2012
SPRAVODAJ
SLOVENSKÝ RETRIEVER KLUB
KLUBOVÝ
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
Furmanská 9
841 03 Bratislava
Tel.: + 421 (0)2 52 49 22 98
FAX: + 421 (0)2 64 28 27 35
Prezident SKJ
Ing. Jozef Jursa CSc.
Slovenský poľovnícky zväz, 811 05 Bratislava, Štefánikova 10
e-mail: [email protected]
Viceprezident SKJ
Mgr. Ivan Kočajda
Zväz športovej kynológie , 974 01 Banská Bystrica, Medený Hámor 7
e-mail: [email protected]
Členovia prezídia SKJ
MVDr. Vladimír Piskay
Slovenský poľovnícky zväz, 811 05 Bratislava, Štefánikova 10
e-mail: [email protected]
Mgr. Juraj Štaudinger
Zväz športovej kynológie, 974 01 Banská Bystrica, Medený Hámor 7
e-mail: [email protected]
Úradné hodiny:
Pondelok
8.00 - 15.30 hod.
Utorok
8.00 - 15.30 hod.
Streda
8.00 - 15.30 hod.
Štvrtok
8.00 - 15.30 hod.
Piatok
8.00 - 14.00 hod.
Pracovníci sekretariátu
Pilná Monika
výkonná riaditeľka SKJ
agenda rozhodcov, výstavy
e-mail: [email protected], tel.: 02/ 524 92 298
Strnad Andrej
šampionáty, medzinárodné šampionáty
e-mail: [email protected], tel.: 02/ 524 92 298
Burdátšová Andrea
šampionáty, medzinárodné šampionáty, titulové kartičky, junior handling
e-mail: [email protected], tel.: 02/ 524 92 298
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ
Štefánikova 10
Bratislava 811 05
tel. č.: 02/57 20 33 11
fax. č.: 02/57 20 33 15
IČO: 00178144
Výkonný riaditeľ
PaedDr. Imrich Šuba
Tel. č.: 02/57 20 33 12
email: [email protected]
Sekretariát výkonného riaditeľa
Mgr. Paula Mičová
Tel. č.: 02/57 20 33 11
Fax. č.: 02/57 20 33 15
email: [email protected]
Organizačný odbor
Vedúci odboru Elena Oravcová , tel. č.: 02/57 20 33 14, email: [email protected]
Ekonóm Zuzana Göndörová , tel. č.: 02/57 20 33 18, email: [email protected]
Hospodár Daniel Puškáč , tel. č.: 02/57 20 33 20, email: [email protected]
Odbor poľovníckej informatiky
Vedúci odboru
Ing. Štefan Engel, PhD., tel. č.: 02/57 20 33 23, email: [email protected]
Odbor poľovníckej legislatívy, kontroly a osvety
Vedúci odboru
Mgr. Pavol Cpin , tel. č.: 02/57 20 33 16, email: [email protected]
Špecialista pre poľovnícku osvetu Lucia Annušová , tel. č.: 02/57 20 33 17
Odbor poľovníckej kynológie
Vedúci odboru
Viera Močková , tel. č.: 02/57 20 33 21, email: [email protected]
Špecialista pre plemennú knihu
Anna Cwieceková
tel. č.: 02/57 20 33 19, email: [email protected]
Administratívny pracovník
Jana Kadnárová
tel. č.: 02/57 20 33 22, email: [email protected]
Úradné hodiny: 7.00 - 15.00 (pondelok - piatok)
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
SLOVENSKÝ RETRIEVER KLUB
Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Výbor Slovenského retriever klubu
prezident
MVDr. VALENTA Dušan, Železničná 93, 900 27 Bernolákovo
+421 905 195 385, [email protected]
viceprezident
ORLOVSKÁ Zuzana, Mladý háj 545, 951 33 Hájske
+421 907 499 579, [email protected]
sekretár
Mgr. SAGANOVÁ Helena, 1. mája 311, 034 82 Lúčky
+421 905 248 627, [email protected]
žiadosti, listy, oznamy a ostatná korešpondencia, ktorá nie je určená inému funkc. klubu
ekonóm
Marušinová Margita, Hrobárska 6, 851 02 Bratislava
+421 903 424 205, [email protected]
kópie úhrad rôznych poplatkov, ponuky na finančné dary, sponzorstvo a pod.
hlavný poradca chovu
SCHLUMSOVÁ Edita, J.C.Hronského 12, 831 02 Bratislava
+421 903 959 211, +421 948 259 489, [email protected]
žiadosti o uchovnenie, o vystavenie odporúčania na párenie, o zaslanie formulárov na zápis šteniat do SPKP, hlásenia vrhov
hlavný výcvikár
JANEGA Štefan, Vajanského 56, 940 01 Nové Zámky
+421 903 381 691, [email protected]
prihlášky na pracovné skúšky, OVVR, súťaže a kópie dokladov o uhradení skúš. poplatkov
matrikár
TORMOVÁ Ivana, Vojka nad Dunajom 67, 930 31 Vojka nad Dunajom
+421 904 688 652, [email protected]
Kontrolno-revízna komisia Slovenského retriever klubu
predseda člen člen
žiadosti o členstvo, kópie dokladov o uhradení členských poplatkov, doklady o členstve v SPZ, o ŤZP, o dôchodcovskom stave, hlásenie zmeny adresy člena a pod.
Ing. PAULINY František, Nezvalova 35, 821 06 Bratislava
+421 908 172 132, [email protected]
STRAKA Juraj, Uhrova 671/23, 916 01 Stará Turá
+421 905 859 465, [email protected]
Ing. GAŠPAROVÁ Zuzana, Bellova 26, 831 01 Bratislava
+421 905 391 656, [email protected]
Redakčná rada a webmaster klubových stránok Slovenského retriever klubu
redaktorka
VALENTOVÁ Viera, Železničná 93, 900 27 Bernolákovo
+421 905 633 958, [email protected]
príspevky do spravodaja, podklady do ročenky retrieverov
webmaster
MAGOČ Roman, Šenkárovská 36, 010 01 Žilina
+421 903 791 625, [email protected]
príspevky na klubové stránky, inzercia, fotografie do galérie
Regionálni výcvikári Slovenského retriever klubu
GUZANOVÁ Anastázia
BALOGH Ľudovít
ORLOVSKÝ Martin
NYÁRI Kristián
Dunajská Streda
Hurbanovo
Kosorín
Nové Zámky
+421 903 237 928
+421 908 715 224
+421 917 326 888
+421 908 352 482
[email protected]
[email protected]
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Klubové informácie
Slovenský retriever klub
Klubové informácie
Klubový spravodaj 2012
Správa prezidenta klubu o činnosti SRK za obdobie 2011-2012
Vážení priatelia, členovia SRK.
Dovoľte aby som Vás privítal v mene celého výboru na dnešnej členskej schôdzi ako už
tradične tu v Trusalovej.
V skratke práca výboru od poslednej členskej schôdze. Výbor pracoval v stabilnom
zložení ako predchádzajúce obdobie, za dané obdobie sa stretol 3 krát.
27. 11. 2011 v Beši
21. 04. 2012 v Malej nad Hronom
23. 08. 2012 v Trusalovej
Je neprehliadnuteľné, že naša klubová stránka je konečne v novom šate. Vďaka patrí
pánovi Romanovi Magočovi za jeho ochotu vytvoriť toto dielo a zároveň byť aj webmasterom. Je to nemalý kus práce, ale Roman je príkladom toho, že kde je vôľa, tam je aj cesta,
proste ak sa chce tak sa aj dá.
Opätovne patrí vďaka firme Royal Canine, ako aj v minulých obdobiach za sponzor a
vynikajúcu spoluprácu s pani Evou Gajdáčovou, na zabezpečení klubových výstav a pracovných skúškach.
Ďakujem revíznej komisii vedenej Ferom Paulínym aj jej členom za odvedenú prácu,
ktorá bude zhodnotená v správe jej predsedu.
Kvalitu a množstvo klubovej práce nám zhodnotia jednotliví členovia výboru v ich
správach, ktoré budú nasledovať. Ďakujem im za snahu a ochotu zabezpečovať chod nášho
klubu.
Oboznámim Vás so zmenami, ktoré sa udiali na pôde SKJ a SPZ ako aj v kynologickej rade.
SKJ- prezident Ing. Jozef Jursa (SPZ)
- viceprezident Mgr. Ivan Kočajda (ZŠK)
- členovia prezídia: MVDr. Vladimír Piskay (SPZ)
Mgr. Juraj Štaudinger (ZŠK)
Štruktúra SKJ:
- členovia SKJ - SPZ, ZŠK: riadny člen
- Únia kynologických klubov: asociovaný člen
K zmene došlo 12. 07. 2012.
SPZ- nové stanovy schválené X. snemom SPZ v Nitre- 16. 06. 2012
- prezident Ing. Tibor Lebocký
- predseda kynologickej rady SPZ Ing. Jozef Jursa
Vo voľbách do kynologickej rady som sa stal zástupcom za VIII. skupinu.
Tvorí sa nový štatút kynologickej rady.
V kontexte týchto zmien, ktoré sa udiali v júni resp. júli aj my pristupujeme k zmene stanov
SRK.
V Trusalovej 24.08.2012
Prezident SRK MVDr. Dušan Valenta
Klubové informácie
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Ekonomická spr áva klubu za r ok 2011
Stav bežného účtu k 1. 1. 2011
Stav pokladničnej hotovosti k 1. 1. 2011
9 646,46
719,78
10 366,24
Počiatočný stav fin.prostriedkov k 1. 1. 2010
Dr uh pohybu
Zápisné, členské
Párenie
Chovnosť
Vrhy
Výstavy
OVVR
JSMP
NFTR
Farbiarske duričov
FSMP
LSMP
Všestranné skúšky
Uverejnenie v ročenke
Uverejnenie v spravodaji
Dotácie
Úroky bankové
Odporúč.na párenie
Neidentifikovaný príjem
Spolu pr íjmy
Účtovný výsledok klubu za r . 2011
Poč.stav fin.prostriedkov k 1.1.2011
Konečný stav k 31.12.2011
a to:
Stav bežného účtu k 31.12.2011
Stav pokladničnej hotovosti k 31.12.2011
Konečný stav fin.pr ostr iedkov k 31.12.11
Počiatočný stav fin.prostriedkov k 1.1.2011
Rozdiel pr íjmov a výdavkov
Margita Marušinová
v Bratislave, dňa 30.3. 2012
Pr íjmy
5 490,10
292,15
684,70
818,50
7 245,00
1 075,00
666,70
937,00
480,00
350,00
180,00
0,00
525,82
58,00
0,00
6,56
344,92
82,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 236,65
4 054,01
10 366,24
10 366,24
4 780,63
3 392,22
8 172,85
10 366,24
-2 193,39
Dr uh pohybu
Zakúpenie čl.známok á 50.-/1 ks
Spravodaj
Spracovanie účtovnej závierky
Pomocný personál výstavy, skúšky
Ceny,poháre-výstavy,skúšky
Kancelársky materiál
Kopírovanie materiálov na akcie
Poštovné
Zapisovatelia,tlmoč,ved.kruhu výstavy
Občerstvenie,skúšky,výstavy
Cestovné rozhodcovia-výstavy,skúšky
Odmeny rozhodcovia-výstavy,skúšky
Cestovné - výbor
Cestovné-zabezpeč.akcií,
Ubytovanie člen výboru,výcvikári sk,hu
Prenájom revíru výcv. víkend
Repre
Telefony,internet
Ubytovanie rozhodcovia
Bažanty NFTR, MFTR
Prenájom haly výstavy
Poplatky bankové
Strelivo na skúšky
Daň z bankového úroku
Daň z príjmu
Parkovné
Bočné steny k stanom
Katalog,propozície,tlačiva,šeky SRK
Megafon
Úprava účtovného programu
Výcvikový materiál zver
Vrátené výst.popl.skúšky
Spolu výdavky
Výdavky
600,00
2 982,60
500,00
253,00
3 811,72
158,21
119,36
787,27
220,00
140,50
1 896,00
665,00
840,15
3 003,15
1 234,00
185,00
673,03
90,00
632,91
1 500,00
280,00
258,60
30,50
1,19
0,00
0,00
8,49
385,56
0,00
59,80
114,00
0,00
21 430,04
-2 193,39
Slovenský retriever klub
Klubové informácie
Klubový spravodaj 2012
Návr h r ozpočtu na r ok 2012
Pr íjmy - Plán v EUR
1.
Členské kolektívny člen
2.
Členské člen SPZ
3.
Členské dôchodca, ZŤP
4.
Členské - ďalší člen rodiny
5.
Zápisné nový člen
6.
Členské nový člen kolektívny
7.
Členské nový člen SPZ
Spolu členské a zápisné
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dotácie
Chovnosť
Párenie psom
Zápis všetkých šteniat
Odporúčania na párenie
Výstava - jarná KVR Ba
Výstava - jesenná ŠVR Nitra
OVVR
Medzinárodné klubové JSMP
Skúšky prinášania retrieverov
Národný FTR
úroky z BÚ
Uverejnenie v ročenke, spravodaji
Plán
135
30
4
16
110
105
5
20
18
12
8,5
8
20
18
40
60
400
100
35
13,3
3,3
3,4
60
16
21
21
17
25
50
40
300
2
Spolu pr íjmy
2 700,00
540,00
48,00
136,00
880,00
2 100,00
90,00
6 494,00
498,00
1 400,00
798,00
1 320,00
340,00
2 200,00
3 090,00
1 020,00
400,00
1 050,00
840,00
10,00
540,00
0,00
20 000,00
Výdavky - Plán v EUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Členský príspevok SPZ-kol.člen
Strelivo na skúšky
Spravodaj
Ceny,poháre-výstavy,skúšky
Kancelársky materiál
Kopírovanie materiálov
Poštovné
Občerstvenie,skúšky,výr.schôdza,výbor
Cestovné rozhodcovia - výstavy, skúšky
Odmeny rozhodcovia - výstavy, skúšky
Cestovné príkazy - zabezpečenie akcií
Cestovné príkazy - výbor
Prenájom revírov,NFTR,MFTR
Spracovanie účtovnej závierky
Výdavky na vedenie účtu
Bažanty na NFTR a MFTR
Prenájom priestorov - výstavy
Daň z bankových úrokov
Telefony, internet
Pomocný personál výstavy
Ubytovanie člen výboru
Repre
Ubytovanie rozhodcovia
Webhosting
Katalog,propozície,tlačiva,šeky
Úprava účtovného programu
Výcvikový materiál zver
Spolu výdavky
Vypracovala: Marušinová Margita - ekonóm SRK
600,00
50,00
2 130,00
2 708,00
160,00
110,00
800,00
200,00
2 000,00
600,00
3 000,00
1 000,00
250,00
500,00
280,00
1 200,00
500,00
2,00
250,00
350,00
1 200,00
650,00
600,00
60,00
400,00
50,00
350,00
0,00
20 000,00
Klubové informácie
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Správa matrikárky SRK za rok 2011
Vážení členovia,
dovoľte, aby som Vás oboznámila so základnými štatistickými údajmi ohľadom členov Slovenského
retriever klubu.
V roku 2011 sme začínali s počtom 250 členov, počas roka pribudlo 75 nových. Takže celkový počet
bol na konci roka 2011 - 325 . Tieto čísla v porovnaní s minulým rokom sú vyššie, na konci roku 2010 bolo
evidovaných 318 členov.
Zastúpenie našich členov v jednotlivých krajoch sa príliš nezmenilo, podľa najvyššej početnosti sú
údaje nasledovné : Bratislavský kraj - 92 členov,
Nitriansky kraj - 62 členov,
Trnavský kraj - 46 členov,
Banskobystrický kraj - 33 členov,
Žilinský kraj - 31 členov,
Košický kraj - 21 členov,
Prešovský kraj - 19 členov a najmenej členov je ako aj pominulé roky má
Trenčiansky kraj - 15 členov.
Piati členovia boli z Maďarska a jeden z Českej republiky.
Čo sa týka rozdelenia podľa držiteľov plemien, štatistiky ukazujú tieto počty:
Labrador retriever – 210 členov ,
Golden retriever – 93 členov ,
Curly Coated retriever – 3 členovia,
Flat Coated retriever – 12 členov,
Chesapeake Bay retriever - 2 členovia,
Nova Scotia Duck Tolling retriever - 5 členovia.
Rozdelenie našich členov na kolektívnych a riadnych členov Slovenského poľovníckeho zväzu je
takéto : počet kolektívnych členov 275 a riadnych 50.
Na záver už iba pridávam informáciu o aktuálnom počte našich členov - k 21. 8. 2012 máme stav
280 členov.
Vo Vojke nad Dunajom, 21. 8. 2012
Ivana Tormová
Klubové informácie
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Poplatky platné od 1.1.2012
zápisné
- 8 EUR
členské
členské platí novoprijatý člen spolu so zápisným za celý kalendárny rok. Členské na ďalší rok je potrebné
uhradiť do konca roka, ktorý mu predchádza, napríklad na rok 2012 do 31.12.2011.
- 20 EUR pre kolektívneho člena – je to člen, ktorý nie je členom v žiadnom poľovnom združení, je registrovaný iba v retriever klube, členskú známku dostáva od retriever klubu ( sú to 2 EUR z ceny členského )
spolu zo zápisným to je 28 EUR
- 18 EUR pre člena SPZ – je členom v poľovnom združení, členskú známku dostáva od svojho združenia
spolu zo zápisným to je 26 EUR
- 12 EUR pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých, ktorí sú aktívnymi členmi (zúčastňujú sa klubových
výstav, skúšok, súťaží, vlastnia aktívnych chovných jedincov – pária s nimi alebo odchovávajú štence)
spolu zo zápisným to je 20 EUR
- 0 EUR pre dôchodcov a ŤZP, ktorí nie sú aktívnymi členmi (môžu vlastniť chovných jedincov, ale
nevyužívajú ich v chove, nezúčastňujú sa klubových výstav, skúšok, ani súťaží)
zľava na členskom pre najbližšieho rodinného príslušníka
- 8 EUR zápisné - len 1x za celú rodinu
- 20 EUR 1. člen z rodiny
- 8,50 EUR ďalší člen rodiny (manžel, manželka, druh, družka, deti - dokladovať spoločným priezviskom
alebo spoločným trvalým bydliskom)
uchovnenia psa alebo suky
- 35 EUR
Ak má jedinec aktuálne vyšetrenie na dedičné ochorenia očí, bude mu poskytnutá jednorázová zľava 17,50
EUR z uchovnenia jedinca. Toto vyšetrenie však nie je podmienkou k získaniu chovnosti daného jedinca.
Pre novouchovnených jedincov bude poskytnutá ďalšia zľava 17,50 EUR z poplatku za uchovnenie pre plemená LR, CCR a CHBR za povinné vyšetrenie EIC.
Zľava sa nevzťahuje na jedince u ktorých je výsledok EIC zrejmý po rodičoch a nemusí sa dávať vyšetrovať.
(takže ak má niekto napr. LR vyšetreného pri uchovňovaní na oči a tiež je aj testovaný na EIC tak neplatí
žiadny poplatok za uchovnenie)
odporúčanie na párenie
- 3,40 EUR platí majiteľ suky pri žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie.
párenie psom
- 13,30 EUR platí majiteľ psa po narodení aspoň 3 živých šteniat, ak sa jedná o psov držaných na Slovensku.
V prípade párenia v zahraničí je majiteľ suky oslobodený od poplatku za psa.
kontrola vrhu
- 16,60 EUR platí majiteľ suky, ak sa kontrola uskutoční do 49 dní po narodení šteniat.
Klubový spravodaj 2012
Klubové informácie
Slovenský retriever klub
odchované štence
počet šteniat x 3,30 EUR platí majiteľ suky za každé šteňa zapísané v SPKP. Tento poplatok sa uhrádza retriever klubu bez ohľadu na poplatok Plemennej knihe za vystavené rodokmene.
poplatky za klubové výstavy, skúšky a ostatné akcie podľa propozícií
Vysvetlenie nejasností je možné žiadať od prezidenta klubu alebo od kompetentného člena výboru.
Poplatky sa dajú uhrádzať buď poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet klubu s názvom
Slovakia retriever klub, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, číslo účtu 11489577 v SLSP a.s. krajská pobočka
Bratislava, Topolčianska 6, 851 05 Bratislava,
kód banky 0900.
SWIFT CODE: GIBASKBX
IBAN/BIC CODE: SK1509000000000011489577
- pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308
- v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napríklad
Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.2011.
- naraz je možné realizovať aj viac úhrad, všetky treba uviesť v správe pre prijímateľa, napríklad Štefan
Hufnágel - OVVR 19.10.11, ŠKVR 2.11.11, vrh X nar.31.8.11.
- poštové poukážky je možné žiadať od ekonómky klubu.
Slovenský retriever klub
Klubové informácie
Klubový spravodaj 2012
Zoznam veterinárnych lekárov určených pre zhotovenie a posúdenie
RTG DBK a DLK pre SRK – platné od 1. 1. 2011.
S platnosťou od 1. Januára 2011 iba títo veterinárni lekári môžu zhotovovať a posudzovať RTG
DBK – bedrá a DLK- lakte pre zaradenie retrieverov do chovu SRK.
1./ MVDr. Milan Švihran, Vet. poliklinika, Semenárska 36, 851 10 Bratislava,
tel.: 0905 404 521, email: [email protected]
2./ MVDr. Ľubomír Lepeň, Istrijská 17, 821 06 Bratislava, tel: 0903 754 581,
email: [email protected]
3./ MVDr. Vladimír Salai, Vet. Ambulancia, 906 38 Rohožník, tel.: 0905 521 887,
email: [email protected]
4./ MVDr. Juraj Frey, Vet. Ambulancia, Kukučínova 11, 902 01 Pezinok,
tel.: 0905 583 380, email: [email protected]
5./ MVDr. Ivan Pašek, Zvieracia klinika plus, Bratislavská 45, 917 02 Trnava,
tel.: 0905 261 932, email: [email protected]
6./ MVDr. Miroslav Faga, Vet. klinika, Zavarská 11, 91 700 Trnava, tel: 0910 394 309,
033/5501 609, email: [email protected]
7./ MVDr. Ladislav Smatana, Vet. prax EJMI, 972 01 Bojnice, tel.: 0905 478 536,
0905 721 677, email: [email protected] , www.veterina-bojnice.sk
8./ MVDr. Darina Rothová, Animal Plus, Športová 76, 929 01 Dunajská Streda,
tel.: 031/551 70 47, 0905 691 246, email: [email protected]
9./ MVDr. Róbert Pánko, Vet. Ordinácia, Komjatická 65, 940 63 Nové Zámky,
tel.: 0903 431 002, email: [email protected]
10./ MVDr. Juraj Chorváth, Veterná 55, 036 01 Martin, tel: 0903 612 228,
email: [email protected]
11./ MVDr. Vladimír Paulíny, BanByVet vet. klinika, Rudlovská cesta 67, 974 11 Banská
Bystrica, tel.: 048/411 23 21, 0918 749 578, 0905 770 137, email: [email protected]
12./ MVDr. Emil Gánovský, Vet. Ambulancia, Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota,
tel.: 047/562 17 77, 047/562 17 78, 047/562 78 22, 0903 131 787
email: [email protected]
13./ MVDr. Ľubomír Nehaj, Veterinárna ambulancia, S. Bíroša 659, 014 01 Bytča,
tel.: 041/564 08 41, 0905 404 493, email: [email protected]
14./ Prof. MVDr. Valent Ledecký CSc., KMZ UVL, Komenského 73, 041 81 Košice,
tel.: 0915 984 574, 0903606016, email: [email protected]
15./ MVDr. Imrich Šoltés, Cassovet veterinárna nemocnica, Tr. KVP 07, 040 23 Košice,
tel: 055/6435 848, 0905 321 170, email: [email protected]
Klubový spravodaj 2012
Klubové informácie
Slovenský retriever klub
16./ MVDr. Ivan Karpjak, Vet. Nemocnica, Bajkalská 28, 080 01 Prešov,
tel.: 051/771 50 39, email: [email protected]
17./ MVDr.Róbert Holečka, Kpt. Nálepku 1149/13, 075 01 Trebišov, tel.: 056/672 49 98,
0905 360 602, email: [email protected]
18./ MVDr. Tibor Németh, DOGCENTRUM, Darányiho 18, 945 04 Komárno - Nová Stráž;
tel. kontakt: 035/7782164, 0905 641 181; [email protected]
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Chovateľstvo
Chovateľstvo
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Správa hlavného poradcu chovu SRK
za chovateľské obdobie 2011
Dobrý deň vážení členovia,
dovoľte mi, aby som Vás oboznámila z chovateľskou činnosťou za obdobie r. 2011.
Moja správa je rozdelená do týchto bodov:
A. Odporúčanie na párenie – celkove, podľa plemena
B. Vrhy - narodené šteniatka – podľa plemena, pohlavia, farby, prázdne vrhy
C. Uchovnené jedince – podľa plemena, pohlavia, zdravia a absolvovaných skúšok
D. Dovoz – podľa plemena a pohlavia
E. Vývoz – podľa plemien a pohlavia
A. Odporúčanie na párenie:
Odporúčanie na párenie – Labrador Retriever
–
V roku 2011 bolo vydaných 76 Odporúčaní na párenie. 11 Odporúčaní na párenie bolo vystavené
koncom roku 2010 pre chovateľské obdobie 2011. Z týchto odporúčaní sa 7 párení uskutočnilo v r. 2010 a
4 v roku 2011
–
Z celkového počtu vydaných odporúčaní na párenie pre chovateľské obdobie 2011 sa 8 párení
neuskutočnilo, tlačivá boli vrátené.
–
Zo 14 párení vydaných koncom roku 2011 sa narodili šteniatka v roku 2012.
–
12 sučiek ostalo prázdnych, sučky neostali kotné.
–
61 párení sa uskutočnilo na Slovensku, 3x bolo párenie uskutočnené v Čechách, 5x v Poľsku,
–
1x v Taliansku, 1x v Rakúsku, 2x v Anglicku, 2x v Holandsku, 1x v Slovinsku.
–
Prehľad „Vyžiadaných“ chovných jedincov na párenie chovateľmi v Žiadostiach na párenie –
- viď. Príloha č. 1
–
Prehľad chovných jedincov, ktorí sa „Podielali“ na párení – viď. Príloha č. 2
–
Všetky Odporúčania na párenie boli vydané na „Vlastnú žiadosť“ chovateľmi.
Odporúčanie na párenie – Golden Retriever
–
Pre plemeno GR bolo v roku 2011 vystavených 33 Odporúčaní na párenie.
–
5 Odporúčaní na párenie pre chovateľské obdobie 2011 bolo vydaných
koncom roka 2010. Z toho 1x párenie bolo prázdne.
–
Z celkových 33 Odporúčaní na párenie sa všetky párenia uskutočnili v r. 2011.
–
Z celkových 33 Odporúčaní sa 5x párenie neuskutočnilo, boli vrátené tlačivá.
1x bolo vydané Odporúčanie na „Náhradné párenie“.
–
6 Odporúčaní na párenie vystavené koncom roku 2011 sa uskutočnilo pre chovateľské
obdobie 2012.
–
Z 33 párení - 5 párení bolo prázdnych – suky neostali kotné.
–
Prehľad „Vyžiadaných“ chovných jedincov na párenie chovateľmi v Žiadostiach na párenie –
- viď. Príloha č. 3
–
Prehľad chovných jedincov, ktorí sa „Podielali“ na párení – viď. Príloha č.4
Slovenský retriever klub
Chovateľstvo
Klubový spravodaj 2012
Všetky Odporúčania na párenie boli vydané na „Vlastnú žiadosť“ chovateľa.
–
Z celkového počtu uskutočnených párení sa 22x uskutočnilo na Slovensku, 7 párení
sa uskutočnilo v Čechcách, 2x párenie sa uskutočnilo v Maďarsku, 1x vo Francúzsku a Holandsku.
–
Z neuskutočnených párení sa malo páriť 1x v Rakúsku, 1x Francúzsku, 2x v Maďarsku
Odporúčanie na párenie – Curly Coated Retriever
–
V roku 2011 sa neuskutočnilo žiadne párenie plemena CCR.
Odporúčanie na párenie – Flat Coated Retriever
–
V roku 2011 boli vyžiadané 3 odporúčanie na párenie pre plemeno FCR.
V roku 2011 sa 2 párenia sa uskutočnili.
–
1 párenie bude pravdepodobne uskutočnené v roku 2012 zo psom z ČR.
1x párenie bolo uskutočnené v ČR a 1x na Slovensku.
Odporúčanie na párenie – Chesapeake Bay Retriever
–
–
V roku 2011 sa uskutočnilo prvé historické párenie plemena Chesapeake Bay Retriever.
Párenie sa uskutočnilo v Chorvátsku.
B. Vrhy – narodené šteniatka
Z plemena Labrador Retriever bolo uskutočnených 53 vrhov.
–
Narodených psov bolo 196 - 69 hnedých, 64 x čiernych, 63 x žltých (z toho 4 x smot. odtieň).
