6PďUQLFH
Verze þ. S02. 009c
Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková, Ing. Josef Kluz
Obsah
Tahokovové podlahové rošty ............................................................................................................... 3
Tahokovové schodišĢové stupnČ ........................................................................................................ 11
Tahokovové výplnČ zábradlí ............................................................................................................... 14
Ceny, poptávka, objednávka................................................................................................................ 14
Obecný popis tahokovových výrobkĤ
Tahokov je síĢovina vyrábČná bezodpadovou technologií stĜiháním a tažením plechu, þímž vzniknou
Ĝady pĜesazených otvorĤ, vČtšinou kosoþtvereþného þi šestiúhelníkového tvaru. Základním
materiálem pro výrobu tahokovu jsou nejþastČji ocelové plechy, lze však použít i plechĤ nerezových,
hliníkových a dalších.
Tahokovové podlahové rošty (dále jen rošty) a tahokovové schodišĢové stupnČ (dále jen schodišĢové
stupnČ) jsou vyrábČny na zakázku o rozmČrech i tvarech dle požadavku zákazníka.
2
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
Použití
Tahokovové podlahové rošty nacházejí všestranné využití, pĜedevším v následujících oblastech:
• obslužné plošiny v prĤmyslové a energetické výstavbČ
• chodníky plošin jeĜábĤ a jeĜábových drah
• pochozí plochy u potrubních tahĤ a nádrží
• chodníky mostĤ a lávek, výplnČ zábradlí balkónĤ
• kryty kanálĤ, prĤlezĤ, šachet, kruhových dílĤ
• schodišĢové stupnČ pro schodištČ pĜímé nebo spirálové
• dČlící stČny a stropy
• protiskluzové rohože, oplocení
• podhledy interiérĤ, exteriérĤ
Hlavní pĜedností tahokovových podlahových roštĤ je snadná údržba ploch, þistota, vysoká nosnost pĜi
malé hmotnosti a snadná montáž i demontáž roštĤ, protiskluzovost a možnost chĤze i v dámské
obuvi.
Povrchová ochrana a výrobní materiál
Tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ jsou dodávány:
• s povrchovou ochranou žárovým zinkováním podle ýSN EN ISO 1461
• surové bez povrchové ochrany
• jiné dle požadavkĤ zákazníka
Výrobní materiál je ocel S235JR nebo jiný dle speciálního požadavku zákazníka.
Tahokovové podlahové rošty (dále jen rošty)
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
3
Oznaþení roštĤ
4
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
VysvČtlení základních pojmĤ
Délka L
Délkový rozmČr roštu, obvykle rovnobČžný se smČrem chĤze.
ŠíĜka S
ŠíĜkový rozmČr roštu, obvykle se jedná o prĤchozí svČtlou šíĜku.
Výztuha h
Je umístČna pod vlastním tahokovem. Velikost h obvykle stanoví výrobce.
Výška roštu V
Celková výška roštu vþetnČ tloušĢky tahokovové sítČ. Shoduje se s velikostí
nosného lemu.
Nosný lem
Nosné olemování tahokovového roštu tvoĜené plochou ocelí. Velikost
nosného lemu je obvykle závislá na vzdálenosti podpor.
Doporuþené rozmČry, výška roštu V [mm]
ŠíĜka S
[mm]
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
200
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
70
70
70
70
70
70
300
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
70
70
70
70
70
70
400
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
70
70
70
70
70
70
Délka L tahokovového roštu [mm]
500
600
700
800
900
1000
40
40
50
50
50
50
40
40
50
50
50
50
40
40
50
50
50
50
40
40
50
50
50
50
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
1100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
70
70
70
70
70
70
1200
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
70
70
70
70
70
70
Standardní typy pochozí tahokovové sítČ
Tahokovové sítČ roštĤ se standardnČ dodávají s následujícími rozmČry:
• 1. varianta: systémový rozmČr oka 47 x 13 mm, odpovídá svČtlosti otvoru 23 x 4 mm
• 2. varianta: systémový rozmČr oka 62,5 x 15 mm, odpovídá svČtlosti otvoru 35 x 7 mm
• Pro pochozí tahokovovou síĢ je obvykle použita jednotná tloušĢka plechu 3 mm, jednotný
posuv 5 mm a jednotná výška tahokovové sítČ 10 mm.
