Základná škola
Školská 2
07631 Streda nad Bodrogom
Školský vzdelávací
program 2010/2011
Pre 1. a 2. stupeň ZŠ
Motto :
„Musíš sa mnoho učiť,
aby si vedel ako málo vieš“
Základné informácie
Vzdelávací program :
Stupeň vzdelania :
Dĺţka štúdia :
Vyučovací jazyk:
Študijná forma :
Druh školy:
Predkladateľ:
Názov školy :
Adresa :
IČO :
Riaditeľ školy :
Koordinátor pre tvorbu ŠVP:
Ďalšie kontakty :
Školský vzdelávací program 1. stupeň
ISCED 1
štyri roky
slovenský
denná
štátna
Mgr. Ladislav Vaško
Základná škola
Školská 2, 07631 Streda nad Bodrogom
35541164
Mgr. Ladislav Vaško
Mgr. Šarlota Kudriková – zast. RŠ
Mgr. E. Vargová, Mgr. J. Fehérová, Mgr. Silvia
Gelvanicsová - vedúce PK a MZ
Zriaďovateľ:
Názov :
Adresa :
Kontakty :
Obecný úrad Streda nad Bodrogom
Obecný úrad
Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391
Ing. František Gecse
Platnosť dokumentu od 1.9.2010
__________________________________
Podpis a pečiatka riaditeľa školy
Všeobecná charakteristika školy
I.
1. Veľkosť školy
Objekt ZŠ je umiestnený v juhovýchodnej časti obce v mieste, kde nie sú rušivé vplyvy
okolia
na vyučovací proces. Celý areál leţí na ploche 2 ha . Okrem budovy ZŠ sa tu nachádza aj budova
ZŠ s VJM, s ktorou sme spojení spojovacou chodbou, budova školskej jedálne, telocvičňa,
atletická dráha, futbalové, volejbalové a hádzanárske ihrisko. Tieto plochy sa vyuţívajú na
prevádzku športovej a záujmovej činnosti ţiakov, ako aj na relaxáciu a prestávkový reţim počas
vyučovania, okrem zimného obdobia.
Základná škola v Strede nad Bodrogom je úplná, na prvom stupni sú 4 triedy ročníkov 1.
– 4. s počtom ţiakov 65, na druhom stupni je 5 tried ročníkov 5.- 9. s počtom ţiakov 95.
Celkový počet ţiakov : 160 CH 98 D 85
I. stupeň – 65
II. stupeň – 95
Máme tri oddelenia školského klubu s počtom ţiakov 57.
Triedy - 1. a 2. ročník, školský klub a školská jedáleň sú umiestnené v novej budove, ostatné
ročníky v staršej zrekonštruovanej budove v roku 1953 – 2010.
Učiteľský zbor
I. ročník
II. ročník
III. ročník
IV. ročník
V. ročník
VI. ročník
VII. ročník
VIII. ročník
IX. ročník
Mgr. Mátéová Daniela
Mgr. Smarţíková Radoslava
Mgr. Vargová Elena
Mgr. Fehérová Jana
Mgr. Silvia Gelvanicsová
Mgr. Mária Rugovská
Bc. Veronika Fehérová
RNDr. Sipos Stefan
Bc. Fintor Mária
Bez tried :
Mészarosová Barbara
Mgr. Krajčová Viera
Vychovávateľky :
Asistent učiteľa :
Szabóová Erika
Sziroveczová Anita
Gecseová Viktória
Mária Bodnárová
Farári :
Mgr. Jakab Ján /rimskokatolícke/
Mgr. Michal Tóth /greckokatolícke/
Mgr. Szaszáková Malvina /reformované/
2. Charakteristika ţiakov
Našu školu navštevujú okrem ţiakov našej obce aj ţiaci zo 6 spádových obcí: Klin nad
Bodrogom,Viničky, Ladmovce, Zemplín, Veľký a Malý Kamenec. Títo ţiaci k nám dochádzajú
autobusovými spojmi.
Vyučovanie na našej škole je sťaţené, pretoţe sa nachádzame v dvojjazyčnom prostredí,
95% našich ţiakov má materinský jazyk maďarský, niektorí majú veľké ťaţkosti s osvojením
vyučovacieho jazyka, čo sa potom odráţa aj na ich prospechu.
Medzi 180 ţiakmi našej školy sa nachádza len asi 4% začlenených ţiakov, pre ktorých
učitelia jednotlivých vyučovacích predmetov, na odporúčanie špec. pedagoga vypracujú
individuálne plány.
3. Charakteristika pedagogického zboru
Na našej škole pôsobí 13 učiteľov na 9 tried , z ktorých 3 si doplňujú vzdelanie, tri
vychovávateľky, asistent učiteľa a traja farári na čiastočný úväzok. Učitelia sú skúsení, s
viacročnou pedagogickou praxou. Jedna z učiteliek vykonáva funkciu výchovnej poradkyne a
zároveň je aj koordinátorkou drogovej závislosti. Školského psychológa, špeciálneho pedagóga
nemáme. Máme určeného a zodpovedného pedagóga pre zdravotnú výchovu. Všetci učitelia
absolvovali školenia v rámci projektov a získali základné zručnosti s IKT aj s interaktívnou
tabuľou systémom eBeam, 10 učiteľov absolvovalo jazykový kurz z cudzieho jazyka. Učiteľom
je umoţnené navštevovať vzdelávacie aktivity usporiadané MPC k daným vyučovacím
predmetom
4. Organizácia prijímacieho konania
Prijímacie konanie do I. ročníka ZŠ sa koná v predpísanom termíne 1 deň, za prítomnosti
detí , rodičov, učiteľky MŠ , učiteľky 1. ročníka a zástupkyne ZŠ.
O odklade školskej dochádzky sa vydá rozhodnutie len na základe odporúčania
psychológa. Prijímacie konanie do 5. ročníka sa nekoná, všetci ţiaci do vyšších ročníkoch sú
prijatí na ţiadosť rodičov.
5. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Škola má zriadené a vyuţíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odbornú
učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie, učebňu 3 učebne výpočtovej techniky, školskú dieľňu,
cvičnú kuchyňu, cvičné políčko, fitness. Tieto odborné učebne umoţňujú plne realizovať učebné
osnovy a zvolené učebné varianty.
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné učebné pomôcky pravideľne
obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia
školy. Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, potrebujeme doň investovať, škola by
potrebovala aj jazykové laboratórium, podali sme niekoľko projektov, ţiaľ neúspešne. Máme
zabezpečený bezbariérový prístup.
Počas školského roka sme doplnili veľké mnoţstvo moderných učebných pomôcok , čo
umoţnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Pri škole funguje aj školská jedáleň, kde sa dbá
o zdravú a kalorickú výţivu.
6. Škola ako ţivotný priestor
Aby sa ţiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené
a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na
informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi ţiakmi navzájom,
medzi ţiakmi a pedagógmi...
7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Pedagogickí pracovníci dodrţujú pracovnú disciplínu a zásady BOZP. Pravidelne sa
zúčastňujú školení o bezpečností a ochrany zdravia pri práci a proti poţiaru. Absolvujú
preventívne lekárske prehliadky podľa potreby. Na škole sa pravidelne prevádzajú kontroly
BOZ, hasiacich prístrojov, nedostatky sa priebeţne odstraňujú podľa výsledkov kontroly.
Všetci ţiaci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci hneď, v prvý deň
vyučovania , aj priebeţne podľa potreby celý školský rok. Vedenie školy sa snaţí vytvoriť v
priestoroch školy bezpečné , príjemné a zdraviu vyhovujúce podmienky pre prácu ţiakov a
učiteľov školy.
II.
Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )
Našim cieľom je , aby ţiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vţdy
správne pouţiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví,
vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod. Dôleţité je, aby sa
nezabudlo ani na vedomosti, ani na spôsobilosti. To znamená, ţe ak chceme, aby ţiaci boli
komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú komunikovať, ak majú vyhľadávať
informácie, musia vedieť, aké informácie majú hľadať a ako ich zaradiť do systému a pod.
Dosiahnúť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT ţiakov v našej škole. Škola dá šancu kaţdému
ţiakovi, aby sa rozvijal podľa svojich schopností a bolo mu umoţnené zaţiť úspech. Škola
zabezpečí podmienky na vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami
tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelaní. Zabezpečíme kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích
jazykoch so zreteľom na moţnosti školy , so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na
schopnosti jednotlivých ţiakov. Snaţíme sa vychovávať ţiakov v duchu humanistických
princípov, k zodpovednosti a samostatnosti, pripraviť človeka rozhľadného, vytrvalého,
schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoţivotnému vzdelaniu.
2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
ZŠ v Strede nad Bodrogom je vidiecka štátna plnoorganizovaná škola s právnou
subjektivitou s vyučovacím jazykom slovenským v dvojjazyčnom prostredí. Našim dlhodobým
cieľom je vytvoriť spoločnosť, ktorá zabezpečí všestranný rozvoj osobnosti a uplatnenie kaţdého
občana. Hlavnou úlohou je vytvárať podmienky na zabezpečenie kvality poskytovanej výchovy a
vzdelania a zaistenie rovnocennosti a vyspelosti s vyspelými europskými krajinami. Preto je
potrebné rozvíjať záujem ţiakov o učenie v čoraz viac napredujúcej informačnej spoločnosti.
Táto spoločnosť prináša vyššie nároky na kvalitnejšie a vyššie vzdelanie zabezpečujúce:
- počítačovú gramotnosť
- komunikatívne zručnosti, aj v cudzích jazykoch
- rozvíjať tvorivé myslenie.
Našim cieľom je tieţ vychovať mládeţ zdravú, športovo zdatnú, so záujmom aj o manuálnu
prácu, pripraviť ich na stredné školy s maturitou aj odborné školy.
3. Profil absolventa
Ţiak končiaci 1. stupeň ZŠ, by mal o mať osvojené základné vedomosti , zručnosti a
spôsobilosti , ktoré sa nachádzajú v učebných plánoch a osnovách pre ročníky 1 - 4. Tieto
vedomosti potom môţe uplatniť a rozvíjať ďalej, mali by ich vedieť správne vyuţiť pri realizácií
úloh buď v ročníkoch 5. – 9., alebo na 8 - ročných gymnáziách. Absolvent 1. stupňa by mal
svojim vystupovaním robiť dobré meno škole. Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa
nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý,
samostatný, čestný. Mal by byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný
hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické a
psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy. Byť schopný vyhľadávať , hodnotiť a
vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácii , osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami.
Mať schopnosť vnímať umenie, snaţiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si
vedomý svojich kvalít. Mať záujem o aktívny šport.
4. Pedagogické stratégie
Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické
usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia ţiakov na vyučovaní a
učení. Metódy a formy práce majú rozvíjať kťúčové spôsobilosti a sú v súlade so zámermi školy.
V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, samostatnosť,
aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín
ţiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. Okresný
špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ich rodičom, učiteľom.
Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatné a tímové projekty,
dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov. Dôraz je kladený na samostatnosť
a zodpovednosť za učenie. Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné
aktivity ako besedy. /Napriek tomu , ţe s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne
pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých
vyučujúcich, účelným vyuţívaním voľného času i vlastným príkladom/. Chceme si všímať
Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej moţnej miery.
Viac budeme preferovať samostatnú prácu ţiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Dôleţitým
odporúčaním je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie ţiakov, najmä
slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.
5. Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi potrebami
a/ Ţiaci so zdravotným znevýhodnením
Našu školu v súčasnosti nenavštevujú ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ale sme otvorení ich prijať kedykoľvek, vytvorením vhodných bezbarierových
priestorov a podmienok.
b/ Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
V tomto školskom roku máme na ročníkoch 1 - 4 troch začlenených ţiakov v rámci
príslušnej triedy, pre ktorých učitelia podľa odporúčania špeciálneho pedagóga vypracuvávajú
jednotlivých predmetov individuálne učebné plány odsúhlasené rodičmi. Sú to ţiaci zo sociálne
znevýhodného prostredia. Náš program pre všetky deti zo sociálne znevýhodného prostredia sa
zakladá na rovnoprávnosti všetkých ţiakov. Ţiaci nepociťujú ţiadne rozdiely v prístupe učiteľov,
podmienky sú pre všetkých ţiakov vytvorené rovnako. Ţiaci, ktorí sú v hmotnej núdzi dostávajú
od štátu učebné pomôcky, finančnú výpomoc za vzornú dochádzku a obed za 1 euro. Po
koncoročnom hodnotení ţiakov učitelia prihliadajú na podmienky v príprave na vyučovanie v
rodinnom prostredí.
c) Ţiaci s nadaním:
Na našej škole , sa len ojedinelé vyskytuje ţiak s výrazným nadaním. Učitelia sa mu v
rámci vyučovania venujú individuálne. Podporujú jeho aktivity, usmerňujú ho, rozširujú jeho
talent aj v mimovyučovacom procese, v rámci krúţkovej činnosti. Pripravujú ho na súľaţe.
6. Začlenenie prierezových tém
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v
učebných osnovách jednotlivých predmetov. Dopravnú výchovu budeme vyučovať v 1. ročníku
v rámci tretej hodiny TSV hneď v septembri, aby sme ţiakov naučili bezpečne sa správať na
cestách. Ochrana ţivota a zdravia- blokové vyučovanie – Didaktické hry
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie ţiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce ţiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má
rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod,
ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so
zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať
z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Budeme dbať na to, aby sme
prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali ţiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení
ţiakov s IVP sa bude brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia na jeho školský
výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú
prideľovať na základe:
-
-
Pozorovania (hospitácie)
Rozhovoru
Výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy
zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší stupeň
školy a pod)
Sledovania pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy.
Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyţaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené
hodiny“).
Hodnotenia učiteľov ţiakmi
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o
tom, ako zvládajú poţiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola
dosahuje ciele, ktoré sú na ţiakov kladené v ŠkVP.
Dôraz je kladený na dve veci:
-
konštatovanie úrovne stavu
zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
-
Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôleţitosti.
Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje
slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje
slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
-
Podmienky na vzdelanie
Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
Prostredie – klíma školy
Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
Úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Výsledky vzdelávania
Riadenie školy
Úroveň výsledkov práce školy
Kritériom pre nás je:
-
Spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov
Kvalita výsledkov
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
-
Dotazníky pre ţiakov a rodičov
Dotazníky pre absolventov školy
Analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach
IV. Školský učebný plán
3.ročník Školský rok 2010/2011
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Počet hodín
v 3. ročníku
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra/
Anglický jazyk
7/1
Matematika a práca s
informáciami
Matematika/Informatika
4/1
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda/Vlastiveda
2/2
Človek a hodnoty
Etická/Náboţenská výchova
1/1
Výtvarná výchova
2
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
2
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
SPOLU
24
Učebné osnovy
V.
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre kaţdý predmet. Vychádzajú zo Štátneho
vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.
Obsahujú
1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a
prepojenie s inými predmetmi
4. Poţiadavky na výstup
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra,
Odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
7. Hodnotenie predmetu
8. Ciele vzdelávania v 1. ročníku ZŠ
Charakteristika výstupov ţiakov 3. ročníka
1. Ţiaci si musia osvojiť správne návyky správania sa v triede, v školskom klube, v školskej
jedálni, v šatniach a na chodbách. Treba im vštepovať zásady školského poriadku. Veľký
dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého kolektívu v triede.
Realizácia: V septembri – prvý vyučovací týţdeň, v školskom klube, a potom
priebeţne podľa potreby.
2. Dôraz kladieme na bezpečnosť ţiakov na cestách, ale aj v budove školy a v okolí. Naučiť
ţiakov správnu cestu do školy a späť.
Realizácia : Kurz bezpečnosť na cestách a vyučovanie dopravnej výchovy prvý vyučovací
deň.
Pedagogické stratégie v 1. ročníku
-
Metódy
Výklad
Práca v tíme
Ciele:
-
naučiť sa komunikovať
naučiť sa čítať a písať
vedieť počítať do 20
-
postupné budovanie priestorovej predstavivosti
získavať vzťah k prírode
chrániť svoje zdravie a zdravie iných
uvedomenie si príslušnosti k svojmu národu a k európskemu spoločenstvu
Hodnotenie a klasifikácia:
- klasifikácia je v súlade s klasifikačným poriadkom
- veľký dôraz kladieme na formatívne hodnotenie
Z návrhu cieľov a obsahu sme vytvorili okruhy tém, ktorým sa chceme v 3. ročníku venovať
Príloha č. 1 Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov:
Predmet: Slovenský jazyk
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo
vyučovacích predmetoch, pretoţe vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích
predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej
úrovni zabezpečuje ţiakom moţnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné
uplatnenie sa na trhu práce. Je nesporné, ţe úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny
v praktickom ţivote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na
mysli pouţívanie spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a
kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí ţiak dobre poznať, aby ho
mohol dobre vyuţívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným
materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Kaţdá zloţka jazyka vplýva na jazykový
prejav ţiaka a odráţa sa v jeho myslení.
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretoţe spája jazykovú,
slohovú zloţku, písanie, literárnu zloţku a čítanie.
Pri jednotlivých tematických celkoch sa neuvádza časová dotácia. Učiteľ je kompetentný
určovať a upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej triede.
Časová dotácia
-
3. ročník - 7 hodín týţdenne
Miesto realizácie
-
trieda
kniţnica
počítačová učebňa
2. Ciele predmetu a predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť ţiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť
ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich
rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zloţka
jazyka. Prostredníctvom nej sa ţiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú
si k nim kladný vzťah.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:
-
osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou
písanej reči
osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej
a štylistickej
osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
osvojiť si návyky správnej výslovnosti
poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich vyuţívať v jazykovom systéme
prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
viesť ţiakov k presnému mysleniu a jeho vyuţitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj
písomnej)
Ďalej chceme vyučovaním slovenského jazyka a literatúry rozvíjať a posilniť kvalitu
spôsobilostí:
-
čitateľskú gramotnosť
(klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text a vyuţívať rôzne techniky a druhy
čítania s porozumením),
-
komunikačné spôsobilosti ţiakov v ústnom a písomnom prejave (funkčne pouţívať jazyk
v komunikačných situáciách, osvojiť si verbálne i neverbálne výrazové komponenty,
adekvátne interpretovať komunikačnú situáciu, veku primerane ovládať schopnosť ústnej
a písomnej komunikácie).
Medzipredmetové vzťahy a ďalšie moţnosti rozšírenia vyučovania
-
-
formou prierezových tém, – ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych
predmetov, napr.: čas – jazyk (materinský aj cudzí, prírodoveda, etická výchova)
formou IKT, ktorú sú aplikovateľné v rámci predmetu SJL – e-maily, vyuţívanie
programu Word pri tvorbe textov, prezentácie v PowerPoint, vyhľadávanie informácií
v elektronických médiách, internet a pod.,
formou prierezových tém, napr.: čas, priestor, atď. – materinský aj cudzie jazyky,
prírodoveda, vlastiveda, matematika, atď.,
formou literárnych vzťahov, napr. hudobná výchova – ľudová pieseň,
formou realizácie regionálnych prvkov v učive,
vyuţitím školských, obecných/mestských kniţníc,
organizovaním rôznych súťaţí,
organizovaním exkurzií
návšteva divadiel, kín, múzeí atď.
4. Poţiadavky na výstup
Tematický okruh
Písanie
Obsahový štandard
Zdokonaľovanie písania
abecedy
Zvuková rovina jazyka a
pravopis
Zdokonaľovať výslovnosť,
slabikovanie, melódiu vety
Významová/lexikálna rovina
Tvarová/morfologická rovina
Sloh
Literatúra
Správne určiť slovné druhy vo
vete
Správne gramaticky sa
vyjadrovať
Po príprave správne, plynule
a s porozumením čítať nahlas aj
potichu.
Výrazne čítanie a recitovanie
úryvkov.
Pri hlasnom čítaní dodrţiavať
správne dýchanie, artikuláciu
a spisovnú výslovnosť.
Pamätanie si potrebných faktov.
Vysvetliť podstatu osvojených
javov a vzťahov medzi nimi.
Prerozprávanie obsahu.
Vyjadrenie svojich pocitov
a záţitkov z prečítaného textu.
Tvoriť jednoduché rýmy.
K danému textu vedieť vytvoriť
výstiţný nadpis.
Práca s textom – zmeniť záver
Výkonový štandard
Vedieť napísať písmená
abecedy a arabské číslice
/tlačené, písané/
Vedieť rozdeliť slová na
slabiky, oddeliť predponu,
poznať slabičné a neslabičné
predpony.
Vedieť prečítať priamu reč
Vedieť tvoriť nové slová
pomocou predpôn.
Poznať ohybné slovné druhy
pomocou otázky.
Vedieť veku primerane
komunikovať verbálne
a neverbálne, vedieť opísať
predmet, obrázok, napísať
oznam, správu,..
Vedieť pracovať s pojmami,
odlišovať prozaické a básnické
texty, zreprodukovať
a dramatizovať časť rozprávky,
dokončiť začatý príbeh, tvoriť
jednoduché rýmy, orientovať sa
v školskej a verejnej kniţnici
Ţiak musí vnímať text
a rozumieť mu – pochopiť text.
Dokázať spracovať aj také
informácie z neznámeho textu,
ktoré v ňom nie sú rozoznateľné
na prvý pohľad.
Vedieť vyhľadať podstatné
informácie.
Dokázať kriticky hodnotiť
a formulovať hypotézy zaloţené
na konkrétnych vedomostiach.
5. Metódy a formy práce
Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom
ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je ţiaduce vhodne
vyuţívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy,
formy majú byť veku primerané a majú a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti
ţiakov. Odporúčame pouţívať:
-
metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované učiteľom,
pozorovanie ukáţkových jazykových prejavov a ich analýza, posudzovanie textov
z beţnej komunikačnej praxe)
-
metódy nácvičné – slohové cvičenia niţšieho typu (odpisovanie, napodobňovanie,
imitovanie, mechanická reprodukcia, práca s otázkami, práca s básnickým textom,
spojenie výtvarného prejavu s rozprávaním, práca s ilustráciami a obrázkami) a
slohové cvičenia vyššieho typu (štylizačné, textové).
Na základe interakcie medzi účastníkmi edukačného procesu odporúčame metódy:
a. dvojpólovej interakcie ţiak – obsah (tiché čítanie s porozumením, samostatné
riešené jazykové cvičenia, samostatné zhotovovanie projektov, produkčné textové
cvičenia)
b. trojpólovej interakcie ţiak – spoluţiaci – obsah (partnerské vyučovanie, práca
v skupinách, kooperatívne vyučovanie)
c. štvorpólovej interakcie učiteľ – ţiak – spoluţiaci – obsah (rozhovor,
vysvetľovanie, rozprávanie, názorno-demonštračné a manipulačné metódy,
beseda, debata, diskusia, dramatizácia, tvorivá dramatika, metódy rozvíjania
kritického myslenia, zhotovovanie projektov, didaktické hry, metódy vyuţívania
IKT
Na základe cieľovej zameranosti odporúčame metódy:
a. utvárania jazykovej kompetencie ţiaka (riadený induktívny rozhovor,
pozorovanie, kognitívne jazykové cvičenia, aplikatívne jazykové cvičenia,
riadený deduktívny rozhovor, štylizačné cvičenia, cinquain, pojmová mapa
b. rozvíjania komunikačných zručností ţiaka (cvičenia na rozvíjanie fonematického
sluchu, štruktúrované počúvanie, zvukové hádanky, štruktúrované čítanie, cloze
test, výzvovo-otázkové podnety, imitácia hovorená alebo písaná, pantomíma,
reprodukcia textu, dramatizácia textu, rôzne dychové, hlasové a artikulačné
cvičenia, cvičenia na funkčné pouţívanie poprijazykových prostriedkov, výrazné
čítanie, dialogizované čítanie, invenčné a selekčné cvičenia (štylizačné,
brainstorming, zhlukovanie, tvorivá vizualizácia), nácvik konverzačných rituálov,
rolový dialóg, rečnícke cvičenia, rôzne námetové hry, situačné a inscenačné
metódy, kompozičné cvičenia, kompozično-štylizačné cvičenia, tvorivé písanie,
metódy úpravy a opravy textov, metódy publikácie ţiackych produktov (autorská
stolička, príspevky do školského časopisu Kométa, nástenky, autorské knihy)
c. formovania komunikačných a osobnostných postojov a hodnôt (komparačné
cvičenia, skupinová diskusia, kooperatívne aktivity, voľné písania, tvorivé písanie
d. diagnostikovania komunikačnej kompetencie ţiaka ( kontrolné jazykové cvičenia,
hodnotiaci komplex výzvovo-otázkových podnetov, diagnostické vyuţitie
pojmovej mapy, kontrolné testy, participačné pozorovanie, hodnotenie súvislých
hovorených a písaných produktov ţiaka, portfólio zavedené uţ od 1. ročníka
Na základe obsahu odporúčame:
-
jazykové cvičenia (výslovnostné, pravopisné, lexikálne, morfologické, syntaktické,
kombinované)
a slohové cvičenia.
6. Učebné zdroje
-
Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov:
Slovenský jazyk pre 3. ročník
Čítanka pre 3. ročník
Učíme slovenčinu komunikačne a záţitkovo (Palenčárová – Kesselová – Kupcová)
Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax a iná odborná literatúra, slovníky,
odborné časopisy napr. NOTES (Nové osvedčené tvorivé efektívne stratégie), detské
časopisy
7. Hodnotenie predmetu:
Na hodnotenie predmetu vychádzame s Metodických pokynov č. 7/ 2009-R z 28. apríla
2009 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Pri hodnotení pristupujeme ku kaţdému ţiakovi
individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme kaţdého podľa jeho
moţností a schopností. Snaha kaţdého učiteľa 3. ročníka je pozitívne hodnotiť . V danom
predmete sú ţiaci priebeţne klasifikovaní. Ţiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť
sami, ale aj svojho spoluţiaka. Na konci kaţdého klasifikačného obdobia sú ţiaci na vysvedčení
hodnotení známkami.
Kompetencie ţiaka
Pomôcky
Počet
hodín
Pedagogické
stratégie
Týţdeň
Ciele a kľúčové
kompetencie
1.
3
Domovina moja
P : Opakovanie
Rodná zem
Moje rodisko
Modlitba za Slovensko
P : Opakovanie malých
a veľkých písmen
Správne, plynule
a s porozumením
prečítať umelecký
text. Predniesť báseň.
Osvojiť si literárny
text hlasným čítaním.
Správne písať tvary
veľkých a malých
písmen písanej
abecedy.
-rozhovor
– práca
s umeleckým
textom
– dramatizácia
– hra
– tvorivé
písanie
Ţiak správne, plynule
a s porozumením číta
daný umelecký text.
Správne prednáša
báseň. Správne píše
tvary malých a veľkých
písmen písanej
abecedy. Ovláda
správne tvary písmen:
ľavý oblúk, sklonové
čiary, podpis
-ukáţky
umeleckého
textu
( M. Rúfus –
Nové
modlitbičky )
– hra
– tvorivé
čítanie
2.
3
Slovenské rozprávky
P : Opakovanie
Trojruţa
Tri stromy
P : Opakovanie malých
a veľkých písmen
Správne, plynule
a s porozumením
prečítať umelecký
text. Oboznámiť sa
s autorom rozprávok
(P. Dobšinský).
Vedieť prerozprávať
rozprávku, vytvoriť
dejovú osnovu.
Správne písať tvary
veľkých a malých
písmen písanej
abecedy.
-rozhovor
– práca
s umeleckým
textom
– dramatizácia
– hra
– tvorivé
písanie
Ţiak správne, plynule
a s porozumením číta
daný umelecký text.
Pozná aspoň jedného
autora slovenských
rozprávok. Vie
definovať základné
znaky rozprávky.
Správne , podľa dejovej
línie, prerozpráva
čítanú rozprávku.
.Ovláda správne tvary
písmen.
-ukáţky
umeleckého
textu ( P.
Dobšinský )
– hra
– pomôcky na
tvorivé písanie
Obsahový štandard
Tematický celok
Téma
September
Mesiac
Tematický výchovno- vzdelávací plán
Slovenský jazyk a literatúra- Čítanie a písanie
3. ročník primárneho štúdia
3.
3
Jeseň
Ľudová hádanka
P:Vstupný autodiktát Jesenné pranostiky
Ľudové príslovia
P : Vstupný autodiktát
Správne, plynule
a s porozumením
prečítať umelecký
text. Vedieť definovať
pojem pranostika
a príslovie. Vedieť
niekoľko pranostík
a prísloví na obdobie
jeseň.
-rozhovor
– demonštrácia
– práca
s umeleckým
textom
– hra
Ţiak správne, plynule
a s porozumením číta
daný umelecký text.
Ţiak pozná rozdiel
medzi pojmami
pranostika a príslovie.
Ţiak vie vymenovať
niekoľko prísloví
o ročnom období jaseň.
Správne píše tvary
písmen ( i, í, r, ŕ, u, ú,
dolný zátrh, zádrh ).
-ukáţky
umeleckého
textu
( J. NavrátilZlatá brána )
– hra
– pomôcky na
písanie
4.
3
Slovenské rozprávky
P : Horný a dolný
zátrh
Správne, plynule
a s porozumením
prečítať umelecký
text. Vedieť
prerozprávať
rozprávku, vytvoriť
dejovú osnovu.
Vedieť vymenovať
charakteristické znaky
rozprávky. Správne,
čitateľne napísať text.
-rozhovor
– práca
s umeleckým
textom
–dramatizácia
– hra
– práca
s tvorivými
pracovnými
listami
Ţiak správne, plynule
a s porozumením číta
daný umelecký text.
Ţiak správne
prerozpráva danú
rozprávku, vie
vymenovať hlavné
postavy a ich
charakteristické znaky.
Správne vymenuje
základné znaky
rozprávky. Správne
a čitateľne píše
predloţený text.
-ukáţky
umeleckého
textu
(P. Dobšinský)
- ukáţky
umeleckého
textu
( O strome,
ktoré mal
tajomstvo)
– hra
– pomôcky na
písanie
Zlatá podkova zlaté
pero, zlatý vlas
Mimočítankové čítanie
P : Horný a dolný zátrh
( n, ň, N, Ň, u, ú
a spoje)
Október
1.
3
Poézia
P : Zloţený zátrh
Ranená breza
Jablčnica deti chytá
P: Zloţený zátrh (v, V,
y, ý, w, W )
Predniesť báseň.
Prirodzene intonovať
vety. S pomocou
učiteľa utvoriť otázky
a odpovede o danej
básni. Správne,
čitateľne napísať text.
Vedieť sa orientovať
v písanom prejave.
Aktívne rozvíjať
pisateľské zručnosti.
-rozhovor
– demonštrácia
– hra
– práca
s umeleckým
textom
Ţiak správne
a prirodzene intonuje
vety v danom
umeleckom texte.
Správne prednáša
báseň. Za pomoci
učiteľa vie vytvoriť
otázky i odpovede
o danej básni. Ţiak sa
správne orientuje
v umeleckom texte.
-pomôcky na
demonštráciu –
hra – ukáţky
umeleckého
textu (M. R.
Martáková- Od
jari do zimy )
2.
3
Slovenské rozprávky
P : Horné a dolné
slučky
Popolvár, mrzká tvár
Tri holúbky
P : Horné a dolné
slučky ( e, é, l, ľ, ĺ
a spoje )
Správne, plynule
a s porozumením
prečítať umelecký
text. Vedieť
prerozprávať
rozprávku, vytvoriť
dejovú osnovu.
Vedieť
charakteristické znaky
rozprávky.
Dodrţiavať pri písaní
hygienické, pracovné
a estetické návyky.
-rozhovor
– demonštrácia
– hra
– práca
s umeleckým
textom
– práca
s tvorivými
pracovnými
listami
Ţiak správne, plynule
a s porozumením číta
daný umelecký text.
Aktívne a správne
prerozpráva prečítanú
rozprávku. Ţiak pozná
a špecifikuje základné
znaky rozprávky. Pri
písaní automaticky
dodrţiava hygienické,
pracovné a estetické
návyky.
-pomôcky na
demonštráciu
– hra
– ukáţky
umeleckého
textu
– tvorivé
pracovné listy
3.
3
Rozprávky
Rozprávka
P : Horné a dolné
o nespokojných ľuďoch
slučky, zloţený zátrh Prepotrebné zrkadlo
Stratila som zrkadlo
P : Horné a dolné
slučky, zloţený zátrh
(b, f, h, k)
Správne prízvukovať
slová a predloţkové
spojenia. Prirodzene
intonovať vety.
Orientovať sa
v prečítanom texte.
Vedieť zdramatizovať
text. Vedieť správne
tvary daných písmen.
-rozhovor
– dramatizácia
– hra
– práca
s umeleckým
textom
Ţiak správne intonuje
jednotlivé časti textu.
Správne prízvukuje
slová a predloţkové
spojenia. Správne sa
orientuje v prečítanom
texte. Aktívne sa
podieľa na dramatizácii
prečítaného textu.
-hra
– ukáţky
umeleckého
textu
( P. ReţuchaChodím,
chodíš,
chodíme )
November
4.
3
Poézia a próza
P : Vratný ťah
Ej, padá, padá rosička
O biede
Prekrúcaninky
P : Vratný ťah ( t, ť, ľ,
7,4 a spoje )
Chápať vzťah
literatúry a hudby.
Improvizácia podľa
literárnej predlohy.
Odlíšenie poézie
a prózy. Poznať
jednoduché obrazné
prostriedky. Správne
a čitateľne napísať
text.
-rozhovor
– práca
s umeleckým
textom
– hra
– dramatizácia
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak správne intonuje
jednotlivé časti textu.
Ţiak chápe vzťah
literatúry a hudby. Ţiak
sa aktívne zapája do
improvizácie danej
literárnej predlohy.
Ţiak rešpektuje názory
a schopnosti
spoluţiakov. Ţiak
pozná jednoduché
obrazné prostriedky.
Správne a čitateľne píše
text.
-hra
– tvorivé
pracovné listy
– úryvky
umeleckého
textu
(J. BodenekSpievajúca
lipka, Zlatá
brána )
1.
3
Poézia a próza
P : Autodiktát
Fraky pre tučniaky
Sopky
Mimočítankové čítanie
P : Autodiktát
Správne, plynule
a s porozumením
prečítať umelecký
text. Vedieť sa
orientovať v texte,
správne reagovať na
otázky. Dokončiť
začatý príbeh.
Samostatne napísať
jednoduchý text.
-rozhovor
- práca
s umeleckým
textom
–práca
s odbornou
literatúrou
- hra
Ţiak správne, plynule
a s porozumením číta
daný umelecký text.
Ţiak sa správne
orientuje v texte,
aktívne reaguje na
otázky učiteľa. Rozvíja
predstavivosť
a fantáziu, vie
zaujímavou formou
dokončiť začatý príbeh.
-ukáţky
umeleckého
textu
– odborná
literatúra
- hra
2.
3
Zábavná próza
P : Ľavý polovál
O líške a mačke
Veľký kráľ a malá myš
Tuhý hrášok
P : Ľavý polovál ( c, č,
C, č a spoje )
Chápať vzťah
literatúry a divadla.
Vymenovať postavy
prečítanej rozprávky
a jednoducho ich
charakterizovať.
S pomocou učiteľa
tvoriť otázky
a odpovede.
Samostatne napísať
jednoduchý text.
Zoštíhlenie tvarov.
-rozhovor
– dramatizácia
– práca
s umeleckým
textom
– hra
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak chápe vzťah medzi
literatúrou a divadlom.
Správne sa orientuje
v prečítanom texte, vie
vymenovať postavy
a ich charakteristické
vlastnosti. Tvorí otázky
a odpovede
o prečítanom texte.
Správne píše jednotlivé
tvary písma, dodrţiava
správny sklon i zásady
správneho písania.
-ukáţky
umeleckého
textu ( E.
ČepčekováZrkadielka, D.
Hevier- Kráľ
naháňa králika,
K. OndrejkaPoďte, deti,
medzi nás )
– hra
– tvorivé
pracovné listy
3.
3
Poézia
P : Ľavý polovál
Slovenčina
Bola raz jedna trieda
Mesiac v studni
Mimočítankové čítanie
P : Ľavý polovál
( E, É,G,ch, Ch a spoje)
Predniesť báseň.
Vymenovať postavy
prednesenej básne .
Bezchybne sa
orientovať
v prečítanom texte.
Dramatizovať text.
Rešpektovať
schopnosti
spoluţiakov.
-rozhovor
– hra
– tvorivé
písanie
– práca
s umeleckou
literatúrou
Ţiak správne intonuje
jednotlivé časti textu.
Správne prednáša
báseň. Ţiak sa
samostatne a bezchybne
vie orientovať
v prečítanom texte.
Aktívne sa zapája do
dramatizácie
prečítaného textu.
-hra
– ukáţky
umeleckých
textov (Š.
MoravčíkKráľ slova, K.
Bendová- Bola
raz jedna
trieda,
Rozprávky na
celú noc )
December
4.
3
Próza
P : Prípojnosť
dotykom a ťahom
Veľké tlačené tvary
písmen
Mimočítankové čítanie
(Ako líška ....
Biela palička )
Veselé príslovia
a porekadlá
P : Prípojnosť dotykom
a ťahom ( chl, bl, vl, vr,
br ) Veľké tlačené tvary
písmen ( M,A,
CH,G,U,E,I,L )
Improvizácia podľa
literárnej predlohy.
Poznať jednoduché
literárne prostriedky.
Čítať správne, plynulo
a s porozumením.
V písaní zamerať
pozornosť na detail
prípojnosti dotykom
a vratným ťahom.
Rozvíjať jemnú
motoriku.
-rozhovor
– práca
s odbornou
literatúrou
– práca
s umeleckou
literatúrou
– hra
- dramatizácia
Ţiak sa aktívne zapája
do improvizácie danej
literárnej predlohy.
Ţiak číta správne,
plynule
a s porozumením. Ţiak
sa orientuje v texte,
chápe hlavnú myšlienku
prečítaného textu.
Správne píše slová
s vratným ťahom.
-odborná
literatúra
– ukáţky
umeleckej
literatúry
- hra
1.
3
Povesť , báj
P : Slza, zátrh
Koľko je tatranských
končiarov
Rozprávka z hôr
Keď si ja zaspievam
P: Slza, zátrh
( o,ó,a,á,O,A, spoje –or)
Orientovať sa
v prečítanom texte.
Vedieť zdramatizovať
čítaný text. Čítať
plynule
a s porozumením.
Poznať dané bájky
o najznámejších
tatranských
končiaroch. Aktívne
pracovať v PC
edukačnom programe.
Rozvíjať jemnú
motoriku rúk.
-rozhovor
– práca
s odbornou
literatúrou
– práca
s edukačným
programom
– práca
s umeleckou
literatúrou
- hra
Ţiak správne, plynule
a s porozumením číta
daný umelecký text.
Ţiak sa správne
orientuje v texte,
aktívne reaguje na
otázky učiteľa. Rozvíja
predstavivosť
a fantáziu. Pozná
základné informácie
o Vysokých a Nízkych
Tatrách. Správne píše
predloţené slová.
-odborná
literatúra
– PC edukačný
program
– ukáţky
umeleckej
literatúry (J.
ŠtiavnickýSlovenské
báje, Ľ.
OndrejovRozprávky
z hôr )
- hra
3
Poézia a próza
P : Slza, zátrh,
ľavotočivý ovál
Zimné pranostiky
Fujavica
Priateľský chodníček
P : Slza, zátrh,
ľavotočivý ovál ( d, ď,
g, q, 0, 9 )
Na základe riadeného
rozhovoru vedieť
rozprávať
o prečítanom texte.
Orientovať sa
v prečítanom texte.
Poznať pojmy
a výrazy : verš, sloha,
rým. Správne písať
dané tvary.
-rozhovor
– práca
s umeleckým
textom
– metóda
nastolenia
problému
– práca s PL
- hra
Ţiak správne, plynule
a s porozumením číta
daný umelecký text.
Ţiak sa správne
orientuje v texte. Pozná
a pouţíva pojmy : verš,
sloha, rým. Ţiak
správne píše dané tvary.
-umelecký text
( Š. MoravčíkModré z neba,
K. Jarunková –
Hrdinský
zápisník )
– tvorivé
pracovné listy
- hra
3.
3
Vianoce
P : Slza, zátrh
Kontrolný
autodiktát
Narodenie Tichej noci
Pastieri v Betleheme
Tichá noc, svätá noc
P : Slza, zátrh ( ä, ô, 0,
spoje ) Kontrolný
autodiktát
Reprodukovať dej
podľa osnovy.
Rozprávať
o prečítanom. Poznať
jednoduché obrazné
prostriedky – slová
s podobným a slová
s opačným
významom. Pochopiť
význam a potrebu
rodiny pre ţivot
človeka.
-rozhovor
– hra
– dramatizácia
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s umeleckým
textom
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak správne, plynule
a s porozumením číta
daný text. Správne
reprodukuje dej podľa
osnovy. Pozná
a pouţíva jednoduché
obrazné prostriedky –
slová s podobným
a opačným významom.
Chápe potrebu rodiny
a lásky pre ţivot
človeka.
-hra
– pomôcky na
dramatizáciu
– ukáţky
umeleckého
textu
– tvorivé
pracovné listy
4.
3
Zimné prázdniny
Zimné prázdniny
1.
3
Zimné prázdniny
Zimné prázdniny
Ja
nu
ár
2.
2.
3
Poézia
P : Precvičovanie
a opakovanie spojov
s hornou slučkou
Mimočítankové čítanie
Novoročný vinš
O vodníčkovi, ktorý
nechcel spať pod ľadom
P : Precvičovanie
a opakovanie spojov
s hornou slučkou ( hl,
kl, bl, fl )
Poznať pojmy
a výrazy : verš, sloha,
rým. V danom texte
poznať a určiť rým.
Poznať jednoduché
obrazné prostriedky –
slová s podobným
a slová s opačným
významom. Pracovať
s mimočítankovou
literatúrou.
-rozhovor
– demonštrácia
– metóda
nastolenia
problému
– dramatizácia
– práca
s umeleckým
textom
Ţiak pozná a pouţíva
pojmy verš, sloha, rým.
V danom texte
bezchybne určuje druh
rýmu. Ovláda
jednoduché obrazné
prostriedky. Aktívne sa
podieľa na dramatizácii
prečítaného textu.
Rozvíja svoje
komunikačné zručnosti.
-pomôcky na
demonštráciu
– ukáţky
umeleckého
textu
( D. HevierBuvirozprávky)
3.
3
Próza
P : Dolná slučka,
vratný ťah
Mesto peračník
Futbal s papučou
Zlatá priadka
P : Dolná slučka, vratný
ťah ( j, p a spoje )
Poznávať jednoduché
slová s podobným
významom. Správne,
plynule
a s porozumením čítať
daný umelecký text.
Improvizácia podľa
rozprávky. Dbať na
úmernosť veľkosti
písma.
-rozhovor
– práca
s mimočítanko
vou literatúrou
( umeleckým
textom)
- hra
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak správne, plynule
a s porozumením číta
daný text. Správne
reprodukuje dej.
Aktívne pouţíva slová
s podobným
významom. Aktívne sa
podieľa na
improvizácii. Písané
písmená píše
primeranej veľkosti.
-ukáţky
umeleckého
textu ( M.
ĎuríčkováOriešky )
– tvorivé
pracovné listy
Február
4.
3
Poézia
P : Dolná slučka,
vratný ťah
Ako sa ţivia rastliny
Zem
Poznáš ma ?
P : Dolná slučka, vratný
ťah (y, ý, Y, G a spoje )
Predniesť báseň.
Správne prízvukovať
slová a slovné
spojenia. Vedieť
rozprávať
o prečítanom, tvoriť
otázky a odpovede.
Utvrdiť pojmy : verš,
sloha, rým. Medzi
slovami v písomnom
prejave dodrţiavať
rovnomerné medzery.
Vedieť vymenovať
kvety jari.
-rozhovor
– hra
– dramatizácia
– práca
s umeleckým
textom
– metóda
nastolenia
problému
Ţiak bezchybne ovláda
pojmy : verš, sloha, rým
i ich praktické
prevedenie v aktívnych
činnostiach. V prednese
básne kladie správny
dôraz v slovách
a slovných spojeniach.
Aktívne sa podieľa na
improvizácii
a dramatizácii
prečítaného textu. Vie
vymenovať
a charakterizovať kvety
jari.
-hra
– ukáţky
umeleckého
textu ( K.
BendováRozprávky na
celý rok )
-mimočítankové čítanie
1.
3
Poviedka
P : Dolná slučka,
vratný ťah, cvik
osmičky
Mimočítankové čítanie
Štyri ţelania
Nebezpečné kozliatka
Slon
P : Dolná slučka, vratný
ťah, cvik osmičky ( q,
Q, 8 a spoje)
Reprodukovať dej
podľa osnovy.
Rozprávať
o prečítanom.
Improvizácia podľa
poviedky. Oboznámiť
sa s hlavnými znakmi
poviedky.
Zdramatizovať
prečítaný text. Poznať
základné potreby
zvierat.
-rozhovor
– dramatizácia
– práca
s umeleckým
textom
– metóda
nastolenia
problému
Ţiak vie správne
reprodukovať prečítaný
text. Pozná rozdiel
medzi rozprávkou
a poviedkou, vie
špecifikovať znaky
poviedky. Aktívne sa
podieľa na dramatizácii
prečítaného textu.
Pozná a vie
špecifikovať základné
potreby daných zvierat.
-ukáţky
umeleckého
textu
( J. Pavlovič)
2.
3
Poézia a próza
Červeňkráľ
P : Cvičný autodiktát a Ţltovláska
Janko Hraško a sedem
kozliatok
Devätoro remesiel
P : Cvičný autodiktát
3.
3
Jarné prázdniny
Jarné prázdniny
4.
3
Rozprávka
P : Hadovka, záhyb,
dolná slučka
Stratený panák
Zasmejme sa
Prosím si bielu baretku
P : Hadovka, záhyb,
dolná slučka ( I, J, H )
Vedieť odlíšiť poéziu
a prózu, poznať ich
špecifické vlastnosti
a rozdielnosti.
Aktívne pracovať
s umeleckým textom.
Vedieť dokončiť
začatý príbeh.
Orientovať sa v texte.
-rozhovor
– práca
s mimočítanko
vou literatúrou
– dramatizácia
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak správne rozlišuje
poéziu a prózu,
bezchybne špecifikuje
ich základné
charakteristické
vlastnosti. Aktívne
pracuje s umeleckým
textom, pričom
bezchybne v ňom
orientuje.
-mimočítanková literatúra
– tvorivé
pracovné listy
Správne, plynule
a s porozumením čítať
daný umelecký text.
Improvizácia podľa
rozprávky. Na základe
riadeného rozhovoru
rozprávať o vlastných
záţitkoch.
Oboznámiť
s s dramatizáciou
vtipom. Zvyšovanie
estetického vzhľadu
písma.
-rozhovor
- dramatizácia
– práca
s umeleckým
textom
– metóda
nastolenia
problému
- hra
Ţiak správne, plynule
a s porozumením číta
daný umelecký text.
Vie prerozprávať dej
daného textu. Rozvíja
komunikačné zručnosti
formou samostatného
rozprávania vlastného
záţitku. Aktívne sa
podieľa na vtipnej
dramatizácii daného
textu. Kladie dôraz na
estetickú časť písma.
-ukáţky
umeleckého
textu ( M.
ĎuríčkováProsím si bielu
baretku, D.
HevierRozprávková
torta, R.
SlobodaRozprávky na
celý rok )
3
Poézia a próza
P: Hadovka a oblúky
Jarné pranostiky
Prvosienka
Včielky na výzvedách
Zatúlaný kvietok
P : Hadovka a oblúky
( P a jeho spoje )
Na základe riadeného
rozhovoru rozprávať
o prečítanom. Vedieť
pracovať s náučnou
literatúrou. Poznať
prínos včiel, ich
špecifiká ţivota.
Správne prízvukovať
slová a predloţkové
spojenia. Správne,
rýchle a úhľadné
písanie.
-rozhovor
– dramatizácia
– práca
s náučnou
literatúrou
– práca
s umeleckou
literatúrou
– hra
Ţiak aktívne a správne
prerozpráva dej
prečítaného
umeleckého textu.
Aktívne pracuje
s náučnou literatúrou.
Pozná význam včiel pre
potreby človeka.
Správne prízvukuje
slová a slovné spojenia.
Primerane rýchlo
a správne sa vyjadruje
písomným prejavom.
-ukáţky
náučnej
literatúry ukáţky
umeleckej
literatúry
( V. NezvalRozprávky na
celý rok )
2.
3
Poézia a próza
P : Pravý oblúk so
zádrhom
Sneţienky
Mimočítankové čítanie
Snehulienka
P : Pravý oblúk so
zádrhom ( P, B, R
a spoje )
Čítať plynule
a s porozumením.
Dramatizácia textu.
Rozlíšiť znaky poézie
a prózy. Zamerať sa
na jednoťaţnosť
a prípojnosť, sklon
písma a jeho
zoštíhlenie. Vnímať
dobro v ľuďoch.
-rozhovor
– práca
s umeleckým
textom
– dramatizácia
– hra
Ţiak číta plynule
a s porozumením.
Aktívne sa podieľa na
dramatizácii textu.
Správne rozlišuje znaky
poézie a prózy. Kladie
dôraz na jednoťaţnosť,
prípojnosť a sklon
písma. Vníma dobro.
-ukáţky
umeleckého
textu
Marec
1.
3.
3
Poézia a próza
P : Začiatočný závit
Ako sa stal Jánošík
kapitánom
Ej, Janíček belavý
Jánošík a chudobná
ţena
P : Začiatočný závit ( T,
Ť, F a ich spoje )
Čítať plynule
a s porozumením.
Orientovať sa v texte.
S dôrazom a
správnym prízvukom
recitovať báseň.
Správne prízvukovať
slová a predloţkové
spojenia. Poznať
históriu a legendy
o zbojníckom
kapitánovi. Hustota
písmen.
-rozhovor
– dramatizácia
– práca
s umeleckým
textom
– hra
– metóda
nastolenia
problému
Ţiak číta plynule
a s porozumením. Ţiak
sa správne orientuje
v danom texte. Dbá na
správny dôraz
a prízvučnosť
jednotlivých slov
a predloţkových
spojení. Ţiak pozná
najznámejšie legendy
o Jánošíkovi. Dbá na
správnu hustotu
písmen.
-ukáţky
umeleckého
textu
- hra
4.
3
Povesť
P : Číslice
Trenčiansky hrad
Skamenený mních
Mimočítankové čítanie
P : Číslice
Čítať plynule
a s porozumením.
Orientovať sa v texte.
Poznať základné
znaky povesti. Vedieť
zdramatizovať
prečítaný text.
Medzerovanie medzi
číslicami a medzi
číslicami a textom.
Poznať najznámejšie
povesti Slovenska.
-rozhovor
– práca
s umeleckou
literatúrou
– dramatizácia
– práca s PC
programom
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak číta plynule
a s porozumením. Ţiak
sa správne orientuje
v danom texte. Ţiak
pozná základné znaky
povesti, vie ich
špecifikovať. Aktívne
sa podieľa na
dramatizácii textu.
Kladie dôraz na správne
písanie jednotlivých
číslic. Pozná
najznámejšie povesti o
slovenských hradoch.
-ukáţky
umeleckej
literatúry
– PC edukačné
programy
– tvorivé
pracovné listy
3
Tvorba projektu
P : Opakovanie
Autodiktát
Projekt ,, Naše
Slovensko“
P : Opakovanie
Autodiktát
Aktívne spoznávať
históriu Slovenska.
Pracovať s odbornou
literatúrou
a výpočtovou
technikou.
Rešpektovať názory
spoluţiakov a ich
špecifické schopnosti.
-rozhovor
–PC edukačné
programy
– projektová
metóda
Ţiak sa aktívne zapája
do realizácie projektu,
rešpektuje názory
a tempo spoluţiakov.
Aktívne pracuje
s výpočtovou
technikou.
-PC edukačné
programy
– individuálne
pomôcky na
realizáciu
projektu
1.
3
Tvorba projektu
P : Začiatočný
oblúk s hadovkou
Projekt ,, Naše
Slovensko“
P : Začiatočný oblúk s
hadovkou ( s, S, š, Š
a spoje )
Aktívne spoznávať
históriu Slovenska.
Pracovať s odbornou
literatúrou
a výpočtovou
technikou. Zamerať
sa na jednoťaţnosť
a prípojnosť vratným
ťahom.
-rozhovor
–PC edukačné
programy
– projektová
metóda
Ţiak sa aktívne zapája
do realizácie projektu,
rešpektuje názory
a tempo spoluţiakov.
Aktívne pracuje
s výpočtovou
technikou. Píše správne
spoje s danými
písmenami. Prezentuje
výstupy projektu.
-PC edukačné
programy
– individuálne
pomôcky na
realizáciu
projektu
2.
3
Próza
P : Hadovka
s oblúkom, vlnovka
s pravým oblúkom
a závitom
Remeslo má zlaté dno
O Števkovi Zvedavkovi
Mimočítankové čítanie
P : Hadovka s oblúkom,
vlnovka s pravým
oblúkom a závitom
( L,Ľ, D, Ď a spoje )
Čítať plynule
a s porozumením.
Orientovať sa v texte.
Správne prízvukovať
slová a predloţkové
spojenia. Váţiť si
remeselníkov a ich
prácu. Zamerať sa na
rovnomernosť písmen.
-rozhovor
– dramatizácia
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s umeleckým
textom
Ţiak číta plynule
a s porozumením. Ţiak
sa správne orientuje
v danom texte. Správne
prízvukuje dané slová
a slovné spojenia.
Vníma potrebu
remeselníkov a ich
činností pre spoločnosť.
-ukáţky
umeleckého
textu
( K. HabovštiakováV núdzi
poznáš
priateľa)
Apríl
5.
Máj
3.
3
Poézia a próza
P : Tvorivé písanie
Projekt ,, Veľkonočné
sviatky“
P : Tvorivé písanie
Aktívne sa podieľať
na realizácii projektu.
Spoznávať zvyky
a tradície okolia.
-projektová
metóda
Ţiak sa aktívne podieľa
na realizácii
a vyhodnotení
skupinového projektu.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
projektu
4.
3
Rozprávka
P : Vlnovka
s hadovkou, hadovka
s dolnou vlnovkou
Bobor
Hudie svrček
S bobríkom na cestách
P : Vlnovka
s hadovkou, hadovka
s dolnou vlnovkou ( z,
Z, ţ, Ţ )
Čítať plynule
a s porozumením.
Orientovať sa v texte.
Poznať
charakteristické
zvieratá Vysokých
Tatier, vnímať ich
špecifiká.
-rozhovor
– práca
s náučnou
literatúrou
– práca
s umeleckou
literatúrou
- dramatizácia
Ţiak číta plynule
a s porozumením. Ţiak
sa správne orientuje
v danom texte. Ţiak
aktívne pracuje
s náučnou literatúrou,
pozná zvieratá a ich
špecifiká.
-náučná
literatúra
– ukáţka
umeleckého
textu
( Ľ. Podjavorinskú- Išli
svrčky poza
bučky )
1.
3
Poézia
P : Hadovka
s dolnou vlnovkou
Modlitba za rodičov
Bez jednej ovce bude
salaš
Mimočítanková
literatúra
P : Hadovka s dolnou
vlnovkou ( dz, Dz, dţ,
Dţ )
Predniesť báseň.
Správne prízvukovať
slová a slovné
spojenia. Utvrdiť
pojmy : verš, sloha
a rým. Aktívne
pracovať s umeleckou
literatúrou.
Reprodukovať dej
podľa osnovy.
Určovanie veršov.
Venovať pozornosť
poradie písmen
v slove.
-rozhovor
– dramatizácia
– práca
s umeleckým
textom
– metóda
nastolenia
problému
- hra
Ţiak bezchybne ovláda
pojmy : verš, sloha, rým
i ich praktické
prevedenie v aktívnych
činnostiach. V prednese
básne kladie správny
dôraz v slovách
a slovných spojeniach.
Aktívne pracuje
s umeleckou literatúrou.
Správne reprodukuje
prečítaný text,
bezchybne určuje verš
textu. Chápe potrebu
rodiny a rodičov.
-ukáţky
umeleckého
textu ( M.
Rúfus- Nové
modlitbičky,
K. Habovštiaková – V núdzi
poznáš
priateľa)
2.
3
Poézia a próza
P : Rímske číslice
a grécke písmená
Mesto na Dunaji
Orol záchranca
Dolu pri Dunaji
P : Rímske číslice
a grécke písmená
( I,V,X,L,III,IV,VI,
XIV,C,D,M, α β γ δ )
Čítať plynule
a s porozumením.
Orientovať sa v texte.
Hľadanie slov
s podobným
a opačným
významom. Vedieť
reprodukovať dej
príbehu. Správne písať
tvary rímskych číslic
a vybrané grécke
písmená.
-rozhovor
– dramatizácia
– metóda
nastolenia
problému
– hra
– práca
s umeleckým
textom
Ţiak číta plynule
a s porozumením. Ţiak
sa správne orientuje
v danom texte. Aktívne
hľadá slová
s podobným a opačným
významom. Správne
píše tvary rímskych
číslic a vybrané grécke
písmená. Ţiak pozná
základnú históriu
hlavného mesta.
-hra
– ukáţky
umeleckého
textu ( M.
ĎuríčkováZlatý strom,
Dunajská
kráľovná )
3.
3
Rozprávka
P : Opakovanie,
Autodiktát
Mimočítankové čítanie
O veternom kráľovi
Ţenský vtip
Čert sluhom
P : Opakovanie,
Autodiktát
Čítať plynule
a s porozumením.
Orientovať sa v texte.
Správne prízvukovať
slová a slovné
spojenia. Utvrdiť
základné znaky
rozprávok, poznať
najznámejších
rozprávkárov.
-rozhovor
– hra
– dramatizácia
– práca
s umeleckým
textom
Ţiak číta plynule
a s porozumením. Ţiak
sa správne orientuje
v danom texte. kladie
správny dôraz v slovách
a slovných spojeniach.
Pozná základné
špecifiká rozprávok
i najznámejších tvorcov
rozprávok.
-ukáţky
umeleckého
textu
- hra
Jún
4.
3
Projekt
P : Tvorivé písanie
Projekt ,, Moja
rozprávka“
P : Tvorivé písanie
Aktívne sa podieľať
na realizácii projektu.
Vytvoriť vlastnú
rozprávku, vymyslieť
jej špecifický názov.
Klásť dôraz na
úhľadnosť písma,
správny sklon a spoje.
Rozvíjať svoje
komunikačné
schopnosti formou
písomného prejavu.
-projektová
metóda
– hra
Ţiak sa aktívne podieľa
na realizácii projektu.
Zameriava svoju
pozornosť na tvorivé
písanie. Rešpektuje
názory a tempo
spoluţiakov.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
projektu
1.
3
Projekt
P : Tvorivé písanie
Projekt ,, Moja
rozprávka“
( Vytvorenie knihy
rozprávok tretiakov)
P : Tvorivé písanie
Aktívne sa podieľať
na realizácii projektu.
Vytvoriť vlastnú
rozprávku, vymyslieť
jej špecifický názov.
Klásť dôraz na
úhľadnosť písma,
správny sklon a spoje.
Rozvíjať svoje
komunikačné
schopnosti formou
písomného prejavu.
Vytvoriť knihu
rozprávok.
-projektová
metóda
– hra
Ţiak sa aktívne podieľa
na realizácii projektu.
Zameriava svoju
pozornosť na tvorivé
písanie. Rešpektuje
názory a tempo
spoluţiakov.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
projektu
2.
3
Básne, poviedky
a povesti
P : Koncoročný
autodiktát
Oj, leto zelené
Ako bol kráľ Matej na
Orave
O dvoch bratoch
P : Koncoročný
autodiktát
Čítať plynule
a s porozumením.
Orientovať sa v texte.
Hľadanie slov
s podobným
a opačným
významom,
zdrobneniny.
A základe riadeného
rozhovoru rozprávať
o prečítanom texte.
-rozhovor
– dramatizácia
– práca
s náučnou
literatúrou
– práca
s výpočtovou
technikou
– práca
s umeleckým
textom
Ţiak číta plynule
a s porozumením.
Správne sa orientuje
v prečítanom texte.
Správne nachádza slová
s podobným, opačným
významom
i zdrobneniny. Poznať
osobu kráľa Mateja,
legendy o kráľovi
Matejovi.
-ukáţky
náučnej
literatúry
– výpočtová
technika
– ukáţky
umeleckého
textu
3.
3
Rozprávka
P : Ukáţka vzorky
písma a rýchlosť
písania
Dlhý nos
Ţabina kmotra
Čierna mačička
P : Ukáţka vzorky
písma a rýchlosť
písania
Čítať plynule
a s porozumením.
Orientovať sa v texte.
Utvrdzovať si
základné
charakteristiky
rozprávky. Rozvíjať
komunikačné
zručnosti v písanom
i hovorenom prejave.
-rozhovor
– hra
– dramatizácia
– práca
s umeleckým
textom
Ţiak číta plynule
a s porozumením.
Správne sa orientuje
v prečítanom texte.
Správne popisuje
charakteristické znaky
rozprávky, poézie
a prózy. Rozvíja
komunikačné zručnosti
v písanom i hovorenom
prejave.
-hra
– ukáţky
umeleckého
textu ( Mimočítankové
čítanie )
4.
3
Poézia a próza
P : Ukáţka vzorky
písma a rýchlosť
písania
Klásky
Poţiarnici
Medzi slová zabrúste
a jazyk si nabrúste
P : Ukáţka vzorky
písma a rýchlosť
písania
Čítať plynule
a s porozumením.
Orientovať sa v texte.
Hľadanie
zdrobnených slov. Na
základe riadeného
rozhovoru rozprávať
o vlastných záţitkoch.
Prirodzene intonovať
vety. Dbať na odsek,
úpravu, čistotu
a úhľadnosť.
5.
3
Mimočítankové
čítanie
Mimočítankové čítanie
Rozvíjať
komunikačné
zručnosti.
-rozhovor
– dramatizácia
– práca
s umeleckým
textom
Ţiak číta plynule
a s porozumením.
Správne sa orientuje
v prečítanom texte.
Aktívne hľadá slová
s podobným a opačným
významom,
zdrobneniny. Ţiak
správne intonuje
jednotlivé vety. Dbá na
správny písomný
prejav.
-ukáţky
umeleckého
textu ( Ľ. Podjavorinská, D.
Wagnerová,
M. Moric, J.
Turan )
Predmet: Matematika 3. ročník
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet matematika 1- 4. ročníka ZŠ je zaloţená na realistickom prístupe k získavaniu
nových vedomostí a na vyuţívaní manuálnych a intelektových činností ţiakov. Na rovnakom princípe sa
pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané
základné matematické vedomosti umoţňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa
mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné
štúdium matematiky a pre celoţivotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
-
elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce
kompetencie potrebné v ďalšom ţivote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.)
vytváraním presných učebných návykov rozvoj ţiackych schopností, presného myslenia
a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia
súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko ku
všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Vzdelávací obsah matematika v 1-4. ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa
zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na kaţdom stupni explicitne nemusí byť zastúpený
kaţdý tematický okruh:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
-
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1. stupni ZŠ
významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri
príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, ţiaci majú
v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamujú
sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých
prípadoch tieto aj graficky znázorňujú.
V tematickom okruhu Geometria a meranie, ţiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa
určitých pravidiel. Zoznamujú sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú
základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺţku, zoznámia sa
s jednotlivými dĺţkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z beţnej reality.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania ţiakov na 1. stupni ZŠ je Kombinatorika,
pravdepodobnosť, štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Ţiaci
takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú
rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu
výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Ţiaci
riešia úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky
a zo ţivotných situácií.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1- 4. ZŠ, je naučiť ţiakov tým poznatkom,
ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v kaţdodennom ţivote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie
tých schopností ţiakov, pomocou ktorých sa pripravia samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na
dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód, zodpovedajúcich
veku ţiakov.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery
a všeobecné poţiadavky na rozvoj ţiackej osobnosti:
-
-
-
-
-
-
Veku primerané, presné pouţitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa
rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné vyuţívanie tabuliek, grafov a diagramov. Vyuţívanie
pochopených a osvojených pojmov, postojov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh.
V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti a
písomne rozvíjať numerické zručnosti ţiakov.
Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie ţiakov v rovine a v priestore.
Riešením úloh a problémov, postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe
vyuţitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručností, postojov, rozvíjať
matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
Systematické vedenie ţiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie,
tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, ţe realita je zloţitejšia ako jeho matematický
model. Dostať sa bliţšie k dennej praxi.
Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností ţiakov,
pouţívať prostriedky IKT (počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloţeniu informácií.
Viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností, súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na
vyučovaní, k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu relevantných zdrojov
informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa.
Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce ţiakov, podporiť a upevňovať
kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, ako samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť,
húţevnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova, dôvera vo vlastné schopnosti
a vedomosti a moţností, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte.
Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým
humánnym a demokratickým hodnotám.
Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu ţiakov ku spoločenským európskym hodnotám,
permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt, vytvorených európskymi štátmi, medzi inými
a našim Slovenskom.
Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní ţiakov
v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele, vyplývajúce z kľúčovej
kompetencie pre matematiku, celkovú výchovu a vzdelávanie ţiakov.
Obsah vzdelávania
Tretí ročník
( 3 hodiny týţdenne + o 1 posilnenú hodinu týţdenne)
Prehľad tematických celkov a ich obsah
1. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (počet hodín 27)
-
Zavedenie násobenia.
Súvislosť medzi násobením a sčítaním.
Nácvik násobenia v obore do 20.
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Riešenie slovných úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.
Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie v obore do 20.
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na násobenie v obore do 20.
Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako preopedeutika) v obore do 20.
Zavedenie delenia.
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...)
Delenie, ako postupné odčítanie rovnakého čísla.
Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Súvislosť medzi delením a násobením.
Riešenie slovných úloh na delenie. Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému
príkladu na delenie v obore do 20.
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.
2. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (orientačný počet hodín 22)
-
Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do 10 000.
Zobrazovanie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky,
stovky. Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej sústave.
Číselná os.
Nerovnice (propedeutika).
Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000.
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v obore do 10 000.
Zavedenie jednotiek dĺţky: mm, km.
Jednotky dĺţky mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie.
3. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (orientačný počet hodín 30)
-
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel.
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom.
Sčítanie a odčítanie s vyuţitím kalkulačky.
Riešenie jednoduchých a zloţených slovných úloh.
Tvorenie textov k numerickým príkladom.
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh.
Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom.
4. Geometria (orientačný počet hodín 27)
-
Meranie dĺţky úsečky v milimetroch a v centimetroch.
Meranie väčších vzdialeností:
pribliţne (napr. krokmi)
s presnosťou na metre.
Odhad dĺţky:
-
kratšej v centimetroch (milimetroch)
dlhšej v metroch.
Rysovanie - základné zásady rysovania.
Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke a danom geometrickom
útvare. Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti.
Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej sieti.
Stavba telies z kociek na základe plánu (obrázka).
Kreslenie plánu stavby z kociek.
5. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (orientačný
počet hodín 27)
-
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky (vytváranie všetkých moţných skupín predmetov z
daného počtu predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a symbolmi).
Vytváranie skupín podľa daného i objaveného pravidla.
Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti (pozorovanie istých udalostí, moţných ale
neistých udalostí a nemoţných udalostí).
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vytváranie tabuliek z údajov získaných ţiakmi.
Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou motiváciou.
Štandard kompetencií, ktoré má ţiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať na
výstupe z 1. stupňa ZŠ
Čísla, premenná a počtové výkony a číslami
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
-
-
pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich vyuţiť na opis
a riešenie problémov z reálnej situácie,
vykonáva spamäti, písomne základné počtové výkony a vyuţíva komunikatívnosť a asociatívnosť
sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov, zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady,
kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov,
rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a udaní číselných
hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch.
Dosiahnuté postoje prestáva mať „strach“ z čísel smelšie kvantifikuje realitu okolo seba sebavedome
robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel je spokojný s číselným vyjadrením výsledku,
nakoľko v prípade potreby dokáţe uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu.
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
-
-
vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára stúpajúcu
a klesajúcu postupnosť čísel ,objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje v tvorení ďalších jej
prvkov,
usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi týmito údajmi,
interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje schopnosti
a kreativitu,
kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce.
Dosiahnuté postoje
-
-
pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami
vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia
vidí potrebu postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky a reality má záujem
na zdokonaľovaní svojho logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a prehlbovaní
(triedenie, pouţitie elementárnych algoritmov, atď. ) o prvky kritického myslenia je pozitívne
motivovaný
na vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja.
Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
-
rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary,
nachádza v realite ich reprezentáciu,
pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary,
rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine,
pozná meracie prostriedky dĺţky a ich jednotky, vie ich samostatne pouţívať aj pri praktických
meraniach.
Dosiahnuté postoje
Nie je ľahostajný k svojmu okoliu dokáţe sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo
svojom okolí snaţí sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu je naklonený v jednote
pouţívať meranie a výpočet snaţiť sa o presnosť pri meraní a výpočtoch vyvíja snahu o rozvoj vlastnej
priestorovej predstavivosti.
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
-
prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych
súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria,
v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemoţný jav,
zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených udalostí robí
jednoduché závery,
v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky správnu
pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé) tvrdenia.
Dosiahnuté postoje rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov
nadobúda pocit potreby kvantifikácie javov svojho okolia uvedomuje si dôleţitosť triedenia javov a vecí
získa potrebu vedieť zdôvodniť pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov, situácií (obrázkovej alebo
situačnej).
Proces
Hlavným a najdôleţitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky je
učiteľ, ktorý aktivizuje ţiakov vo všetkých fázach vyučovania, Dbá o to, aby ţiaci porozumeli učivu, o čom
sa presviedča častým kladením otázok, pričom ţiada od ţiakov aj zdôvodnenie svojich odpovedí. To je
záruka, ţe vedomosti ţiakov nebudú formálne. Vzdelávací proces má byť vedený tak, aby ţiaci boli
samostatní a tvoriví nielen pri získavaní nových vedomostí, ale aby získané vedomosti dokázali vhodne
prezentovať, aby vedeli svoje tvrdenia z oblasti matematiky ale aj beţného ţivota zdôvodniť a obhájiť.
Podmienkou úspešného učenia sa ţiakov je získanie ţiakov pre učebnú činnosť a to nenásilnou,
prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného
problému, z objaveného postupu riešenia.
Metódy, ktoré sa blíţia objaviteľskému postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť
ţiakov, sú uţ od najniţších ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo vyučovaní sa
tieto metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci ţiakov s učebnicou, s pracovným zošitom
a s učebnými pomôckami. Postupne od 1. ročníka sa majú zvyšovať nároky na rozsah, kvalitu
a samostatnosť práce v školských zošitoch tak, aby sa ťaţisko práce postupne presúvalo z pracovných
zošitov na prácu s učebnicou a školským zošitom.
Učebnice a pracovné zošity spolu s beţnými školskými zošitmi sú dôleţitými prostriedkami práce
na vyučovacích hodinách pri plnení domácich úloh a pri príprave na vyučovanie. Učiteľ zadáva domáce
cvičenia neformálne a ukladá len také úlohy, o ktorých vie, ţe ich ţiaci v určenom čase dokáţu samostatne
vypracovať. Aj pri zadávaní domácich prác uplatňuje diferencovaný prístup. Niektoré domáce úlohy môţu
byť dobrovoľné a môţu mať problémový charakter, podporujúce iniciatívu, rozvoj schopností a záujem
ţiakov o matematiku.
Účinnými prostriedkami pre pochopenie matematického učiva sú učebné pomôcky. Učiteľ vyuţíva
učebné pomôcky tak, pri vytváraní matematických pojmov a objasňovaní súvislostí medzi nimi, ako aj pri
upevňovaní učiva. Dbá o to, aby správne pouţívali zásadu názornosti v závislosti od intelektovej úrovne
triedy, aby nebrzdili rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným z dôleţitých konečných cieľov
vyučovania matematiky.
Ku konkrétnemu poznaniu okolitého sveta ţiakmi, sa musí budovať jednotný systém poznatkov
nielen vnútri samostatného didaktického systému matematiky, ale aj vo vzťahu matematiky k ostatným
vyučovacím predmetom. Výrazné väzby sú medzi matematikou a materinským jazykom, prírodovedou,
vlastivedou a to v oblasti aplikácií ale aj motivácií.
Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii ţiackych učebných výkonov učiteľ sa má riadiť zásadou, ţe
zisťovať a hodnotiť treba to, čo ţiak vie, a nesnaţiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez
ich poznania nemoţno pristúpiť k ich odstráneniu.
Vyučujúci vhodným spôsobom upozorňuje ţiakov na moţnosť získania ďalších poznatkov
z matematických a hádankárskych rubrík v detských časopisoch a na detskú populárno - náučnú literatúru.
Kompetencie ţiaka
Pomôcky
Počet
hodín
Pedagogické
stratégie
Týţdeň
Mesiac
September
Ciele a kľúčové
kompetencie
1.
4
Opakovanie učiva
2.ročníka
Čísla v desiatkovej
sústave
Precvičovať zápis čísla
v desiatkovej sústave.
Ovládať rozklad
dvojciferného čísla na
desiatky a jednotky.
Vedieť bezchybne
porovnávať dvojciferné
čísla. Upevňovať
matematické zručnosti.
- rozhovor
– metóda
názorného
príkladu
– metóda
nastolenia
problému
– mapa mysle
– samostatná
práca ţiakov
Ţiak vie bezchybne
zapísať čísla
v desiatkovej sústave.
Definuje dvojciferné
číslo a vie ho rozdeliť
na desiatky a jednotky.
Ţiak sa orientuje
v číselnom rade
a bezchybne porovnáva
dvojciferné čísla.
-názorné
pomôcky
– pracovné
listy
2.
4
Opakovanie učiva
2.ročníka
Matematické operácie
sčítania a odčítania
v rade čísel od 0- 100
Upevniť si vedomosti
v rámci operácie
sčítania a odčítania
v rade čísel 0-100.
Precvičovať sčítanie
a odčítanie
prirodzených čísle bez
prechodu cez základ 10.
Upevňovať
matematické zručnosti.
-rozhovor
- demonštrácia
– práca
s názornými
pomôckami
– matematická
hra
Ţiak bezchybne ovláda
matematické operácie
sčítania a odčítania bez
prechodu cez základ 10.
Ovláda a pouţíva
pojmy súčet, rozdiel,
sčítanec. Ţiak
bezchybne rieši
matematické úlohy
v rámci matematických
hier.
-matematické
hry
– názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
Obsahový štandard
Tematický celok
Téma
Október
3.
4
Opakovanie učiva
2.ročníka
Operácie sčítania
a odčítania
dvojciferných čísel
písomnou formou
Oboznámiť sa
s riešením rovníc.
Zopakovať písomné
sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel
v rade 0- 100.
-matematická
hra
– demonštrácia
– práca
s výpočtovou
technikou
Ţiak ovláda základný
algoritmus riešenia
rovníc. Samostatne
pracuje v PC
edukačnom programe
zameraného na danú
tematiku.
-matematická
hra
– PC technika
- tvorivé
pracovné listy
4.
4
Opakovanie učiva
2.ročníka
Geometria
Vyuţívanie
algoritmov pri riešení
slovných úloh
Opakovanie pojmov
bod, úsečka, priamka
Oboznámiť sa so
zápisom a riešením
jednoduchých
i zloţených slovných
úloh. Zopakovať
rysovanie úsečky.
Vyznačiť bod na
priamke a úsečke.
-rozhovor
– matematická
hra
– práca
s názornými
pomôckami
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak správne pouţíva
pojmy sčítanie
a odčítanie. Vie zapísať
a riešiť jednoduché
i zloţené slovné úlohy.
Vie narysovať úsečku
a priamku, a pozná
faktory ich rozdielnosti.
Bezchybne zaznačí bod.
Rešpektuje slabších
spoluţiakov v rámci
matematickej hry.
-matematická
hra
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
1.
4
Opakovanie učiva
2.ročníka
Magický štvorec
Zábavné slovné úlohy
V rámci tvorivých
matematických úloh si
overiť schopnosť
ţiakov bezchybne sčítať
a odčítať čísla v rade od
0-100. Vyuţiť stratégiu
pri riešení magických
štvorcov. Naučiť sa
riešiť nové typy
slovných úloh. Rozvíjať
matematické zručnosti.
Rešpektovať
spoluţiakov.
-rozhovor
- demonštrácia
– práca s
tvorivými
pracovnými
listami
- matematické
hry
- práca
s výpočtovou
technikou
Ţiak bezchybne ovláda
matematické operácie
sčítania a odčítania bez
prechodu i s prechodom
cez základ v obore od
0-100. Vie pracovať
s magickými štvorcami,
pozná ich základný
algoritmus. V rámci
skupinových hier
rešpektuje slabších
spoluţiakov.
-tvorivé
pracovné listy
– matematické
hry
- PC edukačné
programy
2.
4
Násobenie a delenie
Pojem algoritmus
Zavedenie princípu
násobenia
Násobenie s číslom
1,0
Oboznámiť sa
s pojmom násobenie.
Oboznámiť sa
s princípom násobenia
ako postupného sčítania
rovnakých čísel.
Vedieť robiť zápis
súčinu. Precvičiť si
násobenie s číslom 1,0.
-rozhovor
– demonštrácia
– matematické
hry
– projektová
metóda
( projekt ,,
Pracujeme
s euráčikmi“)
Ţiak vie správne
pouţívať pojem
násobenie, chápe jeho
podstatu ako spôsob
postupného sčítania
rovnakých čísel. Ţiak
bezchybne robí zápis
súčinu. Ovláda
násobenie s číslom 1,0.
Rozvíja matematické
zručnosti.
-matematické
hry
– pomôcky na
demonštráciu
– individuálne
pomôcky na
tvorbu
projektu
– pracovné
listy
3.
4
Násobenie a delenie
Zavedenie princípu
delenia
Oboznámiť sa
s algoritmom delenia.
Oboznámiť sa
s princípom delenia
ako postupného
odčítania rovnakých
čísel. Poznať rozdiel
medzi násobením
a delením, vedieť ho
demonštrovať. Aktívne
sa podieľať na projekte.
-rozhovor
- práca
s názornými
pomôckami
– projektová
metóda
( projekt ,,
Pracujeme
s euráčikmi“)
– práca
s tvorivými
pracovnými
listami
Ţiak chápe podstatu
delenia ako spôsob
postupného odčítania
rovnakých čísel. Vie
definovať rozdiel medzi
násobením a delením.
Rešpektuje slabších
spoluţiakov pri
realizácii
i demonštrovaní
skupinového projektu.
Aktívne rozvíja
matematické zručnosti.
-názorné
pomôcky
– individuálne
pomôcky
v rámci
realizácie
skupinového
projektu
– tvorivé
pracovné listy
November
4.
4
Násobenie a delenie
Násobenie a delenie
s vyuţitím sčítania
a odčítania pri riešení
zábavných úloh
Poznať a vedieť princíp
riešenia jednoduchých
slovných úloh
zameraných na
násobenie a delenie
prirodzených čísel
v obore od 0-100.
Precvičiť si násobenie
číslom 1,0. Oboznámiť
sa s násobením
a delením číslom 2.
-rozhovor
- metóda
nastolenia
problému
- práca
s názornými
pomôckami
– práca
s tvorivými
pracovnými
listami
Ţiak chápe podstatu
násobenia a delenia.
Chápe podstatu riešenia
slovných úloh
zameraných na
násobenie a delenie.
Ţiak vie násobiť a deliť
číslom 1,2. Získané
vedomosti vyuţíva pri
riešení zábavných úloh
či uţ skupinovou alebo
individuálnou formou.
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
– matematické
hry
1.
4
Geometria
Meranie dĺţky
Projekt- V krajine
dráčika Geometráčika
Upevniť si rysovanie
úsečky a priamky,
poznať ich základný
rozdiel. Oboznámiť sa
so spôsobom merania
úsečky s presnosťou na
milimeter. Rysovať
úsečku danej dĺţky.
Aktívne rozvíjať
matematické zručnosti
v rámci realizácie
projektu.
-rozhovor
– práca
s názornými
pomôckami
– práca
s výpočtovou
technikou
– matematická
hra
– projektová
metóda
Ţiak vie správne
narysovať priamku
a úsečky, definuje ich
rozdielnosť. Ţiak
bezchybne odmeria
úsečku s presnosťou na
milimeter. Ţiak sa
aktívne podieľa na
realizácii i prezentácii
projektu ,, V krajine
dráčika Geometráčika.“
-názorné
pomôcky
– PC edukačný
program
– matematické
hry
– individuálne
pomôcky na
tvorbu
a realizáciu
projektu
2.
4
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
Násobenie a delenie
číslom 1, 2
Násobenie a delenie
číslom 3
Riešenie zábavných
slovných úloh
Upevňovať si princípy
násobenia a delenia
číslom 1,2. Oboznámiť
sa s násobením
a delením číslom 3,
dané informácie vyuţiť
pri riešení zábavných
slovných úloh.
-rozhovor
– demonštrácia
– práca
s názornými
pomôckami
– práca
s tvorivými
pracovnými
listami
Ţiak bezchybne ovláda
princíp násobenia
a delenia číslom 1,2,3.
Chápe podstatu
riešenia slovných úloh
zameraných na
násobenie a delenie.
Aktívne sa podieľa na
skupinovej práci,
pričom rešpektuje
slabších spoluţiakov.
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
– matematické
hry
3.
4
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
Násobenie a delenie
číslom 3, 6
Projekt – Dráčik
Násobilko
Upevňovať si princípy
násobenia a delenia
číslom 1,2,3.
Oboznámiť sa
s princípom násobenia
a delenia číslom 6.
Riešiť rovnice. Aktívne
sa podieľať na realizácii
projektu.
-rozhovor
– demonštrácia
– matematická
hra
– projektová
metóda
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak bezchybne ovláda
princíp násobenia
a delenia číslom 1,2,3.
Ţiak ovláda spoje
násobenia a delenia
číslom 6. Ţiak sa
aktívne zapája do
realizácie projektu.
Rozvíja svoje
matematické
schopnosti.
-pomôcky na
demonštráciu
– matematická
hra
– pomôcky na
realizáciu
projektu
– tvorivé
pracovné listy
December
4.
4
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
Násobenie a delenie
číslom 5
Projekt – Dráčik
Násobilko
Upevňovať si princípy
násobenia a delenia
číslom 1,2,3,6. Naučiť
sa spoje násobenia
a delenia číslom 5.
Oboznámiť sa
s pojmom pätina.
Naučiť sa hľadať
najbliţší väčší
a najbliţší menší
násobok čísla 5.
Rozvíjať matematické
zručnosti pri realizácii
projektu.
-rozhovor
– projektová
metóda
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s názornými
pomôckami
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak bezchybne ovláda
princíp násobenia
a delenia číslom
1,2,3,6. Ţiak ovláda
spoje násobenia
a delenia číslom 5.
Ţiak chápe podstatu
pojmu pätina. Aktívne
rozvíja svoje
matematické zručnosti
pri realizácii projektu
,, Dráčik Násobilko.“
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
projektu
– názorné
pomôcky
– pracovné
listy
1.
4
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
Násobenie a delenie
číslom 10
Projekt – Dráčik
Násobilko
Upevňovať si princípy
násobenia a delenia
číslom 1,2,3,5,6.
Oboznámiť sa so
spojmi násobenia
a delenia číslom 10.
Oboznámiť sa so
stĺpcovým grafom.
Aktívne porovnávať
čísla. Rozvíjať
matematické zručnosti
pri realizácii projektu.
-rozhovor
– práca
s názornými
pomôckami
– práca
s pracovnými
listami
– práca
s výpočtovou
technikou
– projektová
metóda
Ţiak bezchybne ovláda
princíp násobenia
a delenia číslom
1,2,3,5,6. Ţiak ovláda
spoje násobenia
a delenia číslom 10.
Ţiak pozná pojem
stĺpcový graf i jeho
praktické prevedenie.
Ţiak sa aktívne podieľa
na realizácii
skupinového projektu.
Ţiak aktívne pracuje
s programami PC.
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
– PC edukačné
programy
– individuálne
pomôcky pri
realizácii
projektu
I.
2.
4
Geometria
Premena jednotiek
dĺţky
Oboznámiť sa
s premieňaním
jednotiek dĺţky.
Oboznámiť sa
s premenou zmiešaných
jednotiek. Upevňovať
matematické operácie
sčítania a odčítania
v obore od 0-100.
-rozhovor
– práca
s názornými
pomôckami
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak pozná jednotky
dĺţky, vie definovať ich
rozdielnosti. Ţiak
bezchybne premieňa
zmiešané jednotky.
Bezchybne ovláda
operácie sčítania
a odčítania v danom
obore prirodzených
čísel.
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
3.
4
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
Násobenie a delenie
číslom 4
Vyhodnotenie
projektu – Dráčik
Násobilko
Upevňovať si princípy
násobenia a delenia
číslom 1,2,3,5,6,10.
Oboznámiť sa so
spojmi násobenia
a delenia číslom 4.
Oboznámiť sa
s pojmom štvrtina.
Naučiť sa hľadať
najbliţší väčší a menší
násobok čísla 4.
Aktívne rozvíjať
matematické zručnosti.
-rozhovor
– demonštrácia
– matematická
hra
– práca
s pracovnými
listami
– projektová
metóda
Ţiak bezchybne ovláda
princíp násobenia
a delenia číslom
1,2,3,5,6,10. Ţiak
ovláda spoje násobenia
a delenia číslom 4. Ţiak
chápe podstatu pojmu
štvrtina. Ţiak sa aktívne
podieľa na vyhodnotení
skupinového projektu
,,Dráčik Násobilko.“
-pomôcky na
demonštráciu
– matematická
hra
– tvorivé
pracovné listy
– individuálne
pomôcky na
realizáciu
a vyhodnotenie
projektu
4.
4
Zimné prázdniny
Zimné prázdniny
1.
4
Zimné prázdniny
Zimné prázdniny
2.
4
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
Opakovanie
Násobenie a delenie
číslom 8
Oboznámiť sa so
stratégiou riešenia úloh
o spoločnom násobku.
Oboznámiť sa so
spojmi násobenia
a delenia číslom 8.
Naučiť sa hľadať
najbliţší väčší a menší
násobok čísla 8.
Aktívne rozvíjať
matematické zručnosti
pri riešení tvorivých
slovných úloh.
-rozhovor
– práca
s názornými
pomôckami
– práca
s výpočtovou
technikou
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s tvorivými
pracovnými
listami
Ţiak bezchybne ovláda
princíp násobenia
a delenia číslom
1,2,3,4,5,6,10. Ţiak
ovláda spoje násobenia
a delenia číslom 8. Ţiak
sa aktívne podieľa na
riešení individuálnych
slovných úloh,
demonštruje ich
výsledky. Ţiak aktívne
rozvíja matematické
zručnosti.
-názorné
pomôcky
– PC edukačné
programy
– tvorivé
pracovné listy
3.
4
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
Opakovanie
Kontrolná práca
Násobenie a delenie
číslom 9
Násobenie a delenie
tromi, šiestimi a
deviatimi
Vhodne zvolenými
metódami prehlbovať
prebraté učivo.
Oboznámiť sa so
spojmi násobenia
a delenia číslom 9.
Utvrdiť a upevniť spoje
násobenia a delenia
číslom 3,6,9.
Oboznámiť sa so
stratégiou riešenia
nepriamo
sformulovaných úloh.
-rozhovor
– demonštrácia
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s tvorivými
pracovnými
listami
Ţiak bezchybne
prevláda prebraté učivo
násobenia a delenia
prirodzených čísel
v danom obore. Ţiak
ovláda spoje násobenia
a delenia číslom 9.
Získané vedomosti
aktívne prevádza
v praktických
cvičeniach.
-kontrolná
písomná práca
-pomôcky na
demonštráciu
– tvorivé
pracovné listy
Február
4.
4
Geometria
Trojuholník a
štvoruholník
Poznať pojem
trojuholník
a štvoruholník. Vedieť
rysovať dané
geometrické útvary.
Pomenovať vrcholy
a strany. Určiť spoločný
prienik geometrických
útvarov. Overiť
rysovanie trojuholníka
a štvoruholníka.
-rozhovor
– práca
s názornými
pomôckami
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak správne rysuje
trojuholník
a štvoruholník. Správne
pomenuje vrcholy
a strany daných
geometrických útvarov.
Vie bezchybne určiť
spoločný prienik
daných geometrických
útvarov.
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
1.
4
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
Počítacie pyramídy
Násobenie a delenie
číslom 7
Vedieť zväčšiť resp.
zmenšiť dané číslo
niekoľkokrát. Pouţiť
vzorový model riešenia.
Utvrdiť si princípy
násobenia a delenia
číslami 3,6,9. Osvojiť
a utvrdiť si spoje
násobenia a delenia
číslom 7. Riešiť
príklady so zátvorkami.
Riešiť nepriamo
sformulované úlohy.
-rozhovor
–demonštračné
metódy
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak bezchybne ovláda
princípy násobenia
a delenia prirodzených
čísel v danom obore.
Aktívne sa podieľa na
individuálnom
vypracovaní
pracovných listov.
Bezchybne rieši
príklady so zátvorkami
i nepriamo
sformulované úlohy.
Rozvíja matematické
zručnosti.
-pomôcky na
demonštrácie
– tvorivé
pracovné listy
– názorné
pomôcky
2.
4
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
Opakovanie
Delenie na dané diely
3.
4
Jarné prázdniny
Jarné prázdniny
4.
4
Geometria
Štvorec a obdĺţnik
Vhodne zvolenými
metódami prehlbovať
prebraté učivo. Osvojiť
si riešenie úloh typu nkrát viac/menej a typu
o n- viac/ menej.
Oboznámiť sa
s delením na časti danej
veľkosti. Riešiť slovné
úlohy.
-rozhovor
– práca
s názornými
pomôckami
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak bezchybne ovláda
princípy násobenia
a delenia prirodzených
čísel v danom obore.
Ţiak bezchybne ráta
príklady stanovenej
formy. Aktívne rieši
stanovené slovné
príklady.
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
Vedieť rysovať štvorec
a obdĺţnik v štvorcovej
sieti, pomenovať
vrcholy a strany.
Upevniť poznatky
o vlastnostiach
obdĺţnika a štvorca.
Oboznámiť sa so
stratégiou riešenia úloh
s tangramom. Vyuţiť
poznatky na prípravu
budovania pojmu
obvod. Rozvíjať
matematické zručnosti.
-rozhovor
– práca
