ÖZKUL "SÜPER KALiTE" CAMi HALISI ÖZELLiKLERi
TOPLAM AGIRLIK: 4200 gr/m2 TOPLAM YÜKSEKLiK: 16 mm HAV MALZEMESi: % 100 Yerli yün. Ke<;ele~me yapmaz. Tabak yünü , inee yün,hurda yün ve naylon kan~lITll yoktur. iLMEK UCU SAYISI: 332.800 YÜZEY KORUMASI: Diz yerlerindeki bozulmaYI azaltmak i<;in "TERMOPRES" uygulamasl
yapI1lTI1~tIr.
RENK KALiTESi: Güne~ l~lglllda solmayan , Dünyanlll en iyi boyalan olan Clariant , Dystar ve Bezema boyalarl kullamlmaktadlr. SIRT KAPLAMASI: VAC film ile 700 gr.l m2 ( Rohm + Haas ) kaplamm~tlr. GÜVE YEMEZLiK: Güve ve Böeek tahribatllla kar~1 Langsess Eulan maddesi tatbik edilmi~tir. SIRT GÜVE KORUMASI: Ömür boyu tarn koruma i<;in film kaplanlTI1~tIr. TEMizLiK: HahlarllTI1Z Woolmark'lll hijyenik standartlanna göre YIkanarak,yag ve kirlerden antIllTI1~tIr. Kesinlikle koku yapmaz.Aynea namaz hallS1 olarak islami temizlik ~artlarllla uygun
üretilrni~tir. DAYANIKLILIK: Benzerlerine göre 2-3 kat daha uzun ömürlüdür.( IWS test 247) ALEV ALMAZLIK: EN 13501 Avrupa Normuna göre BF1-S1 Alev Almazhk
~art1anm Almanya-Aaehen Üniversitesi Tekstil ve Dö~eme Enstitüsünün 390807 Nolu Raporu ile kar~l1amaktadlr .
KALiTE SiSTEM BELGESi: TQCSI tarafllldan verilen ISO 9001 ISO 14001 ve OHSAS
Kalite belgelidir.
ÜRÜN KALiTE BELGESi: Hahlanmlz Woolmark LisansIyla üretilmekte olup,aynea
saglamhk konusunda takdir belgesi meveuttur. BeIge No: 0146 TU 94W
GARANTi SÜRESi: 2 Y11
ORTALAMA ÖMÜR: 25-30 YII
7
Download

ÖZKUL "SÜPER KALiTE" CAMi HALISI ÖZELLiKLERi TOPLAM