K LU B C H OVAT E ĽOV
FA R B I A R O V
pri Slovenskom poľovníckom zväze
KLUBOVÝ SPRAVODAJ 2015
Ročník XXXXVIII.
Spravodaj
Klubu chovateľov farbiarov
Zeitschrift des Schweisshundezüchterklubs
XXXXVIII.
Ročník: Jahrgang: www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Rok 2015
Spravodaj vychádza pre vnútornú potrebu klubu. Vydáva ho KCHF pri
ÚR SPZ. Rediguje: Ing. Ladislav DRUSKA. Zadané do tlače vo februári
2015. Náklad: 1200 výtlačkov.
Sadzba: Zuzana Smolíková, e-mail: [email protected], skype: zuzka.cassonic
Tlač: MKV-PRESS, s.r.o., Podnikateľská 1, 040 17 Košice-Barca
Foto obálka:Bavorský farbiari AMON a BAK zo Štefanova v majetku manželov
Zacharíkovcov šíria dobré meno Slovenskému chovu farbiarov
za Veľkou mlákou v Kanade
OBSAH
INHALTSVERZEICHNIS
1.Adresár funkcionárov.....................................................................................4
Vorstand vom KCHF
2.Správa o činnosti za obdobie rokov 2012–2014.............................................7
Rechenschaftsbericht im Rahmen der Jahre 2012–2014
3.Chovateľský rok 2014...................................................................................13
Zuchtjahr 2014
4.Chovné zvody 2014......................................................................................32
Zuchtschauen im Jahre 2014
5.Organizácia chovných zvodov v roku 2015.................................................42
Zuchtschauenveranstaltungen im Jahre 2015
6.Podmienky chovnosti pre plemená BF a HF.................................................43
Zuchtbedingungen für die Rasse des bayerischen
und hannoverschen Schweisshundes
7.Testy DNA....................................................................................................45
DNA-Proben
8.Zoznam chovných súk pre rok 2015............................................................47
Liste der Zuchthündinnen für das Jahr 2015
9.Zoznam chovných psov pre rok 2015..........................................................63
Liste der Zuchtrüden für das Jahr 2015
10.Plemenná kniha 2014...................................................................................71
Zuchtbuch im Jahr 2014
11.Výsledky vyšetrenia DBK v roku 2014..........................................................79
Ergebnisse der HD-Untersuchung im Jahr 2014
12.Správa o hospodárení klubu v roku 2014.....................................................85
Mitteilungen des Schatzmeisters
13.Prehľad PF za rok 2014.................................................................................93
Vorprüfungsübersicht für das Jahr 2014
ÑÐ
14.Prehľad IHF za rok 2014...............................................................................96
Hauptprüfungsübersicht für das Jahr 2014
15.XV. ročník MFK .........................................................................................104
Der XV. Jahrgang vom FKM
16.Z regionálnych skúšok farbiarov – XI. ročník skúšok farbiarov
o Fatranský pohár.......................................................................................119
Regionale Schweißhundeprüfungen – der XI. Jahrgang
der Schweißhundeprüfungen „Fatra-Pokal“
17.XXII. ročník súťaže farbiarov o putovnú cenu ČMMJ.................................127
XXII. Jahrgang der Schweißhundeprüfungen um den „Wanderpreis vom CCMJ“
18.IX. r. Memorialu Benedikta Gierszewskiego...............................................130
Der IX. Jahrgang vom Gierzsewski-Memorial
19.Jubilanti......................................................................................................134
Jubilaren im Jahre 2015
20.Medzinárodné skúšky farbiarov v Poľsku....................................................140
Internationale Schweißhundeprüfungen in Polen
21.Príhody, názory, rady.................................................................................137
Erreignisse, Meinnungen, Ratsschläge
22.Výcvikové dni ............................................................................................144
Abrichtungstage
23.Vyhodnotenie dohľadávok farbiarov na Slovensku za rok 2014.................148
Auswertungen der Nachsuchearbeiten in der Slowakei im Jahre 2014
24.Vyškrtnutí členovia.....................................................................................158
Weggestrichene Mitglieder
25.Plán kynologických podujatí na rok 2015...................................................164
Klubveranstaltungen im Jahre 2015
26.Pozvanie na XXXII. ročník skúšok farbiarov Slovenska...............................167
Einladung zum XXXII. Jahrgang der slowakischen Schweißhundeprüfungen
27.Pozvanie na VII. ročník skúšok farbiarov o Spišský pohár..........................168
Einladung zum VII. Jahrgang der Schweißhundeprüfungen „Zipsauer Pokal“
28.Oznamy a Klubové poplatky.......................................................................169
Bekanntgaben und Mitteilungen
ÑÐ
ADRESÁR VÝBORU
CHOVATEĽSKÉHO KLUBU
Predseda: 1. Vorsitzender Ing. Karol Chvála
Pôbišovo 501
976 64 Beňuš
Tel.: 048/619 84 68 byt
Mobil: 0907 819 476
E-mail: [email protected]
Podpredseda: a styk s aktivistami 2. Vorsitzender und Leiter der Aktivisten Ing. Peter Grellneth
038 48 Turček 21
Tel.: 043/495 64 15 byt
Mobil: 0903 572 889
E-mail: [email protected]
Tajomník: Schriftführer Tibor Gešvandtner
029 63 Mútne 636
Mobil: 0902 991 004, 0905 722 957
E-mail: [email protected]
Ekonóm: Ökonom Ing. Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10
040 01 Košice
Tel.: 055/270 19 03 byt
Mobil: 0903 628 768
E-mail: [email protected]
Poradca chovu pre BF: Zuchtwart für bayerische Gebirgs- schweisshunde MVDr. Tibor Želtvay
Štefanikova 28
071 01 Michalovce
Mobil: 0905 825 179
E-mail: [email protected]
Poradca chovu pre HF: Ing. Ľudovít Pitoňák
Zuchtwart für hannoversche 032 33 Kráľová Lehota 252
Schweisshunde Tel.:
044/522 43 14 byt
Mobil: 0918 335 434
E-mail: [email protected]
Matrikár: Matrikführer Viera Močková
Velehradská 32
821 08 Bratislava
Mobil: 0902 671 895
E-mail: [email protected]
Výcvikár: Ausbildungführer Branislav Porubčanský
Štefanová 532
013 06 Terchová
Mobil: 0902 969 951
E-mail: [email protected]
Kronikár a správca web stránky klubu: Chronisk und Web- Seitenverwalter
Mgr. Ján Maruščák
029 63 Mútne 633
Mobil: 0915 943 459, 0903 767 429
E-mail: [email protected]
Predseda KRK: Ing. Ivan Horňáček
Kontrolkomision Mlynská 8
957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/760 90 16 byt
032/650 19 80 pr.
Mobil: 0908 210 480
E-mail: [email protected]
[email protected]
Členovia KRK:
Ing. Stanislav Kubanda
KRK-Mitglieder Hviezdoslavova 104
976 67 Závadka nad Hronom
Tel.:
048/618 35 62 byt
044/618 32 85 prac.
Mobil: 0903 529 483
Mgr. Ladislav Kardhordó
Štvrť V. Šupku 44/4
976 81 Podbrezová
Mobil: 0903 625 870
E-mail: [email protected]
ÑÐ
SPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU
CHOVATEĽOV FARBIAROV 2012–2014
Vážení delegáti, členovia klubu chovateľov farbiarov,
uplynuli presne dva roky od konania konferencie klubu 31. marca
2012. Výbor klubu predkladá správu za toto krátke obdobie, ktoré nepredstavuje ani polovicu určeného funkčného obdobia v zmysle stanov
SPZ. Výbor zvolený na tejto konferencii pracuje až do dnešných dní
v nezmenenom zložení. Konferencia uložila výboru: Navrhnúť nové
stanovy, Uverejňovať zápisnice zo zasadnutia výboru na internetovej
stránke klubu, pripraviť návrh na obmedzenie počtu vrhov u chovných
súk a párenia psov bez absolvovania vyšších skúšok.
Bola stanovená povinnosť pre majiteľov chovných jedincov – poslať
fotografiu svojich psov a súk správcovi internetovej stránky.
Do akej miery sú doteraz plnené:
• Stanovy – práve z tohto dôvodu sa koná dnešná schôdza a je to
predmetom ďalšieho bodu rokovania. Zápisnice (výpis) sú priebežne
uverejňované. Úprava počtu vrhov u súk bola zverejnená v zápisnici
z 12. 4. 2013.
• Povinnosť pre majiteľov chovných jedincov – poslať fotografie psov
a súk je splnená, respektíve neplnená k dnešnému dňu nasledovne: BF
psi – z 51 nezaslalo 22, t. j. 43 %, suky z 133 nezaslalo 76, t. j. 57 %.
HF psi z 11 nepredl., 1 t. j. 9 %, suky z 16 nezaslalo 5, t. j. 31 %.
• Povinnosť do 31. 12. 2012 pod podmienkou, že nebude vydané
odporučenie na párenie !
Od konferencie výbor zasadal päťkrát. Riešil otázky organizácie
podujatí v jednotlivých rokoch – chovné zvody, vrcholné skúšky, regionálne skúšky, chovné zvody v spolupráci s organizátormi v jednotlivých
regionálnych – spádových oblastiach. Správy o výsledkoch v chove, PF
a IHF skúškach ako aj dohľadávkach, chovných zvodoch, klubových
výstavách sú zverejňované v klubovom Spravodaji. V každom roku sú
to dva chovné zvody.
7
Spomeniem:
2012 – XIV. ročník MFK – Tatranské zruby, X. roč. Fatranský pohár – Rajecká Lesná, II. roč. Pohár Slánskych vrchov – Medzev-Šugovská dolina, kurzy vodiča farbiara – Nitrianske Sučany, Zamutov, SOŠ
lesnícka Liptovský Hrádok.
2013 – XXXI. ročník Skúšok farbiarov o Pohár SPZ – Piešťany,
VI. ročník – Spišský pohár – Novoveská huta, III. ročník – Cena Hontu a Hrona – Hronec. Školenie rozhodcov z výkonu ako aj niekoľko
kurzov vodiča farbiara.
Nie všetko sa podarilo spraviť v takej forme a čase, ako by sme si
želali. Nepríjemnou záležitosťou v tomto období bola opakovane prezentovaná správa, osobne ako aj formou listu, od čestného predsedu
klubu Ing. Baku prezidentovi SKJ Ing. Jursovi, ako aj určitému počtu
členov KR SPZ (SKJ, že výbor bol v roku 2012 zvolený neprávoplatne,
i keď v zmysle doterajších stanov je v pôsobnosti výboru klubu určiť
kľúč na voľbu delegátov.
Pokiaľ sa jedná o neskorý návrh stanov: Štatút KR ako aj Chovateľský
a zápisný poriadok – návrh bol prijatý v marci 2013 a v máji 2013
schválený v prezídiu SPZ.
Na spádových schôdzach boli členovia s listom od Ing. Baku oboznámení. V zápisniciach z týchto schôdzí – mimo v Martine, k tomuto
listu neboli prijaté stanoviská.
Vzhľadom k tomu, že spádové schôdze nespĺňali podmienku účasti
50 %, po prvýkrát v roku 2007 výbor volil formu účasti pre všetkých
členov klubu, ktorí majú záujem zúčastniť sa konferencie ako delegát
potvrdením účasti na návratke. V roku 2012 sme konali obdobne.
Účasť 106, resp. 173 delegátov je jasným dôkazom o záujme. Nikto
z členov klubu (aspoň nie je mi to známe) počas konferencie 2007
a 2012 nemal námietky voči tomuto spôsobu.
Na spádové členské schôdze v tomto roku boli pozvaní členovia
menovite pozvánkou priloženou do Spravodaja 2014. Zistili sme aj
prípady, že niektorí Spravodaj ani neotvorili a pochopiteľne o schôdzi
ani nevedeli.
Teraz máme nový návrh stanov klubu, ktorý budeme prejednávať
a sú v ňom už zahrnuté pripomienky zo spádových oblastí k voľbe
delegátov, ako aj voľba výboru klubu. Prosím, ak je niekto netrpezlivý
a chce okamžite nový výbor pred skončením funkčného obdobia, má
príležitosť. Som presvedčený že prijmeme jednoznačné stanovisko, aby
v budúcnosti neboli problémy. A ešte niekoľko čísel ohľadom účasti
na spádových schôdzach a počtoch delegátov:
8
ÚČASŤ ČLENOV NA SPÁDOVÝCH SCHÔDZACH V ROKU 2014
SPÁDOVÁ OBLASŤ
POČET
ÚČASŤ
ČLENOV ČLENOV
ÚČASŤ
[%]
POČET
DELEGÁTOV
Bratislavský kraj
47
4
8,51
2
Trnavský kraj
30
7
23,33
3
Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Myjava,
Nové Mesto nad Váhom
34
11
32,35
4
Ilava, Púchov, Považská Bystrica
32
11
34,38
8
Prievidza, Partizánske
48
26
54,17
11
Trnavský kraj
53
12
22,64
7
Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto
56
24
42,86
10
Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
51
23
45,10
18
Liptovský Mikuláš
42
13
30,95
10
Ružomberok
22
16
72,73
10
Martin
26
16
61,54
4
Turčianske Teplice
21
8
38,09
2
Banská Bystrica
24
10
41,67
8
Brezno
37
11
29,73
6
Revúca
13
8
61,54
5
Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár
14
7
50,00
5
Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica, Žarnovica
44
13
29,55
10
Veľký Krtíš
13
9
69,23
6
Prešov, Sabinov
28
13
46,43
7
Poprad, Kežmarok
39
5
12,82
3
Stará Ľubovňa
32
17
53,13
4
Bardejov, Svidník, Stropkov
22
7
31,82
5
Humenné, Snina, Medzilaborce
15
5
33,33
5
Vranov nad Topľou
10
8
80,00
4
Košice – mesto, Košice – okolie, Trebišov
39
12
30,77
7
Michalovce, Sobrance
13
7
53,85
5
Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica
47
16
31,91
10
Rožňava
13
6
46,15
4
S P O L U
865
325
37,57
183
9
ÚČASŤ ČLENOV PODĽA KRAJOV NA SPÁDOVÝCH SCHÔDZACH
A CELOŠTÁTNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZI
POČET
%
NAHLÁSENÝCH
SKUTOČNOSŤ
SKUTOČNOSŤ V %
% DELEGÁTOV Z POČTU
ČLENOV V KRAJI
POČET DELEGÁTOV
POČET ČLENOV
ÚČASŤ
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitrianský
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
47
30
114
53
218
145
159
99
4
7
48
12
100
58
63
33
8,51
23,33
42,11
22,64
45,87
40,00
39,62
33,33
2
3
23
7
54
40
35
19
0
2
19
7
45
34
25
7
0,00
1,44
13,67
5,04
32,37
24,46
17,98
5,04
0
6,67
16,67
13,21
20,64
23,45
15,72
7,07
S P O L U
865
325
37,57
183
139
100
16,07
KRAJ
ÑÐ
ÚČASŤ ČLENOV PODĽA KRAJOV A OKRESOV
NA CELOŠTÁTNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZI
KRAJ
Bratislavský
Trnavský
10
OKRES
POČET DELEGÁTOV
Bratislava
Malacky
Pezinok
0
0
0
Senec
0
Trnava
Dunajská Streda
Piešťany
Senica
Skalica
0
0
0
2
0
Trenčianský
Nitrianský
Žilinský
Banskobystrický
Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad
Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Nitra
Komárno
Levice
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Žilina
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske teplice
Tvrdošín
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
1
1
3
0
1
1
2
10
0
4
1
1
0
0
1
0
2
2
0
4
2
8
4
10
8
2
3
6
1
5
1
1
0
0
4
4
5
6
1
0
11
Prešovský
Košický
Prešov
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Košice – mesto
Košice - okolie
Gelnica
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
S P O L U
139
Ing. Karol Chvála
predseda KCHF
ÑÐ
12
1
4
2
1
5
0
2
2
0
3
0
1
4
3
1
0
1
1
0
1
0
CHOVATEĽSKÝ ROK 2014
Po ukončení roka je povinnosťou informovať chovateľskú verejnosť
a členskú základňu klubu o dosiahnutých výsledkoch v chove oboch
plemien farbiarov – bavorského a hanoverského.
Pomerne veľa krát v minulosti sa zdôrazňovalo, že našim dlhodobým chovateľským cieľom v chove plemien farbiarov je dosahovať
dostatočnú početnosť jedincov potrebných pre poľovníkov predovšetkým na Slovensku, ale v posledných rokoch tiež v zahraničí. Pritom je
snahou dosahovať populáciu štandardných jedincov oku lahodiacich,
s obdĺžnikovým rámcom, pevnou stavbou tela a končatín, dobre tvarovanou hlavou s dlhšími vysoko nasadenými a priliehavými ušnicami
s výraznými širšími (vždy čierno sfarbenými) nozdrami, tmavohnedým
okom, maskou u oboch plemien a dlhším, drsnejším osrstením. Okrem
uvedených atribútov sme si v minulosti na Slovensku priali mať jedince
povahovo vyrovnané, nebojácne s výrazným temperamentom, výborným
čuchom, tvrdohlavou vytrvalosťou na starej stope a hlasitosťou. Tieto
kvality sme dosahovali možno zastaralou konzervatívnou (ale myslíme
správnou) skúsenosťou, o prvotnej selekcii šteniat a ponechaní najkvalitnejších jedincov. V súčasnosti to už neplatí. Novodobé humánne
zákony a nariadenia aj v chove farbiarov od r. 2012 povoľujú ponechať všetky narodené šteňatá (aj bojazlivé, aj príliš agresívne, alebo
v raste zaostalé), je zakázané šteňa utratiť a tak mnohí chovatelia
ponechávajú z vrhov všetky narodené a tiež menej kvalitné jedince,
iba preto aby mali čo možno najväčší finančný zisk z predaja šteniat.
V chove bavorských farbiarov sa SPKP zapísalo v r. 2012 – 414 šteniat,
v r. 2013 – 432 šteniat a hodnotenom roku 2014 – 392 šteniat. Sú to
veľmi vysoké stavy šteniat a logicky vystupuje otázka, či sú potrebné
tak vysoké počty ? Tvrdenia mnohých farbiarskych odborníkov, že počty
poklesnú a bude sa ročne v SPKP zapisovať do 300 šteniat, a že sa to
samo vykryštalizuje a že zostanú iba chovatelia, ktorí majú odbyt kvalitných šteniat po najlepších sukách sa nepotvrdili. Chovatelia si hľadajú
odbyt všelijakými spôsobmi. Nadobúdateľmi farbiarov sa stávajú aj takí,
ktorí nikdy predtým farbiara nevideli a nič o ňom nevedia. Našťastie
neplatí to pre zahraničných nadobúdateľov. Do Slovenského genofondu
sa v posledných rokoch primiešala zahraničná krv, najmä z Nemecka
a tiež z Poľska. Občerstvenie krvi v chove BF malo obrovský význam
pre ďalšie získavanie nepríbuzných jedincov. Zahraničný nadobúdate13
lia majú však predovšetkým záujem o štence s čiste slovenských línií.
Žiaľ, mnohí chovatelia a majitelia bavorských farbiarov nedodržujú
nariadenia klubu, resp. konferencie z 31. 3. 2012 vo Zvolene. Citujem:
Konferencia ukladá „Všetci majitelia a chovatelia chovných jedincov
sú povinní poslať fotografiu svojich psov a súk správcovi internetovej
stránky KCHF“. V skutočnosti na začiatku roka na internetovej stránke
nemá fotky 21 chovných psov (45 %) a 62 chovných súk (52 %). Možno
je to tým, že ľudia nečítajú klubový spravodaj. V KS 2013 je zápisnica
z konferencie a uznesenia na str. 15. Výbor bude musieť uložiť každému
majiteľovi chovného jedinca trest – jedincov bez fotografií nezaradiť
do párenia v r. 2015–2016.
V uplynulom roku sa do zahraničia vyviezlo 141 bavorských šteniat.
Do Nemecka 53 jedincov BF. Tuzemský chov bavorského plemena
má v zahraničí veľmi dobré meno. V máji, na porade poradcov chovu
v Slovinsku bol náš chov vyhodnotený ako najväčší producent bavorských farbiarov v rámci ISHV (Internationaler Schweisshundverband).
Neprávom bola vznesená kritika, že štence sa odpredávajú s exportnými preukazmi pôvodu zahraničným poľovníkom, ktorí nie sú členmi
klubov zastrešených ISHV. Medzinárodná kynologická federácia FCI
(Fédératio Cynologiqe Internationale) so sídlom v Bruseli zastrešuje aj
Slovenskú kynologickú jednotu, v ktorej je súčasťou aj Slovenský poľovnícky zväz – Plemenná kniha psov, a uvedená federácia povoľuje
predaj psov do zahraničia s medzinárodným (Export Pedigree) preukazom
pôvodu bez zreteľa na to, či je zahraničný nadobúdateľ členom nejakého klubu. To isté platí pre všetky štáty. Medzinárodná federácia FCI
je nadriadená nad farbiarskymi spolkami združenými v ISHV. Štence,
ktoré sa odpredávajú do cudziny nečlenom zahraničných klubov idú
s Export Pedigree preukazmi, ale bez ISHV pečiatky. V závere chceme
upozorniť a zdôrazniť, že vývozcom šteniat môže byť chovateľ, od ktorého šteňa pochádza, vývozcom dospelého jedinca bavorského alebo
hanoverského môže byť majiteľ psa. Tento však nesmie byť obchodníkom
(priekupníkom) psov. Podľa FCI za obchodníka (priekupníka) psov sa
považuje ten, kto kúpi psa za účelom ďalšieho predaja.
Citujeme priamo stať z listu SKJ: „Dovoľujeme si zároveň upozorniť
na jednoznačné znenie state z medzinárodného chovateľského poriadku
FCI: Obchodníci so psami a množitelia nemajú dovolené chovať pod
záštitou (zodpovednosťou) člena alebo zmluvného partnera FCI.“
14
CHOV PLEMENA BAVORSKÝ FARBIAR
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV V CHOVE
Chovná populácia. V chove bolo k 1. 1. 2014 evidovaných 51 psov
a 133 chovných súk. V priebehu roka sa uchovnilo 6 psov a 19 súk.
Do konca roka sa pre vek vyradilo 7 psov a 27 súk. Dva psi ATOS
Jakubov dvor 8888/11, BAK z Chorváta 8491/06 a suka ASTA z Gavalcovho dvora 8928/10 uhynuli. Pes CEZAR Baškin dvor bol odpredaný
do Poľska. K 1. 1. 2015 je evidovaných 117 súk a 47 psov, avšak tento
stav narastá, nakoľko sa uchovňujú počas januára a februára ďalšie psi
a suky.
Ukončená chovnosť psi: ATOS z Foráša 7996/08, BLESK Krigov
8111/07, BRIT Krigov 8109/07, BRIT spod Viechy 8217/09, DAX Hronsecký háj 8069/08, DONER spod Ľupčianskej Magury 7923/08, ERIK
z Ľubochnianskej doliny 8145/07.
Ukončená chovnosť suky: AXA Šibeničná 8415/09, BELA spod Hradnej veže 8244/08,BELA Varšanska 8379/08, BESI spod Štíbľa 8480/08,
BORA od Vyžníka 8368/09, BRIA z Oravského podzámku 8474/09,
BRITA spod Štíbľa 8484/08, BRIXI Olšový járok 8487/10, CARA Jakubiansky potok 8419/08, CARA Vrátna dolina 8285/08, CEDRA Vrátna
dolina 8288/08, CESY z Prameňov Turca 8389/08, CIBA Vrátna dolina
8284/08, CIFRA spod Viechy 8373/09, CINDA Vrátna dolina 8283/09,
CIRA Vrátna dolina 8287/08, CITRA Krigov 8247/08, DINA z Pukanca
8271/10, ELA Jelenia obora Orava 8292/07, GAJA z Opalovej 8328/08,
HERA spod Viechy 8406/08, HERA z Opalovej 8338/09, IDA Šípova
skala 8409/09, ISNA Demjanka 8461/11, JETY Dravecká dolina 8277/08,
LORA Lesnícka lúka 8353/08, LUCY z Horárovho dvora 8427/09.
Krytie súk V hodnotenom roku boli vystavené odporúčania na párenie
91 súk, z ktorých bolo využitých 79 krytí. Úspešných párení – vrhov bolo
60, čo je v porovnaní s predošlým rokom o 5 vrhov menej. V chove sa
v r. 2014 udržala vysoká plodnosť súk. Uvádzam pre porovnanie výsledky: v r. 2012 z počtu 94 nakrytých súk vrhlo 69 súk (73,4 %), v roku
2013 z počtu 77 krytých súk vrhlo 65 súk (84,4 %). V hodnotenom
roku 2014 z počtu 79 nakrytých vrhlo 60 súk – 83,5 %-ná plodnosť.
15
Počas roka sa sledovala a vyhodnocovala úspešnosť párení v jednotlivých mesiacoch:
november 2013.......nakryté
4
december 2013.......nakrytých 10
január 2014.............nakrytých 15
február 2014...........nakrytých 12
marec 2014.............nakrytých 16
apríl 2014...............nakrytých 9
máj 2014.................nakrytých 8
jún 2014.................nakrytých 5
suky.....2
súk.......2
súk.......7
súk.......3
súk.......0
súk.......2
súk.......2
súk.......1
neúspešné
neúspešné
neúspešné
neúspešné
neúspešné
neúspešné
neúspešné
neúspešné
(50,00 %)
(18,20 %)
(46,7 0%)
(25,00 %)
(22,20 %)
(28,60 %)
(25,07 %)
SPOLU:....................nakrytých79 súk.....60 úspešných
19 neúspešných párení
Za úspešné párenie sa počíta aj vrh, kedy suka vrhla mrtvo narodené
štence alebo vrhla štence, ktoré uhynuli do 48 hod. po vrhu. Najhoršia
kotnosť súk bola po novembrových a januárových krytiach. Najlepšia
bola po decembrových a marcových páreniach, najviac vrhov bolo
v mesiacoch máj – 17 vrhov, február – 8 vrhov a tiež jún – 8 vrhov.
Vrhy a štence. Za hodnotený chovateľský rok vrhlo 60 súk. Chovateľmi nahlásených sa zaregistrovalo 490 narodených šteniat, 239
psíkov a 251 sučiek, čo je v prepočte v priemere 8,2 šteniat na 1 vrh.
Rovnako ako v r. 2013 (8,4 na 1 vrh) je to veľmi dobrá početnosť šteniat na vrh. Je evidovaný iba jeden vrh od suky, z ktorého sa štence
nezapísali – vrh 25. 3. 2014 AJA Liptal, (Viktor Alexik) úhyn šteniec.
Do Slovenskej plemennej knihy psov (SPKP) sa zapísalo 392 šteniat –
190 psíkov a 202 sučiek. Je to v priemere 6,53 v SPKP zapísaných
šteniat na vrh. V r. 2013 to bolo 6,18 zapísaných šteniec na vrh. Tieto
dobré výsledky dokazujú, že suky majú geneticky výkonnú plodnosť
a že chovatelia ich kvalitne chovajú. Ani v jednom prípade v potomstve
neboli zistené genetické anomálie (zrudy, nevyvinuté telesné partie…)
Až na niektoré výnimky chovatelia zabezpečujú vakcináciu proti psinke
a herpes vírusu. Zaregistrovaný bol rekordný vrh suky CINDA Vrátna
dolina – 17 narodených šteniat (v SPKP zapísané 4 štence) po DONAROVI z Foráša, 14 šteniec vrhla – KARIN z Ľubochnianskej doliny.
Nadpočetných bolo 23 vrhov (s počtom viac ako 7 zapísaných šteniat).
16
Prehľad vrhov a v SPKP zapísaných šteniat podľa mesiacov:
január 2014......................... 2 vrhy................ 16 šteniat
február 2014......................... 8 vrhov.............. 54 šteniat
marec 2011.......................... 8 vrhov.............. 51 šteniat
apríl 2011............................. 8 vrhov.............. 44 šteniat
máj 2011............................ 17 vrhov............ 119 šteniat
(1 vrh z párenia II. mes)
jún 2011............................... 7 vrhov.............. 55 šteniat
júl 2011............................... 6 vrhov.............. 28 šteniat
august................................... 4 vrhy................ 25 šteniat
SPOLU:............................... 60 vrhov............ 392 šteniat
Plodnosť psov. Chovatelia z odporúčaní využili 28 psov. Rovnako
ako v predchádzajúcom roku r. 2013, kedy párili aj troma zahraničnými psami. Do krycích odporúčaní bolo zaradených ďalších 12 psov
o ktorých chovatelia neprejavili záujem. Najviac využili chovatelia
klubového víťaza z r. 2013, psa NERO Vlčí potok – 9 párení (88,9 %
úspešnosť a 58 šteniat).
7× párili:
• DAROS Vrátna dolina (100 % úspešnosť a 48 šteniat) neskorší
víťaz Memoriálu F. Konráda
• ATOS Jakubov dvor (71 % úspešnosť a 23 šteniat), ktorý neskoršie
uhynul
5× párili:
• MALIK de Eisekappel (80 % úspešnosť a 29 šteniat) 2. v poradí
z MFK r. 2012
• BUK Liptal (40 % úspešnosť a 14 šteniat)
4× páril:
• BROK z Husivargovho dvora (100 %, 29 šteniat)
3× kryli:
• BURY Šibeničná (66,7 %)
• CEZAR Baškin dvor (66,7 %), IROŠ z Ľubochnianskej doliny
(100 %) a IRO z Rožňovskej lúky (0,0 %). U posledne uvedeného
psa bola vyšetrením ejakulátu potvrdená neplodnosť.
17
Dve suky kryli: AGAR Bránica Belá, BOJAR Matejova dolina, BRUNO
z Ivetkinho dvora, CEZAR od Juraja, CEZAR spod Hradnej veže, CERO
z Foráša, DONAR z Foráša, EROS Vrátna dolina, HUGO z Liptovských
Revúc a IZAK Jágrová. Sedem psov párilo v r. 2014 iba raz.
Zahraničné krytia našimi psami: ATOS Jakubov dvor – maďarskú
suku, DASTY Vrátna dolina – maďarskú suku, a BOJAR Matejova dolina – maďarskú, taliansku a dve české suky.
VÝBER DO CHOVU
Na bonitáciách – chovných zvodoch sa hodnotilo 89 BF, 33 psov
a 56 súk. Známkou „chovný“ bolo ohodnotených 48 jedincov, 19 psov
a 29 súk. Pre porovnanie uvádzam predchádzajúci rok 2013 kedy sa
ohodnotilo 66 jedincov, 20 psov a 46 súk. Známkou „chovný“ bolo
ohodnotených 30 jedincov (8 psov a 22 súk).
Na I. chovnom zvode PZ Jeleň Koňuš – 31. 5. 2014 bolo spolu
25 BF z toho 12 psov a 13 súk. Ohodnotené známkou „chovný“ bolo
5 psov a 9 súk Najviac bodov z chovných získali suky FIBI spod Hradnej veže, SPKP 10299 (maj. Matúš Demeter) – 102 b., UXA Devana,
SPKP 10081 (maj. Ing. Ľubomír Tuľak) – 102 b. a psi FIDO Baškin
dvor, SPKP 10365 (maj. MUDr. Zoltán Sidor) – 102 b. a FOX Baškin
dvor, SPKP 10362 (maj. Ing. Juraj Dobrovič) – 102 b.
Perfektne pripravená a pekne zorganizovaná bonitácia v poľovníckom
štýle, v lese pri poľovníckej chate, s vyznačenými tabuľkami, trubačmi,
s výborným poľovníckym guľášom pre každého zúčastneného. Srdečná
vďaka patrí hlavnému organizátorovi p. Dušanovi Timkovi.
Na II. chovnom zvode v Sielnici bolo spolu 64 BF z toho 21 psov
a 43 súk. Ohodnotené známkou chovný bolo 12 psov a 20 súk. Najviac bodov z chovných získala suka CINDY Uhliská, SPKP 10064 (maj.
Slavomír Kocík) – 104 b. a psi EDY Genéza, SPKP 10418 (maj. Ladislav
Bukovčík) – 102b., JARO od Stanovského, SPKP 10339 (maj. Mgr. Peter
Vician) – 102 b. Otvorenie zvodu bolo bez trubačov, bonitácia na tvrdom povrchu, nie na tráve, akoby zaostala v tieni prebiehajúcich skúšok
farbiarov Memoriálu Fridricha Konráda.
Prehľad jedincov na chovných zvodoch je zverejnený v samostatnej
časti spravodaja.
18
19
2
5
9 BUK Liptal
13 CERO z Foráša
2
8 BRUNO z Ivetkinho dvora
2
4
7 BROK z Husivargovho dvora
12 CEZAR spod Hradnej veže
2
6 BOJAR Matejova dolina
2
1
5 BLESK Krigov
11 CEZAR od Juraja
1
4 BADY Genéza
3
7
3 ATOS Jakubov dvor
10 BURY Šibeničná
1
2 ARIS od Velického potoka
spolu
2
Meno psa
1 AGAR Bránica Belá
P.
č.
2
2
1
2
2
2
4
1
1
5
2
úsp.
Párenia
1
1
3
1
1
2
1
neúsp.
10
7
3
11
10
4
15
4
1
–
9
–
4
♂
12
12
2
9
8
6
17
4
6
–
17
–
4
♀
22
19
5
20
18
10
32
8
7
–
26
–
8
spolu
Poč. nar. šteniat
6
3
3
10
8
4
14
4
–
–
7
–
4
♂
9
7
2
9
6
6
15
4
6
–
16
–
4
♀
Poč. odch.
šteniat
15
10
5
19
14
10
29
8
6
–
23
–
8
spolu
úhyn šteniat
Poznámka
PREHĽAD O PÁRENÍ A PLODNOSTI KRYCÍCH PSOV BF v roku 2014
20
3
7
1
2
1
2
1
2
3
3
2
3
1
5
9
79
14 CEZAR Baškin dvor
15 DAROS Vrátna dolina
16 DAX Hronsecký háj
17 DONAR z Foráša
18 ERIK z Ľubochnianskej doliny
19 EROS Vrátna dolina
20 FARO z Liptovských Revúc
21 HUGO z Liptovských Revúc
22 IRO z Rožňovskej lúky
23 IROŠ z Ľubochnian. doliny
24 IZAK Jágrová
25 KARO Jasanový hřeben
26 LARGO Lesnícka lúka
27 MALIK de Eisenkappel
28 NERO Vlčí potok
BF spolu 28 psov
60
8
4
3
2
3
2
1
2
2
7
2
19
1
1
1
3
1
1
1
239
40
20
–
11
8
13
–
8
2
9
–
5
–
36
9
251
27
15
–
8
11
18
–
13
6
7
–
15
–
26
8
490
67
35
–
19
19
31
–
21
8
16
–
20
–
62
17
190
36
19
–
6
4
11
–
5
2
9
–
1
–
29
5
202
22
10
–
7
10
15
–
12
6
7
–
6
–
19
4
392
58
29
–
13
14
26
–
17
8
16
–
7
–
48
9
úhyn 1 vrhu
úhyn šteniat
KLUBOVÁ VÝSTAVA FARBIAROV 2014 –
SIELNICA 7. 6. 2014
Rozhodcovia:
MVDr. Tibor Želtvay – psi BF
Ing. Ľudovít Pitoňák – suky BF a HF
Predvedených a hodnotených spolu 55:
Bavorských farbiarov – 50; 27 psov 23 súk
Hanoverských farbiarov – 5; 2 psi 3 suky.
Hodnotenia:
• Bavorské farbiare Psi: výborný – 12, veľmi dobrý – 8, dobrý – 7;
Suky: výborná – 18, veľmi dobrá – 4, dobrá – 1
• Hanoverské farbiare Psi: výborný – 2; Suky: výborná – 3
BAVORSKÝ FARBIAR
Ziskané tituly:
• CAJC pes: CRASH spod Malenice, SPKP 10885, maj. Ján Mamis.
• CAJC suka: ELA Jakubov dvor, SPKP 10664, maj. Ing. Juraj Dubina.
• CAC psi: ALAN z Pánskej pažite, SPKP 10568, maj. Marián Bernáth (trieda stredná). ASTOR spod Naháčskeho Brda, SPKP 10478,
maj. Jozef Mikula (trieda otvorená). JARO od Stanovského, SPKP
10339, maj. Peter Vician (trieda šampiónov).
• CAC suky: KARA Jazviny, SPKP 10369, maj. Pavel Humaj (trieda
stredná). FLORA Tri studne, SPKP 10412, maj. Ctibor Boháč (trieda otvorená). ESTA z Púčikovho dvora, SPKP 9930, maj. Štefan
Marťák (trieda pracovná).
• RES-CAC psi: DON Hrochotská dolina, SPKP 10455, maj. Miroslav
Schnierer (trieda stredná). DUKY od Slamku, SPKP 10428, maj.
Pavol Straňan (trieda otvorená).
• RES-CAC suky: AFRA spod Naháčskeho Brda, SPKP 10481, maj.
Martina Sojková (trieda stredná). INKA z Podbrezovej, SPKP
10197, maj. Ing. Dušan Králik (trieda otvorená).
• KLUBOVÝ VÍŤAZ pes: ASTOR spod Naháčskeho Brda, SPKP
10478, maj. Jozef Mikula.
• KLUBOVÝ VÍŤAZ suka: KARA Jazviny, SPKP 10369, maj. Pavel
Humaj.
• BOB: ASTOR spod Naháčskeho Brda, SPKP 10478, maj. Jozef
Mikula.
21
HANOVERSKÝ FARBIAR
• CAJC suka: Piroserdei ALIZ, SPKP 1007, maj. Gábor Papp.
• CAJC pes: trieda mladých neobsadená.
• CAC pes: HUGO z Nižného poľa, SPKP 920, maj. Tomáš
Maczala (trieda otvorená).
• CAC suka: BORA od Ždiarskej vidly, SPKP 896, maj. Eduard
Krišák, (trieda otvorená).
• KLUBOVÝ VÍŤAZ pes: HUGO z Nižného poľa, SPKP 920,
maj. Tomáš Maczala.
• KLUBOVÝ VÍŤAZ suka: Piroserdei ALIZ, SPKP 1007,
maj. Gábor Papp.
• BOB: Piroserdei ALIZ, SPKP 1007, maj. Gábor Papp.
• Cena Dr. Jozefa Duchaja: ASTOR spod Naháčskeho Brda,
SPKP 10478, maj. Jozef Mikula.
ÑÐ
RTG DYSPLÁZIE BEDROVÝCH KĹBOV
Na dyspláziu bedrových kĺbov bolo vyšetrených 80 bavorských
farbiarov, z ktorých bol u 3 jedincov (3,75 %) zistený nevyhovujúci
stupeň C, alebo D na jednom, alebo oboch kĺboch. Najhorší „E“ stupeň nebol diagnostikovaný ani v minulosti. Takýto výborný výsledok
nebol zaznamenaný v histórii klubu. Na dyspláziu bedrových kĺbov sa
vyšetrujú jedince farbiarov už 20 rokov od 1. 1. 1995. Pre porovnanie:
v r. 2013 zo 46 vyšetrených bavorských farbiarov bolo 6 nevyhovujúcich (13,04 %). Je to výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku.
Pre úplnosť uvádzam percentuálny výskyt pozitívnych (C a D stupeň)
na Slovensku v predošlých rokoch. V r. 2012 – 12,5 %, r. 2011 – 21,1 %,
r. 2010 – 10,9 %.
22
ANALÝZA VÝSLEDKOV RTG DBK V ROKU 2014
(spracoval Ing. Ladislav Druska)
PSY A SUKY BF
A/A........................... 60×
A/B............................. 1×
B/A............................. 2×
B/B........................... 14×
C/A............................. 1×
C/C............................. 1×
D/A............................. 1×
čo činí....................75,00
.................................1,25
.................................2,50
...............................17,50
.................................1,25
.................................1,25
.................................1,25
%
%
%
%
%
%
%
S p o l u.................. 80×
................................. 100 %
SUKY BF
A/A........................... 39×
A/B............................. 1×
B/B............................. 6×
čo činí....................84,78 %
.................................2,17 %
...............................13,05 %
S p o l u.................. 46×
................................. 100 %
PSY BF
A/A........................... 21×
B/A............................. 2×
B/B............................. 8×
C/A............................. 1×
C/C............................. 1×
D/A............................. 1×
čo činí....................61,78 %
.................................5,88 %
...............................23,52 %
.................................2,94 %
.................................2,94 %
.................................. 2,94%
S p o l u.................. 34×
................................. 100 %
23
VÝVOZ PSOV
Slovenská plemenná kniha psov od r. 1993 na psov vyvezených do
zahraničia vystavuje preukazy – Export Pedigree. Od tohto termínu
KCHF (poradca chovu) dáva povolenie na vývoz farbiarov. V r. 2014
dosiahol vývoz šteniat, čo sa týka početnosti rekord, vyviezlo sa
141 šteniat. Najviac šteniec vyviezli naši chovatelia do Nemecka –
49 ks. Za povšimnutie patrí aj vývoz do Českej republiky – 41 šteniat
a do Maďarska 13 šteniat.
PREHĽAD VYVEZENÝCH BF DO ZAHRANIČIA
krajina
počet
šteniat
pohlavie
♂
♀
CZ
41
15
26
Nemecko
Taliansko
49
4
22
2
27
2
Poľsko
7
1
6
Maďarsko
Rakúsko
Švajčiarsko
Slovinsko
Rumunsko
Dánsko
Švédsko
Španielsko
USA
13
8
6
2
1
2
2
3
3
4
9
8
4
2
2
1
1
2
2
3
počet dospelých
jedincov
♀
♂
2
1 chovná (Vrlík)
2
2
1
chovný (Pankuch)
1
1
S p o l u:
13
141
51
90
3
4
Pre porovnanie v r. 2013: sa vyviezli psy spolu do 12 krajín, z toho
131 šteniat – 47 ♂, 84 ♀ a 11 dospelých 2 ♂, 9 ♀.
V r. 2014 vyvážalo 47 vývozcov: dospelých psov sa vyviezlo 7 jedincov – dva bez skúšok, tri s absolvovanými PF skúškami a 2 s IHF
skúškou (chovný pes a chovná suka).
24
CHOV PLEMENA HANOVERSKÝ FARBIAR
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV V CHOVE
Chovná populácia. K 1. 1. 2014 bolo evidovaných 11 chovných psov.
Pre vek chovnosť ukončil DAN Polominy 535/07 a do chovu pribudol AXEL Kremenovo 927/14, čiže počet chovných psov sa nezmenil.
Priemerný vek chovných psov je 6,45 roka.
Chovných súk k 1. 1. 2014 bolo evidovaných 17. Štyri suky – ELZA
Polominy 633/08, EXA Polominy 638/09, ETHEL spod Stohu 606/10
a KARIN z Horárovho dvora 641/08 ukončili chovnosť pre vek. IDA
Krigov 907/14 bola predaná do zahraničia. Do chovu pribudlo 7 nových
súk – ANNY Kremenovo 929/14, ENY spod Dubia 863/14, IDA Krigov
907/14, IKONA zo Starej Hájnice 903/14, JUNA zo Starej Hájnice
972/14, LUNA Krigov 985/14 a NAĎA z Kmeťovej horárne 817/14.
Ku koncu roka je teda uchovnených 19 súk. Priemerný vek chovných
súk je 5,37 roka.
Krytie súk. V roku 2014 bolo vystavených 17 odporúčaní párení.
Všetky boli využité. Krytých bolo 17 súk. 11 párení bolo úspešných
a 6 súk ostalo prázdnych. Jeden vrh (13 šteniat po suke Rábaparti
Vadazs NANI) pravdepodobne z titulu podchladenia celý uhynul.
Narodených bolo 47 psíkov a 44 sučiek – spolu 91 šteniat. Na jeden
vrh pripadá 8,27 narodeného šteňaťa. Odchovaných bolo 31 psíkov
a 30 sučiek – spolu 61 šteniat. V priemere na jeden odchov pripadá
6,1 ponechaných a odchovaných šteniat, čo hodnotím veľmi kladne.
