6. Údaje uvedené v prospektoch, katalógoch, návodoch alebo letákoch
sa považujú za právne irelevantné a nie sú súčasťou obsahu zmluvy.
Všeobecné obchodné podmienky -
7. Akékoľvek podmienky alebo požiadavky kupujúceho sú akceptované
predávajúcim len vtedy, ak je to výslovne uvedené v zmluve. Všetky
podmienky zmluvného vzťahu záväzne určuje samotný text zmluvy v
spojení s VOP.
pre stavebné výrobky a prvky spoločnosti Ruukki Slovakia, s.r.o.
Účinné od ..../..../2012
1. Úvodné ustanovenia
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú
neoddeliteľnou súčasťou každej kúpno-predajnej zmluvy, pokiaľ na
ne táto odkazuje (ďalej len „zmluva“). Otázky neupravené zmluvou a
VOP sa v plnom rozsahu riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Aktuálne ponuky predávajúceho sú z hľadiska určenia obsahu
zmluvy nezáväzné a majú informatívny charakter, pokiaľ to nie je
priamo v ponuke uvedené inak. Ak v ponuke nie je uvedený žiadny
iný návrh, jej platnosť končí mesiac po jej odoslaní.
2. Pod „predávajúcim“ sa v týchto VOP rozumie spoločnosť Ruukki
Slovakia, s.r.o. prípadne jej nástupnícke spoločnosti, dcérske alebo
sesterské spoločnosti, ktoré predávajú výrobky (tovar) vyrábané alebo
dovážané spoločnosťou Ruukki Slovakia, s.r.o..
9. Objednávka a návrh na uzavretie zmluvy musia byť technicky
dostatočne jasné a musia obsahovať: údaje o predávajúcom, údaje o
kupujúcom - presný názov firmy, č. účtu, bankové spojenie, IČO,
DIČ, údaje o zápise firmy do obchodného alebo živnostenského
registra, tel. a fax., prípadne i e-mailové spojenie; špecifikáciu
rozmerov, noriem, kvality, typ povrchovej úpravy (farby), množstvo,
miesto a termín dodania, presné uvedenie osoby zodpovednej za
prevzatie tovaru (meno, priezvisko, dátum narodenia, ČOP); druh
atestu (certifikátu) ak sa vyžaduje; dátum a podpis oprávnenej osoby.
3. Zmeny a dodatky k zmluve a VOP sú platné, len ak sú vykonané v
písomnej forme a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch strán,
alebo preukázateľne na to splnomocnenými osobami.
3. Dodanie tovaru
4. Kupujúci sa zaväzuje udržiavať všetky informácie získané pri plnení
zmlúv s predávajúcim v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu k
tretím osobám.
3.1 Dodacia lehota
1. Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, aby bol
dohodnutý termín dodania splnený. Omeškanie predávajúceho
s dodaním tovaru, ktoré nepresahuje 10 pracovných dní
2. Uzatváranie zmluvy
a) nie je podstatným porušením zmluvy a nezakladá právo
kupujúceho na odstúpenie od zmluvy,
1. Zmluva sa uzatvára písomne. Platným písomným uzavretím zmluvy
je:
b) nezakladá žiadne nároky kupujúceho voči predávajúcemu,
a. podpísanie textu zmluvy na jednej listine oprávnenými osobami
všetkých zmluvných strán,
b. písomný návrh zmluvy podpísaný oprávnenou osobou
navrhovateľa a písomné akceptovanie návrhu podpísané
oprávnenou osobou akceptanta návrhu,
pokiaľ sa strany nedohodli v zmluve inak.
Predávajúci je povinný na omeškanie s dodaním tovaru vopred
upozorniť kupujúceho.
2. Zmluvné
strany sa dohodli na obmedzení zodpovednosti
predávajúceho za prípadnú škodu spôsobenú predávajúcim
kupujúcemu v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru
včas tak, že nárok kupujúceho na náhradu škody nemôže presiahnuť
v tomto konkrétnom prípade hodnotu 7,5 % z dohodnutej ceny
tovaru s ktorým je predávajúci v omeškaní bez DPH.
c. písomná objednávka podpísaná oprávnenou osobou kupujúceho
a písomné potvrdenie objednávky podpísané oprávnenou osobou
predávajúceho.
2. Zaplatenie kúpnej ceny alebo preddavku uvedeného v písomnom
návrhu zmluvy predávajúceho sa považuje za prijatie návrhu
kupujúcim.