–
Narodených sučiek bolo 183 - 43 x hnedých, 63 x čiernych, 77 x žltých, (z toho 3 x smot. odtieň).
–
Ponechaných bolo 164 - 53 x hnedých psíkov, 60 x čiernych, 51 x žltých (z toho 4 x smot. odtieň).
–
Ponechaných sučiek bolo 161 - 35 x hnedých, 58 x čiernych, 68 x žltých.
–
Spolu narodených 379 LR. Spolu ponechaných 325 LR
Z plemena Golden Retriever bolo uskutočných 20 vrhov.
–
Narodených bolo 65 psíkov - 46 krémových a 19 zlatých psíkov.
–
Sučiek sa narodilo 80 – 61 krémových a 19 zlatých.
–
Ponechaných 63 psíkov - 46 krémových a 17 zlatých psíkov.
–
Ponechaných sučiek 71 - 54 krémových a 17 zlatých.
–
Spolu narodených 145 GR. Spolu ponechaných 134 GR.
Z plemena Chesapeake Bay Retriever – uskutočnil sa 1 vrh
–
Narodilo sa 8 šteniatok – 3 psíci a 5 sučiek.
–
Ponechaní boli 3 psíci a 4 sučky
Z plemena Flat Coated Retriever – 2 vrhy
–
Prvý vrh – narodilo sa 12 šteniatok – 6 psíkov - čiernych a 6 sučiek - čiernych
–
Ponechaných 6 psíkov a 6 sučiek
–
Druhý vrh – narodilo sa 9 šteniatok – 6 psíkov – čiernych a 3 sučky – čierne
–
Ponechaných 6 psíkov a 3 sučky.
Klubový spravodaj 2012
Chovateľstvo
Slovenský retriever klub
C. Uchovnené jedince
–
U plemena Labrador Retriever boli v roku 2011 uchovnení 7 psy (5x čierna, 1 x hnedá, 1 x žltá) a 18
sučiek (9 x čierna, 6 x hnedá, 3 x žltá, z toho 3x krémový odtieň).
–
U plemena Golden Retriever boli v roku 2011 uchovnení 4 psy ( 3x krémová, 1x svetlo zlatá) a 7
sučiek (3 x zlatá, 4 x krémová).
–
U plemena Flat-Coated Retriever bolo uchovnení 1 psík (čierny) a 3 sučky ( 2x čierna, 1 x hnedá).
–
U plemena Chesapeake Bay Retriever bola uchovnená 1 sučka hnedej farby.
RTG DBK – HD a DLK – ED
U plemena LR bolo zistené 21x HD A/A, 1x B/A, 1x A/C, 1x B/B, 1x C/C, 24x ED negatívne, 1x ED 0/1.
U plemena GR bolo zistené 8x HD A/A, 2x B/B, 1x A/B, 9x ED negatívne, 2x ED 0/1
U plemena FCR bolo HD A/A a ED negatívne.
U plemena CHBR bolo HD B/B a ED negatívne
Vyšetrenie očí absolvovalo - 18 LR z výsledkom negatívny
- 7 GR z výsledkom negatívny
- 1 CHBR z výsledkom negatívny
Vyšetrenie na EIC
absolvovalo 25 jedincov plemena LR s týmto výsledkom:
–
u psov - 3x carrier a 4x negatívnych
–
u sučiek bol výsledok 1x affect, 7x carrier a 10 negatívnych.
–
U sučky CHBR bol výsledok 1x negatívny.
Absolvované skúšky:
- U uchovnených LR boli zo skúšok absolvované OVVR 18x I.c., 3x II.c., FSMP 5x I.c., 1x II.c.,
JSMP 4x I.c., 2x III.c., 1x NFTR I.c., 1x Kl.FD III.c., FD 1x III.c.
- U uchovnených GR boli zo skúšok absolvované: 5x OVVR v I.c. a 3x v II.c., 1x Canisterap.sk, 1x FSMP v I.c.,
1x JSMP v II.c.,
- U uchovnených FCR boli zo skúšok absolvované 3x OVVR v I.c. a 1x OVVR v II.c.
- U chovnej CHBR bolo absolvované OVVR v I.c.
D. Dovezené jedince – podľa štatistiky z Plemennej knihy SPZ
U LR bolo dovezených – 14 jedincov, u GR – 7 jedincov, u FCR – 4 jedince
E. Vyvezené jedince - podľa štatistiky z Plemennej knihy SPZ
U LR bolo vyvezených 65 jedincov, u GR – 20, FCR – 2 jedince.
Ďakujem za pozornosť.
V Bratislave 24. 08. 2012
Edita Schlumsová
hlavný poradca chovu SRK
Chovateľstvo
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Chovné jedince – FCR – PSY - 2011
Meno psa
Rodičia
BRAVE HEART Tercius
o.: Black Amandas ALMOST SCARY A/A, 0/0
m.: IKE z Vlčích luk HD A/A
Farba
Narodenie
HD/ED
Oči
Ocenenie
Skúšky
Čierna
A/A
Výborný
3x CAJC
R.CAC, CAC
OVVR I.c.
21.01.2010
0/0
Majiteľ
Kľučka Stanislav Mgr.
Liptovská Teplá
Chovné jedince – FCR – SUKY - 2011
Meno psa
Rodičia
AIRIN Mysterious Falco
o.: O´Flanagan VICE VERSA HD A/A, 0/0
m.: TIFFANY Libošovská blata HD A/A
AMANDA Maminčino štěstí
o.: O´Flanagan VICE VERSA HD A/A, 0/0
m.: AKITA od Lomnických vod HD B/B
CONEY od Šomolky
o.: Swallowsflight BROWN INDIANA JONES B/B
m.: ANELI od Šomolky HD A/A
Farba
Narodenie
HD/ED
Oči
Ocenenie
Skúšky
Čierna
A/A
Výborný
R.CAC
OVVR I.c.
Kľučková Alena
Liptovská Teplá
Výborný
R.CAC
OVVR II.c.
Soldánová Andrea Ing.
Bratislava
Výborný
CAC
OVVR I.c.
Bojová Dominika
Bratislava
05.11.2007
0/0
Čierna
A/A
06.04.2007
0/0
Hnedá
A/A
20.02.2007
Majiteľ
0/0
Chovné jedince – CHSBR – SUKY – 2011
Meno psa
Rodičia
JOLANTE JACKELLIEN Kelečský poklad
o.: Penrose ZODIAK HD A/A, ED 0/0
m.: AMIE Sirius Pro HD A/A
Farba
Narodenie
HD/ED
Oči
Ocenenie
Skúšky
Hnedá
B/B, 0/0
vyš.oči
EIC N/N
CAJC, BOB baby
3x CAC
CACIB
OVVR I.c.
18.04.2008
Majiteľ
Pažma Miroslav Ing.
Nitra
Chovné jedince – GR – PSY - 2011
Meno psa
Rodičia
APOLLO For The Best
o.: Ashbury CONAN DOIL HD A/A
m.: ANGEL Dagchells HD A/A, ED 0/0
ARTUŠ My Joy
o: MATADOR v.d. Beerse Hoeve HD A/A, ED 0/0
m: FUNNY GIRL The Dream Team HD A/A,ED 0/0
Evidog JEFFREY
o.: Shardanell SHOWSTOPPER HD A/A, ED 0/0
m.: EXCELLENT MAGIC Is Friendly HD B, ED 0/0
Moondust TEMPTATION
o.: SHEAMUS Of The Morning Valley HD A
m.: Consolidation COFFEE CUP HD A
Farba
Narodenie
HD/ED
Oči
Ocenenie
Skúšky
Majiteľ
Krémová
B/B
OVVR I.c.
Letko David
Ružomberok
FSMP I.c.
Kúdelová Andrea
Kosorín
04.09.2009
0/0
R.CAC
CAC
R.CACIB
Krémová
A/A
vyš.očí
0/0
3xCAC,CACIB
BOB,Klub.víť.ml
CH SR, Grand CH
3x CAJC
HPJ
OVVR II.c.
Letko David
Ružomberok
12.11.2009
A/A
vyš.očí
0/0
Krémová
A/A
Výborný
CAC
OVVR I.c.
Letko David
Ružomberok
11.02.2009
Krémová
13.05.2009
0/0
Chovateľstvo
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Chovné jedince – GR – SUKY – 2011
Meno psa
Rodičia
AIMEE Sonaga
o.: BREN Scandinavia Finland HD A/A, ED 0/0
m.: HABRA Linea Aurea HD A/A, ED 0/0
Farba
Narodenie
HD/ED
Oči
Ocenenie
Skúšky
Zlatá
A/A
vyš. očí
0/0
Výborná
R.CAC
OVVR II.c.
Výborná
OVVR II.c.
Gajerová Zuzana JUDr.
Bratislava
A/A
vyš.očí
0/0
Výborná
R.CAC
OVVR I.c.
Kočecová Petra
Dechtice
Výborný
2x CAC
OVVR I.c.
Kúdelová Andrea
Kosorín
04.03.2008
A/A
vyš. očí
0/1
Zlatá
B/B
Výborný
R.CAC
JSMP II.c.
Šiška Ivan Bc.
Unín
Výborný
OVVR I.c.
Násadová Katarína
Borský Svätý Jur
Výborný
2x R.CAC
Canister.
skúšky
Tomečková Lenka
Smižany
03.05.2007
AUDREY Auric Stream
o: ATREY Evidog HD A/A, ED 0/0
m: KARIN A Comitate Aureo HD A/C, ED 0/0
Krémová
30.01.2010
BLACK MAGIC Dagchells
o.: Xanthos HANDSARD HD B
m.: GILLA A Comitate Aureo HD A/A, ED 0/0
Krémová
13.12.2008
GRACIA The Dream Team
o.: Fab Four´s PHYLANDER SON HD A, ED 0/0
m.: Cheer´s ZARA HD A, ED 0/0
Krémová
CHERRYL spod Striebornej
o.: Reloy´s BOYD HD A, ED 0/0
m.: ARIS spod hradu Čabrad HD A
Evidog JENNIFER
o.: Shardanell SHOWSTOPPER HD A/A, ED 0/0
m.: EXCELLENT MAGIC Is Friendly HD B, ED 0/0
LINDA Zlabern
o.: DON Biele Karpaty HD A
m.: GLEN Zlabern HD A
A/A
vyš.očí
0/0
19.04.2009
0/0
Krémová
12.11.2009
A/A
vyš.očí
0/0
Zlatá
A/A
14.07.2007
0/1
Majiteľ
Kramárová Dana
+ Gabrižová Soňa
Myjava
Chovné jedince – LR – PSY - 2011
Meno psa
Rodičia
ANCIENT ACHILLES My Lovely Dream
o.: Rocheby SMOKESCREEN HD A, ED 0/0
m.: FLOWE BERRY Modrý Skarabeus HD A, ED
0/0
CHESTER z Choče
o.: TIN Biely agát HD A, ED 0/0
m.: FIRST LADY Ladamity HD A, ED 0/0
MARCO POLO Sun in their eyes
o.: Mallorn´s HONEYBEAR HD A/A, ED 0/0
m.: ELLIEN Dlhá lúka HD A/A, ED 0/0
OLIN Sun in their eyes
o.: Mallorn´s ROGUES GALLERY HD A/A, ED 0/0
m.: Philipstown MOON SCENE HD A/A
POKER FACE Sun in their eyes
o.: Mallorn´s ROGUES GALLERY HD A/A, ED 0/0
m.: EMILY Katie´s Labrador Yard HD A/A, ED 0/0
PRINCE Sun in their eyes
o.: Mallorn´s ROGUES GALLERY HD A/A, ED 0/0
m.: EMILY Katie´s Labrador Yard HD A/A, ED 0/0
Aldamity STARWAY TO HEAVEN
o.: THANKS A LOT de la Legende de la Loutre
B,0/0
m.: Aldamity NAVY GIRL NELLY HD A, ED 0/0
Farba
Narodenie
HD/ED
Oči
EIC
Ocenenie
Skúšky
Žltá
C/C
vyš.očí
0/0
EIC
clear-neg.
N/N
Výborný
R.CAC
CAC
OVVR I.c.
Vargová Janette
Seňa
EIC
clear-neg.
N/N
5x CAJC
2x CAC
2x BOB
OVVR I.c.
Kl.FD II.c.
Manž. Paluškovi
Tesárske Mlyňany
04.03.2008
A/A
vyš.očí
0/0
Čierna
A/A
EIC
carrier
EIC/N
Výborný
OVVR II.c.
FSMP I.c.
JSMP I.c.
Mészáros Karol
Lehnice
04.03.2008
Čokoládová
26.10.2008
0/1
Čierna
A/A
09.09.2009
0/0
Čierna
A/C
EIC
clear-neg.
N/N
Výborný
CAJC
OVVR I.c.
Metod Špaček
Bratislava
EIC
clear-neg.
N/N
Výborný
R.CAC
OVVR I.c.
Sebök Pavol Ing.
Bratislava
Výborný
CAC
OVVR I.c.
JSMP I.c.
Sebök Pavol Ing.
Bratislava
2x CAC
BOB
BOG 3
OVVR I.c.
Bartošová Daniela
MVDr.
Lučenec
09.05.2010
0/0
Čierna
A/A
09.05.2010
0/0
EIC
carrier
EIC/N
Čierna
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
carrier
EIC/N
21.01.2010
Majiteľ
Chovateľstvo
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Chovné jedince – LR – SUKY - 2011
Meno psa
Rodičia
Farba
Narodenie
HD/ED
Oči
EIC
Ocenenie
Skúšky
Majiteľ
ANDROMEDA Royal Rescue
o.: BONO BLACK z Trojánku HD B/A, ED 0/0
m.: BRONZE GLAMOUR Royal Standard HD B
Čokoládová
B/B
Výborná
CAC
FSMP I.c.
Galátová Zuzana Mgr.
Banská Bystrica
Výborná
OVVR I.c.
Šimánek Ján
Dlhá nad Oravou
R.CAC
2x CAC
FSMP II.c.
JSMP I.c.
Mirgus Rastislav Ing.
Čaňa
16.11.2008
0/0
EIC
clear-neg.
N/N
Žltá
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
carrier
EIC/N
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
clear-neg.
N/N
EIC
carrier
EIC/N
Výborná
OVVR I.c.
Sivecký Milan
Vráble
03.06.2010
A/A
vyš.očí
0/0
BRIXI při Žrebčíne
o.: Aldamity MAN ON THE MOON HD B/B, ED
0/0
m.: BETY Hrušov HD A, ED 0/0
Čokoládová
A/A
Výborná
OVVR II.c.
JSMP III.c.
Danková Zuzana Ing.
Mankovce
20.03.2008
0/0
EIC
clear-neg.
N/N
Fairywood´s CASSIOPEIA
o.: Winnie´s WING AND A PRAYER HD A
m.: Fairywood´s L´ETOILE ST SYLVESTRE HD A
Čierna
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
carrier
EIC/N
VýbornáCH
NL
Dovoz
ako
chovná
Krasničanová Eva Bc.
Žiar
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
carrier
EIC/N
2x CAJC
2x HPJ
CAC
OVVR II.c.
FSMP I.c.
Valentová Viera
+ Humeňanský Erich
Bernolákovo
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
clear-neg.
N/N
Výborná
CAC
OVVR I.c.
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
affected
EIC/EIC
Výborná
R.CAC
OVVR I.c.
B/A
vyš.očí
0/0
EIC
clear-neg.
N/N
Výborná
OVVR I.c.
JSMP I.c.
NFTR I.c.
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
clear-neg.
N/N
Výborná
FD III.c.
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
clear-neg.
N/N
Výborná
OVVR I.c.
Marušinová Margita
Bratislava
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
carrier
EIC/N
Výborná
OVVR I.c.
Murárik Ján
Rajecké Teplice
EIC
clear-neg.
N/N
Výborný
CAC
BOB,BIS
OVVR I.c.
Klučárová Mária
Suchá nad Parnou
09.09.2009
A/A
vyš.očí
0/0
Čierna
A/A
Výborný
OVVR I.c.
JSMP III.c.
Metod Špaček
Bratislava
4x HPJ,BIS
CAJC,BOB
Klub.víť.
OVVR I.c.
FSMP I.c.
Černická Jana
+ Tormová Ivana
Ivánka při Dunaji
ANABELL Amazing Love
o.: Mallorn´s HONEYBEAR HD A/A, ED 0/0
m.: Z´NELL Sun in their eyes HD A, ED 0/0
ASCHLEY Joy in motion
o.: Attikonak Q ONE FOR TWO HD A/A, ED 0/0
m.: CLOUDINE Queen of Hunting Ground HD A,
ED 0/0
BESSY Deizigold
o.: Attikonak TRULY MADLY DEEPLY HD A/A, ED
0/0
m.: ZETO JONES of Vatrová HD A, ED 0/0
07.08.2008
Žltá
01.04.2007
Žltá
30.09.2007
ESPECIALLY FOR YOU Little Bubble
o.: Mallorn´s ROGUES GALLERY HD A/A, ED 0/0
m.: Bubbling TEMPTATION HD A/A, ED 0/0
Čokoládová
FALLING IN LOVE Something Beautiful
o.: Aldamity NOTHER DANCER HD A/A, ED 0/0
m.: Aldamity JOAN JET HD A/A, ED 0/0
Čierna
FIRST LOVE Rescator
o.: RISING SUN Tankaram HD B/B
m.: WITCHCRAFT OF Tankaram HD A/A, ED 0/0
IZIS Modrý Skarabeus
o.: Mallorn´s ROGUES GALLERY HD A/A, ED 0/0
m.: BORDY BLITHE Yellow Queen C/A, ED 0/0
17.07.2008
07.04.2008
Čierna
17.09.2008
Čierna
22.12.2008
JESSY HONEY Dlhá lúka
o.: Mallorn´s ROGUES GALLERY HD A/A, ED 0/0
m.: JULY JULIET Aldamity A/A, ED 0/0
Čokoládová
JUNNE WEBBY Modrý Skarabeus
o.: Mallorn´s ROGUES GALLERY HD A/A, ED 0/0
m.: BORDY BLITHE Yellow Queen C/A, ED 0/0
Čierna
LOTTY z Czafikovho dvora
o.: BUDGER Sorbon´s Legend HD A/A, ED 0/0
m.: LADY Biely agát HD A/A, ED 0/0
O´LA BOMBA Sun in their eyes
o.: Mallorn´s ROGUES GALLERY HD A/A, ED 0/0
m.: Philipstown MOON SCENE HD A/A
OTÍLIA Sun in their eyes
o.: Mallorn´s ROGUES GALLERY HD A/A, ED 0/0
m.: Philipstown MOON SCENE HD A/A
PHIBI Sun in their eyes
o.: Mallorn´s ROGUES GALLERY HD A/A, ED 0/0
m.: EMILY Katie´s Labrador Yard HD A/A, ED 0/0
26.04.2009
13.03.2010
Čokoládová
10.10.2009
Čierna
09.09.2009
0/0
EIC
clear-neg.
N/N
Hnedá
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
carrier
EIC/N
09.05.2009
Valentová Viera
+ Humeňanský Erich
Bernolákovo
Križanová Monika
Dunajská Lužná
Marušinová Margita
Bratislava
Schmidt Peter
Ružomberok
Chovateľstvo
Klubový spravodaj 2012
Meno psa
Rodičia
Aldamity SOUND LIKE A MELODY
o.: THANKS A LOT de la Legende de la Loutre
B,0/0
m.: Aldamity NAVY GIRL NELLY HD A, ED 0/0
ZETA Kaiserov dvor
o.: Mallorn´s ROGUES GALLERY HD A/A, ED 0/0
m.: SIMBA Kaiserov dvor HD A, ED 0/0
Slovenský retriever klub
Farba
Narodenie
HD/ED
Oči
EIC
Ocenenie
Skúšky
Čierna
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
clear-neg.
N/N
3x CAC
3xR.CAC
CAJC
OVVR I.c.
FSMP I.c.
A/A
vyš.očí
0/0
EIC
carrier
EIC/N
Výborná
OVVR I.c.
21.01.2010
Čierna
21.01.2010
Majiteľ
Orlovská Zuzana
+ Bartošová Daniela
MVDr.
Hájske, Lučenec
Palušková Katarína
Tesárske Mlyňany
Plemenná kniha SPZ za rok 2011
Flat Coated Retriever
Golden Retriever
Chesapeake Bay Retriever
Labrador Retriever
vrhy
2
21
1
46
psy
12
71
3
149
Počet šteniec
suky spolu dovoz vývoz
9
21
4
2
73
144
7
20
4
7
0
0
146 295
14
65
Chovné jedince
pes suka spolu
3
3
6
4
7
11
0
1
1
7
20
27
Slovenský retriever klub
Chovateľstvo
Klubový spravodaj 2012
Chovateľský a zápisný poriadok
I. Úvod
1.) Chovateľský a zápisný poriadok slúži pre riadenie chovu psov plemien retrieverov. Týmto poriadkom sú
povinní sa riadiť všetci členovia klubu, ktorí vlastnia, alebo majú v držbe jedincov s preukazom o pôvode,
bez rozdielu či je jedinec už chovný, alebo nechovný, alebo ktorí sa stali členmi Slovenského retriever klubu
zo záujmu podielať sa na klubovom živote.
2.) Základnou chovateľskou normou je plemenný štandard FCI. SRK má právo určiť smer a špecifiká chovu,
musí akceptovať to čo štandard pripúšťa, ako aj to, čo štandard uvádza ako vylučujúcu chybu.
3.) Chovné podmienky navrhuje a predkladá výbor SRK a schvaľuje ich členská schôdza podľa Stanov klubu
a sú súčasťou Chovateľského a zápisného poriadku SRK.
II. Chovné jedince
1.) Chovné psy a suky sú čistokrvné jedince, ktoré vlastnia preukaz o pôvode, vystavený alebo registrovaný
plemennou knihou uznávanou FCI a ktoré boli zaradené do chovu na základe splnených chovných podmienok stanovených klubom.
2.) Vek pre použitie v chove (pôsobenie v chove):
- a) minimum: psy i suky od 15 mesiacov veku
- b) maximum: psy - neobmedzene, prípadne rozhodne zdravotný stav jedinca
suky - do 8 rokov (posledné párenie do 31. 12. kalendárneho roku, kedy dosiahne 8 rokov svojho života).
3.) Úspešné splnenie kritérií pre zaradenie do chovu označí klub do preukazu o pôvode. Z toho dôvodu
majiteľ chovného jedinca odovzdá originál preukazu o pôvode s posudkovým listom z klubovej a národnej
(medzinárodnej) výstavy, tabuľku zo skúšok, ktorý skontroluje splnenie chovných podmienok a zaradí jedinca do evidencie chovných jedincov Slovenského retriever klubu a odovzdá Plemennej knihe SPZ na potvrdenie chovnej spôsobilosti (“Chovný pes” alebo “Chovná suka”).
Formát fotografie má byť A5 (šírka - 21 cm, výška - 15 cm a veľkosť psa na fotografii musí byť 2/3 z celkovej
fotografie - čiže šírka - 14 cm a výška 10 cm). Pri uchovňovaní jedinca je majiteľ povinný predložiť hlavnému
poradcovi chovu s originálom preukazu o pôvode potvrdenie o zaplatení členského príspevku do Slovenského retriever klubu na príslušný rok.
4.) Ak majiteľ chovnej sučky ešte nemá chránený názov chovateľskej stanice, vyžiada si tlačivo “Žiadosť o
chránenie názvu chovateľskej stanice” od Plemennej knihy Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10,
811 05 Bratislava.
5.) Psy a suky importované zo zahraničia musia mať absolvovanú výstavu s minimálnym ocenením “veľmi
dobrá”, musia mať röntgenologické vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov maximálne 2/2, C/C vyhodnotené vo veku minimálne 1 roka /vyhodnotenie podľa F.C.I/.
6.) Jedince, u ktorých sa preukáže, že chirurgickým zákrokom boli odstránené exteriérové chyby, ktoré sú v
rozpore so štandardom FCI, budú z chovu vylúčené.
7.) Pre uznanie chovnej spôsobilosti platí výstavné ocenenie pre psa i suku minimálne “veľmi dobrá” z
klubovej alebo špeciálnej výstavy a klubovej, špeciálnej, národnej alebo medzinárodnej výstavy. Pre získanie
chovnej spôsobilosti musia dosiahnuť pes i suka v deň výstavy 12 mesiacov veku.
Klubový spravodaj 2012
Chovateľstvo
Slovenský retriever klub
III. Chov a jeho riadenie
1.) Chov je cieľavedomá plemenitba.
2.) SRK má chov “evidovaný”, to znamená, že majiteľ suky si sám navrhne psov na párenie, prípadne
požiada o pridelenie chovných psov hlavného poradcu chovu.
3.) Počet párení chovným psom v roku (i počas života) je neobmedzený.
4.) Chovná suka smie mať v kalendárnom roku len 1 vrh. V prípade, ak sa vo vrhu narodí iba 1 alebo 2
šteniatka, môže majiteľ sučky požiadať o párenie v tom istom kalendárnom roku.
5.) Chovný jedinec registrovaný v Slovenskom retriever klube nesmie byť zaregistrovaný v inom klube.
6.) Chovné jedince musia byť v čase chovateľského využitia v takom stave, aby bol zaručený zdravý vývin
šteniec.
Pri zlom zdravotnom stave, alebo pri zlých podmienkach, v ktorých chovné jedince žijú, je poradca chovu
povinný odmietnúť súhlas na párenie až dovtedy, kým majiteľ (držiteľ) zistené nedostatky neodstráni.
Majiteľ (držiteľ) chovného psa je taktiež povinný odmietnuť párenie so sukou, ktorá nie je v chovnej
kondícii, prípadne ktorá je podozrivá z choroby. Odmietnutie párenia je povinný ihneď hlásiť s udaním
dôvodov poradcovi chovu.
IV. Chovateľ, majiteľ, držiteľ chovného psa
1.) Chovateľom je vlastník chovateľskej stanice, ktorá bola riadne registrovaná v medzinárodnom registri
chovateľských staníc v Belgicku na FCI a súčasne plemennou knihou. Chovateľ musí byť členom Slovenského
retriever klubu. Ak je majiteľom chovného jedinca organizácia, potom členom SRK musia byť majiteľ i jeho
držiteľ.
2.) Prevod oplodnenej suky je možný. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva druhej osoby, chovateľom je
nový majiteľ, ak si pôvodný majiteľ chovnej suky písomne nevyhradil právo zápisu narodených šteniat. Na
nového majiteľa sa tiež prenášajú všetky povinnosti vyplývajúce z párenia chovným psom.
3.) Ak majiteľ chovnej suky nemôže mať suku zo závažných dôvodov v čase rodenia doma, musí miesto
odchovu šteniec vopred oznámiť poradcovi chovu z dôvodu kontroly narodených šteniec.
4.) Ak majiteľ chovnej suky v čase oplodnenosti zomrie, môžu sa narodené štence zapísať buď na pôvodnú
chovateľskú stanicu zomrelého, alebo na chovateľskú stanicu nového majiteľa suky, o čom rozhodne jeho
dedič.
5.) Majiteľ chovného psa je osoba, ktorá jedinca právoplatne nadobudla a môže sa preukázať jeho preukazom o pôvode. Držiteľom chovného psa je buď jeho majiteľ alebo ten, kto je majiteľom oprávnený používať
ho na párenie súk.
6.) Majiteľ (držiteľ) chovného psa môže páriť so psom len vtedy, ak mu majiteľ chovnej suky predloží
odporúčanie na párenie potvrdené poradcom chovu.
7.) Každá zmena vo vlastníctve chovného jedinca, alebo jeho úhyn, musí byť do 15 dní oznámená
doporučeným listom poradcovi chovu a plemennej knihe.
Slovenský retriever klub
Chovateľstvo
Klubový spravodaj 2012
8.) Majiteľ (držiteľ) chovného psa má viesť písomné záznamy o páreniach (dátum párenia, meno suky a číslo
zápisu, adresu majiteľa suky). Tieto záznamy má majiteľ chovného psa na požiadanie predložiť kontrolnému
orgánu SRK.
9.) Členovia SRK (chovatelia, držitelia) sú povinní sa o svoje jedince riadne starať, dodržovať hygienické podmienky, starať sa o zdravie zvierat, zabezpečovať ich zdravý vývin, zabezpečovať zodpovedajúce ustajnenie a
kŕmenie. Zaväzujú sa, že nebudú odchovávať retrieverov bez preukazu o pôvode.
V. Odporúčanie na párenie
1.) Pre plánované párenie chovnej suky vystavuje hlavný poradca chovu odporúčanie na párenie.
2.) Hlavný poradca chovu vystaví “Odporúčanie na párenie” na obdobie príslušného kalendárneho roka,
ktoré má platnosť len 1 rok. Ak chovateľ odporúčanie na párenie nepoužije, je povinný vrátiť ho hlavnému
poradcovi chovu s odôvodnením, prečo sa párenie neuskutočnilo.
