OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Květen 2012
Vydává město Uherský Ostroh
Cena 15 Kč
Nové jízdní řády
uvnitř časopisu.
Ze m
ře
re p re z
a
e nt
d ny
ý
áf
vé
ZU
c
e
p
ná
e k S m i š o vs k
čín
Ús
ěš
áv
Za
Š
l
Sl
est
k
ival1Bylin
o

Bičování
Nesení kříže
Šátek
Pieta
Průvod žen
Ukřižování
Ukřižování
- společná fotografie
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Krádež a požár v lesích. .. .. .. . 6
Společenská kronika.. .. .. .. .. . 7
ZUŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8
ZŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..13
MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..14
Kultura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..17
Bylinkové dny .. .. .. .. .. .. .. .. ..19
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..20
Jízdní řády .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..20
Pro motoristy .. .. .. .. .. .. .. .. ..29
Loučíme se s M. Břinkem. .. ..22
Vážení a milí spoluobčané,
tak i na Velikonoce si zima s námi trochu pohrála,
ale snad jí pro letošní rok definitivně odzvonilo . Určitě nevadila těm, kteří šli o Velikonocích na košt vína
do domu zahrádkářů, ani těm, kteří se sešli v hojném
počtu na besedě u cimbálu a po půlnoci hned vymrskávali svoje cérky, aby neuschly. Doufejme, že po celý
rok budou hojně rozkvétat nejen vymrskaná děvčata,
ale že rozkvět pozná i naše město.
K tomu snad přispěje i rekonstrukce silnice I/55.
Většině z nás to sice na půl roku zkomplikuje dopravu, takže budeme nuceni poznávat objízdné trasy
kolem Ostrohu, ale z důvodu bezpečnosti i garantovaného harmonogramu prací nelze jinak. Snažíme se udělat vše pro to, aby tuto
pro Ostroh klíčovou rekonstrukci naši podnikatelé a obyvatelé zejména Hradišťské a Veselské ulice přečkali s co nejmenšími komplikacemi. Takže prosím vás
všechny o dávku trpělivosti a shovívavosti. Věřte, prospěje nám nejen při rekonstrukci silnice.
Na konci dubna pravidelně vzpomínáme na ty, kteří přispěli k osvobození města. Jejich zásluhy si člověk uvědomuje o to více, když si připomene fakt, že ve
střední Evropě vládne relativní klid už více než 67 let. Není moc koutů světa, kde
by toto platilo. Často myslím na to, kolik malicherných sporů, léta trvající nepřátelství i obyčejné nepřejícnosti nám zbytečně komplikuje život. A leckdy by stačilo
tak málo. Podívat se na druhého člověka jinýma očima a zkusit odpustit. V citátu
A. P. Herberta se říká: „Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset
přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění.“ Dnešní realitu u nás i ve světě
formují média, jejichž hlavním cílem není pomáhat nám nalézat cestu k sobě, většinou je to právě naopak. Proto se mějme na pozoru před jakoukoliv demagogií
a nenechejme se zfanatizovat rádoby snadnými řešeními. I v našem městě můžeme stavět mosty, které nás dovedou k sobě.
S přáním příjemných květnových dnů
Ing. Hana Příleská, starostka
Hokej .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..25
Střelci .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..22
Něco o zdraví .. .. .. .. .. .. .. .. ..27
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Zdeňka Pokorná.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 900 ks, cena 15 Kč,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: A. Helmichová,
O. Matějík, I. Helmich, L. Kovařík.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka červnových
Ostrožských listů je 17. 5. 2012.
Mosty nás vždy spojovaly
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 6/2012 konané dne 26. 3. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2012/6/A/1 – rada města schvaluje termín zasedání Zastupitelstva města Uherský
Ostroh na den 25. 4. 2012 v 18.00 hod.
v koncertním sále na zámku v Uherském
Ostrohu.
2012/6/A/2 – rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Uherský Ostroh a Mikroregionem Ostrožsko týkající se
části nemovitosti č. p. 196 od 1. 8. 2012 do
31. 7. 2017.
2012/6/A/3 – rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Uherský Ostroh a Mikroregionem Ostrožsko týkající se
výpůjčky movitých věcí od 1. 8. 2012 do 31.
7. 2017.
2012/6/A/4 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní dům
č. p. 46, ul. Svobodova, Uherský Ostroh
do 30. 4. 2012 současným nájemcům za
stávajících podmínek.
2012/6/A/5 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě
č. p. 92, ul. Sv. Čecha, Uherský Ostroh současné nájemkyni do 30. 4. 2012 za stávajících podmínek.
2012/ 6/A/6 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v obec-
ním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský
Ostroh současné nájemkyni do 30. 6.2012
za stávajících podmínek.
2012/6/A/7 – rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt v obecním
domě č. p. 16, nám. Sv. Ondřeje, Uherský
Ostroh k 31. 3. 2012.
2012/6/A/8 – rada města schvaluje přijetí
finančního účelového daru pro MŠ Sídliště
od firmy Kovovýroba Hoffmann, s. r. o., Ostr.
Nová Ves – ve výši 10.000 Kč na vybavení
logopedické třídy.
2012/6/A/9 – rada města schvaluje přijetí
věcného daru pro ZŠ Uh. Ostroh – tiskárny EPSON STYLUS SX 115 od p. Šopíka,
Uherský Ostroh.
2012/6/A/10 – rada města schvaluje dotaci na benefiční utkání v hokeji dne 1. 4.
2012 ve výši 5.000 Kč ostrožskému Pulling
clubu.
2012/6/A/11 – rada města schvaluje
pronájem pozemků p. č. 763/259 o vým.
4 908 m2, p. č. 763/253 o vým. 4 787 m2,
p. č. 763/44 o vým. 1.971 m2, p. č. 763/276
o vým. 5 960 m2 Ostrožsku, a. s., za cenu
3 300 Kč/ha/rok s účinností od 1. 4. 2012.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2012/6/C/1 - rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení zřízení
věcného břemene – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení
- NTL plynovodní přípojka k rodinnému
domu v Uherském Ostrohu, ul. Výhon,
č. p. 286, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, které je
uloženo v pozemku p. č. 3572/63 (v katastrálním území Ostrožské Předměstí) v celkové délce 2,36 m - a právo vstupovat a vjíždět
na tento pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní
přípojky.
2012/6/C/2 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení zřízení
věcného břemene – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení
a provozování dešťové kanalizace z areálu
závodu ŽPSV do vodoteče Svodnice na pozemku p. č. 3568/2 v k. ú. Ostrožské Předměstí a p. č. 3066 v k. ú. Milokošť.
2012/6/C/3 – rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení ZMě
Uh. Ostroh ze dne 16. 12. 2009 bod A 15
a schválit název ulice „Na Zámecké“.
2012/6/C/4 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu názvu
části ulice Zamlýní na Černovo.
2012/6/C/5 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení příspěvku na
demolici rodinného domu č. p. 183 v k. ú.
Ostrožské Předměstí ve výši do 100 tis. Kč
dle směrnice pro fond rozvoje bydlení.
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 7/2012 konané dne 11. 4. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2012/7/A/1 – rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu na
nám. Sv. Ondřeje č. p. 16, Uherský Ostroh
s paní Kababíkovou, Uherský Ostroh od 1.
5. 2012 do 31.12. 2012.
2012/7/A/2 – rada města schvaluje předložení zpracovaných úkolů z minulých jednání na zasedání zastupitelstva města 25.
4. 2012.
2012/7/A/3 – rada města schvaluje hospodářský výsledek mateřské školy s křesťanskou výchovou, příspěvkové organizace
za rok 2011 – zisk ve výši 138,58 Kč.
2012/7/A/4 – rada města schvaluje hospodářský výsledek mateřské školy Sídliště,
příspěvkové organizace za rok 2011 – ztrátu ve výši 85.401,28 Kč.
2012/7/A/5 – rada města schvaluje hospodářský výsledek základní školy, příspěvkové organizace za rok 2011 – zisk ve výši
100.324,21 Kč.
2012/7/A/6 – rada města schvaluje hospodářský výsledek domu dětí a mládeže,
příspěvkové organizace za rok 2011 – zisk
ve výši 168.548,06 Kč.
2012/7/A/7 – rada města schvaluje
4
Smlouvu o pronájmu nebytových prostor
na zdravotním středisku v I. NP, místnost č.
107, panu Macháňovi na dobu neurčitou,
s účinností od 1. 5. 2012. Cena za pronájem činí 380 Kč/m2 + zálohy na provozní
náklady.
2012/7/A/8 – rada města schvaluje snížené nájemné za část pozemku p. č. 827/12
o výměře 50 m2 v částce 5.000 Kč za rok
2012 stávajícímu nájemci.
2012/7/A/9 – rada města schvaluje zhotovitele zakázky na akci Silnice I/55 Kunovice
– hranice JmK – SO „C 107.4 chodníky“
a SO „C 108.4 chodníky“ v tomto pořadí:
1. TUFÍR, SPOL. S R. O., Na Drahách 881,
Kunovice za cenu 1.007.102 Kč vč. DPH
2. SVS – CORRECT, spol. s r. o., Bílovice
176 za cenu 1.279.358 Kč vč. DPH.
3. ALPINE Bau CZ, s. r. o., Jiráskova 613/
13, Valašské Meziříčí za cenu 1.780.021 Kč
vč. DPH.
2012/7/A/10 – rada města schvaluje zhotovitele zakázky na akci Silnice I/55 Kunovice – hranice JmK – SO „C107.6 osvětlení
přechodů“ a SO „C108.7 osvětlení přechodů“ v tomto pořadí:
1. Ing. Jiří Křen – TRADIX, Huštěnov-
ská 2004, 686 03 Staré Město za cenu
703.451 Kč vč. DPH.
2. ELTODO-CITELUM, s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 za cenu
762.893,77 Kč vč. DPH.
3. Jiří Varsamis VELVAC, Rybáře 415, 698 01
Veselí nad Moravou za cenu 894.218 Kč vč.
DPH.
2012/7/A/11 – rada města schvaluje zhotovitele zakázky na akci „Vyhlídková věž
a expozice zámku 4. NP v Uherském Ostrohu“ v tomto pořadí:
1. STAVEBNINY Kodrla, s. r. o., Huštěnovice
363, 687 03 Babice za cenu 3.765.181 Kč
vč. DPH.
2. Ing. Jiří Křen – TRADIX, Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město za cenu
4.046.569 Kč vč. DPH.
3. HU + KO stav., s. r. o., 696 83 Domanín
182 za cenu 4.186.997 Kč vč. DPH.
2012/7/A/12 – rada města schvaluje pořadí zpracovatelů PD „divadelního sálu zámku“:
1. Ing. arch. Radko Pavlacký, projektová
kancelář Otrokovice, za cenu 373.200 Kč
vč. DPH.
2. Tipro projekt, s. r. o., Brno za cenu
www.uhostroh.cz
496.800 Kč vč. DPH.
2012/7/A/13 – rada města schvaluje platbu za pronájem koncertního sálu předem,
spolu s vratnou kaucí 1.000 Kč ( kauce se
týká i neziskových organizací).
2012/7/A/14 – rada města schvaluje cenu
za pronájem koncertního sálu na zámku
pro podnikatelské subjekty 5.000 Kč/den.
2012/7/A/15 – rada města schvaluje cenu
za pronájem obřadní místnosti na zámku
– pouze jako šatna k akci – 1.500 Kč/den.
2012/7/A/16 – rada města schvaluje přijetí finančního neúčelového daru pro KMŠ ve
výši 1.000 Kč od SDH Uh. Ostroh.
2012/7/A/17 – rada města schvaluje
prodej nákladního automobilu Avia A 15
– N (rok výroby 1978, bez TK), za cenu
10.000 Kč vč. DPH.
B. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2012/7/B/1 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení povýšení
dotace pro rok 2012 Hokeji, o. s., Uh. Ostroh o 260.000 Kč.
2012/7/B/2 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města :
Vyúčtování projektu Dětská hřiště Sídliště
ve výši 259.666 Kč.
Zaúčtování dotace:
Povýšení příjmové strany rozpočtu pol. 4213
Inv. transfer z nár. zdrojů UZ 27189517
o 52.000 Kč.
Povýšení příjmové strany rozpočtu pol.
4213 Inv. příspěvek společenství EU UZ
27589518 o 208.000 Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j.n. pol. nespec. rezerva
o 260.000 Kč.
2012/7/B/3 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Nákup nákladního automobilu AVIA A75 za
cenu 414.000 Kč vč. DPH se splatností ve
dvou splátkách - v roce 2012 - 214.000 Kč,
v roce 2013 – 200.000 Kč.
Návrh na financování nákupu nákladního
automobilu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3699
Ostatní záležitosti komunálních služeb, bydlení a územního rozvoje o 214.000 Kč.
Snížení výdajové strany rozpočtu u §
6409 Ostatní činnost – nespec. rezerva
o 214.000 Kč.
2012/7/B/4 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Vyúčtování dotace Integrovaného operačního programu – Územní plán města Uherský Ostroh ve výši 720.000 Kč.
Návrh na zaúčtování:
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol. 4116
Neinvestiční transfer ze SR o 720.000 Kč
Povýšení výdajové strany rozpočtu
u § 2212 Silnice-Regenerace Sídliště o 100.000 Kč, § 2219 Cyklostezka
o 350.000 Kč, § 3745 Péče o vzhled
obcí, zeleň o 100.000 Kč, § 5512 Požární
ochrana o 100.000 Kč, § 2219 Ostatní zál.
– chodníky o 70.000 Kč.
2012/7/B/5 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Vypořádání poskytnutých dotací se SR za
rok 2011, odvod nevyčerpaných prostředků
do SR ve výši 29.954 Kč.
Zaúčtování fin. vypořádání z minulých let:
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
6402. Finanční vypořádání z min. let
o 30.000 Kč.
Snížení výdajové strany rozpočtu u § 6409.
Ostatní činnost – rezerva o 30.000 Kč.
2012/7/B/6 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Poskytnutí neinvestičního transferu společnosti Hokej, o. s. Uherský Ostroh na úhradu
nákladů za energie ve výši 200.000 Kč a na
opravu rolby ve výši 60.000 Kč.
Návrh na zaúčtování:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j. n. pol. 5222 neinv. transfer
Hokej, o. s. Uh. Ostroh o 260.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 3639
Komunální služby a územní rozvoj
o 100.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6171
Činnost místní správy o 160.000 Kč
2012/7/B/7 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Poskytnutí neinvestičního transferu Fotbalovému klubu v Uherském Ostrohu na
pořízení majetku ve výši 25.000 Kč a na
akci Mládežnický turnaj v kopané ve výši
8.000 Kč.
Návrh na změnu v rozpočtu:
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
6409 Ostatní činnost j.n. pol. 5229 Fotbalový klub, o. s., Uherský Ostroh o 33.000
Kč.
Snížení výdajové strany rozpočtu u §
6409 Ostatní činnost j. n. pol. 5229 Neinv. transfery neziskovým organizacím
o 33.000 Kč.
2012/7/B/8 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení závěrečný účet města Uherský Ostroh za rok
2011 bez výhrad.
2012/7/B/9 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení zprávu
č. 416/2011/Kř o výsledku přezkoumání
hospodaření města Uherský Ostroh za
rok 2011 s výrokem:
Při přezkoumání hospodaření města
Uherský Ostroh za rok 2011:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky /§ 10
odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.
4 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí.
2012/7/B/10 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení přejmenovat část ulice Hradišťská – č. p. 108,
120, 250 a 256 až po cyklistickou stezku
Kvačice – Chylice
na ulici „Chylická“.
NABÍDKA BYTŮ K PRONÁJMU na ulici SV. ČECHA V UH. OSTROHU
1) Město Uherský Ostroh nabízí k pronájmu byt č. 3, 1. NP,
ul. Sv. Čecha 92 v Uh. Ostrohu. Jedná se o byt 1+1 s podlahovou plochou 41,93 m2. Tento byt je vytápěn elektřinou.
Celková výše nájmu včetně služeb měsíčně činí 2.069 Kč.
Tento byt je určen max. pro 1-3 osoby.
2) Dále město Uherský Ostroh nabízí k pronájmu byt
č. 3, 1. NP, ul. Sv. Čecha 76 v Uh. Ostrohu. Jedná se o byt
1+1 s podlahovou plochou 36,38 m2. Tento byt je vytápěn
plynovým zařízením. Celková výše nájmu včetně služeb měsíčně činí 2.542 Kč. Tento byt je určen max. pro 1-3 osoby.
Podmínkou k získání pronájmu bytů je:
potvrzení o zaměstnání
bezdlužnost u společnosti E.ON (elektřina) a RWE,
plynárenské společnosti
zaplacení nájmu dopředu (tzn. zaplacení nájmu pro
daný měsíc + nájem za další měsíc)
přednostně budou byty přiděleny občanům Uh.
Ostrohu
V případě zájmu zasílejte žádosti na adresu:
Město Uherský Ostroh
Odbor investic
Zámecká 24
687 24 Uherský Ostroh
5
OSTROŽSKÉ LISTY
Informace pro občany - odpady
Sběrné suroviny UH, s. r. o. - sběrný dvůr na Pastruhu
(vedle stolařské dílny pana Kadluby)
Shromaždiště města Uh. Ostroh na Pastruhu
(vedle stavebnin VANTO, s. r. o.)
Provoz v období letního času:
Provoz v období letního času:
Po, St, Pá
So
St
So
15.00 - 18.00
8.30 - 12.30
16.00 - 18.00
8.00 - 12.00
- železo, barevné kovy, elektrozařízení (ledničky, televize,
počítače, mikrovlnné trouby, myčky apod.), aku baterie,
papír, textil, plasty, sklo ...
- objemný odpad z domácností (koberce, umývadla, nábytek - rozložený na jednotlivé díly, apod., sklo tabulové ...
Na případné dotazy odpoví pracovník Sběrných surovin
UH, s. r. o. - tel. č. 777 718 338
Stavební suť
Je možné odevzdat ve Veselí nad Moravou u firmy
PŘIBYL, Blatnická 1552, po telefonické dohodě na tel. č.
605 268 370
Nebezpečný odpad
Je možné odevzdat 2x ročně při mobilním sběru „N“
odpadu
jarní sběr
12. 4. 2012 (již proběhl)
podzimní sběr
1. 10. 2012
HOSTINEC POD LIPAMI
16.00 – 16.50
U KINA
17.00 – 17.50
U MLÝNA (u firmy YARO)
18.00 - 18.50
- olej, tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, nepoužité léky,
pesticidy, rozpouštědla, fotochemikálie
Léky
je možné celoročně odevzdávat v lékárně Javorník na ulici
Svobodova, nebo při mobilním sběru „N“ odpadů
Na případné dotazy odpoví pracovnice odboru ŽP pí Eva
Zajícová - tel. č. 572 430 530, e-mail: [email protected]
Po - Pá
7.00 - 17.00
Městský úřad Uherský Ostroh
- Sběrná nádoba (umístěna na chodbě před kanceláří
č. 214) na úsporné výbojky, trubicové zářivky do délky
40 cm, světelné zdroje s LED diodami (tento odpad
můžete odevzdávat i v prodejnách, ve kterých se totéž
zboží prodává).
- E-boxu (umístěn v kanceláři č. 214) kde je možné ukládat monočlánky (tzv. vnitřky) a drobné elektrozařízení
jako např. starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové zařízení, discmen, MP3 přehrávač, drobné ovládače
od hraček apod.
Ostatní elektroodpad je možné odevzdat v prodejně při
nákupu nového zboží nebo ve Sběrném dvoře Sběrných
surovin na Pastruhu.
Krádež a požár v lesích Ostrožska
Zajisté občanům Uherského Ostrohu
neunikly články v novinách a reportáže
na různých televizních kanálech o vykáceném lese, který je vlastnictvím města
Uherský Ostroh.
Domníváme se, že občané města by
měli mít informace o tom, co se děje v jejich městě.
Z tohoto důvodu zveřejňujeme popis
celé události včetně současného stavu
celého případu.
