Spravodaj
Klubu chovateľov farbiarov
Zeitschrift des Schweisshundezüchterklubs
XXXXIV
Ročník: Jahrgang: www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Rok 2011
Spravodaj vychádza pre vnútornú potrebu klubu. Vydáva ho KCHF pri
ÚR SPZ. Rediguje: Ing. Ladislav DRUSKA. Zadané do tlače vo februári
2011. Náklad: 1200 výtlačkov.
Sadzba: Cassonic s.r.o., Szakkayho 1, Košice, www.cassonic.sk
Tlač: MULTIPRINT, s.r.o., Bauerova 20, 040 11 Košice
Foto obálka: Miroslav Gora (Víťazi XIII. ročníka MFK)
OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS
Adresár funkcionárov ..........................................................................................................4
Vorstand des KCHF-s
Pozvanie na XXX ročník Skúšok farbiarov Slovenska ...........................................................7
Einladung zu dem XXX. Jahrestag der Schweisshundeführerlehrgang
Chovateľský rok 2010 ..........................................................................................................8
Zuchtjahr 2010
Prehľad o párení a plodnosti chovných psov v roku 2010..................................................15
Paarungs-und Befruchtungsübersicht der Zuchthunde im Jahre 2010
Klubová výstava 2010 ........................................................................................................19
Klubausstellung der Schweisshunde
Chovné zvody 2010 ...........................................................................................................21
Zuchtschauen im Jahre 2010
Organizácia chovných zvodov v roku 2011 . .....................................................................31
Zuchtschauenveranstaltung im Jahre 2011
Zoznam chovných súk pre rok 2011...................................................................................32
Zuchthündinenliste für das Jahr 2011
Zoznam chovných psov pre rok 2011 ................................................................................47
Zuchtrüdenliste für das Jahr 2011
Plemenná kniha 2010 ........................................................................................................55
Zuchtbuch im Jahr 2010
Výsledky vyšetrenia DBK v roku 2010 ...............................................................................62
Ergebnisse der Gelenkdysplasieuntersuchung im Jahr 2010
Výcvikový rok 2010 ...........................................................................................................66
Abrichtungsjahr 2010
Prehľad PF za rok 2010 . ....................................................................................................68
Vorprüfungenübersicht für das Jahr 2010
Prehľad IHF za rok 20010...................................................................................................72
Hauptprüfungenübersicht für das Jahr 2010
XIII. ročník Memoriálu Fridricha Konráda .........................................................................80
XIII. Jahrestag vom FKM
Z regionálnych skúšok farbiarov (Pohár Hontu a Hrona,
Pohár Slanských vrchov a Fatranský pohár ).......................................................................92
Regionale Schweisshundeprüfungen
Putovný pohár ČMMJ....................................................................................................... 112
Wanderpokal vom CMMJ
V. r. Memorialu Benedikta Gierszewskiego . .................................................................... 116
V. Jahrestag von Gierzsewski-Memorial
Vyhodnotenie dohľadávok farbiarov na Slovensku za rok 2010 ......................................120
Nachsucheauswertungen in der Slowakei im Jahre 2010
Správa o hospodárení klubu v roku 2010.........................................................................133
Mitteilungen des Schatzmeisters
Dobrovoľní darcovia . ......................................................................................................137
Freiwillige Spender
Jubilanti ...........................................................................................................................138
Jubilanten im Jahre 2011
Odišli z našich radov – spomíname..................................................................................140
Es sind aus unseren Reihen weggegangen
Príhody, názory, rady........................................................................................................141
Erreignisse, Meinungen, Ratsschläge
Vyškrtnutí členovia ..........................................................................................................160
Weggestrichene Mitglieder
Plán kynologických podujatí na rok 2011 ........................................................................163
Klubveranstaltungen im Jahre 2011
Oznamy ...........................................................................................................................168
Bekanntgaben und Mitteilungen
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Adresár výboru
chovateľského klubu
Čestný predseda: Ehrenvorsitzender Ing. Branislav Baka
Miškovecká 15
040 11 Košice
Tel.: 055 / 646 08 33
Mobil: 0948 158 027
E-mail: [email protected]
Predseda: 1. Vorsitzender Ing. Karol Chvála
Pôbišovo 501
976 64 Beňuš
Tel.: 048 / 619 84 68 byt
Mobil: 0907 819 476
E-mail: [email protected]
Podpredseda: a styk s aktivistami 2. Vorsitzender und Leiter der Aktivisten Ing. Peter Grellneth
038 48 Turček 21
Tel.: 043 / 495 64 15 byt
Mobil: 0903 572 889
E-mail: [email protected]
Tajomník: Tibor Gešvandtner
Schriftführer 029 63 Mútne 636
Mobil: 0902 991 004
0905 722 957
E-mail: [email protected]
Ekonóm: ökonom 4
Ing. Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10
040 01 Košice
Tel./Fax: 055 / 63 396 47 byt
Mobil: 0903 628 768
E-mail: [email protected]
Poradca chovu: Zuchtwart MVDr. Tibor Želtvay
Štefanikova 28
071 01 Michalovce
Tel./Fax: 051 / 772 56 77 prac.
Mobil: 0905 825 179
E-mail: [email protected]
Matrikár: Viera Močková
Matrikführer Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Tel.: 02 / 5720 3321 prac.
02 / 5720 3319 prac. kynológia
E-mail: [email protected]
Výcvikár: Ausbildungfúhrer Branislav Porubčanský
Štefanova 532
013 06 Terchová
Tel.: 041 / 569 55 59 byt
Mobil: 0902 969 951
E-mail: [email protected]
Kronikár: Chronist Rajmund Rapaič
28. októbra č. 8
911 01 Trenčín 1
Tel.: 032 / 658 34 86 prac.
Mobil: 0905 284 090
Náhradní členovia: Ersatzmittglied Martin Lipták
Gašpara Haina 42,
054 01 Levoča
Tel.: 053 / 451 48 35 byt
Mobil: 0903 958 701
E-mail: [email protected]
Ján Urban
Fatranská 51
038 52 Sučany
Mobil: 0948 012 206
5
Jozef Hapčo
Nová 228
032 03 Liptovský Ján
Tel.: 044 / 526 31 16 byt
Mobil: 0918 335 958
Predseda KRK: Ing. Ivan Horňáček
Kontrolkomision Mlynská 8
957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038 / 760 90 16 byt
032 / 650 19 80 pr.
Mobil: 0908 210 480
E-mail: [email protected]
Členovia KRK:
Ing. Stanislav Kubanda
Hviezdoslavova 104
976 67 Závadka nad Hronom
Tel.: 048 / 618 35 62 byt
044 / 618 32 85 prac.
Mobil: 0903 529 483
Ing. Vladimír Hlinka
049 01 Muráň 271
Mobil: 0905 475 712
Ì
6
Ì
Ì
Ì
Ì
P O Z V A N I E
Vážení priatelia farbiarov
Klub chovateľov farbiarov Vás srdečne pozýva na
XXX. ročník skúšok farbiarov Slovenska
o Pohár SPZ, Víťaz Slovenska 2011 CACT
Termín: 27. až 30. októbra 2011
Miesto: Častá-Papiernička, okres Pezinok
Centrum: Účelové zariadenie kancelárie NR SR
Spoluorganizátori: Lesy SR – OZ Smolenice, VLM SR – OZ
Malacky, OkO SPZ Malacky a OkO SPZ Pezinok
s Poľovníckymi združeniami a spoločnosťami.
Ubytovanie:Účelové zariadenie kancelárie NR SR
Objednať si ho môžete u ekonóma klubu na:
tel./fax: 055/633 96 47, Mobil: 0903 628 768
e-mail: [email protected]
Vodiči, ktorí majú záujem zúčastniť sa na uvedenom podujatí,
musia zaslať prihlášku a obojstrannú kópiu preukazu pôvodu
psa výcvikárovi klubu:
Branislav Porubčanský
Štefanova 532, 013 06 Terchová
Tel.: 041/569 55 59, Mobil: 0902 969 951
E-mail:[email protected]
Najneskôr do 30.augusta 2011!
Príchod účastníkov je v stredu 26.10.2011 do 1800 hod.
Slávnostné otvorenie: štvrtok 27.10.2011 o 800 hod.
Ukončenie: nedeľa 30.10.2011
Poznámka: Dňa 29.10.2011 o 900 hod. sa uskutoční výber do chovu
– Bonitácia
Prezentácia psov od 800 hod. do 900 hod.
7
CHOVATEĽSKÝ ROK 2010
Chov plemien farbiarov na Slovensku má dlhoročnú tradíciu a veľmi
dobrú úroveň. V súčasnosti menšia populácia plemena hanoverských
farbiarov – ďalej len HF predstavuje 34 chovných jedincov (23 súk
a 11 psov) a štvornásobne väčšia chovná populáciu plemena bavorských
farbiarov – ďalej len BF 125 súk a 53 psov. Pomer pohlavia je ideálny,
keď z hľadiska párenia súk v princípe na jedného krycieho psa pripadajú
dve suky. Z pohľadu šľachtenia čistokrvných plemien v tak málopočetných populáciách na udržanie, respektíve vylepšovanie niektorých
znakov výkonnostných, ale hlavne povahových, je nutné v chove oboch
plemien prilievať cudziu krv, hlavne preto, aby sa predišlo rozširovaniu
nežiadúcich znakov. Máme na mysli znaky nielen exteriérové, ako je
menší telesný rámec, tenšia kostra, redšie a kratšie osrstenie, podhryz,
chýbajúce zuby, dýsplázia bedrových kĺbov, znížená imunita voči chorobám ale tiež znaky povahové, ako je prílišná agresivita – pes cholerik,
alebo opačne bojazlivosť – pes sangvinik. Tieto nežiadúce znaky môžu
vznikať v chovoch málopočetných plemien psov s uzavretým obratom
reprodukcie aj vtedy, keď sa nevyužíva úzka a blízka príbuzenská plemenitba iba veľmi vzdialená. Párenia v zahraničí úplne cudzími líniami
psov sú preto veľmi potrebné, ale iba tam, kde je dobrá šľachtiteľská
a chovateľská úroveň a kde majú krycích psov genotypovo zmapovaných
(v Nemecku a v Rakúsku). Riadená plemenitba cez poradcu chovu je
nevyhnutná, aby nedošlo k heteróznej depresii, tak ako je to pri medziplemennom krížení. Párenia v zahraničí v posledných troch rokoch
prinášajú v potomstve fenotypové upevnenie niektorých exteriérových
znakov, ale čo je podstatné podľa informácií majiteľov týchto psov,
sa výrazne vylepšujú povahové vlastnosti, vytrvalosť, tvrdosť, odolnosť
a hlasitosť psov. Uvedeným krytím súk získavame psov s 50%-ným
podielom cudzej, nepríbuznej krvi. Vývoz do zahraničia predstavuje
asi 15 % šteniat, pričom dovoz iba 2,5 % šteniat. Vďaka mnohým zanieteným chovateľom sa udržuje dobrá spolupráca s poradcom chovu,
aktivistami a členmi výboru klubu. Disciplinovanou súhrou je možné
dodržiavať realizáciu šľachtiteľských postupov. Hlavne sa jedná v chove
farbiarov o dodržiavanie pripárovania, a predovšetkým o prísnu selekciu
nevyhovujúcich šteniat, ktorú vykonávajú chovatelia a dôsledný výber
jedincov do chovu na bonitáciách.
8
Všetka činnosť smeruje k produkcii dostatočného počtu kvalitných
šteniat pre potreby lesníkov a poľovníkov. Od 1. 1. 2010 sa pri oboch
plemenách môže vo vrhu ponechať 7 šteniat a vo vrhoch po rodičoch
s vyššími skúškami až 8 šteniat. Nadpočetné 2 štence sa ponechávajú
po zahraničnom párení. V podstate je snahou udržať stav farbiarov, ale
nie zvyšovať ho. Pracovná kvalita a výkonnosť psov je v plnej miere
závislá na výchove, výcviku a možností dohľadávať zver.
V roku 2010 na Slovensku vrhlo 72 súk oboch plemien 531 šteniat,
z ktorých sa odchovalo a do Slovenskej plemennej knihy psov zapísalo
395 šteniat – 196 psíkov a 199 sučiek.
CHOV PLEMENA BAVORSKÝ FARBIAR
Vyhodnotenie výsledkov v chove:
V hodnotenom roku z 86 vystavených odporúčaní na párenia, párili
chovatelia 76 súk,10 chovateľov možnosť krytia nevyužilo, pričom piati
odporúčania vrátili s oznámením. Z počtu 76 párení bolo 59 vrhov,
o 12 vrhov menej ako v r. 2009. Neúspešných párení bolo 17 (22.3 %
z počtu párení), pre porovnanie v r. 2009 – 21 neúspešných krytí
(22.8 % z počtu krytí). Na evidovaných 119 chovných súk v r. 2010 až
33 chovateľov nepožiadalo krycie odporúčania a nechalo svoje suky
bez úmyslu páriť. Výrazne sa to prejavilo aj v počte narodených šteniat,
keď 59 súk vrhlo 423 šteniat (223 psíkov a 200 sučiek). Na jeden vrh
v priemere pripadlo 7,17 narodených šteniec. Pre porovnanie v r. 2009 –
71 súk vrhlo 548 šteniat (v Ø 7,72narodených na 1 vrh), čo bolo o 115
narodených šteniat viac, ako v hodnotenom roku. Čo je podstatné, sú
výsledky v odchove, t. j. v plemennej knihe zapísaných šteniat. V uplynulom roku bolo v SPKP zapísaných 321 šteniat – 164 psíkov a 157
sučiek, čím na 1 vrh v priemere sa odchovalo a zapísalo 5,44 šteňaťa.
Pre porovnanie s r. 2009 to bolo 5,54 šteňaťa na 1 vrh (o 0.1 šteňaťa
menej ako v r. 2009). Úhyn a vyradenie šteniat – selekcia pod sukami
predstavovala v hodnotenom roku 102 šteniat, kým v r. 2009 to bolo
až 154 šteniat. Zníženie v stratách šteniat je treba hodnotiť kladne
a dosiahlo sa ho povolenou možnosťou zapisovať 7 šteniat vo vrhu. Vo
vyhodnotení je započítaný aj vrh a štence chovateľa p. Petra Hlaváča,
9
ktorý v čase kotenia nemal uznanú chovateľskú stanicu, táto mu bola
uznaná až koncom roka a preto štence prihlásil do SPKP až začiatkom
roka 2011. Vo výpise z SPKP tento vrh nie je uvedený.
Počas roka sa sledovala a vyhodnocovala úspešnosť párení aj podľa
mesiacov:
v novembri 2009....párené
2
v decembri 2009...... párených 9
v januári 2010......... párených 15
vo februári 2010...... párených 13
v marci 2010........... párených 19
v apríli 2010............ párených 11
v máji 2010............. párené
4
v júni 2010.............. párené
3
suky....... vrh 1....... neúspešné párenia 1...... (50,0 %)
súky....... vrhov 7....... neúspešné párenia 2...... (22.2 %)
súky....... vrhov 13....... neúspešné párenia 2...... (13.3 %)
súky....... vrhov 9....... neúspešné párenia 4...... (30,8 %)
súky....... vrhov 13....... neúspešné párenia 6...... (31,6 %)
súky....... vrhov 11....... neúspešné párenia 0........ (0,0 %)
suky....... vrhy 2....... neúspešné párenia 2...... (50,0 %)
suky....... vrhy 3....... neúspešné párenia 0....... (0,0 %)
Spolu: ....................párených 76 súk...... vrhov 59....... neúspešných párení 17
Z prehľadu je zrejmé, že najhoršia kotnosť súk bola po novembrových a májových krytiach a najviac vrhov bolo v mesiacoch marec,
máj a jún.
Chovatelia z odporúčaní využili 37 psov (o 9 psov viac ako v r. 2009).
Najviac 8x párili chovatelia psami IROŠ z Ľubochnianskej doliny (100 %
úspešnosť) a klubovým víťazom JAGOM Dravecká dolina (jedno neúspešné krytie). Päť krát párili: BLESK Krigov (100 % úspešnosť), GERO
Lesnícka lúka (jedno neúspešné krytie) a MALIK de Eisenkappel (dve
neúspešné krytia). Zo štyroch súk krytých klubovým víťazom ORCUSOM
Vatrová tri vrhli. Po tri párenia so 100%-nou úspešnosťou absolvovali
AMOR Stará dolina a CIRIO z Dudnísk. Šesť psov – ARON Stará dolina,
BAK spod Oblíka, BAK z Chorváta, FREDY Čajmar, GREGOR z Košickej a KARO Jasenový hřeben párili po 2-krát, pričom BAK z Chorváta
a KARO Jasanový hřeben so 100%-nou úspešnosťou a ARON Stará
dolina, FREDY Čajmar a GREGOR z Košickej neúspešne. Z tabuľkového
prehľadu o párení a plodnosti psov je evidentné, že chovatelia využívali
aj menej známych psov. 20 psov párilo každý jeden krát a 15 z nich
úspešne – 83 šteniat zapísaných v SPKP. Veľmi dobré štence boli aj
vo vrhoch po zahraničných páreniach, nielen početnosťou šteniat, ale
veľkosťou a hlavne žravosťou a vitalitou.
Párenia zahraničných súk našimi psami v rámci ISHV sa evidujú
poradcom chovu, avšak sa nevykazujú pri vyhodnotení chovu.
10
Po uplynutí chovateľského roku poradca chovu vykonal v plemene bavorského farbiara kvantitatívne prehodnotenie chovu z hľadiska
vrhov všetkých súk žijúcich a súk pre vek z chovu vyradených 5 rokov
dozadu, t.j. vyradených do r. 2005. Rovnaká analýza bola poradcom
chovu vykonaná v r. 2004 a pre porovnanie uvádzame aj predošlé
výsledky. Vychádzajúc zo súboru 119 žijúcich chovných súk v r. 2010
a 73 z chovu vyradených od r. 2005 do r. 2010 na základe rozboru
sú nasledovné štatistické výsledky:
• jedna chovná suka mala počas produkčného veku v priemere
2,8 vrhov/hodnotenie z r. 2004 – 2,3 vrhy
• v priemere jedna suka vrhla počas svojej chovnosti 16,3 šteniat/
hodnotenie z roku 2004 – 14,9 šteniat
• od každej suky sa v priemere v Plemennej knihe zapísalo 13,9
šteniat/hodnotenie z roku 2004 – 11,3 šteniat
• zo 192 chovných súk, 19 súk nevrhalo počas života vôbec/hodnotenie z roku 2004 – nevrhlo 14 súk z počtu 167 chovných
• 17 súk malo počas chovného produkčného veku iba 1 vrh/hodnotenie z roku 2004 – 19 súk s jedným vrhom
Z prehľadu je viditeľný nárast vrhov a tiež šteniat. V r. 2005 na základe nižších čísel v počte narodených – zapísaných šteniat bol zrušený
zákaz párenia súk po troch za sebou idúcich vrhoch.
V priebehu roku získalo chovnosť 7 psov, pre porovnanie v r. 2009
14 psov. Pre vek bolo z chovu vyradených 13 psov, čím sa znížila početnosť chovnej populácie psov. U súk bola opačná situácia, z chovu
bolo pre vek vyradených 20 a uchovnilo sa 24 súk. Je evidentné, že
suky sú pre chovateľov ekonomicky výhodnejšie, ako psi, pretože chovný
pes stojí rovnaké náklady, ako poľovne upotrebiteľný avšak neprinesie
taký finančný efekt ako chovná suka.
Výber do chovu:
Na bonitáciách – chovných zvodoch (1. 5. 2010 v Zámutove a 11. 9. 2010 v Novoti) sa ohodnotilo 75 jedincov, 30 psov a 45
súk. Známkou „chovný“ bolo ohodnotených 49 jedincov, 19 psov a
30 súk. Prehľad jedincov na chovných zvodoch je zverejnený v samostatnej časti spravodaja. Rovnako samostatným článkom je rozpísaná
aj klubová výstava – Sielnica 12. 06. 2010
RTG dolných bedrových kĺbov:
Na dyspláziu bedrových kĺbov bolo vyšetrených 73 jedincov, z počtu
11
ktorých bolo 8 (10,96 %) zistených nevyhovujúcich – stupňa C, na jednom, alebo oboch kĺboch. Pre porovnanie v r. 2009, kedy sa dosiahol
najlepší výsledok za posledných 8 rokov, bolo 6 pozitívnych prípadov
(7,14 %) z počtu 84 vyšetrených. V rokoch 2009 a 2010 nebola zistená
u bavorských farbiarov dysplázia v stupňoch „D“ a „E“, kým v predošlých
rokoch sa diagnostikovali psi aj s uvedenými vysokými stupňami.
Vývoz psov:
Čo sa týka exportu, uvádzame pre porovnanie vývozy psov a šteniat
za posledné 3 roky:
• r. 2008........vyvezených 7 dospelých jedincov a 57 šteniat
• r. 2009........vyvezené 4 dospelé jedince a 48 šteniat
• r. 2010........vyvezené 2 dospelé suky a 47 šteniat – 14,6%
z počtu všetkých narodených a v SPKP zapísaných šteniec.
Jednu dospelú suku vyviezol náš člen klubu do Čiech a druhú iný
člen do Portugalska.
Vývoz šteniat:
Najviac šteniat 19 (7 psíkov a 12 sučiek) vyviezli chovatelia do
Čiech, 7 šteniat (2 psíky a 5 sučiek) sa odpredalo do Nemecka (5 šteniat
členom BGS klubu), 6 šteniat (2 psíky a 4 sučky) našlo domov v Rakúsku, 4 štence (2 psíky a 2 sučky) do Poľska, dva psíky do Slovinska,
dve sučky do Španielska, jeden psík a jedna sučka do Talianska a po
jednom šteňati sa exportovalo do Rumunska, Lotyšska, Holandska,
Estónska a Kanady. CHOV PLEMENA HANOVERSKÝ FARBIAR
Vyhodnotenie výsledkov v chove:
Úroveň chovu hanoverských farbiarov je v súčasnosti pomerne vysoká. Dôkazom je skutočnosť, že v roku 2010 sa vyviezli dve dospelé
suky a dva psy, jedna chovná suka a 26 šteniat. Nikdy v minulosti pred
rokom 2010 nebol zaznamenaný tak početný export šteniat. Oproti
predchádzajúcemu roku sa zlepšila aj plodnosť, a tým aj počet narodených a tiež ponechaných a v SPKP zapísaných šteniat.
12
Odporúčania na párenia v r. 2010 boli vystavené na 17 súk, avšak
traja chovatelia krytia nevyužili. Piati chovatelia využili možnosť krytia
súk v zahraničí. Zo 14 párení bolo 13 úspešných, pritom v jednom
vrhu od suky ENDI spod Ľupčianskej Magury všetky štence (9 ks) do
troch dní po vrhu uhynuli. Bolo zaevidovaných 108 narodených šteniec
(50 psíkov a 58 sučiek) od 13 súk, čo svedčí o výbornej plodnosti psov
a súk a na jeden vrh pripadá v priemere 8,3 narodených šteniat. Chovatelia po selekcii a vyššie spomenutom úhyne celého vrhu, ponechali
k zápisu v plemennej knihe 74 šteniat – 32 psíkov a 42 sučiek, čím na
jeden vrh v priemere bolo v SPKP zapísaných 5,7 šteniat. Pre porovnanie
s predchádzajúcimi rokmi, v r. 2009 bola plodnosť súk 46,2 %, 9 súk
vrhlo a v SPKP bolo zapísaných 43 šteniat (v Ø 4,8 šteniat na1 vrh)
a v r.2008 to bolo ešte menej, iba 37 zapísaných šteniat, v r. 2007 – 56
šteniat, v r. 2006 – 63 šteniat a v r. 2005 – 68 šteniat. Podľa získaných
informácií, iba štence v jednom vrhu chovateľ zámerne ponechal po
ôsmom týždni veku, z ostatných vrhov sa všetky štence odpredali.
Najviac tuzemských párení absolvoval IWAN von der Königsbuche
a všetky štyri úspešne. Dve suky úspešne kryl FAGAN zo Starej hájnice a úspešne párili po jednej suke BADY z Javornické louky, FARO
Polominy a HUBERT z Horárovho dvora. Zahraničných párení bolo 5,
pričom maďarský Kelet Mecseki AJAX nakryl úspešne 3 suky, z nich
ERNA Krigov mala iba jedno šteňa, KARIN z Horárovho dvora 7 šteniat
a FRIDA Minas Ithilien vrhla 9 narodených a chovateľka nechala zapísať
8 šteniat. Taliansky pes HAGEN, ktorý má v sebe rakúsku a nemeckú
krv úspešne nakryl suku ERIN spod Stohu a z 10 narodených šteniat
chovateľ ponechal k zápisu 6 šteniat. Veľká škoda že o štence neprejavili záujem naši farbiaristi, dokonca dvaja zahovorení k odberu šteniat
neprišli a tak poľovníci do Talianska získali kvalitné štence. Rovnako
možno ľutovať neúspešné párenie suky CINDY z Hrdzavej českým
psom CYR z Brdské hájenky, ktorý je synom výborného českého psa
z nemeckého chovu Hirschman SEMEK vom Silberbach.
Výber do chovu:
Na bonitáciách – výberoch do chovu, ktoré sa uskutočnili v Zámutove - 1.5.2010 a v Novoti – 11.9.2010 bolo hodnotených 5 psov
a 8 súk. Iba v Zámutove bonitačná komisia udelila známku nechovný jednému psovi pre chýbajúci zub a jednej úzkej, schudnutej suke
s kaprovitým chrbtom. Ostatné jedince boli hodnotené ako „chovné“
za predpokladu absolvovania ďalších podmienok chovnosti (PF, IHF,
RTG DBK, výstava)
13
RTG dolných bedrových kĺbov:
Na dyspláziu bedrových kĺbov bolo v r. 2010 vyšetrených 8 jedincov HF, 7 súk a 1 pes. Rovnako ako v minulých rokoch, nebol zistený
pozitívny výsledok stupňa C, D, alebo E ani v jednom prípade. Pes
mal stupeň A/B a jedna suka mala B/B a 6 súk malo výsledok A/A.
Dlhoročné výsledky kvality kĺbov aj keď z malého štatistického súboru
dokazujú, že plemeno HF bolo i v dávnej minulosti šľachtené prísnym
selekčným výberom nepríbuzných a konštitučne silných jedincov.
Vývoz psov:
V minulosti sa nikdy nevyviezlo toľko šteniec ako v r.2010 Uvádzame
pre porovnanie vývozy psov a šteniat za posledné 3 roky:
• r. 2008................8 šteniat
• r. 2009................vyvezené 3 dospelé suky a 5 šteniat
• r. 2010................vyvezené 4 dospelé jedince, 1 chovná suka
a 26 šteniat – 35,1% z počtu všetkých v SPKP zapísaných šteniat.
Vývoz šteniat:
Najviac šteniat 9 (3 psíky a 6 sučiek) vyviezli chovatelia do Čiech,
4 štence (1 psíka a 3 sučky) sa odpredali do Nemecka, 6 šteniat (3 psíky
a 3 sučky) od troch chovateľov putovalo do Talianska, 5 šteniat (1 psíka
a 4 sučky) si zakúpili Francúzski poľovníci a 2 sučky až za oceán do
USA. Zverejnenie chovných jedincov:
Na web stránke klubu www. klubchovatelovfarbiarov.sk sú v kolónke
CHOV zverejnené všetky chovné jedince – psi a suky oboch plemien
farbiarov. Vo vlastnom záujme vyzývame chovateľov a majiteľov chovných psov aby e-mailom zaslali farebné fotografie svojich súk a psov
na adresu:
Mgr. Ján Maruščák
029 63 Mútne 636
mobil.: 0903767429
e-mail: [email protected]
14
15
1
1
9 BLESK z Pukanca
13 BRIT z Kmeťovej horárne
5
8 BLESK Krigov
1
1
7 BENY Hubová
12 BRIT spod Viechy
2
6 BAK z Chorváta
1
2
5 BAK spod Oblíka
11 BORN Minas Ithilien
1
4 BADY Genéza
1
1
3 ASTOR spod Chabenca
10 BORKO Čajmar
2
2 ARON Stará dolina
spolu
3
Meno psa
1 AMOR Stará dolina
P.
č.
1
1
1
1
5
1
2
1
1
1
3
úsp.
Párenia
1
1
2
neúsp.
4
2
3
4
-
14
8
9
7
5
3
-
2
♂
3
6
3
-
-
12
4
8
8
4
3
-
4
♀
7
8
6
4
-
26
12
17
15
9
6
-
6
spolu
Poč. nar. šteniat
4
2
3
3
-
11
3
7
1
5
3
-
1
♂
3
5
2
-
-
10
3
2
2
2
3
-
4
♀
Poč. odch.
šteniat
7
7
5
3
-
21
6
9
3
7
6
-
5
spolu
Prehľad o párení a plodnosti chovných psov BF
v roku 2010
úhyn vrhu
úhyn šteniat
úhyn šteniat
Poznámka
16
1
1
1
3
1
2
5
1
1
2
1
8
8
2
1
5
15 CÉZAR spod Hradnej veže
16 CERO z Foráša
17 CIDO zo Šiprúňa
18 CIRIO z Dudnísk
19 ERIK z Ľubochnianskej doliny
20 FREDY Čajmar
21 GERO Lesnícka lúka
22 GERO z Ľubochnian. doliny
23 GORAN Lesnícka lúka
24 GREGOR z Košickej
25 HEKTOR z Ľubochn. doliny
26 IROŠ z Ľubochnian. doliny
27 JAGO Dravecká dolina
28 KARO Jasanový hřeben
29 LANDOR Vatrová
30 MALIK de Eisenkappel
spolu
1
Meno psa
14 CESAR spod Čertovej bane
P.
č.
3
1
2
7
8
1
1
1
4
1
3
1
1
1
úsp.
Párenia
2
1
2
1
2
1
neúsp.
18
5
7
23
36
2
-
4
4
13
-
7
11
-
3
3
3
♂
11
5
10
28
28
4
-
3
6
13
-
4
14
-
5
2
3
♀
29
10
17
51
64
6
-
7
10
26
-
11
25
-
8
5
6
spolu
Poč. nar. šteniat
13
4
3
19
27
2
-
4
4
12
-
3
9
-
-
2
1
♂
9
3
5
22
19
4
-
3
3
13
-
4
12
-
1
2
2
♀
Poč. odch.
šteniat
22
7
8
41
46
6
-
7
7
25
-
7
21
-
1
4
3
spolu
vada panv.konč.
úhyn šteniat
úhyn šteniat
úhyn šteniat
Poznámka
17
4
1
33 ORCUS Vatrová
34 VARO Vlčí potok
1
37 WOTAN vom Wieseckar CZ
76
1
36 CID Jelení cesta
BF spolu 37 psov
1
35 XERO vom Wolfsborn D
Krytia psami v zahraničí
1
32 OMAR Vatrová
spolu
1
Meno psa
31 MEDO Hraples
P.
č.
59
1
1
1
3
úsp.
Párenia
17
1
1
1
1
neúsp.
223
5
3
4
-
11
-
-
♂
200
4
4
6
-
5
-
-
♀
423
9
7
10
-
16
-
-
spolu
Poč. nar. šteniat
164
3
3
3
-
9
-
-
♂
157
4
4
6
-
5
-
-
♀
Poč. odch.
šteniat
321
7
7
9
-
14
-
-
spolu
.
.
Poznámka
18
9
HUBERT z Horárovho dvora
IWAN von der Konigsbuche
SPOLU
4
5
3
14
90
HAGEN Italy- I
Kelet-Mecseki AJAX - H
HF SPOLU 8 psov
SPOLU BF + HF 45 psov
7
8
1
CYR z Brdské hájenky - CZ
1
1
1
6
Krytia zahraničn.psami
4
FARO Polominy
3
2
FAGAN zo Starej Hájnice
1
BADY z Javornické louky
spolu
2
Meno psa
1
P.
č.
72
13
3
1
9
4
1
1
2
1
úsp.
Párenia
18
1
1
neúsp.
273
50
9
5
-
36
14
7
4
8
3
♂
258
58
12
5
-
41
20
3
6
10
2
♀
531
108
21
10
-
77
34
10
10
18
5
spolu
Poč. nar. šteniat
196
32
7
3
-
22
7
3
4
5
3
♂
199
42
9
3
-
30
14
2
4
9
1
♀
Poč. odch.
šteniat
395
74
16
6
-
52
21
5
8
14
4
spolu
Prehľad o párení a plodnosti chovných psov HF
v roku 2010
úhyn vrhu
Poznámka
Klubová výstava farbiarov 2010
– Sielnica 12.06.2010
Rozhodcovia: Ing. Ladislav Druska, MVDr. Tibor Želtvay
Prihlásených: 77 psov a súk oboch plemien
Bavorských farbiarov: 67 – 36 psov 31 súk
Hanoverských farbiarov: 10 – 3 psi 7 súk
Predvedených a hodnotených: Bavorských farbiarov: 63 – 34 psov 29 súk
Hanoverských farbiarov: 9 – 3 psi 6 súk
Výsledky hodnotenia: Bavorské farbiare
Psi: výborný – 29, veľmi dobrý – 5
Suky: výborná – 14, veľmi dobrá – 7,
dobrá – 6
Hanoverské farbiare
Psi: výborný – 2,
vylúčený z hodnotenia – 1
Suky: výborná – 3, veľmi dobrá – 1,
dobrá – 2
Bavorský farbiar: Ziskané tituly:
CAJC pes – DENNY z Prameňov Turca, SPKP
9199, maj. Izabela Michalková
CAJC suka – EXA Čabalov dvor, SPKP 9144,
maj. Peter Ponický
Titul CAC psi – CIRO Baškin dvor, SPKP 9032,
maj. Anton Poláčik – CYRO Liptal, SPKP 9081,
maj. MUDr. Tibor Čaradský – BESS Vrch brezový, SPKP 8794, Jaroslav Kirner – KARO Jasenový
hřeben, SPKP 8721, Miroslav Kardoš
19
Titul CAC Suky – ADA Grófa Révaya, SPKP
9023, maj. Milan Cebák – FANA Jelenia obora
Orava, SPKP 9023, maj. Dominik Tisoň –
BORA Liptal, SPKP 8785, maj. Ing. Ľudovít
Pitoňák – GRÁCIA Čajmar, SPKP 8881, maj
Lukáš Jančovič
Titul Klubový víťaz pes – BESS Vrch brezový,
SPKP 8794, Jaroslav Kirner
Titul Klubový víťaz suka – GRÁCIA Čajmar,
SPKP 8881, maj Lukáš Jančovič
Titul BOB a cena Dr. J. Duchaja suka: GRÁCIA
Čajmar, SPKP 8881, maj Lukáš Jančovič
Hanoverský farbiar: Titul CAJC suka – MONA z Kmeťovej horárne,
SPKP 772, maj. Ing. Miroslav Stanovský CSc.
20
Titul CAC pes: LORD z Kmeťovej horárne,
SPKP 750, maj. Pavel Krajči
Titul CAC Suky: CORA z Javorinky, SPKP 739,
maj. Tomáš Ogurčák – FEA spod Ľupčianskej
Magury, SPKP 572, maj. Ľubomír Kmeťo
Titul Klubový víťaz pes: LORD z Kmeťovej
horárne, SPKP 750, maj. Pavel Krajči
Titul Klubový víťaz suka: FEA spod Ľupčianskej
Magury, SPKP 572, maj. Ľubomír Kmeťo
Titul BOB pes: LORD z Kmeťovej horárne,
SPKP 750, maj. Pavel Krajči
Chovné zvody 2010
CHOVNÝ ZVOD Zámutov
okr. Vranov nad Topľou 01. 05. 2010
Bavorský farbiar – suky
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
1. ADA Grófa Révaya
Cebák Milan
Chovná
26.8.2008
Ježkova Ves 607
98 bodov
SPKP 9023
972 25 Diviaky nad Nitricou
2. AGGA z Močelníka
Želasko Štefan
Chovná 24.5.2007
Hlavná 36
102 bodov
SPKP 8606
053 42 Krompachy
3. AJA Solotvinec
Ján Mišenko
Chovná
1.9.2008
082 73 Šarišské Dravce 222 97 bodov
SPKP 8999
4. ANGIE spod Osieho hniezda Pilát Ján st.
Chovná
12.5.2008
Obrancov mieru 2
100 bodov
SPKP 8907
064 01 Stará Ľubovňa
5. ARISSA z Ivetkinho dvora
Ing. Kiska Bystrík
Chovná
15.6.2008
Letná 313/13
99 bodov
SPKP 8950
058 01 Gánovce
6. ASTA z Babinej hory
Púčik Tibor
Chovná 25.4.2008
Máčov 341
98 bodov
SPKP 8819
972 25 Diviaky nad Nitricou
7. ASTA z Gavalcovho dvora
Ing.Pitoňák Ľudovít
Chovná 3.6.2008
032 33 Kráľová Lehota 252
102 bodov
SPKP 8928
21
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
8. BORA Genéza
Šovčík Ondrej
Chovná
19.6.2006
Komenského 431
100 bodov
SPKP 8402
972 31 Ráztočno
9. CINKA Baškin dvor
Ing.Tomko Vladimír
Chovná 28.9.2008
065 01 Hniezdne 283
97 bodov
SPKP 9035
10. DEA z Foráša
Ing.Haviar Milan
Nechovná
3.3.2008
Za Nožiarňou 1
Nedosahuje kohútikovú
SPKP 8777
976 13 Slovenská Ľupča
výšku
11. DINA z Foráša
MVDr.Štafura Andrej
Chovná
3.3.2008
Litovelská 3
100 bodov
SPKP 8778
050 01 Revúca
12. DOLY z Foráša
Demeter Peter
Chovná 3.3.2008
Čaklov 347
101 bodov
SPKP 8779
094 35 Soľ
13. DONA spod Hradnej veže
Suchý Matúš
Chovná
28.4.2008
Poľská 2
101 bodov
SPKP 8853
064 01 Stará Ľubovňa
14. DYNA od Vyžníka
Czirák Adam
Nechovná
28.8.2008
Pavčina Lehota 139
Ťažká samčia
SPKP 8987
031 01 Liptovský Mikuláš 1 hlava
15. FRIDA Krigov
Pilát Radovan
Chovná
31.5.2008
Kolačkov 94
100 bodov
SPKP 8909
065 11 Nová Ľubovňa
16. HEDA Čírske bučiny
Zemko Ladislav
Nechovná
13.1.2008
Veterná Poruba 93
Voľný nožničkový
SPKP 8726
031 04 Liptovský Mikuláš
zhryz
17. JOLA od Margarétky
Milan Štefánik
Chovná
11.6.2008
Popradská 291
96 bodov
SPKP 8938
065 01 Hniezdne
18. RITA z Košickej
Ing. Brudňák Ján
Chovná
21.7.2007
086 43 Koprivnica 26
99 bodov
SPKP 8666
22
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
19. UDA spod Glatzu
Pankúch Ján
Chovná
7.7.2008
Kračúnovce 105
102 bodov
SPKP 8966
087 01 Giraltovce
Bavorský farbiar – psy
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
1. AMÍR od Velického potoka
Vandžura Ján
Nechovný
13.6.2008
Kamenica 595
Nedosahuje kohútikovú
SPKP 8957
082 71 Lipany
výšku
2. ASTOR spod Struhára
Morávek Ján
Nechovný
10.4.2008
065 33 Veľký Lipník 44
95 bodov
SPKP 8831
3. BRIT Krigov
Zemko Ladislav
Chovný
22.6.2005
Veterná Poruba 93
96 bodov
SPKP 8109
031 04 Liptovský Mikuláš
4. BROK z Husivargovho dvora Golenovský Mojmír
Chovný
13.8.2007
Proč 45
98 bodov
SPKP 8701
082 14 Pušovce
5. CEZAR od Vyžníka
Burda Štefan
Chovný
3.4.2007
Sídlisko Juh 1059
102 bodov
SPKP 8511
093 01 Vranov nad Topľou
6. ELAN Kečera
PZ SANEČKOVÁ - ÚDOL
Nechovný
20.5.2008
Okružná 14/8
95 bodov
SPKP 8893
064 01 Stará Ľubovňa
7. ERO Kečera
Konkoľ Milan
Chovný 20.5.2008
059 93 Bušovce 102
100 bodov
SPKP 8894
23
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
8. FARO z Liptovských Revúc
Strmeň Martin Ing.
