OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Květen 2013
Vydává Město Uherský Ostroh
Neprodejné
Ze m
ře
Hradišťan
zaplnil ostrožský kostel k prasknutí
áv
l
Sl
11. 5. Světlo Orientu
3. - 9. 6. Bylinkové dny
e k S m i š o vs k
ý
1
25. 5. Mistrovství světa
historických kol
    
Děti z MŠ Sídliště
Sandra Lukášová
Nové občánky přivítala místostarostka Jiřina
Galušková
Ondřej Moštěk
Michal Matúšů
Hana Vařílková
Lucie Bršlicová
Matyáš Mach
Petr Kryštof
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Černá skládka.. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6
Společenská kronika.. .. .. .. .. . 7
ZUŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8
DDM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9
MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..12
Kultura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..16
Bylinkové dny .. .. .. .. .. .. .. .. ..17
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..19
Pro motoristy .. .. .. .. .. .. .. .. ..21
Deníček . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..22
Galuškovo Slovácko .. .. .. .. ..23
Z naší historie .. .. .. .. .. .. .. .. ..24
Sport .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..26
Hasiči . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..28
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
Vážení spoluobčané,
na Velikonoce bylo počasí jako
na Vánoce - zima, sníh, nebylo
proutků na upletení žil, ale „vyšlahání děvčic“ jsme si nenechali ujít. Sníh roztál, sluníčko začalo
svítit, ptáčci zpívají, jaro se ujímá
nadvlády nad zimou.
Cyklisté oprášili svá kola
a hned v sobotu 20. dubna vyjeli
otevřít cyklostezku podél Baťova
kanálu se zastávkami v jednotlivých obcích a městech s cílem
v Napajedlech na Pahrbku.
Novou cyklostezku od ulice Polní a polní cestu HPC1 do Obory vystavěnou ke konci minulého roku jsme slavnostně otevřeli ve čtvrtek 25. dubna za
účasti zhotovitelů, zástupců obcí Mikroregionu Ostrožsko, žáků základní školy
a jejich hostů. Nová trasa do Ostrožské Lhoty již bude pro cyklisty příjemná
a zastávka u broukoviště poučná.
Na konci dubna jsme položili věnce k uctění památky padlých vojáků a vzpomněli tak na ty, kteří přispěli k osvobození města.
Nesmím opomenout vynikající kulturní zážitek. V chrámu sv. Ondřeje vystoupil soubor Hradišťan, který potěšil srdce všech posluchačů, jichž přišlo
více jak čtyři sta. Děkujeme farnosti za zapůjčení chrámu sv. Ondřeje pro vystoupení.
Slet všetkých čarodějnic 2013 u splavu se vydařil a již se těšíme na další
ročník. Děkujeme organizátorům Galuškovu Slovácku o. s. a Mementu Mori
za zajištění úspěšné akce.
Sobota 25. května bude plná zážitků. Dopoledne od devíti hodin budou
projíždět účastníci mistrovství světa na historických kolech přes naše město
se zastávkou na zámku, kde je uvítá vedení města a vystoupí místní skupina
historického šermu Memento Mori. Před zámkem budou vystavena historická
osobní auta z opravárenské dílny v Uherském Ostrohu.
Opět po roce, ovšem s týdenním předstihem k svátku našich dětí bude pořádat mateřská školka s křesťanskou výchovou odpoledne od čtrnácti hodin
na myslivně již 22. pohádkový les.
Přeji všem obyvatelům města slunečné a teplé jarní počasí po celý květen.
Nezapomeňte na vycházky do přírody, abyste načerpali síly po dlouhé zimě.
Ivan Klauda místostarosta
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 1700 ks,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: L. Pšurná, A. Helmichová,
J. Vyskočil, M. Příleský.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka červnových
Ostrožských listů je 15. 5. 2013.
Ve čtvrtek 25. 4. jsme uctili památku padlých vojáků a vzpomněli tak na ty, kteří
přispěli k osvobození města
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č.4/2013 konané dne 11. 3.2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/4/A/1 – rada města schvaluje vyústění
protlaku vodovodu pod vodotečí Okluky na
pozemku města p. č. 7713 (trvalý travnatý
porost) v k. ú. Ostrožské Předměstí a vedení
vodovodu na pozemku p. č. 7729 (ostatní
plocha) v k. ú. Ostrožské Předměstí.
2013/4/A/2 – rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 14/2013 mezi městem
Uherský Ostroh a panem Janem Štěpánkem
za cenu 85.000 Kč za scénografický návrh
na zprovoznění podzemí zámku.
2013/4/A/3 – rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – HOKEJ, o. s. Uherský Ostroh
od 12. 3. 2013.
2013/4/A/4 – rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0258/2013/
KH pro Sbor dobrovolných hasičů v Uherském Ostrohu ve výši 80.000 Kč, určenou
na nákup věcných prostředků a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků požární ochrany.
2013/4/A/5 – rada města schvaluje smlouvu na zpracování žádosti do ROP – Výzvy
40/2013 2.3.1 Fyzická revitalizace území
s Regionální rozvojovou agenturou Východní
Moravy, Zlín zastoupenou RNDr. Otakarem
Prudilem za cenu maximálně 121.000 Kč
s DPH.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2013/4/C/1 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení provedení stavební investice – úpravy vinotéky ve
výši 360.000 Kč nájemcem panem Jiřím
Buráněm, včetně zaplacení této investice
městem nájemci ve 3 ročních splátkách po
120.000 Kč, nejpozději do 31. 12. 2015.
2013/4/C/2 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný
převod majetku TJ Lokomotiva Uh. Ostroh
na město Uherský Ostroh, a to následujících
nemovitostí:
budova šaten, soc. zařízení a skladu č. p. 868
stojící na st. pozemku p. č. st. 736, dále dvě
travnatá hřiště kopané včetně osvětlení a zavlažovacího zařízení, antukové hřiště volejbalové, pískové hřiště Beach-volejbal se sociálním zařízením sestávajícím ze dvou buněk
a sádek s ovocnými stromy, vše stojící na
pozemku p. č. 742/34.
Stavební pozemek p. č. st. 736 o výměře 402
m2 a pozemek p. č.742/34 o výměře 25 289
m2 (sportovní a rekreační plocha) v k. ú. Ostrožské Předměstí, Uherský Ostroh.
2013/4/C/3 – rada města doporučuje za-
4
stupitelstvu města ke schválení neinvestiční
účelovou dotaci ze SR, kterou poskytuje Ministerstvo financí na zajištění výdajů vzniklých
v souvislosti s konáním voleb prezidentem
ČR ve dnech 11. a 12. ledna 2013 ve výši
131 200 Kč.
Zaúčtování dotace :
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol. 4111
Neinvestiční přijatý transfer z všeob. pokl.
správy, o 131 200 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6118
Volba prezidenta republiky o 131 200 Kč
2013/4/C/4 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení finanční vypořádání se Zlínským krajem za rok 2012
a odvod vratek do rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 37 836,79 Kč.
Zaúčtování vratky :
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 6402
pol. 5364 Finanční vypořádání z min. let
o 40 000 Kč
Povýšení příjmové strany rozpočtu u pol.
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
o 40 000 Kč.
2013/4/C/5 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změnu financování nákladů za energie u Zimního stadionu
za základě schváleného Dodatku č.1 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Uherský
Ostroh a o.s. Hokej Uherský Ostroh ze dne
21. 9. 2007, ve výši 1 100 000 Kč.
Zaúčtování rozpočtovaných fin. prostředků:
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 3419
Tělovýchovná činnost – Zimní stadion energie o 1 100 000 Kč
Snížení výdajové strany rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j. n. pol. 5222 Neinv. transfer
Hokej Uherský Ostroh, o. s. o 1 100 000 Kč.
2013/4/C/6 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení neinvestiční
účelovou dotaci z rozpočtu Zlínského kraje
určenou na nákup věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro SDH ve
výši 80 000 Kč
Návrh na zaúčtování dotace:
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol. 4122
Neinvestiční přijaté dotace od krajů
o 80 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 5512
Požární ochrana o 80 000 Kč
2013/4/C/7 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení, aby pro funkční
období od 29. 5. 2013 do 29. 5. 2017 funkci
přísedících u Okresního soudu v Uherském
Hradišti vykonávaly Jaroslava Vlková, Uherský Ostroh a Jarmila Korbelová, Uherský
Ostroh.
2013/4/C/8 – rada města doporučuje ke
schválení zastupitelstvu města zřízení věcného břemene – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající
v umístění nadzemního kabelového vedení
NN délky 22 bm nad pozemkem parcela č.
456/2 v k. ú. Ostrožské Předměstí za cenu
1.100 Kč.
2013/4/C/9 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení financování
projektu podaného do ROP – Výzvy 40/
2013 2.3.1 Fyzická revitalizace území – ulice
Moravní.
E. RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
2013/4/E/1 – rada města bere na vědomí žádost paní Ing. Bauer Zelené Vladimíry
PhD. o pronájem pozemků p. č. 7713, 7631,
7393, 7287 a 7098 v k. ú. Ostrožské Předměstí k pokusnictví v zemědělské praxi (GEP
certifikát) na dobu 15 let.
2013/4/E/2 – rada města bere na vědomí
likvidaci neupotřebitelného majetku KMŠ Uh.
Ostroh p. o. dle přílohy v pořizovací hodnotě
47.842 Kč.
2013/4/E/3 – rada města bere na vědomí likvidaci neupotřebitelného majetku DDM Uh.
Ostroh p. o. dle přílohy v pořizovací hodnotě
126.485,30 Kč.
2013/4/E/4 – rada města bere na vědomí
likvidaci neupotřebitelného majetku MŠ Sídliště Uh. Ostroh p. o. dle přílohy v pořizovací
hodnotě 68.053 Kč.
2013/4/E/5 – rada města bere na vědomí
likvidaci neupotřebitelného majetku ZŠ Uh.
Ostroh p. o. dle přílohy v pořizovací hodnotě
178.741,50 Kč.
M. RADA MĚSTA UKLÁDÁ:
2013/4/M/1 – rada města ukládá tajemníkovi dojednat podmínky pronájmu pozemků p. č. 7713, 7631, 7393, 7287 a 7098
k. ú. Ostrožské Předměstí s paní Ing. Bauer
Zelenou Vladimírou PhD. a připravit nájemní
smlouvu.
Kadeřnictví VĚRA
Kadeřnické služby:
dámské
pánské
dětské
Adresa: Fučíkova 567, Uherský Ostroh
Zuzana Dočkalová, tel.: 784 656 954
Věra Dobřecká, tel.: 731 565 752
Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.uhostroh.cz
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 5/2013 konané dne 18. 3. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/5/A/1 – rada města schvaluje předložené vyúčtování dotace TJ Lokomotiva
Uherský Ostroh za rok 2012.
2013/5/A/2 - rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy s firmou DAT s. r. o.
Uherské Hradiště s podmínkou, že Mikroregion Ostrožsko nebude městu Uherský
Ostroh účtovat náklady spojené se zabezpečením přístupu k širokopásmovému internetu.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2013/5/C/1 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši
500 tis. Kč TJ Lokomotivě na úhradu splá-
tek půjčky a úhradu úroků.
2013/5/C/2 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši
330 tis. Kč Lidovým tradicím a řemeslům
na uhrazení závazků společnosti.
2013/5/C/3 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Povýšení předpokládaných schválených
úvěrů o 1 000 000 Kč na pokrytí nákladů
spojených s vybudováním vodovodního
řádu ul. Zámecká. Snížení výdajové části
rozpočtu u § 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí o 1 000 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s TJ Lokomotiva a společností Lidové tradice a řemesla a na úhradu
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 6/2013 konané dne 25. 3. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/6/A/1 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh paní Romaně Danajkanyčové
do 30. 6. 2013.
2013/6/A/2 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní dům
č. p. 46, ul. Svobodova, Uherský Ostroh,
panu Luboši Danielovi a Markétě Danielové
do 30. 4. 2013.
2013/6/A/3 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 76, Uherský Ostroh panu Martinu Mikulčíkovi do 30.
4. 2013.
2013/6/A/4 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh panu Martinu Chaloupkovi do
30. 4. 2013.
2013/6/A/5 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6
v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh paní Anně Fraňkové do 30. 6.
2013.
2013/6/A/6 – rada města schvaluje přijetí
účelového finančního daru ve výši 70 tis. Kč
pro ZŠ Uh. Ostroh p. o. od SRPŠ při ZŠ
Uh. Ostroh.
2013/6/A/7 – rada města schvaluje přijetí
účelového finančního daru ve výši 8 tis. Kč
U S N E S E N Í
ze zasedání Zastupitelstva města
Uherský Ostroh č. 1/2013 konaného dne 27. 3. 2013
A. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
2013/1/A/1 - zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení úplatného (2000 Kč
bez DPH) práva odpovídajícího věcnému
břemenu – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení
NN + pilíř SS na části pozemku p. č. 3/1
v k. ú. Ostrožské Předměstí.
2013/1/A/2 - zastupitelstvo města schvaluje zřízení úplatného (1100 Kč bez DPH)
věcného břemene (ve prospěch E.ON
Distribuce,a.s.) – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy
spočívající v umístění nadzemního kabelového vedení NN délky 22 bm nad pozemkem parc. č. 456/2 v k. ú. Ostrožské
Předměstí.
2013/1/A/3 - zastupitelstvo města schva-
doplatku k Územnímu plánu města z roku
2012 ve výši 167 256 Kč.
Zaúčtování změny v rozpočtu:
a) zvýšení příjmové části 81. Předpokládané úvěry (vybudování vodovodního řádu na
Zámecké) o 1 000 000 Kč
Zvýšení výdajové části na § 6409 Rezerva
- předpokládaný úvěr ul. Zámecká zvýšení
o 1 000 000 Kč.
b) snížení výdajové části na § 3633 Výstavba
a údržba místních inž. sítí o 1 000 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j. n. pol. 5229 neinvestiční
transfer pro TJ Lokomotivu o 500 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
ostatní činnost j. n. pol. 5221 Neinvestiční
transfer pro o. p. s. Lidové tradice a řemesla
o 330 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3635
Územní plánování o 170 000 Kč
od Mgr. Františka Vlasáka, Mikulov na vybavení pro žáky ZŠ Uh. Ostroh.
2013/6/A/8 – rada města schvaluje přijetí
účelového finančního daru ve výši 3 tis. Kč
pro DDM Uh. Ostroh p. o. od společnosti
Prodej stromků s. r. o. Uh. Ostroh.