3. Písomná forma je zachovaná, ak je považovaná za písomnú formu
podľa § 40 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
3.2 Dodacie podmienky
1. Dodacie podmienky sú dohodnuté v zmluve. Ak nie je v zmluve
uvedené inak, dodacie podmienky sú Ex Works z výrobného závodu
predávajúceho uvedeného v zmluve podľa INCOTERMS platných v
čase uzavretia zmluvy (najnovších). V takomto prípade predávajúci
oznámi kupujúcemu, kedy budú výrobky pripravené na vyzdvihnutie
na dohodnutom mieste, a kupujúci si tieto môže v danom čase
vyzdvihnúť.
4. Akákoľvek písomná korešpondencia týkajúca sa obsahu zmluvy
výslovne neoznačená ako návrh zmluvy, akcept (prijatie) návrhu,
objednávka, prijatie objednávky, nie je pre strany záväzná z hľadiska
vzniku zmluvného vzťahu.
5. Akékoľvek predbežné rokovania a korešpondencia, týkajúce sa
obsahu zmluvy, sa uzavretím zmluvy stávajú neplatnými.
2. Ak kupujúci napriek výzve predávajúceho neprevezme dodávku
Strana 1 z 4
tovaru v lehote a na mieste dojednanom v zmluve, je predávajúci
oprávnený tovar odoslať, alebo ho uložiť vo svojom sklade, vo
verejnom sklade, alebo u tretej osoby; avšak vždy na náklady a
nebezpečenstvo kupujúceho. Povinnosti predávajúceho tovar dodať
sa považujú týmto za splnené a kupujúci je povinný uhradiť svoje
záväzky vyplývajúce zo zmluvy.
3. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom jej pripísania na účet
predávajúceho.
4. Nezaplatenie kúpnej ceny v súlade s podmienkami stanovenými
v zmluve je podstatným porušením zmluvy, a má tieto dôsledky:
3. Ak je v zmluve určené iné miesto dodania, ako výrobný závod
predávajúceho, a nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak,
dodacie podmienky sú FCA podľa dodacích podmienok
INCOTERMS platných v čase uzavretia zmluvy (najnovších). V
takomto prípade predávajúci oznámi kupujúcemu, kedy budú výrobky
pripravené na vyzdvihnutie na dohodnutom mieste, a kupujúci si tieto
môže v danom čase vyzdvihnúť.
a)
predávajúci má právo k odstúpeniu od zmluvy a aj od všetkých
ďalších zmlúv s kupujúcim;
b)
predávajúci má právo k okamžitému pozastaveniu všetkých
dodávok tovaru kupujúcemu;
c)
všetky ďalšie záväzky kupujúceho voči predávajúcemu sa
stávajú okamžite splatnými;
d)
predávajúcemu vzniká od prvého dňa omeškania kupujúcemu
nárok na zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej
čiastky za každý deň omeškania, až do úplného splatenia dlžnej
čiastky, čím nie sú dotknuté iné nároky predávajúceho, vrátane
nároku na náhradu škody v plnej výške.
4. Kupujúci je povinný špecifikovať dopravné dispozície už pri zadaní
objednávky. Prípadné zmeny je nutné nahlásiť najneskôr 5 dní pred
potvrdeným dátumom dodania. V opačnom prípade je predávajúci
oprávnený termín dodávky primerane posunúť.
5. V prípade prepravy kamiónmi na parite FCA je predávajúci povinný
zabezpečiť naloženie kamiónov kupujúceho do 24 hodín. Termín
pristavenia kamiónov musí byť vzájomne odsúhlasený.
a)
ložný priestor auta môže byť max. o 1m kratší ako je dĺžka
najdlhšej položky na nakládku.
5. Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať reklamovaný tovar určený na
vrátenie alebo kúpnu cenu resp. jej časť pre akékoľvek protinároky;
alebo tieto protinároky jednostranne započítavať, a to vrátane
nárokov z uplatnených reklamácií. Strata alebo poškodenie tovaru, ku
ktorým došlo po prechode nebezpečenstva na kupujúceho, ani
uplatnená reklamácia nezbavujú kupujúceho povinnosti zaplatiť
kúpnu cenu
b)
za vhodné sa považujú len kamióny bez plachty, alebo
s odnímateľnou plachtou tak, aby bola možná ich nakládka
zhora.
