Vo februári sa po celom Slovensku konali podujatia Národného týždňa manželstva (NTM). Ide o kampaň, ktorá sa snaží
poukázať na výhody zdravého manželstva a povzbudiť páry k úsiliu vytrvalo pracovať na rozvoji vzájomného vzťahu.
Katarína Gromošová
Ľubomír Badiar
Miroslav Kerekréty
Janka Straková
Základom rozhodnutia vstúpiť do manželstva je ochota
prijať na seba záväzok. Slobodne a dobrovoľne sa rozhodnem, že svoj život spojím práve
s týmto človekom, a „zaviažem
sa mu“ na celý život. To znamená, že sa budem usilovať,
aby bol šťastný a aby pri mne
rástol. Definitívne sa lúčim so
slobodným životom a s možnosťou nájsť si iného (možno
aj lepšieho) partnera a som
pripravený/á v dobrom i zlom
ostať práve s týmto človekom.
Tento záväzok ma na jednej
strane okliešťuje, na druhej
strane mi dáva obrovskú istotu
– pretože aj ten druhý robí rovnaký záväzok voči mne, a teda
viem, že na všetko v živote
budeme dvaja. Mimoriadne
dôležitý je tento záväzok pre
deti. Zosobášení manželia vysielajú svojim deťom posolstvo,
že sú pevne rozhodnutí vzdať
sa svojich predstáv v prospech
rodiny. Naproti tomu, ak rodičia detí nie sú zosobášení, deti
môžu skôr či neskôr začať pochybovať o odhodlaní rodičov
ostať spolu. Žijú vo väčšej neistote a ťažšie si budujú identitu (rodina nenesie spoločné
priezvisko, akoby ani nepatrili
všetci spolu – kým teda vlastne
som, kam patrím?) a sebaúctu.
Istota, že mama a otec sa majú
radi a ostanú spolu, je jedným
zo základných kameňov životnej istoty a sebaistoty dieťaťa.
A aj keď nezosobášení rodičia
si môžu byť istí, že spolu ostanú, a nepotrebujú na to papier,
deťom môže chýbať práve ten
verejný záväzok, ktorým by sa
zaviazali – nielen jeden voči
druhému, ale zároveň aj voči
nim.
Vedieť riadiť auto je dôležitá
vec, pretože na tejto schopnosti závisí život a zdravie
mnohých účastníkov cestnej
premávky. Získaniu vodičského
oprávnenia preto predchádzajú školenia, testy a praktické
skúšky.
Manželstvo je oveľa dôležitejšie ako schopnosť šoférovať!
Napriek tomu tento vzťah podceňujeme a jeho založeniu sa
dnes skoro vyhýbame. Zdôvodňovať užitočnosť manželstva
oproti voľnému spolužitiu sa
mi zdá trochu jeho sploštením.
Manželstvo nie je primárne
o úžitku spolužitia. Áno, aj!
Jeho hlavný význam vyjadrím
dvomi obraznými prirovnaniami: maratón a hniezdo.
Prečo maratón? Manželstvo
má význam, len ak pochopíme,
že je to beh na dlhú trať. Aký
je úžitok maratónu? Vydržať,
prekonať krízy, dobehnúť až
do konca! Cieľ manželstva je až
na jeho konci. Víťazstvo v maratóne nie je byť prvý – ale dobehnúť! Prejsť verne všetkými
etapami. Prečo hniezdo? Lebo
do lona manželstva vkladá
Stvoriteľ potenciál plodnosti
– zrod nového, krásneho, krehkého života. Bez manželstva sa
hniezdo buduje ťažko. Manželia sú staviteľmi hniezda a život
v ňom dozrieva dlho. Preto
musí byť manželstvo aj inštitúciou, zmluvou a spečateným
zväzkom. Je to niečo celkom
iné ako „situačná etika“, ktorá
obvykle spravuje spolužitie
ľudí mimo manželstva.
