonavým
vidom slovies, vie ich tvoriť.
Ţiak vie aplikovať svoje
vedomosti o príslovkách ako
neohybných slovných druhoch.
- ústne
skúšanie
- písomný test
doplňovačky
- ústne
skúšanie
- písomný test
- ústne
skúšanie
- písomný test
- doplňovačka
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- diktát
- ústne
skúšanie
- písomný test
23
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Predloţky
neohybný slovný
druh
prvotné, druhotné
predloţky
Spojky
neohybný slovný
druh
priraďovacie a
podraďovacie spojky
interpunkcia
Častice
častice
neohybný slovný
druh
Citoslovcia
citoslovcia
neohybný slovný
druh
IV. Skladobná (syntaktická) rovina
Vetné členy
vedľajšie vetné členy
predmet
príslovkové určenie:
miesta, času,
spôsobu, príčiny
prívlastok: zhodný,
nezhodný, prístavok
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak vie identifikovať príslovky
v texte, určiť ich druh a správne
ich pouţívať.
Ţiak vie identifikovať
predloţky v texte, pozná
podstatu neohybnosti.
Ţiak vie rozdeliť predloţky na
prvotné a druhotné.
Ţiak pozná podstatu a funkciu
spojok, vie ich identifikovať
v texte.
Ţiak pozná rozdiel medzi
priraďovacími a podraďovacími
spojkami, ovláda písanie čiarky
pred spojkami.
Ţiak pozná podstatu a funkciu
častíc, vie definovať slovný
druh, vie o ich neohybnosti.
Ţiak dokáţe identifikovať
častice v texte, vie zmeniť text
pouţitím častíc.
Ţiak pozná podstatu a funkciu
citosloviec, vie definovať
slovný druh.
Ţiak vie identifikovať
citoslovcia v texte, vie ich
správne pouţívať pri tvorbe
vlastných textov.
Ţiak ovláda pravopis citosloviec
a interpunkciu.
Ţiak ovláda vedomosti z niţších
ročníkov (základné vetné členy,
prisudzovací sklad, zhoda).
Ţiak ovláda pojem vedľajší
vetný člen, chápe rozdiel medzi
základnými a vedľajšími
vetnými členmi.
Ţiak vie identifikovať vo vete
predmet, vie určiť, ku ktorému
vetnému členu sa viaţe a ako
býva vyjadrený.
Ţiak vie identifikovať vo vete
príslovkové určenie, vie určiť,
ku ktorému vetnému členu sa
viaţe a ako býva vyjadrené.
Ţiak pozná 4 druhy
príslovkového určenia (miesta,
- ústne
skúšanie
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- diktát
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
24
Školský vzdelávací program Ţivá škola
Veta a súvetie
jednoduchá veta
rozvitá
s viacnásobným
vetným členom
jednoduché súvetie:
priraďovacie a
podraďovacie
interpunkcia
zápor v slovenčine
súdrţnosť textu
času, spôsobu, príčiny) a vie ich
určiť.
Ţiak vie identifikovať vo vete
prívlastok, vie určiť, ku ktorému
vetnému členu sa viaţe a ako
býva vyjadrený.
Ţiak vie aplikovať poznatky o
kategórii zhody, vie rozlíšiť
zhodný a nezhodný prívlastok.
Ţiak vie identifikovať vo vete
prístavok a určiť ho, vie tvoriť
prístavok a vyčleniť ho vo vete
čiarkami.
Ţiak vie určovať základné i
vedľajšie vetné členy, vie tvoriť
vety s jednotlivými vetnými
členmi.
Ţiak vie tvoriť a identifikovať
v texte jednoduchú vetu
s viacnásobným vetným
členom.
Ţiak pozná rozdiel medzi
jednoduchou vetou a súvetím.
Ţiak vie tvoriť jednoduché
súvetie, dodrţiava správny
slovosled a vetosled.
Ţiak pozná rozdiel medzi
priraďovacím a podraďovacím
súvetím, vie ich určiť v texte.
Ţiak ovláda základné pravidlá o
písaní čiarky v jednoduchom
súvetí.
Ţiak vie rozlíšiť členský a vetný
zápor, vie správne pouţívať
zápor v konkrétnych
komunikačných situáciách.
Ţiak ovláda základné
zákonitosti tvorby textu, pozná
znaky súdrţnosti textu, tvorí
vlastné zmysluplné texty
správne po syntaktickej stránke.
- ústne
skúšanie
- písomné
cvičenia
- písomný test
V. Sloh
rétorika
debata
dôkaz
odosielateľ a
prijímateľ
efektívna
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak vhodne vyuţíva vo svojom
prejave nadobudnuté poznatky
z lexikológie, morfológie,
syntaxe a pravopisu.
