DOHODA O PRISTÚPENÍ K ZÁVÄZKU
uzatvorená podľa § 533 Zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších
predpisov
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
BENETRIX, n. o.
Priehradná 9A, 036 01 Martin
Ing. Renáta Remeňová, riaditeľka BENETRIX,n.o.
zast. Ing. Rudolfom Kulmanom – predsedom správnej rady
Benetrix, n.o. na základe plnomocenstva zo dňa 12.10.2012
IČO:
37983725
DIČ:
2022066904
Bankové spojenie:
Tatra Banka
Číslo peňažného účtu: 2920839158/1100
(ďalej len "poskytovateľ" alebo „veriteľ“)
a
Titul, meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo dokladu totožnosti:
Adresa trvalého pobytu:
(ďalej len „pristupujúci dlžník“)
Článok I.
1. Na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby č..................................., uzatvorenej
dňa ............................................ medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby
Meno a priezvisko............................................................., rod, .......................................,
nar. ......................................, rodné číslo ......................................................., bytom
......................................................................................, sa prijímateľ sociálnej služby
zaviazal platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu vo výške 22,50 EUR za každý, aj
začatý deň pobytu v Domove sociálnych služieb tak, že sumu úhrady za poskytnutú
sociálnu službu je prijímateľ sociálnej služby povinný zaplatiť najneskôr pri podpise
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby za obdobie do konca plynúceho kalendárneho
mesiaca a za každý ďalší kalendárny mesiac poskytovania sociálnej služby je prijímateľ
sociálnej služby povinný zaplatiť najneskôr do 5 dňa príslušného kalendárneho mesiaca
prevodom na účet poskytovateľa.
2. Na základe vyššie uvedenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa prijímateľ sociálnej
služby tiež zaviazal zaplatiť poskytovateľovi sociálnej služby jednorázovu úhradu za
výmenu posteľnej bielizne, poskytovanie osobnej hygieny alebo upratovanie častejšie ako
je obvyklé alebo určené osobitným predpisom v prípadoch ku ktorým došlo v priamej
súvislosti s požitím alkoholického nápoja, omamnej látky, drogy a pod. Túto úhradu sa
prijímateľ sociálnej služby zaviazal zaplatiť do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca.
1
Článok II.
1. Pristupujúci dlžník sa dňom podpísania tejto dohody zaväzuje splniť dlh, budúci dlh,
prijímateľa sociálnej služby vzniknutý zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
uvedenej v článku I. tejto dohody a stáva sa tak dlžníkom veriteľa popri prijímateľovi
sociálnej služby (dlžníkovi) uvedenom v článku I. bod 1. tejto dohody.
2. Veriteľ a pristupujúci dlžník sa dohodli, že celý dlh, budúci dlh, prijímateľa sociálnej
služby vzniknutý zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, uvedenej v článku I. tejto
dohody, bude uhrádzať v lehotách dohodnutých v zmluve o poskytovaní sociálnej služby,
uvedenej v článku I. tejto dohody, ktorá mu je dobre známa. Lehoty na úhradu sú tiež
uvedené v článku I. tejto dohody.
3. Veriteľ a pristupujúci dlžník sa dohodli, že pristupujúci dlžník môže plniť svoj záväzok
veriteľovi na účet č. 2920839158/1100 vedený v Tatra Banke.
4. Pristupujúci dlžník sa zaväzuje, že v prípade uhrádzania platieb veriteľovi na jeho účet zo
zahraničia, uhradí všetky bankové poplatky spojené s takýmto prevodom.
Článok III.
1. Dohoda o pristúpení k záväzku je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom
rovnopise dostane každý účastník tejto dohody bezodkladne po jej podpise obidvomi
účastníkmi.
2. Dohodu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami k tejto dohode odsúhlasenými
obidvomi účastníkmi.
3. Ak niektoré z ustanovení tejto dohody je alebo sa stane neplatným či neúčinným,
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto dohody, ktoré zostávajú platné a účinné.
Účastníci sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné
ustanovenie novým, platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne
zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
4. Táto dohoda o pristúpení k záväzku nadobúda platnosť a účinnosť podpisom obidvoch jej
účastníkov.
5. Účastníci dohody o pristúpení k záväzku vyhlasujú, že si túto dohodu riadne a pozorne
prečítali, jej obsah im je známy, prehlasujú, že táto dohoda nebola uzatvorená v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.
V Martine dňa: ..................................
____________________________
veriteľ zast.
Ing. Rudolf Kulman, predseda správnej rady
na základe plnomocenstva zo dňa 12.10.20123
2
____________________________
pristupujúci dlžník
Download

1 DOHODA O PRISTÚPENÍ K ZÁVÄZKU uzatvorená