3.) Majiteľ chovnej suky písomne požiada tlačivom “Žiadosť o vystavenie odporúčania na párenie” s navrhnutými menami psov na párenie hlavného poradcu chovu o vystavenie tlačiva “Odporúčanie na párenie”
začiatkom nasledujúceho roka, alebo koncom predchádzajúceho roka, hlavne podľa predpokladaného honcovania suky a plánovaného jej párenia. Odporúčanie na párenie si musí chovateľ vyžiadať najneskôr 1 mesiac pred predpokladaným honcovaním sa suky. Hlavný poradca chovu najneskôr do 14 dní pošle majiteľovi
suky na základe predchádzajúceho písomného vyžiadania originál a kópiu odporúčania na párenie, tlačivo
“Hlásenie vrhu šteniat”, tlačivo “Prihlášku na zápis narodených šteniat” a 2 ks zloženiek (pre majiteľa psa
a suky). Poplatok za vystavenie odporúčania na párenie hradí chovateľ (majiteľ chovnej suky) a musí byť
uhradený do 7 dní po uskutočnenom párení suky.
- a.) V prípade, ak bolo uskutočnené slovenské párenie: poplatok za párenie chovným psom uhrádza majiteľ
(držiteľ) chovného psa, ktorý suku páril len v tom prípade, ak sa sučke narodia minimálne 3 živé šteniatka.
Úhrada musí byť prevedená najneskôr do 7 dní po narodení šteniat. Zloženku majiteľ (držiteľ) chovného psa
obdrží od majiteľa chovnej suky.
- b.) V prípade zahraničného párenia: majiteľ (držiteľ) chovného/krycieho psa, ktorý suku páril je v tomto
prípade oslobodený od povinnosti zaplatiť klubu tento poplatok za párenie psom!
4.) Odporúčanie na párenie vyhotovuje hlavný poradca chovu trojmo (originál a dve kópie) a musí
obsahovať:
- a. meno psa (psov) navrhnutého na párenie, číslo zápisu, dátum narodenia, výstavné ocenenie, skúšku,
farbu
- b. meno suky, číslo zápisu, dátum narodenia, výstavné ocenenie, skúšku, farbu, prípadne predkov
- c. meno a adresu majiteľa (držiteľa) psa
- d. meno a adresu majiteľa (držiteľa) suky
Originál odporúčania na párenie je súčasťou prihlášky na zápis narodených šteniec a majiteľ psa ho zasiela
vyplnené a potvrdené svojim podpisom plemennej knihe, z 1. kópie odporúčania na párenie (vyplnené a
potvrdené svojim podpisom) odstrihne majiteľ psa potvrdenie o párení suky a odovzdá majiteľovi suky a
väčší zvyšok kópie pošle poradcovi chovu, ako doklad o uskutočnenom párení, 2. kópia zostáva poradcovi
chovu ako záznam o vystavení odporúčania na párenie.
5.) Ak majiteľ (držiteľ) chovného psa nedodrží termín určený na zaslanie potvrdenia o párení, je zodpovedný
za to, že bez potvrdenia o párení nebudú štence zapísané do plemennej knihy.
6.) V prípade, ak bude mať majiteľ (držiteľ) chovného jedinca, ktorého chcú použiť v chove, pozdĺžnosti voči
SRK, bude mu odmietnuté vydanie odporúčania na párenie, alebo v prípade krycieho psa – nebude povolené kryť/páriť týmto psom až do doby kým si neuhradí všetky svoje záväzky voči SRK!
Klubový spravodaj 2012
Chovateľstvo
Slovenský retriever klub
VI. Podmienky párenia
1.) Párenie sa môže uskutočniť len medzi dvomi jedincami uvedenými v platnom odporúčaní na párenie.
2.) Suka sa smie páriť len s jedným zo psov, ktorí sú uvedení v odporúčaní na párenie.
3.) Počas 24 hodín môže pes páriť len tú istú suku.
4.) Odporúča sa páriť suku u majiteľa (držiteľa) psa. Suku by mal pri párení sprevádzať jej majiteľ, alebo ním
poverená osoba.
5.) Pokiaľ suka ostáva u majiteľa (držiteľa) psa niekoľko dní, potom všetky náklady s tým spojené (kŕmenie)
a dopravu späť hradí majiteľ suky. Majiteľ psa je povinný sa o suku riadne starať a ručí i za škody, ktoré by v
tom čase spôsobila tretia osoba.
6.) Pokiaľ vybraný pes suku nenapáril, môže byť použitý náhradný pes (ak je uvedený v odporúčaní na
párenie) len so súhlasom majiteľa suky.
7.) Pri neplánovanom napárení iným psom než dohodnutým v čase, kedy je suka v starostlivosti majiteľa
(držiteľa) chovného psa, je majiteľ chovného psa povinný toto majiteľovi suky ihneď ohlásiť a nahradiť
všetky vzniknuté škody.
8.) Ak zmení suka vlastníka, pôvodný majiteľ je povinný písomne oznámiť majiteľovi (držiteľovi) chovného
psa, ktorý má záväzok náhradného párenia, meno nového nadobúdateľa suky. Ak tak neurobí, zodpovedá za
následky, ak majiteľ chovného psa náhradné párenie odmietne.
9.) Pokiaľ došlo k úhynu suky v dobe, kedy bola v starostlivosti majiteľa chovného psa, je majiteľ psa povinný na svoje náklady zistiť príčinu úhynu a podať správu (veterinárne vyjadrenie) majiteľovi suky. Pokiaľ smrť
vznikla z viny majiteľa psa, je povinný stratu nahradiť. Pokiaľ však za smrť suky vinu nenesie, je majiteľ suky
povinný uhradiť majiteľovi psa všetky náklady, ktoré mu so smrťou suky vznikli.
10.) Každá zmena majiteľa chovného jedinca sa musí hlásiť doporučeným listom do 10 dní hlavnému poradcovi chovu a plemennej knihe. Zmenu nahlási predchádzajúci i nový majiteľ chovného jedinca.
11.) Pred aktom párenia si majiteľ psa i suky dohodnú písomne úhradu za párenie. Pri úhrade párenia
šteňaťom má právo prvého výberu chovateľ - majiteľ suky. Dohoda by mala obsahovať tieto podmienky:
- a.) dobu výberu šteňaťa majiteľom psa
- b.) dobu odberu šteňaťa majiteľom psa
- c.) dobu, po ktorej zaniká právo na výber šteňaťa
- d.) dobu, po ktorej zaniká právo na odber šteňaťa
- e.) zvláštne ustanovenie pre prípad, keď suka porodí mŕtve štence, alebo jedno šteňa, alebo majiteľom psa
vybrané šteňa do odberu uhynie
12.) Je povolené použiť umelú insemináciu. Súčasťou odporúčania na párenie v takomto prípade musí byť
atest vystavený príslušným veterinárom o tom, že zmrazené spermie pochádzajú od psa, uvedeného v potvrdení o párení. Náklady spojené s odobratím spermií a oplodnením suky hradí majiteľ suky.
13.) Ak suka nezostane kotná, majiteľ suky má nárok na jedno bezplatné (náhradné) párenie s tým istým
psom. Pri náhradnom párení je chovateľ povinný požiadať hlavného poradcu chovu o vystavenie nového
odporúčania na párenie, pričom poradca chovu na tlačivo napíše “náhradné párenie”. Ak sa suka neoplodnila ani po tomto náhradnom párení, nemôže chovateľ uplatňovať u majiteľa psa ďalšie nároky. Dohodnuté
právo na náhradné párenie zaniká úhynom psa alebo suky.
Slovenský retriever klub
Chovateľstvo
Klubový spravodaj 2012
Ak chovný pes zmení majiteľa (držiteľa), je pôvodný majiteľ povinný oznámiť novému majiteľovi chovného
psa všetky nesplnené povinnosti náhradných párení. Ak chovateľ získal právo náhradného párenia, musí
majiteľovi chovného psa a poradcovi chovu oznámiť doporučeným listom najneskôr do 75 dní po párení, že
sa suka neoplodnila. Neoplodnenie suky musí chovateľ zahlásiť v rovnakom čase poradcovi chovu aj vtedy,
ak nemieni uplatniť nárok na náhradné párenie. Ak pes prestal byť z akýchkoľvek dôvodov chovným, stráca
chovateľ nárok na párenie s týmto psom.
14.) Pokiaľ chce majiteľ chovnej suky páriť v zahraničí, musí k žiadosti o vystavenie odporúčania na párenie
predložiť fotokópiu preukazu o pôvode požadovaného psa. Pokiaľ tak nemôže urobiť, musí túto fotokópiu
zaslať poradcovi chovu spolu s kópiou odporúčania na párenie po napárení suky a tiež priložiť k originálu
odporúčania na párenie pre plemennú knihu.
V tomto prípade obdrží majiteľ chovnej suky odporúčanie na párenie bez uvedenia mena (mien) páriaceho psa. Odporúčanie na párenie je výrazne označené “Zahraničné párenie - podľa výberu chovateľa”.
Zahraničné párenie sa môže uskutočniť len so psom, ktorý má preukaz o pôvode vydaný členskou krajinou
FCI.
VII. Narodenie šteniec
1.) Chovateľ je povinný do 10 dní po narodení šteniat poslať poradcovi chovu originál a majiteľovi chovného
psa kópiu vyplneného tlačiva “Hlásenie vrhu” s týmito údajmi:
- a) základné identifikačné údaje
- b) dátum párenia a vrhu
- c) počet celkom narodených, mŕtvo narodených, ponechaných šteniat, pohlavie, sfarbenie
- d) “prednosti - nedostatky vrhu” - uvedie chovateľ prípadné chyby šteniat a dôvod ich utratenia, ako aj
ďalšie skutočnosti súvisiace s narodením šteniat
2.) Suka očakávajúca šteniatka má byť umiestnená v domácnosti svojho majiteľa. Pokiaľ je nutné umiestniť
suku u niektorej ďalšej osoby, musí byť o tejto skutočnosti informovaný poradca chovu.
3.) Do 10 dní veku šteniec musia byť utratené štence deformované a atypické, u ktorých je predpoklad,
že v dospelosti nebudú zodpovedať plemennému štandardu. Počet ponechaných šteniat vo vrhu je neobmedzený. Chovateľ je však povinný ponechať len taký počet šteniat, ktorý zodpovedá zdravotnej kondícii
chovnej suky a konkrétnym podmienkam chovateľa. Pri väčšom počte šteniat sa odporúča použiť ďalšiu
kojnú suku. Chovateľ je povinný sa starať o suku v čase oplodnenosti a dojčenia, ako aj o všetky narodené
štence tak, aby bol zabezpečený ich zdravý vývin.
4.) Pri predaji a odobratí od matky (dojčiacej suky) musia byť šteniatka staré najmenej 49 dní, v dobrej zdravotnej kondícii, odčervené a očipované, prípadne otetované.
5.) V záujme chovu majú členovia výboru (členovia chovateľskej rady) právo uskutočňovať u členov klubu
kontroly vrhov, odchovov a ustajnenia chovných jedincov.
Ak má chovateľ prvý vrh, je hlavný poradca chovu, alebo regionálny poradca chovu povinný po obdržaní
hlásenia vrhu urobiť do 4 týždňov kontrolu vrhu, aby mohol chovateľ dodržať termín podania prihlášky na
zápis narodených šteniat plemennej knihe na vystavenie preukazov o pôvode.
Pokiaľ už chovateľ odchoval aspoň jeden vrh a poradca chovu konštatoval, že bol vrh v poriadku, môže
poradca chovu uskutočniť kontrolu nasledujúceho vrhu do 7 týždňov veku šteniat, ak chovateľ nenahlásil
nedostatky a problémy vo vrhu a nežiada ho o pomoc pri jeho riešení.
6.) Chovateľ je povinný viesť si záznamy o páreniach suky a narodených šteniat s týmito údajmi:
- meno otca a matky šteniat
- dátum narodenia a čísla zápisu
- počet narodených a ponechaných šteniat
Klubový spravodaj 2012
Chovateľstvo
Slovenský retriever klub
- pohlavie, farba, mená šteniat
- mená a adresy nadobúdateľov šteniat
Na požiadanie poradcu chovu (člena výboru) je chovateľ povinný záznamy predložiť na nahliadnutie.
7.) Vývoz šteniat do zahraničia prostredníctvom obchodných firiem a priekupníkov sú v rozpore s predpismi
FCI.
8.) Ak chovateľ vyváža do zahraničia šteniatko alebo dospelého jedinca, musí požiadať plemennú knihu
o súhlas na export a vydanie zahraničného preukazu o pôvode “Export Pedigree”, uviesť adresu nového
nadobúdateľa v zahraničí a súčasne so žiadosaťou o vydanie exportného preukazu o pôvode, vrátiť pôvodný
slovenský preukaz.
VIII. Chovateľská stanica
1.) O registráciu chovateľskej stanice požiada chovateľ (majiteľ suky) plemennú knihu, spravidla po získaní chovnej spôsobilosti u suky, najneskôr však pri vydaní odporúčania na párenie. Predpísané tlačivo
na chránenie názvu chovateľskej stanice a poštovú poukážku si chovateľ vyžiada od poradcu chovu alebo
od plemennej knihy. Po uhradení predpísaného poplatku, vyplnení tlačiva so 6-timi návrhmi názvov na
chovateľskú stanicu a priloženou fotokópiou o uhradení poplatku zašle na Plemennú knihu SPZ na ďalšie
vybavovanie.
Po preverení názvov v národnom registri, plemenná kniha požiada Slovenskú kynologickú jednotu o zaslanie žiadosti na FCI do Belgicka. Približne do 4 týždňov po zaslaní na FCI, príde odpoveď z FCI, ktorý názov
potvrdilo, prípadne ktoré nepotvrdilo. Ak chovateľovi nepotvrdilo FCI ani jeden názov zo šiestich, musí
chovateľ nanovo zaslať nové návrhy názvov chovateľskej stanice, ale už bez uhradenia poplatku. Celá procedúra vybavovania sa opakuje, až kým nepotvrdí FCI názov.
2.) Majiteľom chovateľskej stanice sa môže stať len fyzická alebo právnická osoba (jedna), prípadne
manželia. V prípade, že majiteľom chovateľskej stanice sú manželia, musí byť vyhradené, ktorý z manželov
má podpisové právo.
3.) Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou pomenovania jedinca. Názov
chovateľskej stanice možno použiť pred i za menom jedinca (v žiadosti treba zreteľne vyznačiť spôsob zapisovania).
4.) Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká, ak sa chovateľ písomne zriekol tohto práva, alebo ak
sa mu uložil disciplinárny trest trvalého odňatia práva ochrany názvu chovateľskej stanice. V tomto prípade
názov chovateľskej stanice nesmie byť už použitý druhou osobou.
Chránený názov chovateľskej stanice možno za určitých podmienok (písomná dohoda) previesť za života
majiteľa chovateľskej stanice na rodinného príslušníka, v prípade smrti majiteľa chovateľskej stanice právo
prechádza dedičným konaním.
IX. Zápis šteniat do plemennej knihy
1.) Do plemennej knihy sa môžu zapísať len potomkovia rodičov zapísaných v plemenných knihách
domácich alebo zahraničných (terajších alebo bývalých), a to členských štátov FCI, alebo štátov FCI uznávaných, ak svojim exteriérom zodpovedajú určeným znakom príslušného plemena, vyhovujú ostatným
podmienkam chovateľského a zápisného poriadku a ak je ich pôvod preukázateľný najmenej v troch generáciách predkov.
2.) Zápis do plemennej knihy sa robí na základe “Prihlášky na zápis narodených šteniat”. Chovateľ je povinný
prihlášku na zápis narodených šteniat čitateľne vyplniť, vlastnoručne podpísať a najneskôr do 60 dní
Slovenský retriever klub
Chovateľstvo
Klubový spravodaj 2012
poslať plemennej knihe SPZ. Ak došlo po dobe zaradenia jedinca do chovu k zmenám (ďalšie získané tituly,
skúšky), majiteľ tohto jedinca písomne požiada plemennú knihu o doplnenie týchto údajov na základe
priložených dokladov a súčasne žiadosť pošle aj hlavnému poradcovi chovu.
Predsedníctvo kynologickej rady SPZ na zasadnutí 21.1.2007 prijalo uznesenie, v zmysle ktorého sú všetci
chovatelia povinní od 1.4.2007 priložiť ku každej prihláške na zápis narodených šteniec (vrhu) fotokópiu
členského preukazu SPZ (riadneho alebo kolektívneho člena).
Bez tohto dokladu nevystaví plemenná kniha SPZ preukazy o pôvode pre narodené štence. Z členského
preukazu musí byť jasne identifikovateľné, či má člen uhradené členské príspevky na príslušný rok:
-- riadni členovia SPZ (poľovníci) potvrdenie z OkO-RgO SPZ, v ktorom sú členmi
-- kolektívni členovia musia mať v členskom preukaze kolektívneho člena nalepenú členskú známku na
príslušný rok (známky dostávajú od klubu, prostredníctvom ktorého sú členmi SPZ).
3.) Narodené štence sa musia prihlásiť na zápis všetky súčasne. Dodatočné hlásenie jednotlivých šteniec nie
je prípustné. Mená šteniec pochádzajúcich z jedného vrhu sa musia začínať rovnakým začiatočným písmenom a nesmú sa opakovať pri ďalších vrhoch z tej istej chovateľskej stanice. Každý vrh musí začínať iným
začiatočným písmenom, pričom prvý vrh začína písmenom A a ďalšie pokračujú v slede abecedy.
4.) Chovateľ svojím podpisom na prihláške na zápis narodených šteniec potvrdzuje a preberá zodpovednosť
za to, že všetky údaje v nej uvedené sú správne. Do plemennej knihy sa nesmú zapísať štence pochádzajúce
zo spárenia sa suky s iným psom, než sa uvádza v prihláške.
5.) Psy a suky dovezené zo zahraničia sa tiež musia preregistrovasť a zapísať do Slovenskej plemennej knihy
psov (SPK). K žiadosti o preregistráciu do SPKP je nevyhnutné priložiť originál “Exportného preukazu o
pôvode” (Export Pedigree), vydaný podľa predpisov platných v štáte pôvodu psa. Do plemennej knihy sa
môžu zapísať len psy a suky, ktoré už boli zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
X. Preukaz o pôvode psa
1.) Preukaz o pôvode je vystavený na tlačive uznanom FCI a označený jeho znakom. Preukaz o pôvode je
verejná listina obsahujúca meno a popis psa, jeho pôvod preukázaný štyrmi (najmenej tromi) generáciami
predkov, skratku plemennej knihy, číslo zápisu, dátum narodenia psa, ako aj ďalšie údaje o chovateľovi a
majiteľovi, hodnotenie psa na výstavách a skúškach, prípadne iné dôležité záznamy.
2.) Preukaz o pôvode psa vyhotovuje plemenná kniha na základe prihlášky na zápis narodených šteniat.
Musí sa vyhotoviť na predpísanom tlačive a opečiatkovať a musí ho podpísať oprávnený pracovník plemennej knihy. Platným sa stane až po vlastnoručnom podpise chovateľa.
3.) Akékoľvek zápisy, doplnky a zmeny v preukaze o pôvode smie robiť len plemenná kniha a na to zmocnené osoby. Chovateľ je povinný podpísať preukaz o pôvode na predpísanom mieste a zaznamenať v ňom
zmenu vlastníka. Taktiež každý ďalší majiteľ psa musí v preukaze o pôvode zaznamenať zmenu majiteľa.
Okrem týchto záznamov smú do preukazov o pôvode zapisovať:
- delegovaný rozhodca výsledok výstavného ocenenia (príp. výstavná kancelária), klasifikáciu získanú na
skúškach
- poradca chovu registračné číslo uchovnenia jedinca
- veterinár záznam o vykonanom tetovaní, RTG DBK, prípadne ďalšie údaje
4.) Preukaz o pôvode uhynutého (zabitého, zastreleného) psa musí sa do 10 dní poslať na znehodnotenie
plemennej knihe. V prípade straty psa sa preukaz o pôvode taktiež musí vrátiť najneskôr do 30 dní plemennej knihe. Ak sa pes nájde po znehodnotení preukazu o pôvode, plemenná kniha vyhotoví majiteľovi psa
duplikát preukazu o pôvode.
Klubový spravodaj 2012
Chovateľstvo
Slovenský retriever klub
5.) Stratu preukazu o pôvode sa musí ihneď hlásiť na plemennej knihe, ktorí zabezpečí uverejnenie straty v
odbornom kynologickom časopise. Ak sa preukaz do mesiaca od uverejnenia straty nenájde, vyhotoví plemenná kniha duplikát preukazu o pôvode.
6.) Preukaz o pôvode nie je prenosný na jedince z toho istého vrhu, ani na jedince z iného vrhu. Zistené prípady samovoľných zmien, škrtania, vymazania a dopĺňania záznamov v preukaze o pôvode, alebo zneužitie
preukazov o pôvode uhynutých a stratených jedincov je najhrubším porušením chovateľskej disciplíny a je
dôvodom pre zavedenie disciplinárneho konania.
XI. Všeobecné ustanovenia
1.) Chovatelia, majitelia (držitelia) chovných jedincov a členovia Slovenského Retriever Klubu sú povinní
dodržiavať ustanovenia tohto chovateľského a zápisného poriadku SRK.
2.) Toto znenie chovateľského a zápisného poriadku SRK vychádza zo znenia Medzinárodného
chovateľského poriadku, vydaného a schváleného Medzinárodnou kynologickou organizáciou FCI upraveného na podmienky chovu Slovenského Retriever Klubu.
3.) Znenie Chovateľského a zápisného poriadku Slovenského Retriever Klubu schváleného na Ustanovujúcej
konferencii klubu, ktorá sa konala 28. 2. 1992 v Bratislave stráca platnosť a dňom 29.augusta 2003 nadobúda platnosť zmenená forma Chovateľského a zápisného poriadku Slovenského Retriever Klubu. Chovateľský
a zápisný poriadok bol doplnený na členskej schôdzi konanej dňa 1. 9. 2006 v Chtelnici.
Slovenský retriever klub
Chovateľstvo
Klubový spravodaj 2012
Uchovnenie retrievera
Kritériá pre zaradenie do chovu
výzor
hodnotenie známkou výborný alebo veľmi dobrý z 2 výstav typu CAC od dvoch rôznych rozhodcov po 12.
mesiaci veku jedinca. Povinne z klubovej alebo špeciálnej, druhá môže byť klubová, špeciálna, celoštátna,
národná, medzinárodná, ...
- SRK uznáva aj klubové a špeciálne výstavy iných chovateľských klubov retrieverov.
vlastnosti
povinne absolvovať akékoľvek skúšky, v ktorých sa neskúša obrana.
- SRK uznáva aj OVVR pod záštitou českých chovateľských klubov KCHLS a RKCZ.
zdravie
1.) zhryz pravidelný, nožnicový - počet zubov v zhryze 12 - horné rezáky prekrývajú spodné.
Nevyžaduje sa plnochruposť.
Poznámka: schéma trvalého chrupu: hore: 3/1/4/2 dole: 3/1/4/3. Počíta sa od stredu papule doprava alebo
doľava nasledovne In/Cn/Pn/Mn, kde n - poradové čislo od stredu papule, I rezáky (zuby v zhryze), C očné
(špičáky), P premolar a M molar (stoličky).
2.) povinné rtg. vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov po 12 mesiacoch veku. Dovolený stupeň
DBK pre zaradenie do chovu je maximálne 2/2 - ľahká dysplázia. Jedince postihnuté stupňom 2 (C) čo len na
jednom kĺbe sa smú páriť len s jedincami s výsledkom DBK A/A (0/0), A/B (0/1), B/A (1/0) alebo B/B (1/1).
Poznámka: u nás sa DBK označuje 5-úrovňovou stupnicou. 0 alebo A negatívny nález, 1 alebo B hraničný,
podozrivý nález nedá sa označiť ani ako negatívny ani ako pozitívny, 2 alebo C ľahký stupeň dysplázie, 3
alebo D stredný stupeň a 4 alebo E ťažký stupeň DBK. Posudzujú sa nezávisle oba kĺby Ľ/P.
3.) povinné rtg. vyšetrenie na dyspláziu lakťových kĺbov po 12 mesiacoch veku.
Dovolený stupeň dysplázie lakťových kĺbov pre zaradenie do chovu je maximálne 1/1 – minimálna artróza.
Jedince postihnuté stupňom DLK 1, čo len na jednom kĺbe, sa smú páriť len s obojstranne negatívnymi jedincami (DLK 0/0).
Poznámka: hodnotenie DLK sa uvádza v stupnici od 0/0 po 3/3, pričom 0/0 je nález negatívny, 1/1 je ľahká
pozitivita, 2/2 je stredná forma postihnutia a 3/3 ťažká forma postihnutia lakťového kĺbu dyspláziou).
4.) ak má jedinec aktuálne vyšetrenie na dedičné ochorenia očí, bude mu poskytnutá jednorázová
zľava 17,50 € z uchovnenia jedinca. Toto vyšetrenie však nie je podmienkou k získaniu chovnosti daného
jedinca.
5.) Dňa 28.augusta 2009 v Trusalovej na členskej schôdzi bol prijatý návrh o dodatok, alebo
rozšírenie podmienok do chovu pre plemená LR, CCR a CHBR a to v znení:
“Každý majiteľ hore menovaných plemien od 1.1.2010 je povinný priložiť potvrdenie o vyšetrení na EIC pri
uchovnení svojho psa.” VIAC INFO O EIC!
6.) Tieto certifikáty predložia hlavnej poradkyni chovu pri uchovnení svojho psa. V prípade, že tieto
certifikáty od rodičov nemá, alebo má inú kombináciu vyšetrení a bude toto vyšetrenie chovateľ robiť, automaticky dostane zľavu z poplatku za uchovnenie vo výške 16,60 €.
vek
15 mesiacov pre obe pohlavia.
Dĺžka chovnosti psa nie je zhora ohraničená. Suka môže aktívne pôsobiť v chove do konca kalendárneho
roka, v ktorom dosiahne 8 rokov, počas kalendárneho roka môže mať len jeden vrh.
V prípade ak sa vo vrhu narodí len 1 alebo 2 šteniatka, môže majiteľ sučky požiadať o párenie v tom istom
kalendárnom roku.
Klubový spravodaj 2012
Chovateľstvo
Slovenský retriever klub
Doklady potrebné k uchovneniu
Majiteľ jedinca zašle hlavnému poradcovi chovu:
- originál PP so záznamom o rtg. DBK a rtg. DLK, prípadne aktuálnu fotokópiu vyšetrenia na dedičné
ochorenia očí
- posudky z výstav, stačia kópie - z klubovej výstavy v 2 kópiách, z inej výstavy 1 kópia
- hodnotenie skúšok, stačí kópia hodnotiacej tabuľky
- 2 fotografie formátu A5 v aspoň približnom výstavnom postoji, veľkosť jedinca aspoň 2/3 z formátu
tzn. 14 x 10 cm.
- žiadosť na registráciu chráneného názvu chovateľskej stanice je možné získať na Plemennej knihe
SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. Žiadosť sa spätne zasiela na Plemennú knihu SPZ, nie hlavnému poradcovi chovu, ani na Plemennú knihu SKJ.
Doklady potrebné k páreniu
- párenie chovných jedincov sa uskutočňuje na základe odporúčania na párenie, ktoré vydáva hlavný
poradca chovu. V prípade ak si majiteľ chovnej sučky vyberie sám chovných psov, hlavný poradca chovu ich
nemôže zamietnuť.
- majiteľ chovnej sučky je povinný zaslať hlavnému poradcovi chovu Žiadosť o vystavenie
odporúčania na párenie s dostatočným predstihom pred začiatkom sučkinej ruje.
V žiadosti uvedie údaje o sučke a môže uviesť vyhliadnutých plemenníkov (najviac troch). Ak majiteľ sučky v
žiadosti neuvedie žiadneho psa, odporučí mu ho poradca chovu.
- odporúčanie na párenie sa vydáva na základe:
vyplnenej žiadosti
uhradeného poplatku za vystavenie
uhradených poplatkov za odchované štence v predchádzajúcich rokoch
uhradeného členského príspevku na príslušný rok
- poradca chovu do 2 týždňov vystaví Odporúčanie na párenie a zašle ho majiteľovi sučky spolu s
tlačivami Hlásenie vrhu a Prihláška na zápis šteniec a dvomi poštovými poukážkami: jedna na úhradu poplatku za párenie pre majiteľa psa a druhú na úhradu za odchované štence, pozri poplatky.
- na tlačive Odporúčanie na párenie sú uvedené pokyny ako s ním naložiť. Odporúčanie sa vydáva
na príslušný kalendárny rok, a ak by sa párenie neuskutočnilo, je majiteľ sučky povinný odporúčanie vrátiť
hlavnému poradcovi chovu s odôvodnením, prečo sa párenie neuskutočnilo.
- do 10 dní od narodenia šteniat je majiteľ sučky povinný vyplniť tlačivo Hlásenie vrhu a jednu jeho
časť zaslať hlavnému poradcovi chovu a druhú majiteľovi krycieho psa.
- do 60 dní od narodenia šteniat je majiteľ sučky povinný vyplniť tlačivo “Prihláška na zápis narodených šteniat” a podľa pokynov na ňom uvedených zaslať na Plemennú knihu SPZ uvedenú v hlavičke
tlačiva. Šteňatá musia byť OČIPOVANÉ!
