OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Vydává Město Uherský Ostroh
Listopad 2013
Neprodejné
Ze m
Rozesmáté hody
v Uherském Ostrohu
ře
l
Sl
áv
e k S m i š o vs k
1
ý
Vítání občánků 19. října 2013
Adéla Veselá
Peter Kochan
Aneta Červenková
Klára Kučerová
Julie Jančaříková
Robin Zsoldos
Natálie Bočková
Kateřina Slaníková
Lukáš Koleňák
Společné foto
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Alej .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5
Společenská kronika.. .. .. .. .. . 6
DDM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9
ZUŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..12
Návštěva z Tyrolska .. .. .. .. ..13
Ostrožánek na hodech . .. .. ..14
Družební setkání .. .. .. .. .. .. ..17
Hody. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..18
Výstava Z. Hudečka. .. .. .. .. ..20
Zámecké bloudění .. .. .. .. .. ..21
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..22
Co nového v Tradicích .. .. .. ..24
Lichtenštejnové .. .. .. .. .. .. .. ..26
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
Milé čtenářky, milí čtenáři Ostrožských listů,
děkujeme vám za přízeň a ohlasy, které nám dáváte po
přečtení našeho měsíčníku. Zjistili, jme, že naše Ostrožské
listy jsou inspirací a příkladem i pro jiné obce pro svoji pestrost. Vím, že někteří přispěvatelé jsou občas roztrpčení, že
do tištěné podoby OL nedostanou všechny jejich příspěvky v plném rozsahu, ale věřte, že to není záměr. Důležité je
poinformovat aspoň krátce, proto chci připomenout, že informace v mnohem širším rozsahu včetně fotografií a videí
umisťujeme na sociální sítě jako facebook města (Město
Uherský Ostroh) či na naše internetové stránky (www.uhostroh.cz).
Chtěla bych se několika slovy zastavit u proběhlých či plánovaných událostí. Ostrožské hody s právem proběhly tak,
jak měly. Stárka se stárkem byli výteční, o chasu se starali
příkladně. Děti z MŠ Sídliště pomáhaly starším krojovaným
s plným nasazením. Počasí také jako na objednávku. Jen místostarostka si stěžovala, že
si nemohla zatančit se stárkem pod májů, protože si před hody stihla zlomit palec u nohy,
a tak vše pozorovala jen ze židle. Jen tu máju Novovešťané nemuseli „ smýknůt“ hned po
půlnoci.
Ještě nás chvilku bude trápit uzavřená lávka přes Moravu a zaokruhování vodovodu Na
Zámecké. Omlouvám se za eventuálně způsobené komplikace, ale věřte, že lávka volala
po rekonstrukci a obnově povrchu jak žíznivý po vodě na poušti. Aspoň bude na pár let
vystaráno.
Nedá mi to nepřipomenout návštěvu z Tyrol na pozvání křesťanské mateřské školky.
Jsem přesvědčena, že jsme měli co ukázat a také jsme ukázali. Zejména naše děti a jejich
rodiče. Za to jim děkuji. Jen víc takových zapálených lidí.
No, a co ještě připravujeme. Nového povrchu se dočkají občané z ulice V Zahradách,
kde se stav po minulé zimě rapidně zhoršil. Pokud bude přát počasí, budeme moci konstatovat, že vodovodní řád Na Zámecké je hotový a lávka přes Moravu svítí novotou.
V době, kdy budete číst tyto řádky, bude už po volbách do Poslanecké sněmovny ČR
a karty budou rozdány. Jestli lépe nebo hůře, zase prověří čas. Pokud jste šli k volbám,
děkuji vám za to. Pokud jste seděli doma, nenaříkejte. Já nevěřím na vládu čistých odborníků. Je horší odborník z levé části spektra nebo z pravé části spektra nebo tzv. nezávislý odborník? Nevím. Myslím, že vždy je to o domluvě, argumentaci a také charakteru.
Umím se bavit s lidmi napříč politickým spektrem. Ano, mám si co říct s lidmi, kteří se hlásí
k ODS, KDU nebo i s lidmi z nějaké nově utvořené strany, a ne vždy se shodnu se svými
spolustraníky, protože řešení některých problémů vidím jinak. Ale to je normální. Člověk
někdy přebírá názory, o kterých se domnívá, že jsou správné, ale po čase může zjistit, že
je vlastně manipulován. Proto je dobré používat vlastní hlavu a úsudek a ne papouškovat
to, co mu kdo nakuká. Více vlastního rozumu a méně „kukaček“ přeji nám všem.
Pěkný barevný a klidný podzim vám přeje
Ing. Hana Příleská, starostka
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 1700 ks,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: L. Pšurná, A. Helmichová,
D. Raušová, P. Paška, I. Helmich
a M. Příleský.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka Ostrožských listů
prosinec je 15. 11. 2013.
Poseidona a Sirénu můžete také potkat na letošním Zámeckém bloudění
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 19/2013 konané dne 23. 9. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/19/A/1 – rada města schvaluje
smlouvy o výpůjčce s účinností od 1. 10.
2013 po dobu neurčitou:
1. fotbalovému klubu, o.s. Uherský Ostroh
2. TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
2013/19/A/2 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na obecní
dům č. p. 46, ul. Svobodova, Uh. Ostroh
panu Luboši Danielovi a Markétě Danielové do 31. 10. 2013.
2013/19/A/3 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
4 v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92,
Uh. Ostroh paní Danajkanyčové do 31.
12. 2013.
2013/19/A/4 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uh.
Ostroh paní Fraňkové do 31. 12. 2013.
2013/19/A/5 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 76, Uh.
Ostroh panu Mikulčíkovi do 31. 10. 2013.
2013/19/A/6 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uh.
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č.20/2013 konané dne 7. 10. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/20/A/1 – rada města schvaluje
nájemní smlouvu s Povodím Moravy,
s. p. na pronájem pozemků v souvislosti se stavbou Zaokruhování vodovodu v ul. Na Zámecké v Uherském
Ostrohu.
2013/20/A/2 – rada města schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu
pozemku č. 27/2011 mezi městem
a panem Petrem Hrubešem, Uherský
Brod.
2013/20/A/3 – rada města schvaluje
směrnici č. 3/2013 o používání motorových vozidel na MěÚ Uherský Ostroh
s účinností od 15. 10. 2013.
2013/20/A/4 - rada města souhlasí
s přijetím finančního účelového daru
ve výši 140 tis. Kč pro ZŠ Uh. Ostroh
p. o. od SRPŠ při ZŠ Uh. Ostroh na nákup školních potřeb pro žáky ZŠ.
2013/10/A/5 – rada města souhlasí
s přijetím finančního účelového daru
ve výši 10 tis. Kč pro ZŠ Uh. Ostroh
p. o. od p. Ivo Lekeše, bytem Uh. Ostroh, na činnost žáků ZŠ.
2013/10/A/6 – rada města souhlasí
s přijetím finančního účelového daru
ve výši 4 tis. Kč pro ZŠ Uh. Ostroh
p. o. od Peněžní dům, spořitelní družstvo, Uh. Hradiště, č. p. 1221 na organizaci závodů „Gymnastické naděje
2013“.
4
2013/10/A/7 – rada města souhlasí
s přijetím finančního účelového daru
ve výši 5.000 Kč pro DDM Uh. Ostroh
p. o. od společnosti TRANSA VARIANT,
s. r. o. na zakoupení sportovního vybavení pro oddíl stolního tenisu.
2013/10/A/8 – rada města souhlasí
s přijetím finančního účelového daru ve
výši 8.000 Kč pro DDM Uh. Ostroh p. o.
od společnosti Kovovýroba Hoffmann
s. r. o. na podporu činnosti mimoškolních aktivit.
2013/10/A/9 – rada města schvaluje dodavatele na provedení veřejného
osvětlení v ulici Zamlýní I. v Uherském
Ostrohu firmu Jiří Varsamis, 698 01 Veselí nad Mor. za cenu 215.398 Kč bez
DPH, 260.632 Kč vč. DPH s termínem
dokončení do 22. 11. 2013.
2013/10/A/10 - rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
č. D/1534/2013/KH ve výši 12.000 Kč
na výdaje spojené s činností jednotky
sboru dobrovolných hasičů.
B. RADA MĚSTA NESCHVALUJE:
2013/10/B/1 – rada města neschvaluje návrh na nařízení exekuce a určení
exekutora u paní Renaty Kubanové pro
pohledávku vůči městu Uherský Ostroh.
Ostroh paní Pomklové do 31. 12. 2013.
2013/19/A/7 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 3 v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92,
Uh. Ostroh panu Chaloupkovi do 31. 10.
2013.
2013/19/A/8–rada města schvaluje dohodu ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 1001/1, parc. č. 1000/2,
k. ú. Kvačice, Uh. Ostroh o výměře 1000
m2 k 31. 12. 2013 s paní Nábělkovou,
Uherský Ostroh.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2013/10/C/1–rada
městadoporučuje zastupitelstvu města schválení
odprodeje částí pozemků p. č. 824/1
(ostatní plocha) o výměře cca 42 m2
v k. ú. Uherský Ostroh, p. č.824/2
(ostatní plocha) o výměře cca 4 m2
v k. ú. Uherský Ostroh a p.č. 816/
1(ostatní plocha) o výměře cca 204
m2 v k. ú. Uherský Ostroh za cenu 40
Kč/m2.
2013/10/C/2–rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyhlášení záměru
na odprodej části pozemku p. č. 7930
(orná půda) o výměře cca 1965 m2 v k.
ú. Ostrožské Předměstí.
2013/10/C/3 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení odprodeje části pozemku v k. ú. Uherský
Ostroh, parc.č. st. 823/3 o výměře cca
10 m2 za cenu 300 Kč/m2.
2013/10/C/4 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení odprodeje části pozemku v k. ú. Ostrožské
Předměstí, parc. č. 3572/49 o výměře
1,18 m2 za cenu 300 Kč.
E. RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
2013/10/E/1 - rada města bere na vědomí Směrnici č. 4/2013 pro poskytování osobních ochranných prostředků,
mycích, čisticích a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů zaměstnancům na MěÚ v Uh. Ostrohu.
I. RADA MĚSTA ODKLÁDÁ:
2013/10/I/1 – rada města odkládá vyhlášení záměru na pronájem částí pozemků v k. ú. Uherský Ostroh, parcelní
č. 809/3 a parcelní č. 815/5 o celkové
výměře cca 600 m2.
www.uhostroh.cz
KONTEJNER NA TEXTIL UŽ I V UHERSKÉM OSTROHU
Město Uherský Ostroh informuje občany, že na Sídlišti je umístěn kontejner Diakonie Broumov na textil.
Diakonie Broumov je organizace, která se od roku 1992 zabývá
mimo jiné sběrem použitého ošacení z celé republiky a poskytováním materiální pomoci lidem v nouzi jak v ČR, tak i v zahraničí.
Darované věci se přetřídí na věci použitelné k humanitárním
účelům, zbývající věci se předají k průmyslovému zpracování.
Co není možné využít ani jedním způsobem, je likvidováno jako
odpad, což z celkového množství činí 5 - 10%.
Kontejner má žlutou barvu a je možné do něj odevzdat:
- dámské, pánské, dětské oblečení
- lůžkoviny, prostěradla
- ručníky, utěrky, záclony
- péřové i vatované přikrývky
- polštáře, spacáky
- plyšové hračky
- funkční tašky, kabelky, batohy
- spárovanou obuv, kterou je nutné dát do igelitové tašky, sáčku
a zavázat, případně spárované boty svázat, sepnout gumičkou
Na případné dotazy odpoví - ref. ŽP Eva Zajícová na tel.č. 572 430 530
LIPOVÁ ALEJ SOUTĚŽÍ
Jako každoročně i v letošním roce vyhlásila nezisková organizace Arnika soutěž o nejkrásnější alej roku. Letos soutěží i naše
lipová alej mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem. Pokud budete chtít naši alej podpořit, můžete hlasovat na stránkách arnika.org nebo alejroku.cz.
