� E RV E N 2 0 1 1
ČERVEN 2011
Ivan�ický
zpravodaj
Ivančický
Zpravodaj
RO�NÍK XL
ROČNÍK XL
Obr. č. 1
Titulní strana ze slavností chřestu
Slavnosti ch�estu prob�hly
v nové podob� (viz �l. na str. 18)
1
2
Vybrali jsme z 2. veřejného zasedání
zastupitelstva města Ivančic konaného 26. dubna 2011
Přítomni:
Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka,
Alena Kahúnová, MUDr. Mikuláš Kuczman - od 16.10 hod., MUDr. František
Matušina od 16.30 hod., Ing. Antonín Moravec, Mgr. Radek Musil, Radoslav
Skála, Ing. Roman Sládek od 16.50 hod., Petr Sláma, MVDr. Luboš Šlapanský .
Omluveni: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Vladan Ševčík
Jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Jednání
zahájil místostarosta p. Radoslav Skála v 16,05 hodin
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY
Místostarosta p. Skála informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního
zasedání zastupitelstva celkem 9krát a projednala 129 bodů programu. Zápisy
jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice
(dále MěÚ); výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém
období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost.
VOLBA ČLENŮ FINANČNÍHO VÝBORU
Předsedkyně finančního výboru paní Alena Kahúnová předložila zastupitelstvu
návrh členů finančního výboru a požádala o jejich zvolení. Návrh: Marie Konečná, Milan Buček, Ladislava Slámová, Mgr. Alena Mottlová.
H l a s o v á n í:
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
VOLBA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU
Místostarosta p. Skála navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru MVDr.
Luboše Šlapanského a otevřel diskusi. Ing. Antonín Moravec navrhl rozšířit
usnesení tak, že kontrolní výbor v následujícím období bude pětičlenný, přičemž
tři členové kontrolního výboru budou z řad opozice.
Hlasování o návrhu v rozšířeném znění předneseném Ing. Moravcem:
H l a s o v á n í:
Pro 10, proti 0, zdržel se 1
3
STANOVISKO K TĚŽBĚ BENTONITU NA RÉNĚ
Místostarosta Mgr. Musil informoval o aktuálním stavu sporu ohledně pozemků pro těžbu bentonitu na Réně a předal slovo vedoucí OMP k podrobnějšímu
vysvětlení. Mgr. Mrajcová podala informaci ohledně soudního sporu. Na ministerstvo životního prostředí byla zaslána žádost na odpis ložiska bentonitu dne
17. 5. 2010. Ministerstvo životního prostředí konstatuje, že vzhledem k množství
a charakteru zásob na ložisku a hospodářské účelnosti vydobytí ložiska souhlasí
s odpisem zbytkových zásob ložiska Ivančice Réna formou vynětí z evidence.
Dále byl podán dotaz na báňský úřad. 3. 6. 2010 báňský úřad odpovídá, že považuje za nežádoucí, aby dále probíhalo dobývání ložiska, neboť by dobývání
ohrozilo zákonem chráněné obecné zájmy, zejména ochranu životního prostředí.
15. 3. 2011 proběhlo jednání u Krajského soudu v Brně, kde strana žalobce firma
Bentex Bohemia byla vyzvána, aby doplnila svůj návrh, aby odstranila vady, které nesla žaloba, která byla podána z jejich strany. Lhůta pro odstranění byla jeden
měsíc, ve lhůtě byly tyto vady odstraněny a návrh byl doplněn. Nyní přišlo předvolání k jednání na 25. 5. 2011. Veškeré podklady byly soudu doloženy včetně
vyjádření. Mgr. Musil navrhl, aby z důvodu, že řada zastupitelů je nových, se
deklarovalo nesouhlasné stanovisko k těžbě bentonitu na Réně a toto se stvrdilo
usnesením. Ing. Sládek a Ing. Moravec v diskusi vyjádřili názor, že zprávu o stavu sporu zastupitelstvo bere na vědomí, ale vzhledem k tomu, že zastupitelstvo
Města (ZM) Ivančice již v minulosti přijalo nesouhlasné stanovisko k těžbě bentonitu na Réně a že toto usnesení je stále platné, nepokládají za nutné o tomto
stanovisku znovu hlasovat. Nato bylo přistoupeno k hlasování o usnesení, že
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o aktuálním stavu sporu ohledně pozemků pro těžbu bentonitu na Réně.
Vzhledem k platnosti nesouhlasného stanoviska ZM Ivančice k těžbě bentonitu
na Réně nepokládá ZM za nutné o tomto stanovisku znovu hlasovat.
H l a s o v á n í:
Pro 11, proti 0, zdržel se 0
VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Ivančice dne 26. dubna 2011
A) VOLÍ
*** členy finančního výboru paní Marii Konečnou, pan Milana Bučka, paní Ladislavu Slámovou, Mgr. Alenu Mottlovou
*** předsedou kontrolního výboru MVDr. Luboše Šlapanského
4
B) SCHVALUJE
*** počet členů kontrolního výboru 5 s tím, že 3 členové kontrolního výboru
budou z řad opozice
*** rozpočtové opatření č. 3 Města Ivančice dle předloženého návrhu s doplněním 30.000,-Kč jako dar pro Japonsko
*** smlouvu o darování pozemků p. č. 900/36 – orná o výměře 671 m2, p. č.
900/37 – orná o výměře 689 m2, p. č. 900/38 – orná o výměře 951 m2, p. č. 900/
39 – orná o výměře 394 m2 v k. ú. Ivančice do vlastnictví Jihomoravského kraje
s tím, že v čl. II. odst. 3. upravujícím právo zpětného nabytí vlastnictví pozemků
městem v případě, že by zařízení pro seniory nebylo dokončeno do 31.12.2015,
bude toto právo upraveno formou věcného břemene
*** obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
*** obecně závaznou vyhlášku č.2/2011, která stanoví místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
*** obecně závaznou vyhlášku č.3/2011, která stanoví místní poplatek z ubytovací kapacity
*** Smlouvu o vzájemných vztazích při realizaci projektu „Zlepšení kvality vod
v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“, Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/155/11/LCD, Smlouvu o směnečném v právu vyplňovacím
***zadání územního plánu Ivančice ve znění úprav v bodu O, pátá odrážka Ing.
Sládek bude členem výběrové komise na zhotovitele
***záměr prodeje části pozemku p.č.2425/3 o výměře cca 14 m2 v k.ú.Budkovice
*** záměr prodeje části pozemku p.č.2425/3 o výměře cca 123 m2 v k.ú.Budkovice
*** záměr prodeje pozemku st.327 o výměře 22 m2 v k.ú.Letkovice podle geom.
plánu č.350-590/2010
5
*** záměr darování pozemků p.č.3105/5 – ost.plocha o výměře 116 m2
a p.č.3105/12 – ost. plocha o výměře 12 m2 v k.ú.Ivančice
*** záměr nabytí pozemku p.č.3105/9 – ost.plocha o výměře 101 m2 v k.ú.Ivančice vše podle geom. plánu č.1365-41/2011
*** nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id.1/2 z pozemků p.č.900/26, 915/1,
915/4 a 915/5 v k.ú.Ivančice za cenu stanovenou podle platného cenového předpisu ke dni převodu od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města
C) SOUHLASÍ
*** s celoročním hospodařením Města Ivančice za rok 2010, a to bez výhrad;
předmětem schválení není v příloze položka Brněnka – Sežev Reko
D) NESCHVALUJE
*** prodej obchodního podílu ve výši 2,481% společnosti Teplo Ivančice
*** zřízení věcného břemene – práva chůze a jízdy po pozemku p.č.2607/1 k rekreační chatě ev.č.5 v k.ú.Kounické předměstí.
*** záměr prodeje úpravny vody č.e.1373 v k.ú.Ivančice
*** záměr prodeje části pozemku p.č.3166/6 v k.ú.Ivančice
*** Smlouvu č. 9/2011 o poskytnutí dotace 143 000,- Kč pro občanské sdružení
HK Ivančice na úhradu nákladů spojených s činností klubu a reprezentací města
v r. 2011a jako výpomoc při pořádání turnajů pro mládež „Vangl cup 2011“
Smlouvu č. 10/2011 o poskytnutí dotace 522 000,- Kč pro občanské sdružení FC
Ivančice na úhradu nákladů spojených s provozem a údržbou areálu na Malovansku, zabezpečením správcovských a úklidových prací a s činností v r. 2011
Smlouvu č. 11/2011 o poskytnutí dotace 150 000,- Kč Hasičskému záchrannému
sboru Jihomoravského kraje na úhradu nákladů spojených s opravou odvětrávání
garáží na Tesařově náměstí
E) ODKLÁDÁ
*** záměr prodeje částí pozemků p.č. 2121/36, 2121/45, 2121/50 a 2121/108
v k.ú.Ivančice
F) BERE NA VĚDOMÍ
*** postup řešení situace Besedního domu
6
*** informaci o aktuálním stavu sporu ohledně pozemků pro těžbu bentonitu na
Réně
G) POVĚŘUJE
*** radu města přípravou podkladů k fungování Besedního domu v termínu do
31. 5. 2011 a svoláním zastupitelstva k tomuto bodu, přičemž jedním z materiálů
pro pracovní schůzku zastupitelstva na toto téma bude inventární soupis o převzetí zásob (úkol pro majetkoprávní odbor)
H) UKLÁDÁ
*** odboru majetkoprávnímu předložit vysvětlení, jak bude zapracováno nedodržení splátkového kalendáře ze dne 28.6.2010 a proč se nevyužilo exekutorského
zápisu s doložkou vykonatelnosti jako zajišťovacího instrumentu, a aby jedním
z podkladů pro pracovní schůzku zastupitelstva byl zápis o převzetí zásob.
Pan Skála poděkoval přítomným za účast; zakončil zasedání zastupitelstva
v 20.30 hod.
Ze zápisu Ing. Ivany Krejčové, který v plném znění najdete
na Oficiálních stránkách Ivančic
Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Ve zveřejněných výpisech jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000
Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.
14. schůze
konaná dne 18.04.2011
Ö Žádost o poskytnutí veř. finanční podpory na rekonstrukci sokolovny Němčice
RM bere na vědomí doplnění materiálů k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na rekonstrukci sokolovny
Němčice. Ukládá místostarostovi Mgr.
Musilovi svolat schůzku se zástupci
TJ Sokol Němčice a zainteresovanými
členy zastupitelstva za účelem dojednání
komplexního řešení vztahů.
Ö Žádosti mateřských škol o povolení výjimky z počtu dětí
RM, v souladu se zákonem č.
561/2001 Sb., § 23, odst. 3 – o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, souhlasí s povolením výjimky z počtu dětí na
třídu pro příspěvkové organizace:
– Základní škola a mateřská škola
Ivančice-Němčice:
7
– MŠ Němčice – I. třída 28 dětí, II.
třída 28 dětí
– MŠ Alexovice – I. třída 20 dětí
(integrovaný žák), II. třída 28 dětí
– Mateřská škola Na Úvoze Ivančice – I. třída 28 dětí, IV. třída 28 dětí
– Mateřská škola Chřestová Ivančice – I. třída 28 dětí, II. třída 28 dětí
RM schvaluje panu Václavu Mazánkovi hostování s nafukovacím
hradem o ivančické pouti ve dnech
30. – 31.07.2011 a svatováclavských
trzích ve dnech 23. – 24.09.2011 na
Palackého náměstí na rohu kostela
u telefonní budky. Poplatek dle platné
vyhlášky vybere správce trhu.
Ö Organizační změny – celkový počet zaměstnanců města
v městském úřadu
RM schvaluje z důvodu úsporných
opatření navržené organizační změny
dle návrhu předloženého tajemnicí
MěÚ Ivančice, zrušení pracovního
místa č. 128 na úseku evidence vozidel a celkový počet zaměstnanců
města zařazených do městského úřadu
po provedení organizačních změn: 96,
počet zaměstnanců v organizačních
složkách: 14, počet pracovníků městské policie: 8.
Hlasováno o usnesení:
pro 4, zdržel se 1
Ö Udělení souhlasu rodinnému
centru Měsíční houpačka – sídlo
na Palackého nám. 27
RM uděluje rodinnému centru Měsíční houpačka, IČ 27053318, souhlas
ke změně sídla organizace z Ivančic,
Luční 11 na Ivančice, Palackého
nám. 27. Tento souhlas platí pouze do
31.12.2013.
Ö Výpůjčka prodejních stánků
RM schvaluje výpůjčku 6 ks prodejních stánků z městské tržnice pro
4. velký pivní festival konaný dne
02.07.2011 v Padochově. Stánky je
možné odvézt nejdříve v 10.30 hod.
dne 02.07.2011 a je nutné je vrátit
nejpozději dne 03.07.2011 do 20.00
hod. Pořadatel Klub sběratelů pivních suvenýrů při pivovaru Padochov
odpovídá za vrácení nepoškozených
stánků na městskou tržnici.
Ö Hostování o pouti a svatováclavských trzích
8
Ö Provoz letní zahrádky – pohostinství POFI
RM uděluje paní Alexandře Lukešové souhlas ke zřízení letní předzahrádky před pohostinstvím POFI (Dr.
Novotného) na období od 01.05.2011
do 30.09.2011 za poplatek 800,- Kč/
měs.
Ö Smlouva o právu provést stavbu
– Lidl
RM schvaluje Smlouvu o právu
provést stavbu Obchodního centra
Ivančice, stavebník Lidl Česká republika, v.o.s.
Ö Pověření k projektu „Rozvoje
služeb eGovernmentu v ORP
Ivančice I – III“
RM schvaluje pověření statutárního zástupce – plné moci – k projektu
Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP
Ivančice I - III, reg. číslo CZ.1.06/
2.1.00/06.06784 pro projektového
manažera Ing. Bohumila Smutného,
BA.
Ö Pověření přijímáním prohlášení
snoubenců o uzavření manželství
RM pověřuje členku Zastupitelstva
města Ivančice Mgr. Janu Heřmanovou přijímáním prohlášení snoubenců
o uzavření manželství podle § 4 odst.
1 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění.
15. schůze
konaná dne 02.05.2011
Ö Návrh na zřízení bezpečnostní
komise
RM schvaluje zřízení bezpečnostní
komise jako pomocného orgánu rady
města v následujícím složení: Petr
Sláma, František Balík, Bořivoj Jonáš, Mgr. Ladislav Surovčík, Zdeněk
Šabata, Ing. Pavel Valenta a Radek
Halouzka.
