OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Vydává Město Uherský Ostroh
Červen 2013
Neprodejné
KMŠ opět připravila
Pohádkový les
Ze m
ře
l
Sl
áv
e k S m i š o vs k
1
ý
1. svaté přijímání 26. května 2013
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Společenská kronika.. .. .. .. .. . 5
Nové trasy na zámku . .. .. .. .. . 6
Navrácení skautské vlajky. .. . 7
Odpady . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8
DDM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..11
MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..12
Kultura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..18
Zámecké léto .. .. .. .. .. .. .. .. ..19
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..21
Galuškovo Slovácko .. .. .. .. ..22
Deníček . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..24
Z naší historie .. .. .. .. .. .. .. .. ..26
Sport .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..28
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou měsíc lásky „máj – lásky čas“. Věřím, že
jste si všichni vzpomněli a popřáli druhou květnovou neděli
našim drahým maminkám, babičkám a milovaným tchyním
k jejich svátku, máme jim za co děkovat. Pokud jste náhodou někteří letos opomněli, nezapomeňte vašim blízkým
určitě popřát příští roky. A veďme k tomuto prosím i naše
děti. Mějme na paměti, že „co zasejeme do našich dětí“,
se nám určitě jednou vrátí. A myslím si, že je velmi důležité, zvláště v dnešní době, vychovávat děti k tomu, aby měly
„srdíčko“ na svém místě, vychovávat je především k lidství,
k etickým a morálním hodnotám. A nejdůležitější ze všeho
je, abychom si uvědomili, že nejlépe vychováváme naše
děti osobním příkladem. Děti jsou naše zrcadlo.
Před námi je svátek dětí. Na pátek i na sobotu je pro děti připravený bohatý program.
Přejme si, aby se sluníčko na nás usmívalo a děti si mohly svůj den náležitě užít.
Letošní červen bude pro naše město v mnohém převratný. Čekají nás již osvědčené
kulturní programy, jako je festival Bylinkové dny, Zámecké kulturní léto nebo Galuškovo
Slovácko. Navíc se nám ovšem podařilo připravit pro turistickou sezonu nové prohlídkové
trasy na zámku. Jedná se o prohlídku nejstarších místností bývalého hradu, která vyústí v zámecké věži s nádhernou vyhlídkou do okolí. Prohlídku vám odborně okomentuje
průvodce v historickém kostýmu. Druhou trasou bude expozice Křišťálová jeskyně v zámeckém podzemí. Unikátní prostory jsou tematicky upraveny do „fantasy světa“. Součástí
expozice je i objekt Srdce pro Václava Havla, jehož spoluautorem je i náš občan a výtvarník Roman Švejda. Slavnostní otevření této trasy proběhne v sobotu 8. června v rámci festivalu Bylinkové dny a do věže se budete moct podívat o týden později. Třetí prohlídkovou
trasou je zámecká galerie, kde můžete od 4. června do 18. srpna zhlédnout léčivé obrazy
světově uznávaného malíře Zdeňka Hajného. Poté bude galerie i přilehlý taneční sál patřit
devíti stům panenek, které uchvátí svou zaměnitelností se skutečnými miminky a dětmi.
Panenky budou v šatičkách princezen i indiánů či v kroji. Budou mít své kočárky i postýlky, zkrátka hotový panenkovský ráj.
Doufáme, že díky těmto nově přístupným prostorám zámku zvýšíme atraktivitu celého
našeho města.
Na závěr bych se chtěla opět vrátit k našim dětem a popřát především školákům, ať jim
červen rychle utíká, ze školy ať nosí jen ty nejlepší známky a prázdniny ať mají tu nejkrásnější vůni nových dobrodružství. I nám ostatním přeji sluncem prozářené dny.
Jiřina Galušková, místostarostka města
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 1700 ks,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: L. Pšurná, A. Helmichová,
M. Malůšek, P. Vozábal, L. Kovařík, P. Princ,
V. Šopík a M. Příleský.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka prázdninových
Ostrožských listů je 12. 7. 2013.
Exkluzivní výhled ze zámecké věže bude přístupný od 15. června
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 9/2013 konané dne 6. 5. 2013
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2013/9/A/1 – rada města schvaluje ukončení pronájmu části pozemku v k. ú. Ostrožské
Předměstí p. č. 3572/22, ostatní plocha, o výměře 25 m2 dohodou na základě žádosti paní
Dagmar Pražanové ke dni 30. 5. 2013. (7, 0, 0)
2013/9/A/2 – rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č.
3572/22, ostatní plocha, k. ú. Ostrožské Předměstí o výměře 60 m2 za cenu 25 Kč/m2/měsíc na dobu neurčitou s dobou pronájmu od
1. 6. 2013. (4, 2, 1)
2013/9/A/3 – rada města schvaluje krátkodobý pronájem na část st. p. č. 25/4 – zámecké nádvoří, o vým. 9 m2, od 7. 5. 2013 do 4.
6. 2013 za účelem letního posezení provozu
vinotéky za cenu 20 Kč/m2 panu Jiřímu Buráňovi s podmínkou uvolnění prostor při konání
akcí na nádvoří zámku a v koncertním sále,
k. ú. Uherský Ostroh. (7, 0, 0)
2013/9/A/4 – rada města schvaluje záměr na
pronájem části zámeckého nádvoří st. p. č. 25/4
o vým. 9 m2, k. ú. Uherský Ostroh. (7, 0, 0)
2013/9/A/5 – rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
4
– Zdravotní středisko 2. NP, Sídliště 862, Uherský Ostroh o výměře 35 m2. (7, 0, 0)
2013/9/A/6 – rada města schvaluje dodavatele na instalaci osvětlovací techniky v prostorách zámeckého sklepa firmou WD LUX
s. r. o., Zelená 17, Praha 6, IČO: 64945031 za
cenu 255.904 Kč vč. DPH s termínem dokončení do 31. 5. 2013. (7, 0, 0)
B. RADA MĚSTA NESCHVALUJE:
2013/9/B/1 – rada města nesouhlasí s vybudováním přístřešku na p. č. 3572/22 před Barem Terryho Foxe, k. ú. Ostrožské Předměstí.
(4, 0, 3)
E. RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
2013/9/E/1 – rada města bere na vědomí
konání rybářských závodů Moravským rybářským svazem Kunovice – místní organice ve
dnech 21. – 23. 6. 2013 a parkování vozidel
realizovat dle zákona o pozemních komunikacích č. 361/2001.
2013/9/E/2 – rada města bere na vědomí
nabídku firmy Admia na zorganizování elektronické aukce na nákup el. energie pro občany
města.
Střechy
Pokrývačské práce
střechy na klíč
hydroizolace
zateplení rovných střech
opravy
Šulák Jan,
Uherský Ostroh
Tel.: 603 812 965
www.uhostroh.cz
Společenská kronika
Narodili se
20. 4.
Matěj Bartys, Sídliště
Jubilanti červen
88 let
16. 6.
Josef Mikulčík, Hradišťská
93 let
11. 6.
Jan Hrabec, Domovinka
Sňatky
75 let
5. 6.
8. 6.
17. 6.
Marie Petříková, Blatnická
Ludmila Bezděková, Jiráskova
Karel Mika, Mašovy
80 let
13. 6.
27. 6.
Antonín Havel, Hráza
Anna Konečná, Zemědělská
85 let
9. 6.
9. 6.
19. 6.
Bohumil Kubis, Školní
Jiřina Navarová, Školní
Jiřina Bahulová, nám. Sv. Ondřeje
86 let
7. 6.
12. 6.
30. 6.
Zdenka Botková, Blatnická
Zdena Hanusová, Studená
Věruše Rogošová, Dlouhá
87 let
21. 6.
Anna Hanáková, Sv. Čecha
30. 3.
Michal Tůma, Praha
a Irena Ševelová, Uherský Ostroh
26. 4.
Petr Galuška, Uherský Ostroh
a Anna Strýčková, Bohuslavice u Zlína
27. 4.
Vít Matuška, Uherský Ostroh
a Lucie Bílková, Šumperk
18. 5.
Tomáš Macháček, Uherský Ostroh
Gabriela Stránská, Uherský Ostroh
(na snímku na str. 4)
Zemřeli
25. 3. Svatopluk Vlašic, Šance /1927/
12. 4. Marie Čápková, Sokolovská /1925/
26. 4. Josef Boček, Mašovy /1923/
Významného jubilea
60 let se 30. června
dožívá dlouholetý kapelník
dechové kapely Ostrožanka
pan Drahomír Křápek.
K tomuto životnímu výročí
se připojujeme i my
a přejeme panu Křápkovi
především pevné zdraví,
štěstí, lásku a veselou notu.
5
OSTROŽSKÉ LISTY
TAJEMSTVÍ I HISTORICKÝ VÝKLAD NABÍDNOU
NOVÉ TRASY NA ZÁMKU
Na zámku se od letošního roku chystají výrazné změny. V současnosti občané
navštěvovali zámek především díky kancelářím městského úřadu, mnozí si našli
cestu do městské knihovny a další pak
zajímaly kulturní akce, které se na našem
zámku pravidelně konají. Letošní turistická sezona ale ukáže náš zámek v trochu
jiném světle. Já říkám, že je nejvyšší čas.
Mnohokrát se mi v minulém roce stalo,
že jsem přišla o víkendu do práce a našla na nádvoří zhroucenou skupinku turistů, kteří se marně snažili podívat do
zrekonstruovaných prostor zámku. K vidění byla do současnosti pouze zámecká galerie. I ta letos nabídne pozoruhodná díla. Od 4. června zde bude umístěna
výstava léčivých obrazů Zdeňka Haj-
jící hodinový stroj
v prosklené vitríně
a samozřejmě z věže i unikátní vyhlídka do ostrožského
okolí.
Na to, kdy se
zpřístupní historická prohlídková
trasa, odpovídal
místostarosta
Ivan Klauda:
Prohlídková trasa na zámeckou Krásný hodinový stroj
věž a nejstarší
pozice nabídne letos první dvě místnosti
místnost zámku se
zpřístupní od 15. června a cena vstup- zámeckého podzemí, kde v té první –
ného se bude pohybovat 60 Kč dospělí křišťálové jeskyni - se otevírá fantasy svět
se vstupem do jiných dimenzí. Autory
koncepce Křišťálové jeskyně jsou scénograf Jan Štěpánek a naše vedoucí odboru kultury Andrea Helmichová. Součástí
expozice bude pro letošní sezonu také
objekt Srdce pro Václava Havla - plastika
vzniklá ze svíček přinášených na pietní
místa v mnoha městech České republiky. Autorem tohoto objektu je ostrožský
výtvarník Roman Švejda s Lukášem Gavlovským.
A na jakou částku se vyšplhá tato
unikátní trasa?
„Na zpřístupnění 1. části podzemí se
pracovalo s přestávkami již od roku 2012.
Zahraniční studenti ve zmíněném roce
v rámci programu INEX část podzemí
Nové schodiště do zámecké věže
ného nesoucí název Krajiny snů. Ale
historický výklad nebo jiná zajímavost tu
zatím na nikoho nečekala. Letos tomu
bude jinak.
Na to, co mohou turisté od této sezony na zámku očekávat, jsem se zeptala starostky Hany Příleské:
„Prostory, které chceme v letošním
roce otevřít, jsou v nejstarší části zámku. Jedná se o nejstarší dochovanou
místnost přiléhající k zámecké věži s nedávno odkrytými gotickými konzolami
zakončenými sochařsky ztvárněnými
obličeji. Unikátní archeologické nálezy
jsou doplněné o výstavu věnovanou 100.
výročí narození Zdeňka Galušky. Prohlídka bude komentován průvodcem v dobovém kostýmu a zakončená návštěvou
vrcholu věže, kde je k nahlédnutí fungu-
6
a 30 Kč děti a důchodci“.
Jakou částku město do tohoto projektu investovalo?
„Oprava zámecké věže a nejstarších
místností trvala 2 roky a přijde na cca
3.5 mil. Kč. Na tuto část se podařilo získat dotaci z Programu regenerace městských památkových zón v celkové výši
1,19 mil. Kč“.
Paní starostka odkryla i tajemství
druhé prohlídkové trasy, která nás
tentokrát zavede do zámeckého podzemí:
„Zámecké podzemí je plánováno jako
zvláštní prohlídková trasa. Zde bude od
8. června otevřena unikátní expozice
Křišťálová jeskyně, ve které navazujeme
na jeden z nerealizovaných záměrů Gundakara z Lichtenštejna z roku 1650. Ex-
Půvab zámecké galerie
www.uhostroh.cz
čistili a vyváželi suť a zakreslili část podzemních prostor, aby mohl být připraven
koncepční návrh. Pak se pokračovalo
v roce 2012 a 2013. Předpokládám, že
tato část nás přijde na cca 600 tis. Kč“,
doplňuje opět místostarosta Klauda.
Pokud vás tyto nové informace zaujaly,
určitě se přijďte na zámek podívat. Informační centrum v Přízámčí připravuje ve
spolupráci s naším městem i rezervační
systém, který by měl zájemcům zaručit,
že si projdou prohlídkovou trasu v jim vyhovujícím čase.
V médiích je v poslední době o náš
zámek velký zájem a v Dobrý den s Kurýrem dokonce vyslovili myšlenku, že
ojedinělým projektem Křišťálové jeskyně
se Uherský Ostroh zařadí mezi unikáty
Slovácka. Přejme si, aby byla tato slova
prorocká.
