Výroční zpráva 2009
Lodě v přístavu Marsaxlok
Jsme tradiční českou společností, podnikající v oblasti
sázkových her, loterií a neloterních služeb. Již více než
padesát let poskytujeme sázejícím zábavu, vzrušení
a zajímavé výhry. Jsme společností, která je výhradně
v majetku občanských sdružení působících v tělovýchově
a sportu. Z výtěžku provozovaných her a loterií
podporujeme v souladu s mottem „Pomáháme druhým
k vítězství!“ veřejně prospěšné aktivity, především
ve sportu a tělovýchově, ale i v charitě, kultuře, umění,
vzdělání a zdravotnictví. Jsme společností, která podporuje
na národní i mezinárodní úrovni principy zodpovědného
hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu.
Pomáháme druhým k vítězství!
Mraky nad Monte Adone
Ivan Exner
Pardubický rodák Ivan Exner (1960)
vystudoval střední průmyslovou školu
grafickou a Akademii výtvarných umění
v Praze v ateliéru profesora Františka
Jiroudka. Vedle malby se věnuje volné
grafice, typografii a designu. Zúčastnil se
řady samostatných a kolektivních výstav
doma i v zahraničí, jeho práce jsou
zastoupeny v mnoha sbírkách na celém
světě. Ivan Exner je členem Spolku
výtvarných umělců Mánes.
Obsah
Přehled vybraných ekonomických ukazatelů SAZKA, a.s. 5
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 6
Profil společnosti 9
Stručně z historie společnosti 11
Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010 13
Přehled získaných ocenění 16
Nejvyšší orgány společnosti a její management 17
Vlastnická struktura 23
Majetkové účasti 26
Zpráva představenstva 31
Plnění strategických cílů v roce 2009 31
Komentář k finančním výsledkům 34
Veřejně prospěšná činnost 35
Podpora zodpovědného hraní 37
Postavení společnosti na trhu 38
Marketingová strategie v roce 2009 40
Loterní produkty společnosti 41
Přehled vkladů za rok 2009 43
Výhry v roce 2009 44
Služby výhercům 45
Obchodní politika 46
Prodejní místa 46
Práce s obstaravateli 48
Podpora prodeje 49
Neloterní aktivity 49
Propagace a reklamní strategie 52
Vztahy s veřejností 53
Lidské zdroje 57
Mezinárodní postavení společnosti 60
Výhled do roku 2010 61
Zpráva o činnosti dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok 2009
63
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti SAZKA, a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka sestavená dle IFRS 66
Konsolidovaná rozvaha 66
Konsolidovaný výkaz úplného výsledku 67
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 68
Konsolidovaný výkaz peněžních toků 70
Účetní závěrka sestavená dle IFRS 72
Individuální rozvaha 72
Individuální výkaz úplného výsledku 73
Individuální výkaz změn vlastního kapitálu
Individuální výkaz peněžních toků 75
74
Informace z valné hromady společnosti 76
Důležité skutečnosti po datu účetní závěrky 77
Definice užitých pojmů 78
Kontakty na centrální a regionální střediska společnosti
Identifikační údaje 80
4
S A Z K A , a.s.
65
Výroční zpráva 2009
79
Obsah výroční zprávy společnosti SAZKA, a.s., za rok 2009
Přehled vybraných
ekonomických ukazatelů
SAZKA, a.s.
v tis. Kč
Výnosy celkem
2003
2004
9 280 919
8 464 143
8 045 966
6 587 814
2005
2006
2007
2008
2009
9 340 167 10 288 844 10 402 921 12 394 341 10 659 811
z t o h o:
Vklady ze sázkové a loterní
činnosti od roku 2008
včetně manipul. poplatků
Tržby z ostatní činnosti
podléhající zdanění
Náklady celkem
7 252 811
7 901 594
999 644
797 042
761 940
938 876
7 863 562
7 142 462
7 785 236
8 586 074
4 510 193
3 524 428
3 743 001
3 943 157
7 655 311
8 064 350
8 371 512
820 962
572 923
666 485
8 987 446 11 139 197
9 409 741
z t o h o:
Výhry
Zisk před zdaněním
3 853 345
4 028 952
4 421 526
1 423 105
1 382 991
1 625 012
1 762 660
1 453 583
1 267 920
1 264 833
Zisk po zdanění
1 417 357
1 321 681
1 554 931
1 702 770
1 415 475
1 255 144
1 250 070
Vlastní kapitál
3 584 409
3 612 336
3 381 675
3 256 370
3 148 729
3 131 148
3 332 818
Použití výtěžku na veřejně
prospěšné účely celkem
1 051 927
1 107 458
1 289 565
1 080 341
1 042 961
997 380
865 565
1 010 000
1 101 500
1 284 449
1 074 275
1 036 895
991 214
863 565
Zdravotnictví
13 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Kulturní účely
26 335
4 458
3 616
4 566
4 566
4 666
z t o h o:
V oblasti tělovýchovy a sportu
Charitativní účely
2 000
2 592
500
500
500
500
500
Průměrný přepočtený
počet zaměstnanců
419
422
433
453
459
462
471
Zisk na zaměstnance
3 383
3 132
3 591
3 759
3 084
2 717
2 654
5
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Přehled vybraných ekonomických ukazatelů SAZKA, a.s.
Úvodní slovo
předsedy představenstva
a generálního ředitele
Vážení akcionáři, dámy a pánové,
při čtení Výroční zprávy akciové společnosti SAZKA za rok 2009 nemůžete přehlédnout obrazy akademického malíře Ivana Exnera,
které tento jinak strohý dokument plný čísel a informací pomohly odlehčit. Věřím, že se Vám dosažené ekonomické
i mimoekonomické výsledky budou číst příjemně navzdory tomu, že hodnocené období bylo vážné pro celou společnost, a tedy
i pro SAZKA, a.s.
Není totiž pravdou často opakovaná teze, že s narůstající finanční krizí a větší hloubkou do kapes našich spoluobčanů automaticky
roste počet sázek a lidé si více kupují štěstí a víru ve výhru. Sázejí totiž především zaměstnaní lidé střední příjmové třídy a ti musejí
nejprve uhradit nezbytné náklady a teprve poté mohou se zbylými penězi volně nakládat. A zvyšuje-li se nezaměstnanost a klesají-li
finanční možnosti lidí a rodin, pak zákonitě klesají i jejich vklady do sázkové a loterní činnosti, provozované naší společností
a dalšími konkurenčními firmami na trhu. To, že SAZKA, a.s., vytvořila v roce 2009 nejvyšší tržby ze sázkové a loterní činnosti ve své
historii, není samo sebou. Je to výsledkem tvrdé a cílevědomé práce managementu a všech dalších pracovníků koncernu SAZKA,
úspěšné prodejní činnosti obsluh terminálů, jejich všestranné a účinné podpory, vhodné reklamy a především portfoliem těch
nejlepších produktů a služeb, které překonávají nabídku konkurence.
SAZKA, a.s., dosáhla v roce 2009 vkladů ze sázkové a loterní činnosti ve výši téměř 8,4 mld. Kč, meziročně tak vzrostly přibližně
o 4 %. Celkové platby za loterní a neloterní produkty přijaté na terminálech SAZKA, a.s., dospěly za rok 2009 k hodnotě
18,6 mld. Kč, kdy tržby za neloterní produkty a služby činily 10,2 mld. Kč. Rekordní nárůst zaznamenaly především kurzové sázky,
jejichž vklady vzrostly v loňském roce o více než 93 %. Podíl internetového sázení, zahájeného v lednu 2009, dosáhl 81 %
z celkových vkladů kurzových sázek SAZKA, a.s., výhernost se přiblížila hranici 90 %. Z dalších produktů navýšily nejvíce vklady
číselné loterie Euromilióny meziročním nárůstem o 17 %. Úspěšně jsme v listopadu 2009 oslovili řadu našich sázejících i těch, kteří
využívají neloterních služeb SAZKA, a.s., zahájením činnosti komplexního věrnostního programu – Klub SAZKA.
Naznačil jsem již v úvodu, že společnost zasáhla ekonomická a finanční krize, která se negativně promítla do života právnických
subjektů i fyzických osob, ovlivnila standardy chování, smluvních i běžných obchodních vztahů, vyvolala napětí a obavy
z budoucnosti. České ekonomice se dařilo nejhůře od jejího vzniku, nervózně se chovaly banky a finanční instituce, které omezovaly
úvěrování, zvyšovaly úrokové marže, nečitelný a pro SAZKA, a.s., nevýhodný byl kurz české koruny. V této vypjaté atmosféře vyvíjela
SAZKA, a.s., své podnikatelské aktivity a připravovala nové rozvojové projekty. Pro rok 2009 bylo plánováno bezmála 40 projektů,
jejichž hlavními cíli bylo zvyšování tržeb, zlepšování práce s obstaravateli a efektivnosti řízení.
Práci posledních měsíců roku 2009 komplikovala také některá média a politici, kteří vyvolávali nepřátelskou atmosféru vůči akciové
společnosti SAZKA. Jejich prohlášení, zejména v souvislosti se splácením výstavby O2 areny a generováním dalších prostředků
na veřejně prospěšné činnosti akcionářů SAZKA, a.s., měla zřejmě vyvolat dojem, že není úplný soulad mezi členy představenstva,
akcionáři a managementem. Za těmito aktivitami stál bezesporu konkurenční boj a určitými politiky a vlivovými skupinami
navrhované legislativní úpravy provozování loterií a jiných podobných her. Snahou v případě jejich přijetí bylo ztížit práci nebo
poškodit projekty a znehodnotit investice akciové společnosti SAZKA. Důležité je, že SAZKA, a.s, zdolává veškeré ataky se ctí,
dokazuje, že je silnou společností, která podniká v souladu se zákonnými normami, plní své závazky vůči obchodním partnerům
i povinnosti plynoucí z vydaných dluhopisů, že veškerá zásadní rozhodnutí jsou schvalována příslušnými orgány a jsou činěna s péčí
řádného hospodáře a ve prospěch vlastníků SAZKA, a.s.
6
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
SAZKA, a.s., ukončila rok 2009 a vyhodnotila jej pozitivně, přestože nebyl primárně zaměřen na maximalizaci zisku a výtěžku.
V uplynulém roce jsme především připravovali podmínky pro nové produkty a projekty, které ponesou své ovoce v budoucnosti.
I s tímto pohledem a znalostí situace přijaly statutární orgány Podnikatelský plán a rozpočet na rok 2010 a je nyní na nás, abychom
jej konkrétně naplnili.
Rád bych Vám všem, kteří jste se na úspěších roku 2009 podíleli, poděkoval za Vaši odpovědnou práci a vyjádřil přesvědčení,
že se nám společně bude dařit i v roce letošním – 2010. Máme k tomu předpoklady i podporu vlastníků.
Děkuji Vám.
Květen 2010
JUDr. Aleš Hušák
předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s.
7
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
Zima
Profil společnosti
Historie
Největší česká loterní společnost SAZKA vznikla 3. srpna 1956. Činnost zahájila 15. září 1956 provozováním sázek na výsledky
sportovních utkání. Od 22. dubna 1957 se hraje nejstarší a nejpopulárnější domácí číselná loterie Sportka.
Transformace na akciovou společnost se uskutečnila 15. února 1993. Akcionáři společnosti jsou výhradně občanská sdružení
působící v oblasti tělovýchovy a sportu, jejichž členy je čtvrtina populace České republiky (Český svaz tělesné výchovy, Česká obec
sokolská, Česká asociace Sport pro všechny, Autoklub České republiky, Sdružení sportovních svazů České republiky, Český
olympijský výbor, Český střelecký svaz, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky a Orel).
Poslání
Základním posláním společnosti je finanční podpora veřejně prospěšných aktivit, především v tělovýchově a sportu, z výtěžku
provozovaných her a loterií. SAZKA, a.s., je největším nestátním poskytovatelem finančních prostředků na veřejně prospěšné účely
v České republice. Kromě sportu a tělovýchovy podporuje rovněž projekty v oblasti kultury, vzdělání a zdravotnictví.
Od roku 1956 odvedla SAZKA, a.s., na veřejně prospěšné účely více než 27,0 mld. Kč.
Motto
„Pomáháme druhým k vítězství!“
Předmět činnosti
Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování sportovních a kurzových sázkových her, číselných a okamžitých loterií podle
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších novel.
Od roku 1956 vyplatila SAZKA, a.s., sázejícím na výhrách přes 93 mld. Kč.
Postavení na trhu
SAZKA, a.s., je největším domácím provozovatelem číselných a okamžitých loterií.
Současně patří k největším provozovatelům v oblasti sportovních a kurzových sázek a centrálního loterního systému s interaktivními
loterními terminály. Její portfolio služeb v neloterní oblasti je bezkonkurenční v domácím i mezinárodním srovnání a zahrnuje
například dobíjení kreditů pro mobilní telefony, prodej vstupenek na sportovní, kulturní a další události, platby složenek, faktur
a pojištění nebo platby zboží a služeb objednaných prostřednictvím internetu.
Postavení v mezinárodních organizacích
SAZKA, a.s., je řádným členem největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterních organizací – European Lotteries (EL)
a World Lottery Association (WLA). Předseda představenstva a generální ředitel společnosti je členem výkonného výboru EL.
Zodpovědné hraní
SAZKA, a.s., prosazuje principy zodpovědného hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu. Tyto aktivity rozvíjí
a podporuje na národní i mezinárodní úrovni.
9
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Profil společnosti
Prázdný přístav
Stručně
z historie
společnosti
1956
vznik podniku SAZKA, sázková hra Sazka
1957
účelové zařízení ČSTV, číselná loterie Sportka
1965
druhý tah číselné loterie Sportka
1967
Malé televizní sázení Mates
1969
strojové zpracování sázek
1981
hra Sázka 5 ze 40
1984
off-line systém
1989
stírací losy
1991
zrušení limitu pro maximální výhry
1992
doplňková hra Šance
1993
vznik akciové společnosti SAZKA,
on-line systém, zavedení jackpotu
1994
hra Šťastných 10
1995
středeční losování číselné loterie Sportka,
doplňková hra Šance milion
1996
kurzové sázky
2002
rychlá hra Keno; dobíjení kreditů pro mobilní telefony; položení základního kamene víceúčelové arény
2003
číselná loterie Euromilióny
2004
2005
centrální loterní systém s interaktivními videoloterními terminály, herní systém STARPORT; prodej vstupenek
na sportovní, kulturní a další události, otevření víceúčelové arény
zahájení konverze centrálního on-line systému a terminálového vybavení; Desatero zodpovědného hraní SAZKA, a.s.