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
5
systémový rozmČr oka 47 x 13 mm
systémový rozmČr oka 62,5 x 15 mm
Dle pĜání zákazníka je možné dodat i jiné typy tahokovové sítČ.
Zatížení pochozích roštĤ
Pro volbu typu roštu se, prosím, obraĢte na technické oddČlení spoleþnosti NOVING. Není-li
zákazníkem požadováno jinak, je uvažováno charakteristické zatížení (bez souþinitele bezpeþnosti)
150 kg bodovČ každých 600 mm nebo 200 kg/m2 plošnČ, maximální povolený prĤhyb je 1/200 rozpČtí.
Tuhost tahokovové sítČ byla ovČĜena technických zkušebním ústavem. Lokální prĤhyby tahokovu
mohou být vČtší o cca. 2 mm.
6
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
Hmotnost zinkovaných roštĤ [kg]
Výpoþet hmotnosti roštu je proveden pro tahokovovou síĢ se systémovým rozmČrem oka 47 x 13
s povrchovou ochranou žárovým zinkováním.
ŠíĜka S
[mm]
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Délka L tahokovového roštu [mm]
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
3,9
5,1
6,3
7,5
8,8 10,1 11,4 12,6
14,7
16,0
4,6
6,0
7,5
8,9 10,3 11,9 13,3 14,8
17,0
18,5
5,5
7,2
8,9 10,6 12,3 14,3 16,1 17,8
21,1
23,0
6,3
8,2 10,1 12,0 13,9 16,1 18,0 20,0
23,4
25,5
7,2
9,3 11,5 13,7 15,9 18,5 20,8 23,0
27,5
30,0
8,9 11,3 13,8 16,3 18,7 21,7 24,2 26,7
31,6
34,3
9,9 12,6 15,4 18,1 20,8 24,2 27,0 29,8
35,8
38,9
11,9 14,9 17,9 20,9 24,0 27,6 30,7 33,8
40,0
43,5
12,9 16,2 19,5 22,8 26,1 30,2 33,6 37,0
44,3
48,1
16,2 19,8 23,5 27,1 30,8 35,2 39,0 42,8
50,4
54,5
19,9 24,0 28,0 32,1 36,2 41,2 45,4 49,7
58,5
63,2
19,2 23,4 27,6 31,8 35,9 41,0 45,3 49,6
58,6
63,3
20,5 25,0 29,4 33,9 38,3 43,8 48,5 53,1
63,1
68,2
26,2 31,1 36,0 40,9 45,8 51,8 56,8 61,9
72,3
77,9
27,8 32,9 38,1 43,3 48,4 54,8 60,2 65,5
77,0
83,0
29,1 34,5 39,9 45,2 50,6 57,2 62,7 68,3
80,0
86,1
36,0 41,9 47,7 53,6 59,5 66,8 72,9 78,9
92,0
98,7
1200
17,3
20,0
24,9
27,6
32,5
37,1
42,0
46,9
51,9
58,7
67,9
68,1
73,3
83,5
88,9
92,3
105,5
Návrh typu roštu, kladecí plán
S návrhem typu roštu Vám poradí technické oddČlení firmy NOVING. PĜi objednávce Vám zdarma
zpracujeme kladecí plán roštĤ. Je nutné stanovit smČr chĤze = smČr protiskluzu, urþit polohu otoþení
kosoþtvereþného oka (viz. obr.) a zvolit zpĤsob pĜichycení roštu na podpory (viz. odstavec uložení a
pĜipevnČní).