s názornými
pomôckami
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak správne rysuje
štvorec a obdĺţnik
v štvorcovej sieti.
V danom obrázku vie
hľadať štvorce
a obdĺţniky. Správne
pomenuje vrcholy
a strany daných
geometrických útvarov.
Ţiak je oboznámený so
stratégiou riešenia úloh
s tangramom. Ţiak sa
aktívne zapája do
individuálnych
i skupinových činností.
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
4
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
Opakovanie
Projekt - ,,Podeľte sa
s nami“
Vhodne zvolenými
metódami prehlbovať
prebraté učivo. Utvrdiť
si princípy
matematických operácií
násobenia a delenia
prirodzených čísel
v danom obore.
Aktívne sa podieľať na
tvorbe projektu a tak
rozvíjať matematické
kompetencie.
-rozhovor
– práca
s názornými
pomôckami
– projektová
metóda
– práca
s tvorivými
pracovnými
listami
Ţiak bezchybne ovláda
princípy násobenia
a delenia prirodzených
čísel v danom obore.
Ţiak sa aktívnym
spôsobom podieľa na
realizácii i výstupe
zvoleného projektu.
Ţiak aktívnym
spôsobom rozvíja svoje
matematické zručnosti.
-názorné
pomôcky
– individuálne
pomôcky na
realizáciu
projektu
– tvorivé
pracovné listy
2.
4
Geometria
Opakovanie
Kruţnica a kruh
Vhodne zvolenými
metódami prehlbovať
prebraté učivo.
Ovládať pojmy
kruţnica a kruh.
Oboznámiť sa
s pojmami polomer,
priemer a vzťah medzi
nimi. Rysovať
kruţnicu.
-rozhovor
– práca
s názornými
pomôckami
– metóda
nastolenia
problému
– práca
pracovnými
listami
Ţiak bezchybne určuje
rozdielnosť medzi
kruhom a kruţnicou.
Pozná pojmy polomer
a priemer, vie ich
aktívne vyuţiť
v praktických
cvičeniach. Ţiak
bezchybne rysuje
kruţnicu.
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
– pomôcky na
demonštráciu
Marec
1.
3.
4
Vytváranie
prirodzených čísel
Opakovanie
Poradie počtových
operácií projekt ,, Môj matematický
deň“
Utvrdiť si princípy
matematických operácií
násobenia a delenia
prirodzených čísel
v danom obore.
Oboznámiť sa s
algoritmom počítania
príkladov , v ktorých sú
rôzne počtové operácie
príp. zátvorky. Viesť
ţiakov k sebakontrole.
Aktívne sa podieľať na
projekte.
-rozhovor
–demonštračné
metódy
– práca
s pracovnými
listami
– metóda
nastolenia
problému
– projektová
metóda
Ţiak bezchybne ovláda
princípy násobenia
a delenia prirodzených
čísel v danom obore.
Bezchybne počíta
príklady zloţené
z rôznych počtových
operácií. Ţiak sa
aktívne podieľa na
tvorbe projektu,
rešpektuje svojich
spoluţiakov a ich
schopnosti.
-pomôcky na
demonštračné
metódy
– tvorivé
pracovné listy
– pomôcky na
projektové
vyučovanie
4.
4
Prirodzené čísla
v obore od 0- 10 000
Zápis čísla
v desiatkovej sústave
Oboznámiť sa s čítaním
a písaním trojciferných
čísel. Oboznámiť sa
s rozkladom
trojciferného čísla
a jeho zápisom
v desiatkovej sústave.
Oboznámiť sa a utvrdiť
v počítaní po
jednotkách i po
desiatkach v obore
trojciferných čísel.
-rozhovor
– práca
s názornými
pomôckami
– demonštrácia
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s pracovnými
listami
– práca
s výpočtovou
technikou
Ţiak bezchybne číta i
píše trojciferné čísla.
Ţiak vie rozloţiť
trojciferné číslo a vie ho
bezchybne zapísať
v desiatkovej sústave.
Ţiak vie počítať po
jednotách i po
desiatkach ľubovoľné
čísla v stanovenom
obore. Ţiak aktívne
pracuje v danom
edukačnom programe.
-názorné
pomôcky
– pomôcky na
demonštráciu
– tvorivé
pracovné listy
– PC edukačné
programy
Apríl
5.
4
Prirodzené čísla
v obore od 0- 10 000
Porovnávanie,
usporiadanie
Upevňovať si správny
zápis trojciferného
čísla. Správne
porovnávať trojciferné
čísla. Riešiť nerovnice.
Pracovať s číselnou
osou. Oboznámiť sa
s čítaním a písaním
štvorciferného čísla.
Rozloţiť štvocif. číslo.
-rozhovor
– práca
s názornými
pomôckami
– metóda
nastolenia
problému
–práca
s pracovnými
listami
Ţiak bezchybne
zapisuje trojciferné
čísla a ich správne
porovnáva. Ţiak
aktívne pracuje
s číselnou osou. Ţiak
bezchybne číta i píše
štvorciferné číslo. Ţiak
rozvíja svoje
matematické zručnosti.
-názorné
pomôcky
- tvorivé
pracovné listy
– pomôcky na
demonštráciu
1.
4
Prirodzené čísla
v obore od 0- 10 000
Zápis čísla
v desiatkovej sústave
Oboznámiť sa
s operáciami násobenia
a delenia číslom
10,100,1000.
Oboznámiť sa
s rozvinutým zápisom
čísla v desiatkovej
sústave. Porovnávať
štvorciferné čísla
a vedieť ich usporiadať
podľa veľkosti.
Rozvíjať matematické
zručnosti.
-rozhovor
–demonštračné
metódy
– metóda
názorného
príkladu
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak ovláda násobenie
a delenie v obore
prirodzených čísel
číslom 10,100,1000.
Vie správne zapísať
v desiatkovej sústave
čísla formou
rozvinutého zápisu.
Bezchybne vie
porovnať čísla v obore
od 0-10 000 i zapísať
ich podľa veľkosti.
Aktívnym spôsobom
rozvíja matematické
zručnosti.
-pomôcky na
demonštráciu
- názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
2.
4
Prirodzené čísla
v obore od 0- 10 000
Matematické operácie
sčítania a odčítania
spamäti
Vedieť spamäti sčítať
a odčítať trojciferné
a štvorciferné čísla.
Upevňovať si
matematické operácie
sčítania a odčítania
spamäti. Vedieť sčítať
trojciferné
a štvorciferné čísla
vedľa seba. Rozvíjať
poznávacie schopnosti.
-rozhovor
- metóda
názorného
príkladu
–demonštračné
metódy
– práca
s pracovnými
listami
- práca
s výpočtovou
technikou
Ţiak vie aktívnym
spôsobom spamäti
sčítať a odčítať
trojciferné i štvorciferné
čísla. Bezchybne ovláda
princípy matematických
operácií sčítania
a odčítania vedľa seba.
Aktívnym spôsobom
rozvíja svoje
poznávacie procesy.
-názorné
pomôcky
– pomôcky na
demonštráciu
– tvorivé
pracovné listy
– PC edukačné
programy
3.
4
Prirodzené čísla
v obore od 0- 10 000
Matematické operácie
sčítania a odčítania
spamäti
Upevniť si správnu
formu sčítania
trojciferného
a štvorciferného čísla
vedľa seba. Vedieť
odčítať trojciferné
a štvorciferné čísla
vedľa seba. Riešiť
slovné úlohy. Robiť si
kontrolu správnosti.
-rozhovor
–demonštrácia
– práca
s pracovnými
listami
– metóda
nastolenia
problému
Ţiak má upevnenú
správnu formu sčítania
a odčítania čísel vedľa
seba. Aktívne rieši
jednoduché i zloţené
slovné úlohy. Vie
a chápe potrebu robiť si
kontrolu správnosti pri
riešení matematických
príkladov.
-pomôcky na
demonštráciu
– tvorivé
pracovné listy
– matematické
hry
Máj
4.
4
Prirodzené čísla
v obore od 0- 10 000
Písomné sčítanie
Oboznámiť sa
s postupnosťou sčítania
písomnou formou
v obore od 0-10 000.
Osvojiť si a upevniť
spôsob písomného
sčítania v danom obore.
Rozvíjať matematické
zručnosti i poznávacie
schopnosti.
-rozhovor
– metóda
názorného
príkladu
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak bezchybne ovláda
formu postupnosti
matematickej operácie
sčítania písomnou
formou do 10 000. Ţiak
sa aktívne zapája do
matematických hier
a pomáha slabším
spoluţiakom. Aktívnym
spôsobom rozvíja svoje
poznávacie procesy.
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
– názorné
pomôcky
– matematické
hry
1.
4
Geometria
Opakovanie
Premena jednotiek
dĺţky
Projekt ,,U draka
Metráka“
Vhodne zvolenými
metódami prehlbovať
prebraté učivo.
Zoznámiť sa
s jednotkami decimeter
a kilometer. Vedieť a
osvojiť si premieňanie
jednotiek dĺţky.
Utvrdiť si premenu
jednotiek v rámci
realizácia projektu.
-rozhovor
– metóda
názorného
príkladu
– práca
s pracovnými
listami
– projektová
metóda
Ţiak má upevnené
rôzne spôsoby
matematických operácií
sčítania a odčítania
prirodzených čísel. Ţiak
pozná jednotky
decimeter a kilometer,
vie správne premieňať
jednotky dĺţky. Aktívne
sa podieľa pri realizácii
projektu.
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
– individuálne
pomôcky na
realizáciu
a vyhodnotenie
projektu
2.
4
Prirodzené čísla
v obore od 0- 10 000
Písomné odčítanie
Oboznámiť sa
s postupnosťou
odčítania písomnou
formou v obore od 010 000. Osvojiť si
a upevniť spôsob
písomného odčítania
v danom obore.
Rozvíjať matematické
zručnosti.
-rozhovor
– metóda
názorného
príkladu
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak bezchybne ovláda
formu postupnosti
matematickej operácie
odčítania písomnou
formou do 10 000. Ţiak
sa aktívne zapája do
matematických hier
a pomáha slabším
spoluţiakom. Aktívnym
spôsobom rozvíja svoje
poznávacie procesy.
-názorné
pomôcky
– tvorivé
pracovné listy
– pomôcky na
demonštráciu
3.
4
Prirodzené čísla
v obore od 0- 10 000
Opakovanie
Matematické operácie
sčítania a odčítania
Tvorivým spôsobom
upevniť matematické
operácie sčítania
a odčítania v danom
obore. Rozvíjať
poznávacie procesy
a matematické
schopnosti.
-rozhovor
– metóda
názorného
príkladu
– metóda
nastolenia
problému
– práca
s výpočtovou
technikou
Ţiak sa aktívne zapája
do individuálnych
i skupinových činností.
Bezchybne ovláda
matematické operácie
sčítania a odčítania
v obore od 0-10 000.
Aktívne sa zapája do
matematických hier.
-názorné
pomôcky
– PC edukačné
programy
– tvorivé
pracovné listy
– matematické
hry
4.
4
Prirodzené čísla
v obore od 0- 10 000
Opakovanie
Matematické operácie
sčítania a odčítania
Projekt ,, Opakujeme
s Mudráčikom“
Tvorivým spôsobom
upevniť matematické
operácie sčítania
a odčítania v danom
obore. Rozvíjať
poznávacie procesy
a matematické
schopnosti.
-rozhovor
– metóda
názorného
príkladu
– metóda
nastolenia
problému
–projektová
metóda
Ţiak sa aktívne zapája
do individuálnych
i skupinových činností.
Bezchybne ovláda
matematické operácie
sčítania a odčítania
v obore od 0-10 000.
Aktívne sa zapája do
tvorby a prezentácie
skupinového projektu.
-názorné
pomôcky
– individuálne
pomôcky na
realizáciu
projektu
– tvorivé
pracovné listy
Jún
1.
4
Geometria
Opakovanie
Porovnávanie dĺţok
úsečiek
Projekt ,, Opakujeme
s Mudráčikom“
Vedieť porovnávať
dĺţky úsečiek meraním
a rysovaním. Utvrdiť si
porovnávanie
a rysovanie úsečiek.
Utvrdiť si rysovanie
prebratých
geometrických útvarov.
Aktívne rozvíjať
poznávacie procesy.
-rozhovor
– metóda
názorného
príkladu
– metóda
nastolenia
problému
– projektová
metóda
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak vie bezchybne
rozlíšiť priamku
a úsečku, vie správne
porovnávať jednotlivé
úsečky. Ţiak správne
rysuje dané
geometrické útvary.
Aktívne sa zapája do
tvorby a prezentácie
skupinového projektu.
Rozvíja svoje
poznávacie procesy.
-názorné
pomôcky
– individuálne
pomôcky na
realizáciu
projektu
– tvorivé
pracovné listy
2.
4
Opakovanie učiva
3.ročníka
Opakovanie učiva
Projekt ,, Všetko čo
viem“
Zopakovať numeráciu
a porovnávanie čísel
v obore do 10 000.
Zopakovať riešenie
nerovníc v danom
obore. Zopakovať
základné spoje
násobenia a delenia
v obore do 10 000.
Zopakovať sčítania
a odčítanie v obore do
10 000.
-rozhovor
– metóda
názorného
spôsobu
– metóda
nastolenia
problému
– projektová
metóda
- práca
s pracovnými
listami
Ţiak bezchybne ovláda
porovnávanie čísel
v obore do 10 000,
i riešenie rovníc
a nerovníc v danom
obore. Správne ovláda
základné spoje
násobenia a delenia,
i počtové operácie
sčítania a odčítania.
Ţiak sa aktívne zapája
do tvorby projektu.
-názorné
pomôcky
– individuálne
pomôcky na
realizáciu
skupinového
projektu
– tvorivé
pracovné listy
3.
4
Opakovanie učiva
3.ročníka
Opakovanie učiva
Projekt ,, Všetko čo
viem“
Zopakovať základné
spoje násobenia
a delenia v obore do
10 000. Zopakovať
sčítania a odčítanie
v obore do 10 000.
Zopakovať riešenie
slovných úloh v obore
do 10 000.
-rozhovor
– metóda
názorného
spôsobu
– metóda
nastolenia
problému
– projektová
metóda
- práca
s pracovnými
listami
Správne ovláda
základné spoje
násobenia a delenia,
i počtové operácie
sčítania a odčítania
ľubovoľnou technikou.
Ţiak vie správne
zapísať a vyriešiť
jednoduché i zloţené
slovné úlohy. Ţiak sa
aktívne zapája do
tvorby projektu.
-názorné
pomôcky
– individuálne
pomôcky na
realizáciu
skupinového
projektu
– tvorivé
pracovné listy
4.
4
Opakovanie učiva
3.ročníka
Opakovanie učiva
Projekt ,, Všetko čo
viem“
Opakovať správny
spôsob rysovania
prebraných
geometrických útvarov.
Vedieť správne
premieňať jednotky
dĺţky. Preveriť
správnosť merania
a porovnávania úsečiek.
-rozhovor
–projektová
metóda
– práca
s pracovnými
listami
Ţiak ovláda správny
spôsob rysovania
daných geometrických
útvarov. Správne
premieňa jednotky
dĺţky. Bezchybne meria
a porovnáva úsečky
s presnosťou na
milimeter.
– individuálne
pomôcky na
realizáciu
skupinového
projektu
– tvorivé
pracovné listy
5.
4
Opakovanie učiva
3.ročníka
Opakovanie učiva
Projekt ,, Všetko čo
viem“
Prezentácia projektu
Aktívne prezentuje
skupinový projekt.
Predmet: Informatická výchova 3. ročník
Charakteristika predmetu
Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika rozvíja
myslenie ţiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie
riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni
ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická
výchova.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu základných
pojmov, postupov a techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.
Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a produktov.
Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova
a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov,
celoškolských programov a pri riadení školy. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a
vyuţitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príleţitosť pre produktívny a plnohodnotný ţivot obyvateľov SR v
informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny
rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium
základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú
poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické
projekty.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a moţnosťami jeho
vyuţitia v kaţdodennom ţivote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku ţiakov
získať základné zručnosti v pouţívaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si ţiaci pomocou
rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú
vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a
estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie,
ale na pochopenie moţností, ktoré môţeme vyuţiť pri kaţdodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí
vyuţitie programov určených špeciálne pre ţiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili
s najbeţnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli
ich prílišnej komplexnosti).
Obsah
Návrh vzdelávacieho obsahu pre 1. stupeň základnej školy
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť
tematických okruhov:
- Informácie okolo nás
- Komunikácia prostredníctvom IKT
- Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
- Princípy fungovania IKT
- Informačná spoločnosť
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové uţ aj pre niţšie stupne vzdelávania.
Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických
informácií sú veľmi dôleţité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou,
resp. prostredníctvom IKT. Ţiaci by sa uţ od prvej triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými
aplikáciami, aby
-
vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,
porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie farieb a obrázkov),
pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.
Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje vyuţitiu nástrojov internetu
na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a
sprostredkovanie informácií.
Ţiaci
-
by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,
by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
by mali pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa kľúčového slova
by mali zvládnuť výber potrebných informácií
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa ţiaci zoznámia so
špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus,
program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, ţe ţiaci získajú základy
algoritmického myslenia a schopnosť uvaţovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa
uvaţovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a
mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov
informačných a komunikačných technológií.
Ţiaci by sa mali zoznámiť
-
s moţnosťami vstupných a výstupných zariadení,
rôznych oblastí určenia softvéru,
so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami,
s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu.
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými
aspektmi informatiky. Oboznamuje s moţnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík.
Ţiaci by mali
-
sa oboznámiť s ukáţkami vyuţitia IKT v beţnom ţivote,
pochopiť, ţe pouţívanie IKT si vyţaduje kritický a zvaţujúci postoj k dostupným informáciám,
-
viesť k zodpovednému pouţívaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu
nachádzajú.
Informácie okolo nás
Pojmy:
-
textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty, obrázok,
nástroje, pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie,
efekty,animácia
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
-
ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk),
jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka a kurzíva),
dodrţiavanie základných zásad písania textu, kombinácia textu a obrázka,
základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava
obrázkov (kopírovanie, otáčanie), tvorba jednoduchých animácií,
počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické hlavolamy s číslami,
hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do obrázkov do mapy),
prezentovanie výsledkov vlastnej práce.
Komunikácia prostredníctvom IKT
Pojmy:
-
e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár, www, webový prehliadač, webová stránka,
odkaz, vyhľadávanie na webe, bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
-
správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, spoluţiakom... )
bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov)
ţiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (vyuţitie adresára)
detské webové stránky (rozprávky, obrázky)
on-line hry, zásady správania sa na portáloch
vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne pouţitie
práca s kľúčovým slovom, výber vhodnej informácie.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Pojmy:
-
postup, návod, recept, riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov, detský
programovací jazyk, elementárne príkazy, program, robotická stavebnica.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
-
skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami),
-
zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu, v počítačovom prostredí riešenie
úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších obrazcov
okamţité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej postupnosti príkazov
riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov, pohyb
animovaných obrázkov).
Princípy fungovania IKT
Pojmy:
-
základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica, tlačiareň, skener, CD, USB – pamäťový
kľúč, CD mechanika, ukladanie informácií, súbor, meno súboru, vytváranie priečinkov, ukladanie
do priečinkov, digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
-
funkcie vybraných klávesov, práca s tlačiarňou, skenerom, práca s rôznymi médiami – čítanie CD,
čítanie a zapisovanie na USB kľúč, uloţenie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie,
zrušenie, vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov, základy ovládania
digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača.
Informačná spoločnosť
Pojmy:
-
informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia), voľný čas a IKT (počítačové
hry, hudba, filmy), bezpečnosť počítača, správne pouţívanie hesiel .
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
-
objavovanie a vyuţívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety vyuţitie
komunikačných moţností IKT v škole aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a
počítačových hier (výtvarník, skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...) prečo a pred kým treba
chrániť počítač
Vzdelávací štandard – výstup za celý stupeň
Obsahový štandard
Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie klávesnice, myši, tlačiarne, skenera. Oboznámenie s
prostredím jednoduchého grafického editora – kreslenie obrázka voľnou rukou, s pouţitím nástrojov,
efektívne vyuţívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov (kreslenie pomocou geometrických
tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania...). Vytváranie jednoduchých animácií. Práca s textovým
editorom, jednoduché formátovanie textu, vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie.
Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov. Oboznámenie sa s nástrojmi a
prezeranie a vyhľadávanie, vyuţívanie internetu ako zdroj zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej
podobe, vyuţívanie e-mailovej pošty, bezpečné správanie na internete, základy slušného správania na
internete. Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie jednoduchých hier. Práca s multimédiami,
nahrávanie zvukov. Získanie základov algoritmického myslenia. Vyuţívanie moţností IKT pri riešení úloh
v rámci projektového vyučovania, prezentovaní projektov.
Výkonový štandard
Ţiak je schopný:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač,
pracovať s myšou, klávesnicou,
spustiť CD, DVD,
minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho,
jednoduchými hrami
vládateľnými myšou a klávesnicou,
medzi dvojklikom jedným kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla, digitálnym
fotoaparátom odfotiť spoluţiaka a fotku uloţiť za pomoci učiteľa do priečinku, dokument
(fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni,
ovládať samostatne výučbový SW, spustiť CD, DVD cez tento počítač,
(vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty, obrázky),
grafického editora,
samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, vytvoriť návod a vyuţiť jednotlivé nástroje,
samostatne s obrázkom pracovať a pouţívať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie,
prevrátenie),
upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom editore,
schránku,
vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore,
hypertextoch na internete,
si zaloţiť vlastnú e-mailovú schránku, -maily posielať a prijať,
písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov,
webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné.
je oboznámený s neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním,
napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky,
na internete vyhľadávať obrázky, ukladať ich, kopírovať do priečinka a upravovať ich vo vhodnom
prostredí,
CD...,
základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom reţime,
detskom programovacom prostredí,
prostredí jednoduchého textového editora,
samostatne napísať, prepísať jednoduchý text,
–
kopírovanie, mazanie, presúvanie,
– medzera za
slovami, veľké písmená, malé písmená, dĺţne, mäkčene,
yp písma, farbu
písma, farba, efekty,
vkladať obrázky do textu cez schránku,
pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého,
informáciou – prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť,
zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť,
– zapojenie,
hlasitosť,
ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu,
správaní sa rozprávať a odpovedať na kladené otázky,
projekte,
– projekt,
začatú prácu.
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Stupeň vzdelania:
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Počet hodín:
ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Matematika a práca s informáciami
Informatická výchova
1 hodiny týţdenne, 33 hodín za rok
(1 h Štátny vzd. program)
Prierezové témy
1.
2.
3.
4.
5.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Ochrana ţivota a zdravia
Tvorba projektu a prezentačných zručnosti
Medzipredmetové vzťahy: matematika, slovenský jazyk, výtvarná výchova
Tematické okruhy:
1.
2.
3.
4.
5.
Informácie okolo nás ( Aplikácie na spracovanie grafickej informácie – Skicár, Word Pad, MS Word)
Komunikácia prostredníctvom IKT (Internet, hry, www)
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (Baltík – čarovanie scény)
Princípy fungovania IKT (Základné časti počítača, digitálny fotoaparát, USB, CD, DVD, práca s oknom)
Informačná spoločnosť ( Bezpečnosť na internete)
Spracovala: Mgr. Daniela Mátéová
Školský rok: 2010 / 2011
Vyučujúci: Mgr. D. Mátéová
Ročník: tretí
Trieda: 3.roč.
M
Tematický celok
Informačná spoločnosť
Počet
hodín
September
1
Informácia okolo nás
1
1
1
Obsahový štandard
Pojmy
Bezpečnosť pri práci
Bezpečnostné predpisy
a pravidlá pri práci v učebni.
Správne sedenie pri pc.
Základné časti
počítača
Zopakovať základné časti.
Skener a tlačiareň.
Aplikácie na
spracovanie grafickej
informácie
Drawing for children
Drawing for children
Spustenie programu. Kreslenie
čiar voľnou rukou.
Digitálny fotoaparát
Jesenná príroda
Digitálny fotoaparát
Fotografia spoluţiaka
USB – kľúč, CD,
DVD
USB, CD, DVD – ukáţka,
rozdiel
WordPad
Prepis krátkeho textu.
1
Princíp fungovania IKT
Princíp fungovania IKT
Téma
Jeseň v meste
Október
1
1
Informácie okolo nás
November
1
Informácia okolo nás
Princíp fungovania IKT
1
Veľkosť písma
1-10
Typ písma
1
Skicár
SHIFT
Veľkosť písmo.
Výkonový štandard
Zvýšiť vedomie ochrany zdravia
svojho, aj svojich spoluţiakov.
Osvojiť si základné pravidla
v učebni.
(rozhovor, diskusia)
Vedieť základné časti počítača –
monitor, myš, klávesnica.
Za pomoci učiteľa vedieť pouţiť
tlačiareň a skener.
Získať zručnosti pri práci
s grafickou aplikáciou.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana ţivota
a zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Vedieť vyuţívať pozadie.
Vytvoriť obraz.
Vedieť odfotiť prírodu
Environmentál
na výchova
Environmentál
na výchova
Vedieť odfotiť spoluţiaka a fotku
za pomoci učiteľa do priečinku.
Vedieť vytvoriť priečinok
a ukladanie do priečinkov.
Pracovať s USB kľúčom –
vytvoriť priečinok, kopírovať
dokumenty.
Vedieť písať text a pouţiť
ENTER; DELETE,
BACKSPACE; CAPS LOCK
Vedieť pouţiť SHIFT.
Vedieť zmeniť veľkosť písma.
Dĺţne a mäkčene.
Zmeniť typ písma.
Uloţenie dokumentu.
maximalizovanie
a minimalizovanie okien,
Prierezové
témy
Minimalizovať a maximalizovať
pracovné okno, zatvoriť okno.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
1
Práca s oknom
Skicár – prevrátenie,
otočenie obrázka
prispôsobovanie veľkosti okna
Úprava obrázkov.
Výber – pravé tlačidlo
Geometrické útvary
December
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Informačná spoločnosť
Obrázok – podľa
návodu
http://new.infovek.sk/predmety/i
nform/index.php?k=32
Podľa návodu nakresliť obrázok.
Google
www.google.sk
Vedieť vyhľadávať obrázky,
ukladať ich, kopírovať do
priečinka.
Pochopiť základné autorské práva
pri kopírovaní textu, obrázkov,
hier, CD.
1
1
Vyhľadávanie
informácii
Stránka obce, školy
www.svedlar.sk
www.zssvedlar.edu.sk
Január
1
Detské webové hry
1
Princíp fungovania IKT
www.skolahrou.sk
vzdelávacie
zábavné
náučné
www.lentilky.sk
Práca s dvoma oknami
1
Február
Informácie okolo nás
MS Word
1-20
1
Farba písma.
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Nakresliť efektívne obrázok
pomocou geometrických tvarov.
1
1
Vedieť upraviť obrázok, prevrátiť
a otočiť obrázok.
Prepis krátkej básne.
Dĺţne, mäkčene, veľké a malé
písmena.
Samostatne nájsť a prečítať
informáciu na internete.
Správne napísať tvar internetovej
adresy.
Orientovať sa v hypertextoch na
internete.
Rozpoznať vhodné webové
stránky.
Je oboznámený s neblahým
vplyvom stránok, propagujúcich
násilie a s erotickým zameraním.
Pracovať s dvoma oknami –
kopírovanie z jedného do
druhého.
Vedieť spustiť.
Oboznámiť sa s prostredím
programu.
Vedieť zmeniť farbu písma.
Mediálna
výchova
Mediálna
výchova
Mediálna
výchova
Ochrana ţivota
a zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
1
Hrúbka písma
a kurzíva.
Tučné a šikmé písmo
kurzíva
Pozvánka.
Napísať pozvánku, upraviť písmo
– veľkosť, farba.
Oznam
Napísať jednoduchý oznam.
Uloţiť a vytlačiť dokument.
Dokončiť začatú prácu.
1
Marec
1
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické myslenie
1
Baltík – Čarovanie
scén
1
Čarovanie scén
Apríl
Informačná spoločnosť
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Edukačné programy
Počítačové hry
Didaktické hry
1-30
Máj
Vedieť vytvoriť scénu pomocou
čarovania.
Scéna – Matematika – tabuľa
čísla
Vedieť vytvoriť scénu pomocou
čarovania.
Medzipred. vzťahy: matematika
Narábať s multimediálnou
informáciou – prehrať video,
zvuk, spustiť a zastaviť.
1
1
1
1
1
Jún
Scéna – huby, vták
Hudba a filmy
1
1
Zmeniť písmo na – tučné, šikmé,
kurzivá.
Aké rôzna profesie sú pri tvorbe
edukačných programov
a počítačových hier (výtvarník,
skladateľ, animátor,
scenárista,...)
www.skolahrou.sk
http://www.detskyweb.cz/news.php
http://www.kamaradske-hry.cz/
Tvorba
projektu a
prezentačných
zručnosti
Tvorba
projektu a
prezentačných
zručnosti
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana ţivota
a zdravia
Samostatne si vedieť spustiť hru.
Mediálna
výchova
Vedieť sa orientovať
v jednoduchých hrách.
Vedieť napísať v správnom tvare
internetovú adresu.
Internet - hry
Bezpečnosť na
internete
On-line hry
www.bezpecnenainternete.sk
Zásady správania sa na portáloch.
Práca s internetovou stránkou.
Správanie sa na internete.
Bezpečnosť na
internete
Záverečné hodnotenie
www.bezpecnenainternete.sk
http://www.zachranari.sk/
Práca s internetovou stránkou.
Správanie sa na internete.
Ukončenie predmetu
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana ţivota
a zdravia
Predmet: Vlastiveda 3. ročník
Charakteristika predmetu
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja,
regiónu a samotnej obci. V treťom ročníku sa spája skúmanie, objavovanie okolia s objavovaním aj v širších
súvislostiach.
Vlastivedné – motivačné poznávanie začína uţ v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých
vecí a deti na ne potrebujú odpoveď. Vlastiveda je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodruţným)
poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny. S tým súvisí aj poznanie
seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, či uţ školy alebo partie kamarátov. Človek aj príroda sa
mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu ale aj celej republiky musí byť spojené s poznaním
histórie.
Vlastiveda v 3. ročníku nesie názov Objavujeme Slovensko – Slovensko moja vlasť. Je rozdelená na
dve veľké časti, a to Príroda Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes.
V časti Príroda Slovenska je základom spoznanie vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne, rieky)
najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní na základe obrázkov a i.
V časti Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na spoznaní významných
udalostí v histórii Slovákov a ich zaradení v správnom časovom slede.
Ciele predmetu
Prostredníctvom pozorovania, skúmania, objavovania, rozprávania príbehov, rozprávok, piesní, ţiaci
získavajú vzťah k rodnému kraju, k Slovensku. Po objavnom spoznávaní rodného kraja sa ţiaci pútavou
formou oboznamujú so zaujímavými časťami Slovenska.
Ţiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré uţ nie sú z ich bezprostredného
okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3.ročníku) vybrané pohoria,
jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa odlíšiť ich uţ na pohľad významné
znaky. Stručne povedať obsah povesti na vybranú tému. Porozprávať o významných historických udalostiach.
Ďalšie ciele vlastivedy sú:
-
podporovať chuť učiť sa,
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho zmeny,
vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a vysvetľovať,
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať,
diskutovať o návrhoch,
vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa váţiť si ich a chrániť.
Kompetencie
Učebný predmet vedie ţiakov k rozvíjaniu:
komunikatívnej kompetencie tým, ţe umoţňuje slovnú alebo písomnú prezentáciu navštívenej oblasti
na Slovensku alebo interpretácii prečítanej alebo vypočutej povesti, piesne, básne viaţucej sa k Slovensku.
Učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť tým, ţe jednak ţiaci majú moţnosť interpretovať
umelecké texty z literatúry alebo odborného textu, ale taktieţ majú moţnosť rozvíjať si schopnosť opisu
obrázkov, kresieb, atď.
kultúrnej kompetencie, k uvedomeniu si svojej kultúrnej identity, koreňov a tradícií, ale zároveň
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť. Ţiak si má ceniť a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové
tradície.
Personálnej a interpersonálnej, pretoţe učebný predmet dáva predpoklad pre tvorbu projektov
a tímovej práce.
Obsah vzdelávania vlastivedy
Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. Naše starobylé a svetoznáme
pamiatky a ich krása. Krátka cesta do minulosti, spoznávanie sveta našich predkov.
3. ročník vlastivedy je tematicky zameraný na:
-
Ako sa vyznať vo svojom okolí - krajina
ako sa orientovať podľa svetových strán
ako vyzerajú veci pri pohľade zhora
význam plánu
ako vzniká mapa
Objavujeme Slovensko - kde sa nachádza Slovensko
krásy našich hôr, chránené územia
rieky, lesy
Slovensko plné záhad
po turistických chodníčkoch
Spoznávame dejiny Slovenska - ako chápať časové súvislosti
prečo sa ľudia usadili na našom území
predmety, ako svedkovia doby
Svätopluk a jeho sláva
prečo chodíme do školy
ako vznikol slovenský jazyk
ako vznikla slovenská hymna
prečo M. R. Štefánik veľa cestoval
Slovensko v súčasnosti
Naše starobylé pamiatky a ich krása – ako vznikali mestá
slávne mestá
povesti o mestách
hrady a zámky
povesti o hradoch
svetoznáme pamiatky
Výchovné a vzdelávacie stratégie – formy a metódy práce
- individuálny prístup
- pozorovacie metódy,
- rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie
- beseda, interview
- vychádzka
- metóda praktických činností
- projektové metódy
Tematický výchovno-vzdelávací plán Vlastiveda
Ročník: 3.
Počet hodín týţdenne: 1
Školský rok: 2010/2011
Počet hodín za školský rok: 33
Predmet: Výtvarná výchova 3. ročník
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Výtvarná výchova (ďalej VV) v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom
autentických skúsenosti získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych záţitkov dobrodruţstva tvorby a seba
vyjadrovania – rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického
myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít.
Týmto napĺňa VV svoje jedinečne poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné aktivity
predstavujú širokú škálu činnosti, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detsky záujem, duševný, citový
rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem
(jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermedialnosť aj
interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie
druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný,
telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film).
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné
vyjadrovanie svojich predstav, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťaţlivosť
objavovania nových moţnosti, pretoţe výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu deti hravú činnosť a priamy
prostriedok materializácie vlastných predstav.
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími
prostriedkami (pouţívanie jazyka) v priebehu postupného dospievania ţiaka: vedie ţiaka od detskej
spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastne spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastne postoje
a hodnotiace názory. Edukačný proces pozostáva zo zloţiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a
vzdelávacej. Tieto zloţky sa vo VV prelínajú, nemoţno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, ţe jedna
vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú
tak ţiakovi moţnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, moţnosti jeho aktívneho
začleňovania sa do kultúry.
Metodické východiská predmetu sú:
a) v záţitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych umení. Sú
zaloţene na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Ţiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú
jeho predstavy a fantazijne koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich
mentálne (konceptualizuje ich, predstavuje si moţný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj
koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a technik).
b) to kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých
prevaţuje kognitívny cieľ. Výtvarná výchova ma aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných
predmetov, pretoţe vo vizuálnom vyjadrovaní moţno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími
prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými
javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod.
Preto môţe VV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialene predmety a
posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tieţ priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre
uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho
vzdelávania.
b) v témach /námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska:
-
osobnosti a veku ţiaka,
edukačných cieľov,
kultúrno-spoločenskej reality
Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú
moţnosť tematizovať základné antropologické koncepty:
-
koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),
kultúrne arche typy vyjadrovania prírody (ţivly, prírodné polarity, procesy...),
kategórie estetického preţívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),
kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, postihnutý,...),
rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch iných ľudí),
kategórie efektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).
Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, čítanie,
náboţenská a etická výchova), VV angaţuje osobnosť ţiaka v inom zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich,
hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa.
Porozumenie jazyka a vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo ţiaka gramotného
vnímateľa a pouţívateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný ţivot v prostredí v
ktorom vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôleţitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry,
reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umoţňuje jeho začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v
ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na svet.
2. Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať pouţívať jazykové prostriedky, základné
kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať
uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel,
svoj záţitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce ţánre a niektoré štýlové
obdobia.
Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umoţniť ţiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a
inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať
tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti)
ţiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a
techník.
Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych
postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez záţitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel
uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania
problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti ţiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu,
fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne pouţívanie zručností – to všetko
prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania.
Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri
zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť,
afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s
inými, prevaţne kognitívnymi predmetmi.
Pomôcky
Počet
hodín
Kompetencie ţiaka
Týţdeň
Pedagogické
stratégie
2
Úvodná hodina
Úvodná hodina
Oboznámiť sa s cieľom
a obsahom hodín
výtvarnej výchovy.
Skompletizovať
pomôcky.
-rozhovor
Ţiak pozná cieľ
a obsah hodín výtvarnej
výchovy. Ţiak je
oboznámený
s kvantitou pomôcok.
-skompletizované pomôcky
2.
2
Tematické práce
Záţitok z prázdnin
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Vedieť
zobraziť dej na základe
záţitku. Rozvíjať
komunikačné zručnosti.
-rozhovor
-ľubovoľná
technika
Ţiak si aktívnou
činnosťou rozvíja
predstavivosť
a tvorivosť formou
individuálne zvolenej
výtvarnej techniky. Vie
zobraziť dej na základe
záţitku.
-individuálne
pomôcky
podľa zvolenej
techniky
3.
2
Hra s farbou
Kvetinový záhon
Poznať farby a ich
vlastnosti a vplývanie
na človeka. Poznať
teplé a studené farby.
Experimentovať,
miešať farby, zachytiť
lomenie farieb. Poznať
rastliny a ich špecifické
danosti.
-rozhovor
- maľba
Ţiak vie vymenovať
-farby, štetec,
základné farby. Správne ochranný odev
ich triedi medzi studené
a teplé farby. Pozná
vlastnosti a vplývanie
farieb na človeka a jeho
náladu. Ţiak aktívne
mieša farby, zachytáva
lomenie farieb. Vie
vymenovať rastliny
okolia.
September
Mesiac
Ciele a kľúčové
kompetencie
1.
Obsahový štandard
Tematický celok
Téma
Október
4.
2
Práca s prírodným
materiálom
Strom a jeho
premeny
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Vyjadrenie
pocitu na základe
pozorovania prírody.
Oboznámiť sa so
ţivotom stromu.
-rozhovor
– kombinovaná technika
Ţiak si aktívnou
činnosťou rozvíja
predstavivosť
a tvorivosť. Ţiak vie
vyjadriť vlastný pocit
na základe pozorovania
prírody. Pozná ţivot
stromu.
-individuálne
pomôcky
v rámci
ľubovoľnej
techniky
1.
2
Tematické práce
Šarkany
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Hra s líniou.
Experimentovať,
miešať farby, zachytiť
lomenie farieb.
-hra s farbou a
líniou
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Ţiak aktívne mieša
farby, zachytáva
lomenie farieb.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
2.
2
Tematické práce
Šarkany
Triedny šarkan
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Hra s líniou.
Experimentovať,
miešať farby, zachytiť
lomenie farieb.
Podporovať
spolupatričnosť.
-rozhovor
– hra s farbou
a líniou
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Ţiak aktívne mieša
farby, zachytáva
lomenie farieb.
Rešpektuje schopnosti
spoluţiakov.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
November
3.
2
Hra s farbou
Super vlajka triedy
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Dodrţiavať tvarový
a farebný rytmus na
ploche. Striedanie
tmavej a svetlej farby.
-otláčanie
geometrických
tvarov, iných
tvarov
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Ţiak
dodrţiava tvarový
a farebný rytmus,
správne strieda tmavú
a svetlú farbu.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
4.
2
Práca s prírodným
materiálom
Strom budúcnosti
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Vyjadrenie línie
a symetrie. Zaoberať sa
potrebou ochrany
ţivotného prostredia.
-rozhovor
-koláţ z
papiera
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
rozvíja jemnú motoriku
rúk. Pozná potrebu
ochrany ţivotného
prostredia.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
1.
2
Tematické práce
Maskot triedy
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Aktívne pracovať
v skupinách. Vedieť
prezentovať maskota
triedy.
-rozhovor
– individuálne
zvolená
výtvarná
technika
– práca
s kartónovým
materiálom
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
rozvíja jemnú motoriku
rúk. Aktívne sa zapája
do skupinového
projektu. Rešpektuje
schopnosti spoluţiakov.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
– kartónový
materiál
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Aktívne pracovať
v skupinách. Vedieť
prezentovať maskota
triedy. Rozvíjať
komunikačné zručnosti.
-rozhovor
– individuálne
zvolená
výtvarná
technika
– práca
s kartónovým
materiálom
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
rozvíja jemnú motoriku
rúk. Aktívne sa zapája
do skupinového
projektu. Rešpektuje
schopnosti spoluţiakov.
Rozvíja komunikačné
zručnosti.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky
– kartónový
materiál
Farby, línia a výtvarné Vetvička a jej
materiály
tvorivé dotvorenie
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Výtvarne esteticky
zhodnotiť a dotvoriť
zhluk farebných škvŕn.
-rozhovor
– kolorovaná
kresba tušom
– kresba
ceruzkou
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Rozvíja výtvarné
cítenie.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky ( tuš,
pierko,
pastelky)
Farby, línia a výtvarné Vetvička a jej
materiály
tvorivé dotvorenie
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Výtvarne esteticky
zhodnotiť a dotvoriť
zhluk farebných škvŕn.
-rozhovor
– kolorovaná
kresba tušom
– kresba
pastelkou
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Rozvíja výtvarné
cítenie. Prezentuje
svoje výtvarné dielo.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
výtvarnej
techniky ( tuš,
pierko,
pastelky)
2.
2
Tematické práce
3.
2
4.
2
Maskot triedy
2
Práca s materiálom
Mikuláš
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Vyjadrenie
charakteristiky danej
postavy. Poznať
legendy o jeho činoch.
-rozhovor
-strihanie,
lepenie
- maľba
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Ţiak aktívne spoznáva
legendy o sv.
Mikulášovi.
-pomôcky na
strihanie
a lepenie
– pomôcky na
maľbu
2.
2
Dekoratívne práce
Zvonček, guľa, anjel
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Vyjadriť vlastnú
predstavu.
Vyhľadávanie farebne
a tvarovo zaujímavých
tvarov. Poznať potrebu
lásky a rodinného
pokoja pre ţivot
človeka.
-rozhovor
– kombinovaná technika
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Aktívne vyhľadáva
farebne a tvarovo
zaujímavé tvary. Chápe
potrebu lásky a rodiny
pre ţivot človeka.
-individuálne
pomôcky na
kombinovanú
techniku
3.
2
Tematické práce
Betlehem
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Zobrazenie postáv
a zvierat v pohybe.
Poznať ţivot J.Krista.
-rozhovor
– kresby
– práca
s kartónom
a papierom
( strihanie,
lepenie)
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
-pomôcky na
kresbu
– kartón,
papier,
noţnice,
lepidlo
4.
2
Zimné prázdniny
Zimné prázdniny
1.
2
Zimné prázdniny
Zimné prázdniny
Ja
nu
ár
December
1.
2.
2
Výtvarné zobrazenie
predmetov
Moja hračka
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Pozorovať
a vnímať tvar daných
predmetov. Popísať
obľúbenú hračku a jej
význam pre ţiaka.
Rozvíjať komunikačné
zručnosti.
-rozhovor
– kombinovaná technika
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
pozoruje a správne
zachytáva tvar daných
predmetov. Rozvíja
svoje komunikačné
zručnosti.
-individuálne
pomôcky na
kombinovanú
techniku
3.
2
Tematické práce
Zimné hry
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Pozorovať
a vnímať postavu
v pohybe, správne
zachytiť jej tvar.
Rozvíjať jemnú
motoriku rúk. Vedieť
vymenovať jednotlivé
časti tela človeka.
- rozhovor
- kresba
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
pozoruje a správne
zachytáva postavu
v pohybe. Rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Správne vymenováva
jednotlivé časti tela
človeka.
-pomôcky na
kresbu
4.
2
Tematické práce
Zimné hry
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Pozorovať
a vnímať postavu
v pohybe, správne
zachytiť jej tvar.
Rozvíjať jemnú
motoriku rúk. Pracovať
na skupinovej koláţi
postáv. Byť
sebakritický.
- rozhovor
- kresba
- koláţ
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
pozoruje a správne
zachytáva postavu
v pohybe. Rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Rešpektuje schopnosti
a danosti spoluţiakov.
Rozvíja sebakritické
myslenie.
-pomôcky na
kresbu
– pomôcky na
koláţ
( odpadový
a drobný
materiál)
2
Práca s materiálom
Fašiangová maska
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Štylizácia postavy.
Poznať charakteristiku
fašiangového obdobia.
Poznať zvyky
a tradície.
-rozhovor
– strihanie
a lepenie
- maľba
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Tvorivo
štylizuje postavu.
Aktívne rozvíja jemnú
motoriku rúk. Pozná
špecifiká fašiangového
obdobia, zvyky
a tradície.
-noţnice,
lepidlo,
farebný papier,
drobný
materiál,
odpadový
materiál
– pomôcky na
maľbu
2.
2
Farba, línia a výtvarné
materiály
Ilustrácia obľúbenej
rozprávky
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Vyjadriť
situáciu, dej a vzťahy.
Rozmiestniť figúry
a iné obrazové prvky
na ploche. Poznať
najznámejších tvorcov
rozprávok.
-rozhovor
-kombinovaná
technika
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Vie
vyjadriť situáciu, dej
a vzťahy vo vybranej
rozprávke. Správne
rozmiestňuje figúry
a obrazové prvky.
Pozná najznámejších
tvorcov rozprávok.
-individuálne
pomôcky na
kombinovanú
techniku
3.
2
Jarné prázdniny
Jarné prázdniny
Február
1.
Marec
4.
2
Tematické práce
Postava z rozprávky
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Zachovanie
proporcií tela pri
zachovaní farebnosti
zobrazovaných postáv.
Pozorovať a vnímať
postavu v pohybe,
správne zachytiť jej
tvar. Rozvíjať
komunikačné zručnosti
pri prezentácii
rozprávkovej postavy.
-rozhovor
-kolorovaná
kresba
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
pozoruje a správne
zachytáva postavu
v pohybe. Rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Aktívne rozvíja
komunikačné zručnosti
pri prezentácii svojej
rozprávkovej postavy.
-pomôcky na
kresbu
1.
2
Farba, línia a výtvarné
materiály
Nepravidelné línie
( Logo )
Zaznamenať zhluk čiar,
zámerné vlnenie
lomenia čiar. Rozvíjať
fantáziu
a predstavivosti pre
vyhľadávanie
a dotváranie vzťahov.
Rozvíjať jemnú
motoriku rúk.
Zachytenie základných
dejov v prírode
a v prírodninách.
-rozhovor
– kresba tušom
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
zaznamenáva zhluk
čiar, zámerné vlnenie
lomenia čiar. Aktívne
rozvíja jemnú motoriku
rúk.
-pomôcky na
kresbu tušom
2.
2
Farba, línia a výtvarné
materiály
Rozfúkané farebné
škvrny
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Výtvarnoestetické hodnotenie
zámerne vytváraných
škvŕn. Dotváranie na
základe predstavy.
Rozvíjať jemnú
motoriku rúk.
-rozhovor
- kresba tušom
– kresba
pastelom
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Rozvíja
vlastné estetické
cítenie. Aktívne dotvára
daný rozfúkaný tvar.
Aktívnym spôsobom
rozvíja jemnú motoriku
rúk.
-pomôcky na
kresbu tušom
– pomôcky na
kresbu
pastelom
3.
2
Tematické práce
Prvosienka
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Správna
štylizácia daného
predmetu. Pozorovanie
a vystihnutie tvaru
a farby. Poznať stavbu
tela prvosienky i iných
jarných kvetov.
-rozhovor
–maľba
temperou
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Správne
výtvarne a štylisticky
zachytáva prvosienku.
Aktívne rozvíja jemnú
motoriku rúk. Pozná
jarné kvety.
-pomôcky na
maľbu
temperou
( ochranný
odev, štetec,
tempery,
paleta, voda)
4.
2
Práca s materiálom
Jarná lúka
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Správna
štylizácia daného
predmetu. Vystihnúť
priestor rozmiestnením
obrazových prvkov.
-rozhovor
– strihanie,
lepenie
– kombinovaná technika
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Správne
výtvarne a štylisticky
zachytáva jarné kvety
na ploche.
-noţnice,
lepidlo,
farebný papier,
drobný
a odpadový
materiál
2
Práca s materiálom
Jarná lúka
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Správna
štylizácia daného
predmetu. Vystihnúť
priestor rozmiestnením
obrazových prvkov.
Prezentácia
skupinového výtvoru.
-rozhovor
– strihanie,
lepenie
– kombinovaná technika
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Správne
výtvarne a štylisticky
zachytáva jarné kvety
na ploche. Rozvíjať
komunikačné zručnosti.
Rešpektuje schopnosti
spoluţiakov.
-noţnice,
lepidlo,
farebný papier,
drobný
a odpadový
materiál
1.
2
Dekoratívne práce
Veľkonočná
výzdoba
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Rozvíjať
jemnú motoriku rúk.
Vyjadriť vlastnú
predstavu.
Vyhľadávanie farebne
a tvarovo zaujímavých
tvarov. Poznať význam
veľkonočných sviatkov.
-rozhovor
-kombinovaná
technika
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívnym
spôsobom rozvíja
jemnú motoriku rúk.
Aktívne vyhľadáva
farebne a tvarovo
zaujímavé tvary. Pozná
význam Veľkej noci.
-pomôcky na
realizáciu
kombinovanej
techniky
2.
2
Dekoratívne práce
Veľkonočný pozdrav Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Vyberať,
zostavovať a spájať
rôznorodý materiál
a voľne ho graficky
zobraziť. Poznať
význam veľkonočných
sviatkov.
-rozhovor
– práca
s rôznorodým
materiálom
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
vyberá a spája
rôznorodý materiál
a tvorivo ho graficky
zobrazuje. Pozná
význam Veľkej noci.
-rôznorodý
materiál
Apríl
5.
Máj
3.
2
Jarná vychádzka
Jarná vychádzka
Vnímať okolité
prostredie, zachytiť
zmeny vplyvom zmeny
ročných období.
-vychádzka
Vníma okolité
prostredie a zmeny
spôsobené vplyvom
ročného obdobia.
4.
2
Farba a línia
Vtáčik
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Aktívne
rozvíjať poznávacie
procesy a pozorovanie.
Štylizované vyjadrenie
tvaru z predstavy.
Poznať charakteristiku
daných vtákov, vedieť
špecifikovať ich ţivotné
pochody.
-rozhovor
– vyškrabávanie (tuš,
vosk)
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
rozvíja spoje
poznávacie schopnosti.
Vie vymenovať
niekoľkých vtákov
okolia a špecifikovať
ich primárne ţivotné
pochody.
-papier,
voskové
pastely, tuš,
pierko na
vyškrabávanie
1.
2
Farba a línia
Vtáčik
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Aktívne
rozvíjať poznávacie
procesy a pozorovanie.
Štylizované vyjadrenie
tvaru z predstavy.
Poznať charakteristiku
daných vtákov, vedieť
špecifikovať ich ţivotné
pochody.
-rozhovor
– vyškrabávanie (tuš,
vosk)
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Aktívne
rozvíja spoje
poznávacie schopnosti.
Vie vymenovať
niekoľkých vtákov
okolia a špecifikovať
ich primárne ţivotné
pochody.
-papier,
voskové
pastely, tuš,
pierko na
vyškrabávanie
Jún
2.
2
Tematické práce
Darček pre mamičku
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Pracovať
ľubovoľnou výtvarnou
technikou. Pochopiť
význam rodičov, matky
pre ţivot dieťaťa.
-rozhovor
– ľubovoľná
technika
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Ţiak si
samostatne vyberá
ľubovoľnú výtvarnú
techniku.
-individuálne
pomôcky na
ľubovoľnú
techniku
3.
2
Farba a línia
ZOO
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Začlenenie
obrazových prvkov
v priestore. Správne
zaznačiť stavbu tela
zvierat v pokoji či
v pohybe.
-rozhovor
– kombinovaná technika
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Ţiak
štylisticky správne
vyjadruje tvar
z predstavy.
-individuálne
pomôcky na
kombinovanú
techniku
4.
2
Výtvarné umenie
a ţivotné prostredie
Úprava školského
dvora a okolia
Pochopiť význam
ochrany ţivotného
prostredia. Spoločne sa
podieľať na skrášľovaní
školského dvora.
-rozhovor
–práca
v školskom
areáli
Ţiak pozná pojem
ţivotné prostredia,
chápe potrebu jeho
ochrany. Aktívne sa
podieľa na skrášľovaní
ţivotného prostredia.
-pomôcky na
úpravu
školského
materiálu
1.
2
Farba, línia a výtvarné
materiály
Domy a stromy
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Vyváţená
kompozícia obrazových
prvkov na ploche.
-rozhovor
- kolorovaná
kresba
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Ţiak
štylisticky správne
vyjadruje tvar
z predstavy.
-individuálne
pomôcky na
realizáciu
kolorovanej
kresby
2.
2
Dekoratívne práce
Stroj budúcnosti
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Aktívne
rozvíjať poznávacie
procesy a pozorovanie.
Štylizované vyjadrenie
tvaru z predstavy.
Dotváranie na základe
predstavy. Vymyslieť
fantastický stroj
-rozhovor
- koláţ
Ţiak aktívne rozvíja
-pomôcky na
svoju výtvarnú
koláţ
predstavivosť
a tvorivosť. Ţiak
štylisticky správne
vyjadruje tvar
z predstavy. Aktívne
pracuje s líniou, farebne
správne člení plochu.
3.
2
Tematické práce
Naša trieda
Rozvíjať výtvarnú
predstavivosť ţiakov,
tvorivosť. Pozorovať
a vnímať postavu
v pohybe, správne
zachytiť jej tvar.
Rozvíjať pocit
spolupatričnosti.
-rozhovor
– ľubovoľná
výtvarná
technika
Ţiak aktívne rozvíja
svoju výtvarnú
predstavivosť
a tvorivosť. Ţiak
štylisticky správne
vyjadruje tvar postáv.
Rozvíja sebakritické
myslenie.
-individuálne
pomôcky na
vybranú
výtvarnú
techniku
4.
2
Výtvarné umenie a
prostredie
Beseda
Porovnávať štýl
jednotlivých
ilustrátorov.
-rozhovor
- beseda
Poznať štýl
jednotlivých
ilustrátorov.
-názorné
pomôcky
-
Predmet: Hudobná výchova 3. ročník
Časový rozsah výučby
Ročník
1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín
tretí
Charakteristika predmetu:
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a záţitkovým, kde na báze hudobných
hrových činností sa ţiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne
muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Na primárnom stupni
vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a
ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého
sveta.
Hudba má byť pre ţiakov sú časne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských
prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so
zámerom všestranne zapojiť ţiakov do hudobno-výchovného procesu. Dobre známa sústava hudobných
činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné
činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej
výchovy na báze záţitkového učenia.
Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku ţiaka s hudbou, dávajú moţnosť spája ť
hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na
rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností ţiakov. V prvom ročníku primárneho vzdelávania majú
prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé),
podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami.
Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť , aby sa kaţdý ţiak prejavil v jemu blízkych
hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho
prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností
všetky skupiny ţiakov bez strachu z osobného zlyhania. Kaţdá hudobná činnosť musí byť zmysluplná,
zameraná na splniteľnosť , stimuláciu najschopnejších ţiakov, povzbudzovanie menej nadaných a
podporovanie najslabších ţiakov. V prvom ročníku je potrebné dodrţiavať postup: od hudobných záţitkov k
vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.
Ciele vyučovacieho predmetu:
-
Rozvíjať chuť učiť sa
Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať
Uplatňovať svoje vedomosti pri vnímaní umeleckých diel
nadviazať na hrové činnosti v predprimárneho vzdelávania, pokračovať v nich
hudobné experimentovanie - poznávanie zákonitostí hudby
Osvojiť si hudobný materinský jazyk (interpretácia, poznanie ľud. piesní, riekaniek, pochopenie úlohy
ľud. piesne v ţivote človeka) → formovanie kultúrnych kompetencií ţiakov
Získať základy národnej identity a vlastenectva (poznanie slov. zvykoslovia, vlastenec. piesní,
umeleckého spracov. ľud. piesní hud. skladateľmi...)
Postupne poznávať umelecké artefakty, chápať ich ako prirodzenú súčasť svojho ţivota
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
-
rozvíjanie citového sveta ţiakov,
formovanie mravných vzťahov ţiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívnych vzťahov k prírode,
ku všetkým prejavom ţivota,
vychovanie ţiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku
kultúrnemu ţivotu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
vhodné a nenásilné spájanie hudby s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
vychovávanie vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre.
Hodnotenie predmetu
Ţiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie
a klasifikáciu ţiaka schválených MŠ SR. Bude hodnotený priebeţne, bude pouţívané sumatívne aj formatívne
hodnotenie ţiaka.
Predmet HV je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Prospech ţiakov sa klasifikuje nasledovnými
stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. Pri hodnotení uplatňuje
učiteľ voči ţiakom primeranú náročnosť pričom zohľadňuje ich individuálne osobitosti. Cieľom je dôraz na
nonkognitívnu zloţku výchovno – vzdelávacieho procesu s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu
a sebareflexiu osobnosti ţiaka a kultivovanie jeho citu, porozumenia a solidarity pre ochranu prírody
i kultúrnych hodnôt. Dôleţitou súčasťou je utváranie vlastných postojov prostredníctvom rozmanitých
činností.
TEMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN
z hudobnej výchovy pre 3. ročník
Učebné zdroje:
Počet hodín
Týţdeň
Mesiac
Doc. PhDr. E. Langsteinová, CSc., doc. Mgr. B Felix: Hudobná výchova pre 3.roč. ZŠ , Slovenské pedagogické nakladateľstvo, schválilo MŠSR dňa 9.4.2001.
Štátny pedagogický ústav : Štátny vzdelávací program, Hudobná výchova, Príloha ISCED1, 2. upravená verzia, schválila ÚPK pre hudobnú výchovu pri ŠPÚ, máj
2010.
Téma hodiny:
skladba, pieseň
1
Opakovanie piesní
z 2. ročníka
SEPTEMBER
Pieseň pre tvoje uši
2.
1
Prierezová
Výkonový štandard
téma
Úvodná hodina
1.
Obsahový štandard
/nácvik piesne/
Opakovanie detských a ľudových
piesní z 2. ročníka, rytmický
sprievod pozostávajúci zo
štvrťových, osminových a polových
hodnôt.
Vedieť čisto a so správnym výrazom primeraným
piesni zaspievať detské a ľudové piesne, podľa
taktovania učiteľa a vedieť hrať jednoduché
rytmické motívy.
Slovenská detská pieseň, intonačnorytmické cvičenie, rytmický
sprievod k piesni, noty d, e, f, g
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, vedieť
čisto zaspievať pieseň, vedieť tvoriť ostinátny
sprievod k piesni.
Slovenská detská ľudová pieseň,
intonácia podľa fonogestiky /so, la,
so, mi, re, do/, rozlišovanie
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, vedieť
čisto zaspievať pieseň, poznať hodnotu štvrťovej,
osminovej a polovej noty, rozlišovať rytmické
str.4
Traja susedia
3.
1
/nácvik piesne/
Regionálna
výchova – hudba
regiónoch na
str.5
Počítadlová alebo
4.
1
Kmotra! Čo?
štvrťovej, osminovej a polovej noty.
hodnoty a ich vzťahy v takte.
Slovensku
Pieseň iného národa, hlasové
cvičenia, rytmické hry, tempo,
brumendo.
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, vedieť
čisto zaspievať pieseň, Dokázať určiť náladu
piesne, vyvodiť charakteristické výrazové
prostriedky.
Multikultúrna
výchova – hudba
iných národov
Počúvanie a rozbor skladby,
hudobné nástroje – činely, pikola,
veľký bubon, vyjadrenie obsahu
skladby pohybom, pochod.
Podľa sluchu poznať skladbu, vystihnúť jej
náladu pohybom a vedieť zahrať jednoduchý
sprievod k skladbe správne zvolenými
rytmickými nástrojmi.
Mediálna výchova
– hudba
prezentovaná
rozhlasom,
televíziou,
internetom, ...
Slovenská ľudová hra, hudobné hry,
rytmické hry, jednoduchý tanec.
Zvládnuť správne nasadenie tónu, artikuláciu
spoluhlások a koncoviek, delenie slov na slabiky
pri spievaní, vedieť zatancovať jednoduchú
pohybovú improvizáciu na pieseň, pohybom
správne reagovať na hudbu.
Regionálna
výchova – hry
detí
/nácvik piesne/
str. 6 - 7
Pochod komediantov
1.
1
/počúvanie hudby/
Ide, ide poštový
panáčik
OKTÓBER
str. 8 - 9
My sme sestry
veselé
2.
1
/nácvik hry/
Ty a ja
str. 10 - 11
Trpaslíci v makovici
3.
1
/nácvik piesne/
str. 13
Tanec škriatkov
4.
1
/počúvanie hudby/
Pieseň súčasných autorov,
intonačno-rytmické a sluchové
cvičenia, štvrťová nota s bodkou,
jednoduchý rytmický sprievod
k piesni.
Zvládnuť správne nasadenie tónu, artikuláciu
spoluhlások a koncoviek, delenie slov na slabiky
pri spievaní, poznať hodnoty nôt vyskytujúcich
sa v piesni, rozlišovať rytmické hodnoty a ich
vzťahy v takte, vedieť si zvoliť správne rytmické
nástroje.
Počúvanie a rozbor skladby,
porovnať s pochodom, intonačné
a rytmické cvičenia, nota c'' – do,
Poznať kontrast v hudobnej skladbe, podľa
sluchu poznať skladbu, vystihnúť jej náladu,
pohybom správne reagovať na hudbu, rytmickým
nástrojom zdôrazniť hudobnú myšlienku
v počúvnej skladbe.
Mediálna výchova
– hudba
prezentovaná
rozhlasom,
televíziou,
internetom, ...
Detská pieseň, intonačné a rytmické
cvičenie, noty c, d, e, deklamácia,
počúvanie hudby, piano, forte,
rytmický sprievod a jednoduchý
pohyb.
Zvládnuť správne nasadenie tónu, artikuláciu
spoluhlások a koncoviek, delenie slov na slabiky
pri spievaní, podľa sluchu poznať skladbu,
vystihnúť jej náladu pohybom a rytmickým
sprievodom, podľa sluchu odhaliť výrazové
prostriedky.
Dopravná
výchova –
správanie sa
v dopravných
prostriedkoch
str.14 - 15
Na vlak
1.
1
/nácvik piesne/
NOVEMBER
Vlak ide
/počúvanie hudby/
str.16 - 17
Čie sú to kone alebo
2.
1
A ja som z Oravy...
/nácvik piesne/
Slovenská ľudová pieseň, hlasové
cvičenie, hudobné hry, synkopa,
brumendo, nota c'', rytmický
sprievod a jednoduchý tanec.
Vedieť čisto zaspievať pieseň, dokázať určiť
náladu piesne, intonovať podľa fonogestiky,
vedieť zahrať jednoduchý sprievod
a zdokonaľovať sa v technike hry na rytmických
nástrojoch, pohybom správne reagovať na hudbu.
Slovenská ľudová pieseň, hlasové
cvičenie, hudobné hry, synkopa,
brumendo, nota c'', rytmický
sprievod a jednoduchý tanec.
Vedieť čisto zaspievať pieseň, dokázať určiť
náladu piesne, intonovať podľa fonogestiky,
vedieť zahrať jednoduchý sprievod
a zdokonaľovať sa v technike hry na rytmických
nástrojoch, pohybom správne reagovať na hudbu.
Hudobno-dramatická
celok,
spojenie
hudobno-dramatického
prejavu
s reálnymi
ţivotnými
situáciami, rytmické a melodické
doplňovačky.
Preţívaním modelových situácií pociťovať
spojenie hudobno-dramatického prejavu
s reálnymi ţivotnými situáciami, rešpektovať
názory iných a stáť si za svojimi riešeniami.
str.18
Pozri na mňa,
mamička
3.
1
Alebo
Kukulienka, kde si
bola
/nácvik piesne/
str.19
Ako sa Mopkovia
vynašli
4.
1
/hudobnodramatický celok/
str.20 - 21
Regionálna
výchova – hudba
regiónoch na
Slovensku
Mikulášku, dobrý
strýčku
1.
1
/nácvik piesne/
Detská pieseň, hra na ozvenu,
intonačné a rytmické cvičenia, noty
e, g, a, fonogestika, sprievod
k piesni – predohra, dohra.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
pieseň, poznať hodnoty nôt vyskytujúcich sa
v piesni, vedieť tvoriť ostinátny sprievod.
Pieseň súčasných autorov, hudobné
hry, zvonkohra, rytmický
a melodický sprievod k piesni.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
pieseň, vedieť zahrať jednoduchý sprievod
k piesni, detským nástrojom zdôrazniť náladu
piesne. .
Koledy, hudobné hry, sprievody
k piesňam.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
pieseň, vedieť zahrať jednoduchý sprievod
k piesni, detským nástrojom zdôrazniť náladu
piesne. .
Slovenská ľudová pieseň,
inštruktívne skladby skladateľov,
hlasové cvičenie, mezzoforte,
pochod, uspávanka, husle.
Vedieť čisto zaspievať pieseň, podľa sluchu
poznať hudobnú skladbu, dokázať vyjadriť obsah
skladieb a piesní pohybom.
Multikultúrna
výchova – zvyky
a tradície iných
krajín
str.23
Snieţik
2.
1
/nácvik piesne/
DECEMBER
str. 22
Spev vianočných
piesní a kolied
3.
1
/nácvik piesne/
str.24 - 25
4.
Vianočné prázdniny
1.
Vianočné prázdniny
Zelená sa bučina
2.
1
Hajaj, belaj
JANUÁR
/nácvik piesne,
počúvanie hudby/
str.26 - 27
Multikultúrna
výchova – zvyky
a tradície iných
krajín
Skúsme to ináč!
3.
1
/nácvik piesne/
Pieseň súčasných autorov, reťazová
hra, refrén, noty c, d, e, f, g, a, c''.
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne
nasadenie tónu, artikuláciu spoluhlások
a koncoviek, delenie slov na slabiky pri spievaní,
Slovenská ľudová pieseň,
inštruktívne skladby skladateľov,
nálada piesne, výtvarné vyjadrenie.
Vedieť čisto zaspievať pieseň, podľa sluchu
poznať hudobnú skladbu, dokázať určiť náladu
a hlavnú myšlienku piesne a skladby,
zdokonaľovať sa v technike hry na detských
hudobných nástrojoch, dokázať výtvarne vyjadriť
hudobné záţitky.
Regionálna
výchova – zvyky
a tradície
Slovenská ľudová pieseň, intonačné
a rytmické cvičenia, noty, ostinátny
sprievod k piesni,
Poznať a správne realizovať hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v piesňach, intonovať podľa
fonogestiky, vedieť tvoriť ostinátne sprievody
k piesni.
Regionálna
výchova – hudba
regiónoch na
Slovensku
Hudobné hry, hra na ozvenu,
jednoduchý ostinátny dvojhlas.
Vedieť zaspievať jednoduchý ostinátny dvojhlas,
uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich
vzťahy v takte.
Slovenská detská hra, 2/4 a 3/4
Elementárna pohybová improvizácia na hudbu,
str. 28 - 29
Fašiangy, fašiangy
4.
1
/nácvik piesne/
Labuť; Kukučka
v hlbokom lese;
Kohútiky a sliepočky
/počúvanie hudby/
str. 30 - 31
Spievanky,
spievanky
1.
1
Prší, prší
FEBRUÁR
/nácvik piesne/
str.32
Dú, dú
2.
1
Dú valasi, dú
/nácvik piesne/
str. 33
Na Gregora
3.
1
Hela, hela, helička
takt, jednoduchý tanec.
taktovať 2- a 3- dobý takt, pohybom správne
reagovať na hudbu.
Slovenská ľudová pieseň, skladba
slovenského skladateľa,
fonogestika, rytmizácia, nálada,
tempo, dynamika, husle, viola.
Dokázať určiť náladu piesne, vyvodiť
charakteristické výrazové prostriedky, podľa
sluchu poznať hudobnú skladbu.
Slovenská ľudová pieseň,
intonačné, rytmické a sluchové
cvičenia, dvojhlas, polová nota
s bodkou, sprievod k piesni.
Zvládnuť základné spevácke návyky a zručnosti,
vedieť zaspievať jednoduchý dvojhlas, vedieť
zahrať jednoduchý sprievod k piesni.
Francúzska pieseň, hudobné hry,
noty a pomlčky, kánon.
Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon, poznať
a správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich
sa v piesni, pohybom správne reagovať na hudbu.
Pieseň súčasných autorov, hudobné
hry, jednoduchý rytmický sprievod
k piesni, chôdza podľa rytmu.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
pieseň, vedieť správne zvoliť detský hudobný
nástroj, dokázať vyjadriť obsah piesne pohybom.
Detská pieseň súčasných autorov,
hudobné hry, jednoduché rytmické
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
pieseň, dokázať určiť náladu piesne, vyvodiť
/nácvik piesne/
str. 34
Na zelených lúkach
šibeničky
1.
1
/nácvik piesne,
počúvanie hudby/
str. 35
Trenčianske hodiny
2.
1
/nácvik piesne/
str.36 - 37
Čaro tónov
3.
1
Kohútik
Regionálna
výchova – hudba
regiónoch na
Slovensku
/nácvik piesne/
MAREC
str. 38
Šípová Ruţenka
4.
1
/nácvik piesne/
AP
RÍ
L
str.39
Malá pomocníčka
Osobnostný
a sociálny rozvoj
1.
1
/nácvik piesne/
hry a cvičenia.
charakteristické výrazové prostriedky,
zdokonaľovať sa v technike hry na detských
hudobných nástrojoch.
Slovenská ľudová pieseň,
uspávanka, slovenský hudobný
skladateľ, rytmus, tempo,
dynamika, sólový spev so
sprievodom.
Podľa sluchu poznať hudobnú skladbu, dokázať
vystihnúť jej náladu a odhaliť dominujúce
výrazové prostriedky, pohybom správne
reagovať na hudbu.
Detská hra, rytmické cvičenia,
jednoduchý tanec, hudobné hry,
fonogestika.
Zostaviť z krokov jednoduchý tanec, dokázať
vyjadriť obsah piesne pohybom.
Slovenská a maďarská ľudová
pieseň, rytmické cvičenie,
jednoduchý tanec, jednokročka,
dvojkročka, čardáš.
Vedieť zatancovať jednokročku, dvojkročku,
zostaviť z krokov jednoduchý tanec, vedieť
zatancovať jednoduchý čardáš.
Česká a poľská ľudová pieseň,
rytmické cvičenie, jednoduchý
tanec, základný polkový krok,
mazúrka.
Vedieť zatancovať mazúrku, základný polkový
krok, zostaviť z krokov jednoduchý tanec.
str.40
Hajaj, belaj
2.
1
/počúvanie hudby/
str.41
Pýtala sa dcéra mati
3.
1
/nácvik hry/
str. 42
Štyri kroky
4.
1
Tancujem, ...
Za našou dedinou
/nácvik piesne,
tanca/
str.43
Pekla vdolky
MÁJ
1.
1
Martinko
/nácvik tanečných
krokov/
str. 44
– moje schopnosti
Regionálna
výchova – hry
detí
Ako Mopkovia
putovali
2.
1
/hudobnodramatický celok/
Hudobno-dramatický
celok,
spojenie
hudobno-dramatického
prejavu
s reálnymi
ţivotnými
situáciami, rytmické a melodické
doplňovačky.
Preţívaním modelových situácií pociťovať
spojenie hudobno-dramatického prejavu
s reálnymi ţivotnými situáciami, rešpektovať
názory iných a stáť si za svojimi riešeniami.
Úprava ľudovej piesne, intonačné,
rytmické a sluchové cvičenia,
fonogestika – f - fa, píšťalka, flauta,
výrazové prostriedky.
Dokázať určiť náladu a hlavnú myšlienku piesní,
vyvodiť charakteristické výrazové prostriedky,
intonácia v priestore 1. – 8. stupňa, poznať podľa
sluchu hudobnú skladbu, vystihnúť jej náladu.
Americká ľudová pieseň, durová
a molová melódia, jednoduchý
sprievod k piesni, hlasové, rytmické
cvičenia.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
pieseň, intonovať podľa ruky, vedieť zahrať
jednoduchý sprievod k piesni.
Multikultúrna
výchova – hudba
iných národov
Spievanie a poznávanie piesní
podľa melódie, notového zápisu,
podľa sluchu rozlišovať hudobné
skladby, tance, noty, výrazové
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
piesne, poznať a správne realizovať hodnoty nôt,
vyvodiť výrazové prostriedky, rozlišovať
rytmické hodnoty, vedieť zahrať jednoduché
Mediálna výchova
– hudba
prezentovaná
rozhlasom,
str.46 - 47
Tulajdina
3.
1
/nácvik piesne/
Flauta
/počúvanie hudby/
str. 48 - 49
Durová, molová
stupnica
4.
1
Starý Donald farmu
mal
/nácvik piesne/
str.50 - 51
JÚN
Čo sme sa naučili?
1.
1
str. 52 - 53
prostriedky, nástroje.
sprievody k piesňam, podľa sluchu poznať
skladby, pohybom správne reagovať na hudbu.
Hudobno-dramatický
celok,
spojenie
hudobno-dramatického
prejavu
s reálnymi
ţivotnými
situáciami, rytmické a melodické
doplňovačky.
Preţívaním modelových situácií pociťovať
spojenie hudobno-dramatického prejavu
s reálnymi ţivotnými situáciami, rešpektovať
názory iných a stáť si za svojimi riešeniami.
Zaspievajme
a zahrajme si ...
Nácvik ľubovoľnej detskej piesne,
sprievod k piesni, pohybová
improvizácia piesne.
Vedieť čisto zaspievať pieseň, vedieť zahrať
jednoduchý sprievod k piesni, pohybom správne
reagovať na hudbu.
Zaspievajme
a zahrajme si ...
Opakovanie naučených piesní, hier
a hudobných skladieb v 3. ročníku.
Vedieť čisto zaspievať minimálne 15 piesní,
vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam,
podľa sluchu poznať aspoň 6 skladieb.
Dračie trampoty
2.
1
/hudobnodramatický celok/
str. 54 - 55
3.
4.
1
1
televíziou,
internetom, ...
Predmet: Prírodoveda 3. ročník
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých
prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika,
chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie
obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami
tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného
poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie
čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské
vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú
zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným ţivotným prostredím
dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú
pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
2. Ciele učebného predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia
a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich
spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je moţné bliţšie
špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
- spoznávaniu ţivotného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.
- rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych
informačných zdrojoch.
- rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom vyuţívania všetkých zmyslov
a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.
- opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.
- rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.
- nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.
- tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie.
- uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho vyuţívania
látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
- poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane
prostredníctvom zdravého ţivotného štýlu.
Čiastkové ciele predmetu
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré
ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu
(empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných
javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám.
Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi,
s ktorými sa deti beţne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov
beţných situácií tak, aby:
-
-
-
sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť
syntézy),
sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov
hypotéz a predpokladov),
vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť
identifikovať výnimku alebo pravidlo),
sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí
schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť
indukcie),
sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť
modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – vyuţitie
egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),
si rozvíjali schopnosť argumentácie s vyuţívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť
hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou),
dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť
efektívnej kooperácie).
Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo moţné
dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj
poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby
-
-
si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú beţne
pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho
pouţívania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...
si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je moţné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím
neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...
si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od beţnej, nevedeckej komunikácie (s čím
neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a ţivočíchov, ...
si osvojili vedomosti o vzťahoch ţivej a neţivej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických
a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...
si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v beţnom ţivote nevedecký obsah (s čím
neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať
a naopak zuţovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie
a roztápanie, hmotnosť, príťaţlivosť, ...
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj
špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu vyuţívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojim
správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti
rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
-
Dieťa dokáţe vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä
motiváciou k poznávaniu).
-
-
Dieťa chápe význam vedy pre kaţdodenný ţivot a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy
vedy a jej produktov na prírodu a celkové ţivotné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním
vedeckej práce).
Dieťa citlivo pristupuje k ţivej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k ţivým organizmom).
Dieťa vie, ţe kaţdá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou
logických princípov myslenia).
Dieťa dokáţe meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou
(prejaví sa najmä rozváţnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj
špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie.
Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.
Podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v
ktorom ţijeme a jeho zmeny, vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí, rozumieť
znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať, diskutovať
o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať.
3. Obsah učebného predmetu
Obsah je rozdelený do 3 tematických celkov:
Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastnosti látok, voda, vzduch
Technika, technické objavy
Ţivé organizmy
-
Jednotlivé tematické celky sa zaoberajú týmito témami:
Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastnosti látok, voda, vzduch
-
Triedenie a rozpoznávanie látok podľa ich vlastnosti
Zmeny vlastnosti látok
Voda – vlastnosti vody
Vzduch- čistota, pohyb vzduchu
Porovnávanie a meranie
Meranie objemu kvapalín podľa valca
Meranie hmotnosti
Fyzikálne veličiny. Hmotnosť, čas, objem, teplota, sila
Meranie fyzikálnych veličín meradlami, zápis do tabuliek
Technika, technické objavy
-
Technika okolo nás
Jednoduché stroje
Projekty: premiestňovanie nákladu
Ako Egypťania stavali pyramídy
Prevody ozubených kolies v domácnosti
Vytvor svetelný pútač pre....
Elektrická energia
Ţivé organizmy
-
Človek
Ţivočíchy
Poţiadavky na výstup pre 3. ročník
Ţiak vie:
-
určiť vlastnosti látok podľa zmyslových vnemov
vedieť zdôvodniť zmeny vlastnosti látok: topenie, tuhnutie, vyparovanie, kondenzácia
odmerať objem kvapalín podľa odmerného valca
odmerať hmotnosť
odmerať teplotu vody a vzduchu laboratórnym teplomerom
odmerať teplotu ľudského tela lekárskym teplomerom
odmerať silu silomerom
pracovať s tabuľkami a zosumarizovať výsledky merania do tabuľky
pripraviť experiment na zistenie podmienok zmeny látok
porovnávať vlastnosti látok, sily, hmotnosti ţiakov v triede
zostrojiť filter na čistenie vody
poznať jednotky objemu a hmotnosti
poznať meradlo času
poznať jednotku teploty, rozumieť znamienku : + a – pri označovaní teploty
uviesť tri príklady pôsobenia sily v našom ţivote
poznať meradlo sily, jej jednotku a značku.
zdôvodniť význam techniky v našom ţivote
poznať princíp fungovania jednoduchých strojov
zostrojiť pri modelovaní funkčný model zariadení, ktoré obsahujú jednoduché stroje
vysvetliť význam elektrickej energie
zostaviť jednoduchý elektrický obvod
vyhľadávať informácie
poznať pojmy, hlava, telo, atď...schematicky to znázorniť
vysvetliť vzťah človek, voda, vzduch, pôda
poznať vonkajšie časti ţivočíchov
5. Metódy a formy práce
Odporúčame vyuţívať v predmete prírodoveda vyučovacie metódy:
-
priameho prenosu poznatkov (ţivé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie, besedu –
dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a odpovedí)
sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia)
práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou)
a iné aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.)
V edukačnom procese prírodovedy by sa mala vyuţívať nielen základná organizačná forma vyučovacia
hodina, ale aj exkurzia, vychádzka. Vyučovanie prírodovedy by malo byť záţitkovým vyučovaním.
6. Učebné zdroje:
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ (podľa novej školskej reformy)
a ďalšie odborné publikácie k daným témam prírodovedy, encyklopédie, detské časopisy, atlasy, webové
stránky s témami prírodovedy (www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické prostrieky, ktoré má
škola k dispozícii.
6. Hodnotenie predmetu:
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie
ţiakov základnej školy. Prírodovedu v 3. ročníku klasifikujeme.
Mesiac
September
Tematický celok
Veci okolo nás
Obsahový štandard
1.Porovnávame a meriame
2.Objem.Porovnávanie
objemov
3.Meranie objemu kvapalín
4.Čas.
Výkonový štandard – ţiak vie
Poznať meranie kaţdodennej
potreby.
ŠtVP
1
ŠkVP
0
Počet
hodín
Poznámka
1
OSR
Poznať jednotku objemu. Vedieť
porovnať objem kvapalín.
Vedieť zmerať objem kvapaliny
pomocou odmerného valca.
Poznať medzinárodné dohodnuté
jednotky času.
OSR
PPZ
OSR
Október
Veci okolo nás
1.Meranie času
Poznať meradlo času.
OSR
2.Teplota
Poznať jednotku teploty a meranie
teploty
OSR
3. Meranie teploty
4. Sila
November
Veci okolo nás
OSR
Uviesť príklad pôsobenia sily,
poznať meradlo sily a jej značku
1.Jesenné prázdniny
2.Opakovanie
Látky a ich vlastnosti
3.Veci a látky
4.Pevné, kvapalné a plynné
látky
Vedieť vysvetliť vzťah pojmov vec
a látka
Vedieť rozlišovať pevné, kvapalné
a plynné látky.
ENV
ENV
December
Látky a ich vlastnosti
1.Vlastnosti pevných látok
Vedieť charakterizovať vlastnosti
pevných látok: tvrdosť, tvárnosť,
pruţnosť, krehkosť.
2.Hmotnosť
Poznať jednotky hmotnosti, vedieť
odmerať hmotnosť vecí, ţiakov.
3.Meranie hmotnosti
OSR
OSR
4. Vianočné prázdniny
1. Vianočné prázdniny
Január
Látky a ich vlastnosti
2.Opakovanie
3.Voda
4.Polročné prázdniny
Február
Látky a ich vlastnosti
1.Vzduch
Poznať vlastnosti vody, kolobeh
vody v prírode, význam vody.
ENV
Vedieť charakterizovať vzduch,
upozorniť na význam vzduchu.
ENV
2.Opakovanie
Technika, technické objavy
3.Technika okolo nás
Zdôvodniť význam techniky
v našom ţivote
OSR
4. Jarné prázdniny
Marec
Technika, technické objavy
1. Jednoduché stroje kladka
Poznať princíp fungovania
jednoduchých strojov
2. . Jednoduché stroje –
naklonená rovina
3.Elektrická energia
Apríl
Ţivé organizmy
OSR
OSR
4.Opakovanie
Vysvetliť význam elektrickej
energie
ENV
1. Človek, vonkajšie časti
Poznať pojmy, hlava, telo...
OŢZ
ľudského tela
2.Pomienky ţivota človeka
Vysvetliť vzťah človek, voda,
vzduch, pôda.
OŢZ
Poznať vonkajšie časti ţivočíchov
ENV
3.Opakovanie
4.Veľkonočné prázdniny
Máj
Ţivé organizmy
1.Ţivočíchy, rozmanitosť
ţivočíchov, mačka domáca
2.Kura domáca
3.Chrúst obyčajný
4.Ţivotné podmienky
a prejavy ţivočíchov
Jún
Ţivé organizmy
1.Ţivotné podmienky
a prejavy ţivočíchov
2.Opakovanie
3.Opakovanie
Vedieť vysvetliť spôsob dýchania,
výţivy, pohybu, rozmnoţovania.
Vedieť vysvetliť spôsob dýchania,
výţivy, pohybu, rozmnoţovania.
ENV
Predmet: Telesná výchova 3. ročník
1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania
Zameranie telesnej výchovy v našom primárnom vzdelávaní je dominantne zamerané na telesné,
funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich ţiakov. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu
vývinu ţiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu
v procese edukácie na našej škole. Telesná výchova vyuţíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré
prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu pohybových cvičení, hier a súťaţí pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav ţiakov čo je v dnešnej dobe veľmi
dôleţité.
2. Ciele učebného predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti
„Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej
edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele sú :
-
podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu ţiakov pri pohybových aktivitách,
formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu,
kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne drţanie tela,
podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti,
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne
gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné
preţívanie pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele telesnej výchovy ako učebného predmetu na 1. stupni ZŠ sú:
-
-
-
zamerané na osobnostný rozvoj: Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných
pohybových moţnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti
ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
zamerané na zdravie: Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní
vlastného zdravého ţivotného štýlu a jeho uplatňovaní v kaţdodennom ţivote. Formovať osobnú
zodpovednosť za vlastné zdravie.
zamerané na motoriku: Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky
súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti,
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových
činností.
-
zamerané na postoje: Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich
pravidelnej realizácii, aplikovať ich v kaţdodennom ţivote.
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:
-
-
má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov
z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov,
dokáţe v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri
súťaţiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaţe a svojim
správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo
rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase,
má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre
optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
dokáţe v kaţdodennom ţivote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia,
pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáţe svoje zdravie upevňovať prostredníctvom
kaţdodenného pohybu.
Špecifikácia kompetencií, ktoré si má ţiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich
prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
-
vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami,
interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,
dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i významných
športových súťaţiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.).
Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky:
-
pri rozvoji matematických modelov myslenia vyuţívať vyjadrovanie telom a pohybom,
rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít,
rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach,
vyuţívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch.
Digitálna kompetencia:
-
vyuţívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými
aktivitami.
Naučiť sa učiť:
-
aktívne vyuţívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase
mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu.
Spoločenské a občianske kompetencie:
-
vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti na nej
v rámci skupiny, tímu ap.,
vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách,
-
vedieť kooperovať pri športových aktivitách,
byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou aktivitou
a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich poţiadaviek a formulovaní svojich názorov.
Iniciatívnosť a podnikavosť:
-
vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity v rôznom
prostredí
byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného reţimu
Kultúrne povedomie a vyjadrovanie:
-
mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou kultúrnej
gramotnosti človeka.
3. Obsah učebného predmetu
Prehľad tematických celkov (TC) v jednotlivých ročníkoch
- Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
- Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
- Kreatívne a estetické pohybové činnosti
- Psychomotorické cvičenia a hry
- Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Obsah tematických celkov formulovaný pre celý stupeň vzdelávania
I. TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Kompetencia:
Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako elementárne
predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej
organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre
zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich moţnosti aplikácie a vnímať ich význam pre
ţivot a šport.
Vedomosti:
-
základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať,
elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení,
význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení,
základné pravidlá atletických a gymnastických súťaţí,
zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.
Schopnosti a zručnosti:
-
proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných
a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia),
osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore,
lokomócií
-
osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu,
na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí,
vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),
osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov.
Postoje :
-
pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú súčasť
pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si zdravia,
správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, efektívnejšiu
komunikáciu vyuţitie času na cvičenie a športovanie,
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách.
II. TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH)
(Tradičné aj netradičné hry)
Kompetencia:
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť spolupracovať,
dodrţiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať
pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj
k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach.
Vedomosti:
- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťaţiach, význame súťaţivosti v športe,
- správna technika základných herných činností jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier,
- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať.
Postoje:
-
pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít človeka,
dodrţiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách,
adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák,
adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera.
III. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti
(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec)
Kompetencia:
Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), intelektuálne, kultúrno –
umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať v ţivote i športe prostredníctvom
kultivovaného prirodzeného pohybu.
Vedomosti:
poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových prostriedkov
tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca,
- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových motívov
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky,
- poznať správne drţanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so slovným
alebo hudobným podnetom.
Schopnosti a zručnosti:
-
proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností s akcentom na
priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti,
- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie.
Postoje:
-
-
pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových činností človeka,
pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb.
IV. TC: Psychomotorické cvičenia a hry
(relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené správne drţanie a vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach,
vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu,
relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.
Vedomosti:
- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,
- správne drţanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí - poznať a vedieť pomenovať,
- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.
Schopnosti a zručnosti:
-
osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie zmyslového
vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch),
proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility,
vytváranie návyku správneho drţania tela v rôznych polohách,
vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania,
osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť,
osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu.
Postoje:
-
pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.
V. TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
(Plávanie, turistika, korčuľovanie, lyţovanie a i.)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky, korčuľovania, lyţovania,
bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať v ţivote i športe.
Vedomosti:
-
-
-
-
plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike základných plaveckých zručností
a moţnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase,
turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej druhoch
a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti, cykloturistika a p., informácie o
moţnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase,
lyţovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so snehom a na snehu,
elementárne poznatky o význame lyţovania, základné pohybové zručnosti z lyţovania, informácie o
moţnostiach aplikácie lyţovania vo voľnom čase,
korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne poznatky o význame
korčuľovania, základné pohybové zručnosti z korčuľovania, informácie o moţnostiach aplikácie
korčuľovania vo voľnom čase,
bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania, základné pohybové zručnosti
z bicyklovania, informácie o moţnostiach bicyklovania vo voľnom čase.
Schopnosti a zručnosti:
-
osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky, korčuľovania, lyţovania v rôznych
obmenách
proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych pohybových
aktivít
rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru
rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie pohybu,
interpretácia, kreativita
rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími aktivitami
realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
Postoje:
-
pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka,
pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, ochrana prírody.
Vyuţitie prierezových tém a prepojenie s inými predmetmi
V kaţdom tematickom celku treba vytvoriť priestor pre sebapoznávanie ţiakov prostredníctvom
pohybu, rozvoj tvorivosti ţiakov a pohybovú improvizáciu. Vytvárať úlohy divergentného typu, aby aj ţiaci
objavovali a hľadali moţné riešenia v pohybových úlohách (OSR). Vytvárať tieţ priestor na samostatné
oboznamovanie sa ţiakov s novým náčiním, novými pohybovými činnosťami a pod. Realizovať systematicky
komunikáciu s jednotlivcom, skupinou i triedou o realizovaných činnostiach, splnených resp., nesplnených
úlohách, pocitoch a náladách pri cvičení, hre a súťaţení (Etická výchova).
Tematický celok „Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti“ poskytuje veľký priestor
na aplikáciu širokej škály pohybových činností. Zaraďujú sa do neho prvky poradovej prípravy (OSR, vyuţitie
matematiky), ktorá má byť funkčná z hľadiska účelnej organizácie činností v priestore, z hľadiska bezpečného
pohybu v priestore i z hľadiska efektívneho vyuţívania času na pohybové aktivity. Odporúčame vyhýbať sa
drilovému nácviku jednotlivých prvkov prípravy. Za vhodné sa povaţujú predovšetkým hry, v ktorých si
nenásilným a veku primeraným spôsobom dané aktivity ţiaci osvoja.
Podstatnú časť tematického celku tvorí rozvoj základných lokomócií. Túto časť pohybového vzdelávania
treba vnímať ako prípravu pre základné atletické disciplíny – beh, skok, hod. Ţiaci si postupne osvojujú
elementárne základy techniky týchto činností a postupne ich vzájomné kombinácie napr. chôdza a skok, beh
a skok. V tomto tematickom celku môţme vyuţiť priestor dopravného ihriska (DV).
Treťou časťou tematického celku sú elementárne zručnosti z akrobacie, ktoré sa vnímajú ako predpoklady
pre zvládnutie základných gymnastických zručností. Akcentujú sa predovšetkým zmeny polôh, obraty,
prevraty, polohy strmhlav a tieţ pohyb po zúţených a zvýšených plochách opory. Samozrejme sa tieto činnosti
kombinujú so základnými lokomóciami.
V tematickom celku „Hry“ sa začína manipulačnými hrami, ktoré nadväzujú na hry charakteristické
pre predškolskú telesnú výchovu. Ţiaci sa oboznamujú s rôznym športovým ale i netradičným náčiním
a spôsobmi manipulácie s ním. Tu sa vytvára veľký priestor na samostatné objavovanie rôznych moţností
manipulácie s náčiním ţiakmi (OSR). Na základe toho učiteľ môţe zdokonaľovať jednotlivé činnosti
a aplikovať ich v nenáročných manipulačných hrách.
Pohybové hry nadväzujú na manipulačné a tvoria významnú časť výučby telesnej výchovy v primárnej
edukácii. Mali by byť realizované počas všetkých štyroch ročníkov. Odporúča sa proporcionálne zaraďovanie
všetkých druhov pohybových hier (skákačky, naháňačky, triafačky ap.) a tieţ hier zameraných na rozvoj
všetkých pohybových schopností (OŢZ).
Paralelne s nimi sa v treťom a štvrtom ročníku zaraďujú prípravné športové hry. Učiteľ si môţe podľa
podmienok a tradícií školy vyberať z rôznych športových hier (MV). K základným hrám, ktorých elementárne
základy herných činností jednotlivca by mali ţiaci zvládnuť patrí futbal, basketbal, hádzanú, volejbal a tenis.
Odporúčame však realizovať aj základy hier, ktoré sa stávajú na školách obľúbenými – napr. florbal, tenis.
V tematickom celku „Kreatívne a estetické pohybové činnosti“ sa vytvára priestor pre kreatívneho
učiteľa. Rôznymi pohybovými prostriedkami môţe dosiahnuť rozvoj poţadovaných kompetencií. Široká škála
výrazových prostriedkov rytmiky, tanca, tvorivej dramatiky i gymnastiky vytvára podmienky aj pre rozvoj
tvorivosti ţiakov (Hudobná výchova). Akcentujeme dôraz na utváranie a upevňovanie návyku správneho
drţania tela (OŢZ) a estetického a kultivovaného pohybového prejavu (MKV).
V prvom ročníku odporúčame začínať jednoduchými rytmickými cvičeniami kde sa pohyb spája so
slovom, s vytlieskavaním, vydupávaním. Vhodná je celá škála riekaniek a motivovaných pohybov (Hudobná
výchova). Postupne moţno pridávať dramatizáciu (MV). Príbehy zo ţivota zvierat, rozprávkových bytostí či
fantazijného sveta (Slovenský jazyk a literatúra) sú výborným námetom na pohybové stvárnenie a tvorivú
improvizáciu (MV).
V druhom ročníku sa odporúča vo väčšej miere vyuţívať hudbu. Moţno pouţívať jednoduché
hudobné nástroje (tamburína, ozvučené paličky alebo vyrobené nástroje ţiakmi) a rytmizovať pohyb (MV).
Základné tanečné kroky a malé tanečné väzby sú základom pre osvojovanie si niektorých regionálnych
ľudových tancov (MKV), alebo aj tancov moderných. Výber sa ponecháva na učiteľa a jeho moţnosti.
V poslednom ročníku sa odporúča klásť dôraz na schopnosť tvoriť vlastné zostavy či malé väzby
resp., dokázať improvizovať na hudobný motív (TPPZ, vyuţitie hudobnej výchovy) ap.
Tematický celok „Psychomotorické cvičenia a hry“ je vnímaný ako významná súčasť prípravy ţiaka
na zvládnutie náročných úloh v škole i ţivote. Akcentuje sa význam týchto pohybových aktivít pre zdravie
ţiaka (OŢZ). Poznávaním vlastného tela, jeho moţností a limitov sa ţiak postupne učí vnímať telo ako celok.
Správne drţanie tela pri rôznych polohách, správne dýchanie a schopnosť relaxácie sú základnými úlohami,
ktoré vedú k získaniu potrebných kompetencií (OŢZ).
Učiteľ podobne ako pri predchádzajúcom tematickom celku môţe vyuţívať rôzne pohybové
prostriedky, ktorými ţiakom sprostredkuje potrebné informácie a základné zručnosti. Ak má učiteľ teoretickú
i praktickú prípravu z jogy (MKV), môţe aplikovať relaxačné a dychové cvičenia z tohto systému.
K aplikácii základných psychomotorických cvičení a hier však nie je treba ţiadny špeciálny výcvik.
Psychomotorika je zameraná na preţívanie pohybu, radosti z pohybu (OSR). Psychomotorika patrí k faktorom
podporujúcim zdravie. Ţiak sa učí vnímať svoje telo, jeho časti. Významnou úlohou je aj naučiť ţiaka vnímať
svalové napätie a uvoľnenie a jeho spojenie s duševným napätím, ale i celkové pocity svojho tela pri cvičení
(OŢZ). Cieľom snaţenia učiteľa by malo byť, aby ţiaci prostredníctvom pohybu získavali čo najviac
skúseností a poznatkov o sebe z hľadiska fyziologického, kognitívneho i emocionálneho (Prírodoveda). Tieto
poznatky sa potom stávajú základom pre sebapoznanie, sebazdokonaľovanie a konanie.
Významným prvkom sú psychomotorické hry. Umoţňujú prejavovať individualitu osobnosti (OSR)
a súčasne zapájajú ţiaka do kolektívu. Sú typické tieţ tým, ţe vyuţívajú netradičné pomôcky a nie sú v nich
víťazi a ani porazení. Môţu byť zamerané na rozvoj hmatového, optického či akustického vnímania, alebo na
rozvoj rovnováhy či priestorovej orientácie.
Široko koncipovaným je aj tematický celok „Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti“. Pri
tomto tematickom celku povaţujeme za dôleţité, aby sezónne činnosti boli realizované počas celého
školského roka a vo všetkých ročníkoch a tým zabezpečili primerané podmienky na otuţovanie našich ţiakov
ako významného prvku pri prevencii chorôb a upevňovaní zdravia. Pri tomto tematickom celku môţeme
vyuţívať aj exteriér školy (EnV). Aktivity turistického charakteru moţno ich realizovať počas celého roka.
Akcentuje sa predovšetkým chôdza po rôznych povrchoch, terénoch a prekonávanie terénnych prekáţok
(EnV).
Za nevyhnutnú súčasť sa povaţuje aj realizácia plávania – základného plaveckého výcviku vo 4.
ročníku (OŢZ). Bicyklovanie na dopravnom ihrisku (DV) moţno tieţ realizovať na našej škole. Ďalšou
moţnosťou v zimnom období sú zimné športy (kĺzanie, korčuľovanie, sánkovanie) a vyuţitie ihriska s ľadovou
plochou, školského dvora a prostredia v obci (EnV). Klasické korčuľovanie na ľade moţno tieţ realizovať na
našej škole, vyuţívame ľadovú plochu ihriska za našou školou. Bicyklovanie a jazda na kolobeţkách sú
významnými voľno časovými aktivitami ţiakov mladšieho školského veku, ktoré môţeme tieţ realizovať
práve na našom dopravnom ihrisku (DV).
4. Poţiadavky na výstup pre 1. stupeň ZŠ
TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné lokomócie (ako
elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie
základných gymnastických zručností), poznať ich moţnosti aplikácie a vníma ich význam v ţivote i športe.
Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad, zástup, druţstvo, skupina,
čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy, štart, cieľ, súťaţ, gymnastické náradie (ţinenka, mostík,
trampolínka, lavička, rebriny ap. – čo sa v objekte školy nachádza).
Základné poznatky:
-
zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch,
základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou,
základy správnej techniky gymnastických cvičení,
o význame základných lokomočných a nelokomočných pohybov.
Základné pohybové aktivity:
-
beţecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou,
kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, rovnováţne výdrţe, obraty, poskoky, skoky na pruţnom
mostíku a trampolínke, výskoky a zoskoky z gymnastického náradia.
TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny,
základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií i základných akrobatických cvičení v rôznych
obmenách.
• Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťaţiach a iných
pohybových činnostiach.
TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním,
poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá hry,
ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod,
prihrávka, streľba, vedenie lopty, drţanie lopty, útok – útočník, útočná činnosť, obrana – obranca, obranná
činnosť.
-
Základné poznatky:
o pravidlách realizovaných hier,
o správnej technike základných herných činností jednotlivca realizovaných hier,
o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových schopností alebo osvojovaných
pohybových zručností,
o význame hier pre zábavu i zdravie.
Základné pohybové aktivity:
-
hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj netradičným náčiním,
pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (kondičných, koordinačných),
pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si elementárnych pohybových zručností
rôzneho charakteru (gymnastických, atletických, plaveckých ap
Prípravné športové hry – zamerané na futbal, basketbal, hádzanú, volejbal, tenis.
TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry – výkonový štandard
• Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných
• Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním.
vo výučbe.
• Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe.
• Vyuţiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a aplikovať ich aj v beţnom
ţivote (vo voľnom čase).
TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na
presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich moţnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom
slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať význam kultivovaného a estetického prejavu v ţivote
i športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť,
fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia.
Základné poznatky:
- o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri realizácii pohybových činností –
akcent na správne a estetické drţanie tela, kultúrnosť (kultivovaný pohybový prejav).
Základné pohybové aktivity:
-
tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na správne a estetické drţanie tela
ako celku i jeho častí v rôznych polohách,
rytmizované pohyby s vyuţitím hudby alebo rôznych jednoduchých hudobných nástrojov,
pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností
človeka),
pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy,
tanečná improvizácia na základne naučených tanečných krokov, motívov, väzieb.
TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosť – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo výučbe.
• Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych obmenách
realizovaných vo výučbe.
• Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou.
• Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových, tanečných a dramatických hrách, no i pri iných
pohybových činnostiach.
TC: Psychomotorické cvičenia a hry – obsahový štandard
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické cvičenia poznať ich
význam, moţnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného pohybu
pre zdravie (antistresové cvičenia).
Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho častí, správne drţanie tela
Základné poznatky:
-
o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin,
o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu,
o správnom dýchaní pri cvičení i kaţdodenných aktivitách.
Základné pohybové aktivity:
-
koordinačné cvičenia a hry,
relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,
aktivity zamerané na rozvoj dýchania,
naťahovacie (strečingové) cvičenia,
cvičenia na rozvoj flexibility.
TC: Psychomotorické cvičenia a hry – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné polohy tela, druhy realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky.
• Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam vykonávať psychomotorické
cvičenia v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a preţívať pocity radosti z pohybu a hry.
• Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, drţania tela, dýchania.
TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – obsahový štandard
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností
súvisiace s realizovanými sezónnymi
pohybovými činnosťami (plávaním, turistikou, korčuľovaním, lyţovaním, bicyklovaním a i.), poznať ich
moţnosti aplikácie a vnímať ich význam v ţivote i športe
Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak, prsia), splývanie, štartový skok, obrátka, turistika – jej
druhy a formy, turistický výstroj, turistický chodník, turistická značka, korčuľovanie – kolieskové korčule,
korčule, sánkovanie, lyţovanie, lyţe – zjazdové, beţecké, skokanské, zjazd, slalom, beh na lyţiach.
Základné poznatky: o význame otuţovania sa, plávania, pobytu a pohybu v prírode v kaţdom ročnom
období pre zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých období,
-
o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a aktivít v prírode,
o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode.
Základné pohybové aktivity:
-
cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím, splývanie, dýchanie a orientáciu vo
vode,
skoky do vody z rôznych polôh,
nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu,
chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu a terénu,
jazda, hry a súťaţe na kolobeţke, bicykli,
korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaţe na korčuliach
lyţovanie – základná manipulácia s lyţami a palicami, chôdza, obraty, výstupy, zjazdy, brzdenie
jazdy, oblúky.
TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – výkonový štandard
• Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych pohybových
aktivít.
• Ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe realizovaných
sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách.
• Uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťaţiach ap. v škole i vo voľnom čase.
5. Metódy a formy práce
Pri vyučovaní telesnej výchovy by sa mali vyuţívať nasledovné metódy, ktoré zefektívnia vyučovanie
telesnej výchovy:
-
motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačný výklad, motivačné rozprávanie, besedy,
motivačné demonštrácie
expozičné metódy: výklad, vysvetľovanie, opis, demonštrácia, metóda ukáţky, metóda pozorovania,
napodobňovania, metóda hry, metódy s heurestickou funkciou, samostatná práca ţiakov
fixačné metódy: napodobňovanie, opakovanie, metódy pasívneho pohybu a pohybové kontrastu, tieţ
herné a súťaţivé metódy
diagnostické metódy: metódy pozorovania, testy, metódy rozhovoru
a jednotlivé formy práce
-
-
-
ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny), telovýchovné chvíľky počas
vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, keď učiteľ pozoruje u ţiakov
únavu resp. nekoncentrovanosť)
rekreačné vyuţívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku vyuţívať moţnosti
školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.). V prípade nepriaznivého počasia (nedá sa ísť
von, v triedach a na chodbách je vydýchaný vzduch) zabezpečiť potrebu okysličovania organizmu 2 –
3 minútovými aktivizačnými cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín,
vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma),
pohybové aktivity v školskom klube (ako dôleţitá súčasť popoludňajšie činnosti),
záujmové krúţky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít),
školské športové súťaţe – pravidelné i jednorazové,
kurz základného plávania,
škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym vyuţitím sezónnych športových aktivít
v prírode),
-
cvičenia v prírode (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v kaţdom ročníku).
Keďţe naša škola nemá vyhovujúce podmienky pre vytváranie špecializovaných oddelení pre ţiakov
zdravotne oslabených, nemôţeme realizovať povinné hodiny zdravotnej telesnej výchovy.
6. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje: odborné publikácie
k daným témam, webové stránky s témou telesnej výchovy, materiálno-technické a didaktické prostriedky,
ktoré má naša škola k dispozícií
7. Hodnotenie predmetu
Na hodnotenie predmetu vychádzame s Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na
hodnotenie ţiakov základnej školy. Telesnú výchovu klasifikujeme. Hodnotenie ţiaka musí byť komplexné,
zaloţené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia má byť individuálne
zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie
výkony, ale i angaţovanosť v telesnej výchove. Z týchto okolností prevládajúcim znakom v smere k ţiakovi
by malo byť pozitívne hodnotenie, ale v smere k rodičom odbornejšie, komplexnejšie, objektívnejšie, ale
z hľadiska pozitívneho smerovania pôsobenia rodiča na dieťa i konštruktívnejšie hodnotenie.
Mesiac
September
Hodi
na
1.
2.
3.
4.
5.
Tematický celok
Obsah
rad, zástup,
základné povely
poradovej prípravy,
bezpečnosť
Základné poznatky
Základné pohybové
aktivity
Prierezové témy
Ţiak pozná zásady
bezpečného pohybu
v telocvični. Ţiak vie
správne zadávať
povely (nástup na
začiatku vyučovacej
hodiny.
Ţiak sa vie správne
nastúpiť podľa
povelov vyučujúceho.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Skákačky,
základné
Manipulačné,
pohybové a prípravné naháňačky, triafačky informácie o hrách
a súťaţiach,
športové hry
význam súťaţivosti
v športe
Ţiak pozná význam
súťaţivosti v športe.
Rozvíjať pohybové
schopnosti (kondičné
alebo koordinačné).
Rozvíjať aktivitu
ţiaka.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Skákačky,
protihráč,
Manipulačné,
pohybové a prípravné naháňačky, triafačky
bod, zásady
športové hry
bezpečnosti pri
súťaţení
Ţiak pozná význam
súťaţivosti v športe.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Skákačky,
protihráč,
naháňačky, triafačky
bod, zásady
bezpečnosti pri
súťaţení
Ţiak pozná význam
súťaţivosti v športe.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Kotúľ vpred a kotúľ
vzad
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Poradová príprava
Základné pojmy
Ţiak aplikuje v hrách
dohodnuté pravidlá.
Ţiak aplikuje v hrách
dohodnuté pravidlá.
Ţiak aplikuje v hrách
dohodnuté pravidlá.
zásady bezpečnosti Ţiak pozná správnu
pri gymnastike
techniku kotúľu vpred
a kotúľu vzad
Ţiak vie precvičovať
Osobnostný a sociálny
uţ osvojené
rozvoj
elementárne pohybové
zručnosti.
Ţiak vie precvičovať
Prevencia sociálnouţ osvojené
patologických javov
elementárne pohybové
zručnosti.
Ţiak vie precvičovať
Ochrana ţivota a
uţ osvojené
zdravia
elementárne pohybové
zručnosti
gymnastického
charakteru.
6.
7.
Október
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Zdokonaľovanie
techniky rýchleho
behu.
Zdokonaľovanie
techniky hodu.
Pohybové hry:
Manipulačné,
pohybové a prípravné skákanie cez
švihadlo,
športové hry
preťahovanie sa
pomocou švihadla
Skok do diaľky
z miesta. Stoj na
lopatkách.
štart, hod, cieľ,
gymnastické
náradie –
medicimbal
Ţiak pozná správnu
techniku rýchleho
behu a hodu.
Ţiak vie precvičovať
Prevencia sociálnouţ osvojené
patologických javov
elementárne pohybové
zručnosti atletického
charakteru.
gymnastické
náradie - švihadlo
Ţiak pozná zásady
bezpečnosti pri
skákaní cez švihadlo či
pri preťahovaní sa
švihadlom.
Ţiak vie precvičovať
Prevencia sociálnouţ osvojené
patologických javov
elementárne pohybové
zručnosti.
skok z miesta, stoj
na lopatkách
Ţiak pozná techniku
skoku z miesta. Ţiak
pozná techniku stoja
na lopatkách.
Ţiak vie vykonávať
skok z miesta
a dodrţiavať pri tom
bezpečnosť. Ţiak vie
stáť na lopatkách.
raketa, loptička
Ţiak pozná techniku
základných herných
činností s raketou
a loptičkou.
Ţiak vie vykonávať
Prevencia sociálnoprípravné športové hry. patologických javov
8.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
9.
Prípravné športové
Manipulačné,
pohybové a prípravné hry (k stolnému
tenisu)
športové hry
Cvičenia na
lavičkách
a s lavičkami –
rozvoj rovnováhy
lavička, chôdza,
rovnováha
10.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Ţiak pozná zásady
Ţiak vie cvičiť
bezpečnosti pri cvičení pomocou
s lavičkami.
gymnastického
náradia.
Základné lokomócie
a nelokomočné
Skákanie cez
švihadlo
švihadlá
Ţiak pozná techniku
Ţiak vie cvičiť
skákania cez švihadlo- pomocou
gymnastického
Výchova k manţelstvu
a rodičovstvu
pohybové zručnosti
vpred, vzad.
náradia.
Ţiak pozná techniku
základných herných
činností
Ţiak vie vykonávať
Prevencia sociálnoprípravné športové hry. patologických javov
11.
12.
raketa, loptička
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Cvičenia s lavičkami lezenie
a rebrinami – lezenie
Ţiak pozná správnu
techniku lezenia.
Ţiak vie cvičiť
pomocou
gymnastického
náradia.
Zoskoky z vyšších
plôch – cvičenia s
debničkami
debnička
14.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Ţiak vie cvičiť
pomocou
gymnastického
náradia.
Ţiak vie správne
technicky vykonávať
skok z debny.
Zoskoky z vyšších
plôch – cvičenia s
debničkami
debnička
15.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Ţiak vie cvičiť
pomocou
gymnastického
náradia.
Ţiak vie správne
technicky vykonávať
skok z debny.
Psychomotorické
cvičenia a hry
Relaxačné cvičenia
na rozvíjanie
správneho drţania
tela a správneho
dýchania
časti tela, dýchanie Ţiak vie pomenovať
časti tela.
13.
November
Prípravné športové
Manipulačné,
pohybové a prípravné hry (k tenisu)
športové hry
16.
17.
Prípravné hry
drţanie rakety,
Manipulačné,
pohybové a prípravné s raketou a loptičkou hracia plocha
– hádzanie a chytanie
športové hry
Ţiak vie uvolniť
jednotlivé časti tela.
Ţiak dokáţe ukázať
správne polohy tela
a vykonávať
psychomotorické
cvičenia.
Ţiak pozná správnu
Ţiak vie drţať raketu.
techniku základných
činností realizovaných
Mediálna výchova
Výchova k ľudským
právam
Prevencia sociálnopatologických javov
hier.
18.
19.
20.
21.
Prípravné hry
drţanie rakety,
Manipulačné,
pohybové a prípravné s raketou a loptičkou hracia plocha
– hádzanie a chytanie
športové hry
Ţiak pozná správnu
Ţiak vie drţať raketu.
techniku základných
činností realizovaných
hier.
Prípravné hry
pojmy vpred a späť
Manipulačné,
pohybové a prípravné s raketou a loptičkou
na rýchlosť
športové hry
a obratnosť – vpred
alebo späť
Ţiak pozná správnu
techniku základných
činností realizovaných
hier.
Prípravné hry
pojmy vpred a späť
Manipulačné,
pohybové a prípravné s raketou a loptičkou
na rýchlosť
športové hry
a obratnosť – vpred
alebo späť
Ţiak pozná správnu
techniku základných
činností realizovaných
hier.
Psychomotorické
cvičenia
Cvičenia napätia
a uvoľnenia svalov
22.
December
23.
Psychomotorické
cvičenia
a hry
Kondičné
a relaxačné cvičenia
správne drţanie
tela, názvy polôh
tela i jeho častí
Psychomotorické
cvičenia
Pohybové cvičenia
zamerané na
koncentráciu a
Zásady
bezpečnosti,
hygieny
Ţiak vie drţať,
Prevencia sociálnoprihrávať a chytať
patologických javov
loptu s vyuţitím svojej
rýchlosti a obratnosti.
Mediálna výchova
Ţiak vie drţať,
Prevencia sociálnoprihrávať a chytať
patologických javov
loptu s vyuţitím svojej
rýchlosti a obratnosti.
Mediálna výchova
Ţiak pozná význam
správneho dýchania pri
cvičení
i kaţdodenných
aktivitách.
a hry
Prevencia sociálnopatologických javov
Ţiak pozná význam
pohybu pre zdravý
vývin, pozná reakcie
Ţiak vyuţíva správne
dýchanie pri rôznych
cvičeniach a hrách,
ktoré sú zamerané na
rozvoj dýchania.
Mediálna výchova
Ţiak vyuţíva správne
dýchanie pri rôznych
cvičeniach a hrách,
ktoré sú zamerané na
rozvoj dýchania.
Mediálna výchova
Ţiak vyuţíva správne
dýchanie pri rôznych
cvičeniach a hrách,
Ochrana ţivota a
zdravia
Prevencia sociálnopatologických javov
ktoré sú zamerané na
rozvoj dýchania.
organizmu na
pohybovú aktivitu
a dodrţuje správne
dýchanie pri cvičení.
pravidlá hry
Ţiak pozná pravidlá
Ţiak hrá vybíjanú
športovej hry vybíjaná. podľa stanovených
pravidiel.
Osobnostný a sociálny
rozvoj.
24.
Vybíjaná
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
pravidlá hry
Ţiak pozná pravidlá
Ţiak hrá vybíjanú
športovej hry vybíjaná. podľa stanovených
pravidiel.
Osobnostný a sociálny
rozvoj.
25.
Vybíjaná
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
pravidlá hry
Ţiak pozná pravidlá
Ţiak hrá vybíjanú
športovej hry vybíjaná. podľa stanovených
pravidiel.
Osobnostný a sociálny
rozvoj.
26.
Vybíjaná
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
Ţiak pozná význam
pohybu pre zdravý
vývin, pozná reakcie
organizmu na
pohybovú aktivitu
a dodrţuje správne
dýchanie pri cvičení.
Ţiak pri rôznych
psychomotorických
cvičeniach a hrách
dokáţe správne drţať
telo, jeho časti.
Ochrana ţivota
a zdravia
Ţiak pozná význam
pobytu v prírode
v zime – konkr. na
ľade.
Ţiak ovláda techniku
základných
pohybových zručností
realizovaných aktivít
v zimnej prírode.
Environmentálna
výchova
Ţiak pozná význam
pobytu v prírode
v zime.
Ţiak ovláda techniku
základných
pohybových zručností
realizovaných aktivít
Environmentálna
výchova
27.
Január
pozornosť
a psychohygieny
pre zdravie
a hry
Psychomotorické
cvičenia a hry
Správne drţanie tela,
polohy tela a jeho
častí
bezpečnosť,
korčuľovanie
28.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Pohyb v zimnej
prírode –
korčuľovanie
29.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Pohyb v zimnej
hry
prírode - hry zo
snehom a na snehu
(hádzanie snehových
Výchova k ľudským
právam
gúľ, vytváranie stôp)
v zimnej prírode.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Pohyb v zimnej
prírode –
korčuľovanie
Ţiak pozná význam
pobytu v prírode
v zime – konkr. na
ľade
Ţiak ovláda techniku
základných
pohybových zručností
realizovaných aktivít
v zimnej prírode.
Environmentálna
výchova
Psychomotorické
cvičenia
Strečingové cvičenia názvy polôh tela,
správne drţanie
tela
Ţiak pozná význam
pohybu pre zdravý
vývin, pozná reakcie
organizmu na
pohybovú aktivitu
a dodrţuje správne
dýchanie pri cvičení.
Ţiak vie vykonávať
jednoduché
naťahovacie cvičenia.
Ochrana ţivota a
zdravia
Tvorivá dramatika
Tvorivosť, správne
drţanie tela,
kultivovaný
pohybový prejav
Ţiak dáva dôraz na
správne a estetické
drţanie tela
a kultúrnosť
pohybového prejavu
Ţiak vie sa kultivovane Mediálna výchova
pohybovať na základe
hudby.
pravidlá hry, hrací
priestor
33.
Loptová hra - futbal
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
Ţiak pozná presné
Ţiak vie hrať futbal
pravidlá loptovej hry – podľa daných
futbal.
pravidiel.
bezpečnosť
34.
Loptová hra - futbal
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
35.
Loptová hra - futbal
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
30.
31.
a hry
32.
Február
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Ţiak vie hrať futbal
podľa daných
pravidiel.
Ţiak vie hrať futbal
podľa daných
pravidiel.
36.
37.
38.
Loptová hra –
Manipulačné,
pohybové a prípravné vybíjaná
športové hry
pravidlá hry, hrací
priestor
Ţiak pozná pravidlá
realizovanej hry.
Ţiak vie hrať vybíjanú Prevencia sociálnopodľa daných
patologických javov
pravidiel.
správne drţanie
tela
Ţiak pozná význam
relaxácie.
Ţiak vyuţíva správne
dýchanie pri rôznych
cvičeniach a hrách,
ktoré sú zamerané na
rozvoj dýchania.
Psychomotorické
cvičenia a hry
Pohybové aktivity
zameraných na
relaxáciu, dýchanie
a uvoľnenie tela
Psychomotorické
cvičenia
Tvorivá dramatizácia správne drţanie
tela
Ţiak pozná význam
Ţiak vie sa kultivovane Ochrana ţivota a
správneho drţania tela pohybovať na základe zdravia
pri pohybe.
hudby a správne drţať
svoje telo.
Ţiak dáva dôraz na
správne a estetické
drţanie tela
a kultúrnosť
pohybového prejavu
pri daných skokoch.
Ţiak ovláda techniku
daných skokov.
a hry
Marec
39.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Cvalový, pílový
a poskočný skok
40.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Nácvik gymnastickej gymnastická
zostavy
zostava
Ţiak ovláda základy
správnej techniky
konkrétnych
gymnastických
cvičení.
Precvičiť si správny
postup kotúľu vpred
a kotúľu vzad, stojky
na lopatkách
a predviesť
gymnastickú zostavu.
41.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Nácvik gymnastickej gymnastická
zostavy
zostava
Ţiak ovláda základy
správnej techniky
konkrétnych
Precvičiť si správny
postup kotúľu vpred
a kotúľu vzad, stojky
skoky
Ochrana ţivota a
zdravia
Ochrana človeka
a zdravia
Mediálna výchova
42.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Jednoduché rytmické rytmus, tamburína
cvičenia spojené
s vytlieskavaním
a vydupávaním
a hraním na
tamburínu.
43.
44.
45.
Apríl
46.
gymnastických
cvičení.
na lopatkách
a predviesť
gymnastickú zostavu.
Ţiak dáva dôraz na
správne a estetické
drţanie tela
a kultúrnosť
pohybového prejavu
Ţiak dokáţe
vykonávať rytmické
pohyby vzájomne aj
s vytlieskávaním
a vydupávaním
a udávaním rytmu na
hudobnom nástroji.
Ţiak dokáţe udávať
rytmické pohyby.
Ţiak vie precvičovať
Prevencia sociálnouţ osvojené
patologických javov
elementárne pohybové
zručnosti.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Skákačky,
protihráč,
naháňačky, triafačky
bod, zásady
bezpečnosti pri
súťaţení
Ţiak pozná význam
súťaţivosti v športe.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Skákačky,
protihráč,
naháňačky, triafačky
bod, zásady
bezpečnosti pri
súťaţení
Ţiak pozná význam
súťaţivosti v športe.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Skákačky,
protihráč,
naháňačky, triafačky
bod, zásady
bezpečnosti pri
súťaţení
Ţiak pozná význam
súťaţivosti v športe.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Pohybová tvorivosť - tanečná
improvizácia
improvizácia
Ţiak vie, čo je to
Ţiak vie pohybovo
kultivovaný pohybový improvizovať na
prejav.
hudobné motívy alebo
Ţiak aplikuje v hrách
dohodnuté pravidlá.
Ţiak aplikuje v hrách
dohodnuté pravidlá.
Ţiak aplikuje v hrách
dohodnuté pravidlá.
Mediálna výchova
Ţiak vie precvičovať
Prevencia sociálnouţ osvojené
patologických javov
elementárne pohybové
zručnosti.
Ţiak vie precvičovať
Prevencia sociálnouţ osvojené
patologických javov
elementárne pohybové
zručnosti.
Mediálna výchova
zadané témy.
47.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Nácvik tanečných
krokov spojených
s drţaním tela
tanečný krok
Ţiak dáva dôraz na
správne a estetické
drţanie tela
a kultúrnosť
pohybového prejavu.
Ţiak vie tanečne
improvizovať na
základe naučených
tanečných krokov,
motívov a väzieb.
Mediálna výchova
48.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Nácvik tanečných
krokov
tanečný krok
Ţiak dáva dôraz na
správne a estetické
drţanie tela
a kultúrnosť
pohybového prejavu.
Ţiak vie tanečne
improvizovať na
základe naučených
tanečných krokov,
motívov a väzieb.
Mediálna výchova
49.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Nácvik tanečných
krokov
tanečný krok
Ţiak dáva dôraz na
správne a estetické
drţanie tela
a kultúrnosť
pohybového prejavu.
Ţiak vie tanečne
improvizovať na
základe naučených
tanečných krokov,
motívov a väzieb.
Mediálna výchova
50.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Nácvik tanečných
krokov
tanečný krok
Ţiak dáva dôraz na
správne a estetické
drţanie tela
a kultúrnosť
pohybového prejavu.
Ţiak vie tanečne
improvizovať na
základe naučených
tanečných krokov,
motívov a väzieb.
Mediálna výchova
51.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Štafetové hry
s náčiním a bez
náčinia
beh, chôdza,
náradie, druţstvo,
súťaţ
Ţiak pozná základy
správnej techniky
chôdze, behu.
Ţiak ovláda chôdzu –
pomalú a rýchlu, beh
pomalý/ rýchly
a skoky. Ţiak sa vie
pohybovať na základe
pravidiel.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
52.
Základné lokomócie
a nelokomočné
Nácvik šplhu na tyči/ šplh, tyč, lano
Ţiak pozná základy
správnej techniky
Rozvíjanie
pohybových
Máj
53.
pohybové zručnosti
lane
šplhu.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Pohybové hry v
prírode
Ţiak pozná význam pri Ţiak vie prekonávať
pobyte a pohybe
rôzne terénne prekáţky
v prírode. Ţiak pozná v prírode.
pravidlá pohybu
a bezpečnosti pri
realizácii aktivít
v prírode.
54.
Loptová hra –
Manipulačné,
pohybové a prípravné vybíjaná
športové hry
55.
Psychomotorické
cvičenia a hry
Cvičenia na
rozvíjanie
rovnováhy
a priestorovej
orientácie
56.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Hudobno-tanečné
pohybové hry
57.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
Turistika a pohyb
v letnej prírode –
chôdza po rôznych
povrchoch.
58.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
Turistika a pohyb
v letnej prírode –
pravidlá hry, hrací
priestor
Ţiak pozná pravidlá
realizovanej hry.
rovnováha
schopností pri šplhu.
Environmentálna
výchova
Výchova k ľudským
právam
Ţiak vie hrať vybíjanú Prevencia sociálnopodľa daných
patologických javov
pravidiel.
Ţiak sa dokáţe
sústrediť pri
realizovaní cvičení.
Prevencia sociálnopatologických javov
Ţiak dokáţe uplatniť
prvky rytmiky a tanca
v hudobno-tanečných
pohybových hrách.
turistika
turistika
Ţiak pozná význam pri
pobyte a pohybe
v prírode. Ţiak pozná
pravidlá pohybu
a bezpečnosti pri
realizácii aktivít
v prírode.
Ţiak vie chodiť
rôznymi druhmi
vzhľadom k povrchu
a terénu.
Environmentálna
výchova
Výchova k ľudským
právam
Ţiak pozná význam pri Ţiak vie prekonávať
Environmentálna
pobyte a pohybe
rôzne terénne prekáţky
činnosti
pešia turistika a
prekonávanie
terénnych prekáţok
59.
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
Tanečná
tanec, rytmika
a štylizovaná chôdza
60.
Skákačky,
protihráč,
Manipulačné,
pohybové a prípravné naháňačky, triafačky
bod, zásady
športové hry
bezpečnosti pri
súťaţení
Jún
v prírode. Ţiak pozná
pravidlá pohybu
a bezpečnosti pri
realizácii aktivít
v prírode.
Ţiak pozná význam
súťaţivosti v športe.
Ţiak aplikuje v hrách
dohodnuté pravidlá.
v prírode.
výchova
Ţiak ovláda tanečnú
a štylizovanú chôdzu
so zameraním na
správne a estetické
drţanie tela ako celku
i jeho častí v rôznych
podobách
Multikultúrna výchova
Ţiak vie precvičovať
Prevencia sociálnouţ osvojené
patologických javov
elementárne pohybové
zručnosti.
61.
Netradičné pohybové pohybová hra, hráč, Ţiak pozná pravidlá
Manipulačné,
spoluhráč, kapitán, realizovaných
pohybové a prípravné hry
pravidlá hry
netradičných
športové hry
pohybových hier.
62.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Hod kriketovou
loptičkou
hod
Ţiak pozná základnú
techniku hodu
kriketovou loptičkou.
Rozvíjanie obratnosti.
63.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Druhy behu
s prekonávaním
prekáţok
beh, prekáţky,
lezenie, plazenie,
súťaţ
Ţiak pozná zásady
správnej techniky
niektorých
lokomočných
a nelokomočných
pohybov.
Ţiak vie správne
Environmentálna
vykonávať lokomočné výchova
a nelokomočné
Prevencia sociálnopohyby.
patologických javov
64.66.
Časová rezerva
Rozvíjanie
pohybových
schopností.
Multikultúrna výchova
Predmet: Anglický jazyk 3. ročník
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Záujem o štúdium anglického jazyka v posledných rokoch stále rastie. Je to dané nielen poţiadavkou
zo strany rodičov či ţiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup našej krajiny do EÚ a jej štruktúr si ţiada
ovládanie cudzích jazykov , dobré vedomosti a komunikačné zručnosti. Jednou z moţnosti ako túto
poţiadavku naplniť je začať vyučovať anglický jazyk uţ mladšom školskom veku a riadiť sa heslom: „ Čím
skôr, tým lepšie.“ Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj
osobnosti dieťaťa. Otvára ţiakom nový obzor pri spoznávaní iných kultúr tým rozvíja aj tolerantnosť dieťaťa
voči iným kultúram. Uľahčuje deťom prácu pri vyučovaní formou IKT metód.
Ciele vyučovacieho predmetu
Vzdelávanie v oblasti anglického jazyka uţ v mladšom školskom veku vedie k rozvoju kľúčových
kompetencií tým ţe:
- Vzbudzuje záujem o jazyk a kultúru inej krajiny
- Sprostredkováva základne vedomosti v anglickom jazyku
- Umoţňuje dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako v materinskom
- Podporuje sebadôveru a sebavedomie kaţdého ţiaka
- Vytvára podmienky pre medzinárodnú spoluprácu pri medzinárodných projektoch
- Vyučovanie vedie ţiakov pomocou vhodných aktivít a sociálnych foriem a cvičení na
vyučovaní k samostatnosti pri osvojovaní jazyka.
- Je prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne,
kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Základom výchovných a vzdelávacích stratégii pri vyučovaní anglického jazyka na 1. stupni základnej
školy je vychádzať zo záujmu dieťaťa z jeho detského sveta a zároveň z reálií krajiny. ( cultural studies). V
tejto prvotnej fáze vyučovania anglického jazyka hrajú dôleţitú úlohu najmä parajazykové a nonverbálne
prostriedky. Základnou stratégiou má byť najmä záţitkovosť výučby anglického jazyka. Vedieť komunikovať
s partnerom. Veľký dôraz sa však kladie na počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú pomaly
podľa schopností dieťaťa. Gramatická časť jazyka sa prenecháva na neskoršie vyučovanie.
Komunikačné jazykové kompetencie
Ţiak sa učí na úroveň A2 a má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1. Svoje kompetencie ďalej
rozvíja tak, aby vedel pouţívať :
-
Beţné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných potrieb
obmedzeného charakteru.
Základné vetné modely a vedieť komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených
slovných fráz a výrazov.
Vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov prekrývajúcich predvídateľné
základné komunikačné situácie.
Osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v kaţdodennom konaní, ktoré sa týka zvládnutých
tém a situácií.
-
Jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka( ţiak môţe hovoriť aj gramaticky nesprávne ak mu
je rozumieť)
Sociolingvistické kompetencie
Ţiak vie:
-
Komunikovať v beţných spoločenských situáciách
Vyjadrovať sa jednoducho pomocou základných funkcií jazyka , ako je pozvanie, vyjadrenie
vlastného postoja, získať informácie, vyjadriť túţbu, odmietnutie, prekvapenie......
Vedieť jednoducho začať, udrţať a ukončiť rozhovor na jednoduchú tému.
Paradigmatické kompetencie
Ţiak dokáţe:
-
Sformulovať svoje myšlienky v súlade s témou
Funkčne vyuţívať základný jazykové prostriedky na získanie informácie, vyjadriť jednoduché
odmietnutie, túţbu, zámer, prekvapenie, strach
Vedieť jednoducho začať, udrţať a ukončiť rozhovor na jednoduchú tému.
Metódy a formy práce
Metóda je pedagogická - špecifická didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania , rozvíjajúca
vzdelanostný profil ţiaka , súčasne pôsobiaca výchovne a to v zmysle vzdelávacích i výchovných cieľov v
súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi.
Pomocou správne zvolených metód :
-
treba vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dieťa môţe učiť s radosťou bez strachu a stresu
treba vyuţiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavosť
treba zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umoţniť mu sa učiť za pomoci všetkých zmyslov
treba dieťa naučiť sa reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho pouţívať a postupne sa v
jazyku osamostatniť
Metódy sa podľa etáp vyučovacieho procesu delia na:
Hodnotenie
motivačné – metódy, ktoré usmerňujú záujem o učenie
expozičné – metódy prvotného záujmu o učivo
fixačné – metódy opakovania a utvrdzovania učiva
diagnostické a klasifikačné - metódy hodnotenia, kontroly a klasifikácie
Pri vyučovaní anglického jazyka v mladšom školskom veku treba:
-
prírastok vedomosti skôr sledovať a zisťovať ako hodnotiť známkami
pomocou slovného hodnotenia zohľadňovať slovným hodnotením jeho kreativitu ,
vyjadrovacie schopnosti, sociálne správanie, rečové zručnosti
uspokojiť prirodzenú potrebu dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi formami
a nedotknúť sa pritom dieťaťa
Predmet: Náboţenská výchova 3. ročník
CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Keďţe človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboţenská,
má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboţenská výchova má preto
opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské myslenie, svedomie,
náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského myslenia a integrálnej súčasti
identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich
tradíciám, otvára pre neho moţnosť ţivota s cirkvou.
Vyučovací predmet náboţenská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie ţiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný ţivot i pre ţivot spoločnosti.
Náboţenská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí ţiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom
a svetu, v ktorom ţijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umoţňuje ţiakom
ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí ţiakov rozlišovať
medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca
i pre celú spoločnosť.
CIELE PREDMETU:
Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Boţiu blízkosť prostredníctvom
budovania osobného vzťahu k Jeţišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar
a posilu pre kaţdodenný ţivot. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania
k spoločnému ţivotu v spoločenstve veriacich.
Ročníková téma Cesta viery vystihuje sled postupnosti duchovného dozrievania dieťaťa.
Dieťa, ktoré si je vedomé, ţe je milované, je schopné dôverovať a veriť tomu, kto ho miluje.
V prítomnosti milujúcej osoby si dieťa dokáţe uvedomiť (uznať) aj svoje nedostatky a chyby
a pracovať na ich odstraňovaní. V duchovnom rozmere sa táto schopnosť prejavuje základmi viery
v Boha, v ktorej nachádza odpovede na otázky, ktoré presahujú rozumové poznávanie človeka.
Tento neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Jeţišovi Kristovi. V rámci prípravy
na sviatosť zmierenia vedieme dieťa k posudzovaniu vlastných činov. Porovnávaním vlastného
ţivota dieťaťa a jeho vlastných reakcií s reakciami Jeţiša voči ľuďom a udalostiam si prehlbuje vzťah
k Jeţišovi, ktorého môţe s vierou a láskou prijať do svojho ţivota v Eucharistii.
KOMPETENCIE – SPÔSOBILOSTI :
Rozvoj kompetencií
komunikačné:
Ţiak
- je schopný sa stíšiť
- číta text s porozumením
- objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie
- je pripravený na odkrývanie obraznej reči Biblie
- objavuje v biblických príbehoch o uzdravení zmysel symbolického spôsobu komunikácie
- chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia
- rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch kresťanského slávenia
k riešeniu problémov:
Ţiak
- primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľa na riešení modelových úloh
- dokáţe zváţiť poţiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora
- identifikuje hlavné zloţky situačného problému
- pozná podobnosti predchádzajúcich riešení problémov na základe modelovej situácie
- dokáţe formulovať a klásť si otázky
- prehodnocuje fakty
existenciálne:
Ţiak
-
disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia o Boţom
kráľovstve objavuje duchovný rozmer človeka
interpretuje biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej reflexii svojich schopností
vidieť, konať a počuť
rozvíja vlastné svedomie
je schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery
je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie s vedomím skutočnosti, ţe Boţia
láska je silnejšia ako ľudské previnenia
-
prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojím svedomím
vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia
je pozorný voči rozvoju vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu
-
zhodnotí sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania
je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia
- stotoţňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie
ţivote
objavuje tajomstvo ţivota z pohľadu paradoxu ţivota a smrti
vníma hriech ako previnenie voči sebe, iným ľuďom a Bohu
-
v jeho
-
rozvíja chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným a dobrovoľným
prerušením vzťahu s Bohom
rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia pri zanedbaní dobra
je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje
objavuje hodnotu pravdy, dobra a krásy dodrţiavaním zákona lásky
je pozorný voči liturgickému sláveniu a je pripravený vedome sa na ňom podieľať
je pripravený na prvé prijatie Eucharistie v spoločenstve rodiny a farnosti
vie dať do súvisu uvedené biblické udalosti a chápe ich ako udalosti, ktoré sa stali základom
kresťanskej liturgie
interpersonálne a sociálne:
Ţiak
-
buduje vzťah dôvery
si uvedomuje svoju jedinečnosť
prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc
je empatický
vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou
vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunaţívania medzi ľuďmi
rozvíja vo svojom ţivote rozmer slávenia v spoločenstve rodiny a farnosti
občianske:
-
vníma Desatoro ako etický princíp správania sa človeka
vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunaţívania v ľudskej spoločnosti
vníma Jeţišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného ţivota človeka
intuitívne oceňuje u jednotlivcov prínos viery v Boha pre mravný ţivot spoločnosti
angaţuje sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom ţije
kultúrne:
-
intuitívne vníma prepojenie kresťanskej a ţidovskej tradície
intuitívne vníma symbolickú reč rozprávky, legendy a podobenstva
intuitívne vníma krásu umenia v slove a obraze
sa učí tolerancii.
STRATÉGIE VYUČOVANIA:
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania a klímu triedy tak, aby boli
splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov pre daný predmet.
-
motivačné rozprávanie a rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti)
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
-
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
demonštračná metóda (demonštrácia predmetov, javov a činností)
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
dramatizácia (rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle a preţívania)
výklad učiteľa
prezentačná metóda (prezentácia s vyuţitím dataprojektoru)
samostatná práca ţiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
projektové, záţitkové vyučovanie
UČEBNÉ ZDROJE:
Metodická príručka Cesta viery, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o.
(metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy)
Pracovný zošit, Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.
KRITÉRIA HODNOTENIA:
Na hodine náboţenskej výchovy ţiakov učiteľ môţe hodnotiť známkou. Pri praktických aktivitách je
vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z
riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu ţiaka. Úroveň
kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je
vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov.
Hodnotenie prospechu a správania
Ţiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na vysvedčení
a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo:
a) absolvoval, ak sa ţiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol ţiak
prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závaţných objektívnych dôvodov nepracoval,
b) neabsolvoval, ak ţiak zo závaţných dôvodov nemohol vykonávať poţadované intelektuálne i motorické
činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,
c) neabsolvoval, ak ţiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na
podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého ţiaka je neprospel.
Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č.7/2009-R na hodnotenie ţiakov
základnej školy, ktoré schválilo Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky 28. apríla 2009.
M
I
X.
Tematický
celok
VERIŤ
BOHU
X.
JEŢIŠ
UZDRAV
UJE
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
- jednoduchým spôsobom
vysvetliť, čo znamená veriť
Čo znamená veriť?
Bohu,
- porozumieť symbolickému
Aký je Boh?
významu reči,
- reprodukovať podobenstvo
Veľká sila ukrytá v o horčičnom semienku,
malom
- na obraze horčičného
semienka spoznávať Jeţišovo
učenie o Boţom kráľovstve,
- na raste horčičného semienka
intuitívne vnímať paradox
vzniku veľkej veci z niečoho
nepatrného,
- na príklade podobenstva
o horčičnom
semienku
prijímať krst ako významnú
udalosť v ţivote viery,
- opísať obsah krstných
sľubov.
jednoduchým
spôsobom vysvetliť,
čo znamená veriť
Bohu,
porozumieť
symbolickému
významu reči,
reprodukovať
podobenstvo
o horčičnom
semienku,
- na obraze horčičného
semienka spoznávať
Jeţišovo
učenie
o Boţom kráľovstve,
na
príklade
podobenstva
o horčičnom semienku
prijímať
krst
ako
významnú
udalosť
v ţivote viery,
opísať
obsah
krstných sľubov,
- otvoriť sa pre
formovanie osobného
ţivota viery
Uzdravenie slepého
reprodukovať
biblické
príbehy
o uzdravení slepého,
hluchonemého,
človeka s „vyschnutou
rukou“
- na modelovej situácii
reflektovať
vlastnú
schopnosť
počuť,
konať, vidieť to, čo je
v ţivote podstatné,
- vina, hriech
Uzdravenie
-Jeţiš
v dome
hriešnika
(Zacheja)
hluchonemého
-Jeţiš
odovzdáva
moc
Uzdravenie
chorého odpúšťať
- sviatosť zmierenia
s ochrnutou rukou
-večný ţivot
Sviatok
všetkých
svätých
X
I
JEŢIŠ
UZDRAV
UJE
Uzdravenie ochnutého
- vina, hriech
-Jeţiš
v dome
Daj pozor, aby si to (Zacheja)
-zmysel adventu
nerozbil!
Jeţiš
je
u Zacheja
Advent
X
hosťom
-reprodukovať
biblický príbeh o
hriešnika uzdravení ochrnutého
- na modelovej situácii
reflektovať
vlastnú
schopnosť
počuť,
konať, vidieť to, čo je
v ţivote podstatné,
- identifikovať sa
s biblickými
postavami
potrebujúcimi
uzdravenie,
- byť disponovaný na
Prier.
témy
rozvoj
úsudku
II
JEŢIŠ
NÁM
ODPÚŠŤA
Na ceste zmiereniaodovzdáva
márnotratný syn, ľútosť -Jeţiš
odpúšťať
Jeţiš
mi
odpúšťa- - sviatosť zmierenia
priebeh
svatosti -narodenie Spasiteľa
zmierenia
Vianoce
I.
II
.
JEŢIŠ NÁS
OSLOBOD
ZUJE
jednoduchým
moc spôsobom
vysvetliť
moţné reakcie človeka
na vinu,
jednoduchým
spôsobom
vysvetliť
kresťanský pohľad na
vinu ako uznanie viny
a odpustenie,
- vnímať vinu ako
súčasť ţivota kaţdého
človeka,
- reflektovať vlastné
zaobchádzanie s vinou,
reprodukovať
biblický
príbeh
o hostine
v dome
Zacheja,
- osvojiť si priebeh
sviatosti zmierenia,
- prijímať sviatosť
zmierenia ako dar,
oceniť
mimosviatostné formy
pokánia,
- oceniť sviatostnú
formu pokánia,
- pravidelnou osobnou
reflexiou
formovať
svoje mravné cítenie,
- zhodnotiť sviatosť
zmierenia ako pomoc
pre človeka v situácii
mravného zlyhania,
-podieľať
sa
na
sviatosti zmierenia
- hriech a dôsledky hriechu
Ţidovská
Pascha - Veľká noc (Pascha)
(vyslobodenie
z - Desatoro (pravidlá pre ţivot
v slobode)
egyptského otroctva)
Pravidlá pre ţivot na
slobode
Opakovanie Desatoro
mravného
- na obraznej reči
biblického
príbehu
vysvetliť hriech a jeho
dôsledky,
- vysvetliť pojem
hriech,
reprodukovať
Desatoro a jednoducho
vysvetliť
význam
jednotlivých prikázaní,
- akceptovať Desatoro
ako pravidlá pre dobrý
ţivot,
stotoţniť
sa
s etickými princípmi
(OSR)
-si
osvojuje
prejavy
vonkajši
eho
a vnútor
ného
odpuste
nia
a odpros
enia
(ENV)
- vníma
starostli
vosť
Boha
o svet
a človek
a
prostred
níctvom
poznáva
nia
Desator
a.
JEŢIŠ NÁS
OSLOBOD
ZUJE
Pravidlá
vzťahu
i s ľuďmi
Desatora,
vzťahujúcimi sa na
konkrétne
situácie
v jeho ţivote
budovania
s Bohom
Jeţišova
smrť
a zmŕtvychvstanie
o pšeničnom
Poznať, konať, vidieť (podobenstvo
to, čo je v ţivote zrne)
dôleţité
II
I.
Smrť a nový ţivot
Podobenstvo
o pšeničnom
zrne,
Jeţišova
smrť
a zmŕtvychvstanie
I
V
V.
JEŢIŠ NÁS
OSLOBOD
ZUJE
V
I
-zmysel pôstu
posúdiť
rozdiel
-oboznámiť sa s obsahom medzi
porušením
zastavení kríţovej cesty
zákona a zanedbaním
Kríţová cesta
dobra (prechod od
heteronómneho
Vyslobodenie z otroctva
svedomia
hriechu
k autonómnemu),
- otvoriť sa pre
Opakovanie
posolstvo
prísľubu
nádeje.
Pôstne obdobie
Kresťanská Veľká noc
JEŢIŠ NÁS
POZÝVA
NA
HOSTINU
- nájsť analógiu medzi
podobenstvom
o pšeničnom
zrne
a Jeţišovou
smrťou
a zmŕtvychvstaním,
- posúdiť hriech ako
stratu Boţej blízkosti,
- posúdiť hriech a jeho
následky ako ublíţenie
sebe i iným,
jednoduchým
spôsobom zhodnotiť
svoje
správanie,
konanie v zhode so
svojím svedomím,
posúdiť
rozdiel
medzi
porušením
zákona a zanedbaním
dobra (prechod od
heteronómneho
svedomia
k autonómnemu),
- otvoriť sa pre
posolstvo
prísľubu
nádeje.
Rozprávka o chlebe
Jeţiš nasycuje
-Veľká noc (Pascha)
nasýtenie(zázrak rozmnoţenia
chlebov– Jn 6, 1-13)
-posledná večera (Eucharistia)
- nájsť súvislosť medzi
poslednou
večerou
a svätou omšou,
-odlíšiť chlieb od
eucharistického
chleba,
-objaviť
súvislosť
(MEV)
-vníma
spôsoby
šírenia
správ na
modelov
ej
ukáţke
biblickej
udalosti
o Jeţišo
vej smrti
a zmŕtvy
chvstaní
.
Jeţiš sa stáva chlebom
Otče náš
Vinič
JEŢIŠ NÁS
POZÝVA
NA
HOSTINU
Strom, ktorý sa obetoval
Obeta ako dar
Stretnutie s Jeţišom
JEŢIŠ NÁS
POZÝVA
NA
HOSTINU
Svätá omša
Pozvanie na hostinu
Opakovanie
medzi
ľudskou
skúsenosťou
s chlebom, biblickým
textom o rozmnoţení
chlebov a sviatosťou
Eucharistie,
-pomenovať, čo symbolizuje
potrebu
víno pri poslednej večeria -oceniť
slávenia pre ţivot
sv.omši
človeka,
-rozvíjať
schopnosť
-zmysel obety-obdarovávania
ţivota v spoločenstve
-pomenovať akým darom je pe -uvedomiť si, ţe svoje
môţeme
človeka Jeţišova obeta na kríţi radosti
priniesť Bohu na oltár
vo víne
-vnímať obetu ako dar
lásky
-oceniť
potrebu
slávenia pre ţivot
-svätá omša ako hostina človeka,
schopnosť
(hostina spoločenstva, hostina -rozvíjať
ţivota
v
spoločenstve,
slova, chleba
-uvedomiť
si
dôleţitosť
častého
prijímania Eucharistie
pre svoj duchovný rast
Predmet: Etická výchova 3. ročník
M
T
H
IX.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
1.
1.
X.
XI.
Tematický
celok
Postoje
a zručnosti
medziľudských
vzťahov
Téma
Aktivity
Otvorená
komunikácia
Opäť sme spolu PL 1
Spievajme si o menách
Po svojej pravici voľné
miesto mám MP 35
Mená susedov MP 35
Vytvorme si pravidlá
PL 2
Píšeme spolu veselé príhody
MP 37
S kým si rád pohovorím PL
3
Kto hovorí najviac MP 39
Pavučina PL 4
Podvádzanie MP 41
Nie MP 42
Psík v zrkadl. sieni MP 42
Odmietnutie MP 43
Čo keď spoluţiak PL 5
Dodrţiavame
dohodnuté pravidlá
v triede
Objektívnosť
prijímania pravdy
o sebe a o iných
Asertívne
správanie ako
súčasť efektívnej
komunikácie
Nácvik
bezpečného
správania
Vcítenie sa do
preţívania iných
- empatia
Hľadanie dôvodu
na radosť a smútok
u seba a u iných
Čo cítiš? PL 6
Príjemné a nepríjemné
pocity MP 45
Pochopenie
situácie
spoluţiakov
prostredníctvom
vlastných záţitkov
Odovzdávanie
radosti
a zmierňovanie
smútku
u najbliţších
Dvaja jednou ceruzkou MP
47
Poznáte sa dobre? PL 7
Analýza príbehu PL 8
Grimasy PL 9
Moja divadelná maska
10
Na Huga MP 50
PL
2.
1.
Odovzdávanie
radosti
a zmierňovanie
smútku u
najbliţších
Čo sa stalo PL 11
Najsmutnejšie slovo PL 12
Radosť a vďačnosť PL 13
3.
1.
Záujem
Snehová víchrica MP 54
Rozvíjajúce ciele a
kľúčové spôsobilosti
Upevňovať vzťahy
v spoločenstve. Prejaviť
radosť z opätovného
stretnutia.
Uvedomiť si
opodstatnenosť práv
a povinností.
Uvedomiť si vzťahy so
spoluţiakmi. Vedieť
objektivizovať vlastné
úspechy, zlyhania
a pohľad na seba
Učiť sa podávať pravdivé
a objektívne informácie.
Naučiť sa povedať nie.
Rozpoznať a odmietnuť
iniciatívu ohrozujúcu
zdravie a osobnú
bezpečnosť.
Uvedomiť si vlastné
pocity, učiť sa chápať
a spolupreţívať pocity
iných.
Uvedomiť si seba samého
vo vzťahu k iným.
Pochopiť a prijať
osobitosti iného.
Obsahový
štandard
-vie vysvetliť pojem
„komunikácia“
Výkonový
štandard
-chápe zmysel
a podstatu otvorenej
komunikácie
Prierezové
témy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
-pozná pravidlá
skupiny a vie ich
vysvetliť
-vie, čo znamená slovo
„pravda“
-právo dieťaťa –
vyjadriť sa a byť
vypočutý, právo stop
-v komunikácii badať
snahu o objektívnosť a
pravdivosť
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
-vie správne reagovať
v rôznych situáciách,
vie pouţiť odpoveď
„nie“.
-vie ktoré sú rizikové
situácie v ţivote
dieťaťa
-chápe význam
komunikácie pre dobré
spoluţitie
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
-rozumie dôvodom ako
sa správať v rizikových
situáciách
Ochrana ţivota
a zdravia
-vie pomenovať svoje
pocity
- vie povedať, čo mu
spôsobuje radosť a čo
smútok.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
- rozumie pojmom
„súcit, vcítenie sa do
iného“
-uvedomuje si význam
vlastných záţitkov ako
prostriedku pre
pochopenie situácií
druhých
-uvedomuje si bohatstvo
preţívania v beţnom
ţivote
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Rozvíjať predpoklady na
empatiu, vţiť sa do
ponúkanej situácie.
-vie čo znamenajú
pojmy „ veselosť,
ústretovosť, údiv,
hnev, odpor, odvaha,
strach, ...“
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Uvedomiť si čo, spôsobuje
smútok a ako
zaobchádzajú so smútkom
iní. Rozpoznať čo
spôsobuje radosť a vedieť
ju poskytnúť.
Rozvíjať pocit dôvery,
-vie vysvetliť pojem
„smútok, radosť,
vďačnosť“
- prejavuje pochopenie
voči spoluţiakom
i ostatným ľuďom v
okolí
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
-rozumie pojmu
-učí sa vnímať situáciu
Ochrana ţivota
XII.
I.
II.
Riešenie
konfliktov –
výchova k
zmierlivosti
o zdravotne
postihnutých,
starých a chorých
ľudí
Právo na omyl
a moţnosť nápravy
4.
1.
1.
1.
Právo na omyl
a moţnosť nápravy
2.
1.
3.
1.
1.
1.
Význam
odpúšťania
v medziľudských
vzťahoch
Rozvíjanie
sebaovládania
a jeho upevňovanie
– prehlbovanie
vzájomnosti a
sebaúcty
Súťaţivosť a
kooperácia
2.
1.
3.
1.
1.
1.
2.
1.
Pomoc,
darovanie,
delenie sa
Rozumiem postihnutým
ľuďom MP 54
Aj ja som empatický MP 56
Niečo, čo by som najradšej
nebol urobil MP 57
Zlomený zub PL 14
Moje omyly PL 15
Dve tváre PL 16
Hádka MP 62
Konflikty MP 63
Peter a Eva MP 61
Malý čertík PL 17
Stôl zmierenia PL 18
Slon s dvoma tvárami MP
64
Rokovanie MP 65
Slon MP 65
Skupinový portrét MP 65
empatie, ohľaduplnosti
a spolucítenia
s postihnutými
a rozpoznať ich potreby.
Uvedomiť si právo na
omyl a moţnosť ho
napraviť.
„spolucítenie“
chorých, starých
a zdravotne
postihnutých
-vie čo je to omyl
v ţivote človeka
-chápe skutočnosť viny
a odpustenia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Vedieť rozpoznať svoj
omyl a pokúsiť sa
o nápravu. Učiť sa riešiť
spory kultivovaným
spôsobom.
Učiť sa odpúšťať. Hľadať
kompromis, uvedomiť si
význam odpúšťania
v medziľuds. vzťahoch.
Akceptovať a prijímať
rôzne protirečivé aspekty
u seba i iných. Vedieť
prijímať kritiku, dohodnúť
sa .
-pozná moţnosti
reagovania na svoj
omyl i na omyl
ostatných
-rozumie významu
odpúšťania a práva na
omyl
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
-vie vysvetliť pojem
„odpúšťanie“
-vie poţiadať
o odpustenie a vie
odpustiť
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
-pri konflikte je ochotný
diskutovať, vnímať
dôvody druhej strany
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Spolupracovať s druhými,
ponúknuť tvorivé nápady.
Rozvíjať spoluprácu.
Naučiť sa vnímať prírodu
zmyslami. Identifikácia
s prírodou ako predpoklad
starostlivosti o ňu.
-vie vysvetliť pojmy
„spolupráca,
súťaţivosť“
-vie vysvetliť
dôleţitosť počúvania
v ţivote človeka
-chápe súvislosti medzi
súťaţivosťou a
kooperáciou
-chápe a vnútorne
akceptuje význam
počúvania pre
hodnotnejší ţivot
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentálna výchova
Environmentálna výchova
-vie vysvetliť pojem
„kritika“
a zdravia
Vnímanie
a preţívanie
prosociálnosti –
starostlivosť o
prírodu
Vnímanie, preţíva
nie prosociálnosti
– starostlivosť
o prírodu, ochrana
zvierat
Načúvajte PL 19
Prírodný obraz MP 67
Príroda okolo nás PL 20
Čo je lepšie PL 21
Portrét zvieraťa MP 69
Tvár zvieraťa MP 69
Záchranná akcia MP 69
Uvedomiť si svoj vzťah
k zvieratám a spätosť
človeka so ţivotom zvierat
a rastlín. Učiť sa starať
o prírodu.
-vie zdôvodniť
najvhodnejšie
správanie sa
v prospech prírody
-uvedomuje si spätosť
človeka s prírodou
Zámerné robenie
dobra iným,
rozdiel medzi
psychickou
a materiálnou
pomocou
Podelenie sa,
Pomoc iným PL 22
Stolička MP 72
Pomoc chorému MP 72
Vyskúšať si pomoc
v konkrétnej situácii. Učiť
sa poskytovať fyzickú
pomoc iným.
-vie vysvetliť slovo
„pomoc“
-badať jasnú snahu
spolupráci
Pomoc MP 74
Naučiť sa obdarovať
-vie vymenovať
-vie ohodnotiť situácie,
k
Ochrana ţivota
a zdravia
Osobnostný
III.
IV.
3.
1.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
4.
1.
1.
1.
2.
1.
3.
1.
Naša škola
darovanie v rámci
rodiny
Darček PL 24
Sviatky MP 74
svojich blízkych,
uvedomiť si, ţe od rodičov
nielen brať ale im aj
dávať.
konkrétne produkty
pomoci v rámci
rodiny, školy
kedy prijal rôzne druhy
pomoci a je ochotný
pomáhať
a sociálny
rozvoj
Podelenie sa,
darovanie v rámci
ţiackeho
kolektívu. Príprava
ţiakov na moţné
neprijatie dobra
inými.
Význam hodnoty
nemateriálnej
pomoci a darov
Slnečník PL 23
Domček pre zvieratká PL
25
Pláva k nám loď MP 75
Vzájomne sa obdarovať,
zaţiť radosť z robenia
radosti iným.
-pozná moţné reakcie
na pomoc (prijatie,
odmietnutie)
-je pripravený reagovať
na neprijatie pomoci
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Kupóny prívetivosti MP77
Lekárnička pre chorého PL
26
Pochopiť, čo prináša
pomoc a čo darovanie
darcovi a obdarovanému,
hodnotu nemateriálnej
pomoci a darov.
Utvárať povedomie
príslušnosti k svojej škole.
Poznávať prednosti
i nedostatky školy.
Uvedomiť si kvality
a prednosti svojej školy.
-vie vysvetliť rozdiel
medzi psychickou
a materiálnou
pomocou, vie uviesť
ich príklady
-vie povedať, čo sa mu
v škole páči a čo
nepáči
-vidí problémy druhých,
vie pomáhať a podeliť sa
o dobro
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Poznávanie kvalít
a predností školy
Zvukové vlny MP 77
Pexeso PL 27
-všíma si prednosti
i nedostatky školy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Čo by som
porozprával
o našej škole
priateľovi zo
zahraničia
Čo by som
porozprával
o našej škole
priateľovi zo
zahraničia
Rozvíjanie
povedomia
príslušnosti
k svojej škole –
prostredie
List priateľovi MP 80
Hľadanie informácií o škole
na internete
-vie hovoriť
o kvalitách svojej
školy
-poznáva kvality
a prednosti školy a teší
sa z nich
Mediálna
výchova
Mediálna
výchova
Predstavujem svoju školu –
prezentácia v Power Pointe,
resp. projekt na deň
otvorených dverí školy
Rozvíjať povedomie
a príslušnosť k svojej
škole.
-vie hovoriť
o kvalitách svojej
školy
-vie hľadať informácie
o škole z rôznych
zdrojov
Kniha našej školy PL 28
Lietajúci balón MP 78
Rozvíjať povedomie
a príslušnosť k svojej
škole. Urobiť si radosť
spoločným dielom.
-vie súvislo
porozprávať určitý
príbeh zo ţivota školy
-vie prispieť
k prezentácii školy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Rozvíjanie
povedomia
príslušnosti
k svojej škole –
spoluţiaci
Kamarát z inej triedy PL
29
Zapletenec MP 79
Rozvíjať pocit
spolupatričnosti k svojim
spoluţiakom. Pozitívne sa
naladiť a prijať svoje
okolie.
-pozná základné
podmienky úprimného
kamarátstva
-chápe túţbu nájsť
dobrého priateľa a byť
dobrým priateľom
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Rozvíjanie
Naša škola ako dobrá rodina
Rozvíjať pocit
-vie vysvetliť, čo
-všíma si dobré
Osobnostný
V.
VI.
povedomia
príslušnosti
k svojej škole –
atmosféra
Učebné predmety
– ktoré predmety
sa mi páčia viac,
ktoré menej
Účasť ţiakov na
ţivote a úspechoch
školy
PL 32
spolupatričnosti medzi
členmi spoločenstva
rodiny a školy.
znamená spoločenstvo
rodiny a školy
vlastnosti ľudí v rodine,
škole
a sociálny
rozvoj
Tváričky - priradenie znaku
obľúbenosti (veselé,
smutné) k danému predmetu
Vyjadriť svoj vzťah
k jednotlivým predmetom.
-vie zdôvodniť svoj
postoj k predmetom
-pozná poslanie
jednotlivých predmetov
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Naša škola PL 30
Aktívne sa zapájať do
ţivota školy
-podporuje iniciatívu
v rámci uskutočnenia
dobrého zámeru
-má záujem o aktívnu
účasť na ţivote školy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Aktívne sa zapájať do
ţivota školy, uvedomovať
si jej kvality. Uvedomiť si
spolupatričnosť so
spoluţiakmi, triedou,
školou.
Vytvoriť návrh školského
poriadku, vyjadriť svoje
predstavy o pravidlách
v škole.
Šíriť dobré meno svojej
školy.
-vie vyjadriť, ako sa
cíti v danej chvíli
-vie rozlíšiť dobrú a zlú
atmosféru v rámci
triedy, školy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
-pravidlá počas pobytu
v škole
-vie vyhodnotiť
dodrţiavanie pravidiel
v škole počas školského
roku
-vie uplatňovať
dodrţiavanie pravidiel
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
1.
1.
2.
1.
3.
1.
Podieľam sa na
vytváraní dobrej
atmosféry na našej
škole?
Sviatok našej školy PL 31
Tanec s balónmi MP 79
4.
1.
Ktoré problémy
ma na našej škole
znepokojujú?
Inovovaný školský poriadok
1.
1.
2.
1.
Jeden deň v škole podľa
mojich predstáv – anketa,
inerwiev
Hra na učiteľa – hodina
naopak
3.
1.
Čo môţem urobiť
ja pre vylepšenie
ţivota našej školy
Čo si váţim na
práci učiteľov
našej školy
Vyhodnotenie pr.
Časová rezerva
Uvedomiť si úskalia práce
pedagógov a ich
zodpovednosť.
-tvoriť pravidlá na
vylepšenie vzťahov,
atmosféry
-poznatky z etickej
výchovy 3.ročníka
-chápe nenahraditeľnú
úlohu učiteľov v škole
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Školský vzdelávací program ISCED 2
Predpokladom dosiahnutia cieľov niţšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity a
plynulého prechodu z primárneho na niţšie sekundárne vzdelávanie. Základom niţšieho sekundárneho
vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí ţiakov
a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti ţiakov a ich uplatňovanie v praxi sú
východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií ţiakov. Nevyhnutnou
súčasťou cieľov niţšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u ţiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa
a poskytnúť im príleţitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi moţnosťami, aby
získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom - vyššom sekundárnom vzdelávaní.
Ciele výchovy a vzdelávania
Hlavným cieľom je, aby ţiaci nadobudli :
-
primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné vedomosti a
znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoţivotné učenie sa,
jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,
záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.
Zámermi niţšieho sekundárneho vzdelávania sú tieto očakávania od ţiaka:
- osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,
- mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,
- osvojiť si a vyuţívať efektívne stratégie učenia sa,
- nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,
- mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.
kompetencia (spôsobilosť) k celoţivotnému učeniu sa
-
uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie
a osobného rozvoja,
dokáţe reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní
nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
dokáţe kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky
vyuţívať,
kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové
moţnosti,
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
-
dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií
rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie,
efektívne vyuţíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
-
-
vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, pouţíva odborný jazyk,
dokáţe primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,
chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej
spolupráce, zaloţenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej
zodpovednosti,
kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti
poznávať v oblasti vedy a techniky
pouţíva matematické myslenie na riešenie praktických problémov v kaţdodenných situáciách,
pouţíva matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely,
štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
pouţíva základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umoţní robiť vedecky podloţené úsudky,
pričom vie pouţiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií
-
má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
pouţíva základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
dokáţe vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,
je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,
dokáţe vyuţívať IKT pri vzdelávaní
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
-
uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy zaloţené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,
je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a vyuţívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov,
formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
dokáţe spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvaţovať
úrovne ich rizika,
má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov
kompetencie (spôsobilosti) občianske
-
uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a
ochraňuje princípy demokracie,
vyváţene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k
naplneniu práv iných,
je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného ţivota a zaujímať k
nim stanoviská, aktívne podporuje udrţateľnosť kvality ţivotného prostredia
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
-
dokáţe na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú
samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a
potrebami,
osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť v
tíme, kde dokáţe tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,
-
dokáţe odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné
zmeny v medziosobných vzťahoch
kompetencie (spôsobilosti) pracovné
-
dokáţe si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a
aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, - chápe princípy podnikania a zvaţuje svoje
predpoklady pri jeho budúcom plánovaní,
dokáţe získať a vyuţiť informácie o vzdelávacích a pracovných príleţitostiach
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
-
dokáţe inovovať zauţívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom
dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v kaţdodennom ţivote
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
dokáţe sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích
prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
dokáţe sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a pouţívať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote a v ţivote celej spoločnosti,
cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
Vzdelávacie (obsahové) oblasti a prierezové témy (tematiky)
Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového
vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsah školského vzdelávania tvorí kultúrne dedičstvo –
poznanie, hodnoty, normy, vzorce správania, výkony a komunikáty, ktoré sú vlastné určitej sociálnej skupine.
Prostredníctvom svojej kultúry spoločenstvo odovzdáva svoje chápanie sveta aj svoje skúsenosti ďalším
