Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb - samoplatci
Tento cenník poskytovaných služieb v DSS BENETRIX, n.o. – Priehradná 9/A, 036 01 Martin Priekopa sa vydáva v súlade so zákonom NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č.445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v čase jeho
neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou
fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.
A. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje sociálna služba po dobu
pobytu minimálne 4 mesiacov
1. Odborné činnosti - (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné
a špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť,
pracovná terapia, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, tlmočenie,
sprostredkovanie tlmočenia a osobnej asistencie) - klient za predmetné služby neplatí
2. Ďalšie činnosti - (záujmová činnosť, duchovná starostlivosť, donáška stravy, požičiavanie
pomôcok) - klient za predmetné služby neplatí
3. Obslužné činnosti - (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
a šatstva)
Ubytovanie:
Stravovanie:
Upratovanie:
Pranie (prevádzková + osobná bielizeň):
Žehlenie:
Údržba šatstva a bielizne:
10,00 €/deň
5,20 €/deň
0,50 €/deň
1,00 €/deň
0,50 €/deň
0,30 €/deň
Výška úhrady za sociálnu službu spolu
Úhrada za sociálnu službu:
28 dní
30 dní
31 dní
17,50 €/deň
490,00 €
525,00 €
542,50 €
B. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje sociálna služba bez
viazanosti 4 mesiacov
Ubytovanie:
Stravovanie:
Upratovanie:
Pranie: (prevádzková + osobná bielizeň)
Žehlenie:
Údržba šatstva a bielizne:
15,00 €/deň
5,20 €/deň
0,50 €/deň
1,00 €/deň
0,50 €/deň
0,30 €/deň
Výška úhrady za sociálnu službu spolu na deň:
Mesačná úhrada za sociálnu službu:
28 dní
30 dní
31 dní
22,50 €/deň
630,00 €
675,00 €
697,50 €
CENNÍK STRAVNEJ JEDNOTKY PRE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY
NA DEŇ:
Racionálna strava:
Raňajky
Obed
Večera
Celková suma za stravnú jednotku na deň
Diabetická strava:
Príplatok za desiatu, olovrant a večeru č. II
Celková suma za stravnú jednotku na deň
0,90 €/deň
2,40 €/deň
1,90 €/deň
5,20 €/deň
1,20 €/deň
6,40 €/deň
Stravné záleží podľa typu stravy - racionálna, diabetická, bezlepková a pod. a podľa počtu
odobratých jedál.
CENA ZA NADŠTANDARTNÉ SLUŽBY
za každý sprievod prijímateľa sociálnej služby do nemocnice na ošetrenie resp. vyšetrenie (s
výnimkou úrazu, akútneho stavu prijímateľov s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo
zbavený spôsobilosti na právne úkony, ak opatrovník je DSS)
do 4 hodín
5,00 €
10,00 €
nad 4 hodiny
za odstránenie následkov v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho poriadku
odstraňovanie následkov dodávateľskou firmou
v plnej výške
odstraňovanie následkov zamestnancami
14,25 €
Poplatok za každú očistu priestorov zariadenia spôsobenú úmyselne prijímateľom
sociálnej služby (napr. znečistenie pod vplyvom alkoholu - pľuvanie, močenie,
stolica...)
5,00 €
Poplatok za každé pranie šatstva klienta, ktoré bolo zašpinené z dôvodu požitia
alkoholu a iných omamných látok
5,00 €
Poplatok za vybavovanie úradných záležitosti, nesúvisiacich s poskytovaním
sociálnej služby (úrad práce, sociálna poisťovňa, odborné odporučenia a pod.)
2,00 €
Úhrada za pomoc pri odkázanosti:
Príplatok za jednolôžkovú izbu na mesiac:
Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň na
prijímateľa sociálnej služby
preprava do zdravotníckeho zariadenia – podľa sadzobníka prepravnej služby
za ďalšie nadštandardné služby dohodnuté medzi klientom a zariadením, ak sú stanovené
v internej smernici zariadenia
Cenník schválený správnou radou BENETRIX, n. o. je platný od 1.4.2013.
35,00 €
135,00 €
0,04 €
CENA ÚHRADY ZA SPOTREBU ELEKTRICKEJ ENERGIE ZA UŽÍVANIE
ELEKTROSPOTREBIČA NA MESIAC NA PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
za používanie vlastného televízneho prijímača
za použitie vlastného rádioprijímača
za používanie vlastnej práčky
za používanie vlastnej chladničky
za používanie vlastnej žehličky
za používanie vlastného elektrického variča
za použitie vlastnej rýchlovarnej kanvice
za použitie vlastnej mikrovlnnej rúry
Za užívanie iných elektrospotrebičov (fén, kulma...)
1,19 €/mesiac
0,50 €/mesiac
1,98 €/mesiac
4,76 €/mesiac
1,19 €/mesiac
5,95 €/mesiac
1,19 €/mesiac
1,19 €/mesiac
0,60 €/mesiac
Download

Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb