Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
Převodník tlaku Rosemount 2051 s protokolem
PROFIBUS PA
Průtokoměr Rosemount 2051CF s protokolem
PROFIBUS PA
Zahájení instalace
Krok 1: Montáž převodníku
Krok 2: Natočení skříně s elektronikou
Krok 3: Nastavení přepínačů a propojek
Krok 4: Připojení kabeláže a napájení
Krok 5: Základní konfigurace
Krok 6: Seřízení převodníku
Certifikace výrobku
Ukončení instalace
www.rosemount.com
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
© 2011 Rosemount Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny známky jsou vlastnictvím právoplatných vlastníků.
Rosemount a logo Rosemount jsou registrované ochranné známky společnosti Rosemount Inc.
ZASTOUPENÍ PRO ČR:
ZASTOUPENÍ PRO SR:
Rosemount Inc.
Emerson Process Management
GmbH & Co. OHG
Emerson Process Management
Asia Pacific Private Limited
Beijing Rosemount Far East
Instrument Co., Limited
Emerson Process Management, s.r.o.
Hájkova 22
130 00 Praha 3, CZ
T: +420 271 035 600
F: +420 271 035 655
Email: [email protected]
www.emersonprocess.cz
Argelsrieder Feld 3
82234 Wessling
Německo
T: 49 (8153) 9390
F: 49 (8153) 939172
Emerson Process Management, s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava, SK
T: +421 2 5245 1196
T: +421 2 5245 1197
F: +421 2 5244 2194
Email: [email protected]
www.emersonprocess.sk
1 Pandan Crescent
Singapur 128461
T: (65) 6777 8211
F: (65) 6777 0947 / (65) 6777 0743
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN USA 55317
T: (USA) (800) 999 9307
T: (mimo USA) (952) 906 8888
F: (952) 949 7001
No. 6 North Street,
Hepingli, Dong Cheng District
Beijing 100013, Čína
T: (86) (10) 6428 2233
F: (86) (10) 6422 8586
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Tento návod na instalaci obsahuje základní kroky k instalaci převodníků řady Rosemount 2051.
Neobsahuje pokyny pro konfiguraci, diagnostiku, údržbu, opravy, vyhledávání závad, instalace
v provedení pevný závěr a instalace v jiskrově bezpečném provedení. Více instrukcí je obsaženo
v produktovém manuálu převodníku 2051 PROFIBUS PA (číslo dokumentu 00809-0300-4101). Tento
manuál je k dispozici rovněž v elektronické podobě na adrese www.emersonprocess.com/rosemount.
VAROVÁNÍ
Výbuch může způsobit smrt nebo vážné zranění:
Instalace tohoto převodníku v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí provádět v souladu
s příslušnými ustanoveními místních, národních a mezinárodních norem, zákonů a provozních
předpisů. Seznamte se prosím s kapitolou referenční příručky obsahující informace o certifikaci
převodníků 2051 PROFIBUS PA pro zajištění bezpečné instalace.
• V případě instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu nesnímejte kryty snímače, je-li přístroj
pod napětím.
Provozní netěsnosti mohou způsobit vážné ublížení na zdraví nebo smrt.
• Pro zamezení úniků provozní látky používejte pouze odpovídající těsnicí O kroužky spolu se
správným přírubovým adaptérem.
Zásah elektrickým proudem může způsobit smrt nebo vážné ublížení na zdraví.
• Vyvarujte se kontaktu s holými konci vodičů a se svorkami. Vysoké napětí, které může být
přítomno na konci vodičů, může způsobit zasažení elektrickým proudem.
Kabelové vstupy.
• Pokud není označeno jinak, vstupy pro kabelové přívody do krytu převodníku používají
závit 1/2-14 NPT. Používejte pouze kabelové ucpávky a průchodky s kompatibilním závitem.
2
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
KROK 1: MONTÁŽ PŘEVODNÍKU
Aplikace s kapalinami
1. Vývody umístěte na boční stranu procesního
potrubí.
2. Převodník namontujte tak, aby byl v rovině
těchto vývodů nebo pod touto rovinou.
3. Namontujte převodník tak, aby
vypouštěcí/odvzdušňovací ventily byly
orientovány směrem nahoru.
p
ěr
Sm
ku
to
rů
Aplikace s plyny
1. Vývody umístěte na horní nebo boční stranu
procesního potrubí.
2. Převodník namontujte tak, aby byl v rovině
těchto vývodů nebo nad touto rovinou.
Sm
ě
rp
rů
tok
u
Aplikace s párami
1. Vývody umístěte na boční stranu procesního
potrubí.
2. Převodník namontujte tak, aby byl v rovině
těchto vývodů nebo pod touto rovinou.
3. Naplňte impulzní vedení vodou.
ěr
Sm
u
tok
prů
3
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
KROK 1 POKRAČOVÁNÍ...
Rosemount 2051C
Montáž na panel(1)
Montáž na trubku
Příruba Coplanar
Provedení s tradiční přírubou
Rosemount 2051T
(1)
4
Šrouby pro montáž na panel nejsou dodávány s výrobkem.
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
KROK 1 POKRAČOVÁNÍ...
Podmínky pro správné sešroubování
Pokud instalace převodníku vyžaduje montáž procesních přírub, rozvodného potrubí nebo
přírubových adaptérů, postupujte podle montážních pokynů, abyste zajistili náležité
utěsnění nezbytné pro optimální provozní charakteristiky převodníku. Používejte pouze
šrouby dodané s převodníkem nebo zakoupené od společnosti Emerson jako náhradní díly.
Obrázek 1 znázorňuje běžné sestavy převodníku s délkou šroubů potřebnou pro správnou
montáž.
Obr. 1. Běžné sestavy převodníku
A. Převodník s koplanární
přírubou
C. Převodník s koplanární
přírubou a volitelnými
adaptéry příruby
D. Převodník s koplanární
přírubou, volitelným
rozvodným potrubím a
přírubovými adaptéry
4 x 57 mm (2.25")
4 x 44 mm (1.75")
B. Převodník s koplanární
přírubou a volitelnými
adaptéry příruby
4 x 44 mm
(1.75")
4 x 38 mm
(1.50")
4 x 44 mm (1.75")
4 x 73 mm (2.88")
Šrouby jsou obvykle z uhlíkové nebo nerezové oceli. Ověřte si materiál šroubu podle
značky na jeho hlavě a srovnejte s Obrázek 2. Jestliže materiál šroubu není na Obrázek 2,
obrat’te se na nejbližšího zástupce společnosti Emerson Process Management, který Vám
poskytne více informací.
Při instalaci šroubů postupujte následujícím způsobem:
1. Šrouby z uhlíkové oceli nevyžadují mazání a na šroubech z nerezové oceli je slabá
vrstva maziva pro snadnější instalaci. Při instalaci obou typů šroubů by však neměly být
použita žádná další maziva.
2. Šrouby utáhněte rukou.
3. Poté šrouby dotáhněte střídavě do kříže na počáteční hodnotu utahovacího momentu.
Počáteční utahovací moment viz Obrázek 2.
4. Stejným křížovým způsobem pak dotáhněte šrouby na konečný utahovací moment.
Konečný utahovací moment viz Obrázek 2.
5. Před připojením tlaku zkontrolujte, zda šrouby příruby vyčnívají z izolační desky.
5
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
KROK 1 POKRAČOVÁNÍ...
Obr. 2. Hodnoty utahovacích momentů pro šrouby a přírubové adaptéry
Počáteční
Konečný
Materiál šroubu
Označení na hlavě
utahovací moment utahovací moment
Uhlíková ocel (CS)
B7M
Nerezová ocel (SST)
316
B8M
316
R
STM
316
34 Nm
(300 in.-lbs.)
73 Nm
(650 in.-lbs.)
17 Nm
(150 in.-lbs.)
34 Nm
(300 in.-lbs.)
316
SW
316
Těsnicí O-kroužky s přírubovými adaptéry
VAROVÁNÍ
Pokud nenainstalujete správné těsnicí O kroužky přírubových adaptérů, může to způsobit únik provozní
látky s následkem smrtelného nebo vážného zranění. Dva přírubové adaptéry se vzájemně liší
specifickými drážkami pro těsnicí O kroužek. Používejte pouze takový těsnicí O kroužek, který je určen
pro daný přírubový adaptér, jak je uvedeno níže.
Rosemount 3051S / 3051 / 2051 / 3095
Přírubový adaptér
Těsnicí
O kroužek
PTFE
Elastomer
Rosemount 1151
Přírubový adaptér
Těsnicí O kroužek
PTFE
Elastomer
Při každé demontáži příruby nebo adaptérů vizuálně zkontrolujte těsnicí O-kroužky. Pokud
vykazují jakékoli známky poškození, jako jsou například vrypy nebo zářezy, vyměňte je. Při
výměně těsnicích O kroužků znovu utáhněte po instalaci přírubové a seřizovací šrouby pro
správné usazení těsnicích PTFE O kroužků.
6
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
KROK 1 POKRAČOVÁNÍ...
Inline převodník relativního tlaku
Nízkotlaký měřicí vstup (atmosférická reference) na Inline převodníku relativního tlaku se
nachází u krčku převodníku pod pouzdrem. Odvzdušňovací průduch se nachází po obvodu
převodníku mezi pouzdrem a snímačem. (Viz Obrázek 3.)
Udržujte odvzdušňovací průduch bez jakýchkoliv překážek tvořených zejména nátěrem,
prachem a mazacími prostředky tak, že převodník nainstalujete způsobem umožňujícím
odtok kapalin.
Obr. 3. Nízkotlaký měřicí vstup Inline převodníku relativního tlaku
Nízkotlaký měřicí vstup
(atmosférická reference)
KROK 2: NATOČENÍ SKŘÍNĚ S ELEKTRONIKOU
Pro zlepšení provozního přístupu ke kabeláži nebo pro lepší čitelnost volitelného
LCD displeje:
1. Povolte pojistný šroub natáčení skříně elektroniky.
2. Nejdříve otáčejte skříň elektroniky ve směru chodu hodinových ručiček, až dosáhnete
požadované polohy. Pokud požadované polohy natočení nelze dosáhnout z důvodu
omezení závitu, natáčejte skříň proti směru chodu hodinových ruček, až dosáhnete
požadované polohy (změna natočení je možná až do 360° od mezní hodnoty závitu).
