Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin, Ing. Renáta Remeňová, 0902 144 790
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vý ro čná sp rá va za ro k 2 011
Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Výročná správa za rok 2011
Milí priatelia,
rok 2011 bol pre Benetrix, n.o. veľmi náročný vzhľadom na rozbeh
prestavby skeletu v Martine Priekope, so zámerom vybudovať Domov
sociálnych služieb. Projektové zámery sa museli plniť s vypätím všetkých
síl, vybavovaním potrebných dokumentov a financií na preklenutie
projektových zámerov.
V dôsledku zabezpečenia dostatočného financovania celého rozpočtu
projektu budeme musieť svoje sily a schopnosti zamerať na vlastnú
podnikateľskú činnosť a zabezpečiť tak plynulý chod našej neziskovej
organizácie.
Ing. Renáta Remeňová
štatutár
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt:
E-mail: [email protected]
IČO: 379 83 725
Tel. č.: +421 43 525 636
Web stránka: www.benetrix.sk
DIČ: 2022066904
Mobil: +421 917 623 039
Krajský úrad v Žiline,
OVVS/NO-24/05,dňa 14.10.2005
2
Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
1
Výročná správa za rok 2011
Základné údaje
Názov:
Benetrix, n. o.
IČO:
379 83 725
DIČ:
2022066904
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.; 2622865710/1100
Sídlo:
Zakladatelia:
Ulica, číslo:
Ul. M.R. Štefánika 25
Obec:
Martin
Okres:
Martin
PSČ:
036 01
Titul, meno,
priezvisko:
Orgány
organizácie:
Správna
rada:
MUDr. Peter Durný
MUDr. Nora Bolvanská
Štefan Ratkoš
MUDr. Marián Fedor - predseda
Bc. Milan Boršč - člen
Ing. Rudolf Kulman - člen
Ing. Vladimír Vido - predseda
Dozorná rada:
Peter Slobodník - člen
František Slezák - člen
Riaditeľ:
Ing. Renáta Remeňová
a. Benetrix, n.o. (ďalej len „n.o.“) je neziskovou organizáciou, ktorá bola založená
dňa 14.10.2005 podľa § 11 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov. Rozhodnutie o registrácii Benetrix-u, n. o. vydal Krajský úrad v Žiline,
odbor všeobecnej vnútornej správy dňa 14.10.2005 pod č. OVVS/NO-24/05.
b. Dňa 24. októbra 2011 zasadala Správna rada n.o., na adrese M.R. Štefánika
25, 036 01 Martin. Renáta Podkrivacká v stručnosti oboznámila prítomných so
stavom implementácie projektu DSS Martin- Priekopa. Informovala prítomných,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt:
E-mail: [email protected]
IČO: 379 83 725
Tel. č.: +421 43 525 636
Web stránka: www.benetrix.sk
DIČ: 2022066904
Mobil: +421 917 623 039
Krajský úrad v Žiline,
OVVS/NO-24/05,dňa 14.10.2005
3
Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Výročná správa za rok 2011
že stavba bola zahájená a prebehlo vyplatenie prvých faktúr pre dodávateľa
Vanes Profesional, s.r.o.. Finančné prostriedky boli získané formou pôžičky. Do
21.10.2011 boli pripravené podklady k prvej žiadosti o refundáciu. Stavba je v
súčasnosti v stave rozostavanosti cca zo 60%. Do tejto doby n.o. prijala pôžičku
od spoločnosti Terrib s.r.o. vo výške 311 000 €. a Vanes profesional, s.r.o. vo
výške 1 405 307,07 €. Platby za faktúry prebiehajú internet bankingom alebo
prevodom v banke. Zároveň p. Podkrivacká informovala o možnosti umiestnenia
do DSS klientov Únie nevidiacich a slabozrakých, Krajského strediska Žilina.
Toto
2
zariadenie
by
bolo
výnimočné
týmito
službami
na
Slovensku.
Zameranie organizácie
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:
1. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre dôchodcov
sociálne odkázaných občanov
prostredníctvom profesionálneho personálu s
ohľadom na osobné potreby a požiadavky klientov na štandard a pre imobilných
klientov;
2. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
organizovanie letných táborov s odborným programom zameraných pre deti
postihnuté chronickými civilizačnými chorobami (cukrovka, astma, obezita,
alergie ...)
a na edukáciu pacientov spojené s režimovými opatreniami
vyplývajúce z ich chronickej choroby,
organizovanie spoločenských, kultúrnych podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
pre deti a mládež z Domovov sociálnych služieb, Detských domovov a z Únie
nevidiacich a slabozrakých.
3
Prehľad aktivit za rok 2011
Január – október
Koncom roka 2008 sme získali do svojich radov tri profesionálne dobrovoľníčky,
ktoré aktívne zabezpečujú starostlivosť pre dôchodcov a sociálne odkázaných
občanov v meste Martin bez nároku na odmenu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt:
E-mail: [email protected]
IČO: 379 83 725
Tel. č.: +421 43 525 636
Web stránka: www.benetrix.sk
DIČ: 2022066904
Mobil: +421 917 623 039
Krajský úrad v Žiline,
OVVS/NO-24/05,dňa 14.10.2005
4
Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Výročná správa za rok 2011
Zabezpečujú základné potreby imobilných občanov (nákup základných potravín,
doprovod k lekárovi, nákup liekov, donáškou jedál). Od tohto roku táto aktivita
neustále prebieha.
