K L U B
CHOVATEĽOV FARBIAROV
pri Slovenskom poľovníckom zväze
Klubový spravodaj 2010
Ročník XXXXIII.
Spravodaj
Klubu chovateľov farbiarov
Zeitschrift des Schweisshundezüchterklubs
Ročník:
Jahrgang:
XXXXIII
www.farbiare.sk
Rok 2010
Spravodaj vychádza pre vnútornú potrebu klubu. Vydáva ho KCHF pri
ÚR SPZ. Rediguje: Ing. Ladislav DRUSKA. Zadané do tlače v marci
2010. Náklad: 1200 výtlačkov.
Sadzba:
Tlač:
Cassonic s.r.o., Szakkayho 1, Košice, www.cassonic.sk
MULTIPRINT, s.r.o., Bauerova 20, 040 11 Košice
Foto obálka: Ľubochnianska dolina
OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS
Adresár funkcionárov .........................................................................................................4
Vorstand des KCHF-s
Pozvanie na XIII. r. MFK .....................................................................................................7
Einladung zu dem XIII. Jahrestag des FKM-s
Chovateľský rok 2009 (Chov plemena Bavorský farbiar,
chov plemena Hanoverský farbiar) ......................................................................................8
Zuchtjahr 2009
Prehľad o párení a plodnosti chovných psov v roku 2009 .................................................17
Paarungs-und Befruchtungsübersicht der Zuchthunde im Jahre 2009
Chovné zvody 2009 ..........................................................................................................20
Zuchtschauen im Jahre 2009
Organizácia chovných zvodov v roku 2010 ......................................................................28
Zuchtschauenveranstaltung im Jahre 2010
Zoznam chovných súk pre rok 2010 .................................................................................29
Zuchthündinenliste für das Jahr 2010
Zoznam chovných psov pre rok 2010 ...............................................................................45
Zuchtründenliste für das Jahr 2010
Plemenná kniha 2009 .......................................................................................................54
Zuchtbuch im Jahr 2009
Výsledky vyšetrenia DBK v roku 2009 ..............................................................................62
Ergebnisse der Gelenkdysplasieuntersuchung im Jahr 2009
Výcvikový rok 2009 ...........................................................................................................68
Abrichtungsjahr 2009
Prehľad PF za rok 2009 .....................................................................................................70
Vorprüfungenübersicht für das Jahr 2009
Prehľad IHF za rok 2009 ....................................................................................................73
Hauptprüfungenübersicht für das Jahr 2009
XXIX.ročník skúšok farbiarov Slovenska ...........................................................................78
XXIX. Jahrestag der Schweisshundeprüfungen in der Slovakei
Z regionálnych skúšok farbiarov (Fatranský pohár, Spišský pohár,
Malokarpatský pohár a Mútňanský pohár) .........................................................................87
Regionale Schweisshundeprüfungen
Účasť KCHF na medzinárodných dohľadávkach ISHV ....................................................106
Teilnahme an den internationalen ISHV-Nachsuchen
IV. r. Memorialu Benedikta Gierszewskiego .................................................................... 111
IV. Jahrestag von Gierzsewski-memorial
Vyhodnotenie dohľadávok farbiarov na Slovensku za rok 2009 ...................................... 114
Nachsucheauswertungen in der Slowakei im Jahre 20009
Správa o hospodárení klubu v roku 2009 ........................................................................125
Mitteilungen des Schatzmeisters
Dobrovoľný darcovia – sponzori......................................................................................129
Freiwillige Spender
Jubilanti ..........................................................................................................................130
Jubilanten im Jahre 2010
Aktivisti klubu hlásia (okr Prievidza)................................................................................134
Clubaktisten
Príhody, názory, rady .......................................................................................................137
Erreignisse, Meinnungen, Ratsschläge
Vyškrtnutí členovia .........................................................................................................147
Weggestrichene Mitglieder
Plán kynologických podujatí na rok 2010 .......................................................................150
Klubveranstaltungen im Jahre 2010
Dôležité oznamy .............................................................................................................154
Bekanntmachungen
Výkaz členov KCHF .........................................................................................................155
Statisticher Nachweiss der KCHF – Mitglieder
ADRESÁR VÝBORU
CHOVATEĽSKÉHO KLUBU
Čestný predseda:
Ehrenvorsitzender
Ing. Branislav Baka
Miškovecká 15
040 11 Košice
Tel.:
055 / 646 08 33
Mobil: 0948 158 027
Predseda:
1. Vorsitzender
Ing. Karol Chvála
Pôbišovo 501
976 64 Beňuš
Tel.:
048 / 619 84 68 byt
Mobil: 0907 819 476
E-mail: [email protected]
Podpredseda:
a styk s aktivistami
2. Vorsitzender
und Leiter der Aktivisten
Ing. Peter Grellneth
038 48 Turček 21
Tel.:
043 / 495 64 15 byt
Mobil: 0903 572 889
E-mail: [email protected]
Tajomník:
Schriftführer
Tibor Gešvandtner
029 63 Mútne 636
Mobil: 0902 991 004
0905 722 957
E-mail: [email protected]
Ekonóm:
Ökonom
Ing. Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10
040 01 Košice
Tel./Fax: 055 / 63 396 47 byt
Mobil: 0903 628 768
E-mail: [email protected]
4
Poradca chovu:
Zuchtwart
MVDr. Tibor Želtvay
Štefanikova 28
071 01 Michalovce
Tel./Fax: 051 / 772 56 77 prac.
Mobil: 0905 825 179
E-mail: [email protected]
Matrikár:
Matrikfúhrer
Viera Močková
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Tel.:
02 / 5720 3321 prac.
02 / 5720 3319 prac. kynológia
E-mail: [email protected]
Výcvikár:
Branislav Porubčanský
Ausbildungfúhrer Štefanova 532
013 06 Terchová
Tel.:
041 569 55 59 byt
Mobil: 0902 969 951
E-mail: [email protected]
Kronikár:
Chronist
Rajmund Rapaič
28. októbra č. 8
911 01 Trenčín 1
Tel.:
032 / 658 34 86 prac.
Mobil: 0905 284 090
Náhradní členovia:
Ersatzmittglied
Martin Lipták
Gašpara Haina 42,
054 01 Levoča
Tel.:
053 / 451 48 35 byt
Mobil: 0903 958 701
E-mail: [email protected]
Ján Urban
Fatranská 51, 038 52 Sučany
Mobil: 0948 012 206
5
Jozef Hapčo
Nová 228
032 03 Liptovský Ján
Tel.:
044 / 526 31 16 byt
Mobil: 0918 335 958
Predseda KRK:
Ing. Ivan Horňáček
Kontrolkomision Mlynská 8
957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.:
038 / 760 90 16 byt
032 / 650 19 80 pr.
Mobil: 0908 210 480
E-mail: [email protected]
Členovia KRK:
Ing. Stanislav Kubanda
Hviezdoslavova 104
976 67 Závadka nad Hronom
Tel.:
048 / 618 35 62 byt
044 / 618 32 85 prac.
Mobil: 0903 529 483
Ing. Vladimír Hlinka
049 01 Muráň 271
Mobil: 0905 475 712
6
P O Z V A N I E
na
XIII. ROČNÍK
MEMORIÁLU FRIDRICHA KONRÁDA
MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY FARBIAROV
ZA ÚČASTI ČLENOV ISHV S UDEĽOVANÍM TITULOV:
Víťaz Slovenska 2010 CACIT – CACT
Termín:
9.–12.09.2010
Miesto: Novoť, okr. Námestovo
Spoluorganizátori: Lesy SR, š.p. Banská Bystrica,
OZ Námestovo, PS Zelený les, PS Minčol-Mútne,
OkO SPZ Námestovo, LESOR, s.r.o. Mútne,
Obec Novoť, Obec Mútne
Ubytovanie:
Objednať si ho môžete
na adrese ekonóma klubu:
Agrohotel Novoť (Centrum MFK)
tel./fax: 055/633 96 47
mobil: 0903 628 768
e-mail: [email protected]
Príchod: účastníkov je 8.09.2010 (streda) do 18.00 hod.
Slávnostné otvorenie: 9.09.2010 o 8.00 hod
Ukončenie: 12.09.2010
Poznámka: Dňa 11.09.2010 o 9.00 hod. sa uskutoční
výber do chovu – II. bonitácia. Prezentácia psov od 8.00 do 9.00 hod.
7
CHOVATEĽSKÝ ROK 2009
Po ukončení roku je nutné informovať chovateľskú verejnosť a aj celú
členskú základňu o dosiahnutých výsledkoch v chove oboch plemien
farbiarov – bavorského a hanoverského. Hodnotenie kvantitatívnych
výsledkov je závislé od dosiahnutej vysokej plodnosti psov a súk, ktorá
zabezpečuje dostatočnú početnosť narodených šteniat (natalitu). Primárna
selekcia šteniat pod sukami a vylúčenie na chov nevhodných jedincov
je veľmi dôležitá, avšak v súčasnosti u všetkých ostatných plemien sa
nevykonáva a do plemenných kníh sa zapisujú všetky narodené štence
z vrhov aj zaostalé, a aj s výraznými chybami exteriéru. Razí sa novodobé heslo: „koľko suka šteniat porodí, toľko musí odchovať“ (a toľko
aj v plemennej knihe zapísať) a všetko to smeruje k čo najvyššiemu
zisku z predaja šteniat.
Náš dlhodobí koncepčný cieľ v chove oboch plemien farbiarov je
dosahovať populáciu štandardných jedincov oku lahodiacich, s obdĺžnikovým rámcom a pevnou stavbou tela a končatín, dobre tvarovanou
hlavou s dlhšími vysoko nasadenými a priliehavými ušnicami s výraznými
širšími (vždy čierno sfarbenými) nozdrami, tmavohnedým okom, maskou
u oboch plemien a dlhším, drsnejším osrstením. Okrem uvedených
atribútov sme si v minulosti na Slovensku priali mať jedince povahovo
vyrovnané, nebojácne s výrazným temperamentom, výborným čuchom,
tvrdohlavou vytrvalosťou na starej stope a hlasitosťou. Tieto kvality sme
dosahovali možno trochu konzervatívnou teóriou o prvotnej selekcii
šteniat a ponechaní najkvalitnejších jedincov.
Veľké tlaky na ponechanie a zapísanie všetkých narodených šteniat
z vrhov (v ktorých je viac ako 7 narodených), v posledných rokoch
prichádzali nielen z vonku, ale aj od členov klubu a chovateľov
a dokonca aj z Kynologickej rady aj keď neoficiálne. Výbor KCHF na
svojom zasadnutí prijal uznesenie zapisovať do Plemennej knihy viac
narodených šteniat, ale nikdy nie desať a viac. Dúfam, že prijaté uznesenie potvrdí najbližšia konferencia klubu. Uvádzam, že v Nemecku má
každá suka počas svojej celoživotnej chovnosti maximálne dva vrhy,
t. j. môže sa od nej odchovať najviac 15 šteniat. Ak má napríklad v prvom vrhu 7 šteniat a v druhom 6 šteniat, tretie odporúčanie na párenie
poradca chovu nevystaví, lebo je predpoklad že vrhne spolu viac ako
15 šteniat. Rovnako u nás na Slovensku budeme musieť v budúcnosti
uvažovať o zavedení určitej reštrikcie, pretože v bavorskom chove sa
8
zvyšujú počty chovných súk a ak by každá suka vrhla mali by sme
v roku 120 vrhov a počet narodených šteniat by sa pohyboval 700–800
šteniat bavorských farbiarov.
V uplynulom roku 2009 na Slovensku vrhlo 80 súk oboch plemien
611 šteniat (329 ♂ a 282 ♀), z ktorých sa odchovalo a do Slovenskej
plemennej knihy psov zapísalo 437 šteniat – 232 psíkov a 205 sučiek.
CHOV PLEMENA BAVORSKÝ FARBIAR
V hodnotenom roku bolo vystavených 104 odporúčaní na párenie, z ktorých
bolo využitých 92. V chove bolo v danom roku evidovaných 116 chovných
súk (106 začiatkom roka a uchovnilo sa 10 v priebehu roka), čo znamená, že
12 chovateľov nepožiadalo o párenie, pričom dve suky počas roka uhynuli.
V chove sa v r. 2009 zlepšila plodnosť súk. Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku 2008, z 81 napárených súk vrhlo iba 59 (72,8 %), v hodnotenom
roku 2009 z 92 napárených súk vrhlo 71 súk o 12 vrhov viac, a dosiahla
sa 77,7 %-ná plodnosť. Podľa získaných informácií, viacerí chovatelia suky
vakcinovali proti Herpes vírusu ako v r. 2008.
Počas roka sa sledovala a vyhodnocovala úspešnosť párení aj podľa
mesiacov:
v novembri 2008 ...párených ...... 6 súk .......... 1 neúspešné (16,6 %)
v decembri 2008 ....párených ..... 8 súk .......... 3 neúspešné (37,5 %)
v januári 2009 .......párených ..... 7 súk .......... 3 neúspešné (42,8 %)
– suka po párení vyvezená
vo februári 2009 ....párených ... 16 súk .......... 4 neúspešné (25,0 %)
v marci 2009 .........párených ... 20 súk .......... 3 neúspešné (15,0 %)
v apríli 2009 ..........párených ... 23 súk .......... 3 neúspešné (13,0 %)
v máji 2009 ...........párených ..... 8 súk .......... 1 neúspešné (12,5 %)
v júni 2009 ............párené ........ 3 suky......... 2 neúspešné (66,6 %)
v júli 2009 .............párená ........ 1 suka......... 0 neúspešné
Spolu: ...............párených .... 92 súk ........ 20 neúspešných
– suka po párení vyvezená
Z prehľadu je zrejmé, že najhoršia kotnosť súk bola po decembrových,
januárových a júnových krytiach a najviac vrhov bolo v mesiacoch apríl,
máj a jún. Za hodnotený chovateľský rok sa okotilo 71 súk, pričom suka
9
HEDA Stanišovská dolina vrhla 2 krát (v decembri 8 šteniat a koncom
mája 6 šteniat), v dôsledku toho jej na rok 2010 nebude vystavené
odporúčanie na párenie. Rovnako dva krát v chovateľskom roku bola
napárená suka BESI Jakubiansky potok (15. 12. 08. – AMOROM Stará dolina, 6.4.09 – MEDOM Hraples), ale neúspešne. Chovateľmi nahlásených
sa zaregistrovalo 548 narodených šteniat, 300 psíkov a 248 sučiek, čo
v prepočte je v priemere 7,7 šteniat na 1 vrh. Je to najvyššia početnosť
šteniat za posledných 10 rokov. Do Slovenskej plemennej knihy psov
(SPKP) sa zapísalo 394 šteniat – 215 psíkov a 179 sučiek v priemere 5,54
zapísaných šteniec na vrh (pre porovnanie v r. 2008 – 316 šteniat 152 ♂
164 ♀). Sú to veľmi dobré výsledky a dokazujú skutočnosť, že chovatelia
si prvotnú selekciu v chove vykonávali a nesúce nadpočetné jedince
z chovu vyradzovali. Najvýraznejšie úhyny šteniec boli zaznamenané u
chovateľa Ing. Jozefa Trojana, od suky MÄTA Svrčník – 11 šteniat (jedno
šteňa z vrhu zapísané v SPKP) a u chovateľa Ľuboša Foľtu, od suky ALICA
z Gajdošovho dvora – 4 štence. Nadpočetných bolo 22 vrhov (s počtom
viac ako 6 zapísaných šteniat) o 3 viac ako v r. 2008.
V ďalšom je uvedený prehľad kotenia súk a počty v SPKP zapísaných šteniat podľa mesiacov:
december 2008 ................... 1
január 09 ............................. 4
február 09 ........................... 3
marec 09 ............................. 6
aprí 09 ...............................12
máj 09................................17
jún 09 ................................19
júl 09 .................................. 7
august .................................. 1
september ............................ 1
vrh ........................ 7 šteniat
vrhy ..................... 27šteniat
vrhy .................... 27 šteniat
vrhov .................. 27 šteniat
vrhov .................. 63 šteniat
vrhov................... 84 šteniat
vrhov ................ 107 šteniat
vrhov .................. 41 šteniat
vrh ........................ 4 štence
vrh ........................ 7 šteniat
Chovatelia z odporúčaní využili 28 psov (o 5 psov menej ako
v r. 2008). Najviac využili chovatelia psa BLESK Krigov (90,0 % úspešnosť) – 10 párení, ktorí dokazuje svoje pracovné kvality na vrcholových
skúškach farbiarov. 9 párení absolvoval JAGO Dravecká dolina, po
ktorom vrhlo 7 súk. AMOR Stará dolina, CIDO zo Šiprúňa a MEDO
Hraples nakryli po 7 súk, pričom najúspešnejší bol MEDO – 6 vrhov,
CIDO mal 5 a AMOR 4 úspešné párenia.
10
100 %-nú úspešnosť dosiahol ERIK z Ľubochnianskej doliny (5 párení).
Štyri krát párili CESAR spod Čertovej bane (75 %-ná úspešnosť) a bratia
OMAR (100 %-ná úspešnosť) a ORCUS Vatrová (75 %-ná úspešnosť). Štyria
chovatelia využili možnosť krytia v zahraničí. Nemecký pes vodiča BGS
klubu víťaz Memoriálu Fridricha Konráda pes XERO vom Wolfsborn úspešne
napáril suky CESY z Prameňov Turca a suku ELA Jelenia obora Orava.
Z oboch párení sa v SPKP zapísalo 15 šteniat. Tabuľkový prehľad o párení
a plodnosti psov informuje chovateľskú a členskú základňu o všetkých
psoch a počtoch šteniat. Potomstvo 6 šteniat máme na Slovensku aj po
psovi GREGOR z Košickej, o ktorom sa písalo v predchádzajúcich číslach
klubového Spravodaja a ktorého možno využiť v plemenitbe len insemináciou. Taktiež poľský člen klubu inseminoval úspešne svoju suku týmto
psom (7 šteniat). Párenia zahraničných súk našimi psami v rámci ISHV sa
evidujú poradcom chovu, avšak sa nevykazujú pri vyhodnotení chovu.
V priebehu roku získalo chovnosť 14 psov (AGAR Bránica Belá,
ARGO Šibeničná, BAK z Chorváta, BENY Hubová, BRIT spod Viechy,
CERO z Foráša, FREDY Čajmar, KARO Jasanový hřeben, svetový víťaz
MALIK de Eisenkappel, TAMBOR Boboviska, Varo Vlčí potok a traja
polo bratia GERO, HEKTOR a IROŠ z Ľubochnianskej doliny, posledný
menovaný víťaz Fatranského pohára) a v mesiaci január 2010 ďalšie dva
psy CEZAR spod Hradnej veže a LARGO Lesnícka lúka. V minulosti sa
každoročne zaraďovalo asi 5 – 8 psov a mal som dojem, že majitelia
psov stratili záujem o chovnosť, pretože chovný pes stojí rovnaké náklady, ako poľovne upotrebiteľný a neprinesie taký finančný efekt ako
chovná suka. Rok 2009 presvedčil, že to bol iba subjektívny pohľad
a určite chovatelia týchto nových psov na svoje suky využijú.
Na bonitáciách – chovných zvodoch (28. 6. 2009 v Osrblí
a 17. 10. 2009 v Bolešove) sa predviedlo 76 jedincov, 24 psov a 52 súk.
Ohodnotených známkou „chovný“ bolo 55 jedincov. Prehľad jedincov
na chovných zvodoch je zverejnený v spravodaji.
Na klubovú výstavu v Sielnici sa prihlásilo 25 psov a 38 súk.
Nakoľko neboli všetky posudkové listy doručené ku kompletnému vyhodnoteniu, v tohoročnom vydaní našej ročenky uvádzam iba víťazov
jednotlivých tried.
Trieda mladých – pes
• ADEL Jakubov dvor, SPKP 8885, maj. Vít Môcik – výb. 1, CAJC
Trieda mladých – suka
• BONA Liptal, SPKP 87875, maj. Jozef Bullo – výb. 1, CAJC
11
Trieda otvorená – pes
• AGO Liptal, SPKP 8652, maj. Ladislav Kačalka – výb. 1, CAC,
víťaz klubu
Trieda stredná – suka
• GERA z Fotuláku, SPKP 9038, maj. Miroslav Rybár – výb. 1 CAC,
víťaz klubu, BOB
Trieda otvorená suka
• KAJLA Stanišovská dolina, SPKP 8770, maj. Michal Lesňák – výb. 1,
CAC
Trieda pracovná – pes
• GERO z Ľubochnianskej doliny, SPKP 8307/09, maj. Miloš Mišiak
– výb. 1, CAC
Trieda pracovná – suka
• BARA Baškin dvor, SPKP 8713, maj. Peter Demeter – výb. 1 CAC
Trieda šampiónov – pes
• MALIK de Eisenkappel, SPKP 8707, maj. Pavol Mikloš – výb. 1,
CAC
Pri hodnotení chovu nemožno nespomenúť výsledky Svetovej výstavy
psov v Bratislave, na ktorú bolo nahlásených 21 021 (najviac v histórii)
Naši vodiči zo Slovenska prihlásili na výstavu 17 psov a súk bavorských farbiarov a zo zahraničia prišlo bojovať 24 psov (15 z Poľska,
3 z Veľkej Británie, po dva z Fínska a Ruska a po jednom z Nemecka
a Litvi). Svetovím víťazom – suka a víťazom plemena (BOB) sa stala
suka GRACIA Čajmar, majiteľa Lukáša Jančoviča od chovateľky Márie
Čajkovej. Prvenstvo si odniesol v kategórii psov, tiež pes zo Slovenska
CH Malik de Eisenkappel majiteľa Pavla Mikloša z Považskej Bystrice
a získal cenu svetoví víťaz – pes a titul CACIB. Výborne obstáli aj
chovný pes CIRIO z Dudnísk majiteľky Alexandry Kiskovej a chovná
suka HEJDA Trium Slecs majiteľky Gabriely Šarlinovej – oba jedince
získali titul CAC a Res. CACIB. Svetovým víťazom mladých sa stala suka
XARA z Klanu Posokowcow fínskej majiteľky Ritva Holopainen.
Na dyspláziu bedrových kĺbov bolo vyšetrených 84 jedincov (21 ♂
a 63 ♀), z počtu ktorých bolo 6 (7,14 %) zistených nevyhovujúcich
12
– stupňa C, na jednom, alebo oboch kĺboch. Je to najlepší výsledok
dosiahnutý za posledných 8 rokov. V roku 2009 nebola zistená u bavorských farbiaroch dysplázia v stupňoch „D“ a „E“, kým v predošlých
rokoch sa diagnostikovali psi aj s takými vysokými stupňami. Podľa
informácií, získaných na porade poradcov chovov klubov združených
v ISHV v júli 2008 v Belgicku, sa percento výskytu nežiadúcej dysplázie (stupňa C, D, E) bedrových kĺbov pohybuje 20–40 %. Tabuľka
– prehľad o RTG DBK je súčasťou hodnotenia chovu a je zaujímavé,
že stupeň „C“ malo šesť súk a iba dva psy, kým v r. 2008 z počtu 26
vyšetrených psov bolo 8 pozitívnych a súk pozitívnych iba 6 z počtu
55 vyšetrených.
Čo sa týka exportu – odpredaja psov do zahraničia, vo vlaňajšom
klubovom Spravodaji neboli uvedené žiadne informácie, preto uvádzam
porovnanie vývozov psov a šteniat za posledné 3 roky:
• r. 2007 ...............vyvezených 10 dospelých jedincov a 39 šteniat
• r. 2008 ...............vyvezených 7 dospelých jedincov a 57 šteniat
• r. 2009 ...............vyvezené 4 dospelé jedince a 48 šteniat
Najviac šteniat 16 (6 psíkov a 10 sučiek) vyviezli chovatelia do Čiech,
12 šteniat (8 psíkov a 4 sučky) sa odpredalo do Nemecka (9 šteniat
členom BGS klubu), 9 šteniat (4 psíky a 5 sučiek) našlo domov v Maďarsku, do Rakúska putovali 3 štence (1 psík a 2 sučky), dva psíky
do Dánska, dve sučky do Poľska a po jednom šteňati do Francúzska,
Chorvátska, Ukrajiny a do Bulharska.
CHOV PLEMENA HANOVERSKÝ FARBIAR
Situácia v chove hanoverských farbiarov je pomerne na dobrej úrovni
aj čo sa týka početnosti, ale aj kvality. Nemám informácie o tom, že
by boli šteňatá nepredané a ostali u chovateľov cez zimu, okrem vrhu
suky Boros-Menti Vadász BESSY, SPKP 664/08, kde si chovateľ zámerne ponechal 4 štence. Produkcia a dopyt boli v rovnováhe a výsledky
chovu boli o máličko lepšie ako v r. 2008. V roku 2009 bolo zaradených 21 chovných súk, na ktoré bolo vystavených 18 odporúčaní na
párenie (o dve viac ako v r. 2008). Iba 12 chovateľov využilo krycie
odporúčania a z nich vrhlo 9 súk čo je 75,0 %-ná plodnosť. Uvádzam
v predchádzajúcom roku zo 16 odporúčaní bolo 13 párení a iba 6 vrhov – 46,2 %-ná plodnosť súk.
V hodnotenom roku sa narodilo 63 šteniat, 29 psíkov a 34 sučiek.
Do plemennej knihy sa zapísalo 43 šteniat, 17 psíkov a 26 sučiek.
13
Pre porovnanie bolo v roku 2008, 37 zapísaných šteniec 23 psíkov
a 14 sučiek. Každoročným cieľom v chove HF je produkovať kvalitné
pracovné a exteriérové potomstvo v dostatočnom počte.
Chovatelia využili sedem psov. Najviac 3x, páril IWAN von der
Königsbuche – 2x úspešné párenia – 11 v SPKP zapísaných šteniat (3 ♂
a 8 ♀). Dva krát nakrývali FAGAN zo Starej Hájnice a z Čiech ARAM
Strelitz-Alf, po jednom párení mali BADY z Javornické louky, DAN
Polominy, FAUST Vidov vrch HUBERT z Horárovho dvora a MARO
Devana. Po všetkých psoch okrem FAUSTA Vidov vrch vrhli suky štence, tak ako je to uvedené v tabuľkovom prehľade o párení a plodnosti
psov a v Plemennej knihe zapísaných šteniat.
V hodnotenom roku sa uchovnilo 5 súk (ELZA Polominy – SKPK 637,
ENDI spod Ľupčianskej Magury – SPKP 529, ERNA Krigov SPKP 722,
EXA Polominy – SPKP 638 a FRIDA Minas Ithilien – SPKP 714) a 3 psy
(ATHOS z Javorinky – SPKP 628, FAUST Vidov vrch – SPKP 377 a HUBERT z Horárovho dvora – SPKP 518).
Na chovných zvodoch boli predvedené a hodnotené 2 psy a 5 súk.
Známku „chovný“ pridelila bonitačná komisia psom a trom sukám. Pomerne málo jedincov plemena sa zúčastňuje bonitácií, chov sa početnejšie nerozširuje. Do roku 2010 registrujeme v chove 23 súk. Z nich päť
súk (CITA Hrabov potok, DRINA zo Starej Hájnice, ELLA z Horárovho
dvora, LIMBA Devana a LOVKA Devana) bude mať podľa chovateľského
poriadku párenie v poslednom ôsmom roku chovnosti. V hodnotenom
období sa uchovnili suky ELZA Polominy – SPKP 637, ENDI spod Ľupčianskej Magury – SPKP 529, EXA Polominy – SPKP 638, ERNA Krigov
– SPKP 722, FRIDA Minas Ithilien – SPKP 714 a psy FAUST Vidov vrch
– SPKP 377 (8 ročný) a HUBERT z Horárovho dvora – SPKP 518 (6ročný). Stav chovných psov sa zvýšil na 11, avšak v predošlých ročníkoch
klubových spravodajov už bolo písané o príbuznosti psov k sukám, preto
niektorí chovatelia využívali možnosti neďalekého zahraničného krytia
v Čechách psom ARAM Strelitz – Alf a v budúcom roku prípadne aj
v Maďarsku v Tolcsve psom Kelet-Mecseki AJAX.
Na klubovú výstavu dňa 13. 6. 2009 bolo prihlásených 8 jedincov
plemena, vodič s GASTONOM spod Ľupčianskej Magury – SPKP 607
nenastúpil a všetci ostatní jedinci boli ohodnotení známkou „Výborný“.
Tituly CAJC získali pes GREG Krigov – SPKP 742 a suka KELI z Pralesa
PU - SPKP 755. Tituly CAC získali FARO Polominy – SPKP 673 a PARIS
Devana – SPKP 498/05 v triedach psov a ERNA Krigov – SPKP 722
a AIŠA spod Kňažieho stola – SPKP 700 v triedach súk. Klubovými
14
víťazmi boli rozhodcami vybraný KELI z Pralesa PU a PARIS Devana,
ktorý bol vyhlásený za víťaza plemena – BOB a vo finále aj za víťaza
výstavy – BIS. Okrem uvedeného získal aj cenu Dr. Jozefa Duchaja
(najkrajší farbiar klubovej výstavy).
Svetová výstava Worl Dog Show Bratislava 2009 bola doslova
bojkotovaná našimi vodičmi. Jedinou prihlásenou a zúčastnenou bola
MVDr. Peťka Steinemannová so svojou už chovnou sukou FRIDA Minas Ithilien a v triede otvorenej bola hodnotená „výborná“ a získala
titul CAC a vo finále Res. CACIB. Víťazkou plemena sa stala maďarská
suka Borosmenti Vadász BESTIA vodiča Jánosa Márkovicsa, ktorej sestru
z vhu vlastní náš chovateľ Ing. Štefan Olšavský.
Na dyspláziu bedrových kĺbov bolo v r. 2009 vyšetrených 9 jedincov
HF, 3 psy a 6 súk. U jedného psa bol zistený stupeň dysplázie C/C
a rovnako u jedného psa stupeň B/B, u všetkých ostatných vyšetrených
HF bol diagnostikovaný stupeň A/A, čo je 11,1 % výskyt pozitívneho
stupňa dysplázie v plemene. V r. 2008 to bolo o niečo menej, iba 7,7 %,
ale ide o veľmi malý štatistický súbor jedincov. V zahraničí sa zisťuje
podstatne vyšší výskyt – 20 % až 30 %.
V hodnotenom roku sa do zahraničia vyviezlo 7 jedincov:
• jedna ročná suka a tri dvojročné suky do Nemecka
• dve šteňatá do Rakúska a po jednom šteňati do Čiech, Poľska
a Chorvátska
MVDr. Tibor Želtvay
poradca chovu
15
P O Z O R !
ZMENY PRI ZÁPISE ŠTENIAT
Výbor Klubu chovateľov farbiarov na svojom zasadnutí dňa 17.10.2009
v Bolešove prijal uznesenie:
A)
Od 1.januára 2010 môže chovateľ zapísať do plemennej knihy
najviac 7 (sedem) šteniat z vrhu.
B)
Na základe súhlasu poradcu chovu KCHF môže chovateľ dať zapísať
do plemennej knihy nadpočetné ôsme šteňa z vrhu, spolu osem
šteniat z vrhu, ak aspoň jeden z rodičov sa zúčastnil na vyšších
skúškach (ISHV, MFK, Pohár SPZ, Fatranský pohár, Spišský pohár,
Malokarpatský pohár a Pohár Slánskych vrchov resp. inú vyššiu
skúšku, ktorej štatút bude schválený výborom KCHF a bude zaradená v kynologickom kalendári KCHF) a získal hodnotenie v I., II.,
alebo v III. cene. Súhlas Plemennej knihe vystaví poradca chovu
iba na základe písomnej žiadosti chovateľa.
C)
Na základe súhlasu poradcu chovu KCHF môže chovateľ dať zapísať
do plemennej knihy dve nadpočetné štence, spolu deväť šteniat
z vrhu:
1. ak ide o zahraničné párenie s pracovným psom spolku, ktorý
je členom ISHV; alebo
2. ak aspoň jeden z rodičov získal na vyšších skúškach titul CACT,
alebo CACIT;alebo
3. vo výnimočných prípadoch na základe návrhu poradcu chovu
a rozhodnutia výboru KCHF.
Súhlas Plemennej knihe vystaví poradca chovu iba na základe
písomnej žiadosti chovateľa.
S platnosťou od 1.1.2010
MVDr. Tibor Želtvay
Poradca chovu
16
17
1
3
9 BORN Minas Ithilien
13 CYRO Demjanka
2
8 BORKO Čajmar
7
10
7 BLESK Krigov
12 CIDO zo Šiprúňa
2
6 BAK spod Oblíka
4
3
5 BADY Genéza
11 CESAR spod Čertovej bane
2
4 AXEL z Bukoveckej chaty
1
3
3 ASTOR spod Chabenca
10 BRIT z Ľupčianskej doliny
1
2 ANDY Jelenia obora Orava
spolu
7
Meno psa
1 AMOR Stará dolina
P.č.
1
5
3
1
2
2
9
1
3
2
1
1
4
úsp.
Párenia
2
1
1
1
1
2
3
neúsp.
3
12
17
5
8
2
30
4
17
9
3
3
19
♂
3
9
12
7
7
4
37
4
13
2
2
5
14
♀
6
21
29
12
15
6
67
8
30
11
5
8
33
spolu
Poč. nar. šteniat
3
11
12
3
7
2
22
3
9
7
3
3
12
♂
4
8
2
2
3
9
3
9
5
3
6
4
32
♀
6
20
17
6
13
6
54
7
17
9
5
6
21
spolu
Poč. odch.
šteniat
PREHĽAD O PÁRENÍ A PLODNOSTI CHOVNÝCH PSOV
v roku 2009
Poznámka
18
1
2
5
1
5
1
9
1
2
7
4
4
14 DAX Hronsecký háj
15 DONER z Ľupčianskej doliny
16 ERIK z Ľupčianskej doliny
17 EVAN z Liptovských Revúc
18 GERO Lesnícka lúka
19 GREGOR z Košickej
20 JAGO Dravecká dolina
21 LOV Svrčník
22 MARKO Hraples
23 MEDO Hraples
24 OMAR Vatrová
25 ORCUS Vatrová
3
4
6
2
7
1
4
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
16
12
29
7
-
28
5
20
-
32
5
4
13
14
17
8
-
26
2
20
-
17
4
2
29
26
46
15
-
54
7
40
-
49
9
6
10
11
17
5
-
22
4
12
-
20
4
4
10
13
13
3
-
19
2
10
-
9
2
2
20 .
24
30 .
8 úhyn 4 šteniat- Foľta.
- neúspešná inseminácia
41
6 po inseminácii-Štafura
22 úhyn šteniat -Trojan
-
29
6
6
19
1
1
1
3
33 FAUST Vidov vrch
34 HUBERT z Horárovho dvora
34 MARO Devana
36 IWAN von der Konigsbuche
104
2
32 FAGAN zo starej Hájnice
SPOLU FARBIAROV 36 psov
1
31 DAN Polominy
12
1
30 BADY z Javornické louky
HF SPOLU 8 psov
2
29 ARAM Strelitz - Alf CZ
1
28 BLESK z Rožň. Pasek CZ
92
1
27 WOTAN vom Wieseckar CZ
BF spolu 28 psov
2
26 XERO vom Wolfsborn D
80
9
2
1
1
1
1
1
2
71
2
24
3
1
1
1
21
1
1
329
29
7
2
1
-
6
4
3
6
300
-
-
10
282
34
8
2
4
-
5
7
5
3
248
-
-
6
611
63
15
4
5
-
11
11
8
9
548
-
-
16
Krytia zahraničnými psami
232
17
3
2
1
-
4
3
1
3
215
-
-
9
205
26
8
1
4
-
3
5
4
1
179
-
-
6
437
43
11
3
5
-
7
8
5
4 úhyn šteniat
394
-
-
15
CHOVNÉ ZVODY 2009
Chovný zvod Osrblie, okr. Brezno 28.6.2009
Bavorský farbiar – psy
Meno psa
P. Dátum narodenia
č. Zápis v SPKP Výsledné
Majiteľ – adresa
1 AXEL Jelenia obora Orava
5/24/2007
SPKP 8640
Huszár Ivan JUDr.
Sídli. Žitava 1401/11
952 01 Vráble
nechovný
2 BARO Genéza
6/19/2006
SPKP 8398
Ďuríček Dušan
Krivánska 801/1
013 03 Varín
100 b.
chovný
3 BORO Bystré pleso
6/15/2006
SPKP 8395
Bobrík Stanislav
032 42 Pribilina 474
nechovný
Výška pod
hranicou
štandardu
4 BROK z Husivargovho dvora
8/13/2007
SPKP 8701
Golenovský Mojmír
Proč 45
082 14 Pušovce
nechovný
Prestavaný
vpredu
5 CEZAR spod Hradnej veže
2/12/2007
SPKP 8498
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
Zechenterova 347/2
967 01 Kremnica
99 b.
chovný
6 CEZAR z Foráša
4/24/2007
SPKP 8534
Novák Stanislav Ing.
ul. 9. Mája 685
049 16 Jelšava
nechovný
Tenký
úzky
sučí typ
7 CIRO Olšový jarok
5/2/2007
SPKP 8593
Mekel Peter Ing.
Vištucká 1
900 81 Šenkvice
92 b.
nechovný
Kaprí chrbát
ľahší typ
8 FREDY Čajmar
5/9/2007
SPKP 8584
Smrek Karol
Zámocká 113
064 01 Stará Ľubovňa
101 b.
chovný
9 GREK Čirske bučiny
5/5/2007
SPKP 8542
Čečotka Jozef Mgr.
023 52 Olešná 509
100 b.
chovný
20
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
Nevie
preukázať
chrup
10 HAVRIK z Podbrezovej
6/19/2005
SPKP 8132
Badinka Ján
Budovateľská 502
976 46 Valaská
11 HEKTOR z Ľubochnian. doliny Barabáš Ľubomír JUDr.
5/19/2007
Hanulova 61
SPKP 8612
052 01 Spišská Nová Ves
99 b.
chovný
99 b.
chovný
12 IROŠ z Ľubochnianskej doliny
6/5/2007
SPKP 8620
Šimún Andrej
99 b.
Americká 198
chovný
034 82 Lúčky pri Ružomberku
13 IVO od Margarétky
4/16/2007
SPKP 8570
Mňahončák Ladislav Ing.
Na Stebničku 615/41
086 33 Zborov
nechovný
14 KARO Jesenovský hřeben
6/8/2007
SPKP 8721
Kardoš Miroslav
018 16 Domaniža 239
102 b.
chovný
15 LARGO Lesnícka lúka
6/1/2006
SPKP 8350
Krajčí Gustáv Mgr.
Kuzmányho 16
052 01 Spišská Nová Ves
100 b.
chovný
16 MALIK de Eisenkappel
4/17/2007
SPKP 8707
Mikloš Pavol
Šebešťanová 136
017 04 Považská Bystrica
99 b.
chovný
17 TERO spod Glatzu
6/19/2007
SPKP 8633
Chroust Vladislav JUDr.
Zimná 177
053 23 Rudňany
nechovný
Nežiadúce
čierne
sfarbenie
Limitujúca
známka
za výšku
Bavorský farbiar – suky
1 AJKA Jelenia obora Orava
5/24/2007
SPKP 8644
Ľubek Milan Ing.
029 52 Hruštín 178/32
2 AGGA z Močelníka
5/24/2007
SPKP 8606
Želasko Štefan
Hlavná 36
053 42 Krompachy
3 AMBRA Božia stupaj
5/9/2007
SPKP 8590
Jančovič Lukáš
Lesnícka 84/7
914 42 Horné Srnie
96 b.
chovná
nechovná
Limitujúce
ohodnotenie
celkového
vzhľadu
100 b.
chovná
21
4 ARTA Božia stupaj
5/9/2007
SPKP 8591
Púčik Tibor
Máčov 341
972 25 Diviaky nad Nitricou
5 AMBRA zo Šomky
6/14/2007
SPKP 8686
Pankúch Ján
97 b.
Bukovská 88/46
chovná
094 31 Hanušovce nad Topľou
6 ARWEN spod Štíbľa
8/13/2005
SPKP 8202
Melek Marek
Medzibrodie nad Oravou 74
026 01 Dolný Kubím
94 b.
nechovná
7 BAJKA z Foráša
6/16/2006
SPKP 8384
Blisco Ján
Družicová 1
040 12 Košice
92 b.
nechovná
8 BARA Baškin dvor
8/12/2007
SPKP 8713
Demeter Peter
Čaklov 347
094 35 Soľ
103 b.
chovná
9 BELL Baškin dvor
8/12/2007
SPKP 8714
Horecký Miroslav
Ferdiša Kostku 63
900 31 Stupava
103 b.
chovná
10 BINA Baškin dvor
8/12/2007
SPKP 8716
Balazs Gabriel
980 04 Hostice 160
101 b.
chovná
11 CEDRA Varšanská
4/28/2007
SPKP 8610
Bučko Štefan
Gribov 48
090 22 Bukovce
nechovná
12 CETY Genéza
7/22/2007
SPKP 8690
Hlinický Ferdinand
Okružná 2061/4 - 49
026 01 Dolný Kubín
101 b.
chovná
13 CITA Genéza
7/22/2007
SPKP 8691
Slamka Róbert JUDr.
Radinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
99 b.
chovná
14 CYRA Genéza
7/22/2007
SPKP 8692
Kubačka Ivan MUDr.
MDŽ 1036/26
026 01 Dolný Kubín
104 b.
chovná
15 DYNA Stará dolina
3/5/2007
SPKP 8529
Tomkuliak Eduard Ing.
Lipová 432/15
976 52 Čierny Baloh
96 b.
chovná
22
98 b.
chovná
Limitujúce
hodnotenie
farby
16 FANA Jelenia obora Orava
5/3/2007
SPKP 8583
Tisoň Dominik Bc.
029 56 Zakamenné 279
102 b.
chovná
17 FAGÍRA z Liptovských Revúc
6/3/2007
SPKP 8649
Alexik Viktor
Štúrová 51
064 01 Stará Ľubovňa
100 b.
chovná
18 FLÓRA Jelenia obora Orava
5/3/2007
SPKP 8581
Luscon Ľubomír
029 46 Sihelné 499
99 b.
chovná
19 GERA Čirske bučiny
5/5/2007
SPKP 8546
Tomašovič Juraj
Družstevná 1501
908 77 Borský Mikuláš
nechovná
20 HEJDA Trium Slecs
7/23/1977
SPKP 8699
Šarlinova Gabriela
Véčeyho 521
980 02 Jesenské
103 b.
chovná
21 HERA Trium Slecs
7/23/1977
SPKP 8698
Bonta Ján Ing.
Kyncelová 43
974 01 Banská Bystrica
98 b.
chovná
22 HORA z Ľubochnianskej doliny Brveník Miroslav
5/19/2007
034 92 Stankovany 227
SPKP 8617
104 b.
chovná
23 IDA od Margarétky
4/16/2007
SPKP 8573
Havrila Pavol
Vyšný Kručov 54
086 45 Marhaň
100 b.
chovná
24 IDA Šípova skala
7/4/2006
SPKP 8409
Beňo Milan
T. Vansovej 82
962 01 Zvolenská Slatina
98 b.
chovná
25 IRIS Slatinská dolina
5/28/2006
SPKP 8357
Huňady Pavol Ing.
M.Benku 20
901 01 Malacky
91 b.
nechovná
26 LIZA z Košickej
2/20/2006
SPKP 8251
Sedlák Ladislav
Nižný Orlík 89
090 11 Vyšný Orlík
99b.
chovná
27 TINA spod Glatzu
6/19/2007
SPKP 8637
Hlinka Vladimír Ing.
049 01 Muráň 271
101 b.
chovná
Limitujúca
výška
pod štandard
23
28 UTTA Zvolenská kotlina
8/9/2006
SPKP 8448
Kolenič Ondrej
87 b.
Hviezdoslavova 26
nechovná
962 37 Kováčová pri Zvolene
Hanoverský farbiar – psy
1 FARO Polominy
4/19/2007
SPKP 673
Randus Jozef Ing.
034 75 Koritnica 668
99 b.
chovný
Hanoverský farbiar – suky
1 AIŠA spod Kňažieho stola
7/10/2007
SPKP 700
Vojtko Miroslav - Kubanda
Hlavná 676
976 71 Šumiac
93 b.
nechovná
2 DETNA spod Stohu
4/10/2005
SPKP 551
Pastva Silvester
Štúrová 1303
024 04 Kysucké Nové Mesto
nechovná
3 ERNA Krigov
9/3/2007
SPKP 722
Mihálik Jozef
991 42 Hrušov 122
102 b.
chovná
4 FRIDA Minas Ithilien
9/4/2007
SPKP 714
Steinemannová Petra MVDr. 102 b.
Odborárska 1
chovná
915 01 Nové Mesto n/Váhom
Strmý
postoj
končatín
Chovný zvod – Bolešov, okr. Ilava 17.10.2009
Bavorský farbiar – psy
Meno psa
Dátum narodenia
Zápis v SPKP
P.
č.
1 DONAR z Foráša
3/3/2008
SPKP 8775
24
Majiteľ
Adresa
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Chobot Jaroslav
013 15 Rajecká Lesná 2
96 b.
chovný
Poznámka
2 CERES z Dudnísk
3/31/2007
SPKP 8524
Čerep Peter
Pod sadom 68
010 08 Žilina
nechovný
3 BRIX Medzihorská
4/24/2006
SPKP 8321
Gramblička Stanislav
972 28 Valaská Belá 281
99 b.
chovný
4 TARO spd Glatzu
6/19/2007
SPKP 86351
Fiam Karol
951 21 Nové Sady 242
nechovný
5 BRIX Jelenia obora Orava
1/4/2008
SPKP 8733
Prílepok Ivan
027 52 Párnica 60
96 b.
chovný
6 ANDY spod Laboša
5/1/2007
SPKP 8598
Beták Daniel
ul. 1.mája 762
913 21 Trnčianska Turná
nechovný
7 CORO od Vyžníka
4/3/2007
SPKP 8514
Pilát Ján
Hurbanova 11
914 51 Trenčianske Teplice
98 b.
chovný
Limitujúca
výška (54 cm)
nad štandard
Limitujúca
výška (53 cm)
nad štandard
Celkový
vzhľad
zostupná
línia chrbta
Bavorský farbiar – suky
1 BRIA z Oravského podzámku
8/29/2006
SPKP 8474
Kohút Marián
Košecké Rovné 113
018 32 Zliechov
99 b.
chovná
2 IVENA od Margarétky
4/16/2007
SPKP 8576
Sirotný Marek
Dlhé Nivy 133
019 01 Ilava-Klobušice
102 b.
chovná
3 GERA z Fotuláku
1/20/2008
SPKP 9032
Rybár Miroslav
Banícka 33
902 01 Pezinok
103 b.
chovná
4 CEDRA Medzihorská
2/27/2008
SPKP 8750
Turský Milan
Konská 299
013 13 Rajecké Teplice
103 b.
chovná
5 EMA z Ľubochnianskej doliny
7/19/2005
SPKP 8147
Zajac Ján
Košická cesta
010 01 Žilina
102 b.
chovná
25
6 BIBA od Juraja
1/13/2008
SPKP 8732
Štanceľ Vladimír
Cintorínska 663
039 01 Turčianske Teplice
99 b.
chovná
7 DINA z Dudnísk
4/12/2008
SPKP 8840
Marton Štefan
Družstevná 87
059 39 Šuňava
nechovná
8 FILA z Opalovej
3/28/2005
SPKP 7988
Mintuch Štefan
013 22 Rosina 599
99 b.
chovná
9 DINA z Pukanca
2/27/2006
SPKP 8271
Fuhs Josef
Brünnestiben Gasse 65
A-2102 Bysamberg
96 b
chovná
10 BORA Liptal
3/14/2008
SPKP 8785
Ing. Pitoňák Ľudovít
Kráľová Lehota 252
032 33
100 b.
chovná
11 GERA Čirské Bučiny
5/5/2007
SPKP 8546
PZ Bory
Šajdíkové Humence
97 b
chovná
12 BARA z Hradištnice
3/14/2008
SPKP 8757
Košík Radovan
Záhumenská 126/18
972 23 Dolné Vestenice
100 b.
chovná
13 ARWEN spod Štíbľa
8/13/2005
SPKP 8202
Melek Marek
Medzibrodie n. Oravou 74
026 01 Dolný Kubín
96 b.
chovná
14 BETA Jelenia obora Orava
1/4/2008
SPKP 8735
Mendel Jaroslav
027 21 Žaškov 288
94 b.
nechovná
Pridlhé
ušnice
plytší hrudník
15 BORKA Jelenia obora Orava
1/4/2008
SPKP 8736
Mendel Jaroslav
027 21 Žaškov 288
93 b.
nechovná
Ťažšia hlava
svetlejšie oko
plytší hrudník
16 BONA Liptal
3/14/2008
SPKP 8787
Bullo Jozef
972 46 Čereňany 362/18
99 b.
chovná
17 GAJA z Liptovských Revúc
3/26/2008
SPKP 8809
Sekelský Karol
065 45 Plavnica 80
nechovná
26
Limitujúca
výška (49 cm)
nad štandard
Limitujúca
výška (49 cm)
nad štandard
18 BAŠKA od Juraja
1/13/2008
SPKP 8731
Krúpa Anton
Bernolákova 414/48
027 44 Tvrdošín
101 b.
chovná
19 AMURA Juráňová dolina
7/16/2007
SPKP 8680
Gazda Bohumír
Vitanová-Oravice 369
027 12 Liesek
90 b.
nechovná
20 ELLA z Jaseňova
4/1/2008
SPKP 8803
Teplan Ľubomír
Sládkovičova 686/106
017 01 Považská Bystrica
100 b.
chovná
21 GABINA z Liptovských Revúc
3/26/2008
SPKP 8812
Čierny Lukáš
Prekážka 726/B
033 01 Liptovský Mikuláš
90 b.
nechovná
22 CARA Čirské bučiny
5/5/2007
SPKP 8543
Bartoš Marián
Ľ. Štúra 376
019 01 Ilava
96 b.
chovná
23 GORA Kráľovská studnička
3/23/2005
SPKP 7982
Harvan Radoslav
Kutnohorská 2111/1
075 01 Trebišov
99 b.
chovná
24 KAJA Stanišovská dolina
3/3/2008
SPKP 8770
Lešňák Michal
Kežmarská cesta 16
054 01 Levoča
102 b.
chovná
25 HELKA Čírske Bučiny
1/13/2008
SPKP 8740
Schlosserová Renata
Streďanská 2731/16
955 01 Topoľčany
0 b.
nechovná
Uzka, dlhá
hlava, plytký
hrudník, vtiahnuté brucho
Malá, klínovitá
hlava v pomere
k telu
nízka výška
Hanoverský farbiar – psy
1 MAJO Devana
5/28/2003
SPKP 447
Ing. Riško Alojz
023 11 Zákopčie 798
99 b.
chovný
Hanoverský farbiar – suky
1 ENDI spod Ľupčian. Magury
9/1/2004
SPKP 529
Kriššák Eduard
Mierová 2
059 01 Spišská Belá
102 b.
chovný
27
ORGANIZÁCIA CHOVNÝCH ZVODOV
v roku 2010
Dávame na vedomie všetkým členom, chovateľom, záujemcom
o uchovnenie psov a súk plemien bavorský a hanoverský farbiar, že
chovné zvody v roku 2010 budú dva:
I. Bonitácia
Výber do chovu sa uskutoční 1.5.2010 v Zamutove (stredisko Záľubová
– smer strelnica), okr. Vranov nad Topľou, so začiatkom o 9 hod.
II. Bonitácia
Výber do chovu sa uskutoční 11.9.2010 počas XIII. ročníka MFK,
v Novoti (Agrohotel – centrum MFK), okr. Námestovo so začiatkom
o 9 hod.
Prezentácia psov bude od 8–9 hod. Majitelia psov absolvujúci výber
do chovu musia splňať nasledovné podmienky:
1. Jedinec (pes, suka) plemena BF alebo HF musí byť zapísaný v SPKP
(Slovenská plemenná kniha psov) a predvádzajúci je povinný predložiť originál PPP (Preukaz pôvodu psa).
2. Vek pripustených jedincov na bonitáciu je 18 mesiacov dosiahnutých
v deň chovného zvodu.
3. Pes - suka musí mať viditeľné a čitateľné tetovanie. Nezreteľné a nečitateľné tetovanie vylučuje psa – suku z bonitácie (takéto jedince
je nutné včas pred bonitáciou pretetovať).
4. Predvádzateľ je povinný predložiť veterinárne osvedčenie z miesta
bydliska (okresu) nie staršie ako 5 dní od vystavenia.
5. Psy, suky musia mať potvrdené očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie staršie ako 12 mesiacov a mladšie ako tri týždne.
6. Pes s obojkom musí byť vedený na pevnom vodítku.
7. Predvádzateľ je povinný uhradiť poplatok za chovný zvod 3,50 €
pred posúdením.
8. Majiteľ, resp. predvádzateľ musí mať pripraveného psa – suku tak,
aby bolo umožnené meranie psa palicovou mierou v kohútiku a vykonaná kontrola chrupu – záhryz a plnochruposť.
9. Majiteľ, ako aj držiteľ musia byť členmi chovateľského klubu.
28
29
7
6
5
4
3
2
1
P.č.
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
Ženčuch Milan
m: CINDY spod Oblíka SPKP 7133/02
065 42 Čirč 174
CORA Ružový dvor SPKP 6799/02
B/A
AJDA z Chorváta
7893/06 2004
o:BURY Minčol SPKP 6281/00
027 12 Liesek, Vitanová-Oravice 369
Bohumír Gazda
A/A
AJA z Bukoveckej chaty
7833/07 2004
m: DONA Kráľovská studnička SPKP 7168/04
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
038 21 Mošovce, Mládeže 340
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
Peter Karabel
A/A
AJDA spod Oravského hradu
8030/08 2005
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrova 51
Viktor Alexik
AJA Liptal
8559/09 2007
m: AJKA spod Bukového hája SPKP 7259/04
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
B/B
Ing. Tomáš Piala
015 01 Rajec, Nádražná 286/15
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
B/B
AIŠA z Cinobane
7728/09 2004
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
040 11 Košice, Lorinčík 36
Vincent Kender
8000/09 2005
A/A
065 12 Jakubany 502
Adresa
AIDA z Foráša
Jozef Michňa
Majiteľ
m: DAJA spod Viechy SPKP 5928/00
A/A
Rok nar. DBK
7313/04 2002
SPKP
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
AFRA zo Zlodejskej
Meno suky
BAVORSKÝ FARBIAR
ZOZNAM CHOVNÝCH SÚK BF a HF pre r. 2010
Stav k 1. 3. 2010
30
094 31 Hanušovce n. Topľou,
Bukovská 88/46
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
o: HIT Piešť SPKP 4762/97
6774/05 2000
A/A
018 16 Domaniža 239
m: BRITA z Moldovenina SPKP 5664/00
Miroslav Kardoš
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
A/A
MVDr. Zoltán Németh 049 44 Hrhov 357
8001/08 2005
ASTRID z Foráša
034 91 Ľubochňa 271
o: FREDY Vatrová SPKP 6211/02
B/B
František Vrlík
7468/04 2002
972 25 Diviaky nad Nitricou, Máčov 341
ORA Zvolenská kotlina SPKP 6028/02
Tibor Púčik
ASTA z Pukanca
A/B
m: HERA Stanišovská dolina SPKP 7742/07
8591/09 2007
o: BORKO Čajmar SPKP 6999/04
ARTA Božia stupaj
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
962 63 Pliešovce, Zaježová 187
Jozef Pšida
7556/08 2003
A/A
Ján Pankuch
ARSA Minas Ithilien
A/A
m: DORY spod Oblíka SPKP 7592/06
8686/09 2007
m: HERA Stanišovská dolina SPKP 7742/07
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
AMBRA zo Šomky
o: BORKO Čajmar SPKP 6999/04
914 42 Horné Srnie, Lesnícka 84
Lukáš Jančovič
A/A
AMBRA Božia stupaj
8590/09 2007
m: BETY Malanta SPKP 6353/04
085 01 Bardejov, Richvald 96
Ľuboš Foľta
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
A/B
ALICA z Gajdošovho dvora
8225/08 2005
m: CITA z Gronéra SPKP 6636/04
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
A/A
082 12 Kapušany pri Prešove,
Šarišská Poruba 13
Ing. Ľubomír Brajer 058 01 Poprad, Kollárova 51
7855/08 2004
Kaňuch Miroslav
AJDA Zbojnícka studňa
A/A
m: SAJGA Boboviská SPKP 6424/02
7570/06 2003
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
AJKA zo Zlatej Bane
17 AXA Jedlovské lúky
16
15
14
13
12
11
10
9
8
31
26
25
24
23
22
21
20
19
18
064 01 Stará Ľubovňa,
Zámoyského 14
956 53 Šlatina nad Bebravou,
Čierna Lehota 153
A/A
m: GEŠA z Moldovenina SPKP 7062/05
029 56 Zakamenné 1069
Vladimír Florek
8480/08 2006
BESI spod Štíbľa
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
m: BRITA z Maloheda SPKP 6624/03
o: ALISS z Ponického vŕšku SPKP 5780/2000
065 12 Jakubany 191
Ing. Milan Rybovič
Ing. Rudolf Svrček
BESI Jakubiansky potok
A/A
B/B
m: TINA z Kobarča SPKP 6188/00
8035/08 2005
7492/06 2003
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
o: ENDY Vandráčka SPKP 5987/00
BENITA Havrania dolina
o: MEDO Hraples SPKP 7813/06
900 31 Stupava, Ferdiša Kostku 63
m: CIFRA spod Oblíka SPKP 7134/04
A/A
Dr. Oliver Suchý
Miroslav Horecký
8714/09 2007
B/B
BELLA Baškin dvor
8379/08 2006
m: MINA Vatrová SPKP 7419/04
032 05 Smrečany 111
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
BELA Varšanska
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
A/A
972 23 Dolné Vestenice,
Záhumenská 126/18
Ján Surma
8244/08 2006
Radovan Košík
BELA spod Hradnej veže
A/A
m: ILA Vandračka SPKP 7454/07
8757/10 2008
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
094 35 Soľ, Čaklov 347
o: MEDO Hraples SPKP 7813/06
BARA z Hradištnice
o: MEDO Hraples SPKP 7813/06
B/B
906 35 Plavecký Peter 183
Peter Demeter
8713/09 2007
Ľudovít Ferenčič
BARA Baškin dvor
A/A
m: AXA Jedlovské lúky SPKP 6774/05
8415/09 2006
o: GLEN Jágrová SPKP 7335/04
AXA Šibeničná
32
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
093 02 Vranov n/T., Nemocničná 568/9
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
m: GORA Jágrová SPKP 7337/05
027 44 Tvrdošín, Štefanov 22
m: SAJGA Boboviska SPKP 6424/02
Dušan Puchel
BRIXI Olšový járok
8487/10 2006
o: HARO Devana SPKP 6291/03
A/A
Miroslava Mikulová 082 52 Kokošovce, Zlatá Baňa 159
A/A
BRITA zo Zlatej bane
7814/08 2004
m: ELSA spd Viechy SPKP 6379/03
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
010 01 Žilina, 1. mája 5
Libor Bodjan
A/A
BRITA spod Viechy
8218/09 2005
m: GEŠA z Moldovenina SPKP 7062/05
029 56 Zakamenné 990
Karol Florek
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
A/A
BRITA spod Štíbľa
8484/08 2006
m: CEDRA Tri studne SPKP 7036/04
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
018 32 Zliechov, Košecké Rovné 117
PZ Vápenica,
drž. Marián Kohút
B/B
BRIA z Oravského podzámku
8474/09 2006
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
059 71 Ľubica, Budovateľská 109
Ján Šoltés
B/A
BORKA Krigov
8115/09 2005
m: BONA z Kobarča SPKP 7502/05
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
059 81 Dolný Smokovec 16 206
m: FLORA Vkráľovská studnička SPKP 7888/06
Ivan Krasuľa
A/A
BORA od Vyžníka
8368/09 2006
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
A/A
Ing. Ľuboš Tuľak
Ing. Ľudovít Pitoňák 032 33 Kráľová Lehota 252
8785/09 2008
831 07 Bratislava, Rolnická 272
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
Igor Takáč
BORA Liptal
A/A
A/A
m: CESY spod Orlovskej lúčky SPKP 6106/02
7502/05 2003
7866/06 2004
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
BONA z Kobarča
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
BESSY Stará dolina
33
45
44
43
42
41
40
39
38
37
033 01 Liptovský Hrádok, M. Rázusa 434
A/A
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
013 53 Petrovice 562
Pavol Žídek
8284/08 2006
CIBA Vrátna dolina
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
m: BLISKA Vatrová SPKP 5677/00
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
085 01 Bardejov, Kukorelliho 40
Maroš Maťáš
A/A
CETTY z Ľupčianskej doliny
7517/09 2003
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
Ferdinand Hlinický 026 01 Dolný Kubín,
Okružná 2061/4
A/A
CETY Genéza
8690/10 2007
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
013 06 Terchová, Štefanová 532
Branislav
Porubčanský
CESY z Prameňov Turca
8389/08 2006
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
A/A
Ing. Peter Grellneth 038 48 Turček 21
8288/08 2006
A/A
Milan Krajčí
CEDRA Vrátna dolina
A/A
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
7912/07 2005
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
987 01 Poltár, Sklárska 28/580
o:BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
CARA z Pukanca
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
A/A
Pavel Gavalec
8285/08 2006
CARA Vrátna dolina
065 12 Jakubany 325
m: BRITA z Maloheda SPKP 6624/03
8419/08 2006
Ing. Milan Rybovič
955 01 Topoľčany, Narcisova 5
o: BRUŇO Demjanka SPKP 7022/04
A/A
MUDr.
Tibor Čaradský
CARA Jakubianský potok
A/A
m: GORA Devana SPKP 6122/01
7640/05 2003
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
CARA Hronsecký háj
34
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
038 52 Podhradie, Partizánska 16/145
o: ARON spod Orlovskej lúčky SPKP 5518/98
A/A
m: KALLA Vatrová SPKP 7148/04
034 84 Liptovské Sliače 826
DARA z Ľubochnianskej doliny
7731/06 2004
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
MVDr.
Milan Andrejčák
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
026 01 Dolný Kubín, MDŽ 1036/26
Martin Kubačka
A/A
CYRA Genéza
8692/10 2007
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
086 04 Kružľov 139
Michal Dančák
A/A
CORA Jelenia obora Orava
7698/08 2004
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
962 23 Očová, J.R.Poničana 837/96
Marián Blaško
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
A/A
CITRA Krigov
8247/08 2006
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
026 01 Dolný Kubín,
Radinského 1735/29
JUDr.
Róbert Slamka
A/A
CITA Genéza
8691/09 2007
m: CEDRA Tri studne SPKP 7036/04
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
027 41 Oravský Podzámok 136
Štefan Mikulaj
A/A
CIRA z Oravského ppdzámku
8555/08 2007
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
949 01 Nitra, Dlhá 24
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
Jozef Ďuriš
A/A
CIRA Vrátna dolina
8287/08 2006
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
038 23 Dubové, Budiš 51
Jozef Lettrich
A/A
CINDA Vrátna dolina
8283/09 2006
m: LOVKA Vlčí potok SPKP 5514/99
o: DAG Devana SPKP 5627/98
059 92 Huncovce, Hlavná 201
m: ELSA spd Viechy SPKP 6379/03
A/A
Vladimír Húšťa
Ján Labuda
7553/06 2003
A/A
CINA z Kolbachu
8373/09 2006
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
CIFRA spod Viechy
35
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
7395/05 2002
2102 Bysamberg,
Brünnestüben Gasse 65, Rakúsko
059 14 Spišský Štiavnik, Hornádska 253
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
ELA Jelenia obora Orava
8292/07 2006
o: ARON spod Orlovskej lúčky SPKP 5518/98
B/B
972 23 Dolné Vestenice,
Komenského 342/12
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
Marián Zábojník
m: RITA Kežmarská dolka SPKP 5131/96
053 34 Švedlár, Stará Voda 72
Ľubomír Červenko
A/A
EDA Lesnícka lúka
7077/03 2001
m: ASTA z Horných Brezín SPKP 6457/0
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
972 22 Nitrica, Račice 83
m: BORA od Margarétky SPKP 5564/99
Adam Olejka
A/A
EBRA z Kmeťovej horárne
7649/07 2003
o: DAG z Levočskej doliny SPKP 6094/02
083 01 Sabinov, Drienica 80
Juraj Adam
DORY spod Oblíka
7592/06 2003
m: BORKA Ružový dvor SPKP 6314/01
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
A/A
AGROCONTRACT 946 55 Pribeta, Mikuláš 631,
Mikuláš, a.s.
Marián Záhumenský
7550/05 2003
A/A
Milan Šavel
DONA z Opalovej
A/A
m: LOVKA Vlčí potok SPKP 5514/99
7772/07 2004
m: BLISKA Vatrová SPKP 5677/00
o:BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
DONA z Kolbachu
B/B
Ing. Jozej Ondrejka 032 15 Partizánske Ľupča 479
7927/10 2005
DONA z Ľupčianskej doliny
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
m: AMBRA Čajmar SPKP 6880/02
028 01 Trstená, Brezovica 258
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
2004
Rastislav Matuška
7706
A/A
Josef Fuhs
DONA Čajmar
A/A
029 47 Oravská Polhora 848
m: LESSY Malá Klenovnica SPKP 5351/98
František Kudiak
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
8271/10 2006
A/A
o:BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
DINA z Pukanca
o: ARON spod Orlovskej lúčky SPKP 5518/98
DEJLY Čierny Vrch
36
74
73
72
71
70
69
68
67
66
026 01 Dolný Kubín, MDŽ 1036/26
972 51 Handlová,
Cintorínska 1651/3 A
7888/06 2004
990 01 Veľký Krtíš, P.O.Hviezdoslava 29
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
m: CIRA Jágrová SPKP 5555/98
900 01 Modra, Harmónia 3096
Emil Cíferský
7336/05 2002
A/A
Miroslav Slúka
031 05 Liptovský Mikuláš, Mincova 20
GAJA Jágrová
A/A
Dr.Tibor Lehotský
m: BINA Šípová skala SPKP 5609/99
7800/07 2004
A/A
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/03
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
GABI Šípová skala
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
FLORA Kráľovská studnička
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
M V D r. N o v á k o v á 851 05 Bratislava, Starhradská 8
Ivanka,CSc
B/B
FÍRA Dravecká dolina
7565/04 2003
m: ARNIKA z Medvedej dolky SPKP 7196/04
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
054 01 Levoča, Kurimany 101
m: BORKA z Gronera SPKP 6225/00
Miroslav Matiaško
Peter Tököly
7909/08 2005
A/A
B/B
FIDA Demjanka
7887/08 2004
908 45 Gbely, Učňovská 652
m: MIRA Zvolenská kotlina SPKP 5454/97
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
FANY Kráľovská studnička
B/A
Milan Mikula
7662/09 2003
FANY Čirske bučiny
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
o: GORO Vatrová SPKP 6815/03
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrova 51
Viktor Alexik
8649/09 2007
A/A
MUDr.
Ivan Kubačka
FAGIRA z Liptovských Revúc
A/A
m: CETTY Kráľovská studnička SPKP 5686/99
7596/06 2003
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
ESTA Tri studne
37
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
2007
A/A
Lesy SR
Odštepný závod
979 01 Rimavská Sobota,
Potravinárska 1855
m: DARA z Ľubochnianskej doliny SPKP 7731/061
980 02 Jesenské, Véčeyho 521
Gabriela Šarlinová
8699/10
A/A
Trium Slecs HEJDA
2005
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
7741/2000
A/B
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
HEDA Stanišovská dolina
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
2005
Ing.Vladimír Tomko 065 01 Hniezdne 283
7959/06
HANA Demjanka
091 01 Stropkov, Tisinec 59
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
A/A
Juraj Srálik
2005
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
7958/07
HALA Demjanka
075 01 Trebišov, Palárikova 944/15
m: BORKA z Gronera SPKP 6225/00
A/A
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
2005
Radoslav Harvan
7982/09
GORA Kráľovská studnička
902 01 Pezinok, Bratislavská 75
m: CIRA Jágrová SPKP 5555/98
B/A
Marián Kubica
2002
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
7337/05
GORA Jágrová
976 75 Jasenie 137
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
A/A
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
2003
Jozef Paučo
7524/08
GONA Stanišovská dolina
902 01 Pezinok, Banícka 33
m: ASTRA Zbojnícka studňa Člp. BB/4845/08, SPKP 7857
A/A
Miroslav Rybár
2008
o: BLEK z Rožnovských pasek Člp. BB/4268/04
9038/09
GERA z Fotuláku
032 03 Liptovský Ján 228
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
A/A
082 71 Lipany, Dubovica 285
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
2003
Miroslav Molčan
Jozef Hapčo
7522/05
A/A
GANA Stanišovská dolina
2006
m: DONA z Opalovej SPKP 7550/05
8328/08
o: BLESK Malanta SPKP 6350/02
GAJA z Opalovej
38
93
92
91
90
89
88
87
86
85
Ing. Ján Bonta
974 01 Banská Bystrica, Kynceľová 43
Ing. Peter Ščerba
093 03 Vranov n.Topľou,
Cintorínska 395/4
Radovan Košík
972 23 Dolné Vestenice,
Záhumenská 126/18
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
m: CIFRA Vatrová SPKP 5808/00
018 16 Domaniža 239
Miroslav Kardoš
7015/06 2001
B/B
962 01 Zvolenská Slatina,
T. Vansovej 82
m: DONA Šípová skala SPKP 6831/04
Milan Beňo
ILLA Vatrová
B/A
A/A
m: DONA Vandráčka SPKP 5061/97
7454/07 2002
8409/09 2006
m: BRITA Čirske bučiny SPKP 6437/01
o: AXEL z Rovnej hory SPKP 5353/98
ILA Vandráčka
o: BORKO Čajmar SPKP 8409/09
IDA Šípova skala
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
094 35 Soľ 379
Peter Dankovič
8162/07 2005
A/A
958 03 Partizánske,
Cintorínska 1651/3A
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
Ing.Dušan Kopecký
HORA Ungarová lúka
A/A
A/A
m: BORKA Ružový dvor SPKP 6314/01
8338/09 2006
7742/07 2004
m: ESTA spod Viechy SPKP 6378/05
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
HERA z Opalovej
o: ENDY Vandráčka SPKP 5987/00
HERA Stanišovská dolina
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
911 01 Trenčín, 28. októbra 8
Rajmund Rapaič
B/B
HERA spod Viechy
8406/08 2006
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
028 01 Trstená, Lesná 1112/8
m: DARA z Ľubochnianskej doliny SPKP 7731/061
A/A
A/A
Milan Gembala
7960/07
2005
2007
HERA Demjanka
8698/10
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
Trium Slecs HERA
39
102
101
100
99
98
97
96
95
94
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
m: MARION z Demänovskej SPKP 6548/01
090 11 Vyšný Orlík, Nižný Orlík 89
m: BRENDA z Levočskej doliny SPKP 5610/98
Ladislav Sedlák
A/A
LIZA z Košickej
8251/09 2006
o: BRUŇO Demjanka SPKP 7022/04
065 02 Vyšné Ružbachy,
Nižné Ružbachy 73
Mgr. Štefan
Lopatovský
A/A
LINDA Morské oko
7779/07 2004
m: CITRA Vatrová SPKP 5809/99
034 91 Ľubochňa 271
František Vrlík
A/A
965 01 Žiar nad Hronom,
Šášovské Podhradie 6
o: ALAN Turková SPKP 6014/01
7148/04 2001
Juraj Dubina
KALLA Vatrová
A/A
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/03
8277/08 2006
m: GANA Stanišovská dolina SPKP 7522/05
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrova 51
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
JETY Dravecká dolina
o: ANDY Jelenia obora Orava SPKP 7382/05
A/B
Viktor Alexik
8440/08 2006
019 01 Ilava - Klobušice, Dlhé nivy 133
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/03
Pavol Sirotný
JENA Stanišovská dolina
A/A
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
8576/10 2007
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
IVENA od Margarétky
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
831 01 Bratislava, L.Dérera 8
Ing. Katarína
Korchaníková
A/A
IVA Dravecká dolina
8084/08 2005
m: BELKA z Gronera SPKP 6226/02
018 64 Košeca, okr. Ilava
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
B/B
026 01 Dolný Kubín, A Halašu 15
Poľovnícke
združenie
7533/06 2003
Jaroslav Čižnár,
ITA Hraples
A/A
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
8575/09 2007
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
ISKRA od Margarétky
40
111
110
109
108
107
106
105
104
103
962 01 Zvolenská Slatina,
Cintorínske 26
064 01 Stará Ľubovňa, Zámocká 113
033 01 Liptovský Hrádok,
Prekážka 724/51
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
m: PEM Zvolenská kotlina SPKP 6441/01
962 37 Kováčová, Nová 5
Juraj Rusinkovič
A/B
RUNI Zvolenská planina
7480/08 2002
m: LIVA spod Glatzu SPKP 5392/98
o: DAG z Levočskej doliny SPKP 6094/02
049 32 Štítnik, Veľká Maša 481
m: CIFRA Vatrová SPKP 5808/00
A/A
Jozef Lehotský
Milan Štefanko
7526/05 2003
A/A
RONA spod Glatzu
7510/06 2003
059 71 Ľubica, Športová 62
m: VARA Vlčí potok SPKP 7462/05
o: ALAN Turková SPKP 6014/01
OSSA Vatrová
A/A
Karol Smrek
František Špirko
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
8131/08 2005
049 22 Gemerská Poloma,
Podsúlová 553
m: EROTICA z Hruštína SPKP 6252/00
Ing. Jozef Trojan
NIKA Plesnivec
A/A
B/B
m: CITRA Vatrová SPKP 5809/99
7419/04 2002
7437/04 2002
m: JESSICA de Eisenkappel SPKP 7935, LOE 1464559
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
MINA Vatrová
o: ANDY Vatrová SPKP 5323/98
MATA Svrčník
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
032 14 Ľubeľa 406
m: BIBI z Horárovho dvora SPKP 6719/02
Radovan Iždinský
m: EDA Lesnícka Lúka SPKP 7077/03
Ing.