Ö Návrh na likvidaci nalezených
věcí uložených na MěP Ivančice
déle než 6 měsíců
RM schvaluje likvidaci nalezených a neupotřebitelných věcí, uložených na Městské policii Ivančice,
nevyzvednutých po dobu delší než
6 měsíců, dle předloženého seznamu
a odvedení nalezené finanční částky
400,- Kč na pokladnu města.
Ö Smlouva o přípravě a pořádání
části Mezinárodního hudebního
festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE (pro
roky 2012-2015)
RM schvaluje uzavření Smlouvy
o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst
CONCENTUS MORAVIAE s Mezinárodním centrem slovanské hudby
Brno, o.p.s., pro roky 2012-2015.
RM pověřuje plněním organizačních povinností města KIC, odpovědnou osobou stanoví Mgr. Aleše
Turečka.
RM ukládá odboru plánovacímu
a finančnímu hradit řádně příspěvky
pro jednotlivé roky a počínaje rokem
2012 navyšovat příspěvky o státem
vyhlášenou míru inflace.
Ö Výsledek výběrového řízení
– ředitel příspěvkové organizace
Městské lesy Ivančice
RM akceptuje výsledek výběrového řízení na funkci „ředitel příspěvkové organizace Městské lesy
Ivančice“ a stanovisko výběrové
komise, která doporučuje jmenovat
do funkce ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice p.
Dalibora Langa, Ivančice. Jmenování bude provedeno k datu nástupu p.
Langa do funkce.
Ö Složení řídícího výboru pro účel
realizace procesu komunitního
9
plánování rozvoje sociálních
služeb ORP Ivančice
RM schvaluje složení řídícího výboru pro účel realizace procesu komunitního plánování rozvoje sociálních
služeb ORP Ivančice: vedoucí – Mgr.
Radek Musil, členové: Ing. Olga Prokopová, Mgr. Karla Černá, Vladimíra
Kábelová a Eva Halúzková.
Ö Nabídky na elektroinstalační
práce pro technologické centrum radnice Ivančice
RM schvaluje zadání provedení
elektroinstalačních prácí pro technologické centrum radnice Ivančice firmě
Z+H STAVBY NA KLÍČ, s.r.o., Ivančice, IČ 26230640 za cenu 59.988,Kč vč. DPH a schvaluje předloženou
smlouvu. Vybíráno ze dvou nabídek.
Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu 2011.
Ö Stanovisko města – provoz loterijního systému v hotelu Černý lev
RM nemá námitky k povolení CLS
Interaktivního loterního systému v hotelu Černý lev v Ivančicích, Palackého
nám. 25/11.
Ö Dotace FC Ivančice z rezervy
rady města
RM schvaluje poskytnutí dotace
FC Ivančice ve výši 50.000,- Kč k překlenutí období do schválení Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města;
rozpočtovým opatřením bude následně dotace schválená v rozpočtu města
pro FC Ivančice snížena o částku
50.000,- Kč a tato bude převedena do
rezervy rady.
10
Ö Schválení výběrové komise pro
výběr zpracovatele „Územního
plánu Ivančice“
RM schvaluje výběrovou komisi
pro výběr zpracovatele „Územního
plánu Ivančice“ v tomto složení:
Členové komise:
1. Radoslav Skála, místostarosta
města Ivančice
2. Ing. Roman Sládek, člen zastupitelstva
3. Ing. Josef Janíček, vedoucí odboru technického a investičního MěÚ
Ivančice
4. Ing. Josef Coufal, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Ivančice
5. Ing. Pavel Červený, pracovník
odboru regionálního rozvoje MěÚ
Ivančice
Náhradníci:
6. Ing. Eva Skálová, pracovnice
odboru regionálního rozvoje MěÚ
Ivančice
7. JUDr. Růžena Chládková, tajemnice MěÚ Ivančice
8. MUDr. Vojtěch Adam, starosta
města Ivančice
9. Mgr. Radek Musil, místostarosta města Ivančice
10. Ing. Luděk Bernard, pracovník
odboru technického a investičního
MěÚ Ivančice
16. schůze
konaná dne 18.05.2011
Ö Žádost o poskytnutí prostor nádvoří radnice – ZŠ V. Menšíka
Ivančice
RM schvaluje poskytnutí prostor nádvoří radnice dne 3. června
2011 v době od 8.30 do 11.30 hodin
Základní škole Vladimíra Menšíka
Ivančice z důvodu prohlídky v rámci
realizace školního projektu „Známe
své město“.
Poř.
č.
1.
2.
3.
Žadatel
Ö Žádost o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu
města Ivančice pro rok 2011
RM schvaluje poskytnutí částek
veřejné finanční podpory z rezervy
rady dle následující tabulky:
Účel
SDH ČMS Ivan., Tesařovo n.
Sportovní, o.s., Řeznovice
ČZS Chryzantéma
4.
5.
6.
7.
8.
výcvik mladých hasičů
zájmové a sport. aktivity
na pronájem sálu v Besed.
domě – výstava chryzantém
Czech Heaven, Budkovice
modelářské akce
ZUŠ A. Muchy, Ivančice
zvuková technika
ŠULC RAMPS a PARKS, Ivančice Freestyle contest 6
Dech. hudba Venkovanka, Brno
vystupování dech. hudby
TJ Slovan Ivančice
činnost oddílu
9.
10.
11.
12.
SKM Ivančice
SDH Němčice
FC United Ivančice
HZS JMK Brno
podpora K. Pálešové
kulturně společenská oblast
činnost klubu
oprava odsáv. výfukových
zplodin
13.
14.
15.
16.
Mor. rybář. svaz Ivančice
Diakonie Myslibořice
Pěvec. sbor B. Hajnce, Střelice
RC Měsíční houpačka, Ivančice
výchova mládeže k ochr. ŽP
nová špaletová okna
činnost a rozvoj sbor. zpěvu
zabezpečení chodu centra
17.
OS Budkovice
zábavné a sport. aktivity
Přiznaná částka
v Kč
dar 10.000,dar 10.000,dar 17.000,0
dar 10.000,dar 10.000,0
dar 20.000,dotace 50.000,0
dar 13.000,0
poskytnutí dotace
řešeno usnesením
zastupitelstva ze
schváleného rozpočtu města
dar 10.000,0
dar 5.000,0; podpora pronájmem prostor města
dar 10.000,11
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Petr Kalousek, Ivančice
Myslivec. sdružení Letkovice
Miloslav Ondra, Ivančice
Mighty Shake Zastávka, o.s.
Myslivecké sdruž. Ivančice
KC Réna, Ivančice
24.
SVČ Ivančice
25.
26.
Středisko rané péče Brno
FC Ivančice
27.
Sdruž. Českomor. kreativní a o.s.
„O všem. Ovšem“ Zbýšov
Orel Ivančice
Házenkářský klub Ivančice
28.
30.
cyklistický závod - časovka
zazvěření honitby
Ivančická hodinovka
taneční kurz pro mládež
péče o zvěř a krajinu
dresy, nářadí, podpora
družst.
volnočasové aktivity
dar 3.000,dar 10.000,dar 5.000,0
dar 10.000,dar 5.000,-
činnost oddílu
na činnost klubu
dar 15.000,poskytnutí dotace
řešeno usnesením
zastupitelstva ze
schváleného rozpočtu města
0; podpora pronájmem prostor města
služby pro rodiny postiž. dětí 0
na činnost klubu a na úhradu poskytnutí dotace
nákladů spojených s údržbou řešeno usnesením
a užíváním fotbalového
zastupitelstva ze
stadionu
schváleného rozpočtu města
soutěž „Zpívej“
dar 5.000,-
Ö Návrh na osazení značek Zákaz vjezdu motorových vozidel
– břeh Jihlavy u zahrad na Malovansku
RM ukládá odboru technickému
a investičnímu ve spolupráci s odborem majetkoprávním zjistit, zda by
vlastníci dotčených pozemků souhlasili se zákazem vjezdu na jejich
pozemky (od němčického mostu po
dětské hřiště na Malovansku); zákaz
by se netýkal vlastníků dotčených
pozemků a Povodí Moravy.
Ö Nabídky na posouzení stability
svahu Boží Hora
12
RM schvaluje zadání zakázky na
posouzení stability svahu Boží Hora
– Ivančice nedestruktivními metodami
měření na parcele č. 553 dle PK firmě
GEODRILL s.r.o., Brno, IČ 4699497.
Celková cena 59.280,- Kč vč. DPH.
Vybíráno ze 3 nabídek. Bude hrazeno
ze schváleného rozpočtu 2011.
Ö Nabídky na zhotovení podpěrných pilířů – hřbitovní zeď Ivančice
RM schvaluje zadání zakázky
na zhotovení čtyř podpěrných pilířů
– hřbitovní zeď Ivančice firmě STAFIZ-K s.r.o., Ivančice, IČ 26916827.
Celková cena jednoho podpěrného
pilíře 14.995,- Kč vč. DPH. Vybíráno
ze 3 nabídek. Bude hrazeno ze schváleného rozpočtu 2011.
Ö Přestavba kuchyně Tovární 4,
Ivančice
RM odkládá projednání bodu;
RM zváží alternativu úpravy na třídu
školky.
Ö Cyklistický závod
RM bere na vědomí konání cyklistického závodu MTB-časovka „S
úsměvem na rozhlednu Vladimíra
Menšíka“, který se uskuteční dne 18.
června 2011 se startem z parkoviště
pod hřbitovem v Ivančicích a cílem na
rozhledně V. Menšíka na Hlíně.
Ö Proplacení plynovodních rozvodů v bytě č. 3, U Jatek 5
RM neschvaluje žádost o proplacení plynovodních rozvodů v bytě č.
3, U Jatek 5.
Ö Zřízení vyhrazeného parkovacího stání
RM schvaluje zřízení vyhrazeného
parkovacího stání ve prospěch žadatele (osobní údaje uvedeny v podkladech) naproti bytovému domu Polní
17. Veškeré náklady spojené se zřízením tohoto parkovacího stání ponese
žadatel.
Ö Odstoupení od nájemní smlouvy
– pozemky Karlov
RM schvaluje odstoupení města
od smluv o nájmu pozemků v lokalitě Karlov uzavřených v r. 2004 za
účelem provedení rekultivace skládky
a zřízení recyklačního místa.
Ö Jmenování ředitele ZŠ T. G. Masaryka
U tohoto bodu Mgr. Chytka nehlasoval.
RM v návaznosti na doporučení
konkurzní komise jmenuje Mgr. Tomáše Chytku ředitelem příspěvkové
organizace Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres
Brno-venkov. Nástup do funkce 1.
srpna 2011.
Ö Akce přeshraniční spolupráce
– družební návštěva ze Stupavy
RM schvaluje úhradu nákladů
spojených s pohoštěním družební návštěvy z partnerského města Stupava
ve výši 3.400,- Kč. Hrazeno bude ze
schváleného rozpočtu města na rok
2011, kapitola Mezinárodní spolupráce – družební města.
Ö Pronájem části vestibulu Městského úřadu Ivančice
RM neschvaluje záměr pronájmu
části vestibulu MěÚ Ivančice za účelem provozování automatu s občerstvením; objekt je historickou a kulturní
památkou, umístění automatu RM
nepovažuje za vhodné.
Ö Žádost o souhlas s místem podnikání na adrese úřadu Palackého
náměstí 196/6, Ivančice
RM usnesením č. 1/R19 ze dne
21.07.2008 vyslovila nesouhlas s tím,
aby podnikatelům, kteří mají trvalý
pobyt na adrese úřadu Palackého ná13
městí 196/6, Ivančice, bylo na základě
jejich žádosti umožněno jako místo
podnikání nahlašovat tuto adresu.
Toto stanovisko RM se nemění;
souhlasy udělovány nebudou.
Ö Zábor veřejného prostranství
pro sportovní akci Monster
Truck Show
RM schvaluje zábor veřejného
prostranství - 200 m2 parkoviště pod
hřbitovem za cenu 3,- Kč/m2 pro uspořádání sportovní akce Monster Truck
Show dne 2. června 2011 od 18.00 hodin (vystoupení kaskadérů); pořadatel
Tomáš Zelenay, Praha, IČ 86616978.
Inzerce
Modrá pyramida, a.s., �len obchodní skupiny Komer�ní banky
vyhlašuje výb�rové �ízení na pozici
vedoucí pobo�ky a finan�ní konzultant pro kancelá� v Ivan�icích
Požadujeme:
– SŠ vzd�lání
– komunikativnost, samostatnost a d�slednost
– profesionální vystupování
– ochota dále se vzd�lávat a na sob� pracovat
– orientace na výsledky
– pé�e o stávající klienty spole�nosti a akvizice
klient�
Nabízíme:
– nástup ihned
– propracovaný systém zaškolení na náklady Þrmy
– velmi motivující Þnan�ní ohodnocení s variabilní
složkou, odrážející zejména individuální výsledky
– p�íjemné pracovní prost�edí
– první 4 m�síce garantovaný p�íjem 15.000,- K�
– p�id�lená klientela
– zázemí stabilního bankovního domu Komer�ní
banky
Životopis s motiva�ním dopisem prosím zasílejte na – [email protected]
PRODEJ komerčního objektu
v obci Zbýšov u Oslavan,
s bytem 4 + 1, zahradou a dvěma garážemi.
Plocha pozemku 1600m2.
Tel.: 777 028 938, e-mail: .[email protected]
14
Nové informace o budování kanalizace
Úhrady za nové kanalizační přípojky byly zrušeny
V minulém čísle jsme zveřejnili informaci o tom, že od majitelů nemovitostí
bude při napojení nové kanalizační přípojky vybírána částka ve výši 6.000,- Kč. Po
uzávěrce květnového čísla se vedení měst Ivančic a Oslavan dohodla, že tyto poplatky se vybírat nebudou, aby se napojení domovních kanalizací majitelům nemovitostí usnadnilo. Hlavní prioritou obou měst je především kvalita životního prostředí.
Celý projekt s názvem „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad
nádrží Nové Mlýny“ je postaven na tom, že nositelem úkolu, příjemcem dotace, investorem a stavebníkem je jeden subjekt – Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančicko. Proto, když na 2. veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 26.
dubna 2011 se Ing. A. Moravec zeptal na výši spoluúčasti za kanalizaci, a kam
tyto prostředky půjdou, mu odpověděl místostarosta Ivančic R. Skála takto: „Příspěvek se vybírat nebude. Toto rozhodnutí vyplynulo z dalších jednání mezi
městy Oslavany, Ivančice a Svazkem. Bylo dohodnuto, že příspěvek vybírán
nebude, aby bylo umožněno všem občanům se připojit. Navíc by došlo i k tomu,
že tento příspěvek by byl počítán do započitatelných nákladů, čímž by to pro
město ztratilo jakýkoliv efekt.“
Bude do M. Krumlova objížďka přes Řeznovice?
Když jsme na sklonku roku minulého roku napsali zprávu o novém asfaltovém povrchu položeném na silnici z Alexovic do Řeznovic, předali jsme také
informaci, že to s plánovanou objížďkou nesouvisí a že tato akce proběhla jen na
základě kritické iniciativy řeznovických občanů. Dodnes nebyla žádná oficiální
informace o plánované objížďce podána a proto jsme se na ni zeptali stavbyvedoucího OHL ŽS pro Ivančice Ing. Ondřeje Puče a také referenta Silničního
správního úřadu Ivančice Ladislava Dočkala.
Podle Ing. Puče se zatím o úplné uzavírce silnice do M. Krumlova neuvažuje,
neboť se bude pracovat jen v části silnice. Proto se spíš počítá s jednosměrnými
semafory než s objížďkou.
Ladislav Dočkal ze Silničního úřadu odboru správních činností MěÚ Ivančice má pro případ, že by se přece jen musela silnice uzavřít, připravený návrh na
objížďku. Nákladní auta by jezdila přes Pravlov, Jezeřany-Maršovice a dále přes
krumlovskou oboru. Osobní auta by do Krumlova jezdila severní stranou, tedy
objížďkou přes Alexovice, Řeznovice a Polánku.
V každém případě se můžeme připravit na to, že se dopravní frekvence na
úzké hrázi mezi řekou a strouhou před Alexovicemi a dál směrem na Řeznovice
a serpentinami na Polánku podstatně zvýší.
15
Jak vyplývá z harmonogramu prací, budou práce při budování kanalizační
stoky a nového vodovodního řadu pod státní silnicí v Němčicích probíhat až do
října r. 2012.
16
17
Slavnosti chřestu v nové podobě
17. Slavnosti chřestu, které se konaly 20. a 21. května 2011, se zase posunuly o velký krok dál. Konečně bylo naplněno volání veřejnosti, která si již řadu
let žádala větší rozmanitost kuchyňských úprav chřestu a jejich ochutnávek.
Dosavadní akce se totiž věnovaly spíše návodům na pěstování chřestu než jeho
konzumaci.
Díky nové podobě slavností se letos prodaly téměř čtyři tuny chřestu, tedy
skoro o tunu více než loni nebo v předchozích letech. Z toho 600 kg bylo vypěstováno v Čechách a zbytek ve Velkých Levárech na Slovensku.
Pořadatelé z KIC Ivančice pod vedením ředitele Mgr. Aleše Turečka se museli zhostit organizačně značně náročného úkolu, kdy bylo třeba zajistit nejen
různé stravovací firmy, ale především jim připravit podmínky pro vaření a veřejnosti stolovou úpravu pro konzumaci chřestových jídel. Chřest je u nás dosud, ve
srovnání se Západem, ještě poměrně málo využívaná zelenina, a tak zkušenosti
restaurací s její úpravou se značně liší.
Největší úspěch měl bezesporu známý kuchař Petr Stupka, který přípravě
chřestu bezvadně rozumí. Vím, co píši, neboť chřest doma pěstuji a každoročně,
po dobu dvou sklizňových měsíců, jej také téměř každý den konzumuji. Petr
Stupka propagoval při předvádění vaření názor, že chřest se nemá vařit 10–15
18
19
minut, jak to doporučují kuchařské knihy, nýbrž jen pár minut, aby byl tzv. al
dente, tedy ač uvařený byl při skousnutí ještě křehký, ne tedy uvařený na bláto.
Tento názor potvrzuji, neboť si chřest sám takto připravuji a v této úpravě mně
chutná nejvíce.
Chřestová jídla mohl návštěvník ochutnat nejen v degustační zóně, která se
nacházela v prostranství za kostelem a ve vestibulu kina Réna, ale i ve vybraných
restauracích.
Další pochutnání se při slavnostech nabízelo na nádvoří radnice. Byla to
ochutnávka vín. Nabídku účasti přijalo 15 vinařských firem a každá se chlubila
řadou vynikajících vzorků. Vesměs šlo o profesionály na vysoké úrovni a vybavené moderní chladící technikou.
Na pěkném, odpoledne zastíněném radničním nádvoří (což přišlo v letním
horku vhod), probíhal i kulturní program slavností, přičemž nejvíce diváků přilákala v sobotu odpoledne skupina Fleret. Vybíralo se vstupné 70 Kč (důchodci 50
Kč), ke kterému však hosté obdrželi i 3 žetony v hodnotě 10 Kč, za které mohli
konzumovat víno a chřestové pochoutky.
Náměstí bylo pro program slavností tentokrát nevyužité, neboť se zde, podle
úvah probíhajících na začátku roku, měla v termínu slavností kopat kanalizace.
Harmonogram prací však byl později vytvořen jiný a proto zůstalo náměstí volné. Díky tomu se na ně mohla umístit různá „nechřestová“ občerstvení, běžný trh
a také pouťové atrakce. „Příští rok, pokud na náměstí budou výkopové práce již
hotové, se hlavní program uskuteční opět na něm,“ řekl nám ředitel Tureček.
20
Kulturní program se
odehrával na nádvoří
radnice
Farmářský trh
21
Trh s tradičním rukodělným zbožím a koutek pro děti
byly umístěny na betonové
ploše za mlýnem (foto viz
barevný dvojlist). Tato lokalita se však pro svou „zastrčenost“ v pátek neosvědčila
a proto v sobotu byly stánky
přemístěny za kostel.
Kromě tohoto stručného
popisu akce je třeba vyzdvihnout i vynikající propagaci,
při které vydatně pomohly
instituce Stezky dědictví
a Centrála cestovního ruchu.
Nešlo jen o tištěné barevné
programy s plánkem konání
akcí a vybraných chřestových restaurací, ale i o propagaci v ČT a v celostátních
novinách. Velký ohlas sklidily speciální internetové
stránky Slavnosti chřestu,
vytvořené Ing. Bohumilem
Mezi hosty slavností byla i známá osobnost Tomio OkaSmutným z MěÚ Ivančice
mura, který přijal pozvání pana starosty.
podle grafického návrhu
Pavlíny Zimmermannové. Některé ohlasy návštěvníků, které na tyto stránky
došly, zveřejňujeme níže.
Ještě před tím však plním přání ředitele KIC Ivančice Mgr. Aleše Turečka
a vyřizuji velké poděkování všem, kteří při letošních Slavnostech chřestu pomáhali, na prvním místě svým kolegyním a pracovní četě MěÚ, Stezkám dědictví
a Centrále cestovního ruchu, rodinnému centru Měsíční Houpačka Ivančice
a všem ostatním, kteří se do organizace zapojili, mnohdy ve svém volném čase.
Směle můžeme nazvat letošní Slavnosti chřestu celorepublikovou akcí, neboť několik stovek Vančáků, kteří akci navštívili hlavně v pátek, nesrovnatelně
v sobotu zastínila lavina příchozích, většinou odjinud. Celkem se prodalo 5400
vstupenek, z toho v pátek 1200 a v sobotu 4200.
Letos šlo o odvážný krok ředitele KIC Aleše Turečka do neznáma, ale díky
jeho novým zkušenostem se již nyní můžeme těšit na 18. Slavnosti chřestu v roce
2012.
Text Vít Karas, foto Lenka Dittrichová a Vít Karas
22
HODNOCENÍ SLAVNOSTÍ CHŘESTU na internetu
Jana a Pavel Vitvarovi
Až teď jsme dorazili domů do Mariánek a nemůžu nenapsat. Po cestě ze
slavností, které podle mě končili trochu brzo, jsme se navnaděni stavili na večeři
v Dobré chvíli a prožili tam opravdu dobré chvíle. Jsme nadšení z Moravy, slavností, chřestu, vinařů, se kterými se u nás nepotkáme. Příště nás určitě přijede
víc.
Věra
Myslím, že letos to byly asi nejhorší slavnosti chřestu v Ivančicích, které jsem
navštívila. V podstatě na náměstí absolutně nic, styl jestli něco chceš, zaplať.
Chápu, že město se snaží z toho pokrýt výdaje na tyto slavnosti, ale takhle to celé
ztratilo svou sílu. Na náměstí nic nehraje, nic se neděje a cokoliv, co má co společného s chřestem je člověku, který jen za podívání nechce nic platit, nenávratně
skryto úplně bokem. Takhle pro mě slavnosti krom zakoupení chřestu, který si
můžu koupit kdekoli jinde v supermarketu, nemají jinou přínosnou hodnotu.
Marek
Já jsem velice spokojen. Oddělená zóna kolotočů a chřestu. Děti se projeli, já
se ženou se výborně najedl, pobavil se a strávil dobře den. Příští rok zase přijedu.
Jen tak dál.
Gabriela
Dobrý den, nezlobte se, ale úroveň akce naprosto tragická. Stánky od šroubováků po ponožky – co to má společného se zapomenutými specialitami regionu?
V místech, kde chřest opravdu měli, se nedalo projít v úzkých uličkách, natož pak
sednout s jídlem. Příště raději na podobnou akci pojedeme do Rakouska. Sem
bych se styděla známé ze zahraničí vzít s sebou.
Brnáci
Nám se líbilo, do Rakouska nepotřebujeme.
Lenka
Velice se mi líbilo – ještě bych odstranila ty ponožky atd... to je katastrofa.
Major RENO
Lidi, jaké to letos opravdu je? Byl jsem tam už třikrát v minulých letech, ale co
se týká samotného jídla z chřestu, tak to bývala tragédie, ostatní bylo super.
Renáta
Byla jsem – pěkné – lepší než minulý rok.
23
Jana a Lukáš Olomouc
Díky, moc se líbilo, konečně chřestové slavnosti jak mají být – tj. o chřestu
s chřestem – jen kdyby ti stánkaři tam nebyli, kazí to úplně celkovou atmosféru.
Hugo
Jídla z chřestu nejsou ve většině případů kvalitní.
Roman reaguje:
Mně se to líbilo, je jasné, že jídla z chřestu jsou taková, jak to umožňují podmínky kuchařům, v hotelu Alcron budete mít asi jídla lepší.
Ludmila reaguje:
Já myslím, že úroveň jídla byla opravdu dobrá. Ochutnala jsem všude, chřest
i ostatní jídla byla super. Úroveň opravdu vysoká. Stánky s ponožkami bych taky
dala pryč, myslím, že o ně nikdo nestojí.
Lenik
...producentů více než na trzích, vinařů více než na soutěži, chřestových
restaurací a jídel více jak někde v Prahééé, mladí, usměvaví a pohotoví organizátoři, ukecaný Petr Stupka a desítky brblajících lidí na vstupné ...ale akce se mi
moc líbí a zítra jdu znovu
Honza Dušek
Vzdejme chválu organizátorům, úžasné slavnosti – konečně pořádná gastronomie a ne jen kolotoče a ponožky. . . Jsem rád, že jsem vážil cestu.
Marek
Slavností mají hezké internetové stránky, určitě se na ně chystáme. Divíme
se, že teprve až u 17. slavností se k nám dostala informace, že někde probíhají.
Lehce se pousmíváme nad příspěvky, které ironizují, nebo kritizují vstupné. Tady
v Hustopečích zaplatíme stovku jen za to, že můžeme na náměstí.
Tom
Ba naopak, nechat na pokladně ještě o stovku více a podpořit tak skvělou
myšlenku, konečně budou slavnosti chřestu o chřestu – i když placené – a ne
nějaká pouť se zmrzlinou...
24
Marek Hándl
POSTŘEHY Z TAIWANU (VII)
(Dvě fotografie k článku najdete také v barevné příloze
uvnitř časopisu)
Již více než půl roku nám z Taiwanu přispívá svými
postřehy a zážitky Marek Hándl, student GJB Ivančice,
který od Rotary klubu získal stipendium pro roční pobyt
na tamní střední škole, aby se zdokonaloval v čínštině.
Vážení čtenáři Ivančického zpravodaje,
opět vás zdravím z Taiwanu. Začátkem května tady bylo již nesnesitelné
horko a dokonce byl na Taiwanu nedostatek vody, ve druhém květnovém týdnu
však přišly velké deště a ty nás osvobodily nejen od nedostatku vody, ale na nějaký čas i od strašného horka. Tyto deště jsou součástí zvláštního období, které
většinou trvá asi od poloviny dubna do poloviny června. Toto období je charakterizováno horkem, které je však často přerušeno vítanými příchody deště. Letos
příchod deště nastal asi o měsíc později, tedy až v polovině května a okamžitě
se to projevilo již dříve zmiňovaným nedostatkem vody. Očekává se, že se to
později projeví na bohatství zemědělské sklizně. Přestože dříve, ještě když jsem
byl v Česku, jsem deštivé počasí nenáviděl, zde jsem se je naopak naučil milovat.
Přináší totiž neuvěřitelně příjemné osvěžení.
Školní rok se již také blíží ke konci. Závěr školního roku na Taiwanu se však
příliš nepodobá závěru školního roku u nás v Česku. Jestli si dobře vzpomínám,
tak u nás je to v červnu již takové volnější, většina známek je uzavřená a jede se
na výlet atd. Tady, na Taiwanu, se však v červnu ještě hodně učí, protože závěrečný velký test, kdy se během tří dnů píše velký test (asi na 50 minut) z každého
předmětu, se koná až 28.–30. června. Prázdniny potom začínají 1. července a výsledky půlročního studia (něco jako naše vysvědčení) obdržíte až poštou během
prázdnin.
Tentokrát bych vám chtěl ve svém příspěvku sdělit něco o náboženství na
Taiwanu, protože Taiwanci jsou mnohem více věřící než my v Česku, a náboženství se mnohdy stalo těsnou součástí běžného života. Velmi často se zde
například setkáte s tím, že v domě mají Taiwanci vlastní chrám, a když ne to, tak
aspoň několik sošek bohů. Taiwan je demokratická země se svobodným vyznáním, najdete zde tedy různou směsku různých náboženství. Občas se zde setkáte
dokonce i s pohanskými náboženstvími a málokdy se zde setkáte s ateistou. Nejvíce rozšířeným náboženstvím na Taiwanu je taoismus a druhým potom buddhismus, můžete zde však také narazit například i na křesťanství. Jediným velkým
25
Socha bohyně Mazu
náboženství, se kterým jsem se zde nesetkal, je islám. Na Taiwanu jsem měl
možnost poznat jak taoismus, tak i buddhismus, protože, jak už jsem dříve psal,
jsem tady bydlel dohromady ve třech hostitelských rodinách a z těchto rodin dvě
věří v taoismus a jedna, ta poslední, ve které nyní pobývám, v buddhismus.