KDO CHCE, MŮŽE POMOCI
Arnika je česká nezisková organizace a v jejím programu je mimo
jiné i ochrana alejí. V příštím roce se Arnika rozhodla z důvodu
zvýšení bezpečnosti natřít bílým nátěrem kmeny v naší lipové
aleji mezi Uh. Ostrohem a Mor. Pískem. Na bezpečnostní nátěr
je třeba 27 kg bílé, vodou ředitelné barvy. Arnika proto uspořádala sbírku „ Plechovku pro alej“, kdy můžete darovat barvu.
Podmínky pomoci se dočtete na stránkách arnika.org .
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM A ZVLÁŠTĚ CHOVATELŮM PSŮ
Již od 1. 1. 2006 je platná obecně závazná vyhláška města
č. 2/2005, kterou jsou stanoveny pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a ve které jsou vymezeny plochy pro volné
pobíhání psů. I když od schválení vyhlášky uplynulo 7 let, stále
se setkáváme s majiteli psů, kteří znění vyhlášky neznají, nedodržují a ohrožují tak všechny kolem sebe.
Celé znění vyhlášky najdete na stránkách města. Mimo jiné je
v ní uvedeno :
1) Osoba, doprovázející psa je povinna na veřejném prostranství
vést psa na vodítku s výjimkou prostor vymezených pro volné
vypouštění psů za podmínek stanovených touto obecně závaznou vyhláškou a zvláštními předpisy.
2) Pokud není osoba doprovázející psa schopna vzhledem k fyzickému stavu zajistit ovladatelnost psa, nebo je –li tato osoba mladší
15 let, je povinna současně použít vodítko i náhubek tj. upevnit
náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí.
3) Osoba doprovázející psa je povinna zabránit vstupu psa na dětská hřiště a pískoviště mající charakter veřejného prostranství
4) Ani v prostorech pro volné pobíhání psů není dovoleno ponechání psa bez dozoru.
5) Povinnosti osob doprovázející psa se nevztahují na psy záchranářské, služební při výkonu služby, slepecké či asistenční psy.
6) Chovatel je povinen zajistit, aby pes, jehož držení podléhá
místnímu poplatku, byl při pohybu na veřejném prostranství
opatřen evidenční známkou. Chovatel upevní známku na obojek
psa tak, aby známka byla viditelná.
Určitě by bylo dobré si vyhlášku opět přečíst a zamyslet se nad
svým chováním vůči svému okolí.
referentka ŽP Eva Zajícová
PEJSEK HLEDÁ PÁNA
Majitel nebo případný zájemce se může přihlásit na městské policii nebo volat na služební tel.: číslo 607 840 121.
5
OSTROŽSKÉ LISTY
Společenská kronika
Narození
97 let
8. 9. Sofie Hamburgová, Chaloupky
11. 11. Kateřina Páčová, Třebízského
22. 9. Lukáš Rachůnek, Nerudova
Sňatky
7. 9. Marie Ovčačíková, Hráza
/1925/
31. 8. Oto Fišer, Králíky
Zuzana Ludvíková, Uh. Ostroh
15. 9. Zdeňka Hejová, Moravní
/1951/
7. 9.
Jiří Břečka, Veselí nad Mor.
Jarmila Pavlíčková, Uh. Ostroh
/1919/
7. 9.
Petr Rapant, Uh. Ostroh
Marie Jurčeková, Uh. Ostroh
Jubilanti
7. 9.
David Jestřabík, Uh. Ostroh
Magdaléna Míšková, Hluk
Zemřeli
25. 9. František Botek, Domovinka
75 let
8. 11. Ludmila Čápková, Fučíkova
30. 11. Rostislav Robek, Zamlýní
85 let
21. 11. Lubomír Prokeš, Sv.Čecha
23. 11. Štefan Dešď, Domovinka
87 let
9. 11. Alena Dvouletá, Rybáře
21. 11. Marie Hrušková, Spodní
23. 11. Věra Kodýmová, Třebízského
89 let
6. 11. Anna Lagová, Domovinka
92 let
15. 11. František Malina, Jiráskova
93 let
29. 11. Anežka Křížková, Drahová
6
14. 9. Karel Navara, Uh. Ostroh
Denisa Hrachovská, Uh. Ostroh
14. 9. Vojtěch Vetiška, Uh. Ostroh
Michaela Kleinová, Uh. Ostroh
14. 9. Antonín Dohnal, Kunovice
Michaela Lidáková, Uh. Ostroh
14. 9. Jan Halíček, Uh. Ostroh
Alena Hráčková, Uh. Ostroh
21. 9. Josef Pecha, Uh. Ostroh
Barbora Janásová, Uh. Hradiště
Diamantová svatba
14. 11. Miroslav a Štěpánka Hlůškovi,
Nádražní
www.uhostroh.cz
Novomanželé Břečkovi
Novomanželé Fišerovi
Nejkrásnější den
Svatba, to není jen tradice a oficiální akt.
Sňatek je vyjádřením , že to s partnerem
myslíme opravdu vážně, že se za něj postavíme v dobrém i zlém. Jsme moc rádi, že
se tolik našich mladých lidí rozhodlo tuto
zodpovědnost na sebe převzít. Přejme jim
hodně lásky!
Novomanželé Rapantovi
Novomanželé Vetiškovi
7
OSTROŽSKÉ LISTY
RODÁCI V UHERSKÉM OSTROHU
Setkání sedmdesátníků
Setkání padesátníků
8
www.uhostroh.cz
DDM PASTELKA
INFORMUJE
AKCE LISTOPAD
17. 11. SVĚTLO ORIENTU
– soutěžní přehlídka jednotlivců v orientálním tanci. Kde:
Sportovní hala TJ Lokomotiva Uherský Ostroh; Kdy: od 10:00
hod.; Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40Kč. Přijďte se okouzlit uměním orientálních tanečnic!
23. 11. OSTROŽSKÁ PASTELKA
30. 11. VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
– Kde: DDM Pastelka Uherský Ostroh; Kdy: 9:00 – 12:00 hod.
K dispozici budou korpusy, svíčky, kovové bodce, dekorační
materiál, chvojí aj. Cena: (od 50 Kč) dle množství použitého
dekoračního materiálu. Přijďte si vyrobit vlastní adventní věnec
a vykouzlete si doma předvánoční atmosféru.
– závody jednotlivců v aerobiku. Základní kolo postupové
soutěže v aerobiku. Zahájení soutěže v 10:00 hod. Kde: Sportovní hala TJ Lokomotiva Uherský Ostroh. Vstupné: děti 20 Kč,
dospělí 40Kč.
Podzimní masakr – LASER GAME
Už poněkolikáté si snipeři z Uherského Ostrohu vyjeli do Zlína
zahrát jejich oblíbenou adrenalinovou hru Laser game. Vše bylo
tentokrát velmi napínavé, do poslední minuty nikdo nevěděl, zda
vyhraje. Kluci podávali velmi vyrovnané výkony a bylo znát, že
jejich zkušenosti se zúročují. Nejprve se hrála hra všichni proti
všem. Poté následovala hra red versus green, tedy hra na týmy.
Příští akce se bude konat v únoru. Na všechny účastníky se těší
DDM Pastelka.
Mgr. Lucie Pokorná
MATEŘSKÉ CENTRUM PASTELKA VÁS ZVE...
MATEŘSKÉ CENTRUM PASTELKA vás zve do zrekonstruovaných prostor na dvouhodinový program pro maminky a děti
od 1 do 3 let. Setkáváme se každé pondělí a čtvrtek vždy od
9:00 do 11:00 hod. Děti se naučí nové říkanky, tanečky a písničky, zahrajeme si maňáskové divadlo a zazpíváme si za doprovodu rytmických hudebních nástrojů. V pondělí je připravena
dílnička pro děti a ve čtvrtek dílnička pro maminky.
NOVINKA: MUZIKOTERAPIE V MATEŘSKÉM CENTRU
V rámci mateřského centra jsme pro vás připravili projekt
HUDBOU K VLASTNÍ PŘIROZENOSTI. Bude probíhat jednou
měsíčně během dvouhodinového programu mateřského centra
pod vedením zkušené muzikoterapeutky a speciální pedagožky Mgr. Aleny Vlkové. Začínáme ve čtvrtek 17. 10. 2013 v 10:00
hod. Další setkání bude v PONDĚLÍ 18. 11. 2013 V 10:00 HOD.
Cena pro členy mateřského centra je 40 Kč a cena pro nečleny
je 60 Kč. Těšíme se na vaši návštěvu.
CVIČENÍ S MIMINKY V MATEŘSKÉM CENTRU
Každé úterý od 9:00 do 10:00 hod. probíhá na DDM Pastelka
cvičení s miminky. Kroužek je určen maminkám a miminkům od
2 měsíců do 1 roku. Na co se můžete těšit? Zklidňující cvičení
pro miminka, posilovací cvičení pro maminky a tvoření. Přijďte
se seznámit s ostatními maminkami a strávit příjemnou hodinku
se svým děťátkem. Těšíme se na vás.
Vendula Čajková
9
OSTROŽSKÉ LISTY
Dny bez úrazu
V měsíci září proběhly na DDM Pastelka již tradičně Dny bez
úrazů. Ve dnech 16. až 18. září jsme si pro celý první stupeň
ZŠ Uherský Ostroh připravili čtyři zábavná i poučná stanoviště.
Žáčci absolvovali jízdu zručnosti na koloběžce, dozvěděli se,
jak poskytnout první pomoc a jak ošetřit drobné úrazy, zjistili,
jaká nebezpečí na ně číhají doma i venku a jak se jim vyhnout,
popovídali si s hodnou paní policistkou o pravidlech silničního
provozu, a kdo dobře poslouchal a znal tak odpovědi na malý
kvíz, dostal od paní policistky věcnou odměnu. Doufáme, že
akce splní svůj cíl, a to ten, že děti z Uherského Ostrohu se budou umět vyhnout všem úrazům.
Ve čtvrtek 19. září jsme poprvé obdobnou akci přichystali i pro
žáky 2. stupně ZŠ Uherský Ostroh. Akce se odehrála na fotbalovém hřišti, kde na žáky čekalo celkem sedm stanovišť, a to Policie, Hasiči, pan Patík z BESIPu, studentky s první pomocí ze
Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském
Hradišti, malý orientační závod, střelba z luku a dopravní test.
Jednotlivé třídy museli, všechna stanoviště postupně navštívit
a splnit dané úkoly, a protože jsou ostrožští žáci šikovní, podařilo se jim to všem na jedničku. Doufáme, že s námi žáci strávili
příjemné dopoledne a že si domů odnesli i užitečné informace.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli akci uspořádat, především
ostrožským dobrovolným hasičům, Městské policii, Policii ČR,
slečnám ze SŠPHZ, pánům Patíkovi a Lundovi a fotbalistům za
půjčení fotbalového stadionu.
IM
Hawaj párty na Pastelce
V pátek 27. září se konal další zábavný program pro všechny
správné holky - Holčičí mejdan, tentokrát na téma Hawaj párty.
Barevnými oblečky, květinami ve vlasech a letními disko rytmy
jsme se na jeden večer přenesly zpět do prázdnin. Holky si vyráběly hawajské věnce a ochutnávaly výborné ovocné koktejly.
Soutěžilo se ve vyhlášené kadeřnické show, ve které bylo oceněno nejkrásnějších pět účesů, i když cenu by si zasloužily všech-
ny. Kdo by se do naší party chtěl přidat, může se přihlásit do
kroužku Holčičí mejdan, který probíhá 1x za 14 dní ve čtvrtek
od 16 do 18 hod. (sudé týdny) nebo se může těšit na další Holčičí mejdan s nocováním. Jaké téma nás příště čeká? Nechte
se překvapit!
KD
Nové kroužky na DDM
DDM Pastelka v novém školním roce otevírá hned několik nových zajímavých kroužků! Pokud máte doma pejska a chcete
ho naučit novým kouskům, tak určitě navštivte Dog klub. Tento kroužek probíhá každou sobotu od 16.00 do 17.00 na DDM
Pastelka a je zaměřen na cvičení povelů, poslušnosti a agility.
