Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
SPRÁVA
O VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY
Školský rok: 2011/2012
August 2012
PaedDr. Mária Andrisová
riaditeľka školy
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
SPRÁVA
O VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY
za školský rok 2011/2012
Predkladá:
PaedDr. Mária Andrisová
riaditeľka školy
Prerokované v pedagogickej rade
dňa: 28.08.2012
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, výsledkoch a podmienkach
školy za rok 2011/2012
Mgr. Zlata Jurčiaková, v. r.
.......................................................................................................
predseda Rady školy pri ZŠ Janka Matúšku
Vypracovali:
PaedDr. Mária Andrisová, riaditeľka školy
Mgr. Gabriela Slúková, zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Rastislav Eliaš, zástupca pre II. stupeň
Bc. Anna Vešelényiová, vedúca vychovávateľka ŠKD, ŠSZČ
Alena Kubačková, ekonómka školy
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
2
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
VÝCHODISKÁ A PODKLADY
1. Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie
z 25. mája 2006.
Ministerstva
školstva
SR
č. 10/2006-R
3. Koncepcia školy na roky 2009-2014
4. Plán práce školy na školský rok 2011/2012
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických orgánov
6. Vyhodnotenia plnenia
programov školy
plánov
práce
koordinátorov
podporných
7. Vyhodnotenie činnosti ŠKD a ŠSZŠ za školský rok 2011/2012
8. Informácie o činnosti Rady školy a Rodičovského združenia pri ZŠ
Janka Matúšku
9. Ďalšie podklady
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
3
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
OBSAH
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1.1 Základné identifikačné údaje o škole
1.2 Údaje o zriaďovateľovi
1.3 Poradné orgány školy
1.4 Ďalšie poradné orgány
1.5 Údaje o žiakoch školy
1.5.1 Počet žiakov
1.5.2 Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka
1.5.3 Rozmiestnenie žiakov 8. a 9. ročníka
1.5.4 Prechod žiakov 5. ročníka do osemročného gymnázia v školskom roku 2011/2012
1.6 Údaje o zamestnancoch
1.6.1 Počet zamestnancov
1.6.2 Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania
1.6.3 Ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy
2. HODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU
2.1 Profilácia a ciele školy
2.2 Hodnotenie edukačného procesu v škole - realizácia ŠkVP
2.3 Hodnotenie plnenia ŠkVP podľa predmetov
2.3.1 Hodnotenie predmetov ŠkVP – ISCED 1 - 1. - 4. ročník
2.3.2 Hodnotenie predmetov ŠkVP – ISCED 2 - 5. - 8. ročník
2.4 Hodnotenie a klasifikácia
2.5 Akcie na podporu VVP v školskom roku 2011/2012
2.5.1 Realizácia učiva Ochrana človeka a prírody
2.5.2 Plavecký, lyžiarsky a korčuliarsky výcvik
2.5.3. Prehľad ďalších akcií a aktivít
3. VÝCHOVNO-VYUČOVACIE VÝSLEDKY
3.1 Prospech, správanie, dochádzka, pochvaly a pokarhania RŠ
3.2 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ – TESTOVANIE 9/2012
3.3 Výrazné úspechy v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2011/2012
3.4 Školské výlety v školskom roku 2011/2012
3.5. Mimoškolská záujmová a oddychová činnosť
3.5.1 ŠSZČ
3.5.2 Žiacka školská rada – Detské riadiace centrum (DRC)
3.5.3 ŠKD
3.6 Práca výchovného poradcu
3.7. Práca koordinátora prevencie sociálno-patologických javov
3.8. Práca koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu
3.9. Práca školského špeciálneho pedagóga
3.10 Práca školského psychológa
3.11 Práca koordinátora environmentálnej výchovy
4. OTVORENOSŤ ŠKOLY
4.1 Spolupráca školy a rodiny
4.2 Spolupráca školy a komunity
4.3 Spolupráca školy a rady školy
4.4 Projekty školy
5. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
6. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
7. OPATRENIA VEDENIA PRE ŠK. ROK 2012/2013
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
4
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
1.
1.1
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Adresa školy
Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín
IČO
37808699
DIČ
2021613011
043/586 2346 - sekretariát
Telefón
Fax
Internetové sídlo školy
Elektronická adresa
Vedúci zamestnanci
školy
1.2
Mgr. Gabriela Slúková
Mgr. Rastislav Eliaš
Bc. Anna Vešelényiová
zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň
zástupca riaditeľky pre 2. stupeň
vedúca vychovávateľka ŠKD a ŠSZČ
ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI
Zriaďovateľ školy
1.3
043/586 5983 - riaditeľka školy
043/586 2459 - vedúca ŠJ
043/582 3951
www.zsjmdk.edupage.org
[email protected]
[email protected]
PaedDr. Mária Andrisová
riaditeľka školy
Mesto Dolný Kubín
IČO: 00314463
Hviezdoslavovo námestie 1651, 026 01 Dolný Kubín
PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Pedagogická rada
Všetci pedagogickí zamestnanci školy a školských zariadení
Metodické orgány
Predmetové komisie a metodické združenia
Metodická rada
Vedúci metodických orgánov v škole (vedúci PK a MZ)
1.4
ĎALŠIE PORADNÉ ORGÁNY
RADA ŠKOLY
Mgr. Zlata Jurčiaková
PaedDr. Ľubomíra Trnkócyová
Viera Garajová
Ing. Ivan Feješ
Bc. Lenka Šárfyová
Ing. Ján Kubačka
Marcela Knapíková
Mgr. Gustav Turčina
Mgr. Nella Michalicová
Mgr. Juraj Jonák
Ing. Dalibor Pelach
predseda
zástupca pedagógov
zástupca ostatných zamestnancov
zástupcovia rodičov
delegovaní zástupcovia zriaďovateľa –
Mesta Dolný Kubín
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
5
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
RODIČOVSKÁ RADA
Ing. Ivan Feješ
Predseda
Tajomník
Jana Marčeková
Pokladník
Ing. Ivana Dudášová
Trieda
Trieda
1.A
Marcela Knapíková
5.A
Jana Janigová
1.B
Iveta Hrkelová
5.B
Jana Marčeková
1.C
Eva Horvátová
5.C
Ing. Ivan Feješ
1.D
MIng. Mirka Dvoranová
6.A
Danka Floreková
2.A
Ing. Tibor Badín
6.B
Ing. Mária Macáková
2.B
Mgr. Ľubica lacková
6.C
Kvetoslava Vicáňová
2.C
Marek Kurtulík
7.A
Nina Janíková
2.D
Bc. Lenka Šarfyová
7.B
Silvia Bredová
3.A.
Ing. Adriana Kacková
7.C
Ing. Ján Kubačka
3.B
Dagmara Fulierová
8.A
Ing. Ivana Dudášová
3.C
Mgr. Brašeňová
8.B
Ing. Ivan Feješ
4.A
MUDr. Beáta Dudášiková
8.C
Marta Janovičová
4.B
MUDr. Aurélia Fedorová
9.A
Ing. Lev Švárny
4.C
Mgr. Jozef Šimek
9.B
9.C
Žaneta Ondrejková
ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA – DETSKÉ RIADIACE CENTRUM (DRC)
Predseda:
Natália Pohanková
Podpredseda:
Laura Švárna
Zapisovateľka:
Tereza Čutková
Členovia:
3. A
Fintorová Ľubica, Janotík Andrej
6. A
Zrnčíková Eliška, Kralčáková Aneta
3. B
Knapík Nikolas, Michalicová Alexandra
6. B
Hrkľová Zuzana, Stanovská Soňa
3.C
Šárfy Marek, Žofajová Rebeka
6. C
Zámečník Juraj, Vlkolínska Nina
4. A
Hazuchová Líza, Dudášik Michal
7. A
Borončová Sára, Kuhejdová Veronika
4. B
Chomisteková Klaudia, Kecerová Dorota 7. B
Hanušniak Miroslav, Dobáková Michaela
4. C
Dibdiaková Michaela, Kralčáková Vanda
7. C
Miháliková Natália, Uhrínová Jana
5. A
Škrabák Peter, Murín Miloš
8. A
Sklouzová Lenka, Marettová Barbora
5. B
Stieranková Ivana, Hartiník Matej
8. B
Čutková Tereza, Žofajová Barbora
5.C
Plutinská Michaela, Bogáňová Stela
8. C
Pohanková Natália, Mešková Lucia
9. A
Švárna Laura, Antol Tomáš
9. B
Ondrejková Kristína, Kubáni Radovan
9. C
Polčic Michal
Zástupca pedagógov
Gabriela Slúková
Čestný člen - riaditeľka školy
PaedDr. Mária Andrisová
Zástupcovia DRC v Mestskom parlamente
Barbora Žofajová
Natália Pohánková
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
6
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
1.5 ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY
1.5.1
POČET ŽIAKOV k 30.6.2012
Ročníky
Počet tried/oddelení
Počet žiakov
Počet začlenených žiakov
1 . - 4.
14
309
13
5. - 9.
15
366
16
SPOLU: 1. – 9.
29
675
29
ŠKD
11
239
-
ŠSZČ
14
337
-
Trieda
I.A
I.B
I.C
I.D
II.A
II.B
II. C
II.D
III. A
III. B
III.C
IV. A
IV. B
IV.C
Spolu
1.- 4.
Trieda
V.A
V.B
V.C
VI.A
VI.B
VI.C
VII. A
VII. B
VII. C
VIII. A
VIII. B
VIII. C
IX. A
IX. B
IX. C
Spolu
5.- 9.
Spolu
5.- 9.
Počet
žiakov
23
23
20
22
18
20
22
22
23
23
24
20
25
25
310
PREHĽAD OPOČTE ŽIAKOV
Počet žiakov 1. – 4. Ročník šk. rok 2011/2012
k 15.9.2011
k 30.8.2012
Počet
začlenených Počet Počet
chlapci dievčatá žiakov
tried
žiakov chlapci dievčatá
11
12
23
11
12
13
10
23
13
10
10
10
20
10
10
11
11
22
11
11
6
12
1
17
6
11
10
10
1
21
11
10
11
11
2
21
10
11
9
13
22
9
13
9
14
2
23
9
14
10
13
2
23
10
13
8
16
24
8
16
12
8
1
20
12
8
11
14
1
25
11
14
11
14
25
11
14
142
168
10
14
309
142
167
Počet žiakov 5. - 9. ročník šk. rok 2011/2012
k 15.9.2011
k 30.8.2012
Počet
Počet
začlenených Počet Počet
žiakov chlapci dievčatá žiakov
tried
žiakov chlapci dievčatá
30
13
17
1
30
13
17
29
18
11
29
18
11
26
15
11
1
26
15
11
27
12
15
27
12
15
25
12
13
1
24
12
12
24
15
9
3
24
15
9
27
10
17
27
10
17
24
11
13
25
12
13
23
10
13
2
23
10
13
22
10
12
1
23
11
12
26
10
16
2
26
10
16
28
10
18
28
10
18
19
11
8
19
11
8
19
8
11
3
19
8
11
16
12
4
16
12
4
Počet
začlenených
žiakov
1
3
3
2
2
1
1
13
Počet
začlenených
žiakov
1
1
1
2
3
2
1
2
3
365
177
188
14
15
366
179
187
16
675
319
356
24
29
675
321
354
29
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
7
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
1.5.2
POČET ŽIAKOV ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA
Deň zápisu
6. a 7. február 2012
Počet zapísaných detí
74
chlapcov
39
dievčat
35
Z toho
Zaškolení v MŠ
70
Nezaškolení v MŠ
4
Zapísaní z vlastného obvodu
42
Zapísaní z iných obvodov
35
Prihlásení na
Rímskokatolícku náboženskú výchovu
35
Evanjelickú náboženskú výchovu
16
Etickú výchovu
23
Odsťahovaní po zápise
1
Dodatočne prihlásení alebo preradení z iných škôl
1
Odklad povinnej školskej dochádzky
2
Do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013 nastúpi
72
1.5.3
ROZMIESTNENIE ŽIAKOV 8. A 9. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
Počet
prijatých žiakov
9. ročníka
z toho dievčat
Škola
Gymnáziá
11/8
Bilingválne gymnáziá
3/2
Šport. gymnáziá
1/0
OA
16/8
HA
4/0
ŠUV
2/1
SOŠ – 4. roč.
14/1
SOŠ – 3. roč.
3/3
SOŠ – 2. roč.
2/0
SPOLU:
56/23
Neumiestnení:
1.5.4
Škola
Počet
prijatých žiakov
8. ročníka
z toho dievčat
Bilingválne gymnáziá
2/1
SPOLU:
2/1
0
PRECHOD ŽIAKOV 5. ROČNÍKA DO OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA
V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
Škola
Gymnázium P.O.H. DK
Cirkevné gymnázium A. Radlinského DK
Cirkevné gymnázium Ružomberok
SPOLU
Počet prijatých žiakov 5. ročníka
z toho dievčat
4/1
1/0
1/1
6/2
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
8
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
1.6.
ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH
1.6.1
POČET ZAMESTNANCOV
Pedagogickí zamestnanci
Učitelia vrátane vedenia školy
Vychovávateľky ŠKD
SPOLU
Počet
43
11
54
Nepedagogickí zamestnanci
počet
Zamestnanci školy
18
Zamestnanci v ŠJ
9
SPOLU
25
Zamestnanci na MD/uvoľnení na výkon
Odborní zamestnanci
funkcie
Špeciálny pedagóg
1
Ženy na MD
3
Školský psychológ
1
Uvoľnený na výkon funkcie
1
SPOLU
2
SPOLU
4
POČET VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV
85
Pedagogickí zamestnanci (okrem vedenia školy)
Triedni učitelia
Trieda
I.A
I.B
I.C
I.D
II.A
II.B
II.C
II.D
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Meno
Alena
Stanislava
Lýdia
Karin
Ľubomíra
Zuzana
Ľubomíra
Martina
Jana
Eva
Zlata
Jozef
Anna
Iveta
Drahoslava
Priezvisko
Žáková
Varečková
Katreniaková
Holubčíková
Pilátiková
Mikulová
Trnkocyová
Zápotočná
Hrabčáková
Janáková
Jurčiaková
Strapec
Michalicová (zast.)
Bobčeková
Dudáková
Netriedni učitelia
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
1.
2.
3.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr
Trieda
V.A
V.B
V.C
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
VIII.C
IX.A
IX.B
IX.C
Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Meno
Iveta
Priezvisko
Eliašová
Nikoleta/Juraj Dunčičová / Machaj
Majerská
Jana
Jaroslava
Komorová
Patrícia
Zrnčíková
Ľubica
Lacková
Zuzana
Prádelová
Jana
Chrenová
Lea
Macurová
Mária
Kocholová
Ivana
Mikulajová
Tatiana
Stanická
Katarína
Stripajová
Martina
Leyková
Soňa
Bednáriková
Vychovávateľky
Meno
Katarína
Juraj
Jana
Ivana
Dana
Jana
Zdena
Marian
Erika
Elena
Monika
Pavol
Priezvisko
P.č. Titul
Meno
Kokošková (2.pl.)
1.
Bc.
Anna
Lakoštík
2.
Monika
Michalková
3.
Jana
Ondrejková
4.
Elena
Sagálová (2.pl)
5.
Anna
Stašová
6.
Iveta
Vráblová
7.
Daša
Grega
8.
Zuzana
Stančeková
9.
Mgr.
Katarína
Raclavská (1.pl)
10.
Mgr.
Mária
Vrábová
11.
Mgr.
Adela
Drdák
Zamestnanci na MD/uvoľnení na výkon funkcie
Nikoleta
Dunčičová
4.
Mgr.
Roman
Mária
Ferancová
5.
Zuzana
Mikulová
6.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
Priezvisko
Vešelényiová, ved.
Belicajová
Fašánková
Chovanová
Kokošková
Palugová
Popelková
Stašová
Štubendeková
Vrbová
Záňová
Matejov
9
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Nepedagogickí zamestnanci
Škola - administratíva/prevádzka
P.č.
Meno
Priezvisko
Zaradenie
1.
Alena
2.
3.
Alena
Hlinická
Marianna Prílepková
pokladníčka
referentka školy
4.
Ing. Anton Michalica
technik BOZP
5.
6.
Elena
Jana
Javoreková upratovačka
Jurigová
upratovačka
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Marta
Janina
Iveta
Alena
Marta
Anna
Ján
Vasil
Mária
Kubeková
Majdiš
Mikulková
Papiaková
Pirohová
Šmihulová
Katreniak
Papiak
Kovalčíková
16.
17.
18.
Miloš
Milota
Bibiana
Svitek
Kelčíková
Pňačeková
1.6.2
Školský špeciálny pedagóg
Kubačková
1.
Mgr.
Jana
Matisová
ekonómka
1.
Mgr.
Školský psychológ
Mária
Paľová
Zamestnanci ŠJ
P.č.
Meno
Priezvisko
Zaradenie
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
údržbár
školník/údržbár
vrátnik/informátor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Iveta
Margita
Mária
Anna
Viera
Žofia
Dana
Mária
Anna
Holková
Janíková
Kršková
Čaprndová
Garajová
Kapustová
Bražinová
Puskarčíková
Smoleňová
vedúca ŠJ
hlavná kuchárka
zást. hl. kuchárky
kuchárka
kuchárka
kuchárka
vrátnik/informátor
školský knihovník
upratovačka
10.
Alena
Hlinická
Z toho
%
Poznámka
-
-
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
admin.
zamestnanec
KVALIFIKOVANOSŤ A ODBORNOSŤ VYUČOVANIA
Kvalifikovanosť pedagógov:
100%
Odbornosť vyučovania podľa predmetov
Predmet
Celkom
Z toho
%
hodín
odborne
Slovenský jazyk a lit.
120
120
100
Matematika
56
56
100
-
-
-
Informatická výchova
20
12
60
8
40
-
Prírodoveda
14
14
100
-
-
-
Vlastiveda
13
13
100
-
-
-
Pracovné vyučovanie
3
3
100
-
-
-
Výtvarná výchova
21
21
100
-
-
-
Hudobná výchova
14
14
100
-
-
-
Telesná výchova
28
28
100
-
-
-
Anglický jazyk
60
11
18,3
49
81,7
-
neodborne
1. stupeň
Nemecký jazyk
-
-
-
-
-
-
-
Dramatická výchova
10
10
100
-
-
-
Etická výchova
4
4
100
-
-
-
Náboženská výchova
18
18
100
-
-
-
SPOLU 1. stupeň
381
324
85
57
15
-
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
10
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Predmet
Celkom
Z toho
%
hodín
odborne
Slovenský jazyk a lit.
75
75
100
Anglický jazyk
104
101
Nemecký jazyk
14
14
Ruský jazyk
20
20
Z toho
%
Poznámka
-
-
-
97,1
3
2,9
-
100
-
-
-
100
-
-
-
neodborne
2. stupeň
Francúzsky jazyk
6
0
0
6
100
-
Dejepis
24
24
100
-
-
-
Geografia
18
18
100
-
-
-
Občianska náuka
12
12
100
-
-
-
Matematika
69
69
100
-
-
-
Fyzika
21
21
100
-
-
-
Chémia
18
18
100
-
-
-
Biológia
23
23
100
-
-
-
Technická výchova
5
3
60
2
40
-
Svet práce
0
0
0
-
-
-
Technika
6
3
50
3
50
Výtvarná výchova
12
12
100
-
-
-
Hudobná výchova
12
9
75
3
25
-
Telesná výchova
43
43
100
-
-
-
Športová príprava
6
6
100
-
-
-
Etická výchova
3
3
100
-
-
-
Náboženská výchova
19
19
100
-
-
-
Informatika
Osobnostný a sociálny
rozvoj
18
18
100
-
-
-
18
0
0
18
100
–
Spolu 2.stupeň
546
511
93,59
35
6,41
-
CELKOM v ZŠ
927
835
90,1
92
9,9
-
1.6.3
ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY
KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV ŠKOLY
P
č.
1
Druh a názov vzdelávania
Kontinuálne vzdelávanie 1. Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu
2. Podpora kritického myslenia
Absolvovali / pokračujú
M. Andrisová, I. Bobčeková,
J. Hrabčáková, G. Slúková,
A. Žáková, L. Katreniaková,
S. Varečková, Ľ. Pilátiková,
ukončené
2
Adaptačné vzdelávanie Adaptačné vzdelávanie pre odborného zamestnanca
M.Paľová
3
Špecializačné Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
P.Zrnčíková
ukončené
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
pokračuje
11
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
4
Špecializačné Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
5
Špecializačné Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
6
Funkčné Riadenie školy a školského zariadenia
7
8
9
Funkčné - inovačné
Kvalifikačné Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
Rozširujúce kvalifikačné Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CUJ v súvislosti
s Koncepciou vyučovania CUJ na ZŠ a SŠ
(ANJ)
J. Majerská
ukončené
Z. Mikulová
pokračuje
R. Eliaš
pokračuje
M. Andrisová
ukončené
A. Vešelényiová
pokračuje
Z. Mikulová, Ľ. Trnkócyová,
J. Hrabčáková, E. Janáková,
Z. Jurčiaková, I. Bobčeková,
A. Žáková, S. Varečková,
L. Katreniaková, G. Slúková,
pokračujú
Rozširujúce kvalifikačné Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CUJ v súvislosti
10
s Koncepciou vyučovania CUJ na ZŠ a SŠ
(RUJ)
11
Špecializačné Edukácia intelektovo nadaných detí v ZŠ
M. Leyková
ukončené
J. Matisová, Z. Jurčiaková
Ukončené
Aktualizačné12 Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích
nástrojov a metódy ich hodnotenia
L. Macurová, I. Mikulajová,
J. Stašová, Ľ. Pilátiková
pokračujú
INÉ TYPY VZDELÁVANIA:
RVC Martin – odborné semináre a kurzy:
 oblasť riadenia:
PaedDr. Andrisová, Mgr. Slúková, Bc. Vešelényiová
 oblasť administratívy:
Alena Kubačková, Alena Hlinická, Iveta Holková
2. HODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU
2.1 PROFILÁCIA A CIELE ŠKOLY
Školský vzdelávací program Múdra sova si v živote všade poradí s prílohami Výchovný program ŠKD Šikovné sovičky a Výchovný program ŠSZČ - Aktívne sovičky kladie dôraz na rozvoj každého jedinca podľa
jeho možnosti. Napĺňa všeobecné výchovno-vzdelávacie ciele stanovené Štátnym (celonárodný)
vzdelávacím programom (ŠVP), ktorý vymedzuje všeobecné ciele škôl ako kľúčové spôsobilosti
(kompetencie) vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania.
Hlavným pilierom nášho školského vzdelávacieho programu je komplexnosť, t. j. zdravý, dobrý, flexibilný,
primerane dobre jazykovo aj vedomostne pripravený mladý človek.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
12
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Rozvíjali sme hlavne tieto kľúčové kompetencie:
 spôsobilosti sociálne a personálne (dokáže pracovať v tíme, rešpektuje ostatných),
 spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti (hľadá nové spôsoby riešenia úloh),
 spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry (orientuje sa v oblasti kultúry,
pozná etiketu a správa sa podľa nej),
 sociálne komunikačné spôsobilosti (dorozumie sa s ostatnými a vie narábať s informáciami,
porozumie),
 spôsobilosť riešiť problémy (hľadá vhodné postupy na vyriešenie problému).
Zameranie školy
Kladieme dôraz na rozvoj každého jedinca podľa jeho možností. Preto edukačný proces bol
zameraný na týchto prioritách:
1. Rozvoj komunikačných zručností žiakov v materinskom jazyku aj v cudzích jazykoch
→ vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
→ vyučovanie predmetu dramatická výchova v 2. – 4. ročníku,
2. Osobnostný rozvoj jednotlivcov
→ vyučovanie predmetu osobnostný a sociálny rozvoj v 5. – 8. ročníku,
→ športové triedy so zameraním na bedminton a florbal pre pohybovo nadaných žiakov,
→ individuálna integrácia pre nadaných žiakov a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
3. Kvalitné vzdelávanie postavené na aktívnom učení sa
→ rozvoj tvorivosti žiakov, ich komunikačných a prezentačných spôsobilostí využívaním IKT
i v sociálnej interakcii,
→ využívanie kritického myslenia a moderných vyučovacích stratégií, pri ktorých má žiak šancu
objavovať, skúmať, vyhľadávať, preukázať svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti v súlade
s myšlienkou Učím sa tým, že niečo robím.
Žiakom sme ponúkli možnosť tvorivo pracovať prostredníctvom projektového a zážitkového učenia aj za
podpory informačno-komunikačnej techniky vo všetkých prírodovedných i humanitných predmetoch.
Podporovali a rozvíjali sme schopností žiakov v širokej ponuke záujmových útvarov. Osobitná pozornosť
bola venovaná slabo prospievajúcich žiakov, motivovali sme ich pozitívnym hodnotením, snažili sme sa
posilňovať ich sebavedomie, aby získavali vnútornú motiváciu pre vzdelávanie sa.
Ciele ŠkVP a konkrétne ciele stanovené na uplynulý školský rok boli doplnené úlohami zahrnutými vo
vykonávacom pláne práce našej školy. Podarilo sa ich splniť aj napriek problémom a ťažkostiam, ktoré
súviseli s nedostatkom učebníc a ďalších učebných materiálov.
Výchovno-vyučovacie výsledky žiakov školy vo vybraných predmetoch boli overené riaditeľskými testami
v 1. a 2. polroku školského roka.
-
Vo všetkých triedach 1. – 4. ročníka boli testované MAT a SJL. Učitelia porovnali výsledky žiakov v oboch
polrokoch so zámerom zistiť stav napredovania vo vzdelávaní. Viac v zápisnici MZ 1. – 4. ročníka.
-
Na 2. stupni ZŠ sa konali testy v rovnakom termíne. Žiaci boli testovaní takto:
5. ročník. – MAT, SJL, ANJ;
6. ročník – BIO, DEJ,
7. ročník – FYZ, GEO,
8. ročník – CHE, MAT,
9. ročník – SJL, MAT, CUJ (ANJ, RUJ, NEJ)
Výsledky s porovnávacou analýzou sú evidované v zápisniciach príslušných metodických orgánov.
2.2 HODNOTENIE EDUKAČNÉHO PROCESU V ŠKOLE - REALIZÁCIA ŠKVP,
UČEBNÉ PLÁNY
Výchovno-vzdelávací proces bol organizovaný tak, aby boli splnené ciele úlohy so zvýšenou
pozornosťou, ročné čiastkové ciele a ďalšie úlohy v súlade s koncepciou školy. Všetky uvedené úlohy boli
podporené mnohými aktivitami, ktorých prehľad uvádzame v texte.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
13
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Edukačný proces v škole prebiehal v súlade s učebnými plánmi a učebnými osnovami nasledovne:
a) V reformovaných ročníkoch 1. a 4., 5. a 8. ročník podľa Štátneho vzdelávacieho programu a
Školského vzdelávacieho programu s motivačným názvom Múdra sova si v živote všade
poradí - ISCED 1 a ISCED 2. Učebný plán platný pre školský rok 2011/2012 je v prílohe č.1.
b) V 9. ročníku podľa pôvodného edukačného programu školy 9 stupňov k métam v súlade s
učebnými plánmi:
IX.A - Učebný plán pre triedy s RVCJ v 3. - 9.ročníku
IX.B - Učebný plán pre triedy s RVCJ v 5.- 9.ročníku ZŠ
IX.C - Učebný plán pre 5. – 9. ročník – variant 3
2.3 HODNOTENIE PLNENIA ŠKVP PODĽA PREDMETOV
Pedagogická rada vyhodnotila plnenie UP vo všetkých ročníkoch a na základe záverov metodických orgánov
konštatovala:
2.3.1
HODNOTENIE PREDMETOV ŠKVP – ISCED 1 - 1. - 4. ROČNÍK
Učebné osnovy a časovo-tematické plány - prebraté, utvrdené, zopakované.
SLOVENSKÝ JAZYK
Ciele predmetu sú vhodne stanovené vzhľadom k časovej dotácii, dosiahnuteľné i so slabšími žiakmi. Dôraz
sa kládol na rozvoj čitateľskej gramotnosti a praktické využitie vedomostí. Bol čas aj na mimočítankové
čítanie. Nedostatkom je málo cvičení v učebnici.
MATEMATIKA
Časová dotácia v ročníkoch je dobre rozvrhnutá a postačujúca. Dôraz sa kládol na rozvoj matematickej
gramotnosti, využívanie tvorivých úloh a zvládnutie základného učiva. V nových učebniciach je málo cvičení
na utvrdenie učiva a nevhodná náväznosť učiva, v pracovných zošitoch sú používané neodborné termíny
(nakresli priamku AB, nakresli na nej bod A...atď.). Potrebná by bola zbierka úloh.
PRÍRODOVEDA
VLASTIVEDA
Niektoré tematické celky sú náročné, témy v učebniciach sa vzájomne prelínajú (najmä v 2.roč.).
Odporúčame učiť v 2 hodinových blokoch. Chýbali tiež pracovné zošity v 3. a 4. ročníku. Časová dotácia 2
hodiny VLA v 4. ročníku umožnila zaradiť do vyučovania regionálnu výchovu i venovať sa tvorbe projektov.
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
Obľúbený predmet. Žiaci získavali praktické skúseností s komunikáciou prostredníctvom internetu, základy
práce s textovým a grafickým editorom.
DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Rozvoj verbálneho a neverbálneho vyjadrovania pomocou dramatických hier a cvičení, jednoduchých
i náročnejších improvizácií, s výstupom divadelného predstavenia. Obľúbený predmet. Pripomienka:
vyučovať v bloku - DRV + VYV.
VÝTVARNÁ, HUDOBNÁ A TELESNÁ VÝCHOVA
Vhodná časová dotácia, obľúbené predmety.
Pripomienka: v 1. roč. by boli vhodné 2 hod. VYV.
PRACOVNÉ VYUČOVANIE
Realizovalo sa len v 4. roč. s časovou dotáciou 1 hod. týždenne, dobre sa osvedčilo zaradenie PRV + VYV.
Získané vedomosti o technických materiáloch, ochrane životného prostredia, základoch konštruovania, mali
možnosť využiť v praxi. Nedostatkom sú chýbajúce konštrukčné stavebnice.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
14
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
ANGLICKÝ JAZYK
1.ročník: Plnenie výchovno-vyučovacích plánov bolo celý rok sťažené nízkou časovou dotáciou – 1 hodina
týždenne. V prípade, že sa hodina z rôznych dôvodov neodučila (štátne sviatky, prázdniny), bolo náročné
pokračovať v učive, žiaci si vzhľadom na dlhý časový úsek učivo z predošlej hodiny nepamätali .
2.ročník: Vyučovanie prebiehalo podľa plánov. Časová dotácia 2hodiny/týždeň bola dostatočná. Žiaci si
rozvíjali slovnú zásobu a získavali kladný vzťah k cudziemu jazyku.
3. ročník: Vyučovanie prebiehalo podľa plánov. Rovnomerne boli rozvíjané všetky jazykové zručnosti.
4.ročník: Žiaci I. stupeň (ISCED1) ukončili na úrovni A1.1 – A1.2. Učivo stanovené Spoločným európskym
rámcom bolo osvojené na úrovni zodpovedajúcej individuálnym schopnostiam žiakov. Učebnica Family and
Friends výrazne prispela k splneniu cieľov. Žiaci si učebnicu obľúbili, učitelia boli spokojní s jej obsahovou aj
formálnou stránkou.
Pripomienka: Časová dotácia v 1. ročníku nevyhovuje, zvýšiť na 2 hod./týž. ANJ v 3. - 4.roč. nepatrí
k obľúbeným predmetom, problém - písanie (náročné).
2.3.2
HODNOTENIE PREDMETOV ŠKVP – ISCED 2 - 5. - 8. ROČNÍK
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ( 5. - 8. ROČNÍK )
Ciele predmetu: Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme štátneho
vzdelávacieho programu významné postavenie. Vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích
predmetov. Rozvíja jazykové, komunikačné, štylistické a čitateľské zručnosti tak, aby zvládli každú
komunikatívnu situáciu. Spoznávať históriu a vážiť si ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského jazyka.
Prehlbovať ich všeobecný kultúrny rozhľad, formovať estetické cítenie a celkovú kultiváciu vyjadrovania
a správania.
Dôraz: rozvíjanie kľúčových kompetencií tak, aby nadobudli sebavedomie pri vystupovaní
na verejnosti, vedeli diskutovať, argumentov a používať protiargumenty. Vyhľadávať, zhromažďovať a
spracovávať informácie, rozvíjať si slovnú zásobu, správne používať jazykové príručky, orientovať sa
v školskej a Oravskej knižnici.
Negatíva: nedostatok zaujímavých a originálnych cvičení na osvojovanie základných gramatických
kategórií a pravidiel slovenského pravopisu, úloh podporujúcich rozvíjanie vyjadrovacích schopností
a zručností. Odporúčanie: bolo by vhodné, keby si žiaci objednali pracovné zošity – Hravá slovenčina.
Pozitíva: menej učiva dáva väčšiu možnosť prehlbovať a rozširovať učivo, tvorbu projektov, hodiny
v školskej a oravskej knižnici, prezentačné zručnosti. Odstránilo sa chronologické vyučovanie literatúry
a nahradilo sa žánrovým vyučovaním. Odbúrala sa literárnohistorická faktografia.
Literárna výchova 8.ročník – úlohy pod literárnymi ukážkami sú otvorené. Cieľ úloh nespočíva v zaujatí
„správnych postojov“, ale v tom, aby sa žiaci učili úlohy kriticky posudzovať, obhajovať ich pomocou
vecných alebo subjektívnych argumentov.
CUDZIE JAZYKY – ISCED 2 - 5. - 8. ROČNÍK
ANJ 2. stupeň ZŠ
Cieľom predmetu bolo, aby príprava žiakov zodpovedala požiadavkám moderného európskeho rámca.
Našou snahou bolo viesť žiakov k aktívnej komunikácii v cudzom jazyku a chápanie vzdelávania sa
v angličtine ako vzdelávania pre život v spojenej Európe. Okrem komunikácie sme sa venovali čítaniu
s porozumením, chápaniu a používaniu gramatických javov a rozširovaniu slovnej zásoby. Veľmi pozitívne
hodnotíme štvorhodinovú dotáciu anglického jazyka v 8. ročníku, ktorá nám umožnila viac precvičiť
jednotlivé preberané javy a rovnako sme mali možnosť rozvíjať konverzačné zručnosti. K zlepšeniu
komunikácie prispel aj týždňový jazykový kurz so zahraničnými lektormi, v rámci ktorého si žiaci overili svoje
zručnosti a pochopili dôležitosť aktívneho používania cudzieho jazyka. Žiakov bavila práca s časopismi,
pracovným zošitom a používanie CD-ROMu. Motiváciou pre nich bolo precvičovanie gramatických javov
prostredníctvom počítačových programov.
Pozitíva: primeraný počet hodín v jednotlivých ročníkoch. Oceňujeme najmä štvorhodinovú dotáciu
v piatom a ôsmom ročníku, ktorá nám dáva dostatočný priestor na prebratie potrebného učiva.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
15
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
FRJ
2. stupeň ZŠ
Cieľom predmetu bolo upevniť si základy nadobudnuté v prvom roku vzdelávania sa vo fráncúzskom jazyku
a zároveň nadobudnúť nové jazykové zručnosti zodpovedajúce úrovni A1 podľa európskeho referenčného
rámca pre cudzie jazyky. So žiakmi sa pracovalo ľahko, čo vyplývalo z ich pozitívneho vzťahu k francúzštine
ako aj z relatívne nízkeho počtu žiakov v jednotlivých skupinkách . Väčšina žiakov prejavilo veľkú kreativitu a
motiváciu pri vytváraní samostatných projektov. Za menej kladnú stránku považujem audio materiál, ktorý
má škola dostupný len vo forme kaziet, čo je počas hodín veľmi nepraktické. Napriek tomuto nedostatku, bol
cieľ na tento školský rok splnený.
Odporúčania a návrhy: zachovať časovú dotáciu a pokúsiť sa zaviesť výučbu FRJ aj do ďalších ročníkov.
RUJ 2. stupeň ZŠ
Cieľom vzdelávania sa v ruskom jazyku je rozvíjať komunikatívne zručnosti žiakov, ktoré smerujú k utváraniu
a rozvíjaniu kľúčových kompetencií. Pomocou nich budú môcť žiaci primerane reagovať v cudzom jazyku v
rozličných situáciách. Základným princípom jazykového vzdelávania je podpora sebadôvery každého žiaka
komunikovať v cudzej krajine. Viesť žiakov k získaniu návykov aktívne využívať cudzí jazyk, k vyjadrovaniu
vlastných postojov a názorov. Hlavný dôraz sa kládol na rozvoj jazykových kompetencií, ktoré umožnia
ovládať cudzí jazyk v základnom rozsahu a prispôsobiť úroveň náročnosti pre budúce praktické využitie.
Ruský jazyk sa učí ako druhý cudzí jazyk a u žiakov je pomerne obľúbeným predmetom, preto že si ho
vybrali sami.
Pozitíva: pracuje sa s menším počtom žiakov, každý žiak má dostatok priestoru na prezentáciu, na tvorbu
projektov, lepšie sa môžu precvičovať jednotlivé gramatické a komunikačné zručnosti, dôslednejšie sa
môžem venovať žiakom a sledovať ich pri práci. Negatíva: väčšia časová dotácia.
NEJ 2. stupeň ZŠ
Cieľom predmetu bolo zlepšiť vedomosti žiakov, a to v gramatike ako aj v komunikácii. Museli zvládnuť nové
gramatické javy (prítomný, minulý a budúci čas). Na precvičovanie slúžili rôzne druhy cvičení. Jedným
z cieľov bolo zlepšovať počúvanie s porozumením a aktívna komunikácia. Žiaci mali dostatok príležitostí
k aktívnej komunikácii v monológoch a rôznych hraných scénkach. Práve táto časť im robila najväčšie
problémy. Žiaci sa boja komunikovať a stále majú problémy vytvoriť správnu formu požadovaného času. Ak
aj gramatiku zvládajú pri precvičovaní javov v komunikačných cvičeniach ju často nesprávne použijú.
Budúcim cieľom je preto zamerať sa na komunikáciu so žiakmi a na počúvanie s porozumením.
MATEMATIKA
Učebný predmet rozvíjal schopnosti žiakov používať matematiku vo svojom budúcom živote. Kládli sme
predovšetkým dôraz na rozvíjanie logického a kritického myslenia, schopnosť argumentovať, komunikovať
a spolupracovať pri riešení problému. Ďalej spoznávať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý
nástroj pre spoločenský pokrok. Pri prezentácii nových matematických poznatkov sme vychádzali z
predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov.
Vo vyučovaní sme sa prioritne zameriavali na rozvoj žiackych schopností a čitateľskú gramotnosť vo
všetkých tematických celkoch (Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, Vzťahy, funkcie, tabuľky,
diagramy, Geometria a meranie, Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistka, Logika) predovšetkým väčšou
aktivizáciou žiakov. Ďalej to bola intenzívna príprava na úspešné zvládnutie TESTOVANIA 9 a prijímacích
skúšok na stredné školy. V 5.,6.,7.,8 ročníku sme pracovali podľa nového Školského vzdelávacieho
programu ZŠ J. Matúšku.
Učivo vo všetkých ročníkoch sme prebrali podľa plánov s časovou dotáciou 5 hodín týždenne,
avšak z dôvodu nerovnomerného rozloženia učiva navrhujeme, aby bolo učivo o základných matematických
operáciách s celými číslami presunuté z ôsmeho do siedmeho ročníka. Pre toto preloženie bude potrebné v
siedmom ročníku vyčleniť 15 hodín na získanie schopnosti sčítať, odčítať, násobiť a deliť kladné a záporné
čísla.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
16
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
FYZIKA
6. ročník
Cieľ: Rozširovanie a využívanie základných pojmov a zákonov pri telesách v kvapalinách .Vedieť vysvetliť
správanie sa telies za určitých podmienok ,ovládať ich vlastnosti a vedieť ich využiteľnosť v praxi . Riešiť
úlohy na výpočet hustoty ,hmotnosti a objemu na základe jednoduchých meraní .
Cieľ: Splnený
Dôraz: Spájanie fyzikálnych úloh s praktickým využitím v živote.
Obľúbenosť: Primeraná
Pozitíva: Dostatok času na precvičenie a utvrdenie učiva a na skupinové formy práce žiakov, doplnené
frontálnymi experimentami .
Negatíva: Chaotický usporiadaná a komplikovaná učebnica ,ktorá ponúka žiakom veľa zbytočných
alternatívnych riešení. Používali sme ju , ale iba ako doplnkovú literatúru , pri opakovaní sme využívali aj
didaktickú techniku .
Odporúčania: Ponechať časovú dotáciu a sústrediť pozornosť na riešenie úloh s dôrazom na čitateľskú
gramotnosť. problémom bola premena základných jednotiek objemu, hustoty. Navrhujem preberať premenu
jednotiek vo fyzike v náväznosti na matematiku .
7. ročník
Cieľ: Riešiť úlohy na premeny skupenstiev, tepla, hľadať súvislosť medzi teplom a teplotou,motory... ,práca
s tabuľkami a grafom.
Cieľ: Splnený
Dôraz: Vedieť aplikovať naučené učivo, hľadať spojitosť fyziky a praxe.
Obľúbenosť: Primeraná
Pozitíva:
Dosť času na precvičenie a utvrdenie učiva, hravá forma.
Negatíva:
Učebnica nám prišla v priebehu šk . roka – 2.polrok , takže sme s ňou pracovali málo, použili
sme ju pri záverečnom opakovaní a posledných témach ,často sme používali aj didaktickú techniku .
Odporúčania: Odporúčam aspoň 2 hodiny fyziky týždenne .
8. ročník
Cieľ: Zaviesť rôzne druhy pohybov, rozlíšiť pojmy trajektória a dráha, vedieť odlišnosti, poznať základné
vzťahy medzi fyz. veličinami :dráha, rýchlosť, čas .Riešiť úlohy na rôzne druhy pohybov , hľadať súvislosť
s praxou , poznať základné druhy energií a ich vzájomné premeny. Poznať základné zákonitosti šírenia
svetla v rôznych optických prostrediach, využitie týchto zákonitostí v praxi .
Cieľ: Splnený
Dôraz: Vedieť aplikovať naučené učivo, hľadať spojitosť fyziky a praxe.
Obľúbenosť: Primeraná
Pozitíva:
Dosť času na precvičenie a utvrdenie učiva ,hravá forma, pokusy s optickou lavicou
Negatíva:
Používali sme staré učebnice pre 8.ročník a OPTIKU pre 9.ročník
Odporúčania: Odporúčam aspoň 2 hodiny fyziky týždenne .
Učebný predmet rozvíjal a prehlboval poznatky spojené so skúmaním prírody. Cieľom vzdelávania je
porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom
okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych
zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, čím
si rozvíjajú zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi, mapami.
Učivo vo všetkých ročníkoch sme prebrali podľa plánov.
BIOLÓGIA
Obsah predmetu biológia je špirálovito usporiadaný v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch.
Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch
a súvislostiach.
V učebnom predmete si žiaci rozvíjali a prehlbovali poznatky o živých organizmoch. Dôraz sa kládol na
prejavy života organizmov, na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy organizmov k prostrediu, ako aj vzťahy
človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Zamerali sme sa na poznanie konkrétnych prírodných celkov
a života organizmov v ich životnom prostredí.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
17
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Učivo v siedmom ročníku je zamerané na anatomicko-fyziologické poznatky, smeruje k pochopeniu
princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, osvojovanie si zdravého životného štýlu
a ochranu pred škodlivými vplyvmi.
Na praktických cvičeniach sme u žiakov rozvíjali aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho
zdravia. Viedli sme ich k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote.
Učivo vo všetkých ročníkoch sme prebrali podľa plánov s časovou dotáciou týždenne:
5.ročník – 2 h, 6.B,C – 2 h, 6.A – 1 h, 7.ročník – 2 h, 8.ročník – 1 h, 9.ročník – 1 h
CHÉMIA
Predmet chémia sa vyučoval v 7.,8.,9.ročníku s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne. Učivo vo všetkých
ročníkoch sme prebrali podľa plánov. Žiaci sa oboznamovali s chemickými látkami a ich premenami.
Spoznávali chemické reakcie, ktoré slúžia ľuďom a učili sa, ako zabrániť nežiaducim reakciám. Učili sa
o zložení látok, o chemických prvkoch a ich zlúčeninách. V deviatom ročníku sa venovali chemickým
výpočtom, organickým látkam a chémii bežného života.
Zamerali sme sa na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti - prácu s odborným textom, aby žiaci na
primeranej úrovni rozumeli odborným textom, vedeli aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh.
Počas laboratórnych prác sa hlavný dôraz kládol na osvojenie si manuálnych zručností a návykov
bezpečnej práce s pomôckami a chemikáliami v laboratóriu alebo doma. Žiaci sa učili urobiť zápis o
experimente pomocou textu, náčrtu, tabuľky. Triedy boli počas laboratórnych prác delené na polovicu, aby
bola zvýšená bezpečnosť pri práci s chemikáliami.
INFORMATIKA
Hlavným cieľom predmetu informatika bolo získať základné zručnosti obsluhy počítača a zoznámenie sa
princípmi fungovania bitmapových grafických editorov a textového editora, dokázať prezentovať svoje
zistenia a vedomosti prostredníctvom počítačovej prezentácie pri zachovaní a rešpektovaní autorského
práva, vedieť získať, spracovať a triediť informácie z rôznych zdrojov a prezentovať ich pred skupinou,
rozvíjať komunikačné zručnosti používaním emailu a interaktívnych komunikačných prostriedkov ako aj
rozšíriť svoje zručnosti pri algoritmizácii životných situácií.
Pozitívnou časťou vyučovania predmetu je práca v odbornej učebni realizovaná s polovičnou skupinou.
Počas hodín sme sa snažili rozvíjať samostatnosť a tvorivosť žiakov ako aj zodpovednosť za vlastné
výsledky. Negatívnou stránkou vyučovania informatiky je nechuť žiakov učiť sa pracovať s využitím
počítača. Prácu s počítačom si žiaci často mýlia s hraním počítačových hier.
Významnou pomocou pri znižovaní rozdielov medzi žiakmi je možnosť návštevy internetovej čitárne
v priestoroch školy, najmä u žiakov, ktorý nemajú doma prístup k internetu, resp. k počítaču.
Učivo vo všetkých ročníkoch som prebral podľa plánov.
TECHNIKA A TECHNICKÁ VÝCHOVA
5. ročník - Technika
Žiaci sa oboznámili s pojmom technika, jej históriou a hlavne využitím v bežnom živote. Naučili sa vytvoriť
technický náčrt, skúsili si písať technickým písmom. V ďalšom kroku sa dozvedeli základné informácie o
technických materiáloch ako je drevo, kovy, plasty. Ich využitie v bežnom živote, spracovanie a tiež spôsob
likvidácie príp. recyklácie. Počas praktických prác v dielni spoznali základné druhy náradí na spracovávanie
materiálov. S niektorými si prácu aj prakticky vyskúšali ako napr. pílenie dreva, rašpľovanie. V rámci týchto
prác si vyrobili drevenú hraciu kocku.
9. ročník - Technická výchova
Učivo pre žiakov 9. ročníka je alternatívne, modifikované podľa podmienok školy a záujmu žiakov. Žiaci
vyrábali drevenú píšťalu (pokračovanie projektu Duša fujary), základom elektrotechniky sa naučili prácou s
elektronickou stavebnicou VOLTÍK 3 a ELEKTROTECHNIKA 2. Projektové vyučovanie prebiehalo formou
práce v skupinách. Žiaci vypracovali projekty na nasledovné témy: rozvody elektrickej energie, elektrárne
a ekologické problémy. Dievčatá absolvovali základy rodinnej prípravy – praktická príprava rôznych jedál
(mäsových, múčnych a bezmäsitých) a stolovania.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
18
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
DEJEPIS
Ciele predmetu : Kládla som dôraz na čitateľskú gramotnosť, sebahodnotenie žiaka a hodnotenie
žiakov navzájom. Motivovala som žiakov pochvalou a povzbudením.
Podľa možností som používala IKT technológie, hlavne pri žiackych prezentáciách a historických
filmoch. Na vyučovacích hodinách som realizovala aktivity súvisiace s výchovou v duchu humanizmu,
historických a národných tradícií, a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a predchádzania foriem
diskriminácie, intolerancie, xenofóbie a rasizmu. Ciele predmetu sa líšili podľa témy, ktorá sa preberala
v jednotlivých ročníkoch. Všeobecne som sa zameriavala na orientáciu v konkrétnom priestore a čase. Žiaci
mali pochopiť udalosti, ich príčiny a následky v jednotlivých časových obdobiach a ich vplyv na obraz
súčasného sveta.
Hlavný dôraz: Rozvíjanie kľúčových kompetencií a dosiahnutie cieľov ŠkVP, na priebeh vyučovania
tak, aby si žiaci vytvorili kladný vzťah k dejepisu a hlavne k našim národným tradíciám a národnej histórii.
Zameriavala som sa na to, aby žiaci pochopili historické udalosti ako celok, v ktorom všetko spolu súvisí
a výrazne ovplyvňuje našu súčasnosť.
Pozitíva: Dostatočná časová dotácia /2 hodiny týždenne/ v 7., 8, a 9., ročníku. Materiálna
vybavenostˇ/ hlavne dostatočný počet máp, DVD- moje vlastné/, obľúbenosť predmetu a možnosť
prispôsobiť si osnovy vlastným potrebám a potrebám triedy.
Negatíva: Jednohodinová časová dotácia v 6 ročníku. V dôsledku množstva učiva som mala problém
so splnením časovo-tematických plánov a následne s upevňovaním už prebraného učiva.
GEOGRAFIA
V učebnom predmete geografia rozvíjali žiaci poznatky o planéte Zem a o jej postavení vo vesmíre.
Kompetencie, ktoré žiaci prehlbovali štúdiom geografie, im umožňujú spoznávať krajinu, zákonitosti jej
usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Základnou geografickou
kompetenciou bola práca s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a orientovať sa podľa mapy. To
podporuje záujmy žiakov o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. Žiaci poznávali
krajinu, život a kultúru rôznych častiach sveta. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k
porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Poznávali Slovensko, jeho postavenie v porovnaní
s ostanými štátmi. Žiaci vypracúvali prezentácie a projekty na dané témy.
Učivo vo všetkých ročníkoch sme prebrali podľa plánov s časovou dotáciou týždenne: 5. ročník – 2
hodiny, 6. – 9. ročník – 1 hodina.
Žiaci 7. ročníka písali v tomto školskom roku riaditeľský test z geografie na konci prvého polroka
a na konci druhého polroka. Dosiahnuté výsledky v testoch boli väčšinou zhodné so známkami na
vysvedčeniach.
Žiaci dosiahli v testoch z druhého polroka horšie známky ako v testoch z prvého polroka, čo
prisudzujem slabšej domácej príprave na vyučovanie, častejšiemu odpadávaniu hodín z dôvodu konania
školských akcií a väčšiemu počtu sviatkov a prázdnin.
OBČIANSKA NÁUKA
Predmet občianska náuka sa v tomto šk. r. vyučuje od 6.ročníka s hodinovou dotáciou týždenne.
Ciele predmetu:
Spoločenské ciele – formulujú mravné vedomie žiaka, rozvíjajú tvorivé myslenie a národné povedomie, sú
zamerané na všestranný rozvoj osobnosti žiaka.
Výchovno-vzdelávacie – sú zamerané na formovanie vzťahu žiaka k svetu, aby stanovené hodnoty prijímal,
reagoval na ne, stotožnil sa s nimi.
Predmet sa s cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka
k sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, získaniu základných vedomostí
o ekonomickom fungovaní spoločnosti, vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov
a právneho vedomia.
Hlavný dôraz: Vo vyučovacom procese sme kládli dôraz na multikultúrnu výchovu a výchovu k ľudským
právam. Žiaci sa oboznámili so základnými dokumentami o ľudských právach, hlavne s Deklaráciou práv
dieťaťa. Využívali sme k tomu rôzne didaktické hry a situácie, v ktorých sa žiaci stotožnili s niektorými
postavami, vyjadrovali svoje pocity.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
19
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Rozvíjali sme kľúčové kompetencie na dosiahnutie cieľov ŠkVP. Na podporu a aktiváciu vyučovania
sme využívali nasledovné učebné zdroje: učebnicu, dennú tlač, časopisy, pracovné listy, IKT technológie
Žiaci robili projekty, ktoré prezentovali pred spolužiakmi. Tým sme rozvíjali prezentačné zručnosti.
Negatíva: chýbajúca učebnica OBN pre 8.ročník; v 6.ročníku náročné učivo v II. tematickom celku „Vnútorný
a vonkajší život jednotlivca“. Veľa abstraktných pojmov, ktorým žiaci 6.ročníka nerozumejú.
Pozitíva: Žiaci radi robili projekty samostatne alebo v skupinách. Dostatočná časová dotácie v jednotlivých
ročníkoch.
ETICKÁ VÝCHOVA
Predmet etická výchova bol v školskom roku 2011/2012 povinne voliteľným predmetom s dotáciou jednej
hodiny týždenne vo všetkých ročníkoch druhého stupňa. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Prvú skupinu
tvorili žiaci piateho a šiesteho ročníka, druhú žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Tretia skupina pozostávala
zo žiakov deviateho ročníka.
Ciele predmetu: smerovali k vychovávaniu osobnosti s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou,
výchove k prosociálnosti, rozvoju sociálnych zručností, primárnej prevencii porúch správania a učenia.
K týmto cieľom boli adekvátne volené metódy a formy vyučovania.
Z didaktických pomôcok boli najviac využívané noviny, časopisy, pracovné listy a IKT technológie.
Hlavný dôraz: V jednotlivých ročníkoch boli veľmi úzko využívané prierezové témy z oblastí
osobnostného a sociálneho rozvoja, multikultúrnej výchovy, environmentálnej výchovy a mediálnej výchovy.
Pozitíva: podpora kreativity, podpora vzájomnej spolupráce medzi žiakmi, podnecovanie fantázie
a iniciatívy, možnosť vychádzať zo skúseností žiakov
Negatíva: chýbajúce učebnice, pracovné zošity, nedostatok iného doplnkového materiálu
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
Hlavné ciele predmetu: Rozvíjať úctu a zodpovednosť k sebe a iným, rozvíjať pozitívne
sebavedomie, formovať soc. zručnosti v interakcii s inými - vytvárať priateľské vzťahy, odhaľovať a riešiť
problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných, formovať postoje k bezpečnému
správaniu vo vzťahu k sebe aj k okoliu. Rozvíjať úctu a zodpovednosť k sebe a iným, rozvíjať pozitívne
sebavedomie, formovať soc. zručnosti v interakcii s inými - vytvárať priateľské vzťahy, odhaľovať a riešiť
problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku iných, formovať postoje k bezpečnému
správaniu vo vzťahu k sebe aj k okoliu
Hlavný dôraz: Bol kladený na rozvoj kritického myslenia, rozvíjanie vzťahov medzi chlapcami
a dievčatami a pochopenie významu zodpovedného prístupu k sexualite a plánovanému rodičovstvu. Ďalej
na upevňovanie kolektívu a rozvíjanie vzťahov v skupinách na schopnosť riešiť vzniknuté situácie a rozvoj
kritického myslenia. Vo veľkej miere sme sa zaoberali zmenami v období dospievania, či už ide o zmeny
psychické alebo fyzické. Snažili sme sa pochopiť príčiny zmien v tomto období a naučiť sa tieto zmeny
tolerovať a zvládať či už vo vzťahu k rovesníkom, alebo dospelým
Pozitíva: zmeny v správaní žiakov vo vzťahu k ostatným, zvolené obsahové zameranie sa javí ako vhodné a
jeho konkretizácia na hodinách je prispôsobená špecifikám skupín,
Negatíva: predmet je náročný na prípravu vyučujúceho, nakoľko ide o nový a špecifický vyučovací predmet.
Neexistujú žiadne učebné pomôcky zamerané výlučne na tento predmet a vyučujúci je odkázaný na vlastné
zdroje.
Do budúcnosti odporúčame pokračovať v začatej výučbe na 2. stupni, nakoľko sa nedá v krátkej dobe
posúdiť jeho prínos a predpokladám jeho významnú úlohu aj v prevencii sociálno-patologických javov. V
ôsmom ročníku doporučujeme pokračovať v zavádzaní predmetu a z ôsmych vyučovacích hodín pridať
aspoň na desať. Zachovať doterajší obsah s malým upravením pre skupiny a v deviatom ročníku začať s
tanečnou prípravou.
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Cieľom je prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie, spoznávať spôsoby komunikácie
človeka s Bohom, oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom modlitby a slávenia,
spoznávať Božiu pravdu, oceniť hodnotu pravdy a orientovať svoj život podľa pravdy, praktizovať život
v pravde podľa hlasu svedomia, poznávať hranice osobnej slobody, oceniť kresťanský pohľad na vinu
a odpustenie, osvojovať si návyky kresťanského životného štýlu.
Dôraz sa kládol na to ako rozvíjať rozmer oslavy Boha cez gestá a postoje, v ktorých sa zjednocuje so
spoločenstvom, rozvíjanie schopnosti v sebe vnášať objavenú pravdu do života, túžba dieťaťa po
osamostatnení sa a po slobode.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
20
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Tento predmet je obľúbený lebo dieťa sa dieťa zapája do slávenia v spoločenstve aktívne na svätej omši
a podobne, dieťa objavuje v sebe túžbu po hľadaní pravdy, na tejto ceste potrebuje byť sprevádzané
pravdou, ktorá ho vedie k Bohu, a ktorej hodnotu sa učí spoznávať .
Pozitíva: objavená pravda prehlbuje rozmer náboženskej viery v živote dieťaťa.
Zmeny na úpravu nenavrhujem žiadne, obsah predmetu je primeraný veku a možnostiam žiakov
v jednotlivých ročníkoch.
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Ročník: 5. - 7.
Cieľ predmetu: Vychovávať hudbou a vychovávať k hudbe. Pochopiť hravou formou základné hudobné
pojmy. Zoznámiť sa s hlavnými predstaviteľmi hudobných dejín.
Hlavný dôraz sme kládli na pozitívny postoj žiakov k piesňam ľudovým aj populárnym.
Obľúbenosť predmetu medzi žiakmi: predmet obľúbený u väčšiny žiakov, žiaci pracovali s nadšením.
Pozitíva: istá voľnosť, atraktívnosť vďaka mediálnej technike a IKT. Spevácke súťaže, vďaka ktorým
sa žiaci učia prezentovať. Nová učebňa, ktorá sa postupne dopĺňa. Materiály a technika, ktorú škola
zakupuje.
Negatíva: presúvanie jednotlivých tematických celkov a zúženie HV na 3 roky viedlo k tomu, že sa
musel znížiť obsah hudobnej výchovy.
Odporúčania, návrhy na úpravu: žiadame zapojiť do hudobnej učebne internet, aby sme všetky ukážky, ktoré
chceme deťom predstaviť nemuseli sťahovať.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník: 5.-7.
Cieľ predmetu: Osvojenie výtvarno-estetickej skutočnosti prostredníctvom výtvarných činností, rozvoj
tvorivosti, fantázie a zručností.
Hlavný dôraz sa dával na rozvoj samostatnej tvorivosti a zručnosti, na snahe dokončiť začaté.
Obľúbenosť medzi žiakmi: predmet bol u väčšiny žiakov obľúbený, pretože to bola hodina poskytujúca
priestor na debatu.
Pozitíva: spolupráca s Oravskou galériou, tímová práca, rozvoj tvorivosti a zručnosti, výtvarná učebňa.
Negatíva: pomôcky. U niektorých žiakov boli problémy s ich nosením.
Odporúčania a návrhy: vylepšiť motivačné prostredie - výtvarnú triedu, za ktorú veľmi pekne ďakujem.
VÝCHOVA UMENÍM
Ročník: 8.
Cieľ predmetu: Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a objaviteľského
princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov a znalostí
tak, aby sa umenie stalo súčasťou života žiakov.
Hlavný dôraz sa dával na rozvoj samostatnej tvorivosti a zručnosti, skúmaní a syntéze jednotlivých
problémov.
Obľúbenosť medzi žiakmi: predmet bol obľúbený, pretože poskytoval dostatok priestoru na sebavyjadrenie
žiakov.
Pozitíva: spolupráca s Oravskou galériou, tímová práca, pracovný zošit a metodika Jany Schubertovej
Negatíva: pomôcky. U niektorých žiakov boli problémy s ich nosením.
Odporúčania a návrhy: Zaradiť VYU aj do 9. ročníka.
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
Ciele predmetu : Umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni,
osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú
gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej
aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite s ohľadom na ich záujmy,
predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu, zvyšovať telesnú aktivitu aj pre
chronicky chorých žiakov, získané vedomosti a zručnosti využívať v hre aj v každodennom živote.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
21
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Hlavný dôraz: Rozvíjanie kľúčových kompetencií a dosiahnutie cieľov ŠkVP, na priebeh vyučovania hravou
formou tak, aby si žiaci vytvorili kladný vzťah k športu a telesnej kultúre. Dodržiavanie a rozvíjanie odbornej
terminológie v edukačnom procese i v mimoškolských aktivitách, prijatie prehry v športovom zápolení i
v živote, dodržiavanie princípov fair-play, vyhľadávanie, zhromažďovanie a spracovávanie informácií zo
športu, vedieť poskytnúť prvú pomoc, vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie, využívanie
získaných vedomosti a zručnosti aj v každodennom živote.
Pozitíva: Dostatočná časová dotácia pre TSV a Športovú prípravu v športových triedach.
Materiálna vybavenosť, vykonávanie pohybových aktivít s radosťou, tvorenie projektov so športovou
a zdravotnou tematikou, obľúbenosť predmetu a dobrá spolupráca so žiakmi, neklasifikovanie predmetu,
umožňovalo každému žiakovi zažiť pocit úspechu, pochvalu napriek tomu, že sa nie všetkým podarilo splniť
všetky úlohy. Pôsobením motivácie kolektívu a vyučujúcich boli žiaci aktívni a snažili sa o dosiahnutie
úspechu v jednotlivých disciplínach.
Negatíva: v telocvičniach boli aj tri skupiny naraz – dve skupiny z 5. – 8. ročníka a jedna skupina
z 1. – 4.ročníka. Nedostačujúce priestory pre vyučovanie tematického celku „Atletika“.
2.4 HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA
Žiaci boli hodnotení podľa
a) všeobecne platných pokynov:
- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 55;
- Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy účinného od 1.5.2011 a prílohy
č. 2 – Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole;
b) Vnútorných kritérií na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, ktoré sú súčasťou Klasifikačného poriadku
ZŠ Janka Matúšku platného od 02.09.2008.
Vo vyučovacích predmetoch boli využívané rôzne formy hodnotenia práce žiaka. Slovné
ohodnotenie výkonu zvyčajne predchádzalo klasifikácii, okrem toho učitelia využívali formatívne,
diagnostické hodnotenie a sebahodnotenie žiaka.
2.5 AKCIE NA PODPORU VVP V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
2.5.1 REALIZÁCIA UČIVA OCHRANA ĆLOVEKA A PRÍRODY (OČAP)
Obsah a ciele výučby problematiky Ochrana človeka a prírody (OČAP) sú zamerané na osvojenie
základných zásad, zručností ochrany proti možnému ohrozeniu, proti účinkom nebezpečných látok,
získavanie vedomostí a informácií, ktoré sú spojené so záchranou života a ochranu zdravia, s poskytovaním
prvej pomoci a na orientáciu v teréne.
Na realizáciu učiva OČAP sa využívali viaceré organizačné formy:
 didaktické hry v 1.-4. ročníku, ktoré sa konali dňa 28. júna 2012,
 účelové cvičenia v 5. – 9. ročníku, ktoré sa konali 7. októbra 2011 a 21. júna 2012.
Účelové cvičenia
Samotná praktická časť Účelového cvičenia začala vyhlásením poplachu do školského rozhlasu s
cieľom precvičenia si činnosti na dohovorené signály civilnej ochrany a následnou evakuáciou na určené
miesto – trávnatý školský dvor.
Po vyhodnotení evakuácie sa žiaci presunuli podľa ročníkov na vopred určené miesta (Kuzmínovo
a škola a telocvične ako náhradné miesta z dôvodu nepriaznivého počasia).
Didaktické hry
Didaktické hry boli realizované 28. 06. 2012 v priestoroch školy a jej okolí, viď. miesto konania. Začali sa
spoločnou evakuáciou všetkých tried a učiteľov. Po tejto časti sa žiaci vrátili späť do tried, kde pokračovali
teoretickou časťou na dané témy a pracovali s poskytnutým materiálom. Po teoretickej časti absolvovali
praktickú časť na jednotlivých stanovištiach (okolie školy - 1. ročník, zimný štadión – 2. ročník, Kuzmínovo –
3. a 4. ročník). Úlohou triednych učiteľov bolo preveriť kontrolnými otázkami vedomosti žiakov z doteraz
prebratej tematiky. Každý ročník mal pripravené osobitné úlohy, ktoré bolo potrebné splniť na určených
stanovištiach.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
22
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
2.5.2
PLAVECKÝ, KORČULIARSKY A LYŽIARSKY VÝCVIK
Základný plavecký výcvik
V dňoch 26.09. 2011 - 30.09.2011 sa uskutočnil základný plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka
a zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 4. ročníka. Zúčastnilo sa ho 27 tretiakov a 45 štvrtákov. Výcvik
organizoval Mgr. Ivan Skirčák.
Cieľom základného plaveckého výcviku bolo naučiť sa plávať znak, zdokonaľovacieho - kraul. Žiaci
boli rozdelení do 6-tich skupín, v ktorých sa pod vedením svojich inštruktorov učili plávať. Cieľ bol naplnený,
žiaci v 1.-5. skupine sa naučili aj znak, aj kraul. V 6. skupine (6-8 detí) len splývať a čiastočne znak. Kladne
hodnotím aj priateľské a príjemné vystupovanie vedúceho i inštruktorov k žiakom. Negatívne - menší počet
žiakov 3.ročníka (rodiča 3. aj 4. roč. prejavovali nespokojnosť so sumou 22€ / 10 hodín).
Korčuliarsky výcvik
Korčuliarsky výcvik žiakov 4. Ročníkov sa konal od 27. Do 24.2.2012 (každý piatok) v čase od 10:30 do
12:15 hod na zimnom štadióne pod vedením hokejových trénerov a krasokorčuliarky K. Tabačákovej.
V poradí už tretí výcvik na ľade absolvovalo:
- 16 žiakov zo 4.A
- 20 žiakov zo 4.B
- 24 žiakov zo 4.C
Spolu: 60 žiakov štvrtého ročníka (85,7%)
Cieľom výcviku bolo zdokonaliť korčuliarske techniky, oživiť hodiny telesnej výchovy a získať pozitívny vzťah
k športovaniu. Vďaka dobrej organizácii a spolupráci triednych učiteliek 4. Ročníkov bol tento cieľ splnený.
Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik sa konal v dňoch 13. - 17. februára 2012 v lyžiarskom stredisku
SKI RACIBOR.
Vedúci inštruktor : Mgr. Eliašova Iveta
Ďalší inštruktori :
Pondelok:
Mgr. Eliašova Iveta, Mgr. R. Eliaš, Mgr. J. Komorová, M. Belicajová
Utorok: Mgr. Eliašova Iveta, Mgr. R. Eliaš, Mgr. J. Komorová, M.Belicajová
Streda: Mgr. Eliašova Iveta, Mgr. R. Eliaš, Mgr. J. Komorová, M.Belicajová
Štvrtok: Mgr. Eliašova Iveta, Mgr. J. Machaj, Mgr. J. Komorová, M.Belicajová
Piatok:
Mgr. Eliašova Iveta, Mgr. R. Eliaš, Mgr. J. Komorová, M.Belicajová
Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili žiaci siedmeho ročníka v počte 46 žiakov:
VII.A - 13 žiakov
VII.B - 14 žiakov
VII.C - 19 žiakov
Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín podľa svojej výkonnosti. Počas piatich dní sa lyžiari zdokonalili
v technike lyžovania a zo žiakov ,ktorí nevedeli lyžovať ( polovica zúčastnených žiakov ) sa stali lyžiari začiatočníci. Všetci žiaci zvládli základy zjazdového lyžovania a jazdu na vleku. Účastníci kurzu boli za svoju
snahu a úsilie odmenení sladkou odmenou.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
23
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
2.5.3
Školské projekty, projektové vyučovanie
Druh
Typ
akcie
PREHĽAD ĎALŠÍCH AKCIÍ A AKTIVÍT na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2011/2012
Organizované ZŠ
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
V dome plnom kníh
X/2011 – VI/2012
1. ročník
Vráblová, Kazimírová OK, TU
Projekt zameraný na rozvoj čitateľskej zručnosti žiakov
1.ročníka. Vzbudiť u nich záujem o knihy a čítanie
Osmijanko
Celoročný projekt
2. – 4. ročník
TU v spolupráci s OK
Celoslovenská čitateľská súťaž.
Výprava za
vzájomným poznaním
XI/2011
5.C, B
OK – p. Javoreková, Trnkocyov
Zaostri na školu
XI - XII/2011
Mladí reportéri
Mgr. Zrnčíková
Hľadanie starých fotografií v Múzeu školstva a pedagogiky
v Bratislave, tvorba nových fotografií.
Zdravá výživa
08.02.2012
7. ročník
Mgr. Stanická, Mgr. Lacková
Projektový deň - Zdravá výživa ako súčasť zdravého životného štýlu.
Príprava prezentácia a ochutnávka jedál.
Svetový deň
sprievodcov
18.02.2012
Výber žiakov 3. -4.
ročníka, 8.B
Týždeň boja proti
rasizmu
Marec 2012
1. – 9. ročník
Týždeň hlasného
čítania
Týždeň modrého
gombíka
16.04. 2012 22.04.2012
Máj 2012
1. – 9. ročník
Žiaci 9. ročníka
Komisia cestovného ruchu mesta
DK + ZŠ (PaedDr. Andrisová,
Mgr. Prádelová, Mgr. Vráblová,
Mgr. Stašová, Mgr. Komorová,
Mgr. Dudáková)
Mgr. Bednáriková, Mgr. Vráblová,
Mgr. Obndrejková + TU
Multikultúrna výchova
Predstaviť turistom, návštevníkom DK trasu - Po stopách Janka
Matúšku, predstaviť básnika, človeka, národovca verejnosti.
Forma projektového dňa.
Aktivity na hodinách DEJ, OBN, triednických hodinách. Znášanlivosť
ľudí a rás.
Učitelia SJL, TU, Bc.
Vešelényiová
V zmysle pokynov Združenia ORAVA žiaci pod vedením učiteľov
plnili rôzne úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikačných
zručností pod názvom S knihou z kvietka na kvietok (ml. žiaci)
a Čítame – poznávame – komunikujeme (st. žiaci). Uskutočnili sa
rôzne iné sprievodné akcie ako Čítanie starších mladším a Nočné
potulky (2krát). Tradične úspešná a obľúbená akcia.
Mgr. Zrnčíková + UNICEF
Pomoc pre UNICEF – zbierka pre deti v Zinbabwe.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
24
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Akcie v knižnici (školská knižnica, spolupráca s OK A. Habovštiaka)
Druh
Typ
akcie
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
P. Saniga
26.09.2011
2. ročník
OK – p. Kazimírová + TU
Vlastné zážitky späté s prírodou, zvieratami v nej
Budúci čitatelia
IX/2011
1. ročník
Kelčíková + TU
Návšteva šk. knižnice, oboznámenie sa s knižnicou, jej úlohami
a spôsobom požičiavania kníh
Literárny vševedko
3.10.2011
6.B
Kelčíková + Zrnčíková
Aktivity v knižnici, praktické využitie vedomostí
Samovzdelávanie
4.10.2011
7.A, C
Kelčíková, Prádelová
Hľadanie informácií o JM
Ilustrácia
13.10.2012
3.B
OK – p. Kazimírová + Janáková
Hráme sa na ilustrátorov rozprávok
Janko Matúška
19.10.2011
6.B
Kelčíková + Zrnčíková
Peter Huba o JM
Oravský hrad, odev
25.10.2011
6.A
Kelčíková, Ondrejková
História hradu, vývoj ľudových odevov (VYV)
Detstvo a tvorba Petra
27.10.2011
Hubu
2.C
OK + uč. Trnkócyová
Detstvo a tvorba riaditeľa OK A. Habovštiaka
Detská kniha roka
02.11.2012
3. ročník
TU + OK
Celoslovenská čitateľská anketa
Volajú ma Hevi
11.11.2011
3.A,B
Kelčíková + TU
Tvorba a život básnika Heviera
Nedopísaná rozprávka 13.12.2011
5. A, C
Kelčíková, Stašová
Hráme sa na spisovateľov
Ľudová architektúra
15.12.2011
5.A
Kelčíková, Ondrejková
Znaky ľudovej architektúry na Orave (VYV)
Portrét JM
17.01.2012
9.B
Kelčíková, Ondrejková
Tvorba dolnokubínskeho rodáka
P. O. Hviezdoslav
20.01.2012
8.A, B, C
Kelčíková, Stašová, Vráblová
Prírodná lyrika P.O.H., Priadka – čítanie a rozbor básne
Remeslá na Orave
02.02.2012
3. A
Kelčíková, Hrabčáková
Tradičné remeslá v minulom storočí
Život detí v slovenskej
literatúre
07.02.2012
7.B
OK – p. Kazimírová + Vráblová
Porovnať život detí kedysi a dnes
Ako vzniká kniha
08.02.2012
2.C
OK – p. Biznárová + Trnkócyová
Potup príchodu knihy na svet
M. Hrebenda
13.03.2012
4. ročník
Kelčíková + TU
Osvetový pracovník, šíriteľ vzdelanosti medzi slov. ľudom
Skôr než knihu
otvorím
1. – 3.03.2012
5. ročník
Kelčíková, Chrenová
Informácie o spôsobe vydávania kníh (DEJ)
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
25
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
Veľká noc
03.04.2012
2. A
Kelčíková, Cengelová
Veľkonočné zvyky a tradície
Krst knihy
05.04.2012
3.A
OK – p. Javoroková + TU
Krst novej knihy, ktorú vytvorili deti
Významné osobnosti
Oravy
24.05.2012
8.B,C
Kelčíková, Vráblová
Hľadanie informácií o osobnostiach Oravy, prezentácia spolužiakom
Za siedmimi divmi
25.05.2012
8.B,C
OK – p. Kazimírová + Vráblová
Vojtech Zamarovský – literatúra faktu
Pesničky z vrecka pre
veselé decká
24.10.2011
roč. 1. – 4.
LETart, Slúková (ZRŠ)
Výchovný koncert: texty pesničiek zamerané na slušné správanie.
24.10.2011
roč. 5. – 9.
LETart, Slúková (ZRŠ)
Multimediálny protidrogovo-motivačný koncert.
20.12.2011
roč. 1. – 9.
UNICEF, Zrnčíková
Koncert spojený s aktivitami UNICEF.
Travel Star
25.4.2012
roč. 1. – 9.
Danka a Janka
17.2.2012
roč. 1. – 4.
MMM group s.r.o.
Slúková (ZRŠ)
Divadlo Babadlo Prešov
Slúková (ZRŠ), TU
Vystúpenie semifinalistov celoslovenských speváckych
Súťaží.
Divadelné predstavenie je spracovaním rozprávky Márie
Ďuríčkovej. Kombinácia bábok, živých hercov a krásnych pesničiek.
Erb mesta
Dolný Kubín
22.3.2012
roč. 3.a 4.
TU
Prehliadka detských divadelných predstavení.
15.5.2012
7. a 8.roč.
Divadelné centrum Martin
Eliáš (ZRŠ)
Edukatívne predstavenie zamerané na predmet geografia
s cieľom predstaviť kultúrne, historické a prírodné rozmanitosti
Európy.
9.5.2012
Výber žiakov
5. – 9.
Zrnčíková
Muzikál - Nová scéna v Bratislave
roč. 5. – 9
Bednáriková, Vráblová
Týždeň boja proti rasizmu.
18.11.2011
roč.2. – 4.
MsKs D. Kubín, TU
Prehliadka súťažných filmov.
15.03.2012
16.4.2010
9.02.2012,
20.02.2012
8.B, 7.A,B
3.B
2.D
3.A, C
OG DK, uč. Ondrejková
OG DK, uč. Janáková
Oboznámenie sa s tvorbou a maliarskou technikou
OG DK, TU
Výstava venovaný čínskemu umeniu
Farba a paier
21.10.2011
2.C
OG DK + uč. Trnkócyová
Rôzne techniky maľby
Ilustrácia
13.10.2011
3.B
OG DK + uč. Janáková
Vytvoriť ilustráciu k rozprávke
Anjelik
22.12.2011
1.A
OG DK + uč. Žáková
Tvorivá práca s papierom – výroba anjelika
Divadelné a filmové
predstavenia
Koncerty
Vzdušné zámky
Trio Girls
Europáni
Čarodejník
z krajiny OZ
Film: Nickyho rodina
Film: Starcov poklad
Oravská galéria
a ZŠ (tvorivé
dielne, výstavy)
Fero Lipták
Čínske umenie
19.3.2012
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
26
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Druh
Typ
akcie
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
05.10.2011
4. B,C
MsP DK, p. Bobček
TU
Dopravná výchova – Praktický výcvik na dopravnom ihrisku
07.10.2011
6. ročník
JUDr. Sališ, + ZRŠ Eliaš
Poznaj svoje práva i povinnosti
10.10.2011
1.A
Florinov dom + TU
Flóra Oravy, liečivé rastliny
13.10.2011
8. a 9. ročník
MsKS + uč. Majerská
Astronómia a prehľad vývoja ďalekohľadov (FYZ)
26.10.2011
6. ročník
Zrnčíková
Výroba a vývoj hudobných nástrojov
27.10.2011
4.B
Polícia, p. Šándoe + Tu
Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky
Zdravý životný štýl
20.11.2011,
22.11.2011
3. ročník
4. ročník
RÚVZ DK (Kratochvílová), + TU
Chráň si svoje zdravie, správne sa stravuj, športuj
Práca dobrovoľníka
10.12.2011
Výber žiakov 5.-9.r.
Zrnčíková
Zážitky z práce dobrovoľníčky (Renáta Jurčiová) v Sudáne
Finančná gramotnosť
13.12.2011
9. ročník
Butvinová, Vráblová
Informácie o kreditných kartách, spôsoby sporenia na štúdium,
poistenie mladých
Energia tretieho
tisícročia
Február 2012
7. – 9. ročník
CVČ + p. uč. Majerská, Lacková
Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energií
Práca MsP
16.04.2012
18.04.2012
2. a 3. ročník
TU
Spoznať prácu mestského policajta, úlohy
Primátor mesta
19.4.2012
2. ročník
TU
MÚ v DK, beseda s primátorom mesta R. Matejovom
Detstvo starej mamy
28.09.2011
2. ročník
TU
Janko Kráľ – autor
detských rozprávok
19.10.2012
1. A
Žáková
Stretnutie so seniormi
29.10.2011
Mladí reportéri
1.- 9. ročník
Zrnčíková, Ondrejková, TU
Vzťahy a spolupráca
26.10.2011
4.B
CPPPaP, Kráľová
Vedieť a naučiť sa spolupráci v kolektíve, aktivity.
Vzťahy v kolektíve
10/2011
6.C, 6.A
CPPPaP, Lacková, Komorová
Aktivity v centre na upevnenie vzťahov v kolektíve
Sebavnímanie,
sebaprezentácia
5.6.2011
6.B
CPPPaP, Zrnčíková
Aktivity v centre
Správaj sa
disciplinovane na
komunikáciách
Trestno-právna
zodpovednosť
Rastliny v živote
človeka
Výstava ďalekohľadov
CPPPaP
Besedy
Primitívne hudobné
nástroje
Bezpečne do školy aj
domov
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
Stará mama Pirohová spomína na svoje detstvo (Mesiac úcty
k starším)
Beseda s učiteľom seniorom, autorom detských rozprávok , občan
mesta. Prezentácia novej knihy.
Rozhovory, program, moderovanie, ... (Mesiac úcty k starším)
Výroba pozdravov a darčekov
27
Základná škola Janka Matúšku
Súťaže
Exkurzie
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
Testy k profesijnej
orientácii
Kvetinárstvo a
záhradníctvo
Čistička odpadových
vôd
15.-16.3.2012
8.A.B.C
CPPPaP, Bednáriková
Voľba povolania
4.B
Cengelová
Oboznámiť sa s prácou v záhradníctve, starostlivosť
o okrasné rastliny.
29.3.2012
8.A,B,C
Leyková, Prádelová, Macurová,
Stanická
Aplikácia teoretických vedomostí v praxi (Gäceľ).
Požiarna zbrojnica
3.5.2012
2.B,D
Zápotočná, Cengelová
Práca požiarnikov
15.-20.5.2012
výber žiakov
roč.5. – 8.
29.5.2012
8.a 9.roč.
Prádelová, Komorová, Andrisová,
Zoznámiť sa s históriou mesta a krajiny.
Machaj
Bednáriková, Chrenová,
Holokaust židovského obyvateľstva.
Stripajová
Exkurzia – Kobit
6.6.2012
2.C
Trnkócyová
Mechanizmy, ktoré čistia naše mesto.
Planetárium
6.6.2012
4.B,C
Bobčeková, Dudáková
Žiar nad Hronom – práca, prístroje, pozorovania, planéty.
Historický cintorín
10.6.2012
8.B,C
Vráblová
Miesto posledného odpočinku našich spisov a kultúrnych dejateľov.
Knižný Vševedko
29.09.2011
5.A,C
Stašová, OK – p. Kazimírová
Získať prehľad z literatúry pre deti a mládež
Červená stužka
15.11.2011
9. ročník
Matisová, Ondrejková
Zapojenie sa do VYV súťaže – výroba pohľadníc (Boj proti HIV
a AIDS)
Vianočná pohľadnica
16.11.2011
5. – 9. roč.
Ondrejková
VYV súťaž s vianočnou tematikou
Portrét regionálnych
osobností
07.12.2012
5. – 9. roč.
Ondrejková + OK
Medzinárodná súťaž
Londýn 2012
10.04.2012
5. – 9. roč.
Ondrejková + CVČ Domček
Tvorba pohľadníc na podporu slov. športovcov na LOH
Súťaž o geniálnu
hlavičku
25.04.2012
4. ročník
TU
Všeobecný prehľad vedomostí
Dilongstar
04.05.2012
Chomisteková,
Dobáková
ZŠ R. Dilonga Trstená, Zrnčíková Celoslovenské kolo v speve populárnej piesne
II. ročník turnaja v
bedmintone
12.05.2012
6.A + rodičia
Komorová
Bambiriáda
19.05.2012
1. – 9. roč. - výber
Olympijský deň
21.05.2012
5. – 9. roč.
Tématický poznávací
zájazd do Londýna
Koncentračný
tábor Osvienčim
6.10.2011
Víťazky šk. kola
DRC, Lakoštík, Slúková,
Lacková, Komorová
Ondrejková
Mesto DK, TU, Eliašová,
Komorová
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
Športová akcia pre rodičov a žiakov športovej triedy
Je určená pre všetkých mladých ľudí, rodičov s deťmi, širokú
verejnosť.
Celomestská akcia organizovaná počas celého dňa. Vítanie
olympijskej pochodne.
28
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Rôzne
Súťaže
Druh
Typ
akcie
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
Bohúňova paleta
20.06.2012
5. – 9. roč.
Ondrejková + ZUŠ P. M. Bohúňa
Zobraziť podobu osoby, ktorej by som udelil Nobelovu cenu
Súťaž školských
časopisov
27.06.2012
Mladí reportéri
Zrnčíková + OK
Vyhodnotenie súťaže školských časopisov
Aj múdri schybí
26.06.2012
1. – 9. roč. - výber
Zrnčíková
Vedomostná súťaž inak.
In-line maratón
28.06.2012
5. – 9. roč.
Mesto DK, Komorová
Korčuľovanie
Akcie k Vianociam
XII/2011
1.- 9. roč.
TU
Stratený svet
30.03.2012
3. – 9. ročník
Pansofia + uč. Majerská
Hviezdny večer
22.06.2012
Učitelia aj žiaci
OZ Kohútik a DRC
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
Vianočné besiedky, Vianočná sviečka – tvorivá dielňa, Výroba
vianočných pozdravov – pracovná dielňa, Čaro Vianoc – vástava
vianočných jedál, symbolov, ...
Regionálna výchova, úcta k tradíciám, prezentačné zručnosti.
Aplikovať fyziku v rôznych oblastiach života. Prezentácia
pracovníkov hvezdárne o planéte Zem a slnečnej sústave –
výchovno-vzdelávací program.
2. školský žiacky ples
29
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
3. VÝCHOVNO-VYUČOVACIE VÝSLEDKY
3.1 PROSPECH, SPRÁVANIE, DOCHÁDZKA, POCHVALY A POKARHANIA RŠ
Na konci školského roku bolo udelených 234 pozitívnych výchovných opatrení, a to:
143 pochvál od triedneho učiteľa,
91pochvál od riaditeľa školy za výborný prospech, dochádzku, mimoriadne aktivity a iniciatívy
žiakov, respektíve reprezentáciu školy v súťažiach.
Za nevhodné správanie, porušovanie šk. poriadku, neplnenie si školských povinností bolo udelených
- 17 napomenutí od triedneho učiteľa,
17 pokarhaní od triedneho učiteľa,
- 14 pokarhaní od riaditeľa školy.
Výraznejšie priestupky boli ohodnotené zníženou známkou zo správania takto:
- v 1. polroku:
2. stupeň - 4 žiaci
- v 2. polroku:
2. stupeň - 9 žiakov, 3. stupeň – 2 žiaci, 4. stupeň – 1 žiak.
Najčastejšie príčiny znížených známok zo správania sú za:
 opakované porušovanie ŠP - nevhodné správanie sa k vyučujúcim a spolužiakom, nevhodné až
vulgárne vyjadrovanie sa.
 vážne porušovanie školského poriadku – neospravedlnené hodiny – záškoláctvo, ubližovanie
spolužiakom, šikanovanie,
Priestupky sa neodkladne riešili v spolupráci s rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými pedagógmi školy.
O výsledkoch šetrenia sú vedené záznamy.
Viac – prílohy –
3.2
Tabuľka 2A – prospech, správanie, dochádzka podľa ročníkov – 1. polrok
Tabuľka 2B – prospech, správanie, dochádzka podľa tried – 1. polrok
Tabuľka 3A – prospech, správanie, dochádzka – 2. polrok
Tabuľka 3B – prospech, správanie, dochádzka podľa tried – 2. polrok
VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV 9.ROČNÍKA ZŠ
– TESTOVANIE 9/2012
V školskom roku 2011/2012 sa Testovania 9 zúčastnili žiaci IX.A, IX.B, IX.C triedy v počte 53 žiakov.
Uskutočnilo sa 14.03.2012. Jeden žiak robil testy v náhradnom termíne 27.03.2012.
Zhodnotenie testovania:
1. Slovenský jazyk a literatúra - analýza
Priemerná percentuálna úspešnosť zo SJL v rámci SR bola 54,47 %. Úspešnosť školy bola 57,36 %,
čo je 2,89 % nad priemerom SR. Výsledky žiakov potvrdili hodnotenie predmetu v I. polroku.
Najlepšie výsledky dosiahla IX.A – 71,77% (17,27 % nad celoslovenským priemerom), čo zodpovedá
vedomostnej úrovni žiakov v triede. IX.B – 53,05 % (1,45 % pod celoslovenským priemerom). Najslabšie
výsledky mala IX.C - 46,25 % (8,22 % pod celoslovenským priemerom). Výsledky žiakov IX.C potvrdili
hodnotenie z predmetu v I. polroku. Dosiahnuté výsledky zodpovedajú vedomostnej úrovni žiakov v triede.
Vo výsledkoch TESTOVANIA 9 žiaci zvládli na priemernej úrovni typy úloh zameraných na čítanie
s porozumením. Na dobrej úrovni zvládli zručnosť vo vyhľadávaní z rôznych prameňov. Dokázali vyhľadať ,
pomenovať a označiť žiadané informácie v súvislom i nesúvislom texte. V jazykovej zložke, hlavne
v morfologickej rovine, niektorým žiakom robila problémy práca s neohybnými slovnými druhmi, v lexikológii
určenie významu cudzích slov a združených pomenovaní. Slohovú zložku zvládli na priemernej úrovni.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
30
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Príprava na testovanie bola realizovaní formou Doučovania zo SJL, ktoré prebiehalo od septembra 2011 do
marca 2012. Žiakov zodpovedne pripravovali Mgr. P. Zrnčíková – IX.A, IX.B a Mgr. I. Ondrejková – IX.C.
Vyučujúce venovali veľkú pozornosť opatreniam v príprave žiakov na testovanie, ktoré sme prijali na I.
zasadnutí PK. Pozornosť sa venovala úlohám zameraným na čitateľskú gramotnosť a čítanie
s porozumením. Rozširovanie slovnej zásoby čítaním kníh. Žiaci pracovali s rôznymi zbierkami a súbormi
cvičení na zlepšenie svojich zručností v lexikológii, morfológii a syntaxe. Na hodinách slohu sa venovala
pozornosť tvorivým úlohám zo štylistiky, poznávaniu rôznych štýlov a slovotvorných postupov.
Väčšina žiakov však pravidelne nevyužívala doučovanie zo slovenského jazyka a literatúry.
Motiváciu žiakov k zodpovednejšej príprave ovplyvnila skutočnosť, že stredné školy nerobili prijímacie
pohovory.
Opatrenia
Pokračovať v rozvoji čitateľskej gramotnosti.
Pracovať s úlohami zameranými na uplatnenie jazykových pravidiel v bežných komunikačných
situáciách.
Zlepšovať zručnosti v lexikálnej rovine, pochopenie významu lexikálnych jednotiek.
Viac čítať a pracovať s textami (nielen umeleckými).
Zmodernizovať vyučovanie slovenčiny.
Posilňovať slohovú zložku jazyka.
2. Matematika - analýza
Priemerná percentuálna úspešnosť z matematiky v rámci SR bola 57,54 %. Úspešnosť školy bola 60,75 %,
čo je 3,21 % nad priemerom SR.
Počet žiakov testovaných z daného predmetu:
53
Priemerný počet bodov triedy:
12,51
Priemerná percentuálna úspešnosť školy:
60,75%
Percentil školy:
65,01%
Priemerná známka školy:
2,94
Priemerný počet bodov v rámci SR:
11,51
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:
57,54%
Dosiahnuté výsledky žiakov v triedach zodpovedajú vedomostnej úrovni .
Z výsledkov TESTOVANIA 9 vyplýva, že žiaci:
- dobre čítajú graf a údaje z neho,
- zlepšenie v čítaní tabuľky (úloha na Hypermarket),
- dobre riešia sústavu dvoch rovníc z dvoma neznámymi,
- dobre riešia aj úlohu z kombinatoriky.
Problémové úlohy pre žiakov boli z geometrie:
- úlohy na predstavivosť ( priestorové útvary -kocka, hranol)
- úlohy na pochopenie textu z reálneho života, ktoré treba transformovať na matematickú úlohu (
bazén)
V príprave na testovanie boli dodržané prijaté opatrenia stanovené PK MAT. Väčšina žiakov pravidelne
využívala doučovanie z matematiky. Žiakov zodpovedne pripravovali Mgr. L. Macurová – IX.A, IX.C a Mgr.
J. Michalková – IX.B. Doučovanie z matematiky prebiehalo od septembra 2011 do marca 2012 a bolo
zamerané na riešenie úloh z testov, ktoré boli v minulých rokoch. Predovšetkým úlohy z geometrie, ktoré
posilnili predstavivosť žiakov, čítanie diagramov, vedieť aplikovať vzorce pri riešení úloh nakoľko vzorcovník
v testoch majú.


Na hodinách matematiky sme venovali jednu hodinu týždenne v piatok (okrem doučovania) úlohám na
Testovanie 9.
Pracovali sme podľa vopred stanoveného plánu prípravy a to konkrétne:
november: kombinatorika a pravdepodobnosť
december: slovné úlohy- čitateľská gramotnosť, percentá
január: rovnice, nerovnice, diagramy
február: rovinné útvary a telesá
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
31
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín

Žiaci si zakúpili učebnice Monitor – zbierka úloh a testov, s ktorými sme pracovali na doučovaní, ako aj
na hodinách matematiky v piatok.
Okrem toho žiaci dostávali príklady na doma, ktoré sme vyhodnocovali v piatok na vyučovacích hodinách.
Tieto príklady podporovali samostatnosť žiakov, ako aj vedomie vlastnej zodpovednosti.
Opatrenia
-
Algoritmizácia problému – Pri riešení viackrokových úloh dbať na prehľadný a systematický zápis
riešenia úlohy v postupných krokoch aj s jednotlivými čiastkovými výsledkami.
-
Čítanie s porozumením – Počas hodín matematiky používať úlohy s dlhším textom, ktorý obsahuje údaje
nepotrebné pre riešenie matematickej úlohy, čo by malo viesť žiakov k lepšiemu pochopeniu textu. Tieto
úlohy používať častejšie aj v písomných prácach.
-
Častejšie písať previerky formou testov s možnosťou výberu.
-
Pokračovať v doučovaní žiakov deviateho ročníka.
Jednu hodinu týždenne venovať riešeniu príkladov z Testovania 9 a Kompara (podľa možnosti zohľadniť
v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch).
Výsledky Testovania 9 sa zhodovali s klasifikáciou žiakov
Predmet
Matematika
Slovenský
jazyk
Celoslovenský Priemer
priemer bodov školy
Rozdiel
bodov
Celoslovenská
Úspešnosť
úspešnosť
školy
percentuálny
rozdiel
11,51
12,15
+ 0,64
57,54 %
60,75 %
+ 3,21 %
13,62
14,34
+ 0,72
54,47 %
57,36 %
+ 2,89 %
3.3 VÝRAZNÉ ÚSPECHY V SÚŤAŽIACH A OLYMPIÁDACH V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
Práca s talentovanými žiakmi priniesla aj v tomto školskom roku svoje úspechy. Žiakom bola poskytovaná
individuálna príprava na predmetové súťaže a olympiády, aby mali možnosť porovnať svoje danosti s
rovesníkmi z iných škôl.
OLYMPIÁDY
Celoslovenské kolo Olympiády z FRJ
5. miesto
Natália Kristofčáková
Krajské kole Olympiády z FRJ
Krajské kolo Olympiády zo SJL
Krajské kolo Olympiády z ANJ
Krajské kolo Olympiády z GEO
1. miesto
5. miesto
7. miesto
11. miesto
Natália Kristofčáková
Laura Švárna
Natália Kristofčáková
M. Pelach
Okresné kolo Olympiády z GEO
1. miesto
3. miesto
1. miesto
Matej Pelach
Adam Balek
Laura Švárna
Obvodné kolo Pytagoriády
1. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto
Ivana Sališová
Roman Zámečník
Miloš Murín
Miška Dibdiaková
Obvodné kolo Olympiáda z BIO
3. miesto
3. miesto
odbor Botanika – Kristína Jurášová
odbor Zoológia - Stanická Silvia
Obvodné kolo Olympiády zo SJL
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
32
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Majstrovstvá SR – bedminton
Krajské kolo Na bicykli bezpečne
Okresné kolo v Dopravnej súťaži
Krajské kolo v stolnom tenise
Obvodné kolo v stolnom tenise družstiev
Obvodné kolo vo volejbale žiakov
Obvodné kolo v malom futbale st. žiačky
Obvodné kolo v malom futbale ml. žiačky
Obvodné kolo vo futbale starší žiaci
účasť vo finále – Matúš Šefčík, Andrej Slávik
3. miesto
– Tatiana Ranostajová, Petra Adamcová,
Boris Halaša, Matej Majerský
1. miesto
– Tatiana Ranostajová, Petra Adamcová,
Boris Halaša, Matej Majerský
2. miesto
– Tomáš Smolka, Marek Tutura, Andrej
Košťá, Marcel Hricko
1. miesto
– Tomáš Smolka, Marek Tutura, Andrej
Košťál, Marcel Hricko
1. miesto
3. miesto
2. miesto
2. miesto
OSTATNÉ SÚŤAŽE
Hviezdoslavov Kubín
– Obvodné kolo I. kategória
– Obvodné kolo IV. kategória
Celoslovenské kolo Dilongstar
Portrét regionálnej osobnosti
Londýn, mesto olympijské
Chalúpkovo Brezno
3.4.
2. miesto
– Nikoletta Marettová
2. miesto
– Kristína Jurášová
2. miesto
– Klaudia Chomisteková,
účasť v celoslovenskom finále Michaela Mária
Dobáková,
čestné uznanie – Frederik Baričák,
Zuzana Brieniková
2.miesto
– Bibiana Kurišová
– ocenenie Zlatým pásmom za Tvorbu umelecko-dokumentárnych
a vzdelávacích digitálnych programov
ŠKOLSKÉ VÝLETY V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
Dátum
Miesto –cieľ cesty
Zameranie
Trieda
Zodpovední
09.05.2012
Nová scéna Bratislava
Muzikál – Čarodejník z krajiny OZ
1.-9.roč.výber
Zrnčíková
29.5.2012
Oswiencim - Poľsko
Boj proti rasizmu, 2. Svet. vojna
9.ABC,
8.C
Bednáriková
30.5.2012
Bratislava
Národná rada SR, TV - Joj,
vzdelávacie centrum Atlantic
centre
7.AC
Prádelová
04.06.2012
Oravský Podzámok
Návšteva Oravského hradu
1.ABCD
Holubčíková
06.06.2012
KOBIT Dolný Kubín
Prehliadka podniku
2.C
Trnkócyová
15.06.20.06.2012
Londýn - Anglicko
Tematicko-poznávací zájazd Windsor - Canterbury
5.-9.roč.
-výber
Prádelová
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
33
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
08.06.10.06.2012
B. Bystrica – Margecany Košice
Exkurzia– Projekt Zem je naše
ihrisko
5.A,
8ABC výber
Eliaš
12.06.2012
Demänovská jaskyňa
Návšteva jaskyne
2.ABCD
Trnkócyová
12.06.2012
Zuberec
Návšteva Skanzenu
4.ABC,
5.C
Dudáková
13.06.2012
Žywiec -Poľsko
múzeum piva, návšteva 5D kina
6.AB
Zrnčíková
15.06.2012
Kraków -Poľsko
soľná baňa Wieliczka
6.C, 7.B,
8.B
Chrenová
Zuberec
múzeum oravskej dediny
3.ABC
Jurčiaková
22.06.2012
Vrátna dolina
Gografická exkurzia
5.A
Eliašová
26.06.2012
Banská Štiavnica
Výlet pre víťazov čitat. súťaže
„Čítame s Osmijankom“
2.C, 3.C
Jurčiaková
Trnkócyová
22.06.2012
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
34
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
3.5. MIMOŠKOLSKÁ ZÁUJMOVÁ A ODDYCHOVÁ ČINNOSŤ
3.5.1
ŠSZČ - AKCIE NA PODPORU VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011 - ORGANIZOVANÉ ŠSZČ
Školské stredisko záujmovej činnosti je organizačnou zložkou školy a zabezpečuje výchovnovzdelávaciu, rekreačnú a športovú činnosť pre deti. Pod
pojmom výchova mimo vyučovania rozumieme všetku výchovnú činnosť s deťmi organizovanú mimo vyučovania, ktorá pomáha škole a rodine vo výchove detí.
Výchova mimo vyučovania nadväzuje na vyučovanie a zdôrazňuje úlohy najmä v oblasti mravnej, pracovnej estetickej, telesnej kultúrnej a prírodovednej. Poslaním
ŠSZČ je usmerňovať a uspokojovať rozvoj záujmov detí a ich rodičov. Vytvárať podmienky pre schopnosti v praktickej činnosti a podporovať návyky účelného
využívania voľného času. Motivovať deti k sebarealizácii. Správna voľba výchovných foriem pri uplatňovaní určitých metód je podmienená aj rešpektovaním
dobrovoľnosti a aktivity vo výchove.
Úlohou




ŠSZČ v školskom roku 2011/2012 bolo:
Výchovu a vzdelávanie realizovať formami organizovanými vo voľnom čase, na báze útvarov a záujmovej činnosti.
Organizovanie súťaží a iných doplnkových činností.
Spolupráca so školou a inými organizáciami zaoberajúcimi sa organizáciou voľného času detí a mládeže.
Vytváranie podmienok na zabezpečovanie prevencie kriminality a drogových závislostí.
Tieto úlohy sa plnili priebežne v organizovaných pravidelných činnostiach, nepravidelných činnostiach, a v spontánnej záujmovej forme.
Počas roka bolo v činnosti 15 záujmových útvarov, ktoré pracovali pravidelne podľa plánu. Činnosť zabezpečovalo 13 vedúcich záujmových útvarov. 4 externí
zamestnanci a 9 pedagogických zamestnancov našej školy. ŠSZČ zastrešovalo aj pravidelnú činnosť internetovej čitárne, ktorá bola v prevádzke pre všetkých
žiakov školy denne od 14:00 hod. do 16:00 hod. O jej činnosť sa staralo 5 pedagogických zamestnancov našej školy. Počas celého školského roka sa na
výchovnovzdelávacom procese detí nie len vo voľnom čase, ale aj počas vyučovania podieľala aj pani Kelčíková, ktorá je knihovníčkou školskej knižnice. Okrem
akcií v školskej knižnici s deťmi elektronicky nahrala 3060 knižných jednotiek , 3000 knižných jednotiek bolo prelepených ( staré pečiatky, čísla). Od 1.2. pracovala
v školskej knižnici na absolventskej praxi Mgr. Jana Klocháňová, ktorá vypomáhala pri vyššie pri spomenutých prácach. Špeciálne poradenstvo v ŠSZČ
zabezpečovali podľa aktuálnych potrieb Mgr. Jana Matisová špeciálny pedagóg a Mgr. Mária Paľová školský psychológ.
Priestorové a materiálno technické vybavenie v ŠSZČ je na primeranej úrovni. Vedúcim záujmových útvarov bol potrebný materiál poskytnutý podľa plánov a cieľov
činnosti.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
35
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
ŠSZČ ŠSZČ
ŠSZČ v
spolupráci ŠSZČ ŠSZČ ŠSZČ
so ŠJ
ŠSZČ
ŠSZČ –
ŠSZČ ŠSZČ ŠSZČ ŠSZČ v spolupráci s ŠSZČ celoškol
ŠKD
ská
Druh
Typ
akcie
Názov
Dátum
Priebežne od
Adoptuj si seniora
septembra do
pokračovanie projektu
júna
Pokiaľ Tatra stojí
19.10.
beseda
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
Žiaci 5.C,B,
7.A,B,C
Vš, v spolupráci s domovom
sociálnych služieb
Akcia v spolupráci s domovom dôchodcov, žiaci našej školy sa
počas celého školského roka stretávali 2x týždenne so seniormi.
Žiaci
1.stupňa
Klč,
Beseda s pánom P. Hubom
Je to akcia zameraná na privítanie prvákov na našej škole. Prvákov
vítajú žiaci deviateho ročníka. Predstavia sa s pripraveným
programom. Akcie sa zúčastňujú aj rodičia žiakov 1. ročníka. Každý
z prvákov má pripravený darček pre deviataka a naopak. Deviataci
sa počas tejto akcie stávajú krstnými rodičmi prvákov.
Imatrikulácia prvákov
21.10.
Žiaci 1. a 9.
ročníkov
Vš, v spolupráci so ŠSZČ, DRC,
triednymi učiteľmi 1. a 9. ročníkov,
vychovávateľkami
Janko Matúška
besedy
Priebežne počas
mesiaca
Žiaci 1. a 9.
ročníkov
Klč v spolupráci s TU
Besedy a vzdelávanie zamerané na život a tvorbu Janka Matúšku.
Janko Matúška
Tvorivá dielňa
Priebežne počas
mesiaca
Žiaci 1. a 9.
ročníkov
Klč v spolupráci s TU
Tvorivá dielňa, portrét Jaka Matúšku.
Kvíz- školská knižnica
28.10.
Žiaci
1.stupňa
Klč,
Akcia školskej knižnice v rámci Medzinárodného dňa knižníc.
Zber papiera
2.11.-3.12.
Žiaci ZŠ
Eš, Vš
Zber odpadového papiera, súťaž.
8.11.
Žiaci 5.A,C
Klč,
Práca s knihou čítanie s porozumením so žiakmi 2. Stupňa.
Oravský hrad
9.11.
Žiaci 3.C
Klč,
Práca s textom, následná ilustrácia povesti o Oravskom hrade.
Oravský
hrad a oravské kroje
15.11.
Žiaci 6.A
Klč
Tvorivá dielňa, zameraná na ľudové tradície a tradície oravského
regiónu.
15.11.
Do súťaže sa
mohli zapojiť
Vš, Holková
všetci žiaci
školy
Akcia zameraná na podporu zdravej výživy a propagovanie
konzumácie ovocia. Pani kuchárky pripravili v rámci tejto akcie
ochutnávku jedál z jabĺk.
16.11.
Organizátorm
i boli žiaci 7. Vš, Mts
ročníkov
Akcia zameraná na prijatie žiakov 5. ročníkov medzi žiakov 2.
stupňa. Žiaci 7. Ročníkov pod vedením TU pripravili pre piatakov
súťaže a rôzne vtipné úlohy ktoré piataci plnili. Do tejto akcia sa
zapojili aj žiaci iných tried druhého stupňa.
Učitelia
a žiaci 2.st.
Zápas vo volejbale medzi učiteľmi a žiakmi 2 stupňa.
Habovštiakove povesti
O najkrajšie jablko
Bažantský večierok
Volejbalový turnaj
25.11.
učitelia žiaci 2. stupňa
Vš, Km
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
36
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
Večierok a Mikulášskou tematikou, deti obdarovali svojich
spolužiakov i učiteľov. Pestrí program v ktorom vystúpili deti z 2.
Stupňa.
Ukážka tradícií na Lucie, ktoré robili naši predkovia. Prezentácia FS
Kohútik.
Mikulášsky večierok
9.12.
Žiaci
2. stupňa
Vš, Mts
Tradície na Lucie
13.12.
Všetky triedy
školy
Klč,
Vianočná sviečka
20.12.
Žiaci školy
La, Tc
podľa záujmu
Zápis prvákov
Priebežne počas
januára
ZU – Darček,
Šikovníček
Tc,
Literárna súťaž
31.1.
Žiaci
8. roč.
Klč,
Zuzanka Hraškuľča
2.2.
Žiaci
4. ročníkov
Klč,
Zápis predškolákov do
6. 7.2.
prvého ročníka
Žiaci 7.,8.
roč.
Vš,
Žiačky druhého stupňa v spolupráci so ŠSZČ pripravili hry
a program pre predškolákov.
A ja som z Oravy
debnár
10.2.
Pre žiakov 1.
stupňa
Klč,
Tvorivá dielňa spojená s besedou o tradičných remeslách nášho
regiónu.
Aerobikový maratón –
pre deti a rodičov
25.2.
15.2.
Deti pod vedením vedúcej záujmových útvarov pripravili darčeky pre
predškolákov krotí prišli na zápis do našej školy.
Literárna súťaž pre žiakov 8. Ročníkov ktorá sa konala v školskej
knižnici. Súťaž bola zameraná na obsah povinného čítania 8.
ročníka.
Rozbor príbehu Zuzanka Hraškuľča a Priadka, pre deti štvrtých
ročníkov. Školská knižnica v spolupráci s TU.
Celodenná akcia pre žiakov, učiteľov, rodičov a všetkých ktorým
nechýba chuť urobiť niečo pre svoje zdravie.
Kurz prvej pomoci s názornými ukážkami postupov pri rôznych
poraneniach a úrazoch.
Výtvarná súťaž. Zhotoviť originálne valentínske srdce. 1.-3. Miesto
bolo odmenené vecnou cenou.
Akcia bola zameraná na rozvoj komunikácie a prosociálneho cítenia
žiakov. Odovzdaných bolo celkovo 123 valentínok žiakov 1. A 2.
Stupňa.
Valentínske srdce
14.2.
ŠSZČ ŠSZČ
Prvá pomoc všetkým
Žiaci ZŠ 1.-9.
Vš, Plg, Stš
roč.
Žiaci ZÚ
Zdrav. deti
St,,Vš
oddelení ŠKD
Žiaci ZŠ 1.-9.
Vš, On
roč.
Zhotovenie vianočných dekorácií, s možnosťou zakúpenia.
Valentínska pošta
Do 14.2.
Žiaci ZŠ 1.-9.
Vš, Mts
roč.
P. O. Hviezdoslav
24.2.
Žiaci
2. stupňa
ŠSZČ, ŠSZČ
ŠSZČ
ŠSZČ, ŠSZČ,
ŠSZČ SSZČ ŠSZČ ŠSZČ
ŠKD
ŠKD
ŠSZČ ŠSZČ ŠSZČ ŠSZČ
Druh
Typ
akcie
Čitateľské popoludnie
16.3.
Žiaci ZŠ 1.-9.
Klč, Vš
roč.
Akcia v rámci mesiaca kníh, deti mali možnosť zapojiť sa do akcie
čitateľské popoludnie. Akcia bola organizovaná v spolupráca s ŠKD
a školskou knižnicou.
Marec - mesiac kníh
marec
Žiačky 7.C
Čitateľská súťaž pripravená žiakmi 7.C, pre žiakov 1. stupňa.
Klč, v spolupráci s TU
Vš,
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
Akcia zameraná život a dielo P.O. Hviezdoslava.
37
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
Marec mesiac knihy
Veľkonočná tvorivá
dielňa
31.3.
Veľkonočná burza
3.-4.4.
Eko týždeň
16.-20.4.
Zber papiera
celomesačná
akcia
Žiaci ZŠ
Eš, Vš
Zber odpadového papiera, súťaž.
22.6.
Žiaci
2. stupňa
Vš, Mts, Pľ
2. žiacky ples, spojený s rozlúčkou so žiakmi 9. Ročníkov a voľbou
hviezdneho páru v školskom roku 2011/2012.
Žiaci 1. a 2.
stupňa
Vš, Du
Prehliadka programu detí prvého a druhého stupňa. Program
a prehliadka práce jednotlivých ZU.
ŠSZČ
ŠSZČ ŠSZČ ŠSZČ
ŠSZČ,
DRC
Dátum
ŠSZČ
Názov
ŠKD
ŠSZČ
Druh
Typ
akcie
2. žiacky ples
„Hviezdny večer“
Prehliadka malých
javiskových foriem
27.6.2012
marec
27.6.2012
Žiačky 7.C
Vš, Sl
Deti a rodičia Tc
1. stupňa ZŠ
Všetky
oddelenia
Št,Vb
ŠKD, ŠSZČ
Zapojenie ZU
do čistenie
Vš, vedúci ZU
okolia školy
Čitateľská súťaž pripravená žiakmi 7.C, pre žiakov 1. stupňa.
Výroba veľkonočných vajíčok rôznymi technikami.
Predajná burza výrobkov detí z ŠKD a ŠSZČ, veľkonočná tematika
výrobkov.
Zapojenie do celomestskej akcie.
Z plánu na školský rok 2011/2012 sa neuskutočnili nasledovné akcie:
Divadelný kohútik, z dôvodu nízkeho záujmu. Táto akcia bola nahradená akciou pod názvom Prehliadka malých javiskových foriem, kde, mali možnosť prezentácie
svojej tvorby kolektívy, ktoré sa do súťaže Divadelný kohútik prihlásili. Opatrenie: v školskom roku 2012/2013 je naplánovaná spolupráci pri organizovaní tejto akcie
s Oravským osvetovým strediskom. Vyhlásenie súťaže bude v jesenných mesiacoch (október, november).
Hip-Hop day: táto akcia nebola realizovaná z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti vedúcej ZU Hip Hop. Opatrenie: termín tejto akcie je vhodné presunúť na
začiatok školského roka.
Juniáles – školská akadémia: školská akadémia bola plánovaná v rámci celoškolskej akcie pod názvom Juniáles. Táto akcia sa z dôvodu nepriaznivého počasia
neuskutočnila.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
38
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
1.-3. roč.
1. – 9. ročník
A stredné školy
Jedným z cieľov ZÚ Bedminton bolo oboznámiť začínajúcich hráčov s touto športovou hrou, naučiť základné pravidlá a
bedmintonové údery, pohyb hráčov po hracom kurte. Skúsenejší hráči zdokonaľovali techniku hry, utvrdzovali a uplatňovali
pravidlá v hre. Oboznamovali sa s úlohou rozhodcu. Najdôležitejším cieľom bolo formou zábavy a hry zvyšovať telesnú
zdatnosť a pohybovú výkonnosť detí a mládeže, viesť ich k dodržiavaniu pravidiel a disciplíny, čo sa počas trvania ZÚ v
tomto školskom roku 2011/2012) podarilo. V tomto školskom roku sa zdatnejší hráči zúčastnili troch bedmintonových
turnajov – Jarný bedmintonový turnaj v Nižnej, Rodinný turnaj v ZŠ Janka Matúšku a Detský turnaj v Lipt. Mikuláši.
2.C, 3.C. 4. A,
5.B
I. a II. stupeň
Činnosť záujmového útvaru „Z každého rožku trošku“ prebiehala podľa plánu práce. Niektoré turistické vychádzky boli
z dôvodu nevhodného počasia uskutočnené v náhradných termínoch. Cieľom vychádzok po Orave a Liptove bolo podporiť
u žiakov zmysluplné trávenie voľného času a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode. Žiaci sa naučili uplatňovať základné
pravidlá správania sa pri pobyte v lesoch a horských oblastiach. Vytvorili si pracovný tím, ktorý pracoval v priateľskej
atmosfére. Postupne sa do činnosti zapájali aj rodičia a starí rodičia žiakov, čo je pozitívnym prínosom práce záujmového
útvaru vzhľadom k rozvíjaniu spolupráce v rámci školy a rodiny.
1. stupeň
Dievčatá pracovali usilovne, i keď niekedy k dokončeniu prác museli byť motivované. Počas práce sa veľmi rady rozprávali,
srandovali a navzájom sa povzbudzovali. Vždy si domov po dokončení odniesli „darček“ a potešili svojich blízkych, takže
radosť a dobrý pocit mali nielen deti, ale i dospelí.
1. stupeň
Na tomto krúžku pracovali menší žiaci“, preto i vytváranie prác trvalo o niečo dlhšie ako na Darčeku 1. Deti sa na krúžok
tešili, usilovne pracovali. Problémy s dlhším sústredením a dokončovaním mali prváci, ale tu im pomáhali starší spolužiaci.
Výtvory z krúžku potešili rovnako deti i dospelých a práca prispela k rozvoju jemnej motoriky.
11
11
Počas tohto školského roka sme sa venovali ochrane a podpore svojho zdravia a zdravia iných ľudí, hovorili sme si ako
predchádzať úrazom a poraneniam. Opakovali sme si pravidlá poskytovania predlekárskej prvej pomoci pri úrazoch
a ochoreniach. Praktickú prvú pomoc sme si skúšali vo dvojiciach a v skupinkách, nacvičovali sme na figuríne, riešili sme
modelové situácie, skúšali sme improvizovať. Najväčšiu radosť mali deti pri maskovaní rôznych poranení.
Získané vedomosti a zručnosti si dievčatá overili na oblastnom kole zdravotníckej súťaže Hliadok mladých zdravotníkov
a družstiev prvej pomoci. V tejto náročnej súťaži, ktorá pozostáva z dvoch vedomostných testov a praktickej prvej pomoci na
figurantoch, sa umiestnili mladšie žiačky na 2.mieste a staršie na 8.mieste.
75
75
V krúžku aktívne pracovali všetky deti. Zapájali sa do rôznych súťaží v rámci mesta aj mimo. Všetky svoje zručnosti si žiaci
mohli overiť aj v turnajoch organizovaných v rámci našej školy. Plán činnosti na tento školský rok bol splnený.
13
Z každého rožku
trošku
35
15
15
Darček
30
13
12
12
Šikovníček
Bedminton
Lego
V ZÚ Lego deti rozvíjali svoje tvorivé schopnosti pri stavaní na rôzne témy. Najobľúbenejšie: cirkus, ZOO, vesmír, polícia,
hasiči, detské ihriská, naše mesto, škola mojich snov. Ďalej rozvíjali svoje technické zručnosti, fantáziu, zdokonaľovali
vyjadrovacie schopnosti. Všetky svoje zručnosti mali možnosť predviesť v krúžkovej súťaži „O naj... strašidlo“ a v školskej
súťaži „Lego - šampión“.
I.stupeň 4.A, 4.B
II.stupeň 5.C, 7.C
počet
žiakov
k 30.6.2010
Vyhodnocovacia správa
1.-9. Roč.
7.
Trieda/
ročník/
stupeň
Zdravotnícky
krúžok
6.
ZÚ
florbal
Mgr. Zlata
Jurčiaková
TC
5.
Stanická Tatiana
4.
Mgr.
Lakoštk
3.
TC
2.
Drahoslava
Dudáková
1.
Vedúci
Mgr. Jaroslava
Komorová
P.Č.
počet
žiakov
k 15.9.2010
Hodnotenie pravidelnej záujmovej činnosti v ŠSZČ vedúcimi záujmových útvarov:
13
13
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
39
Základná škola Janka Matúšku
1. - 9.roč.
2.-8. výber
16
15
1-4 roč
V krúžku aktívne pracovali všetky deti. Mali veľký záujem o vzdelávanie sa v cudzom jazyku. Všetky svoje vedomosti mohli
predviesť a ukázať ostatným prostredníctvom hier, divadelných scénok, básničiek a pesničiek. Naučili sa veľa slovnej
zásoby z oblasti zvierat, ovocia, zeleniny, ľudského tela, jedla, častí dňa a ostatných zaujímavých tém.
12
12
2.-9.ročník
O tento krúžok žiaci javili úprimný záujem, bavilo ich robiť rôzne pokusy a tým sa postupne oboznamovali a vysvetľovali
rôzne tajomstvá prírody a bežného života .Naučili sa pracovať s rôznymi dostupnými stavebnicami a chemikáliami, ktoré
používame v bežnom živote ,pričom museli dodržiavať bezpečnostné pravidlá a pravidlá spolupráce. Počas krúžku sme
riešili aj rôzne problémové úlohy, o ktoré deti prejavili záujem.
16
16
V záujmovom útvare PC programovanie bolo našim cieľom naučiť sa základy programovania, najmä v programe Imagine.
Vzhľadom k tomu, že krúžok navštevovali aj žiaci 1. ročníka, snažili sme sa u nich budovať pozitívny vzťah k práci s IKT.
.
15
15
12
12
Deti počas roka v ZU nacvičovali prvky a choreografiu v štýle HIP –HOP tancov.
1.
st.
1. st.
17
Všetky
ročníky
počet
žiakov
k 30.6.2010
počet
žiakov
k 15.9.2010
futbal
Mladí reportéri
14.
17
Žiaci pracovali s fotoaparátom (úprava fotografie), diktafónom (úprava zvuku), videokamerou (natáčanie a strih filmu k súťaži
Aj múdry schybí ). Vydali sme dva čísla časopisu Kohútik, ktorý sa stal obľúbeným čítaním u žiakov. V súťaži školských
časopisov sme sa tento rok neumiestnili. Máme podklady na 3. číslo a napriek neúspechu sa chceme prihlásiť do
celoslovenskej súťaže školských časopisov, ktorú organizuje v septembri Proslavis. Pripravovali FOTONOVINY, ktoré sa
v budúcom školskom roku budeme snažiť obmieňať častejšie, aby boli aktuálne. Deti svoje články, reportáže uverejňovali aj
v regionálnych periodikách a zapojili sme sa do projektu TASR, ktorá podnecuje a motivuje mladých novinárov. Žiaci
moderovali akcie (Imatrikulácia, Bažantský večierok, Mikulášsky večierok). Pripravili dve celoškolské súťaže Jojoniáda a Aj
múdry schybí. Zapojili sa do projektu Zaostri na školu - hľadali staré fotografie školy v archívoch, kronikách, u starých ľudí,
fotili súčasnú podobu a na www.msap.sk je tak aj naša škola na vytvorenej e-mape škôl na Slovensku. Videá z minulého
školského roka sme zaslali do súťaže Chalupkovo Brezno a vyhrali sme zlaté pásmo. Žiaci taktiež pripravili program
k stretnutiu so seniormi – učiteľmi, ktoré malo netradičnú podobu. Naši bývalí učitelia sa stali žiakmi a zasadli do školských
lavíc. Celkovo sa mi s dievčatami pracovalo veľmi dobre.
Rozprávková
angličtina
13.
V krúžku aktívne pracovali všetky deti. Zapájali sa do rôznych súťaží v rámci mesta aj mimo. Všetky svoje zručnosti si žiaci
mohli overiť aj v turnajoch organizovaných v rámci našej školy. Plán činnosti na tento školský rok bol splnený.
Hókus pokus
12.
27
PC programovanie
11.
Vyhodnocovacia správa
HIP -HOP
Mgr. Zrnčíková
10.
Trieda/
ročník/
stupeň
Gymnastický
9.
Martina
Leykova
27
Majerská
Jana
8.
Juraj Machaj
ZÚ
Patrícia
Berníková
Vedúci
Katarína
Tabačáková
P.Č.
Teťák
Peter
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Deti počas celého školského roka nacvičovali základné gymnastické prvky, kotúľ vpred, kotúľ vzad, premet bokom, špagát,
preskoky cez kozu a podobne. Plán bol v záujmovom útvare splnený.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
40
Základná škola Janka Matúšku
18
Trieda/
ročník/
stupeň
Vyhodnocovacia správa
2.stupeň
počet
žiakov
k 30.6.2010
ZÚ
Volejbal
15.
Vedúci
Iveta Eliášová
P.Č.
počet
žiakov
k 15.9.2010
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Hlavným cieľom záujmového útvaru Volejbal bolo naučiť sa a zdokonaliť sa v herných činnostiach jednotlivca, herných
činnostiach družstva a v samotnej hre.
Ďalším z cieľov bolo podrobnejšie sa oboznámiť s pravidlami hry a ich uplatnením v hre.
Ďalším z cieľov bolo zdokonaliť sa v hre tak, aby boli žiačky schopné zúčastniť sa volejbalových súťaží, dokázali hrať zápas
a reprezentovali školu vo volejbalových súťažiach.
Činnosť záujmového útvaru „Volejbal“ prebiehala podľa stanoveného plánu práce. V záverečných hodinách sme činnosť
spestrili hrou na plážovom ihrisku.
Ciele záujmového útvaru boli splnené.
18
počet
žiakov
k 30.6.2010
17
1.
13
7. ročníky
3.
13
22
15
Žiaci ročníkov
1-9 a 1 žiačka
2.
Trieda/
ročník/
stupeň
Vyhodnocovacia správa
stupe
ň
počet
žiakov
k 15.9.2010
Mažoretky
17
Monika Vrábová
klub
Milota
Kelčíková
1.
Vedúci
Detský fokórny
Francúzsky jazyk - klub
súnborKohútik
P.Č.
Germušková
Hodnotenie pravidelnej záujmovej činnosti v kluboch pri Základnej škole Janka Matúšku.
Deti počas školského roka nacvičovali choreografiu ktorú následne predvádzali na rôznych školských i mimoškolských
podujatiach.
Klub francúzskeho jazyka bol určený žiakom 7. ročníka základnej školy. Krúžok prebiehal 1x týždenne v rozsahu 2
vyučovacích hodín.
Klub vznikol na základe potreby utvrdenia si poznatkov, ktoré sa deti učia na hodinách francúzštiny ako voliteľného
predmetu.
Na krúžku si teda žiaci upevňovali všetko to, čo sa učia v škole. Hodiny boli zamerané najmä na konverzáciu, porozumenie
hovorenému a písomnému slovu a prirodzene aj rozšíreniu slovnej zásoby. Na krúžku sa nekládol dôraz na novú gramatiku.
Naopak dôraz sa kládol na francúzsku civilizáciu: na poznávanie krajiny, zvykov, francúzskej kultúry, hudby a osobností.
Používaný učebný materiál:
CAMPUS 1: kniha a CD, LE NOUVEAU TAXI1: kniha, CD, DVD-ROM, LE MATCH DE THOMAS: kniha a CD, Daniel
Balavoine: CD, texty, Axel RED: CD, texty, iné materiály z časopisov, kníh a internetu.
V DFS Kohútik sa stretli niektorí žiaci z minulého roka, ale viac bolo nováčikov.
Počas školského roka sme sa učili tanečné motívy, od najľahších- po zložitejšie, ľudové piesne a k nim viazané zvyky a
tradície. Naučili sa celé tance, s ktorými sa zúčastnili na niekoľkých akciách: Deň úcty k starším, otvorenie prváckych tried
na našej škole, v decembri chodili členovia DFS Kohútik po triedach ako vinšovníci. Ďalej sa zúčastnili na Bambiriáde a v
mesiaci máj na : Folklórny deň Kubína .
ŠSZČ bolo počas celého školského roka našou snahou vtiahnuť deti zábavným a nenúteným spôsobom do sveta záujmových činností, a tak ich odpútať od
každodenných nežiaducich pokušení, ktoré na ne číhajú na každom kroku . Rozvíjali sme konkrétnymi činnosťami kompetencie v súlade s výchovno-vzdelávacím
programom Aktívne sovičky.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
41
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
3.5.2 ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA – DETSKÉ RIADIACE CENTRUM (DRC)
V školskom roku 2011/2012 sa akcie žiackej školskej rady niesli v duchu dobrovoľníckych aktivít medzinárodnej organizácie UNICEF a školských akcií
v úzkej spolupráci so Školským strediskom záujmovej činnosti.
Medzi najúspešnejšie akcie v spolupráci so ŠSZČ pod vedením p. Vešelényiovej boli napr. Imatrikulácia prvákov, Mikulášsky večierok, Valentínske srdce,
program ku Dňu učiteľov a 2. Školský ples.
V úzkej spolupráci a pod vedením p. uč. Zrnčíkovej žiaci veľmi úspešne pracovali v aktivitách medzinárodnej organizácie UNICEF. Opätovne splnili všetky
kritériá a titul Škola priateľská k deťom.
 20.12 2011 sa konal koncert skupiny GIRLS v kombinácii s projektom rozvojového vzdelávania UNICEF pre celú školu.
 10.2.2012 80 žiakov z našej školy sa zúčastnilo besedy s našou bývalou učiteľkou Renátou Jurčiovou, dobrovoľníčky v Sudáne, ktorá porozprávala o živote
dobrovoľníka aj o ďalekej africkej krajine.
 Predaj vianočných pohľadníc sa uskutočnil v decembri. Žiaci predávali pohľadnice v areáli školy, ale aj v meste na hodinách OSR. Celkový výťažok za školu
bol 207,20€.
 14.-18. mája sa naša škola stala koordinátorskou v zbierke Týždeň modrého gombíka. Zapojilo sa 39 dobrovoľníkov z piatich škôl. Vyzbierali spolu
1842,23€ a rozdali 1700 modrých gombíkov. Z našej školy sa zapojilo 10 dobrovoľníčok z 8. a 9. ročníkov. Najúspešnejšou bola dvojica Drengubiaková
Michaela a Gucká Dominika, ktoré počas zbierky vyzbierali 147,06€. Celkovo naša škola prispela 749,68€. Pomohli sme tak deťo m v Zimbabwe
zabezpečiť pitnú vodu.
Medzi samostatné DRC patrili v tomto školskom roku Halloween – súťaž o najkrajšiu tekvicu, súťaž o najkrajšiu triednu výzdobu s vianočnou tematikou
a Bambiriáda, ktorá ako v predošlých, tak aj v tomto roku mala z našej strany vysokú úroveň.
Členovia DRC preukazujú z roka na rok čoraz väčšiu aktivitu a samostatnosť pri organizácii a realizácii jednotlivých akcií. Je preto veľký predpoklad, že aj
v budúcnosti bude žiacky parlament úspešne pracovať.
3.5.3
ŠKD - AKCIE NA PODPORU VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011 ORGANIZOVANÉ ŠKD
Školský klub detí
Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí nie je realizovaná prostredníctvom vyučovacích hodín a nie je časovo obmedzená tak, ako na
vyučovaní. Dĺžka jej trvania závisí predovšetkým od záujmu a aktivity detí. Každá výchovno-vzdelávacia činnosť plní ciele niektorej tematickej výchovnej oblasti,
preto sa v priebehu jedného až dvoch týždňov postupne a systematicky realizujú všetky tematické oblasti výchovy a tak sa rozvíja osobnosť detí komplexne.
V školskom klube máme tieto tematické oblasti výchovy:
- vzdelávacia
- telovýchovná, zdravotná a športová
- pracovno-technická
- spoločensko-vedná
- prírodovedno-environmentálna
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
42
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
- esteticko-výchovná /výtvarná, hudobná, literárno-dramatická/.
Počas celého školského sme plnili tieto tematické oblasti tak, aby ŠKD plnilo postavenie v systéme výchovy mimo vyučovania.
Táto činnosť sa uskutočňovala zaujímavými a príťažlivými formami. Pomáhala odstraňovať únavu z vyučovania a kompenzovať jednostranné zaťaženie detí
zo školy. Školský klub detí zabezpečoval samoobslužnou a spoločensky prospešnou činnosťou upevňovanie hygienických, pracovných návykov a návykov
kultúrneho správania sa. Podporoval zmysel pre poriadok, starostlivosť, šetrnosť, ohľaduplnosť, toleranciu a vzájomnú pomoc. Počas celého školského roka sme sa
snažili rozvíjať kľúčové kompetencie vyplývajúce z cieľov a kompetenčného profilu dieťaťa vypracovaného vo výchovnom programe ŠKD - "Šikovné sovičky".
Personálne podmienky sú na dobrej úrovni v školskom roku 2011/2012 pracovalo v ŠKD 12 oddelení ktorých chod zabezpečovalo 12 plne kvalifikovaných
vychovávateliek a 1 učiteľka 1. stupňa. Počet detí v ŠKD k 15.9.2011 bol 266. Oddelenia boli zmiešané čo do značnej mieri sťažovalo prácu vychovávateliek
a spôsobilo úbytok detí počas školského roka 31.8.2012 bolo 239. V 10. Oddelení sa počas školského roka menila vychovávateľka, deti sa museli prispôsobiť danej
situácii a adaptácia trvala vzhľadom na zloženie skupiny pomerne dlho. Priestorové podmienky sú priemerné, materiálno-technické a psycho-hygienické podmienky
sú taktiež na dobrej úrovni. Za slabú stránku ŠKD považujem nedostatok času na pobyt detí v telocvični či už veľkej, alebo malej, nakoľko sú tieto priestory
v popoludňajších hodinách vyťažené športovou prípravou tried a prácou záujmových útvarov. Počas školského roka ŠKD úzko spolupracovalo s CvČ Domček
s Oravským osvetovým strediskom, s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka o Oravskou galériou s MsKs ako aj so školskou knižnicou. Spolupráca na veľmi
dobrej úrovni prebiehala so špeciálnou pedagogičkou, s psychologičkou, ktoré konzultovali a odborne viedli prácu vychovávateliek s deťmi s výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Celoklubová Odd. 5.-8
Celoklubová Celoklubová
Druh
Typ
akcie
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
1.návšteva
knižnice
september
Všetky
oddelenia ŠKD
Všetky vychovávateľky
Počas mesiaca september, navštívili všetky oddelenia ŠKD 1. krát
v školskom roku knižnicu a tak zahájili celoročnú spoluprácu.
Súťaž plagátová
tvorba na tému
„moje prázdniny“
september
Všetky
oddelenia ŠKD
Vš,
Každé z 11 oddelení vyhotovilo spolu 1 plagát na tému „moje
prázdniny“. Plagáty boli následne vystavené vo vestibule a tie, ktoré
sa umiestnili na prvých 3 miestach boli odmenené.
Jesenná mandala
21.9.
Oddelenia 5.-8.
Zň, Chov
Vytvorenie mandaly z nazberaných prírodných materiálov. Deti
materiál zberali v priebehu mesiaca september.
október
Všetky
oddelenia
Všetky vychovávateľky
Počas októbra ktorý bol tematicky zameraný na úctu k starším sa
konali je jednotlivých oddeleniach besedy so starými rodičmi, deti
maľovali portréty svojich starých rodičov. Vyrábali darčeky pre
starkých. Každé z oddelení prispelo do programu ktorý bol
prezentovaný v Klube dôchodcov a v Domove sociálnych služieb.
Mesiac úcty k
starším
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
43
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Krátka charakteristika akcie
Púšťanie papierových drakov v priestore pri zimnom štadióne. Akcia
bola zameraná na podporu spolupráce rodičov s deťmi a s ŠKD.
Akcie sa mohli zúčastniť aj rodičia. Túto možnosť využili
predovšetkým rodičia žiakov prvého a druhého ročníka. Dieťa ktoré
sa do akcie aktívne zapojilo dostalo odmenu v podobe nálepky do
žiackej knižky.
Je to akcia zameraná na privítanie prvákov na našej škole. Prvákov
vítajú žiaci deviateho ročníka. Predstavia sa s pripraveným
programom. Akcie sa zúčastňujú aj rodičia žiakov 1. ročníka. Každý
z prvákov má pripravený darček pre deviataka a naopak. Deviataci
sa počas tejto akcie stávajú krstnými rodičmi prvákov.
Drakiáda
14.10.
Všetky
oddelenia ŠKD
Plg, Stš
Imatrikulácia
prvákov
21.10.
Žiaci 1. a 9.
ročníkov
Vš, v spolupráci so ŠSZČ, DRC,
triednymi učiteľmi 1. a 9. ročníkov,
vychovávateľkami
Výzdoba interiéru
školy
21.10.
Vychovávateľky
ŠKD
v spolupráci
Pop, Kš
s pani učiteľkou
Ondrejkovou
Tematická výzdoba interiéru školy najmä okien a dverí (jesenné).
Odd. 5.-8.
Realizoval
Ruže z javorových
listov
26.10.
Oddelenia 5.-8.
Chov, Zň
Tvorivá dielňa v spolupráci s CvČ. Deti pod vedením
vychovávateliek a pracovníčky CvČ zhotovili ruže z javorového
lístia.
ŠKD
vybrané
oddelenia
Zúčastnení
Tretiacky súboj
akcia v spolupráci
s CvČ
4.11.
Deti vybraných
oddelení ŠKD
(7.,8.,9. Odd.)
Kš, Plg, Stš
Zábavné popoludnie, súťaže v CvČ.
Celoškolská
akcia
Dátum
Beseda s lesníkmi
Príroda v zime
10.11.
Deti všetkých
oddelení ŠKD
Vrb, Št
Deti ŠKD besedovali s pracovníkmi lesnej správy o tom ako sa
treba starať o zvieratká v zime.
Akcia ŠKD
Názov
Súťaž v behu
12.11.
Deti 1.,2.,3.,4.,
oddelenia
Fš,
Akcia na podporu zdravého životného štýlu. Tejto akcie sa zúčastnili
najmladšie deti. Každé z detí odbehlo určenú vzdialenosť.
Odmenou bola pochvala a nálepka do žiackej knižky.
Akcia ŠKD
Celoškolská Celoškolská
Celoklubová
akcia
akcia
Druh
Typ
akcie
Vianočná
pohľadnica
súťaž
do 15.11.
Súťaž
vyhlásená
Oravským
osvetovým
strediskom
Plg,
Súťaž Vianočná pohľadnica bola organizovaná Oravským
osvetovým strediskom. Do súťaže sa zapojili deti zo všetkých
oddelení ŠKD.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
44
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Celoklubová
5.-8.-odd. Celoklubová Celoklubová Celoklubová Celoškolská Celoklubová Celoklubová
v spolupráci
ŠKD
akcia
ŠKD ŠSZČ
ŠKD
akcia
akcia
akcia
s ŠJ
Druh
Typ
akcie
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
Deň jablka
15.11.
Všetky
oddelenia ŠKD
Vš, Fš, Holková
Akcia pri príležitosti Dňa jablka, odovzdanie kresieb, básničiek,
ochutnávka zdravých jablčných pokrmov pripravených pani
kuchárkami.
Zdravie na stôl
beseda
16.11.
Všetky
oddelenia ŠKD
Chov, Zň, Vš
Beseda na tému zdravá výživa prebehla skupinovým spôsobom.
Vždy 3 oddelenia. Každé z detí malo možnosť vypočuť si čo je to
dravá strava, zdravá výživa a zapojiť sa do diskusie.
Detský čin roka
do 20.11.
Výzdoba interiéru
školy
do 6.12.
„Vianočná ozdoba“
výstavka
20.12.
Celoslovenská
súťaž do ktorej
sa zapojili
Pop,
všetky
oddelenia ŠKD
Vychováv. ŠKD
v spolupráci
Zň, Stš
s pani učiteľkou
Ondrejkovou
Všetky
oddelenia ŠKD
Plg, Kš
Celoslovenská akcia pod názvom Detský čin roka. Počas celého
mesiaca deti v oddeleniach čítali nahlas príbehy z materiálov ktoré
boli zaslané na našu školu. Po prečítaní všetkých príbehov deti
spolu s vychovávateľkami diskutovali a vybrali jeden z príbehov za
ktorý hlasovali na uvedenej webovej stránke.
Tematická výzdoba interiéru školy najmä okien a dverí. (zimné).
Deti jednotlivých oddelení vyrábali počas mesiaca december
vianočné ozdoby, ktoré boli následne inštalované ako výstava v žltej
budove ZŠ.
Vianočná burza
20.-22.12.
Všetky
oddelenia ŠKD
a 2 ZÚ ŠSZČ
Prikrmovanie
zvierat v prírode
19.1.
Všetky
oddelenia ŠKD
Štb, Vrb
Prikrmovanie vtáčikov. Uväzovanie pochúťok pre vtáčiky na stromy
v okolí školy a na Kuzmínove.
Autoportrét
13.1.
5.-8. Odd. ŠKD
Zň, Chov
Akcia zameranie na poznávanie samého seba. Seba hodnotenie.
Vš, Pop, Fš
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
Predajná burza výrobkov detí z ŠKD a ŠSZČ, vianočná tematika
výrobkov.
45
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Oddelenia- Celoklubová Celoklubová
1.-4.odd
akcia
akcia
Celoklubová
akcia
ŠKD
Celoklubová Celoklubová Celoklubová
akcia
akcia
akcia
Druh
Typ
akcie
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
Návšteva
fotogalérie
v MsKs
2.2.
Všetky
oddelenia ŠKD
priebežne
Plg, Pop
Výstava tvorby detí v MsKs.
Zápis detí do 1.
ročníka
6.-7.2.
Všetky
oddelenia ŠKD
Vš, Stš
Počas mesiacov január a február pripravili deti v spolupráci
s vychovávateľkami darčeky pre predškolákov.
Tvorivá dielňa
7.2.
Všetky
oddelenia ŠKD
Plg, Pop
Vybrané deti z jednotlivých oddelení sa zapojili do akcie
organizovanej CvČ drôtikovanie. Kde vyrábali z drôtu rôzne
predmety ako srdiečka a stromčeky šťastia.
Február
priebežne
Všetky
oddelenia ŠKD
11.2.
Všetky
oddelenia ŠKD,
Svet rýb a ich
zvláštne
schopnosti
15.2.
Všetky
oddelenia
Fš, Belic
Akcia zameraná na svet rýb, deti v oddeleniach zhotovovali plagáty
rôznymi technikami. Výstava plagátov prebehla vo vestibule žltého
pavilónu.
Puzliáda
17.2.
Všetky
oddelenia ŠKD
Chov, Stš
Súťaž v stavaní puzlí v ŠKD. 4 deti za každé oddelenie. Víťazné 3
oddelenia boli odmenené .
Hádaj, hádaj,
hádači
24.2.
Oddelenia 1.-4.
Vb, Št
Súťaž najmladších detí ŠKD v hádaní hádaniek. Súťaž zameraná n
a rozvoj postrehu a pamäte.
Fašiangové zvyky
a tradície,
Vb, Št
Výzdoba tried, zhotovenie násteniek triedach ako aj v v spoločných
priestoroch v žltej budove, aktivity zamerané na fašiangové zvyky
tradície.
Fašiangový
karneval ŠKD.
Chov, Zň
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
Fašiangový karneval, zábava v maskách so súťažami pri ktorých
pomáhali žiaci 2. stupňa ZŠ.
46
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
Rodokmeň
16.3.
Deti-8.
oddelenia
Plg.,
Aktivita v rámci projektu „Osmijanko“
Info - štúdio
20.3.
Deti 8. Odd.
Plg,
Návšteva Infoštúdia v D. Kubíne, oboznámenie detí s prácou
redaktorov, kameramana… (odvysielané dňa 23.3.2012)
Mestečko zdravia
20.3.
Deti-8.
oddelenia
Plg.,
Aktivita v rámci projektu „Osmijanko“
Výzdoba interiéru
školy
Do 21.3.
Vychováv. ŠKD
v spolupráci
Chov, Plg
s pani učiteľkou
Ondrejkovou
Tematická výzdoba interiéru školy najmä okien a dverí. (jarné).
23.3.
Všetky
Zň ,Chov ,Sš
oddelenia ŠKD,
Súťažné popoludnie pre deti ŠKD, s rozprávkovou tematikou.
Tajomné
putovanie lososov
30.3.
Všetky
oddelenia ŠKD
Vš, Belic
Projektový deň, deti v oddeleniach sa dozvedali veľa nových
informácií zábavnými formami.
Herbárik
2.4.
2. oddelenie
Fš,
Deti si zhotovili herbár z nazberaných jarných rastlín, spolupráca
s rodičom.
apríl
Všetky
Všetky vychovávateľky
oddelenia ŠKD,
Celoklubová
ŠKD
2. odd.
Celoklubová
akci
Celoklubová
akcia
8. odd.
Zúčastnení
8. odd.
Dátum
8. odd.
Názov
Celoškolská
akcia
Druh
Typ
akcie
Rozprávkové
popoludnie.
„Eko týždeň“
.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
Úprava okolia školy, a blízkeho okolia.
47
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Celoklubová Celoklubová Celoklubová Celoklubová Celoklubová Celoklubová
5.-6. Odd.
akcia
akcia
akcia
akcia
akcia
akcia
7.-9. Odd.
Celoklubová
ŠKD ŠSZČ
Druh
Typ
akcie
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
Veľkonočná burza
3.-4.
Všetky
oddelenia ŠKD, Št,Vb
ŠSZČ
Predajná burza výrobkov detí z ŠKD a ŠSZČ, veľkonočná tematika
výrobkov.
Ilustrácie Hany
Naglik
16.4.
7.-9. Odd.
Kš, Plg
Návšteva Oravskej galérie. Výstava ilustrácií autorky Hany Náglik
plus kresby detí.
„Máj, lásky čas“
24.4.
Deti 5. a 6.
oddelenia
Stš, Chov
Návšteva výstavy v MsKs kde boli vystavené práve detí z MŠ.
Sadenie čerešne
26.4.
Všetky
oddelenia ŠKD
Všetky vychovávateľky
Akcia organizovaná mestom Dolný Kubín v rámci projektu.
Talenty z Európy
výchovný Koncert
4.5.
ZUŠ
P.M.Bohúňa
v spolupráci s
ŠKD
Stš,
30 detí rôznych oddelení ŠKD sa zúčastnilo na výchovnom koncerte
sláčikových hudobných nástrojov.
Bambiriáda
18.5.
Všetky
oddelenia
Plg, Vš
Bambiriáda – deň otvorených dverí v Cvč, súťažné popoludnie pre
deti.
Jazdíme na
kolobežkách
18.5.
Všetky
oddelenia ŠKD
Št, Fš
Športové popoludnie spojenie so súťažnou disciplínou v jazde na
kolobežkách. Každé zo zúčastnených oddelení bolo odmenené
diplomom a nálepkami.
Dopravná výchova 23.5.
Všetky oddelnia Pop, Fš
Akcia zameraná na pravidlá cestnej premávky na chodcov
a cyklistov, dopravné značenia. Osveta s praktickými ukážkami.
Návšteva ZOO
klubu
Všetky
oddelenia ŠKD
Pestovanie vzťahu k zvieratkám a prírode v spolupráci s CvČ.
priebežne počas
mesiaca máj
Št, Vrb,
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
48
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Celoklubová Celoklubová Celoklubová Celoklubová Oddelenia Celoklubová Celoklubová Celoklubová Celoklubová
akcia
akcia
ŠKD
akcia
5.-11.
akcia
akcia
ŠKD
akcia
Druh
Typ
akcie
Názov
Dátum
Zúčastnení
Realizoval
Krátka charakteristika akcie
Akcia na podporu zdravej výživy a konzumácie mlieka. Akcie sa
zúčastnili všetky oddelenia ŠKD, ktoré si pripravili zo škatúľ od
mlieka rôzne postavičky. Zložili básničky a pesničky s mliečnou
tematikou. 3 najlepšie boli odmenené vecnými darčekami.
Deň mlieka
30.5.
Všetky
oddelenia ŠKD
„Bludiskom k
pokladu“
20.5.
Všetky
oddelenia ŠKD
Deň detí
1.6.
Všetky
oddelenia
Všetky vychovávateľky
Ako oslavu dňa detí zorganizovali vychovávateľky ŠKD zábavné
popoludnie kde prebehli najobľúbenejšie detské hry. Každé dieťa
bolo odmenené sladkou odmenou.
Sladký trojboj
6.6.
Všetky
oddelenia
Chov, Beli
Veselé súťaže o sladké odmeny.
Zábavný kvíz o
prírode
8.6.
Oddedlenia 5.11.
V spolupráci s
CvČ
Vš, Fš
Akcia v CvČ vedomostný kvíz za meraný na vedomosti o prírode.
Deň talentov
13.6.
Všetky
oddelenia ŠKD
Fš, Zň, Kš
Vybrané deti za každé z oddelení predviedli čo dokážu. Deti počas
akcie spievali, tancovali, predvádzali kúzla a iné zaujímavosti.
„Kreslenie na
chodník“
g 25.6.2011
Vš, Stš, Holková
Kš, Plg
Orientačná súťaž v prírode.
Všetky
Chov, Plg
oddelenia ŠKD,
Súťaž medzi oddeleniam v kreslení na chodník, téma trpaslíci.
Celoklubové kolo 5. ročníka voľby „Kráľovnej a Kráľa ŠKD“, súťažné
popoludnie.
Akcia bola zameraná na podporu spolupráce detí
s vychovávateľkou pri upratovaní. Vedie deti k tomu aby si vážili
svoje veci ako aj veci iných a školské veci. Podpora zručnosti
a používania jednoduchého drobného náradia pri oprave hračiek.
Voľba „Kráľovnej
a kráľa ŠKD
28.6.
Všetky
oddelenia ŠKD,
pomoc
Vš, Fš, Vr,
zabezpečili
žiaci 2. stupňa
Upratovanie
a drobné opravy
hračiek
Priebežne
posledný júnový
týždeň
Všetky
oddelenia
Všetky vychovávateľky
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
49
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
3.6 PRÁCA VÝCHOVNÉHO PORADCU
Výchovné poradenstvo predstavuje jednotne organizovanú sústavu špecializovaných odborných
služieb, ktoré sú súčasťou systému výchovy a vzdelávania v ZŠ. Jeho hlavnou úlohou je pomáhať riešiť
špecifické otázky psychického, výchovného a sociálneho vývinu detí. Taktiež prispieva k utváraniu
všestranne rozvinutej osobnosti detí v procese ich výchovy a vzdelávania, pomáha riešiť pedagogické
a psychologické otázky profesijnej orientácie žiakov ZŠ.
Celoročná výchovná práca vyplývala z plánu práce výchovného poradcu, ktorý bol zosúladený
s výchovno–vzdelávacím plánom školy. Výchovný poradca plnil úlohy školského poradenstva v zmysle
Vyhlášky MS 43/1996 Z. z. Mimoriadne úlohy, ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka, plnil v súlade
s danými termínmi.
Výchovný poradca úzko spolupracoval s triednymi učiteľmi, ostatnými pedagogickými pracovníkmi
školy, so špeciálnym pedagógom, školským psychológom a rodičmi pri riešení problémov žiakov so
špeciálnopedagogickými potrebami, koordinátorom protidrogovej prevencie a sociálno-patologických javov,
sledoval adaptáciu žiakov 1. ročníka na školské prostredie a triedny kolektív.
Do riešenia výchovných problémov žiakov zapájal rodičov žiakov, pedagógov, vedenie školy
a v prípade potreby aj pracovníkov CPPPaP, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
v Dolnom Kubíne, sociálneho kurátora a v niektorých prípadoch aj políciu.
Hlavná činnosť výchovného poradcu bola zameraná na:
1/ poradenskú činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej
orientácie, v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí
2/ konzultačnú činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným
zástupcom pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov
- poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných školách
a možnostiach voľby povolania
3/ koordinačnú činnosť – sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými
odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti
- poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancov
4/ vedenie dokumentácie – evidencia problémových a nadaných žiakov, denník VP, prehľady o
individuálnom poradenstve v spolupráci s triednymi učiteľmi
- monitorovanie žiakov so zdravotným obmedzením
- poskytovanie aktualít z oblasti výchovného poradenstva na web stránke
školy
Výchovný poradca sa podieľal na zabezpečovaní akcií a účasti žiakov na nich:
 nábory zástupcov stredných škôl o ich prezentácia
 Burza stredných škôl – účasť 8. a 9. ročníka
 Deň otvorených dverí OA – žiaci 9. ročníka
 psychologické a záujmové testy zamerané na profesijnú orientáciu usporiadané psychologickými
pracovníkmi CPPPaP v Dolnom Kubíne – účasť žiakov 8. ročníka
 besedy s príslušníkmi polície – účasť žiakov 6. – 9. ročníka
 individuálna účasť žiakov 8. – 9. ročníkov na dňoch otvorených dverí v jednotlivých SŠ a SOŠ
v našom okrese a aj v iných okresoch
V spolupráci s pracovníkmi Centra výchovnej prevencie v Dolnom Kubíne sa podieľal na realizácii
stretnutí na riešenie vzťahov v triedach podľa záujmu triednych učiteľov.
Vzhľadom nato, že z roka na rok pribúdajú výchovné a vzdelávacie problémy u našich žiakov, bolo
vyšetrených v tomto školskom roku pracovníkmi CPPPaP a Súkromným centrom špeciálno-pedagogického
poradenstva v Dolnom Kubíne 39 žiakov. V minulom školskom roku bolo vyšetrených 47 žiakov. Niektorí
žiaci boli vyšetrovaní prvý raz a niektorí mali opakované psychologické vyšetrenie a tiež aj špeciálnopedagogické vyšetrenie.
Výchovný poradca zabezpečuje prihlásenie žiakov 9. ročníka na Testovanie 9 na NÚCEM
prostredníctvom programu Proforient.
V poslednom období sa zmenili kritériá prijímania žiakov do stredných škôl. Žiaci nerobia prijímacie
pohovory, ale sú prijímaní na základe výsledkov Testovania 9. Zaznamenávame výrazný pokles počtu
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
50
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
žiakov v základných školách, čo nezodpovedá počtu voľných miest na stredných školách. Tým nastala
situácia, ktorá umožňuje žiakom ZŠ dostať sa na ktorúkoľvek strednú školu s maturitou. Preto v súčasnosti
klesá výrazne záujem o trojročné učebné odbory, pretože žiaci aj so slabšími študijnými výsledkami sa
hlásia na študijné odbory s maturitou. Žiaci by si mali uvedomiť nutnosť pracovať na sebe bez ohľadu na
dosiahnuté výsledky. Súčasná doba vyžaduje vzdelaných ľudí, ale takýmto spôsobom sa zákonite znižuje
úroveň vzdelávania žiakov v školách. Profesijný vývin ovplyvňuje na jednej strane osobnosť človeka a na
druhej strane sociálne podmienky zamestnania vo svete práce.
V tomto školskom roku sa žiaci viac hlásili na stredné odborné školy ako na gymnáziá, čo je
zaznamenané v tabuľke rozmiestnenia vychádzajúcich žiakov.
3.7 PRÁCA KOORDINÁTORA PREVENCIE SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV
-

1. Primárna (univerzálna) prevencia
bola zameraná na žiakov mladšieho aj staršieho školského veku, najmä na prvotné predchádzanie
ohrozujúcim javom získavaním a upevňovaním vedomostí, zručností a návykov smerujúcich
k podpore zdravia a k pestovaniu zdravého životného štýlu.
Aktivity zamerané na získavanie informácií žiakmi v rámci edukačného procesu
prevencia sociálno-patologických javov bola uplatňovaná vo vyučovacích predmetoch v súlade so
školským vzdelávacím programom, kľúčovými oblasťami boli:
a) zdravý životný štýl – výchova ku zdraviu, výživa a pohybové aktivity,
b) spoločensko-vedná oblasť – komunikačné zručnosti, prosociálne správanie a vytváranie
harmonických vzťahov so spolužiakmi, novozavedená mediálna výchova v 8. ročníku v predmete
osobnostný a sociálny rozvoj,
c) sociálno-právna oblasť – práva dieťaťa a právne aspekty sociálno-patologických javov,
 vo vyučovacom predmete osobnostný a sociálny rozvoj v 5.-8. ročníku žiaci najmä skupinovými a
zážitkovými aktivitami získavali zručnosti vedúce k prosociálnemu správaniu, k poznaniu
a pochopeniu významu a hodnoty zdravia, ľudského života a priateľských vzťahov,
 prieskumy realizované školským psychológom po dohode s verením školy,
 projekty (SME v škole - Multikultúrna výchova, Moja família),
 výchovné koncerty a besedy s pracovníkmi mestskej polície a policajného zboru.
Voľnočasové aktivity realizované v škole i v mimoškolskom prostredí
- florbalové a futbalové tréningy žiakov rôznych vekových kategórií spojené s rozhovormi o pozitívnom
vplyve športu na mladého človeka a o škodlivosti niektorých látok na ľudský organizmus,
- účasť žiakov na športových podujatiach a súťažiach aj v mimoškolskom prostredí s dôrazom na
pestovanie návykov vedúcich k zdravému životnému štýlu a zdravého sebavedomia,
- rôznorodá činnosť vedúcich krúžkov v školskom stredisku záujmovej činnosti.
Programy aktívneho sociálneho učenia
 pokračovanie v programe Škola priateľská k deťom ako súčasť aktivít UNICEF, organizovanie
regionálnej kampane Týždeň modrého gombíka a predaj vianočných pohľadníc,
 pokračujúci výcvik dvoch žiačok 7. ročníka v rovesníckom (peer) programe v CPPPaP,
 aktivity zamerané na spoznávanie a spoluprácu starších a mladších žiakov (Imatrikulácia prvákov,
Mikulášsky večierok, 2. žiacky školský ples),
 organizátormi ocenená kampaň Červené stužky zameraná na boj proti HIV a AIDS (dobrovoľnícka
osveta žiakov 6. ročníka v meste a v rodinách, výroba pohľadníc do súťaže, premietanie a beseda
k filmu Anjeli),
 využívanie programu Cesta k emocionálnej zrelosti na hodinách katolíckeho náboženstva
a osobnostného a sociálneho rozvoja vyškolenými koordinátormi prevencie,
 preventívny program Srdce na dlani realizovaný školským psychológom v prvom a treťom ročníku,
 tematické vyučovanie Týždeň boja proti rasizmu,
 skupinové zážitkové aktivity triednych učiteľov s kolektívmi tried pod odborným vedením pracovníkov
CPPPaP,
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
51
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín


pravidelné individuálne a skupinové edukačné a reedukačné činnosti školského špeciálneho
pedagóga so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
individuálne, skupinové a triedne aktivity školského psychológa podľa aktuálnej situácie a konzultácií
s triednymi učiteľmi a vychovávateľkami.
Poradenské činnosti poskytované priamo v škole v spolupráci s poradenskými zariadeniami
a zariadeniami rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí
- poradenská činnosť výchovného poradcu a školského psychológa v otázkach edukácie, profesijnej
orientácie a problémového vývinu žiakov,
- metodická pomoc výchovného poradcu, školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga
pedagógom školy a rodičom (viď správy odborných zamestnancov a výchovného poradcu),
- seminár pre pedagógov na tému Šikanovanie vedený liečebným pedagógom CPPPaP
a preventistom polície.
-
-
2. Sekundárna prevencia
bola zameraná na žiakov z ohrozených skupín (s narušenými vzťahmi v rodine, osobnostným
predpokladom žiakov, žiakov so zdravotným znevýhodnením) a na prejavy šikanovania u žiakov
staršieho školského veku,
intenzívna spolupráca (metodické vedenie, priama účasť) s odbornými pracovníkmi CPPPaP
a SCŠPP v Dolnom Kubíne pri riešených výchovných problémov s podozrením na šikanovanie,
koordinačná činnosť v oblasti prevencie organizovaná v spolupráci vedenia školy, triednych
učiteľov, výchovného poradcu, školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga
s poradenskými zariadeniami, sociálnym kurátorom a políciou.
3. Opatrenia vedenia
-
pri riešení edukačných problémov individuálne začlenených žiakov a pri podozrení na šikanovanie
okamžite kontaktovať poradenské zariadenie a rodiča a situáciu riešiť tímovo,
vzhľadom na čoraz väčší počet riešených závažných nežiaducich edukačných situácií podľa
možnosti zvýšiť pracovný úväzok školského psychológa.
3.8. PRÁCA KOORDINÁTORA VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
Cieľom VMR je vychovávať sociálne, morálne a emocionálne zrelé osobnosti, schopné konať
a správať sa v súlade s hodnotami uznávanými spoločnosťou.
Žiaci počas celého šk. roka získavali poznatky a boli orientovaní na hodnoty manželského a rodinného
života. Učili sa v simulovaných situáciách riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú v bežnom živote. Vhodne boli
usmerňovaní pri výbere životného štýlu a upozornení na zodpovednosť za svoje správanie a konanie.
Na I. stupni boli témy VMR realizované hlavne počas hodín čítania a prírodovedy. Vyučujúci na II. stupni
využívali predovšetkým hodiny prírodopisu a OSR. Ťažiskom vo všetkých ročníkoch bola etická
a náboženská výchova, výchovné predmety a triednické hodiny. Pri plnení cieľov napomáhali aj aktivity
počas školských akcií a v školskom klube.
Počas šk. roka boli organizované rôzne aktivity –uvedené sú v prehľadnej tabuľke na strane 23 – 29.
Okrem toho triedni učitelia zorganizovali:
 Beseda s p. spisovateľkou M. Hlušíkovou. (4. ročník)
 V marci sme do akcie ,,čítame deťom“ zapojili aj rodičov. Rodičia, starí rodičia, alebo starší
súrodenci doma deťom čítali vybratú rozprávkovú knižku.
 Finančná gramotnosť - bola téma, ktorá rezonovala vyučovacím procesom v 3.ročníku. Hovorili si
o životných potrebách rodiny, o príjme a práci, o chudobe- hladomore. Chystali rozpočet pre rodinu
na výlet –projektové vyučovanie.
 Bol raz jeden život - DVD o vzniku a vývoji ľudského jedinca pozerali deti v ŠKD. Tiež sa hrali
tematické hry: Rodina, Rodinné pravidlá, Čo sa mi (ne)páči na svojich rodičoch, ...
 Detský čin roka“- čítanie príbehov a zapojenie sa do súťaže počas akcií v ŠKD.
 Deň matiek, Deň otcov- príprava darčekov pre rodičov v ŠKD a počas triednických hodín.
 Čas premien - žiaci 6. ročníka absolvovali besedu na tému ,,S tebou a o tebe“ s lektorkou pani
Čollákovou.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
52
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
3.9. PRÁCA ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA
I.
-
Špeciálno-pedagogická starostlivosť o žiakov
poskytovaná bola žiakom s vývinovými poruchami učenia, poruchami pozornosti a správania, so
sluchovým postihnutím, viacnásobným postihnutím a so všeobecným nadaním,
najväčší dôraz bol kladený na žiakov 1. a 2. ročníka (depistáž a preventívne aktivity aj u žiakov bez
diagnostikovaných ŠVVP).
II.
Školská integrácia
- 29 žiakov bolo individuálne začlenených formou edukácie v bežných triedach a individuálnych
a skupinových činností so školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom (z toho bolo
v tomto školskom roku integrovaných 10 žiakov),
- 17 žiakov s vývinovými poruchami učenia, 1 viacnásobne postihnutý žiak, 2 sluchovo postihnutí
žiaci, 7 žiakov s poruchami aktivity a pozornosti a 2 žiaci so všeobecným intelektovým nadaním.
III.
Spolupráca s učiteľmi a vychovávateľkami
- pravidelné priebežné konzultácie a pomoc pri riešení problémových a konfliktných situácií so žiakmi,
- odborné vstupy na pedagogických poradách a metodických združeniach ŠKD,
- kooperatívne vyučovanie v triedach prvého ročníka v mesiacoch september a október.
IV.
Spolupráca s rodičmi
- bola bezproblémová a pravidelná aj vďaka ochote a iniciatíve rodičov,
- intenzívna najmä s rodičmi individuálne začlenených žiakov a s rodičmi žiakov, u ktorých začínala
školská integrácia.
V.
-
Iné aktivity
účasť na mimoškolských aktivitách tried s individuálne začlenenými žiakmi,
zápis do prvého ročníka,
testovanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka v spolupráci s SCŠPP v D. Kubíne,
skupinová logopedická starostlivosť o vybraných žiakov 1.- 3. ročníka s logopedičkou SCŠPP v D.
Kubíne
spolupráca so Špeciálnou základnou školou pre telesne postihnutých v D. Kubíne,
spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s centrami
špeciálnopedagogického poradenstva,
adaptačné vzdelávanie školskej psychologičky,
spolupráca s asistentom učiteľa, výchovnou poradkyňou a školskou psychologičkou.
VI.
Opatrenia vedenia
- rozdeliť náplň práce školského špeciálneho pedagóga medzi troch odborných zamestnancov podľa
predchádzajúceho rozhovoru,
- v piatom ročníku s novovzniknutými kolektívmi ihneď začať so skupinovými aktivitami v CPPPaP za
aktívnej účasti triednych učiteľov a školského psychológa.
3.10 PRÁCA ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA
VII. Psychologická starostlivosť o žiakov
poskytovaná žiakom podľa individuálnych potrieb, ale najmä žiakom s poruchami správania, s ADHD,
a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
účasť na edukačnom procese zameraná na pozorovanie psychických a sociálnych prejavov správania
sa a spôsob kooperácie účastníkov edukácie,
orientačná diagnostika žiakov so súhlasom ich rodičov, resp. zákonných zástupcov,
realizácia prieskumu zameraná na zistenie sociálnych vzťahov medzi žiakmi v triede,
aplikácia výchovno-preventívneho programu Srdce na dlani zameraného na rozvoj empatie
a prosociálneho správania a predchádzanie sociálno-patologických javov v triedach 1.st.ZŠ,
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
53
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
intervenčné aktivity zamerané na rozvoj emocionálnej inteligencie a zlepšenie sociálnych vzťahov v
triede, 2.st. ZŠ, ako aj primárna prevencia zameraná na predchádzanie vzniku nežiaducich
sociálnopatologických javov na škole.
intervenčné/projektívne techniky zamerané na sebapoznávanie (osobnostné vlastnosti, zručnosti,
schopnosti) - individuálna realizácia v jednotlivých triedach 2. st. ZŠ,
aktívna účasť v rámci tímovej spolupráce so žiakmi v mimoškolských akciách (Bažantský večierok,
Mikulášsky večierok, Školský ples),
štúdium dokumentácie, hospitácie zamerané na pozorovanie správania žiakov, konzultácie s rodičmi,
pedagogickými pracovníkmi a ďalšími odborníkmi,
-
-
VIII. Spolupráca s učiteľmi a vychovávateľkami
priebežné konzultácie a pomoc pri riešení problémových a konfliktných situácií so žiakmi, intervenčné
aktivity zamerané na eliminovanie vzniknutých situácií,
odborné vstupy na pedagogických poradách a metodických združeniach ŠKD,
účasť na edukačnom procese zameraná na pozorovanie správania žiakov a spôsob kooperácie
účastníkov edukácie,
IX. Spolupráca s rodičmi
najmä s rodičmi žiakov evidovaných v starostlivosti CPPPaP, resp. starostlivosti psychológa
individuálne podľa potreby, či vyžiadanie zo strany rodiča pri problémovom správaní žiaka,
X.
-
-
Iné aktivity
účasť na mimoškolských aktivitách jednotlivcov a skupín s ŠVVZP, najmä so žiakmi s ADHD
v spolupráci so školskou špeciálnou pedagogičkou,
spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromným centrom
špeciálnopedagogického poradenstva,
spolupráca so sociálnymi pracovníkmi ÚPSVaR v Dolnom Kubíne,
spolupráca s klinickým psychológom,
spolupráca s výchovným poradcom, s koordinátorom primárnej prevencie, vedením školy
pri
predchádzaní sociálno-patologických javov a riešení problémov, v prípade podozrenia z ohrozenia
dieťaťa riešenie problémov v spolupráci s vedením školy, koordinovanie opatrení.
kooperácia so školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou a vedením školy,
XI. Opatrenia vedenia
-
pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a pri podozrení zo šikanovania spolupracovať s CPPPaP,
okamžité kontaktovanie zákonných zástupcov žiaka, tímová spolupráca s výchovným poradcom školy,
vedením, triednym učiteľom, skupinové aktivity so žiakmi,
3.11 PRÁCA KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
Cieľom environmentálnej výchovy aj v tomto školskom roku bolo viesť žiakov ku komplexnému pochopeniu
vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu, k uvedomeniu si
základných podmienok života a zodpovednosti súčasnej generácie za život v budúcnosti. Toto pochopenie je
základnou podmienkou aktívneho prístupu žiakov k efektívnej ochrane a udržateľnému stavu životného
prostredia. K dosiahnutiu cieľov nám pomáhal aj program Zelená škola, do ktorého sme sa zapojili v tomto
školskom roku prvý krát.
Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Program
Zelená škola pomáha školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú
žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv
školy na životné prostredie. Program podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá
rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.
V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov. Ako prvé sme vytvorili kolégium
– pracovný akčný tím. Žiaci kolégia potom analyzovali súčasnú situáciu v škole v 6 oblastiach (voda, odpad,
energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhli zlepšenia,
ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Podľa výsledkov auditu sme pre tento
a budúci rok vybrali tému – Zeleň a ochrana prírody, v ktorej chceme dosiahnuť zlepšenie v našej škole.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
54
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
K danej téme sme vypracovali environmentálny akčný plán – súbor aktivít, ktoré si navrhli
predovšetkým žiaci. Realizáciou týchto i ďalších nasledujúcich aktivít sme rozvíjali kompetencie žiakov
a dosahovali stanovené ciele environmentálnej výchovy.
Aktivity realizované vo výchovno-vyučovacom procese ako súčasť učebných predmetov, voľnočasových aktivít ŠKD, záujmových útvarov a triednických hodín:
1.stupeň
Besedy:
Pestrá príroda – beseda v knižnici A.Habovštiaka, 1.ročník
Miroslav Saniga - Rozprávanie o zvieratách, 2.ročník - september.
Zdravie na stole - 2. ročník - november
Naučíme sa šetriť - 1. ročník – november, 3. ročník – február
Ako vzniká les – s pracovníkom Štátnych lesov, 4.ročník
Exkurzie:
Múzeum na Oravskom hrade – fauna a flóra, 1.ročník
Krásy Slovenska – Jaskyňa Slobody – krás Slovenska, 2.ročník - jún
Žiar nad Hronom - Planetárium a návšteva Banského múzea v Banskej Štiavnici, 4. ročník - november
Skanzen v Zuberci – flóra a fauna Oravy, 4.ročník – jún
Banské múzeum v Banskej Štiavnici, 3.C a 2.C - jún
Vychádzky do prírody:
Lesné potulky, Herbariáda, Živá rieka, Staráme sa o zvieratká v zime, vyučovanie v prírode,
- všetky ročníky v priebehu školského roka.
Tvorivé dielne:
Vianočné čarovanie, Najkrajší darček pre vianočný stromček, Karnevalová maska, Deti deťom, EKO MÓDA,
Záhradný škriatok, Komixovník, Kniha o zvieratkách, Kráľovstvo rastlín a zvierat,
- všetky ročníky v priebehu školského roka
Výstavky prác:
Najkrajšie jabĺčko, 1. ročník – október
Návšteva výstavy:
Rastliny v živote človeka – Florinov dom, 1.ročník - september
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti:
Živá matematika, Návštevníci knižnice, Čítajme si navzájom , všetky ročníky v priebehu školského roka.
Výstavy lúčnych jarných kvetov, 3.ročník
Európsky ekológ – enviroaktivity pre žiakov, 3.ročník - apríl
Projektové vyučovanie:
Týždeň pre našu planétu, Deň Zeme - 1. a 2. ročník – apríl
Zdravá - nezdravá výživa – 2.ročník
Týždeň bociana – Dni Biodiverzity - 3. ročník – máj
Tematické vyučovanie:
Deň Zelených škôl – tvorba žiackych prác, kvízy s enviro tematikou , čistenie okolia školy, všetky triedy
Nočné potulky so zvieratkami – 2.ročník
Filmové predstavenia:
Starcov poklad – prehliadka filmov s environmentálnym obsahom, 3.ročník – november
Stratený svet – film o vesmíre a ochrane planéty zem, 3.ročník – marec
Domov – film s ekologickou tematikou, 4.ročník
Programy:
Strom života - Klub „Hľadači pokladov“ , žiaci 3. C – zapojení v priebehu školského roka
Súťaže:
Osmijanko – riešenie úloh a tvorivých cvičení s témou ochrany prírody vo svojom okolí 2.a 3.ročník
- Sadenie stromu, na ktorý rodičia majú spomienky, 2.ročník
Strom života – riešenie úloh v téme “Poznávame netopiere“ a „Herbárium“
Brigáda:
Zelená zelenej, Ako vedia urobiť poriadok štvrtáci, Triedime a recyklujeme - všetky ročníky v priebehu
školského roka
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
55
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
2.stupeň
Exkurzie:
„Voda znamená život“ – návšteva čističky odpadových vôd - Gäceľ , 8.roč.- marec
Zooklub – Dolný Kubín – domáce a exotické zvieratá, 6.roč.- jún
Z: Sc
Z: La
Besedy:
Flóra Oravy – liečivé a chránené rastliny – RNDr. Oľga Removčíková , 5.roč.- apríl
Chov psov, priestupky – beseda s políciou , 8.roč.- apríl
Ovplyvňovanie zložiek životného štýlu – p. Kratochvíľová, 7. roč.- február
Z: Sc
Z: TU
Z: Sc
Výstavy s besedou:
Rastliny v živote človeka – usporiadalo Oravské múzeum, 5.roč.- september
Energia 3.tisícročia – interaktívna výstava, 7.8.9.ročník – február
Z: Sc, La
Z: Mr
Brigády:
Úprava zelene okolia školy – akčný tím, dobrovoľníci - apríl, máj
Z: učitelia TECH, TU, akčný tím
Sadenie stromov v budúcej ekoučebni, na školskom dvore, apríl, máj
Vytvorenie bylinkovej špirály na školskom dvore, sadenie byliniek, máj
Výtvarná a pracovná dielňa a následné výstavky prác, nástenky:
Chránené a ohrozené druhy živočíchov – výtvarné práce, 5.,6.roč.január
Plagáty o vplyve kyslých dažďov – výtvarné práce, 6.,7.roč.
Deň Zeme – 22.apríl - nástenky na chodbe školy, II.stupeň - apríl
Výroba nádob na triedený odpad (papier, plasty) do tried – všetky triedy
Vedomostné kvízy a súťaže:
Ako zdravo žiť – vedomostný kvíz , 7.roč.- február
Súťaž v zbere odpadového papiera, zapojená celá škola - október, jún
Najkrajšie jablko – výstavka spojená so súťažou, všetky triedy - október
Z: Vyuč. VYV
Z: Vyuč. VYV
Z: Sc, La
Z: TU
Z: Sc
Z: TU
Projektové a tematické vyučovanie:
Zdravý životný štýl – besedy, prezentácia prác, kvíz, príprava zdravých jedál, 7.roč.- február
Z: Sc, La
Celoslovenský Deň Zelených škôl – všetky triedy, apríl
- akčný tím prezentoval prezentáciu o programe Zelená škola a prezentáciu o odpadoch
(prečo separovať a recyklovať),
- tvorba nádob na separovaný zber, tvorba žiackych prác s environmentálnou tematikou
- čistenie brehov Jasenovského potoka
- čistenie mesta a okolia od odpadkov
- mapovanie čiernych skládok v okolí mesta
- čistenie budúcej ekoučebne od burín, krov
Z: Sc, La
Vychádzky:
Spoznávanie zložiek ekosystémov okolia školy, 9.ročník - apríl
Z: La
Iné aktivity:
Vytvorenie envirokútika na chodbe školy – kútik slúži na uskutočňovanie stretnutí a akcií kolégia Z:Sc
Tvorba žiackych prác, prezentácií o globálnych ekologických problémoch, 8. a 9.roč.- máj, jún
Z: La, Sc
Vysoké Tatry – sledovanie DVD, 8.ročník – jún
Z:Sc
Opäť sme sa zapojili do celoslovenského projektu „Recyklohry“, cieľom ktorého je správne separovanie
a následná recyklácia vyradených elektrozariadení.
4. OTVORENOSŤ ŠKOLY
Myšlienka otvorenej školy sa realizuje v našej škole už dlho. Naša škola je inštitúciou otvorenou nielen
rodičovskej verejnosti, ale aj jednotlivcom či záujmovým skupinám. Spolupráca školy a verejnosti má mnoho
podôb.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
56
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
4.1 SPOLUPRÁCA ŠKOLY A RODINY
Okrem tradičných rodičovských združení sa spolupráca obohatila o netradičné formy. Veľmi
dôležitým faktorom úspechu je práca triedneho učiteľa. Medzi najobľúbenejšie patria triedne besiedky,
opekačky, spoločné víkendové akcie, konzultácie s učiteľmi, so špeciálnym pedagógom či so školským
psychológom, informačné listy pre rodičov a pod. Pravidelne organizujeme dni otvorených dverí aspoň 2 krát
v roku. Teší nás, že rodičia si oveľa viac nájdu čas zúčastniť sa aktivít organizovaných školou.
Činnosť rodičovskej rady (RR) je úzko spojená so školou. Rodičia podporujú koncepciu školy a jej
ŠkVP. RR pracuje podľa vlastného plánu, splnila všetky stanovené úlohy, ktoré vzišli z jej zasadnutí. Na
zasadnutia rodičovskej rady bola pozývaná pani riaditeľka. Rodičovská rada má vypracovaný vlastný
rozpočet z rodičovských príspevkov, s ktorými efektívne hospodári.
Aj v tomto roku sa napĺňala myšlienka Dobrovoľníckeho programu školy. Do programu sa zapojili
hlavne rodičia a priatelia školy rôznou formou. Spoločne pomohli pripraviť pre žiakov čisté prostredie,
prispeli aj materiálne i finančne. Priamu pomoc vyčísliť nedokážeme, preto všetkým dobrovoľníkom –
rodinám a priateľom školy srdečne ďakujeme za preukázanú podporu programu školy.
Veľká vďaka patrí celej rodičovskej verejnosti, dobrovoľníkom za ochotu podporovať školu a jej
všetkých žiakov.
4.2 SPOLUPRÁCA ŠKOLY A KOMUNITY
Spolupráca školy a komunity bola v tomto školskom roku na veľmi dobrej úrovni. Škola zapájala
žiakov, učiteľov, rodičov, členov komunity do rôznych činností. Rodičia členovia komunity sa podieľali na
darovaní kníh do školskej knižnice, rôzneho materiálu na vytvorenie bylinkovej špirály v okolí školy. Učitelia
realizovali rôzne stretnutia s rodičmi – skupinové, informačné, oslavy, individuálne stretnutia v čase
konzultačných hodín, spoločné stretnutia so zameraním na riešenie problémov triedy, neformálne stretnutia
ako rôzne športové dni, tvorivé dielne, vianočné a príležitostné stretnutia, zväčša spojené s prezentáciou
kultúrneho programu a iné.
Veľmi dobrá spolupráca, príležitostná, či pravidelná, bola aj s miestnymi inštitúciami. Formy
spolupráce boli rôzne – besedy, lektorská pomoc, riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, exkurzie,
výlety, pomoc a poradenstvo, tvorivé dielne a iné.
V spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka učitelia so žiakmi veľmi často využívajú
priestory knižnice na besedy o knihách, spisovateľoch v rámci VVP, spoločne organizujú netradičné
vyučovacie hodiny v knižnici. Dve naše triedy dokonca vyhrali celoslovenskú súťaž „Putujeme
s Osmijankom“.
Úzka spolupráca bola aj s MsKS, CVČ „Domček“, CPPPaP, Mestskou políciou aj OR Polície v
DK, s pracovníkmi Oravskej galérie, Oravského múzea, Regionálnym osvetovým strediskom, Domovom
dôchodcov a pod.
Škola úzko spolupracovala so zriaďovateľom školy pri zabezpečovaní bezpečnej prevádzky školy,
odstraňovaní havárií. Oceňujeme a ďakujeme predstaviteľom mesta za ich pomoc a podporu, osobitne
primátorovi mesta Mgr. Romanovi Matejovovi, prednostovi MÚ Ing. Adamcovi i vedúcej OŠMaŠ PaedDr.
Márii Dudákovej.
Na tomto mieste chceme tiež poďakovať všetkým jednotlivcom a spolupracujúcim
organizáciám za kvalitnú a úspešnú prácu.
4.3. SPOLUPRÁCA ŠKOLY A RADY ŠKOLY
Spolupráca Rady školy pri ZŠ Janka Matúšku a vedenia školy bola na dobrej úrovni.
Pani riaditeľka PaedDr. Mária Andrisová sa pravidelne zúčastňovala na zasadnutiach RŠ. Bez akýchkoľvek
problémov predkladala na rokovanie požadované dokumenty. Na prvom zasadnutí bola prerokovaná
vyhodnocovacia správa za školský rok 2010/2011, schválený Plán práce pre školský rok 2011/2012. Na
požiadanie členov RŠ podala správu o hospodárení, personálnom obsadení školy a jej školských
zariadeniach. Ďalej o plnení koncepčného zámeru školy vychádzajúceho z edukačného programu školy,
prenajímaných školských priestorov, mimoškolskej činnosti školy, materiálno technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu, prijímaní žiakov do prvého ročníka, zapojenosti sa žiakov v rôznych
projektoch a o všetkých problémoch a úspechoch školy.
Spracovala: Mgr. Mária Kocholová, predsedníčka RŠ
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
57
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
4.4 PROJEKTY ŠKOLY
Názov
Recyklohry
Infovek 2
Lego dacta
Srdce na dlani
Mestečko mieru
a slobody
Organizátor
ASEKOL SK s.r.o.
Cieľ
Recyklohry sú školský recyklačný
program, ktorého cieľom je
prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti
triedenia a recyklácie odpadov a
umožniť im osobnú skúsenosť so
spätným odberom použitých
drobných elektrozariadení.
Čas
Celoročný
projekt
Zúčastnení
Žiaci školy
separujúci drobný
elektronický
odpad.
Realizátor
Zodpovední za priebeh
Mgr. Rastislav Eliaš
Úspešnosť
V priestore školy je umiestnení
kontajner na drobný elektronický
odpad, po naplnení kontajnera odpad
bude odvezený a recyklovaný.
V rámci vybudovania komunikačného
systému Infovek 2 sa na škole zriadil
tzv. wifihotspot, ktorý slúži na
pripojenie mobilných počítačov žiakov
a učiteľov na internet. (dodanie PC,
zvýšenie rýchlosti pripojenia
k internetu + dodanie technického
zariadenia).
Projekt realizujeme už niekoľko rokov.
Žiaci po celý školský rok získavali
zručností v stavaní modelov podľa
vlastnej fantázie a návodov, rozvíjali
manuálnu zručnosť, trpezlivosť,
tvorivosť, učili sa spolupracovať
v skupinách. Učenie s použitím
stavebníc LEGO je praktickou
činnosťou, ktorá dokonale pomáha aj
rozvoju slovnej zásoby žiaka. Ciele
boli splnené.
ÚIPŠ
odd. rozvoja
informatizácie
regionálneho
školstva
Vybudovať wifihotspot, ktorý slúži
na pripojenie mobilných počítačov
žiakov a učiteľov na internet.
Celoročný
projekt
Základná škola
Janka Matúšku
Mgr. Juraj Machaj –
administrácia systému
Základná škola
Janka Matúšku
Rozvoj manuálnych zručností,
trpezlivosti, fantázie a tvorivosti.
Celoročný
Rozvoj kompetencií – spolupráca v projekt
tíme, pomoc a komunikácia.
Žiaci 1. stupňa
Mgr. Dudáková
Základná škola
Janka Matúšku
Podpora preberania modelov
žiadaného správania a
zlepšovanie sociálnej prevencie
v triednej skupine
Vedieť sa správať empaticky,
ovládať svoje city, riešiť problémy.
Starostlivosť o ochranu zdravia
žiaka.
Celoročný
projekt
Žiaci 1. a 3.
ročníka
Mgr. Paľová
Aktivity projektu boli realizované vo
vybraných
tiredach
a materiálne
podporené OZ Kohútik.
Úrad vlády SR,
organizácia
Zvýšiť informovanosť o ľudských
právach, potreba ich ochrany.
X-XII 2011
Výber žiakov
5.-9.ročníka
Mgr. Jana Chrenová,
koordinátor
Žiaci rozvíjali vlastné zručnosti v práci
s informáciami, prezentačné
a komunikačné zručnosti. Výstup –
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
58
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Názov
Organizátor
Cieľ
Čas
Zúčastnení
Realizátor
Zodpovední za priebeh
ARWA, ZŠ v meste
DK
Projekt
SME v škole
Moja familia
Svoji svojmu
alebo po
stopách Janka
Matúšku
Zelená škola
Zem je
ihrisko
naše
Denník SME
OVB Allfinanz
Slovensko, a.s.
Základná škola
Janka Matúšku
Eco-Schools
Nadácia Orange
Získať poznatky o fungovaní médií
X-XII 2011
a ich spoločenskej roli a rozvíjať
Žiaci 7. a 8.
I – IV/2012
mediálnu gramotnosť získaním
ročníka
kritického odstupu od médií
Zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov
na druhom stupni ZŠ. Ide o
porozumenie otázkam zo sveta
financií, pochopenie princípu toku
peňazí, riadenie rodinného
rozpočtu a v neposlednom rade
uvedomenie si hodnoty financií.
Rozvíjať zručnosti pracovať
s informáciami – vyhľadať, triediť,
spracovať, prezentovať. Získať čo
najviac zaujímavých informácii
o rodákovi z DK, spisovateľovi,
básnikovi, po ktorom je
pomenovaná škola. Pripraviť sa na
verejné vystúpenie ako žiak –
sprievodca.
Program Zelená škola od roku
2004 pomáha aj slovenským
školám realizovať environmentálnu
výchovu prepojenú s praktickými
krokmi. Tie vedú žiakov a celú
školu k šetrnejšiemu prístupu voči
životnému prostrediu. t.j.
pomáhajú znížiť celkový vplyv
školy na životné prostredie.
Zámerom projektu bolo priblížiť
žiakom prírodné krásy a kultúrne
hodnoty Slovenska zábavnou
formou učenia sa, objavovať
geoskrýše, a takýmto spôsobom
vytvoriť priestor na zdokonalenie
sa v čítaní digitálnych máp,
Mgr. Matisová
Mgr. Stašová,
Mgr. Vráblová
Úspešnosť
verejné vystúpenie pre ZŠ v meste
DK.
Pomocou pracovných zošitov,
internetu a denníka SME žiaci splnili
niektoré vybraté úlohy z prierezovej
témy Mediálna výchova. Rozvoj
funkčnej gramotnosti žiakov.
Multikultúrna výchova.
Pomocou rôznych aktivít počas
– vyučovania a počítačovej aplikácie sa
žiaci pripravovali na súťažné kolo
počítačovej hry, ktoré sa uskutočnilo
v marci 2012. Rozvoj finančnej
gramotnosti žiakov.
X. 2011 – Žiaci 7. až 9.
III. 2012
ročníka
Mgr.
Machaj
koordinátor projektu
TU
Stašová, J.
XII/2011 –
Žiaci 3.- 9. ročníka
30.01.2012
PaedDr. Andrisová,
Mgr. Prádelová,
Mgr. Vráblová,
Mgr. Stašová,
Mgr. Ondrejková + TU
Žiaci získali potrebné zručnosti
a preukázali
ich
počas
svojich
vystúpení v rámci projektového dňa .
Projektové vyučovanie zamerané na
život a tvorbu J. Matúšku venované
135. výročiu jeho úmrtia.
Mgr. Stanická, Mgr.
Lacková
Bol vypracovaný environmentálny
audit školy, na druhom poschodí bol
vytvorený envirokútik. Počas dňa
zelených škôl sa začalo s budovaním
enviroučebne. Žiaci vytvorili bylinkovú
špirálu a začali s výsadbou
regionálnych stromov v okolí budúcej
enviroučebne.
2011 až
2013
Žiaci 2. stupňa
I. -VI. 2012 Žiaci 8. ročníka
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
Mgr. Eliaš
Tretí krát sme získali grant od
Nadácie Orange pre podporu
vzdelávania pod výzvou Školy pre
budúcnosť.
Dotácia od Nadácie Orange – 730 €.
59
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Názov
Organizátor
Cieľ
Čas
Zúčastnení
Realizátor
Zodpovední za priebeh
Úspešnosť
orientácii v teréne a rozvíjať
mnohé ďalšie kompetencie žiakov
priamo v teréne.
Most mieru
medzi kultúrami
EU program
prostredníctvom
Comenius
Olympijských
hier
Spoznať kultúrne osobitosti
a spoločné črty jednotlivých
zúčastnených krajín
prostredníctvom športu
--------------
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
Žiaci našej školy
a škôl z Turecka,
Maďarska, Veľkej
Británie,
Španielska,
Rumunska a
Talianska
Mgr. Mikulajová
Nepodporený pre nedostatok
finančných prostriedkov.
60
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
5. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Výchovno-vzdelávacia činnosť školy bola finančne zabezpečovaná z rôznych zdrojov. Hlavný zdroj
financií tvoria:
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie
2. Dotácie mesta na financovanie originálnych kompetencií (rozpočet Školských zariadení – ŠJ,
ŠKD, ŠSZČ)
Ďalšie zdroje:
1. Príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v ŠKD a na činnosť ŠSZČ –
tvoria súčasť rozpočtu na originálne kompetencie
2. Vzdelávacie poukazy
3. Iné finančné prostriedky na podporu projektov alebo aktivít školy
- mimorozpočtové prostriedky na projekty (štátne, z nadácií, ...)
- príspevky od rodičov (z rozpočtu RZ)
- finančná podpora občianskeho združenia Kohútik
- dary (vecné i finančné)
5.1 DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
Prenesené kompetencie - ZŠ bola financovaná zo štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly MŠ SR
prostredníctvom normatívnych príspevkov podľa počtu žiakov.
Názov zariadenia
Základná škola Janka Matúšku
Rozpočet
v€
840 621
Čerpanie v €
Mzdy a
odvody
Prevádzka
Transfery
638 470,-
188 620,30
17 870,21
Iné finančné prostriedky rozpísané v kapitole 5.3.
Originálne kompetencie - ŠKD, ŠSZČ a ZŠS boli financované z príjmov samosprávy.
Názov zariadenia
Rozpočet
v€
Školský klub detí
Čerpanie v €
Mzdy a
odvody
Prevádzka
Transfery
85 586
74 815,48
14 866,50
339,42
Stredisko šk. záujmovej činnosti
38 019
24 534,15
16 889,33
241,12
Zariadenie školského stravovania
81 422
63 717,60
17 339,62
364,81
V ŠKD a ŠSZČ rozpočet prekročený o VP.
5.2 VZDELÁVACIE POUKAZY
Finančné prostriedky prijaté od MŠ SR za vzdelávacie poukazy vo výške 14 145,60 €, boli použité na
prevádzku a činnosť v ZŠ, ŠKD a ŠSZČ vrátane vyplatených odmien pre vedúcich jednotlivých krúžkov
(1 489,60 €).
Čerpanie VP v ZŠ 6 064,60 €, v ŠKD 4 435,40 € a v ŠSZČ 3 645,60 €. Spolu 14 145,60 €.
5.3 INÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY




Projekt „Duša Fujary“ v celkovej sume 348,37 €.
Projekt „Netradičné čítanie“ v celkovej sume 946,86 €.
Projekt „Konto Orange“ v celkovej sume 990,- €.
Projetk „Ovocie do škôl“ v celkovej sume 2 394,06 €.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
61
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
5.4 PRÍJMY
Granty – projekty v celkovej hodnote 4 273,90 €.
Príspevky od rodičov za pobyt žiakov v ŠKD predstavovali čiastku 7 372,63 € a v ŠSZČ v 3 465 €. Príjem za
prenájom 7 321,19 €, poškodené učebnice 208,86 € a úroky z účtov finančného hospodárenia 61,27 € .
Príjmy v ZŠS v celkovej sume 11 492,- € (11 086,20 réžia a 405,80 kuchynský odpad). Tieto príjmy (okrem
príjmu za poškodené učebnice a grantov) boli rozpočtované a všetky odvedené na účet MÚ Dolný Kubín.
6. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
6.1 PRIESTORY ŠKOLY
Školský areál tvorí hlavná budova, budova veľkej telocvične, budova pre 1. stupeň (tzv. žltá
budova), budova bývalých školských dielní, v ktorej sú sociálne zariadenia a šatne k veľkej telocvični. Všetky
tieto budovy sú spojené pergolami. Bývalá školská bytovka slúži dnes ako multifunkčný objekt, nachádza sa
v nej školská knižnica a cvičný byt pre vyučovanie rodinnej prípravy. Areál školy nie je oplotený, pri budove
je školský dvor, zväčša zarastený trávou. Pozemky patriace ku škole sú vysporiadané, a tak škola môže
uvažovať o ďalších aktivitách investičného charakteru. Najdôležitejšie bude oplotiť areál školy.
Miestnosti, v ktorých sa realizuje výchovno-vyučovací proces:
Kmeňové učebne:
22 učební v hl. budove
6 učební v žltom pavilóne
1 kmeňová učebňa v osobitnom objekte školy
2
Odborné učebne:
2 telocvične:
malá 200 m
2
veľká 648 m
1 učebňa HUV
1 učebňa pre VYV
2 učebne cudzích jazykov
1 miestnosť – školské dielne
3 PC učebne
1 učebňa fyziky
Iné miestnosti využívané na VVP: 1 cvičný byt pre rod. prípravu
4 herne ŠKD
1 ŠJ – komplet kuchyňa a jedáleň s kapacitou cca 500 stravníkov
Priestorové podmienky sa po rekonštrukcii a modernizácii školy vylepšili. Pribudlo pár odborných
učební – jazykové laboratórium a PC učebňa pre 30 žiakov a budova výťahu, čím je umožnený bezbariérový
vstup do školy. V podkroví hlavnej budovy boli dané do užívania 4 kmeňové triedy vybavené školským
nábytkom, jazykové laboratórium a počítačová učebňa. Realizáciu nových priestorov v podkroví finančne
podporili Mesto Dolný Kubín a Základná škola Janka Matúšku nad rámec schválených finančných
prostriedkov z eurofondov. Základná škola Janka Matúšku do týchto priestorov zabezpečila školský rozhlas,
časť elektroinštalácie a dátové rozvody.
Súbežne s rekonštrukciou Základnej školy Janka Matúšku vznikli v priestoroch školy nové
administratívne priestory - kancelária výchovného poradcu, kancelária špeciálneho pedagóga a detského
psychológa, zborovňa pre pedagógov 1. stupňa a vychovávateľky, sociálne priestory. V týchto priestoroch
bolo potrebné opraviť dátové siete, elektrické siete, telefónny prívod a rozvody vody. Toto všetko financovala
škola z vlastných prostriedkov.
6.2 MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
Údržba a obnova
V školskom roku 2011/12 sa realizovali nasledovné práce a údržba:

oprava havarijného stavu na ústrednom kúrení v spolupráci s Mestom Dolný Kubín, firmou
TEHOS,

oprava rozvodov ústredného kúrenia v Školskej jedálni,
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
62
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín





















vybudovanie malej plynovej kotolne v objekte Nových sociálok,
čistenie kanalizačného potrubia v hlavnej budove, školskej kuchyni,
výmena okien v jednej triede v Pavilóne ŠKD (2.C),
vymaľovanie triedy v Pavilóne ŠKD (2.C),
výmena a nákup plastových dverí do skladu Techniky,
rozšírenie kamerového systému školy,
montáž nových hliníkových dverí s elektronickým vrátnikom do vestibulu školy,
opravy telefónneho vedenia a výmena telefónnej ústredne,
dodávka a montáž elektronického vrátnika do Pavilónu ŠKD,
dodávka a montáž vertikálnych žalúzií do malej telocvične,
dodávka a montáž vitrín vo vestibule v hlavnej budove školy,
oprava zámkov na žiackych skrinkách v hlavnej budove školy,
dodávka a montáž mreží na okná v suteréne školy,
nákup kompresora do plynovej kotolne,
nákup 2 ks chladničiek,
nákup 1ks mikrovlnej rúry,
nákup vodoinštalačného a elektroinštalačného materiálu,
vymaľovanie pergoly z vonkajšej strany,
drobné opravy a údržba,
revízie a opravy plynovej kotolne a elektrických zariadení,
vysadenie sadeníc ihličnanov,

Pomôcky, vybavenie

vybavenie novým nábytkom zborovne v hlavnej budove – písacie stoly, stoličky, skrine,

vybavenie školským nábytkom kancelárie školského psychológa,

nákup interaktívnej tabule do učebne cudzích jazykov,

vybudovanie učebne hudobnej a výtvarnej výchovy,

vybudovanie administratívnych priestorov v suteréne školy – kancelária výchovného poradcu,
kancelária špeciálneho pedagóga a detského psychológa, zborovňa pre pedagógov 1. stupňa a
vychovávateľky, sociálne priestory, dátové siete, elektrické siete,

nákup nábytku do administratívnych priestorov v suteréne školy – písacie stoly, kancelárske stoličky,
nábytok, kreslá,

nákup 10 ks dataprojektorov,

nákup 3 ks držiakov na dataprojektory,

nákup 18 ks premietacích plátien,

nákup 10 ks reproduktorov k žiackym PC,

nákup 3 PC do zborovne v hlavnej budove,

vybavenie žiackych PC v triedach wi-fi kľúčmi,

vybudovanie wi-fi siete v hlavnej budove školy,

nákup antén na príjem digitálneho terestriálneho signálu,

nákup 2 PC pre ZRŠ,

nákup divadelného pódia,

nákup a inštalácia poistiek do strešných okien VELUX v podkroví školy,

nákup 90 skriniek pre žiakov v podkroví hlavnej budovy školy,

nákup hudobných CD pre potreby výchovno vzdelávacieho procesu,

zakúpenie prístupu do databázy výučbových materiálov – DATAKABINET,

nákup florbalového materiálového vybavenia - florbalové brankárske rukavice, vak na loptičky,
florbalové brankárske rukavice, florbalové loptičky

nákup 2 ks rádiomagnetofónov,

nákup učebných pomôcok do kabinetu chémie,

nákup bedmintonového vybavenia – bedmintonových rakiet, košíkov, tašiek na bedmintonové rakety,

nákup gymnastického koberca,

nákup pomôcok na telesnú výchovu – stopky, švihadlá ...

nákup stojanu pre florbalová hokejky,

nákup 7 ks vozíkov pre upratovačky,
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
63
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín





nákup tabule do triedy,
nákup žiackych taburetiek – podpora projektu Zelená škola,
nákup kancelárskych stoličiek,
nákup čistiacich prostriedkov,
nákup kancelárskych potrieb.
7. OPATRENIA VEDENIA PRE ŠK. ROK 2012/2013
Priebežne počas celého školského roka vedenie školy plnilo schválený Plán kontrolno-hospitačnej
činnosti a úlohy vymedzené ŠkVP.
Jedným z prostriedkov autoevaluácie práce školy je hospitačná činnosť pedagogických pracovníkov na
vyučovacích hodinách. Na základe výsledkov hospitácii v predchádzajúcom školskom roku 2010/2011boli
v uplynulom školskom roku vymedzené nasledovné ciele pedagogických pozorovaní a kontroly:
1. Správnosť vyplnenia predhospitačného záznamu.
2. Cieľ vyučovacej hodiny.
3. Aktívne učenie sa žiakov.
Na základe hospitácií v priebehu školského roka 2011/2012 konštatujeme, že došlo k výraznému
zlepšeniu vo všetkých troch oblastiach pozorovania. Učitelia pochopili štruktúru a význam predhospitačného
záznamu, čím sa docielila aj premyslená štruktúra hodiny, zameraná na prácu žiaka. Ciele vyučovacej
hodiny sú už zadávané jednoznačne, konkrétne a sú merateľné. Na vyučovacích hodinách bola skutočne
zameraná práca a zadávané úlohy smerom k žiakom. Učitelia pochopili význam aktívneho učenia sa žiakov
a prevažnú časť hodiny skutočne pracovali žiaci a priebežne boli hodnotení a motivovaní k ďalšej práci.
Veľmi pekné hodiny boli v prvých ročníkoch, ale aj projektové vyučovanie v tretích ročníkoch.
Na základe pozorovania sme dospeli k názoru, že bude potrebné:
- skvalitniť záverečnú časť hodiny, ktorá je ako pre učiteľa, tak aj pre žiaka veľmi dôležitá. Mala by
obsahovať záverečnú spätnú väzbu pre oboch a tým aj hodnotenie tak práce učiteľa, ako aj žiaka.
- viac využívať IKT hlavne v triedach, ktoré už na to majú vytvorené podmienky.
7.1
ZABEZPEČENIE KVALITNÉHO ROZVOJA VVP A PLNENIE ŠKVP
Na základe výsledkov kontrolno-hospitačnej činnosti prijímame nasledovné opatrenia do budúceho
školského roku:
Pedagogická oblasť:
 Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na inovačné
metódy vo vzdelávaní.
 Na hospitáciách sledovať hlavne záverečnú časť vyučovacej hodiny.
 Sledovať využívanie IKT v triedach.
 Pedagógovia CJ – vyznačia v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch 5 – 10 % hodín,
ktoré odučia s pomocou interaktívnej tabule.
 Pedagógovia prírodovedných predmetov (GEO, BIO, CHEM) vyznačia najmenej 5%
vyučovacích hodín, ktoré odučia s pomocou interaktívnej tabule a 5 % vyučovacích hodín, na
ktorých použijú kooperatívne vyučovanie.
 Všetci pedagógovia, ktorí budú na vyučovaní používať interaktívnu tabuľu, pozvú najmenej na 1
vyučovaciu hodinu vedúceho PK alebo vedenie školy (ZRŠ, RŠ).
Z kontrolno-hospitačnej činnosti v ŠKD vyplynuli nasledovné opatrenia:
1. Uskutočniť hospitácie v oddeleniach minimálne 2 krát za školský rok.
2. Realizovať hodnotiace rozhovory2 krát za školský rok, na začiatku roka a na konci roka.
3. Zapojiť vychovávateľky do kontinuálnych vzdelávaní, aby boli schopné napredovať vo svojej práci
podľa potrieb a zamerania školy.
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
64
Základná škola Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4, 026 Dolný Kubín
Oblasť riadenia:
 Vedúci MO absolvuje najmenej 1 hospitáciu za rok u pedagóga, ktorý patrí do príslušnej PK alebo
MZ.
 Každý pedagóg absolvuje najmenej 1 hospitáciu za rok u kolegu učiteľa podľa vlastného výberu.
 Zapojiť vedúcich MO (PK a MZ) do hodnotenia pedagogických zamestnancov.
7.2 VYTVORENIE VHODNÝCH PODMIENOK PRE VVP A PRÁCU ZAMESTNANCOV ŠKOLY
1. Vytvoriť podmienky využívania IKT v ďalších triedach.
Termín: priebežne podľa finančných možností
Zodpovední: vedenie školy
2. Postupne skvalitňovať priestory odborných učební – VYV, HUV, techniky – školskú kuchynku.
Termín: rok 2013
Zodpovední: vedenie školy
3. Školskú kuchynku vybaviť novým zariadením a spotrebičmi, predtým riešiť vodovodné rozvody
a elektroinštalácie.
Termín: rok 2013
Zodpovední: vedenie školy
4. Zabezpečiť dostatok čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, pracovných odevov pre
prevádzkových zamestnancov.
Termín: priebežne
Zodpovední: Vedenie školy
V Dolnom Kubíne 27.08.2012
____________________________
PaedDr. Mária Andrisová
riaditeľka školy
Prílohy
Tabuľka 1
Tabuľka 2
Tabuľka 3
Prospech a správanie podľa ročníkov
Prospech a správanie podľa tried
UP ŠkVP pre rok 2011/2012
Správa o výchovno-vyučovacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012
65
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a