Tentokrát bych vám tedy rád sdělil něco o taoismu, a to proto, že taoismus
na Taiwanu se spíše podobá tradicím a zvykům nebo by se také dalo říci, že je
to vlastně takové lidové náboženství. Dalo by se říci, že v taoismus vlastně věří
všichni na Taiwanu, kteří nevěří v jiná náboženství, protože tím vlastně pouze
dodržují lidové tradice. Tak jako například u nás v Čechách i nevěřící slaví Vánoce. Taoismus, v podobě, v jaké je na Taiwanu, je totiž velice jednoduchým
náboženstvím, které po vás nevyžaduje,
abyste se pravidelně modlili. Jednu část
taoismu tvoří tradice, které se dodržují
o různých svátcích a druhou potom tvoří soubor různých morálních pravidel,
která vás vlastně učí jak být dobrým
člověkem. Tyto pravidla potom rodiče
učí děti již od útlého věku. Dokonce se
stává, že dítě pravidla umí odříkat třeba
už ve třech letech, ale ještě jim vlastně
Představení v rámci průvodu Mazu
26
nerozumí. Postupně potom, jak vyrůstá, tak samo pochopí, co vlastně znamená
to, co je rodiče již ve třech letech učili.
Oběti bohu bohatství. Vidíte, že je to opravdu samé ovoce.
A v co vlastně taoisté na Taiwanu věří? Taoismus zde na Taiwanu uctívá
mnoho bohů a zajímavostí je, že počet bohů se vlastně rozrůstá. Jako základ
zde máme skupinu bohů, kteří se podobají pohanským bohům, tak jak je známe
například ze starověkého Řecka nebo Říma. Je zde tedy například bohyně moře,
bůh bohatství (peněz), bůh domácnosti nebo bůh studia. Nejvíce uctívaná je na
Taiwanu právě již dříve zmíněná bohyně moře – MAZU. Tato bohyně je také
patronem jižní Číny a vůbec východních asiatů. Kromě těchto bohů je však také
všeobecně uctívaná speciální skupina bohů a tou jsou významní lidé čínské historie. Typickým příkladem je například filosof Konfucius, který je historicky doloženou postavou. Dalším je například filosof Lao-c‘, který původně dal vlastně
základ taoismu. Tito lidé jsou tedy historickými osobnostmi, ale v taoismu jsou
vlastně uctíváni jako bohové. Někteří lidé dokonce Konfucia uctívají jako vůdce
všech bohů.
Další zajímavostí taoismu na Taiwanu je také to, že vlastně i vlastní zemřelé
předky uctíváme jakoby jako naše rodinné bohy. S tímto se například setkáte
v době svatby. Jak už jsem napsal, tak každá rodina má ve svém domě i takový
27
menší chrám nebo místo, kde má sošky bohů. Budoucí manželský pár tedy právě
předstoupí před tento oltář a nejstarší žijící muž rodiny potom vede obřad, ve
kterém se ptá svých předků, jestli souhlasí s tímto sňatkem. Takto to proběhne
jak v rodném domě nevěsty, tak i později v rodném domě ženicha. Tato část
svatby je ovšem pouze náboženská a oficiálně musí ženich s nevěstou potvrdit
svůj sňatek podpisem na radnici.
Takhle bych tedy asi popsal, koho vlastně taoismus uctívá, dále bych tedy přikročil k tomu, jak jsou vlastně tito „bohové“ uctíváni. Většinou se to týká pouze
jistých svátků nebo speciálních událostí, jako například již výše zmíněná svatba.
Nyní bych tedy rád popsal, jak vlastně probíhá takový náboženský svátek. Není
to vlastně nic zvláštního. Většinou to probíhá tak, že se ráno uvaří mnoho jídla,
a to se potom odnese na oltář nebo k soškám bohů v domě, kde se také zapálí
vonné svíčky. Tam se potom pomodlí a odejdou. Nechají bohy načichat se vůně
jídla, protože bohové samozřejmě jídlo nejí, pouze se na jídlo dívají a očichají si
je. Jsou zde také jistá pravidla, která určují, co má který bůh rád. Například bůh
bohatství má rád ovoce, bůh zábavy potom alkohol anebo bohyně moře MAZU
má ráda úplně všechno. Když se bohové nabaží vzhledem a vůní jídla (asi tak
v době oběda) tak můžeme jídlo z oltáře sundat a poté ho sníst k obědu.
Pálení papírových peněz.
28
Po obědě potom zbývá udělat poslední věc, kterou je pálení papírových
peněz. To se v takové speciální kovové nádobě, která na první pohled vypadá
jako odpadkový koš a kterou jsem také zpočátku i k tomuto účelu z neznalosti
používal, rozdělá oheň a do ohně se potom hází speciální papírové peníze, které
si můžete levně zakoupit v obchodě s náboženskými potřebami. Tím, že pálíme
tyto peníze a obětujeme je bohům, bychom si údajně měli do budoucna zajistit
své vlastní bohatství.
Takhle tedy probíhají náboženské svátky v kruhu rodinném. Pak zde však
také máme svátky jednotlivých bohů. Ty většinou probíhají ve formě průvodu,
kdy startem i cílem je chrám daného boha a socha boha je vyvezena z chrámu
a doprovázena průvodem, který vyhrává náboženskou hudbu a kde uvidíte mnoho typických čínských představení nebo třeba i mažoretky. K průvodu se potom
často připojují i obyčejní lidé. Takovýto průvod může být dlouhý třeba i 100
kilometrů a trvat několik dní. Průvod je také často doprovázen zvukem petard.
Když průvod prochází městem, často se zde také konají trhy a průvod je tedy
vlastně takovou společenskou akcí, které se účastní stovky lidí.
Takto se na Taiwanu
obětuje bohům jídlo.
Sami tedy vidíte, že taoismus, jak se s ním setkáme na Taiwanu, je opravdu
velice jednoduchý a spíše se podobá lidovým tradicím a zvykům než náboženství
v pravém slova smyslu. Proto se také většina Taiwanců, kteří hledají v náboženství hlubší smysl, obrací k buddhismu. Buddhismus zde však popisovat nebudu,
protože si myslím, že jeho myšlenky jsou mnohem známější i u nás a také proto,
že na popsání buddhismu by mě rozhodně několik stránek nestačilo.
Děkuji moc, za to, že jste si přečetli můj příspěvek a těším se na další číslo,
kde vám opět budu moci sdělit nějaké novinky a zajímavosti z Taiwanu.
29
1919
Gaudeamus igitur…
2009
MAJÁLES 2011
Předpověď počasí pro konec druhého květnového týdne neslibovala nic
dobrého, přesto se však i sluníčko přišlo v pátek 13. května 2011 podívat
do Ivančic na majálesový průvod našeho gymnázia. Po loňských neblahých
zkušenostech s počasím studenti posledních ročníků zvolili rozloučení se
školou, vyučujícími a spolužáky v prostorách školní jídelny. V téměř dvouhodinovém programu, který byl celý v režii letošních maturantů, se zpívalo,
hrálo, děkovalo… Publikum se dobře bavilo trefně mířenými vtípky, satirou
i recesními kousky těch, kteří společně přišli do školy už naposled.
Přesně o půl jedenácté se vydal od budovy gymnázia na svou cestu městem
k památníku Jana Blahoslava pestrobarevný průvod v čele s dechovou hudbou
Bobrava a mažoretkami, maturanty a vyučujícími. Kolem stojící davy lidí, od
30
dětí ze školiček a škol až po ty nejstarší občany města, se měly na co dívat.
V průvodu šli kočky, mimové, sportovci, lentilky, mafiáni i námořníci.
U památníku Jana Blahoslava ve Sboru se pak studenti položením kytice
květů za zvuku studentské hymny poklonili památce velkého humanisty, jehož
jméno nese naše gymnázium.
A tentokrát novinka na závěr. Volejbalový zápas študáci (maturanti) versus
kantoři na školním hřišti. A kdo vyhrál? No přece sportovní duch všech.
PhDr. Milena Špiříková
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
V ROCE 2010
Posláním Střediska volného času v Ivančicích je motivovat, podporovat
a vést děti, mládež i dospělé k rozvoji osobnosti širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí s profesionálním týmem v nových trendech. Cílem organizace
je pak pestrá a kvalitní nabídka činností a zapojení do alternativních způsobů
smysluplného využívání volného času. Nabízíme aktivní využití volného času
od mateřského a rodinného centra přes otevřený klub mládeže až po dospělé či
seniory.
31
V pravidelné činnosti jsme v roce 2010 nabízeli celkem 133 kroužků a klubů
s počtem účastníků více jak 1700. Kroužek Ivančické mažoretky Kopretina se
v září 2010 zúčastnil soutěže amatérských mažoretkových skupin, kde nejmladší
skupina obsadila 3. místo. Nejstarší skupina v pochodování s rekvizitou obsadila též 3. místo. Obě skupiny postoupily do finálového kola, které se uskuteční
7.5.2011. Kroužek Florbalu soutěžil v rámci již 5. regionální florbalové ligy
„Mezi městy“, do které je zapojeno SVČ Ivančice, SVČ Pohořelice, DDM Oslavany, ZŠ Hamry Brno a Kometa Brno. Od září 2010 také Zbýšov. Starší žáci byli
po třech kolech byli na 1. místě. Mladší žáci byli po 2 kolech na 4. místě.
Slet čarodějnic
Zorganizovali jsme celkem 185 akcí s počtem účastníků 14202. Mezi nejúspěšnější akce roku 2010 patřili akce jako Slet čarodějnic, Velikonoční dílny,
Sportovní turnaje, Pohádkový les, Dny dětí a Maškarní karnevaly pro města
a obce, Hurá už je konec, Ať žijí duchové, Za zábavou do Bonga, Čertovská
merenda a Mikulášská nadílka
Uspořádali jsme 31 táborů s počtem více jak 700 účastníků. 26 pobytových
akcí pro mládež s počtem účastníků 467.
V roce 2010 jsme nabízeli celkem 65 výukových, tvořivých a pobytových
programů pro MŠ, 1. stupeň i 2. stupeň ZŠ a SŠ.
32
Klub mládeže Medúza
jako otevřené zařízení pro
všechny mladé teenagery,
vznikl v roce 2004 v prostorách staré hasičky na Tesařově náměstí 7. V polovině
roku 2010 byl z technických
důvodů uzavřen. Do té doby
ho navštívilo celkem 3063
mládežníků. 4. prosince
2010 byl otevřen v pořadí již
třetí klub mládeže s názvem R-klub v prostorách bývalé speciální školy v Ivančicích na Réně.
Středisko v roce 2008 získalo akreditaci být hostitelskou i vysílající organizací v rámci Evropské dobrovolné služby programu Mládež v akci. V rámci tohoto
programu hostuje již druhého dobrovolníka. Do konce září 2010 francouzskou
dobrovolnici z Toulouse a od října 2010 španělského dobrovolníka z Tudela
(Navarre). Oba dobrovolníci spolupracovali především na aktivitách v klubu
mládeže. Španělský dobrovolník Gorka Melús Jiménez se vryl do povědomí
místní komunity především svými kulinářskými dovednostmi.
33
Mateřské a rodinné centrum Klubíčko v roce 2010
nabízelo zájmové kroužky
pro děti a jejich rodiče
– účastníci klubu batole, pohybových her i keramiky
se pravidelně každý týden
scházeli ke svým aktivitám.
Od září 2010 bylo dětské
centrum na dva dny v týdnu
rozšířeno na celodenní provoz, který především pomohl
rodičům dětí, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání ve školním roce
2010/2011.
Středisko je také krajským koordinátorem postupové soutěže o zákonech,
správném rozhodování a také o rizicích sázení s názvem Rubikon. Do této soutěže se v roce 2010 zapojilo 5 oblastí z jihomoravského kraje – oblast Ivančice,
Vyškov, Pohořelice, Hustopeče, Blansko, Veselí nad Moravou a Brno. Školních
kol v rámci oblasti Ivančice se zúčastnilo 787 žáků a pedagogů. Do oblastního
kola v Ivančicích bylo zapojeno 265 žáků, pedagogů a dalších hostů. Finále
všech oblastí se konalo v Brně s počtem více jak 300 účastníků.
Soutěž Rubikon
34
Pohádkový les
Středisko se v roce 2010 zapojilo do projektu Prevence rizikového chování,
v jehož rámci uspořádalo několik adaptačních programů pro školní kolektivy.
V druhé polovině roku se organizace zapojila do projektu na podporu aktivit
Evropského roku dobrovolnictví v roce 2010.
Středisko je garantem okresních soutěží MŠMT. V roce 2010 uspořádalo 18
soutěží s počtem účastníků 8118. Zařízení je také krajským koordinátorem vzdělávání. Zorganizovalo 8 vzdělávacích akcí pro 125 pedagogů.
Organizace má 16 interních pracovníků, z toho 10 pedagogických pracovníků. Na aktivitách střediska dále spolupracuje asi 50 externích a 20 dobrovolných
pracovníků. Spolupracuje se školami, školskými zařízeními, sportovními kluby,
městy a obcemi a dalšími organizacemi.
Mgr. Jana Heřmanová
35
Zahne zuby
Na Novém domě na rohu Kounické a Chřestové ulice visel za okupace vývěsní štít s nápisem ZAHNE ZUBY a zval pacienty do zubní ordinace lékaře
Oktaviána Chloupka. Nad tím „A“ v nápisu byly původně dvě tečky „Ä“ , jako
že jde o německý název zubů ZÄHNE. Ale ty tečky čas jako na potvoru nebo
snad naschvál strávil, a tak z toho zbylo torzo, které hrozilo neobvyklým stomatologickým zákrokem – zahnutím zubů. Kdo ví, jak by se to řeklo latinsky.
Tento výhružný nápis měl dopad na tamní zubařskou službu, jen co je pravda.
Učil jsem na ústavě pro neslyšící a byl jsem se svou třídou pozván k běžné zubní
prohlídce do Nového domu k Oktaviánu Chloupkovi.