960 01 Zvolen, D. Ertla 1450/7
Miroslav Stanovský
Jozef Čendula
8708/09 2006
A/A
A/A
A/A
MARLA de Eisenkappel
8427/09 2006
8353/08 2006
o: ANDY Jelenia obora Orava SPKP 7382/05
LUCY z Horárovho dvora
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
LORA Lesnícka Lúka
41
119
118
117
116
115
114
113
112
059 39 Šuňava 87
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
m: BRITA z Gronéra SPKP 6227/01
951 93 Machulince, Obycká 22
Jaroslav Ležák
A/A
ZANA Jasenovské vodopády
7843/09 2004
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
o: LORD Hniezdne SPKP 5460/99
059 71 Ľubica, Športová 62
František Špirko
VARA Vlčí potok
7462/05 2002
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
A/A
Lesy SR, š.p OZ Revúca 049 01 Muráň 271, Ing. Vladimír Hlinka
TINA spod Glatzu
8637/09 2007
m: BRENDA Rígeľ SPKP 5102/98
B/A
Ing. Peter Grellneth, ml. 034 91 Ľubochňa 189
A/A
TINA Fatra
o: ARON spod Orlovskej lúčky SPKP 5518/98
7406/06 2002
m: BRENDA Rígeľ SPKP 5102/98
o: ARON spod Orlovskej lúčky SPKP 5518/98
038 48 Turček 174
Ervín Neuschl
A/A
TERA Fatra
7407/05 2002
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
Bc. Marek Hradiský 055 01 Margecany, Veterná 4/296
8347/08 2006
SITA spod Glatzu
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
A/A
Ing. Peter Smolnický 044 74 Perín, Chým 29
8348/08 2006
A/A
Štefan Marton
SINDA spod Glatzu
A/A
m: PEM Zvolenská kotlina SPKP 6441/01
7690/05 2003
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
SÁRA Zvolenská planina
42
8
7
6
5
4
3
2
1
957 03 Bábovce n/B.,
Horné Ozorovce 128
JUDr. Róbert Slamka
027 01 Vyšný Kubín,
Hviezdoslavova 121
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
A/A
m: DARINA z Tritrubeckého polesí Člp/HB/3884,
SPKP 329/01
082 37 Široké 628
Pavlík Peter
2002
ELLA z Horárovho dvora
388/05
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
913 10 Beckov, Hurbanova 76
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
2006
Martin Golány
637/09
A/A
A/A
ELZA Polominy
2005
m: ARKA z Kázavé Člp. 3568, SPKP 288/2000
562/08
m: CORA od Figľa SPKP 246/00
059 01 Spišská Belá, Družstevná 49
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
EDA Hrabov potok
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
A/A
m: ALASKA z Dziwerówki PKR.VI-4488, SPKP 264/01
2002
Ing.Michal Brincko
393/07
DRINA zo Starej Hájnice
027 51 Kraľovany 172
o: FLOTT vom Wechsel ÖHZB 3081/79
A/A
Dušan Grof
2005
DIA spod Stohu
552/08
m: AXA Kamenité Člp/HB/3890, SPKP 289/02
915 01 Nové Mesto n/Váhom,
Odborárska 1
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
B/A
Igor Pavlovčík
m: Kerkavölgyi ADÉL MET.Hv. 1289/97
Ing. Štefan Olšavský 065 11 Nová Ľubovňa 265
MVDr. Petra
Steinemannová
411/04
2002
B/A
A/A
CITA Hrabov potok
2003
2006
m: DEA od Fígľa SPKP 280/02
434/05
664/08
o: CVAL zo Slovenského krasu SPKP 256/00
CINDY z Hrdzavej
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
Boros Menti - Vadász BESSY
HANOVERSKÝ FARBIAR
43
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
064 01 Stará Ľubovňa,
Obrancov mieru 2
o: MARO Devana SPKP 448/06
A/A
m: CITA Hrabov potok SPKP 411/04
915 01 Nové Mesto n/Váhom,
Odborárska 1
MVDr. Petra
Steinemannová
2007
FRIDA Minas Ithilien
714/09
m: CORA od Figľa SPKP 246/00
053 73 Brutovce, Olšavica 4
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
A/A
m: BORKA Polominy SPKP 336/04
2004
Ján Holováč
497/06
FICHTA zo Starej Hájnice
966 52 Tekovská Breznica 283
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
A/A
Ľubomír Kmeťo
2005
FEA spod Ľupčianskej Magury
572/08
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
962 64 Babiná 43
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
A/A
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
2004
Štefan Pomothy
496/07
FAUNA zo Starej Hájnice
A/A
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
2004
Mgr. Zavadil Ľubomír 906 32 Jablonica, Hurbanova 770
494/07
FATRA zo Starej Hájnice
013 05 Belá, Cintorínska 300
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
A/A
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
2006
Peter Dvorský
638/09
EXA Polominy
991 42 Hrušov 122
m: FICHTA zo Starej Hájnice, SPKP 497/06
A/A
Jozef Mihálik
2007
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
722/09
ERNA Krigov
054 01 Levoča, Gašpara Haina 42
m: ALASKA z Dziwerówki PKR.VI-4488, SPKP 264/01
A/A
o: IWAN von der Königsbuche SPKP 479/05, VDH 2539
2006
Martin Lipták
605/08
059 01 Spišská Belá, Mierova 2
ERIN spod Stohu
2004
m: BORKA Polominy SPKP 336/04
529/10
Eduard Kriššák
Viera Pilátová
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
A/A
A/A
ENDI spod Ľupčianskej Magury
2006
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
633/08
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
ERA Polominy
44
23
22
21
20
19
Miroslav Učeň
020 54 Lysá pod Makytou 283
A/A
m: ASTRA z Popovej debry SPKP 252/00
023 01 Oščadnica 1465
Peter Bláhovec
2002
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
399/04
LOVKA Devana
023 54 Turzovka, Vyšný koniec 280
m: ASTRA z Popovej debry SPKP 252/00
A/B
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
2002
LIMBA Devana
400/05
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
Ing.
Slavomír Marejka
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
991 26 Nenince, Konopisková 442
Zoltán Híveš
A/A
KARIN z Horárovho dvora
641/08
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
2006
m: BAŠKA zo Starej Hájnice SPKP 225/00
A/A
A/A
Ing. Štefan Olšavský 065 11 Nová Ľubovňa 265
618/08
2006
2003
HEDA zo Starej Hájnice
439/06
o: CVAL zo Slovenského krasu SPKP 256/00
GELI Vidov vrch
45
8421/09
SPKP
7345/05
7540/05
o: LORD Hniezdne SPKP 5460/99
AMOR Stará dolina
o: KIM spod Glatzu SPKP 5155/97
ALAN Vlčí dol
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
AGAR Bránica Belá
Meno psa
6
5
8410/09
7537/07
o: LORD Hniezdne SPKP 5460/99
ARON Stará dolina
o: GLEN Jágrová SPKP 7335/04
ARGO Šibeničná
ANDY Jelenia obora
7382/05
4 Orava
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
3
2
1
P.
č.
2003
2006
2002
2003
2002
2006
Rok
nar.
výb.
výb.
výb.
výb.
v.d.
výb.
Výstava
A/A
Václav Špirka
Majiteľ
Dušan Štofan
082 42 Bzenov 160
B/B
Jozef Michňa
A/A
Ing. Dušan Kanderka
A/A
Ing. Igor Vittek
A/A
Miroslav Kopiar
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
II. I.
m: AXA Jedlovské lúky SPKP 6774/05
II. II.
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
II. II.
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
II. II.
908 72 Závod, Mierova 911
906 35 Plavecký Peter, Hlavná 36
029 01 Námestovo,
Hamuliakova 139/17
065 12 Jakubany 502
m: ALBA spod Orlovskej lúčky SPKP 5519/99
A/A
Adresa
013 06 Horná Tižiná 114
m: CITA spod Orlovskej lúčky SPKP 6105/06
I.
II. II.
I.
PF IHF DBK
BAVORSKÝ FARBIAR
ZOZNAM CHOVNÝCH PSOV BF a HF pre r. 2010
Stav k 1. 3. 2010
46
7996/08
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
ATOS z Foráša
8401/08
15
14
13
B/B
Fabšík Ján
A/A
Stanislav Kubanda
II. I.
A/A
Radovan Pilát
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
II. I.
m: CORA Ružový dvor SPKP 6799/02
II. I.
o: MARKO Hraples SPKP 7817/09
II. I.
A/A
Pavol Slašťan
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
I.
Jaroslav Hudáč
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
B/A
I.
výb.
m: CETY Tri studne SPKP 7035/03
8111/07
2005
Ján Surma
BLESK Krigov
A/A
o: BOJAR Lázky SPKP 5851/02
I.
Daniel Kubovčík
II.
výb.
výb.
A/A
m: MONA Fatra SPKP 5905/01
8302/09
2006
2002
906 37 Sološnica 277
053 40 Slovinky 192
087 01 Giraltovce, Kračúnovce 109
065 11 Nová Ľubovňa,
Kolačkov 94
976 67 Závadka nad Hronom,
Hviezdoslavova 104
023 56 Makov, Kopanice 41
059 39 Šuňava 189
032 05 Smrečany 111
034 95 Likavka,
ul. Pod Hradom 283
m: LASSIE z dolného Spiša SPKP 5195/96
II. I.
BENY Hubová
7364/05
v.d.
Ing. Daniel Lechman
m: CINDY spod Oblíka SPKP 7133/02
A/A
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
BARY zo Šiprúňa
2001
I.
Gustáv Tardík
m: BORA od Margarétky SPKP 5564/99
výb.
výb.
A/A
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
II. I.
I.
8491/06
2007
2000
výb.
výb.
v.d.
BAK z Chorváta
6819/04
2006
2004
2005
o: KIM spod Glatzu SPKP 5155/97
BAK spod Oblíka
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
BADY Genéza
BANDY Krompachy
7121/08
12 Plejsy
o: AMOR Malanta SPKP 5644/99
11
10
9
AXEL z Bukoveckej
7832/06
8 chaty
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
7
47
7763/07
8217
2005
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
BRIT spod Viechy
o: BLESK Malanta SPKP 6350/02
8321/10
II. I.
A/A
Miroslav Ďuďák
A/A
Ján Šútor
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
2003
výb.
A/B
Stanislav Gramblička
A/A
Štefan Gulaši
m: CINKA Tri studne SPKP 7037/04
II. II.
I.
951 95 Obyce 414
038 43 Kláštor pod Znievom,
Moyzesova 359
913 21 Trenčianska Turná,
Mníchova Lehota 3
911 08 Trenčín, M.Bela 24/11
023 01 Oščadnica 434
František Frandel
049 01 Muráň 256
A/A
Juraj Šabo
m. MAJA z Kobarča SPKP 5549/98
I.
951 97 Žitavice, Žitavská 756
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
A/A
065 12 Jakubany 428
972 28 Valaská Belá 281
m: ASTA z Horných Brezín SPKP 6457/00
I.
II. I.
I.
Ján Valko
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
výb.
výb.
A/A
m: ELSA spod Viechy SPKP 6379/03
I.
I.
8535/09
2007
2001
výb.
Milan Černý
m: ORA Zvolenská kotlina SPKP 6028/02
A/A
CERO z Foráša
7022/04
2006
I.
I.
I.
Milan Kubulek
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
BRUŇO Demjanka
o: FOX Vandračka SPKP 6203/02
BRIX Medzihoská
CESAR spod Čertovej
7603/06
24 bane
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
23
22
21
výb.
výb.
výb.
A/A
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
I.
II.
7858/07
2004
výb.
I.
BORN
Minas Ithilien
2001
výb.
m: DINA Ležisko SPKP 4686/94
6999/04
2004
o: PÉR Mahríkov kút SPKP 4272/92
BORKO Čajmar
o: GORO Vatrová SPKP 6815/03
BLESK z Pukanca
BRIT z Kmeťovej
7231/08 2001
20 horárne
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
19
18
17
16
48
33
ML Kremnica, Ján Hogh
A/A
Dušan Bruncko
I.
B/B
Mgr. Adrián Kostúr
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
II.
8069/08
2005
7545/05
2003
o: ALISS z Ponickeho vršku SPKP 5784/00
DYN Demjanka
2005
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
DAX Hronsecký háj
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
výb.
výb.
výb.
I.
A/A
Peter Vrábel
A/A
Juraj Halahija
A/B
Igor Valent
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
I.
m: BLISKA Vatrová SPKP 5677/00
I.
m: GORA Devana SPKP 6122/01
II. II.
I.
Ing. Gabriel Pöhm
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
B/A
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
2002
I.
Juraj Dobrovič
I.
7411/05
V.d.
A/B
CYRO Demjanka
I.
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
výb.
058 01 Gamovce 313
054 01 Levoča, Vysoká 57
032 32 Východná 381
038 43 Kláštor pod Znievom,
Socovce 75
044 25 Medzev, Štóska 227
082 73 Šarišské Dravce 233
II.
7408/05
2002
Alexandra Kisková
CIT Demjanka
A/A
811 06 Bratislava, Vysoká 8
034 01 Ružomberok,
Plavisko 127
967 01 Kremnica,
Zachenterova 347/2
m: SÁRA Zvolenská planina SPKP 7690/05
2007
I.
8526/08
I.
A/A
m: MINA Vatrová SPKP 4719/04
I.
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
výb.
I.
I.
I.
CIRIO z Dudnísk
výb.
výb.
výb.
m: MONA Fatra SPKP 5905/01
2003
2006
2007
o:DAG z Levočskej doliny SPKP 6094/02
7615/07
DONER z Ľupčianskej
7923/08
32 doliny
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
31
30
29
28
27
CIDO zo Šiprúňa
CEZAR z Premeňov
8387/09
26 Turca
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CEZAR spod Hradnej
8498/10
25 veže
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
49
7907/07
41
40
2005
2003
2005
výb.
výb.
v.d.
II. I.
o: CAR Morské oko SPKP 6964/03
Ľubomír Tököly
B/B
Karol Smrek
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
výb.
I.
I.
Ing. Miloš Mišiak
I.
A/A
Tomáš Šomšák
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
A/A
052 05 Sp. Nová Ves,
Wolkerova 34/33
Ing. Dušan Králik
976 13 Slovenská Ľupča,
Záhradná 44
053 34 Švedlár, Stará Voda 15
034 82 Lúčky pri
Ružomberku, Kalameny 20
053 34 Švedlár, Stará Voda 72
064 01 Stará Ľubovňa,
Zámocká 113
m: MARION z Demänovskej SPKP 6548/01
A/A
I.
7289/06
2002
výb.
II.
GREGOR z Košickej
2004
I.
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
7806/08
výb.
Ľubomír Červenko
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
A/A
o: CAR Morské oko SPKP 6964/03
GORAN Lesnícka lúka
2006
I.
A/A
064 01 Stará Ľubovňa,
Vsetínska 43
966 15 Banská Belá 59
m: ARNIKA z Medvedej dolky SPKP 7179/04
I.
I.
výb.
výb.
Ing. Ján Barilla
m: ENA Cenovská dolina SPKP 5298/97
B/B
m: MBRA Čajmar SPKP 6880/02
7807/06
2004
2007
Marián Klátik
GERO Lesnícka lúka
8584/09
I.
A/A
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
I.
II. II.
I.
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
FREDY Čajmar
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
FICO Demjanka
GERO z Ľubochnianskej
8307/09
39 doliny
o: OMAR Vetrová SPKP 7507/05
38
37
36
EVAN z Liptovských
7581/06
35 Revúc
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
ERIK z Ľubochnianskej
8145
34 doliny
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
50
49
48
47
46
45
8275/08
8721/09
2007
2006
2007
Ondrej Šimún
AA
Vladimír Bvocik
Miroslav Kardoš
A/A
MUDr.Štefan Bračok
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
I.
Štefan Halaštík
Mgr. Gustáv Krajčí
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
B/B
I.
výb.
A/A
LARGO Lesnícka lúka
2006
038 41 Košťany nad Turcom,
Trebostovo 139
034 82 Lúčky pri
Ružomberku, Americká 198
018 16 Domaniža 239
052 01 Spišská Nová Ves,
Kuzmányho 16
029 52 Hruštín 180
031 01 Liptovský Mikuláš,
Demänová 277
m: IDA Jasanový hřeben Člp. BB-4523/06
A/B
m: CIFRA Vatrová SPKP 5808/00
8350/05
031 01 Liptovský Mikuláš,
Pavčina Lehota 29
052 01 Spišská Nová Ves,
Hanulova 61
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/02
II.
II. I.
I.
A/A
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
I.
o: ALAN Turková SPKP 6014/01
výb.
Jozef Staroň
I.
7265/04
2001
výb.
A/A
LANDOR Vatrová
2001
JUDr. Ľubomír Barabáš
m: DIANA z Čierneho Balogu SPKP 5167/96
II.
II. I
I.
I.
I.
A/A
m: KALA Vatrová SPKP 7148/04
II. I.
m: CITRA Vatrová SPKP 5809/99
7144/04
výb.
výb.
výb.
vyb.
výb.
o: ALAN Turková SPKP 6014/01
KONY Vatrová
o: HUGO vom Diemantstein Člp.BB-4477/05
KARO Jasanový hřeben
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
JAGO Dravecká dolina
IROŠ z Ľubochnianskej
8620/09
44 doliny
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
HURIKAN z Čierneho
7138/05 2001
43 Balogu
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
HEKTOR z
8612/09 2007
42 Ľubochnianskej doliny
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
51
A/A
Zoltán Strcuľa
B/B
Ján Pankúch
o: ALAN Turková SPKP 6014/01
2001
výb.
výb.
A/A
Július Bunda
Zuzana Fedorová
m: CERA spoza Trpča SPKP 5489/01
A/A
m: CIFRA Vatrová SPKP 5808/00
II. II.
I.
Dušan Smitek
II.
7509/05
2003
A/A
ORCUS Vatrová
I.
m: CIFRA Vatrová SPKP 5808/00
výb.
I.
2003
o: ALAN Turková SPKP 6014/01
7507/05
OMAR Vatrová
Ing. Jozef Kuzmiak
m: BELKA z Gronéra SPKP 6226/02
A/A
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
I.
II. I.
I.
výb.
výb.
m: BELKA z Gronéra SPKP 6226/02
7820/06
2004
2004
Pavol Mikloš
017 04 Považská Bystrica,
Šebešťanová 136
064 01 Stará Ľubovňa,
Štúrová 51
031 01 Liptovský Mikuláš,
Osadná 49/1
020 01 Púchov,
Kukučínova 359
090 33 Turany nad
Ondavou 24
032 15 Partizanska Ľupča 551
080 06 Prešov, Bardejovská 42
087 01 Giraltovce,
Kračúnovce 105
m:JESSICA de Eisenkappel SPKP 7935, LOE 1464559
B/B
MEDO Hraples
7817/06
I.
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
MARKO Hraples
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
2006
I.
8707/09
výb.
Viktor Alexik
MALIK de Eisenkappel
A/A
m: EROTIKA z Hruštína SPKP 6252/00
I.
I.
o: ARON spod Struhára SPKP 5937/01
výb.
I.
I.
7672/07
2003
výb.
LOV Svrčník
2001
m: CIFRA Vatrová SPKP 5808/00
7267/07
o: ALAN Turková SPKP 6014/01
LARGO Vatrová
TAMBOR
7053/09
57 Boboviská
o: CAR Vatrová SPKP 5804/99
56
55
54
53
52
51
50
52
5
4
3
A/A
Vranko Lukáš
628/09
2006
výb.
351/03
2001
výb.
410/06
2002
výb.
535/07
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
DAN Polominy
2005
výb.
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
CIT Hrabov potok
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
BRIT Hrabov potok
Marek Kollár
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
A/A
I.
Ing. Ján Šipula
A/A
Ján Vráb
976 97 Nemecká, Ráztoka 51
976 73 Telgárt 52
032 33 Kráľova Lehota,
Svarín 14
083 01 Sabinov,
Matice Slovenskej 2
A/A
Jozef Mihálik
991 42 Hrušov 122
A/A
Ing.Peter Švirik
A/A
JUDr. Milan Ščigulinský
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
II. II.
m: AXA Kamenité SPKP 289/02
II. I.
065 45 Plavnica, Šambron 90
960 01 Zvolen, Topoľova 19
m: ARKA z Kázavé Člp/HB/ 3568, SPKP 288/00
II.
m: UNIKA z Javornícke louky Člp/HB/3581/99
II. I.
I.
A/A
m: BONA Hrabov potok, SPKP 353/04
I.
HANOVERSKÝ FARBIAR
I.
o: IWAN von der Königsbucha VDH 2539, SPKP 479/05
ATHOS z Javorinky
o: LORD Hniezdne SPKP 5460/99
v.d.
II. I.
II.
7460/02
2002
v.d.
VARO Vlčí potok
2001
m: CERA spoza Trpča SPKP 5489/01
7051/05
o: CAR Vatrová SPKP 5804/99
TIFO Boboviská
BADY z Javornícke louky
421/04
2002
výb.
2 Člp/HB/4199
o:CLIFF v. Jossgrund OHZB 2328, Člp/HB/3797/01
1
59
58
53
225/00
11
498/05
2004
výb.
o: CHÁN z Lopeníckych kopcú Člp/HB/3635, SPKP
229/03
PARIS Devana
o: BES zo Starej Hájnice SPKP 222/99
2003
Jaroslav Jurský
A/A
Andrej Mrva
I.
A/A
Martin Lipták
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
II.
A/A
Šimon Svitok
Ing. Vojtech Kovalčík
m: KAJA Devana SPKP 327/02
A/A
m: ASTRA z Popovej debry SPKP 252/00
II. II.
I.
I.
A/A
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
I.
I.
448/06
výb.
výb.
I.
I.
PZ Chyžné, B. Gdovin
m: ASTA vom Jegermeister ZBNr 2366
2003
výb.
výb.
A/A
m: BAŠKA zo Starej hájnice SPKP 225/00
II. I.
MARO Devana
471/05
2004
2004
výb.
o: ACHILL vom Walde Ketil ZBNr 2314
IWAN von der Konigsbuche
9 ZBNr 2539
HUBERT z Horárovho
518/09
8 dvora
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
10
2002
o: CVAL zo Slovenského krasu SPKP 256/00
FAUST Vidov vrch
FAGAN zo Starej
491/06
7 Hájnice
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
6
979 01 Rimavská Sobota,
Okružná 94
971 01 Prievidza, Cígeľ 289
054 01 Levoča, G.Haina 42
900 41 Rovinka 117
053 71 Nižné Repaše 6
049 18 Lubeník 82
PLEMENNÁ KNIHA FARBIAROV 2009
Bavorský farbiar – Bayrischer Gebirgsschweisshund
z Poprečného
Šavel Milan
Hornádska 253
059 14 Spišský Štiavnik
03.01.2009
BLESK Krigov/SPKP 8111
DONA z Kolbachu/SPKP 7772
9047 P BADY
9048 P BARO
9049 P BARY
9050 P BENY
9051 P BRIX
9052 S BAŠKA
9053 S BORKA
Matejova dolina
Kozubová Ľubica PhDr.
Tehelná 1
902 01 Pezinok
01.01.2009
OMAR Vatrová/SPKP 7507
ALFA z Hajnej hory/SPKP 6928
9054 P BRIT
9055 P BOJAR
9056 S BARBORKA
9057 S BETA
9058 S BIBIANA
9059 S BRITA
9060 S BIANKA
Boboviska
Kaňuch Miroslav
Šarišská Poruba 13
082 12 Kapušany
12.01.2009
BRIT z Ľupčianskej doliny/
SPKP 7371
AJKA zo Zlatej bane/SPKP 7570
9061 P UNO
9062 P UDO
9063 P URO
54
9064 S ULA
9065 S UXA
9066 S UDDA
Jakubov dvor
Dubina Juraj
Šašovské Podhradie 6
965 01 Žiar nad Hronom
04.01.2009
BADY Genéza/SPKP 8401
JETY Dravecká dolina/
SPKP 8277
9067 P BADY
9068 P BENY
9069 P BRIT
9070 P BRIX
9071 S BONA
9072 S BORA
9073 S BRITA
od Margarétky
Sisol Pavol
Pod papierňou 22
085 01 Bardejov
14.02.2009
BLESK Krigov/SPKP 8111
DINA Čirské bučiny/SPKP 7082
9074 P KURO
9075 P KULI
9076 P KING
9077 P KIRO
9078 S KORA
9079 S KOLA
9080 S KIRA
Liptal
Lehotský Tibor PaedDr.
Mincova 20
031 05 Liptovský Mikuláš
22.02.2009
BLESK Krigov/SPKP 8111
FLORA Kráľovská studnička/
SPKP 7888
9081 P CYRO
9082 S CYRA
9083 S CYTA
9084 S CYLA
9085 S CAVA
9086 S CORA
9087 S CONA
Čierna skala
Korchaníková Katarína Ing.
Ladislava Dérera 8
831 01 Bratislava
22.02.2009
MEDO Hraples/SPKP 7820
IVA Dravecká dolina/SPKP 8084
9088 P ARES
9089 P AMON
9090 P AMOR
9091 P ARON
9092 S AIRA
9093 S ALBA
9094 S ALMA
Vtáčnik
Bullo Jozef
Dolný koniec 362/18
972 46 Čerenčany
09.02.2009
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
FANY Kráľovská studnička/
SPKP 7887
9095 P CURO
9096 P CERO
9097 P CYRO
9098 S CIRA
9099 S CILLA
9100 S CORA
spod Štíbľa
Florek Karol
029 56 Zakamenné 715
16.03.2009
Stanišovská dolina
Hapčo Jozef
032 03 Liptovský Ján 228
30.03.2009
AXEL z Bukoveckej chaty/
SPKP 7832
BESI spod Štíbľa/SPKP 8480
9101 P DAF
9102 P DAN
9103 P DASTY
9104 P DERIUS
9105 P DRAK
9106 S DIANA
ASTOR Spod Chabenca/
SPKP 6824
GANA Stanišovská dolina/
SPKP 7522
9116 P LEO
9117 P LEX
9118 P LUX
9119 S LEA
9120 S LOTA
Jedlovské lúky
Kováčik Ján
038 11 Belá-Dulice 314
16.03.2009
spod Gurovky
Krasuľa Ivan
059 81 Dolný Smokovec 16206
20.03.2009
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
DONA Radové skaly/
SPKP 7199
9107 P FLYPP
9108 P FALKO
9109 S FINA
OMAR Vatrová/SPKP 7507
BORA od Vyžníka/SPKP 8368
9121 P AMAR
9122 P ALTAJ
9123 P AGIN
9124 P ASAN
9125 P ARON
9126 S AXA
9127 S ALEXA
Čabalov dvor
Čabala Milan Ing.
Šoltésovej 30
960 01 Zvolen
13.03.2009
MEDO Hraples/SPKP 7820
FINA Demjanka/SPKP 7908
9110 P EGON
9111 P EMIR
9112 S EMA
9113 S ESTA
9114 S EXA
z Rožňovskej lúky
Rapaič Rajmund
28. októbra 8
911 01 Trenčín
01.03.2009
BORKO Čajmar/SPKP 6999
HERA spod Viechy/SPKP 8406
9115 S CHARA
Slatinská dolina
Svrček Rudolf Ing.
Čierna Lehota 153
956 53 Slatina nad Bebravou
05.04.2009
BORKO Čajmar/SPKP 6999
BENITA Havrania dolina/
SPKP 7492
9128 P KUBO
9129 P KARO
9130 S KIKA
9131 S KLÁRA
9132 S KIARA
spod Vaľových dolín
Foľta Ľuboš
Richvald 96
085 01 Bardejov
16.04.2009
MARKO Hraples/SPKP 7817
ALICA z Gajdošovho dvora/
SPKP 8225
9133 P ALAN
9134 P ARMIN
9135 P ASTOR
9136 S ARINA
spod Oravského hradu
Mikulaj Štefan
027 41 Oravský Podzámok 136/13
11.04.2009
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
DONA Kráľovská studnička/
SPKP 7168
9137 P DONER
9138 P DAX
9139 P DAN
9140 P DOJAN
9141 P DENY
9142 S DONA
z Ľubochnianskej doliny
Vrlík František
034 91 Ľubochňa 271
14.04.2009
CIDO zo Šiprúňa/SPKP 7615
ASTA z Pukanca/SPKP 7468
9143 P KAJO
9144 P KAZAN
9145 P KONY
9146 S KALLA
9147 S KARIN
9148 S KASA
z Ľubochnianskej doliny
Vrlík František
034 91 Ľubochňa 271
25.04.2009
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
KALLA Vatrová/SPKP 7148
9149 P LEO
9150 P LESAN
9151 P LORD
9152 S LESA
9153 S LESSY
55
9154 S LIDA
9155 S LIMBA
9174 S CERA
9175 S CIPA
Solotvinec
Dančák Michal
086 04 Kružlov 139
25.04.2009
z Dudnísk
Marton Štefan
Družstevná 87
059 39 Vyšná Šuňava
25.04.2009
AMOR Stará dolina/
SPKP 7540
CORA Jelenia obora Orava/
SPKP 7698
9156 P BROK
9157 P BENY
9158 S BORA
9159 S BRITA
9160 S BORKA
9161 S BONA
Kamenné vráta
Ležák Jaroslav
Obycká 22
951 93 Machulince
10.04.2009
ERIK z Ľubochnianskej doliny/
SPKP 8145
ZANA Jasenovské vodopády/
SPKP 7843
9162 P AZAN
9163 P AZIM
9164 P AZÍR
9165 P AMOR
9166 P AGIM
9167 S ARLIN
9168 S AZANA
od Juraja
Sralik Juraj
Tisinec 59
091 01 Stropkov
21.04.2009
GERO Lesnícka lúka/
SPKP 7807
HALA Demjanka/SPKP 7958
9169 P CIRO
9170 P CERO
9171 P CAR
9172 P CEZAR
9173 S CITA
56
BLESK Krigov/SPKP 8111
SÁRA Zvolenská planina/
SPKP 7690
9176 P EMÍR
9177 P EDY
9178 S ELLA
9179 S ERMA
9180 S EMA
9181 S ELZA
9182 S EDA
z Kolbachu
Labuda Ján
ul. Hlavná 201
059 92 Huncovce
07.04.2009
BLESK Krigov/SPKP 8111
CINA z Kolbachu/SPKP 7553
9183 P FIGO
9184 P FRANK
9185 P FRED
9186 S FANY
9187 S FARRA
Grófa Révaya
Karabel Peter ml.
Mládeže 340
038 21 Mošovce
09.04.2009
ERIK z Ľubochnianskej doliny/
SPKP 8145
AJDA spod Oravského hradu/
SPKP 8030
9188 P BUK
9189 P BEM
9190 P BROK
9191 S BRITA
spod Prameňa Kováčovej
Rusinkovič Juraj
Nová 5
962 37 Kováčová
08.05.2009
OMAR Vatrová/SPKP 7507
RUNI Zvolenská planina/
SPKP 7480
9192 P ATOS
9193 P ALI
9194 S ANNIE
9195 S AMI
9196 S AGGIE
9197 S ANGIE
z Prameňov Turca
Neuschl Ervín
038 48 Turček 174
27.04.2009
DAX Hronsecký háj/SPKP 8069
TERA Fatra/SPKP 7407
9198 P DESANN
9199 P DENNY
9200 P DAN
9201 P DOLFO
9202 S DIANA
9203 S DORA
z Pukanca
Krajčí Milan
M. Rázusa 434/8
033 01 Liptovský Hrádok
19.05.2009
BLESK Krigov/SPKP 8111
CARA z Pukanca/SPKP 7912
9204 P FALKO
9205 P FRIDO
9206 S FANY
9207 S FLORA
Sľúkov dvor
Slúka Miroslav
P.O.Hviezdoslava 818/29
990 01 Veľký Krtíš
06.05.2009
CESAR spod Čertovej bane/
SPKP 7603
GABI Šípová skala/SPKP 7800
9208 P BORKO
9209 P BRIT
9210 P BARON
9211 P BENY
zo Zlatej bane
Mikulová Miroslava
082 52 Zlatá Baňa 159
15.05.2009
MARKO Hraples/SPKP 7817
BRITA zo Zlatej bane/
SPKP 7814
9212 P DIK
9213 P DINO
9214 S DONA
9215 S DOLES
spod Struhára
Paučo Jozef
976 75 Jasenie 137
22.05.2009
ERIK z Ľubochnianskej doliny/
SPKP 8145
GONA Stanišovská dolina/
SPKP 7524
9216 P BAKO
9217 P BRIK
9218 P BORIK
9219 P BODON
9220 P BOJAR
9221 S BRITA
spod Anderovho kúta
Trojan Jozef Ing.
Podsúlová 553
049 22 Gemerská Poloma
20.05.2009
GERO Lesnícka lúka/
SPKP 7807
MÄTA Svrčník/SPKP 7437
9222 S FANNY
z Močelníka
PZ Nitrica
972 22 Nitrica
21.05.2009
CESAR spod Čertovej bane/
SPKP 7603
EBRA z Kmeťovej horárne/
SPKP 7649
9223 P BONO
9224 P BRET
9225 P BORN
9226 P BRIT
9227 S BORA
9228 S BONA
9229 S BRITA
z Opalovej
Sabol Jozef
Makovická 929/26
093 03 Vranov nad Topľou
22.05.2009
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
HERA z Opalovej/SPKP 8338
9231 P IKAR
9232 P IRIS
9233 S INA
9234 S IVA
9235 S IDA
9236 S IRA
9237 S INES
Vandračka
Staňo Vladimír
Abramová 10
038 22 Slovenské Pravno
09.05.2009
AXEL z Bukoveckej chaty/
SPKP 7832
HELA Vandračka/SPKP 7153
9238 P KAJO
9239 P KUNO
9240 S KITA
od Stanovského
Stanovský Miroslav Ing., CSc
D. Ertla 1450/7
960 01 Zvolen
20.05.2009
CIDO zo Šiprúňa/SPKP 7615
LORA Lesnícka lúka/
SPKP 8353
9241 S BEAUTY
Jakubiansky potok
Rybovič Milan Ing.
065 12 Jakubany 191
10.05.2009
AMOR Stará dolina/
SPKP 7540
CARA Jakubiansky potok/
SPKP 8419
9242 P DAG
9243 P DAN
9244 P DAX
9245 P DIN
9246 S DIA
9247 S DINA
Plesnivec
Špirko František
Športová 62
059 71 Ľubica
29.05.2009
BLESK Krigov/SPKP 8111
NIKA Plesnivec/SPKP 8131
9248 P SATAN
9249 P SULTAN
9250 S SARA
9251 S SENDY
9252 S SISI
Ružový dvor
Smolnický Peter Ing.
Chým 29
044 74 Perín
07.06.2009
BLESK Krigov/SPKP 8111
SINDA spod Glatzu/
SPKP 8348
9253 P DAG
9254 S DINA
9255 S DITA
9256 S DONA
9257 S DONKA
Božia stupaj
Kopecký Dušan Ing.
Cintorínska 1651/3A
958 03 Partizánske
26.05.2009
57
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
HERA Stanišovská dolina/
SPKP 7742
9258 P CERBER
9259 P CÉZAR
9260 P CRIS
9261 P CYRIL
9262 S CARLA
9263 S CEDRA
9264 S CORA
Plesnivec
Špirko František
Športová 62
059 71 Ľubica
11.06.2009
MEDO Hraples/SPKP 7820
VARA Vlčí potok/SPKP 7462
9265 P TIGER
9266 S TARA
spod Priečneho brala
Pšída Jozef
Zaježová 187
962 63 Pliešovce
11.06.2009
ERIK z Ľubochnianskej doliny/
SPKP 8145
ARSA Minas Ithilien/SPKP 7556
9267 P ALAN
9268 P AMOR
9269 P AJAX
9270 S ASTA
9271 S AXA
9272 S ALMA
spod Hradnej veže
Smrek Karol
Zámocká 113
064 01 Stará Ľubovňa
06.06.2009
BADY Genéza/SPKP 8401
MINA Vatrová/SPKP 7419
9273 P ENDY
9274 S EDA
9275 S ELZA
9276 S EMA
58
od Vyžníka
Tuľák Ľuboš Ing.
Nemocničná 568/9
093 02 Vranov n.Topľou
05.06.2009
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
BONA z Kobarča/SPKP 7502
9277 P EDO
9278 P ENY
9279 P ENIS
9280 P EDON
9281 S ERA
9282 S ETNA
9283 S EDA
Vlčia hôrka
Hradiský Marek Bc.
Veterná 4
055 01 Margecany
19.05.2009
MEDO Hraples/SPKP 7820
SITA spod Glatzu/SPKP 8347
9284 P ARTUŠ
9285 P AMOR
9286 P ATOS
9287 S AMANDA
9288 S ARIS
z Babinej hory
Zábojník Marián
Komenského 342 /12
972 23 Dolné Vestenice
03.06.2009
XERO vom Wolfsborn/VDH 03-22
ELA Jelenia obora Orava/
SPKP 8292
9289 P BARON
9290 P BEN
9291 P BARIK
9292 P BROK
9293 S BRIA
9294 S BELLA
9295 S BRITA
Dravecká dolina
Mišenko Ján
082 73 Šarišské Dravce 222
22.06.2009
MEDO Hraples/SPKP 7820
DYNA Dravecká dolina/
SPKP 7048
9296 P MARKO
9297 P MAT
9298 P MEDO
9299 S MINA
9300 S MISSY
9301 S MONY
z Foráša
Štafura Andrej MVDr.
Litovelská 3
050 01 Revúca
23.05.2009
GREGOR z Košickej/
SPKP 7289
BRITA z Bôrčanskej doliny/
SPKP 6895
9302 P ENAR
9303 P ERON
9304 P ELAN
9305 P EMIR
9306 S ELZA
9307 S ELKA
z Ivetkinho dvora
Tököly Peter
Kurimany 101
054 01 Levoča
25.05.2009
MEDO Hraples/SPKP 7820
FIDA Demjanka/SPKP 7909
9308 P BAK
9309 P BAX
9310 P BENY
9311 P BRUNO
9312 S BESSY
9313 S BETTY
spod Štíbľa
Florek Karol
029 56 Zakamenné 715
05.06.2009
ANDY Jelenia obora Orava/
SPKP 7382
BRITA spod Štíbľa/SPKP 8481
9314 P ENDY
9315 P ERGO
9316 P EROS
9317 S ELKA
9318 S ELZA
9319 S EMA
od Suchého
Suchý Oliver Dr.
Zamoyského 14
064 01 Stará Ľubovňa
21.06.2009
AMOR Stará dolina/SPKP 7540
BELA Varšanska/SPKP 8379
9320 P CUNY
9321 P CIBY
9322 S CORA
z Chorváta
Pankuch Ján
Kračúnovce 105
087 01 Giraltovce
23.06.2009
BLESK Krigov/SPKP 8111
CINDY spod Oblíka/SPKP 7133
9323 P DAGO
9324 P DON
9325 P DARK
9326 S DORKA
9327 S DINKA
9328 S DONA
9329 S DORA
spod Oravského hradu
Mikulaj Štefan
Oravský Podzámok 136/13
027 41
05.07.2009
CIDO zo Šiprúňa/SPKP 7615
CIRA z Oravského podzámku/
SPKP 8555
9330 P EVAR
9331 P EVAN
9332 P ERO
9333 S ERA
9334 S ELA
Nemenéró
Németh Zoltán MVDr.
049 44 Hrhov 357
21.06.2009
CYRO Demjanka/SPKP 7411
ASTRID z Foráša/SPKP 8001
9335 P JAGAR
9336 P JERRY
9337 P JASAN
9338 S JETTA
9339 S JUDY
9340 S JESSIKA
Fatra
Grellneth Peter Ing.
Lesný závod
034 91 Ľubochňa
29.06.2009
ERIK z Ľubochnianskej doliny/
SPKP 8145
CEDRA Vrátna dolina/SPKP
8288
9341 P UDO
9342 P URAL
9343 P URAN
9344 P URO
9345 S UĽKA
9346 S USSY
Vrátna dolina
Porubčanský Branislav
Štefanová 532
013 06 Terchová
16.06.2009
XERO vom Wolfsborn/
VDH 03-22
CESY z Prameňov Turca/
SPKP 8389
9348 P DAROS
9349 P DASTY
9350 P DON
9351 P DUX
9352 P DRALL
9353 S DAJA
9354 S DRINA
9355 S DITA
Vlčí potok
Pilát Ján
Obrancov mieru 2
064 01 Stará Ľubovňa
28.06.2009
BAK spod Oblíka/SPKP 6819
LINDA Morské oko/
SPKP 7779
9356 P KORZO
9357 P KRIS
9358 P KARO
9359 S KORA
9360 S KAJA
9361 S KIA
9362 S KEMA
Trium Slecs
Andrejčák Milan MVDr.
034 84 Liptovské Sliače 826
30.06.2009
CIDO zo Šiprúňa/SPKP 7615
DARA z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 7731
9363 P CHÁN
9364 S CHIARA
Bročkeje dolina
Lettrich Jozef
Budiš 51
038 23 Dubové
19.06.2009
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
CINDA Vrátna dolina/
SPKP 8283
9365 P ALAN
9366 P ARON
9367 P ATOS
9368 S AFRODITA
9369 S AIDA
9370 S ASTA
59
spod Glatzu
Štefanko Milan
Veľká Maša 481
049 32 Štítnik
21.07.2009
GERO Lesnícka lúka/
SPKP 7807
RONA spod Glatzu/
SPKP 7526
9371 P VORI
9372 P VORIK
9373 P VORIM
9374 S VELDA
9375 S VONA
9376 S VERA
9377 S VITA
Hrochotská dolina
Blaško Marián
J. R. Poničana 837/96
962 23 Očová
30.06.2009
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
CITRA Krigov/SPKP 8247
9378 P ARON
9379 P AXEL
9380 P ARGO
9381 S ASTA
9382 S AXA
9383 S ARISA
z Liptovských Revúc
Lazík Stanislav
034 74 Liptovské Revúce 97
30.06.2009
DONER z Ľupčianskej doliny/
SPKP 7923
ELZA z Liptovských Revúc/
SPKP 7582
9384 P HUGO
9385 P HEKTOR
9386 P HARDI
9387 P HERY
9388 S HILDA
9389 S HELLA
9390 S HANA
60
z Dankovičovho dvora
Dankovič Peter
094 35 Soľ 379
08.06.2009
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
HORA Ungarová lúka/
SPKP 8162
9391 P ARON
9392 P ARGO
9393 P ALI
9394 P ALAN
9395 S AXA
9396 S AJKA
Vrch brezový
Matuška Rastislav
Brezovica 258
028 01 Trstená
05.07.2009
BADY Genéza/SPKP 8401
DONNA Čajmar/SPKP 7706
9397 P CEZAR
9398 P CIRO
9399 S CITA
9400 S CARA
9401 S CINDY
9402 S CESY
Baškin dvor
Tomko Vladimír Ing.
065 01 Hniezdne 283
26.07.2009
AMOR Stará dolina/SPKP 7540
HANA Demjanka/SPKP 7959
9404 P DAG
9405 P DAN
9406 P DAX
9407 P DON
9408 S DOLY
9409 S DORI
Hrochotská dolina
Blaško Marián
J. R. Poničana 837/96
962 23 Očová
19.07.2009
CIDO zo Šiprúňa/SPKP 7615
LUCY z Horárovho dvora/
SPKP 8427
9410 P BADY
9411 P BENY
9412 P BIX
9413 P BRIX
9414 S BIBI
z Fančali
Korič Marián
Podhájska 189
900 86 Budmerice
24.07.2009
BORN Minas Ithilien/
SPKP 7858
HEDA Stanišovská dolina/
SPKP 7741
9415 P KEN
9416 P KOR
9417 P KYR
9418 S KENA
9419 S KORA
9420 S KYRA
pod Vetrlínom
Ferenčič Ľudovít
906 35 Plavecký Peter 183
20.07.2009
CESAR spod Čertovej bane/
SPKP 7603
AXA Šibeničná/SPKP 8415
9421 P AKIR
9422 P AMÍN
9423 P AGIN
9424 P ASTOR
9425 S AMINA
9426 S AJA
Pilsko
Kudiak František
029 47 Oravská Polhora 848
30.08.2009
OMAR Vatrová/SPKP 7507
DEJLY Čierny Vrch/SPKP 7395
9427 P BACK
9428 P BENNY
9429 S BELA
9430 S BEKY
z Kobarča
Alexik Viktor
Štúrova 51
064 01 Stará Ľubovňa
26.09.2009
GERO Lesnícka lúka/SPKP 7807
AJA Liptal/SPKP 8559
9434 P FAJO
9435 P FAUN
9436 P FIBY
9437 P FIX
9438 P FLEK
9439 S FAMA
9440 S FRONA
Hanoverský farbiar – Hannoverischer Schweisshund
z Kmeťovej horárne
Kmeťo Ľubomír
Hlavná 125
935 23 Rybník
09.05.2009
FAGAN zo Starej Hájnice/
SPKP 491
FEA spod Ľupčianskej
Magury/SPKP 572
767 P MORIS
768 P MINOR
769 P MORGAN
770 P MARKO
771 S MEGI
772 S MONA
773 S MIRA
Krigov
Holováč Ján
Olšavica 4
053 73 Brutovce
05.06.2009
DAN Polominy/SPKP 535
FICHTA zo Starej Hájnice/
SPKP 497
774 P HARY
775 S HERA
776 P HERY
777 P HORAL
778 S HERA
779 S HELGA
780 S HEDA
781 S HAIKA
Dvorská záhrada
Dvorsky Peter
Cintorínska 300
013 05 Belá
08.06.2009
ARAM Strellitz-Alf/ČLP 4833
EXA Polominy/SPKP 638
782 P AKIM
783 P ARGO
784 P ASTOR
785 S AŠA
794 P JAGO
795 S JOGA
796 S JASA
797 S JASNA
798 S JETA
z Veľkej Rače
Blahovec Peter
023 01 Oščadnica 1465
19.05.2009
pod Karikášom
Híveš Zoltán
Petöfiho 157/2
991 26 Nenince
24.08.2009
BADY z Javornické louky/
SPKP 421
LOVKA Devana/SPKP 399
786 P CAR
787 S CINKA
788 S CEDRA
789 S CESI
790 S CITA
IWAN von der Königsbuche/
SPKP 479
KARIN z Horárovho dvora/
SPKP 641
799 P ADOR
800 P AMON
801 S AXA
802 S ASKA
spod Beckovského brala
Golány Martin
916 38 Beckov 185
28.06.2009
Hanzeľov dvor
Olšavský Štefan Ing.
065 11 Nová Ľubovňa 265
01.09.2009
MARO Devana/SPKP 448
ELZA Polominy/SPKP 637
791 P ALAN
792 P ATOS
793 S AIDA
IWAN von der Königsbuche/
SPKP 479
BESSY Boros Menti-Vadász/
SPKP 664
804 P CEZAR
805 S CITA
806 S CIRA
807 S CIFRA
808 S CINTA
809 S CEDRA
810 S CARA
Vlčí potok
Pilát Ján
Obrancov mieru 2
064 01 Stará Ľubovňa
25.06.2009
HUBERT z Horárovho dvora/
SPKP 518
ERA Polominy/SPKP 633
61
62
7728 3/11/2004
8731 1/13/2008
9038 1/20/2008
8666 6/21/2007
8726 1/13/2008
8535 4/24/2007
7761 5/3/2004
3 AIŠA z Cínobane
4 BAŠKA od Juraja
5 GERA z Fotuláku
6 RITA z Košickej
7 HEDA Čírske bučiny
8 CERO z Foráša
9 GORA z Podbrezovej
8523 3/31/2007
7460 8/4/2002
8725 1/13/2008
8202 8/13/2005
8691 7/22/2007
8714 8/12/2007
11 CERO z Dudnísk
12 VARO Vlčí potok
13 HERA Čirske bučiny
14 ARWEN spod Štíbla
15 CITA Geneza
16 BELLA Baškin dvor
8307 4/17/2006
8421 6/30/2006
2 AGAR Bránica Belá
GERO z Ľubochnianskej
doliny
8373 5/11/2006
1 CIFRA spod Viechy
10
Zápis
Dátum
v SPKP narodenia
Meno psa, suky
P.
č.
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/A
A/A
A/A
A/A
B/B
A/A
A/A
Výsledok
Medzibrodie 74
Svätuš 35
Svarín 14
Cedrova 491/4
Kalameny 20
Veterná Poruba 93
Banícka 33
Bernoláková 414/48
Nádražná 286
Horná Tižiná 114
Partizánska 16/145
Ulica, číslo
Horecký Miroslav
Ferdiša Kostku 63
Slamka Róbert JUDr. Vyšný Kubín 121
Melek Marek
Kováč Martin
Kollár Marek
Kňava Vladimír
Mišiak Miloš Ing.
Recsei Jozef
Frandel František
Zemko Ladislav
Brudňák Ján Ing.
Rybár Miroslav
Krúpa Anton
Piala Tomáš Ing.
Špirka Václav
Húšťa Vladimír
Priezvisko, meno
RTG-DBK BAVORSKÝCH FARBIAROV v roku 2009
Mesto, obec
900 31 Stupava
026 01 Dolný Kubín
026 01 Dolný Kubín
072 55 Porostov
032 33 Kráľová Lehota
031 04 Liptovský Mikuláš
034 82 Lúčky pri Ružomberku
935 65 Veľké Ludince 131
049 01 Muráň 256
031 04 Liptovský Mikuláš
086 43 Koprivnica 26
902 01 Pezinok
027 44 Tvrdošín
015 01 Rajec
013 06 Terchová
038 52 Podhradie
PSČ
63
8384 6/16/2006
8095 6/7/2005
8413 6/28/2006
8610 4/28/2007
8474 8/29/2006
8350 6/1/2006
8534 4/24/2007
8881 5/8/2008
8757 3/14/2008
8847 4/18/2008
8698 7/23/2007
8819 4/25/2008
22 BAJKA z Foraša
23 BELLA z Prameňov Turca
24 ANETE Šibeničná
25 CEDRA Varšanská
BRIA z Oravského
podzámku
27 LARGO Lesnícka lúka
28 CÉZAR z Foráša
29 GRACIA Čajmar
30 BARA z Hradištnice
31 LEA Dravecká dolina
32 TRIUM Slecs Hera
33 ASTA z Babinej hory
26
8773 3/3/2008
8770 3/3/2008
8755 3/14/2008
19 BRUNO z Hradištnice
21 KAJLA Stanišovská dolina
8798 3/18/2008
18 BENITA Vrch brezový
20 DAX z Foráša
8732 1/13/2008
17 BIBA od Juraja
A/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
B/B
A/A
C/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
C/C
A/A
Púčik Tibor
Bonta Ján Ing.
Joštiak Ján
Košík Radovan
Jančovič Lukáš
039 01 Turčianske Teplice
Kuzmányho 16
Gribov 48
Šoltesovej 1717/236
Družicová 1
Kežmarská 16
Jesenná 378
Gemerský sad 79
Kynceľova 43
Záhumenská 126/18
Lesnícka 84/7
972 25 Máčov 341
974 01 Banská Bystrica
027 42 Podbiel 175
972 23 Dolné Vestenice
914 42 Horné Srnie
049 16 Jelšava
052 01 Spišská Nová Ves
018 32 Zliechov 1
090 22 Bukovce
017 01 Považská Bystrica
029 56 Zakamenné 228
040 12 Košice
054 01 Levoča
058 01 Gánovce
049 13 Hucín
Štefanov nad Oravou
027 44 Tvrdošín
251
ul.Jozefa Lettricha
663/1
Novák Stanislav Ing. 9. mája 685
Krajčí Gustáv Mgr.
Múdry Anton
Bučko Štefan
Matejka Martin
Traj Rudolf Ing.
Blisco Ján
Lesňak Michal
Naď Michal Ing.
Remper Štefan
Bránický Andrej
Štanceľ Vladimír
64
GARINA z Liptovských
Revúc
HEKTOR z
Ľubochnianskej doliny
8633 6/19/2007
8505 11/6/2006
8707 10/5/2006
8680 7/16/2009
8781 3/14/2008
41 TERO spod Glatzu
42 BROWAR z Doliny Žab
43 MALIK De Eisenkappel
44 AMURA Juráňová dolina
45 BUK Liptal
47 GLORIA Čajmar
8880 5/8/2008
8620 6/5/2007
8573 4/16/2007
40 IDA od Margarétky
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny
8809 3/26/2008
GAJA z Liptovských
Revúc
39
46
8649 6/3/2007
FAGIRA z Liptovských
Revúc
8606 5/24/2007
8612 5/19/2007
8728 1/13/2008
8811 3/26/2008
38
37 AGGA z Močelníka
36
35 BRIT od Juraja
34
A/A
A/A
A/A
B/B
B/B
B/C
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
Americká 198
Nám. Sv. Martina 56
Chovanec Michal
Bc.
Uľanska cesta 160
Oravice 369
Šebešťanova 136
Šebešťanova 136
Vyšný Kručov 54
Štúrová 51
Hlavná 36
Mlynská 14
Čižatice 11
Odborárska 1
Šimún Ondrej
Čunderlík Miroslav
Gazda Bohumír
Mikloš Pavol
Mikloš Pavol
Chroust Vladimír
JUDr.
Havrila Pavol
Sekelský Karol
Alexik Viktor
Želasko Štefan
Barabáš Ľubomír
JUDr.
Soták Pavol
Steinemannová
Petra MVDr.
082 71 Lipany
034 82 Lúčky - kúpele
974 01 Banská Bystrica
027 12 Liesek
017 04 Považská Bystrica
017 04 Považská Bystrica
053 23 Rudňany 177
086 54 Marhaň
065 45 Plavnica 80
064 01 Stará Ľubovňa
053 42 Krompachy
052 01 Spišská Nová Ves
044 74 Kecerovce
915 01 Nové Mesto n/Váhom
65
8554 4/29/2007
8938 6/11/2008
8934 6/11/2009
8966 7/7/2008
8785 3/14/2008
CITA z Oravského
podzámku
49 JOLA od Margarétky
50 JORDAN od Margarétky
51 UDA spod Glatzu
52 BORA Liptal
8132 6/19/2005
8929 6/3/2008
8692 7/22/2007
9004 9/3/2008
8775 3/3/2008
55 HAVRÍK z Podbrezovej
AJDA z Gavalcovho
56
dvora
57 CYRA Geneza
58 CINDY Šibeničná
59 DONAR z Foráša
61 FRIDA Krigov
60
8909 5/31/2008
8853 4/28/2005
8931 6/3/2008
54 AJA z Gavalcovho dvora
DONA spod Hradnej
veže
8928 6/3/2008
53
ARTA z Gavalcovho
dvora
48
A/B
A/A
A/A
B/C
A/A
A/A
A/A
B/A
A/A
A/A
B/B
B/A
B/A
A/A
Pilát Ján
Suchý Matúš
Chobot Jaroslav
Obrancov mieru 2
Poľská 2
MDŽ 1036/26
Kubačka Ivan
MUDr.
Kardoš Miroslav Bc.
Šupkova 44/4
29. augusta 101
Kračúnovce 105
Kardhordó Ladislav
Mgr.
Badinka Ján
Piják Ľubomír
Pitoňák Ľudovít Ing.
Pitoňák Ľudovít Ing.
Pankúch Ján
064 01 Stará Ľubovňa
064 01 Stará Ľubovňa
013 15 Rajecká Lesná č. 2
018 16 Domaniža 239
026 01 Dolný Kubín
976 81 Podbrezová
976 45 Hronec
023 35 Ochodnica 451
032 33 Kráľová Lehota 252
032 33 Kráľová Lehota 252
087 01 Giraltovce
065 01 Hniezdne 291
Štefanik Miroslav
Mgr.
951 93 Topoľčianky
065 01 Hniezdne 291
Parková č. 7
Štefanik Miroslav
Mgr.
LESY SR š.p. OZ
Topoľčianky
66
7869 7/18/2004
8787 3/14/2008
9016 9/7/2008
67 EZAL spod Oblíka
68 BONA Liptal
69 CAMI Vatrová
75 HEKTOR Tri studne
74
EMA z Ľubochnianskej
doliny
7845 7/9/2004
8147 7/19/2005
8546 5/5/2007
73 GERA Čirske bučiny
72
8930 6/3/2008
8514 4/3/2007
ALKA z Gavalcovho
dvora
71 CORO od Vyžníka
8955 6/19/2008
8999 9/1/2008
66 AJA Solotvinec
AREK od Velického
potoka
9023 8/26/2008
65 ADA Grófa Révaya
70
8321 4/24/2006
64 BRIX Medzihorská
8907 5/12/2008
8271 2/27/2006
ANGIE spod Orlieho
hmiezda
63 DINA z Pukanca
62
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
C/C
A/B
C/A
A/A
A/A
B/A
A/B
A/A
A/A
Vandžura Ján
Zajac Ján
Tomašovič Juraj
Hruška Ján Ing.
Pilát Ján
Čendula Miroslav
Čendula Jozef
Bullo Jozef
Prikryl Július Ing.
Mišenko Ján
Cebák Milan
Gramblička
Stanislav
Fuhs Josef
Pilát Ján
Kamenica 595
Košická cesta
Družstevná 1501
Na Chrenovisku 8
Hurbanova 11
Ústie nad Priehradou 52
Ježkova Ves 607
2102
Brünnestyben
Gasse 65
082 71 Lipany
010 01 Žilina
908 77 Borský Mikuláš
979 01 Rimavská Sobota
914 51 Turčianske Teplice
032 24 Kvačany 230
032 14 Ľubeľa 406
972 46 Čereňany 362/18
028 01 Trstená
082 73 Šarišské Dravce 222
972 25 Diviaky nad Nitricou
972 28 Valaská Belá 281
Bysamberg Österreich
064 01 Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 2
67
10 ELZA z Brdské hájenky
A/A
tet. č
5/17/2008
5081
A/A
A/A
A/A
B/B
A/A
C/C
A/A
A/A
A/A
6/29/2004
9/1/2004
4/28/2007
6/10/2008
9/3/2007
8/4/2007
1/13/2002
5/22/2006
4/28/2008
732
521
HELKA z Horárovho
dvora
8
9 FANY od Figľa
529
ENDY spod Ľupčianskej
Magury
744
5 GART Krigov
7
721
4 EMA Krigov
760
707
3 BAK z Javorinky
ELSA z Heřmanovického
polomu
377
2 FAUST Vidov vrch
6
637
1 ELZA Polominy
Chapčák Dušan
Kľušovská Zábava
306
086 22 Kľušov
949 01 Rimavská Sobota
Okružná 94
Vojtech Kovalčík
Ing.
059 01 Spišská Belá
991 42 Hrušov 122
064 01 Stará Ľubovňa
082 74 Brezovica nad Torysou
082 74 Brezovica nad Torysou
Obrancov mieru 329 059 34 Spišská Teplica
Mierová 2
Obrancov mieru 2
Tichý Potok 134
Tichý Potok 134
Pro Populo Poprad
s.r.o.
Kriššák Eduard
Mihálik Jozef
Pilát Ján
Tomala Pavol Ing.
Tomala Pavol Ing.
049 18 Lubeník
Poľovnícke
združenie
HANOVA CHYŽNÉ
916 38 Beckov 76
Golány Martin
RTG-DBK HANOVERSKÝCH FARBIAROV v roku 2009
VÝCVIKOVÝ ROK 2009
Predbežné skúšky farbiarov
V roku 2009 sa u nás konalo 40 predbežných skúšok farbiarov, čo je
o 2 skúšky viac ako v minulom roku. Pomerne výrazný nárast, až o 47
jedincov, sme zaznamenali v počte predvedených BF a HF, čo z celkového počtu psov rôznych plemien ktorým je umožnené PF absolvovať
predstavuje 71%. Percento úspešnosti farbiarov na PF už dlhodobejšie
osciluje na úrovni okolo 85%.Myslím však, že neustále pretrváva veľká
nejednotnosť v hodnotení PF v rámci jednotlivých regiónov Slovenska.
Je pre mňa napríklad ťažko pochopiteľné, čím je spôsobené, že z 52
predvedených psov na celkove šiestich PF organizovaných v rokoch
2008,2009 OkO SPZ Stará Ľubovňa, všetky predvedené psy skúšky
úspešne absolvovali a stali sa poľovne upotrebiteľnými.
Individuálne hlavné skúšky
V minulom roku bolo na individuálnych hlavných skúškach úspešne
predvedených 53 farbiarov, čo je oproti roku 2008 výrazný pokles o
23 skúšok. Je ťažko vysvetliteľné, čo spôsobilo takýto pokles záujmu
o IHF. Čas ukáže, či príčinou bola zmena legislatívy, alebo len určitá
dočasná apatia zo strany majiteľov farbiarov.
I v roku 2009 boli v rámci IHF posudzované práce, ktoré by som
chcel podrobnejšie priblížiť.
Dňa 6.9.2009 posudzoval rozhodca Ing. Ľudovít Pitoňák v Staškove HF MAJO Devana vedeného Ing. Alojzom Riškom. Pes vypracoval
bezchybne a s rozvahou 2700 m dlhú a 7,5 hodiny starú stopu jelenej
zveri. Po zdvihnutí kus 800 m duril a 45 minút až do dostrelenia hlasito
staval. Na dostrelenom kuse sa zistil zásah na pätový kĺb ľavého behu.
Rozhodca charakterizoval výkon psa ako sústredený a vyrovnaný, čo
ohodnotil 244 bodmi v I. cene.
Dňa 17.10.2009 posudzoval rozhodca Jozef Mihálik vo Valaskej BF
AJDA z Gavalcovho dvora vedenú Ladislavom Kardhordóm ml. Sučka
vypracovala na remeni 22 hodín starú, 4500 m dlhú stopovú dráhu až
68
po zhasnuté jelenča, na ktorom bol zistený zásah na mäkko. Rozhodca
ohodnotil výkon psa 184 bodmi v I. cene.
Dňa 29.12.2009 posudzoval rozhodca Bačík Ján vo Vyšehradnom
BF ASTA z Babinej hory vedenú Tiborom Púčikom. Sučka vypracovala
4500 m dlhú a 4 hodiny starú stopu. Následne 500m jelenicu durila
a 30 minút do dostrelenia vytrvalo stavala. Na dohľadanej jelenici sa
zistil priestrel kosti predného behu. Sučka bola ohodnotená 254 bodmi
v I. cene.
V závere by som sa chcel poďakovať všetkým, možno i nepoznaným
vodičom a chovateľom, ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli v roku
2009 k všestrannému zvýšeniu úrovne našich slovenských farbiarov.
Branislav Porubčanský
výcvikár KCHF
69
70
10/4/2009 Hapčo
10/4/2009 Ing.Grellneth
10/4/2009 MVDr. Želtvay
10/4/2009 Florek V.
8 Čadca
9 Považská Bystrica
10 Vranov n/ Topľou
11 Tvrdošín
10/11/2009 Ing. Grellneth
10/17/2009 Ing. Slúka
10/17/2009 Figula
10/18/2009 Florek K.
15 Námestovo
16 Zvolen
17 Košice
18 Ružomberok
10/11/2009 Ing. Jánošík
10/3/2009 Bačík
7 Topoľčany
14 Liptovský Mikuláš
9/30/2009 Suchý
6 Poprad
10/11/2009 Pástor
9/26/2009 Ing. Pitoňák
5 Rimavská Sobota
10/10/2009 Hlinický
9/26/2009 Ing. Chvála
4 Lučenec
13 Trenčín
9/13/2009 Pilát st.
3 Poprad
12 Žilina
8/29/2009 Ilaš
Hlavný
rozhodca
9/12/2009 Pilát st.
Termín
konania
2 Bardejov
Miesto
konania
1 Stará Ľubovňa
Por.
čís.
9
9
8
12
5
7
9
8
9
12
4
10
8
7
10
9
9
13
Počet
psov
7
3
3
8
5
6
6
8
3
9
3
4
4
6
6
6
5
10
BF
2
2
4
1
2
3
1
1
2
1
3
HF
AF
SK
2
3
3
3
5
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
AJD
1
ŠD
5
1
1
1
3
1
3
5
3
3
1
3
3
9
I.
cena
4
4
1
9
2
2
1
4
3
6
3
5
1
2
6
2
3
II.
cena
2
3
2
3
4
1
2
1
4
4
1
III.
cena
9
7
5
12
5
5
6
7
4
11
2
7
8
2
6
9
9
13
Spolu
2
3
2
2
1
5
1
1
5
4
Neuspel
PREHĽAD PREDBEŽNÝCH SKÚŠOK FARBIAROV v roku 2009
1
1
3
Odstúpil
100%
77,78%
62,50%
100%
100%
71,43%
66,66%
87,50%
44,44%
91,66%
50%
70%
100%
28,57%
60%
100%
100%
100%
Úspešnosť
71
10/24/2009 Ing. Chvála
10/24/2009 Kolník
10/24/2009 Rapaič
10/24/2009 Homola
10/24/2009 Ilaš
10/24/2009 Bariak
10/24/2009 Pilát st.
10/25/2009 Chapčák
10/25/2009 Lipták
10/25/2009 Ing. Pilát
10/31/2009 Kardhordó
10/31/2009 Ing. Mišenko
10/31/2009 Bílik
21 Banská Bystrica
22 Partizánské
23 Prievidza
24 Ilava
25 Stará Ľubovňa
26 Levice
27 Svidník
28 Humenné
29 Spišská Nová Ves
30 Levoča
31 Veľký Krtíš
32 Stará Ľubovňa
33 Malacky
Sumár
12/6/2009 Orečný
11/28/2009 Smrek
38 Prešov
12/5/2009 Kolník
11/21/2009 Sabol
37 Stropkov
40 Sobrance
11/14/2009 Surma
36 Brezno
39 Zlaté Moravce
11/13/2009 Suchý
35 Stará Ľubovňa
11/7/2009 Ing. Druska
10/24/2009 Vrlík
20 Martin
34 Rožňava
10/18/2009 Lipták
19 Poprad
368
9
7
5
7
9
6
16
11
8
8
9
8
9
16
8
9
9
11
8
14
10
13
226
3
5
4
3
4
4
14
8
5
4
4
5
2
6
3
9
4
10
2
7
9
9
35
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
69
3
1
1
3
1
2
1
3
7
7
2
2
3
6
28
3
1
1
1
2
3
3
3
2
1
2
8
1
3
1
1
1
85
4
2
3
3
1
2
1
2
4
1
4
5
1
1
4
5
144
5
3
4
3
4
4
4
7
3
7
2
4
8
2
5
6
5
1
4
2
3
80
2
2
4
2
5
1
5
1
4
4
3
2
3
1
5
3
2
4
309
9
7
5
7
8
6
7
11
8
8
8
6
8
15
5
9
9
11
7
8
8
12
50
9
1
2
1
1
3
6
1
9
1
1
2
84,23%
100%
100%
100%
100%
88,89%
100%
43,75%
100%
100%
100%
88,89%
75%
88,89%
93,75%
62,50%
100%
100%
100%
87,50%
57,14%
80%
92,31%
UMIESTNENIE JEDNOTLIVÝCH PLEMIEN V CENÁCH NA PF V ROKU 2009
Plemeno
BF + HF
SK
I.c
II.c.
III.c.
Spolu
počet
69
106
47
222
%
31
48
21
počet
11
25
21
%
19
44
37
3
8
10
14
38
48
1
4
2
14
57
29
počet
AJD
%
počet
ŠD
%
počet
AF
57
21
7
2
%
2
100
POROVNANIE ÚSPEŠNOSTI JEDNOTLIVÝCH PLEMIEN NA PF
počet
r.2007
r.2008
r.2009
neúspešných
% neúsp.
% neúsp.
% neúsp.
Plemeno
počet
% z
celk.
počtu
psov
BF + HF
254
71
222
32
15
12
13
SK
68
19
57
11
19
14
16
AJD
27
8
21
6
37
25
22
ŠD
8
1
7
1
50
AF
2
1
2
úspešných
25
13
50
VÝSLEDKY FARBIAROV V ROKU 2009 NA INÝCH DRUHOCH SKÚŠOK
skúšky
celkový
počet psov
I.c.
II.c.
III.c.
FSMP
3
1
1
1
FD
5
5
72
73
1/6/2009
8/24/2009
8/25/2009
9/6/2009
9/6/2009
9/13/2009
9/13/2009
9/19/2009
9/24/2009
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dátum
konania
1.
P.
č.
19.6.2007, SPKP 8635
TARO spod Glatzu
9.5.2007, SPKP 8584
FREDY Čajmar
27.2.2006, SPKP 8271
DINA z Pukanca
24.4.2006, SPKP 8321
BRIX Medzihorská
28.5.2003, SPKP 447
MAJO Devana
3.3.2008, SPKP 8773
DAX z Foráša
29.8.2006, SPKP 8474
BRIA z Oravského podzámku
5.10.2006, SPKP 8707
MALIK de Eisenkappel
24.5.2007, SPKP 8640
AXEL Jelenia obora Orava
dátum narodenia, SPKP
Meno psa
BF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
BF
Plemeno
Mikula Štefan
Fiam Karol
Smrek Karol
Smrek Karol
Gramblička Stanislav
Fuhs Josef
Gramblička Stanislav
Gramblička Stanislav
Ing. Riško Alojz
Ing. Riško Alojz
Ing. Tuľák Ľuboš
Ing. Tuľák Ľuboš
Kohút Marián
PZ Vápenica
Mikloš Pavol
Mikloš Pavol
Mendel Jaroslav
Huszár Ivan
Vodič
Majiteľ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
3
4
4
4
3
2
4
4
2
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
4
5
4
4
4
4
4
3
4
4
4
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
4
3
4
4
4
4
7
264
254
254
264
244
238
234
254
254
Body
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
Cena
Kolník
Suchý
Bačík
Bačík
Ing. Pitoňák
Sabol
Rapaič
Bc. Kardoš
Karabel st.
Rozhodca
PREHĽAD INDIVIDUÁLNYCH HLAVNÝCH SKÚŠOK v roku 2009
74
9/27/2009
10/16/2009
10/16/2009
10/17/2009
10/25/2009
10/25/2009
10/26/2009
10/26/2009
10/29/2009
10/29/2009
11/3/2009
11/4/2009
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
16.4.2001, SPKP 7053
TAMBOR Boboviská
28.4.2008, SPKP 732
FANY od Figľa
8.6.2007, SPKP 8721
KARO Jasanový hřeben
22.6.2005, SPKP 8115
BORKA Krigov
10.6.2008, SPKP 744
GARI Krigov
20.7.2006, SPKP 8463
CHURO z Podbrezovej
26.8.2008, SPKP 9021
ATOS Grófa Révaya
31.5.2008, SPKP 8909
FRIDA Krigov
3.6.2008, SPKP 8929
AJDA z Gavalcovho dvora
10.3.2008, SPKP 8767
JESSY z Ľubochnianskej doliny
20.5.2006, SPKP 8363
BES od Vyžníka
17.5.2008, Člp 5081
ELZA z Brdské hájenky
BF
HF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
Fedorová Zuzana
Fedorová Zuzana
Ing. Kovalčík Vojtech
Ing. Kovalčík Vojtech
Bc. Kardoš Miroslav
Bc. Kardoš Miroslav
Šoltys Ján
Šoltys Ján
Ing. Pilát Hubert
Ing. Pilát Hubert
Kardhordó Ladislav
Kardhordó Ladislav
Mikula Štefan
Kováč Peter
Pilát Radovan
Pilát Radovan
Kardhordó Ladislav ml.
Kardhordó Ladislav
Vrlík František
Vrlík František
Slezák Pavol
Slezák Pavol
Chapčák Dušan
Chapčák Dušan
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
224
244
254
224
254
264
174
224
184
238
238
248
II.
I.
I.
II.
I.
I.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
Bc. Kardoš
Ing. Pitoňák
Frivaldský
Ilaš
Suchý
Mihálik
Urban
Suchý
Mihálik
Surma
Sabol
Mišenko st.
75
11/4/2009
11/5/2009
11/5/2009
11/7/2009
11/8/2009
11/8/2009
11/8/2009
11/9/2009
11/9/2009
11/11/2009
11/17/2009
11/22/2009
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
HEKTOR z Ľubochnianskej doliny
4.9.2007, SPKP 714
FRIDA Minas Ithilien
24.1.2006, SPKP 606
ETHEL spod Stohu
19.5.2008, SPKP 8918
ASTOR Pilsko
14.3.2008, SPKP 8785
BORA Liptal
7.7.2008, SPKP 8966
UDA spod Glatzu
28.9.2008, SPKP 9035
CINKA Baškin dvor
23.2.2008, SPKP 8747
BORA Božia stupaj
20.1.2008, SPKP 9038
GERA z Foturáku
28.6.2006, SPKP 8413
ANETE Šibeničná
26.3.2009, SPKP 8813
GABI z Liptovských Revúc
1.9.2008, SPKP 8999
AJA Solotvinec
19.5.2007, SPKP 8612
HF
HF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
MVDr.Steinemannová Petra
MVDr Steinemannová Petra
Pavlo Miroslav
Pavlo Miroslav
Kudiak František
Kudiak František
Ing. Pitoňák Ľudovít
Ing. Pitoňák Ľudovít
Pankúch Ján
Pankúch Ján
Ing. Tomko Vladimír
Ing. Tomko Vladimír
Vážan Tibor
Vážan Tibor
Rybár Miroslav
Rybár Miroslav
Matejka Martin
Matejka Martin
Vrlík František
Vrlík František
Ing. Thurský Ivan
Mišenko Ján
JUDr. Barabáš Ľubomír
JUDr. Barabáš Ľubomír
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
214
258
244
264
178
254
154
254
224
238
184
264
II.
I.
I.
I.
II.
I.
III.
I.
II.
I.
II.
I.
Benč
Ing. Slúka
Florek K.
Ing. Kovalčík
Sabol
Smrek
Bačík
Bilík
Bc. Kardoš
Surma
Chapčák
Lipták
76
11/22/2009
11/22/2009
11/25/2009
11/28/2009
11/29/2009
12/1/2009
12/10/2009
12/13/2009
12/16/2009
12/17/2009
12/19/2009
12/21/2009
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
6.11.2006, SPKP 8505
BROWAR z doliny Žab
28.4.2008, SPKP 8853
DONA spod Hradnej Veže
12.2.2007, SPKP 8498
CEZAR spod Hradnej Veže
BF
BF
BF
HF
Mikloš Pavol
Mikloš Pavol
Suchý Matúš
Suchý Matúš
Hogh Ján
Mestské lesy Kremnica
Kriššák Eduard
Kriššák Eduard
1.9.2004, SPKP 529
ENDI spod Ľupčianskej Magury
Karabel Peter ml.