- v prípadoch, ak by nebolo možné páriť žiadnym psom uvedeným v odporúčaní, je možné páriť
iným psom, ale majiteľ sučky musí k tomu dostať súhlas hlavného poradcu chovu pred párením, nie až po
ňom. Bez súhlasu by bolo párenie neplatné a spôsobí nevydanie preukazov o pôvode potomstva.
Kontrola vrhu
- majiteľ chovateľskej stanice je povinný umožniť kontrolu vrhu, ktorú vykoná hlavný alebo regionálny poradca chovu do 49 dní od narodenia šteniec.
- pri kontrole poradca chovu vyplní tlačivo “Kontrola vrhu” a jeho kópiu odovzdá majiteľovi
chovateľskej stanice spolu s poukážkou na úhradu poplatku za kontrolu.
- ak by poradcovi chovu bola znemožnená kontrola vrhu, bol by to dôvod na disciplinárne konanie
voči majiteľovi chovateľskej stanice.
Slovenský retriever klub
Výcvik a skúšky
Klubový spravodaj 2012
Klubový spravodaj 2012
Výcvik a skúšky
Slovenský retriever klub
Správa hlavného výcvikára
o činnosti výcvikovej komisie za uplynulé obdobie
Od ostatnej členskej schôdzi SRK kynologická komisia zasadala vždy pri príležitostiach pracovných
skúšok.
Za toto obdobie najdôležitejšie bolo vypracovať nový skúšobný poriadok pre retrieverov. Podľa
nariadenia FCI retriever môže získať titul CACT a CACIT len na takých skúškach kde je disciplína - aport
s čerstvou zverou. To nariadenie platí aj pre získanie pracovného certifikátu . Aj toto nariadenie sme mali na
zreteli pri vypracovaní skúšobných poriadkov pre retrieverov.
Prepracovali sme jesenné skúšky vynechali sme mačku, skrátili sme dlžku sliedenia, doplnili sme lesné skúšky o dohladávky zajaca a bažanta atď. atď. Keď nám to schvália tak titul CACIT budeme môcť získať
na JS retrieverov, LS retrieverov, Špecialná vodná skúška retrieverov, Medzinárodný Field Trial retrievrov,
Všestranné skúšky retrieverov, Skúška prinášnia retrieverov. Tieto skúšobné poriadky budú preložené do
anglištiny , alebo do francúzštiny a odoslané na FCI k schváleniu.
Vlani tu v Trusalovej sme mali úspešné jesenné skúšky a dve OVVR. Úroveň psov je rok čo rok vyššia,
konštatoval to zbor rozhodcov po skúškach. Na OVVR – kách až 95 % psov skončí v I. cene. To zčasti preto,
lebo sú psy dobrí a sú aj dobre pripravení. Ale ešte stále sú také prípady, že vodiči, ale hlavne vodičky tieto
prvé ceny “vyhandrkujú” na preskúšaniach. Je to nespravodlivé voči tým vodičom, ktorí ozaj majú dobých a
dobre pripravených psov.
Pekná skúška bola v Beši na národnom Field Triali. Len škoda, že takí členovia ba dokonca nečlenovia
kritizujú úroveň, ktorí živote nevedeli psa na takú skúšku pripraviť a predviesť. Ale hodnota takej kritiky je
adekvátna vedomostiam takých členov a nečlenov klubu, ktorí také “odborné” kritiky píšu.
Jarnú sezónu sme začali už tradične v apríli výcvikovým víkendom v Malej nad Hronom 2022.4.2012. Zišlo sa nás tam 52 členov a priateľov retrieverov. Precvičili sme od OVVR po skúšku prinášania
retrieverov všetko. Hlavné zameranie bolo na skúšku prinášania, lebo keď bude dostatočný záujem - cca 10
psov, 5.-7. 10.2012 by sme chceli túto skúšku usporiadať v tomto revíri.
Máme na pláne ešte skúšku Národný Field Trial s titulom CACT konaním 1.12. 2012. Predpokladám,
že záujem o túto skúšku bude dostatočný, ako každý rok.
Nepodarilo sa nám usporiadať FS 26.5.2012 vo Velčiciach. Priestor bol pripravený s Vladkom
Paluškom sme pravidelne konzultovali, ale na tieto skúšky bez titulu CACT prihlásilo 5 psíkov a z toho len 4
retrieveri.
Predpokladáme, že už v roku 2013 budeme skúšať podľa platného nového skúšobného poriadku bez
takých disciplín ktoré s prácou retrievera nemajú nič spoločné, alebo veľmi málo.
hlavný výcvikár SRK
Štefan Janega
Slovenský retriever klub
Výcvik a skúšky
Klubový spravodaj 2012
Overovanie vlohových vlastností – 1. mája 2012 Bernolákovo
Zúčastnilo sa :
z toho neuspelo:
uspelo spolu:
v I. cene:
Disciplíny:
1. správanie sa po výstrele
2. prinášanie predmetu /zveri/
3. prinášanie predmetu z hlbokej vody
4. vrodená chuť k práci
5. čuch
6. poslušnosť
7. vodenie na remeni
pes – suka
por.
číslo majiteľ
1
2
3
Ashira Excellent Bahati
Ivana Babjáková,
vodič : Guzanová Anastázia
Special Queen Sun in their eyes
Novisedláková Andrea +
Valentová Viera
Surprise Sun in their eyes
Valentová Viera
Rocheby Sweet Crystal
4
5
6
7
7 psov
0
7
7
Valentová Viera
Dorina Amazing Love
Kitková Zuzana
Babby Bubble Maurehata
Eva Tománeková ,
vodič: Rastislav Strakoš
Eimi Black Audria
Čuperková Diana
Posudzovali: MVDr. Dušan Valenta
Ivana Tormová
plemen
počet
o
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
bodov
SPKP
cena
Poznámka
GR
2528
4
4
3
4
4
4
4
178
I.
LR
4752
4
4
3
4
4
4
4
178
I.
LR
4754
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
LR
AM042
17401
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
LR
4735
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
Aport so
zverou
FCR
81
4
4
4
4
4
4
4
192
I.
Vodenie na
remeni
voľne
LR
3058
4
4
3
4
4
4
4
178
I.
Výcvik a skúšky
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Overovanie vlohových vlastností – 26. máj 2012 Bešeňová, obec Potok
Zúčastnilo sa :
z toho neuspelo:
uspelo spolu:
v I. cene:
v II. cene:
Disciplíny:
5 psov
3
2
2
0
1. správanie sa po výstrele
2. prinášanie predmetu /zveri/
3. prinášanie predmetu z hlbokej vody
4. vrodená chuť k práci
5. čuch
6. poslušnosť
7. vodenie na remeni
pes – suka
Majiteľ
Chovateľ
Cinderella of the Famous Family
1
Majiteľ: Lešundáková Andrea
Chovateľ: Kozák Sándor
Lassie Kaiserov Dvor
2
3
Majiteľ: PhDr. Krajná Anna
Chovateľ: Kaiser Ľudovít
Cute Singer My Lovely Dream
Majiteľ: Vargová Janette
Chovateľ: Vargová Janette
Black Velvet My Lovely Dream
4
Majiteľ : Soukupová Zuzana
Chovateľ: Vargová Janette
Foxrush Roxanne
5
Majiteľ : Murár Ján
Chovateľ: Charlton J.
Posudzovali: Mgr. Alexander Sagan
Mgr. Helena Saganová
Plemeno
SPKP
1.
Dátum nar.
GR
2401
11.2. 2010
LR
2524
3.9.2004
LR
4772
2.4.2011
LR
4471
27.3.2010
LR
4908
22.1.2011
počet
cena Poznámka
bodov
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3
0
-
-
-
-
3
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
4
3
3
4
4
4
4
4
I.
4
0
-
-
-
-
-
4
neuspel
4
0
-
-
-
-
-
4
neuspel
neuspel
Výcvik a skúšky
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Overovanie vlohových vlastností – 24. august 2012 Trusalová
1. skupina
Zúčastnilo sa :
z toho neuspelo:
uspelo spolu:
v I. cene:
v II. cene:
Disciplíny:
9 psov
0
9
9
0
1. správanie sa po výstrele
2. prinášanie predmetu /zveri/
3. prinášanie predmetu z hlbokej vody
4. vrodená chuť k práci
5. čuch
6. poslušnosť
7. vodenie na remeni
pes – suka
Majiteľ
Appia Golden Oandelion
1
Majiteľ: Drahoslava Gajdošová
Alis Sonaga
2
3
Majiteľ: Soňa Gábrižová
Beethoven From Victorias ´s dream
Majiteľ: Rozália Cibulcová
Ahir Sun In Your EYES
4
Majiteľ : Eva Kubalová
Bayles Brestfort
5
Majiteľ : Ľubomír Machovič
Angie Blond Lucky
6
Majiteľ: p. Pavlov
Aldamity Way No at Qeens Joy
7
8
Majiteľ: Zuzana Orlovská
Lablodur ´s Grace of Glory
Majiteľ: Katarína Palušková
Abigail Black Avatar
9
Posudzovali: Margita Marušinová
Štefan Janega
Majiteľ: Klučka + Klučková
Plemeno
SPKP
Dátum
narodenia
GR
2434
1.9.2010
GR
2016
3.5.2007
LR
4778
30.3.2011
LR
4637
30.9.2010
LR
4438
30.3.2011
GR
2406
2.4.2010
LR
4957
1.9.2011
LR
5080
23.2.2012
FCR
101
30.4.2011
počet
cena Poznámka
bodov
1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
4
4
3
4
4
4
4
178
I.
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
3
4
4
4
4
3
4
181
I.
4
4
4
4
4
4
3
185
I.
4
4
4
4
4
4
4
192
I.
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
zver
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
zver
4
4
4
4
4
4
4
192
I.
zver
Výcvik a skúšky
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
2. skupina
Zúčastnilo sa :
z toho neuspelo:
uspelo spolu:
v I. cene:
v II. cene:
Disciplíny:
9 psov
3
6
6
0
1. správanie sa po výstrele
2. prinášanie predmetu /zveri/
3. prinášanie predmetu z hlbokej vody
4. vrodená chuť k práci
5. čuch
6. poslušnosť
7. vodenie na remeni
pes – suka
Majiteľ
1
Able To Love My Lovely Dream
Majiteľ: Janette Vargová
Charming Lady My Lovely Dream
2
3
4
Majiteľ: Janette Vargová
Black Velvet My Lovely Dream
Majiteľ: Soukupová Zuzana
Exotic Spirit z Mokré Hory
Majiteľ : Tomečková Lenka
Bonita Joy of My Heart
5
Majiteľ : Lukáčeková Martina
Gordon Diamond in the Heart
6
Majiteľ: Násadová Katarína
Honey Kiss Golden Rogue
7
8
Majiteľ: Hurtová Jana
Jessica Sneh Tatier
Majiteľ: Daniela Deptová
Alberto Aureus Venator
9
Posudzovali: MVDr. Dušan Valenta
Ing. Ivana Tormová
Majiteľ: Desanka Petrová
Plemeno
SPKP
Dátum
narodenia
LR
4147
27.3.2009
LR
4773
2.4.2011
LR
27.3.2010
FCR
104
1.7. 2011
LR
4603
14.6.2010
GR
2656
29.1.2012
LR
4672
29.11.2010
GR
2563
15.6.2011
GR
2596
9.8.2011
počet
cena
bodov
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
4
3
3
4
4
4
3
4
0
3
4
0
2
3
4
4
3
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
4
4
3
4
4
4
4
178
I.
165.
Poznámka
I.
neuspel
178
I.
neuspel
192
I.
neuspel
Vodenie na
voľno
Vodenie na
voľno
Výcvik a skúšky
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Overovanie vlohových vlastností – 25. august 2012 Trusalová
Zúčastnilo sa :
z toho neuspelo:
uspelo spolu:
v I. cene:
v II. cene:
Disciplíny:
4
0
4
4
0
1. správanie sa po výstrele
2. prinášanie predmetu /zveri/
3. prinášanie predmetu z hlbokej vody
4. vrodená chuť k práci
5. čuch
6. poslušnosť
7. vodenie na remeni
pes – suka
Majiteľ
Charming Lady My Lovely Dream
1.
Majiteľ: Janette Vargová
Exotic Spirit z Mokré Hory
2
Majiteľ : Tomečková Lenka
Foxrush Roxanne
3.
Posudzovali: Schlumsová Edita
Orlovská Zuzana
Majiteľ : Murár Ján
Cocoa N´Crisp Z Grodu Hrabieho
4. Malmesbury
Majiteľ: Kelemenová Klaudia
Plemeno
SPKP
Dátum
narodenia
LR
4773
2.4.2011
FCR
104
1.7. 2011
LR
4908
22.1.2011
LR
4955
11.4.2011
1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
počet
bodov
cena
4
3
4
4
4
4
4
178
I.
4
3
4
3
4
4
3
170
I.
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
4
4
4
4
4
4
3
188
I.
Poznámka
Vodenie na
voľno
Vodenie na
voľno
Výcvik a skúšky
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Overovanie vlohových vlastností – 14. 10. 2012 Bernolákovo
Zúčastnilo sa :
z toho neuspelo:
uspelo spolu:
v I. cene:
v II. cene:
Disciplíny:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17 psov
5
12
12
0
Skúšali:
MVDr. Dušan Valenta
Ing. Ivana Tormová
1. správanie sa po výstrele
2. prinášanie predmetu /zveri/
3. prinášanie predmetu z hlbokej vody
4. vrodená chuť k práci
5. čuch
6. poslušnosť
7. vodenie na remeni
pes – suka
majiteľ
Mickey pod Chosňom
Martonka Róbert
Charley Spod Tupého Vrchu
Jakab Michal
Call Me Cecille Rusty Love
Veronika Macáková + Bursíková
Luxus Modrý Skarabeus
Mikulejský Roman
Temtation Remember Sun in their eyes
Černická Jana
Cinderella of the Famous Family
Lešundáková Andrea
Eileen Hope Joy in Motion
Mirguš Rastislav, Ing.
Dudley Do-Right Joy in Motion
Mirguš Rastislav , Ing.
Cloudine Queen Joy in Motion
Mirguš Rastislav,Ing.+ Mgr. Tomáš
Kyselica
Daily Pleasure Joy in Motion
Mirguš Rastislav , Ing.+ ing. Martina
Hegedušová
Asta Angel from Slovakia
Plvanová Soňa
Cody Sun Shine Shamwari
Jurčiak Ján
Marsala Di Casa Biagini
Božena Murárová
Fair Queen´s
Orlovská Zuzana
Euphoria You´re the Inspiration
Petra Žárska-Podušelová
Bella Sonaga
Haladová Daniela
Annabell Brubardony
Šutý Radoslav
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
počet
cena
bodov
4
0
4
4
4
4
4
neuspel
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
4
3
3
4
4
4
4
168
I.
4
4
3
4
4
3
3
171
I.
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
4
0
-
-
-
-
4
neuspel
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
4
0
3
4
3
4
4
neuspel
FCR 4
4
4
4
4
4
4
188
4
0
-
-
-
-
4
neuspel
4
3
4
4
4
4
4
178
I.
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
4
4
4
4
4
4
4
188
I.
GR
4
0
-
-
-
-
4
neuspel
LR
4
4
4
4
4
4
4
188
LR
LR
GR
LR
LR
GR
LR
LR
LR
LR
GR
LR
LR
LR
I.
I.
Poznámka
Slovenský retriever klub
Výcvik a skúšky
Klubový spravodaj 2012
Prehľad výsledkov skúšok všetkých plemien poľovných psov
Druh skúšok : Klubové jesenné skúšky MP s titulom CACIT, CACT, Klubový Víťaz 2012
Konané v
Trusalovej, dňa; 25. 8. 2012
Hlavný rozhodca:
Štefan Janega
Rozhodcovia:
Oto Csepi, Juraj Zelenka, Emil Vrabec, Alexander Sagan
počet prihlásených psov 17
predvedených psov
.....14................
.
Meno psa, číslo zápisu,
Pohlavie, plemeno
Majiteľ
Vodič
Počet
bodov
Cena
Titul
Anabele z Pálfyho dvora, suka LR
SPKP 4649, nar;11.2.2010
Chiara z Choče , suka, hnedá, LR
SPKP 4455, nar. 11.03.2010, žltá
Bailey Boy My Joy, pes,
GR
SPKP 2452, nar; 9.6.2010
Arthur Brubardony, pes, hnedá LR
SPKP 4711,nar;14.2.2011
Rigler Radoslav
detto
203
II.c
Katka Palušková
detto
–-
–-
Žofia Ilavská
detto
246
I.c
Soňa Červeňáková detto
178
II.c
Dolly Jolly Amazig Love , suka LR
SPKP 4736, nar;13.32011,žltá
Brave Heart Tercius –Scotty FCR
SPKP 79,nar; 21.1.2012
Réno Biely agát, pes , žltý
LR
SPKP 3299, nar. 19.11.2006
Gödöllöi-Huncut Vadász Filippó LR
SPKP 4051, pes, 2.2.2008 čierna,
Aurora Canine Devotion, suka , LR
SPKP 3804 nar; 26.3.2008,čierna
Bella My Joy, suka, krémová GR
SPKP 2456, nar; 9.6.2010
Axel Sonaga, pes, zlatá
GR
SPKP 2010, nar; 3.5.2007
Gödöllöi-Huncut Vadász Liza GR
10179/10MEOE, suka, 30.10.2010
Dona z Choče, suka čokoládová LR
SPKP 3508, nar.14.4.2007
Argo Diamond in the Heart , GR
SPKP 2069, nar;9.9.2007, pes
June Webby Modrý skarabeus LR
SPKP 4444, nar; 13.32010. suka
Bady z Dolniakov , pes
LR
SPKP 4885, čierny
Cameron Queens‘s joy
LR
SPKP 4628, nar; 8.10.2010
Klučka František
detto
238
I.c
Alena Klučková
Stanislav Klučka
Gabriel Lindovský
Stanislav Klučka
238
I.c
CACT
detto
241
I.c
R.CACIT,
CACT
Anastázia
detto
Guzanová
Zuzana Veselovská detto
238
I.c
238
I.c
Andrea Kúdelová
Dušan Kollárik
213
II.c
Monika Holická
detto
231
I.c
Rácz Istvánné +
Eva Baloghová
Barbora Babinská
Ľudovít Balogh
219
II.c
detto
212
II.c
Katarína Násadová detto
228
I.c
Margita
Marušinová
Tibor Angyal
–-
–-
188
III.c
–-
–-
detto
Anastázia
Guzanová
Katarína Slezáková detto
Poznámka
nenastúpil
Klubový víťaz 2012
CACIT, CACT
R.CACT
R. CACT
nenastúpil
nenastúpil
Výcvik a skúšky
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Prehľad výsledkov skúšok všetkých plemien poľovných psov
Druh skúšok: Národný Field Trial retrieverov s titulom , CACT, Klubový Víťaz 2012
Konané v Beši, dňa 15. 12. 2012
Hlavný rozhodca: Štefan Janega
Rozhodcovia: István Rácz Maďarsko, Oto Banás st., Juraj Zelenka
počet prihlásených psov 19
predvedených psov
18
.
Vodič
Meno psa, číslo zápisu,
Pohlavie, plemeno
Fellini The Dream team
GR
SPKP 1850, nar: 18.5.2006, pes
Gödöllöi Huncut Vadász Móric GR
SPKP 2511,nar; 30.10.2010 pes
Bailey Boy My Joy, pes,
GR
SPKP 2452, nar; 9.6.2010
Gödöllöi Huncut Vadász Liza GR
SPKP 2734, nar; 30.10.2010 suka
Artuš My Joy,
GR
SPKP 2266, nar; 11.2.2009, pes
Phibi Sun in their eyes
LR
SPKP 4511, nar; 9.5.10, čok. suka
Réno Biely agát, pes , žltý
LR
SPKP 3299, nar. 19.11.2006
Mickey pod Chosňom, pes,
LR
SPKP 4743, nar; 23.2.2011, čierna
Chiara z Choče , suka, hnedá, LR
SPKP 4455, nar. 11.03.2010, žltá
Dejsa z Choče čokol. suka
LR
SPKP 3507, nar; 14.4.,2007
Mallorn´s Chocolate Baloo pes LR
SPKP 4310, nar; 7.6.2009
Gerle of Simply Berry, žltá,
LR
3998/H/12, nar; 9.3.2009, suka
Aldamity Why No Queens Joy LR
SPKP 4957, nar 1.9.11, pes, žltá
Tápió River Domino, pes,
LR
Labr. 2169/07, nar; 28.52007 čierna
Gödöllöi Huncut Vadász Dancen LR
Labr. 2452/8, 2.2.08, pes, čierna
June Webby Modrý skarabeus LR
SPKP 4444, nar; 13.3.2010, suka
Babby Bubble Maurehata pes FCR
SPKP 81, nar; 15.3.2010, čierna
Brave Heart Tercius –Scotty FCR
SPKP 79,nar; 21.1.2010
Argi Colorádo Beetle, pes, FCR
SPKP 68, nar; 18.3.2008, čierna
Cena Titul
Poznámka
detto
xxx
xxx
odstúpil
Helena Saganová detto
I. c
CACT
Klubový víťaz 2012
Žofia Ilavská
detto
II. c
Ľudovít Balogh
detto
I. c
Andrea Kúdelová detto
II. c
Ivana Tormová
Ivana Tormová
Jana Černická
Gabriel
detto
Lindovský
Róbert Martonka Adriana
Martonková
Katka Palušková detto
II. c
Majiteľ
Jakub Ďurech
Katka Palušková
I.c
I. c
Viera Valentová
Erhard Fülemen
Maďarsko
Zuzana Orlovská
Detto
Maďarsko
detto
Zsolt Bagi
Maďarsko
Zsolt Bagi
Maďarsko
Margita
Marušinová
Eva Tománeková
András Oberna I. c
HU
Detto
I.c
HU
detto
II. c
xxx
II. c
I. c
Rastislav
III.c
Strakoš
Stanislav Klučka I.c
detto
RES. CACT
II.c
Vladimír
II.c
Paluška
Viera Valentová xxx
Alena Klučková
Stanislav Klučka
Marek Mikula
RES. CACT
II.c
CACT
CACT
Nezúčastnil
sa
Slovenský retriever klub
Výcvik a skúšky
Klubový spravodaj 2012
Klubový spravodaj 2012
Výcvik a skúšky
Slovenský retriever klub
Slovenský retriever klub
Výcvik a skúšky
Klubový spravodaj 2012
Klubový spravodaj 2012
Výcvik a skúšky
Slovenský retriever klub
Slovenský retriever klub
Výcvik a skúšky
Klubový spravodaj 2012
KDE SA PODELI ZANIETENÍ RETRIEVERÁCI ???
Keď sme na výborovej schôdzi v auguste 2011 predbežne zostavovali program akcií Slovenského Retriever Klubu na rok 2012, ktorý musí byť vždy do novembra nahlásený na Slovenský poľovnícky zväz, potešilo ma a zároveň aj pozitívne nabudilo, že tento rok budeme realizovať Skúšky prinášania retrieverov. Keďže ide o náročné dvojdňové
skúšky, pri ktorých musí retriever preukázať svoje majstrovstvo v prinášaní, potešilo ma
najmä to, že výcvik v klube, vycvičenosť našich psíkov a samozrejme aj výcvikové zručnosti našich členov postúpili minimálne o dva stupienky vyššie v ich vzájomnej pripravenosti. Organizovanie pracovných skúšok sledujem od roku 2007. Posledné roky, cca od 2008
roku do súčasnosti, sa u členov klubu zvyšuje záujem o pracovné skúšky s prinášacími
disciplínami - najmä o jesenné skúšky a fieldtrials. Je to výborný znak toho, že naši chovatelia a majitelia psíkov dbajú nie len o výborné zdravie svojich chovov, ale aj o rozvíjanie
“pracovného dedičstva” svojich psíkov, ktoré párením odovzdávajú do ďalších pokolení.
Každý rok, keď bol zostavený kalendár akcií, boli zanietení členovia klubu v očakávaní, či sa nebudú konať skúšky prinášania. Keď bol zostavený kalendár na tento rok,
u “pracovnej klubovej verejnosti” bola veľká diskusia o príprave a chystaní sa na túto
skúšku. Prvá výcviková akcia klubu v Malej nad Hronom, so značnou účasťou, bola venovaná disciplínam všetkých pracovných skúšok a teda aj skúšok prinášania. Myslím si,
že psíky si to vtedy užili, poctivo hľadali zajačikov, bažantov, s veľkým vzrušením absolvovali nácvik “kľudu na stanovišti” - predstieranie hlučného pohonu vo vysokom poraste, keď ich od zvedavosti išlo roztrhnúť a museli pekne vydržať na stanovišti. Zaujímavý bol aj nácvik posliedky, ktorá sa značne odlišuje od posliedky pri lesných skúškach.
Po jesenných skúškach sme boli v plných prípravách na skúšku prinášania a v podstate sme
sa aj tešili, že si opäť zmeriame sily na priateľskom podujatí. Avšak nestane sa tak. Veľmi smutne ma prekvapila správa, že skúška je zrušená pre nezáujem, pre nízky počet prihlásených psov.
Kde sa podeli všetci zanietení retrieveráci, ktorí sa venujeme rozvíjaniu pracovných vlôh našich psíkov? V plemenách Labrador Retriever, Golden Retriever i Flat Coated Retriever nájdeme minimálne 30 až 40 jedincov, ktorí majú na to, aby zabojovali na
tejto skúške. Svojou náročnosťou to mala byť skúška ostrieľaných harcovníkov, pričom
mladí a šikovní jedinci tiež mohli ukázať, že sa vedia “prestrieľať” do vedenia súťaže. Škoda, mohlo to byť nádherné podujatie, kde sme mohli porovnávať výkony našich psíkov.
Tu mi ostáva jedna otázka, prečo sa neprihlásili na túto skúšku najmä tí, ktorí vždy mali
pripomienky, napr. že niektoré klubové skúšky nie sú vhodné pre retrieverov, že úroveň našich
podujatí nie je dobrá .... . Tak vážení, skúšobné poriadky sú dané Slovenským poľovníckym
zväzom, my chováme v prvom rade poľovné plemená a každého majiteľa by malo tešiť, že má
šikovného vycvičeného poľovného psa, ktorý vie byť aj prítulným spoločníkom, našim maznáčikom a napr. aj asistenčným pomocníkom. Práve títo nespokojenci vždy mali plné ústa, že
retrieveri by mali robiť najmä skúšku prinášania s retrieverovskými disciplínami. Tak kde ste
všetci? Prečo ste nevyužili príležitosť? Tu sme si mohli na domácej pôde priateľsky zmerať
sily, porovnať výkony našich psíkov, v prvej ozajstnej retrieveráckej súťaži! Veď niet krajšieho
pocitu, ako keď vám váš vycvičený psík prináša zverinu v mäkkej papuli, pekne celú, nepožutú,
nepotrhanú, s radosťou v očiach vám ju v predsadnutí odovzdá, pri tom krúti chvostíkom a
teší sa z vašej radosti z krásne prevedeného cviku. Veď je to úžasné takto vycvičiť psíkov a ich
Klubový spravodaj 2012
Výcvik a skúšky
Slovenský retriever klub
tiež teší to, že sa doma nenudia na gauči pri telke alebo zabudnutí na dvore v koterci. Oni chcú
pracovať, to im je najprirodzenejšie. Je veľká škoda, že sme premrhali takúto príležitosť!!!
A ešte ku úrovni klubových podujatí poviem len jedno: pracovnú skúšku, na ktorej sú v
štartovnom poplatku zahrnuté raňajky s prípitkom pre štartujúceho, obed - napr. miska gulášu
pre vodiča psa a aj pre koronu, štartovné čísielka - ktoré ostanú súťažiacemu na pamiatku a cena
útechy - pozornosť od sponzora súťaže pre KAŽDÉHO súťažiaceho - tak toto vážení už v dnešnej
dobe na Slovensku, na pracovnej skúške len tak NEUVIDÍTE ! Ak sa pracovné skúšky - akcie klubu, niekomu nepáčili, samozrejme neberiem mu jeho názor. Každý v klube privítame, ak niekto
sám iniciatívne na ďalší rok naplánuje a pripraví pracovné skúšky - od vybavenia revíru, cez zabezpečenie zveriny, personálu do terénu, personálu na materiálne zabezpečenie (najmä strava), certifikáty ocenení, sponzoring pre štartujúcich, zabezpečiť primerané priestory pre prípad
nepriazne počasia, štartovné čísla, zabezpečenie rozhodcov a ďalšie “drobnosti”, bez ktorých
skúška nie je možná. Potom možno ten človek pochopí, že aby bolo podujatie “takmer dokonalé” a všetci alebo aspoň väčšina štartujúcich boli spokojní, dá organizátorom poriadne zabrať.
