ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY – KONCERTU
uzavretá podľa § 262 ods. 2 a § 263 Obchodného zákonníka
Zmluvné strany :
OBJEDNÁVATEĽ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Kubačova ul. 21, 831 06 Bratislava
zastúpená starostom Mgr. Petrom Pilinským
IČO: 00304557
č. ú. 149727245/0200
vedené: VÚB retailová pobočka Rača
(ďalej len „objednávateľ “)
a
POSKYTOVATEĽ:
Juraj Topor -Top
zastúpený manažérom Jurajom Toporom
IČO: 34670696
IČ DPH: SK 1032395925
(ďalej len „poskytovateľ “)
(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)
uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí služby – koncertu (ďalej len „zmluva“)
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť poskytnutie služby - vystúpenie skupiny
Tublatanka v rámci koncertu uskutočneného počas Vinobrania 2011 v mestskej časti Bratislava – Rača za
týchto podmienok :
Miesto konania: Amfiteáter Knižkova dolina, Bratislava- Rača
Dátum koncertu: 24.9.2011, t.j. sobota
Začiatok vystúpenia: 20.00 hod. (najneskôr), 1/2 hodinu pred vystúpením musí byť voľné pódium
pre techniku Tublatanky
Časový rozsah vystúpenia : od 20.00 – do 21.00 hod., t.j. 1 hod.
a záväzok objednávateľa zaplatiť za poskytnutú službu honorár podľa nižšie uvedených podmienok
a zabezpečiť realizáciu povinností objednávateľa uvedených v čl. II. až IV. zmluvy.
II.
Povinnosti objednávateľa a poskytovateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) vyplatiť dohodnutý honorár podľa čl. I. zmluvy vo výške 6250,- € na účet poskytovateľa uvedený
v záhlaví zmluvy na základe faktúry vystavenej poskytovateľom v termíne splatnosti faktúry podľa bodu
3. tohto článku,
b) poskytnúť samostatnú šatňu na prezlečenie a prípravu účinkujúcich so samostatným WC a umývadlom
s minimálnou teplotou v šatni 18°C, pri čom šatňa bude uzamykateľná,
c) zabezpečiť min. dvoch pomocníkov na nosenie aparatúry pred aj po skončení koncertu.
2. V prípade, že sa koncert neuskutoční nedodržaním zmluvných podmienok zo strany objednávateľa,
objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi 60% zo sumy dohodnutého honorára podľa bodu 1.
tohto článku , rovnako sa zaväzuje uhradiť aj cestovné náklady poskytovateľa, vynaložené v spojitosti
s poskytnutím služby podľa zmluvy. Za nedodržanie zmluvných povinností objednávateľa sa nepovažuje
prekážka v uskutočnení koncertu nezapríčinená objednávateľom - spôsobená vis maior (najmä
nepriazeň počasia, živelná pohroma, výpadok dodávky elektrického prúdu).
3. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť a doručiť objednávateľovi faktúru o úhrade dohodnutého honoráru
so splatnosťou 2 dni pred termínom uskutočnenia koncertu podľa článku I. zmluvy – t. j. dňa 22. 9.
2011.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade nepredvídanej udalosti (napr. ochorenie, úmrtie v rodine), ktorá je
dôvodom neúčasti skupiny Tublatanka na koncerte v termíne podľa čl. I. zmluvy túto skutočnosť
bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi.
5. Neúčasť skupiny Tublatanka na koncerte v termíne podľa čl. I. zmluvy zakladá povinnosť
poskytovateľa vrátiť uhradený honorár objednávateľovi do dvoch dní po dohodnutom termíne
uskutočnenia koncertu - aj v prípade prekážky vis maior, alebo nepredvídanej udalosti podľa bodu 2. a 4.
tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti poskytovateľa
a vymáhania vrátenia vyplateného honoráru súdnou cestou je okrem vrátenia dohodnutého honoráru
poskytovateľ povinný uhradiť aj zmluvnú pokutu vo výške 60% zo sumy dohodnutého honoráru podľa
bodu 1. tohto článku.
III.
Stage plan a požiadavky na zvukára
Objednávateľ sa zaväzuje na mieste koncertu :
a)zabezpečiť pódium s rozmermi: výška 1m, šírka 8m, dĺžka 6m minimálne + praktikábel- pódium pod
bicie s rozmermi výška aspoň 0,4m,šírka 3m,dĺžka 2,5m,
b)zabezpečiť kvalitnú hudobnú aparatúru - minimálne 2x10000 W pre ozvučenie skupiny aj v predných
radoch fanúšikov natočením aparatúry, alebo pridaním ďalších reproduktorov , vrátane pódiového
ozvučenia so štyrmi monitorovými cestami, tromi mikrofónmi na spev, desiatimi mikrofónmi na bicie,
linkami a mikrofónmi na gitaru, basovú gitaru a klávesové nástroje. Súčasťou záväzku objednávateľa
podľa tohto článku bude i kvalitné osvetlenie svetelnou aparatúrou, zodpovedajúce súčasnému štandardu
svetelnej techniky, vrátane dymostroja.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami, účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomnými dodatkami
k zmluve.
3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana
dostane po jednom rovnopise.
Zmluvné strany vyhlasujú že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni, ani za
nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpísali.
Objednávateľ:
................................
Mgr. Peter Pilinský
starosta
Poskytovateľ:
.....................................
Juraj Topor
manažér
Download

ZMLUVA Tublatanka upr 2872011 DEF 282011 _2