Chovný
3.6.2007
Jarná 432
101 bodov
SPKP 8648
093 02 Vranov nad Topľou
9. INGO od Margarétky
Mihelič Martin
Povaha nevyrovnaná
16.4.2007
Fučíkova 440/99
bojazlivo-agresívna
SPKP 8572
087 01 Giraltovce
nedal si pozrieť chrup
10. KAZBACH DAKTYL Hazba
Kostovalová Judita
Chovný
5.7.2008
Štefánikova 28
100 bodov
SPKP 9039
071 01 Michalovce
11. ZAK Jasenovské vodopády
Milan Štefánik
Chovný
11.6.2008
Popradská 291
96 bodov
SPKP 8934
065 01 Hniezdne
Hanoverský farbiar – suky
1. ASTA z Vílova
Hrebík Jaroslav
Chovná
26.7.2008
065 33 Veľký Lipník 218
96 bodov
SPKP 766
2. CORA z Mechova
Jurský Jaroslav
Chovná
14.4.2008
Nižné Repaše 6
99 bodov
SPKP 811
053 71 Vyšné Repaše
3. DONA Vlčí potok
Závada Pavol
Nechovná
23.5.2007
Ľudvíka Svobodu 2357/16
Substilná, schudnutá
SPKP 693
058 01 Poprad
kaprí chrbát
4. ELZA z Brdské hájenky
Chapčák Dušan
Chovná
17.5.2008
Kľušovská Zábava 306
98 bodov
SPKP 748
086 22 Kľušov
5. ELZA z Heřmanovického polomu Ing. Olšavský Štefan
Chovná
28.7.2007
065 11 Nová Ľubovňa 265
104 bodov
SPKP 760
24
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
6. ENJA z Brdské hájenky
17.5.2008
SPKP 753
7. FANY od Fígľa
28.4.2008
SPKP 732
Chapčák Dušan
Chovná
Kľušovská Zábava 306
98 bodov
086 22 Kľušov
Ing.Kovalčík Vojtech
Chovná
Okružná 94
99 bodov
979 01 Rimavská Sobota
Hanoverský farbiar – psy
1. ARNY spod Kňažieho stola
Csélpő Radoslav
nechovná
10.7.2007
044 23 Jasov 79
chýba P1 vľavo dole
SPKP 697
2. GARY Krígov
Pilát Ján st.
Chovný
10.6.2008
Obrancov mieru 2
96 bodov
SPKP 744
064 01 Stará Ľubovňa
3. GAŠPAR von Steilnbach
Ing.Olšavský Štefan
Chovný 8.8.2007
065 11 Nová Ľubovňa 265
99 bodov
SPKP 803
4. GREK Krígov
MVDr.Olšavský Marek
Chovný
10.6.2008
065 11 Nová Ľubovňa 350
99 bodov
SPKP 742
25
CHOVNÝ ZVOD Novoť
okr. Námestovo 11. 09. 2010
Bavorský farbiar – suky
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
1. AFRA z Babinej hory
Boledovič Ján
Chovná
25.4.2008
100 bodov
SPKP 8821
919 06 Naháč 20
2. AJA z Gavalcovho dvora
Pijak Ľubomír
Nechovná
3.6.2008
Súdovitý postoj predných
SPKP 8931
023 35 Ochodnica 451
končatín, voľné lakte
3. ALA grófa Révaya
Karabel Peter ml.
Nechovná
26.8.2008
Mládeže 340
Zbiehavý postoj
SPKP 9022
038 21 Mošovce
4. ALKA z Gavalcovho dvora
Hruška Ján Ing.
Chovná
3.6.2008
Na Chrenovisku 8
102 bodov
SPKP 8930
979 01 Rimavská Sobota
5. ANKA von der Patschgenalm Vráb Ján
Chovná
22.5.2008
Ráztoka 51
100 bodov
SPKP 9230
976 97 Nemcká nad Hronom
6. AYŠA Uhliská
Bocko Vladimír
Chovná
26.5.2008
Mierová 1
103 bodov
SPKP 8923
089 21 Svit
7. BAJA Liptal
Bartko Milan
Chovná
14.3.2008
Na Pastierskych 126
98 bodov
SPKP 8786
032 61 Važec
8. BIBIANA Matejova dolina
Šimko Anton
Nechovná, 1.1.2009
Štúrova 21/521
subtílna, nedosahuje SPKP 9058
956 17 Solčany
štandardnú výšku
9. BONA Jakubov dvor
Jánošík Martin Ing.
Chovná
4.1.2009
104 bodov
SPKP 9071
034 73 Liptovská Osada
26
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
10. CAMI Vatrová
Svátek Jozef
Chovná
7.9.2008
Budovateľská 4
103 bodov
SPKP 9016
921 01 Piešťany
11. CAVA Liptal
Pankúch Ján
Nechovná
22.2.2009
Kračúnovce 105
Nadštandardná
SPKP 9085
087 01 Giraltovce
kohútiková výška
12. CETTY Medzihorská
Vandlík Radoslav
Nechovná
27.2.2008
Kunerád 273
Bojazlivá povaha
SPKP 8751
013 13 Rajecké Teplice
Nedosahuje štandardnú výšku
13. CIRA Vtáčnik
Matiaško Jozef
Nechovná
9.2.2009
Malá Čausa 120
Bojazlivá povaha
SPKP 9098
971 01 Prievidza
Nedosahuje výšku štandardu
14. CONA Liptal
Pochyba Marián
Chovná
22.2.2009
Mlynská 223/1
102 bodov
SPKP 9087
034 05 Ružomberok - Huboltová
15. CORA Liptal
Gešvandtner Erik
Nechovná
22.2.2009
Mutňanská Píla 636
Náznak kravského postoja
SPKP 9086
029 63 Mútne
Vybočenie zadných končatín
16. CYLA Liptal
Bariak Miroslav
Chovná
22.2.2009
Poľná 537/41
99 bodov
SPKP 9084
992 01 Modrý Kameň
17. CYRA Medzihorská
Szabó Juraj
Chovná
27.2.2008
103 bodov
SPKP 8753
943 61 Salka 331
18. DEA z Foráša
Haviar Milan Ing.
Chovná
3.3.2008
Za Nožiarňou č. 1
102 bodov
SPKP 8777
976 13 Slovenská Ľupča
19. DONA z Foráša
Hlinka Vladimír Ing.
Nechovná
3.3.2008
94 bodov
SPKP 8780
049 01 Muráň 271
20. DORI z Pukanca
Bahurinský Vladimír ml.
Nechovná - 92 bodov
27.2.2006
Háj č. 1
Mäkká tlapka
SPKP 8274
039 01 Turčianske Teplice
Roztvorené prsty
27
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
21. FANNY Krigov
Holováč Ján
Chovná
31.5.2008
Olšavica 4
102 bodov
SPKP 8908
053 73 Brutovce
22. FIDA Jelenia obora Orava
Poľovnícke združenia Hldočín Nehodnotená
3.5.2007
Za vrškom 687
Nesplnené
SPKP 8582
027 43 Nižná
veterinárne podmienky
23. GABINA z Liptovských Revúc Čierny Lukáš
Chovná
26.3.2008
Prekážka 726/B
96 bodov
SPKP 8812
033 01 Liptovský Hrádok
24. GRACIA Čajmar
Jančovič Lukáš
Chovná
8.5.2008
Lesnícka 84/7
103 bodov
SPKP 8881
914 42 Horné Srnie
25. JENY Slatinská dolina
Svrček Rudolf Ing.
Nechovná – Zbiehavý postoj
14.8.2008
Čierna Lehota 153
predných končatín, Uvoľnené SPKP 8992
956 53 Slatina nad Bebravou lakte, Zlá mechanika pohybu
26. LEA Dravecká dolina
Joštiak Ján
Nechovná
18.4.2008
Mäkká labka
SPKP 8847
027 42 Podbiel 175
Bavorský farbiar – psy
1. AGAR Vrch brezový
Huraj Peter Ing.
Nechovný
16.6.2007
Škarvana 23
93 bodov
SPKP 8652
027 44 Tvrdošín
2. ALAN z Babinej hory
Poľovnícka spoločnosť
Nechovný
25.4.2008
Čierny vrch
SPKP 8816
972 26 Nitrianske Rudno
Svetlé oko
3. ARES Čierna skala
Roháč Jozef st.
Nechovný
22.2.2009
K.Kmeťku 3
95 bodov
SPKP 9088
010 08 Žilina
Svetlý pigment pazúrikov
28
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
4. ARGO z Jaworzynskej Ostoi
Šramka Mário
Neposúdený
26.3.2006
Horská 1314/50
Chýba pečať ISHV
SPKP 9488
958 06 Partzánske
5. ARIS od Veličského potoka
Česák Juraj Ing.
Chovný 19.6.2008
Kalameny 143
99 bodov
SPKP 8954
034 82 Lúčky pri Ružomberku
6. ASTOR Pilsko
Kudiak František
Chovný 29.5.2008
99 bodov
SPKP 8918
029 47 Oravská Polhora 848
7. ATOS Jakubov dvor
Dubina Juraj
Chovný
4.5.2008
Šášovské Podhradie 6
101 bodov
SPKP 8888
965 01 Žiar nad Hronom
8. BAK Stará dolina
Reingráber Anton
Chovný
19.7.2004
Sládkovičova 22
102 bodov
SPKP 7864
902 01 Pezinok
9. BESS Vrch brezový
Kirner Jaroslav
Chovný 18.3.2008
Školská 15/67
99 bodov
SPKP 8794
010 04 Žilina
10. BOJAR Matejova dolina
Horváth Ján
Chovný
1.1.2009
F.Kráľa 30
104 bodov
SPKP 9055
903 01 Senec
11. BORO Vrátna dolina
Kodaj Vladimír Ing.
Vylúčený z posúdenia
13.5.2005
pre agresívnu povahu
SPKP 8053
913 26 Motešice 208
12. BRUNO Juráňová dolina
Ďurčak Peter Ing.
Nechovný
30.3.2008
91 bodov
SPKP 8806
13. BURY Šibeničná
PZ Javorník Štiavnik
Chovný
17.7.2008
100 bodov
SPKP 8976
013 55 Štiavnik
14. CURO Vtáčnik
Vince Gabriel MVDr.
Nechovný
9.2.2009
Partizánska cesta 209
94 bodov
SPKP 9095
956 19 Krnča
29
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
15. CYRO Liptal
Čaradský Tibor MUDr.
Chovný
22.2.2009
Narcisova 5
102 bodov
SPKP 9081
955 02 Topoľčany
16. ERIX Kečera
Hegedüs Ladislav Chovný
20.5.2008
Janka Kráľa 44
98 bodov
SPKP 8892
979 01 Rimavská Sobota
17. HEROS z Mihalikovho soliska Blažko Slavomír Ing.
Chovný
29.6.2007
Hlavná 458
100 bodov
SPKP 8672
951 85 Skycov
18. TIMO spod Glatzu
Botto Milan Ing.
Nechovný
19.6.2007
86 bodov
SPKP 8631
049 01 Muráň 316
Kvadratický rámec
19. UGO spod Glatzu
Kunčár Slavomír Ing.
Chovný
7.7.2008
Partizánska 142/10
100 bodov
SPKP 8964
038 52 Sučany - Podhradie
Hanoverský farbiar – suky
1. ENNY Krigov
Patera Peter Ing.
Chovná
3.9.2007
Tatranská 264
98 bodov
SPKP 720
059 52 Veľká Lomnica
Hanoverský farbiar – psy
1. GRON Minas Ithilien
27.11.2008
SPKP 762
30
Hric Martin
Chovný
Hlavná 61/61
98 bodov
086 14 Hažlín
Organizácia chovných zvodov
v roku 2011
Dávame na vedomie všetkým členom, chovateľom, záujemcom
o uchovnenie psov a súk plemien bavorský a hanoverský farbiar, že
chovné zvody v roku 2011 budú dva:
Bonitácia 1.
Bonitácia 2.
Výber do chovu sa uskutoční 28.05. 2011 v Oravskom
Podzámku – Racibor okr. Dolný Kubín. so začiatkom
o 9 hod.
Výber do chovu sa uskutoční 29. 10.2011 počas XXX.
ročníka skúšok Farbiarov Slovenska – v Častej-Papierničke (okr. Pezinok) v Účelovom zariadení kancelárie
NR SR so začiatkom o 900 hod.
Prezentácia psov bude od 800 – 900 hod. Majitelia psov absolvujúci
výber do chovu musia splňať nasledovné podmienky:
• Jedinec (pes, suka) plemena BF alebo HF musí byť zapísaný
v SPKP (Slovenská plemenná kniha psov) a predvádzajúci je
povinný predložiť originál PPP (Preukaz pôvodu psa).
• Majiteľ, ako aj držiteľ musia byť členmi chovateľského klubu.
• Vek pripustených jedincov na bonitáciu je 18 mesiacov dosiahnutých v deň chovného zvodu.
• Pes – suka musí mať viditeľné a čitateľné tetovanie, resp. čipovanie.
Nezreteľné a nečitateľné tetovanie vylučuje psa – suku z bonitácie
(takéto jedince je nutné včas pred bonitáciou pretetovať).
• Predvádzateľ je povinný predložiť veterinárne osvedčenie z miesta
bydliska (okresu) nie staršie ako 5 dní od vystavenia.
• Psy, suky musia mať potvrdené očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie staršie ako 12 mesiacov a mladšie ako tri týždne.
• Pes musí byť vedený na pevnom vodítku.
• Majiteľ, resp. predvádzateľ musí mať pripraveného psa – suku tak,
aby bolo umožnené meranie psa palicovou mierou v kohútiku
a vykonaná kontrola chrupu – záhryz a plnochruposť.
• Predvádzateľ je povinný uhradiť poplatok za chovný zvod 5 €
pred posúdením.
MVDr. Tibor Želtvay
poradca chovu
31
32
7
6
5
4
3
2
1
P.
č.
SPKP
AGGA z Močelníka
8606/11
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
AIDA z Foráša
8000/09
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
AIŠA z Cinobane
7728/09
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
AJA Liptal
8559/09
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
AJA Solotvinec
8999/10
o: BAK spod Oblíka SPKP 6819/04
AJDA spod Oravského hradu
8030/08
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
AJA z Bukoveckej chaty
7833/07
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
Meno suky
A/A
A/A
B/B
B/B
A/A
A/A
A/A
2005
2004
2007
2008
2005
2004
DBK
2007
Rok
nar.
Adresa
Štefan Želasko
053 42 Krompachy, Hlavná 36
m: EBRA z Kmeťovej horárne SPKP 7649/07
Vincent Kender
040 11 Košice, Lorinčík 36
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
Ing. Tomáš Piala
015 01 Rajec, Nádražná 286/15
m: AJKA spod Bukového hája SPKP 7259/04
Viktor Alexik
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrova 51
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
Ján Mišenko
082 73 Šarišské Dravce 222
m: CORA Jelenia obora Orava SPKP 7698/07
Peter Karabel
038 21 Mošovce, Mládeže 340
m: DONA Kráľovská studnička SPKP 7168/04
Bohumír Gazda
027 12 Liesek, Vitanová-Oravice 369
m: CORA Ružový dvor SPKP 6799/02
Majiteľ
Bavorský farbiar
Zoznam chovných súk BF a HF pre r. 2011
Stav k 31. 1. 2011
33
7570/06 2003
8686/09 2007
ANGIE spod Orlieho hniezda
8907/10 2008
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
AMBRA zo Šomky
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
ARISSA z Ivetkinho dvora
8950/10 2008
15
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
ARSA Minas Ithilien
7556/08 2003
15
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
ARTA Božia stupaj
8591/09 2007
16
o: BORKO Čajmar SPKP 6999/04
14
13
A/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/B
A/A
A/A
DBK
AJKA zo Zlatej Bane
Rok
nar.
B/A
SPKP
AJDA z Chorváta
7893/06 2004
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
Meno suky
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
AJDA Zbojnícka studňa
7855/08 2004
10
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
ALICA z Gajdošovho dvora
8225/08 2005
11
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
AMBRA Božia stupaj
8590/09 2007
12
o: BORKO Čajmar SPKP 6999/04
9
8
P.
č.
Adresa
Alexander Lelkes
937 01 Želiezovce, Zalaba 20
m: CINDY spod Oblíka SPKP 7133/02
082 12 Kapušany pri Prešove,
Kaňuch Miroslav
Šarišská Poruba 13
m: SAJGA Boboviská SPKP 6424/02
Ing. Ľubomír Brajer 058 01 Poprad, Kollárova 51
m: CITA z Gronéra SPKP 6636/04
Ľuboš Foľta
085 01 Bardejov, Richvald 96
m: BETY Malanta SPKP 6353/04
Lukáš Jančovič
914 42 Horné Sŕnie, Lesnícka 84
m: HERA Stanišovská dolina SPKP 7742/07
0907 31 Hanušovce n. Topľou,
Ján Pankuch
Bukovská 88/46
m: DORY spod Oblíka SPKP 7592/06
064 01 Stará Ľubovňa,
Ján Pilát
Obrancov mieru 2
m: BESSY Stará dolina SPKP 7866/06
Ing. Bystrík Kiska
058 01 Gánovce, Letná 313/13
m: ORA Zvolenská kotlina SPKP 6028/02
Jozef Pšida
962 63 Pliešovce, Zaježová 187
m: FIDA Demjanka SPKP 7909/08
Tibor Púčik
972 25 Diviaky nad Nitricou, Máčov 341
m: HERA Stanišovská dolina SPKP 7742/07
Majiteľ
34
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
P.
č.
SPKP
A/A
A/A
A/A
B/B
2008
2005
2006
2007
A/A
A/A
B/B
A/A
2005
2006
2006
2007
A/A
A/B
DBK
2008
Rok
nar.
8757/10 2008
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
BEGA spod Labošova
7995/10
o:BURY Minčol SPKP 6281/00
BELA spod Hradnej veže
8244/08
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
BELA Varšanska
8379/08
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
BELLA Baškin dvor
8714/09
o: MEDO Hraples SPKP 7813/06
BARA z Hradištnice
ASTA z Babinej hory
8819/10
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
ASTA z Gavalcovho dvora
8928/10
o: ASTOR spod Chabenca SPKP 6824/07
ASTRID z Foráša
8001/08
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
AXA Šibeničná
8415/09
o: GLEN Jágrová SPKP 7335/04
BARA Baškin dvor
8713/09
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
Meno suky
Adresa
Tibor Púčik
972 25 Diviaky nad Nitricou, Máčov 341
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
Ing. Ľudovít Pitoňák 032 33 Kráľova Lehota 252
m: CARA Vrátna dolina SPKP 8285/08
MVDr. Zoltán Németh 049 44 Hrhov 357
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
Ľudovít Ferenčič
906 35 Plavecký Peter 183
m: AXA Jedlovské lúky SPKP 6774/05
Peter Demeter
094 35 Soľ, Čaklov 245
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
972 23 Dolné Vestenice,
Radovan Košík
Záhumenská 126/18
m: ILA Vandračka SPKP 7454/07
Emil Vaško
974 01 Banská Bystrica, Prof. Saru 36
m: BAŠKA z Kolbachu SPKP 7073/05
Ján Surma
032 05 Smrečany 111
m: MINA Vatrová SPKP 7419/04
Miloš Uhliarik
972 51 Handlová, Nová Lehota 244
m: CIFRA spod Oblíka SPKP 7134/04
Miroslav Horecký 900 31 Stupava, Ferdiša Kostku 63
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
Majiteľ
35
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
BORA Liptal
36
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
35
BONA z Kobarča
8785/09 2008
7502/05 2003
A/A
A/A
A/A
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
BONA Jakubov dvor
9071/10 2009
34
o: BADY Genéza SPKP 8401/08
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
33
BIBA od Juraja
o: ENDY Vandráčka SPKP 5987/00
BESI Jakubiansky potok
8035/08 2005
o: ALISS z Ponického vŕšku SPKP 5784/2000
BESI spod Štíbľa
8480/08 2006
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
BESSY Stará dolina
7866/06 2004
o:BURY Minčol SPKP 6281/00
BETY Jelenia obora Orava
7495/05 2003
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
7492/06 2003
B/B
DBK
BENITA Havrania dolina
Rok
nar.
A/A
SPKP
BELLA z Prameňov Turca
8095/10 2005
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
Meno suky
8732/10 2008
32
31
30
29
28
27
P.
č.
Adresa
Ing.Rudolf Traj
029 56 Zakamenné 228
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
956 53 Slatina nad Bebravou,
Ing. Rudolf Svrček
Čierna Lehota 153
m: TINA z Kobarča SPKP 6188/00
Ing. Milan Rybovič 065 12 Jakubany 191
m: BRITA z Maloheda SPKP 6624/03
Vladimír Florek
029 56 Zakamenné 1069
m: GEŠA z Moldovenina SPKP 7062/05
Igor Takáč
831 07 Bratislava, Rolnická 272
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
Jaroslav Mendel
027 21 Žaškov 288
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
039 01 Turčianske Teplice,
Vladimír Štanceľ
ul. Jozefa Letricha 663/1
m: ILA Vandračka SPKP 7454/07
Ing. Martin Jánošík 034 73 Liptovská Osada 206
m: JETY Dravecká dolina SPKP 8277/08
093 02 Vranov n/T.,
Ing. Ľuboš Tuľak
Nemocničná 568/9
m: CESY spod Orlovskej lúčky SPKP 6106/02
Ing. Ľudovít Pitoňák 032 33 Kráľová Lehota 252
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
Majiteľ
36
Meno suky
SPKP
Rok
nar.
46
45
44
43
42
41
40
39
37
8474/09 2006
7912/07 2005
o:BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
CARA z Pukanca
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
BRITA spod Štíbľa
8484/08 2006
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
BRITA spod Viechy
8218/09 2005
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
BRITA zo Zlatej bane
7814/08 2004
o: HARO Devana SPKP 6291/03
BRIXI Olšový járok
8487/10 2006
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
CARA Jakubiansky potok
8419/04 2006
o: BRUŇO Demjanka SPKP 7022/04
CARA Vrátna dolina
8285/08 2006
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
BRIA z Oravského podzámku
BORA od Vyžníka
8368/09 2006
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
BORKA Krigov
8115/09 2005
38
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
P.
č.
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
B/A
A/A
DBK
Adresa
Ivan Krasuľa
059 81 Dolný Smokovec 16 206
m: BONA z Kobarča SPKP 7502/05
Ján Šoltés
059 71 Ľubica, Budovateľská 109
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
PZ Vápenica, drž.
018 32 Zliechov, Košecké Rovné 113
Marián Kohút
m: CEDRA Tri studne SPKP 7036/04
Karol Florek
029 56 Zakamenné 990
m: GEŠA z Moldovenina SPKP 7062/05
Libor Bodjan
010 01 Žilina, 1. mája 5
m: ELSA spd Viechy SPKP 6379/03
Miroslava Mikulová 082 52 Kokošovce, Zlatá Baňa 159
m: SAJGA Boboviska SPKP 6424/02
Dušan Puchel
027 44 Tvrdošín, Štefanov 22
m: GORA Jágrová SPKP 7337/05
Ing. Milan Rybovič 065 12 Jakubany 191
m: BRITA z Maloheda SPKP 6624/03
Pavel Gavalec
987 01 Poltár, Sklárska 28/580
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
033 01 Liptovský Hrádok,
Milan Krajčí
M. Rázusa 434
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
Majiteľ
37
56
55
54
53
52
51
50
49
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CETY Genéza
8690/10
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CETTY z Ľupčianskej doliny
7517/09
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
CIBA Vrátna dolina
8284/08
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CIFRA spod Viechy
8373/09
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
CINA z Kolbachu
7553/06
o: DAG Devana SPKP 5627/98
CINDA Vrátna dolina
8283/09
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CINKA Baškin dvor
9035/10
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
CIRA Vrátna dolina
8287/08
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
2003
2006
2006
2003
2006
2008
2006
A/A
A/A
DBK
2007
8389/08 2006
CESY z Prameňov Turca
48
8288/08 2006
CEDRA Vrátna dolina
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
Rok
nar.
47
SPKP
Meno suky
P.
č.
Adresa
Ing. Peter Grellneth 038 48 Turček 21
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
Branislav
013 06 Terchová, Štefanová 532
Porubčanský
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
Ferdinand Hlinický 026 01 Dolný Kubín, Okružná 2061/4
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
Maroš Maťáš
085 01 Bardejov, Kukorelliho 40
m: BLISKA Vatrová SPKP 5677/00
Pavol Žídek
013 53 Petrovice 562
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
Vladimír Húšťa
038 52 Podhradie, Partizánska 16/145
m: ELSA spd Viechy SPKP 6379/03
Ján Labuda
059 92 Huncovce, Hlavná 201
m: LOVKA Vlčí potok SPKP 5514/99
Jozef Lettrich
038 23 Dubové, Budiš 51
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
Ing. Vladimír Tomko 065 01 Hniezdne 283
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
Jozef Ďuriš
949 01 Nitra, Dlhá 24
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
Majiteľ
38
8691/09 2007
7731/06 2004
DINA z Pukanca
8271/10 2006
o: ARON spod Orlovskej lúčky SPKP 5518/98
DARA z Ľubochnianskej doliny
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
DONA spod Hradnej Veže
8853/10 2008
64
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
DONA Čajmar
7706
2004
65
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
DONA z Ľupčianskej doliny
7927/10 2005
66
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
63
62
B/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
DBK
CITA Genéza
Rok
nar.
A/A
SPKP
CIRA z Oravského podzámku
8555/08 2007
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
Meno suky
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CITRA Krigov
8247/08 2006
59
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
CORA Jelenia obora Orava
7698/08 2004
60
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CYRA Genéza
8692/10 2007
61
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
58
57
P.
č.
Adresa
Štefan Mikulaj
027 41 Oravský Podzámok 136
m: CEDRA Tri studne SPKP 7036/04
JUDr. Róbert
026 01 Dolný Kubín,
Slamka
Radinského 1735/29
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
Marián Blaško
962 23 Očová, J.R.Poničana 837/96
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
Michal Dančák
086 04 Kružľov 139
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
Martin Kubačka
026 01 Dolný Kubín, MDŽ 1036/26
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
MVDr.Milan
034 84 Liptovské Sliače 826
Andrejčák
m: KALLA Vatrová SPKP 7148/04
Stanislav
972 28 Valaská Belá
Gramblička
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
Matúš Suchý
064 01 Stará Ľubovňa, Poľská 2
m: MINA Vatrová SPKP 7419/10
Rastislav Matuška
028 01 Trstená, Brezovica 258
m: AMBRA Čajmar SPKP 6880/02
Ing. Jozef Ondrejka 032 15 Partizánske Ľupča 479
m: BLISKA Vatrová SPKP 5677/00
Majiteľ
39
7550/05 2003
76
75
74
73
72
71
A/A
A/A
A/A
B/A
B/B
2003
2007
2003
2004
B/B
2005
8292/07 2006
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
EMA z Ľubochnianskej doliny
8147/10
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
ESTA Tri studne
7596/06
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
FAGIRA z Liptovských Revúc
8649/09
o: GORO Vatrová SPKP 6815/03
FANY Čirske bučiny
7662/09
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
FANY Kráľovská studnička
7887/08
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
ELA Jelenia obora Orava
A/A
A/A
A/A
DBK
DONA z Opalovej
Rok
nar.
A/A
SPKP
DONA z Kolbachu
7772/07 2004
o:BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
Meno suky
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
DORY spod Oblíka
7592/06 2003
69
o: DAG z Levočskej doliny SPKP 6094/02
EBRA z Kmeťovej horárne
7649/07 2003
70
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
68
67
P.
č.
Adresa
Milan Šavel
059 14 Spišský Štiavnik, Hornádska 253
m: LOVKA Vlčí potok SPKP 5514/99
AGROCONTRACT 946 55 Pribeta, Mikuláš 631,
Mikuláš, a.s.
Marián Záhumenský
m: BORKA Ružový dvor SPKP 6314/01
Juraj Adam
083 01 Sabinov, Drienica 80
m: BORA od Margarétky SPKP 5564/99
Adam Olejka
972 22 Nitrica, Račice 83
m: ASTA z Horných Brezín SPKP 6457/0
972 23 Dolné Vestenice,
Marián Zábojník
Komenského 342/12
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
Ján Zajac
010 01 Žilina, Kamenárstvo, Košická cesta
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/10
MUDr.Ivan Kubačka 026 01 Dolný Kubín, MDŽ 1036/26
m: CETTY Kráľovská studnička SPKP 5686/99
Viktor Alexik
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrova 51
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
Milan Mikula
908 45 Gbely, Učňovská 652
m: MIRA Zvolenská kotlina SPKP 5454/97
Miroslav Matiaško 972 51 Handlová, Cintorínska 1651/3 A
m: BORKA z Gronera SPKP 6225/00
Majiteľ
40
Meno suky
SPKP
Rok
nar.
FLÓRA Jelenia obora Orava
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
FÍRA Dravecká dolina
8581/10 2007
7565/04 2003
GABI Šípová skala
7800/07 2004
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
GAJA z Opalovej
8328/08 2006
84
o: BLESK Malanta SPKP 6350/02
GANA Stanišovská dolina
7522/05 2003
85
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
GERA spod Viechy
8164/08 2005
86
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
83
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
FLORA Kráľovská studnička
7888/06 2004
81
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
FRIDA Krigov
8909/10 2008
82
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 7840/07
80
79
77
FANNY Krigov
8909/10 2008
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 7840/07
FIDA Demjanka
7909/08 2005
78
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
P.
č.
A/A
A/A
A/A
A/A
A/B
A/A
A/A
B/B
A/A
A/A
DBK
Adresa
Ján Holováč
053 73 Brutovce, Olšavica 4
m: ELZA Ungarová Lúka SPKP 7103/03
Peter Tököly
054 01 Levoča, Kurimany 101
m: ARNIKA z Medvedej dolky SPKP 7196/04
MVDr. Nováková
851 05 Bratislava, Starhradská 8
Ivanka, CSc
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/03
PZ Sihelné,
029 46 Sihelné 499
Ľubo Luscoň
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
Dr. Tibor Lehotský 031 05 Liptovský Mikuláš, Mincova 20
m: BORKA z Gronera SPKP 6225/00
Radovan Pilát
065 11 Nová Ľubovňa, Kolačkov 94
m: ELZA Ungarová Lúka SPKP 7103/03
990 01 Veľký Krtíš,
Miroslav Slúka
P. O. Hviezdoslava 29
m: BINA Šípová skala SPKP 5609/99
Miroslav Molčan
082 71 Lipany, Dubovica 285
m: DONA z Opalovej SPKP 7550/05
Jozef Hapčo
032 03 Liptovský Ján 228
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
Kamil Jadroň
029 01 Námestovo, Štefánikova 238/68
m: ESTA spd Viechy SPKP 6378/05
Majiteľ
41
SPKP
Rok
nar.
7959/06 2005
HEDA Stanišovská dolina
7741/07 2005
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
HANA Demjanka
GERA z Fotuláku
9038/09 2008
o: BLEK z Rožnovsk. pasek Člp. BB/4268/04
GONA Stanišovská dolina
7524/08 2003
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
GORA Kráľovská studnička
7982/09 2005
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
GRACIA Čajmar
8881/10 2008
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
HALA Demjanka
7958/07 2005
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
Meno suky
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
Trium Slecs HEJDA
8699/10 2007
94
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
Trium Slecs HERA
8698/10 2007
95
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
HERA Demjanka
7960/07 2005
96
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
93
92
91
90
89
88
87
P.
č.
A/A
A/A
A/A
A/A
A/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
DBK
Adresa
Miroslav Rybár
902 01 Pezinok, Banícka 33
m: ASTRA Zbojnícka studňa Člp. BB/4845/08, SPKP 7857
Jozef Paučo
976 75 Jasenie 137
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
Radoslav Harvan
075 01 Trebišov, Palárikova 944/15
m: BORKA z Gronera SPKP 6225/00
Lukáš Jančovič
914 42 Horné Sŕnie, Lesnícka 84
m: AMBRA Čajmar SPKP 6880/02
Juraj Srálik
091 01 Stropkov, Tisinec 59
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
Ing. Vladimír
065 01 Hniezdne 283
Tomko
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
Lesy SR-Odštepný 979 01 Rimavská Sobota,
závod
Potravinárska 1855
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
Gabriela Šarlinová 980 02 Jesenské, Véčeyho 521
m: DARA z Ľubochnianskej doliny SPKP 7731/061
Ing. Ján Bonta
974 01 Banská Bystrica, Kynceľová 43
m: DARA z Ľubochnianskej doliny SPKP 7731/061
Milan Gembala
028 01 Trstená, Lesná 1112/8
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
Majiteľ
42
105
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
IVA Dravecká dolina
8084/08 2005
o: BORKO Čajmar SPKP 8409/09
ISKRA od Margarétky
8575/09 2007
102
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
ISNA Demjanka
8461/11 2006
103
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
ITA Hraples
7533/06 2003
104
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
101
8409/09 2006
A/A
B/B
A/A
A/A
A/A
A/A
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
HORA Ungarová lúka
8162/07 2005
100
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
IDA Šípova skala
A/A
99
HERA z Opalovej
o: ENDY Vandráčka SPKP 5987/00
7742/07 2004
A/A
DBK
HERA Stanišovská dolina
Rok
nar.
B/B
SPKP
HERA spod Viechy
8406/08 2006
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
Meno suky
8338/09 2006
98
97
P.
č.
Adresa
Rajmund Rapaič
911 01 Trenčín, 28. októbra 8
m: ESTA spod Viechy SPKP 6378/05
Ing. Dušan Ko958 03 Partizánske,
pecký
Cintorínska 1651/3A
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
093 03 Vranov n. Topľou,
Ing. Peter Ščerba
Cintorínska 395/4
m: BORKA Ružový dvor SPKP 6314/01
Peter Dankovič
094 35 Soľ 379
m: BRITA Čirske bučiny SPKP 6437/01
962 01 Zvolenská Slatina,
Milan Beňo
T. Vansovej 82
m: DONA Šípová skala SPKP 6831/04
Jaroslav Čižnár
026 01 Dolný Kubín, A Halašu 15
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
Ľubomír Smutný
044 02 Turňa nad Bodvou, Zádiel 20
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
Poľovnícke združenie 018 64 Košeca, okr. Ilava
m: BELKA z Gronera SPKP 6226/02
Ing. Katarína
831 01 Bratislava, L. Dérera 8
Korchaníková
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/03
Majiteľ
43
8277/08 2006
A/A
A/A
o: ANDY Jelenia obora Orava SPKP 7382/05
MARLA de Eisenkappel
8708/09 2006
114
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
113
LUCY z Horárovho dvora
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
A/A
8427/09 2006
112
8353/08 2006
A/A
o: BRUŇO Demjanka SPKP 7022/04
LIZA z Košickej
8251/09 2006
111
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
LORA Lesnícka Lúka
A/A
7779/07 2004
110
LINDA Morské oko
A/A
A/A
A/A
DBK
JETY Dravecká dolina
Rok
nar.
A/A
SPKP
IVENA od Margarétky
8576/10 2007
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
Meno suky
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
JOLA od Margarétky
8938/10 2008
108
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 8938/10
KAJLA Stanišovská dolina
8770/10 2008
109
o: ASTOR spod Chabenca SPKP 6824/07
107
106
P.
č.
Adresa
Pavol Sirotný
019 01 Ilava - Klobušice, Dlhé nivy 133
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
965 01 Žiar nad Hronom,
Juraj Dubina
Šášovské Podhradie 6
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/03
Milan Štefánik
065 01 Hniezdne, Popradská 291
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
Michal Lesňák
054 01 Levoča, Kežmarská cesta 16
m: GANA Stanišovská dolina SPKP 7522/05
Mgr. Štefan
065 02 Vyšné Ružbachy,
Lopatovský
Nižné Ružbachy 73
m: BRENDA z Levočskej doliny SPKP 5610/98
Ladislav Sedlák
090 11 Vyšný Orlík, Nižný Orlík 89
m: MARION z Demänovskej SPKP 6548/01
Ing. Miroslav
960 01 Zvolen, D. Ertla 1450/7
Stanovský
m: EDA Lesnícka Lúka SPKP 7077/03
962 02 Vígľaš,
Radovan Iždinský
Malinovského 261
m: BIBI z Horárovho dvora SPKP 6719/02
Jozef Čendula
032 14 Ľubeľa 406
m: JESSICA de Eisenkappel SPKP 7935, LOE 1464559
Majiteľ
44
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
P.
č.
SPKP
NIKA Plesnivec
8131/08
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
OSSA Vatrová
7510/06
o: ALAN Turková SPKP 6014/01
RITA z Košickej
8666/10
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
RONA spod Glatzu
7526/05
o: DAG z Levočskej doliny SPKP 6094/02
SÁRA Zvolenská planina
7690/05
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
SINDA spod Glatzu
8348/08
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
SITA spod Glatzu
8347/08
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
TINA spod Glatzu
8637/09
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
UDA spod Glatzu
8966/10
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
ZANA Jasenovské vodopády
7843/09
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
Meno suky
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/A
B/B
A/A
2003
2007
2003
2003
2006
2006
2007
2008
2004
DBK
2005
Rok
nar.
Adresa
František Špirko
059 71 Ľubica, Športová 62
m: VARA Vlčí potok SPKP 7462/05
Jozef Čendula
032 14 Ľubeľa 406
m: CIFRA Vatrová SPKP 5808/00
Ing. Ján Brudňák
086 43 Koprivnica 26
m: MARION z Demänovskej SPKP 6548/01
Milan Štefanko
049 32 Štítnik, Veľká Maša 481
m: LIVA spod Glatzu SPKP 5392/98
Štefan Marton
059 39 Šuňava, Družstevná 87
m: PEM Zvolenská kotlina SPKP 6441/01
Ing. Peter Smolnický 044 74 Perín, Chým 29
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
Bc. Marek Hradiský 055 01 Margecany, Veterná 4/296
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
Lesy SR, š.p OZ Revúca 049 01 Muráň 271, Ing. Vladimír Hlinka
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
Ján Pankuch
087 01 Giraltovce, Kračúnovce 105
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
Jaroslav Ležák
951 93 Machulince, Obycká 22
m: BRITA z Gronéra SPKP 6227/01
Majiteľ
45
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
P.
č.
SPKP
Rok
nar.
DBK
Boros Menti - Vadász BESSY
664/08 2006 A/A
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
CINDY z Hrdzavej
434/05 2003 B/A
o: CVAL zo Slovenského krasu SPKP 256/00
CORA z Mechova
811/10 2008 A/A
o: ASKAN v. Jungfernholz ČLP/HB/4016/02, VDH 2386
DIA spod Stohu
552/08 2005 A/A
o: FLOTT vom Wechsel ÖHZB 3081/79
DRINA zo Starej Hájnice
393/07 2002 A/A
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
EDA Hrabov potok
562/08 2005 A/A
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
ELZA Polominy
637/09 2006 A/A
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
ELZA z Brdské hájenky
748/10 2008 A/A
o: SEMEK vom Silberbach Člp. 4394/05
ENDI spod Ľupčianskej Magury 529/10 2004 A/A
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
ERIN spod Stohu
605/08 2006 A/A
o: IWAN von der Königsbuche SPKP 479/05, VDH 2539
ENJA z Brdské hájenky
753/10 2008 A/A
o: SEMEK vom Silberbach Člp. 4394/05
Meno suky
Hanoverský farbiar
Adresa
Ing. Štefan Olšavský 065 11 Nová Ľubovňa 265
m: Kerkavölgyi ADÉL MET.Hv. 1289/97
Igor Pavlovčík
957 03 Bánovce n/B., Horné Ozorovce 128
m: DEA od Fígľa SPKP 280/02
Jaroslav Jurský
053 71 Nižné Repaše 6
m: HEDVIKA z Mechova ČLP/HB/4305/06
Dušan Grof
027 51 Kraľovany 172
m: ALASKA z Dziwerówki PKR.VI-4488, SPKP 264/01
Ing. Brincko Michal 059 01 Spišská Belá, Družstevná 49
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
JUDr. Róbert Slamka 027 01 Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 121
m: ARKA z Kázavé Člp. 3568, SPKP 288/2000
Martin Golány
913 10 Beckov, Hurbanova 76
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
Ladislav Poník
082 13 Tulčík, Demjata 218
m: ASIKA od Třipánského kamene Člp. 3957/02
Eduard Kriššák
059 01 Spišská Belá, Mierova 2
m: BORKA Polominy SPKP 336/04
Martin Lipták
054 01 Levoča, Gašpara Haina 42
m: ALASKA z Dziwerówki PKR.VI-4488, SPKP 264/01
Dušan Chapčák
086 22 Kľušov, Kľušovská Zábava 306
m: ASIKA od Třipánského kamene Člp. 3957/02
Majiteľ
46
FRIDA Minas Ithilien
714/09
2007
A/A
A/A
A/A
A/A
ERA Polominy
633/08 2006 A/A
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
ETHEL spod Stohu
606/10 2006 B/B
o: IWAN von der Königsbuche SPKP 479/05, VDH 2539
EXA Polominy
638/09 2006 A/A
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
FANY od Figľa
732/10 2008 A/A
o: DJANEO ÖHZB 3381, LOI 04/125781
FATRA zo Starej Hájnice
494/07 2004 A/A
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
FAUNA zo Starej Hájnice
496/07 2004 A/A
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
FEA spod Ľupčianskej Magury
572/08 2005 A/A
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
FICHTA zo Starej Hájnice
497/06 2004 A/A
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
o: MARO Devana SPKP 448/06
GELI Vidov vrch
439/06 2003
21
o: CVAL zo Slovenského krasu SPKP 256/00
HEDA zo Starej Hájnice
618/08 2006
22
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
KARIN z Horárovho dvora
641/08 2006
23
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
20
19
18
17
16
15
14
13
12
Viera Pilátová
064 01 Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 2
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
Miroslav Pavlo
935 25 Nová Dedina, Gondovo 304
m: ALASKA z Dziwerówki PKR.VI-4488, SPKP 264/01
Peter Dvorský
013 05 Belá, Cintorínska 300
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
Ing. Vojtech Kovalčík 979 01 Rimavská Sobota, Okružná 94
m: ERIN spod Stohu SPKP 605/07
Zavadil Ľubomír Mgr. 906 32 Jablonica, Hurbanova 770
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
Igor Ďuriš
960 01 Zvolen, Gagarina 107
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
Ľubomír Kmeťo
966 52 Tekovská Breznica 283
m: BORKA Polominy SPKP 336/04
Ján Holováč
053 73 Brutovce, Olšavica 4
m: CORA od Figľa SPKP 246/00
MVDr. Petra
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Steinemannová
Odborárska 1
m: CITA Hrabov potok SPKP 411/04
Miroslav Učeň
020 54 Lysá pod Makytou 283
m: BAŠKA zo Starej Hájnice SPKP 225/00
Ing. Štefan Olšavský 065 11 Nová Ľubovňa 265
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
Zoltán Híveš
991 26 Nenince, Konopisková 442
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
47
ARGO Šibeničná
8410/09 2006
SPKP
Rok
nar.
8421/09 2006
AGAR Bránica Belá
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
7345/05 2002
ALAN Vlčí dol
o: KIM spod Glatzu SPKP 5155/97
7540/05 2003
AMOR Stará dolina
o: LORD Hniezdne SPKP 5460/99
ANDY Jelenia obora
7382/05 2002
Orava
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
Meno psa
o: GLEN Jágrová SPKP 7335/04
ARON Stará dolina
7537/07 2003
6
o: LORD Hniezdne SPKP 5460/99
7996/08 2005
ATOS z Foráša
7
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
5
4
3
2
1
P.
č.
II.
II.
výb.
výb.
II.
II.
výb.
v.d.
II.
II.
v.d.
výb.
I.
PF
Výstava
výb.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
I.
Majiteľ
Adresa
A/A Václav Špirka
013 06 Horná Tižiná 114
m: CITA spod Orlovskej lúčky SPKP 6105/06
A/A Dušan Štofan
082 42 Bzenov 160
m: ALBA spod Orlovskej lúčky SPKP 5519/99
B/B Jozef Michňa
065 12 Jakubany 502
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
029 01 Námestovo,
A/A Ing. Dušan Kanderka
Hamuliakova 139/17
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
906 35 Plavecký Peter,
A/A Ing. Igor Vittek
Hlavná 36
m: AXA Jedlovské lúky SPKP 6774/05
A/A Miroslav Kopiar
908 72 Závod, Mierova 911
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
A/A Gustáv Tardík
906 37 Sološnica 277
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
IHF DBK
Bavorský farbiar
Zoznam chovných psov BF a HF pre r. 2011
stav k 31. 1. 2011
48
7864/10 2004
8491/06 2007
BARY zo Šiprúňa
7364/05 2002
o: MARKO Hraples SPKP 7817/09
BAK z Chorváta
o: BURY Minčol SPKP 7864/00
BAK Stará dolina
16
7858/07 2004
o: BLESK Malanta SPKP 6350/02
BORN Minas Izhilien
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
8111/07 2005
BLESK Krigov
13
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
7763/07 2004
BLESK z Pukanca
14
o: GORO Vatrová SPKP 6815/03
BOJAR Matejova dolina 9055/10 2009
15
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
12
11
10
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
BADY Genéza
I.
výb.
I.
I.
výb.
výb.
I.
II.
I.
I.
II.
II.
PF
výb.
výb.
výb.
výb.
výb.
9
8401/08 2006
SPKP
Výstava
výb.
Meno psa
Rok
nar.
AXEL z Bukoveckej chaty 7832/06 2004
8
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
P.
č.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
Majiteľ
Adresa
B/B Fabšík Ján
023 56 Makov, Kopanice 41
m: CORA Ružový dvor SPKP 6799/02
976 67 Závadka nad
A/A Stanislav Kubanda
Hronom, Hviezdoslavova 104
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
902 01 Pezinok,
A/A Anton Reingraber
Sládkovičova 22
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
087 01 Giraltovce,
A/A Ing. Daniel Lechman
Kračúnovce 109
m: CINDY spod Oblíka SPKP 7133/02
034 95 Likavka,
A/A Pavol Slašťan
ul. Pod Hradom 283
m: MONA Fatra SPKP 5905/01
B/A Jaroslav Hudáč
059 39 Šuňava 189
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
A/A Milan Kubulek
023 01 Oščadnica 434
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
A/A Ján Horváth
903 01 Senec, Fr. Kráľa 30
m: ALFA z Hajnej Hory SPKP 6928/06
913 21 Trenčianska Turná,
A/A Milan Černý
Mníchova Lehota 3
m: ORA Zvolenská kotlina SPKP 6028/02
IHF DBK
49
Rok
nar.
8109/07 2005
SPKP
BURY Šibeničná
8976/10 2008
výb.
I.
24
8511/10 2007
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
CESAR od Vyžníka
výb.
II.
o: WOTAN vom Wiesacker BGS-02-28, Člp. 4335/04
8321/10 2006 výb.
II.
BRIX Medzihoská
21
o: FOX Vandračka SPKP 6203/02
8535/09 2007 výb.
I.
CERO z Foráša
22
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
CESAR spod Čertovej
7603/06 2003 výb.
I.
23 bane
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
20
BRIT spod Viechy
I.
II.
PF
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
BRIT z Kmeťovej
7231/08 2001 výb.
19 horárne
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
výb.
Výstava
I.
18
8217/09 2005
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
BRIT Krigov
Meno psa
výb.
17
P.
č.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
Majiteľ
Adresa
951 95 Obyce 414
m: ASTA z Horných Brezín SPKP 6457/00
PZ Javorník,
A/B
013 55 Štiavnik 1329
Rudolf Gablík
m: ILA Vatrová SPKP 7015/06
A/B Stanislav Gramblička
972 28 Valaská Belá 281
m: CINKA Tri studne SPKP 7037/04
A/A František Frandel
049 01 Muráň 256
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
951 97 Žitavice,
A/A Juraj Šabo
Žitavská 756
m. MAJA z Kobarča SPKP 5549/98
093 02 Vranov n.Topľou,
A/A Štefan Burda
Sídlisko Juh 1059/11
m: BONA z Kobarča SPKP 7502/05
A/A Ján Šútor
A/A Ladislav Zemko
031 04 Liptovský Mikuláš,
Veterná Poruba 93
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
038 43 Kláštor pod Znievom,
A/A Ján Valko
Moyzesova 359
m: ELSA spod Viechy SPKP 6379/03
IHF DBK
50
Meno psa
SPKP
Rok
nar.
DAX Hronsecký háj
8069/08 2005
I.
I.
I.
I.
výb.
výb.
výb.
V.d.
II.
I.
výb.
výb.
I.
PF
výb.
Výstava
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
8775/09 2007 výb.
II.
DONAR z Foráša
32
o: HUGO vom Diemantstein BGS 03-11, Člp.BB-4477/05
DONER z Ľupčianskej
7923/08 2005 výb.
I.
33 doliny
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
31
CEZAR spod Hradnej
8498/10 2007
25 veže
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CEZAR z Premeňov
8387/09 2006
26 Turca
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
7615/07 2003
CIDO zo Šiprúňa
27
o:DAG z Levočskej doliny SPKP 6094/02
8526/08 2007
CIRIO z Dudnísk
28
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
7408/05 2002
CIT Demjanka
29
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
7411/05 2002
CYRO Demjanka
30
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
P.
č.
I.
I.
II.
I.
II.
I.
I.
II.
I.
Majiteľ
034 01 Ružomberok,
Plavisko 127
967 01 Kremnica,
Zachenterova 347/2
Adresa
m: BLISKA Vatrová SPKP 5677/00
A/A Juraj Halahija
032 32 Východná 381
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
B/B Mgr.Adrián Kostúr
811 06 Bratislava, Vysoká 8
m: MONA Fatra SPKP 5905/01
A/A Alexandra Kisková
058 01 Gánovce 313
m: SÁRA Zvolenská planina SPKP 7690/05
A/B Marcel Dobrovič
082 73 Šarišské Dravce 233
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
B/A Ing. Gabriel Pohm
044 25 Medzev, Štóska 227
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
038 43 Kláštor pod Znievom,
A/A Peter Vrábel
Socovce 75
m: GORA Devana SPKP 6122/01
A/A Jaroslav Chobot
013 15 Rajecká Lesná 2
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
A/A Dušan Bruncko
m: MINA Vatrová SPKP 4719/04
A/A ML Kremnica, Ján Hogh
IHF DBK
51
Meno psa
SPKP
Rok
nar.
7869/10
FREDY Čajmar
2004
8584/09 2007
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
EZAL spod Oblíka
41
7289/06 2002
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
GREGOR z Košickej
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
7807/06 2004
GERO Lesnícka lúka
38
o: CAR Morské oko SPKP 6964/03
GERO z Ľubochnianskej
8307/09 2006
39 doliny
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
7806/08 2004
GORAN Lesnícka lúka
40
o: CAR Morské oko SPKP 6964/03
37
36
ERIK z Ľubochnianskej
8145/07 2005
34 doliny
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
EVAN z Liptovských
7581/06 2003
35 Revúc
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
P.
č.
I.
výb.
I.
I.
výb.
výb.
I.
II.
výb.
výb.
II.
II.
výb.
výb.
I.
PF
v.d.
Výstava
I.
I.
I.
I.
II.
I.
II.
I.
Majiteľ
966 15 Banská Belá 59
Adresa
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
064 01 Stará Ľubovňa,
B/B Ing.Ján Barilla
Vsetínska 43
m: ENA Cenovská dolina SPKP 5298/97
028 01 Trstená,
A/A Ing. Július Prikryl
Ústie nad Priehradou 52
m: BORA od Margarétky SPKP 5564/99
064 01 Stará Ľubovňa,
B/B Karol Smrek
Zámocká 113
m: MBRA Čajmar SPKP 6880/02
A/A Ľubomír Červenko
053 34 Švedlár, Stará Voda 72
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
034 82 Lúčky pri
A/A Ing. Miloš Mišiak
Ružomberku, Kalameny 20
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
A/A Tomáš Šomšák
053 34 Švedlár, Stará Voda 15
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
976 13 Slovenská Ľupča,
A/A Ing.Dušan Králik
Záhradná 44
m: MARION z Demänovskej SPKP 6548/01
A/A Marián Klátik
IHF DBK
52
Meno psa
SPKP
Rok
nar.
JAGO Dravecká dolina
8275/08 2006
I.
I.
výb.
výb.
II.
PF
výb.
Výstava
49
48
47
8350/05 2006
7267/07 2001
8707/09 2006
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
MALIK de Eisenkappel
o: ALAN Turková SPKP 6014/01
LARGO Vatrová
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
LARGO Lesnícka lúka
výb.
výb.
výb.
I.
I.
I.
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
I.
JORDAN od Margarétky 8934/10 2008 výb.
45
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 7840/07
II.
KARO Jasanový hřeben 8721/09 2007 výb.
46
o: HUGO vom Diemantstein BGS 03-11, Člp.BB-4477/05
44
HEKTOR z
8612/09 2007
42 Ľubochnianskej doliny
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
IROŠ z Ľubochnianskej
8620/09 2007
43 doliny
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
P.
č.
I.
I.
I.
I
I.
II.
I.
I.
Majiteľ
052 01 Spišská Nová Ves,
Hanulova 61
Adresa
A/A Ondrej Šimún
034 82 Lúčky pri
Ružomberku, Americká 198
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
038 41 Košťany nad Turcom,
AA Vladimír Bvocik
Trebostovo 139
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/02
B/A Milan Štefánik
065 01 Hniezdne 291
m: DYNA Čirské bučiny SPKP 7082/03
A/B Miroslav Kardoš
018 16 Domaniža 239
m: IDA Jasanový hřeben Člp. BB-4523/06
052 01 Spišská Nová Ves,
B/B Mgf. Gustáv Krajčí
Kuzmányho 16
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
031 01 Liptovský Mikuláš,
A/A Zoltán Strcuľa
Osadná 49/1
m: CIFRA Vatrová SPKP 5808/00
017 04 Považská Bystrica,
B/B Pavol Mikloš
Šebešťanová 136
m:JESSICA de Eisenkappel SPKP 7935, LOE 1464559
m: KALA Vatrová SPKP 7148/04
A/A JUDr. Ľubomír Barabáš
IHF DBK
53
Rok
nar.
7817/06 2004
SPKP
v.d.
7460/02 2002
Meno psa
SPKP
o: LORD Hniezdne SPKP 5460/99
VARO Vlčí potok
I.
I.
Rok
VýsPF
nar.
tava
ATHOS z Javorinky
628/09 2006 výb.
I.
1
o: IWAN von der Königsbucha VDH 2539, SPKP 479/05
CIT Hrabov potok
410/06 2002 výb.
II.
2
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
P.
č.
53
I.
II.
PF
II.
II.
I.
I.
Majiteľ
B/B
Ján Pankúch
I.
Majiteľ
Adresa
A/A Ing. Ján Šipula
976 73 Telgárt 52
m: BONA Hrabov potok, SPKP 353/04
A/A Ing. Peter Švirik
960 01 Zvolen, Topoľova 19
m: AXA Kamenité SPKP 289/02
IHF DBK
I.
Adresa
087 01 Giraltovce,
Kračúnovce 105
m: BELKA z Gronéra SPKP 6226/02
080 06 Prešov,
A/A Ing. Jozef Kuzmiak
Bardejovská 42
m: BELKA z Gronéra SPKP 6226/02
A/A Július Bunda
090 33 Turany nad Ondavou 24
m: CIFRA Vatrová SPKP 5808/00
032 33 Kráľova Lehota,
A/A Marek Kollár
Svarín 14
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
IHF DBK
HANOVErský farbiar
výb.
MEDO Hraples
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
7509/05 2003
ORCUS Vatrová
52
o: ALAN Turková SPKP 6014/01
výb.
Výstava
výb.
51
7820/06
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
MARKO Hraples
Meno psa
2004
50
P.
č.
54
11
10
9
8
7
6
5
4
3
P.
č.
SPKP
Rok
nar.
2005
Výstava
výb.
498/05
2004
výb.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
II.
II.
Majiteľ
Adresa
951 85 Skýcov, Hlavná 436
900 41 Rovinka 117
054 01 Levoča, G.Haina 42
m: KAJA Devana SPKP 327/02
m: ASTA vom Jegermeister ZBNr 2366
A/A Šimon Svitok
971 01 Prievidza, Cígeľ 289
m: ASTRA z Popovej debry SPKP 252/00
979 01 Rimavská Sobota,
A/A Ing. Vojtech Kovalčík
Okružná 94
A/A Martin Lipták
m: DARINA z Třitrubeckého polesí, Člp. 3884, SPKP 329/01
A/A Andrej Mrva
m: BORKA Polominy SPKP 336/04
A/A Ing. Slavomír Blažko
A/A JUDr. Milan Ščigulinský 065 45 Plavnica, Šambron 90
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
050 01 Revúca,
A/A Martin Pribula
Dobšinského 836/28
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
A/A Ing. Jozef Randus
034 75 Korytnica 668
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
A/A PZ Chyžné, B. Gdovin
049 18 Lubeník 82
m: BAŠKA zo Starej hájnice SPKP 225/00
IHF DBK
II.
PF
o: CHÁN z Lopeníckych kopcú Člp/HB/3635, SPKP 229/03
PARIS Devana
DAN Polominy
535/07
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
FAGAN zo Starej
491/06 2004 výb.
Hájnice
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
FARO Polominy
673/10 2007 výb.
o: MARO Devana SPKP 448/06
FAUST Vidov vrch
225/04 2002 výb.
o: CVAL zo Slovenského krasu SPKP 256/00
HARY spod Ľupčianskej
676/10 2007 výb.
Magury
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
HUBERT z Horárovho
518/09 2004 výb.
dvora
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
IWAN von der
471/05 2003 výb.
Konigsbuche ZBNr 2539
o: ACHILL vom Walde Ketil ZBNr 2314
MARO Devana
448/06 2003 výb.
o: BES zo Starej hájnice SPKP 222/99
Meno psa
Plemenná kniha farbiarov 2010
Bavorský farbiar – Bayrischer Gebirgsschweisshund
od Juraja
Sralik Juraj
Tisinec 59
091 01 Stropkov
01.01.2010
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
HALA Demjanka/SPKP 7958
9442 P DAG
9443 P DARGO
9444 P DASTY
9445 P DUXO
9446 P DENO
9447 S DORKA
9448 S DYANA
spod Glatzu
Štefanko Milan
Veľká Maša 481
049 32 Štítnik
17.02.2010
GERO Lesnícka lúka/SPKP 7807
RONA spod Glatzu/SPKP 7526
9449 P XERO
9450 P XARO
9451 S XENA
9452 S XITA
9453 S XARA
9454 S XAIRA
spod Štíbľa
Florek Karol
029 56 Zakamenné 715
12.02.2010
IROŠ z Ľubochnianskej doliny/SPKP 8620
BRITA spod Štíbľa/SPKP 8481
9455 P FAKO
9456 P FLOKO
9457 P FALKO
9458 S FANY
9459 S FATRA
9460 S FINA
9461 S FINTA
Jakubiansky potok
Rybovič Milan Ing.
065 12 Jakubany 191
15.02.2010
IROŠ z Ľubochnianskej doliny/SPKP 8620
CARA Jakubiansky potok/
SPKP 8419
9462 P ENDY
9463 P ERO
9464 P EVAN
9465 S EDA
9466 S EJNA
9467 S ELA
9468 S ENNA
z Poprečného
Šavel Milan
Hornádska 253
059 14 Spišský Štiavnik
16.02.2010
BLESK Krigov/SPKP 8111
DONA z Kolbachu/SPKP 7772
9469 P CAR
9470 P CEZAR
9471 P CERO
9472 P CIRO
9473 S CINA
9474 S CARA
9475 S CESY
9476 S CITA
spod Oblíka
Pankuch Ján
Bukovské 88/46
094 31 Hanušovce nad
Topľou
27.02.2010
BAK z Chorváta/SPKP 8491
AMBRA zo Šomky/SPKP 8686
9477 P FLOK
9478 P FOXY
9479 P FREDY
9480 P FEĎO
9481 P FLAM
9482 S FANY
9483 S FLORA
z Vlárskeho priesmyku
Jančovič Lukáš
Lesnícka 84
914 42 Horné Srnie
06.03.2010
BORN Minas Ithilien/
SPKP 7858
AMBRA Božia stupaj/
SPKP 8590
9484 P AKIM
9485 P AMOR
9486 S AIDA
9487 S AFRA
Slatinská dolina
Svrček Rudolf Ing.
Čierna Lehota 153
956 53 Slatina nad Bebravou
13.03.2010
BORKO Čajmar/SPKP 6999
BENITA Havrania dolina/
SPKP 7492
9489 P LORD
9490 P LUKAS
9491 P LEON
spod Oravského hradu
Mikulaj Štefan
Oravský Podzámok 136/13
027 41
11.03.2010
55
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
CIRA z Oravského podzámku/
SPKP 8555
9492 P FORST
9493 P FOBY
9494 S FANY
9495 S FIDA
9496 S FEA
9497 S FRIDA
Deravá skala
Šarlinová Gabriela
Véčeyho 521
980 02 Jesenské
19.03.2010
CID Jelení cesta/ČLP 4943
HEJDA Trium Slecs/
SPKP 8699
9498 P ASMEJ
9499 P ADOR
9500 P ANDER
9501 S ARKA
9502 S AXA
9503 S ANDY
9504 S ALKA
Vrátna dolina
Porubčanský Branislav
Štefanová 532
013 06 Terchová
01.03.2010
XERO vom Wolfsborn/
VDH 03-22
CESY z Prameňov Turca/
SPKP 8389
9505 P EROS
9506 P ECHO
9507 P EDY
9508 S ELZA
9509 S EDA
9510 S EMA
9511 S ELLA
9512 S EMIRA
9513 S ENY
Genéza
Kubačka Ivan MUDr.
MDŽ 1036/26
026 01 Dolný Kubín
06.03.2010
56
GERO Lesnícka lúka/
SPKP 7807
ESTA Tri studne/SPKP 7596
9514 P DAK
9515 S DAJA
9516 S DESY
9517 S DYNA
9518 S DARA
Jakubov dvor
Dubina Juraj
Šašovské Podhradie 6
965 01 Žiar nad Hronom
07.03.2010
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
JETY Dravecká dolina/
SPKP 8277
9519 P CAR
9520 P CÉZAR
9521 P CIRO
9522 P CLEO
9523 P CLIFFORD
9524 P CODY
9525 S CORA
Hrochotská dolina
Blaško Marián
J. R. Poničana 837/96
962 23 Očová
23.03.2010
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
CITRA Krigov/SPKP 8247
9526 P CEZAR
9527 P CIT
9528 S CITA
9529 S CARA
9530 S CITRA
9531 S CINDY
9532 S CIFRA
Uhliská
Gembala Milan
Lesná 1112/8
028 01 Trstená
28.03.2010
LANDOR Vatrová/
SPKP 7265
HERA Demjanka/SPKP 7960
9533 P BAK
9534 P BEN
9535 P BRIT
9536 P BLESK
9537 S BEA
9538 S BETTY
9539 S BÁRA
Kráľovská studnička
Čižnár Jaroslav
A. Halašu 15
026 01 Dolný Kubín
27.03.2010
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
ISKRA od Margarétky/
SPKP 8575
9540 P HUGO
9541 P HAX
9542 P HEIKO
9543 S HESSY
z Hradištnice
Košík Radovan
Záhumenská 126/18
972 23 Dolné Vestenice
07.04.2010
CESAR spod Čertovej bane/
SPKP 7603
BARA z Hradištnice/
SPKP 8757
9544 P CESAR
9545 S CITA
9546 S CIRA
Vatrová
Čendula Jozef
032 24 Kvačany 230
18.04.2010
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
OSSA Vatrová/SPKP 7510
9547 P ESSO
9548 P EGO
9549 S ENNY
9550 S ELITA
9551 S ELZA
9552 S EJŠA
Východno-Karpatská
Sedlák Ladislav
Nižný Orlík 89
090 11 Vyšný Orlík
26.03.2010
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
LIZA z Košickej/SPKP 8251
9553 P AGIR
9554 P AGAR
9555 P ARON
9556 P AKIM
9557 S ALKA
9558 S AGGI
9559 S AKITA
spod Štíbľa
Florek Karol
029 56 Zakamenné 715
01.04.2010
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
BESI spod Štíbľa/SPKP 8480
9560 P GERO
9561 P GORO
9562 P GASTON
9563 S GEŠA
9564 S GABI
9565 S GORA
Fatra
Grellneth Peter Ing.
Lesný závod
034 91 Ľubochňa
26.03.2010
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
CEDRA Vrátna dolina/
SPKP 8288
9566 P VILO
9567 S VITA
Bročkeje dolina
Lettrich Jozef
Budiš 51
038 23 Dubové
06.04.2010
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
CINDA Vrátna dolina/
SPKP 8283
9568 P BLESK
9569 P BAK
9570 P BRIX
9571 P BEN
9572 S BORA
9573 S BONA
9574 S BETY
z Rožňovskej lúky
Rapaič Rajmund
28. októbra 8
911 01 Trenčín
03.04.2010
BLESK Krigov/SPKP 8111
HERA spod Viechy/
SPKP 8406
9575 P IRO
9576 S INDIA
von Lefantovce
Ďuriš Jozef
951 45 Horné Lefantovce
03.04.2010
GERO Lesnícka lúka/
SPKP 7807
CIRA Vrátna dolina/SPKP 8287
9577 P ARON
9578 P ARAK
9579 P ALAN
9580 P ARNY
9581 S AJKA
9582 S AMBRA
z Prameňov Turca
Neuschl Ervín
038 48 Turček 174
03.04.2010
CEZAR spod Hradnej veže/
SPKP 8498
TERA Fatra/SPKP 7407
9583 P EGO
9584 P ENDY
9585 S EMA
9586 S ELA
z Púčikovho dvora
Púčik Tibor
Máčov 341
972 25 Diviaky nad Nitrou
26.04.2010
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
ARTA Božia stupaj/
SPKP 8591
9587 P CERO
9588 P CÉZAR
9589 P CAR
9590 P CID
9591 P CIRO
9592 P CITO
9593 S CESSY
9594 S CITA
od Remisky
Harvan Radoslav
Palarikova 944/15
075 01 Trebišov
13.04.2010
GORAN Lesnícka lúka/
SPKP 7806
GORA Kráľovská studnička/
SPKP 7982
9595 P AXEL
9596 P AGOR
9597 P ALAN
9598 P ARON
9599 S ANDY
9600 S AJKA
9601 S ALINA
Kečera
Michňa Jozef
065 12 Jakubany 502
06.05.2010
AMOR Stará dolina/
SPKP 7540
AFRA zo Zlodejskej/
SPKP 7313
9602 S FATRA
9603 S FAJKA
9604 S FILA
Trium Slecs
Andrejčák Milan MVDr.
034 84 Liptovské Sliače 826
19.04.2010
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
DARA z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 7731
57
9605 P IBIS
9606 P IKI
9607 P INDY
9608 P IRIS
9609 S INA
9610 S ISA
9611 S IZA
9626 P AMON
9627 P AVAR
9628 P ATOS
9629 P AMOR
9630 S AJDA
9631 S ADA
9632 S AXA
Jágrová
Rybár Miroslav
Banícka 33
902 01 Pezinok
07.04.2010
Stanišovská dolina
Hapčo Jozef
032 03 Liptovský Ján 228
10.05.2010
WOTAN vom Wiesacker/
ČLP 4335
GERA z Fotuláku/SPKP 9038
9612 P IZAK
9613 P IRON
9614 P IMAN
9615 S IDA
9616 S ILA
9617 S IZA
9618 S IZMA
z Kyncelovej
Bonta Ján Ing.
Kynceľová 43
974 01 Banská Bystrica
24.04.2010
GERO z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8307
HERA Trium Slecs/
SPKP 8698
9619 P AROS
9620 P ARON
9621 P ARIS
9622 P ARES
9623 S ARTEMIS
9624 S AJDA
9625 S AMBRA
z Trebostovskej doliny
Bodjan Libor
1. mája 7/1008
010 01 Žilina
12.05.2010
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
BRITA spod Viechy/
SPKP 8218
58
ASTOR Spod Chabenca/
SPKP 6824
GANA Stanišovská dolina/
SPKP 7522
9633 P MAX
9634 P MEDO
9635 P MUK
9636 S MEGGY
9637 S MOLLY
9638 S MORA
Kamenné vráta
Ležák Jaroslav
Obycká 22
951 93 Machulince
15.05.2010
ERIK z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8145
ZANA Jasenovské
vodopády/SPKP 7843
9639 P BARAK
9640 P BARBAR
9641 P BRUTUS
9642 S BAJA
9643 S BÁRA
9644 S BEZANA
9645 S BRIA
Žiarska dolina
Surma Ján
032 05 Smrečany 111
10.05.2010
BENY Hubová/SPKP 8302
BELA spod Hradnej veže/
SPKP 8244
9646 P AGIN
9647 P AJAX
9648 P ASTOR
9649 S AMBRA
9650 S AIŠA
9651 S ASTA
spod Viechy
Húšťa Vladimír
Partizánska 16
038 62 Podhradie
13.05.2010
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
CIFRA spod Viechy/
SPKP 8373
9652 P IRGO
9653 P IROS
9654 S IZA
9655 S ISKRA
9656 S INGA
z Dudnísk
Marton Štefan
Družstevná 87
059 39 Vyšná Šuňava
18.05.2010
HEKTOR z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8612
SÁRA Zvolenská planina/
SPKP 7690
9657 P FLOK
9658 P FRIDO
9659 S FEA
9660 S FRAGA
9661 S FRIGA
9662 S FULMA
Bystré
Gramblička Stanislav
972 28 Valaská Belá 281
22.05.2010
MALIK de Eisenkappel/
SPKP 8707
DINA z Pukanca/SPKP 8271
9663 P AGUS
9664 P AMOR
9665 P AKIM
9666 P AMO
9667 P ARAT
9668 S AJANA
9669 S ALISA
od Stanovského
Stanovský Miroslav Ing., CSc
D. Ertla 1450/7
960 01 Zvolen
15.05.2010
spod Čertovej bane
Šabo Juraj
Žitavská 756/22
951 97 Žitavany
13.06.2010
z Kobarča
Alexik Viktor
Štúrova 51
064 01 Stará Ľubovňa
20.06.2010
BRIT z Kmeťovej horárne/
SPKP 7231
LORA Lesnícka lúka/
SPKP 8353
9670 P FAN
9671 P FANT
9672 P FRAM
9673 P FAMÍR
9674 S FELIS
9675 S FAJA
9676 S FANTA
AMOR Stará dolina/
SPKP 7540
MINA Vatrová/SPKP 7419
9693 S DONA
9694 P DAN
GERO Lesnícka lúka/
SPKP 7807
AJA Liptal/SPKP 8559
9703 P GAJUS
9704 P GÁL
9705 P GARY
9706 P GÉR
9707 P GINO
9708 S GLIS
9709 S GRÍDA
9710 S GROLI
Solotvinec
Dančák Michal
086 04 Kružlov 139
07.06.2010
BLESK Krigov/SPKP 8111
SINDA spod Glatzu/
SPKP 8348
9695 S ELA
9696 S ESTA
9697 S EMA
CIRIO z Dudnísk/SPKP 8526
CORA Jelenia obora Orava/
SPKP 7698
9677 P CEZAR
9678 P CIRO
9679 P CAR
9680 S CITA
9681 S CORA
9682 S CARA
9683 S CESY
Tri studne
Hlinický Ferdinand Bc.
Okružná 2061/4
026 01 Dolný Kubín
06.06.2010
BLESK Krigov/SPKP 8111
CETY Genéza/SPKP 8690
9685 P DAX
9686 P DASTY
9687 P DAN
9688 P DINO
9689 P DANDY
9690 P DENY
9691 S DAXI
9692 S DINA
Ružový dvor
Smolnický Peter Ing.
Chým 29
044 74 Perín
12.06.2010
spod Orlieho hniezda
Takáč Igor
Roľnícka 272
831 07 Bratislava
04.06.2010
BAK spod Oblíka/
SPKP 6819
BESSY Stará dolina/
SPKP 7866
9698 P BRIX
9699 S BESSY
9700 S BARA
z Ľupčianskej doliny
Ondrejka Jozef Ing.
032 15 Partizánska Ľupča 479
04.06.2010
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
DONA z Ľupčianskej
doliny/SPKP 7927
9701 P ENDY
9702 S ELZA
spod Gurovky
Krasuľa Ivan
059 81 Dolný Smokovec 16206
20.06.2010
CIRIO z Dudnísk/SPKP 8526
BORA od Vyžníka/
SPKP 8368
9711 P BRIT
9712 P BLESK
9713 S BORA
9714 S BIRA
9715 S BONA
9716 S BESSY
9717 S BETTY
z Petrovskej doliny
Žídek Pavol
013 53 Petrovice 562
18.06.2010
BRIT spod Viechy/
SPKP 8217
CIBA Vrátna dolina/
SPKP 8284
9718 P AGAR
9719 P ARON
9720 S ADA
9721 S AFRA
9722 S AIŠA
9723 S AJA
9724 S AMI
59
z Ľubochnianskej doliny
Vrlík František
034 91 Ľubochňa 271
17.06.2010
KARO Jasanový hřeben/
SPKP 8721
ASTA z Pukanca/SPKP 7468
9725 P MAX
9726 P MA O
9727 P MIŠO
9728 S MONA
9729 S MIŠA
9730 S MAXI
9731 S MÁŠA
9732 S MEGI
Klobušice
Sirotný Pavol a Marek
Dlhé Nivy 133
019 01 Ilava-Klobušice
18.06.2010
KARO Jasanový hřeben/
SPKP 8721
IVENA od Margarétky/
SPKP 8576
9733 P DASTY
9734 S DOLY
9735 S DINA
spod Malenice
Michálek Damián
Slopná 100
018 01 Považská Bystrica
12.06.2010
MALIK de Eisenkappel/
SPKP 8707
BEGA spod Labošova/
SPKP 7995
9736 P AGAR
9737 P ARES
9738 P AXEL
9739 S AZORA
9740 S ALFA
9741 S ASTA
9742 S AŠA
zo Štefanova
Puchel Dušan
Štefanov nad Oravou 22
027 44 Tvrdošín
17.07.2010
60
MALIK de Eisenkappel/
SPKP 8707
BRIXI Olšový járok/SPKP 8487
9743 P ANDY
9744 P ARON
9745 P ALAN
9746 P AMON
9747 S AIŠA
9748 S AXA
9749 S AIDA
z Kobarča
Alexik Viktor
Štúrova 51
064 01 Stará Ľubovňa
26.07.2010
CIRIO z Dudnísk/SPKP 8526
FAGIRA z Liptovských
Revúc/SPKP 8649
9750 P HAKIM
9751 P HARAS
9752 P HASAN
9753 P HEDO
9754 S HASKA
9755 S HEDA
9756 S HETA
spod Priečneho brala
Pšída Jozef
Zaježová 187
962 63 Pliešovce
24.08.2010
BADY Genéza/SPKP 8401
ARSA Minas Ithilien/
SPKP 7556
9757 P BADY
9758 P BRIX
9759 P BRIT
9760 P BOR
9761 P BARON
9762 S BETI
9763 S BURY
Dujava
Maťaš Maroš Bc.
Kukorelliho 40
085 01 Bardejov
21.08.2010
BAK z Chorváta/SPKP 8491
CETTY z Ľupčianskej
doliny/SPKP 7517
9764 P ARON
9765 P ARES
Z Hrdzavej
Hlinka Vladimír Ing.
049 01 Muráň 271
27.08.2010
CERO z Foráša/SPKP 8535
TINA spod Glatzu/
SPKP 8637
9766 S GINA
Hanoverský farbiar
– Hannoverrischer
Gebirgsschweiss­
hund
z Kmeťovej horárne
Kmeťo Ľubomír
Hlavná 125
935 23 Rybník
25.01.2010
FAGAN zo Starej Hájnice/
SPKP 491
FEA spod Ľupčianskej Magury/
SPKP 572
814 P NORO
815 P NERO
816 S NINA
817 S NAĎA
818 S NASŤA
819 S NIKOLA
820 S NENSI
Vlčí potok
Pilát Ján
Obrancov mieru 2
064 01 Stará Ľubovňa
12.02.2010
IWAN von der Königsbuche/
SPKP 479
ERA Polominy/SPKP 633
821 P LESO
822 P LOBO
823 S LOTA
824 S LOVA
825 S LUNKA
826 S LYXA
827 S LARA
828 S LOBA
z Veľkej Rače
Blahovec Peter
023 01 Oščadnica 1465
18.02.2010
BADY z Javornické louky/
SPKP 421
LOVKA Devana/SPKP 399
829 P DYNO
830 P DAN
831 P DON
832 S DONA
z Mihálikovho dvora
Mihálik Jozef
991 42 Hrušov 122
21.03.2010
AJAX Kelet-Mecseki/
MET 2147
ERNA Krigov/SPKP 722
833 S BERNI
z Pralesa Pu
Učeň Miroslav
020 54 Lysá pod Makytou 283
16.03.2010
IWAN von der Königsbuche/
SPKP 479
GELI Vidov vrch/SPKP 439
834 S MEGI
835 S MAKI
836 S MIKA
837 S MERA
838 S MERI
od Figľa
Lipták Martin
Gašpara Haina 42
054 01 Levoča
29.03.2010
HAGEN /LOI 45039
ERIN spod Stohu/SPKP 605
839 P GURU
840 P GALGAN
841 P GIMMI
842 S GLAUKA
843 S GIPPY
844 S GABI
Minas Ithilien
Steinemanová Petra MVDr.
Mochovská 28
934 05 Levice
11.05.2010
pod Karikášom
Híveš Zoltán
Petöfiho 157/2
991 26 Nenince
03.07.2010
AJAX Kelet-Mecseki/MET 2147
FRIDA Minas Ithilien/SPKP 714
845 P ILHAN
846 P IRBIS
847 P IZAR
848 S IRMA
849 S ISMA
850 S IRIJA
851 S INIEL
852 S IZIS
AJAX Kelet-Mecseki/
MET 2147
KARIN z Horárovho dvora/
SPKP 641
866 P BRIT
867 P BAK
868 P BROK
869 P BLESK
870 S BESSY
871 S BECKY
872 S BEA
z Dolnej Rakovej
Zavadil Tomáš
Hurbanova 770
906 32 Jablonica
22.05.2010
HUBERT z Horárovho dvora/
SPKP 518
FATRA zo Starej Hájnice/
SPKP 494
853 P ALEX
854 P AZOR
855 P ASTOR
856 S ALMA
857 S ARTA
spod Dubia
Pavlík Peter
082 37 Široké 628
19.06.2010
FARO Polominy/SPKP 673
ELLA z Horárovho dvora/
SPKP 388
858 P EDDI
859 P ERIK
860 P ENDY
861 P EVAN
862 S EDDA
863 S ENNY
864 S ENDA
865 S ERINA
Hanzeľov dvor
Olšavský Štefan Ing.
065 11 Nová Ľubovňa 265
10.06.2010
IWAN von der Königsbuche/
SPKP 479
BESSY Boros Menti-Vadász/
SPKP 664
873 P DAG
874 P DAK
875 P DAR
876 P DAX
877 P DIK
878 S DIXA
879 S DITA
880 S DINA
Minas Ithilien
Steinemanová Petra MVDr.
Mochovská 28
934 05 Levice
27.08.2010
FAGAN zo Starej Hájnice/
SPKP 491
CITA Hrabov potok/
SPKP 411
882 P KASTON
883 P KIRT
884 P KRAM
885 S KANTA
886 S KORIS
887 S KILIA
888 S KISET
61
62
A/A
8894
9032
5 ERO Kučera
6 CIRO Baškin dvor
A/B
A/A
3.4.2007
8511
9035
7995
8808
9098
11 CÉZAR od Vyžníka
12 CINKA Baškin dvor
13 BEGA spod Labošova
14 GALINA z Liptov. Revúc
15 CIRA Vtáčnik
16 INGO od Margarétky
A/A
20.5.2008 A/A
8893
9062
18 ELAN Kečera
19 UDO Boboviská
12.1.2009 A/A
16.4.2007 A/A
22.5.2008 A/A
8572
17 ANKA von der Patschgenalm 8220
26.3.2008 C/C
9.2.2009 A/A
7.4.2005
28.9.2008 A/A
A/A
22.2.2009 A/A
9081
15.6.2008 A/A
3.5.2007
8 FANA Jelenia obora
8583
Orava
9 ARISSA z Ivetkinho dvora 8950
10 CYRO Liptal
1.1.2009
7 BIBIANA Matejova dolina 9058
28.9.2008 B/B
20.5.2008 A/A
28.5.2006 C/B
B/C
4.1.2008
8360
22.7.2007 A/A
1.9.2008
4 INA Slatinská dolina
8690
3 BRIX Jelenia obora Orava 8733
8998
Dátum
VýsleZápis
v SPKP narodenia dok
2 CETY Genéza
Meno psa, suky
1 ASTA Solotvinec
P.
č.
Letná 313
Štúrová 21/521
Pavlov Grúň 1037
Cimenná 21
Okružná 2061/4
Kameničná 2
Ulica, číslo
Fröhlich Ján JUDr.
Ilkovič Ján
Vráb Peter
Mihelič Martin
Lazík Stanislav
Matiaško Jozef
Hlaváč Peter
Tomko Vladimír Ing.
Burda Štefan
Okružná 14
Ráztoka 51
Fučíková 440/90
M.Čausa 120
Slopná 128
Sídlisko Juh 1059/1
Čaradský Tibor MUDr. Narcisova 5
Kisková Alexandra
Tisoň Dominik
Šimko Anton
Polačik Anton
Konkoľ Milan
Margolien Ivan
Prílepok Ivan
Hlinický Ferdinand
Biroš Daniel
Priezvisko, meno
RTG-DBK BAVORSKÝCH FARBIAROV v roku 2010
Mesto, obec
065 45 Plavnica 354
064 01 Stará Ľubovňa
976 57 Nemecká
087 01 Giraltovce
034 74 Liptovské Revúce 97
971 01 Prievidza
018 21 Lieskov
065 01 Hniezdne 283
093 01 Vranov nad Topľou
955 01 Topoľčany
058 01 Gánovce
029 56 Zakamenné 279
956 17 Solčany
980 55 Klenovec
059 93 Bušovce 102
956 37 Zlatníky pri Bánov. n/B
027 52 Párnica 60
026 01 Dolný Kubím
040 15 Košice-Poľov
PSČ
63
3.3.2008
10.4.2009 A/B
25.4.2009 A/A
22.2.2009 A/A
13.4.2009 A/A
26.3.2006 A/A
31.12.2008 C/C
8779
8821
8885
9173
8976
9085
9167
7864
33 CAVA Liptal
34 ARLIN Kamenné vráta
36 ARES Čierna skala
38 ARGO z Jaworzynskiej Ostoi 9488
9112
32 BURY Šibeničná
37 TRESKA z Krainy Przodków 9431
9041
30 ADEL Jakubov dvor
31 CITA od Juraja
35 LESAN z Ľubochn. doliny 9150
9088
29 AFRA z Babinej hory
39 HEL z Fančali
40 EMA Čabalov dvor
41 BAK Stará dolina
19.7.2004 A/B
13.3.2009 A/A
22.2.2009 A/A
17.7.2008 A/B
4.5.2008 C/C
21.4.2009 A/A
25.4.2008 A/A
A/A
11.4.2009 A/A
27 DONA spod Oravsk.hradu 9142
A/A
28 DOLY z Foráša
8888
A/A
30.4.2008 B/C
4.5.2008
8861
24 REBEKA spod Labošova
31.5.2008 A/A
20.3.2009 A/A
26 ATOS Jakubov dvor
8908
23 FANNY Krigov
A/A
29.5.2008 A/A
3.5.2007
9125
22 ARON spod Gurovy
25 FLÓRA Jelenia obora Orava 8581
8918
21 ASTOR Pilsko
4.1.2009
Dátum
VýsleZápis
v SPKP narodenia dok
9071
Meno psa, suky
20 BONA Jakubov dvor
P.