Príčinu nenakrytia súk, podľa kontaktov s majiteľmi rodičov, vo väčšine prípadov vidím v nepripravenosti súk na párenie, kde celý proces,
už od podania žiadosti na dopručenie na párenia až po samotné krytie
je unáhlený a „na poslednú chvíľu“. Vzhľadom na náklady krytia a samotné vycestovanie za psom doporučujem sledovať pripravenosť suky
na párenie prostredníctvom krvných testov u veterinára na hladinu progesterónu. Samotný test je pomerne jednoduchý, pre suku nestresujúci
a finančne nenáročný (10–13 €). Vrchol ruje by mal byť niekde medzi
10 až 12 dňom od začiatku kvapkovania a suky sa tak aj môžu správať.
Ale minulý rok zo 4 mne známych prípadov testovania to bola pravda
len v dvoch. Jedna suka mala vrchol ruje na 17. a druhá až na 19. deň.
Krycí psi. Vzhľadom na značný stupeň príbuznosti medzi chovnými
jedincami HF nášho pôvodu, kde okrem pár jedincov, sa v predchádzajúcich generáciach opakujú mená ako KAUTZ von der Walze,
WODAN v. d. Feldeiche, Mezokovesd-Menti CINKOS, či IWAN von
25
der Konigsbuche, sme prijali opatrenie, že nepripustíme ďalšiu príbuzenskú plemenitbu. Zabránime tak jej nepriaznivému vplyvu na
plodnosť, životaschopnosť, extérierove znaky, ale najmä na povahu
plemena. V spolupráci s poradcami chovu v Rakúsku, Taliansku, Čechách a v Maďarsku, sme vytipovali najkvalitnejších a najvhodnejších
krycích psov, ktorých používame na párenie našich súk. Chcel by som
poďakovať našim chovateľom za pochopenie situácie a za ich ochotu, aj
za cenu zvýšených nákladov, vycestovať na značné vzdialenosti do zahraničia. Určite sa im to vráti v kvalite ich chovov, čo sa už prejavuje
vo zvýšenom záujme o šteňatá ako u nás, tak v zahraničí. Ak v tomto
trende vydržíme niekoľko rokov, zregenerujeme náš chov a vytvoríme
niekoľko línií, kde v rodokmeňoch nenájdeme spoločného predka.
Prosím chovateľov, aby svoje žiadosti o doporučenie párenia zasielali
v požadovanom predstihu (mesiac pred predpokladaným háraním suky),
lebo celý proces výberu psa, korešpondencia medzi poradcami chovu
a s majiteľmi psov, vyžaduje určitý čas. Platí základný dohovor medzi
klubmi ISHV, že takéto párenie sa môže uskutočniť len na základe
súhlasu poradcov chovu oboch klubov.
Na párenie bolo použitých 10 psov – 3 zo Slovenka, 3 z Čiech,
2 z Maďarska a 2 z Rakúska.
VÝBER DO CHOVU
Na oboch vyššie uvedených chovných zvodoch bolo predvedených
8 HF. Zo štyroch psov splnili limit pre zaradenie do chovu tri, s priemerom hodnotenia 100 b. a s priemernou výškou 53 cm. Jeden pes
bol z hodnotenia vylúčený pre viditeľné znaky po operovanom viečku
voľného oka. Zo štyroch hodnotených súk splnili limit tri, s priemerným
hodnotením len 97,7 b. a s priemernou výškou len 49,3 cm.
Najčastejšie bodové zrážky u oboch pohlaví boli za celkový vzhľad,
jemnejšiu hlavu, kratšie ucho s menšou plochou a svetlejšiu farbu oka,
keď predvedené jedince nemali ideálnu konštitúciu a telesný rámec
hanoveráka a nemali také výrazné hlavy (v týchto dvoch znakoch
hlavne u súk) a farba oka nebola tmavohnedá. U súk sa v priemere
dlhodobejšie pohybujeme pod požadovanou priemernou výškou 50 cm,
čo sa prejavuje aj slabšou stavbou kostry a jej osvalenia oproti ideálu.
Tu vidím v budúcnosti jednu z hlavných úloh v usmerňovaní chovu
HF. Druhou je sústavná práca na ostrosti, tvrdosti a povahovej vyrovnanosti. Ale to je iná kapitola.
26
27
1
1
2
1
3
1
2
1
3
2
17
DAN Polominy (SK)
FARO Polominy (SK)
ANDY z Jelení louky (CZ)
ARAM Sterlitz-Alt (CZ)
HAIKO De Ľ Etang (CZ)
BARON von Molltal (A)
ELVIS von der Brandschiede
(A)
Gyutefai ALFA (H)
3
4
5
6
7
8
9
10 Korezoney NÁDOR (H)
BF spolu 10 psov
2
spolu
ADOR pod Karikášom (SK)
Meno psa
1
P.
č.
11
1
3
1
1
1
2
1
1
0
0
úsp.
Párenia
6
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
neúsp.
47
4
11
6
5
7
7
2
5
0
0
♂
44
5
16
7
2
3
7
1
3
0
0
♀
91
9
27
13
7
10
14
3
8
0
0
spolu
Poč. nar. šteniat
31
3
9
0
5
2
6
1
5
0
0
♂
30
4
15
0
2
1
5
1
2
0
0
♀
Poč. odch.
šteniat
61
7
24
0
7
3
11
2
7
0
0
spolu
úhyn šteniat
Poznámka
PREHĽAD O PÁRENÍ A PLODNOSTI KRYCÍCH PSOV HF v roku 2014
Na tomto mieste by som sa aj ja chcel pridať k už spomínanému
pozitívnemu hodnoteniu celkového priebehu chovného zvodu v Koňuši
a poďakovať sa jeho organizátorom. To je cesta ku ktorej by sme sa
mali vrátiť a uberať aj pri organizovaní ostatných klubových podujatí.
RTG DYSPLÁZIE BEDROVÝCH KĹBOV
Na dyspláziu bedrových kĺbov bolo v roku 2014 vyšetrených 17 HF.
Z 12 súk 11 malo hodnoty A/A a 1 B/A. Z 5 psov mali 4 hodnoty A/A
a 1 B/B.
VÝVOZ A DOVOZ PSOV
Minulý rok bolo spolu vyvezených 29 HF, z toho 24 šteniat a 5 dospelých jedincov, z toho jedna chovná suka (IDA Krigov). So súhlasom
poradcu chovu boli z Čiech dovezené 4 šteňatá – 3 psíky a 1 sučka.
Podrobnosti o vývoze sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Šteňatá
28
Dospelí
Krajina
Psíky
Sučky
Psi
Suky
Čechy
1
2
1
–
Maďarsko
5
4
–
–
Nemecko
2
5
–
3
Rakúsko
2
–
–
–
Francúzko
1
–
1
–
Dánsko
1
1
–
–
Spolu
12
12
2
3
Minulý rok sme boli upozornení poradcami chovu z dvoch zahraničných klubov ISHV, že ich písomne a telefonicky priamo oslovili
s ponukou predaja šteniat dvaja chovatelia zo Slovenska. Boli s tým
pohoršení, brali to ako osobné otravovanie a pokladali to za obchodovanie so šteňatami. V rámci ISHV je výmena šteniat riadená klubmi
na základe požiadavky a súhlasu poradcov chovu oboch klubov. Prosím chovateľov, aby upustili od tejto praxe. Vrhá to veľmi zlé svetlo
priamo na nich a na náš klub. Vnímame to ako trápnu záležitosť, ktorá
sa veľmi ťažko vysvetľuje. Spracovali:
MVDr. Tibor Želtvay
Ing. Ľudovít Pitoňák
29
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA
DVORIANKY OKR. TREBIŠOV 17. 5. 2014
MENO PSA/SUKY
MAJITEĽ
ALI Betty z Vtáčnikov
Roth Stanislav
ALÍK z Viňanského jazera
Kaščák Rudolf
BLESK z Kamennej lúky
Hrivňák Jaroslav, Mgr.
BODY z Kamennej lúky
Gergely Andrej, Ing.
CÉZAR Krompachy Plejsy
Paločko Marek
ARES z Megdanca
Vaňo Jozef
ELWIS Sil-Mat
Kaľuha Martin
ERWIN Sil-Mat
Kaňuch Miroslav
FOX Baškin dvor
Dobrovič Juraj, Ing.
BEA z Kamennej lúky
Timko Dušan
BJUTY Svrčník
Dombai József
BRITA z Kamennej lúky
Staruch Marián
CINDY od Remisky
Harvan Radovan
30
SPKP
Pl.
NAR.
POHL.
TRIEDA
HODNO­
TENIE
10826
BF
30.5.2013
♂
mladých
nenastúpil
10865
BF
3.7.2013
♂
mladých
V2
10775
BF
26.4.2013
♂
mladých
V3
10776
BF
26.4.2013
♂
mladých
V1, CAJC
10616
BF
11.3.2013
♂
mladých
D
10560
BF
15.2.2013
♂
stredná
V1, CAC
10398
BF
6.6.2012
♂
otvorená
V2, R.CAC
10399
BF
6.6.2012
♂
otvorená
VD3
10362
BF
24.5.2012
♂
otvorená
V1, CAC
10780
BF
26.4.2013
♀
mladých
VD
10631
BF
23.3.2013
♀
mladých
VD
10783
BF
26.4.2013
♀
mladých
V2
10824
BF
13.6.2013
♀
mladých
D
MENO PSA/SUKY
MAJITEĽ
COSTA Crazy paws
Beľuš Jozef
Polčin dvor AJKA
Soročina Dušan
AJA Kráľová hoľa
Sralik Juraj
AJDA z Megdanca
Jančuš Ľubomír
ALKA z Megdanca
Brudňák Ján, Ing.
CANDIE z Ivetkinho dvora
Kollár Peter, Ing.
FIBI spod Hradnej veže
Demeter Matúš
FLORA z Chorváta
Golenovský Mojmír
ACRON Silva zovolun
Jevin Štefan, Ing.
ARIA Silva zovolun
Olšavský Štefan
GIPPY z Gronera
Olšavský Štefan
NARIN Minas Ithilien
Chapčák Dušan
FILOMENA z Gronera
Kirňak Tomáš, JUDr.
IRMA Minas Ithilien
Chromý Viktor
SPKP
Pl.
NAR.
POHL.
TRIEDA
HODNO­
TENIE
10728
BF
19.4.2013
♀
mladých
V1, CAJC,
BOB
10637
BF
26.3.2013
♀
mladých
VD
10558
BF
7.1.2013
♀
stredná
V2, R.CAC
10564
BF
15.2.2013
♀
stredná
V1, CAC
10563
BF
15.2.2013
♀
stredná
VD3
10444
BF
8.6.2012
♀
otvorená
nenastúpil
10299
BF
13.5.2012
♀
otvorená
V1, CAC
10255
BF
17.4.2012
♀
otvorená
V2, R.CAC
991
HF
24.2.2013
♂
mladých
VD1
992
HF
24.2.2013
♀
mladých
V1, CAJC
998
HF
8.4.2013
♀
mladých
D
1004
HF
14.5.2013
♀
mladých
V2
942
HF
14.2.2012
♀
otvorená
VD2
848
HF
11.5.2010
♀
otvorená
V1, CAC,
BOB
31
CHOVNÉ ZVODY 2014
KOŇUŠ, okr. SOBRANCE 31. 5. 2014
BAVORSKÝ FARBIAR – SUKY
P. Meno psa
č. Dátum narodenia
Majiteľ – adresa
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
1.BARČA z Vlárskeho priesmyku Sisol Pavol
2/2/2011
Pod papierňou 22
SPKP 9814
085 01 Bardejov
Chovná
100 bodov
2. ENY z Púčikovho dvora
7/5/2011
SPKP 9929
Knechta Oliver
Osloboditeľov 230
980 52 Hrachovo
Chovná
99 bodov
3. ERA Genéza
27/5/2012
SPKP 10420
Chrúst Peter Ing.
Svederník 192
013 32 Dlhé Pole
Chovná
99 bodov
4. FANNY z Púčikovho dvora
1/1/2012
SPKP 10126
Červenko Ľubomír
Stará Voda 72
053 34 Švedlár
Chovná
101 bodov
5. FIBY spod Hradnej veže
13/5/2012
SPKP 10299
Demeter Matúš
Čaklov 245
094 35 Soľ
Chovná
102 bodov
Poznámka
6. FATRA Čierny Vrch
Jánošík Martin Ing.
Nechovná
19/5/2011
034 73 Liptovská Osada 206
SPKP 9995
Suka v kroku
chodí mimochod
7. FATRA z Púčikovho dvora
Kocík Slavomír
Nehodnotená
1/1/2012
Kamienka 63
SPKP 10127
067 83 Kamenica nad Cirochou
Nevýrazná
suka na spodnej hranici.
Mierne
podvyživená
8. FLORA z Chorváta
17/4/2012
SPKP 10255
Krátka papuľa
32
Golenovský Mojmír
Proč 45
082 14 Pušovce
Nechovná
89 bodov
P. Meno psa
č. Dátum narodenia
Majiteľ – adresa
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
9. JETTY Krígov
16/5/2011
SPKP 9960
Žofčák Ján Ing.
Jasenov 75
072 42 Úbrež
Chovná
96 bodov
10. JETTA spod Viechy
30/5/2012
SPKP 10355
Bullo Jozef
Močiarna 524/6
972 46 Čereňany
Nechovná
91 bodov
11. MÁŠA z Ľubochnianskej doliny Líška Marcel
17/6/2010
Zákvašov 1529/39
SPKP 9731
017 01 Považská Bystrica
Chovná
99 bodov
12. OSA z Ľubochnianskej doliny Slašťan Benjamín Ing.
2/2/2012
Pod Hradom 283
SPKP 10147
034 95 Likavka
Chovná
100 bodov
Chovná
13. UXA Devany
1/7/2011
SPKP 10081
102 bodov
Tuľák Ľuboš Ing.
Nemocničná 568/9
093 02 Vranov nad Topľou
Poznámka
BAVORSKÝ FARBIAR – PSY
1. ARON z Kamennej lúky
6/2/2012
SPKP 10182
Timko Dušan
Hlivištia 134
073 01 Sobrance
2. DON z Chorváta
23/6/2009
SPKP 9324
Fecák Marek Ing.
Nechovný
067 72 Klenová 22
3. ELWIS Sil-Mat
6/6/2012
SPKP 10398
Kaľuha Martin
Poša 155
094 21 Nižný Hrabovec
Chovný
102 bodov
4. EMÍR Genéza
27/5/2012
SPKP 10415
Csomor Gabriel
Skalická 215
027 53 Istebné
Chovný
96 bodov
5. EROS Genéza
27/5/2012
SPKP 10414
Mikulaj Jozef
Andreja Halašu 834/86
026 01 Dolný Kubín
Chovný
100 bodov
Chovný
100 bodov
Nadštandardná
výška
33
P. Meno psa
č. Dátum narodenia
Majiteľ – adresa
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
6. FAKO z Chorváta
Halža Peter
Nechovný
17/4/2012
Buclovany 31
SPKP 10252
086 43 Koprivnica
7. FIDO Baškin dvor
24/5/2012
SPKP 10365
Sidor Zoltán MUDr. PhD.
Nám Kozmonautov 9
040 12 Košice
Chovný
102 bodov
8. FOX Baškin dvor
24/5/2012
SPKP 10362
Dobrovič Juraj Ing.
082 73 Šarišské Dravce 233
Chovný
102 bodov
9. IVORY z Liptovských revúc
6/8/2012
SPKP 10518
Lazík Stanislav
Nižná Revúca 97
034 74 Liptovské Ravúce
Chovný
98 bodov
10. JERY z Kobarča
29/2/2012
SPKP 10174
Stančík Stanislav
044 17 Slanec 9/18
Nechovný
90 bodov
Poznámka
Krátky telesný
rámec
Nadštandardne
prerastený
zadok
11. JUNO z Kobarča
Salanci Marek
Nehodnotený
29/2/2012
Lieskovec 144
SPKP 10175
067 45 Topoľovka
Nedá sa odmerať
kohútiková
výška
12. J-MORITZ vom Spannriegel
9/10/2012
SPKP 10548
Voľné viečka
Púčik Tibor
Máčov 341
972 25 Diviaky nad Nitricou
Nechovný
HANOVERSKÝ FARBIAR – SUKY
1. IRMA Minas-Ithilien
Chromý Viktor
Chovná
11/5/2010
067 41 Chlmec 77
100 bodov
SPKP 848
2. JUNA zo Starej Hájnice
Tomala Pavol ml.
Chovná
Voľnejšie lakte
28/6/2012
Tichý potok 134
96 bodov
SPKP 972
082 74 Brezovica nad Torysou
34
P. Meno psa
č. Dátum narodenia
Majiteľ – adresa
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
3. LARA z Nižného poľa
7/4/2012
SPKP 949
Alexik Viktor
Štúrova 51
064 01 Stará Ľubovňa
Nechovná
89 bodov
4. LUNA Krigov
1/9/2012
SPKP 985
Bašista Jakub
082 75 Nižný Slavkov 282
Chovná
97 bodov
Poznámka
ZVOLEN – SIELNICA 18. 10. 2014
BAVORSKÝ FARBIAR – SUKY
1. AFRA Kamenný vrch
29/12/2012
SPKP 10547
Tisoň Dominik Ing.
029 56 Zakamenné 279
2. AJA Kráľová hoľa
7/1/2013
SPKP 10558
Srálik Juraj
Nechovná
Nedosahuje
Tisinec 59
Nehodnotená výšku
091 01 Stropkov
štandardu
3. ALMA Kráľová hoľa
7/1/2013
SPKP 10559
Rafaj Ján
Brezenská 13
977 01 Brezno
Chovná
96 bodov
4. AJDA z Megdanca
15/2/2013
SPKP 10564
Jančuš Ľubomír
086 22 Koprivnica 222
Chovná
97 bodov
5. ALA z Megdanca
15/2/2013
SPKP 10563
Brudňak Ján Ing.
086 43 Koprivnica 26
Chovná
98 bodov
6. AMBRA von Lefantovce
3/4/2010
SPKP 9582
Ďuriš Jozef Ing. ml.
Farská 84
951 45 Horné Lefantovce
Chovná
101 bodov
Nechovná
Limitujúca
Nehodnotená farba oka
35
P. Meno psa
č. Dátum narodenia
Majiteľ – adresa
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
7.ASTA z Panskej pažite
5/2/2013
SPKP 10571
Tomajko Juraj
Biele Vody 258
053 76 Mlynky
Nechovná
92 bodov
8. BEA Uhliská
28/3/2010
SPKP 9537
Kakačka Ján
ul.Družstevníkov 475/3
028 01 Trstená
Chovná
101 bodov
9. BJUTY Svrčník
23/3/2013
SPKP 10631
Dombai Jozsef
Szentendrei ut. 2
2009 Pilisszentlászló - HU
Nechovná
90 bodov
10. BONA pod Vetrlínom
9/5/2012
SPKP 10344
Ferenčič Ľudovít
Plavecký Peter 183
906 35 Plavecký Mikuláš
Nechovná
Chýba
Nehodnotená M3 hore vľavo
11. BOOGIE-WOOGIE CRAZY PAWS Baričič Peter
Nechovná
16/4/2011
Hlavná 183
SPKP 9908
900 23 Viničné pri Pezinku
12. CANDIE z Ivetkinho dvora
8/6/2012
SPKP 10444
Kollár Peter Ing.
Údol 39
065 45 Plavnica
Poznámka
Neštandardná
výška
Nehodnotená
Nechovná
87 bodov
13. CAREN z Mihalikovho soliska Martin Dávid
8/3/2012
Komenského 25
SPKP 10236
991 25 Čebovce
Nechovná
Neštandardná
Nehodnotená čierna farba
14. CARMEN Jelenia obora Orava Mendel Jaroslav
16/7/2011
027 21 Žaškov 288
SPKP 10110
Chovná
101 bodov
15. CAYA Krompachy Plejsy
11/3/2011
SPKP 10619
Pro Populo Poprad s.r.o.
Obranov mieru 329
059 34 Spišská Teplica
Chovná
101 bodov
16. CEDRA z Petrovskej doliny
14/7/2012
SPKP 10490
Kramár Jaroslav
Záhradky 447/6
038 43 Kláštor pod Znievom
Chovná
102 bodov
17. CIDA Havrania dolina
2/5/2012
SPKP 10321
Bôtoš Michal
013 15 Rajecká Lesná 143
Chovná
96 bodov
36
P. Meno psa
č. Dátum narodenia
Majiteľ – adresa
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
18. CIFRA z Petrovskej doliny
14/7/2012
SPKP 10489
Žídek Pavol
013 53 Petrovice 562
Nechovná
Voľné viečko
Nehodnotená
19. CILLA z Ivetkinho dvora
18/6/2014
SPKP 10445
Tököly Peter
Kurimany 101
054 01 Levoča
Nechovná
95 bodov
20. CINDY Uhliská
11/6/2011
SPKP 10064
Kocík Slavomír
Chovná
Kamienka 63
104 bodov
067 83 Kamenica nad Cirochou
21. CINTA Sľukov dvor
17/6/2012
SPKP 10435
Slúka Miroslav
Hviezdoslavova 818/29
990 01 Veľký Krtíš
22. DIA Hrochotská dolina
30/6/2012
SPKP 10459
Bahurinský Vladimír ml.
Nechovná
Neošetrené,
Háj č. 1
Nehodnotená prerastené
039 01 Turčianske Teplice
pazúriky
23. DINA Hrochotská dolina
30/6/2012
SPKP 10458
Krajči Milan
M.Rázusa 434/8
033 01 Liptovský Hrádok
Chovná
100 bodov
24. ENY Geneza
27/5/2012
SPKP 10419
Polóni Marián
Vyšná Boca 2
032 34 Malužiná
Chovná
102 bodov
Poznámka
Chovná
99 bodov
25. FANY z Chorváta
Jančo Peter
Nechovná
Nedosahuje
17/4/2012
980 23 Teplý Vrch 90
Nehodnotená výšku SPKP 10256
štandardu
26. FIDA zo Zlatej bane
3/4/2011
SPKP 9895
Komiňák Matúš
Hlavná 112/166
059 05 Matiašovce
Nechovná
Mimochod
Nehodnotená
27. FINA Vatrová
14/6/2011
SPKP 10073
Mišura Ján
Dr.Clementisa 7
977 01 Brezno
Chovná
97 bodov
28. FLORA Tri studne
25/6/2011
SPKP 10412
Boháč Ctibor Ing.
Márie Curie-Sklodowskej 39
851 04 Bratislava 5
Nechovná
94 bodov
37
P. Meno psa
č. Dátum narodenia
Majiteľ – adresa
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
29. GERA z Levočskej doliny
12/4/2013
SPKP 10684
Petrik Peter Ing.
Záhradná 416/6
053 14 Spišský Štvrtok
Nechovná
90 bodov
30. GORA Tri studne
3/4/2013
SPKP 10697
Otočka Peter
Družstevná 474/18
972 47 Oslany
Nechovná
Voľné viečka
Nehodnotená
31. CHARA Vrátna dolina
31/3/2013
SPKP 10669
Homola František Ing.
Nechovná
Nedosahuje
Slobody 541
Nehodnotená výšku
034 82 Lúčky pri Ružomberku
štandardu
32. CHIRA Vrátna dolina
31/3/2013
SPKP 10670
Bobák Ľubomír Ing.
Nechovná
Prerastená
Sadova 11
Nehodnotená v zadku
976 13 Slovenská Ľupča
mäkký chrbát
33. IDA spod Štíbla
28/3/2012
SPKP 10250
Gazda Bohumír
Vitanová-Oravice 369
027 12 Liesek
Nechovná
Neštandartná
Nehodnotená výška
34. INKA z Podbrezovej
10/3/2012
SPKP 10197
Králik Dušan Ing.
Záhradná 44
976 13 Slovenská Ľupča
Chovná
103 bodov
35. IZA z Podbrezovej
10/3/2012
SPKP 10199
Mintál Jozef Ing.
Borovicová 6
976 32 Badín
Chovná
101 bodov
36. JAGA Šípova skala
9/1/2011
SPKP 9778
Lipovský Pavel
Stredné Plachtince 218
991 24 Dolné Plachtince
Chovná
96 bodov
37. JENA od Stanovského
23/4/2012
SPKP 10340
Rakyta Miroslav
976 37 Hrochoť 607/2
Chovná
100 bodov
38. KARA Jazviny
4/6/2013
SPKP 10369
Humaj Pavol
Komenského 345/7
972 23 Dolné Vestenice
Nechovná
Mimochod
Nehodnotená
39. KIARA spod Štíbla
9/4/2013
SPKP 10679
Florek Karol
029 56 Zakamenné 990
Nechovná
91 bodov
38
Poznámka
P. Meno psa
č. Dátum narodenia
Majiteľ – adresa
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
40. KETY spod Viechy
3/14/2013
SPKP 10656
Čaradský Tibor MUDr.
Narcisova 5
955 02 Topoľčany
Nechovná
94 bodov
41. KIKI Jazviny
6/4/2012
SPKP 10373
Čierny Zdeno
Moyzesova 49
966 22 Lutila
Chovná
98 bodov
42. NORA Dravecká dolina
2/16/2011
SPKP 9833
Kováč Miroslav
Lipníky 34
082 12 Kapušany pri Prešove
Nechovná
93 bodov
43. OĽA z Ľubochnienskej doliny Král Pavol Ing.
2/2/2012
Čerín 59
SPKP 10148
974 01 Banská Bystrica
Poznámka
Chovná
98 bodov
BAVORSKÝ FARBIAR – PSY
1. AJAX z Kamenného dvora Bretejovce Jurčo Ladislav
30/3/2013
055 52 Kojšov 124
SPKP 10700
Nechovný
Nesplňa výšku
Nehodnotený štandardu
2. ALAN z Panskej pažite
5/2/2013
SPKP 10568
Bernáth Marián
Veľké Straciny 85
990 01 Veľký krtíš
Chovný
99 bodov
3. ANDY Ráztocká hoľa
25/4/2012
SPKP 10269
Tomašovič Jozef Ing.
Labutia 244/20
010 14 Zilina-Vranie
Chovný
96 bodov
4. ARGOS Karpatia Lindenbach
10/8/2012
SPKP 10499
Krížik Viliam Ing.arch.
Ľubľanská 1652/2
831 02 Bratislava
Chovný
96 bodov
5. ARON Karpatia Lindenbach
10/8/2012
SPKP 10498
Hupka Jozef Mgr.
Partizánska 18
900 21 Svätý Jur
Chovný
98 bodov
39
P. Meno psa
č. Dátum narodenia
Majiteľ – adresa
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
6. ASTOR spod Naháčskeho brda Mikula Jozef
16/7/2012
Školská 670/20
SPKP 10478
971 01 Peividza V
Nechovný
Nedal si
Nehodnotený zmerať výšku
Poznámka
7.ATOS Kráľová hoľa
7/1/2013
SPKP 10554
Poproči Viktor
Nechovný
Májové povstanie českého ľudu 47
977 03 Brezno 3
8. CEZAR z Petrovskej záhrady
14/7/2012
SPKP 10486
Pavlík Štefan
Kolárovská 1025
014 01 Bytča
Nechovný
87 bodov
9. DEMON z Brzozovej Akacji
12/6/2010
SPKP 10105
Tököly Ľubomír
Wolkerova 34/33
052 01 Spišská Nová Ves
Chovný
101 bodov
10. DON Hrochotská dolina
30/1/1900
SPKP 10455
Schnierer Miroslav
Horný Turček 353
038 48 Turček
Chovný
100 bodov
11. DUKY od Slamku
13/5/2012
SPKP 10428
Straňan Pavol
Višňové 515
013 23 Višňové pri Žiline
Chovný
101 bodov
12. EDY Geneza
27/5/2012
SPKP 10418
Bukovčík Ladislav
Kvašov 204
020 62 Horovce
Chovný
102 bodov
13. EDO Geneza
27/5/2012
SPKP 10416
Tomašovič Jozef Ing.
Nechovný
Labutia 244/20
93 bodov
010 14 Žilina - Vranie
14. FAGAN Zimny Trop
15/9/2012
SPKP 10863
Vrábel Maroš
1.Mája 51
935 01 Zlaté Moravce
Nechovný
Nesplňa výšku
Nehodnotený štandardu
15. GERO Tri studne
3/4/2103
SPKP 10694
Láni Peter Ing.
Nižná Boca 98
032 34 Malužiná
Chovný
97 bodov
16. GORO z Púčikovho dvora
28/3/2013
SPKP 10202
Hodás Marek
Kunerád 199
013 13 Rajecké Teplice
Nechovný
Voľné viečko
Nehodnotený
40
Strmý postoj
90 bodov
Strmékončatiny
ztočené labky
kríva na zadnú
P. Meno psa
č. Dátum narodenia
Majiteľ – adresa
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
17. HARO Čirske bučiny
13/1/2008
SPKP 8722
Kuriš Miroslav
Nechovný
Studenohorská 51
95 bodov
841 03 Bratislava
18. HORAL Vrátna dolina
4/9/2012
SPKP 10539
Kováčik Martin Ing.
Skubínska cesta 46
974 09 Banská bystrica
Chovný
97 bodov
19. JARO od Stanovského
23/4/2012
SPKP 10339
Vician Peter Mgr.
Majerský rad č. 3
963 01 Krupina
Chovný
102 bodov
20. VILO Fatra
26/3/2010
SPKP 9566
Schubert Hendrik Ing.
Almbach 9
836 61 Lenggries – DE
Chovný
98 bodov
21. ZORO Devana
25/3/2012
SPKP 10601
Lovič Matej Ing.
Okružná 14 977 01 Brezno
Nechovný
Voľné viečko
Nehodnotený
Strmý postoj
zadných
končatín
HANOVERSKÝ FARBIAR – SUKY
1. PIROSERDEI ALIZ
12/3/2013
SPKP 1007
Papp Gábor
Chovná
925 91 Kráľová nad Váhom 169 98 bodov
HANOVERSKÝ FARBIAR – PSY
1. BRIX Dvorská záhrada
15/6/2012
SPKP 974
Šintaj Pavel
J. Bellu 1044
034 85 Likavka
2. FIDO z Javornicke louky
1/4/2014
SPKP 1008
Gašper Michal Ing.
Nehodnotený Znaky po
Štúrová 129/79
operovanom
059 35 Batizovce
voľnom viečku
3. HUGO z Nižného poľa
10/7/2001
SPKP 920
Maczala Tomáš
Somola 1273
925 84 Vlčany
Chovný
102 bodov
Chovný
100 bodov
41
ORGANIZÁCIA CHOVNÝCH ZVODOV
V ROKU 2015
Dávame na vedomie všetkým členom, chovateľom, záujemcom
o uchovnenie psov a súk plemien bavorský a hanoverský farbiar, že
chovné zvody v roku 2015 budú dva:
Bonitácia 1. Výber do chovu sa uskutoční 23.05. 2015 v doline
Sviniarka – Penzión Hradisko, pri obci Nemecká okr. Brezno so začiatkom o 9 hod. Štátna cesta č. 66 v smere od Banskej Bystrice na Brezno
cca 2,7 km za Motorestom Nemecká odbočiť doľava. Od odbočky je
to cca 2 km.
Bonitácia 2. Výber do chovu sa uskutoční 24. 10. 2015 počas
VII. ročníka Regionálnych skúšok farbiarov o Spišský pohár v Novoveskej Hute okr. Spišská Nová Ves pred budovou Penziónu Kráľov
Prameň so začiatkom o 9°° hod.
Prezentácia psov bude od 800 – 900 hod. Majitelia psov absolvujúci
výber do chovu musia splňať nasledovné podmienky:
• Jedinec (pes, suka) plemena BF alebo HF musí byť zapísaný
v SPKP (Slovenská plemenná kniha psov) a predvádzajúci je povinný
predložiť originál PPP (Preukaz pôvodu psa).
• Vek pripustených jedincov na bonitáciu je 18 mesiacov dosiahnutých v deň chovného zvodu.
• Pes – suka, ktorý nie je začipovaný musí mať viditeľné a čitateľné tetovanie. Nezreteľné a nečitateľné tetovanie vylučuje psa – suku
z bonitácie (takéto jedince je nutné včas pred bonitáciou pretetovať,
prípadne začipovať).
• Predvádzateľ je povinný predložiť veterinárne osvedčenie z miesta
bydliska (okresu) nie staršie ako 5 dní od vystavenia.
• Psy, suky musia mať potvrdené očkovanie proti besnote, psinke
a parvoviróze nie staršie ako 12 mesiacov a mladšie ako tri týždne.
Pes musí byť vedený na pevnom vodítku.
Majiteľ, resp. predvádzateľ musí mať pripraveného psa – suku tak,
aby bolo umožnené meranie psa palicovou mierou v kohútiku a vykonaná kontrola chrupu – záhryz a plnochruposť. Pokiaľ psa – suku
nebude možné odmerať v kohútiku – výšku, alebo skontrolovať chrup,
komisia takého psa – suku vylúči z hodnotenia.
Predvádzateľ je povinný uhradiť poplatok za chovný zvod 5 € – člen
klubu, nečlen klubu 25 € pred posúdením.
42
PODMIENKY CHOVNOSTI PRE PLEMENÁ
BAVORSKÉHO A HANOVERSKÉHO FARBIARA
Klub chovateľov farbiarov pre splnenie chovnosti u bavorských
a hanoverských farbiarov stanovil tieto podmienky:
I.
a) Výstavné ocenenie v zmysle platného štandardu – výborný, alebo
veľmi dobrý (minimálny vek v deň výstavy 12 mesiacov),
b) plnochruposť,
c) úspešné absolvovanie základného výberu do chovu (bonitácie)
vo veku minimálne 18 mesiacov v deň výberu v stanovenom
bodovom limite.
II.
a) Úspešné absolvovanie PF v I. alebo II. cene,
b úspešné absolvovanie IHF v I. alebo II. cene,
c) preukázanie hlasitosti na živej zveri (durenie, stavanie).
III.
Negatívny výsledok dysplázie bedrových kĺbov (DBK) po röntgenologickom vyšetrení (RTG). Za negatívny výsledok dysplázie sa považuje
stupeň 0/0 (A/A), 0/1 (A/B), 1/0 (B/A), 1/1 (B/B). Minimálny vek jedinca
pre vyšetrenie je 12 mesiacov. Vlastník psa alebo suky znáša náklady
na vyšetrenie RTG-DBK a náklady centrálneho hodnotenia na Univerzite
veterinárskeho lekárstva.
IV.
DNA profil psa/suky. Majiteľ jedinca, ktorého chce zaradiť do chovu,
je povinný zabezpečiť odber vzorky – ster z ústnej dutiny, vytrhnutý
chĺp – na overenie jeho pôvodu DNA testom. Až po stanovenom výsledku DNA profilu budú pes alebo suka zaradené do chovu. Vlastník psa
alebo suky znáša polovicu ceny za vyšetrenie a určenie DNA profilu.
V.
Začatie a pôsobenie v chove (párenie) po splnení podmienok uvedených v bodoch I.–IV. je možné:
a) suke od dosiahnutého veku minimálne 24 mesiacov, do maximálne 8 roku dosiahnutého v kalendárnom roku,
43
b) psovi od dosiahnutého veku minimálne 24 mesiacov, do maximálne 9 roku dosiahnutého v kalendárnom roku,
.
VI.
Poradca chovu môže:
a) pri pracovne vynikajúcich jedincoch, ktoré sú v dobrej kondícii,
dať súhlas pôsobenia v chove o jeden rok dlhšie,
b) vyradiť z chovu jedince charakterovo slabé, nervózne, bojazlivé
s nevýraznou chuťou do práce. Charakterové vlastnosti zapisuje
rozhodca z výkonu v preukaze pôvodu psa do kolonky „poznámka”,
c) na základe prejednania návrhu výboru KCHF, vyradiť dočasne,
alebo natrvalo jedince, ktoré nepreukazujú praktickú činnosť
a majitelia nenahlasujú aktivistovi evidenciu (ročné hlásenie)
o dohľadávkach a poradcovi chovu hlásenie o párení, vrhu
a o vážení šteniat.
44
POZOR!
DÁVAME DO POZORNOSTI !
ZMENY V PODMIENKACH CHOVNOSTI FARBIAROV –
DNA TESTY
Na celoštátnej členskej schôdzi dňa 5.4.2014 vo Zvolene bolo prijaté uznesenie:
„Na náklady klubu odobrať vzorky DNA chovným jedincom.“
Uvedenému uznenseniu predchádzala informácia o význame DNA,
ktorú predniesol Ing. Ľudovít Pitoňák a po nej rozprava s diskusiou.
V nej bola oznámená cena za vyšterenú vzorku DNA – 15 €. Na základe diskusie bolo prijaté že:
• Výbor klubu zistí možných spracovateľov DNA a vypracuje postup zisťovania DNA, tak aby v najbližšom pripárovacom období
(od 1. 11. 2014) bolo DNA realizovateľné.
• Boli určení traja členovia výboru pre jednotlivé pracoviská (Laboratóriá genetiky) – pre Vetgene Bratislava, pre UVL Košice, a pre
ÚPZ Nitra-Lužianky. Určení pracovníci kontaktovali jednotlivé
pracoviská a každé bolo ochotné okamžite uzatvoriť dohodu
s KCHF na vyšetrenie vzoriek DNA. Vedúci pracovísk oznámili tiež cenník vyšetrení, ktorý sa pohyboval od 42 € do 46 €.
Pri väčšom počte vyšetrovaných vzoriek DNA a uzatvorení zmluvy
s klubom je genetické laboratórium ochotné poskytnúť výraznú
zľavu.
Na základe uvedených Výbor KCHF rozhodol a prijal uznesenia:
I. U všetkých chovných jedincov t. j. doteraz uchovnených bavorských
a hanoverských farbiarov vykonať DNA profil psa/suky.
Majiteľ každého chovného jedinca (chovateľ, majiteľ chovného psa)
je povinný do 31. 10. 2015 vykonať odber vzorky – ster z ústnej dutiny, vytrhnutý chlp – na overenie profilu DNA. V prípade, že vzorku
DNA u svojho jedinca nezabezpečí, nedostane v ďalšom chovateľskom
roku 2015–2016 odporúčanie na párenie. Po jedincoch, ktorým končí
chovnosť v r. 2015 a majitelia nezabezpečia vzorky DNA psov a súk
nebude možné potomkov zaradiť do chovu.
45
Do 15. 3. 2015 majú pracoviská oznámiť cenovú ponuku, pričom
kritériom pre uzatvorenie zmluvy je najnižšia cena. Predpokladaná cena
je okolo 33 €. Polovicu stanovenej ceny (50 % – člen Klubu) za DNA
vyšetrenej vzorky a poštovné bude uhrádzať KCHF – je to v sume tak,
ako bolo prijaté na celoštátnej členskej schôdzi KCHF.
Výsledok DNA profilu jedinca bude uložený u poradcov chovu a kópia bude ekonómom Klubu zaslaná dobierkou s platbou (50 % ceny)
na účet klubu.
Odber vzoriek DNA budú robiť členovia výboru, ktorí budú mať
na to odberové súpravy. Vzorky sa budú môcť odobrať od chovných
psov a súk v roku 2015 na bonitáciách (po 14 hod.) a na výstavách:
• I. bonitácia 23. 5. 2015 Nemecká v doline Sviniarka penzión
Hradisko,
• II. bonitácia 24. 10. 2015 v Novoveskej Hute, penzión Kráľov
prameň,
• klubová výstava farbiarov v Sielnici 13. 6. 2015,
• špeciálna výstava farbiarov v Dolnom Kubíne 9. 8. 2015
• výcvikový kurz 29.–30.8.2015 v Osrblí-Hronec
Individuálny odber vzorky DNA si môže dohodnúť majiteľ chovného
jedinca aj s niektorým členom výboru.
II. Podmienky chovu doplniť: DNA profil psa/suky. Majiteľ každého,
do chovu zaradeného jedinca je povinný vykonať odber vzorky –
ster z ústnej dutiny, vytrhnutý chĺp – na overenie pôvodu DNA
testom.
Až po stanovenom výsledku DNA profilu, ktorým sa overí či je
v skutočnosti pes/suka po deklarovaných rodičoch bude zaradený/á
do chovu. Odber vzoriek bude zabezpečený tak, ako je to uvedené
v bode I. ale až po absolvovaní všetkých podmienok chovu – PF, IHF,
chovný zvod, výstava, RTG DBK.
DNA test do chovu zaradeného farbiara je poslednou absolvovanou
podmienku chovu.
Poradca chovu: 46
MVDr. Tibor Želtvay
47
8
7
6
5
4
3
2
1
P.
č.
8821/11
SPKP
9368/11
2008
2007
10564/14 2013
8999/10
o: CEZAR Baškin dvor SPKP 9030/11
AJDA z Megdanca
o: BAK spod Oblíka SPKP 6819/04
AJA Solotvinec
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
8559/09
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrova 51
086 43 Koprivnica 222
m: RITA z Košickej SPKP 8666/10
A/A Ľubomír Jančuš
m: CORA Jelenia obora Orava SPKP 7698/07
082 73 Šarišské Dravce 222
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
A/A Ján Mišenko
B/B
Viktor Alexik
971 01 Prievidza, Pod Hrádkom 46
m: BAŠKA z Kolbachu SPKP 7073/05
A/A Stanislav Krško
AJA Liptal
2010
900 44 Tomášov, Rastická cesta 17
m: BRIXI Olšový járok SPKP 8487/10
9747/13
A/B
053 42 Krompachy, Hlavná 36
o: Malik de Eisenkappel SPKP 8707/09, LOE 1669659
AIŠA zo Štefanova
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
2007
A/A Štefan Želasko
Ing. Petra Vlčková
8599/13
038 52 Sučany, Fatranská 51
m: CINDA Vrátna dolina SPKP 8283/09
A/A Ján Urban
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
053 42 Naháč 20
Adresa
AIDA spod Labošova
2007
Majiteľ
A/A Ján Boledovič
DBK
m: EBRA z Kmeťovej horárne SPKP 7649/07
8606/11
2009
2008
Rok
nar.