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
7
Konstrukþní úpravy
Výroba roštĤ probíhá dle požadavkĤ zákazníka (tvary, rozmČry, uložení, povrchová ochrana).
Rošty mohou být dodávány s výĜezy nebo otvory, které musí být lemované pro zachování nosnosti.
Lemování roštĤ mĤže být provedeno v tloušĢce roštu nebo zvýšené, které plní též funkci okopového
plechu.
Uložení a pĜipevnČní
Položení roštĤ se provádí podle pĜedem zpracovaného kladecího plánu, pĜi jehož zpracování je
zapotĜebí vzít v úvahu výrobní tolerance tahokovových roštĤ od +0 mm do –4 mm a konstrukci
podpor. Z výkresu uložení musí být patrný smČr protiskluzu a uložení roštĤ na konstrukci.
Rošt musí být uložen minimálnČ ve þtyĜech bodech (v rozích obdélníka) tak, aby byla zaruþena jeho
stabilita. Proti zvednutí a posunutí se rošty k podporám pĜipevĖují samoĜeznými šrouby v poþtu
alespoĖ 4 kusĤ na jeden rošt. NejþastČjší pĜíklady uchycení jsou vykresleny níže na obrázku.
8
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
Tolerance rozmČrĤ roštĤ
Následující výrobní tolerance platí pro všechny typy tahokovových roštĤ.
Délka roštu
L = max +0 mm, -4 mm
ŠíĜka roštu
S = max +0 mm, -4 mm
Úchylka celkové výšky roštu
V = max +/-1 mm
Tolerance nosného lemu a tahokovové sítČ
mmax = -0 mm, +4 mm
Odchylka výztuhy od kolmé roviny
pmax = 0,1 x V
PrĤhyb konkávní nebo konvexní
šíĜka do 600 mm: zmax = 3 mm
šíĜka pĜes 600 mm: zmax = 1 / 200 šíĜky
délka do 600 mm: zmax = 3 mm
délka pĜes 600 mm: zmax = 1 / 200 délky
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
9
Rozdíl mČĜených diagonál
u1 - u2 = max. 0,012 x L
Úchylka rozteþí výztuh
a = max. +/-4 mm
Úchylka pĜímosti výztuh
ymax = 4 mm
Tolerance výĜezĤ a tvarĤ
f, g = max. +0 mm, -4 mm
j, k = max. +8 mm, -0 mm
10
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
Tahokovové schodišĢové stupnČ (dále jen schodišĢové stupnČ)
Oznaþování
SchodišĢový stupeĖ T 47 x 13 - 800 x 270
Oznaþování schodišĢových stupĖĤ je shodné s oznaþením roštĤ. RozmČr 800 udává vzdálenost
podpor. Výrobní typy ok tahokovové sítČ jsou shodné s rošty.
Rozteþ vrtání v boþnici - t [mm]
délka
stupnČ L
240
270
305
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
t
120
150
180
11
Zatížení schodišĢových stupĖĤ
Pro volbu typu schodišĢového stupnČ se, prosím, obraĢte na technické oddČlení spoleþnosti NOVING.
Není-li zákazníkem požadováno jinak, je uvažováno charakteristické zatížení (bez souþinitele
bezpeþnosti) 150 kg bodovČ každých 600 mm, maximální povolený prĤhyb je 1/200 rozpČtí. Tuhost
tahokovové sítČ byla ovČĜena technických zkušebním ústavem. Lokální prĤhyby tahokovu mohou být
vČtší o cca. 2 mm.
