Březen 2014
Informace 69
Informační
zpravodaj
Číslo 69
Březen 2014
Klub karelských medvědích psů a lajek
Upozorňujeme, že kompletní výtisk IZ poštou dostávají jen ti členové, kteří si vyřídili poštovní odběr
zpravodaje, ostatní dostávají poštou pouze obsah zpravodaje a upozornění na akce, členské známky a
případné důležité dokumenty. Dále je možné si k těmto zásilkám objednat v tiskové formě i nový zápisní
řád, bonitační řád či jiné základní dokumenty klubu.
OBSAH:
ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE KLUBU LMP A LAJEK ..................................................................................
-2-
INFORMACE PORADCE CHOVU ............................................................................................................................ - 3 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014 .................................................................................................................. - 4 UPOZORŇUJEME ........................................................................................................................................................ - 4 ROZPOČET KLUBU KMP A LAJEK NA R. 2014 ................................................................................................... - 5 NEZAPOMEŇTE ! ........................................................................................................................................................ - 5 HODNOCENÍ ROZPOČTU KLUBU KMP A LAJEK ZA R. 2013 ......................................................................... - 6 LETNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU KMP A LAJEK. ............................................................................................... - 7 BONITACE 2014 .......................................................................................................................................................... - 7 PLÁN AKCÍ KLUBU KMP A LAJEK NA R. 2014 ................................................................................................... - 8 VOLBY DO VÝBORU KLUBU ................................................................................................................................... - 8 INFORMACE Z KCHH ................................................................................................................................................ - 9 PŘEČETLI JSME ZA VÁS ....................................................................... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
VÝSLEDKY VÝSTAV .............................................................................. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
INFORMACE ZE SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATELŮ SEVERSKÝCH LOVECKÝCH PSŮCHYBA!
ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
-1-
Březen 2014
Informace 69
Zápis z výborové schůze Klubu LMP a lajek
konané v sobotu 8.2.2014 v Praze – Restaurant-Mona Lisa
Přítomni: Tomáš Válek – předseda, Jaroslav Rambousek, Zdenka Šafránková, Ladislav Hanáček,
Veronika Koderová, Vladimír Patočka, Zlata Homolková, Irena Kroupová
Omluveni: Pavel Škarda
Program: 1. Zápisní a Bonitační řád platný od 1.1.2014.
2. Volby 2014-02-04
3. Datový správce—úložiště
4. Možnosti pořádání speciální výstavy
5. Zpráva o hospodaření
6. Příspěvek na Evropskou Výstavu Brno
7. Na webu založit každému poradci chovu informační služku
8. Návrh diplomů na klubovku a bonitaci
Schůzi zahájil v 11,00 předseda, pan Tomáš Válek
1) Od 1.1.2014 platí nový Zápisní a Bonitační řád
2) Volby: Se srpnovým Zpravodajem budou rozeslány kandidátky na korespondenčních lístcích
(hlasování bude písemné), na kandidátce bude ponecháno místo pro případné návrhy vzešlé od
členů, návrh však musí být s kandidátem projednán
Kandidátka:
* stávající členové
* pí Hennerové – datový správce
* pí Dopitová – poradce pro KMP (bude-li souhlasit)
3) Jako datová správkyně byla navržena paní Ivana Hennerová
4) Ve hře je stále návrh na pořádání speciální výstavy na Moravě. Paní Dopitová a Mgr. Dostálová
projevily ochotu se ujmout organizace. Budou požádány o předložení rozpočtu, aby bylo
možno posoudit, jestli je výstava v možnostech klubu.
5) Pokladní zpráva – předložila pí Šafránková, hospodaření ještě není úplně uzavřeno, příjmy i
výdaje jsou zhruba vyrovnané, podrobná zpráva a rozpočet bude v březnovém IZ
6. Příspěvek na Evropskou výstavu Brno - staženo
7) Klubové stránky - stránky jsou technicky zastaralé a je třeba upravit a aktualizovat obsah
a) změny obsahu
- pí Koderová a pí Kroupová zajistí postupnou reorganizaci a aktualizaci stávajícího obsahu
– vyměnit zápisní a bonitační řád za platný – dodá pan Rambousek v elektronické formě
– do rubriky CHOV přidat podrubriku „poradci chovu“, kde bude vždy kontakt na příslušného
poradce chovu a kam si poradci budou moci dávat informace, výzvy a návrhy chovatelům
podle svého uvážení a potřeb
– přidat rubriku „formuláře ke stažení“ – formuláře dodá pan Hanáček
– zřídit rubriku „zajímavosti“, kde budou videa a články o využití a práci, případně odkazy
b) modernizace, případně znovuvystavění stránek – smysluplnost a finanční náročnost zjistí pí
Kroupová
8) Klubová výstava
-2-
Březen 2014
Informace 69
* návrhy diplomů dodá pan Rambousek
* poháry a medaile – je jich dostatek, v případě potřeby není problém doobjednat
9) Různé:
a) bonitace – letošní bonitace se bude konat v sobotu 6.9.2014 v Kostelních Střímelicích
b) je potřeba obsadit místo poradce pro KMP – navržena paní Dopitová, mailem bude vznesen
dotaz, jestli je ochotna se funkce ujmout
zapsala Irena Kroupová
Informace poradce chovu
ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ CHOVATELSKÉ STANICE
Žádost o chovatelskou stanici podává chovatel /majitel,držitel/ chovné feny přímo plemenné
knize a zasílá se písemně na ČMKU Praha – pokyny a formulář na www.cmku.cz /jak na to/.
ŽÁDOST O UCHOVNĚNÍ JEDINCE
Žádost o uchovnění jedince zasílá majitel feny i psa poradci chovu příslušnému pro plemeno.
K žádosti je nutné přiložit originál průkazu původu, kopii bonitace a kopie výstavních posudků
/jedna klubová a jedna ostatní/
Pokud má fena/pes z klubové výstavy pouze známku VD, je nutno doložit certifikát o zkoušce z
výkonu /BZH a nebo BH/
Příslušný poradce chovu zkontroluje dokumenty a postoupí je hlavnímu poradci chovu. Hlavní
poradce chovu potvrdí chovnost
do PP a zašle jej ČMKU, Plemenná kniha č. 1, Jankovcova 53 c, 170 00 Praha 7, k přeregistraci
chovného jedince.
ČMKU zašle zpět PP přímo majiteli feny/psa na dobírku.
ŽÁDOST O KRYCÍ LIST
K chovu smí být požiti jedinci (platí pro psy i feny) starší 18 měsíců.
Žádost o krycí list zasílá majitel chovné feny příslušnému poradci chovu.
K žádosti o vystavení krycího listu se přikládá :
a)
čitelná aktuální fotokopie PP feny vč.výstavních příloh, doklad o udělení
výjimky z podmínek chovnosti apod.
b)
doklad o zaplacení členských příspěvků na daný rok
Pokud majitel chovné feny má zájem o krytí konkrétním psem,
dá toto na vědomí ve své žádosti poradci chovu, poradce chovu toto krytí doporučí nebo zamítne.
Pokud má majitel chovné feny zájem o krytí psem, jehož majitel není členem našeho klubu,
doloží k žádosti fotokopii PP tohoto cizího psa.
Toto platí i pro krycí psy z cizích zemí.
Na základě této žádosti vystaví poradce chovu krycí list a zašle ho dobírkou majiteli chovné feny.
Krycí list se vydává na dobu 18ti měsíců.
O krycí list žádá majitel chovné feny minimálně 1 měsíc před předpokládaným krytím.
Cena krycího listu je 400,- Kč + poštovné, pro členy klubu sleva 200,- Kč. Za opožděnou
žádost tj. expresní vydání krycího listu (14 a méně dní před plánovaným krytím) je poplatek
dvojnásobný (800 a 50% sleva pro členy klubu).
Krycí list je ve třech vyhotoveních. Vyhotovení č. 3 - zasílá majitel feny po nakrytí příslušným
psem do 8 dnů zpět poradci chovu.
Vyhotovení č. 1 - si ponechává majitel chovné feny a přikládá jej k přihlášce vrhu.
Vyhotovení č. 2 - zůstává majiteli krycího psa.
-3-
Březen 2014
Informace 69
Nezapomeňte podepsat všechna vyhotovení KL, jinak jsou neplatné.
VRH
Poradce chovu po oznámení nakrytí chovné feny zašle majiteli feny formulář „Hlášení vrhu“, který
majitel feny ihned po narození štěňat zašle vyplněný zpět poradci chovu.
Toto „Hlášení“ zasílá majitel kryté feny i s negativní zprávou /fena nezabřezla/.
Na základě „Hlášení vrhu“ zašle poradce chovu majiteli nakryté feny "Žádanku o tetovací čísla" 2x
Obě Žádanky o tetovací čísla majitel vyplní a zašle do 21 -28 dnů od data vrhu na adresu ČMKU.
Plemenná kniha zašle majiteli vrhu tetovací čísla a evidenční čísla štěňat. (jednu žádanku PK vrátí
zpět a druhou si ponechá). žádanka se odesílá na PK i když budou štěňata čipovaná
.
Majitel vrhu požádá poradce chovu o kontrolu vrhu. Při kontrole vrhu vyplní poradce s majitelem
štěňat "Přihlášku k zápisu štěňat" „Přihláška k zápisu štěňat“ - veterinární lékař potvrdí tetování
nebo čipování štěňat - tuto vyplněnou přihlášku zašle majitel vrhu na ČMKU.
Kontrola vrhu je povinná, provádí se kolem 5 – 7 týdne věku štěňat. Nezapomeňte se předem
domluvit s příslušným poradcem chovu.. Ten udělá o kontrole vrhu zápis, jeden zůstane chovateli a
druhý si ponechá.
Pokud se žádá o vystavení Exportního PP, musí být dopředu uvedeno jméno a adresa nového
majitele štěněte.
ČMKU zasílá PP štěňat chovateli na dobírku.
IMPORT JEDINCE
Import jedince je možný pouze ze zemí, které jsou členy FCI. Majitel importovaného jedince musí
ihned požádat o přeregistraci importovaného jedince hlavního poradce chovu, kterému zašle originál
PP. Tento PP si poradce chovu zavede do své evidence a přepošle ho na ČMKU s žádostí o
přeregistraci importovaného jedince. ČMKU provede přeregistraci a vrátí PP majiteli psa/feny zpět.
Ladislav Hanáček
hlavní poradce chovu
Členské příspěvky na rok 2014
Upozorňujeme,
ŽE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK
DO 31. 3. 2014.
2014 (STEJNĚ JAKO VŽDY) MĚLY
BÝT ZAPLACENY
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK je 350,-Kč.
Číslo účtu: 43 – 7566990287/0100 – KB, složenku jste dostali s prosincovým IZ.
