255
PROSINEC
2010
6
Další þíslo vyjde 17. 2. 2011
UzávČrka pro inzerci
nejpozdČji do 26. 1. 2011
ý. ú. 111 97 40 297/0100
Z obsa
Zpráva o
hu:
činnosti A
sociace
Zápis z je
2
dnání Ko
Výtah ze
legia
3
Zprávy D
R, Rozpo
čet
Interclea
4
n 2010
5
Co v čiště
ní přinesl
oxid uhlič
Jaké bylo E
itý
xpoDeterg
o
8-10
DataExpert
Montanari
7
12
- 40 let...
Sympozium
14-15
u firmy BEZ
EMA
Novinky ob
oru XLIV
Novinky obo
ru XLV
Symboly údrž
by
16
17
18
20
Donini Swing s prĤhledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení
a nejsou napojeny na pĜívod vody.
INFO 6_10.indd 1
22.11.2010 12:18:01
Z P R Á V A o Āinnosti pĢedsednictva
Asociace prádelen a Āistíren od Kolegia 2009
pĜednesená prezidentem Asociace ing. Janem Chrištofem
Vážení þlenové
dámy a pánové,
Asociace, strojním vybavení i otázkami
organizace našich služeb.
Asociace udržuje i nadále
jménem pĜedsednictva naší Aso- vztahy úzké spolupráce se slociace vám pĜedkládám k posou- venským Spoloþenstvom prázení zprávu o þinnosti za uply- þovní, þistiarní a farbiarní, jejíž
nulý rok od minulého Kolegia þlenové jsou pravidelnČ zváni
v Ĝíjnu roku 2009.
a zúþastĖují se našich výstav,
PĜedsednictvo pracovalo ve konferencí, mezinárodních zásložení: prezident Ing. Jan Chriš- jezdĤ a exkurzí.
tof, viceprezidenti Ing. ZdenČk
V souþasné chvíli jste úþastKadlþík, Ing. Martin Adamy níky další velké akce, poĜádané
a Milan Poddaný, þlenové Vla- naší Asociací, a to již šestého
dimír Blaha, František Koura, roþníku Mezinárodní konferenPetr Exnar, Ing.Roman Schreier, ce o praní, chemickém þištČní
Ing. Petr Hrad, Jan Volþík, Jan a pĤjþování prádla INTERCLEAN, kterou poĜádáme stĜídavČ
Železník.
Dozorþí rada ve složení: pĜed- s Výstavami Cleantech již od
sedkynČ Marie Stejskalová, þle- roku 1997. Také letošní konfenové Jaroslav Bílek, JiĜí Rudolf rence s doprovodnou výstavou
V uplynulém období jednalo má vysoce odborný i aktuální
pĜedsednictvo na 6 zasedáních pĜednáškový program, je velmi
a Ĝešilo úkoly uložené minulým dobĜe zastoupena vystavovatelKolegiem, které rozpracovalo do skými firmami a potvrzuje svoji
svého plánu práce na rok 2010. tradiþní úspČšnost i vysokým poV oblasti mezinárodní spo- þtem návštČvníkĤ. Svým charaklupráce: jsme pĜidruženým þle- terem pĜispívá ke zvyšování odnem organizace CINET, která borné úrovnČ našich þlenĤ a má
sdružuje národní spoleþenstva, svĤj vysoký podíl na trvalém
zabývající se pĜevážnČ chemic- vzdČlávání, bez nČhož je úspČškým þištČním a související pro- né podnikání nemyslitelné.
V oblasti vzdČlávání a inforblematikou, vþetnČ správného
používání symbolĤ údržby texti- movanosti þlenĤ, což jsou jedny
lií a vlivu rozpouštČdel na život- z hlavních úkolĤ naší Asociace,
pokraþujeme v plnČní koncepce
ní prostĜedí.
Asociace se úþastní také na vzdČlávání, kterou jsme roztvorbČ symbolĤ údržby prostĜed- pracovali v roce 2008 novou
nictvím svého þlenství v organi- celkovou koncepcí vzdČlávání
zaci SOTEX, která je þlenem v našich oborech. PĜitom jsme
nadnárodního výboru GINE- brali v úvahu nové podmínky
TEX, vlastnícího ochrannou a novou legislativu, která se na
známku symbolĤ a prosazující- tuto oblast vztahuje – tj. zákon
ho jejich užívání v rámci mezi- þ. 179/2006 Sb. „O ovČĜování
národní standardizace ISO.
a uznávání výsledkĤ dalšího
Ve spolupráci s Textilním zku- vzdČlávání“. K jeho naplnČšebním ústavem Brno uspoĜáda- ní jsou v souþasnosti Asociací
la Asociace v Ĝíjnu roku 2009 zpracovány kvalifikaþní a hoddalší roþník Výstavy prádelen- notící standardy, které jsou
ské a þistírenské techniky CLE- schváleny Ministerstvem pro
ANTECH 2009 s doprovodnými místní rozvoj a Ministerstvem
odbornými pĜednáškami a Ko- školství, mládeže a tČlovýchovy
legiem naší Asociace, které se a budou uplatĖovány v systému
úþastnilo asi 180 návštČvníkĤ získávání kvalifikací. Následa 17 vystavovatelských firem. nČ uzavĜela Asociace smlouPĜednášející zamČĜili svá vy- vu s HospodáĜskou komorou
stoupení na odborné otázky, sou- o „Podmínkách ovČĜování dosavisející s technologiemi, úspora- žení odborné zpĤsobilosti“ podmi energií a vody, novinkami ve le zákona 179/2006 Sb., která
Informátor 6/2010
INFO 6_10.indd 2
nám umožĖuje ovČĜovat plnČní
podmínek svými autorizovanými zástupci. Pro tuto funkci
byli pĜedsednictvem vybráni:
pro oblast chemického þištČní
paní Marie Stejskalová a Ing.
Martin Adamy, pro oblast prádelenství Ing. ZdenČk Kadlþík
a pan František Koura. SouþasnČ jsou ve smlouvČ urþeny provozy, v nichž bude ovČĜování
probíhat: jedná se o chemickou
þistírnu firmy Ledertex v Praze a prádelnu firmy Chrištof
v BrnČ nebo ŠtČtí.
PĜedsednictvo v koncepci vzdČlávání poþítá se dvČma
stupni, které bude zajišĢovat
naše Asociace: budou to jednak
základní vzdČlávací kurzy, a dále
mistrovské vzdČlávací kurzy.
SouþasnČ budou pokraþovat semináĜe a kurzy k jednotlivým
odborným otázkám, pĜevážnČ
pro obor chemického þištČní.
V letošním roce se uskuteþnil první semináĜ již v þervnu
na téma „Základy detáše“, a to
v Praze v provozovnČ firmy Ledertex paní Stejskalové, která
semináĜ také vedla, a zúþastnilo
se jej 14 pracovníkĤ z našich
podnikĤ. Další zájemci museli
být pro omezený prostor provozovny odkázáni na pĜíští termín.
Pro oba obory je také nezbytné mít k dispozici základní uþební texty. Pro obor praní prádla se
již vydaly oba díly „Prádelenských kapitol“, jejichž autorem
je Ing. ZdenČk Kadlþík. Pro
chemické þistírny zpracovala
Komise chemických þistíren publikaci, kterou jsme vydali pod
názvem „ýištČní odČvĤ a textilií“. ObČ publikace se vcelku
úspČšnČ prodávají, vČtšinou zájemcĤm z Ĝad našich þlenĤ.
Velkou roli v otázkách vzdČlávání a informovanosti našich
þlenĤ hraje i þasopis Informátor, který vychází nákladem
800 kusĤ pravidelnČ ve dvoumČsíþních intervalech a pĜináší
nejen odborné stati a pĜeklady
ze zahraniþních þasopisĤ, ale
také informace o situaci našich
oborĤ na trhu u nás a v Evrop-
ské unii. ýasopis dostává každý
þlen zdarma v množství úmČrném poþtu zamČstnancĤ, zasíláme jej také 20 pĜedplatitelĤm
z ýR a Slovenska, a vedle toho
zdravotním radĤm a na odbory
životního prostĜedí krajských
úĜadĤ, na nČkterá ministerstva
a další orgány státní správy.
Celkový poþet zasílacích adres
je 232. Naší snahou je, aby pracovníci tČchto úĜadĤ a institucí
byli lépe informováni o odborných otázkách oboru a rozhodovali o nich fundovanČ, se
znalostí vČci. Již loni se zmČnil
vzhled a formát þasopisu – nyní
je velikosti A4, celobarevný na
kĜídovém papíru, s možností
ukládání do pérových desek.
Podle ohlasĤ od našich þtenáĜĤ
je vysoko hodnocena i odborná
kvalita þasopisu.
Asociace navázala úzkou spolupráci také s dalšími pĜíbuznými Asociacemi: stala se þlenem
Svazu chladící a klimatizaþní
techniky, a také pravidelným pĜispČvatelem do þasopisu ÚKLID
+ ýIŠTċNÍ, což je magazín
o úklidových službách a pro tyto
služby a vychází v nákladu nČkolika tisíc kusĤ. V širším pojetí
je obor úklidu velmi pĜíbuzný
našim oborĤm, protože se stará o þistotu a hygienu, tak jako
my. Tím se znaþnČ rozšíĜil okruh
lidí, které mĤžeme informovat
o problematice našich služeb,
a pĜedstavovat jim i naše jednotlivé firmy.
Pro rychlou informovanost
našich þlenĤ i dalších zájemcĤ
slouží webové stránky Asociace, které získaly novou podobu a pravidelnČ se aktualizují.
V souþasnosti se již plnČ vžilo
využívání e-mailového spojení
mezi sekretariátem a þleny pĜedsednictva pro velmi rychlé informování, pĜípadnČ zjištČní stanoviska v dĤležitých otázkách.
Pro ještČ lepší využívání
e-mailového spojení mezi širokou þlenskou základnou Asociace však stále ještČ není kompletnČ doplnČna þlenská databáze
o e-mailové adresy všech našich
2
22.11.2010 12:18:07
þlenĤ. Vyzýváme vás tedy tímto
zpĤsobem o pĜedání vaší e-mailové adresy, pokud samozĜejmČ
budete mít zájem o rychlou informovanost. Využíváni Internetu jako moderního komunikaþního prostĜedku se jak mezi
našimi þleny, tak i mezi Asociací
a orgány státní správy i dalšími organizacemi dále rozšiĜuje
a celkovČ pĜispívá ke zvýšení
prestiže Asociace.
V oblasti technologie oborĤ
se v uplynulém období zamČĜilo
pĜedsednictvo na tyto dĤležité
oblasti:
V oboru prádelenství pokraþuje proces certifikace prádelen
podle našich Zásad a SmČrnice
pro certifikaci. V souþasnosti
jsou vydány Zásady pro správné
ošetĜování prádla zdravotnického, z potravináĜských provozĤ
a prádla hotelového, vþetnČ novelizace Zásad pro prádlo zdravotnické.
V souþasné dobČ vlastní certifikát v oboru praní již 13 firem:
Renatex CZ Ostrava, Chrištof
s.r.o. Vyškov, Prádelny a þistírny
Náchod, Prakom Brno, Salisianer Miettex-Chemung Praha,
Prádelna ŠtČtí, Prádelna Kyselý
a.s. Vlašim, LUKR a.s. - prádelna Sokolov, Golgot Nymburk,
Vít Spáþil-ProstČjov, Jan FišerHradec Králové, Initial Ecotexprádelna Kralupy nad Vltavou.
Fakultní nemocnice Hradec Králové-prádelna.
PĜedsednictvo Asociace vyhodnotilo dosavadní prĤbČh
a výsledky certifikace prádelen
a usoudilo, že pĜišel þas zavést
podobný systém i pro chemické þistírny. Je si vČdomo, že to
nemĤže být kopie systému pro
prádelny, protože se liší jak textilními materiály a technologií
zpracování, tak i objemem zakázky a hlavnČ individuálními
požadavky zákazníkĤ. Proto
uložilo Komisi pro chemické
þistírny vypracovat návrh Zásad a SmČrnici pro certifikaci
chemických þistíren novČ, podle odlišných podmínek. Komise
po skoro roþní práci pĜipravila
oba materiály a pĜedsednictvo
je po projednání v záĜí tohoto
roku pĜedkládá tomuto Kolegiu
ke schválení. MČly by vstoupit
v platnost od poþátku pĜíštího
3
INFO 6_10.indd 3
roku, takže bude dostatek þasu,
aby se s nimi všechny þlenské
þistírny seznámily a mohly reagovat. Projednání a schválení
SmČrnice a Zásad je pĜedmČtem
dalšího bodu programu jednání
Kolegia.
PĜedsednictvo Asociace na
svém vþerejším jednání projednalo a schválilo složení Komise
pro velké prádelny. NáslednČ
v souladu se stanovami prezident
Asociace jmenoval þleny Komise pro velké prádelny, kterých
je 9, z toho 7 zástupcĤ je z prádelenských podnikĤ, 2 zástupci
z þlenĤ pĜedsednictva. PovČĜený
þlen pĜedsednictva Ing. Kadlþík
ve spolupráci se sekretariátem
zorganizuje asi do mČsíce zasedání komise, které se uskuteþní
v TZÚ Brno.
Stav þlenské základny Asociace je k dnešnímu dni 108
þlenĤ, z toho 84 Ĝádných a 24
mimoĜádných. Je však tĜeba
poznamenat, že je to stav pĜed
vylouþením 3 þlenĤ, kteĜí do
dnešního dne neuhradili þlenský pĜíspČvek pro letošní rok,
všichni to jsou þlenové Ĝádní.
Podle platného pĜíspČvkového
Ĝádu byli upomenuti a od kvČtna jim bylo zastaveno dodávání
þasopisu Informátor. PĜedsednictvo na vþerejším zasedání
rozhodlo o jejich vylouþení ze
stavu þlenĤ Asociace.
Od minulého Kolegia bylo pĜijato celkem 5 nových þlenských
firem, takže poþet našich þlenĤ
kolísá okolo stavu 106 - 110. Je
v podstatČ stabilní, i když dlouhodobČ se projevuje proces koncentrace – ponČkud ubývá malých provozĤ a pĜibývají þlenové
stĜední a vČtší kategorie, proces
je však velmi pozvolný.
Vážení þlenové Asociace prádelen a þistíren, pĜedsednictvo
vám pĜedkládá tuto zprávu o své
þinnosti za uplynulý rok a chtČlo by znát vaše názory, jakým
smČrem zamČĜit svoji þinnost
v dalším období, jaké otázky
považujete v souþasnosti za dĤležité a co je potĜeba Ĝešit. ýekáme tedy, že v následující diskusi
nám své názory sdČlíte.
PĜeji vám a vašim firmám a organizacím v další podnikatelské
þinnosti mnoho úspČchĤ.
DČkuji za pozornost.
Zápis
z jednání KOLEGIA Asociace prádelen a þistíren þ. 19-66, které
se konalo
dne 4. Ĝíjna 2010 v BrnČ, hotel VoronČž
PĜítomni: dle prezenþních listin, 21 Ĝádných þlenĤ ze souþasného
stavu 81 Ĝádných þlenĤ. Dále také þlenové mimoĜádní a hosté.
Kolegium je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Zahájení
Jednání zahájil a Ĝídil viceprezident Asociace Ing. ZdenČk
Kadlþík. PĜivítal všechny pĜítomné a seznámil je s návrhem
programu jednání Kolegia. Návrh byl jednomyslnČ schválen.
2. Volba pracovních komisí:
Komise mandátová: Ing. Matula, Ing. Vašíþek, pí. Škurková
Komise návrhová: Ing. Schreier, Ing. Hrad, V. Šopík
Zapisovatelé: Ing. Vašíþek, Ing. Matula
OvČĜovatelé zápisu: Petr Exnar, Jaroslav Bílek
3. Zpráva pĜedsednictva o þinnosti za minulé období
Zprávu pĜednesl prezident Asociace Ing. Jan Chrištof.
K pĜednesené zprávČ pĜedsednictva nebyly žádné pĜipomínky
z pléna, byla schválena. V diskuzi vystoupil pan Kyselý, a pĜivítal
ustavení Komise pro prádelny. Vyzval þleny, aby podávali návrhy
na problémy, kterými by se komise mČla zabývat.
4. Zpráva dozorþí rady o kontrole hospodaĜení za rok 2009
a schválení rozpoþtu na rok 2010
Zprávu pĜednesla pĜedsedkynČ Dozorþí rady paní Stejskalová. Zpráva
byla Kolegiem pĜijata bez pĜipomínek, je uložena na sekretariátu.
Návrh rozpoþtu roku 2010, projednaný pĜedsednictvem, byl
schválen bez pĜipomínek. Pan Rudolf pĜednesl návrh, aby Kolegium schvalovalo rozpoþet na pĜíští rok, a ne na souþasný.
ZdĤvodnČní podal Ing. Matula – pĜedsednictvo ještČ tuto otázku
posoudí.
5. Certifikace þistíren odČvĤ
Informaci o zavádČní nové SmČrnice pro certifikaci þistíren odČvĤ
podal Ing. Adamy.
Byla pĜijata bez pĜipomínek
6. RĤzné: nebyly žádné otázky k projednání
7. Usnesení a závČr
PĜedseda návrhové komise Ing. Roman Schreier seznámil Kolegium
s návrhem usnesení. Ten byl bez dalších pĜipomínek pĜijat
jednomyslnČ. Viceprezident Ing. Kadlþík podČkoval pĜítomným
za úþast a popĜál mnoho zdaru v další þinnosti.
V BrnČ dne 4. 10. 2010
CERTIFIKACE ČISTÍREN ODĚVŮ
Vydáváme dĤležitou informaci pro naše þleny, kteĜí provozují
þistírnu odČvĤ, textilií, pĜípadnČ kĤží a kožešin.
Kolegium Asociace prádelen a þistíren, které se konalo dne 4.
10. 2010 v BrnČ, schválilo základní „SmČrnici pro certifikaci þistíren odČvĤ“ a stanovilo poþátek její platnosti od 1. ledna 2011.
Celý systém certifikace þistíren je koncipován podobnČ jako
u certifikace prádelen a byl podrobnČ vysvČtlen v þlánku Ing. Martina Adamyho, otištČném v našem þasopise Informátor þ. 3/10.
V souþasné dobČ je již schválena „SmČrnice“ a na jejím základČ vydá v nejbližší dobČ pĜedsednictvo „Zásady pro certifikaci
þistíren odČvĤ“, které budou obsahovat podrobná kritéria a zpĤsob hodnocení tČch provozĤ þistíren, které projeví o certifikaci
zájem.
Podrobné informace a znČní schválené „SmČrnice“ najdete na
novČ zĜízených webových stránkách:
www.certifikovanacistirna.cz
SouþasnČ pĜipravuje pĜedsednictvo oznamovací dopis pro výrobce odČvĤ, v nČmž je bude informovat o zahájení certifikace
þistíren odČvĤ, tak jak o to výrobci již pĜed rokem požádali. Mají
zájem své zákazníky informovat pĜi koupi výrobkĤ své firmy, na
koho a kam se mohou obrátit s požadavkem vysoce kvalitního
vyþištČní.
(sekretariát)
Informátor 6/2010
22.11.2010 12:18:07
VÝTAH ZE ZPRÁVY
Dozorþí rady Asociace prádelen a þistíren o provedené revizi
hospodaĜení, úþetnictví a þinnosti za rok 2009,
pĜednesené na Kolegiu pĜedsedkyní DR paní Marií Stejskalovou.
Revize hospodaĜení byla provedena za pĜítomnosti þlenĤ DR a sekretariátu:
PĜíjmy APaý v roce 2009
þlenské pĜíspČvky
inzerce a reklama v Informátoru
výstava Cleantech 09
vzdČlání, kurzy
ostatní
vydavatelství
2 215 510,- Kþ
650 727,- Kþ
106 328,- Kþ
1 255 890,- Kþ
46 667 ,-Kþ
21 558,- Kþ
134 340,- Kþ
Výdaje APaý v roce 2009
2 446 450,- Kþ
vydávání Informátora
320 460,- Kþ
zasedání pĜedsednictva
50 319,- Kþ
pĜíspČvky - HK ýR
42 400- Kþ
- SOTEX
50 000,- Kþ
- CINET
14 929,- Kþ
výstava Cleantech 09
750 832,- Kþ
vedení sekretariátu
549 600,- Kþ
kanceláĜská technika – Internet
10 466,- Kþ
komise
7 515,- Kþ
vzdČlávání
19 507,- Kþ
pĜedplatné odborného tisku
29 778 ,- Kþ
ostatní
17 109,- Kþ
vydavatelství
351 809,- Kþ
20 196,- Kþ
daĖ z pĜíjmĤ
DPH
210 511,- Kþ
Pozn.: v položce „ostatní“ jsou zahrnuty pĜeklady, drobné vydání,
poplatky bance apod.
V roce 2009 byla plánována ztráta - 300 tis. Kþ, skuteþností je ztráta
– 230 940,- Kþ
Hlavním dĤvodem plánované ztráty byl zámČr pĜedsednictva vydat
v roce 2009 další 2 publikace, a to Prádelenské kapitoly II. díl,
a ýištČní odČvĤ a textilií, jejichž stanovená cena je podstatnČ nižší než
náklady s vydáním spojené.
Inventarizace:
- pohledávek a závazkĤ byla provedena k 31. 12. 2009
- hmotného dlouhodobého majetku (HDM) a drobného hmotného
a nehmotného dlouhodobého majetku (DHNDM) byla provedena k 31.
prosinci 2009
Celková zĤstatková hodnota HDM þiní
0,00,- Kþ
Celková hodnota DNDM þiní
7 735,00,- Kþ
Celková hodnota DHDM þiní
143 995,00,- Kþ
Zásoby zboží (publikace PK I, II, CHý)
197 525,54,- Kþ
Za období roku 2009 bylo vydáno faktur:
52 faktur bČžných, 112 faktur zálohových a daĖových dokladĤ, dále 69
faktur vyúþtovacích.
PĜijato faktur 37, zálohových faktur 10.
Pokladních dokladĤ výdajových bylo vydáno 35, pĜíjmových 7.
Vydané faktury i pokladní doklady jsou v nepĜerušené þíselné ĜadČ.
U všech položek v pĜíjmové i výdajové þásti nebylo shledáno
nesrovnalostí. Úþetní operace jsou vedeny v souladu s platnými právními
pĜedpisy peþlivČ a pĜesnČ.
ýlenství v roce 2009 ukonþily firmy:
INPROKOM s.r.o. Bratislava
þl. pĜíspČvek
Paý ýáslav, s.r.o.
NEMOCNICE Pardubice
RYýI, s.r.o. JindĜichĤv Hradec
BOVAR, s.r.o. Brno
Celková hodnota neuhrazených þlenských pĜíspČvkĤ je
Noví þlenové v roce 2009:
M.F.S. s.r.o. PĜíbram , od 1.4.
Marcela MoudĜichová, Rý Barrandov, od 1.5.
MONTE, chem. þistírny Kolín, od 1.6.
Rý ODċVU, PĜerov, od 1. 6.
BERENDSEN TEXTIL SERVIS, s.r.o., V. Pavlovice, od 1. 8.
SAP TRADING, s.r.o., Cheb, od 1. 9.
HYBLER TEXTIL s.r.o., Semily, od 15. 7.
Celková hodnota nových þlenských pĜíspČvkĤ v roce 2009 je
Informátor 6/2010
INFO 6_10.indd 4
10 500,- Kþ
8 400,- Kþ
4 500,- Kþ
3 200,- Kþ
1 500,- Kþ
28 100,- Kþ.
1 125,- Kþ
1 000,- Kþ
875,- Kþ
875,- Kþ
2 375,- Kþ
500,- Kþ
6 875,- Kþ
13 625,- Kþ
ROZPOýET na rok 2010
(schválen KOLEGIEM dne 4. 10. 2010)
tis.Kþ - vþetnČ DPH
skuteþnost rok 2009 rozpoþet rok 2010
PĜíjmy: - þlenské pĜíspČvky
- inzerce
- akce: INTERCLEAN 10
CLEANTECH 09
- vzdČlávání
- ostatní
- vydavatelství (PK I , II, CHý)
- DPH
651
106
1 256
47
21
134
0
630
100
1 100
28
9
3
70
PĜíjmy celkem
2 215
1 940 tis. Kþ
Výdaje: - Informátor
- pĜedsednictvo
- pĜíspČvky: HK ýR
SOTEX
CINET
- akce: INTERCLEAN 10
CLEANTECH 09
- sekretariát
- kanceláĜská technika
- komise
- vzdČlávání – kurzy
- pĜedplatné odb. tisk
- ostatní (banka a p.)
- vydavatelství (PK II, CHý)
- daĖ z pĜíjmĤ
- DPH
320
50
42
50
15
750
550
10
6
20
30
17
352
20
216
320
40
38
50
12
700
505
5
0
27
14
15
1
63
150
Výdaje celkem
2 446
1 940 tis. Kþ
Výsledek: ztráta
- 231
0 tis. Kþ
Celkový stav prostĜedkĤ Asociace k 31. 12. 2009:
2 232 tis. Kþ
pĜedpoklad k 31. 12. 2010: asi 2 232 tis. Kþ
KomentáĜ: Rozpoþet pĜedpokládá úspČšné ekonomické výsledky Intercleanu 10, bere však také v úvahu, že letos již nebudou vysoké náklady na
vydavatelství publikací, a proto mĤže poþítat na tento rok s vyrovnaným rozpoþtem. Rozpoþtované položky danČ a DPH jsou zpĜesnČny po vyjasnČní
doplatku za rok 2009 podle projednání s FÚ.
USNESENÍ
K O L E G I A Asociace prádelen a þistíren þ. 19–66,
které se konalo 4. Ĝíjna 2010 v hotelu VoronČž v BrnČ
1. Kolegium schvaluje
a) Zprávu o þinnosti pĜedsednictva od minulého Kolegia
b) Zprávu Dozorþí rady o hospodaĜení Asociace za rok 2009
c) Rozpoþet Asociace na rok 2010
d) SmČrnici pro certifikaci þistíren odČvĤ a povČĜuje
pĜedsednictvo Asociace jejich pĜípadnou úpravou nebo doplnČním.
2. Kolegium ukládá:
a) pĜedsednictvu Asociace a sekretariátu zajistit plnČní opatĜení
pro rok 2010 ze zprávy Dozorþí rady
b) pĜedsednictvu Asociace zajistit zavedení SmČrnice pro certifikaci
þistíren odČvĤ do praxe od 1. 1. 2011, zpracovat Zásady pro
realizaci SmČrnice v praxi, sledovat její uplatĖování, provést
v pĜípadČ potĜeby její úpravu nebo doplnČní a seznámit s ní
všechny þleny Asociace prádelen a þistíren.
V BrnČ dne 4. 10. 2010
Návrhová komise: pĜedseda Ing. Roman Schreier
þlen
Ing. Petr Hrad
þlen
VítČzslav Šopik.
4
22.11.2010 12:18:07
Mezinárodní konference INTERCLEAN 2010
Ve dnech 4. a 5. Ĝíjna 2010 probČhla v prostorách hotelu VoronČž v BrnČ Mezinárodní konference o praní, chemickém þištČní
a pĤjþování prádla INTERCLEAN 2010. Tuto akci poĜádá vždy
v podzimním termínu Asociace prádelen a þistíren ýeské republiky. Konference se pravidelné stĜídá s výstavou prádelenské
techniky CLEANTECH. Nedílnou souþástí tČchto akcí je i Kolegium þlenské základny Asociace prádelen a þístíren a výstava
prádelenské a þistírenské techniky.
V letošním roce byl odborný program konference zamČĜen na
aktuální otázky, které naše provozy zajímají, a to úspory nákladĤ na
vodu a energie, na nové textilní materiály a jejich údržbu a samozĜejmČ i na ochranu životního prostĜedí.
První den konference byl vČnován odborým pĜednáškám, které byly zamČĜeny všeobecnČ na naše obory praní prádla a þištČní
odČvĤ. Za Ĝeþnickým pultem se vystĜídali pĜednášející Ing. Kadlþík, APaý, Ing. Tomeš, Mgr. Hudcová z TZÚ Brno, Ing. PlotČný,
ASIO Brno, Ing. Vala, SUIP Opava, a Ing. Machálek z ýHMÚ
Praha. Odpoledne po Kolegiu pokraþovali v zajímavých pĜednáškách pĜednášející Ing. Drašarová z CLUTEX Liberec, Ing. Beran,
CTPT Praha, pan Klepl z MPD PLUS Rakovník, prof. Stehlík
z VUT FSI Brno. V dalším odpoledním bloku pĜednesli svoje od-
borné pĜíspČvky vystavovatelé z firem Montanari S.R.L. Modena,
DataExpert PlezĖ, Fagor Gastro Praha, Kovoslužba OTS Praha
a Primus CE PĜíbor.
Druhý den konference zahájil svou pĜednáškou RNDr. Pazdziora,
SZÚ Ostrava, a dále pokraþovaly odborné pĜednášky firem Ecolab
Hygiene Brno, Pragoperun Praha, Christeyns Odry, Professional
Support Brno, Jensen NČmecko a Chimex Praha.
PĜi zpČtném pohledu na kvalitu a prĤbČh konference mĤžeme
konstatovat, že konference probČhla bez závad a odborné pĜednášky i pĜíspČvky vystavovatelských firem mČly vysokou odbornou
úroveĖ. Plocha výstavního sálu byla zaplnČna dodavatelskými firmami, kde jednotlivé firmy pĜedvádČly své výrobky a technologie.
Domníváme se, že organizování takovýchto akcí je velice dĤležité
pro odborný rĤst našich þlenĤ, pro poznávání problematiky našich
oborĤ a v neposlední ĜadČ i pro vzájemné poznávání a „oĢukávání“
v konkurenþním prostĜedí.
ZávČrem bychom rádi podČkovali všem pĜednášejícím i vystavovatelským firmám, za jejich pĜínos ke zdárnému prĤbČhu celé
konference a vČĜíme, že se opČt všichni setkáme pĜi podzimní akci
CLEANTECH v roce 2011.
(Sekretariát Asociace prádelen a þistíren)
Souþástí kompaktní žehlicí
linky Lapauw
byl dvoustanicový
vkladaþ.
I do prádelenství
pronikají systémy
reverzní osmosy
(výrobky
WTP Citta di Castello).
5
INFO 6_10.indd 5
Informátor 6/2010
22.11.2010 12:18:07
Senking CompactLine CL 500 - CL 600 - CL-700.
ZAJÍMAVOSTI l ZAJÍMAVOSTI l ZAJÍMAVOSTI
l Problémy s dumpingovými cenami za praní mají i v NČmecku.
Na schĤzi Spoleþnosti pro kvalitní praní v Bad Kissingen pĜed þasem
Ĝekl její pĜedseda toto: pĜi cenových rozdílech 30 procent a marži pod
10 procent nelze mluvit o férové soutČži. Kdo nabízí praní se žehlením pro domovy seniorĤ za 80 centĤ a nemocnicím za 60, ruinuje
náš obor.
l PĜed þasem jsme pĜinesli zprávu, že firma Xerox z Británie
oznámila objev praþky, která má spotĜebu vody jen asi 10 % bČžných praþek. Projekt zaujal potenciální americké investory (bylo jich
18) natolik, že firma byla pozvána do USA na rokování o spoleþném
projektu. V pozadí vynálezu je univerzita v Leedsu.
l Navzdory krizi oznámila skupina Davis Group (pĤjþování +
praní v Británii a EvropČ) za rok 2009 rĤst nezdanČného zisku na
91,7 mil. liber. Obrat firmy vzrostl o 2 % na 970,9 mil. liber.
l Institut Hohenstein má odbornou poboþku v rumunské Torbu-Mures. Poskytuje všechny bČžné zkušební a certifikaþní služby pro prádelenství vþetnČ rozborĤ a hodnocení pracích prostĜedkĤ
a zkoumání všech hygienických a ekologických aspektĤ praní.
Univerzální skladaþ FT Smart Girbau, vhodný pro froté ruþníky.
Informátor 6/2010
INFO 6_10.indd 6
6
22.11.2010 12:18:10
Co v čištění přinesl oxid uhličitý?
V USA jde dnes již o bČžné rozpouštČdlo
a v þistírnách pracují stovky oxidových strojĤ, pĜiþemž nákup technologie je jen vČcí provozovatele,
jde v EvropČ stále o exkluzivitu. V NČmecku se
postupnČ rozvíjí síĢ þistíren Fred Butler (v pozadí
s kapitálem Linde). Jedna z posledních þistíren byla
nedávno otevĜena v MnichovČ a doplnila pĜedcházející þistírenskou síĢ v Düsseldorfu, Frankfurtu
a Rosenheimu. Funguje pod heslem „chemické
þištČní pĜátelské životnímu prostĜedí“ a postupnČ
získává pĤdu pod nohama. Nutné zázemí se odhaduje na 50 000–100 000 obyvatel a systém je budován franþízovČ se sítí sbČren. Odhad investiþních
nákladĤ se pohybuje v souþasnosti kolem 450 000
Eur (kolem 12. mil. korun). Všechny oxidové
þistírny mají certifikát „Modrý andČl“, osvČdþující technologii pĜátelskou k životnímu prostĜedí.
Kritici vytýkají oxidu uhliþitému, že používá plyn
zpĤsobující nežádoucí zmČny klimatu. OdpovČdí
je skuteþnost, že u moderních strojĤ je spotĜeba jen
1-2 %, což znamená u bČžného obvyklého stroje
emise oxidu za smČnu jen 10-20 kg. Porovnejte
napĜ. s prĤmČrným naftovým motorem, který uvolní do vzduchu na každý litr spálené nafty asi 2,6 kg
oxidu uhliþitého – nicotnost takové argumentace
odpĤrcĤ nové technologie je zĜejmá na první
7
INFO 6_10.indd 7
pohled. Z hlediska vnČjšího vzhledu se oxidové
stroje podobají klasickým skĜíĖovým þisticím strojĤm a jen pĜi bližším pohledu vynikne robustní stavba a mohutné dveĜe vkládacího otvoru. PĜirozenČ,
pracovní tlak je kolem 65 barĤ. Zákazníky zajímá
pĜedevším kvalita þištČní. Ta v zaþátcích pokulhávala za PER, se zavedením moderních zesilovaþĤ
se klasickým rozpouštČdlĤm vyrovná. Výzkum
þištČní v oxidu uhliþitém není zdaleka ukonþen
a zamČĜuje se na nové materiály. Ukázalo se napĜ.
že v dĤsledku velmi nízkého povrchového napČtí
proniká oxid pĜi þištČní hluboko do struktury usní
a dokonale a šetrnČ odstraĖuje zneþišĢující látky.
Totéž platí i pro kožešiny. NadČjnČ se jeví þištČní
ochranných oblekĤ napĜ. pro hasiþe. Oxid vĤbec
nepoškozuje odrazivé výstražné nášivky a výraznČ
prodlužuje životnost odČvĤ. Zajímavostí jistČ je
zkouška þistČní lĤžkovin v kombinaci s mokrým
þistČním, což má význam pro alergiky. Pozitivním
bylo usmrcení všech roztoþĤ þistČním a následné
odstranČní jejich alergických výkalĤ mokrým þistČním. Testování provedl švédský výzkumný institut Allergon. OšetĜené lĤžkoviny navíc zĤstaly
bez roztoþĤ dalších 70 dní aþ byly používány. Tato
nová kombinace technologií je jistČ zajímavá. Na
základČ výsledkĤ se uvažuje i o ošetĜování matra-
cí z lĤžek pro alergiky v tekutém oxidu uhliþitém.
Zde je omezujícím faktorem spíše velikost bubnu
stroje. A co Ĝeknete na možnost takto ošetĜovat
pracovní obuv? Technologie již byla vyzkoušena s výborným výsledkem. Frankfurtská opera
si dává þistit v CO2 herecké kostýmy. K naprosté
spokojenosti jsou þisté a nepoškozené. Oxid uhliþitý tedy otevírá v chemickém þištČní nové, dosud
netušené možnosti, ke kterým hledají progresivní
provozovatelé cesty.
Jak pracuje oxidový stroj, objasní následující
schéma. PovšimnČte si, že je v principu docela
jednoduchý. Na zboží v bubnu (Washkammer)
se pĜivede ze zásobníku (Vorratstank) tekutý oxid
uhliþitý. Zde smoþí zboží a vnikne hluboko do
jeho struktury. Špína se mechanickým pohybem
odstraní. Podle potĜeby se pĜidá zesilovaþ. Teplota
pĜi þistČní je pĜibližnČ 15 ºC a tedy pĜíhodná pro
uchování barvy a dostateþnČ šetrná. Po þištČní se
obsah bubnu pĜeþerpá do destilátoru (Destillationseinheit). Destilace probČhne zplynČním oxidu
uvolnČním tlaku. Do plynné fáze pĜejde jen þistý
oxid a ten se stlaþením v kompresoru a ochlazením (Kühleinheit) opČt zkapalní a pĜevede zpČt do
nádrže. Neþistoty se vypouští ze stroje zvláštním
potrubím (Drainage).
Informátor 6/2010
22.11.2010 12:18:13
JAKÉ BYLO EXPODETERGO 2010?
Aþ jsem toho nemálo prožil, vždy znovu a znovu mČ fascinuje
souþasná snadnost návštČv a veletrhĤ ve svČtČ. Nejen veletrhĤ,
ale ciziny vĤbec. Docela jsme zapomnČli na nedávnou þtyĜicetiletou minulost, kdy jsme poníženČ prosili o kladné posudky
kde koho a stejnČ poníženČ žádali o výjezdní doložku s povolením vycestovat ze socialistického ráje. NejþastČjší odpovČć
pasového odboru správy SNB? Vaše žádost se zamítá, protože
je v rozporu se zahraniþními zájmy socialistické ýSR. Teþka!
A my zĤstali sedČt doma. Dnes staþí cíl, odhodlání a peníze na
cestu a svČt je nám otevĜen. Kamkoliv, i na veletrhy. Je tak
dobĜe, neboĢ není lepší škola moderní techniky a technologie
než návštČva známého veletrhu. ExpoDetergo v MilánČ mezi
nČ patĜí. Dík také organizátorĤm, firmČ Kovoslužba Praha
a Asociaci prádelen a þistíren, kteĜí ve dnech 16. až 18. Ĝíjna
2010 umožnili padesátce þeských a slovenských odborníkĤ
prohlídku exponátĤ Expa. Již potĜetí v ĜadČ.
Osudem snad všech veletrhĤ je majitelem stejnojmenné firmy)
bobtnání v poþtu vystavovatelĤ, a mČla první den k dispozici pĜíexponátĤ i návštČvníkĤ. To se týká jemnou pĜekladatelku. Vystavoi Deterga. To letošní bylo vČtší val každý, kdo v oboru Paý nČco
a bohatší než ta pĜedcházející. Po- znamená a pĜekvapila snad jen
þet vystavovatelĤ se udával až na neúþast u nás známých výrobcĤ
280 a oþekáváno bylo 25 000 ná- pracích prostĜedkĤ Johnson DivštČvníkĤ. Veletrh se pĜesunul do versey a Proctor+Gamble. Všechnových výstavních prostor výsta- ny exponáty byly zaĜaditelné do
vištČ Rho za mČstem. VýstavištČ jedné z tČchto skupin: zaĜízení pro
je již dnes obrovské a stále se do- Paý, pomocná zaĜízení a techstavuje a zdokonaluje se i okolní nologie (napĜ. vyvíjeþe, ýOV,
infrastruktura, protože v roce 2015 dopravní systémy), chemie (pro
má Rho hostit svČtovou výstavu. þistírny i prádelny), textilie a služNa tu se MiláĖané tČší již dnes. by. Nemá smyslu se rozepisovat
Detergo se konalo jen ve dvou o jednotlivých vystavovatelích
halách þ. 2 a 4 z již postavených (a ani to pro jejich þetnost nelze)
25 a pĜesto mČlo k disposici pod- a tak se v dalším textu pokusím
lahovou plochu 17 000 m2 Haly shrnout obecnČ to nejdĤležitČjší,
jsou prostorné a vzdušné s do- co z vystavovaných exponátĤ vystatkem místa pro vystavovatele plývá. NejvČtší stánky vĤbec mČli
i návštČvníky. PĜíjemné prostĜedí! naši staĜí známí: v hale þ. 4 firma
Naše skupina byla oficiálnČ po Jensen a v hale þ. 2 Kannegiesser.
pĜíchodu pĜijata na informaþním
PĜedevším pokusme se definostánku prezidentem veletrhu sig- vat jakési obecné trendy pro náš
norem Gabrio Renzacci (a také obor platné: pĜedevším pokraþuje
vývoj a technologie identifikaþních systémĤ. Ty jsou zabudovávány již do dopravních technologií jiných výrobcĤ (napĜ. anténní
systémy Datamars u dopravníku
špinavého prádla Montanari).
U nás již první prádelna (FN PlzeĖ) také pĜešla na þipovou identifikaci svého prádla i když málo
obvykle na lĤžkoviny. Velkým dodavatelem þipĤ je a s tím souvisejících technologií i Tagsys.a ABG
Systems. Pozdvižení se svými ultravysokofrekvenþními þipy (868
MHz) vzbudila firma Ustek demonstrací odþítání celého vozíku
prádla neuvČĜitelnČ rychle co do
þasu
i poþtu. Tyto þipy ale zatím
Chemie bylo na veletrhu mnoho
nejsou
z hlediska tvaru a pevnosa rĤzné.
Informátor 6/2010
INFO 6_10.indd 8
ti pro provozní potĜeby prádelen
zralé. U praþek a všech zaĜízení je
zĜetelná tendence k modernímu
designu, skvČlá povrchová úprava
a nápadité barevné Ĝešení kombinované s logickou a jednoduchou
obsluhou. Zkrátka i kabát prodává! Zneužívá se pĜedpona ekou mnoha výrobcĤ a výrobkĤ, které
nemají s ekologií nic spoleþného.
Ale takový je trend. Ten je také
naprosto jasný smČrem k úsporám vody a energie. NČkdy i za
cenu porušování technologických
zásad. Co napĜ. Ĝíkáte na prací postup, který se skládá jen ze
dvou lázní, jedné prací a jedné
máchací. Bude fungovat v praxi?
Mnohým z nás známý Dr. Kühne
na stánku Waretex nabízel velmi kompaktní výmČník tepla pro
odtah z kalandrĤ. Malý, skladný,
praktický, se ziskem energie od
70 kW výše. Celý stánek firmy
Milnor byl orientován na novou
technologii tunelĤ PulseFlow, která pĜináši spotĜebu vody jen 2,02,5 l/kg. Na stánku byla k vidČní
i odstĜedivka (souþást tunelové
linky) s neuvČĜitelnou hodnotou
g=1000. UrþitČ je pozoruhodnou
novinkou i sušiþ Elektrolux se
zabudovaným tepelným þerpadlem a o to menší spotĜebou energie. Jednotlivé stroje a systémy se
stále zdokonalují, jsou ale þím
dál tím složitČjší a zranitelnČjší
a také ovšem dražší. Prosazují se
Ĝídící systémy s dotykovou obrazovkou se snadným a logickým
ovládáním i když i proti nim mají
výhrady nČkteĜí servisní technici.
U þistících strojĤ se jako úsporné
opatĜení prosazuje absence destilátorĤ, které jsou nahrazovány složitými filtraþními systémy
(stroj má napĜ. až þtyĜi filtry).
ŠetĜí ale elektrickou energii. Multitex napĜ. vystavoval 15 kg stroj
s deklarovanou spotĜebou 1 kWh/
náplĖ. Prosazují se alternativní
rozpouštČdla. Na evropský trh
napĜ. vehementnČ proniká z USA
Rynex, ale stejnČ silnČ pĜetrvává
víra v pĜežívání PER a zejména
Italové PER neochvČjnČ vČĜí. To
však neznamená, že v paletČ jejich výrobkĤ schází stroje na jiná
rozpouštČdla. Stále þastČji se prosazuje i mokré þištČní. VýrobcĤ
chemie pĜibývá (Elektrolux Lago-
on, Bufa CareConcept, Kreussler
Lanadol atp.) a zdokonalují se
i starší technologie. PĜíkladnČ italští výrobci chemie, kterých není
málo, mají nabídku prostĜedkĤ
pro mokré þištČní úplnČ všichni. V textilnictví se prezentovaly
smČsové materiály PES+ba v neuvČĜitelné barevné a konstrukþní
škále a v pĜeveliké pestrosti. PĜi
rostoucí cenČ bavlny na svČtovém
trhu pro ni pĜíliš prostoru nezbývá
a zĜejmČ bude zaplĖován vlákny
chemickými. Plynový ohĜev je
trendem a rozšiĜuje se i na malé
praþky. Firma KAAN nabízela plynový modul s výkonem 11
kW pro 10 kg praþku za 4 200 €.
Postaví se jednoduše vedle praþky
a zapojí. Na prádelenství se tĜeba
dívat jako na dynamický sektor,
který se neustále vyvíjí a investuje
do nových zdokonalení a výrobkĤ. S neustálým vývojem se musí
zkrátka poþítat jako s nČþím nevyhnutelným. Na každé výstavČ je
proto vždy nČco, co považujeme
za nej… Zkusme tedy vybrat nejvČtší zajímavosti Deterga 2010.
RozhodnČ bych jmenoval již
zmínČné þipy s ultravysokou
frekvencí. Je to možná právČ
budoucnost identifikace a vlastnosti tČchto þipĤ usilovnČ studují
všichni výrobci. Problémem souþasné þipové identifikace je totiž
omezený odþítací dosah, který
limituje þipové technologie v intenzivním toku prádla velkých
prádelen. A nové þipy slibují
dosah vČtší. Zajímavou novinkou byly praþky Tolkar systému
Smart s atypickým pohybem
láznČ v bubnu. LázeĖ se ze spodu vnitĜního bubnu odþerpává
výkonným þerpadlem a pĜivádí
tlustou hadicí do trysky v plnících
dveĜích. Ta je u rĤzných modelĤ
umístČna v rĤzné poloze. Tryskající lázeĖ vyvozuje intenzivní
mechanickou akci. KromČ toho je
zajímavý i vnitĜní buben s mnoha
malými žebírky. LáznČ je ménČ
než v klasických praþkách a praþka šetĜí vodu. Firma není zatím
etablována na východoevropském trhu a její stroje jsou docela
drahé. Velmi atypickou praþku
na Detergo prezentovala i italská
firma Fratelli Rosa. Buben mČl
Pokraþování na str. 10
8
22.11.2010 12:18:18
Odþítací rám na dopravníku balíkĤ þistého prádla
Praþka Kannegiesser FavoritPlus
Ž
hli í li
k Sil
l pro þi
í
Žehlicí
linka
Silc
þistírnu
Výrobky
UniMac
Vý bkk U
iM pro prádelny
ád l
Informátor 6/2010
INFO 6_10.indd 9
9
22.11.2010 12:18:19
Dokonþení ze str. 8
obrovský prĤmČr, kolem 3 metrĤ, a nebyl jeden, ale šlo o soustĜednou konstrukcí více bubnĤ.
Do prostoru mezi nČ se k praní
vkládaly matrace, polštáĜe, deky,
podhlavníky, zkrátka ty nejvČtší
kusy z nemocniþních lĤžek, které
se bČžnČ ani neperou. Stejný geometrický tvar mají i odpovídající sušiþe. Na stánku nejvČtšího
italského výrobce þistící techniky upoutaly stroje Renzacci na
KWL (Nebula) s mnoha novými technickými prvky, zejména
ovládacím poþítaþem (Videotron). Renzacci nabízí samozĜejmČ i stroje na jiná rozpouštČdla,
i alternativní. Novinkou na stánku
Primus byla nová Ĝada malých
praþek FX s náplnČmi od 8,5 kg
až po 26,5 kg. Vystavovala se nultá série, praþky pĜijdou do výroby
až na jaĜe 2011. Mají zcela novu
konstrukci všech prvkĤ, za zmínku stojí nová perforace bubnu,
výrobcem nazývaná kaskádová.
PĜitažlivý design s povrchy z leštČného nerezu vznikl ve spolupráci s dánskými specialisty a praþky
jsou jednoduché, funkþní a pČkné. Do rodiny malých tunelových
praþek pĜibyla konstrukce Jensen
CompactLine s 5-7 komorami
a mnoha technickými finesami,
s výkony 500-700 kg prádla/hod.,
plynovým ohĜevem a novým
filtrem textilní cupaniny. Prací
cyklus (pĜi 60 °C) trvá jen 30 minut, dávky 50 kg. Zdokonalený je
i Futurail, vkladaþe (Basic Plus)
a skladaþe tvarového prádla (Butterfly Fox) i lis u tunelové praþky.
Tunelové praþky se prostČ prosazují i v menších prádelnách.
Jensen slaví v tomto roce také
významné výroþí, protože firma
zaþala þinnost právČ pĜed 50 lety
a dnes patĜí k nejvČtším svČtovým
výrobcĤm. Velcí výrobci se hod-
nČ orientují i na zpracování froté. Logicky, froté výrobkĤ na
trhu a v prádelnách
pĜibývá a mechanizace zpracování, dosud
absentující, je nutná.
Práci ulehþují zejména nové automatické systémy skládání
(napĜíklad Girbau FT
Smart). Dech vyrážel všem návštČvníkĤm obrovský výbČr
žehlící techniky pro
þistírny. Od ruþních
žehliþek až po propracované
košilové finišéry. Italských
výrobcĤ je mnoho
a výbČr neuvČĜitelnČ
bohatý. I když již dva
roky stará, stále zajímavá je technologie
odvodĖování prádla
systémem JET firmy Kannegiesser, teć
i s aplikací na zdoko- Jeden z nejvČtších lisĤ na Detergo.
nalenou Ĝadu solopraþek FavoritPlus. Ty mají spotĜebu prádla, kdysi jedineþnou, zejmévody menší až o 50 % a dobré vý- na do sušiþĤ, dnes nabízí celá
sledky potvrzuje certifikace VÚ Ĝada firem. Upoutaly i dokonalé
Hohenstein. OsvČžením pro una- dopravníky Pizzardi kombinovavené oþi návštČvníkĤ byl þistící telné do nejrĤznČjších tvarĤ a pro
stroj Donini Swing zakrytovaný rozmanité potĜeby. StĜedem stánplexisklem. Všechny technolo- ku Girbau byl zdokonalený Ecogické uzly stroje tak jsou pČknČ tunnel TBS 50 s úsporami vody
na oþích zákazníka þistírny. Vedle a energie a také prĤmyslový žehliþ
stojící snad 50letý þistící dČdeþek s plynovým ohĜevem a prĤmČrem
dokumentoval obrovský vývoj válcĤ 1200 mm. V Itálii je mnoho
technologie þištČní a také pro- firem, které vyrábí prádelenskou
pastný rozdíl mezi starou a novou a þistírenskou chemii. U nás jsou
technikou þištČní. ýistící stroje krom Chimica Sud neznámé, ale
Donini nás zatČžují jistým sen- zaujala firma Piccoloto. Ta totiž
timentem, protože za hlubokého dodává chemii zejména pro malé
socialismu se do ýR dovezlo ze spotĜebitele a vymyslela jakýsi
západních zemí právČ pár þistí- nevelký barový pult, který lze incích strojĤ této znaþky. Doprav- stalovat napĜ. v þistírnČ. Zákazník
ní systémy pro prádelny se také si u tohoto barového pultu sám
zdokonalují. Vakuovou dopravu naplní do pĜinesené láhve to, co
Na webových stránkách
http://www.kovosluzbaots.cz/ocp-expodetergo_2010.htm
naleznete fotografie ze zájezdu
na EXPODETERGO Miláno.
Dalších více než 100 fotografií naleznete v galerii
pod heslem.
10
INFO 6_10.indd 10
potĜebuje v žádaném množství
(napĜ. aviváž) a pak u pokladny zaplatí. Docela dobrý nápad,
ne? Za zmínku stojí i to, že Detergo bylo místem oficiálního
pĜedstavení veĜejnosti systému
E-DryClean, což je výukový
program pro evropské þistírny,
orientovaný na udržitelný rozvoj
þistírenství a tomu odpovídající
školení personálu þistíren. PĜíští
velká svČtová výstava prací a þistící techniky bude 6.-9. 6. 2011
v Las Vegas pod názvem Clean
2011 a jak se sluší a patĜí Ameriþané propagovali svoji výstavu
již nyní na zvláštním stánku.
S prací a þistící technikou je to
jako s auty. Jsou stále složitČjší
a sofistikovanČjší s dalšími a poĜád zdokonalovanými elektronickými ovládacími a Ĝídícími systémy. NenávratnČ pryþ je doba jednoduchých Ĝešení, snadného ovládání a nenároþné údržby. Moderní
systémy jsou fajn, ale bČda, když
se pokazí. Bez vysoce odborné
pomoci se neobejdeme a znovu
bČda, není-li právČ po ruce. Samoobslužné opravy a údržba nenávratnČ zmizely, také ovšem investiþní láce. Je to ale trend doby
a nezbývá, než se s ním smíĜit!
A na závČr jen Arrivederci ExpoDetergo 2014!
-izkInformátor 6/2010
23.11.2010 10:31:51
Čipy ke značení kontejnerů?
Žádná lépe fungující prádelna dnes nepoužívá
k dopravČ prádla zákazníkĤm nic jiného než klecové
kontejnery. SplĖují všechny pĜedpoklady technické
i hygienické, ale nejsou Ĝešením nejlevnČjším. Cena se
pohybuje podle provedení a výbavy kolem 6 000 Kþ
a výše. Ztráta každého kusu je tedy citelná a stejnČ
tak zbyteþný nákup kontejnerĤ, které ani nepotĜebujeme. Pokud prádelna používá pár desítek kusĤ, není
problém je uhlídat. Jakmile ale ve velké prádelnČ roste
jejich poþet do stovek, nemá zpravidla nikdo pĜesný
pĜehled o jejich pohybu a o tom, kde zrovna parkují.
O ztrátách neexistuje pĜesný pĜehled, protože je nikdo
nikdy nezkoumal, ale odhady mluví o roþních ztrátách
v poþtu kusĤ 5-10 %. Ne vždy jde o zámČrné zcizení
(co by kdo koneckoncĤ s kontejnerem dČlal) mnohem
þastČji odpoþívají zapomenuty v koutech ramp zákazníkĤ, kteĜí nemají žádnou motivaci se o nČ starat.
PrádelnČ schází a požaduje nákup nových a nových
kusĤ. Jde pĜitom o zbyteþnou investici. ěád do pohybu
kontejnerĤ mĤže vnést jen jejich pĜesná identifikace
a evidence pomocí þipĤ. Oþipovaný kontejner mĤže
být sledován pĜi odvozu z prádelny, do databáze uloženo jméno zákazníka a stejnČ tak registrován i jeho
návrat zpČt, pĜíp. odstavení do opravy atd. S þipovou
identifikací expedice pĜesnČ ví, kolik kontejnerĤ má
k dispozici, zda je jejich poþet dostateþný pro plynulou expedici, jakou má ještČ rezervu atp. a to vše i na
nČkolik dní pĜedem.
PĜi této identifikaci je každý kontejner oznaþen þipem, podobnČ jako prádlo. ýip ale mĤže být (a také
zpravidla je) mnohem vČtší a výkonnČjší s vČtší
odþítací vzdáleností. Antény jsou umístČny v identifikaþních bránách pĜes které se kontejnery pĜi pohybu manipulují. Nejen pĜi expedici þistého prádla
a návratu se špinavým, ale také napĜ. pĜi dezinfekci
v hygienické propusti. Všechny manipulace jsou
automaticky zaznamenány a uloženy do pamČti poþítaþe. Kontejnerové þipy jsou umístČny v pevných
ochranných plastových pouzdrech chránících pĜed
poškozením. Alternativou mĤže být umístČní þipu
na štítku oznaþujícím kontejner. Toto Ĝešení je levnČjší, s umístČním þipu na štítku se ale musí pĜedem
poþítat pĜi výrobČ a místo pro štítek vhodnČ upravit.
Štítkové þipy mají ale menší odþítací vzdálenost,
což hraje opČt roli pĜi umístČní antén atp. ýipy mohou být doplnČny akustickou signalizací odeþtu což
usnadĖuje obsluhu. Údaje odþítané þipy mohou pro
každý kontejner vytvoĜit jeho provozní historii od
nákupu a prvního použití pĜes opravy, termíny dezinfekce až po vyĜazení. Informace o dezinfekci jsou
využitelné pro správnou výrobní praxi.
Evidence kontejnerĤ umožĖuje také jejich pĤjþování podobným mechanismem jako se pĤjþuje prádlo. Systém pĜesnČ ví, kolikrát a u jakého zákazníka
byl kontejner použit a od této informace lze odvíjet
fakturaci. Pokud spojíme expedici s vážením (au-
Odþítací box na vozíky s prádlem firmy Ustek pracuje s þipy o ultravysoké frekvenci.
tomatizovaným) kontejnerĤ, lze do databáze zavádČt þistou hmotnost expedovaného prádla, protože
software ji dovede vypoþítat. Na získané údaje opČt
mĤže navazovat fakturace.
Výhod vyplývajících z þipového oznaþování
kontejnerĤ je tolik, že upoutaly pozornost výrobce
kontejnerĤ Noirdhauser Palettenbau a výrobce þipové technologie Gera-Ident a pĜivedly obČ firmy
k tČsné spolupráci a vývoji logistického systému
s tím spojeného opírajícího se o þipovou identifikaci kontejnerĤ. První firma patĜí k nejvČtším výrobcĤm kontejnerĤ v NČmecku, kterých nabízí pĜes 80
druhĤ, Gera-Ident se nČkolik let angažuje v nabídce
komplexních systémĤ identifikace pro prádelny
a textilie. Spolupráce obou výrobcĤ pĜináší do našeho oboru opČt nČco nového a je docela možné, že
za touto první vlaštovkou budou následovat i další.
Logistická Ĝešení mají totiž zelenou!
-izk-
Víte co je E-DryClean?
Jak sám název napovídá, jedná se o vzdČlávací
program zamČĜený na sektor chemických þistíren.
Program, který vznikal v uplynulých dvou letech,
byl podpoĜen grantem Evropské unie, konkrétnČ
z programu Leonardo da Vinci. Co je jeho obsahem,
jaké jsou cílové skupiny a jak jej využít, ale také
kde nalézt všechny informace, se dozvíte v následujících Ĝádcích.
O þem to je?
Snahou tvĤrcĤ bylo vytvoĜit snadno dostupné
vzdČlávací materiály pro pracovníky a podnikatele v þistírenství a tím nahradit nedostatky
v odborné pĜípravČ. Projekt je zpracován velmi
dĤkladnČ a pokrývá všechna stČžejní témata þistírenské praxe. Cílem bylo zmapovat legislativní
požadavky v jednotlivých partnerských zemích.
Dále je seskupit a vytvoĜit pĜehled o Evropské
legislativČ, ale také o národních pĜedpisech jednotlivých partnerských zemí. Souþástí bylo také
vytvoĜit souhrn používaných technologií a zaĜízení chemických þistíren, vþetnČ moderních
trendĤ v této oblasti. Projekt tvoĜí 6 kapitol – modulĤ:
Modul þ. 1 – Evropská a národní legislativa
Modul þ. 2 – Perchlorethylen
Modul þ. 3 – Uhlovodíková rozpouštČdla
Modul þ. 4 – Alternativní rozpouštČdla
Modul þ. 5 – Strojní technologie
Modul þ. 6 – Speciální aspekty
Všechny vzdČlávací materiály, které vznikly v rámci
toho projektu, jsou založeny na principech e-learningu
a blended learningu. Tzn., že materiály jsou vytvoĜeny
tak, aby byly pochopitelné i pro þlovČka, který nemá
11
INFO 6_10.indd 11
odborné vzdČlání. Materiály jsou urþeny primárnČ pro
samostudium.
Po prostudování každé kapitoly má úþastník
možnost si provČĜit vlastní vČdomosti testem. Pokud je však pro Vás vČtší motivací získat mezinárodní osvČdþení o absolvování tohoto programu,
tak je možné o nČj požádat. PĜezkoušení a vystavení
mezinárodního osvČdþení spoleþnosti Cinet je však
zpoplatnČno a zajišĢuje je vždy partner v dané zemi,
v pĜípadČ ýR je to Textilní zkušební ústav.
Jak to funguje?
Pokud se budete chtít s chutí pustit do studia, tak
je nejprve tĜeba zapnout poþítaþ a najít stránku http://
www.cinet-online.net/edryclean/partner/. Zde pod
tlaþítkem kontakt mĤžete kontaktovat tvĤrce, kteĜí
Vám zašlou pĜístupové údaje. Vaše možnost vstupu
do vzdČlávacího programu E-DryClean bude þasovČ omezena. BČhem této doby však mĤžete stránky
navštívit kdykoliv, bez omezení a vČnovat se studiu
a získávání informací. PĜed vypršením pĜístupových
údajĤ je dobré si provČĜit vlastní vČdomosti, a pokud
uvažujete o již zmínČném mezinárodním certifikátu,
tak doporuþujeme zkoušku neodkládat. ZajištČní formalit nČjaký þas zabere a vy byste pĜípadnČ bČhem té
doby mohli pozapomenout, co jste se nauþili.
Pro koho je E-DryClean urþen?
Cílové skupiny tohoto projektu jsou dvČ – tou
první jsou výkonní pracovníci v þistírnách, þi drobní provozovatelé. Druhou cílovou skupinou jsou
pracovníci stĜedního managementu u regionálních
sítí þistíren. Výukové materiály jsou pro obČ skupiny stejné, pouze požadavky k získání certifikátu
jsou pro druhou cílovou skupinu o malinko vyšší
(výkonní pracovníci þistíren mají limit pro získání
certifikátu minimálnČ 70 % úspČšných odpovČdí,
þlenové managementu musí zodpovČdČt nejménČ
80 % otázek správnČ).
V tČchto chvílích je projekt již v závČreþné fázi,
oficiálnČ konþí projektové období 31. 12. 2010. Po
tomto datu by mČly být na internetu k dispozici
všechny jazykové verze projektu, vþetnČ testĤ a doprovodných dokumentĤ. Do té doby, prosím, pĜípadnČ omluvte chyby þi neúplnost stránek. Projekt
bude plnČ spuštČn od 1. 1. 2011. ýeskou republiku
v tomto projektu reprezentoval Textilní zkušební ústav, který zajišĢoval jak informace z oblasti
národní legislativy, ale v závČru také pĜeklady do
þeského jazyka. Do budoucna bude TZÚ v projektu
figurovat jako kontaktní partner, zajišĢující udČlování mezinárodního certifikátu.
V pĜípadČ jakýchkoliv dotazĤ, prosím, neváhejte
nás kontaktovat.
Mgr. Markéta Hudcová
a Ing. Ladislava Zaklová
[email protected]
[email protected]
Informátor 6/2010
22.11.2010 12:18:24
Čipová RFID identifikace prádla - správná volba identifikačního prvku
Základem pro implementaci systému RFID identifikace prádla je umístČní vhodného „RFID transpondéru“ (þip a anténa
v ochranném pouzdĜe) na každý sledovaný kus prádla.
NejdĤležitČjším parametrem, který je tĜeba posuzovat pĜi rozhodování
o vhodném typu transpondéru, je jeho
odolnost vĤþi nároþným podmínkám
v prĤbČhu praní a žehlení prádla, a to
zejména prádla ložního. Praní tohoto
prádla probíhá standardnČ pĜi teplotách 40 °C až 90 °C, tlak ve vodním
extraktoru za tunelovou praþkou dosahuje až 50 barĤ a teplota pĜi žehlení
na žehlících linkách se pohybuje mezi
185 °C až 200 °C. Navíc je nutné poþítat také s nepĜíznivým vlivem agresivních chemických pĜípravkĤ používaných pro praní a dezinfekci prádla.
a lze jej samozĜejmČ v prĤbČhu jeho bustnČjšího prádla z dĤvodu navýšení
životnosti použít vícekrát.
objemu pĜi prĤchodu pod válci žehlící
linky, þímž se zvyšuje riziko poškození
UPEVNċNÍ TRANSPONDÉRU
válce.
NA PRÁDLO
Existují rĤzné zpĤsoby, jak transOproti tČmto starším zpĤsobĤm upevpondéry upevnit na sledované prádlo. nČní má tedy použití kapsiþek mnoho
Použití urþitého zpĤsobu upevnČní je výhod. Jsou vyrobeny z velmi tenkého
voleno podle konkrétního typu prádla materiálu, nepĜidávají prádlu na objea zpĤsobu jeho praní a žehlení.
mu a lze je pĜišívat buć pouze po jedné stranČ nebo po více stranách. Po
uplynutí životního cyklu prádla umožĖují bezproblémové vyjmutí transpondéru a jeho pĜišití v nové kapsiþce na
nové prádlo.
OSOBNÍ PRÁDLO – u osobního prádla, které neprochází žehlícími linkami, je možné transpondér uchytit také
pomocí kapsiþky nebo zažehlovací záplaty nebo zašít kamkoliv na vhodné
místo pĜímo do odČvu.
Každý þip obsahuje celosvČtovČ jedineþné
16bitové identifikaþní UID þíslo.
T-BT1315 HT X „ORION“
PrávČ pro použití v takto nároþných
a specifických podmínkách prádelen
vyvinula švýcarská spoleþnost DATAMARS SA zcela unikátní odolný transpondér T-BT1315 HT X „ORION“, který pracuje na vysoké frekvenci (HF)
13,56 MHz.
Výrobce garantuje životnost tohoto
typu transpondéru po dobu 200 pracích cyklĤ nebo 3 roky od dodání
zákazníkovi. Životnost transpondéru
s touto garancí vČtšinou pĜevyšuje životnost prádla, na kterém je umístČn
LOŽNÍ PRÁDLO - pro ložní prádlo,
které prochází žehlícími linkami, se
v souþasné dobČ nejþastČji doporuþuje použití tzv. kapsiþek pro uchycení
transpondéru.
Speciální textilní kapsiþka je vyrobena z odolného materiálu zabraĖujícího
jejímu roztržení þi prodĜení v prĤbČhu
pracího nebo žehlícího procesu. DĜíve hodnČ používaný zpĤsob umístČní
transpondéru pod zažehlovací záplatu se ukázal pro ložní prádlo jako
ménČ vhodný, právČ proto, že po více
prĤchodech žehlící linkou došlo þasto
k prodĜení vlastního prádla a k vypadnutí transpondéru. Zašití transpondéru pĜímo do prádla, napĜ. do ohnutého rohu, zase není zcela vhodné u ro-
Vlastnosti a pĜínosy
RFID technologie
v oblasti prádelnictví:
SNÍŽENÍ NÁKLADģ – jednoznaþná
identifikace umožĖuje pĜesné sledování
pohybĤ prádla, poþtu pracích cyklĤ, poþtu oprav, tudíž sledování jakosti a tím
zefektivnČní Ĝízení vztahĤ s dodavateli, výraznČ omezuje ztrátovost prádla,
umožĖuje minimalizaci rezerv a zvýšení
efektivity práce zamČstnancĤ prádelny.
DLOUHÁ ŽIVOTNOST A BEZPEýNÁ
MANIPULACE – garantovaná odolnost
vĤþi vysokým teplotám a tlaku pĜi procesu praní, možnost hromadné identifikace prádla napĜíklad v infekþních vacích
vyhovuje pĜísným hygienickým normám
– není nutné ruþnČ manipulovat se špinavým a infekþním prádlem.
Pilotní projekt RFID identifikace prádla v ČR – FN Plzeň
Výrobce garantuje životnost transpondéru
200 pracích cyklĤ nebo 3 roky od dodání
Informátor 6/2010
INFO 6_10.indd 12
V roce 2010 spoleþnost Data-Expert s. r. o. realizovala
„pilotní“ projekt nasazení RFID identifikace prádla s využitím technologie DATAMARS SA a informaþního systému LIN2008 v ýR.
Jedná se o projekt „Dodávka a implementace systému pro konsolidaci systému pohybu nemocniþního prádla ve FN PlzeĖ“ realizovaný v prostorách prádelny Fakultní nemocnice v Plzni, jejímž hlavním cílem bylo zpĜehlednit, zefektivnit a konsolidovat systém nákupu, praní a pohybu prádla.
Tento projekt byl realizován za pomoci Integrovaného operaþního programu
Ministerstva zdravotnictví ýR.
12
22.11.2010 12:18:27
Výhradní zastoupení
pro Českou a Slovenskou
republiku
Nabízíme moderní systémové řešení čipové identifikace prádla
založené na spolehlivé a celosvětově používané technologii švýcarského výrobce,
společnosti Datamars SA.
- vhodné pro identifikaci rovného i tvarového prádla
Výhradní
prooděvů
Českou a Slovenskou republiku
- řešení pro nemocniční i soukromé prádelny,
čistírnyzastoupení
a půjčovny
- řešení pro provoz automatizovaných šaten a úschoven oděvů
- výrazné zefektivnění logistiky, jednoznačná identifikace pohybu prádla
- omezení ztrátovosti prádla, rychlá návratnost investice
- snížení celkových provozních nákladů
Dále nabízíme
RFID čipová identifikace také pro knihovny, správu majetku, odpadové hospodářství, atd.
INFORMAČNÍ SYSTÉM Helios Orange
informační a ekonomický systém vhodný pro středně velké společnosti i rozpočtové organizace
INFRASTRUKTURA
kompletní řešení bezpečnosti Vašich IS/IT systémů, analýzy rizik, penetrační testy,
připojení k internetu, datové sítě, webhosting, mailhosting a serverhosting
ELEKTRONICKÝ OBCHOD
široká nabídka HW a SW za velmi zajímavé ceny
www.DATAEXPERT.cz
...váš partner
pro čipovou identifikaci
prádla
Poslední modely tunelových praþek Milnor pracující s šetĜící technologií PulseFlow
13
INFO 6_10.indd 13
Informátor 6/2010
22.11.2010 12:18:30
MONTANARI - 40 let projektování, vývoje a služeb
(Výtah z pĜednášky p. M. Matttioliho, MONTANARI,srl Itálie, pĜednesené na konferenci INTERCLEAN 2010.)
Spoleþnost Montanari se již 40 let zabývá
projektováním, vývojem a poskytováním
služeb prĤmyslovým prádelnám s pĜesnými cíli
zamČĜenými na jejich konkurenceschopnost.
Konkurenceschopnost je pak výsledkem rĤzných
správnČ promyšlených fází procesu vycházejících
z našich zkušeností a technologií.
Tyto aspekty mĤžeme zevšeobecnit vzhledem k tomu, že cíle
jsou stejné pro všechny:
- optimalizace prostor provozovny;
- zavedení systému, který je
schopen naplno využít stávající
výrobní kapacitu;
- dosažení vysokých standardĤ
kontroly a dohledu a odstranČní
plýtvání a neúþinnosti;
- zrychlení výroby tak, abychom byli na trhu konkurenceschopní;
- podpora prĤzkumu trhu, abychom udrželi kvalitu produkce nad
prĤmČrem;
- výhodné vztahy spolupráce se
spolupracovníky a dodavateli;
- získání a posílení dĤvČry zákazníkĤ;
- zajištČní zisku a pevné finanþní situace podniku.
PĜíjem špinavého prádla
Jaké množství prádla zákazník
SKUTEýNċ vrátil? Jakou metodou
lze kontrolovat uvedená množství?
Jak prádlo rozdČlovat a kontrolovat, aniž by docházelo k zabírání
jinak potĜebného prostoru provozovny?
OdpovČdí na tyto otázky je: „Systém tĜídČní a poþítání kusĤ“.
Tento systém existuje ve více
variantách, jak manuálních tak
plnČ automatizovaných; všechny
jsou však pĜizpĤsobené konkrétním potĜebám zákazníkĤ a trhu, na
kterém pĤsobí.
KromČ aspektu tĜídČní mĤže
i poþítat jednotlivé kusy prádla
a urþovat jejich správnou hmotnost, aniž by tyto hodnoty byly
ovlivnČny jinými faktory, jako
napĜ. vlhkostí; alternativnČ mohou
urþovat hmotnost materiálu na základČ pĜíslušného systému vážení.
Hlavní výhody tohoto systému
jsou:
Informátor 6/2010
INFO 6_10.indd 14
- snížení bČžnČ používaného
personálu pĜi tradiþních metodách ruþního tĜídČní o pĜibližnČ
50 %,
- zkrácení þasu potĜebného
pro tĜídČní o 40 %,
- okamžitá a pĜesná kontrola
zboží pĜedávaného zákazníkem
a pĜípadné pĜipsání na vrub chybČjících kusĤ díky tisku sestav,
- zrychlení manipulace a odstranČní zbyteþného
zabírání jinak potĜebného místa,
- optimalizace
a výstupy pĜesných kontrolních
dat potĜebných pro
další fáze a administrativu;
- pĜizpĤsobitelnost konstrukþního Ĝešení disponibilnímu prostoru
provozovny,
- odhadovaná
prĤmČrná
doba
návratnosti investic jsou 2–3 roky.
Prádlo je kontrolováno, tĜídČno
a umísĢováno do
vozíkĤ (v pĜípadČ,
kdy je používán
manuální systém)
nebo do pĜíslušných kontejnerĤ
tĜídícího systému
s automatickým
poþítáním kusĤ.
lit plnČní prádla do prací linky?
Jak odstranit prostoje pracovníka mezi jednotlivými plnČními?
A zejména jak uĜídit ohromné
množství zpracovávaného prádla?
OdpovČdí na tyto otázky je:
„DoplĖkový závČsný systém“.
Tento systém mĤže být automaticky a pĜímo napojen na zaĜízení pro tĜídČní a automatické
poþítání kusĤ prádla nebo alternativnČ mĤže být ruþnČ ovládán
pracovníkem.
Tento poslední krok však ovlivĖuje þasovou výkonnost:
- doba nakládky prádla na tento systém v automatickém režimu
je v závislosti na jeho konfiguraci
odhadována na pĜibližnČ 10–15
vteĜin;
- ruþní nakládka se odhaduje
na pĜibližnČ 40–45 vteĜin u každého výtahu.
Díky výtahu, který pytle dopra-
vuje na pĜedem urþenou skladovací linku, místa na podlaze zĤstávají prázdná a použitelná pro
jiné funkce. Dále tento systém
lze nastavit tak, aby mohl spolupracovat se systémem praní a urþoval intervaly vykládky. Pouze
tímto zpĤsobem se kapacita prací
linky (kontinuální praþky) využívá na sto procent.
I tento systém se vyvíjí a pĜizpĤsobuje ad hoc v souladu s potĜebami klientĤ, typem výroby,
produktivity, disponibilního prostoru a jiných faktorĤ, které se
liší pĜípad od pĜípadu.
Pro kompletní Ĝízení nabízíme
Ĝídící software „Cesare 2010“,
který je schopen zajistit plnou
kontrolu probíhajících fází procesu, identifikovat obsah každého uskladnČného pytle a mČnit
rĤzné priority na základČ potĜeb
a naléhavých pĜípadĤ.
PrĤmČrná doba návratnosti
investic do tohoto typu zaĜízení jsou tĜi roky s nárĤstem pro-
Nakládání
prádla do
pracího zaĜízení
Jak snížit plochu
zabíranou vozíky,
které jsou ve fázi
þekání? Jak zrych-
14
22.11.2010 12:18:37
MONTANARI - 40 let projektování, vývoje a služeb
duktivity o pĜibližnČ 30 procent.
Po fázi praní a sušení se dostáváme do oblasti manipulace
s þistým prádlem, která mĤže být
stejnČ tak jako pĜedchozí fáze optimalizována rĤznými Ĝešeními,
všemi zamČĜenými na stejný cíl.
V pĜípadech, kdy nedostatek
prostoru a þasu pro práci neradí používat tradiþní manipulaci
s vozíky nebo výtahy, mĤžeme
nabídnout instalaci systému
pneumatické dopravy s oznaþením VOLO, který mĤže dopravovat jednotlivé kusy prádla
na dopravníky, žehlící linky, do
vozíkĤ nebo zaĜízení pro terciární uskladnČní.
Systém VOLO má místa rozhraní pro automatickou nebo
ruþní nakládku, prádlo prochází
pevným potrubím, které se mĤže
nacházet podél jakékoliv stČny, a sbČrné kontejnery mohou
uskladnit až 150 kg prádla. Z tohoto dĤvodu tento systém pĜedstavuje ideální Ĝešení pro vysoce
obrátkové prádelny a prádelny
s neobvyklým vnitĜním þlenČním.
15
INFO 6_10.indd 15
Ze systémĤ pro dopravu prádla k žehlícím linkám mĤžeme
nabídnout zaĜízení pro visuté
terciární skladování pro prádelny
s nároþnými systémy roztĜíćování prádla. Jako u obdobného
systému pro sekundární skladování prádla úkolem i tohoto terciárního skladovacího systému je
optimalizovat prostor, zvyšovat
kapacitu výroby a plnČ Ĝídit objemná množství prádla.
DĤležitou fází v oblasti manipulace s þistým prádlem je urþitČ
výstup prádla z mandlĤ.
Jak uchovat množství složeného prádla pĜed jeho pĜedáním?
Jak udržet a zlepšit celý tento
proces?
Jak lze získat informace o stavu skladu z jakéhokoliv pracovištČ?
Aby tato poslední fáze procesu
výroby byla skuteþnČ efektivní,
spoleþnost Montanari S.r.l. navrhuje a na míru pĜizpĤsobuje systémy
pásové manipulace, které se umísĢují na výstupy z mandlĤ. Tímto
zpĤsobem dopravuje do skladu již
vyžehlené a vymandlované prádlo.
Na speciálních výsuvných pásech
tak lze z rĤzných žehlících linek
dopravovat prádlo na jeden hlavní
dopravníkový pás a celý tento pohyb dále monitorovat díky Ĝídicímu
systému, který spolupracuje s Ĝídícím softwarem prádelen a poskytuje veškeré nezbytné informace
o zpracování, skladování a expedici prádla.
Jako u ostatních zaĜízení i linky pro balení prádla umožĖují instalovat rĤzná pĜíslušenství, která
uspokojují další potĜeby klientĤ,
jako jsou napĜíklad tiskárny
a þteþky þárových kódĤ.
I u tohoto zaĜízení se návratnost investic odhaduje na pĜibližnČ 2–3 roky s navýšením výrobní
kapacity o 20–25 %.
Na závČr procesu zpracování
prádla se uvnitĜ naší teoretické
prádelny dostáváme do „dynamického skladu“ složeného ze
systému gravitaþních váleþkových drah, který dokáže s prádlem manipulovat bez asistence
pracovníkĤ obsluhy a dále mít
v každém okamžiku pod kon-
trolou jednotlivé fáze zpracování.
V tomto okamžiku mĤžeme
prádlo pĜedat zákazníkovi.
Pro zajištČní maximální úþinnosti svých zaĜízení spoleþnost
Montanari poskytuje technický
servis pĜizpĤsobený konkrétní
typologii zaĜízení a potĜebám klienta.
Technický servis Plus je naší
nabídkou, která klientĤm zaruþí
maximální úþinnost formou navázání pĜímého spojení mezi instalovaným zaĜízením a techniky
spoleþnosti Montanari.
PrávČ proto byly zavedeny:
- pĜíslušné telefonní linky
- software urþený pro pĜipojení na dálku (pĜes internet)
- výmČnné terminály pĜipravené k okamžitému použití
- instruktážní kurz pro personál prádelny
- plánovaná údržba.
Toto jsou hlavní aspekty poskytované služby, která se chce
od ostatních lišit z hlediska své
rychlosti a úþinnosti.
Informátor 6/2010
22.11.2010 12:18:39
Sympozium u firmy BEZEMA AG
Když se pĜed tĜemi lety v naší
kanceláĜi ohlásil ing. Hireš s žádostí o možnosti prezentovat výrobky firmy Bezema, nevČdČli jsme
o této firmČ vĤbec nic. Až když
nás ing. Hireš navštívil a pĜedvedl
svoji firemní prezentaci, pochopili
jsme, že to firma myslí s výrobou
pracích práškĤ a následnČ s jejich
prodejem na þeském trhu vážnČ.
Z jeho návštČvy bylo zĜejmé, že
se jedná o firmu s bohatou tradicí, silným finanþním zázemím
a hlavnČ, že firma je na þeském
trhu zavedená a známá svojí výrobou chemických produktĤ pro
textilní prĤmysl. To vše bylo zĜejmé již z pĜedkládaných firemních
materiálĤ. Všechny materiály byly
perfektnČ a peþlivČ zpracovány
a prezentovány na kĜídovém papíĜe. Proto, když se v létČ letošního
roku ozval ing. Hireš s nabídkou
možnosti návštČvy hlavního závodu firmy v Montlingenu ve
Švýcarsku, neváhali jsme a nabídku pĜijali. Jednalo se o úþast
na Evropském sympoziu v oblasti
péþe o textil, který se mČl konat
ve dnech 24.-25. 9. 2010 v sídle
firmy BEZEMA v Montlingenu
ve Švýcarsku. Nabídku pĜijalo
asi 38 zástupcĤ prádelen z ýeské
republiky i Slovenska. Cestu organizovala ze své brnČnské kanceláĜe paní Chalupová za pomoci
firemních odborníkĤ Ing. Hireše
a ing. Sachera. Ing. Hireš má na
starosti oblast Slovenska a Moravu, Ing. Sacher zajišĢuje obchodní
zázemí u firem, které mají sídlo
v ýechách.
Proto s oþekáváním dlouhé
a nepohodlné cesty jsme ve þtvrtek ráno 23. 9. 2010 nastoupili
do autobusu. OpČt se ale projevila jak švýcarská preciznost, tak
i schopnost pracovníkĤ firmy.
Hýþkáni starostlivou paní Chalupovou, jsme po celodenní jízdČ
pohodlným autobusem dorazili
svČží, i nasycení, do hotelu Fair
Motel, kde jsme byli ubytováni.
Ráno po snídani jsme nasedli do
pĜistaveného autobusu a odjeli
do sídla firmy na Sympozium.
Organizace Sympozia v sídle firmy musíme opČt hodnotit velice
vysoko. Sympozium bylo organizováno pro asi 300 odborníkĤ
z celé Evropy. Jazykovou bariéru
vyĜešili organizátoĜi opČt na jedniþku. V jednom velkém sále probíhali pĜednášky v nČmþinČ i angliþtinČ, v druhém menším, byly
stejné pĜednášky pĜedneseny pro
nás a tlumoþeny do þeského nebo
slovenského jazyka. PĜednášející
pendlovali mezi sály a kupodivu
nedocházelo ke zmatkĤm a þasovým posunĤm. Stejným zpĤsobem byl organizován i druhý den
Sympozia. Souþástí Sympozia
byly i coffee breaky s drobným
obþerstvením. Odbornost pĜednášek byla opČt na vysoké úrovni,
což je zĜejmé již z programu, ze
kterého uvádíme názvy nČkterých
pĜednášek:
l Antimikrobiální úprava
se stĜíbrem
l Vlákno – Barvivo – Stálosti
Bermudský trojúhelník
péþe o textil
l
l
l
Dezinfekce rukou a ploch
v prádelnách
BEIBLEACH POWER ACTIVE
PĜímý krok k ekologické
optimalizaci pracího proces
SMARTEC systém – ekologická
procesní optimalizace
Protože práce mozku je namáhavá þinnost, je zapotĜebí kromČ
námahy i odpoþinek. I na to organizátoĜi pamatovali a pĜipravili
pro nás bohatý program. První
den Sympozia veþer nás zavezli
do velké haly, kde jsme poveþeĜeli a zhlédli i kulturní program.
Druhý den odpoledne nás zavezli
autobusem pod horu Säntis, odkud
nás lanovka vyvezla do výšky asi
2500 m kde pro nás bylo pĜipraveno malé odpolední obþerstvení. Zde se bohužel organizátorĤm
nepovedlo zajistit vhodné poþasí,
protože dole pršelo a na vrcholu
snČžilo a byla hustá mlha, takže
jsme si sice osahali první sníh, ale
nic jsme nevidČli. Poté jsme autobusem odjeli do muzea RolsRoyse, kde jsme si prohlédli vystavené luxusní exponáty a veþer mezi
nimi i poveþeĜeli.
Informátor 6/2010
INFO 6_10.indd 16
Ráno jsme opČt nasedli do autobusu a naplnČni jídlem i odbornými vČdomostmi dorazili veþer
do Brna. Máme-li zhodnotit celou
akci školním známkováním, tak
bychom organizátorĤm i pĜednášejícím, prostČ celé firmČ Bezema,
dali velkou jedniþku. Konstatovali
jsme, že firma to s prĤnikem na
þeský trh opravdu myslí vážnČ. Je
na to dobĜe pĜipravena a dosavadní hráþi na þeském trhu v této oblasti se opravdu musí bát o kousek
svého obchodního koláþe.
(Sekretariát)
16
22.11.2010 12:18:42
Novinky oboru XLIV
Na trhu je výkonný žehliþ Girbau
Po pravdČ, tato novinka se þekala již delší dobu. Girbau je jeden z dodavatelĤ kompletních prádelen rĤzných velikostí a rĤzného urþení a ke kompletaci velkých prádelen
scházel výkonný žehliþ s vČtším prĤmČrem
válcĤ než 800 mm. V odborných kruzích
byl zmiĖován nČkolik mČsícĤ a nyní jsme se
doþkali. V žehliþi PC-120 jsou zabudovány
všechny zkušenosti s 35letou výrobou žehliþĤ. DĤraz na kvalitu ve všech stupních výroby umožnil, aby firma na žehliþ poskytovala
7letou záruþní dobu! Žehliþ je skládaþkou,
která umožĖuje plnit všechna pĜání zákazníkĤ: mĤže být parní, plynový nebo vytápČný
olejem (systém Pirobloc), šíĜka je volitelná
3,00 – 3,30 – 3,50 m a poþet válcĤ 1, 2 i 3. PĜi
návrhu koryt bylo dbáno na co nejvČtší pĜestup tepla z vytápČcího media a koryta jsou
na plovoucím uložení, které umožĖuje lepší
tvarové pĜizpĤsobení válcĤm.
Potah válcĤ je z pružin Springspress. Ty
jsou natolik elastické, že styþná plocha se
délkou provozu žehliþe nemČní. PĜítlak válcĤ je nastavitelný v 6 stupních
podle žehleného materiálu. Motory
pohánČjí válce pĜes planetovou pĜevodovku, mají frekvenþní mČniþ otáþek naprosto pĜesnČ Ĝízený poþítaþem
a ten zajišĢuje i dokonalou synchronizaci otáþek jednotlivých válcĤ. Žehliþ
je Ĝízen poþítaþem Intel, který Girbau
používá k Ĝízení praþek a je dlouhodobČ ovČĜen. Z obrazovky poþítaþe lze
vyþíst rychlost žehliþe, teplotu každého koryta, pĜíkon jednotlivých motorĤ
válcĤ, pĜítlak, rychlostní rozdíl mezi Uchycení plovoucího koryta
válci, pĜíp. i teplotu oleje a teplotu
odsávaného vzduchu. SamozĜejmostí je Ĝada svazku, pĜiþemž nikdy nedochází ke kontaktu
žehlicích programĤ. U plynového provedení mezi plamenem a ohĜívacím potrubím a úþinje používán nízkoemisní osvČdþený hoĜák nost systému se udává o 15-25 % vyšší než
Weishaupt-Monarch, regulovaný co do vý- u konvenþních hoĜákĤ. Efektivita plynového
konu ovládacím poþítaþem žehliþe tak, aby ohĜevu je známá a proti páĜe dvouválec o šíĜi
vždy pracoval v optimálním režimu. Olej je 3,30 m šetĜí 40 kW. Žehliþ je samozĜejmČ doefektivnČ ohĜíván ve víceþetném potrubním plĖován do úplné žehlicí linky vkladaþi typĤ
DFR nebo DRM a také skladaþi FL-King,
Smart nebo FL-Lite.
PĜehled technických parametrĤ u nejvýkonnČjšího žehliþe PC-12035/3:
Poþet válcĤ
Pracovní šíĜka
PrĤmČr válcĤ
Rychlost
Odsávání
SpotĜeba páry
PĜíkon motorĤ
Hmotnost žehliþe
Výška
ŠíĜka
Délka
3
3 500 mm
1 200 mm
5-50 m/min
5 000 m3/hod.
1 200 kg/hod.
3 x 11 kW
18 070 kg
1 990 mm
4 853 mm
6 913 mm
-izk-
Mobility – šance, jak získat zahraniþní zkušenost
Již naše babiþky a dČdeþkové jezdili na
„zkušenou“. V souþasné spoleþnosti je to do
znaþné míry nastupující generace, ale to je
možná proto, že se obecnČ neví o možnosti
využít pro získání odborné zahraniþní stáže
grant z prostĜedkĤ Evropské unie.
PrávČ této možnosti využil TZÚ pro své
zamČstnance. V roce 2009 byla podána žádost o podporu Zahraniþní odborné stáže
pracovníkĤ autorizované organizace, který
byl následnČ podpoĜen. Projekt byl zahájen
17
INFO 6_10.indd 17
v listopadu roku 2009 a v prĤbČhu roku 2010
vycestovalo celkem 6 pracovníkĤ do 3 zemí
zapojených do programu Leonardo da Vinci.
DvČ pracovnice strávily svoji stáž ve Velké Británii, ve spoleþnosti Christeyns UK,
Ltd. Jedna pracovnice pak v laboratoĜi firmy
Christeyns GmbH v Mannheimu v NČmecku. Poslední 3 úþastníci navštívili spoleþnost
Tubitak Butal v Burse v Turecku. Každá stáž
trvala celkem 6 týdnĤ a v jejím rámci úþastníci pracovali na obdobných pozicích jako
u svého zamČstnavatele. Volný þas pak strávili ve vČtšinČ pĜípadĤ aktivnČ poznáváním
hostitelské zemČ, její historie a krás, þi s novými pĜáteli.
Podle ohlasĤ všech zúþastnČných lze hod-
notit tuto akci za velmi zdaĜilou. PĜínosĤ je
samozĜejmČ hodnČ. Od jazykového zdokonalení pĜes získání praktických zkušeností
z jiné organizace práce a jiných zvyklostí
až po nové pĜátele. SouþasnČ je taková úþast
na stáži pro mnoho zamČstnancĤ motivací k profesnímu rozvoji a zvýšení loajality
k zamČstnavateli.
Jak bylo zmínČno výše, celá akce vznikla
za podpory z projektu Leonardo da Vinci,
pro podporu celoživotního uþení. ZávČrem
ještČ dovolte vyslovit veliký dík pĜijímajícím organizacím za jejich vstĜícný pĜístup
k našim stážistĤm.
Ladislava Zaklová
Marketing a vzdČlávání TZÚ
e-mail: [email protected]
Informátor 6/2010
22.11.2010 12:18:48
Novinky oboru XLV
Hydrofobní úprava se vyvíjí
Tato úprava patĜí v zahraniþí ke klíþovým
službám þistíren, u nás se však prosazuje jen
velmi nesmČle. DĤvod se odhaduje obtížnČ:
malá informovanost zákazníka, nedostateþný marketing þistíren þi cena služby? PĜitom urþitČ alespoĖ 50 % souþasného šatníku našich obyvatel by tuto úpravu potĜebovalo. S moderní hydrofobní úpravou pĜišel
na svČtový trh v roce 1984 známý výrobce
þistírenské chemie Kreussler, když pĜedstavil úpravnický prostĜedek Hydrob FC založený na fluoruhlíkové disperzi. RĤzné vodoodpuzující úpravy existovaly již pĜedtím,
nové Ĝešení však umožnil až rozvoj fluorové
chemie. Sportovní odČvy zákazníkĤ dostaly
po úpravČ novou kvalitu a navíc se otevĜel
trh pro úpravy pracovního ochranného obleþení pro hasiþe, záchrannou službu, policii a také ovšem pro zdravotnické textilie.
U tČchto úprav pĤvodním Hydrobem FC
platí, že se stávají úþinnými až poté, co je
upravená textilie zahĜátá na nejménČ 80 ºC.
Chceme-li ale úpravu co nejúþinnČjší, musí
dosáhnout teplota až 120 ºC. To ale není
jednoduché – ne všechny moderní textilie
tuto teplotu snáší. Ochranné
odČvy mají složitou strukturu a teplota údržby je omezena. ěešením je úpravnický prostĜedek, kterému staþí
pro fixaci na textilii teplota
nižší. A právČ s touto novinkou pĜišel Kreussler pod
obchodním názvem Hydrob
Easydry. Místo obvyklé fluoruhlíkové disperze obsahuje produkt novČ vyvinutý
fluortelomeralkohol. U této
látky se musíme zastavit,
protože jistČ není þtenáĜĤm
známá.
Fluortelomeralkoholy
jsou perfluorované tenzidy
Oblíbené „vyšisované” džíny lze pĜipravit i pĤsobením ozónu bez ches vysokým obsahem fluoru.
PĜipravují se tzv. telomerizací, mického bČlení. Na obrázku ozonizátor turecké firmy Malkan.
což znamená v podstatČ totéž
jako polymerizace – více molekul s krátkým a doporuþuje se dodržet pĜi sušení 5 minut tepĜetČzcem spojujeme do velké makromoleku- lotu 60 ºC. Chceme-li úþinnČjší úpravu proti
ly. Hlavním pĜedstavitelem tČchto pomČrnČ chemikáliím, potom je vhodnČjších 7 minut
nových slouþenin je perfluoroktyletanol. Je a 80 ºC. Textilie, které byly již pĜed tím hydto pevná látka tavící se pĜi rofobnČ upraveny se spokojí s dávkováním
50 ºC, nepatrnČ rozpustná ve nižším 5-10 ml/l. Nižší teplota sušení je nevodČ se souhrnným vzorcem jen vhodnČjší pro mnohé textilní výrobky
C10H5F17O. Ze vzorce je pa- vyžadující hydrofobní úpravu (a citlivých
trné, že látka obsahuje velmi textilií pĜibývá), ale také šetĜí energii nutmnoho fluoru. Není nebez- nou k sušení. Obojí je pro þistírnu výhopeþnou, pĜesto se ale vedou dou.
-izkdiskuse o vlivu na životní
prostĜedí a na þlovČka a nČkteĜí autoĜi dokonce zpochybĖují i použití k vodul Americký stát Illinois chystá zákaz
odpuzujícím úpravám. Tvrdí
totiž, že nositel je vystaven PER v þistírnách. Od 1. 1. 2011 by se již nejejich
j
úþinku aþ jde o nepa- smČly instalovat žádné PER þisticí stroje od
trná množství v Ĝádech na- 1. 1. 2013 se nesmí provozovat v obytných
nogramĤ a žádná škodlivost budovách. Od stejného termínu se nesmČjí
provozovat þisticí stroje starší 15 let a od
nebyla zatím prokázána.
V každém pĜípadČ Hyd- 1. 1. 2026 by platil absolutní zákaz PER.
l Institut Hohenstein vyvinul bioindikárob Easydry umožĖuje snížit
aplikaþní teploty v prĤmČru tor pro prádelny na bázi bakteriofága MS2,
asi o 20 ºC. U operaþních kterými lze ovČĜovat úþinnost dezinfekþního
roušek napĜ. již teplota 40 ºC praní v souvislosti s virovým nebezpeþím.
zaruþuje nepropustnost pĜes KromČ již obvyklých bioindikátorĤ na mi300 mm vodního sloupce krobiologickou úþinnost praní, mohou tak
a zvýšíme-li teplotu na 100 ºC prádelny v budoucnu kontrolovat i úþinek
je
j nepropustnost 400 mm v. s. praní na viry.
l Girbau má v nabídce již i žehliþe se
To je jichž hodnota uspokojivá napĜ. pro ochranné odČvy standardním prĤmČrem válcĤ 1200 mm.
proti chemikáliím. Úpravu Vyrábí se v šíĜkách 3000, 3300 a 3500 mm
lze aplikovat v lázni nebo roz- a s 1-3 válci. Žehliþ PC 120 mĤže být vytástĜikováním. PĜi pomČru láz- pČn párou nebo plynem. Koryta jsou boþnČ
ZaĜízení pro perfektní žehlení kalhot je pro moderní þistírnu nezbytnos- nČ 1:3 se dávkuje 15 až 25 ml uložena volnČ, což umožĖuje samocentrovátí. Moderní kalhotové žehlice umožĖují výkon až 50 kusĤ za hodinu.
prostĜedku na jeden litr láznČ ní kolem válce.
ZAJÍMAVOSTI
INFORMÁTOR – Vydává Asociace prádelen a þistíren, 616 00 Brno, El. Voraþické 27, telefon/fax: 549 245 642, IýO 64 32 69 51. Sazba: Palatin CZ, s. r. o., Rovná 3a, Brno.
Vychází 6x roþnČ. Toto þíslo vyšlo v nákladu 850 výtiskĤ. Vytiskla MORAVIA TISK VYŠKOV. Za obsah odpovídá ing. Jan Chrištof, prezident Asociace prádelen a þistíren.
Vydavatel podle zákona není odpovČdný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátĤ. Registrace u Min. kultury ýR, registrováno pod MK ýR 6593 podle § 7 zák. 46/2000 Sb.
Informátor 6/2010
INFO 6_10.indd 18
18
22.11.2010 12:18:50
Každá spoleþnost má
vlastní požadavky
Každý požadavek splĖuje
urþitá firma
Balící linky
Systémy uskladnûní a zpracování prádla
Systémy trídûní a poãítání
Montanari srl engineering construction
19
INFO 6_10.indd 19
Via Emilia Ovest, 1123 - 41123 Modena - Italy
Tel. +39 059 330127 - +39 059 333392 - Fax +39 059 826725
[email protected] - www.montanariengineering.comInformátor 6/2010
22.11.2010 12:18:57
VŠEM
NAŠIM ČLENŮM
A ČTENÁŘŮM
PŘEJEME PŘÍJEMNÉ
VÁNOČNÍ SVÁTKY,
HODNĚ ÚSPĚCHŮ
A ÚSMĚV NA TVÁŘI
PO CELÝ ROK
2011
SEKRETARIÁT
INFO 6_10.indd 20
22.11.2010 12:19:00
Download

vydání č. 6 - Asociace prádelen a čistíren