D o d a t o k č. 3
k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
BENETRIX, n. o., so sídlom M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO: 37 983 725,
zapísaná v reg. neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
vedenom Obvodným úradom Žilina, reg. číslo OVVS/NO-24/05
_____________________________________________________________
Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby BENETRIX, n. o., v
znení jeho dodatkov č. 1 a č. 2, sa mení nasledovne:
1. V článku IV sa mení bod 1. a znie nasledovne:
1. Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada
b) riaditeľ
c) dozorná rada
2. V článku IV sa v bode 3. nahrádza slovo "revízora" slovami "členov dozornej rady".
3. V článku IV sa v bode 4. nahrádza slovo "revízor" slovami "člen dozornej rady".
4. V článku IV sa v bode 6. nahrádza slovo "revízora" slovami "dozornej rady".
5. V článku IV sa mení bod 10. a znie nasledovne:
10. Dĺžka funkčného obdobia členov správnej rady je 5 rokov. Najneskôr mesiac pred
uplynutím funkčného obdobia členov správnej rady správna rada vykoná voľbu nových
členov. Na platnosť voľby je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých členov správnej rady.
6. V článku IV sa mení bod 11. a znie nasledovne:
11. Návrhy na nových členov správnej rady sú oprávnení podávať členovia správnej rady,
členovia dozornej rady a riaditeľ.
7. V článku IV sa mení bod 15. a znie nasledovne:
15. Dĺžka funkčného obdobia riaditeľa je 5 rokov. Najneskôr mesiac pred uplynutím
funkčného obdobia riaditeľa správna rada vykoná voľbu nového riaditeľa. Na platnosť voľby
je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých členov správnej rady. Návrhy na nového riaditeľa sú
oprávnení podávať členovia správnej rady, členovia dozornej rady a riaditeľ.
8. V článku IV sa mení nadpis nad bodom 16. "Revízor" a nahrádza sa novým nadpisom
"Dozorná rada".
9. V článku IV sa menia body 16. až 22. a ich znenie je nasledovné:
16. Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť
neziskovej organizácie. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 rokov.
17. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov
týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené
v súlade s osobitným predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
-2-
18. Dozorná rad najmä:
a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie
správnej rade,
b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
19. Dozorná rada je oprávnená:
a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem
neziskovej organizácie,
b) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
c) navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
d) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom
poradným,
e) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo
štatútu.
20. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a
je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.
21. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí a odvoláva správna rada.
22. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady patrí
náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného
predpisu.
10. Článok VI sa dopĺňa o ďalší odsek, ktorého znenie je nasledovné:
- úvery a pôžičky.
Ostatné ustanovenia Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné
služby BENETRIX, n. o., v znení jeho dodatkov č. 1 a č. 2, ostávajú nezmenené.
Tento Dodatok č. 3 bol schválený správnou radou BENETRIX, n. o. na schôdzi správnej rady
dňa 26. januára 2012 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.
V Martine dňa 26. januára 2012
MUDr. Marián Fedor
predseda správnej rady
BENETRIX, n. o.
Download

Dodatok č.3 - Benetrix.sk