Zdenka Šafránková, hospodářka klubu
-4-
Březen 2014
Informace 69
Rozpočet Klubu KMP a lajek na r. 2014
Příjmy : členské příspěvky
zápisné
rodokmeny
KV
Bonitace
vydání krycích listů
ostatní
Příjmy celkem
30 000,500,1 500,1 000,1 500,1 000,500,36 000,-
Výdaje: poštovné
tisk, kopírování
členské známky a průkazy
kancelářské potřeby
odvody ČMKÚ
náklady na KV vč. cen
bonitace
vedení BÚ
cestovné
telefony
kalendáře
www stránky
ostatní
náklady na PC vybavení
Výdaje celkem
6 000,2 000,500,2 500,1 500,5 000,2 000,1 000,3 000,5 500,2 500,2 000,1 000,1 500,36 000,Zdenka Šafránková, hospodářka klubu
! Nezapomeňte !
na Evropskou výstavu psů všech plemen, která se bude konat ve dnech 23. – 26. 10. 2014
(skupina V. 23.10.2014) v Brně. Výstava proběhne v atraktivních prostorách brněnského výstaviště.
Výbor Klubu Vás srdečně zve a těší se na Vaši hojnou účast i návštěvu na kynologicky významné akci.
Vzhledem k obsáhlosti propozic a přihlášek budou jak propozice, tak přihlášky umístěny pouze
na www stránkách klubu. Pokud nemáte možnost přístupu k internetu, ozvěte se ihned
jednateli Klubu panu Rambouskovi.
1. uzávěrka
23. 2. 2014
2. uzávěrka
1. 4. 2014
3. uzávěrka
1. 6. 2014
-5-
4. uzávěrka
24. 8. 2014
Březen 2014
Informace 69
Hodnocení rozpočtu Klubu KMP a lajek za r. 2013
rozpočet
skutečnost
Příjmy : členské příspěvky
zápisné
rodokmeny
KV
Bonitace
ostatní
Příjmy celkem
Průběžné položky
Příjmy celkem
30 000,1 000,2 500,3 000,2 000,1 000,39 500,14 300,53 800,-
31 850,600,3 780,1 800,2 300,3 000,43 330,14 300,-__
57 630,-
Výdaje: poštovné
tisk, kopírování
členské známky a průkazy
kancelářské potřeby
odvody ČMKÚ
náklady na KV vč. cen
bonitace
vedení BÚ
cestovné
telefony
kalendáře
www stránky
ostatní
náklady na PC vybavení
Výdaje celkem
Průběžné položky
Výdaje celkem
6 000,10 000,500,1 500,1 500,4 000,2 000,500,2 000,5 500,2 000,2 000,1 000,1 500,41 000,14 300,55 300,-
8 602,4 160,600,1 506,1 500,7 116,1 800,1 266,52
3 106,5 200,2 480,..2 000,201,16
1 499,41 036,68
14 300,,55 336,68
Výsledek hospodaření klubu :
Příjmy za rok 2013
Výdaje za rok 2013
Zůstatek v r. 2013
Výsledek hospodaření klubu
57 630,55 336,68
2 299,32
- výsledek z r. 2013
- zůstatek z r. 2012
2 299,32
7 660,02
Stav finančních prostředků Klubu k 31.12.2013
9 953,34 Kč
Zdenka Šafránková, hospodářka klubu
-6-
Březen 2014
Informace 69
Letní setkání členů klubu KMP a lajek.
Tak jako každoročně, i v letošním roce proběhne
klubové setkání členů v Kostelních Střímelicích
dne 6. a 7.září 2014 .
Zájemci se mohou hlásit na telef. čísle 721319771 do 10.srpna 2014.
Předběžná cena cca 200 Kč na 1 den a osoba se bude platit až na místě.
Strava a pití bude zajištěna přímo na lovecké chatě po oba dva dny (jídlo nikoliv pro psy).
Setkání je dvoudenní. Ubytování je možné objednat po dohodě s hlavním organizátorem
Škardou.
p.
První den (SO 5.9.2014):
Program
1) Příjezd dle dohody s p. Škardou a přejímka psů
2) Členská schůze - cca od 10,00
3) Oběd
4) BONITACE
5) Večeře, společenské posezení
Ubytováni (přespání) konzultovat s p.Škardou
Druhý den (NE 6.9.2014):
Program:
1) Zkoušení jednotlivých disciplín zkoušek honičů
2) Oběd
3) Ukončení setkání-předpoklad 15h.
Členové si budou moci se svými psy vyzkoušet v honitbě veškeré disciplíny, které se zkouší na
barvářských zkouškách honičů a holičských zkouškách, včetně ostrosti na živého divočáka.
V neděli se bude v tomto programu pokračovat.
Přihlášku na setkání zasílejte do 4.8.2013 na adresu :
Pavel Škarda
Kostelní Střímelice 75,
281 63 Kostelec n.Č.lesy,
tel. 321 693 638, mobil 721 319 771
Příjezdové trasy od- Ondřejova –a-Kostelce n. Č.lesy –budou na webu.
GPS—souřadnice—49°|55’15,119“N-----14°48’28,832“E
Bonitace 2014
Dne 6.9.2013 v Kostelních Střímelicích.
Přihláškou na bonitaci je zaslání kopie průkazu původu a to nejpozději tak, aby došla 30 dnů před
termínem bonitace.
Kopii PP doručte tedy nejpozději 6.8.2014,
a to na adresu :
Zdenka ŠAFRÁNKOVÁ, Přívory 129, 277 16 Všetaty,
domů 315 696 721, meil: [email protected]
Poplatek je 400 Kč a platí se vždy na místě (pro členy klubu je POSKYTNUTA SLEVA 200,- Kč,
tj. poplatek činí 200 Kč, u kat. Junior a Senior je to 200,- nečlen, 100,. člen). Posuzovatel: Karel
Hořák.