Maliňák Ján
Maliňák Ján
Ivana Čermanová Kisková
Kisková Alexandra
Ing. Pitoňák Ľudovít
Ing. Pitoňák Ľudovít
Mgr. Maruščák Ján
Gešvandtner Tibor
Hlinický Ferdinand
Hlinický Ferdinand
Sedlak Ladislav
Sedlak Ladislav
Ing. Tomkuliak Eduard
Ing. Tomkuliak Eduard
Karabel Peter ml.
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
26.8.2008, SPKP 9022
ALA Grófa Révaya
10.5.2008, SPKP 8877
AURÓRA z Poprečného
15.6.2008, SPKP 8950
ARISSA z Ivetkinho dvora
3.6.2008, SPKP 8928
ASTA z Gavalcovho dvora
11.7.2004, SPKP 7848
ARIS Vrátna dolina
22.7.2007, SPKP 8690
CETY Genéza
20.2.2006, SPKP 8251
LIZA z Košickej
26.5.2008, SPKP 8919
ALAN Uhliská
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
4
3
4
3
3
4
4
3
3
3
4
4
2
4
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
224
254
264
244
238
248
248
244
184
228
188
264
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
I.
Bc. Kardoš
Ing. Pilát
Karabel ml.
Ing. Pilát
Ing. Grellneth
Vrlík
Valent
Vráb
Brňák
Pazdera
Orečný
Špirko
77
12/22/2009
12/23/2009
12/27/2009
12/28/2009
12/29/2009
12/29/2009
12/29/2009
12/30/2009
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
CIRA Genéza
3.9.2007, SPKP 720
ENNY Krigov
10.5.2003, SPKP 7568
ALEX zo Zlatej bane
3.5.2004, SPKP 7561
GORA z Podbrezovej
25.4.2008, SPKP 8819
ASTA z Babinej hory
27.2.2006, SPKP 8268
DAN z Pukanca
3.3.2008, SPKP 8779
DOLY z Foráša
12.5.2008, SPKP 8907
ANGIE spod Orlieho hniezda
22.7.2007, SPKP 8692
HF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Ing. Patera Peter
Ing. Patera Peter
Mucha Peter
PZ Kloptaňa Vyšný Medzev
Mikula Štefan
Recsei Jozef
Púčik Tibor
Púčik Tibor
Pastva Silvester
Pytel Ľubomír
Demeter Matúš
Demeter Peter
Zoka Ivan
Pilát Ján
MUDr. Kubačka Ivan
Ing. Kubačka Martin
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
3
4
4
3
4
3
3
4
3
4
2
4
4
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
264
212
224
254
208
238
178
248
I.
II.
III.
I.
II.
I.
II.
I.
Ilaš
Ing. Pöhm
Bullo
Bačík
Surma
Sabol
Špirko
Porubčanský
XXIX. ročník
SKÚŠOK FARBIAROV „O POHÁR SPZ“
15.–18.10.2009, Bolešov
Centrom našich najvýznamnejších národných vrcholných skúšok farbiarov sa v polovici októbra minulého roku stala obec Bolešov, konkrétne
útulné rekreačné zariadenie tamojšieho poľnohospodárskeho družstva chata
Gilianka. Ambíciu usporiadať toto podujatie v centre Považia v okresoch
Ilava a Trenčín prvý krát vyslovil kronikár nášho klubu p. Rajmund Rapaič pri zostavovaní plánu klubových akcií na rok 2009. Návrh lokality
sa stretol s jednoznačnou podporou u ostatných členov výboru KCHF.
Garanciu úspešného zvládnutia skúšok dávali predovšetkým výborne
zazverené okolité revíri Bielych Karpát, Javorníkov, Strážovských vrchov,
Považského Inovca a tiež mimoriadne skúsený a schopný organizačný
výbor. Tak sme sa všetci zainteresovaní stretli v stredu 14. októbra večer
na chate Gilianka v predtuche vydareného kynologického podujatia.
Keďže historicky v 13. a 14 storočí bol Trenčín a jeho okolie baštou
panovníka Matúša Čáka, považovaného v tom čase za „pána Váhu
a Tatier“, tohoročné skúšky organizátori označili názvom „Dohľadávky
v Matúšovom kráľovstve“.
Prezentácie a žrebovania sa v súlade so štatútom zúčastnilo 7 vodičov
so svojimi farbiarmi:
Žreb č.1 HF, FEA spod Lupčianskej Magury, SPKP 572/08
vodič: Ľubomír Kmeťo
č.2 BF, BLESK Krigov, SPKP 8111/07
vodič: Jaroslav Hudáč
č.3 BF, GANA Stanišovská dolina, SPKP 7522/05
vodič: Jozef Hapčo
č.4 BF, BRIA z Oravského podzámku, SPKP 8474/09
vodič: Marián Kohút
č.5 BF, HERO Stanišovská dolina, SPKP 7737
vodič: Alexander Vajas
č.6 BF, CIRA Vrátna dolina, SPKP 8287/08 vodič: Jozef Ďuriš
č.7 BF, FANY Kráľovská studnička, SPKP 7887/08
vodič: Miroslav Matiaško
78
Na úvodnej porade rozhodcov sme sa zišli v priateľskej atmosfére
všetci delegovaní rozhodcovia. Ako hlavný rozhodca som požiadal kolegov o objektívne a korektné posudzovanie. Upozornil som na striktné
dodržiavanie predpísaných parametrov na umelých stopách a ujednotili
sme si spôsob ich zakladania. Na záver porady som rozhodcov rozdelil
do pracovných dvojíc, pričom mojim zámerom bolo, aby každý z dvojice pochádzal z iného regiónu. Rozhodcovský zbor tvorili:
Hlavný rozhodca: Branislav Porubčanský
Rozhodcovské skupiny: 1) Ing. Ladislav Šíra
Bc. Ferdinand Hlinický
2) Ervín Neuschl
Ing. Juraj Piecka
3) Ing. Vladimír Tomko
Milan Černý
4) MUDr. Tibor Čaradský
Karol Smrek
Dodatočne som počas skúšok, pre množstvo prirodzených prác a ich
veľký plošný rozptyl, kooptoval za rozhodcu Ing. Petra Grellnetha.
Hodnotenie:
Žreb č.1 HF, FEA spod Lupčianskej Magury s vodičom Ľubomírom
Kmeťom.
Posliedka s odložením (na voľno) i nájdenie nástrelu hodnotené
zn. 4. Práca na umelej stope bola tiež bez problémov, suka pri dvoch
nájdených znakoch dosiahla vynikajúci čas 18 min., najlepší z pomedzi
všetkých štartujúcich, hodnotenie zn. 4.
Práca na prirodzenej stope: V prípade prvého nasadenia bola suka
využitá ako kontrolný pes na overenie po neúspešnej FANY Kráľovská
studnička. Išlo o večerný postrel jelienčaťa s nálezom dutých kostí.
Suka i vodič po značne rozšliapanej stope po predchádzajúcej dvojici preukázali veľkú vôľu dohľadávku úspešne dokončiť. Práca však
nakoniec, tak ako v prípade prvej nasadenej suky, nebola úspešná,
hodnotenie zn. 0.
I pri druhej práci bola suka využitá ako kontrolný pes po neúspešnom HEROVI Stanišovská dolina. Jednalo sa o ranný postrel diviačaťa.
Suka s obtiažami vypracovala asi 400 m stopovú dráhu, preukáza79
teľne vysoko na zadný beh poraneného kusa. Po dôjdení na kontakt
a vypustení však suka odmietla i napriek opakovanému posmeľovaniu
vodičom, samostatne pracovať. Práca bola i napriek nesporne ťažkým
klimatický podmienkam a pre suku náročnej situácií v snehom prelámanej bukovej mladine, hodnotená zn. 0. Celkom 160 bodov, bez
ceny, 5. miesto v poradí.
Žreb č.2 BF, BLESK Krigov s vodičom Jaroslavom Hudáčom
Posliedka s odložením (na voľno) hodnotené zn. 4. Nástrel táto
dvojica nenašla ani v maximálne prípustnom 10 min. časovom limite,
hodnotenie zn. 0. Práca na umelej stope bola dokončená za 27 min.,
avšak nenájdenie žiadneho znaku spôsobilo, že mohla byť hodnotená
len zn. 2.
Práca na prirodzenej stope: V prípade prvého nasadenia išlo o dohľadávku ráno ťažko zraneného jeleňa ihličiaka, ktorého dvojica v neveľkej, asi 50 m. vzdialenosti od nástrelu, bez problémov dohľadala,
hodnotenie zn. 4.
Víťaz skúšok farbiarov Slovenska Jozef Ďuriš s BF CIRA
Vrátna dolina s rozhodcami K. Smrek a MUDr.T.Čaradský
80
V prípade druhého nasadenia išlo tiež o ranný postrel jeleňa. Po
približne 1000 metrovej práci na remeni, bol jeleň zdvihnutý z ležoviska
a následne po asi 2000 metrovom durení psom pevne stavaný. Kým sa
však vodič, rozhodcovia i korona priblížili bol jeleň zradený lesnými
robotníkmi a následné unikol smerom do intravilánu obce, kde pes
jeleňa opätovne staval. Jeleň sa však cez obec dostal až za cestu, ktorá
tvorí hranicou s druhým poľovným revírom, kde našej skupine nebolo
umožnené v dohľadávke pokračovať. Z tohto dôvodu, i napriek celkove
veľmi pozitívneho dojmu z predvedeného výkonu, práca nemohla byť
hodnotená. Celkom 180 bodov v III. Cene, 3. miesto v poradí.
Žreb č.3 BF, GANA Stanišovská dolina s vodičom Jozefom Hapčom
Posliedka s odložením (na voľno) i nájdenie nástrelu hodnotené zn.
4. Práca na umelej stope bola dokončená za 54 min., nebol nájdený
žiadny znak, hodnotenie zn.2.
Práca na prirodzenej stope: Išlo o večerný postrel jelienčaťa, po
náročnej, vrstvou čerstvého snehu pripadnutej stope. Suka vedená
skúseným vodičom stopu dlhú 450 m bez problémov vypracovala,
hodnotenie zn. 4.
V prípade druhého nasadenia sa strieľalo na danielku. Suka dôkladne
preverila celý priestor nástrelu a následne vypracovala asi 500 m stopovú
J.Hudač s BF BLESK Krigov s rozhodcami F.Hlinický
a L.Šíra po úspešnej dohľadávke
81
dráhu bez nájdenia znakov po poranení. Danielku rozhodcovia prehlásili
za chybenú a práca nebola hodnotená. Suka do tretice pracovala aj na
stope ráno postreleného diviačaťa, ktorého stopu, podobne ako BLESK
Krigov sledovala až po hranicu poľovného revíru. Zástupcovia domáceho PZ však po vyhodnotení situácie neodporučili ďalej pokračovať,
práca bola prerušená a zostala nehodnotená. Celkom 320 bodov v III.
cene, 2 miesto v poradí.
Žreb č.4 BF, BRIA z Oravského podzámku s vodičom Mariánom
Kohútom
Posliedka s odložením (na remeni) zn. 3. Nájdenie nástrelu zn.4.
Práca na umelej stope bola dokončená za 23 min., nebol nájdený
žiadny znak, hodnotenie zn.2.
Práca na prirodzenej stope: Prvé nasadenie bolo na rannom postrele
jelenice. Sústredenou prácou suky bolo zabezpečené bezproblémové
dohľadanie jelenice po 250 m, hodnotenie zn.4.
Pri druhom nasadení suka nebola hodnotená. Išlo o overenie nástrelu,
pričom sa neskôr ukázalo, že jelenica bola chybená čo potvrdil i nález
strely uviaznutej v kmeni stromu. Celkom 175 bodov v III. cene, 4.
miesto v poradí.
Rozhodcovský zbor
82
Žreb č.5 BF, HERO Stanišovská dolina s vodičom Alexandrom
Vajasom
Posliedka s odložením (na remeni) zn. 3. Nájdenie nástrelu zn.4.
Práca na umelej stope, pes nevypracoval stopu ani v max. časovom
limite 60 min. a nebol nájdený žiadny znak, hodnotenie zn.0.
Práca na prirodzenej stope: Išlo o ranný postrel diviačaťa už čiastočne opísaný pri hodnotení suky FEA spod Ľupčianskej Magury. Pes
so svojim vodičom začali na pomerne intenzívne pofarbenej, 4,5 hod.
starej stope pracovať v príliš rýchlom tempe, následkom čoho pes zišiel zo stopy. Vodič sa už v rozsiahlom komplexe mladín nedokázal
zorientovať a stratil kontakt s rozhodcami, hodnotenie zn. 0. Celkom
35 bodov, bez ceny, 7. miesto v poradí.
Žreb č.6 BF, CIRA Vrátna dolina s vodičom Jozefom Ďurišom
Posliedka s odložením (na remeni) i nájdenie nástrelu hodnotené
zn.4. Práca na umelej stope bez problémov dokončená za 22 min.,
nájdené všetky tri znaky, hodnotená zn.4.
Práca na prirodzenej stope: V prípade prvého nasadenia suka preverovala ranný nástrel. Strieľalo sa na lanštiaka a ako sa neskôr ukázalo,
lanštiak bol chybený.
Druhé nasadenie suka absolvovala na jelenici, na ktorú bolo strieľané vo veľmi početnej čriede. V stope sa len sporadicky nachádzali
kvapky farby a vodič nemal prakticky žiadnu možnosť kontroly správnosti postupu. Po prejdení asi 1 300 m na remeni vodič s rozhodcami
prehodnotili situáciu a zhodli sa, že ide pravdepodobne len o ľahké
povrchové svalové zranenie. Suka bola vypustená z remeňa, aby na
voľno preverila celý priestor vpredu, po krátkom čase sa však i napriek
množstvu odbiehajúcej zdravej zveri vrátila k vodičovi. Jelenica bola
prehlásená za nedohľadatelnú, čo potvrdil aj kontrolný pes HERO
Stanišovská dolina.
Ďalšou prirodzenou prácou bola dohľadávka ráno postreleného jelienčaťa. Strelec usudzoval najpravdepodobnejšie na zásah do brušnej
dutiny. Suka s chuťou vypracovala 450 m dlhú stopu až po čerstvo
pofarbené, opustené ležovisko. Následne bola vypustená a po 600 m
durení tvrdo, hlasito stavala poranený kus, ktorému bol po 20 min.
stavania, značne vyčerpanému, vodičom daný záraz, hodnotenie zn.4.
Celkom 380 bodov v I. cene, 1 miesto v poradí. Suke bol udelený titul
„Víťaz Slovenska 2009“ a titul CACT.
83
Žreb č.7 BF, FANY Kráľovská studnička s vodičom Miroslavom
Matiaškom
Posliedka s odložením (na voľno), suka opustila miesto odloženia,
odišla viac ako 25 m, hodnotenie zn. 0., Nájdenie nástrelu zn.4., Výborná práca na umelej stope dokončená za 22 min., nájdené všetky
tri znaky, hodnotená zn.4.
Práca na prirodzenej stope: Už popisovaná neúspešná dohľadávka
jelenčaťa, na ktorej overenie bola neskôr využitá FEA spod Ľupčianskej
Magury. Suka nebola schopná pracovať v mimoriadne ťažkých podmienkach na zasneženej stope jelienčaťa poraneného na beh s jednoznačným priestrelom kosti, hodnotenie zn.0. Celkom 130 bodov, bez
ceny, 6. miesto v poradí.
Pri záverečnom hodnotení podujatia a vyhlasovaní výsledkov som
konštatoval priemernú úroveň predvedených farbiarov. Boli sme svedkami
niektorých pekných výkonov, no bohužiaľ i vážnych zaváhaní. Treba
však poukázať i na fakt, že zvlášť práce v prvej polovici skúšok veľmi
negatívne ovplyvnilo nepriaznivé počasie. Z chovateľského hľadiska je
dôležité, že skúšok sa až na jedného, zúčastnili všetko chovní jedinci.
Potešiteľné je, že na skúškach sa prezentovali prevažne mladí vodiči,
ktorí absolvovali na takomto podujatí premiéru.
Záverečná, zborovo zaspievaná, pieseň „na Kráľovej holi“ na konci
pekného a veľmi emotívneho spoločenského večera dala bodku za
vydareným podujatím, ktoré posunulo pomyselnú latku organizátorom
jubilejného XXX. ročníka veľmi, veľmi vysoko.
Branislav Porubčanský
hlavný rozhodca
84
85
þíslo žrebu
7
6
5
4
3
2
1
známka
body
známka
body
známka
body
známka
body
BF - BRIA z Oravského podzámku
Kohút Marián
BF - HERO Stanišovská dolina
Vajas Alexander
BF - CIRA Vrátna dolina
Ćuriš Jozef
BF - FANY KráĐovská studniþka
Matiaško Miroslav
20
0
a) vodiþ
80
4
80
4
0
0
40
2
40
2
40
2
80
4
15
b) oznamnovaþ
20
c) hlásiþ
20
20
22
22
0
23
54
27
18
10
ýas umelej stpoy
4
120
4
0
0
60
4
60
0
0
180
4
0
0
15/30 25/45
Durenie
40
4
10
Hlasité stavanie
30
3
10
40
4
-
-
40
4
40
4
40
4
-
-
10
ChuĢ do práce
Hlavný rozhodca: Branislav Porubþanský
30
3
30
3
0
0
0
0
0
0
0
0
20
2
Poþet nájdených znakov
na stope
min.
130
380
35
175
320
180
160
Poþet bodov
* Pri disciplíne DohĐadávka na remeni sa pri stope do 400 m použije koeficient 15 resp. 25. Pri dĎžke nad 400 m sa použije podĐa stária koeficient 30 resp. 45.
Poznámka: Prihlásený Ing. Július Prikryl s BF EZAL pod Oblíka sa zo zdravotných dôvodov skúšok nemohol zúþastniĢ.
RiaditeĐ skúšok: Rajmund Rapaiþ
Suke BF CIRA Vrátna dolina bol udelený titul CACT.
4
4
20
4
20
0
4
20
3
15
4
20
3
15
4
20
4
body
40
známka
BF - GANA Stanišovská dolina
Hapþo Jozef
0
body
0
známka
BF - BLESK Krígov
Hudaþ Jaroslav
4
20
40
body
KmeĢo ďubomír
40
5
4
4
a) na remeni
5
b) volne
10
Koef.
Nájdenie nástrelu
HF - FEA spod ďupþianskej Magury známka
Meno psa
a vodiþa
d) hlasitý
oznamovaþ
DohĐadávka
na remeni*
a) stopa 4 až 12
hodín stará
Práca na umelej pofarbenej
stope
b) stopa staršia
ako 12 hodín
Posliedka s
odložením
-
I.
-
III.
III.
III.
-
Cena
Výsledková listina - XXIX. roþník Skúšky farbiarov " O POHÁR SPZ", 15.-18.10. 2009, Bolešov
6.
1.
7.
4.
2.
3.
5.
Poradie
ZOZNAM SPONZOROV
A DOBROVOĽNÝCH DARCOV
XXIX. ročníka skúšok o Pohár SPZ – Bolešov
PB BOLEŠOV: J. Prekop – generálny sponzor
strava, občerstvenie, organizačné zabezpečenie, priestory
PZ STRÁNE-Bolešov: občerstvenie na chovnom svode (guláš)
RONA s.r.o.: Ing. S. Bíroš – ceny pre šúťažiacich, upomienkové
predmety (sklo)
OLD HEROLD s.r.o.: Ing. J. Rea – občerstvenie
MUDr. Dalibor ADAMAŤ: ceny pre súťažiacich
Jiří ŠNOTEK: cena
Petr HÁJEK: občerstvenie
Braňo PORUBČANSKÝ: jelienča na umelé stopy
PZ RAKOVÁ CHROPOV: materiálna pomoc
Ján FLAMÍK: materiálny pomoc
RGO SPZ TRENČÍN: 100 €
OKO SPZ Prievidza: 100 €
OKO SPZ Ilava: 100 €
RGO SPZ Považská Bystrica: 100 €
PZ Uhrovec: materiálna pomoc
R-Consult s.r.o. Uhrovec: materiálna pomoc
Alena HORŇÁČKOVÁ: vecná cena
Ing. Miroslav KRÁLIK: označenia rozhodcov a súťažiacich
Zlatníctvo KLAS Trenčín: vecná cena
Za Klub chovateľov farbiarov ďakuje organizačný výbor:
Rapaič, Horňáček, Jančovič
86
VIII. ROČNÍK FATRANSKÝ POHÁR
NOVOŤ 6. – 8. 11. 2009
Prekrásna hornooravská príroda a zanietení organizátori, privítali
farbiarsku verejnosť na VIII. ročníku skúšok farbiarov o Fatranský pohár
v Novoti 6. novembra v Agrohoteli Novoť, kde bolo centrum skúšok.
Riaditeľ skúšok Tibor Geschvandtner so svojim kolektívom pripravili
skúšky na vysokej úrovni. Ubytovanie, stravovanie, trasy umelých stôp,
ukážka durenia a stavania na atrape jelienčaťa. Všetko bolo dôkladne
pripravené a tak sa počas skúšok nevyskytli žiadne problémy, ktoré by
narušovali hladký priebeh skúšok.
Vo štvrtok o 12 hod. sa hlavný rozhodca a rozhodcovia s personálom zúčastnili na zakladaní umelých stôp. Večer na porade rozhodcov
boli prítomní rozhodcovia, ktorí boli delegovaní SPZ v tomto zložení:
Ing. Peter Grellneth HR, Rajmund Rapaič, František Homola, Ervin
Po úspešnej dohľadávke jeleňa pod Babiou horou.
87
Neuschl, Peter Karabel ml., Peter Karabel st., Bc.Ferdinand Hlinický,
Vladimír Florek a Ján Brňák. Prítomný rozhodca z Moravy Petr Plch
bol dodatočne menovaný a nasadený na dohľadávky.
Ráno sa odprezentovalo šesť vodičov so svojimi zverencami, ktorí po vylosovaní štartovných čísel nastupovali na losovanie prác v tomto poradí:
1. Ing. Tomáš Piala z Rajca so sukou BF AIŠA z Cinobane,
SPKP 7728
2. Ing. Rudolf Traj zo Zakamanného so sukou BF BELLA
z Prameňov Turca, SPKP 8095
3. Pavol Žídek z Petrovíc so sukou BF CIBA Vrátna dolina,
SPKP 8284
4. Ing. Zdeněk Havlíček zo Stupavy CZ so psom HF ARAM
Strelitz-Alt, ČLP 4570/07
5. Karol Florek so sukou BF BRITA spod Štibla, SPKP 8481
6. Ondrej Šimun z Lúčok so psom BF IROŠ z Ľubochnianskej doliny
SPKP 8620/09.
Práce na umelých
stopách a posliedka
s odložením sa konali v lesnom prostredí
v okolí chaty Dešťané.
Výsledky sú uvedené
vo výsledkovej listine.
Skôr by som sa podrobne venoval prácam na
prirodzene pofarbenej
stope, kde farbiare ukázali výbornú pripravenosť a všetky poranené
Víťaz skúšok Ondrej
Šimún so psom BF
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny.
88
kusy sa dohľadali. V priestore od Babej hory po Oravský Podzámok
a Zakamenné, počas intenzívneho poľovania, nás požiadali strelci
o pomoc pri dohľadaní zveri, ktorá po rane nebola nájdená na nástrele.
Po overení nástrelu strelec požiadal o vykonanie obhliadky so psom
a v prípade poranenia sme vykonali dohľadávku.
Dohľadávku jeleňa pod Babiou horou si vylosoval neskorší víťaz,
Ondrej Šimun s chovným psom BF IROŠ z Ľubochnianskej doliny.
Bol nasadený na starú stopu cez noc, predpokladané miesto zásahu
na mäkko. Jeleň pri overovaní nástrelu bol večer strelcom viackrát
zdvihnutý. Pes po nasadení zaľahol do remeňa, vypracoval bez opravy
všetky zlomy a hlasito doviedol vodiča po viac ako 3 500 m neomylne
k zhasnutému jeleňovi.
Druhý v konečnom poradí, domáci vodič Ing. Rudolf Traj si vylosoval
postrel jelienčaťa. Skúsený, samostatne pracujúci pes bol nasadený na
18 hodinovú stopu. Na mäkko poranené jelienča dohľadal bez opravy
zhasnuté po 150 m.
Tretí v poradí Karol Florek si vylosoval prácu jelienčaťa, stárie cez
noc na zadnú komoru. Po 150 m dohľadali zhasnuté jelienča.
Štvrtý v poradí Ing. Zdeněk Havlíček zo Stupavy CZ, so psom od
HIRSCHMANNA ARAM Sterlitz-ALT, si vylosovali postrel jelenice na
mäkko cez pľúca do lopatky. Utvrdený pes vypracoval 4 hod starú
stopu a po 200 m doviedol vodiča k zhasnutej jelenici.
Nástup súťažiacich pre vyhodnotením.
89
Piaty v poradí Ing. Tomáš Piala z Rajca so sukou AIŠA z Cinobane,
si vylosovali prácu poraneného ihličiaka. 4 hodinovú stopu vypracoval
a po 200 m dohľadali zhasnuttý kus.
Šiesty v poradí Peter Žídek z Petrovíc so sukou CIBA z Vrátnej doliny
nemali možnosť pracovať na prirodzenej pofarbenej stope.
Súčasťou skúšok farbiarov o Fatranský pohár bol aj predmet durenie
a stavanie na atrape jelienčaťa, pre všetkých psov povinný. Hodnotenie sa však nepočítalo do výsledkov, nakoľko v štatúte sa doposial
nezapracoval. Budúcnosť ukáže jeho opodstatnenie. Hodnotenie tohto
predmetu je uvedené v Mutnianskom pohári a vykonal ho Tibor Gesvandtner. Tieto ukážky sledovala početná korona s veľkým záujmom
a prebehla živá diskusia.
Čo dodať na záver. Výborne zorganizovaná úspešná akcia ukázala,
že máme dostatočný kvalitný potenciál ochotných a zanietených organizátorov, ktorí nemajú problém pripraviť na vysokej úrovni skúšky
farbiarov. Tiež je potešiteľné, že mladí vodiči sa začínajú výrazne
presadzovať, hoci nie vždy sa im to ešte podarí tak, ako si svoju účasť
predstavovali.
Takto úspešná akcia sa nemôže uskutočniť bez veľkej materiálnej
a finančnej podpory sponzorov. Veľká vďaka vám priatelia, podarila
sa zasa ďalšia vydarená ukážka práce farbiara v revíroch s odstrelom
raticovej zveri, kde pri správnom vedení má toto plemeno svoje nezastupiteľné miesto.
90
91
þíslo žrebu
4
známka
body
IROŠ z ďubochnianskej doliny, BF
Ondrej Šimun
TabuĐku zostavil hlavný rozhodca Ing.Peter Grellneth st.
6
*
3
15
20
body
Karol Florek
5
40
4
známka
body
40
body
4
známka
známka
Pavol Žídek
ARAM Strelitz - Alt, HF
40
4
10
b) volne
body
0
známka
Rudolf Traj
CIBA Vrátna dolina, BF
0
body
Ing.Tomáš Piala
BELLA z PrameĖov Turca, BF
Ing. ZdenČk Havlíþek
BRITA spod ŠtíbĐa, BF
4
3
2
1
5
0
známka
Koef.
a) na remeni
AIŠA z Cinobane, BF
Meno psa
a vodiþa
5
Nájdenie nástrelu
4
20
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
a) vodiþ
4
80
80
4
60
3
0
0
80
4
40
2
20
10
ýas umelej stpoy
min.
17 min
20 min.
38 min.
0
17 min
3
30
30
3
10
1
20
2
30
3
0
0
Poþet nájdených znakov na
stope
50 min
a) stopa 4 až 12
hod. - do 400m
60
4
0
0
60
4
15
0
0
0
0
0
30
a) stopa 4 až 12
hod. - nad 400m
DohĐadávka na remeni
100
4
0
100
4
0
25
b) stopa nad 12
hod. - do 400m
Práca na umelej
pofarbenej stope
180
4
0
0
0
0
0
45
b) stopa nad 12
hod. - nad 400m
Posliedka s
odložením
Durenie
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
10
Hlasité stavanie
Výsledková listina – Fatranský pohár – VIII.roþník, NovoĢ 6.–8.11.2009
ChuĢ do práce
4
40
40
4
40
4
40
4
40
4
10
Poþet bodov
365
290
230
80
310
160
Cena
II .C
III.C
III.C
III.C
1
3
4
6
2
5
Poradie
SPONZORI
VIII. r. FATRANSKÉHO POHÁRA
Novoť 2009
Ján Smoleň
DECURIO RAKOVÁ
Peter Kováč
Kamil Beňuš
Rastislav Matuška
Daniel Olejár
Pavol Sitárik
Ing. Igor Števlík
Igor Choma
František Bolek
Pavol Straka
Ing. Ferdinand Hlinický
OV SPZ Námestovo
Martin Vajda
Rajmund Rapaič
Miroslav Kľuka
Karol Grigeľ
Marián Brontvaj
Marián Murín
František Poleta
Obecný úrad Novoť
Lesy SR OZ Námestovo
LS Paráč
LS Zákamenné
LS Mútne
PS Minčol – Mútne
PS Zelený les
PZ Krušetnica
PS Babia hora
PZ Novoť
PZ Mútne
Organizačný výbor Fatranského pohára Novoť 2009 vyjadruje
poďakovanie všetkým sponzorom a organizátorom za pomoc pri
organizovaní VIII. ročníka Fatranského pohára
92
SKÚŠKY FARBIAROV
SPIŠSKÝ POHÁR IV. ročník CACT
Klub chovateľov farbiarov spádová oblasť Spišská Nová Ves organizoval v dňoch 29. 10. – 31. 10. 2009 v Levočskej doline skúšky farbiarov
so zadaním titulu CACT. Na túto akciu delegovalo ústredie SPZ týchto
rozhodcov: p. Iláš – HR. Rozhodcovia: páni Rybár, Strnád, Karabel,
Valent, Dobrovič, Figula, Hapčo, Jevčak, Hubík – ČR, Janek – PL a Kuleša – LT. Rozhodca z PL. P. Janek sa skúšok nezúčastnil.
Na tieto skúšky boli prihlásení títo psi s vodičmi:
GREGOR z Košickej, SPKP 7289/06, vodič Ing. Dušan Králik
DORA spod Dubia, SPKP 671, vodič František Špirko
BAK z Javorinky, SPKP 707, vodič Ing. Pavol Tomala
JUMBO z Pralesa PU, ČLP/HB/4969/09, vodič Marek Kraus – ČR.
FIDA Demjanka, SPKP 7909/08 vodič Peter Tököly
IWAN von der Köningbüche, SPKP 471/05 vodič Martin Lipták.
Poradové číslo 1. vylosoval pes GREGOR z Košickej, posudzovali
rozhodcovia páni Figula a Kuleša.
Pes pri posliedke na voľno hodnotený známkou 4. Nájdenie nástrelu 4. Na umelej stope pracoval ako oznamovač. Stopu vypracoval za
28 min., hodnotený známkou 4. Nájdenú zver oznámil a priviedol vodiča
k zveri. Vodič našiel na stope tri znaky. Prirodzená stopa, bola to práca
na 5 hod. starej stope, na postrieľanom jeleňovi I. vek triedy. Nástrel bol
označený zálomkom na nástrele neboli žiadne znaky poranenia. Pes
bol nasadený na stopu a asi po 150 m sa našla prvá farba a po ďalších
50 m. úlomky stehennej kosti. Stopa po cca 100 m. zabočila do potoka
a pokračovala potokom cca 500 m. Celá stopa merala asi 3000 m, kde
vodič so psom zdvihli jeleňa. Pes duril jeleňa cca 300 m a potom ho
staval asi 30 min. Na pokyn rozhodcov bol kus dostrelený.
Hodnotenie práce psa rozhodcami: stopa 4, durenie 3. Hlasité
stavanie 3 chuť do práce 4. Celkový počet bodov na skúškach 390.
I. cena RES. CACT.
93
Poradové číslo 2. DORA
spod Dubia rozhodcovia Iláš
a Valent.
Suka pri posliedke na remeni hodnotená známkou
4. Nájdenie nástrelu 4. Na
umelej stope pracovala ako
vodič, ale túto stopu v časovom limite nevypracovala.
Prvá prirodzená dohľadávka:
suka priložená na stopu jelienčaťa po 4 hod. Na nástrele sa nachádzala farba, ktorá
sa cca po 800 m postupne
strácala, po 1500 m bez farby
a kontroly. Po nasadení na
poslednú farbu suka sledovala znova tu istú stopu. Po
1 500 m. bola suka vypustená
na stopu na voľno a po cca
15 min. sa vrátila bez kontaktu so zverou, tento kus
bol prehlásený za nedohľaMartin Lipták s Víťaznou cenou.
dateľný.
Druhý deň skúšok si vodič
vylosoval postrel z predošlého dňa bol to postrel diviaka. Suka bola
priložená na nástrel po 12-tich hodinách. Na nástrele ani na stope,
ktorú suka ukazovala sa nenašla farba ani znaky poranenia diviaka.
Nakoľko strelec tvrdil, že zver výrazne značila poranenie, po ukončení
práce suky bol na nástrel nasadený kontrolný pes ktorý zver dohľadal.
Z tohto dôvodu bola suka z dohľadávky na prirodzenej stope hodnotená známkou 0.
Celkový počet bodov dosiahnutých na skúškach bol 60. Suka hodnotená len v poradí.
Poradové číslo 3. BAK z Javorinky, rozhodcovia Dobrovič a Jevčák.
Pes pracoval najprv na prirodzenej stope číslo 3. Bol to postrel jelenice. Na nástrele sa našla farba. Pes bol priložený na stopu po štyroch
hodinách a vypracoval stopu cca 1 500 m. dlhú bez opráv. Po 1 500 m.
zdvihol jelenicu a bol vypustený na durenie za krátky čas sa pes vrátil.
94
Vodič psa ukončil túto prácu a vyhlásil, že ďalej na skúškach nebude
pokračovať. Zver bola dohľadaná iným psom.
Poradové číslo 4. JUMBO z Pralesa – ČR, rozhodcovia Rybár a Strnad.
Pes pri posliedke na voľno hodnotený známkou 4, nájdenie nástrelu
4. Na umelej stope pracoval ako Vodič známka 4. Na stope vodič našiel dva znaky. Na prirodzenej stope diviačaťa 14,30 hod. starej sa na
nástrele nenašli znaky po poranení zveri. Asi po 700 m. sa našla prvá
farba. Pes pokračoval na stope ďalších 600 m. kde našiel prvé ležovisko.
Od ležoviska asi po 40 m. bolo dohľadané diviača. Z dôvodu nemožnosti durenia a stavania a dĺžky stopovej dráhy v zmysle skúšobného
poriadku pre IHF bola práca zaradená do druhej ceny.
Celkový počet bodov 360. II. cena.
FIDA Demjanka – poradové číslo 5. Rozhodcovia Hapčo a Karabel.
Suka pri posliedke na voľno hodnotená známkou 4. Nájdenie nástrelu 4. Na umelej stope suka pracovala ako vodič. Stopu vypracovala za
74 min. hodnotená známkou 2. Čo ju zaradilo do III. ceny. Vodič na
stope našiel jeden znak. Prirodzená stopa: bola to stopa nad 12 hod.
na postrieľanom jelienčati. Suka bola na stopu nasadená po 16 hod.
Pohľad na aktérov IV. ročníka Spišského pohára.
95
vypracovala stopu cca 900 m. na ktorej sa sporadicky nachádzala
farba. Po 900 m. bolo z ležoviska zdvihnuté jelienča suka ho durila
asi 50 m. a stavala 30 min. Na pokyn rozhodcov bola zver dostrelená.
Rozhodcovia opravili suku na stope jeden krát, za čo bola znížená
známka zo stopy.
Celkový počet bodov 345. III. cena.
Poradové číslo 6. IWAN von der Köningsbüche. Rozhodcovia Valent,
Hubík a Dobrovič.
Pes pri odložení na voľno hodnotený známkou 4. Nájdenie nástrelu 4. Na stope pracoval ako hlásič známkou 4. Vodič našiel dva
stopové znaky. Prvá prirodzená dohľadávka nebola hodnotená nakoľko
sa zver našla do 100 m. Druhá prirodzená dohľadávka: bola to práca
do 12 hod. na postrele jelenice. Pes bol nasadený na stopu po 6 hod.
vypracoval stopu cca 1 200 m. na ktorej sa sporadicky nachádzala farba.
Po 1200 m bola jelenica z ležoviska zdvihnutá, pes jelenicu duril asi
600 m, 30 min. zver staval. Na pokyn rozhodcov bola zver dostrelená.
Tento pes dokončil aj prácu na postrieľanom diviakovi. Pes výbornej
chuti do práce.
Celkový počet bodov 400. I. cena CACT.
Milan Illáš
hlavný rozhodca
96
97
SPONZORI
IV. ROČNÍKA SPIŠSKÉHO POHÁRA
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mesto Levoča
VLM Kežmarok
Mestské lesy Spišská Nová Ves
Správa obecných lesov Švedlár
Bystrík Kiska
Rado Stančík
PZ Jablonov
Dušan Králik
Ľudo Nič
pán Dončák
Miroslav Rybár
pán a pani Papunovci
Ivan Kubovčík
Miroslav Lysej
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Lesy mesta Levoča
Eurokameň s.r.o.
Mgr.Gustáv Krajči
Kovozber s.r.o.
pán Gardoš
MVDr. Ján Korim
PZ Nižné Repaše
Oto Neuman
OKO SPZ Levoča
Ing. Ďurica
Jirko Košík
Ladislav Valentín
Ján Šipula
Miloš Uhliarik
Ako aktivista Klubu chovateľov farbiarov spádová oblasť Spišská
Nová Ves touto cestou ďakujem všetkým organizátorom za prípravu
a organizáciu skúšok farbiarov o Spišský pohár s udeľovaním titulu CACT menovite Igorovi Valentovi, Jarovi Jurskému, Martinovi
Liptákovi, Mgr. Gustávovi Krajčimu, Ľubovi Červenkovi a Jozefovi
Figulovi. Skúšky sa konali pod záštitou viceprimátora mesta Levoča
PhDr. Ľubomíra Viru (riaditeľ skúšok) a riaditeľa Lesov mesta Levoča Ing. Jána Tancára, ktorí nám pripravili vynikajúce podmienky.
Ďakujem poľovným združeniam a poľovným spoločnostiam za pomoc
pri prirodzených prácach, rozhodcom za korektné a objektívne rozhodovanie, sponzorom za materiálne a finančné dary. Na záver by som
chcel povedať, že okolo Spišského pohára sa vytvorila dobrá partia
ľudí s ktorými sa teším na prípravu V. ročníka Spišského pohára.
Ľubomír Tököly
aktivista KCHF
98
Zanietení farbiaristi
Keď ma v auguste minulého roku oslovil Jarko Jurský s návrhom, či
mám chuť zúčastniť sa Spišského pohára, vôbec som neváhal a súhlasil
som. Súťaž sa konala v prekrásnom prostredí Levočskej doliny.
„I keď ja tam nebudem prítomný pre iné povinnosti, ale bude tam
kopec správnych chlapov a dobrá partia, s ktorými si budeš určite rozumieť“, boli jeho slovná na koniec nášho rozhovoru. Tieto sa naplnili,
ako sa hovorí, do bodky, na sto percent, čo sa týka uvedenej akcie
po organizačnej stránke (privítanie, ubytovanie a občerstvenie), tak aj
zabezpečenie všetkých vonkajších prác a dohľadávok v teréne, tiež
po stránke kultúrnospoločenskej (zahájenie, vyhodnotenie – ocenenie
súťažiacich a spoločné posedenie a ukončenie celej akcie).
Dovolím si v mene všetkých zúčastnených (určite budú so mnou
súhlasiť) poďakovať hlavnému organizátorovi tejto akcie pánovi Ľubomírovi Tökölymu a celému organizačnému výboru, ako aj jeho manželke
pani Tökölyovej, ktorá bola aktívne nápomocná počas celej akcie.
Priatelia, nasadili ste latku veľmi vysoko, je Vám čo závidieť a zbierať
od Vás skúsenosti.
Farbiarom zdar!
Jozef Hapčo
99
MALOKARPATSKÝ POHÁR
II. ročník
História skúšok farbiarov na našom území začína v Malackách
(1903) a preto je veľmi dobré, že po troch rokoch, ktoré uplynuli od
prvého ročníka Malokarpatského pohára na Zochovej chate v roku
2006, farbiaristi v tomto regióne pod vedením Ing. Juraja Piecku pripravili v dňoch 20. – 22. novembra 2009 II. ročník regioálnych skúšok
farbiarov o Malokarpatský pohár.
Zúčastnilo sa ho päť vodičov so svojimi farbiarmi:
Štart č. 1. HEDY Jágrová BF, SPKP 8020, vodič Emil Cíferský
č. 2. MALIK de Eisenhappel BF, SPKP 8707, vodič Mikloš Pavol
č. 3. BORN Minas Ithilier BF, SPKP 7858, vodič Milan Černý
č. 4. FATRA zo Starej Hájnice HF, SPKP 494,
vodič Ľubomír Zavadil
č. 5. ATOS z Foráša BF, SPKP 7996, vodič Tardík Gustáv
Úspešná dohľadávka HF FATRY zo Starej Hájnice
s vodičom Ľ. Zavadilom, rozhodcovia Rapaič, Grellneth.
100
Rozhodcovský zbor delegovaný SPZ: Bílik František HR, Peter
Grellneth, Raimund Rapaič, Ferdinand Hlinický, Ladislav Šíra, Miroslav
Kardoš, Karol Chvála.
Práce na umelých stopách, ako aj prirodzené stopy boli pripravené
v revíroch Vojenských lesov Malacky. Umelé stopy založené v borovicových porastoch, boli pre väčšiu časť štartujúcich nad ich sily.
Po úspešne vykonanej posliedke a nájdení nástrelu nedokázali tieto
úspešne vypracovať v stanovenom limite. Jedine skúsený vodič Milan
Černý so svojím farbiarom dokázal stopu vypracovať s ocenením veľmi
dobrý a nájdením jedného znaku. Zhodou okolností táto dvojica pracovala v rovnakom zložení ako pred tromi rokmi na prvom ročníku.
Pri práci na prirodzenej stope aj napriek vynikajúcemu výkonu psa sa
ukázalo, že poranená laň je len veľmi ľahko a táto práca bola prehlásená ako nedohľadateľná.
Obdobne to bolo aj v ďalších prácach až na poranenú muflónku, ktorú
úspešne dohľadala HF FATRA zo Starej Hájnice z vodičom Zavadilom.
Zľava: II. Ľ. Zavadil, I. M. Černý, III. P. Mikloš s cenami.
101
I napriek týmto skutočnostiam psi ukázali výbornú chuť do práce na
náročných stopách. Práca vodičov bola ocenená hodnotnými vecnými
cenami za čo patrí vďaka viacerým sponzorom v tomto regióne.
Konečné poradie bolo nasledovné:
I. BORN Minas Ithilien BF, SPKP 7858,
vodič Milan Černý, 170 b.
II. FATRA zo Starej Hájnice HF, SPKP 494,
vodič Ing. Ľubomír Zavadil, 115 b.
III. MALIK de Eisenhappel BF, SPKP 8707,
vodič Mikloš Pavol, 80 b.
IV. ATOS z Foráša BF, SPKP 7996,
vodič Tardík Gustáv, 80 B.
V. HEDY Jágrová BF, SPKP 8020,
vodič Emil Cíferský, 80 b.
Motel pod Hajštúnom v Perneku bol príjemným prostredím počas
celých skúšok. Poďakovanie patrí predovšetkým pracovníkom Vojenských lesov v Malackách pod vedením Ing. Piecku, ako aj ostatným
organizátorom za vzorne pripravené skúšky. Že to niekedy neskončí tak
akoby sme si to priali nie je to len v našich rukách ale aj vo farbiaroch,
škoda, že nevedia hovoriť asi by sme sa dozvedeli veľa zaujímavého
aj o nás, vodičoch.
Pernek, november 2009
Ing. Karol Chvála
102
I. ročník
O MÚTŇANSKÝ POHÁR 2009
Mútňanský pohár sa pre nepriaznivé počasie (vysoká snehová pokrývka) konal v náhradnom termíne 02.05.2009. Skúšok sa zúčastnili
4 bavorské farbiare a jeden hanoverský farbiar. Účasť nebola podmienená
vekom ani upotrebiteľnosťou psov a výsledok skúšky sa nezapisoval do
preukazu pôvodu psa.
Prvú povinnú disciplínu si vodiči vybrali pofarbenú umelú stopu
staršiu ako 12 hod. Všetci vodiči so svojimi zverencami začali na tejto
disciplíne pracovať naraz a rozhodcovia s korónou ich mali možnosť
sledovať z jedného miesta. Keď vodiči došli na koniec stopy, zamávali
vlajočkou, ktorá bola schovaná pod raticou označujúcou koniec stopy.
Tak ako prvú aj druhú disciplínu t.j. vodenie a odloženie zvládli skúšané
psy výborne a boli hodnotené v I. cene. O poradí rozhodli tri dodatkové
nepovinné disciplíny a to, hlásenie alebo oznamovanie zhasnutej zveri,
správanie sa pri dravej zveri a prinášanie resp. hlásenie zhodu.
Účasť a umiestnenie na skúškach:
I. miesto BF CYRA Genéza, SPKP 8692,
MUDr. Ivan KUBAČKA, 170 bodov I. c.
II miesto BF ISKRA od Margarétky, SPKP 8575,
Jaroslav ČIŽNÁR, 160 bodov I. c.
III. miesto HF DOMIN spod Stohu, SPKP 548,
Peter MIKULAJ, 160 bodov I. c.
IV. miesto BF BRITA spod Štibľa, SPKP 8481,
Karol FLOREK, 155 bodov I. c.
V. miesto BF ARIS Vrátna dolina, SPKP 7848,
Mgr. Ján MARUŠČÁK, 145 bodov I. c.
Na Mútňanskom pohári sa prvý raz verejne bez hodnotenia odskúšala disciplína durenie a stavanie preparátu (makety) zveri. Konkrétne
diviaka. Táto skúška vzbudila u vodičov veľký záujem (nie len prihlásených psov na skúškach) ale aj ten kto mal farbiara s koróny si to
vyskúšal. Väčšina preskúšaných farbiarov pracovala na pohybujúcom sa
diviakovi bez rešpektu. Najlepšie si počínal hanoverský farbiar DOMIN
spod Stohu s vodičom Petrom Mikulajom.
103
HF DOMIN spod Stohu pri disciplíne
durenie a stavanie preparátu zveri.
Po vyhlásení výsledkov sa na chate pri strelnici Črchľa uskutočnila
neformálna spádová schôdza za Oravu, na ktorej sa zúčastnilo cez 30
členov, ktorých p. Grellneth, Porubčanský a Gešvandtner oboznámili
z činnosťou klubu.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí bez nároku na odmenu
pomáhali toto podujatie zorganizovať, rozhodovať a pod. Poďakovať sa
za vysokú účasť členov KCHF za Oravu.
Aj napriek kritike, ktorá sa na organizáciu nultého ročníka zosypala,
že si vymýšľame disciplíny, že dehonestujeme názov „POHÁR“ a pod.
chcem všetkých ubezpečiť, že hlavné disciplíny, t.j. stopa a vodenie psa
a odloženie sa takmer nelíšia od skúšobného poriadku. Ostatné disciplíny sú dobrovoľné a záleží iba od vodiča či na ne nastúpi alebo nie.
Som presvedčený, že podobných podujatí v rámci regiónu by malo byť
čo najviac aby si členovia KCHF mohli vzájomne poradiť, odovzdávať
skúsenosti, pochváliť sa s tým čo chovajú a asi by niekedy bolo lepšie
keby sme miesto kritiky tých čo niečo robia, skúsili zorganizovať niečo
podobné vo svojom regióne.
104
Nástup účastníkov pred vyhodnotením.
II. ročník Mútňanského pohára sa uskutoční 10.04.2010 v Mútnom.
Na podujatí bude zmena skušobného poriadku – náročnosť stopy, ktorú
si vodič zvolí bude pokračovať čerstvým ležoviskom, na ktorom bude
pes vypustený na durenie a stavanie preparátu zveri. Dohľadávka bude
ukončená dostrelom domnelej zveri.
Záujemcov srdečne pozývame.
Tibor GEŠVANDTNER
105
MEDZINÁRODNÉ DOHĽADÁVKY
ISHV V BAD BRÜCKENAU
28.10.–31.10. 2009
ktoré organizoval spolok HIRSCHMANN v Nemecku
31. ročník medzinárodných dohľadávok v Bad Brückenau, organizačne zabezpečoval spolok HIRSCHMANN pri príležitosti odovzdania
predsedníctva ISHV klubu ÖSHV z Rakúska.
Počas týchto dní sa okrem dohľadávok konali zasadania predsedov
členských klubov, poradcov chovu, ekonómov, zástupcov klubov pre
zjednocovanie skúšobných poriadkov, predstavenstva ISHV a hlavné
zasadanie delegátov z jednotlivých klubov pri volbe nového predstavenstva na ďalšie dvojročné obdobie.
Za náš klub sa dohľadávok zúčastnili Ing. Karol Chvála, Ing. Ladislav
Druska, Ing. Peter Grellneth na zasadania ISHV. Branislav Porubčanský,
Jaroslav Jurský, Ing. Stanislav Kubanda ako rozhodcovia. František Vrlík ako vodič so sukou BF ASTA z Pukanca a tlmočníčka Mgr. Kvetka
Dávidová.
Podrobnejšie by som sa venoval časti medzinárodných dohľadávok,
kde som bol na prvej porade rozhodcov kooptovaný vedením skúšok za
rozhodcu, pre nedostatok odprezentovaných rozhodcov, ktorých deleguju
členské kluby v počte troch rozhodcov. Pre nás bolo prekvapením, že
už pred oficiálnym otvorením a poradou rozhodcov pracovali niektorí
psovodi na súťažných prácach v teréne. Vedúci našej skupiny bol rozhodca zo Švajčiarska, člen bol rozhodca z Francúzska a ja. Boli sme
nasadzovaní na práce čiastočne losovaním a podľa príkazu hlavného
rozhodcu. Za prácou sme sa presunovali podľa potreby na pre nás nezvyklé vzdialenosti 250 – 300 kilometrov na miesto konania dohľadávky.
Tam sme museli čakať na vstup do revíru až po ukončení poľovačky
o 14.00 hodine, obhliadke a kontrole nástrelov personálom. To bolo
obyčajne okolo 15.00 hodine a preto bolo málo času na dohľadávku.
Dlhšie remeňové práce sa dokončovali až na druhý deň. Najhoršie však
bolo, že drvivá väčšina prác sa skončila na vývrhu a postrelený kus bol
už dostrelený na inom streleckom stanovišti, často aj viac ako 1000m
a odvezený z revíru. Praktika bola asi taká, že vedúci poľovačky dal
106
prekontrolovať všetky rany personálom a na základe ich zistenia, boli
vodiči nasadzovaní na práce (aj chybené, náš vodič František Vrlík
v prvý deň). Niektoré práce neboli hodnotené pre krátku vzdialenosť
do 300 m. Ďalšie práce neboli hodnotené preto, že bol nájdený iba
vývrh a dostrelený kus už bol odvezený z revíru. Preto aj výsledok
je prinajmenšom nehodný požiadavkám takého podujatia, kde sa má
hodnotiť úroveň výcviku a pracovného výkonu farbiarov v jednotlivých
členských kluboch, ktorých je v súčasnosti 10 riadnych členských klubov(2 z Nemecka, po jednom z Rakúska, Švajčiarska, Maďarska, Francúzska, Česka, Slovenska, Poľska a Talianska), 4 dočasných (Belgicko,
Švédsko, Nórsko, Slovinsko) a 1 hosťovací klub z Rumunska.
Už na nástupe psovodov z 12 klubov nastúpilo 19 vodičov, na
stanovišti pre Slovensko bola zástava Rumunska. Po upozornení došlo
107
Časť našej delegácie na dohľadávkach ISHV.
k náprave. Po vylosovaní sme sa presunuli na miesto dohľadávky asi
250 km vzdialeného revíru, kde prebiehala do 14 hodiny natláčka.
Asi o 15 hodine sme dostali pridelené práce. František Vrlík s ASTOU
z Pukanca mal pridelené overenie nástrelu. Výsledok bola chybená rana.
Naša skupina posudzovala prácu vodiča z Maďarska. Z nahlásených
údajov sme usúdili na komorovú ranu s krátkou stopovou dráhou. Výsledok potvrdil naše úvahy. Jelienča bolo zhasnuté do 100 m. Práca sa
nehodnotila. Na druhý deň sme posudzovali práce vodiča z Rakúska.
Prvá práca bola dohľadávka poraneného diviačaťa, ktoré sme asi po
150 m došli na ležovisku na remeni. Prasa nebolo schopné úniku a po
dostrelení pre krátku stopovú dráhu (do 150 m) ani táto práca nebola
hodnotená. Ďalšia práca diviačaťa po výbornej remeňovej práci bola
po 800 m ukončená a nehodnotená preto, že na konci stopovej dráhy
bol nájdený vývrh a dostrelený kus na inom streleckom stanovišti bol
už odvezený z revíru. V sobotu som posudzoval prácu nášho vodiča
Františka Vrlíka s ASTOU z Pukanca. Bola nám pridelená práca diviaka,
ktorý stihol poraniť a poslať na ošetrenie veterinárom už troch psov.
Po príchode na miesto dohľadávky nám vedúci poľovačky oznámil, že
108
diviaka už dostrelil. Preto nám pridelili náhradnú prácu. Na linke nám
strelec ukázal miesto kade preskakovali tri diviačatá. Na jedno z nich
strieľal. Suka po nasadení zaľahla do remeňa a po krátkom čase vodič
hlásil farbu. Asi po 800 m vynikajúcej remeňovej práce sme prišli na
ležovisko, kde sme našli aj kúsky čriev a masti. V ostružinách bolo
postupovanie ťažké, suka vypracovala vratistopu. Po zmene smeru (pravdepodobne ho zdvihli honci, ktorí prichádzali z toho smeru) sa prasa
dostalo na ďalšie strelecké stanovisko, kde bolo dostrelené. Našli sme
zasa iba vývrh a kus už bol z revíru odvezený. Práca nebola hodnotená,
lebo na konci stopovej dráhy nebol nájdený kus. Takto vypracovala
ešte ďalšie tri práce v dĺžke stopovej dráhy od 500 m do 2000 m. Žiaľ
podľa skúšobného poriadku nebola ani jedna takáto práca hodnotená.
Naša dvojica ukázala vynikajúcu nosovú prácu v ťažkých podmienkach
po nátlačke a kontrole nástrelu so psami, kde bol veľký pohyb zveri
s križovaním stopových dráh. Každú pridelenú prácu vypracovala až
po vývrh. Takto dopadla väčšina vodičov.
Tam je nástrel – F. Vrlík v očakávaní pred prácou.
109
Iba štyria vodiči boli hodnotení aj to iba na ľahkých prácach bez
durenia. Predkladám stručnú štatistiku:
• Dohľadávok sa zúčastnilo 19 psovodov,15 z nich z 12 klubov
bolo nasadených na prácu. 4 boli hodnotení na 6 prácach.
• Celkový počet nasadení 79, z toho 6 hodnotených, 4 chybené
rany, 12 ľahké poranenie – nedohľadateľné, 57 nebolo hodnotených
z hore uvedených dôvodov súhrnne zaradených do výkazu kontrolné
nasadenia.
• Náš vodič prezentoval výbornú remeňovú prácu, ktorú kladne
hodnotili rozhodcovia a všadeprítomná korona. Spolu mali 5 nasadení,
z toho 1 chybená rana a 4 dohľadané vývrhy od 500 m do 2 000 m.
Pri presunoch na dohľadávky v Nemecku za tri dni najazdil 1 500 km.
Žiaľ, tak dopadlo aj ďalších trinásť vodičov, medzi nimi prevládala
nespokojnosť a veľké sklamanie.
• Zo 4 vodičov, ktorí boli hodnotení bolo vyhlásené nasledovné
poradie. András Nyul z Maďarska, HF CSILLA Szarvaslesi, Radek Hasenöhrl z Česka, BF CESAR z Novodomských bažin, Bernd Melson spolok
Hirschmann, HF WANDA vom Falkenberg, Fausto Pellizzato z Talianska,
BF JUP. Spolu dohľadali 6 ks poranenej a zhasnutej zveri.
• 11 vodičov nehodnotených, 4 vodiči nenasadení. Veľké rozpaky
a sklamanie zavládlo aj medzi rozhodcami. Viacerí dávali za vzor organizáciu MFK u nás. Celá akcia prebiehala v evidentnom nezdravom
duchu, ktorý vychádza z vážnych problémov medzi klubom KBGS
a spolkom HIRSCHMANN. Na vrcholných podujatiach ISHV takéto
problémy a ich prezentácia rozhodne nemá priestor. Je to na škodu
veci. Prevažná väčšina účastníkov iba neveriac krútila hlavou. Hlavne
vodiči, ktorí so svojimi zverencami, prezentovali vynikajúce práce, žiaľ,
zostali bez hodnotenia, hoci mali aj 5 – 7 nasadení.
110
IV. MEMORIÁL
BENEDYKTA GIERSZEWSKIEGO
Poľský klub chovateľov farbiarov každoročne poriada Memoriál
Benedykta Gierszewskiego. Tak tomu bolo aj 6. – 9. novembra 2009
v lesoch okolo Kluczborku v čase, keď začína hlavná poľovnícka sezóna
a je veľa možností prác na prirodzených stopách. Samotné skúšky majú
len disciplínu „dohľadávka na prirodzenej stope poranenej zveri“.
Memoriálu sa zúčastnilo osem farbiarov, 2 zo Slovenska, 2 z Českej
republiky a 4 domáce. Nás reprezentovali Branislav Porubčanský z BF
CESY z prameňov Turca a Jaroslav Hudač z BF BLESK Krígov.
Hlavným rozhodcom bol Jan Kierznowski, predseda poľského klubu chovateľov farbiarov, rozhodcovia zo Slovenska MVDr. Tibor Želtvay a Ing. Karol
Chvála, z ČR Miroslav Gora a František Kasala a traja domáci.
Dohľadávok bol dostatok pre všetky zúčastnené psy a po obidva dni
boli psy naplno využité. Naši zástupcovia dosiahli výborné výsledky
(v rámci tradície z predchádzajúcich ročníkov), a preto si dovolím
popísať ich práce.
Rozhodcovský zbor.
111
CESY z Prameňov Turca, vodič Porubčanský, dvojica nasadená na
stopu postrelenej lane. Na nástrele zostali drobné kvapky farby, suka
stopu napadla a v mladom borovicovom poraste pokračovala v sledovaní. Stopa bola po raticiach ale bez záporov a farby. Po cca 300 m sa
vodič znova vrátil na nástrel a znova to isté, smer úniku zveri potvrdil
aj strelec. Po tomto druhom opakovaní sme došli k záveru, že farba
na nástrele bola z výstrelu na srnu, ktorá bola ulovená tri metre pred
nástrelom lane v smere k strelcovi v rámci tej istej nadháňky. Na našom
poznatkom sa zhodli aj domáci zástupcovia lesov.
Nasledujúca práca bola dohľadávka diviaka (2 r.), na ktorého bolo
strieľané v plnom behu, po výstrele padol a hneď pokračoval ďalej. Na
údajnom nástrele neboli žiadne znaky.
CESY po vytrvalom
hľadaní v okruhu nástrelu našla asi po
100 m prvú kvapku
farby a zaľahla do
remeňa a s nízkym
nosom sledovala stopu, na ktorej sa farba
objavila len sporadicky. Asi po 2 km pred
psom preskočila skupinka jelenej zveri.
CESY to nevyviedlo
K. Chvála a B. Porubčanský po víťaznej dohľadávke.
Naši reprezentanti
zľava: B. Porubčanský a J. Hudač počas losovania prác.
112
z miery a pokračovala ďalej stále vo vysokom
lese. Konečne po
4 km prišla k borovicovej mladine
a následne začala
hlásiť na remeni.
Bola vypustená
a začala polhodinový kolotoč
v mladine, až sa
podarilo Braňovi
dostať sa k dostreleniu. Postrelenie
Naši zástupcovia s hlavným rozhodcom v strede J.
bolo na pravý
Knierznowskim.
zadný beh nad
kolenom a kosť nebola zasiahnutá. Wojciech Galwas konštatoval, že
keby diviak nenatrafil na Slovákov, tak mohol spokojne žiť ďalej. Hodnotenie pochopiteľne v I. cene, 100 b.
BLESK Krígov, vodič Hudač, bol nasadený na stopu postrelenej
lane. Na nástrele nebola žiadna farba, po 40 m sa ukázala prvá farba
v dvoch rôznych smeroch, laň urobila vratistopu. BLESK sa však vydal
správnym smerom a po 600 m na remeni vyšiel z lesa na pole, kde
prišiel k vývrhu. Laň dostrelil iný poľovník, o čom organizátori nevedeli.
Na druhý deň nastúpil na dohľadávku diviaka. Na stope 24 hod. starej
pes pracoval znovu asi 600 m na remeni, prišiel k ležovisku, odkiaľ
jednoročný diviak odbehol a stopu križoval s ďalšou čriedou diviakov.
BLESK však sledoval stopu a po 200 m staval postreleného diviaka. Jaro
po dôjdení k dvojici diviaka dostrelil. Hodnotenie v I. c. so 100 b.
Celkom boli 4 psy hodnotené v I. c., dva v II. c a dva zostali bez
ceny.
Konečné poradie:
I. CESY z Prameňov Turca, BF SPKP 8389/08, I. c. 100 b.
vodič Branislav Porubčanský
II. BLESK Krígov, BF SPKP 8111/07, I. c. 100 b. vodič Jaroslav Hudač
III. SAN z Lopenických kopcú BF I. c. 100 b. vodič Jiří Skácil (CZ).
Ing. Karol Chvála
113
VYHODNOTENIE DOHĽADÁVOK
ZA ROK 2009
K 28.2.2010 bolo zaslaných a následne vyhodnotených 135 hlásení
o dohľadávkach. Okrem údajov čitateľných v tabuľkách Vám ponúkam
ešte niekoľko zaujímavých štatistických údajov.
Podľa hlásení pripadá na jedného farbiara 5,58 dohľadávok z toho
4,31 úspešných a 284,59 kg zachránenej diviny. Počet dohľadávok je
753 z toho úspešných je 582, čo predstavuje 77,29 %. 265 dohľadávok
t.j. 35,19 % končilo durením dohľadávanej zveri. Pri 252 vykonaných
prácach, t.j. 33,46 %, sa farbiare prejavili ako hlásiče, pri priemernej
dĺžke hlásenia 16,6 minút.
Z celkového počtu 135 hlásení bolo 113 hlásení BF a 22 hlásení
HF, BF celkom 622 dohľadávok (83 %) z toho 144 neúspešných (23 %)
na jedného BF 4,23 úspešnej dohľadávky a 282,53 kg zachránenej
diviny.
HF celkom 131 dohľadávok (17 %) z toho 27 neúspešných (20 %)
na jedného HF 4,73 úspešnej dohľadávky a 295,18 kg zachránenej
diviny
Uzávierka hlásení dohľadávok za rok 2010 bude 31.1.2011. Hlásenie
dohľadávok (aj neúspešných) zasielajte v tabuľke ktorá je uverejnená
na internetovej stránke www.farbiare.sk. Ak sa podarí tam zavesiť excelovskú tabuľku a máte prístup k e-mailu prednostne ich posielajte
elektronicky na adresu:
Ing. Peter Grellneth st.
Turček 21; PSČ 038 48 okr. Turčianske Teplice
e-mail: [email protected]
alebo
Ing. Peter Grellneth ml.
Ľubochňa 189; PSČ 034 91 okr. Ružomberok
email: [email protected]
Prosím Vás o dôsledné vyplňovanie hlásení podľa predlohy. Svojvoľne ho nemeňte, lebo pri počítačovom spracovaní sa potom nedá
vyhodnotiť.
Ing. Peter Grellneth ml.
114
115
Plemeno
Vodič
BF SL
BF PP
BF NO Ľubek Milan Ing.
BF TR
BF BR
BF PO Štofan Dušan
AJA Liptál
Ajda Zbojnícka
studňa
AJKA Jelenia obora
ORAVA
ALA Grófa Révaya
ALAN Uhliská
ALAN Vlčí dol
ALEX zo Zlaté bane BF KS
Piala Tomáš Ing.
BF ZA
AIŠA z Cinobaňe
Stará Ľubovňa
Rajec
Terchová
Jakubany
Krušetnica
Mesto
Medzev
Bzenov
Čierny Balog
Tomkuliak Eduard
Ing.
Mucha Peter
Mošovce
Karabel Peter ml
Hruštín
Brajer Ľubomír Ing. Poprad
Alexik Viktor
Špirka Václav
AGAR Bránica Belá BF ZA
Michňa Jozef
BF NO Brňák Ján
Okr.
AFRA zo Zlodejskej BF SL
ADIS spod Štibľa
Pes
Počet
dohľad.
spol.
3
5
4
16
6
3
1
5
6
1
3
neús.
1
0
0
7
1
0
0
2
0
0
0
jelenia
2
3
4
15
3
1
0
5
5
0
1
srnčia
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
danielia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
muflónia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
diviačia
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
medveď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líška
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
jazvec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
120
454
254
620
248
218
20
160
368
70
81
váha [kg]
Zachr. divina
264,18
1099,57
649,86
1586,29
454,58
499,8
71,4
409,35
959,75
112,46
207,3
[v tis. SK]
Zver
stárie hod
567
300
883
dĺžka [m]
187
483
300
0
0
0
717
700
0
100
540
825
7,7 1433
6,6
3,8
500
500
200
6,5 1860 1429
6,5
3,3
8,0
7,2 2060
2,7
5,0
9,7
Stopa
durenie [m]
ZOZNAM DOHĽADÁVOK PODĽA AKTÉROV ZA ROK 2009
stavanie [min]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
30
0,0
5,0
27 20,0
29 37,0
0
0
0
20 30,0
31 11,3
0
15
hlásenie [mn]
116
Michňa Jozef
Pilát Ján Ing.
AMOR Stará dolina BF SL
ANGIE spo Orlieho
BF SL
hniezda
BF SL
BAK spod Oblíka
Pilát Radovan
Kubanda Stanislav
Ing.
BARA z Hradištnice BF PD Košík Radovan
BF BR
BF NR Huszár Ivan JUDr
AXEL Jelenia obora
Orava
BADY Genéza
BF NO Kudiak František
ASTOR Pilsko
Dolné Vestenice
Kolačkov
Závadka nad
Hronom
Vráble
Oravská Polhora
Ľubochňa
Vrlík František
BF RK
ASTA z Pukanca
Máčov
Kráľova Lehota
BF PD Púčik Tibor
ASTA z Babinej
hory
Máčov
Gánovce
Mútne
Stará Ľubovňa
4
6
2
1
3
8
3
1
4
2
3
2
1
3
Hanušovce n.
Topľou
Jakubany
3
1
Horné Sŕnie
Richvald
Pitoňák Ľudovít
ASTA z Gavalcovho
BF LM
Ing.
dvora
BF PD Púčik Tibor
Kisková Alexandra
ARTA Božia stupaj
ARISSA z Ivetkinho
BF PP
dvora
BF NO Maruščák Ján Mgr.
Pankuch Ján
BF VT
AMBRA zo Šomky
ARIS Vrátna dolina
BF TN Jančovič Lukáš
AMBRA Božia
stupaj
Foľta Ľuboš
BF BJ
ALICA z Gajdošovho dvora
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
2
5
2
0
3
4
1
1
2
2
1
2
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
415
116
60
270
494
144
70
120
170
140
80
80
340
100
14
6,0
7,0
675
450
8,0
867
6,0 4500
7,5
3,0
7,3 1740
750
400
367
600
300
353,19
899,95
296,79
400
400
900
3,5
450
3,7 1120
3,0
96,39 10,0
690,8 15,7
7856,39 10,8 1288
292,44
179,1
307,03
434,95
329,64
204,69 15,5
204,68 14,0
869,9
228,24 10,7
49,98
38
200
700
0
100
400
500
500
150
300
0
0
0
600
775
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
15 13,3
23
16 18,0
0
12 13,3
19
35
15 15,0
18 17,5
45 12,5
0
0
0
15 15,0
23
0
117
BF SL
BF NO Traj Rudolf Ing.
BF NO Florek Vladimír
BELA Varšanka
BELLA z Prameňov
Turca
BESI spod Štibľa
BF PP
BF KK
BF TN Ďuďák Miroslav
BF TN Černý Milan
BORA Božia stupaj
BORA od Vyžníka
BORKA Krigov
BORKO Čajmar
BORN Minas
Ithilien
Mnich. Lehota
Trenčín
Ľubica
Podbanské
Prievidza
Oščadnica
Šuňava
Zakamenné
Zakamenné
Stará Ľubovňa
Zakamenné
BF NO Florek Karol
Bodjan Libor
Gulaši Štefan
BF BR
BF ZA
BRIT Stará dolina
BRITA spod Štibľa
BRITA spod Viechy
BRUŇO Demjanka BF SL
BF SL
CARA Jakubiansky
potok
Zakamenné
Jakubovany
Žilina
Zakamenné
Čierny Balog
Rybovič Milan Ing. Jakubany
BF NO Durčák Peter Ing.
BRUNO Juráňová
dolina
Rosík Ján
BF PP
BORO od Vyžníka
Chovanec Vladimír
Kežmarské Žľaby
Ing.
Šoltés Ján
Krasuľa Ivan ml.
BF PD Važan Tibor
BLESK z Pukanca
Hudáč Jaroslav
BF PP
BF CA Kubulek Milan
BLESK Krigov
Suchý Oliver Dr.
BF NO Dibdiak Ivan
BARK
3
2
2
11
5
3
14
6
7
2
8
2
4
9
5
4
1
4
1
0
0
2
0
0
8
1
0
0
2
0
0
2
2
2
0
1
2
1
1
3
5
2
13
4
5
2
7
1
1
4
3
3
1
3
0
0
0
4
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
4
0
1
0
1
1
0
1
1
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
85
90
396
350
250
336
292
500
190
377
95
375
550
190
115
116
135
3,0
200
3,3 1775
4,2 1810
600
200
0
850
211,23
203,2
153,51
940,7
895,48
563,47
874,83
700,37
600
450
78
100
845 1000
300
50
0
550
155
0
267
520 1000
250
550
210
233
5,7 1100
0
9,5 2850 1200
5,5
2,0
7,0
3,7
3,9
3,7
964
3,0 1150 1150
5,6
4,0
1265,88 11,1
486,12
945,52
219,26
754,76 15,3
1126,34 10,7 2456 1150
506,35
294,23 10,5 1488
296,79
360,57
0,0
5,0
7,5
0,0
0,0
6,7
5,0
0
0,0
25 10,0
0
30 30,0
20 15,0
0 10,0
6
10
17 13,6
23 30,0
15
15 15,0
30 40,0
26
10
15 15,0
0
20 20,0
118
Budiš
Hniezdne
Lettrich Jozef
Tomko Vladimír
Ing.
Fraňo Róbert
CINKA Baškin dvor BF SL
CIRA spod Hradnej
BF BB
veže
BF PP
BF RA
BF DK
BF KS
BF NO Kudiak František
CIRO z Dubísk
CITO Muteň
CYRA Genéza
CYRO Demjanka
DEJLY Čierny vrch
Oravská Polhora
Medzev
Dolný Kubín
Kubačka Ivan
MUDr
Pöhm Gabriel Ing.
Muráň
Bábeľa Cyril Ing.
Gánovce
Oravský
Podzámok
BF DK Mikulaj Štefan
CIRA z Oravského
Podzámku
Kisková Alexandra
20
Horné
Lefantovce
CIRA Vrátna dolina BF NR Ďuriš Jozef
2
4
10
2
3
4
3
3
5
27
10
4
5
Banská Bystrica
BF TR
Petrovice
Žídek Pavol
Horná Štubňa
553
CINDA Vrátna
dolina
Hogh Ján
Grellneth Peter Ing. Turček
CIBA Vrátna dolina BF BY
BF TR
BF DK Hlinický Ferdinand Dolný Kubín
CETY Genéza
CEZAR spod Hradnej veže
BF TR
CEDRA Vrátna
dolina
3
Oravský
Podzámok
BF DK Ľubek František
19
Štefanová
CEDRA Tri studne
Porubčanský
Branislav
BF ZA
CASY z Prameňov
Turca
0
2
4
0
0
0
8
0
0
3
4
3
2
2
0
7
0
1
5
0
0
2
8
1
3
5
10
9
2
1
2
9
1
0
2
1
0
1
2
0
0
0
3
0
1
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
3
1
2
1
8
2
0
0
14
1
1
2
1
7
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
250
371
55
178
241
588
260
330
151
1447
555
200
118
130
896
825
300
200
300
0
0
494
450
523
920
550
650
500
950
7,8 1075
9,3 1357
1,5
5,3
8,0
8,0 1068
8,7
4,7
5,0
250
0
600
200
150
250
690
0
375
250
8,4 1178 1063
4,5 2060 1790
7,0
4,4
2,7
93,71 14,0
525,39
904,41
117,81
3788,67
566,15
1417,72
493,85
844,3
386,34
3106,85
1389,5
511,7
291,56
313,57
1891,93 11,8 1842
0,0
6,7
5,0
5,0
0,0
0,0
3,5
18 17,5
0
37
0
5 13,3
30 12,5
46 31,0
10
15
20 20,0
47 14,7
33 35,0
10 10,0
0
0 13,3
29
119
BF SL
BF PD Matiaško Miroslav
BF SN
BF LE
FAGIRA z Liptovských Revúc
FANY Kráľovská
studnička
FICO Demjanka
FIDA Demjanka
Lehotský Tibor
BF LM
PaedDr
BF SL
BF SL
BF VK
FREDY Čajmar
FRIDA Krigov
GABI Šípova skala
Slúka Miroslav
Pilát Radovan
Smrek Karol
BF PD Krpala Ján Ing.