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
AGGA z Močelníka
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
AFRODITA Bročkeje dolina
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
AFRA z Babinej hory
Meno suky
BAVORSKÝ FARBIAR
ZOZNAM CHOVNÝCH SÚK NA r. 2015 – Stav k 31. 1. 2015
48
17
16
15
14
13
12
11
10
9
9602/12
8930/12
9396/11
8686/09
8590/09
086 43 Koprivnica 26
914 42 Horné Sŕnie, Lesnícka 84
0907 31 Hanušovce n. Topľou,
Bukovská 88/46
976 97 Nemecká, Ráztoka 51
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
ARISSA z Ivetkinho dvora
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
8950/10
9288/13
2008
2009
058 01 Gánovce, Letná 313/13
m: ORA Zvolenská kotlina SPKP 6028/02
A/A Ing. Bystrík Kiska
m: SITA spod Glatzu SPKP 8347/08
055 01 Margecany, Školská 11
Ivan Vargoško
A/A Peter Vráb
m: DORY spod Oblíka SPKP 7592/06
A/A Ján Pankuch
m: HERA Stanišovská dolina SPKP 7742/07
A/A Lukáš Jančovič
m: RITA z Košickej SPKP 8666/10
A/A Ing. Ján Brudňák
B/A
979 01 Rimavská Sobota,
Na Chrenovisku 3035/8
m: CARA Vrátna dolina SPKP 8285/08
A/A Ing. Ján Hruška
ARIS Vlčia hôrka
2008
073 01 Sobrance, Hlivištia 134
m: HORA Ungarová lúka SPKP 8162/07
m: DESSY vom Gamskar BGS Nr. 7864/04
9230/11
2007
2007
072 63 Choňkovce 59
m: GORA Kráľovská studnička SPKP 7982/09
Michal Bardzák
A/A Dušan Timko
B/B
o: EBRO vom Gaißtalbrunnen BGS Nr. 7769/03
ANKA von der Patschgenalm
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
AMBRA zo Šomky
o: BORKO Čajmar SPKP 6999/04
AMBRA Božia stupaj
2008
2009
2010
10563/14 2013
o: CEZAR Baškin dvor SPKP 9030/11
ALKA z Megdanca
o: ASTOR spod Chabenca SPKP 6824/07
ALKA z Gavalcovho dvora
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
AJKA z Dankovičovho dvora
o: GORAN Lesnícka lúka SPKP 7806/08
AJKA od Remisky
49
26
25
24
23
22
21
20
19
18
9167/11
2009
9623/13
8591/09
2010
2007
8819/10
032 42 Pribylina, Podbanské 7
962 01 Zvolenská Slatina, Mierová 4
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
BARA z Hradištnice
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
8757/10
2008
094 35 Soľ, Čaklov 347
m: ILA Vandračka SPKP 7454/07
972 23 Dolné Vestenice,
Záhumenská 126/18
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
A/A Radovan Košík
B/B
Peter Demeter
2007
BARA Baškin dvor
8713/09
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
032 61 Važec, Na Pastierskych 126
Milan Bartko
A/A Jozef Golian
m: BORA od Vyžníka SPKP 8368/09
A/A Ivan Krasuľa
B/B
972 25 Diviaky nad Nitricou,
Máčov 341
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
Tibor Púčik
m: Trium Slecs HERA SPKP 8698/10
010 01 Žilina, Nový domov 173/8
m: BRITA spod Viechy SPKP 8218/09
8786/11
2008
2010
2009
A/B
972 25 Diviaky nad Nitricou,
Máčov 341
m: HERA Stanišovská dolina SPKP 7742/07
Tibor Púčik
BAJA Liptal
9632/12
9126/12
2008
013 15 Rajecká Lesná 407
m: ZANA Jasenovské vodopády SPKP 7843/09
Michal Gaňa
A/A Radoslav Prášek
A/B
A/B
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
AXA z Trebostovskej doliny
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
AXA spod Gurovky
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
ASTA z Babinej hory
o: GERo z Ľubochnianskej doliny SPKP 8307/09
ARTEMIS z Kyncelovej
o:BORKO Čajmar SPKP 6999/04
ARTA Božia stupaj
o: ERIK z Ľubochnianskej doliny SPKP 8145/07
ARLIN Kamenné vráta
50
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
9537/14
8731/11
9814/14
9867/13
9294/11
8714/09
8981/11
2008
2009
2007
2010
2008
2011
2011
o: MEDO Hraples SPKP 7813/06
2007
900 31 Stupava, Ferdiša Kostku 63
971 01 Prievidza, Poľná 74
072 31 Vinné 29
027 44 Tvrdošín, Bernolákova 414/48
A/A Stanislav Roth
059 39 Šuňava, SNP 441
m: CIBA Vrátna dolina SPKP 8284/09
A/A Anton Krúpa
m: ILLA Vatrová SPKP 7015/06
A/A Milan Vaľo
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
A/A Tibor Važan
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
A/A Miroslav Horecký
B/B
028 01 Trstená,
Družstevníkov 475/3
m: HERA Demjanka SPKP 7960/07
A/A Ján Kakačka
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
980 04 Hostice 160
Gabriel Balázs
8716/11
065 01 Hniezdne 97
m: HALA Demjanka SPKP 7958/07
A/A Mgr. Miroslav Štefánik
BINA Baškin dvor
2010
2011
085 01 Bardejov, Pod papierňou 22
m: Gracia Čajmar SPKP 8881/10
A/A Pavol Sisol
m: BORA od Vyžníka SPKP 8368/09
9717/12
9865/15
013 06 Terchová 1046
m: CIBA Vrátna dolina SPKP 8284/09
A/A Rastislav Janík
o: CIRIO z Dudnísk SPKP 8526/08
BETTY spod Gurovky
o: BRIT spod Viechy SPKP 8217/09
BETKA z Petrovskej doliny
o: WOTAN vom Wiesacker Člp. 4335/04, BGS 02-28
BESSY Šibeničná
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
BELLA z Babinej hory
o: MEDO Hraples SPKP 7813/06
BELLA Baškin dvor
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
BEA Uhliská
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
BAŠKA od Juraja
o: CIRIO z Dudnísk SPKP 8526/08
BARČA z Vlárskeho priesmyku
o: BRIT spod Viechy SPKP 8217/09
BARA z Petrovskej doliny
51
45
44
43
42
41
40
39
38
37
029 52 Hruštín 52
9174/14
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CETY Genéza
8690/10
2007
2009
10490/15 2012
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
CERA od Juraja
o: BURY Šibeničná SPKP 8976/10
CEDRA z Petrovskej doliny
o: FENIX Zachelmianka PKR 7105
2008
038 43 Kláštor pod Znievom,
Záhradky 447/6
067 83 Kamenica n. Cirochou,
Kamienka 63
026 01 Dolný Kubín,
Okružná 2061/4
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
A/A Ferdinand Hlinický Bc.
m: HALA Demjanka SPKP 7958/07
A/A Slavomír Kocík
m: CIBA Vrátna dolina SPKP 8284/09
A/A Jaroslav Kramár
m: OSSA Vatrová SPKP 7510/06
921 01 Piešťany, Budatínska 4
Jozef Svátek
9016/11
A/B
053 71 Vyšné Repaše,
Nižné Repaše 6
CAMI Vatrová
A/A Jaroslav Jurský
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
951 97 Žitavany, Žitavská 756/22
m: GABRA Treskunov ČLP/BB/4601/08
10120/12 2010
B/B
A/A Marek Pidík
o: CESAR z Novodomských bažin ČLP/BB/4438/06
BRYTA z Vodických pramenů
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
2009
032 33 Kráľová Lehota 252
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
A/A Ing. Ľudovít Pitoňák
Juraj Šabo
9295/12
034 73 Liptovská Osada 206
m: JETY Dravecká dolina SPKP 8277/08
A/A Ing. Martin Jánošík
BRITA z Babinej hory
2008
2008
2009
m: DONNA Čajmar SPKP 7706/07
8799/11
8785/09
9071/10
o: BLESK z Pukanca SPKP 7763/07
BORA Vrch brezový
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
BORA Liptal
o: BADY Genéza SPKP 8401/08
BONA Jakubov dvor
52
54
53
52
51
50
49
48
47
46
2007
10064/14 2011
8563/12
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CYRA Genéza
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
CYLA Liptal
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
CONA Liptal
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CITA Genéza
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
CIRA z Oravského podzámku
8692/10
9084/11
9087/11
8691/09
8555/08
o: GAZDA bz Jeleniego Zdroju PKR 9944
2007
2009
2009
2007
2007
032 05 Smrečany, Žiar 4
044 74 Kecerovce,
Čižatice 11
034 05 Ružomberok-Hrboltová,
Mlynská 223/1
991 42 Hrušov 122
026 01 Dolný Kubín, MDŽ 1036/26
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
A/A MUDr. Ivan Kubačka
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
A/A Jozef Mihálik
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
A/A Marián Pochyba
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
A/A Pavol Soták
m: CEDRA Tri studne SPKP 7036/04
027 41 Oravský Podzámok 136
m: IVA Dravecká dolina SPKP 8084/08
A/A Štefan Mikulaj
B/B
065 01 Hniezdne 283
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
2011
A/A Ing. Vladimír Tomko
Ing. Peter Hubka
9943/13
2008
067 83 Kamenica n. Cirochou,
Kamienka 63
m: HERA Demjanka SPKP 7960/07
Slavomír Kocík
CYRA Čierna skala
9035/10
A/B
023 01 Oščadnica 1465
m: GEŠA z Moldovenina SPKP 7062/05
A/A Peter Blahovec
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
CINKA Baškin dvor
o: GERO z Ľubochnianskej doliny SPKP 8307/09
CINDY Uhliská
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CINDA spod Štíbľa
53
63
62
61
60
59
58
57
56
55
8777/13
8753/12
2008
2008
9871/12
2011
8778/14
2008
9355/12
045 01 Moldava nad Bodvou,
Mokrance 449
A/A Roman Buocik
038 41 Košťany nad Turcom,
Trebostovo 139
m: SINDA spod Glatzu SPKP 8348/08
A/A Ing. Štefan Šmajda
o: BADY Genéza SPKP 8401/08
DONNA Vrch brezový
10026/15 2011
9257/13
A/B
B/A
02963 Mútne 633
m: CESY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
A/A Mgr. Ján Maruščák
064 01 Stará Ľubovňa
Zámoyského 14
m: DONNA Čajmar SPKP 7706/07
Dr. Oliver Suchý
m: SINDA spod Glatzu SPKP 8348/08
059 71 Ľubica, Remeselnícka 33
Ondrej Skokan
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
2009
050 01 Revúca, Litovelská 3
m: BRITA z Bôrčianskej doliny SPKP 6895/02
A/A MVDr. Andrej Štafura
DONKA Ružový dvor
2009
2009
087 01 Giraltovce, Kračúnovce 105
m: BARA Baškin dvor SPKP 8713/09
A/A Ján Pankuch,
m: DONA Kráľovská studnička SPKP 7168/04
9142/11
9256/11
2009
976 13 Slovenská Ľupča,
Za Nožiarňou 1
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
A/A Ing. Milan Haviar
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
DONA spod Oravského hradu
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
DONA Ružový dvor
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
DITA Vrátna dolina
o: HUGO vom Diemanstein Člp 4477/05 BGS 03-11
DINA z Foráša
943 61 Salka 331
m: CINKA Tri studne SPKP 7037/04
A/A Juraj Szabó
o: MALIK de Eisenkappel SPKP 8707/09, LOE 1669659
DIANA Sil-Mat
o: HUGO vom Diemanstein Člp 4477/05, BGS 03-11
DEA z Foráša
o: HORAL Devana SPKP 6287/04
CYRA Medzihorská
54
72
71
70
69
68
67
66
65
64
9354/12
9511/12
9772/12
9773/14
9508/13
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
EMA Čabalov dvor
o: MARKO Hraples SPKP 7817/09
ELZA z Chorváta
9112/12
9770/12
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
ELZA Vrátna dolina
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
ELLA Vrátna dolina
o: MARKO Hraples SPKP 7817/09
ELIS z Chorváta
o: MARKO Hraples SPKP 7817/09
ELA z Chorváta
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
2009
2011
2010
2010
2011
2011
2010
082 03 Lemešany, Bretejovce 14
094 35 Soľ, Čaklov 347
026 01 Dolný Kubín,
Záskalie 903/1
911 01 Trenčín, J.B.Magina 20
054 01 Levoča, Gašpara Haina 5
038 54 Šútovo, Fatranská 85
m: FINA Demjanka SPKP 7908/07
A/A Ing. Viliama Volna
m: UDA spod Glatzu SPKP 8966/10
A/A MUDr. Ján Papcun
m: CESY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
A/A Ing.Pavol Ellinger
m: CESY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
A/A Ing. Emil Hládek
m: UDA spod Glatzu SPKP 8966/10
A/A Peter Demeter
m: UDA spod Glatzu SPKP 8966/10
065 45 Plavnica, Hromoš 51
m: SINDA spod Glatzu SPKP 8348/08
A/A Ing. Cyril Bebko
B/B
064 01 Stará Ľubovňa,
Zámocká 123
Gabriel Mertinko
9695/12
A/A Miroslav Sekelský
ELA Ružový dvor
2009
m: CESY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
A/A Branislav Porubčanský 013 06 Terchová, Štefanová 532
m: MINA Vatrová SPKP 7419/10
9274/11
2009
o: BADY Genéza SPKP 8401/08
EDA spod Hradnej veže
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
DRINA Vrátna dolina
55
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
9510/14
9549/11
9675/12
8649/09
8583/12
8909/10
9674/13
o: BRIT z Kmeťovej horárne SPKP 7231/08
FELIS od Stanovského
2008
2007
2010
2007
2010
10126/14 2012
o: BOJAR Matejova dolina SPKP 9055/10
FANNY z Púčikovho dvora
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 7840/07
FANNY Krigov
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
FANA Jelenia obora Orava
o: BRIT z Kmeťovej horárne SPKP 7231/08
FAJA od Stanovského
o: GORO Vatrová SPKP 6815/03
FAGIRA z Liptovských Revúc
o: CIDO zo Šiprúňa SPKP 7615/07
013 06 Terchová, Biely Potok 1138
060 01 Kežmarok, Gaštanova 5
974 09 Banská Bystrica,
Skubínska cesta 46
053 73 Brutovce, Olšavica 4
053 34 Švedlár, Stará Voda 72
960 01 Zvolen, Bazovského 17
m: LORA Lesnícka lúka SPKP 8353/08
A/A Ing. Eva Mesiarová
m: ASTA z Babinej hory SPKP 8819/10
A/A Ľubomír Červenko
m: ELZA Ungarová Lúka SPKP 7103/03
A/A Ján Holováč
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
029 56 Zakamenné 279
m: LORA Lesnícka lúka SPKP 8353/08
Ing. Martin Kováčik
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
A/A Ing. Dominik Tisoň
B/B
038 35 Valča 338
CIRA z Oravského podzámku SPKP 8555/08
A/A Ing. Jaroslav Mačák
B/A
A/A Jakub Krištofík
Jozef Skuhra
9333/12
2009
032 14 Ľubeľa 406
m: OSSA Vatrová SPKP 7510/06
A/A Jozef Čendula
ERA spod Oravského hradu
2010
013 06 Terchová, Horná Tižiná 115
m: CESY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
A/A Naďa Dvorská
m: CESY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
9513/14
2010
2010
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
ENY Vrátna dolina
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
ENNY Vatrová
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
EMA Vrátna dolina
56
90
89
88
87
86
85
84
83
8909/10
9483/12
Lukáš Čierny
033 01 Liptovský Hrádok,
Hradná 527
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
GLORIA Čajmar
8880/11
o: BRIT z Ľupčianskej SPKP 7371/06
2008
2007
034 74 Liptovské Revúce 97
m: AMBRA Čajmar SPKP 6880/02
A/A Stanislav Lazík
m: AJDA z Chorváta SPKP 7893/06
908 77 Borský Mikuláš,
Družstevná 1501
PZ Š. Humence,
J. Tomašovič
8546/11
A/A
B/B
065 11 Nová Ľubovňa,
Kolačkov 94
m: ELZA Ungarová Lúka SPKP 7103/03
Radovan Pilát
GERA Čirské bučiny
2008
A/B
976 69 Pohorelá, Kpt. Nálepku 93
m: AMBRA zo Šomky SPKP 8686/09
A/A Peter Polák
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
8812/12
2008
2010
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
029 46 Sihelné 499
o: DONER z Ľupčianskej doliny SPKP 7923/08
GABINA z Liptovských Revúc
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 7840/07
FRIDA Krigov
o: BAK z Chorváta SPKP 8491/09
FLÓRA spod Oblíka
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
A/A
990 01 Veľký Krtíš,
Veľké Straciny 85
PZ Sihelné,
Ľubomír Luscoň
8581/10
2007
A/A Marián Bernáth
FLÓRA Jelenia obora Orava
2010
094 35 Soľ 245, čaklov 245
m: EDA spod Hradnej veže SPKP 9274/11
A/A Matúš Demeter
m: CIRA z Oravského podzámku SPKP 8555/08
9495/12
10299/14 2012
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
FIDA spod Oravského hradu
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
FIBY spod Hradnej veže
57
99
98
97
96
95
94
93
92
91
8617/10
9432/12
8575/09
8573/12
o: FIGO Koguci Payur PKR.VI-8571
ISKRA z Doliny Dojcy
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
ISKRA od Margarétky
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
IDA od Margarétky
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
HORA z Ľubochnianskej doliny
2009
2007
2007
2007
o: IROŠ z Ľubochnianskej doliny SPKP 8620/09
029 56 Zakamenné 1420
086 45 Marhaň, Vyšný Kručov 54
026 01 Dolný Kubín, A Halašu 15
900 25 Chorvátskz Grob,
Na Kŕčoch 10
m: ABRA z Doliny Dojcz PKR.VI-8652
A/A Marián Kollega
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
A/A Jaroslav Čižnár,
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
A/A Pavol Havrila
m: KALLA Vatrová SPKP 7148/04
034 92 Stankovany 227
m: BRITA spod Štíbľa SPKP 8481/08
A/A Miroslav Brveník
B/B
974 01 Banská Bystrica,
Kynceľová 43
m: DARA z Ľubochnianskej doliny SPKP 7731/061
2011
A/A Ing. Ján Bonta
m: DARA z Ľubochnianskej doliny SPKP 7731/061
A/A MVDr. Gabriela Šarlinová 980 02 Jesenské, Véčeyho 521
Ivan Dibdiak
9847/13
2007
2007
032 34 Malužiná 99
m: CIRA z Oravského podzámku SPKP 8555/08
A/A Karol Divok
HESI spod Štíbľa
8698/10
8699/10
914 42 Horné Sŕnie, Lesnícka 84
m: AMBRA Čajmar SPKP 6880/02
A/A Lukáš Jančovič
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
Trium Slecs HERA
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
Trium Slecs HEJDA
2008
10008/14 2011
8881/10
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
HASA spod Oravského hradu
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
GRACIA Čajmar
58
108
107
106
105
104
103
102
101
100
9617/13
8576/10
2010
2007
František Lucký
955 01 Topoľčany,
Závada – Záhrada 318
8938/10
9938/14
2011
2008
8770/10
B/B
030 91 Ľubochňa 271
m: BELA Varšanská SPKP 8379/08
966 22 Lutila, Moyzesova 49
Čierny Zdeno
o: BEN z Babinej hory SPKP 9290/11
10373/15 2012
A/A František Vrlík
KIKI Jazviny
2009
054 01 Levoča, Kežmarská cesta 16
m: GANA Stanišovská dolina SPKP 7522/05
A/A Michal Lesňák
m: BELA Vršanská SPKP 8379/08
A/A MUDr. Rastislav Butko 018 26 Plevník-Drienové, Plevník 74
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/10
9147/10
2008
065 01 Hniezdne, Popradská 291
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
A/A Milan Štefánik
m: FANNY Krigov SPKP 8908/10
072 42 Jasenov 75
o: CIDO zo Šiprúňa SPKP 7615/07
KARIN z Ľubochnianskej doliny
o: ASTOR spod Chabenca SPKP 6824/07
KAJLA Stanišovská dolina
o: ERIK z Ľubochnianskej doliny SPKP 8145/07
JOLANA Jazviny
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 8938/10
JOLA od Margarétky
o: IROŠ z Ľubochnianskej doliny SPKP 8620/09
2011
Ing. Ján Žofčák
9960/14
B/B
B/B
JETTY Krigov
2012
018 16 Domaniža 239
m: GERA z Fotuláku Člp. 4982, SPKP 9038/09
A/A Bc. Miroslav Kardoš
m: LORA Lesnícka lúka SPKP 8353/08
10342
019 01 Ilava - Klobušice,
Dlhé nivy 133
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
A/A Pavol Sirotný
o: HUGO z Liptovskjých Revúc SPKP 9384/11
JASNA od Stanovského
o: WOTAN vom Wiesacker Člp 4335/04, BGS-02-28
IZA Jágrová
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
IVENA od Margarétky
59
117
116
115
114
113
112
111
110
109
9152/12
9731/15
2010
2009
9730/14
2010
082 73 Šarišské Dravce 222
976 81 Podbrezová, Šupkova 44
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
087 01 Giraltovce, Kračúnovce 105
m: GINA Herbu Czarna Maska PKR.VI-7913
B/B
A/A Ladislav Kardhordó
Ján Pankuch
8966/10
2008
2009
o: GREGOR z Košickej SPKP 7289/06
9431/11
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
UDA spod Glatzu
TRESKA z Krainy Przodków
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
049 01 Muráň, Fučíkova 271,
Ing. Vladimír Hlinka
Lesy SR, š.p.
OZ Revúca
8637/09
B/A
A/A Ing. Miloš Mišenko
TINA spod Glatzu
2007
034 91 Hubová, Mokraď 275/5
m: KARIN z Ľubochnianskej doliny SPKP 9147/11
A/A Miroslav Gerec
m: AJA Solotvinec SPKP 8999/10
A/A Ing. František Dvorový 076 12 Kuzmice, Nová 375/2
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
974 05 Banská Bystrica, Stromová 3
m: AJA Solotvinec SPKP 8999/10
10264/13 2012
017 07 Považská Bystrica,
Zakvášov 1529/39
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
Marcel Líška
A/A Stanislav Srnka
A/B
034 91 Ľubochňa 271
m: KALLA Vatrová SPKP 7148/04
A/A František Vrlík
o: FARO z Liptovských revúc SPKP 8648/11
PÓLA Dravecká dolina
2011
10146/14 2012
9834/13
o: CEZAR z prameňov Turca SPKP 8387/14
ORIS z Ľubochnianskej doliny
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
NIXA Dravecká dolina
o: KARO Jasanový hřeben SPKP 8721/09 Člp 4910
MAXI z Ľubochnianskej doliny
o: KARO Jasanový hřeben SPKP 8721/09 Člp 4910
MÁŠA z Ľubochnianskej doliny
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
LESA z Ľubochnianskej doliny
60
3
2
1
P.
č.
120
119
118
034 72 Liptovská Lúžna 363,
9451/12
788/12
2009
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/0
CEDRA z Veľkej Rače
o: Kelet-Mecseki AJAX MET 2147/04
2010
962 62 Sása, Bzovská Lehôtka 65
m: Lovka Devana SPKP 399/04
065 33 Veľký Lipník 218
m: ERNA Krigov SPKP 722/09
A/A Jaroslav Hrebík
A/A
Adresa
979 01 Rimavská Sobota, Okružná 94
Ing. Miroslav Balanda
PhD.
833/12
Majiteľ
A/A Ing. Vojtech Kovalčík
DBK
BERNY z Mihalikovho dvora
2011
Rok
nar.
m: FANY od Fígľa SPKP 732/10
929/14
SPKP
951 24 Nové Sady 242
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
A/A Karol Fiam
o: PARIS Devana SPKP 498/05
ANNY Kremenovo
Meno suky
2010
HANOVERSKÝ FARBIAR
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
XENA spod Glatzu
m: CEDRA Vrátna dolina SPKP 8288/08
949 01 Nitra, Rybničná 28
Ing. Roman Veselský
10033/14 2011
o: BRIX Medzihorská SPKP 8321/10
A/B
Ján Fides
XENA Fatra
A/B
m: ASTA z Gavalcovho dvora SPKP 8928/10
10078/14 2011
o: FARO z Liptovských revúc SPKP 8648/11
URA Devana
61
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
811/10
2008
911/13
748/10
082 37 Široké 628
A/A Ing. Vojtech Kovalčík
979 01 Rimavská Sobota, Okružná 94
m: ELLA z Horárovho dvora
A/A Peter Pavlík
944/13
903/14
943/13
o: BRIX ze Šutlova ČLP/HB/4570/07
IRA z Dlouhého rybníka
o: FAGAN zo Starej hájnice SPKP 491/06
IKONA zo Starej hájnice
o: BRIX ze Šutlova ČLP/HB/4570/07
IDA z Dlouhého rybníka
o: MARO Devana SPKP 448/06
2011
2011
2011
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Odborárska 1
038 52 Sučany, Fatranská 51
032 33 Kráľova Lehota 252
m: BETTINA z Brdské hájenky ČLP/HB/4579/07
A/A Ing. Ľudovít Pitoňák
m: CORA z Mechova SPKP 811/10
A/A Ján Urban
m: BETTINA z Brdské hájenky ČLP/HB/4579/07
032 11 Lazisko 156
m: CITA Hrabov potok SPKP 411/04
A/A PhDr. Igor Málik
A/A
059 52 Veľká Lomnica, Tatranská 264
m: FICHTA zo Starej Hájnice SPKP 497/06
A/B Ing. Peter Patera
MVDr. Petra
Steinemannová
714/09
2007
082 13 Tulčík, Demjata 218
m: ASIKA od Třipánského kamene Člp. 3957/02
A/A Ladislav Poník
FRIDA Minas Ithilien
2008
2010
2007
086 22 Kľušov, Kľušovská Zábava 306
m: ENJA z Brdské hájenky Člp 5082, SPKP 911/13
A/A Dušan Chapčák
m: ERIN spod Stohu SPKP 605/07
732/10
863/14
720/11
2008
2011
o: DJANEO ÖHZB 3381, LOI 04/125781
FANY od Figľa
o: FARO Polominy SPKP 673
ENNY spod Dubia
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
ENNY Krigov
o: SEMEK vom Silberbach Člp. 4394/05
ELZA z Brdské hájenky
o: Kelet-Mecseki AJAX MET 2147/04
ELIŠKA z Gronera
053 73 Brutovce, Olšavica 4
m: HEDVIKA z Mechova ČLP/HB/4305/06
A/A Ján Holováč
o: ASKAN v. Jungfernholz ČLP/HB/4016/02, VDH 2386
CORA z Mechova
62
18
17
16
15
14
798/13
972/14
817/14
985/14
889/13
o: DASKO vom Hirschboden OHZB 3423/06
Rábaparti Vadász NANNI
o: FAGAN zo Starej hájnice SPKP 491/06
NAĎA z Kmeťovej horárne
o: ATHOS z Javorinky
LUNA Krigov
o: FAGAN zo Starej hájnice SPKP 491/06
JUNA zo Starej hájnice
o: HUBERT z Horárovho dvora SPKP 518/09
JETA Vlčí potok
2010
2010
2012
2012
2009
085 01 Bardejov, Richvald 69
082 74 Tichý Potok 134
082 75 Nižný Slavkov 282
065 11 Nová Ľubovňa 265
013 13 Rajecké
Teplice Kunerád 98
m: Korcsonyei LUCA MET: 2175/04
B/B Milan Turský
m: CORA z Mechova SPKP 811/10
A/A Ing. Štefan Olšavský
m: FICHTA zo Starej hájnice
A/A Jakub Bašista
m: CORA z Mechova SPKP 811/10
A/A Pavol Tomala
m: ERA Polominy SPKP 633/08
A/A Ján Vanta
63
7
6
5
4
3
2
1
P.
č.
Václav Špirka
Adresa
013 06 Horná Tižiná 114
8401/08
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
BADY Genéza
2006
výb.
výb.
II.
I.
I.
I.
A/A
A/A
029 47 Oravská Polhora 848
976 67 Závadka nad Hronom,
Hviezdoslavova 104
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
Ing. Stanislav Kubanda
m: BELA spod Hradnej veže SPKP 8244/08
032 05 Smrečany 111
Ján Surma
9648/13
o: BENY Hubová SPKP 8302/09
2010
A/A
ASTOR Žiarska dolina
I.
m: DEJLY Čierny vrch SPKP 7395/05
II.
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
výb.
František Kudiak
8918/12
2008
921 01 Banka, Športová 14
ASTOR Pilsko
A/A
m: AJDA Zbojnícka studňa SPKP 7855/08
I.
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
I.
034 82 Lúčky, Kalameny 143
Ján Borik
výb.
B/B
m: AJDA Zbojnícka studňa SPKP 7855/08
9125/11
2009
I.
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
II.
ARON spod Gurovky
výb.
Ing. Juraj Česák
2008
906 35 Plavecký Peter, Hlavná 36
ARIS od Velického potoka 8954/12
A/A
A/A
Majiteľ
m: AXA Jedlovské lúky SPKP 6774/05
II.
I.
IHF DBK
o: GLEN Jágrová SPKP 7335/04
II.
I.
PF
Ing. Igor Vittek
výb.
výb.
Výstava
m: CITA spod Orlovskej lúčky SPKP 6105/06
8410/09
2006
2006
Rok
nar.
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
8421/09
SPKP
ARGO Šibeničná
AGAR Bránica Belá
Meno psa
BAVORSKÝ FARBIAR
ZOZNAM CHOVNÝCH PSOV NA r. 2015, Stav k 31. 1. 2015
64
16
15
14
972 26 Nitrianské Rudno, Seč 159
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
Mravečnica 446/7
o: WOTAN vom Wiesacker BGS-02-28, Člp. 4335/04
I.
I.
I.
II.
I.
A/B
A/A
A/A
A/A
082 14 Pušovce, Proč 66
054 01 Levoča,
Kežmarská cesta 16
Miroslav Čunderlík
974 01 Banská Bystrica,
Uľanka 160
m: FIDA Demjanka SPKP 7909/08
Michal Lesňák
m: ALKA z Hrdzavej SPKP 6975/04
Mojmír Golenovský
m: HALA Demjanka SPKP 7958/07
044 47 Kecerovce, Čižatice 11
m: ILA Vatrová SPKP 7015/06
PZ Javorník, Rudol Gablík 013 55 Štiavnik 1329
výb.
výb.
I.
I.
A/A
Tomáš Tonhajzer
m: FLÓRA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
8976/10
2008
2008
výb.
II.
I.
B/B
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
8781/11
2009
výb.
II.
I.
BURY Šibeničná
BUK Liptal
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
BRUNO z Ivetkinho dvora 9311/12
2007
výb.
I.
m: ALFA z Hajnej Hory SPKP 6928/06
903 01 Senec, Fr. Kráľa 30
Pavol Soták
8728/13
2008
výb.
A/A
BRIT od Juraja
2009
I.
m: JETY Dravecká dolina SPKP 8277/08
9069/14
I.
o: BADY Genéza SPKP 8401/08
BRIT Jakubov dvor
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
výb.
976 46 Filipovo 99
Ján Horváth
9055/10
2009
B/B
Ján Podstránsky ml.
BOJAR Matejova dolina
I.
B/B
Ing. Slavomír Kupčok
I.
I.
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
9290/11
výb.
I.
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
2009
v. d.
BEN z Babinej hory
2009
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
9289/11
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
BARON z Babinej hory
BROK
8701/12
13 z Husivargovho dvora
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
12
11
10
9
8
65
25
24
23
22
21
20
19
18
17
9172/12
8511/10
Stanislav Gramblička
972 28 Valaská Belá 281
093 02 Vranov n.Topľou,
Sídlisko Juh 1059/11
ML Kremnica, Ján Hogh
967 01 Kremnica,
Zechenterova 347/2
m: BONA z Kobarča SPKP 7502/05
Štefan Burda
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
výb.
I.
II.
I.
I.
A/A
B/B
Anton Poláčik
980 55 Klenovec,
Pavlov Grúň 1037
m: SÁRA Zvolenská planina SPKP 7690/05
058 01 Gánovce 313
m: CESSY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
945 01 Komárno, Hadovce 74
Ladislav Pintér
9349/13
2009
výb.
A/A
DASTY Vrátna dolina
2008
I.
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
9032/12
I.
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
CIRO Baškin dvor
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
výb.
Alexandra Kisková
8526/08
2007
034 01 Ružomberok, Plavisko 127
CIRIO z Dudnísk
A/A
049 73 Dedinky,
Dobšinská Maša 87
m: HALA Demjanka SPKP 7958/07
Ing. Ján Mrenica
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
II.
A/A
A/A
A/A
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
I.
I.
I.
I.
m: CINKA Tri studne SPKP 7037/04
049 01 Muráň, Fučíkova 256
Dušan Bruncko
výb.
I.
II.
I.
A/A
A/B
m: BONA z Kobarča SPKP 7502/05
2006
výb.
výb.
výb.
I.
I.
CEZAR z Premeňov Turca 8387/09
2007
2007
2009
I.
II.
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CEZAR spod Hradnej veže 8498/10
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
CEZAR od Vyžníka
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
CEZAR od Juraja
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
výb.
výb.
František Frandel
8535/09
2007
2006
CERO z Foráša
8321/10
m: CINKA Tri studne SPKP 7037/04
BRIX Medzihoská
o: FOX Vandračka SPKP 6203/02
66
013 15 Rajecká Lesná 2
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
9991/14
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
FREDY Čierny vrch
2006
2011
2007
2010
výb.
výb.
výb.
I.
II.
I.
I.
II.
II.
II.
I.
I.
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
Jozef Mikulaj
026 01 Dolný Kubín,
A. Halašu 834/84
093 02 Vranov nad Topľou,
Jarná 432
065 12 Jakubany 428
034 82 Lúčky pri Ružomberku,
Kalameny 20
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
Ing. Miloš Mišiak
m: BONA Jakubov dvor SPKP 9071/10
Štefan Gulaši
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
Ing. Martin Strmeň
m: CESSY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
040 01 Košice, Račí potok 4/A
MVDr. Jaroslav Soroka
9505/12
výb.
I.
EROS Vrátna dolina
výb.
m: CITA Genéza SPKP 8691/10
013 23 Višňové pri Žiline 515
m: CYRA Genéza SPKP 8692/10
10414/14 2012
I.
o: DAROS Vrátna dolina SPKP 9348/12
EROS Genéza
o: EZAL spod Oblíka SPKP7869/10
výb.
B/A
A/A
Pavol Straňan
10428/15 2012
II.
I.
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
II.
o: HUGO vom Diemantstein BGS 03-11, Člp.BB-4477/05
výb.
013 32 Dlhé Pole, Svederník 192
DUKY od Slamku
GERO z Ľubochnianskej
8307/09
34 doliny
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
33
066 01 Humenné,
Jasenovská 200
Jaroslav Chobot
8775/09
2007
A/A
Ing. Ladislav Cerula
DONAR z Foráša
I.
A/A
m: CESSY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
I.
I.
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
výb.
II.
Ing. Peter Chrúst
9348/12
2009
výb.
DAROS Vrátna dolina
2009
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
9406/13
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
DAX Baškin dvor
FARO z Liptovských
8648/11
32 Revúc
o: GORO Vatrová SPKP 6815/03
31
30
29
28
27
26
67
10539/15 2012
o: HUGO z Liptovských Revúc 9384/11
HORAL Vrátna dolina
výb.
výb.
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
42
41
9612/12
2010
výb.
výb.
8275/08
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
JAGO Dravecká dolina
2006
výb.
o: WOTAN vom Wiesacker BGS-02-28, Člp. 4335/04
IZAK Jágrová
2007
2010
I.
II.
I.
II.
II.
I.
I.
II.
I.
AA
A/A
A/A
A/A
A/A
052 01 Spišská Nová Ves,
Hanulova 61
974 09 Banská Bystrica,
Skubínska cesta 46
974 01 Banská Bystrica,
Bernoláková 46
Patrik Marton
034 95 Likavka, Martinček 121
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
Róbert Fraňo
m: DRINA Vrátna dolina SPKP 9354/12
Ing. Martin Kováčik
m: KALA Vatrová SPKP 7148/04
JUDr. Ľubomír Barabáš
034 82 Lúčky pri Ružomberku,
Americká 198
902 01 Pezinok, Banícka 33
038 41 Košťany nad Turcom,
Trebostovo 139
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/02
Vladimír Bvocik
m: GERA z Fotuláku SPKP 9038/09, Člp 4982
Miroslav Rybár
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
Ondrej Šimún
m: HERA spod Viechy SPKP 8406
916 22 Podolie, Očkov 35
Marián Gono
9575/13
výb.
II.
B/A
A/A
A/A
IRO z Rožňovskej lúky
výb.
I.
I.
I.
m: DARA z Ľubochnianskej doliny SPKP 7731/06
2010
I.
II.
II.
o: IROŠ z Ľubochnianskej doliny SPKP 8620/09
9606/14
IROŠ z Ľubochnianskej
8620/09
40 doliny
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
39
38
Trium Slecs IKI
HUGO z Liptovských
9384/11 2009
výb.
37 Revúc
o: DONER z Ľupčianskej doliny SPKP 7923/08
36
HEKTOR
8612/09 2007
35 z Ľubochnianskej doliny
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
68
2007
48
47
II.
8350/08
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
LARGO Lesnícka lúka
2006
Mgr. Peter Vician
963 01 Krupina, Majerský rad 3
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
výb.
II.
I.
I.
I.
A/A
B/B
052 01 Spišská Nová Ves,
Kuzmányho 16
017 05 Považská Bystrica,
Považská Teplá 617
Pavol Mikloš
017 04 Považská Bystrica,
Šebešťanová 136
m: KALA Vatrová SPKP 7148/04
Miroslav Motlo
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
Mgr. Gustáv Krajčí
m: LINDA Morské oko SPKP 7779/076226/02
059 76 Mlynčeky, Rakúsy 77
Ing. Michal Berežný
9884/13
2011
výb.
A/A
B/B
NERO Vlčí potok
2006
II.
I.
018 16 Domaniža 239
m: IDA Jasanový hřeben Člp. BB-4523/06
m:JESSICA de Eisenkappel SPKP 7935, LOE 1464559
8707/09
I.
I.
A/B
B/B
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
MALIK de Eisenkappel
výb.
výb.
I
I.
Miroslav Kardoš
8721/09
o: HUGO vom Diemantstein BGS 03-11, Člp.BB-4477/05
výb.
I.
KARO Jasanový hřeben
výb.
m: LORA lesnícka lúka SPKP 8353/08
10339/14 2012
o: HUGO z Liptovských Revúc 9384/11
JARO od Stanovského
LESAN z Ľubochnianskej
9150/11 2009
46 doliny
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
45
44
43
69
6
5
4
3
2
1
P.
č.
SPKP
I.
II.
A/A
A/A
IHF DBK
Martin Dávid
Majiteľ
991 25 Čebovce,
Komenského 25
Adresa
2006
927/14
932/13
2011
2011
I.
I.
2008
výb.
I.
o: IWAN von der Königsbuche VDH 2539, SPKP 479/05
736/11
II.
A/A
A/A
A/A
A/A
980 55 Klenovec,
Pavlov Grúň 1037
962 05 Hriňová,
ul. Horná 1662/18
Zoltán Havránko
045 01 Moldava nad
Bodvou, Budulov 88
m: MAXI von Schabbels Muritzmeute
MET.Hv.2799/H/10
Robert Krahulec
m: FANY od Fígľa SPKP 732/10
Ing. Ondrej Poláčik
m: BONA Hrabov potok, SPKP 353/04
059 02 Slovenská Ves 34
Eduard Plučinský
výb.
II.
I.
m: ARA Panowa, PKR.VI-10143, ČLP/HB/4697/08
2011
I.
II.
CLIF z Javorinky
964/13
výb.
výb.
m: BONA Hrabov potok, SPKP 353/04
976 73 Telgárt 52
o: BREDAS von der Nordheide VDH 2466, ČLP/HB/4368/05
CEDRAK
z Rožnovských pasek
o: Tengelici Bátor BASA MET.Hv.2536/07
BENTO
Újbereki-Csillag
o: PARIS Devana SPKP 498/05
AXEL Kremenovo
o: IWAN von der Königsbuche VDH 2539, SPKP 479/05
628/09
Ing. Ján Šipula
I.
I.
PF
ATHOS z Javorinky
výb.
výb.
Výstava
m: DARINA z Třitrubeckého polesí, Člp. 3884,
SPKP 329/01
2009
Rok
nar.
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
ADOR pod Karikášom 799/13
Meno psa
HANOVERSKÝ FARBIAR
70
11
I.
762/11
2008
2007
o: FAGAN zo Starej Hájnice SPKP 491/06
GRON Minas Ithilien
o: MARO Devana SPKP 448/06
673/10
652/12
2006
výb.
II.
I.
I.
II.
o: IWAN von der Königsbuche VDH 2539, SPKP 479/05
IMAR z Pralesa PU
výb.
výb.
výb.
II.
I.
I.
I.
II.
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
František Závacký
058 01 Poprad,
Jesenná 3055/19
086 14 Hažlín,
Hlavná 61/61
951 85 Skýcov, Hlavná 436
903 01 Krupina,
Zvolenská cesta 68
m: GELI Vidov vrch SPKP 439/06
Vladimír Kučera
m: BORKA Polominy SPKP 336/04
Ing. Slavomír Blažko
m: CITA Hrabov potok SPKP 411/04
Martin Hric
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
034 75 Korytnica 668
Ing. Jozef Randus
výb.
FARO Polominy
2010
m: LOVKA Devana SPKP 399/04
830/13
o: BADY z Javornícke louky Člp 4199, SPKP 421/04
DAN z Veľkej Rače
HARY spod
676/10 2007
10 Ľupčianskej Magury
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
9
8
7
PLEMENNÁ KNIHA FARBIAROV 2014
Bavorský farbiar – Bayrischer Gebirgsschweisshund
z Loveckej
Dvorový František Ing.
Nová 375/2
076 12 Kuzmice
03.01.2014
FARO z Liptovských Revúc/
SPKP 8648
NIXA Dravecká dolina/
SPKP 9834
10977 P ARIS
10978 P AROS
10979 S ADELLE
10980 S AŠKA
10981 S ASTRA
10982 S AJKA
10983 S ARKA
10984 S AXA
z Vlárskeho priesmyku
Janèoviè Lukáš
Lesnícka 84
914 42 Horné Srnie
02.01.2014
KARO Jasanový høeben/
SPKP 8721
AMBRA Božia stupaj/
SPKP 8590
10985 P DACK
10986 P DASTY
10987 P DÉMON
10988 P DRAK
10989 S DARIA
10990 S DINA
10991 S DORA
10992 S DRNDA
Dedov dvor
Štefánik Milan
065 01 Hniezdne 291
10.02.2014
CERO z Foráša/SPKP 8535
BAŠKA od Juraja/SPKP 8731
10993 P DAN
10994 P DON
10995 P DAR
10996 S DENY
10997 S DIA
10998 S DIANA
10999 S DINA
11000 S DONA
Dedov dvor
Štefánik Milan
065 01 Hniezdne 291
15.02.2014
CERO z Foráša/SPKP 8535
JOLA od Margarétky/
SPKP 8938
11001 P EDDY
11002 P ERO
11003 P ESO
11004 S ELA
11005 S EMA
11006 S EMI
11007 S ERA
zo Starej Hájnice
Jurský Jaroslav
053 71 Nižné Repaše 6
21.02.2014
NERO Vlèí potok/
SPKP 9884
BRYTA z Vodických
pramenù/SPKP 10120
11008 P KURO
11009 P KIM
11010 S KORA
11011 S KUNA
z Chorváta
Pankuch Ján
Kraèúnovce 105
087 01 Giraltovce
25.02.2014
NERO Vlèí potok/
SPKP 9884
DIANA Sil-Mat/SPKP 9871
11012 P HASAN
11013 P HAGO
11014 P HARO
11015 P HELIOS
11016 P HUBER
11017 P HEROS
11018 P HAGAR
11019 S HANY
11020 S HERA
11021 S HORA
11022 S HETA
z Kežmarskej cesty
Lesòák Michal
Kežmarská cesta 16
054 01 Levoèa
26.02.2014
BRUNO z Ivetkinho dvora/
SPKP 9311
KAJLA Stanišovská dolina/
SPKP 8770
11023 P CIRO
11024 P CERO
11025 S CIBA
Krá¾ova ho¾a
Polák Peter
Kpt. Nálepku 93
976 69 Pohorelá
14.02.2014
71
HUGO z Liptovských
Revúc/SPKP 9384
FLORA spod Oblíka/
SPKP 9483
11026 P BROK
11027 P BAK
11028 S BROKA
11029 S BAVORA
11030 S BONA
11031 S BRITA
11032 S BARA
11033 S BORA
z Petrovskej doliny
Žídek Pavol
013 53 Petrovice 562
14.02.2014
ATOS Jakubov dvor/
SPKP 8888
CIBA Vrátna dolina/
SPKP 8284
11034 P EMIR
11035 P EVAR
11036 S EIVA
11037 S EVARA
Hrochotská dolina
Blaško Marián
J. R. Ponièana 837/96
962 23 Oèová
16.03.2014
CEZAR spod Hradnej veže/
SPKP 8498
CITRA Krigov/
SPKP 8247
11038 S FANY
11039 S FIBY
11040 S FIDA
z Pustovca
Maèák Jaroslav Ing.