č.
Reingráber Anton
Volna Viliam Ing.
Kytas Miroslav
Šramka Mário
Kardhordó Ladislav
Roháč Jozef
Motlo Miroslav
Gaňa Michal
Pankúch Ján
Poľov. združenie
Môcik Vít
Stoklas Vincent
Boledovič Ján
Demeter Peter
Bvocik Roman
Dubina Juraj
Luscoň Ľubomír
Kačmár Ján Ing.
Holováč Ján
Borik Ján
Kudiak František
Jánošík Martin Ing.
Priezvisko, meno
Mesto, obec
029 46 Sihelné 499
971 01 Prievidza
053 73 Brutovce
921 01 Banka
029 47 Oravská Polhora 848
034 73 Liptovská Osada 206
PSČ
Roľnícka 265
Fatranská 85
M.R.Štefánika 5
Horská 1314/50
Šupkova 44/4
Považská Teplá 617
Záplotie 407
Kračúnovce 105
Javorník
Moyzesova 8/8
Cintorínska 1331
Čaklov 347
Trebostovo 139
831 07 Bratislava
038 54 Krpeľany - Šútovo
038 53 Turany
958 06 Partizánske
976 81 Podbrezová
013 22 Rosiná 727
017 05 Považská Bystrica 5
013 15 Rajecká Lesná
087 01 Giraltovce
013 55 Štiavnik 1329
965 01 Žiar nad Hronom
044 12 Nižný Klatov
919 06 Naháč 20
094 35 Soľ
038 41 Košťany nad Turcom
Šášovské Podhradie 6 965 01 Žiar nad Hronom
Duklianska 9
Olšavica 4
Športová 14
Ulica, číslo
64
3.6.2009
1.5.2008
22.2.2009 A/A
9355
9354
9183
8816
9256
9185
9055
9199
9126
9082
9271
9441
9289
9290
9432
45 DRINA Vrátna dolina
46 FIGO z Kolbachu
47 ALAN z Babinej hory
48 DONA Rúžový dvor
49 FRED z Kolbachu
50 BOJAR Matejova dolina
51 DENNY z Prameňov Turca
52 AXA spod Gurovky
53 CYRA Liptal
54 AXA spod Priečneho brala
55 BRYZA Lešný akord
56 BARON z Babinej hory
57 BEN z Babinej hory
58 IVA z Mihalikovho soliska 8869
9087
44 DITA Vrátna dolina
59 CONA Liptal
60 ISKRA z Doliny Dojcy
61 DASTY Vrátna dolina
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
22.7.2008 B/B
63 CIFRA z Chorváta
8964
16.6.2009 A/A
30.6.2009 B/A
9349
A/A
A/B
B/B
B/B
62 HUGO z Liptovských Revúc 9384
5.6.2009
3.6.2009
20.6.2009 A/A
11.6.2009 A/A
22.2.2009 A/A
20.3.2009 A/A
27.4.2010 B/B
1.1.2009
7.4.2009
7.6.2009
25.4.2008 A/A
7.4.2009
16.6.2009 A/A
16.6.2009 A/B
22.2.2009 A/A
9086
3.6.2009
9294
Dátum
VýsleZápis
v SPKP narodenia dok
43 CORA Liptal
Meno psa, suky
42 BELLA z Babinej hory
P.
č.
Mútňanská píla 636
Mútňanská píla 636
Poľná 74
Ulica, číslo
Minka Marek
Fraňo Róbert
Pintér Ladislav
Kollega Marian
Pochyba Marián
Mesto, obec
032 42 Pribylina
038 46 Horná Štubňa 533
903 01 Senec
976 45 Osrblie
045 01 Moldava nad Bodvou
972 26 Nitrianske Rudno
059 92 Huncovce
013 06 Terchová
029 63 Mútne
029 63 Mútne
971 01 Prievidza
PSČ
Močiarna 524/6
Seč 159
Záhradnícka 17
962 33 Budča
974 05 Banská Bystrica
945 01 Komárno
900 25 Chorvátsky Grob
034 05 Ružomberok
Bartošova Lehôtka 145 967 01 Kremnica
Bernolákova 46
Hadovce 74
Na Krčkoch 10
Mlynská 223/1
972 46 Čereňany
972 26 Nitrianske Rudno
018 16 Domaniža 239
936 01 Šahy
Ladomerska Vieska 213 965 01 Žiar nad Hronom
Podbanské 7
F.Kráľa 30
Stredná 247
Mokrance 449
Budovateľov 215
Hlavná 201
Országh Peter MVDr. ČSA 97
Bullo Jozef
Podstránsky Ján ml.
Kardoš Miroslav Bc.
Maté Štefan
Glezgo Peter
Krasuľa Ivan
Michalková Izabela
Horváth Ján
Kňazík Daniel
Poľovnícky spolok
Čierny vrch
Šmajda Štefan Ing.
Labuda Ján
Porubčanský Branislav Štefanova 532
Maruščák Ján Mgr.
Gešvandtner Erik
Važan Tibor
Priezvisko, meno
65
29.6.2009 A/B
11.4.2009 A/A
14.3.2008 B/B
9346
69 DOJAN spod Oravského hradu 9140
8786
8778
9257
9206
68 USSY Fatra
70 BAJA Liptal
71 DINA z Foráša
72 DONKA Ružový dvor
73 FANY z Pukanca
A/C
Na Pastierskych 126
Mokraď 275/5
Kežmarská 16
Košický Klečenov 117
Prekážka 726
Ulica, číslo
Krolák Vladimír
Skokan Ondrej
Pod Lesom 24
Remeselnícka 33
Štafura Andrej MVDr. Litovelská 3
Bartko Milan
Svatík Jozef
Gerec Miroslav
Fecák Marek Ing.
Lesňák Michal
Uchaľ Jozef
Čierny Lukáš
Priezvisko, meno
17.2.2008 A/A
26.7.2008 A/A
3 ENJA z Brdenské hájovny 753
766
811
736
788
720
4 ASTA Vílova
5 CORA z Mechova
6 CLIFF z Javorinky
7 CEDRA z Veľkej Rače
8 ENNY Krigov
3.9.2007
A/B
19.5.2009 A/A
27.4.2008 A/A
14.4.2008 A/A
24.1.2006 B/B
606
2 ETHEL spod Stohu
23.5.2007 A/A
693
1 DONA Vlčí potok
Patera Peter Ing.
Viktor Alexik
Plučinský Eduard
Jurský Jaroslav
Hrebík Jaroslav
Vráb Ján
Pavlo Miroslav
Závada Pavol
Tatranská 264
Štúrova 51
Nižné Repaše 6
Ráztoka 51
Nová Dedina 304
L.Svobodu 2357/16
RTG-DBK HANOVERSKÝCH FARBIAROV v roku 2010
19.5.2009 C/C
7.6.2009
B/B
23.6.2009 A/A
9324
67 DON z Chorváta
3.3.2008
21.4.2009 B/B
25.5.2009 A/A
9174
66 BRUNO z Ivetkynho dvora 9311
65 CERA od Juraja
Dátum
VýsleZápis
v SPKP narodenia dok
26.3.2008 B/B
Meno psa, suky
64 Gabina z Liptovských Revúc 8812
P.
č.
Mesto, obec
059 52 Veľká Lomnica
064 01 Stará Ľubovňa
059 02 Slovenská Ves 34
053 71 Vyšné Repaše
065 33 Veľký Lipník 218
976 97 Nemecká
935 25 Nová Dedina pri Leviciach
058 01 Poprad
059 71 Ľubica
059 71 Ľubica
050 01 Revúca
032 61 Važec
913 36 Selec 10
034 93 Hubová
067 72 Klenova 22
054 01 Levoča
044 45 Bidovce
033 01 Liptovský Hrádok
PSČ
VÝCVIKOVÝ ROK 2010
Predbežné skúšky farbiarov
V roku 2010 sa na Slovensku organizovalo 47 predbežných skúšok,
na ktorých bolo prihlásených 294 farbiarov. Percento úspešnosti farbiarov na PF nám mierne pokleslo. Skúšky sú podľa môjho názoru, až na
malé výnimky, v posledných rokoch organizačne usporiadateľmi dobre
zabezpečené. Myslím, že sa zlepšila i kvalita zakladania umelých stôp,
operatívnosť pri prenášaní zveri a celková komfortnosť zázemia.
Individuálne hlavné skúšky
V roku 2010 bolo u nás na individuálnych hlavných skúškach úspešne
predvedených 83 farbiarov. Týmto počtom sme sa dostali zhruba na
úroveň rokov 2007, 2008. Prepad v počte predvedených farbiarov na
IHF v roku 2009, ktorý sme pripisovali rôznym príčinám, sa ukázal len
ako dočasný. V rámci IHF boli aj v minulom roku predvedené a posúdené niektoré, svojimi parametrami, zaujímavé práce, ktoré stoja za
zmienku a chcel by som ich priblížiť.
Dňa 9. 1. 2010 posudzoval rozhodca Ján Brňák v Zákamennom
psa BF BRUNA Juráňová dolina vedeného Ing. Petrom Durčákom. Pes
vypracoval bez opráv 5 000 m dlhú, 17,5 hodiny starú stopu jelenej
zveri. Následne zver 1 200 m duril a 25 minút do dostrelenia staval.
Na dostrelenom kuse bol zistený zásah na zadný beh. Bol hodnotený
244 bodmi v I. cene.
Dňa 23.12.2010 posudzoval rozhodca Jozef Sabol v Ruskej Porube
suku BF BESSY Šibeničná vedená Milanom Vaľom. Suka vypracovala
odhadom 3 500 m dlhú, 17 hodín starú stopu jelenej zveri. Po vypustení
zver 400 m durila a 30 minút ho stavala. Po dostrelení bol konštatovaný svalový priestrel ľavého zadného behu. Práca bola hodnotená 244
bodmi v I. cene.
66
Dňa 31.12.2010 posudzoval rozhodca Jozef Čendula v Topoľčanoch
suku BF CAMI Vatrová vedená Jozefom Svátekom. Suka podľa odhadu
rozhodcu vypracovala stopu postreleného jeleňa okolo 6 000 m dlhú
a 17 hodín starú. Jeleň bol následne 2 500 m durený 30 minút hlasito
stavaný. Bol zistený zásah vysoko na predný beh s následným povrchovým zranením hrudníka.
Pri vyhodnocovaní IHF za rok 2010 som v piatich prípadoch zaznamenal vážne pochybenie zo strany kolegov – rozhodcov pri hodnotení
disciplíny č. 4 Hlásenie zastrelenej zveri. Rozhodcovia sa dopustili
chyby tým, že hodnotili a do celkového hodnotenia IHF započítali
túto disciplínu potom, čo bola zver pred dostrelením durená a hlasito
stavaná, čo je v rozpore s platným skúšobným poriadkom pre skúšky
farbiarov(strana 113 Kynologických predpisov SPZ z roku 2003). S rozhodcami, ktorých sa to týka budem osobne hovoriť.
Ďakujem.
Branislav Porubčanský
výcvikár KCHF
Porovnanie úspešnosti
jednotlivých plemien na PF
počet
%z
celk.
počtu
psov
počet
úspešných
počet
neúspešných
r. 2008
%
neúsp.
r.2009
%
neúsp.
r.2010
%
neúsp.
271
68
232
39
12
13
14
SK
92
23
83
9
14
16
10
AJD
28
7
24
4
25
22
14
ŠD
3
1
3
13
0
AF
3
1
3
Plemeno
BF +
HF
50
0
67
68
10.10.2010
18 Liptovský Mikuláš
Pilát st.
10.10.2010
10.10.2010
10.10.2010
14 Humenné
15 Námestovo
10.10.2010
Chapčák
Neuschl
9.10.2010
10.10.2010
12 Svidník
13 Považská Bystrica
16 Prešov
Orečný
Ing. Grellneth
9.10.2010
11 Rimavská Sobota
17 Gelnica
Ing. Pitoňák
9.10.2010
10 Zvolen
Alexík
Ilaš
Ing. Druska
Ing.Slúka
Pazdera
3.10.2010
3.10.2010
Špirko
8 Vranov n/ Topľou
3.10.2010
7 Stará Ľubovňa
Bačík
Meliško
9 Čadca
2.10.2010
Topoľčany
6
Pilát st.
18.9.2010
26.9.2010
4 Bardejov
5 Veľký Krtíš
Ing.Kubanda
18.9.2010
3 Lučenec
Suchý
Sabol
9.9.2010
Hlavný
rozhodca
12.9.2010
Termín
konania
1 Kežmarok
Miesto
konania
2 Stropkov
Por.
čís.
8
9
9
16
8
19
9
7
11
7
9
14
10
8
9
10
9
8
Počet
psov
4
7
5
13
1
11
4
4
10
3
6
10
6
5
2
3
2
6
BF
1
1
1
1
4
2
1
HF
1
AF
1
1
3
3
5
5
5
1
1
4
2
1
2
2
7
7
SK
ŠD
1 1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
AJD
1
1
8
1
10
6
2
1
1
10
4
2
2
1
3
2
5
7
6
2
5
1
1
2
2
5
3
1
1
5
1
8
5
2
2
5
4
2
1
2
3
5
2
2
3
5
6
9
14
8
19
9
1
5
5
9
13
10
5
9
4
9
8
I.
II.
III. Spocena cena cena lu
3
3
4
4
2
1
3
6
Neuspel
Prehľad predbežných skúšok farbiarov v roku 2010
2
2
2
Odstúpil
63%
67%
100%
88%
100%
100%
100%
14%
46%
71%
100%
93%
100%
63%
100%
40%
100%
100%
Úspešnosť
69
Ing. Pilát
Ing.Pöhm
Ing. Grellneth
Pilát st.
16.10.2010
17.10.2010
17.10.2010
17.10.2010
23 Krupina
24 Levoča
25 Košice
26 Ružomberok
Luknár
Rapaič
Rapaič
Ing. Piecka
30.10.2010
30.10.2010
6.11.2010
37 Bánovce nad Bebr.
38 Malacky
39 Rožňava
Gešvandtner
Ing. Druska
Suchý
24.10.2010
29.10.2010
35 Dolný Kubín
Chapčák
Kolník
Ing. Kubanda
Pilát st.
36 Podolinec
23.10.2010
24.10.2010
33 Partizánske
34 Humenné
23.10.2010
23.10.2010
31 Piešťany
23.10.2010
30 Levice
32 Banská Bystrica
Ing. Slúka
22.10.2010
29 Podolinec
Pilát st.
17.10.2010
21.10.2010
27 Kežmarok
28 Podolinec
Mihálik
Hapčo
16.10.2010
16.10.2010
21 Pezinok
Rapaič
Florek K.
Hlavný
rozhodca
22 Martin
16.10.2010
16.10.2010
Termín
konania
19 Tvrdošín
Miesto
konania
20 Prievidza
Por.
čís.
14
9
11
6
11
8
10
8
10
7
4
6
9
18
5
9
6
9
8
9
8
Počet
psov
11
6
4
3
11
2
7
6
8
3
4
2
4
13
5
7
3
6
8
7
7
BF
3
1
3
2
2
1
HF
1
AF
1
7
6
2
1
2
5
4
1
2
2
1
SK
1
3
1
2
1
1
1
AJD
1
ŠD
1
3
1
2
3
1
2
2
3
2
2
2
6
3
2
3
3
4
5
2
1
4
5
3
5
3
2
2
2
3
9
5
1
1
5
3
2
2
5
4
2
4
3
3
1
4
1
1
4
2
1
1
8
5
7
6
8
8
9
7
7
6
4
5
9
16
9
5
5
8
7
7
I.
II.
III. Spocena cena cena lu
5
1
3
1
1
1
3
1
2
1
Neuspel
1
3
4
1
3
2
2
4
Odstúpil
57%
56%
64%
100%
73%
100%
90%
88%
70%
86%
100%
83%
100%
89%
0%
100%
83%
56%
100%
78%
88%
Úspešnosť
70
Špirko
29.11.2010
4.12.2010
46 Stará Ľubovňa
47 Zlaté Moravce
S um á r
Bačík
14.11.2010
14.11.2010
44 Sobrance
45 Trenčín
Meliško
Kolník
Orečný
Kardhordó
7.11.2010
7.11.2010
42 Veľký Krtíš
43 Detva
Čendula
Gešvandtner
6.11.2010
7.11.2010
Hlavný
rozhodca
Termín
konania
40 Brezno
Miesto
konania
41 Vranov n/ Topľou
Por.
čís.
1
1
4
6
7
2
6
6
BF
426 262
5
9
9
9
9
4
8
8
Počet
psov
32
2
3
2
2
HF
3
1
AF
96
1
4
3
3
1
SK
ŠD
30 3
1
1
1
1
1 1
AJD
1
3
5
3
5
2
5
112 149
1
2
3
2
2
4
6
5
8
7
9
7
1
8
84 345
2
2
2
1
3
1
1
1
I.
II.
III. Spocena cena cena lu
52
1
1
1
3
1
Neuspel
29
1
1
1
Odstúpil
80%
100%
89%
78%
100%
78%
25%
100%
75%
Úspešnosť
Umiestnenie jednotlivých plemien v cenách na PF v roku 2010
Plemeno
BF + HF
SK
AJD
ŠD
AF
I. c.
II. c.
III. c.
Spolu
počet
99
111
28
238
%
42
46
12
počet
10
29
38
%
13
38
49
počet
2
7
15
%
8
29
63
počet
1
2
%
33
67
počet
2
1
%
67
33
77
24
3
3
Výsledky farbiarov v roku 2010 na iných druhoch skúšok
skúšky
celkový
počet psov
I. c.
FSMP
3
2
FD
2
1
1
LSMP
3
2
1
II. c.
III. c.
1
71
72
3.1.2010
3.1.2010
5.1.2010
6.1.2010
7.1.2010
7.1.2010
7.1.2010
8.1.2010
8.1.2010
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dátum
konania
1.
P.
č.
14.3.2008, SPKP 8757
BARA z Hradištnice
13.1.2008, SPKP 8728
BRIT od Juraja
26.3.2006, L 060
ARGO z Javorníckej Ostoi
17.7.2008, SPKP 8982
BETTY Šibeničná
8.5.2008, SPKP 8881
GRACIA Čajmar
27.2.2008, SPKP 8750
CEDRA Medzihorská
24.2.2007, SPKP 8508
MARKO Lesnícka lúka
8.5.2008, SPKP 8880
GLORIA Čajmar
14.3.2008, SPKP 8787
BONA Liptal
dátum narodenia, SPKP
Meno psa
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Plemeno
Košík Radovan
Košík Radovan
Sotak Pavol
Sotak Pavol
Šramka Mário
Šramka Mário
Digoň Bohuš
Arch. Ing. Červeňak Milan
Jančovič Lukáš
Jančovič Lukáš
Turský Milan
Turský Milan
Ing. Pačan Peter
Ing. Pačan Peter
Bc. Chovanec Michal
Bc. Chovanec Michal
Bullo Jozef
Bullo Jozef
Vodič
Majiteľ
4
4
4
4
3
4
4
4
4
1
4
3
4
4
3
2
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
5
4
3
4
3
4
4
3
4
4
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
264
238
224
178
154
264
258
254
214
Body
I.
I.
III.
II.
III.
I.
I.
I.
II.
Cena
Bullo
Orečný
Rapaič
Sabol
Černý
Bačík
Ing. Hlinka
Smrek
Bačík
Rozhodca
Prehľad individuálnych hlavných skúšok v roku 2010
73
9.1.2010
10.1.2010
13.1.2010
13.1.2010
14.1.2010
14.1.2010
15.1.2010
15.1.2010
16.1.2010
29.8.2010
7.9.2010
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dátum
konania
10.
P.
č.
Meno psa
3.6.2008, SPKP 8930
ALKA z Gavalcovho dvora
11.6.2002, SPKP 2938
JOLA od Margarétky
20.1.2005, SPKP 7927
DONA z Ľupčianskej doliny
27.4.2008, SPKP 737
CIT z Javorinky
29.6.2007, SPKP 8672
HEROS Z Mihalikovho soliska
27.4.2008, SPKP 733
CAR z Javorinky
29.8.2006, SPKP 8487
BRIXI Olšový járok
14.4.2008, ČLP 5023
CORA z Mechova
16.4.2007, SPKP 676
HARY spod Ľupčianskej Magury
27.2.2008, SPKP 8751
CETTY Medzihorská
30.3.2008, SPKP 8806
BRUNO Juráňová dolina
dátum narodenia, SPKP
BF
BF
BF
HF
BF
HF
BF
HF
HF
BF
BF
Plemeno
Ing. Hruška Ján
Ing. Hruška Ján
Štefánik Milan
Štefánik Milan
Ing. Ondrejka Jozef
Ing. Ondrejka Jozef
Ing. Olšavský Štefan
Ing. Olšavský Štefan
Hándi Igor
Ing. Blaško Milan
MVDr. Olšavský Marek
Ing. Olšavský Štefan
Pucheľ Dušan
Pucheľ Dušan
Jurský Jaroslav
Jurský Jaroslav
Ing. Blaško Slavomír
Ing. Blaško Slavomír
Vandlík Radoslav
Vandlík Radoslav
Ing.Durčák Peter
Ing.Durčák Peter
Vodič
Majiteľ
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
1
4
3
3
4
2
4
3
3
3
3
3
4
4
2
4
4
3
3
3
4
5
4
3
4
4
3
2
4
4
4
4
4
6
Hodnotené disciplíny
2
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
7
254
238
254
184
258
172
184
264
254
214
244
Body
I.
I.
I.
II.
I.
II.
II.
I.
I.
II.
I.
Cena
Ing. Kovalčík
Alexík
Čendula
Špirko
Ing. Slúka
Špirko
Brňák
Lipták
Ing. Slúka
Bačík
Brňák
Rozhodca
74
Dátum
konania
15.9.2010
29.9.2010
29.9.2010
30.9.2010
8.10.2010
11.10.2010
16.10.2010
17.10.2010
23.10.2010
23.10.2010
24.10.2010
P.
č.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
3.6.2008, SPKP 8931
AJA z Gavalcovho dvora
21.6.2007, SPKP 8666
RITA z Košickej
7.6.2009, SPKP 9256
DONA Ružový dvor
5.5.2007, SPKP 8546
GORA Čírske bučiny
16.3.2009, SPKP 9105
DRAK spod Štíbľa
13.1.2008, SPKP 8732
BIBA od Juraja
11.6.2008, SPKP 8935
JAGO od Margarétky
5.6.2009, SPKP 9278
ENY od Vyžníka
17.5.2008, ČLP 5082
ENJA z Brdské hájenky
3.3.2008, SPKP 8770
KAJLA Stanišovská dolina
4.1.2008, SPKP 8733
BRIX Jelenia obora Orava
dátum narodenia, SPKP
Meno psa
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
Plemeno
Pijak Ľubomír
Pijak Ľubomír
Jančuš Ľubomír
Ing. Brudňák Ján
Ing. Šmajda Štefan
Ing. Šmajda Štefan
Tomašovič Juraj
Tomašovič Juraj
Pazdera Pavol
Pazdera Pavol
Štanceľ Róbert
Štanceľ Vladimír
Gibaľa Ján
Gibaľa Ján
Ing. Zadžora Jozef
Ing. Zadžora Jozef
Chapčák Dušan
Chapčák Dušan
Lesňák Michal ml.
Lesňák Michal st.
Bc. Prílepok Ivan
Bc. Prílepok Ivan
Vodič
Majiteľ
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
1
2
3
3
3
4
3
2
2
2
3
3
3
4
4
2
3
3
3
3
4
5
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
2
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
7
224
238
154
184
264
274
274
184
248
178
192
Body
II.
I.
III.
II.
I.
I.
I.
II.
I.
II.
II.
Cena
Florek V.
Sabol
Ing. Druska
Luknár
Hlinický
Karabel ml.
Paroš
Špirko
Mišenko
Lipták
Hlinický
Rozhodca
75
Dátum
konania
24.10.2010
28.10.2010
30.10.2010
30.10.2010
31.10.2010
31.10.2010
31.10.2010
1.11.2010
1.11.2010
3.11.2010
3.11.2010
P.
č.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Meno psa
3.3.2008, SPKP 8778
DINA z Foráša
1.1.2009, SPKP 9055
BOJAR Matejova dolina
12.2.2007, SPKP 8501
CIFRA spod Hradnej veže
28.2.2008, SPKP 8791
AVAR Sľúkov dvor
17.7.2008, SPKP 8976
BURY Šibeničná
21.6.2009, SPKP 9339
JUDY Nemenéró
23.6.2009, SPKP 9324
DON z Chorváta
21.4.2006, SPKP 8331
GORAN spod Labošova
11.6.2008, SPKP 8934
JORDAN od Margarétky
10.4.2009, SPKP 9168
AZANA Kamenné vráta
3.5.2007, SPKP 8581
FLÓRA Jelenia obora Orava
dátum narodenia, SPKP
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Plemeno
MVDr. Štafura Andrej
MVDr. Štafura Andrej
Horváth Ján
Horváth Ján
Bulejko Peter
Lesy SR š.p., OZ Trenčín
Vrba Radoslav
Vrba Radoslav
Mgr. Gablík Rudolf
PZ - Javorník Štiavnik
Semeňák Ján
Semeňák Ján
Ing. Fečák Marek
Ing. Fečák Marek
Lipka Jozef
Lipka Jozef
Štefánik Milan
Štefánik Milan
Dubec Zdeno
Dubec Zdeno
Ing. Olejár Daniel
PZ -Sihelné
Vodič
Majiteľ
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
1
3
4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
5
4
3
3
4
4
4
3
3
3
4
3
6
Hodnotené disciplíny
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
224
238
148
264
264
214
238
178
248
264
248
Body
II.
I.
III.
I.
I.
II.
I.
II.
I.
I.
I.
Cena
Ing. Hlinka
Bc. Kardoš
Černý
Mihálik
Bc. Kardoš
Ilaš
Chapčák
Porubčanský
Smrek
Bullo
Florek V.
Rozhodca
76
Dátum
konania
7.11.2010
7.11.2010
13.11.2010
20.11.2010
23.11.2010
25.11.2010
26.11.2010
27.11.2010
27.11.2010
27.11.2010
27.11.2010
P.
č.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
25.4.2009, SPKP 9150
LESAN z Ľubochnianskej doliny
13.4.2009, SPKP 9431
TRESKA z Krainy Przodkow
16.4.2009, SPKP 9135
ASTOR spod Vaľových dolín
8.6.2009, SPKP 9396
AJKA z Dankovičovho dvora
29.6.2009, SPKP 9346
USSY Fatra
25.4.2008, SPKP 8816
ALAN z Babinej hory
30.3.2009, SPKP 9116
LEO Stanišovská dolina
29.6.2009, SPKP 9344
URO Fatra
31.1.2003, SPKP 7504
EDY Kráľovská studnička
18.4.2008, SPKP 8847
LEA Dravecká dolina
26.5.2008, SPKP 8940
BEN Brodov Jarek
dátum narodenia, SPKP
Meno psa
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Plemeno
Motlo Miroslav
Motlo Miroslav
Mgr. Kardhordó Ladislav
Mgr. Kardhordó Ladislav
Koromház Milan
Koromház Milan
Timko Dušan
Timko Dušan
Gerec Miroslav
Gerec Miroslav
Masný Bohuš
Poľovný spolok Čierny vrch
Meder Michal
Meder Michal
Bulica Pavol
Bulica Pavol
Hladký Vladimír
Hladký Vladimír
Jošták Ján
Jošták Ján
Šimko Miroslav
Šimko Miroslav
Vodič
Majiteľ
3
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
1
3
4
4
3
4
2
3
2
4
2
3
4
3
2
4
4
3
4
3
3
4
4
5
3
4
3
3
4
4
3
3
3
4
4
6
Hodnotené disciplíny
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
7
198
304
178
248
194
264
208
198
238
254
184
Body
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
II.
II.
I.
III.
Cena
Grellneth
Mihálik
Chapčák
Orečný
Vrlík
Bullo
Ing.Pöhm
Sabol
Čendula
Florek K.
Lipták
Rozhodca
77
Dátum
konania
28.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
30.11.2010
1.12.2010
11.12.2010
11.12.2010
12.12.2010
12.12.2010
P.
č.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Meno psa
1.9.2009, SPKP 809
CEDRA Hanzeľov dvor
27.7.2006, SPKP 8461
ISNA Demjanka
2.9.2007, SPKP 8718
DAK Krigov
3.3.2008, SPKP 8777
DEA z Foráša
18.3.2008, SPKP 8799
BORA Vrch brezový
11.4.2009, SPKP 9142
DONA spod Oravského hradu
19.5.2007, SPKP 8617
HORA z Ľubochnianskej doliny
27.4.2008, SPKP 736
CLIFF z Javorinky
8.6.2009, SPKP 9391
ARON z Dankovičovho dvora
22.2.2009, SPKP 9087
CONA Liptal
28.6.2009, SPKP 9356
KORZO Vlčí potok
dátum narodenia, SPKP
HF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
Plemeno
Ing. Tomala Pavol
Ing. Tomala Pavol
Smutný Ľubomír
Smutný Ľubomír
Hricisko Juraj
Hricisko Juraj
Ing. Hanár Milan
Ing. Hanár Milan
Ing. Olejár Daniel
Pidík Marek
Buocik Roman
Buocik Roman
Brveník Miroslav
Brveník Miroslav
Plučinský Eduard
Plučinský Eduard
Maľuk Ladislav
Maľuk Ladislav
Pochyba Marián
Pochyba Marián
Zavacký Milan
Zavacký Milan
Vodič
Majiteľ
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
1
3
2
4
4
4
3
2
4
4
2
4
3
4
4
3
2
3
3
3
3
3
4
5
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
6
Hodnotené disciplíny
2
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
7
254
184
254
214
264
258
204
218
254
254
204
Body
I.
III.
I.
II.
I.
I.
II.
II.
I.
I.
II.
Cena
Jurský
Ing. Druska
Orečný
Vráb
Brňák
Čendula
Grellneth
Ing. Pilát
Orečný
Homola
Ing. Pilát
Rozhodca
78
Dátum
konania
12.12.2010
13.12.2010
14.12.2010
16.12.2010
16.12.2010
17.12.2010
17.12.2010
21.12.2010
22.12.2010
23.12.2010
23.12.2010
P.
č.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
22.2.2009, SPKP 9084
CYLA Liptal
17.7.2008, SPKP 8981
BESSY Šibeničná
26.7.2009, SPKP 9406
DAX Baškin dvor
28.6.2009, SPKP 9361
KIA Vlčí potok
19.6.2009, SPKP 9368
AFRODITA Bročkeje dolina
1.9.2009, SPKP 805
CITA Hanzeľov dvor
16.6.2009, SPKP 9355
DITA Vrátna dolina
4.1.2009, SPKP 9071
BONA Jakubov dvor
16.4.2007, SPKP 682
HOLY spod Ľupčianskej Magury
31.5.2008, SPKP 8908
FANNY Krigov
27.4.2009, SPKP 9199
DENNY z Prameňov Turca
dátum narodenia, SPKP
Meno psa
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
HF
BF
BF
Plemeno
Bariak Miroslav
Bariak Miroslav
Vaľo Milan
Vaľo Milan
Demeter Matúš
Ing. Cerula Ladislav
Horňaček Emil
Horňaček Emil
Urban Ján
Urban Ján
Červenko Ľubomír
Červenko Ľubomír
Mgr. Maruščák Ján
Mgr. Maruščák Ján
Ing. Janošík Martin
Ing. Janošík Martin
Ing. Pilát Hubert
Pilát Ján st.
Kušnír Marián
Holovač Ján
Michalková Izabela
Michalková Izabela
Vodič
Majiteľ
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
1
4
3
3
3
4
4
4
3
3
2
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
5
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
7
264
244
238
244
254
240
184
254
138
238
238
Body
I.
I.
I.
I.
I.
I.
III.
I.
III.
I.
I.
Cena
Mihálik
Sabol
Sabol
Špirko
Karabel st.
Valent
Brňák
Neuschl
Špirko
Orečný
Ing. Janošík
Rozhodca
79
Dátum
konania
26.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
29.12.2010
30.12.2010
30.12.2010
31.12.2010
P.
č.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Meno psa
7.9.2008, SPKP 9016
CAMI Vatrová
5.7.2003, SPKP 7623
GORAL z Rožňovskej lúky
3.3.2008, SPKP 8775
DONAR z Foráša
20.5.2008, SPKP 8895
ETRIX Kečera
13.1.2008, SPKP 8727
HETA Čirské bučiny
6.6.2008, SPKP 8951
RAF Plesnivec
22.4.2009, SPKP 9347
ARGON z Travného
24.4.2006, SPKP 8320
BIX Medzihorská
dátum narodenia, SPKP
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Plemeno
Svátek Jozef
Svátek Jozef
Pástor Pavel
Pástor Pavel
Chobot Jaroslav
Chobot Jaroslav
Ing. Hojdan Marek
VLM Kamenica n/Cir.
Ing. Dudík Jaroslav
Mestské lesy B.Štiavnica
Kocik Slavomír
VLM Kamenica n/Cir.
Ing. Šíra Ladislav
Ing. Šíra Ladislav
Bačík Ján
Bačík Ján
Vodič
Majiteľ
4
4
4
3
4
3
4
4
1
3
3
3
2
4
3
3
3
2
4
3
2
4
4
4
3
3
3
4
5
3
4
4
3
4
3
4
4
6
Hodnotené disciplíny
2
4
4
4
3
4
4
4
4
7
228
254
244
178
294
218
254
244
Body
II.
I.
I.
II.
I.
II.
I.
I.
Cena
Čendula
Dr. Čaradský
Bc. Kardoš
Orečný
Mihálik
Orečný
Bílik
Púčik
Rozhodca
XIII. ročník
Memoriálu Fridricha Konráda
2010
ne.
XIII. ročník MFK sa konal 08. – 12. 09. 2010 v obciach Novoť a Mút-
• Účastníci: zástupcovia 12 štátov združených v ISHV. Na skúšky pricestovali vodiči farbiara z Poľska, Česka, Rakúska, Maďarska,
Talianska, Švajčiarska, Nemecka po jednom zástupcovi a Slovensko
reprezentovali štyria vodiči so svojimi farbiarmi. Celkovo 26 rozhodcov
bolo rozdelených do ôsmich skupín. Rozhodcovia posúdili 11 psov na
umelých stopách a 8 psov na prirodzených stopách.
• Rozhodcovia – Hlavný rozhodca Tibor Gešvandtner
Skupina č. 1. vedúci skupiny Jaroslav Jurský SK, Jerzy Karaszevski
PL, Ezio Albertini IT.
Skupina č. 2. vedúci skupiny Ján Surma SK, Petr Polách CZ,
Ištván Burkus HU.
Skupina č. 3. vedúci skupiny Udo Peters D-Hirschmann, Rajmund
Rapaič SK, Werner Gieger CH.
Skupina č. 4. vedúci skupiny Ing. Martin Jánošík SK, Karel Pláňanský CZ, Ralf Ohleier D-KBGS.
Skupina č. 5. vedúci skupiny Erich Gassner A, Jozef Bullo SK, Jens
Böning D-KBGS, Erhard Patsch D-Hirschmann.
Skupina č. 6. vedúci skupiny Franz Dal Ponte CH, Peter Karabel
st. SK, Angermann Karl A.
Skupina č. 7. vedúci skupiny Karol Smrek SK, Zbigniew Skrzek
PL, Aladár Varga HU.
Skupina č. 8. vedúci skupiny Ján Brňák SK, Karol Florek SK,
Vladimír Florek SK, Ervin Neuschl SK.
• Popis prác podľa konečného umiestnenia:
11. AIKA vom Anastal HF, vodič Walter Stecher; Rakúsko, a 10. IWAN
vo der Königsbuche HF, vodič Martin Lipták; SK, nevypracovali umelú
stopu do stanoveného časového limitu.
80
9. CEZAR z Novodomských bažín BF, vodič Radek Haselnöhrl; CZ,
napriek tretej najrýchlejšie vypracovanej umelej stope, si vylosoval
prirodzenú stopu, ktorú sledoval 4 km na remeni. Rozhodcovia túto
prácu vyhlásili za nedohľadateľnú.
8. BONA z Doliny Dojcy BF, vodič Jaroslav Kohot; PL, dohľadal
jelenicu na stope starej 16 hod. 200 m dlhej, nesplnil ale na umelej
stope časoví limit.
7. JUP BF, vodič Fausto Pellizzato; IT, pracoval na 13 hod. starej
stope jelenčaťa, ktorá bola kratšia ako 400 m. Umelú stopu vypracoval
za 30 min. a našiel 1 znak.
6. CIRA Vrátna dolina BF, vodič Jozef Ďuriš; SK, Umelú stopu vypracoval v časovom limite 47 min. Na stope našiel 3 znaky. Suka pracovala
na prirodzenej stope jelienčaťa v dĺžke 300 m. starej 15 hod.
5. BLESK Krigov BF, vodič Jaroslav Hudač; SK, Umelú stopu zdolal za 37 min., na ktorej našiel 1 znak. Na prirodzenej stope starej
4,5 hod. dohľadal po 800 m jeleňa, ktorý ešte žil no nebolo ho treba
dostreľovať.
4. SÁGHEGHI Stamesz Leó HF, vodič Zoltán Pukanskí; HU, Dohľadával jelienča na stope starej 14 hod. dlhej 315 m. Umelú stopu
vypracoval za 32 min. a našiel 3 znaky. Mal rovnaký počet bodov ako
Blesk Krigov ale pre mladší vek je lepšie umiestnený.
3. WINETOU von Wolfkorb BF, vodič Uwe Steckroth; D, pracoval
na 18 hod. starej stope jelenice bez farby, len na nástrele sa našiel
kúsok loja. Po 1 400 m dohľadal na mäkko strelenú jelenicu. Umelú
stopu vypracoval za 18 min. s 3 znakmi. Celkové hodnotenie 390 bod.
v II. cene.
2. MIRA HF, vodič Carlo Pagannini; CH, Umelú stopu vypracoval
za 30 min. nájdené 3 znaky. Prirodzená stopa: dohľadal postreleného
diviaka na 15 hod. starej stope. Na nástrele ani na stope neboli nájdene
žiadne znaky (farba, striž, atď.) ktoré by nasvedčovali, že zver bola
zranená. Iba tvrdenie strelca, že diviaka zasiahol. Počas dohľadávky
sa vodič od rozhodcov vzdialil „nespolupracoval“, po 1 500 m práce
na remeni došiel na ležovisko, kde psa vypustil, ten ho duril 300 m
a 5 min. staval, kde bol dostrelený. Pre krátke stavanie bola znížená
známka. Celkové hodnotenie 415 bodov v II.cene.
1. CESY z Prameňov Turca BF, vodič Branislav Porubčanský; SK,
Umelá stopa: najrýchlejšie nájdený nástrel v čase 28 sek, ako aj
vypracovanie stopy na ktorej našli všetky 3 znaky a vypracovali ju za
11 min.
81
Slávnostné zahájenie XIII. r. MFK
Účastníci XIII. r. MFK
82
BF BLESK Krigov,
vodič Jaroslav Hudač – SK
BF JUP,
vodič Helmut Picolruaz – IT
BF CÉZAR z Novodomskych bažin,
vodič Radek Haselnöhrl – CZ
BF BONA z Doliny Dojcy,
vodič Jaroslav Kohot – PL
83
BF WINETOU von Wolfkorb,
vodič Uwe Steckroth – DE
BF CIRA Vrátna dolina,
vodič Jozef Ďuriš – SK
HF MIRA, Carlo Pagannini – CH
HF IWAN von der Königsbuche,
vodič Martin Lipták – SK
84
BF CESY z Prameňov Turca,
vodič Branislav Porubčanský – SK
HF SÁGHEGHI STAMESZ LEÓ,
vodič Zoltán Pukánski – HU
HF AIKA vom Annastal,
vodič Walter Stecher – A
85
Prirodzená stopa: strelec večer ohlásil, že strieľal na diviača v čriede
3 kusov. Po výstrele diviača padlo ťažko sa zdvíhalo zo zeme a následne odbehlo do neďalekej húštiny, kde odbehli aj zdravé kusy. Strelec
predpokladal, že je tam už zhasnuté. Požiadal som ho, aby to do rána
nechal, aby sme mohli preveriť nástrel. Súhlasil s tým, ale nechcel aby
tam šla koróna, že sa zbytočne preženú 80 km. Preto na túto dohľadávku
išiel iba vodič so sukou a rozhodcovia. Po zhruba 650 m bez akýchkoľvek znakov na nástrele či stope začala suka hlásiť už na remeni.