generáciám. Obsah vzdelávania sa utvára na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z
minulosti a inovácie, ku ktorým dospelo. Obsahom vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje
súčasný vedeckotechnický, hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti, napríklad informačné
a komunikačné technológie, ktoré kaţdý občan potrebuje k ţivotu, k práci, ale aj mimo práce. Patria tam aj
sociokultúrne obsahy osobnostného rozvoja ţiaka, jeho ochrany pred negatívnymi sociálnymi javmi, ochrany
zdravia, prírody atď.
Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. V Štátnom vzdelávacom programe je obsah
vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si môţe do týchto vzdelávacích
oblastí doplniť ďalšie predmety. Obsah niţšieho sekundárneho vzdelávania je rozdelený do 8 vzdelávacích
oblastí, ktoré vychádzajú z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií
I.
Školský učebný plán
7.ročník Školský rok 2010/2011
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Počet hodín
v 7. ročníku
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra/
Anglický jazyk
/
Matematika a práca s
informáciami
Matematika/Informatika
4/1
Príroda a spoločnosť
Biológia/Chémia/Fyzika
2/2/2
Človek a hodnoty
Etická/Náboţenská výchova
1/1
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
Telesná výchova
2
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Človek a svet práce
0,5/0,5
SPOLU
24
CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných
schopností ţiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo vytláčané
tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie.
Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by
sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikačných
kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v
ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby.
Výrazne sa posilnil komunikatívno-záţitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia
obsiahnuť „školskú podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít ţiakov,
ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno - hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými
komunikátmi.
Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami,
čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.
Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopností ţiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho
esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia ţiaka presvedčenie o jedinečnosti a
nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom
procese predstavuje estetické osvojovanie reality.
Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí,
zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia,
počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôleţitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej
výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva
rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú
k prijatiu jeho obsahu.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na
rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom ţivote. Jazyk sa chápe ako znak
národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na
vyjadrovanie citov a pocitov. Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností,
ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú ţivý jazykový základ a
predpoklady pre komunikáciu ţiakov v rámci Európskej únie.
Cudzie jazyky umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne
tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú
podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a
komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch slovenský jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a
cudzích jazykoch pre niţší sekundárny stupeň vzdelávania.
procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú:
-
Počúvanie
Komunikácia (hovorenie) s porozumením
Čítanie
Písanie
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým,
ţe vedie k:
-
-
podpore sebadôvery kaţdého ţiaka,
osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umoţnia vzdelávať sa po celý ich
ţivot a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí,
príprave všetkých ţiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji
demokratickej spoločnosti, pluralizme a kultúrnej otvorenosti,
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých ţiakov,
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráţa historický a kultúrny vývoj národa a
zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôleţitý prostriedok
celoţivotného vzdelávania,
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku, k získavaniu
a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
-
-
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a
nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským záţitkom, k
rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z
umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní,
pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a
spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka,
viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych ústnych i písomných jazykových
prejavov.
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Charakteristika oblasti
Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých a
racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Na tomto stupni sa kladú základy algebry (riešenie
rovníc a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj priestorová geometria, rozširujú sa
ţiacke vedomosti o geometrických útvaroch, ţiaci sa naučia vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov a
povrch a objem priestorových útvarov. Zoznamujú sa s meraním dĺţky obsahu a objemu ako aj meraním
veľkosti uhlov.
Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť analyzovať a
syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k
presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako
všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatiky je viesť ţiakov k pochopeniu
základných pojmov, postupov a techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch.
Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a produktov.
Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním
informačných technológií vo vyučovaní aj iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských
programov a pri riadení školy.
Ciele
Cieľom je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku vo svojom budúcom ţivote. Matematika
má rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v
skupine pri riešení problémov.
Ţiak ju spoznáva ako súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý nástroj pre spoločenský pokrok. Informatika
podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať,
hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi.
Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch,
ktoré slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatiky je viesť ţiakov k
pochopeniu základných pojmov, postupov a techník pouţívaných pri práci s údajmi a informáciami v
počítačových systémoch.
Oblasť tvoria predmety matematika a informatika. Predmet matematika je zameraný na rozvoj
matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament. Vzdelávací obsah predmetu je
rozdelený na päť tematických okruhov, v rámci ktorých sa ţiaci zoznamujú s primeranými elementárnymi
poznatkami a riešeniami praktických úloh.
Sú to: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, Geometria a
meranie, Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, Logika, dôvodenie, dôkazy.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe, čo znamená, ţe matematické poznatky
sú ţiakom prezentované s vyuţitím uţ existujúcich matematických poznatkov ţiakov a skúseností s aplikáciou
uţ osvojených poznatkov.
Pri prezentovaní matematických poznatkov a skúseností sa pozornosť prioritne zameriava na rozvoj
ţiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou ţiakov. V predmete informatika ţiaci sú vedení k
pochopeniu základných pojmov, postupov a techník pouţívaných pri práci s informáciami v počítačových
systémoch.
Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov:
-
informácie okolo nás,
komunikácia prostredníctvom IKT,
postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie,
princípy fungovania IKT,
informačná spoločnosť.
ČLOVEK A PRÍRODA
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním
prírody. V tejto oblasti ţiaci dostávajú príleţitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú vzájomné
premeny, pôsobia na seba a ovplyvňujú sa. Na takomto poznaní je zaloţené aj pochopenie dôleţitosti prírodnej
rovnováhy pre existenciu ţivých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojim činnostným a
bádateľským charakterom vyučovania umoţňujú ţiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných
procesov, a tým si uvedomovať aj uţitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom ţivote.
Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu v tejto oblasti je porozumieť prírodným aspektom
vplývajúcim na ţivot človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie
v nej, získavať informácie o prírode a jej zloţkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných
pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, čím si rozvíjajú zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami,
schémami, obrázkami, náčrtmi. Podstatné je poznanie základných princípov ochrany krajiny a ţivotného
prostredia; a osvojeniu si základných princípov zdravého ţivotného štýlu. Dôleţité je hľadanie zákonitých
súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v
kaţdodennom ţivote a porozumenie ich podstate, čo si vyţaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku
spoluprácu s predmetmi napríklad fyzika, chémia, biológia, geografia a matematika.
Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj
ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má ţiakom
sprostredkovať poznanie, ţe neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a
odhaľovanie jej zákonitostí je moţné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných
odborov s vyuţitím prostriedkov IKT.
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaţí uchovať kontinuitu tradičných hodnôt našej
spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu vlastenectva a národnej hrdosti v
kontexte európanstva a multikulturalizmu. Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť ţiakov s vývojom ľudskej
spoločnosti, s najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do kaţdodenného
ţivota a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Poznanie minulosti
svojho národa ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti
a regiónov sveta a utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania občianskych
kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní.
Ţiaci cez poznanie najbliţšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú základné vedomosti
o svojom najbliţšom spoločenskom prostredí, o miestnej obci, regióne a o ostatných regiónoch Slovenska.
Oboznamujú sa s územím, obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, so svetom detí i dospelých, osvojujú
si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti,. Učia sa orientovať v čase, časových údajoch,
histórii vlastnej rodiny, svojej vlasti i ľudskej spoločnosti. Vedú sa k pochopeniu vlastného miesta a roly v
spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo,
zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti. Vychováva ţiakov k láske k vlasti a súčasne
rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť otvára priestor pre kultivovanie individuálnych a
spoločenských spôsobilostí (kompetencií), učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka
argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok dôleţitých pre vzdelanostnú spoločnosť. Rozvíja
myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity ţiaka.
Výchova a vzdelávanie v oblasti smeruje k vytváraniu kľúčových kompetencií tým, ţe ţiakov vedie k:
-
orientácii v čase a priestore,
získavaniu základných schopností a zručností poznávať historický materiál,
získavaniu základných vedomostí z oblasti historických faktov (svetové a národné dejiny),
pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí,
čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných prostriedkov
pouţívaných v dejepise,
osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spoluţitia,
rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov,
práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku,
porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek,
porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov,
schém a diagramov ako prostriedkov geografie,
rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov,
zvládnutiu beţných situácií v osobnom i občianskom ţivote,
nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti,
získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom ţivote Slovenskej republiky i vo svete,
pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu protiprávneho konania a
uvedomeniu si jeho dôsledkov,
kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, úcte k vlastnému národu i k iným národom a
národnostiam,
pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboţenských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev,
budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia a občianska náuka,
aj keď témy sa nachádzajú aj v ďalších predmetoch v iných oblastiach.postojov a ich obhajovaniu,
UMENIE A KULTÚRA
Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na ďalšie rozvíjanie
ţiakových kreatívnych vyjadrovacích schopností prostredníctvom vybraných vyjadrovacích prostriedkov
výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry, filmu, elektronických médií. Toto vyjadrovanie je chápané
vo vzťahoch k dramatickým aj literárnym vyjadrovacím prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v
rámci spoločných tém a medzipredmetových väzieb aj s predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí.
Dôleţitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta súčasného
umenia v ţivote ţiaka a aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie schopnosti porozumieť iným kultúram.
Vzdelávacia oblasť rozvíja ţiakovo povedomie vlastných vkusových postojov, kultúrno-historické vedomie,
rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a iných kultúr. Ţiak sa učí vyuţívať základné
kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboţenstvo,
šport), rozumieť ich súvislostiam a úlohe vo svojom ţivote a v ţivote spoločnosti.
Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné tendencie a štýly, vyjadrovacie
prostriedky, základné kompozičné princípy; opisovať svoje estetické záţitky z vnímania umeleckých diel,
chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v kaţdodennom ţivote, chápať význam umenia v
ţivote jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo a jeho aktualizované formy (na
úrovni sociálnej skupiny, regiónu, národa a štátu, európskej kultúrnej oblasti), zoznamuje sa s kultúrou iných
národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok a učí sa chápať súčasnú umeleckú tvorbu a
prejavy kultúry. Ţiak spoznáva typické umelecké a kultúrne prejavy ťaţiskových epoch vývoja kultúry,
vybrané typické diela a autorov svetového a slovenského umenia.
Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej kultúrnej ponuke,
k móde, masovej kultúre, subkultúram, poklesnutým formám vyjadrovania; rozvoj kritického myslenia vo
vzťahu k mediálnej produkcii a k iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa ţiakove interkultúrne
kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. V rámci niţšieho sekundárneho
vzdelávania si ţiaci osvojujú základy viacerých umeleckých druhov, zoznamujú sa s moţnými prienikmi a
špecifikami, ich miestom v kultúre a postupne sa rozvíja ich komplexné vnímanie umenia a kultúry v
súvislostiach súčasných kultúrnych procesov a aktuálnych problémov.
Ţiak si rozvíja poznanie zákonitostí etikety, schopnosti spolupracovať a kultúrne komunikovať na
základe pravidiel etikety. V cieľoch (aj v odporúčaných metódach) oblasť rešpektuje cyklus učenia, v ktorom
sa kombinuje skúsenosť postavená na osobnom záţitku, reflexia skúsenosti, aktívne odskúšanie svojich
poznatkov aţ po ďalší rozvoj skúsenosti a jej komunikáciu.
Vzdelávacia oblasť sa člení na učebné predmety: výtvarná výchova, hudobná výchova (5. – 7. roč.)
a výchova umením (8. - 9. roč.) V školskom programe je moţné zaviesť aj predmet dramatická výchova.
Absolvovaním tejto vzdelávacej oblasti ţiak by mal:
-
-
mať povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické vedomie,
rozvíjať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť,
získať schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych
médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, písaného a hovoreného slova, výtvarných
prostriedkov, elektronických médií,
vyuţívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu,
rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboţenstvo, šport a i.), rozumieť ich úlohe v ţivote
jednotlivca a spoločnosti,
rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať svoje estetické záţitky z vnímania umeleckých diel,
chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v kaţdodennom ţivote,
chápať význam umenia v ţivote jednotlivca a spoločnosti a v kultúre,
chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok,
-
porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,
zaujímať sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamovať sa s kultúrou iných
národov a regiónov,
získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom dedičstve, vedieť ich
spracovať a kriticky vyhodnocovať,
získať vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície,
váţiť si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych svetových kultúr,
rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr,
poznať zákonitosti etikety, vedieť kultúrne komunikovať na základe pravidiel etikety,
zaujímať zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram,
uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym procesom,
mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr.
ČLOVEK A HODNOTY
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a sociálneho
rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej orientácie tak, aby raz ako
dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské spoločenstvo. Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s
vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a
národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním
informácií o morálnych zásadách, ale záţitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu
(zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje
mladých ľudí pre ţivot v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných
vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných vzdelávacích
predmetoch etická výchova alebo náboţenská výchova. Učebné osnovy náboţenskej výchovy budú
predmetom schvaľovania Konferencie biskupov Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom. Povinne voliteľný
vzdelávací predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráţa v
morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov
a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia,
pozitívne hodnotenie iných), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch
správania a učenia. Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské
myslenie, svedomie, náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského myslenia a
integrálnej súčasti identity človeka.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí ţiakov a vedie ich k:
-
sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla
spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania primeraného veku
spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov
zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem
rozvíjaniu sociálnych zručností
formovaniu spoločenstva ţiakov
rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty ţivota a noriem pre konanie
človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery cirkvi
oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá a napomáhaniu
prostredníctvom uvaţovania rozumom zdôvodniť vieru
-
prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboţenstvám, k svetonázorom a
ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam druhých
motivácii k osobnému náboţenskému ţivotu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti.
ČLOVEK A SVET PRÁCE
Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom je pripraviť
ţiakov na ţivot v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce (napr. aby dokázali
dodrţiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať sa na zmenené pracovné podmienky).
Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby ţiaci dokázali pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen
z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií ţiakov tým, ţe vede
ţiakov k:
-
-
-
-
pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii
a plánovaniu práce a k pouţívaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v beţnom
ţivote,
vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri
pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku, - autentickému a
objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo
vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému prostrediu,
chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu
podnikateľského myslenia,
orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu
potrebných poznatkov a zručností významných pre moţnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného
profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú orientáciu,
k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov.
ZDRAVIE A POHYB
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoţivotnej
starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz v tejto vzdelávacej oblasti je
kladený na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom ţivota. Pohyb a zdravý spôsob ţivota sa
objavuje v cieľoch viacerých predmetov, napríklad telesnej a športovej výchovy a biológie, etickej výchovy,
techniky a sveta práce. Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti a praktické skúsenosti
vedúce k rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti ţiaka, k získaniu základov
športov a ich vyuţívaniu s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre vlastného pohybového reţimu.
Najdôleţitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti ako nevyhnutného
základu zdravého ţivotného štýlu. Vzdelávacia oblasť je výrazne spojená so zdravím, zdravým ţivotným
štýlom, pohybovou a športovou činnosťou nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Základné
poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej ţivotospráve, športovej
činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky sú v predmete
telesná a športová výchova rozdelené do štyroch modulov - zdravie a jeho poruchy, zdravý ţivotný štýl,
zdatnosť a pohybová výkonnosť, športové činnosti pohybového reţimu.
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umoţniť ţiakom osvojiť si, zdokonaľovať a
upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, rozvíjať
kondičné a koordinačné schopnosti, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom
vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej
výchove a športu s ohľadom na záujmy ţiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého
ţivotného štýlu a predpokladu schopnosti celoţivotnej starostlivosti o vlastné zdravie.
Ţiaci končiaci základnú školu by mali mať vytvorenú predstavu o význame telesnej a športovej
aktivity pri upevňovaní zdravia, mali by poznať účinok vykonávaných cvičení na organizmus. Mali by
samostatne prejavovať záujem o pohybové činnosti, mať zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v
súlade s ich pohybovými predpokladmi, mať osvojené pohybové činnosti, z ktorých si dokáţu vytvoriť
pohybové programy pre vlastnú potrebu.
PRIEREZOVÉ TÉMY (TEMATIKY)
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú cez
vzdelávacie oblasti. Prierezové témy (tematiky) je moţné realizovať viacerými formami – ako integrovanú
súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných predmetov, ako samostatný učebný
predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii školy), vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín,
ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívna forma kurzu.
Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je pouţívanie aktivizujúcich, interaktívnych
učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej témy je v kompetencii kaţdej školy. Na úrovni
niţšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program tieto prierezové tematiky:
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
MEDIÁLNA VÝCHOVA
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA
VÝCHOVA K MANŢELSTVU A RODIČOVSTVU
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne
prostredie, kde po stáročia spolunaţívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboţenského a kultúrneho
pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré
sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr
na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.
Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunaţívanie rôznych
skupín obyvateľov, ale vţdy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v
rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Ţiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz
častejšie v osobnom aj verejnom ţivote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú
dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr.
Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a
podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je
preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr
a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a
prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby
škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci ţiaci rovnakú príleţitosť
rozvíjať svoj potenciál.
Ţiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú
tieto kultúry ako rovnocenné a dokáţe s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.
Multikultúrnu výchovu moţno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky
multikultúrnej výchovy však moţno v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov
rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.
MEDIÁLNA VÝCHOVA
Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť:
-
-
schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich
produktmi,
spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne vyuţívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť
ţiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v
ňom orientovali a selektovane vyuţívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje
funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),
schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií.
schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne
formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tieţ ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne
vplyvy na svoju osobnosť a snaţiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál ţiakov, poskytuje ţiakom
základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot. Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj ţiakov, ale aj
rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú.
Cieľom je rozvíjať u ţiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a
s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie, naučiť ţiakov
uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať ţiakom získavať a
udrţať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre
ţivot a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu
šikanovania, agresivity, uţívania návykových látok).
Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy
aktuálne potreby ţiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných
cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych
metód. Najvhodnejšia je forma kurzu.
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Problém zachovania ţivota na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto prierezovej témy je
prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť
chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím na základe poznania
zákonov, ktorými sa riadi ţivot na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a
vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi
problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;
-
rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre kaţdodenné konanie a postoje človeka k ţivotnému
prostrediu,
rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe ţivotného prostredia na miestnej, regionálnej a
medzinárodnej úrovni,
pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie
individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,
vedieť hodnotiť objektívnosť a závaţnosť informácií o stave ţivotného prostredia a komunikovať o
nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,
vyuţívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií,
ako aj pri prezentácii vlastnej práce.
V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:
-
vnímať ţivot ako najvyššiu hodnotu,
pochopiť význam udrţateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej
spoločnosti,
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich prostrediu,
podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane ţivotného prostredia prostredníctvom praktickej
výučby,
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k vnímaniu estetických
hodnôt prostredia,
schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,
prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k ţivotnému
prostrediu,
rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.
OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA
Ochrana ţivota a zdravia (OŢZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom jednotlivých
učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Ochrana
ţivota človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti ţiakov zamerané na ochranu ţivota a
zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môţu vzniknúť vplyvom
nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Snahou je pripraviť kaţdého jednotlivca na
ţivot v prostredí, v ktorom sa nachádza.
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a
pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a
ekologických havárií, dopravnými nehodami, ţivelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň
napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči
občanom nášho štátu.
U ţiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a ţivota, tieţ zdravia a
ţivota iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť ţiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im
osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia
zdravia a ţivota. Rozvinúť morálne vlastnosti ţiakov, tvoriace základ vlasteneckého a árodného cítenia.
Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a
psychickú záťaţ náročných ţivotných situácií.
Prierezová téma sa realizuje obsahom:
-
riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,
-
zdravotná príprava,
pohyb a pobyt v prírode.
1. Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi potrebami
a/ Ţiaci so zdravotným znevýhodnením
Našu školu v súčasnosti nenavštevujú ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ale sme otvorení ich prijať kedykoľvek, vytvorením vhodných bezbarierových priestorov
a podmienok.
b/ Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
V tomto školskom roku máme na ročníkoch 1 - 4 troch začlenených ţiakov v rámci príslušnej
triedy, pre ktorých učitelia podľa odporúčania špeciálneho pedagóga vypracuvávajú jednotlivých
predmetov individuálne učebné plány odsúhlasené rodičmi. Sú to ţiaci zo sociálne znevýhodného
prostredia. Náš program pre všetky deti zo sociálne znevýhodného prostredia sa zakladá na
rovnoprávnosti všetkých ţiakov. Ţiaci nepociťujú ţiadne rozdiely v prístupe učiteľov, podmienky sú
pre všetkých ţiakov vytvorené rovnako. Ţiaci, ktorí sú v hmotnej núdzi dostávajú od štátu učebné
pomôcky, finančnú výpomoc za vzornú dochádzku a obed za 1 euro. Po koncoročnom hodnotení
ţiakov učitelia prihliadajú na podmienky v príprave na vyučovanie v rodinnom prostredí.
c) Ţiaci s nadaním:
Na našej škole , sa len ojedinelé vyskytuje ţiak s výrazným nadaním. Učitelia sa mu v rámci
vyučovania venujú individuálne. Podporujú jeho aktivity, usmerňujú ho, rozširujú jeho talent aj v
mimovyučovacom procese, v rámci krúţkovej činnosti. Pripravujú ho na súťaţe.
II.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie ţiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
4. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce ţiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom
spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké
sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať
pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a
spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia
nerozdeľovali ţiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení ţiakov s IVP sa bude brať do úvahy
moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie
spôsobilosti od hodnotenia správania.
5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na
základe:
- Pozorovania (hospitácie)
- Rozhovoru
- Výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy
zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší stupeň
školy a pod)
- Sledovania pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
- Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
- Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy.
- Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyţaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené
hodiny“).
- Hodnotenia učiteľov ţiakmi
6. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom,
ako zvládajú poţiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele,
ktoré sú na ţiakov kladené v ŠkVP.
Dôraz je kladený na dve veci:
-
konštatovanie úrovne stavu
zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
-
Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôleţitosti.
Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Monitorujeme pravidelne:
-
Podmienky na vzdelanie
Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
Prostredie – klíma školy
Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
Úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Výsledky vzdelávania
Riadenie školy
Úroveň výsledkov práce školy
Kritériom pre nás je:
- Spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov
- Kvalita výsledkov
- Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
- Dotazníky pre ţiakov a rodičov
- Dotazníky pre absolventov školy
- Analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach
Príloha č. 2 Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov:
I.
Matematika 7. ročník
Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval
Európsky parlament :
„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na riešenie rôznych
problémov v kaţdodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na
postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a
ochotu pouţívať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce,
modely, diagramy, grafy, tabuľky).“
„Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach,
základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a
povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na
uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v kaţdodennom kontexte doma a v práci a na
chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, komunikovať
v matematickom jazyku a pouţívať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je zaloţený na
rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“
Ciele učebného predmetu
Cieľom matematiky je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku vo svojom budúcom ţivote.
Matematika má rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a
spolupracovať v skupine pri riešení problému.
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umoţniť ţiakom, aby získavali nové vedomosti
špirálovite a s mnoţstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom. Matematika
má u ţiakov rozvíjať schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického
myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.
Ţiak by mal vedieť vyuţívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie
by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností matematizáciou
reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Témy, prostredníctvom, ktorých rozvíjame kompetencie,
obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických
poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania ţiakov, z ich skúseností s aplikáciou uţ
osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj ţiackych schopností, predovšetkým
väčšou aktivizáciou ţiakov.
Vzdelávací obsah predmetu je v 7.ročníku rozdelený na päť tematických okruhov.
Základné učivo :
I. Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla
II. Percentá
III. Objem a povrch kvádra a kocky
IV. Pomer. Priama a nepriama úmernosť
V. Kombinatorika – riešenie úloh
Témy rozširujúceho učiva :
Aplikačná matematika – riešenie kontextových a podnetových úloh
V tematickom okruhu Zlomky, počtové výkony so zlomkami, racionálne čísla si ţiaci osvoja a
upevnia algoritmy počtových výkonov v tomto číselnom obore. Sčitujú, odčitujú, násobia a delia spamäti,
písomne a na kalkulačke. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.
V tematickom okruhu Percentá sa ţiaci zoznámia s novými pojmami ako sú percento, promile, percentová
časť, počet percent, základ. Ţiaci skúmajú a objavujú vzťahy medzi zlomkom, desatinným číslom
a percentami ( promile ). Naučia sa znázorniť časť celku a počet percent vhodným diagramom. V závere témy
ţiaci aplikujú svoje vedomosti o percentách v riešení slovných úloh a podnetových úloh z oblasti
bankovníctva a finančníctva.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania ţiakov 7. ročníka je tematický celok Objem a povrch
kvádra a kocky. Daná téma rozvíja priestorovú predstavivosť ţiakov, rozšíri vedomosti ţiakov o priestorových
telesách, meracích nástrojoch a meracích jednotkách. Vyţaduje poznať sieť kvádra a kocky vo viacerých
podobách, vedieť objaviť v praxi predmety tvaru kvádra a kocky. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti vie ţiak
aktívne pouţiť v riešení praktických slovných úloh. Rozvíja u ţiakov predstavivosť – schopnosť analyzovať
útvary zloţené z kvádrov a kociek a tvorivosť – podporovať vlastné metódy a stratégie riešenia pri výpočte
povrchu a objemu zloţených útvarov.
Pomer, priama a nepriama úmernosť rozširuje vedomosti ţiakov o pojmy pomer, postupný pomer,
prevrátený pomer, zmena hodnoty v danom pomere, rozdelenie hodnoty v danom pomere, priama a nepriama
úmernosť, mierka mapy a plánu. Kladie sa dôraz na aplikáciu získaných vedomostí v úlohách z reálneho
ţivota, hľadanie súvislostí medzi matematickými poznatkami a reáliami.
Tematický okruh Kombinatorika – riešenie úloh vedie ţiakov k získavaniu a prehlbovaniu skúseností
s organizáciou konkrétnych súborov prvkov podľa ľubovoľného a podľa vopred určeného kritéria. Stimuluje
kombinatorické a kritické myslenie ţiakov. Učí ţiakov analyzovať úlohu z hľadiska stratégie riešenia, nájsť
optimálny spôsob zápisu riešenia. Súčasťou tohto okruhu je propedeutika variácií a permutácií s opakovaním
a bez opakovania.
Aplikačná matematika je zameraná na riešenie kontextových a podnetových úloh podobných úlohám,
ktorými overuje matematickú gramotnosť medzinárodná štúdia OECD PISA. Dáva priestor o kreatívne
doplnenie obsahu vzdelávania v predmete matematika, o vlastné úlohy, o nápady a postupy riešení aj
s vyuţitím dostupných IKT. Rozvíja logické a kritické myslenie ţiakov, schopnosť riešiť problémy, posúdiť
správnosť záverov a tvrdení a vedieť sa v určitých situáciách rozhodovať. Prostredníctvom riešenia úloh
zameraných na rozvoj matematických kompetencií na úrovni prepojenia a reflexie aktivizuje u ţiakov ich
schopnosť pouţiť nadobudnuté vedomosti pri formulovaní, pri riešení a interpretácii rôznych reálnych
problémov.
Prepojenie s inými predmetmi : informatická výchova, biológia, geografia, geológia,
slovenský jazyk, dopravná výchova
Prierezové témy : environmentálna výchova, protidrogová výchova, výchova k manţelstvu a
rodičovstvu, výchova proti intolerancii, mediálna výchova
Poţiadavky na výstup.
Štandard kompetencií, ktoré má ţiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať:
Zlomok. Operácie so zlomkami. Racionálne čísla.
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
- pouţíva racionálne čísla pri opise reálnej situácie číta, zapisuje a porovnáva racionálne čísla,
zaokrúhľuje racionálne čísla, pouţíva, zapisuje a číta vzťah rovnosti a nerovnosti zobrazí
racionálne čísla na číselnej osi vykonáva spamäti aj písomne základné počtové výkony
zaokrúhľuje čísla, vykonáva odhady a kontroluje správnosť výsledkov počtových
výkonov vie riešiť jednoduché úlohy z praktického ţivota pozná a funkčne vyuţíva rôzne
spôsoby kvantitatívneho vyjadrenie celok – časť ( prirodzeným číslom, zlomkom, desatinným
číslom ), rieši kontextové a aplikačné úlohy
Dosiahnuté postoje
- na čísla sa pozerá, ako na prostriedky objektívneho poznania reality smelšie kvantifikuje
realitu okolo seba prostredníctvom moţnosti kontroly výpočtov spolieha sa na počtovými
výkonmi zistené výsledky
Percentá
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
- pouţíva percentá pri opise reálnej situácie vykonáva spamäti aj písomne základné počtové
výkony s percentami v úlohách vie rozlíšiť, pomenovať a vypočítať počet percent, percentovú
časť, základ. Pozná vzťah medzi zlomkami, desatinnými číslami a percentami ( promile ) a vie
ho prakticky vyuţiť pri riešení úloh
Dosiahnuté postoje
- na čísla sa pozerá, ako na prostriedky objektívneho poznania reality získava istotu
v kvantifikovaní reality okolo seba prostredníctvom moţnosti kontroly výpočtov spolieha sa
na počtovými výkonmi zistené výsledky prostredníctvom veličín vystupujúcich pri výpočte
percent, získava pocit, ţe poznáva realitu z inej strany vie čítať údaje z diagramov a grafov
a zapísať znázornenú časť celku percentom a počtom promile a opačne vie riešiť primerané
slovné úlohy z oblasti bankovníctva a finančníctva
Objem a povrch kvádra a kocky
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
- pochopiť význam pojmov objem a povrch a vedieť ich popísať vlastnými slovami
- pochopiť význam jednotky objemu, poznať jednotky objemu, vedieť ich pouţívať a navzájom
premieňať
- pochopiť význam jednotky povrchu, poznať jednotky povrchu, vedieť ich pouţívať
a navzájom premieňať
- poznať sieť kvádra a kocky vo viacerých podobách
- vedieť narysovať obraz kvádra a kocky vo voľnom rovnobeţnom premietaní
- v úlohách vie prakticky aplikovať získané vedomosti
- vedieť vo svojom okolí objaviť predmety tvaru kocky a kvádra a telies zloţených z kvádrov
a kociek
Dosiahnuté postoje
- dokáţe objavovať vo svojom okolí priestorové telesá v praxi vie rozlíšiť pojmy objem
a povrch telesa experimentuje, ochotne pouţíva odhad aktívne sa podieľa na rozvíjaní vlastnej
priestorovej predstavivosti ochotne robí náčrty, vyuţíva svoje vedomosti pri riešení úloh
z praxe
Pomer. Priama a nepriama úmernosť
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
- rieši modelovaním a výpočtom situácie vyjadrené pomerom, pracuje s mierkou máp a plánov
pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne pouţívať aj pri praktických
meraniach.
- zostavuje tabuľky priamej a nepriamej úmernosti, dopĺňa chýbajúce údaje na základe
objaveného pravidla
- objavuje a rieši úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť
- hľadá súvislosti medzi nadobudnutými vedomosťami a realitou
Dosiahnuté postoje
- je si vedomý toho, ţe pomer a mierka sú veľmi blízke dennému ţivotu získava pozitívny
vzťah k tvorivému prístupu k údajom získava istotu a kladný vzťah k vyuţívaniu priamej
a nepriamej úmernosti pri riešení beţných úloh zo ţivota vytvára si náklonnosť k vyuţívaniu
grafických prostriedkov na vyjadrenie kvantitatívnych súvislostí
Kombinatorika – riešenie úloh
Kompetencie, ktoré má ţiak získať:
- prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych
súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria
- vie z daného počtu prvkov vybrať skupinu s určitým počtom prvkov podľa určeného pravidla
a vypočítať počet moţností výberu
- vie pouţiť vhodnú stratégiu na zistenie všetkých riešení a efektívny spôsob zápisu všetkých
moţných riešení daného problému
- získa skúsenosť s prácou a organizáciou v konkrétnych súboroch predmetov.
- Riešiť rôzne, primerané a jednoduché kombinatorické úlohy.
Dosiahnuté postoje
- iný spôsob vnímania okolitej skutočnosti uspokojenie nad ovládaním ďalšieho prostriedku
riešenia úloh uspokojenie nad novým pohľadom na realitu spokojnosť nad novou moţnosťou
zachytávania kvantifikácie reality sebavedomie pri riešení praktických úloh.
Aplikačná matematika
Kompetencie, ktoré má ţiak získať :
- matematické myslenie, matematická argumentácia
- vymedzenie problému, modelovanie, komunikácia
- numerácia, práca s dátami, zobrazovanie
- objektívnejšie a kritickejšie zhodnotenie informácií, ich tvorivé spracovanie a praktické
vyuţívanie
- kvalitnejšia verbálna a písomná interpretácia problémov a výsledkov riešenia
-
rešpektovanie názorov jednotlivcov v tíme, uplatnenie rôznych foriem komunikácie, efektívna
spolupráca v tíme
formulovanie vlastných záverov, argumentácia, zdôvodňovanie a obhajoba svojich výsledkov
Dosiahnuté postoje :
- uplatnenie rôznych stratégií a prístupov v učení sa uvedomenie si potreby samostatného
učenia sa uvedomenie si pouţiteľnosti vedomostí z matematiky na príkladoch z reálneho
ţivota účinnejšie vyuţívanie dostupných foriem komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní
informácií získaných z kontextových a podnetových úloh rôzneho typu
Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
Na dosiahnutie vytýčených cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné pouţívať aktivizujúce
vyučovacie metódy, a to najmä samostatnú prácu ţiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem
samostatnej práce je nevyhnutné, aby ţiaci objavovali nové poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou.
Vo výchovno – vzdelávacom procese sa musíme snaţiť v čo najväčšej miere redukovať zabehnutú koncepciu
transmisívnej výuky a zamerať sa na efektívne vyuţite metód kooperatívneho, problémového,
konštruktivistického vyučovania, prvky daltonskej školy a pod.
Vo vzťahu k individuálnemu rozvoju ţiakov treba zadávať úlohy s postupne narastajúcou
obtiaţnosťou, čo pre učiteľa znamená, ţe individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností
jednotlivých ţiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy.
Pri vyučovaní treba dbať na priebeţné opakovanie a precvičovanie učiva. Účinnou formou na rýchle
zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce /testy/, ktoré budeme spravidla zaraďovať na začiatok
vyučovacej hodiny. V procese opakovania a precvičovania získaných vedomostí budeme častejšie tieţ
vyuţívať prostriedky IKT / riešenie Hot potatoes testov, i-testov v programoch Word a Excel v rámci
vyučovacích hodín, formou domácich úloh/.
Ţiakov s hlbším záujmom o matematiku zapojíme do matematických súťaţí, ako napr. Matematická
olympiáda, Pytagoriáda, Klokan, Expert a iné.
Neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu k ţiakom bude starostlivosť o zaostávajúcich a
integrovaných ţiakov. U týchto ţiakov je nevyhnutné individuálnym prístupom doplniť osvojenie si
základných pojmov a vedomostí. Na zvládnutie numerických zručností u týchto ţiakov výrazne pomáhajú
kalkulačky.
6. Učebné zdroje
Ondrej Šedivý a kol. : Matematika pre 6. ročník základných škôl, 1.časť
Ondrej Šedivý a kol. : Matematika pre 7. ročník základných škôl, 1. časť
Ondrej Šedivý a kol. : Matematika pre 7. ročník základných škôl, 2. časť
Bálint, Ľ. – Kuzma, J. : Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti ţiakov 2.stupňa
základných škôl
Kubáček, Z. a kol.: Matematika a svet okolo nás – Zbierka úloh
www.statpedu.sk
www.tauris.cz/netradicni-ulohy-matematicka-gramotnost-v-mezinarodnim-vyzkumu-pisa
www.dobrenapady.sk
www.zborovna.sk
www.hlavolamy.sk
7. Hodnotenie predmetu
Matematika má viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k
aktivite na vyučovaní a k racionálnemu, samostatnému učeniu sa.
Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, ako je samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húţevnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie,
dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh.
V predmete matematika je potrebné, aby ţiak vedel vyuţívať nápaditosť, intuíciu, pochopil pojmy
a dával ich do vzťahov, vedel pouţívať základné matematické operácie, kombinatorické poznatky, vedel
evidovať, experimentovať, konštruovať, odhadovať, zovšeobecňovať, mal predstavivosť, vedel riešiť slovné
úlohy, úlohy geometrického charakteru, pouţitím kalkulačky by si mal uľahčiť niektoré namáhavé výpočty
a sústrediť sa na podstatu riešeného problému. Matematika sa podieľa na rozvíjaní schopností ţiakov
pouţívať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloţenie a prezentáciu informácií.
V neposlednom rade treba na hodinách matematiky klásť dôraz na čítanie s porozumením, bez ktorého
by vzdelávací proces nebol efektívny.
M
T
H
1.
1
2
1
Desatinné čísla –
9hod
Desatinné číslo – rád
číslice v jeho zápise.
Zobrazenie
desatinného čísla na
číselnej osi
Porovnávanie,
usporiadanie
a zaokrúhľovanie
desatinných čísel
Sčítanie a odčítanie
desatinných čísel
Desatinné číslo, celá
a desatinná časť
desatinného čísla,
desatinná čiarka,
desatiny, stotiny,
tisíciny, rád číslice v
desatinnom čísle,
číselná os
Znaky =, <, >,
zaokrúhľovanie nadol
a nahor na ...
Sčítanec, súčet,
menšenec, menšiteľ,
rozdiel, celá časť,
desatinná časť,
desatinná čiarka
Činiteľ, súčin,
desatinná čiarka,
Násobenie
desatinných čísel
2
Delenie desatinných
čísel prirodzeným
číslom, desatinným
číslom
Delenec, deliteľ,
podiel, neúplný podiel,
zvyšok, perióda,
periodické desatinné
čísla
Riešenie
jednoduchých
slovných úloh
v obore desatinných
čísel, aritmetický
priemer
aritmetický priemer,
delenie desatinného
čísla číslom
prirodzeným
2
3.
Obsahový štandard
1
IX.
2.
Tematický celok /
Téma
Opakovanie
vedomostí zo
6.ročníla – 24hod
2
2
Obsah štvorca
a obdĺţnika – 5hod
Premena jednotiek
dĺţky a obsahu
Obvod a obsah
štvorca a obdĺţnika
Na základe skúseností
s násobením a delením
desatinného čísla
číslami 10, 100, 1000
premieňať jednotky
dĺţky a obsahu
Obsah, výmera,
plocha, jednotky
obsahu, m2, dm2, cm2,,
Výkonový štandard
Vedieť čítať a zapisovať
desatinné čísla a určiť rád
číslice v zápise desatinného
čísla. Vedieť uviesť
príklady pouţitia
desatinných čísel v beţnom
ţivote. Zobraziť desatinné
číslo na číselnej osi.
Vedieť porovnávať,
usporiadať vzostupne
a zostupne, zaokrúhľovať
desatinné číslo na celé
číslo, na desatiny, stotiny,...
Sčítať, odčítať kladné
desatinné čísla písomne
a pomocou kalkulačky
Jednoduchšie výpočty – typ
„cena tovaru“ – aj spamäti
Vedieť násobiť kladné
desatinné čísla prirodzeným
číslom, desatinným číslom.
Vedieť písomne a na
kalkulačke deliť desatinné
číslo prirodzeným číslom,
desatinným číslom, správne
určiť zvyšok
Vedieť určiť periódu
a správne ju označiť v
zápise desatinného čísla
Vedieť pouţiť nadobudnuté
vedomosti a zručnosti
v obore desatinných čísel
pri riešení úloh z reálneho
ţivota
Vedieť vypočítať v praxi
z dostupných hodnôt
hodnotu aritmetického
priemeru
Poznámky
EV
PdV
Vedieť vyuţiť vlastnosti
počtových operácií
s desatinnými číslami pri
premene jednotiek dĺţky
a obsahu
VMR
Vedieť vypočítať obvod
a obsah štvorca a obdĺţnika
v rôznych jednotkách.
mm2, km2, ár, hektár
1
4.
2
1
1.
Výpočet obvodov
a obsahov obrazcov
zloţených zo
štvorcov
a obdĺţnikov
Deliteľnosť
prirodzených čísel –
6hod
Kritériá deliteľnosti
Prvočísla a zloţené
čísla, rozklad čísel na
súčin prvočísel
2
Najmenší spoločný
násobok, najväčší
spoločný deliteľ
1
Slovné úlohy
2
Uhol, operácie
s uhlami – 4hod
Uhol a jeho veľkosť
X.
1
1
Susedné uhly,
vrcholové uhly
Trojuholník –
Násobok, deliteľ,
párne a nepárne čísla,
ciferný súčet, posledné
dvojčíslie
Prvočíslo, zloţené
číslo
Algoritmizácia
výpočtu n a D
pomocou rozkladu na
súčin prvočísel,
súdeliteľné
a nesúdeliteľné čísla
Vypočítať stranu a obvod
štvorca, ak poznáme obsah,
vypočítať stranu a obvod
obdĺţnika, ak poznáme
obsah a jednu zo strán
obdĺţnika
Aplikovať poznatky
o štvorci a obdĺţniku pri
riešení úloh na obvod
a obsah zloţených
geometrických útvarov zo
štvorca a obdĺţnika.
Analyzovať a riešiť
jednoduché slovné úlohy
z reálneho ţivota.
Vedieť rozhodnúť o danom
čísle, či je deliteľné bez
zvyšku číslami 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 12, 15, 100
Vedieť odlíšiť prvočíslo od
zloţeného čísla
Vedieť rozloţiť zloţené
číslo na súčin prvočísel
Vedieť vypočítať
rozkladom na súčin
prvočísel n a D dvoch
a viacerých prirodzených
čísel
EV
IV
Vie pouţiť vedomosti
v riešení praktických
slovných úloh
Uhol, ramená uhla,
vrchol uhla, veľkosť
uhla, stupeň, minúta,
uhlomer
Ostrý, pravý, tupý,
priamy uhol, uhol
väčší ako priamy, plný
uhol
Spoločné rameno,
spoločný vrchol uhla,
opačné polpriamky,
súčet a rozdiel uhlov
v stupňoch a minútach
Súčet vnútorných
Vedieť narysovať uhol
danej veľkosti pomocou
uhlomera.
Vedieť odmerať veľkosť
uhla s presnosťou na
stupne.
Vedieť premeniť stupne na
minúty a naopak
Rozlišovať uhly podľa
veľkosti : ostrý, pravý,
tupý, priamy, väčší ako
priamy, plný uhol
Vedieť rozlíšiť susedný
a vrcholový uhol, poznať
vlastnosti susedných
a vrcholových uhlov,
vedieť vypočítať veľkosť
vrcholového a susedného
uhla v stupňoch a minútach
v jednoduchých
geometrických úlohách.
Vypočítať veľkosť tretieho
EV
vonkajšie a vnútorné
uhly trojuholníka
2
1
1
X.
3
3.
2
2
1
uhlov trojuholníka.
Súčet vonkajšieho
a vnútorného uhla
trojuholníka pri tom
istom vrchole
Pravouhlý, tupouhlý,
ostrouhlý trojuholník
vnútorného uhla
trojuholníka, ak poznáme
dva vnútorné uhly
Vypočítať veľkosť
vnútorných uhlov
trojuholníka, ak poznáme
vonkajšie uhly a naopak.
Pomenovať trojuholník
podľa veľkosti vnútorných
uhlov
Zlomok ako časť z
celku, zlomok ako
číslo, zlomková čiara,
čitateľ a menovateľ
zlomku
Správne chápať, čítať a
zapisovať zlomok.
Rozumieť pojmom:
zlomok, zlomková čiara,
čitateľ, menovateľ,
Vedieť kedy sa zlomok
rovná jednej celej, kedy sa
rovná nule a kedy nemá
zmysel.
Vedieť v rámci toho istého
celku uviesť príklad
rovnakého zlomku v inom
tvare.
Vedieť krátiť zlomok (
krátením upraviť aj na
základný tvar ) a rozširovať
zlomok
Previesť a zapísať zlomok
v tvare desatinného čísla
a naopak
Vedieť znázorniť zlomok
na číselnej osi
Chápať, ţe kaţdé
racionálne číslo môţeme
vyjadriť nekonečným
mnoţstvom zlomkov
Vedieť porovnať a
usporiadať zlomky a
výsledok porovnávania
zapísať znakmi >, <, = (aj
spamäti).
Vstupný test
Zlomky. Počtové
výkony so zlomkami.
Racionálne čísla –
26hod
Zlomok, znázornenie
zlomkovej časti
celku
Rovnosť zlomkov
pre ten istý celok, ich
krátenie a
rozširovanie
Vzťah medzi
zlomkom
a desatinným číslom
Znázornenie
zlomkov na číselnej
osi
Porovnávanie
a usporiadanie
zlomkov
Sčitovanie
a odčítavanie
zlomkov s rovnakým
menovateľom
Sčitovanie
Rovnosť zlomkov,
krátenie
(zjednodušovanie),
rozširovanie, základný
tvar zlomku
Zlomok, desatinné
číslo, desatinný
zlomok
Prirodzené čísla,
desatinné čísla,
racionálne čísla
Porovnávanie zlomkov
s rovnakými
menovateľmi,
s rovnakými čitateľmi,
s rôznymi čitateľmi
i menovateľmi, úprava
zlomkov na rovnakého
menovateľa, kríţové
pravidlo , usporiadanie
vzostupné a zostupné
Sčitovanie zlomkov,
odčítavanie zlomkov,
rovnaký a rôzny
menovateľ zlomkov
Vedieť sčítať a odčítať
zlomky s rovnakými
menovateľmi.
Vedieť sčítať a odčítať
EV
IV
4.
3
a odčítavanie
zlomkov s rôznymi
menovateľmi
Spoločný menovateľ,
spoločný násobok,
kríţové pravidlo
Zmiešané čísla
1
1.
2.
1
Zmiešané čísla
2
Násobenie a delenie
zlomkov
2
Násobenie a delenie
zlomkov
Operácie
s racionálnymi
číslami
3
XI.
3.
4.
1
Zloţený zlomok
3
Riešenie slovných
úloh
1
Upevnenie vedomostí
– Zlomok, operácie
so zlomkami,
racionálne čísla
2
1.štvrťročná písomná
práca
2
Riešenie slovných
úloh
Pravý a nepravý
zlomok
Pravý a nepravý
zlomok
Činiteľ, súčin, krátenie
zlomkov, delenec,
deliteľ, podiel,
prevrátený zlomok
Počítanie so zlomkami
prevodom na desatinné
čísla (hlavne na
kalkulačke aj pribliţne
s danou presnosťou).
Čitateľ, menovateľ,
zlomková čiara, hlavná
zlomková čiara
Riešenie kontextových
a aplikačných úloh –
zlomky s rôznymi
menovateľmi
Vedieť nájsť ľubovoľného
spoločného menovateľa
zlomkov (upraviť zlomky
na rovnakého menovateľa).
Vedieť rozlíšiť pravý a
nepravý zlomok. Poznať a
vedieť zlomok zapísať v
tvare zmiešaného čísla a
vedieť zmiešané číslo
previesť do tvaru zlomku.
Vedieť písomne násobiť
zlomok prirodzeným
číslom a zlomkom
Vedieť písomne deliť
zlomok prirodzeným
číslom a zlomkom
Vedieť pomocou
kalkulačky s prevodom na
desatinné čísla s danou
presnosťou počítať (sčítať,
odčítať, násobiť a deliť a
ich kombinácie) so
zlomkami
Vedieť uplatniť pri počítaní
dohodnuté poradie
matematických operácií
Vedieť previesť zloţený
zlomok na operáciu delenia
a vykonať všetky počtové
operácie so zloţeným
zlomkom
Vedieť pouţiť nadobudnuté
vedomosti a zručnosti
v obore racionálnych čísel
pri riešení úloh z reálneho
ţivota
Vedieť pouţiť získané
poznatky v slovných
úlohách - analyzovať text
úlohy, voľba stratégie
riešenia úlohy, zápis
riešenia, odpoveď.
Ukázať ţiakom
pouţiteľnosť vedomostí
PdV
MV
Percentá – 22hod
1.
1
1
XII
.
2.
2
Percentová časť, jej
výpočet
1
Základ, výpočet
základu
Základ, výpočet
základu
Počet percent,
výpočet počtu
percent
Promile, pouţitie
promile v praxi
1
2
1
3.
Percento, delenie
celku na rovnaké
časti, základné
pojmy
Jedno percento
2
1
2
Vzťah percent
(promile), zlomkov
a desatinných čísel
Vzťah percent
(promile), zlomkov
a desatinných čísel
Znázorňovanie časti
celku a počtu percent
vhodným diagramom
aplikačná matematika
z matematiky na príkladoch
z reálneho ţivota
Rozvíjať ţiakove
kompetencie, nielen
matematické
Percento (%), zlomok,
zápis desatinného čísla
v tvare zlomku
s menovateľom 100
Vedieť zapísať desatinný
zlomok s menovateľom 100
v tvare % a naopak
1%, základ, časť
základu, percentová
časť, počet percent
Základ, 100%,
percentová časť, počet
percent
Základ, 1%, 100%,
percentová časť, počet
percent
Vedieť vypočítať 1% ako
stotinu základu
promile (‰),
desatinný zlomok
s menovateľom 1000
Zápis počtu percent
(promile) v tvare
desatinného čísla,
zlomku a naopak
Kruhový diagram,
stĺpcový diagram, časť
celku, percento, počet
percent, odhad
Rozlíšiť, pomenovať a
vypočítať hodnotu časti
prislúchajúcej k počtu
percent a vedieť uplatniť
dané vedomosti pri riešení
jednoduchých slovných
úloh z praktického ţivota.
Rozlíšiť, pomenovať a
vypočítať základ.
Vedieť vypočítať základ,
keď poznáme počet percent
a hodnotu prislúchajúcu k
tomuto počtu percent
Vedieť vypočítať počet
percent, ak je daný základ a
časť prislúchajúca k počtu
percent.
Vedieť vypočítať 1 promile
(‰) ako tisícinu základu.
Poznať vzťah medzi
zlomkami, percentami a
desatinnými číslami.
Vedieť vypočítať %, 10%,
20%, 25%, 50% bez
prechodu cez 1%
Vedieť čítať údaje z
diagramov (grafov) a
zapísať znázornenú časť
celku percentom a počtom
promile a opačne. Vedieť
znázorniť na základe
odhadu časť celku (počtu
percent, počtu promile) v
kruhovom diagrame.
Porovnávať viacero časti z
jedného celku a porovnanie
zobraziť vhodným
stĺpcovým aj kruhovým
diagramom. Vedieť
zostrojiť kruhový alebo
stĺpcový diagram z údajov
z tabuľky
VMR
DV
VPI
1.
3
Jednoduché
úrokovanie
Istina, úrok,
jednoduché
úrokovanie, úroková
miera
2
Riešenie slovných
úloh a podnetových
úloh.
Istina, úrok,
jednoduché
úrokovanie, úroková
Miera, štatistické
údaje, tabuľky,
diagramy, grafy,
kurzový lístok, valuty
3
Súhrnné cvičenia –
Percentá
2.štvrťročná písomná
práca
Upevnenie vedomostí
Riešenie slovných
úloh
Riešenie kontextových
a aplikačných úloh –
aplikačná matematika
Ukázať ţiakom
pouţiteľnosť vedomostí
z matematiky na príkladoch
z reálneho ţivota
Rozvíjať ţiakove
kompetencie, nielen
matematické
Kocka, kváder, stena
kocky a kvádra, vrchol
kocky a kvádra, hrana
kocky a kvádra
Kódovanie, „stopy“
stavby, stavba telies
z kociek podľa plánu
Poznať základné rozdiely
a pojmy súvisiace s danými
telesami
I.
2.
2
3.
5
II.
1.
1
3
2.
3
2
Objem a povrch
kocky a kvádra –
26hod
Kocka, kváder
Stavba telies zo
stavebnicových
kociek. Stavba telies
na základe
stanovených
podmienok ( podľa
plánu)
Obrazy kocky a
kvádra vo voľnom
rovnobeţnom
premietaní,
viditeľnosť hrán
Telesá zloţené z
kvádrov a kociek, ich
znázorňovanie,
nárys, pôdorys, a
bokorys, úlohy na
rozvoj priestorovej
Vedieť vypočítať úrok z
danej istiny za určité
obdobie pri danej úrokovej
miere. Vykonávať
jednoduché úrokovanie.
Vypočítať hľadanú istinu.
Vedieť riešiť primerané
slovné úlohy a podnetové
úlohy z oblasti
bankovníctva a
finančníctva, v ktorých sa
vyskytujú ako podnet
štatistické dáta (v
tabuľkách,
diagramoch, ...).
VMR
MV
Vedieť postaviť
jednoduchú stavbu z kociek
podľa návodu (náčrtu,
nákresu, kódovania a
naopak).
EV
Priestor, vzor, obraz,
náčrt, sieť, voľné
rovnobeţné
premietanie, kocka,
kváder, viditeľné a
neviditeľné hrany
Teleso, jednoduché a
zloţené teleso, nárys,
bokorys, pôdorys, sieť
kvádra, sieť kocky
Vedieť načrtnúť a
narysovať obraz kvádra a
kocky vo voľnom
rovnobeţnom premietaní.
Vyznačiť na náčrte kvádra
a kocky ich viditeľné a
neviditeľné hrany a ich
základné prvky. Načrtnúť a
narysovať sieť kvádra a
kocky.
Zostavovať a zhotoviť náčrt
telies skladajúcich sa z
kvádrov a kociek. Kresliť
nárys, bokorys a pôdorys
zostavených telies z
kvádrov a kociek.
predstavivosti (aj
príklady
jednoduchých a
zloţených telies v
reálnom ţivote ako
propedeutika).
II.
3.
III.
1
Telesá zloţené z
kvádrov a kociek, ich
znázorňovanie, ...
2
Sieť kvádra a kocky
sieť kvádra, sieť kocky
2
Povrch kocky
a kvádra
Povrch telesa,
jednotky povrchu
Riešiť primerané slovné
úlohy na výpočet povrchu
kvádra a kocky s vyuţitím
premeny jednotiek obsahu.
Objem, mm3, cm3,
dm3, m3,mililiter,
centiliter, deciliter,
liter, hektoliter
Vedieť odlíšiť pojmy
povrch a objem, poznať
prakticky jednotky objemu
1.
1
Povrch kocky
a kvádra
Objem telesa,
jednotky objemu
2
Premena jednotiek
objemu
2
2.
2
3
3.
2
3
Premena jednotiek
objemu
Objem kocky
a kvádra
Súhrnné cvičenia –
objem a povrch
kocky a kvádra
Riešenie slovných
úloh
1
Pomer, úprava
pomeru na základný
tvar
DV
Poznať vzťah 1 l = 1 dm3 a
vedieť premieňať základné
jednotky objemu.
mm3, cm3, dm3,
m3,mililiter, centiliter,
deciliter, liter,
hektoliter
Riešiť primerané slovné
úlohy na výpočet objemu
kvádra a kocky s vyuţitím
premeny jednotiek objemu
Riešenie kontextových
a aplikačných úloh –
aplikačná matematika
Ukázať ţiakom
pouţiteľnosť vedomostí
z matematiky na príkladoch
z reálneho ţivota
Rozvíjať ţiakove
kompetencie, nielen
matematické
Pomer, priama
a nepriama úmernosť
– 22hod
4.
Vedieť opísať a samostatne
načrtnúť sieť kvádra a
kocky.
Vyznačiť na náčrte
základné prvky kvádra
a kocky
Pomer, prevrátený
pomer, postupný
pomer
Vedieť vysvetliť pojmy
pomer, prevrátený pomer,
postupný pomer. Vedieť
zapísať a upraviť daný
pomer
Deliť dané číslo (mnoţstvo)
IV
III.
1
1
2
5.
4
1
IV.
2.
2
2
1
3.
1
2
4.
Priama a nepriama
úmernosť, tabuľka
priamej a nepriamej
úmernosti, rovnica
úmernosti
v danom pomere.
Chápať postupný pomer
ako skrátený zápis
jednoduchých pomerov.
Vedieť zapísať a upraviť
postupný pomer.
Zväčšiť (zmenšiť) dané
číslo v danom pomere.
Riešiť primerané
jednoduché slovné úlohy na
pomer rôzneho typu a
praktické úlohy s pouţitím
mierky plánu a mapy.
Riešiť úlohy s vyuţitím
vzťahu v priamej a
nepriamej úmernosti.
Vedieť správne rozhodnúť
o vzťahu veličín v
úmernosti
Jednoduchá a zloţená
trojčlenka
Vedieť riešiť úlohy
trojčlenkou ( aj zloţenou )
Pomer, prevrátený
pomer, postupný
pomer
Pomer, zväčšenie
a zmenšenie celku
v danom pomere
Mierka mapy a plánu
4
1
1.
Pomer, rozdelenie
celku v danom
pomere
Pomer, rozdelenie
celku v danom
pomere
3
Priama a nepriama
úmernosť
Priama a nepriama
úmernosť
Jednoduchá ( aj
zloţená ) trojčlenka
Jednoduchá ( aj
zloţená ) trojčlenka
Vyuţitie priamej
a nepriamej
úmernosti v praxi
(kontextové a
podnetové úlohy)
Súhrnné cvičenia –
priama a nepriama
úmernosť, objem
a povrch kocky a
kvádra
Súhrnné cvičenia –
priama a nepriama
úmernosť, objem
a povrch kocky a
kvádra
3.štvrťročná písomná
práca
Riešenie slovných
úloh
Kombinatorika –
riešenie úloh – 14hod
PdV
Riešiť úlohy z praxe na
priamu a nepriamu
úmernosť
Riešenie kontextových
a aplikačných úloh –
aplikačná matematika
Ukázať ţiakom
pouţiteľnosť vedomostí
z matematiky na príkladoch
z reálneho ţivota
Rozvíjať ţiakove
kompetencie, nielen
matematické
IV
1.
3
2
V.
2.
1
4
3.
2
2
Úlohy na tvorbu
skupín predmetov a
ich počte z oblasti
rôznych hier, športu
a z rôznych oblastí
ţivota (propedeutika
variácií).
Rôzne spôsoby
vypisovania na
jednoduchých
úlohách (bez
podmienok; vyuţiť
pravidlo súčtu).
Objavovanie
moţností a
zákonitostí.
Rôzne spôsoby
vypisovania na
jednoduchých
úlohách (bez
podmienok; vyuţiť
pravidlo súčtu).
Objavovanie
moţností a
zákonitostí.
Pravidlo súčinu.
Úlohy s
podmienkami
(propedeutika
základných modelov
kombinatoriky )
Riešenie
jednoduchých
kombinatorických
úloh (na základe hier
a pokusov).
Riešenie
kombinatorických
úloh rôznymi
metódami (stromový
diagram (stromový
graf), príprava
tabuliek,
systematické
vypisovanie
moţností).
Súhrnné cvičenia
1
4
2
4.štvrťročná písomná
práca
Dáta, údaje, prvky,
predmety, skupiny,
spoločné znaky,
systém, triedenie,
moţnosť, zákonitosť,
strom logických
moţností, pravidlo
súčtu, pravidlo súčinu,
tabuľka, jednoduchý
diagram
Kombinatorické úlohy,
moţnosť, počet
moţnosti, hľadanie
moţností,...
Stromový diagram,
tabuľka, moţnosti,
všetky moţnosti,
moţné riešenia,...
Vypisovať všetky moţnosti
podľa určitého systému.
Tvoriť systém (strom
logických moţností) na
vypisovanie všetkých
moţností.
Objavovať spôsob tvorenia
všetkých moţných riešení
(objavovať podstatu daného
systému vo vypisovaní
moţností).
Systematicky usporiadať
daný počet predmetov
(prvkov, údajov) všetkými
moţnými spôsobmi do
skupín.
Určiť spoločnú
matematickú podstatu v
úlohe a počet všetkých
moţných usporiadaní.
Vedieť z daného počtu
prvkov vybrať menší počet
prvkov, tieto vybrané prvky
usporiadať a určiť počet
takto vybraných a
usporiadaných prvkov (bez
opakovania aj s
opakovaním).
Vedieť z daného počtu
prvkov vybrať usporiadanú
skupinu prvkov menšiu ako
je daný počet a určiť počet
takto usporiadaných skupín
prvkov.
Získať skúsenosť s prácou a
organizáciou v konkrétnych
súboroch predmetov.
Riešiť rôzne primerané a
jednoduché kombinatorické
úlohy.
Pouţívať pravidla súčtu a
súčinu pri riešení
jednoduchých
kombinatorických úloh.
Zhromaţďovať, triediť a
systematicky vytvárať
všetky moţné riešenia.
Vedieť vypočítať
kombinatorické úlohy
podľa pravidla súčinu a
pomocou názoru. Znázorniť
dáta údaje v tabuľke a
stromovým diagramom
(grafom).
MV
DV
IV
3
VI.
1.
3
Riešenie slovných
úloh
Riešenie kontextových
a aplikačných úloh –
aplikačná matematika
Ukázať ţiakom
pouţiteľnosť vedomostí
z matematiky na príkladoch
z reálneho ţivota
Rozvíjať ţiakove
kompetencie, nielen
matematické
Záverečné
opakovanie
2.
2
Záverečné
opakovanie
3.
1
4
Výstupný test
Riešenie slovných
úloh
MV
IV
Riešenie kontextových
a aplikačných úloh –
aplikačná matematika
Ukázať ţiakom
pouţiteľnosť vedomostí
z matematiky na príkladoch
z reálneho ţivota
Rozvíjať ţiakove
kompetencie, nielen
matematické
MV
II.
Slovenský jazyk a literatúra 7. ročník
Stupeň vzdelania: niţšie sekundárne vzdelanie – ISCED 2
školský rok: 2010/2011
Názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL)
ročník: siedmy
Časový rozsah výučby: 5 hodín týţdenne, spolu 165 hodín
trieda: VII.A
(ŠVP: 4 hodiny týţdenne, ŠkVP: 1 hodina týţdenne)
vyučujúci: Mgr. Viera Krajčová
Časová dotácia slovenského jazyka a slohu: 3 hodiny týţdenne, 99
hodín ročne
vypracoval: Mgr. Viera Krajčová
Charakteristika predmetu slovenský jazyk a literatúra
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania
centrálne postavenie, pretoţe vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.
Slovenčina je štátnym jazykom v Slovenskej republike.
Slovenčina je pre väčšinu obyvateľov SR národným jazykom s dlhou históriou, je pestrým,
vnútorne bohato štruktúrovaným médiom, ktoré mu umoţňuje komunikovať o najrozmanitejších
javoch ľudského bytia a vedomia.
Kvalitné poznanie a praktické ovládanie zákonitostí slovenského jazyka podmieňuje
pohotovú, funkčne primeranú a kultivovanú komunikáciu jeho nositeľov. Prostredníctvom
uvedomenia si miesta slovenského jazyka v našej spoločnosti si jednotlivec zároveň uvedomuje a
vníma svoju národnú identitu a štátnu príslušnosť.
Úroveň poznania a praktického ovládania slovenského jazyka je tak zároveň zrkadlom
kaţdého príslušníka slovenského národa i národa ako celku. Kultivované ovládanie slovenčiny
zabezpečuje občanom tejto republiky nielen úspešné zvládnutie školského vzdelávania, ale následne
aj ich plnohodnotné uplatnenie v pracovnom ţivote.
Schopnosti, ktoré ţiaci získajú v predmete slovenský jazyk a literatúra, sú potrebné nielen pre
kvalitné jazykové vzdelávanie, ale sú dôleţité aj pre úspešné osvojovanie si poznatkov v ďalších
oblastiach vzdelávania.
Ovládanie slovenského jazyka a literatúry či v ústnej alebo písomnej forme umoţňuje ţiakom
poznať a pochopiť spoločensko-kultúrny vývoj našej spoločnosti, orientovať sa v prostredí, v ktorom
ţijú, vnímať okolie i seba, vytvárať predpoklady k efektívnej medziľudskej komunikácii,
interpretovať svoje pocity a dokázať pochopiť svoje postavenie v rozličných komunikatívnych
situáciách.
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria 3 oblasti:
-
Jazyková komunikácia,
Komunikácia a sloh
Čítanie a literatúra.
V oblasti Jazyková komunikácia ţiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a
kompetencie potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. Jazyková komunikácia
vedie ţiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, presného
a zrozumiteľného vyjadrovania. Ţiaci nadobúdajú zručnosti na základe vlastných schopností, napr.
dokázať porovnávať javy, ich vzájomné podobnosti a odlišnosti, triediť ich podľa určitých hľadísk a
napokon dospieť k ich zovšeobecneniu. Ţiaci vhodnou motiváciou dokáţu informácie získavať,
poznávať a porovnávať.
V oblasti Komunikácia a sloh sa ţiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie,
čítať s porozumením, kultivovane písať, rozprávať a na základe prečítaného alebo počutého textu
samostatne sa rozhodovať, nadobúdajú kompetencie text analyzovať a kriticky hodnotiť.
V literárnom vzdelávaní ţiaci nadobúdajú čitateľské zručnosti a schopnosti reprodukovať
prečítaný literárny text. Oboznamujú sa s významnými slovenskými predstaviteľmi tvorby pre deti a
mládeţ. Nadobúdajú poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, ţivotnú hodnotovú orientáciu,
empatiu a obohacujú ich duchovne. V literárnom vzdelávaní na druhom stupni ZŠ sa ţiak
prostredníctvom literárnych ukáţok zoznamuje s literatúrou všeobecne, konkrétne s literárnymi
druhmi, ţánrami, kompozíciou literárnych diel, štylistikou literárneho textu, získava informácie o
autoroch, ich ţivote a ďalších dielach, učia sa chápať autorove umelecké zámery a formulovať
vlastné názory o prečítanom diele. Získavajú kompetencie rozlišovať fiktívny príbeh od skutočného.
Postupne nadobúdajú čitateľské zručnosti, schopnosti reprodukovať prečítaný literárny text a
samostatne tvoriť nový umelecký text. Nadobúdajú poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje,
ţivotnú hodnotovú orientáciu, empatiu, prosociálne správanie, obohacujú ich duchovne a nadobúdajú
etické kompetencie. Ţiak má získať také intelektuálne zručnosti, ktoré z neho robia vzdelaného
čitateľa, ktorý v literatúre nachádza zábavu, poučenie, vie sa v nej orientovať a intelektuálne a
duchovne sa vzdelávať.
Ciele predmetu slovenský jazyk a literatúra
Cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň rečových
zručností v príslušnom jazyku, aby ţiaci zvládli kaţdú komunikatívnu situáciu či uţ hovorovú, alebo
odbornú v rozsahu odbornosti všetkých vzdelávacích oblastí a primerane a vhodne z hľadiska
jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ je:
-
-
Viesť ţiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému.
Viesť ich k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového
systému, k odhaľovaniu vzťahov významu a formy a vzťahov medzi jednotlivými rovinami
jazykového systému.
Zameriavať sa na funkčné vyuţitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných a
ústnych prejavov. To napomáha ţiakovi chápať zloţitosť a vzájomnú súvislosť javov
okolitého sveta, orientovať sa vo svete, prijímať nové informácie a odovzdávať vlastné
poznatky a skúsenosti, formovať si svoje postoje k svetu a ţivotu, spoznávať zákonitosti
súčasného ţivota, pochopiť históriu a inšpirovať sa do budúcnosti.
-
-
Získavať zručnosť porozumieť veku a jazykovej úrovni primerané slovenské literárne texty,
získavať základné zručnosti v práci s literárnym textom a v literárnej komunikácii.
Postupne nadobúdať zručnosť pracovať s rozličnými príručkami a informatívnymi textami.
Získavať zručnosť samostatne pracovať s učebnicou, samostatne riešiť úlohy v pracovnom
zošite; prostredníctvom sledovania primeraných relácií slovenského rozhlasu a televízie a
čítania detských časopisov samostatne si rozširovať poznatky a prehlbovať komunikatívne
schopnosti.
Osvojovať si formy slušnej verbálnej a neverbálnej komunikácie v slovenskom jazyku.
Získavať schopnosť riešiť problémy a problémové situácie v slovenskom jazyku.
Prehlbovať pozitívny vzťah k osvojovaniu slovenského jazyka, k slovenskej reči, kultúre a
literatúre.
Cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň
rečových zručností v príslušnom jazyku, aby ţiaci zvládli kaţdú komunikatívnu situáciu
Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky ţiakov, aby získali kvalitnú jazykovú
kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.
Pestovať v ţiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému
etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikam.
Viesť ţiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a váţiť si ľudí, ktorí sa zaslúţili o
rozvoj a poznanie slovenského jazyka
Prehlbovať estetické cítenie ţiakov a tak im umoţniť vnímať a precítiť krásu umeleckého
slova či diela
Zoznámiť ţiakov so súborom diel slovenskej a základnej svetovej literatúry
Viesť ţiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, vzbudiť záujem o
čítanie, pozitívne prijímať literatúru a kultúru
Analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie jazykových javov
Získať prehľad o jednotlivých rovinách jazykového systému, o jazykových kategóriách
Správne vyslovovať a ústne realizovať text aj s uplatnením suprasegmentálnych javov
Spoznávaj základné údaje z histórie jazyka a jazykovedy
Orientovať sa v základných jazykových príručkách
3.1 Slovenský jazyk - poznávacie a rečové kompetencie
Verejná prezentácie textu, verejný prejav
1) Pri ústnom prejave dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť
a správne uplatňovať suprasegmentálne javy.
2) Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne).
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.
2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
3) Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov.
4) Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty.
5) Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.
Analytické a syntetické zručnosti
1) Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém.
2) Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text.
Tvorivé zručnosti
1)
2)
3)
4)
Napísať krátky príbeh (vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh).
Ústne prezentovať vlastný text.
Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo.
Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.
Informačné zručnosti
1) Pouţívať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty.
2) Vyhľadávať, spracúvať a pouţívať informácie z literárnych prameňov a internetu.
Komunikačné zručnosti
1) Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu.
2) Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu.
3) Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.
3.2 Literárna výchova - poznávacie a čitateľské kompetencie
Technika čítania a verejná prezentácia textu
1) Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a
dodrţiavať spisovnú výslovnosť.
1) Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť
2) básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho
významu.
2) Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní.
3) Modulovať hlas podľa zmyslu textu.
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.
2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
Analytické a interpretačné zručnosti
Prerozprávať obsah prečítaného diela.
Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty.
Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová.
Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela.
Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne.
Analyzovať umelecký text po a určiť funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela,
interpretovať význam diela.
7) Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podloţiť svoje stanovisko argumentmi.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Tvorivé zručnosti
1. Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť).
2. Ilustrovať umelecký text.
3. Napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text.
Informačné zručnosti
- Orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici.
- Pracovať s kniţným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe.
- Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu.
- Budovať si vlastnú kniţnicu.
3.3 Kľúčové kompetencie predmetu slovenský jazyk a literatúra
Komunikácia v materinskom jazyku
Vedieť:
- sa vyjadrovať a tlmočiť svoje myšlienky, pocity a názory ústnou a písomnou formou, klásť
otázky a dokázať správne odpovedať,
- správne pouţívať rôzne jazykové štýly, viesť kritický a konštruktívny dialóg, dokázať
hodnotiť literárne texty a oceňovať estetické kvality,
- rozvíjať si slovnú zásobu, vedieť správne pouţívať gramatické javy
- rozlišovať spisovné a nespisovné výrazy a texty,
- vyhľadávať, zhromaţďovať a spracovávať informácie a vedieť presvedčivým spôsobom
argumentovať,
- sa správať empaticky a pouţívať jazyk pozitívnym a sociálne zodpovedným spôsobom.
Komunikácia v cudzom jazyku
Vedieť:
- vyuţiť komunikačné zručnosti nadobudnuté v cudzích jazykoch v materinskom jazyku,
- si uvedomovať kultúrne rozmanitosti so zameraním na medzikultúrnu komunikáciu.
Matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied
a technológií:
Vedieť:
- pouţívať matematické myslenie v logických morfologických a syntaktickým operáciách,
- napísať, prečítať a pouţívať arabské a rímske číslice.
Kompetencia v oblasti informačnej a komunikačnej technológie:
Vedieť:
- vyhľadávať, zhromaţďovať a spracovávať informácie,
- pouţívať jazykové príručky a slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty
- orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici.
Učiť sa učiť:
Vedieť:
- si efektívne zorganizovať vlastné učenie,
- nadobudnuté vedomosti v škole a ţivotné skúsenosti uplatňovať v rôznych spoločenských a
kultúrnych súvislostiach, vo vzdelávaní a v odbornej činnosti.
Sociálne a občianske kompetencie:
-
porozumieť viackultúrnym a sociálno-ekonomickým rozmerom európskych spoločností a
spôsobu, akým je národná kultúrna identita prepojená s európskou identitou,
konštruktívne komunikovať v rozličných prostrediach, byť tolerantný, vyjadrovať odlišné
stanoviská, porozumieť im, rokovať a vyjednávať so schopnosťou vytvárať dôveru a cítiť
empatiu.
Podnikateľské kompetencie:
Vedieť:
- individuálne aj v tímoch prezentovať svoju prácu,
- plánovať, organizovať,
- riadiť, komunikovať,
- analyzovať,
- oznamovať, hodnotiť a zaznamenávať.
Kultúrne kompetencie:
Vedieť:
- kreatívne vyjadrovať myšlienky, skúsenosti a emócie prostredníctvom umenia, literatúry a
médií.
3.4 Prierezové témy
-
multikultúrna výchova
environmentálna výchova
mediálna výchova
osobnostný a sociálny rozvoj
dopravná výchova
tvorba projektu a prezentačných zručností
3.5 Medzipredmetové vzťahy
rozvíjať:
o formou prierezových tém – napr. témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov, napr.:
čas – jazyk (materinský aj cudzí, dejepis, zemepis, matematika prírodopis, fyzika, výtvarná výchova,
hudobná výchova, etická výchova), o prostredníctvom IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu
slovenský jazyk a literatúra – emaily, vyuţívanie programu Word pri tvorbe textov, prezentácie –
PowerPoint, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet a pod., o organizovaním
exkurzií a rôznych súťaţí.
3.6 Štruktúra predmetu slovenský jazyk a literatúra
I.
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
Zvuková stránka jazyka a pravopis
Lexikológia
Morfológia
Syntax
Dejiny jazyka a jazykoveda
II.
KOMUNIKÁCIA A SLOH
Komunikácia ako zdroj informácií
Ústny a písomný prejav
Rozprávanie príbehov a záţitkov
Vlastné tvorivé písanie
Subjektívna a objektívna komunikácia
III.
LITERATÚRA
Všeobecne o literatúre
Základné literárne druhy
Základné literárne ţánre
Kompozícia literárneho diela
Štylistika literárneho textu
Metrika
Informácie o autoroch literárnych diel
4. Obsah predmetu slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk na 2. stupni zahŕňa jazykovú zloţku, slohovú zloţku a literárnu zloţku.
Jazyková a slohová zloţka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť vyučovania
materinského jazyka (v osnovách sú formálne vyčlenené kvôli prehľadnosti).
Pri tematických celkoch sa neuvádza časová dotácia. Je v kompetencii učiteľa určovať a
upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej triede. Učebné osnovy sú rámcové, obsahujú
učivo daného ročníka.
Základná škola s materskou školou, 082 63 Jarovnice 464
TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN
zo slovenského jazyka a slohu pre 7. ročník ZŠ
stupeň vzdelania: niţšie sekundárne vzdelanie – ISCED 2
školský rok: 2010/2011
názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL)
ročník: siedmy
časový rozsah výučby: 5 hodín týţdenne, spolu 165 hodín
trieda: VII.A
(ŠVP: 4 hodiny týţdenne, ŠkVP: 1 hodina týţdenne)
vyučujúci: Mgr. Viera KRAJČOVÁ
časová dotácia slovenského jazyka a slohu: 3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne
Počet a zameranie kontrolných diktátov: 4 + 1
Vstupný diktát – opakovanie zo 6. ročníka (neklasifikovaný)
1.
2.
3.
4.
Cudzie slová
Prídavné mená
Číslovky
Záverečné opakovanie učiva zo 6. -7. ročníka
vypracoval: Mgr. Viera KRAJČOVÁ
Tematické celky:
I.
II.
III.
IV.
V.
Opakovanie učiva 6. ročníka
Náuka o slove
Tvaroslovie
Skladba
Opakovanie učiva 6. – 7. ročníka
Včlenené tematické celky slohu:
Riešime, čo nás páli
Počet a zameranie školských písomných prác: 2
1. Charakteristika osoby
2. Umelecký opis
Opisujeme svet vôkol nás
Dívame sa cez básnické okuliare
Rečníme na podujatí
Mesiac a
hodiny
Téma
I. Opakovanie učiva Zvuková stránka jazyka a pravopis
6. ročníka
IX.
Počet
hodín:
Tematický celok
Výkonový štandard





