Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vý ro čná sp rá va za ro k 2 010
Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Výročná správa za rok 2010
Milí priatelia,
záver roka 2010 sa niesol pre Benetrix, n.o. v duchu zmien, ktoré boli dôvodom pre
pozastavenie aktivít a to hlavne v oblasti projektov. Tie sú pre každú neziskovú organizáciu
finančným prínosom a prostriedkom na naplnenie svojich cieľov. Verím, že rok 2011
zaznamená určité pokroky v oblasti naštartovania a realizácie projektov, ktoré chceme
podporiť.
V dôsledku zabezpečenia dostatočného financovania celého rozpočtu neziskovej
organizácie budeme musieť svoje aktivity okrem neziskových, zamerať aj na vlastnú
podnikateľskú činnosť.
Renáta Podkrivacká
štatutár
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt:
E-mail: [email protected]
IČO: 379 83 725
Tel. č.: +421 43 525 636
Web stránka: www.benetrix.sk
DIČ: 2022066904
Mobil: +421 917 623 039
Krajský úrad v Žiline,
OVVS/NO-24/05,dňa 14.10.2005
2
Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
1
Výročná správa za rok 2010
Základné údaje
Názov:
Benetrix, n. o.
IČO:
379 83 725
DIČ:
2022066904
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.; 2622865710/1100
Sídlo:
Zakladatelia:
Ulica, číslo:
Ul. M.R. Štefánika 25
Obec:
Martin
Okres:
Martin
PSČ:
036 01
Titul, meno,
priezvisko:
Orgány organizácie:
Správna
rada:
MUDr. Peter Durný
MUDr. Nora Bolvanská
Štefan Ratkoš
MUDr. Marián Fedor
Adriana Lúčanová
Viola Krejzlová
Revízor:
Ing. Marta Kohútová
Riaditeľ:
Renáta Podkrivacká
a. Benetrix, n.o. (ďalej len „n.o.“) je neziskovou organizáciou, ktorá bola založená dňa
14.10.2005 podľa § 11 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie
o registrácii Benetrix-u, n. o. vydal Krajský úrad v Žiline, odbor všeobecnej vnútornej
správy dňa 14.10.2005 pod č. OVVS/NO-24/05.
b. Dňa 21. októbra 2010 zasadala Správna rada n.o., na adrese M.R. Štefánika 25, 036
01 Martin. Súčasťou stretnutia bolo oboznámenie prítomných členov Správnej rady
o aktivitách n.o. ako aj o blížiacich sa zmenách v činnostiach organizácie.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt:
E-mail: [email protected]
IČO: 379 83 725
Tel. č.: +421 43 525 636
Web stránka: www.benetrix.sk
DIČ: 2022066904
Mobil: +421 917 623 039
Krajský úrad v Žiline,
OVVS/NO-24/05,dňa 14.10.2005
3
Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
2
Výročná správa za rok 2010
Zameranie organizácie
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:
1. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre dôchodcov sociálne
odkázaných občanov prostredníctvom profesionálneho personálu s ohľadom na osobné
potreby a požiadavky klientov na štandard a pre imobilných klientov;
2. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
organizovanie letných táborov s odborným programom zameraných pre deti
postihnuté chronickými civilizačnými chorobami (cukrovka, astma, obezita, alergie ...)
a na edukáciu pacientov spojené s režimovými opatreniami
vyplývajúce z ich
chronickej choroby,
organizovanie spoločenských, kultúrnych podujatí, výstav, súťaží, prehliadok pre deti
a mládež z Domovov sociálnych služieb, Detských domovov a z Únie nevidiacich a
slabozrakých.
3
Prehľad aktivit za rok 2010
Január – október
Koncom roka 2008 sme získali do svojich radov tri profesionálne dobrovoľníčky, ktoré
aktívne zabezpečujú starostlivosť pre dôchodcov a sociálne odkázaných občanov v meste
Martin bez nároku na odmenu.
Zabezpečujú základné potreby imobilných občanov (nákup základných potravín, doprovod
k lekárovi, nákup liekov, donáškou jedál). Od tohto roku táto aktivita neustále prebieha.