4.2 Právo predávajúceho odstúpiť od zmluvy
6. Pri doprave kamiónmi kupujúceho je kupujúci povinný zabezpečiť
pristavenie vhodných kamiónov, tj. hlavne:
V prípade, ak uvedená podmienka nie je splnená, má
predávajúci právo odmietnuť nakládku materiálu, a v expedícii
pokračovať až po pristavení vhodného kamiónu. Oneskorenie
dodávky z tohto titulu sa nepovažuje za zavinené predávajúcim.
1. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy (jej časti)
s okamžitou platnosťou, ak:
a) druhá zmluvná strana opakovane porušuje ustanovenia zmluvy,
alebo
7. Vykládku tovaru zabezpečuje kupujúci, ak nebolo v zmluve
dohodnuté ináč.
b) druhá zmluvná strana porušila zmluvu podstatným spôsobom,
alebo
8. Ak bolo dohodnuté, že predávajúci dodá tovar na miesto určené
kupujúcim, je kupujúci zodpovedný za stav a únosnosť prístupovej
cesty do miesta vykládky, ktoré si vyžadujú prepravné zariadenia.
c) v prípadoch uvedených vo VOP a zmluve.
2. Každú zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných
strán.
4. Cena a platobné podmienky
3. Každá zmluvná strana je oprávnená zmluvu vypovedať písomnou
výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
4.1 Platobné podmienky
1. Cena tovaru a platobné podmienky sa stanovujú v zmluve. Cena
vychádza z ponukového cenníka a Rabatovej listiny predávajúceho
platných v čase uzavretia zmluvy.
4. Ak je na majetok jednej zo zmluvných strán vyhlásený konkurz,
reštrukturalizácia alebo podlieha výkonu exekúcie, môže druhá strana
od zmluvy odstúpiť a vyžadovať náhradu všetkých škôd
vyplývajúcich z neplnenia.
2. Ak to nie je v zmluve stanovené inak, kupujúci je povinný zaplatiť
kúpnu cenu v plnej výške na účet predávajúceho do 14 (štrnásť) dní
od dátumu vystavenia faktúry, najneskôr však do 10 pracovných dní
pred potvrdeným termínom dodávky. V prípade nesplnenia tejto
podmienky kupujúcim, nie je predávajúci povinný tovar dodať
v dohodnutom termíne dodávky a s jeho dodaním nie je v omeškaní.
5. Odstúpenie od zmluvy spôsobuje zánik povinností strán podľa
zmluvy, s výnimkou nárokov spojených s už realizovaným plnením a
vzniknutého nároku na náhradu škody. Odstúpenie sa nedotýka
ustanovení zmluvy upravujúcich práva a povinností strán pri
odstúpení od zmluvy.
Strana 2 z 4
6. Zmluvy, na základe ktorých sa už tovar vyrobil, alebo sa s jeho
výrobou už začalo, nie je možné zo strany kupujúceho vypovedať.
5. Výhrada vlastníctva
Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza z predávajúceho na
kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny, pokiaľ sa strany
nedohodnú inak.
a)
neoboznámi predávajúceho s vadami tovaru zistiteľnými pri
jeho preberaní v lehote 5 dní od prevzatia tovaru;
b) v prípade ostatných vád neoboznámi s nimi predávajúceho
bezodkladne, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa dodania
tovaru do miesta plnenia podľa zmluvy;
c) po oznámení o zistení vád následne neumožní predávajúcemu
prehliadku reklamovaného materiálu.
4. Oznámenie vád sa musí uskutočniť písomne, a musí byť doložené:
duplikátom ložného listu, číslom zmluvy a prislúchajúcej faktúry,
identifikačnými údajmi o reklamovanom tovare.
5. Poškodený reklamovaný tovar musí byť uskladnený oddelene,
v pôvodnom stave a bez písomného súhlasu predávajúceho nesmie
byť použitý alebo znovu predaný.