Rozhovor připravila
Andrea Helmichová
Nejstarší místnost na zámku odhalila unikátní archeologické nálezy
HISTORICKÁ VLAJKA OPĚT V RUKOU SKAUTŮ
Předání historické vlajky z roku 1945
Pátrání v historii ostrožského skautingu přineslo velmi významný
úspěch. Po dlouhých 68 letech se skautská vlajka původního
1. skautského oddílu opět dostala do rukou oddílu a má své čestné místo v klubovně. Velké poděkování patří všem, kteří nám pomáhají v pátrání, zejména pani Latzmanové a panu Šmejkalovi.
Díky nim byly historické materiály dlouho uschovány, aby mohly
být opět předány nástupcům, zachovávajícím myšlenky skautingu. Posledních 15 let byla vlajka u pana Vladimíra Vyskočila, který nám ji slavnostně předal 10. dubna 2013 na oddílové schůzce. Jako dík mu bylo uděleno doživotní čestné členství (stvrzené
certifikátem) v našem skautském oddíle Kondoři. Do rukou se
nám dostaly také úžasné fotografie z let 1945 - 1946, které svědčí o velmi aktivní činnosti skautů v Uherském Ostrohu. Moc děkujeme všem, kteří nám pomáhají rozplétat nitky historie. Ozývají
se nám Ostrožané, kteří si tuto dobu pamatují, vyprávějí nám
zážitky, ale hlavně nás motivují, protože cítíme zodpovědnost za
navázání tradic z roku 1945.
Turnaj v ringu ve Veselí nad Moravou
Ostrožští skauti se 18. května zúčastnili 16. ročníku turnaje v ringu ve Veselí nad Moravou. Ringo je hra, při níž se přehazuje
pryžový kroužek přes síť na hrací ploše o rozměrech volejbalového hřiště. Hraje se se dvěma kroužky a podává se současně
z obou stran. Cílem je přehodit kroužek přes síť tak, aby dopadl
na soupeřovu půlku na zem. Tato hra je velmi populární zejména
u skautů. Svědčí o tom účast na turnaji. Počet hráčů byl okolo
sta zúčastněných. Oddíl Kondorů z Uherského Ostrohu postavil 3 družstva v kategoriích vlčata, světlušky a skauti. Přestože
jsme v této hře absolutní začátečníci, neudělali jsme si ostudu.
Ostrožští skauti v plném soustředění na hru při podání
Poslední jsme neskončili, dokonce družstvu světlušek scházel
pouze jeden bod v postupu k boji o celkové třetí místo ve své
kategorii.
Nejdůležitější však bylo, že jsme navázali mnoho přátelství se
skauty z našeho okolí. Překvapením pro nás také bylo přátelské
přivítání ostatních oddílů z různých částí Moravy, kteří již věděli
o našem nově vzniklém oddílu v Uherském Ostrohu.
Vladimír Šopík (juná[email protected])
Jan Vyskočil (juná[email protected])
7
OSTROŽSKÉ LISTY
Odpady?
V minulém čísle Ostrožských listů jsme
vás informovali o „zkrášlování“ Uherského Ostrohu stavební sutí v Kačeníku.
Jak se zdá, pro některé to byla pobídka
k vyzdobení Uherského Ostrohu dalšími
„metráky“ stavební suti u splavu nebo na
Pastruhu, kde se stavební suť objevila
společně s domovním odpadem.
Opravdu nás překvapilo to, že někteří
občané vědí, kdo neoprávněně založil
skládku, ale nebudou přece udávat. Pokud se tak k problému postaví všichni,
můžeme se také dočkat toho, že veřejná
prostranství (uličky, předzahrádky, parky)
v Uherském Ostrohu budou krášlit hromádky stavebních sutí. Přece nebudete
„udávat“ souseda přes jedno, že si na
obecní uložil suť na věčné časy. Chudák,
vždyť by si za svoji stavební suť musel na
skládce v Ostrožské Nové Vsi nebo ve
Veselí nad Moravou zaplatit. Když souseda “neudáte“, zaplatí to přece Město, a to
má peněz dost! A už vám nedochází, že
z vašich peněz. Každou skládku, kterou
město musí odklidit na „své“ náklady,
zaplatí z „vašich“ peněz peněz všech
Ostrožanů, které mohly být využity lépe
a pro potřeby většiny občanů - třeba na
opravu chodníku zrovna před vašim domem, na modernizaci osvětlení, opravu
komunikace nebo třeba na opravu školy, školky, na činnost kroužků. A bylo by
možné pokračovat donekonečna .
Asi budete překvapeni, ale pokud se
skládka objeví na vašem soukromém
pozemku, jste za skládku odpovědní vy
- jako vlastník pozemku. S vámi (vlastníkem pozemku) bude zahájeno řízení
o odstranění nepovolené skládky a vy
zaplatíte nejenom pokutu za černou
skládku, ale i za odstranění odpadu a za
uložení odpadu na skládku. A zajisté budete solidární se sousedem přes jedno
a nebudete udávat, vždyť je chudák.
A vy grand!
Eva Zajícová, ref. ŽP
PODĚKOVÁNÍ
Město Uherský Ostroh by rádo pomocí Ostrožských listů poděkovalo těm občanům, kteří sečou trávu a udržují veřejná prostranství před svými domy. I když se pracovníci města snaží, není
v jejich silách upravit všechna veřejná prostranství v době, kdy je to zrovna nejvíc třeba. Vážíme
si vaší práce a věříme, že společnými silami budeme vzhled našeho města stále vylepšovat.
8
www.uhostroh.cz
Aktuálně ze ZUŠ
Již pátý ročník přehlídky mladých cimbálových muzik, nazvaný HUCKÝ BOMBÓZ se uskutečnil posledního dubna na
hlucké tvrzi. Návštěvníci nadšeně potleskem děkovali za předvedené výkony mladých muzikantů a zpěváků. Přehlídku zahájila domácí muzika, která zkouší teprve necelý rok pod vedením Kateřiny Říhové, učitelky ZUŠ. Představili se pásmem
písní z Dolňácka. Ze Strážnice dorazila cimbálka ZUŠ, její vedoucí a učitel Jaroslav Cvek pro ně zpracoval typické písně ze
Strážnicka. Malí muzikanti se ukázali mimo jiné jako výborní
zpěváci, navazující na tradice zpěvnosti lidí tohoto regionu.
Muzika Pramének, malá věkem, velká počtem (20 muzikantů),
ale především výkonem, se stala opravdovým bonbónkem přehlídky. Pod vedením učitele ZUŠ Radima Havlíčka udivuje posluchače brilantním výkonem muzikantů a zpěváků, a nejinak
tomu bylo i na této přehlídce. Je radostné sledovat, jak muzika
vyzrává. Z Uherského Brodu přijela Olšavěnka, pracující pod
Klubem kultury. Předvedla se vzorně sestaveným programem
z oblasti Uherskobrodska a Kopanic. Roman Myšinský, který
muziku vede, má bohaté zkušenosti, které přenáší do projevu
Olšavěnky. Přehlídku ukončila cimbálová muzika Šefranica,
pracující pod vedením Františka Říhy na pobočce místní ZUŠ.
Patří mezi nejzkušenější. Prezentovala se novým programem,
výbornými hudebními i pěveckými výkony, vzpomenu zejména
primáše a zpěváka Radima Vojtka a zpěvačky Lucii Rybnikářovou, Kateřinu Hrušťákovou a Markétu Kvasničkovou.
Přehlídku pořádala naše škola společně s městem Hluk, letos za partnerství Nadace SYNOT.
Kromě nadšených a spokojených diváků byl odměnou mladým muzikantům mlsný balíček – dvoukilový „ bombóz“ plný
sladkostí.
Zápis dětí do ZUŠ
Zveme všechny děti, které baví muzika, zpěv, tancování nebo
kreslení a modelování nebo se tomu chtějí naučit, na zápis do
výuky v naší škole pro příští školní rok 2013/14.
Přijímačky se uskuteční v týdnu od 3. 6. do 7. 6. v době od
13 do 17 hodin v budově ZUŠ, Šance 166 (sokolovna) v Uherském Ostrohu.
Vážení rodiče, neváhejte a přijďte se poradit o možnostech
studia vašich dětí v některé oboru naší školy:
• hudební obor: hra na hudební nástroje - klavír, housle,
kontrabas, klávesy, kytara, akordeon, trubka, zobcová a příčná
flétna, klarinet, saxofon, bicí
• taneční obor: základy klasického a lidového tance
• výtvarný obor: kresba, malba, modelování, keramika a další výtvarné techniky
Bližší informace získáte na adrese školy: Šance 166 Uherský
Ostroh, tel. 572 591 494, www.zusuhostroh.cz, e-mail:[email protected]
František Říha
Srdečně Vás zveme na závěrečné a absolventské koncerty žáků:
29. května
30. května
18 hodin
18 hodin
koncert absolventů
koncert žáků a absolventů
zámek Uherský Ostroh
zámek Uherský Ostroh
19. června
21. června
18 hodin
koncert žáků a absolventů
Den hudby
tvrz Hluk
Uherský Ostroh, Hluk
Mladí výtvarníci
vystavují na zámku
v Uherském Ostrohu
Se školním rokem se rozloučili i žáci
výtvarného oboru ZUŠ Uherský Ostroh
výstavou nazvanou „DOTEKY“, která
představuje celoroční průřez jejich tvorbou. Cílem bylo vytvořit něco nového,
něco z ničeho, zkoušet nové náměty
i techniky. A taky dát do výsledné práce
kousek sebe a tak sebe charakterizovat,
neboť každý má svůj rukopis, jenž odráží
jeho vlastní myšlení a cítění.
Výstava byla zahájena vernisáží, která
se konala 22. května 2013 a na níž se sešly desítky návštěvníků. Je k vidění do 25.
srpna 2013 na chodbách 2. patra ostrožského zámku.
Na výstavě bude k vidění ukázka nejrůznějších výtvarných technik, od kreslířských přes malířské až po grafické, modelování a keramiku, ale také náročnější
techniky.
Budeme rádi, když si v teplých červnových dnech najdete čas a přijdete se
zchladit do zámeckých prostor a prohlédnout si, co všechno děti dovedou.
ZP
9
OSTROŽSKÉ LISTY
Základní škola
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
V měsíci květnu byla na naší ZŠ zorganizována pro
žáky 4. – 6. ročníku DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH
CYKLISTŮ (DSMC). Cílem soutěže je zvýšení zájmu
žáků o dopravní výchovu, ověření jejich znalostí a dovedností při provozu na pozemních komunikacích, přispět
ke správnému a bezpečnému chování žáků v silničním
provozu a ke snížení dopravní nehodovosti dětí.
Celá soutěž se skládala ze dvou částí. V první části
si žáci ověřili své znalosti z pravidel silničního provozu
formou testu, druhá část byla zaměřena na dovednosti
v jízdě na kole přes překážky, tzv. jízdu zručnosti.
Žáci 6.A – Tereza Slaníková, Veronika Zajícová, Tomáš Lůčný a Vojtěch Kašpárek a 7. ročníku – Simona
Mojžíšková, Katka Riedlová, Milan Basovník Dalimil Hanáček naši školu reprezentovali v okresním kole DSMC
v Uh. Brodě, kde po absolvování 4 náročných disciplin
(testy z pravidel silničního provozu, první pomoc, jízda
zručnosti a jízda po dopravním hřišti) skončili v kategorii
mladší i starší na pěkném 5. místě.
Výsledky školního kola DSMC najdete na
www.skolstvi.uhostroh.cz
Mgr. Marcel Bednařík, učitel ZŠ
Novoveský šplhoun
V pátek 10. 5. 2013 se 16 “šplhounů“ ze ZŠ Uh. Ostroh zúčastnilo Novoveského šplhouna, závodu ve šplhu na tyči v Ostrožské Nové Vsi. Všichni závodníci se snažili co nejrychleji vyšplhat
k dané metě. O vítězství v jednotlivých kolech rozhodovaly i setiny sekund. Naše škola se může pyšnit nejrychlejší šplhounkou
ze všech 48 účastníků. Je to čtvrťačka Justýna Kovaříková. K dané metě vyšplhala za neuvěřitelných 4,75 sekund.
Na stupních vítězů v jednotlivých kolech stáli:
2. ročník:
dívky:
chlapci:
3. ročník:
dívky:
chlapci:
4. ročník:
dívky:
chlapci:
5. ročník:
chlapci:
10
Eliška Riedlová
Amálie Štěrbová
Michal Hendrych
1. místo
2. místo
2. místo
Michaela Langrová 2. místo
Nicol Šopíková
3. místo
Martin Jurča
1. místo
Justýna Kovaříková 1. místo
Jan Třasák
1. místo
Jan Riedl
3. místo
Filip Hendrych
3. místo
Všichni závodníci z naší školy se velmi snažili, proto jsme získali také 1. místo v kategorii družstev před ZŠ Ostrožská Nová
Ves a ZŠ Kunovice.
Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Helena Dobešová, učitelka ZŠ
www.uhostroh.cz
Tropical Islands očima Aničky Sadilové
Už když jsme v úterý 30. dubna 2013 po půlnoci nastupovali
do autobusu, každý se těšil na skvělý zážitek. Po dlouhé a náročné cestě jsme skutečně dorazili k obrovské budově. Vevnitř nás
přivítalo příjemné teplo a vlhko jako na tropických ostrovech.
V plavkách jsme se vydali po dlážděných chodníčcích kolem
vysokých palem až k bazénům s křišťálově čistou vodou. Byla
příjemně teplá, a tak jsme si v ní dlouho užívali. I další bazén byl
stejně skvělý. Zašli jsme také na vysoké tobogány, mohli jsme
navštívit fitness centra nebo se projít stezkou přes džungli. V ní
rostly palmy, orchideje, liány a pobíhala tu různá menší zvířata,
poletovali exotičtí ptáci a papoušci.
Unaveni celodenním koupáním jsme večer nasedli do autobusu a jeli domů. Zůstaly nám úžasné zážitky, které může poskytnout jedině Tropical Islands.
Anna Sadilová, žákyně 9. A
DDM PASTELKA
INFORMUJE
DDM Pastelka Uherský Ostroh připravuje na letní prázdniny:
Letní pobytové tábory:
•
Koňský tábor – Kdy: 7. - 12. 7. 2013; Kde: Vyškovec;
Cena: 3 600 Kč; Určeno dětem od 10 let. Program: týdenní jezdecký kurz v krásné přírodě Vyškovce. Čeká vás každodenní
péče o koně, výtvarné činnosti, týmové hry, výlety do okolí a to
vše s Katkou a Evou.
•
Hobit – Kdy: 5. – 14. 8. 2013; Kde: RS Hájenka Pohořelice u Napajedel; Cena: 3 400 Kč; Program: Navštivte s námi
bájnou Středozem. Prožijte příběh Bilba Pytlíka na vlastní kůži.
Pokud se vám podaří porazit draka Šmaka, odměnou vám bude
obrovský poklad trpaslíků.
•
Letní tábor s aerobikem – Kdy: 4. -10. 8. 2013; Kde:
Rekreační středisko Žítková; Cena: 2 700 Kč (pro členy DDM),
2 900 Kč (ostatní zájemci); Prožijte s námi týden plný sportu, her
a zábavy ve středisku tajuplných nocí, klidného spánku, voňavých lesů a strání. Chráněná krajinná oblast Bílých Karpat je jako
stvořená pro dny plné smíchu a dobrodružství.
Příměstské tábory:
•
Cesta kolem světa za pět dní – Kdy: 8. - 12. 7. 2013;
Kde: DDM Pastelka Uherský Ostroh; Cena: 850 Kč; Program:
sportovní příměstský tábor. „Procestujte“ s námi všechny kontinenty a užijete si týden plný sportu, zábavy a dobré nálady. Přijďte si vyzkoušet netradiční sporty a hry z různých koutů světa. Na
nejlepší sportovce čeká krásná výhra.
•
Tajemní Keltové – Kdy: 19. - 23. 8. 2013; Kde: DDM
DDM Pastelka na Dni Země v Kovosteelu
Ve dnech 19. a 20. dubna se Dům dětí a mládeže Pastelka
zapojil do oslav Dne Země pořádaných ve Starém Městě firmou
Kovosteel. DDM Pastelka si pro tuto příležitost připravil jako
doprovodný program tři zábavná stanoviště. Zájemci si mohli vyzkoušet střelbu z luku, zaskákat na trampolíně či překonat
překážkovou dráhu. Odměnou za absolvování jednotlivých sta-
Pastelka Uherský Ostroh; Program: výtvarně-dramatický příměstský tábor. Pojďte se ponořit do dávných časů Keltů a mýtických
bytostí, elfů, víl, a trollů. Vyzkoušíme si různé výtvarné techniky
inspirované obdobím Keltů a divadelně ztvárníme prastaré příběhy.
Více informací o jednotlivých táborech najdete na www.ddmpastelka.cz a tel.: 602/732 734
novišť jim byla medaile DDM Pastelka, nějaká ta sladkost a drobnost od firmy Kovosteel. I přesto, že počasí v těchto dnech nebylo příliš přívětivé, se návštěvníci nenechali odradit a před našimi
stanovišti se tvořily dlouhé fronty. Důkazem, že jsme dobře reprezentovali nejen DDM Pastelka, ale i město Uherský Ostroh,
je, že lidé odcházeli od našich stanovišť spokojení a s úsměvem
na tváři. Už nyní se těšíme na příští rok.
Mgr. Iva Maxerová
11
OSTROŽSKÉ LISTY
RECITAČNÍ SOUTĚŽ PRO MŠ
Ve středu 17. dubna se na DDM Pastelka konala recitační soutěž pro mateřské školy. Do prvního ročníku soutěže vyslaly své
nejlepší recitátory obě dvě ostrožské školky. Děti porovnávaly
své recitační umění ve dvou kategoriích, v kategorii Kuřátka (3
– 4 let) a v kategorii Ptáčci (5 – 6 let).
Celkem se do soutěže zapojilo 14 malých recitátorů, kdy každý z nich za svou snahu obdržel od DDM Pastelka odměnu
a krásný diplom. A kdo recitoval nejlépe?
1. kategorie – Kuřátka (3 – 4 let):
1. místo Filip Vlk
KMŠ
2. místo Gabriel Gajda
KMŠ
3. místo Ema Pokorná
KMŠ
2. kategorie – Ptáčci (5 – 6 let):
1. místo sestry Pokorné KMŠ
2. místo D. Matušková
MŠ Sídliště
3. místo Ondřej Vozábal KMŠ
Cena poroty
Sára Opravilová MŠ Sídliště
Hana Turčinová KMŠ
Mgr. Iva Maxerová
Aerobik na DDM Pastelka
Tento rok byl pro aerobik v Uherském Ostrohu velkou zkouškou. Začátky byly krušné, jelikož se počty účastníků nezvyšovaly
a my jsme jen doufali, že se budeme moci i tak závodů účastnit.
Vše však dopadlo nad naše očekávání. Nakonec DDM Uherský
Ostroh reprezentují tři družstva, která nám dělají samou radost.
První kategorii reprezentuje devět holčiček, které vystupují se
skladbou Karlík a továrna na čokoládu. Jejich vystoupení je velmi vtipné, energické a zaujme nejen porotu, ale všechny diváky.
Děvčátka mají dokonce i svůj fun klub, který je provází na všech
zkouškách. Na soutěžích se umisťují kolem 5. místa a nejvíce
bodů získávají za originalitu, techniku a náročnost. V druhé kategorii vystupuje 7 dívek se skladbou Addamsova rodina, toto
velmi pochmurné téma se líbí nejen porotcům, ale i publiku.
Nejlepšího výsledku dosáhly v Bílovicích, kde obdržely bronzový pohár. Čtvrtou kategorii reprezentuje 17 dívek, které se svou
skladbou Kouzlo Benátek obsazují přední příčky. V Uherském
Hradišti získaly třetí místo, druhou příčku obsadily v Bílovicích,
ve Zlíně získaly stříbrný certifikát a nejlepšího úspěchu dosáhly
Oslavy Světového dne hemofilie
V minulých Ostrožských listech jsme vás informovali, že se v sobotu 4. května v přístavišti Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou uskuteční akce
Českého svazu hemofiliků Oslavy Světového dne
hemofilie. DDM Pastelka byl osloven členy zmíněného svazu, aby pro tuto akci vytvořil zábavný doprovodný program v námořnickém stylu. DDM Pastelka
se zadaného úkolu zhostil zodpovědně, a tak když
účastníci akce připluli na lodi Danaj do přístavu,
už na ně čekala parta pirátů a námořníků a s nimi
i šest tajuplných ostrovů, na kterých děti musely plnit různé úkoly, např. střílet z luku, projít záhadnou
stezku a najít klíč od truhly s překvapením, obehrát
v kostkách pirátku Starou škebli, vyrobit si námořnické tričko pomocí krásných razítek, shodit Pepkovi Námořníkovi co nejvíce plechovek se špenátem,
nechat si namalovat tetování aj. Podle toho, jak dané
disciplíny děti splnily, byly rozděleny na dvě skupiny
- na piráty a námořníky. A začal boj o velký poklad.
12
ve Veselí nad Moravou, kde si přebíraly zlaté medaile. Tento rok
byl velmi úspěšný a děkujeme všem, kteří se k tomu nějakou
mírou přičinili. Myslím si, že se z nás stala skvělá parta, která se
jen tak něčeho nelekne, a doufám, že spolupráce s trenéry, ale
i rodiči se ponese stále v přátelském duchu. Zakončení závodů,
tedy finále v rámci Aerobic Tour, se bude konat 19. 5. v Otrokovicích. O úspěších na těchto závodech vás budeme informovat
v příštím vydání Ostrožských listů.
Mgr. Lucie Pokorná
Ten nakonec vyhráli piráti, ale protože to byli správní piráti, tak se
spravedlivě rozdělili o výhru s námořníky. Jsme rádi, že jsme se
akce mohli zúčastnit a podělit se tak o radost z oslav.
Mgr. Iva Maxerová
www.uhostroh.cz
Krajské kolo Světlo Orientu
Deštivou sobotu 11. května jste s námi
mohli prožít ve stylu orientu. Celkem 35
skupin se sjelo z celého zlínského kraje na
7. ročník soutěže ve skupinovém tanci pod
názvem „Světlo orientu“. Děvčata, tančící
v kroužcích tanečních a základních škol
a domů dětí a mládeže, pilně nacvičovala
svá vystoupení celý školní rok. Holčičky,
dívky, slečny i paní se krásně vlnily v rytmu většinou indické hudby obohacené
i o rytmy moderní, případně flamenga.
V pěti kategoriích se vystřídalo na pódiu
celkem 254
zástupců ženského pohlaví
a jeden malý
muž. V porotě zasedla
jako předsedkyně
Pavlína Frnková,
dále Miss ori-
entu ČR z roku 2009 Silvia Borovská,
z Ostrožské Nové Vsi přijela studentka
pražské taneční konzervatoře Marie Hladíková a Jiří Herůdek, prezident tanečního klubu Rokaso z Uh. Hradiště. Porota
opět neměla lehkou úlohu. Svědčí o tom
i fakt, že ve druhé kategorii měly první
tři skupiny stejný počet bodů, a tak se
musela porota znovu sejít a rozhodnout
o konečném pořadí. Na třetím místě se
v 5. kategorii umístila taneční skupina Sinar, jediný zástupce DDM Pastelka pod
vedením lektorky Katky Markové. Tato
skupina stejně jako první tři v kategoriích postupují do národního kola, které
se koná u nás v Uherském Ostrohu dne
1. června od 13 hodin na zámeckém nádvoří. Všichni jste srdečně zváni na tuto
nádhernou přehlídku krásy, tance a ženského půvabu.
Radek Nožička
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
13. ROČNÍK REGIONÁLNÍHO KOLA TURNAJE V MALÉ
KOPANÉ DĚTÍ A MLÁDEŽE DĚTSKÝCH DOMOVŮ
V sobotu 27. 4. 2013 proběhl na sportovištích města Uherského Hradiště další, již 13. ročník turnaje v malé kopané, na který
jsou zvány dětské domovy a další školská zařízení v působnosti DDÚ Brno. Pořadatel je třináct let stejný – Dětský domov Uherský
Ostroh.
Letos se sešlo 6 týmů dětských domovů z okolních regionů, a to pořádající Uherský Ostroh, dále Hodonín, Strážnice, Zašová, Bojkovice a loňští vítězové a držitelé putovního poháru pro vítěze
Náměšť nad Oslavou. Již v základních skupinách proběhly napínavé souboje, které rozhodly o postupujících do dalších bojů.
Po vyrovnaných výkonech ve všech utkáních nakonec zvítězil
tým z Dětského domova v Hodoníně a převzal z rukou kapitána
loňských vítězů z DD Náměšť n. Oslavou putovní pohár, o který
se mladí fotbalisté a fotbalistky za rok znovu utkají. Na 2. místě se umístil tým DD Zašová a 3. příčku obsadili loňští vítězové
z Náměště nad Oslavou.
Jako nejlepší hráčka turnaje byla po zásluze vyhlášena dvanáctiletá Michaela Ševčíková z DD Bojkovice, která se i v chlapecké konkurenci dokázala prosadit a střílet soupeřům branky.
Titul „Krále střelců“ si vystřílel David Pejsar z DD Náměšť nad
Oslavou s počtem 20 vstřelených branek ve 4 zápasech a jako nejlepší brankař byl vyhlášen Lubomír Polák z DD Hodonín,
který za svá záda během turnaje pustil pouze jeden jediný gól.
Vítězové obdrželi kromě diplomů a medailí také věcné ceny
v podobě sportovních potřeb a vybavení, které využijí při svých
sportovních aktivitách.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se této akci podíleli, za
příjemně strávené dopoledne a těšit se na příští rok, až se zase
pustíme do zápolení o putovní pohár.
František Juřička, vychovatel DD Uherský Ostroh
13
OSTROŽSKÉ LISTY
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
KORÁLKY ZE ŠKOLKY
V pondělí 29. 4. za dětmi přijel Veselý Tom
s kamarádkou fretkou a předvedli spolu
kouzelnickou show. Některé děti se na
okamžik staly malými kouzelníky a moc se
jim to líbilo. Spolu s dětmi a Tomem jsme
prožili dopoledne plné kouzel s čarováním.
Ivana Veselá v Tyrolsku
Výlet na Modrou
Měsíc květen není jen měsíc lásky,,ale je to
především měsíc, kdy slavíme Den matek.
Je to také den babiček, neboť i ony jsou
pořád maminkami. Byl úterní sluníčkový
den a my ve školce slavili velký den s našimi maminkami. Přivítali jsme je písničkami
a básničkami pro maminky. Byly zde i prvky pedagogiky Fr. Ketta - společné tance,
prožitkové jedinečné upevňování důvěrného vztahu citu dítěte a maminky. „To je
moje maminka ta nejkrásnější, nejúžasnější a nedám ji za nic na světě, kdepak!“
Děti chtěly také potěšit i babičky z Klubu
dříve narozených písničkami a básničkami
pro maminky. A co naše babičky z Domovinky? Na ně přece nelze zapomenout.
Navštívili jsme je a oslavili s nimi Den matek básničkami, písničkami i tanečky. Největším potěšením byl pro nás úsměv od
moudrých a laskavých babiček
V dubnu probíhalo na Domě dětí a mládeže Pastelka klání malých recitátorů
z obou mateřských škol. Z naší mateřské
školy se zúčastnily tyto děti - Hanička
Turčínová, Gabriel Gajda, Ondřej Vozábal,
Viktorka a Valerka Pokorné, Vojta Polehňa,
Emička Pokorná, .Filip Vlk a Barunka Vaculíková. Každý chtěl předvést co nejlépe svůj
vybroušený jazýček . Nikdo z dětí nemusel
Veselý Tom - p. Tomáš Šulaj ze Slováckého divadla
14
Oslava Dne matek
být smutný, neboť všechny děti dostaly
pěkné ceny. Přesto absolutními vítězkami
se staly Viktorka a Valerka Pokorné. Gratulujeme!
Ve čtvrtek 9. 5. nás pozvala do místní
knihovny pí Hrdinková. Jako vždy si pro
nás přichystala příjemné posezení s dětskými knihami. Děti si povídaly o maminkách svých i maminkách dětských hrdinů.
Nezapomněly si připomenout, že knihy
jsou naši kamarádi, a proto se k nim chováme pěkně. Poslechly si ukázky příběhů
z knih. Na závěr děti namalovaly svoji maminku. Děkujeme pí Hrdinkové za velmi
pěkný přístup k dětem.
Marie Vozábalová
Výlet na Modrou jsme naplánovali týden před naší velkou akcí Pohádkový les
a udělali jsme dobře. Počasí se umoudřilo
a sluníčko nás doprovázelo po celý den.
Děti měly možnost si prohlédnout skanzen s domácími zvířátky a obdivovat „vodní svět“ , kterým nás provázel opravdový
potápěč. Zážitků spousta,.řidič autobusu
p. Vlašic velmi příjemný, dokonce si s námi
zazpíval naše výletové písničky s kytarou.
O Pohádkovém lese v příštím vydání OL.
V měsíci květnu slavily nejenom naše maminky a babičky, ale i dvě starší kamarádky
ze sousední Domovinky. Svůj narozeninový den společně s dětmi oslavila pani
Ludmila Daňová a Marie Straková. Ještě
jednou srdečná gratulace !!!
Zveme všechny příznivce naší školky na
tradiční Letní slavnost s pasováním před-
www.uhostroh.cz
školáků na školáky – čtvrtek 20. 6. od 16.00
na školkové zahradě. Čeká vás spousta
zábavy : vystoupí netradiční herci z Netradičního divadla, gymnastky, nejmenší cvičenky z aerobiku, náš kroužek Minicountry
a hlavně zlatý hřeb slavnosti - divadelní
a šermířská skupina Memento mori. Celou
slavnost letos moderuje Tomáš Šulaj, herec ze SD. Nezapomeňte si přinést něco na
opékání, příp. občerstvení na stůl hojnosti
a hlavně dobrou náladu.
Do 20. 6. si můžete naše tablo s předškoláky prohlédnout v prodejně u pí Florové
(květinka). Jeho autorem je letos Marek Příleský se svou partnerkou Evou. Tímto jim
chceme srdečně poděkovat !
26. 4. – 10. 5. praktikovala naše pí učitelka
Ivana Veselá v MŠ Taufers – Jižní Tyrolsko. Byla již třetí pedagogickou pracovnicí
naší školky, která měla možnost se seznámit s prostředím této země a zejména výchovně-vzdělávacím programem pro MŠ,
jak jej praktikují právě v těchto školkách.
Přivezla si spoustu zážitků a inspirací pro
svoji další práci. Jsme rádi, že máme možnost v měsíci září přivítat na oplátku v našem městě pedagogické pracovnice právě
z těchto školek. Přijedou do ČR vedoucí
učitelky z jednotlivých tříd, včetně pí ředitelky Bauer a jejího pracovního kolektivu. Zdrží se zde 4 dny, z toho 2 dny právě
v našem městě, což nás mile překvapilo.
Můžeme jim alespoň částečně oplatit jejich pohostinnost, kterou u nich poznaly
naše pí učitelky.
V měsíci květnu u nás končí zástup
Bc. Radky Valštýnové Dis. Pracovala zde
pět let. Jménem dětí i všech zaměstnanců
jí děkujeme za práci v naší školce a přejeme jí spoustu osobních i pracovních úspěchů.
Zdeňka Baladová, ředitelka
Při výletě na Modrouse deti dobře bavily
Tomáš Šulaj všechny rozesmál
15
OSTROŽSKÉ LISTY
Ha
,
ló, hlásí s
a
h
e
ló,
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Den Země
Dne 22. 4. jsme v naší MŠ na Sídlišti slavili Den Země a tím i konečně přivítali toužebně očekávané jaro. Od rána ve všech
třídách probíhaly aktivity zaměřené na
prohloubení znalostí dětí o přírodě a její
ochraně. Povídali jsme si o ochraně přírody, o naší krásné planetě Zemi, děti se
prostřednictvím pracovních listů seznámily
s pojmy živá a neživá příroda. Po svačince
jsme se všichni přesunuli na naši školkovou zahradu, kde si děti mohly své získané
znalosti vyzkoušet v praktických úkolech,
které byly pro ně připraveny. S velkým nadšením sbíraly a pojmenovávaly přírodniny
živé a neživé, které nás každodenně obklopují v okolí MŠ, za což dostaly nemalé
množství razítek do svých kartiček. Také
jsme si zazpívali písničky u naší Kordulky
– námi vysazeného stromku. Kéž by se
nejen dětem, ale i všem lidem na světě
v budoucnosti dařilo více respektovat, lépe
pozorovat a chránit přírodu.
Mgr. Miluše Vosáhlová
AKADEMIE KE DNI MATEK
Jaro už je v plné síle a kráse, všechno kvete, voní a všude bzučí
včelky. Přípravy ve školce vrcholí… V neděli dne 12. května 2013
všechno vypuklo. Děti si již tradičně připravily velké překvapení
pro své maminky k jejich svátku. V koncertním sále na zámku v
Uherském Ostrohu proběhla akademie ke Dni matek. Všechny
přítomné celým programem elegantně provázela naše paní ředitelka Mgr. Světla Mitáčková. V úvodu celý sál rozveselily děti z folklórního kroužku Ostrožánek.
Lidové
písničky se nesly
celým ostrožským
zámkem. Potom už
začaly vystupovat
děti z jednotlivých
tříd školky. Neděle
byla deštivým dnem,
ale to ani trochu nevadilo dětem z Oranžové třídy. Připravily
si pohádku Jak hříbek vyrostl. Pohádka byla plná legračních zvířátek, která hledala suchý koutek ve
stínu klobouku velkého hříbku. Jako další
se představily děti ze Žluté třídy s pásmem
Malí tanečníci. Jejich písničky plné radosti,
tance a lásky rozezpívaly všechny v sále.
Potom se už na pódiu objevily děti ze Zelené třídy se svou krásnou pohádkou Zvířátka jsou kamarádi. Všechna zvířátka si to
náramně užívala spolu s krtečkem, který
svými velkými tlapkami vyhrabal obrovskou
krtčí hromádku. Celé nedělní odpoledne ukončily děti z Modré třídy s pásmem
O nezvedených kůzlátkách. Kůzlátka byla
moc statečná a zlí vlci naštěstí nic nezmohli. Všichni jsme si velmi oddechli a spolu
s dětmi jsme si užili písničky pro maminky
v doprovodu klavíru.
16
Bylo to krásné odpoledne, plné dětského smíchu, radosti i slziček dojetí. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na
přípravě kostýmů pro děti, všem, kteří je přišli podpořit. Také velké
poděkování patří panu Petru Koukolskému za ozvučení nedělního programu.
Mgr. Veronika Trávníčková
www.uhostroh.cz
KINO HVĚZDA
Koncem dubna, jsme s dětmi navštívili
kino Hvězda v Uherském Hradišti, kde
bylo pro děti připraveno pásmo animovaných pohádek.
Děti měly možnost zhlédnout pohádku
O statečném kuřátku, O závistivých zvířátkách nebo nestárnoucí klasiku O kocouru
Modroočkovi. Za připomenutí stojí i další
pohádky. Například v pohádce s názvem
Mokrá pohádka nechyběla ani poučná
stránka, kde se děti zábavnou cestou seznámily s koloběhem vody v přírodě. Spolu s kapkou vody děti poznávají okolní přírodu včetně podvodního světa.
Nechyběla ani dětmi oblíbená pohádka
Pojďte pane, budeme si hrát, která vypráví
o dvou medvědech, jež
se potkali u Kolína.
Za zmínku jistě stojí i pohádka Včelí medvídci,
plná humorných a napínavých příběhů dvou
malých čmeláčků, kterou nejvíce ocenili především nejmenší diváci.
Přestože se jednalo
o tradiční pohádky, děti
se z návštěvy kina radovaly a o dané pohádky
projevovaly zájem.
Návštěva kina se konala ve spolupráci s rodiči, kteří byli srdečně zváni spolu s námi.
DRUHÝ ZÁPISEK Z CESTY
V sobotu 20. dubna 2013 jsme se opět vydali s našimi malými
turisty na putování po našem okolí. Našim cílem bylo najít nějaký
zajímavý strom.
V hojném počtu jsme vyrazili od naší třešničky Kordulky. Naše trasa vedla stezkou do Veselí nad Moravou. Tentokrát s námi mohly jít i maminky s kočárky a samozřejmě nechyběli ani naši psí
ochránci. Sluníčko nám krásně hřálo, větřík pofukoval a my jsme
šlapali s radostí a veselou myslí.
První zastávka byla v Milokošti u pana Konečného. Takový zvěřinec určitě doma nemáte. Děti i rodiče měli možnost vidět malá
kančí selátka, koně, kobylku s hříbátkem, slepice i s kohoutem,
kravičku a spoustu zajímavých hospodářských strojů.
Po svačince jsme vyšli na poslední etapu k našemu cíli. Na vese-
POZOR ZMĚNA!!!
Náš folklorní kroužek se mění na OSTROŽÁNEK
Vážení a drazí občané Uherského Ostrohu, rádi vám
oznamujeme novinu, že náš folklorní kroužek MŠ Sídliště dostal
nový název OSTROŽÁNEK. Došlo k tomu zcela náhodně, když
jsme se v naší MŠ domlouvali o názvu našeho souboru. Stačilo
k tomu pár telefonátů. Nejdůležitější byl s paní Jarmilou Hudečkovou, poněvadž si myslíme, že folklor, který se dělá v Uherském Ostrohu, je právě jejím dílem. Velmi si její práce vážíme a touto cestou
jí děkujeme za spolupráci, kterou nám nabídla. Určitě této nabídky využijeme, poněvadž nás čekají další vystoupení, kde chceme
vás, naše drahé spoluobčany, potěšit a pobavit. Děkujeme také
souboru Ostrožan, který nás také podporuje a zve např. na hody.
Z celého srdce doufáme, že naši malincí „šohajé a frajárky“ dorostou v pořádnou chasu a že my Ostrožané na ně budeme právem pyšní. Zatím se všechno teprve učí a je pro ně spousta věcí
nových. Ale už nyní vystupují pro vás rádi a s nadšením. Doufáme,
že se tímto tradice a folklor v našem městě udrží a možná ještě
prohloubí. Vždyť právě v dětství vznikají budoucí zájmy a lásky.
S poděkování za vaši přízeň a podporu
Mgr. Bohdana Ševčíková a Mgr. Miluška Vosáhlová
Doufáme, že si tak zavzpomínali na svá
dětská léta.
Bc. Adéla Srncová
lém ranči nás přivítal veselý hýkající oslík a umečené mlsné kozy.
Dávejte si na ně pozor! Jedna z nich svou chamtivostí kousla Elenku do prstíku. Zato dobří poníci povozili děti na svých hřbetech.
Výlet se nám vydařil a místo stromu našel Jenda Lekeš krásný,
kvetoucí keř zlatého deště.
Vystoupení Ostrožánku na zámku
Ve čtvrtek 9. května 2013 se v zámeckém koncertním
sále sešli členové Klubu dříve narozených. Paní Věra Hendrychová byla velmi laskavá a pozvala nás, abychom mohli všem
maminkám, babičkám a tetičkám zazpívat a zatancovat.
Tak jsme se sešli v pět hodin odpoledne na zámku. Nachystali
se, a až všichni seděli a byli plni očekávání, tak nás paní Hendrychová hezky uvedla a my se předvedli ve vší své kráse. Zazpívali
jsme a zatancovali písničky známé i méně známé. Náš švarný
šohaj Tomášek Frolka přidal hezkou básničku.
Doufáme, že se všem naše zpívání líbilo, že jsme potěšili všechna srdíčka a probudili na tvářích úsměv. Naši maličcí tanečníčci
ještě neumí rozdávat velké dary, ale umí rozdávat radost a štěstí.
A to je myslím
to nejcennější,
čím mohou nás
všechny obdarovat. Děkujeme
paní Hendrychové za pozvání
a věříme v další
příjemnou spolupráci.
Váš Ostrožánek
17
OSTROŽSKÉ LISTY
Kultura
v Uherském Ostrohu
Akce nejen na Ostrožsku
1. 6.
Světlo Orientu - národní kolo
zámek
DDM Pastelka
3. – 9. 6.
Bylinkové dny
zámek
10.00
10.15
17.00
17.00
19.30
20.00
14.00
20.00
O kouzelné kuličce
Don Quichote
Zdeněk Hajný – Krajiny snů
KDN – Andělé a senioři
Žítkovské bohyně – autorské čtení
Jumping Drums
Sedce pro Václava Havla
Léčivé divadlo
zámek
zámek
zámecká galerie
koncertní sál
koncertní sál
zámek
zámek
koncertní sál
odbor kultury
a Haštera o. s.
odbor kultury
odbor kultury
odbor kultury
odbor kultury+GS
městská knihovna
odbor kultury
odbor kultury
odbor kulutry
14.00
38. ročník Týká se to také Tebe
Prezentace potápěčské výstroje a technik
Nedělní taneční odpoledne
Uherské Hradiště
Areál Živá voda Modrá
Sirnaté lázně Ostr. N. Ves DH Novovešťanka
Kosení trávy (park u tvrze)
Hlavní pouť ke cti sv. Antonínka - mše sv.
MDFF Kunovské léto
Koncert ke Dni hudby
Skupina Merlot - Ex Čmeláci
Slavnost letního slunovratu
Galuškovo Slovácko
Škola princezen
Koncert DH Mistřiňanka
Hluk
Blatnice pod sv. Ant.
Kunovice
koncertní sál
fotbalové hřiště
Modrá
zámek
zámek
zámek
3. 6.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
5. 6.
7. 6.
8. 6.
8. 6.
4. – 9.6.
8. - 9. 6.
9. 6.
15. 6.
16. 6.
19. 6. - 23. 6.
21. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
1. 7.
13. 7.
18.00
10.30
21.00
15.00
17.00
17.00
odbor kultury+ZUŠ
GS
Kočovné divadlo
odbor kulutry
Vstup do zámeckého podzemí, vstup do jiných světů
Tradiční festival Bylinkové dny je každým rokem něčím
zvláštní, ojedinělý. Nejinak tomu bude i tento rok. Ovšem
Svatý Pluk vystoupí na závěr galaprogramu
18
letos můžete očekávat přímo velkolepý, grandiózní program. V závěru bylinkových dnů - 8. června budete moci
vstoupit do jiné dimenze, již pro vás vytvořil scénograf
Jan Štěpánek v zámeckém podzemí . Neopakovatelný
zážitek a mystická atmosféra budou provázet vaše kroky po celou dobu prohlídky. Dech beroucí prostory se
promění v křišťálovou jeskyni plnou zvláštní energie. Ta
neobvyklá síla bude vyzařovat ze srdce, ze Srdce pro
Václava Havla, které bude u této příležitosti slavnostně
odhaleno. Autorem této voskové plastiky je Lukáš Galdavský a náš spoluobčan Roman Švejda. V bohatém
doprovodném programu se vám představí pěvecký sbor
Svatý pluk, BMV (Borci Milana Všetuly), CM Šefranica,
chrámový sbor z Uh. Ostrohu, děti z obou mateřských
škol a další taneční a pěvecká vystoupení. Také nádvoří nezůstane nádvořím, ale bude zde probíhat řemeslný
jarmark se spoustou výrobků. Celým odpoledním programem nás provede herec ze Slováckého divadla David
Vacke. Přijďte se i vy přenést do jiných světů a vstoupit
do Srdce, v němž je skryta velká energie.
LP
www.uhostroh.cz
Rozmanité Zámecké léto
Se začátkem června přichází již tradičně také začátek Zámeckého kulturního léta. A je se na co těšit! Letos bude tento
cyklus kulturních akcí vskutku velkolepý. Program odstartuje
již v pondělí 3. června VIII. ročníkem festivalu alternativní kultury a medicíny Bylinkové dny. Cestou za poznáním získáte velké množství zážitků a prožitků, které atmosféra tohoto festivalu
ještě umocní. Pro všechny je připraveno nepřeberné množství
dopoledních seminářů, odpoledních přednášek a večerního
doplňkového programu (koncerty, divadla, výstavy, projekce).
Světově proslulý malíř, grafik a psycholog Zdeněk Hajný zahájí
výstavu svých děl vernisáží v zámecké galerii 4. června. Jeho
díla vás přenesou do světa klidu, krásy a harmonie. O čtyři dny
později se vám otevřou dveře do jiného světa, do jiných dimenzí v neobyčejných prostorech zámeckého podzemí. Slavnostní otevření s bohatým kulturním programem a jarmarkem se
uskuteční 8. června. Vyvrcholením celé této akce bude odhalení Srdce pro Václava Havla v křišťálové jeskyni v podzámčí.
Ovšem skvostný program tento den ještě nekončí. Večer od
20.00 je pro vás připraveno Léčivé divadlo Gabriely Filippi
významného jubilea paní Věry Smišovské. Pro všechny milovníky divadla je na neděli 21. 7. připraveno představení Ostrožsko-Lhotského divadla z Ostrožské Lhoty „Ve státním zájmu“.
Poslední víkend v červenci v sobotu 27. 7. se v 11.30 hod
otevřou brány Myslivny všem milovníkům zvěřinových specialit
a večerním programem Červencové noci vás bude provázet
skupina TRINOM. Pro všechny je připravena bohatá tombola.
První srpnový víkend bude nádvoří zámku dějištěm přehlídky
finalistů slováckého verbuňku MFF 2013 s večerní besedou
u cimbálu, jež každoročně pořádá FS Ostrožan II. 18. srpna se
24. 8. Slavnosti Přemysla Otakara II.
nádvořím rozezní koncert skupiny ABBA rock show. Tradiční
Slavnosti Přemysla Otakara II. budou letos trochu netradiční.
Tento rok se totiž ocitneme na Divokém západě. Na všechny příznivce rychlých koltů se budeme těšit 24. srpna v areálu
Myslivny. Ale opravdový boom nás čeká v neděli 25. srpna.
V zámecké galerii bude vystavovat své skvosty paní Monika
Chmelařová z Polešovic. Na 900 rebornovaných panenek
jež jsou téměř k nerozeznání od opravdových miminek, zaplní všechny výstavní prostory. Příjemné zakončení Zámeckého
kulturního léta nám nabídne 15. září koncert Aristo Quartetu.
Doufáme, že naše bohatá přehlídka akcí nabízí možnost velkého kulturního vyžití. Na vás všechny se budeme těšit.
Lucie Pšurná, referent odboru kultury
13. 7. DH Mistříňanka
– Chlapec, který viděl pravdu. V pátek 21. června si můžete
vychutnat koncert ke dni hudby, kde se představí děti ze ZUŠ.
Neděle 23. června bude patřit Zdeňku Galuškovi, ostrožskému
rodákovi, který by se v tomto roce dožil 100 let. Program k výročí narození si připravilo Galuškovo Slovácko o. s. 13. červenec
patří koncertu Mistříňanky na ostrožském nádvoří u příležitosti
15. 9. Aristo Quartet
19
OSTROŽSKÉ LISTY
CO NABÍDNOU LETOŠNÍ BYLINKOVÉ DNY
O KOUZELNÉ KULIČCE
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ - AUTORSKÉ ČTENÍ
Pondělí 3. 6. v 10.00 hod. na nádvoří zámku
Středa 5. 6. v 19.30 hod v koncertním sále
Pohádka vychází z jedné varianty klasické pohádky o „kouzelné
kuličce“, jejíž síla tkví ve víře ve vlastní schopnosti člověka. Vojta,
prostý, jednoduchý, nešikovný hoch je postaven před situace, které musí řešit jinak
než obvyklým způsobem.
Vytrvalostí, trpělivostí a spolehnutím na vlastní úsudek
nakonec překoná intriky,
proradného komořího, hloupých loupežníků i nevíru
vlastní mámy v jeho schopnosti.Tak z něj postupně vyrůstá šikovný a sebevědomý
ženich princezny. A kupodivu komediant…
Vstupné: 50 Kč
Autorské čtení českého
bestselleru, které úzce
souvisí s naším krajem
i se světem mezi nebem
a zemí. Setkání s autorkou bude jistě minimálně
stejně zajímavé jako hodiny strávené nad její knihou. Programem provází
Vladimír Šopík, vystoupí
folklórní soubor Tetky.
Vstupné: 50 Kč
DON QUIJOTE Z DOUDLEB
– Kejklířské divadlo z Doudleb
Úterý 4. 6. v 10.15 hod. na nádvoří zámku
Don Quijote de la Mancha je od
svého zrození postavou provokující snad všechny generace.
Je vtělením věčné touhy po
spravedlnosti, je stavem beztíže,
rozumu i pudu sebezáchovy.
Máme bezpočet důvodů k jeho pochopení a k sympatiím,
radujeme se z něj jako z literární postavy, ale podvědomě se
obáváme s ním v životě potkat.
Jeho vášeň je naší technické
době cizí a většině z nás by
nejspíš připomněla, že jsou sice tisíce svící, ale jen jeden plamen.
Touto inscenací chce Kejklířské divadlo z Doudleb příjemnou, přijatelnou formou přiblížit postavy, které velmi výrazně ovlivnily světovou literaturu. Zároveň si uvědomujeme, že málokdo celý román
četl a pochopil.
Vstupné: 50 Kč
ZDENĚK HAJNÝ – KRAJINY SNŮ
4. 6. – 18. 8. 2013
Zdeněk Hajný je dnes živoucí legendou. Doma i ve světě nalezla
jeho tvorba přízeň mnoha významných osobností. Mnozí zahraniční
umělci vytvořili se Zdeňkem Hajným
společné audiovizuální projekty
např. ruský skladatel Leonid Timošenko, holandský hudebník Frank
Lorentzen nebo projekt Starvoice
(forma laterny magiky) s japonskou
pěvkyní Yoshie Ichige.
Léčivé schopnosti jeho obrazů jsou
již pověstné. Pokud jste se s ním ještě nesetkali, nastal ten správný čas.
Pokud jej již znáte, přijďte si udělat
radost novým zážitkem.
Vstupné: 50 Kč, děti a důchodci
30 Kč
20
KONCERT JUMPING DRUMS
Pátek 7. 6. ve 20.00 hod. na nádvoří zámku
„Jsme ti, kteří bubnují.“
Naše hudba je symbiózou rytmů a melodií všech světových
kontinentů. Vnímejte
naši hudbu nejen ušima, ale celým tělem.
Nechte ji promlouvat
k vašim duším. Poslouchejte a nechávejte se
strhnout proudem její
energie.“ Bubenický
koncert slavné skupiny
zajistí nezapomenutelný zážitek.
Vstupné: 100 Kč, děti a důchodci: 70 Kč
LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI UVÁDÍ
Chlapec, který viděl pravdu
Sobota 8. 6. ve 20.00 hod. v koncertní sále na zámku
Divadelní představení „ Chlapec,který viděl pravdu“ je o jasnovidném chlapci, který si
psal deník ve viktoriánské Anglii. Od narození
je nadán schopností
vidět to, co jiní nevidí
auru, duchovní bytosti, mrtvé příbuzné, ale
i informace o minulosti
či skrytých myšlenkách
jiných lidí. Toto představení má i mnoho humoru a je hráno s velkou
radostí. Gabriela Filippi
se svým loňským představením Andělé v mém
srdci okouzlila Ostroh.
Letos tomu nebude jinak.
Vstupné: 150 Kč, předprodej v Infocentru od
1. 6. 2013.
www.uhostroh.cz
Knihovna
Nové knihy • Nové knihy
Beletrie
Addison, C.
Barreau, N.
Bucay, J.
Byrne, L.
Coelho, P.
Cornwell, B.
Crombie, D.
Crombie, D.
Černá, J.
Dömény, E.
Ebert, S.
Gideon, M.
Harper, B.
Hercíková, I.
Hercíková, I.
James, E. L.
Keleová-Vasilková, T.
Kelly, C.
Kubátová, T.
Lance, J.
Levy, M.
Nesbo Jo
Parkán-Whitton, H.
Pawlovská, H.
Placák, P.
Rencová, B.
Rowling, J. K.
Sedguick, M.
Serfaty, T.
Schneider, H.
Skačáni, M.
Steinhauer, O.
Taylor, P.
Taylor, P.
Vašíček, A.
Verhoeven, P.
Kroky ke slunci
Najdeš mě na konci světa
Milujte se s očima otevřenýma
Andělské poselství naděje
Rukopis nalezený v Akkonu
Prapor
Všechno bude dobré
Probuzená minulost
Perlová koruna
Sedm zoufalých (úletů)
Sen porodní báby
Manželka 22
Smrtící pronásledování
Hester aneb O čem ženy sní
K domovu se nedívej, anděli
Padesát odstínů temnoty
Ranč u dědečka
Zámek lásky
Léta s Hubertem
Pyrofobie
Příště
Netopýr
Jak se dostat z Anglie do Žywce …
Proč jsem se neoběsila
Medorek
Vzpomínky na mého syna
Prázdné místo
Moje ruka touží po meči
Zakázaná noc
Nech mě jít, mami
Hodinu nevíš
Americký špion
Doktore, ne tak zhurta!
Doktore, bacha na ženský!
Návrat strážce duší
Černá kniha
Informace z knihovny
Loevenbruck, H.
Patterson, J.
Peroutková, I.
Pospíšilová, Z.
Pospíšilová, Z.
Simon, F.
Stolarz, L. P.
Šimková, B.
Watson, J.
Wildner, M.
Yancey, R.
Žáček, J.
Hlas bájných stvoření
Maximum ryde
Anička a Velikonoce
Kryštof a Očoun
Hravá písmenková škola
Darebák David rockerem
Modrá je barva nočních děsů
Chytrému napověz
Předtuchy
Strážný anděl na každém kroku
Fantastická dobrodružství
Alfreda Kroppa
Krysáci jsou zase spolu
Sisi jede naplno
a dalších cca 50 titulů naučné literatury!
Městská knihovna v Uherském Ostrohu
pořádá v rámci festivalu Bylinkové dny
autorské čtení
s Kateřinou Tučkovou.
Beseda se uskuteční ve středu 5. června od 19:30
v koncertním sále na zámku v Uherském Ostrohu.
Kniha Žítkovské bohyně zaznamenala velkou pozornost
médií i čtenářů. Přijďte se seznámit s tajemným krajem
Bílých Karpat a jejich tradicemi.
Vstupné 50 Kč. V programu zazpívají Tetky.
Dětská beletrie
Brukner, J.
Crowther, K.
Čech, P.
Dorr, S.
Elšíková, M.
Giff, P. R.
Hercíková, I.
Jirků, J.
Král, Z.
Krolupperová, D.
Samá voda …
Návštěva malé smrti
Velký závod
Kniha tajných přání
Bubu
Drsňačka Hollis
O štěňátku
Tlukot a bubnování
Drakouni
Obluda
Kateřina Tučková - držitelka ceny „Magnesia Litera 2010 – Knižní klub
Cena čtenářů“ a čerstvě držitelka ceny Jaroslava Škvoreckého.
21
OSTROŽSKÉ LISTY
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
Vás srdečně zve
na program pořádaný u příležitosti 100. výročí narození patrona sdružení
spisovatele, malíře a vypravěče Z D E Ň K A G A L U Š K Y
GALUŠKOVO SLOVÁCKO XI
aneb
100 ÚSMĚVŮ PRO ZDEŇKA GALUŠKU
V programu vystoupí:
Členové občanského sdružení GS – dívčí sborek Oskoruše,
spolek Ostrožanů, Dětský soubor
a jejich hosté:
Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky, Sboreček žen z Lipova, FS Lipovjan, ženský pěvecký sbor Vlčnovské búdové umělkyně,
FS Vlčnovjan, cimbálová muzika Čardáš, mužský pěvecký sbor Krasavci, ženský pěvecký
sbor Tetky, FS Ostrožan II, folklorní kroužek Ostrožánek MŠ Sídliště, Vladan Nejezchleba
Neděle 23. června 2013 v 15.00 hodin
Nádvoří ostrožského zámku
Jubilejnímu výročí je věnována výstava - výstavní prostory v zámecké věži
od 16. června do 15. září 2013
Zdeněk Galuška
1913-2013
Moji milí, néni snáď na světě člověka, kerý by sa rád od srca nezasmál a nezpříjemníl si
to slzavé údolí totkaj na zemi nejakú tú čertovinú. Šak bez humoru a pěknéj pěsničky
by to tu nebylo k žití. Můj duchovní otec Zdeněk Galuška si ně stvoříl aj namalovál pro
svoju aj vašu radosť teprvá před půl stoletím. Co to je ve srovnání s jeho stovkú, keréj
by sa dožíl letos 11. červenca! A takové jubiléum si zaslúží důstojnú oslavu. Šak u ní
také budu a býl bych rád, dybyste u ní byli aj vy, keří pravidelně naštěvujete ročníky
„Galuškového Slovácka“, ale možú dojít aj tý, keří o nás eště nezavadili. Plagát, gde sa
dovíte fšecko důležité, najdete na iném místě týchto listú. A já už enom připíjám na
památku mojého stvořitela a ať tú slavnostní nedělu 23. června při nás na zámeckém
nádvoří stójí on aj fšeci svatí, jak sa praví. Tož – dojdite!
Váš stařeček Pagáč
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
Za všechno pěkné by se mělo i pěkně poděkovat. A my jsme se
měli o oslavě Dne matek pěkně, a proto velké díky za vystoupení
dětem i paní učitelkám z obou našich mateřských škol, vypravěči
panu Slávku Kubíkovi, Františku Koryčanskému a jeho zpěváčkům Mikulášku Paluříkovi, Viktorce Hradilové a Sofce Watsonové
a Ondrovi Hendrychovi za flétnové pískání.
První dny měsíce června se již několik let náš zámek halí
do bylinkového oparu. A také naše schůzka se ponese v duchu
Bylinkových dnů. Nejprve navštívíme v zámecké galerii zahájení
22
výstavy obrazů pana Zdeňka Hajného a pak budeme besedovat
s paní Zorou Moulisovou na téma „Andělé a senioři“. Důležité je zapamatovat si, že se naše schůzka o jeden den posouvá – sejdeme
se hned v úterý 4. června 2013 v 17.00 hodin v zámeckém koncertním sále.
A pak si nadělíme dva měsíce prázdnin jako naši školáci. Aktovku a papuče nachystáme až na měsíc září.
Kontakt: mobil 731 281 275 /Věra Hendrychová/
www.uhostroh.cz
Smích se nesl celým zámkem
Ve středu 9. května
uspořádal s předstihem Klub dříve narozených ve spolupráci
s Městem Uherský
Ostroh krásný kulturní program k svátku
všech maminek. Zcela zaplněný koncertní
sál potěšily děti z MŠ
Sídliště se svým pásmem plných lidových
písniček,
dokonce
nám také zaverbovaly. Nejednu maminku
či babičku dojaly překrásné básničky v podání dětí z Křesťanské mateřské školy. Za
doprovodu Františka Koryčanského zazpívaly vítězky Ostrožského skřivánka Victoria Hradilová a Sofie Marie Watsonová.
S koníčkem vraným přijel až na podium nejmenší zpěváček
Mikulášek Paluřík. Krásnými tóny rozezněl koncertní sál Ondřej Hendrych svou hrou na flétnu. Všechny děti se moc snažily,
aby potěšily právě tu svoji hodnou, milou, krásnou, přívětivou,
Z vašich
dopisů
Už je to tady
Je tomu teprve nedávno, co jsme se nemohli dočkat jara.
Zima ne a ne nás opustit a o sněhové překvapení nebyla žádná nouze. Vždyť velikonoce byly ve znamení bílé peřiny. Pak
jsme se ale dočkali. Teploty začaly být již příjemnější a vše
kolem vonělo jarem.
Čas neuvěřitelně rychle běží a už je zde měsíc červen a s ním
počátek léta. Kvetou trávy a ve vzduchu je podmanivá vůně senosečí. Počínají se rojit mravenci a také plazi se vyhřívají na letním sluníčku. Můžeme spatřit ještěrku, užovku a ve vzácných
případech také zmiji. Všichni vyhledávají teplo, na které celou
zimu čekali. V měsíci červnu má svátek Medard. Říká se, že
Medardova krápě - 40 dní kape. Pranostika někdy vyjde a zahrady jsou přírodou vydatně zality. Spatříme zde vážky, ale je
vidět také motýly všech možných druhů. Pilné včelky se snaží
a odevšad je slyšet jejich bzukot. Ptačího zpěvu ubývá a už to
není jako na jaře. Po vyhnízdění už ptáci nemají důvod k vytrvalému zpěvu. Na lukách občas slyšíme divný hukot. To rejdí
jako malá letadla čmeláci. Když se někdy pozorně podíváme
do trávy, spatříme malého tvorečka, který má skvrnitý kožíšek
a nehýbe se. Ano, je to malé srnčí mládě a jeho máma jistě
hlídá někde opodál, aby odlákala případné nebezpečí. Není
vůbec vhodné srnčátko hladit ani je nikam přenášet. Je velmi
rozumné v tomto období venčit své psy pouze na vodítku. Ať si
vyberou své pachové schránky, ale ať již při své hravosti či dravosti těmto malým narozeným tvorům neublíží a nestresují je.
Vždyť každý nový život je třeba chránit. V počátku léta je také
laskavou a vlídnou maminku. Svou bezprostřední radostí dokázaly v koncertním sále navodit atmosféru, jež se dá jen stěží
popsat. Velkým zpestřením byla návštěva lidového vypravěče,
ostrožského rodáka pana Jaroslava Kubíka. Po pár minutách
vyprávění se smích nesl snad celým zámkem. Z obyčejných
všedních starostí dokázal vykouzlit úsměvné vyprávění, v němž
se leckteré z nás i poznaly. Věříme, že každý z vás si s sebou
domů odnesl alespoň kousek té neobyčejné radosti.
Lucie Pšurná, referent odboru kultury
čas pro sbírání léčivých rostlin. Dnes si jejich léčivé účinky lehce najdeme ve světě internetu. Spatříme třezalku, jitrocel, kopřivu, šalvěj, heřmánek nebo také laštovičník. Stačí se jen pořádně rozhlédnout. Někdy nás může vystrašit lomoz na půdě
a my máme podezření na zloděje. Nemusíme se ale zbytečně
obávat, a když zjistíme pravou příčinu, pak nám na tváři zazáří úsměv a návštěvníka si bedlivě prohlížíme. Ano, je to kuna,
která nás může vyrušit svým hlukem ze spánku. Právě v tomto
období jsou kuní svatby na půdách. Záhy docházíme k tomu,
že v přírodě je krásně a že zde můžeme načerpat spoustu pozitivní energie. Ta je nepochybně v dnešní hektické době velmi
potřebná.
I Myslivna v Mašovech dostala v přírodě svoji novou tvář.
Myslivci vyměnili všechna okna a začali budovat nový salonek
pro malé oslavy, aby prostory více sloužily lidem. Hlavní lovecká
sezona je pryč a zůstává každoroční práce. V lovecké sezoně
v roce 2012 bylo v Mysliveckém sdružení Ostrožsko uloveno
33 ks zvěře srnčí, 85 zajíců a také 14 ks zvěře černé – to je
divočáků. Zvěř černá byla po roce 1945 zde velkou vzácností, ale nyní je rozmnožena snad všude a také páchá nemalé
škody. Mimo jiné vzpomeňte na uplynulý rok a na červencový
myslivecký večer. Nemusíte dlouze pátrat v paměti, když připomenu, že divočák je vynikající pochoutka. V letošním roce
se již tradičně bude konat myslivecká zábava pod širým nebem. Termín je stanoven na sobotu 27. července 2013 a přesné informace budou na plakátech. Nezbývá tedy než se těšit
na dobrou zábavu a také výborné myslivecké speciality. Pokud
máte pocit, že se vám štěstí po celý rok vyhýbalo, pak se na vás
může usmát při myslivecké tombole.
Vladimír Procházka
Myslivecké sdružení Ostrožsko
23
OSTROŽSKÉ LISTY
CO NOVÉHO V LIDOVÝCH KROJÍCH?
V sobotu 11. května 2013 proběhl v naší krojové dílně workshop o výrobě lidových krojů. Završil tak sérii přednášek o
krojích Ostrožska, Veselska a Horňácka,
které se konaly nejen v Uherském Ostrohu, ale také v Blatnici, v Galerii Joži Úprky
v Uh. Hradišti a Kozojídkách. Semináře
i pracovní dílny se konají v rámci projektu
MAS Horňácko a Ostrožsko – Společně
pro vzdělávání občanů. Účastníci během
projektu získali mnoho informací o historii a vývoji místních krojů, které připravily
PhDr. Romana Habartová, Mgr. Olga Floriánová a MgA. Kristýna Petříčková.
Na sobotním pracovním setkání bylo
předváděno skládání fěrtochů za mokra i za sucha, skládání rukávců, žehlení,
vázání šátků a šatky, různé typy vyšívání
a závěrečné oblékání do kroje, který nám
k tomuto účelu zapůjčila Soňa Kölblová.
Vzhledem k velmi kladnému ohlasu této
akce, bychom ji rádi v době předhodové
zopakovali.
Závěrem předkládáme tradiční pozvánku na jarmark, tentokrát na Svatojánský
do Uh. Hradiště v sobotu 22. června.
Fotografie a informace o všech akcích,
kterých se účastníme, najdete na našich
webových stránkách www.lidove-kroje.
cz a facebooku.
Dagmar Raušová
Z DENÍČKU
28. 3. 1922
Aničko! Mnoho dnů uplynulo od doby, co Ti tatínek napsal
tu smutnou vzpomínku. Už i Ty jsi byla nemocná osýpkami
a prudkou horečkou. Tvoje první nemoci, kolik nám všem nadělala starostí. Stařeček i stařenka plakali, my
oba chodili jako bez hlavy. „Andulico,“ volá tatínek na Tebe, když jsem tě držela v náručí. A Ty
nic, ani jsi ho neviděla. I on plakal tak jak nikdy!
Ale potom stařenka donesla kelové listí (to
vytahuje horkost), do toho jsme Tě celou obalili a to pomohlo. Za dva dny už bylo dobře! Té
radosti!
Nyní už začínáš chodit sama, bez běhuna.
Bože to je práce, už mně z toho hlava bolí. Tatínek Ti přivezl z Prahy sandálky a tož do nich!
17. ledna 1922
A už to dělá křap – křap – dup – dup. Od jedTo bylo radosti, ale dlouhé ne.
noho k druhému chodíš a chlubíš se i Ořechovi
Smutně se mi pracuje, smutně. Maminka leží,
a kočce. První Tvé slovo bylo ťaťaťa, teprve o 2
je velice nemocná a Ty, Andulino, dovádíš. Směměsíce později mamam – gambám začalas říješ se, nevíš, co jsou u nás za chvíle, co mne Anna Hofmanová
musí všechno proběhnout hlavou a jak jest mi, vzpomenu-li, kat. Nyní ale pěkně povídáš ťá – ťá, hezky na dlouho a maže maminka by zde měla ustati v pokračování Tvého deníčku, mamma plnou pusou. Na slepice ťuťuťu rychle. Pak ačiči říkáš
že už by nikdy neznamenala zde sny Tvého mládí s maminkou kočce, škrtíc ji, až jí oči vylézají a Ořechovi dáváš hubičky na
chlupy, radši než nám.
Tvojí strávené.
Chceme-li dostat pusu od Tebe, musíme čekat, až máš dobDost je toho, dost na moji hlavu slabou! Dost! Jsou těžké dny
rou náladu, tu dáváš všem po pořádku, někdy i po dvou – třech.
pro mne, těžké. A ještě těžší noci.
Nemohla bys nám, maminko, už vstát, vzít si Andulinku na A to máme radosti! Ale jindy ani neslyšíš, když Tě pusu ptáme,
záda a tím nás oba potěšit, mne uzdravit. Vždyť umírám. Sly- jen se potutelně usmíváš! Nejraději se chováš u mne a když Tě
chtějí stařenka chvilenku vzít, abych mohla něco udělat, sotva
šíš? Umírám.
Tak začíná tento nový rok v tom „našem“ novém domově? se o tom radíme, Ty už kroutíš hlavu, že ne, že nepůjdeš, ty
Ach, nesnesu toho ovzduší nového, nesnesu! Jest v tom no- špunte. A to všechno děláš a je ti teprve rok a pět dní do dneška. A co přinese zítřek? Teď spíš, roztáhnutá přes celou postel
vém domě vlhko, až k zalknutí.
a tatínek už volá, abych ukončila, tak se půjdu k Tobě přikrčit.
V říjnu 1921.
Bylo tam všecko nové, ale vše ještě syrové, malta a barvy
ještě svítily. Ne všechno – ale byli jsme doma, v domě, na který
jsme si vypůjčili na směnku 56 tisíc. Začali jsme pracovat na
vyrovnávání úroků a splácet dluh, který jsme si
udělali na „hypotéku“ na 20 let.
Dům začal stavět stavitel Doležal ze Strážnice
v červenci a za 4 měsíce byl již hotový. Dílna,
světnice – kuchyň, to byl nyní náš nový domov,
ale zatím ještě velice nezdravý a vlhký ale náš,
náš. Už jsme nebydleli v nájmu, a začínali jsme
hospodařit na svém. Začínali, ale jak těžko. Dům
má číslo 360.
Pokračování příště
24
www.uhostroh.cz
Pro motoristy
Jedeme
na dovolenou.
Jedeme
na dovolenou
Chorvatsko
Povinnosti Doklady
�idi�e
Pásy ve vozidle
Svícení
Dezén pneu
Platný ob�anský pr�kaz nebo cestovní pas, zelená karta,
�idi�ský pr�kaz
Používání bezpe�nostních pás� je povinné na všech sedadlech, kde
jsou instalovány.
V noci a za špatné viditelnosti musí být zapnuta potkávací sv�tla.
V období zimního �asu je povinné svítit ve dne i v noci.
Letní pneumatiky = 1,6 mm
Autoseda�ka pro D�ti mladší 12ti let smí sed�t pouze na zadních sedadlech.
dít�
D�ti do 5ti let musí být usazeny v autoseda�ce p�izp�sobené
jejich velikosti a upevn�né t�íbodovým bezpe�nostním pásem.
Maximální
rychlost
Dálnice
Další
zpoplat.
úseky
Trojúhelník,
lékárni�ka
Všechna motorová vozidla musí mít výstražný trojúhelník a
autolékárni�ku.
Vesta
Po vystoupení z auta na silnici p�i poruše nebo nehod� musí
mít na sob� osoby výstražnou vestu.
Osobní do 3,5t
Osobní s
karavanem
Motocykl
M�sto
Silnice
50
50
90
80
130
80
50
90
130
Zpoplatn�né
Zp�sob platby
Obecná sazba
Hlavní tahy dálnic A1 - A11
Mýtné (otev�ený a uzav�ený systém mýtného)
Cena se liší podle délky užitého dálni�ního úseku a skupiny
za�azení dopravního prost�edku
Tunely
Tunel U�ka (28 HRK)
Mosty
Kr�ky most (30 HRK) a Mirna (Istrie) - 14 HRK
Alkohol
Hlášení
nehody
Dálnice
0,05%
Všechny nehody musí být hlášeny policii (tel. 92). P�i poškození je nutné obdržet
od policie protokol.
Tís�ová
volání
Slovinsko
Obe�n�
112
Policie
92
Hasi�i
93
Záchranná služba
94
25
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Ale v „Knize života“ majú aj zaznamenané, že sú néenom spravedlivý ke všeckým, ale aj poctivý, pracovitý,
přísný ke zlému, ochotný k pomoci, chudobný v majetku, ale bohatý v humoru!
A tací ludé by neměli umřít nikdá . . .
Kdo by neznal poslední slova knihy „Slovácko sa nesúdí“,
jimiž se její autor loučí s milovaným hlavním hrdinou – stařečkem Pagáčem. Vybrala jsem je pro dnešní vzpomínku
úmyslně, protože stejnými slovy bychom mohli charakterizovat i životní dráhu duchovního otce této oblíbené postavy,
ostrožského rodáka, čestného občana našeho města Zdeňka Galušku. V letošním roce si 11. července připomeneme
100. výročí jeho narození.
Zdeněk Galuška
Není každému dáno přinášet lidem radost a dobrou náladu.
Umět vykouzlit na rtech čtenářů, posluchačů či diváků úsměv,
i když se jim v dané chvíli zrovna zdá svět pošmourný, zakaboněný. Spisovateli, malíři a lidovému vypravěči Zdeňku Galuškovi
se tohoto daru dostalo měrou nebývalou. Dovedl jej zúročit především ve svých dvou knížkách „Slovácko sa súdí“ a „Slovácko
sa nesúdí“, které jej proslavily nejen na moravském Slovácku,
jemuž jsou obě dílka věnována, ale i v Čechách a na
Slovensku.
V těchto skutečných skvostech v oblasti regionální literatury a lidového humoru se setkáváme s rázovitými slováckými postavičkami,
které jsou aktéry nejen soudních příběhů,
ale i humorných povídek ze života slováckých Dolňáků Galuškova mládí. Autor –
mistr vyprávění – námětově čerpá z míst,
„kde jsem se narodil, kde jsem od starých
lidí ‚chytal‘ kapky humoru, které se postupně rozrostly v potůček“. Svérázný a přitom
svrchovaně laskavý humor, osobitý styl plný
vtipu, neobyčejně živý jazyk se spoustou
expresivních výrazů a přirovnání činí jeho dílo
jedním z nejčtenějších u nás vůbec. Knížky mizely
z knihkupeckých pultů ihned po vydání, poptávka přesahovala náklad. Během Galuškova života bylo vydáno kolem
milionu výtisků.
Z knih se humorné příběhy dostaly v podání samotného autora na vlny Českého rozhlasu, posléze na gramofonové desky. Na podkladě povídek vznikl televizní seriál, v němž postavu
legendárního stařečka Pagáča ztvárnil nezaměnitelným způsobem slovenský herec Jozef Króner, jemuž byl rovnocenným
partnerem v roli Kláska Oldřich Velen.
Veselé historky stařečka Pagáča a jeho svérázných krajanů
zaručovaly značný ohlas i Galuškovým estrádám, v nichž autor
a šarmantní, vtipný vypravěč v jedné osobě ventiloval svoji velkou potřebu být v neustálém kontaktu s divákem. Ani stáří a postupné zdravotní problémy jej neodradily od vystupování s dalšími umělci při různých příležitostech doma i v zahraničí.
Přestože prožil většinu života v Brně, kde potkal počátkem
čtyřicátých let v redakci Lidových novin svou budoucí manželku
26
Vlastu Fornůskovou, a považoval se spíše za Brňáka, duchem
byl stále na svém milovaném Slovácku, po celý život bylo jeho
velkou láskou a zdrojem veškeré tvorby. Tvrdil, že „Moravské Slovácko je jeho milenka, Brno jeho věrná žena a nad nimi je jeho
‚pánbůh‘, kterého neumí namalovat. Ti všichni mu pomáhají vidět
svět v zářivém slunci.“
Narodil se 11. července 1913 v Předměstí Uherského Ostroha
jako prostřední ze tří dětí manželů Antonína a Emilie Galuškových. Ve všestranně nadaném chlapci vyrůstala od samého počátku přičiněním otce láska k rodnému jazyku a hudbě. Vzorný
žák tíhl nejvíce ke kreslení a malování, což předurčilo i jeho profesní dráhu.
Začínal jako malíř v Uherském Hradišti. Kreslil pro dílnu SLUM
slovácké figurky a ornamenty, namaloval i několik velkých obrazů. Maloval při každé příležitosti. Samozřejmostí byly jím vyrobené pozvánky, plakáty, divadelní dekorace, návrhy kostýmů
a propagace všeho druhu vztahující se k činnosti „zábavního
odboru“ místní TJ Sokol, které byl členem. Zde se v něm probudil i zájem o divadlo a jeho režii, jíž byl po nějakou dobu pověřen.
Sám ztvárnil mimo jiné i postavu doktora Galéna v Čapkově Bílé
nemoci či Francka v Maryši. Svůj neobyčejný smysl pro humor
a komediální talent mohl nejvíce rozvinout v jím režírovaných
kabaretních programech, k nimž si psal scénáře a které zpestřovaly sokolské silvestrovské zábavy a maškarní plesy.
Krátký čas se živil jako holič, což byla profese
jeho otce. A právě tato etapa jeho života zavdala
důležitý podnět pro vznik prvních soudniček.
Oficína, v níž vykonával své řemeslo, se
nacházela jen několik kroků od zámecké
budovy, kde sídlil okresní soud. Tamní
advokáti, notáři a soudci byli Galuškovými častými zákazníky a důležitými zdroji
informací stran konání zaručeně zajímavých líčení, jichž se nejednou účastnil
i jako divák, především když tušil nějakou
tu kulišárnu. Pak si pečlivě zaznamenával
slova, jimiž se obvinění hájili. Galerii postav
a příběhů si rozšiřoval i z vyprávění dědáčků,
kterým rozvazovala jazyky a oživovala paměť nabídnutá stopečka slivovice. První slováckou soudničku
napsal v roce 1930 a poslal ji do Moravských novin, kde pak
pro zájem čtenářů vycházely každou neděli. Jak bylo řečeno,
vznikaly na základě autentických událostí, a proto běda, když se
někdo poznal. To bývalo v Ostrohu i zle.
Psaním soudniček do novin si Galuška přivydělával i poté,
co roku 1935 začal externě navštěvovat brněnskou Školu uměleckých řemesel, kde začal systematicky rozvíjet své výtvarné
schopnosti.
Ani jeho život neprovázely jen veselé příhody. S válkou přišlo
totální nasazení do Berlína, kde strávil jeden a půl roku a přežil
80 náletů.
Funkce vedoucího v Úřadovně pro domácí práce v Uherském
Hradišti, kde po skončení války nějakou dobu pracoval, nepřinášela Galuškovi uspokojení, a proto se rozhodl opustit rodné
město a zkusit štěstí jinde.
Ještě roku 1945 odchází do Brna, aby byl co nejblíže tisku,
www.uhostroh.cz
rozhlasu a uměleckému životu vůbec. V novém městě jej nečekal žádný přítel ani známý. Náhoda tomu chtěla, aby potkal
na vlakovém nádraží tehdy již známého spisovatele Jaromíra
Tomečka. Stejné vidění světa, vyznávání stejných hodnot z nich
učinilo nerozlučné přátele.
Byl to Tomeček, kdo stál u zrodu Galuškovy první knížky „Slovácko sa súdí“ a spolu se Slávkem Volavým, slováckým primášem a muzikantem, jehož cimbálová muzika později zpestřila
Galuškovy vyprávěnky na gramofonových deskách, také jejím
kmotrem. Kniha vyšla poprvé v roce 1947 nákladem 3 000 výtisků v nakladatelství Průboj – K. Smolka, Brno a mezi čtenáři
sklidila velký úspěch. Proto v rozmezí roku 1947 – 1948 vyšla
v tomtéž nakladatelství ještě ve třech dalších vydáních nákladem vždy po cca 3000 kusech. Lidé si knihu půjčovali, vyprávěli, opisovali. I přes její velkou oblibu u čtenářů se dalšího vydání v nakladatelství Lidové demokracie dočkala až v roce 1969
v nákladu 110 000 výtisků, do týdne byla vyprodána.
Zdeněk Galuška byl nesmírně aktivní a pracovitý člověk. Celý
jeho život je protkán bohatou estrádní činností, natáčením pořadů pro rozhlas či televizi, roku 1969 vychází v nakladatelství DISCANT na gramofonových deskách Galuškou namluvených šest
povídek z knížky „Slovácko sa súdí“, dalších osm historek vydá
nakladatelství SUPRAPHON na albu čtyř desek roku 1973.
V roce 1972 vydává nakladatelství Mladá fronta nákladem
100 000 výtisků volné pokračování první knížky pod názvem
„Slovácko sa nesúdí“. Neméně úspěšná kniha nepřináší už příběhy ze soudní síně, ale povídky ze života, kde vedle smíchu má
své místo i ponaučení. Postavu stařečka Pagáča si autor vytvořil,
namaloval a „vdechl jí dušičku“.
Popularita stařečka Pagáča ještě vzrostla s uvedením seriálu
na televizní obrazovky. Seriál natočila podle povídek z obou knih
brněnská televize v Krátkém filmu Praha – Studio Gottwaldov,
první díl byl odvysílán 24. listopadu 1976. Po úspěchu prvních
šesti dílů bylo téměř o devět let později natočeno dalších šest
pokračování. Zpočátku na scénáři pracoval Jaroslav Dietl, po
určité době jej vystřídal režisér Petr Tuček. Galuška si sám určil
obsazení hlavní role, na natáčení osobně dohlížel a jako odborný poradce dbal na to, aby se do filmu nedostalo nic, co by
bylo v rozporu s duchem doby, do níž byl děj zasazen. Seriál
se stal jedním z nejsledovanějších pořadů a byl nespočetněkrát
reprízován, v ČT naposledy v jarních měsících letošního roku.
Velkou oblibu sklízí i u našich slovenských sousedů, kde záruku
divácké přízně vedle samotné předlohy násobí vynikající umění
slovenského herce Jozefa Krónera v hlavní roli.
Stálá poptávka po knihách vedla k jejich opětovnému vydávání. Roku 1977 vychází v nakladatelství Mladá fronta soubor
povídek vybraných z obou knih pod názvem „Stařeček Pagáč
vyprávjajú“, další vydání, tentokráte již s titulem „Slovácko sa súdí
aj nesúdí“, následuje o čtyři roky později. Pod týmž názvem vyšel soubor povídek do dnešních dnů v dalších vydáních ještě
několikrát..
Galuškův otec, nadšený sběratel lidových písní, již v mládí zasel do srdce svého syna obdiv a lásku k lidové písni. Ty jej provázely po celý život. V roce 1991 vychází brožovaný sborníček
dvaapadesáti nejkrásnějších moravských písniček pod názvem
„Moravské a slovácké pěsničky“, které Galuška doprovodil svými humornými vyprávěnkami a malůvkami ornamentů.
Celoživotní pilná a poctivá práce přinesla Zdeňku Galuškovi
zaslouženou popularitu a ocenění. U příležitosti 65. narozenin
mu byl udělen titul zasloužilý pracovník v kultuře. Největšího oficiálního uznání, kterého si sám nesmírně vážil, se mu dostalo
roku 1985, kdy mu byl udělen titul zasloužilý umělec, k němuž
mu nedopomohla politická angažovanost. Roku 1994 byl jmenován čestným občanem města Brna a o dva roky později se
mu stejného ocenění dostalo v rodném městě Uherském Ostrohu.
Jeho pověstný humor ho neopouštěl, ani když podzim života byl ztížen nejen starostí o nemocnou manželku, ale i stále většími vlastními zdravotními potížemi. Poslední týdny života
trávil i se svojí manželkou Vlastou v Charitním domově Andělů
strážných v Nivnici.
Připravovanou knížku, která nesla pracovní název „Od kolébky po fajku“ a byla volným pokračováním obou předcházejících, už nedopsal. V sobotu 13. února 1999 podlehl v uherskohradišťské nemocnici cévní mozkové příhodě. Po rozloučení
v uherkoostrožském kostele sv. Ondřeje byly jeho ostatky zpopelněny a uloženy na místním hřbitově v Uherském Ostrohu,
městě, odkud před půl stoletím odešel rozdávat srdce a radost
těm, kteří mu rozuměli.
Galuškovo jméno si dalo do vínku občanské sdružení Galuškovo Slovácko, které pracuje v Uherském Ostrohu již devátým
rokem. Náplní práce tohoto spolku nejen pro folklorno je „dávat
luďom radosť, aby nebylo ludí smutných a neščasných“, tak jak
celý svůj život činil slavný ostrožský rodák. A právě na jeho počest v období výročí narození pořádá sdružení každým rokem
stěžejní akci nazvanou „Galuškovo Slovácko“. Nejinak tomu
bude i letos. 11. ročník bude patřit našemu jubilantovi a také malému ohlédnutí za činností sdružení.
Připravila Věra Hendrychová
27
OSTROŽSKÉ LISTY
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
Benešovské předovky mají
své moravské medailisty
Rok se s rokem sešel a opět se naši
střelci dne 4. 5. 2013 zúčastnili již čtvrtého ročníku Benešovských předovek.
Letos si na benešovský Kavčín přijeli zastřílet i Slováci, protože tento závod byl
zároveň prvním kolem Euroligy. Naše
město reprezentovali jen Miroslav Malůš,
Zdeněk Ilek a Iveta Vaculíková. I tady se
našim střelcům podařilo vyšplhat na medailové posty a odvézt si z tohoto závodu
dvě medaile. Z disciplíny DouPu si přivezl
zlatou Miroslav Malůš za vynikající nástřel
98 bodů. V disciplíně PePuC bohužel
skončil na 4. místě s 94 body, ale snad to
nebude mít za zlé Zdeňku Ilkovi, který ho
o bod přestřílel a stal se tak druhým naším medailistou. Bronz si zasloužil za 95
nastřílených bodů. Zdeněk střílel ještě ve
třech disciplínách, a to v PeRe, kde skon-
čil s 92 body na 5. místě, v PePiC
pak obsadil s 88 body 18. místo
a v DouPi bohužel zase „jen“
4. místo se 77 body. Iveta Vaculíková si ladila svou formu na
Velkou cenu Uh. Ostrohu a byla
spokojena se svými výsledky jak
v disciplíně PeRe, kde vystřílela
20. místo se 79 body, tak i v PePiC, kde obsadila 33. místo s 80
body. Konec konců, někdo musí
také ctít motto, které říká, že není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se!
A protože sezóna pro perkusní
střelce teprve začíná, tak bych
chtěla všem našim střelcům
a střelkyním popřát hodně medailových úspěchů.
Jitka Zajíčková
Gymnastika v Uherském Ostrohu
KRAJSKÝ PŘEBOR – ZLÍN
Gymnastické závody ve Zlíně jsou nejen závody o to, kdo
bude v našem kraji nejlepší, ale také závody, kde si gymnastky plní výkonnostní stupeň. Dne 27. 4. 2013 se v tělocvičně
Sokola Zlín utkaly gymnastky z Uherského Ostrohu, Ostrožské
Nové Vsi a domácí zlínské závodnice.
V kategorii mladší žákyně se na 1. místě umístila a titul nejlepší gymnastky zlínského kraje vybojovala naše závodnice
Johanka Latinová. Těsně za stupni vítězů, na místě čtvrtém
skončila Lucie Křibíková a Elišce Riedlové patří hezké sedmé
místo. Johanka, Lucie i Eliška splnily 2. výkonností stupeň.
Ve starších kategoriích jsme měli zastoupení pouze v kategorii žákyně B a to Justýnu Kovaříkovou, které patřilo zlato, čímž
si vybojovala postup na mistrovství ČR v této kategorii.
PŘEROVSKÝ PRVOMÁJOVÝ ZÁVOD
Jelikož tento závod spadá do Moravského poháru ve sportovní gymnastice, rozhodli jsme se jet s jednou závodnicí, protože ostatní gymnastky se nemohly zúčastnit.
Eliška Riedlová se v silné konkurenci klubů z celé Moravy
opravdu neztratila a v trojboji (kladina, bradla, prostná) mezi
16. závodnicemi obsadila krásné 8. místo.
SLOVÁCKÝ DŽBÁNEK
Další závod, který spadá do Moravského poháru, se konal
v sousední Ostrožské Nové Vsi. Body do celkového hodnocení přišly sbírat kluby z Moravské Ostravy, GK Vítkovice, KSG
SK Přerov, TJ Chropyně, KSG Rosice, SG Valašské Meziříčí,
TJ Sokol Zlín, GK Hulín, domácí oddíl a oddíl sportovní gym-
28
nastiky ŠK Uherský Ostroh. Tento závod, jako jeden z mála,
prověřuje opravdu všestrannost gymnastek, jelikož se soutěží
v gymnastickém čtyřboji. (Kladina, prostná, přeskok a bradla)
V kategorii 2005 se závodilo ve trojboji – bez bradel. Po vynikajícím výkonu se na 2. místě umístila Lucie Křibíková. Další
naše závodnice zacvičily také dobře - Míša Riedlová obsadila
13. místo a hned za ní, na místě 14. skončila Eliška Riedlová.
V této kategorii závodilo celkem 26 děvčat, takže holkám patří
opravdu velká gratulace!
Ani v kategorii 2003 – 2004 se naše holky neztratily a ve čtyřboji po bezchybném výkonu získala Johanka Latinová bronzovou medaili za 3. místo. Justýna Kovaříková obsadila krásné
6. místo ze 17. závodnic. Taktéž obrovská gratulace.
Gymnastický oddíl
www.uhostroh.cz
Řádková inzerce
Diakonie Broumov pořádá sbírku použitého ošacení pro potřebné. Zájemci mohou oděvy a šatstvo
v zavázaných pytlích či krabicích přivézt do středy
5. června k panu Vladimíru Prokešovi, Mašovy 275,
v pracovní dny od 14 do 18 hod.
Kadeřnictví Věra, Fučíkova 567, Uh. Ostroh.
Kadeřnické služby: dámské, pánské, dětské.
Zuzana Dočkalová tel:734 656 954, Věra Dobřecká
tel: 731 565 752. Těšíme se na vaši návštěvu!
Nabízím k odprodeji starožitnou ložnici (javor)
z 19. století. Cena dohodou. Tel.: 571 444 305
Pronajmu nebytové prostory v přízemí domu
č. 20 na náměstí (2-3 místnosti, 55-60 m2), případně
i sklep. Vše dohodou. Tel.: 571 444 305
Prodá se jednohrobka v Uherském Ostrohu,
tel. 734 477 690.
Pohlídám děti, tel.: 733 741 169
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Je lepší radovat se z květu růže, než strkat její kořen pod mikroskop.“ Naší výherkyni Marii
Stáncové, Uherský Ostroh III blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do konce června v městské knihovně na zámku.
Pokud chcete být zařazeni do květnového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 15. června 2013 na adresu Městský
úřad Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží výhru
200,- Kč.
Tentokrát jsme pro vás připravili citát římského řečníka Senecy: „Dovede-li se člověk zasmát ….“ dokončení v tajence.
Nápověda:�
ACETON;�
AMAT; LO;
MÓD; OY
Zkratka�
slova�
detto
�
2. část�
TAJENKY
Osobní�
zájmeno
Spodek�
nádoby
�
Ochutit�
solí�
Druh�
holuba
Polské�
mužské�
jméno
Továrny�
strojírenské�
techniky
Proclívat�
Technika�
skoku
vysokého
Kusy
Den mayského měsíce�
Název chem.
zn. dusíku
Iniciály
herce
Faltýnka�
Těžký kov
Pomocnice�
rodičky�
Ledacos
Meta�
Tábor
Zhroucení�
Latinsky�
„lev“�
Německý�
souhlas
Jedna ze�
zdravotních�
pojišťoven
Otravné�
látky (zkr.)�
Hájová�
bylina
Jekoty�
Mohutnět
Osamoceno�
Předložka
Otázka�
při sázce�
Biblická�
postava
Útok
Ohnivý�
jazyk�
Vyrobená�
ze lnu
Vlastní�
oslům
Označení�
měkké
stupnice�
Modus
Jihoevropan�
Barevný�
jako�
tráva
Australský�
vačnatec
Koření�
Veřejné�
shromáždění�
Slovenská�
plošná míra
Hovorově�
„tělocvik“�
Povzdech
Spojka�
Hudební�
značka
Nemajetná�
Evropan�
Pracovat�
jako
švadlena
Strašidlo
�
�
Rozhodčí�
Řehtat
30
Největší�
suchozemský savec
Listnáč�
Opak�
příletu
�
3. část�
TAJENKY
Značka�
decilitru�
Papežská�
listina
Označení�
dánských�
letadel
�
Herecké�
líčidlo�
pleťové�
barvy
1. část�
TAJENKY�
Ragbyová�
zkratka
Modelovat
�
Arabské�
mužské�
jméno
Omatlat
Ukazovací�
zájmeno
�
Kód pro�
laoštinu
Chemická�
značka�
stroncia
Egyptský�
veletok�
Bor
Anglicky�
„láska“�
Otázka�
1. pádu
Zajíc�
(expr.)�
Již�
Nejjednodušší�
keton
Mající�
velký�
nos
www.uhostroh.cz
Pálení čarodejnic 30. 4. 2013
Světlo Orientu - krajské kolo
31
Účastníci MS historických kol
v Uherském Ostrohu
Download

Ostrozske listy - červen 2013.pdf