V čekárně nabito. Čekání jsme si krátili s dětmi posunkovou hrou a znakovou
řečí, abychom nerušili. Vtom se otevřou dveře ordinace a v nich obří postava Oktaviána Chloupka: „Kdo je na řadě?“ zazní výhružně otázka. Jako by zahřmělo
a nastal klid. I ty neslyšící děti stály jako sloupy. Přítomní sklonili hlavy, jako
by se jich to netýkalo, jako že tu nejsou, a mlčeli. Zubař nečekal. Bouchl dveřmi
a zmizel. Pacienti pozvedli hlavy a trpělivě čekali, až se ozve ve dveřích libý hlas
paní Mařenky, asistentky, která to uměla nejen s lidmi, ale i s chrupem.
Nevím jak vy, ale já jsem za celý svůj život měl příležitost poznat zubařů celou
řadu. Ten první, Konček, co ordinoval v Eichlerově domě v Židovské ulici, dnes
Vávrově, ten mi vytrhal v dospívajícím věku všechny šestky, protože to byla tenkrát
móda. Eichlerův dům s grafitem se tenkrát chlubil balkonem a patřil k nejhezčím domům v Ivančicích, ten byl pro mě postrachem, i když jsme s ním sdíleli stejnou ulici.
Proč ty šestky vzaly tenkrát zasvé, k čemu to bylo dobré, nevědí zubaři ani dnes.
Prožil jsem u zubařů martyria všeho druhu a stupně, až došlo na protézu.
Cesta k ní byla vskutku lopotná. Moje poslední zubařka Liduška to nedala nikdy
najevo, ale když bylo zle a musel jsem se objednat a viděla mě pak v čekárně,
jistě si myslela svoje. Znal jsem ji od jejího narození, protože její strýček, ředitel
ústavu, byl můj představený. To své tušení mi jednou zjevila, když prohlásila.
„Vy máte ty kořeny jak můj tatínek. Ne a ne s nimi pohnout.“
Nevím, je-li to v povaze. Pepík, Liduščin otec, kterého jsem dobře znal, byl
takové nátury. O sobě to nemůžu tvrdit. Ale to všecko už přikryl čas. Oktavián
odešel stejně jako ti ostatní vzpomínání. Jen Liduška se těší přízni svých pacientů
– i mé. Po právu.
36
Moudrá slova o bolesti
Osudem duch byl člověku dán, jenž dovede bolest snášet.
Homér
Léčíš-li rány, je bolest vždy na bolest nejlepším lékem.
Cato
Slzy, jež polykáme, jsou trpčí než ty, které proléváme.
Cicero
Slova a kouzelná říkadla mohou tvou bolest zmírnit.
Kdo zůstal ušetřen vlastnímu utrpení,
nechť se cítí povolán mírnit utrpení jiných.
Bolest nedělá z většiny lidí velikány, ale lidičky.
Člověk tak mocně naříká při každé bolesti,
a tak málo se raduje, když žádnou nemá.
Snášej trpělivě, jestliže nemůžeš vesele.
Bolest je na bolest nejlepším lékem.
Kterého bolí hlava, toho ostříhat dohola,
poprášit prašivkou za uchem a praštit obuchem.
Horatius
A. Schweitzer
Ch. Morgenstern
G. Lichtenberg
T. Kempenský
Latinské přísloví
Ruské přísloví
Základní škola Vladimíra Menšíka
Ekopravidla naší školy
22. dubna je den věnovaný Zemi. Den Země je v moderním pojetí svátek,
který se snaží upozornit na nutnost chránit přírodu, na dopady ničení životního
prostředí a snaží se oslovit každého obyvatele naší planety. I žáci naší školy se
snaží udělat něco pro zlepšení životního prostředí.
37
Během měsíce dubna žáci
7. a 8. ročníku ve volitelném
předmětu Člověk a životní
prostředí sestavovali ekopravidla naší školy, která chtějí
dodržovat ve vztahu k přírodě a okolí. Nejprve předcházela společná diskuse, co je
nejdůležitější pro ochranu
přírody, co můžeme ve
škole pro přírodu udělat, co
můžeme ve škole ve vztahu
k přírodě ještě změnit. Následovala práce ve skupinkách a už se na papíře objevovala konkrétní pravidla. Na
závěr si každý žák zpracoval svá ekopravidla na počítači. Každý z nás si musí ale
uvědomit, že pravidla napsaná na papíře pro zlepšení životního prostředí nestačí.
Musíme je také hlavně dodržovat. Budeme se snažit!
Mgr. Z. Adamová a žáci 7. a 8. ročníku
Slavíme s maminkami
Svátek maminek se na ZŠ V. Menšíka slavil první květnové úterní odpoledne. V kině Réna se 5. května sešli nejen maminky, ale i tatínci, babičky, dědové
a všichni ti, kteří se přišli podívat na opravdu vydařené vystoupení žáčků naší
školy. Celým programem skvěle provázeli žáci 8. ročníku – Míša Pavlovská
38
a Marek Bureš. Role moderátorská jim „sedla“ a svého úkolu se zhostili na jedničku podtrženou. A že to bylo opravdu pestré odpoledne, dokazuje i různorodost
jednotlivých vystoupení.
Na podiu se po úvodním slovu paní ředitelky objevili prvňáčci se svou písničkou a básničkami. Excelentní hru na housličky nám předvedl Jiřík Šipl a na
flétničky Evička Třísková a Lucka Peterková. Tohle hudební vystoupení bylo
o to milejší, že jsou to žáci 1. třídy! Druháci se předvedli jako bílé a černé kočičky v kouzelném tanečním vystoupení. Holky-kočky nám také zarecitovaly veselou báseň. Z úst třeťáků jsme si poslechli anglickou písničku, českou písničku
a pásmo básniček o maminkách. Celý sál rozpohybovaly tanečnice ze čtvrté třídy
se svojí zumbou a všichni čtvrťáci nám potom ukázali, že pro ně není problém
zazpívat anglicky před plným sálem. Závěr patřil páťačkám a jejich hip-hopu.
Příjemná podívaná. Všechny přítomné vtipnou scénkou odbourali Kamča Rotterová a Dušan Badin, žáci 5.třídy, kteří bravurně ztvárnili scénky Felixe Holzmana – Včera dnes a zítra a Restaurace U Nudle. Napodobení bylo tak skvělé, že se
nabízí myšlenka, jestli nám ve škole neroste malé herecké duo.
Šedesátiminutový program se skvěle vydařil a všichni odcházeli s příjemnou
náladou a malým dárečkem. Maminky si odnášely košíčky z pedigu naplněné
sladkostmi, které jim vyrobily jejich ratolesti, a tatínci si mohli pochutnat na
slaném preclíku.
Zase za rok ve stejném čase i duchu se těšíme na shledanou. Pěkné jaro, milé
maminky!
Lenka Vokurková
Košík plný rozumu
Hurá! Už je úterý 26. 4. a my jedeme do Brna na krajské kolo turnaje Košík
plný rozumu. Takhle vesele se radovali čtyři žáci z 1. stupně. Jmenovitě druhák
Marek Honiš, třeťák Robin
Žaloudek, čtvrťačka Katka
Nešpůrková a páťák Dušan
Badin. Každý z těchto žáků
byl vítězem své třídy a jel
bojovat o účast ve finálovém
kole.
Brno nás přivítalo zamračeně a deštivě, což nám
nevadilo, protože jsme si
mysleli, že nám prší štěstí.
Po příchodu na místo ná39
sledovalo společné seznamování se soupeři, připomenutí pravidel hry a krátká
rozehrávka. Pak už se hráči posadili k hracím stolům podle třídy, ve které se učí
a mohlo se začít.
Tématem hry je zdravá strava, pestrá výživa, k tomu přidáme správné odpovědi na otázky a samozřejmě i štěstí ve hře. V semifinálovém kole se dařilo
Katce a Dušanovi. Oba postoupili do finále z prvního místa. Marek s Robinem
měli smůlu a umístili se na 3. nepostupovém místě.
Finále bylo hned od začátku napínavé. Každý soutěžící chtěl vyhrát a postoupit do celorepublikového kola, které proběhne v červnu v Praze. Drželi jsme
Katce i Dušanovi pěsti, tentokrát to ale nepomohlo. Oba dva nakonec obsadili
bramborové místo. Nevadí, jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a to
se nám určitě podařilo.
Jitka Štorková
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic patří
k doposud velmi živým
zvykům. Filipojakubská noc
z 30. dubna na 1. května
bývala jednou z magických
nocí, kdy prý měly zlé síly
větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly
moc škodit lidem, se daly
nalézt četné poklady. Aby se
hledající před silami bránil,
musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další předměty. Lidé věřili,
že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této
noci říká „noc čarodějnic“.
I v naší školní družině se stalo tradicí připomenout si tento magický den. Celý
týden jsme věnovali přípravě – vyráběli jsme papírové čarodějnice, zasoutěžili si
při malbě nejhezčího čarodějnického plakátu. 29.dubna jsme se vydali do parku
Réna, kde jsme se nejprve posilnili opečenými buřty a pamlsky z místní hospůdky, potom následovalo očekávané upalování.
Den čarodějnic jsme zakončili soutěží, při níž jsme měli za úkol poskládat
z nalezených přírodnin postavičku čarodějnice.
Za zdárný průběh naší oslavy čarodějnic patří dík paní Katce Eiblové, která
nám umožnila tuto akci na Réně připravit.
M. Sojková
40
Minifotbal ZŠ 2011
Ve středu 20. dubna 2011 se konal letošní poslední turnaj ve fotbale základních škol v Ivančicích. Tentokrát se nehrálo v hale, ale na hřišti FC Ivančice na
travnatém povrchu. Opět se sešli hráči z okolních škol – ZŠ TGM Ivančice, ZŠ
VM Ivančice, ZŠ Oslavany. Bohužel ostatní školy se na poslední chvíli omluvily.
V úvodním utkání turnaje se střetla naše ZŠ V. Menšíka a ZŠ Oslavany.
Hráči z Oslavan potvrdili svou letošní fotbalovou formu a výsledek tomu zcela
odpovídal. Prohráli jsme vysoko 10:0. Ve druhém utkání jsme se utkali se ZŠ
TGM Ivančice. Zápas to byl velmi napínavý, stav v poločase byl 3:3. Naši hráči nakonec přece jen ukázali, co umí. Pavel Brudík se prosadil v útoku hned
třikrát, skóroval i Honza Vorel, Pavel Vlček a Ivo Uličný. Zápas jsme vyhráli
6:3 a celkově nám patří 2. místo.
Pochvalu za reprezentaci naší školy si zaslouží Honza Halada, Viktor Bližňák, Daniel Krystýnek, Jirka Drápal, Pavel Vlček, Lukáš Mikulášek, David
Sirůček, Honza Dvořáček, Ivo Uličný, David Binder, Pavel Brudík a Honza
Vorel.
Zdeňka Adamová
41
ZŠ TGM
Buďte šťastní, že je máte
Po roce se opět v kalendáři objevil významný svátek – DEN MATEK. Tento
den je určený osobám, které jsou nejbližší srdcím všech dětí – jejich maminkám.
V letošním roce připadl na neděli 8. května.
Maminky stojí vždy po našem boku, jsou naší oporou. Starají se o nás. I když
někdy pozlobíme, mají nás rády a dávají nám svoji lásku.
Život bez našich maminek si neumíme představit. Pro každého z nás je právě
naše maminka ta nejlepší na celém světě.
V naší třídě jsme maminkám věnovali čtvrtek 5. května. Naše paní učitelka
nám připravila bohaté občerstvení a pohádkové pásmo. Naučili jsme se svoje
role, které jsme předvedli právě v tento den. Nejedna z našich maminek zamáčkla slzu v oku.
Příprava téměř hodinového programu nám zabrala spoustu času, ale v porovnání s péčí našich maminek je to jen malé poděkování za jejich každodenní
nelehký úděl.
Jako vzpomínku na tento den si všechny maminky odnesly mnoho dárečků.
Nezapomínejte stejně jako my, jak jsou pro nás maminky důležité.
42
Stručně dokázal vystihnout význam maminek pro náš život Jiří Žáček. Vezměme si jeho slova k srdci:
Proč jsou tu maminky?
Aby nás měl kdo pohladit
a povědět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku. (Jiří Žáček)
Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová
Soutěž Krásná a zranitelná planeta Země
Soutěž s názvem Krásná a zranitelná planeta Země, kterou vyhlásilo SVČ
v Ivančicích, již zná své vítěze. Mezi nejlepší soutěžící patří i kolektivy žáků
naší školy. Pravidla soutěže byla jednoduchá – jakoukoli výtvarnou technikou
zpracovat tematiku přírody a životního prostředí. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Pro základní školy byla určena kategorie žáků 1. a 2. stupně. Odměny byly
symbolické. Šlo o mnohem víc – uvědomit si propojení nás všech s přírodou.
Ceníme si toho, že jsme dobře reprezentovali naši školu a naše práce byly
vystaveny ve výstavních prostorách Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích.
43
Z 1.stupně se soutěže zúčastnili žáci 2. A, 2. B a 4. A pod vedením svých
třídních učitelů – Mgr. Hany Ludvové, Mgr. Jarmily Dvořákové, Mgr. Jarmily
Loudové.
Z druhého stupně soutěžily 6. a 7. ročníky pod vedením Mgr. Leony Bubeníkové. Poděkování patří všem. Odvedli dobrou práci.
Umístění soutěžících ze ZŠ T. G. MASARYKA:
II. kategorie – žáci 1. stupně ZŠ
2. místo – 4. A
Soubor prací s názvem: Ochraňuj Zemi
3. místo – 2. ročníky
III. kategorie – žáci 2. stupně ZŠ
2. místo – 6. ročníky
Práce s názvem: Ryby, velryby a jiná zvířata
3. místo – 7. ročníky
Soubor prací:... a nad hlavou nebe
Mgr. Jarmila Loudová
„Knihy jsou lidem tím, čím křídla ptákům.“
John Ruskin
Pod tímto mottem se ve
středu 27. dubna konala nová
čtenářská soutěž pro žáky
3.–5. ročníků.
Dnes je kniha opomíjena,
i když se o ní traduje, že je
nejlepším přítelem člověka.
Děti, které se soutěže zúčastnily, četly rády. Bylo vidět,
že ke knize, kterou si zvolily,
mají blízký vztah.
Soutěži
předcházela
třídní kola. Všechny děti
ze 3.–5. tříd si přinesly své
oblíbené knihy, četly z nich
zajímavé úryvky svým spolužákům. O postupujících
44
žácích mnohdy rozhodovala nejen kvalita čtení, ale i schopnost dramatického
přednesu. Vždyť zaujmout posluchače není vůbec jednoduché.