1. – 2.
10
Komunikácia
3.
Riešime, čo nás páli
MEDV
DV
OSR
Náuka o slove


Debata



Ţiak vie vlastnými slovami vysvetliť podstatu debaty.
Ţiak vie prezentovať svoj názor kultivovaným spôsobom.
Ţiak vie v prípade nepochopenia zo strany komunikačných partnerov preformulovať
svoju výpoveď.
OSR
Tvaroslovie


Zopakovanie vedomostí o jednoduchej vete, delenie viet podľa zámeru hovoriaceho.
Zopakovanie učiva o podmete, prísudku a prisudzovacom sklade.
ENV
9.
Vstupný test

Ţiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti.
10.
Vstupný diktát


Ţiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti z ortografie.
Ţiak vie posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti.
Analýza vstupného testu a vstupného
diktátu



Ţiak na základe analýzy identifikuje chyby a dokáţe ich opraviť.
Ţiak vie posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti.
Ţiak vie napísať čistopis s opravenými chybami.
Diskusia





Ţiak vie definovať pojmy diskusia a diskusný príspevok.
Ţiak vie vlastnými slovami vysvetliť rozdiel medzi debatou a diskusiou.
Ţiak vie pouţiť presvedčivé argumenty primerané komunikácii.
Ţiak vie pri obhajobe vlastného názoru pouţiť vhodné výrazové prostriedky.
Ţiak vie zhodnotiť obsahovú stránku prijatého prehovoru a vysloviť protiargumenty.
4. – 5.
6. – 7.
8.
Riešime, čo nás páli
Riešime, čo nás páli
X.




Aktivizácia vedomostí zo 6. ročníka.
Zopakovanie učiva o prozodických javoch a rozlišovanie rôznych druhov koncovej
melódie.
Zopakovanie zásad písania úvodzoviek v priamej reči pri rôznej typológii priamej reči.
Zopakovanie základných funkcií interpunkčných znamienok.
Ţiak dokáţe samostatne a bez prípravy správne, plynule a nahlas čítať akékoľvek
texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jazykovej úrovni a skúsenostiam ţiaka a
dokáţe prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol čo najefektívnejšie pochopiť
informácie a by mohol aplikovať informácie o melódii a prízvuku.
Ţiak pozná pravidlá aktívneho počúvania a ústnej komunikácie.
Ţiak vie pouţiť vhodné jazykové prostriedky v súlade s komunikačnou situáciou.
Ţiak vie podľa logickej postupnosti usporiadať svoju výpoveď.
Ţiak vie zhodnotiť kvalitu ústneho prejavu.
Zopakovanie vedomostí o slovnej zásobe a jej členení.
Zopakovanie vedomostí o tvorbe slov odvodzovaním a skladaním.
Prierezová
téma
11.
Počet
12. – 13.
hodín:
OŢZ
OSR
MEDV
OSR
Mesiac a
hodiny
Tematický celok
II. Náuka o slove
12
Téma
Systém slovnej zásoby
14.
15.
Slová podľa dobového výskytu historizmy
16.
Archaizmy a zastarané slová
Neologizmy
Výkonový štandard
Ţiak ovláda členenie slov v slovnej zásobe podľa frekvencie pouţívania, spisovnosti,
významu, štylistickej príslušnosti a citového zafarbenia.
 Ţiak si vie vybrať správnu jazykovú príručku na identifikáciu a overenie významu
slov, dokáţe v texte rozlíšiť význam jednotlivých slov: slová spisovné, nespisovné,
slangové, dialekt, hovorové, kniţné, odborné... a vie vysvetliť ich štylistickú funkciu.
 Ţiak vie na príklade vysvetliť rozdiel medzi archaizmami, historizmami a zastaranými
slovami.
 Ţiak pozná skanzenové slová, ktoré sa vzťahujú k významným udalostiam v histórii,
prípadne súvisia s ľudovou a regionálnou kultúrou.



17.

Asertívna komunikácia
18.
Projekt (moţnosť výberu)
19. - 20.
Prierezová
téma






Ţiak vie vysvetliť termín neologizmus a chápe dynamiku lexiky v súvislosti
s rozvojom spoločnosti.
Ţiak vie uviesť príklady neologizmov z oblasti vedy a techniky, športu a sociológie,
pozná ich pravopis a dokáţe vysvetliť ich význam.
Ţiak vie vyhľadať na internete informácie o nových druhoch športu či výdobytkoch
techniky.
Ţiak pozná a rozumie termínom asertivita a asertívne správanie.
Ţiak dokáţe komunikovať a vystupovať asertívne pod vedením vyučujúceho.
Ţiak vie obhájiť svoj názor kultivovaným spôsobom.
Ţiak vie zhodnotiť obsahovú stránku prijatého prehovoru a vysloviť protiargumenty.
Ţiak chápe pojem projekt.
Ţiak dokáţe spracovať projekt zameraný na výskum lexiky:
Historizmy dnes (kde a prečo pouţívame v súčasnosti historizmy + príklady)
Teraz tak – v minulosti onak (archaizmy, zastarané slová a ich náhrada modernejšími
slovami + príklady)
Riešime, čo nás páli
Čo bolo nové včera, to nie je nové dnes (neologizmy generácie ţiakov verzus
neologizmy generácie ich rodičov a starých rodičov + príklady).
Ţiak vie spracovať projekt ako výstup pomocou IKT: textový dokument, prezentácia.
Ţiak dokáţe z rozličných informačných zdrojov získať informácie, zaznamenať ich
a uplatniť vo vlastnom projekte.
 Ţiak ovláda členenie slovnej zásoby na slová domáce a slová cudzieho pôvodu.
 Ţiak rozumie a vlastnými slovami vie vysvetliť význam beţne pouţívaných cudzích
slov.
OSR
OSR
MEDV
MULTV
OSR
OSR
TPPZ


21.
Slová podľa pôvodu
OSR
Mesiac a
hodiny
Tematický celok
Téma
Výkonový štandard
Ţiak dokáţe vyhľadať význam neznámych slov cudzieho pôvodu v SCS i na webovej
stránke www.slovnikcudzichslov.eu.
MULTV
Ţiak vie správne v domácich a cudzích slovách artikulovať a spisovne vyslovovať
slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li.
 Ţiak vie vysvetliť, prečo v cudzích slovách nenastáva zmäkčovanie de, te, ne, le, di, ti,
ni, li.
MULTV

Výslovnosť cudzích slov
22.
Opisujeme svet vôkol Opisný slohový postup
nás
XI.

Opisujeme svet vôkol Kontrolný diktát č. 1 (cudzie slová)
nás

Aktivizácia vedomostí z predchádzajúcich ročníkov.
Ţiak dokáţe interpretovať súvislosť nadpisu s obsahom textu.
Ţiak dokáţe z viacerých textov vybrať útvar opisného slohového postupu a svoj výber
odôvodniť.
Ţiak vie porovnať a odlíšiť statický a dynamický opis.
Ţiak vie na základe analýzy textu zovšeobecniť poznatky o opise pracovného postupu.
Ţiak dokáţe rozlíšiť opisný a rozprávací slohový postup.
Ţiak chápe funkciu slovies v rozprávaní a význam prídavných mien v opise.
Ţiak ovláda písanie i/í, y/ý v koreni najfrekventovanejších slov cudzieho pôvodu.
Ţiak dokáţe overiť pravopis neznámych slov cudzieho pôvodu v SCS i na webovej
stránke www.slovnikcudzichslov.eu.
Ţiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie a lexikológie.
Oprava kontrolného diktátu č. 1

Ţiak vie formou tichého čítania skontrolovať svoj text, identifikovať a opraviť chyby.
Opis osoby


Ţiak vie vysvetliť podstatu opisu osoby a vie ju vysvetliť.
Ţiak dokáţe aplikovať svoje vedomosti a napísať opis plavkyne podľa osnovy.
Slová podľa citového zafarbenia


Ţiak vie vysvetliť rozdiel medzi neutrálnymi a citovo zafarbenými slovami.
Ţiak vie v texte vyhľadať a identifikovať citovo zafarbené slová a z ich významu
dokáţe určiť kladné či záporne zafarbenie.
Ţiak vie vysvetliť štylistickú funkciu citovo zafarbených slov v texte.
Ţiak vie vysvetliť pouţívanie expresívnych slov a umeleckom a hovorovom štýle.
Ţiak dokáţe uviesť príklady rôznych slohových útvarov, prípadne situácií, v ktorých je
nevhodné pouţívať expresívne slová.
Ţiak vie sformulovať svoj názor na pouţívanie expresívnych slov v médiách.
Ţiak vie vysvetliť pojem vonkajšia charakteristika osoby.
Ţiak si vyberie jednu postavu na obrázku a po príprave dokáţe napísať výstiţnú
charakteristiku osoby.



23. - 24.




Počet
hodín:
11
Pravopis cudzích slov
25.
26.
27.
28.
Opisujeme svet vôkol
nás





29. - 30.

31.
Vonkajšia charakteristika osoby
Prierezová
téma


ENV
MULTV
OSR
MEDV
OSR
Mesiac a
hodiny
Tematický celok
Téma
Výkonový štandard
Prierezová
téma
MULTV
Tvorenie slov odvodzovaním
32.
33.
XII.
34.
Počet
hodín:
35.
Tvorenie slov skladaním
Opisujeme svet vôkol Vnútorná charakteristika osoby
nás
Tvorenie slov skracovaním
9
Aktivizácia vedomostí zo 6. ročníka.
Ţiak vie vysvetliť spôsob tvorenia nových slov odvodzovaním.
Ţiak vie identifikovať slovotvorný základ, predponu a príponu.
Ţiak vie priradiť základové slovo k odvodenému slovu a naopak.
Ţiak vie tvoriť nové spisovné slová odvodzovaním.
 Ţiak vie vysvetliť spôsob tvorenia nových slov skladaním.
 Ţiak vie v texte vyhľadať zloţené slová a vysvetliť, ako vznikli.
 Ţiak vie tvoriť zloţené slová.












Ţiak chápe podstatu vnútornej charakteristiky a vie ju vysvetliť.
Ţiak vie identifikovať priamu a nepriamu charakteristiku.
Ţiak dokáţe napísať vnútornú charakteristiku člena svojej rodiny.
Ţiak vie vysvetliť spôsob tvorenia nových slov skracovaním.
Ţiak dokáţe vlastnými slovami vysvetliť potrebu skracovania slov.
Ţiak vie uviesť príklady rôznych slov, ktoré vznikli skracovaním.
Ţiak vie v texte vyhľadať slová, ktoré vznikli skracovaním, a vie vysvetliť ich význam.
Ţiak vie definovať pojem skratky.
Ţiak ovláda pravidlá písania skratiek.
Ţiak vie identifikovať skratky a vysvetliť ich funkciu v texte.
Príprava na 1. školskú písomnú prácu  Skontrolovať vlastný text i texty ţiakov s cieľom identifikovať jednotlivé chyby a následne
ich opraviť.
37. - 38. Opisujeme svet vôkol

Poznať korektorské značky, pracovať so slovníkmi – MSS, PSP, KSSJ.
nás
36.
Skratky
Náuka o slove – zhrnutie učiva

Ţiak vie argumentovať a aplikovať svoje znalosti o lexikológii.
40.
Písomná previerka

Ţiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti.
41.
42.
Oprava 1. školskej písomnej práce
OSR
MEDV



39.
Opisujeme svet vôkol
1. školská písomná práca
nás
(charakteristika osoby)
OŢZ
Napísať primerane zloţitý, spisovný, myšlienkovo celistvý útvar opisného slohového
postupu.
 Ţiak vykoná korektúry s vyuţitím PSP, KSSJ a text upraví na čistopis s prihliadnutím
na formálnu stránku práce.
 Ţiak na základe analýzy textov dokáţe identifikovať chyby a opraviť ich.
 Ţiak pozná korektorské značky a vie pracovať so slovníkmi – MSS, PSP, KSSJ.
OSR

OSR
OSR
Mesiac a
hodiny
I.
Tematický celok
III. Tvaroslovie
Téma
Výkonový štandard
Tvaroslovie



Pomnoţné podstatné mená



43.
Prierezová
téma
Aktivizácia vedomostí z niţších ročníkov.
Ţiak vie vyhľadávať a určovať slovné druhy v texte.
Ţiak ovláda delenie slovných druhov, vie určovať vzory a gramatické kategórie
preberané v niţších ročníkoch.
Počet
hodín:
8
44.
45. - 46.
Dívame sa cez
básnické okuliare
Rod a vzor pomnoţných podstatných
mien
Prídavné mená
47. - 48.
Dívame sa cez
básnické okuliare
49.
50.
II.
Dívame sa cez
básnické okuliare
52.







MEDV
Aktivizácia vedomostí z niţších ročníkov.
Ţiak vie vysvetliť a identifikovať akostné, vzťahové a privlastňovacie prídavné mená.
Ţiak vie vlastnými slovami vysvetliť ich funkciu v texte.
Ţiak vie určovať vzory prídavných mien.
Ţiak chápe dôleţitosť gramatickej zhody medzi prídavnými menami a podstatnými
menami pre porozumenie textu.
Ţiak vie správne vystupňovať akostné prídavné mená.
Ţiak vie vysvetliť funkciu stupňovania prídavných mien v umeleckom texte.
Ţiak vie aplikovať vedomosti o skloňovaní prídavných mien v písanom texte.
Ţiak vie pouţiť ortografické pravidlá pravopisu prídavných mien.
Kontrolný diktát č. 2 (prídavné
mená)


Oprava kontrolného diktátu č. 2

Ţiak vie na základe korektorských značiek skontrolovať text, identifikovať chyby
a opraviť ich.
OSR
Umelecký opis



Ţiak vie vyjadriť svoj názor na text – sformulovať svoj čitateľský dojem.
Ţiak ovláda podstatu umeleckého opisu.
Ţiak vie vytvoriť s pomocou daných básnických prostriedkov umelecký opis prírody na
obrázku.
OSR



Aktivizácia vedomostí z niţších ročníkov.
Ţiak dokáţe identifikovať zámená v texte a vie vysvetliť ich funkciu.
Ţiak chápe dôleţitosť zámen pre súdrţnosť textu/ nadväzovanie viet v texte.
51.
Dívame sa cez
básnické okuliare
Ţiak vie definovať pomnoţné podstatné mená a uviesť príklady.
Ţiak vie rozlíšiť mnoţné číslo podstatných mien od pomnoţných podstatných mien.
Ţiak dokáţe v texte identifikovať pomnoţné podstatné mená.
 Ţiak dokáţe na základe pravidiel určiť rod a vzor pomnoţných podstatných mien.
 Ţiak vie overiť pravopis pomnoţných podstatných mien v PSP.
Zámená
ENV
OŢZ
Mesiac a
hodiny
Tematický celok
Téma
Výkonový štandard
Osobné zámená


Ţiak vie na základe významu rozlíšiť druh zámena.
Ţiak ovláda skloňovanie osobných zámen.
Ţiak vie správne pouţívať tykanie a vykanie.
Prostriedky umeleckého opisu


Ţiak vie aplikovať vedomosti z literatúry o jazykových výstavbových prostriedkoch.
Ţiak vie v texte identifikovať básnické prostriedky a vysvetliť ich význam a funkciu.
Základné a radové číslovky




Ţiak ovláda definíciu čísloviek.
Ţiak dokáţe v texte rozlíšiť základné a radové číslovky a vie to zdôvodniť.
Ţiak ovláda skloňovanie základných a radových čísloviek.
Ţiak chápe význam čísloviek v umeleckom texte (magické čísla).
Pravopis základných a radových
čísloviek

Ţiak ovláda základné pravopisné odlišnosti základných a radových čísloviek.
Analýza ukáţok umeleckého opisu


53.
Počet
hodín:
54.
9
55.
Dívame sa cez
básnické okuliare
Rečníme na podujatí
56.
Rečníme na podujatí
Násobné číslovky



Pravopis násobných čísloviek

Ţiak dokáţe vybrať v viacerých textov umelecký opis a odôvodniť správnosť výberu na
základe subjektívnych dojmov a pocitov.
Ţiak vie prezentovať svoj názor kultivovaným spôsobom.
Ţiak vie s pomocou učiteľa na základe jazykovej a štylistickej analýzy argumentovať
a svoj názor obhájiť.
Ţiak vie argumentovať s odkazom na text.
Ţiak vie zhodnotiť obsahovú stránku prijatého prehovoru a vysloviť protiargumenty.
Ţiak vie vysvetliť pojem násobné číslovky.
Ţiak vie identifikovať v texte násobné číslovky vysvetliť ich funkciu.
Ţiak vie tvoriť násobné číslovky a pouţiť ich vo vetách.
Ţiak ovláda pravopis násobných čísloviek.
60.
Kontrolný diktát č. 3 (číslovky)


Ţiak vie aplikovať vedomosti o skloňovaní čísloviek.
Ţiak vie pouţiť ortografické pravidlá pravopisu čísloviek.
61.
Oprava kontrolného diktátu č. 3

Ţiak vie na základe korektorských značiek skontrolovať text, identifikovať chyby
a opraviť ich.
57.


Rečníme na podujatí
58.
59.
III.
Počet
hodín: 62. - 63.
Rečníme na podujatí


Príprava na 2. školskú písomnú prácu
Ţiak vie vytvoriť umelecký opis a prezentovať ho.
Ţiak vie vo svojom texte vyuţiť vhodné ustálené spojenia a básnické prostriedky.
Skontrolovať vlastný text i texty ţiakov s cieľom identifikovať jednotlivé chyby a následne



Prierezová
téma
OSR
OŢZ
OSR
MULTV
OSR
OSR
Mesiac a
hodiny
Tematický celok
Téma
Prierezová
téma
Výkonový štandard
ich opraviť.
Poznať korektorské značky, pracovať so slovníkmi – MSS, PSP, KSSJ.
12

64.
Tabuľka - názov, hlavička, riadok,
stĺpec



Ţiak chápe podstatu tabuľky a jej funkciu v texte.
Ţiak rozlišuje jednotlivé časti tabuľky, vie ich pomenovať a chápe vzťahy medzi nimi.
Ţiak vie vyhľadať, čítať a aplikovať údaje v tabuľkách.
Slovesá



Ţiak vie definovať slovesá a vysvetliť ich funkciu v texte.
Ţiak spisovne časuje slovesá a vie určiť gramatické kategórie slovies.
Ţiak vie vysvetliť a identifikovať slovesný spôsob v texte - oznamovací, rozkazovací
a podmieňovací a chápe jeho funkciu.
Ţiak vie aplikovať znalosti o časovaní slovesa byť vo vlastnom texte.
Ţiak dokáţe rozlíšiť pomocné slovesá.
Napísať primerane zloţitý, spisovný, myšlienkovo celistvý útvar opisného slohového
postupu.
Ţiak vykoná korektúry s vyuţitím PSP, KSSJ a text upraví na čistopis s prihliadnutím
na formálnu stránku práce.
65. - 66.


2. školská písomná práca

(umelecký opis)

67.
68.
69.
Oprava 2. školskej písomnej práce
Počet
hodín:
Ţiak vie odlíšiť jednoduchý a zloţený slovesný tvar.
Ţiak vie v texte identifikovať jednoduchý a zloţený slovesný tvar.
Slovesný vid




Ţiak vie vysvetliť pojem slovesný vid.
Ţiak vie vlastnými slovami vysvetliť rozdielne významy slovies vidovej dvojice.
Ţiak dokáţe rozlíšiť dokonavé a nedokonavé slovesá.
Ţiak vie zmeniť vidovú formu slovesa.
Príhovor




Ţiak vie definovať pojmy príhovor a rečník.
Ţiak chápe funkciu a vyuţitie rečníckeho príhovoru.
Ţiak vie začať a ukončiť príhovor a vie pritom pouţiť správne výrazové prostriedky.
Ţiak vie napísať jednoduchý uvítací príhovor.

Ţiak vie identifikovať príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny a vysvetliť ich funkciu
v texte.
Ţiak chápe spojitosť prísloviek so slovesami.
Ţiak vie odvodzovaním príponami tvoriť z prídavných mien príslovky.
Ţiak vie vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v texte.
Ţiak vie stupňovať príslovky a dokáţe s pomocou učiteľa vyvodiť, ktoré príslovky sa
Príslovky
73.


11
74.
Stupňovanie prísloviek


OSR
OSR


72.
OŢZ
KSSJ.
Jednoduchý a zloţený slovesný tvar
70. - 71.
IV.
 Ţiak na základe analýzy textov dokáţe identifikovať chyby a opraviť ich.
 Ţiak pozná korektorské značky a vie pracovať so slovníkmi – MSS, PSP,
OSR
MEDV
ENV
Mesiac a
hodiny
Tematický celok
Téma
Výkonový štandard
Prierezová
téma
dajú stupňovať.




Ţiak rozumie pojmu artikulácia.
Ţiak vie správne vyslovovať a uplatňovať primeranú silu hlasu.
Ţiak dokáţe aplikovať poznatky o prozodických javoch vo svojom prejave.
Ţiak dokáţe posúdiť a opraviť chyby v artikulácii iných osôb.
Predloţky



Ţiak vie definovať predloţky a vie uviesť príklady.
Ţiak dokáţe vyhľadať predloţky v texte a vysvetliť ich funkciu.
Ţiak dokáţe identifikovať vokalizované predloţky v texte a vysvetliť dôvody
vokalizácie.
Pádová väzba predloţiek



Artikulácia
75.
76.
77.
Gestá, mimika
78.
Ţiak chápe väzbu predloţiek s pádom.
Ţiak dokáţe určiť pád a pozná spisovné pádové väzby.
Ţiak aplikuje vedomosti o predloţkových väzbách pri tvorbe slovných spojení, viet
a celých textov.
 Ţiak vie vysvetliť pojmy gestá a mimika a a rozumie funkcii gest a mimiky
v komunikácii.
 Ţiak vie v komunikačnej situácii primerane gestikulovať a pouţívať vhodnú mimiku.
 Ţiak chápe dôleţitosť vhodnej vzdialenosti a očného kontaktu pri komunikácii.


Ţiak vie definovať spojky a vysvetliť ich funkciu v texte.
Ţiak ovláda a aplikuje zásady pravopisu čiarky pred spojkami.
Ţiak dokáţe pri tvorbe vlastného textu odhaliť nevhodné hromadenie rovnakých
spojok a vyuţíva iné spojky podobného významu.
Ţiak vie vo vlastnom príhovore samostatne vhodne vyuţiť informácie alebo jazykové
výrazové prostriedky získané z rôznych informačných zdrojov.
Ţiak vie vhodne vo vlastnom príhovore vyuţiť prvky komunikácie z literárnych textov,
médií, internetu (napr. zaujímavé myšlienky, citáty a pod.).
Ţiak prezentuje príhovor s vyuţitím modulácie hlasu, mimiky, gestikulácie, očného
kontaktu, vzdialenosti od poslucháčov.
Ţiak sa vie vyjadrovať spisovne.
Ţiak vie zhodnotiť kvalitu ústneho prejavu.
Spojky



Príhovor – výstupy ţiakov

79. - 80.

81. - 82.

V.
83.
Tvaroslovie – zhrnutie učiva

Ţiak vie argumentovať a aplikovať svoje znalosti o morfológii.
84.
Písomná previerka

Ţiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti.
OSR
MEDV
OSR
MEDV
OSR
TPPZ
OSR
Mesiac a
hodiny
Počet
hodín:
Tematický celok
IV. Skladba
Veta
85.
11
86.
87,
Prísudok


Ţiak dokáţe určiť prísudok v jednoduchej vete.
Ţiak vie rozlíšiť slovesný a slovesno-menný prísudok.
Dvojčlenná veta



Ţiak dokáţe na základe identifikácie podmetu a prísudku určiť dvojčlennú vetu.
Ţiak vie vytvoriť obidva typy dvojčlennej vety – úplnú i neúplnú.
Ţiak vie vymedziť prisudzovací sklad a graficky ho znázorniť.
Projekt


Rečníme na podujatí
92.
Jednočlenná veta slovesná
93.
Jednočlenná veta neslovesná
Počet
hodín:
95.
OSR
Ţiak dokáţe určiť podmet v jednoduchej vete.
Ţiak vie rozlíšiť vyjadrený a nevyjadrený podmet.
Vetný základ
94.
Aktivizácia vedomostí z niţších ročníkov.
Ţiak vie identifikovať vety podľa obsahu, dokáţe určiť ich melódiu, vie vytvoriť
a aplikovať rôzne typy viet.
 Ţiak vie odlíšiť holú vetu od rozvitej a pochopiť ich vyuţitie v umeleckom i vecnom
texte.




89. - 90.
VI.
Prierezová
téma
Podmet
88.
91.
Výkonový štandard
Téma
V. Opakovanie učiva 6. - Kontrolný diktát č. 4 (záverečné
opakovanie učiva zo 6. -7. ročníka)
7. ročníka
Oprava kontrolného diktátu č. 4
DV
Ţiak vie vysvetliť pojem projekt a jeho funkciu.
Ţiak vie získať potrebné informácie s cieľom priblíţiť spracovanú problematiku
poslucháčovi.
 Ţiak vie prezentovať projekt a poskytnúť údaje o projekte.
 Ţiak sa vie vyjadrovať spisovne.
 Ţiak vie zhodnotiť kvalitu projektu i jeho prezentácie.
MEDV
Ţiak vie v jednočlennej vete určiť vetný základ a chápe vyuţitie jednočlennej a
dvojčlennej vety.
 Ţiak vie odlíšiť jednočlennú vetu od vety dvojčlennej.
OSR
OSR
TPPZ



Ţiak vie určiť slovný druh, ktorým je vyjadrený vetný základ.
Ţiak dokáţe rozlíšiť slovesnú a neslovesnú jednočlennú vetu.


Ţiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti z ortografie v 6. – 7. ročníku.
Ţiak vie posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti.