2013/6/A/9 – rada města schvaluje prominutí odvodu peněžních prostředků KMŠ
Uh. Ostroh ve výši 26.000 Kč do rozpočtu
zřizovatele, které byly použity v rozporu §
32 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2013/6/C/1 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu
o zřízení úplatného práva (2.000 Kč bez
DPH) odpovídajícího věcnému břemenu
– právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy spočívající v umístění
nového kabelového vedení NN + pilíř SS
na části pozemku p.č. 3/1 v k. ú. Ostrožské
Předměstí.
luje bezúplatný převod majetku TJ Lokomotiva Uherský Ostroh na město Uherský
Ostroh, a to následujících nemovitostí :
budova šaten, soc. zařízení a skladu č.
p. 868 stojící na st. pozemku p. č. st. 736,
dvě travnatá hřiště kopané včetně osvětlení a zavlažovacího zařízení, pódium, antukové hřiště volejbalové, pískové hřiště Beach– volejbal, sociální zařízení sestávající
ze dvou buněk, sádek s ovocnými stromy
(vše se nachází na pozemku p. č. 742/34),
stavební pozemek p. č. st. 736 o výměře
402 m2 a pozemek p. č.742/34 o výměře
25 289 m2 (sportovní a rekreační plocha)
v k. ú. Ostrožské Předměstí a obci Uherský Ostroh.
2013/1/A/4 - zastupitelstvo města schvaluje zrušení záměru na prodej nemovitosti
– budovy č. p. 155 a pozemků p. č. st. 191
5
OSTROŽSKÉ LISTY
a p. č. st 186 v ul. Kostelní, v k. ú. a obci
Uherský Ostroh.
2013/1/A/5 - zastupitelstvo města schvaluje provedení stavební investice – úpravy
vinotéky ve výši 360.000 Kč nájemcem
panem Jiřím Buráněm, včetně zaplacení
této investice městem nájemci ve 3 splátkách po 120.000 Kč, nejpozději do 31. 12.
2015.
2013/1/A/6 – zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o partnerství mezi Městem
Veselí nad Moravou a Městem Uherský
Ostroh ve věci „Mistrovství světa historických velocipedů“. Spoluúčast v maximální
částce do 50.000 Kč.
2013/1/A/7 – zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině DDM
Uherský Ostroh p. o.
2013/1/A/8 – zastupitelstvo města schvaluje dotaci TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
ve výši 500.000 Kč účelově na úhradu
splátek půjčky a úroků s ní souvisejících.
2013/1/A/9 – zastupitelstvo města schvaluje navýšení dotace o 330.000 Kč na provoz o. p. s. Lidové tradice a řemesla (náklady spojené se změnou provozu o. p. s.)
2013/1/A/10 – zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města - neinvestiční účelovou dotaci ze SR, kterou
poskytuje Ministerstva financí na zajištění
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním
voleb prezidentem ČR ve dnech 11. a 12.
ledna 2013 ve výši 131 200 Kč.
Zaúčtování dotace :
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4111 Neinvestiční přijatý transfer z všeob.
pokl. správy, o 131 200 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6118
Volba prezidenta republiky o 131 200 Kč
2013/1/A/11 – zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města - finanční vypořádání se Zlínským krajem za
rok 2012 a odvod vratek do rozpočtu Zlín-
ského kraje ve výši 37 836,79 Kč.
Zaúčtování vratky :
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
6402 pol. 5364 Finanční vypořádání
z min. let
o 40 000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6310
pol. 5141 úroky o 40 000 Kč
2013/1/A/12 – zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města - změnu financování nákladů za energie u Zimního stadionu za základě schváleného
dodatku č.1 Nájemní smlouvy uzavřené
mezi městem Uherský Ostroh a o. s. Hokej
Uherský Ostroh ze dne 21. 9. 2007 ve výši
1 100 000 Kč.
Zaúčtování rozpočtovaných fin. prostředků:
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
3419 Tělovýchovná činnost – Zimní stadion energie o 1 100 000 Kč
Snížení výdajové strany rozpočtu u §
6409 Ostatní činnost j. n. pol. 5222 Neinv. transfer Hokej Uherský Ostroh, o. s.
o 1 100 000 Kč.
2013/1/A/13 – zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města - neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Zlínského kraje určenou na nákup věcných
prostředků požární ochrany a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků pro SDH ve výši 80 000 Kč
Návrh na zaúčtování dotace:
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů
o 80 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 5512
Požární ochrana o 80 000 Kč
2012/1/A/14 – zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města - povýšení předpokládaných schválených úvěrů
o 1 000 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s vybudováním vodovodního řádu ul.
Zámecká. Snížení výdajové části rozpočtu
u § 3633 Výstavba a údržba místních inž.
sítí o 1 000 000 Kč na pokrytí nákladů
spojených s TJ Lokomotiva a společností
Lidové tradice a řemesla a na úhradu doplatku k Územnímu plánu města z roku
2012 ve výši 167 256 Kč.
Zaúčtování změny v rozpočtu :
a) zvýšení příjmové části 81. Předpokládané úvěry (vybudování vodovodního řádu
na Zámecké) o 1 000 000 Kč
Zvýšení výdajové části na § 6409 Rezerva předpokládaný úvěr ul . Zámecká zvýšení
o 1 000 000 Kč.
b) snížení výdajové části na § 3633
Výstavba a údržba místních inž, sítí
o 1 000 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j. n. pol. 5229 neinvestiční
transfer pro TJ Lokomotivu o 500 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
ostatní činnost j. n. pol. 5221 Neinvestiční
transfer pro o. p. s. Lidové tradice a řemesla o 330 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3635
Územní plánování o 170 000 Kč
2013/1/A/15 - zastupitelstvo města
schvaluje spolufinancování realizace i financování následné udržitelnosti projektu
„Revitalizace centra města Uherský Ostroh – ulice Moravní “ v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava,
výzva 40/2013 - 2.3.1 Fyzická revitalizace
území. V jednotlivých letech realizace i udržitelnosti projektu budou z rozpočtu obce
vyčleněny potřebné finanční prostředky.
2013/1/A/16 – zastupitelstvo města
schvaluje, aby pro funkční období od 29.
5. 2013 do 29. 5. 2017 funkci přísedících
u Okresního soudu v Uherském Hradišti
vykonávaly paní Jaroslava Vlková, Uherský
Ostroh a paní Jarmila Korbelová, Uherský
Ostroh.
Skládka Kačeník
Jistě budete souhlasit s tím, že Uherský Ostroh je pěkné místo pro život s krásným okolím. Rozum ale odmítá chápat některé
spoluobčany, kteří si pravděpodobně myslí, že okolí Ostrohu bude hezčí po výzdobě stavebním odpadem. Asi díky této úvaze
vznikla černá skládka u Kačeníku. Že si „chytrák“ takto nevyzdobil svůj dům nebo zahradu....
Eva Zajícová, eferent životního prostřední
6
OSTROŽSKÉ LISTY
www.uhostroh.cz
Společenská kronika
Narodili se – květen 2013
15. 3. Lukáš Pilčík, Zemědělská
Jubilanti květen
75 let
1. 5.
Helena Dvořáková, Sídliště
2. 5.
Hana Bočková, Sv.Čecha
8. 5.
Hana Příleská, Školní
18. 5. Marie Straková, Domovinka
28. 5. Antonín Malůš, Blatnická
80 let
12. 5. Květoslava Michálková, Sokolovská
85 let
12. 5. Františka Bachanová, Domovinka
23. 5. Ing. Vladimír Ohera, Komenského
25. 5. Ludmila Čápková, Spodní
31. 5. Marie Vaňková, Drahová
91 let
5. 5.
Antonie Rybnikářová, Domovinka
21. 5. Bohumila Dobřecká, Hradišťská
28. 5. Marie Míková, Mašovy
92 let
5. 5.
Ludmila Nevečeřalová, Hradišťská
Zlatá svatba
4. 5.
Karel a Marie Benešovi, Studená
Sňatky
19. 4. Michal Kolář, Uh. Ostroh
Adéla Galušková, Uh. Ostroh
(na snímku)
Zemřeli
3. 3. Božena Bídová, Blatnická
8. 3. Marie Vaculíková, Třebízského
9. 3. Hermína Mikulová, Blatnická
12. 3. Anna Vaculíková, Svobodova
13. 3. Anna Vodárková, Veselská
14. 3. Věra Zrunová, Domovinka
16. 3. Ladislav Šamšula, V Zahradách
17. 3. Jaromír Dobiáš, Sídliště
21. 3. František Durna, Zemědělská
24. 3. Ludmila Hýlová, Domovinka
/1925/
/1927/
/1936/
/1924/
/1933/
/1924/
/1953/
/1929/
/1930/
/1922/
7
Aktuálně ze ZUŠ
Fotografiemi se vracím k Jarnímu
koncertu, který se konal 26. března v zámeckém koncertním sále. Koncert byl
hojně navštíven, sólisté a komorní soubory včetně cimbálové muziky se uvedli
vysokou interpretační úrovní.
Velikonoční období je vždy spojeno
s oživením lidových tradic. V Hluku se
tradičně koná košt slivovice spojený
s vystoupením místních folklorních souborů. Letos se představily děti z Košuláčků a Žarúžku včetně dospěláků ze
souboru Dolňácko. Všechny doprovodila a následně vyhrávala naše cimbálová
muzika Šefranica.
V minulém čísle Ostrožských listů
jsme informovali o konání soutěže žáků
ZUŠ ve hře na keyboard i účasti žáků
naší školy v ní. Po vítězství v okresním
(pořádala naše škola) a krajském kole
v Kroměříži postoupila naše žačka Kamila Šimčíková z hlucké pobočky do
ústředního kola, které se konalo v Brně
koncem dubna.
Jak pro ni soutěž dopadla budeme informovat v další čísle OL. Rozhodně je
samotná účast v národním kole obrovský
úspěch pro Kamilu, jejího učitele i školu.
Gratulujeme!
Hucký bombóz je název přehlídky mladých cimbálových muzik, jejíž 5. ročník
se konal v předmájový večer 30. dubna
v 18 hodin na Hlucké tvrzi. V přehlídce
vystupují dětské a mládežnické cimbálky, působící téměř výhradně pod ZUŠkami. V minulosti se již představily muziky a jejich sólisté z Uherského Hradiště,
Uherského Brodu, Zlína, Mikulova, Kyjova, Dubňan, samozřejmě z Uherského
Ostrohu a Hluku. V letošním jubilejním
ročníku mohli diváci obdivovat začínající
cimbálovou muziku z Hluku, muziku ZUŠ
Strážnice, Pramének ZUŠ Uherský Ostroh (vítěze ústředního kola soutěže ZUŠ),
Olšavěnku z Uherského Brodu a hluckou
Šefranicu. Podrobnosti z přehlídky a foto-
grafie najdete v příštím čísle OL.
Připravujeme koncerty, výstavy a vystoupení všech oborů školy, první absolventský koncert se uskuteční 29. května
v 18 hodin v koncertním sále, o dalších
budeme informovat.
František Říha
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
PLAVECKÉ ZÁVODY DĚTSKÝCH DOMOVŮ OČIMA VÍTĚZŮ
V sobotu 23. 3. 2012 se děti z Dětského domova v Uherském Ostrohu zúčastnily dalšího ročníku plaveckých závodů dětských domovů, které již tradičně pořádá Dětský domov v Uherském Hradišti.
Abychom neudělali ostudu, bylo nutné se na závody řádně připravit. V rámci
této přípravy jsme naplánovali 4 návštěvy uherskohradišťského Aquaparku, s jejichž realizací nám vydatně pomohla i místní plavecká škola zapůjčením podpůrných plovacích pomůcek pro
naše nejmladší neplavce. Během jednotlivých tréninků se
ukázalo, kdo „na to má“, a kdo
ne. Někteří plavci překvapili
nás i sebe samé. Třeba Vilém,
Daniela a Tomáš sice ještě nechodí do školy, ale svým nasazením a výkony strčili do kapsy
nejednoho školáka.
Po posledním tréninku tak
byla jasně stanovena konečná nominace. V den závodů bylo krásné počasí a ani
stoupající nervozita nám nemohla zkazit naši dobrou náladu a očekávání. Když
byly závody oficiálně zahájeny, začaly jednotlivé rozplavby podle věkových kategorií. Naši nadějní plavci většinou nezklamali a ve svých kategoriích dosáhli na
stupně vítězů. Potvrzením celkově dobrých výkonů bylo závěrečné převzetí putovního poháru pro nejúspěšnější zařízení.
I přesto, že letos byla účast na závodech slabší než v minulých letech, byla konkurence silná. Děti se prostřednictvím takovýchto
akcí a zážitků učí poznávat svoje schopnosti a budují si důvěru v sebe sama. Co může být lepšího, než stát na stupních vítězů a vychutnávat si zasloužený potlesk kamarádů i poražených soupeřů. Sami ještě přidáváme cenu navíc, a to cenu fair play pro Soňu
Červeňákovou a její vychovatelku z DD Liptál. Holky, DĚKUJEME :-) Letošní plavecké závody jsme si moc užili a všichni máme velkou motivaci příští rok podat ještě lepší výkony. Pokud si chceme krásný putovní pohár ponechat v držení i další rok, nic jiného nám
ani nezbývá!
František Juřička, vychovatel DD UO
8
www.uhostroh.cz
DDM PASTELKA
INFORMUJE
AKCE KVĚTEN
11. 5. SVĚTLO ORIENTU
– Krajská postupová přehlídka skupinových orientálních tanců
Kdy: od 13.00 hod.; Kde: sportovní hala TJ Lokomotiva Uherský Ostroh; Více informací na letácích a www.ddmpastelka.cz.
Nechte se okouzlit uměním orientálních tanečnic!
31. 5. DEN DĚTÍ S BESIPEM
– DDM Pastelka ve spolupráci s BESIPem připravuje na Den dětí
zábavný program pro školy. Páteční dopoledne bude nabito hrami,
sportem a různými zajímavostmi! Přijede i koordinátor BESIP pro
Zlínský kraj, který má pro žáčky přichystané nejen důležité informace o jízdě na kole, ale i veselé praktické aktivity. Podmínkou účasti je
tedy přijet na kole. Žáčky čeká opravdu veselé dopoledne.
31. 5. PASTELKOVÝ MUMRAJ
Přijďte se s námi rozloučit se školním rokem na DDM Pastelka! Čekají vás krásná vystoupení kroužků z DDM Pastelka,
soutěže, zábavné atrakce, hry a nejen to. Více na plakátech
nebo www.ddmpastelka.cz.
1. 6. 2013 OD 13 HODIN SVĚTLO ORIENTU
národní kolo soutěže ve skupinovém orientálním tanci,
zámek Uherský Ostroh
(za nepříznivého počasí sportovní hala)
Velikonoční zvyky
Týden od 20. března do 27. března patřil na DDM Pastelka
tradičnímu výukovému programu Velikonoční zvyky. Na Pastelku zavítali žáčci 1. stupně ze ZŠ Uherský Ostroh a ZŠ Ostrožská
Nová Ves, aby se zábavnou formou dozvěděli, proč a jak se slaví
Velikonoce a svátky jara, jaké zvyky v tyto dny lidé dodržovali
a dodržují. Pro malé návštěvníky byly přichystány i výtvarné dílny,
ve kterých si děti vyrobily např. beránka z pravé ovčí vlny, krásné
velikonoční přáníčko či ptáčka z ubrousků. Letos jsme poprvé
s Velikonočními zvyky oslovili i mateřské školy a pozvání přijaly
hned obě ostrožské školky. Pro děti z MŠ jsme program malinko
upravili, aby pro ně nebyl tak náročný, a nestačili jsme se divit,
jak jsou děti šikovné. Doufáme, že se předškolákům u nás líbilo
a přijdou se k nám podívat i na jiné akce. Všem dětem se výrobky velmi povedly a jistě teď zdobí nejen jejich pokojíček.
Mgr. Iva Maxerová
Nedělní kavárnička
Mateřské centrum Pastelka přichystalo na neděli 14. dubna
roztomilou akci pro rodiny s malými dětmi. Pro nejmenší návštěvníky holky z DDM Pastelka sehrály maňáskové divadlo, které se
dětem velmi líbilo. Po divadle se dítky s radostí vrhly na hračky
v mateřském centru a hru si náramně užívaly. Pro maminky a tatínky byla připravena výborná káva a zákusky. Poté, co si rodiče
smlsli na dobrotách, mohli se přesunout k výtvarným dílnám
nebo k pingpongovému stolu. Maminkám se zalíbilo hlavně tvoření, a tak si každá domů odnášela vlastnoručně vyrobené náušnice nebo jinou hezkou dekoraci. Tatínkové ocenili hlavně ten
ping pong. Nedělní kavárnička se vydařila, o čemž svědčí hojná
účast i přání rodičů o opakování akce.
Mgr. Iva Maxerová
9
OSTROŽSKÉ LISTY
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
V sobotu 23. března se uskutečnila již tradiční předvelikonoční akce DDM Pastelka Velikonoční zajíček. Počasí nám sice ten
den moc nepřálo, ale nám to nevadilo, protože jsme byli schovaní pod střechou sportovní haly TJ Lokomotiva, kam se vešli
všichni účinkující, stánky s prodejem a ukázkou tradiční řemeslné výroby, výtvarné dílny, a dokonce i obří trampolína. Program
byl sestaven tak, aby se pobavila celá rodina. Pro děti byly připraveny soutěže, skákací trampolína a výtvarné dílničky, ve kterých
si nejen děti mohly vyrobit šperky, náušnice, malované kraslice,
brože z ovčí vlny, hravé kolíčky aj. Rodiče a prarodiče jistě při-
lákala krásná vystoupení dětí. Svůj talent na pódiu předvedli
recitátoři z Dramatického kroužku ze ZŠ Uherský Ostroh, děti
z MŠ Sídliště a KMŠ, pěvecký sbor Schola z Moravského Písku, pěvecký sbor Oskoruše a velikonoční zajíček, který na závěr
programu poschovával v blízkém parku spoustu čokoládových
vajíček, které pak musely děti hledat. Doufáme, že si každý z akce Velikonoční zajíček odnesl domů alespoň kousek jarní atmosféry, i když venku vládla pořádná zima.
Mgr. Iva Maxerová
DDM Pastelka na soutěži v aerobiku skupin
První soutěž v aerobiku skupin v rámci Aerobic Tour se konala 6. 4. 2013 v Otrokovicích. Dívky navštěvující kroužek Aerobik
na DDM Pastelka pilně cvičily, aby na těchto závodech předvedly svou celoroční práci. Konkurence však byla velká. Téměř
ve všech kategoriích se představilo více než 10 družstev, jedna
kategorie jich čítala dokonce 18. Naše holky se však rozhodně
v davu neztratily. Porotce zaujala především originalita, za kterou
sklidily velké ovace. Dívky se 20. 4. 2013 zúčastní další soutěže,
tentokrát v Uherském Hradišti. Věříme, že nás opět nezklamou
a jejich sláva jen pokvete. DDM Pastelka by tedy chtěl touto
cestou poděkovat především rodičům a cvičícím, kteří nás tak
skvěle reprezentovali a ukázali, že děti z Uherského Ostrohu žijí
sportem.
Mgr. Lucie Pokorná
Oslavy Světového dne hemofilie
Vršky pro Vaška
V roce 1990 byl v České republice založen Český svaz hemofiliků, který poskytuje pomoc všem lidem s tímto i podobným
druhem onemocnění. Hemofilie je nemoc vyvolaná nedostatečnou srážlivostí krve. Svaz pořádá různá regionální setkání, kde
se scházejí zájemci ve velmi úzkém kruhu s hematology, ortopedy, fyzioterapeutkami, odborníky na sociální otázky, na léčbu
bolesti a podobně. Každoročně svaz také pořádá akce u příležitosti oslav Světového dne hemofiliků. Letos se oslavy uskuteční
4. května v námořnickém stylu ve Veselí nad Moravou na Baťově
kanálu. DDM Pastelka byl osloven členy Českého svazu hemofiliků, zda by mohl tuto akci podpořit a připravit doprovodný zábavný program pro malé i velké účastníky. O tom, jak se celá
akce vydařila, napíšeme v příštím vydání Ostrožských listů. Více
informací o akci naleznete na stránkách Českého svazu hemofiliků.
Mgr. Iva Maxerová
DDM Pastelka se připojil ke sbírce „Vršky pro Vaška“, která má
pomoci Vaškovi z Jalubí. Tento hoch je po nehodě upoutaný na
vozík. DDM Pastelka prosí všechny děti i rodiče, aby se s námi
zapojili do sbírky a pomohli nám sbírat víčka od PET lahví. Moc
děkujeme.
IM
10
www.uhostroh.cz
Miniples s tombolou
Kdo v sobotu 16. března zavítal na Miniples s tombolou pořádaný DDM Pastelka,
jistě udělal správný krok. V krásně vyzdobených prostorách Dance clubu Cézar čekal na návštěvníky zábavný program plný
tance, her a překvapení. Malé tanečníky
přišli navštívit i čtyři „VIP hosté“, a to holky
z DDM Pastelka v kostýmech Ewy Farné,
Shakiry, Lady Gagy a Kašpárka v rohlíku.
Poté, co si zmíněné „hvězdy“ s dětmi zatančily na hudbu DJ Siemense, čekaly na
děti soutěže o drobné ceny a vystoupení
nového kroužku DDM
Pastelka Break dance,
jež sklidilo velký potlesk.
Pak již většina malých
tanečníků
netrpělivě
čekala na to hlavní, a to
na tombolu. O tom, že
bylo opravdu na co se
těšit, svědčí i to, že bylo
připraveno téměř 400
krásných cen. DDM Pastelka tímto děkuje všem
sponzorům, kteří pomohli tuto akci uskutečnit a vykouzlit tak úsměv
na dětských tvářích.
Děkujeme
sponzorům: Petr Dujíček, K-SERVICE O. N. Ves;
Zelenina Hanka Ostr. N.
Ves; Potraviny Bujákovi
O. N. Ves; Václav Stužka, Trafika O. N.
Ves; Marie Čajková, Chovatelské a zahrádkářské potřeby; MEKS – Červenák
Uh. Hradiště; Venkov, stavební a obchodní spol., s. r. o. Ostr. N. Ves; Květinářství Na
růžích ustláno O. N. Ves; Restaurace Morava s Měšťanskou besedou Uh. Ostroh;
Přírodní léčiva Strážnice Maxerová; Lena
Napajedla; Nadace SYNOT Uh. Hradiště; Město Uherský Ostroh; REC GROUP,
s. r. o. Staré Město; Zaměstnanci DDM
Pastelka Uh. Ostroh; Pavel Kozumplík,
Cesta Zeleného Draka Veselí nad Moravou; Ing. Ondřej Hábl, Hotel a restaurace
u Racka Ostr. N. Ves; Květiny Profinet Uh.
Ostroh; Občanské sdružení spoluvlastníků singulárního lesa Uh. Ostroh; Demižony Karel Bláha Uh. Ostroh; Lékárna
Javorník; Cyklosport Stránský Uh. Ostroh;
Mototechna Halík Uh. Ostroh; Dance club
Cézar Uh. Ostroh.
Mgr. Iva Maxerová
DDM Pastelka Uherský Ostroh připravuje na letní prázdniny
Letní pobytové tábory
•
Koňský tábor – Kdy: 7. - 12. 7. 2013; Kde: Vyškovec;
Cena: 3 600 Kč; Určeno dětem od 10 let. Program: týdenní jezdecký kurz v krásné přírodě Vyškovce. Čeká vás každodenní
péče o koně, výtvarné činnosti, týmové hry, výlety do okolí, a to
vše s Katkou a Evou.
•
Hobit – Kdy: 5. – 14. 8. 2013; Kde: RS Hájenka Pohořelice u Napajedel; Cena: 3 400 Kč; Program: Navštivte s námi
bájnou Středozem. Prožijte příběh Bilba Pytlíka na vlastní kůži.
Pokud se vám podaří porazit draka Šmaka, odměnou vám bude
obrovský poklad trpaslíků.
•
Letní tábor s aerobikem – Kdy: 4. -10. 8. 2013; Kde:
Rekreační středisko Žítková; Cena: 2 700 Kč (pro členy DDM),
2 900 Kč (ostatní zájemci); Prožijte s námi týden plný sportu,
her a zábavy ve středisku tajuplných nocí klidného spánku, voňavých lesů a strání. Chráněná krajinná oblast Bílých Karpat je
jako stvořená pro dny plné smíchu a dobrodružství.
Příměstské tábory:
•
Cesta kolem světa za pět dní – Kdy: 8. - 12. 7. 2013;
Kde: DDM Pastelka Uherský Ostroh; Cena: 850 Kč; Program:
sportovní příměstský tábor. „Procestujte“ s námi všechny kontinenty a užijete si týden plný sportu, zábavy a dobré nálady. Přijďte si vyzkoušet netradiční sporty a hry z různých koutů světa. Na
nejlepší sportovce čeká krásná výhra.
•
Tajemní Keltové – Kdy: 19. - 23. 8. 2013; Kde: DDM
Pastelka Uherský Ostroh; Program: výtvarně-dramatický příměstský tábor. Pojďte se ponořit do dávných časů Keltů a mýtických
bytostí, elfů, víl, a trollů. Vyzkoušíme si různé výtvarné techniky
inspirované obdobím Keltů a divadelně ztvárníme prastaré příběhy.
Více informací o jednotlivých táborech najdete na www.ddmpastelka.cz a tel.: 602/732 734
11
OSTROŽSKÉ LISTY
Základní škola
ZÁVODY VE SLALOMU PRO DĚTI Z 1. STUPNĚ ZŠ
Ve středu 20. 3. 2013 za krásného slunečného počasí jsme
pro děti naší školy připravili na
Filipově tradiční závody ve slalomu, které byly završením naší
lyžařské sezóny. Zúčastnilo se
24 dětí z 2. – 4. tříd. V kategorii 2. a 3. tříd zvítězila Simona
Kodýmová před Davidem Obalem a Michalem Hendrychem
(všichni z druhých tříd). V kategorii 4. tříd byl nejlepší Jan
Riedl, druhý Erik Juračka a třetí
Ondřej Polehňa.
Mgr. Jitka Němcová,
učitelka ZŠ
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
KORÁLKY ZE ŠKOLKY
čtení“, ale „dědečkovo čtení“. Četl dědeček od Leonky Matuškové. Děkujeme!
Za dětmi přijel kouzelník se svým doprovodem a rád některé své tajné triky naše
nejmenší naučil. Možná čarování a kouzlení pomohlo k tomu, že již máme pěknější počasí.
Děti ze třídy Sluníček navštívily knihovnu,
devět dětí se zúčastnilo recitační soutěže, kterou pořádal DDM Pastelka (o té více
v příštích OL).
U Broučků v pátek proběhlo ne „babiččino
Zápis dětí pro šk. rok 2013 – 14: kapacita
téměř naplněna. Ještě možná 2 – 4 volná
místa.
V měsíci květnu focení na závěr šk. roku
a tablo. V červnu se můžete podívat na
naše odcházející školáky v květince u pí
Florové.
Čeká nás výlet, besídky pro maminky
a babičky k jejich svátku a spousta dalších akcí (Zájemci, sledujte naše stránky
www.skolstvi.uhostroh).
Pohádkový les pro děti k jejich svátkuposlední sobotu v květnu 25. 5. od 14.00
hod – 17.00 hod.v areálu Myslivny. Akce
proběhne za každého počasí. Připraveny
atrakce, občerstvení a živá country hudba
Vjetr z hor. Třetím rokem pohádkové bytosti zasadí strom – lípu při areálu Myslivny
(aby i v budoucnu měli stále kde strašit).
Rádi přivítáme všechny, kteří nám přijdou
pomoci s přípravou a realizací této již tradiční akce (kontakt přímo u pí ředitelky
KMŠ, příp. v sobotu 25. 5. dopoledne od
10.00 hod na Myslivně).
ředitelka Zdeňka Baladová
12
www.uhostroh.cz
Ha
,
aló, hlásí s
h
,
e
ló
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Jaro zve k tanci i zpěvu
S odchodem zimy a příchodem jara je
spojena spousta zvyků a obyčejů. Lidé se
začínají více usmívat, jako by slunné dny už
cítili v nose s každým nádechem. Maminky uklízí, tatínci už pracují na zahrádce, kluci sbírají proutky na žilu a holky si chystají
mašle pro šlaháče…
U nás ve školce tomu nebylo jinak. Děti
z krojovaného klubíčka se také chystaly na
svátky jara. Nejdříve vynesly spolu s ostatními dětmi Morénu do Moravy a přinesly
Létenko. A v sobotu 23. března se v plné
kráse představily na Velikonočním zajíčkovi, kterého pořádal DDM Pastelka. Naše tanečky, říkanky a písničky se nesly v duchu
konce zimy, příchodem jara a Velikonoc.
Velmi nás potěšilo, když jsme viděli na tvářích diváků úsměv. Největší odměna pro
nás byla, když si s námi lidé písničky zazpí-
vali a připomněli si říkanky, které už dávno
zapomněly. Děkujeme DDM Pastelka, že
jsme mohli svým vystoupením přispět k jarní náladě a potěšení.
27. března se mohli naši maličcí krojovaní
ukázat před rodiči dětí, kteří se přišli podívat na naši MŠ v rámci Dne otevřených
dveří. Krojované klubíčko sáhlo do svého bohatého repertoáru a předvedlo své
nejoblíbenější kousky. A co naši přátelé
z Domovinky? Na ty jsme nezapomněli. Ve
středu 3. dubna děti potěšily babičky a dědečky jarními písničkami, tanečky i říkankami a přidaly ještě nějakou tu písničku
navíc. V Domovince nás vždy hezky uvítají
a všichni jsou tam moc milí. Rádi je znovu
navštívíme.
Mgr. Bohdana Ševčíková
PRVNÍ ZÁPISEK Z CESTY STATNÉHO TURISTY
V sobotu 13. dubna 2013 vyrazil turisťáček
Statného turisty na první výšlap k Ostrožským jezerům. Vycházeli jsme od Kordulky
(tj. třešeň na naší školní zahradě zasazená
dětmi) a naším cílem bylo vyhledat další
zajímavý strom v našem okolí a jestli se
nám úkol podařilo splnit?
Sešlo se nás ani moc, ani málo, prostě tak
akorát. Maminky, tatínci, babičky, paní učitelky, tři psi a spousta malých turistů. Na
začátku dostal každý malý turista průkaz,
první razítko a startovací balíček. Sluníčko
příjemně hřálo a my jsme vyrazili na cestu. Než jsme přišli k Moravě, zastínil černý
mrak sluníčko, k tomu se přidal vítr a pak
pěkný liják. Co teď budeme dělat? Statný turista se nevzdává! Úkryt jsme našli
u jedné z chatek lemující řeku Moravu.
Tam jsme si vybalili svačinky, co nachystaly naše maminky, a pěkně jsme se všichni
posilnili. Ale dešti se nechtělo přestat. Na
štěstí si naše chytré děti hned věděly rady
a zavolaly na sluníčko: „Vyjdi, vyjdi, sluníčko!“ Když to tak udělaly po třetí, světe div
se, sluníčko vyšlo a na našich tvářích se
objevilo nadšení a úsměv z toho zázraku.
Konečně jsme mohli pokračovat v cestě za
dobrodružstvím.
Řeka Morava se radovala z velkého návalu
vody a ukazovala nám, jakou má sílu, jak
s sebou dokáže táhnout velké kusy dříví.
Děti se radovaly, jak jejich boty byly polepené blátem. Sluníčko hladilo naše tváře
a bylo nám veselo.
Najednou se náš turistický houf zastavil
u soutoku potoka Bobrovce s řekou Moravou. Divili jsme se, proč stojíme. Bylo to
proto, že Johanka Němčická našla skutečně zázrak přírody. No, možná, že to nebyl
takový zázrak přírody, ale byl to kouzelný
strom Botník. Asi někdo, třeba to mohl být
i vodník, si odložil boty na strom a stará
vrba si je přivlastnila, a tak se ze staré vrby
stal strom Botník. Nakonec jsme zjistili, že
tento zvláštní strom tam není sám a má
tam své kamarády - strom Sudník – tj.
strom, kterému se v koruně uhnízdil sud a strom, který vypadal jak velký prak. Když
jsme chtěli obdivovat přírodu, přiřítila se
velká pohroma – Asta (pes Trávníčků), se
vletěla vykoupat do nezvykle plného potoka Bobrovce. Po vychutnané koupeli
vyběhla, otřepala se, abychom také ochutnaly báječnou vodu. Také malá psí fenka
Brita nám předvedla své cirkusové kousky.
Malou Michalku to vše tak zmohlo, že si na
chvíli musela zdřímnout u maminky v náručí.
Nastal čas návratu. Naše zpáteční cesta
vedla kolem štěrku. Cestou jsme poznávali
nejen stromy, ale i byliny a obdivovali jsme
břehy štěrku osypané žlutým podbělem.
Byl to krásný výlet.
Přidejte se k nám poznávat krásy našeho
okolí.
Mgr. Světla Mitáčková
13
OSTROŽSKÉ LISTY
Prosím, račte vstoupit
27. března 2013 se v naší Mateřské škole na Sídlišti
konal Den otevřených dveří. Rodiče měli možnost se
podívat, jak se vzdělávají děti v naší mateřské škole.
Děti v krojích z našeho folklórního kroužku přivítaly hosty svými písničkami a tancem v pásmu o jaru
a dramatická třída zahrála pohádku O Koblížkovi. Rodiče měli možnost projít celou mateřskou školou. V logopedické třídě vysvětlily paní učitelky, jak se pracuje
s dětmi, které mají narušenou komunikační schopnost.
Učitelky denně s těmito dětmi individuálně pracují a tyto děti již nemusí navštěvovat žádnou logopedickou
poradnu, protože učitelky jsou vystudované logopedky.
O logopedickou péči je postaráno v celé mateřské škole. Rodiče nedojíždí do žádné logopedické poradny.
Hlavním cílem naší školy je, aby děti byly šťastné a vyrovnané, tehdy budou spokojení i rodiče. Naše filozofie
vychází z osobnostně orientované pedagogiky, kde klademe velký důraz na individualitu dítěte. V našem vzdělávacím záměru vycházíme z tradic, které obklopují celý
náš region, a z environmentalistiky. Chceme v dětech
vypěstovat úctu k životu, naučit je vážit si přírody, lidského života a mít rád svůj kraj. Jestliže položíme základy
k vlastenectví v tomto předškolním věku, kdy se utváří
80 % lidské osobnosti, tyto základy v dítěti zůstanou na
celý život.
V závěru našeho Dne otevřených dveří si děti pohrály
v prostorách třídy a vyrobily si dárečky ve výtvarné dílničce.
Mgr. Světla Mitáčková
BRUSLENÍ
Dne 25. března 2013 jsme ukončili letošní
zimní sezonu na ledě. Byli jsme moc rádi,
že nám vedoucí zimního stadionu pan
Zápařka umožnil si naše „ledové hry“ ještě malinko protáhnout. Poslední den na
ledě jsme si prožili v duchu sportovního
soutěžení. Připravili jsme si tři sportovní
stanoviště. Protáhli jsme si celá tělíčka při
slalomu, střelbě pukem na bránu i hodu
balonkem do koše. Za všechny splněné
úkoly nás čekala nejen sladká odměna, ale
i Ledové vysvědčení s tučňákem. Vysvědčení nám udělalo velkou radost.
Snad už je ta zima opravdu pryč. Uklidíme si rukavice i brusle a teď už hurá ven, ať
si můžeme užívat jarního sluníčka.
Malí bruslaři a bruslařky z MŠ Sídliště
14
www.uhostroh.cz
MIKROREGION OSTROŽSKO
Akce nejen na Ostrožsku
11. 5.
18. 5.
18. 5.
25. 5.
AKCE NEJEN NA OSTROŽSKU – DUBEN
Soutěž verbířů 20:00 hod. (KD)
Putování po blatnických búdách 9:00 – 18:00 hod.
Otvírání lázeňské sezóny – lázeňské zpívání folklórních souborů s hosty ze Slovenska,
ukázka verbování 15:00 hod.
Průjezd historických kol (MS historických kol)
Zámek
9:30 – 10:00
- Vystoupí skupina historického šermu Memento Mori – na nádvoří zámku
- Prohlídka historických osobních vozidel – před zámkem
Sirnaté lázně
10: 00 - 11:00 hod.
Sezóna začíná...
Květen je začátkem ráje turistů. Otvírají
se cyklostezky, vodní cesty i naše Informační centrum Přízámčí začíná novou
sezónu. Pokud vás tedy slunečné počasí
láká stále častěji ven na procházky nebo
projížďky na kole, můžete využít nabídky
informačního centra Přízámčí v Uherském
Ostrohu nejenom přes týden, ale od květ-
na již i o víkendech. Otevřeno máme sobota, neděle od 9:00 – 17:00 hod.
Nabízíme mnoho turistických informací
a spoustu tištěných materiálů i map z obcí
a měst z našeho Ostrožska a sousedního
Horňácka, jejímž vydavatelem je Mikroregion Ostrožsko. Mezi nimi najdete například turistické mapy, orientační plány,
Lipov
Blatnice
Ostrožská Nová Ves
Uherský Ostroh
Ostrožská Nová Ves
rozsáhlý katalog a další. Užitečné budou
především informace o zajímavých místech obou regionů, které můžete navštívit
pěšky nebo na kole.
Pokud budete potřebovat, zapůjčíme
vám kolo.
Nově otevřená Půjčovna lodiček Přízámčí nabízí zapůjčení dvou motorových
lodiček k projížďkám po řece Moravě. Objednávejte na telefonu +420 572 503 960
nebo +420 724 159 213.
Využijte příležitosti a krásného počasí
ke sportu a relaxaci. BH
Tip na výlet!
Navštivte jedinečnou folklórní akci – Jízdu králů ve Vlčnově, která je zapsána do nehmotného kulturního dědictví UNESCA.
•
11.00 hod. Zpívání pro krále – vystoupení folklorních
souborů
•
11.00 hod. Koncert dechové hudby
pátek 24. 5. 2013
•
11.30 hod. JÍZDA KRÁLŮ – objížďka královské
•
17.00 hod. Zahájení výstavy
družiny po obci
•
20.00 hod. Verbíři z Uherskobrodska
•
14.00 hod. Krojovaný průvod
sobota 25. 5. 2013
•
15.00 hod. Královský vínek
•
13.00 hod. Tematický pořad ve dvoře usedlosti
•
16.00 hod. Muzikantská rozlučka – taneční zábava
čp. 57
s dechovou hudbou
•
14.00 hod. Rukodělné ukázky v památkových
usedlostech
•
14.00 hod. Zahájení jarmarku
•
14.30 hod. Koncert dechové hudby
•
16.00 hod. Vitajte ve Vlčnově – pořad folklorních
souborů
•
19.00 hod. Do bílého rána – večer ve vlčnovských
búdách s cimbálovou muzikou
•
20.00 hod. Předání vlády králů – komponovaný
pořad s královskou družinou
neděle 26. 5. 2013
•
8.00 hod. Jarmark
•
8.00 hod. Slavnostní mše svatá – za královskou
družinu
•
9.30 hod. Zpívání po dědině
Program :
15
OSTROŽSKÉ LISTY
Kultura
v Uherském Ostrohu
KULTURNÍ AKCE V UHERSKÉM OSTROHU V KVĚTNU
5. 5.
9. 5.
9. 5.
11. 5.
25. 5.
25. 5.
15.00
17.00
17.00
13.00
9.30
9.30
zámecká galerie
koncertní sál
koncertní sál
sportovní hala
zámek
přízámčí
Něžně romantická
Klub dříve narozených
Vyprávění Slávka Kubíka
Světlo orientu
Mistrovství světa historických kol
Den otevřených dveří krojové dílny
odbor kultury
GS
odbor kultury
DDM
Město Uh. Ostroh
Lidové kroje
25. 5.
14.00
areál myslivny
Pohádkový les
KMŠ
zámek
ostrožský splav
zámek
nádvoří zámku
nádvoří zámku
zámecká galerie
Světlo orientu
Dětský den
Bylinkové dny
O kouzelné kuličce
Don Quichote
Krajiny snů Zd. Hajného
DDM – národní kolo skupin
Hasiči
odbor kultury + Haštera
odbor kultury
odbor kultury
odbor kultury
1. 6.
1. 6.
3. 6. – 9. 6.
3. 6.
4. 6.
4. 6.
16
14.00
10.00
11.00
17.00
www.uhostroh.cz
Co nabídnou letošní Bylinkové dny?
Srdečně vás zveme na festival alternativní kultury a medicíny
Bylinkové dny, který se letos koná v termínu 3. - 9. června opět
na zámku v Uherském Ostrohu. Bylinkové dny pořádá Město
Uherský Ostroh ve spolupráci s občanským sdružením Haštera
již po osmé. Nejedná se o komerční festival, jde spíše o setkání
lidí s touhou dozvědět se více o prostoru mezi nebem a zemí.
Festival se skládá z dopoledních seminářů, odpoledních přednášek a večerního doplňkového programu (koncerty, divadla,
výstavy, projekce).
V minulosti zde vystoupili lektoři rodinných konstelací, feng
shuei, numerologie, andělské terapie, automatické kresby aj.
Z konkrétních jmen můžeme uvést např. Patricii Anzari nebo J.
A. Zentricha, zpívala zde Feng-yűn Song, Eva Veškrnová, Vladimír Hron, koncertoval Roland Santé ad.
Celý festival provází velmi vstřícná atmosféra, kterou doplňuje romantický háv našeho zámku. Letos nás čekají např. semináře Volné energie, Inkarnace, Diagnostika karmy, Andělské
konstelace, Muzikoterapie, Kurz zázraků, Přijetí mužské a žen-
ské energie, přednášky o zdravém vaření pro děti, etikoterapie,
pevné objetí ad. Z doplňkových programů vám můžeme nabídnout vernisáž výstavy obrazů živoucí legendy Zdeňka Hajného,
pro děti z mateřských škol a základní školy jsou připravena
divadelní představení O kouzelné kuličce a Don Quichote. Dospělým letos zahraje skupina bubeníků Jumping Drums a Léčivé divadlo Gabriely Fillippi. Městská knihovna v rámci festivalu připravuje besedu s autorkou bestselleru Žítkovské bohyně
Kateřinou Tučkovou. Novinkou festivalu bude také otevření
unikátní expozice v zámeckém podzemí, kde bude v kouzelné
křišťálové jeskyni nainstalován objekt Srdce pro Václava Havla.
Zkrátka zážitků tu bude během festivalového týdne mnoho,
a pokud se chcete společně s námi vydat na cestu za poznáním, neměli byste si festival Bylinkové dny na ostrožském zámku nechat ujít. Přihlásit na semináře se můžete již teď na www.
bylinkovedny.com a neváhejte, některé semináře jsou již z 90%
zaplněné!
Krajiny snů Zdeňka Hajného
Zámecká galerie v Uherském Ostrohu
Úterý 4. června – neděle 18. srpna 2013
rie zde vyjadřují různé pocity. A samozřejmě jsem nesmírně rád,
že pociťují pozitivní emoce, které jim dávají pocit i terapeutického
působení. Je těžko popsatelné, proč tomu tak je. Možná se mi
podařilo objevit alespoň část symboliky, jež nás spojuje, čehosi,
co tušíme, že existuje. Neustále jen poodhrnujeme závoj halící
nám ono poznání. Mohu se nanejvýše domnívat, že moje touha
a snaha o přiblížení se k jakémusi společnému kódu či jmenovateli něčeho, co nazýváme umění života, není tak zcela marná. Tato
snaha se stala ústřední součástí mého žití, a to nejen uměleckého,
ale i soukromého. “
Pokud se chcete s panem Hajným setkat na zámku v Uherském
Ostrohu osobně, nenechte si ujít vernisáž, která se bude konat
v úterý 4. června v 17.00 hodin v zámecké galerii, jeho obrazy zde
můžete zhlédnout až do 18. srpna.
Andrea Helmichová, vedoucí odboru kultury
Zdeněk Hajný je dnes živoucí legendou. Doma i ve světě nalezla jeho tvorba přízeň mnoha významných osobností. Společně s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem otevřeli
v r. 1994 Galerii Cesty ke světlu. Jeho přáteli jsou např. psychiatr Stanislav a Pavel Grofovi. Při návštěvě galerie se psychiatr,
světoznámý autor bestsellerů „Život po životě“ Raymond Moody
vyjádřil slovy: „Díky, že jste vytvořil galerii tak skvělou. Když jsem
se tudy procházel, vybavila se mi Kantova moudrá slova: „Existují
dvě věci, které mě udivují a naplňují úžasem hvězdná obloha nad
námi a mravní zákon v nás! U vás v galerii jsem cítil, že Vy jste to
nebe snesl na zem a ducha povznesl k nebesům“. Mnozí zahraniční umělci vytvořili se Zdeňkem Hajným společné audiovizuální
projekty, např. ruský skladatel Leonid Timošenko,
holandský hudebník Frank Lorentzen nebo projekt
Starvoice (forma laterny magiky) s japonskou pěvkyní Yoshie Ichige. V Galerii Cesty ke světlu (www.
cestykesvetlu.cz ) ve svém rodinném domě na
pražském Chodově poprvé představil unikátní projekt celostně působící syntézy obrazů, světelných
objektů z krystalů, hudby a vůní s terapeutickými
účinky. V roce 2008 byla dokončena interaktivní
3D kompozice Labyrint světa a ráj srdce – pocta
J. A. Komenskému, proměňující se emocí diváka.
Galerie se velmi rychle stala místem pravidelného
setkávání lidí, jež vnímají nedostatek duchovního
a filozofického rozměru dnešní doby. V loňském
roce jsme ji navštívili i s paní starostkou a obě jsme
pak doufaly, že se nám obrazy pana Hajného podaří získat na výstavu v Uherském Ostrohu. Štěstí nám
přálo a pan Zdeněk Hajný nám vyšel vstříc. Proto
bude zámecká galerie od 4. června do konce srpna
patřit jeho nádherným dílům.
Obrazy pana Hajného působí na mnohé lidi léčivě a vysoce pozitivně. Na otázku jak si vysvětluje
tuto stránku svého díla, nám odpověděl takto: „Víte,
každý, kdo přistupuje k nějakému uměleckému
dílu, promítá si do něj sám sebe. Vnímá a prožívá
jej přes filtr své vlastní osobnosti. Což znamená, že
pohled na umění jako takové je velmi subjektivní,
rozdílný a zcela individuální. Návštěvníci mé gale- Zdeněk Hajný i Gabriela Filippi letos vystoupí na festivalu Bylinkové dny v Uherském Ostrohu
17
OSTROŽSKÉ LISTY
Výstava Něžně romantická
Na květnovou výstavu jsme si zvolili téma, které je tomuto
měsíci blízké. Oslovily jsme ženy výtvarnice z Uherského Ostrohu a blízkého okolí a chceme návštěvníkům galerie nabídnout
krásu, něhu a poezii. Výtvarná díla svou barevností i tématem
naplňují toto téma. Nabídneme obrazy, šperky i doplňky, které se nám ženám většinou líbí. Žena se na této výstavě objeví
v různých formách – žena jako matka, žena jako objekt fotografa a žena jako symbol.
Nyní už představme samotné výtvarnice:
Jana Martináková
Narozena 22. 5. 1988 v Uherském Hradišti, bydlící v Uherském Ostrohu.
Vystudovala Odbornou oděvní školu ve Strážnici, avšak Odborná škola oděvní pro ni nebyla kreativní, proto se začala zaobírat fotografováním, kterému se věnuje už několik let.
Dostala možnost focení různých společenských akcí, portrétů, přírody a nakonec našla zalíbení ve focení netradičních aktů
různých osobností.
Gabriela Lapčíková (roz. Zrůnová)
Věnuje se malbě abstraktních obrazů akrylovými barvami,
snaží se o hloubku a plasticitu použitím materiálů, jako jsou
tmely,
lepidla,
písky apod. Obrazy vyjadřují její
pocity a představy, kdy se člověk
ocitá v jiném „vysněném“ světě
plném pozitivní
nálady.
Kreslí také tužkou
a obzvlášť ráda
suchým pastelem - to především postavy, lidi
ze svého okolí
a také stavby,
chrámy a architekturu.
18
Alice Horáková
Studovala
Střední průmyslovo - uměleckou
školu v Hodoníně. Po úspěšném
složení maturity
pokračovala na
Integrované vyšší odborné škole
v Brně, kde za
rok získala výuční list jako knihvazač. Nyní studuje Masarykovu
univerzitu v Brně,
obor
Výtvarná
výchova a speciální pedagogika.
Příkladem
její
grafické tvorby
je například logo
SPUŠ nebo římskokatolické farnosti Batelov.
Vlasta Šiková
Výtvarnou činností se zabývá už přes 20 let. Od keramiky tak
plynule přešla k tavení skla, postupně se přidával kov. Jak čas
plyne, i její práce se postupně mění. Tvoří s manželem, vysta-
vují v mnoha galeriích po celé republice.
Sklo taví technikou fusingu - jedná se o cílené znovunatavení
skla a jeho tvarovaní např. do forem nebo na různé podklady.
Může spékat i několik vrstev skel nebo rozdrcené sklo, mezi
skla vkládat barvy, skleněné drtě.
Šperky jsou vyrobeny z tohoto utaveného skla a olemované
technikou tiffany měkkými kovy, např. cín, měď i trochu stříbra. Jsou zapatinovány kvůli starobylému vzhledu a zalakovány
zdravotně nezávadným lakem. Mimo to provozuje ještě Galerii
Š - galerii současného výtvarného umění na hradě Buchtově
Vernisáž se bude konat v neděli 5. května v 15.00 hodin v zámecké galerii. Výstava potrvá do 31. května.
Magda Štachová
www.uhostroh.cz
Knihovna
Březen měsíc knihy přinesl návštěvníkům
knihovny několik aktivit. Tradičně jsme
nabídli registrace zdarma, prominutí upomínkových poplatků či bazar časopisů. Pro
Mateřskou školu s křesťanskou výchovou
jsme připravili velikonoční besedu z osvědčeného projektu Pro knížku do knihovny.
V rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka navštívili knihovnu žáci
1. tříd místní základní školy. Podle časového rozvrhu jsme si povídali nejen o Velikonocích, ale také jsme hledali s pomocí
poutavých dětských knih odpověď na
otázku: Kde bydlí čas?
Ve středu 27. března zavítala na ostrožský
zámek Blanka Lednická, autorka knihy
Sestavte si rodokmen, rovněž porotkyně
dalšího ročníku literárně-výtvarné soutěže,
Informace z knihovny
tentokrát zaměřené právě na pátrání po
předcích. S MgA. Andreou Helmichovou,
vedoucí odboru kultury, předala autorka
výhercům ceny. Z výtvarných prací, umístěných na chodbě u knihovny, byla přímo
nadšená. (Těší nás, že
dílka přišli zhlédnout
i rodiče.)Vyprávění
o genealogii inspirovalo některé dospělé
posluchačky, a tak
je docela možné, že
městská knihovna
během
letošního
roku nabídne praktický kurz.
Děkujeme
dalším
porotcům za spolupráci: paní Věře
Hendrychové, MgA.
Magdaléně Štachové a panu Jiřímu
Jilíkovi z Uherského
Hradiště.
Blahopřejeme paní
Heleně Švabíkové, která za účast v březnové literární anketě obdržela dárkovou
knihu plnou moudrých citátů a krásných
ilustrací. Příště se zapojte i vy!
17. dubna se konal další z oblíbených cestopisných večerů. Roman Vehovský bývá
oblíbeným hostem těchto akcí. Jeho bezprostřednost a radost z poznaného a prožitého vždy přechází i na posluchače. Zájemci o druhý díl jeho knihy Cestou osudu
a náhody si ji mohou zapůjčit v městské
knihovně.
Za knihovnu: Lenka Hrdinková
19
OSTROŽSKÉ LISTY
SEZNÁMENÍ
Událost, která ovlivnila naši rodinu, se stala v roce 1957, když
babička dokončila vyšší zdravotní školu a byla z ní diplomovaná
zdravotní sestra.
Byla nová zdravotní sestra v hradišťské nemocnici na chirurgii.
Vešla do pokoje, kde ležel děda po operaci slepého střeva. Dědovi se babička zalíbila, a tak se jí vždy ptal, kdy mu zase přijde
dát injekci, změřit teplotu a natřepat peřiny. Když se děda uzdravil, tak ho pan doktor pustil z nemocnice. Babička ho měla ráda,
proto se s ním přišla rozloučit a doufala, že ji děda někam pozve.
Děda už měl sbaleno. Podíval se do babiččiných očí a zeptal se:
„Šla byste se mnou na kávu, Mařenko?“ Babička se usmála a odpověděla: „Ano, ráda.“ Děda navrhl: „Co takhle zítra ve tři hodiny
odpoledne?“ Ale babičce se to nehodilo, protože měla právě službu. Babička tedy namítla: „Mně se hodí sobota.“ Oba se konečně
shodli. U hlavního vchodu nemocnice zavolal děda na babičku:
„Tak v sobotu ve tři hodiny odpoledne!“ Děda odešel a babička
šla za dalším pacientem.
V sobotu ve tři odpoledne seděl děda v kavárně s rudou růží v ruce a netrpělivě čekal na babičku. Když babička konečně dorazila,
tak se dědovi omluvila, že přišla zhruba o patnáct minut později.
Děda babičce odsunul židli a předal jí růži. Přišel k nim číšník a zeptal se: „Dáte si něco?“ Děda odpověděl: „Dvakrát kávu a tady pro
slečnu čokoládový dortík.“ Až oba vypili kávu a babička snědla
dortík, děda zavolal na číšníka: „Platím!“ Děda zaplatil a nabídl babičce tykání a procházku parkem. Babička neodmítla.
V parku byla velká fontána a stromy. Zpívali tam ptáčci a pařilo
slunce. V tom hezkém počasí se najednou začalo stmívat. Začal
padat déšť, naštěstí měl děda deštník. Babička deštník neměla,
proto ji děda musel jít doprovodit. Doprovodil ji až domů, kde
mu babička řekla: „Zapamatuj si adresu!“ a pozvala ho na oběd.
Děda souhlasil, byl rád, že ho babička pozvala.
V neděli babička uklízela, vařila, pekla a prostřela stůl. Děda přišel
přesně na čas. Babička začala nosit na stůl. Až oba dojedli, babička otevřela láhev vína a pustila gramofon. Děda vyzval babičku
k tanci. Užívali si hodně zábavy. Najednou si děda klekl, vytáhl
z kapsy krabičku, otevřel ji a zeptal se: „Vezmeš si mě?“ Babička
se chvíli rozmýšlela, podívala se na krásný zlatý prstýnek a odpověděla: „Ano, vezmu si tě.“ A byla svatba. Měli krásnou svatbu
a u oltáře si řekli: „Ano.“
S tímto dojemným příběhem se Michaela Baranová z 6. A umístila na 1. místě.
Další výherci z 1. míst: Martin Pírek (8.-9. tř.), Kristýna Machálková
(I. st.), Zuzana Ilková (6.-7. tř.), Jana Lundová (8.-9. tř.) Gratulujeme!
Děkujeme za spolupráci také vyučujícím uherskoostrožské základní školy: Mgr. L. Kašpárkové, Mgr. A. Dulové, Mgr. M. Maršálkové, Mgr. I. Peprnové. Za ZUŠ: Mgr. Z. Pokorné.
Všechny soutěžní práce najdete v tradičním almanachu, který
bude po zpracování k zapůjčení.
20
Nové knihy • Nové knihy
Beletrie
Arnaldur I.
Boček, E.
Brown, S.
Březinová, A.
Deaver, J.
Deaver, J.
Frank, N.
Chytková, O.
Kessler, L.
Kessler, L.
Kovályová, H.
Lee, J. Y.
Martin, L.
McGrath, M. J.
Muchamore, R.
Pittnerová, V.
Procházka, M.
Prokšová, J.
Quick, A.
Snellman, A.
Svobodová, V.
Volný, S:
Vrbová, L.
Welsch, V.
Williams, S.
Propasti
Poslední aristokratka
Texas. Odvážná Sage 3.
Růže pro císařovu milenku
Nula stupňů volnosti
Iluze
Moje německá matka
Stopy v duši
Píseční panteři
Oheň na západě
Nevina …
Učitelka klavíru
Nervy v kýblu
Bilý žár
Ostrov
Nepřízeň osudu
Zpověď únosce letadla
Anděl s druhým křídlem
Klam lásky
Safari klub
Láska přichází po špičkách
Slepá ulička
Obrácené srdce
Člun v mlze
Olžin příběh
Slepičí polévka pro maminčinu
duší
Naučná
Bottari, C.
Hora-Hořejší, P.
Jarkovský, J.
Rees, L.
Sévillia, J.
Prostřený stůl
Toulky českou minulostí 13.
Příběh českých Vánoc
Nacisté
Statečná císařovna
Dětská beletrie
Hapka, C.
Klimentová, J.
Miler, Z.
Oomen, F.
Simon, F.
Šmíd, Z.
Wilson, J.
Shrek - zvonec a konec …
Ema nejde do školky
Krtek a rybka
Lena Notýsková
Darebák David a dinosauři
Pohádky pro dobrodruhy
To nejhorší na mé rodině
Bořek Stavitel. Knížka na rok 2012
www.uhostroh.cz
Pro motoristy
Jedeme na STK
Před cestou k povinné prohlídce na STK je dobré najít si čas
a vozu věnovat alespoň trochu péče. Všichni chtějí mít prohlídku
rychle za sebou, ale ne vždy se na ni dobře připraví. Majitelé vozidel často dělají zbytečné chyby, kvůli kterým musejí přijet znovu
– ať už z nedbalosti, nevědomosti nebo si jen prostě myslí, že jim
to projde.
Před cestou na STK je třeba si odpovědět na dvě otázky: co mám
mít s sebou a jak má být vůz před technickou připravený. Pokud
má například řidič dodatečně namontované tažné zařízení, ale
není to zapsáno v dokladech, vyjel zbytečně. Musí si napřed nechat změnu zapsat a teprve pak může na STK přijet znovu. Část
chyb se dokonce dá odstranit na místě. Když jsou malé, technik
skutečně přimhouří oko a po jejich odstranění lze prohlídku absolvovat. Příkladem je třeba náklad v kufru nebo nesundané kryty
kol. Vše ale musí majitel auta udělat sám, technik není povinen to
obstarat za něj. Jednu banální věc ale na prohlídce technického
stavu neodpustí nikde – absenci velkého technického průkazu.
Pokud jej s sebou řidič nemá, nezbývá než se otočit a přijet s ním
znovu. Bez něj totiž nelze technickou udělat.
Některé závady jsou tak trochu „hrou na chytrého“ – majitel vozidla se občas staví do pozice, že o tom nevěděl. Přitom z logiky
věci například zatmavovací fólie i na předních bočních sklech
prostě nemůžou projít. Stejné je to s rozměry ráfků a pneumatik
– když jsou jiné než ve velkém techničáku, musí se na kontrolu
prostě znovu. O funkčnosti světel, povinných kontrolek či pásů
platí to samé. Jestliže správně nefungují, musí majitel zajistit opravu a přijet znovu. Jen málokteré závady spadají do kategorie A,
tedy lehkých, které se mohou odstranit a auto už na technickou
nemusí. Patří sem například poškozená zásuvka nebo zástrčka
tažného zařízení, jenže za předpokladu, že stav poškození nemá
vliv na elektronické propojení vozidel. Nebo když je porouchaný
či nefunkční ostřikovač zadního okna, případně nefunguje zadní
stěrač. Vracet se nemusí ani auto s prošlými některými zdravotnickými prostředky v lékárničce nebo lehce poničenou registrační značkou. Větší poškození registrační značky nebo umístění
mimo podélnou osu vozidla u motorky už neprojde. Jestliže je
některý znak poškozený tak, že nelze rozeznat nebo je tabulka
deformována například ohnutím, které snižuje její čitelnost, má
majitel vozu smůlu. Musí si nechat tabulky vyměnit.
Zjistí-li se při technické prohlídce vážná závada, je vozidlo technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení výsledku technické prohlídky v technickém průkazu
vozidla. Provozovatel vozidla je povinen v této lhůtě přistavit vozidlo s odstraněnou vážnou závadou té stanici technické kontroly,
která závadu zjistila. STK zkontroluje, zda a jak byla vážná závada
odstraněna.
Pokud je zjištěna nebezpečná závada, je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být v provozu používáno. Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad odtažení vozidla z STK,
odstranění nebezpečné závady a přistavení vozidla k opakované
technické prohlídce. STK při zjištění nebezpečné závady odstraní kontrolní nálepku ze zadní tabulky registrační značky a provede zápis o výsledku technické prohlídky v technickém průkazu
vozidla. O provedení technické prohlídky a jejím výsledku vyhotoví STK protokol o technické prohlídce, předá jej provozovateli
vozidla a výsledek oznámí příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Kladný výsledek technické prohlídky a dobu
platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidla k provozu
vyznačí STK nalepením kontrolní nálepky na zadní tabulku registrační značky. Na kontrolní nálepce se perforací vyznačí rok
a měsíc příští technické prohlídky vozidla.
Lhůty pravidelných technických prohlídek a měření emisí:
4 roky po zaregistrování vozidla a potom pravidelně po 2 letech:
- osobní automobil
- nákladní automobil s přípustnou hmotností do 3500 kg
- motocykl
- přípojné vozidlo s přípustnou hmotností do 3500 kg
1 rok po zaregistrování vozidla a potom pravidelně každý
rok:
- nákladní automobil s přípustnou hmotností nad 3500 kg
- speciální automobil
- autobus
- silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, cvičné silniční vozidlo autoškoly, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů
určené k nájmu
- přípojné vozidlo nad 3500 kg
6 let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně
po 4 letech:
- nebrzděný přívěs s přípustnou hmotností do 750 kg
- motocykl, jehož zdvihový objem motoru nepřevyšuje 50 cm3
nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km/h
(s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly).
Dovezené silniční vozidlo, které bylo registrováno v zahraničí, přistaví jeho provozovatel k technické prohlídce před jeho registrací
v České republice a potom pravidelně ve stanovených lhůtách.
Co zahrnuje povinná technická prohlídka osobního auta?
Stanice technické kontroly je vybavena několika stáními, která
jsou předepsána. Na každém z nich se kontrolují určité části vozidla. Jednotlivé úkony jsou pak rozděleny podle skupin. Zde patří identifikace vozidla, brzdové zařízení, řízení, výhled z vozidla,
svítilny, světlomety, odrazky a elektrická zařízení, nápravy, kola,
pneumatiky a zavěšení náprav, podvozek a části připevněné
k podvozku, povinná výbava, emise, hlučnost apod.
Technická prohlídka pro osobní automobil trvá od 20 do 45 minut a cena se pohybuje mezi 650 a 1000 Kč.
Jaroslav LUNDA
V€m umoÅn‚ z‚sk€n‚ ƒidi„sk…ho pr†kazu
na osobn€ automobil
D€le nabÅzÅ:
Kondi‚nÅ jÅzdy
ƒkolenÅ „idi‚… referent…
Informace+€Ådosti: Jaroslav Lunda, Hlin‚ky 95,
Uh.Ostroh, tel.: 604 898 065; 572 151 411
www.autoskolalunda.cz
Zah€jenÅ nov‚ho kursu dne 18. kv€tna 2013
v 9.00 hod. na Z€kladnÅ „kole v Uh.Ostrohu
21
OSTROŽSKÉ LISTY
Z DENÍČKU
ani netušíš, kolikrát se na tebe zahledím ve svých starostech, myslíc, abys
ty jednou jich nemusela tolik, tolik mít.
Ale pohled v tvoje oči naplňuje nás
takovou radostí, že jich zapomínáme,
22. září 1921 v 10 hodin
těšíce se jen tebou.
Dnes opět mně zbývá chvilka ku psaní
„Ořechu, budeš ticho“, volám a vya vzpomínkám.
trhuji ze svých úvah. Aničko, ale něco
Už je Ti půl roku, Aničko. Utíká to. Samy
důležitého jsem ti dosud nezaznamedvě hospodaříme doma, tatínek chudáček je
nala, ne snad ze zapomnění, ale čekav dílně a jistě na nás vzpomíná přečasto. Zajíc, až se celá věc ukončí. Tatíček mučínáš sedět. Ach, to je s tebou práce. Popíši ti
sel na vojnu. Jel do Kroměříže. Maďaři
alespoň jeden den.
nás chtěli přepadnout. Těžko se loučil
Ráno v půl šesté se vzbudím a potichu
s námi, ale přece 28. října musel jít.
vstávám, abych tě nevzbudila. Všichni choCelý týden nepsal, až v sobotu poslal
díme tiše a mluvíme šeptem, ale marně! Už
telegram, že mám přijet za ním. Ale já
otevřelas ty „okále“ a tatínek volá „Andulinko,
spakovala i tebe, napekli jsme buchet
vstaneš!“ A už dáváš hlavu vzhůru, ale nejde
a kousek masa a jely jsme. Byla jsi ve
to posud. Vezmeme kabelu, co je na nakupovlaku hodná. Přijedu do Kroměříže,
vání, a posadím tě do ní. A teď sháním, čím
ptala jsem se na pluk, u kterého tatíby ses nejlépe hrála. Dám ti kohouta, chvilnek byl a žádný nám nevěděl poradit.
ku se naň díváš, směješ se, ale pak načneš
Záložníci byli ubytovaní různě, kde bylo
– mmmmmm mmmmm. Hledám lepačku
jaké místo, jak v mobilizaci. V devět hoa zas je chvíli ticho. Přitom vařím, snídani podin jsme tam přijely a bylo už skoro poneseme tatínkovi. A zas mmm mm. Tož na
ledne a ještě jsem ho marně hledala.
záda chvilku. Pak se nastrojíme a hajda se
Bylo mně již do pláče ty těžká v peřině
snídaní. A vždy tě musím táhnout s sebou.
na jedné ruce, v druhé tašku s jídlem,
(To ještě bydlíme v Hliníku č. 268, v domě
mých rodičů a tatínek pracuje v dílně u jeho Autorka Deníčku Anna Sádlíková, roz. Skalková už 3 hodiny chodit a bloudit v cizím
městě neznámém. Ke všemu dala jsi
rodičů ve vrchních barácích v jejich chalupě). (1894 – 1982)
Narodila jsi se v Hliníku č. 268. Dojda domů, tož uklízet a vařit! Ach, se do pláče, chtíc pít. Tak naproti jedněch těch vojenských kasáren
kolik rad dostanu od všech, jak tě mám založit, abys seděla, abych jsem vešla do hostince a prosila tu paní, zdali bych si tam mohla tebe
tě nevláčila, ale marně! Na jedné ruce tebe, v druhé hrnce nosíme přivinout a trochu ohřát, bylo již dosti chladno.
Paní hodná dovolila, najedla jsi se čaje s buchtou a napila a zas po
a vaříme spolu. A to ti, oškvarku, vždy nadávám a kradmo hledím na
hodiny, když už se blíží dvanáctá a ještě mám skoro všecko vařit a dě- půl hodině jsme vyšly na ulici. Dodala jsem si odvahy a tázala se jednoho pana nadporučíka, co ví o 3. pluku, tak mi ukázal na okna. Tam
lat. A tak to jde den ze dne.
prý asi budou! Šla jsem a vskutku tam tatínek byl. Ale chudáček ani
netušil, že i tebe dovleču, hned tě vzal a líbal a plakal radostí i žalem,
8. ledna 1922
Moje milá Aničko, za 6 dní bude ti už 10 měsíců. Dnes je neděle, že nesmí s námi domů.
Byly jsme tam do večera, seděli jsme na slámě, na které na zemi
po poledni. Tatíček si dělá nové „kružidlo“ a já sedím u stolu, dívám
se na zasněžené pole oknem a pokradmu dávám pozor na tebe. Do- v noci spali a ani netopili! Večer v 6 hodin jely jsme domů. Celou
stalas od Ježíška „běhoun“ a v tom nyní chodíš. Každý, kdo k nám cestu jsi plakala a křičela, celá už umačkaná v peřince za celý den.
přijde, musí se smát, jak statečně si počínáš, rejdíc sem, tam po svět- Potom tatínek ještě jednou přijel na dovolenou a pak už zůstal doma
nici. A ťaťaťa, toť první tvoje slova, neustále říkáš a z místa na místo s námi.
Doma je už v novém, nově vystavěném našem domově, kam jsme
přejíždíš.
Ale mně utíkají myšlenky dál, do neznámé budoucnosti. Vždyť ty se z Hliníků, kde ses narodila, odstěhovali.
Pokračování Deníčku, který psala Anna Sádlíková roz. Skalková z Mor. Písku, maminka
paní Anny Hofmanové.
Ženy o sobě – bez romantiky, ale s úsměvem!
• Nečtu žádné návody. Tlačím knoflíky, dokud to neklapne.
• Nepotřebuji alkohol ke ztrapnění. To zvládnu i bez něj!
• Kdybych byla ptákem, věděla bych zcela přesně, koho jako prvního po…!
• Nemám žádné vady! Jsou to speciální efekty!
• Ženy musí vypadat jako ŽENY, a ne jako potapetovaná kost!
• Odpouštět a zapomínat? Nejsem ani Ježíš, ani nemám alzheimera.
22
• My ženy jsme andělé, a když nám někdo odlomí křídla, letíme
dál na koštěti!
• Když Bůh stvořil ženu, slíbil jí, že najde ideálního mužského na
každém rohu… A pak udělal zemi kulatou.
• Na mém náhrobku bude stát:„Nekoukej tak, taky bych teď raději ležela na pláži!“
• Nejsem náladová, jsem emočně flexibilní.
www.uhostroh.cz
CO NOVÉHO V LIDOVÝCH KROJÍCH?
Začátkem května nás po dvou letech čeká obhajoba certifikátu Tradiční výrobek Slovácka. Pro hodnotící komisi jsme připravili nové výrobky z tkaných materiálů. Jaké jsou, se můžete přesvědčit i v našich
prodejnách Uherském Ostrohu a Uherském Hradišti, kde najdete
kompletní nové kolekce tašek různých velikostí a veselých letních barev. Dále jsme s nadcházejícím jarem ušili několik modelů dámských
i pánských ze lněných materiálů, v barvě bílé a tmavě modré.
A jako tradičně několik pozvánek, kde nás můžete v měsíci květnu potkat. V úvodu měsíce, v pátek 10. 5. bude slavit na nádvoří
Slováckého centra kultury a tradic (bývalý Dům služeb) v Uherském
Hradišti Televize Slovácko své 10. výročí trvání. Naše společnost zde
bude ještě s ostatními výrobci prezentovat svou činnost. V bohatém
hudebním programu přislíbil účast Petr Bende. V sobotu 25. 5. při
příležitosti MS historických kol, které povede přes Uherský Ostroh,
budeme mít otevřeno a pro zájemce je připravena prohlídka naší krojové dílny. A hned v neděli 26. 5. se přesuneme na tradiční jarmark do
skanzenu ve Strážnici na akci Řemesla našich předků. V celodenním
programu vhodném pro celou rodinu se představí výrobci s pozapomenutými výrobními technologiemi, tématem bude dřevo a hlína,
vystupovat bude soubor Dúbrava z Dubňan.
O všech našich aktivitách a novinkách se můžete průběžně dozvídat z našich webových stránek www.lidove-kroje.cz nebo z facebooku.
D. Raušová
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
Zdeněk Galuška
1913-2013
„Ná krúcikozacap, možu si já neco dopředu narychtovat na Galuškovo Slovácko! Podivaj sa na tú ledačinu šmatlavú, jak ně to
nahodila. U řiti jak bič a na zemi jak travnica! Ty sviňo jedna
ugáganá, snáď tu dřístáš na objednávku!!!“
Taková schválnost by dopálila každého, a né tak stařečka Pagáča. Šak mají v našem červnovém programu jednu z hlavních
rolí! A že si už teď chystají potřebné rekvizity? Lepší včíl než
nikdy! I když na mú dušu sama nevím, na co budou potřebovat
zrovna opratě. Necháme to koňovi, ten má větší hlavu. Někdy
je lepší nevědět, o to větší je potom překvapení.
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
V měsíci květů a lásky tradičně slavíme Den matek a to vždy až druhý květnový týden. A tentokráte nám naši zaběhnutou
středu ještě zkomplikoval státní svátek. Proto se sejdeme až ve čtvrtek 9. května 2013 v zámeckém koncertním sále v 17.00
hodin. Náplní programu bude nejen vystoupení lidového vypravěče Slávka Kubíka, jinak kvačického rodáka, ale s tancem
a lidovými písničkami nás přijdou potěšit i děti z obou mateřských škol a dětské části Spolku Ostrožanů našeho sdružení.
Počátek června se na zámku ponese v duchu Bylinkových dnů. A opět dochází ke změně termínu naší schůzky. Místo
středy přijdeme hned v úterý 4. června 2013 do zámeckého koncertního sálu v 17.00 hodin.
Obě schůzky se uskuteční ve spolupráci s odborem kultury městského úřadu.
Kontakt: mobil 731 281 275 /V. Hendrychová/
23
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Antonín Straka – položil život za vlast
Ve staré školní budově ještě před nějakou řádkou let na schodech
vedoucích z přízemí do prvního patra pozornost kolemjdoucích
upoutávala velká zasklená fotografie bývalého učitele měšťanské
školy Antonína S t r a k y. Ta fotografie zde nevisela zbůhdarma.
Na místním hřbitově najdeme v jedenácté řadě za křížem vpravo od hlavní cesty hrob, na jehož štíhlém jednoduchém náhrobku
je nahoře znak odbojové skupiny Carbon,
dole jednoduchý nápis – Antonín Straka
– dal život za vlast.
Kdo a jaký člověk byl Antonín Straka, který položil život na prahu svobody koncem
března 1945?