Po vypustení nasledovalo durenie cca 200 m a stavanie 35 min. Práca
bola ukončená vodičom suky. Výkon suky a vodiča vysoko hodnotil
aj nemecký rozhodca z Hirschmannu Udo Peters. Celkové hodnotenie
450 bodov v I. cene a udelený titul CACT a CACIT. Víťaz MFK 2010.
Počas MFK sa preverovali 12 nástrelov. Bolo dohľadaných 8 kusov
zveri. Stárie od 4,5 hod. do 16 hod. dĺžka stôp od 200 m do 1 500 m.
Stopy boli sťažené celonočným vytrvalým dažďom. Na väčšine nástrelov stôp neboli žiadne znaky, farba, striž a pod. Vodiči a rozhodcovia
nemali možnosť overiť si správnosť postupu. Museli iba veriť umeniu
a schopnostiam skúšaných psov a súk. Nástrely sa preverovali v centre
MFK v revíri PS Minčol – Mútne až po 180 km vzdialený Trenčín.
Záverečné fotenie po úspešnej dohľadávke BF BLESK Krigov
s vodičom Jaroslavom Hudačom a rozhodcovským zborom
86
• Počasie: streda – štvrtok, vytrvalý dážď, piatok sa trocha ukázalo
slnko aby sa účastníci MFK presvedčili, že aj na Hornej Orave je slnko,
sobota a nedeľa dážď.
• Iné akcie:
- pri MFK dňa 9.9. a 10.9.2010 sa konala porada poradcov chovu
ISHV, rozoberala sa epilepsia psov jej vznik a dedičnosť, ako hlavný
referát MVDr. T. Želtvay
- poradcom chovu bola predvedená na DVD možnosť výcviku
farbiara pomocou trenažéra TG, za ktorý hlavný poradca chovu ISHV
p. R. Scherr vychváli Slovákov za zavádzanie nových foriem výcviku,
ktoré sa v praxi osvedčujú
- porovnali sa údaje o párení a výmene šteniat medzi štátmi ISHV
- bolo udelené čestné členstvo a to: Ján Kierzsnowski a in memoriam Benedikt Gierzsewski PL, Reinhard Sherr, Thomas Wengert, Jürg
Hartman, Jozef Buzgo
- uskutočnil sa chovný zvod, na ktorom boli posudzované bavorké
a hanoverské farbiare
- účastníci MFK mali možnosť navštíviť hrad v Oravskom Podzámku
a termálne kúpalisko Oravice.
O spestrenie kulturneho programu
sa už tradične postaral „Primáš“ Rajmund Rapaič
87
Víťazný „chorál“ Braňa Porubčanského
• Tradície: memoriál slávnostne zahájil folklórny súbor piesňou
„Goraľu či ti ne žaľ“ a lesničiari zo SLŠ v L. Hrádku, záverečný ceremoniál ukončili trubači z Poľska.
• Kultúra: v piatok večer a v sobotu na slávnostnej večeri, ktorej
sa zúčastnilo do 200 hostí v kultúrnom dome v Novoti vystúpilo 7
folklórnych súborov zo Slovenska a Poľska. Počas MFK spontánne
vznikol z členov KCHF 3 členný súbor pod názvom „Samoroďák radosť“ ktorého členmi sú primáš Jozef Ďuriš, spev a tanec Branislav
Porubčanský a Erik Gešvandtner.
• Poďakovanie: nechcem ich menovať aby sa na niekoho nezabudlo,
patrí však všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili i napriek
veľmi nepriaznivému počasiu na zdarnom a skoro bezproblémovom
podujatí, ktoré sa nieslo v priateľskej atmosfére.
88
Tibor Gešvandtner
hlavný rozhodca
S ponzori
XIII. ročníka Memoriálu Fridricha Konráda
Novoť-Mútne
Zbrojovka Brno
OLZ Námestovo
Obce Mútne,
Novoť a Zákamenné
AGRO Mútne
PD Novoť
Royal canin
PS Minčol-Mútne
PS Zelený les
PS Babia hora
PZ Krušetnica
LESOR, s.r.o.
LESBORA, s.r.o.
DECURIO, s.r.o.
Poľovníctvo Námestovo
OkO SPZ Námestovo
MaL Murín
P. Bedlek, J. Smoleň, J. Halák, M. Stroka, Ing. D. Staňák, L. Hodas, M. Buma, M. Weiner, P. Vrba, F. Kudiak,
F. Hrubjak, P. Kováč, R. Matúška, Ing. I. Števlík, M. Pňaček,
F. Bolek, M. Brontvaj, Ing. I. Horňáček, Ing. M. Štefka,
L. Jančovič, R. Rapaič, J. Kouba, B. Porubčanský, Mgr.
J. Maruščák, T. Gešvandtner, E. Gešvandtner, Ing. P. Durčák, Bc. F. Hlinický, Bedlek, MUDr. I. Kubačka, J. Brňák,
V. Florek, Ing. A. Kondela, Ing. F. Poleta, J. Bullo
Vecnými cenami prispeli všetky zahraničné kluby,
ktoré sa zúčastnili XIII. r. MFK.
Organizačný výbor vyjadruje poďakovanie všetkým sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc, organizátorom
za nezištnú obetavú prácu pri organizovaní XIII.ročníka
Memoriálu Fridricha Konráda v obciach Hornej Oravy
Novoť – Mútne v okrese Námestovo.
Patrí Vám všetkým veľká vďaka
T. Gešvandtner
Hlavný rozhodca
89
číslo žrebu
4
3
2
1
4438/06
Radek Haselnöhrl; CZ
Jaroslav Kohot; Pl
VI-11052
PKR
ČlpBB
BONA z Doliny Dojcy; BF
Koef.
a) na remeni
5
10
5
Nájdenie nástrelu
body
znám.
body
znám.
15
3
20
4
20
4
20
4
SPKP
znám.
4 4
8111/07 body
40 20
LOI
znám. 4
0
07/31546 body 20
0
číslo
zápisu
plem.
kniha
CEZAR z Novodomských
Bažin; BF
BLESK Krigov; BF
Jaroslav Hudač SK
JUP BF
Fausto Pellizzato IT
Meno psa
a vodiča
b) volne
Posliedka
s odložením
Čas nájdenia nástrelu
1´
1´6´´
10´+
3´
min
0
0
80
4
4
80
2
40
20
a)
vodič
Práca
na
umelej
pofarbenej
stope
Čas umelej stpoy
60´+
19´
30´
37´
min.
Počet nájdených znakov na stope
10
1
20
2
1
10
1
10
10
15
4
120
30
100
4
4
100
25
b)
a)
a)
stopa stopa stopa
nad
4 až 4 až
12
12
12
hod. hod. hod.
- do - nad - do
400m 400m 400m
45
b)
stopa
nad
12
hod.
- nad
400m
Dohľadávka na remeni
Chuť do práce
Hlasité stavanie
Durenie
40
4
185
140
0
0
4 310 III.
40
4 210 III.
40
10 10 10
Počet bodov
Výsledková listina
XIII. ročník Memoriálu Fridricha Konráda
Medzinárodné skúšky farbiarov, Novoť-Mútne, 08.–12. 9. 2010
Cena
90
8.
9.
7.
5.
Poradie
91
SPKP
SÁGHEGHI STAMESZ LEÓ; HF
2479/07
HS
3440/06
MHV
8389/08
SPKP
CESY z Prameňov Turca; BF
Branislav Porubčanský; SK
body
479/05
body
znám.
body
znám.
body
znám.
znám.
SPKP
4
4
4
40 20
4
20
4
4
4
40 20
3 4
30 20
4
20
4
40 20
4
body
40 20
znám. 3
4
body 15
20
Jozef Ďuriš; SK
MIRA; HF
Carlo Pagannini; CH
IWAN von der Königsbuche;
HF
Martin Lipták; SK
8287/08
SHSB
623549
body
06-010
Uwe Steckroth; D
CIRA Vrátna dolina; BF
znám.
znám.
BGS
WINETOU von Wolfkorb BF
Zoltán Pukánski; HU
11 AIKA vom Annastal; HF
Walter Stecher; A
10
9
8
7
6
5
30´´
4´
28´´
1´
4´
1´30´´
2´
80
0
0
4
80
4
0
0
60
4
80
3
80
4
60´+
32´
11´
60´+
30´
47´
18´
30
0
0
3
30
3
0
0
30
3
30
3
30
3
100
4
100
4
180
4
4
180
180
4
290 III.
390 II.
4
4
40
4
40 40 40
4
I.
0
50
0
310 III.
450
60
40
3 2 4 415 II.
30 20 40
4
40
4
11.
4.
1.
10.
2.
6.
3.
Cena Hontu a Hrona –
I. ročník
Regionálne skúšky farbiarov sa v posledných rokoch sľubne rozbehli
a prakticky zasahujú celé územie Slovenska. Aj spádová oblasť Banskobystrického kraja prispela svojou aktivitou zorganizovaním I. ročníka
skúšok farbiarov o „Cenu Hontu a Hrona“. Hlavnými nositeľmi myšlienky
usporiadať tieto skúšky boli Jožko Mihálik a Lacko Karhordó. Štatút
vrcholných skúšok farbiarov (MFK, Pohár SPZ, FP, SP a Regionálne
skúšky) je u všetkých rovnaký a prakticky vždy vodiči umelú stopu
vypracujú so psom na remeni až k položenej zveri.
V rámci skúšok o Cenu Hontu a Hrona došlo k zmene štatútu (súhlas výboru klubu), že po príchode k ležovisku vodič povinne vypustí
psa obdobne ako u PF skúšok. Je povinnosť nájsť znak na ležovisku
a oznámenie rozhodcom – vysielačkou – vypustenie (rozhodcovia sledujú
z úkrytu). Pri zakladaní stopy však je zmena: Umelá pofarbená stopa
od nástrelu po ležovisko je minimálne 18–20 hodín stará, od ležoviska
po položenú zver (150 krokov) taktiež pofarbená ale minimálne 2 hodiny stará (t.j. založená ráno). Je tu snaha priblížiť sa prirodzenej práci
a hlavne preukázať samostatnú prácu farbiara ako hlásiča, oznamovača
alebo hlasitého oznamovača.
Skúšok sa zúčastnilo päť farbiarov a výsledky, ťažko jednoznačne
hodnotiť na prvý pohľad ako slabé. Výkony farbiarov aj vodičov boli
ovplyvnené krajne nepriaznivým počasím, keď od štvrtku večera celých
24 hodín vytrvalo silne pršalo. Teda nielen psy ale aj vodiči a rozhodcovia boli úplne premoknutí a vďaka ubytovateľovi (OÚ Hrušov) ktorý
zariadil zakúrenie a usušenie, sme mohli na druhý deň pokračovať.
Zrejme nepriaznivé počasie sa prejavilo aj na výkonoch poľovníkov,
kde aj napriek dostatočnému počtu prác (7), len jedna bola úspešne
ukončená.
Teraz ku konkrétnym prácam:
Št. č. 1: BF AJDA z Gavalcovho dvora, vodič Ladislav Kardhordo ml.
Posliedka s odložením voľne, zn. 4–40 b, Nájdenie nástrelu zn.3–15
b. Pri práci na umelej stope č. 4 sa prejavila neskúsenosť mladého vodiča
a v časovom limite stopu suka nevypracovala, nenájdené žiadne znaky.
92
Na prirodzenej stope to bola práca na dohľadávke jelenice, kde bola
údajne rana na predný beh. Na nástrele bez znakov, po vypracovaní
stopy cca 400 m bez znakov, po vypustení hlasito durila a po 30 min.
sa vrátila. Prehlásené za nedohľadateľné nakoľko aj členovia PZ videli
unikať tento kus bez znakov poranenia. Chuť do práce hodnotená zn.
3–30 b. Celkom získaných 85 bodov a 5. miesto.
Št. č. 2: BF ERIK z Ľubochnianskej doliny, vodič Marian Klátik
Posliedka s odložením,voľne zn. 4–40 b. Nájdenie nástrelu,zn. 4–20 b.
Pracoval na umelej stope č. 2, našiel 2 znaky (20 b) a vo vzdialenosti asi
50 m od ležoviska sa vracal na overenie stopy, čo spôsobilo nedodržanie
časového limitu. Pes aj napriek nepriazni počasia pracoval s chuťou.
Prirodzená stopa – nasadený na stopu jeleňa, kde bolo najdené málo
farby, po 400 m opakované nasadenie 2-krát, kontrolný pes potvrdil
smer stopy. Ďalšie znaky nenájdené, prehlásené za nedohľadateľné.
Chuť do práce zn.3–30 b. Celkom 110 b. 3. miesto.
Št. č. 3: BF GABI Šípová skala, vodič Miroslav Slúka
Posliedka s odložením – voľne,zn. 4–40 b. Nájdenie nástrelu zn.
4–20 b. Prirodzenú stopu č. 1 nevypracoval v časovom limite. Našiel
1 znak (10 b)
Práca na prirodzenej stope údajne poraneného jelienčaťa, nástrel
bez znakov, 800–900 metrov sústredenej práce na stope,suka zdvihla
kus,bez znakov poranenia a farby,po ďalších 200 metrov prehlásený
kus za nedohľadateľný. Chuť do práce zn. 3–30 b.
Celkom 100 b. 4. miesto.
Št. č. 4: HF PARIS Devana, vodič Ing. Vojtech Kovalčík
Posliedka s odložením na remeni zn. 4–20 b. Nájdenie nástrelu
zn. 4–20 b.
Práca na umelej stope č. 5. Nájdený 1 znak (10 b) z ležoviska.
Po vypustení a nájdení zveri pes bol hodnotený ako hlásič. Celkom
práca za 29 minút hodnotená známkou 3–90 b. Práca na prirodzenej
stope. Poranená jelenica, ktorá po výstrele spadla a po 20 sekundách
sa zdvihla a odbehla. Na nástrele málo rozmočenej farby. Pes stopu
napadol, po 400 m lúka dlhá 100 m, potom potok a stopa 100 metrov
do protisvahu. Celá stopová dráha bez znakov. Opätovné nasadenie
93
potvrdilo predchádzajúci smer. Prehlásené za nedohľadateľné. Chuť do
práce zn. 4–40 b. Celkom 180 b. 2. miesto.
Št. č. 5: BF GREGOR z Košickej, vodič Dušan Králik
Posliedka s odložením voľne,zn.4 –40 b.Nájdenie nástrelu zn. 4–20 b.
Pracoval na umelej stope č. 3. Našiel všetky 3 znaky, pes po vypustení
a nájdení zveri túto hlásil. Celkom čas 37 minút, zn. 4–120 b. Po práci
na ľahko poranenej jelenici a vypracovanej 1000m stopy bez farby, táto
jelenica bola prehlásená za nedohľadateľnú. Druhá práca bola na stope
poranenej muflónky. Stopa stará 18 hod. Na nástrele rozstreknutá farba,
pes bez opráv vypracoval 1100m stopy a prišiel na zhasnutý kus,rana
na mäkko. Práca hodnotená zn. 4–180 b. v II. cene. Celkom 430 b.
II. cena – Víťaz I. ročníka Ceny Hontu a Hrona.
Na skúškach práce posudzovalí: Ing. Karol Chvála – hlavný rozhodca,
Ing. Peter Grellneth, Jozef Mihálik, Rajmund Rapaič, Miroslav Bariak,
Juraj Strnad, Martin Lipták.
Aj keď len dva psy boli úspešné na novom type umelej stopy, je
potešiteľné, že to boli hlásiči. Verím, že tento spôsob zopakujeme aj
v tomto roku a nielen v tomto regióne.
Naše poďakovanie patrí organizátorovi PZ Stráňa Hrušov a sponzorom, VLM Pliešovce, OkO SPZ Veľký Krtíš, OkO SPZ Brezno, Lesy SR
OZ Levice, PZ Dačov Lom, p. Roman Wagner,p. Štefan Toth, p.Valhan
Ján, OÚ Hrušov.
Spoločenský večer svojím vystúpením spríjemnil súbor „Heligonkárov“ zo ZŠ Hrušov.
Dovidenia na II. ročníku Ceny Hontu a Hrona.
94
Ing. Karol Chvála.
BF Gregor z Košickej, vodič Dušan Králik úspešne ukončil umelú stopu
HF Paris Devana, vodič Ing. Vojtech Kovalčík
v cieli umelej stopy pri prijímaní zálomku
95
Najlepší traja: Zľava: 2. miesto HF Paris Devana, vodič Ing. Vojtech Kovalčík,
víťaz skúšok – BF Gregor z Košickej, vodič Dušan Králik,
3. miesto – BF Erik z Ľubochnianskej doliny, vodič Marian Klátik
účastníci skúšok – na záver úsmev slniečka vylepšil aj našu náladu
96
Sponzori
I. ročníka skúšok farbiarov
o cenu Hontu a Hrona
Jozef Baláž, Hrušov – Cena Hontu a Hrona
Oko SPZ Veľký Krtíš.............................................. 200
Oko SPZ Brezno . ................................................. 200
Poľovnícke združenie „STRÁŇA“ Hrušov ............. 200
Roman Wágner, Veľký Krtíš .................................. 200
Štefan Tóth, Nenince ............................................ 200
OcÚ Hrušov ......................................................... 200
VL Pliešovce ......................................................... 150
Ján Valhan, Devíčie ................................................ 50
Viktor Šimúnek, Nenince . ...................................... 30
Zoltán Híveš, Nenince . .......................................... 30
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
MVDr. Rastislav Siládi, Banská Belá – vecné ceny
Miroslav Bariak, Modrý Kameň – vecné ceny
Jozef Fraňo, Slovenská Ľupča – vecné ceny
Tatiana Michaliková, Slovenská Ľupča – vecné ceny
Poľovnícke združenie CEROVO
Poľovnícke združenie LADZANY
Poľovnícke združenie RYKYNČICE
EQUUS a.s., RYBA KOŠICE s.r.o
Organizačný výbor vyjadruje poďakovanie všetkým sponzorom a organizátorom za pomoc pri organizovaní I. ročníka skúšok farbiarov o cenu Hontu a Hrona v Hrušove
okr. Veľký Krtíš.
Ì
Ì
Ì
97
Pohár Slánskych vrchov – 2010
odštartoval svoj I. ročník
Áno, ide o regionálne skúšky, ktoré na krajnom východe Slovenska
chýbali. Aj napriek tomu, že v niektorých oblastiach prebiehajú skúšky
obdobnej úrovne už viac ako 10 rokov. Stošesťčlenná aktuálna členská
základňa tejto oblasti od čiary Košice – Prešov – Bardejov na východ
si to skutočne zasluhuje.
Veľké lesné komplexy Čergovského pohoria, Laboreckej a Ondavskej vrchoviny či Slánskych vrchov a Vyhorlatu s početnou populáciou
jelenej zveri karpatského ekotypu musia nútiť ako vedenie chovateľského klubu, ale aj samotnú členskú základňu k zamysleniu sa, ako
zabezpečiť dostatočný počet poľovne vedených farbiarov pre naplnenie
potrieb dobrého obhospodarovania takej vzácnej zveri. Pritom nie menej závažnou potrebou je ale aj potreba dohľadávania pri spoločných
nadháňkach postrelenej diviačej zveri. Tento odlov v podmienkach
žírnych rokov semeniacich východoslovenských bučín a dubín je dostatočne vysoký, aby vyžadoval popri využívaní slovenského kopova
potrebu dohľadávania tejto trofejove i lovecky zaujímavej zveri tiež
plemenami farbiarov.
Priebeh a hodnotenie výkonov
Prvý ročník skúšok farbiarov „O pohár Slánskych vrchov“ zorganizovali členovia Klubu chovateľov farbiarov okresu Vranov na čele
s iniciátorom MVDr.T.Želtvayom a organizátorom Ing. Ľ. Tulakom.
Centrom skúšok sa stala obec Zamutov a príjemné prostredie penziónu
Opál s plnou ubytovacou a stravovacou kapacitou. Snaha organizačného výboru bola upriamená na organizovanie odlovu vysokej zveri
a hlásenia postrelov do centra skúšok so zámerom umožniť prihláseným
farbiarom pracovať na samostatnej práci.
Prax nám dlhodobo potvrdzuje, že nie každý hlásený postrel umožňuje odskúšanie psa i vodiča. Skôr sa potvrdzuje, že je mimoriadnou
udalosťou, ak mali možnosť na skúškach pracovať všetky farbiare na
pofarbenej stope ranenej zveri s dohľadaním zveri a hodnotením práce.
Obtiažnosť prípravy vhodných prác bez možnosti ovplyvnenia prináša
žiaľ konštatovania, že spravidla viac ako polovica psov nedostáva prácu
na prirodzenej pofarbenej stope. Aby bolo možné hodnotiť aj týchto
98
psov z výcviku, ovládateľnosti a schopnosti pracovať s nosom pri zemi,
rozšíril sa skúšobný poriadok o štyri výcvikové disciplíny vrátane práce
na umele položenej, pofarbenej stopovej dráhe jelenej zveri. Tým bolo
umožnené hodnotiť všetky farbiare s rozdielom, že bez práce na stope
ranenej zveri môžu byť zaradené len v poradí podľa získaných bodov
bez možnosti získania I., II., III. ceny.
Na regionálnych skúškach farbiarov „O pohár Slánskych vrchov“ sa
odzrkadlila snaha organizátorov v tom, že každý farbiar mal možnosť
nastúpiť na hlásený postrel. Prax nám dlhodobo potvrdzuje, že nie každý oznámený postrel je aj zárukou odskúšania psa a vodiča. Skôr žiaľ
konštatujeme dosť často, že ide o mimoriadnu udalosť, ak dostali všetky
psy možnosť pracovať na stope ranenej zveri a túto zver aj úspešne
dohľadali. Zväčša počujeme, alebo čítame vo výsledkovej bilancii, že
až 50 % i viac skúšaných farbiarov nemohlo byť hodnotených, pretože
rozhodcovia museli konštatovať, že zver nebola zasiahnutá, teda bola
chybená a je zdravá, alebo bola zasiahnutá tak slabo, že bolo nutné
ju prehlásiť za nedohľadateľnú. Alebo zasiahnutá zver zhasla v krátkej
vzdialenosti, ktorá neposkytla možnosť zhodnotiť kvality psa s ocenením jeho schopností. Potom už len prichádza hodnotenie na pridaných
výcvikových disciplínach, ktoré je určitým upokojujúcim momentom
s chýbajúcim porovnaním skutočných pracovných kvalít psa a odborných schopností vodiča.
Na skúšky bolo prihlásených päť bavorských horských farbiarov
a jeden hanoverský farbiar. Z košického boli dvaja, prešovský zastupoval jeden a z banskobystrického a žilinského kraja taktiež po jednom. Práce s možnosťou úspešného vykonania aj práce na prirodzene
pofarbenej stope jelenej zveri si vylósovali dvaja šťastlivci. Tu sú ich
práce a hodnotenie:
1. BF CIRIO z Dudnísk, SPKP č. 8526/08 s vodičom Ing. Bystríkom
Kiskom z Gánoviec, okr. Poprad pracoval na 14 hodín starej stope jeleňa
ihličiaka, ktorý bol postrelený vysoko na zadný pravý beh so svalovým
priestrelom. V stopovej dráhe sa nenašiel okrem záporkov žiadny znak
poranenia. Preto stopu v dľžke cca 800 m ešte raz identicky preveril,
načo sa následne pred ním vylomil zaľahnutý kus. Po vypustení z obojka pes zver hlasito duril, po 250 metroch ho zastavil a hlasito staval
v časovom limite 32 minút až do dostrelenia. Za hodnotenie výkonu
v jednotlivých discipínach bol hodnotený známkami „3“ a z chuti pri
práci „4“, čo mu vynieslo spolu 235 bodov a po pripočítaní bodov za
výcvikové body (všetky zn. 4) úhrnom 405 bodov v I. cene a stal sa
víťazom prvého ročníka skúšok farbiarov o Pohár Slánskych vrchov.
99
2. BF HEJDA Trium Slecs, SPKP 8699 s vodičkou sl. G. Šarlinovou
z Jesenského, okr. Rim. Sobota úspešne zvládla v sťažených podmienkach zvernice VŠV stopu postreleného daniela – ihličiaka zo skupiny
12 kusov zveri. Stopa bola síce viac ako 12 hodín stará, ale kratšia
a zver bola dohľadaná už zhasnutá bez možnosti durenia a hlasitého
stavania, resp. hlásenia zhasnutej zveri. Z práci na stope bola hodnotená zn. 3, z chuti do práce zn. 4, získala teda 175 bodov a z práce
na výcvikových discipínach ďalších 110 bodov, čo v súčte znamenalo
285 bodov v III. cene a v poradi 2. miesto.
Zostávajúci súťažiaci nemali možnosť pracovať a byť hodnotení na
prirodzenej stope ranenej zveri, hoci postrelov bolo hlásených dostatok
pre všetkých. Dokonca jeden hlásený postrel sme poslali overovať až ku
Rimavskej Sobote (170 km), na ktorom sa práca psa nedala hodnotiť.
Výsledky týchto jedincov a konečné poradie z prídavných disciplín je
nasledovné:
3. GREGOR z Košickej, BF, SPKP 7286/06, maj. Ing. J. Králik, vod.
Ľ. Tököly zo Sp. Novej Vsi splnil posliedku s odložením voľne, umelú
stopu vypracoval v limite 34 minút, v stopovej dráhe našiel z troch
dva znaky a získal celkom 150 bodov.
4. PARIS Devana, HF, SPKP 498/05, vod. Ing. V. Kovalčík z Rim.
Soboty vypracoval posliedku s odložením na remeni na dvojku, umelú
stopu vypracoval za 16 minút s nájdenými všetkými znakmi v stope
a získal 140 bodov.
5. BARA Baškin dvor, BF, SPKP 8713/00, vod. P. Demeter z Čaklova
pracoval pri posledke s odložením na remeni, umelú stopu vypracoval
za 16 minút, nenašiel v stopovej dráhe ani jeden znak a preto získal
celkom 120 bodov.
6. MALIK de Eisenkappel, BF, SPKP 8707/09, vod. P. Mikloš z Pov.
Bystrice vypracoval umelú stopu v hornom hraničnom limite 58 minút,
našiel jeden znak v stope a preto získal len 110 bodov.
Prácu zodpovedne posudzovali dvojice rozhodcov MVDr. T. Želtvay
+ J. Sabol; B. Porubčanský + J. Mišenko; Ing. J. Jevčák + Ing. V. Tomko
a V. Alexik + Ing. G. Pöhm.
100
Víťaz skúšok Ing. Bystrík Kiska s BF CIRIO z Dudnísk
Na druhom mieste sa umiestnila Gabriela Šarlinová
s BF HEJDA Trium Slecs
101
Aktéri prvého ročníka skúšok farbiarov o Pohár Slovenských vrchov
Záverečné fotenie sa účastníkov skúšok
Vyhodnotenie malo dôstojný rámec, každý vodič obdržal vkusný
upomienkový predmet a cenu a na záver bolo pre účastníkov a pozvaných hostí pripravené milé posedenie s pohostením. Treba veriť, že
predbežne dohodnutý termín druhého ročníka v roku 2012 bude ešte
vydarenejší.
HR Ing. B. Baka
102
SPONZORI
I. ročníka skúšok farbiarov
o pohár Slanskych vrchov
A. Účelov príspevky v hotovosti
Ing. Bystrík Kiska................................................... 350
Ing. Gabriel Pöhm.................................................... 50
Ing.J án Mrenica.................................................... 100
OPK VV................................................................. 100
Jaroslav Jevčák...................................................... 100
Ing. Ján Ragan........................................................ 100
PZ Bučky Michalok.................................................. 70
Jozef Uchaľ.............................................................. 50
Pavol Soták.............................................................. 50
Miroslav Galas......................................................... 50
Jozef Tóth................................................................. 20
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
B. Materiálna výpomoc, občerstvenie, vecné ceny
a iná podpora
SESO s.r.o., HYDINA Čaklov, Penzión Opál, PZ Svätý
Ladislav, LESO PARTNER s.r.o., MUDr. Jozef Matta, Dušan
Vileník, Peter Vysočanský, Marián Demeter, Ing. Vladimír
Tomko. Ing. Ľubomír Tuľak, Ing. Ladislav Ceruľa, Miron
Ceruľa, Janka Desiatniková, Stanislav Duda, Peter Demeter, Ing. Branislav Baka, Michal a Marta Krištanovi, PZ
Orlova Strážske, Ing. Dušan Hordoš, Ján Štafanov, KCHF
a Cimbalové trio.
Organizačný výbor vyjadruje poďakovanie všetkým sponzorom a organizátorom za pomoc pri organizovaní I.
ročníka skúšok farbiarov o pohár Slanských vrchov v Zamutove okr. Vranov nad Topľou.
103
IX. ročník skúšok farbiarov
o Fatranský pohár
Turany – Trusalová 2010
Niekedy pred rokom 2002 sa v hlavách niekoľkých zanietených
farbiaristov zrodila myšlienka usporiadať regionálnu súťaž farbiarov,
ktorá by mala pravidlá podobné medzinárodným dohľadávkam a vrcholným podujatiam organizovaným na Slovensku Klubom chovateľov
farbiarov a SPZ. Ako myšlienka dozrela, vznikol prvý štatút a aj názov
tejto súťaže „Fatranský pohár“, ktorý symbolizoval regióny v okolí Veľkej a Malej Fatry. Prvý ročník tohto podujatia sa konal v roku 2002
v Mošovciach pod patronátom Turčianskej spádovej oblasti. Odvtedy
prešlo 8 rokov a súťaž rotovala po 2 krát v každom zo 4 regiónov
Fatranskej oblasti.
Na IX. ročníku skúšok farbiarov o Fatranský pohár sme sa stretli
v dňoch 22. – 24. októbra 2010 opäť na Turci, tentoraz v Turanoch, kde
spoluorganizátorom a zároveň hostiteľom podujatia bolo Poľovnícke
združenie Kriváň Turany. Tento deviaty ročník sa konal na pamiatku
Vojtecha Michelčíka – priekopníka rozvoja a chovu farbiarov nielen
v Turci, ale v celom vtedajšom Československu.
Na skúšky bolo prihlásených 6 psov plemena bavorský farbiar so
svojimi vodičmi, z ktorých jeden – reprezentant Oravy – na skúšky
nenastúpil z dôvodu poranenie psa deň pred konaním skúšok.
Rozhodcovský zbor delegovalo ústredie SPZ v nasledovnom zložení:
Bc. Ferdinand Hlinický – HR
František Vrlík
Ing. Martin Jánošík
František Homola
Peter Karabel ml.
Karol Florek
Vladimír Florek
Martin Lipták
Skôr ako prejdem k hodnoteniu jednotlivých zúčastnených musím
pripomenúť, že samotné skúšky resp. práce boli situované do dvoch
dní, čo je veľmi náročné a niektorí štartujúci mali v jednom dni dve
104
nasadenia (prirodzenú aj umelú stopu), všetky psy až na jedného mali
po dve nasadenia na postrely v okruhu 2 až 120 km od miesta konania
akcie. Počas skúšok boli z týchto dôvodov na konkrétne práce doplnení
(kooptovaní) ďalší dvaja skúsení rozhodcovia.
Na prvý deň boli pripravené a vylosované 4 umelé stopy a nahlásené
4 postrely. Druhý deň skúšok bola jedna umelá stopa, 3 nové postrely
a jedna práca na postrele diviaka nedokončená v predchádzajúcom dni.
Podľa štartovných čísiel ako si ich v prvý deň po zahájení skúšok
vylosovali nastúpili nasledovní aktéri:
BF CINDA Vrátna Dolina s vodičom Jozefom Lettrichom
BF JAGO Dravecká Dolina s vodičom Romanom Bvocikom
BF IVENA od Margarétky s vodičom Marekom Sirotným
BF LORAN Lesnícka Lúka s vodičom Alojzom Jurčinom
BF ELA Jelenia obora Orava s vodičom Mariánom Zábojníkom
Č.1
CINDA Vrátna Dolina s vodičom Jozefom Lettrichom pracovali v prvom dni na umelej stope č. 3 ktorú nedokončili – v termíne nedošli ku
zveri, následne boli nasadení na postrel diviaka z predchádzajúceho
večera v Lubeli na Liptove. Táto práca nebola hodnotená, nakoľko
na tomto postrele boli predtým neúspešne nasadené dva miestne psy
ktoré diviaka nedohľadali ani nezastavili a súťažný pes ani po troch
kilometroch remeňovej práce unikajúceho diviaka nedošiel.
Na druhý deň bola sučka nasadená na hlásený postrel jeleňa
v Skačanoch. Podľa strelca sa jednalo o ranu na chrbticu alebo stavec
čo sa neskôr potvrdilo, na stope bolo malé množstvo farby ktorá sa
postupne strácala, kus unikal s čriedou a po dvoch kilometroch bola
práca ukončená. Na prácu bol nasadený kontrolný pes, ale ani ten
nenašiel ďalšie znaky ani zver, preto bol kus prehlásený za nedohľadateľný. Celkové hodnotenie 125 b. bez zaradenia do ceny a konečné
V. miesto v poradí.
Č. 2
JAGO Dravecká Dolina s vodičom Romanom Bvocikom vylosovali
umelú stopu č. 4 v prvom dni, ktorú vypracovali v limite za 29 minút,
známka 4, našli dva znaky a posliedku s odložením absolvovali na
voľno, hodnotení známkou 3. Druhý deň boli nasadení na postrel v Lefantovciach, kde bol hlásený ranný postrel jeleňa na predný beh.
Dĺžka práce na remeni 4500 m., po zdvihnutí kusa pes nedokázal
jeleňa zastaviť a vrátil sa k vodičovi, hodnotené známkou 0. Celkové
105
hodnotenie 170 b. bez zaradenia do ceny a konečné IV. miesto v poradí. Bola to najdlhšia remeňová práca v rámci skúšok a zároveň aj
najvzdialenejší postrel – 120 km od miesta konania skúšok.
Č. 3
IVENA od Margarétky s vodičom Marekom Sirotným po problémoch
pri ceste na skúšky a autonehode na diaľnici stihli prísť na miesto tesne
po zahájení a hneď v prvý deň boli nasadení na dve práce. Umelú
stopu č. 2 absolvovali za 28 min. v prvej cene, našli všetky 3 znaky
a získali plný počet bodov. Po umelej stope boli nasadení na ranný
postrel jelienčaťa v Mošovciach. Po 800 m veľmi dobrej remeňovej
práce bol kus nájdený zhasnutý so zisteným zásahom na zadný beh.
Posliedku s odložení absolvovali na voľno, hodnotení známkou 4. Druhý
deň boli ešte nasadení na postrel jelenice v Terchovej. Po 400 m kus
prestal farbiť a nebolo možné kontrolovať prácu psa, kus bol prehlásený
za nedohľadateľný.
Celkové hodnotenie 330 b., III. cena a konečné I. miesto v poradí.
Č. 4
LORAN Lesnícka Lúka s vodičom Alojzom Jurčinom v prvý deň skúšok
pracovali na vylosovanom večernom postrele diviačaťa v susednom PZ
Pohľad na aktérov skúšok pri záverečnom vyhodnotení
106
Jarolím Sučany. Stopa staršia ako 12 hodín, výborná práca na remeni
1200 m, kus nájdený zhasnutý, načatý od medveďa. Posliedka s odložením hodnotená známkou 0 – opustil miesto odloženia. Na druhý deň
pracovali na umelej stope ktorú vypracovali za 10 minút, našli dva znaky.
Následne boli nasadení na dokončenie práce z predchádzajúceho dňa
po suke Cinda Vrátna Dolina. Túto stopu s malým množstvom farby
ktorá postupne mizla sledovali cca 3000 m ale už bez ďalších znakov,
preto bola práca ukončená kus prehlásený za nedohľadateľný.
Celkové hodnotenie 340 b. bez zaradenia do ceny a konečné
III. miesto v poradí.
Táto veľmi dobre zohratá dvojica suverénnym spôsobom vypracovala
umelú aj prirodzenú stopu a o víťazstvo ich pripravila „len“ technická
disciplína ktorú nezvládli.
Víťaz IX. ročníka skúšok farbiarov o Fatranský pohár Marek Sirotný
s BF IRENA od Margarétky
107
Č. 5
ELA Jelenia obora Orava s vodičom Mariánom Zábojníkom vylosovali
v prvý deň umelú aj prirodzenú stopu č. 1, preto boli nasadení najprv
na umelú stopu ktorú nevypracovali – nedošli ku zveri, našli 1 znak.
Bezprostredne po tejto práci na umelej stope boli nasadení na postrel
jelenice v Turanoch v tesnej blízkosti chatového areálu Trusalová. Hlásený postrel na mäkko z predchádzajúceho večera sa potvrdil. Po 400 m
práce na remeni bol kus zdvihnutý a suka vypustená na durenie. Po
800 m durenia zastavila jelenicu, ktorú vytrvale hlásila na mieste a po
30 min. bola jelenica dostrelená. Suka hlásila aj teplú stopu. Vynikajúca
práca hodnotená najvyššími známkami s plným počtom bodov. Posliedku
s odložením absolvovali na remeni za 3. Nebyť zaváhania na umelej
stope mohla to byť práca pre zadanie CACT a zaradenie do I. ceny,
nakoľko jediná v súťaži mala možnosť pracovať pri živej zveri ktorú
dohľadala. Na týchto skúškach aj napriek 0 na umelej stope získala
najvyšší počet bodov.
Druhý súťažný deň bola ešte nasadená ako kontrolný pes na postrel
jeleňa v Skačanoch, ktorý bol prehlásený za nedohľadateľný.
Celkové hodnotenie 345 b. bez zaradenia do ceny a konečné
II. miesto v poradí.
Záverom chcem poďakovať všetkým organizátorom ktorí skúšky
zabezpečovali za výborne zvládnutú organizáciu a dôstojný priebeh
podujatia, rozhodcovskému zboru za korektné posudzovanie, a priateľskú atmosféru ktorú pomohli vytvoriť, ako aj vodičom za zodpovedný
prístup, disciplínu a dobré výkony.
Okrem týchto ľudí patrí moje poďakovanie aj sponzorom a všetkým,
ktorí prispeli finančne, vecnými cenami a darmi, poskytnutím revírov,
pomocou pri organizácii a technickom zabezpečení podujatia, bez
ktorých by nebolo možné takéto náročné podujatie zorganizovať na
tak vysokej úrovni.
Ešte pár slov k ďalším ročníkom resp. k ďalšiemu smerovaniu tohto
podujatia. Započul som v kuloároch, že je snaha niektorých farbiaristov,
aby sa Fatranský pohár konal každý druhý rok z rôznych dôvodov ktoré
tu nebudem rozpisovať, a ktoré podľa mňa ani nie sú opodstatnené.
Osobne som sa zúčastnil všetkých ročníkov FP či už ako organizátor
alebo rozhodca a musím povedať, že všetky boli pripravené na dobrej
až výbornej úrovni. Ba pri jednom z ročníkov FP zaznel názor nestran108
ného hodnotiteľa a zároveň účastníka obidvoch akcií, že podujatie malo
vyššiu úroveň ako pohár SPZ.
To že podujatie rotuje po 4 regiónoch je zárukou toho, že sa ani
sponzorom ani organizátorom v konkrétnom regióne „nepreje“ a je
organizované na patričnej úrovni.
Takéto skúšky, majú okrem výcvikovej stránky nesporne aj veľký
význam pre nových a začínajúcich vodičov a ich psov, ktorí si preveria svoje schopnosti, naberú odvahu, „oťukajú“ sa a môžu byť neskôr
nasadení na iné vyššie skúšky. O mnohých by sme sa ani nedozvedeli
nebyť takýchto podujatí a mnohí aj súčasní špičkoví vodiči začínali
práve na podujatí tohto typu. Bolo by podľa mňa krokom späť podľahnúť tlakom a organizovať FP každý druhý rok. Nie je pri tom až také
podstatné či a aký titul sa na podujatí zadáva alebo či sa bude zadávať
každý rok alebo každý druhý. Oveľa dôležitejšie sú podľa mňa vyššie
uvedené aspekty a budem rád ak sa k téme vyjadrí čo najširšia členská
základňa, zvlášť z regiónov v ktorých sa podujatie koná.
Ďalší ročník sa má konať na Považí a ja len dúfam, že sa na ňom
stretneme už v roku 2011.
Ferdinand Hlinický
hlavný rozhodca IX. ročníka
Ì
Ì
Ì
Fatranský pohár – ako ďalej?
Po prečítaní príspevku hlavného rozhodcu Ferka Hlinického z Fatranského pohára 2010 som sa rozhodol vyjadriť svoj názor na časovosť
organizovania týchto skúšok v Žilinskom VÚC.
Na základe dohovoru medzi aktivistami zo Žiliny, Bytče, K.N.Mesta, Ružomberka, Námestova, Čadce a Mošoviec sme sa rozhodli, že
109
Fatranský pohár sa bude organizovať iba každé dva roky podľa pôvodnej organizačnej štruktúry. Pohár sa bude dočasne organizovať vždy
v párnom roku t.j. v roku organizovania MFK. Túto skutočnosť sme
premietli aj do kynologického kalendára. Náš pohár sa bude striedať
so Spišským pohárom.