3. Pojistný šroub natáčení skříně elektroniky znovu dotáhněte.
Pojistný šroub natáčení skříně elektroniky
(5/64-palce)
7
Průvodce rychlou instalací
Rosemount 2051
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
KROK 3: NASTAVENÍ PŘEPÍNAČŮ A PROPOJEK
Zabezpečení
Po nastavení konfigurace převodníku budete patrně chtít zajistit ochranu konfiguračních
dat před neoprávněnými změnami. Každý převodník je vybaven zabezpečovací propojkou,
jejím nastavením do polohy „ON“ (Zapnuto) lze zabránit náhodné i úmyslné změně
konfiguračních dat. Tato propojka je označena nápisem „Security“ (Zabezpečení).
Simulace
Simulační propojka se používá ve spojení s analogovým vstupním blokem (AI). Tato
propojka se používá k simulaci měření tlaku a používá se jako blokovací funkce bloku AI.
Aktivace simulační funkce se provádí přesunutím propojky do polohy „ON“ (Zapnuto) po
připojení napájení. Tato funkce zabraňuje náhodnému ponechání převodníku v simulačním
režimu.
Obr. 4. Umístění propojek
ROSEMOUNT 2051
PROFIBUS PA OUTPUT
LOCAL OPERATOR INTERFACE
ELECTRONICS ASSEMBLY
P/N 02051-9001-2102
-USE DISPLAY TO CONFIGURE
-USE EXTENDED COVER TO AVOID DAMAGE
8
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
KROK 4: PŘIPOJENÍ KABELÁŽE A NAPÁJENÍ
Pro připojení kabelů převodníku použijte následující postup:
1. Sejměte kryt na straně se SVORKOVNICEMI.
2. Připojte napájecí vedení na označené napájecí svorky.
• Napájecí svorky nerozlišují polaritu – nezáleží na polaritě.
3. Zajistěte řádné uzemnění. Je důležité, aby stínění kabelu přístroje bylo:
• neporušené a nedotýkalo se krytu převodníku,
• připojené ke stínění navazujícího kabelu, pokud je kabel veden přes spojovací svorku,
• připojeno k řádnému uzemnění na konci zdroje napájení.
4. Zaslepte a utěsněte nepoužité kabelové otvory.
5. Pokud je to možné, instalujte kabely s kondenzační smyčkou. Kondenzační smyčku
kabelů upravte tak, aby nejnižší bod smyčky byl níže než kabelové vývodky a skříň
převodníku.
6. Namontujte zpět víko skříně převodníku.
Obr. 5.
Zemnicí svorka
Napájecí svorky
Obr. 6.
max 1900 m (6234 stop)
(v závislosti na parametrech kabelu)
Integrovaný oddělovací
obvod a filtr
Signálové
vodiče
(Vedlejší
vedení)
(Sběrnice)
(Vedlejší
vedení)
Vazební/
spojovací
DP/PA
člen
Sít’ DP
Napájecí
zdroj
Zakončovací
odpory
Zařízení PROFIBUS PA
9
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
KROK 4 POKRAČOVÁNÍ...
Uzemnění signálních vodičů
Signální vodiče neveďte trubkami nebo kabelovými lávkami společně s napájecími vodiči
nebo poblíž silnoproudého elektrického zařízení. Zakončovací zemnicí členy jsou umístěny
na vnější straně modulu senzoru a uvnitř svorkovnicové části. Tato uzemnění se používají
tehdy, pokud jsou nainstalovány svorkovnice pro ochranu před přepětím nebo za účelem
dodržení místních předpisů. Bližší informace o tom, jak má být stínění kabelu uzemněno,
najdete v kroku 2 níže.
1. Odstraňte kryt svorkovnice označený nápisem Field Terminals.
2. Připojte pár vodičů a uzemnění podle Obrázek 7. Stínění kabelu by mělo být:
a.
b.
c.
odříznuto v blízkosti skříně převodníku a zároveň izolováno od kontaktu se skříní,
trvale připojeno ke svorkám,
připojeno k řádnému uzemnění na konci napájecího zdroje.
Obr. 7. Elektrická instalace
Odřízněte a zaizolujte stínění
DP
Zaizolujte
stínění
Připojte konec stínění na zemní
svorku napájecího zdroje
3. Namontujte zpět víko skříně převodníku. Doporučuje se utáhnout víko tak, aby mezi
víkem a skříní nebyla žádná mezera.
4. Zaslepte a utěsněte nepoužité kabelové otvory.
Napájecí zdroj
Zdroj stejnosměrného napětí by neměl mít zvlnění větší než 2 %. Převodník pro svoji
správnou funkčnost vyžaduje na svorkách stejnosměrné napětí v rozmezí 9V až 32V.
Oddělovací obvod
Vazební/ spojovací DP/PA člen často obsahuje oddělovací obvod.
Uzemnění
Převodníky mají izolaci proti střídavému napětí o efektivní hodnotě 500 V. Signální vodiče
nemohou být uzemněny.
Uzemnění stíněného vodiče
Stíněný vodič obvykle vyžaduje jeden zemnicí bod pro zamezení zemních smyček.