2006
doplňková Královská hra k číselné loterii Šťastných 10; platby složenek, faktur a pojištění; prodejní modul
2007
etický kodex Evropských loterií pro sportovní sázení;
dokončení konverze centrálního on-line systému a terminálového vybavení
2008
spuštění věrnostního programu Klub SAZKA pro kurzové sázky; platby zboží a služeb objednaných prostřednictvím
internetu; rychlé hry Lucky Lines a Kostky; příprava kurzových sázek na internetu – produkt e-Sazka
spuštění plnohodnotného internetového sázení kurzových sázek SAZKA TIP; zahájení komplexního věrnostního
programu Klub SAZKA
2009
Zatímco v roce 1994, tedy před patnácti lety, provozovala společnost SAZKA, a.s., sedm her a loterií, v roce 2009 se jejich počet
přiblížil šedesáti. V nabídce přibyly nové číselné a okamžité loterie, centrální loterní systém s interaktivními videoloterními terminály
a internetové kurzové sázky. V roce 1994 neprovozovala společnost SAZKA, a.s., na terminálech žádnou neloterní službu, v roce
2009 překročil objem plateb přijatých na terminálech SAZKA, a.s., v souvislosti s neloterními produkty objem tržeb ze sázkové
a loterní činnosti.
V letech 1994–2009 vzrostly tržby společnosti SAZKA, a.s., ze sázkových her a loterií 3,5x, čistý zisk 2,7x a odvody na veřejně
prospěšné účely 2,4x. Tržní hodnota společnosti, která se pravidelně umisťuje mezi nejziskovějšími firmami, se zvýšila 4,5x a podle
studie Evropského institutu pro výzkum značek se stala nejcennější obchodní značkou v České republice.
11
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Stručně z historie společnosti
Léto
Přehled nejvýznamnějších
událostí roku 2009
a prvního čtvrtletí 2010
Spuštění plnohodnotných internetových kurzových sázek SAZKA TIP dne 5. ledna 2009
Na internetovém portálu www.sazkatip.cz si mohou zaregistrovaní sázející připravit, uzavřít a uhradit kurzovou sportovní sázku.
Poprvé v historii domácího kurzového sázení je možné legálně sázet z pohodlí domova.
Úhrada splátky emise dluhopisů dne 12. ledna 2009
V souladu s podmínkami emisní dokumentace a splátkovým kalendářem uhradila SAZKA, a.s., dne 12. ledna 2009 další splátku
emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény.
Usnesení Evropského parlamentu k regulaci sázkových her a loterií ze dne 10. března 2009
Evropský parlament přijal drtivou většinou hlasů usnesení potvrzující právo členských států Evropské unie regulovat na národní
úrovni sázkové hry a loterie.
Jarní prémie Sportky 2008 od 23. března 2009
Tradiční mimořádná hra Jarní prémie Sportky 2009 nabídla sázejícím bonus k jackpotu ve výši 70 mil. Kč. O prémii se hrálo
v losováních od 25. března 2009 do 21. června 2009.
Uvedení nové okamžité loterie MEGA dne 17. dubna 2009
Los okamžité loterie MEGA nabízel hlavní výhru 1 000 000 Kč, a to na losu za 10 Kč. Loterie používá jednoduchý herní princip „setři
tři“, nalezení stejných částek ve dvou hracích polích indikuje výhru.
Spuštění nové neloterní služby KITcash dne 5. května 2009
Nová neloterní služba KITcash nabídla nový způsob pro bezpečné, spolehlivé a diskrétní platby zboží a služeb objednaných
prostřednictvím internetu.
Řádná valná hromada SAZKA, a.s., dne 27. května 2009
Řádná valná hromada SAZKA, a.s., projednala a schválila zprávu o podnikatelské činnosti, stavu majetku a hospodářských
výsledcích za rok 2008. Celkové výnosy SAZKA, a.s., v roce 2008 dosáhly 12,39 mld. Kč, vklady z hlavní oblasti podnikání, sázkové
a loterní činnosti, 8,06 mld. Kč a zisk po zdanění 1,25 mld. Kč.
Uvedení nové okamžité loterie ELDORADO dne 3. července 2009
Los okamžité loterie má tři grafické podoby spojené se symboly zlata. Loterie je určena především hráčům preferujícím jednoduchý
herní princip „najdi symbol“ a navazuje na úspěšnou loterii Zlatá cesta.
Úhrada splátky emise dluhopisů dne 13. července 2009
V souladu s podmínkami emisní dokumentace a splátkovým kalendářem uhradila SAZKA, a.s., dne 13. července 2009 další splátku
emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény.
Uvedení videohry Aztec It or Leave It v systému STARPORT dne 27. července 2009
Pětiválcová symbolová videohra používá klasické ovocné a indiánské symboly Střední Ameriky. Díky zajímavým základním výhrám
a bonusové hře se zařadila mezi nejoblíbenější v systému STARPORT. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Risk.
Uvedení videohry Party Fruits v systému STARPORT dne 27. července 2009
Další pětiválcová symbolová videohra roku 2009 používá také ovocné symboly. Díky své bonusové hře se zařadila mezi
nejpopulárnější v systému STARPORT. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Risk.
13
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010
Splnění podmínek § 123 zákona č. 256/2004 Sb. dne 28. srpna 2009
V souladu s účinností zákona č. 203/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zveřejnila
SAZKA, a.s., že zvolila Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit daňovou povinnost dle tohoto zákona.
Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 9. září 2009
Evropský soudní dvůr, nejvyšší instance ve věcech komunitárního práva, vynesl zlomové rozhodnutí, potvrzující právo členských
států regulovat na svém území sázkové hry a loterie a zakázat hazardní hry, které prostřednictvím internetu nabízejí provozovatelé
usazení v jiných členských státech Evropské unie.
Nové losovací pořady od 12. září 2009
Na televizních obrazovkách se objevila nová, modernější podoba losovacích pořadů nejpopulárnějších domácích loterií Sportka
a Šťastných 10, které se vysílají od roku 1973, resp. 1994. Poslední podobná změna proběhla v roce 2001.
Zimní prémie Sportky 2009 od 5. října 2009
Tradiční mimořádná hra Zimní prémie Sportky 2009 nabídla sázejícím bonus k jackpotu ve výši 70 mil. Kč. O prémii se hrálo
v losováních od 7. října 2009 do 30. prosince 2009.
Uvedení videohry Flamin Fruits v systému STARPORT dne 19. října 2009
Tříválcová symbolová hra, která sázejícím nabízí jednoduchý systém s bonusovými volnými hrami. Docílené výhry lze znásobit volbou
dodatkové hry Losování.
Uvedení videohry Double Bubble v systému STARPORT dne 19. října 2009
Další tříválcová symbolová hra, nabízející sázejícím jednoduchý systém s žolíkem, který zdvojnásobí docílené výhry. Docílené výhry
lze znásobit volbou dodatkové hry Losování.
Uvedení videohry Fruits Galore v systému STARPORT dne 19. října 2009
Tříválcová symbolová hra na principu jednoduchého systému se žolíkem a čtyřmi symboly na válci. Docílené výhry lze znásobit volbou
dodatkové hry Losování.
Spuštění komplexního věrnostního programu Klub SAZKA dne 27. října 2009
Akciová společnost SAZKA spustila nový, komplexní věrnostní program s názvem Klub SAZKA pro zákazníky loterních i neloterních
produktů. Podle úrovně registrace a členství získávají členové Klubu SAZKA přístup k řadě výhod, bonusů a benefitů.
Uvedení nové okamžité loterie Šťastná čísla IV dne 27. listopadu 2009
Los okamžité loterie Šťastná čísla IV má devět grafických podob s čísly od 1 do 9. Loterie využívá herní princip „najdi číslo“
a je určena zejména těm sázejícím, kteří mají rádi numerologii. Jde již o čtvrtou řadu úspěšných loterií se stejným námětem.
Spuštění takzvaných live sázek v rámci internetového kurzového sázení SAZKA TIP dne 16. prosince 2009
Na internetovém portálu www.sazkatip.cz mohou zaregistrovaní sázející vsadit na vybrané sportovní události i v jejich průběhu.
Při podání sázky neplatí sázející žádný manipulační poplatek a vypsané kurzy se mění podle vývoje utkání nebo soutěže.
14
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010
PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2010
Prodloužení spolupráce SAZKA, a.s., a GTECH Global Services Corporation dne 13. ledna 2010
GTECH Global Services Corporation, dceřiná společnost Lottomatica Group S. p. A., a akciová společnost SAZKA se dohodly
na prodloužení spolupráce. Smlouva, podepsaná do konce roku 2022, zahrnuje poskytování on-line produktů a služeb, provoz
a údržbu on-line systému a terminálů, stejně jako přechod komunikační infrastruktury na novou satelitní IP síť.
Podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nákupu jednotkových podílů dne 13. ledna 2010
Dne 13. ledna 2010 na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nákupu jednotkových podílů mezi SAZKA, a.s., a GTECH CORPORATION
došlo k odprodeji 12 000 jednotkových podílů společnosti GTECH Czech Republic LLC společností GTECH CORPORATION.
Úhrada splátky emise dluhopisů dne 12. ledna 2010
V souladu s podmínkami emisní dokumentace a splátkovým kalendářem uhradila SAZKA, a.s., dne 12. ledna 2010 další splátku
emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény.
Uvedení nové okamžité loterie DIAMANT dne 20. ledna 2010
Los má tři grafické podoby a nabízí hráčům dvě hrací pole s různými symboly, mezi kterými sázející hledají symboly diamantu.
Již jeden diamant přináší výhru, dva a tři diamanty dávají souběh dvou a tří výher na jednom losu.
Novinka v číselné loterii Sportka od 17. února 2010
Novinku v číselné loterii Sportka, takzvaný SUPERJACKPOT, o který se poprvé hrálo 17. února 2010, tvoří vyšší z jackpotů v prvním
nebo druhém tahu, navýšený o bonus podle objemu přijatých vkladů. Jedná se o nejvýznamnější novinku v nejstarší a nejpopulárnější
číselné loterii od roku 1995, kdy přibylo středeční losování, a od roku 1998, kdy byly zavedeny prémie.
15
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 a prvního čtvrtletí 2010
Přehled
získaných
ocenění
Umístění v anketě sdružení CZECH TOP 100 „100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2008“
V 15. ročníku ankety „100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2008“, kterou podle dosažených tržeb sestavuje sdružení
CZECH TOP 100, zvítězila SAZKA, a.s., v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby.
Umístění v anketě „100 nej... Největší a nejúspěšnější firmy v České republice“
V této anketě, která hodnotila ekonomické subjekty podle vybraných hospodářských kritérií za rok 2008, se společnost umístila
na šestém místě v kategorii Nejúspěšnější firmy, na prvním místě v kategorii Odvětví a na místě dvanáctém v kategorii Největší zisk
na jednoho zaměstnance.
Umístění v anketě „100 obdivovaných firem České republiky“
V žebříčku „100 obdivovaných firem České republiky“, který na základě hlasování manažerů, ekonomických a finančních analytiků,
zástupců oborových sdružení, svazů a profesních asociací sestavuje sdružení CZECH TOP 100, se SAZKA, a.s., umístila v kategorii
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby na druhé příčce.
SAZKA – nejcennější obchodní značka v České republice
Podle studie Evropského institutu pro výzkum značek, který zkoumal více než 3 000 firem ve 24 evropských zemích a 16 odvětvích
ekonomiky, je značka Sazka nejcennější obchodní značkou v České republice.
16
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Přehled získaných ocenění
Nejvyšší orgány
společnosti a její
management
PŘEDSTAVENSTVO
předseda představenstva
JUDr. Aleš Hušák
narozen: 1957
předseda představenstva od 14. března 1995,
člen představenstva od 19. dubna 1994,
znovuzvolen členem a poté předsedou představenstva dne 22. května 2003,
znovuzvolen členem a poté předsedou představenstva dne 28. května 2008
místopředseda představenstva
PaedDr. Roman Ječmínek
prezident Autoklubu České republiky
narozen: 1940
místopředseda představenstva od 27. listopadu 1995,
člen představenstva od 17. května 1993,
znovuzvolen členem a poté místopředsedou představenstva dne 22. května 2003,
znovuzvolen členem a poté místopředsedou představenstva dne 28. května 2008
členové představenstva
doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc.
starosta České obce sokolské
narozen: 1938
člen představenstva od 22. května 2003,
znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008
MUDr. Milan Jirásek
předseda Českého olympijského výboru
narozen: 1936
člen představenstva od 26. září 1997,
znovuzvolen členem představenstva dne 22. května 2003,
znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008
doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
předseda České asociace Sport pro všechny, občanské sdružení
narozen: 1946
člen představenstva od 22. května 2003,
znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008
Ing. Karel Malý
předseda Pražské tělovýchovné unie
narozen: 1960
člen představenstva od 27. června 1997,
znovuzvolen členem představenstva od 22. května 2003,
znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008
Ing. Vladimír Srb
předseda Českého svazu tělesné výchovy
narozen: 1944
člen představenstva od 23. května 2001,
znovuzvolen členem představenstva dne 24. května 2006
17
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Nejvyšší orgány společnosti a její management
DOZORČÍ RADA
předseda dozorčí rady
Pavel Kořan
místopředseda Českého svazu tělesné výchovy
narozen: 1950
předseda dozorčí rady od 8. října 2008,
člen dozorčí rady od 28. května 2008
místopředseda dozorčí rady
Ladislav Šustr
starosta sdružení Orel o.s.
narozen: 1944
místopředseda dozorčí rady od 28. května 1998 do 22. května 2002,
člen dozorčí rady od 27. června 1997,
znovuzvolen členem a poté místopředsedou dozorčí rady dne 30. května 2007,
odvolán z funkce člena a místopředsedy dozorčí rady dne 19. listopadu 2009
Bc. Jan Ulrych
předseda odboru sportu České obce sokolské
narozen: 1963
člen dozorčí rady od 28. května 2008,
zvolen místopředsedou dozorčí rady dne 19. listopadu 2009
členové dozorčí rady
Václav Kobes
Sdružení sportovních svazů České republiky
narozen: 1948
člen dozorčí rady od 20. srpna 2003,
znovuzvolen členem dozorčí rady dne 8. října 2008
PaedDr. Jaroslav Němec
prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky
narozen: 1951
člen dozorčí rady od 23. května 2001,
znovuzvolen členem dozorčí rady dne 24. května 2006
Jaroslav Pekař
prezident Českého střeleckého svazu do 30. května 2009
narozen: 1944
předseda dozorčí rady od 28. května 1998 do 8. října 2008,
člen dozorčí rady od 18. května 1995,
znovuzvolen členem a poté předsedou dozorčí rady dne 25. května 2005,
odvolán z funkce člena dozorčí rady dne 23. září 2009
18
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Nejvyšší orgány společnosti a její management
Ing. Petr Baroch
prezident Českého střeleckého svazu od 30. května 2009
narozen: 1960
člen dozorčí rady od 23. září 2009
Ladislav Kotík
generální sekretář sdružení Orel o.s.