Podarilo sa nám od spoločnosti Walmark získať vitamínové balíčky spolu s dávkovačmi
liekov, ktoré sme im odovzdali ku dňu Medzinárodného dňa starších ľudí (1.októbra)
našim klientom.
Začiatkom roka n.o. požiadalo MVRR SR o finančný príspevok na prestavbu skeletu
získaného od mesta Martin. Projekt „Domov sociálnych služieb Martin – Priekopa na
vybudovanie 120 miest pre seniorov bol ministerstvom schválený.
November – december
Podpísanie zmluvy s MVRR SR na finančný príspevok. Prípravné aktivity na
implementáciu projektu boli zahájené.
V novembri sme sa zapojili do verejnej zbierky kníh, ktorú organizovala knižnica Michala
Rešetku v Trenčíne. Cieľom zbierky bolo vyzbierať knihy pre deti a mládež z detských
domovov a deti zo sociálne slabších rodín.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt:
E-mail: [email protected]
IČO: 379 83 725
Tel. č.: +421 43 525 636
Web stránka: www.benetrix.sk
DIČ: 2022066904
Mobil: +421 917 623 039
Krajský úrad v Žiline,
OVVS/NO-24/05,dňa 14.10.2005
4
Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Výročná správa za rok 2010
Zbierka sa uskutočnila v priestoroch Únie nevidiach a slabozrakých v Žiline od 15.11. do
15.12.2010. Súčasťou tejto akcie bola súťaž klientov ÚNSS v čítaní Braillovho písma.
Členmi komisie bola aj zástupkyňa n.o. Benetrix, Renáta Podkrivacká.
Knihy doniesli väčšinou žiaci z blízkych škôl, Vlčince a okolie. Spolu sa vyzbieralo 156
kníh. Tie putovali do detských domovov pod názvom akcie „Čítame s Úsmevom“.
Dobrovoľníci (SAIA) doručili knihy aj do Zariadenia núdzového bývania v Martine, ktoré
zabezpečuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov osamelým tehotným ženám, fyzickej osobe, ktorá sú obeťou
obchodovania s ľuďmi a dôchodcom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nemajú
zabezpečené ubytovanie.
Hlavným poslaním tejto zbierky bolo stráviť chvíle s deťmi pri knihe. Čítaním si deti
rozvíjali fantáziu, abstraktné myslenie, obohatili slovnú zásobu a
vizuálnu pamäť.
Súčasťou stretnutia bola výtvarná súťaž malých klientov tohto zariadenia o najkrajšiu
kresbičku rozprávkovej postavičky. Výstavka bola inštalovaná na Základnej škole s
materskou školou Antona Bernoláka v Martine.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt:
E-mail: [email protected]
IČO: 379 83 725
Tel. č.: +421 43 525 636
Web stránka: www.benetrix.sk
DIČ: 2022066904
Mobil: +421 917 623 039
Krajský úrad v Žiline,
OVVS/NO-24/05,dňa 14.10.2005
5
Benetrix, n.o., M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Výročná správa za rok 2010
Táto akcia sa mohla uskutočniť aj za finančnej a materiálnej pomoci spoločnosti Profit
Industry, s.r.o. z Martina a združenia Región Beskydy. Všetky deti boli obdarené
sladkosťami.Súčasťou besiedky bol kultúrny program, ktorý pripravili deti – klienti
zariadenia.
4
Prehľad peňažných príjmov a výdavkov
Súčasťou výročnej správy je kópia Daňového priznania, Výkaz o príjmoch a výdavkoch
a Výkaz o majetku a záväzku. Tohto roku si organizácia nepožiadala o 2%.
5
Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v
priebehu roka
V sledovanom období neboli vykonávané žiadne zmeny v zložení orgánov neziskovej
organizácie .
6
Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada
Žiadne.
V Žiline dňa 29. 6. 2011
;
Renáta Podkrivacká
Príloha č. 1: Kópia daňového priznania, Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzku.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontakt:
E-mail: [email protected]
IČO: 379 83 725
Tel. č.: +421 43 525 636
Web stránka: www.benetrix.sk
DIČ: 2022066904
Mobil: +421 917 623 039
Krajský úrad v Žiline,
OVVS/NO-24/05,dňa 14.10.2005
6
Download

Výročná správa neziskovej organizácie Benetrix 2010