Špeciálna základná škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PLÁN
P R Á C E Š K O L Y,
ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK
na školský rok 2014/2015
....................................
riaditeľka
.................................
zástupkyňa riad. školy
Plán práce bol prerokovaný na pracovnej porade dňa 25.08.2014.
OBSAH
plánu práce školy a jej organizačných zložiek v školskom roku 2014/2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Všeobecné informácie a pokyny
Organizácia školského roka 2014/2015
Všeobecne záväzné právne predpisy a koncepčné materiály
Informácie k výchove a vzdelávaniu
Súťaže, projekty a programy
Všeobecné pokyny pre špeciálne základné školy
Špeciálna základná kola
Školský klub detí
Školský internát
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Pridelenie triednictva a výchovných skupín
Prílohy
Plán zasadnutí pedagogických rád
Plán pracovných porád
Plán MZ prípravného - 4. roč., triedy B1 a C-variantu
Plán práce PK slov. jazyka a literatúry a spoločensko-vedných predmetov
Plán práce PK matematiky a prírodovedných predmetov
Plán práce školského internátu
Plán práce školského klubu detí
Plán práce MZ vychovávateľov
Plán práce Centra špeciálno-pedagogického poradenstva
Plán činnosti koordinátora prevencie
Plán aktivít Zdravej školy
Plán environmentálnej výchovy
Plán výchovného poradcu
Plán činnosti špecialistu na vzdelávanie detí a žiakov zo SZP
Plán koordinátora informatizácie
Plán zasadnutí Rady rodičov
Spolupráca školy s rodičmi
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Úlohy na úseku riadenia
Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti
1.1 Organizácia školského roka 2014/2015
1.
Organizácia školského roka
1. Školský rok sa začína 01. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 02. septembra
2014 (utorok).
2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).
3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 03. februára 2015 (utorok) a končí sa 30.
júna 2015 (utorok).
Prázdniny
Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2014 a končia sa 31. októbra 2014. Vyučovanie
sa začína 03. novembra 2014 (pondelok).
Vianočné prázdniny sa začínajú 22. decembra 2014
Vyučovanie sa začína 08. januára 2015 (štvrtok).
a končia sa 07. januára 2015.
Polročné prázdniny sú 02. februára 2015. Vyučovanie sa začína 03. februára 2015 (utorok).
Jarné prázdniny sú v dňoch 16. február 2015 – 20. február 2015. Vyučovanie sa začína 23.
februára 2015 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 02. apríl 2015 a končia sa 07. apríla 2015. Vyučovanie
sa začína 08. apríla 2015 (streda).
Letné prázdniny sa začínajú 01. júla 2015 a končia sa 31. augusta 2015. Začiatok vyučovania
po letných prázdninách je 02. septembra 2015 (streda).
.
Prázdniny sú určené pre školu a ŠI. O organizácii činnosti a prevádzke ŠKD počas školských
prázdnin rozhoduje riaditeľka školy (organizačná zložka ŠKD
v spolupráci so
zriaďovateľom, pričom riaditeľka školy rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných
zástupcov detí.
V prípadoch potreby riešenia mimoriadneho prerušenia obdobia školského vyučovania
postupuje riaditeľka školy v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009
Z.z. o podrobnostiach a organizácii šk. roka na základných školách, na stredných školách, na
základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách. Počas
obdobia školského vyučovania môže riaditeľka školy poskytnúť žiakom školy zo závažných
dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac 5 dní voľna v súlade s § 150 ods. 5
zákona č. 245/2008 Z.z.(školský zákon). O poskytnutí voľna žiakom informuje riaditeľka
školy svojho zriaďovateľa Okresný úrad v Žiline v zmysle § 3 ods.10 Vyhlášky MŠ SR č.
231/2009 Z.z.
2. Kontrola, efektivita: (1.6.2)
Vnútroškolská kontrola školy bude pravidelná, adresná a zameraná na dôslednú analýzu zistení
s konkrétne formulovanými závermi a následnou kontrolou odstránenia zistených nedostatkov.
V kontrolnej činnosti bude uplatnená a posilnená primárna funkcia poradných orgánov riaditeľa
školy, čím sa bude sledovať kvalita vyučovania učiteľov, monitorovať a hodnotiť dosahovanú
úroveň výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov. K takto stanoveným úlohám v oblasti kontroly
bude zameraná aj činnosť metodických orgánov.
Riadiaci zamestnanci vo výchovno-vzdelávacom procese budú kontrolovať využívanie
predpísaných učebníc, pracovných listov, učebných, kompenzačných pomôcok a didaktickej
techniky. Počas kontroly bude sledovaná aj oblasť využívania výsledkov (didaktických,
metodických) ukončených projektov z EŠF z oblasti Vzdelávanie („Sme iní , nie horší – učíme sa
moderne, „Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní“).
Kontrolná činnosť v edukačnom procese bude zameraná na rozvíjanie kľúčových kompetencií
žiakov a monitorovanie ich dosahovaných vzdelávacích výsledkov.
3. Predčitateľská a čitateľská gramotnosť: (1.6.3)
Uplatňovaním špecifických metód predčitateľskej gramotnosti rozvíjať a upevňovať aktívne
počúvanie, počúvanie s porozumením čítaním rozprávkových príbehov, príbehov s detským
hrdinom a pod. V edukačnom procese využívať metódu tvorivej dramatiky na overovanie
porozumenia počutého. V spolupráci s logopédom CŠPP podporovať rozvíjanie komunikačných
schopností každého jedného dieťaťa a žiaka, ako aj u žiakov od prípravného ročníka dbať na
rozvoj fonematického uvedomovania. U všetkých žiakov podporovať kladný vzťah ku knižkám
pravidelnou návštevou školskej knižnice a pokračovať v aktivitách z minulosti, ktoré boli
realizované v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bytči. Prostredníctvom vhodných aktivít
formovať kladný vzťah žiakov ku knihám a literatúre nielen v škole, ale aj v školskom klube detí
a v školskom internáte.
S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka venovať
zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového
prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na
rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch. Prostredníctvom
knihovníkov a triednych učiteľov sa budú žiaci zapájať do aktivít napr. Záložka do knihy,
Hviezdoslavov Kubín, Gaňova Tarnava a iné.
4. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, diskriminácia: (1.6.4)
V činnosti celej školy platí zákaz akejkoľvek formy diskriminácie a segregácie s cieľom
eliminácie nežiaducich javov. V spolupráci s príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny,
políciou a miestnou samosprávou budeme prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky žiakov do
školy, správania a vzdelávacích výsledkov žiakov a pri výchove a vzdelávaní vytvárať žiakom
vhodné individuálne podmienky. Zákonným zástupcom týchto detí ponúkneme možnosť
týždenného pobytu žiakov v školskom internáte.
Rodičia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia majú možnosť aj v tomto školskom roku
využívať
poradenskú
a osvetovú
činnosť
odborných
zamestnancov
Centra
špeciálnopedagogického poradenstva.
5. Cudzí jazyk: (1.6.5)
Cudzí jazyk – anglický jazyk vyučovať ako nepovinný predmet. Pri jeho vyučovaní odbúrať
memorovanie, pozornosť budeme venovať rozvoju jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne
štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a stupeň postihnutia.
Cudzí jazyk – nemecký jazyk budeme vyučovať ako nepovinný predmet podľa záujmu žiakov.
Rovnako aj pri vyučovaní budeme rozvíjať jazykové kompetencie žiakov s ohľadom na rôzne
štýly učenia sa žiakov ako aj na ich schopnosti a stupeň postihnutia. Vedomosti žiaci využijú
v rámci medzinárodného partnerstva pri vzájomných pobytoch vo Weissenburgu a v Bytči.
6. Náboženská/etická výchova: (1.6.6)
Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova budeme
spájať žiakov rôznych tried a ročníkov a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov podľa
Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 322/2008. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej
výchovy alebo etickej výchovy klesne pod stanovený počet, možno do skupín spájať aj žiakov
z rôznych variantov.
2. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská
výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.
3. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova
alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného
oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku.
7. Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova (1.6.7)
1. V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov
2012-2016 budeme
a) uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP,
b) rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si
globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a
medzinárodnej úrovni,
c) zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si
sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete,
2. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov
zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie
odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na
prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
3. Škola bude spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými
organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a
vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi výchovy a
vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.
4. Pedagógovia a žiaci školy budú využívať výsledky projektu z programovej oblasti –
Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom v rámci rozvoja
environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému životu..
5. Dôraz budem klásť na prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého úlohou
je koordinovať environmentálnu výchovu v škole (stratégia výchovy a konania školy k ochrane a
udržateľnosti životného prostredia, zásady úspor obnoviteľných zdrojov a pod.), realizovať
environmentálny program školy. Environmentálnu výchovu a vzdelávanie budeme u žiakov
podporovať nielen vo vyučovacom čase, ale aj počas voľno časových aktivít. Vhodne
motivovanými aktivitami z finančne podporeného enviro projektu budeme žiakov zapájať do
dobrovoľníckych činností a tak ich získavať k ochrane životného prostredia, k úsporám
obnoviteľných zdrojov, k vytváraniu správnych postojov k separácii odpadov, k prevencii pred
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia a pod.
8. Školské knižnice (1.6.8)
1. V škole systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie a dokumenty, nevyhnutné pre
činnosť školskej knižnice sú zverejnené na www.spgk.sk v časti Školské knižnice.
2. V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa opakovane zapojíme do československého projektu Záložka do knihy spája školy.
3.. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc sa zapojíme do súťaže
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
.
9.Zdravý životný štýl: (1.6.9)
1. Počas výchovno-vzdelávacej činnosti budú pedagogickí zamestnanci so žiakmi realizovať
školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu aj s využitím
metodík na www.bezpre.sk.
2. V školskom prostredí budeme dbať na dodržiavanie preventívnych opatrení uvedených
v školskom poriadku, proti užívaniu a šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v
školskom prostredí. Priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a
možnostiach odbornej pomoci.
3. V súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS sa zapojíme do celoslovenskej
kampane Červené stužky - www.cervenestuzky.sk.
4. Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej
výchovy v ŠkVP, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode,
sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní najmä v školskom klube
detí a v školskom internáte.
5. Prostredníctvom aktivít koordinátora Zdravej školy rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú
činnosť detí a žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny,
potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín.
6. V pláne aktivít zameria činnosť koordinátor Zdravej školy na problematiku spojenú s podporou
zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, konzumácie ovocia a zeleniny a pri príležitosti
Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlási tematické týždne zamerané na uvedené
oblasti. Škola je viac rokov zapojená do programu školské mlieko. Od septembra škola zapojí
žiakov aj do programu „Ovocie a zelenina do škôl“; žiakom bude ovocie a zelenina podávané
dvoma formami (čerstvé, príp. šťavy) v školskej jedálni. Škola počas školského roku bude
využívať vo výchovno-vzdelávacom procese výsledky projektu Zdravie na tanieri. V tejto oblasti
bude riaditeľka školy dbať na úzku spoluprácu koordinátora Zdravej školy a vedúcej školskej
jedálne.
7. Škola sa pohybovými, relaxačnými a stravovacími aktivitami zapojí do plnenia úloh, ktoré
vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, aktualizovaného Národného programu
ozdravenia výživy obyvateľov SR a Národného programu kardiovaskulárnych ochorení s
vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu a prevencie výživou.
8. Koordinátor Zdravej školy zameria aktivity v pláne práce na prevenciu obezity a podpory
zdravia realizovaním prednášok a aktivít iného charakteru za účasti zástupcov regionálnych
úradov verejného zdravotníctva alebo pediatrov, zubárov,
prípadne gastroenterológov
zdravotníckych zariadení. V súvislosti s prevenciou vo výžive bude úzko spolupracovať so
zariadením školského stravovania a stravovacou komisiou.
9. V edukačnej činnosti realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného
štýlu najmä zapojením žiakov do pohybových a športových aktivít ako aj výchovných
pohybových aktivít v prírode. Pri využívaní telocvične a školského ihriska s cieľom realizácie
úloh vyplývajúcich z podpory zdravého životného štýlu je podmienkou dbať na dodržiavanie
bezpečnostných požiadaviek a individuálnych zdravotných obmedzení každého dieťaťa. V rámci
pohybových aktivít intenzívne spolupracovať aj s fyzioterapeutom CŠPP. Pohybové aktivity
realizovať v čo najväčšej miere vonku tak, aby si žiaci a deti postupne utvárali pozitívne postoje
k svojmu zdraviu a zdraviu iných.
Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.) a Svetového dňa mlieka (03.05.) uskutočniť v rámci
edukačných aktivít v priestoroch školskej cvičnej kuchyne prípravu pokrmov zameraných na
podporu zvýšenia spotreby mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny. Všetky aktivity
zamerané na zdravú výživu a pohyb realizovať v súčinnosti s úlohami, ktoré vyplývajú
z Národného programu prevencie obezity.
V edukačných aktivitách podľa psychických a fyzických schopností detí plánovať činnosti, úlohy
aktivity k Svetovému dňu ústneho zdravia (12.09.), Svetovému dňu bez násilia (02.10.),
Svetovému dňu duševného zdravia (10.10.), Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia
28.04.), Svetovému dňu nefajčenia (31.05.), Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog
a obchodovaniu s drogami (26.06.).
10. Ľudské práva: (1.6.10) V edukačných aktivitách plánovať úlohy z tematických okruhov
školského vzdelávacieho programu tak, aby témy súviseli s multikultúrnou výchovou, výchovou
v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti,
predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. Výchova
k ľudským právam má podporiť u každého jedinca jeho hodnotu, a to aj u žiaka so zdravotným
znevýhodnením a nenásilnou formou podporovať rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej
spoločnosti. Problematiku uplatňovania ľudských práv zapracujú učitelia a vychovávatelia do
výchovných aktivít prostredníctvom návštev výchovných koncertov, návštev divadelných
predstavení a pod. cez spoluprácu ŠMŠ so školou, rodičmi, mimovládnymi organizáciami či
širšou komunitou v regióne.
V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných
podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roku 20114 – 2020 zamerať niektoré aktivity na
oblasť antidiskriminácie, rôznorodosti, rovného zaobchádzania s každou ľudskou bytosťou najmä
v spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti (unifikované športy, kultúrne vystúpenia so zdravou
populáciou, účasť na športových, výtvarných, recitačných, tanečných a speváckych súťažiach
v rôznych kategóriách...). Žiakom s rôznym stupňom postihnutia sprístupniť vzdelávanie
inovatívnymi alternatívnymi metódami a formami, pri trávení voľného času umožniť týmto
žiakom zapojenie sa do záujmového vzdelávania a v čo najväčšej možnej miere zabezpečiť im
individualizovanú podporu.
11. Bezpečnosť a prevencia: (1.6.11)
Pedagógovia v úzkej spolupráci s odbornými zamestnancami CŠPP a výchovnou poradkyňou
monitorujú správanie žiakov v triede, prípadne jeho zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia
na porušovanie osobnostného vývinu každého žiaka, prípadne zneužívania, zanedbávania sú
povinní informovať neodkladne riaditeľku školy a zabezpečiť tak deťom aktívnu ochranu. Zmeny
správania detí sa môžu prejavovať aj v závislosti od stupňa a druhu zdravotného znevýhodnenia,
čo je nevyhnutné monitorovať aj v spolupráci s rodičmi dieťaťa.
Pri dodržiavaní bezpečnosti dbať na prevenciu a predchádzanie úrazom, sebapoškodzovaniu
a násiliu.
Koordinátor prevencie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a psychologičkou CŠPP rozpracuje
v pláne činností na školský rok opatrenia na prevenciu a elimináciu šikanovania v súlade
s Metodickým usmernením č. 7/2006-R. Programy prevencie šikanovania zapracujú triedni
učitelia aj do plánov triednických hodín.
Koordinátor drogovej prevencie na pedagogickej rade upozorní pedagógov na metodické
publikácie a ich obsah - „Všetci to robia!“ a „K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu
tabakizmu a užívania alkoholu, ktoré následne triedni učitelia využijú v preventívnych
opatreniach
na triednických hodinách.
Publikácie a informácie sú zverejnené na
www.statpedu.sk.
Školský poriadok obsahuje opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom
prostredí. Protidrogové preventívne programy a aktivity budú realizované len v spolupráci
s odbornými zamestnancami CŠPP, CPPPaP, CVČ a Polície.
V oblasti školskej úrazovosti dbať pri všetkých aktivitách na bezpečnosť žiakov, na dodržiavanie
bezpečnostných opatrení vyplývajúcich zo školského poriadku a pracovného poriadku. V prípade
akéhokoľvek úrazu zodpovední pedagóg neodkladne informuje o úraze svojho nadriadeného