narozen: 1977
člen dozorčí rady od 19. listopadu 2009
členové dozorčí rady volení zaměstnanci
Jan Kašpárek
vedoucí oddělení Monitoring Help Desk
narozen: 1953
člen dozorčí rady od 21. května 1999,
znovuzvolen členem dozorčí rady dne 30. června 2004,
znovuzvolen členem dozorčí rady dne 23. září 2009
Ing. Jan Prádler
ředitel finanční divize
narozen: 1959
člen dozorčí rady od 27. června 1997,
znovuzvolen členem dozorčí rady dne 17. října 2007
JUDr. Karel Rozhoň
vedoucí úseku vymáhání pohledávek
narozen: 1945
člen dozorčí rady od 27. června 1997,
znovuzvolen členem dozorčí rady dne 17. října 2007
MANAGEMENT
JUDr. Aleš Hušák
generální ředitel
narozen: 1957
zaměstnanec společnosti od 4. ledna 1995
PaedDr. Roman Ječmínek
statutární zástupce generálního ředitele
narozen: 1940
zaměstnanec společnosti od 1. ledna 1999
19
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Nejvyšší orgány společnosti a její management
Ing. Josef Tupý
1. zástupce generálního ředitele
ředitel samostatného odboru řízení projektů, implementací a konverze
narozen: 1947
zaměstnanec společnosti od 31. března 1972 do 31. května 2009
Ing. Ivo Tajšl
1. zástupce generálního ředitele (od 1. července 2009)
ředitel divize her a sázek
narozen: 1962
zaměstnanec společnosti od 1. září 1984
Ing. Jan Prádler
2. zástupce generálního ředitele (od 1. února 1997)
ředitel finanční divize
narozen: 1959
zaměstnanec společnosti od 1. března 1995
Ing. Jiří Barnat
pověřen řízením samostatného odboru majetkových účastí
narozen: 1969
zaměstnanec společnosti od 1. srpna 1996
PaedDr. Josef Hájek
pověřen řízením samostatného odboru sekretariát generálního ředitele
narozen: 1942
zaměstnanec společnosti od 1. prosince 1995
Ing. Jiří Hosnedl
ředitel divize provozně-technické
narozen: 1963
zaměstnanec společnosti od 2. září 1991
Bc. Miloslava Klikarová
ředitelka divize distribuční sítě
narozena: 1957
zaměstnankyně společnosti od 18. října 1993
Ing. Petr Machovský
ředitel obchodní divize
narozen: 1970
zaměstnanec společnosti od 1. ledna 1996
20
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Nejvyšší orgány společnosti a její management
JUDr. Hana Mikulková
vrchní právní rada odboru legislativně-právního
narozena: 1959
zaměstnankyně společnosti od 1. září 2002 do 30. května 2009
PaedDr. Richard Prorok
tajemník předsedy představenstva a generálního ředitele
narozen: 1954
zaměstnanec společnosti od 1. dubna 1995
Ing. Josef Prouza
ředitel samostatného odboru propagace a public relations
narozen: 1957
zaměstnanec společnosti od 1. února 1995
JUDr. Markéta Štěrbová
ředitelka správní divize
narozena: 1958
zaměstnankyně společnosti od 1. listopadu 1988
Pavel Volf, MSc., MBA
ředitel samostatného odboru dispečink
narozen: 1974
zaměstnanec společnosti od 1. září 1992
PhDr. Zdeněk Zikmund
tiskový mluvčí
narozen: 1964
zaměstnanec společnosti od 1. ledna 2004
21
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Nejvyšší orgány společnosti a její management
Žeň je mnohá, dělníků málo
Vlastnická
struktura
Český svaz tělesné výchovy
počet členů
cca 1 563 132
akciový podíl v Kč
951 480 000
procentní podíl
67,983
předseda
Ing. Vladimír Srb
sídlo
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
IČ
469548
akcionář je majitelem:
– 951 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč,
– 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 100 000 Kč,
– 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000 Kč.
Česká obec sokolská
počet členů
cca 187 000
akciový podíl v Kč
189 540 000
procentní podíl
13,542
starosta
doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc.
sídlo
Tyršův dům – Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ
409537
akcionář je majitelem:
– 189 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč,
– 5 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 100 000 Kč,
– 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000 Kč.
Česká asociace Sport pro všechny, občanské sdružení
počet členů
cca 260 000
akciový podíl v Kč
77 860 000
procentní podíl
5,563
předseda
doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
sídlo
Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ
551368
akcionář je majitelem:
– 77 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč,
– 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 100 000 Kč,
– 6 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000 Kč.
23
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Vlastnická struktura
Autoklub České republiky
počet členů
cca 198 000
akciový podíl v Kč
55 980 000
procentní podíl
4,000
prezident
PaedDr. Roman Ječmínek
sídlo
Opletalova 29, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ
550264
akcionář je majitelem:
– 55 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč,
– 9 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 100 000 Kč,
– 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000 Kč.
Sdružení sportovních svazů České republiky
počet členů
cca 280 000
akciový podíl v Kč
49 870 000
procentní podíl
3,563
předseda
JUDr. Ing. Zdeněk Ertl
sídlo
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ
174262
akcionář je majitelem:
– 49 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč,
– 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 100 000 Kč,
– 7 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000 Kč.
Český olympijský výbor
akciový podíl v Kč
27 990 000
procentní podíl
2,000
předseda
MUDr. Milan Jirásek
sídlo
Benešovská 6, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
IČ
48546607
akcionář je majitelem:
– 27 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč,
– 9 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 100 000 Kč,
– 9 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000 Kč.
24
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Vlastnická struktura
Český střelecký svaz
počet členů
cca 20 000
akciový podíl v Kč
20 230 000
procentní podíl
1,445
prezident
Ing. Petr Baroch
sídlo
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ
539520
akcionář je majitelem:
– 20 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč,
– 2 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 100 000 Kč,
– 3 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000 Kč.
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky
počet členů
cca 24 000
akciový podíl v Kč
14 310 000
procentní podíl
1,022
prezident
PaedDr. Jaroslav Němec
sídlo
Slezská 36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ
536571
akcionář je majitelem:
– 14 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč,
– 3 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 100 000 Kč,
– 1 kusu akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000 Kč.
Orel o.s.
počet členů
cca 18 000
akciový podíl v Kč
12 340 000
procentní podíl
0,882
starosta
Ladislav Šustr
sídlo
Pellicova 2c, 602 00 Brno
IČ
544833
akcionář je majitelem:
– 12 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč,
– 3 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 100 000 Kč,
– 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000 Kč.
25
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Vlastnická struktura
Majetkové
účasti
Agro Tera,a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4796, dne 24. června 1997
IČ
DIČ
sídlo
základní kapitál
majetková účast SAZKA, a.s.
25138481
CZ25138481
Sokolovská 140, č. p. 325, 186 00 Praha 8
355 120 000 Kč
100 %
Předmět podnikání:
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
– hostinská činnost.
BUSINESS CENTRE SERVICE a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2443, dne 14. února 1994
IČ
DIČ
ředitel společnosti:
sídlo
základní kapitál
majetková účast SAZKA, a.s.
60194227
CZ60194227
Milan Koudelka
K Žižkovu č. p. 851, 190 93 Praha 9
51 580 000 Kč
100 %
Předmět podnikání:
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
– ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů,
– hostinská činnost,
– provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
– silniční motorová doprava,
– projektová činnost ve výstavbě,
– provozování solárií,
– masérské, rekondiční a regenerační služby,
– distribuce elektřiny,
– poskytování telekomunikačních služeb.
26
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Majetkové účasti
ARKADIA, a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1775, dne 28. dubna 1998
IČ
DIČ
sídlo
základní kapitál
majetková účast SAZKA, a.s.
25287907
CZ25287907
Trutnov, Dolní Staré Město, Krkonošská č. p. 566, PSČ 541 01
431 500 000 Kč
100 %
Předmět podnikání:
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
– činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
– hostinská činnost,
– provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
KPS MEDIA a. s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 2983, dne 26. ledna 1995
IČ
DIČ
ředitel společnosti
sídlo
základní kapitál
majetková účast SAZKA, a.s.
61860735
CZ61860735
Mgr. Roman Ječmínek
K Žižkovu č. p. 851, 190 93 Praha 9
110 000 000 Kč
100 %
Předmět podnikání:
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
GTECH Czech Republic LLC.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7551, dne 23. prosince 1992
IČ:
vedoucí
právní forma
sídlo
hlavní místo podnikání
základní kapitál
majetková účast SAZKA, a.s.
majetková účast GTECH
48135674
Ing. Peter Šimko
organizační složka
registrovaným sídlem společnosti je 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA
registrovaná pobočka na adrese K Žižkovu 4, Praha 9
100 000 jednotkových podílů
75 %
25 %
Předmět podnikání:
– koupě za účelem dalšího prodeje a prodej,
– poskytování softwaru,
– automatizované zpracování dat,
– poskytování neveřejné telekomunikační služby přenosu dat na základě povolení Českého telekomunikačního úřadu,
– montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky,
– opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3 odst. 2 písm. h) zák. č. 455/1991 Sb.,
– instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.
27
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Majetkové účasti
BESTSPORT akciová společnost
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4485, dne 28. června 1991
IČ
19013825
DIČ
CZ19013825
ředitel společnosti
Ing. Michal Krejcar
sídlo
K Žižkovu č. p. 851, 190 93 Praha 9
základní kapitál
1 700 000 000 Kč
(usnesením Městského soudu v Praze, které nabylo právní moci k 23. listopadu 2009, bylo zapsáno do obchodního rejstříku zvýšení
základního kapitálu na 1,7 mld. Kč)
majetková účast SAZKA, a.s.
0,07 %
majetková účast Občanského sdružení
ZELENÝ OSTROV
99,93 %
Předmět podnikání:
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
– hostinská činnost.
SPORTLEASE a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10231, dne 8. března 1995
IČ
DIČ
sídlo
ředitel společnosti
základní kapitál
majetková účast SAZKA, a.s.
62361546
CZ62361546
K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9
Ing. Ivan Ivančo
40 100 000 Kč
100 %
Předmět podnikání:
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
KOLBY a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2535, dne 23. prosince 1997
IČ
DIČ
ředitel společnosti
sídlo
základní kapitál
majetková účast SAZKA, a.s.
25512919
CZ25512919
Ing. Martin Nesvadba
Česká 51, Pouzdřany
78 950 000 Kč
99,99 %, (0,01 % Mgr. Lukáš Kuhajda)
Předmět podnikání:
– hostinská činnost,
– provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
– zemědělská činnost,
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
28
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Majetkové účasti
NADACE SAZKA
společnost je zapsána v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 456, dne 19. srpna 2002
IČ
předseda správní rady
sídlo
zřizovatel
26706989
MUDr. Milan Jirásek
K Žižkovu č. p. 851, 190 93 Praha 9
SAZKA, a.s.
Účel nadace:
Účelem nadace je podpora vzdělávání v České republice, tj. zejména finanční podpora mladých talentovaných lidí při získávání
kvalitního vzdělání poskytováním stipendií a udělováním grantů na projekty orientované na děti a mládež v oblasti vědy, techniky,
umění a kultury. Kromě vzdělání se Nadace SAZKA chce v budoucnosti zaměřit také na oblast zdravotní (podpora programů
zaměřených na zkvalitnění života nemocných s leukemií a jinými chorobami krve či nádory) a sociální (podpora projektů pro týrané,
handicapované a opuštěné děti).
SAZKA INTERNATIONAL
společnost byla zapsána do jednotného státního rejstříku právnických osob v Rusku dne 4. dubna 2006
státní registrační číslo
DIČ
sídlo
základní kapitál
majetková účast SAZKA, a.s.
1067746448220
7718580664
Rusko, Moskva 107023, Malaja Semjonovskaja č. 9, budova 3, 2. patro
10 000 rublů
100 %
Předmět podnikání:
– provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím loterního on-line systému a neloterní činnosti, konkrétně provozování
systému pro dobíjení kreditu do čipových karet.
29
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Majetkové účasti
Etruská krajina
Zpráva představenstva
PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ V ROCE 2009
Vývoj v oblasti loterních činností byl v roce 2009 příznivý. Přes probíhající ekonomickou a finanční krizi vzrostly loterní tržby.
Loterní vklady v roce 2009 stouply o 3,8 %, a pokračoval tak jejich růst. Nejvíce se na úspěchu podílí růst tržeb sportovních sázek
včetně internetového kurzového sázení SAZKA TIP (o 93,7 % bez manipulačního poplatku) a číselné loterie Euromilióny (o 16,9 %).
Mírný pokles tržeb číselné loterie Sportka, odrážející vývoj jackpotu, byl plně kompenzován růstem tržeb ostatních doplňkových her
a zvýšením tržeb hry Šťastných 10 s Královskou hrou. Vzrostly také tržby okamžitých loterií (nárůst o 4,7 %). Proti roku 2008 došlo
k poklesu finančního výsledku pouze u herního systému STARPORT (o 13,5 %), a to v důsledku dopadů ekonomické krize na tento
segment trhu obecně a v důsledku zaváděné regulace videoloterních terminálů ze strany měst a obcí.
Výnosy z loterních činností (včetně promítnutí marketingového programu) vzrostly ve srovnání s rokem 2008 o 3,7 % a dosáhly
úrovně 8 463,8 mil. Kč. Celkové výnosy (včetně daněných činností) však byly ve srovnání s rokem 2008 nižší o 1 734,5 mil. Kč, neboť
se v roce 2009 kapitálové operace odvíjely v nižších objemech.
Loterní náklady se zvýšily zejména v oblasti výher a odpisů, což souvisí s vyššími objemy tržeb, na druhé straně poklesly náklady
na provize a reklamu. Vzrostly ostatní režijní náklady. Náklady u daněných činností se proti roku 2008 snížily o 2 097,7 mil. Kč
v důsledku poklesu obratu kapitálových operací a dopadu přeceňovacích rozdílů.
Ve srovnání s rokem 2008 znamenají celkové výsledky za rok 2009 přes probíhající ekonomickou a finanční krizi udržení úrovně
hrubého zisku. Zisk z loterní činnosti byl – zejména v důsledku rostoucího podílu her s vyšší výherností – nižší o 62,4 mil. Kč.
Ztráta u činností podléhajících dani z příjmů se snížila na 3,2 mil. Kč (proti roku 2008 o 59,4 mil. Kč), neboť proti roku 2008
nedošlo v této oblasti k účetním dopadům z přecenění závazků z dluhopisů. Hospodářský výsledek po zdanění v roce 2009 dosáhl
částky 1 250,1 mil. Kč.
Ziskovost se v roce 2009 proti loňským 10,2 % zvýšila na 11,9 %.
Výtěžek dosáhl za rok 2009 hodnoty 1 175,8 mil. Kč, tj. přibližně o 7 % méně než v roce 2008. Odráží tak mírný pokles zisku
z loterních činností. Výtěžek bude v návaznosti na usnesení valné hromady SAZKA, a.s., použit k odvodům Občanskému sdružení
ZELENÝ OSTROV, na odvod akcionářům SAZKA, a.s., a na odvody některým charitativním organizacím.