Ţiak pozná pravidlá efektívnej a
asertívnej komunikácie, vie
uskutočniť debatu o aktuálnom
- ústne
skúšanie
- písomné
práce
- písomné
školské
slohové práce
25
Školský vzdelávací program Ţivá škola
komunikácia
asertívna
komunikácia
výťah
odborný opis
prihláška
úradný list
úradný/štruktúrovaný
ţivotopis
slávnostný príhovor
prejav
úvaha
výklad
vnútorná kompozícia
jazykové štýly:
náučný,
administratívny,
publicistický,
rečnícky, hovorový,
umelecký
slohové postupy:
informačný,
rozprávací, opisný,
výkladový
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
probléme.
Ţiak vie tvoriť vhodné písomné
i ústne prejavy s prihliadnutím
na adresáta i odosielateľa.
Ţiak dokáţe objektívne
podloţiť pravdivosť vlastných
argumentov.
Ţiak dokáţe vybrať a posúdiť
texty z obsahového
i formálneho hľadiska
vzhľadom na komunikačnú
situáciu.
Ţiak vie na základe analýzy
jednotlivých textov
identifikovať, systematizovať a
zovšeobecniť poznatky o
slohových útvaroch: výťah,
prihláška, úradný/štruktúrovaný
ţivotopis, slávnostný príhovor,
prejav, úvaha, výklad.
Ţiak dokáţe vytvoriť výťah
z textu, vie správne vyplniť
formulár prihlášky
v elektronickej i papierovej
podobe.
Ţiak vie napísať úradný
ţivotopis (klasický i
štruktúrovaný).
Ţiak vie samostatne vytvoriť i
náleţite odprezentovať
slávnostný príhovor.
Ţiak pozná zákonitosti úvahy a
výkladu, vie ich identifikovať,
dokáţe samostatne vytvoriť
úvahu na zadanú tému.
Ţiak vie identifikovať všetky
časti vnútornej kompozície
(úvod, zápletka, vyvrcholenie,
obrat, rozuzlenie).
Ţiak vie vymenovať a definovať
jednotlivé slohové postupy.
Ţiak pozná jednotlivé jazykové
štýly, vie ich určiť a rozlíšiť.
Ţiak dokáţe identifikovať
spoločné a odlišné znaky
jednotlivých slohových útvarov,
dokáţe transformovať text
z jedného ţánru do druhého.
Ţiak vie vyjadriť názor na
26
Školský vzdelávací program Ţivá škola
prečítaný text, jasne
sformulovať svoj čitateľský
dojem, vyjadriť svoj estetický
záţitok z prečítaného textu.
Ţiak vie v rozličných
informačných zdrojoch
vyhľadať informácie a vyuţiť
ich v rámci svojho textu.
Ţiak vie samostatne
sformulovať súvislý logicky
usporiadaný text na danú tému.
VI. Jazykoveda a národný jazyk
Národný jazyk
spisovný jazyk
nárečia
Jazykoveda
náuka o zvukovej
rovine jazyka
náuka o významovej
rovine jazyka
náuka o tvaroslovnej
rovine jazyka
náuka o skladobnej
rovine jazyka
Ţiak vie definovať pojem
národný jazyk, vie, čo doň patrí.
Ţiak pozná rozdiel medzi
spisovným jazykom a nárečím,
vie správne pouţiť jazykové
prvky v spisovnej i nespisovnej
komunikácii.
Ţiak pozná jednotlivé jazykové
roviny, vie, čím sa zaoberá
fonetika, lexikológia,
morfológia a syntax.
- ústne
skúšanie
- ústne
skúšanie
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - do konca 9. ročníka, časť LITERATÚRA
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický celok,
téma
Pojmy
I. Vecná a umelecká literatúra
vecná literatúra
umelecká literatúra
základné literárne
druhy
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Vzdelávací výstup
Ţiak vie vytvoriť a vysvetliť
definíciu vecnej a umeleckej
literatúry, vie rozlíšiť texty
vecnej a umeleckej literatúry
porovnávaním kompozičných
postupov a štylistických
prostriedkov.
Ţiak vie vysvetliť definíciu
Hodnotenie
- ústne
skúšanie
- práca s
textom
27
Školský vzdelávací program Ţivá škola
literárnych druhov lyrika, epika
a dráma.
Ţiak dokáţe prepracovať krátky
umelecký text na vecný text.
II. Lyrika
Lyrika
Krátke literárne
útvary
III. Epika
Literatúra faktu
lyrika: prírodná,
ľúbostná,
spoločenská,
reflexívna
modlitba
básnická otázka
metonymia
sylabický veršový
systém
aforizmus
literatúra faktu
vedecko-fantastická
literatúra
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak vie vysvetliť pojem lyrika,
vie rozlíšiť lyriku od epiky a
drámy.
Ţiak pozná znaky lyrickej
poézie, vie ich identifikovať
v texte.
Ţiak ovláda terminológiu
z teórie literatúry z niţších
ročníkov, vie v textoch nájsť
umelecké jazykové prostriedky,
všíma si formálnu stránku básní
a vonkajšiu kompozíciu.