6. Kvalita tovaru
6.1 Informácie týkajúce sa tovaru
6. V prípade uznania reklamácie môže predávajúci:
1. Pokiaľ sa zmluvné strany v zmluve dohodli, že predávajúci má
vyrobiť tovar podľa špecifikácií poskytnutých zo strany kupujúceho
predávajúcemu, predávajúci je povinný vychádzať z takejto
špecifikácie len v prípade, že špecifikácia takéhoto tovaru bola
odovzdaná predávajúcemu v lehote stanovenej v zmluve. Pokiaľ
v zmluve nie je stanovená takáto lehota, musí byť takáto špecifikácia
poskytnutá zo strany kupujúceho predávajúcemu najneskôr do
okamihu uzavretia zmluvy. Kupujúci zodpovedá za úplnosť
predávajúcemu poskytnutej špecifikácie. Zmluvné strany sa dohodli,
že kupujúci nie je oprávnený meniť už raz odovzdanú špecifikáciu
tovaru predávajúcemu s výnimkou, že predávajúci s takouto novou
špecifikáciou súhlasí. Zmluvné strany súhlasia, že predávajúci nie je
povinný overovať správnosť špecifikácií poskytnutých kupujúcim
a nezodpovedá za akékoľvek vady, resp. prípadnú škodu, ktoré
vznikli/a v dôsledku nesprávnosti špecifikácie a iných informácií
poskytnutých zo strany kupujúceho.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek dodatočné náklady, ktoré
vzniknú predávajúcemu v dôsledku aktualizácie špecifikácie tovaru,
prípadne odstránenia chýb, resp. nedostatkov už odovzdanej
špecifikácie predávajúcemu znáša kupujúci a budú sa účtovať zvlášť.
3. Všetky výkresy a ďalšie technické dokumenty poskytnuté jednou zo
zmluvných strán týkajúce sa tovaru zostávajú vo vlastníctve
odovzdávajúcej strany a nesmú sa bez súhlasu druhej strany
kopírovať alebo reprodukovať alebo používať na iné účely, než pre
ktoré boli odovzdané.
a)
b)
c)
zistené vady v primeranej lehote odstrániť, alebo
uskutočniť doplňujúcu, resp. náhradnú dodávku za pôvodných
podmienok, alebo
poskytnúť kupujúcemu primeranú zľavu z ceny.
Voľba medzi jednotlivými spôsobmi vybavenia reklamácie je na
strane predávajúceho.
7. Tovar predávaný v inej kvalite ako I. trieda sa dodáva ako
neplnohodnotný a bez nároku na reklamáciu. Všetky Informácie o
takomto tovare sú poskytované nezáväzne.
6.3 Vhodnosť tovaru pre určitý konkrétny účel
1. Predávajúci nepreberá žiadnu záruku, že ním dodávaný tovar je
vhodný na konkrétny účel použitia. Kupujúci, presne poznajúc svoje
požiadavky, prehlasuje, že sa o vhodnosti použitia tovaru pre svoje
účely rozhodol sám, na základe vlastných skúseností a úsudku.
2. Akákoľvek záruka na vhodnosť použitia pre určitý konkrétny účel
vyplývajúca zo zákona, obchodných zvyklostí alebo na akomkoľvek
inom základe sa týmto vylučuje.
6.4 Oznámenie vád
6.2 Množstvo a kvalita materiálu
1. Množstvo uvádzané v ložných listoch predávajúcim, je konečné a
záväzné pre kupujúceho, pokiaľ v lehote 5 dní od prevzatia tovaru
vierohodne nepreukáže rozdiel v dodanom množstve tovaru. Tovar
v takomto prípade nesmie byť použitý, spracovaný alebo ďalej
predaný až do vyriešenia reklamácie.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu
nebezpečenstva na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po
tejto dobe; okrem vád, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy
vedel alebo mohol vedieť.
Ak kupujúci zistí vadu tovaru, musí bezodkladne po jej objavení
zaslať predávajúcemu písomný oznam, kde podrobne opíše túto
vadu, a poskytne predávajúcemu primerané možnosti na kontrolu
tovaru za účelom overenia údajných vád.
6.5 Kontroly
1. Kupujúci je povinný si starostlivo skontrolovať tovar ihneď po jeho
3. Právo kupujúceho z titulu nekvality, stavu, rozmerov alebo
akýchkoľvek iných vád tovaru zaniká, ak:
Strana 3 z 4
dodaní. Tovar sa považuje za akceptovaný, čo sa týka jeho stavu,
množstva a iných kvalít, pokiaľ kupujúci do siedmich dní po jeho
prevzatí nezašle predávajúcemu písomné oznámenie v súlade s
článkom 6.4 VOP.
adresu, ktorú zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej
strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako
nedoručiteľná, resp. adresát neznámy, bude sa považovať za
doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. posledným
dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol, alebo
dňom keď sa vrátila odosielateľovi z dôvodu, že adresát je neznámy.
2. Pred použitím tovaru na stavenisku alebo pred jeho upevnením alebo
montážou je kupujúci povinný vykonať opätovnú primeranú kontrolu
tovaru.