Hlavní rozvojové projekty SAZKA, a.s., v roce 2009
V SAZKA, a.s., byl rok 2009 programově zaměřen zejména na internetové sázení a na další fázi komplexního věrnostního programu,
které měly za cíl upevnit postavení SAZKA, a.s., v konkurenčním prostředí.
Řadu kroků v oblasti internetových produktů učinila SAZKA, a.s., již v roce 2008. Na základě změny postoje ministerstva financí
k internetovému sázení v závěru roku 2008 mohla SAZKA, a.s., spustit začátkem roku 2009 připravené internetové aplikace. Těmito
investicemi zvýšila SAZKA, a.s., svůj produktový a technologický náskok vůči rozhodující domácí konkurenci.
Jako nosné byly v roce 2009 určeny především projekty související s využitím internetu, zejména projekt SAZKA TIP a Komplexní
věrnostní program, ale i některé další projekty, které by měly podpořit růst loterních a neloterních tržeb.
31
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
– Projekt SAZKATIP (plnohodnotné sázení na internetu) byl spuštěn začátkem roku 2009 a byl podpořen odpovídající propagační
kampaní. Pod novým brandem SAZKA TIP tak společnost v současné době nabízí všechny druhy kurzových sázek, které legislativa
umožňuje – sázky uzavírané na kamenných pobočkách, sázky připravované na internetu a uzavírané na kamenných pobočkách nebo
prostřednictvím telefonu i sázky uzavírané přímo na internetu. Díky zavedení internetové aplikace je počet nabízených kurzů
a sázkových příležitostí několikanásobně vyšší než v minulosti. Podstatně se zvětšily i možnosti systémů včetně takzvaných
složených systémů a je také možné kombinovat jednotlivé typy her. Za rok 2009 dosáhly tržby kurzových sázek 726,6 mil. Kč
bez manipulačního poplatku, tj. o 93,7 % více než v roce 2008. Manipulační poplatek přinesl dalších 12,3 mil. Kč. Kurzové sázky
se tak staly třetím nejdůležitějším segmentem herního portfolia SAZKA, a.s. – v roce 2009 dosáhl jejich podíl 8,1 %.
– Tržby celého portfolia loterních a neloterních produktů jsou podporovány uvedením komplexního věrnostního programu „Klub
SAZKA“ s rozsáhlými benefity pro jeho účastníky. Byly zavedeny funkcionality využitelné pro všechny produkty a zákazníky
SAZKA, a.s. (s výjimkou herního systému STARPORT), včetně využívání zákaznických karet. Ke spuštění celého systému došlo
koncem října 2009. Byl zpracován statut Klubu SAZKA, provozní předpisy a manuál pro obsluhu terminálů, probíhalo školení
obstaravatelů ve všech regionech. Byl připraven design klubových karet a e-shop Klubu SAZKA včetně obsahové náplně a bodového
ocenění jednotlivých položek. Ve druhém pololetí 2009 potom probíhal ověřovací provoz Klubu SAZKA. Komplexní věrnostní
program přispěje do budoucna k úsporám nákladů na marketingové průzkumy trhu a k úsporám v oblasti propagace. Činnosti,
které jsou s provozem klubu spojeny, bude možné využít i v rámci strategie zodpovědného hraní a omezení rizik gamblerství nebo
hraní nezletilých.
Další projekty SAZKA, a.s., v roce 2009
Na rok 2009 bylo plánováno 20 projektů, včetně těch, které byly zahájeny v roce 2008. Hlavním cílem těchto projektů bylo zvyšování
tržeb společnosti, zlepšení spolupráce s obstaravateli a zvýšení efektivnosti řízení.
– V souvislosti s rozšiřováním internetových aplikací byl změněn design a struktura webových prezentací včetně dceřiných
společností a došlo k rozšíření jednotného redakčního systému.
– Projekt placení za zboží a služby nakoupené na internetu e-Platby byl rozšířen o dalšího partnera – společnost KIT DIGITAL CZECH.
Služba KITcash je navázána zejména na multimediální internetové portály. Připravuje se začlenění dalších partnerů do projektu
a rozšiřování této služby.
– V rámci herního systému STARPORT byly zavedeny nové hry a došlo k cílenému zúžení portfolia na nejoblíbenější a pro zákazníky
nejzajímavější hry. Počet instalovaných IVT se v roce 2009 zvýšil z 1099 ks na 1230 ks.
– Tvorba vkladů číselné loterie Sportka byla na jaře a na podzim roku 2009 opět podpořena finančními prémiemi ve výši 70 mil. Kč.
Celkové tržby číselné loterie Sportka dosáhly téměř 4,9 mld. Kč.
– Byl realizován plán loterních produktů v rámci nových zastřešujících brandů (značek) SAZKA LOS, SAZKA EXPRES a SAZKA TIP,
který umožňuje i nový koncept propagace těchto produktů s cílem jejího účinnějšího působení na cílové skupiny zákazníků.
– V rámci brandu SAZKA LOS byla v dubnu 2009 uvedena na trh loterie MEGA a v červenci 2009 nová loterie ELDORADO, která
v závěru roku nahradila loterii Šťastná čísla IV a končící loterii Šťastná čísla III. Loterie MEGA je v současné době z hlediska počtu
prodaných losů nejprodávanější.
– Pokračoval projekt typového vybavování sběren. Na konci roku 2009 bylo typové vybavení nainstalováno na 774 sběrnách, a roční
plán instalací tak byl výrazně překročen. S cílem podpory růstu tržeb takzvaných rychlých her a neloterních produktů bylo
nainstalováno celkem již 556 kusů LCD monitorů na vybraných POS.
32
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
– V roce 2009 probíhaly další instalace zařízení SAZKA POINT na vybraných sběrnách a projekt byl ke konci roku realizován
na cca 400 POS. Na těchto sběrnách je nainstalován kompaktní počítač s tiskárnou a s připojením na internet. Zákazník zde může
na webových stránkách zjistit veškeré informace nejen o produktech společnosti SAZKA, a.s., rezervovat si vstupenky v systému
SAZKA TICKET a na stránkách ČPP si sjednat různé druhy pojištění. Pro zákazníka je služba bezplatná.
– Byly realizovány úpravy produktu Ticketing, především nové nastavení aplikace Denax a softwarové úpravy systému GTECH.
Vytváříme tak prostor pro rozšíření nabídky služeb ve VIP prostorách O2 areny s cílem zvýšit komfort návštěvníků.
– Cílem SAZKA, a.s., na rok 2010 je postupný přechod na využívání sítě internetu (IP protokolu). V roce 2009 proto probíhalo
testování IP sítě prostřednictvím komunikačních linek ADSL, VSAT a mobilní sítě O2 typu CDMA. Testování proběhlo úspěšně a na
počátku druhého pololetí 2009 byly zahájeny první instalace na sběrny SAZKA, a.s.
– V souvislosti se zavedením live sázek SAZKA TIP byl pořízen testovací systém pro internetové sázení a další internetové aplikace
(e-casino, live sázky a SAZKA TIP).
– Pro terminály v síti GTECH byly pořízeny PINPADY se čtečkami čipových a magnetických karet a OCR čtečky. Čtečky čipových
karet jsou v první fázi využívány pro účely komplexního věrnostního programu.
Financování společnosti
Rok 2009 byl ve znamení probíhající finanční a ekonomické krize. Přestože bankovní sektor v ČR zůstal stabilní, přistupovaly banky
k omezování úvěrů do podnikového sektoru z důvodu obav o svou ekonomickou situaci.
V souvislosti s pokračující finanční krizí přistupovaly některé banky ke snižování úvěrové angažovanosti vůči podnikové sféře
a ke zvyšování úrokových marží u poskytovaných úvěrů. U většiny úvěrových linek se nicméně podařilo docílit prodloužení
splatnosti úvěrů.
SAZKA, a.s., zahájila v průběhu roku 2009 jednání s největšími bankovními partnery o takzvaném klubovém financování, aby byla
zajištěna stabilita úvěrových vztahů a likvidní situace společnosti. Jednání o podmínkách probíhala intenzivně v závěru roku 2009
a pokračují i v roce 2010. Jejich cílem je najít řešení, které umožňuje přiměřeně pokračovat v odvodech výtěžku pro akcionáře
a zajistit úvěrové pohledávky bank v souladu s emisní dokumentací k vydaným dluhopisům.
Přes dopady finanční a ekonomické krize udržovala SAZKA, a.s., v roce 2009 likviditu na potřebné úrovni, hradila závazky vůči
výhercům, splatné závazky z dluhopisů a další závazky z obchodního styku.
Rating SAZKA, a.s.
Ratingové hodnocení SAZKA, a.s., bylo v roce 2009 poznamenáno dopady globální finanční krize, dále nutností řešit směnečný
program společnosti BESTSPORT a náročností jednání o takzvaném klubovém financování.
– V roce 2009 postupně snížila ratingová agentura Moody’s takzvaný national rating SAZKA, a.s., na úroveň Ba1.cz s negativním
výhledem.
– V první polovině roku 2009 ponechala agentura Standard & Poor’s korporátní rating u dluhopisů SAZKA, a.s., na úrovni B+,
ale zhoršila výhled korporátního ratingu na „negativní“. V závěru roku 2009 a na začátku roku 2010 byl rating postupně snížen
na úroveň CCC+ a změněn negativní výhled na tzv. „developing“, což znamená možnost zlepšení nebo zhoršení stavu podle výsledku
vyjednávání společnosti SAZKA o klubovém financování.
SAZKA, a.s., vzala vývoj ratingu, včetně komentáře zdůrazňujícího její udržitelný podnikatelský model se stabilními provozními
charakteristikami, cash flow a významné postavení na sázkovém a loterním trhu v České republice, na vědomí, přičemž na základě
doporučení ratingové agentury realizovala kroky řešící směnečný program společnosti BESTSPORT a připravující restrukturalizaci
úvěrového zatížení.
33
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
KOMENTÁŘ K FINANČNÍM VÝSLEDKŮM
Základními ekonomickými cíli podnikatelské strategie v roce 2009 bylo zajištění dostatečného výtěžku na veřejně prospěšné účely,
zvyšování zisku společnosti a vysokého stupně likvidity.
Ze všech sázkových her a číselných loterií je odvod z výtěžku směřován do oblasti tělovýchovy a sportu, zdravotnictví, kultury
a charity.
Zajištění vysokého stupně likvidity bylo nutné pro zajištění závazků vyplývajících z činnosti společnosti (například výplata vysokých
výher, odvod výtěžku příjemcům, závazky vyplývající z provozní činnosti a tak dále). Tento úkol byl průběžně plněn po celou dobu
roku 2009.
Výtěžek byl vytvořen ve výši 1 175,8 mil. Kč a zisk společnosti po zdanění činil 1 250,1 mil. Kč.
Výnosy
V roce 2009 dosáhla SAZKA, a.s., výnosů v celkovém objemu 10 659,8 mil. Kč. Z toho vklady za sázkové hry, číselné loterie
a okamžité loterie činily 8 371,5 mil. Kč. Tržby z ostatních činností podléhajících dani z příjmů dosáhly v roce 2009 hodnoty
666,5 mil. Kč.
V porovnání s rokem 2000, tj. za deset let, vzrostly vklady ze sázkové činnosti o 1 423,5 mil. Kč, proti roku 2008 se zvýšily
o 307,2 mil. Kč.
Tržby z ostatních činností podléhajících dani z příjmů jsou ve srovnání s rokem 2000 nižší o 7 773,7 mil. Kč a ve srovnání
s rokem 2008 došlo k jejich zvýšení o 93,6 mil. Kč.
Zisk
Hlavním ukazatelem, od jehož výše se odvíjí výtěžek a následně použití jeho části na veřejně prospěšné účely (takzvaný odvod
z výtěžku), je zisk ze sázkové a loterní činnosti.
V roce 2009 dosáhla SAZKA, a.s., zisku po zdanění ve výši 1 250,1 mil. Kč. Proti roku 2000 byl zisk vyšší o 176,9 mil. Kč
a ve srovnání s rokem 2008 se snížil o 5,1 mil. Kč.
Sázkové hry, číselné loterie a okamžité loterie vykázaly v roce 2009 zisk ve výši 1 268,1 mil. Kč, činnosti podléhající dani z příjmů
naopak ztrátu ve výši 18,0 mil. Kč po zdanění.
Výtěžek ze sázkové a loterní činnosti
Rozhodujícím ukazatelem z pohledu akcionářů je výtěžek a výše jeho použití na veřejně prospěšné účely. V roce 2009 činil odvod
z výtěžku 865,6 mil. Kč, ve srovnání s rokem 2000 klesl o 35,4 mil. Kč. Proti výši odvodu části výtěžku stanovené zákonem 202/90 Sb.
odvedla akciová společnost SAZKA na veřejně prospěšné účely o 75,1 mil. Kč více.
34
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Činnosti podléhající dani z příjmů
V rámci činností podléhajících dani z příjmů realizovala SAZKA, a.s., zejména dobíjení GSM kreditů, ticketing, prodejní modul,
finanční služby, pronájem části provozně administrativní budovy, pronájem movitého majetku, služby spojené s vedením účetnictví
centralizované pokladny a vnitropodnikové záložny a služby spojené s financováním O2 areny.
Cash flow
Společnost zajišťovala dostatečnou likviditu finančních prostředků po celý rok 2009. Část provozních finančních prostředků byla
použita ke spoření pro vyplácení odvodů z výtěžku na veřejně prospěšné účely. Z tohoto dílu bylo v roce 2009 vyplaceno 151,2 mil. Kč
jako záloha a doplatek odvodu části výtěžku akcionářům za rok 2007, 6,1 mil. Kč jako záloha odvodu části výtěžku mimo akcionáře
za rok 2008, 23,2 mil. Kč jako záloha odvodu části výtěžku akcionářům za rok 2008 a 845,1 mil. Kč jako záloha odvodu části výtěžku
Občanskému sdružení ZELENÝ OSTROV za rok 2009.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST
V souladu s mottem „Pomáháme druhým k vítězství!“ je posláním společnosti SAZKA tvorba prostředků na veřejně prospěšné účely,
především sport a tělovýchovu. SAZKA, a.s., je dlouhodobě největším nestátním poskytovatelem prostředků na veřejně prospěšné
účely v České republice.
Z prostředků, které vytváří, se financují sport a tělovýchova, volnočasové aktivity dětí a mládeže, stejně jako výstavba, provoz,
údržba a rekonstrukce sportovních či víceúčelových zařízení, jako jsou areály Strahov, Podolí, Sportovní hala nebo víceúčelová
O2 arena.
Kromě podpory sportu nezapomíná společnost ani na další oblasti veřejného zájmu a podporuje vybrané projekty v kultuře,
vzdělávání, zdravotnictví a projekty se sociálním a charitativním zaměřením.