Čo nás viedlo k tomuto kroku? Priebeh skúšok jasne ukazuje, že
nemáme v oblasti dostatok výkonnostne zdatných psov a vodičov. Po
skúškach zostáva veľa nedohľadanej zveri, čo jasne svedčí o slabej
pracovnej výkonnosti psov. Vzhľadom na stále sa zmenšujúcu možnosť
pracovať na prirodzených stopách nám ubúda množstvo vodičov, ktorí
by boli schopní nasadzovať dostatočný počet farbiarov. Predsa pes, ktorý
nemá aspoň 30–40 úspešných dohľadávok, z toho aspoň 10 s durením
nemôže nastúpiť na tak dôležité a odbornou koronou sledované skúšky.
Ak aj predsa nastúpi je to o šťastí, ale nie o prezentácii opodstatnenia
farbiara pri dohľadávkach v revíroch s odstrelom raticovej zveri. Takéto dohľadávky nám skôr škodia ako prospievaju. Za posledné roky
sa ukazuje, že iba jeden alebo dva farbiare su dostatočne pripravené.
Výnimkou snáď bol iba FP v Novoti v roku 2009, kde všetci vodiči
mali farbiare pracovne pripravené na požadovanej úrovni. Tak by to
malo vyzerať!
Preto navrhujem asi takýto postup: V nepárnych rokoch organizovať Fatranský pohár, v rámci školenia vodičov farbiara v oblasti, iba
na umelých stopách pre mladé psy, ktoré by pracovali na umelých
pofarbených stopách, v súčasných parametroch, prípadne aj s durením
a stavaním. Skúšky by prebiehali podobne ako Mútňanský pohár v jeden
deň buď na jelenej, alebo diviačej zveri. Každý účastník by si hradil
všetky náklady na stravovanie a ubytovanie sám. Ceny, diplomy a dáky
guláš by sa už dal zabezpečiť. Môže sa uvažovať aj o dvoch dňoch,
jeden deň diviak a druhý deň jelienča, ale všetko je potrebné vopred
dohodnúť, vypracovať skúšobné poriadky a technické zabezpečenie.
Zdatný organizačný team sa všade nájde.
Žiadam preto aktivistov a členov KCHF aby vyjadrili svoje pripomienky, alebo návrhy je potrebné posielať buď na moju adresu, alebo
na adresu Jána Maruščáka. Hlavný rozhodca F. Hlinický vo svojom
zhodnotení IX. r. Fatranského pohára Vás vyzval o riešenie problému,
ale zatiaľ som sa nestretol so žiadnym príspevkom.
110
Ing. Peter Grellneth
Sponzori IX. ročníka
Fatranského pohára
JUDr. Blizniak Peter
Generálny sponzor:
Sponzori:
• PZ Kriváň Turany
• PZ Žiarec Háj
• Obvodná poľovnícka komora Martin
• TRgO SPZ Martin
• PZ Jarolím Sučany
• Ing.Ondrej Blizniak – Novaplast,N ámestovo s.r.o.
• Peter Kováč
• Ing. Slavomír Kunčár
• Ing. Miroslav Blahušiak – obec Turany
• JUDr. Jozef Petráš – obec Sučany
• Vladimír Štanceľ
• Branislav Porubčanský
• Rodina Tibora Genšvandtnera
• Rodina Petra Karabela
• Rodina Ing. Petra Grellnetha
• Milan Špirko
Organizačný výbor vyjadruje poďakovanie všetkým sponzorom a organizátorom za pomoc pri organizovaní IX. ročníka skúšok farbiarov o Fatranský pohár v Turanoch-Trusalová okr. Martin.
Ì
Ì
Ì
111
XVIII. ročník celoštátnej súťaže
farbiarov s medzinárodnou
účasťou o putovnú cenu ČMMJ
Brdy 17. – 22. 8. 2010
Rozsiahle komplexy kvalitne obhospodarovaných lesov, udržiavané
lúky, čistá voda v meandrujúcich potokoch, vybudovaná sieť lesných
ciest a veľmi dobré stavy raticovej zveri – to sú Brdy. Nenápadné
pohorie nachádzajúce sa len pár kilometrov východne od Plzne my
doslova učarilo. V minulosti bola veľká časť pohoria vyhlásená za vojenský výcvikový priestor s rozlohou 30 000 ha. Práve v tomto prostredí
sa konal XVIII. Ročník súťaže farbiarov o putovnú cenu ČMMJ.
Zišli sme sa 17. augusta v podvečer v prekrásnom, z historického
hľadiska veľmi cenenom, poľovníckom zámočku Tři trubky. Po priateľskom zvítaní, prezentácií a ubytovaní sa konala porada rozhodcov, ktorú
otvoril hlavný rozhodca p. Milan Pavlík. Jej súčasťou bolo rozdelenie
rozhodcov do pracovných dvojíc, udelenie organizačných pokynov
a zjednotenie výkladu niektorých ustanovení skúšobného poriadku.
Ja som bol pridelený do dvojice k predsedovi Českomoravského
klubu Ing. Františkovi Soukupovi na posudzovanie prirodzených prác.
Celkom sme hodnotili v rámci podujatia tri prirodzené práce dvoch
hanoverských farbiarov.
Popis prác: HF ARAM Sterlitz-Alt, vodič Ing. Havlíček Zdeňek. V prípade prvého nasadenia v úvodný deň podujatia išlo o ranný postrel
ihličiaka jeleňa siku vo vojenskom priestore Doupov. Pes bol nasadený
na viac ako 6 hodín starú stopu s intenzívne pofarbeným nástrelom.
Dvojica stopu bez problémov vypracovala a po približne 200 m práce
na remeni došla k ihličiakovi, ktorý už bol len obmedzene schopný
pohybu. Pes preukázal kontaktnú ostrosť, ihličiaka uchopil za zadný beh,
čo umožnilo vodičovi vykonať záraz. Na jeleňovi bol zistený obojstranný
priestrel stehien. Práca nebola hodnotená pre krátkosť stopy.
Druhé nasadenie uvedenej dvojice bolo na jelenčati jeleňa lesného.
Pes bol nasadený na pofarbený a presne označený nástrel z predchá112
dzajúceho večera. Stopa bola stará viac ako 12 hodín. ARAM nie príliš
obtiažnu stopu vypracoval až po zaľahnuté jelenča, ktoré po opustení
ležoviska krátko duril a značne zoslabnuté následne strhol. Na dohľadanom kuse sa zistilo ťažké zranenie stehna zadného behu a brušnej
dutiny. Stopa dlhá približne 600 m, disciplíny dohľadávka, durenie
a stavanie boli hodnotené známkou 4.
Popis práce: HF ATMA z Jelení louky, vodič Ing. Hubíková Veronika.
Mladá vodička si vylosovala ranný postrel jelenčaťa so stopou staršou
ako 6 hodín. Na nástrele aj pri ďalšom postupe bolo zistené len nepa-
Zástupcovia KCHF z ľava B. Porubčanský, P. Dvorský
na XVIII. Ročníku súťaže farbiarov s medzinárodnou účasťou
o putovní cenu ČMMJ
113
trné množstvo farby. Kus od nástrelu postupoval cez hustú smrekovú
mladinu zavetrenú zdravou zverou. Dvojica na stope pracovala pokojne,
sústredene a prejavila veľkú vôľu zver dohľadať. Ťažko zranené jelenča
suka po vylomení z ležoviska durila a následne v koryte potoka do
dostrelenia stavala. Predvedený výkon na stope dlhej približne 550 m,
následné durenie v dĺžke 150 m a stavanie zabezpečili dvojici maximálne hodnotenie známkou 4 zo všetkých troch disciplín.
Náš klub na tejto súťaži reprezentoval Peter Dvorský so svojou hanoverskou farbiarkou, ktorému bola účasť ponúknutá len dva dni pred jej
konaním. Pôvodne nominovaná sučka bavorského farbiara totiž začala
tesne pred podujatím nečakane hárať, čo jej samozrejme znemožnilo
štartovať. Gesto nášho vodiča, ktorý účasť prijal a pre ktorého bolo
takéto podujatie premiérou, si zaslúži obdiv a uznanie.
Popis práce: HF EXA Polominy, vodič Dvorský Peter. Naša dvojica
bola po žrebovaní nasadená v druhý deň podujatia na postrel jelenice
z predchádzajúceho večera, na stopu staršiu ako 12 hodín. Po nasadení na nástrel suka, podľa rozhodcovskej dvojice Varvařovský, Mgr.
Kumpa, obtiažne vypracovala ťažkú stopu až po zhasnutú zver v dĺžke
približne 700 m.
V priebehu dohľadávky sa ukázalo, že jelenica je vodiaca. Prítomnosť
jelenčaťa, ktoré matku i napriek jej vážnemu zraneniu sprevádzalo,
robila suke problémy. Na zhasnutej jelenici bol zistený nízky priestrel
brušnej dutiny. Disciplína dohľadávka bola hodnotená známkou 2. Táto
dohľadávka, spolu s vyrovnaným výkonom v technických disciplínach,
zabezpečila nášmu vodičovi výborné druhé miesto v III. cene s počtom
bodov 260.
Víťazkou podujatia sa celkom zaslúžene stala Ing. Hubíková Veronika
s HF ATMA z Jelení louky v I. cene s celkovým počtom bodov 360.
Zároveň získala titul víťaz ČR a CACIT.
Na záver sa chcem poďakovať nášmu vodičovi za reprezentáciu
a našim českým priateľom za pozvanie, pohostinnosť a krásne prežité
chvíle u nich v Brdech.
114
Branislav Porubčanský
rozhodca
115
HF, EXA POLOMINY
Dvorský Peter
HF,CITA z KAMENNÉHO MOŘE
Beránek Vít
HF, JUMBO z PRALESA
Kraus Marek
HF, ATMA z JELENÍ LOUKY
Ing. Hubíková Veronika
HF, BASS z PLÁCKU
Macek Ján
HF, ARAM STERLITZ-ALT
Ing. Havlíček Zdeněk
BF, ALMA od HRADU BOUZOVA
Ing. Vymětal Ivo
BF, RUFUS SFORA NEMRODA
Wojciech Lazewski
Vůdce
6 hod+
4
40
0
0
2
40
x
0
0
4
80
4
80
4
12 hod+
80
24 hod+
0
0
0
500 m+
0
1000 m+
0
2000 m+
0
II.
štvaní a
stavění
4
20
4
20
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
Vypuš.
a přivol.
s řemen.
2
16
volně
4
40
4
40
40
3
30
4
40
4
40
4
4
40
4
40
40
0
0
4
40
4
0
4
40
0
odložení
Jméno psa
Disciplíny:
III. Šoulačka s odložením
Šoulačka
VI. Oznamování,
hlášení,
vodení
2
20
2
20
2
20
30
1
10
3
oznam.
I. Dosled, stáří stopy, délka
stopy:
hlasič
(Brdy, lovecký zámeček „Tři trubky“ 17. –22. srpna 2010)
8
4
VI.
4
40
4
40
0
2
20
4
40
0
40
4
40
4
4
80
3
60
80
3
60
4
80
4
60
1
20
3
Chování Chuť do
u kusu
práce
V.
260
240
360
130
348
146
190
Celkem
body
0
4
III.
2
3
0
7
I.
1
0
5
0
6
0
Cena
pořadí:
Výsledková listina celostátní soutěže barvářú o putovní cenu ČMMJ, pořádaná ČMKCHB
vodič
V. ročník memorialu
Benedykta Gierszewskiego
Poľský klub posokovca organizuje, na počesť bývalého predsedu
klubu, kňaza Benedykta Gierszewskiego, každoročne medzinárodné
skúšky farbiarov pod patronátom Oblastného riaditeľstva štátnych lesov
Katovice v nadlesníctve Kluczbork.
Skúšky sa konali od 5.–8. novembra 2010. Centrum skúšok s ubyto­
vaním bolo v hotel Zajazd v mestečku Pokoj, kde sme sa v piatok
večer prezentovali. Náš klub reprezentoval vodič František Vrlík so sukou BF ASTA z Pukanca, Rajmund Rapaič a Ing. Peter Grellneth ako
rozhodcovia a Ing. Ivan Horňáček. Skúšky sa konaju vždy v období
takzvaných Hubertovských (3.11.) poľovačiech, aby bol zabezpečený
dostatok prác pre väčší počet farbiarov.
Na skúšky sa dostavili títo vodiči, zástupcovia klubov, ktoré sú
členmi ISHV:
• HF ATMA z Jelení louky, vodič Veronika Hubíkova
ČMKCHB, Česko.
• HF BACKY Loncsikai, Wolfgang Karl HIRSCHMANN,
Nemecko.
• BF IGOR Hraples, ZILAI János, Maďarsko.
• BF ASTA z Pukanca, František Vrlík, KCHF Slovensko.
• BF ARIS z Tymbarskiej Kniei, Jaroslaw Dabrowski,
klub Posokovca, Poľsko.
• BF GAZDA z Jeleniego Zdroja, Mariola Orzelska,
klub Posokovca, Poľsko. Druhá v poradí.
• BF Kastor znad Warcianskich Tatarakow, Wojciech Galwas
jr., klub Posokovca, Poľsko.
• BF ORNETA Conductus, Stefan Kusz, klub Posokovca,
Poľsko.
• BF TORES z Klanu Posokowcov, Ryszard Staniak,
klub Posokovcov Poľsko. Víťaz 5. roč.
Práce posudzovala medzinárodná rozhodcovská komisia na čele
s hlavným rozhodcom Jankom Kierznowskim, predsedom klubu Posokowca. V piatok bolo vykonané losovanie poradia, podľa ktorého
nastupovali vodiči k losovaniu prác.
116
V sobotu sa celá skupina, asi 25 vozidiel, presunula do lokality
horáreň Swieciny, kde sa po vylosovaní poradia pridelovania prác
čakalo na hlásenia postrelov a výjazdy rozhodcov, vodičov a korony
na jednotlivé práce do okolia asi 70 km. V prvý deň v sobotu, sa
konali poľovačky s nátlačkou so psami na 8 miestach. Osem vodičov
malo pridelené práce, z nich dve sa po overení nástrelu započali až
na druhý deň.
BF GAZDA z Jeleniego Zdroja, 5 ročný farbiar s vodičom Mariola
Orzelska. Dohľadali zhasnutú jelenicu s remeňovou prácou 1000 m.
Obsadili 2. miesto. Podľa vyjadrenia zahraničného strelca práca prebiehala asi takto: „Prišla akási skupina ľudí a nedovolili mi zobrať
zbraň. Nasadili psa na nástrel, asi hodinu sa neohlasovali a po 1 km
na remeni prišli k zhasnutej jelenici. Vodič obdržal zálomok, jelenica
posledný hryz a vlastnícky zálomok. Potom ju vyvrhli a vytiahli na
cestu“. Šťastný strelec sa potom večer dostavil na hotel a verejne srdečne poďakoval Mariole za dohľadanie jelenice, vďaka čomu sa stal
kráľom poľovačky. Odovzdal jej darček a pozvanie na poľovačku do
jeho revíru. Tak ocenil prácu psovoda a farbiara.
BF TORES z Klanu Posokowca., 4 ročný farbiar s vodičom Ryszard
Znak. V priebehu remeňovej práce našli kúsok čreva, čím sa potvrdila
správnosť postupu a možnosť úspešného dohľadania. Po 1500 m prišli
na ležovisko, kde bolo zhasnuté prasa. Stali sa vítazom memorialu.
Iba tieto dve práce boli hodnotené. Psy boli nasadzované aj v nedeľu z 9 kôl poľovačiek. Nepotvrdili už viac vážnejšie poranenia a tak
rozhodcovia prehlásili ostatné práce za nedohľadateľné. Vodiči po
2–3 km sa vracali na posledné miesta a potvrdzovali správnosť postupu
farbiarov. Nech za všetky prípady prehovorí práca vodiča zo Slovenska,
ako uvádza Wojciech Galwas vo svojom referáte o priebehu skúšok:
ASTA z Pukanca, skúsená 8 ročná suka BF, so skúseným vodičom
Františkom Vrlíkom zo Slovenska. Mali pridelenú prácu v sobotu večer. Pre rýchle zotmenie sa po overení nástrelu rozhodli pracovať na
stope až v nedeľu ráno. Suka bola nasadená na dohľadanie 60–80 kg
diviaka na ktorého bolo vystrelené cez husté kriaky na vzdialenosť 20
m guľou ráže 30-06. Na nástrele sa nenašli žiadne znaky iba zápory
a prvá farba bola nájdená asi po 100 m. Prvé 3,5 km stopy prebiehalo rýchlo, farba sa nachádzala vždy po niekoľkých 100 m. Boli to
iba jednotlivé kvapky farby v stope medzi raticami, žiadne oterky sa
nenašli. Ako to už pri dohľadávke diviaka býva, stopa viedla cez najviac zarastené miesta. Potom aj tie drobné kvapky sa stratili. Po prej­
dení skupiny, ktorá pozostávala z farbiara, vodiča, rozhodcov, korony
117
Nastúpení vodiči, poslední dvaja boli hodnotení.
a miestneho lesníka, ktorý je mimochodom skúsený vodič Ogara, asi
5 km neboli potvrdené žiadne znaky, ktoré by potvrdzovali správnosť
postupu farbiara, sa vodič vrátil na posledné označené miesto farby.
Suka potvrdila správnosť postupu a doviedla vodiča opäť na miesto,
kde bola ukončená práca. Po 4 hodinách a prejdení asi10 km bola
práca ukončená s hodnotením ľahké poranenie, práca nedohľadateľná.
Pravdepodobne sa jednalo o nízku ranu na hruď (pravdepodobne iba
časťou strely) bez zásahu dôležitých orgánov. Je potrebné ešte dodať,
že práca prebiehala za stáleho dažďa a maximálne sťažovala prácu
vodiča, ktorý nazbieral množstvo vody pri nasledovaní psa cez húštiny.
Po ukončení práce bolo potrebné vykonať preventívne opatrenia na
odvrátenie nasledujúcej choroby. Ešte že máme na Slovensku osvedčené
metódy, ktoré poznaju aj poľskí priatelia.
Mimoriadne priateľská pohoda na slávnostnom večernom vyhlásení
výsledkov s odovzdaním množstva cien pre každého účastníka ukončila
jubilejný 5.ročník memoriálu. Poľskí priatelia ako aj všetci účastníci veria
že nedostatok kvalitných prác, kde môže farbiar ukázať svoje kvality
bol iba náhodný a budúce ročníky sa budu niesť opäť v spokojnosti
vodičov a priateľov farbiara nad kvalitou predvedenej práce.
Ďakujeme Vám, priatelia, za výbornú atmosféru a priateľké posedenia
počas celých skúšok. Tešíme sa na ďalšie priateľské stretnutia.
118
Ing. Peter Grellneth.
Časť našej skupiny v družnej debate pri čakaní na práce.
Chatka s krbom, kde sme prečkávali napriaznivé počasie
s hlavným rozhodcom
119
Vyhodnotenie dohľadávok
za rok 2010
K 5.2.2011 bolo zaslaných a následne vyhodnotených 140 hlásení
o dohľadávkach. Okrem údajov čitateľných v tabuľkách Vám ponúkam
ešte niekoľko zaujímavých štatistických údajov.
Podľa hlásení pripadá na jedného farbiara 6,38 dohľadávok, z toho
5,07 úspešných a 328,66 kg zachránenej diviny. Počet dohľadávok je
908 z toho úspešných je 710, čo predstavuje 78,19 %. 115 dohľadávok
t. j. 12,62 % končilo durením dohľadávanej zveri. Pri 80 vykonaných
prácach, t. j. 8,8 %, sa farbiare prejavili ako hlásiče, pri priemernej
dĺžke hlásenia 18 minút.
Z celkového počtu 140 hlásení bolo 120 hlásení BF a 20 hlásení
HF, BF celkom 745 dohľadávok (82 %) z toho 139 neúspešných a 24
overovaných postrelov. Na jedného BF 4,85 úspešnej dohľadávky
a 316,25 kg zachránenej diviny.
HF celkom 163 dohľadávok (18 %) z toho 21 neúspešných 14 overovaných postrelov na jedného HF 6,40 úspešnej dohľadávky a 402,10 kg
zachránenej diviny
Uzávierka hlásení dohľadávok za rok 2011 bude 15. 1. 2012. Hlásenie
dohľadávok (aj neúspešných) zasielajte v excelovskej tabuľke ktorá je
uverejnená na našej novej internetovej stránke www.klubchovatelovfarbiarov.sk. a prednostne hlásenia posielajte elektronicky.
Na adresy:
alebo
Ing. Peter Grellneth st.
038 48 Turček 21
e-mail: [email protected]
Ing. Peter Grellneth ml.
034 91 Ľubochňa 189
e-mail: [email protected]
Hlásenia, ktoré budú doručené po tomto termíne sa budú archivovať
a do spravodaja sa dostanú o rok neskôr.
Prosím Vás o dôsledné vyplňovanie hlásení podľa predlohy, svojvoľne ho nemeňte, lebo pri počítačovom spracovaní sa potom nedá
vyhodnotiť.
120
Ing. Peter Grellneth ml.
121
BF
Tomkuliak Eduard
BF BR
Ing.
BF TN Jančovič Lukáš
BF VT Pankuch Ján
BF PU Mikas Radovan
BF RK Česák Juraj Ing.
Alan Uhliská
Ambra Božia stupaj
Ambra zo Šomky
ARIS Grófa Révaya
ARIS z Velického
potoka
TR Karabel Peter
BF
ALA Grófa Révaya
Králik Miroslav Ing.
Kalameny 143
1
6
4
Záriečie 55
4
Horné Sŕnie
3
7
Hanušovce n/
Topľou
Čierny Balog
Mošovce
1
IL
BF
Ajda z Kyncelovej
Dubnica n/
Váhom
2
2
4
3
Vitanová Oravice
Stará Ľubovňa
Horná Tižina
114
Mesto
spol.
AJDA z Gavalcovho
Kardhordó Ladislav
BF BR
Podbrezová
dvora
ml.
TS Gazda Bohumír
SL Alexík Viktor
BF
AJA z Bukoveckej
chaty
Vodič
AJA Liptal
Plemeno
BF ZA Špirka Václav
Okr.
AGAR Bránica Belá
Pes
Počet
dohľad.
neús.
0
2
0
0
0
4
0
0
0
0
0
jele­nia
1
6
4
3
2
5
1
3
2
2
2
srn­čia
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
da­nielia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
244
215
260
130
240
40
197
212
155
335
váha [kg]
Zachr. divina
stárie hod
9,0
5,0
615
513
dĺžka [m]
800
5,3
7,5
7,0
6,3
Stopa
167
0
483
0
850
600
100
750
300
625
0
800
850 1000
625
500
7,6 2700
2,0
118,95 12,0
691,05
608,93
757,61
343,67
679,73
113,29
557,95 15,0 1250
600,43 12,0 1750
438,99
847,45
[v tis. SK]
Zver
dure­nie [m]
Zoznam Dohľadávok podľa aktérov za rok 2010
stavanie [min]
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
7,5
0
5,0
25 14,0
40 20,0
12
0
25 17,5
0
60 45,0
15
20
25
hláse­nie [mn]
Plemeno
Mačov 341
BF PD Dubec Zdeno
Azana Kamenné
vráta
SL Pilát Radovan
BF LM Bartko Milan
BF
Kubanda Stanislav
Ing.
BAJA Liptal
BF BR
BAK spod Oblika
BADY Genéza
BF
Axa Šibeničná
SE Ferenčič Ľudovít
PP Krasuľa Ivan st.
BF
Axa spod Gurovky
Kolačkov 94
Važec
Závadka n/
Hronom
10
4
2
4
3
Plavecký Peter
183
Prievidza
4
Podbanské 7
4
Plavecký Peter
183
SE Ferenčič Ľudovít
4
BF NO Kudiak František
Astor Pilsko
Astor pod Vetrlinom BF
12
Ľubochňa 271
Oravská
Polhora
BF RK Vrlík František
4
ASTA z Pukanca
Pitoňák Ľudovít
Ing.
BF LM
14
4
6
4
2
spol.
Asta z Gavalcovho
dvora
Kráľova Lehota
Hrušov 122
BF PD Pučik Tibor
ASMEJ Deravá skala BF VK Mihálik Jozef
Asta z Babinej hory
BF PD Pučik Tibor
Mačov 341
Gánovce
Mesto
Zaježová 187
PP Kiska Bystrík Ing.
Vodič
Arta Božia stupaj
BF
Okr.
ARSA Minas Ithilien BF KA Pšida Jozef
ARISA z Ivetkinho
dvora
Pes
Počet
dohľad.
neús.
2
0
0
2
1
0
0
0
7
0
4
2
1
1
0
jele­nia
9
4
2
1
1
4
1
2
8
3
5
3
2
3
1
srn­čia
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
da­nielia
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
1
0
0
0
2
0
0
1
3
1
3
0
0
1
1
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
215
169
56
80
240
115
304
766
255
350
95
280
155
75
váha [kg]
Zachr. divina
stárie hod
625
800
725
743
8,8 1075
6,3
6,5
4,8 1267
4,5
7,5
dĺžka [m]
550
413
300
613
3,3 1250
8,7
6,8
5,5
11,8
Stopa
300
200
275
0
150
73
500
300
242
50
250
100
300
250
6,1 2225 1000
2167,71 13,0 1188
608,92
478,64 14,0 3200
175,55
171,42
679,74
264,42
758,25
2045,04 10,0 1200
685,44
972,56
238,41
779,46
396,1
169,52
[v tis. SK]
Zver
dure­nie [m]
122
stavanie [min]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38
7,6
56 19,5
8
23 10,0
25
0
18
15 13,0
30 30,0
25
18 16,1
30 20,0
13 10,0
10
10
hláse­nie [mn]
123
4
8
Prievidza
Kráľova Lehota
Dolný Smokovec
BF RK Jánošík Martin Ing.
BF PD Bullo Jozef
BF PD Važan Tibor
Pitoňák Ľudovít
BF LM
Ing.
BF
BF TN Ďuďák Miroslav
Bona Liptal
BORA Božia stupaj
Bora Liptal
Bora od Vyžníka
BORKO Čajmar
PP Krasuľa Ivan ml.
PP Hudáč Jaroslav
BF
BONA Jakubov
dvor
Trenčín
Čereňany
Liptovská
Osada
Šuňava
9
7
6
1
6
3
6
Blesk Krigov
Tužina 439
Hostice 160
BF
12
BF PD Bačík Ján
Horná Štubňa
18
8
9
Bina Baškin dvor
RS Balász Gabriel
Čereňany
2
5
8
spol.
BIX Medzihorská
TR Štanceľ Robert
BF
BIBA od Juraja
IL
BF
BF PD Bullo Jozef
Ben z Babinej hory
Prievidza
Dolné Vestenice
Tichý Potok
Mesto
Dubnica n/
Králik Miroslav Ing.
Váhom
BF PD Važan Tibor
BELLA z Babinej
hory
Bessy Havrania
dolina
BF PD Košík Radovan
Vodič
HF SB Tomala Pavol Ing.
Plemeno
Bara z Hradištnice
Okr.
BAK z Javorinky
Pes
Počet
dohľad.
neús.
0
0
0
0
2
0
1
2
2
2
6
3
0
2
1
jele­nia
6
6
3
7
3
1
4
2
4
4
8
5
2
2
8
srn­čia
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
da­nielia
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
3
2
0
0
1
0
2
0
0
6
0
0
0
3
0
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
váha [kg]
620
330
340
190
264
70
417
30
260
403
135
278
185
233
475
stárie hod
450
620
1615,01
873,35
959,39
538,11
713,79
198,25
1101,36
Stopa
300
0
40
325
0,0
0,0
6,0
4,6
8,8
900
256
650
4,5 1150
4,0 2067
6,5 1500
800
117
200
200
500
500
0,0
60
13
15
13
0,0
8,3
0,0
0,0
0 15,0
30
6 22,5
6,5 2408 1000
7,5
35 35,0
5
30 14,0
45 45,0
27 11,7
0
13 20,0
30
stavanie [min]
80
30
206 1000
8,5 1000
3,7
6,3 1775 1500
5,8 2159
4,0
4,6
7,0 1014
dĺžka [m]
80,68 13,2 2500
739,14
995,26
382,35
768,5
523,96
453,99
1345,3
[v tis. SK]
Zachr. divina
dure­nie [m]
Zver
hláse­nie [mn]
Plemeno
PB Kardoš Lukáš
BF
BF BY Gablík Rudolf
BF
Bryza Lesny Akord
BURY Šibeničná
CARA Jakubiansky
potok
BF
CEDRA Vrátna
dolina
3
2
Oravský Podzámok
BF DK Ľubek František
CEDRA Tri studne
TR Grellneth Peter Ing. Turček 21
2
Kunerad
BF ZA Turský Milan ml.
3
Tichý Potok
6
10
4
2
CEDRA Hanzeľov dvor HF SB Tomala Pavol Ing.
Jakubany 325
Štiavnik 1329
Domaniža 239
Nižné Repaše 6
CEDRA Medzihorská
SL Rybovič Milan Ing.
LE Jurský Jaro
BRYTA z Vodických
BF
pramenú
2
13
Žilina
Jakubany 428
BF ZA Bodjan Libor
BF
Brita spod Viechy
BRUŇO Demjanka
SL Gulaši Štefan
4
Dolné Plachtince
BF VK Suchansky Milan
Brit Slukov dvor
8
Veterná Poruba
93
BF LM Zemko Ladislav
9
Chovanec Vladimír Kežmarské
Ing.
žľaby
BRIT Krigov
PP
BF
5
Mesto
spol.
Mníchova
Lehota
Vodič
BF TN Černý Milan
Okr.
Boro od Vyžníka
BORN Minas
Ithilien
Pes
Počet
dohľad.
neús.
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
jele­nia
1
2
1
3
5
4
4
2
1
1
1
4
3
3
srn­čia
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
1
da­nielia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
1
0
1
0
1
5
0
0
1
10
2
3
5
1
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
190
50
162
182
352
223
85
142
380
270
545
412
259
váha [kg]
Zachr. divina
dĺžka [m]
stárie hod
3,5
4,5
1,7
3,8
5,0
4,1
275
325
166
175
310
624
278,06
538,11
117,1
458,82
484,82
836,2
725
700
5,3
4,5
600
175
3,5 2250
4,3
7,5 1325
6,6
631,59 13,8 1350
240,74
340,89
745,3
614,05
4163,96
938,74
721,88 10,0 1700
[v tis. SK]
Zver
Stopa
200
0
500
233
310
500
600
100
0
0
0
233
325
83
dure­nie [m]
124
stavanie [min]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
0,0
0 17,5
25 27,5
37
13
21 26,3
70 45,0
30 30,0
0
0 15,0
0
17 18,8
13
10
hláse­nie [mn]
125
Okr.
Porubčanský
Branislav
Vodič
BF BB Fraňo Róbert
BF NR Ďuriš Jozef ml.
BF PD Matiaško Jozef
BF DK Mikulaj Štefan
BF
Hegedüš Vladimír
BF LM
st.
Cira spod Hradnej
veže
CIRA Vrátna dolina
Cira Vtáčnik
CIRA z Oravského
Podzámku
CIRIO z Dudísk
Ciro z Ľupčianskej
doliny
PP Kiska Bystrík Ing.
Tomko Vladimír
Ing.
BF
CINKA Baškin dvor
SL
TS Matuška Rastislav
BF
CINDY Vrch
brezový
Partizánska
Lupča
Gánovce
Oravský Podzámok
6
6
5
4
27
Horné Lefantovce
Malá Čausa 120
4
3
1
3
24
2
4
30
spol.
Banská Bystrica
Hniezdne 283
Brezovica 258
Budiš 51
Petrovice 562
TR Lettrich Jozef
BF BY Žídek Pavol
CIBA Vrátna dolina
Cinda Vrátna dolina BF
Ružomberok
BF RK Bruncko Dušan
Horná Štubňa
553
Štefanová
Mesto
CÉZAR z Prameňov
Turca
TR Hogh Ján
BF ZA
Plemeno
Cezar spod Hradnej
BF
veže
CESY z Praneňov
Turca
Pes
Počet
dohľad.
neús.
0
2
0
0
8
2
0
0
0
2
0
0
9
jele­nia
3
1
3
4
12
1
2
1
3
11
2
1
20
srn­čia
2
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
3
da­nielia
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
1
3
2
0
12
2
1
0
0
10
0
3
6
med­veď
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
váha [kg]
312
250
310
325
1242
70
140
100
242
1213
270
219
1554
2,8
6,0
3,0
620
867
5,3 2267
6,8
895,57 10,2
548,72
779,94
300
175
400
0
0
300
238
350
175
400
8,0 1009 2050
963
317
250
920,47 14,0 1150
3005,19
Stopa
8,1 1931 1100
900
463
4,7 1067
198,25 12,5
372
283,22
685,39
2942,79
dĺžka [m]
11,1 1752 1150
stárie hod
764,69 10,5
448,64
7787,27
[v tis. SK]
Zachr. divina
dure­nie [m]
Zver
stavanie [min]
0,0
0,0
0,0
0,0
11
6,0
26 13,3
15 12,5
20 20,0
75 73,6
20
0 10,0
0
10
61 15,0
25 15,0
39 38,8
34
hláse­nie [mn]
BF
BF NO Maruščák Ján Mgr.
BF
BF
BF LM Halahija Juraj
BF
BF DK Pazdera Pavol
HF
BF
DENNY z Prameňov Turca
DITA Vrátna dolina
DONA spod Hradnej veže
DONA z Kolbachu
Doner z Lupčianskej doliny
DONNA Čajmar
DRAK spod Štíbla
DYK Polominy
DYN Demjanka
LE Valent Igor
SL Jurák Martin
TS Matuška Rastislav
PP Šavel Milan
SL Suchý Matúš
TR Michalková Izabela
Vysoké 57
Hniezdne 388
Zázrivá
Brezovica 258
Východná 381
Spišský Štiavnik
Stará Ľubovňa
Mútne 633
Horná Štubňa
533
6
2
3
3
4
8
5
20
5
6
Oravská
Polhora
BF NO Kudiak František
Dejly Čierny vrch
6
Stará Ľubovňa
HF
DAN Polominy
Ščiligurský Milan
SL
JUDr.
4
Stará Ľubovňa
5
8
4
3
4
spol.
SL Pastirčák Pavol Dr.
BF VK Bariak Miroslav
HF
CYLA Liptál
DAK Polominy
Modrý Kameň
HF
Cora z Mechova
Očova
Nižné Repaše
BF BB Blaško Marián
Citra Krigov
Muráň 272
Stará Voda 72
Mesto
LE Jurský Jaro
BF RA Bábeľa Cyril Ing.
Vodič
HF GL Červenko Lubomír
Plemeno
Cito Muteň
Okr.
Cita Hanzeľov dvor
Pes
Počet
dohľad.
neús.
0
0
1
0
0
3
0
5
0
0
0
0
0
2
0
0
0
jele­nia
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
3
1
0
1
0
1
1
0
srn­čia
0
1
2
1
1
4
11
2
2
3
4
3
6
1
1
4
da­nielia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
4
2
1
0
2
7
1
6
3
1
2
0
1
2
2
1
0
med­veď
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
120
130
202
399
395
340
1350
179
307
382
540
401
363
281
136
253
váha [kg]
Zachr. divina
5,4
4,6
1,7
340
915
333
633
732
7,3
8,5
11,0
250
850
817
568,7 10,8 1300
192,78
306,91
589,09
430
213
0
400
80
600
75
283
200
400
470
123
250 1000
620
0,0
8,8
5,0
0,0
hláse­nie [mn]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 30,0
0
25
10
23 22,5
20 20,0
12
25 25,0
23 12,5
24 27,0
8
10
25 21,7
23
5
38
944 1300
100
263
4
4,0 1557
4,0
7,9
3,0
11,2
7,2
3,3
Stopa
stavanie [min]
30
533
467
4468,41 10,3 1600
634,57
938,43
6705,79
444,45
887,96
892,44
1529,39
dĺžka [m]
4,0 1150
stárie hod
1078,7 12,0
960,69
719,61
408,78
716,54
[v tis. SK]
Zver
dure­nie [m]
126
127
HF LV Pavlo Miroslav
ETHEL spod Stohu
BF
HF RS
HF ZC Kmeťo Ľubomír
BF
HF
Fany od Figľa
FEA spod Ľupčianskej Magury
Fida Demjanka
Fichta zo Sarej
Hájnice
LE Holováč Ján
LE Tököly Peter
Kovalčík Vojtech
Ing.
LE Holováč Ján
HF ZA Dvorský Peter
Fanny Krigov
SL Barila Ján Ing.
EXA Polominy
EVAN z Liptovských
BF
Revúc
HF
ENJA z Brdské
hájenky
Olšavica 4
4
11
15
Tekovská
Breznica
Levoča
6
6
17
2
1
Rimavská
Sobota
Olšanica 4
Belá
Stará Ľubovňa
Gondovo 304
9
3
Horná Tižina
115
BF ZA Dvorská Naďa
EMA Vrátna dolina
Kľušovská
Zábava
4
Pribilina
BJ Chapčák Dušan
Dolné Vestenice 16
25
6
2
ELA Jelenia obora Orava BF PD Zábojník Marián
Modrý Kameň
Pribilina
Stará Ľubovňa
Mesto
spol.
ELLIS z Krivánskeho
HF LM Strnad Juraj
žľabu
BF LM Strnad Juraj
HF VK Bariak Miroslav
EDO Hrabov potok
SL Sekelský Miroslav
Vodič
EDA z Podbrezovej
Plemeno
BF
Okr.
EDA spod Hradnej
veže
Pes
Počet
dohľad.
neús.
0
4
3
0
0
4
0
0
2
1
0
0
1
2
0
jele­nia
2
3
6
2
3
9
1
1
4
2
3
10
7
0
2
srn­čia
0
2
1
0
1
1
1
0
2
0
0
1
4
0
0
da­nielia
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
muf­lónia
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
2
6
2
2
2
7
0
0
3
1
0
2
14
6
0
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
váha [kg]
240
370
375
201
260
873
97
80
390
125
356
1080
1043
171
295
stárie hod
700
dĺžka [m]
544,9
824,02
886,36
473,2
651,63
2260,97
312,95
947
Stopa
840
325
175
0
5,0
2,5
7,3
7,3
9,1
5,5
6,7
5,1
6,5
763
891
860
667
935
814
725
850
966
500
285
170
250
250
268
574
0
0
300
0
9,0 2900 5000
8,3 1125
226,58 15,5
997,62
354,03
1000,98
2956,57
2155,2 12,4
274,72 13,0 2783
835,5 12,0
[v tis. SK]
Zachr. divina
dure­nie [m]
Zver
stavanie [min]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 10,0
57 15,0
27
20
11 11,3
23
0
0
29 29,0
0
70
20 22,0
23
13
0
hláse­nie [mn]
BF VK Slúka Miroslav
Gabi Šípová Skala
CHURO z Podbrezovej
BF BR
Banská Bystrica
Lúč na Ostrove
Trenčín
Trstená
Hniezdne 283
Horné Sŕnie
Prašice
Kalameny 20
Kardhordó Ladislav
Podbrezová
Mgr.
Hugo z Liptovských
BF BB Fraňo Róbert
Revúc
BF DS Vajas Alexander
HERO Stašiovská
dolina
TS Gembala Milan
BF
HANA Demjanka
BF
Tomko Vladimír
SL
Ing.
BF TN Rapaič Rajmund
BF TN Jančovič Lukáš
GRÁCIA Čajmar
Hera Demianka
BF TO Pástor Pavel
GORAL z Rožňovskej lúky
HERA spod Viechy
BF RK Mišiak Miloš Ing.
GERO z Ľubochnianskej doliny
Stará Voda 72
6
3
12
4
2
1
3
7
2
27
8
Pezinok
PK Rybár Miroslav
BF
BF GL Červenko Lubomír
GERA z Fotuláku
9
HF PU Učeň Miroslav
Geli Vidov vrch
Gero Lesnícka Lúka
4
Lysá pod
Makytou
10
4
17
Liptovský Ján
Veľký Krtíš
Stará Ľubovňa
Prievidza
Mesto
spol.
GANA Stašiovská dolina BF LM Hapčo Jozef
SL Smrek Karol
BF PD Krpala Ján Ing.
Vodič
BF
Plemeno
FLOK Zvernica
Okr.
FREDY Čajmar
Pes
Počet
dohľad.
neús.