-7-
Březen 2014
Informace 69
Plán akcí Klubu KMP a lajek na r. 2014

čtvrtek 8.5.2014 – Mladá Boleslav výstavní areál Krásná louka Klubová
výstava (se zadáním Klub.vítěze)
- členská schůze před zahájením klubové výstavy, posuzuje Libuše Ubrová (lajky) a pí
Jitka Dopitová (KMP)


30.4.2014 – 4.5.2014 – Radíkov 2014
6. – 7.9.2013 - Letní setkání v Kostelních Střímelicích
+ 6. 9. 2014 BONITACE v Kostelních Střímelicích (posuzovatel: K.Hořák)
Volby do výboru Klubu
Ve smyslu stanov Klubu budou v r. 2014 probíhat volby do výboru klubu. Výbor Klubu
má mít 11 členů.
Žádáme členy klubu, aby do 1.6.2014 podaly návrhy na doplnění kandidátky nebo se
do 1.6.2014 přihlásí ti, kdo by mohl a chtěl pracovat ve výboru. Žádáme, abyste kandidáty
navrhovali včas, neboť je třeba s nimi přijetí kandidatury projednat.
Volby budou probíhat korespondenčně, ve 4. čtvrtletí roku 2014.
V srpnovém IZ bude zveřejněna kompletní kandidátka s podrobnostmi o kandidátech.
Kontaktní adresa pro volby :
Zdenka Šafránková, Přívory 129, 277 16 Všetaty
tel: domů 315 696 721, mobil: 775 24 65 18
e-mail: [email protected]
Zatím jsou navrhováni (kandidáti jsou řazeni abecedně):
Dopitová Jitka, Šeříková 16, Prostějov, 43 let, dlouholetá a zkušená chovatelka KMP,
chovná stanice „Pikimusta“ členka klubu od r. 1991, známá svou publikační činností a propagací
KMP a klubu
Dostálová Milada Mgr, Na Letné 47, Olomouc, 56 let, členka klubu od r. 2001, zkušená
chovatelka ZSL, chovatelská stanice „Z Letné“
Hanáček Ladislav, Buková 142, Protivanov, 61 let, dlouholetý a zkušený chovatel KMP,
chovatelská stanice „Moravský medvídek“, člen klubu od r. 1991, hlavní poradce chovu a
poradce pro KMP,
Hennerové Ivana, Fr. Šafaříka 604, 277 46 Veltrusy, 33 let, členka klubu od r. 2008,
chovatelka REL,
Homolková Zlata, Na požáru 80, Senohraby, 83 let, dlouholetá a zkušená chovatelka KMP,
chovatelská stanice „Nalle Bohemia CS“ , zakládající členka klubu a členka výboru od r. 1990,
známá svou publikační činností a propagací KMP a klubu
Koderová Veronika, Raisova 384, 407 47 Varnsdorf, 37 let, členka klubu od r. 2012,
v současnosti pracuje jako poradce chovu ZSL, chovatelská stanice „Anika Vevos“
-8-
Březen 2014
Informace 69
Kroupová Irena, Jažlovická 1313/11, Praha 4, 44 let, zkušená chovatelka psů, v současné
době bez psa v klubu chovaných plemen, členka klubu od r. 1996, známá svou publikační
činností
Patočka Vladimír, Jižní 217, Nové Hrady, 55 let, dlouholetý a zkušený chovatel REL,
chovatelská stanice „Bohemia Delikan“, člen klubu od r. 1994, poradce chovu pro REL
Šafránková Zdenka, Přívory 129, Všetaty, 58 let, do r. 1991, chovatelka KMP – nyní bez
psa v klubu chovaných plemen, zakládající členka klubu a členka výboru od r. 1990,
Škarda Pavel, Kostelní Střímelice 75, Kostelec n.Č.Lesy, 61 let, chovatel ZSL, chovatelská
stanice „Heřmánková stráň“ , člen klubu od r. 1995
Rambousek Jaroslav, Horušice 89, 58let, člen klubu od r. 2009, chovatel KMP, chovatelská
stanice „Čáslavská naděje“
Válek Tomáš ing, Chlum 65, Volary, 50 let, člen klubu od r.1993, chovatel ZSL, chovatelská
stanice „Z Kokše -ToVá“
Pokud máte další typy na členy, kteří by chtěli aktivně pracovat, ozvěte se – viz výše.
Informace z KCHH
Klub chovatelů honičů - PLÁN ZKOUŠEK a výcvikových dnů na rok 2014
19.4.2014 - Lavičky, Orlík - Výcvikový den (pro všechna plemena)
20.4.2014 - Lavičky, Orlík - zkoušky BZH (CACT) (pro všechna plemena honičů
13.9.2014 - Lavičky, Orlík - Výcvikový den (pro všechna plemena)
14.9.2014 - Lavičky, Orlík - zkoušky BZH (CACT) (pro všechna plemena honičů)
20.9.2014 - Zbečno - zkoušky BZH (CACT), ve spolupráci s Bloodhound klubem (pro všechna
plemena honičů
11.10.2014 - Vlastějov - Memoriál Dr. Urbana - zkoušky BZH (CACT), (pro všechna plemena
honičů
11.10.2014 - Vlastějov - Memoriál Dr. Urbana - zkoušky BZH (CACT),(pro všechna plemena
honičů)
Mezinárodní BZH CACIT a CACT 22.9.2013
Zpráva ze zkoušek:
22. září 2013 se v honitbě Lavičky-Orlík uskutečnily Mezinárodní BZH.