Nově nabízíme i filatelii. Jestli rádi sbíráte známky nebo byste
10
rádi začali a chtěli se zeptat jak na to, je tento kroužek právě pro
vás. Další z novinek je Africké bubnování. Pod vedením zkušené bubenice Miroslavy Veselé se seznámíte např. s bubny djembé, dřevěnými flétnami, tibetskými mísami aj. Všechny zmíněné
kroužky jsou určeny dětem i dospělým. Neváhejte a přijďte se za
námi podívat. Těšíme se na vás.
www.uhostroh.cz
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
STŘÍPKY ZE ŽIVOTA DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ DĚTSKÉHO DOMOVA
Někdy máme problém se zaplněním jedné stránky Ostrožských
listů a obratem máme problém se se svými příspěvky na jednu
stránku vejít. Takže tentokrát to budou opravdu STŘÍPKY.
Největší a hlavně společnou akcí dětí a zaměstnanců byly outdorové dny prožité v Amfíku Bukovina. Různými cestami jsme
se dopravili na místo určení a bez dlouhého rozkoukávání jsme
šli rovnou na věc. Ujal se nás profesionál Bc. Jurča, který nás
seznámil s tím, co nás čeká a určitě nemine. A tak se také stalo.
Začali jsme lanovým centrem, kde si mnozí z nás splnili „bobříka
odvahy“. Jinak se tento zážitek nedá nazvat. Ti mladší a lehčí si
vyzkoušeli bungee trampolínu, starší a těžší ve stejném čase posilovali. Někteří si zahráli na indiány – naučili se střílet z luku, noc
prožili a přežili v tee pee. A že byla zima, brr. V oddechovém čase
se hrál fotbal, přehazovaná, volejbal,… krmili se kapři, lezlo se po
lanové lodi, hledaly se v lese houby, lístečková, schovka,…, hrál se
kubb. Závěr byl určen turistice na vyhlídkovou rozhlednu Rovnina
a hurá domů. Byli jsme rádi, že jsme přežili, ale shodli jsme se na
tom, že ještě raději vše zopakujeme �
Starší náctiletí pokračovali rozjeté dny na víkendové akci „Across
the way“ ve Zlíně. Workshop byl věnován osobnostnímu rozvoji
– zjištění svých slabých i silných stránek, způsobu jednání, seznamovacím hrám. Účastníci si také měli uvědomit a následně definovat globální a společenské problémy, rozvíjet kritické myšlení
a argumentaci. Měli možnost seznámit se s moderní uměleckou
technikou graffity a na legální zdi vyjádřit svůj názor k určitému
celospolečenskému problému. Další workshopy se budou týkat
nejen osobnostních otázek každého jedince, ale také se účastníci seznámí s další lákavou technikou, a to s malováním ve 3D,
enkaustice a na závěr proběhne i vernisáž, se kterou vás určitě
seznámíme.
Na konci prázdnin nám počasí nedovolilo odehrát tradiční turnaj v petanqu s kamarády z ÚSS v Medlovicích. Proto jsme se
dohodli na náhradním termínu, místu i způsobu hry. Prostě zajeli
jsme do Medlovic, seznámili se s prostředím, ve kterém naše kámošky bydlí, podívali se po celém zařízení, zakouleli si, pobavili se
a snědli vše nachystané. Prožili jsme super odpoledne a hlavně
jsme si slíbili, že se sejdeme nejpozději příští rok na petanqui. Celou akci podpořila drobnými dárky Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Děkujeme.
Telegraficky:
• Nadace KORUNKA nás pozvala na benefiční hokejové utkání
do Uherského Hradiště. Všechno bylo super, užili jsme si spoustu
srandy. Děkujeme.
• Už ani nemusíme psát, že jezdíme na skoro každý zápas 1.FC
Slovácko a fandíme v kotli jak o život. �
• Sparta Praha nás oslovila s žádostí o namalování vánočního
a novoročního přání, snad se nám to podaří, držte nám palce.
• Bývalá paní ředitelka dětského domova paní Anna Lízalová
oslavila dne 19. října své sedmdesáté narozeniny. BLAHOPŘEJEME. �
Mgr. Jana Frühaufová, ředitelka
Dětské odpoledne s drakiádou
V neděli 13. října 2013 se všechny děti z našeho dětského domova na pozvání členů
Matice svatoantonínské a mladeže z okolních obcí vypravily na kopec sv. Antonínka.
Čekala nás dlouhá cesta pěšky, ale vůbec nám to nevadilo, protože počasí bylo pravé říjnové – všechno hrálo barvami podzimu a po cestě jsme už zkoušeli pouštět draky. Na kopci nás přivítala obloha plná draků. Naši draci to vyzkoušely také, a že jim
to létalo! A to nás ještě čekaly soutěže, které byly netradiční a velmi nápadité. Děti si
vyzkoušely, že není vůbec jednoduché pustit míček po provázku nebo projít po slepu
lanovou dráhu. A co teprve najít a přiřadit správný pár botů. Ale zvládly to a za splnění
všech úkolů je čekala sladká odměna, skákací hrad a projížďka na koni. Všechny děti
si to užívaly, ale protože nás čekala ještě náročná cesta pěšky zpět, museli jsme vyrazit.
Domů jsme došli unavení, ale spokojení, plni zážitků.
Děkujeme paní Baroňové a všem pořadatelům za velmi pěkné odpoledne, kterého
se mohly naše děti zúčastnit.
Bc. Dobromila Krysová
Bc. Sylvie Zálešáková, vychovatelky DD
11
Aktuálně ze ZUŠ
Činnost základní umělecké školy běží v obvyklých kolejích, všechny obory a pracoviště se
plně věnují výuce a připravují prezentaci svých
výsledků. Připomeňme to významnější:
- mladší školní cimbálová muzika Pramének zahrála 9. října seniorům a přítomným
hostům v Domově seniorů v Uherském Ostroh
u příležitosti otevřených dveří. Muzikanti se
představili ukázkou ze svého repertoáru, zazpívali, tanečním sólem zaujal Radovan Siman při
verbuňku. Odměnou kromě potlesku byla pro
mladé muzikanty tabule plná dobrot a srdečné poděkování pracovníků s příslibem, že se
tu Pramének představí častěji.
- ve spolupráci s Městem Uherský Ostroh připravujeme Vánoční koncert, který se uskuteční
26. prosince v kostele sv. Ondřeje v Uherském
Ostrohu, rádi bychom v programu představili
to nejlepší ze všech oborů naší školy.
- starší cimbálová muzika Šefranica bude
hostem kulturního programu doktorandské
konference Teorie a praxe hudební výchovy,
pořádané MŠMT v termínu 14. – 15. listopadu v Praze. Pozvání
navazuje na loňskou prezentaci muziky při společném koncertě se studenty konzervatoře J. Deyla, kde se dostalo muzice
vysokého uznání.
- každoročně vyhlašuje pořadatel MŠMT národní soutěž ZUŠ
pro některé obory, letos budou soutěžit hráči na klavír, housle,
kytaru, orchestry a výtvarníci. Okresní kola proběhnou v únoru
a březnu 2014, naši žáci se již pilně připravují, aby navázali na
12
dobré výsledky minulých let.
- naše škola je pověřena pořádáním krajského kola soutěže
ZUŠ ve hře jazzových a tanečních orchestrů. Soutěž, konající
se v tříletém cyklu, se uskuteční na jaře příštího roku, předpokládáme účast 15 orchestrů z celého Zlínského kraje. Minulý
ročník byl ve znamení skvělých orchestrů a vynikajících sólistů, pozdějších vítězů ústředního kola.
František Říha
www.uhostroh.cz
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Korálky ze školky
Návštěva pedagogických pracovnic předškolního vzdělávání
z Jižního Tyrolska v našem městě ve dnech 23. – 25. 9.
Milí rodiče a ostrožští spoluobčané,
každý člověk má rád, když jej ten druhý
upřímně pochválí. V dnešní době se mi
zdá, že se spíše zaobíráme více tím špatným. Proto mi dovolte se s vámi podělit
a zavzpomínat na okamžiky příjemné, které jsme díky setkání s tyrolskými pedagogickými pracovnicemi měli možnost zažít.
S ředitelkou ve Schlanders M. Bauer a ostravsko-opavským biskupstvím spolupracujeme již třetím rokem. Během této
spolupráce naše tři pedagogické pracovnice měly možnost pracovních stáží
v J. Tyrolsku, navíc naše školka získala nemalou finanční částku od jejich rodičů
po té, co proběhla vánoční sbírka, jež jen
pro naši KMŠ vynesla 55 tis., které používáme na pomůcky pedagogiky Franze
Ketta a vzdělávání v této oblasti. Ve dnech
23. - 25. 9. k nám přijelo na návštěvu osm
pedagogických pracovnic předškolního
vzdělávání z Jižního Tyrolska a tři z ostravsko-opavského biskupství.
Jsme upřímně rádi, že jsme našim hostům
mohli zprostředkovat návštěvu nejenom
v naší Křesťanské
mateřské škole,
ale i v základní
škole. Měli příležitost poznat nejenom naše české
předškolní a základní
školství,
ale i místa, kde
žijeme s příjemnými a vstřícnými
lidmi, naše tradice
a díky cimbálové
muzice Šefranica
také folklór. Přímo
se potkali s našimi dětmi a rodiči
na slavnosti Díkůvzdání. Díky finanční pomoci ze
strany zřizovatele jsme prezentovali naše
město a částečně jeho okolí, navštívili jsme
Velehrad a Sv. Antonínek. Divadelní a šermířská skupina Memento mori na závěrečném večerním posezení na zámku udělala
svým světelným show neskutečně krásný
závěr celého jejich pobytu u nás. Tyto naše
borce nám upřímně záviděli a přiznali, že
tak úžasné představení na vlastní oči ještě neviděli. Kluci, dík, jsme na vás hrdi, byli
jste opravdu výborní! Poděkování patří
také všem rodičům, kteří pomohli s přípravou a samotnou realizací některých akcí.
Po odjezdu našich hostů jsem obdržela
následující dopis.
„Milá Zdenko,
přijeli jsme domů v pořádku, cesta byla
dobrá. Ráda bych Ti poděkovala. Bylo u vás
moc hezky – skvěle jsi to zařídila – můžeš
být na sebe i svoji školku pyšná. To, co
jsme u Vás zažili a dozvěděli se, to překonalo všechna naše očekávání. S jakou láskou a nasazením jsi pro nás zorganizovala
všechny dny! DÍKY! Bylo by hezké, kdyby
projekt mohl pokračovat. My vás budeme
i nadále podporovat. Přeji Tobě a Tvým učitelkám nadále hodně úspěchů, především
hodně, hodně radosti při práci s dětmi a ať
se daří.
Marianne Bauer“
Jsem přesvědčena, že na naše město budou ještě dlouho vzpomínat a tak, jak psala
M. Bauer, věřím, že naše spolupráce bude
pokračovat. Je dobře, máme-li možnost
vzájemného obohacování se a předávání
si zkušeností také mimo naši republiku.
Zdeňka Baladová, ředitelka
foto Marek Příleský
Připomínáme:
• měsíc listopad – únor : bruslení na ZS
každé pondělí od 10.30 – 11.15. Přijďte si
za námi v tuto dobu zabruslit ( děti s rodiči
a prarodiči)
• každá středa 8.00 – 11.15 hravé dopoledne v bývalém bytě
• v říjnu děti od Sluníček zahájily projekt
„Pro knížku do knihovny“ (každý měsíc
s dětmi navštěvujeme knihovnu) s tématem „ Hurá, už je podzim“.
• měsíc listopad: připravujeme v jednotlivých třídách pro prarodiče odpoledne
s dětmi.