V konečnom dôsledku by sme si VŠETCI MALI VÁŽIŤ, že vedeniu Slovenského Retriever Klubu záleží na tom, aby sme nevychovávali len PEKNÉ psíky, ale aj MÚDRE a INTELIGENTNÉ psíky, ktoré svoje genetické pracovné posolstvo odovzdávajú ďalej a tým stúpajú na
cene. Je smutné, že členovia klubu nepochopili práve túto základnú ideu klubu a ignorovali
takéto sľubné podujatie, ktoré malo byť tento rok vrcholným kynologickým podujatím klubu.
PS: ak sa vám štartovný poplatok 50,- Eur zdal privysoký, tak skúste si popozerať štartovné poplatky za menej náročné pracovné skúšky organizované poľovnými združeniami.
Náročnosť skúšok, úroveň ich organizácie a výška štartovného stoja s našimi za porovnanie.
Sklamaná (ne)štartujúca Helena Saganová
17. september 2012
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Blahoželáme
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Blahoželáme
sučke labrador retriever – nášmu odchovu
AVRIL LAVIN Joy in motion
/ Grand CH Cloudine Queen Of Hunting Ground x ICH Attikonak Q One For Two /
nar. dňa 01.04.2007
HD A/C, ED 0/0, EIC – N/N, oči čisté
ku splneniu podmienok pre udelenie titulu
MAĎARSKÝ GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY
Na základe týchto ocenení:
- 24.07.2010 – CAC Debrecen – V1, CAC, HFGY
- 27.08.2011- CACIB Debrecen – V1, CAC
- 18.09.2011 – CAC Ózd - V1, CAC
- 09.10.2011 – CAC Mátézsalka – V1, CAC
RUMUNSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
na základe týchto ocenení :
- 21.04.2012 – CACIB Satu Mare – V1, CAC
- 22.04.2012 – CACIB Satu Mare – V1, CAC, Res. CACIB
Avrilka sa stala čakateľkou titulov :
Čakateľ Show šampióna krásy Maďarska
Čakateľ INTERŠAMPIÓNA
Chovateľ + Majiteľ :
Ing. Rastislav Mirgus, Záhradná 60, 044 14 Čaňa
Chovateľská stanica JOY IN MOTION
e-mail: [email protected] tel.: 0918 792 723
www.joyinmotion.eu
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Blahoželáme
sučke labrador retriever – nášmu odchovu
DAILY PLEASURE Joy in motion
/ Grand CH Cloudine Queen Of Hunting Ground x JCH Attikonak Truly Madly Deeply /
nar. dňa 09.07.2009
HD A/A, ED 0/0, EIC – N/N, oči čisté
ku splneniu podmienok pre udelenie titulu
RUMUNSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
-
na základe týchto ocenení :
21.04.2012 – CACIB Satu Mare – V1, CAC, Res. CACIB
- 22.04.2012 – CACIB Satu Mare – V1, CAC, CACIB
Daily sa stala čakateľkou titulov :
Čakateľ Maďarského šampióna krásy
Čakateľ Slovenského šampióna krásy
Čakateľ INTERŠAMPIÓNA
zároveň gratulujeme k úspechom :
07.04.2012– CACIB Miskolc – V1, CAC
18.02.2012 – CACIB Budapešť – V2, Res. CAC
09.10.2011 – CAC Mátezalka – V1, CAC
24.09.2011 – ŠVR Vyhne – V2, Res. CAC
18.09.2011 – CAC Ózd – V1, CAC
24.07.2011 – CACIB Veľká Ida - V1, CAC, CACIB
24.04.2011 – CACIB – Szilvásvárad –V2, Res. CAC,
Chovateľ : Ing. Rastislav Mirgus, Záhradná 60, 044 14 Čaňa
Majiteľ : Ing. Rastislav Mirgus, Záhradná 60, 044 14 Čaňa
Chovateľská stanica JOY IN MOTION
e-mail: [email protected] tel.: 0918 792 723
www.joyinmotion.eu
Ing. Martina Hegedušová – Byster 163
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Blahoželáme
psovi labrador retriever – nášmu odchovu
DUDLEY DO – RIGHT Joy in motion
/ Grand CH Cloudine Queen Of Hunting Ground x JCH Attikonak Truly Madly Deeply /
nar. dňa 09.07.2009
HD A/A, ED 0/0, EIC – N/N, oči čisté
ku splneniu podmienok pre udelenie titulu
RUMUNSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
na základe týchto ocenení :
- 21.04.2012 – CACIB Satu Mare – V1, CAC
- 22.04.2012 – CACIB Satu Mare – V1, CAC
Dudley sa stal čakateľom titulov :
Čakateľ Maďarského šampióna krásy
Čakateľ Slovenského šampióna krásy
Čakateľ INTERŠAMPIÓNA
zároveň gratulujeme k úspechom :
07.04.2012 – CACIB Miskolc – V1, CAC
20.07.2012 - NVP Veľká Ida – V2, Res. CAC
24.09.2011 – ŠVR Vyhne – V2, Res. CAC
16.04.2011 – CACIB Satu Mare - V2, Res. CAC
24.04.2011 – CACIB – Szilvásvárad - V1, CAC, CACIB,
Kvalifikácia na CRUFT´s 2011
Chovateľ : Ing. Rastislav Mirgus, Záhradná 60, 044 14 Čaňa
Majiteľ : Ing. Rastislav Mirgus, Záhradná 60, 044 14 Čaňa
Chovateľská stanica JOY IN MOTION
e-mail: [email protected] tel.: 0918 792 723
www.joyinmotion.eu
PhDr. Adriana Probstnerová - Košice
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Blahoželáme
psovi labrador retriever – nášmu odchovu
FALCO FLYING Joy in motion
/ Grand CH Avril Lavin Joy in motion x Multi CH Aldamity Knight Rider /
nar. dňa 27.04.2011
HD A/A, ED 0/0, EIC – N/N, oči čisté
ku splneniu podmienok pre udelenie titulu
MAĎARSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH
na základe týchto ocenení:
- 07.04.2012 – CACIB Miskolc – V1, HPJ, Best Junior
- 08.04.2012 – CACIB Miskolc – V1, HPJ, Best Junior
Chovateľ : Ing. Rastislav Mirgus, Záhradná 60, 044 14 Čaňa
Majiteľ : Ing. Rastislav Mirgus, Záhradná 60, 044 14 Čaňa
Chovateľská stanica JOY IN MOTION
e-mail: [email protected] tel.: 0918 792 723
www.joyinmotion.eu
Ing. Gabriel Barkáč - Valaliky
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Blahoželáme
psovi golden retriever
CH Artuš My Joy
k titulu:
GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY SLOVENSKA
World dog club show 2009 – winner puppy
ŠAMPIÓN KRÁSY SLOVENSKA
Junior east winner 2010
ŠAMPIÓN KRÁSY MAĎARSKA
Klubový víťaz mladých 2010
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH
Grand Prix Slovakia Winner 2011
ČESKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH
Najkrajší pracovný retriever 2012 (KCHLS Humpolec)
Splnené podmienky C.I.B.
Víťaz Prahy 2012
a súčasne:
čakateľ titulu ČESKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
čakateľ titulu RAKÚSKY ŠAMPIÓN KRÁSY
čakateľ titulu POĽSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
skúšky: JSMP I. cena, ResCACT, NFTR II. cena, Farbiarske skúšky I. cena
nar. 11. 2. 2009
HD A/A, ED 0/0, plnochrupý
O: CH Matador v.d. Beerse Hoeve
M: CH Funny Girl the Dream Team
Chovateľ a majiteľ: Andrea Kúdelová, Kosorín 167, 966 24 Kosorín
tel. 0905/909669
www.myjoy.sk
[email protected]
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Blahoželáme
psovi golden retriever
CH Bailey Boy My Joy
k titulu:
GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY SLOVENSKA
ŠAMPIÓN KRÁSY SLOVENSKA
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH
Národný víťaz ČR 2012
a súčasne:
čakateľ titulu ČESKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
čakateľ titulu RAKÚSKY ŠAMPIÓN KRÁSY
skúšky: JSMP I. cena, CACT, Klubový víťaz, NFTR II. cena,
nar. 9. 6. 2010
HD A/A, ED 0/0, plnochrupý
O: Int. CH Barnum of the Hellacious Acres
M: CH Funny Girl the Dream Team
Chovateľ: Andrea Kúdelová, Kosorín 167, 966 24 Kosorín
tel. 0905/909669, [email protected]
www.myjoy.sk
Majiteľ: Ing. Žofia Illavská, Zamarovská 135/38, 911 05 Zamarovce,
tel. 0907/686628, [email protected]
www.baileyboymyjoy.webnode.sk
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Blahoželáme
sučke golden retriever
CH Gracia the Dream Team
k titulu:
ŠAMPIÓN KRÁSY SLOVENSKA
a súčasne:
čakateľ titulu ČESKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
nar. 24. 3. 2008
HD A/A, ED 1/0, plnochrupý
O: CH Fab Four´s Phylander Son
Chovateľ : Ing. Kristína Rémesová, Dunajská Streda
Majiteľ: Andrea Kúdelová, Kosorín 167, 966 24 Kosorín,
el. 0905/909669, [email protected]
www.myjoy.sk
M: CH Cheer´ s Zara
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Blahoželáme
psovi labrador retrievera
DAG Queen´s Joy
narodený 21.10.2010
k udeleniu titulov
Slovenský šampión krásy mladých
Maďarský šampión krásy mladých
Daguško sa stal čakateľom titulov
Slovenský šampión krásy
Maďarský šampión krásy
Rakúsky šampión krásy
Interšampión
zároveň gratulujeme k úspechom
KVR Bratislava 2012 – Klubový víťaz 2012, BOB
MVP Nitra 2012 – CAC, CACIB, BOB, BOG II.miesto
3xBOB, 3x R-CACIB
Chovateľka a majiteľka: Zuzana Orlovská, Mladý Háj 545, 951 33 Hájske
ch.s. „Queen´s Joy“
www.labradors.sk
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Blahoželáme
sučke labrador retrievera
Aldamity SOUND LIKE A MELODY
„Ambra“
narodená 21.1.2010
k udeleniu titulov
Slovenský šampión krásy
Maďarský šampión krásy
Ambruška sa stala čakateľkou titulov
Český šampión krásy
Rakúsky šampión krásy
Chovateľka: MVDr. Daniela Bartošová ch.s. „Aldamity“
Majiteľka: Zuzana Orlovská, Mladý Háj 545, 951 33 Hájske
ch.s. „Queen´s Joy“
www.labradors.sk
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Blahoželáme
psovi labrador retrievera
Aldamity WHY NO AT QUEENS JOY
„Darcy“
narodený 1.9.2011
k udeleniu titulov
Slovenský šampión krásy mladých
Maďarský šampión krásy mladých
Darcyk sa stal čakateľom titulov
Slovenský šampión krásy
Interšampión
zároveň gratulujeme k úspechom
CACIB Derby Komárom (HU)2012 – HPJ, Best junior, Best Derby Winner, BOB
DUO CACIB Nitra 2012 – CAC, CACIB
Národný Field Trial retrieverov Beša 2012 – I.cena
Chovateľka: MVDr. Daniela Bartošová, ch.s. „Aldamity“
Majiteľka: Zuzana Orlovská, Mladý Háj 545, 951 33 Hájske
ch.s. „Queen´s Joy“
www.labradors.sk
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Blahoželáme
sučke labrador retrievera
FAIR Queen´s Joy
„Kika“
narodená 20.4.2011
k udeleniu titulov
Maďarský šampión krásy mladých
Český šampión krásy mladých
Kikuška sa stala čakateľkou titulov
Slovenský šampión krásy
Maďarský šampión krásy
zároveň gratulujeme k úspechom
NVP Ostrava 2012 – CAJC, BOB, BIG junior I.miesto, BIG V.miesto
ŠVR Nitra 2012 – Víťaz špeciálnej výstavy
5xBOJ a 3x R-CACIB
Chovateľka a majiteľka: Zuzana Orlovská, Mladý Háj 545, 951 33 Hájske
ch.s. „Queen´s Joy“
www.labradors.sk
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Blahoželáme
psovi labrador retrievera
ICh MultiCh ATREY JOY IN MOTION
(C.I.E., C.I.B., SKCh, HUCh, GChHU, SHChHU, ROCh, GChRO, UKCh, PLCh)
narodený: 1.4.2007
k udelenu titulov :
MEDZINÁRODNÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN – C.I.E.
POĽSKÝ ŠAMPIÓN
Atreyovi blahoželáme aj k ostatným titulom, vďaka ktorým sa stal uvedeným šampiónom.
Chovateľ : Ing.Rastislav Mirgus, Čaňa
Majiteľ : Karin Ďurčanská, www.labradordog.sk
tel.: 0905109 428
e-mail: [email protected]
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Blahoželáme
psovi labrador retrievera
KELVIN Modrý Skarabeus - “ Kelvin “
narodený 10.5.2010
k udeleniu titulov:
Šampión SK
Grandšampión SK
ďalej k úspechom v roku 2012 a to:
MVP Bratislava, August
CAC, CACIB, BOB, BOG 3 !
Medzinárodná výstava v Komárome
CAC, CACIB
chovateľ: Margita Marušinová
www.skarabeus.net
majiteľ: Mária Vaškovičová, Bratislava
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Blahoželáme
psovi labradorského retrievera
MultiCh LENNY SUN IN THEIR EYES
narodený: 25.4.2008
Rocheby SECRET STATE x Cambremer MISS MUFFET
k udeleniu titulu
INTERŠAMPIÓN
a zároveň k titulom:
Slovenský šampión krásy
Slovenský Grand šampión krásy
Maďarský šampión krásy
Chovateľ: CHS Sun in their eyes
Majiteľ: Ing. Zuzana Gašparová, www.labik.sk
[email protected], +421905391656
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Výstavy
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Výstavy aj na stránke http://klubovavystava.webnode.sk
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Klubová výstava retrieverov Bratislava 11.5.2012
Rozhodcovia:
Per Iversen
Gerda Groeneweg
FCR, GR
CCR, CHBR, LR, NSDTR
CURLY COATED RETRIEVER
PSY/DOGS
TRIEDA: stredná/intermediate
121. DANCING MASTER YOU´RE THE INSPIRATION
O: Bubble Gum You´re the inspiration
M: Caballus Yackety Yak
* 13.06. 2010
VD
SPKP 19
CH:Merašická Zuzana
M:Merašická - Chudá Zuzana
SUČKY/FEMALES
TRIEDA: stredná/intermediate
1. MAGRISS LOOK TWICE
O: Magriss Go For It
M: Curly Cottage Infitity
TRIEDA: šampiónov/champion
2. SAXONHOLME EOA
O: Lenellie Black Kontender at Kelsmere
M: Saxonholme Lerelei
TRIEDA: pracovná/working
3. BALI Z LEDENICKÝCH ZAHRAD
O: Beselfolk Alkamen
M: Arka z Modré hladiny
* 25. 05. 2010
V1, CAC, KV, BOB
* 27. 12. 2009
V1, CAC
* 13. 02. 2008
absent
PRK. VIII- 25919
CH:Jönsson Marita
M:Jabłoński Mirosław
PKR. VIII- 25736
CH:Gill M. + Peake A.
M: Lauzer Katarzyna
ČLP/CCR/164/09
CH:Šeráková Lucie
M:Novák František Ing.
FLAT COATED RETRIEVER
PSY/MALES
TRIEDA: dorast/puppy
4. GULLIVER OASIS OF PEACE
O: Black Mica's That's Enough
M: O' Flanagan Hur Mås Det
TRIEDA: mladých/junior
5. EXOTIC DREAM Z MOKRÉ HORY
O: Comics Blue Night in Acapulco
M: Whizzbang's Exotic Fire
6. EXOTIC TASTE Z MOKRÉ HORY
O: Comics Blue Night in Acapulco
M: Whizzbang's Exotic Fire
7. WILDEST SAM THE FIREFIGHTER Z BASISFORY
O: Madison Wild Indigo JW
M: Wild Country Music Diamentowa Zagroda
TRIEDA: stredná/intermediate
8. ACAPULCO MAGIC OF CZECH
O: Finnflats Bamse
M: Ciria Oasis of Peace
9. ALFREDO Z ANVESU
O: Whizzbang's Highway To Hell
M: Blues In Black Brianta
10. DOUBLE SHOT Z MOKRÉ HORY
O: Tarpilens Sogno di Cioccolata
M: Whizzbang's Exotic Fire
TRIEDA: otvorená/open
11. BABBY BUBBLE MAUREHATA
O: Desperado Beauty from Czech
M: Hessi z Kroukartí
TRIEDA: pracovná/working
12. ALMANZA LIVING LEGEND
O: Caci's Black Shadow
M: Almanza Living Daylight
13. BRAVE HEART TERCIUS
O: Black Amandas Almost Scary
M: Ike z Vlčích luk
14. DANTE ZE ŠTENKOVSKÉHO LESA
O: Kid Libošovská blata
M: Adelka ze Štenkovského lesa
* 27. 10. 2011
VN1, BOB Puppy
* 01. 07. 2011
V2
* 01. 07. 2011
V1, CAJC
* 02. 06. 2011
VD3
* 11. 01. 2011
V2
* 03. 08. 2010
VD3
* 11. 11. 2010
V1, CAC
* 15. 03. 2010
V1
* 19. 09. 2007
V1, CAC, KV, BOB
* 21. 01. 2010
V2, res. CAC
* 17. 03. 2008
VD3
v príprave
CH:Vrublová Alžbeta
M:Bobríková Angelika
PKR. VIII- 27924
CH:Zimová Anna
M:Jabłoński Mirosław
SPKP 105
CH:Zimová Anna
M:Mogora Milan
PKR. VIII- 27395
CH:Lauzer Barbara
M:Lauzer Barbara
SPKP 82
CH:Káčerová Eva Ing. et. Bc.
M:Kantnerová Jana
ČLP/FCR/2754
CH:Veselá Anna
M:Maláčová Sabina
ČLP/FCR/ 2815
CH:Zimová Anna
M:Zimová Anna + Kunášková Kateřina
SPKP 81
CH:Maurerová Dana
M:Tománeková Eva Ing.
ČLP/FCR/2039
CH:Ulin Ragnhild
M:Zimová Anna
SPKP 79
CH:Žampachová Eva MUDr.
M:Kľučkovi Stanislav Mgr. + Alena
SPKP 71
CH:Macháčková Mlada
M:Falath Ján + Mária
Slovenský retriever klub
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
SUČKY/FEMALES
TRIEDA: šteniat/baby
15. LIGHT MY WAY BLACK BRIANTA
O: Kvasneset's Braveheart
M: Carnival Night Black Brianta
TRIEDA: mladých/junior
16. ABBIGAIL BLACK AVATAR
O: Charon z Kroukartí
M: Airin Mysterious Falco
* 20. 12. 2011
VN1, BOB Baby, BIS baby
* 30. 04. 2011
V3
17. EXOTIC FIRE Z MOKRÉ HORY
O: Comics Blue Night in Acapulco
M: Whizzbang's Exotic Fire
* 01. 07. 2011
18. EXOTIC SPIRIT Z MOKRÉ HORY
O: Comics Blue Night in Acapulco
M: Whizzbang's Exotic Fire
* 01. 07. 2011
19. WILDEST ALICE FROM THE FLAMES Z BASISFORY
O: Madison Wild Indigo JW
M: Wild Country Music Diamentowa Zagroda
* 02. 06. 2011
TRIEDA: stredná/intermediate
20. ALMANZA MOCCA HAPPINESS
O: Flat Garden's Arthur XII
M: Almanza Mocca Madness
21. DOUBLE JOY Z MOKRÉ HORY
O: Tarpilens Sogno di Cioccolata
M: Whizzbang's Exotic Fire
TRIEDA: otvorená/open
22. DONA JESSICA BEAUTY FROM CZECH
O: Moonstruck Rumble Fish
M: Abe z Vlčí stepy
23. CHRISTMAS WISH BLACK BRIANTA
O: Whizzbang's Highway To Hell
M: Arctic Avalanche Black Brianta
TRIEDA: pracovná/working
24. ALMANZA CONDOLEEZZA
O: Almanza Quite The Thing
M: Almanza Jigsaw Puzzle
TRIEDA: šampiónov/champion
25. CHRISTMAS BELL BLACK BRIANTA
O: Whizzbang's Highway To Hell
M: Arctic Avalanche Black Brianta
V2
V1, CAJC, KVM, BIS Junior II.
VD4
* 25. 08. 2010
V1, CAC, KV
* 11. 11. 2010
V2, res. CAC
* 16. 02. 2008
VD2
* 25. 10. 2009
VD1
* 23. 05. 2009
V1, CAC
* 25. 10. 2009
V1, CAC
v príprave
CH:Smutná Lenka
M:Čontofalský Tomáš Ing.
SPKP 101
CH:Kľučková Alena
M:Kľučkovi Stanislav Mgr. + Alena
ČLP/FCR/3068
CH:Zimová Anna
M:Zimová Anna
SPKP 104
CH:Zimová Anna
M:Tomečková Lenka
PKR. VIII- 27773
CH:Lauzer Barbara
M:Lauzer Barbara
PKR. VIII- 26178
CH:Ulin Ragnhild
M:Jabłoński Mirosław
ČLP/FCR/2817
CH:Zimová Anna
M:Zimová Anna + Pavlušová Veronika
SPKP 78
CH:Mácová Alena
M:Stešnáková Zuzana Mgr. art.
ČLP/FCR/2372
CH:Smutná Lenka
M:Oslanská Jarmila
ČLP/FCR/2414
CH:Ulin Ragnhild
M:Zimová Anna
ČLP/FCR/2365
CH:Smutná Lenka
M:Londarev Ivan + Dubecká Silvia Ing.
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
GOLDEN RETRIEVER
PSY/MALES
TRIEDA: šteniat/baby
126. FIERY DRAGON RUSTY LOVE
O: Majik Truth Or Dare
M: Babby Muffin Rusty Love
26. GIUSEPPE DIAMOND IN THE HEART
O: Argo Diamond in the Heart
M: Evidog Jennifer
27. GORDON DIAMOND IN THE HEART
O: Argo Diamond in the Heart
M: Evidog Jennifer
TRIEDA: dorast/puppy
28. GANDALF DU BOIS DE LA RAYERE
O: Tesoro De Ria Vela
M: Very Irresistible Du Bois De La Rayere
29. LITTLE VIOLET'S EVER SO CLEVER
O: Race the Sun De Ria Vela
M: Little Violet's Last Chance
TRIEDA: mladých/junior
30. BADDY OF KING BELLA GOLD
O: Absolute King Astal Sky
M: Berry Evidog
31. JASON SNEH TATIER
O: Gryffindor Junior the Best Baron
M: Daisy Sneh Tatier
32. ELKARIMA'S GOLDEN EQUILIBRADO
O: Race The Sun De Ria Vela
M: Sandusky Billie Jean King
TRIEDA: stredná/intermediate
33. DUTCH SUNDAY RUSTY LOVE
O: Joyous Sunday Bloody Sunday
M: Sunny Day Av Vervik
34. FLY OVER THE GOLDEN-HILL DU BOIS DE LA RAYERE
O: Ramchaine Snap to Jako's
M: Bouquet Imperial Du Bois De La Rayere
36. KOLLIN LINEA AUREA
O: Koriander v. d. Beerse Hoeve
M: Ira Linea Aurea
TRIEDA: otvorená/open
37. APOLLO FOR THE BEST
O: Ashbury Conan Doyle
M: Angel Dagchells
38. BORN FOR ASTAL SKY
O: Ashbury Conan Doyle
M: Arctic Sky Brdské zlato
125. GIDYYGOLD UNION JACK
O: Xanthos Conquistador
M: Xanthos Chandra
39. NENUORAMOS MY MARCHELLO
O: Guess Nashwille
M: Nenuoramos Yellow Jamaica
* 25. 01. 2012
absent
* 29. 01. 2012
VN1
* 29. 01. 2012
VN2
* 03. 11. 2011
VN2
* 26. 08. 2011
VN1
* 21. 05. 2011
V3
* 15. 06. 2011
V2
* 24. 01. 2011
V1, CAJC, KVM
* 07. 11. 2010
V2, res. CAC
* 06. 08. 2010
V1, CAC, KV, BOB, BIS
* 23. 07. 2010
VD3
* 04. 09. 2009
V2, res. CAC
* 06. 09. 2009
VD4
* 13. 07. 2005
V3
* 24. 04. 2007
V1, CAC
ČLP/GR/15306
CH:Bursíková Radka
M:Bursíková Radka
SPKP 2658
CH:Násadová Katarína
M:Bačová Zuzana
SPKP 2656
CH:Násadová Katarína
M:Násadová Katarína
SPKP 2637
CH:Facq Bruno
M:Molčanová Mária
ÖHZB GR 6356A
CH:Arminger Verena + John Katharine
M:Blaháková Milena
SPKP 2535
CH:Horváth Peter + Eva
M:Siková Eva Ing.
SPKP 2561
CH:Deptová Daniela
M:Štrba Alexander
ÖHZB GR 6231A
CH:Binder Elisabeth
M:Eckstein Barbara
ČLP/GR/14528
CH:Bursíková Radka
M:Lorišová Helena
10163/H/10
CH:Facq Bruno
M:Sebestyén Zsuzsanna
SPKP 2458
CH:Ševčík Peter MVDr.
M:Slivková Zdenka Ing.
SPKP 2353
CH:Letko Dávid
M:Letko Dávid
ČLP/GR/13840
CH:Blaháková Milena
M:Sedláková Monika + Petr Ing.
ČLP/GR/15113
CH:Jeanette Filskov
M:Bursíková Radka
LŠVK GR 0984/07
CH:Petraitiené Sonata
M:Matvejeva Valuntaité Gintaré
Slovenský retriever klub
TRIEDA: pracovná/working
40. A CHILLIPEPPER DAGCHELLS
O: Dewmist Sablafella
M: Gilla A Comitate Aureo
Výstavy
* 09. 06. 2006
V1, CAC
41. ARTUŠ MY JOY
O: Matador v. d. Beerse Hoeve
M: Funny Girl the Dream Team
* 11. 02. 2009
42. GŐDŐLLŐI-HUNCUT VADÁSZ MÓRIC
O: Born Medový bozk
M: Merryway Honesty
* 30. 10. 2010
TRIEDA: šampiónov/champion
43. ARGO DIAMOND IN THE HEART
O: Koriander v. d. Beerse Hoeve
M: Asia spod Vatrovky
V2, res. CAC
VD3
* 09. 09. 2007
VD
44. ARMANI GOLDEN MIRACLE MAKERS
O: Meloak Dancing Storm
M: Hoiner's Art of Love
* 31. 01. 2009
45. BENNY Z MAKOVÝCH DVORŮ
O: Oran z Javořických kopců
M: Pretty Chlupaté štěstí
* 05. 05. 2007
46. CHEER'S EVERGATE GARDEN
O: Hot News Mallow Cream
M: Cheer's Crosswater Garden
* 09. 02. 2009
47. MOONDUST TEMPTATION
O: Sheamus of the morning Valley
M: Dutch Consolidation Coffee Cup
* 13. 05. 2009
TRIEDA: veteránov/veteran
48. ASHBURY TOUCH THE SKY
O: Styal Santa Baloo
M: Ashbury Peace and Love
V2, res. CAC
V3
V1, CAC
V4
* 12. 07. 2002
V1
Klubový spravodaj 2012
SPKP 1867
CH:Košecová Petra Bc.
M:Košecová Petra Bc.
SPKP 2266
CH:Kúdelová Andrea
M:Kúdelová Andrea
SPKP 2511
CH:Rácz Istvánné
M:Saganovci Helena + Alexander Mgr.
SPKP 2069
CH:Násadová Katarína
M:Násadová Katarína
SPKP 2260
CH:Pisková Magdalena
M:Pisková + Vetríková Magdalena
ČLP/GR/12009
CH:Maková Tereza
M:Bauerová Natalie
LŠVK GR 1432/09
CH:Jönsson Eva
M:Matvejeva Valuntaité Gintaré
SPKP 2369
CH:Smink A.
M:Letko Dávid
ČLP/GR/7439/04
CH:Sonntag Cathy + Gérard
M:Blaháková Milena
SUČKY/FEMALES
TRIEDA: šteniat/baby
49. BONETT BRIDE ETERNAL DREAM
O: Xanthos Mondriaan
M: Bonett Bride Blue Moon
TRIEDA: dorast/puppy
50. GWENDOLYN GLORY DU BOIS DE LA RAYERE
O: Tesoro De Ria Vela
M: Very Irresistible Du Bois De La Rayere
TRIEDA: mladých/junior
51. BELLA SONAGA
O: Absolute King Astal Sky
M: Habra Linea Aurea
* 04. 02. 2012
VN1, BOB Baby
* 03. 12. 2011
VN1, BOB Puppy, BIS Puppy
* 23. 07. 2011
VD
52. ELKARIMA'S GOLDEN EMILIA
O: Race The Sun De Ria Vela
M: Sandusky Billie Jean King
* 24. 01. 2011
53. FINAL ELEMENT HOST OF ANGELS
O: Ashbury Angel Heart
M: Jean Host of Angels
* 06. 03. 2011
54. JESSICA SNEH TATIER
O: Gryffindor Junior the Best Baron
M: Daisy Sneh Tatier
* 15. 06. 2011
V1, CAJC
V2
VD4
v príprave
CH:Sűli Krisztina
M:Tomanová Lucia
443/H/2012
CH:Facq Bruno
M:Sebestyén Zsuzsanna
SPKP 2603
CH:Gabrižová Soňa
M:Haladová Daniela
ÖHZB GR 6239A
CH:Binder Elisabeth
M:Wenz Caroline
OHZB GR 6264
CH:Greimel Michael Mag.