0
1
0
1
0
0
1
3
0
3
0
0
0
2
0
3
jele­nia
3
1
4
2
1
1
2
5
1
16
3
4
4
5
2
1
srn­čia
1
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
0
1
1
1
da­nielia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
2
2
7
2
1
0
1
1
0
7
3
3
0
3
1
11
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
362
160
810
180
210
80
137
260
86
2215
320
528
250
470
300
623
váha [kg]
Zachr. divina
125
444
30
6,2
8,5
638
900
2,0
400
438
2,7 1100
3,1
8,7 1117
906,39 13,3 1130
416,39
1758,6
479,16
521,22 10,0 1100
226,58
308,34 10,0 1000
705,73
263,4
430
267
129
150
200
0
100
275
300
469
0,0
10
0,0
6,7
0,0
0,0
6,7
31 20,0
17
45 21,0
25
10 10,0
0 10,0
10
23 17,5
60 10,0
40
0,0
8,3
22 15,0
36
5451,47 12,1 1643
hláse­nie [mn]
18 20,0
791 10,3 2433 1925
50
125
225
750
19
7,1 1563
0,5
9,6
900
Stopa
stavanie [min]
300
1334,38
708,06
1269,84
dĺžka [m]
7,2 1203
stárie hod
804,45 10,5
1145,87
[v tis. SK]
Zver
dure­nie [m]
128
129
BF BA Korchaník Andrej
BF
HF
BF
BF
HF
BF
BF
BF LM
IVA Dravecká
dolina
Ivena od Margarétky
Iwan von der
Königbuche
JOLA od Margaretky
JORDAN od Margaretky
JUMBO z Pralesa
PU
KAJLA Stašiovská
dolina
Karo Jasanový
hreben
Kim Stanišovská
dolina
Kraus Marek
Mokriš Igor Prof.,Ing.,CSc
PB Kardoš Miroslav
LE Lesňák Michal ml.
0
SL Štefánik Miroslav
SL Štefánik Miroslav
LE Lipták Martin
Sirotný Marek
BF RK Šimun Ondrej
IROŠ z Ľubochnianskej doliny
IL
BF PD Košík Radovan
Vodič
BF KA Pšida Jozef ml
Plemeno
Ila Vandráčka
Okr.
IKAR Šípová skala
Pes
Jamník 203
Domaniža 239
Levoča
Tišice - Chrást
Hniezdne 291
Hniezdne 291
Levoča
Dubnica n/
Váhom
Bratislava
Lúčky 198
Dolné Vestenice
Zaježová 187
Mesto
Počet
dohľad.
spol.
7
17
13
12
2
3
17
16
1
11
2
5
neús.
3
2
2
4
0
0
3
7
0
2
1
1
jele­nia
2
10
6
2
1
2
8
12
0
6
2
3
srn­čia
0
4
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
da­nielia
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
3
3
7
8
0
1
8
4
1
3
0
2
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
váha [kg]
307
896
724
340
102
163
637
515
25
457
75
265
4,5
9,7
3,0
703,03
2413,78
1597,02
455
510
632
782
4,0 3409
8,1
3,7
Stopa
800
0
931
0
200
0
311
400
50
130
105
846 1000
8,1 1388
700
668,31 12,7 1028
320,04
443,26
1698,55
1295,56
375
620
dĺžka [m]
9,5 1245
7,0
4,6
stárie hod
40,16 10,0
4855,26
212,42
652,48
[v tis. SK]
Zachr. divina
dure­nie [m]
Zver
stavanie [min]
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
23 20,0
40 36,2
58 24,2
45
35
21
31 10,0
26
0
67
0
15
hláse­nie [mn]
Plemeno
Vodič
BF RK Jurčina Alojz
BF
HF HE Jevin Štefan Ing.
LORAN Lesnícka
lúka
Maskot Svrčník
MIRA z Kmeťovej
horárne
Hlinka Vladimír
BF RA
Ing.
TINA spod Glatzu
BF RV Krivuľka Ivan
VORI spod Glatzu
Spolu/priemer:
BF LM Kollár Marek
Varo Vlčí potok
0
Svarín 14
neús.
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
13
1
jele­nia
2
3
1
0
1
1
2
2
5
0
7
5
srn­čia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
da­nielia
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
muf­lónia
908 160 483 66 35 17
2
4
1
BF BR
TRESKA z Krainy
PRZDKÓW
Kardhordó Ladislav
Podbrezová
Mgr.
3
2
6
3
Turček
Veľká Maša 481
Rimavská
Sobota
3
6
Turčianske
Teplice
Hudcovce 43
1
17
8
Ružomberok
Mariánske
Lázně
Spišská Nová
Ves
Mesto
spol.
Muráň 271
TR Neuschl Ervin
BF RV Štefanko Milan
BF
RONA spod Glatzu
Kovalčík Vojtech
Ing.
TERA Fatra
HF RS
Paris Devana
TR Baranček Miroslav
BF KV
Brychta Lubomír
Ing.
BF SN Krajči Gustav, Mgr.
Okr.
Lessy Lesnícka lúka
LARGO Lesnícka
lúka
Pes
Počet
dohľad.
sika
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
divia­čia
286
0
1
0
3
2
1
3
1
1
1
1
2
med­veď
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46013
165
88
80
115
97
70
444
240
455
20
190
675
váha [kg]
Zachr. divina
dĺžka [m]
stárie hod
11,6
362
5,3
2,0
7,8
133756,6
7,4
Stopa
0,0
0,0
5,0
991
372
0
21
10
0 15,0
5 15,0
7,5
0,0
850 2000
8
0
0 10,0
26 10,0
0
23 24,2
0
20
26 25,0
stavanie [min]
15 30,0
100
0
0
250
0
533
0
153
180
hláse­nie [mn]
200
500
633
183
467,32 22,0 1375
249,24
750
275
3,0 1975
4,5
2,5
8,8 1833
226,58 18,0
184,75
202,4
198,25
917,28
679,73
1221,24
32,13 14,0 1200
511,15
1697,24 13,4 2338
[v tis. SK]
Zver
dure­nie [m]
130
131
3
35
25
3
44
2
140
TN
TT
ZA
ČR
Σ
5
KE
NR
21
BB
PO
2
BA
kraj
počet
hlásení
120
1
42
3
24
25
2
4
17
2
BF
20
1
2
0
1
10
1
1
4
0
HF
908
29
279
19
181
191
35
43
122
9
dohladávky
spolu
160
17
47
1
39
25
11
5
15
0
z toho
neúspešné
38
0
13
0
6
6
0
0
11
2
overenie
nástrelu
7,4
12,2
7,3
5,8
7,2
6,3
9,9
10,9
8,30
10,2
priem.
stárie
stopy
(hod)
991
695
1 086
429
1 181
797
832
1 696
843
1 567
priem.
dlžka
(m)
372
101
504
185
376
294
775
182
233
963
pr.
dĺžka
durenia
(m)
21
33
22
29
22
19
33
21
18
18
pr.
dĺžka
stavania
(min)
Zoznam Dohľadávok podľa krajov 2010
1 582
3 378
5 679
345
zachránená
divina
kg
1 005
8 006
530
10 46 013
0
11 15 090
7
13
8 10 398
30
11
10
0
pr.
dĺžka
hlásenia
(min)
133 756,60
1 179,46
55 812,64
2 194,44
20 985,93
26 422,88
3 937,50
8 530,82
13 861,77
831,16
zachránená
divina v €
BF
BRIT spod Viechy
Halahija Juraj
LM
BS
PD
BR
BR
BF
BF
BF
BF
BF
ERIK z Ľubochnianskej doliny
GERA spod
Viechy
HUBERT z
Ľubochnianskej
doliny
CHURO
z Podbrezovej
Spolu/priemer
3
Závadka nad
Hronom
Čereňany 362
Banská Belá
Východná 381
52
6
1
1
3
5
Nižné Repaše 6 5
Kláštor pod
Znievom
Kardhordó Ladislav Podbrezová
Gábera Jaroslav
Bullo Jozef
Klátik Marian
Jurský Jaroslav
CORA z Mechova HF LE
DONER z Ľupčianskej doliny
MT Valko Ján ml.
13
Bullo Jozef
Čereňany 362
Tomala Pavol Ing. Tichý Potok 134 10
PD
BF
3
2
HF SB
Podbrezová
VitanováOravice
Mesto
BAK z Javorinky
Kardhordó
Ladislav
Gazda Bohumír
Vodič
spolu
BONA Liptál
BR
AJDA z Gavalcov- BF
ho dvora
Plemeno
TS
Okres
BF
AJA z Bukoveckej
chaty
Pes
Počet
dohľad.
neúsp.
11
1
0
0
0
0
1
1
5
2
0
1
jele­nia
35
3
1
0
2
3
5
1
6
10
2
2
srn­čia
3
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
da­nielia
6
0
0
1
0
0
0
0
5
0
0
0
muf­lónia
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Zver
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
6
1
0
0
0
1
0
2
2
0
0
0
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zachr. divina
váha [kg]
2305
70
40
35
262
336
245
223
464
516
33
81
stárie hod
7,5 2900
dĺžka [m]
2,0
6112,6
175
138
0
100
87
310
400
700
72,8 1541 337
300
100
0
550 1000
860
152,08 15,8 2175
113,29 17,0
94,13
5,0
924,52 10,2
759,03
Stopa
7,7 2033 1500
6,0 2073
5,6 1080
693,9 710,4 1583
358,25
1247,82
1461,41
78,76 14,0 2600
229,41
[v €]
Neuverejnené Dohľadávky z roku 2009
dure­nie [m]
132
stavanie [min]
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
20
38
60
0
4
0,0
0,0
0,0
30 15,0
25
10 15,0
15
15 13,0
15
0
10
hláse­nie [mn]
Správa o hospodárení klubu
v roku 2010
Zloženie členskej základňe v roku 2010 bolo nasledovné:
Počet členov Čestní členovia Riadni členovia s úhradou
členského do 31.12.2010 Riadni členovia s úhradou
členského do 30.06.2010 Zahraniční členovia Celkom spolu 36 975 3 15 Platba Spolu
0 € 0 €
7,00 € 6 825,00 €
3,30 € 15,00 € 9,90 €
225,00 €
1 029 7 059,90 €
Nákladová časť
Materiál: Zahrňuje v sebe výdavky na zakúpenie obálok a samolepiek
na distribúciu Spravodaja, na korešpondenciu členov výboru, výdaje
nevyhnutne potrebné na činnosť a prevádzku klubu (rozmnožovanie
tlačív, kancelársky papier, baliaci papier, bonitačné tabuľky, odporúčania
na párenia a tiež zakúpenie náplne do hlavy tlačiarne a pod.).
Spoje: Hlavná časť výdavkov predstavovala distribúcia Spravodaja
(poštovné 1 ks výtlačku – 0,60 €, do zahraničia 2,80 €) a výzvy k úhrade
členských poplatkov, korešpondencia predsedu klubu, poradcu chovu a
ekonóma klubu ako aj ostatných členov výboru a tiež styk s ISHV.
Ostatné náklady: Boli čerpané na vydanie Spravodaja, náklady potrebné na prevádzku a činnosť klubu, vydanie propozícií XIII.r. MFK
v slovenskom a nemeckom jazyku, platba web stránky klubu, centrálne vyhodnotenie RTG dysplazie bedrových kĺbov a poplatky za účet
v Slovenskej sporiteľni a od júla vo VUB banke. Cestovné: Čerpané na zasadnutia výboru a predsedníctva, na XIII. r.
MFK, V. ročník Memoriálu Benedikta Gierzsewskeho, ktorý usporiadal
Poľský klub chovateľov farbiarov, Celoštátnu súťaž farbiarov o putovnú
133
cenu ČMMJ, poradcu chovu na kontrolu vrhov a chovných jedincov,
výstav, ako aj rozhodcom delegovaných na chovné zvody, výcvikový
kurz a rôznu ostatnú činnosť klubu.
Ceny: XIII. r. MFK, Klubová výstava farbiarov – cena Dr. Duchaja,
Slanský pohár
ISHV: Členský poplatok do Medzinárodného spolku farbiarov
450 €
Príjmová časť
– tvorená hlavne členskými platbami (46,12 %), chovateľské poplatky
(38,56 %) [ krytie a šteňatá (26,09 %), export (56,92 %),chovný zvod
(3,84 %), dysplazia (10,10 %) a klubová výstava vo Zvolene (3,05 %) ],
sponzorské (11,06 %), dotácia z SPZ (2,4 %) a ostatné príjmy – odpredaj
materiálových zásob a úroky spolu predstavovali (1,86 %).
Veľa členov využíva možnosť predplatiť si členský poplatok aj na
ďalšie roky, čo je veľké plus pri úspore poštovného a času potrebného
na výzvu členského. Každý rok využívajúc zaslanie Spravodaja prikladám
tým členom ktorým končí členstvo v klubu k 31.12. poštovú poukážku
k úhrade členského poplatku.
No aj napriek tejto skutočnosti musím konštatovať, že začiatkom
decembra 2010 som musel opäť výzvať k úhrade členského poplatku až
320 členov (stálo to cca 130 € – poštovné, obálky, rozmnoženie výzvy)
z ktorých si 109 členovia neuhradili členský poplatok do 31.12.2010
a tak sa s nimi, hoci neradi, ale musíme rozlúčiť.
Odpis materiálových zásob: Výbor na svojom zasadnutí schválil
uznesenie, že členovia klubu, ktorí sú nepretržite členmi klubu 10 rokov
t.j. od roku 2001, obdržia knihu 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov
bezplatne. Uvedená kniha bola distribuovaná v druhej polovici novembra.
Knihu obdržali tiež čestní členovia, sponzori a účastníci regionálnych
skúšok farbiarov. Celkový počet kníh takto použitých bol 501 kusov.
Ďalej došlo k odpisu 2 ks videokaziet v celkovej sume 22,57 €.
Tak ako po roky minulé aj v tomto roku výbor zabezpečil výrobu
farbiarskych zvrtlíkov, obojkov na bavorských a na hanoverských farbiarov ako aj 6,5 m dlhé vodiace remene.
Aj v roku 2010 si tieto výcvikové pomôcky, klubové a farbiarske
odznaky, ako aj knihu k 50 výročiu založenia klubu – 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov budú môcť záujemcovia objednať u ekonóma
klubu.
134
U ekonóma klubu si členovia môžu ďalej objednať knihy: Horské
plemená psov v službách poľovníctva, Naše farbiariky – Poľovnícke
príbehy, Pủlstoletí s barváři.
V júli došlo k zrušeniu účtu v Slovenskej sporiteľni a následne sa
zriadil účet vo VÚB banke s číslom účtu: 2776722851/0200
Klub k 31.12.2010 má na zásobách materiál v hodnote
2 456,26 €, ktorý pozostáva:
Klubové odznaky: Farbiarske odznaky: Kniha 50 rokov KCHF: Dataprojektor: Označenie rozhodcu: Geometrické kliešte: Snímač čipov: 476
719
87
1
1
2
2
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
S p o l u 371,28
452,97
542,88
647,81
2,00
6,16
433,16
€
€
€
€
€
€
€
2 456,26 €
Náklady podľa druhového členenia sú nasledovné:
Druh nákladu Skutočnosť
Prevádzka Činnosť Spravodaj Schôdze Chovateľské MFK Výcvik ISHV 1 783,00
712,64
2 967,32
485,82
1 643,32
4 216,91
105,20
450,00
S p o l u €
€
€
€
€
€
€
€
12 364,21 €
135
Náklady podľa účelového členenia sú nasledovné:
Účel Skutočnosť
Materiál Spoje Cestovné Ostatné náklady
Ceny ISHV 208,03
1 506,48
5 208,46
4 553,44
437,80
450,00
S p o l u €
€
€
€
€
€
12 364,21 €
Príjmy Skutočnosť
Sponzorské Členské Chovateľské – export - chov
- dysplazia - chovný zvod - výstavy Tržby – spravodaj - klubové odznaky - farbiarske odznaky - kniha 50 rokov KCHF Dotácia SPZ na činnosť klubu Úroky 2 300,00
9 590,00
4 564,00
2 092,00
810,00
308,00
244,20
60,00
140,00
56,00
119,00
498,00
11,58
S p o l u 136
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
20 792,78 €
Pokladňa Účet Stav k 1.1.2010
Stav k 31.12.2010 235,67 €
300,60 € Stav k 1.1.2010 Príjmy Výdaje Stav k 31.12.2010 Členské predplatené
na rok 2011 a ďalej 12 896,46 € 21 260,10 € 13 132,13
+20 792,78
–12 364,21
21 560,70
13 132,13 €
21 560,70 €
€
€
€
€
16 673,00 €
4 887,70 €
Skutočný stav k 31.12.2010 Spolu
Ing. Ladislav Druska
ekonóm KCHF
S P O NZO RI
Účelové príspevky v hotovosti:
1. Ing.Bystrík Kiska, Gánovce 2. CEBES, s.r.o. 3. Ladislav Valentín, Pôbišovo 4. Franz dal Ponte, Schweicz 2 000
100
100
100
€
€
€
€
Klub chovateľov farbiarov sa obracia na solventných členov,
ktorí môžu klub či už finančne, alebo materiálovo podporiť,
aby finančnú čiastku poukázali na účet KCHF vo VÚB a.s.,
číslo účtu 2776722851/0200, alebo poštovou poukážkou
„H – II. trieda podaj“ na adresu ekonóma klubu:
Ing.Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10
040 01 Košice
Akákoľvek finančná čiastka je pre Klub vítaná. Darcov
zverejňujeme v Spravodaji.
Ďakujeme!
137
Naši jubilanti v roku 2011
Vážení priatelia, v tomto roku sa veľa našich kolegov, členov klubu
dožíva významných jubileí. Poprajme im preto všetko najlepšie, hodne
zdravia, šťastia a príjemných čvíľ prežitých s priateľmi. Nech sa ešte
dlho stretávame na spoločných akciách, ktoré sa poriadaju dnes už
každoročne v hojnom počte. Či su to skúšky farbiarov, výstavy, chovné
zvody a školenia vodičov. Nech im psíky, ktoré ich priviedli do spoločenstva priateľov farbiarov, prinášaju iba tie najlepšie zážitky.
75 rokov sa dožívaju nasledovní dlhoroční členovia klubu:
1.1. Janko Surma zo Smrečian, dlhoročný úspešný chovateľ a vodič
farbiarov, stále aktívny rozhodca z výkonu, bývalý člen výboru klubu,
čestný člen klubu.
1.5. Anton Macho z Bojnej, dlhoročný chovateľ a vodič farbiarov,
významný propagátor tohto plemena, čestný člen klubu.
2.10. Miloslav Kubík z Kalamenovej, Slovenské Pravno, dlhoročný
chovateľ a vodič farbiarov.
3.10. František Bílik z Modry. Chovateľ a vodič farbiara, rozhodca
z výkonu, čestný člen klubu, významný organizátor farbiarských akcií
v oblasti.
70 rokov oslavuju títo priatelia:
24.1. Jozef Sýkoriak zo Starej Ľubovne, 28.1. Peter Kuka z Turčianskych Teplíc, 26.8. Milan Mravčák z Liptovského Hrádku, 13.9. Martin
Matula zo Sučian, 25.9. Viliam Lehotský z Kráľovej Lehoty, 17.11. Ing.
Ján Krpala z Prievidze, 12.12. Ing. Karol Chvála z Pôbišova, Beňuš,
náš dlhoročný predseda.
65 rokov:
1.2. Ctibor Matula zo Sučian, 8.2. Jaroslav Čižnár z Dolného Kubína, 7.5. Mgr. Jozef Paroš z Banskej Bystrice, 16.7. Miroslav Fako zo
Sniny, 2.11. Ing. Ján Bonta z Banskej Bystrice, 14.11. Dalibor Fáber
zo Svätého Antona, 1.12. Michal Dančák z Kružlova, 4.12. František
Frandel z Muráňa, 14.12. Jozef Paučo z Jasenia.
60 rokov:
1.1. Ing. Štefan Olšavský z Novej Ľubovne, 20.3. Ladislav Maľuk
z Koňuša, Chonkovce, 2.4. Ing. Vladimír Podolinský z Lučenca, 3.4.
138
Peter Ďuriš Trenčín, 29.4. Vladimír Šoka z Dolných Vesteníc, 6.5.
Stanislav Lazík z Liptovských Revúc, 17.5. Pavel Hasoň z Pitína ČR,
19.5. Mgr. Gustáv Krajči zo Spišskej Novej Vsi, 11.5. Ján Zajac zo Žiliny, 30.5. Štefan Hulín z Petrovic, 27.6. Ján Rafaj z Brezna, 27.7. Ing.
Jozef Estočin z Litmanovej, 6.8. Norbert Queiser z Neustadt-Gleve D,
26.10. Jozef Hapčo z Liptovského Jána, 6.11. Anton Poláčik z Pavlovho
Dvora, Klenovec, 28.11. Vierka Močková z Bratislavy, naša matrikárka,
18.12. MVDr. Tibor Želtvay z Michaloviec, poradca chovu.
55 rokov:
1.1. Ľuboš Foľta z Richvaldu Bardejov, 10.1. PaedDr. Tibor Lehotský z Liptovského Mikuláša, 2.2. Miroslav Kaňuch zo Šarišskej Poruby,
19.2. Ing. Eugen Orosz z Moče, 5.5. Václav Špirka z Hornej Tižiny
Terchová, 12.5. Ing. Peter Karaffa z Nových Zámkov, 14.5. Milan
Horvát z Dobšinej, 15.5. Jaroslav Ležák z Machuliniec Topolčianky,
16.5. Miroslav Maťuga zo Štefanova na Orave, 20.5. Ing. Zdeněk
Havlíček zo Stupavy Uherské Hradište ČR, 2.6. Miroslav Gora z Českého Tešína ČR, 13.6. Jaroslav Kirner zo Žiliny, 18.6. Peter Kuttner
Drábsko Lom nad Rimavicou, 22.6. Ing. Peter Balogh z Beňuša, 6.7.
Marian Kollega Chorvatsky Grob, 12.7. Miroslav Krištan z Vranova
nad Topľou, 27.7. Miroslav Veľký z Tepličky Horné Trhovište, 23.8.
Ing. Jozef Oberhauser Margecany, 6.9. Dezider Holčík Z Limbachu,
9.9. Jozef Gábor z Mojtína, 22.9. Vladimír Trúchly z Povinej, 1.10.
Ľubomír Bilišňanský zo Žehne, 31.10. Michal Hlivjak Svidník, 5.12.
MUDr. Štefan Bračok z Bobrovca.
50 rokov:
4.1. Pavol Suchý Vyšné Repaše, 9.1. Milan Púčala Nesluša, 23.1. Ing.
Ladislav Šíra Rohožník na Záhorí, 31.1. Ján Švajlenka Bystričany, 4.2.
Ladislav Borbáš Gemerské Dechtáre, 26.2. František Vrlík Ľubochňa, 8.3.
Pavel Pástor Prašice, 8.4. Peter Blahovec Oščadnica, 9.4. Ing. Lubomír
Brychta Marianske Lázne ČR, 9.4. Vincent Stoklas Nižný Klatov, 23.4.
Milan Kubík Stará Turá, 28.4. Jaroslav Chobot Rajecká Lesná, 10.5.
Ľuboslav Sliva Novoveská Huta, 10.5. Miroslav Veselý Očová, 15.5.
Anton Reingráber Pezinok,19.5. Ľubomír Árvay Betliar, 5.6. Ľubomír
Hodoň Belá pri Varíne, 12.6. Ing. Dušan Ďuriška Kameňany, 13.6.
Marián Jesenský Ždaňa, 26.6. Marcel Dobrovič Šarišské Dravce, 27.6.
Jozef Figula Švedlár, 1.7. Štefan Gulaši Jakubany, 4.7. Vladimír Hegeduš
ml. Partizánska Ľupča, 9.7. Ing. Vladimír Tomko Hniezdne, 10.7. Ing.
Roman Veselský Nitra, 18.7. Ing. Ľudovít Pitoňák Kráľova Lehota, 21.7.
139
Gabriel Velebný Plášťovce, 27.7. Ing. Jozef Kovalčík Betliar, 20.8. Ján
Pankúch Kračúňovce Giraltovce, 31.8. MVDr. Jaroslav Soroka Košice,
2.10. Igor Szarka Diakovce, 9.10. Jozef Kováč Rešica Buzica, 15.10. Bc.
Ladislav Kardhordó Podbrezová, 25.10. Miroslav Ďuďák Trenčín, 15.11.
Jozef Pšida Zaježová Pliešovce, 24.11. Peter Javorka Hubová, 25.11.
Ing. Milan Haviar Slovenská Ľupča, 29.11. Ludovít Sedliak Šášovské
Podhradie, 3.12. Vladimír Droba Zvolen, 4.12. Jozef Bielik Beluša, 4.12.
Štefan Macura Soblahov, 29.12. Ján Lazorík Dolný Kubín.
Spomíname
V poslednom období nás opustili viacerí členovia nášho
klubu. Každý z nich sa svojou mierou pričinil o rozšírenie,
úspešný rozvoj chovu a pracovnej výkonnosti farbiarov vo
svojej oblasti. Viacerím za svoju celoživotnú činnosť na tomto
úseku bolo udelené čestné členstvo v KCHF. Iba ich rovesníci
a priatelia dokážu oceniť ich prínos v prospech farbiara, ktorý
nesporne svojou celoživotnou prácov so svojimi zverencami,
priniesli. Sú to títo páni.
Štefan Pomothy z Babinej čestný člen klubu, Ivan Hromý
zo Štítnika, Michal Sopko z Poproča čestný člen, Ing. Metód
Jozefko čestný člen, Jozef Čierny z Martina čestný člen, MVDr.
Václav First z Dolného Kubína čestný člen, Vladimír Donoval
z Martina, Ján Valko st. z Kláštora pod Znievom, Ing. Vlastimil Koiš z Ružomberka, Ing. Igor Mráz zo Štiavničky pri
Ružomberku.
Klub stráca členov, ktorí vždy v rámci svojich možností
a schopností, ochotne pomáhali pri organizovaní rôznych akcií, ktoré zabezpečoval klub a svojim prístupom boli vzorom
mladším členom a priateľom chovu farbiarov na Slovensku.
140
Česť vašej pamiatke!
Príhody, názory, rady…
Jeleň – škodník
Tak zase mala tá moja Zuzka pravdu keď skonštatovala,,Ty ostaneš
sedieť na zadku a oddýchneš si, až keď ťa skolí riadna choroba.“ Sedím
s teplomerom v hube zababušený v deke, chlípem lipový čaj pri krbe
a smutne pozerám na obnovček, ktorý pokrýva celý dvor pod lesom.
Aj moje dve dievčatá farbiarky AMI z Petrovskej doliny a CIBA Vrátna
dolina nechápu, že v takomto čase sedíme doma. Pozorujú ma svojimi
múdrymi očami a myslia si ako by sa plnil plán vysokej, šľakovali diviačiky a čakali líštičky. Púšťam ich obe do obývačky, vyťahujem krásny
darček od Ing. Baku, knihu Naše farbiariky a vtedy si spomeniem na
sľub, ktorý som mu dal a to pekných pár príhod, ktoré som prežil so
svojimi sučkami.
Jelenia ruja už dávno skončila. Studený dážď s vetrom strhávali zo
stromov posledné lístie a kvapky dažďa bubnovali do okien, nemám rád
tento čas, aj keď jedine vtedy si nájdem čas na papiere z práce, lebo
najradšej som v hore. Dorábal som pracovné výkazy, keď sa moje dve
sučky rozbrechali smerom ku bráne, ale keď spoznali prichádzajúceho
kolegu poľovníka, radostne začali vrtieť chvostami. A už to z neho aj
lezie,,Vieš, oboznal som vo farských záhradách starého spiatočníka,
nerovného šestoráka s bielymi holými kmeňmi, možno to bol ten, čo
nám v ruji dopichal dva nádejné jelene, tak som naň vystrelil na dobrých dvesto metrov“. Roba poznám, robil lanovkára, keď som ja bol
ešte praktikant, je to rozvážny chlap, ktorý nestrieľa len tak na verím
boha. Preto ma zarazilo, keď sa priznal, že farba a strach z dažďa ich
zlákal na nočnú dohľadávku s kopovmi, nakoľko ja som bol so sukami
v robote. Dobre som ja vedel, čo ma ráno čaká, okrem toho vo vlastnom
združení, lebo Ciba má dobrú povesť nielen u nás, ale aj na okolí. Do
polnoci sa u nás čerti ženili s dažďom a vetrom. Ráno ešte za tmy sme
na lokalite, z ktorej odskakovala srnčia a jelenia zver po nočnej paši.
Kým chlapi fajčili, obzrel som si nástrel. Farba zmytá a všade v blate
ľudské a psie stopy z nočnej dohľadávky. Keď sa rozvidnelo pohladil
som sučku po hlávke a pomaly ju na dlhom remeni prikladám k nástrelu. Ciba ho však na nevôľu strelca ignoruje, robí dva kruhy naspäť
141
a vchádza do rozbahneného potoka, kde na lopúchu nachádzame trošku
bledunkej farby. Ani za pána som nevedel určiť o aký zásah sa jedná.
Ciba ma vedie hustou borinou do kopca, všade tu páchnu diviaky, sú
tu čerstvé rýpaniská z nočného žíru. Ciba pracuje stále z vysokým nosom, spôsob jej práce po šteniatkach sa veľmi zmenil, je rozvážnejšia,
Výsledok dohľadávky BF CIBA Vrátna dolina s majiteľom Pavlom Žídkom
142
ale aj tak ju po 200 m odnášam zo stopy. Kontaktujem sa s výcvikárom
KCHF Braňom Porubčanským, zázrak je voľný, no on mi hovorí: „Ver
svojej suke, je výborná, potrebuje len tvoju dôveru.“ A tak Ciba znova
naberá svoj smer, ale v mieste, z ktorého som ju odniesol vrazila nos
do zeme a zabrala ako vysávač. Našiel som v hrabanke aj zápory od
silného jeleňa. Lenže ten starý mazák, ešte k tomu v noci durený so
psami nezaľahol, ale začal robiť vratistopy, háky a oblúky a to bez
kvapôčky farby. Robo zahlásil že: „No B..., to hľadáme veveričku a
nie jeleňa“. Ja mu na to: „Netáraj a volaj hospodárovi do Bytče, lebo
už sme v ich revíri.“ Vtedy som to zbadal. Na malinovom liste, štyri
kilometre od nástrelu šmuhanec čerstvej farby. Revem to dozadu s
tým, že toho jeleňa dostaneme, aj keby sme ho mali uštvať. Sučka nás
doviedla do údolného potoka plného papradia a skalísk, ktoré by bolo
ideálne na zaľahnutie poraneného jeleňa. Ten bol ale iného názoru.
Urobil tam riadnu vratistopu s hákom a odišiel. Ciba sa s tým po pól
hodine vysporiadala a ťahá ma cez asfaltku po ktorej práve odvážajú
drevo. Šofér sa po nás udivene pozrel, ani sme sa nečudovali, pretože
sme boli špinaví a mokrí ako tie divé svine. Vchádzame do lopúchov s
náletom smreka a tam ako šedivý prízrak v hmle stojí starý, šľachovitý
jeleň – škodník. Odskočil, ale to je už Ciba dole z remeňa a hlasito
ho durí dole starou hrabinou. Jeleň je zlobný, možno unavený preto
sa jej hneď stavia na odpor a útočí na sučku svojimi škodníckymi
lodyhami. On, ktorý roky pokoril svojich jeleních súperov má teraz
utekať pred malým, hnedým, ušatým, uštekaným tvorom. Ciba je už
skúsená, tvrdá sučka, ktorá ho nekompromisne vytláča do hrubej hory,
kde so zatajeným dychom stojíme. Keď to Robo zbadal skonštatoval,
že roky čo poľuje toto ešte nevidel a neveril by čo farbiar dokáže.
Chudák jeleň má odstrelenú spodnú čeľusť a škrabnuté zadné stehno.
Hneď ako to šlo sme ho dostrelili, aby sme čo najskôr ukončili jeho
trápenie. Zložil sa do mokrého lístia a vetrík zniesol pár zošúverených
lístkov na jeho mohutnú hrivu, to sa les lúčil so svojim kráľom. A my
s Robom sme stáli v nemom úžase so slzami v očiach a ďakovali sv.
Hubertovi horám, že sme súčasťou tohto nádherného stvorenia.
Ì
Ì
Ì
143
Nebezpečná dohľadávka srnca
Ďalšiu vzácnu príhodu som zažil v období, keď sme v našej chovnej
stanici, z Petrovskej doliny očakávali radostnú udalosť, a to narodenie
prvých šteniatok. Mal som prísny zákaz od manželky, vykonávať akékoľvek
dohľadávky a ja som jej dal plne za pravdu. V prvý júnový podvečer mi
zavolal nešťastný kamarát z cudzieho združenia, že postrelil nádherného
srnca a nemôžu ho nájsť. Toľko prosil o pomoc, až som pristal. Veď
čože taký srnček môže sučke ublížiť a pôrod je až o tri týždne. Zavčas
zrána nakladám Cibu do auta. Na svitaní som u kamaráta, chudák celý
je zronený. Vime, že je to dobrý strelec, čo sa v teréne aj potvrdilo.
Zakvitnutá júnová lúka nás víta prenádhernou vôňou ktorú pretkávajú
kvapky rosy a obšťastňuje doznievajúce cvrlikanie cvrčkov. Ideálne javisko
na odohrávanie sa ľúbostných radovánok srnčej zveri. Cibu som nasadil
na domnelí nástrel, avšak so zdvihnutou hlavou pokračujeme priečne cez
lúčku a po 30m ukazuje pečeňovú tmavú farbu, ktorá smeruje do neďalekej remízky. Sučka pevne zaľahla do remeňa a vedie ma nedočkavo,
ale akosi opatrne do hustej sihliny. To čo nasledovalo neprajem prežiť
nikomu. Z hustého tŕnia sa ako lokomotíva na mňa vyrútil obrovský
kanec. Nevedel som čo skôr, len som odhodil remeň z ruky a zreval:
„POZOR“! A Cibka, moja verná sučka, sa tomu rozbesnenému, zježenému zvieraťu vrhla rovno na hlavu a tým ma zachránila pred priamym
útokom. Strhol som z pleca guľovnicu a nerozmýšľajúc nad zákazom
lovu kancov som diviaka streli rovno do hlavy. Sučka zostala privalená
jeho 150 kg telom. Už som to videl najhoršie a spomenul som si ako
mi pred rokmi podobný zver zabil šesťročného psíka Frana. No sučka
sa okamžite vytiahla a celá natešená mi oblizla tvár. A ja vzal som jej
hlávku do dlaní a ďakoval som sv. Hubertovi, že je celá. Zase sa potvrdili
slová môjho priateľa Jana Válku, že „nezáleží na tom, koľko kusov zveri
ti farbiar dohľadá, ale na tom, či sa v kritickej chvíli postaví pred teba,
alebo za teba.“ Ako sa tam ten kanec dostal?! Diviak dohľadal pekného
srnca ešte v noci, to sa pri vývrhu aj potvrdilo. A kým sme ho našli my,
stihol zožrať polovicu srnca. O tom, že sme 105 bodového srnca a 113
bodového kanca šťastne zapili radšej písať nebudem. Najkrajší darček
som však dostal, keď nám sučka CIBA o 19 dní vrhla a odchovala sedem
nádherných a zdravých šteniatok.
Farbiarom zdar!!!
144
Pavol Žídek
Vyznanie
Vážený pán predseda
Prijmite odo mňa srdečný pozdrav a úprimnú vďaku za to, čo všetko robíte spolu s funkcionárskym aktívom Klubu chovateľov farbiarov
v prospech kynológie, jej napredovania.
Píšem Vám ako viacročný člen klubu a do 8.11.2010 aj chovateľ
a spolumajiteľ Bavorskej farbiarky TINKY, ktorú som musel dať utratiť vo
veku 12-tich rokov a 4 mesiacov z dôvodu prítomnosti rakovinového
nádoru na podbruší.
Bôľ, ktorý cítim vo svojom srdci chcem zmierniť tým, že sa podelím
s Vami i s čitateľmi na stránkach nášho klubového spravodaja.
Ì
Ì
Ì
Odišla z očí, v srdci ostala !
Život je krutý režisér nielen v ľudských ale i v psích životoch.
O pravdivosti tohto životného poznania som sa presvedčil osobne v reálnych životných situáciách. Jedna z nich nastala dňa 8.11.2010, keď
bolo nevyhnutné utratiť viac ako 12 ročnú Bavorskú farbiarku TINKU,
ktorej som bol spolumajiteľom viac ako 7 rokov. Už ako 5-ročná poľovne upotrebiteľná suka si rýchlo zvykla na nové prostredie, v ktorom
bola dôstojne ustajnená, ale i na nový poľovný revír s ktorým som ju
denne zoznamoval. Nebolo tej poľovačky, brigády ktorej by sa nebola
v mojej prítomnosti zúčastnila. Na stope postrelenej zveri bola hlasitá,
zhasnutú zver oznamovala. Po dobu mojej starostlivosti úspešne dohľadala 42 kusov postrelenej raticovej zvery a 5 líšiek. Bola výborná
pri vyhľadávaní a hlásení túlavých mačiek, ktorých som jej pričinením
ulovil niekoľko desiatok.No všetko spomenuté je už iba minulosťou...
Po zhubnom ochorení bolo jej utratenie nevyhnutné, to čo som v tých
chvíľach prežíval, neprajem nikomu! Lúčenie s Tinkou pokladám za
145
jednu z najkrutejších a najboľavejších chvíľ môjho života. Chýbaš
mi Tinka moja všade, kde sa pozriem doma, v aute, v revíri... Sám,
v hustom daždi som sa s ňou lúčil dôstojne, ako poľovník so svojim
verným a statočným pomocníkom. K jej mrtvému telu som priložil
starostlivo zabalené spoločné fotografie so stručným opisom jej života
a smrti. Zakryl som ju bielou plachtou a hrobček vyložil vetvičkami
stromov. Na krížik som umiestnil fotku s posledným úlovkom zveri –
zhasnutou jelenicou.
V závere lúčim sa s tebou Tinka veľkou a vrelou vďakou, úprimnou
a nežnou spomienkou.
HORIDÓÓ !
Ì
Vladimír Šoka,
Dolné Vestenice
Ì
Ì
Vlk a Blesk Krigov
Poľujem v revíri, kde vlk a medveď je jeho súčasťou, takže psi ktoré som odchoval mali s touto zverou skúsenosti. Môj psík Blesk tiež
nie je výnimka. Vlkov už dohľadával trikrát z toho jeden krát úspešne
a stretnutí s medveďom sme mali viac ako mi bolo milé, na šťastie dopadli bez ujmy na zdraví. No to, že mi Blesk pomôže uloviť vlka som
nepredpokladal. V to ráno 4. 11. 2010 som šiel do lesa s cieľom uloviť
vysokú zver. Nedarilo sa, zamieril som si to nad Čierny Váh s nádejou,
že tam nejakú zver stretnem. Bolo okolo 700 hodiny ráno. Kráčal som
lesnou cestičkou na malú lúčku, pes vedľa mňa bez remeňa na voľno.
Tesne pred lúkou zo stromov vzlietli krkavce a orol. Šuchot ich krídel
preťal ticho, ktoré okolo vládlo. Pohľadom do lúky mi zostalo srdce
stáť. Nejakých 60 metrov predo mnou bol vlk, otočený chrbtom ku
mne. Pri šume krídel zdvihol hlavu a začal sa otáčať mojim smerom.
Strieľaj, okamžitá myšlienka, ale? Puška na chrbte, dať ju dole, zložiť
krytky z puškohľadu, odistiť, zakľaknúť, zamieriť a odpáliť. Povie sa to
146
147
ľahko, no skús to urobiť za 2 sekundy. Keď som siahol po puške Blesk
vyrazil. Čo sa dialo potom na to doposiaľ spomínam. Vlk bol celý vyblatovaný a pozeral na bežiaceho psa. Kto z nás troch bude rýchlejší. Keď
som to odpálil psa som v puškohľade nevidel iba dúfajúc, že guľka ho
nezasiahne a bude pri vlkovi skôr ako on. Rana bola dobrá, komorová.
Vlk vyskočil, po dopade sa dva krát otočil, ďalší výskok, dopad a zostal
ležať. Pes zarazil nejakých desať-pätnásť metrov od neho. Okamžite som
prebil a urobil niekoľko krokov smerom k ním. To už ale Blesk začal
na vlka štekať, chytil ho pod krk a zalomcoval. Teraz môžeš, teraz už
hej. Vlk vážil 39,4 kg, lebka po vyvarení ma okolo 41,8 bodov. Strieľal
som s puškou 30-06, nábojom s 11,7 g, napriek tomu sú v koži iba
dve dierky. Viem, že za ulovenie vlka sa môžem poďakovať Bleskovi.
Ak by nebol zaujal vlkovu pozornosť nestačil by som vystreliť. Prečo
to urobil neviem, ale aj takýmto nevšedným konaním Vás môže farbiar
prekvapiť. Lovu zdar a farbiarom zvlášť.
Jaro Hudáč
Ì
Ì
Ì
DITA a jej prvý dohľadaný vlk
Bola sobota ráno, keď mi zazvonil telefón. Bol to kolega Karol
z našej PS. Opisoval mi ako si ráno ešte za tmy sadol na posed a
pomaly čakal na brieždenie. Nič nechodilo a tak sa už chcel pobrať
domov. Bolo asi 725 keď zbadal na kraji lesa pohyb. Spozornel - vlk!
Keďže bolo 2. októbra a podľa nového zákona je upravená doba lovu,
nezaváhal a pri prvej príležitosti vystreli. Strieľal na vzdialenosť cca
100 m raže 7 × 64. Vlka po rane otočilo a dal sa do prudkého behu.