Na soutěži děti četly na mikrofon. Mohly se soustředit jen na kvalitu a správnost četby. I když neměly zvučný hlas, mohly uspět a zvítězit. Porotu tvořili žáci
z nejvyšších tříd a paní učitelky prvního stupně. Soutěžící byli rozděleni do tří
kategorií podle ročníků – žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd. Byl však zvolen
i absolutní vítěz celé soutěže.
Ceny byly poutavé. Nejlepší čtenáři jednotlivých kategorií si odnesli pěkné
knižní odměny, které do soutěže věnovala Jednota školských informatiků.
Zvítězit je vždy příjemné, ale není to rozhodně to nejdůležitější. Hlavně, že
jsme se zase posunuli o malý krůček blíž ke knihám – svým přátelům.
Nechť nám knihy ještě hodně dlouho zpříjemňují chvilky volna a odpočinku
a my se s nimi můžeme vznést do oblak i ke hvězdám. Jak pravil moudrý anglický spisovatel: „Knihy jsou lidem tím, čím křídla ptákům.“
Tak leťte alespoň při četbě knih vzhůru k novým dobrodružstvím.
Výherci soutěže:
I. kategorie – žáci třetích tříd
1. místo
Petr Kolouch
2. místo
Julie Kotková
3. místo
Kristýna Chlachulová
3. B
3. B
3. B
II. kategorie – žáci čtvrtých ročníků
1. místo
Lukáš Matoušek
2. místo
Daniel Šacher
3. místo
Vanesa Petráková
4. A
4. B
4. B
III. kategorie – žáci pátých tříd
1. místo
Ivo Adam
2. místo
Monika Kroutilová
3. místo
Jan Nos
5. A
5. A
5. B
Absolutním vítězem byl zvolen Ivo Adam ze třídy 5. A.
Mgr. Jarmila Loudová,
foto Mgr. Hana Ludvová
45
Středisko volného času Ivančice,
Komenského nám. 12, Tel.: 546 451 292
RUBIKON – krajské kolo soutěže
Středisko volného času Ivančice, jako krajský koordinátor, připravilo krajské
kolo postupové soutěže Rubikon. Soutěž proběhla v úterý 17. května 2011 v kině
Réna v Ivančicích.
Bojovat o vítězství přijela nejlepší družstva 5 oblastních kol z oblasti Hustopeče, Veselí nad Moravou, Brno, Vyškov a Ivančice. Soutěžící přijeli podpořit
spolužáci, školní koordinátoři, ředitelé škol i oblastní koordinátoři.
Soutěžní týmy absolvovaly 5 soutěžních kol a 4 mezihry, pro vítězné družstvo
byla připravena Velká sázka. Soutěžili ve znalostech zákonů, prezentovali svůj
názor na určitá témata a také předvedli své týmové dovednosti. Program krajského kola by proložen vystoupením street dance souboru Extra Strong z Ivančice
a zpěvem. O bouřlivou a super atmosféru se postaral moderátor Jan Dvořák.
Vítězem se stalo družstvo žáků ZŠ Milotice.
Tento tým bude, společně s týmem z druhého místa, dále soupeřit s družstvy
krajského kola Plzeňského a Zlínského kraje v senátním kole. Toto finální kolo
proběhne 15. června v senátu ČR v Praze.
Na celý průběh soutěže
dohlíželi členové poroty,
kterými byli Mgr. Danuše
Netolická, MIDM MŠMT,
Mgr.
Arnošt
Drbůšek,
Krajský úřad JM kraje, Ing.
Jana Tóthová, Krajský úřad
JM kraje, odbor školství,
prevence a volnočasových
aktivit, praporčík Kristýna
Rosa de Pauli, Policie ČR,
podpraporčík Matěj Marek,
Policie ČR, Pavla Hodovská,
MěÚ Ivančice, kurátorka.
Pozvání dále přijal Mgr. Petr
46
Vinš, ředitel projektu a scénárista a Mgr. Lenka Cupalová, Pedagogicko-psychologická porada.
Projekt Rubikon je pořádán pod záštitou MŠMT ČR, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Iniciátorem a podporovatelem projektu je Asociace
provozovatelů kursových sázek (APKURS), realizátorem občanské sdružení
Aisis, SVČ Ivančice a čtyři další střediska volného času Jihomoravského kraje.
„Jsme překvapeni mimořádnou odezvou, kterou Rubikon vyvolal mezi žáky
i učiteli tady na Jižní Moravě,“ říká Marek Herman, výkonný ředitel APKURS.
„My si nepřejeme, aby mladiství sázeli, a učitelé v soutěži žákům jasně říkají
a ukazují proč. Proto Rubikon podporujeme, je to součást naší společenské odpovědnosti.“
„Rubikon je moderní vzdělávací projekt, který bourá zažité způsoby výuky,
staví na týmové spolupráci a výuce prožitkem, využívá moderní technologie
a zapojuje velké množství žáků,“ říká ředitelka Střediska volného času Ivančice
Jana Heřmanová. „To je přesně ten druh vzdělávání, které ministerstvo školství
podporuje.“
Rubikon je vzdělávací soutěž v podobě zábavného show, postaveného na
míru věkové kategorii 12 až 16letých žáků.
„Zábavné představení, emoce a osobní prožitek, to jsou devizy Rubikonu,“
říká Petr Vinš, manažer projektu z občanského sdružení Aisis. „To, že si žáci
v bezpečném prostředí ověří na vlastní kůži, co znamená vsadit si a vzápětí přijít
o svou výhru, tím si nejlépe zapamatují rizika, která by je čekala při skutečném
sázení.“
Postupová soutěž Rubikon je zaměřena na téma dodržování zákonů a zejména podpory zákona, jenž zakazuje přístup mladistvých do 18 let k sázení a do
sázkového prostředí.
Do projektu Rubikon se zapojilo 26 škol Jihomoravského kraje, proběhlo 26
školních kol, 5 kol oblastních, zaměřen byl na žáky základních škol a studenty
víceletých gymnázií.
Žákům ZŠ Milotice přejeme mnoho úspěchů při účasti v senátním kole a děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu školních i oblastních kol
a věnovali mnoho času při zapojení se do tohoto projektu.
47
VI: IVANČICKÉ REKORDY
Středisko volného času Ivančice připravilo na neděli 22. května prezentační
akci Ivančické rekordy. V programu této akce bylo vystoupení zájmových kroužků, které při SVČ Ivančice pracují a také soutěž v pojídání bramboráků.
Pro návštěvníky, kterých se na nádvoří městského úřadu sešlo 230, si svá
vystoupení připravily Ivančické mažoretky Kopretina, taneční skupina Extra
strong, kroužky aerobiku, kroužek přípravky mažoretek a flétny. Všichni vystupující předvedli perfektní výkony, za které je diváci odměnili potleskem.
Tak jako každý ročník i letos jsme soutěžili. Tentokrát v pojídání bramboráků. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií a měla tři kola. Prvním úkolem bylo
oloupání brambor na čas, druhým úkolem bylo sníst bramborák co nejrychleji
a ve třetím kole závodníci soutěžili v tom, kde sní nejvíc bramboráků. Mezi
nejšikovnější závodníky a největší jedlíky patřili Eva Maršálková, Patrik Jonáš,
Martina Kabelková a Tereza Filipová. Absolutním vítězem se stal Patrik Jonáš,
který zvítězil ve všech třech kolech. Všichni soutěžící obdrželi odměnu, umístění
na předních místech dostali například šipky, kopačák, reprobedýnky k PC nebo
kšiltovky.
Poděkování patří vedoucím zájmových kroužků, kteří vystoupení s dětmi
připravovali a také návštěvníkům za přízeň.
Těšíme se na setkání na dalších akcích.
Pracovníci SVČ Ivančice
48
49
Řeznovický kostel v Olomouci
(Foto k článku najdete v barevném dvojlistu uvnitř časopisu)
Ve kronice řeznovické fary je z roku 1969 uveden zajímavý zápis:
„Kostel řeznovický na radnici v Olomouci. V neděli 10. 11. 1969 zde byla
výprava z Olomouce vedená členy cestovní kanceláře Čedok a tito vykládali
dosud zde neznámou věc: král Rudolf Habsburský, zakladatel rodu Habsburků, byl vojenským táborem u Řeznovic a zde potvrdil občanům olomouckým
privilegia jim propůjčená Přemyslovci – na radnici v Olomouci prý vymalován
kostel náš řeznovský“
Tento zápis jsem chtěl již delší dobu v Olomouci prověřit, ale bohužel nepomohli ani známí rodáci z Ivančic, dnes v Olomouci bydlící. Pomohla spíše
náhoda.
Nejprve z historie
Po bitvě na Moravském poli v roce 1278, kde byl poražen a zabit český král
Přemysl II. se důsledky projevily v obcích-městech Jižní Moravy během krátké
doby přítomnost vítězného krále a zničení Ivančic se připomíná u několika autorů. Několik příkladů uvádíme:
Augustin Kratochvíl, Ivančice 1906, str. 19 uvádí:
„Po smrti Přemysla II. na Moravském poli 1278 vtrhl vítězný Rudolf na Moravu a vypáliv Pohořelice a mnoho vesnic kláštera kounického a oslavanského,
položil se táborem na „Lánech“ u Ivančic, odkudž město drancováno13 dní.
Sem na „Lány“ přijel stařičký biskup olomoucký Bruno a několik pánů moravských prosit a poddat se. Rudolf je přijal vlídně a po jejich přísaze věrnosti nahrazoval učiněné škody: odtud poslal Olomouci (Dto. In castris mense Iwantschitz
XII. Kalenda Octobris) a také Jihlavě potvrzení privilejův. Jen Ivančice nedosáhly
ničeho, ač byly zpustošeny, vydrancovány a zneuctěny vojskem“.
Ivan Vávra, Ivančický zpravodaj 3/96 – Minulostí Ivančic:
Úpadek města byl dovršen těžkým poškozením vojsky Rudolfa Habsburského
v r. 1278, která zde ležela po bitvě u Dürenkrut táborem a po třináct dnů město
drancovalo.
50
V rakouské rýmované kronice (Oesterrechische Reimkronik) jsou verše, které
v překladu připomínají tuto skutečnost: „Když přišel k Ivančicím, zdržel se tam
třináct dní. Nářek a bědování způsobil v kraji drancováním a ohněm“
Co jsem se dozvěděl nyní
V sobotu 30. dubna jsem byl na zájezdu a mimo dalších míst byla možnost
projít Olomouc. Bohužel na radnici jsem se nedostal, protože byla zavřená.
Shodou okolností ten samý den byla v Ivančicích pí Jana Krejčová z Olomouce
a sháněla informace o poutích do Maria Zell. Pomohl jsem jí a zároveň požádal
o zajištění informací, týkajících se obrazu řeznovického kostela na radnici v Olomouci. Její odpověď e-mailem, která přišla hned druhý den, přetiskujeme:
„V brožuře Olomoucká radnice (autor Bystřický Jan), ediční rada MěstNV
v Olomouci, Olomouc bez uvedení roku, tipuji rok 1977, nestránkováno, je
uvedeno:“
„V té době (1902–1904) byl slavnostní sál vyzdoben romanticky historizujícími nástěnnými malbami vídeňského malíře Karla Wildy. Na jednom z nich
vidíme v pozadí řeznovický kostel. Tento obraz je popsán takto:
Rudolf Habsburský předává Olomouckým ve vojenském táboře u Ivančic privilegium r. 1278. Běží o potvrzení dosavadních výsad a udělení celních osvobození v Německu. Olomoučtí kramáři si velice pospíšili vzdát
hold a získat výhody od nepřítele a přemožitele svého velkého dobrodince
Přemysla Otakara II., jehož mrtvola ještě ani nevychladla.“
Také v inventáři listin je potvrzení privilegií zaznamenáno:
1278, září 20. v táboře u Ivančic. Rudolf I. Habsburský, král římský,
potvrzuje městu Olomouci veškerá privilegia, udělená mu Přemyslem Otakarem II. a jeho předchůdci. Osvobozuje je na dvě léta od daní a dávek
a na deset let od veškerých cel v říši, uděluje mu mílové právo na vaření
piva a stanovuje, aby Židé platili daně a veškeré dávky stejně jako ostatní
měšťané.“
Nevíme, jaká další poselstva z různých měst do Ivančic k vítěznému králi
přijela se poddat a prosit o odpuštění. Rozhodně je tato záležitost velice zajímavá
a stejně tak je zajímavé vyobrazení řeznovického kostela sv. Petra a Pavla na
radnici v Olomouci.
Jiří Široký
51
100 let organizovaného včelaření
na Ivančicku
VČELÍ MATKA
Ve včelstvu žije až 70 tisíc dělnic,1000 trubců a jedna
matka. Ta je pro život včelstva nenahraditelná, ovlivňuje chování a všechny projevy včelstva, protože dělnice
a trubci jsou její potomci.
Matka je o málo větší než dělnice, má mohutnější
hruď a delší zadeček, ve kterém má vyvinuté pohlavní
orgány. Každá matka vylučuje speciální feromon – vůni,
kterou přijímají dělnice, aby se mezi sebou poznaly. Cizí
včelu nebo matku do úlu nepustí. Hlavním posláním matky je kladení vajíček do
připravených buněk. Matka umí klást oplozená vajíčka, ze kterých se vylíhnou
dělnice nebo nové matky, a neoplozená vajíčka, ze kterých se vylíhnou trubci
– včelí samečci. Matka je schopná klást až 2000 vajíček denně, protože je krmena zvláštní potravou, mateří kašičkou, kterou jí krmí a neustále se o ni stará malá
skupina včel.
Před kladením strčí matka hlavu do buňky, přesvědčí se jestli je buňka připravená, potom do buňky strčí zadeček a na dno buňky přilepí vajíčko. Vajíčko
je bílé, asi 0,4 mm široké a 1,6 mm dlouhé. Matka okamžitě kontroluje další
buňku a tak postupuje stále ve dne v noci. O všechno ostatní se už postarají včely
– dělnice.
Přesto, že včely nebyly nikdy domestikovány, včelaři se vždy snažili vychovat včelstva, která budou mít požadované vlastnosti. To se dá ovlivnit pouze přes
včelí matku. Včelstvo si dokáže vychovat novou matku samo. Bývá to v době
největšího rozvoje včelstva. Včely se dostanou do rojové nálady, postaví na
plástu zvláštní buňku, říkáme jí miska, a matka ji zaklade. Za 3 dny se vajíčko
promění v larvičku, kterou včely intenzivně krmí mateří kašičkou tak, že v ní
larva doslova plave. Zároveň misku prodlužují a vytvoří matečník. Za 6 dní larva
vyplní celý matečník a včely matečník zavíčkují, aby v něm mohla proběhnout
proměna larvy v kuklu a na konec ve včelí matku. Tento vývoj trvá 7 dní. 16. den
po položení vajíčka si nová matka vykouše v matečníku otvor a opustí matečník.
V této době je včelstvo v rojové náladě, stará matka většinou zaklade víc misek
a když je 1. matečník zavíčkován, včelstvo se vyrojí. Úl opustí stará matka a s ní
asi polovina dělnic a trubců. Rojení je vlastně rozmnožování včel, vzniká nové
včelstvo, které si musí najít nový příbytek, aby mohlo dále žít. První matka,
52
která vyběhne z matečníku, nedovolí svým sestrám aby udělaly totéž, matečníky
vyhledá a matky v nich usmrtí. Asi po týdnu života v úle matka odletí na snubní
prolet. Matky se páří s trubci na trubčích shromaždištích, kde se slétávají trubci
z celého okolí. Během snubního letu se matka spáří s 8 až 10 trubci. Každý trubec po spojení předá matce váčky se spermiemi a mrtvý padá na zem. Jakmile je
matka správně oplodněna,vrací se do svého úlu, včely na matku čekají. Ujmou se
jí a asi po 3 dnech matka začíná klást vajíčka.
Když včelaři poznali význam a funkci matky, naučili se chovat nové matky.
V Ivančicích se chovem včel zabýval
v 1. polovině 20. století pan Ferdinand
Liška, který vyšlechtil včelu, kterou
nazval „Ivanka“ a ta byla ve své době
velmi populární. Před 30 lety se u nás
začala objevovat kraňská včela, která má
původ ve Slovinsku. A dnes můžeme říct,
že většina našich včel jsou včely kraňské.
Velkým propagátorem této včely byl
a doposud je pan Jiří Vítámvás, který nás
naučil tuto včelu rozmnožovat, sám zvládl i inseminaci matek, která zajišťuje
kontrolované oplození matky. Matky dnes umí vychovat spousty včelařů, ale ty
nejkvalitnější stále kupujeme. Nejdražší matku koupil pan Vítámvás od rakouského včelaře za 6000 Kč. Včelí matku můžeme vychovat pouze z oplozeného
vajíčka, většinou se ale začíná s jednodenní larvičkou, kterou přeneseme do
umělé misky. O tom, jak kvalitní matka se narodí, rozhoduje množství a kvalita
podávané potravy. A o to se včely postarají samy. Včelař musí zajistit, aby se
k matečníkům nedostala stará matka a dříve než nová matka opustí matečník
vloží matečník do nových úlů, oplodňáčků, nebo sekcí se včelami, kde se matky
vylíhnou. Na snubním výletě se oplodní a začnou klást. Pak je včelař může vyměnit za staré, nebo nevyhovující matky v produkčních včelstvech.
Před přidáním označíme matku barevnou značkou na hrudi, abychom ji snadno poznali. Používáme 5 barev, protože matky jsou dlouhověké. Ve včelstvu
vydrží až pět let. O tom, jak kvalitní matku včelař vychoval se dozví až příští rok,
kdy mu matka se svými včelami může dokázat své kvality. Mezi včelaři se říká,
že chov matek je poezií včelařství.
Jindřich Budil
53
Vysoký krevní tlak – plíživé nebezpečí
(pokračování z minulého čísla)
(Vybráno z časopisu Zdravý život, r. 1994)
Co nám pomůže?
Každý tip vysokého tlaku lze úspěšně léčit. U mírně zvýšených hodnot často
stačí změna životosprávy. To znamená, že by se v každém případě měla zredukovat nadváha a omezit konzumace soli.
Alkoholu bychom se měli zříci nebo ho pít jen mírně, v žádném případě
pravidelně.
Důležitý je pravidelný pohyb.
Při výrazněji zvýšeném tlaku je k dispozici celá řada dobře působících léků,
které předepisují lékaři.
Které hodnoty krevního tlaku se považují za normální nebo zvýšené, to můžete zjistit v tabulce.
Normální tlak
do 140/ do 90
Mezní hodnota
140-160/90-95
Lehce zvýšený krevní tlak
160-170/95-105
Středně až silně zvýšený krevní tlak
nad 170/nad 105
Každý člověk by si měl z opatrnosti tu a tam zkontrolovat svůj vlastní krevní
tlak. Pro pacienty s vysokým nebo kolísavým krevním tlakem jsou pravidelné
kontroly a měření ještě důležitější. Měření doma, vlastním přístrojem, hraje důležitou úlohu, protože si pacient může vytvořit dobrý a spolehlivý obraz. Důležité
je měřit krevní tlak vždy ve stejnou dobu a na stejném místě. Pět minut před
měřením byste měli zaujmout uvolněnou pozici a být klidní.
Přístroje z lékárny
V lékárně jsou k dostání dva druhy měřících přístrojů. Jednak jsou to přístroje
s hadičkovým stetoskopem (sluchadlem), ovšem pro zacházení s ním je zapotřebí již trochu cviku. Dále jsou to elektronické přístroje, které se velmi snadno
obsluhují. Při jejich výběru si nechte poradit od vašeho lékárníka.
M. Krýdlová
54
§ PRÁVNICKÁ PORADNA §
Dotaz:
V Pardubicích jsem zdědil pozemek po rodičích. Když jsem se na něj
přijel podívat, zjistil jsem, že se na něm staví obchodní centrum, bez toho,
že by byly předmětné pozemky vykoupeny. Pokud vím, s rodiči v této věci
také vůbec nikdo nejednal a nebyli ani účastníky stavebního řízení. Dnes se
chýlí stavba ke konci a připravuje se kolaudační řízení. Stavební úřad mi ale
sdělil, že nemohu být jeho účastníkem. Domnívám se, že postup stavebního
úřadu je nesprávný, neboť stavba je na mých pozemcích bez mého souhlasu
a bez souhlasu mých rodičů.
Petr B., Zastávka
Odpověď:
Základním předpokladem realizace stavby je, že stavebník má potřebné
oprávnění ke stavebnímu pozemku, umožňující mu na něm stavět. Stavebník
musí stavebnímu úřadu prokázat, že je buď vlastníkem pozemku, nebo že má
k pozemku jiné právo, např. právo hospodaření s majetkem státu nebo právo
odpovídající věcnému břemenu nebo právo plynoucí z nájemní smlouvy apod.,
které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu. Pokud stavebník
některé z těchto práv nemá, nemůže mu stavební úřad podle stavebního zákona
stavbu povolit.
Pokud se tak ve vašem případě stalo, postupoval příslušný stavební úřad
v rozporu se stavebním zákonem, přičemž z občanskoprávního hlediska jde
o neoprávněnou stavbu. Pokud se již stavba chýlí ke konci, přesto nebudete
účastníkem kolaudačního řízení. Tímto účastníkem je pouze stavebník, vlastník stavby, popř. uživatel nebo provozovatel stavby. V kolaudačním řízení se
nepřezkoumávají otázky, které byly předmětem zkoumání v dřívějším územním
a stavebním řízení a o kterých bylo rozhodnuto. Předmětem zkoumání v kolaudačním řízení je pouze samotná stavba, její provoz a z čistě technického hlediska
ve veřejnoprávním zájmu.
Přesto se ale ještě dnes můžete bránit. Podle občanského zákoníku může
soud na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že neoprávněnou stavbu je třeba
odstranit na náklady toho, kdo stavbu zřídil. Pokud by odstranění stavby nebylo
účelné, přikáže ji soud do vlastnictví vlastníku pozemku, pokud s tím vlastník
pozemku bude souhlasit. Soud může též uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby např. zřízením věcného břemene, které je nezbytné
k výkonu vlastnického práva stavebníka ke stavbě.
Dále se můžete bránit žalobou s tvrzením, že vám ani vašim rodičům (právním předchůdcům) nebylo doručeno rozhodnutí správního orgánu – stavebního
úřadu, ač s vámi nebo s vašimi rodiči jako účastníky řízení mělo být jednáno.
55
Soud ověří správnost vašeho tvrzení a uloží správnímu orgánu doručit správní
rozhodnutí a podle okolností odloží jeho vykonatelnost. Takovou žalobou můžete dosáhnout ze strany soudu deklarování toho, že stavební povolení dosud
nenabylo právní moci právě z důvodu opomenutí zákonného účastníka řízení bez
ohledu na to, zda již stavba byla dokončena, zkolaudována, či nikoliv. Ve svém
důsledku by takový postup znamenal to, že by stavební povolení nenabylo právní
moci, takže by ani kolaudace předmětné stavby nepřicházela v úvahu.
Ve vaší věci bych upřednostnila právě tento postup, který je praktický a rychle vede k vyřešení vaší věci. V každém případě se ale jedná o věc složitou, proto
doporučuji obrátit se sepisem žaloby na zkušeného odborníka.
JUDr. Petronela Sojková, advokátka
Rosice, Brněnská 555, tel. 546 413 003
Křest knihy MUDr. Richarda Kanii
V pátek 29. dubna se ve výstavních prostorách Památníku A. Muchy uskutečnil křest knihy Velká vizita, jejímž autorem je významný ivančický chirurg
MUDr. Richard Kania, primář v.v. Knihu vydali ve své režii manželé Irena a Jo-
Autorovi předal před slavnostním křtem knihy krásnou kytici starosta města.
56
sef Zahradníkovi. Byli zároveň i těmi, kteří vydání knihy iniciovali. Ovlivnilo je
k tomu poutavé vyprávění jejich přítele a oblíbeného lékaře při jeho návštěvě v
galerii na Stříbském mlýně, kterou provozují. Knihu si rádi přečteme nejen kvůli
životním příběhům, které dr. Kania s velkou laskavostí popisuje, ale i díky autorovi, kterého si můžeme vzít za vzor k pěknému a úspěšnému životu, a hlavně
pro jeho hezký přístup nejen k pacientům, ale i ostatním lidem.
Na snímku Jan Kouřil, Hana a Petr Ulrichovi, Kateřina Štruncová a za nimi ve světelném
oparu autor knihy.
Před slavnostním křtem knihy přečetl vybraný text Jan Kouřil (autor Drobníčků, které v IZ pravidelně vycházejí), tři skladby zahráli a zazpívali dobří
známí MUDr. Richarda Kanii Hana a Petr Ulrichovi s houslovým a flétnovým
doprovodem Kateřiny Štruncové.
O samotném autorovi knihy přečetl jeho přítel a atlet JUDr. Jindřich Skácel
text, který nám dovolil otisknout v našem Zpravodaji:
Milý Ríšo,
znám Tě už nejméně 61 let. Poznal jsem Tě nejdříve jako špičkového brněnského atleta, jehož souboje s bratrem Herbertem zdvihaly ze sedadel diváky na
zaplněné tribuně stadionu. Byl jsi tak dobrý, že brněnským atletickým tabulkám
jsi svým výkonem v běhu na 500 m (1:04,9) dokázal vévodit od r. 1957 po dobu
53 let. O tvé současné fyzičce jsem se nedávno přesvědčil v brněnských Lužánkách. Většina třicátníků by ti nestačila.
Když jsi byl v prvé polovině padesátých let ještě medikem, už jsem se přesvědčil, jak ve svém oboru vynikáš. Léčil a vyléčil jsi mne ještě před Tvou promocí
57
v roce 1953. Tvé znalosti a dovednosti pak rychle rostly a s nimi i tvůj věhlas. Na
Žlutý kopec za tebou mířilo mimořádné množství pacientů. Slyšel jsem, že i Jan
Werich, který se začátkem roku 1960 léčil na Žluťáku na okologii, si přál, aby
ses na něj podíval i ty, tehdy třicátník!
Ivančice tvým příchodem velmi získaly. Pacienty jsi navštěvoval nejen o Velké vizitě, pamatuji si, že jsi za svými pacienty přicházel i večer, ba co, i o víkendu. Pousmál jsi se, povzbudil vlídným slovem, dodával jsi klidu. Svou pomoc
jsi neodepřel nikomu. Snad to bylo i projevem tvé křesťanské lásky k bližnímu.
Tobě pak dávali přednosti i ti, kteří to měli pár metrů do významných pražských
nemocnic. Ludvík Daněk za tebu od roku 1970 jezdil z Prahy a díky tobě získal
r. 1972 v Mnichově zlatou olympijskou medaili! Jarmila Kratochvílová se za
tebou vypravila s trenérem Kváčem, abys jí dal do pořádku bolavou achilovku
a díky tobě potom utvořila v r. 1983 světový rekord. Vyhledávala Tě i další esa
mající pražské špitály, včetně SANOPSU za zády. Mně osobně jsi operativně
napravil to, co se v Ústřední vojenské nemocnici v Praze nepovedlo.
Dosáhl jsi mimořádného stupně společenského uznání a přitom jsi odmítal
ještě lepší pracovní podmínky větší možnost uplatnění pokud by to mělo být podmíněno červenou stranickou knížkou. Tvá slova byla: „Proč bych se křivil…“
Jsem velmi rád, že jsi nyní vstoupil i na pole literární a těším se na četbu této,
ale, jak doufám, i dalších tvých knih.
Po slavnostním křtu
následovala autogramiáda
autora. Kniha, která byla
vydána v malém nákladu
200 ks byla v krátké době
vyprodána. A to i přesto, že
její cena činila kvůli malému
počtu výtisků 250 Kč. O jejím dalším vydání se zatím
jen uvažuje.
Text a foto Vít Karas
Křtu knihy se ujali manželé
Zahradníkovi.
58
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
IVANČICE, Památník A. Muchy, tel.: 546 451 870, pořádá:
13. května (pátek) – 26. června (neděle), chodba Památníku A. Muchy
STŘÍPKY A MOSTY
Výstava fotografií česko - slovinské společnosti
Vstup zdarma
4. června (sobota) – 26. června (neděle), galerie Památníku A. Muchy
Výstava výtvarného oboru ZUŠ A. Muchy Ivančice
DESIGN
Vernisáž 3. 6. v 17.00 hodin
7. června (úterý) v 19.30 hodin, kino Réna Ivančice
Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS
MORAVIAE
ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS
Strhující hudební show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers vrací nadšené publikum zpět do autentické atmosféry éry swingu. Program „Písně
krásné až k nesnešení“ bude sestaven převážně z českých písní, jež jsou
vskutku mimořádně krásné v upřímném i ironickém slova smyslu: Kombiné něžné, Hrály dudy, Život je krásný...