Událost odstartoval jeden anonymní
6
telefonát 21. března, ze kterého vyplynulo, že v sobotu 17. března někdo pokácel
obecní lesík v Plachtách. Pro ty občany,
kteří netuší, kde se Plachty nachází - je to
pole v blízkosti obce Blatnice pod Svatým
Antonínkem, a pole patří do katastrálního
území Ostrožské Předměstí. Lesík, dalo
by se říct i remízek, je po levé straně, za
posledním větrolamem směrem na Blatnici.
Po provedeném místním šetření bylo
zjištěno, že anonym měl pravdu a někdo
vykácel lesík v Plachtách a dřevo si také
odvezl. Les byl asi v polovině svého „života“, jeho stáří bylo 46 let. Zajímavé na celé
situaci bylo to, že zloději nechali stromy po
obvodu remízku. Můžeme se domnívat,
že účelově, protože při letmém pohledu
ze silnice nebylo kácení zřejmé.
Následně bylo na Policii ČR podáno
trestní oznámení na neznámého pachatele s odhadem vzniklé škody cca 60.000
Kč. Poté se rozjel kolotoč událostí. Své šetření vedla Policie ČR. Informace o mož-
OSTROŽSKÉ LISTY
www.uhostroh.cz
ných pachatelích zjišťovalo i město. Šetření vedl orgán ochrany lesního půdního
fondu, protože remíz je v evidenci lesního
půdního fondu a podléhá všem předpisům jako každý jiný hospodářský les. To
znamená, že je zahrnutý v lesních hospodářských osnovách a je přesně určeno,
kdy může být dřevo vytěženo. Smutné
je, že les mohl plnit svoji funkci minimálně
ještě dalších 40 let.
A nejsmutnější na celé skutečnosti je
rozuzlení. Lesík vykáceli blatničtí myslivci.
Jejich vysvětlení - co je vedlo k vykácení
lesa, je málo přesvědčivé a chabé. Co je
možné si myslet o myslivcích, kteří byli
přesvědčeni, že kácí lesík na svém katastru, tzn. v katatrálním území Blatnice pod
Svatým Antonínkem, o myslivci, který nezná svůj katastr?
Ke cti jim slouží, že se přiznali, snaží se
svoji chybu napravit a začali jednat s městem o náhradě škody, nové výsadbě a péči o ni. Náhrada škody by měla obsahovat
úhradu za vykácené dřevo na základě
znaleckého posudku, který byl vypracován soudním znalcem v oboru, novou výsadbu mladých dřevin dle zalesňovacího
plánu, oplocení celého lesíku, následnou
péči o výsadbu.
V každém případě mysliveckému sdružení Roháč bude Městským úřadem
v Uherském Hradišti uložena pokuta za
porušení zákona o lesích. Tato pokuta
bude přerozdělena a zaslána na účet státního fondu životního prostředí.
Někdo si může říci, že se vlastně nic
nestalo. Ale stalo. Občané jsou ochuzeni
o kus přírody, který měl určitě v lánech
orné půdy svůj význam. Je pravdou, že
škoda mohla být mnohem menší, kdyby
jsme si víc všímali svého okolí, kdyby anonym přímo v den kácení informoval Policii
ČR.
Proto prosíme občany - všímejte si víc
svého okolí, pokud uvidíte někoho, jak
kácí stromy ve větrolamu, lese, nebo i jednotlivé stromy, ozvěte se, zatelefonujte na
městský úřad a upozorněte na tuto skutečnost. Je lepší škodám předcházet, než
je napravovat, a pak dlouhá desetiletí čekat, než vyroste nový les.
Ostrožany, kteří tento městský les znají, je
to asi 300 m před Panenkou Marií. Díky
suché trávě v podrostu a větru se požár
velmi rychle rozšířil. Celková plocha poškozená požárem byla cca 300 m x 300 m
(podle zprávy HZS). Nedošlo zde k poškození vzrostlých stromů. Problémem je
vyčíslení škody, protože celkové poškození mladého porostu bude zřejmé hodnotit
až po roku.
Při požáru zasahovaly 2 jednotky profesionálních hasičů. Jedna z Uh.Hradiště
a druhá z Veselí nad Moravou. Profesionální hasiče posílily jednotky dobrovolných hasičů z Uh. Ostrohu, Kunovic, Veselí nad Moravou, Hluku, Ostrožské Nové
Vsi a Moravského Písku.
Při požáru došlo ke zranění jednoho
dobrovolného hasiče. V průběhu odpoledne a večera byla dohašována jednotlivá
ohniska požáru. Celou noc hlídkovali na
požářišti dobrovolní hasiči z Uherského
Aby toho v březnu nebylo málo, dne Ostrohu, kterým náleží naše poděkování.
27. 3. vznikl v odpoledních hodinách poEva Zajícová, životní prostředí,
žár nízkého porostu v singulárním lese,
a Ivan Klauda, místostarosta
jedná se o les v k. ú. Uherský Ostroh. Pro
Společenská kronika
Jubilanti květen
80 let
16. 5.
21. 5.
27. 5.
Marie Bilíková, Spodní 371
Miluška Březinová, Mašovy 317
Miloslava Frolková, Veselská 717
88 let
7. 5.
Marie Stáncová, Luční 164
90 let
5. 5.
21. 5.
28. 5.
Antonie Rybnikářová, Domovinka
Bohumila Dobřecká, Hradišťská 201
Marie Míková, Mašovy 346
91 let
5. 5. Ludmila Nevečeřalová, Hradišťská 220
Zemřeli:
2. 3.
Antonín Hůsek
/1940/
3. 3.
Václav Bartoš
/1941/
7. 3.
Hedvika Galušková
/1926/
8. 3.
Jana Jurčeková
/1944/
14. 3.
Marie Kučerová
/1929/
17. 3.
Stanislava Hájíčková
/1932/
22. 3.
Hedvika Jurásková
/1922/
7
MIKROREGION OSTROŽSKO
Začíná nová sezona
Květen je již tradičně zahajovacím měsícem turistické sezony nejen na Baťově kanálu, ale také v informačním centru Přízámčí. Od 1. 5. 2012 rozjíždíme novou sezonu, která bude opět plná novinek. Tou nejvýznamnější bude otevření nové půjčovny
lodiček Přízámčí v Uherském Ostrohu, o které vás samozřejmě budeme dále informovat. Od května se změní také otevírací
doba informačního centra, která bude kromě pracovních dnů od 8.30 do 17.00 hod. zahrnovat i víkendový provoz od 10.00
do 16.00 hod. Budete tak mít rozšířenou možnost využití našich služeb včetně cyklopůjčovny, půjčovny lodiček, předprodeje
vstupenek a dalších. V současné době si v předprodeji stále můžete zakoupit vstupenky na koncert Majka Spirita, který se
koná 8. 6. 2012 ve Veselí nad Moravou, za 220 Kč, dále na koncert Hradišťanu 9. 6. 2012 v Blatnici pod Sv. Antonínkem za
170 Kč a nově také na koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily, který proběhne 29. 6. 2012 ve Veselí nad Moravou. Cena
vstupenky je v předprodeji 300 Kč. Aktuální informace najdete také na www.ostrozsko.cz.
AT
Aktuálně ze ZUŠ
O průběhu soutěží, do kterých jsou zapojeni naši žáci a kolektivy vás průběžně informujeme. Do nejvyššího, tedy ústředního kola soutěže vyhlášené MŠMT se probojovaly naše dvě
cimbálové muziky – mladá muzika Pramének i dospělejší Šefranica. Pramének předvede svůj soutěžní repertoár ve čtvrtek
10. května a Šefranica následující den v Mikulově. Obě muziky
mají dobře našlápnuto, tak věříme, že jejich výkon zaujme i odbornou porotu v čele s Janem Rokytou.
8
Úspěšná reprezentace
v okresním kole
Obě muziky zahrají během květnových dnů v programu oslav
Dne matek a Jízdy králů v Kunovicích.
Na starobylé tvrzi v Hluku se konal v poslední dubnový den
již čtvrtý ročník „ Huckého bombóza“ – přehlídky mladých cimbálových muzik. Představilo se 5 souborů z regionu pracujících
pod ZUŠkami. Přehlídku vám více přiblížíme v příštím čísle OL.
Dovolujeme si vás pozvat na Jarní koncert, který se uskuteční
www.uhostroh.cz
učební plány požadavkům
a schopnostem žáků.
2. května v 18 hodin v zámeckém koncertním sále. Mimo jiné
žáky se představí i úspěšní soutěžící letošních okresních a krajských kol pořádaných soutěží.
V červnu se vám představí naši absolventi, všechny
obory školy připravují závěrečná vystoupení a výstavy,
sólisty a soubory uslyšíte na
Dnu hudby, koncertu populárních melodií a dalších akcích ZUŠ.
František Říha
Kolektiv učitelů ZUŠ intenzivně pracuje na konkrétní podobě školního
vzdělávacího
programu,
podle něhož nabídne od
příštího školního roku novým zájemcům o vzdělávání v ZUŠ inovovanou výuku
s možností více přizpůsobit
DDM PASTELKA
INFORMUJE
AKCE KVĚTEN
6. 5. FENG SHUI V PRAXI
celodenní seminář, 9.00-18.00 hod. na DDM, cena: 1.500 Kč
8. 5. OSTROH HLEDÁ TALENT (1. KOLO)
zač. 9.00 hod. na DDM Pastelka, jedná se o neveřejné kolo
- účast pouze soutěžící. Přihlášky jsou na www.ddmpastelka.cz,
přihlášky přijímáme nejpozději do 1. 5.
26. 5. FENG SHUI A NOVÝ VĚK - NOVÉ POSTOJE
možnosti a uplatnění v pracovních oborech. 9.00-18.00 hod.
Cena: 1.500 Kč
29. 5. REIKI KLUB
19.00-20.30 hod. na DDM Pastelka Uh. Ostroh, cena: 50 Kč.
AKCE NA KVĚTEN V MATEŘSKÉM CENTRU
12. 5. SVĚTLO ORIENTU
krajské kolo soutěže ve skupinovém orientálním tanci, sportovní hala Uh. Ostroh, zač. 13.00 hod, cena: 20 Kč děti / 40 Kč
dospělí
19. 5. OSTROH HLEDÁ TALENT, (2. KOLO)
9.00 hod. na DDM Pastelka, jedná se o neveřejné kolo - účast
pouze soutěžící. Přihlášky jsou na www.ddmpastelka.cz, přihlášky přijímáme nejpozději 1 týden před akcí.
19. 5. FLAMENCO - DOSPĚLÍ
13.00 - 17. 00 hod., cena: 300 Kč
26. 5. OSTROH HLEDÁ TALENT
Dance club CÉZAR Uh. Ostroh, veřejné kolo, o vítězi/postupujících budou rozhodovat divácké hlasy. Bližší info na
plakátech DDM.
3. května - práce s netradičním materiálem
7. května - cvičení s padákem, práce s netradičním materiálem (výroba šperků)
10. května - rozvíjení estetického cítění - výroba konvičky
14. května - beruška (kombinace různých druhů materiálů)
17. května - rozvoj jemné motoriky, práce s papírem - kopretina
Mimořádně v úterý 22. května - hry s barvou, otisky - rozkvetlý strom
24. května - práce s barevnými drátky - výroba zvířátek
28. května - práce s papírem - výroba dešťového mráčku
31. května - slavnostní zakončení MC, dopoledne plné her
a soutěží
9
OSTROŽSKÉ LISTY
Na mejdan už v 8 letech?
Ač se vám může zdát, že
už to ta dnešní mládež opravdu přehání, můžete zůstat
v klidu. DDM Pastelka si na
jeden ze dnů velikonočních
prázdnin připravil holčičí mejdan, na který mohly všechny
správné holky už od osmi let!
Odpoledne začalo vyráběním
náramků, hned potom jsme si zacvičily pod vedením lektorky
Marcely Chocholáčové. Poté čekalo zasvěcení do tajů kuchyně (bohužel to žádnou nemine :) a prokuchtily jsme se kurzem
vaření. A co jsme si navařily, to jsme si také snědly! Následovala
ukázka tvorby účesů a poté velkolepá kadeřnická show. Dívky
byly losováním rozřazeny do dvojic a každá z dvojice si vyzkoušela jak roli modelky, tak kadeřnice. Poté nastalo velké bodování a tři nejlepší kadeřnice - Denisa Šlosárová, Tereza Bahulová
a Viktorie Kunovjánková byly oceněny. A to už jsme se přesunuly
do večerních hodin a následoval film na přání a zároveň na dobrou noc - Alenka v říši divů, který nás naladil na spaní plné snů.
Hned po snídani jsme se pustily do vyrábění krásných a originálních šperků z Fima a dívky se přesvědčily, že nejen dobroty,
ale i šperky se dají péct v troubě. Bohužel jsme nestihly pletení
barevných copánků z bavlnek a korálků do vlasů a holky hned
napadlo: „Tak si udělejme holčičí mejdan 2, uděláme si ty slíbené copánky a další skvělé nápady na zkrášlování.“ A my jsme
si řekly, „proč ne?“ Na další mejdan se můžete těšit na konci
června 2012.
KD
BOLEK A LOLEK NA CESTĚ VELIKONOČNÍ EVROPOU
Letošní výukový program „Velikonoční zvyky“ DDM Pastelka
byl zaměřen na zvyky čtyř evropských zemí. S dětmi tyto země
navštívili cestovatelé a „šlaháči“ Bolek a Lolek. Tentokrát si ale
nic nevyšlahali. S dětmi totiž jeli do sousedního Německa, kde
vajíčka do hnízd ukládají v zahradách čáp, liška, kohout nebo
zajíček podle toho, ve kterém kraji se zrovna nacházíte.
V Anglii, kde potkali slavného detektiva Sherlocka Holmese,
se dozvěděli, že tu žádné kraslice neznají, zato pořádají hon na
vejce čokoládová, která hned spořádají. Dámy si tu také zdobí
jarní kloboučky a smaží hory palačinek. Na univerzitách se pořádají závody v běhu s palačinkami na pánvičkách, a to si také
všichni účastníci výukového programu vyzkoušeli.
Další země, kterou jsme společně navštívili, byla Dánsko. Dánskou holčičku naše tradiční pomlázka velice pohoršila, tvrdila,
že Dánové mají inteligentnější zábavu - o Velikonocích se baví
tím, že si pod dveře zastrkují dopisy se škádlivými žertovnými
básničkami. Vajíčko pak dostane ten adresát, který uhodne jméno autora, a pokud neuhodne, sám dá vajíčko autorovi básně.
A tady je ukázka básniček, které děti složily: Na velikém dvoře
bylo malé moře a v moři kuřátko vykulené kukátko.
Sláva, roste tráva. Napsal jsem psaníčko, dostal jsem vajíčko.
Na nebi je mrak a za ním je drak. Kolem roste tráva, to vám je
sláva.
Zazvonil hrom, v dálce bil hrom. Vyrostla sněženka krásná
jako panenka. Spadl na zem hrom a zazvonil zvon.
Poslední zemí byla Itálie. Hostitelem a průvodcem italskými
tradicemi byla osobnost nanejvýš důstojná, sám Svatý otec, papež. Děti se dozvěděly, že italské Velikonoce se nesou v duchu
křesťanských oslav. Kněží přináší požehnání do rodin, světí se
olivové větvičky, palmové listy i svaté obrázky. Italské Velikonoce
provází holubice v mnoha podobách jako symbol míru. Po této
dlouhé cestě si děti v přichystaných dílničkách vyrobily dárečky,
aby jim připomínaly, co vše se dozvěděly. Bolek a Lolek, v úžasném podání Vlaďky Morávkové a Lenky Šlosárové, rozesmáli
a zároveň poučili 229 dětí prvního stupně základní školy v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi.
L. Balánová
Bolek a Lolek jedou vlakem
Výlet do Galaxie
Prázdniny, to je jistě čas, na který se školní děti nejvíce těší.
Radost se určitě násobí, když prožívají netradiční zážitky a dobrodružství. Nejinak tomu bylo i v pátek 6. dubna, kdy s Pastelkou vyrazilo třicet tři dětí do zábavného centra ve Zlíně ve
stylu VESMÍRNÉ GALAXIE. Jak už jste někteří postřehli, téma
„vesmíru“ se letos opakuje a není to náhoda, věnujeme se mu
po celý školní rok. Vyrazili jsme brzy ráno společně autobusem,
abychom si užili ještě volného prostoru rezervovaného pouze
pro nás. Ihned po příjezdu jsme se vrhli do víru různých atrakcí – nechali jsme se unášet nafukovacím vesmírným korábem,
skákali na planetách naší galaxie a trampolínách, prolézali ves-
10
Palačinkový závod
www.uhostroh.cz
mírným labyrintem se spoustou skluzavek. Nadchli nás i vesmírné rychlorakety
a pokořili jsme i nejvyšší vrchol, samozřejmě ti nejodvážnější. A to ještě nebylo
všechno… opuštěny nezůstaly ani dětské
hrací automaty a multifunkční hřiště. Po
tak náročném objevování všech vesmírných vymožeností, jsme neopomněli ani
na vesmírný bufet, který byl zavalen náletem dětských přistěhovalců. I když jsme
vesmírný ráj opouštěli neradi, museli jsme
se vrátit zpět do pozemské reality. Že se
nám ve vesmíru líbilo a rádi bychom si
návštěvu co nejdříve zopakovali, asi ani
nemusím zdůrazňovat. Že?
VM
Pozvánka na příměstský tábor “Tvořivá Pastelka“
Milé děti, opět pro vás chystáme o letních prázdninách příměstský tábor, tentokrát v termínu 23.-27. 7. 2012. Přijďte odkrývat tajemství staré půdy a tajemných
bytostí žijících v zaprášené staré truhle.
Čekají na vás neprobádané prostory na
Pastelce, tradiční i netradiční tvoření, výlet
a prožijeme společně jednu noc, během
které si vypálíme keramiku ve vlastnoručně vytvořené “papírové“ peci. Více infor-
mací hledejte na letáčcích nebo přímo
na DDM Pastelka Uherský Ostroh. Heslo:
„Kdo se bojí, nesmí na půdu“.
Těší se na vás Lenka a Leona
Hlídání dětí na DDM Pastelka
V termínu od 30. května do 2. června
2012 nabízíme na DDM hlídání dětí. Prostory mateřského centra, dvorečku a dle
potřeby i další místnosti budou otevřeny
všem dětem zvládajícím základní hygienické návyky a sebeobsluhu, jejichž
rodiče si potřebují „něco vyřídit“, odpočinout si nebo třeba navštívit festival Bylinkové dny. Na děti dohlédne dlouholetá
paní učitelka MŠ. Hlídání bude zajištěno
ve dvouhodinových cyklech, vždy od
15-17 hod. a od 17-19 hod. Individuální
domluva je možná. Cena za jeden cyklus
je 120 Kč, druhý sourozenec (ve stejnou
dobu) má slevu 30 Kč. Na hlídání je nutno
se nahlásit den dopředu, min. počet na
skupinu jsou 2 děti.
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
VELIKONOČNÍ JARMARK V UHERSKÉM HRADIŠTI
7. 4. 2012
Po několikaměsíční přípravě nastal konečně ten očekávaný den a my jsme vyrazili se všemi našimi výrobky do Uherského Hradiště. Zde se na Masarykově náměstí konal tradiční Velikonoční jarmark. Počasí, kterého jsme se nejvíc obávali,
nám nakonec přálo a celé dopoledne se na nás usmívalo z oblohy sluníčko. I to
jistě přilákalo na náměstí přímo
davy lidí, takže o zákazníky jsme
neměli nouzi. Děti se opět projevily jako zdatní obchodníci, byly
ochotné a usměvavé a prodávání je bavilo. Protože nás i s tetami bylo celkem šest, u stánku
jsme se vystřídali a mohli jsme
si projít celý jarmark, koupit si
nějakou maličkost, nebo jen
najít inspiraci pro naše další tvoření. Domů jsme pak odjížděli možná trochu unavení, ale spokojení s dobře odvedenou prácí. Opět jsme ukázali, že v našem Dětském domově v Uherském Ostrohu je
spousta šikovných dětí.