Sport a tělovýchova
Akciová společnost SAZKA je dlouhodobě největším nestátním poskytovatelem prostředků na veřejně prospěšné účely v České
republice. V letech 1993–2009 odvedla SAZKA, a.s., na veřejně prospěšné účely především ve sportu a tělovýchově přes 15,0 mld. Kč.
Akcionářům, občanským sdružením působícím ve sportu a tělovýchově, odvádí SAZKA, a.s., drtivou většinu výtěžku z provozovaných
her a loterií. V roce 2009 odvedla SAZKA, a.s., na veřejně prospěšné účely 1 025,46 mil. Kč.
Z uvedené částky odvedla 1 019,39 mil. Kč akcionářům, občanským sportovním a tělovýchovným sdružením. Odvody jsou následně
využívány na vlastní činnost sportovních a tělovýchovných sdružení a na splátky emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou
víceúčelové arény, která byla na základě rozhodnutí vlastníků a žádosti státu vybudována v roce 2004.
Z výtěžku svých her a loterií za rok 2009 odvede SAZKA, a.s., na veřejně prospěšné účely částku 865,57 milionu Kč,
což je o 75,13 milionu více, než ukládá zákon.
35
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Kulturní projekty
Ceny SAZKY
SAZKA, a.s., založila Ceny SAZKY, kterými již od roku 2001 podporuje českou kulturu. Ceny jsou každoročně udíleny v oblastech
divadla, filmu, tance a hudby.
Ceny SAZKY a Společnosti pro Divadelní noviny za tvůrčí počin
Ceny SAZKY a partnera projektu Společnosti pro Divadelní noviny udílené za tvůrčí počin byly založeny roku 2001 v kategoriích
alternativní divadlo, činohra, hudební divadlo, tanec a balet.
V roce 2009 obdržela hlavní cenu Kateřina Burianová za roli Violet Westonové v inscenaci Srpen v zemi indiánů, uváděné v Národním
divadle.
Cena SAZKY za objev v tanci
Cena SAZKY za objev v tanci se uděluje od roku 2002. Partnerem projektu je mezinárodní festival soudobé taneční tvorby
a pohybového divadla Tanec Praha.
Držitelkou Ceny SAZKY za objev v tanci se v roce 2009 stala Kateřina Stupecká za dílo Da Capo.
Ceny SAZKY za nejlepší dosud nerealizovaný filmový scénář
Ceny SAZKY za nejlepší dosud nerealizovaný scénář celovečerního filmu se udělují od roku 2003. Partnerem projektu je společnost
Vachler Art Company v rámci projektu Český lev České filmové a televizní akademie.
V roce 2009 cenu obdržel Petr Jarchovský za scénář k filmu Kawasakiho růže. Film byl záhy podle vítězného scénáře i natočen
a získal si diváky v českých zemích i na světových festivalech (např. Berlinale).
Sociální projekty
Nadace Naše dítě
Posláním nadace je pomoc dětem v krizových životních situacích, prosazování práv dětí a dodržování Úmluvy o právech dítěte
v České republice.
SAZKA, a.s., podporuje již od roku 1997 činnost Nadace Naše dítě pravidelným finančním příspěvkem, jehož výše dosahuje od roku
2002 částky 500 tis. Kč ročně.
Zdravotnictví
Nadace pro transplantace kostní dřeně
Nadace pro transplantace kostní dřeně je renomovanou charitativní organizací, která shromažďuje finanční příspěvky na speciální
přístrojové vybavení odborných pracovišť, jako je například zařízení pro uchovávání živých buněk, separátory krevních derivátů nebo
přístroje pro přesnou diagnostiku, a pro budování Českého registru dárců kostní dřeně. SAZKA, a.s., podporuje činnost Nadace pro
transplantace kostní dřeně již od roku 1996.
Od roku 2002 poskytuje SAZKA, a.s., nadaci 1 mil. Kč ročně a je jejím generálním partnerem.
36
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Vzdělávací projekty
NADACE SAZKA
SAZKA, a.s., založila v roce 2002 NADACI SAZKA, jejímž posláním je podpora vzdělávání v České republice. Nadace poskytuje
stipendia a uděluje granty projektům orientovaným na podporu kvalitního vzdělávání dětí a mládeže, zejména v oblasti vědy, techniky,
umění a kultury, a na podporu mladých talentů a rozvoj nadaných dětí a mládeže. Kromě vzdělání se chce Nadace SAZKA
v budoucnosti zaměřit také na oblast zdravotnictví (podpora programů zaměřených na zkvalitnění života nemocných s leukemií
a jinými chorobami krve či nádory) a sociální (podpora projektů pro týrané, handicapované a opuštěné děti).
PODPORA ZODPOVĚDNÉHO HRANÍ
SAZKA, a.s., se cílevědomě věnuje podpoře zodpovědného hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu. Její aktivity
přitom vycházejí z doporučení mezinárodních loterních organizací, především European Lotteries a World Lottery Association.
Prioritou mezi aktivitami SAZKA, a.s., v oblasti zodpovědného hraní je prevence hraní nezletilých podporou příslušné legislativy
a prosazováním konkrétních opatření ve vztazích s obchodními partnery a obstaravateli.
V rámci Asociace provozovatelů kurzových sázek přijala SAZKA, a.s., v roce 2008 Deklaraci společenské odpovědnosti, vymezující
zásady a principy společenské odpovědnosti, pravidla odpovědného sázení, pravidla pro vztahy s komunitou, konkrétní projekty
v rámci společenské zodpovědnosti, pravidla pro umisťování provozoven a terminálů, stejně jako pravidla zamezující přístupu
nezletilých a vzniku hráčské závislosti.
Společnost SAZKA, a.s., se rovněž stala signatářem Etického kodexu, shrnujícího cíle, hodnoty a pravidla pro zodpovědné sázení
APKURS, jehož součástí je Etický kodex o užívání veřejných informačních služeb pro šíření sázkových služeb.
V rámci APKURS se SAZKA, a.s., zavázala k dodržování evropských standardů zodpovědného sázení a podpořila projekt „Rubikon“
pro děti a studenty, upozorňující na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení a zaměřený na zvýšení právního povědomí
o tomto zákazu.
Rada pro reklamu a sdružení zadavatelů, reklamních agentur a médií pro samoregulaci reklamy přijala na základě společné iniciativy
SAZKA, a.s., a Asociace provozovatelů kurzových sázek doplnění Kodexu reklamy. Podle něj bude v rozporu s ním reklama propagující
loterie a jiné podobné hry provozované subjekty, které nemají k této činnosti povolení podle platných právních předpisů České republiky.
SAZKA, a.s., je signatářem Etického kodexu pro sportovní sázení, který byl schválen valnou hromadou asociace EL. K plnění cílů
tohoto kodexu se podpisem zavázalo více než 30 členů EL. Hlavním cílem kodexu je nejen boj proti korupci ve sportu a praní
špinavých peněz, ale i propagace zodpovědného hraní, sportovních hodnot a sportovní etiky. Pomocí monitoringu zvláštních
a podezřelých událostí a systémem včasného varování ve spolupráci s organizací UEFA by mělo být dosaženo vytčených cílů.
V roce 2009 realizovala SAZKA, a.s., v této oblasti mimo jiné následující aktivity:
– aktivity uskutečňované v oblasti zodpovědného hraní na internetu a ve vztazích s obstaravateli
– zajištění dostupnosti informací týkajících se zodpovědného hraní na internetových stránkách a v dalších materiálech společnosti
– prezentaci platné legislativy, principů zodpovědného hraní a etiky v sázkovém a loterním průmyslu na internetových stránkách
a v dalších materiálech společnosti
– aktivity realizované v oblasti zodpovědného hraní odvětvovým sdružením APKURS
37
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
– představení činností realizovaných v oblasti zodpovědného hraní a podpory etických principů v sázkovém a loterním průmyslu
při setkání představitelů sázkových kanceláří se sdělovacími prostředky a v rámci semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky
– podporu návrhu APKURS, aby součástí nového loterního zákona byl etický kodex, přijatý ve spolupráci různých odvětvových
sdružení a upravující závazky provozovatelů sázkových her a loterií v oblasti samoregulace
– činnosti, které v oblasti zodpovědného hraní uskutečňuje na mezinárodní úrovni, v rámci European Lotteries a World Lottery
Association (konference, semináře…)
– prezentaci aktivit v oblasti zodpovědného hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu v rámci diskusí
doprovázejících přípravu nového loterního zákona, včetně návrhu na povinnou identifikaci sázejících a zavedení takzvaných
hráčských karet
– angažovanost v otázkách souvisejících s ochranou trhu proti úniku výnosů určených na veřejnou činnost a s prevencí proti
aktivitám nelegálních nebo podvodných subjektů.
Desatero zodpovědného hraní SAZKA, a.s.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sázky, loterie a hry jsou legálním odvětvím zábavy, působícím v regulovaném prostředí.
Sázka je věcí svobodného, kvalifikovaného a informovaného rozhodnutí každého jednotlivce staršího osmnácti let.
Sázení vnímejte jako zábavu, nikoli jako prostředek k okamžitému zbohatnutí.
Hrajte tak, abyste se bavili. Nikdy nesázejte víc, než můžete, nikdy nesázejte na dluh.
Buďte připraveni vyhrát, buďte připraveni prohrát.
Mějte svoji zábavu a vzrušení pod kontrolou – sledujte čas, částky ve hře, výhry i prohry.
Rozhoduje náhoda a štěstí, nevěřte trikům, podvodným návodům a systémům.
Studujte jednotlivé hry, jejich výhody a rizika. Vyberte si ty, které vám nejlépe vyhovují.
Dbejte zákonů, seznamte se s pravidly příslušné hry a dodržujte je. Dodržujte pravidla sázkové společnosti a herního střediska.
Sázejte a hrajte pouze tam, kde se hraje legálně, podle jasných a korektních pravidel.
POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NA TRHU
Sázkový a loterní průmysl v roce 2009
Trh sázkového a loterního průmyslu je součástí trhu zábavního průmyslu. V roce 2009 pokračovala celková tendence růstu trhu her
a sázek, ovšem v průběhu roku procházel trh postupnými změnami. V segmentu sportovních sázek došlo k zásadnímu obratu v lednu,
kdy prvních pět českých společností, včetně SAZKA, a.s., zahájilo provozování internetových kurzových sázek. Tento krok byl
impulzem k rozvoji celého segmentu a k zrovnoprávnění českých společností ve vztahu k zahraniční konkurenci.
V oblasti provozování číselných loterií a okamžitých loterií si SAZKA, a.s., na našem trhu udržuje dominantní postavení. Významnou
pozici si zachovává i přes početnou konkurenci v oblasti sportovního sázení. Na trhu technických her, které představují videoloterní
terminály a centrální loterní systémy s interaktivními videoterminály, došlo v roce 2009 k nárůstu zájmu o modernější technologické
přístroje, neboť v posledním období prokázaly největší dynamiku ze všech sledovaných segmentů. Povolení pro centrální loterní
systémy s interaktivními videoterminály získávají další subjekty, které nechtějí ztratit své výsadní postavení na trhu výherních
hracích přístrojů – na trhu je již 45 000 videoterminálů.
Ekonomická krize poznamenala zejména segmenty výherních hracích automatů a kasin. Díky rozvoji internetového sázení neměla
vliv na kurzové sázky. Ostatní segmenty nebyly dotčeny.
38
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Ekonomické ukazatele trhu v roce 2009
V segmentu sportovních sázek dále rostl podíl zahraničních provozovatelů sázkových her prostřednictvím internetu s nelegální
nabídkou sázek pro českou veřejnost, proto také MF ČR v prosinci 2008 povolilo prvním pěti českým společnostem provozování
kurzových sázek i prostřednictvím internetu. Nejvyšší dynamiku růstu však zaznamenal segment technických her, a to zejména díky
rychlému rozvoji videoloterních systémů, které v řadě případů nahrazují klasické výherní automaty.
Sázkové a loterní hry v České republice vykázaly v roce 2009 podle údajů Ministerstva financí České republiky příjmy z her
32,46 mld. Kč, což představuje sice vyšší hodnotu než v roce 2008, ale růst se velmi výrazně zpomalil. V roce 2009 vzrostl trh
o 8,3 % oproti 23,1% růstu v roce 2008.
Do státního rozpočtu a rozpočtu obcí bylo formou místních a správních poplatků a poplatků na státní dozor z celého herního trhu
v roce 2009 odvedeno 3,74 mld. Kč, což je o 485 mil. Kč méně než v roce 2008.
Na veřejně prospěšné účely bylo odvedeno 3,31 mld. Kč, což znamená opět meziroční pokles, a to o 142 mil. Kč. Nejvyšší částkou
přispěl segment technických her (1,48 mld. Kč) a hned za ním loterie (0,72 mld. Kč), i když z hlediska příjmů z her zaznamenaly jen
1/3 výnosů segmentu výherních hracích přístrojů.
Nejvyššího příjmu z her dosáhly v roce 2009 technické hry, a to 12,32 mld. Kč, čímž bylo dosaženo růstu 50,3 %. Druhý nejvyšší
příjem z her, 12,15 mld. Kč, zaznamenaly výherní hrací automaty, ovšem jedná se o 10% pokles, na což měla vliv jak krize, tak
narůstající konkurence z oblasti technických her. Mírný růst příjmů (o 5 %) byl zaznamenán i v segmentu kurzových sázek. Ostatní
segmenty (loterie, kasina a bingo) zaznamenaly v roce 2009 pokles příjmů.
Vývoj struktury a velikosti sázkového a loterního průmyslu (příjmy z her)
v České republice v letech 2001–2009 (mld. Kč)
35
30
25
20
15
Ostatní
(tech. hry, bingo)
Kurzové sázky
10
Loterie
Kasina
39
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
5
Zpráva představenstva
Hrací
automaty
Výnosy jednotlivých segmentů na trhu hazardu po odečtení výher v mld. Kč
Hrací automaty
Kasina
Loterie
Kurzové sázky
Bingo
Technické hry
Celkem
Meziroční index růstu
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
8,82
2,24
3,11
0,96
0,07
0,34
15,53
1,052
10,30
2,26
3,31
1,20
0,06
0,58
17,71
1,140
11,04
2,11
3,48
1,09
0,06
1,12
18,89
1,067
11,94
2,16
3,08
1,48
0,06
1,71
20,43
1,081
12,52
1,97
3,56
1,34
0,06
2,15
21,61
1,058
11,61
1,93
3,93
1,48
0,05
2,88
21,88
1,013
12,53
1,91
3,68
1,87
0,05
4,32
24,36
1,113
13,60
1,82
3,85
2,46
0,05
8,19
29,98
1,231
12,15
1,71
3,67
2,60
0,01
12,32
32,46
1,083
MARKETINGOVÁ STRAT EGIE V ROCE 2009
Marketingová strategie v roce 2009 – loterní oblast
– Spustit plnohodnotný věrnostní program pro všechny sázející
– Pokračovat v realizaci Projektu typového vybavení sběren
– Realizovat sázení prostřednictvím dalšího prodejního kanálu – internetu
– Realizovat reklamní podporu hry Sportka ve formě dvou prémií ve výši 70 mil. Kč a mimořádného losování u příležitosti 53. výročí
založení SAZKA, a.s.