FLOK Zvernica
FLORA Kráľovská
studnička
Tököly Peter
Tököly Ľubomír
Alexik Viktor
Veľký Krtíš
Kolačkov
Stará Ľubovňa
Lipt. Mikuláš
Prievidza
10
2
10
3
11
8
6
Spišská Nová
Ves
Levoča
5
3
4
5
2
28
2
7
3
1
Handlová
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Barilla Ján Ing.
BF SL
EVAN z Liptovských Revúc
Spišské Bystré
Lopúch František
Pribilina
BF PP
DYNA z Jasenova
Levoča
Trstená
Valent Igor
Matuška Rastislav
Spišský Štiavnik
Oravský
Podzámok
Spišské Bystré
EDA z Podbrezovej BF LM Strnad Juraj
BF TS
BF LE
DONNA Čajmar
DYN Demjanka
BF PP
DONA z Kolbachu
Šavel Milan
BF DK Mikulaj Štefan
DONA Kráľovská
studnička
Lopúch František
BF PP
DELA Kráľovská
studnička
4
0
4
2
0
3
1
1
1
1
1
1
7
0
2
1
0
4
2
6
3
1
6
5
2
3
3
3
1
18
2
5
1
1
0
0
2
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
2
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
6
1
1
2
0
0
2
1
8
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445
155
431
120
678
181
420
163
110
234
231
20
1565
92
225
105
135
458
467
200
9,5 1150
8,0 1250
6,1 1398
5,0 1400
6,3
6,7
3,0
8,0
4,9
8,3
688
4,5
350
1043,34 10,5 1413
396,57
805
307,02 11,3 3633
1139,13
500
200
0
200
0
357
190
0
100
0
383
200
180
700
500
300
908 1375
738
600
1384,35 10,0 1373
455,77 10,1
1074,58
368,61
281,44
612,85 12,0 1413
536,75
32,13
3684,14
235,38
533,72
283,82
345,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8,3
0,0
0,0
27 26,7
30 10,0
28 20,0
20 30,0
30 19,0
25 15,0
39
20 10,0
20
0 22,5
10
0
20
14
0 10,0
5 15,0
0
120
BF RK
BF BR
BF TO Pástor Pavel
BF TN Jančovič Lukáš
Tomko Vladimír
Ing.
BF GL
BF SL
BF BR
BF RS
BF TN Rapaič Rajmund
BF DS
BF PD Košík Radovan
BF RK
BF DK Čižnár Jaroslav
GERO Lesnícka
lúka
GERO z Ľubochnianskej doliny
GOJA Stanišovská
dolina
GORAL z Rožňovskej lúky
GRÁCIA Čajmar
HANA Demjanka
HAVRIK z Podbrezovej
HEJDA Trium Slecs
HERA spod Viechy
HERO Stanišovská
dolina
ILA Vandráčka
IROŠ z Ľubochnianskej doliny
ISKRA od Margarétky
Šimún Ondrej
Vajas Alexander
Šarlinová Gabriela
Badinka Ján
Paučo Jozef
Mišiak Miloš Ing.
Červenko Ľubomír
BF LM Hapčo Jozef
Sekelský Karol
GANA Stanišovská
dolina
GAJA z Liptovských
BF SL
Revúc
Dolný Kubín
Lúčky
Dolné Vestenice
Lúč na Ostrove
Trenčín
Jesenské
Hronec
Hniezdne
Horné Sŕnie
Prašice
Mlynište
Kalameny
Stará voda
Liptovský Ján
Plavnica
3
12
2
8
3
8
2
1
2
9
1
1
33
7
3
0
2
1
0
1
3
1
0
1
2
0
0
0
4
2
3
6
0
3
0
4
1
1
2
5
1
1
16
5
3
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
5
2
2
1
0
0
4
0
0
14
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
203
654
95
440
29
237
20
130
35
371
40
41
3271
105
95
9,9
619
5,0 1150
9,6
6,0
3,0
519,37
5037,1
152,62
925,83
74,08
538,48
250
725
475
319
237
341
6,7 1833
7,1 1983
7,0
2,4
5,7
7,6
500
300
518
500
0
533
430
0
150
0
500
0
0
0
622 1033
700
32,13 10,0 2800
332,61
89,55 14,0
730,25
102,34
104,9 10,0 2400
7292,94 12,5 2088
268,65
243,06
8,0
0,0
7,9
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
9,3
0,0
0,0
6,4
5,0
22 16,7
32
0
10
0
0
0
0
0
43
30
30
47
45
0 10,0
121
BF MT Bvocik Roman
BF ZH Dubina Juraj
BF SL
BF SL
BF PB
BF SN
JAGO Dravecká
dolina
JETY Dravecká
dolina
JOLA od
Margarétky
JORDAN
od Margarétky
KARO Jasanový
hřeben
LARGO Lesnícka
lúka
LESSY Lesnícka
lúka
Nižné Ružbachy
Lopatovský Štefan
Mgr.
Sedlák Ladislav
LINDA Morské oko BF SL
BF SK
BF PB
BF TR
BF SL
LIZA z Košickej
MALIK de
Eisenkappel
MASTOT Svrčník
MIVA Vatrová
Smrek Karol
Baranček Miroslav
Mikloš Pavol
Mariánske Lázně
Brychta Ľubomír
Ing.
BF KV
3
5
Turčianske
Teplice
Stará Ľubovňa
7
3
3
Považská
Bystrica
Nižný Orlík
8
Spišská Nová
Ves
Krajči Gustáv Mgr.
16
10
Domaniža
Kardoš Miroslav
BC.
1
1
11
2
13
1
Hniezdne
Hniezdne
Šášovské
Podhradie
Trebostovo
Dubnica nad
Váhom
Bratislava
Štefánik Miroslav
Štefánik Miroslav
Sirotný Marek
BF IL
IVENA od Margarétky
Korchaník Andrej
BF BA
IVA Dravecká
dolina
1
2
2
0
0
6
2
2
0
0
1
0
6
0
3
5
6
3
2
10
4
10
1
1
5
1
10
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
295
310
230
205
586
335
664
120
62
669
80
373
80
5,0
500
0
8,5
200
633
9,0 1000
6,3
212
7,4 1710
268,65
754,76
600
207
100
600
200
4,7
667
220
9,4 1620 1000
793,14 14,9 1079
588,45
491,18
0
0
300
0
8,8 2333 2200
1511,66 10,0
776,19
1698,86
307,02 11,0 2000
158,63 12,0 1800
1597,28 10,7 1100
171,36
981,63 11,9 1731 1925
204,68
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 15,0
27 23,3
27 26,7
20
12 16,7
35
10 10,0
90 31,0
40
30
13 10,0
0
28 12,5
0
122
Šipula Ján Ing.
Randus Jozef Ing.
BAŠKA Polominy
HF BJ
HF KK
HF SL
ELZA Z Brdské
Hájenky
ENDY spod Ľupčianskej Magury
ERA Polominy
Pilát Ján Ing.
Kriššák Eduard
Chapčák Dušan
HF LM Strnad Juraj
ELLIS z Krivánskeho žľabu
Stahl Dušan
HF DK Gróf Dušan
DIA spod Stohu
ELBA Minas Ithilien HF LV
Plavnica
Ščigulinský Milan
JUDr
HF SL
DAN Polominy
Stará Ľubovňa
Spišská Belá
Kľušov
Pribilina
Šahy
Kraľovany
3
Malý Lipník
Pastirčak Pavol
JUDr
HF SL
DAG Polominy
1
5
7
2
5
1
9
3
1
7
1
Steinemann Roman
Levice
Ing.
Korytnica 668
Telgárt
Machulice
5
1
3
4
3
CITA Hrabov potok HF LV
HF RK
ATHOS z Javorinky HF BR
BF ZM Ležák Jaroslav
ZANA Jasenovské
vodopády
Svarín
Ľubica
Špirko František
BF KK
BF LM Kollár Marek
VARA Vlčí potok
Muráň
Hlinka Vladimír
Ing.
BF RA
TINA spod Glatzu
VARO Vlčí potok
Turček
Neuschl Ervin
BF TR
TERA Fatra
Veľká Maša
Štefanko Milan
RONA spod Glatzu BF RV
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
1
4
4
2
2
1
6
2
1
0
3
0
2
1
3
2
2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
3
1
1
1
3
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
200
90
315
401
184
550
92
630
160
153
50
380
40
338
65
80
301
531,93
3,0
2,0
4,7
3,0
511
217
350
90
900
450
660
400
517
6,8
300
6,0 1100
4,1
5,7
2,7
1,0
7,3
4,0
817
238
230,27
729,77
944,92
578
264
7,0 1000
4,4
2,4
470,77 11,0 5900
1285,21
235,38
1411,95
366,52
340,99
80,33
819,91
64,26
767,55 10,2
166,3
204,68
689,19
200
0
233
500
600
0
300
100
50
0
0
0
0
50
0
200
300
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
0,0
6,5
0,0
0
0,0
5 11,0
50 30,0
30
0
15
5
30
0
0
0
0
15 16,7
0
0 10,0
0,0
15 17,5
20
123
HF LE
HF RS
PARIS Devana
Spolu / priemer
Pilát Hubert Ing.
HF SL
GARI Krigov
IWAN von der
Königsbuche
Levoča
Rimavská Sobota
Lipták Martin
Kovalčík Vojtech
Ing.
Stará Ľubovňa
Nové Mesto n.
Váhom
FRIDA Minas
Ithilien
Korytnica 668
Steinemanová
Petra MVDr
HF ZC
FEA spod Ľupčianskej Magury
Randus Jozef Ing.
HF NM
HF RK
FARO Polominy
Rimavská Sobota
Kovalčík Vojtech
Ing.
Tekovská
Breznica
HF RS
FANY od Figľa
Belá
Dvorský Peter
Gondovo
Hrušov
Levoča
Kmeťo Ľubomír
HF ZA
EXA Polominy
Pavlo Miroslav
Mihálik Jozef
HF VK
HF LV
ERNA Krigov
Lipták Martin
HF LE
ETHEL spod Stohu
ERIN spod Stohu
3
0
0
3
5
1
0
6
1
0
1
6
7
2
0
13
1
3
10
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
1
0
0
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
1
0
0
753 171 450 65 20 14
9
10
2
9
21
2
4
19
4
2
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187
0
3
0
2
3
1
0
4
1
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38420
253
620
155
181
995
15
300
597
117
160
96
3,2
550
290
104211,9
682,7
1410,17
396,57
463,09
2231,58
24,1
767,56
1555,3
469
50
350
879
800
100
175
665
535
972
6,9
944
8,4 1322
6,0
4,0
6,9
340
400
700
150
100
8,5 1381 1757
7,5 1625
9,5 1125
4,9
264,12 15,0 1475
409,37 10,0
154,23
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
16
18
9
0,0
28 11,3
30 15,0
5
29
5
33 12,5
52 52,1
30 30,0
10
16
1
16
6
7
44
16
1
43
1
135
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
Česko
SPOLU
počet hlásení
BA
kraj
113
1
38
1
15
36
4
6
11
1
BF
22
5
1
8
3
5
HF
dohladávky spolu
753
16
254
8
89
193
43
57
92
1
z toho neúspešné
171
6
64
0
22
41
11
6
21
0
priem. stárie stopy
(hod)
6,9
10
7,6
2,4
8,2
6,2
8
7,7
7,1
5
944
212
1286
319
1094
725
666
1339
914
500
priem. dlžka (m)
ZOZNAM DOHĽADÁVOK PODĽA KRAJOV
340
600
470
150
476
187
360
466
368
0
pr. dĺžka durenia
(m)
124
pr. dĺžka stavania
(min)
16
35
20
10
19
14
17
22
13
0
pr. dĺžka hlásenia
(min)
9
0
12
7,9
12
7
10
6
8
0
zachránená divina
kg
38420
586
11823
440
3849
10653
1879
4596
4514
80
104211,89
1511,66
38239,28
925,83
9259
28856,14
4198,94
10465,21
10551,15
204,68
zachránená divina
v€
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ KLUBU
v roku 2009
Zloženie členskej základne v roku 2009 bolo nasledovné:
Čestní členovia
Riadni členovia s úhradou členského
do 31.12.2009
Riadni členovia s úhradou členského
do 30.6.2009
Zahraniční členovia
Celkom spolu
Počet
Platba
Spolu
32
0 Sk
0 €
941
10
13
996 členov
7,00 € 6 587,00 €
3,30 €
15,00 €
33,00 €
195,00 €
6 815,00 €
Materiál: Zahrňuje v sebe výdavky na zakúpenie obálok a samolepiek
na distribúciu Spravodaja, na korešpondenciu členov výboru, výdaje
nevyhnutne potrebné na činnosť a prevádzku klubu (rozmnožovanie
tlačív, kancelársky papier, baliaci papier, bonitačné tabuľky, odporúčania
na párenia a tiež zakúpenie náplne do hlavy tlačiarne a pod.).
Spoje: Hlavná časť výdavkov predstavovala distribúcia Spravodaja
(poštovné 1 ks výtlačku – 0,50 € – od 1.1.2010 už 0,60 €, do zahraničia
2,60 € a viac) a výzvy k úhrade členských poplatkov, korešpondencia
predsedu klubu, poradcu chovu a ekonóma klubu ako aj ostatných
členov výboru a tiež styk s ISHV.
Ostatné náklady: Boli čerpané na vydanie Spravodaja, náklady potrebné na prevádzku a činnosť klubu, zakúpenie 2 ks snímačov čipov,
vydanie propozícií XXIX. r. Skúšok farbiarov Slovenska, platba web
stránky klubu, centrálne vyhodnotenie RTG dysplázie bedrových kĺbov
a poplatky za účet v Slovenskej sporiteľni.
Cestovné: Čerpané na zasadnutia výboru a predsedníctva, na Medzinárodné dohľadávky farbiarov konané v Nemeckej spolkovej republike
spojené s voľbou nového predsedníctva ISHV, poradou predsedov,
poradcov chovou a ekonómov jednotlivých klubov, poradou ku skúšobným poriadkom atď, na XXIX. r. Skúšok farbiarov Slovenska, IV. ročník
125
Memoriálu Benedikta Gierzsewskeho ktorý usporiadal Poľský klub
chovateľov Farbiarov, poradcu chovu na kontrolu vrhov a chovných
jedincov, výstav ako aj rozhodcom delegovaných na chovné zvody,
výcvikový kurz a rôznu ostatnú činnosť klubu.
Ceny: Klubová výstava farbiarov – cena Dr. Duchaja
ISHV: Členský poplatok do Medzinárodného spolku farbiarov
450 €.
Náklady podľa druhového členenia sú nasledovné:
Druh nákladu
Prevádzka
Činnosť
Spravodaj
Schôdze
Chovateľské
Skúšky farbiarov
ISHV
S p o l u:
Skutočnosť
504,82
3 845,01
3 031,17
515,95
1 895,05
2 525,73
450,00
12 767,73
Náklady podľa účelového členenia sú nasledovné:
Účel
Materiál
Spoje
Cestovné
Ostatné náklady
Ceny
ISHV
S p o l u:
Skutočnosť
145,54
1 111,50
6 881,41
4 150,32
28,96
450,00
12 767,73
Príjmová časť – tvorená hlavne členskými platbami (37,33 %),
chovateľské poplatky (48,63 %) z toho export predstavoval (43,27 %),
krytie a šteňatá (36,07 %), chovný zvod (4,41 %), dysplázia (12,89 %)
a klubová výstava vo Zvolene (3,36 %), sponzorské (2,6 %), dotácia
126
z SPZ (2,9 %) a ostatné príjmy (odpredaj materiálových zásob a úroky)
spolu predstavovali (8,54 %).
Príjmy
Skutočnosť
Sponzorské
Členské
Chovateľské – export
– chov
– dysplázia
– chovný zvod
– výstavy
Tržby – spravodaj
– klubové odznaky
– farbiarske odznaky
– kniha 50 rokov KCHF
Dotácia SPZ na činnosť klubu
Úroky
S p o l u :
Stav k 1. 1.2009
Stav k 31.12.2009
357.00
5 122.10
2 887.00
2 406.27
860.00
294.00
224.40
60.00
180.00
62.00
857.50
398.00
11,68
13 719.95
Pokladňa
Účet
0,00
235,67
12 179,91
12 896,46
Spolu
12 179,91
13 132,13
Stav k 1. 1.2009
12 179,91
Príjmy
+13 719,95
Výdaje
–12 767,73
Stav k 31.12.2009
13 132,13
Členské predplatené na rok 2010 a ďale –10 753,00
Skutočný stav k 31.12.2009
2 379,13
127
Veľa členov využíva možnosť predplatiť si členský poplatok aj na
ďalšie roky, čo je veľké plus pri úspore poštovného a času potrebného
na výzvu členského. Každý rok využívajúc zaslanie Spravodaja prikladám
tým členom ktorým končí členstvo v klubu k 31. 12. poštovú poukážku
k úhrade členského poplatku.
No aj napriek tejto skutočnosti musím konštatovať, že začiatkom
decembra 2009 som musel opäť vyzvať k úhrade členského poplatku až
250 členov (stálo to cca 110 € – poštovné, obálky, rozmnoženie výzvy)
z ktorých si 65 členovia neuhradili členský poplatok do 31. 12. 2009,
a tak sa s nimi, hoci neradi, ale musíme rozlúčiť.
Tak ako po roky minulé aj v tomto roku výbor zabezpečil výrobu
farbiarskych zvrtlíkov, obojkov na bavorských a na hanoverských farbiarov ako aj 6,5 m dlhé vodiace remene.
Aj v roku 2010 si tieto výcvikové pomôcky, klubové a farbiarske
odznaky, ako aj knihu k 50 výročiu založenia klubu – 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov budú môcť záujemcovia objednať u ekonóma
klubu.
Klub k 31.12.2009 má na zásobách materiál v hodnote 5 833,79 €,
ktorý pozostáva:
Klubové odznaky:
Farbiarske odznaky:
Kniha 50 rokov KCHF:
Dataprojektor:
Označenie rozhodcu:
Videokazata:
Geometrické kliešte:
Snímač čipov:
Spolu:
588 ks
775 ks
605 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
458,64 €
488,25 €
3 775,20 €
647,81 €
2,00 €
22,57 €
6,16 €
433,16 €
5 833,79 €
Ing. Ladislav Druska
ekonóm KCHF
128
SPONZORSKÉ 2009
A Účelové príspevky v hotovosti
1
2
3
4
PhDr. Ľubica Kozubová
Macek Leoš
Mrva Andrej
Holováč Ján
Pezinok
Svatý Štepán – ČR
Rovinka
Olšavica
7
50
100
200
Doľany
Hrušov
Šenkvice
Brezno
Ružomberok
Vrútky
47
20
50
100
43
100
B Vecné ceny a pod.
1
2
3
4
5
6
Ing. Juraj Piecka
Jozef Mihálik
Ing. Peter Mekel
OKO SPZ
Ing. Slašťan Michal
JUDr. Ing. Štefka Milan
Klub chovateľov farbiarov sa obracia na solventných členov, ktorí
môžu klub či už finančne, alebo materiálovo podporiť, aby finančnú
čiastku poukázali na účet KCHF
v Slovenskej sporiteľni Košice-mesto
číslo účtu 82134247/0900
alebo poštovou poukážkou „H–podaj“ na adresu ekonóma klubu:
Ing. Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10
040 01 Košice
Akákoľvek finančná čiastka je pre Klub vítaná. Darcov zverejňujeme
v Spravodaji.
Ďakujeme!
129
NAŠI JUBILANTI V ROKU 2010
V tomto roku sa mnohí naši členovia dožívajú významných životných jubileí.
Pri tejto príležitosti Vám, naši milí jubilanti, výbor KCHF
praje všetko najlepšie, veľa zdravia a pohody v rodinnom kruhu,
v práci, medzi priateľmi a veľa spokojnosti a úspechov pri práci
s farbiarom.
90 rokov: Vzácneho výročia sa 24.12. dožíva náš čestný člen
Ing. Štefan Želtvay z Košíc.
85 rokov: pán Vladimír Donoval z Martina 28.3. a pani Teodora Makarová zo Spišskej Novej Vsi 2.5.
80 rokov: pán Bohumír Švanda z Nižnej Boce 9.4.
75 rokov: Ing. Tibor Lacko z Turčeka 4.4.
70 rokov: 10.3. Pavol Sisol z Bardejova, 1.4. Jozef Štefanica zo Sučian, 27.5. Viktor Alexik zo Starej Ľubovne, 13.7. Dietrich Krill
z Herzbergu v Nemecku, 11.8. Ing. Juraj Šimo z Mošoviec, 13.8.
Vincent Kender z Košíc, 26.9. Milan Janík z Veľkých Karlovíc
v Čechách, 7.10. MUDr. Ján Fáber z Hliníka nad Hronom, 18.11.
Friedhelm Jürgens z Menden v Nemecku.
65 rokov: 1.2. Milan Pavlík zo Špindlerovho Mlýna v Čechách, 1.6.
Ing. Július Alexa z Tábora v Čechách, 25.6. Ing. Peter Grellneth
st. z Turčeka, 2.9. Rajmund Rapaič z Trenčína, 19.9. Ing. Juraj Šesták z Pezinka, 1.10. Rudolf Vrba z Rapotína v Čechách,
9.11 Ján Blisco z Košíc.
60 rokov: 2.2. Štefan Mintuch z Rosiny, 23.2. Samuel Halža z Novej Sedlice, 25.3. Ing. Juraj Skurka z Krompach, 3.4. Emil
Cíferský z Častej, 15.4. Ing. Ladislav Mňahončák zo Zborova,
25.4. Karol Sekelský st. z Plavnice, 14.5. Ján Kubove z Tisovca,
22.6. Dezider Daniš z Banskej Bystrice, 1.7. Marian Čerepan
z Pruského, 4.7. Ján Ševčík z Vysokej pri Morave, 19.7. Viera
Pilátová zo Starej Ľubovne, 22.7. Anton Lukáč z Nitrianskeho
Pravna, 24.7. Milan Iláš z Kežmarku, 10.8. Vladimír Štanceľ
z Turčianskych Teplíc, 11.8. MUDr. Marian Papcun z Levoče,
30.8. Miloslav Droppa zo Závažnej Poruby, 1.9. Michal Popovič
z Plaveckého Petra, 3.9. Vít Môcik zo Žiaru nad Hronom, 13.9.
130
Jozef Andreides zo Spišskej Teplice, 18.9. Pavol Černý z Bolerázu, 23.9. Jozef Malovec z Púchova, 17.10. Ing. Ladislav Gašpar
z Beňuša, 6.11. Mária Čajková z Nemšovej, 15.11. Igor Hladký
zo Závažnej Poruby, 26.12. MVDr. Andrej Štafura z Revúcej.
55 rokov: 21.1. Pavol Smolko z Medzeva, 25.1. Ján Orečný z Bystrého
nad Topľou, 6.4. Karol Petržilka z Vojky nad Dunajom, 18.4.
Judita Kostovaľová z Michaloviec, 26.4. Ján Šoltés z Ľubice, 3.5.
Anton Múdry zo Zliechova, 7.6. Dušan Štofan z Bzenova, 10.6.
Jozef Laktiš z Topolčianok, 12.6. Igor Takáč z Bratislavy, 22.6.
Ing. Karel Plch z Dolní Lhoty v Čechách, 25.7. Vladimír Maroš
z Kláštora pod Znievom, 14.8. Ing.Peter Hubka zo Žiaru, 6.9.
Ján Hazucha z Látok, 6.9. Miroslav Kolník z Hrachovišťa, 14.9.
Peter Klein z Popradu, 22.9. Vladislav Šutko zo Žehne, 9.10. Jozef
Kouba z Vápennej v Čechách, 12.11. Ing. Stanislav Kubanta zo
Závadky nad Hronom, 6.12. Karol Florek zo Zakamenného.
50 rokov: 24.1. Jozef Matiaško z Malej Čause, 17.2. Ján Bačík z Tužiny,
10.3. Štefan Gazda z Tornale, 22.3. Ing. Štefan Šmajda z Mokraniec, 1.4. Ing. Igor Dolejší z Nového Sadu, 17.4. Tibor Benčič
z Bratislavy, 18.4. Stanislav Gramblička z Valaskej Belej, 6.5.
Anton Šumský z Novej Bystrice, 19.5. Juraj Mažgut z Belej, 26.5.
Ing. Pavol Cigánik z Trenčína, 26.6. Peter Demeter z Čaklova,
10.7. Ing. Miloš Bílik z Trstína, 15.7. Ján Šútor z Drienovej, 21.7.
Ing. Peter Smolnický z Chýmu, 16.8. JUDr. Marian Porvažník
z Košíc, 12.9. MUDr. Ivan Kubačka z Dolného Kubína, 23.9.
Ing. Ján Bošanec z Liptovského Hrádku, 10.10. František Lopúch zo
Spišského Bystrého, 22.11. Ing. Gabriel Pöhm z Medzeva, 28.11.
Robert Mušinský z Plešivca, 29.11. Juraj Halahija z Východnej,
4.12. Jozef Rosenberger z Ľubietovej.
BLAHOŽELÁME
V novembri tohto roka sa dožíva krásneho životného jubilea – šesťdesiat rokov členka KCHF, dlhoročná chovateľka, pani Mária Čajková.
Šteniatka z jej chovnej stanice „Čajmar“ robia dobré meno farbiarom
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Krásnym zavŕšením jej chovateľského úsilia bola účasť sučky GRÁCIE
Čajmar na svetovej výstave 2009 v Bratislave. Získala titul SVETOVÝ
VÍŤAZ, BOB.
Do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a pohody prajú členova KCHF.
Za členov KCHF – Lukáš Jančovič
131
Život farbiara!
Prišlo k nám do domu,
maličké – voňajúce mliečkom,
ťarbavými krokmi,
so zamračeným čielkom.
Zaznieva lesníc tón,
slávnostné „halali“
s vypnutou hruďou žiada si
„zálomok víťazný“.
V jelenej červeni
akú nemá nik,
len všetky šteniatka
z rodu „Bavorský farbiarik“.
Odvtedy prešlo už
viacero krásnych liet,
takého stopára
na okolí niet.
S dôverou k človeku,
jak psí zákon káže,
sľubujúc pánovi:
vernosť, lásku aj poľovné šťastie.
Rok – čo rok urobí
„dohľadávok“ tucet,
nepýta odmenu,
nevystaví účet.
Prinieslo nežnosti, nehôd
i srandy kopec,
a chvíle výcviku
čo nemali koniec.
Robí to z lásky k nám,
ľudskému plemenu,
vždy skromný – úctivý,
verný svojmu menu.
Prvý rok ubehol
ani nevie ako
chodí už „pri nohe“
aj „PF-ky zvládol.
A keď raz nadišiel
čas odchodu „navždy“,
zaslzil – zaplakal
snáď poľovník každý.
Klubová výstava – tá dopadla dobre, č
i každá poľovka
v jeho známej hore
Ostal tam v horičke,
o tak veľmi ľúbil,
pod bielou brezičkou
so svetom sa lúčil.
Už chodí zakaždým
Na voľno „pri nohe“
a keď ho „odložia“
z miesta sa nepohne.
Poľovník spomínaj!…
bo pravda je vo vete:
farbiar je plemeno
čo na stope páru nemá
v šíro-šírom svete!
132
„IHF“ – skúšky to
– maturita – psačia,
na plný počet chce…
bojuje o body
čo mu sily stačia.
Ľúbme a tešme sa
z tých našich farbiarov!
Naplnia život náš
vernosťou až za rov.
Nos skoro na zemi,
aj zamatové uši,
zavetrí slastný pach,
tak blízky jeho duši.
Zvolajme „Horidoó“
dávny to pozdrav hôr…!
Svätý Hubert nám pomáhaj,
aj našim farbiarom.
Keď stíchne večerný
lesných vtákov chór,
hlási už jeleňa,
čo vyduril z bôr.
Mária Čajková
133
AKTIVISTI KLUBU HLÁSIA
Správa o činnosti aktivistov
VÚC Žilina v roku 2009
V tomto roku sa podarilo zorganizovať niekoľko vynikajúco organizačne zabezpečených akcií. Každá z nich je osobitne zhodnotená na
iných stranách v tejto ročenke a preto sa nimi nebudem podrobne
zaoberať. Spomeniem ich iba heslovite.
Už na jar sa konal I. ročník Mútnanskeho pohára, kde bola odskúšaná novinka predmetu durenie a stavanie zveri na atrape. Na záver sa
konala spádová schôdza členov regiónu Orava. Tu boli prejednané otázky
prípravy podujatí v roku 2009, výber psov na pohár a otázka členských
príspevkov a evidencie dohľadávok. V rôznom na otázky účastníkov
odpovedali členovia výboru Grellneth, Porubčanský a Gešvandtner.
Ďalšia vydarená akcia bol Fatranský pohár, ktorého VIII. ročník
sa konal v Novoti. Skupina skúsených organizátorov okolo Tibora
Gešvantnera a Janka Brňáka zorganizovala skúšky na vysokej úrovni.
Bola to pre nich vlastne generálka pred MFK 2010, ktorého organizáciu
a prípravy budu zabezpečovať.
Vodiči František Vrlík reprezentoval náš klub v Nemecku na ISHV
dohľadávkach a Branislav Porubčanský na MBG v Poľsku.
Je potrebné si uvedomiť, že práca aktivistu je dobrovoľná a zostáva
na ňom, či si dokáže získať autoritu a kolektív členov klubu, ktorí mu
budu v príprave rôznych akcií výdatne pomáhať. Ako je nám už dlhšiu
dobu známe, nedá sa dnes nič prikazovať a už vôbec sa nedá spoliehať,
že rozpisom úloh všetko končí. Práve tu sa ukazuje dobrovoľná, ale
kolektívna práca celej často neznámej skupiny ľudí, ktorá je ochotná
a schopná pod správnym vedením zorganizovať a zabezpečiť na vysokej
úrovni akcie, ktoré už presahujú aj rámec našej republiky a ich práca
je uznávaná aj v zahraničí. Často sa to dozvedáme zo zahraničnej
tlače.
134
Povinnosti aktivistu v oblasti:
• mať prehľad o členstve v oblasti, aktualizovať a odstraňovať chyby
v evidencii, usmerňovať záujemcov o vstup do klubu, pri životných
jubileách navštevovať starších a chorých členov.
• mať prehľad o pracovnej výkonnosti psov v oblasti a v spolupráci
s výcvikárom klubu ich doporučovať na vyššie typy skúšok, podľa
možnosti sa zúčastňovať na PF a IHF v oblasti, upozorňovať vodičov
o včasnom predkladaní evidencie dohľadávok.
• predkladať prostredníctvom členov výboru návrhy na riešenie a požiadavky členskej základne, žiadosti na organizovanie chovných
zvodov, skúšok farbiarov o pohár SPZ, MFK, požiadavky na zabezpečenie kurzu vodičov a zabezpečovať účasť záujemcov o kurz na
tých akciách, ktoré zabezpečuje klub každoročne v inej oblasti.
• na zabezpečovanie týchto úloh je potrebné využívať osobný kontakt
s členmi klubu pri rôznych podujatiach v oblasti, ktoré zabezpečuje
SPZ, alebo klub, v prípade potreby zvolať aj schôdzu členov, ktorí
majú záujem pracovať na príprave spoločných akcií v oblasti.
• spolupracovať s vedením aktivistov VÚC pri príprave rôznych podujatí.
135
Spádová oblasť PRIEVIDZA
Uplynulý rok 2009 ubehol tak rýchlo ako aj ostatné predtým. Nedovolím si nespomenúť pár faktov, ktoré sú dôležité pre všetko, čo sa
týka chovu farbiara v okrese Prievidza.
Okres Prievidza je oblasť, v ktorej sa loví jelenia, danielia, muflónia,
srnčia zver a treba spomenúť aj medveďa a vlka. Už táto skutočnosť
hovorí, že farbiar je tu nenahraditeľnou súčasťou poľovania.
Treba skonštatovať, že aj kapacita členskej základne hovorí o záujme
pre chov farbiara. Je chvályhodné, že medzi členmi – chovateľmi je veľa
mladých poľovníkov.
V okrese pracujú dvaja rozhodcovia: Bačík,
Bullo a t. č. jeden čakateľ na rozhodcu z výkonu – T. Púčik. V roku
2009 sa konali na dobrej
úrovni PF – HR Rapaič,
kde PF absolvovalo 11
psov, ktoré skončili:
I. cena – 5 psov; II.
cena – 5 psov; III. cena
– 1 pes
V priebehu poľovnej
sezóny 2009, bolo poÚspešná IHF skúška BF ASTY z Babinej hory.
súdených 8 farbiarov na
Vodič T. Púčik prijíma gratulácie od rozhodcu
IHF, rozhodcami: Bačík,
J. Bačíka.
Bullo, Rapaič.
Psíky boli hodnotené: I. cena – 4 psi
II. cena – 1 pes
III. cena – 3 psi
Treba spomenúť, že v okrese máme 6 chovných súk – aktívnych,
ďalšie sa pripravujú do chovu.
Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na spolupráci
pri chove farbiara a všetkého ostatného čo s tým súvisí.
FARBIAROM ZDAR!
Bačík Ján
136
PRÍHODY, NÁZORY, RADY…
Skúsenosti s cvičením a odskúšaním psov
v disciplíne durenie a stavenie na preparáte
(makete) zveri
Cvičenie psov spočíva v tom, že na preparáte zveri z čerstvej kože
(diviačej, jelenej, atď.) spúšťanom a ťahanom na lane umožňuje psom
sa čo najvierohodnejšie zoznámiť s tzv. zverou, na ktorú budú neskôr
v praxi používaný.
Cvičenie alebo skúška sa skladá:
1. Nástrel a stará stopa
2. Teplé ležovisko a čerstvá stopa
3. Durenie
4. Stavanie a dostrel zveri
Nástrel a stará stopa. Na každom nástrele by malo byť aspoň minimálne množstvo farby a striž. (pre psa je to znak, ktorý ho postupne
utvrdzuje, že kde je krv, na konci býva aj úlovok) Stopu a jej dĺžku,
starie, lomy, vratistopy ako aj množstvo farby sa určuje úmerne úrovní cvičeného psa. Stopa môže byť, bez farby, s farbou alebo s farbou
s primiešaným obsahom z bachora.
Teplé ležovisko a čerstvá stopa. Tesne pred nasadením psa na starú
stopu sa na jej konci urobí teplé ležovisko, od ktorého sa v dĺžke 10
až 300 m (záleží od vodiča) prešľape čerstvá stopa až po preparát.
Pes sa po vypracovaní starej stopy na teplom ležovisku vypúšťa na
samostatnú prácu.
Durenie. Po dobehnutí psa ku preparátu ho obsluha dáva do pohybu
tak, že sa snaží psovi uniknúť a po cca 100–200 m ho zastavuje.
Stavanie a dostrel zveri. Po dobehnutí psa k stojacej makete, obsluha
s krátkymi výpadmi s preparátom hýbe nahor a nadol, čím núti psa domnelú zver hlasito stavať. Dĺžku stavania si určuje vodič, ktorý výstrelom
z brokovnice, (v rámci bezpečnosti v náboji nie sú broky) ukončuje stavanie po ktorom obsluha na diaľku uvoľní maketu na zem, (ako dostrelenú
zver). Vodič po vychválení si odnesie psa od makety zveri.
137
od
od
od
A – B – nástrel a stará stopa
B – C – teplé ležovisko a čerstvá stopa
C – D – maketa a durenie
D – stavanie a dostrelenie zveri
Výcvik psa za pomoci preparátu umožňuje jeho časté precvičovanie
stopy, durenia a stavania zveri v celej dĺžke náročnosti, ktoré bude
v praxi potrebovať. Niektoré jedince majú minimálnu možnosť zoznámiť sa s pohybujúcou sa zverou na kontakt. Výhodou je, že psi môžu
už v mladšom veku prejsť výcvikom bez toho aby sme ich vystavili
riziku poranenia resp. zradenia živou zverou (diviak, ale aj kopanec
od jelenice má niekedy trvalejšie následky)
Pri súčasnom výcviku dokážeme psa dobre pripraviť na studených
stopách ako aj správanie sa pri zhasnutej zveri. Problém nastáva s nácvikom durenia a stavania. V mnohých PZ sa loví málo zveri, zbrane,
strelivo a optika je čoraz dokonalejšia a tým je aj menej možnosti
využitia farbiara v praxi. No a keď taká chvíľa nastane, pes mnohokrát
zlyháva, čo nerobí dobre meno plemenu ani vodičovi. A čo je horšie,
nezabráni sa škodám a utrpeniam zveri.
Porovnajme koľko možností za život má farbiar oproti duričom,
brlohárom alebo stavačom. Častejším výcvikom durenia a stavania
ukončeným odlovom zveri (makety), psa nie len zdokonaľuje ale aj
mu ukazuje efekt jeho činnosti, utvrdzuje spoluprácu medzi psom
a vodičom. Pes vodiča berie (vníma) ako spolu-lovca, ktorý prichádza
pri finiši na pomoc.
Z praxe viem aký veľký význam má prvé durenie a dostrelenie zveri
pred stavajúcim psom. Psa posúva vo výcviku ďaleko dopredu, zvyšuje
sa jeho záujem, odvaha, vytrvalosť atď.