Mgr. Tereza Jagošová, vychovatelka
11
OSTROŽSKÉ LISTY
„VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK“ V UHERSKÉM OSTROHU
V aprílovou neděli se děti ze 2. rodinné skupiny Dětského domova Uherský Ostroh zúčastnily akce na zámku v Uherském Ostrohu s názvem „Velikonoční zajíček“. Toto předvelikonoční těšení
připravil odbor kultury a DDM Pastelka. Naše děti zde prezentovaly výrobky s velikonoční tematikou, které tvořily dva měsíce při
rukodělných činnostech v dětském domově. Nechybělo velikonoční osení, ptáčci z kynutého těsta, zdobené věnečky a košíčky,
zdobená vyfouknutá vajíčka a další zdařilé výrobky. Děti byly milé
k návštěvníkům, chovaly se kultivovaně a menší děvčata dokázala i přes prvotní ostych nabídnout vše, co vytvořila „svýma rukama“. Děti také zhlédly taneční vystoupení dětí z DDM Pastelka
a MŠ Sídliště, která se jim líbila. Všichni si toto „aprílové“ předvelikonoční odpoledne užili a měli radost, že se jejich výrobky líbily.
A už nyní se těší na další akci, a to na „Jarmark divů“.
Bc. Sylvie Zálešáková – vychovatelka
Dětský domov Uherský Ostroh
NECHCI SEDĚT V KOUTĚ
je název právě skončeného projektu pro děti Dětského domova Uherský Ostroh, který finančně podpořila Nadace Terezy Maxové dětem.
Cílem projektu bylo seznámit děti s různými druhy tanců a základy společenského chování. Všechny děti měly možnost si ve
13 lekcích osvojit základní kroky historických, společenských,
folklorních, moderních i country tanců. Vše zvládaly za po pomoci odborných lektorek a lektorů, které zabezpečil DDM Pastelka.
Jednotlivé lekce byly prokládány jinými pohybovými aktivitami,
např. pohybovým dominem, které mělo u dětí i tet velký úspěch.
Ke zklidnění a načerpání sil do dalších „kroků“ bylo použito promítání filmů s taneční tematikou. Aby náhodou v nácviku nevznikla nějaká prodleva, děti na Pastelce i nocovaly. A který že tanec si
oblíbily děti nejvíce ? Nebudete věřit, je to flamengo !
V rámci společenského chování měly děti možnost zhlédnout
a následně si vyzkoušet v restauraci zakládání tabulí k různým pří-
ležitostem. Vyvrcholením bylo připravení tabule k vlastnímu ukončení projektu.
Ač to ze začátku nevypadalo, nakonec se do projektu aktivně
zapojily všechny děti. Snaha, aby žádné dítě dětského
domova při diskotékách, hodech, plesech a zábavách nesedělo v koutě, byla naplněna
beze zbytku.
Naše poděkování patří paní
Šlosárové, pracovnici DDM
Pastelka za bezchybnou
organizaci a Nadaci Terezy
Maxové dětem za finanční
podporu.
Mgr. Jana Frühaufová, řed DD UO
Projekt finanční gramotnosti pro dětské domovy
Poslední březnový den byl v našem dětském domově ve znamení finanční gramotnosti. Skupinka herců z Prahy nám přijela
zahrát divadelní představení „Výlet“, které vypráví příběh téměř
patnáctiletého Martina, který je třídním pokladníkem. Pracovat
s penězi ho baví, a proto si na své funkci zakládá. Jednoho dne
mu však zmizí z batohu peníze vybrané na školní výlet. Martin
neví, jak tento problém vysvětlit svému okolí, obává se kritiky
a posměchu ze strany spolužáků i učitelů. Rozhodne se proto raději chybějící peníze nahradit z vlastní kapsy. Tolik ale nemá, a tak
volí poněkud nestandardní cestu, jak si potřebné peníze opatřit.
Spouští tak řetězec závažných omylů a problematických situací,
12
které neustále gradují.
Děti nejprve zhlédly
příběh školáka Martina jako diváci. Pak
s herci důkladně rozebraly omyly a chyby,
kterých se hlavní hrdina dopustil. Následovala repríza představení, do které již děti
vstupovaly v roli herců
a napravovaly Martinovy chyby. A šlo jim to báječně. Několikrát sklidily velký potlesk
publika a slova uznání od samotných herců.
Díky interaktivní formě vzdělávacího představení se mohly děti
nejen seznámit s životní situací, která může potkat i je, ale také
najít zdravý přístup k finančnímu plánování.
Naše poděkování patří všem hercům i koordinátorce projektu
„Finanční gramotnost pro dětské domovy“ Mgr. Ing. Petře Hochmanové.
Mgr. Jana Frühaufová, řed DD
www.uhostroh.cz
Základní škola
VZPOMÍNKA NA ZIMU
Stejně jako v minulých letech jsme využívali i letos možnosti lyžování na sjezdovce
ve Filipově údolí. Tři návštěvy s dětmi 1. až 5.
tříd jsme završili závody ve slalomu. Závodu se
zúčastnilo 30 dětí, startovalo se ve třech kategoriích.
Vítězové:
Kategorie 1. a 2. tříd: 1. Simona Kodýmová,
2. Adam Burián, 3. Tomáš Burián
Kategorie 3. a 4. tříd: 1. Kateřina Šišperová
a Jan Riedl, 2. Ondřej Polehňa, 3. Tomáš Kotas
Kategorie 5. tříd: 1. Gabriela Turčinová, 2. Simona Vydržalová, 3. Lukáš Pírek
Mgr. Jitka Němcová,
učitelka ZŠ
HALOVÁ OLYMPIÁDA 1. STUPNĚ ZŠ
Letošní halová olympiáda 1. stupě ZŠ v atletice proběhla 23. 3. 2012
ve sportovní hale v Uherském Hradišti za účasti 9 škol z našeho okresu.
A my jsme uspěli. Jako družstvo jsme se umístili na třetím místě za brodskou a hradišťskou „sportovkou“.
Nejlepší jednotlivci:
1. místo: Simona Vydržalová – běh 300 m, Natálie Větříšková – hod
míčkem, Sára Galušková – skok z místa, štafeta starších dívek ( Simona
Vydržalová, Natálie Větříšková, Sára Galušková, Tereza Švédíková)
2. místo: Tereza Švédíková – sprint, Simon Rapant – běh 300 m, Kristýna Korvasová – sprint, Nikola Chvílíčková – skok z místa, štafeta mladších dívek (Kristýna Korvasová, Nikola Chvílíčková, Justýna Kovaříková,
Alexandra Rapantová)
3. místo: Justýna Kovaříková – hod míčkem, Ondřej Polehňa - sprint,
Pavel Šimčík – skok z místa.
Mgr. Jitka Němcová,
učitelka ZŠ
Volejbalový turnaj 2012
Již tradičně pořádala naše škola jarní kolo volejbalového satelitu okolních základních škol. Ve středu 11. 4. 2012 se
v tělocvičně ZŠ sešla 4 družstva (Ostrožská Lhota, Ostrožská
Nová Ves a 2 družstva z Uh. Ostrohu). Zápasy byly vyrovnané,
bojovalo se o každý míč. A jak to všechno dopadlo?
1. Uh. Ostroh A
2. Ostrožská Lhota
3. Ostrožská Nová Ves
4. Uh. Ostroh B
Děkujeme sponzorovi – firmě Javorník a hlavní rozhodčí
paní Marii Hrachovské.
Mgr. Hana Hrachovská,
učitelka ZŠ
13
OSTROŽSKÉ LISTY
ROZBURÁCENÝ ZIMNÍ STADION V UHERSKÉM OSTROHU
Přátelský hokejový zápas 1. 4. 2012 na zimním stadionu v Uherském ostrohu a poděkování sponzorům.
Ostrožský zimní stadion se v neděli na apríla otřásal v základech, ale apríl to nebyl. Bylo to velké hokejové show. Tým Uherského Ostrohu OLD STAR bojoval proti pražskému HC OLYMPU. Zápas skončil skvělou remízou. Hokejové publikum jásalo, ne z výsledků, ale z výborné show, kterou předváděl náš skvělý bavič Martin Dejdar a jeho tým složený z golfistů, fotbalistů, moderátorů, herců a hokejistů.
K zábavě přispěli i naši ostrožští OLD STAŘI svými hokejovými triky a legráckami.
Aktérem a hlavním iniciátorem této show byl pan Stanislav Veselý, jemuž patří velký dík za realizaci nápadu. A také patří díky jeho realizačnímu týmu Bronislavu Klaudovi, Dušanu Lekešovi a všem členům Old Star. Sponzorování se ujal ředitel společnosti TERY METAL,
s. r. o., pan Roman Švédík, Hokej Uherský Ostroh, rádio Čas, město Uherský Ostroh, Filding Group, s. r. o., AXA, Grafik, Řeznictví Katzer,
RI Okna, Prima Family, Rádio Impuls, Advant a Ge, ŽPSV, KOVO Maňák, Guewer, Kovovýroba Hoffmann, s. r. o., Pekárna Ospek, Simpelkampf, restaurace Na Zimáku, hostinec Pod Lipami, Vodafone Ivan Klauda ml. Díky sponzorům, divákům a rodičům, kteří si zakoupili
vstupenky, získaly obě mateřské školy dar v hodnotě po 25.000 Kč.
Děkujeme za krásný dar, vážíme si úsilí a obětavosti aktérů a sponzorů, díky nimž si můžeme v MŠ na Sídlišti dovybavit logopedickou
třídu a MŠ s křesťanskou výchovou si pořídí nové pískoviště a koloběžky.
Za obě mateřské školy v Uherském Ostrohu děkují ředitelky:
Mgr. Světla Mitáčková a Zdeňka Baladová
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Ha
,
aló, hlásí s
h
,
e
ló
Haló, haló, hlásí se Mateřská škola Sídliště
JARO V MŠ SÍDLIŠTĚ
S příchodem jara máme jedinečnou příležitost názorně dětem ukázat to, o čem
se učíme ve třídách. A tak na vycházkách
pozorujeme ptáčky a zvířata, o nichž jsme
si povídali, děti se předhánějí v poznávání prvních jarních kytiček, pěstovaných
v předzahrádkách, i těch, které rostou vol-
ně v trávě. Abychom zjistili, jak se
vyvíjí rostliny, zaseli jsme s dětmi
obilí, pozorujeme jeho růst a společně se o ně staráme.
Pěkné jarní počasí využíváme
také k pobytu na čerstvém vzduchu na naší zahradě. Je hezké
sledovat děti, jak si své poznatky
přenášejí i do svých her, když si na
pískovišti hrají na sázení stromků
a zahradničení.
Pohybové aktivity našich dětí jsou
doplněny kurzem plavání pro
předškoláky. Ti každý pátek dojíždějí do plavecké školy v Uherském Hradišti.
Zápis do mateřské
školy a den
otevřených dveří
V posledním březnovém týdnu proběhly
v naší MŠ dva dny otevřených dveří. Maminky s dětmi se přišly podívat, jak probíhá vzdělávání v jednotlivých třídách.
V Zelené třídě s dramatickým zaměřením
děti předvedly divadelní pohádku O třech
medvědech, kterou rády hrají i ty nejmenší
14
děti. V Oranžové logopedické třídě mohly maminky vidět, jak se děti učí správně
mluvit a v Modré třídě s folklorním zaměřením zatančily a zazpívaly děti v krojích
své jarní pásmo.
Prohlídka školky pokračovala dále do Žluté výtvarné třídy, kde si maminky s dětmi
vyrobily dáreček na památku a od ochotných a milých paní učitelek dostaly odpovědi na otázky o životě naší školky.
Zápis do mateřské školy proběhl
12. 4. 2012. Do naplnění kapacity nám zbývá 6 posledních volných míst.
www.uhostroh.cz
Mimoškolní akce
s naší účastí
V neděli 1. 4. bylo v Uherském Ostrohu odpoledne bohaté na společenské události.
Zúčastnili jsme se přehlídky Velikonoční
zajíček, kde se MŠ Sídliště prezentovala
vystoupením folklorního kroužku pod vedením pí uč. Michaely Juráskové.
Na zimním stadionu se téhož odpoledne
utkaly v benefičním zápase hokejové týmy
HC Olymp Praha a Old Stars Uh. Ostroh.
Výtěžek ze vstupného a dary sponzorů
byly poté rozděleny mezi obě ostrožské
mateřské školy. Poděkování patří laskavým
sponzorům i divákům, kteří si zakoupili
vstupenky.
Lucie Mlýnková, asistentka pedagoga
INOVACE VE VÝUCE
Dne 29. 3. 2012 jsme se zúčastnily pedagogické konference INOVACE VE VÝUCE
v Praze. Tato konference, stejně jako minulý rok, byla plna nových informací. Měly
jsme možnost se setkat s uznávanou psycholožkou PhDr. Jiřinou Prekopovou. Řadu
let pracovala na dětské klinice ve Stutgartu. Převzala od M. Welchové (USA) terapii
pevným objetím a dále ji rozvinula jako
příležitost k obnově lásky v rodině.
Velmi nás zaujala pasáž z její přednášky
týkající se komunikace z očí do očí. Poukázala na problém dnešní přetechnizované
doby, kdy jsme očima upoutáni na obrazovku svého mobilního telefonu, počítače
či televizi. Tím se vytrácí mezi námi pohled
z očí do očí. Současný člověk se už do očí
druhému dívá velmi málo. Přitom takový
pohled je „mostem do duše“. V tomto momentu se vciťujeme do sebe, těšíme se
z druhého a tím dochází k výměně emocí.
Oční kontakt se děťátku dostává ihned po
porodu. Dítě se musí učit vcítění a lásce,
a tomu všemu se naučí v době kontaktu
s maminkou. Maminka je jeho zrcadlem,
ona opakuje po něm a následně on po ní.
V důsledku takového dialogu s maminkou
dochází k první emoční konfrontaci mezi
sebou. Oční kontakt potřebujeme po celý
náš život, proto jej co nejčastěji vyhledávejme!
Na tuto poutavou přednášku navázal
PhDr. Marek Herman s tématem - Proč
nejde navážit 15 deka něhy? Základní
stavební jednotkou je rodina. Maminka
je diamant, který nejde nikým a ničím nahradit. Je to základ a startovací bod všech
dobrých a zdravých věcí. Když je maminka
v pohodě, dítě si to z ní samo vezme. Věci
se nedějí sami od sebe, nic není náhodné,
každý den probíhá malý nepozorovatelný
růst. Vše se pomalu opakuje. Nejdůležitější
je vytvoření pocitu bezpečí a lásky. Nutné
je bezpodmínkové přijetí dítěte. Tzn. „Mám
tě ráda, protože jsi.“ A ne „Budu tě mít ráda,
až když …“ Zastavme se proto spolu a zamysleme se nad tím, kolik lásky dáváme
dětem? Nebo zda od nich pouze očekáváme nějaké výsledky. Když se malé dítě
narodí, očekává, že svět bude v pořádku.
Vytvořme mu společně spokojený a šťastný život, protože každý člověk má na něj
právo.
Přejeme Vám všem hezký den plný
radosti
Mgr. Veronika Trávníčková
Mgr. Bohdana Ševčíková
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
KORÁLKY ZE ŠKOLKY
Sotva jsme se rozloučili se zimou tradičním „vynášením Moreny“, začaly přípravy
na tradiční hru Ukřižování. Pravidelně na
Květnou neděli
odpoledne zveme veřejnost do
chrámu sv. Ondřeje, kde si může
prožít poslední
chvíle života P. Ježíše pohledem
těch nejmenších.
I když se nám
akce na Květnou
neděli – 1. 4. mírně křížily, přesto,
kdo chtěl, měl
možnost si vybrat,
kde stráví příjemné odpoledne (již
zmiňovaná hra, Velikonoční zajíček a od
16 hod. velká show na ZS).
Nezapomínáme ale ani na lidové zvyky
a tradice, jako je malování kraslic, výroba
zajíčků… sázení obili, říkanky… Mohli se
o tom přesvědčit
i naši „sousední
kamarádi z Domovinky“, které
děti
navštívily,
aby jim nejenom
„zakoledovaly“,
ale je i trochu „vymrskaly“. Babičkám se to líbilo
a dětem? Není
potřeba
psát,
jakou ty z toho
měly radost.
K zápisu se dostavilo 30 dětí,
pro příští školní rok 2012-13 budeme přijímat 25-27 dětí.
15
OSTROŽSKÉ LISTY
Velikonoce jsou za námi, plánované akce před námi. Zveme vás
všechny zejména na naši tradiční velkou akci pro děti k jejich svátku POHÁDKOVÝ LES – poslední sobota v květnu 26. 5. od 14.
hod. na myslivně. Současně vyzýváme všechny, kteří chtějí přijít
a zavzpomínat na své dětství a přeměnit se alespoň na toto jedno
odpoledne na princeznu, čerta, či jinou pohádkovou bytost – kontaktujte přímo pí ředitelku Baladovou.
Zdeňka Baladová
– ředitelka KMŠ
Mateřská škola s křesťanskou výchovou Uh. Ostroh vás srdečně zve na akci:
21. pohádkový les
Akce pro děti k jejich svátku
Kde: areál myslivny Uherský Ostroh
Kdy: poslední sobota v květnu 26. 5. od 14.00 hod.
Akce se koná za každého počasí, zábava a občerstvení zajištěno.
Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj?
Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván
již v roce 1946. Dozvíte se v něm o historii této oblasti, místním folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech, výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice a nejnověji též o tradičních lidových
jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky pamětníků, kalendář kulturních a společenských akcí na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě obcí.
Možnost poslat do časopisu svůj článek mají odborníci i občané se zájmem o historii a folklor svého
domova.
Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje na Slovácku vesnice nebo město, o kterých
by se v časopise nepsalo, a to samozřejmě včetně Kunovic. Stejně tak může být článek o Kunovicích
uveřejněn v některém z příštích vydání periodika
Malovaný kraj – to je tradice pojatá moderně. Můžete se o tom přesvědčit třeba na www.malovanykraj.
cz, kde jsou podrobnější informace o časopise, či na www.publero.com, kde si kompletní ukázkové
číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické podobě.
Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav (tel. 602 575 463; [email protected]
cz) vám na vyžádání ráda pošle na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů. Na uvedených kontaktech je možno vyřídit též předplatné - jako dárek jej ocení např. i rodáci ze Slovácka bydlící dnes mimo region.
PhDr. Eva Kovaříková, šéfredaktorka
16
www.uhostroh.cz
Kultura
v Uherském Ostrohu
KULTURNÍ AKCE V UHERSKÉM OSTROHU V KVĚTNU
2. 5.
18.00 hod.
Jarní koncert
koncertní sál
ZUŠ
9. 5..
17.00 hod.
KDN
koncertní sál
GS
11. 5.
17.00 hod.
Žena a květy
zámecká galerie
odbor kultury
12.5.
13.00 hod.
Světlo Orientu - krajské kolo
sportovní hala
DDM
Den matek
KS na zámku
MŠ Sídliště
13.5.
15.5..
17.00 hod.
Bezpečí seniorů
16.5.
17.30 hod.
Beseda s autorkou T. Keltovou
TS na zámku
městská knihovna
19.5.
13.00 hod.
Flamengo - dospělí
DDM
DDM
26.5.
14.00 hod.
Pohádkový les
areál myslivny
KMŠ
Bylinkové dny
zámek
odbor kultury + Haštera +
DDM
zámecká galerie
odbor kultury
30. 5. - 3 .6.
město Uh. Ostroh
30.5.
14.00 hod
Lečivé obrazy
30. 5..
20.00 hod
Večer šansonů
1. 6.
20.00 hod
Koncert na tibetské mísy
koncertní sál
odbor kultury
2. 6.
14.00 hod
Jarmark divů
zámek
odbor kultury + DDM
2. 6.
20.00 hod
Léčivé divadlo Gabriely Fillipi
koncertní sál
odbor kultury
odbor kultury
VÝSTAVA GENESIS
Město Uherský Ostroh a Klub výtvarníků amatérů GENESIS z Holíče vás srdečně zve na výstavu obrazů, fotografií
,keramiky a dřevořezby
ŽENA a KVĚTY
Vernisáž výstavy v pátek 11. 5. 2012 v 17. hod v zámecké
galerii
Vystoupí: Mužský sbor z Mikulčic
Vystavující členové:
Anovčin, Čechvala, Jurčíková, Doležal, Pfefferová, Kollár,
Látal, Látalová, Mach, Potančoková, Nejezchlebová, Kroupa,
Vyskočilová.