Program: Písně krásné až k nesnešení
Vstupné: 300, 250, 200 Kč,
předprodej v KIC Ivančice
10. června (pátek) – 11. června (sobota),
nádvoří radnice, za deště vestibul
VÝSTAVA BONSAJÍ
Pátek: 10.00–17.00 hodin, sobota: 10.00–17.00 hodin
Prodej bonsají, po celou dobu výstavy poradenská služba, ve 14.00 ukázky
tvarování. Pořádá sdružení bonsajistů bítešska a brněnska
59
11. června (sobota), odjezd v 7.00 hodin od Besedního domu Ivančice
Celodenní poznávací zájezd
ZÁMEK ŽLEBY, PODĚBRADY
Zámek Žleby s neopakovatelnou atmosférou a půvabným romantickým
prostředím je zcela jedinečný svými bohatě vybavenými historickými
interiéry.
V těsné blízkosti se nachází obora se ZOO parkem s bílými jeleny.
Poděbrady – prohlídka lázeňského města s průvodcem.
Doprava: 430 Kč
18. června (sobota) v 17.30 a 20.00 hodin, nádvoří radnice, za deště
vestibul
AFRICKÝ VEČER
17.30 hodin – Bubnování pro každého – na vlastní bubínek, na místě možnost zapůjčení
Vstup zdarma
20.00 hodin – TUBABU – africké rytmy v podání bubenické skupiny
Vstupné: 60 Kč
20. června (pondělí) v 19.30 hodin, Besední dům Ivančice
Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE
BARDOLINO
P. Fischer – housle, M. Klepáčová – violoncello,
C. Caller – perkuse
Všichni členové souboru Bardolino se cítí jako doma
jak v klasické, tak v alternativní hudbě. Ve svém
novém programu hrají hudbu
klasiků jako je Janáček, Bartók
a Martinů, která pramení z moravského, maďarského a rumunského folklóru, stejně jako vlastní
skladby.
Program:
Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních, výběr
Bohuslav Martinů: Tři Madrigaly (Duo č. 1) pro housle a violu H 313
Béla Bartók: 44 duetů pro dvoje housle SZ 98, výběr
Ondřej Kukal: Bláznova žena
Margit Klepáčová: Elementy
Camilo Caller: Rozbřesk u Sněženky
Pavel Fischer: Koně
Vstupné: 200, 150, 100 Kč, předprodej v KIC Ivančice
60
PŘIPRAVUJEME
2. července (sobota), nádvoří radnice
VEČER S CIMBÁLKOU
9. července (sobota), nádvoří radnice
COUNTRY VEČER
18. července (pondělí), odjezd v 19.00 hodin od Besedního domu Ivančice
Zájezd Brno - nádvoří hradu Špilberku
LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Jiskřivá komedie o věčném souboji mužů a žen
Účinkují: Tatiana Vilhelmová (Kateřina), Roman Zach (Petruchio), Vojtěch Dyk
(Lucentio), David Novotný (Hortensio), Lucie Štěpánková (Bianka) a další
Cena (vstupenka a doprava): 530 Kč
3. září (sobota), odjezd od Besedního domu Ivančice
Celodenní poznávací zájezd
HUKVALDY, KOPŘIVNICE, ŠTRAMBERK
2. října (sobota), odjezd od Besedního domu Ivančice
Celodenní poznávací zájezd
HRAD ČERVENÝ KAMEŇ, SLAVNOSTI ZELA VE STUPAVĚ
říjen, sál kina Réna Ivančice
Divadelní hra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
V hlavní a jediné roli ELIŠKA BALZEROVÁ
termín bude upřesněn, odjezd v 18.00 hodin od Besedního domu Ivančice
Zájezd - Brno - Městské divadlo - činoherní scéna
BLBEC K VEČEŘI
Situační komedie plná omylů, nedorozumění, gagů a vášní. Mistrně vybudovaná
zápletka s jiskrnými dialogy z pera francouzského autora Francise Vebera, který
je známý i jako filmový autor a režisér.
Cena (vstupenka a doprava): 440, 280 Kč
61
PROGRAM KINA RÉNA
Bližší informace o filmech naleznete na stránkách www.csfd.cz
REZERVACE VSTUPENEK
na tel.: 546 451 469, mobil 736 601 631,
e-mail: [email protected], www.kinorena.cz
Po-Pá 8-14 hod. kancelář kina Réna, mobil Po-Pá 8-17 hod.,
Ne a St pokladna kina hodinu před začátkem představení.
UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE DLE ZÁKONA 241/1992 VYBÍRÁME
KE VSTUPENCE PŘÍPLATEK VE VÝŠI 1 KČ
St
1. 6. 2011
09.00 hod.
JÁ, PADOUCH
USA, pohádka, 95 min., 35 Kč (+ 1 Kč), ČESKÝ DABING
Animovaná komedie. Pro ZŠ Mohelno i pro veřejnost
Záporák jménem Gru se sice nezastaví před žádnou špatností, ale je nekonečně zábavný. Udržet se na špici světového zločinu mu dá pořádnou fušku. Na jeho post si totiž
brousí zuby Vektor. Padouch Gru se rozhodne pro nevídaný zločin, ukradne Měsíc!
Ne 5. 6. 2011
20.00 hod.
LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
USA, romantika, 112 min., 49 Kč (+ 1 Kč), doporučená
přístupnost od 15 let
Hrají: Anne Hathaway, J. Gyllenhaal, O. Platt, H. Azaria
Jamie praští s medicínou. Nechá se zlákat na práci reprezentanta farmaceutického koncernu. V čekárně pozná
krásnou Maggii. Domluví si s ní rande. Jejich vzájemné
oťukávání skončí v posteli. Tahle holka je však tvrdý oříšek! Vítejte v éře, kterou ovládla viagra.
St
8. 6. 2011
20.00 hod.
THOR
USA, fantasy, 130 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Rene Russo, Stellan Skarsgard
Je to bůh a rebel. Pokud Thor zkrotí vlastní pýchu, možná se stane i legendou.
Jeho otci - bohu Ondinovi - dojde trpělivost a potrestá Thora tak, že jej svrhne
mezi obyčejné smrtelníky. Thor lidmi opovrhuje. Jeho bratr Lokim využije situace a rozpoutá peklo...
62
St
15. 6. 2011
20.00 hod.
ÚTĚK ZE SIBIŘE
USA, drama, 120 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse Ronan
Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě. Útěk
byl teprve začátek. Drama z roku 1940 popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské zimy.
Čeká je poušť Gobi, Himaláje a Tibet..
Ne
19. 6. 2011
15.00, 17.00 a 20.00 hod.
ČERTOVA NEVĚSTA
ČR, pohádka, 107 min., 49 Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec, Eva Jesefíková,
Václav Šanda
Královna se trápí, protože království chybí následník trůnu. Čert nikdy nespí
a navrhne králi obchod. Královně se narodí holčička Štěpánka. Princezna však
netuší, že se má stát čertovou nevěstou. Král se rozhodne peklo podvést, ale Lucifer se strašlivě pomstí. Kdo princeznu zachrání?
St
22. 6. 2011
18.00 hod.
AUTOPOHÁDKY
ČR, rodinný, 75 min., 64 Kč (+ 1 Kč)
Hrají a mluví: Ondřej Vetchý, Petr Nárožný, Eva Holubová, Pavel Liška, M. Malátný, V.Preiss
Co mají společného princezna, víla, zlatá rybka a vynálezce? Povídkový animovaný film pro malé i velké diváky
je sestaven ze čtyř pohádek. O princezně, která se nesmála, O víle a účetním, O rybáři, jeho ženě a zlaté rybce...
Ne
HOP
26. 6. 2011
17.00 hod.
USA, pohádka, 90 min., 49 Kč (+ 1 Kč), ČESKÝ DABING
Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez...! Vtipná velikonoční
pohádka pro celou rodinu.
Hrají: James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco, Hank
Azaria
Velikonoční taťka zajíc by rád předal svoji velikonoční
živnost synovi Zajdovi. Jenže Zajda se touží stát slavným
rockovým bubeníkem. Uteče z domova, po cestě ho autem
srazí mladík Fred a vezme si ho k sobě domů. Mezitím
taťka vyhlašuje pátrání po zmizelém Zajdovi.
63
St
29. 6. 2011
20.00 hod.
VŘÍSKOT 4
USA, horor, 103 min., 49 Kč (+ 1 Kč), doporučená přístupnost
od 15 let
Hrají: Neve Campbell, Courteney Cox, Emma Roberts, David
Arquette
Sidney Prescott, autorka nové self-help knihy, se vrací domů do Woodsboro,
které je poslední zastávkou jejího turné k vydané knize. Setkává se s přáteli, rodinou, šerifem Deweym a jeho ženou Gale. Město se znovu ocitá v nebezpečí!
Ne
3. 7. 2011
17.00 hod.
RIO
USA, pohádka, 95 min., 49 Kč (+ 1 Kč), ČESKÝ DABING
Animovaná komedie pro celou rodinu.
Vzácný papoušek Blu žije v malém městě se svojí paničkou Lindou, která jej
zachránila před pašeráky. Linda zjistí, že Blu není jediný svého druhu na světě.
Oba se vydávají do exotické Brazílie za papoušicí Perlou. Čeká je úžasné dobrodružství.
Kam na kopanou
Mužstva Řeznovic A i B hrají všechny svá jarní utkání na hřišti v Němčicích.
B-mužstvo bude hrát předzápas pro A-mužstvo. Vzhledem k celkové délce obou
utkání je občerstvení na hřišti v Němčicích zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni!
Čt
So
So
So
So
So
So
Ne
Ne
64
2. 6.
4. 6.
4. 6.
11. 6.
11. 6.
11. 6.
18. 6.
19. 6.
19. 6.
17.00 hod.
13.45 hod.
16.30 hod.
9.00/10.45
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
14.15 hod.
16.30 hod.
Ivančice B – Mor. Knínice
Řeznovice B – Nová Ves
Řeznovice A – Chudčice
žáci st./ml. Ivančice – Hrušovany n. J.
Ivančice A – Velká n. V.
Řeznovice A – D. Loučky
Řeznovice A – Troubsko
dorost Ivančice – Oslavany
Ivančice B – Drásov
65
66
67
68
CONCENTUS MORAVIAE
Program koncertů v Ivančicích a jejich nejbližších městech. Celý a podrobný
program festivalu CONCENTUS MORAVIAE najdete na jeho internetových
stránkách. Předprodej: BKC Brno, Běhounská 17 a také www.ticketportal.cz
1. 6.
středa
Náměšť nad Oslavou nádvoří zámku
Iva Bittová a Čikori
5. 6.
Moravský Krumlov
neděle
zámek, Slovanská epopej
Barocco sempre giovane
a Václav Vonášek
7. 6.
úterý
Ivančice
kino Réna
Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers
7. 6.
úterý
Brno
Červený kostel
Eric Vloeimans, Bert van den Brink
8. 6.
středa
Hustopeče
nádvoří domu u Synků
Clarinet Factory a Alan Vitouš
9. 6.
Slavkov u Brna
čtvrtek
zámek, Historický sál
Pavel Haas Quartet
11. 6. Mikulov
sobota
zámek, Zámecký sál
Clarinet Factory a Alan Vitouš
12. 6. Velké Meziříčí
neděle
Jupiter Club
Zuzana Lapčíková Kvintet
15. 6.
středa
Náměšť nad Oslavou nádvoří zámku
PKF s Tomášem Netopilem,
sólisté Roman Patočka a Jiří Bárta
16. 6. Moravský Krumlov
čtvrtek
zámek, Slovanská epopej
Epoque Quartet a Irvin Venyš
20. 6. Ivančice
pondělí
Besední dům
Bardolino
24. 6.
pátek
Zámecká jídelna
Tomáš Jamník a Slávka Pěchočová
kostel sv. Václava
a sv. Anežky České
Collegium 1704, Collegium
Vocale 1704s Václavem Luksem
Velké Meziříčí
25.6.
Hustopeče
sobota
69
ROSTOU KOLEM NÁS
Další rostliny mezí, strání a travnatých míst na Ivančicku (II)
V květnu a červnu kvete vytrvalá bylina svízelka chlupatá (Cruciata laevipes), dříve nazývaná svízel křížatý. Její lodyhy jsou dlouze odstále chlupaté
a drobné květy žlutě zbarvené. Roste na levém břehu řeky Jihlavy u Řeznovic,
mezi rameny Oslavy pod Kocperkami, na levém břehu Jihlavy u čističky na Réně
a jinde.
Drobná jednoletá až dvouletá rostlina písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia) kvete až do pozdního podzimu. Bíle zbarvené korunní lístky (až 3 mm
dlouhé) jsou kratší než zelené kališní. Písečnici najdeme na řeznovických slepencových skalkách a stráních, na Letkovické stráni („Hlinek“), na výslunných
stráních nad ivančickým hřbitovem a na dalších místech.
Na slepencových skalách a svazích Pekárky roste hojně tráva pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea). Rozkvétá již v březnu a její klásky jsou zbarveny
zelenofialově. Pěchava tvoří trsy a může být vysoká až 40 centimetrů.
V květnu a červnu kvete jedovatý pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus). Jeho lodyha je naspodu ztlustlá v kulovitou hlízu. Má žluté korunní lístky.
Pro pryskyřník hlíznatý jsou typické ke květní stopce přitisknuté kališní lístky.
Vyskytuje se na louce pod Červeným křížem, na mezi u cesty v zahrádkářské
osadě Réna nebo na louce na vršku Letkovické stráně.
Pilát lékařský (Anchusa officinalis) je vytrvalá bylina, jejíž květy jsou zpočátku červené, později modrofialové. Celá rostlina je pokryta drsnými chlupy.
Pilát lékařský najdeme na pravém břehu Jihlavy mezi malovanským mostem
a „špicí“, na levém břehu Oslavy pod Kocperkami, na mezi rybníčka v Řeznovicích , ...
RNDr. Zuzana Lotreková
Použitá literatura: Klíč ke květeně České republiky (Academia 2002)
IVANČICKÝ ZPRAVODAJ vydává KIC Ivančice, Palackého nám. 12, 664 91 Ivančice,
e-mail: [email protected], registrováno u MK ČR pod č. E 11378, IČ: 65268768.
Odpovědný pracovník Vít Karas, tel.: 774 110 547. Cena výtisku 20 Kč.
Tisk Gloria Rosice.
70
pěchava vápnomilná květ
pěchava vápnomilná trs
pilát lékařský
písečnice douškolistá
pryskyřník hlíznatý
svízelka chlupatá
71
72
Download

Červen 2011 - Webnode.cz