vedúceho zamestnanca, následne kontaktuje bezpečnostného technika (ďalej len „BT“), ktorý má
so školou uzatvorený pracovnoprávny vzťah. Školský úraz zodpovedný pedagóg spíše a je
vedeniu školy ako aj BT nápomocný pri šetrení a jeho odškodňovaní. Všetci pedagógovia školy
sú povinní oboznámiť sa s metodickým usmernením č. 4/2009-R .
12. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (1.6.13.):
1.Do školy sú prijatí všetci žiaci, ktorí vyžadujú z dôvodu zdravotného znevýhodnenia špeciálne
výchovno-vzdelávacie pôsobenie. Na základe odborných vyšetrení prijímajú odborní zamestnanci
CŠPP opatrenia, ktoré v spolupráci s pedagogickými zamestnancami v škole dôsledne uplatňujú v
prospech rozvoja každého žiaka a v čo najväčšej možnej miere s cieľom eliminovania dôsledkov
zdravotného znevýhodnenia na jeho ďalší rozvoj. Odborní zamestnanci CŠPP uskutočňujú podľa
potreby rediagnostické vyšetrenia a na základe ich výsledkov odporúčajú úpravy výchovy,
vzdelávania žiaka a usmerňujú ďalšie postupy smerujúce k optimalizácii psychofyzického vývinu
každého dieťaťa. Triedni učitelia sú povinní pri zostavovaní povinnej dokumentácie žiaka so
ŠVVP (najmä pri zostavovaní IVP) spolupracovať s odbornými zamestnancami CŠPP, dôsledne
dodržiavať pokyny a odporúčania poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby žiaka vo VVP.
Ak je dieťa v dlhodobej starostlivosti odborného pracoviska nezaradeného do siete škôl,
školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania
Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), ktoré vykonáva psychologickú a špeciálno-pedagogickú
diagnostiku, môžu sa pri jeho diagnostike využiť podklady z odborných vyšetrení vypracovaných
týmto pracoviskom. Pri vzdelávaní vyučujúci používajú pre žiakov s rôznym stupňom, príp.
viacnásobným postihnutím kompenzačné pomôcky (notebook, špeciálnu ergonomickú klávesnicu,
kalkulačky, gramatické a matematické tabuľky, názorný materiál a i.)
2. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (ďalej len „ŠVVP“) neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Poradenské
zariadenia rediagnostiku vykonáva na základe podnetu školy, školského zariadenia alebo
školského inšpektora, pri odôvodnenom predpoklade, že je nevyhnutné vykonať také úpravy
výchovy a vzdelávania dieťaťa a usmernení vo vzťahu k optimalizácii jeho psychofyzického
vývinu, ktoré nemôžu vychádzať z pôvodne určenej diagnózy dieťaťa. O rediagnostiku dieťaťa
môže požiadať aj zákonný zástupca dieťaťa. Rediagnostické vyšetrenie žiakov nie je potrebné
vykonať všetkým žiakom pri ich prijímaní do odborných učilíšť a praktických škôl; vykoná sa, ak
je odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter ich ŠVVP.
3. Odborní zamestnanci vykonajú rediagnostiky žiakov so zdravotným znevýhodnením vo
všetkých formách ich vzdelávania po prvom roku povinnej školskej dochádzky s cieľom
prehodnotenia vhodnosti formy a obsahu ich vzdelávania. V ďalších ročníkoch vykonanie
rediagnostiky sa môže uskutočniť, ak je na to dôvod indikovaný vyučujúcim pedagógom žiaka,
školským špeciálnym pedagógom, poradenským zariadením, školským inšpektorom alebo
zákonným zástupcom dieťaťa. Žiakom prípravného ročníka je rediagnostika vykonaná
v mesiacoch február – marec príslušného školského roku.
4. Škola na účel skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov so ŠVVP v súlade s
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečuje prítomnosť asistenta učiteľa.
Asistent učiteľa je pedagogickým zamestnancom školy, ktorý podľa požiadaviek a usmernenia
učiteľa môže so žiakom pracovať aj samostatne.
13. Finančná gramotnosť: (1.6.16.)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo aktualizovaný Národný štandard
finančnej gramotnosti. Jednotlivé úlohy aplikujú triedni učitelia do plánov triednických hodín
a ostatní vyučujúci podľa povahy a obsahu vzdelávania do tematických plánov učiva na základe
školského vzdelávacieho programu v jednotlivých predmetoch. Finančnej gramotnosti venujú
najväčšiu pozornosť vyučujúci na hodinách matematiky, cvičeniach z matematiky, vlastivedy,
informatickej výchovy, občianskej výchovy a etickej výchovy. Výsledky zistení pri aplikovaní
úloh z oblasti finančnej gramotnosti žiakov zovšeobecňovať na zasadnutiach metodických
orgánov, prípadne na pedagogickej rade.
14. Informačné a komunikačné technológie: (1.6.17)
Mladší žiaci budú naďalej využívať pri logopedických intervenciách prácu s PC – s programom
FONO podľa stupňa zdravotného znevýhodnia. V edukačných aktivitách budú využívať
interaktívnu tabuľu a notebooky v závislosti od plánovaných úloh v počítačovej miestnosti, ktorá
je majetkom ŠZŠI. Počas vyučovacích hodín môžu učitelia využívať počítače a notebooky
(internet) v súlade s obsahom tematických plánov konkrétne rozpracovaných na jednotlivé
vyučovacie hodiny. Pre potreby využívania PC miestnosti naďalej platí týždenný rozvrh
využívania miestnosti, ktorý je pravidelne pripravený koordinátorom informatizácie. Pre
prezentovanie činnosti a komunikáciu s rodičmi, či širšou verejnosťou využívajú zamestnanci
ŠKD a ŠI webové sídlo školy s vlastnou záložkou. Na uplatnenie práva zamestnancov
k informáciám využívajú učitelia školy notebooky a PC s príslušenstvom v miestnosti zborovní.
Riaditeľka školy nepovoľuje zamestnancom školy a jej organizačných zložiek počas
pracovného času využívať internet, notebooky a PC s príslušenstvom pre osobné potreby.
Na vyučovacích hodinách učitelia venujú zvýšenú pozornosť ochrane žiakov pri používaní
internetu. Koordinátor informatizácie školy poučí na začiatku šk. roku všetkých pedagógov
o bezpečnom
používaní
internetu
vo
výchovno-vzdelávacom
procese
www.bezpecnenainternete.sk,
www.zodpovedne.sk,
www.stopline.sk,
www.ovce.sk,
www.pomoc.sk .
15. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov: (1.6.18)
Ministerstvo zverejňuje v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Výzvy na podanie žiadosti o
financovanie rozvojových projektov na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výzvy
na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov..
1.2 Všeobecne záväzné právne predpisy a koncepčné materiály
Škola a jej organizačné zložky sa v školskom roku 2014/15 budú riadiť novými všeobecne
záväznými právnymi predpismi ako aj platnými zákonmi, nariadeniami, smernicami,
metodickými pokynmi a usmerneniami, ako sú:
- Zákon č. 312/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým
s amenia a dopĺňajú niektoré zákony,
Zákon NR SR č. 464/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole,
Vyhláška MŠ SR č. 224/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR
č.320/2008Z.z. o základnej škole,
MŠ SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách,
Vyhláška MŠ SR č. 236/2009 Z.z. o školskom internáte,
Vyhláška MŠ SR č.306/2009 Z.z.o školskom klube detí, školskom stredisku
záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej
praxe,
Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania,
Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z.
o podrobnostiach o organizácii
školského roka na základných školách,
Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného
poradenstva a prevencie,
Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení
a ostatných školských tlačív vrátane ich evidencie a uloženia,
Zákon č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
Zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z.z.,
zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 475/2005 Z.z., zákona č.
279/2006 Z.z., zákona č. 689/2006 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z.,
-
-
Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo
ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie,
Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom
mentálneho postihnutia č. 2011-5237/11861:5-914,
Metodický pokyn č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom
mentálneho postihnutia č. 2011-5237/11871:5-914,
Metodický pokyn č. 36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo
hlbokým stupňom mentálneho postihnutia č. 2011-5237/11872:5-914,
Metodické usmernenie č. 62/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby
a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového
stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny
a ďalšie podľa pedagogicko-organizačných pokynov pre šk. rok 2013/2014.
Nové všeobecne záväzné právne predpisy
- Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
- Zákon č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské
zariadenia v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah
priamej vyučovacej činnosti a rozsah priamej výchovnej činnosti pedagogických
zamestnancov
- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.
451/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
Nové rezortné predpisy
- Smernica č. 74/2012, ktorou sa mení Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa
určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a
základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení
smernice č. 33/2012
- Smernica č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a
finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení
- Metodické usmernenie č.13/2013 o úprave názvov stredných odborných škôl, evidencii
alokovaných pracovísk a zmene školského strediska záujmovej činnosti na centrum
Ak v priebehu školského roka vstúpia do platnosti ďalšie všeobecne záväzné právne
predpisy a koncepčné materiály, škola so svojimi organizačnými zložkami sa bude podľa
nich riadiť v závislosti podľa doby účinnosti.
Pedagogickí zamestnanci školy pre skvalitnenie svojej práce a ďalšie vzdelávanie sú povinní
sledovať aktuálne informácie na web stránkach:
www.minedu.sk
/MŠVVŠ SR/
www.statpedu.sk
/ŠPÚ/
www.siov.sk
/ŠIOV/
www.uips.sk
/ÚIPŠ/
www.vudpap.sk
Okresný úrad Žilina
1.3
Informácie k výchove a vzdelávaniu
V školskom roku 2014/2015 sa vzdelávajú podľa Štátnych a školských vzdelávacích
programov
žiaci prípravného, 1.,2.,3.,4.,5., 6.,7.,8.,9. a 10. ročníkov všetkých variantov
školy. Štátne vzdelávacie programy podľa jednotlivých stupňov vzdelania a vzory školských
vzdelávacích programov sú dostupné na www.statpedu.sk .
Edukačná činnosť pre deti Školského klubu detí a Školského internátu sa riadi výchovnými
programami.
Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní žiakov v špeciálnych školách sú zverejnené na
stránke MŠVVŠ SR www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo – základná výchova
a vzdelávanie a špeciálna výchova a vzdelávanie.
2
2.1
Všeobecné pokyny
Špeciálna základná škola
Žiaci prípravného, prvého, druhého, tretieho, štvrtého, piateho, šiesteho, siedmeho, ôsmeho,
deviateho a desiateho ročníka vo všetkých variantoch sa v šk. roku 2014/2015 vzdelávajú
podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
V súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
MŠVVŠ SR metodické pokyny na hodnotenie žiakov s ľahkým, stredným, ťažkým alebo
hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, ktoré upravujú postupy hodnotenia a klasifikácie
žiakov s mentálnym postihnutím. Pedagogická rada prerokovala a odsúhlasila návrh na
hodnotenie prospechu a správania žiakov A variantu vo všetkých predmetoch klasifikáciou
(známkou). Riaditeľka školy návrh schválila. Riaditeľka školy schválila aj návrh na
hodnotenie žiakov B, C variantu vzdelávaní podľa IVP vo všetkých predmetoch - budú
hodnotení slovne „absolvoval“. MŠVVaŠ SR pripravuje pre školský rok 2014/2015 nové
Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym
postihnutím a pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými potrebami.
Celkové hodnotenie žiakov vo všetkých ročníkoch sa na konci prvého a druhého polroka na
vysvedčení vyjadruje slovami „prospel“ alebo „neprospel“.
Žiakom po absolvovaní prvého polroka vydáva škola natrvalo výpis hodnotenia v súlade
s pedagogicko-organizačnými pokynmi v časti 2 ods 2. Na konci školského roka (posledný
deň druhého polroka) vydáva škola žiakom vysvedčenie s údajmi za oba polroky. Formu,
podtlač, písmo výpisu hodnotenia za prvý polrok prerokovali poradné orgány riaditeľky školy
– metodické orgány školy na zasadnutiach dňa 02.09.2013 (podľa zápisnice). V doložke
vysvedčenia sa žiakovi uvádza informácia o variante, v ktorom bol žiak vzdelávaný (variant
A, B, C).
U žiakov, u ktorých z rôznych príčin (výrazne nerovnomerná štruktúra schopností,
viacnásobné postihnutie...) nie je možné postupovať podľa učebných osnov alebo ŠkVP,
postupuje učiteľ podľa IVP. Takéto vzdelávanie je zaznamenané v doložke vysvedčenia (Žiak
bol vzdelávaný podľa IVP). Preradenie žiaka z variantu do iného variantu sa uskutočňuje po
komplexnom psychologickom a špeciálnopedagogickom vyšetrení v CŠPP na základe návrhu
školy po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa. Preradenie sa uskutočňuje vždy
k začiatku šk. roku, príp. polroku.
Predbežný záujem žiakov o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova
alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného
oznámenia rodičom žiakov, resp. zákonným zástupcom a na základe zisteného stavu
organizačne v súlade s príslušnou legislatívou zabezpečí vyučovanie týchto predmetov pre
nasledujúci šk. rok. V školskom roku 2014/2015 je vyučovanie povinne voliteľného predmetu
náboženská výchova/etická výchova je pre žiakov 5.,6., 7., 8.,9.,10. ročníkov všetkých
variantov. V prípade, ak sa žiak prihlási na vyučovanie náboženskej výchovy/etickej výchovy
ako nepovinného predmetu, je tento žiak povinný ho absolvovať počas celého školského
polroku a odhlásiť sa môže po tomto termíne na základe písomnej odhlášky zákonným
zástupcom.
V prípade, ak niektorý žiak svojim správaním, agresivitou a konaním ohrozuje bezpečnosť
a zdravie ostatných účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo tento proces výrazne
narúša, riaditeľka školy využije postup uvedený v § 58 ods. 3 školského zákona – umiestnenie
žiaka do samostatnej miestnosti s prítomnosťou pedagóga a bezodkladne privolá zákonného
zástupcu, alebo zdravotnú službu alebo Políciu. S prijatými opatreniami vo výchove
oboznámia rodičov žiakov na začiatku školského roku triedni učitelia a riaditeľka školy na
prvom zasadnutí Rady rodičov.
Rozhodnutie o prijatí žiaka do špeciálnej školy vydáva riaditeľka každému žiakovi podľa §5
ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Formulár Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do špeciálnej materskej školy, do špeciálnej školy
vypĺňa triedny učiteľ každému žiakovi v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa/žiaka.
Návrh sa nevypĺňa pri zmene školy.
Do špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím prijíma riaditeľka školy
žiakov po ich dôkladnom psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení, a to len
v prípadoch, ak žiakom bolo diagnostikované mentálne postihnutie, prípadne mentálne
postihnutie v kombinácii s viacnásobným postihnutím.
Oslobodzovanie žiakov od povinnej školskej dochádzky rozhodnutím riaditeľa školy
platná legislatíva neumožňuje. Škola zabezpečuje na základe žiadosti zákonného zástupcu
a odporúčania lekára pre deti a dorast žiakom, ktorým zdravotný stav neumožňuje dochádzať
do školy individuálne vzdelávanie. V prípade, ak lekár a poradenské zariadenie vystavia
písomné vyjadrenie, že vzdelávanie dieťaťa je v kontraindikácii k jeho zdravotnému stavu,
škola dieťaťu v takom prípade neposkytuje vzdelávanie, pokiaľ na to nepominú dôvody.
Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením v edukačnom procese
učitelia rešpektujú obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa. Dieťaťu zadávajú
také požiadavky, na ktoré má dieťa predpoklady ich splniť.
Pedagogickí zamestnanci pravidelne sledujú na www.minedu.sk a www.spatpedu.sk
databázu pedagogickej dokumentácie – učebné plány, učebné osnovy, metodické pokyny na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov špeciálnych škôl s mentálnym postihnutím a ich používanie
uplatňujú v praxi.
Pedagogická dokumentácia – učebné osnovy, tematické plány, triedne výkazy a osobné
spisy žiakov sú uložené v riaditeľni. Štátny vzdelávací program je zviazaný každoročne
hrebeňovou väzbou podľa aktualizácie v jednotlivých ročníkoch a variantoch (prípravný
ročník, 1.a 5. ročník v šk. roku 2009/2010, 2. a 6. ročník v šk. roku 2010/2011, 3. a 7. ročník
v šk. roku 2011/2012, 4.- 8. ročník v šk. roku 2012/2013, 9. ročník v šk. roku 2013/2014, 10.
ročník v šk. roku 2014/2015). Školský vzdelávací program školy je kompletne spracovaný za
všetky reformné ročníky a zviazaný. Tento program je zverejnený na internetovom sídle školy
www.szsibytca.sk, v dvoch exemplároch je uložený v riaditeľni školy. Školský vzdelávací
program bol revidovaný a upravený v mesiaci júl 2014 s platnosťou od 01. septembra 2014.
Každý učiteľ má k dispozícii fotokópiu tematických plánov pre vlastnú potrebu a pre
potreby zastupovania. Tematické plány v papierovej verzii sú uložené v riaditeľni školy podľa
jednotlivých postupných ročníkoch. Každý tematický plán je prerokovaný členmi MO
a schválený riaditeľkou školy. Všetky tematické plány sú uložené v riaditeľni aj na CD nosiči.
Triedne výkazy a osobné spisy žiakov sú uložené v riaditeľni. Riaditeľka školy ich odovzdá
triednemu učiteľovi na doplnenie, resp. opravu na požiadanie denne len v pracovnom čase.
Osobné spisy žiakov a triedne výkazy si vyučujúci neodkladajú voľne v zborovniach, resp. si
nenosia domov. Informácie o ŠtVP sú zverejnené na webovej stránke MŠVVaŠ SR.
Informácie o ŠkVP sú zverejnené na www.szsibytca.sk rovnako ako ďalšie dokumenty
a zápisnice. Tematické plány učiva sú podrobne rozpracované na každý vyučovací predmet
ročne.
MŠVVŠ SR vytvorilo k problematike učebníc internetovú stránku www.edicny-portal.sk,
ktorá slúži na informáciu o vydávaných nových učebniciach a obsahuje objednávací formulár.
Objednávky učebníc realizuje škola prostredníctvom povereného zamestnanca elektronickou
objednávkou cez www.edicny-portal.sk.
Pedagogická dokumentácia školy podľa §11 školského zákona sa vedie na tlačivách podľa
vzorov zverejnených na www.minedu.sk. Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže škôl sa
od 01. septembra 2014 upravuje oblasť pedagogickej dokumentácie , a to zmenou § 11
zákona č. 245/2008 Z.z.
Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí a žiakov vykonáva Centrum ŠPP pri:
žiakoch so zdravotným znevýhodnením vo všetkých formách ich
vzdelávania po prvom roku povinnej školskej dochádzky s cieľom
prehodnotiť vhodnosť formy a obsahu ich vzdelávania. V ďalších ročníkoch
vykonanie rediagnostiky uskutočniť, ak je na to dôvod uvedený vyučujúcim
pedagógom žiaka, školským špeciálnym pedagógom, poradenským
zariadením, školským inšpektorom alebo zákonným zástupcom dieťaťa.
pri hodnotení a klasifikácii žiaka s odôvodnenom predpoklade, že toto
vyšetrenie je potrebné vykonať s cieľom úpravy výchovy, vzdelávania
a usmernenia vo vzťahu k optimalizácii jeho psychofyzického vývinu, ktoré
nemôžu vychádzať z pôvodne určenej diagnózy. O takéto vyšetrenie môže
požiadať aj riaditeľka školy. Žiaci, ktorí ukončili plnenie PŠD v Špeciálnej
základnej škole a pokračujú vo vzdelávaní v OU, PrŠ nemusia mať vykonané
rediagnostické vyšetrenie, ak nie je odôvodnený predpoklad, že sa zmenil
charakter ich zdravotného znevýhodnenia.
Triedni učitelia a vychovávatelia jednotlivých výchovných skupín sú zodpovední za správne
a kompletne vyplnené osobné spisy žiakov a detí, ktoré obsahujú aj od rodičov podpísaný
informovaný súhlas o všetkých možnostiach a podmienkach vzdelávania jeho dieťaťa.
Triedni učitelia vykonávajú triednickú hodinu v triedach A a B variantu, avšak táto hodina
nie je súčasťou rozvrhu v príslušnej triede.
2.2 Školský klub detí
Do školského klubu detí sa prijímajú deti na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu.
S deťmi pracujú vychovávatelia podľa plánu výchovnej činnosti a výchovného programu.
S deťmi uskutočňujú pravidelnú prípravu na vyučovanie, relaxačno-oddychové a záujmové
činnosti.
Vo svojej činnosti sa riadia ustanoveniami Vyhlášky o školskom klube detí č. 306/2009 Z.z.
2.3
Školský internát
Do školského internátu sa prijímajú žiaci na základe prihlášky zákonných zástupcov.
V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú zabezpečuje školský internát
vychovávatelia systémovo uplatňujú tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania,
v ktorého centre je žiak, jeho potreby a záujmy s jeho vedením k zodpovednosti za svoj
vlastný rozvoj.
Na základe poznania rodinného prostredia každého žiaka vychovávatelia realizujú výchovu
k manželstvu a rodičovstvu. Do činnosti školského internátu vychovávatelia zhrnú činnosti
vedúce k podpore zdravého životného štýlu, prevencii obezity a k pohybovým kativitám.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom internáte uskutočňujú vychovávatelia podľa
schváleného výchovného programu. Činnosť školského internátu je zameraná na rozvoj
kľúčových kompetencií žiakov s orientáciou na rozvoj vlastnej osobnosti, s cieľom pripraviť
ich na aktívny život v otvorenej a multikultúrnej spoločnosti.
Pri rešpektovaní školského poriadku školského internátu je nevyhnutné dodržiavať práva
dieťaťa.
Vo svojej činnosti sa vychovávateľky školského internátu riadia ustanoveniami Vyhlášky
o školskom internáte č. 236/2009 Z.z.
2.4 Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Správy z vyšetrení:
1. - z diagnostických vyšetrení uvádzajú odborní zamestnanci jednoznačne druh zdravotného
znevýhodnenia alebo iných ŠVVP a návrh na formu vzdelávania.
2. - z odborných vyšetrení v časti odporúčania konkretizujú vyučovacie predmety, v ktorých
sa odporúča úprava učebných osnov; uviesť, či sa odporúča obsahová úprava učebných osnov
alebo iba špecifické postupy a prístupy vo výchove a vzdelávaní integrovaných žiakov.
3. V prípade, že pri určení diagnózy dieťaťa alebo inej odbornej intervencii sa využíva
spolupráca zamestnancov obidvoch typov poradenských zariadení, písomné vyjadrenie pre
potreby školy vydáva riaditeľ toho poradenského zariadenia, ktoré má dieťa vo svojej
starostlivosti podľa príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z., vrátane neštátneho
poradenského zariadenia zaradeného v sieti.
4. Ak pri určovaní školskej spôsobilosti CPPPaP zistí, že dieťa má zdravotné postihnutie,
ktoré sa pôvodne nepredpokladalo, alebo naopak, ak sa u dieťaťa, ktorému školskú
spôsobilosť zisťovalo CŠPP pri podozrení zo zdravotného postihnutia, zdravotné postihnutie
nepotvrdí, doklad vydaný o školskej spôsobilosti, alebo o tom, že školskú spôsobilosť
nedosiahlo, platí. Ďalšiu potrebnú starostlivosť, vrátane prípravy dokumentácie, poskytuje
poradenské zariadenie vecne príslušné podľa platnej legislatívy; do dokumentácie, ktorú vedie
o dieťati, priloží záver o výsledku z vyšetrenia školskej spôsobilosti dieťaťa vykonanú iným
poradenským zariadením.
5. Vyšetrenie školskej spôsobilosti detí, ktoré svoj oneskorený vývin majú na základe SZP, z
ktorého pochádzajú, vykonáva CPPPaP.
6. Pri zisťovaní školskej spôsobilosti detí venujú odborní zamestnanci osobitnú pozornosť
deťom zo SZP, najmä deťom z marginalizovaných komunít. Ak sa vyšetrením zistí, že dieťa
nedosiahlo školskú spôsobilosť z dôvodu SZP, nenavštevuje materskú školu a nie je
predpoklad dosiahnutia školskej spôsobilosti v období odkladu školskej dochádzky cielenými
postupmi (napr. pravidelnou dochádzkou do materskej školy, stimulačnými a rozvíjajúcimi
programami), je vhodnejším postupom návrh na zaradenie dieťa do nultého ročníka alebo
využiť ďalšie formy výchovy a vzdelávania.
7. Odporúča sa sledovať deti s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a pred
ich zaškolením vykonať kontrolné psychologické vyšetrenie.
8. Pri poskytovaní odbornej starostlivosti uplatňovať zodpovedajúce psychologické,
špeciálno-pedagogické a liečebno-pedagogické metódy a postupy.
9. Pri poskytovaní logopedickej starostlivosti odporúča sa postupovať v súlade s metodickým
usmernením č. 2011-5566/23356:14-914, vydaným ministerstvom, ktoré upravuje
podrobnosti k pôsobnosti, zameraniu a vykonávaniu odborných činností školského logopéda.
10. Adresár CŠPP je zverejnený na www.statpedu.sk v časti Deti a žiaci so zdravotným
znevýhodnením - Školská integrácia.
11 Odborní zamestnanci spolupracujú s učiteľmi bežných škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci
integrovanou formou pri tvorbe IVP, najmä so školami, v ktorých nie je zriadené miesto
školského špeciálneho pedagóga za predpokladu, že učitelia týchto škôl požiadajú
o spoluprácu.
12. Odborní zamestnanci sa podľa plánu práce zúčastňujú spoločných stretnutí s učiteľkami
špeciálnej materskej škole (2 mesačné intervaly), na ktorých spoločne navrhujú postupy
a odporúčania k realizácii programov pre deti so zdravotným znevýhodnením s cieľom
rozvíjať ich kognitívne, sociálne a komunikačné schopnosti.
Poradenské zariadenie vychádza pri plánovaní a realizácii činností z Koncepcie špeciálnopedagogického poradenstva z 21. marca 2007 č. uznesenia 282, s rešpektovaním zákona č.
245/2008Z.z. (školský zákon), Vyhlášky č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach
výchovného poradenstva a prevencie a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
Pri poskytovaní komplexnej odbornej starostlivosti deťom a poradenských služieb zákonným
zástupcom a pedagogickým zamestnancom dodržiava zariadenie § 132 ods. 1 a § 133 ods. 1
zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré určujú cieľovú skupinu pre
poradenské zariadenie.
Pri diagnózach žiakov s mentálnym postihnutím používa psychológ terminológiu podľa
MKCH, 10. revízia.
Poradenské zariadenie plní dôležitú úlohu pri starostlivosti o deti a žiakov so zdravotným
znevýhodnením v bežných školách a v špeciálnej materskej škole, ako aj v špeciálnej škole.
Pre deti a žiakov, ktorí sú individuálne začlenení v školách bežného typu poskytuje
poradenské zariadenie poradensko-informačné, odborné služby a metodickú pomoc. Centrum
sa vyjadruje k odporúčanej forme vzdelávania žiaka so zdravotným znevýhodnením
a vyjadruje sa k odporúčaniu, resp. neodporúčaniu asistenta učiteľa pri výchove a vzdelávaní
dieťaťa v bežnom type školy alebo v špeciálnej škole.
Centrum ŠPP dodržiava všetky ustanovenia uvedené v POP pre šk. 2014/2015
.
3 Pridelenie triednictva a výchovných skupín
I. trieda, prípravný ročník
II. trieda, druhý ročník
III. trieda, prvý a tretí ročník
IV. trieda, autisti 2. a 4.) a štvrtý ročník
V. trieda, piaty ročník
VI. trieda, šiesty ročník
VII.trieda, ôsmy ročník
VIII. trieda, siedmy a deviaty ročník
IX. trieda, B1 variant (1.,3.,4.,6.)
X. trieda B2 variant (7.,8.,9.,10. ročník)
XI. trieda C1 variant (1.,2.,,5.,6.,10. ročník)
XII. trieda C2 variant (2.,3.,7.,10.ročník)
Mgr. Eva Kováčiková
Mgr. Linda Gálová
Mgr. Katarína Valíčková
Mgr. Milada Randová
Mgr. Zdena Počarovská
Ing. Emília Šulajová
Mgr. Júlia Moravíková
Mgr. Alena Korduljaková
Mgr. Eva Luptovská
Ing. Jana Valterová
Mgr. Valéria Kuceljová
Mgr. Mária Beniačová
Pedagogický asistent učiteľa:
Bc. Mária Holáčiková
Mgr. Martina Kurejová Melocíková
Mgr. Stela Lukáčová
Mária Chvíľová
Alžbeta Frniaková
Ing. Šípovský Ján
Mgr. Bašová Božena
Mgr. Bašová Božena
Vyučujúci bez triednictva:
Výchovná poradkyňa:
Zástupkyňa riaditeľky školy:
ŠKD
1.
2.
3.
výchovná skupina
výchovná skupina
výchovná skupina
Adriána Sakalová
Miroslav Kurinský
Jana Šuchová
ŠI
1.
2.
výchovná skupina
výchovná skupina
Bc. Mária Chabadová
Lívia Sliviaková
Pomocné vychovávateľky v ŠI:
Emília Cedzová
Anna Belúchová
Vedúca vychovávateľka ŠKD a ŠI:
Adriána Sakalová
PLÁN ZASADNUTÍ PEDAGOGICKÝCH RÁD
August:
Otvorenie
Personálne obsadenie školy, určenie vedúcich MO a koordinátorov, špecialistov
Pridelenie triednictva, úväzkov, výchovných skupín, rozvrhnutie pracovnej doby
učiteľov, vychovávateľov –– priama a nepriama vyučovacia a výchovná činnosť
Prerokovanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu školského
klubu detí a školského internátu
Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský rok 2013/2014
Kompletizácia plánov práce podľa obsahu Plánu práce školy, pokyny na vypracovanie
Oboznámenie s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2014/2015,
platná legislatíva
Návrhy pedagogických a odborných zamestnancov na osobný profesijný rast –
podklady k Ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania
Oboznámenie so zákonom č. 122/2013 Z.z. – Ochrana osobných údajov
Pokyny k otvoreniu nového školského roka
Diskusia, záver
November:
Kontrola plnenia opatrení a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia PR
Hodnotenie 1. štvrťroku – informácie o prospechu a správaní žiakov
Poznatky z hospitácií a kontrolnej činnosti
Vyhodnotenie úrazovosti žiakov za I. štvrťrok, prijatie opatrení
Informácie vedúcich MO o činnosti, podmienkach a napĺňanie obsahu plánov práce
Informácie o realizácie projektu Voda okolo nás - WAU
Diskusia
Prijatie opatrení a uznesení
Záver
Január:
Kontrola plnenia opatrení a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Pedagogickej rady
Uplatňovanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu v edukačnom procese
Hodnotiaca porada za 1.polrok, výpisy hodnotení prostredníctvom aSc agendy
Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z Plánu práce školy na šk. rok 2014/2015,
Informácie koordinátora drogovej prevencie, koordinátora environmentálnej výchovy
Informácie účastníkov cyklických vzdelávaní a informácie z porád
Informácie o realizácii prvkov z oblasti čitateľskej a finančnej gramotnosti vo
výchovno–vzdelávacej činnosti – vedúci MZ, PK MATa PVP
Vyhodnotenie úrazovosti žiakov za II. štvrťrok, prijatie opatrení
Informácie ku kontrole pedagogickej dokumentácie, kontrola IVP žiakov
Diskusia
Prijatie opatrení a uznesení
Záver
Apríl:
Kontrola plnenia opatrení a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia PR
Hodnotiaca porada za 3. štvrťrok – hodnotenie prospechu a správania žiakov
Informácie vyučujúcich o realizácii obsahu školského vzdelávacieho programu,
návrhy a námety na možnú úpravu tém v obsahu
Informácie účastníkov vzdelávaní – Aktivizujúce metódy vo vyučovaní a Rozvoj
profesionálnej prípravy žiakov
Vyhodnotenie aktivít z projektu Voda okolo nás – WAU. Námety na využitie metodických materiálov vo vyučovacom procese – environmentálna výchova
Vyhodnotenie úrazovosti žiakov za III. štvrťrok, prijatie opatrení
Zisťovanie záujmu o vyučovanie NV/ETV v 5. – 10. roč. v šk. r. 2015/2016.
Jún:
Kontrola plnenia opatrení a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Pedagogickej rady
Záverečná klasifikácia prospechu a správania žiakov
Návrhy na klasifikáciu a hodnotenie prospechu žiakov v šk. roku 2015/16 podľa MP
Prehodnotenie a posudzovanie IVP u žiakov v šk. roku 2015/16
Vyhodnotenie úrazovosti žiakov za IV. štvrťrok, prijatie opatrení
Prehodnotenie školských vzdelávacích programov, návrhy na možné revidovanie
Vyhodnotenie splnenia úloh vyplývajúcich z Plánu práce školy na šk. rok 2014/15
Pokyny k ukončeniu šk. roka – odovzdávanie pedagogickej dokumentácie, osobných
spisov žiakov, vypĺňanie a tlač vysvedčení
Diskusia
Prijatie opatrení a uznesení
Záver
PLÁN
PRACOVNÝCH PORÁD
August:
Otvorenie, privítanie zamestnancov
Oboznámenie zamestnancov s úpravou priestorových a materiálnych podmienok počas
mesiacov júl – august, požiadavky na zamestnancov pre nasledujúce obdobie
Personálne obsadenie a materiálne zabezpečenie prevádzky školy
Informácie o platnej legislatíve pre šk. rok 2014/15
Návrh Plánu práce školy na rok 2014/15, jeho pripomienkovanie a prerokovanie,
pokyny k vypracovaniu čiastkových plánov práce
Oboznámenie zamestnancov so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,
s Organizačným poriadkom školy, Pracovným
poriadkom školy, Vnútorným
poriadkom školy, Prevádzkovým poriadkom školy a Kolektívnou zmluvou
Diskusia
Prijatie opatrení
Záver
November:
Kontrola plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcej porady
Aktuálne problémy pracoviska – požiadavky z jednotlivých pracovných úsekov,
riešenie možných problémov
Príprava inventúry majetku štátu v správe školy
Zabezpečenie prevádzky školy počas vianočných prázdnin
Diskusia
Prijatie opatrení
Záver
Február:
Kontrola plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcej porady
Výsledky inventarizácie majetku
Informácie o hospodárení školy, organizačných zložiek v roku 2014
Aktuálne problémy pracoviska, informácie o výsledkoch kontrolnej činnosti
Pokyny k prevádzke počas jarných prázdnin
Plán dovoleniek zamestnancov v roku 2015
Diskusia
Prijatie opatrení
Záver
Apríl:
Kontrola plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcej porady
Oboznámenie s čerpaním rozpočtu školy za I/Q roku 2015
Kontrola pracoviska – dodržiavanie predpisov o BOZP a požiarnych opatrení
Informácie z kontroly BOZP a PO, resp. iných nadriadených orgánov
Preškolenie o postupe pred nebezpečenstvom /CO/
Problémy jednotlivých pracovných úsekov riešené na gremiálnych poradách
Diskusia
Prijatie opatrení
Záver
Jún:
Kontrola plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcej porady
Prevádzka školy počas prázdnin – zabezpečenie služieb vedúcich zamestnancov,
úprava plánu čerpania dovoleniek
Práce spojené s údržbou školy počas prázdnin
Vyhodnotenie splnených resp. nesplnených úloh z Plánu práce školy
Diskusia
Prijatie opatrení
Záver
PLÁN PRÁCE METODICKÉHO ZDRUŽENIA
prípravného – 4. ročníka A variantu, triedy B1 a C variantu
Vedúca MZ: Mgr. Valéria Kuceljová
Členovia MZ: Mgr. Mária Beniačová
Mgr. Linda Gálová
Mgr. Eva Kováčiková
Mgr. Eva Luptovská
Mgr. Katarína Valíčková
Mgr. Milada Randová
Mgr. Martina Kurejová Melocíková – asistentka uč.
Alžbeta Frniaková - asistentka uč.
Bc. Mária Holáčiková - asistentka uč.
Mária Chvíľová - asistentka uč.
Mgr. Stela Lukáčová - asistentka uč.
Plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov:
- POP na šk. rok 2014/2015,
- Plán práce školy na školský rok 2014/2015,
- Zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon)
- zo ŠtVP a ŠkVP pre prípravný – 10. roč. A, B, C var.
Hlavné ciele:
 Ciele činnosti MZ vychádzajú zo základnej filozofie školy, z jej dlhodobého plánu a
aktuálnych potrieb. Prioritami činností budú:
 optimalizácia vyučovacieho procesu (kvalitný tematický plán, individuálny plán pre žiakov
 so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),
 modernizácia vyučovania prostredníctvom rôznych inovatívnych metód,
 sledovanie nových trendov v pedagogike, oboznamovanie sa s novými modernými
 stratégiami, progresívnymi metódami a formami vyučovania,
 spolupráca s vychovávateľmi ŠKD a ŠI, zamestnancami CŠPP, s koordinátormi zdravej
 školy, drogovej prevencie a environmentálnej výchovy, spolupráca so ŠMŠ.
Členovia MZ sa budú zameriavať na plnenie týchto úloh:
1. Skvalitňovať činnosť učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese využívaním metód,
ktoré spájajú učenie so životom, využívať zážitkové učenie.
2. Vo vyučovacom procese využívať IKT.
3. V edukačnom procese venovať pozornosť environmentálnej výchove s využitím medzipredmetových vzťahov.
4. Venovať pozornosť adaptácii žiakov prípravného a prvého ročníka na nové školské
prostredie.
5. Pozornosť venovať kvalite čítania a čítaniu s porozumením. Využívať činnosť žiackej
knižnice aj mestskej knižnice a tým zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov.
6. Rozvíjať a upevňovať písomný prejav žiakov.
7. Kontrolovať stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, výsledky analyzovať.
8. Systematickú pozornosť venovať drogovej prevencii a zdravému životnému štýlu.
Viesť žiakov k ochrane zdravia a prírody.
9. Vytvárať príjemné a estetické prostredie obohacujúce podnety žiakov.
10. Na hodinách telesnej výchovy využívať pobyt na čerstvom vzduchu, predchádzať obezite.
11. Problémy žiakov /poruchy reči, poruchy správania/ konzultovať s rodičmi, školským
psychológom, logopédom, výchovným poradcom a vytvárať spoločne podmienky na ich
odstránenie.
12. Pripravovať žiakov na výtvarné, recitačné, matematické a športové súťaže.
13. Skvalitňovať činnosť učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese, zúčastňovať sa na
seminároch a školeniach, rôznych formách priebežného vzdelávania.
14. Navštevovať divadelné, filmové a iné kultúrne podujatia podľa aktuálnej ponuky školy a
kultúrnych zariadení.
15. Vzájomnými hospitáciami učiteliek, asistentiek a vychovávateliek získať inšpirácie pre
možnosť skvalitnenia práce vo vlastnej práci učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese.
Vedúca MZ prípravného – 4. ročníka A var., triedy B1 a C variantu bude spolupracovať
s riaditeľkou a zástupkyňou školy.
V školskom roku 2014/2015 bude zasadať päťkrát. V prípade potreby sa uskutoční
mimoriadne zasadnutie MZ.
Zasadnutia MZ:
1. September

Kontrola plnenia uložených opatrení z posledného zasadnutia MZ zo školského roku
2013/2014.

Predloženie, doplnenie a schválenie plánu práce MZ na školský rok 2014/2015.

Oboznámenie sa s pedagogicko–organizačnými pokynmi pre školy na školský rok
2014/2015.
Zodp.: Mgr. Kuceljová

Zapracovanie Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho
programu podľa Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do
školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl, vydanej MŠVVa Š
SR.
Zodp.: Mgr. Kuceljová

Prerokovanie tematických plánov jednotlivých ročníkov na školský rok 2014/2015 podľa
učebných osnov variantu A, B, a C, štátneho a školského vzdelávacieho programu.

Rozdelenie čiastkových úloh jednotlivým členom MZ.
Zodp.: Mgr. Kuceljová

Vypracovanie plánu vzájomných hospitácií členov MZ.
Zodp.: Mgr. Kováčiková
2. December
 Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj osobnosti žiakov. Prevencia týrania detí v rodine.
Zodp.: Mgr. Randová
 Používanie učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vyučovacom procese.
 Cvičíme s Kubíkom a s prípravným ročníkom.
Zodp.: Balážová
 Analýza dosiahnutých výsledkov u žiakov vzdelávaných podľa IVP.
Zodp.: tr. učitelia C1,C2,B1
3. Február

Spolupráca vyučujúcich s odbornými zamestnancami CŠPP vo vyučovacom procese.
Zodp.: tr. učitelia (žiaci, ktorí navštevujúci logopéda, psychológa, fyzioterapeuta)

Rozvíjanie grafomotorických zručností a manuálnych zručností u žiakov B variantu.
Zodp.: Mgr. Luptovská

Finančná gramotnosť – dostupné metodické materiály a pomôcky.
Zodp.: Mgr. Kuceljová
4. Apríl

Prevencia šikanovania v prípravnom ročníku – poznatky z praxe.
Zodp.: Mgr. Kováčiková

Žiaci s ADHD.
Zodp.: Mgr. Valíčková

Informácie o vzdelávaní pedagógov, účasti na školeniach
Zodp.: vzdelávajúci sa uč.
5. Máj

Organizačné pokyny k júnovým aktivitám: MDD - zabezpečenie športového dopoludnia
pre žiakov, školský výlet pre žiakov.
Zodp.: tr. uč. C var., Mgr. Gálová

Prerokovanie aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.

Pokyny pre učiteľov ku koncoročným vysvedčeniam.
Zodp.: Mgr. Kuceljová, Mgr. Moravíková

Vyhodnotenie činnosti MZ za školský rok 2014/2015.
Zodp.: Mgr. Kuceljová
Dátum a miesto: 02.09.2014 v Bytči
Schválila: Mgr. Anna Ďurajková
riaditeľka
Vypracovala: Mgr. Valéria Kuceljová
vedúca MZ
Plán práce predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry
a spoločenskovedných predmetov na školský rok 2014/2015
Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov
(pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, telesná výchova, remeselná výchova, hudobná
výchova, dejepis, občianska výchova, svet práce, umelecká výchova, etická výchova).
Vedúca PK: Mgr. Zdena Počarovská (slovenský jazyk a literatúra, remeselná výchova,
svet práce).
Členovia:
1. Mgr. Anna Ďurajková
2. Mgr. Božena Bašová
3. Mgr. Júlia Moravíková
4. Mgr. Alena Korduljaková
5. Ing. Ján Šípovský
6. Ing. Emília Šulajová
7. Ing. Janka Valterová
8. Miroslav Kurinský
- etická výchova
- slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, umelecká
výchova
- pracovné vyučovanie, dejepis, hudobná výchova, výtvarná
výchova, umelecká výchova
- slovenský jazyk a literatúra, telesná výchova, pracovné
vyučovanie, občianska náuka, dejepis
- pracovné vyučovanie, remeselná výchova, svet práce,
občianska náuka
- pracovné vyučovanie, remeselná výchova, svet práce
spoločenskovedné predmety B variantu
- telesná výchova, športové hry
Činnosť predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných
predmetov (PKSLJ a SVP) bude v školskom roku 2014/2015 vychádzať najmä z pedagogickoorganizačných pokynov pre školy, z plánu práce školy a z nových trendov v oblasti edukácie
v špeciálnom školstve. Bude zameraná na skvalitnenie činnosti učiteľov vo výchovno-vzdelávacom
procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a dôslednú analýzu zistení,
rozvíjanie vzájomnej metodickej pomoci, výmenu pedagogických skúseností, spoločné riešenie
pedagogických problémov. Členovia PK budú úzko spolupracovať s členmi PK matematiky
a prírodo-vedných predmetov, členmi MZ prípravného - 4. ročníka A variantu, triedy B1 a C
variantu, s koordinátorom environmentálnej výchovy, koordinátorom drogovej prevencie,
koordinátorkou Zdravej školy a zamestnancami CŠPP. Vedúca PKSJL a SVP bude spolupracovať
s riaditeľkou a zástupkyňou školy.
V školskom roku 2014/2015 bude zasadať päťkrát. V prípade potreby bude zvolané
mimoriadne zasadnutie PK.
Harmonogram a program zasadnutí PK SJL a SVP:
1. September



Kontrola plnenia uložených opatrení z posledného zasadnutia PK SJL a SVP zo
školského roka 2013/2014.
Predloženie, doplnenie a schválenie pracovného plánu PK SJL a SVP.
Oboznámenie sa s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školy na školský rok
2014/2015.
● Kontrola a prerokovanie tematických plánov zo slovenského jazyka a literatúry a
spoločenskovedných predmetov na školský rok 2013/2014 podľa učebných osnov variantu A
a B, štátneho a školského vzdelávacieho programu.
● Zapracovanie Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho
programu podľa Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do
školských vzdelávacích programov, vydanej MŠVVaŠ SR.
●
Návrh na vytvorenie plánu exkurzií a školských aktivít.
●
Rozdelenie čiastkových úloh jednotlivým členom PK.
●
Predloženie návrhov na vzdelávanie pedagógov.
●
Oboznámenie s prípravou na M SR v stolnom tenise.
2. November
●
Využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo
výchovno-vzdelávacom procese.
●
Kontrola a analýza žiackych písomností, zošitov vedúcou PK. Dodržiavanie
tematických plánov. Prerokovanie výsledkov hodnotenia a klasifikácie žiakov.
●
Posúdenie dosiahnutých výsledkov u žiakov vzdelávaných podľa IVP na základe
stanovenia nových foriem práce na hodinách.
●
Informácie o zostavených polročných písomných prácach – (formy preverovania
vedomostí žiakov) zo slovenského jazyka a literatúry a písomných testov z dejepisu
jednotlivými vyučujúcimi.
●
Prerokovania aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.
Zadávanie údajov do programu aSc Agenda k polročným vysvedčeniam – pokyny pre
učiteľov.
●
Informácie o uskutočnených aktivitách organizovaných školou alebo inými školami a
organizáciami (súťažiach, prehliadkach) v predmetoch jednotlivých členov PK.
●
Návrh školského vzdelávacieho programu pre praktickú školu.
3. Február
●
Vyhodnotenie polročných písomných prác a testov.
●
Informácie o využívaní pomôcok, tvorbe pomôcok, didaktických hrách na vyučovaní.
●
Výmena pedagogických skúseností v oblasti IKT pri vyučovaní jednotlivých
predmetov.
●
Finančná gramotnosť – dostupné metodické materiály a pomôcky.
●
Prerokovanie prípravy žiakov k prehliadke Hviezdoslavovho Kubína a Bytčianskeho
slávika, ku krajskému kolu a Celoslovenskej súťaži Gaňova Tarnava.
●
Návrh na pestovanie plodín pre školský rok 2014/2015 z dôvodu efektívneho využitia
školského pozemku a plodín z neho.
4. Apríl
●
Informácie o vzdelávaní pedagógov, a ich účasti na školeniach.
●
Rozbor a analýza hospitačnej činnosti na hodinách slovenského jazyka a literatúry a
spoločenskovedných predmetov.
●
Prehodnotenie kompletného školského vzdelávacieho programu.
●
Oboznámenie s prípravou atletickej súťaže: Trojboj pre žiakov B a C variantu.
5. Máj
●
Prerokovania aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.
Zadávanie údajov do programu aScAgenda ku koncoročným vysvedčeniam – pokyny pre
učiteľov.
●
Kontrola a analýza žiackych písomností, zošitov vedúcou PK. Dodržiavanie
tematických plánov. Prospech žiakov zo slovenského jazyka a literatúry a
spoločenskovedných predmetov.
●
Posúdenie dosiahnutých výsledkov u žiakov vzdelávaných podľa IVP na základe
stanovenia nových foriem práce na hodinách.
●
Informácie o uskutočnených aktivitách organizovaných školou alebo inými školami a
organizáciami (súťažiach, prehliadkach) v predmetoch jednotlivých členov PK.
●
Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie.
Poznámka: jednotlivé stretnutia môžu byť priebežne podľa aktuálnosti doplnené.
Schválila:
Mgr. Anna Ďurajková
riaditeľka
Vypracovala:
Mgr. Zdena Počarovská
vedúca PK
Plán práce predmetovej komisie matematiky a prírodovedných predmetov
Členovia:
1.Mgr. Júlia Moravíková,
vedúca PK
matematika, cvičenia z matematiky, geografia,
informatická výchova
2.Mgr. Anna Ďurajková
matematika, cvičenia z matematiky
3.Ing. Emília Šulajová
4.Mgr. Zdena Počarovská
chémia, cvičenia z chémie, biológia, cvičenia z biológie,
vlastiveda, informatická výchova
regionálna výchova, geografia, informatická výchova
5.Ing. Ján Šípovský
fyzika
6.Ing. Jana Valterová
prírodovedné predmety B variantu
7.Mgr. Alena Korduljaková
matematika, cvičenia z matematiky
Činnosť predmetovej komisie matematiky a prírodovedných predmetov (PK MATaPVP) bude
v školskom roku 2014/2015 vychádzať najmä z pedagogicko-organizačných pokynov pre školy,
z plánu práce školy a z nových trendov v oblasti edukácie v špeciálnom školstve. Bude zameraná na
skvalitnenie činnosti učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne
vzdelávacích výsledkov žiakov a dôslednú analýzu zistení, rozvíjanie vzájomnej metodickej pomoci,
výmenu pedagogických skúseností, spoločné riešenie pedagogických problémov a prehodnotenie
kompletného školského vzdelávacieho programu. Členovia PK budú úzko spolupracovať s členmi PK
slovenského jazyka a literatúry a spoločensko-vedných predmetov, členmi MZ prípravného - 4.
ročníka A variantu, triedy B1 a C variantu, s koordinátorom environmentálnej výchovy,
koordinátorom drogovej prevencie, koordinátorkou Zdravej školy a zamestnancami CŠPP. Vedúca PK
MATaPVP bude spolupracovať s riaditeľkou a zástupkyňou školy.
V školskom roku 2014/2015 bude zasadať päťkrát. V prípade potreby bude zvolané mimoriadne
zasadnutie PK.
Harmonogram zasadnutí PK MATaPVP a program zasadnutí:
1. September





Kontrola plnenia uložených opatrení z posledného zasadnutia PK MATaPVP zo školského roka
2013/2014.
Predloženie, doplnenie a schválenie pracovného plánu PK matematiky a prírodovedných
predmetov.
Oboznámenie sa s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školy na školský rok 2014/2015.
Zapracovanie Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho
programu podľa Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do
školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl, vydanej MŠVVaŠ SR.
Kontrola a prerokovanie tematických plánov z matematiky a prírodovedných predmetov na
školský rok 2014/2015 podľa učebných osnov variantu A a B, štátneho a školského
vzdelávacieho programu.



Návrh na vytvorenie plánu exkurzií a školských aktivít.
Rozdelenie čiastkových úloh jednotlivým členom PK.
Predloženie návrhov na vzdelávanie pedagógov.
2. November






Využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovnovzdelávacom procese.
Kontrola a analýza žiackych písomností, zošitov vedúcou PK. Dodržiavanie tematických
plánov. Prerokovanie výsledkov hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa záverov z pedagogickej
rady.
Posúdenie dosiahnutých výsledkov u žiakov vzdelávaných podľa IVP.
Informácie o zostavených polročných písomných prácach – (formy preverovania vedomostí
žiakov) z matematiky a písomných testov z vlastivedy, biológie, fyziky, chémie, geografie
jednotlivými vyučujúcimi.
Prerokovanie aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.
Zadávanie údajov do programu aScAgenda k polročným výpisom z vysvedčenia – pokyny pre
učiteľov.
Tvorba školského vzdelávacieho programu pre praktickú školu.
3. Február




Vyhodnotenie polročných písomných prác a testov.
Informácie o využívaní pomôcok, tvorbe pomôcok, didaktických hrách na vyučovaní.
Výmena pedagogických skúseností v oblasti IKT pri vyučovaní jednotlivých predmetov.
Finančná gramotnosť – dostupné metodické materiály a pomôcky.
4. Apríl



Informácie o vzdelávaní pedagógov, účasti na školeniach.
Rozbor a analýza hospitačnej činnosti na hodinách matematiky a prírodovedných predmetov.
Prehodnotenie kompletného školského vzdelávacieho programu.
5. Máj




Prerokovania aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.
Zadávanie údajov do programu aScAgenda ku koncoročným vysvedčeniam – pokyny pre
učiteľov.
Kontrola a analýza žiackych písomností, zošitov vedúcou PK. Dodržiavanie tematických
plánov. Analýza prospechu žiakov z matematiky a prírodovedných predmetov.
Posúdenie dosiahnutých výsledkov u žiakov vzdelávaných podľa IVP.
Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie.
Poznámka: jednotlivé stretnutia môžu byť priebežne podľa aktuálnosti doplnené
V Bytči 28.08.2014
Schválila:
Mgr. Anna Ďurajková
riaditeľka
Vypracovala:
Mgr. Júlia Moravíková
vedúca PK
Plán práce školského internátu
Výchova je cieľavedomé a dlhodobé rozvíjanie osobnosti jej vzťahu k okolitému
svetu, prírode, spoločnosti i k sebe samému. Hlavné ciele výchovno-vzdelávacieho procesu
sú zahrnuté v pláne práce ŠI pre úsek výchovy. V zmysle tohto plánu je nevyhnutné
zabezpečiť:
-
-
-
aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi monitorovaním zmien
v správaní detí
v prípadoch začínajúcich problémov v správaní aktívnu spoluprácu so školským
psychológom,
v prípadoch oprávneného podozrenia fyzického alebo psychického týrania,
šikanovania či ohrozenia ich morálneho vývinu bezodkladné riešenie ich problému
uplatňovanie Zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v školských
priestoroch
posilňovanie zdravého životného štýlu žiaka a pokračovať v naplňovaní
Národného programu podpory zdravia realizáciou projektov zdravej výživy a
zdravého spôsobu života
plnenie úloh v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania
zvýšenú pozornosť venovať problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
organizovanie besied zameraných na výchovu detí a mládeže v oblasti prevencie
trestnej činnosti
zvýšenú pozornosť venovať upevňovaniu fyzického a duševného zdravia,
telesnému a pohybovému rozvoju žiakov rozširovaním rôznych foriem
pohybových aktivít
vytváranie podmienok rozvoja záujmov, nadania a talentu žiakov
doplňovanie knižničného fondu
realizáciu aktivít zameraných na podporu rozvoja čitateľskej a informačnej
gramotnosti žiakov
realizáciu
výchovno-vzdelávacej
činnosti
na
základe
dobrovoľnosti
a individuálneho prístupu ku žiakom
v komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti školských internátov realizovať
výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na základe poznania rodinného prostredia
uplatňovať pozitívnu komunikáciu s rodinou žiaka v prospech jeho výchovy
Výchova mimo vyučovania plní dôležitú funkciu vo vzťahu k dieťaťu i spoločnosti najmä:
zdravotno – hygienickú v kompenzácii pracovného zaťaženia v škole, seba-realizačnú
a sociálnu. Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom internáte sa bude podieľať na
formovaní a utváraní osobnosti žiakov, ich duševnej stránky, vychádzajúc z potenciálnych
predpokladov a schopností každého jednotlivca a to vytváraním a poskytovaním širokej
ponuky možnosti využívania voľného času.
Zameranie výchovno – vzdelávacej činnosti
Spoločenská výchova - zahŕňa výchovu spoločenského správania, prejavov, spoločenskej
etiky, komunikácie, spolupráce, vzťahov v skupine
- komunikovať, rešpektovať úlohy skupiny, rešpektovať názory
ostatných ľudí, medziľudské vzťahy, riešenie konfliktov .
Mravná výchova
- zahrňuje výchovu základných všeľudských vlastností osobnosti
- u žiakov pestovať slušnosť a zdvorilosť, zásady spoločenského
správania, skromnosť, poctivosť, znášanlivosť, priateľskosť,
vzájomná úcta, pravdovravnosť, úprimnosť, čestnosť, smelosť,
spravodlivosť, spoľahlivosť.
Etická výchova
- výchova citov, výchova ku krásnym veciam, vedieť čo je pekné,
dodržiavať zásady hygieny, čistoty, dbať o seba samého,
ochraňovať prírodu, rád chodiť do prírody, prejaviť úctu a lásku
k rodičom, súrodencom, počúvať hudbu, spev, spievať.
Pracovná a rozumová výchova
- vzťah k práci a povinnostiam, pestovať pracovitosť, usilovnosť,
záujem o prácu, sebaovládanie, vedieť sa samostatne rozhodovať,
prekonávať prekážky, zodpovednosť, radosť z výsledkov práce.
Telesná výchova
- zvyšovanie telesnej zdatnosti, ochrana a upevňovanie zdravia,
zachovávať správnu životosprávu, nevystavovať svoje zdravie
nebezpečenstvu, dôsledne dodržiavať osobnú hygienu, rozvíjať
pohybové schopnosti, silu, rýchlosť, vytrvalosť, protidrogová
prevencia, účelné a prospešné využívanie voľného času.
September:
- Prijímanie žiakov do školského internátu.
- Oboznámenie žiakov so Školským poriadkom školského internátu.
- Poznávanie mesta a jeho okolia.
- Kontrola izieb – poučenie žiakov o čistote izieb a priestorov internátu
- Zoznamovacia opekačka – vzájomné spoznávanie pri vatre.
- Jeseň v prírode – zber prírodnín, plodov
- Bezpečne do školy a zo školy - beseda
- Zvyšovanie telesnej zdatnosti, ochrana a upevňovanie zdravia.
Október:
- Pravidlá slušného správania a jeho dodržiavanie.
- Spoznávanie krás okolia – výlet do prírody.
- Upratovanie okolia školského internátu, hrabanie lístia, zametanie.
- Púšťanie šarkanov – jesenné hry.
- Upevňovanie správnych návykov pri stolovaní, sebakontrola.
- Október - Mesiac úcty k starším, upevňovanie prvkov prosociálneho
správania voči starším ľuďom.
- Relaxačné cvičenia zamerané na správne držanie tela.
- Starostlivosť o čistotu prostredia v školskom internáte.
November:
- Vychádzky do prírody– zber odpadkov.
- Upevňovanie zdvorilostných návykov v spoločenskom styku.
- Ozdoby z prírodného materiálu
- Relaxačné cvičenia
- Úprava zovňajšku – účelné a vkusné obliekanie.
- Oddychové čítanie, počúvanie relaxačnej hudby.
- Príprava na Vianočnú besiedku.
December:
- Vianočné zvyky a tradície – čítanie, rozprávanie.
- Tvorba vlastného časopisu.
- Sánkovanie, bobovanie, stavanie snehuliakov.
-
Starostlivosť o vtáčie kŕmidlá.
Vianočná besiedka.
Vychádzky do obce, mesta – pozorovanie vianočnej výzdoby.
Výzdoba školského internátu.
Vianočné prázdniny.
Január:
-
Rozhovory s deťmi o zážitkoch z vianočných prázdnin.
Pestovanie zimných športov, sánkarsky slalom.
Údržba čistoty a poriadku v školskom internáte.
Spoločné čítanie – Slovenské rozprávky.
Poznávanie hudobných nástrojov, hra na hudobné nástroje.
Priestorové modely zo stavebnice Lego.
Hitparáda – súťaž v speve jednotlivcov.
Február:
- Nech žije karneval – zhotovenie karnevalových masiek.
- Interaktívne hry, priania a darčeky, Valentínky.
- Vychádzky do prírody, poskytovanie prvej pomoci teréne.
- Starostlivosť o estetiku životného prostredia – nástěnky.
- Upevňovanie návykov spoločenského správania na verejnosti.
- Cvičenia s náradím – rozvoj obratnosti, vytrvalosti, sily.
- Príprava na HK a BS
Marec:
- Mesiac knihy – beseda po skupinách.
- Dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu.
- Veľkonočné symboly, ľudové tradície – rozhovor, práca s obrazovým
materiálom
- Vychádzka do prírody – zber prírodnín na veľkonočnú dekoráciu.
- Akrobatické cvičenia – stoj na lopatkách, kotúle.
- Drobné údržbárske práce na inventári školského internátu.
- Jarná nástenná výzdoba.
- Súťaž „Najlepší chlapec, najlepšie dievča“
Apríl:
-
Máj:
- Zvýšená starostlivosť o osobnú hygienu.
- Vychádzky do prírody – poznávanie živočíchov a rastlín.
- Kultivovanie osobných a pracovných vzťahov v rámci detského
kolektívu
- Zhotovenie nástennej výzdoby ku Dňu matiek, program pre matky,
- Sladké maškrty – miesenie cesta, modelovanie, vykrajovanie.
- Tvorivé hry, burza nápadov.
- Inštrumentálna hra na detské hudobné nástroje.
- Starostlivosť o čistotu a úpravu prostredia školského internátu.
- Zapájanie do výtvarných súťaží
Starostlivosť o životné prostredie – triedenie odpadu.
Maľba pieskom, stavby z piesku.
Súťaživé hry s loptou, rozvoj obratnosti, pohotovosti.
Účasť na jarnom upratovaní okolia školy.
Pestovateľské práce – starostlivosť o kvetinový záhon.
Vychádzky do mesta – pozorovanie jarných prác.
Tvorba prezentácií na PC „Počítač môj priateľ“
Jún:
-
Vychádzky do prírody zber liečivých rastlín.
Kreslenie na chodník.
Stanovačka na školskom dvore.
Kompletizácia a drobné opravy hračiek.
Snímanie štruktúry prírodného materiálu,výtvarné dotváranie (frotáž).
Opakovanie známych ľudových piesní.
Rozlúčková diskotéka v školskej telocvični.
Plány na prázdniny – rozhovor s deťmi.
Plán práce Školského klubu detí
Základné úlohy v činnosti Školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) sú:
- riadiť sa Plánom práce ŠKD vypracovaným v súlade s výchovným programom
- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, prejavovať úctu k
rodičom a ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
- vedieť riešiť jednoduché konflikty, vysvetliť znaky šikanovania, zneužívania, týrania a
spôsoby brániť sa proti nim
- zamerať sa na rozvoj sociálnych zručností detí heterogénneho oddelenia ŠKD
- obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky
- realizovať aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu
- do činnosti zaradiť prácu s počítačom (IKT), vedieť bezpečne využívať internet (mediálna
výchova)
- estetizácia prostredia; pravidelná návšteva školskej knižnice – rozvíjať čitateľskú
gramotnosť čitateľskými aktivitami, súťažami, zapojiť sa v rámci medzinárodného mesiaca
knihy (október) do súťaže o naj... záložku
- naďalej plniť úlohy environmentálnej výchovy počas vychádzok a pobytu v prírode,
venovať pozornosť dopravnej výchove, zdravému životnému štýlu a ďalším témam ako je boj
proti obezite, globálne rozvojové vzdelávanie, či finančná gramotnosť.
- podieľať sa na tvorbe programu pri školských kultúrnych podujatiach a podujatiach
organizovaných na regionálnej úrovni
- zamerať sa na rozvoj tvorivosti detí, vyhľadávať talenty a rozvíjať ich schopnosti
rôznorodou činnosťou, striedaním záujmovej činnosti
- zvýšenú pozornosť venovať deťom zo sociálne slabších rodín a z málo podnětného
prostredia a spolupracovať s triednym učiteľom a rodičmi
- spolupracovať s triednymi učiteľmi pri riešení výchovno – vzdelávacích problémov detí
Výchovno-zdelávacia činnosť v ŠKD je organickou súčasťou výchovno-vdelávacej činnosti
školy. Žiakov, ktorí navštevujú ŠKD učíme odpočívať a rekreovať sa tak, aby to zodpovedalo
zdravotno-hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku a prispievalo to k odstráneniu
únavy z predchádzajúcej školskej činnosti. Učíme ich zabávať sa, pomáhame uspokojovať,
kultivovať a rozvíjať kultúrne potreby a rozmanité záujmy žiakov. Zároveň ich učíme
orientovať tak, aby sa dosiahla zhoda osobných a spoločenských záujmov, vedieme ich k
samoobsluhe a učíme ich primerane sa zúčastňovať na spoločensky prospešnej činnosti pre
kolektív spolužiakov, dospelých, rodičov, učiteľov a ku skrášľovaniu prostredia a okolia
školy.
Významnou úlohou zostáva učiť žiakov pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a osvojiť si
správny spôsob učenia sa.
Vychovávatelia budú prehlbovať spoluprácu s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom
i ostatnými vyučujúcimi a v neposlednom rade s vedením školy.
Deti s vychovávateľmi sa budú zúčastňovať akcií poriadaných školou a aktívne prispejú do
programov školských slávností.
Vychovávatelia vypracujú mesačné plány /striedavo-každý mesiac iný vychovávateľ/.
Týždenný plán predložia na schválenie vedúcej vychovávateľke, pričom budú dbať na to, aby
boli zastúpené všetky zložky výchovy.
Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických
oblastiach výchovy:
- vzdelávacia
- spoločensko-vedná
- pracovno-technická
- prírodovedno-environmentálna
- esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
- telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)
Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, etickú,
mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu.
Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovnovzdelávacích
činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti
naraz, čo umožní komplexnejší rozvoj osobností detí.
Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa sa rozvíjajú prostredníctvom nižšie uvedených
hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať
realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických
oblastiach výchovy a aktivitách.
Rámcový plán činnosti ŠKD
SEPTEMBER – KAMARÁTI BUĎME
Ciele:
- orientácia v priestoroch školy
- pravidlá spolunažívania – práva, povinnosti, bezpečnosť – ich dodržiavanie
- spoznávame sa, hry na stmelenie kolektívu
- bezpečne do školy
- hygiena, pravidlá stolovania
Kompetencie:
Dieťa/žiak
- pozná triedu, kamarátov, učiteľov (skupinová práca, rozhovor, spolupráca s rodičmi,
multimediálna výchova)
- pozná pravidlá správania (výklad, dramatizácia,
hry,environmentálna výchova, multimediálna výchova)
beseda,
športové
súťaže,
- vie, že každá vec má svoje miesto (komunitný kruh, dramatizácia, praktické znalosti,
námetové hry, environmentálna výchova )
- zvládne bezpečnú cestu do školy, zo školy, (dramatizácia, praktické znalosti, vychádzky,
kvíz )
Prierezové témy:
- osobnostný a sociálny rozvoj – komunikácia v škole, v kolektíve, v rodine
- dopravná výchova – pravidlá pre chodcov
- environmentálna výchova – stará sa o prostredie, v ktorom sa pohybuje
OKTÓBER – JESEŇ PANI BOHATÁ
Ciele:
- aktivity v prírode
- rozvoj tvorivosti pri práci s prírodným materiálom
- spoznávanie prírody a jej ochrana
Kompetencie:
Dieťa/žiak
- zvláda motoriku rúk (skupinová práca, praktické znalosti)
- pozná nové výtvarné techniky (vysvetľovanie, názorné ukážky)
- pozná princípy ochrany životného prostredia vychádzka, zber druhotných surovín)
Prierezové témy:
- osobnostný a sociálny rozvoj – komunikácia v škole, v kolektíve, v rodine
- pohyb a pobyt v prírode – vychádzka, nehlučný presun, odpadky so sebou , ochrana života a
zdravia
NOVEMBER – NEBOJÍME SA
Ciele:
- venovať sa zdravému životnému štýlu
- zamerať sa na budovanie zdravého sebavedomia dieťaťa
- začleňovať deti do skupinových prác
DECEMBER – VIANOCE – ČAS RADOSTI, VESELOSTI
Ciele:
- vytvárať podmienky pre rozvoj tvorivosti, predstavivosti, fantázie
- podporovať a podnecovať u detí nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu
- prostredníctvom vlastných výrobkov pestovať u detí radosť z obdarovávania
- pestovať u detí vernosť k tradíciám Vianoc
JANUÁR – ZIMNÁ NÁLADA
Ciele:
- pestovať vzťah k aktívnemu odpočinku v zimnej prírode
- naučiť sa správnym návykom v obliekaní počas zimných mesiacov
- pestovať pozitívny vzťah ku zvieratkám (prikrmovanie vtáctva)
FEBRUÁR - FAŠIANGY, TURÍCE...
Ciele:
- vytvárať podmienky pre rozvoj tvorivosti
- venovať sa aktivitám v prírode
- priblížiť deťom ľudové tradície na tému Fašiangy
- rozvoj pozitívnych vzťahov, význam priateľstva
- kvalitnou a pestrou činnosťou dávať deťom podnety pre získavanie vzťahu k sebaovládaniu
(porovnávanie, rozhovor, tvorivá hra)
- nadobudne nový vzťah k sebaovládaniu (hra, rozhovor)
MAREC – Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Ciele:
- pestovať v deťoch lásku k materinskému jazyku, knihe
- vytvoriť podmienky pre rozvoj tvorivosti
- porozumieť čítanému textu
- poznávať ľudovú tvorbu našich predkov
APRÍL – ZEM – MODRÁ PLANÉTA
Ciele:
- pestovať v deťoch správne zameranie na spoznávanie prírody a jej rešpektovanie
- pri príležitosti Dňa Zeme zapojiť deti do úpravy okolia školy
- aktivity v rámci Týždňa Zeme
- výchovnú činnosť zamerať na poznávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia
- dopravná výchova v meste
- naučiť sa prírodu nielen poznať, ale aj rešpektovať
- kladný vzťah k životnému prostrediu
- osobnostný a sociálny rozvoj – spoločenské správanie na verejnosti
- dopravná výchova – zvládnuť základné pravidlá chôdze a jazdy v cestnej premávke
MÁJ - MOJA MAMIČKA
Ciele:
- v spolupráci s pani učiteľkami pripraviť program ku Dňu matiek
- kreatívne využitie detských nápadov pri výrobe darčeka pre mamičku
- ochrana života a zdravia – opatrná manipulácia s pracovným náradím
- mediálna výchova
JÚN - NÁŠ DETSKÝ SVET
Ciele:
- naučiť sa prijímať iných v ich rozdielnosti, akceptovať ich názory, učiť sa robiť kompromisy
- poznávanie zásad dobrých medziľudských vzťahov
- rozvíjať tvorivosť, iniciatívnosť, vytrvalosť pri riešení problémov
- rozvíjať slovnú zásobu o výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí chýbajú
Námety činnosti ŠKD na jednotlivé mesiace
September:
-
vnútorný poriadok ŠKD, dodržiavanie poriadku v ŠKD
-
pravidlá slušného správania v ŠKD a stolovania v školskej jedálni
-
privítanie nových detí v ŠKD
-
udržiavanie čistoty na školskom dvore
Október:
-
„Šarkaniáda“ – celoklubová akcia
-
pomáhame starším ľuďom – mesiac úcty k starším
-
používanie čarovných slovíčok
-
výstavka ovocia a zeleniny – netradičné tvary
-
udržiavanie čistoty na školskom dvore
November:
-
dopravná výchova – správanie sa na cestách
-
hry na rozvoj matematickej predstavivosti
-
tvoríme z drôtu
-
udržiavanie čistoty na školskom dvore
December:
-
Mikuláš
-
tvorivé dielne – práca s textilom
-
„Advent“ – výzdoba, tradície, darčeky
-
„Lucia“ – zvyky
-
zimné športy
-
udržiavanie čistoty na školskom dvore
Január:
-
ako správne telefonovať- rozvoj komunikačných schopností
-
didaktické hry na rozvoj vnímania, pozornosti, pamäti
-
súťaž „O najkrajšieho snehuliaka“
-
udržiavanie čistoty na školskom dvore
Február:
-
karneval – celoklubová akcia
-
výroba darčekov – „Valentín“
-
tvorivé dielne – sadrové odliatky
-
hry na rozvoj motoriky
-
udržiavanie čistoty na školskom dvore
Marec:
-
návšteva školskej knižnice
-
sledujeme prebúdzajúcu sa prírodu
-
udržiavanie čistoty na školskom dvore
-
medzinárodný deň žien
Apríl:
-
kultúrne a nekultúrne prejavy správania
-
sviatky jari – výzdoba
-
mesiac lesov – ochrana životného prostredia
-
Bytča – naše mesto
-
tvorivé dielne – práca s odpadovým materiálom
-
udržiavanie čistoty na školskom dvore
Máj:
-
cestujeme v našom regióne-hra s pohľadnicami
-
celoklubová akcia - vedomostná olympiáda
-
tvoríme z plodov
-
udržiavanie čistoty na školskom dvore
-
Deň matiek
Jún:
-
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia počas prázdnin
-
celoklubová akcia - športovo-súťažné popoludnie – pri príležitosti MDD
-
tvorivé dielne – maľovanie na sklo
-
udržiavanie čistoty na školskom dvore
Pracovno-technická oblasť
SEPTEMBER
1. Práca so stavebnicou Seva, Vega, Lego, Merkur
2. Zátišie s ovocím - koláž
3. Šarkan
4. Záložka do knihy
OKTÓBER
1. Tekvice – výrobok z papiera
2. Panáčikovia z jesenných listov
3. Sova
NOVEMBER
1. Svietnik
2. Pajác na niti
3. Maľovaná knižočka
4. Adventný kalendár
5. Mikuláš – práca s papierom
DECEMBER
1. Vianočné ozdoby
2. Vianočné pozdravy
JANUÁR
1. Modelovanie s plastelínou
2. Milé pozornosti pre budúcich prvákov
3. Ruky rukaté
FEBRUÁR
1. Zhotovenie „Valentínky“
2. Práca s drevenou stavebnicou
3. Origami
MAREC
1. Snežienka
2. Jarné vystrihovačky
3. Veľkonočné vajíčka – servítková technika
APRÍL
1.Tulipán – skladanie z papiera
2. Zvieratká z krabičiek
3. Kvetináč do okna
4. Lastovička – origami
MÁJ
1. Darček pre mamičku
2. Rozkvitnutá halúzka
3. Postavičky – chlapček a dievčatko
4. Motýliky z drôtu
JÚN
1. Koláž z rybiek
2. Modelovanie plastelíny
3. Upratovanie priestorov ŠKD, oprava poškodených hračiek a krabíc
Prírodovedno-environmentálna oblasť
SEPTEMBER
1. Čítame príbehy a rozprávky o zvieratách
2. Výstavka a ochutnávka jesenného ovocia
OKTÓBER
1. Jeseň – znaky jesene
2. Vychádzka do lesa – pozorovanie života, zásady správania v lese
NOVEMBER
1. Pokusy so semenami hrachu, fazule, šošovice
2. Pokusy s vodou, vajíčkom, ľadom
DECEMBER
1. Zima – porovnať znaky ročných období
2. Meteorologické značky – záznamy o počasí
JANUÁR
1. Vychádzka k rybníku – význam vodných tokov v prírode
FEBRUÁR
1. Sledovanie prírodopisných programov
MAREC
1. Netradičný kalendár – zaznamenať dôležité zmeny v prírode
2. Domáce zvieratá
APRÍL
1. Čistenie areálu a okolia školy
2. Vychádzka – pozorovanie prác v záhradách
MÁJ
1. Spoznávanie fauny a flóry obce
2. Hry v prírode
JÚN
1. Vychádzka do lesa – určujeme huby poľa atlasu húb
2. Hry na lúke – poznávame kvety podľa vône
Esteticko-výchovná oblasť
SEPTEMBER
1. Vymaľovánky – spomienka na prázdniny
2. Jesenné plody – koláž
3. Dekorácia z jesenných listov – odtláčanie
OKTÓBER
1. Jesenné stromy
2. Nácvik piesne „Hej, už sa na tej hore“
3. Dramatizácia rozprávky „Medovníková chalúpka“
4. Nácvik piesne „Pri Prešporku na Dunaji“
NOVEMBER
1. Strašidelný zámok
2. Tiene
3. Maľovanie zimných športov
4. Hry s farbami a klovatinou
DECEMBER
1. Nácvik programu na vianočnú besiedku
2. Počúvanie vianočných kolied
JANUÁR
1. Zhotovenie fašiangových masiek
2. Snehuliak – korkotlač
3. Nácvik piesne „Šošovička, hrášok, fazuľa“
FEBRUÁR
1. Diskotéka, zábavné hry
2. Nácvik piesne „Moja mamka niečo má“
3. Nácvik piesne „Ovečka, ovečka“
4. Maľovanie jarnej záhrady
MAREC
1. Obrázok na papierovej tácke
2. Nácvik piesne „Spievanky“
3. Dramatizácia rozprávky podľa výberu detí
4. Maľovanie veľkonočných vajíčok
APRÍL
1. Nácvik piesne „Ja mám kone“
2. Odtláčanie špajle
3. Nácvik piesne „Pokapala na salaši slanina“
MÁJ
1. Nácvik piesne „Krásna, krásna“
2. Dúha nad obcou – maľovanie
3. Nácvik piesne „Z Východnej dievčatá“
4. Letná lúka – rozfukovanie farby
5. Čítanie rozprávky – ilustrácia – AKVAREL
JÚN
1. Celoročné opakovanie piesní
2. Kreslíme kriedami na školskom dvore
3. Vymaľovánky
4. Čítanie vtipov z detských časopisov
Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť
SEPTEMBER
1. Pohybové hry - naháňačky
2. Vychádzka v obci – pravidlá pre chodcov
3. Prekonávanie prírodných prekážok – vychádzka k vinohradu
4. Skákanie cez švihadlo, preskakovanie, preťahovanie
5. Pohybové hry – naháňačky
OKTÓBER
1. Poznávanie dopravných značiek v blízkom okolí školy
2. Súťaživé hry na školskom ihrisku
3. Turistická vychádzka cez les
NOVEMBER
1. Hry zamerané na skákanie a preskakovanie - SKÁKAČKY
2. Pohybové hry zamerané na nosenie a prenášanie – PRENÁŠAČKY
3. Chôdza na dlhšie trate
4. ZAHÁŇAČKY – VYZÝVAČKY
5. Pochodové cvičenie so záťažou
DECEMBER
1. Vplyv počasia na dodržiavanie dopravných pravidiel
2. Sezónne činnosti v závislosti do podmienok počasia
JANUÁR
1. Stavebnica – skladanie dopravných prostriedkov, súťaž
2. Vychádzka do zimnej prírody
3. Zimné hry
FEBRUÁR
1. Organizovaný pochod cez mesto
2. Vychádzka k hlavnej ceste
3. Pohybové hry na školskom dvore
4. Chôdza, beh, prekonávanie prekážok
MAREC
1. Hry zamerané na manipulačné činnosti s loptou
2. Pohybové hry a cvičenie zamerané na nácvik driblingu
3. Hry zamerané na prihrávanie, prehadzovanie a chytanie - PRIHRÁVAČKY
APRÍL
1. Hry zamerané na nácvik cielenia a triafania s loptou - TRIAFAČKY
2. Hry zamerané na rozvoj silových a koordinačných schopností – PASOVAČKY
3. Orientačné hry
4. Hry zamerané na rozvoj bežeckých schopností – BEŽECKÉ HRY
MÁJ
1. Beh vo viazaných dvojiciach
2. Kotúľ vpred a vzad
3. Športové hry na viacúčelovom ihrisku
4. Športové hry v telocvični
5. Tiesňové volania
JÚN
1. Ošetrenie jednoduchých úrazov
2. Prvá pomoc pri úpale a topení
3. Vybavenie lekárničky
4. Vymaľovánky so zdravotnou temati
METODICKÉHO
PLÁN PRÁCE
ZDRUŽENIA VYCHOVÁVATEĽOV
I. Zloženie Metodického združenia (ďalej len „MZ“)
Vedúca MZ: Lívia Sliviaková (II. vých. skupina)
Členovia:
Adriana Sakalová (ved. vychovávateľka, I. vých. skupina ŠKD)
Bc. Mária Chabadová (II. vých. skupina ŠI)
Jana Šuchová (II. vých. skupina ŠKD)
Miroslav Kurinský (III. vých. skupina ŠKD)
II. Vyhodnotenie činnosti MZ za školský rok 2013/2014
Ciele a úlohy obsiahnuté v pláne práce boli splnené. V školskom roku 2013/2014 bola
výchovno – vzdelávacia činnosť realizovaná podľa výchovného plánu ŠKD a ŠI.
MZ si vytýčilo viacero úloh pri plánovaní výchovného pôsobenia. Hlavnou snahou bolo
organizovať voľnočasové aktivity tak, aby čo najviac zodpovedali potrebám detí, zabezpečovali
ich prípravu na vyučovanie a účelné využitie voľného času rozmanitou záujmovou činnosťou,
aby umožňovali radostné zážitky počas odpočinkovej a rekreačnej činnosti, kolektívnu zábavu
ale aj individuálne zamestnanie a oddych. Vychovávatelia sa snažili byť dobrými organizátormi
svojich výchovných skupín, do ktorých boli zaradení žiaci s ľahkým i stredným stupňom
mentálneho postihnutia, s telesným postihnutím a navyše rôznorodými záujmami. Napriek tomu
sa vychovávateľom darilo prispievať k individuálnemu rastu osobnosti detí, k zlepšeniu
vzdelávacích výsledkov, k utváraniu a rozvoju ich kľúčových kompetencií, a to v priaznivom
multikultúrnom prostredí bez predsudkov a prejavov intolerancie medzi deťmi. Zadávaním
vhodných úloh podporujúcich kooperáciu si deti prirodzene k sebe nachádzali cestu porozumenia
a vzájomnej pomoci. Veľkú obľubu si získali spoločné športové podujatia, pravidelne
organizované pre ŠKD a ŠI, ktoré prispievali k zvyšovaniu športovej výkonnosti žiakov.
Činnosť detí ŠKD a ŠI bola prezentovaná na verejných kultúrnych podujatiach, svojimi prácami
žiaci prispeli k prezentácii našej školy na výstave Slnko v duši, ocenenia získali v speváckych
a recitačných súťažiach.
V rámci činnosti MZ sa vychovávatelia taktiež zamerali na tvorbu metodických materiálov na
CD, obsahom ktorých boli tvorivo spracované námety a postupy činností z jednotlivých
tematických oblastí výchovy. Táto osvedčená forma prispela k ďalšiemu prehlbovaniu
spolupráce a podnecovala tvorivosť vychovávateľov.
III. Zameranie činnosti a hlavné ciele na školský rok 2014/2015
- Uplatňovať tvorivo – humanistický model výchovy a vzdelávania, diferencovať výchovno –
vzdelávacie požiadavky vzhľadom na individuálne možnosti, potreby a záujmy detí, druh
a stupeň ich postihnutia.
Rozvíjať kľúčové kompetencie detí (kompetencie k učeniu, k riešeniu problémov,
komunikačné, sociálne a interpersonálne kompetencie) s ohľadom na rozvoj ich osobnosti,
s cieľom pripravovať ich na aktívny život v otvorenej informačnej a multikultúrnej spoločnosti.
Podporovať účasť vychovávateľov na kontinuálnom vzdelávaní uskutočňovanom
prostredníctvom
akreditovaných
vzdelávacích
programov,
zvyšovať
kompetencie
vychovávateľov v oblasti využívania IKT.
- Pokračovať v intenzívnej spolupráci s vyučujúcimi, výchovným poradcom a rodičmi.
- Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v ŠKD a ŠI, predchádzať formám diskriminácie,
intolerancie a rasizmu medzi deťmi.
- V oblasti prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality podporiť duševné zdravie
a predchádzať rizikovému správaniu detí.
- Dôsledne dodržiavať opatrenia na prevenciu a elimináciu šikanovania a násilia. Prejavy
problémového správania bezodkladne riešiť v spolupráci so psychológom CŠPP a výchovným
poradcom.
- Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy so zameraním na vytváranie správnych posto,jov
a správania detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred jeho znečisťovaním
a poškodzovaním, viesť k uvedomelej spotrebe zdrojov.
- Zvýšenú pozornosť venovať zdravému životnému štýlu, prevencii obezity a pohybovým
aktivitám.
IV. Úlohy MZ na školský rok 2014/2015
- Vypracovať plán práce MZ na školský rok 2014/2015.
Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch,
pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch.
- Prehlbovať spoluprácu s vyučujúcimi formou vzájomných hospitácií, podávať návrhy na
hodnotenie správania žiakov na rokovaniach pedagogickej rady.
- Zapájať sa do súťaží organizovaných školou, aktívne sa podieľať na príprave podujatí kultúrno
– výchovného charakteru.
- Uplatňovať inovatívne formy a metódy vo výchovnej činnosti, rozširovať zásobníky hier,
pokračovať v tvorbe metodických materiálov (námety na rekreačné a záujmové činnosti)
spracovaných na CD.
- Vo výchovnej činnosti zadávať deťom úlohy podporujúce vzájomnú pomoc a spoluprácu.
- Využívať knižnično – informačné služby a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných
školskou a mestskou knižnicou v záujme rozvíjania komunikačných kompetencií a čitateľskej
gramotnosti detí.
- Rozvíjať kompetencie detí v oblasti digitálnej gramotnosti, zvýšenú pozornosť venovať
ochrane detí pri používaní internetu.
- V spolupráci s vyučujúcimi podporovať rozvoj finančnej gramotnosti detí.
- Motivovať deti pre ich aktívnu účasť na podujatiach environmentálneho charakteru (súťaže,
príp. dobrovoľnícke aktivity).
- Spolupracovať s koordinátorom drogovej prevencie.
- Realizovať aktivity na podporu zdravého životného štýlu, rozvíjať výchovnú činnosť
s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť.
- Zvýšenou športovou aktivitou sa zapojiť do kampane „Odstráň obezitu“.
V. Harmonogram zasadnutí MZ a rozdelenie úloh
September:
1. Návrh plánu práce MZ na školský rok 2014/2015 a jeho schválenie
Z: L. Sliviaková
2. Adaptácia novoprijatých detí do ŠKD a ŠI, aktuálne výchovno – vzdelávacie problémy
Z: všetci vychovávatelia
November:
1. Jesenné ovocie – modelovanie zo slaného cesta (námety a postupy pracovno – technickej
činnosti)
Z: Bc. M. Chabadová
2. Šikanovanie – tvorba a realizácia výchovných opatrení
Z: M. Kurinský
Február:
1. V ZOO – odtláčanie prírodného a technického materiálu (námety a postupy výtvarnej
činnosti)
Z: A. Sakalová
2. Netradičné športy v ŠKD a ŠI – florbal
Z: M. Kurinský
Apríl:
1. Ozdobný fotorámik, Strom života (námety a postupy pracovno - technickej činnosti)
Z: J. Šuchová
2. Z detskej šperkovničky – námety a postupy zhotovovania bižutérie z rôznorodého
materiálu
Z: L. Sliviaková
Jún:
Vyhodnotenie činnosti MZ za školský rok 2014/2015
Z: L. Sliviaková
V Bytči 11. 09. 2014
Vypracovala: L. Sliviaková
P L Á N P R Á C E CENTRA ŠPECVIÁLNIOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
Zamestnanci:
Riaditeľka
Špeciálny pedagóg – psychopéd
Špeciálny pedagóg – psychopéd
Špeciálny pedagóg – somatopéd
Školský logopéd
Psychológ
Fyzioterapeut
Administratívny zamestnanec
Mgr. Ďurajková Anna
Mgr. Bašová Božena
Mgr. Kováčiková Eva
Mgr. Kačincová Jana
Mgr. Chudá Daniela
PhDr. Michaláková Jana
Mgr. Čička Patrik
Frolová Zuzana
September:
● Porada odborných zamestnancov CŠPP
● Spracovanie výkazu o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie za šk.
rok 2013/2014
● Návrhy na pridelenie asistenta učiteľa
● Spracovanie podkladov k EDUZBERu
● Diagnostická (rediagnostická) činnosť žiakov MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZŠI, ŠMŠ
● Intervencie – individuálne, skupinové
● Konzultácie s rodičmi, s pedagógmi
Október:
● Supervízne stretnutie odborných zamestnancov CŠPP
● Diagnostické vyšetrenia, príp. rediagnostiky podľa potreby
● Metodické usmernenie odborný dohľad a konzultácie pedagógom v bežných školách
a školských zariadeniach, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením
formou začlenenia ´
● Účasť odborných zamestnancov CŠPP na MZ pedagógov ŠZŠ, ŠMŠ – poskytnutie
odborných informácii vyplývajúcich zo špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov
● Intervencie individuálne, skupinové
● Konzultácie s rodičmi klientov poradne, s pedagogickými zamestnancami
November:
● Supervízne stretnutie odborných pracovníkov CŠPP
● Diagnostické vyšetrenia, príp. rediagnostiky podľa potreby
● Štúdium odbornej literatúry, platnej legislatívy
● Metodické usmernenie triednym učiteľom ŠZŠI pri tvorbe IVP žiakom v triedach s ťažkým
mentálnym postihnutím, príp. viacnásobným postihnutím
● Osvetová a propagačná činnosť CŠPP
● Intervencie – individuálne, skupinové
● Konzultácie s rodičmi klientov poradne, s pedagogickými zamestnancami
December:
● Supervízne stretnutie odborných zamestnancov CŠPP
● Diagnostické a rediagnostické vyšetrenia
● Intervencie individuálne, skupinové
● Konzultácie s rodičmi klientov poradne, s pedagogickými pracovníkmi
Január:
● Porada odborných zamestnancov CŠPP
● Posudzovanie školskej zrelosti
● Účasť a odborná pomoc pri zápisoch do 1. ročníka
● Spolupráca s MŠ, CPPPaP, CŠPP a detskými lekármi – vyhľadávanie žiakov do ŠMŠ,
prípravného ročníka
● Psychologické rediagnostické vyšetrenia žiakov Špeciálnej základnej školy končiacich
školskú dochádzku
● Intervencie individuálne, skupinové
● Konzultácie s rodičmi klientov poradne, s pedagogickými pracovníkmi
Február
● Supervízne stretnutie odborných zamestnancov CŠPP
● Účasť a odborná pomoc pri zápisoch do 1. ročníka
● Účasť odborných zamestnancov CŠPP na MZ pedagógov ŠZŠ - poskytnutie odborných
informácii vyplývajúcich zo špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov
● Štúdium odbornej literatúry, platnej legislatívy
● Intervencie individuálne, skupinové
● Konzultácie s rodičmi klientov poradne, s pedagogickými pracovníkmi
Marec
● Supervízne stretnutie odborných zamestnancov CŠPP
● Intervencie individuálne, skupinové, diagnostické vyšetrenia
● Konzultácie s rodičmi klientov poradne, s pedagogickými pracovníkmi
Apríl
● Supervízne stretnutie odborných zamestnancov CŠPP
● Konzultácie s vyučujúcimi pri hodnotení a klasifikácii žiakov po ¾ ročnej hodnotiacej
porade – problémoví žiaci
● Intervencie individuálne, skupinové
●Konzultácie s rodičmi klientov poradne, s pedagogickými zamestnancami
Máj
● Supervízne stretnutie odborných zamestnancov CŠPP
● Vyhodnocovanie individuálnych plánov klientov CŠPP – zhodnotenie dosiahnutých
výsledkov v starostlivosti o klienta
● Terénna starostlivosť o začlenených žiakov v bežných triedach základných škôl –
sledovanie dosahovaných výsledkov
● Účasť odborných zamestnancov CŠPP na MZ pedagógov ŠZŠ - poskytnutie odborných
informácii vyplývajúcich zo špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov
● Intervencie individuálne, skupinové
● Konzultácie s rodičmi klientov poradne, s pedagogickými zamestnancami
Jún
● Porada odborných zamestnancov CŠPP
●Prehodnocovanie odporúčaní k individuálnemu začleneniu žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ
● Špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenia novoprijatých žiakov do ŠZŠ a ŠMŠ
● Intervencie individuálne, skupinové
● Konzultácie s rodičmi klientov poradne, s pedagogickými zamestnancami
Júl
● Týždenný tábor pre žiakov so ŠVVP
● Špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenia novoprijatých žiakov do ŠZŠ a ŠMŠ
● Intervencie individuálne, skupinové
● Konzultácie s rodičmi klientov poradne
August
● Intervencie individuálne, skupinové
● Konzultácie s rodičmi klientov poradne
● Špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenia novoprijatých žiakov do ŠZŠ a ŠMŠ
● Príprava podkladov odborných zamestnancov CŠPP k výkazu o školských zariadeniach
výchovného poradenstva a prevencie a k Eduzberu
Vypracovala: Frolová Zuzana
administratívny zamestnanec
PLÁN ČINNOSTI KOORDINÁTORA PREVENCIE
Plán práce kordinátora prevencie drogových závislostí bol zostavený na základe Pedagogickoorganizačných pokynov na školský rok 2014/2015, v zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie
prevencie kriminality pre rezort školstva, z úloh koncepcií a stratégií ako sú:
Národná protidrogová stratégia, Národný program prevencie HIV/AIDS, Národný program
duševného zdravia, Dohovor o právach dieťaťa, Listina ľudských práv, Štátneho
vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, Plánu práce školy
a Vnútorného poriadku školy.
Analýza prevencie drogových závislostí v uplynulom školskom roku :
Koordinátor prevencie drogových závislostí spolu s tímom spolupracovníkov /výchovný
poradca, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor zdravej školy a ostatní
pedagogickí pracovníci školy/ si v minulom školskom roku stanovili cieľ zamedziť šíreniu
drog, sociálno – patologickým javom, šikanovaniu a obmedziť prejavy agresie.
Tento cieľ sa nám priebežne darilo plniť posilňovaním zdravého životného štýlu,
zapájaním žiakov do mimoškolských aktivít, krúžkovej činnosti, pohovormi s problémovými
žiakmi.
Pozitívom je, že nebolo potrebné riešiť problémy užívania drog ani vedomého ublíženia
na zdraví, alebo vážnejších úrazov.
Prevencia drogových závislostí bola a zostane jednou z hlavných výchovných priorít
školy.
V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa sme monitorovali správanie sa žiakov a ich zmeny
a zabezpečovali ich aktívnu ochranu.
V tomto školskom roku v zmysle Listiny ľudských práv sa zameriame na eliminovanie
všetkých foriem diskriminácie a segregácie akejkoľvek skupiny žiakov v škole. Budeme
uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie prejavov šikanovania v škole, zvýšenie
pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady oprávneného podozrenia preventívne riešiť.
Ciele prevencie drogových závislostí :
●zamedziť šíreniu drog, monitorovať správanie problémových žiakov
●eliminovať prejavy sociálno – patologických javov (záškoláctvo, skryté formy začínajúcej
kriminality)
●zamedziť šikanovaniu, obmedzovať prejavy agresivity
●podporovať zdravie a zdravý životný štýl
Hlavné metódy a formy práce
Prednášky a besedy
rozhovory so žiakmi
vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch
práca na triednických hodinách
nástenky, plagáty, výstavky
monitorovanie správania žiakov
rozhovory s rodičmi
spolupráca s CŠPP pri ŠZŠI Bytča, MsP Bytča, DgC L.Lúčka
Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti
a záujmy, ako aj rodinné prostredie. Koordinátor prevencie drogových závislostí riadi svoju
činnosť v spolupráci so štátnymi organizáciami, ktoré sa venujú prevencii boja proti užívaniu
drog, fajčeniu a iným závislostiam na psychotropných látkach.
Ďalšiu pozornosť venuje oblasti šikanovania a záškoláctvu, ktoré predstavujú
patologické prejavy mladých ľudí. S aktivitami, ktoré budú organizované, resp.vyhlasované
MŠVVaŠ SR, Políciou a ďalšími organizáciami bude kordinátor oboznamovať triednych
učiteľov, vychovávateľov ŠI, ŠKD a výchovného poradcu. Priebežne sa do uvedených aktivít
zapoja žiaci jednotlivých tried (v závislosti od náročnosti témy a podľa ponuky).
September
1./ Oboznámiť pedagogických zamestnancov s Plánom a úlohami kordinátora
drogových závislostí.
Termín : do 30.09.2014
Zodpovedá : Miroslav Kurinský
prevencie
2./ Zapojiť žiakov školy do XX. ročníka celoslovenskej akcie zameranej na sociálno –
patologické javy v spoločnosti s názvom „DNI NÁDEJE 2014“.
Téma výtvarných prác „DROGY? TOTO JE MOJA ODPOVEĎ!“
Termín : do 03.10.2014
Zodpovedá : vyuč.VV,vychov.ŠKD,ŠI
Október
1./ Prednáška spojená s besedou - „ Duševné zdravie a závislosti“- v spolupráci s CŠPP
/v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS – celoslovenská kampaň Červené
stužky /
Termín : 16.10.2014
Zodpovedá : Miroslav Kurinský
November
1./ „Preventívno – výchovný program agresívneho správania“ – akcia uskutočnená
v spolupráci s DgC L.Lúčka
Termín : 13.11.2014
Zodpovedá : Miroslav Kurinský
2./ Európsky týždeň boja proti drogám /46.týždeň / - venovať sa uvedenej problematike na
triednických hodinách
Medzinárodný deň bez fajčenia – 16.11.2014
/využívať metodické publikácie „Všetci to
robia“ a „K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu tabakizmu a užívania alkoholu /
Termín : 10.11. – 14.11.2014
Zodpovedá : triedni učitelia
Január
1./ Priebežne monitorovať správanie žiakov, ich zmeny, hodnotiť atmosféru v triedach,
výchovných skupinách a zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej
atmosféry.V prípadoch oprávneného podozrenia na porušenie zdravého osobnostného
vývinu, bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti so zriaďovateľom.
Spolupracovať s odbornými zamestnancami CŠPP, podľa potreby aj s príslušným
pediatrom, sociálnym kurátorom, či policajtom.
Termín : priebežne
Zodpovedá : triedni učitelia, vychov.ŠKD,ŠI
Február
l./ „Drogy a iné návykové látky – zodpovednosť a následky“- prednáška s besedou
v spolupráci MsP Bytča
Termín : 12.02.2015
Zodpovedá : Miroslav Kurinský
2./ Usporiadanie súťaže v stolnom tenise.
Termín : do 28.02.2015
Zodpovedá : vyučujúci TEV
Marec
1./ Prednáška –„Vplyv návykových látok na rozvoj osobnosti žiaka“ – v spolupráci s CŠPP
Termín : 16.04.2015
Zodpovedá : Miroslav Kurinský
Apríl
1./ Prevencia sociálno – patologických javov na tému – „Šikanovanie“- problém o ktorom
musíš vedieť viac! – v spolupráci s MsP Bytča
Termín : 12.03.2015
Zodpovedá : Miroslav Kurinský
2./ Domáce násilie – beseda na triednických hodinách, linky dôvery
Termín : 20.- 24.04.2015
Zodpovedá : triedni učitelia
Máj
1./ Športovo – zábavné popoludnie „ŽIADNE DROGY ! – RADŠEJ ŠPORT A ZÁBAVA“
Termín : 27.05.2015
Zodpovedá : M.Kurinský+vychov.ŠKD,ŠI
Jún
1./ Vyhodnotenie činnosti kordinátora DP
Termín : 25.06.2015
Zodpovedá : Miroslav Kurinský
Bytča 02.09.2014
Koordinátor prevencie Miroslav Kurinský
PLÁN PRÁCE ZDRAVEJ ŠKOLY
V mesiacoch september, október a november 2014 prebieha realizácia projektu ,,Zdravie na tanieri
2014´´, ktorý organizuje vedúca školskej jedálne Bc. Eva Sedliačková. Počas týchto troch mesiacov
bude Zdravá škola intenzívne spolupracovať s týmto projektom.
September:
- aktualizovať nástenku Zdravej školy
- od 22. 9. – 26. 9. – farebný týždeň, „ Farby jesene na tanieri“. Celý týždeň budú zaradené do
jedálneho lístka rôzne druhy zeleniny a zeleninových šalátov. V našom oblečení bude prevládať
farba, ktorá je určená na ten deň /zelený pondelok, hnedý utorok, žltá streda, červený štvrtok, biely
piatok/.
z: Bc. Sedliačková, Chvíľová, tr. učitelia
30. 9. –beseda na tému „Ako si chrániť svoje zdravie“ – beseda určená pre žiakov l. a ll. stupňa. Po
besede sa uskutoční športová súťaž pre mladších žiakov, ktorá je spojená s hľadaním zdravého
pokladu. Na súťažiacich bude v cieli čakať odmena v podobe veselého chlebíčka a ovocného koláča.
z: Bc. Sedliačková, Chvíľová, tr. učitelia
Október :
- zapojíme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky“.
z: Chvíľová, učitelia VV, tr. učitelia
-16.10. - Svetový deň zdravej výživy . Na hodine VV starší žiaci vytvoria plagát na tému „Ako si
predstavujem zdravie na tanieri.“ Práca každej triedy bude vystavená na nástenke. Mladší žiaci
zhotovia
Mliekáčika-svalnáčika
z obalov
rôznych
mliečnych
výrobkov.
z:Chvíľová, učitelia VV, tr. učitelia
-21. 10. Deň jablka. Beh o jablko. Pohybom a prijímaním vitamínov upevňujeme svoje zdravie.
z:Chvíľová,
tr.
učitelia
November:
- Červené stužky. Tvorba a nosenie červenej stužky od 24. 11.- 1. 12. Jej nosením hovorí: ,,zaujímam
sa o tému HIV a AIDS.“
z:Chvíľová, tr. učitelia
-,,Hrnček var! , stolček prestri sa !“ žiaci l. stupňa spolu s vedúcou ŠJ pripravia jednoduché jedlá zo
zeleniny. Na ochutnávku pozvú aj ostatných spolužiakov. Žiaci z ll. stupňa budú variť podľa
vybraných receptúr z materiálno-spotrebných noriem.
z:Bc. Sedliačková, tr. učitelia
Spoluprácu s projektom ,,Zdravie na tanieri 2014“ ukončíme tak, že spoločne zorganizujeme ovocnozeleninovú párty. Žiaci si zhotovia veselé, jednoduché masky v podobe ovocia a zeleniny.
z: Chvíľová, Bc. Sedliačková,tr. učitelia
.
December:
-1. 12.- Deň čísla 112. Pre všetkých žiakov bude zorganizovaná beseda so záchranármi z Bytče.
z: Chvíľová
Január:
- príprava bylinkového čaju. Blahodárny účinok liečivých rastlín na náš organizmus.
z: tr. učitelia na TH
Február : - beseda s kozmetičkou určená pre žiakov ll. stupňa
z: Chvíľová, tr. učitelia
Apríl: 11. 4. - Deň narcisov. Formou rozhovoru upozorniť žiakov na závažnosť nádorových
ochorení.
z: tr. učitelia na TH
Máj: 20. 5. - Svetový deň mlieka. Prezentácia mliečnych výrobkov spojená s ochutnávkou.
z: Chvíľová
Jún: Pohybom ku zdraviu, boj proti obezite, prevencia. Zorganizovanie športových aktivít a výletu
do prírody.
z: Chvíľová, tr. učitelia
Koordinátor Zdravej školy: Mária Chvíľová
PLÁN ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
Environmentálna výchova je súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov.
Cieľom je:
 rozvíjať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú
najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie
odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania sa detí a žiakov k životnému
prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia
 spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými
organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej
výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade
s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju
 podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním žiakov do
projektov a súťaží s environmentálnym zameraním
 motivovať a získavať žiakov pre ich aktívnu účasť na podujatiach environmentálneho
charakteru mimo vyučovacích hodín
 podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať
s dobrovoľníckymi centrami a organizáciami v lokalite školy
Aktivity uskutočňované priebežne počas roka :
– úspora energií a materiálov
– šetrenie školských pomôcok a zariadení
– šetrenie vodou
– zber a triedenie odpadu
– kompostovanie organického materiálu
– súťaže literárne, výtvarné, pracovné
– environmentálne vychádzky do prírody
– exkurzie
-- skrášľovanie okolia školy
– spolupráca so SAŽP v Žiline
-- spolupráca so Správou CHKO Strážovské vrchy
-- zber nefunkčného elektrozariadenia (Recyklohry)
-- zapojenie sa do súťaže najlepšia lesoochranárska škola
Aktivity terminované počas roka:
September
 úprava kvetinových záhonov,
spracovanie pôdy
 zber gaštanov, šišiek
zber a spracovanie úrody zo školského pozemku,
Z: uč. PNV
Z: uč. PNV, vychov.
Október
 účasť školy na výstave ovocia a zeleniny v KD v Bytči
Z: as. Lukáčová
 4. október – Svetový deň ochrany zvierat – ekovýchovný program (výber témy podľa
ponuky Mgr. Petra Pajgera )
Z: uč. Valterová
November
 rozvešanie kŕmidiel v okolí školy, kŕmenie vtáčikov v zimnom období
Z: uč. Valterová
Január
 posedenie pri bylinkovom čaji – prednáška na tému: Zdraviu škodlivé látky
v potravinách, energetické nápoje
Z: tr. učitelia
Marec
 22.marec – Svetový deň vody – prednáška: Dažďové a odpadové vody
Z: uč. Šulajová
 výtvarná súťaž – Zelený svet
Z: uč. VYV
Apríl
 01.apríl -- Svetový deň vtáctva – premietanie ekofilmu (výber témy podľa ponuky
SAŽP v Žiline) , environmentálna súťaž
Z: uč. Valterová
 22.apríl – Svetový deň Zeme –
čistenie ulíc mesta
Z: uč.Valterová
Jún
 5. jún – Svetový deň životného prostredia – environmentálne aktivity
Z: uč. Valterová
V Bytči: 02. septembra 2014
Vypracovala: Ing. Jana Valterová
Koordinátor environmentálnej výchovy
PLÁN ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU
Výchovná práca s deťmi:
- sledovať a riešiť výchovné problémy v škole, v školskom klube a v školskom internáte
- spolupracovať s CŠPP a CPPPaP v Bytči
- spolupracovať s pediatrom a pedopsychiatrom
- spolupracovať so špecialistom na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia (deťmi ohrozenými sociálnym vyčlenením)
- spolupracovať s Okresným úradom v Bytči - odborom sociálnych vecí a rodiny, Mestským
úradom v Bytči a obecnými úradmi obcí okresu Bytča
- sledovať začlenenie nových žiakov do kolektívu žiakov školy
- dbať na prevenciu šikanovania
- spolupracovať so štátnou a mestskou políciou
- spolupracovať s pedagogickými zamestnancami, s koordinátorom environmentálnej
výchovy, koordinátorom drogovej prevencie a koordinátorom projektu Škola podporujúca
zdravie
- v spolupráci s vedúcimi krúžkov, centrami voľného času a vedením školy podporovať
žiakov v záujmovej činnosti
Spolupráca s rodičmi:
 prednášky pre rodičov
 vzájomná spolupráca medzi školou, rodičmi a učiteľmi
 zabezpečiť odborné poradenstvo s CŠPP, CPPPaP v Bytči a rodičmi
 prijímacie pohovory do odborných učilíšť
 konzultačné hodiny u výchovného poradcu
Príprava žiakov na voľbu povolania:
 orientácia žiakov 8. a 9. ročníka v systéme OU, informácie o učebných odboroch
 spolupráca s CŠPP v Bytči, pediatrom, pedopsychiatrom, CPPPaP v Bytči
 dopĺňanie nástenky výchovného poradenstva
 konzultačné hodiny u výchovného poradcu
Exkurzie pre žiakov 8., 9. a 10. ročníka:
 Odborné učilište, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto
 Odborné učilište, Fatranská 3321/22, Žilina
 Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, 018 63 Ladce (v prípade záujmu žiakov)
Časovo - tematický plán výchovného poradenstva
September
 nástenka výchovného poradenstva
 vypracovanie plánu činnosti
 evidencia novoprijatých žiakov, spolupráca so špecialistom na výchovu
a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a ostatnými
koordinátormi
 podporovanie záujmu žiakov o krúžkovú činnosť
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Október
 riešenie výchovných problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi,
vedením školy, psychologičkou CŠPP v Bytči, vychovávateľmi a rodičmi
 individuálne pohovory so žiakmi 8., 9. a 10. ročníka k voľbe povolania
a zisťovanie priebežného záujmu žiakov o budúce povolanie
 exkurzia do OU v Kysuckom Novom Meste (v rámci DOD odborného učilišťa,
termín spresníme na základe pozvánky na DOD)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
November
 zaslanie prihlášok do ŠVS v Liptovskom Mikuláši s predbežným záujmom
o učebný odbor PROFORIENT
 vyhodnotenie edukačného procesu prvého štvrťroka školského roka 2014/2015
 v spolupráci s CŠPP pri ŠZŠI v Bytči zabezpečiť v prípade potreby na základe
žiadosti školy alebo zákonného zástupcu psychologické a
špeciálnopedagogické vyšetrenia žiakom 8., 9. ročníka A variantu a žiakom B variantu,
ktorí v školskom roku 2014/2015 končia vzdelávanie na ŠZŠI v Bytči a budú
pokračovať v ďalšom štúdiu v odbornom učilišti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
December
 prednáška pre rodičov na tému profesijnej orientácie žiakov ŠZŠ
 riešenie výchovných problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi,
vedením školy, CŠPP v Bytči, vychovávateľmi a rodičmi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Január
 vyhodnotenie edukačného procesu za 1. polrok školského roka 2014/2015
 riešenie výchovných problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi,
vedením školy, CŠPP v Bytči, vychovávateľmi a rodičmi
 prezentácia Odborného učilišťa z KNM žiakom 8. a 9. ročníka v ŠZŠI v Bytči
 beseda so psychologičkou na tému profesijnej orientácie pre žiakov 8., 9. a 10.
ročníka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Február
 zaslanie prihlášok do ŠVS v Liptovskom Mikuláši s predbežným záujmom
PROFORIENT
 exkurzia do OU, Fatranská 3321/22, Žilina
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marec