Výstava potrvá do 26. 5. 2012
Pondělí, čtvrtek:
Úterý:
Sobota, neděle:
Zámecká galerie:
10.00 – 17. 00
10.00 – 15.30
13.00 – 16.00
17
OSTROŽSKÉ LISTY
GENESIS - O AUTORECH
Jozef Anovčin - malíř, věnuje se olejomalbě a kresbě pastelem. Maluje
krásné krajinky ze svého okolí.
Milan Doležal - maluje většinou olejem a jeho některé obrazy mají
nádech mysticizmu.
Zdenko Láta - všestranný autor, maluje olejem, uhlem a pastelem. V jeho
dílech mimo krajin převažují krásy ženy a ženského těla.
Eva Látalová - malířka, maluje akvarelem a temperou. V její tvorbě
převažují květinová zátiší.
Jana Jurčíková - je typická svými dokonale sladěnými perokresbami.
Alexander Kolár - pracuje s dřevem. Velmi zajímavé jsou jeho intarzie.
Aktivně se věnuje fotografování, kde zachycuje motivy přírody.
Jozef Čechrala - zkušený fotograf, s oblibou fotografuje ženské figury
komponované v přírodě.
Ludmila Pfefferová - je typická svými surrealistickými motivy.
Maluje převážně pastelem a temperou.
Anton Mach - malíř, který maluje olejem, jeho tvorba je dokonalá a precizně zvládnutá.
Jozef Chrena - zkušený malíř, má přepracované obrazy, na kterých je
vidět, že je to zkušený malíř. Maluje olejem.
Ria Nejezchlebová - nejmladší členka klubu. Zatím se věnuje všem
technikám a zobrazuje přírodu a vztah člověka k přírodě.
Hana Potančoková - keramička, která kromě užitkové keramiky vyrábí
také keramiku dekorativní.
Katarína Vyskočilová - maluje olejem. Obrazy jsou typické výraznou barvou a pastózní technikou.
Velikonoční zajíček rozhazoval čokoládová vajíčka
V aprílovou neděli se v Uherském Ostrohu roztrhl pytel s akcemi.
Organizátroský šotek si totiž připravil zřejmě také aprílový žertík, a tak se v jedno odpoledne konalo tradiční představení dětí
z MŠ s křesťanskou výchovou Ukřižování
v chrámu sv. Ondřeje, Velikonoční zajíček
pod taktovkou odboru kultury a DDM na
zámku a charitativní hokejové utkání na
zimním stadionu. Ale světe div se, neznamenalo to, že by některá akce zapadla pro
nedostatek diváků. Naopak. Ostrožané
podpořili všechny. Nejdřív zašli do kostela, pak se zastavili na zámku a na zimním
stadionu bylo také plno.
Velikonoční zajíček se konal podruhé
a přilákal 500 lidí. Pro chladné, i když nedeštivé počasí se většina akcí přenesla do
vnitřních prostor. Na nádvoří zůstala hojně
navštěvovaná trampolína i oblíbená cukrová vata a popcorn. V koncertním sále
se shromáždil dav dospělých i dětských
diváků, aby se spolu se zajíčkem podívali na pódiová vystoupení
a samozřejmě měli možnost si zasoutěžit. Zajíček na úvod přivítal
pěvecký soubor TETKY, který si připravil netradiční jarní úsměvnou recesi na písničky Uhlíře a Svěráka. Následovalo folklorní
pásmo nejmenších dětí z MŠ Sídliště pod názvem Věneček písní
a tanců, kde se představilo 24 krojovaných dětí. V dalších vstupech se předvedlo šest kroužků DDM Pastelka – angličtina pro
nejmenší s pohádkou, „Trpasličí svatba“ kroužku kytar a zpěváčků
18
, mažoretky, hip hop, aerobik výběr nejmenší se skladbou „Šmoulí
bláznivej den“ a aerobik výběr II. se skladbou „Simpsonovic Líza
válí“. Celý program byl protkán mluveným slovem. Zazněla poezie osmi recitátorů dramatického kroužku
ZŠ Uh. Ostroh a nechybělo ani protažení
těla u soutěží: Skok zajíčka okolo vajíčka,
Hod vajíčka do košíčka a Uvaž mašličku, ty
můj šohajíčku…, jak jinak než za sladkou
odměnu. Kdo si prošel celý zámek, jistě
využil možnosti nabídek řemeslné výroby a výtvarných dílniček. Vyzkoušet si na
přízámčí mohl každý zájemce také ruční
tkaní a podívat se, co nabízí společnost
Lidové tradice a řemesla. Kdo přišel, nelitoval (snad jen ti, kteří si nevzali dostatek
peněz). Bylo na co se dívat, co vyrábět i co
kupovat. Mnohá okna dnes zdobí krásné senové slepičky, kouhoutci či kuřátka,
dveře pak na zámku vyrobené velikonoční věnečky a mnohá bříška si pochutnala
na perníčkových zajíčcích. Pro děti bylo určitě nezapomenutelným zážitkem hledání čokoládových vajíček v trávě v parčíku za
zámkem. Průběh akce si můžete prohlédnout na barevné straně
Ostrožských listů.
Děkujeme všem, kteří přišli tuto náročnou akci podpořit a těšíme
se na další setkání s Vámi.
Andrea Helmichová (odbor kultury)
a Vlaďka Morávková (DDM Pastelka)
www.uhostroh.cz
BYLINKOVÉ DNY
Srdečně vás zveme na festival alternativní kultury
a medicíny Bylinkové dny, který se letos koná v termínu 30. května - 3. června opět na zámku v Uherském
Ostrohu.
Bylinkové dny pořádá město Uherský Ostroh ve
spolupráci s občanským sdružením Haštera již po sedmé. Nejedná se o komerční festival, jde spíše o setkání
lidí s touhou dozvědět se více o prostoru mezi nebem
a zemí. Festival se skládá z dopoledních seminářů, odpoledních přednášek a večerního doplňkového programu (koncerty, divadla, výstavy, projekce). V minulosti
zde vystoupili lektoři rodinných konstelací, feng shuei,
numerologie, andělské terapie, automatické kresby aj.,
z konkrétních jmen můžeme uvést např. Patricii Anzari
nebo J. A. Zentricha, zpívala zde Feng-yűn Song, Eva Veškrnová, Vladimír Hron, koncertoval Roland Santé ad.
Celý festival provází velmi vstřícná atmosféra, kterou
doplňuje romantický háv ostrožského zámku. Letos nás
čekají např. semináře Intuitivní věštění, andělských konstelací, Krása a vitalita ženy, Mezi náma chlapama, Magická síla slova, přednášky o roce 2012, uzdravujícím
vaření, jak využít nesnáze v partnerství ad. Z doplňkových programů vám můžeme nabídnout večer šansonů, koncert tibetských mís, léčivé divadlo, jarmark divů
nebo ajurvédské a taichi večerníčky. Zkrátka zážitků tu
bude během pěti dnů mnoho, a pokud se chcete společně s námi vydat na cestu za poznáním, neměli byste
si festival Bylinkové dny na ostrožském zámku nechat
ujít. Podrobnosti i elektronickou přihlášku naleznete na
www.bylinkovedny.com.
Realizační tým: Andrea Helmichová,
Radek Nožička a Eva Koukolská
SEZNAM SEMINÁŘŮ
3. 6. NEDċLE
2. 6. SOBOTA
1. 6. PÁTEK
31. 5. ýTVRTEK
Název semináĜe
vstupné
zaþátek
konec
místo
pĜednášející
1 Ajurvedská jóga
350,-Kþ
8:30
12:30
Koncertní sál
P. Šebková
2 Rekorektivní léþení
350,-Kþ
8:30
12:30
ZUŠ II.patro
L. Horáková
3 Poselství jednorožcĤ
350,-Kþ
8:30
12:30
ObĜadní síĖ
Z. Moulisová
4 Síla myšlenky v nás a kolem nás
350,-Kþ
8:30
12:30
Výstavní II.p.
P. Kozumplík
5 Energetické ošetĜení domova
350,-Kþ
8:30
12:30
ZUŠ II.patro
L. Horáková
6 Mezi náma chlapama
350,-Kþ
8:30
12:30
ObĜadní síĖ
D. Bláha
7 Zdraví, krása a vitalita ženy
350,-Kþ
8:30
12:30
Koncertní sál
L. Bláhová
8 Intuitivní vČštČní
350,-Kþ
8:30
12:30
Výstavní II.p.
Noira
9 Jak využít nesnáze v partnerství
350,-Kþ
8:30
12:30
Koncertní sál
E. Marvánová
10 Jak být sám sebou
350,-Kþ
8:30
12:30
ObĜadní síĖ
M. Daniel
11 Magická síla slova a komunikace
350,-Kþ
8:30
12:30
Výstavní II.p.
J. Slámová
12 Léþivé rostliny
350,-Kþ
8:30
12:30
ZUŠ II.patro
E.Brhel
13 Celodenní semináĜ - Reiki I
500,-Kþ
8:30
17:00
ZUŠ II.patro
P. Kozumplík
14 Celodenní semináĜ - Reiki II
1000,-Kþ
8:30
17:00
ZUŠ II.patro
D. ŠtĤlová
15 AndČlké konstelace
500,-Kþ
8:30
17:00
Koncertní sál
E. Marvánová
16 PĜijetí mužské a ženské energie
500,-Kþ
8:30
17:00
Výstavní II.p.
M. Daniel
19
OSTROŽSKÉ LISTY
SEZNAM PŘEDNÁŠEK
2. 6. SOBOTA
1. 6. PÁTEK
31. 5. ýTVRTEK
30. 5. STěEDA
Název pĜednášky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
vstupné
zaþátek
konec
místo pĜednášky
pĜednášející
Vernisáž - Léþivé obrazy
zdarma
14:00
15:00
Výstavní II.p.
J. Rajecká
ZmČna energie mČsta
40,-Kþ
15:00
17:00
ZUŠ II.patro
Z. Moulisová
Rok 2012
40,-Kþ
17:00
18:30
ObĜadní síĖ
L. Horáková
Veþer šansonĤ
60,-Kþ
19:30
20:30
Koncertní sál
P. Bílková
Ajurvéda
zdarma
21:00
21:30
Výstavní II.p.
P. Šebková
Uzdravující vaĜení
40,-Kþ
14:00
15:30
ZUŠ II.patro
L. Bláhová
ZmČny v sobČ
40,-Kþ
15:30
17:00
ObĜadní síĖ
T. Malárová
PĜírodní stavby
40,-Kþ
17:00
18:30
Koncertní sál
D.Bláha
UpíĜi dnes
40,-Kþ
18:30
19:30
ZUŠ II.patro
Noira
Film
zdarma
20:00
21:30
Výstavní II.p.
Tai-ji
zdarma
21:30
22:00
Koncertní sál
P. Kozumplík
Nesnáze v partnerství
40,-Kþ
14:00
15:15
ZUŠ II.patro
E. Marvánová
Jak najít štČstí
40,-Kþ
15:15
16:30
Koncertní sál
M.Daniel
Zdravá chĤze
40,-Kþ
16:30
18:30
ObĜadní síĖ
J. Hanák
Žena v roce 2012
40,-Kþ
18:30
19:30
ZUŠ II.patro
Tibetské mísy - koncert
60,-Kþ
20:30
21:30
Koncertní sál
L. Horáková
R. Lang
Sahadžajoga
zdarma
21:30
22:00
Výstavní II.p.
L. Hrachovská
Dornova metoda
40,-Kþ
14:00
15:30
ZUŠ II.patro
M. Chudíková
Domácí bylináĜ
40,-Kþ
15:30
17:00
ZUŠ II.patro
J. Kodrík
Jarmark divĤ
zdarma
15:00
18:00
NádvoĜí
Vesmírné zákony v praxi
40,-Kþ
18:00
19:30
ZUŠ II.patro
J. Slámová
Léþivé divadlo
100,-Kþ
20:00
21:30
Koncertní sál
G.G.Filipi
Filippi
OhĖová show
zdarma
21:30
22:00
NádvoĜí
Memento mori
VEČER ŠANSONŮ
Šansonové večery
Markéty Burešové & Petry Bílkové
Poetický koktejl světové a české šansonové tvorby, legendární i současné.
Jeden klavír, dva hlasy a mnoho emocí.
Koncertní sál na zámku ve 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kč
Zpěv - Markéta Burešová
Klavír - Petra Bílková.
Markéta Burešová a Petra Bílková
Mají za sebou mnohaletou hudební spolupráci, během které vystupovaly
na řadě pražských i mimopražských scén jako v Divadle na Prádle, PiDivadle, Divadle Potrvá, Carpe Diem, Salmovské literární kavárně, Jihlavském
festivalu dokumentárního filmu a v současné době pravidelně v letních
měsících v Divadle Krásovka a na lodi Kristián Marco. Kromě hudby se obě
věnují profesionálně divadlu.
20
www.uhostroh.cz
KONCERT NA TIBETSKÉ MÍSY
Hraje Richard Lang
Koncertní sál na zámku ve 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kč
Jedná se o harmonizaci těla s duší. Vysoké tóny zklidní
stresy v hlavě, hluboké usadí zemní energie od pasu dolů.
Zvuky tónu A aktivují srdeční čakru a tento zvuk otevírá blokády a můžeme tak cítit emoce, které v nás byly hluboko ukryty.
Vysoké C může odstranit migrénu na půl roku.
Richard Lang
Tibetské mísy sbírá 20 let, původním povoláním je zahradník. Aby v zimě vyplnil volný čas, začal se věnovat Ajurvédě.
Pracuje pro doktora Davida Freje, který se Ajurvédě věnuje již
od revoluce. Na tibetské mísy hraje každé pondělí v čajovně
Hradčanská v Praze od 18.00 do 19.00 hod. Hraje i na soukromých oslavách – svatby, pohřby a narozeniny.
LÉČIVÉ DIVADLO
Léčivé divadlo vzniklo proto, aby rozšířilo divákům obzory i vědomí, a to
velmi citlivým způsobem – právě proto je takové divadlo léčivé. Prvním
mezníkem léčivého divadla je představení
ANDĚLÉ V MÉM SRDCI
Koncertní sál na zámku Uherský Ostroh
Sobota 2. června ve 20.00 hod.
Vstupné: 100 Kč
autorské představení Gabriely Filippi na motivy knihy Lorny Byrne
– Andělé v mých vlasech V monodramatu Andělé v mém srdci uvidíme
skutečný příběh ženy, která od narození komunikuje s anděly a duchy
zemřelých. Skrze její dar – být tlumočnicí mezi anděly a lidmi – můžeme
nahlédnout do světa, který nás obklopuje, ale většině očí je neviditelný.
Přesto máme každý své andělské pomocníky a ochránce, kteří čekají na
naše zavolání, na naši prosbu o radu či pomoc. Stačí je jen požádat …
Toto monodrama je více než jen představením. Prostřednictvím emocionální cesty otevírá lidská srdce a vede k transformaci vědomí. A anděly se
to při představení jen hemží – i když jsou většině lidem zatím neviditelní …
I nyní, když čtete tyto řádky, máte vedle sebe anděla strážného, který
vás nikdy neopouští …
Součástí programu je také diskuse s různými hosty, kteří mají bohaté
zkušenosti z duchovní oblasti, jež se v této době stává opět důležitou
součástí našich životů. Stává se ukazatelem, který nás vede k vnitřním
darům a ukazuje nám, jak žít po všech stránkách naplněný život.
Učinkuje: Gabriela Filippi s hudebním doprovodem
JARMARK DIVŮ
Průvod městem: 14.00 hod.
Vystoupení, jarmareční stánky a dílničky na
zámku od 14.30 hod.
V dnešní době, která tak tlačí na výkony jednotlivců a přináší neustálý stres do každodenního života dospělých i dětí, je
důležité udělat si na sebe čas a uvědomit si, že radost nám
mohou přinést věci, které nemají vysokou tržní hodnotu, ale
jejich emocionální hodnota je nenahraditelná. Jednotlivá vystoupení dětí i dospělých, dílničky na výrobu malých zázraků
(indiánské lapače snů, podkovy pro štěstí, magické svíčky života), ukázka starobylých řemesel (kovář, tkadlec, svíčkář…),
jarmareční stánky zaměřené na kvalitu života, to vše nám
má připomenout, že i dřív, kdy náš svět neovládala vyspělá
technika, byli lidé schopní radovat se ze života a oslavovat
jeho zázrak. Letos se bude konat již druhý ročník Jarmarku
divů, do loňské akce se zapojilo více jak 100 účinkujících
a několik stovek diváků.
21
OSTROŽSKÉ LISTY
Jak využít nesnází v partnerství
(a udělat z nich výhodu)
Pokud si přejeme, aby problémy našeho partnerství nebyly jen
zabijákem našeho vztahu je třeba pochopit že, každý partner
nese a vyjadřuje půlku jednoho celistvého problému. Dokud
nepřijmeme a nepochopíme tento princip, nemáme šanci
s problémem skutečně hnout. Následující příklad, na němž
chci demonstrovat tento princip, mohl prožít každý z nás.
Jeden partner je závislejší a potřebuje s tím druhým trávit
hodně času. Je nespokojený, když to tak není. Druhý partner,
který však chce více volnosti, se cítí omezený a čím více jsou
na něho kladeny požadavky na častější přítomnost, tím více
chce být sám nebo chce mít svůj prostor. Čím více chce však
mít svůj prostor, o to více na něm ten závislejší partner lpí. A je
to takový zamotaný kruh, který se opakuje pořád dokola. Čím
více jeden partner dělá to svoje a chce to svoje, tím více druhý partner také dělá a chce to svoje. A problém se hrotí a hrotí. Partneři se vzájemně obviňují, jak to ten druhý má špatně,
a oběma je jen hůř.
Tato situace nakonec dopadne několika způsoby. První varianta je ta, že závislého partnera už ta situace tak strašně bolí,
že se sice nerozejde, ale vnitřně se od partnera odtrhne a sám
se stane nezávislým. Sice už ho nezraňuje jeho potřebnost, od
které se odpoutal, ale začnou se tak s partnerem od sebe vzájemně vzdalovat. Ve vztahu přestane proudit energie a vztah
umře. Partner, který se odřezal, přestože ze vztahu neodejde,
může vyplnit prázdné místo v sobě například milencem či milenkou nebo nějakým koníčkem, zanícením do práce atd.
Další možnost vývoje je ta, že si partneři jen prohodí role. Ten
původně závislý se rozhodne pro nezávislost, protože už nemůže vydržet bolest z toho, jak pro něj partner není k dispozici.
Začne dělat, co chce, stane se tím nezávislým a jeho partner
jako by zázrakem najednou začne žárlit a stane se potřebnějším a závislým. Tím se však problém nevyřeší. Jen se prohodí
role.
Mimochodem mnoho terapeutů posiluje partnerské problémy
a nevědomě podporují rozpad vztahu tím, že místo toho, aby
poukázali na hlubší problém ve vztahu a pomohli ho klientovi
vyřešit, tak ho pouze povzbudí v tom, aby skočil do druhé poloviny problému. Například ze závislosti do nezávislosti.
Třetí varianta je, že se partneři rozejdou, protože už nevydrží
tlak, který na sebe vzájemně kladou svými neslučitelnými požadavky. V dalších vztazích hrají ty samé role (závislý bude zase
závislým a nezávislý zase nezávislým). A přestože si už oba
řekli, že jejich další vztahy budou jiné, jako by divnou náhodou
závislák zase potká někoho, kdo bude utíkat pryč a nezávislák
někoho, kdo se na něj nalepí. Pokud závislý partner odchází ze
vztahu s tím, že on už nikdy závislý nebude, taky se mu může
stát, že v jeho dalším vztahu bude hrát roli nezávislého a jeho
další partner bude na něm závislý.
A úplně nejvyhrocenější situace je ta, že po rozpadu vztahu už
bude některý z partnerů tak vystresovaný schématem, které
se mu neustále opakuje, že i když bude říkat, že chce krásný
vztah, jakoby náhodou nebude moci nikoho najít. Jeho podvědomí ze strachu, že se zopakuje schéma, z něhož on neumí vyjít, ho totiž do žádného vztahu nepustí. Protože podvědomě ví,
že by si mohl přitáhnout ohranou písničku na notách původní
role. Určitě jste sami alespoň některou z těchto situací zažili. Je
to pěkná motanice, z níž není snadné vyjít, i když se vědomě
22
moc snažíme. Rozhodujeme se proto, co chceme. Ale jakoby
nám život zase přivleče přesně to, pro co jsme se doopravdy
nerozhodli. Čím to je a kudy z toho ven?
Jak jsem psala již výše, problém není v tom, že jeden partner je
závislý a druhý je nezávislý. Problémem je, že nechápeme, co
je opravdovým problémem. Myslíme si, že každý partner má
svůj vlastní problém. Partneři však nemají každý svůj vlastní
problém, který je opačný, než má ten druhý. Oni mají jeden
společný problém, kterým je v tomto případě schéma ZÁVISLOST-NEZÁVISLOST. A každý z partnerů jen vyjadřuje půlku
tohoto problému.
Když budeme pátrat hlouběji, tak zjistíme zajímavé souvislosti.
Zjistíme, že náš partner vyjadřuje jen půlku toho, co jsme sami
kdesi v hloubi duše popřeli a co nás už tak moc bolelo, že
jsme se na to odmítli dívat. Nemusíme si to pamatovat. Většinou jsme byli hodně malé děti. Například zjistíme, že závislý
partner zažil v dětství nedostatek blízkosti a emocionálního
porozumění. Protože je hladový a nedokrmený, vyžaduje tuto
výživu nevědomky po partnerovi a cítí to jako oprávněný požadavek. Neuvědomuje si, že si z partnera dělá rodiče. Toto
schéma dětského „hladu“ vytváří jeho závislost. Tento člověk si
podvědomě najde kompatibilního partnera, se kterým odehrává schéma „nikdy nebudu nasycen“ a toto schéma nevědomky opakuje, až do utrápení se. A jako magnet bude přitahován
k partnerovi, který se ve vztahu začne projevovat nezávisle,
i když to tak nemusí vypadat hned na začátku.
Kdybychom však měli možnost se podívat do hloubky toho, co
se stalo v dětství partnerovi nezávislému, divili bychom se. On
totiž pravděpodobně zažil úplně stejné schéma a úplně stejný
hlad. Rozhodl se však, že tento hlad a tato bolest je tak moc
velká, že už nikoho nebude potřebovat a odříznul se od svých
potřeb. Hlavně nechce potřebovat nikoho jiného, jen aby znovu nezažil tu velkou bolest z toho, že je na někom závislý a jeho
potřeby nejsou uspokojeny. Jeho potřeba nezávislosti není totiž touha po opravdové svobodě, ale pouze útěk od závislosti,
kterou zažil a vytěsnil a se kterou nechce mít nic společného.
I tak v něm však zůstává nenasycené vnitřní dítě, které má hlad.
Tento nezávislý partner totiž někde hluboce podvědomě ví, že
je vlastně závislý, a kdyby se přiblížil moc blízko, padl by do
toho znovu. A to už nikdy nechce dovolit. Ale jakoby „náhodou
si najde partnera, který poukazuje na tento rozměr problému.
Tedy partnera, který se chová jako nenasycené a potřebné
dítě.
Dokud partneři neodhalí, co vlastně hrají za hru, budou se vzájemně traumatizovat. Partner, který vyjadřuje závislost, bude
trpět odtahováním se druhého partnera a bude mu to připomínat jeho hlad a trauma z dětství. Partner „nezávislý“ bude traumatizován tím, že bude vidět v partnerovi svoji vlastní závislost,
zranitelnost a strach, se kterou ale nechce mít nic společného
a od které bude utíkat, a bude partnera odhánět. Ani jeden
z partnerů nebude tušit, že oba dva mají úplně stejný problém.
Z něhož každý vyjadřuje jenom půlku. A to tu půlku problému,
kterou jeho partner sám v sobě nevidí a popírá.
Když toto pochopíme, tak to, co na partnerovi nenávidíme
může být přesně to, co když přijmeme, pomůže nám z problému vykročit, najít sama sebe a proměnit naše partnerství.
Autor: Eva Marvánová www.evamarvanova.cz
www.uhostroh.cz
Město Uherský Ostroh a domácí péče Zdislava
pořádají cyklus přednášek zaměřených na témata
BEZPEČÍ SENIORŮ A POMOC RODINÁM PEČUJÍCÍM O SENIORY
Termín:
15. května 2012 v 17.00 hod.
Místo konání:
Taneční sál 2. patro na zámku
Program:
•
Úvod - Ivan Klauda, místostarosta
•
Signalizační zařízení sledující pohyb, nebezpečí, lokalizaci seniorů – Radek Fiala, manažer asistenčního
systému Senior Inspect
•
Co je to denní stacionář, k čemu slouží, pro koho je vhodný – Lenka Rajsiglová DiS., vedoucí denního stacionáře
•
Pomoc rodinám seniorů v náročných životních situacích – Bc. Eva Bučková, zdravotní sestra
•
Prevence pádů u seniorů - MUDr. Martina Hýžová – praktický lékař
•
Závěr - Ivan Klauda, místostarosta
Přibližné trvání přednášek cca 1,5 hod.
Všichni jste srdečně zváni!
IV. VELIKONOČNÍ BESEDA s OSTROŽANem II
Už čtvrtý rok OSTROŽAN II pro vás připravil na velikonoční neděli
šlahačkovou zábavu. Letošní téma bylo vcelku aktuální, neboť se
věnovalo problematice základního školství nazvané Škola: néni
pro každého vola. Předvedli jsme vyučování v hodině matematiky, kde nás navštívil pan školní inspektor. Pak jsme při hodině
češtiny úspěšně dohnali paní učitelku k užití drogy. Poslední hodinou už dost zkráceného vyučování byla hodina tělocviku, ve
které žáci nacvičovali na Velký celonárodní slet havranů. A aby
toho nebylo málo, ještě ten den se konaly rodičovské schůzky.
Rodičovské úlohy se s chutí ujaly Tetky. A že jim to šlo. Vždyť si na
naše rodiče nehrály poprvé.
V pozdějším večeru jsme spustili naši novou hru Za vajco ledasco, které předcházela krátká taneční choreografie. Všichni se divili,
kolik že vajec jsme dali dohromady. Inu, když se dají dohromady
lidi, kteří za to umí vzít, jde všechno snáz.
Po celý večer hrála k tanci a poslechu cimbálová muzika Burčáci.
Videozáznam a fotky nejen z tohoto představení najdete na našem facebookovém profilu OSTROŽANu II.
Tímto bychom chtěli poděkovat vedení města za poskytnutí prostor a sponzorům, kteří věnovali ceny do naší soutěže Za vajco
ledaso, jmenovitě: YARO, MS ProfiNet, s. r. o. Květiny • dárkové
zboží, květinka Magnolie, VO Karbula, MAS Ostrožsko • Horňácko, Javorník, s. r. o., hostinec U Helikara, Fortel, Petr Šico, Vinotéka
Skopal, Železářství Bečková, Lidové tradice a řemesla, drogerie
Kunovjánková, Elektro Rauš, lékárna Javorník, Tiling-CZ, Řeznictví Katzer, hostinec Kočka Ostrožská Nová Ves, Milan Čajka Barvy
laky, Cykloservis Pavel Stránský, Golfklub Ostrožská Nová Ves, potraviny Alena Zdráhalová, Zdenek a Jarmila Hudečkovi, Jiří Buráň
a Pavel Botek.
Vít Kašpárek
Pozvánka na premiéru
Členové Ostrožsko-Lhotského divadla vás zvou
na premiérové představení komedie ze současnosti „Luhačovická romance“.
Premiéra se uskuteční v sále Obecního domu
v Ostrožské Lhotě v pátek 18. května v 19.00
hod. a v neděli 20. května v 19.00 hod.
23
OSTROŽSKÉ LISTY
Knihovna
Informace z knihovny
„Máj – lásky čas!“
Kdy jindy bychom mohli uspořádat besedu s autorkou románů
pro ženy?!
Po velkém úsilí, po oslovení pěti úspěšných žen – vládkyní psaného slova, s nadějí a poté zklamáním, že se nedaří najít oboustranně vhodný termín besedy, jsme velmi rádi, že ve středu 16.
května v 17. 30 můžeme přivítat na zámku v Uherském Ostrohu
jednu z nejúspěšnějších slovenských představitelek tzv. „ženské
literatury“.
TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ
se narodila v roce 1964 v severočeském městě Chomutov, ale ve
svých čtyřech letech se s rodiči přestěhovala do Bratislavy. Vystudovala žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Komenského
a poté pracovala v redakcích několika časopisů. Od roku 1994 se
věnuje psaní. Na svém kontě má necelou dvacítku velice úspěšných společenských románů, z nichž do češtiny byly přeloženy
např. tituly Máma pro Veroniku; Cukr a sůl; Květiny pro Lauru;
Modrý dům; Duhový most; Já a on. Autorka žije v Devínské Nové
Vsi, je vdaná a má tři děti. Je držitelkou ceny slovenského vydavatelství Ikar za román Ranč u starého otca (2011) a ceny Platinová
kniha za román Dva životy (2011).
O svém díle autorka říká: „Všechny mé knihy spojuje jedna myšlenka: když nic neuděláš, nic se nestane. Jestliže nejsi se svým
životem spokojený, jestliže jsi nešťastný a jen čekáš, kdy se to konečně změní, můžeš čekat věčně... a nic se nestane. Ale když něco
podnikneš, zabojuješ, určitě to přinese ovoce. Třeba ne hned, ale
časem… Věřím tomu. Stejně jako ve své vlastní sny. Sny, touhy
jsou důležité, ženou nás dopředu.
Že mne láká psané slovo, jsem zjistila až později. Proto jsem se
rozhodla studovat žurnalistiku. Ale ani jako redaktorka jsem nebyla úplně spokojená. Krátké útvary mne omezovaly, nemohla
jsem jimi říci to, co bych chtěla. A tak jsem se časem dostala ke
psaní románů.“
Mira Grochalová o T. Keleové-Vasilkové napsala: „Zdá se, že na
Slovensku máme konečně pravou domácí Steelovou. Někoho,
kdo dobře zná naše lidi, jejich problémy, prostředí, ve kterém
se denně pohybují. Kdo jejich starostmi doslova žije, rozumí jim
a umí zahrát na tu pravou strunu…“
(Zpracováno podle internetových zdrojů.)
Knihy T. Keleové-Vasilkové jsou velmi oblíbené i mezi ostrožskými
čtenářkami. Netrpělivě čekají na další překlady ze slovenského
do českého jazyka. Troufám si říci, že pro nás, obyvatele moravsko-slovenského pomezí by neměla být slovenština překážkou.
Proto do naší knihovny budou objednány i některé slovenské
tituly autorky.
Velmi nás potěšila reakce T. Keleové-Vasilkové. Sdělila nám, že
pozvání přijme velmi ráda, protože vyjma rodného města Chomutova dosud v českých knihovnách nehostovala.
Abychom si vychutnali česko-slovenskou komunikaci v plné
míře, přizvali jsme k besedě i zástupce Mikroregionu Ostrožsko,
které se programově věnuje mj. i přeshraniční regionální spolupráci, a také kolegyně z Městské knihovny v „družebních“ Trenčianských Tepliciach. Snad toto setkání bude první vlaštovkou
v plánování podobných akcí v dalších letech. Zdá se, že v mnohých z nás trvale zůstává či aspoň částečně přetrvává „srdeční“
vazba ke slovenským sousedům, možná o to silnější, že k nim
opravdu nemáme – co se týče kilometrů – vůbec daleko.
Nezapomeňte a přijďte!
Městská knihovna v Uherském Ostrohu pořádá
ve středu 16. května v 17. 30
besedu s autorkou románů pro ženy
Táňou Keleovou-Vasilkovou.
Zámek - taneční sál, II. patro vpravo
Vstupné dobrovolné. Prodej knih hostující autorky
Od 1. do 31. května můžete zhlédnout poutavou výstavu fotografií s komentářem a tipy na letní výlety
CHŘIBY A OKOLÍ pohledem Jaroslava Vainlicha
Nevíte, kam do přírody v blízkém okolí? Co v létě podnikat
s dětmi? Autor výstavy je nadšený turista. Jak sám říká: „Chřiby
znám jako svoje boty!“ Rád doporučím každému mnoho
krásných míst, kam si může vyšlápnout!“
Přijďte se podívat, nechte se inspirovat! Stále je co vidět i tam,
kde už to možná známe.
Výstava bude umístěna na chodbě u knihovny.
Součástí výstavy jsou kresby a výtvarné práce dětí ostrožské
základní školy, umístěné v dětském oddělení knihovny a na
chodbě před knihovnou. Lesní skřítkové z přírodnin, keramiky
24
i papíru vás určitě nadchnou! Vždyť o ostrožských dětech je
přece známo, že jsou moc šikovné! Přijďte se o tom přesvědčit.
Své práce děti vytvořily v rámci souboru aktivit, kterými si
připomínáme DEN ZEMĚ ( 22. dubna).
www.uhostroh.cz
Den země
Připomínat si Den země jistě není zbytečné. Volání organizací,
zabývajících se záchranou naší planety, zachování přírody,
která je každodenní součástí našich životů – nebo my jsme
její součástí? – je na místě. Do městské knihovny jsme pozvali
děti z mateřské školy Sídliště na vyprávění o lesní říši, zejména o stromech. Malé děti se umí nádherně nadchnout pro
zcela jednoduché věci, a tak např. hádání názvů plodů stromů
vzaly se vší vážností a soustředěností. Na této interaktivní besedě se postupně vystřídaly všechny čtyři třídy. Za spolupráci
děkujeme také vyučujícím a dětem z ostrožské základní školy.
Připravily návštěvníkům odboru kultury a knihovny Podívanou
s velkým P. Lesní skřítkové z přírodnin, keramiky a papíru jsou
plné fantazie, citu pro krásu a velmi nápadité. Přijďte se sami
podívat!
HLEDÁME DĚTI, KTERÉ BY SE RÁDY ZAPOJILY DO PŘÍPRAV DĚTSKÉHO DNE S ABC
Nebo také tatínky, kteří doma s pečlivostí uchovávají pro své vzpomínky či potomky slepené modely – stále populární a oblíbené.
Zájemci, kteří si chtějí vyzkoušet pečlivost při lepení, procvičit drobnou motoriku či prohloubit trpělivost, nebo jen tak pro
radost, hlaste se v městské knihovně! Půjčíme vám materiály ke slepení! Na každého vystavovatele čeká zajímavá odměna.
Dětský den s ABC se kvapem blíží. Času není už mnoho. Těm, kteří si modely zapůjčili, připomínáme, že datum odevzdání
hotových výrobků je 1. 6. 2012. Výstava bude ke zhlédnutí od 6. do 29. června. Bližší informace k akci uvedeme v dalším čísle
Ostrožských listů.
Nové knihy • Nové knihy
Beletrie
Adler, E.
Balogh, M.
Balogh, M.
Borovička, V. P.
Brabcová, E.
Brown, S.
Cartland, B.
Cartland, B.
Cartland, B.
Cartland, B.
Cartland, B.
Cimický, J.
Cimický, J.
Cimický, J.
Clark, M. H.
Cole, M.
Cook, R.
Cornwell, P.
Cortez, D.
Coulter, C.
Coulter, C.
Hořká vůně lásky
Vášnivé námluvy
Vše končí láskou
Báječní podvodníci
Papoušek v aspiku
Tichý muž
Cestou ke štěstí
Holubice lásky
Ve víru lásky
Vězeňkyně lásky
Zachránce
Hodiny v mlze
Soudce Ding
Usměvavý Budha
Vánoční plavba
Rodina
Léčba
Výjimečný trest
Kriminálka Miami
Síla osudu
Večerní hvězda
Cussler, C.
Downer, L.
Dumas, A.
Dyk, V.
Ešner, M.
Feehan, Ch.
Fournier, J.-L.
Gerard, C.
Gerard, C.
Harris, T.
Harris, T.
Herbert, B.
Herbert, F.
Hnízdil, J.
Hooper, K.
Hoyt, E.
Hunter, M.
Child, L.
Jansa, P.
Johnson, D.
Johnston, J.
Kuras, B.
Kuras, B.
Lanczová, L.
Laurens, S.
Legátová, K.
Polární přesun
Kurtizána a samuraj
Jehúovi tovaryši
Devátá vlna
Útěk z malé pevnosti Terezín
Kouzlo ve větru
Kam jedeme, tati?
Žádné slitování
Žádní zajatci
Pravá krev 11.
Dotek mrtvých
Vichry Duny
Santarožská bariéra
Mým marodům
Mrazivé sny
Tygří princ
Romantik
Ledová kletba
Záskok za pánaboha
Sloupové dýmu
Jiskra naděje
Češi na vlásku
Evropa snů a skutečností
Milenky a hříšníci
Dáma jeho srdce
Mušle a jiné odposlechy
25
OSTROŽSKÉ LISTY
Ludlum, R.
Ostermanův víkend
McClure, K.
Úskok
McDewitt, J.
Čindi
Mehari, S.
Nikdy jsem nechtěl zabíjet
Novotný, F.
Prsten od vévodkyně
Parker, R. B.
Noční jestřáb
Patterson, J.
Pátý jezdec
Petrusová, K.
Nebezpečná láska
Pilcher, R.
Letní hlasy
Plaidy J.
Epitaf pro tři ženy
Plaidy J.
Hvězda Lancasterů
Plaidy J.
Královy pošetilosti
Plaidy J.
Přísaha na volavku
Pokorný, V.
Ahoj, mami
Rollins, J.
Fantom hlubin
Rozier, G.
Láska bez odporu
Sawyer, R.
Flashforward
Schlink, B.
Návrat
Slouka, M.
Viditelný svět
Steinbeck, J.
Činy krále Artuše …
Swann, C.
Rubínová pouta
Szalaiová, M.
Láska na výsluní
Szalaiová, M.
Tajná zahrada lásky
Šiktanc, K.
Nesmír poezie
Taylor, P. Doktore, to byste se divil! 4.
Tučková, K.
Žítkovské bohyně
Vondruška, V.
Přemyslovská epopej 1.
Wilson, S.
Čluny útočí
Wood, B.
Zlatá země
Naučná
Bee, P.
Bukovský, I.
Campbell, J.
Decaux, C.
Dusíková, T.
Galuška, L.
Galvis, D.
Glancey, J.
Hilarová, D.
Chelčický, P.
Ježek, T.
Kast-Zahn, A.
Klíma, I.
Koráb, V.
Lapáček, J.
Li Beibei
Marková, H.
Martin, D. M.
Mezera, A.
Najman, E.
Němcová, M.
Novák, J.
Opravil, M.
Pejchal, J.
Poslušná, L.
Prošková, I.
Siroň, M.
Sixta, J.
Sklenář, K.
Šmiktátorová, M.
Víšková, A.
26
Každodenní fitness
Hned to bude!
Vyšívání
Domácí chléb a jiné pečivo
Skype 4
Slované
Španělsky snadno a rychle
Architektura
Nemám žádné jméno
Síť víry
Ježkovy voči
Aby děti správně jedly
Jak přežít blahobyt
Rodinné podnikání
Počítač v domácnosti
Čínština pro samouky
Daňové zákony
Personalistika od A do Z
Pro jaké povolání se hodím?
Opravdoví hrdinové
Digitální fotografie pro seniory
Za vodou
Zločin v českých dějinách
Když chci stavět dům
Nejčastější chyby v angličtině
Hrátky s patchworkem
Fotomontáže a trikové fotografie
Logistika
Bohové, hroby a učitelé
Mozaika
Brno a okolí
Zaviačič, J.
Zemanová, M.
Zemanová, M.
Psaní na počítači pro samouky
Na Hromnice o hodinu více
Co na srdci, to na jazyku
Dětská beletrie
Asquith, R.