M:Greimel Michael Mag.
SPKP 2563
CH:Deptová Daniela
M:Deptová Daniela
Klubový spravodaj 2012
55. MAGIC EVIDOG
O: Gucci Evidog
M: Excellent Magic is Friendly
TRIEDA: stredná/intermediate
56. ASHBURY FIDGI ROSE
O: Cheer's Evergate Garden
M: Ashbury Deep Temptation
123. CHANTAL GOLDEN ROGUE
O: Axel Sonaga
M: Absolut Sunshine Astral Sky
35. JOBEKA JEMIMA PUDDLEDUCK
O: Telkaro First Look
M: Tamarley Crystal Rose at Jobeka
57. KIDDY'S HOPE DREAMS COMES TRUE
O: Koriander v. d. Beerse Hoeve
M: Everlasting Angel of the Dreams
TRIEDA: otvorená/open
58. APPIA GOLDEN DANDELION
O: Fire Cracker
M: Applause Dagchells
59. ARVEN GOLD BONNY DUX
O: Back To My Dream Famous Gold
M: Brigita z Královských teras
60. BOUNTY WISH OF THE DREAM
O: Daniel the Dream Team
M: A-my Wish of the Dream
61. DAFNE CASSOVIA TREASURE
O: Don Biele Karpaty
M: Grace A Comitate Aureo
62. DANCE WITH LOVE GOLDY FOREVER
O: Ashbury Touch the Sky
M: Attractive Passion Goldy Forever
TRIEDA: pracovná/working
63. BELLA MY JOY
O: Barnum of the Hellacious Acres
M: Funny Girl the Dream Team
TRIEDA: šampiónov/champion
64. BEST QUEEN MY JOY
O: Barnum of the Hellacious Acres
M: Funny Girl the Dream Team
65. BILLIE JEAN HOST OF ANGELS
O: Chicago Down Town V.D. Beerse Hoeve
M: Fun Cup V.D. Beerse Hoeve
66. CALL ME LUCKY RUSTY LOVE
O: Fiddle-De-Dee's Morris Travel
M: Werra Misantos
127. GUTA HERKUS
O: Guess Giacomo
M: Erima Herkus
TRIEDA: veteránov/veteran
67. ADORA Z TVAROZENSKYCH HAJU
O: Gembaek's Knight of Music
M: Debora Marty
Výstavy
* 13. 06. 2011
V3
* 15. 11. 2010
V3
* 08. 02. 2011
D
* 10. 07. 2010
V1, CAC
* 31. 05. 2010
V2, res. CAC
* 01. 05. 2010
VD
* 14. 03. 2009
VD 4
* 02. 08. 2007
VD2
* 07. 12. 2008
V1, CAC
* 31. 10. 2008
VD3
* 09. 06. 2010
V1, CAC
* 09. 06. 2010
V3
* 22. 05. 2009
V2, res. CAC
* 16. 03. 2010
V4
* 28. 02. 2004
V1, CAC, KV
* 25. 04. 2001
V3
Slovenský retriever klub
SPKP 2578
CH:Siková Eva Ing.
M:Schlumsová Edita + Siková Eva Ing.
LŠVK GR 1697/11
CH:Sonntag Cathy + Gerard
M:Davalgiené Salomskaité Sonata
SPKP 2496
CH:Schlumsová Edita
M:Ing. Daniel Kardoš
ÖHZB GR 6240
CH:Stokes Beryl
M:Binder Elisabeth + Katharina
10069/2010
CH:Németh Adriána
M:Sebestyén Zsuzsanna + Németh A.
SPKP 2434
CH:Gajarská Kristína Ing.
M:Gajdošová Drahoslava Ing.
ČLP/GR/13399
CH:Fantová Alena
M:Vaňáčková Tereza
SPKP 2065
CH:Balušková Gabriela
M:Tomanová Lucia
SPKP 2237
CH:Solárová Ivana
M:Nechalovi Jana + Michal
ČLP/GR/13233
CH:Blaháková Milena
M:Blaháková Milena
SPKP 2456
CH:Kúdelová Andrea
M:Kúdelová Andrea + Kollárik Dušan
SPKP 2457
CH:Kúdelová Andrea
M:Kúdelová Andrea
OHZB GR 5663
CH:Greimel Michael Mag.
M:Greimel Michael Mag.
ČLP/GR/14084
CH:Bursíková Radka
M:Mašínová Gabriela
LSUK 0496
CH:Zukauskas A.
M:Kvedaras Darius
ČLP/GR/5424/03
CH:Kotačka Václav MVDr.
M:Blaháková Milena
Výstavy
Slovenský retriever klub
68. BEBITA SCANDINAVIA FINLAND
O: Lorinford Harlequin
M: Dora Scandinavia Finland
* 08. 02. 2002
69. GILLA A COMITATE AUREO
O: Indus Garvale Slepská Alej
M: Ordogheghyi Berni Heni
* 05. 02. 2004
124. KARIN A COMITATE AUREO
O: Indus Garvale Slapská alej
M: Dafné a Comitate Aureo
* 09. 09. 2004
VD4
V2
V1, BOB veteran, BIS veteran
Klubový spravodaj 2012
SPKP 1129
CH:Mäkki Helena
M:Schlumsová Edita
SPKP 1446
CH:Rybanská Henrieta
M:Košecová Petra Bc.
SPKP 1551
CH:Rybanská Henrieta
M:Gajerová Zuzana
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
PSY/MALES
TRIEDA: otvorená/open
70. AKIM JACK LÁNSKÉ RYBNÍKY
O: Adey May's Hey Jude
M: Bambalina Aschinta Libami
TRIEDA: šampiónov/champion
71. PRINCE OF COCO KELEČSKÝ POKLAD
O: Silvercreek Angels of Baranya
M: Cocochanell Coffie Kelečský poklad
* 01. 11. 2009
V1, CAC, KV
* 24. 06. 2010
V1, CAC
ČLP/CBR/811
CH:Blechová Marcela
M:Môcik Tomáš
ČLP/CBR/851
CH:Sehnalíková Soňa
M:Sehnalíková Soňa
SUČKY/FEMALES
TRIEDA: mladých/junior
72. ROMANTIC LOVE WICKED KELEČSKÝ POKLAD
O: Silvercreek Sonia's Boy
M: Penrose Wicked But Nice
TRIEDA: pracovná/working
73. NEW HOPE TREASURE KELEČSKÝ POKLAD
O: Silvercreek Sonia's Boy
M: Aura Sirius Pro
TRIEDA: šampiónov/champion
74. PRINCESS OF COCO KELEČSKÝ POKLAD
O: Silvercreek Angels of Baranya
M: Cocochanell Coffie Kelečský poklad
TRIEDA: veteránov/veteran
75. COCOCHANELL COFFIE KELEČSKÝ POKLAD
O: Valiand z Vlčích luk
M: Aura Sirius Pro
* 13. 06. 2011
V1
* 19. 07. 2009
V1, CAC, KV, BOB, BIS pr.retr., BIS II.
* 24. 06. 2010
V1, CAC
* 03. 03. 2005
V1
ČLP/CBR/934
CH:Sehnalíková Soňa
M:Sehnalíková Soňa
ČLP/CBR/781
CH:Sehnalíková Soňa
M:Sehnalíková Soňa
ČLP/CBR/853
CH:Sehnalíková Soňa
M:Sehnalíková Soňa
ČLP/CBR/395
CH:Sehnalíková Soňa
M:Sehnalíková Soňa
Klubový spravodaj 2012
Výstavy
Slovenský retriever klub
LABRADOR RETRIEVER
PSY/MALES
TRIEDA: dorast/puppy
76. HEARTBREAKER LITTLE BUBBLE
O: Mallorn's Roque's Gallery
M: De Luxe Kiss of Little Bubble
77. HUDSON HAWK LITTLE BUBBLE
O: Mallorn's Roque's Gallery
M: De Luxe Kiss of Little Bubble
TRIEDA: mladých/junior
129. ARMANI SOFIA´S CHOICE
O: Mallorn´s Honeybear
M: Filladelfia Little Bubble
78. ARTHUR BRUBARDONY
O: Show Me the Way DJ Mister Chocolate
M: Dona z Choče
79. AXELLUS BRUBARDONY
O: Show Me the Way DJ Mister Chocolate
M: Dona z Choče
80. FLEX GELB LEBEN
O: Mallorn's Roque's Gallery
M: Beky Gelb Leben
81. LEO UP AND GO KELESIS
O: Mallorn's Chocolate Baloo
M: Izzi Kelesis
82. LUXUS MODRÝ SKARABEUS
O: Monty Sun in their eyes
M: Richbourne Rosebud
83. MICKEY POD CHOSŇOM
O: Dear Suerte Sorbon's Legend
M: Inez pod Chosňom
84. TRIUMPH FOR SUN IN THEIR EYES
O: Chablais Your Place or Mine
M: Especially for you Little Bubble
TRIEDA: stredná/intermediate
85. DAG QUEEN'S JOY
O: Gomez Sun in their eyes
M: Zaira od Himalajskeho cedru
120. RICHBOURNE MACDOUGAL
O: Richbourne Macbeth
M: Richbourne Kristina
TRIEDA: otvorená/open
86. CHABLAIS SABLE BLUE CARAMELO
O: Chablais Chocolatier
M: Chablais Violette
122. MIDNIGHT SUN CHEERIO
O: Mallorn´s Chocomania
M: Kelleygreens Symphony II.
TRIEDA: pracovná/working
87. ROLLING STONES SUN IN THEIR EYES
O: Mallorn's Roque's Gallery
M: Cambremer Miss Muffet
* 30. 10. 2011
N2
* 30. 10. 2011
VN1
* 11. 07. 2011
VD
* 14. 02. 2011
V3
* 14. 02. 2011
VD
* 17. 02. 2011
VD4
* 08. 02. 2011
VD
* 19. 05. 2011
V2
* 23. 02. 2011
absent
* 22. 05. 2011
V1, CAJC
* 21. 10. 2010
V1, CAC, KV, BOB
* 13. 07. 2010
V2, res. CAC
* 09. 01. 2009
V2. res. CAC
* 12. 01. 2006
V1, CAC
* 10. 10. 2010
V1, CAC
SPKP 4977
CH:Černická Jana
M:Černická Jana + Múčková Mária
SPKP 4975
CH:Černická Jana
M:Fothy Imrich
SPKP 4913
CH:Mičkovicová Adriana
M:Ing. Stanislav Polocik
SPKP 4711
CH:Babinská Barbora
M:Červeňáková Soňa
SPKP 4714
CH:Babinská Barbora
M:Kudybová Andrea
SPKP 4719
CH:Krošiák Ján
M:Kováč Fridrich
SPKP 4703
CH:Kelemen Ladislav
M:Malý Daniel Ing.
SPKP 4847
CH:Marušinová Margita
M:Mikulejský Roman
SPKP 4743
CH:Martonka Róbert
M:Martonková Zlatica
SPKP 4855
CH:Valentová Viera
M:Humeňanský Erich
SPKP 4659
CH:Orlovská Zuzana
M:Orlovská Zuzana
ÖHZB Nr.:7747
CH:Sussie Wiles
M:Bozica Lucic
ČLP/LR/25053
CH:Blais Jean-Louis
M:Malíková Lenka
MET 1297/06
CH:Zoltán Kiss
M:Merašická - Chudá Zuzana+ Kiss Z.
SPKP 4632
CH:Valentová Viera
M:Valentová Viera
Slovenský retriever klub
TRIEDA: šampiónov/champion
88. CARAMEL CREAM YOU'RE THE INSPIRATION
O: Devonshire's French Harmony
M: Strongline's Eye Candy
89. MALLORN'S CHOCOLATE BALOO
O: Mementos Mario
M: Mallorn's Chocomotion
TRIEDA: čestná/honour
90. LENNY SUN IN THEIR EYES
O: Rocheby Secret State
M: Cambremer Miss Muffet
Výstavy
* 14. 10. 2008
V1, CAC
* 07. 06. 2009
V2, res. CAC
* 25. 04. 2008
V1, BIS trieda čestná
Klubový spravodaj 2012
SPKP 3997
CH:Merašická Zuzana
M:Kaufmann - Doetsch Rita
SPKP 4310
CH:Honkapirtti Anu
M:Valentová Viera
SPKP 3842
CH:Valentová Viera
M:Gašparová Zuzana Ing.
SUČKY/FEMALES
TRIEDA: šteniat/baby
91. GRACE QUEEN'S JOY
O: Baby Lion z Grodu Hrabiego Malmesbury
M: Janne Sun in their eyes
TRIEDA: dorast/puppy
92. HOPE AND GLORY LITTLE BUBBLE
O: Mallorn's Roque's Gallery
M: De Luxe Kiss of Little Bubble
* 05. 12. 2011
VN1, BOB Baby
* 30. 10. 2011
VN1, BOB Puppy
TRIEDA: mladých/junior
93. COCOA N'CRISP Z GRODU HRABIEGO MALMESBURY * 11. 04. 2011
O: Mallorn's Love in a Mist
M: Choco-summer z Grodu Hrabiego Malmesbury
V1, CAJC, KVM, BIS Junior I.
94. CUTE SINGER MY LOVELY DREAM
O: Cool Boy You're the Inspiration
M: Flower Berry Modrý Skarabeus
* 02. 04. 2011
95. DOLLY JOLLY AMAZING LOVE
O: Mallorn's Honeybear
M: Channary Sun in their eyes
* 13. 03. 2011
96. DORINA AMAZING LOVE
O: Mallorn's Honeybear
M: Channary Sun in their eyes
* 13. 03. 2011
97. FAIR QUEEN'S JOY
O: Jogi Sun in their eyes
M: Josephine od Himalajskeho cedru
* 20. 04. 2011
98. FOXRUSH ROXANNE
O: Lindall Redemption
M: Foxrush Ovaltine
* 22. 01. 2011
99. SPECIAL QUEEN SUN IN THEIR EYES
O: Mallorn's Roque's Gallery
M: Lady Muffet Sun in their eyes
* 31. 03. 2011
100. TINKER BELL SUN IN THEIR EYES
O: Chablais Your Place or Mine
M: Especially for you Little Bubble
TRIEDA: stredná/intermediate
101. BONITA JOY OF MY HEART
O: Malomkozi Latin-Lover
M: Delly Bučianska dolina
102. ISELL Z CHOČE
O: Tin Biely Agát
M: Eya z Choče
V
VD
VD
V3
V4
VD
* 22. 05. 2011
V2
* 14. 06. 2010
VD
* 17. 11. 2010
VD3
SPKP 4999
CH:Orlovská Zuzana
M:Martykánová Andrea
SPKP 4979
CH:Černická Jana
M:Tormová Ivana + Černická Jana
SPKP 4955
CH:Urbańczyk-Zajac Beata
M:Kelemenová Klaudia Ing.
SPKP 4772
CH:Vargová Janette
M:Vargová Janette
SPKP 4736
CH:Kitková Zuzana
M:Klučka František Ing.
SPKP 4735
CH:Kitková Zuzana
M:Kitková Zuzana
SPKP 4833
CH:Orlovská Zuzana
M:Orlovská Zuzana
SPKP 4908
CH:Charlton J.
M:Murár Ján
SPKP 4752
CH:Valentová Viera
M:Valentová V. + Novisedláková A.
SPKP 4859
CH:Valentová Viera
M:Valentová Viera
SPKP 4603
CH:Lukáčeková Martina
M:Lukáčeková Martina
SPKP 4656
CH:Paluška Vladimír
M:Magoč Roman
Klubový spravodaj 2012
130. HONEY KISS GOLDEN ROGUE
O: Lerry Sun in their eyes
M: Della Modrý Skarabeus
103. KASSY DLHÁ LÚKA
O: Mallorn's Roque's Gallery
M: Hanah Dlhá lúka
104. ROGUE'S MUFFIN SUN IN THEIR EYES
O: Mallorn's Roque's Gallery
M: Cambremer Miss Muffet
TRIEDA: otvorená/open
105. BESSY DEIZIGOLD
O: Attikonak Truly Madly Deeply
M: Zeto Jones of Vatrová
106. CHANTAL Z CHOČE
O: Tin Biely agát
M: First Lady Aldamity
107. JUNE WEBBY MODRÝ SKARABEUS
O: Mallorn's Roque's Gallery
M: Bordy-Blithe Yellow Queen
108. KALLY MODRÝ SKARABEUS
O: Rosefair for Pleasure
M: Ebony Modrý Skarabeus
109. LASSIE KAISEROV DVOR
O: Roll a Taco of Tintagel Winds
M: Chyméra Kaiserov dvor
110. TUSCANY DI CASA BIAGINI
O: Magic Aspen White di Casa Biagini
M: Maremma di Casa Biagini
TRIEDA: pracovná/working
111. ANGELINA GUEEN'S JOY
O: Jogi Sun in their eyes
M: Zaira od Himalájského cedru
112. O'HARA SCARLETT SUN IN THEIR EYES
O: Mallorn's Roque's Gallery
M: Philipstown Moon Scene
113. PHIBI SUN IN THEIR EYES
O: Mallorn's Roque's Gallery
M: Emily Katie's Labrador Yard
TRIEDA: šampiónov/champion
114. ALDAMITY SOUND LIKE A MELODY
O: Thanks a Lot de la Legende de la Loutre
M: Aldamity Navy Girl Nelly
115. CHIARA Z CHOČE
O: Tin Biely agát
M: First Lady Aldamity
TRIEDA: veteránov/veteran
128. BORDY-BLITHE YELLOW QUEEN
O: Olé
M: Clea Draco Minor
Výstavy
* 29. 11. 2010
VD4
* 28. 09. 2010
V2, res. CAC
* 10. 10. 2010
V1, CAC
* 03. 06. 2010
VD
* 11. 03. 2010
VD
* 13. 03. 2010
V2, res. CAC
* 10. 05. 2010
V1, CAC, KV
* 03. 09. 2004
VD4
8.5.2010
V3
* 04. 11. 2009
V1, CAC
* 09. 09. 2009
V3
* 09. 05. 2010
V2, res. CAC
* 21. 01. 2010
V2, res. CAC
* 11. 03. 2010
V1, CAC
* 25. 04. 2002
V1, BOB veteran
Slovenský retriever klub
SPKP 4672
CH:Schlumsová Edita
M:Hurtová Jana
SPKP 4625
CH:Šimánek Ján
M:Púchovský Peter + Anita
SPKP 4635
CH:Valentová Viera
M:Valentová Viera
SPKP 4584
CH:Sivecký Milan
M:Sivecký Milan
SPKP 4456
CH:Paluška Vladimír
M:Petrovič Ladislav
SPKP 4444
CH:Marušinová Margita
M:Marušinová Margita
SPKP 4587
CH:Marušinová Margita
M:Martonková Zlatica
SPKP 2524
CH:Kaiser Ľudovít
M:Krajná Anna PhDr.
SPKP 4747
CH:Biagini Roberto
M:Murár Ján
SPKP 4337
CH:Orlovská Zuzana
M:Palušková Katarína
ČLP/LR/24592
CH:Valentová Viera
M:Videcká Vladana
SPKP 4511
CH:Valentová Viera
M:Tormová Ivana + Černická
SPKP 4395
CH:Bartošová Daniela MVDr.
M:Orlovská Zuzana
SPKP 4455
CH:Paluška Vladimír
M:Palušková Katarína
SPKP 1770
CH:Jan Kustka
M:Marušinová Margita
Výstavy
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER
PSY/MALES
TRIEDA: otvorená/open
116. ADRENALIN GINGER STAR
O: Axaluca of Great Pleasure
M: Carry Sexy Rexy
* 09. 06. 2009
ČLP/NSR/507
CH:Částka Stanislav Ing.
M:Horňáková Pavla Mgr.
V1, CAC
TRIEDA: šampiónov/champion
117. WHISPERING REED'S JUMPER
O: Danbury Kds Lord of the Rings
M: Whispering Reed's Guesswho
* 14. 01. 2010
PKR. VIII- 26112
CH:Kuyken Ingrid
M:Benešová J. + Korbel Malgorzata
V1, CAC, KV, BOB
SUČKY/FEMALES
TRIEDA: otvorená/open
118. ROMY RUDOLFOVSKÁ SKÁLA
O: Anton
M: Alma Squamishi
* 26. 04. 2009
ČLP/NSR/497
CH:Matuška Pavel
M:Fišerová Jaroslava
V1, CAC, KV
119. TI POTA RED FOX ALONA ASINEDA
O: Rhine Jerry's Namid Indian Dancer
M: Amálka z Kotárských luk
* 31. 08. 2009
SPKP 16
CH:Varchola Vladimír + Denisa
M:Cocherová Mária + Kičina Zdeno
V2, res. CAC
SÚŤAŽE/COMPETITION
DIEŤA A PES
1. Lucia Krútelová
2. David Novisedlák
NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
1. Flat Coated Retriever
Pes: Exotic Dream z Morké Hory
Suka: Almanza Mocca Happiness
10 rokov
13 rokov
1. miesto
Labrador retriever
Labrador retriever
Majiteľ:
Jabłoński Mirosław
Majiteľ:
1. miesto
Sebestyén Zsuzsanna
Chovateľ:
1. miesto
Zimová Anna
2. Chesapeake Bay Retriever
Kelečský poklad
Chovateľ:
Sehnalíková Soňa
3. Labrador retriever
Queens Joy
Chovateľ:
Orlovská Zuzana
2. Golden retriever
Pes: Fly Over The Golden-Hill Du Bois De La Rayére
Suka Kiddy's Hope Dreams Comes True
NAJKRAJŠIA CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
1. Flat Coated Retriever
z Mokré Hory
NAJKRAJŠÍ PLEMENNÍK
1. Labrador Retriever
Majiteľ:
Valentová Viera
Mallorn´s Rogue´s Gallery
1. miesto
POTOMKOVIA: Phibi Sun in their eyes, Rogue´s Muffin Sun in their eyes,Rolling Stones Sun in their eyes, Hope and Glory Little Bubble,
Special Queen Sun in their eyes, June Weby Modrý Skarabeus
Klubový spravodaj 2012
Výstavy
Slovenský retriever klub
Slovenský retriever klub
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Klubový spravodaj 2012
Výstavy
Slovenský retriever klub
Slovenský retriever klub
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Špeciálna výstava retrieverov Nitra 30.11.2012
CURLY COATED RETRIEVER
Trieda:
1
Dancing Master You´re the Inspiration
o: Caballus Yackety Yak
m: Bubble Gum You´re the Inspiration
Trieda:
2
otvorená/open
psy / males
farba:
SPKP
čierna
* 13.6.2010
ch: Merašická Zuzana
m: Chudá Zuzana &
Červinka Michal
V1,CAC,VŠV,BOB
otvorená/open
Dancing Queen You´re the Inspiration
o: Caballus Yackety Yak
m: Bubble Gum You´re the Inspiration
suky/female
farba:
SPKP 22
čierna
* 13.6.2010
ch: Merašická Zuzana
m: Chudá Zuzana &
Červinka Michal
VD1
FLAT COATED RETRIEVER
Trieda:
3
4
5
6
7
9
psy / males
Amias Arliss Tamelians
o: Corwin Black Brianta
m: Aisha Mysterious Falco
farba:
Assam Sunrise Tamelians
o: Corwin Black Brianta
m: Aisha Mysterious Falco
farba:
Benetton Black Avatar
o: Brave Heart Tercius
m: Airin Mysterious Falco
farba:
Charming Neo Oasis of Peace
o: Miss Mallorys Sooner or Later
m: Darling Oasis of Peace
farba:
One More Time Black Brianta
o: Almanza Cashmere Imitation
m: Glory Days Black Brianta
farba:
Trieda:
8
šteniat / baby
mladých/junior
Gargamel Oasis of Peace
o: Black Mica´s That´s Enough
m: O´Flanagan Hur Mas Det
farba:
Lord of The Rings Black Brianta
o: Kvasneset´s Brave Heart
m: Carnival Night Black Brianta
farba:
Trieda:
stredná/intermediate
10
Don Perignon Černá Sluníčka
o: Lustans Double Impact
m: Amy Černá Sluníčka
Exotic Taste z Mokré Hory
o: Comics Blue Night in Acapulco
m: Whizzbang´s Exotic Fire
farba:
11
Trieda:
farba:
SPKP 110
čierna
* 31.5.2012
ch: Hársová Monika
m: Hársová Monika
nenastúpil
SPKP 111
* 31.5.2012
čierna
ch: Hársová Monika
m: Hársová Monika
VN1
SPKP 117
* 12.8.2012
čierna
ch: Kľučková Alena
m: Kľučka Stanislav Mgr.
VN2
* 10.8.2012
čierna
ch: Vrublová Alžbeta
m: Hanová Silvia
nenastúpil
ČLP/FCR/3444
* 8.8.2012
čierna
ch: Smutná Lenka
m: Sehnalíková Soňa
Smutná Lenka
nenastúpil
psy / males
ČLP/FCR/3141
* 27.10.2011
čierna
ch: Vrubel Pavel
m: Vrubel Pavel
V1, CAJC, BIS junior I.
ČLP/FCR/3175
* 20.12.2011
čierna
ch: Smutná Lenka
m: Svobodová Iva
V2
psy / males
ČLP/FCR/2851
* 15.1.2011
čierna
ch: Churaňová Jana
m: Buřicová Zuzana
V2, res. CAC
SPKP 105
*1.7.2011
čierna
ch: Zimová Anna
m: Mogora Milan
V1, CAC, VŠV, BOB
otvorená/open
Artur od Princezny Kačenky
o: Whizzbang´s Higway To Helli
m: Finlandia Black Brianta
psy / males
12
farba:
ČLP/FCR/2485
*16.3.2010
čierna
ch: Hvězdová Andrea
m: Klíchová Jindřiška
V1, CAC
Slovenský retriever klub
Trieda:
Výstavy
pracovná/working
Double Shot z Mokré Hory
o: Tarpilens Sogno di Cioccolata
m: Whizzbang´s Exotic Fire
psy / males
13
Orien Bonny Dux
o: Flat Castle´s Olympic Torch
m: Flatter Haft Fire Dorill
farba:
14
Trieda:
farba:
ČLP/FCR/2815
* 11.11.2010
hnedá
ch: Zimová Anna
m: Tomečková Lenka
Kunášková Kateřina
nenastúpil
ČLP/FCR/2011
*24.3.2010
hnedá
ch: Fantová Alena
m: Holíková Yvetta
V1, CAC
šampiónov / champion
Almanza Living Legend
o: Caci´s Black Shadow
m: Almanza Living Daylight
psy / males
15
Brave Heart Tercius
o: Black Amandas Almost Scary
m: Ike z Vlčích Luk
farba:
16
Starworkers Quiency Jones
o: Comics New Blue Chip
m: Starworkers Flower Power
farba:
17
Trieda:
Klubový spravodaj 2012
farba:
čestná/honour
Corwin Black Brianta
o: Moonstruck Rumble Fish
m: Arctic Avalanche Black Brianta
ČLP/FCR/2039
* 19.9.2007
čierna
ch: Ragnhild Ulin
m: Tomečková Lenka &
Zimová Anna
nenastúpil
SPKP 79/11
* 21.1.2010
čierna
ch: Žampachová E. MUDr.
m: Kľučková Alena &
Kľučka S. Mgr.
V2, res. CAC
DK18719/2009/RKF2635435
*3.10.2009
čierna
ch: Nielsen Helle
m: Ermolaev V.
V1, CAC
psy / males
18
Trieda:
SPKP 48/10
farba:
čierna
farba:
čierna
farba:
SPKP 114
čierna
farba:
SPKP 122
čierna
šteniat / baby
19
All The Wonderwall Badaine
o: Almanza Cruise Control
m: Black Sun z Mokré Hory
20
Amethyst Amulet Tamelians
o: Corwin Black Brianta
m: Aisha Mysterious Falco
21
Brooklyn Lady Black Avatar
o: Brave Heart Tercius
m: Airin Mysterious Falco
Trieda:
mladých/junior
22
Exotic Love z Mokré Hory
o: Comics Blue Night in Acapulco
m: Whizzbang´s Exotic Fire
Geisha Oasis of Peace
o: Black Mica´s That´s Enough
m: O´Flanagan Hur Mas Det
farba:
23
Light My Way Black Brianta
o: Kvasneset´s Braveheart
m: Carnival Night Black Brainta
farba:
24
farba:
* 22.6.2006
ch: Smutná Lenka
m: Buzinger Martin JUDr.