Místo konání:
Lavičky-Orlík
Pořadatel:
OMS Praha východ a KCHH
Pavel Štangl
Vrchní rozhodčí:
18
Počet přihlášených psů:
18
Počet předvedených psů:
Marek Chudý, Jiří Nejedlý, Petr Samek, Pavel Burda, Libor
Rozhodčí
Kurfiřt, Roman Malec, Pavel Zborník (čekatel)
-9-
Březen 2014
Informace 69
Mezinárodní ZH CACIT a CACT 30.11.-1.12.2013
Zpráva ze zkoušek:
30.listopadu a 1. prosince 2013 se v honitbě Lavičky-Orlík uskutečnily Mezinárodní ZH se
zadáváním titulů CACIT a CACT.
Místo konání:
Lavičky-Orlík
Pořadatel:
OMS Praha východ a KCHH
Pavel Štangl
Vrchní rozhodčí:
12
Počet přihlášených psů:
11
Počet předvedených psů:
Marek Chudý, Petr Samek, Pavel Burda, Pavel Škarda
Rozhodčí
Speciální výstava psů Tábor 15.09.2013
Západosibiřská lajka - ZSL
ZSL / Třída otevřená / psi
02
Cyras vom Bärenriegel
V1 CAC, VSV, BOB,
Nejlepší honič FCI V.
ČLP/ZSL/ZREG/656
Datum narozen : 3.4.2010
Otec: Volchok
Chovatel: Rainer Simons
Matka: Betty od Katova Můstku
Majitel : Jelenecká Alžběta
- 10 -
Březen 2014
Informace 69
Přečetli jsme za Vás
28.11. 2013 Au! Aujeszkyho choroba
Je na místě se bát se psem v lese? Ano, pokud bude dotyčný volně pobíhat, popřípadě štvát zvěř,
musí majitel počítat s možným postihem.
Pokud jde o možné riziko nákazy výše zmíněnou Aujeszkyho (ACH) chorobou, týká se riziko
zejména psů loveckých, kteří se mohou dostat do kontaktu s divokými prasaty. Právě ta, černá zvěř, jsou
rezervoárem viru této choroby.
Jelikož je každý rok několik loveckých psů, zpravidla v průběhu honů, infikováno a následně
uhyne, nemoc totiž není léčitelná, odpovídáme v této souvislosti na řadu dotazů. Proto shrňme, o jaké
onemocnění jde, a jaká jsou skutečná rizika.
Na počátku je třeba připomenout, že v chovech domácích prasat u nás se s Aujeszkyho chorobou
nesetkáváme díky ozdravovacímu programu, který byl v ČR ukončen již v roce 1987 a od roku 1988
jsme podle kritérií Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) považováni za zemi prostou ACH a při
vstupu ČR do EU tento statut v roce 2004 potvrdila i Evropská Komise přiznáním dodatečných garancí a
statutu země úředně prosté ACH v chovech prasat.
Aujeszkyho choroba (ACH), nebo též Pseudorabies (pseudovzteklina) je infekční virové
onemocnění, které poprvé popsal v roce 1902 profesor Aujeszky v Maďarsku u skotu. Tato choroba je
rozšířená prakticky po celém světě. Rezervoárem této nákazy jsou prasata, která jako jediná tuto nákazu
přežívají.
Původcem ACH je herpesvirus, který napadá nervovou soustavu a dýchací ústrojí. V zevním
prostředí (pH 5 – 9) je poměrně odolný. Při zrání jatečného masa nelze tedy počítat s bezpečnou
inaktivací viru. Jatečné maso uchovávané při 4 ?C může obsahovat virus 5 – 7 měsíců, v plicích se virus
při pokojové teplotě udrží 6 týdnů, v moči při 4 ?C několik měsíců, v hnoji však nepřežívá více jak 2 – 3
dny. Na seně, slámě, obilninách, dřevě a jiných předmětech přežívá virus v zimě (-8 ?C) 15 – 40 dní, na
jaře (16 ?C) a v létě (24 ?C) 5 – 15 dní.
Rezervoárem viru ACH jsou prasata, která jsou k viru vnímavá. Pomnožení viru v organismu
prasat nemusejí doprovázet klinické příznaky. Čím jsou prasata při infekci mladší, tím výrazněji u nich
onemocnění probíhá. U dospělých prasat proto může onemocnění probíhat nenápadně, bez výrazných
klinických příznaků. Existují i latentní infekce kdy virus přežívá v gangliích velkých hlavových nervů.
Prasata jsou zdrojem infekce pro ostatní druhy zvířat, u kterých nemocnění vždy končí smrtí. Jde
především o skot, ovce, kozy, psy, kočky a kožešinová zvířata. Přirozený výskyt ACH u koní je poměrně
vzácný a u ptáků zatím nebyl pozorován. Z volně žijících zvířat se ACH vyskytla u potkanů, myší, lišek,
divočáků, srn, jelenů, medvědů a zajíců. Člověk není k infekci vnímavý.
Klinické příznaky jsou velmi různorodé a závisí na druhu zvířete a na jeho stáří. U prasat se
onemocnění projevuje především příznaky postižení centrální nervové soustavy (CNS), dýchacího
systému a potraty. U dalších druhů zvířat postihuje CNS, které se projevuje nesnesitelným svěděním.
Podle těchto příznaků se můžeme setkat i s označením této nákazy jako „ďábelské svědění“.