Gaštanova 5
060 01 Kežmarok
26.02.2014
BROK z Husivargovho
dvora/SPKP 8701
FAGIRA z Liptovských
Revúc/SPKP 8649
72
11041 P AZOR
11042 P ATI
11043 P AMOR
11044 P ALDO
11045 P AKSO
11046 S AYRA
11047 S ALEXI
11048 S ALA
11049 S ARA
spod Èertovej bane
Šabo Juraj
Žitavská 756/22
951 97 Žitavany
09.03.2014
CEZAR spod Hradnej veže/
SPKP 8498
BRITA z Babinej hory/
SPKP 9295
11050 P FACO
11051 P FALCO
11052 P FABIO
11053 S FINA
11054 S FREA
11055 S FLORA
11056 S FABY
Dravecká dolina
Mišenko Ján
082 73 Šarišské Dravce 222
11.03.2014
NERO Vlèí potok/
SPKP 9884
AJA Solotvinec/SPKP 8999
11057 P SULTAN
11058 P SANTO
11059 P SAGO
11060 S SINDY
11061 S SÁRA
11062 S SISI
11063 S SITA
z Kamennej lúky
Timko Dušan
073 01 Hlivištia 134
26.03.2014
IROŠ z ¼ubochnianskej
doliny/SPKP 8620
AJKA z Dankovièov­ho
dvora/SPKP 9396
11064 P CERO
11065 P CEZAR
11066 P CIRO
11067 P CODY
11068 P CLIF
11069 S CESSY
11070 S CIBA
11071 S CITA
z Viòanského jazera
Va¾o Milan
072 31 Vinné 29
31.03.2014
BROK z Husivargovho
dvora/SPKP 8701
BESSY Šibenièná/
SPKP 8981
11072 P BRIX
11073 P BOJAR
11074 P BROK
11075 S BESSY
11076 S BRITA
11077 S BERTA
11078 S BONA
11079 S BLANKA
Šibenièná
Kardoš Miroslav Bc.
018 16 Domaniža 239
17.03.2014
MALIK de Eisenkappel/
SPKP 8707
IZA Jágrová/SPKP 9617
11080 P DAG
11081 P DON
11082 S DASHA
11083 S DONA
11084 S DANA
11085 S DAISY
Ráztocká ho¾a
Vráb Peter
Ráztoka 51
976 97 Nemecká
23.03.2014
MALIK de Eisenkappel/
SPKP 8707
ANKA von der Patschgenalm/
SPKP 9230
11086 P BART
11087 P BRUNO
11088 P BENY
11089 P BLESK
11090 S BRIA
11091 S BEGY
11092 P BORO
Jakubov dvor
Dubina Juraj
Šašovské Podhradie 6
965 01 Žiar nad Hronom
25.03.2014
BUK Liptal/SPKP 8781
JETY Dravecká dolina/
SPKP 8277
11093 P FOREST
11094 P FERY
11095 S FIFI
11096 S FANY
11097 S FRIDA
zo Šarlotinovho dvora
Prášek Radoslav
Bagarova 18
010 01 Žilina-Trnove
22.04.2014
DAROS Vrátna dolina/
SPKP 9348
ARTEMIS z Kynce¾o­vej/
SPKP 9623
11098 P ARON
11099 P AGO
11100 P ARES
11101 S AMBRA
Kamenný Grúò
Buocik Roman
a Vladimír
Hlavná 139/38
038 41 Trebostovo
04.04.2014
BLESK Krigov/
SPKP 8111
DONA spod Oravské­ho
hradu/SPKP 9142
11102 S CITA
11103 S CIBA
11104 S CIRA
11105 S CILLA
11106 S CESSY
11107 S CINDA
z ¼ubochnianskej doliny
Vrlík František
034 91 ¼ubochòa 271
18.04.2014
NERO Vlèí potok/
SPKP 9884
KARIN z ¼ubochnianskej
doliny/SPKP 9147
11108 P TAGO
11109 P TARZAN
11110 P TAURIS
11111 P TAXI
11112 P TOREZ
11113 P TIGO
11114 P TITAN
11115 S TINA
11116 S TARA
11117 S TIXA
11118 S TERA
spod Štíb¾a
Florek Karola
029 56 Zakamenné 715
28.04.2014
KARO Jasanový høeben/
SPKP 8721
BRITA spod Štíb¾a/
SPKP 8481
11119 P LASLO
11120 P LUCKY
11121 S LINDY
11122 S LEXI
11123 S LESSY
Baškin dvor
Tomko Vladimír Ing.
065 01 Hniezdne 283
24.04.2014
BUK Liptal/SPKP 8781
CINKA Baškin dvor/
SPKP 9035
11124 P IVAN
11125 P IROŠ
11126 P IVO
11127 P IRON
11128 P IMO
11129 P IZAK
11130 S ISABELL
11131 S IRMA
11132 S IDA
Vrátna dolina
Porubèanský Branislav
Štefanová 532
013 06 Terchová
12.05.2014
ATOS Jakubov dvor/
SPKP 8888
CESY z Prameòov Turca/
SPKP 8389
11133 P KAZAN
11134 P KONY
11135 S KLEA
11136 S KIARA
Vrátna dolina
Porubèanský Branislav
Štefanová 532
013 06 Terchová
01.05.2014
ATOS Jakubov dvor/
SPKP 8888
DRINA Vrátna dolina/
SPKP 9354
11137 P JASAN
11138 S JENA
11139 S JOLA
11140 S JOŠA
11141 S JASNA
11142 S JAGA
11143 S JUKA
11144 S JUTA
73
spod Šibeniènej hory
Suchý Aleš
Po¾ská 2
064 01 Stará ¼ubovòa
01.05.2014
BROK z Husivargovho
dvora/SPKP 8701
DONA spod Hradnej veže/
SPKP 8853
11145 P MAX
11146 P MARAT
11147 S MAXA
Jakubiansky potok
Ryboviè Milan Ing.
065 12 Jakubany 191
15.05.2014
EROS Vrátna dolina/
SPKP 9505
CARA Jakubiansky potok/
SPKP 8419
11148 P HALAN
11149 P HAMOR
11150 P HARI
11151 P HERO
11152 P HEX
11153 P HUGO
11154 S HENA
11155 S HERA
11156 S HAJA
Sil-Mat
Demeter Peter
Èaklov 245
094 35 Vranov nad Top¾ou
24.04.2014
MALIK de Eisenkappel/
SPKP 8707
BARA Baškin dvor/SPKP
8713
11157 P GORAL
11158 P GERAT
11159 P GOMEZ
11160 P GERON
11161 P GABEN
11162 P GYPSI
11163 P GREIN
11164 S GISEL
11165 S GEITY
74
z ¼ubochnianskej doliny
Vrlík František
034 91 ¼ubochòa 271
03.05.2014
Hanze¾ov dvor
Olšavský Štefan Ing.
065 11 Nová ¼ubovòa 265
13.05.2014
IROŠ z ¼ubochnianskej
doliny/SPKP 8620
LESA z ¼ubochniaskej
doliny/SPKP 9152
11166 P UŠIAK
11167 S URKA
11168 S USY
11169 S UNA
11170 S URŠULA
11171 S USA
11172 S UCI
11173 S UDA
11174 S ULI
NERO Vlèí potok/
SPKP 9884
FRIDA Krigov/SPKP 8909
11189 P HORAL
11190 P HASAN
11191 P HUN
11192 P HARI
11193 S HORA
Lúèny vrch
Vážan Tibor
Po¾ná 1202/74
971 01 Prievidza
02.06.2014
ATOS Jakubov dvor/
SPKP 8888
ELLA Vrátna dolina/
SPKP 9511
11194 P PERI
11195 S PINTA
11196 S POLY
BURY Šibenièná/SPKP 8976
BELLA z Babinej hory/
SPKP 9294
11175 P BRIT
11176 P BRIX
11177 P BEN
11178 S BORA
11179 S BELLA
11180 S BÁRA
11181 S BESSY
11182 S BRENDA
z Pánskej pažite
Bernáth Marián
Ve¾ké Straciny 85
900 01 Ve¾ký Krtíš
22.05.2014
IZAK Jágrová/SPKP 9612
FIDA spod Oravské­ho
hradu/SPKP 9495
11183 P BARON
11184 P BOJAR
11185 S BEA
11186 S BEKY
11187 S BELA
11188 S BORA
z Polèiny
Hladek Emil Ing.
Záskalie 903/1
026 01 Dolný Kubín
08.05.2014
Svrèník
Urban Ján
Fatranská 51
038 52 Suèany
20.05.2014
BURY Šibenièná/SPKP 8976
AFRODITA Broèkeje dolina/SPKP 9368
11197 P CALIK
11198 P CARLO
11199 P CEZMÍN
11200 P CID
11201 P CLIFF
11202 P CULO
11203 P CYRO
11204 S CARIN
11205 S CELEBRA
11206 S CELESTA
11207 S CIRKA
z Vihorlatských buèín
Kocik Slavomír
Kamienka 63
067 83 Kamenica n/Cirochou
29.05.2014
BROK z Husivargovho
dvora/SPKP 8701
CERA od Juraja/SPKP 9174
11208 P AJAX
11209 P ASTOR
11210 P ARON
11211 P ATOS
11212 S ARINA
11213 S ARTA
11214 S AJDA
11215 S ASTA
11216 S ABBY
z Hradištnice
Košík Radovan
Záhumenská 126/18
972 23 Dolné Vestenice
30.05.2014
NERO Vlèí potok/SPKP
9884
BARA z Hradištnice/
SPKP 8757
11217 P EGON
11218 P ELÁN
11219 P ENDY
11220 P EROS
11221 P ERIK
11222 S ELA
11223 S EMA
11224 S ESTA
z Luscoòovej záhrady
Luscoò ¼ubomír
029 46 Sihelné 499
13.05.2014
AGAR Bránica Belá/SPKP
8421
FLÓRA Jelenia obora Orava/
SPKP 8581
11225 S CALLA
Krigov
Holováè Ján
Olšavica 4
053 73 Brutovce
05.06.2014
z Ho¾azní
Butko Rastislav MUDr.
018 26 Plevník-Drie­nové
74
01.06.2014
DAROS Vrátna dolina/
SPKP 9348
FANNY Krigov/SPKP 8908
11226 P NERO
11227 P NORO
11228 P NORDIS
11229 P NISAN
11230 P NORIS
11231 P NEO
11232 P NYO
11233 P NIKY
11234 P NOBEL
11235 S NELA
MALIK de Eisenkappel/
SPKP 8707
JOLANA Jazviny/SPKP 9938
11248 P ARGO
11249 P AZAR
11250 P ARON
11251 P AKIM
11252 P ASTOR
11253 S ASKIA
11254 S AZARIA
z Liptovských Revúc
Lazík Stanislav
034 74 Liptovské Revúce 97
28.05.2014
BOJAR Matejova dolina/
SPKP 9055
GLORIA Èajmar/SPKP 8880
11236 P JAGO
11237 P JORAN
11238 P JUMBO
11239 P JAMBI
11240 S JANNE
11241 S JENA
11242 S JUDDA
11243 S JUDY
od Balázsa
Balázs Gabriel
980 04 Hostice 160
19.05.2014
ATOS Jakubov dvor/
SPKP 8888
BINA Baškin dvor/
SPKP 8716
11244 P ATOS
11245 S ASTRA
11246 S ALMA
11247 S AJDA
z Foráša
Štafura Andrej MVDr.
Litovelská 3
050 01 Revúca
15.05.2014
CEZAR od Juraja/SPKP 9172
DINA z Foráša/SPKP 8778
11255 P FALKO
11256 P FIKO
11257 P FOX
11258 S FATMA
11259 S FIDA
Gejdoška
Pidík Marek
029 52 Hruštín 359
11.05.2014
IROŠ z ¼ubochniaskej doliny/
SPKP 8620
BORA Vrch brezový/
SPKP 8799
11260 P BOROŠ
11261 P BROK
11262 P BORO
11263 P BOJAR
11264 P BRIT
11265 S BIBA
11266 S BRITA
11267 S BORA
11268 S BAŠKA
75
Klobušice
Sirotný Pavol
a Marek
Dlhé Nivy 133
019 01 Ilava-Klobušice
16.05.2014
DAROS Vrátna dolina/S
PKP 9348
IVENA od Margarétky/
SPKP 8576
11269 P FOX
11270 P FARO
11271 P FRIT
11272 S FREYA
11273 S FANNY
11274 S FIBI
11287 S CHERY
11288 S CHILLI
11289 S CHYRA
spod Štíb¾a
Florek Karol
029 56 Zakamenné 715
23.06.2014
Vatrová
Èendula Jozef
032 24 Kvaèany 230
20.06.2014
AGAR Bránica Belá/
SPKP 8421
HESI spod Štíb¾a/SPKP 9847
11305 P MIKO
11306 P MAX
11307 P MARAT
11308 P MAFF
11309 S MEL
11310 S MISTY
11311 S MIA
NERO Vlèí potok/
SPKP 9884
ENNY Vatrová/SPKP 9549
11290 P CHUK
11291 P CHERUG
11292 P CHILLI
11293 P CHICO
11294 S CHYRA
Èierny Vrch
Jánošík Martin Ing.
034 73 Liptovská Osada
206
05.06.2014
Dravecká dolina
Mišenko Ján
082 73 Šarišské Dravce 222
07.07.2014
DAROS Vrátna dolina/
SPKP 9348
BONA Jakubov dvor/
SPKP 9071
11275 P HUGO
11276 P HEROS
11277 P HEKTOR
11278 S HERA
11279 S HESI
11280 S HEXA
11281 S HAŠKA
NERO Vlèí potok/
SPKP 9884
PÓLA Dravecká dolina/
SPKP 10264
11295 P ULEX
11296 P URAL
11297 P URO
11298 P UDO
11299 S UDA
11300 S ULKA
11301 S UTTA
Tri studne
Hlinický Ferdinand Bc.
Okružná 2061/4
026 01 Dolný Kubín
16.06.2014
spod Viechy
Húša Vladimír
Partizánska 16
038 62 Podhradie
20.06.2014
DAROS Vrátna dolina/
SPKP 9348
CETY Genéza/
SPKP 8690
11282 P CHINO
11283 P CHRISSTY
11284 P CHRISS
11285 P CHANN
11286 P CHIVAS
DONAR z Foráša/
SPKP 8775
CIFRA spod Viechy/
SPKP 8373
11302 P LORD
11303 S LORA
11304 S LESA
76
z Chorváta
Pankuch Ján
Kraèúnovce 105
087 01 Giraltovce
16.07.2014
CEZAR Baškin dvor/
SPKP 9030
UDA spod Glatzu/
SPKP 8966
11313 P IRIS
11314 S ISKRA
11315 S IDA
Kamenný dvor Bretejovce
Mertinko Gabriel
082 03 Bretejovce 14
16.07.2014
CEZAR Baškin dvor/
SPKP 9030
ELA Ružový dvor/
SPKP 9695
11316 P BADY
11317 P BARON
11318 P BRIK
11319 P BROK
11320 S BONA
11321 S BRUNETA
z Janíkovej záhrady
Janík Rastislav
Terchová 1046
013 06 Terchová
06.07.2014
HUGO z Liptovských
Revúc/SPKP 9384
BARA z Petrovskej doliny/
SPKP 9867
11322 P AJAX
11323 P ALAN
11324 P ARGO
11325 S AJA
11326 S ABIKA
11327 S AJDA
11328 S ASTA
11329 S AXA
11330 S AJŠA
zo Zadnej Šútovky
Volna Viliam Ing.
Fatranská 85
038 54 Šútovo
27.07.2014
DAROS Vrátna dolina/
SPKP 9348
EMA Èabalov dvor/
SPKP 9112
11331 P BAK
11332 P BLESK
11333 P BRIT
11334 P BROK
11335 P BUK
11336 S BESSY
11337 S BINA
11338 S BARA
11339 S BORA
11340 S BRITA
spod Radovickej skaly
Divok Karol
032 34 Malužiná 99
04.08.2014
BRUNO z Ivetkinho dvora/
SPKP 9311
ARTA Božia stupaj/
SPKP 8591
11341 P ATOS
11342 P ASTOR
11343 S AYRA
11344 S AIDA
11345 S ASTA
11346 S AJA
11347 S ARTA
z Vlárskeho priesmyku
Janèoviè Lukáš
Lesnícka 84
914 42 Horné Srnie
07.08.2014
IZAK Jágrová/
SPKP 9612
GRACIA Èajmar/SPKP 8881
11348 P EMIR
11349 P ERO
11350 S ELBA
11351 S ELIF
11352 S ELZA
11353 S EMMA
11354 S ERNA
11355 S ETNA
Genéza
Kubaèka Ivan MUDr., PhD.
MDŽ 1036/26
026 01 Dolný Kubín
27.08.2014
DAROS Vrátna dolina/
SPKP 9348
CYRA Genéza/
SPKP 8692
11356 S FANY
11357 S FRANTIŠKA
11358 P FRED
Broèkeje dolina
Lettrich Jozef
Budiš 51
038 23 Dubové
29.08.2014
DONAR z Foráša/
SPKP 8775
CINDA Vrátna dolina/
SPKP 8283
11359 S ERA
11360 S ELITA
11361 S ENY
11362 S ELA
Z Čižatickej doliny
Bc. Pavol Soták
Čižatice 11
044 74 Kecerovce
1.09.2014
EROS Vrátna dolina/
SPKP 9505
CITA Geneza/SPKP 8691
11364 P BRIX
11365 P BRET
11366 P BAK
11367 S BARA
11368 S BONA
11369 S BESI
11370 S BELA
Hanoverský farbiar – Hannoverrischer Gebirgsschweisshund
z Kobarèa
Alexik Viktor
Štúrova 51
064 01 Stará ¼ubovòa
19.03.2014
ARAM Strellitz-Alf/
ÈLP 4833
CEDRA z Ve¾kej Raèe/
SPKP 788
1014 P LAKY
1015 P LEIF
1016 S LARGA
1017 S LINA
77
zo Zeleného domu
Málik Igor PhDr.
Lazisko 156
032 11 Svätý Kríž
14.04.2014
Krigov
Holováè Ján
Olšavica 4
053 73 Brutovce
30.05.2014
ALFA Gyütefai/MET 2801
IDA od Dlouhého rybníka/
SPKP 944
1019 P MAX
1020 P MAXO
1021 S MIRA
1022 S MORA
1023 S MARY
1024 S MARA
1025 S MIA
1026 S MONA
HAIKO de L’Etang
de la Zembs/ÈLP 5898
CORA z Mechova/
SPKP 811
1040 P MORIS
1041 P MINOR
1042 S MIRKA
z Gronera
Chapèák Dušan
K¾ušovská Zábava 306
086 22 K¾ušov
15.04.2014
FARO Polominy/SPKP 673
ELIŠKA z Gronera/SPKP 911
1027 P HORAL
1028 P HAROS
1029 P HAGO
1030 P HASAN
1031 P HERAL
1032 S HILDA
1033 S HAIDI
Hanze¾ov dvor
Olšavský Štefan Ing.
065 11 Nová
¼ubovòa 265
02.06.2014
ALFA Gyütefai/
MET 2801
NAÏA z Kmeťovej horárne/
SPKP 817
1034 P CHÁN
1035 P CHAS
1036 S CHARA
1037 S CHASA
1038 S CHYTA
1039 S CHERA
78
z Popovej debry
Vanta Ján
Richvald 69
085 01 Bardejov
04.06.2014
ARAM Strellitz-Alf/
ÈLP 4833
FANY od Fig¾a/SPKP 732
1052 P BADY
1053 P BAK
1054 P BEN
1055 P BENY
1056 S BETTY
1057 S BORKA
1058 S BRITA
pod Karikášom
Híveš Zoltán
Petöfiho 157/2
991 26 Nenince
21.08.2014
NADOR Körcsönyei/
MET 2423
JETA Vlèí potok/SPKP 798
1043 P LESAN
1044 P LORD
1045 P LEX
1046 S LESSIE
1047 S LYNNA
1048 S LARA
1049 S LUCY
ALFA Gyütefai/MET 2801
KARIN z Horárovho dvora/
SPKP 641
1059 P DON
1060 P DAN
1061 P DAX
1062 P DAK
1063 P DAROS
1064 S DIA
1065 S DONA
1066 S DORA
1067 S DITA
1068 S DARA
Minas Ithilien
Steinemanová Petra MVDr.
Odborárska 1
915 01 Nové Mesto n/Váhom
08.07.2014
Minas Ithilien
Steinemanová Petra MVDr.
Odborárska 1
915 01 Nové Mesto n/Váhom
15.09.2014
ANDY z Jelení louky/
ÈLP 4789
FRIDA Minas Ithilien/
SPKP 714
1050 P OSCAR
1051 S ORIS
BARON vom Mölltal/
ÖHZB 3611
ELZA Polominy/SPKP 637
1070 P PERGUS
1071 P POND
1072 P PREST
1073 P PERIT
1074 P PRIAS
1075 S PORTALIN
1076 S PASCA
Kremenovo
Kovalèík Vojtech Ing.
Okružná 1476/94
979 01 Rimavská Sobota
04.09.2014
79
8778
10548
10256
10147
9606
10362
10073
10319
9870
10194
9861
9510
10658
10622
10584
DINA z Foráša
J-MORITZ vom Spannriegel
FANY z Chorváta
OSA
z Ľubochnianskej doliny
IKI Trium Slecs
FOX Baškin dvor
FINA Vatrová
KATY Krigov
DITTA Sil-Mat
IKAR z Podbrezovej
BAK z Petrovskej doliny
EMA Vrátna dolina
DYK z Mihalikovho dvora
CARA Krompachy Plejsy
FÉNIX Sil-Mat
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zápis
v SPKP
2
Meno psa, suky
1
P.
č.
17/3/2013
11/3/2013
19/3/2013
1/3/2010
26/3/2011
10/3/2012
27/3/2011
29/4/2014
14/6/2011
24/5/2012
19/4/2010
2/2/2012
17/4/2012
9/10/2012
3/3/2008
Dátum
narodenia
B/B
A/A
C/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
Výsledok
Demka Stanislav
Forgáč Radoslav
Hudač Jaroslav
Dvorská Naďa
Fraštia Marián
Kormanský Peter
Nemec Peter
Olšavský Štefan Ing.
Mišura Ján
Dobrovič Juraj Ing.
Marton Patrik Ing.
Slašťan Benjamín Ing.
Janšo Peter
Púčik Tibor
Štafura Andrej MVDr.
Priezvisko, meno
Maurerova 5
ul. Mieru 189
Horná Tižiná 115
Stránske 96
Osloboditeľov 54
Dúbrava 318
Dr.Clementisa 7
Martinček 121
Pod Hradom 283
Máčov 314
Litovelská 3
Ulica, číslo
094 01
053 42
059 39
013 06
013 13
976 46
032 12
065 11
977 01
082 73
034 95
034 95
980 23
972 25
050 01
PSČ
Továrne 251
Krompachy
Šuňava
Terchová
Rajecké Teplice
Valaská
Dúbrava pri
Liptovskom Mikuláši
Nová Ľubovňa 265
Brezno
Šarišské Dravce 233
Likavka
Likavka
Teplý Vrch 90
Diviaky nad Nitricou
Revúca
Mesto, obec
VÝSLEDOK VYŠETRENIA RTG DBK BAVORSKÝCH FARBIAROV V R. 2014
80
10354
10656
10355
10250
10310
10631
10563
10578
10615
10298
10342
10601
10672
10325
10776
10240
10414
10564
10748
10679
JERKI spod Viechy
KETY spod Viechy
JETTA spod Viechy
IDA spod Štíbľa
DUX Kamenné vráta
BJUTY Svrčník
AKĽKA z Megdanca
KIMY z Kobarča
CAR Krompachy Plejsy
FAUST spod Hradnej veže
JASNA od Stanovského
ZORO Devana
CHESA Vrátna dolina
BRIX z Kynceľovej
BODY z Kamennej lúky
VASKO Devana
EROS Genéza
CEZAR Baškin dvor
CIRO Dedov dvor
KIARA spod Štíbľa
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Zápis
v SPKP
17
Meno psa, suky
16
P.
č.
9/4/2013
28/4/2013
15/2/2013
27/5/2012
19/3/2012
26/4/2013
21/4/2012
31/3/2013
25/3/2013
23/4/2012
13/5/2012
11/3/2013
19/3/2013
15/2/2013
23/3/2013
28/4/2012
28/3/2012
30/5/2012
24/3/2013
30/5/2012
Dátum
narodenia
A/A
B/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
A/A
B/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
A/A
A/A
A/A
B/B
Výsledok
Florek Karol
Štefanik Milan
Jančuš Ľubomír
Mikulaj Jozef
Prikryl Július Ing.
Gergely Andrej Ing.
Darula Martin
Zemko Ladislav
Lovič Matej Ing.
Lucký Františk
Sleboda Stanislav
Grác Jozef
Masarik Ľubomír
Brudňak Ján Ing.
Dombai Jozsef
Klátik Marián
Gazda Bohumír
Bullo Jozef
Čaradský Tibor MUDr.
Volf Július
Priezvisko, meno
076 35
902 01
031 04
977 01
955 01
059 55
044 24
956 02
086 43
2009
966 15
027 12
972 46
955 02
972 48
PSČ
Popradská 291
Andreja Halašu 834/86
029 56
065 01
086 43
026 01
Ústie nad Priehradou 52 028 01
Svätá Mária-Pavlovo 45
Pezinská 121, Vinosady
Veterná Poruba 93
Okružná 14
Závada-Záhrada 318
Západná 25
Szentendrei ut. 2
Vitanová-Oravice 369
Močiarna 524/6
Narcisova 5
Radobica 112
Ulica, číslo
Zakamenné 990
Hniezdne
Koprivnica 222
Dolný Kubín
Trstená
Somotor
Pezinok
Liptovský Mikuláš
Brezno
Topoľčany
Ždiar 209
Poproč
Urmince 439
Koprivnica 26
Pilisszentlászló, HU
Banská Belá 60
Liesek
Čereňany
Topoľčany
Horná Ves
Mesto, obec
81
10770
10126
10547
10110
10774
10637
10618
10619
10755
10369
10428
10299
10398
10826
10458
10785
10084
10453
10518
CIBA Mútňanská dolina
FANNY z Púčikovho dvora
AFRA Kamenný vrch
CARMEN
Jelenia obora Orava
CORA Mútňanská dolina
AJKA Polčin dvor
CLIF Krompachy Plejsy
CAYA Krompachy Plejsy
CILKA Dedov dvor
KARA Jazviny
DUKY od Slamku
FIBY spod Hradnej veže
ELWIS Sil-Mat
ALI Betty z Vtáčnikov
DINA Hrochotská dolina
IZAR Kráľovská studnička
BEJA od Velického potoka
DAG Hrochotská dolina
IVORY z Liptovských Revúc
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Zápis
v SPKP
37
Meno psa, suky
36
P.
č.
6/8/2012
30/6/2012
22/6/2011
17/5/2013
30/6/2012
30/6/2013
6/6/2012
13/5/2014
13/5/2012
4/6/2012
28/4/2013
11/3/2013
11/3/2013
26/3/2013
13/5/2013
16/7/2011
29/12/2012
1/1/2012
13/5/2013
Dátum
narodenia
B/B
C/C
A/A
B/B
A/A
A/A
A/A
A/A
B/A
A/A
A/A
A/A
B/B
B/B
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
Výsledok
Lazík Stanislav
Blaško Marián
Brajer Ľubomír Ing.
Babic Pavel
Krajči Milan
Roth Stanislav
Kaľuha Martin
Demeter Matúš
Straňan Pavol
Humaj Pavol
Janega Štefan
Pro Populo Poprad s.r.o.
Bujna Vojtech
Soročina Dušan
Lesňák Michal ml.
Mendel Jaroslav
Tisoň Dominik Ing.
Červenko Ľubomír
Maruščák Ján Mgr.
Priezvisko, meno
Nižná Revúca 97
J.R.Poničana 837/96
Kollárova 1137/51
M.Rázusa 434/8
SNP 317
Poša 155
Čaklov 245
Višňové 515
Komenského 345/7
S.H.Vajanského 56
Obranov mieru 329
Gagarinova 15
Závadka 77
Pri Podkove 925/4
Stará Voda 72
Mútňanská Píla 633
Ulica, číslo
034 74
962 23
058 01
027 41
033 01
059 39
094 21
094 35
013 23
972 23
940 01
059 34
972 51
072 33
054 01
027 21
029 56
053 34
029 63
PSČ
Liptovské Revúce
Očová
Poprad
Oravský Podzámok 390
Liptovský Hrádok
Šuňava
Nižný Hrabovec
Soľ
Višňové pri Žiline
Dolné Vestenice
Nové Zámky
Spišská Teplica
Handlová
Hnojné
Levoča
Žaškov 288
Zakamenné 279
Švedlár
Mútne
Mesto, obec
82
10700
9895
10872
10880
9958
9778
10064
10794
10236
10568
10659
10490
10321
AJAX Kamenný dvor
FIDA zo Zlatej bane
IRO Vrátna dolina
IRIA Vrátna dolina
JAGER Krigov
JAGA Šípová skala
CINDY Uhliska
GAJA spod Hradnej veže
CAREN z Mihalikovho
dvora
ALAN z Panskej pažite
DOROTY z Mihalikovho dvora
CEDRA z Petrovskej doliny
CIDA Havrania dolina
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
10419
10877
ENY Genéza
IZA Vrátna dolina
10669
CHARA Vrátna dolina
57
59
9908
BOOGIE-Woogie Crazy Paws
58
10607
ZORA Devana
Zápis
v SPKP
56
Meno psa, suky
55
P.
č.
2/5/2012
14/7/2012
13/3/2013
5/2/2013
8/3/2012
26/5/2013
11/6/2011
9/1/2011
16/5/2011
9/7/2013
9/7/2013
3/4/2011
30/3/2013
9/7/2013
27/5/2012
31/3/2013
16/4/2011
25/3/2013
Dátum
narodenia
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
B/B
B/B
A/A
A/A
Výsledok
Bôtoš Michal
Kramár Jaroslav
Filip Peter
Bernáth Marián Ing.
Siládi Rastislav MVDr.
Kopčík Michal Ing.
Kocík Slavomír
Lipovský Pavel
Duda Štefan Ing.
Čurlík Ján MVDr.Ph.D.
Keresteš Slavomír
Komiňák Matúš
Jurčo Ladislav
Porubčanský Branislav
Polóniová Júlia
Homola František Ing.
Baričič Peter
Vajas Alexander
Priezvisko, meno
Záhradky 447/6
Rakovec 306
Veľké Straciny 85
Kyjov 24
Kamienka 63
Stredné Plachtince 218
ul.Janka Kráľa 14
Kukorelliho 542/23
Lúčna 824/22
Hlavná 112/166
Štefanova 532
Vyšná Boca 90
Slobody 541
Hlavná 183
Veľká Lúč 130
Ulica, číslo
013 15
038 43
962 65
990 01
966 15
065 48
067 83
991 24
082 71
094 31
093 01
059 05
055 52
013 06
032 34
034 82
900 23
930 03
PSČ
Rajecká Lesná 143
Kláštor pod Znievom
Hontianske Nemce
Veľký Krtíš
Banská Belá 316
Šarišské Jastrabie
Kamenica
nad Cirochou
Dolné Plachtince
Lipany
Hanušovce
nad Topľou
Vranov nad Topľou
Matiašovce
Kojšov 124
Terchová
Malužiná
Lúčky pri Ružomberku Kúpele
Viničné pri Pezinku
Kráľovičove Kračany
Mesto, obec
83
10793
10847
10339
10885
10539
10445
ASLAN Rogova
GABY spod Hradnej veže
MAXA od Stanovského
JARO od Stanovského
CRASH spod Malenice
HORAL Vrátna dolina
CILLA z Ivetkinho dvora
75
76
77
78
79
80
8/6/2012
4/9/2012
28/5/2013
23/4/2012
12/6/2013
26/5/2013
7/6/2013
28/3/2010
Dátum
narodenia
A/A
A/A
A/A
B/B
A/A
A/A
D/A
A/A
Výsledok
Tököly Peter
Kováčik Martin Ing.
Mamis Ján
Vician Peter Mgr.
Stanovský Miroslav Ing.
Meliško Matúš
Garaj Peter Ing.
Kakačka Ján
Priezvisko, meno
Kurimany 101
Skubínska cesta 46
Majerský rad č. 3
D.Ertla 1450/7
Podžiar 105
ul.Družstevníkov 475/3
Ulica, číslo
054 01
974 09
018 15
963 01
960 01
976 33
032 32
028 01
PSČ
Levoča
Banská Bystrica
Prečín 87
Krupina
Zvolen
Poníky
Východná 742
Trstená
Mesto, obec
927
848
993
992
942
AXEL Kremenovo
IRMA Minas Ithilien
ASTRID Silva zovolun
ARIA Silva zovolun
FILOMENA z Gronéra
3
4
5
Zápis
v SPKP
2
Meno psa, suky
1
P.
č.
14/2/2012
24/2/2013
24/2/2013
11/5/2010
29/8/2011
Dátum
narodenia
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
Výsledok
Kirňák Tomáš JUDr.
Olšavský Štefan Ing.
Benadik Roman
Chromý Viktor
Poláčik Ondrej Ing.
Priezvisko, meno
Vajanského 2441/13
Bratislavská 96
Chlmec 77
Pavlov Grúň 1037
Ulica, číslo
069 01
065 11
921 01
067 41
980 55
PSČ
Snina
Nová Ľubovňa 265
Piešťany
Chlmec
Klenovec
Mesto, obec
VÝSLEDOK VYŠETRENIA RTG DBK HANOVERSKÝCH FARBIAROV V R. 2014
9537
10921
BEA Uhliská
Zápis
v SPKP
74
Meno psa, suky
73
P.
č.
84
28/5/2013
14/5/2013
28/5/2013
1005
Člp/HB/
5964
896
991
1007
989
947
863
998
1013
ANETTE z Modějic
NUTA Minas Ithilien
AMELIE z Modějic
BORA od Ždiarskej vidly
ACRON Silva zovolun
PIROSERDEI ALIZ
ARAN Silva zovolun
LUKO Z Nižného poľa
ENNY spod Dubnia
GIPPY z Gronera
CARIN pod Karikášom
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
11/10/2013
8/4/2013
19/3/2010
7/4/2012
24/2/2013
12/3/2013
24/2/2013
5/3/2011
15/6/2012
974
Člp/HB/
5965
BRIX Dvorská záhrada
Dátum
narodenia
6
Zápis
v SPKP
Meno psa, suky
P.
č.
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
A/A
A/A
B/A
A/A
A/A
Výsledok
Mihálik Jozef
Olšavský Štefan Ing.
Pavlík Peter
Olšavský Štefan Ing.
Olšavský Štefan Ing.
Papp Gábor
Jevin Štefan Ing.
Kriššák Eduard
Bariak Miroslav
Toth Štefan
Bariak Miroslav
Šintaj Pavel
Priezvisko, meno
Hudcovce 43
Mierová 804/2
Poľná 537/41
Hlavná 20
Poľná 537/41
J.Bellu 1044
Ulica, číslo
991 42
065 11
082 37
065 11
065 11
925 91
067 45
059 01
992 01
991 26
992 01
034 95
PSČ
Hrušov 122
Nová Ľubovňa 265
Široké 628
Nová Ľubovňa 265
Nová Ľubovňa 265
Kráľová n/Váhom 169
Topoľovka
Spišská Belá
Modrý Kameň
Nenince
Modrý Kameň
Likavka
Mesto, obec
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ KLUBU
V ROKU 2014
Zloženie členskej základne v roku 2014 (stav k 31. 12. 2014) bolo
nasledovné:
Počet Čestní členovia SR Zahraniční čestní členovia Riadni členovia
Zahraniční členovia
Celkom členov spolu
25 10 944
23
Platba 0
0
7,00
15,00
€ € €
€
1 002
Spolu
0
0
6 608,00
345,00
€
€
€
€
6 953,00 €
Náklady podľa účelového členenia sú nasledovné:
Materiál Spoje Cestovné
Ostatné náklady Ceny Pohostenie Nájomné Regionálne skúšky Poplatok do ISHV S p o l u Účel 507,19
1 524,65
9 590,19
6 241,63
579,94
608,78
122,00
300,00
450,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Skutočnosť %
2,55
7,65
48,12
31,33
2,91
3,06
0,61
1,51
2,26
19 924,38 € 100,00
Materiál: Prevádzka – obálky, kancelársky papier, tlačivá – príjmové
a výdavkové doklady, lepiace pásky, baliaci papier, špagát, spinky,
kopírovanie pozvánok na Spádové schôdze a hlasovacie lístky, kytica
kvetov pre jubilanta Ericha Veselského, kolky, batérie do čítačky čipov,
85
náplne do tlačiarní a výdaje nevyhnutne potrebné na činnosť a prevádzku
klubu (296,00 € – 58,41 %), Spravodaj – obálky a samolepiace adresné
etikety (57,00 € – 11,24 %), MFK – spisovné obaly pre vodičov, veľká
výsledková listina na nástenku, označenie rozhodcov a vodičov, diplomy, výkresy, drobné kancelárske potreby, toner (153,94 € - 30,35 %).
Spoje: Prevádzka – výzvy k úhrade zápisných a členských poplatkov
novým záujemcov o členstvo v klube, zaslanie členských legitimácii
novým členom, upomienky k úhrade poplatkov za krytie, šteňata a exporty, korešpondencia predsedu klubu, ekonóma klubu ako aj ostatných
členov výboru a tiež styk s ISHV (spolu 214,00 € – 14,04 %), Spravodaj – distribúcia [(961,70 € čo činí 63,07 %) – poštovné 1 ks výtlačku
– 0,80 €, do zahraničia 2,80 €], Chovateľské – poštovné poradcov chovu
(316,55 € – 20,76 %), MFK – rozposlanie propozícii (32,40 € – 2,13 %).
Cestovné: Schôdze – Výbor a predsedníctvo klubu (817,82 € – 8,53 %),
spádové schôdze a celoštátna členská schôdza konaná dňa 5. 4. 2014
v aule TU vo Zvolene (1 056,22 € – 11,01 %), MFK – cestovné s ubytovaním (5 465,64 € – 56,99 %), ISHV – porada poradcov chovov a výcvikárov členských krajín ISHV v Slovinsku (663,00 € – 6,91 %), Činnosť
– IX. r. Memoriálu Benedikta Gierzsewskeho v Poľsku (407,68 € – 4,25 %)
a XXII. r. skúšok farbiarov ČMKCHB v Čechách (169,46 € – 1,77 %))
a na rôznu ostatnú nevyhnutnú činnosť a prevádzku klubu ako napr.
organizačné zabezpečenie MFK, zasadnutie členov kynologickej rady
SPZ a pod. (229,08 € – 2,39 %), Výcvik – výcvikové kurzy a cestovné
zväzovým dozorom na PF (358,30 € – 3,74 %), Chovateľské – poradcom
chovu na kontrolu vrhov, chovných jedincov a rozhodcom delegovaných
na chovné zvody (422,99 € – 4,41 %).
Ostatné náklady: Prevádzka – platba web stránky klubu so zabezpečením, poštové peňažné poukazy v počte 3 000 ks výtlačkov na adresu,
poplatky za účet a bankové operácie vo VÚB banke, členské známky
pre nečlenov SPZ (302,01 € – 4,84 %), Spravodaj – sadzba s tlačou
(3 140,48 € – 50,32 %), Chovateľské – centrálne vyhodnotenie RTG DBK,
tlačivá na vystavenie odporúčaní na párenie (1 008,00 € – 16,15 %),
MFK – propozície, zástavy, trubači, znehodnotenie zveriny, prenájom
nádvoria Zvolenského zámku, prepravné náklady (1 499,14 – 24,01 %),
Výcvik – rozhodcovské tabuľky IHF (192,00 € – 3,08 %). Činnosť – Objednávka právnej služby vo veci žaloby na preskúmanie rozhodnutia
platnosti celoštátnej členskej schôdze Klubu chovateľov farbiarov, ktorú
podali na Okresnom súde Bratislava I členovia Ing. B. Baka a V. Alexik
(100,00 € – 1,60 %).
Ceny: Klubová výstava farbiarov – cena Dr. Duchaja (24,60 € – 4,24 %),
XV. r. MFK (271,24 € – 46,77 %), IX. r. Memoriálu Benedikta Giers86
zewskiego v Poľsku a XXII. r. skúšok farbiarov ČMKCHB v Čechách
(284,10 € – 48,99 %).
Pohostenie: Schôdza – Obed a občerstvenie pre delegátov celoštátnej
členskej schôdze vo Zvolene (608,78 € – 100 %).
Nájomné: Schôdze – Spádová schôdza (20,00 € – 16,39 %), prenájom
auly TU vo Zvolene (102,00 € – 83,61 %).
Regionálne skúšky farbiarov: Výbor na svojom zasadnutí odsúhlasil
dotáciu na Regionálne skúšky farbiarov vo výške 300 € na jednu skúšku
po predložení prvotných dokladov. V tomto roku sa konala jedna, a to:
XI. ročník skúšok farbiarov o Fatranský pohár, ktorá bola dotovaná
sumou (300,00 € – 100 %).
ISHV: Členský poplatok do Medzinárodného spolku farbiarov
(450,00 € – 100 %).
Náklady podľa druhového členenia sú nasledovné:
Druh nákladu Skutočnosť Prevádzka Činnosť Spravodaj Schôdze Chovateľské XV. r. MFK Výcvik Regionálne skúšky ISHV 684,32 €
1 336,26 €
4 159,18 €
2 586,82 €
1 772,14 €
7 422,36 €
550,30 €
300,00 €
1 113,00 €
S p o l u %
3,43
6,70
20,88
12,98
8,90
37,25
2,76
1,51
5,59
19 924,38 € 100,00
Prevádzka: Materiál (359,12 € – 52,48 %), Poštovné (214,00 € –
31,27 %), Členské známky pre nečlenov SPZ (66,00 € – 9,64 %), Poplatky
za účet a bankové operácie vo VÚB banke (45,20 € – 6,61 %).
Činnosť: Platba web stránky klubu so zabezpečením (127,94 € – 9,57 %),
Vecné ceny na IX. r. Memoriálu Benedikta Gierzsewskeho a XXII. r.
skúšok farbiarov ČMKCHB (284,10 € – 21,26 %), Cestovné na IX. ročník
Memoriálu Benedikta Gierzsewskeho (407,68 € – 30,51 %) a XXII. r.
skúšok farbiarov ČMKCHB (169,46 € – 12,68 %), Ostatné cestovné náklady – organizačné zabezpečenie MFK, cestovné na zasadnutie kynologickej rady SPZ a pod. (247,08 € – 18,49 %), Objednávka právnej
87
služby vo veci žaloby na preskúmania rozhodnutia platnosti celoštátnej
členskej schôdze Klubu chovateľov farbiarov ktorú podali na Okresnom
súde Bratislava I členovia Ing. B. Baka a V. Alexik (100,00 € – 7,48 %).
Spravodaj: Poštovné (961,70 € – 23,12 %), Materiál (57,00 € – 1,37 %),
Sadzba s tlačou (3 140,48 € – 75,51 %).
Schôdze: Výbor – Nemecká (209,62 € – 8,10 %), Zvolen (357,66 € –
13,83 %), Nemecká (250,54 € – 9,68 %), Spádové schôdze (361,44 € –
13,97 %), Celoštátna schôdza Zvolen (676,78 € – 26,16 %), Pohostenie
na Celoštátnej schôdzi vo Zvolene (608,78 € – 23,54 %) a prenájom
miestností (122,00 € – 4,72 %).
Chovateľské: Centrálne vyhodnotenie RTG DBK (990,00 € – 55,86 %),
Poštovné Poradcov chovov (316,55 € – 17,87 %), Cestovné na kontrolu
vrhov, chovných jedincov a rozhodcom na chovné zvody (422,99 € –
23,86 %), Tlačivá na odporúčanie na párenie (18,00 € – 1,02 %), Cena
Dr. Duchaja (24,60 € – 1,39 %).