Bachner, A.
Bachner, A.
Boehme, J.
Brezina, T.
Brezina, T.
Brookes, B.
Březinová, I.
Colter, E.
Dahl, R.
Dvořák, O.
Flanagan, J.
Greven, A.
Janišová, I.
Klimek, H.
Kratochvíl, M.
Kratochvíl, M.
Kriseová, E.
McClintock, N.
Meadows, D.
Nárožná, J.
Norton, M.
Oomen, F.
Polášková, Z.
Procházková, I.
Selznick, B.
Semel, N.
Steklač, V.
Ullrich, H.
Budu spisovatelkou!
Poník na výletě
Poník tropí hlouposti
Čtyřnohý zachránce
Bráchovéa jiné katastrofy
Pomsta hraběte Gundolfa
Náramky přátelství
Blbnutí s Oscarem
Artemis Fowl a časový paradox
Prevítovi
Kouzelný meč
Hraničářův učeň 2.
Jak na holky
Tomáš a jeho rytíř Bětka
O víle Vodánce a bludičce Markétce
Čaroděj z nafukovacího stromu
Hloupežníci
Prázdniny s Bosonožkou
Přes okraj propasti
Zlata, slunečná víla + 5 sv.
Vodnické a indiánské romaneto
Pidilidi
Jak přežít … 3 díly
Julie, Sebastián a tajemství archeologie
Uzly a pomeranče
Hugo a jeho velký objev
Láska pro začátečníky
Dvojčata v akci. Zapeklité domácí násilí
1000 důvodů, proč se netrápit láskou
Tisíc jizev
Nejkrásnější pohádky o pyšnách princeznách
Nejkratší pohádky
Dětská naučná
Baumgartner, M. Velká knížka pro malé baletky
Fesl, A. Poprask v laboratoři
Holshauser, P.
Klíč k chemii
Hoňková, I.
Nepálená keramika
Chajda, R.
Hravá matematika
Chajda, R.
Zkoumáme kapaliny
Kubíčková, D.
Klíč k domácím úkolům
Petrovič, J.
Co mám vědět o sexu
Senčanski, T.
Malý vědec 2.
Schneider, S.
Jak na kluky
Vondrová, P.
Tvoříme z věcí kolem nás
AUTOBUSY z Uh. HradištČ pĜes UHERSKÝ OSTROH do Veselí n/Mor
þíslo
linky
Uherské
HradištČ
800552
729933
800552
750140
800552
800552
750140
800552
800552
800552
750140
800552
750140
750140
750140
800552
729933
800552
740360
750140
800552
800552
750140
750140
800552
750140
800552
750140
750140
750140
750140
4:35
/
5:20
5:50
6:10
6:25
6:50
6:55
7:50
8:30
8:55
9:20
9:35
10:30
11:30
12:50
/
13:40
14:05
14:25
14:30
15:20
15:20
16:05
16:10
16:40
17:20
18:10
19:05
22:10
22:40
þíslo
linky
Veselí
n/Mor.
Uherský Ostroh
O.N.Ves
kĜižovatka
5:00
Kvaþice
5:03
5:38
6:06
6:25
6:39
7:09
7:09
8:03
8:43
9:11
9:33
9:52
10:47
11:48
13:05
5:43
6:11
6:29
6:43
7:15
7:13
8:07
8:47
9:16
9:37
9:57
10:52
11:53
13:09
13:56
14:18
14:43
14:45
15:35
15:38
16:22
16:26
16:57
17:35
18:27
19:23
22:25
22:54
14:00
14:48
14:49
15:39
15:43
16:27
16:30
17:02
17:39
18:31
19:28
22:30
23:08
Osmek
5:05
/
5:45
6:12
6:30
6:45
7:16
7:15
8:09
8:49
9:17
9:39
9:58
10:53
11:54
13:10
/
14:02
14:23
14:50
14:51
15:41
15:45
16:28
16:32
17:03
17:40
18:33
19:30
22:31
Most
NámČstí
5:17
5:16
6:14
6:32
6:47
7:18
7:17
8:11
8:51
9:19
9:41
6:15
6:34
6:50
7:20
7:18
8:12
8:52
9:20
9:42
10:55
11:56
13:12
13:17
14:04
13:14
13:16
14:05
14:51
14:53
15:44
15:46
14:52
14:54
15:45
15:47
16:34
16:35
17:42
18:35
19:32
17:44
23:09
Dyas
5:07
5:19
5:47
6:16
ŽPSV
7:24
7:26
8:15
8:55
9:21
9:45
10:00
10:57
12:00
8:17
8:57
9:23
9:47
10:02
6:18
12:02
13:19
14:54
14:56
15:49
16:30
15:51
16:32
17:05
17:07
18:37
19:34
22:33
23:11
19:36
22:35
23:13
Veselí
n/Mor.
/
5:28
/
6:25
/
/
7:34
/
8:27
9:07
9:30
9:55
10:10
11:10
12:10
/
13:28
/
14:31
15:05
/
/
16:00
16:40
/
17:15
/
18:45
19:45
22:42
23:20
Spoj jede z - do
Poznámky
O.Lhota -Dyas
Žeravice - Veselí
HradištČ -Dyas
HradištČ - Veselí
HradištČ-Ostroh nám.
HradištČ-Ostroh nám.
HradištČ - Veselí
HradištČ-Ostroh nám.
HradištČ - Veselí
HradištČ - Veselí
HradištČ - Veselí
HradištČ - Veselí
HradištČ - Veselí
HradištČ - Veselí
HradištČ - Veselí
HradištČ-Ostroh nám.
Žeravice - Veselí
HradištČ-Ostroh nám.
Zlín - BĜeclav
HradištČ - Veselí
HradištČ-Ostroh nám.
HradištČ-Ostroh nám.
HradištČ - Veselí
HradištČ - Veselí
HradištČ-Ostroh nám.
HradištČ - Veselí
HradištČ-Ostroh nám.
HradištČ - Veselí
HradištČ - Veselí
HradištČ - Veselí
HradištČ - Veselí
x, z UH pĜestup v ONV
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x + 14
jede v x
jede v x
jede v x + 70
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x + 10
jede v x + 10
jede v x + 10
jede v x
jede v x
jede v x + 14
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x + 10
jede v x
jede v x
jede v x + 70
jede v x
jede v x + 10
jede v x
jede v x + 10
AUTOBUSY z Veselí n/Mor.pĜes UHERSKÝ OSTROH do Uh. HradištČ
Uherský Ostroh
ŽPSV
4:42
Dyas
4:43
Most
NámČstí
4:45
4:58
5:07
5:30
Osmek Kvaþice
4:50
4:48
5:04
5:02
5:11
5:09
800552
4:35
800552
5:00
/
750140
5:03
5:05
5:06
4:55
800552
5:31
5:36
/
5:34
750140
5:43
5:45
5:47
5:51
5:35
5:49
800552
6:07
6:05
6:11
/
6:09
800552
6:43
6:40
6:47
/
6:45
750140
6:38
6:40
6:42
6:43
6:48
6:30
6:46
800552
6:53
6:52
6:58
/
6:56
750140
7:23
7:26
7:15
7:25
800552
7:25
7:24
7:29
/
7:28
750140
8:04
8:05
8:08
7:55
8:07
740360
8:00
8:08
800552
8:44
8:45
8:49
8:47
8:54
8:35
8:52
800552
9:29
9:30
9:33
9:32
9:37
9:20
9:35
750140
10:08
10:10
10:12
10:17
10:00
10:15
800552
10:38
10:40
10:45
10:44
10:49
10:30
10:47
750140
12:53
12:55
12:57
13:02
12:41
13:00
750140
13:38
13:40
13:43
13:30
13:42
750040
13:43
13:46
13:48
13:50
13:35
/
800552
13:41
13:40
13:45
/
13:43
800552
14:11
14:10
14:15
/
14:13
750140
14:33
14:35
14:38
14:41
14:25
14:40
729933
14:41
14:43
14:44
14:32
/
800552
14:56
14:55
14:58
/
14:57
750140
15:34
15:36
15:38
15:40
15:44
15:25
15:43
800552
15:46
15:45
15:50
/
15:48
750140
16:34
16:36
16:38
16:40
16:44
16:25
16:43
750140
17:33
17:35
17:38
17:25
17:37
800552
17:46
17:45
17:50
/
17:48
729933
18:41
18:43
18:44
18:32
/
750140
20:08
20:10
20:11
20:12
20:16
20:00
20:14
750140
22:17
22:19
22:10
22:20
nejede od 30.6.12 do 2.9.12
VysvČtlivky: x - jede v pracovní dny
70
nejede od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
14
O.N.Ves Uherské
HradištČ
kĜižovatka
4:54
5:08
5:16
5:40
5:55
6:15
6:51
6:53
7:02
7:30
7:34
8:12
8:13
8:58
9:41
10:22
10:52
13:08
13:47
13:49
14:17
14:46
15:01
15:47
15:53
16:47
17:43
17:55
20:21
22:24
10
5:10
5:26
5:30
5:57
6:15
6:35
7:10
7:10
7:20
7:45
7:51
8:30
8:28
9:16
10:00
10:40
11:11
13:27
14:05
/
14:08
14:36
15:05
/
15:21
16:05
/
17:05
18:00
18:14
/
20:40
22:38
Spoj jede z - do
Poznámky
Veselí - HradištČ
námČstí - HradištČ
Veselí - HradištČ
námČstí - HradištČ
Veselí - HradištČ
námČstí - HradištČ
námČstí - HradištČ
Veselí - HradištČ
námČstí - HradištČ
Veselí - HradištČ
námČstí - HradištČ
Veselí - HradištČ
BĜeclav - Zlín
Veselí - HradištČ
Veselí - HradištČ
Veselí - HradištČ
Veselí - HradištČ
Veselí - HradištČ
Veselí - HradištČ
Veselí - námČstí
námČstí - HradištČ
námČstí - HradištČ
Veselí - HradištČ
Veselí - Žeravice
námČstí - HradištČ
Veselí - HradištČ
námČstí - O.N.Ves
Veselí - HradištČ
Veselí - HradištČ
námČstí - HradištČ
Veselí - Žeravice
Veselí - HradištČ
Veselí - HradištČ
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x +14
jede v x
jede v x
jede v x + 10
jede v x + 70
jede v x + 10
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x + 10
jede v x + 10
jede v x
jede v x
jede v x +14
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x
jede v x + 70
jede v x + 10
jede v x
jede v x + 70
jede v x
jede v x
jede v x + 10
nejede od 2.7.12 do 31.8.12, od 25.10.12 do 26.10.12
27
OSTROŽSKÉ LISTY
Pro motoristy
Připravujeme se na dovolenou.
Cesty do zahraničí už dnes nejsou ničím neobvyklým. Přesto bychom na ně měli být připraveni. Zvlášť když jedeme prožít svou
báječnou dovolenou, a právě tak na ni chceme i vzpomínat. Není
vyloučeno, že většina následujících rad bude pro vás nejspíš běžnou záležitostí, protože je plníte automaticky. Přesto to jsou ale
věci, které rozhodují o tom, jestli přijedete za své cesty spokojeni.
Proto si je připomeňte. Než vyrazíte na cestu, pokuste se zjistit co
nejvíce informací o státě, do kterého jedete, případně o tranzitních
zemích. Měli byste totiž nejen vědět to, jaké potřebujete doklady,
ale také to, jak je v té či oné zemi zajištěna lékařská péče. A rozhodně se vyplatí znát spojení na náš zastupitelský úřad. Mnohé
z potřebných informací lze najít na oficiálních stránkách našeho
ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz). Na těchto stránka
funguje také tzv. systém DROZD. Jde o dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí. Informace slouží
Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi, např. v případě přírodních katastrof a sociálních nepokojů. Uvědomme si, že na území cizího státu jsme především
hosty a jako takoví se tam musíme i chovat. Přestože se už třeba
v schengenském prostoru nemusíme na hranicích vykazovat cestovními doklady, musíme však na území cizího státu dodržovat
tamní zákony. A nezapomeňme, že se za jejich porušení budeme
odpovídat tamním úřadům a soudům. Jejich zákony se někdy výrazně liší od těch našich. Před cestou je vhodné si zajistit někoho,
kdo bude vašim andělem strážným. Někým, kdo vás bude na dálku jistit. Tento člověk by měl být informován o vaší trase i časovém
rozvrhu. Vyplatí se mu třeba prostřednictvím SMS v domluvených
termínech posílat zprávičky o průběhu cesty. Pokud se stane, že
se během cesty dostanete do oblasti postižené přírodní katastrofou, teroristickým útokem či jinou extrémní situací, okamžitě svého anděla strážného informujete. Zamezíte tím mnoha nedorozuměním. Před cestou se pojistěte, protože odjezd bez sjednaného
pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí je velmi
rizikovou záležitostí. S řadou států má ČR také dohodu o recipročním poskytování bezplatné zdravotní péče a vy o ní najdete
bližší informace i na stránkách ministerstva zdravotnictví (www.
mzcr.cz). Zastupitelské úřady ČR jsou připraveny našim občanům
pomoci řešit krizové situace. Neměli bychom si je ale plést s jinými institucemi. Nemyslet si tedy, že je v jejich silách plnit třeba role
informačních kanceláří, tlumočníků, bank či cestovních kanceláří.
Chraňte si své osobní věci. Krádeže jsou jedním z nejčastějších
problémů kdekoliv na světě a dokážou zkazit každou dovolenou.
Proto je ochrana dokladů, peněz a cenností nezbytná. Není na
škodu mít odděleně uloženy okopírované nejdůležitější doklady
(pas, občanský průkaz, řidičský průkaz a technický průkaz vozidla) a asi je zbytečné hovořit o tom, jak naivní je nechávat věci
v automobilu.
Kontrola dokladů v dostatečném předstihu před překročením
hranic by měla být základním předpokladem, aby cesta na dovolenou proběhla v pohodě bez zbytečných starostí. Nejlepší je
začít u posádky ve voze. Zeměmi Evropské unie lze dnes už projet teoreticky jen s českým občanským průkazem. Protože, ale
existují různé vzory postupně vydávaných průkazů a v některých
státech neuspějete s průkazem bez strojově čitelné identizóny,
pro bezproblémovou jízdu doporučuji cestování s pasem. Ovšem
pozor na termín platnosti – ve většině zemí vyžadují minimálně
tři, mnohde i šest měsíců. Pokud jedete s dětmi do patnácti let
a nemáte je zapsány v pasu, pak dítě musí mít pas vlastní.
K řízení v zahraničí stačí mít český – případně mimo EU v některých zemích stále ještě vyžadovaný mezinárodní řidičský průkaz,
osvědčení o registraci vozidla a zelenou kartu. Jak ale v případě,
že necestujete se svým vozem? Stále platí zásada, že u zapůjčeného vozidla je optimální notářsky ověřený podpis o zapůjčení
vozidla opatřený překladem. Není dnes žádnou výjimkou, že lidé
cestují na zahraniční dovolenou služebním vozem anebo autem
svých příbuzných. A pozor, platí to i pro auta na leasing. Do osvědčení o registraci se neuvádí jméno člověka, který platí leasingové
splátky, ale název leasingové společnosti, které je do ukončení
smlouvy majitelem auta. Pokud použijete k cestě do zahraničí auto z půjčovny, tam vše řeší smlouva o nájmu s překladem
i v angličtině. Nastává však zajímavá situace, pokud by vypůjčené
vozidlo měl řídit jiný řidič, než jaký je uveden ve smlouvě o nájmu
vozidla. Tento druhý řidič musí proto být ve smlouvě také uveden
jako osoba oprávněná řídit vůz. V případě předání vozidla k řízení
jiné osobě, než která je vysloveně uvedena ve smlouvě o nájmu,
se jistí půjčovny tím, že zpravidla ruší všechny objednané služby
a veškerá rizika spojená s případnou havárii nese klient.
A pokud jste se rozhodli, že domácí zvíře s vámi absolvuje cestu
do zahraničí, nezapomeňte, že musí vždy mít svůj pas pro malá
zvířata (i v EU). Doklad po vás mohou chtít kdykoliv při policejní kontrole. V něm je nezbytné mít i potvrzení o očkování proti
vzteklině. Podmínkou vydání pasu je označení zvířete tetováním
nebo elektronickým čipem od veterináře.
Jaroslav Lunda
Něco o zdraví
ZDRAVÝ BOJ PROTI NADBYTEČNÝM KILOGRAMŮM
V České republice jsou miliony lidí, kteří mají kila navíc a mnozí
„hubnou“, nebo to aspoň zkoušejí, opakovaně. Jak se ale zbavit nadbytečných kilogramů tak, abychom je za chvíli nenabrali
zpět a jak změnit svůj životní styl způsobem, který by nás bavil?
Jak jíst zdravě, a přitom si na jídle pochutnat a neochudit své
tělo o důležité bílkoviny, minerály a vitamíny? Zde je několik základních pravidel pro nenásilnou změnu životního stylu, která
neobsahuje hlad a odpírání…
První základní podmínkou úspěchu je nastartovaný metabolismus. Jenom ten dokáže spálit tuky, které jsme buď přijali
ve stravě, nebo využít tuky uložené v zásobách v našem těle.
Znáte tu větu „vždyť já skoro nic nejím, a stejně přibírám“, ne,
to není lež - pokud budeme hladovět, zpomalené spalování si
28
neporadí s tuky, které by jinak hravě zvládlo. Takto je to podle vědců v našem těle naprogramované, protože v pravěku
i v pozdějších dobách se našim předkům nedostávalo potravy
a tento mechanismus jim pomáhal přežít. Nás, naopak v dnešní době (s nadbytkem potravy a nedostatkem pohybu) toto „šetření na horší časy“ zabíjí. Díky dobrému plánování jídel nemá
docházet k tomu, že jídla budeme vynechávat. Znamená to,
že budeme jíst pravidelně co 3 hodiny a noční pauza nebude
větší než 8 hodin. Velmi důležitá je snídaně, taktéž dopolední
i odpolední svačinky. Večeře v 18 hodin se nemusíme obávat
a právě díky ní se vyhneme nočním nájezdům na ledničku
a udržíme naše spalování co nejdéle aktivní. Pamatujme, že
hlad je nejrychlejší cesta k ztloustnutí nebo získání ztracených
OSTROŽSKÉ LISTY
www.uhostroh.cz
kilogramů zpět (tzv. jo-jo efekt).
Druhým nejdůležitějším bodem ve snižování nadbytečných kilogramů je samozřejmě co nejnižší příjem tuků v naší stravě.
Logicky – energii, kterou nepřijmeme zvenčí, musí tělo získat
z vlastních zásob, podmínkou ale stále zůstává nastartovaný
metabolismus. Na první pohled by na nás strava s nízkým
obsahem tuků mohla působit jako nezajímavá a málo lákavá.
Pravdou ale je, že při zapojení trošky fantazie a vynalézavosti
dokážou být jídla s nízkým obsahem tuků stejně chutné jako
naše obvyklá kuchyně. Většinu tuku přijímáme ve formě tzv.
skrytých tuků, tedy v mase a masných výrobcích, zejm. v uzeninách, ale i v plnotučných mléčných výrobcích. Tuky jsou
nositeli „lahodné“ chuti v pokrmech, proto nám dělá problém
omezit jejich množství ve stravě. Proč tak nelichotivě o tucích,
a cukry (sacharidy) zůstávají ušetřené? Cukry jsou nutné zejména v první polovině dne právě k nastartování metabolismu.
Nejvhodnější jsou cukry složené, které svoji energii uvolňují
postupně a drží náš metabolismus nastartovaný rovnoměrně
a dlouhodobě (říkáme jim cukry s nízkým glykemickým indexem - např. celozrnné obiloviny, luštěniny, zelenina, ovesné
vločky, kroupy, pohanka aj.) Jednoduché cukry (sladké) se
nám sice na tuky v těle nepromění, ale raketově nám zvýší v krvi
hladinu glykemie, která zaktivuje hormon inzulín. Ten ji u zdravého člověka zase rychle sníží a my v krátké době dostaneme
tzv. „vlčí hlad“. A v takovém stavu již jen velmi těžko můžeme
uvážlivě vybírat ty nejzdravější potraviny. Jednoduše řečeno:
bez rozmyslu sníme vše, co doma najdeme. Správným plá-
nováním se podobným situacím můžeme naučit předcházet.