Zdeňka Baladová
ředitelka
13
OSTROŽSKÉ LISTY
Ha
,
ló, hlásí s
a
h
e
ló,
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Ostrožánek na hodech
Budou, hody budou……tak začíná program v MŠ, kde se děti před hodami seznamují s našimi tradicemi. Učíme se písničky
a tanečky. Povídáme si o svátečním jídle
a některé dobrůtky si sami připravujeme
a pak si děláme hostinu. Malujeme krojované panenky a šohaje v kroji. Hrajeme si
na kolotoče. Vyhledáváme naše ostrožské
kroje a hledáme rozdíly. Posloucháme
a zpíváme cimbálové a slovácké písničky,
hrajeme hry, které hrávaly naše babičky.
Nakonec se těšíme, jak maminky
nám připraví kroje
a my se zapojíme
do opravdových
hodů.
Ostrožské hody
byly krásné, počasí nám přálo i to
sluníčko na nás
vykouklo. Jsme
rádi, že naše děti
dostaly prostor,
aby se také zapojily do ostrožského
dění a získaly tak
prožitek z tohoto
slavnostního dne.
Jedním z našich záměrů a cílů školního
vzdělávacího programu je vést děti k lásce
k rodnému kraji a zachování tradic. Pokud
tyto hodnoty předáme dětem předškolního věku, můžeme počítat s tím, že alespoň
polovina dětí budou posly těchto tradic.
K tomuto záměru jsme v mateřské škole
vytvořili i folklórní třídu.
Děkuji všem, kteří nám přišli zatleskat.
Mgr. Světla Mitáčková
Výlet na salaš Travičnou
Bylo poslední zářijové pondělí (23. září 2013), sluníčko se nám
schovalo za mraky, ale přesto bylo teplo. Všichni jsme byli s batůžky na zádech připraveni na velký výlet za zvířátky. Zamávali
jsme maminkám z okna autobusu a už jsme jeli! Cesta trvala krátce, protože jsme si prozpěvovali. Když jsme vystoupili z autobusu,
museli jsme se nejprve posilnit. Naše voňavé dobroty však zpozorovaly mlsné ovečky a přiběhly za námi. Začaly si s námi povídat a lákaly nás za ostatními zvířátky. V areálu salaše nás svým
chrochtáním přivítalo chundelaté prasátko. Nevěděli jsme, jestli
14
je to opravdové prasátko nebo ovečka. Ale opravdu to bylo prasátko! Seznámili jsme se s ostatními domácími zvířátky a zase nás
přepadl velký hlad. Ale nejenom nás! Jedna zatoulaná ovečka nás
chtěla připravit o dobroty. S ovečkou jsme se kamarádsky rozdělili. Nakonec jsme se vydováděli na lesním hřišti. S hlavou plnou
zážitků a prázdnými batůžky jsme se vrátili do školky. Těšíme se na
příští návštěvu salaše!
Děti z MŠ na Sídlišti
www.uhostroh.cz
Kašpárkovy pohádky
Děkujeme za spolupráci
24. září 2013 zavítalo do naší mateřské školy Hoffmannovo divadlo divadelní hrou Kašpárkovy pohádky.
Děkujeme
paní
Kučerové z centra
Akropolis, která domluvila dobrovolníky z EVS programu Mládež v akci.
Dobrovolníci nám
natřeli plot a herní
prvky na zahradě.
Ve vzájemné spolupráci a komunikaci
jsme natírali, ale
i trochu anglicky
komunikovali.
Děkujeme.
SM
DRAKIÁDA
Jako každoročně, tak i letos se na naší zahradě slétli draci z celého okolí. Byl čtvrtek 3. října, slunečné podzimní odpoledne. Vítr
se nám někde zatoulal v korunách stromů, ale nám to vadilo jenom trošku. Soutěžili jsme na zahradě v pěti drakiádových disciplínách. Mnoho jsme se přitom nasmáli a sbírali jsme razítka
za splněné úkoly. Odměnou byla přímo dračí medaile. Zahradou
zněla hymna naší školky a další podzimní písničky.
Děkujeme všem maminkám a babičkám za přípravu dobrot pro
děti a také děkujeme všem tatínkům za přípravu krásných barevných draků.
Mgr. Veronika Trávníčková
Bc. Klára Kružicová
Oranžová třída
Dopolední turistika s dětmi
V pátek 27. září zrána jsme se s většími dětmi vydali vstříc novému dobrodružství. Čekal nás plánovaný turistický výlet. Neodradila nás ani ranní rosa, ani chladné podzimní počasí. S batůžky na
zádech a plni turistického elánu jsme se vydali do ulic.
Děti byly rozděleny do dvou skupin. První skupina dětí „šipkovala“ a naváděla své pronásledovatele, kudy se mají vydat. Druhá
skupinka následovala tu první po šipkách a hledala úkoly skryté
v tajných skrýších. Prošli jsme celé Kvačice se zastávkou u paní
Píšťkové, která dala dětem sladkosti na cestu. Cílem výletu bylo
kvačické hřiště a poklad ukrytý v dutině stromu. Cestu zpátky
jsme si zkrátili přes zahradu paní Míčkové, kde jsme měli možnost
pohladit si přes plot koníky. Odměnou pro nás byly zářící oči dětí.
Doufáme, že v měsíci říjnu nám počasí umožní další turistický výlet.
Mgr. Veronika Trávníčková
Bc. Klára Kružicová
Oranžová třída
15
OSTROŽSKÉ LISTY
Základní škola
Okresní kolo v přespolním běhu
Po jednadvacáté jsme (ZŠ Uh. Ostroh a DDM Pastelka Uh.
Ostroh) v úterý 1. října 2013 uspořádali v Uherském Ostrohu
okresní kolo v přespolním běhu. Toho letošního se zúčastnilo
v 7 kategoriích celkem 210 žáků a žákyň z 9 základních škol
a ze 3 středních škol z celého okresu Uherské Hradiště. Tradicí se již stalo, že stejně jako v minulých letech přijelo více
družstev z uherskobrodska než z uherskohradišťska.
Za pěkného počasí se na tratích v okolí Uherského Ostrohu
o délkách od 1,5 km do 5 km soutěžilo jak v soutěži družstev,
kdy vítězové jednotlivých kategorií opět postupovali do krajského kola v Bystřici pod Hostýnem, tak v soutěži jednotlivců.
Po delší době jsme se opět i my dostali na stupně vítězů, kdy
po vynikajícím výkonu Simona Vydržalová obsadila v těžké
konkurenci žáků ze sportovních škol nádherné 3. místo, které
bylo v téže kategorii ještě podtrženo pěkným umístěním Terezy
Slaníkové v první desítce.
Ceny pro nejlepší zajistili pro družstva Asociace školních
sportovních klubů a pro jednotlivce DDM Pastelka Uh. Ostroh.
Všem závodníkům patří poděkování za účast, našim žákům
za vzornou reprezentaci naší ZŠ (všichni naši nejúspěšnější závodníci v jednotlivých kategoriích byly odměněni sladkostmi).
Poděkování patří také všem organizátorům ze ZŠ Uh. Ostroh
a DDM Pastelka Uh. Ostroh a Fotbalovému klubu Uh. Ostroh
za pronajmutí prostorů areálu Na Zámecké.
Mgr. Petr Bělohrad,
ředitel ZŠ
Bronzová Simona Vydržalová
ORIONFLORBAL CUP
Začátkem měsíce října vybojovali žáci
3. až 5. tříd druhé místo na florbalovém
turnaji v Uherském Brodě. Soutěže se
zúčastnilo 10 družstev z 1. stupně základních škol. Pouze ve finále nás porazila favorizovaná Základní škola Pod Vinohrady
Uherský Brod.
Sestava našeho družstva: Erik Juračka,
Ondřej Polehňa, Štěpán Burián, Adam
Burián, Tomáš Burián, Michal Hendrych,
Tomáš Stašek, Pavel Šimčík a v bráně
Justýna Kovaříková.
Mgr. Jitka Němcová, učitelka ZŠ
16
Družstvo ZŠ Uh. Ostroh
www.uhostroh.cz
DRUŽEBNÍ SETKÁNÍ V TRENČIANSKE TEPLÉ
Naše ZŠ v Uherském Ostrohu patří mezi pár stálic, které dodnes udržují tradici družebních setkání s družební školou na
Slovensku, konkrétně v Trenčianske Teplé. Tradici, která vznikla
pod záštitou Mikroregionu Ostrožsko a Horňácko po rozdělení
bývalého Československa, se nám totiž daří stále udržovat. Téměř každý školní rok se žáci a pracovníci obou škol setkávají ať
již při jednodenních či vícedenních akcích, v některých školních
rocích tato setkání probíhala i opakovaně. Nás naši hosté naposledy navštívili loni v říjnu v rámci oslav 120. výročí otevření školy
v Uherském Ostrohu, my jsme jim návštěvu oplatili letos v pátek
20. září 2013 v rámci slavnostního aktu projektu „Modernizace
športového areálu v obci Trenčianska Teplá“.
Celkem 32 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci ZŠ Uh. Ostroh
kala celkem 4 zlaté a 1 bronzovou medaili!!! Blahopřejeme.
A že tato setkání nejsou jenom o zábavě a sportování, jsme
dokázali i tím, že jsme na družebním setkání prezentovali výstupy z projektu Mikroregionu Ostrožsko a Horňácko „Školy pro
venkov“, na kterém žáci a pracovníci naší ZŠ pracovali 3 školní
roky. Snad se nám pomocí těchto materiálů podaří našim kamarádům přiblížit, jak u nás na Ostrožsku žijeme.
Mgr. Petr Bělohrad,
ředitel ZŠ
se vydalo do Trenčinske Teplé jednak sportovat, jednak se
zúčastnit exkurze do největšího slovenského cukrovaru přímo
v Trenčianske Teplé (starší účastníci), jednak se zapojit do preventivního programu s psovody a Policií SR (mladší účastníci)
a v neposlední řadě se zúčastnit slavnostního otevření nového
sportovního areálu přímo na základní škole (toho byli
účastni i poslanci Národní rady SR či bývalý vynikající
hokejový reprezentant ČR Dárius Rusnák, který zastupoval přímo prezidenta SR, protože nyní pracuje v jeho prezidentské kanceláři jako poradce).
Akce to byla určitě zdařilá, neboť jsme se opět setkali se „starými známými“ i navázali nová kamarádství (už se objevily i dotazy žáků, kdy Slováci přijedou
zase k nám).
Ve sportovních soutěžích byly medaile rozděleny
zhruba na poloviny – my jsme, bohužel, neobstáli
v soutěžích družstev ve florbalu a kopané (ve všech
utkáních jsme byli poraženi), daleko úspěšnější jsme
byli v soutěžích jednotlivců, kdy jsme přivezli z atletických závodů celkem 13 zlatých, 7 stříbrných a 12
bronzových medailí. Naší nejúspěšnější sportovkyní
se stala Tereza Stuchlíková z 9.A, která se zapojila do
všech 6 soutěží jednotlivců vypsaných v její kategorii
(+ nás reprezentovala i v družstvu florbalistech) a zís-
17
OSTROŽSKÉ LISTY
Kultura
v Uherském Ostrohu
Zvaní na hody
V sobotu 5. října ráno sa naša chasa chystá na zvaní. Na
Jiráskově náměstí, kde jak každý rok máme sraz, sa za pěkného slunečného počasí nachystáme, nalejeme víno a ještě
si stihneme aj zatancovat při dechovéj hudbě Blatnička, kerá
nám celé zvaní pěkně vyhrávala. Eště společná fotka a možeme vyrazit. S pohárkem dobrého vína a pozvánkú chodíme
barák po baráku, dokonca nás nekteří už vyhlédajú. S veselú
náladú sa pomáli, ale jistě dostáváme k paní starostce, kerů
stárek nenechá bez toho, aby si s ním zatancovala. Od paní
starostky sa společně přesuneme k domu stárky, kde si zaséj
zatancujem, malinko sa občerstvíme a možeme pokračovat
dál. Hodiny rychlo letijú a je čas oběda. Oběd nám připravil
pan František Jáně, za to mu velice děkujeme. Prostory, kde
by sa k obědu vlezla celá chasa aj s dechovkú, nám krásně
připravili u rodiny Pšurných a za to jim patří také veliký dík. Po
dobrém obědě a malém odpočinku sa mosíme vydat dál na
cestu, protože do konca je eště hodně daleko. U bývaleho kina
sa mosíme na chvilku rozdělit, to proto abysme mohli pozvat
úplně všecky, tak jedna čásť mosí jít ulicú Rybáře a druhá čásť
ulicú Veselská, Ve Dvoře... Počkáme sa u oblůkového mostu,
odkud pokračujeme do Mašov a dál až na konec města. A máme dozvané, eště ale nekončíme, čeká nás na zámku zkúška
z dechovkú a malá večeřa. Večer sa eště čásť chase vypravila
do Moravského Písku, kde měli pozvat jejich hodovú chasu
k nám na hody. Celý den sa nám vydařila, užili jsme si ho. Budeme rádi, když nám příští rok zase otevřete svoje dveřa a dáte
si s nama po pohárku. Na závěr bysme chtěli eště moc poděkovat rodičom stárkú za to, že nám připravili večeřu a že pro
nás všecko zařídili v průběhu zvaní. Tož děkujem.