Hmotnost zinkovaných schodišĢových stupĖĤ [kg]
Výpoþet hmotnosti byl proveden pro tahokov T 47 x 13
ŠíĜka S
[mm]
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
12
Délka L tahokovového
schodišĢového stupnČ [mm]
240
270
305
7,0
7,6
8,3
8,8
9,5
10,4
11,0
11,9
13,0
13,9
15,0
16,2
16,6
17,8
19,2
20,5
21,8
23,4
26,5
27,9
29,6
33,2
34,8
36,7
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
Konstrukþní úpravy, speciální tvary, spirálové schodišĢové stupnČ
Úpravy ve smyslu výĜezĤ nebo otvorĤ v nášlapné hranČ nebo v zadní hranČ nejsou pĜípustné. Dle
pĜání zákazníka je možné dodat speciální napĜ. lichobČžníkové tvary schodišĢových stupĖĤ. Výrobní
program firmy NOVING zahrnuje také výrobu spirálových schodišĢových stupĖĤ z tahokovu viz.
www.noving.cz.
Návrh typu schodišĢového stupnČ
S návrhem typu schodišĢového stupnČ Vám poradí technické oddČlení firmy NOVING. PĜi objednávce
Vám zdarma zpracujeme technickou dokumentaci k tahokovovému výrobku. Je nutné stanovit smČr
chĤze = smČr protiskluzu, urþit polohu otoþení kosoþtvereþného oka a zvolit zpĤsob pĜichycení
schodišĢového stupnČ na podpory (viz. odstavec pĜipevnČní).
PĜipevnČní schodišĢových stupĖĤ
Boþnice stupĖĤ jsou opatĜeny kruhovým a oválným otvorem (viz. obr.) pro šrouby M12, kterými se
schodišĢový stupeĖ pĜipevní ke schodnicím. Každý stupeĖ musí být pĜipevnČn 4 šrouby. Rozteþ
pĜipojovacích šroubĤ mĤže být upravena dle požadavkĤ objednatele.
Protiskluzová nášlapná hrana
SchodišĢové stupnČ nemají nášlapnou hranu z perforované lišty. Požadované protiskluzové vlastnosti
ve smyslu normy zajišĢuje samotný protiskluzový tvar tahokovové sítČ.
Tolerance
•
•
•
S = max +0, -4 mm
L = max +0, -4 mm
ostatní viz. obecné tolerance rozmČrĤ roštĤ
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
13
Tahokovové výplnČ zábradlí (dále jen tahokovové zábradlí)
Výrobní program firmy NOVING zahrnuje také dodávky tahokovových zábradlí. Technické Ĝešení se
pĜizpĤsobuje požadavkĤm zákazníka a vzhledem k rĤznorodosti není typizované oznaþení zavedeno.
Obvykle je tahokovové zábradlí tvoĜeno úhelníkovým rámem, do kterého je uchycena lehká
tahokovová síĢ (viz.foto). Mezi doporuþené tahokovové sítČ patĜí systémový rozmČr oka 62,5 x 20,
tloušĢka plechu 2 mm, posuv 3 mm. Technické oddČlení firmy NOVING Vám na požádání zpracuje
návrh optimálního technického Ĝešení vþetnČ cenové nabídky.
Ceny, poptávka, objednávka
Vaše dotazy ohlednČ ceny, poptávky a objednávky zasílejte prosím na kontaktní e-mail
[email protected], tel./ fax: 595 782 426-7, Fax: 595 783 891, www.noving.cz.
V objednávce prosíme uvećte : kontaktní údaje objednatele, poþet ks nebo celkovou plochu, typ a
rozmČry tahokovového výrobku, povrchovou ochranu, spojovací materiál pro pĜichycení, termín
dodání, zpĤsob dopravy a adresu dodání.
PĜíklad objednávky
Zadání: RozmČry: vzdálenost podpor S = 900 mm, délka plošiny L = 6800 mm. Požaduje se
tahokovový rošt pro pochozí zatížení.
Objednávka:
6 ks
T 47x13 – 900x1000x50
žárový pozink
1 ks
T 47x13 – 900x800x50
žárový pozink
bez spojovacího materiálu
14
tahokovové podlahové rošty a schodišĢové stupnČ
!"#$!%&!
'!*;<>?AA QA%
!%U*WX$Y[\[]^;_```;[\[];_
Download

tahokovové podlahové rošty a schodišťové stupně