Kalkulačky na výpočet energie a tabulky nejsou sympatické
asi nikomu, vyhrává však ten, kdo se naučí číst alespoň etikety
na potravinách. Za krátký čas si zmapuje, které potraviny jsou
nejvhodnější, a jak se rozumně stravovat. S údivem zjistíme, že
potraviny, po kterých sáhne v dobách „diety“ (sušenky, müsli
tyčinky, tavené sýry, různé saláty a pomazánky, „dietní“ uzeniny apod.) mohou být skrytou kalorickou bombou. A naopak
– některé vhodné potraviny nás doslova příjemně překvapí.
Stejná nebo velmi podobná jídla lze připravit s výrazně rozdílným obsahem tuků
Závěrem nelze nenapsat, že dostatečný pitný režim je základem při redukci hmotnosti a pohyb nejefektivnějším způsobem, jak se zbavit nadbytečných kil a současně snížit riziko
cukrovky, hodnoty krevního tlaku a cholesterolu. Pravidelný
pohyb je třeba začlenit do života, ne všichni však mají tuto
možnost. Na druhou stranu i spousta každodenních aktivit
jako chůze, domácí nebo zahradní práce, spotřebují podobné
množství energie jako středně náročný sport.
Hodně užitečných informací lze nalézt na www.stob.cz i na
jiných internetových adresách, avšak mít informace ještě neznamená dokázat svůj cíl zrealizovat, proto je velmi potěšující
zájem některých provozovatelů stravovacích zařízení v Uherském Ostrohu o způsob přípravy jídel s nízkým obsahem tuků
a energie. Doufám, že to pomůže a inspiruje všechny, kteří
moc chtějí, ale nevědí, jak na to.
Pro čtenáře OL připravila MUDr. Martina Hýžová
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
LOUČÍME SE S MICHALEM BŘINKEM
Prosím tě, živote, posečkej ještě chvíli,
než uvadne květ růže u plotu,
ať naposledy pocítím,
co člověka těší i bolí.
A než bez úplatků či odvolání
odejdu k černým tmám
a než můj prach se s hlínou smísí,
chci pohladit a říci těm,
co tu zanechám:
Až umru, nebudu se bát o vaši lásku.
Život nebyl mým majetkem. Já si ho
půjčil od Času a teď Času vrátil jsem
svou půjčku zpět. Odešel jsem tam, kam
odešla všechna pokolení, a vy budete
dál žít svým životem.
Ano, ti, co zůstávají, musí jít dál tímto
slzavým údolím. Jejich duše však zůstane poznamenána šrámem loučení. A to
je těžké, vyprovázíme-li jednou pro vždy
člověka, jemuž bylo dopřáno užít si po
dlouhý čas plnou měrou darů života.
O co však těžší, byl-li onen život krátký
a naplněný spíše bolestí a útrapami než
tím, čeho by se jeho nositeli mělo po
právu dostávat plnými hrstmi. Rozloučili
jsme se během tří let již se dvěma členy
našeho sdružení. Ty, Michale, odcházíš
jako třetí. Věděli jsme s Tebou, že knot
Tvé svíce poznenáhlu dohořívá, a přesto jsme věřili v zázrak, který se přece
nemusí stát jen v pohádkách. Je tu na-
jednou bez Tebe prázdno, schází nám
Tvé lidové písničky, do nichž jsi vkládal
celou svoji bolavou duši, ve kterých jsi
vyzpíval všechny své naděje a touhy.
Ony Ti byly celoživotní láskou, družkou,
povzbuzením i velkou útěchou. Především díky nim jsi se dokázal tolikrát
vzepřít nepřízni osudu, a i když jsi svůj
boj s vleklou nemocí prohrál, nezůstáváš poraženým. Zůstal po Tobě velký
kus poctivě odvedené práce pro radost
a potěšení jiných, a to není málo.
Děkujeme, že jsme mohli jít kus cesty s Tebou, děkujeme za všechno pěkné, čím jsi obohatil a prozářil náš život.
V našich srdcích, v našich vzpomínkách
zůstaneš jednou pro vždy jako ta písnička, která je životodárnou vodou a lékem
na všechny bolesti, strasti a trápení.
Loučíme se,
ne Sbohem, na shledanou.
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
Měsíc květen je ve znamení lásky, květů a také Dne matek, který si připomeneme na
naší schůzce ve středu 9. května 2012. Sejdeme se jako vždy v 17.00 hodin v zámeckém
koncertním sále. Čeká na nás vystoupení malých gratulantů a voňavou kytičku známých
písní o lásce a mamince přinesou i velcí zpěváci.
Poslední schůzka před prázdninami připadne na středu 6. června 2012, zámecký koncertní sál v 17.00 hodin.
Kontakt: mobil 731 281 275 /V. Hendrychová/
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Tělocvičná jednota SOKOL v Uherském Ostrohu
pokračování
„Československo a Česká republika vděčí Sokolu za jeho významné přispění k osvobození, svobodě a demokracii.“
Tomáš Grulich, senátor a historik
Komenského, kam náleží i TJ SOKOL Uh. Ostroh, se uskutečnila 23. února 1991 v Uh. Hradišti, jejím starostou byl zvolen
br. M. Kadlec.
Rokem 1948 končí nejslavnější éra Sokola nejen v celorepublikovém rámci, ale i v našem městě. Další zápisy mapující
každoroční činnost místní jednoty Sokola nejsou a nebyly ani
dodatečně zpracovány. Omezíme se tedy pouze na konstatová-
Následující údaje budou vycházet více méně z informací podávaných při různých příležitostech a výročích Sokola starostou
TJ SOKOL Uh. Ostroh – Ing. Juliem Kodríkem.
V Uh. Ostrohu byla činnost Sokola obnovena v květnu 1990
za velmi těžkých podmínek. Předpokladem jejího úspěšného
obnovení mělo být navrácení sokolovny. Ta však v rámci restitučních nároků sokolům vrácena nebyla. Na rozdíl od sokolských
jednot okolních měst a obcí byl v Uh. Ostrohu o sokol celkem
malý zájem, ne však mezi dětmi, příčinu možno hledat především v nezájmu cvičitelů.
Přes všechny ekonomické potíže a vlažný zájem veřejnosti se
začalo cvičit. Prvními složkami byli žáci a žačky školního věku.
V rámci oslav 400. výročí narození J. A. Komenského a 100. výročí ustavení župy Komenského se aktivně zúčastnili župního
sletu ve Veselí nad Moravou 21. června 1992. V následujícím
roce byly zahájeny přípravy na XII. všesokolský slet. Do nácviku
se zapojily žačky v počtu deseti pod vedením ses. Drahomíry
Stuchlíkové ve skladbě Košíček a starosta naší jednoty br. Julius Kodrík vedl ve veselské sokolské jednotě bratry Věrné gardy.
Vedle župního sletu ve Veselí nad Moravou 22. května 1994,
kde cvičilo na 640 cvičenců z župy Komenského a Slovácké,
se o několik týdnů později žačky i senioři zúčastnili i XII. všeso-
Rok 1990 – Sokol Kunovice, uprostřed manželé Kodríkovi
ní, že k definitivnímu zrušení tělocvičných jednot Sokola novou
totalitní mocí došlo v roce 1953, jak jsme si již uvedli v minulém
čísle OL. Sokolovna, bývalý majetek uherskoostrožské tělocvičné jednoty Sokol, byla převzata do správy ROH místního závodu
Dyas. Později přechází na tělovýchovnou jednotu Tatran a poté
její pokračovatelku přejmenovanou na tělovýchovnou jednotu
Lokomotiva. Ani jednomu z jejich držitelů a uživatelů se nepodařilo až do roku 1985 její tělocvičnu i přilehlé prostory rozšířit
tak, jak si vyžadovala nastalá situace. Teprve zmíněného roku
byla její zadní část směrem od Moravy zbourána a přímo kolmo
k původnímu sálu přistavěna nová sportovní hala. Jen mimochodem – město tak přišlo o jediné velké jeviště, které ve spojení se
sálem až dosud sloužilo nejen sportovcům, ale i členům jiných
dobrovolných společenských organizací, v té době sdružených
v Národní frontě, k jejich kulturnímu vyžití.
Skutečná obnova Sokola přišla až s pádem totalitního režimu
v roce 1989 – 17. listopad umožnil sokolskou činnost obnovit po
čtvrté. Obnovující sjezd Sokola se konal v Praze 7. ledna 1990
ve Sjezdovém paláci. V našem regionu se sokolové začínají
vzájemně setkávat na ustavujících schůzích, v Hodoníně na odhalení sochy T. G. Masaryka za přítomnosti prezidenta Václava
Havla, prvním společném výletě k mohyle generála M. R. Štefánika na Bradlo a do Košarisk, zájezdě na župní slet do Vídně
i na VII. slet zahraničního Sokola do Paříže, na posletovém setkání v Praze. Tyto aktivity postupně stmelují členskou základnu
a přispívají k obnovení dalších sokolských tělocvičných jednot.
Ty se v první fázi sdružují v rámci okresů. Ustavující schůze župy
30
Rok 1994 – župní slet Veselí nad Moravou, žačky ve skladbě Košíček
kolského sletu v Praze. Úspěch tohoto sletu „velké naděje“ byl
mimořádný a nečekaný, plný nadšení a radosti nejenom účastníků sletu, ale i veřejnosti. Slet byl pořádán bez státních dotací
a bez podpory oficiálních institucí – všechny náklady si sokolové
hradili sami. Zúčastnili se ho s nadšením i zahraniční sokolové
– krajané a exulanti, jimž patří velký dík. Po celou dobu naší nesvobody udržovali sokolské myšlenky, pravidelně cvičili, pořádali slety a dodnes žijí i se svými potomky sokolským životem.
Kromě tělocvičné aktivity věnovala jednota pozornost i účasti
www.uhostroh.cz
na různých župních soutěžích, např. plavání, gymnastiky, běhu
zámeckým parkem ve Veselí nad Moravou. Mnozí žáci získali
i „medailové ceny“.
Nebyla zanedbávána ani turistika, která se soustřeďovala na
poznávání okolí Uh. Ostrohu. Významnou složkou činnosti byl
oddíl běžeckého lyžování, který vlastní větší počet párů lyží. Půjčují se dětem v případě, že v okolí města je sníh. Od doby, kdy
oddíl započal svoji činnost /rok 1994/ se již naučilo lyžovat několik desítek ostrožských dětí.
V roce 1998 cvičily v Sokole dva oddíly – rodiče s dětmi /30
párů/ a mladší žačky /28 /. Jejich mladé vedoucí skýtaly záruku,
že jejich činnost bude nadále pokračovat. Jednota u příležitosti 100. výročí svého trvání uspořádala v témže roce v sále kina
úspěšnou „Slavnostní tělocvičnou akademii“ s bohatým tělocvičným i kulturním programem, v němž vystoupily mimo jiné
Rok 1994 – XII. všesokolský slet Praha, br. J. Kodrík s americkými sokoly
s ukázkou cvičení nejmenší děti předškolního věku a s kužely
i starší ženy z kyjovské, bzenecké a svatobořické jednoty. Svým
vystoupením zpestřili program i žáci zdejší základní a základní
umělecké školy. Touto akcí chtěli sokolové poděkovat všem
svým předchůdcům, kteří dobrovolně, s nadšením a za nemalých obětí TJ SOKOL v Uh. Ostrohu založili, a všem sestrám
a bratřím, kteří sokolskou štafetu nesli dál.
V roce 1999 oddíl mladších žákyň pod vedením zkušené cvičitelky – náčelnice Vlaďky Morávkové – započal s nácvikem sletové skladby „mladších žákyň“, která byla obohacena stepaerobikem a gymnastikou se stuhami a dřevěnou kladinkou. Jejich
aktivita vyvrcholila účastí na XIII. všesokolském sletu v Praze
v roce 2000.
Vedle oddílu rodiče s dětmi, v němž cvičilo v roce 2003 pod
vedením kvalifikované cvičitelky Renaty Mikové a její pomahatelky Martiny Hýžové 32 párů, vyvíjel za přijatelných podmínek
činnost i oddíl běžeckého lyžování a byl učiněn pokus o založení
oddílu dívčího florbalu.
V jubilejním roce 2008, roce 110. výročí trvání ostrožského
Sokola čítá členská základna cca 30 dospělých a 25 dětí, a to
pouze v jednom oddíle rodiče s dětmi, který vzorně vedou sestry Blanka Lekešová a její zástupkyně Marie Riedlová. Jak o oddíl
běžeckého lyžování, tak o florbal přestal být u mládeže zájem.
Na vině jsou i podobné mimoškolní sportovní aktivity ustavené
na základní škole a domě dětí a mládeže, kde si mohou dovolit placené cvičitele. Práce dobrovolných cvičitelů v sokolských
jednotách většinou není finančně ohodnocena. O to více zaslouží ocenění jedinci, kteří tuto práci dělají nezištně s láskou k věci
bez nároku na odměnu.
Výše zmíněné výročí si jednota připomněla sice až v lednu
příštího roku 2009 uspořádáním výstavy v zámecké galerii, která zachytila průřez činnosti TJ SOKOL v Uh. Ostrohu od jejího
založení až do současnosti. /námět a realizace výstavy V. Hendrychová/
„Naše tělocvičná jednota má v posledním období ve své aktivitě velký útlum a v nedaleké době jí hrozí ,zánik‘.“ Tato slova
starosty br. Julia Kodríka velmi přesně vystihují neradostný současný stav sokolského dění v našem městě. Ještě v roce 2009
vedle oddílu běžeckého lyžování, který jde postupně do útlumu,
vyvíjel činnost i oddíl rodiče s dětmi, ale po odchodu poslední
vedoucí zanikl i on, protože se pro tento oddíl nepodařilo najít
novou cvičitelku. Oddílu běžeckého lyžování se doposud věnuje
sám starosta jednoty, během posledních tří let bylo uskutečněno
celkem 9 výletů spojených s instruktáží, avšak z výše uvedeného vyplývá, že i zde začíná zvonit hrana. Přesto může být zadostiučiněním konstatování, že během existence tohoto oddílu se
naučilo běžeckému lyžování téměř 150 dětí a že běžecké lyže,
které jsou majetkem jednoty, doposud slouží široké veřejnosti
k zapůjčení.
Ani cvičební aktivita úplně nezanikla, sám starosta jednoty br.
Kodrík od samého počátku dojíždí do TJ Sokol Veselí nad Moravou, kde se účastní nácviků hromadných skladeb „prostných“
Věrné gardy, které se předvádí na různých tělocvičných i kulturných akcích a akademiích v blízkých i vzdálenějších obcích. Na
XIII. všesokolský slet v roce 2000 se veselská Věrná garda muži
připravovala opětovně pod vedením br. Kodríka, který nechyběl
v Praze ani v roce 2006 na XIV. všesokolském sletu, který se pro
menší počet cvičenců tentokrát konal na Rošického stadionu
a který zanechal ve všech účastnících nezapomenutelné dojmy
a vedl k navázání nových přátelství i se zahraničními, především
kanadskými a americkými účastníky. V současné době příprav
na XV. všesokolský slet v Praze ve dnech 1. – 7. července cvi-
Rok 1994 – XII. všesokolský slet Praha, ses. Vlasta Kodríková
31
OSTROŽSKÉ LISTY
čí ve veselské jednotě dva ostrožští členové, kteří se zúčastnili
6. října 2011 jeho zahájení vysláním Sletové štafety z Hodonína
přes Dubňany a Kyjov do Prahy. V současné době mají oba nacvičenu sletovou skladbu pro starší cvičence „Jen pro ten dnešní den“, ta již měla úspěšnou premiéru 14. dubna tohoto roku
v rámci akademie konané při příležitosti 130. výročí založení So-
Rok 2004 – Klub dříve narozených, Den matek, cvičení rodičů s dětmi
kola ve Bzenci v tamním kulturním domě.
Z dalších aktivit naší tělocvičné jednoty Sokol zaznamenejme – krátké turistické akce do blízkého okolí /sběr bylin, hub
apod./; připomínání významných vlasteneckých, sokolských
a kulturních událostí prostřednictvím vývěsní skříňky /narození
a úmrtí T. G. M., 8. květen, 28. říjen, M. Tyrš, významné folklorní
události apod./; uctění památky obětí 1. a 2. světové války kladením věnců, kytic /26. dubna, 28. října/; zpestření programu
tělocvičnými ukázkami na „Den matek“ pořádaný KDN aj.
„Vzhledem k tomu, že pro malý zájem členská základna ubývá
/v roce 2009 31 členů, dnes pouze 6/ a vedení stárne, hrozí, že
v roce 2013 TJ zanikne. Je to velká škoda, protože Sokol není
pouze tělocvičnou, ale i vlasteneckou a kulturní organizací, která
vychovávala své členy k vyšší mravní úrovni, aby se v životě uplatňovali jako lidé, kteří si své povinnosti vůči sobě i okolí společensky i vlastenecky čestně plnili.“ Těmito ne zrovna optimistickými
slovy končíme naše téměř půlroční putování dějinami jedné ze
stovek tělocvičných jednot Sokola – tentokráte v Uh. Ostrohu.
Než se rozloučíme, je třeba připomenout ještě jednu „maličkost“. Vzhledem k tomu, že uherskoostrožská tělocvičná jednota
už celá léta nemá prakticky výbor, vše vede a veškerou agendu
vyřizuje br. Julius Kodrík, starosta TJ SOKOL Uh. Ostroh, kterému patří plným právem velký dík za jeho dlouholetou nezištnou
a obětavou práci, stejně jako všem, kteří se podíleli na obnovení
Sokola v našem městě – sestrám Vlastě Kodríkové, Drahomíře
Stuchlíkové, Marii Kučerové, br. Františku Kučerovi i prvním mladým cvičitelům – Buráňové, Ondrové, Machálkové, Vaculíkovi jakož i výše jmenovaným cvičitelkám – Vlaďce Morávkové, Renatě
Mikové, Blance Lekešové a Marii Riedlové.
I když většina z nás není členem žádného tělovýchovného
spolku, sokolské heslo „Ve zdravém těle – zdravý duch!“ by nám
všem nemělo zůstat lhostejným.
Připravila Věra Hendrychová
Chorvatsko 2012
Istria - Rabac
Termín 22. 6. – 30. 6. 2012
BGW pro 4 osoby
Cena s polopenzí, busem
Cena busem
Možnost dokoupení jen večeří
5710 Kč/os
4660 Kč/os
980 Kč/7 večeří
Cena nezahrnuje:
Nástupní místo Uherský Ostroh 50 Kč, základní pojištění 16 Kč/den, komplexní poj. 36 Kč/den. Bungalov pro 2 osoby
za příplatek 700 Kč/osoba/pevné lůžko.
V bungalovu se nachází: kuchyňský kout s lednicí, dvouplotýnkový elektrický vařič, rychlovarná konvice, TV s DVD,
veranda se zahradním nábytkem.
Ideálně položený areál na okraji městečka v klidné zátoce u centrální pláže. Podél pobřežní promenády jsou různé
obchůdky a restaurace.
Informace na telefonu 722 082 081
32
www.uhostroh.cz
Z vašich
dopisů
LOV TROŠKU JINAK
Občan si pod pojmem myslivec vybaví člověka s puškou na rameni. Jiný
má zase na rtech něco o vrazích přírody. Ale tak jako všichni lidé nejsou stejní
a nelze je dávat do řady, tak je to i u myslivců. Samotný lov je dnes skutečně
jen okrajová záležitost. Kolem myslivosti samotné je spousta práce a také
povinností. Organizace si musí vydělat na svoji činnost, a že to nejsou malé
částky, není třeba zdůrazňovat. Něco stojí provoz budovy Myslivny a nemalé
jsou také částky spojené se zimním přikrmováním zvěře. Jistou částku vyčerpají z pokladny také léčivé granule, které jsou přidávány zvěři. Myslivna
v Mašovech prošla za poslední léta rekonstrukcí a v letošním roce proběhla
výměna oken a také rekonstrukce společenského sálu a kuchyně. Také posezení před Myslivnou zaznamená v letošním roce jisté příjemné změny. Myslivecká zábava bude letos jako každoročně obohacena dobrým jídlem a snad
také příjemným počasím. Plánována je na sobotu 28. července a jistě bude
opět skýtat příjemné chvilky pod širým nebem, které bude poseto spoustou
hvězd.