V1
sučky / females
* 7.8.20012
ch: Kunášková Kateřina
m: Tomečkova L. &
Kunášková Kateřina
nenastúpil
* 31.5.2012
ch: Hársová Monika
m: Hársová Monika
VN1, BOB Baby
* 12.8.2012
ch: Kľučková Alena
m: Kľučka S. Mgr. &
Kolár Vladimír
VN2
sučky / females
ČLP/FCR/3071
* 1.7.2011
čierna
ch: Zimová Anna
m: Plšková Veronika
V3
ČLP/FCR/3147
* 1.7.2011
čierna
ch: Vrubel Pavel
m: Vrubel Pavel
V2
SPKP 106
* 20.12.2011
čierna
ch: Smutná Lenka
m: Čontofalský Tomáš Ing.
V1, CAJC
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Trieda:
Slovenský retriever klub
stredná/intermediate
Asta Angel from Slovakia
o: Almanza Living Legend
m: Dona Jessica Beauty From Czech
sučky / females
25
Exotic Spirit z Mokré Hory
o: Comics Blue Night in Acapulco
m: Whizzbang´s Exotic Fire
SPKP 93
farba:
čierna
farba:
čierna
26
Trieda:
otvorená / open
27
Abby od Princezny Kačenky
o: Whizzbang´s Higway To Helli
m: Finlandia Black Brianta
Amy Černá Sluníčka
o: Swallowsflight Brown Indian Jones
m: Alda Black Stinger
farba:
28
Double Joy z Mokré Hory
o: Tarpilens Songo di Cioccolata
m: Whizzbang´s Exotic Fire
farba:
29
I´m So Perfect Black Brianta
o: Flatterhaft Movie Star
m: Carnival Night Black Brianta
farba:
30
Trieda:
farba:
pracovná/working
31
Abbigail Black Avatar
o: Cháron z Kroukartí
m: Airin Mysterious Falco
Ashley od Hradu Valdek
o: Swallowsflight Jetblack Imposing
m: Airin od Stříbrných rud
farba:
33
Trieda:
farba:
veteránov/veteran
Arctic Avalanche Black Brianta
o: Almanza Highway Robbery
m: Aura ze Soutockého luhu
ČLP/FCR/2486
* 16.3.2010
čierna
ch: Hvězdová Andreja
m: Klíchová Jindřiška
V2, res. CAC
ČLP/FCR/1613/2011
* 23.3.2012
čierna
ch: Churáňová Jana
m: Churáňová Jana
Vašíček J.
V3
ČLP/FCR/2817
* 11.11.2010
čierna
ch: Zimová Anna
m: Tomečková Lenka
Zimová Anna
nenastúpil
ČLP/FCR/2781
* 16.10.2010
čierna
ch: Smutná Lenka
m: Helemíková Lenka Mgr.
V1, CAC
sučky / females
SPKP 101/11
farba:
32
Im So Cute Black Brianta
o: Flatterhaft Movie Star
m: Carnival Night Black Brianta
* 27.4.2011
ch: Stešňákoví Zuzana
m: Plvanová Soňa
V1
SPKP 104
* 1.7.2011
ch: Zimová Anna
m: Tomečková Lenka
nenastúpil
sučky / females
34
farba:
* 30.4.2011
ch: Kľučková Alena
m: Kľučková Alena
Kľučka S.Mgr.
V1, CAC, VŠV
ČLP/FCR/2425
* 3.2.2010
čierna
ch: Valentová Alice
m: Valentová Alice
V2, res. CAC
ČLP/FCR/2780
* 16.10.2010
čierna
ch: Smutná Lenka
m: Sehnalíkova Soňa &
Smutná Lenka
nenastúpil
sučky / females
čierna
ČLP/FCR/1077
*28.8.2004
čierna
ch: Smutná Lenka
m: Sehnalíkova Soňa &
Smutná Lenka
nenastúpil
Slovenský retriever klub
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
GOLDEN RETRIEVER
Trieda:
šteniat / baby
Bentley For The Best
o: Moondust Temptation
m: Angel Dagshells
psy / males
35
Enjoy Your Coffe Astral Sky
o: Absolute King Astral Sky
m: Cosmic Wind Goldy Forever
farba:
36
Thornywait Fire´N Ice
o: Zampanzar Say It Again Shardanell
m: Thornywait Pixie Crunch
farba:
37
Zampanzar Blow Up
o: Endicott Baby Love
m: Zampanzar Baby Love
farba:
38
Trieda:
farba:
dorast/puppy
39
Calvin Gold Heart
o: Atrey Evidog
m: Hayley Sneh Tatier
Casper Gold Heart
o: Atrey Evidog
m: Hayley Sneh Tatier
farba:
41
Trieda:
* 29.6.2012
ch: Letko Dávid
m: Letko Dávid
nenastúpil
ČLP/GR/15680
* 4.8.2012
žltá
ch: Blaháková Milena
m: Blaháková Milena
VN3
* 16.8.2012
krémová
ch: Zubair Susanna
m: Hanová Silvia
VN1, BOB Baby, BIS baby
* 31.5.2012
krémová
ch: P.G.Mendoza
m: Kohoutková Dana
VN2
psy / males
SPKP 2689
farba:
40
Dream Lover Astral Sky
o: Shardanell Castaspell
m: Arctic Sky Brdske Zlato
SPKP 2718
žltá
farba:
* 15.3.2012
ch: Kocánová Oľga
m: Kocánová Oľga
VN3
SPKP 2691
* 15.3.2012
krémová
ch: Kocánová Oľga
m: Kocánová Oľga
VN2
ČLP/GR/15356
*22.3.2012
krémová
ch: Blaháková Milena
m: Blaháková Milena
VN1, BOB Puppy
krémová
mladých / junior
Alberto Aureus Venator
o: Kirby Chlupaté Štěstí
m: Francis Sneh Tatier
psy / males
42
C´est La Vie Forever My
o: A Chillipepper Dagchells
m: A Bumble Bee Forever My
SPKP 2596
farba:
krémová
farba:
krémová
farba:
ČLP/GR/15338
krémová
farba:
krémová
farba:
krémová
farba:
ČLP/GR/15128
krémová
farba:
OHZB GR 6356A
krémová
43
Golden Countryside´s Jewel General
o: Ritzylin Rick O´shay
m: Golden Countryside´s Rolew Jewel
SPKP 2586
44
45
Gordon Diamond in the Heart
o: Argo Diamond in the heart
m: Jennifer Evidog
Justin Sneh Tatier
o: Griffindor junior-The Best Baron
m: Daisy Sneh Tatier
SPKP 2656
46
Kind Dream Brdské Zlato
o: Iget A Kick Out Of You Av Vervik
m: Energy Sun Brdské Zlato
SPKP 2662
47
48
Little Violet´s Ever So Clever
o: Race the Sun De Ria Vela
m: Little Violet´s Last Chance
* 9.8.2011
ch: Petrová Desanka
m: Petrová Desanka
VD4
* 1.6.2011
ch: Gabrielová Dana
m: Palacková Alžbeta Mgr.
D
* 18.12.2011
ch: Rasmussen Bent
m: Nokič Lenka
V2
* 29.1.2012
ch: Násadová Katarína
m: Násadová Katarína
VD
*15.6.2011
ch: Deptová Daniela
m: Václavíková Miriam
V3
*29.10.2011
ch: Štorková L. MVDr.
m: Procházková Světlana
nenastúpil
* 26.8.2011
ch: Verena Arminger
Katherine John
m: Blaháková Milena
V1, CAJC
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Trieda:
stredná / intermediate
Aygo Aureus Venator
o: Kirby Chlupaté Štěstí
m: Francis Sneh Tatier
psy / males
49
Evidog Matrix
o: Evidog Gucci
m: Excelent Magic Is Friendly
SPKP 2599
farba:
50
Jason Sneh Tatier
o: Gryfindor Junior the Best Baron
m: Daisy Sneh Tatier
farba:
51
Trieda:
farba:
otvorená / open
52
Bonett Bride to Dorado Blanco
o: Baron of Stanroph du Domaine des Rives de L´Erdre
m: Bossa Nova de Ria Vela
53
Moondust Temptation
o: Sheamus of the Morning Valley
m: Dutch Consolidation Cofee Cup
Trieda:
Slovenský retriever klub
farba:
pracovná / working
A Chillipepper Dagchells
o: Dewmist Sablefella
m: Gilla A Comitate Aureo
* 9.8.2011
ch: Petrová Desanka
m: Petrová Desanka
V1, CAC
SPKP 2575
* 13.6.2011
krémová
ch: Siková Eva Ing.
m: Rybanská Henrieta Mgr.
VD3
SPKP 2561
* 15.6.2011
krémová
ch: Deptová Daniela
m: Štrba Alexander
VD2
psy / males
krémová
ČLP/GR/15226
* 16.5.2011
krémová
ch: Krisztina Suli
m: Nokič Lenka
V2, res. CAC
SPKP 2369/11
* 13.5.2009
krémová
ch: Smink A.
m: Letko Dávid
V1, CAC, VŠV, BOB, BIS II.
psy / males
54
Addison of the Hellacious Acres
o: Barnum of the Hellacious Acres
m: Martha of the Hellacious Acres
SPKP 1867
farba:
krémová
farba:
PKR VIII-23963
krémová
farba:
ČLP/GR/13445
krémová
farba:
ČLP/GR/12009
krémová
farba:
ČLP/GR/13411
krémová
farba:
PKR3000462
krémová
55
56
Adventure Crusader Pure Soul
o: Heartbreaker is Friendly
m: Arwen Famous Gold
57
Benny z Makových Dvoru
o: Oran z Javořických Kopcu
m: Pretty Chlupaté Štestí
58
Don Quijote De la Mancha Cheek to Cheek
o: Mitcharron Love Bug
m: Cheek to Cheek Vodka Tonic
59
Intencja Mr. Klemens
o: Cheer´s Evergate Garden
m: Intencja Lukrecja
Trieda:
* 9.6.2006
ch: Košecová Petra
m: Košecová Petra
V1, CAC
* 2.12.2008
ch: M.&B. van Maren
m: Prokesz Judyta
nenastúpil
* 7.4.2009
ch: Zárubová Irena
m: Smrčková Michala
V3
*5.5.2007
ch: Maková Tereza
m: Bauerová Natalie
nenastúpil
*8.4.2008
ch: Bazin Marie
m: Míšek Pavel
V2, res. CAC
* 6.2.2011
ch: Ivana Lech
m: Pozdeev Andrey
VD4
šampiónov / champion
Apollo For the Best
o: Ashbury Conan Doyle
m: Angel Dagchells
psy / males
60
Argo Diamond in the Heart
o: Koriander v.d.Beerse Hoeve
m: Asja spod Vartovky
farba:
61
Artuš My Joy
o: Matador v.d. Beerse Hoeve
m: Funny Girl the Dream Team
farba:
62
farba:
SPKP 2353/11
* 4.9.2009
krémová
ch: Letko Dávid
m: Letko Dávid
V1, CAC
SPKP 2069
* 9.9.2007
krémová
ch: Násadová Katarína
m: Násadová Katarína
VD
SPKP 2266
* 11.2.2009
krémová
ch: Kúdelová Andrea
m: Kúdelová Andrea
V
Slovenský retriever klub
Axel Sonaga
o: Bren Scandinavia Finland
m: Habra Linea Aurea
Výstavy
63
Dzheyson Shark
o: Nenuoramos my Marchello
m: Oligarchia Tweedledee
SPKP 2010
farba:
64
Evidog Kasino
o: Highlander of Bridge Four
m: Angua of Anavy
farba:
65
Chuck Berry Artemis Gold
o: Wateterloo Misantos
m: Sequins Shakira
farba:
66
Trieda:
farba:
Kirby Chlupaté štěstí
o: Gryffindor Junior the Best Baron
m: Victoria Chlupaté štěstí
psy / males
Evidog Jeffrey
o: Shardanell Showstopper
m: Excellent Magic is Friendly
SPKP 2068
farba:
68
farba:
* 23.02.2007
ch: Maříková Iva
m: Sobeková Tatiana
VD2
SPKP 2382
* 12.11.2009
krémová
ch: Siková Eva Ing.
m: Siková Eva Ing.
V1
zlatá
veteránov/veteran
Ares Golden Storm
o: Crusader Angel of the Dreams
m: Betty Sneh Tatier
psy / males
69
Astral Passion Goldy Forever
o: Paudell pure Passion
m: Adora z Tvaroženských háju
farba:
70
Evidog Atrey
o: BOB
m: Deserte Rose Aldamity
farba:
71
Trieda:
farba:
šteniat / baby
72
Away From Atlanta Dorado Blanco
o: Bonett Bridge Double Decker
m: Morgiana Misantos
Away From Brooklyn Dorado Blanco
o: Bonett Bridge Double Decker
m: Morgiana Misantos
farba:
73
Enjoy Your Fantasy Astral Sky
o: Absolute King Astral Sky
m: Cosmic Wind Astral Asy
farba:
74
Coira od Igora
o: Orbis Biely Agát
m: Lady zo Sadenca
farba:
77
Trieda:
* 3.5.2007
ch: Gabrižová Soňa
m: Holická Monika
nenastúpil
RKF2728067
* 9.11.2009
krémová
ch: Galaktionov A.
m: Pozdeev Andrey
V4
SPKP 2445
* 8.6.2010
krémová
ch: Siková Eva Ing.
m: Siková Eva Ing.
V2, res. CAC
ČLP/GR/12537/09
* 25.11.2007
krémová
ch: Míšek Pavel
m: Boguaj Stanislav
V3
krémová
čestná/honour
67
Trieda:
Klubový spravodaj 2012
farba:
dorast/puppy
Carolina Gold Heart
o: Atrey Evidog
m: Hayley Sneh tatier
SPKP1747/08
* 7.10.0000
krémová
ch: Vánik Jozef
m: Novosedlíková Tamara
V3
SPKP1747/08
* 7.10.0000
krémová
ch: Blaháková Milena
m: Blaháková Milena
V2
SPKP 1218
* 10.10.2002
krémová
ch: Siková Eva Ing.
m: Siková Eva Ing.
V1
sučky / females
ČLP/GR/15561
* 4.6.2012
krémová
ch: Nokič Lenka
m: Valíková Kateřina
VN4
ČLP/GR/15562
* 4.6.2012
krémová
ch: Nokič Lenka
m: Bauerová Natalie
VN2
ČLP/GR/15684
* 4.8.2012
krémová
ch: Blaháková Milena
m: Kudlíková Marie
VN1
SPKP 2732
* 7.7.2012
krémová
ch: Gavula Igor Ing.
m: Haršáni Pavol
VN3
sučky / females
75
SPKP 2694
farba:
krémová
* 15.3.2012
ch: Kocánová Oľga
m: Kocánová Oľga
VN4
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
76
Cayley Gold Heart
o: Atrey Evidog
SPKP 2696
farba:
m: Hayley Sneh tatier
Dream Come True Astral Sky
o: Shardanell Castespell
m: Arctic Sky Brdske Zlato
78
Dream of Victory Astral Sky
o: Shardanell Castespell
m: Arctic Sky Brdske Zlato
farba:
79
Future Hope Angel of the Dreams
o: Fly Over the Golden Hill Du Bois De La Rayére
m: Alshbury Deep in my Heart
farba:
80
Oxana Zlaté slnko
o: Boyd Reloys
m: Luisa Zlaté slnko
Slovenský retriever klub
farba:
krémová
m: Partiková Jana
N
ČLP/GR/15358
* 22.3.2012
krémová
ch: Blaháková Milena
m: Blaháková Milena
VN1
ČLP/GR/15361
* 22.3.2012
krémová
ch: Blaháková Milena
m: Blaháková Milena
VN3
SPKP 2706
* 16.5.2012
krémová
ch: Hanová Silvia
m: Hanová Silvia
81
Trieda:
SPKP 2700
farba:
Alexis Aureus Venator
o: Kirby Chlupaté štěstí
m: Francis Sneh Tatier
Bella Sonaga
o: Absolute King Astral Sky
m: Habra Linea Aurea
farba:
83
Bonnet Bride Eternal Dream
o: Xanthos Mondriaan
m: Bonett Bride Blue Moon
farba:
84
Evidog Magic
o: Evidog Gucci
m: Excellent Magic is Friendly
farba:
85
Evidog Oasis
o: Evidog Jeffrey
m: Evidog Gladys
farba:
86
I´m Your Heart Brdské Zlato
o: Churchill Rayleas for Mauny de L´Orfillec
m: Crazy Corazon Brdské Zlato
farba:
87
Trieda:
krémová
mladých / junior
82
farba:
stredná / intermediate
88
Evidog Lemon
o: Giddygold Union Jack
m: Evidog Evelyn
89
Febbie Diamond in the heart
o: Argo Diamond in the heart
m: Dreamy Angel of the Dreams
Karmen of Bridge Four
o: Gatchells Man of Hanour
m: Highlight of Bridge Four
farba:
90
Lara Cora Linea Aurea
o: Koriander v.d. Beerse Hoeve
m: Ira Linea Aurea
farba:
91
farba:
VN2
* 11.05.2012
ch: Ostatník Juraj MVDr.
m: Bodnár Vladimír MVDr.
N
sučky / females
SPKP 2601
* 9.8.2011
smotanová
ch: Petrová Desanka
m: Mitrová Jana & Emil
V1, CAJC
SPKP 2603
* 23.7.2011
krémová
ch: Gabrižová Soňa
m: Haladová Daniela
D
SPKP 442/12
* 4.2.2012
smotanová
ch: Suli Kriyztina
m: Tomanová Lucia
VD4
SPKP 2578
* 3.6.2011
smotanová
ch: Siková Eva Ing.
m: Schlumsová E.&Siková E.
V3
SPKP 2626
* 12.9.2011
smotanová
ch: Siková Eva Ing.
m: Lešundáková Andrea
V2
ČLP/GR/15018
* 15.7.2011
smotanová
ch: Štorková Libuše MVDr.
m: Štorková Libuše MVDr.
nenastúpil
sučky / females
SPKP 2514
farba:
* 15.3.2012
ch: Kocánová Oľga
* 17.3.2011
ch: Siková Eva Ing.
m: Šimeková Petra
V4
SPKP 2531
* 22.5.2011
krémová
ch: Násadová Katarína
m: Násadová Katarína
V
SPKP 2445
* 12.2.2011
krémová
ch: Borgmans-Canters K.
m: Siková Eva Ing.
V1, CAC
SPKP 2509
* 20.3.2011
krémová
ch: Ševčík Peter MVDr.
m: Ševčík Peter MVDr.
VD
krémová
Slovenský retriever klub
Lindsay Lohan Artemis Gold
o: Cheek to Cheek Don Quijote de la Mancha
m: Sequins Shakira
Výstavy
92
Pinkerly Pinky-Winky
o: Pinkerly NeverSayNever
m: Pinkerly Yeah-Yeah
farba:
93
Xella A Comitate Aureo
o: Koriander v.d. Beerse Hoeve
m: Gerda A Comitete Aureo
farba:
94
Trieda:
otvorená / open
95 Alis Sonaga
o: Bren Scandinavia Findland
m: Habra Linea Aurea
Appia Golden Dandelion
o: Fire Cracker
m: Applause Dagchells
farba:
Klubový spravodaj 2012
ČLP/GR/14727
* 11.02.2010
krémová
ch: Míšek Pavel
m: Míšek Pavel
V3
ČLP/GR/15250
*6.7.2011
zlatá
ch: Zanini Valentina
m: Kohoutová Dana
V2. res. CAC
SPKP 2547
* 17.6.2011
krémová
ch: Rybanská Henrieta Mgr.
m: Rybanská Henrieta Mgr.
nenastúpil
SPKP 2016
farba:
zlatá
farba:
krémová
96
Ashira Excellent Bahati
o: Ashbury Deep Impact
m: Ellis Excellent z Říčanských luk
ch:
m:
SPKP 2434
97
ch:
m:
farba:
SPKP 2528
smotanová
ch:
m:
farba:
SPKP 2278/09
krémová
ch:
m:
farba:
ČLP/GR/13154
krémová
ch:
m:
100 Galans Donna Summer
o: Dewmist Sandoliano
m: Galans Nosztalgia
farba:
Met.Gold.r.10046/10
krémová
ch:
m:
101 Kiddy´s Hope Dreams Comes True
o: Koriander v.d. Beerse Hoeve
m: Everlasting Angel of the Dreams
farba:
Gold.r.10069/10
krémová
ch:
m:
102 Molly A Comitate Aureo
o: Indus Garvale Slapská Alej
m: Ördöghegyi-Berni Heni
farba:
krémová
103 Rainox Release Star Shine
o: Raynox Heart of Gold
m: Raynox Dansarella A Class of it S Own
farba:
ČLP/GR/14996
zlatá
ch:
m:
104 Velvet Charm Sunday Suprise
o: Dewmist Servantes
m: Tiffany Yellow De Ria Vela
farba:
OHZB GR 5877
krémová
ch:
m:
105 Whispering Reed´s Just for Me
o: Furyo Noroy du Plessy
m: Whispering Reed´s Danté
farba:
LOSH 1080740
krémová
ch:
m:
98
Ellis Mevier
o: Koriander v.d. Beerse Hoeve
m: Brenda Mevier
99
Energy for Fun Brdské Zlato
o: Meloak Dancing Storm
m: Me My X-Mas Angel Brdské Zlato
SPKP 2145
ch:
m:
sučky / females
* 3.5.2007
Gabrižová Soňa
Gabrižová Soňa
VD
* 1.5.2010
Gajarská Kristína
Gajdošová Drahoslava
V
* 15.11.2010
Švec František
Babjaková Ivana
V
* 12.3.2009
Vierik Marián MVDr.
Kišš Jozef Ing.
vylúčená
* 1.10.2008
Štorková Libuše MVDr.
Štorková Libuše MVDr.
nenastúpil
*10.6.2010
Juhasz Peter
Banyi Katalin
V3
* 31.5.2010
Németh Adriann
Hanová Silvia
V
* 13.04.2008
Rybanská Henrieta Mgr.
Halíř Viktor
V
* 11.1.2010
Gutmann Cornelia
Svoreňová Zdenka MVDr.
V4
*29.11.2009
Hollár Ivett
Hannelore Rebernig
V1, CAC
40412
Kuyken Ingrid
Kuyken Ingrid
V2, res CAC
Klubový spravodaj 2012
Trieda:
pracovná / working
106 Beauty Yasmine Dagchells
o: Xanthos Nansard
m: Gilla A Comitate Aureo
Výstavy
farba:
107 Bella My Joy
o: Barnum of the Hellacious Acres
m: Funny Girl the Dream Team
farba:
108 Caline-Bambou Du Bois De La Rayere
o: Furyo Noroy Du Plessy
m: Tommy Girl Du Bois De La Rayere
farba:
109 Diana z Botičských Meandru
o: Pinkerly Quiensabe
m: Lenda Moura Soul
farba:
110 Divine Sunday Rusty Love
o: Joyous Sunday Bloody Sunday
m: Sunny Day Av Vervik
farba:
111 Evidog Jennifer
o: Shardanett Showstopper
farba:
Slovenský retriever klub
sučky / females
ČLP/GR/14077
* 13.12.2008
krémová
ch: Košecová Petra
m: Kreplová Lenka Mgr.
V2, res. CAC
SPKP 2456
* 9.6.2010
krémová
ch: Kúdelová Andrea
m: Kúdelová Andrea
VD4
ČLP/GR/12916
* 31.8.2007
krémová
ch: Facq Bruno
m: Štorková Libuše MVDr.
nenastúpil
ČLP/GR/14180
* 6.6.2010
krémová
ch: Tíkalová Zuzana
m: Zorvanová Kamila
V3
ČLP/GR/14529
* 7.11.2010
krémová
ch: Bursíková Radka
m: Smrčková Michala
nenastúpil
SPKP 2387
* 12.11.2009
krémová
ch: Siková Eva Ing.
m: Excellent Magic is Friendly
112 Flake Sneh Tatier
o: Daniel The dream Team
m: Anna Lee Sneh Tatier
farba:
krémová
113 Godolloi-Huncut Vadász Liza
o: Born Medový Bozk
m: Merryway Honesty
farba:
žlatá
114 Hayley Sneh Tatier
o: Gryffindor Junior The Best Baron
m: Daisy Sneh Tatier
farba:
krémová
farba:
krémová
116 Galans Trilla
o: Dewmist Silk Screen Storm
m: Galans Nosztalgia
farba:
Met.Gold.r.8798/07
krémová
117 Respectable´s Caprice de Dieu
o: Ashbury Angel Heart
m: Very Hotshot Du Pays De Boheme
farba:
OHZBGR 5960A
krémová
118 Yalta iz Sokolinogo Gnezda
o: Evidog Atrey
m: Enessi iz Stolitsy Urala
farba:
krémová
119 Zarzuela Oligarchia
o: Sheamus of the Morning Valley
m: Vintage Oligarchia
farba:
Trieda:
šampiónov / champion
115 Cinderella of the Famous Family
o: Dewmist Silk Screen Storm
m: Cosmona´s Keepsake
Trieda:
veteránov / veteran
120 Everlasting Angel of the Dreams
o: BOB
m: Cute Angel of the Dreams
SPKP 1963
SPKP 2734
SPKP 2282
SPKP 2401
SPKP 2445
farba:
m: Násadová Katarína
VD
* 13.2.2007
ch: Deptová Daniela
m: Deptová Daniela
VD
* 30.10.2010
ch: Rácz Istvánné
m: Baloghoví manž.
VD
* 17.3.2009
ch: Depta František Bc.
m: Kocánová Oľga
V1, CAC, VŠV
sučky / females
* 11.2.2010
ch: Kozák Sandor
m: Lešundáková Andrea
V3
* 29.10.2007
ch: Juhasz Peter
m: Banyi Katalin
nenastúpil
* 12.5.2010
ch: Hannelore Rebernig
m: Hannelore Rebernig
V1, CAC
* 26.9.2008
ch: Sokolová Tatjana
m: Siková Eva Ing.
V2, res. CAC
PKV VIII 26398
* 20.11.2010
krémová
ch: Stepinski Andrej
m: Krakowiak Tomasz
VD4
sučky / females
SPKP 1699
*28.5.2005
krémová
ch: Hanová Silvia
m: Hanová Silvia
V3
Výstavy
Slovenský retriever klub
121 Gilla A Comitate Aureo
o: Indus Garvale Slapská Alej
m: ordogheghyi Berni Heni
farba:
122 Very Hotshot Du Pays De Boheme
o: Cheek To Cheek Some Like It Hot
m: Majik Kiss Me Quick
farba:
Klubový spravodaj 2012
SPKP 1446
* 5.2.2004
ch: Rybanská Henrieta
m: Košecová Petra
V2
OHZBGR4208A
* 29.5.2004
krémová
ch: Chantal Varaine
m: Hannelore Rebernig
V1,BOB Veteran,BIS veteran
krémová
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER
123 Tresaure Love Wicked Kelečský poklad
o: Prince of Coco Kelečský poklad
m: Penrose Wicked But Nice
Trieda:
stredná / intermediate
124 Benjamin Bert from Hofion
o: Double Coat´s Nocholas Nickleby
m: Della Chelsea Sirius Pro
Trieda:
farba:
pracovná/working
130 New Hope Treasure Kelečský poklad
o: Silvercreek Sonia´s Boy
m: Aura Sirius Pro
Trieda:
farba:
otvorená/open
129 Atta z Koleského statku
o: Penrose Zodiac
m: Ambra ze Řeplické Samoty
Trieda:
farba:
mladých/junior
128 Rosaline of Wicked Wicked Kelečský poklad
o: Silvercreek Sonias Boy
m: Penrose Wicked But Nice
Trieda:
farba:
šteniat / baby
127 Bára z Fukova
o: Port West Jolly Joker
m: Cora Aschinta Libami
Trieda:
farba:
čestná/honour
126 Prince of Coco Kelečský poklad
o: Silvercreek Angels of Baranya
m: Cocochanell Coffie Kelečský poklad
Trieda:
farba:
šampiónov/champion
125 Penrose Fair Play
o: Chestnut Hills Mallard
m: Penrose Old Money
Trieda:
farba:
ČLP/CBR/902
* 19.4.2011
hnedá
ch: Malá Simona
m: Straková Veronika Ing.
V1, CAC
psy / males
ČLP/CBR/692
* 21.1.2008
hnedá
ch: Morris Janet
m: Sehnalíková Soňa+Sehnalík Z.
V1, CAC, VŠV
psy / males
ČLP/CBR/851
* 24.06.2010
hnedá
ch: Sehnalíková Soňa
m: Sehnalíková Soňa+Sehnalík Z.
V1
sučky / females
ČLP/CBR/1018
* 2.7.2012
hnedá
ch: Huzlová Zdeňka
m: Straková Veronika Ing.
VN1, BOB Baby
sučky / females
ČLP/CBR/935
* 13.06.2011
hnedá
ch: Sehnalíková Soňa
m: Sehnalíková Soňa
V1, CAJC
sučky / females
ČLP/CBR/847
* 3.6.2010
hnedá
ch: Surová Paulína
m: Kuchaŕová Jana
V1, CAC
sučky / females
farba:
veteránov/veteran
131 Cocochanell Coffie Kelečský poklad
o: Vailand z Vlčích Luk
m: Aura Sirius Pro
ČLP/CBR/991
* 8.5.2012
hnedá
ch: Sehnalíková Soňa
m: Sehnalíková Soňa+Sehnalík Z.
VN1, BOB Puppy
psy / males
farba:
ČLP/CBR/781
* 19.7.2009
hnedá
ch: Sehnalíková Soňa
m: Sehnalíková Soňa
V1, CAC, VŠV, BOB
sučky / females
ČLP/CBR/395
* 3.3.2005
hnedá
ch: Sehnalíková Soňa
m: Sehnalíková Soňa+Sehnalík Z.
V1, BOB Veteran
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
LABRADOR RETRIEVER
Trieda:
šteniat / baby
132 Ayran haFany
o: Atrey Joy in Motion
m: Fany Jorcanis
Trieda:
psy / males
SPKP 5147
farba:
dorast / puppy
psy / males
133 Charles the Son of Queen´s Joy
o: Gomez Sun in ther eyes
m: Zaira od Himalajskeho cedru
farba:
134 Wilson od Himalajskeho cedru
o: Carriage Hill´s Sharp Dressed Man
m: Fanny Fione od Himalajskeho cedru
farba:
Trieda:
SPKP 5109
* 7.5.2012
ch: Orlovská Zuzana
m: Suchá Tatiana Mgr.
VN1
SPKP 5148
*10.4.2012
čokoládová
ch: Dočekalová Michaela
m: Orlovská Zuzana
VN2
psy / males
žltá
mladých / junior
135 Adonis na Orpilu
o: Tapeatom Born A Star
m: Trixi Libošovská blata
farba:
136 El Diablo You´re the Inspiration
o: Tabatha´s Burly
m: Stronglline´s Eye Candy
farba:
137 Hudson Hawk Little Bubble
o: Mallorn´s Rougue´s Gallery
m: De Luxe Kiss of Little Bubble
farba:
138 Jack Hunter z Choče
o: Chester z Choče
m: Zeta Kaiserov dvor
farba:
139
žltá
* 1.7.2012
ch: Farkašovská Eva
m: Karľa Martin
VN1, BOB Baby
ČLP/LR/26524
* 22.9.2011
ch: Radovesnický Radek
m: Novák Radek
V
SPKP 4900
* 1.6.2011
žltá
ch: Chudá Zuzana
m: Chudá Zuzana
V2
SPKP 4975
* 30.10.2011
čokoládová
ch: Černická Jana
m: Fothy Imrich
V
SPKP 4988
* 14.12.2011
čokoládová
ch: Palušková Katarína
m: Palušková Katarína
V3
žltá
Langus Sykstus
o: Mallorn´s Zenith
11536/V/12
farba:
čokoládová
m: Dolbia Pride and Joy
140 Rocheby Footman
o: Rocheby Statesman
m: Rocheby Candy Stripe
Trieda:
stredná / intermediate
141 Arthur Brubardony
o: Show Me The Way Dj Mister Chocolate
m: Dona z Choče
SPKP 5177
farba:
žltá
SPKP 4711
čokoládová
farba:
142 Beethoven from Victoria´s dream
o: Show Me The Way Ethan for Aldamity
m: Edina of Simply Berry
farba:
hnedá
SPKP 4778
143 Falco Flying Joy in motion
o: Aldamity Knight Rider
m: Avril Lavin Joy in motion
farba:
žltá
144 Charley spod Tupého vrchu
o: Aldamity Knight Rider
m: Aska spod Tupého vrchu
farba:
145 Leo Up And Go Kelesis
o: Mallorn´s Chocolate Baloo
m: Izzi Kelesis
farba:
SPKP 4837
SPKP 4800
čierna
SPKP 4703
čokoládová
* 23.2.2012
ch: Marszalek Daria
m: Marszalek Daria
V4
* 31.8.2011
ch: Hopkinson M&D
m: Valentová Viera
V1,CAJC,BIS junior II,BIS I
psy / males
* 14.2.2011
ch: Babinská Barbora
m: Červeňáková Soňa
V2, res. CAC
* 30.3.2011
ch: Tóth Tibor
m: Cibulcová Rozália
V3
* 27.4.2011
ch: Mirgus Rastislav Ing.
m: Mirgus Rastislav Ing.
Barkáč Ing.
V4
*14.4.2011
ch: Jakab Michal
m: Jakab Michal
V
* 8.2.2011
ch: Kelemen Ladislav
m: Malý Daniel Ing.
V
Slovenský retriever klub
146 Mickey pod Chosňom
o: dear Suerte Sorbon´s Legend
m: Inez pod Chosňom
Trieda:
Výstavy
SPKP 4743
farba:
čierna
psy / males
farba:
148 Sugar Bear for Dolbia Sykstus
o: Chablais Your place Or Mine
m: Dolbia Pride And Joy
farba:
149 Sunrider Motto
o: Ashford Castle Quality Guaranteed
m: Sudeo Whatever Will Be
farba:
pracovná / working
SPKP 4714
* 14.2.2011
čokoládová
ch: Babinská Barbora
m: Kudybová Andrea
V2. res. CAC
PKR.VIII-26714
* 4.9.2010
čierna
ch: Marszalek Daria
m: Marszalek Daria
V3
OHZB LR 6950A
* 15.4.2010
žltá
ch: Reisinger Andreas
m: Feketeová Petra Ing.
V1, CAC
psy / males
150 Curious Boy My Lovely Dream
o: Cool Boy You´re the Inspiration
m: Flower Berry Modrý Skarabeus
farba:
žltá
151 Roling Stones Sun in their eyes
o: Mallorn´s Rogue´s Gallery
m: Cambremer Miss Muffet
farba:
čierna
Trieda:
SPKP 4769
* 2.4.2011
ch: Vargová Janette
m: Vargová Janette
Goleňa Jaroslav
V2, res. CAC
SPKP 4632
* 10.10.2010
ch: Valentová Viera
m: Valentová Viera
V1, CAC, VŠV
šampiónov / champion
psy / males
152 Chester z Choče
o: Tin Biely agát
m: First Lady Aldamity
farba:
153 Kelvin Modrý Skarabeus
o: Rosefair For Pleasure
m: Ebony Modrý Skarabeus
farba:
154 Simandem Silversmith At Rocheby
o: Silver Suede Over Rocheby
farba:
SPKP 4453
* 11.03.2010
čokoládová
ch: Paluška Vladimír
m: Palušková Katarína
V3
SPKP 4585
* 10.5.2010
žltá
ch: Marušinová Margita
m: Marušinová Margita
V1, CAC
PKR.VIII-25918
* 14.6.2009
žltá
ch: MG Grant
m: Rocheby Ice Dance At Simandem
Trieda:
*23.2.2011
ch: Martonka Róbert
m: rod. Martonková
V1,CAC
otvorená / open
147 Axellus Brubardony
o: Show Me The Way Dj Mister Chocolate
m: Dona z Choče
Trieda:
Klubový spravodaj 2012
m: Wojciech Herian
V2, res. CAC
čestná / honour
155 Lenny Sun in their eyes
o: Rocheby Secret State
m: Cambremer Miss Muffet
psy / males
SPKP 3842
farba:
Trieda:
dorast / puppy
156 Hanny pri Žrebčíne
o: Aldamity Man On the Moon
m: Bety Hrušov
157 Huntress Heart Queen´s Joy
o: Gomez Sun in their eyes
m: Josephine od Himalájského cedru
farba:
158 Chelsea New Hope Queen´s Joy
o: Gomez Sun in their eyes
m: Zaira od Himalájského cedru
farba:
žltá
* 25.4.2008
ch: Valentová Viera
m: Gašparová Zuzana Ing.
V1
sučky / females
SPKP 5063
* 11.3.2012
farba: čokoládová ch: Lukáčová Ľubica
m: Valachovič Peter
VN3
SPKP 5107
* 4.5.2012
čierna
ch: Orlovská Zuzana
m: Murárová Božena
VN1, BOB Baby, BIS Baby
SPKP 5112
*7.5.2012
žltá
ch: Orlovská Zuzana
m: Orlovská Zuzana
VN2
Klubový spravodaj 2012
159 I´Wendy Sarblet
o: Chablais Sable Blue Caramelo
m: Octavia Olympy Kelečský Poklad
Trieda:
mladých / junior
160 Almond Eyes of Sunny Yard
o: Aldamity Quality Of Life
m: Angels Kiss Amazing Love
Výstavy
farba:
farba:
161 Extravaganzza You´re the Inspiration
o: Tabatha´s Burly
m: Strongline´s Eye Candy
farba:
162 Gentle Touch Something Beautiful
o: Posters La Fin Du Monde
m: Elite Look Something Beatufil
farba:
163 Grace Queen´ s Joy
o: Baby Lion z Grodu Hrabiego Malmesbury
m: Janne Sun in their eyes
farba:
164 Happy With You Little Buble
o: Mallorn´s Rogue´s Gallery
m: De Luxe Kiss Of Little Bubble
farba:
165 Lab Lodur´s Grace Of Glory
o: Coco-Loco X´File
m: Lab Lodur´s Carmen
farba:
166 Milly Fa Derby Dark Night
o: Show me the Way Ethan For Aldamity
m: Aldamity Passion Flower
farba:
Trieda:
stredná / intermediate
167 Annabell Brubardony
o: Show me the Way Dj Mister Chocolate
m: Dona z Choče
farba:
168 Eileen Hope Joy in motion
o: Show me the Way Ethan For Aldamity
m: Daisy Black Allegiance
farba:
169 Fair Queen´s Joy
o: Jogi Sun in their eyes
m: Josephine od Himalajskeho cedru
farba:
170 Honey Kiss Golden Rogue
o: Lerry Sun in their eyes
farba:
Slovenský retriever klub
SPKP 5158
* 12.9.2012
čokoládová
ch: Videcká Vladana
m: Lokajová Slavomíra
VN4
sučky / females
SPKP 4940
* 22.8.2011
žltá
ch: Papp Ladislav
m: Papp Ladislav
V
SPKP 4907
* 1.6.2011
žltá
ch: Chudá Zuzana
m: Chudá Zuzana
Červinka Michal
V2
ČLP/LR/26757
* 30.9.2011
žltá
ch: Kovalančíková Miroslava
m: Šiploví Alena & Miroslav
V3
SPKP 4999
* 5.12.2011
žltá
ch: Orlovská Zuzana
m: Martykánová Andrea
V4
SPKP 4981
* 30.10.2011
čierna
ch: Černická Jana
m: Černická Jana
nenastúpil
SPKP 5080
* 23.2.2012
hnedá
ch: Mette Alstrup
m: Palušková Katarína
V1, CAJC
SPKP 4899
* 16.6.2011
čokoládová
ch: Szirotka Gabriel
m: Madolová Valéria
V
sučky / females
SPKP 4717
* 14.2.2011
čokoládová
ch: Babinská Barbora
m: Šutý Radoslav
nenastúpil
SPKP 4829
* 23.4.2011
čokoládová
ch: Mirgus Rastislav Ing
m: Mirgus Rastislav Ing
Delina R.Ing.
V4
SPKP 4833
* 20.4.2011
žltá
ch: Orlovská Zuzana
m: Orlovská Zuzana
V1, CAC, VŠV
SPKP 4672
* 29.11.2010
žltá
ch: Schlumsová Edita
m: Della Modrý Skarabeus
171 Suprise Sun in their eyes
o: Mallorn´s Rogue´s Gallery
m: Lady Muffet Sun in their eyes
Trieda:
otvorená / open
172 Black Velvet My Lovely Dream
o: Midnight Sun Sun Cheerio
m: Geny Dlhá Lúka
m: Hurtová Jana
V2, res. CAC
SPKP 4754
farba:
čierna
SPKP 4471
farba:
čierna
* 31.3.2011
ch: Valentová Viera
m: Valentová Viera
V3
sučky / females
* 27.03.2010
ch: Vargová Janette
m: Vargová Janette
Soukupová Zuzana
V3
Slovenský retriever klub
173 Cloudine Queen Joy in motion
o: Farbourne´s Dutch Marine
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
SPKP 4187
farba:
čierna
m: Daisy Black Allegiance
174 Dorina Amazing Love
o: Mallorn´s Honeybear
m: Channary Sun in their eyes
farba:
žltá
SPKP 4735
175 Foxrush Roxanne
o: Lindall Redemption
m: Foxrush Ovaltine
farba:
žltá
176 June Webby Modrý Skarabeus
o: Mallorn´s Rogue´s Gallery
m: Bordy-Blithe Yellow Queen
farba:
čierna
177 Naomi Katie´s Labrador Yard
o: Show me the Way Ethan For Aldamity
m: Nougette Royal Standard
farba:
SPKP 4679
čokoládová
178 Sunny Morning for Dolbia Sykstus
o: Chablais Your Place Or Mine
m: Dolbia Pride And Joy
farba:
PKR.VIII-26408
čierna
179 Tinker Bell Sun in their eyes
o: Chablais Your Place Or Mine
m: Especially For you Little Bubble
farba:
čierna
SPKP 4908
SPKP 4444
SPKP 4859
* 13.4.2009
ch: Mirgus Rastislav Ing.
m: Mirgus Rastislav Ing.
Kysela T.Mgr.
V
*13.3.2011
ch: Kitková Zuzana
m: Kitková Zuzana
V
* 22.1.2011
ch: Charlton J.
m: Murár Ján
V
* 13.6.2010
ch: Marušinová Margita
m: Marušinová Margita
V1, CAC
*27.11.2010
ch: Olvediová Katarína
m: Horváth Martin
Danková Katarína
V4
* 4.9.2010
ch: Marszalek Daria
m: Marszalek Daria
V
* 22.5.2011
ch: Valentová Viera
m: Valentová Viera
V2, res. CAC
180 Wendy Draco Minor
o: Cappuccino Górska Fantazja
m: Quista Draco Minor
Trieda:
SPKP 4229
farba:
pracovná / working
181 Izis Modrý Skarabeus
o: Mallorn´s Rogue´s Gallery
m: Bordy-Blithe Yellow Queen
182 Phibi Sun in their eyes
o: Mallorn´s Rogue´s Gallery
m: Emily Katie´s Labrador Yard
Trieda:
farba:
šampiónov/champion
farba:
184 Chiara z Choče
o: Tin Biely Agát
m: First Lady Aldamity
farba:
SPKP 4042
* 22.12.2008
čierna
ch: Marušinová Margita
m: Marušinová Margita
V2, res. CAC
SPKP 4511
* 9.5.2010
čokoládová
ch: Valentová Viera
m: Tormová Ivana
Černická Jana
V1, CAC, BIS prac. retriever
sučky / females
SPKP 4236
čestná/honour
185 Kally Modrý Skarabeus
o: Rosefair for Pleasure
m: Ebony Modrý Skarabeus
* 23.3.2009
ch: Klečková Alena
m: Mayerová Mirian
V
sučky / females
farba:
183 Ala Kaiserov Dvor
o: Mallorn´s Honeybear
m: Panda Kaiserov dvor
Trieda:
hnedá
* 31.5.2009
ch: Kaiser Ľudovít
m: Danková Zuzana
V2, res. CAC
SPKP 4455
* 11.3.2010
čokoládová
ch: Paluška Vladimír
m: Palušková Katarína
V1, CAC
sučky / females
žltá
SPKP 4587
farba:
žltá
*10.5.2010
ch: Marušinová Margita
m: rod.Martonková+ Marušinová
V1, BIS trieda čestná
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER
Trieda:
šteniat/baby
186 Canto Rudolfovská skála
o: Gareth Sexy Rexy
m: Noneta z Vlčích luk
Trieda:
189 Wildfowler´s Davey Jones
o: Hedera´s Captain Jack
m: Wildfowler´s Precious Pleasure
šampiónov/champion
190 Caltansis Back in The Saddle XX
o: Hillbilly of Great Pleasure
m: Golden Eye of Great Pleasure
Trieda:
Trieda:
194 SeaTerrace Whispering Juliet
o: SeaTerrace Theo´Dorable Mudbud
m: Woodcreek Sweet Candy Belle
Trieda:
*13.7.2012
ch: Maluj Klaudia
m: Maluj Klaudia
V2, res. CAC
NHSB 2762917
*3.9.2009
ch: Gieskens Judith
m: Els&Cor van de Langenberg
V1, CAC, VŠV
psy/males
CKCYA416131
*28.1.2011
ch: Elaine G.MacDonald
m: Els&Cor van de Langenberg
V1, CAC
sučky/females
SPKP 18
*13.4.2012
ch: Hannula Sanna
m: Ďurčanská Karin
VN1, BOB Puppy
sučky/females
LOSH1096035
*15.3.2011
ch: Els&Cor van de Langenberg
m: Els&Cor van de Langenberg
V1, CAC, VŠV, BOB
sučky/females
otvorená/open
193 Aya z Vřesu a kapradí
o: Oliver Rudolfovská Skála
m: Daya pod Jablonia
šampiónov/champion
195 Bonouk´s Narnia v Telgter Spreng
o: Bono Kralin v.d.Echtinger Grift
m: Mogis Ninou Franka v Telgter Spreng
*7.1.2011
ch: Els&Cor van de Langenberg
m: Els&Cor van de Langenberg
V1,CAC
psy/males
PKR-VIII25909
stredná/intermediate
192 Kindness of Great Pleasure
o: Shaggy Tollers Aladin of Falthea
m: Errienne of Great Pleasure
Trieda:
LOSH 1089956
dorastu/puppy
191 Dragonflame´s Spread Your Wings
o: Dragonflame´s Great Red Sky
m: Hummelviksgardens Eliska
*8.8.2012
ch: Matuška Pavel
m: Hupka Radoslav
VN1, BOB Baby
psy/males
otvorená/open
188 Red Hot Chilli´s Design of Nochill
o: Alliance de La Vie Rubra Canis Nolan
m: Ilka od Brendy z Serbinowa
Trieda:
ČLP/NSR/719
stredná/intermediate
187 Kid Curry of Great Pleasure
o: KD´s Cedar Keepsake
m: Highfive of Great Pleasure
Trieda:
psy/males
ČLP/NSR/615
*26.12.2010
ch: Daňková Jana MUDr.
m: Pleskotová Eva Lucie
V2, res. CAC
CKC XU374370
*19.9.2010
ch: Aldean Riddy
m: Kuyken Ingrid
V1, CAC
sučky/females
NHSB 2777000
*27.12.2009
ch: MC Wentink-Keemink
m: Kuyken Ingrid
V1, CAC
Slovenský retriever klub
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
SÚŤAŽE
Dieťa a pes
1. Lokaj Martin
2. Kudybová Veronika
3. Adamjak Lukáško
4. Kertészová Sára
5. Pozdeeva Anna
6. Haršániová Tatiana
7. Opalková Ema
8. Fajtová Patrícia
9. Hanuliaková Martina
Najkrajší pár
1. labrador retriever
Sugar Bear for Dolbia Sykstus
Sunny Morning for Dolbia Sykstus
2. chesepeake bay retriever
Prince of Coco Kelečský poklad
New Hope Treasure Kelečský poklad
3. flat coated retriever
Artur od Princezny Kačenky
Abby od Princezny Kačenky
4. golden retriever
Calvin Gold Heart
Carolina Gold Heart
5. flat coated retriever
Brave Heart Tercius
Abbigail Black Avatar
6. golden retriever
Evidog Kasino
Karmen of Bridge Four
Najkrajšia chovateľská skupina
1. Sykstus - LR
2. Sun in their eyes - LR
3. Evidog - GR
4. Z Mokré Hory - FCR
5. Kelečský poklad - CHBR
6. Daimond in the Heart - GR
7 rokov
5 rokov
5 rokov
7 rokov
15 rokov
9 rokov
13 rokov
9 rokov
8 rokov
LR
LR
GR
GR
GR
GR
GR
FCR
GR
1 miesto
majiteľ: Marszalek Daria
pes
suka
majiteľ: Sehnalíkova Soňa
pes
suka
majiteľ: Klíchová Jindřiška
pes
suka
majiteľ: Kocánová Oľga
pes
suka
majiteľ: manž. Kľučkoví
pes
suka
majiteľ: Siková Eva Ing.
1. miesto
pes
suka
Marszalek Daria
Valentová Viera
Siková Eva Ing.
Zimová Anna
Sehnalíková Soňa
Násadová Katarína
1.miesto
Najlepší plemenník
1. Kirby Chlupaté štestí - GR
Sobeková Tatiana
1. miesto
Potomkovia: Aureus Venator Alexis, Aureus Venator Aygo, Aureus Venator Alberto
Klubový spravodaj 2012
Výstavy
Slovenský retriever klub
Slovenský retriever klub
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Klubový spravodaj 2012
Výstavy
Slovenský retriever klub
Slovenský retriever klub
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Klubový spravodaj 2012
Výstavy
Slovenský retriever klub
Slovenský retriever klub
Výstavy
Klubový spravodaj 2012
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Ponuky na krytie
Slovenský retriever klub
Ponuky ny krytie
Klubový spravodaj 2012
Ponúkam na krytie žltého psíka
ICh MultiCh ATREY JOY IN MOTION
narodený: 1.4.2007, SPKP 3454
(ICh MultiCh Attikonak Q One for Two – MultiCh Cloudine Queen of Hunting Ground)
Zdravie:
DBK 0/0, DLK 0/0, Norbergov uhol 110/110 stupňov
PRA/CAT – neg., Optigen A, NARC test Normal, Inherited RD/OSD Normal,
EIC - N/N - Clear, HMLR - N/N - Clear, plnochrupý
Výstavy:
Medzinárodný výstavný šampión, Interšampión, Slovenský šampión,
Ukrajinský šampión, Maďarský šampión, Maďarský Grand šampión,
Maďarský Show šampión, Rumunský šampión, Rumunský Grand šampión, Poľský šampión
22xCAC, 3xCWC, 5xres.CAC, RPJ, Best Junior, 2xres.CACIB, 6xCACIB, 4xBOB, BOG, BIS III
Skúšky:
OVVR I.c., JSMP I.c. – prac.certif., Obedience Z, Obedience 1,
2 x canisterapeutická skúška
Preteky:
2.miesto – Liga Obedience 2011
6.miesto – Majstrovstvá SR Obedience 2011
Majiteľ:
Karin Ďurčanská, Kalinčiakova 9, 040 01 Košice
www.labradordog.sk
tel.: 00421(0)905109428
e-mail: [email protected]
Ponuky na krytie
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Chovateľská stanica QUEEN´S JOY
ponúka na krytie žltého psíka
DAG Queen´s Joy
(MultiCh.Gomez Sun in their eyes x Ch. Zaira od Himalajskeho cedru)
narodený 21.10.2010
Zdravie:
DBK 0/0, DLK 0/0, PRCD/Pra neg. (Optigen A) ,
EIC N/E, DM neg., MDR1 neg., Pra/cat neg., plnochrupý
Výstavy:
Slovenský šampión krásy mladých
Maďarský šampión krásy mladých
Čakateľom titulov - Slovenský šampión krásy, Maďarský šampión krásy, Rakúsky šampión krásy, Interšampión
KVR Bratislava 2012 – Klubový víťaz 2012, BOB
MVP Nitra 2012 – CAC, CACIB, BOB, BOG II.miesto
3xBOB, 3x R-CACIB
Skúšky:
OVVR I.cena
Chovateľka a majiteľka: Zuzana Orlovská, Mladý Háj 545, 951 33 Hájske
ch.s. „Queen´s Joy“
www.labradors.sk
Slovenský retriever klub
Ponuky ny krytie
Klubový spravodaj 2012
Chovateľská stanica QUEEN´S JOY
ponúka na krytie žltého psíka
Aldamity WHY NO AT QUEENS JOY „Darcy“
(MultiCh.ICh.Charm´s Bluveil Mr. Darcy x MultiCh.ICh. Aldamity Keep on Moving)
narodený 1.9.2011
Zdravie:
DBK 0/0, DLK 0/0, Optigen A po rodičoch
EIC N/N clear, Pra/cat neg., plnochrupý
Výstavy:
Slovenský šampión krásy mladých
Maďarský šampión krásy mladých
Čakateľom titulov - Slovenský šampión krásy a Interšampión
CACIB Derby Komárom (HU)2012 – HPJ, Best junior, Best Derby Winner, BOB
DUO CACIB Nitra 2012 – CAC, CACIB
Skúšky:
Národný Field Trial retrieverov Beša 2012 – I.cena
Chovateľka: MVDr. Daniela Bartošová, ch.s. „Aldamity“
Majiteľka: Zuzana Orlovská, Mladý Háj 545, 951 33 Hájske
ch.s. „Queen´s Joy“
www.labradors.sk
Ponuky na krytie
Klubový spravodaj 2012
Slovenský retriever klub
Chovateľská stanica QUEEN´S JOY
ponúka na krytie žltého psíka
MultiCh. Gomez Sun in their eyes
(Ch. LadrowHeron Over Oakhouse x X´Snow Queen Sun in their eyes)
narodený 23.10.2006
Zdravie:
DBK 0/0, DLK 0/0, PRCD/Pra neg. (Optigen A)
EIC N/N clear, CNM neg., Pra/cat neg., plnochrupý
Výstavy:
Slovenský šampión krásy
Maďarský šampión krásy
Český šampión krásy
Slovenský Grand šampión
Čakateľom titulov - Interšampión
BOB, CACIB, R-CACIB
Skúšky:
OVVR, JSMP, NFT
Odchované na chovateľskú stanicu Sun in their eyes
Majiteľka: Zuzana Orlovská, Mladý Háj 545, 951 33 Hájske
ch.s. „Queen´s Joy“
www.labradors.sk
Ponuky ny krytie
Slovenský retriever klub
Chovateľská stanica QUEEN´S JOY
ponúka na krytie žltého psíka
Ch. Jogi Sun in their eyes
(Ch.Tapeatom Born a Star x X´Snow Queen Sun in their eyes)
narodený 11.9.2007
Zdravie:
DBK 0/0, DLK 0/0, PRCD/Pra neg. (Optigen A)
EIC N/E, CNM neg., Pra/cat neg.
Výstavy:
Slovenský šampión krásy mladých
Slovenský šampión krásy
Maďarský šampión krásy
Slovenský Grand šampión
Čakateľom titulov - Interšampión , Chorvátsky šampión krásy
BOB, CACIB, R-CACIB
Skúšky:
OVVR, FSMP
Odchované na chovateľskú stanicu Sun in their eyes
Majiteľka: Zuzana Orlovská, Mladý Háj 545, 951 33 Hájske
ch.s. „Queen´s Joy“
www.labradors.sk
Klubový spravodaj 2012
Klubový spravodaj 2012
Ponuky na krytie
Ponúkam na krytie žltého psíka
CH. KELVIN Modrý Skarabeus
narodený 10.5.2010
Zdravie:
DBK klby/hips B/B
DLK lakte/elbows 0/0
CNM Hereditary myopathy - N/N normal/clear
/MH/ Malignant Hyperthermia - N/N normal/clear
prcd-PRA - /optigen/ - N/N - normal/clear
/OSD/ Retinal dysplasia - N/N normal/clear
PRA/LL - oči čisté - normal/clear
EIC - Exercise Induced Collaps N/N clear po rodičoch/by parentage
genotyp B/B
nemá vlohu pre hnedú farbu / doesn’t carry brown color
Výstavy: 9x CAC, R.CACIB, 2xCACIB,BOB, BOG 3
šampion krásy Slovenska, Grandšampion Slovenska
čakateľ šampiona krásy Maďarska
čakateľ Interšampiona
Skúšky: OVVR
Chovateľ: Majiteľ: Margita Marušinová
www.skarabeus.net
Mária Vaškovičová, Bratislava
Slovenský retriever klub
Ponuky ny krytie
Slovenský retriever klub
Klubový spravodaj 2012
Ponúkam na krytie
Labrador retriever
Ich MultiCh LENNY SUN IN THEIR EYES
Narodený: 25.4.2008, SPKP 3842
Rocheby SECRET STATE x Cambremer MISS MUFFET
Zdravie:
RTG DBK A/A DLK 0/0, PRA/CAT/RD negatívne 11/2012
Genotyp eeBB(Yy) nesie vlohu len pre žltú farbu, Optigen A po rodičoch
NA-HMLR - gentest Myopathie Normal/Clear, EIC N/E
Výstavy:
Interšampión
Slovenský šampión krásy
Slovenský Grand šampión krásy
Maďarský šampión krásy
Čakateľ titulu šampión krásy Rakúska
Čakateľ titulu šampión krásy Čiech
Skúšky:
OVVR I. cena, FSMP I. cena
Chovateľ:
Majiteľ:
CHS Sun in their eyes
Ing. Zuzana Gašparová
www.labik.sk
[email protected]
+421905391656
Ročenka retrieverov 2012
Slovenský retriever klub
Chovateľská stanica Modrý Skarabeus
plánuje narodenie šteniatok zo zahraničného
krytia po zdravých a úspešných rodičoch žltej a čiernej farby
s odberom koncom Mája 2013
V prípade záujmu o šteniatka nás môžete kontaktovať a šteniatko si
zarezervovať!
kontakt:
www.skarabeus.net
www.podchosnom.webnode.sk
Ročenka retrieverov 2012
Slovenský retriever klub
Ročenka retrieverov 2012
Slovenský retriever klub
Slovenský retriever klub © 2013
Download

spravodaj - Slovenský retriever klub