– Uskutečnit reklamní podporu sázkové hry Euromilióny
– Realizovat reklamní podporu sázkové hry Šťastných 10 a Královské hry
– Zavést nové okamžité loterie MEGA, ELDORADO a Šťastná čísla IV
– Zavést 5 nových her do videoloterního systému STARPORT
– Pravidelně vypisovat Mimořádné hry Sazky
– Provést marketingové výzkumy produktů a prostředí
– Rozšiřovat síť provozoven pro umístění terminálů IVT systému STARPORT
– Nabídnout sázejícím zábavnou formu klasických her v internetovém kasinu
40
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
LOTERNÍ PRODUKTY SPOLEČNOSTI
Číselné loterie
– Sportka (středeční, nedělní)
– Euromilióny
– Šance (středeční, nedělní) – vázaná sázková hra ke hrám Sportka a Sazka
– Šťastných 10 a Královská hra
– Šance milión – vázaná sázková hra ke hře Šťastných 10
– Keno
– Kostky
– Lucky Lines
Sportovní sázky
– Sazka
– SAZKA TIP (kurzové sázky)
– Sazka výběr
– Skóre Plus
– Sázka na vítěze
– e-SAZKA (internetové kurzové sázky)
Okamžité loterie
– Šťastná čísla III
– Šťastná čísla IV
– Zlatá cesta
– Štěstí
– Štěstí 2
– Horoskop
– Karty
– Úsměv
– VEGAS!
– MEGA
– ELDORADO
Systém STARPORT
– Progresivní jackpot – STARPORT jackpot
– Šťastná linie (s jackpotem)
– Penalta
– Golden Track
– HI-LO
– Golden Scratch
– Golden Saddle
– Viva Keno
– King s Crown Poker
– On the House
– Infinity
– Ruleta
– American Roulette
– Diamond Dice (s jackpotem)
– Diamond Poker (s jackpotem)
– MAXI
– Pentagram
– Passion Fruit
41
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
– Wild Fire
– Ye Ha Hai
– Jackpot Party
– Guys & Dolls
– Chinesse Roulette
– Solstice Gold
– Diablos Gold
– Dragon
– Hot Hot Hot
– Magic Spin
– Jacks or Better
– Risk
– Aztec It or Leave It
– Party Fruits
– Flamin Fruits
– Double Bubble
– Fruits Galore
Zpráva představenstva
Nové produkty
– Internetové kurzové sázky od 5. ledna 2009
– Jarní prémie Sportky 2009 od 23. března 2009
– okamžitá loterie MEGA od 17. dubna 2009
– okamžitá loterie ELDORADO od 3. července 2009
– videoloterie Aztec It or Leave It od 27. července 2009
– videoloterie Party Fruits od 27. července 2009
– Zimní prémie Sportky 2009 od 5. října 2009
– videoloterie Flamin Fruits od 19. října 2009
– videoloterie Double Bubble od 19. října 2009
– videoloterie Fruits Galore od 19. října 2009
– okamžitá loterie Šťastná čísla IV od 27. listopadu 2009
– okamžitá loterie DIAMANT od 20. ledna 2010
Ukončené produkty
– okamžitá loterie Štěstí do 31. května 2009
– hra Jarní prémie Sportky 2009 od 21. června 2009
– videoloterie Golden Saddle od 27. července 2009
– videoloterie Guys and Dolls od 27. července 2009
– okamžitá loterie Zlatá cesta do 31. srpna 2009
– videoloterie Golden Scratch od 19. října 2009
– videoloterie Golden Track od 19. října 2009
– videoloterie Hi-Lo od 19. října 2009
– videoloterie Infinity od 19. října 2009
– videoloterie King s Crown Poker od 19. října 2009
– videoloterie Šťastná linie od 19. října 2009
– videoloterie On the House od 19. října 2009
– videoloterie Penalta od 19. října 2009
– videoloterie Viva Keno od 19. října 2009
– okamžitá loterie Šťastná čísla III do 31. listopadu 2009
– hra Zimní prémie Sportky 2009 do 30. prosince 2009
– videoloterie Jackpot Party od 31. prosince 2009
42
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
PŘEHLED VKLADŮ ZA ROK 2009
Loterie
Vklady v Kč
Vklady v roce 2009 (včetně předplatného a manipulačního poplatku):
Číselné loterie
Euromilióny
Keno
Sportka
Šance
Šťastných 10
Šance milion
Lucky Line
Kostky
Celkem
230 186 550,00
142 198 830,00
4 921 667 796,00
324 315 710,00
1 432 019 950,00
67 276 450,00
16 083 610,00
18 233 230,00
7 151 982 126,00
Sportovní sázky
Sazka
Sázka výběr
Skóre plus
Sázka na vítěze
Sázení IVR
Internetové sázení
Celkem
18 074 312,00
142 417 683,00
158 151,00
152 523,00
4 448 090,00
591 621 886,00
756 872 645,00
STARPORT
232 346 813,50
Okamžité loterie
Zlatá cesta
Šťastná čísla III
14 088 300,00
37 783 480,00
Mega
Vegas!
ELDORADO
Karty
Horoskop
Úsměv
Štěstí
Štěstí 2
Šťastná čísla IV
Celkem
25 289 790,00
36 060 040,00
17 938 800,00
19 257 380,00
49 859 600,00
5 309 870,00
162 220,00
9 272 040,00
2 644 560,00
217 666 080,00
Převody loterií rok 2008
Ukončené loterie
12 644 890,00
230 310 970,00
Celkem vklady vč. převodů
43
S A Z K A , a.s.
8 371 512 554,50
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
VÝHRY V ROCE 2009
Akciová společnost SAZKA vyplatila za rok 2009 na výhrách částku 4 421,5 mil. Kč. Celkový objem výher, které od svého vzniku
vyplatila sázejícím, tak v srpnu 2009 překročil hranici 90 mld. Kč. Částka vyplacených výher se měsíčně zvyšuje o 300–350 mil. Kč.
Nejvyšší individuální výhra v historii domácích sázkových her a loterií činila 112 931 592 Kč a byla vyplacena v číselné loterii Sportka
v roce 2003. O nejvyšší jackpot v číselné loterii Sportka, který překročil 148 000 000 Kč, se rozdělili dva sázející v roce 2002.
V roce 2009 padla v sázkových hrách a loteriích akciové společnosti SAZKA výhra přesahující 1 000 000 Kč ve více než 70 případech,
z toho si 28 sázejících připsalo na konto částku přes 10 000 000 Kč. V průměru každých 5 dní tak opouštěl sídlo SAZKA, a.s., nový
milionář a každé 2 týdny multimilionář. Na vysokých výhrách se v roce 2009 nejvíce podílely číselné loterie Sportka a Šťastných 10
se svými doplňkovými hrami Šance a Šance milion.
Rekordní loňská částka, 80 920 289 Kč, padla na konci srpna 2009, přičemž sázenka byla podána na poště v jižních Čechách.
Výherce vsadil vlastní čísla včetně Šance a sázenku vyplnil ve všech deseti sloupcích. Tato výhra se projevila i v žebříčku rekordních
výher v celé naší historii. Mezi deseti nejvyššími výhrami v historii domácích sázkových her a loterií obsadila šesté místo. Na desáté
místo žebříčku se prosadila druhá nejvyšší výhra loňského roku. Průměrná výše výhry ve Sportce v prvním pořadí představovala
v roce 2009 téměř 22 200 000 Kč.
Mimořádně úspěšný pro sázející byl zejména týden od 7. do 13. září 2009, kdy padl jackpot číselné loterie Sportka hned pětkrát –
ve středu v prvním a dvakrát v druhém tahu, v pátek v mimořádné hře a v neděli znovu v prvním i druhém tahu. Ve dvou případech
byla výherní sázenka podána ve středních Čechách, další výhry putují do severních, západních a východních Čech.
Historicky nejvyšší výhra 40 000 000 Kč padla v červnu 2009 rovněž ve hře Šťastných 10. Výherní sázenka byla v tomto případě
podána na území severní Moravy.
Celkem 2 799 000 Kč si připsal na konto sázející, který vsadil před zahájením seriálu formule 1 na triumf Jensona Buttona a stáje
Brawn GP 27 880 Kč ve vysokém kurzu 1:100,00.
TOP TEN výher roku 2009
týden
35.
14.
45.
5.
48.
53.
24.
43.
21.
5.
hra
den
tah
datum
výhra
Sportka
Sportka
Sportka
Sportka
Sportka
Sportka
Šťastných 10
Sportka
Sportka
Sportka
neděle
středa
neděle
neděle
neděle
středa
pátek
neděle
neděle
neděle
2. tah
2. tah
2. tah
1. tah
1. tah
2. tah
–
1. tah
1. tah
2. tah
30. 8. 2009
1. 4. 2009
8. 11. 2009
1. 2. 2009
29. 11. 2009
30. 12. 2009
12. 6. 2009
25. 10. 2009
24. 5. 2009
1. 2. 2009
80 920 289 Kč
72 384 867 Kč
59 173 023 Kč
50 975 504 Kč
47 613 925 Kč
41 580 181 Kč
40 000 000 Kč
37 091 892 Kč
35 504 121 Kč
32 966 495 Kč
Pozn.: Výhry ve 2. tahu ve výši 32 966 495 Kč v 5. týdnu byly dvě.
44
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
TOP TEN výher 1956–2009
týden
hra
den
tah
datum
výhra
středa
neděle
neděle
1. tah
1. tah
1. tah
34.
35.
44.
14.
14.
Sportka
Sportka
Sportka
Vánoční kometa
Sportka
Sportka
Sportka
Sportka
Sportka
neděle
neděle
středa
neděle
neděle
2. tah
2. tah
2. tah
2. tah
2. tah
2003
2005
2005
2001
2008
2009
2008
2002
2002
112 931 592 Kč
106 034 128 Kč
103 639 648 Kč
100 000 000 Kč
82 314 840 Kč
80 920 289 Kč
78 150 917 Kč
74 291 514 Kč
74 291 514 Kč
14.
Sportka
středa
2. tah
2009
72 384 867 Kč
34.
27.
44.
Z výzkumu „Vnímání bohatství v České republice“, který provedla v roce 2009 společnost GfK Czech, s.r.o., mimo jiné vyplynulo,
že sázky a loterie považuje většina obyvatel České republiky za přijatelný a poctivý zdroj bohatství. Sázky a loterie považují za možný
způsob zbohatnutí téměř 2/3 dospělých obyvatel České republiky.
Za výhru, která přinese majiteli bohatství, pokládá polovina lidí částku do 5 000 000 Kč, necelé tři čtvrtiny částku do 10 000 000 Kč
a šestina dotázaných nejméně 50 000 000 Kč.
Pokud jde o využití výhry, nejčastěji by lidé investovali do bydlení (55 %), volného času – zejména cestování (35 %), dětí nebo rodiny
(32 %) a materiálních statků, především automobilů (32 %). Ženy obecně myslí více na děti a rodinu, spoření a dobročinné účely;
muži častěji uvádějí materiální statky a investice. Pro mladší ročníky jsou významnými položkami bydlení, nákupy a volnočasové
aktivity; starší lidé častěji zmiňují rodinu nebo dobročinné účely. S výší případné výhry roste i počet těch, kteří by podpořili děti
a rodinu, investovali nebo věnovali nějakou částku na dobročinné účely.
Nejvyšší výhry si obyvatelé České republiky nejčastěji spojují s číselnou loterií Sportka (55 %) a ruletou v kasinech (15 %).
SLUŽBY VÝHERCŮM
SAZKA, a.s., poskytuje výhercům svých sázkových her a loterií v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, rychlé a bezpečné vyplacení výher, garanci zachování anonymity a nad rámec zákona i odbornou pomoc při zakládání účtu.
Podmínky pro výplatu výhry
Sázející se musí při uplatnění výhry prokázat potvrzením o sázce či správně setřeným losem. Při výplatě výhry vyšší než 400 000 Kč
je výherce povinen předložit platný občanský průkaz k ověření totožnosti a výplatu výhry stvrdit svým podpisem na potvrzení
o podání sázky.
Místo pro výplatu výhry – prodejní místa
V případě uplatnění výhry do 1 000 Kč je částka vyplacena okamžitě ve kterékoli sběrně. Výplata výher do částky 100 000 Kč
je možná po dohodě výherce se sběrnou v kterékoli sběrně.
Místo pro výplatu výhry – regionální sběrny
Výhry v rozmezí od 1 tisíce Kč do 400 000 Kč jsou vypláceny buď v určených regionálních sběrnách, nebo přímo v sídle SAZKA, a.s.
45
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Místo pro výplatu výhry – sídlo SAZKA, a.s.
Výplata výher přesahujících 400 000 Kč se uskutečňuje v sídle SAZKA, a.s., K Žižkovu č. p. 851, Praha 9 – Vysočany.
V sídle společnosti jsou výhry do výše 500 tis. Kč vypláceny obvykle okamžitě a podle přání výherce i v hotovosti. Výhry do výše
2 mil. Kč převádí SAZKA, a. s., na účet výherce do 30 dnů, výhry nad 2 mil. Kč pak společnost převádí na účet výherce podle zákona
nejpozději do 60 dnů od uplatnění výhry. V případě vyšší výhry vyplatí zpravidla SAZKA, a.s., okamžitě na požádání výherce zálohu
ve výši 400 tis. Kč.
Zdanění výher
Výhry ve hrách provozovaných společností SAZKA, a.s., nepodléhají dani z příjmů.
Garance zachování anonymity výherců
SAZKA, a.s., důsledně dodržuje povinnost zachování mlčenlivosti o osobních datech výherců svých her a loterií podle platného
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších novel. Společnost tímto způsobem chrání
anonymitu, a tím i bezpečnost výherců.
OBCHODNÍ POLITIKA
V roce 2009 byla zahájena modernizace komunikační technologie koncových terminálů SAZKA, která zajistí rychlejší spojení a rozšíří
možnosti funkcionalit terminálu. Společně s konverzí komunikační technologie probíhaly v rámci prodejní sítě SAZKA, a.s., procesy
vedoucí ke zlepšení a rozvoji prodejní sítě terminálů společnosti SAZKA, a.s. Byly zaměřené na propagaci a prezentaci SAZKA, a.s.,
a zvýšení komfortu pro sázející. Hlavní důraz byl kladen především na prodejní místa v sítích obchodních řetězců hypermarketů,
supermarketů, nákupních center a dále pak čerpacích stanic.
Projekt STARPORT byl v roce 2009 zaměřen kromě standardních typů prodejních míst (herna, bar) na rozvoj v segmentu čerpacích
stanic, kde došlo k nárůstu instalací.