Zemnicí bod se obvykle volí u napájecího zdroje.
10
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
KROK 5: ZÁKLADNÍ KONFIGURACE
Konfigurační úkoly
Převodník lze nakonfigurovat buď pomocí Local Operator Interface (LOI) – volitelný kód M4
nebo pomocí Class 2 master (DD nebo DTM). Dva základní konfigurační úkoly pro
převodníky s Profibus PA jsou:
1. Přiřazení adresy.
2. Úprava inženýrských jednotek.
POZNÁMKA
Zařízení Rosemount 2051 Profibus Profile 3.02 jsou továrně nastavena do režimu
Identification Number Adaptation. Tento režim umožňuje převodníku komunikovat
s jakýmkoliv PROFIBUS PA řídícím zařízením, které má nahráno buďto generic
Profile GSD (9700) nebo specific Rosemount 2051 GSD (3333); z těchto důvodů není
nutné měnit na začátku identifikační číslo převodníku.
Přiřazení adresy
Tlakový převodník Rosemount 2051 se dodává s implicitně nastavenou adresou 126. Tato
adresa se musí změnit na jedinečnou hodnotu v rozmezí od 0 do 125 z důvodu navázání
komunikace s hostitelským systémem. Adresy 0–2 jsou obvykle vyhrazeny pro zařízení
master nebo vazební členy, proto je doporučeno nastavit adresy převodníku na hodnotu
v rozmezí od 3 až 125.
Adresu lze nastavit pomocí:
• LOI – viz Tabulka 1 a Obrázek 8
• Class 2 master – viz manuál Class 2 Master pro nastavení adresy
Úprava inženýrských jednotek
Pokud nebylo jinak vyžádáno, je tlakový převodník Rosemount 2051 dodáván
s následujícím nastavením:
• Měřicí mód: Tlak
• Inženýrské jednotky: Palce H2O
• Změna měřítka: Žádný
Inženýrské jednotky by měly být potvrzeny nebo případně nastaveny před instalací.
Jednotky lze nastavovat pro měření tlaku, průtoku a hladiny.
Druh měření, jednotky, změna měřítka a dolní mez průtoku (pokud je to možné) lze
nastavit pomocí
• LOI – viz Tabulka 1 a Obrázek 8
• Class 2 master – viz Tabulka 2 pro nastavení parametrů
Konfigurační nástroje
Local Operator Interface (LOI)
Pokud je objednáno, lze pro uvedení zařízení do provozu použít LOI. Pro aktivaci LOI
stiskněte konfigurační tlačítko umístěné pod vrchním štítkem převodníku. Viz Tabulka 1
a Obrázek 8 pro obsluhu a informace o uživatelských možnostech.
POZNÁMKA
Tlačítka se musí zcela stisknout ≈ 10 mm (0.5").
11
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
KROK 5 POKRAČOVÁNÍ...
Tabulka 1. LOI tlačítka
Tlačítko
Akce
Navigace
Znak
Uložit?
Rolování
Pohyb dolů
v uživatelských
možnostech
Změna znaku(1)
Změna mezi uložením
a zrušením
Zapsat
Výběr položky
z uživatelských
možností
Zadaní znaku
Uložit
(1)
(1) Blikající znaky lze změnit.
Obr. 8. LOI Menu
1. ADDRESS
ADRESA
1.
2. CALIBRATION
KALIBRACE
2.
3.
3. UNITS
JEDNOTKY
4.
4. DAMPING
ČASOVÁ KONSTANTA
5. DISPLAY
DISPLEJ
5.
6. IDENTIFICATION
IDENTIFIKACE ##
6.
7.
7. EXIT
KONEC
0–126
0-126
TLAK
PRESSURE
PRŮTOK
FLOW
HLADINA
LEVEL
TEMPERATURE
TEPLOTA
NULA
ZERO
DOLNÍ
LOWERSENZOR
SENSOR
HORNÍ
UPPER SENZOR
SENSOR
RESET FACTORY
RESET
NASTAVENÍ
Class 2 Master
Rosemount 2051 PROFIBUS DD a DTM soubory lze získat na adrese www. Viz Tabulka 2
obsahující konfigurační kroky pro nastavení převodníku pro měření tlaku. Viz produktový
manuál (00809-0300-4101) obsahující instrukce pro konfiguraci průtoku a měření haldiny.
Tabulka 2. Nastavení pro měření tlaku pomocí Class 2 Master
Kroky
Akce
Nastavení bloku mimo provoz
Výběr druhu měření
Výběr jednotek
Zadání měřítka
Nastavení bloků do auto režimů
12
Uvede blok převodníku do režimu mimo provoz
Uvede blok analogového vstupu do režimu mimo provoz
Nastaví primární proměnnou na tlak
Nastaví inženýrské jednotky
– Primární a sekundární jednotky si musí odpovídat
Nastaví vstupní rozsah převodníku na 0–100
Nastaví výstupní rozsah převodníku na 0–100
Nastaví rozsah PV v analogovém vstupu na 0–100
Nastaví výstupní rozsah analogového vstupu na 0–100
Vypne linearizaci v analogovém vstupním bloku
Uvede blok převodníku do auto režimu
Uvede analogový vstupní blok do auto režimu
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
KROK 5 POKRAČOVÁNÍ...