kompletizácia prihlášok a osobných spisov žiakov 8. a 9. ročníka A variantu
a žiakov 9. a 10. ročníka B variantu
odoslanie osobných spisov a prihlášok do odborných učilíšť
riešenie výchovných problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi,
vedením školy, CŠPP v Bytči, vychovávateľmi a rodičmi
beseda so psychologičkou CŠPP v Bytči na tému Nástrahy dospievania pre
žiakov 9. a 10. ročníka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apríl
 psychologická, teoretická, praktická príprava žiakov na prijímacie pohovory
 Moje budúce povolanie - beseda pre žiakov 8. ročníka
 riešenie výchovných problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi,
vedením školy, CŠPP v Bytči, vychovávateľmi a rodičmi
 vyhodnotenie 3. štvrťroka školského roka 2014/2015 v edukačnom procese
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Máj
 prijímacie pohovory v odborných učilištiach
 predbežná profesijná orientácia žiakov 8. ročníka, podklady pre PROFORIENT
 riešenie výchovných problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi,
vedením školy, CŠPP v Bytči , vychovávateľmi a rodičmi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jún
 informovanie o umiestnení žiakov 9. ročníka do OU
 vypísanie prihlášok žiakov 8. ročníka s predbežným záujmom o štúdium na OU
a zaslanie do ŠVS v Liptovskom Mikuláši – PROFORIENT
 vyhodnotenie edukačného procesu za 2. polrok školského roka 2014/2015
 vyhodnotenie riešení výchovných problémov žiakov v spolupráci s triednymi
učiteľmi, vedením školy, CŠPP v Bytči, vychovávateľmi a rodičmi
 vypracovanie koncoročnej vyhodnocovacej správy výchovného poradenstva
V Bytči dňa 04. 09. 2014
Mgr. Božena Bašová
výchovná poradkyňa
Plán činnosti špecialistu na vzdelávanie a výchovu detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia
V školskom roku 2014/2015 bude špecialista na vzdelávanie a výchovu detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia plniť nasledovné úlohy:
-
spolupracovať s vedením školy pri realizácii ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 649/2008
Z.z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
-
zabezpečovať písomné podklady pre potreby ÚPSVaR v mieste obvodu bydliska
dieťaťa a žiaka spojené s vypĺňaním tlačív pre potreby poskytovania príspevku na
školské potreby,
-
nakupovať školské potreby pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
-
v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovať správanie sa týchto detí a ich zmeny,
-
v spolupráci s vedením školy a príslušným orgánom miestnej správy zabezpečovať
aktívnu ochranu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v prípadoch príznakov
záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo
psychického týrania a pod. s využitím účinných nástrojov na riešenie,
-
spolupracovať s výchovným poradcom školy a psychológom Centra špeciálnopedagogického poradenstva.
Vypracovala: Mgr. Eva Kováčiková
špecialista na vzdelávanie a výchovu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Plán koordinátora informatizácie
Činnosť koordinátora informatizácie v školskom roku 2014/2015 bude vychádzať z Pedagogickoorganizačných pokynov pre školy a z plánu práce školy.
Priebežné úlohy:
-
Zabezpečovanie poradenstva v oblasti informatizácie a koordinovanie používania
informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese,
priebežná aktualizácia webovej stránky školy www.szsibytca.sk,
spolupráca so správcom počítačovej učebne,
spracovanie digitálnych fotografií a videa zo školských akcií a podujatí,
pomoc pedagogickým zamestnancom v oblasti používania informačných a komunikačných
technológií,
práca s programom aScAgenda – kultúrne poukazy, vzdelávacie poukazy, register žiakov
a zamestnancov školy,
tvorba prezentácií a dokumentov podľa aktuálnej potreby školy,
úprava školského vzdelávacieho programu do digitálnej podoby.
MESIAC
október
november
december
február
marec
máj
OBSAH
Beseda so žiakmi 5.-9. ročníka k bezpečnému používaniu internetu.
Prednáška pre pedagogických zamestnancov – obsah informatickej výchovy
v 5.– 9. ročníku ŠZŠ A a B variant.
Príprava elektronických vianočných pozdravov.
Príprava vybraných žiakov na súťaž Môj priateľ počítač.
Príprava elektronických veľkonočných pozdravov.
Stretnutie s pedagogickými zamestnancami – aktualizácia údajov v programe
aScAgenda.
Poznámka: jednotlivé stretnutia môžu byť priebežne podľa aktuálnosti doplnené.
Schválila:
Vypracovala:
Mgr. Anna Ďurajková
Mgr. Júlia Moravíková
riaditeľka školy
koordinátorka informatizácie
V Bytči 02.09.2014
PLÁN ZASADNUTÍ RADY RODIČOV
September:
Otvorenie, oboznámenie so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2013/14
Oboznámenie s pedagogickým kolektívom školy a Školským poriadkom školy
Informácie rodičom, ktorých deti sa nachádzajú v hmotnej núdzi - príspevok na stravu a
školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
Oboznámenie so školským vzdelávacím a výchovným programom
Správa o hospodárení s peňažnými prostriedkami Rady rodičov, odsúhlasenie výšky finančného príspevku RZ
Informácie o hlavných úlohách školy na rok 2014/15
Diskusia, záver plenárnej schôdze RR
Informácie triednych učiteľov o požiadavkách na zabezpečenie plynulosti výchovnovzdelávacieho procesu
November:
Otvorenie
Informácie špecialistov na problematiku ENV, Zdravú školu, drogovú prevenciu,
výchovného poradcu, koordinátora informatizácie, práca so žiakmi zo SZP
Aktuálne úlohy a problémy vo výchovno-vzdelávacom procese, námety na zlepšenie
spolupráce s RR
Diskusia, záver
Informácie triednych učiteľov o prospechu a správaní žiakov. Informácie VP o výbere
učebných odborov žiakov 9. a 10. ročníka.
Informácie o možnosti zriadenia Praktickej školy.
MÁJ:
Otvorenie
Informácie koordinátora drogovej prevencie o aktivitách realizovaných v škole
a vo výchove zameraných na elimináciu výskytu a užívania drog a psychotropných
látok, prevencia šikanovania na škole
Zhodnotenie aktivít vo výchovno-vzdelávacom procese za predchádzajúce obdobie a
úlohy na 2. polrok školského roku
Informácie o stave finančných prostriedkov na účte RZ
Diskusia, aktuálne informácie, záver
Informácie o školskom výlete
Informácie triednych učiteľov o prospechu a správaní žiakov
Počas školského roka v mesiacoch JANUÁR 2016 a APRÍL 2016 sa uskutočnia
triedne rodičovské združenia.
SPOLUPRÁCA
ŠKOLY
S RODINOU
Pri výskyte výchovno-vzdelávacích problémov so žiakmi, pri zmenách konania a správania
žiakov je povinnosťou každého pedagogického zamestnanca upozorniť triedneho učiteľa,
výchovného poradcu a riaditeľku školy na vzniknuté problémy, ktoré spozoroval u žiakov. K
riešeniu problémov prizve riaditeľka školy rodičov v snahe napomôcť eliminovať príčiny
vedúce k nevhodným prejavom správania sa detí, resp. včas podchytiť dieťa a zabrániť
rizikovým prejavom správania a konania.
T: úloha stála
Z: všetci pedagogickí zamestnanci
Pri zistení, že dieťa žije v nevyhovujúcom rodinnom prostredí, v disharmonickej rodine,
ktorej nažívanie negatívne ovplyvňuje duševné zdravie, telesný vývin dieťaťa a jeho mravný
vývoj, škola upozorní príslušný ÚPSVaR – oddelenie starostlivosti o rodinu, pediatra
a Políciu a miestnu samosprávu. V prípade podozrenia zanedbávania starostlivosti rodičov
o dieťa škola podá v zmysle Metodického návodu MPSVaR o určení osobitného príjemcu
sociálnych dávok návrh na ich odobratie a napomôže zabezpečiť v spolupráci s príslušným
orgánom miestnej samosprávy lepšiu starostlivosť o dieťa (napr. umiestnenie dieťaťa na
týždňový pobyt v ŠI).
T: úloha stála
Z: tr. učitelia, výchovná poradkyňa
a riaditeľka školy
Pre zlepšenie spolupráce školy s rodinou prizývať rodičov na školské spoločné akcie
poriadané pre žiakov, informovať ich o živote školy na plenárnych zasadnutiach Rady rodičov
a pod. Medzi spoločné akcie školy a rodičov zaradiť aj v tomto školskom roku akcie:
- Účasť rodičov na výchovných a spoločenských aktivitách
- Školská vianočná besiedka
- Školský karneval
- Školský výlet
- Oslava MDD
- Besedy s odborníkmi (sociálna pracovníčka, lekári, psychológ, logopéd)
ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Riaditeľka školy bude podporovať vzdelávanie pedagógov podľa schváleného Ročného plánu
kontinuálneho vzdelávania v oblastiach:
- rozvoj právneho vedomia v oblasti verejnej správy,
- zavádzanie IKT , nových metód a foriem do vyučovacieho procesu,
- špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
- zavádzania inovačných metód a foriem práce s deťmi so zdravotným
znevýhodnením,
- vzdelávanie v oblasti autizmu a iných pervazívnych porúch
- tvorby školských vzdelávacích a výchovných programov
Riaditeľka školy podporí účasť pedagogických zamestnancov na cyklických vzdelávaniach,
školeniach, konzultáciách a seminároch, ktoré organizujú MPC Bratislava a jeho alokované
pracoviská Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín, Žilina a iné odborné a školiace inštitúcie.
Riaditeľka školy umožní pedagogickým zamestnancom získavať podnety na riešenie úloh
súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov ako aj
iných projektov.
V školskom roku 2014/15 absolvujú atestačné vzdelávanie Ing. Emília Šulajová a Mgr. Júlia
Moravíková.
Počas realizácie projektu Aktivizujúce metódy vo vzdelávaní pre oblasť Zdravej školy bude
absolvovať vzdelávanie Mária Chvíľová a pre informatickú výchovu bude do vzdelávania
zapojená Mgr. Katarína Valíčková.
V pozícií metodikov budú na projekte Modré školy – Voda okolo nás –WAU pracovať Ing.
Emília Šulajová, Ing. Jana Valterová, Mgr. Júlia Moravíková a Mgr. Anna Ďurajková.
ÚLOHY NA ÚSEKU
RIADENIA ŠKOLY
1. Tematické plány učiva pre školský rok 2014/15 pre každý ročník vypracovať podľa
platných výchovno-vzdelávacích programov do 12. septembra 2014 v PC forme a 1 x
ich odovzdať k dokumentácii školy do riaditeľne.
T: 12.09.2014
Z: tr. učitelia a zástupkyňa RŠ
2. Zamestnanci CŠPP pri ŠZŠI budú realizovať špeciálno-pedagogickú diagnostiku a
psychologické vyšetrenia v zmysle platnej legislatívy vždy pri prvom prijatí dieťaťa
do ŠZŠI. Rediagnostické psychologické vyšetrenia zrealizuje psychológ žiakom
prípravného ročníka pred jeho ukončením, spravidla v mesiaci apríl. Špeciálnopedagogickú rediagnostiku budú vykonávať podľa potreby klientov a požiadaviek
zákonných zástupcov a učiteľov. V prípade potrieb a žiadostí rodičov, školy, lekárov
budú zamestnanci postupovať podľa pokynov riaditeľky školy.
T: vždy pri žiadosti o prijatie
a podľa harmonogramu
Z: odborní zamestnanci
3. Kontrolnú a hospitačnú činnosť orientovať na dosahovanie kvalitných výsledkov vo
výchovno-vzdelávacom procese a v procese prevádzky školy a jej zložiek. Kvalitné
a hodnotné výsledky zovšeobecňovať na pedagogických radách a pracovných
poradách. Pre nedostatky v práci všetkých zamestnancov prijať nápravné opatrenia.
T: úloha stála
Z: riaditeľka a vedúci z.
pracovných úsekov
4. Prácu prevádzkových zamestnancov školy usmerňovať tak, aby vyhovovala
požiadavkám plynulej prevádzky školy.
T: úloha stála
Z: vedúci pracovných úsekov
5. Sledovanie úrovne školského stravovania v zásade s požiadavkami racionálnej
a zdravej výživy a vyhlášky o školskom stravovaní
T: úloha stála
Z: vedúca ŠJ a predseda SK
6.
Na zvýšenie kvality riadiacej práce zvolávať 1x mesačne /spravidla prvý pondelok
v novom mesiaci/
gremiálnu poradu. Na gremiálnych poradách prehodnocovať
plnenie uložených úloh z predchádzajúceho mesiaca, zaoberať sa aktuálnymi
a nastávajúcimi úlohami, čerpaním rozpočtu, požiadavkami z jednotlivých úsekov
a pod.
T: 1 x mesačne
Z: riaditeľka a vedúci PÚ
7. V prípade vzniknutých problémov na pracovisku zvolávať Radu školy a zástupcov
zamestnávateľa OZ.
T: podľa potreby
Z: predseda Rady školy a ZO OZ
PLÁN KONTROLNEJ A HOSPITAČNEJ ČINNOSTI
PLÁN HOSPITÁCIÍ
OKTÓBER
Príroda a spoločnosť
NOVEMBER
Človek a príroda
JANUÁR
Človek a svet práce
FEBRUÁR
Jazyk a komunikácia
MAREC
Človek a spoločnosť
APRÍL
Matematika a práca s informáciami
MÁJ
Umenie a kultúra
V školskom roku sa bude hospitačná činnosť zameriavať na rozvíjanie čitateľskej a finančnej
gramotnosti u žiakov, na čítanie s porozumením, skupinovú prácu žiakov a spätnú väzbu.
V Bytči dňa 16. 09. 2014 vypracovala Mgr. Božena Bašová
IX.
Kontrola správnosti vyplnenia pedagogickej dokumentácie.
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, plány práce MO, dozory.
Kontrola tematických plánov učiva. Kontrola IVP žiakov v C – variante.
X.
Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov v edukačnom procese vo vyučovaní
predmetov prírodovedného zamerania.
Prvky environmentálnej výchovy v edukačnom procese.
Dodržiavanie pracovného času.
XI.
Uplatňovanie prevencie šikanovania, boja proti rasizmu, extrémizmu,
rasovej neznášanlivosti v predmetoch spoločenskovedného zamerania.
Umelecká a remeselná výchova – obsah a ciele predmetu.
Čistota a hygiena priestorov školy.
XII.
Pracovná výchova a pracovné vyučovanie.
Individuálny prístup k žiakom s IVP, k žiakom s autizmom.
Kontrola písomnosti pedagogických zamestnancov.
I. Hudobná a pohybová výchova, športové hry–dodržiavanie tematických plánov
Kontrola vykonávaných prác prevádzkovými zamestnancami.
II. Pracovné vyučovanie a pracovná výchova.
Pracovná výchova v záujmovej činnosti ŠKD a ŠI.
Kontrola prevádzky stravovacieho zariadenia.
III. Využívanie IKT na hodinách slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, matematiky.
Aktivity zamerané na prevenciu obezity v ŠKD a záujmových útvaroch.
Kontrola čistoty učební, priestorov školy.
IV. Kontrola výchovných aktivít v ŠKD a ŠI v súlade s výchovným plánom.
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách slovenského jazyka a literatúry
Dodržiavanie BOZP na pracovisku, na vyučovaní.
V. Rozvoj finančnej gramotnosti na matematiky.
Plnenie tematických plánov učiva vo vybraných predmetoch (MAT, TEV, BIO)
Kontrola poskytovaných služieb odbornými zamestnancami CŠPP.
VI. Dodržiavanie dozoru, bezpečnosti, plnenie úloh z plánu práce jednotlivými
koordinátormi a vedúcimi MO.
Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti je vypracovaný v súlade s cieľmi a úlohami školy.
Plán môže byť z objektívnych príčin zmenený. Kontrolnú a hospitačnú činnosť
vykonávajú okrem riaditeľky školy aj ďalší vedúci zamestnanci pracovných úsekov, ktorí
sa môžu riadiť aj vlastnými plánmi kontrolnej činnosti.
Download

Špeciálna základná škola internátna Mičurova ul