Začiatkom roka n.o. požiadalo MVRR SR o finančný príspevok na prestavbu
skeletu získaného od mesta Martin. Projekt „Domov sociálnych služieb Martin –
Priekopa na vybudovanie 120 miest pre seniorov bol ministerstvom schválený.
V mesiaci jún začala realizácia stavby a s tým spojené výberové konania.
Benetrix,n.o. v dňoch 12. až 16. júla 2011 zrealizoval prímestský detský tábor pre
cca 20 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zúčastnili sa ho deti, ktorých
nepriaznivá finančná situácia neumožňuje zabezpečiť svojim deťom zmysluplné
trávenie voľného času. Spolupracovali sme pri organizačnom zabezpečení
prímestského letného tábora pre klientov Zariadenia núdzového bývania
v Martine, ale aj detí zo sociálne slabších rodín.. Toto zariadenie zabezpečuje
ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov osamelým tehotným ženám, fyzickej osobe, ktorá sú obeťou
obchodovania s ľuďmi a dôchodcom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a
nemajú zabezpečené ubytovanie.
Program pre deti bol veľmi rozmanitý. Spolu so sociálnymi pracovníčkami a
dobrovoľníkmi absolvovali návštevu Slovenského národného múzea v Martine,
ktorý bol zahájený opekačkou pri Váhu. Jednou z atrakcií bolo aj splavovanie
Váhu, ktorú zasponzorovala 1.pĺtnícka zo Strečna.
Spríjemnili sme deťom centra Slniečko prázdninové obdobie a poskytli nielen
množstvo zážitkov, ale aj obohatili aj ich vedomosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt:
E-mail: [email protected]
IČO: 379 83 725
Tel. č.: +421 43 525 636
Web stránka: www.benetrix.sk
DIČ: 2022066904
Mobil: +421 917 623 039
Krajský úrad v Žiline,
OVVS/NO-24/05,dňa 14.10.2005
5
Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Výročná správa za rok 2011
Tábor sa uskutočnil za finančnej a materiálnej pomoci spoločnosti Profit Industry,
s.r.o. z Martina.
November – december
V mesiaci november spolu s ÚNSS sme pripravili projekt „Každý dovidí na
hviezdy“. Klienti neziskovej organizácie boli prevezení do Sobášneho paláca
v Bytči, kde spolu s klientmi Únie vyrábali z drôtu a paličkovanej čipky vianočné
dekorácie a zároveň sa zdokonaľovali v technikách. V paláci bol prvýkrát
predstavený monumentálny betlehem štiavnického rezbára Jána Palka, ktorý si
slabozrakí mohli precítiť aj rukami.
Zvládnutím základných drotárskych techník sa pripravuje ďalší ročník vianočného
podujatia Každý dovidí na hviezdy 2012, zameraný na prácu s hlinou. Lektori
projektu žilinská výtvarníčka Mária Chomisteková a sochár Martin Dzurek z Modry
sprostredkujú prostredníctvom hliny Príbeh umenia v niekoľkých umeleckých
zastávkach.
Dňa 18.decembra2011 Sobášny palác v Bytči navštívilo 75 zrakovo zdravých ľudí
a návštevníci, ktorí nám pomohli vytvoriť nezabudnuteľnú vianočnú atmosféru
spolupatričnosti. Pomocné oči a ruky poskytli aj poslucháči Ústavu celoživotného
vzdelávania Žilinskej univerzity, ktorí dlhoročne spolupracujú.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt:
E-mail: [email protected]
IČO: 379 83 725
Tel. č.: +421 43 525 636
Web stránka: www.benetrix.sk
DIČ: 2022066904
Mobil: +421 917 623 039
Krajský úrad v Žiline,
OVVS/NO-24/05,dňa 14.10.2005
6
Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
4
Výročná správa za rok 2011
Prehľad peňažných príjmov a výdavkov
Súčasťou výročnej správy je kópia Daňového priznania, Výkaz o príjmoch
a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzku. Tohto roku si organizácia nepožiadala
o 2%.
5
Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v
priebehu roka
V sledovanom období neboli vykonávané žiadne zmeny v zložení orgánov neziskovej
organizácie.
V Žiline dňa 13.6.2012
Príloha č. 1: Kópia daňového priznania, Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzku.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt:
E-mail: [email protected]
IČO: 379 83 725
Tel. č.: +421 43 525 636
Web stránka: www.benetrix.sk
DIČ: 2022066904
Mobil: +421 917 623 039
Krajský úrad v Žiline,
OVVS/NO-24/05,dňa 14.10.2005
7
Download

Výročná správa neziskovej organizácie Benetrix 2011