Prioritou při navázání a zkvalitnění obchodní spolupráce je současně i komplexnost nabídky produktů a služeb SAZKA, a.s.,
na prodejních místech.
Na základě dlouhodobě vybudovaných obchodních vztahů s centrálami obchodních řetězců a sítí čerpacích stanic předpokládáme
rozšíření spolupráce v tomto typu provozoven i v roce 2010.
Počet on-line terminálů podle regionů k 31. 12. 2009
Oblast
Celkem
Střední Čechy
Jižní Čechy
Západní Čechy
Severní Čechy
Východní Čechy
Jižní Morava
Severní Morava
Celkový součet
1 484
464
566
860
751
1 206
1 197
6 528
PRODEJNÍ MÍSTA
Strukturu prodejních míst SAZKA, a.s., tvoří provozovny různých typů. Mimo hlavní skupinu, kterou zastupují pobočky České
pošty, s.p., a prodejny tabáku a tisku, spoluvytvářejí prodejní sít čerpací stanice, obchodní a zábavní centra, řetězce hypermarketů
a supermarketů, sázkové kanceláře, restaurace, obchody se smíšeným zbožím apod.
46
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Široké spektrum typů prodejních míst umožňuje našim zákazníkům maximální komfort v dostupnosti služeb a produktů SAZKA, a.s.,
po celou provozní dobu systému.
Počet on-line terminálů v jednotlivých typech provozoven k 31. 12. 2009
Typ prodejního místa
Celkem
Bar, klub
Cestovní kancelář
Cukrárna
Čerpací stanice
Drogerie
Elektro
Fotolab
GECO TABAK
GSM
HDS Retail
Herna
Hračky
Knihy
Květiny
Občerstvení
Ovoce, zelenina
Papírnictví
Pošta
Potraviny
Průmyslové zboží
Restaurace
Sázková služba
Služby
Směnárna
Smíšené zboží
Sport
Tabák, tisk
Textil
Večerka
Videopůjčovna
Celkový součet
60
6
43
773
46
36
4
221
12
49
31
10
26
24
34
8
44
2 142
289
31
211
242
67
18
225
9
1 724
31
52
60
6 528
Spolupráce s Českou poštou
Česká pošta, s.p., je dlouhodobý a strategicky významný obchodní partner akciové společnosti SAZKA. K 31. prosinci 2009 bylo
v prodejní síti České pošty, s.p., v provozu 2 142 terminálů.
Pobočky České pošty, s.p., na kterých je instalován terminál společnosti SAZKA, a.s., zajišťují nabídku loterních i neloterních
produktů SAZKA, a.s., s výjimkou kurzových sázek, plateb složenek a e-Plateb.
V roce 2009 probíhala jednání o vzájemné spolupráci a jejím dalším rozvoji. Na pobočkách České pošty, s.p., je propagace
a prezentace produktů SAZKA, a.s., na kvalitní úrovni.
47
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
PRÁCE S OBSTARAVAT ELI
V roce 2009 pokračovala snaha o zefektivnění prodejní sítě terminálů na celém území České republiky. Sběrny jsou postupně
vybavovány typovým nábytkem, který umožňuje pohodlí zákazníků i lepší prezentaci produktů společnosti SAZKA, a.s.
Jednotlivé sběrny jsou hodnoceny v rámci projektu Hodnocení sběren. Provedená kontrola se týká například označení prodejního
místa, vypisování jackpotu, dostatečné vybavenosti herními plány, vystavení sortimentu losů a jejich prodeje apod.
V roce 2009 byl spuštěn projekt elektronické distribuce informací obstaravatelům. Každému obstaravateli byla na extranetu
společnosti zřízena složka Moje dokumenty, kde jsou umisťovány aktuální informace pro provoz terminálu, informace o loterních
i neloterních produktech společnosti i finanční přehledy obstaravatele. Touto elektronickou cestou dochází k pružnějšímu
a efektivnějšímu předávání informací obstaravatelům.
Typové vybavení sběren
V roce 2009 pokračoval projekt typového vybavení sběren. V průběhu roku bylo zrealizováno přes 360 nových instalací, takže
k 31. prosinci 2009 bylo typové vybavení nainstalováno na 775 sběrnách.
V reakci na potřeby trhu a nové technologie byly vyvinuty nové komponenty typového vybavení, které byly zařazeny do nabízeného
sortimentu.
Označování prodejních míst
I nadále probíhalo označování prodejních míst SAZKA, a.s. Nové sběrny byly označeny velkou žlutou koulí (ESO), do interiérů byly
instalovány malé žluté koule (ISO). K 31. prosinci 2009 je nainstalováno v síti sběren SAZKA, a.s., přibližně 3 000 ESO a 3 000 ISO.
V průběhu roku 2009 jsme nadále nabízeli benefity pro partnery v oblasti herního systému STARPORT. Základní výhody pro
obstaravatele se z hlediska jejich charakteru dělí na:
1. Propagační materiály STARPORT
2. Typové vybavení STARPORT
a) Zobrazovač jackpotu STARPORT
Instalace elektronických jackpotů je hlavním benefitem typového vybavení STARPORT. Slouží k zobrazování aktuální výše
STARPORT jackpotu.
b) LCD televize STARPORT
LCD televize STARPORT je nadstandardním prvkem propagace a podpory prodeje. Jedná se o LCD monitor, jehož součástí
je i digitální tuner, který umožňuje hostům sledovat libovolné programy (v závislosti na typu přijímaného signálu).
c) Barové židle STARPORT
Jde o standardní součást podpory prodeje, kterou distribuujeme na jednotlivá herní místa.
Nabídkové listy STARPORT
Další součástí marketingové koncepce STARPORT, konkrétně podpory prodeje prostřednictvím propagačních materiálů a typového
vybavení STARPORT, jsou takzvané nabídkové listy.
LCD obrazovky
Do vybraných specializovaných sběren Keno bylo v roce 2009 nainstalováno přes 440 LCD obrazovek, na nichž lze sledovat losování
rychlých her.
Další LCD televizory byly umístěny v rámci podpory prodeje produktu STARPORT.
48
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
SAZKA POINT
V rámci podpory zákaznických služeb bylo během roku 2009 v provozu 400 terminálových zařízení SAZKA POINT. Jedná se o sestavu
PC včetně monitoru s bezdrátovým připojením k internetu a tiskárny. Tato služba je pro zákazníka poskytována zdarma.
Benefity terminálového zařízení SAZKA POINT:
– prezentace produktů a služeb SAZKA, a.s.
– rezervace vstupenek prostřednictvím portálu www.sazkaticket.cz
– přístup na internetové kurzové sázení
– registrace do Klubu SAZKA, administrace účtu
– bezplatný tisk propagačních a informačních materiálů.
Call centrum
Od roku 2005 provozuje akciová společnost SAZKA call centrum s 24hodinovým provozem. Úkolem call centra je zajišťovat
poradenský servis všem obstaravatelům. Na jediném telefonním čísle je možné provést objednávku, žádat opravu, řešit pohledávky,
případně požadovat informace a rady. Současně call centrum zajišťuje informování obstaravatelů prostřednictvím terminálových zpráv
a odpovídá na dotazy zasílané na e-mailovou schránku.
Call centrum je dále hojně využíváno v telemarketingu. Dispečeři kontaktují sběrny za účelem zjišťování informací, prodeje losů,
navádění obsluh terminálů na správnou činnost apod.
V současné době vyřizuje call centrum více než polovinu hovorů přicházejících do společnosti, v průběhu roku 2009 bylo měsíčně
odbaveno 13 až 15 tisíc hovorů.
PODPORA PRODEJE
V roce 2009 byla zrealizována tradiční soutěž jackpot Sportky – soutěž pro obstaravatele 2009. Je to tradiční projekt na podporu
prodeje Sportky, který má za cíl podpořit tento nosný produkt v době Jarní prémie Sportky a Zimní prémie Sportky. Obstaravatelé,
kteří byli vylosováni a prezentovali jackpot Sportky v souladu s pravidly soutěže, získali finanční odměnu. Projekt opět naplnil naše
očekávání a po jeho vyhodnocení byla zjištěna jeho účinnost na úrovni 90 %.
Další projekt, který byl na sběrnách realizován, byl projekt Mystery shoppingu, který měl za úkol ověřit, jak obsluhy terminálů
využívají marketingové nabídky na podporu prodeje, které jsou zobrazovány na obrazovce terminálu. Na základě údajů, které jsme
získali, budou přijata další opatření pro podporu prodeje.
NELOTERNÍ AKTIVITY
Charakteristickým rysem SAZKA, a.s., je vysoký podíl neloterních produktů a služeb. Rozsah plateb, které projdou jejími terminály
v souvislosti s neloterními službami, již překročil objem tržeb ze sázkové a loterní činnosti, ačkoli ty jsou pro zisk společnosti nadále
rozhodující.
V roce 2009 dosáhly platby za loterní i neloterní produkty na terminálech společnosti SAZKA, a.s., 18,6 miliardy Kč. Z toho činily
tržby ze sázkové a loterní činnosti 8,4 miliardy Kč a platby za neloterní produkty 10,2 miliardy Kč.
49
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Dosažené platby za loterní a neloterní produkty v roce 2009
(graf pouze pro ilustraci)
1
1
2
2
Tržby za sázkové
a loterní služby
Tržby za neloterní
produkty
8,4 mld. Kč
10,2 mld. Kč
Dobíjení GSM
Poskytování služby bylo zahájeno v dubnu roku 2002 ve spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic. V říjnu 2002 se přidala
společnost Eurotel, dnes Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a spolupráce s dalším operátorem, společností Oskar Mobil, dnes
Vodafone, byla navázána v říjnu 2004.
V roce 2009 dosáhly tržby operátorů za dobíjení kreditů GSM prostřednictvím terminálů SAZKA, a.s., 9,6 mld. Kč.
SAZKA TICKET
Již od roku 2003 je součástí portfolia služeb SAZKA, a.s., i systém pro prodej vstupenek – SAZKA TICKET. V roce 2009 bylo prodáno
přes milion kusů vstupenek za téměř 420 mil. Kč.
Vstupenkový systém SAZKA TICKET tvoří internetový portál www.sazkaticket.cz, terminály rozmístěné ve všech regionech České
republiky, telefonní call centrum a pokladny v O2 areně. V letech 2004–2009 prodal systém SAZKA TICKET celkem 5 milionů kusů
vstupenek za téměř 2,3 miliardy Kč.
Prodejní modul
Modul umožňuje sledovat v reálném čase všechny procesy objednávek, distribuce, příjmu, uskladnění a prodeje zboží, a to včetně
jejich filtrů, nastavených například podle regionů nebo druhu provozovny. V roce 2009 probíhal jeho prostřednictvím prodej časopisu
SAZKA TIP, určený pro zájemce o kurzové sázky.
Hotovostní platby
Poskytování služby bylo zahájeno v červenci roku 2006 ve spolupráci se Skupinou ČEZ a se společností Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s. V říjnu 2008 byla služba rozšířena o zákazníky společností skupiny Veolia Voda Česká republika, tj. pro klienty
společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., VODÁRNA PLZEŇ, a.s., MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., Středočeské vodárny, a.s., 1. SčV, a.s., a Královéhradecká provozní, a.s. V prosinci 2009 se ke společnostem
z portfolia Veolia Voda Česká republika připojily společnosti SLAVOS, s.r.o., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
a VODOSPOL, s.r.o.
Z hlediska zákazníka se jedná o velmi komfortní způsob platby za pravidelné účty, například za elektrickou energii, vodné a stočné
nebo pojištění.
50
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
V průběhu roku 2009 byly osloveny i další subjekty z řad utilitních, telekomunikačních a finančních společností a probíhají jednání
o jejich spolupráci se společností SAZKA, a.s.
e-Platby
V červnu roku 2008 byl na trh uveden nový neloterní produkt společnosti SAZKA, a.s., s názvem e-Platby. Základní obchodní
myšlenkou nové neloterní aktivity je umožnit zákazníkům internetových prodejců (provozovatelů e-shopů, prodejců služeb
prostřednictvím internetu apod.) zaplatit za zboží objednané na internetu nebo si dobít svoji elektronickou peněženku vedenou
jednotlivými obchodníky – provozovateli webových aplikací – prostřednictvím sítě terminálů SAZKA, a.s.
Tato služba je přístupná několika společnostem, které zprostředkovávají tento druh platby mezi samotným internetovým prodejcem
a konečným zákazníkem.
První takovou společností se stala MANUM, s.r.o., která provozuje službu MANUM superCASH. V roce 2009 pak přibyla společnost
KIT digital Czech, a.s. se službou KITcash.
Věrnostní program Klub SAZKA
SAZKA, a.s., se již v roce 2008 rozhodla podpořit prodej svých produktů zavedením věrnostního programu s názvem Klub SAZKA.
Věrnostní program je založen na bodovém principu, v rámci kterého zákazník získává body za nákup produktů společnosti SAZKA, a.s.
Dne 28. ledna 2008 byla na trh uvedena I. fáze věrnostního programu, která byla vázána výhradně na kurzové sázky v rámci
produktu e-Sazka.
Dne 27. října 2009 byla spuštěna II. fáze, která byla na rozdíl od předchozí verze rozšířena na další produkty SAZKA, a.s., jak loterní,
tak neloterní povahy.
Mezi funkcionality, o které byl věrnostní program ve své druhé fázi rozšířen, patří zejména:
– vytvoření nového www portálu na adrese www.klubsazka.cz
– rozšíření možností registrace do věrnostního programu o takzvanou Anonymní registraci,
– zavedení karet Klubu SAZKA
– rozšíření nabídky odměn prostřednictvím systému e-shopu a e-aukcí Klubu SAZKA.
Základními cíli věrnostního programu ve společnosti SAZKA, a.s., jsou upevnění loajality stálých zákazníků a získání nových,
potažmo zvýšení tržeb společnosti SAZKA, a.s., z prodeje loterních i neloterních produktů.
Znalecký ústav SAZKA, a.s.
SAZKA, a.s., jako největší tuzemská loterní společnost disponuje vlastním znaleckým ústavem. Společnost může díky tomu sama
a nezávisle na jiných subjektech podrobovat pravidelné kontrole a expertize vyrobené stírací losy dané emise před distribucí a sporné
výherní stírací losy. Znalecké posouzení stíracích losů před distribucí je vyžadováno Ministerstvem financí ČR a je nutné pro kontrolu
požadovaných parametrů loterie včetně použitých technologií tisku výrobcem, které musí odpovídat požadavkům na zabezpečení losů
před pozměňováním nebo zviditelněním výherních symbolů bez setření stírací vrstvy. Předmětem laboratorního zkoumání mohou být
i další doklady, jako například potvrzení o sázce, zejména v případě podezření, že na něm došlo k neoprávněnému pozměnění údajů.