Chasa
ČÍ SÚ HODY – NAŠE
,,Čí sú hody – naše,“ se neslo celý víkend Ostrohem.
Letošní hody s právem započaly jako už standardně každý rok před ostrožským zámkem stavěním
máje. To se však neobešlo bez Pavla Jurčeky, kterému bychom chtěli poděkovat za organizaci a také
lidem, kteří se dobrovolně přidali a vztyčili tak v krásném čase hodovou máju.
Letos ale mája neměla moc štěstí, ještě v pátek
jí její krásu smyl déšť a nad jejím vrškem se blýskalo. V sobotu zase při půlnočním odnášení práva na
zámek chasa zjistila, že mája je nařezaná a hrozí jí
pád. Z důvodů bezpečnosti pak máju poslala chasa
k zemi.
Po pátečním stavjení šohajé zaverbovali a chasa
zatančila hlucké za doprovodu cimbálové muziky
Mladí Burčáci. Večer se cimbálová muzika odebrala
na zámek do koncertního sálu, kde hráli a zpívali až
do ranních hodin… Sešlo se lidí jak máku, domácí,
ale i přespolní. V pozdějších hodinách se zámec18
www.uhostroh.cz
kým nádvořím rozezněla kytara, kterou měl ve své
moci stárek.
V sobotní den se krojovaní začali scházet u bývalého kina a bylo se na co dívat, krojovaní chodili ze
všech stran. Kapelník DH Blatnička dal povel a průvod vyšel pro stárka. Po cestě se chasa na chvíli zastavila před domem pana Křápka (bývalého kapelníka ostrožské kapely) na počest jeho 60 let, které
slavil v letošním roce. Průvod pak pokračoval ke
stárkovi, kde po jeho vyvolání tancovali mladí i staří.
Průvod se ukázal přes skoro celý Ostroh, když si
šel stárek na Lán pro stárku. Ta mu předala hodové
právo, které si chasa nechala potvrdit na zámku od
paní starostky. Po potvrzení práva mohla hodová zábava začít.
Celý večer zábavu provázela DH Blatnička a skupina Čmeláci. Zpestřením večera byl metlový tanec,
který tančili nejen krojovaní.
Završení hodů byla neděle, kdy se krojovaní vydali
průvodem od zámku do kostela sv. Ondřeje, kde se
konala hodová mše svatá.
Rádi bychom ještě poděkovali lidem, kteří měli
podíl na chystání letošních hodů, především Městu
Uh. Ostroh, rodičům a prarodičům stárků a hodové
chase.
Zvláštní poděkování patří těm, kteří chase ,,pomohli s kácením máje“.
Zuzana Strachotová
a Antonín Bouřa, stárek a stárka
Anketa
CO VÁS NA LETOŠNÍCH HODECH POTĚŠILO,
POBAVILO A PŘEKVAPILO?
Co mě každým rokem
těší, tak že počet krojovaných v sobotním průvodu
rok od roku roste, a že jde
mezi nimi vidět i přespolní
návštěvníky, ať už v kroji
ostrožském anebo svém
vlastním. Ještě se mezi ně
zařadit já a budu maximálně spokojena. Pro letošek
chválím taneček „metlovú“,
která byla součástí večerní
zábavy. Bylo to příjemné
zpestření už tak dobře rozjetého večera. Klobouček
všem, díky kterým to celé
- od pátku až do neděle proběhlo na takové výborné úrovni, jakou letošní Ostrožské hody rozhodně měly!
Hana Bílková
Nejvíc mě překvapil páteční
déšť těsně po dostavění máje.
Pobavilo mě sobotní předávání
práva a potěšil zámek plný lidí
na výstavách jak ve věži tak na
„panenkách“. A přidám, co mě
nepotěšilo - zavřené zámecké
sklepení, určitě by tam taky bylo
plno.
Dalimil Joch
Potěšilo počasí a nové tváře v průvodu. Pobavila Metlová na hodové
zábavě. (hlavně ti dva chlapi kam
se hrabou Tom a Jerry). Překvapil
rychlý skon májky. (někdo ne a ne
pochopit jak to s tím kradením má
vlastně být).
Jana Jančaříková
Hody jak sa patří. Stárka a stárek pěkný pár, který aj dobře
tancuje. K tomu dobrá dechovka z Blatničky. Tak bylo veselo
a na starosti před hodama sa zapomnělo.
Ludmila Bouřová
Potěšilo mě pěkné sobotní počasí, krásný krojový průvod
a ještě krásnější vystoupení dětí z MŠ Sídliště před zámkem,
ty nejen potěšily, ale i pobavily. A co mě překvapilo – brzy pokácená máje.
Eva Nevídalová
19
OSTROŽSKÉ LISTY
NOVÁ VÝSTAVA V GALERII VE VĚŽI
Od úterý 8. října je v galerii ve věži umístěna nová výstava.
Obrazy a arttisky Zdeňka Hudečka jako první viděli jeho spolužáci při srazu pětasedmdesátníků. Unikátní prostory v nejstarší
místnosti na zámku dodaly obrazům zcela nové kouzlo. Na vernisáži zahrálo smyčcové Duo Rocha z Kyjova. Výstava potrvá
do 29. prosince a je v listopadu přístupná:
Út - Čt 15.00 - 17.00 hod.
So - Ne 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenky do galerie ve věži zakoupíte v zámecké galerii ve
II. patře, kam můžete vyjet výtahem.
-hel-
Muzičky 2013
V neděli 6. října se v našem koncertním sále konal již tradiční koncert mládeže z folklórní dílny Muzičky 2013 ze Strážnice. Tři
cimbálové muziky z Jihlavy, Zlína a ze Slovenska zahrály nejdříve každá zvlášť a poté všechny dohromady. Skvělý koncert
málem roztančil i diváky.
20
www.uhostroh.cz
ZÁMECKÉ BLOUDĚNÍ POPRVÉ OTEVŘE
CELOU NEZATOPENOU ČÁST PODZEMÍ ZÁMKU
Výjimečná možnost potká návštěvníky zámku v pátek
a sobotu 1. a 2. listopadu. Poprvé bude otevřena celá
nezatopená část zámeckého podzemí, a to při akci s již
tradičním názvem Zámecké bloudění. Organizátoři akce
– odbor kultury, divadlo BLIC, dětský domov a velká skupina dobrovolníků pro vás tentokrát připravili vstup do
řeckého podsvětí. V jednotlivých komnatách podzemí
ožijí bohové, hrdinové a nestvůry známé z řeckých bájí
Petr Koukolský jako Poseidon
a pověstí. Narazíte zde na hlavní řecké bohy – Háda, Dia
a Poseidona. Nebude chybět ani moudrá Athéna, lovkyně Artemis, opojný Dionýsos nebo bůh války Arés. Z bájných bytostí zde potkáte Chárona, Kerbera, Minotaura,
Sirény i Medůzu. Ale to jsme určitě nevyjmenovali všechny, protože vás bude čekat celkem přes 30 legendárních
postav. Pro ty, kdo se nebojí tajemného dobrodružství,
bude zámecké podzemí mimořádně otevřeno v již uvedené dny od 17.00 do 20.00 hodin.
hel
Pavel Chudík jako bůh podsvětí Hádés
Fotograf Václava Havla u nás na zámku
Prožili jsme úžasný večer ve společnosti charismatického
Bohdana Holomíčka. Své fotografie mapující nejen život Václava Havla, ale dění posledních 60 let naší republiky, dokázal
okořenit svým osobitým humorem. Celý pořad jsme zakončili
v podzemí zámku u Srdce pro Václava Havla a s otevřeným
vínem, které pan Holomíček dostal jako dárek od Města. Na
druhé fotografii vidíte kouzlo, které vytvoří sluneční paprsek
pouze v říjnu okolo deváté hodiny ranní, když proniká malým okénkem v podzemí a krásně nasvítí objekt „Srdce“.
21
OSTROŽSKÉ LISTY
Knihovna
Informace z knihovny
OHLÉDNUTÍ ZA TÝDNEM KNIHOVEN…
V letošním Týdnu knihoven se i naše knihovna zapojila
do tradičních nabídek čtenářům, tj. registrace zdarma na
jeden rok, amnestie upomínek, bazar vyřazených časopisů a besedy pro čtenáře.
Ve středu 2. října nás navštívila výtvarnice Andrea Popprová, autorka zdařilých knih Jaro je tu!, Čekání na Vánoce, Tajemství permoníků a Pavoučí prázdniny. Podle
poslední jmenované knihy jsme zrealizovali ve spolupráci s druhým ročníkem ZŠ milý projekt. Pavoučci zaplnili
prostory knihovny a začali spřádat své sítě. Jejich plány
jsme trošku narušili pátečním setkáním spisovatele Martina Vopěnky a žáků šestých a sedmých tříd ZŠ. Autorovo vyprávění o Spícím městě děti zaujalo, a tak ještě ten
den se všechny díly trilogie vydaly do domovů dětských
posluchačů. Autor v příběhu navozuje závažnou situaci,
kdy rodiče na celém světě usnou, děti musí nastoupit na
jejich místo a začít obstarávat záležitosti, o kterých měly
možná jen zdání. Do té doby žily totiž s vědomím, že rodiče jsou tu pro ně, a tato jistota jim dávala pocit bezpečí.
Najednou ale vše bylo jinak… Věříme, že zajímavě vystavěný příběh s napínavým dějem a nastolenými závažnými tématy zaujme i dospělé čtenáře. Martin Vopěnka je
rovněž autorem hodnotných knih pro dospělé.
V listopadu se čtenáři a návštěvníci knihovny mohou
těšit na druhý cestopisný večer, a to ve středu 13. 11.
v 18:00. Sejdeme se v tanečním sále a s Rudolfem Růžičkou navštívíme vzdálené, studené Laponsko. Není to
jen tak obyčejné cestování. Za polární září se vydáme
na kole! Nemusíte se bát, budeme mít zkušeného průvodce.
CESTOPISNÝ VEČER
Středa 13. 11. v 18:00
Taneční sál
Cestopisná přednáška Laponsko …
Na kole za polární září
Vstupné 20 Kč
22
Těšíme se na příznivce turistiky všeho druhu! Vstupné
20 Kč.
Ve středu 27. 11. v 16:30 v koncertním sále přivítáme
účastníky tradiční literárně-výtvarné soutěže. Letos jsme
pro výběr tématu nešli daleko, ale přidali jsme se k oslavám 100. výročí narození lidového vypravěče, ostrožského rodáka Zdeňka Galušky. Těšíme se na humorné příběhy ze života rodiny, společné zážitky mezi kamarády
apod., a to jak v literárním tak výtvarném zpracování.
Do poroty letos usedli David Vacke, herec Slováckého
divadla, moderátor večera, dále paní Věra Hendrychová.
vedoucí občanského sdružení Galuškovo Slovácko a Slávek Kubík, regionální lidový vypravěč, který program obohatí zábavou sobě vlastní. Kdo máte rádi úsměv na tváři
své i druhých, určitě přijďte. Výherci soutěže obdrží knižní
ceny. Po zpracování příspěvků budete moci nahlédnout
jak na výstavu tak i do almanachu soutěžních prací, což
již neodmyslitelně patří k této aktivitě.