Stretli sme sa na chate a celé sme si to ešte raz prebrali. Už aj chcel
ísť a dohľadávať. Môj svokor Tibor ho upokojil aby sa nebál, že sa
pôjde dohľadať ale je to predsa len vlk a to mu treba nechať čas aby
sme ho zbytočne zavčasu nezdvihli (dodal, že to ale platí pri každej
zveri). Je lepšie počkať ako ísť dohľadávať príliš skoro, môžeme sa
148
tak vyhnúť tomu, že sa takáto zver zdvihne a uniká často aj pár kilometrov alebo sa nedohľadá vôbec. Tak sme si dali na chate raňajky
vypili kávu a zhruba 4,5 hod. po rane sme sa vybrali na stopu. Karol
nám ukázal kde zhruba vlk stál keď naň strieľal. Na nástrele sme nič
nenašli. Prišiel čas pre sučku. Je to mladá 15 mesačná farbiarka, tak
som mal obavy, ako na stopu vlka zareaguje. Sučka preverila nástrel
a po chvíľke ukázala prvú farbu. Postupovali sme po stope ale veľmi
pomaly a opatrne. Doslova s kroka na krok sme postupovali krížom
cez luku až do potôčika lemovaného smrekovou remízkou, ktorá delila
jednu luku od druhej. Zhruba po 15 m suka zastala a začala vetriť pred
sebou vysokým nosom. To už môj svokor vlka zbadal, tu je rovno pred
nami. Bol už zhasnutý. Na prekvapenie všetkých po veľmi dobrej rane
prešiel vlk čosi cez 300m. Radosti bolo kopec. Nastalo odovzdávanie
zálomku a pasovanie za lovca vlkov. Pobrali sme sa na chatu a ako
sa patrí to aj oslávili.
Mgr. Ján Maruščák
149
ZAMÝŠLAM SA, ako ďalej…
Myšlienka pokúsiť sa po vykonaní skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
k dohľadávaniu všetkej raticovej zveri (IHF) zorganizovať vyššie skúšky
farbiarov na regionálnej úrovni sa začala rozvíjať intenzívnejšie okolo
rokov 1985–1990. Aký zámer bol sledovaný? Možno ho zhrnúť do
niekoľkých bodov:
• Potreba udržiavať dobrú pracovnú kondiciu farbiarov aj po úspešne
vykonanej hlavnej skúške.
• Zvýšiť záujem majiteľov a vodičov farbiarov o zdokonaľovanie
pracovných schopností psíkov so snahou prezentovať ich na vyšších skúškach z výkonu, akými sú celoštátne skúšky, Memoriál Fridricha Konráda
ako medzinárodné skúšky, reprezentovanie na skúškach medzinárodného
zväzu – ISHV, alebo účasť na porovnávacích skúškach s klubmi susedných štátov a tým dokazovať odbornú zdatnosť vodičov.
• Silná, početná členská základňa a reálny stav farbiarov potrebujú
riešiť zaktivizovanie činnosti psovodov a skvalitnenie všeobecnej pracovnej úrovne farbiarov. Nemožno sa uspokojiť s tým, že na Slovensku
máme 10 či 15 schopných a dobrých psovodov. Ostatné farbiare snáď
neplnia svoje úlohy alebo majitelia nemajú záujem sa predviesť na
verejnosti? Ak by to bolo tak, potom je potrebné zo strany vedenia
Klubu vykonať opatrenia na zlepšenie situácie.
• Odhadujem len intuitívne, len predvídam, že z odhadovaného
reálneho počtu viac ako tisíc žijúcich jedincov plemien farbiarov na
Slovensku je asi 200 jedincov pracovne dostatočne aktívnych, ktorí by
mali mať možnosť, ba lepšie povedané – ktorým by sme mali vytvoriť
podmienky, aby sa mohli zúčastniť aj vyšších porovnávacích skúšok,
ktoré je možno vhodnejším, výstižnejším slovom nazvať súťažiami.
Dobrú výkonnosť farbiara počas jeho života možno očakávať v časovom
rozpätí 6–9 rokov. To znamená, že z 200 aktívnych farbiarov za ich
života vieme umožniť max. 60 jedincom účasť na niektorej z vrcholových súťaží, čo je pre väčšínu demotivujúce.
• Pre porovnávanie schopností psov a na preukazovanie výsledkov
práce vodičov pred kynologickou i laickou verejnosťou bolo navrhnuté
v určitých spádových oblastiach pokúsiť sa hodnotiť prácu s farbiarom
na regionálnych skúškach, z ktorých na základe výsledkov by sa vyberali najlepšie dvojice do vrcholových skúšok.
Čiastočne sa darilo zámer realizovať, z časti sa aj experimentovalo
a niekedy sa akcie skĺzli na nesprávnu koľaj. Namiesto toho, aby sa
150
organizovala a propagovala účasť psov z danej oblasti-regiónu, hľadajú
sa farbiare a vodičia z iných oblastí (aj zo zahraničia) pod zámienkou
umožnenia zadávania titulu šampiona práce – CACT víťazovi. Zabúdalo
sa na miestnu členskú základňu, ktorá mala byť informovaná medzi
prvými a pozvaná k účasti na akcii.
Zámerom a cieľom regionálnej farbiarárskej akcie nemá byť nič iné
ako uskutočňovanie klubového zrazu záujemcov na „jednej lodi“ aj so
spoločenským zameraním. Umožnenie stretnutia s diskusiou, výmenou
skúseností a nadväzovania nových známostí a priateľstiev popri prebiehajúcich skúškach schopností psov a ich vodičov by malo vyústiť
k hodnoteniu úrovne, ku hľadaniu ciest na vylepšovanie práce v regióne
a pre upevňovanie vzťahov v chovateľskom klube.
Bol som pri tom, keď sa tento problém riešil v súvislosti s vrcholovými skúškami a zo zorného uhla umožnenia práce a tým aj hodnotenia
každého súťažiaceho. Boli upravené skúšobné poriadky. Ich doplnenia
o výcvikové a iné disciplíny bolo možné riešiť bez vážnejších problémov s názorom, že vylepší dovtedajšiu situáciu. Zdá sa, že po skúsenostiach niekoľkých rokov táto úprava vyriešila akurát to, že účastník
získal bodové hodnotenie a tým sa vylúčilo akési dovtedy používané
zaklínadlo, že „pes nemal možnosť pracovať na stope ranenej zveri,
preto nehodnotený v cene.“
Odstránili sme týmto zásahom pocit vnútornej stiesnenosti a nepokoja vodiča, že mu nebolo umožnené reálne preukázať výsledky
vynaloženého času a námahy? Umožňujeme pochváliť sa skutočnými
schopnosťami psa a tým tiež v každom prípade odbornými znalosťami
vodiča vo využívaní utvrdených dedičných vlôh farbiara a potrebnej
schopnosti čítať zo zistených znakov v stopovej dráhe predpokladaný
vývoj udalostí pre posúdenie správania sa psa?
Tým, že oproti obdobiu spred 30 rokov narástol počet skúšok z výkonu a aj počtu psov na nich, bolo by možné predpokladať narastajúci
vyšší záujem aj o účasť vodičov na vrcholových, vyšších typoch skúšok.
Bude podľa mojej mienky potrebné – a stálo by to za to – zamyslieť
sa ako ďalej, aby sme nedaj Bože nezabrzdili vhodne sa udržujúci
záujem o naše plemeno. Aj napriek tomu, že je situácia v dnešnej
spoločnosti všeobecne sťažená, nesmieme pripustiť v našej poľovníckej
kynológii balancovanie a stagnáciu napriek tomu, že ju neobchádza,
ale ovplyvňuje tiež naše poľovníctvo.
Mám za to, že by bolo aktuálne a vhodné zamyslieť sa bez akýchkoľvek domienok nad potrebou zmien a úprav výkonnostných skúšobných
poriadkov obhliadnutím sa okolo seba, a spýtať sa alebo ohodnotiť,
151
do akej miery je taký či iný spôsob skúšok dostačujúci pre uspokojivé
využívanie pracovného psa v praxi. Tak napríklad môžeme si všimnúť,
porovnávať a hodnotiť, že:
• u plemien používaných v službách polície prebiehajú skúšky
z výkonu za simulovaných podmienok a za pomoci vytvorenia
rôznych sťažujúcich podmienok (figuranti, prekážky, oheň ap.),
pričom vďaka dôslednému základnému výcviku poslušnosti sú
títo psi schopní dokonale zvládať v reáli zadržanie zlodeja, riešiť
sledovanie špeciálnych pachových stôp a odhaľovať vinníkov.
Či sprevádzať slepcov,
• u malých poľovných plemien sa vyžaduje pre splnenie podmienky poľovnej upotrebiteľnosti na dohľadávanie srnčej zveri
úspešné vykonanie farbiarskych skúšok (FSMP), alebo lesných
skúšok (LSMP) malých plemien. Skúšky prebiehajú na umelých
stopách, pritom v praxi je s ich výkonmi úplná spokojnosť,
• skúšky brlohárov nie je možné vykonávať v prirodzených brlohoch líšok a jazvecov. Nebolo by totiž možné posúdiť podmienky
a výkony. Preto sa konajú v umelých brlohoch. Jazvečíky a teriére
napriek tomu s bravúrou zvládajú neľútostné boje v ťažkých
podmienkach prírodných brlohov.
Vymenované príklady dokazujú, že úspešné zvládnutie simulovaných
podmienok na skúškach plne potvrdzujú schopnosť plniť úlohy dobre
aj v skutočnej praxi. Koniec koncov potvrdzuje to tiež už viac rokov
vykonávaný spôsob skúšok farbiarov (PF) pre získanie kvalifikácie na
dohľadávanie jelenej zveri. Ak sa pri týchto skúškach vylúči dosť často
nezdravá mäkkosť v posudzovaní a všetci rozhodcovia nasadia rozumnú
latku požiadaviek a nárokov na vykonanie jednotlivých disciplín, nebudeme sa musieť hanbiť za ich výkony. A prinútime majiteľov a vodičov
ku poctivejšej príprave farbiarov i ostatných plemien, ktoré túto skúšku
môžu vykonávať, bez akejkoľvek tolerancie ku plemenám.
Zamýšľam sa nad tým, ako odbúrať stresové situácie organizátorov
vyšších typov skúšok farbiarov v otázke dostatku prác na prirodzenej
pofarbenej stope pre všetky farbiare. A aj keby sa to podarilo, napriek
tomu nie je v silách poriadateľov poskytnúť rovnaké podmienky obtiažnosti, aby bolo možné na záver konštatovať, že víťaz je skutočne
najlepší. Preto sa zdá byť logické realizovať návrh na vytvorenie pracovnej skupiny zo skúsených vodičov farbiara a rozhodcov, ktorá by
vytvorila model skúšobného poriadku.
Zverejnenie ustanovenia navrhovanej pracovnej komisie na internetovej klubovej stránke by umožnilo zapojiť sa tiež širokej členskej
152
základni do riešenia problému formou podávania návrhov a myšlienok
v prospech veci. Som presvedčený, že tento problém bude musieť
v krátkej dobe riešiť aj ISHV v rámci porovnávacích skúšok zástupcov
členských štátov. Slovensko môže byť pripravené poskytnúť svoju analýzu a návrh riešenia pre celú spoločnosť.
Aby som bol zrozumiteľnejší, rád naznačím na záver niektoré
problémy, ktoré považujem za kľúčové a bolo by potrebné sa k nim
vyjadriť jednoznačne pre dobro veci tak, aby boli pre nás prospešné.
Nakoľko za skúšky poľovnej upotrebiteľnosti u farbiarov považujem
predbežné skúšky a hlavné skúšky, ďalšie akcie výkonnosti plemena
treba považovať za súťaže, na ktorých sa stanovuje poradie podľa kvality
prevedenej požiadavky za rovnakých nárokov. Preto ostatné „skúšky“
farbiarov na pofarbených stopách ranenej raticovej zveri s diplomami
pracovných psov treba považovať za súťaženie pri rovnakých daných
podmienkach. To súčasne znamená vylúčenie disciplíny „Dohľadávka
na prirodzenej pofarbenej stope“ z predmetov súťaže pre nemožnosť
vytvorenia rovnako náročných podmienok. Ako náhradu za prirodzenú
stopu prichádza vytvorenie umelých stôp so všetkými záludnosťami,
ktoré ranená zver počas úniku vytvára. Súťaž treba okoreniť disciplínami
poslušnosti a ovládateľnosti. Doterajšiu disciplínu „Posliedka s odložením a pokojom po výstrele“ rozdeliť na dve samostatné disciplíny.
153
Znamenalo by to 6 - 8 disciplín podrobne rozpracovať s podmienkami,
limitmi so zreteľnými výstupmi pre hodnotenie rozhodcami i pochopenie náročností vodičmi. Súťaž by bolo možné uskutočniť pri účasti
6–10 psov max. za dva dni, vrátane spoločenského posedenia s členskou
základňou širšieho okolia.
Ing. B. Baka
Ì
Ì
Ì
Výcvik farbiarov
za pomoci trenažéra TG
Zahŕňa výcvik psa (súbor cvičení) od hľadania nástrelu, vypracovanie
stopy podurenie, stavanie a dostrelenie domnelej zveri (preparátu).
Výhody výcviku:
• s výcvikom psa môžeme začať v mladšom veku
• pes nie je vystavený riziku poranenia resp. zradenia živou zverou
• častým opakovaním výcviku umožňujeme psovi utvrdiť sa v práci,
čím sa zvyšuje súhra medzi vodičom a psom
• je možnosť namodulovať rôzne stupne náročnosti dohľadávky
– stárie stopy, množstvo farby, vratistopy, osmičky, predsledy,
prechody cez potoky (rieky) dĺžka hľadania od vypustenia psa
na ležovisku po modul, dĺžka durenia, stavania a pod.
• pes po viacerých úspešných umelých dohľadávkach je oveľa
odolnejší proti zraneniu – zradení po kontakte so živou zverou
• výcvik psa sa dá robiť po celý rok
• možnosť prinavrátiť už zradených psov do praxe
• skracuje sa čas výcviku a možnosť cvičiť viac psov
• psovi vierohodne imituje dohľadávanie poranenej zveri v praxi
od nasadenia na nástrel po dostrelenie zveri
• umožňuje dobre pripraviť psa do praxe aby nie len zachraňoval
hodnoty ale aj naprával chyby a skracoval utrpenie zveri
154
Tibor Gešvandtner
Výcvikový kurz vodičov
farbiarov na Kyslinkách v dňoch
25.6. – 26.6.2010
Novozvolený výbor Klubu chovateľov farbiarov spádovej oblasti
z Banskej Bystrice mal v pláne činnosti na rok 2010 zorganizovať výcvikový kurz vodiča farbiara, pre záujemcov spádovej oblasti a aj pre
členov klubu chovateľov farbiarov v prípade záujmu z inej spádovej
oblasti Slovenska.
Podujatie sa uskutočnilo v lokalite Kyslinky v zariadení Lesov SR, š.p.
Banská Bystrica OZ Kriváň, v ubytovacom zariadení „RD Kyslinky“
Popoludní v piatok 25.6.2010 sme sa pomaly schádzali zo všetkých
kútov Slovenska, ba dokonca aj jeden priateľ Jirko Skácil z Čiech. Nakoniec sa nás zišlo 40 účastníkov so 15 psíkmi. Po srdečnom zvítaní,
zoznámení, ubytovaní, predseda spádovej oblasti Banskej Bystrice,
Ing. Kubanda oficiálne zahájil výcvikový kurz. Prvou disciplínou bola
práca v revíri a to správne založenie umelej stopy, kde si mohli účastníci
Frekventanti kurzu
155
kurzu sami založiť umelú stopu s tým, že na druhý deň bude vyskúšaný ich psík na danej stope. Odborný výklad skúšobného poriadku
predbežných skúšok, zabezpečovali lektori Ing. Kubanda, Ing.Grellneth,
p. Rapaič a Ing. Chvála.
Po chutnej večeri pokračoval výcvikový kurz prednáškami Ing.
Grellnetha a p. Rapaiča, tradície,etika, skúsenosti z vyšších skúšok na
Slovensku a v zahraničí. Samozrejme prednášky boli okorenené ich
neopakovateľným humorom a ich svojským interpretovaním. Po oficiálnej prednáške pokračovala družná debata, ktorá skončila až v skorých
ranných hodinách.
Praktický výklad v podaní p. Raimunda Rapaiča
V sobotu ráno 26.6.2010 po chutných raňajkách, výcvikový kurz
pokračoval prácou na umelých stopách, ktoré si založili účastníci
kurzu v piatok. Prácu na stopách posudzovali rozhodcovia z výkonu:
Ing. Kubanda, Ing. Grellneth, p. Rapaič, Ing. Chvála, p. Mihálik, Mgr.
Kardhordó. Každý účastník kurzu ktorý mal psíka, prešiel po práci na
umelej stope na výcvik na TG trenažéri, ktorý ovládali a technicky zabezpečovali, priatelia Tibor Gešvandtner, Ján Maruščák, Erik Gešvandtner
a strelec Karol Chvála.
156
Praktická ukážka výcviku psa pri trenažéri
Práca na TG trenážéri spočívala: priloženie psíka na nástrel, práca
na umelej stope cca 200 krokov dlhej, vypustenie z ležoviska, stavanie,
durenie atrapy jeleničky a imitovanie dostrelenia, pochvala psíka.
Po ukončení disciplíny všetci účastníci vysoko a kladne hodnotili
„vynález TG trenažér“ Tibora Gešvandtnera, a potvrdili hodnotenie,
ktoré je propagované aj na našej webovej stránke.
Účastníci výcvikového kurzu po kvalitnom obede sa rozlúčili a okolo
1600 hod. sa rozišli do svojich domovov.
Záverom musím poďakovať všetkým čo svojou troškou prispeli
k zdarnému priebehu tohto kynologického podujatia. Všetkým prajem
veľa zdaru a radosti so svojimi štvornohými pomocníkmi. A dúfam
čoskoro dovidenia.
Farbiarom zdar na ďalšom podujatí
Mgr. Ladislav Kardhordó
157
Stretnutie členov KCHF,
spádových oblastí Žilina a Bytča
Dňa 28.8.2010 sa v Terchovej, na chate Vrátna zišlo na základe
iniciatívy aktivistov oboch oblastí 21 členov klubu. Akcie sa ako hostia
zúčastnili podpredseda klubu Ing. Peter Grellneth a náš priateľ z južnej
Moravy, člen slovenského klubu a aktívny vodič farbiarov p. Jaroslav
Gryc.
Na stretnutí sa v rámci oficiálnej časti hovorilo o novej poľovníckej
legislatíve, problémoch a špecifikách výcviku farbiarov v súčasnosti
a podrobne sa prebrali aktuálne skúšobné poriadky. Ing. Grellneth následne pútavým rozprávaním oboznámil prítomných s históriou chovu
farbiarov, opísal vznik a založenie klubu a predstavil niektoré jeho
osobnosti histórie.
Členovia klubu na našom stretnutí zľava:
Jozef Roháč st., Mintuch Štefan a Radoslav Prášek
158
Po večeri nasledovala dlhá, no veľmi plodná diskusia. Pri harmonike a gitare v priateľskej atmosfére diskutovali niektorí členovia klubu
až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. Stretnutie podľa
zúčastnených i nás organizátorov splnilo po všetkých stránkach účel,
členovia sa spoznali, nadviazali nové kontakty a odovzdali si vzájomne
skúsenosti.
Rozchádzali sme sa s pocitmi, že sme niečo dobré urobili pre seba
i pre naše farbiare a to by malo byť predovšetkým zmyslom podobných
stretnutí.
Branislav Porubčanský
Ing. Peter Chrúst
159
VyškrtnutÍ členovia,
ktorým končilo členské k 31.12.2010
6 Adamčík Stanislav
A.Sládkoviča 5
915 01 N. Mesto nad Váhom
94 Bábeľa Cyril Ing.
049 01 Muráň 272
110 Bako Marek Ing.
Ľ.Štúra 62/19
972 23 Dolné Vestenice
968 Balčák Anton
080 01 Malý Šariš 289
937 Balkovský Martin
985 02 Breznička 288
384 Baňas Peter
Dubovica 363
082 71 Lipany
557 Bandura Andrej MUDr. Brezová 2048
955 01 Topoľčany
706 Bielik Jozef
Komenského 1108/18 018 61 Beluša
330 Blažek Gustáv
Gen. Fraňu 1124/6 038 53 Turany
521 Borbáš Ladislav
Gemer. Dechtáre 157 980 04 Hostice
436 Borlok Matej Mgr.
Ovocná 17
974 01 Banská Bytrica
856 Bučko Štefan
Gribov 48
090 22 Bukovce
230 Butkovič Peter Ing.
Berlinska 4
040 13 Košice
247 Čerep Peter
Pod sadom 68
010 04 Žilina
751 Česák Juraj Ing.
Kalameny 143
034 82 Lúčky pri Ružomberku
929 Číder Peter Ing.
Veterná 15
920 01 Hlohovec
133 Dietz Christian Dr.
Radsvorwerker Weg 1815907 Lübben DE
742 Dobrovič Juraj
082 73 Šarišské Dravce 233
753 Dobšinský Ján Ing.
Podjavorinskej 20
984 01 Lučenec
861 Dulina Martin Ing.
Slovenskej Jednoty 38 040 01 Košice
719 Fáber Dalibor
Lesná správa č. 172 969 72 Svätý Anton
233 Farkašovský Vojtech Ing. Mierová 470
049 21 Betliar
373 Fedorcová Katarína
Mierová 1920/ 84 066 01 Humenné
66 Fedurco Ján
Dobrčanského 13
066 01 Humenné
274 Figura Josef
V Rybníku 89
789 83 Loštice ČR
26 Francus Kristian
Tehliarska 16
031 05 Liptovský Mikuláš
176 Gašinec Ivan Ing.CSc Krmeš 155
032 13 Liptovské Vlachy
112 Gazda Tibor
Horovce 201
072 02 Tušická Nová Ves
729 Gdovin Branislav
049 18 Lubeník 82
22 Gibl Jozef Ing.
Bohunice 271
018 52 Pruské
361 Golenovský Mojmír
Proč 45
082 14 Pušovce
532 Grossman Bohuslav
Tehelná 4A
903 01 Senec
403 Hadbavny Peter
Cínobaňa 282
985 22 Cínobaňa
325 Halák Martin
Lepenkáreň 7421/10 034 03 Ružomberok
160
619 Halaštík Štefan ml.
029 52 Hruštín 180
8 Hanuštiak Rastislav Ing. Revúčka 52
050 01 Revúca
222 Haško Štefan
Kláštorná 225
059 14 Spišský Štiavnik
275 Hegedüs Ladislav Janka Kráľa 44
979 01 Rimavská Sobota
273 Hennrich Petr
Klíny 1
436 01 Litvínov ČR
762 Hlivjak Michal
Duklianska 642/10 089 01 Svidník
386 Holčík Dezider
Slnečné údolie 1
900 91 Limbach
726 Hronček Imrich JUDr. Podtureň 105
033 01 Liptovský Hrádok
583 Huszár Ivan JUDr.
Sídli. Žitava 1401/11 952 01 Vráble
423 Chroust Vladislav JUDr. Zimná 177
053 23 Rudňany 344 Jeremiáš Peter
Opátka 11
044 65 Košická Belá
121 Johns Günther Neue Strasse 12
19249 Eldena DE
381 Juergens Friedhelm Bisch-Henninghaus str. 4 58706 Menden, DE
928 Karoľ Ján
Sídlisko II č. 1217/44093 01 Vranov nad Topľou
56 Kellner Marek
Hlavná 392
053 33 Nálepkovo
771 Kiss Ondrej
044 23 Jasov 166
332 Konkoľ Ján
065 11 Nová Ľubovňa 742
545 Koštrna Peter
Športová 31/42
943 42 Gbelce
678 Kováč Martin
Svätuš 35
072 55 Porostov
641 Krňan Juraj
985 26 Malinec 484
994 Krško Milan
ul. Richtárska 3
971 01 Prievidza
684 Kruľak Dušan
Olejníkov 59
082 57 Ľutina
927 Kubík Milan
Kozmonautov 396/18 916 01 Stará Turá
38 Kuka Peter
Kuzmányho 248/18 039 01 Turčianske Teplice
291 Kušnír Marián
Lesná 295
094 14 Sečovská Polianka 187 Kvorka Marek
Oravce 33
976 33 Poniky
720 Lesy SR - OZ
Čemernianska 136 093 03 Vranov nad Topľou
668 Lizoň Miroslav
Čerín 88
974 01 Banská Bystrica
42 Maček Milan
Trebostovo 84
038 41 Košťany nad Turcom
892 Marcinek Milan
Okružná 496/20
990 01 Veľký Krtíš
1410Melicher Ondrej
Chválová 44
982 63 Skerešovo
669 Michňa Jozef
Šivetice 81
049 14 Licince
639 Minich Tomáš
Na papiereň 342/89 972 44 Kamenec nad Vtáčnikom
936 Naď Michal
058 01 Gánovce 328
663 Nemec Peter
032 12 Dúbrava pri L. Mikuláši 318
119 Nôžka Ján Ing.
Kyslinky 613
976 37 Hrochoť
952 Ondrejka Ľubomír
018 16 Domaniža 245
366 Pangrác Miloš
Sveržov 5
086 22 Gaboltov
28 Paučo Jaroslav
976 75 Jasenie 136
1075 Peták Miroslav
966 52 Tekovská Breznica 525
161
102 Piliar Jozef
Bacúch-Plaviarska 120 976 64 Beňuš
1344 Podhorec Ivan Ing.
Lipt. Štiavnica 135 034 01 Ružomberok
77 Polóny Peter MVDr.
Smetanova 11
036 08 Martin-Kolónia Hviezda
687 PZ SINÁ
so sídlom v Lazisku 032 11 Svätý Kríž 161
173 Prandl Peter Ing.
Mlynská 4
976 13 Slovenská Ľupča
48 Prekop Tibor Ing.
Dolné Kočkovce 341 020 01 Púchov
465 Púčala Milan
023 41 Nesluša 839
108 Queiser Norbert Parchimer Strasse 52 19306 Neustadt-Glewe DE
425 Racký Anton Ing.
Hviezdoslavova 148/17 033 01 Liptovský Hrádok
768 Sedlák Juraj
C1 41/107 - 96
018 41 Dubnica nad Váhom
69 Sedliak Ludovít
Šášovské Podhradie 92965 01 Žiar nad Hronom
238 Sekelský Karol st.
065 45 Plavnica 80
778 Slašťan Pavol
Pod Hradom 283
034 95 Likavka
267 Slunečko Pavel Dr.Ing.CSc.Rudé Armády 430 251 63 Strančice ČR
114 Straka Ján
Oravice 156
029 56 Zakamenné
737 Strcuľa Zoltán
Osadná 49/1
031 01 Liptovský Mikuláš
43 Šaršaň Michal
Letná 308
053 33 Nálepkovo
745 Šelian Alexander
Hviezdoslavova 31 029 01 Námestovo
837 Štefanica Jozef
Hrabinská 36
038 52 Sučany
181 Štefánsky Jozef Ing.
086 36 Nižná Polianka 60
149 Švirik Peter Ing.
Sielnica 272
962 31 Sliač
213 Takáč Marián
Medzijarky 461
076 12 Kuzmice 218 Tvarožný Miroslav Ing. Ratkovo 11
038 54 Krpeľany
251 Valent Vladimír
976 33 Poniky 155
933 Vallo Ján
Jánošíková 352
013 06 Terchová 601 Varga Norbert
943 61 Salka 450
11 Vida Rastislav MVDr. Tulská 4
974 04 Banská Bystrica
24 Virgovič Maroš Ing.
Rakárenská 23
901 01 Malacky
72 Vlkolinský Miroslav
Žehra 2
053 61 Spišské Vlachy
629 Výhonský Milan
Švábska 72
080 01 Prešov
297 Záborský Ján
038 02 Dražkovce pri Martine 115
743 Zajac Ján
Košická cesta
010 01 Žilina
255 Zajacová Eva
Košická cesta
010 01 Žilina
926 Zavadil Ľubomír Mgr. Hurbanova 770
906 32 Jablonica
598 Zmij František
Prešovská cesta 18 055 01 Margecany
162
KALENDÁR KYNOLOGICKÝCH PODUJATÍ
na rok 2011
Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy
Medzinárodná výstava psov,
CACIB
22.1.2011
23.1.2011
Trenčín
Celoštátna výstava psov, CAC
19.3.2011
20.3.2011
Nitra
Celostátna výstava psov, CAC
1.5.2011
Banská
Bystrica
Medzinárodná výstava psov,
CACIB
14.5.2011
Bratislava
Medzinárodná výstava psov,
CACIB
15.5.2011
Bratislava
Oblastná výstava poľovných psov
28.5.2011
Dunajská
Streda
Oblastná výstava psov všetkých
plemien
29.5.2011
Sereď
Celoštátna výstava psov, CAC
3.6.2011
Senec
Medzinárodná výstava psov,
CACIB
4.6.2011
Nitra
Medzinárodná výstava psov,
CACIB
5.6.2011
Nitra
Oblastná výstava psov všetkých
plemien
3.7.2011
Dvorianky
Medzinárodná výstava psov,
CACIB
23.7.2011
24.7.2011
Košicemesto
Žitnoostrovská obl. výstava psov
30.7.2011
Povoda
Oblastná výstava psov všetkých
plemien
14.8.2011
Dolný Kubín
Medzinárodná výstava psov,
CACIB
20.8.2011
Bratislava
163
Medzinárodná výstava psov,
CACIB
21.8.2011
Národná výstava psov, CAC
10.9.2011
Bratislava
11.9.2011
Prešov
Medzinárodná výstava psov,
CACIB
19.11.2011
Nitra
Medzinárodná výstava psov,
CACIB
20.11.2011
Nitra
Klubová výstava farbiarov
11.6.2011
Zvolen
Špeciálna výstava farbiarov, CAC
14.8.2011
Dolný Kubín
2.10.2011
Hnúšťa - Krokava,
okr. Rim. Sobota
Klubové výstavy
Klubové podujatia
II. ročník skúšok farbiarov
o cenu Hontu a Hrona
29.9.2011
V. ročník skúšok farbiarov
o Spišský pohár, CACT
14.10.2011 16.10.2011 Brezovica,
okr. Sabinov
XXX. ročník skúšok farbiarov 27.102011
o pohár SPZ, CACT
30.10.2011 Častá-Papiernička,
okr. Pezinok
Predbežné skúšky farbiarov
164
4.9.2011
Veľký Krtíš
10.9.2011
Bardejov
24.9.2011
Lučenec
1.10.2011
Stará Ľubovňa
2.10.2011
Čadca, Vranov nad Topľou
8.10.2011
Krupina, Prievidza, Rimavská Sobota, Zvolen,
Žiar nad Hronom
9.10.2011
Gelnica, Považská Bystrica, Prešov, Senica
15.10.2011
Ilava, Piešťany, Žilina
16.10.2011
Humenné, Levoča, Liptovský Mikuláš,
Námestovo, Poprad, Ružomberok
22.10.2011
Banská Bystrica, Martin, Partizánske, Pezinok,
Tvrdošín
23.10.2011
Dolný Kubín, Spišská Nová Ves
29.10.2011
Malacky
30.10.2011
Kežmarok, Trenčín
5.11.2011
Rožňava
3.12.2011
Zlaté Moravce
Chovné zvody
Chovný zvod farbiarov
– I. Bonitácia
28.5.2011
Oravský Podzámok –
Racibor, okr. Dolný Kubín
Chovný zvod farbiarov
– II. Bonitácia
29.10.2011 Častá-Papiernička, okr. Pezinok
Propozície a prihlášku na Klubovú výstavu farbiarov konanú
dňa 11. 6. 2011 vo Zvolene, s udeľovaním titulov Klubový víťaz,
CAC a ceny Dr. Duchaja pre najkrajšieho jedinca z plemien farbiarov si záujemcovia budú môcť stiahnuť na web stránke klubu:
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
165
Klub chovateľov farbiarov
spádová oblasť Sp. Nová Ves
v spolupráci s VLM SR š. p. Pliešovce
OZ Kežmarok
Vás srdečne pozývajú
na
V. ročník skúšok farbiarov
o Spišský pohár
s udeľovaním titulu
– víťaz Spišského pohára 2011
– titul CACT
Podujatie sa uskutoční
13. X. – 16. X. 2011
v Brezovici
Prihlášky môžu záujemcovia o účasť na skúškach zaslať
najneskôr do 31.8.2011 na adresu:
Tököly Ľubomír
Wolkerova 34/33, 052 05 Sp. Nová Ves
mobil: 0907 113 337
mail: [email protected]
za organizačný výbor
Tököly Ľubomír
166
P O Z V á N KA
na výcvikový kurz vodičov farbiarov
Turany 2011
Výbor KCHF sa rozhodol v spolupráci s členmi klubu spádovej oblasti
Martin, v súlade so schváleným plánom práce i s ohľadom na pozitívne
ohlasy po konaní kurzu v Hronci 2009 usporiadať
v dňoch
14.–15. 5. 2011
celoštátny výcvikový kurz vodičov farbiarov, ktorý sa uskutoční v Turanoch v rekreačnom zariadení MARIAS. Zariadenie sa nachádza medzi
obcami Turany a Ratkovo v blízkosti známeho Autobazáru Auto-Alles
v Trusalovej, kde bude smer po odbočení zo štátnej cesty I. triedy E50
ďalej vyznačený tabuľami.
Kurz bude zahájený v sobotu 14. 5. 2011 o 1300 hod. Cena ubytovania je
8 € na osobu. Organizačne bude kurz rozdelený na časť teoretickú a praktickú. Účastníci kurzu si so sebou môžu priviesť vlastných psov. Podľa záujmu bude každému účastníkovi so psom založená umelá stopa a umožnené odskúšanie durenia a stavania na pohyblivom preparáte zveri.
Výcvikový kurz poskytuje zúčastneným jedinečnú príležitosť na zlepšenie
odbornej úrovne a znalosti v oblasti chovu, výcviku a praktického využitia
farbiarov, čo je hlavným cieľom organizátorov a poslaním kurzu.
Prihlášky: do
Ing. Karol Chvála 976 64 Beňuš 501 Mob.0907 819476
Tel:048 6198 468
Email: [email protected]
30.4.2011
Branislav Porubčanský
Štefanová 532, 01306 Terchová
Mob: 0902 969951
Tel: 041/5695559
Email: [email protected]
Srdečne Vás pozývame
Ing. Karol Chvála, predseda KCHF
Branislav Porubčanský, výcvikár KCHF
167
DÔLEŽITÉ OZNAMY
• Vždy aktuálny – zoznam Členskej základne
– doporučený zoznam Rozhodcov pre posudzovanie
na IHF a skúškach farbiarov
• Organizácia chovných zvodov v roku 2011
• Podmienky chovnosti pre plemená Bavorského a Hanoverského
farbiara
• Organizačné zabezpečenie zisťovania dysplázie bedrových kĺbov DBK
• Zoznam pracovísk pre RTG DBK
• Propozície Klubovej výstavy vo Zvolene (možnosť stiahnutia)
• Kalendár kynologických podujatí na rok 2011
DÔLEŽITÉ ZMENY
Tlačivá:
- Prihláška za člena klubu
- Posudkový list na RTG DBK
- Prihláška na PF a IHF
- Postrelový list
- Potvrdenie veterinára o kontrole totožnosti psa
- Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice
- Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa
- Prihláška na zápis šteniat
- Evidencia dohľadávok
Oznamy:
- Poplatky za služby poskytované plemennou knihou SPZ
- Klubové poplatky
- Úhrady členských poplatkov
- Informácia pre záujemcov o členstve v klube
- Ponuka na odpredaj – Klubových a farbiarskych odznakov
- Kompletov (obojkov so zvrtlíkmi a vodiacich remeňov)
- Knihy – Horské plemená psov v službách poľovníctva
- Knihy – 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov
- Knihy – Naše farbiariky – Poľovnícke príbehy
- Knihy – Půlstoletí s barváři
nájdete na web-stránke klubu – www.klubchovatelovfarbiarov.sk
168
Zmena čísla účtu a banky:
V júli došlo k zrušeniu účtu v Slovenskej sporiteľni a následne sa
zriadil účet vo VÚB banke s číslom účtu: 2776722851/0200, na ktorí
členovia môžu tiež poukazovať členské platby.
VÝKAZ ČLENOV KCHF
Zoznam členskej základni, je vždy aktuálny a je uverejňovaný už
iba na web stránke klubu – www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Stav členskej základne ku dňu uzávierky Spravodaja, t.j. k 9. 2. 2011
je 931 členov. Členovia, ktorí napriek dvojnásobnej výzve k úhrade
členského na rok 2011 si nezaplatili členské (109 členov) nie sú v tomto
zozname uverejnení. Sú uverejnení vo výkaze vyškrtnutých členov.
V prípade pokračujúceho záujmu o členstvo sú povinní zaslať novú
prihlášku a uhradiť zápisné a členské.
Klub sa snaží vnášať do členskej základne a evidencie poriadok.
Tento predkladaný zoznam môže mať nejednu chybu, a preto sa obraciame na všetkých, aby si skontrolovali svoje údaje a nezrovnalosti
nahlásili ekonómovi klubu v záujme ich odstránenia.
Členský zoznam uvádza postupne členské číslo, meno, adresu a
posledný rok úhrady členského. Ak je v roku úhrady rok úhrady/2, to
znamená, že po prepočte členského má člen (3 členovia) pre daný rok
predplatené členské iba do polovice roka t.j. do 30.6., a je potrebné
na vyrovnanie členského za príslušný rok doplatiť 3,5 € priloženou
poštovou poukážkou.
Ì
Ì
Ì
Do pozornosti všetkým, ktorým končí členstvo
v tomto roku, t.j. k 31. 12. 2011 !
Spolu s týmto Spravodajom ste obdržali poštovú poukážku k úhrade
členského poplatku. Členský poplatok na kalendárny rok je pre členov
SPZ, PZ, OLZ 7 €, pre nečlenov SPZ 9 €.
169
V prípade Vášho záujmu o zotrvanie v Klube, Vás prosíme, aby
ste člensky poplatok uhradili na adresu ekonóma Klubu priloženou
poštovou poukážkou. Členský poplatok si môžete predplatiť aj na viac
rokov dopredu.
Člen SPZ, Nečlen
Členské
PZ, OLZ
SPZ
predplatené do
Napr.: Pri platbe
7 €
14 €
21 €
9 €
18 €
27 €
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
V prípade neuhradenia členského poplatku do konca kalendárneho
t.j. do 31.12.2011 máme za to, že o ďalšie zotrvanie v Klube nemáte
záujem a s Vami v ďalšom období t.j. od 1.1.2012 nepočítame a prestávate byť členom KCHF.
Záujemcov o členstvo v klube informujeme:
Členskú prihlášku si môžete vyžiadať na príslušnom OkO SPZ, poprípade u ekonóma Klubu, alebo stiahnúť z www stranky klubu:
www.klubchovatelovfarbiarov.sk. Túto po vyplnení a potvrdení členstva na príslušnom OkO SPZ zašlite matrikárke alebo ekonómovi Klubu,
ktorí Vás vyzvú k úhrade zápisného a členského poplatku.
Zápisné je 2 € je to jednorázový poplatok a členské na kalendárny
rok predstavuje obnos 7 € pre členov SPZ, PZ, OLZ a Urbariáty, 9 €
pre nečlenov SPZ.
Členský poplatok si môžete predplatiť aj na viac rokov dopredu.
Ì
Ì
Ì
Ponuka na odpredaj
170
Klubových a farbiarskych odznakov
Kompletov (obojkov so zvrtlíkmi a vodiacich remeňov)
Knihy – Horské plemená psov v službách poľovníctva
Knihy – 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov
Knihy – Naše farbiariky – Poľovnícke príbehy
Knihy – Púlstoletí s barváři
Samolepiek s hlavou BF
Uvedené si môžete objednať u ekonóma klubu.
Výbor klubu upozorňuje chovateľov t.j. majiteľov chovných súk
a chovnych psov a tých členov, ktorí boli ekonomom klubu vyzvaní
k úhrade poplatkov (RTG, vývozný poplatok a pod.) aby tieto odvádzali v termíne ktorí určil výbor a ktorí im bol pri ich výzve k úhrade
stanovený.
V prípade opätovnej výzvy ekonómom klubu sa tento poplatok zvýši
o 2 € za náklady spojené s týmto úkonom.
Ì
Ì
Ì
Ponuka DVD
Vážení kynológovia, priatelia farbiarov,
Klub chovateľov farbiarov dáva do pozornosti, že na DVD sú spracované tieto podujatia:
• VII. ročník Fatranského pohára 2008 Ružomberok
• VIII. ročník Fatranského pohára 2009 Novoť
• XII. ročník Memoriálu Fridricha
Konráda 2008 Terchová-Vrátna
dolina
• XIII. ročník Memoriálu Fridricha
Konráda 2010 Novoť-Mútne
Cena DVD je:
FP 2008 FP 2009 MFK 2008
MFK 2010 =
=
=
=
5 € 7 €
10 € 10 €
Záujemcovia si ich môžu objednať:
Mgr. Ján Maruščák
Mobil: 0903 767 429
E-mail: [email protected]
171
Ponuka drevákov
pre výcvik psov
Môžete si ich objednať u:
Mgr. Ján Maruščák
mob: 0903 767 429 alebo
mail: [email protected]
172
Download

CHOVATEľSKý ROK 2010