Aujeszkyho choroba v ČR
Poslední případ ACH v chovu prasat byl v ČR zaznamenán v roce 2003 u smíšeného malochovu
ve Středočeském kraji. V chovu byly 4 prasnice, 10 selat a 11 prasat ve výkrmu. Dále bylo na farmě
ustájeno 38 ks hovězího dobytka a 9 ks ovcí různých kategorií. Chovatel byl myslivec a v listopadu 2003
- 11 -
http://sweb.cz/karelajky/
Březen 2014
Informace 69
vyvrhoval a zpracovával uloveného divočáka na farmě. Pozitivní prasnice měla přístup k místu tohoto
zpracování a prostřednictvím kontaminovaného prostředí došlo k přenosu infekce.
Od té doby se u nás provádí sérologické vyšetření ulovených divočáků. Z dosavadních výsledků je
zřejmé, že se ACH v populaci divokých prasat vyskytuje plošně na celém území ČR a pozitivních je
zhruba 30 %. To znamená, že v průměru každý třetí divočák přišel do styku s virem a má protilátky.
Protože se však jedná o herpesvirovou nákazu, která je charakteristická možností latence, je velmi
obtížné definovat množství vylučovatelů viru. Toto může mít vztah i k jiným faktorů, jako je počasí
(mrazy), porod, stres apod.
Podobná situace je například v sousedním Rakousku, kde v letech 2005, 2008 a 2010 zaznamenali
přenos nákazy z divokých prasat na lovecké psy po kontaktu s infikovanými tkáněmi. V roce 2010 tam
došlo k úhynu 4 psů. Klinické příznaky se dostavily za 3 až 5 dnů po infekci, nemoc trvala 16 - 48 hodin
a posledních 6 - 12 hodin byla zvířata v kómatu.
Léčení ACH se neprovádí. Vakcinace je jedinou možností jak se bránit proti této nákaze. Byla
úspěšně použita při likvidaci této nákazy v chovech prasat. Po ukončení ozdravovacího programu v roce
1987 byla vakcinace zakázána.
S ohledem na sporadické případy onemocnění loveckých psů se v poslední době diskutuje o
možnosti preventivní vakcinace. V legislativě EU se v souvislosti s ACH a zákazem vakcinace hovoří
pouze o prasatech. Nicméně by vakcinace loveckých psů mohla být velice efektivním preventivním
opatřením. V minulosti bylo učiněno několik pokusů použít pro psy inaktivovanou vakcínu určenou pro
prasata. Zkušenosti s touto vakcinací jsou však negativní, protože postvakcinační reakce vedly až k
úhynům. Výzkumy pokračují. V současné době na trhu EU není dostupná vakcína pro vakcinaci psů.
Riziko infekce psa není tak velké, avšak vyloučit ho nelze, zejména nepodaří-li se zabránit
přímému kontaktu s prasetem, které vylučuje virus. Hlavní prevence je omezit kontakt psů s divokými
prasaty a nekrmit psy syrovým masem či vnitřnostmi z divočáka.
I majitele se psy „na procházce“ by se v přírodě měli pohybovat po cestách a měli by psy mít na
vodítku, aby předešli možnému kontaktu s divokými prasaty. Ostatně pohyb psů bez vodítka je v
honitbách zapovězen, a to nejen z důvodů případného nakažení Aujeszkyho chorobou, ale zejména z
důvodů rušení zvěře i možného pytláctví.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz
Informace a přihlášky: http://www.nitracacib.sk
1. uzávierka: 02.04.2014
2. uzávierka: 23.04.2014
- 12 -
3. uzávierka: 06.05.2014
http://sweb.cz/karelajky/
Březen 2014
Informace 69
Výsledky výstav
DUO-CACIB Brno 2014
22.2.2014
KMP
Kat.
Kruh Třída
Čís.
Jméno
Chov
stanice
Rozhodčí Výsledek
Majitel
2052
10 mezitřída
LUCKY Pikimusta Dopitová Jitka
Frnčová
2053
10 mezitřída
LUSSI
Pikimusta Janoštíková Marie
Frnčová
2054
10 Tř. otevřená
Ida
Pikimusta Lupač Milivoj
Frnčová
2055
10 Tř.otevřená
KAROL Pikimusta Levčík Zdeněk
Frnčová
Výborný1, CAC, CACIB,
BOB
Výborný1, CAC
Výborný2, RCAC,
RCACIB
Výborný1, CAC, CACIB
.
REL
Kat.
Čís.
2153
Kruh Třída
Jméno
10 mezitřída
Chov.
stanice
10 Tř. mladých FEJA Bohemia Delikan
ZSL
Kat.
Chov.
Kruh Třída
Jméno
číslo
stanice
10
Tř. mladých
23.2.2014
KMP
Kat.
Kruh Třída
číslo
Guru
Výborný1, CAC,
CACIB, BOB
Výborný1, CAJC, BOJ
Leopold Josef Frnčová
Donas Nuo Laciu
2154
2219
Rozhodčí Výsledek
Majitel
z Letné
Šustr Radek
Frnčová
Majitel
Rozhodčí
Výsledek
Marcell Jan
Frnčová
Vyloučen z
posuzování
Jméno
Chov.
stanice
Majitel
Rozhodčí
Pavlíková
6900
15 mezitřída
LUCKY
Pikimusta
Dopitová Jitka
6901
15 Tř. otevřená
Blackberry
Kňourek Miloš
6902
15 Tř. šampionů
ASGARD
z Modletic
from Bare
Moutain
6903
15 mezitřída
LUSSI
Pikimusta
Lička Jiří
Janoštíková
Marie
Výsledek
Výborný1, CAC,
CACIB, BOB
Pavlíková Výborný1, CAC
Výborný1, CAC,
Pavlíková
RCACIB
Výborný1, CAC,
Pavlíková
CACIB
REL
Kat.