Rádi oznamujeme našim čtenářům, že fond časopisů
se rozrostl o nové přírůstky, a to:
Literární noviny včetně Kulturní revue a Grand Biblia,
dále hudební časopis Rock & pop, Záhady života, Senior revue 50+. Na základě vašich požadavků plánujeme
ještě doplnit nabídku o kreativní časopisy pro ženy, nové
tituly pro děti a mládež. Přestože seznamy nových knih
uveřejňujeme pravidelně, ne všichni stihnete včas registrovat zajímavé tituly. Proto navštivte městskou knihovnu,
možná najdete knihu, která vás zaujme a rádi s ní prožijete pár hezkých odpočinkových chvil.
Lenka Hrdinková
www.uhostroh.cz
Nové knihy • Nové knihy
Beletrie
Anderson, G.
Bauer, J.
Becnel, R.
Birkner-Mahler, F.
Byrne, L.
Ciprová, O.
Cooke, L.
Corbi, I.
Darling, O.
Denková, M.
Dreyer, E.
Esquivel, L.
Fox, V.
Giménez-Bartlett, A.
Grasso, P.
Helling, S.
Howell, H.
Hoyt, E.
Jícha, J.
Johnston, J.
Jones, S.
Kean, C.
Keane, J.
Kimm, G.
Kohn, P.
Laureen, A.
Martin, M.
Mayer, M.
Neill, R.
Němec, R.
Pérez-Revérte, A.
Pospíšilová, J.
Pospíšilová, J.
Pratchett, T.
Reardon, J.
Rees, J.
Saalih, M.
Simonson, H.
Smith, M. A.
Šedová, L.
Tyburcová, H.
Vosseler, N. C.
Westwater, J.
Prostě byznys
Krvavý cejch
Galantní protivník
Dáma z hotelu Grand
Schody do nebe
Únos urozené panny.Břetislav a Jitka
Srdcové eso
Vzpomínky na Austrálii
Láska je nekrytý šek
Bludiště lásky
Neohlížej se
Malinalli
Hollywoodští hříšníci
Nebezpečné rituály
Kouzlo nevinnosti
Tiger. Pravdivý příběh
Unesená nevěsta
Hadí princ
Jak se Lubošek naučil mluvit slušně
Svérázná nevěsta
Ališa.Perla harému
Rytířská čest
Špinavá hra…ale někdo ji musí hrát
Jeho poslední vévodkyně
Kolikrát přešel mrak - poezie
Tauranga, můj osud
Pražská zima
Holky na hlídání 2 díly
Mlha nad Pendlem
Šabat šalom
Královna jihu
Vražda v lázních Skalka
Kosa a kámen
Úžasná zeměplocha. 4 díly
Deník Ellen Rimbauerové.Dům v růžích
Láska, čest a prachy
Safira.Deník harémové otrokyně
Major Pettigrew se nevzdává
Vymítač lží
Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak
Nepřestávej tančit
Šafránový měsíc
Nikdo tě nemá rád
Naučná
Aguilar, L.
Aknin, N.
Blanchard, K.
Craughwell, T. J.
Ellsberg, M.
Emoto, M.
Gerhardt, S.
Horáková, A.
Chauvelot, F.-M.
Odhalte svůj osud
A co když pro nás život chce jen to
nejlepší?
Kdo chce zabít Změnu?
Nejznámější vědci ve službách války
Síla očního kontaktu
Tajuplný život vody
Sobecká společnost
Astrologie lásky
Rukověť proti manipulátorům
Jedličková, A.
Mertz, B.
Pacner, K.
Santa Lucia, L.
Sutton, R. I.
Šottnerová, D.
Toufar, P.
Toufar, P.
Vaksberg, A.
Flajšhans, V.
Průvodce po světové literární teorii
20. století
Tajemství chrámů, pyramid
a hieroglyfů
Doteky dějin
Ženy, které změnily svět
Dobrý a špatný šéf
Léto a podzim
Lotrasové, chmatáci a další darebáci
Čarodějnice, hvězdlháři a zlatodějové
Stalin proti Židům
Česká přísloví 2 svazky
Dětská beletrie
Harrison, L.
Štulcová, R.
Tetourová, M.
Vrchlický, J.
Walko
Dívčí parta 6 dílů
Rafaelova škola. Rohy faunů
Velký rádce školáčka
Začarovaný tatrmánek - poezie
Jak se žije v Myšákově
Hrábky, drábky, odpadky - poezie
19. století
LITERÁRNÍ VEČER
Veselá historka kolem dokola
Středa 27. 11. v 16:30
Vyhodnocení literárně-výtvarné soutěže, moderuje
David Vacke, herec SD
vystoupí lidový vypravěč Slávek Kubík.
V programu vystoupí CM ZUŠ Uh. Ostroh
Vstupné dobrovolné
ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Prodám kotel na dřevoplyn zn. ATMOS kominice C18S,
kombi. Rok výroby 2007. Cena dohodou. Tel.: 728 871 679.
Mladý pár hledá podnájem v Uherském Ostrohu, možno
i 1+1 do 6.000 Kč. Tel.: 733 567 357.
Střechy
Pokrývačské práce • střechy na klíč
hydroizolace • opravy
zateplení rovných střech
Šulák Jan, Uherský Ostroh
Tel.: 603 812 965
23
OSTROŽSKÉ LISTY
CO NOVÉHO V TRADICÍCH
které byly naštěstí dokonale zdokumentované Ústrediem ludovej umeleckej výroby v Bratislavě. Prezentace těchto krojů
souboru Lidovec proběhla nejen v tisku, ale i ve folklorních
televizních programech.
Na listopad již připravujeme nové dárkové a vánoční zboží,
nabízíme i výrobky jiných výrobců.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Dagmar Raušová
Opět po čase přinášíme několik informací z naší společnosti
Lidové tradice a řemesla, o.p.s.
Během letních prázdnin i celého měsíce září jsme usilovně
pracovali na projektu MAS Horňácko a Ostrožsko a projektu
Zachovajme mužský kroj v Solčanoch.
V prvním projektu jsme připravili kompletní repliky krojů z obce Kozojídky z let 1890 a 1930. Garantem této krojové oblasti
byla paní Jana Trachtulcová, která i sama jeden z krojů předváděla. Všechny kroje, které byly k tomuto projektu ušity (ještě
slavnostní kroje z Blatnice a Lipova), byly předvedeny v rámci
Slavností vína v Uherském Hradišti na nádvoří Reduty. Námi
ušité dva krojové páry bude možné zhlédnout ve Veselí nad
Moravou na Panském dvoře, kde budou vystaveny. Pro tento
projekt z naší dílny byl ještě vyroben historický kabát – mentýk
pro Blatnici a vrapená sváteční košile pro Lipov. Tato zajímavá
práce, na které se podílelo velké množství švadlen, vyšívaček,
žehlířek, odborných pracovníků, obuvníků apod. přinesla nejen
krásné historické kroje, ale především velké množství předaných zkušeností, které jistě v budoucnu nejen my využijeme.
Další z větších projektů, kterým jsme se zabývali, byly mužské kroje do Solčan (Nitra). Zde se jednalo o mužské kroje,
které jsou atypické nejen střihem, ale i bohatou výšivkou. Dochované zůstaly pouze dva kusy těchto krojových součástek,
Lidové tradice a řemesla, o.p.s. Uh. Ostroh ve spolupráci s Elektro-šicí stroje Frolka pořádají
v sobotu 23. 11. 2013 od 14.00 do 17.00 hodin
v prostorách společnosti - Zámecká 196, Uherský Ostroh
KURZ PRÁCE NA CIFROVACÍM STROJI.
Techniku lze uplatnit na krojích, dekoračních předmětech,
módních doplňcích apod. Vstup zdarma.
Nutné se předem přihlásit na [email protected],
tel. 572 503 697 nebo [email protected], tel.777 260 978
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
Dušičkový nostalgický čas si trochu prozáříme krásou krojů, které nosili naši předkové v Lipově, Blatnici a na Veselsku v období let 1890 a 1930. V rámci spolupráce mikroregionů Ostrožsko
a Horňácko jejich repliky zhotovila řada zručných řemeslníků, mezi nimi i děvčata z naší obecně
prospěšné společnosti Lidové tradice a řemesla. Jak se s daným úkolem popasovala, nám přijdou sama sdělit ve středu 6. listopadu 2013, začátek schůzky jako vždy v 17.00 hodin v zámeckém koncertním sále.
Avizo na prosinec: Mikulášskovánoční schůzka ve středu 4. prosince 2013 v 17.00 hodin , zámecký koncertní sál.
Kontakt: mobil 731 281 275 /V. Hendrychová/
24
www.uhostroh.cz
Pro motoristy
Proč řidiči ujíždějí od nehod?
Každoročně roste počet dopravních nehod, od nichž řidiči
ujedou. Jak vyplývá z policejních statistik, jen za osm měsíců letošního roku se tak stalo v 8560 případech. I když jde
většinou o případy, kde se poškodí „plechy” na parkovišti
u obchodního centra, najdou se i takové, kde je ohroženo
zdraví nebo lidský život. Právě takových bylo jen za prvních
osm měsíců 516. Za leden až srpen 2012 ujelo od srážek
z následky na zdraví 531 řidičů, předloni se to týkalo 496
nehod.
Proč řidiči ujíždějí? Vězí za tím jednak lhostejnost, ale také
obava z dalších postihů zejména pokud řídí pod vlivem
alkoholu nebo omamných látek. Podle zkušeností soudců
není důvodem neposkytnutí pomoci obava, že řidič něco
nezvládne nebo špatně poskytne pomoc, ale nadřazení
vlastních zájmů, hlavně obava z trestu včetně odnětí řidičského oprávnění. Obava z možného postihu za nesprávné
poskytnutí první pomoci ale není namístě. Primárním cílem
je zachránit lidský život.
Obecně je neposkytnutí pomoci mimo silnici trestáno až
dvěma roky ve vězení. V případě, že se jedná o člověka,
který je podle povahy svého zaměstnání povinen pomoc
poskytnout jako lékař nebo zdravotní sestra, pak tři roky.
Ovšem u bouraček je to ještě ostřejší. Řidič, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne potřebnou pomoc
osobě, která utrpěla újmu na zdraví, ač tak může učinit bez
nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím
svobody až na pět let. Trestné už je samo neposkytnutí,
typicky ujetí od nehody, bez ohledu na to, zda druhý její
účastník skutečně nějakou pomoc potřeboval. Za poskytnutí první pomoci se přitom považuje již samo zavolání na
zdravotnickou záchrannou službu. Zasahovat by měl nejen
účastník dopravní nehody, ale i náhodný kolemjedoucí.
Počty ujetí od nehod s následky na zdraví se v posledních
letech pohybují stále kolem pěti stovek ročně. Neposkytnutí pomoci se ale dostává k soudu stále častěji. Ze statistik ministerstva spravedlnosti vyplývá, že loni stanula před
soudem stovka řidičů, kteří od nehod ujeli. A dvaadvacet
z nich to udělalo pod vlivem alkoholu. Osmdesát řidičů,
kteří loni stanuli před soudem, bylo odsouzeno. Dvanáct
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
častější ujetí od nehody s následkem na zdraví se odehrává
u nehod na místních komunikacích, silnicích 2. a 3. třídy.
Naopak z míst, které jsou dobře přehledná a riziko odhalení
velmi vysoké, ujíždějí řidiči nejméně často. Mezi taková patří podle policejních statistik účelové komunikace, dálnice
a velké křižovatky.
Za spáchání dopravního přestupku „Ujetí od dopravní nehody“ je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden
z nejzávažnějších přestupků. Přestupek je možné vyřešit
na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 1000,Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.500
– 5.000. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1 - 6 měs.
(spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích).
Kdo ujíždí nejčastěji?
