SLOVENSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB RETRIEVEROV
Slávičia 23, 940 01 Nové Zámky
VVS/1-900/90-43883
Zápisnica
z výborovej schôdze Slovenského športového klubu retrieverov
konanej dňa 19.09.2014 v Starej Turej
Prezenčná listina
Za výbor SŠKR:
Štefan Janega
Katarína Palušková
Kristián Nyári
Anna Cepová
Simona Krajčovičová
Za kontrolnú komisiu klubu:
Zuzana Veselovská
Juraj Straka
PROGRAM:
1. Zahájenie schôdze
2. Kontrola uznesení
3. Prijímanie nových členov
4. Plán akcií na rok 2015
5. Správa o hospodárení klubu
6. Diskusia
7. Informácia o zastrešení SŠKR Slovenským poľovníckym zväzom
8. Uznesenie
9. Záver
k bodu 1.
Prezident SŠKR Štefan Janega otvoril schôdzu, privítal všetkých prítomných členov výboru a oboznámil
ich s programom výborovej schôdze.
k bodu 2.
Úloha- zaslať ţiadosť o zastrešenie Slovenského športového klubu retrieverov pod Slovenský poľovnícky
zväz. Ţiadosť bola zaslaná, čakáme na odpoveď- ÚLOHA SPLNENÁ
k bodu 3.
Výbor prijíma nových členov s platnosťou od 01.01.2015:
Plvanová Soňa (Malinovo), MVDr. Macková Aneta (Červeník), Kavická Zuzana (Stupava), Ilavský Ivan
(Poprad), Mgr. Kovalčíková Miriam (Veličná), Sagan Tomáš (Lúčky), Ing. Bandová Zuzana
(Miloslavov), Ing. Csete Andrej (Miloslavov), Násadová Katarína (Borský Svätý Jur)
k bodu 4.
p. Janega- Čakáme na rozhodnutie o zastrešení pod Slovenský poľovnícky zväz, na zasadnutie SPZ
chceme predloţiť plán akcií na rok 2015.
p. Nyári- navrhuje:
- Jesenné skúšky retrieverov, malých plemien a stavačov
● 1 x CACT- miesto konania- Rovinka dňa 05.09.2015 (sobota)
● 1x CACIT- miesto konania- Dvory nad Ţitavou dňa 10.10.2015 (sobota)
- Lesné skúšky retrieverov- miesto konania- Nové Zámky dňa 30.05.2015 (sobota)
● 1x CACT
- výcviky:
● Tréning so simuláciou súťaţe v baţantnici dňa 29.11.2014 (miesto sa upresní)
● Jarný výcvikový víkend- Nové Zámky (časť Berek) v dňoch 17.-19.04.2015
● Klubová dovolenka s výcvikom v dňoch 01.-08.08.2015 (miesto sa upresní)
● Jesenný výcvikový víkend- Pliešovce
k bodu 5.
p. Cepová
- informuje o jednotlivých príjmoch a výdavkoch a oznamuje, ţe klub je v pluse. Správu o hospodárení
klubu prikladá k zápisnici.
- informuje o moţnosti v mene klubu osloviť advokáta a urobiť zápis do registra občianskych zdruţení,
aby sme mohli vyuţiť 2% z dane. Musíme zváţiť, či sa to pre klub oplatí a navrhne sa to na členskej
schôdzi.
k bodu 6.
- prebieha diskusia o vyuţití 2% z dane.
k bodu 7.
sl. Krajčovičová- informuje o zastrešení klubu pod SPZ. Všetky potrebné podklady zaslala na SPZ
a oznamuje, ţe čakáme na rozhodnutie. Navrhuje, ţe by bolo vhodné uţ teraz predloţiť plán akcií na rok
2015, aby sme neskôr nemuseli čakať na dodatočné schválenie.
k bodu 8.
Výborová schôdza schvaľuje:
- prijatie nových členov
- návrh plánu akcií na rok 2015
- správu o finančnom hospodárení klubu
Výborová schôdza ukladá:
- tajomník sl. Krajčovičová zašle plán akcií na rok 2015 na Slovenský poľovnícky zväz
Termín: do 01.10.2014
- viceprezident pre športovo-výcvikovú činnosť p. Nyári zabezpečí naplánované skúšky a akcie
a prejedná prenájom revírov s miestnymi poľovníckymi organizáciami
Termín: do 01.11.2014
k bodu 9.
Prezident klubu Štefan Janega poďakoval prítomným členom výboru za účasť a ukončil schôdzu.
Zapísala: Simona Krajčovičová, tajomník SŠKR
Download

Zápisnica z výborovej schôdze Stará Turá 19.9.2014