číslo
6979
Kruh Třída
15 mezitřída
Jméno
Chov.
stanice
Donas Nuo Laciu
Majitel
Rozhodčí
Výsledek
Leopold Josef
Pavlíková
Výborný1, CAC, CACIB,
BOB
- 13 -
http://sweb.cz/karelajky/
Březen 2014
Informace 69
IX. HANÁCKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ 4.1.2014 - 5.1.2014
KMP
Kat.
číslo
Třída
Jméno
2126
mezitřída
2127
2128
mezitřída
Tř. otevřená
REL
Kat.
číslo
2201
Chov.
stanice
Majitel
Rozhodčí
Lucky Pikimusta
Dopitová Jitka
Frnčová
Lussi
Karol
Janoštíková Marie
Levčík Zdeněk
Frnčová
Frnčová
Pikimusta
Pikimusta
Třída
Jméno
Chov.
stanice
Majitel
mezitřída
Donas
Nuo Laciu
Leopold Josef Frnčová
ZSL
Kat.číslo
Třída
2261
Tř. otevřená Baddy z Vlašimských hor
Jméno Chov. stanice
Výsledek
Výborný1, CAC, NV,
BOB
Velmi dobrý1
Absence
Rozhodčí Výsledek
Majitel
Berka Zdeněk
Výborný1, CAC, NV,
BOB
Rozhodčí
Výsledek
Výborný1, CAC, NV,
Dvořáková
BOB
INFORMACE ZE SLOVENSKÉHO KLUBU
CHOVATELŮ SEVERSKÝCH LOVECKÝCH PSŮ
Jak jste si zajisté všimli, navázali jsme užší přátelské styky se spřáteleným zahraničním klubem. Zde
nabízíme některé informace, které , jak si myslíme, by Vás mohli zajímat (např. zajímavý pes KMP
z dovozu).
Plán pripravovaných akcií KCHSPP pre rok 2014
14. – 15.6.2914 Bonitácia a klubová výstava
15.6.2014 Skúšky odvahy v diviačom oplôtk
15.11.2014 Klubová výstava a členská schôdza
6. – 7.12.2014 Klubové duričské soušky
Miesto : Belušské Slatiny
Miesto : Prosné
Miesto : Liptovská Teplička
Miesto : Neurčené
Predseda
Füle Imrich, tel.: 0903 708 948Mail [email protected]
Poradca chovu
Schalek Vladimír,
tel. 0905860383, Mail [email protected]
Tajomník
Ing. Ján Vasiľ, Pavlovce nad Uhom 133, 072 14, okr. Michlovce,
tel.: +421 908 229 426Mail [email protected]
-----------------------------------------------Člen výboru pre zahraničné vzťahy
Tagir Yakhyaev, tel.: 0905 863 566Mail [email protected]
- 14 -
http://sweb.cz/karelajky/
Březen 2014
Informace 69
Klubová výstava
CAJC, CAC, KV-2013, BOB
Liptovská Teplička, Penzión Vikartovský mlyn, 16. november 2013
Výsledky klubovej výstavy 2013:
Plemeno : Západosibírska lajka FCI – 306
Výstavná trieda : Šteniatka Pes 3 – 6 mesiacov
1. NIRAN CHS - Prostredný vrch VN 1
SPKP : 487
Nar.: 15.6.2013
O : Kara-Kitáj ITIL „Sok“
M : Betty spod Malchovskej hôrky
Majitel : Ján Parobok, Svätoplukova 4, Zvolen
Chovatel : Jozef Štrba, Železničiarska 12, Zlaté Moravce
Výstavná trieda : Dorast Pes 6 – 9 mesiacov
2. AGIR CHS – Račiansky jas VN 2
SPKP : 480
Nar.: 13.4.2013
O : Kara-Kitáj ITIL „Sok“
M : AYA
Majitel : Ján Parobok, Svätoplukova 4, Zvolen
Chovatel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava
3. AMUR CHS – Račiansky jas VN 1
SPKP : 479
Nar.: 13.4.2013
O : Kara-Kitáj ITIL „Sok“
M : AYA
Majitel : Jozef Ratica, Zelená 561, Rabča
Chovatel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava4
Výstavná trieda : Dorast Suka 6 – 9 mesiacov
18. ALMA CHS – Račiansky jas VN 1
SPKP : 483
Nar.: 13.4.2013
O : Kara-Kitáj ITIL „Sok“
M : AYA
Majitel : Milan Černek, Černík 1698/50, Turany
Chovatel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava
Výstavná trieda : Mladých Pes 9 - 18 mesiacov
4. ACHYM CHS – Čechovské olší V 1
SPKP : 478
Nar.: 13.10.2012
O : Argo od Šogounskeho mlýna
M : Billa z Bukowego Wzgórza
Majitel : Jozef Mišina ml., Kšinná 59, Uhrovec
Chovatel : Jaroslav Špaček, Čechovice 38, Bedihošť
- 15 -
http://sweb.cz/karelajky/
Březen 2014
Informace 69
Výstavná trieda : Mladých Suka 9 - 18 mesiacov
5. ANNIE Samvara Origin V 1
SPKP : CMKU / ZSL / 641 / 13
Nar.: 2.2.2013
O : Kubar
M : Kara
Majitel : Juraj Jaňák, Liptovská Teplička 426
Chovatel : Roman Procházka, Nebovidy 132, Kolín
6. FABULOUS STAR VALKIRIA D
SPKP : 485
Nar.: 28.1.2013
O : Belad