7. Zodpovednosť za škodu a vyššia moc
1. Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je
povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu, najviac
však v rozsahu, ktorý mohla v čase vzniku zmluvy predvídať ako
obvyklý následok takého porušenia.
9. Oddeliteľnosť
Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je
neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z
jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva,
že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. Zmluvné strany
sa v takom prípade zaväzujú nahradiť takýto neplatný právny úkon,
resp. jeho oddeliteľnú časť takým spôsobom, aby čo možno najviac
zodpovedal zamýšľanému dôsledku takéhoto právneho úkonu, resp.
jeho oddeliteľnej časti a to predovšetkým s ohľadom na jeho
ekonomické dôsledky.
2. Zmluvná strana nie je zodpovedná za vzniknutú škodu, ak preukáže,
že nesplnenie povinností nastalo následkom nepredvídaných a
neodvratných okolností mimoriadnej povahy, ktoré nebolo možné v
čase uzavretia zmluvy predpokladať a ktorým sa nedalo zabrániť,
vyhnúť ani prekonať (vyššia moc).
3. Za vyššiu moc sa považuje najmä: vojna, vyhlásená i nevyhlásená,
občianske vojny, vzbury a revolúcie, pirátske činy a sabotáže, prírodné
katastrofy, explózie, požiare, zničenie strojov, výrobní a/alebo iných
zariadení, zničenie alebo strata počas dopravy alebo uskladnenia,
zákaz exportu/importu, meškania na strane subdodávateľa,
nedostatok základného materiálu, paliva prepravných kapacít, bojkoty,
štrajky a embargá každého druhu, obsadenie závodov a ich pobočiek,
ktoré nastalo v podniku predávajúceho, výrobcu, resp. jeho
subdodávateľov; zásahy úradov štátu, Európskej únie.
4. Za vyššiu moc sa nepovažuje: zmena osobných a ekonomických
podmienok zmluvnej strany, neudelenie úradného povolenia, licencie
resp. potvrdenia, ktoré je v právomoci verejných orgánov, ak takýto
dokument bol požadovaný v čase uzavretia zmluvy, okolnosti, ktoré
vznikli v čase, keď zodpovedná zmluvná strana už bola v omeškaní.
10. Rozhodné právo a právomoc súdov
1. Zmluva, ako aj všetky právne úkony na ňu nadväzujúce, resp.
súvisiace so zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
2. Pre výklad použitých obchodných doložiek sa použijú pravidlá
obsiahnuté v Medzinárodných pravidlách pre výklad dodacích
doložiek vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži
(INCOTERMS platný v čase uzavretia zmluvy), pokiaľ zmluva alebo
tieto VOP nestanovujú inú interpretáciu.
5. Zmluvná strana, u ktorej vznikla vyššia moc, je povinná túto
skutočnosť a jej následky oznámiť druhej zmluvnej druhej strane bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa o nej dozvedela, inak zodpovedá
za spôsobenú škodu v plnom rozsahu.
3. Všetky spory, ktoré zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknú,
pokiaľ nebudú urovnané dohodou zmluvných strán, majú právomoc
rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.
6. Vylúčenie zodpovednosti je účinné len po dobu, po ktorú vyššia moc
resp. jej následok trvá. Ak vyššia moc bráni predávajúcemu plniť
podmienky zmluvy, má právo primerane predĺžiť termín dodávky.
11. Zmeny a dodatky
7. Ak vyššia moc trvá viac ako 3 mesiace, má ktorákoľvek strana právo
odstúpiť od zmluvy, resp. jej časti bez ďalších nárokov. Všetky
právne vzťahy týkajúce sa už dodaného tovaru sa riadia pôvodnou
zmluvou.
Akékoľvek zmeny, dodatky alebo aj samotné zrušenie zmluvy sa môže
uskutočniť výlučne na základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými
stranami a to v písomnej forme.
8. Na základe tohto článku, ak vzniknú skutočnosti v ňom uvedené,
nebudú sa uplatňovať žiadne sankcie z neplnenia dodávok.
8. Oznamovanie - doručovanie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, výzvy alebo
akékoľvek iné úkony zmluvných strán podľa zmluvy alebo VOP
musia zmluvné strany uskutočňovať voči druhej zmluvnej strane
výlučne v písomnej forme (§ 40 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa
ukončenia zmluvy sa budú zasielať na adresu sídla/miesta podnikania
adresáta uvedenú v zmluve, v Obchodnom registri alebo na inú
Strana 4 z 4
Download

Všeobecné obchodné podmienky RUUKKI (pdf, 139KB)