Ţiak pozná rozdiely medzi
lyrikou prírodnou, ľúbostnou,
spoločenskou a reflexívnou, vie
ich identifikovať na základe
prečítaného textu.
Ţiak vie vysvetliť pojem
modlitba, pozná jej typické
znaky, vie, kde sa s ňou môţe
stretnúť.
Ţiak vie identifikovať básnickú
otázku, vie, akú funkciu v texte
plní.
Ţiak pozná pojem metonymia,
vie nájsť príklad na ňu v texte,
vie ju vysvetliť.
Ţiak dokáţe sformulovať
hlavnú myšlienku lyrickej
básne.
Ţiak pozná podstatu
sylabického veršového systému.
Ţiak vie vysvetliť pojem
aforizmus, vie, kde sa s ním
môţe stretnúť.
Ţiak vie pouţiť aforizmus vo
vlastnom texte a
v komunikačných situáciách.
- ústne
skúšanie
- čítanie textov
s dôrazom na
správnu
artikuláciu a
intonáciu,
analýza básne
- memorovanie
básne
Ţiak vie vysvetliť pojem epika,
vie povedať spoločné a odlišné
znaky epiky, lyriky a drámy.
- ústne
skúšanie
- vlastná
- ústne
skúšanie
28
Školský vzdelávací program Ţivá škola
populárnovedecká
literatúra
Román
román: detektívny,
dobrodruţný,
biografický,
historický,
dievčenský, román
vo forme denníka
kompozícia
literárneho diela
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak pozná pojem literatúra
faktu, vie ju dolíšiť od vedeckofantastickej a
populárnovedeckej literatúry,
dokáţe identifikovať znaky
populárnosti a vedeckosti
v textoch.
Ţiak dokáţe po analýze textu
odlíšiť fakty od fikcie autora.
Ţiak vie interpretovať texty
literatúry faktu, vedeckofantastickej literatúry a
populárnovedeckej literatúry,
pozná autorov týchto ţánrov.
Ţiak vie odlíšiť poznávaciu
funkciu textov od umeleckej
literatúry.
Ţiak pozná tri základné typy
epiky – veľkú, strednú a krátku.
Ţiak vie vyvodiť definíciu
románu, pozná druhy románov.
Ţiak pozná rozdiel medzi
poviedkou, novelou a románom.
Ţiak vie na základe prečítaného
textu zaradiť román
k jednotlivým druhom, vie
porovnať romány z hľadiska
obsahu, rozsahu, literárnych
postáv.
Ţiak pozná kompozíciu
literárneho diela, vie v texte
identifikovať jednotlivé časti
(úvod, zápletka, vyvrcholenie,
obrat, rozuzlenie).
Ţiak vie sformulovať hlavnú
myšlienku prečítaného textu
a vie charakterizovať hlavnú
i vedľajšie postavy.
Ţiak vie vynechať časť
literárnej ukáţky alebo dotvoriť
text podľa vlastnej fantázie.
Ţiak vie pri práci s textom
správne pouţívať literárnoteoretické pojmy.
Ţiak vie samostatne a bez
prípravy správne, plynule
a nahlas čítať prozaický text,
ktorého obsah, štýl a jazyk sú
primerané jeho jazykovej
tvorba
- písomný test
- ústne
skúšanie
- čítanie
s porozumením
- analýza
textov
- písomný test
29
Školský vzdelávací program Ţivá škola
úrovni a skúsenostiam.
Ţiak vie sformulovať a obhájiť
svoje subjektívne hodnotenia
prečítaného textu, pričom
dodrţiava pravidlá spoločenskej
komunikácie.
IV. Dráma
tragédia
komédia
činohra
dejstvo
výstup
SkVP_ISCED2_SJL_štandardy
Ţiak vie vysvetliť pojem dráma,
vie popísať spoločné a odlišné
znaky s epikou a lyrikou.
Ţiak ovláda rozdiely medzi
ţánrom komédie, tragédie a
činohry, pozná príklad.
Ţiak pozná vnútornú výstavbu
drámy, vie identifikovať
jednotlivé časti.
Ţiak pozná vonkajšie členenie
divadelnej hry na dejstvá a
výstupy.
Ţiak vie výrazne čítať text
divadelnej hry a zúčastniť sa
ako postava na dramatizovanom
čítaní textu.
Ţiak vie identifikovať
a charakterizovať literárne
postavy v divadelnej hre.
Ţiak dokáţe transformovať
dramatický text na prozaický.
Ţiak ovláda základné pojmy
z divadelnej terminológie
(inscenácia, premiéra, repríza,
derniéra, herec, reţisér,
scenárista...)
Ţiak dokáţe porovnať
divadelnú hru s filmovým,
televíznym a rozhlasovým
spracovaním.
- ústne
skúšanie
- dramatizácia
- písomný test
30
Download

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA