zpravodaj
SVAZ KAMENÍKŮ
A KAMENOSOCHAŘŮ ČR
1 /2014
VALNÁ HROMADA SVAZU
KAMENÍKŮ
A KAMENOSOCHAŘŮ ČR
NABÍDKA ZÁJEZDU
– POZNAŇ
KOTVY A KOTEVNÍ
SYSTÉMY PRO PŘÍRODNÍ
KÁMEN
SVAZ KAMENÍKŮ
A KAMENOSOCHAŘŮ ČR
The Association of Stonemasons
and Sculptors of the Czech Republic
Nabídka zájezdu.
Ve dnech 26. – 29.11. 2014 probČhne v Poznani Veletrh kamenického odvČtví STONE.
Pokud se pĜihlásí minimálnČ 40 zájemcĤ, zorganizuje Svaz kameníkĤ a kamenosochaĜĤ ýR na tento
veletrh zájezd s následujícím programem:
26.11. odjezd
v 6 hodin z Prahy
v 8 hodin z Hradce Králové
odpoledne pĜíjezd do PoznanČ, okružní jízda, ubytování
27.11.
návštČva Veletrhu
odjezd
v 15 hodin pĜes Hradec Králové do Prahy
Program bude upĜesnČný po dohodČ s dopravcem a polským poĜadatelem Veletrhu
Cena:
doprava 600,- Kþ
ubytování – pĜedpoklad do 30 EUR
vstupné hradí poĜadatel
Zájemci se mohou hlásit na : [email protected]
Svaz kameníkĤ a kamenosochaĜĤ ýR
UþĖovská 1
190 00 Praha 9
2
Obsah
Nabídka zájezdu – Poznaň ................................................................................................... 2
Devátá výstava kámen Hořice 2014 .................................................................................... 4
Výzva ke spolupráci na stránkách ........................................................................................ 6
Z historie .............................................................................................................................. 7
Kotvy a kotevní systémy pro přírodní kámen od firmy HALFEN-DEHA, s.r.o. ................ 9
Chcete se ucházet o veřejnou zakázku? ............................................................................. 12
Zápisy ................................................................................................................................. 14
Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů ČR .................................. 22
zpravodaj
SVAZ KAMENÍKŮ
A KAMENOSOCHAŘŮ ČR
Šéfredaktor: Bohumil Pánek
Pro potřeby členů vydává neperiodicky SVAZ KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ,
Praha 1, Elišky Krásnohorské 7.
Redakce, administrace a inzerce sekretariátu Svazu: Elišky Krásnohorské 7, tel./fax: 224 930 986,
e-mail: [email protected] • web: http//www.kamenici-cz/
NEPRODEJNÉ
3
DEVÁTÁ VÝSTAVA KÁMEN HOŘICE 2014
Ve dnech 12. - 14. 06.2014 se ve Střední průmyslové škole kamenické a sochařské uskutečnila v pořadí již devátá výstava kámen Hořice 2014. Tato největší „slavnost kameníků
a sochařů” získává tradičně podporu veřejnosti. Tak např. výčet politiků, kteří poskytli výstavě záštitu je:
Hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc
Náměstek hejtmana Ing. Josef Táborský
Místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.,MPA
Ministr kultury Mgr. Daniel Herman
Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc.
Předseda Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček
Ministr školství mládeže a tělovýchovy ČR PhDr. Marcel Chládek, MBA
místopředsedky senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská
Spolupořadatelem výstavy bylo tradičně Město Hořice. Kromě výstavy, jak ji znají
zasvěcení čtenáři z předcházejících let, byla tato spojena se sochařským sympoziem na téma
„cesta ke smíření nad osobností Mistra Jana Husa a Město Hořice si připomnělo 100 let
od odhalení Husova pomníku Ladislava Šalouna v Hořicích, předchůdci pražského díla na
Staroměstském náměstí. Pro školu byla výstava příležitostí oslavit 130 let své existence.
Každá tato položka výstavy by nejspíše vydala na samostatný článek.
Přes nesporně ekonomicky obtížné období pro podnikatele se výstavy jako prezentace
firem účastnilo 34 vystavovatelů. Závěrečná aukce děl a výrobků školy byla rovněž nečekaně úspěšná.
V oficiální části zahájení ředitel školy připomněl historické důvody založení školy ministerstvem kultu vídeňského dvora v povznesení řemesel a odborného školství což je velmi
hlasitě slyšet jako požadavek i v dnešní době. Připomenul také závažná témata existence
a budoucnosti školy. Především je to v zavedení high technology robotického pracovitě se
všemi doprovodnými technologiemi (3D skenování, free form modelling, 3D tisk a robotické rameno). Netajil se skutečností, že řada lidí z oboru a bohužel i zaměstnanců školy tyto
technologie aktivně zavrhují s tím, že budou brát lidem práci, tedy standardní doprovod
každé historické inovace nejvyššího řádu. Vyjádřil však přesvědčení, že historie vbrzku
ocení, že škola disponuje špičkovým pracovištěm, které žádná škola v Evropě v této podobě nemá. Zajímavá byla také zmínka o „vražedné kombinaci” vzdělávacího prostředí. Za
posledních deset let se zdesateronásobil počet uměleckých škol v ČR za současného poklesu
počtu vycházejících žáků ze základních škol, což za několik okamžiků potvrdil i zástupce
ministerstva školství Mgr. Zdeněk Pracný. V historickém kontextu pak připomenul snahu
o získávání zahraničních žáků ze zemí mimo EU, což byla při vzniku školy v r. 1884 mnohem jednodušší záležitost než nyní.
Za nejvzácnějšího hosta byl při slavnostním zahájení označen zástupce města Konstanz
(Kosnice) Dr. Rugert. Ten spolu s doprovodem ThDr. Hanou Tonzarovou (zástupkyně
Církve československé husitské) informoval o společném projektu města Konstanz se školou. V příštím roce bude odhalena socha připomínající tzv. Společné prohlášení nad osobností Mistra Jana Husa, které bylo podepsáno v roce 1999 pod patronací Jana Pavla II. Kde
byla vyslovena lítost církve nad osudem významného českého kazatele. Vybrané dílo pak
dr. Rugert prezentoval i České televizi s tím, že dílo bude instalováno velice blízko místa
upálení Jana Husa ve velikosti asi 3 m. Autorkou vybraného návrhu je žákyně školy Adéla
Kačabová.
4
Z oficiálních hostů pak promluvil za ministerstvo školství Mgr. Zdeněk Pracný, který ocenil mj. projekt „těžba a zpracování ropy a zemního plynu” a nově zavedené technologie spolu se svými dvěma bývalými náměstky Mgr. Petrem Roupcem a PhDr. Františkem Kozlem.
Dalším hostem, který ocenil nové technologie zaváděné do školy byl zástupce ministerstva
průmyslu a obchodu Ing. Horáček, který se zabývá právě high technology. Zástupce Českého
báňského úřadu Dr. Urbanec ocenil činnost školy v systému vzdělávání oborech, které pracují v „hornických činnostech a činnostech vykonávaných hornickým způsobem”. Při této
příležitosti pak vyznamenal pamětní zlatou medailí ČBÚ pana Bohumila Chomouta. Škole
pak popřál do dalších let hodně sil a úspěchů předseda Svazu kameníků a kamenosochařů
Bohumil Pánek. Spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava pak
ocenil děkan hornicko geologické fakulty prof. Vojtěch Dirner s delegací několika akademických pracovníků. Oficiální zahájení pak strhlo k projevu i radní Královéhradeckého kraje pro
školství Mgr. Táňu Šormovou a radního pro kulturu Ing. Dr. Otakara Rumla.
Zásadním posílením prezentace školy byla také výstava prací pedagogů školy a na hořickém náměstí pak výstava prací žáků. Jinak formulováno výstava se do areálu školy jaksi
nevešla.
Za zmínku stojí také zahraniční účast. Slovenská delegace v čele s dr. Štefanem Čerešem
sebou přivezla také absolventy školy, kteří přijeli z kanadského Toronta. Dvě delegace
z Polska jednaly o prohloubení spolupráce a účasti na polských výstavách. Velmi pak ocenily spolupráci při vzniku podobné školy v polské Sandomierzi. Zajímavá byla pak účast
vystavovatelů z Turecka, kteří projevili velký zájem o informace o vzdělávání zahraničních
žáků ze zemí mimo EU.
Během konání výstavy pak proběhlo několik schůzek profesních svazů, tzn. Svazu kameníků a kamenosochařů ČR a Cechu kameníků. Tradičně pak vedení školy potěšila i návštěva
„veteránů školy” Ak. soch Rybičky, Ing. arch. Glosera, CSc., pana Vaška, pana Bořivoje.
Za perfektní organizaci výstavy a koordinaci s městem pak zaslouží poděkování zástupkyně ředitel Mgr. Iva Mádlová. Vedení školy se těší na příští výstavu.
Josef Moravec
5
SVAZ KAMENÍKŮ
A KAMENOSOCHAŘŮ ČR
The Association of Stonemasons
and Sculptors of the Czech Republic
Vážený þlene Svazu kameníkĤ a kamenosochaĜĤ ýR,
v souþasné dobČ pracujeme na úpravČ webových stránek Svazu a nabízíme Vám možnost podílet se
na jejich zkvalitnČní a zvýšení informovanosti o dČní v našem oboru.
Do konce záĜí pošlete (elektronicky na: [email protected] nebo poštou na adresu UþĖovská 1,
190 00 Praha 9) návrhy témat, která by zajímala nejen þleny Svazu, ale i ostatní návštČvníky našich
webových stránek.
Témata budou postupnČ zpracovaná a zveĜejnČná na stránkách.
Na stránkách bude novČ rubrika pro pĜíspČvky þlenĤ, ve které se mĤžete pochlubit zajímavými
akcemi, publikovat názory na souþasnou situaci v našem oboru, navrhovat poĜádání odborných akcí,
pĜedávat dál své zkušenosti ….
Rubrika bude sloužit jako jedna z možností vzájemnČ o sobČ vČdČt.
AdresáĜ þlenĤ mĤžete využít pro umístČní vizitky, která bude návštČvníky stránek informovat o Vaší
þinnosti.
Pokud máte o tuto prezentaci zájem, prosím, o zaslání - rovnČž do konce záĜí - aktuálních kontaktĤ a
vizitky podle následujícího pĜíkladu:
Firma
mail
kontaktní osoba
BOHUMUL PÁNEK
Bohumil Pánek
KAMENOSOCHAěSTVÍ-RESTAURÁTORSTVÍ
Žižkova 276, 251 01 ěíþany
telefon
602341965
mail/web
[email protected]
www.panek-kamen.cz
Restaurátorské práce veškerých architektonických prvkĤ i celých objektĤ z kamene, zpevĖování,
konzervace a hydrofobizace kamene, zlacení, stĜíbĜení.
Kamenické práce v interiéru i exteriéru z tuzemských i dovozových surovin od zamČĜení až po
montáž.
DČkuji a pĜeji hezký den.
Alena Ludická, tajemnice Svazu
6
Z HISTORIE
Zedníci kameníci a tesaři tvořili jeden cech.
Artikule z roku1739 čl. 21:
Kdo měl být přijat za mistra- musel vykázat mistrovský kus a byl povinen do 14ti dnů na
papír ho vyrejsovati a zhotoviti i kalkulum co by takové dílo stálo.
Mistr kamenický - „Kostel Wasserkunst s kašnou neb šnek kamenný vše dle míry vyrejsovati.“ Po zhotovení takového kusu má dáti pořádek a na svůj náklad obeslati a pánům
cechmistrům ukázati, aby vyřešili , zda vše dobře uděláno jest, načež za mistrovství stojí
deset zlotých a mistrům vystrojí svačinu. Přijal-li mistr dílo, musil je řádně postaviti, čistotně
udělat , aby žádné žaloby nebyly, na čeládku pozor dávat, aby před východem slunka do
práce chodila, večer před západem se nevracela , jinak každý šestý groš ztratil se. Čeládka
měla při snídani a svačině po jedné hodině odpočívati.
Platy čeládce :
Od sv. Václava do sv. Martina 24 grošů. Od sv .Martina do sv. Jiří dle uznání času.
Učedník měl o dva groše méně než tovaryš. Vyučenec kamenický skládal deset zlotých,
načež byl do registu tovaryšských zapsán. Mistrovský příspěvek byl 18 grošů ročně.
Kamenické pravidlo: „Žádný polír neb tovaryš nesmí po ulicích ani do hospod s pravítkem
choditi a pivo chlastati neb kladívko a pivo patří mistrům, kladivo tovaryšům.
převzato - z kamenické historie časopisy 1920
Bohumil Pánek
7
Kotvy a kotevní systémy pro pĜírodní kámen od firmy HALFEN-DEHA, s.r.o.
Firma HALFEN-DEHA dodává na þeský trh systém kotvení pro pĜírodní kámen již více
jak 20 let. Tyto kotvy byly dĜíve známé pod znaþkou LUTZ. Toto oznaþení se již
nepoužívá, ale sortiment zĤstal a mateĜská firma HALFEN pracuje dál na
zdokonalování a vývoji kotev pro kameníky.
Kotvy pro pĜírodní kámen našly uplatnČní na mnoha stavbách nejen v Praze, ale i v ĜadČ
dalších þeských a moravských mČst – v BrnČ, Liberci atd.
Pomocí našich kotev byla vytvoĜena fasáda z kamenných obkladĤ hotelu Marriot v Praze 1,
nebo fasáda budovy bývalé IPB v BrnČ, obchodní dĤm Skala na Václavském námČstí, nebo
sídlo firmy ŠKOFIN v Praze 5.
PĜírodní kámen se kotví do základu, napĜíklad do betonové konstrukce nebo do nosné rámové
konstrukce, tvoĜené z ocelových profilĤ.
Kotvy pro pĜírodní kámen lze v zásadČ rozdČlit na dva druhy.
1) Kotvy nosné, jsou ty, které pĜenášejí tíhu obkladu do nosné konstrukce.
2) Kotvy pĜídržné, které pĜenášejí pouze tlak a sání vČtru a fixují panel ve správné poloze.
Kotvy mĤžeme umístit ve vertikální nebo v horizontální spáĜe. Podle toho se pak volí i
pĜíslušný typ kotvy.
PĜídržná kotva
Event.montážní lešení
pro kotvu UMA
Nosná kotva
Kotvy ve vertikální spáĜe
8
Nosná kotva
Kotvy v horizontální spáĜe
kl
Kotvy UMA a UHA pro mokrou montáž
Kotvy UMA se používají velmi þasto. Je to cenovČ pĜíznivá varianta kotvení kamenného
obkladu. Tyto kotvy pro mokrou montáž jsou díky prĤĜezu trubky vhodné právČ pro kotvení
pĜírodního kamene.
RozdČlují se na nosné a pĜídržné.
Nosné kotvy UMA mají pĜitom stejné provedení pro vertikní a horizontální spáry desek a
nesou vlastní tíhu kamene.
K systému patĜí i pĜídržné kotvy (UHA), urþené k pĜenesení horizontálních sil.
K pĜednostem typu UMA patĜí vysoká únosnost, možnost rektifikace ve tĜech smČrech. Tyto
kotvy se vyrábí pro vyložení od 20 do 300 mm. PĜípustné zatížení je od 340 do 3960 N.
Výhoda tČchto kotev spoþívá také v tom, že je potĜeba pouze malých vrtaných otvorĤ
v základní betonové konstrukci.
trn
kluzné pouzdro
Kotva UMA
Kotva UHA
Kotva UMA v horizontální spáĜe
obr. nosné kotvy UMA a pĜídržné kotvy UHA
Kotvy BODY pro suchou montáž
Dalším oblíbeným typem kotvy je kotva BODY, která je urþena pro upevnČní pĜírodního
kamene hmoždinkami. Tato kotva má možnost rektifikace ve tĜech smČrech. Jedná se o
nosnou kotvu, která pĜenáší tíhu obkladu a zachycuje i tlak a sání vČtru.
ěada BODY BA se používá pro vyložení od 60 do 160 mm s pĜípustným zatížením do
800 N, Ĝada BODY DT je vhodná pro vyložení 140-240 mm s možností zatížení do 1300 N.
Rektifikace u tČchto kotev se provádí patentovaným spínacím svorníkem na již osazené desce.
Pro kotvení ve vertikální spáĜe se používají pĜídržné kotvy Ĝady BODY DH.
NovČ se používá i Ĝada nosných kotev pro malé zatížení BODY HRM/HRC, vhodná pro
vyložení 40-130 mm, které pĜenesou zatížení do 500 N.
obr. Kotvy HRM/HRC, BA, DT a pĜídržná DH
9
Systém rámové konstrukce SUK, UKB a UKH pro fasády s velkým vyložením
Pro fasády s velkým vyložením jsou vhodné systémy rámových konstrukcí SUK, UKB a
UKH.
Systém SUK
Jedná se o rámovou konstrukci, která je zavČšená na základní konstrukci budovy. Používá se
napĜíklad v pĜípadech, kdy nelze každý jednotlivý kámen ukotvit pomocí BODY kotvy.
Systém ocelového rámu pak vlastnČ pĜeklenuje tato místa a umožĖuje zavČsit kamenný
obklad v celistvosti na rám.
Systém SUK je tvoĜený C profily, jehož souþástí jsou nosné a pĜídržné kotvy. Jeho minimální
vzdálenost od základní stČny je 160 mm.
Je ideální pro novostavby a rekonstrukce a vhodný pĜedevším pro velké a nestejné vzdálenosti
kamene od základní nosné konstrukce.
Systém UKB
Jedná se o rektifikovatelnou rámovou konstrukci z hliníku s vertikálním U profilem. Tento
zpĤsob kotvení redukuje tepelné mosty na minimum.
Tato konstrukce umožĖuje odstup od nosné konstrukce mezi 200 a 320 mm a je
rektifikovatelná ± 20 mm ve všech tĜech smČrech. Nosné konzoly, které se pĜipevní k nosné
konstrukci buć na hmoždinku nebo na profil (tĜeba HTA), jsou z nerezu a mohou se zatížit až
3500 N.
Systém UKH
Desky se pĜipevní na hliníkový rám UKH pomocí nosných a pĜídržných kotev, které se
pĜipevní pomocí kotvy se záĜezem na zadní stranu kamenné desky .
Jedná se o rektifikovatelnou rámovou konstrukci z hliníku s vertikálním U profilem.
Vertikální a horizontální profily se spojí pĜímo na stavbČ samoĜeznými šrouby.
Tento zpĤsob kotvení redukuje tepelné mosty na minimum. Nosné kotvy z nerezu jsou
vhodné pro zatížení od vlastní tíhy max. 3500 N.
PĜi použití systému rámových konstrukcí je žádoucí spolupráce projektanta a dodavatelské
firmy a to už ve stádiu návrhu. Jen tak se docílí optimálního návrhu.
SUK
UKB
UKH
obr. Pomocná rámová konstrukce pro kotvení fasád z pĜírodního kamene:
SUK – systém kotvení pĜírodního kamene na rám tvoĜený z profilĤ
UKB – systém kotvení pĜírodního kamene pomocí kotev BODY
UKH – systém kotvení pĜírodního kamene pomocí záĜezu na zadní stranČ kamene
10
LešenáĜské kotvy
V našem výrobním sortimentu jsou i lešenáĜské kotvy HB, VB a HGA. Tyto kotvy jsou
nastálo uchyceny ve vertikální nebo horizontální spáĜe a umožĖují pozdČjší stavbu lešení pĜi
údržbČ a opravách, aniž by pĜi stavbČ lešení došlo k jakýmkoliv novým zásahĤm do fasády.
GE-HB
GE-VB
HGA-F
obr. LešenáĜské kotvy
HALFEN-DEHA, s.r.o.
11
Chcete se ucházet o veřejnou zakázku ?
Vyhlášení veřejných obchodních soutěží naleznete v Obchodním věstníku a na Centrální
adrese WWW.centralni-adresa.cz., kde jsou členěny do skupin: podle oboru, podle místa
plnění do regionů.
Podmínky vyhlášení veřejné obchodní soutěže musí obsahovat: dobu a místo veřejné
zakázky, kvalifikační předpoklady uchazečů, způsob hodnocení nabídek, způsob zpracování
nabídkové ceny včetně platebních podmínek,soutěžní lhůtu, místo otvírání obálek s nabídkami, zadávací lhůtu, místo a dobu podání nabídky ,název, sídlo, telefon, dobu konání pohlídky
místa plnění veřejné zakázky , dobu nahlédnutí do dokumentace , požadavek na poskytnutí
jistoty včetně její výše.
Hodnocení nabídek se provádí podle výše nabídkové ceny nebo ekonomické vhodnosti
nabídek v souladu s kritérii uvedenými v podmínkách soutěže.Nabídková cena je často jediným kritériem hodnocení.
Soutěžní lhůta je doba, ve které lze nabídky podat. Její trvání je minimálně 36 dní.
Zadávací lhůta je doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Minimální doba je
90 dní ode dne otevírání obálek a končí dnem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Nabídky se podávají v písemné formě, doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a opatřených na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.
U rozsáhlých a náročných zakázek může zadavatel požadovat prokazování kvalifikace
v předkvalifikačním řízení. Podmínky najdete v kvalifikační dokumentaci. Vyzvednutí kvalifikační dokumentace může být nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Toto bývá často
uchazeči opomenuto a vede k vyloučení ze soutěže.
Zadavatel může také požadovat technické a materiální vybavení, počet zaměstnanců,
přehled významných zakázek s místem a dobou plnění, případně i referenční listy objednavatelů.
Nutným předpokladem pro získání veřejné zakázky je poskytnutí jistoty a to buď bankovní zárukou nebo složením peněžní částky nejčastěji ve výši 0,5%-3% ze zakázky.
Doporučujeme se účastnit otevírání obálek. Jako uchazeč máte právo nahlížet do protokolu otevírání obálek, který zapisuje komise a tento protokol podepsat, čímž zamezíte
případným změnám protokolu.
Při stanovení extrémně nízké ceny může zadavatel žádat písemné zdůvodnění.
Ať uspějete či nikoliv, bude vám doručeno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Skočíte-li na prvním místě, musíte doložit: kvalifikační předpoklady uvedené v ustanovení
§2b zákona o zadávání veřejných zakázek, doložit oprávnění k podnikání nebo doložit výpis
z obchodního rejstříku( nesmí být starší než 90 dní), živnostenský list, výpis z trestního
rejstříku, že uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále ve veřejné zdravotní
pojišťovně, na penále sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a že na uchazeče nebyl prohlášen konkurz.
Pokud skončíte na druhém místě, máte šanci , že získáte veřejnou zakázku , jestliže
smlouvu neuzavře uchazeč, který skončil na místě prvém.Pokud skončíte na místě třetím,
máte stejnou šanci , jestliže smlouvu neuzavřou uchazeči na prvním a druhém místě. Pořadí
na dalších místech není rozhodující.
Při prvním vstupu do veřejné obchodní soutěže svoje kroky konzultujte s advokátem.
Jistě se to vyplatí.
12
13
133
Zápis z výborové schĤze Svazu kameníkĤ a kamenosochaĜĤ ýR, která se konala
15. 5. 2014 v Hájku
PĜítomni: Pánek, Dušek, Knedla, Durych, Dlouhý, Chomout, Ludická
Omluveni: Krutilová, Holec, Slosiarik, JeĜábek, Bartoš, Moravec,
SchĤzi zahájil a Ĝídil pĜedseda svazu Bohumil Pánek.
Program:
Kontrola plnČní úkolĤ z minulé výborové schĤze.
Informace pĜedsedy, þlenĤ výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové
schĤze.
Organizaþní záležitosti
PĜíprava Valné hromady
RĤzné.
Kontrola úkolĤ z minulé schĤze:
122/2 Nabídnout soudním znalcĤm z oboru kamene placenou inzerci na webových stránkách
Svazu.
T: 31.3.2014
O: Pánek
Soudním znalcĤm nabídnout vyvČšení jejich vizitky na webových stránkách Svazu za
zavádČjící cenu 500,- Kþ/rok – od 1.6.2014 do 1.6.2015
T: 15.5.2014
SplnČno.
O: Pánek, Ludická
127/5 Projednat s vedením EUROROC možnost snížení poplatkĤ Svazu na 500 EUR.
T: pĜi jednáních
O: Holec, Dušek
Pokraþuje.
128/1 VypovČdČt smlouvu s organizací EUROROC ve vČci ochranné známky „PĜírodní
kámen“,
T: do konce února 2014
O: Holec, Pánek
Pokraþuje - dopis s výpovČdí se vrátil – zjistit správnou adresu a mail.
128/2 Zajistit od organizace EUROROC zaslání dokumentu o roþní výši pĜíspČvku Svazu ve
výši 500 EUR.
T: do konce února 2014
O: Holec, Pánek
Pokraþuje do pĜíští výborové schĤze.
T: 13.6.2014
130/1 PĜipravit návrh nových lidí k oslovení pro práci ve výboru Svazu.
T: 13.3.2014
SplnČno.
O: þlenové výboru
NovČ navržení þlenové: Koláþek (Pánek)
DvoĜák (Durych)
Bouda (Knedla) – vyĜízeno, souhlasí
BeþváĜ (Dušek)
Šprdlíková (Chomout) – vyĜízeno, souhlasí
14
130/2 Projednat se þleny dozorþí rady, jejich úþast v radČ v následujícím volebním období.
T: 15.5.2014
SplnČno.
O: Krutilová, Ludická
Ing.Bartoš pošle do 30.5.2014 vyjádĜení k úþasti þlenĤ dozorþí rady v následujícím volebním
období.
132/ 1 Poslat panu ing. Hradeckému dČkovný dopis za práci ve Svazu.
T: 30.4.2014
SplnČno.
O: Pánek, Ludická
133/1 VyvČsit na webových stránkách Svazu novou adresu sekretariátu.
T: 15.5.2014
SplnČno.
O: Ludická
134/1 Veletrh Stone + tec 2015.
Domluvit s paní ing.NadČždou Lichte osobní setkání s Ĝeditelem sekce zahraniþního odboru
MPO panem Kamilem Neuwirthem, pĜedstavit mu Svaz a požádat jej, aby zohlednil žádost
Svazu o zaĜazení veletrhu Stone+tec 2015 do oficiálních úþastí.
T: 15.5.2014
O: Dušek, Holec
Úkol pokraþuje.
T: 13.6.2014
Informace pĜedsedy, þlenĤ výboru a tajemníka o událostech od konání poslední
výborové schĤze.
PĜededa Svazu kritizoval þasté absence þlenĤ výboru na schĤzích a žádá o nápravu. Termíny
schĤzí jsou navržené v dostateþném pĜedstihu tak, aby si každý mohl rezervovat potĜebný þas.
Tajemnice pĜipraví na pĜíští výborovou schĤzi pĜehled docházky od bĜezna 2013.
Výbor pĜedbČžnČ stanovil termíny a místo konání výborových schĤzí:
6.8.2014 Pražský hrad, þas bude upĜesnČný (Pánek)
11.9.2014, 15 hodin, TuchomČĜice, K poštČ 472 (Durych)
PĜíprava Valné hromady
PĜedseda Svazu seznámil þleny výboru s programem Valné hromady a ti jej odsouhlasili.
Každý þlen výboru na Valné hromadČ pĜednese zprávu o práci ve své oblasti.
Organizaþní záležitosti
Výbor odsouhlasil úhradu nákladĤ ve výši 20000,- Kþ z prostĜedkĤ Svazu na vybavení nové
kanceláĜe na JarovČ.
Na závČr schĤze podČkoval pĜedseda všem úþastníkĤm a pozval je na další výborovou schĤzi,
která se bude konat 13.6.2014 v 9 hodin v HoĜicích.
Zapsala: Ludická
Schválil: Pánek
15
16
17
134.
Zápis z výborové schĤze Svazu kameníkĤ a kamenosochaĜĤ ýR, která se konala
13. 6. 2014 v HoĜicích v Podkrkonoší
PĜítomni: Pánek, Dušek, Knedla, Durych, Krutilová, Holec, Chomout, JeĜábek, Bartoš,
Dlouhý, Ludická
Omluveni:, Žoþek, Slosiarik, Moravec
SchĤzi zahájil a Ĝídil pĜedseda svazu Bohumil Pánek.
Program:
Kontrola plnČní úkolĤ z minulé výborové schĤze.
Organizaþní záležitosti
Kontrola úkolĤ z minulé schĤze:
127/5 Projednat s vedením EUROROC možnost snížení poplatkĤ Svazu na 500 EUR.
T: pĜi jednáních
O: Holec, Dušek
Bude se projednávat na další výborové schĤzi – agendu pĜevezme nástupce ing. Holce.
134/1 Veletrh Stone + tec 2015.
Domluvit s paní ing.NadČždou Lichte osobní setkání s Ĝeditelem sekce zahraniþního odboru
MPO panem Kamilem Neuwirthem, pĜedstavit mu Svaz a požádat jej, aby zohlednil žádost
Svazu o zaĜazení veletrhu Stone+tec 2015 do oficiálních úþastí.
T: 15.5.2014
O: Dušek, Holec
Úkol pokraþuje.
Organizaþní záležitosti:
Úprava kandidátky do výboru svazu.
Na závČr schĤze podČkoval pĜedseda všem úþastníkĤm a pozval je na další výborovou schĤzi,
která se bude konat v srpnu na Pražském hradČ.
Zapsala: Ludická
Schválil: Pánek
135.
Zápis z výborové schĤze Svazu kameníkĤ a kamenosochaĜĤ ýR, která se konala
14. 8. 2014 v Praze
PĜítomni: Pánek, Dlouhý, Bouda, Dušek, Koláþek, Knedla, Durych, Rejha, BeþváĜ,
Šprdlíková, Chomout, Ludická
Omluveni: Krutilová, Bartoš, Moravec, Lažan
SchĤzi zahájil a Ĝídil pĜedseda Svazu Bohumil Pánek.
Program:
Kontrola plnČní úkolĤ z minulé výborové schĤze.
Nové úkoly
Organizaþní záležitosti
Kontrola úkolĤ z minulé schĤze:
127/5 Projednat s vedením EUROROC možnost snížení poplatkĤ Svazu na 500 EUR.
T: pĜi jednáních
O: Holec, Dušek
Na letošní rok je poplatek snížený, Svaz zaplatí 500 EUR.
Agendu EUROROC pĜevzal ing. Koláþek.
127/6 Projednat s ing.Holcem téma EUROROC – zejména vyhodnotit pĜínos þlenství pro
Svaz a provést rozvahu, zda v þlenství nadále setrvat.
T.: 11.9.2014
O.: Koláþek
134/1 Veletrh Stone + tec 2015.
Domluvit s paní ing.NadČždou Lichte osobní setkání s Ĝeditelem sekce zahraniþního odboru
MPO panem Kamilem Neuwirthem, pĜedstavit mu Svaz a požádat jej, aby zohlednil žádost
Svazu o zaĜazení veletrhu Stone+tec 2015 do oficiálních úþastí.
T: 15.5.2014
O: Dušek, Holec
14.8. byla za Svaz odeslaná na agenturu Czech Trade žádost o udČlení podpory pro
vystavovatele na uvedeném veletrhu.
Vzhledem k tomu, že Svaz jedná i za jeho neþleny, bude s tČmito firmami projednaný vstup
do Svazu.
T.: 11.9.2014
O.: Pánek, Ludická
Nové úkoly:
135/1 Aktualizace þlenské základny.
V souvislosti s aktualizací þlenské základny motivovat þleny k jejich setrvání ve Svazu.
Nabídnout jim možnost prezentace své firmy nebo živnosti na svazových webových
stránkách, podílet se na zkvalitnČní a zvýšení informovanosti o dČní v kamenickém oboru
publikováním na uvedených stránkách a seznámit je s možností požádat, pĜi dosažení
dĤchodového vČku, o snížení výše þlenského pĜíspČvku.
T.: 11.9.2014
O.: Ludická
19
135/2 Upozornit písemnČ þleny, kteĜí nezaplatili þlenský pĜíspČvek na jejich povinnost podle
Stanov Svazu, þl. 7, bod 4. – platit roþní pĜíspČvek.
T.: 16.10.2014
O.: Ludická
135/3 Podle výsledkĤ úkolĤ z bodu 135/1 a 2 pĜipravit návrh na ukonþení þlenství dlouhodobČ
neplatících þlenské pĜíspČvky.
T.: 13.11.2014
O.: Ludická
136/1 Projednat s JUDr. Krausovou povinnosti organizací podle nového Obþanského
zákoníku, pĜipravit na jednání výborové schĤze zprávu a návrh dalšího postupu pro splnČní
zákonných povinností.
T.: 11.9.2014
O: BeþváĜ
137/1 Výborová schĤze stanovila pana ing. Jana Boudu správcem svazových webových
stránek.
Na jejich nové úpravČ bude prĤbČžnČ pracovat s Norbertem Durychem a Alenou Ludickou.
PĜedložení návrhu vzhledu a obsahu stránek k pĜipomínkovému jednání na výborové schĤzi
T.: 11.9.2014
O.: Bouda
Dokonþení úprav stránek a pĜedložení ke schválení
T.: 13.11.2014
O.: Bouda
138/1 Aktualizace evidence udČlených cechovních listĤ.
T. 16.10.2014
O.: Ludická
139/1 FOR ARCH – pĜedat za Svaz spoleþnosti ABF, panu ing. Surmajovi materiály podle
podepsané Dohody o spolupráci a nabídnout k produkci DVD Tajemství þeského kamene.
T.: 31.8.2014
O.: Chomout
Výbor stanovil hodnotící komisi pro soutČž žákĤ odborných škol oboru kameník – sochaĜ,
která probČhne v rámci výstavy FOR ARCH ve složení:
Bohumil Chomout
Ing. Karel Dušek
Norbert Durych
Ceny pro žáky dodá Dušek, Pánek, Rejha, Koláþek – podle dohody do sekretariátu Svazu
nebo pĜímo na výstavištČ.
140/1 UveĜejnit ve Zpravodaji nabídku zájezdu na listopadový kamenický veletrh v Poznani a
poptat zájemce.
T.: 11.9.2014
O.: Pánek, Ludická
20
141/1 Rozeslat pozvánky na semináĜ turecké firmy KARIA MARBLE, který se uskuteþní
16.9.2014 v 10 hodin na výstavišti v rámci výstavy FOR ARCH.
T.: 31.8.2014
O.: Ludická
Za Svaz na semináĜi promluví ing. Karel Dušek.
Organizaþní záležitosti:
RozdČlení pracovních oblastí þlenĤ výboru:
Bouda
Durych
Dušek
Chomout
Koláþek
Knedla
Krutilová
Pánek
Rejha
zahraniþí – stroje, kamenické výstavy v Itálii, webové stránky
chemické þištČní a konzervace kamene, kamenické výstavy NČmecko,
webové stránky
technická normalizace, kamenické výstavy NČmecko, webové stránky
školství, soutČže žákĤ odborných škol, FOR ARCH, cechovní listy
EUROROC, zahraniþí suroviny – tČžba
tČžba kamene
zkušebnictví, kamenické výstavy a semináĜe ve škole v HoĜicích,
kamenické výstavy Polsko
restaurování kamene, Zpravodaj
zahraniþí – nástroje
Termíny výborových schĤzí:
11.9.2014
16.10.2014
13.11.2014
11.12.2014
15.1. 2015
12.2. 2015
12.3.2015
14 hodin, Praha, Norbert Durych
10 hodin Hradec Králové, ing. Karel Dušek
14 hodin, Praha, sekretariát Svazu
10 hodin, Lipnice, ing. ZdenČk Knedla, Boleslav Dlouhý
14 hodin, Praha ing. Petr Koláþek
14 hodin, Praha, sekretariát Svazu
10 hodin, HoĜice, Mgr. KateĜina Krutilová
PĜedseda Svazu se pĜed koncem schĤze omluvil a po jeho odchodu schĤzi Ĝídil a ukonþil
místopĜedseda ing. Dušek.
PodČkoval všem úþastníkĤm a pozval je na další výborovou schĤzi, která se bude konat
11.9.2014 od 14 hodin ve firmČ PĜírodní kámen s.r.o., pana Norberta Durycha.
Zapsala: Ludická
Schválil: Pánek
21
SVAZ KAMENÍKŮ
A KAMENOSOCHAŘŮ ČR
The Association of Stonemasons
and Sculptors of the Czech Republic
Zápis z 24. Valné hromady Svazu kameníkĤ a kamenosochaĜĤ
ýeské republiky konané dne 13.6.2014 v HoĜicích
Program Valné hromady
1. Zahájení a uvítání pĜítomných
2. Volba orgánĤ valné hromady
3. Zpráva o þinnosti za minulé období
4. HospodaĜení za období 2013/2014
5. Zpráva Dozorþí rady
6. Návrh þinnosti na období 2014/2015
7. Návrh rozpoþtu na období 2014/2015
8. PĜedstavení kandidátĤ do nového výboru a dozorþí rady
9. Volba þlenĤ výboru a dozorþí rady
10. Vyhlášení výsledkĤ voleb
11. PĜedání cechovních listĤ
12. Vystoupení hostĤ
13. Diskuze
pĜestávka
14. Návrh usnesení a jeho schválení
15. ZávČr
1) Zahájení
Valnou hromadu zahájil pĜedseda Svazu pan Bohumil Pánek. PĜivítal všechny pĜítomné,
seznámil je s programem Valné hromady a jejím Ĝízením povČĜil pana ing.Duška.
2) Volba orgánĤ valné hromady
Celkový poþet platných hlasĤ všech pĜítomných þinil
zapisovatel
skrutátor
ovČĜovatel zápisu
návrhová komise
Pánek
Durych, Krutilová
Dlouhý
Knedla, Chomout
Všichni þlenové navržených orgánĤ byli zvoleni plným poþtem hlasĤ.
22
3) Zpráva o þinnosti Svazu kameníkĤ a kamenosochaĜĤ ýR za úþetní období 2013/2014
Zprávu pĜednesl pĜedseda Svazu pan Bohumil Pánek
Svaz kameníkĤ a kamenosochaĜĤ prochází a procházel nelehkým obdobím a toto vše se
promítá také do þinnosti Svazu K+K ýR který prošel v uplynulém období velkými zmČnami,
došlo ke zmČnČ tajemníka, pan ing Hradecký byl velkým pĜínosem pro Svaz, protože byl
organizaþnČ velmi schopný. Podotýkám, že funkce tajemníka je placená a pan Hradecký
pracoval bez nároku na odmČnu a proto Svaz získal prostĜedky pro poĜádání rĤzných
semináĜĤ a akcí.
Pan ing Hradecký skonþil ve své funkci s koncem pracovního roku z dĤvodu pracovní
vytíženosti a nahradila ho paní Alena Ludická, ,která pracovala po celý život
v kamenoprĤmyslu a kamenických firmách. Došlo ke zmČnČ sekretariátu. KanceláĜ na adrese
Elišky Krásnohorské byla zrušena a Svaz byl pĜestČhován na Jarov do StĜední odborné školy
stavební a zahradnické, kde sídlí mimo jiné cech podlaháĜĤ, silikátový svaz a další svazy.
KanceláĜ je pronajata za podstatnČ menších finanþních podmínek 4200,-Kþ a je dobĜe
dostupná pro svoji polohu a parkování. Sekretariát byl pĜestČhován do nových prostor
v mČsíci kvČtnu , výbor sk+k se bude scházet i na této adrese.
Na podzim probČhla výstava For Arch , která jako vždy byla pĜedevším o soutČži uþĖĤ o
kterou byl velký zájem. For Arch nestál finanþnČ Svaz nic, protože se poplatek za plochu na
které sekali studenti vybral od sponzorĤ .
Výstavy For Arch se zúþastnili dva studenti z HoĜic a jeden z Lipnice. Firma Kámen
OstromČĜ, dodala pro tuto soutČž kámen.
V kvČtnu roku 2014 probČhla výstava Carrara 2014, úroveĖ byla velmi nízká, firmy mČly
malé stánky a celkový rozsah byl menší. Svaz K+K se nezúþastnil, pouze zorganizoval zájezd
autobusem, který byl úspČšný a plnČ obsazen, zúþastnilo se ho cca 45 osob. Od kvČtna
probíhá výstava Ĝemesel na zámku CtČnice, která je zamČĜena na historii Ĝemesel, konþí
v þervenci .
V loĖském a letošním roce probČhly 2 odborné semináĜe, jeden o chemii firmy Bellinzoni,
který pĜipravila firma pana Durycha. SemináĜ probČhl v HoĜicích a v Praze, v sídle firmy a
Svaz utržil 11 tis. Kþ . Druhý odborný semináĜ probČhl v kvČtnu letošního roku a byl to
odborný semináĜ o restaurování a konzervaci kamene, který pĜipravil pan arch. Bárta, který
patĜí v oblasti chemie a konzervování kamene nČkolik desítek let ke špiþce. Zájem byl velký,
zúþastnilo se cca 20 osob a Svaz vydČlal 10 tisíc Kþ.
Podpora školství
Svaz spolupracuje s kamenosochaĜskou školou v HoĜicích a VOŠ Gymnázium ve SvČtlé nad
Sázavou. Spolupráce se školami je vstĜícná, podporujeme je, spolupracujeme zejména pĜi
organizování akcí, napĜíklad výstav, pomáháme se shánČním sponzorĤ, propagací našeho
odborného školství a náborem nových studentĤ.
Dále pokraþuje vydávání Zpravodaje Svazu kameníkĤ a kamenosochaĜĤ (novém vydání již
nČkolik let), vychází dvakrát až tĜikrát do roka v nákladu 200 výtiskĤ . Redakþní rada se
snaží o informování co nejširší kamenické veĜejnosti jak informacemi ze zasedání
jednotlivých výborĤ Svazu , tak i informacemi z hlediska odborné terminologie /opracování
kamene, novinky ve strojní výrobČ /, také podáváme informace o výstavách a veletrzích.
23
Velmi dobĜe se rozvíjí i spolupráce s odborným þasopisem Kámen a s jeho redakþní radou –
je dĤležité tuto spolupráci nadále prohlubovat
ýinnost výboru a þinnost tajemníka
Výbor Svazu se pravidelnČ scházel každý mČsíc s dobrou úþastí, vþetnČ pĜedsedy dozorþí rady
ing. JeĜábka, MístopĜedsedové a pĜedseda se scházeli jednou za 2 mČsíce, veškerá þinnost je
zapsána v zápisech a ty jsou umístČné na webových stránkách Svazu. Doporuþuji jejich
sledování.
4) HospodaĜení za rok 2013/2014
Zprávu pĜednesla tajemnice svazu paní Alena Ludická.
Svaz kameníkĤ a kamenosochaĜĤ ýR (dále jen SKK) je obþanským sdružením v souladu
s ustanovením zákona þ. 83/1990 Sb. o sdružování obþanĤ. Byl registrován 9.4.1990 jako
obþanské sdružení Ministerstvem vnitra ýR. Sídlem Svazu je Praha. Iý je 15272672.
Z pohledu právní formy je SKK dobrovolné živnostenské spoleþenstvo a zájmové sdružení
fyzických a právnických osob podnikajících v oboru kamenoprĤmyslu, zpracování kamene
a kamenosochaĜství, anebo v tomto oboru pĤsobících þi s ním sympatizujících.
SKK vedl v hospodáĜském roce 2013 – 2014 úþetnictví dle zákona þ. 563/1991 Sb.
o úþetnictví ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Pro hospodáĜský rok 2013 – 2014 bylo úþetním
období od 1.4.2013 do 31.3.2014.
Úþetnictví SKK vede externí firma. Roþní náklady þiní 1 500,- Kþ. V majetku má pouze
drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Veškerý tento majetek je již plnČ odepsaný.
SKK hospodaĜil v uvedeném hospodáĜském roce s rozpoþtem jehož výnosy byly plánovanyé
ve výši 287.500 tis. Kþ, náklady ve výši 243.100 tis. Kþ a hospodáĜský výsledem ve výši
44.400 tis. Kþ.
V hlavních položkách nákladĤ a výnosĤ byly dosaženy následující výsledky:
Náklady celkem þinily
193.524,94 Kþ
PĜíjmy celkem þinily
282.560,56 Kþ
HospodáĜský výsledek – zisk
89.035, 62 Kþ
ZĤstatek na úþtu v bance k 31.3.2014 þinil
79.305,75 Kþ
Stav prostĜedkĤ v pokladnČ þinil
5.593,00 Kþ
Stav závazkĤ (Pánek za knihu)
90. 000,00 Kþ
Výše pohledávek za þlenské pĜíspČvky
a služby podle smlouvy byla
15.800,00 Kþ
Na nižších nákladech se podílelo více položek. Z nejvýznamnČjších jsou to nižší platby za
provozní režii, výstavy a semináĜe.
24
5) Zpráva Dozorþí rady
Zprávu pĜednesl pĜedseda Dozorþí rady pan ing. Jan JeĜábek
ýinnost výboru byla stejná jako v minulém roce, tzn., že úþast na schĤzích byla
usnášeníschopná, ale aktivita malá. Na základČ zprávy DR z minulého roku byly opČt
zavedeny schĤzky místopĜedsedĤ, ale doposud se nepodaĜil vyĜešit náš vztah
k EUROROCKU. Zejména pak placení poplatku 2000Eur.
Nebyl doposud získán AUDIT této organizace.
Spolupráci se Svazem ukonþil ing. Václav Hradecký. Za jeho spolupráci s DR mu patĜí dík.
Na místo sekretáĜky byla pĜijata paní Ludická.
Na jednotlivých schĤzích výboru byla opČt zavedena, zásluhou ing.Hradeckého, kontrola
zápisu z minulé schĤze. Bohužel u mnoha položek se opakuje „úkol nesplnČn a pĜekládá se
jeho plnČní o mČsíc“.
Finanþní situace se jeví jako uspokojivá, ale je tĜeba dĤslednČ sledovat hospodaĜení v prĤbČhu
roku 2014. DR doporuþuje, aby byly co nejdĜíve vyrovnány závazky s panem Pánkem.
Samostatnou kapitolou je návrh rozpoþtu na fiskální rok 2014/15. Je naprosto nepĜípustné,
aby položka „výnosy“ byla nižší než položka „náklady“, nebo aby u tČchto dvou položek
došlo pouze k formálnímu vyrovnání.
DR se na této VH schází v tomto složení naposledy. DČkuji, jako její pĜedseda, obČma þlenĤm
za spolupráci. Snažili jsme se plnit svou funkci co nejsvČdomitČji a pĜejeme svým nástupcĤm
v jejich práci, co nejvíce pochopení u Svazu kameníkĤ
6) Návrh þinnosti na období 2014/2015
Zprávu pĜednesl pĜedseda Svazu pan Bohumil Pánek
Svaz kameníkĤ a kamenosochaĜĤ prochází obdobím zmČn v této a nejbližší dobČ bude
dokonþeno pĜestČhování kanceláĜe z adresy Elišky Krásnohorské, kde byla kanceláĜ zrušena a
sekretariát Svazu byl pĜestČhován na Jarov do StĜední odborné školy stavební a zahradnické
na JarovČ, kde sídlí mimo jiné cech podlaháĜĤ, silikátový svaz a další svazy. KanceláĜ je
pronajata za podstatnČ menších finanþních podmínek 4200,-Kþ a je dobĜe dostupná pro svoji
polohu a parkování.
Velkým pĜínosem jsou odborné semináĜe o které je zájem. Pro budoucí rok jsou
naplánovány dva, semináĜ o technické normalizaci a kamenických strojích.
Nyní probíhá výstava kámen HoĜice, která již získala dobré jméno a stala se tradiþní výstavou
zaĜazenou mezi velikány typu Norimberk nebo Brno. Tato výstava je poĜádána ve spolupráci
se svazem K+K a pravidelnČ se jí zúþastĖuje 30-40 firem.
V roce 2015 probČhne výstava v Norimberku, která je již pĜipravována. Svaz K+K se snaží o
získání dotací pro kamenické firmy a pĜipravuje úþast s Ministerstvem prĤmyslu a obchodu.
PĜi posledním jednání bylo nastínČno, že by organizátor poskytl Svazu all-inclusive balíþek,
25
který byl obdobný jako pĜi pĜedchozí výstavČ. Obsahoval plochu 9m2 a stánek s
pĜíslušenstvím. Svaz K+K bude na výstavu organizovat autobusový zájezd pro 45 osob.
.
Na podzim v roce 2014 se zúþastníme výstavy For Arch, kde pĜedevším klademe dĤraz na
soutČž uþĖĤ, která je již tradicí a myslíme si, že je nutné v této þinnosti pokraþovat pro
zachování kamenického Ĝemesla, dosažení informovanosti o kamenickém Ĝemesle v
podvČdomi návštČvníkĤ a veĜejnosti.
Dále bude setkání tČžaĜĤ, minulé probČhlo pĜed 2 roky, které je dĤležité pro informovanost
mezi jednotlivými tČžaĜi o nových technologiích, pĜehledu vytČžené suroviny, informovanosti
o poþtu aktivních lomĤ, který se každoroþnČ mČní.
Spolupráce s EUROROC trvá, jsme nadále þleny a dokonce se nám podaĜilo snížení
poplatku pro þlenství z 1000 euro na 500.
Zpravodaj Svazu kameníkĤ a kamenosochaĜĤ bude pokraþovat dále a bude vycházet dvakrát
až tĜikrát do roka v nákladu 150 výtiskĤ.
Budeme informovat o þinnosti výboru Svazu, poĜádaných akcích a o dČní v kamenických
školách.
7) . Návrh rozpoþtu na období 2013/2014
Návrh rozpoþtu pĜednesla tajemnice Svau paní Alena Ludická
Návrhrozpoētunaúēetníobdobí2014/2015
Výnosy Zƽstateknaúētuk31.3.2014
ZƽstatekvpokladnĢ
lensképƎíspĢvky
Službydlesmlouvy
VýstavyͲCarrara+další
SemináƎe
Prodejpublikací
CELKEM
Náklady KanceláƎsképotƎeby
Vybavenísekretariátu
SpotƎebaenergie
Reprezentace
Nájemné
Internetatelefon
Poštovné
Výstavy
EUROROCͲēlenství
SemináƎe
Zpravodaj
Podporaškolství
FORARCH
130.výroēíSPŠKaS Poplatkybanky
26
79305,00
5600,00
57000,00
136000,00
30000,00
20000,00
2000,00
329905,00
2000,00
20000,00
4000,00
3000,00
60000,00
10000,00
6000,00
50000,00
13800,00
7000,00
39000,00
25000,00
5000,00
4000,00
Platúēetní
1500,00
Plattajemnice
72000,00
Cechovnílisty
1800,00
CELKEM
324100,00
PƎebytekhospodaƎení
5805,00
8) PĜedstavení kandidátĤ do nového výboru a dozorþí rady
9) Volby do výboru a dozorþí rady
10)Vyhlášení výsledkĤ voleb
Všichni pĜítomní kandidáti do výboru a dozorþí rady se struþnČ pĜedstavili.
PrĤbČh voleb: hlasovací lístky
volební hlas
vydané
odevzdané
18
17
pĜidČlený
odevzdaný
195
193
Kandidátka a získané hlasy:
Výbor
Ing. Jan Bouda
Norbert Durych
Ing.Karel Dušek
Bohumil Chomout
Ing.Petr Koláþek
Ing.ZdenČk Knedla
Mgr. KateĜina Krutilová
Michal Mráz
Bohumil Pánek
Ing.Miloš Rejha
Ing.Jan Slosiarik
185 hlasĤ
193
193
192
183
193
191
16
193
187
12
Dozorþí rada
Ing.Josef Bartoš
Ing.Petr BeþváĜ
Ing.Dagmar Šprdlíková
Ing.Michael Lažan
Ing.Jan JeĜábek
187
183
187
191
12
Do výboru bylo zvolených 9 kandidátĤ, do dozorþí rady 4 kandidáti.
11) Slavnostní pĜedání cechovních listĤ
Slavnostní pĜedání cechovních listĤ provedl pĜedseda Svazu pan Bohumil Pánek za asistence
pana Bohumila Chomouta tČmto ocenČným:
Boleslav Dlouhý
Karel Krátký
27
Ladislav NČmec
prof.Petr Siegel
Josef Stehlík
Ing.Dagmar Šprdlíková
12) Vystoupení hostĤ
Úþastníky schĤze pozdravili a pohovoĜili o souþasné situaci v kamenictví a odborném školství
ve své vlasti vystavovatelé (Kámen HoĜice 2014) z Polska a Turecka.
13) Diskuze
Ing. JeĜábek
Požádal novou dozorþí radu o vČtší pozornost pĜi kontrole hospodaĜení.
Ing. Josef Moravec
PozitivnČ hodnotil spolupráci Svazu s hoĜickou školou.
Bohumil Dlouhý
Informoval o stavu žákĤ a uþitelského sboru na škole a podČkoval Svazu za pĜístup ke škole i
za organizaci zájezdu do Carrary, se kterým byli žáci velice spokojení.
Bohumil Chomout
Jsem þlenem výboru Svazu KaK a mým úkolem je starat se o problematiku našeho odborného
školství cechovnictví a þásteþnČ i výstavnictví, hlavnČ o soutČž uþĖĤ a žákĤ pĜi mezinárodní
výstavČ FOR ARCH v Praze LetĖanech. Od roku 2009 na základČ povČĜení výborem Svazu
jsem þlenem sektorové rady.
Dovolte mi nejdĜíve pĜipomenout, že náš Svaz byl založen 20.2.1990 a zaregistrován MV
9.4.1990, takže existuje již 24 let.
Souþasný stav þlenĤ jednotlivcĤ je 82 a 44 podnikĤ – firem.