Ţiak vie na základe korektorských značiek skontrolovať text, identifikovať chyby
a opraviť ich.
OSR
Mesiac a
hodiny
6
Tematický celok
96. - 97.
Téma
Zhrnutie učiva 6. – 7. ročníka
98.
Výstupný test
99.
Hodnotenie a klasifikácia práce
ţiakov v 7. ročníku
Výkonový štandard
 Zopakovanie
 Ţiak
a utvrdenie vedomostí zo 6. - 7. ročníka.
Prierezová
téma
OSR
vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti.
OSR
Vyučovacie hodiny dotované ŠkVP (v počte 33) sú spolu s hodinami ŠVP zahrnuté do tematického výchovno-vzdelávacieho plánu zo slovenského jazyka a slohu pre 7.
ročník ZŠ bez rozlíšenia.
* učivo písané kurzívou – hodiny slohu
Skratky prierezových tém:
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – Enviromentálna výchova
MEDV – Mediálna výchova
MULTV - Multikultúrna výchova
OŢZ – Ochrana ţivota a zdravia
DV – Dopravná výchova
TPPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a slohu pre 7. ročník ZŠ je vypracovaný podľa:


Štátneho vzdelávacieho programu pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike – ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie.
Štátneho vzdelávacieho programu pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike – ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie – Učebné osnovy a
výkonový štandard pre 6. -7. ročník základnej školy.
Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre VII. ročník – literatúra
Predmet : SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia
Stupeň vzdelania : ISCED 2
Počet vyučovacích hodín týţdenne : 5
( 3 jazyková zloţka, 2 literatúra)
Tematické celky :
- I. Anekdoty
- II. Poézia ( epická báseň, populárna pieseň)
- III. Próza ( dobrodruţná literatúra, western, robinsonáda, biografický román, detektívna literatúra, príbehy zo ţivota detí)
- IV. Dramatické umenie ( film, televízna hra, rozhlasová hra)
Nové pojmy : anekdota, básnická otázka, sonet, metafora, epická báseň, novela, western, robinsonáda, film
Projekty :
-
Poézia
Dobrodruţná literatúra
Film
Galéria spisovateľov
mesiac
téma
TC
Aktivizácia vedomostí z 5. a
6. r. : - báseň, populárna
pieseň, báj
- balada, bájka
- próza
IX.
I.
ANEKDOTY
Čas.
dotácia
obsahový štandard
výkonový štandard
1
Definícia a charakteristika
ţánrov, predstavitelia,
odborná terminológia zo VI.
r.
Ţiak ovláda ţáner príslovie, porekadlo,
pranostika, báseň, balada, báj, bájka,
populárna pieseň, poviedka,
personifikácia, epiteton, alegória,
irónia, satira, rým, vnútorná
kompozícia diela, termín dobrodruţná,
detektívna literatúra...
Anekdota, anekdoty o
známych osobnostiach
Ţiak vie vysvetliť termín anekdota,
ovláda definíciu, vie rozlíšiť anekdotu,
ovláda termín pointa.
Dielo Š. Moravčíka, štýl
tvorby, analýza
a interpretácia básní, poézia,
striedavý rým
Vonkajšia kompozícia
básne, metrika, štylistika
básne, obkročný rým, sonet
Básnická otázka
Ţiak vie odlíšiť poéziu a prózu, pozná
termíny verš, rým, strofa, refrén,
zdrobnenina, idea, epiteton,
personifikácia, prirovnanie. Dokáţe
rozlíšiť striedavý a zdruţený
a obkročný rým. Vie vysvetliť slovnú
hru v básni, ideu básne. Plynulo číta
a recituje básne. Ovláda a vie určiť
sonet. Chápe princíp básnickej otázky.
Ţiak ovláda tvorbu Kostru, jeho
literárny rukopis, vie vymenovať jeho
básnické zbierky. Vie interpretovať
báseň. Vie definíciu metafory, pozná
niekoľko príkladov.
Ţiak pozná základné fakty o úsilí
a výsledkoch hnutia štúrovcov, pozná
motív hrdinu a Jánošíka v štúrovskom
programe. Pozná princíp epickej básne.
Ţiak podrobne ovláda spôsob
literárneho vyjadrenia Hviezdoslava,
pozná jeho tvorbu, vie analyzovať
epickú báseň Na výhone.
1
1
Anekdota
2
II. POÉZIA
X.
Š. Moravčík : Slovenská
matka, Sitnianski rytieri
Smrek: Najčistejšia láska
Lenko : Dcérke
Mihálik : Boháčka,
Za rúčky
Ţáry : Rosničky
Ján Kostra : Slniečko
septembra
Fixačná hodina – poézia,
doplnkové čítanie
1
1
1
Ţivot a dielo Jána Kostru,
metafora
1
1
štúrovci, dielo a význam S.
Chalupku, epická báseň
S. Chalupka – Branko
1
Ţivot, dielo a poetika
Hviezdoslava
P.O. Hviezdoslav
Hviezdoslav- Na výhone
OSR, regionálna
výchova, prezentácia,
pracovné listy
OSR, MUTV
OSR, prezentácia,
zbierka Len raz
www.stur.sk , MUTV,
OSR
OSR, TPPZ
1
1
prierezové témy,
pomôcky
OSR, ENV
Ţiak vie určiť ţáner populárna pieseň,
pozná predstaviteľov, témy a odlišnosti
www.osobnosti.sk
spôsobu vyjadrenia.
XI.
Populárna
pieseň
Populárna pieseň:
K. Peteraj
1
B. Filan : Mláďatá, Klokan
J. Urban : Voda čo ma drţí
nad vodou
Projekt poézia +test
1
1
2
III. Próza
Dobrodruţná literatúra
Hemingway : Starec a
more
Dielo Hemingwaya, novela
Interpretácia novely Starec
a more
2
Čítanie a analýza textu –
Doba kovov, Doba bronzová
v stvárnení autora
F.C. Kubernát - Rysie koţe
1
XII.
www.zlatyfond.sme.sk
Populárna pieseň, autori
Jánošík – mýtus
a skutočnosť
Doplnkové čítanie : čítame,
analyzujeme a interpretujeme autorov
podľa osobného výberu, regionálna
poézia
Ţiak ovláda charakteristiku ţánru
novela, s pomocou učiteľa dokáţe
rozlíšiť poviedku a novelu. Pozná dej
a posolstvo novely Starec more.
Ovláda vnútornú kompozíciu novely
Ţiak dokáţe aplikovať informácie
z histórie o dobe kovov pri čítaní
a analýze textu.
Ţiak dokáţe rozlíšiť v texte pod
vedením učiteľa dobrodruţné
a historické motívy. Pozná základné
fakty o ţivote Jánošíka, pozná filmovú
tvorbu s touto témou.
MEDV, MUTV, OSR
www.supermusic.sk
prezentácia
CD Filan : Pálenica
OŢZ – zmysel ţivota,
hodnoty
Básnické zbierky,
pracovné listy
OŢZ – človek a príroda,
pracovný list
DEJ, ENV, OSR
J .Hrušovský-Jánošík
Ţiak pod vedením učiteľa dokáţe
analyzovať text, pozná jeho
kompozíciu.
2
Tematizácia vysokohorského
prostredia a horolezectva
A. Marec- V doline dlhých
tieňov
western
robinsonáda
Western K. May
( vyuţitie ukáţky Ľ. Zúbek :
Prečo tu nie je Karl May)
D. Defoe -Robinson Crusoe
Western, Ţivot a dielo Karla
Maya
Ţiak vie vysvetliť termín western,
pozná tvorbu Maya, vie
charakterizovať hrdinov : Old
Shatterhanda a Winnetoua
1
Ţiak vie vysvetliť princípy ţánru
robinsonáda, vie reprodukovať text.
3
Ţiak si podľa recenzie a usmernenia
učiteľa dokáţe zvoliť text, vie vyjadriť
svoje pocity z prečítaného textu, vie
text reprodukovať, vie pomenovať
tému, vie pomenovať časti textu
Robinsonáda
MUTV, OSR, DEJ,
Projekt Mgr. E.
Pláteníkovej,
prezentácie ţiakov ZŠ
Sadová
www.zborovna.sk
ENV, OŢZ
Zúbek : Rytieri bez
meča, DVD Winnetou
DVD Robinson Crusoe
Scott O Dell -Ostrov
belasých delfínov
Dobrodruţná literatúra zhrnutie – fixačná hodina
I.
Dobrodruţná literatúra
:doplnkové čítanie
( Brezina, Lewis : Kroniky
Narnie...
2
2
1
Detektívna literatúra,
detektív
Agatha Christie:
Diomedove kone
Dievčenský román
Montgomeryová- Anna
z Avonlea
2
1
Dievčenský román, autorky,
hlavná postava, témy,
situačná komika, humor
Dievčenský
román
K. Jarunková - Jediná
III.
Ţiak dokáţe obhájiť ţánrové zaradenie
i typológiu literatúry po prečítaní
úryvku, vie vyjadriť pocity
z prečítaného textu vie opísať postavy
a zaujať stanovisko k tematizovaným
problémom.
1
2
Biografický
Ţiak ovláda termín dievčenský román,
pozná jeho témy, vie vymenovať
autorky, dokáţe podľa kľúčového
úryvku určiť typ literatúry. Pozná
príbeh Anny Shirleyovej.
Ţiak pozná termín biografický román,
vie určiť text podľa ţánrových kritérií.
Pozná biografické romány Ľuda
Zúbka. Vie základné údaje o význame
diela Majstra Pavla z Levoče
1
Biografický román
Ľ. Zúbek : Skrytý prameň
OSR, MUTV
2
J. Šrámková - Biela stuţka
v tvojich vlasoch
Charlotta Brontová : Jana
Eyrová – doplnkové čítanie,
fixácia poznatkov
Ţiak pozná princíp výstavby textu
detektívky. Vie vymenovať dielo
Christie, pozná a vie charakterizovať
hrdinov Poirota a slečnu Marplovú.
Ţiak pozná postavu detektíva
Sherlocka Holmesa, vie literárnu
postavu charakterizovať.
Dobrodruţná literatúra,
rozprávač, poviedka, novela,
hlavná postava
Detektívna literatúraaktivizácia vedomostí zo VI.
ročníka : Nienacki, Arthur,
Mlčocová
A. Conan Doyle :
Dobrodruţstvá Sherlocka
Holmesa
www.johanesville.net
1
2
II.
a kompozíciu.
Biografický román, ţivot
a dielo Ľuda Zúbka,
osobnosť Majstra Pavla
z Levoče
Ţiak ovláda základné informácie o
tvorbe M. Kukučína a jeho význame
v tematizácii slovenskej dediny, pozná
jeho líniu príbehov – detstvo, škola.
Vie zostaviť osnovu textu, vyjadriť
OSR, MUTV
www.agatha.cz
OSR, MUTV, OŢZ
OSR
Texty kníh Anna
z Avonlea, Anna zo
Zeleného domu
OSR, ETV – morálka,
vzťah rodičov a detí,
miesto seniorov
v spoločnosti
román
Príbehy zo
ţivota detí
Ľudo Zúbek : Doktor
Jesenius
1
M. Kukučín : Z teplého
hniezda
1
M. Kukučín – ţivot a dielo
J. G. Tajovský :
Do konca
2
Tajovský , poviedka
Jozef Cíger-Hronský : Do
školy
1
B.Kapolka : pre teba sa
postavím proti svetu
1
D.Kováč : Prorok a sneţný
pes
1
IV.
Kompozícia, rozprávač,
analýza a interpretácia
svoje pocity z textu.
Ţiak vie pod vedením učiteľa porovnať
tvorbu Tajovského a Kukučína, pozná
ţáner poviedka. Vie vyhľadať
archaickú lexiku v texte.
OSR, DEJ, MUTV
Ţiak dokáţe pod vedením učiteľa
pracovať s textom: vie určiť
rozprávača, vyhľadať OSP a RSP,
dokáţe charakterizovať postavy,
vyjadriť tému i kľúčové motívy, vie
zostaviť osnovu a vyjadriť názor na
text v kontexte iných textov.
DEJ, OSR, prezentácia
www.litcentrum.sk
www.zlatyfond.sme.sk
OSR, ETV
1
R. Dobiáš: Poţiar
D. Hevier : Môj kôň
1
Próza- opakovanie, test
1
Dráma
2
Film, filmová tvorba
1
Dramatická
tvorba
Film, filmové umenie
www.osobnosti.sk
www.litcentrum.sk
www.hevi.sk
OSR, ETV, OŢZ
J. C. Hronský
Sokoliar Tomáš
1
Televízna hra
2
www.filmsk.sk
Rozhlasová hra
1
Prezentácia - projekt
1
www.sfd.sfu.sk
prezentácia – Mgr.
Šelepáková
www.zborovna.sk
Záverečné opakovanie
2
V.
VI.
Dráma, dramatické ţánre
Ţiak si osvojí základné informácie
o histórii filmu, filmové ocenenie Zlatý
glóbus, Oscar.
Pozná začiatok národnej
kinematografie. Ovláda pojem scenár,
vie rozlíšiť literárny a technický
scenár.
Povesť, literárny scenár,
technický scenár
Ţiak vie vysvetliť princíp a odlišnosť
filmu, rozhlasovej a televíznej hry.
TPPZ, OSR, MEDV
2
Slovenský jazyk a sloh pre integrovaných ţiakov
Mesiac,
vyuč. hod.
November
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Opakovanie učiva
o podstatných menách
Vedieť vyhľadať podst. mená vo vete,
v texte
1. kontrolný diktát
Upevniť písanie vlast. podst. mien
23.
Precvičiť pravopis zvieracích podst.
mien muţs. rodu
24.
Opis osoby
Vedieť vytvoriť stručný opis osoby
25.
Prídavné mená
Upevniť poznatky o príd. menách
z predchádzajúcich ročníkov
Vedieť vyhľadať príd. mená vo vete,
v texte
26.
Prídavné mená
Upevniť pravopis príd. mien, nominatív
plurálu príd. mien
27.
Charakteristika osoby
(vonkajšia)
Vedieť vytvoriť vonkajšiu charakt.
osoby
28.
Zámená
Upevniť poznatky o zámenách
z predchádzajúcich ročníkov
Vedieť vyhľadať zámená vo vete,
v texte
29.
Zámená
Upevniť poznatky o zámenách
30.
Charakteristika osoby
(vnútorná)
Rozlíšiť vnút. a vonk. charakt.
Slovesá
Upevniť poznatky o slovesách
z predchádzajúcich ročníkov
31.
Vedieť vytvoriť vnútornú charakt.
osoby
Vedieť vyhľadať slovesá vo vete,
v texte
32.
Slovesá
Upevniť poznatky o slovesách
33.
1. pís. slohová práca
Zistiť úroveň zručností v tvorbe
charakt. osoby
Charakteristika osoby
Poznámky
Opakovanie učiva o podst.
menách, príd. menách,
zámenách, slovesách
Upevniť vedomosti o podst. menách,
príd. menách, zámenách, slovesách
Opakovanie učiva o podst.
menách, príd. menách,
zámenách, slovesách
Upevniť vedomosti o podst. menách,
príd. menách, zámenách, slovesách
36.
Opisujeme svet v pohybe – opis
pracovnej činnosti I.
Precvičovať opis pracovnej činnosti
37.
Príslovky
Precvičiť a upevniť poznatky
o príslovkách z predchádzajúcich
ročníkov
December
34.
35.
Zistiť úroveň osvojenia vedomostí
Vedieť vyhľadať príslovky vo vete,
v texte
38.
Predloţky
Precvičiť a upevniť poznatky
o predloţkách z predchádzajúcich
ročníkov
Vedieť vyhľadať predloţky vo vete,
v texte
39.
Predloţky
Precvičiť a upevniť poznatky
o predloţkách z predchádzajúcich
ročníkov
Vedieť vyhľadať predloţky vo vete,
v texte
40.
Opakovanie učiva o príslovkách
a predloţkách
Upevniť vedomosti o príslovkách
a predloţkách
Zistiť úroveň osvojenia vedomostí
Január
Opis pracovnej činnosti II.
Precvičovať opis pracovnej činnosti
42.
Spojky
Upevniť základnú charakteristiku
spojok
43.
Spojky
Poznať správne pouţívanie
interpunkcie pred spojkami
44.
Opis pracovnej činnosti III.
Príprava na samostatnú tvorbu opisu
pracovnej činnosti
45.
2. kontrolný diktát
Preveriť úroveň pravopisu
predloţiek, spojok
46.
Oprava kontr. diktátu, analýza
chýb
Precvičiť pravopis chybne
napísaných slov
41.
47.
2. pís. slohová práca – Opis
pracovnej činnosti
Preveriť úroveň zručností v tvorbe
opisu pracovnej činnosti
48.
Citoslovcia
Vedieť vyhľadať citoslovcia vo vete,
v texte
49.
Citoslovcia
Upevniť pravopis citosloviec vo vete
50.
Opakovanie učiva o neohyb.
slovných druhoch
Zistiť úroveň osvojenia vedomostí
o neohyb. slov. druhoch
Február
3. kontrolný diktát
Ţiačka preukáţe úroveň vedomostí
o citoslovciach.
52.
Praktické písomnosti: Telegram,
e-mail, SMS
Vie stručne, výstiţne a zrozumiteľne
sformulovať text.
53.
Číslovky
Upevní si základnú charakteristiku
čísloviek.
54.
Základné číslovky
Vie vyhľadať základné číslovky
v texte.
57.
Poštový peňaţný poukaz
Pozná význam a pouţitie poštového
peňaţného poukazu, poštovej
sprievodky a podacieho lístka. Vie
správne vyplniť tlačivá.
51.
Jarné prázdniny
58.
Radové číslovky
Vie vyhľadať radové číslovky v texte.
59.
Opakovanie učiva o číslovkách
Upevní si získané vedomosti
o číslovkách.
60.
Korešpondenčný lístok
Pozná význam a pouţitie
korešpondenčného lístka, vie správne
písať adresu.
Marec
4. kontrolný diktát
61.
Oprava KD
Ţiak preukáţe úroveň vedomostí
o číslovkách a úroveň ovládania
pravopisu.
62.
Skladba – Vety podľa postoja/
zámeru/ hovoriaceho
Upevní si poznatky o druhoch viet
podľa postoja hovoriaceho. Vie tvoriť
a určovať druhy viet
63.
Chceme byť informovaní –
Správa I.
Prakticky, v novinách a časopisoch
vie vyhľadať správu, rozumie
danému pojmu, označeniu.
64.
Sklady
Tvorí prisudzovací sklad a vie ho
znázorniť graficky
65.
Sklady
Tvorí určovací sklad a vie ho
znázorniť graficky.
66.
Správa II.
Oboznámi sa s jazykovými
prostriedkami typickými pre
informačný postup, s úlohou titulku
s grafickým stvárnením správy.
67
Sklady
Tvorí priraďovací sklad a vie ho
znázorniť graficky.
68.
Opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti zo skladby.
69.
Chceme byť informovaní –
Oznámenie
Vie rozlíšiť oznámenie od správy,
pozná rozličné druhy oznámení.
70.
Opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti zo skladby.
Apríl
Vie určiť podmet ako člen v prisudz.
sklade.
73.
Hlavné vetné členy. Podmet
74.
Oznámenie
Vie rozlíšiť oznámenie od správy.
75.
Prísudok
Vie určiť prísudok ako člen
v prisudz. sklade.
76
Opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti zo skladby.
77.
Opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti zo skladby.
78.
Opakovanie – praktické
písomnosti
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
Veľkonočné prázdniny
79.
Dvojčlenné a jednočlenné vety
Vie rozlíšiť jednočlennú a dvojčlennú
vetu.
80.
Dvojčlenné a jednočlenné vety
Vie tvoriť jednočlennú vetu.
81.
Dvojčlenné a jednočlenné vety
Vie tvoriť jednočlennú vetu.
82.
Opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
83.
Opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
84.
5. kontr. diktát
Ţiak preukáţe úroveň vedomostí
a úroveň ovládania pravopisu.
85.
Opakovanie slovných druhov,
pravopis, vyhľadávanie v texte
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
86.
Podstatné mená - opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
87.
Podstatné mená - opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
88.
Prídavné mená - opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
89.
Zámená - opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
90.
Zámená - opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
91.
Slovesá - opakovanie
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
92.
6. kontr. diktát
Ţiak preukáţe úroveň vedomostí
a úroveň ovládania pravopisu.
93.
Opakovanie čísloviek
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
94.
Opakovanie neohybných
slovných druhov
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
95.
Opakovanie neohybných
slovných druhov
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
96.
Opakovanie neohybných
slovných druhov
Ţiačka si upevní opakovaním získané
vedomosti.
97.
Zhodnotenie práce, úrovne
vedomostí a zručností
Preveriť úroveň vedomostí a
zručností
Predmet: Chémia 7. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom
vyučovania umoţňuje ţiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov.
Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a pouţití látok, s ktorými sa ţiaci stretávajú v
kaţdodennom ţivote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky,
liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, ţe pri štúdiu chémie špecifickými
poznávacími metódami si ţiaci osvojujú i dôleţité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie
spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať
hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zloţitosti. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia
je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyţaduje osvojenie
si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť ţiakov s významom poznatkov z
chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umoţňuje u ţiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k
učebnému predmetu chémia.
Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť k
splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií
prostredníctvom obsahu chémie.
Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci
ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Ţiaci by mali
porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri
riešení konkrétnych úloh.
V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace
s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a
vyuţívať multimediálne učebné materiály. Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a
laboratórnych cvičeniach realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k
formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia ţiakov, ktoré im umoţňuje
nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôleţitých manuálnych
zručností.
Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa ţiakov s chemickými látkami,
ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú ţivot človeka (chemické aspekty racionálnej výţivy, vplyv
alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus). V predmete chémia si ţiaci majú v
dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné
je, aby ţiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli vyuţiť na hodinách
získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v kaţdodennom ţivote.
Ďalšie ciele:
Identifikácia a správne pouţívanie pojmov. Ţiak vie správne pouţívať základné pojmy a
identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie
definícií. Vedomosť týchto pojmov ţiak dokáţe tým, ţe rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú a ţe
ich aktívne pouţíva v správnom kontexte.
Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – ţiak vie popísať a poprípade
načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu vie
popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, predmetov alebo javov
(napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi).
Vysvetlenie javov – ţiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou
jednoduchších javov
Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – ţiak vie v jednoduchých prípadoch
predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav moţný
alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie).
Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – ţiak vie zrealizovať jednoduchý experiment
podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva
odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým merania a odhady veľkosti
niektorých veličín, zhromaţďovanie a vhodné usporiadanie údajov (napríklad zistiť, či roztok je
kyslý, zásaditý alebo neutrálny).
Kvantitatívny popis – ţiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch
porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie určiť hodnotu
niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.
Aplikácia vedomostí – ţiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších
prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie určitých prírodných javov,
rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie posúdiť dôsledky určitých javov alebo
ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska (napríklad vysvetliť
škodlivé účinky pouţívania chloridu sodného k zimnému posypu ciest).
Učebný predmet chémia v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 2 sa vyučuje ako povinný
predmet v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Minimálna časová dotácia je 132 vyučovacích hodín s rozdelením
do ročníkov 0,5 - 0,5 -1 – 2 hodiny týţdenne. Časová dotácia, 0,5 a 1 hodina je určená práci s
delenou triedou a taktieţ pri 2 – hodinovej časovej dotácii je aspoň jedna hodina týţdenne určená
práci s delenou triedou. Delené hodiny vyučujúci vyuţíva najmä na formy aktívneho poznávania a
bádania v chémii. Je v kompetencii učiteľa rozhodnúť, ktoré z experimentov bude realizovať
formou LC. V učebnom obsahu predmetu chémia sa taktieţ realizuje časť obsahov Osobnostnej a
sociálnej výchovy, Environmentálnej výchovy, Tvorby projektov a iných prierezových tematík
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2. Náplň LC závisí od materiálno - technického
vybavenia školy, dostupnosti chemikálií, pričom musia byť dodrţané bezpečnostné predpisy a
laboratórny poriadok. Minimálny počet LC pri dvojhodinovej časovej dotácii je 5 LC v danom
školskom roku, pri časovej dotácii1 hodina týţdenne 3 LC a pri 0,5 hodinovej dotácii 2 LC.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
V danom predmete sa kladie dôraz na spôsobe získavania informácií, ale aj na ich vyuţitie
v beţnom ţivote.
Predmet biológia vedie ţiakov k:
- schopnosti tvorivo riešiť problémy
- vyhľadávať informácie, robiť ich analýzu, vedieť ich spracovať
-
schopnosti vedieť riešiť problémy a navrhovať ich optimálne riešenia
vyuţívať informačné technológie pri spracovaní informácií
schopnosti vytvárať projektové práce
schopnosti prezentovať svoje výsledky a ich porovnávanie
vedieť riešiť daný problém adekvátnym spôsobom
poznať patologické javy v spoločnosti a vedieť ich včas rozpoznať a tým s chrániť
Stratégia vedúca ku kompetencii UČENIA:
• kladieme dôraz na pozitívnu motiváciu ţiakov
• učíme ţiakov efektívne pouţívať svoju pamäť
• zoznamujeme ţiakov s metódami efektívneho učenia a vhodnými postupmi potrebnými
pre zvládnutie a domáceho precvičovania učiva
• zoznamujeme ţiakov s pouţívaním odbornej terminológie, znakmi a symbolmi
v primeranej miere, s ohľadom na vek a schopnosti ţiaka
• vedieme ţiakov k zodpovednosti a k úlohám zameraným predovšetkým na reálne
problémy beţného ţivota
• vedieme ţiakov k samostatnému vyhľadávaniu informácií v odbornej literatúre, na
internete,
v
ďalších
médiách
podľa
dostupnosti
a
k následnej
príprave a samostatnej prezentácií vlastných výstupov na hodine ( referáty, projektové
prezentácie, powerpointové prezentácie.
• snaţíme sa ţiakov viesť k objavovaniu súvislostí s ostatnými predmetmi
Stratégie vedúce ku kompetencii RIEŠENIA PROBLÉMOV:
• zadávame problémové úlohy pri ktorých sa ţiaci učia vyuţívať základné postupy
• ponúkame ţiakom dostatok úloh z reálneho ţivota
• podnecujeme ţiakov k logickému uvaţovaniu a vyuţívaniu ich doterajších skúseností
• poskytujeme ţiakom dostatočný priestor pre vyslovenie ich vlastného názoru či
hypotézy
• vedieme ţiakov k pochopeniu, ţe chyby sú dôleţité pre hľadanie cesty k správnemu
riešeniu problémov
- zapojujeme ţiakov do projektovej práce samostatnej a skupinovej
- podľa moţností pracujeme s textom a rozvíjame čitateľskú gramotnosť
• ukazujeme ţiakom ako získané informácie posudzovať, porovnávať, triediť
a zovšeobecňovať zistené skutočnosti
Stratégie vedúce ku kompetencii KOMUNIKATIVNEJ:
• umoţňujeme ţiakom obhájiť vlastný názor a postoj, za súčasného dodrţiavanie
pravidiel slušnej komunikácie
• podnecujeme potrebu kriticky hodnotiť získané informácie s ohľadom na ich
pravdivosť a pouţiteľnosť
• ponúkame moţnosť prezentovať výsledky svojej učebnej činnosti ústne aj písomne
• vedieme ţiakov k slovnej a písomnej interpretácii rôznych textových a obrazových
materiálov
• pri komunikácii ch vedieme k tolerancii a rešpektu k prejavom ostatných jednotlivcov
• učíme je aktívne počúvať, vyberať adekvátne komunikatívne zručnosti, uplatňovať
prostriedky neverbálnej komunikácie
• vhodným zaraďovaním skupinovej práce podnecujeme ţiakov ku komunikácii a
zvyšujeme počet príleţitostí ku komunikácii medzi ţiakmi
navzájom aj medzi ţiakom a učiteľom
Stratégie vedúce ku kompetencii SOCIÁLNEJ A PERSONÁLNEJ:
•
zaraďovaním skupinovej práce podporujeme u ţiakov rozvoj zdravých medziľudských
vzťahov a ochotu si navzájom pomáhať, poskytnúť radu
• vedieme ich k poznaniu, ţe podmienkou efektívnej spolupráce je predovšetkým vlastná
zodpovednosť
za
svoju
prácu,
schopnosť
sebakontroly
a
sebakritiky, rešpektovanie názorov druhých
• navodzujeme situácie vedúce k posilneniu sebadôvery ţiakov a zvýšeniu ich zdravého
sebavedomia
• uplatňujeme individuálny prístup k ţiakom talentovaným a súčasne k ţiakom
integrovaným
• podľa moţností rešpektujeme osobné tempo ţiaka s tým, ţe postupne zdôrazňujeme
potrebu rýchlejšieho pracovného tempa a uvaţovania v
špecifických situáciách
• snaţíme sa odbúrať strach detí zo zlej odpovede
• snaţíme sa o priateľskú atmosféru v procese výučby
Formy a metódy vyučovania v predmete chémia
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na
individualitu ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa
kľúčové kompetencie ţiakov pre daný predmet.
metódy: vysvetľovanie, práca s obrazovým materiálom, riadený rozhovor, prezentácia
v PowerPointe, práca s internetom, riešenie problémových úloh, realizácia laboratórnych prác,
samostatná a skupinová práca, prezentačná metóda, brainstorming postupy: porovnávanie, riadený
rozhovor, formy práce: diskusia, analýza informácií
Zásady hodnotenia v predmete chémia
Pri hodnotení ţiaka sa prihliada na jeho osobnostný rast, ako zvládol učivo, ako vie vyuţiť získané
vedomosti v beţnom ţivote.
Hodnotenie pôsobí na ţiaka motivačne.
V hodnotení ţiaka v predmete chémia sa vyuţíva:
1. formatívne hodnotenie: toto hodnotenie umoţňuje ţiakovi odstraňovať nedostatky a učiteľ mu
poskytne rady na jeho zlepšenie(verbálne hodnotenie ţiaka)
2. neformálne hodnotenie: cieľom tohto hodnotenia je zhodnotiť prácu ţiaka v skupine alebo
v individuálnej práci(verbálne hodnotenie ţiaka)
3. priebeţné hodnotenie:
-
klasifikácia projektových prác
klasifikácia frontálneho skúšania
klasifikácia verbálneho skúšania
klasifikácia testovej formy skúšania
Hodina
Mesiac
Ciele a kľúčové
kompetencie
Téma
–Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
I.
TEMATICKÝ CELOK –
HUDOBNÉ PRECHÁDZKY STOROČIAMI
IX.
1.
Znalosť prehľadu
dejín hudby.
Orientácia v rôznych
hudobných štýloch.
Rozlíšenie
charakteristických čŕt
2.
3.
Opakovanie učiva zo 6. ročníka
Hudba minulosti a súčasnosť, hudba
rôznych
národov.
Spev: piesne zo 6. ročníka
Počúvanie hudby:
* ukáţky z hudobných diel od
praveku
po romantizmus, vyuţitie i-cvičení
hudby rôznych národov. Hudobný prejav:
Čistá intonácia pri speve. ♪ rytmická hra - piesne podľa rytmu
Prvý návrat do minulosti stredovek
Charakteristika
Počúvanie hudby:
stredovekej cirkevnej
* gregoriánsky chorál
a svetskej hudby.
* C. Orff - Carmina Burana
Inšpirácia skladateľov
Hudobný prejav:
♪ pouţitie Orffových nástrojov,
20. storočia v predlohách rytmizácia
stredovekej hudby.
motívu Ó, Fortuna
Druhý návrat do minulosti barok
Systemizácia vedomostí Počúvanie hudby:
o základných prejavoch * J. S. Bach - Fúga d mol
Ţiak sa orientuje v hudbe
rôznych slohových období.
Dokáţe charakterizovať a verbalizovať
počúvanú hudbu.
Pozná typické hudobné prejavy
a skladateľov rôznych národov.
Spieva podľa svojich dispozícií
intonačne čisto a rytmicky presne.
Ţiak chápe koexistenciu
cirkevnej a svetskej hudby v období
stredoveku, pôsobenie na ľudí.
Dokáţe vytvoriť jednoduchý
inštrumentálny sprievod k počúvanej
hudobnej ukáţke.
Ţiak sa orientuje v znejúcej
hudbe, vníma hudobno-výrazové
prostriedky.
environmentálna výchova
multikultúrna výchova
mediálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
environmentálna výchova
mediálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
(HUV 9: s. 14 - 16)
multikultúrna výchova
* B. Britten - Sprievodca mladého
barokového umenia.
človeka
Najznámejší predstavitelia symfonickým orchestrom (úryvky)
* P. Breiner - Michelle (Beatles go
barokovej hudby.
baroque)
Spracovanie barokových
hudobných tém v dielach
z 20. storočia.
X.
4.
Utvrdenie učiva
o hudbe klasicizmu.
Znaky sonátovej formy.
Prehľadnosť, symetria
a vyváţenosť v hudbe
klasicizmu.
Inšpirácia skladateľov
20.st. v hudobnom
klasicizme.
5.
Stručný prierez dejinami
tanca.
Tanečné sebavyjadrenie
človeka.
Trendovosť a módnosť
jednotlivých druhov
tancov.
Beatles - Michelle
Hudobný prejav:
♪ hra - verbalizácia variácií - s. 12
Zahrajte sa
Tretí návrat do minulosti klasicizmus
Počúvanie hudby:
* J. Haydn - Symfónia Medveď Finale
* S. Prokofiev - Klasická symfónia
* najznámejšie skladby velikánov
klasicizmu:
Mozarta a Beethovena
Hudobný prejav:
♪ hra s hudobnými hádankami, icvičenia
Tanec a hudba
Počúvanie hudby:
* ukáţky hudby k tancom:
pavana, suita, menuet, valčík
* P. I. Čajkovskij - ukáţky z
baletnej hudby
(Lukáčik, Labutie jazero)
Orientuje sa v jednotlivých
nástrojových skupinách
mediálna výchova
symfonického orchestra.
Na konkrétnych hudobných ukáţkach
chápe pojem inšpirácia a úprava,
osobnostný a sociálny
rozvoj
formotvorné postupy v hud. skladbe.
(HUV 9: s. 10 - 13)
Ţiak dokáţe celostne i parciálne
osobnostný a sociálny
rozvoj
vnímať hudobné ukáţky.
Dokáţe charakterizovať a verbalizovať
mediálna výchova
počúvanú hudbu, vyjadriť svoj
záţitok z nej.
Vie verbalizovať základné
environmentálna výchova
postupy skladateľa v tvorbe.
(HUV 9: s. 8 - 9)
Ţiak vníma hudobno-vyjadrovacie
prostriedky vyuţité v tanečnej hudbe.
Dokáţe charakterizovať a verbalizovať
osobnostný a sociálny
rozvoj
environmentálna výchova
počúvanú hudbu, vyjadriť svoj
záţitok z nej.
tvorba projektu
Baletná hudba a jej
najvýznamnejší
predstavitelia.
6.
Interval ako
najzákladnejšia
čiastka hudby.
Význam módov pre
zvukovosť
a celkový charakter
melódie.
Práca s módmi v
jednotlivých
hudobných dielach.
7.
XI.
Hudobný prejav:
♪ vlastný projekt - referát o tancoch
Modus - archaické módy, modálne
tóniny
Spev: Poza bučky (s. 24)
Počúvanie hudby:
* L. van Beethoven: Óda na radosť
* B. Bartók: Tri dedinské scény
* Beatles: Norwegian Wood
Hudobný prejav:
♪ tvorba vlastného módu (s. 25)
Modus - dodekafónia, aleatorika,
seriálna
Oboznámenie sa so
hudba
skladateľskými technikami
20.st.
Počúvanie hudby:
* A. Schonberg - Ten, ktorý preţil
Princípy dodekafónie,
Varšavu
aleatoriky a seriálnej
hudby.
Hudobný prejav:
♪ aleatorika k piesni Spievajţe si,
Tvorba aleatoriky.
spievaj (s. 25)
Zakladatelia modernej slovenskej
8. Prierez dielom Alexandra hudby
Moyzesa. Dôraz
Spev: Za Váhom, za Váhom
Vie spracovať ucelený prehľad
a prezentačné zručnosti
o vývoji tanečného umenia (s IKT).
(HUV 9: s. 17 - 18)
Ţiak má osvojené hudobno-teoretické
poznatky na základe konkrétnych
osobnostný a sociálny
rozvoj
hudobných príkladov a ukáţok.
environmentálna výchova
Chápe pojem modalita
regionálna výchova
vo folklórnych i populárnych piesňach.
Ţiak spieva podľa svojich dispozícii
intonačne čisto a rytmicky presne.
mediálna výchova
Ţiak chápe jednotlivé druhy
environmentálna výchova
a princípy skladateľských techník.
Dokáţe vytvoriť jednoduchú
multikultúrna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
aleatoriku k ľudovej piesni.
(HUV 9: s. 26 - 27)
Ţiak sa orientuje v znejúcej
hudbe, vníma pouţité
environmentálna výchova
(HUV 9: s. 23 - 25)
na environmentálnu
výchovu.
Úcta k národnej kultúre.
Počúvanie hudby:
* A. Moyzes - Dolu Váhom
Zakladatelia modernej slovenskej
XI. 9. Prierez prvou slovenskou hudby
národnou operou Krútňava
a dielom Eugena Suchoňa. Spev: Páslo dievča pávy (s. 34)
Uvedomenie si národnej
identity
Počúvanie hudby:
* E. Suchoň - ukáţky z opery
a úcta k svojej kultúre.
Krútňava
10.
Prehľad o umení 20. storočia
Prehľad o tvorbe
Počúvanie hudby:
* ukáţky z diel jednotlivých
skladateľov 20. storočia. hudobných
Vyuţitie IKT pri zhrnutí
skladateľov
a systematizácii
vedomostí.
* videoukáţky z www.youtube.com
* interaktívne cvičenia s vyuţitím
Priorita hudobného názoru IKT
pri zhrnutí učiva.
Hudobný prejav:
♪ referáty s vyuţitím hudobných
ukáţok
11.
Hudobníci rôznych dôb
Vývoj interpretačného
umenia
Počúvanie hudby:
od stredoveku po
súčasnosť.
* ukáţky stredovekej hudby
* úryvky z diela J. S. Bacha, A.
Postavenia hud. interpreta Vivaldiho,
v dejinných obdobiach.
W. A. Mozarta, F. Liszta...
hudobno-výrazové prostriedky.
Spieva intonačne a rytmicky čisto.
Ţiak si uvedomuje svoju národnú
identitu.
osobnostný a sociálny
rozvoj
(HUV 9: s. 32 - 33)
Má základné znalosti o prvej
ochrana ţivota a zdravia
environmentálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
slovenskej národnej opere.
(HUV 9: s. 33 - 35)
Ţiak rozpoznáva hudbu rôznych
mediálna výchova
skladateľských štýlov.
Vie verbálne vyjadriť svoj záţitok
z hudby a tvorivo sa prejaviť.
multikultúrna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
Chápe rôznorodosť umenia a osobitne
hudby v 20. storočí.
prezentačné zručnosti
(HUV 9: s. 36 - 39)
Ţiak má celistvú predstavu o vývoji
mediálna výchova
interpretačného umenia počas dejín.
multikultúrna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
Chápe podmienenosť vývoja hudby
vývojom celej spoločnosti.
(HUV 9: s. 28 - 29)
Hudobníci rôznych dôb
XII. 12.
Interpretačné umenie 20.21.st.
Najznámejší slovenskí
virtuózi,
virtuózi v populárnej
hudbe.
Súvislosti medzi
podmienkami
interpretačného umenia
a vývojom spoločnosti.
13.
Vianočné zvykoslovie
na Slovensku spojené
s hudobnými ukáţkami.
Posilnenie národnej
identity.
Vianočné piesne a koledy,
zvykoslovie
Spev: obradové vianočné piesne,
koledy
Počúvanie hudby:
* vianočné piesne a koledy
Vianočné piesne a koledy
Spev: výber z vianočných piesní a
piesní a kolied.
kolied
15.
Hudobné nástroje rôznych dôb
Výroba, farba
Počúvanie hudby:
* ukáţky znenia rôznych hudobných
a vyuţitie rôznych druhov nástrojov
organ, husle, klavír, gitara,
hudobných nástrojov
dychové nástroje,
v dejinách hudby.
elektronické nástroje
14.
I.
Osvojenie vianočných
Počúvanie hudby:
* ukáţky v podaní slovenských
virtuózov:
J. Berky-Mrenica, P. Dvorský, B.
Warchal...
* ukáţky virtuózov v oblasti
populárnej hudby
Hudobný prejav:
♪ ţiacke referáty o virtuózoch pop
hudby
Ţiak si uvedomuje postavenie
interpretačného umelca kedysi a dnes.
osobnostný a sociálny
rozvoj
Vie si uvedomiť komercionalizáciu
v populárnej hudbe a zaujať k nej
vlastné stanovisko.
mediálna výchova
Dokáţe pripraviť s vyuţitím IKT
prehľad o obľúbenom interpretovi.
prezentačné zručnosti
Ţiak spieva podľa svojich dispozícií
regionálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
intonačne čisto a rytmicky presne.
(HUV 9: s. 29)
Uvedomuje si bohatstvo tradícií.
(HUV 9: s. 42)
Ţiak spieva podľa svojich dispozícií
osobnostný a sociálny
rozvoj
intonačne čisto a rytmicky presne.
(spevníky, výbery piesní)
Ţiak dokáţe charakterizovať
environmentálna výchova
jednotlivé druhy hudobných nástrojov
podľa farby a vie vymedziť
ich uplatnenie v konkrétnych štýloch.
mediálna výchova
Prehľad o hudobných
nástrojoch.
16.
Hudobný prejav:
♪ hra ţiakov na prístupné hudobné
nástroje
Príprava projektu - zhrnutie
tematického
Príprava na zhrnutie
tematického celku
celku
Hudobný prejav:
♪ príprava samostatného projektu s
Hudobné prechádzky
vyuţitím
učiva I. tematického celku - podľa
storočiami.
výberu
Príprava samostatného
ţiaka
vyuţitie IKT, videoukáţok,
projektu ţiakov.
hudobných ukáţok
17.
Zhrnutie tematického celku:
Hudobné prechádzky
Systematizácia vedomostí storočiami
a zručností nadobudnutých Hudobný prejav:
v prvom polroku.
Zhrnutie tematického
celku.
♪ prezentácia pripravených ţiackych
projektov s vyuţitím hudobných
ukáţok
Vie zahrať na jednoduchom nástroji
osobnostný a sociálny
rozvoj
krátky melodický alebo rytmický motív.
(HUV 9: s. 30 - 32)
Ţiak má prehľad o jednotlivých
tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
vývojových obdobiach hudby,
o výrazových prostriedkoch
a vie uvedené znalosti vyuţiť
osobnostný a sociálny
rozvoj
v samostatnej práci.
mediálna výchova
Ţiak vie verbalizovať svoj názor,
hudobný záţitok, dokáţe hodnotiť
prezentačné zručnosti
osobnostný a sociálny
rozvoj
hudobnú skladbu.
mediálna výchova
II.
TEMATICKÝ CELOK –
PESTRÁ PALETA POPULÁRNEJ HUDBY
Dţez
II. 18.
Vznik dţezu v New
Orleanse,
dobové a spoločenské
okolnosti vzniku dţezu.
Spev: Ako v New Orleanse (s. 46)
Počúvanie hudby:
* ukáţky blues
Ţiak vie zdôvodniť princípy blues.
Chápe spoločenskú podmienenosť
vzniku dţezu a jeho vplyv
multikultúrna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
Hudobná a textová
charakteristika blues.
19.
Spirituál ako prejav
duchovného ţivota
černochov.
Hudobný prejav:
♪pokus o frázovanie textu dţezovým
princípom
Spirituály, swing, moderný dţez
Spev: Kumbaya (s. 50)
Počúvanie hudby:
* Bourbon Street Parade, Basin
Ďalší vývoj dţezu - swing Street Blues,
moderný dţez,osobnosti
When The Saints Go Marching
dţezu.
On,
S. Joplin, G. Miller, D. Ellington,
P. Lipa...
Vznik a vývoj country
20.
Country and western
hudby,
podstata country ako
Spev: Červená rieka (s. 57)
folklóru
Ameriky.
Počúvanie hudby:
Vplyv country na rock. * bluegrass, Johnny Cash...
III. 21.
Folk
Folk ako hudba širokých
más
Spev: Holubí dům (s. 43)
poslucháčov.
Počúvanie hudby:
Vplyv spoločenského
diania
* B. Dylan - Blowin in the Wind
na tvorbu folkových
* výber zo slovenského a českého
tvorcov.
folku
22.
Šansón
Charakteristika
francúzskeho
na celý vývoj populárnej hudby.
Dokáţe frázovať krátky motív.
(HUV 9: s. 46 - 47)
Ţiak chápe prierezový vývoj dţezu
osobnostný a sociálny
rozvoj
a jeho delenie i typické znaky
multikultúrna výchova
jednotlivých dţezových štýlov.
mediálna výchova
Pozná svetové osobnosti dţezovej hudby
i slovenských dţezových hudobníkov.
Ţiak pozná jednotlivé štýly hudby
country and western a jej typické
hudobno-vyjadrovacie prostriedky.
Ţiak má prehľad o typických znakoch
folkovej hudby - inštrumentácia,
(HUV 9: s. 48 - 52)
osobnostný a sociálny
rozvoj
environmentálna výchova
(HUV 9: s. 57)
spevácky prejav, spoločenská
multikultúrna výchova
mediálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
podmienenosť pri tvorbe textov.
(HUV 9: s. 43, zborníky)
Ţiak chápe primárnu funkciu textu
multikultúrna výchova
šansónu.
Dôleţitosť textu a
interpretačného umenia.
23.
Počúvanie hudby:
* Edith Piaf - výber
* H. Hegerová - výber
Opereta
Hudobné zábavné divadlo
Spev: Rodný môj kraj (s. 60)
opereta, jej vznik
Počúvanie hudby:
a typické znaky.
* J. Offenbach - Kankán
IV. 24.
Syntéza rôznych foriem
umenia v divadlách
malých
foriem. Prehľad vývoja
DMF.
25.
Korene rockovej hudby
v dţezovej hudbe.
Rock v 50. - 60. rokoch.
Vznik kultu speváckych
hviezd
a špecifiká obdobia.
26.
Prierez tvorbou známych
* J. Strauss - výber z operiet
* G. Dusík - Rodný môj kraj, výber
z operiet
Divadlá malých foriem
Spev: Malé kotě (s. 62)
Počúvanie hudby:
* výber z piesní Osvobozeného
divadla
* výber z tvorby J. Suchého a J.
Šlitra
Vznik a vývoj rockovej hudby
Spev: Ako v rocku (s. 62)
Počúvanie hudby:
* B. Haley - Rock around the Clock
* E. Presley- Love Me Tender
Hudobný prejav:
♪ stoličkový rock and roll (s. 20)
Hviezdy rockovej hudby
v šansóne. Uvedomuje si cielený výber
hudobno-výrazových prostriedkov
a význam interpretačného umenia.
Ţiak spieva podľa svojich dispozícií
intonačne čisto a rytmicky presne.
Má prehľad o vzniku a vývoji
mediálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
(HUV 9: s. 58)
mediálna výchova
operety, pozná hlavných predstaviteľov
environmentálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
operetnej hudby.
(HUV 9: s. 59 - 60)
Ţiak dokáţe vysvetliť princípy
mediálna výchova
divadiel malých foriem.
Pozná stručne genézu pôsobenia DMF.
environmentálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
Spieva intonačne a rytmicky čisto.
(HUV 9: s. 61 - 62)
Ţiak chápe podmienky vzniku
a funkcie rocku v 50. rokoch 20. st.
Ţiak spieva podľa svojich dispozícií
intonačne čisto a rytmicky presne.
Zvládne
jednoduchý tanečný prejav.
Ţiak sa orientuje vo vývoji rockovej
osobnostný a sociálny
rozvoj
mediálna výchova
(HUV 9: s. 20 + s. 68 - 70)
mediálna výchova
rockových skupín a
spevákov.
IV. 27.
Vývoj rockovej hudby
v podmienkach bývalej
ČSSR.
Interpreti rocku u nás.
Počúvanie hudby: Beatles, Rolling
Stones...
Slovenská a česká rocková hudba
Počúvanie hudby:
* výber z tvorby slovenských a
českých
rockových skupín a spevákov
Hudobný prejav:
♪ referáty s vyuţitím hudobných
ukáţok
hudby, pozná významné skupiny.
(HUV 9: s. 71 - 73)
Ţiak má prehľad o vývoji
mediálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
rockovej hudby na Slovensku
a v Čechách.
Samostatne si pripraví zvukovú
vizitku obľúbeného interpreta.
III.
28.
Prieniky váţnej a
populárnej
hudby, vplyvy a úpravy
klasickej hudby v pop
hudbe.
29.
Etno- a world music,
vymedzenie pojmov a
počúvanie hudobných
ukáţok.
Úcta k hudobným
prejavom
iných národov a
národných entík.
30.
Vznik muzikálu,
prezentačné zručnosti
(HUV 9: s. 73 - 74)
TEMATICKÝ CELOK –
HUDBA NA POMEDZÍ
Váţna versus populárna hudba
Ţiak sa orientuje v znejúcej hudbe,
multikultúrna výchova
Počúvanie hudby:
* G. Gershwin - Američan v Paríţi
dokáţe postrehnúť výrazné hudobné
myšlienky a výrazové prostriedky.
* M. Varga - Suita po 1000 a 1 noci
* Maksim - úpravy váţnej hudby
pre klavír
Etno- a worldmusic
Počúvanie hudby:
* ukáţky etno a world music reggae,
kubánsky dţez, keltská, írska a
škótska
hudba, indické mantry, ţidovská
hudba...
Muzikál
Spev: Tie ţeny (s. 66)
Chápe hudobnotvorné postupy
environmentálna výchova
mediálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
tvorcov populárnej hudby.
(HUV 9: s. 53)
Ţiak má prehľad o podstate
multikultúrna výchova
a rozsahu etno-a world music.
environmentálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
Dokáţe bez predsudkov prijímať
hudobné posolstvo rôznych národov.
Ţiak spieva podľa svojich dispozícií
multikultúrna výchova
prepojenosť viacerých
druhov
Počúvanie hudby:
umenia v muzikáloch.
* ukáţky - My Fair Lady, Bedári
* ukáţky - Na skle maľované,
Vyuţitie populárnej hudby Cyrano
v scénickom prevedení.
z predmestia
vyuţitie videoukáţok, resp. filmovej
podoby diel
Hlavné funkcie hudby vo
filme.
VI. 31.
Hudba vo filme
Soundtrack a jeho význam. Počúvanie hudby:
* filmové ukáţky podľa vlastného
Tvorcovia filmovej hudby. výberu
32.
Hudba na internete
v rôznych podobách.
Hud. súťaţe v TV a na
webe.
Hudba na internete
Hudobný prejav:
♪ prezentácia pripravovaného
celoročného
projektu ţiakov - hudba na
Hudba pre všetkých.
internete
Zhrnutie celoročného učiva,
33. Systematizácia a utvrdenie opakovanie
osvojeného učiva spev osvojených piesní, počúvanie
spevom,
hudobných
počúvaním hudby a
ukáţok zo všetkých tematických
prejavom
celkov, hry
intonačne čisto a rytmicky presne.
Vie na konkrétnych ukáţkach
osobnostný a sociálny
rozvoj
postrehnúť základné prvky a rysy
muzikálovej tvorby.
mediálna výchova
Ţiak sa orientuje vo hlavných funkciách
filmovej hudby. Pozná jej vyuţitie a ciele.
osobnostný a sociálny
rozvoj
multikultúrna výchova
(HUV 9: s. 65 - 67)
Chápe účinok filmovej hudby na diváka.
Ţiak dokáţe samostatne pripraviť
a odprezentovať vlastný projekt
mediálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
mediálna výchova
zameraný na hudbu na internete - webové
tvorba projektu
stránky, hudba do pc, multimédiá, súťaţe
a prezentačné zručnosti
Ţiak celostne i parciálne vníma hud.ukáţky
Spieva intonačne a rytmicky čisto.
environmentálna výchova
osobnostný a sociálny
rozvoj
Vie vytvoriť rytmický sprievod.
mediálna výchova
Predmet : Dejepis 7. ročník
(1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne)
1. Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline
2. Slováci v Uhorskom kráľovstve
3. Obrazy novovekého sveta
4. Habsburská monarchia
1. Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline – 6 hodín
Obsahový štandard
Príchod Slovanov – pravlasť, migrácia, Samo
Veľká Morava – kresťnaské misie
Cyril a Metod
Pribina, Rastislav, Svätopluk
Výkonový štandard
- opísať pravlasť Slovanov
- uviesť dôvody sťahovania Slovanov, na historickej mape ukázať územia na ktoré sa Slovania
nasťahovali, vymenovať západných, juţných a východných Slovanov
- identifikovať vzťahy medzi Slovanmi a Avarmi
- uviesť príčiny vzniku Samovej ríše, zdôvodniť význam Samovej ríše
- uviesť dôvody na vznik Veľkomoravskej ríše, vysvetliť význam Veľkomoravskej ríše
- opísať vznik Nitrianskeho knieţatstva
- zhodnotiť prínos Cyrila a Metoda pre rozvoj našej kultúry a štátnosti
- opísať Veľkomoravskú ríšu počas panovania Rastislava a Svätopluka
- opísať kultúru a vzdelanosť vo Veľkomoravskej ríši
2. Slováci v Uhorskom kráľovstve – 10 hodín
Obsahový štandard
- Kráľovstvo mnohých jazykov a mravov
- Dynastie, Štefan I., Ondrej II., Karol Róbert, Ľudovít I., Ţigmund Luxemburský
- Gotická cesta
- Matej Korvín
- Banské mestá – Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, ţivot baníkov, dukát
Výkonový štandard
- vysvetliť vznik Uhorského kráľovstva, uviesť prínos predkov Slovákov pri vzniku Uhorského
kráľovstva
- zhodnotiť vládu Štefana I., význam Nitrianskeho vojvodstva
- analyzovať Zlatú bulu Ondreja II.
- vysvetliť, prečo dochádzalo v Uhorsku k neustálemu boju o trón
- zhodnotiť spôsob ţivota vo vrcholnom stredoveku a dnes
- poznať hospodársky rozkvet za vlády Karola Róberta
- zhodnotiť význam vnútornej a zahraničnej politiky Ľudovíta I. a Ţigmunda Luxemburského
- opísať vládu Mateja Korvína
- zhodnotiť význam banských miest na Slovensku
3. Obrazy novovekého sveta – 7 hodín
Obsahový štandard
- Kríza stredoveku - humanizmus, renesancia, Mikuláš Kopernik, Leonardo da Vinci
- Kníhtlač – J. Gutenberg
- Objavitelia a dobyvatelia – karavela, objavenie Ameriky (Krištof Kolumbus), oboplávanie
zemegule(F. Magalhaes ), kolonializmus
- Hospodárske zmeny - od cechu k manufaktúre, mešťan, zámorský obchod
- Reformácia a protireformácia – Martin Luther, Ignác z Loyoly
Výkonový štandard
- uviesť podstatné znaky úpadku stredovekej spoločnosti
- charakterizovať humanizmus, renesanciu
- zhodnotiť význam kníhtlače, napísať krátku esej o význame písaného slova
- rozlíšiť pojmy objavitelia a dobyvatelia
- uviesť príčiny a dôsledky zámorských objavov , zhodnotiť význam zámorského obchodu
- vysvetliť pojem kolonializmus
- zdôvodniť príčiny hospodárskych zmien v novoveku
- porovnať prácu remeselníka v cechu a v manufaktúre
- opísať ţivot mešťana
- opísať príčiny vzniku reformácie a vysvetliť dôvody protireformácie
4. Habsburská monarchia – 8 hodín
Obsahový štandard
- Slovensko na hranici dvoch svetov
- Moháč, Turci
- Bratislava – centrum uhorského kráľovstva
- Osvietenský absolutizmus – Mária Terézia, Jozef II, Matej Bell, Adam F. Kollár
- Reformy
Výkonový štandard
- opísať moháčsku bitku a jej dôsledky
- objasniť postavenie Slovenska v Habsburskej monarchii
- charakterizovať postavenie Slovenska v susedstve Osmanskej ríše
- uviesť príčiny a dôsledky protihabsburských povstaní v Uhorsku
- zostaviť obrazový materiál o Bratislave ako hlavnom a korunovačnom meste Uhorska
- zhodnotiť význam reforiem Márie Terézie a Jozefa II.
- charakterizovať osvietenský absolutizmus
Učebné zdroje
Od staroveku k stredoveku
Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku
Európa v období stredoveku
Slovensko na prahu nového veku
Dejepisný atlas
Historická revue
Odborná literatúra, CD, DVD
Internet
Stratégia vyučovania
Metódy, formy a prostriedky vyučovania dejepisu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností
ţiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie
vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese výučby má moţnosť spolurozhodovať
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného
odboru.
Stimulovať poznávacie činnosti ţiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu dejepis
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné
a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií ţiaka. V tomto
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné,
interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti vyuţívať
informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.
Preto je dôleţitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania,
upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych
a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré
umoţňujú spájať a vyuţívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.
Predmet dejepis je veľmi úzko previazaný s predmetom slovenský jazyk a občianska náuka.
Hodnotenie
Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách v kaţdom vzdelávacom výstupe. Cieľom hodnotenia
je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce.
Pouţité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede,
písomne testy a projekty. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu
ţiaka schválených MŠ SR. Hodnotiť sa bude známkou.
Prierezové témy
Sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania, zabezpečujú komplexnosť vzdelávania, vyuţívanie
aplikačných súvislostí a riešenia problémov, situácií a javov v logickom celku. Dôsledné poynanie
štruktúry učiva je jedným z prvých krokov, ktoré vedú k ich uplatňovaniu.
Osobnostný a sociálny rozvoj
- pozerať sa na udalosti, javy a problémy ľudí a ich riešenia v súčasnosti aj minulosti z rôznych
pohľadov
- váţiť si kaţdého človeka
- rovnoprávnosť pohlaví
- rozvíjanie spolupráce medzi ţiakmi
- poznať dejiny vzdelávania
Multikultúrna výchova
- vychovávať empatických jedincov, ktorí pochopia a akceptujú kultúrnu rôznorodosť
- rozvíjať medziľudskú toleranciu
- poznať históriu, zvyky, tradície iných kultúr
- boj proti neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbia
-
chápať vzťahy vlastnej kultúry s inými kultúrami, schopnosť vidieť ich vzájomné vplyvňovanie
sa v histórii a snaha prijať toto ovplyvňovanie ako samozrejmosť
Enviromentálna výchova
- schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím
na základe poznania zákonov , ktorými sa riadi od dávnych čias ţivot na Zemi
- poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych
oblastiach sveta
- viesť ţiakov k ochrane prírodného prostredia, v ktorom sa nachádzajú kultúrno-hist. pamiatky
- naučiť ţiakov chrániť a zveľaďovať kultúrne a historické dedičstvo
- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu
Mediaálna výchova
- viesť ţiakov k tomu, aby poznali význam podávania informácií o dejinách a tradíciách slov.
národa a o kult.-historických pamätihodnostiach Slovenska
- viesť ţiakov k tomu, aby vedeli zmysluplne vyuţívať médiá
- rozvíjaťschopnosť vytvoriť si vlastný názor na média na základe prijímaných informácií
- učiť sa kriticky hodnotiť madiálne spracované udalosti, javy, konflikty
Tvorba projektu a prezentačných zručností
- schopnosť komunikovať, argumentovať
- pouţívanie informácií a práca s nimi
- riešenie problémov
- spolupráca v skupine
- rezentácia samého seba
- vypracovanie harmonogramu svojich prác
Ochrana ţivota a zdravia
ochrana dieťaťa
nebezpečenstvo vojen
Mesiac
Tem.
Celok
Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline
1.
2.
IX.
Slováci v Uhorskom kráľovstve
Opakovanie učiva zo 6. roč
Aktivizovať vedomosti a zručnosti zo šiesteho ročníka
Príchod Slovanov
Ţiaci sú schopní: -opísať pravlasť Slovanov
-vymenovať západných, juţných a východných Slovanov
3.
Samo - vládca Slovanov
-identifikovať vzťahy medzi Slovanmi a Avarmi
-uviesť príčiny vzniku Samovej ríše
4.
Pribina a Mojmír
Ţiaci vedia: -uviesť dôvody na vznik Veľkomoravskej ríše
-opísať vznik Nitrianskeho knieţatstva
-vysvetliť význam Veľkomoravskej ríše
5.
6.
Solúnski bratia
-zhodnotiť prínos Cyrila a Metoda pre rozvoj našej kultúry a štátnosti
Sláva a pád Veľkej Moravy
-príčiny zániku Veľkomoravskej ríše
-opísať kultúru a vzdelanosť vo Veľkomoravskej ríši
7.
8.
I.
Vzdelávací štandard
-uviesť dôvody sťahovania Slovanov
X.
XI.
Téma
Por.
Čo sme sa naučili I. - Raný stredovek na
Sl.
-systematizovať nadobudnuté poznatky o Predkoch Slovákov v Karpatskej kotline
Noví susedia prichádzajú
-vysvetliť vznik Uhorského kráľovstva
Kráľovstvo svätého Štefana
-uviesť prínos predkov Slovákov pri vzniku Uhorského kráľovstva
-zhodnotiť vládu Štefana I.
9.
10. Tatári idú
11. Dynastie sa menia
- analyzovať vládu Ondreja II
-vysvetliť prečo dochádza v Uhorsku k neustálemu boju o trón
-analyzovať a zhodnotiť spôsob ţivota vo vrcholnom stredoveku a dnes
-zdôvodniť hospodársky rozkvet za vlády Karola Róberta
12. Prvý cisár na uhorskom tróne
-zhodnotiť význam vnútornej a zahraničnej politiky
Ľudovíta I. a Ţigmunda Luxemburského
13. Jediný kráľ z rozprávok
14. Gotická cesta
15. Baníci a bohatstvo miest
-opísať vládu Mateja Korvína
-opísať kultúru v Uhorsku vo vrcholnom stredoveku
-zhodnotiť význam banských miest na Slovensku (B. Bystrica, B Štiavnica, Kremnica)
-napísať krátky text o ţivote baníkov
-ţiak vypracuje prezentáciu v programe PowerPoint a prezentuje ju pred triedou
-systematizovať nadobudnuté poznatky o Uhorskom kráľovstve
17. Čo sme sa naučili II. - Vrcholný a neskorý
stredovek na Slovensku
16.
I.
PROJEKT Známa osobnosť Uhorska
18. Začína sa nový vek
-charakterizovať humanizmus
I.
-vysvetliť podstatu renesancie
Obrazy novovekého sveta
II.
Ţiaci sú schopní: -uviesť podstatné znaky úpadku stredovekej spoločnosti
19. Ján Gutenberg
20. Európania objavujú svet
-zhodnotiť význam kníhtlače
-uviesť príčiny zámorských objavov
-zhodnotiť význam zámorského obchodu
-zakresliť do obrysovej mapy smery objavných plavieb
21. Európania si podmaňujú svet
-rozlíšiť pojmy objavitelia a dobyvatelia
-vysvetliť pojem kolonializmus
22. Od cechov k manufaktúram
-zdôvodniť príčiny hospodárskych zmien v novoveku
-porovnať prácu remeselníka v cechu a v manufaktúre
23. Martin Luther a reformácia
-opísať príčiny vzniku reformácie
-analyzovať písomný prameň s problematikou reformácie
24. Protireformácia
III.
25. Čo sme sa naučili II. - Raný novovek vo
svete
IV.
V.
Habsburská monarchia
26. Moháčska katastrofa
-vysvetliť dôvody protireformácie
-systematizovať nadobudnuté poznatky z kapitoly Obrazy novovekého sveta
-opísať Moháčsku bitku a jej dôsledky
-objasniť postavenie Slovenska v Habsburskej monarchii
27.
28.
29.
30.
Turci na Slovensku
-charakterizovať postavenie Slovenska v susedstve Osmanskej ríše
Bratislava centrom Uhorska
-zostaviť obrazový materiál o Bratislave ako hlavnom a korunovačnom meste Uhorska
Neposlušná šľachta
-uviesť príčiny a dôsledky protihabsburských povstaní v Uhorsku
Osvietenci na uhorskom tróne
-zhodnotiť význam reforiem Márie Terézia
-charakterizovať osvietený absolutizmus
-zhodnotiť význam reforiem Jozefa II.
31. Učenci v sluţbách panovníkov
-zhodnotiť prínos Mateja Bela
- vymenovať vedy, ktorými sa M.Bel zaoberal a uviesť názov aspoň jedného jeho diela
-zhodnotiť prínos A. F. Kollára
31. Reformy menia krajinu
32. Čo sme sa naučili IV. - Raný novovek na
Slovensku
VI.
- zhodnotiť význam reforiem na rôzne oblast ţivota
-systematizovať nadobudnuté poznatky o Habsburskej monarchii
33. Celoročné opakovanie
-ţiak zhrnie základné poznatky nadobudnuté počas celého roka
Celoročné opakovanie
-ţiak zhrnie základné poznatky nadobudnuté počas celého roka
Predmet : Anglický jazyk 7. ročník
Názov ŠVP ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne vzdelávanie
Názov ŠkVP Škola pre ţivot v treťom tisícročí
Vyučovací jazyk Slovenský
Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia
Predmet Anglický jazyk Komunikácia v anglickom jazyku
Ročník siedmy
Časový rozsah výučby týţdenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
Charakteristika predmetu
Cieľom vyučovania anglického jazyka v základnej škole je v prvom rade naučiť ţiakov všetky formy
dorozumievania sa v danom jazyku na stredne pokročilej úrovni tak, aby ich jazyková príprava efektívne
zodpovedala poţiadavkám moderného európskeho občana pripraveného na ţivot v spojenej Európe, ďalej