MFK: Cestovné s ubytovaním (5 465,64 € – 73,64 %), vydanie propozícií – sadzba s tlačou v slovenskej aj nemeckej verzii (403,64 € – 5,44 %),
vecné ceny (271,24 € – 3,65 %), poštovné (32,40 € – 0,44 %), materiál
(153,94 € – 2,07 %) a ostané náklady – zástavy, trubači, znehodnotenie
zveriny, prenájom nádvoria Zvolenského zámku, prepravné náklady
(1 095,50 € – 14,76 %).
Počas konania či už Skúšok farbiarov Slovenska alebo MFK je vždy
zasadnutie výboru ako aj chovný zvod. Je to tak už roky z dôvodu
úspory finančných prostriedkov. Takže výška celkových cestovných
výdavkov na danú akciu mimo úhrady cestovných výdavkov rozhodcom (cestovné, prepravné, nocľah s polpenziou) je zvýšená o cestovné výdavky členom výboru a predsedovi KRK na zasadnutie výboru,
rozhodcom na chovný zvod a členom, ktorým bolo udelené čestné
členstvo k prevzatiu.
Výcvik: Rozhodcovské tabuľky na IHF skúšky (192,00 € – 34,89 %),
Cestovné na výcvikové kurzy a zväzovým dozorom na PF skúšky
(358,30 € – 65,11 %).
Regionálne skúšky: Dotácia na XI. ročník skúšok farbiarov o Fatranský
pohár (300,00 € – 100 %).
ISHV: Poplatok do Medzinárodného spolku farbiarov ISHV (450,00 € –
40,43 %), Cestovné na poradu poradcov chovov a výcvikárov členských
krajín ISHV v Slovinsku (663,00 € – 59,57 %).
88
Príspevky:
Členské Chovateľské – chov BF • chov HF • export BF • export HF • RTG DBK • chovný zvod • klubová výstava Materiál – Spravodaj 20 ks • klubové odznaky 44 ks • farbiarske odznaky 72 ks • kniha 50 rokov KCHF 9 ks Dotácia SPZ na činnosť klubu Dotácia SPZ na XV. r. MFK Sponzorské Úroky vo VÚB banke Úroky v OTP banke S p o l u 7 158,00 €
2 306,00 €
414,00 €
6 645,00 €
1 410,00 €
990,00 €
685,00 €
191,40 €
70,00 €
55,00 €
72,00 €
63,00 €
700,00 €
800,00 €
1 670,00 €
0,92 €
308,81 €
23 539,13 €
Príjmová časť: je tvorená hlavne členskými príspevkami (30,41 %)
a chovateľskými príspevkami (53,70 %) [krytie a šteňatá (21,52 %),
export (63,72 %), chovný zvod (5,42 %), dysplazia (7,83 %) a klubová
výstava vo Zvolene (1,51 %) ], sponzorské príspevky (7,10 %), dotácia
SPZ na MFK (3,40 %), dotácia SPZ na činnosť klubu (2,97 %), materiálové zásoby (1,10 %) a úroky vo VUB banke a OTP banke spolu
predstavovali (1,32 %).
Veľa členov využíva možnosť predplatiť si členský poplatok aj
na ďalšie roky, čo je veľké plus pri úspore poštovného a času potrebného na výzvu členského. Každý rok využívajúc zaslanie Spravodaja
prikladám tým členom, ktorým končí členstvo v klube k 31. 12., výzvu
k úhrade členského poplatku s poštovou poukážkou. Členské ako aj
všetky ostatné príspevky (zápisný, za párenia, za odchované šteniatka
a za export vyvezeného jedinca) sa môžu uhradiť aj internet bankingom
na účet klubu (v žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !) Aj napriek
tomuto upozorneniu sa aj v roku 2014 našli členovia, ktorí toto nerešpektovali a platbu previedli v hotovosti. Banka si za túto operáciu
89
sťahuje z účtu poplatok 1,30 €, takže v skutočnosti o túto sumu menej
zaplatili za daný úkon. Túto sumu museli doplatiť !
Narastá počet členov, ktorí využívajú možnosť platieb Internet bankingom, čo je pozitívny trend. Zo 688 platieb bolo Internet bankingom
realizovaných 228 platieb čo je 30,17 % – mierny pokles oproti roku
2013 (členské zo 426 platieb 147 – 34,51 %), (chovateľské zo 176 platieb
40 – 22,73 %), (export z 86 platieb 41 – 47,67 %). Výsledky vyhodnotenia RTG DBK boli zasielané dobierkou s platbou na účet. Odpredaj
odznakov, kníh, samolepiek s hlavou farbiara, zvrtlíkov, obojkov,
krátkych a dlhých kožených remeňov boli realizované buď v hotovosti
na rôznych akciách klubu, alebo boli zasielané poštou – dobierkou.
Pri platbe poplatkov Internet bankingom sa stáva, že platba je zrealizovaná z vlastníka účtu, ktorý nie je členom klubu, pričom v doplňujúcich
údajoch k platbe nie je nič uvedené, žiaden účel platby ! Alebo miesto
svojho mena je uvedené meno psa, suky, členský príspevok do klubu,
export, párenie, poplatok za šteniatka a podobný údaj, z ktorého sa
nedá vôbec zistiť, kto danú platbu zrealizoval. Takéto platby vraciam
s poznámkou Platca neznámy.
V Oznamoch je popis ako postupovať pri platbe Internet bankingom,
aby daná platba a jej účel boli správne pripísané danému platcovi
a účelu, za ktorý zaplatil.
Tak ako po roky minulé aj v roku 2014 výbor zabezpečil výrobu
farbiarskych zvrtlíkov, obojkov na bavorských a na hanoverských farbiarov, krátke remene cez plece, cca 7,5 m dlhé vodiace remene v kuse
ako aj samolepky s hlavou farbiara.
Aj v roku 2015 si tieto výcvikové pomôcky + farbiarske odznaky,
ako aj knihu – kroniku k 50. výročiu založenia klubu – 50 rokov Klubu
chovateľov farbiarov budú môcť záujemcovia objednať u ekonóma klubu.
U ekonóma klubu si členovia môžu ďalej objednať knihu: Půlstoletí
s barváři a DVD Barváři.
V tomto roku sa pripravuje do výroby nový klubový odznak, ktorý
by mal byť dodaný v priebehu tohto roka. Záujemcovia si ho budú
môcť kúpiť na rôznych akciách – výstavách, skúškach a pod., poprípade
objednať u ekonóma klubu.
90
Klub k 31. 12. 2014 má na zásobách materiál v hodnote 1 863,97 €,
ktorý pozostáva:
Farbiarske odznaky
Kniha 50 rokov KCHF
Dataprojektor
Označenie rozhodcu
Geometrické kliešte
Snímač čipov
Zálohový pevný disk
Zástavy
435
46
1
1
2
2
1
12
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
274,05 €
287,04 €
647,81 €
2,00 €
6,16 €
433,16 €
112,95 €
100,80 €
S p o l u
1 863,97 €
Pri hodnotení celkovej bilancie hospodárenia veľmi výrečne hovoria
nasledujúce údaje:
Pokladňa Účet Spolu
Stav k 01.01.2014
Stav k 31.12.2014
Stav v OTP banke
k 01.01.2014
OTP banka
kreditný úrok Stav v OTP banke
k 31.12.2014 147,82 €
231,31 €
9 499,74 €
12 722,19 €
9 647,56 €
12 953,50 €
–
–
15 249,66 €
–
–
308,81 €
– – 15 558,47 €
Celkový stav k 31.12.2014 28 511,97 €
Stav k 1. 1.2014 Príjmy
Výdaje Stav k 31.12.2014
Členské predplatené na ďalšie roky
Skutočný stav k 31.12.2014 24 897,22 €
+23 539,13 €
–19 924,38 €
+28 511,97 €
–18 564,00 €
9 947,97 €
Ing. Ladislav Druska
ekonóm KCHF
91
SPONZORI
ÑÐ
A, Účelové príspevky v hotovosti:
1.
2.
3.
4.
Dr. Ing. Vladimír Taraba, Púchov na činnosť....100,00 €
Lesy SR š. p. Banská Bystrica na MFK............ 1 500,00 €
BGS klub 1912 na MFK......................................50,00 €
Zábojník Marián, Dolné Vestenice na MFK.........20,00 €
ÑÐ
Klub chovateľov farbiarov sa obracia na solventných členov,
ktorí môžu klub či už finančne alebo materiálovo podporiť,
aby finančnú čiastku poukázali na účet KCHF vo VÚB a.s.,
číslo účtu: SK36 0200 0000 0027 7672 2851, alebo poštovou
poukážkou „H – II. trieda podaj“ na adresu ekonóma klubu:
Ing. Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10
040 01 Košice
ÑÐ
Akákoľvek finančná čiastka je pre Klub vítaná. Darcov zverejňujeme v Spravodaji.
92
Ďakujeme !
93
KCHSK – Malužiná
Bardejov
8
9
Zvolen
Rimavská Sobota
Tvrdošín
Levoča
Ružomberok
Kežmarok
Svidník
12
13
14
15
16
17
18
Levice
Považská Bystrica
7
Prievidza
Stará Ľubovňa
6
10
KCHTD, Lesné okr. MI
5
11
Topoľčany
Krupina
3
4
LS Zaľubica VLM
Myjava a Senica
1
2
Miesto
konania
Por.
čís.
Želtvay Tibor MVDr.
Smrek Karol
Mihálik Jozef
Bačík Ján
Šíra Lagislav Ing.
Pilát Ján Ing.
Hlavný
rozhodca
Homola František Ing.
19/10/2014 Orečný Ján
18/10/2014 Pilát Ján Ing.
12/10/2014 Čendula Jozef
12/10/2014 Iláš Milan
12/10/2014 Florek Karol
11/10/2014 Hlinka Vladimír Ing.
11/10/2014 Slúka Daniel Ing.
11/10/2014 Rapaič Rajmund
11/10/2014 Lipták Martin
11/10/2014 Orečný Ján
5/10/2015
5/ 10/ 2014 Vrlík František
5/10/2014
28/9/2014
20/9/2014
20/9/2014
14/9/204
29/8/2014
Termín
konania
8
8
8
9
6
3
7
10
8
9
7
9
7
9
7
7
6
5
Počet
psov
5
3
5
6
5
1
5
10
6
3
6
5
4
2
4
3
BF
3
1
2
1
1
2
1
2
HF
1
1
AF
3
2
3
1
1
1
2
7
1
1
2
1
SK
2
1
2
1
1
1
2
1
AJD
1
ŠD
8
TD
1
2
3
6
2
1
4
3
2
3
2
2
1
2
2
1
2
3
3
2
1
3
2
2
4
2
3
4
4
2
3
2
1
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
1
3
7
8
9
6
1
7
9
8
3
6
8
5
9
7
5
5
2
I.
II.
III.
Spolu
cena cena cena
5
1
2
1
6
1
1
2
2
1
3
Neuspel
37,50 %
87,50 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
33,33 %
100,00 %
90,00 %
100,00 %
33,33 %
85,71 %
88,89 %
71,43 %
100,00 %
100,00 %
71,43 %
83,33 %
40,00 %
Úspešnosť
PREHĽAD PREDBEŽNÝCH SKÚŠOK FARBIAROV V ROKU 2014
94
Ilava
Malacky
Banská Bystrica
Vranov nad Topľou
Prešov
31
32
33
34
35
Pezinok
Trenčín
Vranov nad Topľou
39
40
41
Stará Ľubovňa
Brezno
30
38
Partizánske
29
Sobrance
Humenné
28
Námestovo
Rožňava
27
36
Veľký Krtíš
26
37
Vranov nad Topľou
Trenčín
23
Martn
Poprad
22
24
Liptovský Mikuláš
21
25
Spišská Nová Ves
Gelnica
19
20
19/10/2014 Suchý Aleš
8/11/2014
Čendula Jozef
26/10/2014 Púčik Tibor
26/10/2014 Rybár Miroslav
26/10/2014 Soták Pavol
26/10/2014 Neuschl Ervín
26/210/014 Želtvay Tibor MVDr.
26/10/2014 Pilát Ján Ing.
26/10/2014 Čendula Jozef
26/10/2014 Meliško Ján
25/10/2014 Piecka Juraj Ing.
25/10/2014 Čendula Jozef
25/10/2014 Figula Jozef
25/10/2014 Schlosserová Renata
25/10/2014 Jevčák Jaroslav
25/10/2014 Kovalčík Vojtech Ing.
25/10/2014 Golián Jozef
25/10/2014 Hlincký Ferdinand Bc.
19/10/2014 Jevčák Jaroslav
19/10/2014 Mikloš Pavol
19/10/2014 Iláš Milan
19/10/2014 Homola František Ing.
19/10/2014 Pöhm Gabriel Ing.
4
8
5
9
12
9
9
9
8
5
9
6
7
15
7
8
8
8
4
6
7
6
13
7
3
6
5
8
10
8
1
8
4
5
5
4
4
2
4
4
8
7
3
2
6
5
1
1
1
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
2
1
6
1
1
4
2
7
1
1
1
1
3
1
1
2
4
1
1
1
3
2
2
2
2
1
5
1
5
4
2
4
2
1
2
3
1
6
3
1
7
5
4
5
3
4
4
7
2
3
1
2
3
5
1
3
1
3
3
2
1
1
2
2
3
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
1
2
7
4
9
12
7
8
9
5
5
9
1
7
14
2
8
5
6
3
5
6
5
11
2
1
1
2
1
3
5
1
5
3
2
1
1
1
1
2
50,00%
87,50%
80,00 %
100,00 %
100,00 %
77,78 %
88,89 %
100,00 %
62,50 %
100,00 %
100,00 %
20,00%
100,00 %
93,33 %
28,57 %
100,00 %
62,50 %
75,00%
75,00 %
83,33 %
85,71%
83,33 %
84,62 %
95
Košice-vidiek
50
Sumár v %
Sumár
Košice-vidiek
Žiar nad Hronom
48
49
Veľký Krtíš
VLM Kežmarok
45
Lučenec
Svidník
44
46
Bánovce n/Bebravou
43
47
Humenné
42
Sabol Jozef
Schlosserová Renata
Kaňuch Miroslav
34
9,07
225
375
100% 60,00
1
1
4
1
3
3
5
1
4
4
5
4
4
4
6
9
5
7
8
7
7
7
8
2,13
17,87
67
3
1
4
1
1
2
1
6,93
26
1
2
1
1
1
1,07
4
1
11
2,93
celkový
počet psov
5
2
3
skúšky
FSMP
SD
LSMP
2
1
3
I. c.
1
1
2
II. c.
140
1
2
4
2
3
2
4
3
3
77
1
3
1
2
1
2
25,60 37,33 20,80
96
3
3
1
2
4
2
4
2
–
–
–
III. c.
VÝSLEDKY FARBIAROV V ROKU 2014
NA INÝCH DRUHOCH SKÚŠOK
12/12/2014 Alexik Viktor
22/11/2014 Mihálik Jozef
17/11/2014 Alexik Viktor
17/11/2014 Florek Karol
16/11/2014 Siládi Rastislav MVDr.
12/11/2014 Lipták Martin
9/11/2014
9/11/2014
9/11/2014
83,73
313
4
6
7
4
7
6
7
7
7
16,27
62
2
1
2
83,47%
100,00 %
100,00 %
77,78 %
80,00 %
100,00%
75,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00%
96
Dátum
konania
3.1.2014
3.1.2014
13.1.2014
13.1.2014
13.1.2014
14.1.2014
15.1.2015
18.1.2014
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
28.4.2012, SPKP 10310
DUX Kamenné vráta
23.4.2011, SPKP 9938
JOLANA Jazviny
5.4.2012, SPKP 10210
FALKO Jakubianský potok
16.2.2011, SPKP 9831
NORO Dravecká dolina
10.6.2011, SPKP 10057
BF
BF
BF
BF
Marián Klátik, Banská Belá
Marián Klátik, Banská Belá
MUDr. R. Butko, Plevník
MUDr.R. Butko, Plevník
Ing. M. Rybovič, Jakubany
Ing. M. Rybovič, Jakubany
Ing. Slavomír Hanko
Ing. Slavomír Hanko, okr. BJ
Ing. Štefan Fedorko
Ing. Štefan Fedorko
BF
INKA z Kobarča
Ing. M. Stanovský, Zvolen
Miroslav Kováč, Lipníky
Miroslav Kováč, Lipníky
Ing. J. Piecka, Lakš. N. Ves
Ing. J. Piecka, Lakš. N. Ves
Vodič
Majiteľ
Ing. M. Stanovský, Zvolen
BF
BF
BF
Plemeno
23.4.2012, SPKP 10342
JASNA od Stanovského
16.2.2011, SPKP 9833
NOVA Dravecká dolina
2.2.2012, SPKP 10145
OSKAR z Ľubochnianskej doliny
dátum narodenia, SPKP
Meno psa
3
3
2
4
4
4
4
4
1
3
3
3
3
3
4
2
3
4
4
3
3
3
3
1
4
5
4
4
2
4
4
4
4
4
6
Hodnotené disciplíny
4
4
2
4
4
4
4
4
7
214
224
102
254
244
244
184
254
Body
II.c
II.c
III.c
I.c
I.c
I.c
II.c
I.c
Cena
MVDr. R. Siládi,
J. Mihálik
Bc. M. Kardoš,
P. Mikloš
Viktor Alexik
D. Chapčák,
M. Mišenko
J. Orečný,
M. Kaňuch
M. Bariak,
J. Mihálik
D. Chapčák,
M. Mišenko
Albín Luknár
Rozhodca
PREHĽAD INDIVIDUÁLNYCH HLAVNÝCH SKÚŠOK v roku 2014
97
21.1.2014
23.1.2014
24.1.2014
25.1.2014
26.1.2014
26.1.2014
27.1.2014
29.1.2014
31.1.2014
30.1.2014
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
28.3.2012, SPKP 10205
GABI z Púčikovho dvora
17.6.2010, SPKP 9730
MAXI z Ľubochnianskej doliny
13.1.2008, SPKP 8726
HEDA Čírske bučiny
6.3.2011, SPKP 9850
ALAN spod Vlčieho kútu
27.3.2011, SPKP 9870
DITTA Sil-Mat
13.2.2011, SPKP 9823
TARO Devana
9.5.2012, SPKP 10344
BONA pod Vetrlínom
30.5.2012, SPKP 10354
JERKI spod Viechy
26.3.2011, SPKP 9864
BRITA z Petrovskej doliny
13.3.2009, SPKP 9110
EGON Čabalov dvor
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Mgr. J. Gordan, Prievidza
Mgr. J. Gordan, Prievidza
S. Srnka, Banská Bystrica
S. Srnka, Banská Bystrica
Ing. Milan Kvietik
Ing. Milan Kvietik
MUDr. Ľ. Petráš, Prievidza
MUDr. Ľ. Petráš, Prievidza
Peter Nemec, Dúbrava
Peter Nemec, Dúbrava
MUDr. T. Čaradský, Topoľčany
MUDr. T. Čaradský, Topoľčany
Ľud. Ferenčič, Plav. Peter
Ľud. Ferenčič, Plav. Peter
Július Volf, Radobica
Július Volf, Radobica
Ing. Ľ. Kmeťo, Tek. Breznica
Ing. Ľ. Kmeťo, Tek. Breznica
Ing. Michal Dudák
Ing. Michal Dudák
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
3
4
4
4
4
3
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
234
204
234
218
184
264
248
264
264
264
II.c
II.c
II.c
II.c
II.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.c
T. Pučik,
J. Bačík
Ing. K. Chvála,
Mgr. L. Kardhordó
MVDr. R. Siládi,
J. Mihálik
T. Pučik,
J. Bačík
J. Čendula,
Ing. F. Homola
Pavol Pástor
Ing. L. Šíra,
Ing. J. Piecka
Bc. M. Kardoš,
J. Bullo
Ing. D. Slúka
A. Suchý,
Ing. J. Pilát
98
22.8.2014
29.8.2014
6.9.2014
17.9.2014
4.10.2014
20.
21.
22.
23.
24.
28. 16.10.2014
27. 14.10.2014
26. 12.10.2014
25. 10.10.2014
1.2.2014
19.
10.5.2013, SPKP 10763
ADA zo Zadnej Šutovky
26.3.2010, SPKP 9566
VILO Fatra
13.5.2012, SPKP 10299
FIBY spod Hradnej veže
7.5.2013, SPKP 10799
ENNY z Veľkej Rače
8.3.2012, SPKP 10235
CARLA z Mihálikovho dvora
1.9.2012, SPKP 985
LUNA Krigov
23.3.2013, SPKP 10631
BJUTY Svrčník
10.3.2008, SPKP 8763
JIM z Ľubochnianskej doliny
27.5.2012, SPKP 10414
EROS Genéza
26.1.2012, 19-12/213
DARKO vom Birgiits treute Gefären
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
HF
Radoslav Prášek, Žilina
Radoslav Prášek, Žilina
Hendrik Schubert, RO
Hendrik Schubert, RO
Matúš Demeter, Čaklov
Matúš Demeter, Čaklov
Radoslav Vrba, Cerovo
Radoslav Vrba, Cerovo
Mgr. Emil Vrabec, Komjatice
Mgr. Emil Vrabec, Komjatice
Jakub Bašista, N. Slavkov
Jakub Bašista, N. Slavkov
Józef Dombai, HU
Józef Dombai, HU
JUDr. Matúš Sarvaš
Rastislav Suchý
Jozef Mikulaj, Dolný Kubín
Jozef Mikulaj, Dolný Kubín
Emil Horňáček
Jaroslav Janda, ČR
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
264
184
244
214
214
224
178
208
264
238
I.c
II.c
I.c
II.c
II.c
II.c
II.c
III.c
I.c
I.c
Bc.
Miroslav Kardoš
Peter Karabel ml.
Jozef Sabol
Jozef Mihálik
Jozef Mihálik
Jaroslav Jurský
Jozef Mihálik
Ivan Zoka
Mgr. Ján Maruščák
F.Špirko,
Ing.J.Pilát
99
2.11.2014
38. 16.11.2014
37. 16.11.2014
36. 10.11.2014
35.
34. 29.10.2014
33. 29.10.2014
32. 29.10.2014
31. 26.10.2014
30. 22.10.2014
29. 17.10.2014
11.6.2011, SPKP 10064
CINDY Uhliská
26.5.2013, SPKP 10793
GABY spod Hradnej veže
19.6.2010, SPKP 863
ENNY spod Dubia
19.3.2013, SPKP 10659
DOROTY z Mihalikovho dvora
7.6.2013, SPKP 10926
AJDA Rogova
29.12.2012, SPKP 10547
AFRA Kamenný vrch
11.10.2013, SPKP 1013
CARIN pod Karikašom
23.4.2012, SPKP 10339
JARO od Stanovského
19.4.2013, SPKP 10726
CINDY Crazy paws
27.5.1012, SPKP 10418
EDY Genéza
BF
BF
HF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
Slavomír Kocik, Kamienka
Slavomír Kocik, Kamienka
Matúš Meliško, Poníky
Matúš Meliško, Poníky
Peter Pavlík, Široké
Peter Pavlík, Široké
Peter Filip, Rakovec
Peter Filip, Rakovec
Ivan Krasuľa, D. Smokovec
Karsit s.r.o. Jaroměř
Ing. D. Tisoň, Zakamenné
Ing. D. Tisoň, Zakamenné
Jozef Mihálik, Hrušov
Anton Roman, Háj
Mgr.Peter Vician,Krupiná
Mgr.Peter Vician,Krupiná
Ing.M.Vavrek, SNV
Ing.M.Vavrek, SNV
Ladislav Bukovčík, Kvášov
Ladislav Bukovčík, Kvášov
4
4
4
4
4
4
3
4
2
4
3
3
4
3
3
3
3
3
4
2
3
3
3
4
4
4
4
3
3
4
2
4
4
4
4
4
4
4
3
4
2
4
238
184
184
244
184
258
199
244
92
244
I.c
II.c
II.c
I.c
II.c
I.c
II.c
I.c
III.c
I.c
Ján Orečný
MVDr.
Rastislav Siládi
Martin Lipták
MVDr.
Rastislav Siládi
Milan Iláš
Karol
a Vladimír Florek
MVDr.
Rastislav Siládi
Jozef Golian
Igor Valent
Pavol Mikloš
100
48. 30.11.2014
47. 29.11.2014
46. 28.11.2014
45. 28.11.2014
44. 25.11.2014
43. 21.11.2014
42. 21.11.2014
41. 20.11.2014
40. 18.11.2014
39. 17.11.2014
5.8.2013, SPKP 10965
JORK Demjanka
1.7.2011, SPKP 10078
URA Devana
24.2.2013, SPKP 991
ACRON Silva zovolun
17.3.2014, SPKP 10581
FOX Sil-Mat
4.9.2012, SPKP 10539
HORAL Vrátna dolina
12.7.2012, SPKP 10468
BADY Mútňanská dolina
24.2.2013, SPKP 993
ASTRID Silva zovolun
10.3.2008, SPKP 8761
JACK z Ľubochnianskej doliny
19.5.2011, SPKP 10008
HASA spod Oravského hradu
15.2.2013, SPKP 10563
ALKA z Megdanca
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
Ivan Hromý, Borinka
Ivan Hromý, Borinka
Róbert Fides, L.Lužná
Róbert Fides, L.Lužná
Ing. Š. Jevin, Topoľovka
Ing. Š. Jevin, Topoľovka
Roman Fajth, Prosné
Marek Palička, Podrečany
Ing. M. Kováčik, B.Bystrica
Ing. M. Kováčik, B.Bystrica
Ľubomír Pijak, Ochodnica
Peter Koniar, Zákopčie
Ing. Ľ. Pitoňák, Kr. Lehota
Ing. Ľ. Pitoňák, Kr. Lehota
Slavomír Mäsiar, Zázrivá
Slavomír Mäsiar, Zázrivá
Karol Divok, Malužiná
Karol Divok, Malužiná
Ing. Ján Brudňak, Koprivnica
Ing. Ján Brudňak, Koprivnica
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
184
178
224
244
184
184
264
244
254
254
I.c
II.c
II.c
I.c
I.c
II.c
I.c
I.c
I.c
I.c
Albín Luknár
Jozef Hapčo
Miroslav Kaňuch
Pavol Mikloš
Ján Vráb
Silvester Pastva
Ing.
Vojtech Kovalčík
Pavol Pazdera
Jozef Hapčo
Ján Pankúch
101
4.12.2014
5.12.2014
6.12.2014
50.
51.
52.
58. 13.12.2014
57. 12.12.2014
56. 12.12.2014
55. 12.12.2014
54. 12.12.2014
53. 10.12.2014
2.12.2014
49.
17.6.2010, SPKP 9731
MAŠA z Ľubochnianskej doliny
7.8.2013, SPKP 10018
BRIX z revíru Radhošť
22.4.2011, SPKP 9900
AXA z Luscoňovej záhrady
9.4.2013, SPKP 10679
KIARA spod Štíbľa
26.4.2013, SPKP 10776
BODY z Kamennej lúky
28.3.2010, SPKP 9537
BEA Uhliská
19.5.2011, SPKP 9994
FRIK Čierny Vrch
24.2.2013, SPKP 989
ARAN Silva zovolun
4.1.2009, SPKP 9070
BRIX Jakubov dvor
15.2.2013, SPKP 10564
AJDA z Megdanca
BF
HF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
M. Liška, Pov. Bystrica
M. Liška, Pov. Bystrica
Dušan Ďuríček
Mgr. J. Čierňava, N. Bystrica
Vlček Petra, Sklenné
PS-VIA Slovakia, Žilina
Karol Florek, Zakamenné
Karol Florek, Zakamenné
Ing.A.Gergely, Somotor
Ing.A.Gergely, Somotor
Ján Kakačka, Trstená
Ján Kakačka, Trstená
Ing.P.Pačan, Sp. Vlachy
Ing.P.Pačan, Sp. Vlachy
P.Tomala ml., Tichý Potok
Ing.Š.Olšavský, N.Ľubovňa
Viktor Poproči, Brezno
Viktor Poproči, Brezno
Ľ. Jančuš, Koprivnica
Ľ. Jančuš, Koprivnica
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
2
2
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
284
264
178
264
238
264
264
254
254
212
II.c
I.c
II.c
I.c
I.c
I.c
I.c
I.C
I.c
II.c
Bc.
Miroslav Kardoš
B. Porubčanský
Ervín Neuschl
Ján Brňák
Ján Orečný
Ján Brňák
Martin Lipták
Jaroslav Jurský
Ing.S.Kubanda
Ján Pankúch
102
67. 31.12.2014
66. 30.12.2014
65. 28.12.2014
64. 28.12.2014
63. 21.12.2014
62. 21.12.2014
61. 19.12.2014
60. 14.12.2014
59. 14.12.2014
22.7.2012, SPKP 10515
CREZZY spod Orlieho hniezda
11.10.2013, SPKP 1012
CIDA pod Karikášom
30.5.2013, SPKP 10826
ALI Betty z Vtáčnikov
11.7.2013, SPKP 10912
ALKA Drieňová dolina
10.3.2012, SPKP 10194
IKAR z Podbrezovej
3.4.2013, SPKP 10694
GERO Tri studne
5.2.2013, SPKP 10568
ALAN z Panskej pažite
21.5.2011, SPKP 10026
DONNA Vrch brezový
13.5.2012, SPKP 10428
DUKY od Slamku
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Jozef Čík, Viničné
Jozef Čík, Viničné
Zoltán Híveš, Nenince
Zoltán Híveš, Nenince
Stanislav Roth, Šuňava
Stanislav Roth, Šuňava
Štefan Mintúch, Rosiná
Štefan Mintúch, Rosiná
P. Kormanský, Valaská
P. Kormanský, Valaská
Ing. P. Láni, Nižná Boca
Ing. P. Láni, Nižná Boca
M. Bernáth, V.Straciny
M. Bernáth, V.Straciny
Dr.O.Suchý St.Ľubovňa
Dr. O. Suchý St.Ľubovňa
Pavol Stráňan, Višňové
Pavol Stráňan, Višňové
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
244
184
238
224
184
264
244
244
234
I.c
I.c
I.c
II.c
III.c
I.c
I.c
I.c
II.c
František Bilik
Jozef Mihálik
Ján Bačík
Bc.
Miroslav Kardoš
Mgr. L. Kardhordó
Ing. M. Krajčí
Jozef Mihálik
Karol Smrek
B. Porubčanský
UMIESTNENIE JEDNOTLIVÝCH PLEMIEN
PODĽA POHLAVIA NA IHF V ROKU 2014
Plemeno
BF – pes
BF – suka
HF – pes
HF – suka
Spolu
I. c
II. c.
III. c.
Spolu
počet
16
5
3
24
%
23,88
7,46
4,48
35,82
počet
18
16
1
35
%
26,87
23,88
1,49
52,24
počet
3
1
4
%
4,48
1,49
5,97
počet
1
3
4
%
1,49
4,48
5,97
počet
38
25
4
67
%
56,72
37,31
5,97
100,00
Touto cestou sa na všetkých rozhodcov opätovne obraciam
s prosbou a žiadosťou o zaslanie týchto dokumentov zo skúšok
PF a IHF:
• pri predbežných skúškach farbiarov: hlavného rozhodcu
o zaslanie fotokópie originálu: Prehľad výsledkov skúšok,
• pri Individuálnych hlavných skúškach farbiarov: rozhodcov
o zaslanie taktiež fotokópie originálu: Rozhodcovská tabuľka,
za účelom včasného spracovanie výsledkov Výcvikového roka
do klubového spravodaja.
Ďakujem
výcvikár klubu
103
MEMORIÁL FRIDRICHA KONRÁDA
XV. ROČNÍK
ZVOLEN 15.–19. 10. 2014
MFK sa uskutočnil v mekke Slovenského lesníctva vo Zvolene. Hlavné
centrum bolo v hoteli POĽANA. Posliedka a umelé stopy pri obci Sása.
Na prirodzené práce sa pri intenzívnom love chodilo od Domaniže
po Veľký Krtíš a od Rimavskej Soboty po Nitru.
Na zraz 15. 10. 2014 sa zišlo 12 vodičov so svojimi psami, z toho
8 zahraničných. Vylosovali si poradie v akom nastúpili na slávnostné
otvorenie. 30 rozhodcov z 9 štátov vrátane Slovenska, bolo rozdelených
do 9 skupín. Jedna posudzovala umelé stopy a 8 skupín prirodzené práce.
Skupina č. 1.:
Skupina č. 2.:
Skupina č. 3.:
Skupina č. 4.:
Skupina č. 5.:
Skupina č. 6.:
Skupina č. 7.:
Skupina č. 8.:
104
František Vrlík SK
Csaba Babaly – HU
Helmuth Schadl – DE
Tibor Púčik – Sk
Radoš Burnik – Sl
Osvaldo Valtolini – IT
Branislav Porubčanský – SK
Franz Dal Ponte – CH
Serena Donini – IT
Ján Maruščák – SK
Tadeusz Wojcik – PL
Jiří Skácil – CZ
Martin Lipták – SK
Igor Valent – SK
Paul Miehlich – DE
Marek Sirotný – SK
Johannsen Kober – A
Jurg Hartman – CH
Martin Jánošík – SK
Bojan Deberšek – SL
Karl-Heinz Spissinger – DE
Ladislav Varvařovský – CZ
Ján Meliško – SK
Stanislav Kubanda – SK
Skupina č. 9.:
Ladislav Kardhordo – SK
Ferdinand Hlinický – SK
Wojciech Gawlas – PL
1. Posliedka s odložením. Posliedku s odložením zvládli všetky predvedené psy v hodnotení známkou 4.
2. Umelé stopy. Deväť farbiarov vypracovalo v celej dĺžke a tri nedošli
ku kusu v stanovenom limite, čiže boli hodnotené známkou 0.
3. Prirodzené stopy.
I. EFRA BF – vodič Moreno Olcelli, Taliansko
Mal možnosť pracovať na prirodzených stopách daniela 12 hod.
starej. Na nástrele sa našla farba a kus kosti. Suka daniela nedohľadala a bola hodnotená známkou 0. Rozhodcovská skupina považovala
poranený kus za dohľadateľný. Posliedka známka 4, na umelej stope
nedošli v limite 60 min. ku kusu. Spolu 60 bodov – 12 miesto.
II. FATA Vrátna dolina BF – vodič Andrzej Filipiak, Poľsko
Suka bola tri krát nasadená na prirodzenej stope z toho raz ako
kontrolný pes. Dohľadala jelenča na stope starej 4-12 hod. nad 400 m.
Výborná posliedka a druhý najlepší čas plus 3 znaky nájdene na umelej
stope im priniesli 330 bodov v III. cene a celkovo druhé miesto v poradí.
Slávnostné otvorenie XV. ročníka MFK
105
Príhovor hlavného rozhodcu
III.VILO Fatra BF – vodič Henrik Schubert, Rumunsko
Pri prvom nasadení na 12 hod. starú stopu, nedohľadal jeleňa, ktorého
rozhodcovia vyhlásili za dohľadatelného. Bol hodnotený známkou 0.
Na umelej stope našli 2 znaky avšak stopu nevypracoval v časovom
limite. Získal 70 bodov a umiestnil sa tak na desiatom mieste.
IV.CYLA Liptal BF – vodič Jozef Mihálik, Slovensko
Na stope staršej ako 12 hod. dohľadala jelenča, ktoré bolo asi
350 m od nástrelu strhnuté a načaté medveďom. Nakoľko na umelej
stope nenašiel žiadny znak, celkové hodnotenie nemohlo byť lepšie ako
v III. cene. Vodič už nelosoval o ďalšie práce na prirodzených stopách
ale prenechal možnosť pre tých, ktorý mali ešte šancu zabojovať o lepšie umiestnenie. Celkovo získal 220 bodov v III. cene a piate miesto.
V. JUDY vom Millitzer BF – vodič Csaba Vajda, Maďarsko
Po dobre zvládnutej posliedke na remeni a umelej stope, kde našiel
1 znak bol vodič požiadaný, či je ochotný isť prekontrolovať prirodzenú
stopu na daniela, ktorého nedohľadala suka EFRA s talianskym vodičom. JUDY s vodičom daniela nedohľadala a bola hodnotená známkou 0,
nakoľko kus rozhodcovia prehlásili za dohľadateľný.
106
Nastúpení rozhodcovia
Na druhý deň nebolo maďarskému vodičovi umožnené losovanie
na prirodzených prácach. Vodič spolu so zástupcom maďarského klubu
podali protest hlavnému rozhodcovi. S odôvodnením, že boli nespravodlivo vylúčení z možnosti pokračovať na prirodzených stopách. Išli
ako druhý pes na stopu z dôvodu aby sa zver dohľadala. Nikto im
nepovedal, že môže byť hodnotený známkou 0. Boli presvedčený, že
iba na prvú stopu musia dať súhlas po vypracovaní umelej stopy v ten
istý deň. Ako druhý kontrolný pes, je to ich povinnosť z humanitárnych
dôvodov. Že nie je spravodlivé, ak jedného psa hodnotíme na čistej
stope a druhého na tej istej, ale už roznesenej a rozchodenej stope
so psom, rozhodcami a korónou. Požiadali o umožnenie ak to bude
možne, pracovať na stope ako prvý.
Protest bol hl. rozhodcom prijatý a prekonzultovaný na porade rozhodcov. I keď, väčšina rozhodcov bola proti, hlavný rozhodca zrušil nulu
na kontrolnej práci maďarskému ale pre objektívnosť aj švajčiarskému
vodičovi. A umožnil im na tretí deň pracovať na prirodzenej stope.
Vodič so sukou pracovali na stope staršej ako 12 hod. muflónky, kde
mali tri nasadenia a zakaždým šli iným smerom. Celkové hodnotenie
110 bodov, deviate miesto.
107
108
Moreno Olcelli, IT
EFRA, BF
Andrzej Filipiak, PL
FATA Vrátna dolina, BF
Ing. Hendrik Schubert, RO
VILO Fatra
Jozef Mihálik, SK
CYLA Liptal, BF
Csaba Vajda, HU
JUDY vom Militzer, BF
Ing Christoph Hitz, A
FRANKA vom Hagle, HF
Ing. Peter Chrúst, SK
DAROS Vrátna dolina, BF
Marián Bernáth, SK
FIDA spod Oravského hradu, BF
109
Tassilo Schmidt, D
BRISCA vom Bayerwald, BF
Jaroslav Jurský, SK
BRYTA z Vodických pramenů, BF
Ing. Jiří Kadera, ČR
HAKY od Dlouhého rybníka, HF
Roger Marti, CH
PIRO vom Pfingstberg, BF
110
VI.FRANKA vom Hagle HF – vodič Christoph Hitz
Prvé nasadenie na stopu danielky starú nad 12 hod. úspešne absolvovala a danielku našla v agátovej húštine asi 40m od nástrelu.
Pre krátkosť stopy táto práca nebola hodnotená. Na stope jelenice
vo vojenských lesoch, ktorá nebola dohľadaná. Rozhodcovia posúdili
za nedohľadateľnú pre málo znakov na nástrele, ktoré by svedčili o jej
poranení. Posledný deň po úspešne zvládnutej posliedke pracovala
na umelej stope, ktorú do časového limitu nevypracovala. Celkové
hodnotenie 60 bodov, jedenáste miesto.
VII. DAROS Vrátna dolina BF – vodič Ing. Peter Chrúst, Slovensko
Najrýchlejšie vypracoval umelú stopu za 18 min. našiel všetky tri
znaky a perfektne zvládli aj posliedku na voľno. Po 3 nasadeniach
bola prvá práca nehodnotená z dôvodu chybného výstrelu. Druhá
práca bola dohľadaná jelenica ale pre krátkosť stopy nebola hodnotená. Tretia práca postreleného jeleňa bola úspešná na stope staršej ako
12 hod. nad 400 m dlhej. Celkové hodnotenie 390 bodov v III. cene.
Prvé miesto a Víťaz MFK 2014.
VIII. FIDA spod Oravského hradu BF – vodič Marián Bernáth, Slovensko
Výborne zvládnutá posliedka s nájdenými troma znakmi na umelej
stope. Dvojica pracovala dva krát ako kontrolný pes a to na danielčati,
ktorého stopa bola nad 12 hod. stará, do 400 m dlhá. A na danielovi,
kde bola nasadená už ako tretia v poradí na stopu 40 hod. starú. S tým,
že ak nebude úspešná, nebude hodnotená známkou 0. Čo sa aj stalo.
Tretia dohľadávka bola na 4 hod. starej stope jeleňa, ktorý v čase zásahu stál pri čriede asi 20 ks holej. Sučka po overení nástrelu, kde sa
nenašli žiadne znaky prešla asi 1,5 km na čo sa vodič rozhodol vrátiť
a od nástrelu preveriť správnosť postupu suky, ktorá to tou istou trasou
opätovne potvrdila. Pri dôjdení k mladine sa v poraste nachádzalo
niekoľko kusov jelenej zveri. Tá nechcela z mladiny ujsť, preto vodič
suku odložil a sám z mladiny vyhnal zver. Potom sa vrátil späť po stope
a zase pokračoval cez mladinu v dohľadávke. Po prejdení asi 2,5 km
povedal, že končí s dohľadávkou, že kus je chybený alebo veľmi slabo
poranený. Rozhodcovia s ním súhlasili a dohľadávku ukončili. Chceli
si však ešte raz podrobnejšie preveriť nástrel. Vodič šiel s nimi a sučka
začala znovu ísť po tej istej stope tretí krát. Pri druhom znaku, ktorý
si vodič označil papierom sa suka zalomila v pravo a po chvíli našiel
farbu, ktorú ukázal aj rozhodcom. Išlo o čerstvú farbu.
Vodič suku vypustil na durenie ale dostrelil nie jeleňa ale jelenicu,
ktorá bola zasiahnutá do zadného stehna. Vstrel bol o veľkosti 2 eu111
rovej mince. Rozhodcovia odmietli túto prácu hodnotiť z dôvodu, že
nebolo nájdené ležovisko so starou farbou ale jelenicu museli vyrušiť pri
hľadaní jeleňa a suka našla a sledovala stopu menej ako 4 hod. starú.
Do hodnotenia bola zarátaná dohľadávka danielčaťa. Celkovo
285 bodov v III. cene a štvrté miesto.
IX. BRISCA vom Bayerwald BF – Vodič Tassilo Schmidt, Nemecko
Pracovala na stope jelenčaťa do 400 m staršej ako 15 hod. Spolu
s dobre zvládnutou umelou stopou a posliedkou jej to vynieslo III. cenu
a Tretie miesto v poradí.
X. BRYTA z Vodických pramenu BF – vodič Jaroslav Jurský, Slovensko
Prvý deň bola suka nasadená na stopu poranenej danielky na zadný
beh viac ako 12 hod. starú. Na nástrel neboli nájdene žiadne znaky
poranenia a ani po overení touto sukou a kontrolným psom sa kus nepodarilo dohľadať. Pravdepodobne šlo o chybený kus. Druha práca bola
na poranenom danielovi, kde už síce farba bola ale ani tu nebola suka
úspešná. Kontrolný pes tiež daniela nedošiel. Umelú stopu a posliedku
mali zvládnutú výborne a to im prinieslo 170 bodov a šieste miesto.
Prvý traja na XV. r. MFK
112
XI.HAKY od Dlouheho rybníka HF – vodič Ing. Jiři Kadera, CZ
Suka bola nasadená na stopu poraneného jeleňa na zadný beh
17 hod. starú. Na nástrele bola nájdená svalovina a špiková kosť
bez farby (celú noc pršalo). Jeleňa sa napriek prejdenej vzdialenosti
cca 3000 m nepodarilo dohľadať. Bol hodnotený známkou 0. Na umelej stope našli tri znaky a po zvládnutej posliedke získali 150 bodov
a celkovo ôsme miesto.