V minulom roku bolo 3× verejne prezentované durenie a stavanie
makety a to na Mútňanskom pohári, pri príležitosti výcvikového kurzu
vodiča farbiara v Hronci a na Fatranskom pohári v Novoti. Na prvých
dvoch akciách bola použitá maketa diviaka – pes bol vypustený a cvi138
čenie bolo ukončené vyzdvihnutím psa. Naposledy v Novoti na FP boli
psy hodnotené na jelienčati a skúška bola ukončená tzv. dostrelením
makety zveri. Ako najlepšia, bola hodnotená suka BF Bella z Prameňov
Turca - vodič Ing. Traj Rudolf, ktorá ukázala dobrú hlasitosť pri durení
a výborne stavanie. Vodič obdržal zvláštnu cenu od autora výcvikového zariadenia. Celý priebeh skúšky na preparáte pozorovala početná
koróna. Čo do budúcna dáva možnosť porovnania ako aj objektívne
hodnotenie psov zo strany rozhodcov.
Pri výcviku sa našli farbiare, ktoré prejavili väčší rešpekt z preparátu.
Medzi psami, ktoré pri stretnutí s maketou ušli boli aj tri, ktoré už mali
absolvované IHF. Dva z toho dohľadali na IHF zhasnutý kus a jeden
vraj živú zver. Niektorí vodiči tvrdili, že v revíri im pes zdravú zver durí
a nevedel si vysvetliť, prečo mal pes z makety rešpekt. Vysvetlenie je
v tom, že je iné ak pred psom zdravá zver uniká, ten hlási v pachovom
tunely čerstvú stopu alebo na diaľku videnú unikajúcu zver. Úplne iné
je však hlásiť stojacu zver na kontakt. Nie každý pes to po prvý krát
zvládne, stačí však trocha povzbudenia od vodiča (niekedy treba aby
vodič aj rukou začal potrhávať maketu) a psy to začali zvládať tak, že
ich bolo potom problém odvolať.
Z nadobudnutých skúseností pri cvičení psov na zmienenom zariadení môžem zodpovedne prehlásiť, že zo všetkých cvičených psov to
ani jednému neuškodilo ale naopak, mnohým aj starším psom pomohlo
odbúrať rešpekt zo zveri. Verím, že zariadenie ktoré sa postupne môže
zdokonaľovať ako aj spôsob výcviku sa osvedčí a nájde si v praxi
uplatnenie.
Záujemcovia o výcvik farbiara na makete sa môžu prihlásiť u autora
článku Tibora Gešvandtnera:
e-mail: [email protected]
mobil: 0902 991 004
alebo u Mgr. Jána Maruščáka:
e-mail: [email protected]
mobil: 0903 767 429.
Tibor Gešvandtner
139
Šteniatko od „tiežchovateľa“
(Pre Kynologickú revue z angl. originálu preložila
Ing. Lotta Blaškovičová – čiastočne krátené)
Nepamätám si veľa o mieste, kde som sa narodil. Bolo to stiesnené a tmavé miesto a ľudia sa s nami nikdy nechceli hrať. Pamätám si
mamu a jej mäkkú srsť, ale bola často chorá a veľmi chudá. Mala len
veľmi málo mlieka pre mňa a mojich bratov a sestry. Pamätám si, že
mnohí z nich umreli a chýbali mi.
Pamätám si na deň, kedy ma zobrali od mamy. Bol som veľmi smutný
a vystrašený. Moje mliečne zuby sotva vyrástli a naozaj som mal byť
ešte pri mame, ale ona bola taká chorá a ľudia stále hovorili, že chcú
peniaze a ide im na nervy ten neporiadok, čo ja a moja sestra robíme.
Tak nás dali do klietky a vzali na neznáme miesto. Iba nás dvoch.
Chúlili sme sa k sebe. Stále nás nikto neprišiel ani len pohladkať. Sme
v obchode, kde je toľko rôznych zvierat. Niektoré pištia, iné mňaukajú,
ďalšie pípajú. Počujem tu aj iné šteniatka. Vidím ľudí, ktorí sa na mňa
pozerajú, páčia sa mi malí ľudia – deti, vyzerajú tak milo a smiešne,
ako keby sa chcel so mnou hrať. Niekedy protivní ľudia buchnú do
skla a vyľakajú nás. Často nás vyberú von, aby nás ukázali ľuďom.
Niektorí sú jemní, iní nám spôsobujú bolesť. Často počujeme „ach aké
sú rozkošné, chcel by som jedno!“, ale nik si nás nevezme.
Moja sestra umrela minulú noc, keď bola v obchode tma. Položil
som si hlávku na jej jemnú kožušinku a cítil som, ako život uniká z jej
chudého telíčka. Počul som ich hovoriť, že bola chorá a že by ma
mali predať za zníženú cenu. Myslím, že moje zavitie bolo jediným
prejavom smútku nad mojou sestrou, ktorej telo ráno zobrali z klietky
a zakopali.
Dnes prišla jedna rodina a kúpila si ma. Och šťastný deň. Je to milá
rodina. Naozaj, naozaj ma chcú. Kúpili mi misku a krmivo a malé
dievčatko ma drží nežne v náručí. Mám ho rád a hrám a naháňam
sa s ním. Jeden deň ma vzali ku veterinárovi. Bolo to zvláštne miesto
a ja som sa bál. Dostal som nejaké injekcie. Veterinár musel povedať
niečo smutné mojej milovanej rodine, lebo vyzerali strašne nešťastní.
Začul som niečo ako „silná displázia kĺbov“ a niečo o mojom srdci.
Tiež hovoril, že moji rodičia určite neboli testovaní. Neviem, čo to
všetko znamená.
140
Už mám 6 mesiacov. Vo veku, keď sú iné šteniatka silné a bláznivé,
mňa hrozne bolí pohyb. Bolí ma behať a hrať sa s mojím milovaným
dievčatkom a ťažko sa mi dýcha. Niekoľkokrát som bol u veterinára
a správy neboli nikdy dobré. Vždy hovoria o dedičných problémoch.
Ja túžim cítiť teplé slnečné lúče a behať, hrať sa. Minulá noc bola najhoršia. Minulá noc bola mojou stálou spoločníčkou. Chcem sa postaviť,
ale môžem len skučať od bolesti. Stôl veterinára je taký studený. Všetci
ľudia ma objímajú a hladkajú. Plačú do môjho kožúška. Podarilo sa
mi obliznúť jemne ich ruky. Ani veterinár nevyzerá dnes tak prísne. Je
jemný a cítim akúsi úľavu. Dievčatko ma nežne drží a ja jej ďakujem
za všetku lásku, čo mi dala. Cítim jemné pichnutie v prednej labke.
Bolesť začína ustupovať. Začínam vidieť sny, vidím prichádzať moju
mamu, bratov a sestry na vzdialenom zelenom mieste, kde vraj nie je
bolesť, iba pokoj a šťastie.
„Viete“, povedal veterinár, „šteniatka v pet-shopoch nepochádzajú od
etických chovateľov. Inak povedané – pochádzajú od „obchodníkov“,
ktorých vidinou sú len hmotné statky, peniaze, bohatstvo a nie snaha
čo najviac pomôcť plemenu.“
Dovetok. Autor sa rozhodol napísať týchto pár kritických riadkov na
základe reálneho videnia rozmáhajúceho sa biznisu so zvieratami, ktoré
kupujú rodiny pre deti a aj z iných pohnútok bez posúdenia všetkých
okolností, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu aspoň základných životných
podmienok, aby nedošlo k týraniu. KCHF nezistil a nekonštatoval v rámci svojej širokej členskej základne necitlivosť v starostlivosti o farbiara
a o zdarný vývoj potomstva. No niektoré veci je potrebné pripomenúť,
aby sme ich z nášho prostredia vylúčili skôr, ako bude neskoro.
Čiastočne sa v posledných rokoch rozmáha priekupníctvo so šteniatkami, ale aj s dospelými farbiarmi s cieľom privyrobiť si. Je to
jav chorobný, vrcholne necitlivý, ktorý zvyšuje už aj tak vysoké ceny
psíkov žiaľ aj pod tlakom neúmerných cien niektorých spoločenských
plemien. Priekupníctvo je založené na tom lacno kúpiť a v dobrej cene
predať. Kto trpí – chovateľ! Teda ten, kto má rozhodujúcu zásluhu na
zdravom vývoji a dodržiavaní chovateľských zásad. Mal by mať potom
tiež prirodzené právo na primeranú odmenu a tiež právo na splnenie
základných požiadaviek od nového majiteľa. Preto by mala prvá otázka
chovateľa na kupujúceho znieť: „Kupujete to pre seba? Áno?“ V takom
prípade treba sa snažiť udržiavať s novým majiteľom trvalý kontakt
s požiadavkami na informáciu o telesnom i výkonnostnom vývoji psíka
čo najdlhšie, pre potrebu prípadnej korekcie pri zlepšovaní chovateľských postupov. Akonáhle vznikne zmena vo vlastníctve mladého psa,
141
žiada sa dosledovať príčinu zmien z pohľadu možných snáh o získanie
nezaslúženého prospechu
Predaj dospelých psov v rámci Slovenska, naviac pracovne schopných po vykonaní skúšok z výkonu, neznamená žiadny špekulatívny
zámer a realizujú ho spravidla dobrí vodiči, ktorí majú k tomu možnosti a poznajú metódy výcviku. Takáto tzv. „zárobková“ činnosť je
zaslúžená, keďže vyžaduje veľa dní a mesiacov, mnoho kilometrov
chôdze s farbiarom na remeni pri nohe a na stope so psom na vodiacom remeni, kým majiteľ môže prehlásiť, že prácu na studenej stope
poranenej zveri predávaný farbiar zvláda dobre. Požadovanú odmenu za takúto prácu nemožno závidieť, ba naopak. Bohdaj by takých
profesionálnych cvičiteľov bolo čo najviac. Dokumentujú to početné
dotazy na kúpu farbiarov po skúškach z výkonu.Pri odporučení kúpy
mladého psa a vycvičení ako veľkej výhody vzájomného návyku majiteľa a psa na seba, vo väčščine prípadov počuť zdôvodnenie ako napr.:
„Práca mi neumožňuje vytvoriť dostatočný časový priestor k výcviku“,
alebo: „Nemám toľko skúseností s výcvikom rozlišovať správny postup
od nevhodného“, alebo: „Poľovnícka spoločnosť nevytvára dostatočné
podmienky pre výcvik psa v revíri“ atď.
Predávanie dospelých psov po výcviku do zahraničia ochudobňuje
našu krajinu, náš Klub o možnosť prezentovať sa na medzinárodných
kolbištiach dobrou pracovnou výkonnosťou slovenských farbiarov.
Tým stráca KCHF možnosť poukazovať na úroveň odborne riadeného
chovu a jeho výsledkov v žiadanej špičkovej výkonnosti a dobrého
štandardu exteriéru. Je možné, že zahraničie oceňuje pracovne výkonné
farbiare lepšie, ale sme ešte neskúsili ponúknuť takéto jedince na náš
trh. Možno, že by sme boli milo prekvapení a naviac by sa vylepšil
pracovný priemer farbiarov. Aj to je cieľom práce Klubu. A páky na
to má napr. aj v usmerňovaní vývozu cez súhlas poradcu chovu, bez
ktorého nemožno uchovniť jedinca a ani s ním vykonať skúšky z výkonu
v krajinách členských štátov ISHV.
Tento príbeh publikujeme so súhlasom autora a KR pre dobro veci.
Príbeh je čiastočne krátený a doplnený o záverečnú stať – dovetok Autor
mal snahu zastaviť konanie neetických chovateľov a tých, čo chovajú
len pre peniaze a nie zo snahy pomôcť plemenu.
Upravil s dovetkom B.B.
142
Nepoučiteľní poľovníci? Zlá organizačná štruktúra?
Alebo málo kynologickej osvety?
Za mojej dlhoročnej poľovníckej praxe hospodárenia s raticovou zverou nie
som schopný vysloviť presvedčenie, že sa myslenie v pohľade na kynológiu
uberalo smerom, ktoré by potvrdzovalo mienku ku trvalému priaznivému
všeobecnému obratu. Iste, za toto obdobie narástol počet držiteľov i vychovávateľov pracovných psov, čo je moment priaznivý. O úrovni a priemernej
kvalite psov niet oficiálnych hodnotení. Vedenie štatistík niektorými chovateľskými klubmi o pracovnej výkonnosti, resp. o pracovných výsledkoch má
istú vypovedaciu hodnotu. Z tej sa nedá vyčítať a porovnávať rast, alebo
zaostávanie v pracovných kvalitách v ročných či iných sekvenciách, preto
to vytvára len určitý pohľad. Mám za to, že asi nevieme jednoznačne odpovedať a bude pravdou skôr to, že stagnujeme v riešení.
Úroveň organizácie poľovníctva a starostlivosti o poľovnú zver je v porovnaní s okolitými štátmi veľmi dobrá. Prečo sa nám nedarí postaviť poľovnícku
kynológiu na roveň plánovanej starostlivosti o zver, alebo na úroveň poľovníckeho strelectva? Všetky popisované prípady, kde je potrebný dobrý pes,
hovoria presvedčivo o vynaložení veľkého úsilia priamych aktérov v snahe
záchrany diviny či vzácnych trofejí dohľadaním postrelenej zveri. Členovia
spoločnosti túto aktivitu berú ako samozrejmú a málokedy sa zamyslia nad
tým, koľko času musel stráviť vodič psa pri výcviku, čo ho stojí kŕmenie,
údržba výbehu, veterinárna starostlivosť, daň za psa, skúšobné poplatky,
doprava, telefonáty a iné výdavky. A vodič obyčajne nezanevrie na psa
preto, že jeho práca nie je docenená spoločnosťou. Túto robotu vykonáva
aj naďalej so zápalom pre vec. Patrí mu zato úcta od celej spoločnosti a
zamyslenie sa, akým spôsobom vodičovi dobrého psa vykryť aspoň časť
priamych nákladov, výdavkov a vynaloženého času.
Aby sa obmedzili počty mnohých neúspešných dohľadávok len preto,
že sa znehodnotí nástrel i stopa neodborným dohľadávaním a za pomoci
nekvalifikovaných psov, mala by každá spoločnosť či režijný poľovný revír vykonávať preškolenie pred začatím hlavnej poľovnej sezóny s cieľom
upozorniť na odstránenie spomínaných pretrvávajúcich nedostatkov. Poľovníci – kynológovia si to zaslúžia! A zaslúži si to najmä zver, ktorá tým trpí
najviac. Aktuálny stav si vyžaduje koniec-koncov tiež zvýšiť percentuálne
počty poľovníkov – kynológov vo všetkých oblastiach s chovom a lovom
raticovej zveri pre zodpovedné hospodárenie s ňou.
Ing. Branislav Baka
143
Čo máme a čo nám chýba
(druhé pokračovanie)
Spravodaj ročník 2009 rozvádzal pod týmto titulkom niektoré problémy, s ktorými problémami sa náš chovateľský klub stretáva a potrebujú
riešenie. Napr. nerovnomerné rozloženie početnosti členskej základne
a podanie pomocnej ruky tým slabším oblastiam. V čom? Môže to byť
vo zvýšenej pomoci pri organizovaní odborných podujatí, ako napr.
odborné výcvikové kurzy, príprava skúšok v spádových oblastiach
v súčinnosti s vyslaným inštruktorom, organizácia oblastných výstav, či
špeciálnych výstav, poskytovanie rôznej organizátorskej pomoci, atď.
Oblasť chovu a úroveň jeho odbornej znalosti v radoch členskej
základne sa neustále prílivom nových členov mení. Je sledovaná v rozhodujúcej miere poradcom chovu, ktorý podáva výboru správy a návrhy
na riešenie. Podľa známych skutočností jeho snahou je podchytiť čo
najväčšiu plochu Slovenska a získavať tak prehľad o kvalitách a úrovni
jednotlivých chovov, ale aj usmerňovať prácu jednotlivých chovateľov
smerom k odstraňovaniu chýb. Pochopiteľne nemožno očakávať osobné
pôsobenie poradcu chovu na území celého Slovenska. To by musel
byť zamestnancom Klubu a to najmä počas pripárovania a odchovov.
Keďže nie je to reálne, túto činnosť by mu v úzkej spolupráci mali
pomôcť zaisťovať aktivisti oblastí, či okresov. K tomu by bolo nutné aj
pre zjednotenie názorov a spôsob spolupráce vykonať odborné usmernenie zvolaním seminára všetkých aktivistov. Možno by to bolo vhodné
uskutočniť na dvoch seminároch (západ, časť stredu a severozápad
a druhý, reprezentujúci časť od Lipt. Mikuláša a Brezna na východ) vo
výhodných centrách napr. Trenčín a Sp. N. Ves. Hraničiace okresy by sa
mohli rozhodnúť podľa výhodnosti (vzdialenosť a spojenie).
Úroveň chovu, jeho pokroky a kvalitu riadenia donedávna potvrdzovali hodnotenia na výstavách psov. Už to viacej rokov neplatí. Smerovanie
výstav naberá z roka na rok stále menej želateľný kurz. Platí to hlavne
pre vyššie typy výstav. Sme svedkami biznisu, kde výstavy dostávajú za
úlohu produkovať nesmierne zisky cez neúmerné zvyšovanie výstavných
poplatkov a vstupného pre divákov. Napriek tomu, že je potrebné vziať
do úvahy využívania dní pracovného pokoja u rozhodcov a ostatných
činovníkov, úhrady diét a cestovného sú často veľkorysé a spoločenské
podujatia nekriticky pompézne. Nemám nič ku skutočne slušnej pre144
zentácii krajiny či kraja, ktoré medzinárodné výstavy organizujú. Všetko
musí mať medze. Nie trochárenie, ale odvedenie primerane kvalitného
posudku v porovnaní so starostlivosťou o rozhodcov a organizátorov
akcie by malo byť jednoznačne samozrejmé.
Neviem, koľko výborných medzinárodných rozhodcov má Slovensko.
Podľa náhodného sledovania mien delegovaných rozhodcov na vyššie
typy výstav je ich cca desať. Ak máme len tak málo všestranných –
kvalitných rozhodcov, prečo cieľavedome nedopĺňame toto vzdelanie
u ďalších mladých a perspektívnych kynológov, aby mali aprobáciu na
ich špeciálne plemeno a tiež rozšírenú aprobáciu na niektoré ďalšie
plemená. Potom by nebolo nutné pozývať toľko rozhodcov z cudziny,
čo by znížilo možno podstatne réžiu výstav. Alebo je ich treba toľko,
aby bolo možné očakávať reciprocitu pre našich vyvolených rozhodcov?
Tu nemôže byť reč o závisti, pokiaľ potvrdzujú kvalitu, zaslúžia si to.
Ale – čím vyššia rotácia rozhodcov, tá zvyšuje konkurenciu a vylepšuje
úroveň posudzovania a tiež eliminuje hodnotenie podľa známosti a iných
nežiadúcich pohľadov, ktoré dehonestujú rozhodcovský stav. Dôsledné
pozorovanie a hodnotenie výkonov rozhodcov by pomohlo odstraňovať
postupne podobné nešváry posudzovania psov „na objednávku“.
S čím sa ale vystavovatelia a diváci nevedia stotožniť, to je:
• neskutočne vysoký počet posudzovaných psov (aj viac ako 100)
v jednom kruhu, jedným rozhodcom, v časovom limite cca 5 hodín. Za
3 minúty nie je možné kvalitné posúdenie psa, nadiktovanie posudku,
v každej triede vyhlásenie najlepších jedincov. Čas na umožnenie zážitku pre divákov totálne chýba. A netreba zabudnúť, že do časového
limitu sa musí zmestiť čas na nástup posudzovanej triedy do kruhu,
potreba aspoň minimálneho času na oddych pre pracovníkov v kruhu
a ďalšie stratové, tzv. hluché časy. Informatívna komunikácia rozhodcu
s okolostojacou koronou je tiež potrebná, žiaľ úplne nedostatočná.
• Rozhodca – špecialista pre mnohé menej početné plemená
(25–30 prihlásených jedincov) nemá šancu byť delegovaný z tzv. ekonomických dôvodov a na miesto neho nastupuje všestranný rozhodca
– vševed! Tvrdím, že zodpovedný rozhodca s kvalifikáciou „všestranný“
nie je schopný kvalitne a správne posúdiť 70 a viac jedincov rôznych
plemien a rázov v stanovenom časovom limite ku spokojnosti korony
a vystavovateľov, ale tiež a hlavne vlastnej morálnej-etickej spokojnosti.
Svedomie a čestnosť si musia skôr či neskôr nájsť cestu mimo vidiny
145
finančného zisku a iného prospechu, lebo inak sa staneme hrobármi
mnohých utešených plemien s výbornými vlastnosťami a schopnosťami.
Teda, je na mieste začať pôsobiť na charakter rozhodcov a na vysoko etický postup výberu pri delegovaní z pohľadu umožnenia účasti
širšieho okruhu mladších slovenských rozhodcov na medzinárodných
výstavách, pokiaľ reprezentujú neochvejnú morálnu kvalitu.
Môže byť pravdou, že je lepší rozhodca, ktorý posudzuje väčší počet
plemien? Alebo môže byť opodstatnené tvrdenie, že ak rozhodca pri
väčšom počte posudzovaných plemien je aj kvalitnejší? Klub chovateľov
farbiarov rozhodol už pred viac ako 10 rokmi, že posudky psov z vyšších
typov výstav a naviac posudzované rozhodcami zo zahraničia nemôže
akceptovať. Preto zaviedol pre účely priznania chovnosti posudzovanie
exteriéru na chovných zvodoch za účasti troch rozhodcov – špecialistov.
Bolo to rozhodnutie prezieravé. Ibaže, môže vyvstať otázka, či bolo
dobré zo spoločenského hľadiska opustiť v minulosti tak krásne stretávky kynológov na celoštátnych a medzinárodných výstavách, ktoré sa
považovali za púť ľudí rovnakej krvnej línie, kde sa vymieňali názory,
skúsenosti a utvárali nové priateľstvá a obohatení o nové myšlienky.
Návštevníci odchádzali spokojní domov tešiac sa na stretnutia v nasledujúcom roku. Táto zmena v každom prípade istotne prospela farbiarom.
Branislav Baka
146
VYŠKRTNUTÍ ČLENOVIA,
ktorým končilo členské k 31.12.2009
830
115
489
215
296
776
1011
766
903
800
335
482
852
269
656
623
1274
639
506
456
488
809
471
29
614
360
21
789
724
876
105
902
886
600
Baluch Martin
Berčík Ľudovít
Baran Marián Ing.
Brincko Michal Ing.
Čabala Milan Ing.
Čendula Miroslav
Ďuraj Július
Ďurica Miloš
Ďusta Tomáš
Fiam Karol
Fox Josef
Franko Roland
Frič Ľubomír
Gajdošová Ľubica
Gálik Vladimír Ing.
Garaj Milan Ing. ml.
Gašpar Ladislav Ing.
Grúň Jozef
Hammer Albert
Hlaváč Peter
Holováč Ján
Holúbek Juraj
Hrachovský Juraj
Hricisko Juraj
Choma Juraj
Jančok Tibor Ing.
Jelenčík Ľudovít
Kakalejčík Radim
Kalka Filip Ing.
Kaňa Anton MUDr.
Kantor Rudolf
Kluková Dana
Kovalčík Ján Ing. CSc.
Kuľhavý Ján Ing.
Baníkov 74/22
Závodie 36/42
Banské 123
Družstevná 49
Osloboditeľov 68
972 71 Nováky
976 52 Čierny Balog
094 12 Vechec
059 01 Spišská Belá
962 21 Lieskovec
032 24 Kvačany 230
Letná 569
049 22 Gemerská Poloma
Stará Bystrica 398
023 04 Čadca
Rohožná 628/11
977 01 Brezno
Nové Sady 242
951 24 Nové Sady pri Nitre
Am Kop 2
537 97 Lohmar, SRN
Predmestie 416
055 66 Smolník
032 15 Partizánska Ľupča 645
Jarná 1
974 05 Banská Bystrica
969 72 Svätý Anton 482
Drienovská 438
951 95 Obyce
976 64 Beňuš 313
027 42 Podbieľ 242
25a, Rue de Niederbronn 67110 Oberbronn, Francúzsko
Slopná 128
018 21 Lieskov
Jablonov 205
053 03 Jablonov pri Levoči
913 38 Soblahov 152
Drobišova 29
902 01 Pezinok
053 72 Torysky 10
ČSA 1860
026 01 Dolný Kubín
Mikulášov 7
908 76 Lakšárská Nová Ves
Kračiny 160/3
039 01 Turčianske Teplice
kpt.Nálepku 517/5
033 01 Liptovský Hrádok
Štefánikova 702/15 905 01 Senica
Mýtna 52
064 01 Stará Ľubovňa
086 04 Kružlov 136
027 54 Veličné 122
Gagarinova 107
960 07 Zvolen
Hlavná 65
032 02 Závažná Poruba
147
189
390
964
747
899
641
295
511
777
550
838
290
686
397
85
938
751
564
41
351
449
980
512
943
875
848
1385
183
118
660
452
148
Kvašňovský Jozef
Ľupták Bohuš Mgr.
Matejka Martin
Medvecký Jozef
Mitrišin Michal
Mucha Michal
Nôta Július
Obrk Milan
Oršula Vladimír
Pajer Kamil Ing.
Pampúrik Miroslav
Pella Ľuboš
Petrík Miroslav MVDr.
Pisarčík František Ing.
Plachý František
Puvák Jozef
Puvák Štefan
Špánik Jaroslav Ing.
Štovka Ján
Šulek Marcel Ing.
Šumský Anton
Takács Štefan
Tiffinger Kornélia MVDr.
Timko Dušan Ing.
Tuma Jozef Ing.
Urbanovič Miroslav
Vojtko Emil
Vrabec Peter
Zváč Štefan
Žabka Ján
Žeňuch Michal Mgr.
023 01
981 01
017 01
027 44
094 12
059 40
Rimavské Janovce 286 980 01
Lodno 82
023 34
Lúčna 472/89
972 05
Hviezdoslavova 29 900 21
Alexandra Dubčeka 29 075 01
082 38
K amfiteátru 8
080 01
059 02
I.Krasku 27/13
972 71
Štefanov 131
027 44
Štefanov nad Oravou 116 027 44
Moyzesova 844 / 43 015 01
Nižná Kamenica 85 044 45
Strmý vršok 26
841 06
023 05
049 43
Veterná 63
979 01
Hviezdoslavova 3
083 01
Vinohradnícka 414 900 23
032 12
Červená Skala 676 976 71
Venevská 42
991 01
Nová Pezinská 31
900 21
1. Mája 517
981 01
Agátová 1321
905 01
1. Mája 908
Šoltesovej 1717/236
Medvedzie 126/7-2
Banské 319
Oščadnica 1576
Hnúšťa
Považská Bystrica
Tvrdošín
Vechec
Liptovská Teplička 551
Rimavská Sobota
Kysucký Lieskovec
Sebedražie
Svätý Jur
Trebišov
Víťaz 383
Prešov
Slovenská Ves 144
Nováky
Tvrdošín
Tvrdošín
Rajec
Bidovce
Bratislava
Nová Bystrica 858
Silická Jablonica 32
Rimavská Sobota
Sabinov
Viničné
Dúbrava pri L. Mikuláši 487
Šumiac
Veľký Krtíš
Svätý Jur
Hnúšťa
Senica
VYŠKRTNUTÍ ČLENOVIA,
ktorým končilo členské k 30.06.2009
922
169
214
245
160
627
1320
381
913
Klement Ondrej
Pavlík Daniel Bc.
Račková Katarína
Rusek Jozef Ing.
Staněk Ján
Straka Anton
Šalko Ján
Šebo Jozef
Štubendek Ľubomír
Jarková 344
Brezie 539
Dovčíková 629
Prekážka 726/21
Priessnitzova 224
Fullova 1967/13
Banka-Poľná 11
Hlisno 370/8
049
906
049
033
790
082
960
921
027
25
32
22
01
03
37
01
01
44
Dobšiná
Jablonica
Gemerská Poloma
Liptovský Hrádok
Jeseník
Široké 219
Zvolen
Piešťany
Tvrdošín
149
KALENDÁR KYNOLOGICKÝCH PODUJATÍ
SPZ na rok 2010
Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy
Medzinárodná výstava psov, CACIB
24.01.2010
25.01.2010
Trenčín
Medzinárodná výstava psov, CACIB
19.02.2010
21.02.2010
Prešov
Celoštátna výstava psov, CAC
27.03.2010
28.03.2010
Nitra
Celoštátna výstava psov, CAC
02.05.2010
02.05.2010
Banská Bystrica
Oblastná výstava poľovných pso
7.05.2010
07.05.2010
Dunajská Streda
Medzinárodné výstavy psov, 2x CACIB
15.05.2010
16.05.2010
Bratislava
Celoštátna výstava psov, CAC
04.06.2010
04.06.2010
Senec
Medzinárodná výstava psov, CACIB
05.06.2010
06.06.2010
Nitra
Oblastná výstava psov
27.06.2010
27.06.2010
Dvorianky
Celoštátna výstava psov, CAC
11.07.2010
11.07.2010
Košice
Oblastná výstava psov všetkých plemien
01.08.2010
01.08.2010
Dolný Kubín
Medzinárodné výstavy psov, 2x CACIB
21.08.2010
22.08.2010
Bratislava
Národná výstava psov, VST, CAC
10.09.2010
12.09.2010
Prešov
Medzinárodné výstavy psov, 2x CACIB
06.11.2010
07.11.2010
Nitra
Klubové výstavy
Klubová výstava farbiarov, KV, CAC
12.06.2010
Zvolen
Špeciálna výstava farbiarov, CAC
10.09.2010
Prešov
150
Klubové podujatia
Memoriál F. Konráda, CACIT
10.09.2010
12.09.2010
Novoť okr.
Námestovo
Regionálne skúšky farbiarov –
Cena Hontu a Hrona
16.09.2010
18.09.2010
Hrušov
Skúšky farbiarov o Pohár Slánskych vrchov
15.10.2010
17.10.2010
Zamutov okr. Vranov nad Topľou
Skúšky farbiarov o Fatranský pohár, CACT
22.10.2010
24.10.2010
Martin
Predbežné skúšky farbiarov
11.09.2010
Bardejov
18.09.2010
Lučenec
02.10.2010
Stará Ľubovňa
03.10.2010
Čadca, Vranov nad Topľou
09.10.2010
Košice-okolie, Rimavská Sobota, Zvolen
10.10.2010
Gelnica, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Považská Bystrica, Prešov
16.10.2010
Martin, Pezinok, Prievidza, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom
17.10.2010
Košice – mesto, Levoča, Poprad, Ružomberok
23.10.2010
Banská Bystrica, Levice, Partizánske
24.10.2010
Dolný Kubín, Humenné, Spišská Nová Ves, Topoľčany
30.10.2010
Malacky
06.11.2010
Brezno, Rožňava
07.11.2010
Detva, Trenčín
04.12.2010
Zlaté Moravce
Chovné zvody
Chovný zvod farbiarov
01.05.2010
Zamutov okr. Vranov nad Topľou
Chovný zvod farbiarov
11.09.2010
Novoť okr. Námestovo
151
OZNAMY ZO SPÁDOVEJ OBLASTI
BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
Dňa 13.02.2010 sa uskutočnila schôdza členov KCHF spádovej oblasti Banská Bystrica v zariadení Turist. Hotel Drotár pri obci Hronec
v okrese Brezno.
Na schôdzi bol zvolený 9-členný výbor, Ing. Stanislav Kubanda –
predseda, Mgr. Ladislav Kardhordó – podpredseda, členovia výboru:
p. Jozef Mihálik, Ing. Ján Bonta, Ing. Milan Haviar, Ing. Vojtech Kovalčík,
Ing. Vladimír Hlinka, Ing. Miroslav Stanovský, pán Ľubomír Kmeťo.
Aktivisti za oblasti podľa okresov:
I. oblasť BB + BR + PT Ing. Bonta, Ing. Haviar Milan
II. oblasť BS + KA + VK + LC pán Mihálik
III. oblasť DT + ZV + ZC + ZH Ing. Stanovský, pán Kmeťo
IV. oblasť RA + RS Ing. Hlinka, Ing. Kovalčík.
Hodnotená bola činnosť spádovej oblasti za rok 2009 a schválený
plán úloh na rok 2010. Z radov členov v diskusií odzneli podnetné
návrhy a pripomienky, ktoré budú predmetom riešenia novozvoleného
výboru. Úlohou pre rok 2010 bude zaktivovať a skvalitniť prácu členov
spádovej oblasti. Schôdza mala pracovný charakter a pomerne dobrú
účasť.
* * *
KCHF – spádová oblasť Banská Bystrica organizuje v dňoch 25.06.
– 26.06.2010 Výcvikový kurz vodičov farbiarov pre vodičov spádovej
oblasti. Účasť vodičov farbiarov z iných regiónov je vítaná. Kurz sa
uskutoční na OZ Kriváň-Kyslinky.
Záujemcovia môžu podať prihlášky do 15. júna 2010 na adresu:
Mgr. Ladislav Kardhordó
Šupková 44/4
976 81 Podbrezová
Mobil: 0903 625870
E-mail: [email protected]
152
Po obdržaní prihlášky budú záujemcovia informovaní o podrobnostiach kurzu (Program, ubytovanie, a pod.). V prihláške je potrebné
uviesť kontaktné údaje: adresa, telefón, email a pod.
* * *
KCHF spádová oblasť Banská Bystrica usporiada v dňoch 16.09.
– 18.09.2010 Skúšky farbiarov o „Putovnú cenu Hontu a Hrona“ prvý
ročník.
Skúšky farbiarov sa uskutočnia v PZ Stráže Hrušov okres Veľký Krtíš.
Skúšok sa môže zúčastniť 5 farbiarov po úspešnom absolvovaní IHF
a veku v deň skúšok minimálne 24 mesiacov. Štyri farbiare budú zo
spádovej oblasti Banskej Bystrice a piateho nominuje výbor KCHF.
Uzávierka prihlášok je do 15.08.2010
Prihlášky na skúšky ako aj na ubytovanie zasielajte na adresu:
Jozef Mihálik
Hrušov 122
991 42 Hrušov
Mobil: 0905 617633, 0911 497394
E-mail: [email protected]
V Podbrezovej 02.03.2010
Mgr. Ladislav Kardhordó
153
DÔLEŽITÉ OZNAMY
• Vždy aktuálny – zoznam Členskej základne
– doporučený zoznam Rozhodcov pre posudzovanie
na IHF a skúškach farbiarov
• Organizácia chovných zvodov v roku 2010
• Podmienky chovnosti pre plemená Bavorského
a Hanoverského farbiara
• Organizačné zabezpečenie zisťovania dysplázie bedrových kĺbov (DBK)
• Zoznam pracovísk pre RTG DBK
• Propozície Klubovej výstavy vo Zvolene (možnosť stiahnutia)
• Kalendár kynologických podujatí na rok 2010
DÔLEŽITÉ ZMENY
Tlačivá:
-
Oznamy: -
Prihláška za člena klubu
Posudkový list na RTG DBK
Prihláška na PF a IHF
Postrelový list
Potvrdenie veterinára o kontrole totožnosti psa
Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice
Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa
Prihláška na zápis šteniat
Evidencia dohľadávok
Poplatky za služby poskytované plemennou knihou SPZ
Klubové poplatky
Úhrady členských poplatkov
Informácia pre záujemcov o členstve v klube
Ponuka na odpredaj – Klubových a farbiarskych odznakov
Kompletov (obojkov so zvrtlíkmi a vodiacich remeňov)
Knihy – Horské plemená psov v službách poľovníctva
Knihy – 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov
nájdete na web-stránke klubu – www.farbiare.sk
154
VÝKAZ ČLENOV KCHF
S odstupom dvoch rokov opäť „predkladáme“ našej širokej členskej
základni aktualizovaný zoznam, ktorý je vždy aktuálny a bude už iba
uveřejňovaný na web stránke klubu – www.farbiare.sk
Stav členskej základne ku dňu uzávierky Spravodaja, t.j. k 15.3.2010
je 945 členov. Členovia, ktorí napriek dvojnásobnej výzve k úhrade
členského na rok 2010 si nezaplatili členské (65 členov) nie sú v tomto zozname uverejnení. Sú uverejnení vo výkaze vyškrtnutých členov.
V prípade pokračujúceho záujmu o členstvo sú povinní zaslať novú
prihlášku a uhradiť zápisné a členské.
Klub sa snaží vnášať do členskej základne a evidencie poriadok.
Tento predkladaný zoznam môže mať nejednu chybu, a preto sa obraciame na všetkých, aby si skontrolovali svoje údaje a nezrovnalosti
nahlásili ekonómovi klubu v záujme ich odstránenia.
Členský zoznam uvádza postupne členské číslo, meno, adresu a posledný rok úhrady členského. Ak je v roku úhrady rok úhrady/2, to
znamená, že po prepočte členského má člen (8 členov) pre daný rok
predplatené členské iba do polovice roka t.j. do 30.6., a je potrebné
na vyrovnanie členského za príslušný rok doplatiť 3,5 € priloženou
poštovou poukážkou.
155
POZNÁMKY
156
Download

Spravodaj 2010 sp 2010