Věk řidiče
Rok
Celkem
Celkem
2010
2011
2012
18-19
3
7
7
17
20-24
6
15
20
41
25-29
12
4
5
21
30-39
19
14
19
52
40-49
8
9
13
30
50+
9
14
13
36
Lunda Jaroslav
Kdo odjíždí od nehod? Jednoznačně platí, že čím mladší,
tím menší odpovědnost cítí. Zatímco řidičů ve věku 40 a 49
lety bylo za poslední roky odsouzeno za ujetí v průměru
10 ročně, u mladších ročníků 20-29 let dvojnásobek. Nej-
25
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Lichtenštejnové a naše město
Z minulého čísla OL již víme, že po Bílé hoře /1620/ konfis- – 1658/ nezůstává věrný protestantkace majetku protestantské šlechty proběhla ve dvou velkých ské víře svých předků a konvertuje
vlnách – 1/ konfiskace majetku všech popravených na Staro- ke katolictví. Narodil se a zemřel ve
městském náměstí a těch, co stačili včas odejít do exilu a kon- Wilfersdorfu. Pohnutá minulost této
fiskace na základě „generálního pardonu“ – vzbouřenci podle dolnorakouské obce je nerozlučně spjata s historií rodu Lichněj sice propadli ctí, hrdlem i statky, ale mohli si zachovat život, tenštejnů a dodnes ji zde připomíná řada pomníků, památek
pokud přiznali svou vinu, pak byli trestáni pouze na majetku; 2/ a historických staveb. Z nich je pak samotným symbolem Wilfersdorfu zámek, který bývá pokládán za kulturní „spojovací most“
konfiskace majetku Albrechta z Valdštejna.
Na první vlně konfiskací se obohatila nejvíce šlechta již v Če- k zámkům v Lednici a Valticích. Ve středověku stál na jeho místě
chách usazená, která získala více než 60% zabavených statků gotický hrad, ten roku 1436 přešel z majetku pánů z Maissau do
vlastnictví rodu Lichtenštejnů. V prů– Albrecht z Valdštejna, Lichtenběhu dalších století se díky četným
štejnové a Dietrichštejnové /velká
přestavbám změnil v čtyřhranný zádominia na Moravě/, Pavel Michna
mek obklopený vodním příkopem,
z Vacínova, Zdeněk Vojtěch Popel
baštami a předhradím. V té době
z Lobkovic, Marie Magdalena Trčzde již žil se svojí početnou rodinou
ková z Lípy aj. Valdštejnskou konkníže Gundaker, který je považován
fiskací nejvíce získali cizí šlechtici
za zakladatele větve Lichtenštejnů,
a povýšenci, hlavně přední válečníkterá podnes žije v Lichtenštejnci a vysocí důstojníci.
ském knížectví a Wilfersdorf za „roObě konfiskace i odchod mnodový zámek“, kde stála kolébka této
ha urozených rodin do zahraničí
knížecí rodiny. Panství Wilfersdorf
přinesly tedy s sebou změnu rázu
obdržel Gundaker z Lichtenštejna
pozemkové držby a velký zásah do
na základě rodinné smlouvy z roku
složení české šlechty.
1606 stejně jako další dolnorakousPozemkový majetek předběloká panství – Mistelbach, Poysdorf
horské šlechty byl svým rozsahem
a Ringelsdorf.
po skončení třicetileté války /1648/
Ani Gundaker nezůstal co do pozhruba srovnatelný s majetkem cičtu hodností za svými dvěma starzích rodů přišlých do našich zemí
šími bratry pozadu. Zastával řadu
nejen z oblastí německých a raúřadů, byl jmenován tajným radou,
kouských, ale i jednotlivců původu
komorníkem a nakonec i nejvyšším
italského, španělského, francouzhofmistrem císaře Ferdinanda II..
ského, nizozemského, irského,
A byl to on, kdo Gundakerovi doskotského /což odpovídá složení
pomohl k jeho rozsáhlému majetku
tehdejších vojsk/.
připojit i ostrožské panství – jedno
Na Moravě příliv nové šlechty nez největších v zemi /co do počtu
byl až tak zjevný. Až do poloviny 18. Kníže Gundaker z Lichtenštejna
století zde k nejvlivnějším stále patřily rody zde usazené již před poddanských usedlostí devátý největší majetek na Moravě/.
Vraťme se ještě jednou k Bílé hoře a připomeňme si událosrokem 1618 – Lichtenštejnové, Dietrichštejnové a Kounicové.
Karel I. z Lichtenštejna, majitel četných panství na Moravě ti, kdy vládl na ostrožském panství poslední pán z moravského
i v Čechách, umírá 12. února 1627. Jeho mladší bratr Maxmili- rodu, Jan Bernart z Kunovic /1617 – 1622/. Jeho vláda neměla
án z Lichtenštejna /1578 – 1645/ rovněž v pravý čas přestou- dlouhého trvání a vyústila pro samotného šlechtice i jeho rod
pil na katolickou víru a se svým bratrem se zúčastnil bitvy na Bílé do tragického konce. Když se moravští evangeličtí stavové na
hoře, potlačení odboje, potrestání poražených stavů a následné jaře roku 1619 připojili k protihabsburskému povstání, postavil
konfiskace jejich majetku. I Maxmilián prokázal dostatek schop- se Jan Bernart do jejich nejaktivnějších řad. Podílel se na doností, které ho spolu se zásluhami vynesly na výsluní veřejného časné povstalecké vládě v zemi, když byl v květnu 1619 zvolen
dění. Stal se tajným radou, dvorním vojenským radou a polním mezi zemské direktory. Současně zastával i jiné funkce, stal se
zbrojmistrem. Ještě v roce 1599 přešel do jeho vlastnictví Vra- členem zemského soudu, zasedal v komisi pro revizi zemských
nov nad Dyjí, místo, kde byla zbudována rodová hrobka Lich- svobod, byl komisařem pro Hradišťský kraj /prosazoval výměnu
tenštejnů. /Ta během staletí, kdy již nestačila pojmout všechny hradišťské městské rady, předání tamních kostelů evangelíkům,/
zemřelé, byla rozšířena v klasicistním stylu./ Maxmilián ke konci měl na starosti vojenské zabezpečení pohraničí proti nepříteli,
na Hradišťsku působil v komisích pro zabírání církevních statků
života vstoupil do řádu minoritů a zemřel jako mnich.
I nejmladší z bratrů – Gundaker z Lichtenštejna /1580 atd. V lednu 1620 byl delegován do poselstva, které vítalo zim-
26
www.uhostroh.cz
ního krále Fridricha Falckého při jeho příjezdu na Moravu a byl
jmenován jeho komořím. Pro tuto velkou iniciativu namířenou
proti Ferdinandu II. a katolicismu nemohl po bitvě na Bílé hoře,
kdy se situace obrátila, od císaře očekávat žádný pardon, ale
spíše pomstu. Proto nečekal a co nejrychleji opustil zemi. Když
se ocitl na seznamu šestnácti uprchlých rebelů, kteří byli 2. září
1622 odsouzeni ke ztrátě cti, hrdla a statků, zpět do vlasti se
už ani on, ani jeho potomci nikdy nevrátili. Majetky uprchlíků
byly ihned Ferdinandem II. konfiskovány a rozdány císařovým
zasloužilým služebníkům.
Tak se dostalo i rozlehlé ostrožské panství ještě v říjnu 1622
do rukou knížete Gundakera z Lichtenštejna. Formálně byl
převod uskutečněn až dodatečně prodejní smlouvou z června 1625 „za jistou summu peněz, kteráž Nám zcela a zouplna
do komory naší dvorské na hotově složena a zaplacena jest.“
Panství , které včetně Ostrohu čítalo 27 obcí, bylo prodáno za
600 000 moravských zlatých. Důvodem jeho prodeje a převodem na Lichtenštejna nebyly jen jeho věrné služby prokázané
za povstání císaři, ale i jakýsi dědičný nárok, který uplatňoval.
Druhou manželkou Jaroslava z Kunovic byla Eliška z Lichtenštejna. Příslušníci tohoto rodu zůstali s různými proměnami pány
na uherskoostrožském majetku až do roku 1945. Za více jak tři
sta let se jich zde včetně Gundakera vystřídalo jedenáct. Každé
osobnosti tohoto pozoruhodného rodu, jež je spojena s dějinami našeho města, budeme nadále věnovat náležitou pozornost.
Neopomeňme ještě podotknout, že připojením ostrožského
panství k dosavadním a postupným získáváním dalších se Lichtenštejnové stali prvními v pozemkové držbě na Moravě.
Než svoji pozornost obrátíme ještě jednou k osobě Gundakera z Lichtenštejna, zalistujme heslovitě událostmi, které spadají
do první poloviny 17. století, tedy i do doby jeho panování na
Ostrohu.
Únor 1599 – za tureckých válek bylo město vypáleno, některé
domy zůstaly pusté několik let.
Léta 1600-1603 – velká sucha a dlouhotrvající mrazy způsobily neúrodu, drahotu a hlad.
Květen 1605 – vpád Bočkajových vojsk z Uher, je odvlékáno
obyvatelstvo, odháněn dobytek, vypálena řada obcí – 9. května
vypleněno Předměstí. V témž roce byl postižen ničivým požárem zámek.
Rok 1606 – zkázu dokončily povodně a mor.
Třicetiletá válka /1618-1648/ – Ostroh střídavě obsazován
oddíly císařských i nepřátel, krajem prochází uherská, turecká,
polská, dánská, švédská vojska.
Rok 1620 před Vánocemi – Ostroh obsazen a vyrabován tureckými a uherskými vojsky sedmihradského knížete Gábora
Bethlena.
Leden 1621 – Ostroh opět obsazen a těžce poškozen uherskými povstalci.
Jaro 1643 – Švédové na Moravě plení celý kraj, obsazen i Ostroh.
Rok 1645 – Švédové znovu na Moravě, obsadili, vyloupili a vypálili řadu měst, mezi nimi i Ostroh /obsadil jej se svými vojsky
Torstenson/, město lehlo popelem, opět zůstávají pusté domy,
nikdo se jich nechce ujmout.
Třicetiletá válka přinesla nedozírné hmotné i duchovní škody,
zmenšil se počet obyvatel, většina obytných stavení a hospodářských budov byla poškozena nebo zcela vypálena, zhruba
20% usedlostí /na Moravě 22%/ zůstalo pustých, některá města vykazovala až 70% pustých domů. K roku 1656 počet domů
v Ostrohu a na Předměstí klesl oproti roku 1592 o 40%. Pokles
počtu obyvatel činil přibližně 30%. Smrt nekosila jen na bojištích, ale přicházela i v podobě epidemií, které šířily žoldnéřské
oddíly procházející krajem.
Předcházející výčet této neradostné bilance měl alespoň
částečně čtenáři přiblížit poměry, které zde panovaly, když kníže Gundaker učinil na sklonku svého života rozhodnutí zřídit si
trvalou rezidenci v Ostrohu. Nezdržoval se zde hned po jeho
Rodový zámek“ Wilfersdorf
získání. Ve druhé třetině 17. století byl vedle rakouských panství
vlastníkem i několika moravských, přičemž nejvíce času trávil
na zámku v Moravském Krumlově. Postaral se o jeho celkovou
renovaci, zřídil zde zábavnou zahradu s letohrádkem a grottou,
nechal vybudovat fontánu, klášter a školu. V roce 1647 předal
moravskokrumlovské panství svému mladšímu synovi Ferdinandu Johanovi. Ostatní panství, s výjimkou Ostrohu, předal již
v roce 1641 staršímu synovi Hartmanovi. Po návratu ze Štýrska
v roce 1647 bydlel přechodně ve Wilfersdorfu a v Rabensburgu. Rozhodnutí zřídit si trvalou rezidenci v Ostrohu padlo v roce
1650. Svému synovi Hartmanovi je zdůvodnil tím, že Wilfersdorf
je pro oba těsný /mladý kníže měl 24 dětí/ a během probíhajících oprav neobyvatelný, Rabensburg má nezdravou polohu,
Ebergassing je sužován větry a Steinitz /Ždánice/ zpustošený.