Integrace hostitelského zařízení
Řídící zařízení (Class 1)
Zařízení Rosemount 2051 využívá „Condensed Status“ doporučený specifikací Profile 3.02
a NE 107. Více informací naleznete v manuálu pro „Condensed Status“.
Odpovídající GSD soubor musí být nahrán do řídícího zařízení – Rosemount 2051 specific
(rmt3333.gsd) nebo Profile 3.02 Generic (pa139700.gsd). Tyto soubory lze nalézt na
www.emersonprocess.com\rosemount nebo na www.profibus.com.
Konfigurační zařízení (Class 2)
Odpovídající DD nebo DTM soubor musí být nainstalován do konfiguračního zařízení. Tyto
soubory lze nalézt na www.emersonprocess.com\rosemount.
KROK 6: SEŘÍZENÍ PŘEVODNÍKU
Zařízení jsou kalibrována ve výrobním závodě. Jakmile je převodník nainstalován,
doporučuje se provést seřízení nuly, aby se eliminovaly chyby vznikající montážní pozicí
nebo účinky statického tlaku.
Seřízení nuly lze provést pomocí:
• LOI – viz Tabulka 1 a Obrázek 8
• Class 2 master – viz „Seřízení nuly přes Class 2 Master“ pro nastavení parametrů
Seřízení nuly přes Class 2 Master
1. Uveďte převodník do režimu „Out of Service (Mimo provoz)“.
2. Ponechte zařízení bez tlaku a počkejte na ustálení hodnoty.
3. Jděte do menu zařízení > Kalibrace zařízení a nastavte dolní kalibrační bod na 0.0.
4. Přepněte blok převodníku do režimu „AUTO“.
CERTIFIKACE VÝROBKU
Schválené výrobní provozy
Emerson Process Management – Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, USA
Emerson Process Management GmbH & Co. OHG – Wessling, Německo
Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – Singapur
Beijing Rosemount Far East Instrument Col., Limited – Peking, Čína
Emerson Process Management – Daman, Indie
Informace o směrnicích Evropské unie
Prohlášení o shodě ES viz strana 18. Aktuální verzi najdete na adrese
www.emersonprocess.com.
Certifikace Factory Mutual pro normální umístění
Převodník byl standardně zkoušen a testován pro stanovení, že konstrukce splňuje
základní elektrické a mechanické požadavky a požadavky na požární ochranu. Toto
testování bylo provedeno organizací Factory Mutual (FM), celostátně uznávanou testovací
laboratoří (NRTL) a schváleno prostřednictvím organizace Federal Occupational Safety
and Health Administration (OSHA – úřad pro ochranu bezpečnosti a zdraví při práci).
13
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Certifikace pro Severní Ameriku
Certifikáty Factory Mutual (FM)
E5
Pevný závěr Třída I, Divize 1, Skupina B, C a D. Odolnost proti vznícení prachu
Třída II, Divize 1, Skupina E, F a G. Odolnost proti vznícení prachu Třída III, Divize 1.
T5 (Tokolí = 85 °C), utěsněno ve výrobě, stupeň krytí IP 4X
IE/I5 Jiskrová bezpečnost Třída I, Divize 1, Skupina A, B, C, a D; Třída II, Divize 1,
Skupina E, F, a G; Třída III, Divize 1, ZÓNA 0 AEx ia IIC T4 pokud je zařízení
zapojeno v souladu s výkresem 02051-1009; Zajištné provedení Třída I, Divize 2,
Skupina A, B, C, a D.
Teplotní třída pro FOUNDATION fieldbus a PROFIBUS PA: T4 (Tokolí = 70 °C)
Teplotní třída: T4 (Tokolí = 60 °C)
Stupeň krytí IP 4X
Vstupní parametry naleznete na kontrolním výkresu 02051-1009.
Certifikáty Kanadské normalizační společnosti (CSA – Canadian Standards Association)
Všechny převodníky schválené podle CSA pro použití v nebezpečném prostředí mají
certifikaci podle normy ANSI/ISA 12.27.02-2003.
E6
Pevný závěr Třída I, Divize 1, Skupina B, C a D. Odolnost proti vznícení prachu
Třída II a Třída III, Divize 1, Skupina E, F a G. Vhodné použití Třída I, Divize 2,
Skupina A, B, C a D pro vnitřní i venkovní prostory s nebezpečím výbuchu.
Stupeň krytí IP4X; utěsněno ve výrobě. Jednoduché těsnění.
C6 Schválené provedení Pevný závěr a Jiskrová bezpečnost. Pro použití Třída I,
Divize 1, Skupina A, B, C, a D; pokud je zařízení připojeno podle výkresu
Rosemount 02051-1008; Teplotní třída: T3C. Vstupní parametry naleznete na
kontrolním výkresu 02051-1008. Jednoduché těsnění.
Pevný závěr Třída I, Divize 1, Skupina B, C a D. Ochrana proti vznícení prachu
Třída II a III, Divize 1, Skupina E, F a G. Vhodné dle Třída I, Divize 2,Skupina A, B,
C a D prostory s nebezpečím výbuchu. Stupeň krytí IP 4X, utěsněno ve výrobě.
Evropské certifikace
I1 ATEX Jiskrová bezpečnost
Certifikát č.: BAS08ATEX0129X
Ex ia IIC T4 (Tokolí = –60 až +70 )
1180
II 1 G
Tabulka 3. Vstupní parametry
Ui = 30 V
Ii = 300 mA
Pi = 1,3 W
Ci = 0 µF
Speciální podmínky pro bezpečné používání (X):
Pokud je nainstalována volitelná svorkovnice zajišt’ující ochranu proti přepětí, zařízení
nesplňuje požadavek článku 6.3.12 normy EN60079-11 na odolnost proti napětí 500 V.
Tuto skutečnost je třeba zohlednit při instalaci zařízení. Pouzdro může být vyrobeno
z hliníku s chráněným polyuretanovým nátěrem; při umístění v Zóně 0 dávejte pozor na
nárazy a otěry.
14
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
IA
Rosemount 2051
Certifikace ATEX FISCO pro jiskrovou bezpečnost
Certifikát č.: BAS08ATEX0129X
II 1 G
Ex ia IIC T4 (Tokolí = –60 až +60 °C)
Stupeň krytí IP66
1180
Tabulka 4. Vstupní parametry
Ui = 17,5 V
Ii = 380 mA
Pi = 5,32 W
Ci = ≤ 5 µF
Li = ≤ 10 µH
Speciální podmínky pro bezpečné používání (X):
Zařízení nesplňuje požadavek na odolnost proti střídavému napětí 500 V podle
klauzule 6.3.12 normy EN60079-11. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při instalaci.
N1 ATEX certifikace pro ochranu typu „n“
Certifikát č.: BASEEFA08ATEX0130X
II 3 G
Ex nA nL IIC T4 (Tokolí = –40 až +70 °C)
Ui = 42,4 Vdc max
Speciální podmínky pro bezpečné používání (X):
Zařízení nesplňuje požadavek na odolnost proti střídavému napětí 500 V podle
klauzule 6.8.1 normy EN60079-15. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při instalaci.
E1
ND
ATEX Pevný závěr
Certifikát č.: KEMA08ATEX0090X
II 1/2 G
Ex d IIC T6 (Tokolí = –50 až 65 °C)
Ex d IIC T5 (Tokolí = –50 až 80 °C)
1180
Speciální podmínky pro bezpečné používání (X):
1. Příslušné ex d záslepky, kabelové ucpávky a kabeláž musí být vhodné pro použití
při teplotě 90 °C.
2. Toto zařízení obsahuje oddělovací tenkostěnnou membránu. Při instalaci, údržbě
a provozu je třeba zohlednit podmínky prostředí, kterým bude membrána
vystavena. Instrukce výrobce pro údržbu je třeba striktně dodržovat, aby byla
zajištěna bezpečnost provozu v průběhu očekávané životnosti přístroje.
3. Řada 2051 nesplňuje požadavky normy IEC 60079-1 doložka 5 pro ohnivzdorné
spoje. Informace o rozměrech ohnivzdorný spojů si vyžádejte od společnosti
Emerson Process Management.
ATEX Nebezpečí výbuchu prachu
Certifikát č. Baseefa08ATEX0182X
II 1 D
Klasifikace: II 1 D Ex tD A20 T115 °C (–20 °C ≤ Tokolí ≤ 85 °C) IP66 IP68
Vmax = 42,4 Vdc
A = 22 mA
1180
Speciální podmínky pro bezpečné používání (X):
Pokud je zařízení vybaveno volitenou 90 V ochranou proti přechodovým jevům, není
schopno obstát při testu zolace proti zemi. Toto musí být bráno v ůvahu při instalaci
zařízení.
15
Průvodce rychlou instalací
Rosemount 2051
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
IECEx Certifikace
I7 IECEx Jiskrová bezpečnost
Certifikát č.: IECEx BAS08.0045X
Ex ia IIC T4 (Tokolí = –60 až 70 °C)
Stupeň krytí IP66
1180
Tabulka 5. Vstupní parametry
Ui = 30V
Ii = 300 mA
Pi = 1,3 W
Ci = 0 µF
Speciální podmínky pro bezpečné používání (X):
Zařízení nesplňuje požadavek na odolnost proti střídavému napětí 500 V podle
klauzule 6.3.12 normy IEC60079-11. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při instalaci.
IG
IECEx FISCO Jiskrová bezpečnost
Certifikát č.: IECExBAS08.0045X
Ex ia IIC T4 (Tokolí = –60 až +60 °C)
Stupeň krytí P66
1180
Table 6. Vstupní parametry
Ui = 17,5 V
Ii = 380 mA
Pi = 5,32 W
Ci = ≤ 5 µF
Li = ≤ 10 µH
Speciální podmínky pro bezpečné používání (X):
Toto zařízení nesplňuje požadavek na napět’ovou pevnost pro střídavé napětí 500 V
požadovaný podle klauzule 6.3.12 normy IEC 60079-11. Toto musí být bráno v úvahu
při jeho instalaci.
E7
16
IECEx Pevný závěr
Certifikát č.: IECEx KEM 08.0024X
Ex d IIC T6 (Tokolí = –50 až 65 °C)
Ex ia IIC T5 (Tokolí = –50 až 80 °C)
Stupeň krytí P66
1180
Vmax = 42,4 V dc
Speciální podmínky pro bezpečné používání (X):
1. Příslušné ex d záslepky, kabelové ucpávky a kabeláž musí být vhodné pro použití
při teplotě 90 °C.
2. Toto zařízení obsahuje oddělovací tenkostěnnou membránu. Při instalaci, údržbě
a provozu je třeba zohlednit podmínky prostředí, kterým bude membrána
vystavena. Instrukce výrobce pro údržbu je třeba striktně dodržovat, aby
byla zajištěna bezpečnost provozu v průběhu očekávané životnosti přístroje.
3. Řada 2051 nesplňuje požadavky normy IEC 60079-1 doložka 5 pro ohnivzdorné
spoje. Informace o rozměrech ohnivzdorný spojů si vyžádejte od společnosti
Emerson Process Management.
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
N7
Rosemount 2051
IECEx Ochrana typu „n“
Certifikát č:. IECEx BAS08.0046X
Ex nAnL IIC T4 (Tokolí = –40 až 70 °C)
Ui = 42,4 Vdc max
Stupeň krytí IP66
Speciální podmínky pro bezpečné používání (X):
Zařízení nesplňuje požadavek na odolnost proti střídavému napětí 500 V podle
klauzule 6.8.1 normy IEC60079-15. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při instalaci.
TIIS Certifikace
E4
TIIS Pevný závěr
Ex d IIC T6
GOST – Ruské certifikace
IM
EM
Jiskrová bezpečnost
Ex ia IIC T4
Pevný závěr
Ex d IIC T5/T6
Inmetro Certifikace
E2 Pevný závěr
Certifikát č.: CEPEL – EX – 1767/09X
BR – Ex d IIC T6/T5 IP66
I2
Jiskrová bezpečnost
Certifikát č.: CEPEL – EX – 1768/09X
BR – Ex ia IIC T4 IP66
IB
FISCO Jiskrová bezpečnost
Certifikát č.: CEPEL – EX – 1768/09X
BR – Ex ia IIC T4
Kombinace certifikátů
Pokud je specifikována volitelná certifikace, pak součástí dodávky je certifikační nerezový
štítek. Jakmile se nainstaluje zařízení s více typy certifikací, nemělo by se znovu instalovat
s jinými typy certifikací. Trvale označte certifikační štítky tak, abyste je odlišili od
nepoužitých typů certifikací.
K5
KB
KD
K6
K8
K7
Kombinace certifikátů E5 a I5
Kombinace certifikátů K5 a C6
Kombinace certifikátů K5, C6, I1 a E8
Kombinace certifikátů C6, I1 a E8
Kombinace certifikátů E8 a I1
Kombinace certifikátů E7, I7 a N7
17
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
Obr. 9. Rosemount 2051 Prohlášení o shodě ES
EC Declaration of Conformity
No: RMD 1071 Rev. A
We,
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-6985
declare under our sole responsibility that the product,
Models 2051 Pressure Transmitter
manufactured by,
Rosemount Inc.
12001 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-3695
USA
and
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9687
USA
to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European
Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule.
Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when
applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the
attached schedule.
Vice President of Global Quality
(signature)
Timothy J Layer
(name - printed)
18
(function name - printed)
15-Aug-2008
(date of issue)
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
EC Declaration of Conformity
No: RMD 1071 Rev. A
EMC Directive (2004/108/EC)
All Models 2051 Pressure Transmitters
EN 61326:2006
PED Directive (97/23/EC)
Models 2051CG2, 3, 4, 5; 2051CD2, 3, 4, 5 (also with P9 option); Pressure Transmitters
QS Certificate of Assessment - EC No. PED-H-100
Module H Conformity Assessment
All other model 2051 Pressure Transmitters
Sound Engineering Practice
Transmitter Attachments: Diaphragm Seal - Process Flange - Manifold
Sound Engineering Practice
ATEX Directive (94/9/EC)
Model 2051 Pressure Transmitter
Certificate: BAS08ATEX0129X
Intrinsically Safe - Group II Category 1 G
Ex ia IIC T4 (Ta =-60°C to +70°C)
Ex ia IIC T4 (Ta =-60°C to +60°C) FISCO
Harmonized Standards Used:
EN60079-0:2006; EN60079-11:2007
Certificate: Baseefa08ATEX0130X
Type n - Group II Category 3 G
Ex nA nL IIC T4(Ta =-40°C to +70°C)
Harmonized Standards Used:
EN60079-0:2006; EN60079-15:2005
Certificate: KEMA08ATEX0090X
Flameproof - Group II Category 1/2 GD
Ex d IIC T6 (-50°C ” Ta ” +65°C)
Ex d IIC T5 (-50°C ” Ta ” +80°C)
Harmonized Standards Used:
EN60079-0:2006; EN60079-1:2007; EN60079-26:2007
Certificate: Baseefa08ATEX0182X
Type Dust - Group II Category 1 D
Ex tD A20 T115ºC (-20°C ” Ta ” +85°C)
Harmonized Standards Used:
EN61241-0:2006; EN61241-1:2004
File ID: 2051_ CE Marking
Page 2 of 3
K:\CE_Declarations\2051\2051_RMD1071A_8-26-08.doc
19
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
EC Declaration of Conformity
No: RMD 1071 Rev. A
PED Notified Body
Det Norske Veritas (DNV) [Notified Body Number: 0575]
Veritasveien 1, N-1322
Hovik, Norway
ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate
KEMA (KEMA) [Notified Body Number: 0344]
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
Postbank 6794687
Baseefa. [Notified Body Number: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ United Kingdom
ATEX Notified Body for Quality Assurance
Baseefa. [Notified Body Number: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ United Kingdom
File ID: 2051_ CE Marking
20
Page 3 of 3
K:\CE_Declarations\2051\2051_RMD1071A_8-26-08.doc
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
Prohlášení o shodČ
þ.: RMD 1071 verze A
My, spoleþnost
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-6985
prohlašujeme na svoji výluþnou zodpovČdnost, že výrobky
PĜevodníky tlaku s modelovým oznaþením 2051
vyrábČné spoleþností
Rosemount Inc.