yM : Varvara
Majitel : Petra Kamenská, Močilie 543/1,L´ubietová
Chovatel : YA.V.Dubenskova, Pl. Lenina 2-175, Kstovo
Výstavná trieda : Stredná Suka 15 - 24 mesiacov
7. LINA CHS – Kara - Kitáj VD 1
SPKP : 476
Nar.: 5.4.2012
O : Asar z Skátovej čermy
M : Igra Kara-Kitáj
Majitel : Ladislav Stehlík, Mojzesova 727, Rajec
Chovatel : Jancsó Lászlóné, Bacsó Béla 1, Pomáz
Výstavná trieda : Otvorená Pes od 15 mesiacov
8. ARON CHS – Gojnica VD 2
SPKP : 431
Nar.: 29.4.2009
O : Bek z Ĺubietového vepra
M : Nka Biela breza
Majitel : Juraj Jaňák, Liptovská Teplička 426
Chovatel : Karol Solus, Matiašovce 239
9. DAMAAR CHS – Finsternis V 1, CAC, KV, BOB
SPKP : 475
Nar.: 9.5.2012
O : Apis z Prószkowskiego Jaru
M : Carmen od Klatova mustku
Majitel : Pavol Černák, Zábava 464, Lubietová
Chovatel : Věra Finsterlová, Hlubčická 31, Krnov
Výstavná trieda : Otvorená Suka od 15 mesiacov
10. BEA CHS – Biela breza VD 1
SPKP : 436
Nar.: 10.6.2009
O : Alex Dolná paseka
M : Bona z Maračkova
Majitel : Ján Vasil, Pavlovce nad Uhrom 133
Chovatel : Jaroslav Vasil, Hažín 30, Michlovce
- 16 -
http://sweb.cz/karelajky/
Březen 2014
Informace 69
Výstavná trieda : Šampiónov Suka od 15 mesiacov
11. AYA RF V 1, CAC, KV, BOS
SPKP : 441
Nar.: 13.5.2009
O : Vikont
M : Dora
Majitel : Tagir Yakhyaev, Nad kúriou 7, Bratislava
Chovatel : M.V. Ryabov, UL. Lenina 3-9, P.Nizhegorodets
Plemeno : Rusko-európska lajka FCI – 304
Výstavná trieda : Otvorená Pes od 15 mesiacov
12. ARES CHS – ze Spravedlnosti V1,CAC,KV,BOB
SPKP : CMKU / REL / 91 / 10
Nar.: 9.1.2010
O : DYX Bohemia Delikan
M : D-Feja
Majitel : Karol Solus, Matiašovce-Potok 499/119
Chovatel : Ing. René Doležal, Jaroměřice nad Rokytou
Plemeno : Karelský medvedí pes FCI – 048
Výstavná trieda : Šteniatka Suka 3 – 6 mesiacov
13. AKIRA CHS – Opálenská hora VN1
SPKP : 342
Nar.: 3.6.2013
O : Homer Pikimusta
M : Calibra Canis Ursinus-Bakkaia
Majitel : MVDr. Lenka Gigacová Vernerová, Liptovská Teplička
Chovatel : Marián Marek, Opálené 430, Liptovská Teplička
14. CROXY CHS – Czech Anela VN2
SPKP : 344
Nar.: 15.6.2013
O : Brit od Starých dubú
M : Havurinteen Tuikku
Majitel : Jaroslav Bočko, Pšurnovice 294, Bytča
Chovatel : Alena Kučerová, Ke Střelnici 196, Písek
Výstavná trieda : Otvorená Pes od 15 mesiacov
15. BJORNEHUSETS MAINO CHS – Dánsko
SPKP : 343 V1,CAC,KV,BOB
Nar.: 26.5.2012
O : Ozzy Cién Niedzwiedzia
M : Brornberget Dora
Majitel : Ing. Lubomír Pádej, Necpaly 142
Chovatel : Hanne Larsen, Ketteskovvejen 2, Marsal
Výstavná trieda : Otvorená Suka od 15 mesiacov
16. DIXI CHS – Moravský medvídek VD1
SPKP : CMKU / KMP / 692 / 12
Nar.: 29.4.2012
- 17 -
http://sweb.cz/karelajky/
Březen 2014
Informace 69
O : Erauspojan Repe
M : Nahe Enny
Majitel : Jaroslav Pavelek, Vitanová 231,
Chovatel : Ladislav Hanáček, Buková 89
Plemeno : Nórsky losí pes šedý FCI – 242
Výstavná trieda : Otvorená Suka od 15 mesiacov
17. ANNDY CHS – Panenka V1,CAC,KV,BOB
SPKP : 4
Nar.: 23.4.2012
O : Tjelderasen´s CC-Akir I. Av Pisek
M : Daisy Excellent Elgjakten´s
Majitel : Bohumír Švanda, Liptovský Hrádok
Chovatel : Petr Havelka, Čechuvska 262, Kralice na Hané
Špeciálna cena : Najkrajší pes výstavy 2013
BJORNEHUSETS MAINO CHS – Dánsko
SPKP : 343, Nar.: 26.5.2012
O : Ozzy Cién Niedzwiedzia
M : Brornberget Dora
Majitel : Ing. Lubomír Pádej, Necpaly 142
Chovatel : Hanne Larsen, Ketteskovvejen 2, Marsal
- 18 -
http://sweb.cz/karelajky/
Březen 2014
Informace 69
Výsledky : Naši
klubový víťazi 2013
- 19 -
http://sweb.cz/karelajky/
Březen 2014
Informace 69
- 20 -
http://sweb.cz/karelajky/
Březen 2014
Informace 69
Výsledky : Naši
klubový víťazi 2013
- 21 -
http://sweb.cz/karelajky/
Download

březen 2014 - Klub karelských medvědích psů a lajek Praha