Průvodce rychlého uvedení do provozu
00825-0117-4007, rev. CA
Květen 2014
Převodník tlaku Rosemount® 3051
a průtokoměry Rosemount řady 3051CF
s protokolem 4-20 mA HART® verze 5 a 7
Poznámka
Před instalací převodníku se přesvědčte, že je v hostitelských systémech
nainstalován správný ovladač zařízení. Viz strana 3, kde jsou uvedeny informace
o připravenosti systému.
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
UPOZORNĚNÍ
Tento průvodce instalací obsahuje základní pokyny pro instalaci převodníků Rosemount
řady 3051. Neposkytuje však pokyny pro konfiguraci, diagnostiku, údržbu, servis,
odstraňování poruch, instalace pro prostředí s nebezpečím výbuchu, instalace odolné
proti vzplanutí a zabezpečené instalace. Více informací naleznete v referenční příručce
převodníku Rosemount 3051 HART 7 (číslo dokumentu 00809-0100-4007). Tato příručka
je také k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách www.rosemount.com.
VAROVÁNÍ
Výbuch může způsobit smrt nebo vážné zranění.
Instalace tohoto převodníku v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí provádět
v souladu s příslušnými ustanoveními mezinárodních, národních a místních norem,
zákonů a provozních předpisů. Seznamte se prosím s kapitolou Certifikace v referenční
příručce převodníku řady 3051, kde jsou uvedena všechna omezení vztahující se
k bezpečné instalaci.
 Před připojením komunikátoru s protokolem HART v prostředí s nebezpečím výbuchu
se ujistěte, že zařízení zapojená ve smyčce jsou nainstalována v souladu s postupy
zajišťujícími jiskrovou bezpečnost, nebo nehořlavé vedení buzení.
 V případě instalace odolné proti výbuchu/vzplanutí neodnímejte kryty převodníku,
pokud je zařízení pod napětím.
Provozní netěsnosti mohou způsobit zranění nebo smrt.
 Pro zamezení provozním netěsnostem používejte pouze těsnicí O kroužek určený
pro utěsnění odpovídajícího adaptéru příruby.
Zasažení elektrickým proudem může způsobit smrt nebo vážné zranění.
 Vyvarujte se dotyku holých konců vodičů a svorek. Vysoké napětí, které může být
přítomno na vodičích, může způsobit zasažení elektrickým proudem.
Vstupy pro vodiče/kabely
 Pokud není označeno jinak, používají vstupy pro vodiče/kabely do skříně převodníku
závit 1/2-14 NPT. Při uzavírání těchto vstupů používejte pouze záslepky, adaptéry, hrdla,
nebo elektroinstalační trubky s kompatibilním typem závitu.
Obsah
Připravenost systému . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ověření kompatibility s danou verzí
protokolu HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ověření správného ovladače zařízení . . .
Instalace převodníku . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž převodníku. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natočení skříně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
3
3
4
4
8
Nastavení přepínačů . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Připojení vedení a napájení . . . . . . . . . . .9
Ověření konfigurace . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Seřízení převodníku . . . . . . . . . . . . . . . .14
Instalace zabezpečených systémů
instrumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Certifikace výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Připravenost systému
Ověření kompatibility s danou verzí
protokolu HART


V případě použití ovládacích systémů, nebo systémů řízení a údržby
provozních prostředků založených na protokolu HART ověřte prosím
před instalací převodníku způsobilost těchto systémů pro protokol HART.
Ne všechny systémy jsou schopné komunikace s protokolem HART
verze 7. Tento převodník lze nakonfigurovat buď pro protokol HART
verze 5, nebo verze 7.
Pokyny týkající se změny verze protokolu HART Vašeho převodníku
viz strana 13.
Ověření správného ovladače zařízení


Ověřte, zda je ve Vašich systémech nainstalován nejnovější ovladač
zařízení (DD/DTM™) pro zajištění náležité komunikace.
Nejnovější ovladač si stáhněte na adrese www.emersonprocess.com,
nebo www.hartcomm.org.
Verze a ovladače převodníku Rosemount 3051
Tabulka 1 poskytuje informace nezbytné pro zajištění, že máte správný
ovladač a dokumentaci pro Vaše zařízení.
Tabulka 1 Verze a soubory pro převodník Rosemount 3051
Identifikace zařízení
Datum
vydání
softwaru
Verze
softwaru
NAMUR(1)
Verze
softwaru
HART(1)
Prosinec
2011
1.0.0
01
Leden
1998
Není
k dispozici
178
Vyhledání ovladače
zařízení
Přehled pokynů
Přehled
funkčnosti
Univerzální
verze
protokolu
Verze
Číslo dokumentu
HART
zařízení(2)
příručky
Změny
softwaru(3)
7
10
5
9
5
3
00809-0100-4007
Seznam změn
viz Poznámka
pod čarou 3.
00809-0100-4001
Není
k dispozici
1.
1. Verze softwaru NAMUR je uvedena na hardwarovém štítku zařízení. Verzi softwaru HART lze zjistit
pomocí konfiguračního nástroje způsobilého pro protokol HART.
2. Názvy souborů ovladačů zařízení používají verzi zařízení a verzi popisu zařízení (DD), např. protokol
10_01. Protokol HART je navržen tak, aby umožnil původním verzím ovladače zařízení komunikovat
s novými zařízeními založenými na protokolu HART. Pro přístup k novým funkcím se musí stáhnout
nový ovladač zařízení. Pro zajištění plné funkčnosti Vám doporučujeme stáhnout soubory nového
ovladače zařízení.
3. Možnost volby protokolu HART verze 5 a 7, diagnostika výkonu, bezpečnostní certifikace, lokální
uživatelské rozhraní, procesní výstražné signály, škálovatelná proměnná, konfigurovatelné alarmy,
rozšířené technické jednotky.
3
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Instalace převodníku
Krok 1: Montáž převodníku
Aplikace s kapalinami
1. Umístěte vývody na boční
stranu vedení.
2. Namontujte převodník tak,
aby byl v rovině těchto
vývodů, nebo pod touto
rovinou.
________Coplanar
PRŮTOK
3. Namontujte převodník tak,
aby vypouštěcí/
odvzdušňovací ventily
směřovaly nahoru.
Aplikace s plyny
1. Umístěte vývody na horní,
nebo boční stranu vedení.
2. Namontujte převodník tak,
aby byl v rovině těchto
vývodů, nebo nad touto
rovinou.
PRŮTOK
Aplikace s párou
1. Umístěte vývody na boční
stranu vedení.
2. Namontujte převodník tak,
aby byl v rovině těchto
vývodů, nebo pod touto
rovinou.
3. Naplňte impulzní vedení
vodou.
4
PRŮTOK
Vřazený
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Obrázek 1 Montáž na trubku a panel
Montáž na panel(1)
Montáž na trubku
Příruba Coplanar
Klasická příruba
Rosemount 3051T
1.
1. Šrouby 5/16 x 1 1/2 pro panel dodává zákazník.
Pokyny pro šroubové spoje
Pokud instalace převodníku vyžaduje montáž procesních přírub, rozvodného
potrubí nebo adaptérů příruby, postupujte podle montážních pokynů tak,
abyste zajistili pevné utěsnění potřebné pro dodržení optimálních provozních
charakteristik převodníku. Používejte pouze šrouby dodané s převodníkem,
nebo zakoupené od společnosti Emerson® jako náhradní díly. Obrázek 2 na
straně 6 znázorňuje běžné sestavy převodníku s délkou šroubů potřebnou pro
správnou montáž.
5
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Obrázek 2 Běžné sestavy převodníku
A
D
C
4 x 57 mm
(2,25 palce)
4 x 44 mm (1,75 palce)
B
4 x 44 mm
(1,75 palce)
4 x 38 mm
(1,50 palce)
4 x 44 mm
4 x 73 mm (2,88 palce)
(1,75 palce)
A. Převodník s přírubou Coplanar
B. Převodník s přírubou Coplanar a volitelnými adaptéry příruby
C. Převodník s klasickou přírubou a volitelnými adaptéry příruby
D. Převodník s přírubou Coplanar, volitelným rozvodným potrubím a adaptéry příruby
Šrouby jsou obvykle z uhlíkové, nebo nerezové oceli. Ověřte správnost
materiálu podle označení na hlavě šroubu a podle údajů v tabulce 2 na
straně 7. Pokud není materiál šroubu uveden v tabulce 2, obraťte se na
nejbližšího zástupce společnosti Emerson Process Management pro získání
více informací.
Při instalaci šroubů postupujte následujícím způsobem:
1. Šrouby z uhlíkové oceli nevyžadují mazání a na šroubech z nerezové oceli
je nanesena slabá vrstva maziva pro snadnější instalaci. Při instalaci obou
typů šroubů se však nesmí použít žádná další maziva.
2. Šrouby utáhněte rukou.
3. Poté šrouby dotáhněte v křížovém sledu na počáteční hodnotu
utahovacího momentu. Počáteční utahovací moment naleznete
v tabulce 2.
4. Stejným křížovým sledem pak dotáhněte šrouby na konečný utahovací
moment. Konečný utahovací moment najdete v tabulce 2.
5. Před natlakováním zkontrolujte, zda přírubové šrouby vyčnívají z izolační
desky.
6
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Tabulka 2 Hodnoty utahovacích momentů pro přírubové šrouby a šrouby
adaptéru příruby
Materiál šroubů
Značení na hlavě
B7M
Uhlíková ocel (CS)
Nerezová ocel
(SST)
316
B8M
316
R
STM
316
Počáteční
utahovací
moment
Konečný
utahovací
moment
300 libropalců
650 libropalců
150 libropalců
300 libropalců
316
SW
316
Orientace vřazeného měřicího převodníku
Nízkotlaký port (referenční atmosférický tlak) na vřazeném měřicím převodníku
je umístěn v hrdle převodníku za skříní. Odvzdušňovací průduch je v rozsahu
360° okolo převodníku mezi skříní a senzorem. (Viz obrázek 3.)
Udržujte odvzdušňovací průduch bez jakýchkoliv překážek tvořených zejména
nátěrem, prachem a mazivem tak, že převodník nainstalujete způsobem
umožňujícím odtok kapalin.
Obrázek 3 Nízkotlaký port vřazeného měřicího převodníku
A
A. Nízkotlaký port (referenční atmosférický tlak)
7
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Krok 2: Natočení skříně
Pro zlepšení přístupu k vedení v provozních podmínkách nebo pro lepší
čitelnost volitelného LCD displeje:
1. Uvolněte stavěcí šroub natáčení skříně pomocí
klíče na šestihrany 5/64 palce.
2. Natočte skříň doleva, nebo doprava maximálně
až o 180° ze své původní polohy(1). Mějte na
paměti, že nadměrné natočení může způsobit
poškození převodníku.
3. Když se dosáhne požadované polohy,
znovu dotáhněte stavěcí šroub natočení
skříně utahovacím momentem, který není
větší než 7 libropalců.
Stavěcí šroub natočení
skříně (5/64 palce)
1. Původní poloha převodníku 3051C je vyrovnána se stranou „H“; původní poloha převodníku 3051T je na
opačné straně otvorů třmenu.
Krok 3: Nastavení přepínačů
Před instalací nastavte přepínač alarmu a bezpečnostní přepínač tak, jak je
znázorněno na obrázku 4.
 Přepínač alarmu nastavuje alarm analogového výstupu na maximální
nebo minimální hodnotu.
- Standardně je alarm nastaven na maximální hodnotu.
 Bezpečnostní přepínač umožňuje (symbol odemknutí) nebo zabraňuje
(symbol uzamknutí) jakékoli konfiguraci převodníku.
- Standardně je bezpečnostní přepínač vypnut (symbol odemknutí).
Při změně konfigurace přepínače postupujte následujícím způsobem:
1. Pokud je převodník nainstalován, zabezpečte smyčku a vypněte napájení.
2. Demontujte kryt skříně na opačné straně od strany svorek buzení.
V prostředí s nebezpečím výbuchu nesnímejte kryt zařízení, pokud je
obvod pod napětím.
3. Přepněte bezpečnostní přepínač a přepínač alarmu do preferované polohy
pomocí malého šroubováku.
4. Znovu namontujte kryt převodníku. Kryt musí zcela zapadnout, aby byly
splněny požadavky na instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
8
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Obrázek 4 Deska elektroniky převodníku
Bez LCD displeje
Bez LCD, nebo LOI displeje
A
B
A. Alarm
B. Zabezpečení
Krok 4: Připojení vedení a napájení
Obrázek 5 Schémata zapojení převodníku (4–20 mA)
A
C
B
A. Napájecí stejnosměrné napětí 24 V
B. RL 250
C. Ampérmetr (volitelně)
Pro dosažení nejlepších výsledků se musí použít odstíněný kroucený
dvoužilový kabel. Použijte kabel s průřezem odpovídajícím hodnotě
24 AWG nebo větší, jehož délka nepřekračuje 1 500 metrů (5 000 stop).
Pokud je to vhodné, nainstalujte vedení s kondenzační smyčkou.
Kondenzační smyčku umístěte tak, aby její spodní část byla níže, než
přípojky elektroinstalačního vedení a skříň převodníku.
POZOR



Instalace svorkovnicového bloku s přepěťovou ochranou poskytuje ochranu pouze
tehdy, pokud je skříň převodníku 3051 správně uzemněna.
Signální vodič neumísťujte v elektroinstalačních trubkách, nebo otevřených kabelových
lávkách společně s napájecím vedením, nebo v blízkosti silnoproudého elektrického
zařízení.
Na testovací svorky nepřipojujte napájené signálové vedení. Napájení by mohlo
poškodit testovací diodu ve svorkovnicovém bloku.
9
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Při zapojování převodníku postupujte podle následujících kroků:
1. Sejměte kryt skříně na straně FIELD TERMINALS (SVORKY BUZENÍ).
2. Připojte kladný vodič ke svorce označené „+“ (PWR/COMM) a záporný
vodič ke svorce označené „–“.
3. Uzemněte skříň pro splnění místně platných ustanovení pro uzemnění.
4. Zajistěte řádné uzemnění. Je důležité, aby stínění kabelu přístroje bylo:
a. přesně odříznuto a izolováno od dotyku pouzdra převodníku,
b. připojeno ke stínění navazujícího kabelu, pokud je kabel veden přes
rozvodnou krabici,
c. připojeno k vhodnému uzemnění na straně napájecího zdroje.
5. Je-li potřebná přepěťová ochrana, prostudujte si pokyny pro uzemňování
v oddílu „Uzemnění svorkovnicového bloku s přepěťovou ochranou“.
6. Zaslepte a utěsněte nepoužité přípojky elektroinstalačního vedení.
7. Namontujte zpět kryt skříně.
Obrázek 6 Elektrická instalace
A
C
B
DP
E
F
D
A. Minimalizace vzdálenosti
B. Odříznutí a izolace stínění
C. Ochranná zemnicí svorka
D. Izolace stínění
E. Minimalizace vzdálenosti
F. Připojení konce stínění k uzemnění napájecího zdroje
Uzemnění svorkovnicového bloku s přepěťovou ochranou
Zakončovací zemnicí člen je umístěn na vnější straně skříně elektroniky a uvnitř
svorkovnice. Tato uzemnění jsou využita tehdy, pokud jsou nainstalovány
svorkovnicové bloky s přepěťovou ochranou. Pro připojení uzemnění skříně
k uzemnění (internímu nebo externímu) Vám doporučujeme použít vodič
s průřezem odpovídajícím hodnotě 18 AWG nebo větší.
Pokud není převodník právě připojen k napájení a komunikaci, postupujte
podle kroků 1-7 části Připojení vedení a napájení. Je-li převodník správným
způsobem zapojen, prostudujte si obrázek 6, kde jsou znázorněna místa
interního a externího uzemnění přepěťové ochrany.
10
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Krok 5: Ověření konfigurace
Ověřte konfiguraci pomocí jakéhokoli konfiguračního nástroje způsobilého
pro protokol HART, nebo lokálního uživatelského rozhraní (LOI) – kód
možnosti M4. Pokyny pro konfiguraci komunikátoru a LOI jsou obsaženy
v tomto kroku. Viz referenční příručka převodníku Rosemount 3051
(00809-0100-4007), kde jsou uvedeny pokyny pro konfiguraci pomocí
správce zařízení AMS.
Ověření konfigurace pomocí komunikátoru
Pro ověření konfigurace musí být na komunikátoru nainstalováno zařízení
s popisem (DD) Rosemount 3051. Klávesové zkratky pro nejnovější popis
zařízení jsou uvedeny v tabulce 3 na straně 11. Pro získání informací
o klávesových zkratkách používajících původní popisy zařízení kontaktujte
prosím Vašeho místního zástupce společnosti Emerson Process Management.
Poznámka
Společnost Emerson doporučuje instalaci nejnovějšího popisu zařízení (DD) pro umožnění
přístupu ke všem funkcím. Navštivte internetové stránky www.fieldcommunicator.com pro
získání informací týkajících se aktualizace knihovny popisů zařízení.
1. Ověřte konfiguraci zařízení pomocí klávesových zkratek v tabulce 3.
a. Symbol zaškrtnutí () označuje základní konfigurační parametry.
Tyto parametry je třeba zkontrolovat alespoň jako součást konfigurace
a uvádění do provozu.
b. Číslo (7) označuje dostupnost pouze v režimu protokolu HART verze 7.
Tabulka 3 Klávesové zkratky pro zařízení verze 9 a 10 (HART7), popis
zařízení verze 1
Klávesová zkratka
Funkce
HART 7
HART 5

Alarm and Saturation Levels (Úrovně alarmu a saturace)
2, 2, 2, 5, 7
2, 2, 2, 5, 7

Damping (Tlumení)
2, 2, 1, 1, 5
2, 2, 1, 1, 5

Range Values (Hodnoty rozsahu)

2, 2, 2
2, 2, 2
Tag (Štítek)
2, 2, 7, 1, 1
2, 2, 7, 1, 1

Transfer Function (Funkce přenosu)
2, 2, 1, 1, 6
2, 2, 1, 1, 6

Units (Jednotky)
2, 2, 1, 1, 4
2, 2, 1, 1, 4
2, 2, 5, 3
2, 2, 5, 3
2, 2, 4
2, 2, 4
Date (Datum)
2, 2, 7, 1, 4
2, 2, 7, 1, 3
Descriptor (Popisovač)
2, 2, 7, 1, 5
2, 2, 7, 1, 4
Digital to Analog Trim (4 - 20 mA Output) (Seřízení převodu
digitálního signálu na analogový (výstup 4–20 mA))
3, 4, 2
3, 4, 2
Disable Configuration Buttons (Deaktivace konfiguračních
tlačítek)
2, 2, 6, 3
2, 2, 6, 3
Rerange with Keypad (Změna rozsahu pomocí klávesnice)
2, 2, 2, 1
2, 2, 2, 1
3, 5, 1
3, 5, 1
Burst Mode (Pulzní režim)
Custom Display Configuration (Uživatelská konfigurace
displeje)
Loop Test (Test smyčky)
11
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Klávesová zkratka
Funkce
HART 7
HART 5
Lower Sensor Trim (Seřízení dolního limitu senzoru)
3, 4, 1, 2
3, 4, 1, 2
2, 2, 7, 1, 6
2, 2, 7, 1, 5
Scaled D/A Trim (4–20 mA Output) (Seřízení D/A pro
přepočítávanou proměnnou (výstup 4 – 20 mA))
3, 4, 2
3, 4, 2
Sensor Temperature/Trend (3051S) (Teplota
senzoru/trend (3051S))
3, 3, 3
3, 3, 3
Upper Sensor Trim (Seřízení horního limitu senzoru)
3, 4, 1, 1
3, 4, 1, 1
Digital Zero Trim (Seřízení digitální nuly)
3, 4, 1, 3
3, 4, 1, 3
Password (Heslo)
2, 2, 6, 5
2, 2, 6, 4
3, 2, 2
3, 2, 2
HART revision 5 to HART revision 7 switch (Přepínač
protokolu HART verze 5 na protokol HART verze 7)
2, 2, 5, 2, 3
2, 2, 5, 2, 3
7
Long Tag (Dlouhé označení)
2, 2, 7, 1, 2
7
Find Device (Vyhledání zařízení)
3, 4, 5
7
Simulate Digital Signal (Simulace digitálního signálu)
3, 4, 5
Message (Zpráva)
Scaled Variable (Škálovatelná proměnná)
Ověření konfigurace pomocí lokálního uživatelského rozhraní
(Local Operator Interface - LOI)
Pro uvedení zařízení do provozu lze použít volitelné LOI. LOI má dvoutlačítkové
uspořádání s vnitřními a vnějšími tlačítky. Vnitřní tlačítka jsou umístěna na
displeji převodníku, zatímco vnější tlačítka jsou umístěna pod horním kovovým
štítkem. Aktivace LOI se provádí stisknutím kteréhokoli tlačítka. Funkce tlačítka
LOI je uvedena ve spodních rozích displeje. Viz tabulka 4 a obrázek 8, kde jsou
uvedeny informace o funkcích tlačítek a o nabídce.
Obrázek 7 Vnitřní a vnější tlačítka LOI
A
B
A. Vnitřní tlačítka
B. Vnější tlačítka
Poznámka
Viz obrázek 9 na straně 15 pro ověření funkcí vnějších tlačítek.
12
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Tabulka 4 Funkce tlačítek LOI
Tlačítko
Levé
No (Ne)
SCROLL (ROLOVÁNÍ)
Pravé
Yes (Ano)
ENTER
Obrázek 8 Nabídka LOI
Přehled všech použitelných
parametrů nastavených
v převodníku
VIEW CONFIG
(ZOBRAZENÍ KONFIGURACE)
ZERO TRIM
(SEŘÍZENÍ NULY)
Nastavení jednotek
tlaku a teploty
UNITS (JEDNOTKY)
NASTAVENÍ hodnot
4-20 mA natlakováním
RERANGE
(ZMĚNA ROZSAHU)
Nastavení
analogového výstupu
pro test neporušenosti
smyčky
LOOP TEST (TEST SMYČKY)
NASTAVENÍ hodnot
4-20 mA zadáním
hodnot
Full Calibration
(Úplná kalibrace)
Damping (Tlumení)
DISPLAY (DISPLEJ)
Konfigurace displeje
Transfer Function
(Funkce přenosu)
Assign PV (Přiřazení PV)
EXTENDED MENU
(ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA)
Scaled Variable
(Škálovatelná proměnná)
Tag (Štítek)
Alarm/Saturation
(Alarm/Saturace)
EXIT MENU
(KONEC NABÍDKY)
Password (Heslo)
Simulate (Simulace)
HART Revision
(Verze protokolu HART)
Přepínání verze protokolu HART
Pokud konfigurační nástroj není schopen komunikovat s protokolem HART
verze 7, převodník 3051 načte obecnou nabídku s omezenou funkčností.
Přepnutí režimu verze protokolu HART z obecné nabídky se provádí
následujícím způsobem:
1. Manual Setup (Ruční nastavení)>Device Information (Informace
o zařízení)>Identification (Identifikace)>Message (Zpráva)
a. Pro přechod k protokolu HART verze 5 zadejte: v poli Zpráva „HART5“.
b. Pro přechod k protokolu HART verze 7 zadejte: v poli Zpráva „HART7“.
Poznámka
Viz tabulka 3 na straně 11 pro změnu verze protokolu HART, když je načten
správný ovladač zařízení.
13
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Krok 6: Seřízení převodníku
Zařízení jsou kalibrována v továrně. Jakmile je převodník nainstalován,
doporučujeme Vám provést seřízení nuly na měřicích převodnících
a převodnících diferenciálního tlaku pro eliminaci chyb vznikajících montážní
pozicí nebo účinky statického tlaku. Seřízení nuly lze provést buď pomocí
komunikátoru, nebo konfiguračních tlačítek.
Pokyny týkající se použití konfigurátoru AMS™ jsou uvedeny v příručce
převodníku Rosemount 3051 HART 7 (00809-0100-4007).
Poznámka
Při seřizování nuly se ujistěte, zdali je otevřen vyrovnávací ventil a všechna
smáčená ramena jsou zaplněna na správnou úroveň.
POZOR
Nedoporučujeme Vám nastavovat nulu na absolutním převodníku modelu 3051CA,
nebo 3051TA.
1. Zvolte Váš postup seřízení.
a. Seřízení analogové nuly - nastavuje analogový výstup na 4 mA.
 Vztahuje se také k „rerange (změna rozsahu)“, nastavuje Lower
Range Value (LRV - dolní rozsah hodnot) rovnou změřenému tlaku.
 Výstup displeje a digitální výstup HART zůstávají beze změny.
b. Seřízení digitální nuly – provádí překalibrování nuly senzoru.
 LRV je nedotčena. Hodnota tlaku bude nula (na displeji a výstupu
HART). Bod 4 mA nesmí být nula.
 To vyžaduje, aby nulový tlak kalibrovaný v továrně byl v rozsahu 3 %
URL [0 + 3% x URL].
Příklad:
URV = 250 palců H2O
Aplikovaný nulový tlak = + 0,03*250 palců H2O = + 7,5 palců H2O
(v porovnání s nastaveními z továrny) hodnoty mimo tento rozsah budou
převodníkem odmítnuty.
Seřizování pomocí komunikátoru
1. Připojte komunikátor, viz Připojení vedení a napájení na straně 9, kde jsou
uvedeny pokyny.
2. Pro provedení požadovaného seřízení nuly postupujte podle nabídky HART.
Tabulka 5 Klávesové zkratky seřízení nuly
Klávesová zkratka
14
Analogová nula (nastavení 4 mA)
Digitální nula
3, 4, 2
3, 4, 1, 3
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Seřizování pomocí konfiguračních tlačítek
Seřízení nuly je třeba provést pomocí jedné ze tří možných sad vnějších
konfiguračních tlačítek umístěných pod horním štítkem.
Pro přístup ke konfiguračním tlačítkům uvolněte šroub a vysuňte štítek na
horní stranu převodníku. Potvrďte funkčnost pomocí obrázku 9.
Obrázek 9 Vnější konfigurační tlačítka
LOI
Analogová nula
a rozpětí
Digitální nula
Konfigurační
tlačítka
Pro provedení seřízení nuly postupujte následujícím způsobem:
Provedení seřízení pomocí LOI (možnost volby M4)
1. Nastavte tlak převodníku.
2. Provozní nabídka viz obrázek 8 na straně 13.
a. Proveďte seřízení analogové nuly zvolením Rerange (Změna rozsahu).
b. Proveďte seřízení digitální nuly zvolením Zero Trim (Seřízení nuly).
Provedení seřízení pomocí analogové nuly a rozpětí (možnost
volby D4)
1. Nastavte tlak převodníku.
2. Stiskněte a přidržte nulovací tlačítko po dobu dvou vteřin pro provedení
seřízení analogové nuly.
Provedení seřízení pomocí digitální nuly (možnost DZ)
1. Nastavte tlak převodníku.
2. Stiskněte a přidržte nulovací tlačítko po dobu dvou vteřin pro provedení
seřízení digitální nuly.
15
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Instalace zabezpečených systémů
instrumentace
Pro zajištění instalace s bezpečnostní certifikací si prostudujte příručku
výrobku (00809-0100-4007), kde jsou uvedeny postup při instalaci
a požadavky na systém.
16
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Certifikace výrobku
Informace o směrnicích Evropské unie
Kopii prohlášení o shodě ES naleznete na konci průvodce rychlého uvedení do
provozu. Nejnovější verzi prohlášení o shodě ES lze nalézt na internetových
stránkách www.rosemount.com.
Certifikace pro normální umístění ze vzájemných
továrních schválení (Factory Mutual - FM)
Převodník byl standardně zkoušen a testován pro zjištění, zda konstrukce
splňuje základní elektrické a mechanické požadavky a požadavky na požární
ochranu podle vzájemného továrního schválení (FM - Factory Mutual),
celostátně uznávanou testovací laboratoří (Nationally Recognized Testing
Laboratory - NRTL) akreditovanou Federálním úřadem pro oblast zdravotnictví
a ochranu zaměstnanců (OSHA - Occupational Safety and Health
Administration).
Severní Amerika
E5 Vzájemné tovární schválení (FM - Factury Mutual) pro odolnost proti výbuchu (XP)
a odolnost proti vzplanutí prachu (DIP)
Certifikát: 0T2H0.AE
Normy: FM třída 3600 - 1998, FM třída 3615 - 2006, FM třída 3810 - 2005,
ANSI/NEMA 250 - 2003
Označení: XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II, DIV 1, GP E, F, G; CL III;
T5 (-50 °C  Ta  +85 °C); utěsněno v továrně; stupeň ochrany 4X
I5 Certifikace pro jiskrovou bezpečnost (IS) a nehořlavost podle vzájemných továrních
schválení (NI)
Certifikát: 1Q4A4.AX
Normy: FM třída 3600 – 1998, FM třída 3610 – 2010, FM třída 3611 – 2004, FM třída
3810 – 2005
Označení: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; třída III; DIV 1,
pokud je připojení provedeno podle výkresu Rosemount 03031-1019; NI CL 1,
DIV 2, GP A, B, C, D; T4 (-50 °C  Ta  +70 °C), T5 (-50 °C  Ta  +40 °C) [HART];
stupeň ochrany 4x
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Pouzdro převodníku 3051 obsahuje hliník a představuje potenciální nebezpečí
vznícení v případě nárazu nebo tření. Během instalace a použití je třeba
postupovat opatrně, aby se zabránilo nárazu a tření.
2. Převodník řady 3051 se svorkovnicovým blokem s přepěťovou ochranou
(kód možnosti T1) nesplňuje podmínky zkoušky dielektrické pevnosti efektivním
napětím 500 Vrms a tuto vlastnost je třeba zohlednit při instalaci.
17
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
C6 Certifikace CSA pro odolnost proti výbuchu, odolnost proti vzplanutí prachu,
jiskrovou bezpečnost a divizi 2
Certifikát: 1053834
Normy: ANSI/ISA 12.27.01-2003, CSA norma C22.2 č. 30-M1986, CSA norma
C22.2 č. 142-M1987, CSA norma C22.2. č.157-92, CSA norma C22.2 č. 213-M1987
Označení: Odolnost proti výbuchu pro třídu I, divize 1, skupiny B, C a D; vhodné
pro třídu I, zóna 1, skupina IIB+H2, T5; odolnost proti vzplanutí prachu třídy II,
divize 1, skupiny E, F, G; třída III, divize 1; jiskrová bezpečnost třídy I, divize 1,
skupiny A, B, C, D, pokud je připojení provedeno v souladu s výkresem
Rosemount 03031-1024, teplotní třída T3C; vhodné pro třídu I, zóna 0; třída I,
divize 2, skupiny A, B, C a D, T5; vhodné pro třídu I, zóna 2, skupina IIC; stupeň
ochrany 4X; utěsněno v továrně; jednoduché těsnění (viz výkres 03031-1053)
Evropa
E8 Certifikace ATEX pro odolnost proti vzplanutí a odolnost proti vzplanutí prachu
Certifikát: KEMA00ATEX2013X; Baseefa11ATEX0275X
Použité normy: EN60079-0:2012, EN60079-1:2007, EN60079-26:2007,
EN60079-31:2009
Označení: II 1/2 G Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb, T6 (-50 °C  Ta  +65 °C), T5 (-50 °C
 Ta  +85 °C); II 1 D Ex ta IIIC T95 °C T500105 °C Da (-20 °C  Ta  +85 °C)
Tabulka 6 Provozní teplota
Teplotní třída
Provozní teplota
T6
T5
-50 °C až +65 °C
-50 °C až +80 °C
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Toto zařízení obsahuje tenkostěnnou membránu. Při instalaci, údržbě
a provozu je třeba zohlednit podmínky prostředí, kterým bude membrána
vystavena. Pokyny výrobce týkající se instalace a údržby je třeba přesně
dodržet, aby se zajistila bezpečnost během předpokládané doby její životnosti.
2. Pro získání informací o rozměrech spojů odolných proti vzplanutí je nutno
kontaktovat výrobce.
3. Kapacitance obalu okolo štítku vůči pouzdru 1,6 nF přesahuje mezní hodnotu
uvedenou v tabulce 9 normy EN60079-0. Uživatel musí stanovit vhodnost pro
specifické použití.
4. Některá provedení zařízení mají na výrobním štítku zkrácená označení.
Úplné označení je uvedeno v certifikátu.
I1 Certifikace ATEX pro jiskrovou bezpečnost a odolnost proti vzplanutí prachu
Certifikát: BAS97ATEX1089X; Baseefa11ATEX0275X
Normy: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012, EN60079-31:2009
Označení: II 1 G Ex ia IIC T5/T4 Ga, T5 (-60 °C  Ta  +40 °C),
T4 (-60 °C  Ta  +70 °C)
II 1 D Ex ta IIIC T95 °C T500105 °C Da (-20 °C  Ta  +85 °C)
Tabulka 7 Vstupní parametry
HART
18
Napětí Ui
30 V
Proud Ii
200 mA
Výkon Pi
0,9 W
Kapacitance Ci
0,012 F
Induktance Li
0 mH
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Toto zařízení nesplňuje požadavek normy EN60079-11 na napěťovou pevnost pro
napětí 500 V. Tuto vlastnost je třeba zohlednit během instalace.
2. Pouzdro může být vyrobeno z hliníkové slitiny s ochranným polyuretanovým
nátěrem, doporučujeme Vám však je chránit proti nárazu a otěru, pokud je
zařízení umístěno v zóně 0.
3. Některá provedení zařízení mají na výrobním štítku zkrácená označení.
Úplné označení je uvedeno v certifikátu.
N1 Certifikace ATEX pro ochranu typu „n“ a odolnost proti vzplanutí prachu
Certifikát: BAS00ATEX3105X; Baseefa11ATEX0275X
Normy: EN60079-0:2012, EN60079-15:2010, EN60079-31:2009
Označení: II 3 G Ex nA IIC T5 Gc (–40 °C  Ta  +70 °C);
II 1 D Ex ta IIIC T95 °C T500105 °C Da (-20 °C  Ta  +85 °C)
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Tento přístroj nesplňuje požadavek normy EN60079-15 na napěťovou pevnost
pro napětí 500 V. Tuto vlastnost je třeba zohlednit během instalace.
2. Některá provedení zařízení mají na výrobním štítku zkrácená označení.
Úplné označení je uvedeno v certifikátu.
Mezinárodní certifikace
E7 Certifikace IECEx pro odolnost proti vzplanutí a odolnost proti vzplanutí prachu
Certifikát: IECEx KEM 09.0034X; IECEx BAS 10.0034X
Normy: IEC60079-0:2011, IEC60079-1:2007-04, IEC60079-26:2006,
IEC60079-31:2008
Označení: Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb, T6 (-50 °C  Ta  +65 °C), T5 (-50 °C  Ta  +80 °C);
Ex ta IIIC T95 °C T500105 °C Da (-20 °C  Ta  +85 °C)
Tabulka 8 Provozní teplota
Teplotní třída
Provozní teplota
T6
T5
-50 °C až +65 °C
-50 °C až +80 °C
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Toto zařízení obsahuje tenkostěnnou membránu. Při instalaci, údržbě a provozu
je třeba zohlednit podmínky prostředí, kterým bude membrána vystavena. Pokyny
výrobce týkající se instalace a údržby je třeba přesně dodržet, aby se zajistila
bezpečnost během předpokládané doby její životnosti.
2. Pro získání informací o rozměrech spojů odolných proti vzplanutí je nutno
kontaktovat výrobce.
3. Kapacitance obalu okolo štítku vůči pouzdru 1,6 nF přesahuje mezní hodnotu
uvedenou v tabulce 9 normy EN60079-0. Uživatel musí stanovit vhodnost pro
specifické použití.
4. Některá provedení zařízení mají na výrobním štítku zkrácená označení. Úplné
označení je uvedeno v certifikátu.
I7 Certifikace IECEx pro jiskrovou bezpečnost
Certifikát: IECEx BAS 09.0076X
Normy: IEC60079-0:2011, IEC60079-11:2011
Označení: Ex ia IIC T5/T4 Ga, T5 (-60 °C  Ta  +40 °C), T4 (-60 °C  Ta  +70 °C)
19
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Tabulka 9 Vstupní parametry
HART
Napětí Ui
30 V
Proud Ii
200 mA
Výkon Pi
0,9 W
Kapacitance Ci
0,012 F
Induktance Li
0 mH
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Pokud je zařízení vybaveno volitelnou přepěťovou ochranou 90 V, není zařízení
schopno odolat testu izolačního odporu napětím 500 V požadovanému normou
IEC60079-11. Tuto vlastnost je třeba zohlednit při instalaci.
2. Pouzdro může být vyrobeno z hliníkové slitiny s ochranným polyuretanovým
nátěrem, přesto Vám však doporučujeme chránit je proti nárazu a otěru,
pokud je zařízení umístěno v zóně 0.
Certifikace IECEx pro důlní prostředí (speciální provedení A0259)
Certifikát: IECEx TSA 14.0001X
Normy: IEC60079-0:2011, IEC60079-11:2011
Označení: Ex ia I Ma (-60 °C  Ta  +70 °C)
Tabulka 10 Vstupní parametry
HART
Napětí Ui
30 V
Proud Ii
200 mA
Výkon Pi
0,9 W
Kapacitance Ci
0,012 F
Induktance Li
0 mH
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Pokud je zařízení vybaveno volitelnou přepěťovou ochranou 90 V, není zařízení
schopno odolat testu izolačního odporu napětím 500 V požadovanému normou
IEC60079-11. Tuto vlastnost je třeba zohlednit při instalaci.
2. Podmínkou bezpečného používání je nutnost během instalace zohlednit výše
uvedené vstupní parametry.
3. Podmínkou pro použití v aplikacích skupiny I je použití pouze takového přístroje,
který je vybaven skříní, kryty a skříní modulu senzoru vyrobené z nerezové oceli.
N7 Certifikace IECEx pro ochranu typu „n“
Certifikát: IECEx BAS 09.0077X
Normy: IEC60079-0:2011, IEC60079-15:2010
Označení: Ex nA IIC T5 Gc (-40 °C  Ta  +70 °C)
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Přístroj není schopen odolat testu izolačního odporu napětím 500 V požadovanému
normou IEC60079-15. Tuto vlastnost je třeba zohlednit během instalace.
Brazílie
E2 Certifikace INMETRO pro odolnost proti vzplanutí
Certifikát: UL-BR 13.0643X
Normy: ABNT NBR IEC60079-0:2008 + Errata 1:2011, ABNT NBR
IEC60079-1:2009 + Errata 1:2011, ABNT NBR IEC60079-26:2008 + Errata 1:2008
Označení: Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb, T6 (-50 °C  Ta  +65 °C), T5 (-50 °C  Ta  +80 °C)
20
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Toto zařízení obsahuje tenkostěnnou membránu. Při instalaci, údržbě a provozu
je třeba zohlednit podmínky prostředí, kterým bude membrána vystavena. Pokyny
výrobce týkající se instalace a údržby je třeba přesně dodržet, aby se zajistila
bezpečnost během předpokládané doby její životnosti.
2. V případě opravy se spojte s výrobcem pro získání více informací týkajících se
rozměrů spojů odolných proti vzplanutí.
3. Kapacitance obalu okolo štítku vůči pouzdru 1,6 nF přesahuje mezní hodnotu
uvedenou v tabulce 9 normy ABNT NBR IEC 60079-0. Uživatel musí stanovit
vhodnost pro specifické použití.
I2 Certifikace INMETRO pro jiskrovou bezpečnost
Certifikát: UL-BR 13.0584X
Normy: ABNT NBR IEC60079-0:2008 + Errata 1:2011, ABNT NBR IEC60079-11:2009
Označení: Ex ia IIC T5/T4 Ga, T5 (-60 °C  Ta  +40 °C), T4 (-60 °C  Ta  +70 °C)
Tabulka 11 Vstupní parametry
HART
Napětí Ui
30 V
Proud Ii
200 mA
Výkon Pi
0,9 W
Kapacitance Ci
0,012 F
Induktance Li
0 mH
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Pokud je zařízení vybaveno volitelnou přepěťovou ochranou 90 V, není zařízení
schopno odolat testu izolačního odporu napětím 500 V požadovanému normou
ABNT NBR IEC 60079-11:2008. Tuto vlastnost je třeba zohlednit při instalaci
zařízení.
2. Pouzdro může být vyrobeno z hliníkové slitiny s ochranným polyuretanovým
nátěrem, doporučujeme Vám však je chránit proti nárazu a otěru, pokud je
zařízení umístěno v zóně 0.
Čína
E3 Čínská certifikace pro odolnost proti vzplanutí
Certifikát: GYJ14.1041X; GYJ10.1313X [Průtokoměry]
Normy: GB3836.1-2000, GB3836.2-2000, GB4208-1993, GB12476-2000
Označení: Ex d IIC T6/T5, T6 (-50 °C  Ta  +65 °C), T5 (-50 °C  Ta  +80 °C)
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Viz Dodatek B referenční příručky převodníku Rosemount 3051 (00809-0100-4007).
I3 Čínská certifikace pro jiskrovou bezpečnost
Certifikát: GYJ13.1362X; GYJ101312X [Průtokoměry]
Normy: GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010, GB12476.1-2000
Označení: Ex ia IIC T5/T4 Ga, T5 (-60 °C  Ta  +40 °C), T4 (-60 °C  Ta  +70 °C);
DIP A20 TA 80 °C
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Viz Dodatek B referenční příručky převodníku Rosemount 3051 (00809-0100-4007).
21
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
N3 Čínská certifikace NEPSI pro ochranu typu „n“
Certifikát: GYJ101111X
Normy: GB3836.1-2000, GB3836.8-2003
Označení: Ex nA IIC T5 (-40 °C  Ta  +70 °C)
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
Viz Dodatek B referenční příručky převodníku Rosemount 3051 (00809-0100-4007).
Japonsko
E4 Japonská certifikace pro odolnost proti vzplanutí
Certifikát: TC20577, TC20578, TC20583, TC20584
Označení: Ex d IIC T5
Kombinace
K2 Kombinace E2 a I2
K5 Kombinace E5 a I5
K6 Kombinace C6, E8 a I1
K7 Kombinace E7, I7 a N7
K8 Kombinace E8, I1 a N1
KB Kombinace E5, I5 a C6
KD Kombinace E8, I1, E5, I5 a C6
Záslepky a adaptéry elektroinstalačního vedení
Certifikace IECEx pro odolnost proti vzplanutí a zvýšenou bezpečnost
Certifikát: IECEx FMG 13.0032X
Normy: IEC60079-0:2011, IEC60079-1:2007, IEC60079-7:2006-2007
Označení: Ex de IIC Gb
Certifikace ATEX pro odolnost proti vzplanutí a zvýšenou bezpečnost
Certifikát: FM13ATEX0076X
Normy: EN60079-0:2012, EN60079-1:2007, IEC60079-7:2007
Označení: II 2 G Ex de IIC Gb
Tabulka 12 Velikosti závitů záslepek elektroinstalačního vedení
Závit
Identifikační značka
M20 x 1,5
M20
1
1
/2 - 14 NPT
/2 NPT
G1/2A
G1/2
Tabulka 13 Velikosti závitů závitových adaptérů
Vnější závit
Identifikační značka
M20 x 1,5
M20
1/2 - 14 NPT
1/2 NPT
G1/2A
Vnitřní závit
G1/2
Identifikační značka
M20 x 1,5 - 6H
1
/2 - 14 NPT
PG 13,5
22
M20
1
/2 - 14 NPT
PG 13,5
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Speciální podmínky pro bezpečné použití (X):
1. Pokud se používá závitový adaptér s pouzdrem v provedení s typem ochrany zvýšená
bezpečnost „e“, musí být vstupní závit vhodným způsobem utěsněn, aby se zachoval
stupeň ochrany proti vniknutí (IP) do pouzdra.
2. Záslepka se s adaptérem nesmí používat.
3. Záslepka a závitový adaptér musí mít buď závit NPT, nebo metrický závit. Závity G½
a PG 13,5 jsou přípustné pouze pro stávající (původní) instalace zařízení.
Další certifikace
SBS Typové osvědčení SBS Amerického úřadu lodní dopravy (American Bureau of
Shipping - ABS)
Certifikát: 09-HS446883A-PDA
Určení: Měření manometrického, nebo absolutního tlaku kapalin, plynů a par
v lodních, námořních a příbřežních instalacích klasifikovaných organizací ABS.
Nařízení ABS: Nařízení pro ocelová plavidla 2009 1-1-4/7.7, 4-6-2/5.15, 4-8-3/13.1
SBV Typové osvědčení společnosti Bureau Veritas (BV)
Certifikát: 23155/A3 BV
Požadavky: Nařízení organizace Bureau Veritas pro klasifikaci ocelových plavidel
Aplikace: Označení tříd: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT a AUT-IMS; převodník
tlaku typu 3051 se nesmí instalovat do vznětových motorů
SDN Typové osvědčení organizace Det Norske Veritas (DNV)
Certifikát: A-13245
Určení: Nařízení organizace Det Norske Veritas pro klasifikaci lodí, rychlostních
a lehkých plavidel a normy pro příbřežní aplikace organizace Det Norske Veritas.
Aplikace:
Třídy umístění
Typ
Teplota
Vlhkost
Vibrace
EMC
Pouzdro
3051
D
B
A
B
D
SLL Typové osvědčení organizace Lloyds Register (LR)
Certifikát: 11/60002
Aplikace: Kategorie prostředí ENV1, ENV2, ENV2 a ENV5
C5 Kanadská certifikace přesnosti měření při dopravě kapalin a plynů
Certifikát: AG-0226; AG-0454; AG-0477
23
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Obrázek 10 Prohlášení o shodě ES pro převodník Rosemount 3051
24
Květen 2014
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
25
Průvodce rychlého uvedení do provozu
26
Květen 2014
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
27
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Prohlášení o shodČ ES
þ: RMD 1017, rev. T
3051
Spoleþnost
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
prohlašuje na svou výluþnou zodpovČdnost, že výrobky
PĜevodníky tlaku model 3051
vyrábČné spoleþností
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA,
kterých se toto prohlášení týká, jsou ve shodČ s ustanoveními smČrnic Evropského spoleþenství,
vþetnČ posledních zmČn a doplĖkĤ tak, jak je uvedeno v pĜipojeném seznamu.
PĜedpoklad shody je založen na použití harmonizovaných norem a, je-li to požadováno, také na
certifikaci udČlené registrovaným orgánem Evropského spoleþenství, jak je uvedeno
v pĜipojeném pĜehledu.
Viceprezident pro globální jakost
(podpis)
(název funkce - tiskacím písmem)
Kelly Klein
14. dubna 2014
(jméno - tiskacím písmem)
(datum vydání)
Strana 1 ze 4
28
Revize dokumentu: 2013_A
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Prohlášení o shodČ ES
þ: RMD 1017, rev. T
SmČrnice o elektromagnetické sluþitelnosti (2004/108/ES)
Všechny modely pĜevodníkĤ tlaku 3051
EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006
SmČrnice o bezpeþnosti tlakových zaĜízení (PED) (97/23/ES)
PĜevodníky tlaku modely 3051CA4; 3051CD2, 3, 4, 5; 3051HD2, 3, 4, 5;
(také s volitelným pĜíslušenstvím P9)
Certifikát hodnocení systému jakosti - certifikát ES þ. 59552-2009-CE-HOU-DNV
Posouzení shody podle modulu H
Ostatní použité normy: ANSI/ISA61010-1:2004, EN60770-1:1999
Všechny ostatní pĜevodníky tlaku modelu 3051
OsvČdþená technická praxe (SEP - Sound Engineering Practice)
PĜíslušenství pĜevodníkĤ: Membránové tČsnČní - procesní pĜíruba - rozvodné potrubí
OsvČdþená technická praxe (SEP - Sound Engineering Practice)
PĜevodníky prĤtokomČru modelu 3051CFx (všechny modely 3051CFx jsou SEP kromČ
modelĤ uvedených v tabulce níže)
Certifikát hodnocení systému jakosti - CE-41-PED-H1-RMT-001-04-USA
Posouzení shody podle modulu H
Normy pro posuzování: ASME B31.3:2010
Model/rozsah
3051CFA: 1 500# a 2 500#, všechna vedení
3051CFA: Velikost senzoru 2, vedení 150# 6"až 24"
3051CFA: Velikost senzoru 2, vedení 300# 6"až 24"
3051CFA: Velikost senzoru 2, vedení 600# 6"až 16"
3051CFA: Velikost senzoru 2, vedení 600# 18"až 24"
3051CFA: Velikost senzoru 3, vedení 150# 12"až 44"
3051CFA: Velikost senzoru 3, vedení 150# 46"až 72"
3051CFA: Velikost senzoru 3, vedení 300# 12" až 72"
3051CFA: Velikost senzoru 3, vedení 600# 12"až 48"
3051CFA: Velikost senzoru 3, vedení 600# 60"až 72"
3051CFP: 150#, 300#, 600# 1-1/2"
3051CFP: 300# & 600# 1-1/2"
3051CFP: Provedení 1-1/2" se závitem a svaĜované
Strana 2 ze 4
Kategorie PED
Tekutina skupiny 1
Tekutina skupiny 2
II
SEP
I
SEP
II
I
II
I
III
II
II
I
III
II
III
II
III
II
IV
III
I
SEP
II
I
II
I
Revize dokumentu: 2013_A
29
Květen 2014
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Prohlášení o shodČ ES
þ: RMD 1017, rev. T
SmČrnice ATEX (94/9/ES)
PĜevodník tlaku model 3051
BAS97ATEX1089X - Jiskrová bezpeþnost
Skupina zaĜízení II, kategorie 1 G
Ex ia IIC T5/T4 Ga
Použité harmonizované normy:
EN60079-11:2012
Ostatní použité normy:
EN60079-0:2012
BAS00ATEX3105X - Certifikát ochrany typu „n“
Skupina zaĜízení II, kategorie 3 G
Ex nA IIC T5 Gc
Použité harmonizované normy:
EN60079-15:2010
Ostatní použité normy:
EN60079-0:2012
Baseefa11ATEX0275X - Certifikát pro odolnost proti vzplanutí prachu
Skupina zaĜízení II, kategorie 1 D
Ex ta IIIC T95 °C T500105 °C Da
Použité harmonizované normy:
EN60079-31:2009
Ostatní použité normy:
EN60079-0:2012
KEMA00ATEX2013X - Certifikát pro odolnost proti vzplanutí
Skupina zaĜízení II, kategorie 1/2 G
Ex d IIC T6 nebo T5 Ga/Gb
Použité harmonizované normy:
EN60079-1:2007, EN60079-26:2007
Ostatní použité normy:
EN60079-0:2012
Strana 3 ze 4
30
Revize dokumentu: 2013_A
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Květen 2014
Prohlášení o shodČ ES
þ: RMD 1017, rev. T
Registrovaný orgán PED
PĜevodníky tlaku model 3051
Det Norske Veritas (DNV) [registrovaný orgán þ.: 0575]
Veritasveien 1, N-1322
Hovik, Norsko
PĜevodníky prĤtokomČru Ĝady 3051CFx
Bureau Veritas UK Limited [registrovaný orgán þ.: 0041]
Parklands 825A, Wilmslow Road, Didsbury
Manchester M20 2RE
Velká Británie
Registrované orgány ATEX pro vydávání osvČdþení ES o typových zkouškách
DEKRA [registrovaný orgán þ.: 0344]
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
Nizozemsko
Postbank 6794687
Baseefa. [registrovaný orgán þ.: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ Velká Británie
Registrovaný orgán ATEX pro vydávání osvČdþení o zajištČní jakosti
Baseefa. [registrovaný orgán þ.: 1180]
Rockhead Business Park
Staden Lane
Buxton, Derbyshire
SK17 9RZ Velká Británie
Strana 4 ze 4
Revize dokumentu: 2013_A
31
¢00825-0100-4007I¤
Průvodce rychlého uvedení do provozu
00825-0117-4007, rev. CA
Květen 2014
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN USA 55317
Tel. (USA): (800) 999 9307
Tel. (mimo USA): (952) 906-8888
Fax: (952) 906-8889
Emerson Process Management
Asia Pacific Private Limited
1 Pandan Crescent
Singapur 128461
Tel.: (65) 6777 8211
Fax: (65) 6777 0947/65 6777 0743
ZASTOUPENÍ PRO ČR:
Emerson Process Management,
Emerson Process Management, Russia
29 Komsomolsky prospekt
s.r.o.
Hájkova 22
130 00 Praha 3, CZ
T: +420 271 035 600
F: +420 271 035 655
Email: [email protected]
www.emersonprocess.cz
ZASTOUPENÍ PRO SR:
Emerson Process Management,
Emerson Process Management, Dubai
Emerson FZE
s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava, SK
T: +421 2 5245 1196
T: +421 2 5245 1197
F: +421 2 5244 2194
Email: [email protected]
www.emersonprocess.sk
Emerson Process Management
GmbH & Co. OHG
Emerson Process Management
(India) Private Ltd.
Beijing Rosemount Far East
Instrument Co., Limited
Emerson Process Management,
Brazil
Argelsrieder Feld 3
82234 Wessling, Německo
Tel.: +49 (8153) 9390
Fax: +49 (8153) 939172
No. 6 North Street, Hepingli,
Dong Cheng District
Peking 100013, Čína
Tel.: (86) (10) 6428 2233
Fax: (86) (10) 6422 8586
Čeljabinsk, 454138
Rusko
Tel.: (7) 351 798 8510
Fax: (7) 351 741 8432
P.O. Box 17033,
Jebel Ali Free Zone - South 2
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Tel.: (971) 4 8118100
Fax: (971) 4 8865465
Delphi Building, B Wing, 6th Floor
Hiranandani Gardens, Powai
Mumbai 400076, Indie
Tel.: (91) 22 6662-0566
Fax: (91) 22 6662-0500
Av. Hollingsworth, 325 - Iporanga
Sorocaba, SP – 18087-000, Brazílie
Tel.: (55) 15 3238-3788
Fax: (55) 15 3228-3300
© 2014 Rosemount Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny známky jsou vlastnictvím právoplatných vlastníků.
Logo Emerson je ochranná obchodní značka a ochranná značka pro služby společnosti Emerson Electric Co.
Název Rosemount a logo Rosemount jsou registrované ochranné známky společnosti Rosemount Inc.
Download

Převodník tlaku Rosemount® 3051 a průtokoměry Rosemount řady