XII. PIRO vom Pfinesberg BF – vodič Roger Marti, CH
Pes bol nasadený na 22 hod. starú stopu jeleňa ako kontrolný pes
po českom psovi. Po prejdení tej istej stopy ako pes pred ním, odbočil
doprava a po 200 m bol vypústený na durenie. Po 9 min. sa pes vráti
a bol opätovne nasadený na stopu, kde vypracoval cca 500 m a pre tmu
bola dohľadávka ukončená. Na druhý deň pokračoval znova ale práca
bola ukončená v mieste, kde skončil aj prechádzajúci pes. Na umelej stope našli dva znaky a po úspešnej posliedke získali 160 bodov
a siedme miesto.
Boli podané dva protesty: Jeden už spomínaný od maďarského
vodiča a druhý písomná požiadavka dvoch nemeckých rozhodcov
Posledný víťaz XIV. r. MFK Pavol Sirotný odovzdáva putovnú cenu
víťazovi XV. r. MFK Ing. Petrovi Chrústovi
113
Ukončenie úspešného XV. ročníka MFK
aby bol maďarský pes JUDY vom Militzer diskvalifikovaný z dôvodu,
že chovná stanica ani rodokmeň nemá pečiatku ISHV a chovateľ sa
zaoberá obchodovaním s farbiarmi. Táto požiadavka bola zo strany
usporiadateľa zamietnutá s odôvodnením, že suku na MFK nedelegoval
Militzer ale oficiálne maďarský klub farbiarov, ktorý je členom ISHV.
A v rodoknemi je pečiatka maďarského klubu. Musia si to vyriešiť
nemecký klub keďže Militzer pochádza z nemecka a maďarský klub,
ktorý suku delegoval.
Memoriálu sa zúčastnilo 30 rozhodcov a 12 farbiarov. 10 BF a 2 HF.
Za tri dni mali možnosť preveriť 20 nástrelov, na ktorých bolo 26 nasadení vrátane kontrolných.
Všetky farbiare mali možnosť pracovať na prirodzenej stope staršej
ako 12 hod.
Dobre zazverené revíry s množstvom zveri umožnili dostatočný počet nasadení na dohľadávku. Podmienky pre dohľadávku boli čiastočne
sťažené dažďom a množstvom čerstvých stôp a unikajúcou zdravou
zverou pri dohľadávaní.
Z 12 umelých stôp bolo úspešne vypracovaných 9 a 3 neboli vypra­
cované do časového limitu.
Boli podané dva protesty, z ktorých jeden bol prijatý a druhý sa bude
dodatočne riešiť na úrovni klubov ISHV.
114
Z nich vyplynulo, že v blízkej budúcnosti treba v skúšobnom poriadku doriešiť ako celkovo hodnotiť psa, ktorý na prvej prirodzenej
stope bude hodnotený v cene a pri ďalšej prirodzenej práci dostane 0.
Doriešiť a definovať hodnotenie kontrolného psa. Možno by bolo
lepšie, keby kontrolných psov robili už overené a skúsene psy. Ktoré
by boli mimo skúšok.
Kvalitu zúčastnených psov môžem hodnotiť ako priemernú. Zdá sa,
že niektoré psy majú problém so stopami staršími ako 12 hod. a niekto­
rým robí problém dohľadávať v silne zazverenom revíri.
Chcem poďakovať rozhodcom za prácu, ktorá trvala niekedy do večera a za objektívna posudzovanie psov. Organizátorom za dobre zvládnutú
organizáciu XV. ročníka MFK Ing. Miroslav Stanovský, Ing. Vladimír
Brodnianský, Bc. Igor Gallo.
Poďakovanie: OLZ Kriváň s riaditeľom Ing. Králom
• VL Pliešovce
• Mestské lesy
• PS Ľubo
• LF Zvolen
• Trúbačom
• OPK Zvolen
• Hotel Poľana
a mnohým ďalším nemenovaným, ktorí sa na úspešnom priebehu
MFK podieľali.
Zaujimavosti: našli sa dva úhyny jeleňov a dva zhody.
V sobotu sme boli požiadaní o pomoc pri dohľadaní jeleňa v jednom združení, ktorého postrelil hosť. Údajne je postrelený na mäkko.
Vyzval som viacerých vodičov a ujal sa toho Ing. Chrúst s víťazom MFK
Darosom Vrátna dolina. V nedeľu išiel z hotela Poľana na dohľadávku s Darosom na 20 hod. starú stopu, kde po celej dĺžke cca 1,5 km
nenašli ani kvapku farby a doviedol vodiča k už zhasnutému jeleňovi.
Tým nie len prekvapil domácich a strelca, ktorý mal veľkú radosť ale
potvrdil, že víťazný pohár je v správnych rukách. Aká bola satisfakcia
pre Petra? Keď prišiel k nemu starý horár a povedal mu, že za 40 rokov
poľovníckej praxe som takú dohľadávku nevidel.
Účastníci sa zišli v centre slovenského lesníctva. Zástupcovia 8 štátov so svojimi 12 zverencami. Reprezentovali po jednom zástupcovi
z česka, maďarska, nemecka, poľska, švajčiarska, rakúska, talianska,
rumunska a 4 zo slovenska. Posudzovalo 30 rozhodcov z 9 štátov,
ktorí boli rozdelení do 9 skupín.
Tibor Gešvandtner, hlavný rozhodca
115
č. zápisu Koef.
plem. kniha
číslo žrebu
1
EFRA, BF – 20.7.2005 Nr. Loi známka
Moreno Olcelli, IT
06/17324 body
FATA Vrátna dolina,
PKR VI známka
2 BF – 3.5.2011
Andrzej Filipiak, PL
15766 body
VILO Fatra,
SPKP známka
BF – 26.3.2010
3
Ing. Hendrik Schubert,
body
9566
RO
Meno psa
a vodiča
Posliedka
s odložením
a) na remeni
5
b) voľne
4
20
4
20
4
20
4
40
4
40
5
Nájdenie nástrelu
4
40
10
Čas nájdenia nástrelu
2˙30˝
2˙25˝
1˙40˝
min
a) vodič
0
0
80
4
0
0
20
Čas umelej stpoy
60+
25˙
60+
min
Počet nájdených znakov na stope
10
1
30
3
0
0
10
a) stopa 4 až 12 hod. do 400m
15
a) stopa 4 až 12 hod. nad 400m
120
4
30
0
0
0
0
25
b) stopa nad 12 hod. do 400m
Dohľadávka na remeni
45
b) stopa nad 12 hod. nad 400m
Práca na umelej
pofarbenej stope
Durenie
10
Hlasité stavanie
10
Chuť do práce
40
4
10
70
330
60
Počet bodov
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – XV. ročník Memoriálu Fridricha Konráda
Medzinárodné skúšky farbiarov, Zvolen, 15.–19.10.2014
III.
Cena
116
10
2
12
Poradie
117
CYLA Liptal, BF –
4 22.2.2009
Jozef Mihálik, SK
JUDY vom Militzer,
5 BF – 5.9.2007
Csaba Vajda, HU
FRANKA vom Hagle,
6 HF – 9.4.2008
,A
DAROS Vrátna dolina,
7 BF – 16.6.2009
Ing. Peter Chrúst, SK
FIDA spod Oravského
8 hradu, BF – 11.3.2010
Marián Bernáth, SK
BRISCA vom Bayer9 wald, BF – 24.7.2006
Tassilo Schmidt, D
BRYTA z Vodických
10 pramenů, BF – 6.5.2010
Jaroslav Jurský, SK
HAKY od Dlouhého
11 rybníka, HF – 28.5.2008
Ing.Jiří Kadera, ČR
PIRO vom Pfingstberg,
12 BF – 29.2.2010
Roger Marti, CH
20
4
20
4
20
2
10
4
40
4
40
4
40
3
30
4
9495/12 body
BGS
známka
ZB.Nr.
06 - 062 body
známka
10120/12 body
ČLP/HB známka
body
5061/10
ZB. Nr. známka
712680
20
4
4
známka
SPKP
40
20
40
body
9348/12
body
4
4
známka
SPKP
SPKP
20
40
body
20
20
3505
body
172431
4
4
4
známka
DRV
20
20
4
body
9084/11
4
4
ZB. Nr. známka
známka
SPKP
28˝
7˙30˝
2˙30˝
2˙
53˙
2˙
2˙
1˙20˝
29˝
80
4
60
3
80
4
80
4
80
4
80
4
0
0
60
6
40
2
25˙
28˙
36˙
28˙
27˙
18˙
60+
23˙
30˙
20
2
30
3
30
3
30
3
30
3
30
3
10
1
0
0
100
4
75
3
100
4
0
0
180
4
20
2
40
4
40
4
40
4
40
4
160
150
170
310
285
390
60
110
220
III.
III.
III.
III.
7
8
6
3
4
1
11
9
5
SPONZORI
XV. ročníka Memoriálu Fridricha Konráda
Zvolen: 15. X.–19. X. 2014
M-Hunt Čadca
Slovenská
poľovnícka komora
Slovenský
poľovnícky zväz
FITMIN
Hotel Poľana
Lesy SR š.p.
Banská Bystrica
Vojenské lesy
a majetky SR
Obvodná poľovnícka
komora Zvolen
TRACKER
Mesto Zvolen
Technická univerzita
Zvolen
Klub chovateľov
farbiarov
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
SKÚŠKY FARBIAROV
O FATRANSKÝ POHÁR 2014
XI. ročník skúšok farbiarov o Fatranský pohár, ktorý sa konal 7. až
8. 11. 2014 vo Valaskej Belej na horskej chate Homôlka je už minulosťou. Delegovaní rozhodcovia a členovia PZ Valaská Belá pod vedením Stanislava Grambličku založili vo štvrtok večer 4 umelé pofarbené
stopy jelenej zveri.
V piatok ráno o 800 hodine pri slávnostnom nástupe účastníkov
skúšok, po úvodných prejavoch čestných hostí a riaditeľa skúšok sa
vykonalo predstavenie súťažiacich farbiarov a rozhodcovských skupín.
Po vylosovaní štartovných čísel a veterinárnej prehliadke skúšky otvoril
riaditeľ súťaže Ján Hoffer a odovzdal ďalšie vedenie skúšok hlavnému
rozhodcovi.
Jednotlivé práce posudzovali rozhodcovské dvojice v tomto zložení:
hlavný rozhodca – Ing. Peter Grellneth.
Skupina číslo 1 – Ján Brňák, František Vrlík.
Skupina číslo 2 – Ing. Marek Sirotný, Mgr. Ján Maruščák.
Skupina číslo 3 – Vladimír Florek, Karabel Peter.
Skupina číslo 4 – Rajmund Rapaič, Karol Florek, Silvester Pastva –
umelá stopa.
Skupina číslo 5 – Ján Bačík, Milan Černy – posliedka s odložením.
Súťažiaci vodiči s farbiarmi, si vylosovali nasledovné poradie:
1. NERO Vlčí potok, pes BF, 1.4.2011, vodič Ing. Michal Berežný.
2. OSA z Ľubochnianskej doliny, suka BF, 2.2.2012,
Ing. Benjamin Slašťan.
3. BARA z Petrovskej doliny, suka BF, 26.3.2011, Rastislav Janík.
4. AMBRA von Lefantovce, suka BF, 3.4.2010, Ing. Jozef Ďuriš.
5. EROS Genéza, pes BF, 27.5 2012, Jozef Mikulaj.
6. ASTOR spod Naháčskeho Brda, pes BF, 16.7.2012,
vodič Vladimír Hudec, majiteľ Jozef Mikula.
Na prirodzenú pofarbenú stopu diviačika P1, PZ Valaská Belá nastúpil vodič Benjamin Slašťan. Rozhodcovská skupina č. 1 Brňák, Vrlík
po troch neúspešných nasadeniach žiadali o nasadenie kontrolného psa.
Kontrolný pes bol nasadený NERO s vodičom Berežným po neúspešnej
119
120
Ing. Michal Berežný
NERO Vlčí potok, BF
Ing. Benjamín Slašťan
OSA z Ľubochnianskej doliny, BF
Rastislav Janík
BARA z Petrovskej doliny BF
Ing. Jozef Ďuriš
AMBRA von Lefantovce, BF
Jozef Mikulaj
EROS Genéza BF
Vladimír Hudec
ASTOR spod Naháčskeho Brda BF
posliedke a vypracovaní umelej stopy s 2 znakmi v druhej cene. Taktiež
neboli úspešní pri dohľadávke poraneného diviaka, stopu vypracovali
iba o niekoľko desiatok metrov ďalej. Pretože strelec a rozhodcovia
boli presvedčení, že sa poranený kus dá dohľadať, nasadili miestneho
farbiara, ktorý ešte žijúceho diviaka dohľadal a kus bol dostrelený.
Oba súťažné farbiare boli hodnotené známkou z remeňovej práce 0.
Po dostrelení bol zistený prvý zásah šikmo zo zadu a strela uviazla
pod lopatkou.
Na prirodzenú stopu P2 danielky do PZ Diviaky nad Nitricou, ktorý
je veľmi dobre zazverený nastúpil Jozef Mikulaj so psom EROS Genéza a rozhodcovská skupina č. 2 Sirotný, Maruščák. Taktiež po troch
neúspešných nasadeniach žiadali o nasadenie kontrolného psa. EROS
bol hodnotený z tejto práce známkou 0. Nasadený kontrolný pes OSA
z Ľubochnianskej doliny s vodičom Slašťanom dohľadala zhasnutú danielku až pri treťom nasadení. Mimo súťažne hodnotená práca v III. cene.
Na vypracovanie U1 nastúpil Rastislav Janík so sukou BARA z Petrovskej doliny Po perfektnom zvládnutí posliedky na remeni, nájdení
nástrelu, všetkých znakov a vypracovaní stopy za 15.21 minút odchádzali s veľkým očakávaním na pracovný výkon na P3 poranenej
jelenice s rozhodcovskou dvojicou č. 3 Vladimír Florek, Peter Karabel
121
Prví traja na XI. r. skúšok farbiarov o Fatranský pohár
do Hornej Vsi pri Oslanoch. Po neúspešnom treťom nasadení bola
dohľadávka ukončená a zhasnutú jelenicu úspešne dohľadal miestny
farbiar, čím hodnotenie súťažného psa na tejto práci bolo známkou 0.
Súťažný pes nemohol byť nasadený pre ohľad na možné poškodenie
zveriny a vzdialenosť od súťažného centra. Naviac, v centre skúšok sa
nenachádzal žiadny súťažný pes, pretože všetci už medzičasom pracovali
na prirodzených dohľadávkach. Jednalo sa o súkromný revír, kde sme
si nemohli dovoliť ďalej odkladať ukončenie dohľadávky.
Na prácu U2 bola nasadená AMBRA s vodičom Jozefom Ďurišom.
Po perfektnom zvládnutí posliedky na voľno a umelej stopy v I. cene
odchádzali na prirodzenú P4 do Dlhého Poľa na overenie nástrelu,
prípadnú dohľadávku prasaťa. Rozhodcovská skupina č. 5 Ján Bačík a Milan Černy prehlásili prácu za nedohľadateľnú, nakoľko neboli nájdené
znaky, ktoré by potvrdzovali závažné poranenie. Ihneď po návrate boli
všetci nasadení na dohľadávku P6. Po obede bola hlásená dohľadávka poranenej jelenice z PZ Valašská Belá. Na nástrele 6 hodín starej
stopy bola nájdená dutá kosť a farba. Po 1 500 metrov dlhej precíznej
nosovej práci hodnotenej známkou 4 zdvihnutú jelenicu zastavila suka
po 200 m a dôrazne ju prinútila k zaľahnutiu. Po 35 minútach bola
dostrelená. Durenie a stavanie bolo hodnotené známkou 4 v I. cene.
Ako sa neskôr ukázalo, bola to víťazná práca so zadaním titulu CACT.
122
Foto na pamiatku po úspešnej dohľadávke
Na prácu U3 bol nasadený ASTOR z Naháčskeho Brda s vodičom
Vladom Hudecom. Po úspešnom zvládnutí posliedky a umelej stopy
v II. cene sa presunuli spolu s rozhodcami, skupina č. 4 Karol Florek
a Silvester Pastva na dohľadávku P5, poraneného diviaka do Veľkej
Lehôtky. Na 19 hodinovú starú stopu diviaka bol pes nasadený na nástrel, kde sa našlo iba málo farby. Po sústredenej nosovej práci dlhej
460 m hodnotenej známkou 4 bol nájdený zhasnutý diviak po zásahu
na zadnú komoru s ešte kvalitnou zverinou. Práca bola hodnotená
vzhľadom na zhasnutý kus bez durenia a stavania v III. cene. Táto práca
ich neskôr posunula na druhé miesto.
Na U4 nastúpil Michal Berežný a NERO Vlčí potok. Z posliedky na
voľno pes ušiel s hodnotením známkou 0. Stopu vypracoval za 47 minút
a našiel dva znaky.
V noci sa pokazilo počasie. Dážď a silná hmla neveštila nič dobré.
Táto skutočnosť sa aj potvrdila a ďalšie postrely už neboli hlásené.
V podstate už prvý deň boli všetky farbiare odskúšané na prirodzených
stopách a boli hodnotené ich práce.
Na ráno nám zostalo odskúšať ešte dva farbiare na posliedke a umelej
pofarbenej stope. Išlo ešte o veľa. V hre bolo ešte umiestnenie na treťom a ďalších miestach.
123
U5 si vylosoval Jozef Mikulaj s EROSOM Genéza. Bezchybné vypracovanie posliedky na voľno a umelej stopy s troma znakmi, mu
spočtom 200 bodov vynieslo 3. miesto.
Na stope U6 pracoval Benjamin Slašťan a OSA. Po priemernom vypracovaní posliedky na remeni a umelej stopy bez znaku sa umiestnili
na 6. mieste.
Silne zazverené poľovné revíry dokonale preverili pripravenosť našich farbiarov. Výkony psov stále dokazujú, že iba niektoré jedince sú
dobre pripravené na takýto druh skúšok. Proste, majú vzhľadom na svoj
mladý vek málo pracovných skúsenosti, či sa už jedná o psov alebo
vodičov. Musíme si zvykať a správne pomenovať pracovnú výkonnosť
našich zverencov. S dohľadávkou poranenej zveri po zásahu životne
dôležitých orgánov, kedy sa prevažne jedná o dohľadávku zhasnutej
zveri, nemôžeme mať problémy. Tu neobstojí ani často používaná fráza,
že dnes môj pes nemal svoj deň. Iná situácia nastáva pri dohľadávke
ešte žijúcej poranenej zveri. Tu musí vodič vedieť a poznať výkon
svojho psa a musí sa rozhodnúť, či na takúto prácu má dostatočne
skúseného a v praxi overeného psa a umožní od počiatku nasadiť
ako prvého špičkového psa, alebo iba skúša s tvrdením, že raz sa to
musí naučiť neobstojí, lebo pri neúspechu nesmierne sťaží dohľadávku
svojho kolegu. Potom sa na skúškach zanechá viacej nedohľadanej
zveri, ktoré vo veľkom utrpení po niekoľkých dňoch uhynú alebo ich
náhodne dostrelia iní poľovníci. To je zlý, ale reálny stav. Je kladom
a dobrou vizitkou tejto súťaže, že sa dohľadali všetky poranené kusy
a bola zachránená zverina, hoci v dvoch prípadoch to boli nesúťažné
farbiare. To svedčí však aj o tom, že v uvedenej oblasti je dostatok
pracovne používaných farbiarov.
Čo dodať na záver. Horná Nitra sa na tieto skúšky zodpovedne pripravila a podujatie prebehlo na vysokej organizačnej úrovni. Priatelia
z Valaskej Belej pod vedením riaditeľa skúšok Jána Hoffera, Stanislava
Grambličku, Tibora Púčika a Mariána Zábojníka s kol. vykonali kus
poctivej práce. Zasa sa prezentovala ďalšia pracovná skupina, ktorá je
schopná organizovať bezproblémový priebeh najvyšších farbiarskych
skúšok ako pohár SPZ a MFK. Prekrásne okolie a prírodná scenéria
na Homôlke, ústretový prístup členov všetkých zainteresovaných PZ
a pohoda v rekreačnom zariadení na chate Homôlka zanechala u všetkých účastníkov skúšok veľmi dobré zážitky, ktoré si so sebou odnášali
v nedeľu po spoločných raňajkách do svojich domovov.
Ďakujem vám, priatelia. Zároveň vás pozývame na ďalší ročník FP
o dva roky v Ružomberku.
Ing. Peter Grellneth, hlavný rozhodca
124
6
5
4
3
2
1
číslo žrebu
SPKP
SPKP
10478
ASTOR spod Naháčskeho Brda BF 16.7.2012
Vladimír Hudec
Jozef Ďuriš
10414
9582
AMBRA von Lefantovce BF 3.4.2010
Jozef Mikulaj
SPKP
Rastislav Janík
EROS Genéza BF 27.5.2012
SPKP
9867/13
BARA z Petrovskej doliny BF 26.3.2011
SPKP
10147
Benjamín Slašťan
9884
Ing. Michal Berežný
OSA z Ľubochnianskej doliny BF 2.2.2012
SPKP
plem. kniha
číslo zápisu
NERO Vlčí potok BF 1.4.2011
Meno psa
a vodiča
Koef.
body
známka
body
známka
body
známka
body
známka
body
známka
body
známka
a) na remeni
15
3
20
4
20
4
5
b) volne
40
4
40
4
0
0
10
5
Nájdenie nástrelu
15
3
20
4
20
4
20
4
10
2
20
4
Čas nájdenia nástrelu
6´14´´
2´14´´
4´51´´
37´´
7´15´´
4´00´´
min
Práca na
umelej
pofarbenej
stope
a) vodič
80
4
80
4
80
4
80
4
40
2
60
3
20
Čas umelej stpoy
24´20´´
30´
13´59´´
15´21´´
33´
47´07´´
min.
Počet nájdených znakov na stope
10
1
30
3
20
2
30
3
0
0
20
2
10
0
0
0
0
15
a) stopa 4 až 12 hod. do 400m
Dohľadávka na remeni
120
4
0
0
30
a) stopa 4 až 12 hod. nad 400m
Posliedka s
odložením
25
b) stopa nad 12 hod. do 400m
Valaská Belá, chata Homôlka; 7.-8. novembra 2014
XI. ročník skúšok farbiarov o Fatranský pohár
180
4
0
0
45
b) stopa nad 12 hod. nad 400m
Výsledková listina
Durenie
40
4
10
Hlasité stavanie
40
4
10
Chuť do práce
40
4
30
3
40
4
20
2
30
3
20
2
10
Počet bodov
340
200
400
170
100
120
Cena
3.
1.
4.
6.
5.
III. 2.
0
I.
0
0
0
Poradie
SPONZORI
SKÚŠKY FARBIAROV O FATRANSKÝ POHÁR 2014
ÑÐ
KCHF
LESY Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica OZ Prievidza
IBO Poľovník
MVDr. Gabriela Súlovská
OkO SPZ Prievidza
OPK Prievidza
ROYAL CANIN
PZ Rokoš Diviaky nad Nitricou
PS Roveň
PDP s. r. o. Nitrianske Sučany
MIRAL Slovakia – výroba a dovoz betónu
AGS s. r. o. Prievidza – stavebná činnosť
Ing. Milan Špánik
LESSMAN s. r. o. (Ľubomír Bačík)
Reštaurácia AFRODITA Čereňany
GLOCK FOREST Slovakia
BAB stavebniny Nitrianske Rudno
ABIES Miloš Križan
PZ Čierny vrch Nitrianske Rudno
MIKOP s. r. o., stavebno-montážne a lešenárske práce
KAPI, les s. r. o. (Ing. Tomáš Piala)
PZ HUBERT Prievidza
Helios Slovakia, s. r. o.
Ing. Richard Takáč, zástupca predsedu TSK
Ing. Matej Hraško, ARGALI s. r. o.
Tibor Vážan
Peter Jurík
PZ Valaská Belá
Marián Zábojník
Gúčik Miloš
Mgr. Ján Maruščák
126
XXII. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE
FARBIAROV S MEDZINÁRODNOU
ÚČASŤOU O PUTOVNÚ CENU ČMMJ
HRADIŠTE, 22.–26. X.2014
XXII. ročník sa konal vo vojenskom výcvikovom priestore DoupovHradište.
Účastníci: Zástupcovia štyroch štátov sa zišli v Kyselke, neďaleko Karlových Varov v hoteli Na Špici. Česko reprezentovalo 7 psov
a po jednom z Maďarska, Poľska a Slovenska, ktoré reprezentoval vodič
Tibor Važan s BF BELLA z Babinej hory a rozhodca Tibor Gešvandtner.
Štartovné číslo 1. si vylosoval náš zástupca. Prvý deň pracoval
na stope jelenice sika, ktorú na 50 m dohľadal. Prácu pre krátkosť stopy
rozhodcovia nehodnotili. Celkove za prvý deň vodiči dohľadali 3 kusy
a štvrtý bol vyhlásený ako nedohľadateľný.
Prvý sprava náš zástupca Tibor Važan s BF BELLA z Babinej hory
127
Večer, po porade rozhodcov, usporiadali prezentáciu poľovného revíru Hradište, ktorý sa rozprestiera na vyše 35 000 ha, s ročným odstrelom
4 320 kusov raticovej zveri, najmä diviačej, jeleňov sika a europského,
slabšie zastúpenie je srnčej, muflonej a danielej zveri. V roku 2014
v priestore tokalo okolo 25 kohútov tetrova holniaka. Usporiadatelia
vyzdvihli, že v tomto revíri má veľký význam dobre pracujúci farbiar
na dohľadavanie raticovej zveri.
Na druhý deň náš zástupca dostal dve práce. Najskôr dohľadával
na krátku vzdialenosť jelenicu a potom bol nasadený ako kontrolný
pes na jeleňa, ktorého nedohľadal. Keďže ďalším kontrolným psom bol
kus nájdený, oba predchádzajúce psy boli ohodnotené známkou nula
na prirodzenej stope.
Večer usporiadatelia oboznámili účastníkov s výsledkami monitoringu za pomoci GPS u jelenej zveri a jeleňa siku, ktoré sa medzi
sebou krížia – ruja u europského sa predlžuje a siku urýchľuje, čím
sa obdobie ruje približuje a navzájom prekrýva. Čím je jeleň starší,
znižuje sa jeho priestorová aktivita. Jeden jeleň obchádzal na rujovisko
po tri roky, vždy na deň a hodinu presne.
Jelenia zver vyvíja najväčšiu aktivitu medzi 17–20 hod. Od začiatku
loveckej sezóny po koniec sa stáva nočnou zverou.
Pohľad na slávnostný výrad s vyhlásením výsledkov
128
Na ďalší deň na umelej stope po vypustení, BELLA nedošla ku kusu.
Zo stopy, oznamovania a správania sa pri zveri bola ohodnotená
známkou nula, celkove 100 bodov a obsadila desiate miesto. Veľké
sklamanie pre vodiča, ktorý si nevedel výkon suky vysvetliť.
Ja som mal možnosť hodnotiť jednu prácu, ale pre krátkosť nebola
hodnotená.
Víťazom sa stal Ladislav Varvařovský so sukou ENDY z Třitrubeckého
polesí HF s počtom bodov 400 v I. cene a získala titul CACT.
Súčasťou skúšok bol chovný zvod, na ktorom bolo predvedených
8 jedincov, z ktorých 1 neprešiel pre nadmernú výšku. Súťaž sa uskutočnila vo veľmi dobre zazverenom revíri s dostatkom prirodzených
prác, vo výbornej priateľskej atmosfére a pre mňa osobne, v dobre
známom prostredí, v ktorom som pre 40-timi rokmi strávil dva roky
ako vojak ZVS.
Tibor Gešvandtner
Slavo Zacharík so svojimi pomocníkmi
AMON a BAK zo Štefanova po úspešnom love
129
IX. ROČNÍK MEMORIÁLU
IM. KS. BENEDIKTA GIERSZEWSKIEGO
V dňoch 7.–10. novembra 2014 sa uskutočnili medzinárodné skúšky
farbiarov – Memoriál im. Ks. Benedikta Gierszewského (ďalej iba MBG) –
skúšky v štátnych lesoch Stobrawskich, nadlesníctva Klucbork (Zarzad
Okregowi w Opolu). Už po deviaty krát sa tradične týchto skúšok
zúčastnili aj zátupcovia zo Slovenska. Klub chovateľov farbiarov delegoval vodiča Róberta Fraňa so psom bavorským farbiarom HUGOM
z Liptovských Revúc a rozhodcov Ing. Ladislava Druska a Tibora Želt­
vaya. Nakoľko Laco Druska na skúšky nemohol z vážnych dôvodov
vycestovať, nahradil ho Karol Smrek.
Po príchode do Bogacici v piatok 7. 11. bola v hoteli, v mieste uby­
tovania porada rozhodcov a po nej predstavenie vodičov, rozhodcov.
Okrem poľských vodičov sa skúšok MBG zúčastnili vodiči zahraničných
klubov so psami Nemecka, Švajčiarska, Maďarska, Čiech a Slovenska.
Prihlásení zástupcovia rakúska, vodič so psom a rozhodca sa ospravedlnili.
Český klub reprezentoval Miroslav Prhlík s HF AR ze Lniště, nemecký
BGS klub Sebastian Lerch s BF OSCAR von Nierplitztal, Švajčiarsky klub
Klaus Lauber s BF LUNA Pellizzato, maďarský klub Róbert Horváth s HF
Törösi Erdőjáró ÁLMOS a traja poľskí zástupcovia Marcin Kunikowski
s BF DAISY z Brzozowej Akacii, Rafal Malec s BF CANTO z Ivetkinho
dvora a Gregorz Sek s BF ERGO Zimni Trop. V predvečer dohľadávok sa vykonalo aj losovanie štartových čísel. Osem vodičov losovalo
tradičným poľovníckym spôsobom, prípitkom z pohárika, na spodku,
ktorého bolo štartové číslo. Robo Fraňo si vylosoval č. 6. V príjemnej
atmosfére po večeri sa zmenilo počasie na dážď, ktorý v oblasti skúšok
sprevádzal všetkých účastníkov po celý nasledujúci deň.
Ráno slávnostné otvorenie MBG vykonal prezident klubu Jan Knierznovski. Hlavný rozhodca Wojtek Galwas informoval o honoch na zver,
na ktorých okrem domácich poľských poľovníkov sa zúčastňuje vyše
150 zahraničných poplatkových lovcov, ktorí poľujú na viacerých
miestach v okolí. Potom dal losovať 4 nahlásené postrely z predošlého
dňa. Náš vodič si vylosoval č. 1, a tak spolu s rozhodcami Karolom
Smrekom a poľským kolegom Pawlem Bocianowskim šli dohľadávať
jeleňa. Ostatní losovali diviakov v rôznych lokalitách. Druhý slovenský
rozhodca Tibor Želtvay spolu s maďarským rozhodcom Bélom Marótim
130
bol pridelený na maďarského vodiča Róberta Horvátha s hanoverským
farbiarom Törösi Erdőjáró ÁLMOS. Táto dvojica v minulosti absolvovala
vyše 150 úspešných dohľadávok a v r. 2013 vyhrala skúšky v Kaszó
v I. cene, kde hanoverák duril laň do jazera, kde ju plávajúcu držal
až do dostrelenia.
Na nástrele HUGO z Liptovských Revúc nenašiel žiadne znaky. Šiel
ráno, na 24 hod. stopu ako kontrolný pes po domácom psovi, ktorého
vodič tvrdil, že jeleň nebol zasiahnutý. HUGO vypracoval stopu bez
nájdenia akýchkoľvek znakov rovnako ako pes pred ním až po oplôtok
cca 450 m, potom už nemal záujem. Keď ho vodič vrátil na nástrel
a donútil stopovať, zopakoval stopu rovnako. Potvrdil, že jeleň nebol
postrieľaný. Popoludní bola nášmu Robovi pridelené práca – prasa
postrieľané v hone pred 6 hodinami. Na nástrele HUGO našiel kúsky
sádla a podľa sfarbenia vodič usudzoval, že ide o vnútorné sádlo viac
pofarbené ako vonkajšie podkožné. Pes držal stopu dlho bez znakov,
až po cca 150 m našiel farbu, ktorá potvrdila správnosť a potom, po ďalších 100 m, ukázal väčšie množstvo farby. Asi po 480 m stopovania
od nástrelu Robo upozornil rozhodcov, že zbadal pohyb prasaťa, ako
vychádzalo z potoka, načo so súhlasom arbitrov vypustil HUGA na durenie. HUGO duril hlasito, avšak po krátkej chvíli stíchol. Potom asi
po minúte ticha sa už znova ozýval hrubším hlasom a držal prasa až
do príchodu vodiča a rozhodcov. Na to ho Robo dostrelil. Celá dĺžka
práce bola podľa GPS bola 910 m, práca na remeni 480 m, durenie
a stavanie 430 m. Za prácu podľa poľských kritérií bol zhodnotený
v I. cene s počtom 95 bodov, za durenie dostal známku 3, za ostatné
disciplíny – práca na remeni, stavanie, správanie sa pri zveri – dostal 4.
Touto prácou slovenský zástupca MBG vyhral.
V nedeľu poľského rozhodcu Pawla Bocianowského vystriedal
u nás známi Jurek Sokol. Spolu s Karolom Smrekom tvorili rozhodcovskú dvojicu pre Roba Fraňa a HUGA. Ten dohľadal už zhasnutú
jelenicu po 1550 m stopovania na remeni, avšak táto práca nemala
durenie a stavanie, bola zhodnotená v II. cene, a preto sa mu počítala
do konečného poradia práca z prvého súťažného dňa. Popoludní bol
HUGO nasadený ešte na ďalšiu už jeho štvrtú prácu postrelenej jelenice
s kvapkou farby na nástrele, ale po viac ako 70 m ukázal viac farby
a potom už pofarbenú stopu držal až do súmraku, keď kontrola farby
sa stávala obtiažna a rozhodcovia usúdili nepokračovať v práci. Táto
sa po označení zálomkom prenechala na na druhý deň na dohľadanie
domácim poľským psom.
Na skúškach počas dvoch dní naša dvojica dohľadala prasa a jelenicu. Okrem týchto prác na MBG mal úspešne ukončenú dohľadávku
131
Náš zástupca Róbert Fraňo po úspešnej dohľadávke
s BF HUGO z Liptových Revúc
tiež poľský vodič Rafal Malec s BF CANOM z Ivetkinho dvora, ktorý
doľadal jelenicu, nemal možnosť duriť a stavať zver a preto mohol byť
ohodnotený v III. cene s počtom 60 bodov. V prvý deň MBG – v sobotu – 8 farbiarov pracovlo na 12 postrelových prácach a bola uspešná
dodohľadávka Róberta Fraňa s HUGOM. Na druhý deň v nedeľu poľský
a český psi pokračovali v prácach zo soboty, avšak neúspešne a počas
dňa boli vodiči so psami vyslaní na ďalších 10 postrelov. Rovnako ani
v nedeľu sa veľmi úspešnosť nezlepšila. Jelenicu dohľadal náš HUGO
a tiež jelenicu poľský CANTO. Viac dohľadávok bolo na mladej diviačej
zveri a táto po streľbe v honoch aj keď výrazne značí, zanecháva menej
znakov, nakoľko poranenia nie sú závažné, sú povrchové a čierna zver
rýchlo uniká, je pomerne ťažko ju dôjsť. Ani jeden pes nedostal nulu,
teda nebol diskvalifikovaný, alo proste nebolo šťastie. Ide o praktické
dohľadávanie na poľovačkách v Poľsku.
Slávnosté ukončenie skúšok po porade rozhodcov bolo vyvrcholením MBG. Po vyhlásení výsledkov hlavným rozhodcom, prezident
klubu Jan Knierznovski Memoriál im. Ks. Benedikta Gierszewskigo
132
Víťaz IX. r. MBG Róbert Fraňo preberá cenu
z rúk čestného predsedu Janka Knierznowskeho
zakončil. Upevnenie priateľských vzťahov medzi vodičmi, rozhodcami
a poľskými hosťami boli posledným neoficilnym bodom tejto farbiarskej
akcie. Tešíme sa na bubúcoročný jubilejný X. ročník. Na záver uvádzam rekapituláciu víťazstiev slovenských zástupcov na jednotlivých
ročníkoch MBG.
III. ročník 2008 – Ľubomír Červenko – BF GERO Lesnícka lúka
IV. ročník 2009 – Branislav Porubčanský – CESY z Prameňov Turca
VII. ročník 2012 – Ing. Jozef Ďuriš – CIRA Vrátna dolina
IX. ročník 2014 – Róbert Fraňo – HUGO z Liptovských Revúc
MVDr. Tibor Želtvay
ÑÐ
133
JUBILANTI V ROKU 2015
Vážení priatelia,
v roku 2015 sa mnohí naši členovia dožívajú vzácnych životných
jubileí. Mne pripadla milá povinnosť, v mene KCHF, vyjadriť Vám touto
formou srdečné blahoželanie a popriať všetko najlepšie, veľa pohody,
zdravia a šťastia v rodinnom kruhu a medzi priateľmi.
ÑÐ
95. výročie narodenia oslávi na vianočné sviatky 24.12. náš dlhoročný
čestný člen klubu Ing. Štefan Želtvay z Košíc.
90 rokov oslávi naša dlhoročná čestná členka klubu, rozhodkyňa z výkonu 2.5. pani Teodora Makarová zo Spišskej Novej Vsi.
80 rokov oslávi 4.4. Ing. Tibor Lacko z Turčeka.
75 rokov 10.3. Pavol Sisol z Bardejova, 27.5. Viktor Alexik zo Starej
Ľubovne, 5.6. Mattäi Falko z Nemecka, 13.7. Dietrich Krill
z Nemecka, 11.8. Ing. Juraj Šimo z Mošoviec, 13.8. Vincent Kender z Košíc, 22.8. Jozef Áron z Veľkého Šariša,
26.9. Milan Janík z Velkých Karlovíc CZ, 7.10. MUDr. Ján
Fáber z Hliníka nad Hronom.
70 rokov 1.2. Milan Pavlík Špindlerův Mlýn CZ, 1.6. Ing. Július Alexa
České Budejovice CZ, 25.6. Ing. Peter Grellneth z Turčeka,
2.9. Rajmund Rapaič z Trenčína, 1.10. Rudolf Vrba Rapotín
CZ.
65 rokov 2.2. Štefan Mintuch z Rosiny, 25.3. Ing. Juraj Skurka
z Krompách, 3.4. Emil Cíferský z Modry-Harmónie, 15.4.
Ing. Ladislav Mňahončák zo Zborova, 25.4. Štefan Janega
z Nových Zámkov, 14.5. Ján Kubove z Tisovca, 1.7. Marian
Čerepan z Pruského, 4.7. Július Schrek Látky-Nový Svet,
8.7. Ján Ševčík Vysoká pri Morave, 24.7. Milan Iláš z Kežmarku, 1.8. Klaus Thiemrodt z Nemecka, 7.8. Ján Mišura
z Brezna, 10.8. Vladimír Štanceľ z Turčianskych Teplíc,
11.8. MUDr. Marián Papcún z Levoče, 30.8. Miloslav
Dropa Závažná Poruba, 1.9. Michal Popovič z Plaveckého
134
Petra, 3.9. Vít Môcik zo Žiaru nad Hronom, 13.9. Jozef
Andreides zo Spišskej Teplice, 17.9. Christoph Egert z Nemecka, 18.9. Pavel Černý z Bolerázu, 6.11. Mária Čajková
z Nemšovej, 15.11. Igor Hladký Závažná Poruba, 12.12.
Eduard Plučínsky Slovenská Ves, 18.12. Jozef Devečka st.
z Hornej Štubne, 26.12. MVDr. Andrej Štafura Revúca.
60 rokov 21.1. Pavol Smolko z Medzeva, 25.1. Ján Orečný Bystré
nad Topľou, 6.4. Karol Petržilka z Vojky nad Dunajom,
18.4. Judita Želtvayová z Michaloviec, 21.4. Bc. Igor
Gallo zo Zvolena, 26.4. Ján Šoltés z Ľubice, 3.5. Anton
Múdry Zliechov, 15.6. Igor Ďuriš zo Zvolena, 22.6.
Ing. Karel Plch z Dolní Lhoty CZ, 1.8. Peter Baričič
Viničné pri Pezinku, 7.8. Pavel Lipovský Stredné Plachtince,
14.8. Ing. Peter Hupka Žiar-Smrečany, 6.9. Ján Hazucha
Látky, 6.9. Miroslav Kolník Hrachovište-Krajné, 14.9.
Peter Klein z Popradu, 22.9. Vladislav Šutko MirkovceŽehňa, 28.9. MUDr. Ľubomír Petráš z Prievidze, 9.10.
Josef Kouba Vápenná CZ, 27.10. Ján Páleník Veľký Krtíš,
1.11. Jozef Golián Zvolenská Slatina, 12.11. Ing. Stanislav
Kubanda zo Závadky nad Hronom, 29.11. Harald Ottoman
z Nemecka, 6.12. Karol Florek zo Zakamenného,
55 rokov 24.1. Jozef Matiaško z Malej Čause, 6.2. Boris Harničár
z Antonstalu-Nemšová, 17.2. Ján Bačík z Tužiny, 22.3.
Ing. Štefan Šmajda Mokradce-Moldava nad Bodvou, 1.4.
Ing. Igor Dolejš Nový Sad-Šávol, 2.4. Ing. Jozef Mintál
z Badína, 15.4, Ing. Ján Falťan Uhorské, 17.4. Ing. Tibor
Benčič z Bratislavy, 18.4. Stanislav Gramblička z Valaskej
Belej, 29.4. Bernd Kiesewalter z Nemecka, 19.5. Juraj
Mažgut z Belej, 26.5. Ing. Pavol Cigánik z Trenčína, 26.6.
Peter Demeter Čaklov-Soľ, 10.7. Ing. Miloš Bílik z Trstína, 15.7. Ján Šútor Obyce, 21.7. Ing. Peter Smolnický
Chým-Perín, 16.8. JUDr. Marián Porvažník z Košíc, 23.8.
Marián Gono Očkov-Podolie, 12.9. MUDr. Ivan Kubačka
Dolný Kubín, 23.9. Ing. Ján Bošanec Liptovský Hrádok,
6.10. Stanislav Malík Liptovská Teplička, 10.10. František
Lopúch Spišské Bystré, 14.10. Jaroslav Ridzoň Sihla-Lom
nad Rimavicou, 22.11. Ing. Gabriel Pöhm z Medzeva,
28.11. Róbert Mušinský z Plešivca, 29.11. Juraj Halahija
z Východnej, 4.12. Jozef Rosenberger z Ľubietovej.
50 rokov 3.3. Ing. Ľubomír Bobák Slovenská Ľupča, 1.4. Eduard
Kriššák Spišská Belá, 15.4. Ján Kolník Nitrianska Blatnica,
135
22.4. Ľubomír Pijak z Ochotnice, 12.5. Stasnislav Dukát
z Levíc, 22.6. Renáta Schlosserová z Topolčian, 26.6.
Oskár Nagy Partizánske, 29.6. Pavel Kováč Liešťany, 2.7.
Ján Stašukov Vranov nad Topľou, 8.7. Miroslav Pavlo
Gondovo-Nová Dedina pri Leviciach, 8.7. Stanislav Vajda
zo Senice, 13.7. MUDr. Ervín Kovács Rimavská Sobota,
20.7. Štefan Toth Nenince, 3.9. Miloš Rajtar Sľažany, 21.9.
Mgr. Emil Vrabec Komjatice, 23.9. Marián Dzina Koš,
26.9. Bc. Miroslav Kardoš z Domaniže, 3.10. Ján Brňák
z Krušetnice, 16.10. MVDr. Jozef Rózsa Vydrana, 17.11.
Vladimír Florek Zakamenné.
ÑÐ
100 ROKOV OD NARODENIA
VOJTECHA MICHELČÍKA
Vojtech Michelčík sa narodil 13. 12. 1915 v Priechode, zomrel 27. 12.
2007 v Blatnici pri Martine.
