BENETRIX, n.o., Priehradná 9/A, 036 01 Martin
Domov sociálnych služieb Martin - Priekopa
___________________________________________________________________________
PROTOKOL O ÚSCHOVE DOKLADOV, HOTOVOSTI A CENNÝCH VECÍ
Priezvisko a meno:
...........................................................................................................................
Rodné číslo:
...........................................................................................................................
Trvalý pobyt:
...........................................................................................................................
Pri prijatí do zariadenia Benetrix,n.o. Domova sociálnych služieb som bol/a upozornený/á, že osobné
doklady, väčšiu hotovosť a cenné veci mám uschovať do trezora sociálneho zariadenia.
Za veci, ktoré neboli uschované v trezore, organizácia nezodpovedá.
V Martine dňa:............................................
....................................................
podpis klienta/zástupcu
Pri príjme boli odovzdané:
 Hotovosť vo výške: ..........................................................................................................................
 Doklady:  Občiansky preukaz  Preukaz poistenca  Preukaz ZŤP  ...........................
 Cenné veci: .........................................ks ......................................... ks ........................................ks
.........................................ks ......................................... ks ........................................ks
V Martine dňa:....................................... .................................................................. ...............................................................
podpis preberajúcej osoby
podpis odovzdávajúcej osoby
Pri úmrtí klienta .............................................................................boli odovzdané doklady do rúk
príbuzného/najbližšej osoby, ktorý/á je uvedená v zmluve:
Priezvisko a meno:
Číslo OP:
Narodený/á:
Bytom:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Dňa....................................hod:..................odovzdané............................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................
podpis odovzdávajúcej osoby
__________________
mobil.číslo:
+421 911 843 699
+421 911 830 245
+421 911 843 699
___________________________
IČO: 37 983 725
DIČ: 2022066904
Evidenčné číslo: OVVS/NO-24/05
...............................................................
podpis preberajúcej osoby
________________________
Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2622865710/1100
_____________________________
www.benetrix.sk
[email protected]
[email protected]
Download

BENETRIX, n.o., Priehradná 9/A, 036 01 Martin Domov