O jeho dětství ledacos napoví níže uvedená slova, která jsou přepisem zachovalého
torza snad nekrologu od neznámého autora. I ta však postačí, abychom pochopili,
proč pan učitel Straka již jako dospělý jednal právě tak, jak jednal.
„Narodil se dne 10. dubna 1906 v Kvačicích, malé obci moravského Slovácka,
jako čtvrté z 16 dětí, jimž dala život jeho
matka Kateřina /pozn.: dospělosti se dožilo
9 dětí/. Rodný domek byl na konci vesnice
uprostřed humen a luk, a v chlapcově povaze i duši navždy zůstalo cosi z jejich jiskřivé
krásy, ztápějící se ve fialových, dalekých obzorech buchlovských hor a lesů.
Jméno S t r a k a, na Slovácku časté, je
na Ostrožsku zakořeněné a hojné tak, že
obec rozezná jeho nositele jen podle přízvisek. Vždyť ani matka jeho neztratila rodového jména, poněvadž
sama Straková, provdala se za pokryvače Ondřeje Straku. Dcera
pokrokového a rozumářského mistra cechu sv. Kryšpína, zdědila
po něm živou bystrost, praktičnost a pevný postoj k životnímu zápasu. Ona byla hybnou silou rodiny, její živitelkou, duší i srdcem. Jen
neúmornou prací a nekonečnou pílí stačila ošatit, uživit a uspořádat
hejno drobotiny, každoročně vzrůstající i za těžkých dob první světové války.
Poznala nekonečnou práci hospodyně, jež živí, sytí a kojí desítku hladových krků, poznala lopotu žňových prací, dřinu řep a úmor
práce v lese – a večer ještě dlouho do noci sedávala za pletařským
strojem, aby chléb vezdejší, jejž Bůh dal dnes, dal také zítra.
Rodina se na podzim 1910 přestěhovala do nového domku u hlavní silnice mezi Kvačicemi a Ostrožským Předměstím /pozn.: dnes
ul. Hradišťská, po pravé straně, zubní ordinace MUDr. Měrkové/.
Zde Tonda prožil krátké štěstí radostného dětství a chlapeckých let
– zde zůstala otevřena ochranná křídla matčina a teplo lásky mateřské všem příslušníkům rodiny, nejmenším i dospělým.
Tonda byl vnímavý chlapec, nadaný a pilný, od dětství matce
pomáhal a svoji skývu si dovedl brzy zasloužiti. Měl ploché nohy
a snad proto nevyvíjel plně jiskřivou nadživotnost slováckého kluka,
který i za cenu pořádného výprasku dovede utéci z každé práce.
Přišel-li však časem mezi „Chalúpčany“, nikdy nebyl podceňován
– dovedl hře dát spád, smysl.“
24
A zde kus stránky schází, další sled událostí si musíme domýšlet.
Po vychození obecné a měšťanské školy v Uherském Ostrohu nastoupil na učitelský ústav v Kroměříži. A pisatel pokračuje…
„Zkouška dopadla dobře a starostlivá matka sháněla hned byt
a zajištění ze skrovných prostředků. Byt byl zajištěn až od pondělka a Tonda po rozloučení zůstal opuštěn na nádraží s 50 korunou
v kapse a dovolením vrátného přespati
první studentské tři noci v čekárně, za
dobré slovo.
Naštěstí Tondova domácí byla studentská máma se zlatým srdcem, jíž
peníze nebyly vším a která při krájení
chleba k chudobné studentské snídani
si nehledí na prsty. Tonda zvyklý z domu
pracovat pomáhá i zde v domácnosti
všude, kde může, nosí vodu, dříví a pracuje v zahrádce, takže i když nájemné
a stravné, sjednané většinou v mouce,
omastku a vejcích nepřijde někdy včas,
není mu to vyčítáno a život beztoho těžký není ztrpčován. Aby si přivydělal na
školní potřeby, umí se příležitostně chopit každé práce, naučil se hrát na varhany a když v posledním ročníku obdržel
malé státní stipendium, živil se už vlastně docela sám. Je přirozené, že student
za těchto okolností nepřeruší spojení se
svou rodinou a domovem a že prázdninová domácí strava, i když se při ní musí
chodit na výdělek, zasytí žaludek na celý
rok.“
To je vše z pozůstatků starých papírů, které spatřily světlo světa
jen náhodou…
Po absolvování studií se Antonín Straka stal členem učitelského
sboru měšťanské školy v Uherském Ostrohu, před začátkem okupace pak školy ve Bzenci. Od samého začátku se zapojil do veřejného dění. Byl členem TJ Sokol Uherský Ostroh i TJ Sokol Bzenec.
Sokol tělem i duší se nedokázal smířit s nacistickou nadvládou.
Nedlouho po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava se zapojil do
odbojové činnosti v organizaci Obrana národa, jejímiž členy se stali
především bývalí vojáci z povolání a důstojníci v záloze, s nimiž spolupracovali legionáři, členové tělovýchovných spolků, příslušníci hasičských sborů a civilní protiletecké ochrany. A právě v této skupině
podzemního protifašistického hnutí se setkal se zdejším rodákem
a vojákem z povolání, poručíkem Františkem Bogatajem /viz OL
březen 2013/, jehož oblastní velitelství Uherské Hradiště-venkov,
pod něž spadala celá řada místních skupin, pověřilo zorganizováním a vedením úseku Uherský Ostroh a okolí. Straka byl jmenován
jeho zástupcem. Hlavním úkolem tohoto úseku bylo v případě potřeby přerušovat sjízdnost silničních i železničních komunikací ve
směru na Vláru-Trenčanská Teplá. Po vyzrazení činnosti skupiny
došlo k rozsáhlému zatýkání, na základě německého soudního
tribunálu v Berlíně bylo odsouzeno a posléze usmrceno šest jejích
členů. František Bogataj se stejnému osudu vyhnul jen o vlásek,
když se mu podařilo gestapu uniknout a uprchnout 4. prosince
www.uhostroh.cz
1939 do zahraničí. Ve Velké Británii se přihlásil 18. června 1942 do
výcviku československých parašutistů vysílaných do týlu nepřítele
v okupované vlasti. Zatýkání, probíhající od podzimu 1939 téměř do
konce roku 1942, znamenalo dočasný rozpad podzemního hnutí
v Uherském Ostrohu.
Antonín Straka fungoval po celou dobu své ilegální činnosti převážně jako informační spojka mezi jednotlivými odbojovými skupinami a navazoval spojení s novými lidmi. Výsledkem této snahy bylo
i jeho setkání s Viktorem Ryšánkem v průběhu roku 1940. Bzenecká skupina Oldřicha Kučery, rovněž učitele, s níž Straka spolupracoval, chtěla využít znalostí „údajného bývalého vojenského pyrotechnika“, za něhož se Ryšánek vydával, k výrobě zápalných směsí,
kterými chtěla v německých transportech zapalovat hořlavé látky.
Ryšánek seznámil později Straku s Karlem Paprskářem, oba slibovali odbojové skupině peníze, falešné doklady a zbraně. Ve skutečnosti šlo o konfidenty brněnského gestapa.
Odhodlání bojovat za vlast, za svobodu neopustilo Antonína Straku ani po jeho zatčení /7. dubna 1941/ a dvouměsíčním věznění. Po
propuštění se opět zapojuje do Kučerovy skupiny a navazuje kontakt s Ryšánkem a Paprskářem v domnění, že jsou oba oddanými
odbojáři. Tato osudová důvěra a nevědomost jej vedla k poskytnutí
informací o nadporučíku Oldřichu Pechalovi, veliteli paravýsadku
Zinc /vyslán z Anglie v březnu 1942/, jehož skupina operovala na
jihovýchodní Moravě. Po zatčení Pechala a mnoha lidí, s nimiž spolupracoval, byl Straka gestapem záměrně ponechán na svobodě
a aniž by to tušil, zapojen do „volavčí sítě“ brněnského gestapa,
kterou vedli konfidenti Viktor Ryšánek a Stanislav Jizera. Gestapo,
vědomo si důležitosti Straky jako nevědomého informátora, pokračovalo ve své falešné hře.
Straka nadále spolupracoval s brněnskými „odbojáři“ až do jara
1944, kdy dochází v Uherském Ostrohu a jeho okolí k opětnému
oživení odbojové činnosti v souvislosti s výsadky našich parašutistů z Velké Británie. Z 12. na 13. dubna 1944 byla vysazena mezi
Vacenovicemi a Ratíškovicemi čtyřčlenná paraskupina CARBON,
jejímž velitelem byl kapitán František Bogataj. Seskok skupiny nebyl šťastný, ta se rozpadla a na Bogatajem předem určeném místě v Ostrožském lese, ani již nikdy více, se v plném počtu nesešla.
Bogataj našel pro první dny úkryt u svého přítele Karla Hroníka
v Ostrožském Předměstí. „Na moji žádost, hned příštího dne, přivedl Hroník do mého úkrytu mého věrného přítele, člena Obrany
národa, Antonína Straku, učitele z Ostrožského Předměstí. Poslal
jsem hned Straku na všechny předem domluvené záchytné adresy,
aby zjistil, zda se tam moji kamarádi už hlásili.“ Straka byl úspěšný
jen napůl, v Kunovicích našel radiotelegrafistu Jaroslava Šperla, ale
bez radiostanice, o tu přišel při seskoku. Dva další členové skupiny,
Josef Vanc a František Kobzík, zvolili dobrovolnou smrt při obklíčení četnictvem v Rudicích.
Situace zbytku skupiny CARBON byla pro Bogataje téměř beznadějná. Přesto neztrácel odvahu a naději, že dříve nebo později
se mu podaří navázat radiové spojení s jeho velitelstvím v Anglii.
„Straka mně řekl, že má spojení s odbojovou organizací v Brně prostřednictvím Ryšánka a také s R-3 /Radou tří/ prostřednictvím Radomíra Matouška, člena skupiny ALFA. Matoušek měl také spojení
s paraskupinou CLAY pod vedením Antonína Bartoše. Prosil jsem
jak R-3, tak Bartoše, aby odeslali do Londýna zprávu, zašifrovanou
mým šifrovacím klíčem, s prosbou o novou vysílačku. . . Ani já, ani
Antonín Straka a celá brněnská odbojová organizace jsme neměli
nejmenšího tušení, že rotmistr Ryšánek, s nímž mne seznámil Straka, se už dávno stal nejnebezpečnějším konfidentem gestapa v Brně a v létě 1944 jeho konfidenti už také pronikli do různých odbojových organizací. Karel Paprskář, Ryšánkův blízký spolupracovník
a také konfident gestapa, hledal cestu k vlastní záchraně a vyzradil
našim odbojovým organizacím, že on sám, Viktor Ryšánek, Jizera,
F. Šmíd a F. Bednář jsou všichni konfidenti gestapa. R. Matoušek
mne přišel osobně varovat, někdy začátkem července 1944 a příští
noc také londýnský rozhlas BBC varoval před těmito zrádci.“
Odbojovým skupinám hrozilo velké nebezpečí, nastal také nejkritičtější moment pro celý osud CARBONU a jeho spolupracovníků. „Domluvil jsem se ihned se Strakou, že za účelem zmatení
gestapa a odvrácení dalšího pátrání Strakovi napíši osobní dopis,
ve kterém mu oznámím, že po ztrátě dvou členů mojí skupiny, parašutistů Kobzíka a Vance, a po ztrátě vysílačky už nemohu splnit svůj
úkol a že odcházím na Slovensko. Že se však vrátím v příhodném
okamžiku. Straka předal tento můj dopis Ryšánkovi a gestapo dopisu uvěřilo.“ Dočasná přestávka v pátrání gestapa po jeho osobě
Bogatajovi umožnila pokračovat v organizování dalších odbojových
skupin, hledat možnosti spojení s Londýnem a co nejvíce Němcům
škodit.
Jeho příteli Antonínu Strakovi nedopřál osud splnit jeho velké přání – pomstít se Ryšánkovi a Jizerovi za zradu. „Můj nejzasloužilejší
spolupracovník, hlavní organizátor, přechovávač a spojka, učitel Antonín Straka byl několik dnů před skončením války /pozn.: 29. března 1945/ chycen gestapem /konfidentem Ryšánkem/, když nesl
můj rozkaz skupině ve Strážnici. Byl okamžitě vezen k výslechu.
Aby zachránil celou moji organizaci CARBON, otrávil se jedem,
který jsem mu hned na začátku naší spolupráce dal. Jako vzorný
vlastenec a ukázněný bojovník plnil všechny moje rozkazy příkladně včetně toho posledního, tak tragického.“
Skromný čestný člověk, pan učitel Antonín Straka, znající všechny
bojové a organizační podrobnosti skupiny CARBON, využil nepozornosti strážců gestapa a zvolil ještě při deportaci do okresní věznice v Uherském Hradišti dobrovolný odchod ze života, který tolik
miloval, aby při výsleších a mučení nezradil své spolubojovníky. Byla
to jistě veliká statečnost a láska k vlasti, která mu dala tuto sílu.
Po osvobození byl exhumován a 27. května 1945 se konalo důstojné smuteční rozloučení, jehož se kromě členů rodiny zúčastnili
jeho spolubojovníci, sokolové a stovky občanů z Uherského Ostrohu i širokého okolí. Pohřební průvod vyšel od domu smutku, přešel k předměstské zvonici – k památníku obětem 1. světové války
– a odtud na místní hřbitov, kde byly ostatky Antonína Straky uloženy do rodinného hrobu.
Pohřeb 27. 5. 1945 – rozloučení před domem smutku
Ještě v roce 1945, 15. prosince, byl za zásluhy o vlast vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam. Při příležitosti prvního výročí jeho úmrtí se 29. března 1946 na hřbitově
u jeho hrobu konala vzpomínková tryzna.
Připravila Věra Hendrychová
25
OSTROŽSKÉ LISTY
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
Novinky ze sportovní haly
S nastupujícím jarem se začínají přesouvat aktivity ze sportovní haly na exteriérová hřiště - antukové kurty, v případě volejbalu a tenisu, na asfalt a beton
v případě in-line bruslařů. V hale zůstávají přes léto pouze gymnastky, mažoretky, soft-tenisté, aerobik, badminton
a příležitostní zájemci.
V tomto období se každoročně připravovaly kroky směřující k údržbě,
opravám a zlepšení nejen v hale, ale
i v zázemí a v areálu TJ. Bohužel momentální finanční situace, ve které se TJ
nachází, nám svazuje ruce a máme jedinou prioritu, a tou jsou úhrady záloh na
energie a nejnutnější opravy a prevence
v oblastech, o kterých víme, že by mohly vést až k havarijním situacím.
Spuštění provozu nového sociálního
zázemí na konci roku, které bude sloužit
jak návštěvníkům připravovaného veřejného tábořiště, tak i návštěvníkům haly
při velkých akcích, se nepodařilo uskutečnit bez komplikací. Špatně provedená instalace odpadu dodavatelskou
firmou, při které došlo k zúžení průtoku
v odpadním potrubí, se projevila havárií
na jedné z nejvyhlášenějších a nejnavštěvovanějších akcí roku. Náprava již
byla provedena, ale přesto zanechala
tato nepříjemná
událost v srdcích
všech zainteresovaných hluboký
šrám.