Rodák z Priechodu, okres Banská Bystrica. Všetci traja bratia, Mikuláš,
Vojtech a Vladimír boli lesníci a zastávali vysoké hospodárske funkcie. Absolventa Strednej lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici
pána „Cuľka“ Michelčíka je nesporne potrebné zaradiť medzi hybné
páky povojnového rozvoja plemena farbiarov. Počas aktívnej činnosti
pôsobil v rôznych funkciách od lesníka, vedúceho polesia, hlavného
pestovateľa a hlavného inžiniera lesného závodu v oblastiach Malé
Karpaty, Tribeč, Slovenské Rudohorie, Nízke Tatry a nakoniec Veľká
Fatra-Gaderská dolina. Vďaka vplyvu pedagógov, ktorí vštepovali poslucháčom lásku k prírode ako celku, zaujíma aj náš priateľ principiálny
postoj v nazeraní na hospodárenie s poľovnou zverou. Pre neho bolo
nepredstaviteľné vykonávať lov zveri bez výkonného, poľovne vedeného
psa. Ako sám spomína, už od mladých liet mal vrelý vzťah ku plemenu
bavorského farbiara. Ako poslucháčovi školy mu zverili jedného farbiara
po výcviku u lesníka Kravárika na Duchonke, ktorý patril školskému
polesiu v Kysihýbli až do ukončenia štúdia. Ďalšieho bavorského farbiara, suku AFRU z Považia, dostal od Kolomana Slimáka. Táto sučka
136
Cuľko Michelčík s DONAROM
dávala vynikajúce potomstvo. Patrila spolu so sestrou AGOU medzi
zakladateľky chovu BF na Slovensku. V roku 1951 so psom BF BROK
z Považia robí ukážky výcviku spolu s Jaromírom Ptáčkom na kurze
vodičov na chate Skalka pri Kremnici. V roku 1953 opäť s BROKom
na hlavných skúškach v Podunajských Biskupiciach obsadzuje druhé
miesto hneď za Fridrichom Konrádom. V roku 1955 už posudzuje ako
rozhodca na skúškach v Topoľčiankach. V roku 1958 na prvom zvode
v Krkonošiach sa zúčastňuje za Slovensko spolu s pánom Konrádom
a Erichom Veselským.
Hlbokú brázdu v používaní bavorského farbiara, vyoral pán Michelčík všade tam kde služobne pôsobil. Vychoval veľa svojich nasledovníkov, priaznivcov, chovateľov a vodičov farbiara. V roku 1961
sa stáva predsedom klubu chovateľov farbiarov v Československu. Od
roku 1966 pôsobil vo funkcii poradcu chovu pre Slovensko a hlavný
poradca klubu. Od roku 1977 na päťročné obdobie vykonával funkciu výcvikára. Bol rozhodca z výkonu pre farbiare a kopovy. Exteriér
posudzoval v rámci celej VI. skupiny FCI.
Zomrel v Blatnici 27. 12. 2007.
Česť jeho pamiatke !
137
LADISLAV KONTŠEK
(* 11.5.1934, † 10.1.2015)
Dňa 10.1.2015 navždy opustil pozemský život a odišiel do farbiarskeho neba pán Ladislav Kontšek. Do kroniky slovenského klubu
chovateľov farbiarov sa okrem viacerých miestnych úspechov v práci
s farbiarom nezmazateľne zapísal úspešným absolvovaním Celoštátnych
skúšok farbiarov v Topoľčiankach – Jelenci konaných 25.–26. 10. 1975.
So sučkou BF ALENA Remať obsadil 1. miesto v II. cene. Dodnes je
to najcennejší výsledok farbiara pochádzajúceho z okresu Bánovce
nad Bebravou.
My, farbiaristi z Bánoviec a celého Matúšovho kráľovstva so slzami
v očiach, s úctou a mĺkvym pocitom spomíname na Teba Laci Kontšek,
ktorý si nás po vyčíňaní zákernej choroby zanechal tu dole samých.
Už viac nebudeme spoločne počuť ručiaceho jeleňa či rochajúceho
daniela. Už sa spolu nepokocháme krásou zdravého srnčaťa hopkajúceho popri svojej matke. Už Ti viac nepripijeme na lovecký úspech.
Budúce spoločné zážitky sú už nemožné, ale spomienky na Teba ako
lesníka a poľovníka, ktorý dokonale ovládal všetkých 5F – flintu, fajku,
fľašku, ferbľu a frajerky, a aj to šieste F – farbiara, nám ostanú navždy.
138
Dnes na prežité zážitky spomíname sami a Ty si nás tu Lacko nechal
zaskočených a nepripravených na Tvoj odchod.
Ale vieme, že keby si mohol, prihovoril by si sa nám takto:
Lúčim sa s vami moji milí,
ako sa lúči vtáča na jeseň…
Lúčim sa s Vami háje vŕšky, hory,
kam som často životnú silu čerpať chodil.
Lúčim sa ticho.
Už neprevravím,
lebo moja reč dýcha spánkom pravým.
Nie slzy a plač zanechávam, nie bolesť, čo už ma dneska nebolí,
Len s rosou ľahnem navždy k trávam,
Len čo som mal rád zanechávam…
A všetko čo žije po mne v mojom mene,
Doma, v práci, v revíri a v láske to ma pripomenie…
Zbohom Laci, ďakujeme za všetko čo sme s Tebou prežili.
Česť Tvojej pamiatke !
ÑÐ
139
MIEDZINARODOWY KONKURS PRACY
POSOKOWCOW 3. 5. 2014 JELESNIA
Dňa 3. 5. 2014 sa blízko susedných hraníc v Poľsku konali medzinárodné skúšky farbiarov. Na skúšky boli pozvaní ako rozhodcovia MVDr.
Tibor Želtvay a Ing. Ľudovít Pitoňák. Ako vodiča pozvali Jána Maruščáka
s 11 mesačnou sučkou BF CIBOU Mútňanská dolina. Pozvaný bol aj
Karol Stanik s AJD ANDY spod Kohutika a z ČR Petr Sedlák s BF BRED
z Kyncelovej. Ich štatút povoľuje štartovať na tomto podujatí farbiarom
už po dovršení 9 mesiaca. Celkovo sa zúčastnilo 15 farbiarov. Jeden zástupca HF jeden zástupca AJD a 13 BF. Skúška pozostávala z disciplíny
odloženie a práca na umelej stope.
Ako prvé sa preverovala disciplína odloženie na remeni alebo na voľno.
Potom nasledovali samotne práce. Psov rozdelili do dvoch skupín. V jednej skupine posudzoval MVDr. T. Želtvay a v druhej Ing. Ľ. Pitoňák. Stopa
bola založená pomocou drevákov s raticami danielej zveri, 1 200 m dlhá
s dvoma lomami. Na stope boli použité 2 ml farby a to iba na nástrele a
na ležovisku. Teda samotná stopa bola nepofarbená. Celkovo túto prácu
na stope úspešne ukončilo iba 7 psov. Ostatné buď nevypracovali stopu
v limite 45 min. alebo mali viac ako 3 nasadenia a teda neuspeli.
Víťazom sa stal HF ART od Straceného parohu s vodičom Jaroslaw
Pelka v I. cene.
Náš vodič Ján Maruščák obstál na 6 mieste v I. cene
Počas skúšok bola k dispozícii aj prehliadka trofejí z blízkeho okolia
ulovených v predošlej sezóne. Na druhý deň sa mal konať aj chovný
zvod farbiarov, no pre nízku účasť bol zrušený.
Farbiarom zdar !
ÑÐ
140
Erik Gešvandtner
BARUŠKA A „PLECHOVÝ JELEŇ“
Ako vodič farbiara a rozhodca z výkonu som mal možnosť sa v minulom roku zúčastniť niekoľkých zaujímavých dohľadávok. Každý, kto
sa tejto záľube naplno venuje mi dá za pravdu, že napriek množstvu
dohľadanej zveri sa stále stretávame s novými situáciami, ktoré nás
prekvapia. Keď si človek myslí, že ho nemá čo prekvapiť príde ďalšia
dohľadávka, ktorá ho znova prinúti zamyslieť sa nad danou situáciou
a posunie ho to o krôčik vpred.
Ako obvykle mi večer zazvonil mobil a už z hlasu mi bolo jasne,
že nejde iba o obyčajný telefonát: „Ahoj Jano, ide o postreleného jeleňa, ktorý mal staré poranenie pravdepodobne ešte z ruje“ a v snahe
ukončiť jeho trápenie naň vystrelil môj kamarát a to hneď dva krát.
Ten po oboch ranách padol, neboli to ale dobré zásahy a jeleň znova
ušiel. Bol by som bol rád ak by si mi mohol prísť a posúdiť IHF. Ako
prvé mi napadlo, že to už asi nebude na IHF, veď po dvoch ranách
a navyše so starým zranením už nebude ďaleko. Ale dobre za pokus to
stojí. Dohodli sme si miesto stretnutia a ráno o ôsmej sme boli na ná-
141
strele. Po tradičnej obhliadke nástrelu a kontrole znakov na nástrele
sme začali s dohľadávkou. Revír v ktorom sme sa nachádzali bol dobre
zazverený diviačou, jeleňou ako aj mufloňou zverou. Čo sa už po prejdení sotva 150 metrov od nástrelu potvrdilo. Pred nami sa zodvihla
zdravá zver a to mladú sučku ako aj vodiča trochu zneistilo. Keďže
tato mladá sučka nemá toľko skúsenosti, Paľo sa rozhodol túto prácu
prenechať skúsenej osem ročnej suke CIBE, ktorá nás čakala v aute.
Teraz už bola stopa stará cca 24 hod. Táto sučka, napriek veľkému
množstvo dohľadanej zveri, mala problém vyselektovať tú správnu stopu
a dokonca sa po druhom pokuse vybrala po stope opačným smerom
odkiaľ jeleň prišiel. Nevedeli sme si to vysvetliť prečo takto reagovala
a viac už stopu nechcela sledovať.
Nedalo mi a v snahe jeleňa dohľadať, som zavolal môjmu priateľovi Jožovi Ďurišovi či nemôže prísť s BAROU a pomôcť nám vyriešiť
túto záhadu. Jožo najprv váhal, či to má vôbec zmysel, veď CIBA je
skúsená suka, ale nakoniec sme sa dohodli a čakali na jeho príchod.
Po príchode si nechal vyrozprávať celý priebeh predošlých pokusov
a pomaly pri tom rozmotával farbiarský remeň. Pousmial sa pozrel na
BARUŠKU a povedal: „No čo moja, myslíš, že tu ešte máme šancu ?“
To sme po stope šli už iba sami dvaja. Paľo aj strelec už toho mali od
rána dosť. Stopa už bola nad 27 hod. stará. BARA zaľahla do remeňa
a postupovala zhruba identicky ako obe suky pred ňou pri ich prvom
nasadení. Iba o niečo vyššie. Posledný znak bol v bukovom zmladení
cca 50 m nad svažnicou, ktorý sme označili stužkou. Celý porast bol
intenzívne navštevovaný diviačou zverou ktorú bolo všade cítiť. Prešli
sme zhruba 300 metrov a Jožo povedal, že to zrejme nie je správna
stopa, BARA sa na stope správa inak. Vrátili sme sa na poslednú farbu
a tu sa BARA vybrala už nie po vrstevnici, ale kolmo nahor krajom
prebierkového porastu. Nemali sme žiadne znaky len pár krát zápor
jeleňa, no pri tunajších pomeroch to mohol byť aj iný, zdravý jeleň.
Keď sme sa dostali na hrebeň ťahala ho čoraz presvedčivejšie a z veľkým záujmom. Stále sme však nemali žiadnu farbu ani inú kontrolu, či
ideme správne. Po cca 1,5 km sme si sadli a bavili sa o ruji úspechoch
pri love a nádej, že to dôjdeme sa pomaly vytrácala. BÁRA však bola
celý čas zaľahnutá v remeni a dávala nám najavo, že ju máme nasledovať. Viedla nás po vrstevnici, potom nadol a znova vrstevnicou.
Stále však hrubou horou. To sme už ani netušili, kde sme a či ideme
správne a postupne ubúdali aj sily. Až nás po zhruba 3,5 km doviedla
do mladiny, kde odrazu Jožo skríko: „Jano mám farbu !“ A v zapätí
sme zbadali ako vylomil jeleň z ležoviska. Guľovnicu som mal iba
ja a na jeleňa sa mi nepodarilo vystreliť. Nasledovalo hlasité durenie,
142
ktoré sme počuli už iba v diaľke, kým sme sa dostali z mladiny von.
A čo teraz ? GPS ostalo v aute, cudzí revír a suka s jeleňom fuč.
Neostávalo iba zísť dole na dolinu a rozdeliť sa jeden dole dolinou
a druhý nahor. Aby toho nebolo málo ani signál na mobil tam nebol.
Po chvíli počujem ako na mňa Jožo volá. Poď hore počujem ju kdesi
hore. Od ležoviska to boli asi ďalšie dva kilometre. Museli sme konať
rýchlo, hrozilo totiž to, že sa nás chytí tma a nebudeme môcť jeleňa
dostreliť. V závere jednej doliny sa nám naskytol nádherný pohľad ako
ho nad potokom stavala. Doslova námet na obraz. Bolo však treba
rýchlo vystihnúť vhodný okamih a ukončiť jeho trápenie. Podarilo sa
to doslova v hodine dvanástej.
Jeleň mal starú hnisavú ranu na lopatke, zrejme strieľaný šikmo
spredu. Guľa sa na lopatke odrazila von a neprešla do hrudníka. Prvá
rana ktorou bol zasiahnutý bola na vrchu spojnice krku a chrbta,
tzv. obrna rana a druhá rana bola ma zadné stehno, čistý svalový
priestrel. Preto ten názov „plechový jeleň“. Klobúk dole nad výkonom
zohratej dvojice Joža a BARUŠKY. Jednalo sa o 27 hod. starú stopu,
dlhú, s durením a stavaním vyše 5 km. Nasadená bola ako tretia v poradí a bez akýchkoľvek znakov na stope to nakoniec zvládli. Znovu
sa potvrdilo, že farbiar je jedinečné plemeno no kvalitný farbiar musí
mať skúsenosti z dohľadávok v cudzích revíroch aj v tak početne zazverenom ako bol tento. Som rád, že som mohol byť pri tom a kochať
sa nádhernou prácou.
Farbiarom zdar !
Ján Maruščák
143
VÝCVIKOVÉ DNI
DŇA 27. 4. 2014 SA KONAL VÝCVIKOVÝ DEŇ
V PZ CHRAST HORNA VES Ráno o 800 usporiadali výcvikový deň na trenažéri. Na tomto výcvikovom dni sa zúčastnilo 15 vodičov zo svojimi psami z nasej spádovej
oblasti a aj Ivan Hornáček so svojou mladou sučkou. Počasie nám
prialo bol krásny slnečný deň, mali sme pripravene tri umele 14 hodinové stopy na ktorých sa farbiare prestriedali. Po ukončení nás domáci
hospodár Julko Wolf pohostil chutným guľášom a chladeným pivkom
Po dobrom obede a krátkej debate sme sa rozišli do svojich domovov, tešíme sa na ďalšie takéto stretnutie, farbiarom zdar !
Marian Zábojník
ÑÐ
VÝCVIKOVÝ DEŇ
V PZ MIER NITRIANSKÁ BLATNICA
Dňa 10. mája 2014, po dlhých rokoch odmlky a čakania, spádová oblasť Nitra zorganizovala výcvikový deň farbiarov. Podujatie sa uskutočnilo
na pôde PZ MIER Nitrianska Blatnica v okrese Topoľčany. Na podujatí
sa zúčastnilo 7 farbiarov (4 BF, 3 HF) a 1 Slovenský kopov. Organizátori pripravili pre každého psíka umelú stopu v dĺžke cca 350–400 m.
Stopy boli vyznačené tak, aby vodič mohol presne kontrolovať svojho
zverenca. Na každej stope bol 1 lom a 1ks znaku (kostička, šľacha,
koža). Podobný znak bol aj na „nástrele” – začiatku stopy. Stárie stôp
bolo 15–16 hodín, tieto boli pripravené v podvečer podujatia. Tieto
stopy boli určené pre staršie psíky, ktoré už majú nejaké skúšky za sebou
a potom 5–6 hodinové stopy pre mladé psi, ktoré nemali skúsenosti,
alebo boli prvýkrát na stope. Na konci stôp boli „zatiaľ” položené len
dreváky s raticami. Na výcvikovom dni sa zúčastnil aj hlavný výcvikár
klubu Branko Porubčanský a podpredseda klubu Ing. Peter Grellneth.
Navštívili nás aj priatelia farbiaristi Peter Chrúst so svojim zverencom
144
akože „kontrolným psom” a Marian Zábojník so svojou mladou sučkou,
aby si vyskúšal na umelej stope jej kvality. Hlavný výcvikar absolvoval každú prácu s jednotlivými vodičmi. Po ukončení prác pri ohníku
a opekaní Braňo P. vyhodnotil jednotlivé práce. Skonštatoval vysokú
kvalitu pripravených stôp. Psíky pracovali so záujmom a skoro všetky
podali štandardný výkon. Následne sme preberali rôzne otázky zo
skúšobných poriadkov a skúsenosti z výcviku farbiara, prípravy farbiarov na skúšky, rôzne poznatky a skúsenosti zo zahraničia a teoretické
štúdie o intenzite pachových stôp a doby času pri zachovaní si ich
vlastností. Výcvikový deň bol hodnotený zo strany účastníkov ako
prospešný nielen pre psíkov, ale i pre mladých vodičov, ktorí mohli
čerpať skúsenosti od starších kolegov.
Na záver sa chcem poďakovať, výboru PZ MIER v Nitrianskej Blatnici
a za výdatnú pomoc pri príprave a priebehu výcvikového dňa, p. Jánovi
Kolníkovi z Nitrianskej Blatnice.
O rok dovidenia priatelia !
Roman Veselský
ÑÐ
VÝCVIKOVÝ DEŇ SPÁDOVÁ OBLASŤ
„MATUŠOVO KRÁĽOVSTVO”, TRENČÍN
Dňa 15. 6. 2014 sa stretli priatelia plemien farbiarov z Matúšovho kráľovstva na chate R. Rapaiča pod Inovcom. Chalani z Prievidzkej spádovej
oblasti nám pomohli pripraviť pre psíkov a vodičov TG trenažér a stopy
dvoch obtiažností (3 hod., 200 m, 12 hod., 500 m). Ing Peter Grellneth
a R. Rapaič s ich typickým humorným spôsobom predniesli základy výcviku a výklad skúšobných poriadkov pre PF a IHF. Výcvikového dňa sa
zúčastnilo 15 psíkov a 46 priateľov dlhého remeňa. V krásnom prostredí
a príjemnom počasí bola zlatým klincom povestná Rajmundova kapustnica,
o ktorej blahodárnych účinkoch sa mnohí účastníci presvedčili až doma. Za pomoc pri organizovaní vydarenej akcii ďakujeme: Ing. P. Grellneth,
R. Rapaič, M. Zábojník, T. Púčik.
Farbiarom zdar ! Lukáš Jančovič
145
VÝCVIKOVÝ DEŇ 2. 8. 2014, STRÁŇAVY
Cez víkend sa uskutočnil výcvikový deň farbiarov v Stráňavách.
Podujatie sa konalo v príjemnej atmosfére za účasti zhruba 50 záujemcov a cca 30 farbiarov. Účastníkov privítal aktivista Ing. Peter Chrúst,
následne odovzdal slovo Ing. P. Grelnethovi, ktorý vyslovil veľkú
spokojnosť s účasťou na tomto kurze. Organizačné záležitosti priblížil
R. Prášek a nasledovali ukážky zakladania umelých stôp a pokračovalo
sa na trenažéri TG, kde si mohli precvičiť durenie a stavanie atrapy
jelenej zveri, ktoré prezentoval Mgr. J. Maruščák. Počas podujatia sa
mohli účastníci občerstviť chladeným pivom a bohatou ponukou poľovníckych špecialít. K dispozícii bola k nahliadnutiu aj kronika KCHF
a samozrejme diskusia na rôzne témy nielem ohľadom výcviku farbiara. Veľká vďaka patrí Radovi Práškovi a kolektívu jeho priateľov, ktorí
sa zaslúžili o výbornú náladu a zdarný priebeh podujatia.
Farbiarom zdar !
Ján Maruščák
ÑÐ
JEDEN Z LIPTOVA
S Karolom Divokom som sa stretol veľmi dávno pred tým ako sa
začal venovať chovom farbiarov. Vtedy nám pomáhal ako mladý študent
pri ťahaní uloveného jeleňa členom poľovníckeho združenia. Už vtedy
ho zaujímalo poľovníctvo ako také.
Čas pokročil a Karola začali zaujímať farbiare. Stretli sme sa viac
krát pri poľovníckych akciách, kde so záujmom sledoval ich práce.
Tak tomu bolo aj v roku 2012 keď sme sa zúčastnili PF skúšok
vo Východnej so svojimi sučkami, ktoré neuspeli. O mesiac na to, to
bolo v D. Kubíne kde sučky skončili v I. cene. Karolova sučka HASA
spod Oravského hradu ako prvá. Tu sa ukázala tvrdá a poctivá príprava.
Od tej doby sme v pravidelnom osobnom aj telefonickom kontakte.
Viac krát chcel sučku predviesť na IHF no bez možnosti.
V októbri minulého roku o 7 hod ráno bol postrelený jeleň II. VTR
v PZ Svätojánska dolina, kde bola potrebná dohľadávka. Ani jeden náš
vodič nebol k dispozícii, preto po dohovore s poľovným hospodárom
146
volám o 8 hod.telefonicky Karola. Po prvom zvonení dvíha telefón. Ahoj,
pozdravujem ho a pýtam sa, čo má nové. Ja tie IHF-ky asi nespravím
odpovedá. Karol je šanca, ak máš záujem a čas čakám Ťa doma o 11
hodine. Samozrejme znela odpoveď. Zatiaľ zaistím k dohľadávke zástupcu PZ a ostatné formality. O 11 hod sa stretáme a sadáme do aut.
O 15 min. sme už na mieste.
Karol dôsledne prezerá označené miesto nástrelu, no žiadne znaky
nenachádza. Sučka si overila nástrel a so záujmom a nízkym nosom
napadla stopu po vrstevnici v smere úniku jeleňa. Postupujeme po vrstevnici cez smrekovú mladinu, široké rúbanisko a opäť do hustej mladiny, kde robí pravouhlý zlom dole svahom ku zvážnici po ktorej sme
prišli. Na celej stope nenachádzame žiadne znaky, ani farbu. Tesne nad
zvážnicou sa sučka stáča a opäť začína s nízkym nosom a záujmom
stúpať do svahu. Zhruba na tej istej úrovni sučka opäť robí lom doľava
a po pár metroch začína napínať remeň a hlásiť teplú stopu. Prichádzame k ležovisku, ktoré HASA overuje a zasa napína remeň. Karol
pokračuj ešte na remeni, pobádam ho a pred nami začína riedka stará
hora. Vchádzame do nej a vidíme pred sebou 50 m zbiehať do dolinky
jeleňa. Karol vypúšťa sučku ktorá na dolinke dobieha jeleňa a hlasito
ho durí pred sebou dolu dolinou. Hlásenie o chvíľku utíchlo, počujeme
len hukot prechádzajúceho vlaku a aut. Veľmi dobre poznám tento
terén, preto ju nemôžeme počuť, hovorím Karolovi. Až keď zídeme
200 m nižšie a zastaneme na kraji zvážnice počujeme hlasité štekanie
sučky z jedného miesta.
Karol si je istý na 100 % že od neho neodíde. Už len vyčkať
pol hodiny a pomaly môžeme postupovať za hlasom. Zisťujeme smer
vetra a strmou zmiešanou mladinou schádzame za aktérmi. Jeleň leží
a parožím sa oháňa pred dorážajúcou HASOU. Karol dostreľuje jeleňa
a zhlboka si vydýchol.
Tak vidíš predsa to vyšlo, hovorím. Odovzdávam zálomky a gratulujem k úspešnej IHF skúške a ukončeniu dohľadávky. Hľadáme
na jeleňovi ranu. V postrelovom liste bol uvedený zásah na mäkko.
Tam aj bol, odzadu cez slabiny, krížom s malým poškodením pečene
no bez priestrelu. Po celej stope sme nenašli farbu.
Po dobrej skúsenosti už bol Karol na viacerých dohľadávkach v našom PZ vždy s úspešným ukončením na jelenej aj diviačej zveri. Len
tak ďalej držím palce v chove a vedení s farbiarmi.
Dúfam že v budúcnosti budeš úspešne reprezentovať Liptov na vrcholových súťažiach.
Farbiarom zdar !
Jozef Hapčo
147
VYHODNOTENIE DOHĽADÁVOK
ZA ROK 2014
K 02. 02. 2015 bolo zaslaných a následne vyhodnotených 135 hlásení
o dohľadávkach. Okrem údajov čitateľných v tabuľkách vám ponúkam
ešte niekoľko zaujímavých štatistických údajov.
Podľa hlásení pripadá v priemere na jedného farbiara 8,17 dohľadávok, z toho 6,43 úspešných, a 444,7 kg zachránenej diviny. Počet
dohľadávok je 1 103 z toho úspešných je 869, čo predstavuje 78,78 %.
429 dohľadávok t. j. 38,89 % končilo durením dohľadávanej zveri.
Pri 442 vykonaných prácach, t. j. 40,07 %, sa farbiare prejavili ako
hlásiče, pri priemernej dĺžke hlásenia 12 minút.
Z celkového počtu 135 hlásení bolo 117 hlásení BF a 18 hlásení HF.
BF celkom 963 dohľadávok (87,31 %) z toho 199 neúspešných. Na jedného BF pripadá 6,53 úspešnej dohľadávky a 450,5 kg zachránenej diviny.
HF celkom 140 dohľadávok (12,69 %) z toho 35 neúspešných.
Na jedného HF 5,83 úspešnej dohľadávky a 407 kg zachránenej diviny.
Uzávierka hlásení dohľadávok za kalendárny rok 2015 (dohľadávky
uskutočnené v termíne od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) bude 20. 1. 2015.
Hlásenie dohľadávok (aj neúspešných) zasielajte v exelovskej tabuľke
ktorá je uverejnená na našej internetovej stránke:
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
a prednostne hlásenia posielajte elektronicky.
Na adresy: Ing. Peter Grellneth st.
Turček 21; PSČ 038 48 okr. Turčianske Teplice
email: [email protected]
alebo
Ing. Peter Grellneth ml.
Ľubochňa 189; PSČ 034 91 okr. Ružomberok
email: [email protected],
[email protected]
Prosím Vás o dôsledné a korektné vyplňovanie hlásení podľa predlohy (chýbajúce údaje potom musím prácne vyhľadávať), svojvoľne ho
nemeňte, pri číselných hodnotách nedávajte skratky (min, kg, m) lebo
pri počítačovom spracovaní sa potom nedá vyhodnotiť.
Ing. Peter Grellneth ml.
148
149
Plemeno
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Meno psa,
suky
AFRA Kamenný vrch
AFRA z Babinej hory
AISH zo Štefanova
AJDA z Gavalcovho dvora
AJKA z Dankovičovho dvora
ALAN z Pánskej pažite
ALBA ROGOVÁ
AMBRA von Lefantovce
ANKA von der Patschgenalm
ARGO Šibeničná
ARIS Grófa Révaya
ARIS z Velického potoka
ARISA zo Seleckej doliny
SPKP
10975
8954
9020
8410/09
9230
9582
10923
10568
9396/11
8929
9747/13
8821
10547
okres
BN
RK
PU
SE
BR
NR
LM
VK
SO
BR
PD
TT
Horňáček Ivan Ing.
Česák Juraj Ing.
Mikas Radovan Ing.
Vittek Igor Ing
Vráb Peter
Ďuriš Jozef
Hapčo Jozef
Bernáth Marian
Timko Dušan
Kardhordó Ladislav ml.
Krško Stanislav
Boledovič Ján
NO Tisoň Dominik Ing.
Vodič
spolu
3
4
6
28
4
16
2
4
18
2
11
10
4
neúspešné
0
0
1
4
0
5
0
0
1
1
1
1
0
jele­nia
3
3
4
9
3
8
0
4
6
2
8
4
3
srn­čia
0
0
0
4
0
1
1
0
2
0
0
0
1
da­nielia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
divia­čia
0
1
2
11
1
7
1
0
10
0
3
5
0
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
260
280
1297
355
635
145
415
970
145
546
435
197
váha [kg]
Zachr. divina
748,8
769,2
789,6
3422,99
1011,6
1860,48
313,86
1294,8
2539,86
452,4
1618,32
1051,2
633,26
[v €]
Zver
stárie [hod.]
6,3
9,5
4,2
7,5
4,5
7,8
2,0
15,5
8,9
20,0
6,3
8,2
8,6
800
1100
233
392
850
1019
5100
2125
1535
3590
900
358
885
Stopa
100
300
367
202
400
436
3000
1100
325
0
550
175
400
dure­nie [m]
Počet
dohľad.
dĺžka [m]
PREHĽAD DOHĽADÁVOK PODĽA AKTÉROV ZA ROK 2014
4
30
15
28
20
24
35
33
23
0
10
24
45
3,7
6,3
9,8
15,9
20,0
0,0
5,0
0,0
23,8
0,0
16,7
16,3
23,8
stavanie
[min.]
hláse­nie
[mn]
150
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
ARLIN Kamenné vráta
ARTA Božia stupaj
ASTA z Babinej hory
ASTOR spod Naháčskeho
brda
ASTRA Kráľova hoľa
BARA z Hradištnice
BARA z Petroveckej doliny
BAŠKA od Juraja
BEA z Kamennej lúky
BELLA z Babinej hory
BETKA z Petrovskej doliny
BINA Baškin dvor
BIX Medzihorská
BODY z Kamennej lúky
BONA Jakubov dvor
BORA Liptal
BRIT spod Gurovky
BRITA z Petrovskej doliny
9864
9711
8785/09
9071
10776
8320
8716
9865
9294
10780
8731/11
9867
8757/10
10557
10478
8819/10
8591
9167/11
ZC
LE
LM
RK
TV
PD
RS
TS
PD
SO
SL
ZA
PD
RA
PD
PD
LM
ZA
Kmeťo Ľubomír Ing.
Valent Igor
Pitoňák Ľudovít Ing.
Jánošík Martin Ing.
Gergely Andrej Ing.
Bačik Ján
Balazs Gabriel
Krúpa Anton
Važan Tibor
Timko Dušan
Štefaník Miroslav Mgr.
Janík Rastislav
Košík Radovan
Hlinka Vladimír Ing.
Mikula Jozef
Púčik Tibor
Divok Karol
Gaňa Michal
24
35
3
1
3
7
2
5
23
14
4
13
3
1
14
13
1
4
6
0
0
0
0
4
1
2
11
1
1
4
0
0
2
0
0
1
15
30
0
1
0
6
1
4
14
4
1
5
0
1
10
2
1
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
5
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
4
2
0
1
1
0
1
9
8
1
5
2
0
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1321
2868
48
100
190
165
35
120
779
652
84
448
147
30
936
626
80
180
3827,52
8641,62
134,71
312
483,6
514,8
105
374,4
2376,48
1728,22
326,76
1117,99
314,64
93,6
2715,96
1682,71
249,6
561,6
7,0
7,2
3,0
2,0
12,3
7,0
1,3
3,7
7,5
5,6
2,3
7,4
4,0
7,0
8,9
5,2
25,0
2,3
1610
2428
383
200
333
571
150
1192
995
1607
367
927
733
800
915
1077
500
233
917
962
300
0
300
0
0
600
267
408
50
484
200
300
410
614
0
0
38
30
30
0
20
0
0
40
15
19
3
26
20
35
13
32
0
10
0,0
20,3
0,0
0,0
23,3
15,0
5,0
40,0
11,8
23,5
15,0
5,0
10,0
35,0
10,5
25,5
0,0
18,3
151
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BRIX Jakubov dvor
BRUNO z Ivetkinho dvora
BRYTA z Vodických
pramenú
BURY Šibeničná
CEDRA z Petrovskej doliny
CESA Vrátna dolina
CESY z Prameňov Turca
CETY Genéza
CEZAR Hrochotská dolina
CÉZAR z Púčikovho dvora
CIBA Vrátna dolina
CIFRA z Petroveckej doliny
CINTA Sľúkov dvor
CIRA spod Hradnej veže
CIRA Vrátna dolina
CIRO Baškin dvor
CIRO Dedov dvor
CONA Liptal
9087
10748
9032
8287
8503
10435
10486
8284/09
9588
9526
8690/10
8389/08
10672
10490
8976/10
5408/12
9311/12
9070
RK
SL
RS
NR
BB
VK
BY
BY
BN
TR
DK
ZA
LM
MT
BY
LE
LE
BR
Pochyba Marián
Štefaník Miroslav Mgr.
Poláčik Anton
Ďuriš Jozef
Fraňo Róbert
Slúka Miroslav
Žídek Pavol
Žídek Pavol
Schneider Martin Ing.
Čamaj Jaroslav Ing.
Hlinický Ferdinand
Porubčanský Branislav
Zemko Ladislav
Kramár Jaroslav
Gablík Rudolf Mgr.
Jurský Jaroslav
Lesňák Michal ml.
Poproči Viktor
4
5
7
9
5
5
7
26
11
4
2
43
6
9
14
12
11
8
0
2
4
2
1
3
2
9
6
4
0
15
2
1
2
2
0
2
4
3
4
3
0
1
4
12
7
3
1
25
6
7
7
8
8
6
0
0
1
1
1
1
0
5
3
0
0
3
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
5
3
2
3
9
1
1
1
13
0
1
7
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
230
164
192
462
335
65
400
1317
291
0
150
4114
196
515
845
545
748
537
717,6
374,88
517,01
1335,23
721,86
168
1044
3485,57
865,34
0
372
15288,72
611,52
1540,26
2144,4
1598,4
2189,76
1718,51
2,3
2,3
7,7
8,7
6,4
7,5
8,0
9,4
8,0
3,0
7,5
6,2
4,5
7,5
7,7
7,2
4,5
5,2
1000
203
900
1217
1470
1113
1914
3335
1156
1825
500
913
2497
750
1932
1000
1250
1483
700
350
200
533
50
0
267
1167
1450
0
0
490
1025
63
375
710
383
500
30
10
14
40
10
0
45
81
40
0
5
35
18
3
20
39
22
14
18,8
13,3
8,3
0,0
0,0
0,0
30,0
60,0
0,0
0,0
5,0
0,0
16,3
0,0
20,5
0,0
9,2
10,3
152
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
CRASH spod Malenice
CYLA Liptál
DARINA z Babinej hory
DASTY Vrátna dolina
DENNY z Prameňov Turca
DIANA Sil-Mat
DITA Vrátna dolina
DONA Ružový dvor
DONA z Ivetkinho dvora
DONAR z Foráša
DONER z Lupčianskej
doliny
DOROTY z Mihálikovho
dvora
DRINA Vrátna dolina
DUKY od Slamku
DYK z Mihálikovho dvora
ELIS z Chorváta
EMA Čabalov dvor
ENNY Vatrová
9549/11
9112/12
9772/12
10658
10428
9354/12
10659
7923
8775
10942
9256/11
9355/12
9871
9199
9349
10731
9084
10885
Pankuch Ján
Michalkova Izabela
Pintér Ladislav
Zábojník Marián
Mihálik Jozef
Mamis Ján
LM
MT
VT
PP
ZA
ZA
KA
LM
ZA
LE
KS
Čendula Jozef
Volna Viliam Ing.
Sabol Jozef
Hudač Jaroslav
Straňan Pavol
Porubčanský Branislav
Filip Peter
Halahija Juraj
Chobot Jaroslav
Lipták Martin
Šmajda Štefan
NO Maruščák Ján Mgr.
sk
TR
KN
PD
VK
PB
3
8
4
3
7
6
4
2
6
7
3
12
3
3
10
14
4
2
1
5
0
0
0
2
0
0
1
2
0
1
0
0
1
4
0
0
2
4
1
2
6
6
2
1
4
3
1
6
1
1
3
4
0
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
1
1
0
1
1
1
4
2
4
2
2
6
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
225
257
210
421
295
220
165
288
200
195
719,5
200
158
674
463
270
251
400,8
539,46
653,27
613,2
1267,92
920,4
566,4
460,8
820,56
456
470,4
2039,54
474
387,36
1718,52
1150,2
641,28
783,12
10,3
5,3
11,0
3,3
3,4
4,4
7,0
6,0
9,2
4,6
9,3
10,8
3,3
4,3
7,0
2,6
3,8
2,0
1833
2663
1450
1567
793
750
525
675
920
1000
400
608
2000
533
1085
1231
725
500
325
267
167
350
200
140
300
350
800
200
0
0
250
0
60
310
350
0
38
50
22
23
9
50
30
18
15
31
0
0
35
15
2
8
25
15
3,5
45,0
0,0
0,0
10,7
0,0
0,0
17,5
10,0
15,0
0,0
0,0
15,0
0,0
6,0
7,5
0,0
20,0
153
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
ENNY Vrátna dolina
ERIK z Púčikovho dvora
EROS Genéza
EROS Vrátna dolina
FANA Jelenia obora Orava
FANNY z Púčikovho dvora
FANY spod Štíbla
FATRA z Púčikovho dvora
FELIS od Stanovského
FIDA spod Oravského hradu
FLÓRA Jelenia obora Orava
FLORA spod Oblíka
GERO Lesnícka lúka
GERO Tri studne
GERO z Ľubochnianskej
doliny
GLORIA Čajmar
GOJA Čierny vrch
GORAL z Rožňovskej luky
7623
1038
8880/10
8307
10694
7807/06
9483
8581/10
9495/12
9674
10127
9458
10126/14
8583/12
9505
10414/14
9926
9513
Soroka Jaroslav MVDr.
Mikulaj Jozef
Bláha Ján
Krištofík Jakub
Bernáth Marian
Mesiarová Eva
Kocik Slavomír
Mrva Martin
Červenko Lubomír
TO
TR
RK
RK
LM
GL
BR
Pástor Pavel
Neuschl Ervín
Lazík Stanislav
Mišiak Miloš Ing.
Láni Peter Ing.
Červenko Ľubomír
Polák Peter
NO Luscoň Ľubomír Mgr.
VK
ZV
HE
RK
GL
NO Tisoň Dominik Ing.
KS
DK
PD
ZA
3
6
3
4
14
6
10
7
23
10
6
3
17
3
13
14
12
4
1
2
1
0
4
1
2
0
6
1
1
0
2
1
3
0
6
2
1
3
2
1
7
3
4
4
15
7
4
2
11
0
5
7
7
3
0
1
0
1
1
1
2
1
1
2
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
2
6
1
4
1
5
1
2
1
5
3
2
4
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
250
205
137
740
325
556
468
1670
610
350
200
1394
50
506
964
315
130
265,92
684
573,6
399,23
1948,8
942
1680,44
1403,11
4686,06
1938,12
972
552
3842,23
96
1464,91
2704,71
853,8
333,6
13,7
2,2
2,7
8,5
5,5
11,0
5,4
7,6
10,0
3,7
7,0
4,0
9,9
13,7
2,0
8,1
2,3
9,8
767
500
900
925
1960
1367
2020
1171
2642
450
540
1533
1318
1033
408
696
1433
1550
0
1350
200
175
349
450
300
403
1275
292
100
233
550
850
196
250
125
300
0
45
10
23
31
43
8
20
26
21
15
20
39
140
21
26
4
40
20,0
0,0
8,5
10,0
10,6
8,3
4,3
20,0
0,0
19,2
14,0
12,5
12,1
15,0
16,0
23,1
6,3
40,0
154
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HASA spod Oravského
hradu
HOLLY Baškin dvor
HORAL Vrátna dolina
HUGO z Liptovských Revúc
CHARA Vrátna dolina
CHURO z Podbrezovej
CHYRO spod Štíbľa
IMAN Jágrová
IRO Vrátna dolina
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny
IVAR Kráľovská studnička
IVENA od Margarétky
IZA z Podbrezovej
IZAK Jágrová
JARO od Stanovského
JASSAN Nemenéro
JETTA spod Viechy
JETTY Krigov
9960/14
10355
9337
10339/15
9612
10199
8576
10784
8620
10872
9614
9922
8463
10669
9384
10539
10919
10008
Kardhordó Ladislav Mgr.
Homola František Ing.
Fraňo Róbert
Kováčik Martin Ing.
Bullo Jozef
Divok Karol
SO
PD
KE
KA
PK
BB
IL
TN
RK
VT
PU
Žofčák Ján Ing.
Bullo Jozef
Szanyi Alexander
Vician Peter Mgr.
Rybár Miroslav
Mintál Jozef Ing.
Sirotný Pavel
Svatík Jozef
Šimún Ondrej
Keresteš Slavomír
Fedorová Zuzana
NO Olbert Ján
BR
RK
BB
BB
PD
LM
8
2
13
8
5
4
13
5
7
8
18
16
2
5
25
9
5
4
3
1
0
0
0
0
4
1
0
0
2
3
1
0
8
5
1
1
1
1
5
3
2
2
6
5
5
3
4
12
2
3
11
7
3
1
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
1
8
3
0
1
6
0
2
5
11
4
0
0
11
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
460
26
640
454
307
409
673
232
530
590
875
942
145
241
1363
412
230
262
1062,48
49,92
1600,8
1188,4
965,35
1202,2
1688,16
723,84
1587,6
1384,8
2078,88
2748,24
452,4
799,64
3695,71
1141,44
582
623,04
5,6
8,0
3,7
10,9
8,4
4,5
5,7
4,4
7,6
4,5
5,5
6,8
20,0
6,8
8,9
15,4
2,8
6,5
810
200
635
1263
1940
205
1112
575
929
331
1167
2777
3590
1300
1219
1929
676
245
375
0
850
13
433
0
283
125
171
200
500
1000
0
300
2209
100
200
300
30
0
16
16
15
0
17
11
11
30
14
39
0
22
16
5
40
18
27,5
15,0
11,2
14,0
25,0
5,0
11,7
13,8
9,3
20,0
8,7
0,0
0,0
10,0
5,0
0,0
35,0
18,3
155
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
HF
HF
HF
KARIN z Ľubochnianskej
doliny
KIARA spod Šibľa
KIKI Jazviny
KURO od Margarétky
LARGO Lesnícka lúka
LESSA z Ľubochnianskej
doliny
LORAN Lesnícka lúka
MARKO Lesnícka lúka
NIXA Dravecká dolina
TINA spod Glatzu
TRESKA z Krainy Przodkóv
UDA spod Glatzu
VARO Vlčí potok
XENA Fatra
ALEX Kremenovo
ANNY Kremenovo
ARAN Silva zovolun
ASTRID Silva zovolun
993
989
929/14
927
10033
7460/02
8966
9431/11
8637/09
9834/13
8508
8351
9152/12
8350
9074
10373
10679
9147/11
Vrlík František
LM
SB
RS
RS
NR
LM
SK
BR
RA
TV
RA
RK
RK
SN
SK
ZH
Pitoňák Ľudovít Ing.
Tomala Pavol ml.
Kovalčík Vojtech Ing.
Poláčik Ondrej
Veselský Roman Ing.
Kollar Marek
Pankuch Ján
Kardhordó Ladislav Mgr.
Hlinka Vladimír Ing.
Dvorový František Ing.
Pačan Peter Ing.
Jurčina Alojz
Vrlík František
Krajči Gustav Mgr.
Derco Jaroslav Mgr.