To záleží od toho, kto otázku
položil. Ak veriaci človek, tak
je odpoveď jednoduchá - je
to Boží príkaz, Boží poriadok
pre život dvoch ľudí opačného
pohlavia, ktorý môžeme pozorovať už pri stvorení. Práve
jeden muž a práve jedna žena
s perspektívou celoživotného spolužitia. V úvodných
kapitolách Biblie je následne
definovaný postup vstupu do
manželstva. Najskôr sa osamostatniť od rodičov, potom
sa duševne a duchovne zblížiť
s iným človekom a nakoniec
prichádza telesné spojenie.
Výchova detí v spolunažívaní
druha a družky núti dieťa žiť
v hriešnom usporiadaní a čo je
najhoršie, takýto hriech prijíma
ako normu svojho života.
Neveriacemu človeku môžeme ešte povedať, že sobáš je
verejným a právnym priznaním
sa ku vzťahu. Takéto priznanie
prináša záväzok jedného voči
druhému, uistenie pre ťažšie
chvíle v spolunažívaní. Človek v manželstve sa nemusí
báť konca vzťahu pri každej
výmene názorov či náznaku
konfliktu. Aby človek odišiel
z manželstva, nestačí buchnúť
dverami. Je to proces žiadajúci
čas a počas toho obdobia má
príležitosť vychladnúť a prehodnotiť svoje rozhodnutie.
Hoci sa to nezdá, manželstvo
prináša aj určitú právnu ochranu. Zákon núti človeka riešiť aj
ekonomické otázky na základe
manželského spoluvlastníctva
či v prípade spoločných detí
ich ďalšiu výchovu.
Manželstvo nie je v súčasnosti najobľúbenejšou formou
spolužitia, pretože je nezlučiteľné s individualizmom. Zahŕňa zodpovednosť a záväzok.
Partner sa musí zrieknuť svojvoľného rozhodovania a pristupovať k okoliu ako človek s novou identitou – už nie som len
„ja“, ale sme „my“. To je vlastne
podstata toho, čo sľubujeme
v manželskej prísahe. Tá má navyše dve roviny – „pred ľuďmi“
a „pred Bohom“. Zaviazať sa na
celý život k zmene myslenia
a žitia a pritom si volať za svedka svojich blízkych a Boha je
rozhodnutie, ktoré dáva manželstvu základ. Len dvaja ľudia
vedomí si tohto sľubu a pokorní pred Bohom dokážu zvládať
búrky, ktoré im pripraví ich
okolie alebo oni sami. Užitočnosť manželstva teda musíme
odvíjať od manželskej prísahy,
ktorá odzrkadľuje jeho základy.
Ľudia uprednostňujúci konkubinát majú tendenciu vyhýbať
sa záväzkom. Ťažko je budovať
doživotný vzťah s človekom,
ktorý to so vzťahom nemyslí na
100%, ale vníma spoločné spolužitie ako súžitie dvoch úplne
nezávislých osôb. Vyjadrené
krédom : „Každý máme svoj
život.“ Človek, ktorý má túto
tendenciu, sa manželstvom nezvykne zmeniť. Ak vás niekto
nahovára na konkubinát,
netreba sa ho snažiť vtlačiť do
manželstva. Skôr treba pouvažovať nad rozchodom, alebo,
ak zotrvať vo vzťahu, určite
mimo spoločnej domácnosti!
Čiže, chodiť spolu, ale nič viac.
Po čase sa vzťah vykryštalizuje.
Kým manželstvo ponúka stabilitu, limitovanú iba ľudským
hriechom, konkubinát ponúka
stopercentnú neistotu.
koordinátor NTM
evanjelický farár
OZ Obrúčka
apríl 2012
psychologička
anketa
Ako by ste zdôvodnili užitočnosť manželského spolužitia
na rozdiel od života vo voľnom partnerskom zväzku?
•7
Download

Evanielický východ 5/2012