Nadále v režii
města
pokračují
• Půjčíme vám na cokoli od 4.000 – 50.000 Kč
práce na dobu• Jednoduchá a přehledná smlouva
dování přístaviště
• Víte přesně, kolik zaplatíte
a veřejného tábo• Bez jakékoliv zástavy či ručitele
řiště v přilehlém
prostranství haly.
• Vše vyřízeno u vás doma do 30 minut
Povodí Moravy vy• Peníze obdržíte do 48 hodin
čistilo pravý břeh
podél areálu TJ
a sportovní haly
v délce cca 100
m. Připravují se
instalace mola pro
NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Peníze už vám klepou na dveře!!
Volejte !! Pište !! 730 587 868
26
kotvení lodí, terénní úpravy, instalace
venkovního osvětlení. Dalším důležitým
krokem před spuštěním provozu bude
dořešení zásad provozování této nové
služby veřejnosti v rámci turistických aktivit Baťova kanálu s představiteli města
Uh. Ostroh. Věříme, že se vše podaří
dotáhnout do zdárného konce a nové
přístaviště s tábořištěm přivítá v letních
měsících první návštěvníky.
Za celý výkonný výbor TJ Lokomotiva bychom chtěli poděkovat všem věrným i občasným, ale i zcela náhodným
návštěvníkům, kteří do haly v průběhu
roku dochází a kteří ji využívají pro své
aktivity. Přejeme všem krásné a slunečné léto, kvalitní regeneraci sil na další
sezonu a na podzim se budeme těšit
naviděnou ve sportovní hale.
Závěrem nám dovolte, nejen za TJ, ale
věřím, že i za mnohé spoluobčany, poblahopřát družstvu našich volejbalistek,
které se v letošní sezoně opět staly přebornicemi okresu Uh. Hradiště. Jejich
opakovaný úspěch v soutěže ČVS dokazuje, že stabilní zkušený kádr, pravidelně trénující s neutuchajícím zápalem
pro hru, může porážet i soupeře, kteří
mají mladší kolektivy i větší hráčskou
základnu. Děkujeme za reprezentaci TJ
Lokomotiva i města Uh. Ostroh a přejeme i do příští sezony mnoho herních
úspěchů a vítězství.
Za VVTJ Bohumil Janda
OSTROŽSKÉ LISTY
www.uhostroh.cz
MARTINA BAHULOVÁ VYSTŘÍLELA NA MČR TŘETÍ MÍSTO
Ve dnech 16. - 17. 3. 2013 proběhla v Plzni na střelnici v Lobzích vrcholná
střelecká soutěž - Mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchových zbraní. Konkurence na palebné čáře byla opravdu vysoká. Svoje zástupce vyslalo do Plzně 37
klubů z celé republiky. Za SSK Uh. Ostroh si nominaci na republikový šampionát vybojovaly dvě střelkyně - Sabina Vaculíková a Martina Bahulová. Vynikající výkon předvedla v kategorii mladších dorostenek Martina, která si ze svého
druhého „mistrovství“ v disciplíně VzPu40 v konkurenci 25 střelkyň z celé ČR
odvezla BRONZOVOU MEDAILI za 383 nastřílené body. Velmi dobře si vedla
i Sabina. Ta se umístila v kategorii starší dorostenky s nástřelem 273 bodů na
10. místě.
Tímto našim favoritkám přeji za náš klub hodně úspěchů i v nadcházející
„malorážkové“ sezóně.
Jitka Zajíčková
ILKOVÁ STŘÍBRNÁ NA MISTROVSTVÍ ČR
V sobotu 5. dubna 2013 se v Plzni na Armádním střeleckém
stadionu Dukly Plzeň uskutečnila vrcholná soutěž „vzduchovkové“ sezóny - Mistrovství ČR mládeže pro rok 2013 ve sportovní
střelbě ze vzduchové pušky 30 ran vleže. Pomyslíme-li, že v celé
ČR se věnuje tréninku mládeže přibližně 100 střeleckých klubů,
v nichž je registrováno cca 1 000 žáků ve věku do 14 let, je tedy
už velkým úspěchem dostat se vůbec do nominace na MČR. Letošním nominačním sítem prošlo 157 nejlepších chlapců a dívek
z 33 sportovně střeleckých klubů ČSS. Tito mladí střelci soutěžili
ve čtyřech kategoriích – chlapci do 12 let, dívky do 12 let, chlapci
do 14 let a dívky
do 14 let. Každoročně také
nechybí soutěž
družstev do 12
let a do 14 let.
Organizací tohoto mistrovství
byl letos pověřen SSK Dukla
Plzeň a SSK Plzeň - Slovany.
Z ostrožského klubu byli
nominováni Jan
Bahula, Jan Hendrych, Adam Procházka, Dominik Hájek, Zuzana Ilková a Vít Turčin. Největší radost sobě i nám trenérům
udělala Zuzana Ilková. Střelila neuvěřitelný nástřel 299 bodů
z 300 možných a získala tak STŘÍBRNOU MEDAILI v kategorii
dívky do 12 let (v této kategorii startovalo 26 střelkyň). Z našich
mladých střelců se takový výkon zatím podařil jen v roce 2008
Sabině Vaculíkové a vloni Dominiku Hájkovi.
Bohužel další medaili v soutěži družstev do 14 let, o které jsme
tajně snili a na kterou měli hoši natrénováno, se nepodařila vystřílet, neboť žhavá želízka v ohni během závodu nějak vyhasla.
Nervy totiž pracovaly na plné obrátky, a tak se kluci museli seznámit s novými pořekadly, že každý den není posvícení a když
nejde o život, nejde o nic – řečeno slušnou formou.
O tom, že výsledky jsou vyšší a vyšší, že konkurence rok od
roku roste, svědčí i fakt, že se v kategoriích do 14 let uskutečnilo finále jednotlivců, které postupovým klíčem přivedlo na mety
nejvyšší ty nejlepší a psychicky odolné střelce.
Všem našim svěřencům závěrem přeji hodně štěstí, ale když
to někdy nevyjde, tak neházejte flintu do žita, neboť bez ní se my
střelci neobejdeme.
Jitka Zajíčková
SVÁTEK SKAUTŮ
Ostrožští skauti oslavvili svátek svého patrona sv. Jiří na zahradě MŠ s křesťanskou výchovou
Před sto lety vybral sv. Jiří jako patrona všech skautů zakladatel skautingu Robert Baden-Powell. Jeho symbolický význam
spočívá v boji dobra se zlem a v hodnotách, které sv. Jiří zastával: čestnost, pravdu, pomoc druhým a rytířskou ctnost? hodnoty, které zastávají i skauti. Oslavy tohoto svátku probíhají po celé
České republice a mají různou podobu.
Po celý tento den chodí členové skautu v oficiálním kroji svazu. Proto můžete ve stejnokroji potkat i svého lékaře v ordinaci.
V Uherském Ostrohu jsme tento den oslavili soutěžemi a hrami, které vyvrcholily nalezením pokladu.
Jan Vyskočil (juná[email protected])
Střechy
Pokrývačské práce • střechy na klíč
hydroizolace • opravy
zateplení rovných střech
Šulák Jan, Uherský Ostroh
Tel.: 603 812 965
27
OSTROŽSKÉ LISTY
SDH UHERSKÝ OSTROH
HASIČI NACVIČOVALI ZÁSAH
NA ŽELEZNICI
V sobotu 6. dubna se dvacítka hasičů z Uherského Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi a Ostrožské Lhoty připravovala na případný zásah na železnici. V rámci odborné přípravy proběhlo
několikahodinové školení o nebezpečí na železnici a zásazích
na železničních kolejových vozidlech. Zásahy na železnici jsou
velice specifické a riskantní. Proto se příprava prováděla podle
metodických listů bojových řádů pro Hasičský záchranný sbor
ČR, vydaných Ministerstvem vnitra ČR. V rámci odborné přípravy hasiči navštívili také lokomotivní depo ve Veselí nad Moravou.
V depu je zaměstnanci drah velice ochotně seznámili s nejrůznějšími typy lokomotiv a motorových vozů. Hasiči se učili stroje zabrzdit, zastavit motory i odpojit vozidlové baterie. Mohli si
prohlédnout dokonce i strojovny lokomotiv. Náš region dráha
protíná. České dráhy mají svoje hasiče, kteří by na železnici měli
zasahovat primárně. Nejbližší drážní hasiči jsou ale v Břeclavi.
Kdyby hrozilo nebezpečí z prodlení při záchraně života nebo
značných materiálních hodnot, museli by zasahovat i místní hasiči. Chceme být připravení.
Pavel Jurčeka, velitel okrsku SDH
PRVNÍ LETOŠNÍ ZÁVODY
V neděli 17. 3. 2013 pořádal gymnastický oddíl Hulín VELIKONOČNÍ ZÁVODY, kterých se pravidelně gymnastický oddíl
zúčastňuje. Po zimní přípravě, kterou provázely časté nemoci, úrazy a jiné absence, jsme se rozhodli, že se zúčastníme,
i když jsme nečekali nějaké zázraky.
V silném poli více jak stovky závodnic ze 17 oddílů se našich
pět želízek neztratilo.
Ve třetí kategorii ročník narození 2005, s počtem závodnic
27, se na 8. místě umístnila Eliška Riedlová, na záda jí dýchala
a na 9. místě se umístila Míša Riedlová. Závody se tentokrát
trochu nevydařily jinak úspěšné Lucce Křibíkové, která obsadila místo 16.
Dětský
den
V kategorii č. 4 roky narození 2003 – 2004, kde bylo 20 závodnic, se zaslouženě na 2. místě umístila Justýna Kovaříková
a na pěkném 5. místě její o rok mladší oddílová kolegyně Johanka Latinová.
Výsledky, fotky i videa jsou k nahlédnutí na našich webových
stránkách www.gymnastika.eu
Letos se nekonal žádný nábor, ale neznamená to, že nemáme zájem o nové cvičenky. Jestliže se chcete informovat
o vstupu k nám do oddílu, jste vítáni na našich trénincích, které
se konají každé úterý a čtvrtek od 16:30 – 19:00 v malém sále
sokolovny. Možná je taky domluva předem, mail: [email protected]
Sbor dobrovolných hasičů Uherský Ostroh pořádá
Dětský den
sobota 1. 6. 2013
Začínáme ve 14:00
u ostrožského splavu
Těšit se můžete na hasičské ukázky, výstavu techniky, hry a soutěže pro děti, stříkání hasičskou hadicí a táborák.
Špekáčky s sebou!
MUDr. Hýžová oznamuje svým pacientům, že v době
od 2. - 3. května bude ordinace uzavřena z důvodu
řádné dovolené. Akutní případy ošetří MUDr. Mrazíková,
Náměstí Sv. Ondřeje 22, Uherský Ostroh.
28
MUDr. Mrazíková oznamuje svým pacientům, že v době od 6. - 7. května bude ordinace uzavřena z důvodu
řádné dovolené. Akutní případy ošetří MUDr. Hýžová,
Sídliště 862, Uherský Ostroh.
www.uhostroh.cz
Odbor kultury přijme na turistickou sezonu
červen - září 2013
nových prohlídkových okruhů na zámku
pořádá soutěž
ve sběru plastových
obalů od prázdných kindrvajec
Soutěž probíhá od 1. května 2013 do 30. dubna 2014
• nutná dobrá paměť
• výborná artikulace
• reprezentativní vystupování
• věk nerozhoduje
• znalost cizích jazyků výhodou
Sběrné místo: Vinotéka na Zámku
1. místo: plné plato kindrvajec
2. místo: rodinný poukaz
do Aquaparku v Uh. Hradišti
3. místo: vstupenky na kolotoče
Bližší informace ve Vinotéce na Zámku
Přihlášky s kontakty zasílejte do 15. května
na adresu: [email protected]
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Pane, učiň mě lampou. Já sám sice shořím, ale daruji světlo ostatním.“ Naší výherkyni, Marii
Zábranské, Uherský Ostroh I, blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do konce května v městské knihovně na zámku.
Pokud chcete být zařazeni do květnového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 15. května 2013 na adresu Městský
úřad Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží výhru
200,- Kč.
Na květen jsme pro vás připravili citát spisovatele Oskara Wildea: „Je lepší radovat se z květu růže, než ….“ dokončení v tajence.
Nápověda:�
AJMAKY;�
Tišící�
ITA; TRAPY; citoslovce
YTONG
�
Zbavená�
ostří�
Zvuk�
zvonku
Název�
souhlásky
Rytmický�
prvek
Pórobeton
�
Vědomí�
(mn. č.)
Mimozemšťan
1. část�
TAJENKY
Malý ret
Část�
hrnku
Přenášet
3. část�
TAJENKY
Povel�
pro psa
Iniciály�
spis. Sterna�
Ukazovací�
zájmeno
Téměř�
�
Zaoblená�
Slabé�
Tady
�
Značka�
kosmetiky
Umělecká�
škola
Slůvko�
rozloučení�
Včelí�
společenstvo
Trinitrotoluen�
Anglicky�
„kyselý“�
Rozpouštět�
se vlivem
tepla�
Znovu
Město�
u Káhiry�
Sídlo�
u Londýna
Rekonstituované�
maso
Ostrov�
v Praze�
Hadr
Stromořadí�
Moje�
osoba
�
�
Příkaz�
k zastavení�
Severoafričan
Druh�
palmy�
Zbarvený�
jako tráva
Umělý mezinárod. jazyk�
Na ono
místo
Zespodu�
Boty
2. část�
TAJENKY
Krutý�
římský císař�
Lehké�
topné oleje
Části�
vozů�
Vynálezce�
mikrofonu�
(Alexander�
Graham)
Inic. hereč.
Rosůlkové�
Českoslov.
obch. banka
Třeštit�
Patřící�
Ivě�
Evropan�
Vzdáliti�
se jízdou
Značka�
plynových
spotřebičů�
Potrat
Odstín�
červené�
barvy
�
�
Slovenská�
předložka
Citoslovce�
prasknutí�
30
Správní�
oblasti�
v Mongolsku
Kainův�
bratr
Který�
(zast.)�
Výplň�
okna
Slovensky�
„jenom“�
Zápas�
Chlapec�
(nářečně)
Indián
Chemická�
zn. samaria�
Běloveská�
kyselka
Případně�
Slůvko�
pochopení�
Zákonitost�
správného
myšlení�
Ptačí citosl.
Pokládat�
(se)
Režisér�
(Alfréd)
Onačejší�
(řidč.)
Koňské�
klusy
www.uhostroh.cz
Jarní koncert ZUŠ
Výlet dětí z MŠ Sídliště
31
Vystoupení Hradišťanu
Otevírání cyklostezek Baťova kanálu
Download

Ostrozske listy - květen 2013.pdf