V sobotu 31. března 2012 si členové mysliveckého sdružení Ostrožsko vyšli
na neobvyklý lov. Počasí jim k tomu moc nepřálo, protože bylo ryze aprílové
a drobně pršelo. Nebyl to lov jen tak ledajaký. I zvěř se z dálky vděčně dívala
a pozorovala činnost těch divných dvojnožců. Myslivci lovili v okraji lesa a ve
větrolamech to, co tam ,,pilní“ občané nashromáždili během celého roku. Akce
se konala ve spolupráci s městem Uherský Ostroh a během ní padlo nepočítaně sprostých slov, které zde nelze citovat. Myslivci ulovili desítky pneumatik,
zbytky hospodářských zvířat, igelity, nárazníky z automobilů a mnoho jiných
věcí, které hyzdí naše životní prostředí. Nejen naše, ale také zvěře, která zde
s námi žije a na rozdíl od lidí nedokáže uklízet tu spoušť. V našem městě jsou
kontejnery, je také sběrna na Pastruhu, a přesto se někteří lidé chovají hůř
než zvěř. Samozřejmě, že to nejsou jenom naši občané, ale také kolem jedoucí
a přespolní. Zde záleží na naší všímavosti, a také na dobré spolupráci s městskou
policií. Tato samozřejmě při sebevětším snažení vše nemůže uhlídat. Mnoho věcí
se děje rychle, jiné zase v noci. Mnohdy jsou myslivci přesvědčeni, že je ve větrolamu vandal, ale záhy zjistí, že se jedná o milenecký pár v autě a v tichosti odchází.
Nabízí se zde otázka. Copak se nám líbí žít na smetišti? Slušným lidem určitě ne.
Proto si důsledně všímejme svého okolí a konejme. Všímavost a velká pokuta jistě
otráví mnohé narušitele pořádku a někteří ve svých činnostech jistě ustanou. Při
vycházce v přírodě se nám to při pohledu do krajiny jistě několikanásobně vrátí.
Zcela jistě nám i zvěř pomyslně poděkuje a my z toho budeme mít dobrý pocit. A to
přece nikdy není k zahození. Co říkáte přátelé?
Vladimír Procházka
PODĚKOVÁNÍ
Firma WOODLINE CZ, s.r.o.,
Chtěl bych prostřednictvím
Ostrožských listů poděkovat
jednotce dobrovolných hasičů
Uherský Ostroh a jednotce profesionálních hasičů Veselí nad
Moravou, které včasným zásahem zabránily rozšíření požáru
na prodejnu řeznictví Jiráskovo
náměstí dne 28. 3. 2012 ve večerních hodinách.
Požár vznikl zapálením kontejneru na papír neznámou osobou.
přijme pro svoji provozovnu
Děkuji.
Stanislav Katzer
na adrese:
Hluk, Hlavní č.1013,
do stálého pracovního poměru
zaměstnance na pozice:
-
dělník dřevovýroby
mistr dřevovýroby
řidič vysokozdvižného vozíku
údržbář strojů a zařízení
Další informace na
www.bylinkovedny.com
tel. 604 228 846
nebo na adrese provozovny.
33
OSTROŽSKÉ LISTY
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
Hodnocení hokejových soutěží
ročníku 2011/12
Dovolte, mi abych Vás seznámil se
sportovními výsledky mužstev hokejového klubu HOKEJ Uherský Ostroh, o. s.
v uplynulé sezóně.
Muži
Mužstvo mužů se pravidelně účastní
soutěže Krajské ligy mužů, ve které se
v tomto ročníku prezentovalo 12 mužstev
z krajů Zlínského (4), Jihomoravského (4),
Olomouckého (2) a Vysočiny (2), které
byly rozděleny do dvou divizí Jihomoravské (JM+VY) a Zlínské (ZL+OL).
Pokračovalo se v tříbodovém systému
a při remíze byly prováděny samostatné
nájezdy do rozhodnutí.
Základní část dvojkolové dlouhodobé
soutěže KLM určila krajské přeborníky
s právem účasti v kvalifikaci o 2. ligu. Play
off v jednotlivých krajích se stalo samostatnou nadstavbovou soutěží. Nováčkem soutěže se stal sestupující z 2. ligy
HC Uničov,
Před sezónou došlo v ostrožském týmu
k několika podstatným změnám. V první
34
řadě došlo k výměně na postu trenérů,
kde dvojici bratří Romana a Tomáše Němčických, nahradila hodonínská trenérská
dvojice Karel Buřič a Mgr. Zdeněk Ševela.
Dalším důležitým prvkem celkové změny
byla generační výměna hráčů, kdy ukončili kariéru nebo mužstvo opustili Radek
Zalubil, Radek Uherek, Viktor Horsák, David Bauer, Peter Penák, Ondra Šudoma,
Marek Schuster a Michal Gábriška. Největší ztrátou se zdál být odchod kapitána
Tomáše Němčického do konkurenčního
klubu HC Brumov-Bylnice a „srdcaře“
Ivana Klaudy do Chocně, v jejíž blízkosti
pracoval.
Před námi stála nová výzva, jak poskládat de fakto nový tým. Zůstala základní
osa tvořená zkušenými hráči v nejlepším věku. V brance jsme se mohli opřít
o Viktora Valúcha, obrana stála na Janu
Frolkovi, Aleši Nevídalovi a Štěpánu Vaňkovi, z útočníků zbyl Marek Kolář, Martin
Barák, Radek Kučera, Michal Tóth, Lukáš Ťok a mladík Adam Jurča. Vítanou
posilou byl návrat juniorského útočníka
Viléma Galušky ze Zlína. Bylo nutné dále
rozšířit kádr o mladé hráče z okolních
druholigových mužstev, kteří se nevešli na
soupisku. Tímto způsobem se nám podařilo dovést z Uherského Hradiště obránce
Jirku Staška a Jardu Bříštělu, útočníky
Tomáše Kunderu, Dalibora Fridricha a Tomáše Němce.
Z Hodonína si trenéři přivedli nadějného brankáře Michala Šurého a útočníky
Tomáše Zelinku, Vojtěcha Pekára, Romana Průdka a Lukáše Ivana. Dále se
počítalo s případným doplněním hráčů
z mužstva juniorky. Věkový průměr dvaadvacetičlenného týmu se tak dostal na
necelých 24 let.
Přípravné zápasy nám ukázaly, že nastolené změny mají pozitivní vliv na výkony a od prvních minut jsme se prezentovali bojovnou hrou založenou na dobrém
bruslení, aktivním napadání a celkově
propracovaným systémem založeném na
kvalitní obraně, podpořené výbornými výkony obou brankářů. Ve třech přípravných
OSTROŽSKÉ LISTY
www.uhostroh.cz
zápasech na domácím ledu jsme zvítězili
a netrpělivě jsme očekávali začátek mistrovské soutěže.
V prvním utkání nás prověřil soupeř
nejzvučnější HC Uničov, sestupující tým
2. ligy. Po vyrovnaném souboji jsme těsně prohráli 1 : 2, přestože jsme herně byli
o trošku lepší. K dalšímu zápasu jsme
cestovali na led loňského vítěze PLAY
OFF do Brumova a tady svým vítězstvím
2 : 0 naši hráči rozjeli cestu za konečným
obrovským úspěchem.
V dalším průběhu soutěže prohráli
pouze třikrát a v ostatních sedmnácti zápasech zvítězili, z toho pětkrát na samostatné nájezdy.
Celkovým vítězem základní části krajské ligy se stalo mužstvo z Moravských
Budějovic, které se stalo Jihomoravským
krajským přeborníkem. Naše mužstvo,
celkově druhé, získala titul Zlínského krajského přeborníka. Obě mužstva dále získaly právo účasti v kvalifikaci o 2. ligu, čehož využily pouze Moravské Budějovice.
Junioři
Do mužstva juniorů jsme po vydařené letní přípravě vkládali slušné naděje,
ale věděli jsme, že to budou mít v nabité Krajské lize juniorů velice těžké,
neboť osmičlenná celomoravská skupina zahrnovala samá vyspělá mužstva,
počínaje Hodonínem a Uherským Hradištěm (spojilo se s Uh. Brodem), jenž
loni sestoupili z I. ligy juniorů a s dalšími
ambiciózními týmy z Břeclavi, Nového
Jičína a Studénky. Kroměřížské mužstvo se jevilo jako nejhratelnější. Opět,
jako loni, se hrálo tříkolovým systémem,
což nám nejvíce ublížilo, neboť v prvním
a v závěrečném kole jsme jeli čtyřikrát
ven a samé dlouhé štreky.
Trenérský triumvirát Mgr. Vladimír
Stiblík, Radek Kučera a Bronislav Zápařka zahájil s týmem přípravu na ledě
pětidenním srpnovým soustředěním
v Brumově-Bylnici a pokračoval v září
s pravidelnými tréninky na domácím
ledě až do zahájení soutěžního ročníku.
Osmnáctičlenný hráčský kádr výrazně
posílil Vilém Galuška ze Zlína, ale těsně před soutěží se dlouhodobě zranil
obránce Tomáš Beneš, z Uherského
Hradiště nebyl uvolněn další klíčový
obránce Jirka Rozhon a ve druhém zápase soutěže se těžce zranil další bek
Vojta Hromádko a sezona pro něj skončila. Tím došlo k výraznému oslabení
naší defenzívy, což se projevilo zejména v důležitých zápasech. Navíc stabilně nemohli nastupovat šikovní hráči
z dorostu Stránský, Flora, Frolek a Melichárek, neboť se část zápasů dorostu
a juniorů křížila.
Po prvním vybojovaném vítězství
v Břeclavi přišla série porážek a tým
se herně zvedl až v průběhu druhého
kola, když překvapil venkovní remízou
s Uherským Hradištěm a následně
vyhrál tři zápasy v řadě. Poté přišla
nepochopitelná domácí porážka 5 : 8
se Studénkou (přestříleli jsme ji 52:16)
a mužstvo začalo herně tápat.
Povedl se až poslední domácí zápas,
kdy jsme porazili celkového vítěze soutěže a postupujícího do 1. ligy juniorů
mužstvo Hodonína 8 : 6.
S konečným umístněním nemůžeme
být spokojeni, protože hráčský kádr měl
na víc, bohužel jsme nedokázali často
proměňovat ty nejvyloženější šance,
což nás stálo lepší postavení v tabulce.
S optimismem se musíme dívat do blízké budoucnosti, kde se určitě prokáží
hokejové schopnosti a kvalita kolektivu
a pokud hráči budou pracovat jako dosud, mají velkou šanci uspět ve své soutěži a probojovat se do mužstva mužů,
čehož důkazem jsou letošní starty Viléma Galušky, Patrika Nikla, Tomáše Bílka a Filipa Stránského v soutěži mužů.
Pokračování v příštím čísle OL
Bronislav Zápařka
Krajská liga mužů
konečná tabulka
– PLAY OFF Pohár předsedy
KVV ČSLH Zlínského kraje
2011/12
1
HC Uherský Brod
2
HC Brumov-Bylnice
3
HOKEJ Uherský Ostroh
4
HK Kroměříž
5
HC Grewis Plumlov
6
HC Uničov
35
OSTROŽSKÉ LISTY
HÁJEK S PROCHÁZKOU STŘÍBRNÍ NA MISTROVSTVÍ ČR
V sobotu 7. dubna 2012 se v tělocvičně Základní školy v Brandýse nad Labem uskutečnila vrcholná soutěž „vzduchovkové“
sezony - Mistrovství ČR mládeže pro rok 2012 ve sportovní střelbě ze vzduchové pušky 30 ran vleže. Pomyslíme-li, že v celé ČR
se věnuje tréninku mládeže přibližně 100 střeleckých klubů,
v nichž je registrováno cca 1 000 žáků ve věku do 14 let, je tedy
už velkým úspěchem, dostat se vůbec do nominace na MČR.
Letošním „nominačním sítem“ prošlo 147 nejlepších chlapců
a dívek z 33 sportovně střeleckých klubů ČSS. Tito mladí střelci
soutěžili ve čtyřech kategoriích – chlapci do 12 let, dívky do 12
let, chlapci do 14 let a dívky do 14 let. Každoročně také nechybí
soutěž družstev do 12 let a do 14 let. Organizací tohoto Mistrovství byl letos pověřen Sportovně střelecký klub ASK Brandýs
nad Labem.
Z našich mladých střelců byli nominováni Jan Hendrych,
Adam Procházka, Dominik Hájek, Zuzana Ilková a Jan Bahula. Největší radost sobě i nám trenérům udělal Dominik Hájek
a Adam Procházka. Dominik střelil neuvěřitelný nástřel 299
bodů z 300 možných a získal tak STŘÍBRNOU MEDAILI v kategorii chlapci do 12 let (v této kategorii startovalo 39 střelců).
Z našich mladých střelců se takový výkon zatím podařil jen Sabině Vaculíkové, a to v roce 2008. Adam své STŘÍBRNÉ umístění
vystřílel v soutěži družstev do 12 let společně s Kateřinou Kolkovou a Jakubem Ondrašíkem z Březolup. Toto družstvo startovalo pod názvem Zlínské KS, nastřílelo 888 bodů a právem si
odvezlo obrovský pohár. „Smůlu“ a 4. místo si vystřílelo družstvo
mateřského klubu SSK Uh. Ostroh ve složení Dominik Hájek,
Zuzana Ilková a Jan Hendrych. Ti jeli do Brandýsa obhájit alespoň loňský bronz. I když měli shodný počet bodů jako družstvo
na třetím místě (887), počet nastřelených centrových desítek nakonec rozhodl o čtvrté příčce.
O tom, že výsledky jsou vyšší a vyšší, že konkurence rok od
roku roste, svědčí i fakt, že se letos poprvé uskutečnilo v kategoriích do 14 let finále jednotlivců, které postupovým klíčem při-
vedlo na mety nejvyšší ty nejlepší a psychicky odolné střelce.
Všem našim svěřencům závěrem přeji vyšší a vyšší výsledky,
ale když to někdy nevyjde, tak neházejte flintu do žita, neboť bez
ní se my střelci neobejdeme.
Jitka Zajíčková
JARNÍ CENA UH. OSTROHU
V neděli 8. dubna 2012 proběhl VIII. ročník Jarní ceny v Uherském Ostrohu. Tento závod zároveň vždy otevírá v Ostrohu novou střeleckou sezonu pro naše střelce, kteří střílí z historických
– perkusních zbraní. Letošní ročník byl zároveň 1. kolem soutěže
jednotlivců o Putovní pohár SYNOT TIPu.
I když je tento závod naplánován na svátky velikonoční a nese
název Jarní cena, připomínal spíše zimní cenu, neboť závodníkům přimrzávaly prsty ke spouštím a chvílemi nebylo pro sněžení vidět na terče. I tak se sjelo z celé republiky a sousedního
Slovenska celkem 50 závodníků. Ti se předvedli ve 142 startech
v 11 disciplínách - PeRe, PePiC, PePiV, KřePi, DouPi, PePuC,
PePuV, KřePu, DouPu, PePuC 100m a PePuV 100m. Za náš
klub startovalo 8 závodníků, kteří vystříleli v těchto strastiplných
podmínkách 2 stříbra a 2 bronzy. V disciplíně Perkusní pistole
vojenská vybojoval nástřelem 84 bodů stříbrnou příčku Pavel
Dostál a v disciplíně Doutnáková puška Miroslav Malůš za nástřel 94 bodů. Bronzové pozice si opět rozebrali mezi sebou tito
dva střelci. Miroslav Malůš v disciplíně Perkusní puška civilní za
36
99 bodů a Pavel Dostál v disciplíně Křesadlová puška civilní za
85 nastřílených bodů.
Jitka Zajíčková
www.uhostroh.cz
Řádková inzerce
Prodám levně starší sedací soupravu – kombinace látka,
koženka. Pohovka rozkládací. Křesla – 2 ks, taburet 1ks.
Barva – světlá káva, velmi pěkná. Tel.: 776 334 031
Český zahrádkářský svaz pronajme za výhodných podmínek v objektu Na zámecké prostory k parkování nebo
skladování o ploše 150 m2. Tel.: 723 829 189
Prodám rodinný dům v Ostrožské Nové Vsi 5 + 1 po kompletní rekonstrukci. Kolaudace půdní vestavby r. 2005,
nová okna a kuchyňská linka v přízemí r. 2009. Kryté
venkovní posezení, předzahrádka. Cena 1.690.000 Kč.
Tel.: 603 426 523
Prodám levně pěkný byt 3+1 po celkové rekonstrukci
v domě s výtahem a garáží. Na sídlišti v Uherském Ostrohu. Tel.: 724 029 770
Koupím garáž u DYAS. Tel.: 775 742 781
Výtvarnice Eva Karmazínová a její Leonardova dílna
v Uherském Ostrohu nabízí výuku výtvarných technik pro
dospělé (kresba, malba, olej, pastel, enkaustika) v ateliéru i v terénu. Hodina výuky 130 Kč. Tel.: 774 874 770
Prodám přívěsný vozík za malotraktorek. Cena 1.500 Kč.
Tel.: 602 503 195
37
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Krása je všude, ale pouze někteří ji vidí.“ Naší výherkyni –Juráskové Marii, Uh. Ostroh III – blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do konce května 2012 v městské knihovně na zámku.
Pokud chcete být zařazeni do květnového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 17. května 2012 na adresu Městský úřad
Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží výhru 200,- Kč.
Dnešní citát od M. Twaina začíná: „Odpuštění je vůně, kterou květ …“ (dokončení v tajence)
Nápověda:
ENATA;
INCH; OMIŠ;
OTT
Chemická
značka
cínu
Předložka
Povzdechnutí
Velké
pole
Římská
čtyřka
Nejistý
<
Dát
svolení
Zbytek po
karbonizaci
černého uhlí
1. část
TAJENKY
Nakladatel
(slovník)
Španělsky
„bravo“
<
Severoevropský
stát
Osobní
zájmeno
2. část
TAJENKY
Jednotlivá
věc
4. část
TAJENKY
Podpis
anonyma
Zkr. řídící
informace
Velmi tvrdá
hornina
Zasténání
Popelavé
Existovat
Adieu
Africké
bubny
Opak
tekutého
Nalito
dovnitř
(stoj)
s patami
u sebe
Cenný papír
Asociace
realitních
kanceláří
Herec
(Jiří)
Horská
louka
Skřipec
na oči
Staroskandinávský
bůh
Název
souhlásky
2× snížený
tón
Zkr.podnikové normy
Italská
automobilka
Angličan
Údaje
Záznamník
hovoru
Chemická
zn. rhenia
Spisová
značka
Město
u Splitu
Jemný
rozdíl
Ohledně
Starořecká
oběť
Univerzita
v USA
Rozpouštědlo
Temnota
Ozn. goniometr. funkce
Švédská
hud. skupina
Přízvuk
Španělský
souhlas
<
3. část
TAJENKY
Závit
šroubu
Náspy
Egyptský
bůh
Právník
a profesor
UK (Emil)
Lůžko
Americký
palec
<
Nástroje
k sekání
trávy
Drobný
hlodavec
Slůvko
rozloučení
Obyvatel
Ruska
Bezhrbý
velbloud
Lehké
topné oleje
Zdrženlivé
přitakání
Svoje
Zřasit
Sloh
Zavýsknutí
Papežská
listina
Prorok
Povzdech
38
Části
vozů
Přibližně
<
www.uhostroh.cz

39
Velikonoční zajíček
Košíkáři z Huštěnovic
Malérečka ze Vnorov
Zdobení perníčků u pí Magdy Štachové
Starostka i oba místostarostové obdivovali kraslice
Řádění na trampolíně
Výtvarné dílničky
Vystoupení v koncertním sále
Hurá na vajíčka
Hledání čokoládových vajíček
Download

Ostrozske listy - kveten 2012.pdf