A tak on nemá „žádné pohodlné, s jejich vážností korespondující bydlení“ a Ostroh se mu z uvedených panství „líbí nejvíce,
poněvadž je obklopen lesy, vodou, stezkami a tu a tam ležícími
hospodářstvími“. Dalšími důvody, které vedli stárnoucího knížete k tomuto rozhodnutí, byla zajisté i potřeba se zaměstnat, obveselit a zahnat trudomyslnost a také skutečnost, že přestavba
zdejšího zámku, který poskytuje zatím pouze „mizerné a ne trvalé“ bydlení, by ho vyšla mnohem levněji, než by tomu bylo
na zámku ve Wilfersdorfu. Podle Gundakerových výpočtů bylo
během sedmi let /1649 – 1655/ pro stavební činnost v Ostrohu
zapotřebí celkem ne více než 11 500 zlatých.
Gundakerovy plány nezahrnovaly pouze vybudování skutečné rezidence v Ostrohu, ale byly zaměřeny i na zviditelnění tohoto místa podporou vzdělání, obchodu, řemesel. Korespondence se synem zahrnuje zmínku o plánech na pozvednutí zámku
a zřízení zámecké zahrady. O skutečně prováděných stavebních úpravách zámku a jeho nejbližšího okolí prvním majitelem
z rodu Lichtenštejnů si povíme příště.
Pokračování příště
Připravila Věra Hendrychová
27
OSTROŽSKÉ LISTY
Z DENÍČKU
„Když máš z kursu vysvědčení s vyznamenáním, jdi studovat,“ říkám. „A na co, mami?“ „No, třeba na obchodní školu,
nebo na učitelku.“ „Nóó, ani mě nenapadne!“ „A tak, co chceš
dělat? Školu máš za sebou, tak se rozhodni. Buď půjdeš dál do
školy, nebo ještě do „rodinné“ naučit se šít a vařit, anebo budeš
doma v kanceláři pomáhat mně.“ „Já na knedlíkovou univerzitu
nepůjdu a doma také nebudu!“ ??? „Tak půjdeš do pensionátu
do Ostravy.“ „Co tam budu dělat?“ „Naučíš se všechno, co potřebuje žena do manželství, šít, vyšívat, vařit. I hudbu. A můžeš
brát nějaké hodiny z účetnictví.“ Rozhodnuto – nachystaná výbava – a po prázdninách jsme jely spolu do nového domova.
V Ostravě byl klášter, kde sestřičky, velice vzdělané, vyučovaly všechna děvčata z města i z ciziny krásným pracím, zpěvu,
hudbě a dobré výchově. I já jsem tam byla v mých 15 letech,
a tak jsme tam zastihly z mých
sestřiček ještě sestru Marcelu.
Bylas přijata jako dcera, sestra
Marcela, ač již stará, ujala se
Tě mateřsky. Teď výběr vzdělání. Do šití, kurz účetnictví
a hudbu na klavír doporučovaly. „Já se na klavír učit nebudu,
raději na chromatickou harmoniku.“ … „Anico, tak já ti tu
harmoniku zde koupím, uč se
pilně, ale tatínek do Vánoc nesmí o tom vědět, až ji vyplatím.
Stála 1.850 Kč, tehdy to bylo za
3 kompletní vozy cena – a ten
náš dluh a úroky – na placení
ubytování v pensionátu 600 Kč
měsíčně, za hodiny zvlášť ještě
100 Kč – uvažuji – utáhnu to?
Musím!
Se sestřičkou hudby najely
jsme do města a harmoniku Anička a Vilém
na splátky koupily. Večer jsme
byly spolu ještě v Národním divadle, kde byla premiéra „Podej
štěstí ruku“ a přijely domů, ulehly jsme. Zítra už musím odjet
domů a Anička zde, ponejprv ve světě zanechat. Byly 2 hodiny
v noci, odbíjely se na blízké věži kostela. „Aničko, spíš?“ „Nespím, maminko“. Tři, čtyři. Spíš? Nespím, maminko! Oběma
nám srdce tlouklo na poplach z rozloučení. Ještě jízda na nádraží spolu a pak nás rozdělila dálka na 4 měsíce, do Vánoc…
Vánoce
„Přijedu o ½ 4,“ psala Anička. Shon a chystání, Jarek, náš
strojník a denní host, tátův kamarád udělal bílý prapor a vystrčil
jej na střechu šopy – strojárny, aby Anicu již vítal při pohledu
z vlaku oknem na náš dům! ...
Harmoniku jsme uschovali, přivezla jsi ji s sebou a až večer
před stromečkem jsi nám zahrála asi dva valčíky. Radost veliká,
ale jenom u nás. Netušili jsme s tatínkem, že už chováš v duši
zrádnou myšlenku opustit silné zdi kláštera a vrátit se domů.
Písečtí kamarádi a kamarádky Ti vylíčili obraz, že po Novém
28
roce začne plesová sezona a ty jako 16tiletá, bys neměla chybět v jejich středu. Odjelas z vánočních prázdnin těžce a za 14
dnů zde byla zpráva, že tam nebudeš, že to se naučíš aj doma,
že je Ti smutno a že jsi nemocná. Co dělat? Násilím ji tam udržet by nemělo cenu. „Přijeď,“ svolila jsem. Ó, ta moje slabost.
A láska! Přijelas ihned a mimo svých věcí jsi přivezla i velkou
krabici a v ní rozkošnou toaletu na první ples! Ušila jsi ji sama,
za pomoci sestřiček. Byla modré barvy, jako nadýchnutá!
Sokolský ples! Anica v modré toaletě, jakou neměla žádná
z Písku, stříbrné střevíčky, bílé kvítko na šatech a ve vlasech
jako víla. Šly jsme spolu, já na galerku. Tehdy jsi v tanečním rytmu protančila poprvé sál Sokolovny z ruky do ruky, jako motýl.
Se spolužáky studenty, ale nejvíce s Fojtlem, klukem vysokým
jak tyčka. „Čí je to kluk,“ myslím si, neznaje ho. Na galerku
seděla také jeho maminka, paní
ředitelová z cukrovaru. Asi se
také zajímala o děvu v synově
náručí a vedle stojící sl. Číchova
jí řekla, že Sádlíkova. Pohlédly na sebe v úsměvu. Mě se to
zdál spíš úsměšek. Asi se jí zdálo, že dcera Sádlíkova pro syna
ředitele je málo! Vichr nevole
protknul mé srdce i duši. Moja
Anica – málo? Můj květ – mé
všecko?! Druhý den ve 4 hodiny
odpoledne se Anica strojí. „Kde
jdeš?“ „Ale, Fojtl má můj kapesník a donese mně jej k „Padělskému mostu“. Nezalhala. „Jdi,
ale za půl hodiny ať jsi doma,“
řekla jsem Ti a také svůj náhled
o vysokomyslnosti panské lásky. Poslechla jsi.
Jednou jsme s tatínkem zašli
do Ostrohu k firmě Happich.
Pozval nás, aby jsme jako průmyslníci poznali, co se buduje v Ostrohu. Zařizoval továrnu na
nábytek. Prohlédli jsme a šli domů.
„Anico, v Ostrohu jsem viděla pěkného kluka! Ten by se jistě
aj Tobě líbil! Nastrojený, krásný jak obrázek, ale pilný a chytrý,
to by bylo něco pro Tebe.“ Zanedlouho oplatili nám návštěvu
a přijel i ten pěkný kluk. Snad Tě tehdy u nás uviděl, nevím, ale
dojížděl k nám potom občas obchodně. Jednou, když si u nás
objednával ohýbačku, aby mu ji tatínek udělal, jsme v kanceláři
osaměli. On a já řekl: „Paní Sádlíková, mě se líbí vaše Anička,
mohl bych si na ni myslet?“ „Pane Hofman, ona je ještě mladá,
má 17 roků a vy jistě hledáte nevěstu, ta má tady kluků, které známe.“ „No, já bych přišel někdy na tancovačku do Písku
a zkusím, zdali bych se jí zalíbil, možu?“ „To Vám nikdo nezabraňuje.“ „V případě, že bych si její srdce naklonil, počkal bych
si na ni. Co na to říkáte?“ A podal mně ruku. Do té doby je ještě
daleko, zasmála jsem se, je to ještě děcko.
Pokračování příště
www.uhostroh.cz
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
Město Uherský Ostroh ve spolupráci
s Dobrým dnem s kurýrem vyhlásilo
FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
1. kategorie:: Krása Uherského Ostrohu
2. kategorie: Ostrožský folklór
Porota: Eva Jiříkovská (scénografka Slováckého divadla),
Antonín Vlk (profesionální fotograf),
Pavel Paška (šéfredaktor týdeníku DDK)
Ceny:
Absolutní vítěz: 5.000 Kč
Vítěz 1. kategorie: 3.000 Kč
Vítěz 2. kategorie: 3.000 Kč
2. – 5. místo v každé kategorii dárek od DDK
a fotografická kniha Město Zlín
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 31. PROSINCE 2013
Dne 31. ledna 2014 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů a vernisáž fotografií v zámecké galerii v Uherském Ostrohu. Bližší informace o soutěži a přihlášku naleznete našich webových
stránkách: www.uhostroh.cz
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“ Našemu výherci –Davidovi Bachanovi, Uherský Ostroh - blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do konce listopadu v městské knihovně na zámku.
Pokud chcete být zařazeni do listopadového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 15. listopadu 2013 na adresu
Městský úřad Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží
výhru 200 Kč.
Tentokrát jsme pro Vás připravili citát řeckého filosofa Sokrata: „Tělo je pouze obalem duše – když je duše zdravá je i tělo zdravé,….“
dokončení v tajence.
�
Ohrada
Rekonstituované�
maso
�
1. část�
TAJENKY
Vstupní�
kód
I když�
Týkající se�
skupiny
Ukazovací�
zájmeno
�
Klep
Lichokopytníci�
Dř. dělnický
spolek
Vklad�
Francouzsky�
„přítel“�
Anglicky�
„inkoust“�
Souzvuk�
tónů�
Vyclena
Ve svém
bytě�
Vysokohorská louka
Bankovní�
panika
Etnologický�
ústav (zkr.)�
Peněžní�
částka
Francouzský�
šlechtic�
Zkratka�
táry
Jedovatá�
rostlina
�
Obyvatel�
Saska
Odvětví�
Ženské�
jméno �
(11. 12.)
Koncovka�
názvu oxidu�
Netečná�
Citoslovce�
drncnutí�
Hromadný�
výstřel
A sice
Hmota
Socha�
Panny Marie�
Nejnižší�
hodnoty
Hlavní�
město�
Samoy
Provádět�
setí�
Vazal�
Ovocná�
zahrada
Nesoulad
Předložka
Měsíc�
Jupitera�
Chorvatské�
město
Obyvatel�
Tuniska�
Pouzdro�
na šípy
Zámezí�
ve sportu�
Oddělení�
v nemocnici
Utišována
Chemická�
značka�
rhenia
Odměření�
Zušlechtěná�
železa
30
Jednostopé�
vozidlo
Pořadí�
Pomůcka�
ke spínání�
Inic. hereč.
Laurinové�
Na tom�
místě�
�
2. část�
TAJENKY
Usmrtit�
ve vodě�
Osudové�
znamení�
(z latiny)
�
Šachová�
remíza
Jm. dirigenta
Krejčího�
Býv. obvodní
nár. výbor
Malá�
Lenka
�
Sluchové�
orgány
Uloupená�
věc
Rokle
�
�
Sladkovodní�
ryby
Označení�
letadel ČR
Iniciály�
herečky�
Klukové�
Starořecký�
bůh�
lásky
Avšak
Zpěvná�
slabika
Jezevčík
Asijská�
desková�
hra
�
Nápověda:�
APIA; -ITÝ;�
OUL; RUN;
UMAG
www.uhostroh.cz
PÁTEK 11. 10. 2013
SOBOTA 12. 10. 2013
31
Neděle 13. 10. 2013
Download

Ostrozske listy - listopad 2013.pdf