ide o vzbudenie záujmu ţiakov o daný predmet a adekvátnu motiváciu, ktorá pomáha osvojiť si cudzí jazyk
na poţadovanej úrovni.
Komunikácia a rozvoj kľúčových kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre prekonávanie
bariér a podporu mobility, ktoré pomáhajú vytvárať pozitívny vzťah k ďalšiemu vzdelávaniu a významne
prispievajú k zlepšeniu kvality ţivota v rámci Európskej únie i mimo nej.
Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu:
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR), ktorý vytvára rámec na rozvoj komunikačných
kompetencii ţiaka a stanovuje rámec komunikačných spôsobilosti, ktoré môţu ţiaci pri presne
stanovených podmienkach dosiahnuť. Tento dokument určuje jednotlivé komunikačné úrovne :
K základným jazykovým kompetenciám v jednotlivých úrovniach v oblasti jazykovej prípravy patria:
- porozumenie ( počúvanie a čítanie )
- hovorenie ( ústna interakcia, samostatný výstup, ústny prejav)
- písanie
Komunikačné zručnosti sa navzájom prelínajú a preto ich nemoţno chápať izolovane.
Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované dôleţitými aspektmi, ako sú: rozsah, presnosť,
plynulosť a interakcia.
Ciele predmetu:
Vzdelávanie v danej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu týchto všeobecných kompetencií a
komunikačných jazykových kompetencií:
Všeobecné kompetencie:
-
vedome získať nové vedomosti a zručnosti,
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s uţ osvojeným učivom, systematizovať ich
a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja,
udrţať pozornosť pri prijímaní informácií,
pochopiť zámer zadanej úlohy,
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,
pri samostatnom štúdiu vyuţívať dostupné materiály,
- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Do obsahu učiva daného predmetu sú zaradené prierezové témy:
Multikultúrna výchova
ISCED 2
- rozvíjať komunikačné spôsobilosti ţiakov v maximálnej miere
- zaradiť prvky regionálnej kultúry
Medilna výchova
-
schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich
produktmi
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
-
rozvoj schopnosti vyuţívať nástroje IKT pri zostavovaní základných písomností osobnej agendy
a prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s vyuţitím IKT
Environmentálna výchova
-
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a k ţivotnému prostrediu
Osobnostný a sociálny rozvoj
-
rozvíjať u ţiakov sebapoznanie, sebaúctu, sebareflexiu, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre
ţivot a spoluprácu v kolektíve pestovať kvalitné medziľudské vzťahy
Spôsoby hodnotenia:
-
slovným hodnotením zohľadňovať vyjadrovacie schopnosti ţiakov, ich kreativitu, sociálne
správanie a rečové zručnosti
získané vedomosti a schopnosti hodnotiť známkou podľa klasifikačného poriadku
Tematický
okruh
Obsahový štandard
(Témy)
Výkonový štandard
(Vzdelávací cieľ)
Prierezové témy
Metódy a
formy
Učebné zdroje
Poznámky
Počet
hodín
1. Domov a bývanie
- Môj dom, byt
- Zariadenie bytu
-Domov a jeho okolie
- Bývanie v meste a na
vidieku
-Spoločnosť a ţivotné
prostredie
- Spoločnosť a ţivotný
štýl
Počúvanie, čítanie, konverzácia
Počúvanie s porozumením
Lexika
Práca s textom
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Beseda
Slovníky
Dramatizácia
Časopisy
Anketová metóda Denníky
Internet
2. Rodina a
spoločnosť
-Osobné údaje
-Rodina , vzťahy v
rodine, priatelia
-Národnosť, štátna
príslušnosť
-Vzťahy medzi ľuďmi,
vzťahy v kolektíve
Počúvanie s porozumením,
konverzácia
Anglicky hovoriace krajiny
Ústny prejav, spelling
- dobre zvláda základné
komunikačné
zručnosti – predstavenie sa,
pozdrav, poďakovanie, prosbu,
ospravedlnenie sa
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Rozhovor,
Záţitkové učenie
Aktivity
Hranie scénok,
rolí
Multimédiá
Obrázkový
materiál
12
3. Oblečenie a
doplnky
- Názvy odevov a
Práca s textom a obrázkami
doplnkov
Konverzácia, Dialóg
- Nakupujeme oblečenie
- Móda vo svete a u nás
Multikultúrna
výchova
Tvorba projektu
Záţitkové učenie
Hranie scénok,
rolí
Brainstorming
Obrázkový
materiál
12
4. Ľudské telo,
starostlivosť o
zdravie
- Časti ľudského tela
- Charakterové vlastnosti
človeka
- Choroby a nehody
- Zdravý spôsob ţivota
Práca s textom
Lexika – práca so slovníkom
Počúvanie s porozumením
Dialógy
Projekt
Projekt
Ochrana ţivota a
zdravia
Dramatizácia
Exkurzie
Projektová
metóda
Televízia
Počítač
Encyklopédie
Obrázkový
materiál
ENV
9
5. Človek a príroda
- Zvieratá – domáce,
ţijúce v ZOO
- vedieť pomenovať a
opísať domáce zvieratá
Počúvanie
Práca s textom a obrázkami
Enviromentálna
výchova
Ochrana prostredia
Čítanie
Preklad
Doplňovanie do
textu
Dialóg
Monológ
ENV
OČAP
9
ENV
12
6. Doprava a
cestovanie
- Dopravné prostriedky Počúvanie s porozumením,
- Spôsoby cestovania
konverzácia
- Bezpečnosť na cestách Čítanie s porozumením
Lexika
Práca s textom
Dopravná výchova –
výchova
k bezpečnosti
v cestnej premávke
Dramatizácia
Slovníky
Anketová metóda Obrázkový
materiál
ENV
DV
12
7. Voľný čas a
zábava
- Záľuby
- Knihy a čítanie
- Rozhlas, televízia a
internet
- Kultúra a jej vplyv
na človeka
-Umenie a rozvoj
osobnosti
Počúvanie, čítanie, konverzácia
Projekt
Lexika, hra
Rozvoj písacích zručností
Práca s časopisom
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Projektové
vyučovanie
Dialógy
Sledovanie
rozprávky
ENV
11
8. Vzdelávanie a
práca
- Škola a jej zariadenie
- Učebné predmety
- Pracovné činnosti a
profesie
-Školský systém
-Pracovné podmienky
Počúvanie, čítanie, konverzácia
Lexika, posluch, čítanie
Výcvik písania
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Beseda
Časopisy
Dramatizácia
Encyklopédie
Anketová metóda
VMR
10
9. Cudzie krajiny
- Cudzie jazyky
- Rodinné sviatky
- Festivaly
- Cudzojazyčná kul
Počúvanie s porozumením
Rozvoj písania
Čítanie, konverzácia, hra Lexika –
práca so slovníkom Projekt
Multikultúrna
výchova Osobnostný
a sociálny rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Rozhovor,
Záţitkové učenie
Aktivity Hranie
scénok, rolí
Obrázkový
materiál
Slovníky
Encyklopédie
ENV
VMR
13
10. Stravovanie
- Kultúra stravovania vo Počúvanie, čítanie, konverzácia
svete a u nás
Lexika, posluch, čítanie
- Zelenina a ovocie
Práca s textom
- Nápoje
Environmentálna
výchova
Ochrana ţivota
a zdravia
Dramatizácia
Dramatizácia
Anketová metóda Anketová metóda
ENV
12
Počítač
Internet
Knihy
Časopisy
Predmet : Fyzika 7. ročník
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
FYZIKA
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
siedmy
Škola (názov, adresa)
Základná škola
Streda nad Bodrogom
Stupeň vzdelania
Vyučovací jazyk
ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie
slovenský jazyk
Ciele - kompetencie
Tematický celok a témy
(obsahový štandard),
prierezové témy
Očakávané
vzdelávacie výstupy (výkonový
štandard)
TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN
SKUPENSTVA LÁTOK
Meranie teploty.
Modelovanie zostrojenia Celsiovho
teplomera. Kalibrácia teplomera.
Skúmanie premeny skupenstva: kvapaliny na
plyn (vyparovanie, var). Zostrojenie grafu
závislosti teploty od času z nameraných
hodnôt. Bod varu, plató.
Skúmanie premeny skupenstva: vodnej pary
na vodu (kondenzácia). Zisťovanie teploty
rosného bodu.
Modelovanie daţďa.
Kyslé daţde.
Skúmanie premeny skupenstva: topenia a
tuhnutia napr. ľadu, parafínu. Zostrojenie
grafu z nameraných hodnôt.
AKTIVITA:
Praktické meteorologické pozorovania,
meteorologická stanica (dlhodobá tímová
práca a pozorovanie).
Ţiak vie:
znázorniť reálny teplomer
modelom
analyzovať grafy, vysvetliť
priebeh čiary grafu
porovnať dva grafy a z
priebehu ich čiar určiť ich
spoločné a rozdielne znaky
vyuţiť PC pri zostrojovaní
grafov
vypracovať záznam údajov z
meteorologických pozorovaní,
navrhnúť tabuľku, porovnať
údaje v triede, prezentovať
údaje aj formou grafov
navrhnúť experiment, ktorý by
umoţnil zistiť hodnotu
rosného bodu napr. v triede
opísať kolobeh vody v prírode
modelovať vznik daţďa
rozumie vzniku a škodlivosti
kyslých daţďov
TEPLO
Odovzdávanie a prijímanie tepla telesom.
Vedenie tepla.
Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých
pomôcok.
Odhad a meranie výslednej teploty pri
výmene tepla medzi horúcou a studenou
vodou.
Odhad a meranie výslednej teploty pri
odovzdávaní tepla horúcimi kovmi (Cu, Al,
Fe) vode. Zavedenie označenia Δt pre rozdiel
Ţiak vie:
formou experimentu dokázať
rozdielnu fyzikálnu vlastnosť
látok – vodivosť tepla
dodrţať podmienky platného
experimentu
odhadnúť výslednú teplotu pri
odovzdávaní tepla medzi
horúcou a studenou vodou
pracovať s tabuľkami MFCHT
riešiť jednoduché výpočtové
poznávacia (kognitívna)
trénovať modelovanie ako
myšlienkový proces ,
analyzovať záznamy z meraní
a ich grafický priebeh,
aplikovať poznatky o
vlastnostiach plynov, kvapalín
a pevných telies v technických
zariadeniach a v beţnom
ţivote ,
tvorivo vyuţiť vedomosti pri
práci na projekte
komunikačná
zaznamenať pozorovania a
merania do tabuľky,
spracovať namerané hodnoty
formou grafu (PC),
prezentovať výsledky
pozorovania a merania,
podieľať sa na práci v tíme pri
tvorbe projektu
interpersonálna
podieľať sa na práci v tíme,
kooperovať,
akceptovať skupinové
rozhodnutia
intrapersonálna
vytvárať si vlastný hodnotový
systém smerom k prírode
poznávaca (kognitívna)
odhadnúť výslednú teplotu po
výmene tepla,
analyzovať záznamy z meraní,
zovšeobecniť výsledky meraní
do výsledného vzťahu,
rozvíjať úroveň formálnych
operácií,
aplikovať poznatky do
technickej praxe
komunikačná
zaznamenať výsledky
pozorovania a merania do
tabuľky,
prezentovať výsledky
pozorovania a merania,
tvoriť nové informácie
z meraní,
vyhľadávať informácie z
technických tabuliek
interpersonálna
podieľať sa na práci v skupine,
kooperovať
intrapersonálna
vytvárať si vlastný hodnotový
systém s ohľadom na ţivotné
prostredie
dvoch teplôt.
Hmotnostná tepelná kapacita .
Vzťah Q = c. m. Δt pre výpočet tepla.
Jednotka tepla 1 J.
Stanovenie energetickej hodnoty potravín
formou ich spaľovania.
AKTIVITA: Zistenie energetickej hodnoty
potravín, napr. spaľovanie orieška.
AKTIVITA: Tepelné spaľovacie motory.
úlohy s vyuţitím vzťahu pre
výpočet tepla
opísať technologické postupy,
napr. spôsob stanovenia
energetickej hodnoty potravín
spaľovaním
získať informácie o
energetickej hodnote potravín
vysvetliť princíp činnosti
tepelných spaľovacích
motorov
posúdiť negatívne vplyvy
tepelných spaľovacích
motorov na ţivotné prostredie
a spôsoby ich eliminácie
Ročník: siedmy
1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín
TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN: F Y Z I K A
Názov tematického celku vrátane
tém
(Obsah)
Čo sa budeme učiť
TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN
SKUPENSTVA LÁTOK
Mesiac/
počet
hod.
IX.
1
16
E1, OŢZ
prírodoveda,
biológia,
chémia, E9, E13
matematika
2
Skúmanie premeny skupenstva:
kvapaliny na plyn (vyparovanie, var).
1
Zostrojenie grafu závislosti teploty od
času z nameraných hodnôt. Bod varu,
plató.
XI.
1
1
XII.
1
1
Modelovanie daţďa.
Kyslé daţde.
Skúmanie premeny skupenstva:
topenia a tuhnutia napr. ľadu,
parafínu.
Zostrojenie grafu z nameraných
hodnôt.
PT: AKTIVITA 1
matematika
IKT
prírodoveda,
biológia,
chémia, E10, E11
geografia
1
Test č.1
Skúmanie premeny skupenstva:
vodnej pary na vodu (kondenzácia).
Zisťovanie teploty rosného bodu.
Kritériá hodnotenia (KH VV)
Metódy
hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
Ţiak :
Ţiak má :
X.
2
Čo sme sa naučili
Očakávané vzdelávacie výstupy (VV),
( Výkonový štandard)
Názov predmetu:
1
Meranie teploty.
Modelovanie zostrojenia Celsiovho
teplomera. Kalibrácia teplomera.
Medzipredmetové
vzťahy
Prierezové témy
(PT)
1
I.
1
1
matematika
IKT
PT: E1, E12,
OSR
znázornil reálny teplomer modelom,
znázorniť reálny teplomer modelom,
analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary
grafu,
porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar
určiť ich spoločné a rozdielne znaky,
vyuţiť PC pri zostrojovaní grafov,
vypracovať záznam údajov
z meteorologických pozorovaní, navrhnúť
tabuľku, porovnať údaje v triede,
prezentovať údaje aj formou grafov,
navrhnúť experiment, ktorý by umoţnil
zistiť hodnotu rosného bodu napr. v triede,
opísať kolobeh vody v prírode,
modelovať vznik daţďa,
rozumieť vzniku a škodlivosti kyslých
daţďov.
Rozvoj kompetencie
poznávacej (kognitívnej):
trénovať modelovanie ako myšlienkový
proces,
analyzovať záznamy z meraní a ich
grafický priebeh,
aplikovať poznatky o vlastnostiach plynov,
kvapalín a pevných telies v technických
zariadeniach a v beţnom ţivote,
tvorivo vyuţiť vedomosti pri práci na
projekte,
komunikačnej:
zaznamenať pozorovania a merania do
tabuľky,
analyzoval grafy, vysvetlil priebeh čiary
grafu,
porovnal dva grafy a z priebehu ich čiar
určiť ich spoločné a rozdielne znaky,
vyuţiť PC pri zostrojovaní grafov,
Ústne skúšanie
- frontálne
- individuálne
Slovné
hodnotenie
praktických
zručností
- hodnotenie
grafov
vypracoval záznam údajov
z meteorologických pozorovaní, navrhol
tabuľku, porovnal údaje v triede,
prezentoval údaje aj formou grafov,
navrhol experiment, ktorý by umoţnil
zistiť hodnotu rosného bodu napr. v triede, Ústne skúšanie
opísal kolobeh vody v prírode,
- frontálne
modeloval vznik daţďa,
- individuálne
rozumie vzniku a škodlivosti kyslých
daţďov,
prezentoval výsledky pozorovania
a merania,
podieľal sa na práci v tíme pri tvorbe
projektu.
- hodnoteni práce
s tabuľkami pre
ZŠ
- hodnotenie
grafov
2
Čo sme sa naučili
Test č.2
AKTIVITA 1: Praktické
meteorologické pozorovania,
meteorologická stanica (dlhodobá
tímová práca a pozorovanie).
Prezentácia projektov
II.
16
1
1
1
2. TEPLO
Odovzdávanie a prijímanie tepla
telesom.
Vedenie tepla.
Zostrojenie kalorimetra
z jednoduchých pomôcok.
III.
1
Odhad a meranie výslednej teploty pri
výmene tepla medzi horúcou
a studenou vodou.
Odhad a meranie výslednej teploty pri
odovzdávaní tepla horúcimi kovmi
(Cu, Al, Fe) vode. Zavedenie
označenia ∆t pre rozdiel dvoch teplôt.
Čo sme sa naučili
Test č3
1
1
Názov predmetu:
chémia ,
prírodoveda,
biológia
PT: E1, E14,
OSR, OŢZ
1
matematika
PT: E5, E1, OŢZ
matematika
IV.
1
1
1
biológia
V.
PT: PP
1
E5, E11,
Hmotnostná tepelná kapacita .
Vzťah Q = c.m.∆t pre výpočet tepla.
Jednotka tepla 1 J.
Výpočet tepla
Stanovenie energetickej hodnoty
potravín formou ich spaľovania.
DV, OŢZ,
OSR
1
1
1
VI.
2
Tepelné spaľovacie motory.
spracovať namerané hodnoty formou grafu
(PC),
prezentovať výsledky pozorovania
a merania,
podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe
projektu,
interpersonálnej:
podieľať sa na práci v tíme,
kooperovať,
akceptovať skupinové rozhodnutia,
intrapersonálnej:
vytvárať si vlastný hodnotový systém
smerom k prírode.
Ţiak má:
formou experimentu dokázať rozdielnu
fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť tepla,
dodrţať podmienky platného experimentu,
odhadnúť výslednú teplotu pri odovzdávaní
tepla medzi horúcou a studenou vodou,
pracovať s tabuľkami MFCHT,
riešiť jednoduché výpočtové úlohy
s vyuţitím vzťahu pre výpočet tepla,
opísať technologické postupy, napr. spôsob
stanovenia energetickej hodnoty potravín
spaľovaním,
získať informácie o energetickej hodnote
potravín,
vysvetliť princíp činnosti tepelných
spaľovacích motorov,
posúdiť negatívne vplyvy tepelných
spaľovacích motorov na ţivotné prostredie
a spôsoby ich eliminácie.
Rozvoj kompetencie
poznávacej (kognitívnej):
odhadnúť výslednú teplotu po výmene
tepla,
analyzovať záznamy z meraní,
zovšeobecniť výsledky meraní do
výsledného vzťahu,
rozvíjať úroveň formálnych operácií,
aplikovať poznatky do technickej praxe,
Písomné
skúšanie
- test
Hodnotenie
prezentácie
projektov
Ţiak:
formou experimentu dokázal rozdielnu
fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť tepla,
dodrţal podmienky platného experimentu,
odhadol výslednú teplotu pri odovzdávaní
tepla medzi horúcou a studenou vodou,
Ústne skúšanie
- frontálne
- individuálne
Ţiak:
Ústne skúšanie
- frontálne
- individuálne
vedel pracovať s tabuľkami MFCHT,
riešil jednoduché výpočtové úlohy
s vyuţitím vzťahu pre výpočet tepla,
Slovné
hodnotenie
praktických
zručností
Písomné
skúšanie
opísal technologické postupy, napr. spôsob - test
stanovenia energetickej hodnoty potravín
spaľovaním,
získal informácie o energetickej hodnote
potravín,
Slovné
hodnotenie
praktických
zručností
vysvetlil princíp činnosti tepelných
spaľovacích motorov,
Ústne skúšanie
posúdil negatívne vplyvy tepelných
- frontálne
spaľovacích motorov na ţivotné prostredie - individuálne
a spôsoby ich eliminácie,
Čo sme sa naučili
Test č.4
Prezentácia projektov
Poznámky:
Enviromentálna výchova:
E1- spotreba energie a vykurovanie
E4- kompostovanie organického
odpadu
E5- spotreba materiálov
E6- odpad
E9- odlesňovanie
E10- erózia pôdy
E11- znečisťovanie ovzdušia, vody,
pôdy
E12- úbytok ozónovej vrstvy
E13- kyslý dáţď
E14- skleníkový efekt
komunikačnej:
zaznamenať výsledky pozorovania
a merania do tabuľky,
prezentovať výsledky pozorovania
a merania,
tvoriť nové informácie z meraní,
vyhľadávať informácie z technických
tabuliek,
interpersonálnej:
podieľať sa na práci v skupine,
kooperovať,
intrapersonálnej:
vytvárať si vlastný hodnotový systém s
ohľadom na ţivotné prostredie.
podieľal sa na práci v tíme pri tvorbe
projektu.
Písomné
skúšanie
- test
Hodnotenie
prezentácie
projektov
Predmet : Ruský jazyk 7. ročník
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Škola (názov, adresa)
Stupeň vzdelania
Vyučovací jazyk
Ciele - kompetencie
RUSKÝ JAZYK
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
siedmy
Základná škola
Streda nad Bodrogom
Školská 2, 07631
ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie
slovenský jazyk
Tematický celok a témy
(obsahový štandard),
prierezové témy
Выслушать и
информировать
Vypočuť si a podať
informácie
Выразить свои способности
и умения
Vyjadriť svoju schopnosť
Číslovky, ročné obdobia, počasie
Číslovky do 100, slovná zásoba
ročné obdobia - slovesá a podstatné
mená, jednoduchý opis ročných
období, čítanie s porozumením text, dialógy o typických
činnostiach, o počasí počas ročných
období, časovanie slovies, čítanie
s porozumením – list
Prierezová téma: Environmentálna
výchova
Представить свои
увлечения и свой вкус
Predstaviť svoje záľuby a
svoj vkus
Выбрать из предлагаемых
возможностей
Vybrať si z ponúknutých
moţností
V hlavnom meste, kam na
prázdniny, reţim dňa, šport
Počúvanie s porozumením –
Moskva, jednoduchý opis mesta,
slovná zásoba – dopravné
prostriedky, slovesá vyjadrujúce
činnosti, čítanie s porozumením –
dialógy o prázdninách, prídavné
mená – koncovky, tradičná detská
ruská pieseň, čítanie rozprávky
Opis dňa cez prázdniny (počas
slnečného aj daţdivého počasia)
Prierezová téma: Ochrana ţivota a
zdravia
Выслушать и
информировать
Vypočuť si
a podať informácie
Обмениваться мнениями,
разговаривать с кем-либо
Vymieňať si názory,
komunikovať
s niekým
Начать разговор, исходя из
конкретной ситуации
Nadviazať kontakt v súlade s
komunikačnou situáciou
Povolania, spomienky na leto,
škola, rodina, domov, mesto
Komunikačné frázy, zoznámenie sa
s niekým, národnosti, dialógy
o povolaniach, slovná zásoba –
škola, leto, predloţky miesta
Opis rodiny, jej členov, domácnosti,
bytu, slovná zásoba dom, byt
Prehliadka mestom, slovná zásoba
v meste, pamiatky, opis mesta
a jeho významných častí
Prierezová téma: Multikultúrna
výchova, Osobnostný a sociálny
rozvoj
Očakávané vzdelávacie výstupy
(výkonový štandard)
Ţiak vie:
- ovláda číslovky,
- komunikovať v podobe
jednoduchého dialógu,
- opísať jednotlivé ročné obdobia,
- charakterizovať počasie,
- zapojiť sa do jednoduchej
konverzácie o počasí, viesť ďalej
dialóg,
- časovať slovesá,
- prečítať list, napísať odpoveď
- identifikovať slovesá a časovať ich
Ţiak vie:
-komunikovať v podobe súvislého
monológu so stručnými komentármi na
tému hlavné mesto,
- identifikovať slovesá a pouţiť ich,
- viesť dialóg na tému prázdniny,
- správne pouţívať prídavné mená,
- zaspievať pieseň v ruštine,
- prečítať a porozumieť ruskej
rozprávke,
- vypočuť si list z prázdnin a napísať
odpoveď,
- opísať svoj deň cez prázdniny
v rôznom počasí
Ţiak vie:
- pomenovať povolania, národnosti,
- zoznámiť sa s novými spoluţiakmi,
- rozumie počúvanému textu a vie
zachytiť hlavnú myšlienku,
- ovláda slovnú zásobu leto a vie
o ňom rozprávať v minulom čase,
- opísať kde sú predmety pomocou
predloţiek,
- prečítať a pochopiť písaný text,
- viesť jednoduchý dialóg na tému leto,
škola, domov, reţim dňa,
- samostatne opísať mesto podľa
obrázkov
TVVP - Tematický výchovno-vzdelávací plán
Predmet: Ruský jazyk
Časový rozsah výučby ŠVP /ŠkVP 1h týţdenne
Ročník: siedmy
Šk. rok: 2010/2011
Ciele a kľúčové
kompetencie
Opakovať poznatky
1. Leto sa
o azbuke Rozšíriť lexiku skoro
k téme Prázdniny.
skončilo
Precvičiť intonáciu
opytovacej vety.
Rozvíjať reč a posluch. 2. Učiť sa
Rozšíriť lexiku v okruhu vţdy oplatí
Škola. Zopakovať
rozdiel v známkovaní
vedomostí v ruskej
a slovenskej škole.
Naučiť skloňovať
a pouţívať tvary pods
mien ţenského rodu.
Upevniť a rozšíriť
lexiku v okruhu Príroda,
3. Príroda
Ročné obdobia, Počasie.
Viesť ţiakov k ochrane
ţivotného prostredia
Téma, obsahový štandard
Opakovanie ruskej azbuky
Zoznamovanie sa
Pieseň „Úsmev“
Genitív podst mien ţenského
rodu s koncovkou –ija.
Intonácia opytovacej vety
Škola. Učebné predmet
Hodnotenie v ruskej škole
Organizácia v ruskej škole
Skloňovanie pods mien
ţenského rodu s koncovkou ija
prierez
ové
metódy a
témy
formy
Sociál. Dialóg
Rozvoj Čítanie s
porozume
HUV ním
Multi Hranie
kultúrn rolí
a vých.
Rozpráva
nie
Typy a predpoveď počasia
Názvy divých zvierat, stromov
Ročné obdobia
EnV
Projekt
Dramatiz
ácia
.Mesiac
Výkonový štandard
Ţiak vie upútať pozornosť, vie
klásť otázky a dokáţe spievať
pieseň v cudzom jazyku
lek
IX
hod
1.
5
Vie pochopiť odlišný školský
systém v Rusku
Vie začleniť informáciu
2.
5
Vie rozprávať o prírode
Vyuţije tvorivosť v projekte
X.
3.
4-5
a láske ku zvieratám.
Sprístupniť pouţívanie
pods mien muţského
rodu s „j“.
BIO
Zoznámiť sa s detstvom
a tvorbou Puškina.
Sprístupniť a upevniť
inštrumentál pods mien
4. Alexander
Sergejevič
Puškin
Ţivot a dielo básnika
Inštrumentál podstatných mien
Rozšíriť lexiku
v tematickom okruhu
Telo človeka, jeho
zovňajšok. Nacvičiť
časovanie slovies
„umývať, spievať“.
Sprístupniť niektoré
staré ruské obyčaje.
5. Buď
šťastný, nie
krásny
Vonkajší vzhľad človeka
Časovanie slovies „umývať,
spievať“
Projekt
Ţiak sa zamýšľa nad vzormi
Mapa
z detstva
DEJ
Posluch s
Vie nadviazať kontakt
VMaR porozume
ním
VYV
PdZ
Skupinov Ţiak vie opísať osobu, oceniť
é vyuč.
Hodnoty človeka
Dialóg
Rozšíriť lexiku v okruhu
Mesto. Zoznámiť sa
6.Naša
s pamätihodnosťami
krajina.
Bratislavy. Naučiť
Bratislava
skloňovať pods mená
stredného rodu
s koncovkou –ije.
História, pamiatky Bratislavy GEO Rozpráva Ţiak je hrdý na našu vlasť
Skloňovanie pods mien
nie
Uplatňuje správne skloňovanie
stredného rodu s koncovkou – Vlaste
pods mien
ije.
nectvo mapa
Rozšíriť poznatky
o hlavnom meste Ruska
– Moskve. Sprístupniť
História, pamätihodnosti
Moskvy
Skloňovanie pods mien
7. Moskva
DEJ
Vie sa orientovať na mape
Práca v
Vie vyjadriť záujem o niečo
skupinách Vie klásť otázky na danú tému
4.
5-6
5.
5
XI.
6.
4
7.
5
a upevniť skloňovanie
pods mien s mäkkým
znakom na konci.
Rozšíriť lexiku
v tematickom okruhu
Pošta. Naučiť správne
písať adresu do Ruska.
Sprístupniť a upevniť
časovanie slovies
„prosiť, nosiť, vziať“
ţenského rodu s mäkkým
znakom na konci slova
Práca na pošte
Časovanie slovies „prosiť,
nosiť, vziať“.
Text „Telefón“
Mediál Dialóg
na
vých.
Rozšíriť lexiku v okruhu 9. Ahoj, zima
Zimné sviatky.
Sprístupniť poznatky
o prídavných menách,
naučiť skloňovať
prídavné mená
muţského rodu
a precvičiť ich.
Charakteristika zimného
obdobia
Zimné sviatky
Skloňovanie prídavných mien
muţského rodu
VMaR Rozpráva Vie rozprávať o zime, váţiť si
nie
prírodu a vyjadriť svoje ţelania
EnV
Zopakovať a precvičiť
učivo osvojené v 1.
Polroku
10.
Opakovanie
Opakovanie 1. – 10. Lekcie
Upevniť a rozšíriť
lexiku v okruhu Šport,
Zimné športy. Nacvičiť
slovesné väzby „vyhrať,
obsadiť, zvíťaziť“.
11.
V zdravom
tele zdravý
duch
Zimné športy
História hokeja
Skloňovanie prídavných mien
ţenského rodu
8. Na pošte
Pdz
EnV
VYV
Vie poţiadať o informáciu,
poradiť a pomôcť druhým
Vie korešpondovať a
telefonovať
Hranie
rolí
Vie zvládnuť prebraté učivo
Posluch
Dialóg
Vie oceniť význam športu
a pohybu pre naše zdravie, vie
vyjadriť radosť a sklamanie
z niečoho a prejaviť záujem
o históriu hokeja.
XI/ 5
XII
8.
XII. 5
9.
I.
10.
6-7
II.
5-6
Precvičiť intonáciu
zvolacích viet.
Upevniť a rozšíriť
12. Jedzte
lexiku v tematickom
a pite na
okruhu Stravovanie, učiť zdravie
ţiakov kultúrne sa
správať pri stolovaní.
Zoznámiť sa
s niektorými jedlami
ruskej kuchyne. Ukázať
skloňovanie prídavných
mien stredného rodu.
Ruské jedlá
Objednávame si v reštaurácii
Text „Čaj“
Báseň „Zelenina“
Skloňovanie prídavných mien
stredného rodu a mnoţného
čísla
VMaR Skupinov Vie posúdiť výber zdravých
12.
Estet. é vyuč.
jedál pre náš organizmus, vie
Vých. Rozpráva sa správať pri stolovaní. Zvláda
nie
skloňovanie prídavných mien
Problémo stredného rodu.
vé vyuč.
13. Ruský
suvenír
Skloňovanie osobných zámen
Ruské sviatky
Pieseň „Štíhla jarabina“
VYV
DEJ
GEO
Dramatiz
ácia
Čítanie s
poslucho
m
14. Šťastnú
Rozšíriť lexiku o nové
cestu!
slová v téme „Doprava.
Viesť ţiakov k úcte
k starším. Oboznámiť so
skloňovaním
privlastňovacích zámen.
Dopravné prostriedky
Text „Automobil“
Skloňovanie privlastňovacích
zámen
Dopra
vná
vých.
Rozpráva Vie rozprávať príbeh, vie si
14.
nie
vybrať z ponúkaných moţností,
vie skloňovať privlastňovacie
zámená.
Sprístupniť, precvičiť
Masmédiá.
VMaR Hranie
Rozšíriť a upevniť
lexiku v tematickom
okruhu Ruské suveníry.
Sprístupniť a precvičiť
skloňovanie osobných
zámen. Naučiť tvoriť
rozkazovací spôsob
slovies.
15. Práca a
Ţiak sa dozvie o ruských
tradíciách, spozná krásu
ruského umenia, vie skloňovať
osobné zámená.
Vie správne vyuţívať svoj
5
III. 5-6
13.
IV.
5
4-5
a upevniť skloňovanie
ukazovacích zámen.
Precvičiť intonáciu
opytovacích viet.
Rozšíriť a upevniť
lexiku v okruhu Voľný
čas.
koníčky
Skloňovanie ukazovacích
zámen
Text „ Čo mám rád“
Rozšíriť lexiku v okruhu 16. V divadle Divadelný program
Divadlo. Sprístupniť,
Radové číslovky 1-20
precvičiť a upevniť
Text „ Babička“
tvorenie a pravopis
radových čísloviek od 1
do 20.
Sprístupniť poznatky
o Sibíri. Rozšíriť
a upevniť slovnú zásobu
v tematickom okruhu
Krajina. Naučiť tvoriť
a pouţívať radové
číslovky od 30 po
miliardu.
Rozšíriť lexiku
v tematickom celku
Hudba. Sprístupniť
ţiakom ţivot a dielo
veľkého ruského
skladateľa P. I.
Čajkovského. Naučiť
tvoriť a pouţívať
podmieňovací spôsob
PdZ
Osobn Dialóg
ostný
rozvoj
HUV
GEO
17. Na území Sibír
Radové číslovky 30-100, 100- HUV
Sibíri
1000, milión miliarda
Pieseň „Na divokých stepiach EnV
Zabajkalia“
18. V svete
hudby
Štýly hudby
P. I. Čajkovský
Podmieňovací spôsob slovies
rolí
voľný čas, má svoje záľuby, vie 15.
Rozpráva vyjadriť svoje plány, ovláda
nie
učivo o ukazovacích zámenách.
Skupinov
é vyuč.
HUV
PdZ
Čítanie
s porozu
mením
mapa
Posluch
Dramatiz
ácia
Hranie
rolí
Ţiak vie zadávať otázky,
vyjadriť čo sa mu páči,
uvedomiť si hodnotu umenia,
vedieť tvoriť radové číslovky
od 1 do 20.
16.
5
Ţiak si obohatil vedomosti
IV./ 4-5
z geografie, vie sa orientovať na V.
mape, správne zaspievať pieseň, 17.
vyţívať radové číslovky od 30
po miliardu.
Ţiak má vedomosti z oblasti
V.
váţnej hudby, pozná ruského
18.
interpreta P. I. Čajkovského, vie
pouţívať podmieňovací spôsob
slovies.
5
slovies.
Rozšíriť a upevniť
lexiku v okruhu Mesto,
Naša vlasť. Oboznámiť
s pamätihodnosťami
Banskej Štiavnice.
Pestovať v ţiakoch lásku
ku svojej domovine, jej
prírodným krásam
a historickým
pamiatkam.
19. Naša
krajina.
Banská
Štiavnica
História mesta
Slovná zásoba k téme
Zopakovať, precvičiť
a upevniť učivo 2.
Polroka. Vyjadrovať sa
zrozumiteľne so
správnou výslovnosťou
o témach určených na
rozvoj reči.
20.
Opakovanie
Opakovanie
Vlaste Čítanie
nectvo s porozu
mením
DEJ
Mapa
Ţiak rozumie slovu „ vlastenec, VI.
vie vyjadriť sympatie k
19.
Slovensku
20.
4
4-5
Predmet : Občianska náuka 7. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k orientácii ţiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu
svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umoţňuje ţiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich
socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti
a obhajovať práva druhých. Poskytuje ţiakom základné vedomosti z oblasti štátu a vedie ich k aktívnej
občianskej angaţovanosti. Výchova a vzdelávanie v predmete smeruje k vytváraniu kľúčových kompetencií
tým, ţe ţiakov vedie k:
-
utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spoluţitia,
zvládnutiu beţných situácií v osobnom i občianskom ţivote,
nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti,
pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboţenských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev,
získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom ţivote Slovenskej republiky i vo svete,
pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu protiprávneho konania
a uvedomeniu si jeho dôsledkov,
kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu,
úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam,
pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboţenských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev,
budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám,
vytváraniu schopnosti vyuţívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty
spoločenského a spoločenskovedného charakteru.
Ciele predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií:
sociálnych a personálnych:
- viesť ţiakov k efektívnej spolupráci v skupine, pozitívne ovplyvňovať kvalitu spoločnej práce,
- motivovať ţiakov k diskusii v skupine,
- viesť ţiakov prostredníctvom spoločných prezentácií, rozborov a hodnotenia práce k sebahodnoteniu
ústneho a písomného prejavu a ďalších aktivít,
- viesť ţiakov k utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, k realistickému
sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, k akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
- viesť ţiakov k pozitívnej predstave o sebe samom, poznať a vyuţívať silné stránky svojej osobnosti,
- kriticky hodnotiť svoje nedostatky, počítať s nimi pri výbere povolania,
- spoločenských a občianskych:
- oboznámiť ţiakov s ich právami a povinnosťami vo všetkých oblastiach spoločenského ţivota,
- naučiť ţiakov kultivovane obhajovať svoje práva v rôznych ţivotných situáciách,
- dôslednou a systematickou kontrolou zadávaných úloh navodzovať situácie k získaniu vedomia
zodpovednosti za včasné plnenie zadávaných úloh a zodpovednosti za vlastnú prácu,
- pripravovať pre ţiakov úlohy, na ktorých sa učia poznávať legislatívu a všeobecné morálne zákony
a dodrţiavať ich, motivovať ţiakov sledovať aktuálne dianie v ţivote spoločnosti doma a vo svete
a dokázať k nemu zaujať stanovisko,
pracovných:
-
na konkrétnych situáciách naučiť ţiakov dodrţiavať pravidlá práce a správania sa,
naučiť ţiakov vyuţívať vedomosti v záujme vlastného rozvoja aj svojej prípravy na budúce
povolanie,
naučiť ţiakov získať si podklady pre dôleţité rozhodnutia v rôznych oblastiach spoločenského
ţivota,
riešiť problémy:
-
zadávať problémové otázky a úlohy, ktoré ţiaci samostatne riešia a prichádzajú k vlastným záverom
a riešeniam,
viesť ţiakov ku kritickému mysleniu, vyuţívaniu logického myslenia,
viesť ţiakov k tvorivému riešeniu úloh, ktoré dokáţu prezentovať a obhajovať,
viesť ţiakov ku spolupráci pri riešení problémov a úloh v skupine,
pripravovať ţiakov na prípadný neúspech, naučiť ich vytrvalo hľadať ďalšie moţnosti uplatnenia,
komunikačným:
-
naučiť ţiakov počúvať druhých ľudí, vnímať neverbálnu komunikáciu,
naučiť ţiakov kultivovane sa vyjadrovať
rozvíjať komunikačné schopnosti riadenou diskusiou k učivu, ktoré má súvislosti s aktuálnymi
problémami a dianím,
vhodnými učebnými aktivitami viesť ţiakov k presnému a výstiţnému vyjadrovaniu sa
vhodnými príkladmi a úlohami učiť ţiakov klásť jasné a zrozumiteľné otázky,
vytvárať problémové situácie, pri ktorých ţiak v spolupráci s ostatnými vyhľadáva informácie, triedi
ich a spracováva,
v oblasti informačných a komunikačných technológií:
-
viesť ţiakov k efektívnemu vyuţívaniu informačno-komunikačnej technológie pri tvorivých
aktivitách,
viesť ţiakov, aby nadobudli schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získať a spracovávať
informácie a pouţívať pri prezentácii.
k celoţivotnému učeniu sa:
-
viesť ţiakov k uvedomeniu si významu celoţivotného vzdelávania v súčasnej spoločnosti,
naučiť ţiakov samostatne vyhľadávať a triediť informácie z rôznych oblastí spoločenského ţivota,
na vhodne zvolených ukáţkach viesť ţiakov k formulovaniu vlastných záverov, pri ktorých uplatnia
teoretické znalosti a naučia sa obhájiť vlastné stanoviská,
zadávať ţiakom na spracovanie a riešenie úlohy, ktoré ţiaci riešia samostatne alebo v skupinách,
výsledky svojej práce prezentujú a získané informácie prepájajú do širších celkov, hľadajú medzi
nimi súvislosti a vyvodzujú z nich závery.
Vyučovacie zásady a metódy
Pri vyučovaní tohto predmetu je potrebné vytvoriť pre ţiakov dostatočný priestor na tvorivý prístup
k riešeniu problémov, podporovať kritické myslenie a schopnosť samostatnej práce. Dôleţité je, aby sa
zabezpečil dostatočný priestor na nácvik zručností a aplikáciu získaných poznatkov.
Učiteľ pri výbere metód volí také metódy a formy práce, ktoré podnecujú aktivitu ţiakov a okrem
vedomostí rozvíjajú zručnosti a postoje ţiakov. Okrem klasických metód(informačnoreceptívna – výklad,
reproduktívna – riadený rozhovor, heuristická – rozhovor, riešenie úloh) vyuţíva aktivizujúce metódy, ako
inscenačnú metódu, situačnú metódu, brainstorming, riešenie problémových úloh, prácu s informačnými
zdrojmi, najmä s internetom, expozičné metódy-tvorba a prezentácia projektu.
Tento predmet priamo vyţaduje aj iné formy vyučovania, ako sú napr. besedy s odborníkmi,
návšteva na úrade a podobne.
Učebné zdroje
1. TC Sociálne vzťahy v spoločnosti :
E. Dřízová: Občianska výchova pre 7. ročník. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2008 Bratislava,
A. Krsková, D. Ďurajková, A. Drozdíková: Občianska výchova pre 8. ročník. Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 2004, Bratislava, denná tlač, časopisy, pracovné listy, internet,CD, školská kniţnica,
www.zborovna. sk
2. TC Občiansky ţivot ako proces formovania demokracie:
E. Dřízová: Občianska výchova pre 7. ročník. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2008 Bratislava.
A. Krsková, D. Ďurajková, A. Drozdíková: Občianska výchova pre 8. ročník. Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 2004, Bratislava, Ústava SR , denná tlač, časopisy, pracovné listy, internet,CD, školská
kniţnica, www.zborovna.
Hodnotenie predmetu
Predmet je klasifikovaný.Pri hodnotení predmetu sa bude postupovať podľa Metodického pokynu č.
8/2009-R. Učiteľ prihliada na teoretické vedomosti, úroveň osvojenia si základných informácií, ako i na
záujem o problematiku a najmä schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi.
PK spoločenskovedných predmetov na škole sa v rámci svojej činnosti dohodla na pravidlách
vyuţívania hodnotenia. Konkrétne dotvorenie systému determinuje typ osobnosti kaţdého učiteľa, charakter
triedy, klímu našej školy. Na kontrolu a hodnotenie ţiakov sa vyuţívajú postupy zabezpečujúce korektné
a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie spoluţiakov a sebahodnotenie.
Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť ţiaka hodnotiť samého seba, aby vedel posudzovať vlastné sily
a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov stanovených výkonovou
časťou vzdelávacieho štandardu. V predmete občianska náuka. Učiteľ dáva ţiakom šancu vyvíjať sa
primeraným tempom, hodnotí kaţdý výkon ţiaka bezprostredne po jeho ukončení. Toto hodnotenie má
hlavne motivačný charakter.
Metódy a prostriedky hodnotenia: Sebahodnotenie, hodnotenie spoluţiakmi, pochvala, uznanie, prezentácia
prác, diagnostický rozhovor, debata, reflexia, odmena, pozornosť, podanie ruky a i.
Medzipredmetové vzťahy
Na hodine občianskej náuky moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :
Dejepisu, geografie, slovenského jazyka a literatúry, náboţenskej výchovy, regionálnej výchovy
Obsah predmetu
Sociálne vzťahy v spoločnosti –Ţiaci získavajú základnú orientáciu o zloţení spoločnosti,
oboznamujú sa so základnými pojmami v oblasti širších spoločenských vzťahov, posilňujú svoju národnú
identitu, učia sa byť tolerantní voči iným rasám, národom a národnostiam, učia sa kriticky zhodnotiť
informácie a ich zdroje.
Občiansky ţivot ako proces formovania demokracie –Ţiaci získavajú základnú orientáciu o
vzťahoch a fungovaní spoločnosti, sú vedení k aktívnemu občianstvu a osobnej angaţovanosti v občianskom
ţivote, oboznamujú sa so základnými pojmami a princípmi demokracie , sú vedení k ich aplikácii v praxi,
uvedomujú si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, získavajú
informácie o občianskych aktivitách .
ÚVODNÁ VYUČOVANIA HODINA
1h
TC: SOCIÁLNE VZŤAHY V SPOLOČNOSTI
9h
TC: OBČIANSKY ŢIVOT AKO PROCES FORMOVANIA DEMOKRACIE
21 h
PROJEKTY - (ľubovoľná téma – skupinová práca)
2h
Spolu :
Výchovné ciele:
1. prevencia obezity, stravovacie návyky
2. zdravý ţivotný štýl, hygienické a stravovacie návyky
3. enviromentálna výchova
4. ľudské práva, práva dieťaťa
5. šikanovanie
6. dopravná výchova
7. protidrogová príprava
8. komunikácia medzi ľudmi
9. rodinná výchova, úcta k starším
10. výchova k zodpovednosti
11. boj proti rasizmu
12. výchova k mnohostrannosti a samostatnosti
13. medziľudské vzťahy
14. medzipredmetové vzťahy
15. multikultúrna výchova
16. rodová rovnosť
33 h
Tematický výchovno-vzdelávací plán - občianska náuka - 7. ročník
Mesiac
Tematický
celok
Sociálne
vzťahy
Obsahový štandard
Hodina
1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne
Výkonový štandard
v spoločnosti 2
Úvod do vyučovania ON
Spoločnosť, jej vznik, vývoj a charakteristika,
komunita
9 hodín
3
Štruktúra spoločnosti a sociálne vzťahy v nej
4
Veľké spoločenské skupiny
Priblíţiť ţiakovi obsah výučby v danom ročníku
Ţiak pozná základné znaky ľudskej spoločnosti, vidiecka a
mestská komunita
Vie rozčleniť ľudskú spoločnosť na typy štruktúr a vníma seba
ako súčasť
Pozná základné rozvrstvenie spoločnosti, rozlíšenie malých
skupín od veľkých
X.
1
2
3
4
Sociálne zmeny v spoločnosti a ich príčiny
Prirodzený pohyb obyvateľstva (migrácia)
Štruktúra obyvateľstva (rasy, národy, národnosti)
Štruktúra obyvateľstva - náboţenstvá
Vie vysvetliť nutnosť sociálnych zmien a pozná ich hlavné
príčiny
Vie vysvetliť príčiny a dôsledky migrácie
Vie sa orientovať v národnom a etnickom zloţení obyvateľstva
Pozná hlavné náboţenstvá a náboţenské organizácie
XI.
1
2
3
Kultúra, multikultúrnosť
Sociálne a politické napätie v spoločnosti - vojny,
teror ...
Zhrnutie tematického celku
Občiansky
ţivot
ako proces
4
Občan, občianstvo
formovania
1
Proces formovania občianskej spoločnosti
demokracie
2
Vznik štátu (prvé štáty na svete a znaky štátu)
21 hodín
3
Právny štát
1
Ústava Slovenskej republiky (členenie, preambula,
2.Hlava)
2
3
Štátna moc (kto nám vládne)
Štátna moc (kto nám vládne)
IX.
XII.
I.
1
Chápe hodnoty kultúry, toleruje kultúrnu rozmanitosť
Pozná konflikty medzi spoločen.skupinami, príčiny a dôsledky
vojen a teroru
Ţiak pozná sociálne vzťahy spoločnosti a ovláda pojmy
Vie vysvetliť vzťah medzi občanom a štátom, vznik a vývoj
občianstva
Pozná korene občianskej spoločnosti (Aténska demokracia a
Rím.republika)
Vie vysvetliť pojem štát, vymenovať znaky štátu a pozná prvé
štáty na svete
Pozná korene právneho štátu v antickej spoločnosti, znaky
právneho štátu
Chápe význam Ústavy SR, pozná jej obsah, chápe význam
2.Hlavy Ústavy SR
Vie vysvetliť pojem štátna moc, pozná jej zloţky a pozná úlohy
parlamentu
Pozná základné právomoci prezidenta a pozná význam súdov
Výchovný cieľ
13,14
13,14
8,13,15,16
3,12,13
8,16
11,13,15,16
4,13,14,16
15
11,13,15,16
4,10,15
14
14
14,15
4,16
12,13
12,13
II.
III.
IV.
V.
VI.
Pozná dejiny demokracie, vie vysvetliť pojem demokracia a
rozlíšiť druhy
Vie vymenovať princípy demokracie a posúdiť stav demokracie
v krajine
Vie, ako môţu občania ovplyvňovať riadenie štátu a vie pojem
politická pluralita
1
Demokracia (priama a nepriama), jej vznik a vývoj
2
Princípy demokracie
3
Čo je a nie je demokracia
1
2
Voľby, volebné právo
Parlamentné a komunálne voľby
3
Štátna správa, samospráva
4
Ľudské práva a slobody
1
Základné dokumenty ľudských práv
2
Patria aj deťom ľudské práva?
3
4
Niet práv bez povinnosti a zodpovednosti
Záujmové a občianske aktivity
1
2
Mimovládne organizácie
Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť
3
4
Triedny ţiacky a školský parlament
Obvodný ţiacky parlament
Pozná najdôleţitejšie mimovládne organizácie v SR a ich
činnosť
Chápe podstatu dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti
Pozná funkcie obidvoch parlamentov, zaujíma sa o ich činnosť,
pozná mená
Pozná fungovanie obvodného ţiackeho parlamentu, pozná mená
1
2
3
Zhrnutie tématického celku
Občianska participácia v širšom prostredí - v obci
Téma podľa priania ţiakov
Ţiak si osvojil pojmy z občianskeho ţivota a vie ich aplikovať do
ţivota
Projekt - získava zručnosti občianskeho ţivota
Ţiaci si môţu vybrať ľubovoľnú tému na konverzáciu
Vie vysvetliť význam slobodných volieb v demokratickej
spoločnosti
Pozná rozdiel medzi parlamentnými a komunálnymi voľbami
Vie rozlíšiť orgány štátnej moci a orgány samosprávy, činnosť
samosprávy
Vie vymenovať zákl.ľudské práva a slobody, vie ich vyhľadať v
Ústave SR
Pozná základné dokumenty (Všeobecná deklarácia ľudských
práv a Dohovor)
Pozná svoje práva, Dohovor o právach dieťaťa a Deklaráciu práv
dieťaťa
Chápe spätosť zodpovednosti a povinnosti pri uplatňovaní ľud.
práv
Vie vymenovať záujmové aktivity občanov
13,14
14
13,14
10,12
10,12
10,12
4,13,16
4,13,16
4,13,16
10,12
13,15
12,13
13,16
8,10,12,13
8,10,12,13
8,10,12,13,14
8
Predmet : INFORMATIKA 7. ročník
Stupeň vzdelania:
ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Predmet:
Informatika
Počet hodín: 1 hodiny týţdenne, 33 hodín za rok
(0,5 h Štátny vzd. program + 0,5 h Školský vzd. program)
Školský rok: 2010 / 2011
Vyučujúci: Mária Fintor
Ročník: siedmy
Triedy: 7.
Prierezové témy
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana človeka a zdravia
Medzipredmetové vzťahy: Výtvarná výchova, Anglický jazyk, Matematika
Tematické okruhy:
1. Informácie okolo nás ( Aplikácie na spracovanie grafickej informácie – MS Word; digitálna fotografia;
prezentácia- MS PowerPoint)
2. Komunikácia prostredníctvom IKT (Internet – internetový obchod, rozhovor - chat)
3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (Imagine – algoritmus, cyklus, procedúra)
4. Princípy fungovania IKT (formáty súborov, USB, CD, DVD)
5. Informačná spoločnosť (Bezpečnosť na internete, Licencie programov)
265
M
Tematický okruh
Počet
hodín
Obsahový štandard
Téma
Úvodná hodina
1
Bezpečnosť pri práci
Informačná spoločnosť
September
Výkonový štandard
Bezpečnostné predpisy
a pravidlá pri práci
v učebni.
Opakovanie
Informácie okolo nás
Prierezové témy
Pojmy
1
Bit, bajt
6. ročníka
Zapnutie a vypnutie počítača.
IKT v beţnom ţivote.
Zvýšiť vedomie ochrany zdravia
svojho, aj svojich spoluţiakov.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana človeka a
zdravia
Vedieť vysvetliť: pojmy bit,
bajt, číselné sústavy. Prevod
z desiatkovej sústavy do
dvojkovej (delíme 2).
Počítačová sieť
Počítačová sieť.
Informačná spoločnosť
Október
Informácie okolo nás
1
1
Vstupný test
1
Digitálna fotografia
1
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Vírus, antivírusové
programy
Úprava fotografie
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Vstupný test
Grafická informácia
Fotografia
Rozhovor (chat)
1
Antivírusové programy.
Licencie programov.
Rozhovor
Pouţívať digitálny fotoaparát
a preniesť fotky do počítača,
v počítači ich upraviť
v jednoduchom programe.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Rozhovor (chat) so spoluţiakmi
v triede. Netiketa.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Pouţívať niektorý z nástrojov na
Mediálna výchova
Okamţitá správa (ICQ)
266
November
Netiketa
Princíp fungovania IKT
1
1
Informácie okolo nás
December
November
1-10
Vedieť prechádzať a hľadať
v internetovom obchode (knihy,
filmy, hudba, elektronika)
Internetový obchod
1
Formáty súborov
USB – kľúč, CD, DVD
Formáty súborov
Poznať formát a typy súborov.
USB – kľúč; CD; DVD
Poznať ukladanie informácií na
rôzne média, vie porovnať
kapacitu.
Rozloţenie strany –
farba strany
Vedieť vloţiť farebné pozadie
do wordu.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
MS Word - pozadie
1
Word Art
Vedieť vloţiť WordArt, vedieť
upraviť
Obrázky
Vedieť vloţiť obrázok ClipArt,
vloţiť obrázok z internetu,
písanie textu vedľa obrázku, pod
obrázok, do obrázku atď
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Rozvíjať stránku pracovnú,
rozumovú a estetickú.
Tvorba projektu
a prezentačných
zručnosti
Spôsoby obtekania
Projekt
1
Projekt - zadanie
Plagát
Január
Multikultúrna
výchova
1
1
Postupy, riešenie problémov,
interaktívnej komunikácie.
1
Projekt
1
Prezentácia projektu
1
Algoritmus
Prezentácia a hodnotenie
projektov.
Imagine
Vedieť správne zapísať
Osobnostný
267
Február
algoritmické myslenie
1
Príkaz cyklu
1
Procedúra
1-20
Procedúra
Programovací jazyk,
postupnosť krokov.
Príkaz, Algoritmus
Demonštruje v detskom
programovacom prostredí
riešenie úloh s opakovaním
nejakých činnosť.
Cyklus
Procedúra
MS PowerPoint
Informácie okolo nás
1
MS PowerPoint
Marec
Popis prostredia
1
Základné ovládacie prvky
Prezentácia, snímka
Dokázať vytvoriť prezentáciu
a pozná zásada správneho
prezentovania
Vysvetliť pojmy prezentácia,
snímok, objekt. Vytvoriť 1snímkovú prezentáciu
(BLAHOŢELANIE), zvoliť
rozvrhnutie snímku. Uloţiť vo
formáte prezentácie (*.ppt)
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Viacsnímková prezentácia
Marec
1
Animácia snímku a efekty
objektov
Efekty objektov
Nastaviť animáciu snímku
a efekty objektov, uloţiť aj
v samospustiteľnom formáte
(*.pps)
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Prezentácia –
1
Projekt - prezentácia
témy: moja škola, moja trieda,
Tvorba projektu
a prezentačných
zručnosti
A
pr
íl
moja obec
1
Projekt
Rozvíjať stránku
Osobnostný
268
pracovnú, rozumovú a estetickú.
1
Informačná spoločnosť
1
1
a sociálny rozvoj
Prezentácia - projektu
Vedieť samostatne
prezentovať výsledok svojej
práce.
Licencie programov
Vedieť čo sú autorské práva,
legálny a nelegálny softvér,
pozná rozdiel v pouţívaní
a šírení programov s rôznymi
stupňami licencií.
Ochrana človeka a
zdravia
Legálnosť pouţitia obrázkov
a textov z internetu.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Autorské práva
Licencie programov,
legálnosť pouţívania,
freeware, shareware.
Autorské práva
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Máj
Mediálna výchova
1
Opakovanie
1-30
Výstupný test
www.bezpecnenainternete.sk
Jún
Informačná spoločnosť
1
Bezpečne na internete
1
Bezpečne na internete
1
Didaktické hry
1
Záverečné hodnotenie
DETI - test – Ako bezpečne sa
správaš na internete?
Videogaléria
Poznať zásady bezpečnosti na
internete.
Mediálna výchova
Mediálna výchova
Ukončenie predmetu
Spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy, ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie.
269
Predmet : Geografia 7. ročník
Charakteristika predmetu v 7. ročníku
Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. je to pre ţiakov prijateľný
spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné
informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom
konkrétnych javov ţiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a
vysvetľovať ich.
Ciele predmetu geografie je:
-
Získať základné vedomosti o Afrike a Ázii, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov
rozvíjať si chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v rôznych
častiach sveta,
vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na
internete,
riešiť modelové situácie vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť
prírodné javy na základe vedomostí,
rozumieť grafom, diagramom, hľadať riešenia na otázky°
hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho,
oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich váţiť si a chrániť
podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, daţďový prales,
uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Austráliu a Ameriku,
pripraviť projekt, hľadať odpovede na otázky°, vypracovať a odprezentovať ho,
diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych,
získavať údaje zo zdrojov, vyuţiť internet, odbornú literatúru,
rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti.
Základné otázky geografie sú:
-
Čím je to zaujímavé?
Kde to je?
Ako to vyzerá?
Ako to vzniklo?
Ako tam ţijú ľudia?
Prečo?
Poţadovaný výstup ţiakov z geografie v 7. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej
gramotnosti v oblastiach:
-
čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich,
vyuţívať, prezentovať.
Získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov.
Dôleţitou súčasťou je aj čítanie obrázkov, rozvíjanie vizuálnej gramotnosti.
Pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť geografie
pôjde najmä o vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých oblastiach sveta.
270
Veľkú časť geografie venujeme rozvíjaniu kultúrnej gramotnosti, získavaniu informácií o rôznych
kultúrach sveta a jej hodnotenie.
Matematická gramotnosť je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej geografie.
Mediálna gramotnosť sa rozvíja u ţiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri hodnotení
vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou. V týchto častiach je potrebné sa zamerať na
objektívne spracovávanie informácií.
-
Zdroje:
učebnica
atlas sveta
pracovný zošit
internet, IKT, náučné programy, programy na interaktívnej tabuli
glóbus, mapy – turistické, automapy, slepé mapy, náčrty
odborné časopisy – National geografic, Geografia, Lidé a Země, a i.
DVD, geografické hry
Hodnotenie:
Ţiaci budú hodnotení z predmetu geografia na vysvedčení známkou.
Mesiac
Počet
hod.
Tem. celok, téma hodiny
September
Úvodná hodina
Opakovanie učiva zo 6. ročníka
Planéta Zem - Obyvateľstvo
Rozmiestnenie obyvateľstva
Hustota zaľudnenia
Rasové a národnostné zloţenie
Náboţenstvá,kultúry
Opakovanie TC : Planéta Zem
Písomné opakovanie TC: Planéta Zem
Vzdelávacie ciele
osvojiť si systém, oboznámenie s témami a projektami,
charakterizovať obyvateľstvo Zeme,jeho rozmiestnenie,
charakterizovať rasy a národy,
vedieť vysvetliť príčiny konfliktov vo svete
Október
November
1
2
1
1
1
1
Afrika
Poloha, zobrazenie na mape
Členitosť pobreţia
Povrch
Vyuţitie IKT – práca s google earth
Práca so slepou mapou
Podnebie, podnebné pásma
určiť polohu Afriky z rôznych hľadísk,vysvetliť vznik pohorí
a Sahary, spoznať prvky členitosti pobreţia,opísať vplyv
vetrov, morských prúdov a nadmorskej výšky na podnebie,
vysvetliť prúdenie pasátov
1
1
1
Vodstvo
Rastlinstvo, ţivočíšstvo
Práca so slepou mapou
Zadanie projektu : Zaujímavosti Afriky
Obyvateľstvo a sídla
spoznať veľtoky Afriky, prírodné krásy – vodopády, jazerá,
lokalizovať ich na mape
ochrana prírody-národné parky-EnV
opísať ţivot obyvateľov v rozličných častiach, spoznať
globálne problémy obyvateľov – hlad, choroby, náboţenské a
kultúrne spolunaţívanie
271
December
1
1
1
Január
1
1
16
1
Február
1
1
1
Marec
1
1
1
1
Apríl
1
1
1
Máj
1
1
1
1
Jún
1
1
Hospodárstvo
Oblasti a štáty Afriky
Prezentácie projektu : Zaujímavosti Afriky
Severná Afrika
Severná Afrika - prezentácie
opísať hodspodárstvo svetadielu, jeho zameranie, spoznať
najvyspelejšie hosp. krajiny a rekreačné strediská
rozdelenie na 3 oblasti, uviesť najväčšie štáty, spoznávať
zaujímavé miesta- africké naj...
Stredná Afrika
Stredná Afrika- prezentácie
Juţná Afrika
Juţná Afrika- prezentácie
Opakovanie TC. Afrika
Písomné opakovanie TC : Afrika
Ázia
Poloha, členitosť pobreţia
Povrch
Vyuţitie IKT – práca s google earth
Práca so slepou mapou
Podnebie, pod.pásma
Vodstvo,
Rastlinstvo a ţivočíšstvo
Vyuţitie IKT – práca s google earth
Práca so slepou mapou
Opakovanie učiva: poloha, povrch,
podnebie, vodstvo, rastlinstvo a ţivočíšstvo
Ázie
Písomné opakovanie učiva: poloha, povrch,
podnebie, vodstvo, rastlinstvo a ţivočíšstvo
Ázie
Zadanie projektu : Zaujímavosti Ázie
Obyvateľstvo a sídla
Hospodárstvo
Oblasti a štáty Ázie
Prezentácie projektu : Zaujímavosti Ázie
Juhozápadná Ázia
Juhozápadná Ázia- prezentácie
India
India – prezentácie
Juţná Ázia – ďalšie štáty
Juţná Ázia – ďalšie štáty- prezentácie
Juhovýchodná Ázia
Juhovýchodná Ázia - prezentácie
Čína a Japonsko
Čína a Japonsko - prezentácie
Východná Ázia – ďalšie štáty
Východná Ázia – ďalšie štáty - prezentácie
Severná Ázia
Severná Ázia - prezentácie
Stredná Ázia
Stredná Ázia - prezentácie
Ázijské naj…. – zaujímavosti, rekordy
Opakovanie učiva : oblasti a štáty Ázie
Písomné opakovanie učiva : oblasti a štáty
Ázie
Záverečné zhodnotenie, opakovanie
komplexná charakteristika regiónov,spoznávať ţivotnú
úroveň obyvateľstva
určiť polohu Ázie vo vzťahu k iným svetadielom a geograf.
súradniciam
vysvetliť ,ako vznikli Himaláje,opísať povrchové celky,
opísať faktory ovplyvńujúce podnebie,
vysvetliť vznik a vplyv monzúnov na podnebie
rozloţenie prír. krajín, činnosť človeka v nich,
spoznať nár.parky,
opísať hospodárstvo a zloţenie obyvateľstva,
spoznať najľudnatejšie krajiny sveta
vymenovať oblasti, naj štáty a ich hlavné mestá,
charakterizovať štáty z jedn. hľadísk,
opísať spôsob ţivota v jednotlivých krajinách,
vymenovať problémy krajín, spoznať pamiatky jednotlivých
oblastí
na základe projektov vybrať najzaujímavejšie miesta v Ázii,
opísať , čo vás zaujalo v Afrike a Ázii
272
Predmet : Biológia 7. ročník
Charakteristika predmetu
Učebný predmet umoţňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o ţivých organizmoch s dôrazom na
vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k ţivým a neţivý zloţkám prostredia.
Predmet je zameraný na chápanie ţivej a neţivej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych
prírodných celkov a ţivot organizmov v ich ţivotnom prostredí. Orientuje sa na prejavy ţivota a vzájomné
vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí ţivých a neţivých zloţiek prírody, ako výsledku
vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, vyuţívať ich v
praktickom ţivote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.
Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním
vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umoţňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako
biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov
individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na
základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umoţňuje pochopenie osvojovanie si
zdravého ţivotného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania biológie na základnej škole je oboznámiť ţiakov s významom poznatkov z
biológie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umoţňuje u ţiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu
k učebnému predmetu biológia. Cieľom vyučovania biológie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej
gramotnosti.
V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace
s prírodovednou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a vyuţívať
multimediálne učebné materiály.
Ciele sú zamerané na poznávanie ţivej a neţivej prírody ako celku, čo predstavuje:
1. Poznať a chápať ţivot v prírodných celkoch a ţivot organizmov v nich ţijúcich.
2. Poznať väzby organizmov na ţivotné prostredie v prejavoch ţivota a vzájomných vzťahoch ako súčastí
celku.
3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia
prírodných procesov a javov.
4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na ţivé a neţivé zloţky prírody.
Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a vyuţívať v praktickom ţivote.
V predmete biológia si ţiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky pri podaní
predlekárskej prvej pomoci. Potrebné je, aby ţiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby
vedeli vyuţiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v kaţdodennom ţivote.
Ciele vyučovacieho procesu:
kognitívne - vedomosti, intelektuálne zručnosti ţiaka
afektívne - citová oblasť, oblasť postojov, názory
psychomotorické - motorické zručnosti
273
Kompetencie v oblasti prírodných vied:

Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej
pomoci pri beţných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému
z hľadiska ochrany zdravia a zdravého ţivotného štýlu.
Kompetencie ţiakov:
 v oblasti komunikačných schopností:
- identifikovať a správne pouţívať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť
základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa
vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť vyuţiť informačné
a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú
správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt
so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich vyuţitie.
• v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:
- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a
prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých
správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, vyuţívať tvorivosť a nápaditosť,
samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť
príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.
• v oblasti sociálnych kompetencií:
- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne
radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné
výkony a pokroky v učení,
• v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:
- pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodrţiavať pravidlá bezpečnosti
a ochrany zdravia, vyuţívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci
s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti
v praktických podmienkach.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
V danom predmete sa kladie dôraz na spôsobe získavania informácií, ale aj na ich vyuţitie v beţnom
ţivote.
Predmet biológia vedie ţiakov k:
-
schopnosti tvorivo riešiť problémy
vyhľadávať informácie, robiť ich analýzu, vedieť ich spracovať
schopnosti vedieť riešiť problémy a navrhovať ich optimálne riešenia
vyuţívať informačné technológie pri spracovaní informácií
schopnosti vytvárať projektové práce
schopnosti prezentovať svoje výsledky a ich porovnávaniu
vedieť riešiť daný problém adekvátnym spôsobom
poznať patologické javy v spoločnosti a vedieť ich včas rozpoznať a tým sa chrániť
274
Formy a metódy vyučovania v predmete biológia
-
metódy: vysvetľovanie, práca s obrazovým materiálom, riadený rozhovor, prezentácia
v PowerPointe, práca s internetom, riešenie problémových úloh, realizácia praktických cvičení
postupy: porovnávanie, riadený rozhovor, porovnávanie
formy práce: diskusia, analýza informácií
Učebné zdroje
-
auditívne učebné zdroje: počítačový program
vizuálne: prezentácie v programe PowerPoint, obrázky, fotografie, text,
audiovizuálne: DVD ,film
275
Mesiac
Hodina
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Téma
SEPTEMBER
1.
Opakovanie učiva 6.ročníka
Stavba tela stavovcov
2.
Povrch tela stavovcov
ochranná funkcia povrchu,koţa, koţné
útvary,rohovité útvary(nechty,pazúry,kopytá...)
brko, kostrnka, zástavica, pŕchnutie, pĺznutie
uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím,
srsťou,zdôvodniť odlišnosti koţných útvarov stavovcov,
označiť na ukáţke časti vtáčieho pera,zdôvodniť na
príklade stavovca význam sfarbenia podľa prostredia
v ktorom ţije
3.
Oporná a pohybová sústava
stavovcov
vnútorná kostra, svaly, chrbtica,prsná kosť vtákov,
duté kosti,párnokopytník, nepárnokopytník,hladké
svalstvo, priečne pruhované svalstvo, srdcová
svalovina
zdôvodniť prispôsobenie stavovcov ţivotnému
prostrediu kostry končatín,vysvetliť význam prsnej kosti
u vtákov,zdôvodniť význam dutých kostí vtákov,rozlíšiť
párnokopytníka a nepárnokopytníka na ukáţke kostry
končatiny,pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo
končatín, vnútorných orgánov, srdca stavovcov,vysvetliť
princíp činnosti dvoch svalov,uviesť príklad stavovca,
ktorý sa pohybuje plávaním, skákaním, plazením,
lietaním, kráčaním a behom
4.
Tráviaca sústava stavovcov
tráviaca sústava rýb, obojţivelníkov, plazov a
vtákov,tráviaca sústava cicavcov,základné funkcie
a význam orgánov
opísať na ukáţke časti tráviacej sústavy
stavovcov,uviesť príklad stavovca s jedovými zubami,
uviesť význam vysunovateľného jazyka obojţivelníkov,
plazov, niektorých vtákov,uviesť význam hrvoľa,
ţľaznatého a svalnatého ţalúdka vtákov,
určiť na ukáţke orgány na prijímanie potravy, trávenie a
vstrebávanie cicavcov,priradiť hlodavé zuby a kly k
príkladom cicavcov,určiť bylinoţravého, hmyzoţravého
a mäsoţravého cicavca na ukáţke chrupu,uviesť príklad
preţúvavého a nepreţúvavého cicavca
276
5.
Dýchacia sústava stavovcov
6.
1. praktické cvičenie
7.
Obehová sústava stavovcov
krv,srdce, cievy, uzatvorená a otvorená cievna
sústava, komora, predsieň, rozvádzanie látok,
termoregulácia, obranná funkcia
8.
Vylučovanie. Močová sústava
stavovcov.
dýchacia sústav, koţná sústava,tráviaca sústava,
močová sústava, obličky,močovody, močový
mechúr, močová rúra, močovina
vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov,
zdôvodniť význam vylučovania,pomenovať orgán, v
ktorom sa krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových
látok,pomenovať na ukáţke orgány močovej sústavy
stavovcov
9.
Nervová sústava stavovcov
mozog, miecha, nervy, nervová bunka (neurón),
zmyslové orgány, receptory, podnet, nervový
vzruch, reflexný oblúk, podmienený a
nepodmienený reflex,stavba mozgu
pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a
nervovú reguláciu,vymenovať hlavné orgány ústrednej
nervovej sústavy,porovnať na ukáţke predný mozog
stavovcov,charakterizovať podnet a nervový
vzruch,uviesť podľa ukáţky význam reflexného
oblúka,uviesť príklad nepodmieneného a podmieneného
reflexu stavovcov
10.
Zmyslové orgány stavovcov
čuch, chuť, sluch, zrak, hmat, bočná čiara
opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov,
uviesť príklad stavovcov s dobrým čuchom,uviesť
príklad uloţenia hmatového orgánu stavovca, vysvetliť
význam bočnej čiary rýb,uviesť príklad stavovca s veľmi
dobrým zrakom a sluchom
OKTÓBER
ţiabre, pľúca,pľúcne komôrky, koţné dýchanie,
vzdušné vaky, kyslík, oxid uhličitý,
uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha ţiabrami a
pľúcami,pomenovať dýchacie orgány ţubrienky,
dospelého obojţivelníka,porovnať dýchacie orgány ryby,
plaza, vtáka a cicavca,zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší
čas mimo vody,vysvetliť význam vzdušných vakov
vtákov
mikroskopické pozorovanie,porovnanie šupiny ryby,
pera vtáka a chlpu cicavca.
opísať význam krvi pre ţivot stavovcov,opísať význam
srdca a ciev pre ţivot stavovcov,vysvetliť dôvod názvu
uzavretej cievnej sústavy,zistiť rozdiely stavby srdca
ryby, obojţivelníka, plaza, vtáka a cicavca na ukáţke.
277
NOVEMBER
11.
Rozmnoţovanie stavovcov
pohlavná dvojtvarosť(dimorfizmus), pohlavné
bunky(vajíčko, spermia,ikry,mlieč...),
oplodnenie, zárodok,
uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovcov,
pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky,
vysvetliť podstatu oplodnenia,vysvetliť význam
rozmnoţovania
12.
Rozmnoţovacia sústava
stavovcov
vonkajšie a vnútorné oplodnenie,ikry, mlieč,
kŕmivé a nekŕmivé vtáky,starostlivosť o
potomstvo,materské mleko, placenta
opísať rozmnoţovanie a vývin ryby,opísať
rozmnoţovanie a vývin obojţivelníka,porovnať
rozmnoţovanie plaza a vtáka,opísať vývin mláďat
cicavcov
13.
Ţivotné prejavy stavovcov
správanie stavovcov a ich typické
prejavy,inštinktívne správanie, sťahovavé a stále
vtáky,starostlivosť o mláďatá, postavenie v
skupine,prejavy počas párenia,predátor, korisť,
uviesť príklad stavovca aktívneho v noci,uviesť
význam značkovania priestoru,vysvetliť inštinktívne
správanie stavovca,uviesť príklad sťahovavého a
stáleho vtáka.
14.
Význam stavovcov v prírode
a pre človeka.
hmyzoţravce, hlodavce na poliach, biologická
rovnováha,
uviesť príklad stavovca ţiviaceho sa hmyzom alebo
hlodavcami,uviesť príklad stavovca, ktorý po
premnoţení ohrozuje úrodu na poliach a potraviny v
domácnosti,uviesť dopad úbytku dravých vtákov a
mäsoţravých cicavcov v prírode.
15.
Ochrana stavovcov
ochrana,ţivotné prostredie,ţivotné
podmienky,chránené ţivočíchy,ohrozené
ţivočíchy,enviromentálna výchova,
uviesť príčiny úhynu rýb a obojţivelníkov,uviesť
príklad ohrozenia ţivotných podmienok vtáka,
cicavca,uviesť moţnosti ochrany
obojţivelníkov,uviesť príklad chráneného
obojţivelníka, plaza, vtáka a cicavca.
16.
Zhrnutie vedomostí
Človek a jeho
telo
17.
Ľudský a ţivočíšny
organizmus
vedieť aplikovať získané vedomosti v ţivote,
ekologické cítenie, ochrana ţivotného prostredia
ľudské spoločenstvo,ľudská populácia,spoločné a
odlišné znaky s ľudoopmi(postava,lebka,rodenie
mláďat,spôsob
ţivota,reč,ruka,noha...),rasizmus,farba pleti
vysvetliť význam človeka v ľudskom spoločenstve,
porovnať spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice a
končatín ľudského a ţivočíšneho
organizmu,vysvetliť na príklade podstatu rasizmu a
jeho dôsledky
278
18.
Koţa
styk s vonkajším a vnútorným
prostredím,pokoţka,zamša,podkoţné väzivo s tukovou
vrstvou,pigment,receptory,ţľazy(potné,mazové),koţné
útvary
pomenovať časti koţe, ktoré zabezpečujú ochranu
povrchu tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný
reţim a zmyslové podnety,pomenovať viditeľné
koţné útvary koţi,uviesť význam koţe pre človeka
19.
Starostlivosť o koţu
ľahké a ťaţké popáleniny,omrzliny,predlekárska
pomoc,zásady hygieny koţe a koţných útvarov
vedieť zásady starostlivosti o koţu a koţné útvary,
zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom
slnku,opísať postup predlekárskej prvej pomoci
ošetrenia popáleniny a omrzliny,predviesť ošetrenie
odreniny alebo pľuzgiera
Oporná a pohybová sústava
DECEMBER
20.
Kostra a jej stavba
okostica,súdrţné a hubovité kostné tkanivo,kostná
opísať stavbu kosti,ukázať a pomenovať hrudník,
dreň,hrudník,chrbtica,kĺby,väzivo,chrupka,zrast,spojenie chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť,rozlíšiť
kostí
spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením, kĺbom
21.
Lebka a chrbtica
lebka-kosti mozgovej a tvárovej časti lebky,chrbtica,
stavce(krčné,hrudníkové,driekové,kríţová kosť,kostrč)
určiť kosti mozgovej časti lebky,určiť kosti tvárovej
časti lebky,určiť časti chrbtice
22.
Kostra končatín
pletenec hornej a dolnej končatiny,kostra voľnej časti
končatiny
ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny,ukázať a
pomenovať kosti dolnej končatiny,porovnať kostru
ruky a nohy
23.
Upevňovanie vedomostí
oporná sústava
24.
Svaly
stavba kostrového svalu,hladké,priečne pruhované
svalstvo, srdcová svalovina,činnosť svalov,význam
svalov
vedieť základné typy svalového tkaniva,porovnať
činnosť hladkého a priečne pruhovaného svalového
tkaniva,opísať stavbu kostrového svalu
279
25.
Svaly hlavy, trupu a končatín
svaly hlavy,trupu,končatín,význam cvičenia
určiť svaly hlavy a krku,určiť svaly trupu,určiť na
ukáţke svaly hornej a dolnej končatiny,predviesť
jednoduché cviky na posilnenie svalov hrudníka, chrbta,
brucha a končatín
26.
Poranenia kostí a svalov
typy zlomenín,zatvorená,otvorená
zlomenina,predlekárska pomoc,poranenia svalov
predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri
otvorenej a zatvorenej zlomenine,vedieť postup
predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí, vykĺbení
27.
2. praktické cvičenie
28.
Opakovanie tematického celku
oporná a pohybová sústava
Tráviaca sústava
29.
Stavba a činnosť orgánov
tráviacej sústavy
časti tráviacej sústavy, stavba zuba, mliečny a
trvalý chrup,trávenie a vstrebávanie ţivín
opísať stavbu tráviacej sústavy,pomenovať viditeľnú
časť zuba,vedieť vnútorné časti zuba,rozlíšiť druhy
zubov v chrupe,porovnať mliečny a trvalý chrup,uviesť
základné procesy v orgánoch tráviacej sústavy.
30.
Stavba a činnosť orgánov
tráviacej sústavy
ţalúdok,dvanástnik,podţalúdková
ţľaza,ţlč,pečeň,tenké črevo,hrubé črevo
uviesť význam jednotlivých orgánov tráviacej
sústavy,mechanické a chemické spracovanie potravy
31.
Zloţky potravy. Premena látok a enzýmy-pepsín,ptyalín,trávenie,
energie
vstrebávanie,metabolizmus,základné zloţky
potravy,cukry,tuky,bielkoviny,minerálne
látky,vitamíny,soli,voda,energetická hodnota
potravín
vedieť enzýmy a ich význam,opísať podstatu trá-venia,
vstrebávania, látkovej premeny,vymenovať základné
ţiviny v potrave človeka,zdôvodniť význam bielkovín,
sacharidov (cukrov), tukov, vitamínov, vody,
minerálnych látok,uviesť dva druhy potravín s vysokou a
nízkou energetickou hodnotou
32.
Zásady správnej výţivy
uviesť správne zloţenie stravy, zdôvodniť význam
zeleniny a ovocia v strave človeka,uviesť príklad
škodlivosti nadmerného pitia alkoholu na činnosť
tráviacej sústavy,zdôvodniť škodlivosť prejedania,uviesť
následky hladovania človeka,uviesť význam tráviacej
sústavy
JANUÁR
prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení,nácvik prvej
pomoci
zlozvyky v stravovaní, poškodenia a prevencia
ochorení tráviacej
sústavy,alkoholizmus,obezita,anorexia,zdravé
stravovanie
280
Dýchacia sústava
33.
Stavba a funkcia orgánov
dýchacej sústavy
nosová
opísať hlavné časti dýchacej sústavy,rozlíšiť horné a
dutina,nosohltan,hrtan,priedušnica,priedušky,pľúcne dolné dýchacie cesty,opísať priebeh výmeny dýchacích
mechúriky,pľúcne komôrky,výmena
plynov v pľúcach
plynov,vonkajšie a vnútorné dýchanie
34.
Dýchanie
mechanizmus vonkajšieho dýchania,kyslík, oxid
uhličitý,bránica,medzirebrové svaly
35.
Starostlivosť o dýchaciu sústavu škodlivosť fajčenia, vdychovania toxických
látok,nikotín,návykové toxické látky,následky
uţívania návykových látok
zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre človeka,uviesť
názov škodlivej látky v cigaretách,uviesť účinky
fajčenia na dýchaciu sústavu
36.
Zásady prvej pomoci pri
zastavení dýchania. Význam
dýchacej sústavy
opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení dychu,
opísať na ukáţke postup pri umelom dýchaní, uviesť
význam dýchacej sústavy pre ţivot človeka
37.
3.praktické cvičenie
38.
Zhrnutie učiva
FEBRUÁR
umelé dýchanie z pľúc do pľúc,prvá pomoc pri
zastavení dýchania dojčaťa a dospelého človeka
vysvetliť podstatu dýchania,porovnať zloţenie
vdychovaného a vydychovaného vzduchu,vymenovať
najdôleţitejšie dýchacie svaly,zistiť pohyby bránice a
medzirebrových svalov pozorovaním nádychu a
výdychu
nácvik prvej pomoci pri zastavení dýchania, prejavy
dýchania v pokoji a pri námahe
Obehová sústava
MAREC
39.
Krv. Zloţky krvi a ich význam
krvná plazma,krvné doštičky,červené a biele
krvinky,hemoglobín,transfúzia,krvné skupiny,
určiť zloţky krvi a vysvetliť ich význam,vymenovať
krvné skupiny,uviesť význam transfúzie krvi
40.
Stavba a činnosť srdca, krvný
obeh.
srdce,predsiene, komory,cípovité chlopne,vencovité pomenovať časti srdca,opísať podľa schémy veľký a
tepny,malý a veľký krvný obeh
malý krvný obeh,uviesť význam srdcových chlopní pre
činnosť srdca
41.
Krvné cievy.
tepny, ţily,vlásočnice,vencovité tepny,okysličená a
odkysličená krv, smer prúdenia krvi v cievach
rozlíšiť tepny, ţily a vlásočnice podľa významu,uviesť
význam vencovitých tepien pre činnosť srdca,rozlíšiť
tepny a ţily podľa smeru prúdenia krvi
281
42.
Miazgové cievy a slezina.
Význam obehovej sústavy.
miazgové cievy,miazgové uzliny,miazga,
slezina,prepravná,termoregulačná a obranná
funkcia obehovej sústavy
poznať význam miazgy pre ľudský organizmus,opísať
význam miazgových ciev,určiť umiestnenie a význam
sleziny,vysvetliť funkcie obehovej sústavy
43.
Poškodenia obehovej sústavy
nákazlivé ochorenia,zdroje
nákazy,očkovanie,pohyb,stres,výţiva,šport
zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a
ciev,uviesť príklad ochorenia obehovej sústavy
zapríčineného nevhodným spôsobom ţivota
44.
Zásady predlekárskej prvej
pomoci pri krvácaní a zastavení
činnosti srdca
ţilové a tepnové krvácanie,prvá pomoc,prvá
pomoc pri zlyhaní činnosti srdca
slovne opísať nepriamu masáţ srdca,opísať postup prvej
predlekárskej pomoci pri poranení tepny a ţily
45.
4.praktické cvičenie
46.
Zhrnutie učiva
prvá pomoc pri krvácaní zo ţily a tepny,prvá pomoc pri
zastavení činnosti srdca
Vylučovanie. Močová sústava
47.
Vylučovanie
trávenie, dýchanie, vylučovanie,odpadové látky
vymenovať odpadové látky vznikajúce pri činnosti
ľudského organizmu a sústavy ktorými sa odstraňujú
48.
Močová sústava
obličky,močovody,močový mechúr,močová
rúra,nefrón,lieky, drogy,omamné látky...
určiť umiestnenie obličiek a opísať ich tvar,ukázať na
svojom tele uloţenie obličiek,vysvetliť význam obličiek
a močových ciest
49.
Prevencia ochorení močovej
sústavy
zásady hygieny močovej sústavy,pitný
reţim,ţivotospráva,prechladnutie,vhodné
oblečenie
uviesť príklad príčiny ochorenia močovej
sústavy,vymenovať zásady prevencie ochorení
obličiek,zdôvodniť význam pitia tekutín pre funkciu
obličiek,vysvetliť význam močovej sústavy pre človeka
hormonálna a nervová regulačná
sústava,hormóny,nervy,podnet
pomenovať spôsoby regulácie organizmu
človeka,pomenovať orgánovú sústavu, ktorá umoţňuje
nervovú reguláciu,uviesť význam regulovania činnosti
organizmu
APRÍL
Regulačné sústavy
50.
Regulovanie organizmu
282
51.
Ţľazy s vnútorným vylučovaním podmozgová,
štítna,nadobličky,týmus,podţalúdková a pohlavná
ţľaza,inzulín,
určiť ţľazy s vnútorným vylučovaním,uviesť význam
inzulínu,uviesť príklad významu troch ţliaz s vnútorným vylučovaním
52.
Nervová sústava
neurón, stavba neurónu, reflexný
oblúk,reflex,dráţdivosť
opísať význam nervovej bunky,pomenovať časti
reflexného oblúka na schéme,uviesť príklad reflexnej
činnosti človeka
53.
Ústredná nervová sústava
mozog, miecha, nervy,reflex,kolenný reflex,časti
mozgu
opísať na ukáţke základné časti ústrednej nervovej
sústavy,určiť na ukáţke jednotlivé časti mozgu,vysvetliť
význam mozgovej kôry predného mozgu
54.
Obvodová nervová sústava
mozgové, miechové a útrobné nervy
uviesť základné časti obvodovej nervovej sústavy.
55.
Zmyslové orgány
receptory,zmyslové vnemy,
vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre
človeka,rozlíšiť chuťové, čuchové a hmatové bunky
podľa podnetov, ktoré prijímajú
56.
Zrak
stavba oka-vonkajšia, stredná a vnútorná vrsta
oka,krátkozrakosť,ďalekozrakosť,hygiena
zrakového orgánu,slepota
opísať stavbu oka, opísať podľa ukáţky podstatu
krátkozrakosti a ďalekozrakosti,opísať moţnosti
poškodenia zraku,starostlivosť o zrakový orgán
57.
Sluch
vonkajšie, stredné a vnútorné
ucho,polohovorovnováţny orgán,hluk,poškodenie
sluchového orgánu
určiť vonkajšie, stredné a vnútorné ucho,pomenovať
časti stredného ucha,určiť uloţenie a význam
rovnováţneho orgánu,opísať moţnosti poškodenia
sluchu
58.
Vyššia nervová činnosť
myslenie, pamäť, reč, schopnosti a vedomosti
človeka, prvá a druhá signálová sústava
uviesť príklad podmieneného reflexu,uviesť príklad
nepodmieneného reflexu,uviesť význam myslenia a reči
v ţivote človeka
59.
5.praktické cvičenie
prvá pomoc,poškodenie mozgu,chrbtice, miechy,
šok, stabilizovaná poloha, protišoková poloha
zásady predlekárskej prvej pomoci pri poranení mozgu,
chrbtice a miechy
60.
Opakovanie tematického celku
MÁJ
Rozmnoţovanie, vývin jedinca a
rodičovstvo
283
61.
Rozmnoţovacia sústava pohlavné bunky,pohlavné orgány,ich stavba a
funkcia,menštruácia,menštruačný cyklus,pohlavné ţľazy
62.
Oplodnenie, tehotenstvo oplodnenie,tehotenstvo,šestonedelie,plod,novorodenec,dojčenie,materské
a pôrod
mlieko,starostlivosť o novorodenca
63.
Pohlavné ochorenia
JÚN
kvapavka, syfilis,mykóza,AIDS,hygiena pohlavných orgánov,prevencia
pohlavných ochorení
určiť a pomenovať na ukáţke ţenské a
muţské pohlavné orgány,vymenovať
orgány, v ktorých sa tvoria ţenské a
muţské pohlavné bunky,vysvetliť
význam menštruačného cyklu
uviesť miesto splynutia vajíčka a
spermie,uviesť dĺţku trvania
tehotenstva,opísať začiatok, priebeh a
koniec tehotenstva,uviesť uloţenie plodu
a spôsob jeho výţivy,vymenovať zásady
starostlivosti o zdravý vývin
novorodenca,zdôvodniť význam výţivy
dieťaťa materským mliekom
uviesť príklad pohlavnej choroby a
moţnosti nákazy,opísať podstatu
ochorenia AIDS a moţnosti jej
predchádzania,uviesť zásady
predchádzania pohlavných ochorení
Zdravie a ţivot človeka
64.
Drogové závislosti a ich návykové a toxické látky, drogy, prevencia,závislosti, liečba,etické a
prevencia. Ţivotný štýl morálne princípy, kultúra medziľudských vzťahov, vzťah človeka k
prírode
65.
Záverečné opakovanie
66.
Záverečné opakovanie
uviesť príklad návykovej látky,vysvetliť
na príklade drogovú závislosť,zdôvodniť
na príklade škodlivosť drogovej závislosti
zdravie človeka,uviesť zásady prevencie
drogových závislostí,vymenovať
základné podmienky ţivota
človeka,zdôvodniť význam striedania
práce a odpočinku,uviesť príklad
nesprávnej ţivotosprávy a dôsledkov na
ţivot človeka,uviesť príklad zdravého
ţivotného štýlu
284
Predmet : Telesná výchova 7. ročník
Charakteristika predmetu
Predmet telesná poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch
zdravého ţivotného štýlu. Ţiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré
sú súčasťou zdravého ţivotného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti
a návyky na efektívne vyuţitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených
zručností a návykov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecným cieľom ako vyučovacieho predmetu je umoţniť ţiakom rozvíjať kondičné a
koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a
zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť,
prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah
k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne
potreby ako súčasť zdravého ţivotného štýlu a predpokladu schopnosti celoţivotnej starostlivosti o vlastné
zdravie. Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových
kompetencií:
Pohybové kompetencie
-
Ţiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia
civilizačných chorôb.
Ţiak dokáţe rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udrţanie a zlepšenie zdravia.
Ţiak má osvojené primerané mnoţstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach telesnej
výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase.
Kognitívne kompetencie
-
Ţiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom reţime so zameraním
na úlohy ochrany vlastného zdravia.
Ţiak pouţíva odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov.
Ţiak vie zostaviť a pouţívať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti.
Ţiak dodrţiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťaţného charakteru.
Ţiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom ţivote.
Ţiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa
daných noriem.
Ţiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí.
Ţiak dodrţiava bezpečnostné a hygienické poţiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti.
Ţiak pozná ţivotné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie.
Ţiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus.
Komunikačné kompetencie
-
Ţiak sa dokáţe jasne a zrozumiteľne vyjadrovať.
Ţiak pouţíva správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľnočasových aktivít.
285
Učebné kompetencie
-
Ţiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného reţimu.
Ţiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu
pred zranením.
Interpersonálne kompetencie
-
Ţiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným.
Ţiak efektívne pracuje v kolektíve.
Ţiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe.
Ţiak sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností, ale i v
ţivote.
Postojové kompetencie
-
Ţiak má záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
Ţiak dokáţe zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v ţivote, uznať kvality súpera.
Ţiak dodrţiava princípy fair-play.
Ţiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity.
Ţiak vyuţíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov
so zameraním na zdravý spôsob ţivota a ochranu prírody.
Obsah
Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria základné
poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej ţivotospráve, športovej
činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky. V predmete
telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch modulov.
1. Zdravie a jeho poruchy
2. Zdravý ţivotný štýl
3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť
4. Športové činnosti pohybového reţimu
Ciele jednotlivých modulov
Zdravie a jeho poruchy
-
pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie,
mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými prostriedkami,
vedieť poskytnúť prvú pomoc,
vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie.
mať vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto.
Zdravý ţivotný štýl
-
poznať a dodrţiavať zásady správnej výţivy,
zaradiť vyuţívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase,
mať predstavu o svojich pohybových moţnostiach,
286
-
pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy,
pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho dosiahnutie.
Zdatnosť a pohybová výkonnosť
-
poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti,
vedieť vyuţiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností,
vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i spoluţiakov,
vedieť vyuţiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti.
Športové činnosti pohybového reţimu
-
vyuţiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti,
vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti,
prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti,
preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach,
mať príjemný záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
Základom obsahu telesnej výchovy v škole je učivo. Štruktúru učiva tvoria tematické celky (ďalej
len TC), ktoré sú rozdelené na základné a výberové. V ročnom cykle sa počíta vo všetkých ročníkoch so 66
vyučovacími hodinami. Ciele modulu 1 a čiastočne modulu 2 sa plnia prostredníctvom obsahu tematického
celku Poznatky z telesnej výchovy a športu, ciele modulov 3 a 4 prostredníctvom všetkých ostatných
tematických celkov. Obsah základných TC je koncipovaný tak, aby si ho mohla a zároveň i mala osvojiť
väčšina ţiakov.
PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV
A. Základné tematické celky
-
Poznatky z telesnej výchovy a športu
Všeobecná gymnastika
Atletika
Športová gymnastika
Športové hry
Testovanie
B. Výberový tematický celok
S P O L U 66 HODÍN
Výstupný vzdelávací štandard
POZNATKY Z TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania si
pohybových činností, rozvíjania pohybových schopností a výchovy charakterových a iných vlastností
osobnosti. Majú dôleţitý význam pri vytváraní postojov k zdravému ţivotnému štýlu i k celoţivotnej
pohybovej aktivite. Sú
287
podmienkou úspešného vykonávania praktických činností. Delia sa na všeobecné a špecifické. Špecifické
poznatky sa dotýkajú kaţdého tematického celku.
KOMPETENCIA
-
Ţiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s ochranou vlastného
zdravia.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
-
poznať drobné organizačné formy telesnej výchovy,
vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti,
dodrţiavať pravidlá správnej ţivotosprávy,
vedieť posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa
daných noriem,
poznať základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom ţivote,
vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí,
dodrţiavať bezpečnostné a hygienické poţiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti,
dodrţiavať osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností,
pouţívať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Všeobecné poznatky:
-
-
základné poznatky o formách pohybovej aktivity v reţime dňa (ranné cvičenie, spontánna pohybová
aktivita, racionálne vyuţívanie voľného času a pod.),
úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností,
význam správnej ţivotosprávy pre pohybový výkon a negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a
nedovolených látok na zdravie a pohybový výkon,
telesné zaťaţenie, meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej frekvencii,
poznatky o rozvoji a diagnostikovaní základných pohybových schopností,
poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostikovaní,
základné poznatky z biológie človeka súvisiace a účinok pohybovej aktivity na vlastný organizmus,
úspechy našich športovcov na OH, MS, ME,
olympijská výchova so zameraním na poznatky o Medzinárodnom olympijskom výbore,
Slovenskom olympijskom výbore (poznať jeho symboliku), o olympijských hrách, kalokagatii a fairplay,
prvá pomoc pri drobných poraneniach.
Špecifické poznatky:
-
odborná terminológia vo všetkých TC,
technika, taktika a metodika osvojovaných pohybových činností,
pravidlá súťaţenia v osvojených pohybových činnostiach a základné činnosti rozhodcu.
VŠEOBECNÁGYMNASTIKA
KOMPETENCIA:
288
Ţiak v tematickom celku všeobecnej gymnastiky dosahuje takú úroveň osvojenia gymnastických
činností – polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, ţe je schopný predviesť pohybový celok, pohybovú
skladbu individuálne a skupinovo, podľa stanovených poţiadaviek (pravidiel). Dosahuje tak zvýšenie úrovne
pohybových schopností, osvojenie gymnastických zručností, ktoré pomáhajú zlepšiť zdravotne orientovanú
zdatnosť beţnej školskej populácie.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
-
-
-
vedieť správne pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary;
vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie,
vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové kombinácie s
ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny,
vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, do pomoci, záchrany, uplatňovať optimálnu
techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh, lokomočných pohyboch, cvičebných
tvaroch,
vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu (obsahovú skladbu) konaného gymnastického
cvičenia, postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení, drţaní tela, rozsahu pohybov, svalovom napätí,
ochabnutosti tela,
vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu pohybovú úroveň.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
-
zásady drţania tela, správne drţanie tela, chybné drţanie tela,
základné názvoslovie telesných cvičení,
pohybové prostriedky všeobecnej gymnastiky,
organizačná činnosť na vyučovacej jednotke (hodine),
zdravotne orientovaná zdatnosť, pohybový reţim, redukcia hmotnosti, obezity,
pozitívny ţivotný štýl.
1. Kondičná gymnastika - posilňovacie cvičenie paţí, nôh, chrbtového svalstva, brušného svalstva s
jednorazovým, niekoľkonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na jednotlivé časti tela: o kľuky v
kľaku, kľuky vo vzpore stojmo vpredu, vzadu, kľuky vo vzpore leţmo vpredu, vzadu znoţmo, roznoţmo,
o výpony, poskoky, skoky odrazom obojnoţne, jednonoţne, o záklony trupu v ľahu vpredu; sed – ľah vzadu,
o zhyby vo vise, vo vise stojmo, vise leţmo na rebrine, hrazde, kruhoch, bradlách.
2. Základná gymnastika
Akrobatické cvičenie:
- ľah vznesmo; stojka na lopatkách znoţmo, s čelným, bočným roznoţením; sed roznoţmo, hlboký
predklon; sed znoţmo predklon; - kotúle vpred, kotúle vzad s rôznou východiskovou a výslednou
polohou, väzby kotúľov so skokmi a obratmi, - stojka na rukách, stojka na rukách s dopomocou o
rebrinu (stenu),
- premet bokom s dopomocou, premet bokom samostatne,
Skoky a obraty:
- skoky odrazom obojnoţne – znoţmo, skrčmo prípätmo, skrčmo roznoţmo čelne, bočne,s obratom o
180° - 360°,
289
Cvičenie na náradí a s náradím:
-
-
rebriny: rúčkovanie v podpore leţmo, vo vise prednosy skrčmo, prednosy, postupovanie po
rebrinách, výdrţ v zhybe, odrazom z nôh zhyby,
lavičky
preskok: opakované odrazy z mostíka pri opore (rebrina, spolu cvičiaci), nadväzné odrazy z
viacerých mostíkov, skrčmo roznoţmo s doskokom na ţinenky (medzi mostíkmi krátky beh);
odrazom z mostíka výskok do vzporu drepmo, vzporu roznoţmo; skrčka, roznoţka, odbočka,
hrazda: zhyb stojmo, zhyb; vis vznesmo, vis strmhlav, výmyk; prešvihy únoţmo vpred, vzad;
zoskoky - prekot vpred, zákmihom doskok na podloţku,
lano: šplhanie, ţrď: šplhanie
Cvičenie s náčiním:
-
švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znoţmo, jednonoţne, skriţmo, striedavonoţne.
väzby, zostava, pohybová skladba,
plná lopta, lopta – kotúľanie, hádzanie a chytanie,
Relaxačné a dychové cvičenie:
-
aktívna kinetická relaxácia,
pasívna kinetická relaxácia,
cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe, predklone.
Poradové cvičenie:
-
nástup, pochod, povely.
3. Rytmická gymnastika
-
Cvičenie na taktovanie (tlieskanie), hudbu – kroky, pohupy, chôdza, rovnováţne cvičenia, obraty,
skoky. Prísunný, poskočný a premenný (polkový) krok.
4. Kompenzačné cvičenia:
-
-
odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených jednostrannou
sedavou činnosťou,
cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov, pasívne – sed roznoţmo, predklon; ľah vznesmo;
pohyby ťahom – v ľahu prednoţiť skrčmo P/Ľ nohu, chytiť za predkolenie a ťahať k trupu; aktívne –
švihanie nohy v ľahu, stoji do prednoţenia, unoţenia, zanoţenia,
cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na problematické časti tela.
Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu predpokladáme
vytvorenie postojov u ţiakov:
Postoje:
-
mať pozitívny vzťah ku gymnastickým činnostiam, ako potreby ich celoţivotného vykonávania,
vedieť účelovo vyuţiť voľný čas s cieľom podporiť zdravie, zdatnosť,
pestovať pozitívne spoločenské vzťahy medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií,
290
-
-
vyuţívať bohatý pohybový obsah gymnastických cvičení na dosiahnutie fyzickej výkonnosti,
zdravotne orientovanej zdatnosti, pozitívnych psychických, emocionálnych a estetických pocitov z
pohybu,
mať vytvorený pozitívny postoj k správneho ţivotného štýlu so snahou o sebazdokonaľovanie,
práceschopnosť, húţevnatosť, disciplínu,
prijímať a dodrţiavať normy a pravidlá kolektívu.
II. A T L E T I K A
KOMPETENCIA:
Ţiak vie vyuţívať základné atletické lokomócie pri udrţiavaní a zvyšovaní svojej telesnej zdatnosti a
uplatňuje získané vedomosti, zručnosti a návyky v kaţdodennom ţivote.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
-
vedieť sa orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich a prakticky
demonštrovať,
poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a
vyuţíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite,
poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom pedagóga je schopný pomáhať pri
organizácii a rozhodovaní atletických súťaţí,
poznať význam rozcvičenia a vie sa aktívne zapojiť do jeho vedenia,
poznať a v ţivote uplatňovať zásady fair-play ako súťaţiaci, rozhodca, organizátor, divák.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
-
základná terminológia a systematika atletických disciplín,
technika atletických disciplín,
základné pravidlá súťaţenia a rozhodovania atletických súťaţí,
organizácia súťaţí (časomerač, rozhodca, zapisovateľ),
zásady fair-play,
bezpečnosť a úrazová zábrana,
zásady hygieny a vplyv atletiky na zdravý vývin mládeţe.
Na základe týchto a ďalších vedomostí moţno u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť nasledovné
zručnosti :
Zručnosti a schopnosti:
-
-
základy racionálnej techniky pohybových činností (atletická abeceda, nízky a polovysoký štart,
švihový a šliapavý beh, šprint, vytrvalostný beh, štafetový a prekáţkový beh, skok do diaľky skrčmo
a kročmo, skok do výšky, hod loptičkou a granátom, vrh guľou), - rozvoj kondičných a
koordinačných schopností,
základné (pomocné) funkcie rozhodcu a organizátora atletických súťaţí,
vyuţitie základných atletických lokomócií pri rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.
291
-
za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho procesu
predpokladáme vytvorenie nasledovných postojov u ţiakov:
Postoje:
-
mať trvalý pozitívny vzťah k atletickým činnostiam ako predpokladu pre ich celoţivotné
uplatňovanie v individuálnej pohybovej aktivite a udrţiavaní zdravia,
preukazovať pozitívny postoj k súťaţeniu,
preukazovať pozitívny vzťah k súperom,
dodrţiavať prijaté zásady v rámci skupiny,
vedieť súperiť, kooperovať a tolerovať súperov,
prejavovať snahu o seba zdokonaľovanie, húţevnatosť, vytrvalosť, cieľavedomosť.
III. Š P O R T O V É H R Y
KOMPETENCIA:
Ţiak vo vybraných športových hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností jednotlivca,
herných kombinácií a systémov, ţe je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
-
-
vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných
herných činností jednotlivca a vyuţiť herné kombinácie a systémy,
vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku,
vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier,
vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu spoluţiakov) pred hrou, resp.
stretnutím,
vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovateľa, časomerača na hodinách
určených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme športových hier a viesť jednoduchý pozorovací
hárok o hráčskom výkone druţstva,
vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho športového výkonu a aj výkonu svojho
druţstva.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Vedomosti:
-
systematika herných činností, základná terminológia,
technika herných činností jednotlivca,
herné kombinácie a herné systémy,
herný výkon v športových hrách, hodnotenie športového výkonu,
funkcie hráčov na jednotlivých postoch,
základné pravidlá vybraných športových hier,
organizácia jednoduchej súťaţe v športových hrách (rozhodcovia, časomerači, zapisovatelia,
pozorovatelia a pod.)
zásady fair-play.
Na základe týchto a ďalších vedomostí moţno u ţiakov rozvíjať schopnosti a nadobudnúť
nasledovné zručnosti :
292
Zručnosti a schopnosti:
-
kondičná príprava, základné kondičné a koordinačné schopnosti,
popísať a prakticky ukázať správnu techniku herných činností jednotlivca:
basketbal – prihrávka jednou rukou od pleca, dribling, streľba zhora z miesta, z krátkej a strednej
vzdialenosti, bránenie hráča bez lopty a s loptou, prihrávka o zem, prihrávky na mieste a v pohybe, streľba z
krátkej vzdialenosti, uvoľnovanie hráča bez lopty zmenou rýchlosti, zmenou smeru, nácvik dvojtaktu, útočné
a obranné kombinácie
futbal – prihrávka na krátku a strednú vzdialenosť, prebranie lopty, tlmenie lopty,
streľba, dribling, obsadzovanie hráča bez lopty a s loptou, obchádzanie súpera,
obsadzovanie hráča.
volejbal – odbitie horné na mieste, po pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod uhlom, spodné podanie,
priame podanie zhora, prihrávka na nahrávača pri sieti, nahrávka nad seba. jednoblok proti smeču, herné
kombinácie v útoku a v obrane Za pomoci týchto vedomostí, zručností a schopností v priebehu vyučovacieho
procesu predpokladáme vytvorenie postojov u ţiakov:
Postoje:
-
prejavovať trvalý pozitívny vzťah k športovým hrám ako predpokladu na ich celoţivotné
uplatňovanie v individuálnej pohybovej aktivite,
súťaţením v športových hrách preukázať pozitívny postoj k telovýchovnému procesu
mať pozitívny vzťah k spoluhráčom i k súperovi,
dodrţiavať prijaté normy a pravidlá,
dodrţiavať zásady fair-play,
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húţevnatosť, statočnosť, vytrvalosť,
mať záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti,
vedieť zvíťaziť a prijať prehru v športovom stretnutí i v ţivote, uznať kvality súpera.
Proces
Predpokladom pre úspešné plnenie cieľov telesnej výchovy je:
- dokonalé poznanie ţiakov, kladenie poţiadaviek primerane k ich telesným a pohybovým predpokladom
- uplatňovanie účelnej organizácie práce, bezpečnosti práce pri výcviku a zásad hygieny
- všestranné a sústavné vyuţívanie pomôcok a materiálneho vybavenia
- primerané opakovanie a objektívne hodnotenie ţiakovv
V kontrolnej činnosti (kontrola, hodnotenie) uplatňuje učiteľ všeobecne deklarovanú poţiadavku jej
humanizácie a objektivizácie.
Učiteľ pri kontrolnej činnosti:
-
orientuje sa na základné zloţky obsahu ţivota
pozitívne hodnotí predovšetkým individuálne zlepšovanie sa ţiaka, berie do úvahy jeho reálne
moţnosti, predchádzajúcu prípravu, osobitosti v telesnom rozvoji a zdravotnom stave
vytvára priaznivú atmosféru, najmä citlivým prístupom ku ţiakom, ktorí nedosahujú v telesnej
výchove dobré výsledky
aktívne zapája ţiakov do kontrolnej činnosti (meranie ukazovateľov telesného rozvoja a všeobecnej
pohybovej
výkonnosti,
výkon
funkcie
rozhodcu
)
293
294
295
296
297
M
Tematický celok
1. Poznatky z telesnej
výchovy a športu
IX.
H
1.
Úvodná hodina - BOZ
2.
Antropomotorické merania- výška,
váha
Technika behu, šľapavý, švihový,
beţecká ABC, štarty- nízky,
polovysoký
Beh na 60m - k
Skok do diaľky - zdokonaľovanie
Skok do diaľky - k
2. Atletika
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
X.
3. Športové hry
/volejbal/
Obsahový štandard
Hod kriketovou loptičkou zdokonaľovanie
Hod kriketovou loptičkou - k
Vrh guľou - nácvik
Vrh guľou - kontrola
10.
11.
12.
13.
14.
Základné pravidlá: ihrisko, lopta,
set, strata, zloţenie druţstva, útočné
a obranné pásmo
Podanie, chyby v hre, tresty,
rozhodcovia, hra
Volejbal – HČJ – odbitie obojruč
zhora – nácvik
Volejbal – HČJ – odbitie obojruč
zdola – nácvik
Volejbal – podanie – nácvik
Volejbal – HČJ - kontrola
Rozvíjané kompetencie
Výkonový
štandard
Prierezové
témy
Poznámky
Ţiak vie vysvetliť dôvody
potreby vykonávania
pohybovej činnosti
v súvislosti s ochranou
vlastného zdravia
Ţiak vie vyuţívať základné
atletické lokomócie pri
udrţiavaní a zvyšovaní svojej
telesnej zdatnosti a uplatňuje
získané vedomosti, zručnosti
a návyky v kaţdodennom
ţivote.
vedieť vysvetliť
potrebu rozcvičenia
pred vykonávaním
pohybovej činnosti
vedieť sa
orientovať
v základných
atletických
disciplínach,
charakterizovať ich
a prakticky
demonštrovať
Ochrana
ţivota
a zdravia
TPP
Ţiak má trvalý pozitívny
vzťah k atletickým činnostiam
ako predpokladu pre ich
celoţivotné uplatňovanie
v individuálnej pohybovej
aktivite a udrţiavaní zdravia.
Ţiak súťaţením v športových
hrách preukazuje pozitívny
postoj k telovýchovnému
procesu,
má pozitívny vzťah
k spoluhráčom i k súperovi a
dodrţiava prijaté normy
a pravidlá.
poznať význam
a vplyv základných
prostriedkov
kondičnej prípravy
na zdravý rozvoj
organizmu
Mediálna
výchova
Multikultúrn
a výchova
Dopravná
výchova
TPP
vedieť uplatniť
techniku
základných herných
činností jednotlivca
vedieť správne
pomenovať,
popísať, prakticky
ukázať a uplatniť
techniku
základných herných
činností jednotlivca
298
XI.
15.
4. Základy gymnastických
športov
XII
4. Povinný výberový
tematický
celok
/ Stolný tenis/
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Základné pravidlá, odborná
terminológia, výkon v hre - k
Gymnastika - kotúľ vpred, vzad - z
Gymnastika – stoj na lopatkách - z
Gymnastika – stoj na hlave - z
Gymnastika – stoj na rukách - z
Nácvik gymn. zostavy
Skrčka, roznoţka cez kozu zdokonaľovanie
Skrčka, roznoţka - kontrola
Stolný tenis - spracovanie
loptičky,prihrávky
Stolný tenis - prihrávky
Stolný tenis - hra, zápas
Stolný tenis - hra, zápas
Stolný tenis - hra, zápas
Stolný tenis - hra, zápas
Ţiak v tematickom celku
základy gymnastických
športov dosahuje takú úroveň
osvojenia
gymnastických činností –
polôh, pohybov, cvičebných
tvarov, väzieb, ţe je schopný
predviesť pohybový celok
podľa stanovených
poţiadaviek (pravidiel).
Pochopiť účinok
pohybovej aktivity
na zdravie a vedieť
sa správať
v situáciách
ohrozujúcich
zdravie
Ţiak dodrţiava bezpečnostné
a hygienické poţiadavky pri
vykonávaní pohybovej
činnosti.
Vedieť vyuţívať
prácu nôh,
dynamický štart
z miesta, rotáciu
tela, zlepšovať
koordinačné
schopnosti a
obratnosť
Mediálna
výchova
Multikultúrn
a výchova
TPP
299
6. Sezónne činnosti
I.
28.
29.
30.
31.
/ Korčuľovanie /
32.
33.
II.
7. Povinný výberový celok
/ pohybové hry/
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Stolný tenis hra
Postoje a pohyby na korčuliach,
obraty, chôdze, výstupy, pády
a vstávanie, základný postoj,
brzdenie, oblúky.
Beţecké hry (naháňačky,
vyzývačky, skákačky )
Loptové hry (prihrávačky,
odráţačky, vybíjaná, zaháňačky,
triafačky
Beţecké hry( naháňačky,
skákačky,...)
Loptové hry( zaháňačky, triafačky,
odráţačky,vybíjaná)
Štafetové hry s náčiním a bez
náčinia
Orientačné hry
Branné hry (prekáţkové)
Turnajové hry
Ţiak vo vybranej sezónnej
činnosti dosahuje primeranú
úroveň osvojenia
jednotlivých techník
korčuľovania
Ţiak má vybudovaný
pozitívny vzťah, ktorý vytvára
základ pre celoţivotné
vyuţívanie získaných návykov
a poznatkov zameraných na
udrţiavanie dobrého
zdravotného stavu,
zvyšovaniu pohybovej
výkonnosti, zdatnosti
i estetického vzhľadu tela.
vedieť správne
vykonať
a prakticky ukázať
základné pohyby na
lyţiach
s prispôsobením sa
rôznym terénnym
nerovnostiam resp.
prekáţkam pri
jazde
Dopravná
výchova
TPP
poznať
a dodrţiavať zásady
správnej výţivy,
zaradiť vyuţívať
športové
a pohybové
činnosti vo svojom Mediálna
voľnom čase
výchova
Pochopiť účinok
pohybovej aktivity
na zdravie a vedieť
sa správať
v situáciách
ohrozujúcich
zdravie
300
8. Základy gymnastických
športov
III.
9. Športové hry
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Hrazda – výmyk jednonoţ ,
prešvihy - z
Kruhy – vis vznesmo, strmhlav - z
Kruhy – zhyby - z
Kontrola – zostava
Skrčka cez kozu - z
Kontrola – skrčka a roznoţka
/Basketbal/
46.
47.
IV.
1 0. Atletika
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Základné pravidlá, technické údaje
- ihrisko, hrací čas, odborná
terminológia. Zásady bezpečnosti,
úrazová zábrana, zásady osobnej a
kolektívnej hygieny.
HČJ –základné postavenie, pohyb
bez lopty, spracovanie lopty
Herné činnosti jednotlivca:
dribling,
HČJ - dvojtakt, zaujatie obranného
postavenia
HČJ - hra
HČJ - kontrola
Beh na 60m
Skok do diaľky - z
Ţiak v tematickom celku
základy gymnastických
športov dosahuje takú úroveň
osvojenia gymnastických
činností – polôh, pohybov,
cvičebných tvarov, väzieb, ţe
je schopný predviesť
pohybový celok podľa
stanovených poţiadaviek
(pravidiel).
Ţiak súťaţením v športových
hrách preukazuje pozitívny
postoj k telovýchovnému
procesu,
má pozitívny vzťah
k spoluhráčom i k súperovi a
dodrţiava prijaté normy
a pravidlá.
ţiak pozná a vykonáva
pohybové činnosti, ktoré
pôsobia na rozvoj kondičnej
pripravenosti pre dané
športové hry
vedieť uplatniť
techniku
základných herných
činností jednotlivca
vedieť správne
pomenovať,
Enviromentál TPP
popísať, prakticky
na výchova
ukázať a uplatniť
techniku
základných herných
činností jednotlivca
dodrţiavať
osvojené pravidlá
pri vykonávaní
pohybových
činností,
Ochrana
ţivota
a zdravia
301
V.
11. Športové hry
12. Testovanie
VI.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Skok do diaľky - k
Hod kriketovou loptičkou
Hod kriketovou loptičkou - k
Štafetový beh
Vrh guľou - zdokonaľovanie
Vrh guľou - k
Vytrvalostný beh – zdokonaľovanie
Vytrvalostný beh - k
62.
63.
Futbal - hra
Futbal -hra
64.
65.
66.
Diagnostika všeobecnej pohybovej
výkonnosti – člnkový beh (10x5
m), skok do diaľky z miesta, ľah –
sed za 30 sekúnd, beh za 12 minút,
výdrţ v zhybe
Zhodnotenie práce za II. polrok
Ţiak vyuţíva poznatky,
skúsenosti a zručnosti
z oblasti telesnej výchovy a
športu a iných predmetov so
zameraním na zdravý spôsob
ţivota a ochranu prírody.
Mať trvalý
pozitívny vzťah
k atletickým
činnostiam ako
predpokladu pre ich
celoţivotné
uplatňovanie
v individuálnej
pohybovej aktivite
a udrţiavaní
zdravia
preukazuje
pozitívny postoj
k súťaţeniu
Ţiak pozná úroveň vlastnej
pohybovej výkonnosti,
vie vyuţiť cvičenia na rozvoj
pohybových schopností,
vie diagnostikovať a hodnotiť
pohybovú výkonnosť vlastnú i
spoluţiakov, vie vyuţiť
pohybové prostriedky na
rozvoj pohybovej výkonnosti
vedieť
poznatky o rozvoji
a diagnostikovaní
základných
pohybových
schopností,
poznatky o
telesnom vývine a
jeho
diagnostikovaní
Ochrana
ţivota
a zdravia
Dopravná
výchova
302
Predmet : Svet práce a Technika 7. ročník
Charakteristika predmetu
Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov
k získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu
ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov. Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z
konkrétnych ţivotných situácií, v ktorých ţiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a
technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé
základné vzdelávanie o dôleţitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti.
Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je zaloţená na tvorivej
spolupráci ţiakov.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce úzko súvisí i s obsahom ďalších vzdelávacích oblastí, napr.
súvislosť s prírodovedným vzdelávaním je daná najmä tým, ţe pri realizovaní mnohých pracovných činností
sa významne uplatňujú základné prírodovedné vedomosti a upevňujú sa osvojené zručnosti (napr. z fyziky
alebo biológie) a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné
zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným
zákonitostiam (uplatnenie prierezovej tematiky
Enviromentálna výchova), umoţňuje sebarealizáciu ţiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. Zároveň tieţ
vedie ţiakov k pochopeniu vlastného správania sa a správania druhých ľudí v súvislosti so zapojením sa do
pracovného procesu (uplatnenie prierezovej tematiky Osobnostný a sociálny rozvoj)
Vzdelávací obsah je je určený všetkým ţiakom bez rozdielu. Ţiaci sa učia pracovať s
rôznymimateriálmi a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky. Učia a plánovať, organizovať a
hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v tíme. Vo všetkých tematických okruhoch sú ţiaci sústavne vedení
k dodrţiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci.
Obsah predmetu
Vzdelávací obsah 7. ročníka je rozdelený do 4 tematických okruhov:
1. Náradie a pomôcky
2. Kvetinárstvo
3. Hydroponické pestovanie rastlín
4. Viazačstvo a aranţovanie rastlín
Odporúčania Pedagogicko-organizačných pokynov sú rozpracované v štandardoch a tematických
plánoch predmetu. Realizácia predmetu sa uskutočňuje v špecializovanej učebni. Súkromná základná škola
BellAmos má kvalitné materiálovo-technické vybavenie – dielne, ktoré boli a sú obnovované. Sú
zabezpečované podľa moţnosti rôznym materiálom. ako aj náradím tak, aby ţiaci mohli získavať základné
pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí. V špecifických prípadoch sa výučba uskutočňuje
mimo priestorov školy (exkurzie, vychádzky).
303
Ciele predmetu
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií ţiakov tým, ţe vedie
ţiakov k:
- pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a k
plánovaniu práce a k pouţívaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v beţnom ţivote,
- vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri
pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku, autentickému a
objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo
vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému prostrediu
- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu
podnikateľského myslenia, orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a
duševnej práce a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre moţnosť uplatnenia,
pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú orientáciu, k
rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov k schopnosti
bezpečne sa správať v pozícii účastníka cestnej premávky
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Ţiaci sa naučia
-
-
pouţívať bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie dodrţiavať stanovené pravidlá, plniť
povinnosti a záväzky, adaptovať sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky
pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a
spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany
ţivotného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt
vyuţívať znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného
rozvoja i svojej prípravy na budúcnosť
robiť rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste
orientovať sa v základných aktivitách, ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského
zámeru a k jeho realizácii
chápať podstatu, cieľ a riziko podnikania
rozvíjať svoje podnikateľské myslenie
Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú vyuţívané stratégie, ktoré
majú ţiakom umoţniť:
-
otvorene diskutovať o riešení úlohy
vyuţívať skúsenosti ostatných ţiakov
efektívne vyuţívať nové poznatky
naučiť sa čítať a pochopiť technickú reč a preloţiť ju do zrozumiteľnej reči a charakteristiky
samostatnú prezentáciu zvoleného pracovného postupu
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
304
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú vyuţívané stratégie, ktoré majú ţiakom
umoţniť:
-
zaujať kritický postoj
vyuţiť skôr nadobudnuté vedomosti a zručnosti a hľadanie vlastných postojov naučiť sa pracovať
podľa technickej dokumentácie a ďalších dostupných materiálov
naučiť sa premyslieť si jednotlivé kroky, vedúce k splneniu pracovných úloh a tým viesť k
samostatnosti a zodpovednosti za svoju prácu
uvedomiť si medzipredmetové vzťahy a ich vyuţívaniu
smerovať k úvahám o šetrení energiou a rozumnom vyuţívaní prírodných zdrojov
účinne a bezkonfliktne pracovať v skupine
uvedomiť si svoju úlohu v skupine
hodnotiť výsledky svojej práce i práce ostatných
naučiť sa rešpektovať skúsenejšieho jedinca a vyuţívať jeho schopnosti
Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú vyuţívané
stratégie, ktoré majú ţiakom umoţniť:
-
správne vyhodnotenie a riešenie pracovnej úlohy
naučiť sa získavať chýbajúce údaje nutné ku konečnému riešeniu problému
obhájiť vlastný postup riešenia problému, ktorý je zaloţený na overovaní
uvaţovať v súvislostiach s ochranou prírody
Stratégia vyučovania
Učebné osnovy sú koncipované voľne. To predpokladá tvorivú prácu učiteľa a vytvárať moţnosti
voliť optimálny výber teoretických poznatkov a praktických činností podľa záujmu ţiakov a materiálnych
podmienok.
305
TEMATICKÝ VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍ PLÁN SVET PRÁCE A TECHNIKA
Rozsah: 1 hodina týţdenne- 33 hod. ročne
Vyučujúci: Barbora Meszarosová
Trieda: 7.A
Školský rok: 2010/ 2011
MESIAC
IX.
POČET
HOD.
1
1
1
1
X.
1
1
1
1
TEMATICKÝ
CELOK TÉMA
Úvodná hodina
1. Náradie a pomôcky
Zásady bezpečnosti
a hygieny pri práci
Základné ručné
náradie
Náradie na
spracovanie pôdy
Pomôcky pri pestovaní
rastlín
2. Kvetinárstvo
Význam a rozdelenie
okrasných rastlín
Črepníkové rastliny
Praktická činnosť
CIELE A KĹÚČOVÉ KOMPETENCIE
charakterizovať školský pozemok,
pomenovať pracovné náradia
oboznámiť ţiakov so zásadami bezpečnej
práce a hygieny pri práci
Poznať funkciu a spôsob pouţitia
základných druhov náradia a pomôcok.
Vedieť pouţívať základné ručné náradie
a iné pomôcky
pri pestovaní črepníkových rastlín,
poznať náradie na základné spracovanie
a ošetrovanie pôdy počas vegetácie pôdy
OČAKÁVANÉ
VZDELÁVACIE VÝSTUPY
- zodpovedný prístup k prírode,
nášmu okoliu a uvedomiť si
zmysel a dôleţitosť
pestovateľských prác
-pozná pracovné náradia,
- vie s ním pracovať,
-vie charakterizovať školský
pozemok
-pozná zásady bezpečnosti
a hygieny pri práci a dodrţiava
ich pri praktických činnostiach
-má kladný vzťah ku
skrášľovaniu ţivotného
prostredia
METÓDY
A FORMY
rozhovor,
výklad
manipulácia
s náradím
Ţiak :
- pozná funkciu a spôsob
pouţitia základných druhov
náradia a pomôcok.
-vie pouţívať základné ručné
náradie
a iné pomôcky
pri pestovaní črepníkových
rastlín,
-pozná náradie na základné
spracovanie
a ošetrovanie pôdy počas
vegetácie pôdy.
motivačný
rozhovor,
výklad
manipulácia
s náradím
vysvetlenie
praktické
práce
skupinová
práca na
pozemku
vysvetlenie
PRIEREZOVÉ
TÉMY
VMR- správanie
sa k blíţnym
zodpovedne
VLV- váţime si
svoje okolie
ENVSkrášľovanie
ţivotného
prostredia
VMR- správanie
sa k blíţnym
zodpovedne
VLV- váţime si
svoje okolie
ENVSkrášľovanie
ţivotného
prostredia
praktické
práce
skupinová
práca na
306
pozemku
XI.
1
1
1
1
XII.
1
1
1
I.
1
1
1
3. Hydroponické
pestovanie rastlín
Hydropónia
Hydroponické
pestovanie rastlín
Praktická činnosť
Opakovanie TC
4. Viazačstvo a
aranţovanie kvetov
Základy aranţovania a
väzby kvetov
Výber a úprava
materiálu
Praktická činnosť
Praktická činnosť
Opakovanie TC
Opakovanie TC
Čo je hydropónia, potreby na hydropóniu:
nádoby, substrát, ţivný roztok, vhodné
črepníkové rastliny.
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
pestovaní rastlín a osvojiť si základný postup
pestovania
Význam aranţovania a väzby kvetov,
pomôcky na aranţovanie. Výber a úprava
rastlinného materiálu, voľba nádoby, zber a
sušenie rastlín na
aranţovanie, ošetrovanie rezaných kvetov,
príprava rastlinného materiálu na
aranţovanie.
Praktickou činnosťou získať zručnosť pri
viazaní a aranţovaní rastlín
Praktickou činnosťou získať zručnosť pri
viazaní a aranţovaní rastlín.
Opakovať tematické celky a upevniť
vedomosti.
Ţiak :
-pozná pojem hydropónia,
potreby na hydropóniu,
-pozná výhody hydroponického
pestovania rastlín,
-vie zvoliť rastlinu na
hydroponické pestovanie,
-vie ju pestovať v ţivnom
roztoku
Ţiak pozná základné pravidlá
aranţovania a väzby kvetov,
poznať vhodný materiál, úpravu
rastlín a ostatného materiálu.
-získal vedomosti a vie ich
uplatniť pri vytváraní
jesenného, vianočného
a jarného aranţovania.
-vie hodnotiť výber materiálu
a výsledok vlastnej práce
Ţiak pozná základné pravidlá
aranţovania a väzby kvetov,
poznať vhodný materiál, úpravu
rastlín a ostatného materiálu.
-získal vedomosti a vie ich
uplatniť pri vytváraní
jesenného, vianočného
a jarného aranţovania.
-vie hodnotiť výber materiálu
motivačný
rozhovor,
výklad
manipulácia
s náradím
vysvetlenie
praktické
práce
skupinová
práca
motivačný
rozhovor,
výklad
manipulácia
s kvetmi
vysvetlenie
praktické
práce
skupinová
práca
motivačný
rozhovor,
výklad
manipulácia
s kvetmi
vysvetlenie
ENVrozmanitosť
rastlín
VMR- správanie
sa k blíţnym
zodpovedne
VLV- váţime si
svoje okolie
ENVSkrášľovanie
ţivotného
prostredia
ENVrozmanitosť
rastlín
VMR- správanie
sa k blíţnym
zodpovedne
VLV- váţime si
svoje okolie
ENVSkrášľovanie
ţivotného
prostredia
ENVrozmanitosť
rastlín
VMR- správanie
sa k blíţnym
zodpovedne
VLV- váţime si
svoje okolie
ENV-
307
a výsledok vlastnej práce
II.
1
1
1
III.
1
1
1
1
IV.
1
1
1
1
TECHNIKA
Človek a technika
Technika, technické
prostredie.
Dejiny techniky
Dejiny techniky.
Projekt: nástenný
obraz – dejiny
techniky.
Úvod do vyučovania predmetu technika.
Pojem technika a technické prostredie, ktoré
nás obklopuje. Vzťah techniky a človeka.
Ţiak vie vysvetliť pojem
technika, technické prostredie,
význam najdôleţitejších
vynálezov. Prezentuje projekt
pred kolektívom.
Dejiny techniky, najdôleţitejšie vynálezy
ľudstva.
praktické
práce
skupinová
práca
vysvetlenie
praktické
práce
skupinová
práca
Slovenskí vynálezcovia.
Projekt: nástenný obraz – dejiny techniky.
Prezentácia prác pred kolektívom.
Grafická komunikácia
Základy
navrhovateľskej
činnosti
Základy technického
komunikácie
Počítač a technické
kreslenie
Mať schopnosť zvládnuť proces učenia sa,
rozvíjať ho na základe aktívnej pracovnej činnosti. Vedieť získavať
poznatky z rôznych informač. zdrojov
/encyklopédie, internet, odborné časopisy/.
Moţnosť vyniknúť
aj slabšie prospievajúcim
3 Materiály a
technológie
Drevo ako technický
materiál – význam,
vlastnosti a vyuţitie.
Opracovanie dreva samostatná práca.
Kov - vlastnosti
a vyuţitie,
Poznať základné druhy technických
materiálov
Vedieť správne preniesť tvar a rozmery
predmetu z výkresu na opracúvaný
materiál, správne voliť meradlá a pomôcky
na obrysovanie.
Vedieť pracovať podľa jednoduchého
technologického postupu a technického
výkresu.
Vedieť realizovať drobný
projekt (zhotoviť technický
náčrt, vybrať vhodný materiál,
zvoliť konštrukčné riešenia a
spoje, navrhnúť technológie),
Poznať proces vzniku
technického produktu.
Mat schopnosti vytvárať a
realizovať technické myšlienky
pre vlastné potreby pre potreby
školy, pre komerčné aktivity a
pod.
Vie rozoznať mäkké a tvrdé
drevo (uviesť dva príklady),
pozná vlastnosti dreva, spôsob
pouţitia dreva a jeho výhody
a nevý Vie vybrať vhodný druh
dreva pre určitý jednoduchý
výrobok.
Získa zručnosť pre jednoduché
opracovanie dreva.
vysvetlenie
Skrášľovanie
ţivotného
prostredia
VMR- správanie
sa k blíţnym
zodpovedne
VLV- váţime si
svoje okolie
ENVSkrášľovanie
ţivotného
prostredia
MAT
FYZ
INF
praktické
práce
skupinová
práca
vysvetlenie
MAT
FYZ
INF
praktické
práce
skupinová
práca
308
V.
1
1
1
1
rozoznávanie
základných kovov
Zliatiny kovov –
rozoznávanie,
vlastnosti a vyuţitie
Poznať a rozlíšiť základné druhy
technických materiálov - drevo, kovy, plasty.
Poznať základné náradie na ručné
opracovanie dreva, kovu a plastov. Prakticky
si precvičiť / podľa moţnosti a vybavenia
školy/ a osvojiť jednotlivé elementárne
zručnosti pri opracovaní dreva, kovov
a plastov / pilovanie, vŕtanie dreva, ohýbanie
plastov a plechu, strihanie, sekanie drôtu
a plechu /
Vie poskytnúť prvú pomoc pri
rezných poraneniach a iných
úrazoch v dielni.
Jednoduché práce
s drôtom.
Obnoviteľné zdroje
surovín – kovy
Plasty, vlastnosti
a pouţitie.
Termoplasty
a reaktoplasty.
Ţiak rozlíši rozdiel medzi ţelezom a oceľou.
Na ukáţke pomenuje základné kovy (ţelezo,
hliník, meď, cín, zinok) ich zliatiny (oceľ,
mosadz, bronz, dural), vlastnosti a uvedie
príklady ich vyuţitia. Práca s drôtom.
Rozvíjanie tvorivosti, zručnosti pri
praktickej činnosti. Správne volí a vyuţíva
náradie. Vytváranie kladného postoju
k práci.
Projekt: zapichovátko do kvetináča
Prezentácia prác pred kolektívom.
Rozvíja svoju zručnosť pri
praktickej činnosti a výsledok
svojej práce vie prezentovať
pred kolektívom.
Ţiak nadobudne schopnosť chápať,
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi
človekom a jeho ţivotným prostredím, svoju
vlastnú zodpovednosť vo vzťahu
k prostrediu.
Zbieranie, separovanie a recyklovanie
kovového odpadu.
Budovať si kladný vzťah
k práci a sebadôveru na základe
výsledku svojej práce.
Ţiak získa schopnosť vytvárať
a realizovať jednoduché
technické
myšlienky.
Ţiak chápe, analyzuje a
hodnotí vzťahy medzi
človekom a jeho ţivotným
prostredím, svoju vlastnú
zodpovednosť vo vzťahu
k prostrediu.
Zbiera, separuje kovový odpad.
vysvetlenie
praktické
práce
skupinová
práca
VLV- váţime si
svoje okolie
ENVSkrášľovanie
ţivotného
prostredia
Ţiak podľa ukáţky vie
pomenovať plasty (molitan,
PVC, PE, Novodur),
príklad ich vyuţitia, výhody,
nevýhody.
Ţiak podľa ukáţky pomenuje plasty
(molitan, PVC, PE, Novodur), vie výhody,
nevýhody a. príklad ich vyuţitia.
VI.
Obnoviteľné zdroje
Ţiak nadobudne schopnosť chápať,
Ţiak vie vymenovať výhody,
vysvetlenie
VLV- váţime si
309
surovín – plasty.
Jednoduchý výrobok
z plastového odpadu.
Opakovanie TC
Opakovanie TC
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi
človekom a jeho ţivotným prostredím, svoju
vlastnú zodpovednosť vo vzťahu
k prostrediu.
Zbieranie, separovanie a recyklovanie
odpadu.
Projekt: Vytvorenie výrobku z plastového
odpadu. Prezentácia prác pred kolektívom.
nevýhody a vyuţitie materiálov.
ţiakom potrebu ochrany a
skrášľovania ţivotného
prostredia. Rozvíjanie
spolupráce pri ochrane a tvorbe
ţivotného prostredia. Ţiak vie,
čo je komunálny odpad.
Správne ho separuje.
praktické
práce
skupinová
práca
svoje okolie
ENVSkrášľovanie
ţivotného
prostredia
Príklady vyuţitia, výhody, nevýhody.
Plagátom prezentuje
obnoviteľné zdroje surovín
Vštepovať ţiakom potrebu ochrany a
skrášľovania ţivotného prostredia.
Rozvíjanie spolupráce pri ochrane a tvorbe
ţivotného prostredia.
310
Predmet : Etická výchova 7. ročník
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou
Identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a
národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Záţitkové učenie pripravuje mladých ľudí pre ţivot v
tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine
na pracovisku medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova sa v
prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráţa v morálnych postojoch ţiaka.
Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností,(otvorená komunikácia, empatia, pozitívne odnotenie
iných..) ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a
učenia.
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
-
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
má pozitívny vzťah k ţivotu a ľuďom spojených so zdravou kritickosťou,
jej správanie je určované osobným presvedčením a etickými normami, vyplývajúcimi z
univerzálnej solidarity a spravodlivosti,
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zásady, preto je schopná správne reagovať aj v
neočakávaných situáciách,
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj citmi,
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu,
rozvíjať vzťah k ţivotnému prostrediu, venovať pozornosť enviromentálnej výchove.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli
výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv.
desať základných tém a šesť aplikačných tém:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie - pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika - hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboţenstvá - tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej ţijem
15. výchova k manţelstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a ţivotného prostredia
311
Cieľom etickej výchovy je
-
-
poskytnúť ţiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru,
umoţniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti
vysvetliť ţiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne správanie
umoţniť ţiakom osvojiť si zručnosti na vyjadrovanie citov empatie, asertívne správanie
umoţniť ţiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie,
rozvíjať sebaoceňovanie,
spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine,
umoţniť ţiakom uvedomiť si vlastnú sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty
priateľstva, lásky, manţelstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym
ţivotom, dôvodniť základné mravná normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so
sexualitou
rozvíjať u ţiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým ľuďom
vysvetliť ţiakom základné pojmy súvisiace s voľbou ţivotných cieľov, svetonázorom,
náboţenstvom, etickými hodnotami a normami
umoţniť ţiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami,
pravdou a dobrým manom
vysvetliť základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a ţivotného prostredia
učiť ţiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou,
formulovať svoje ţivotné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od
závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš ţivot
rozvíjať u ţiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle
byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.
Obsah predmetu je koncipovaný na 33 vyučovacích hodín ročne, 1 vyučovaciu hodinu
týţdenne.
Metodické poznámky
Výchovný štýl
Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl. Je to vzťah učiteľa k ţiakom,
ktorý je charakterizovaný nasledujúcimi zásadami :
1. Vytvorme z triedy výchovné spoločenstvo.
2. Prijmime ţiaka takého aký je.
3. Pripisujme ţiakom pozitívne vlastnosti, hlavne prosociálnosť.
4. Formulujme jasné a splnitelné pravidlá.
5. Nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok.
6. Na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky.
7. Odmeny a tresty pouţívajme opatrne.
8. Do výchovného procesu zapojme aj rodičov.
9. Buďme nositeľmi radosti.
Výchovné metódy
Dosahovanie cieľov sa realizuje pomocou záţitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne
podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie morálnych hodnôt. Postup prijatia
hodnôt ETV do ţivota ţiakov je daný skutočnosťou, ţe kaţdému rozhodnutiu človeka, predchádza
(reflexia) a kaţdé poznanie sa začína zmyslovým vnímaním.
312
Odporúčaná téma je vyjadrená v pojmoch :
1. senzibilizácia
2. nácvik v podmienkach triedy
3. reálna skúsenosť – transfer ( v rodine , na ulici a v triede)
Učiteľ pritom pouţíva rôzne metódy a techniky (hranie roli, scénok, anketové metódy,
metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia…) V etickej výchove im hovoríme
zjednodušene – cvičenia, aktivity. Je dôleţité si uvedomiť, ţe aktivity sú len prostriedkom, ktorý
umoţní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou kaţdého kroku. ( Hodnotenie preţitého rozumom napr. –
Čo som preţil? Čo som si uvedomil? Ako to súvisí so ţivotom vo mne, okolo mňa? Čo z toho
vyplýva pre môj ţivot?)
Bez reflexie by ostal ţiakovi iba pekný záţitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a
správanie. Preto je v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodných na
reflexiu. Ak nacvičíme so ţiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…)
ešte to neznamená, ţe to budú robiť doma a na ulici. Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré
napomáhajú k tomu, aby ţiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do kaţdodenného
ţivota(napr. záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo
inými osobami…) Tejto časti hovoríme v etickej výchove transfer-prenos z hodiny ETV do
beţného ţivota rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých ţiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je záţitkové učenie, ktoré
súvisia s očakávaným správaním, umoţňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos získaných
skúseností do správania sa v reálnom svete. Ţiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli
navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale
prostriedkom. Samozrejme, je moţné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú
učiteľ na danú aktivitu zvolil.
Vyučovaciu hodinu na druhom stupni treba členiť tak, aby sa rešpektovali zvláštnosti tohto
vývinového obdobia. Treba mať pripravených viac aktivít k danaj téme. Prostriedkom, ktorý učiteľ
často vyuţíva je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné obrázky, audio i videonahrávky môţu
poslúţiť ako motivačný materiál. Učiteľ je na hodine moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu.
Svojou autoritou napomáha zdarnému priebehu aktivity(z času na čas zasiahne, aby věci usmernil či
objasnil). Po kaţdej aktivite učiteľ vedie ţiakov k reflexii. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú
písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na
poţadované správanie. Dôleţitou súčasťou kaţdej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou
skúsenosťou v beţnom ţivote. Etická výchova nepouţíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza
učiteľ v metodických príručkách a v iných materiáloch, ako aj v obsahu vyučovacích predmetov
druhého stupňa. Aktualizuje ich podľa podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej výchovy. Na
hodine ETV ţiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a ţiadúce jednotlivcov slovne oceniť počas
hodiny a skupinu ţiakov priebeţne i na konci hodiny. Ţiaci by mali tieţ mať priestor na vyjadrenie,
ako sa cítili, jako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.
Literatúra
Amnesty Internetional : Deťom o Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Bratislava: Archa 1992.
ISBN 80-7115-035-5
Lencz, L.: Pedagogika etickej výchovy. Výchova k prosociálnosti. Bratislava: Metodické
centrum v Bratislave, 1998.
Lencz, L.: Metódy etickej výchovy. Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1993.
Lencz, L.-Kríţová, O. : Metodický materiál k predmetu etická výchova, Bratislava: Metodické
centrum v Bratislave, 1997.
Páleník, Ľ.: Prosociálne správanie. In: Vybrané kapitoly zo psychológie. Bratislava: Metodické
centrum v Bratislave, 1995.
Roche olivar, R.: Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus, 1992
313
Mesiac
Poč.
h.
SEPTEMBER 1
4h
1
1
1
OKTÓBER
4h
Tematický celok
Témy
Úvodná hodina
Objavenie vlastnej jedinečnosti a
identity.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Socio-efektívny
Organizačné pokyny
- vie vysvetliť význam
- poznaním
poznania silných a
svojich silných a
slabých stránok osobnosti slabých stránok
svojej osobnosti
vytvára priestor
pre sebaprijatie a
rozvoj
intrapersonálnej
komunikácie
Ciele
Konatívny
- v komunikácii i vo
vzťahoch prejavuje
sebaúctu ,
vie vyjadriť svoje
myšlienky, formuluje
ich ako svoj názor
Osvojovanie si
základných
postojov, ktoré
podmieňujú
kultivované
dospievanie.
Učenie sa
poznávať sám
seba, objavovať
svoju identitu,
rozvíjať
sebaoceňovanie.
Veľkosť a dôstojnosť ľudskej
osoby, úcta k človeku.
Poznávanie svojich silných a
slabých stránok.
Poznávanie svojich pozitívnych a
negatívnych vlastností.
Zdravé sebavedomie. Prijatie
samého seba aj so svojimi
nedostatkami.
1
Byť sám sebou, vedieť obhájiť
svoje práva a názory.
- vie vysvetliť uplatnenie
pojmu asertivita v
kaţdodennosti
- vie vysvetliť pojem
manipulácia
-chápe proces
sebaakceptácie, rozumie
manipulatívnym
spôsobom v
správaní svojom i
v správaní iných,
-pozná svoje
právo na
odmietnutie
nevhodnej ponuky
- obhajuje svoje
Učenie sa obhájiť
legitímne práva, - svoje práva a
svoje názory doloţí
názory.
argumentáciou, rozlišuje
manipulatívne
správanie iných i seba
a odmieta ho,
- v komunikácii
uplatňuje prvky
asertívnych techník
314
1
Presadenie a obhájenie sa v
rôznych situáciách.
1
1
Vyslovenie odmietnutia, sťaţnosti,
poţiadanie o láskavosť.
Manipulácia.
NOVEMBER 1
4h
1
1
1
Asertivita a asertívne práva.
Prosociálnosť ako zloţka vlastnej
identity.
- vie vysvetliť slová:
nezávislosť a
rešpektovanie, ponúkanie a prijímanie
slobody,zodpovednosť, pozná zásady
prosociálneho správania,
-vie pomenovať moţnosti
prosociálneho správanie
vo vlastnej rodine
a pozná zásady
jej uplatnenia
( vedieť povedať nie)
- chápe, ţe
zodpovedná
sloboda ho vedie
k dobru pre iných
i pre seba,
- chápe pojmy
zodpovednosť a
vernosť
- v správaní badať
posun k
prosociálnosti, -je
verný zásadám
prosociálnosti, postupne preberá
zodpovednosť za
svoje rozhodnutia
Osvojenie si
pojmov asertivita,
spolupráca a
prosociálne (
sociálne pozitívne)
správanie.
Nový vzťah k druhým: nezávislosť
a rešpektovanie.
Rozvíjanie vlastnej identity v
interakcii s druhými.
Slobodné prijatie záväzkov a
vernosť k nim ako predpoklad
zrelosti.
315
Etické aspekty vzťahu k vlastnej
rodine.
DECEMBER
3h
JANUÁR
3h
1
1
Hlbšie poznanie vlastnej rodiny.
Uplatňovanie sociálnych zručností
v rámci rodiny.
Zdravá a nezdravá kritickosť.
1
Reflexia nad vlastnou kritickosťou
v rodine.
1
1
1
- vie pomenovať
moţnosti prosociálneho
správania vo vlastnej
rodine
- uvedomuje si
svoje práva a
povinnosti v
rodine a snaţí sa
chápať ich
význam, -túţi
prispieť svojím
dielom do
dobrého
fungovania
vlastnej rodiny
- prejavuje snahu
vychádzať dobre s
členmi vlastnej
rodiny, v rodine
uplatňuje základné
komunikačné
zručnosti, poţiadať o
láskavosť, o
odpustenie, vedieť
vysloviť návrh, v
rodinnom prostredí
vie pouţiť pozitívne
hodnotenie, empatiu a
tvorivosť v
prosociálnom
správaní, prejavuje
spoluúčasť na
rodinnom ţivote, je
schopný reflektovať
vlastné pôsobenie v
rodine
Poznávanie
svojich práv a
povinností v
rodine, učenie sa
kultivovane
prejaviť svoj
názor, postupne
preberať
zodpovednosť za
svoje rozhodnutia,
zároveň však
rešpektovať
rodičov a viesť s
nimi konštruktívny
dialóg.
Pochopenie rodičov a súrodencov,
dobré vzťahy v rodine,tolerancia a
rešpektovanie autority.
Rešpektovanie pravidiel hry ä
práva a povinnosti) v rodine.
316
Etické aspekty integrovania
sexuálnej zrelosti do kontextu
osobnosti.
FEBRUÁR
3h
MAREC
3h
1
1
1
1
1
1
APRÍL
3h
1
1
1
MÁJ
1
- vie čo je to počatie a
prenatálny ţivot človeka,
-vie vysvetliť dôvody pre
odloţenie prvého
sexuálneho styku do
psychosociálnej zrelosti,
-vie vysvetliť príčiny a
dôsledky predčasného
sexu,
vie čo sú to pohlavné
choroby a AIDS
-sexualitu vníma
ako veľkú
hodnotu, vníma a
stotoţňuje sa
svojou sexuálnou
identitou, chápe
pozitívne hodnoty,
ako priateľstvo,
láska, manţelstvo
a rodina,
uvedomuje si
riziká spojené s
predčasným
sexuálnym
ţivotom, túţi po
hlbokom vzťahu
zaloţenom na úcte
a vzájomnej láske
- o otázkach sexuality
hovorí úctivo, neznáme oblasti si
ujasňuje dialógom s
rodičmi, alebo
učiteľom,
vo vzťahu k inému
pohlaviu je pozorný a
vnímavý
Spoznávanie
svojej sexuálnej
identity, chápanie
pozitívnych
hodnôt priateľstva,
lásky, manţelstva
a rodiny,
uvedomovanie si
rizík, spojených s
predčasným
sexuálnym
ţivotom.
Rozvíjanie sexuálnej identity.
Vzťahy medzi chlapcami a
dievčatami.
Priateľstvo a láska.
Priateľstvo a láska.
Utváranie predstáv o budúcom
partnerovi.
„ Zázrak ţivota“ - počatie a
prenatálny ţivot ľudského plodu.
Rozpor medzi pohlavnou a
psychosociálnou zrelosťou.
Predčasný sexuálny styk, jeho
príčiny a dôsledky.
Pohlavné choroby a AIDS.
Následky odtrhnutia sexu od
osobného vzťahu a zodpovednosti.
317
Vzťah k chorým, starým,
postihnutým, mentálne alebo
morálne narušeným ľuďom.
3h
1
1
JÚN
3h
1
1
1
- vie vymenovať
obmedzenia a prednosti
chorých a osôb so
špecifickými potrebami,
-vie zdôvodniť potrebu i
špecifiká komunikácie s
osobami so špecifickými
potrebami
- uvedomuje si
ťaţkosti, ktoré
preţívajú starí a
chorí ľudia a túţi
im pomôcť
- v kontakte so
starými, chorými a s
osobami so
špecifickými
potrebami prejavuje
prvky tvorivej
prosociálnosti
Rozvíjanie
pozitívneho
postoja k
postihnutým,
chorým a iným
skupinám
obyvateľstva,
ktoré potrebujú
pomoc a
porozumenie.
Rozvoj empatie, komunikácie s
chorými, starými ľuďmi.
Rozvoj empatie, komunikácie s
postihnutými ľuďmi.
Ochota chápať potreby starých,
chorých a postihnutých.
Tolerancia, rešpektovanie
odlišností, generačné rozdiely.
Opakovanie a zhrnutie učiva.
318
Download

šKOLSKÝ VZDELáVACí PROGRAM – isced 1,2