Čierny Zdeno
NO Florek Karol
RK
3
8
7
3
6
6
2
5
2
16
14
3
1
6
2
4
4
6
0
1
0
1
2
3
0
3
0
4
0
0
0
3
0
0
0
0
3
8
1
3
2
1
1
4
0
9
4
2
1
3
1
0
4
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
5
1
1
2
5
6
1
0
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
556
284
200
220
230
80
132
120
941
784
150
70
237
75
125
260
338
748,8
1734,72
835,31
624
446,4
441,6
213,6
411,84
230,4
2562,84
2158,32
468
218,4
739,44
198
370,01
811,2
955,69
2,7
6,1
6,9
6,5
4,8
6,0
2,0
22,2
1,5
7,7
3,4
4,0
5,0
5,7
8,0
2,0
3,8
5,8
2233
1588
457
1000
1008
667
390
1850
850
964
786
350
1500
1517
1250
113
800
683
1050
475
150
300
300
0
175
35
650
369
223
0
500
0
100
100
500
250
50
28
10
10
15
0
35
15
23
22
16
0
30
15
75
15
30
23
15,0
10,0
10,0
5,5
15,0
15,0
15,0
0,0
22,5
12,3
21,1
0,0
0,0
11,7
75,0
15,0
0,0
0,0
156
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
CLIF z Javorinky
EJMY z Třitrubečského
polesí
ENNY spod Dubia
FANY od Figľa
FARO Polominy
FRIDA Minas Ithilien
GRON Minas Ithilien
HUGO z Nižného poľa
IDA od Dlouhého rybníka
IRA od Dlouhého rybníka
IRMA Minas Ithilien
JUNA zo Starej Hájnice
LUNA Krigov
Spolu/priemer
HF
CEDRAK z Rožnovských
pasek
985/14
972
848
943
944/12
920
762/11
714
673/10
732/10
863/14
933
736/11
964/13
Randus Martin Ing.
Kovalčík Vojtech Ing.
Pavlík Peter
Gróf Dušan
Plučinský Eduard
Havranko Zoltán
SB
SB
HE
LM
LM
SA
BJ
Bašista Jakub
Tomala Pavol ml.
Chromý Viktor
Pitoňák Ľudovít Ing.
Málik Igor PhDr.
Maczala Tomáš
Hric Martin
NM Renováček Andrej
RK
RS
PO
DK
KK
KE
3
1
1
1
3
1
0
0
0
0
4
2
15
2
10
5
3
8
5
1
1
0
1
3
9
5
13
5
1103 234 595
14
7
7
9
10
5
10
7
1
6
11
5
18
9
87
0
0
0
0
2
1
0
1
0
1
1
0
1
1
51
0
0
0
0
0
0
4
4
0
1
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
350
4
2
4
1
3
3
3
1
0
1
1
0
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2592
904,8
1084,8
2712
1502,36
802,8
1448,4
526,26
374,4
758,03
1736,7
926,64
559,2
1372,08
60031,5 171508,34
900
315
440
875
498
365
587
187
120
257
555
297
185
465
6,7
9,0
7,9
9,9
5,5
4,6
5,0
7,2
2,4
3,0
4,3
13,2
8,0
2,9
6,7
1092
907
1386
460
544
303
120
1090
210
250
533
1015
920
1125
821
365
1109
367
100
300
30
0
410
700
0
400
0
300
188
300
21
27
21
30
25
5
8
8
5
0
15
0
15
12
15
12
26,8
0,0
30,0
11,7
5,0
0,0
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,3
15,0
157
počet
hlásení
1
27
12
6
20
18
2
49
135
kraj
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
SPOLU
117
44
2
17
13
5
11
24
1
BF
18
5
1
7
1
1
3
HF
1103
337
38
169
177
49
126
202
5
dohladávky
spolu
234
75
5
44
33
12
20
45
0
z toho
neúspešné
–
6,4
7,9
5,2
6,2
7,8
7,4
8,1
8,4
priem.
stárie
stopy
(hod)
–
1178
375
805
1067
869
976
1268
1940
priem.
dlžka
(m)
–
409
188
344
332
222
344
376
433
–
26
26
15
25
15
22
15
15
–
11
16
12
15
7
15
7
25
pr.
pr.
pr.
dĺžka
dĺžka
dĺžka
durenia stavania hlásenia
(m)
(min)
(min)
60032
19954
1732
7262
9909
2452
6975
11441
307
zachránená
divina kg
ZOZNAM DOHĽADÁVOK PODĽA KRAJOV 2014
171508,34
60120,19
4474,19
20062,83
28156,91
6429,35
18808,86
32490,66
965,35
zachránená
divina v €
VÝKAZ VYŠKRTNUTÝCH ČLENOV
ktorým končilo členské k 31. 12. 2014
Tak ako každý rok pri distribúcii Spravodajov aj pri distribúcii Spravodaja 2014 som tým členom, ktorí mali uhradený členský poplatok
do 31.12.2014 vkladal prípis s upozornením o ukončení členstva spolu
s poštovou poukážkou k prevedeniu úhrady do 31. 01. 2015, aj s možnosťou platby Internet bankingom.
Rok 2014 bol výnimočný aj tým, že sa konala celoštátna členská
schôdza, ktorej predchádzali spádové schôdze. Do Spravodaja 2014
som vkladal aj pozvánky na spádové schôdze.
Zistili sme, že niektorí členovia Spravodaj ani neotvorili a pochopiteľne o schôdzi ani nevedeli. A tak to bolo aj s platbami členského.
Podotýkam, že každý komu končilo členstvo k 31. 12. 2014 bol o tom
vy­rozumený. Aj na klubovej web stránke www.klubchovateľovfarbiarov.sk
(Klub – členovia) si to každý mohol skontrolovať. Zoznam je každý
deň aktualizovaný podľa došlých platieb. Žiadne výhovorky neobstoja !
Napriek tejto skutočnosti musím s poľutovaním konštatovať, že si
198 členov neuhradilo členský poplatok do 31. 1. 2015, resp. do uzávierky Spravodaja, t. j. 09. 02. 2015, a tak sa s nimi hoci neradi, ale
musíme rozlúčiť. V prípade ďalšieho zotrvania v klube musia takíto
členovia zaslať novú prihlášku ekonómovi, resp. matrikárke klubu,
uhradiť zápisný poplatok vo výške 2 € a členský poplatok. Znovu prijatí
budú na zasadnutí výboru, alebo predsedníctva. Zvlášť je to zarážajúce,
že sú medzi nimi dlhoroční chovatelia, ktorí sú majiteľmi chovných
jedincov (psov a súk), ktorí si už vyžiadali odporúčanie na párenie, ale
členský poplatok na rok 2015 nemajú uhradený. Takíto chovatelia budú
vyzvaní k úhrade poplatkov a budú ich musieť uhradiť, nakoľko nie sú
už členmi klubu. Sú to poplatky za vystavenie Odporúčania na párenie,
za odchované šteniatka, za krytie a za export jedinca do zahraničia.
Uvedené poplatky sú uvedené v Oznamoch pod hlavičkou Klubové
poplatky. V prípade kontroly chovných jedincov a vrhov zo strany poradcov chovov budú musieť uhradiť náklady cestovných výdavkov podľa
zákona č. 283/2002 Z.z., tak ako je to u iných chovateľských klubov.
158
ZOZNAM VYŠKRTNUTÝCH ČLENOV
Meno
Adresa
934 Adam Juraj
Drienica 80
083
332 Baculík Andrej Ing.
Kalinčiakova 49
963
111 Bača Július
966
858 Baranček Miroslav
Izidora Žiaka 1419/13 039
783 Bariak Miroslav
Poľná 537/41
992
483 Barilla Ján Ing.
Vsetínska 43
064
789 Barta Martin
Kostolná Ves 184
972
136 Belobrad Pavol Ing.
kpt. Nálepku 559/118 018
724 Beňuš Roman
029
89 Berkeš Miloš Ing.
Remeselnícka 18
941
348 Bilišňanský Ľubomír
Mirkovce-Niereše 3 082
81 Bočkaj Ján
065
367 Boldiš Ľubomír
935
382 Borgoň Július
Nižná Hutka 185
040
346 Bortňák Milan
Geraltov 24
082
229 Bošanec Ján Ing.
Pri Úpuste 1505/27 033
128 Bračok Štefan MUDr.
Demänová 277
031
223 Brhlík Miloš
Zechenterova 354/18 967
692 Brozman Zdeno
Hámor 2
976
461 Burda Štefan
sídl. Juh 1059 / 1
093
83 Caňo Pavol
972
649 Cebák Milan
Ješkova Ves 607
972
243 Cigánik Pavol Ing.
S. Chalúpku 7
911
608 Czirák Adam
Pavčina Lehota 139 031
672 Čatloš Dušan Ing.
Koceľová 2
036
877 Čeman Peter Ing.
Dostojevského 4532/67 058
454 Čierny Lukáš
Prekážka 726/B
033
1156 Čižnár Jaroslav
A. Halašu 15
026
493 Devečka Jozef ml.
038
958 Dolejš Igor Ing.
Nový Sad 48
985
119 Dopirák Maroš
065
340 Droba Vladimír
Tulská 2490/35
960
409 Ďurčať Rastislav
A. Hlinku 21
038
511 Ďuriška Dušan Ing.
049
600 Dvorská Naďa
Horná Tižiná 115
013
43 Dzúrik Milan Ing.
Ploštín 107
031
512 Fabini Ján
Chrasť n/Hornádom 142053
01 Sabinov
01 Krupina
04 Horná Ždaňa 109
01 Turčiansky Teplice
01 Modrý Kameň
01 Stará Ľubovňa
26 Nitrianske Rudno
61 Beluša
55 Novoť 65
11 Palárikovo
06 Žehňa
33 Veľký Lipník 162
06 Jabloňovce 215
18 Košice 18 - Krásna
67 Terňa
01 Liptovský Hrádok
01 Liptovský Mikuláš
01 Kremnica
66 Polomka
01 Vranov nad Topľou
21 Nitrianske Sučany 204
25 Diviaky nad Nitricou
01 Trenčín
01 Liptovský Mikuláš
01 Martin
01 Poprad
01 Liptovský Hrádok
01 Dolný Kubín
46 Horná Štubňa 565
41 Šávoľ
43 Orlov 46
01 Zvolen
61 Vrútky
62 Kameňany 136
06 Terchová
01 Liptovský Mikuláš 1
63 Spišský Hrušov
159
339 Falťan Ján Ing.
225 Faško Milan Ing.
ČSA 34
26 Fiam Karol
Nové Sady 242
195 Firko Marian
Adidovce 18
825 Foltán Tomáš Ing.
365 Fulmek Michal
Sídlisko 340
691 Furdík Boris Ing. Bratislavská 34
813 Gablík Peter
965 Gallo Dominik
Partizánska 722
845 Gallo Igor Bc.
Ľ.Štúra 35
928 Gantner Yves
Saint Julien
92 Goga Ján
Čierne nad Topľou 196
797 Gono Marián
Očkov 35
619 Grzanka Peter
Osloboditeľov 11
10 Hajduk Tibor
Brezovica-Cintorínska 148
974 Hamrák Daniel
Školská 686
817 Hanidžiar Peter
Dolný Moštenec 258
190 Harvánek Ľubomír Ing. Šoltesovej 1657/159
795 Haviar Richard
Poluvsie 119
1092 Hegeduš Vladimír st.
753 Hladek Emil Ing.
Záskalie 903/1
904 Holováč Ján
Jablonov 205
626 Homola Michal
Horné Vestenice 91
838 Hrivňák Jaroslav Mgr. Poštárka 142
658 Chalupka Ján
Hviezdoslavova 88
683 Indro František Ing.
Cintorínska 1359/4
972 Jadroň Kamil
Štefánikova 238/68
31 Janigloš Otto Ing.
Čierny Váh 16
240 Janko Jaroslav
237 Janošík Pavol
Trenčianske Mitice 269
442 Ješík Miroslav
420 Juhás Peter Ing.
B. S. Timravy 13
751 Kantorová Erika
Krna 46
778 Kapusta Ľuboslav Ing. 1. mája 503/28
790 Karabin Jozef
Kravany 177
642 Kardoš Miroslav Bc.
1000 Kasan Andrej
333 Kilár Dezider
665 Klimek Peter
443 Knechta Oliver
Osloboditeľov 230
488 Kofira Michal Ing.
Zlievarenska 522
160
985 25 Uhorské 324
977 01 Brezno
951 24 Nové Sady pri Nitre
067 32 Vyšný Hrušov
958 41 Veľké Uherce 293
013 62 Veľké Rovné
911 05 Trenčín
013 55 Štiavnik 1307
914 01 Trenčianska Teplá
960 01 Zvolen
36 290 Azay le Ferron, Francúzsko
094 34 Bystré nad Topľou
916 22 Podolie
038 52 Sučany
028 01 Trstená
053 33 Nálepkovo
017 01 Považská Bystrica
017 01 Považská Bystrica
972 16 Pravenec
032 15 Partizánska Ľupča 216
026 01 Dolný Kubín
053 03 Jablonov pri Levoči
972 22 Nitrica
085 01 Bardejov
976 67 Závadka nad Hronom
962 05 Hriňová
029 01 Námestovo
032 33 Kráľová Lehota
900 85 Vištuk 121
913 22 Trenčianske Jastrabie
013 32 Dlhé Pole 306
010 08 Žilina
985 25 Uhorské
038 53 Turany
059 18 Spišské Bystré
018 16 Domaniža 239
966 52 Tekovská Breznica 377
065 02 Vyšné Ružbachy 214
027 32 Zuberec 480
980 52 Hrachovo
976 45 Hronec
703 Kollár Peter Ing.
Údol 39
654 Kopiar Miroslav
Mierová 911
59 Korič Marian
Podhájska 189
983 Kotian Juraj
S.Chalupku 621/5
167 Kováč Peter
535 Krajč Milan
Dolné Strháre 139
30 Krajči Rastislav
Kmeťova 989/3
629 Krchnák Dušan
646 Krigovský Ondrej
329 Krížik Viliam Ing.arch. Ľubľanská 1652/2
597 Kubík Branislav
Lysica 185
892 Kubov Marek Bc.
Severná 343/4
603 Kubovčík Daniel
884 Kubulek Milan
262 Kuľhavý Ján Ing.
Hlavná 65
552 Kundrát Michal
Gen. Svobodu 131/19
162 Lacko Peter Mgr.
695 Lacko Vladimír
Jesenského 24
204 Lazorík Ján
Janoškova 1608/45
1484 Lehotský Viliam
593 Liener Juraj
Cígeľ 284
396 Lipka Jozef
Hviezdoslavova 11
364 Líška Marcel
Zákvašov 1529/39
298 Lopatovský Štefan Mgr. 970 Lovič Matej Ing.
Okružná 14 786 Majerik Štefan Ing.
Krajinská 4
557 Malatín Eduard
Jarná 3049/1
209 Marcinko Peter Ing.
852 Martinček Radoslav
72 Marton Patrik Ing.
Martinček 121
769 Maťaš Milan Mgr.
Družstevná 361
1054 Matiaško Jozef
Malá Čausa 120
595 Melicher Ondrej
Chválová 44
979 Méri Jozef
668 Michael Ramlau-Hansen Hedevej 14, Aarslev
931 Mikluš Jozef
Stuľany 191
230 Mikulaj Jozef
Andreja Halašu 834/86
402 Mikulová Miroslava
Zlatá Baňa 121
848 Minka Marek Mgr.
Bartošova Lehôtka 145
656 Misztela Anna
Wiejska 73
110 Miškeje Michal Ing.
Inovecká 38
065 45 Plavnica
908 72 Závod
900 86 Budmerice
972 01 Bojnice
023 04 Stará Bystrica 323/2
991 03 Pôtor
052 01 Spišská Nová Ves
919 08 Boleráz 395
053 51 Kluknava 113
831 02 Bratislava
013 05 Belá
059 19 Vikartovce
053 40 Slovinky 192
023 01 Oščadnica 434
032 02 Závažná Poruba
068 01 Medzilaborce
034 92 Stankovany 321
972 01 Bojnice
026 01 Dolný Kubín
032 33 Kráľová Lehota 113
971 01 Prievidza
013 05 Belá
017 07 Považská Bystrica
065 02 Nižné Ružbachy 73
977 01 Brezno
921 01 Piešťany
058 01 Poprad
055 64 Mníšek nad Hnilcom 516
023 41 Nesluša 439
034 95 Likavka
087 01 Giraltovce
971 01 Prievidza
982 62 Gemerská Ves
930 02 Orechová Potôň 355
8960 Randers SO, Dänemark
086 43 Koprivnica
026 01 Dolný Kubín
082 52 Kokošovce
967 01 Kremnica
44-153 Smolnica, Polsko
949 11 Nitra
161
291 Mitka Ján
023
320 Molnár Benjamín
Rožňavská 22/4
982
351 Mravec Martin
B.Nemcovej 7
962
856 Necpál Milan
Buková 20
974
541 Nedoroščík Ján
Haligovce 102
065
957 Németh Zoltán MVDr.
049
963 Nováková Zuzana Ing. Cimborkova 28
040
737 Okrajek Jozef Bc.
044
17 Osuský Ján
Nová Lehota 85
916
945 Pagáč Peter
Vršatecké Podhradie 63 018
405 Patraš Róbert
Nová 8
976
372 Peťko Jaroslav
dvor Mária 232
935
247 Petrovský Rudolf
Veterná 15
900
615 Piecka Juraj Ing.
908
791 Pipiška Ľuboš
972
272 Podmanický Dušan MUDr.Kapitulská 360
946
697 Poláčik Ondrej Ing.
Pavlov Grúň 1037 980
833 Poliak Roman
Školská 25
972
809 Poľovnícke združenia Hldočín Za vŕškom 687
027
907 Poľovnícke združenie Diviak ROKOŠ
972
766 Ponik Ladislav
082
375 Porvažník Marián JUDr. Roosweltova 22
040
542 Pšidová Eva Ing.
Zaježová 187
962
827 Pustý Anton
082
397 Pustý Peter
Zlatá Baňa-Sigord 136 082
1568 Rajčan Miloslav Ing.
Hlavná 287
951
388 Rák Tivadar
Petöfiho 104
943
937 Reck Peter
Sandrická 2
966
193 Regec Jaroslav Ing.
gen. Svobodu 2457/11 069
583 Reľovský Michal Bc.
Kolačkov 116
065
940 Repáň Ján
Kollára 192/54
013
584 Retlich Ján
Budiš 22
038
785 Riško Dušan
Zákopčie Stred 120 023
933 Romaňak Bohuš
065
285 Rosík Ján
Medveďovo 1581
976
361 Rusinko Ján
Čertižné 11
067
894 Rusinkovič Juraj
Nová 5
962
456 Ružička Filip
Dobrá 1275
914
84 Rybovič Milan Ing.
065
636 Sabol Martin
094
327 Salanci Marek
Lieskovec 144
067
162
01 Oščadnica 1872
01 Torňala - Starňa
12 Detva
09 Banska Bystrica
34 Veľká Lesná
44 Hrhov 357
01 Košice
81 Kysak 270
35 Modrová
52 Pruské
11 Selce pri Banskej Bystrici
71 Šalov
28 Ivanka pri Dunaji
76 Lakšárska Nová Ves 51
02 Opatovce nad Nitrou 36
39 Iža
55 Klenovec
51 Handlová
43 Nižná
25 Diviaky nad Nitricou
13 Demjata 218
01 Košice
63 Pliešovce
52 Kokošovce 166
52 Kokošovce
93 Topoľčianky
01 Štúrovo
81 Žarnovica
01 Snina
11 Nová Ľubovňa
06 Terchová
23 Dubové
11 Zákopčie
01 Hniezdne 124
52 Čierny Balog
52 Habura
37 Kováčová
01 Trenčianska Teplá
12 Jakubany 325
02 Slovenska Kajňa 117
45 Topoľovka
144 Sekeľ Imrich
ul. 19 januára 445/7
589 Seman Maroš
Dolný Harmanec 31
764 Schneidhofer Michael Ing. ul. 1. mája 1011/13
946 Sirotný Vladimír Ing.
SNP 34
21 Sitek Ján Mgr.
Leštiny 44
917 Skurka Juraj Ing.
Štúrová 19
1458 Slamka Róbert JUDr.
Radinského 1735/29
284 Smutný Ľubomír
Zádiel 20
403 Stanko Martin
1386 Staňo Vladimír
Abrámova 10
544 Staríček Ondrej
Jablonové 197
200 Straka František
539 Svitok Šimon
Cígeľ 289
559 Szalai Barnabáš Ing.
Nová 365/24
921 Šavel Milan
Hornádska 253/17
242 Ščigulinský Milan JUDr. Šambron 90
770 Ševčík Ján Nová ulica č. 20
416 Šíra Peter (Branislav)
650 Štefanik Milan
Popradská 291
389 Štefánik Miroslav Mgr. 228 Takáč Marián
Medzijarky 461
760 Taraba Vladimír Ing. Dr. Sadová 613 / 31
317 Tomajko Juraj
Biele Vody 258
235 Traj Rudolf Ing.
900 Ulman Igor Ing., PhD. 524 Urblík Peter Ing., PhD. K. Šmidkeho 1445/10
531 Valeš Jaroslav
Hlína 116
14 Vallo Viktor
Školská 93
719 Vaľo Milan
192 Vandlík Radoslav
Kunerád 273
94 Vanovský Zoltán
Ipeľské Úľany 127
90 Vincenc Radovan Mgr. 170 Vitek Rudolf Ing.
959 Vrábel Peter
Socovce 75
890 Vrba Tibor MVDr.
Suvorovova 26
325 Závacký František
Jesenná 3055/19
507 Zima Juraj
180 Želasko Štefan
Hlavná 36
044
976
010
914
026
053
026
044
962
038
013
082
971
076
059
065
900
900
065
065
076
020
053
029
919
960
664
013
072
013
935
966
020
038
942
058
065
053
42 Rozhanovce
03 Harmanec
01 Žilina
51 Trenčianske Teplice
01 Dolný Kubín
42 Krompachy
01 Dolný Kubín
02 Turňa nad Bodvou
66 Sebechleby 296
22 Slovenské Pravno
52 Súľov
37 Široké 630
01 Prievidza
12 Kuzmice
14 Spišský Štiavnik
45 Plavnica
66 Vysoká při Morave
52 Kuchyňa 352
01 Hniezdne
01 Hniezdne 97
12 Kuzmice
01 Púchov
76 Mlynky
56 Zakamenné 228
08 Boleráz 532
01 Zvolen
91 Ivančice, ČR
06 Terchová
31 Vinné 29
13 Rajecké Teplice
82 Plášťovce
04 Horná Ždaňa 126
63 Lednica 321
43 Kláštor pod Znievom
01 Šurany
01 Poprad
32 Kamienka 157
42 Krompachy
163
TERMÍNOVÝ KALENDÁR KYNOLOGICKÝCH
PODUJATÍ NA ROK 2015
MEDZINÁRODNÉ, CELOŠTÁTNE A OBLASTNÉ VÝSTAVY
Medzinárodná výstava psov, 2x CACIB
Nitra
Victory show – Champion of Champions
Nitra
Medzinárodná výstava psov, 2x CACIB
Nitra
Celoštátna výstava psov, CAC
Lučenec
09. 05. 2015
Medzinárodná výstava psov, CACIB
Lučenec
10. 05. 2015
Oblastná výstava psov všetkých plemien
Dvorianky
17. 05. 2015
Celoštátna výstava psov, CAC
Nitra
05. 06. 2015
Medzinárodná výstava psov, 2x CACIB
Nitra
10. 01. 2015
11. 01. 2015
27. 02. 2015
28. 02. 2015
06. 06. 2015
01. 03. 2015
07. 06. 2015
Žitnoostrovská oblastná výstava poľov. plemien Báč
20. 06. 2015
Národná výstava psov, CAC, Víťaz SR
Veľká Ida
04. 07. 2015
Medzinárodná výstava psov, CACIB
Veľká Ida
05. 07. 2015
Oblastná výstava psov všetkých plemien
Dolný Kubín
09. 08. 2015
Oblastná výstava psov všetkých plemien
Malacky
15. 08. 2015
Medzinárodná výstava psov, 2x CACIB
Bratislava
Oblastná výstava psov všetkých plemien
Dvorianky
Medzinárodná výstava psov, 2x CACIB
Bratislava
24. 10. 2015
25. 10. 2015
Medzinárodná výstava psov, 2x CACIB
Nitra
28. 11. 2015
29. 11. 2015
164
22. 08. 2015
23. 08. 2015
01. 09. 2015
KLUBOVÉ VÝSTAVY
Klubová výstava farbiarov, CAC, Cena Dr. Duchaja Sielnica, okr. Zvolen
13.06.2015
Špeciálna výstava farbiarov, CAC
09.08.2015
Dolný Kubín
CHOVNÉ ZVODY
I. Bonitácia
Pri obci Nemecká, okr. Brezno so začiatkom o 900 hod.,
v doline Sviniarka – Penzión Hradisko. Štátna cesta č. 66
23. 05. 2015
v smere od Banskej Bystrice na Brezno cca 2,7 km za Motorestom Nemecká odbočiť doľava. Od odbočky je to cca 2 km.
II. Bonitácia
24. 10. 2015
Novoveská Huta, Penzión Kráľov Prameň
okr. Spišská Nová Ves so začiatkom o 900 hod.
KLUBOVÉ PODUJATIA
IV. ročník skúšok farbiarov
24.09.2014 27.09.2014 Nenince okr. Veľký Krtíš
o cenu Hontu a Hrona CACT
III. ročník skúšok farbiarov
2.10.2015
o pohár Slanskych vrchov
3.10.2015
Hanušovce nad Topľou,
okr. Vranov nad Topľou
XXXII. ročník skúšok farbiaZemplinska Šírava, Hôrka – rekre15.10.2015 18.10.2015
rov o Pohár SPZ CACT
ačná oblasť Lúč – Penzión DOLINA
VII. ročník skúšok farbiarov
Novoveská Huta, Penzión Kráľov
22.10.2015 25.10.2015
o Spišský pohár CACT
Prameň okr. Spišská Nová Ves
165
PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV
12.09.2015
Krupina, Bardejov
13.09.2015
Senica
19.09.2015
Topoľčany
20.09.2015
Humenné
03.10.2015
Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Prievidza, Veľký Krtíš
10.10.2015
Žilina, Žiar nad Hronom
11.10.2015
Ružomberok, Gelnica, Čadca
17.10.2015
Partizánske
18.10.2015
Košice okolie, Humenné, Poprad, Považská Bystrica, Svidník,
Vranov nad Topľou, Spišská Nová Ves, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš
24.10.2015
Levoča, Ilava, Rožňava, Malacky, Martin
25.10.2015
Prešov, Trenčín, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Sobrance,
Dolný Kubín, Námestovo
30.10.2015
Brezno
31.10.2015
Pezinok
Propozície a prihlášku na Klubovú výstavu farbiarov konanú
dňa 13. 6. 2015 v Sielnici, s udeľovaním titulov Klubový víťaz,
CAC a ceny Dr. Duchaja pre najkrajšieho jedinca z plemien farbiarov si záujemcovia budú môcť stiahnuť na web-stránke klubu:
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
166
P O Z V A N I E
Vážení priatelia farbiarov
Klub chovateľov farbiarov Vás srdečne pozýva na
XXXII. ročník skúšok farbiarov Slovenska
o Pohár SPZ, Víťaz Slovenska 2015–CACT
Termín: 15.–18. októbra 2015
Centrum: Zemplínska Šírava,
Hôrka – rekreačná oblasť Lúč Penzión DOLINA
Spoluorganizátori:
• Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce – OZ Kamenica nad Cirochou • OPK Humenné • PZ Vlk Chlmec • PZ
Hrádok Kusín • PZ Jazvec Kamenica nad Cirochu • Poľovnícke
potreby – Peter Vysočánsky • Lesy SR š.p. OZ Sobrance
Ubytovanie: si môžete objednať u ekonóma klubu na:
tel.: 055 270 19 03, mobil: 0903 628 768
e-mail:[email protected]
Cena ubytovania: 2 lôžková izba 27 €
1 lôžková izba 20 €
Prístelka 12 €
Stravovanie:
Plná penzia 12 €
Polpenzia 7 €
Raňajky 3 €
ÑÐ
Príchod: účastníkov je v stredu 15. 10. 2015 do 1800 hod.
Slávnostné otvorenie: štvrtok 16. 10. 2015 o 800 hod.
Ukončenie: 18.10.2015
167
Klub chovateľov farbiarov –
spádová oblasť Sp. Nová Ves v spolupráci
s LESY MESTA Spišská Nová Ves
Vás srdečne pozývajú na
VII. ROČNÍK SKÚŠOK FARBIAROV
O SPIŠSKÝ POHÁR
s udeľovaním titulu:
víťaz Spišského pohára 2015 a titulu CACT
Podujatie sa uskutoční
22. X.–25. X. 2015
v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
(miestna časť Novoveská Huta)
Prihlášky môžu záujemcovia o účasť na skúškach
zaslať najneskôr do 31. 8. 2015 na adresu:
Tököly Ľubomír
Wolkerova 34/33
052 05 Sp. Nová Ves
mobil: 0907 113 337
mail: [email protected]
za organizačný výbor
Tököly Ľubomír
ÑÐ
P O Z V Á N K A Dňa 24. 10. 2015 o 900 hod. sa uskutoční výber do chovu –
Bonitácia – v miestnej časti Novoveská Huta – pred budovou
Penzionu Kraľov Prameň, okr. Spišská Nová Ves. Prezentácia psov od 800 hod. do 900 hod.
168
DÔLEŽITÉ OZNAMY
•
•
•
•
•
•
•
•
Vždy aktuálny – zoznam Členskej základne
doporučený zoznam Rozhodcov pre posudzovanie na IHF
a skúškach farbiarov
Organizácia chovných zvodov v roku 2015
Podmienky chovnosti pre plemená Bavorského a Hanoverského
farbiara
Dôležité informácie o DNA teste
Organizačné zabezpečenie zisťovania dysplázie bedrových kĺbov
(DBK)
Zoznam pracovísk pre RTG DBK
Propozície Klubovej výstavy vo Zvolene (možnosť stiahnutia)
Kalendár kynologických podujatí na rok 2015
Tlačivá:
• Prihláška za člena klubu
• Posudkový list na RTG DBK
• Prihláška na PF a IHF
• Postrelový list
• Potvrdenie veterinára o kontrole totožnosti psa
• Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice
• Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa
• Prihláška na zápis šteniat
• Evidencia dohľadávok
Oznamy:
• Poplatky za služby poskytované plemennou knihou SPZ
• Klubové poplatky
• Úhrady členských poplatkov
• Informácia pre záujemcov o členstve v klube
• Ponuka na odpredaj – Klubových a farbiarskych odznakov
• Kompletov (obojkov so zvrtlíkmi a vodiacich remeňov)
• Krátky kožený remeň cez plece
• Knihy – 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov
• Půlstoletí s barváři
• Samolepky s hlavou farbiara
nájdete na web-stránke klubu – www.klubchovatelovfarbiarov.sk
169
VÝKAZ ČLENOV KCHF
Zoznam členskej základne je vždy aktuálny a je uverejňovaný už
iba na web stránke klubu – www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Stav členskej základne ku dňu uzávierky Spravodaja, t. j. k 09. 02. 2015
je 817 členov. Členovia, ktorí napriek výzve k úhrade členského na rok
2015 si nezaplatili členské (198 členov) sú uverejnení vo výkaze vyškrtnutých členov.
V prípade pokračujúceho záujmu o členstvo sú povinní zaslať novú
prihlášku a uhradiť zápisné a členské.
Klub vnáša do členskej základne a evidencie poriadok. Tento
predkladaný zoznam môže mať nejednu chybu, a preto sa obraciame
na všetkých, aby si skontrolovali svoje údaje a nezrovnalosti nahlásili
ekonómovi klubu v záujme ich odstránenia.
Členský zoznam uvádza postupne členské číslo, meno, adresu a posledný rok úhrady členského.
ÑÐ
Do pozornosti všetkým, ktorým končí členstvo v tomto roku t. j.
k 31. 12. 2015 !
Spolu s týmto Spravodajom ste obdržali poštovú poukážku k úhrade
členského poplatku.
Členský poplatok na kalendárny rok je pre členov SPZ 7 €, pre PZ,
OLZ, organizácie a nečlenov SPZ (kolektívny člen) 9 €.
V prípade Vášho záujmu o zotrvanie v Klube, Vás prosíme, aby ste
člensky poplatok uhradili na adresu ekonóma Klubu priloženou poštovou
poukážkou, poprípade Internet Bankingom na číslo účtu klubu: SK36
0200 0000 0027 7672 2851.
Členský poplatok si môžete predplatiť aj na viac rokov dopredu.
Napr.: Pri platbe
Člen SPZ, PZ, OLZ Nečlen
SPZ Členské
predplatené do
7 €9 €
31.12.2016
14 €
18 €
31.12.2017
21 €
27 €
31.12.2018
V prípade neuhradenia členského poplatku. do 31. 01. 2016 máme
za to, že o ďalšie zotrvanie v Klube nemáte záujem a v ďalšom období
s Vami t. j. od 1. 2. 2016 nepočítame a prestávate byť členom KCHF.
170
ZÁUJEMCOV O ČLENSTVO V KLUBE INFORMUJEME:
Členskú prihlášku si môžete vyžiadať na príslušnom OkO SPZ, poprípade u ekonóma Klubu, alebo stiahnúť z web stranky klubu:
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Túto po vyplnení a potvrdení členstva na príslušnom OkO SPZ
zašlite matrikárke alebo ekonómovi Klubu, ktorí Vás vyzvú k úhrade
zápisného a členského poplatku.
Zápisné je 2 € je to jednorazový poplatok a členské na kalendárny rok predstavuje obnos 7 € pre členov SPZ, 9 € pre nečlenov SPZ.
OLZ, Urbariáty a organizácie.
Členský poplatok si môžete predplatiť aj na viac rokov dopredu.
Člen
SPZ Napr.: Pri platbe 9 € 16 € 23 € Nečlen
Členské
SPZ, PZ, OLZ predplatené do
11 € 20 € 29 € 31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
ÑÐ
Ponuka na odpredaj:
• Klubových a farbiarskych odznakov
• Kompletov– obojkov so zvrtlíkmi a vodiacich remeňov
• krátky kožený remeň cez plece
• Knihy – 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov
– Půlstoletí s barváři
• Samolepiek s hlavou BF
Uvedené si môžete objednať u ekonóma klubu.
ÑÐ
Žiadame všetkých členov KCHF, ktorí majú E-mailové adresy aby
ich nahlásili, resp. zaslali ekonómovi klubu z dôvodu rýchlej a bezplatnej komunikácie !
171
KLUBOVÉ POPLATKY
Výbor klubu chovateľov farbiarov na svojom zasadnutí dňa
18. 10. 2013 schválil nasledovné poplatky s platnosťou od 01.11. 2013:
a) Zápisné a členské poplatky
• zápisný poplatok do klubu ................................................2 €
• členský poplatok pre členov SPZ na kalendárny rok .........7 €
• členský poplatok pre kolektívnych členov
a nečlenov SPZ na kalendárny rok ....................................9 €
b) Poplatky pre chovateľov
• poplatok za vystavenie odporúčania na párenie
člen Klubu..............................................0 €
nečlen Klubu........................................20 €
• poplatky za krytiečlen klubu..............................................8 €
nečlen klubu........................................16 €
• poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP
člen klubu............................................ 4 €
nečlen klubu..........................................8 €
c) Poplatok za RTG DBK
člen klubu............................................10 €
nečlen klubu........................................15 €
Posudok zasiela ekonóm klubu dobierkou, k cene za posudok sa
pripočíta cena poštovného, ktorá závisí od aktuálneho poštovného
sadzobníka.
d) Vývozné poplatky
• jedinec do veku jedného roka veku
člen klubu.......................................... 35 €
nečlen klubu........................................50 €
• jedinec starší ako jeden rok bez absolvovaných skúšok
člen klubu........................................ 100 €
nečlen klubu......................................150 €
• jedinec s absolvovanými skúškami PF
člen klubu........................................ 135 €
nečlen klubu......................................200 €
• jedinec s absolvovanými skúškami IHF
člen klubu........................................ 170 €
nečlen klubu......................................260 €
• chovný jedinec člen klubu........................................ 200 €
nečlen klubu......................................300 €
172
e) Poplatok za chovný zvod (Platí sa pri prezentácii)
člen klubu............................................ 5 €
nečlen klubu........................................25 €
f) DNA test
člen klubu........................................ 50 %
nečlen klubu.................................... 100 %
Kópia výsledku DNA profilu jedinca bude ekonómom Klubu zaslaná
dobierkou s platbou na účet Klubu.
V prípade opätovnej výzvy ekonómom klubu sa základný poplatok
zvýši o 2 € za náklady spojené s týmto úkonom !
ÑÐ
VYSVETLENIE K JEDNOTLIVÝM PLATBÁM:
Poplatok za vystavenia odporúčania na párenie: Nečlen klubu uhradí
20 € na účet klubu SK36 0200 0000 0027 7672 2851 – prevodom,
Internet bankingom, alebo poštovou poukážkou na adresu ekonóma
klubu (V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !).
Poradca chovu zašle Odporúčanie na párenie až na základe potvrdenia prijatej platby ekonómom klubu.
Poplatok za nakrytie suky: odvádza majiteľ krycieho psa do 14 dní
od nakrytia suky poštovou poukážkou typu H – podaj na adresu ekonóma klubu,ktorú obdržal od majiteľa chovnej suky pri nakrytí. Poplatok
môže uhradiť aj Internet bankingom na účet SK36 0200 0000 0027
7672 2851, kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania
na párenie. (V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !).
Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ
krycieho psa.
ÑÐ
POPLATOK ZA KAŽDÉ PONECHANÉ ŠTEŇA ZAPÍSANÉ V SPKP
Člen klubu: odvádza majiteľ chovnej suky do 56 dní od vrhu poštovou poukážkou typu „H“ – podaj na adresu ekonóma klubu, ktorú
obdržal od Poradcu chovu.
173
Poplatok môže uhradiť aj Internet bankingom na účet SK36 0200
0000 0027 7672 2851, kde do variabilného symbolu uvedie číslo
odporúčania na párenie. (V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !).
Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ
chovnej suky.
Nečlen klubu: odvádza poplatok za každé zapísané šteňa v SPKP
do 28 dní od dátumu vrhu priloženou Poštovou poukážkou na adresu
ekonóma klubu, ktorú obdržal od poradcu chovu spolu s Odporúčaním
na párenie. Platbu môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu: SK36 0200 0000 0027 7672 2851, kde do Variabilného symbolu
uvediete číslo odporúčania na párenie. (V žiadnom prípade nie vklad
v hotovosti !).
V prípade neodvedenia poplatku do 28 dní, poradca chovu v spolupráci s plemennou knihou SPKP v Bratislave pozastaví vystavenie
rodokmeňov.
ÑÐ
VÝVOZNÉ POPLATKY
Člen klubu: Vývozca je povinný vyplniť žiadosť o exportný pre­
ukaz pôvodu psa (šteňaťa) – je na internetovej stránke klubu, v súbore
„tlačivá“ – a zaslať ho poradcovi chovu spolu s prihláškou na zápis
šteniat, alebo s tuzemským preukazom pôvodu psa. Poradca chovu
najneskôr do 10 dní vystaví „Súhlas na vývoz“, ktorý spolu so žiadosťou a predmetným dokumentom psa – šteňaťa (prihláškou na zápis
šteniec, alebo s preukazom pôvodu psa) zašle Plemennej knihe SPZ
Bratislava a na vedomie vývozcovi. Tento je povinný uhradiť vývozný
poplatok do 14 dní od dátumu vystavenia „Súhlasu na vývoz“. Platbu
môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu: SK36 0200 0000
0027 7672 2851, kde do variabilného symbolu uvediete číslo SPKP.
Nečlen klubu: Tak isto ako u člena klubu, len s tým rozdielom,
že spolu so žiadosťou o exportný preukaz pôvodu prikladá k žiadosti
fotokópiu ústrižka o zaplatení exportného poplatku dľa bodu d) resp.
ekonóm klubu v prípade platby na účet klubu potvrdí poradcovi chovu došlú platbu. Až na základe došlej platby Poradca chovu vystaví
„Súhlas na vývoz“.
174
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
POKYNY PRE MAJITEĽOV CHOVNÝCH JEDINCOV
Nakoľko zo strany majiteľov chovných jedincov naďalej dochádza
k veľmi častému nedodržaniu hlásení (o párení, o vrhu, o neoplodnení
suky) a termínov platieb (poplatky za párenie, za šteňatá, exportné
poplatky) predkladáme chovateľom opäť vypracované Pokyny.
Zároveň doporučujeme chovateľom aby si dobre naštudovali a obo­
známili sa s Chovateľským a zápisným poriadkom.
Ďalšie veľmi dôležité pokyny ohľadom chovu sú na klubovej stránke
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Neznalosť neospravedlňuje !
1. Odporúčanie na párenie chovnej suky si majiteľ vyžiada od poradcu chovu jedine písomne, alebo e-mailom.
2. Poradca chovu do 10 dní od obdržania žiadostí vystaví Odporúčanie na párenie a zašle ho majiteľovi chovnej suky.
3. Poradca chovu na Odporúčaní na párenie vyplní zarámovanú časť
na originálnom tlačive (zelené tlačivo) a dvoch kópiách. Originál
(zelené tlačivo) a prvú kópiu (žlté tlačivo) pošle majiteľovi suky,
druhú kópiu (biele tlačivo) si ponechá.
4. O narodení šteniec je chovateľ povinný do 14 dní písomne, alebo
e-mailom (v žiadnom prípade nie telefonicky) informovať poradcu
chovu a majiteľa (držiteľa) psa s uvedením dátumu narodenia,
počet a pohlavie narodených a ponechaných šteniec, farbu srsti,
vážne chyby u šteniec, prípadne ďalšie dôležité informácie.
5. O neoplodnení suky, prípadne požiadavke na náhradné párenie,
informuje majiteľ suky poradcu chovu a držiteľa chovného psa
najneskôr do 75 dní od párenia jedine písomne, alebo e-mailom.
6. Majiteľ suky odovzdá obe tlačivá majiteľovi chovného psa, z ktorých si z navrhnutých psov vybral na párenie. Majiteľ chovného
psa vyplní na oboch tlačivách Potvrdenie o párení suky a originál
(zelené tlačivo) pošle najneskôr do 8 dní na adresu Slovenský
poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. Na kópii
(žlté tlačivo) odstrihne Potvrdenie o párení suky a odovzdá
ho majiteľovi suky. Zvyšok tlačiva na ktorom uvedie meno psa,
s ktorým sa suka párila, dátum párenia aj svoj podpis, pošle
do 8 dní poradcovi chovu.
175
POSTUP PRI PLATBE INTERNET BANKINGOM
Pri platbe Internet bankingom sa stáva, že platba je zrealizovaná
z vlastníka účtu, ktorý nie je členom klubu, pričom v doplňujúcich
údajoch k platbe nie je nič uvedené, žiaden účel platby ! Alebo miesto
svojho mena je uvedené meno psa, suky, členský príspevok do klubu,
export, párenie, poplatok za šteniatka a podobný údaj, z ktorého sa
vôbec nedá zistiť, kto danú platbu zrealizoval. Takéto platby vraciam
s poznámkou Platca neznámy.
Pri platbe Internet bankingom Vás prosím, aby ste do doplňujúcich
údajov pri všetkých platbách uvádzali svoje:
• priezvisko a meno s celou presnou adresou + jeden z údajov:
– členský poplatok
– párenie,
– šteňatá alebo
– export
• + do variabilného symbolu pri platbe:
– členského poplatku svoje osobné číslo, ktoré máte uvedené
na členskej legitimácii člena KCHF alebo z klubovej web
stránky – www.klubchovatelovfarbiarov.sk – Klub – členovia
– za krytie – číslo odporúčania na párenie
– za odchované šteniatka zapísané v SPKP – číslo odporúčania
na párenie
– za exportný poplatok – číslo SPKP vyvezeného jedinca a štát,
do ktorého je jedinec vyvezený z dôvodu, aby daná platba
a jej účel boli správne pripísané danému platcovi a účelu,
za ktorý zaplatil.
176
Download

Spravodaj Klubu chovateľov farbiarov