12001 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-3695
USA
a
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9687
USA
kterých se toto prohlášení týká, jsou ve shodČ s ustanoveními smČrnic Evropských spoleþenství,
vþetnČ posledních zmČn a doplĖkĤ tak, jak je uvedeno v pĜipojeném seznamu.
PĜedpoklad shody je založen na použití harmonizovaných norem a, je-li to požadováno, rovnČž
na certifikaci udČlené registrovaným orgánem Evropského spoleþenství, jak je uvedeno v
pĜipojeném seznamu.
Viceprezident pro globální jakost
(název funkce – vytištČný)
Timothy J. Layer
(jméno – vytištČné)
15. srpna 2008
(datum vydání)
21
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
Prohlášení o shodČ
þ.: RMD 1071 verze A
SmČrnice 2004/108/ES (EMC)
Všechny pĜevodníky tlaku s modelovým oznaþením 2051
EN 61326:2006
SmČrnice 97/23/ES (PED)
PĜevodníky tlaku s modelovým oznaþením 2051CG2, 3, 4, 5; 2051CD2, 3, 4, 5
(také ve volitelném provedení P9)
Certifikát hodnocení systému jakosti – ES þ. PED-H-100
Posouzení shody podle modulu H
Všechny ostatní pĜevodníky tlaku s modelovým oznaþením 2051
Sound Engineering Practice (Posouzení podle Ĝádných technických postupĤ)
PĜíslušenství pĜevodníku: Membránové tČsnČní – procesní pĜíruba – rozvodné potrubí
Sound Engineering Practice (Posouzení podle Ĝádných technických postupĤ)
SmČrnice 94/9/ES (ATEX)
PĜevodník tlaku s modelovým oznaþením 2051
Certifikát: BAS08ATEX0129X
Jiskrová bezpeþnost – Group II Category 1 G
Ex ia IIC T4 (Tokolí = –60°C až +70°C)
Ex ia IIC T4 (Tokolí = –60°C až +60°C) FISCO
Použité harmonizované normy:
EN60079-0:2006; EN60079-11:2007
Certifikát: Baseefa08ATEX0130X
Ochrana typu „n“ – Group II Category 3 G
Ex nA nL IIC T4(Tokolí = –40°C až +70°C)
Použité harmonizované normy:
EN60079-0:2006; EN60079-15:2005
Certifikát: KEMA08ATEX0090X
Pevný závČr – Group II Category 1/2 GD
Ex d IIC T6 (–50°C ” Tokolí ” +65°C)
Ex d IIC T5 (–50°C ” Tokolí ” +80°C)
Použité harmonizované normy:
EN60079-0:2006; EN60079-1:2007; EN60079-26:2007
Certifikát: Baseefa08ATEX0182X
Ochrana závČrem – Group II Category 1 D
Ex tD A20 T115ºC (–20°C ” Tokolí ” +85°C)
Použité harmonizované normy:
EN61241-0:2006; EN61241-1:2004
Ev. þ.: 2051_ CE Marking
22
Strana 2 z 3
2051_RMD1071A_8-26-08_cze.doc
Průvodce rychlou instalací
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Rosemount 2051
Prohlášení o shodČ
þ.: RMD 1071 verze A
Registrovaný orgán PED
Det Norske Veritas (DNV) [Registrovaný orgán þ.: 0575]
Veritasveien 1, N-1322
Hovik, Norsko
Registrované orgány ATEX pro osvČdþení ES o typových zkouškách
KEMA (KEMA) [Registrovaný orgán þ.: 0344]
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
Nizozemsko
Postbank 6794687
Baseefa. [Registrovaný orgán þ.: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ Velká Británie
Registrovaný orgán ATEX pro osvČdþení o zajištČní kvality
Baseefa. [Registrovaný orgán þ.: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ Velká Británie
Ev. þ.: 2051_ CE Marking
Strana 3 z 3
2051_RMD1071A_8-26-08_cze.doc
23
Průvodce rychlou instalací
Rosemount 2051
24
00825-0417-4101, rev. AA
Březen 2011
Download

Převodník tlaku Rosemount 2051 s protokolem PROFIBUS PA