Protože jsem také þlenem poradního sboru kamenosochaĜské školy v HoĜicích již od roku
1989, který je svoláván podle potĜeb Ĝeditelem ing.Moravcem, jsme pĜi tČchto jednáních
informováni o všech záležitostech odborné výuky, o stavu uþitelského sboru a jako Svaz
pomáháme Ĝešit vzniklé problémy školní i školské. PĜedsedou PS je ing. Karel Dušek.
Odborné školství – opakujícím problémem posledních let školy v HoĜicích i ve SvČtlé nad
Sázavou – Lipnici získávání nových žákĤ a studentĤ technického a praktického smČru
TECHNIK a KAMENÍK, pĜestože obČ školy provádČjí rozsáhlou informaþní a propagaþní
þinnost našeho oboru i soubČžných smČrĤ, které se na školách vyuþují. Jaká je souþasná
realita na našich školách, myslím, že nám podají informaci oba zástupci škol pan Ĝeditel ing.
Moravec a vedoucí OU pan Dlouhý.
FOR ARCH – soutČž žákĤ oboru kameník – kamenosochaĜ. Pro soutČž navrhuji témata
s podmínkami a tvoĜím diplomy pro závČreþné vyhodnocení. ZúþastĖují se žáci obou škol,
soutČž se zahajuje vždy v úterý a proti minulým letĤm konþí o den pozdČji a to v pátek.
Letošní zadání bude vinný hrozen – vinná réva, plastika do pískovce hoĜického rozmČr
20x31x50 cm. Jsem þlenem tĜíþlenné hodnotící poroty.
Cechovní listy – od roku 1998 jsme pĜedali, vþetnČ dnešní VH 107 ýCL a 11 CL.
28
Sektorová rada – nejvČtší þasovou náplní je práce v SR pro sklo, keramiku a zpracování
minerálĤ, kde jsem od roku 2009. Pro vysvČtlení, tČchto SR je celkem 27 a zahrnují všechna
povolání a pracuje v nich v republice pĜibližnČ 500-600 odborníkĤ. Spoleþným úkolem je
vytváĜení NSK (národní soustava kvalifikací) doporuþená EU a NSP (národní soust.povolání).
NSK je pružný a praktický nástroj, který nabízí vedle školní docházky druhou cestu
k plnohodnotné profesní kvalifikaci. Klíþovým prvkem NSK jsou tzv. profesní kvalifikace.
Týmy odborníkĤ pracují pod metodickým vedením Národního ústavu pro vzdČlávání (NÚV) a
s.r.o. TREXIMA.
Na poþátku v roce 2009 v rámci ISTP (integrace systému typových pozic) jsem zpracoval
náplnČ DK (dílþí kvalifikace) vycházející z typové pozice KAMENÍK 36-54-H/003 pro
povolání BRUSIý, FRÉZAě, ŠTÍPAý, OSAZOCAý, PÍSMÁK, LAMAý, DLAŽDIý,
DČlník v kamenické výrobČ, OBSLUHA strojĤ a strojních zaĜízení a OBSLUHA speciál –
celkem 10DK. PostupnČ sjednocováním profesních kvalifikací jsem došli v souþasné dob k 8
kvalifikacím bez DLAĆIýE a DċLNÍKA v kamenické výrobČ. Pro upĜesnČní našich
kvalifikací jsem byl vedením SK navržen vedoucím PS (pracovní skupina) s úkolem
vytvoĜení pČtiþlenného odborného týmu pro revizi a doplnČní všech kamenických kvalifikací.
Do tohoto týmu jsme navrhl Ing. Karla Duška, Pavla Foita, Boleslava Dlouhého a Ing. Josefa
Moravce a já jako pátý. Na tomto úkolu jsme pracovali pĤl roku pĜi metodickém vedení NUV
Ing. Kottové a Ing. Purkrábkové. Práci jsme zatím ukonþili v þervnu a po zracování podkladĤ
probČhnou ještČ konzultace a kontrola výstupĤ. Všechna pracovní jednání se konala
v ĜeditelnČ kamenosochaĜské školy v HoĜicích. ChtČl bych podČkovat panu Ĝediteli ing.
Moravcovi za poskytnuté zázemí s technikou, všem þlenĤm naší skupiny dČkuji za aktivní
úþast pĜi všech jednáních a také utvrzovatelĤm naší práce pánĤm ing.Knedlovi, ing.Tichému,
Kováþovi, Zlatohlávkovi a Brabcovi.
14) Návrh usnesení a jeho schválení
USNESENÍ VALNÉ HROMADY SKK
HoĜice v Podkrkonoší 13.6.2014
Návrhová komise ve složení: pĜedseda NK Ing. Knedla ZdenČk
þlen NK
Ing. Holec JiĜí
1) Valná hromada bere na vČdomí zprávu o þinnosti SKK za rok 2013/2014
2) Valná hromada bere na vČdomí zprávu dozorþí rady SKK za rok 2013/2014
3) Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaĜení SKK za úþetní rok 2013/2014
- schváleno 195 hlasy (všemi hlasy)
4) Valná hromada schvaluje návrh na þinnost SKK v roce 2014/2015
- schváleno 195 hlasy (všemi hlasy)
29
5) Valná hromada schvaluje návrh rozpoþtu na rok za úþetní rok 2014/2015
- schváleno 194 hlasy (1 hlas se zdržel hlasování)
6) Valná hromada bere na vČdomí udČlení cechovních listĤ a þestných cechovních listĤ
7) Valná hromada zvolila 4 þleny dozoþí rady a 9 þlenĤ výboru SKK,
Viz. bod10) Vyhlášení výsledkĤ voleb
8) Valná hromada bere na vČdomí zvolení pĜedsedy SKK – Pánek BohumiL a místopĜedsedĤ
– Ing. Karel Dušek, Ing. ZdenČk Knedla a Ing. Petr Koláþek a volbu pĜedsedy dozorþí rady –
Ing. Petr BeþváĜ
9) Valná Hromada schválila usnesení valné hromady SKK
- schváleno 195 hlasy (všemi hlasy)
15) ZávČr
PĜedseda Svazu Bohumil Pánek na závČr podČkoval všem pĜítomným za úþast a popĜál jim
mnoho úspČchĤ v pracovním i soukromém životČ.
Zapsala:
Alena Ludická
30
Program
09:45-10:00 Registrace
10:00-10:15 Zahájení panem Ing. Karlem Duškem ze Svazu kameníků a
kamenosochařů ČR
10:15-10:40 Zá soby př ı́rodnı́ho kamene v Turecku - Necmi Uğ urlu;
Hlavnı́ obchodnı́ poradce na Velvyslanectvı́ Turecké republiky v Praze
11:00-11:45 Využití tureckého přírodního kamene v architektuře,
celosvětově nejznámější případy mezinárodní implementace, lomy a
specifikace Tureckého kamene – Ebru Madanoglu Barna –Karia Marble
– Eastern European Head office for Ermas Marble Corp.
11:45-12:00 Místo pro otázky a odpovědi
12:00-12:30 Společné Setkání zúčastněných, volná diskuze a oběd s
Tureckou Kuchyní
Datum: 16 September 2014, 10:00 -12:30
Místo konání:
FOR ARCH, 25 . Mezinárodní Stavební Veletrh, Conference room 3, Hall III
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 – Letňany
Z důvodů omezeného počtu míst je nutná včasná rezervace prostřednictvím
telefonu nebo emailu.
Registrace na:
Email: [email protected]
Phone: 420 608 943 156
www.kariamarble.com
Vstup je zdarma pro architekty, společnosti pracující s přírodním
kamenem, stavební firmy, stavební inženýry, projektové společnosti,
projektové manažery a projektanty.
31
Sponzor;
Generální partner;
Ve spolupráci s;
16. Září 2014, 10:00-12:30
Download

zpravodaj-1-2014