Vzhledem k nejmodernějšímu vybavení Znaleckého ústavu SAZKA, a.s., se společnost rozhodla aktivně nabízet svoje služby
i ostatním veřejnoprávním a soukromým subjektům. Na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR byla v roce 2005 laboratoř
SAZKA, a.s., zapsána do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru: technické obory různé. Rozsah znaleckého
oprávnění je vymezen pro technické zkoumání dokladů a písemností a ověřování pravosti platidel.
51
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Činnost Znaleckého ústavu SAZKA, a.s.:
– analýza změny fotografie v občanském průkazu či pasu, náhrady originálních a bezpečnostních značek u zkoumaných dokumentů
– zjišťování pozměnění rukou psaného písma, přepsání či vygumování, aplikace zmizíku na zkoumaném dokumentu
– analýza mikrozásahu do povrchu zkoumaných dokumentů a kvality tisku
– zjištění pravosti bankovek, kontrola nečitelných razítek, poškozených potvrzení
– nedestruktivní zkoušky inkoustů přímo na dokumentech bez nutnosti odebrání vzorků pomocí takzvaného Raman efektu
PROPAGACE A REKLAMNÍ STRAT EGIE
Hlavní pozornost v roce 2009 byla v oblasti propagace věnována především startu internetového kurzového sázení v České republice
a zavedení nového brandu SAZKA TIP, přípravě a spuštění nové koncepce reklamní kampaně na podporu číselné loterie Sportka
s důrazem na inzerci aktuální částky jackpotu v období pořádání Jarní a Zimní prémie, přípravě komunikačních aktivit k projektu
elektronických peněz spojených s přistoupením nového obchodního partnera a přípravě nové podoby losovacích pořadů.
V roce 2009 byla připravena nová řada reklamních spotů na podporu aktuální částky jackpotu Sportky, v období pořádání Prémie byla
tradičně posílena komunikace především v televizi, ale také v rozhlase a v tiskové inzerci v rámci našich redakčních stránek. Nové,
z hlediska produkce nízkorozpočtové spoty byly z velké části připraveny jako střihové formáty, hlavním tématem byly stylizované
reakce zvířat na vysokou částku jackpotu. Kreativita kampaně byla v odborném tisku i sázející veřejností vysoko hodnocena. Stejný
koncept podpořil i Zimní prémii Sportky.
Zároveň s povolením Ministerstva financí ČR k provozování kurzového sázení na internetu byla odstartována na začátku roku 2009
reklamní kampaň na podporu tohoto produktu s hlavním benefitem bonusu pro nově registrované sázející. V této kampani byl
představen i nový brand kurzových sázek SAZKA, a.s., SAZKA TIP. Byl připraven vyvážený komunikační mix, jako klíčová média
byla zvolena televize a internet, jako doplňková potom rozhlas a tisková inzerce. Ve druhé polovině roku 2009 byla komunikace
zaměřena především na zdůraznění benefitu absence manipulačního poplatku při kurzovém sázení na portálu SAZKA TIP.
V průběhu jara byly připraveny nové značky k okamžitým loteriím a k rychlým hrám. Nová loga a názvy SAZKA LOS a SAZKA
EXPRES, včetně celého grafického kontextu, se staly součástí grafického manuálu SAZKA, a.s.
V září a v říjnu roku 2009 byla realizována udržovací reklamní kampaň na podporu číselné loterie Šťastných 10. Byl připraven nový
reklamní spot, pro jehož výrobu byly použity materiály vytvořené pro nové losovací pořady, a tato kampaň časově konvenovala
se startem nové podoby losovacích pořadů.
V roce 2009 se zcela proměnila podoba losovacích pořadů loterií Sportka a Šťastných 10. Pořady dostaly novou, moderní grafickou
i hudební podobu, losování probíhá v nové dekoraci, revolučně jsou prezentována vylosovaná čísla i předpokládaná výše jackpotu
pro příští losování (Sportka).
Televizní komplex
Televizní komplex špičkových technických parametrů vybudovaný v sídle společnosti SAZKA, a.s., oslavil v roce 2009 již 14 let
úspěšné televizní tvorby. Jeho účelem je v naprosto bezpečném prostředí a za finančně výhodných podmínek vyrábět
a telekomunikačním pojítkem předávat televizní losovací pořady.
Televizní komplex společnosti disponuje třemi televizními studii.
Studio č. 1 s potřebnou obrazovou a zvukovou režií a širokým osvětlovacím parkem slouží výhradně k výrobě pravidelných losovacích
pořadů číselných loterií Sportka, Šance, Šťastných 10, Šance milion a Euromilióny. Toto studio je vybaveno šestnácti statickými
televizními kamerami a jednou kamerou na dálkově ovládaném robotickém pojízdném stativu.
52
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Moderní řešení televizního studia s velkou prosklenou bezpečnostní stěnou umožňuje příznivcům losování a ostatní divácké
veřejnosti sledovat z přilehlého atria technickou přípravu, zkoušku, plnění losovacích strojů a následně celý průběh losovacích aktů.
V roce 2009 došlo po osmi letech pomocí nových televizních digitálních postupů ke změně grafiky a prezentace losovacích pořadů
Sportka a Šťastných 10. Těmito změnami jsme se vyrovnali světovému trendu prezentací losovacích pořadů.
Studio č. 2 je svým půdorysem, kamerovým vybavením (čtyři kamery), moderními technickými prostředky televizní i zvukové režie
a osvětlovacím parkem vhodné pro výrobu široké škály televizních pořadů, a to i na zakázku pro jiné subjekty.
Studio č. 3 má k dispozici čtyři televizní kamery a je vybaveno moderní televizní i zvukovou režií. Bylo vybudováno jako univerzální
studio s přednostním zaměřením na výrobu televizních losovacích pořadů SAZKA, a.s. Osvětlovací režie i světelný park jsou vybaveny
moderní elektronikou a potřebnými efektovými svítidly. I toto studio prostřednictvím rozměrné prosklené bezpečnostní stěny
umožňuje divákům z atria sledovat průběh výroby televizních pořadů.
Na celostátním okruhu veřejnoprávní televize ČT1 jsou vysílány losovací pořady Sportka středa, Sportka neděle, Šance, Šťastných 10
a Šance milion a každý pátek televizní pořad loterie Euromilióny.
Pro stanici PRIMA TV je vyráběna oblíbená relace Receptář. Pro TV Óčko je vytvářen hudební pořad T-Music.
Stanice NOVA Sport vysílá pořad Sport-plus a reklamní spoty s aktuální výší jackpotu Sportky (případně Jarní a Zimní prémii)
a Eurojackpotu.
Volné kapacity zvukových i obrazových pracovišť, střižen a moderních televizních technologií jsou výhodně pronajímány ostatním TV
subjektům.
V plné míře je využíváno také optoelektronické propojení televizního komplexu SAZKA, a.s., s moderním televizním komplexem O2 areny.
Soutěž středních škol o grafický návrh stíracího losu
X. ročník soutěže o nejlepší grafický návrh stíracího losu pro školní rok 2008/2009 byl mimořádně úspěšný. Ročníku se zúčastnilo
237 studentů se 684 soutěžními pracemi z 21 středních škol. Výběr nejlepších prací provedla 20. března 2009 odborná porota, vedená
předsedou, akademickým sochařem prof. Marianem Karlem.
První cenu získala studentka Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě Lucie Bindíková za návrh losu s názvem
„Pětka-Šestka-Sedmička“. Obdržela finanční odměnu ve výši 20 tis. Kč a týdenní pobyt v kanadském Montrealu, který zahrnoval
studijní návštěvu nejmodernější tiskárny společnosti SGI na výrobu stíracích losů. Za své vítězství v soutěži získala pro svoji školu
od akciové společnosti SAZKA, a.s., také finanční dar ve výši 100 tis. Kč.
VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ
Sféra vztahů s veřejností neboli public relations jako nástroj pro vytváření pozitivního obrazu společnosti v očích veřejnosti je
v současné době nezbytnou součástí korporátní strategie každého významného subjektu v ČR.
Jednou z hlavních priorit strategie SAZKA, a.s., v této oblasti je, aby byla veřejností vnímána jako česká tradiční a důvěryhodná
společnost, kterou lze označit jako moderní a dynamickou. Jako společnost, která poskytuje zábavu a vzrušení ze sázení, ale
i zajímavé výhry. Jako organizace, která z výtěžku svých loterií podporuje veřejně prospěšné aktivity v oblasti sportu a tělovýchovy,
charity, kultury, umění, vzdělávání i zdravotnictví, a naplňuje tak své motto: „Pomáháme druhým k vítězství!“
53
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Činnost oddělení public relations spočívá v komunikaci a působení na odbornou i laickou veřejnost, a to jak tuzemskou, tak
zahraniční. K tomu využívá klasických nástrojů, jakými jsou například tiskové konference, tiskové zprávy a stanoviska společnosti,
vydávání firemních tiskovin pro sázející veřejnost, vydávání výročních zpráv a prezentačních profilů.
Samostatné komunikační projekty byly v roce 2009 zpracovány pro:
– spuštění internetového kurzového sázení SAZKA TIP
– publicitu valné hromady SAZKA, a.s.
– diskusi související s přípravou nového loterního zákona, včetně stanovisek k jednotlivým návrhům
– projekty vyvracející mediální kampaně iniciované třetími stranami
– připravované spuštění plného věrnostního programu Klub SAZKA
– prezentaci výzkumu „Vnímání bohatství v České republice“.
Při komunikaci se zahraničím používá SAZKA, a.s., platformu oficiálních mezinárodních loterních organizací European Lotteries (EL)
a World Lottery Association (WLA) a odborně zaměřené loterní tiskoviny, jako jsou International Gaming & Wagering Business,
International Gaming Business Expo, Public Gaming Research Institute, Public Gaming International nebo Terri La Fleur, kde
prezentuje důležité informace o společnosti a jejích produktech.
V rámci komunikace s finanční veřejností a finančními institucemi byl v závěru roku 2009 připraven projekt nepravidelného
elektronického Newsletteru SAZKA, a.s.
Neméně důležitou činností jsou interní public relations, tj. působení uvnitř společnosti. Jedná se hlavně o zajištění komunikace
se zástupci akcionářů společnosti, sportovními svazy a sportovními organizacemi a dále mezi vlastními zaměstnanci a obchodními
partnery společnosti. Hlavním cílem je zabezpečení informovanosti o výsledcích hospodaření a podnikatelských a strategických
záměrech společnosti SAZKA, a.s.
SAZKA, a.s., zveřejnila celkem 118 tiskových informací, z nichž 78 souviselo s aktivitami společnosti a 40 s víceúčelovou O2 arenou.
Nejdůležitější tiskové informace byly publikovány v zahraničních loterních časopisech v anglickém jazyce. Společnost uskutečnila
několik briefingů a tiskových konferencí.
Dispečink společnosti a komunikace s veřejností
Počátkem roku 2009 bylo na dispečinku zaznamenáno historicky nejvyšší dlouhodobější provozní zatížení v jeho historii. Toto
zatížení souviselo se startem produktu SAZKA TIP – internetové kurzové sázení a projevovalo se zvýšením počtu odbavených
kontaktů v řádu stovek procent oproti běžnému předchozímu zatížení.
Pro komunikaci se členy Klubu SAZKA je významná integrace plně automatického směrování elektronické komunikace
do uživatelského rozhraní SAP CRM operátora určeného pro daný segment zákazníků. Členům Klubu SAZKA je po přihlášení k účtu
nabídnut formulář pro zaslání dotazu, který je následně odeslán ze stránek www.klubsazka.cz a zpracován přímo CRM modulem
informačního systému SAP. Obdobně je tomu u reklamačního formuláře.
54
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Internet
Internetová forma komunikace patří k nejdůležitějším a nejefektivnějším nástrojům u vztahů s veřejností a její význam a místo
v komunikačním systému stále roste. SAZKA, a.s., disponuje pestrou paletou internetových a intranetových stránek. Na internetové
adrese www.sazka.cz je umístěn rozcestník, který odkazuje na ostatní internetové prezentace koncernu.
KP
Sm
ed
ia
.c
z
Ko
lb
y.c
z
O2
ar
en
a.
cz
Kl
ub
sa
zk
a.
cz
Sa
zk
at
ic
ke
t.c
z
Sa
zk
as
ta
rp
or
t.c
z
Ca
si
no
sa
zk
a.
cz
Ti
po
va
ni
.c
z
Da
lš
ís
lu
žb
y
Sa
zk
at
ip
.c
z
Ex
tr
an
et
Lo
te
rie
a
hr
y
Rozcestník www.sazka.cz
Rozcestník www.sazka.cz usnadňuje sázejícím orientaci v portfoliu her, loterií a dalších služeb koncernu SAZKA, a.s. Jednotlivé
portály jsou spravovány jednotným redakčním systémem. V lednu 2009 byly spuštěny internetové kurzové sázky na portále
www.sazkatip.cz a v úvodu druhého pololetí zahájil činnost portál věrnostního programu SAZKA, a.s., www.klubsazka.cz.
www.sazka.cz
Oficiální www stránky SAZKA, a.s., jsou v provozu od roku 1997. Internetová prezentace poskytuje především výsledky losování
a her SAZKA, a.s., a aktuální informace o společnosti a jejích produktech. Rubriky byly v minulosti doplněny například o záznam
televizního losování, generátory náhodných čísel, historické přehledy vylosovaných čísel, různé interaktivní prvky a anglickou
jazykovou mutaci.
Úvodní stránka je využita vedle propagace her, loterií a dalších služeb společnosti SAZKA, a.s., k zobrazení informací, které jsou
návštěvníky nejvíce vyhledávány.
www.sazkatip.cz
Internetový portál pro kurzové sázení www.e-sazka.cz, nyní www.sazkatip.cz, byl spuštěn 28. ledna 2008. Sázející se mohou účastnit
v rámci Klubu SAZKA soutěží o zájezdy. Dále jsou v soutěžích – jako například Tiket týdne nebo Smolař týdne – odměňováni bonusy
k vybraným sázkovým příležitostem a za plnění dalších marketingových akcí.
Od 5. ledna 2009 mohou návštěvníci portálu www.sazkatip.cz po dokončení registrace do Klubu SAZKA uzavírat sázky přímo
na internetu bez nutnosti dojít do sběrny a bez nezbytnosti telefonického potvrzení sázky. Na sklonku roku 2009 byly pro sázející
spuštěny i takzvané live sázky.
55
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
www.tipovani.cz
Stránky se sportovním zaměřením www.tipovani.cz poskytují návštěvníkům množství informací především z fotbalu a ledního hokeje,
dále tipovací soutěž, databázi odkazů, diskusní fórum, vzkazy pro komunikaci mezi tipujícími a další služby.
Svým charakterem se tento server řadí mezi typické zpravodajské sportovní portály, neboť je vnímán jako nosič důležitých aktuálních
informací. Současně plní i funkci rozcestníku pro pohyb v oblasti sportu a kurzových sázek.
www.sazkastarport.cz
Internetové stránky www.sazkastarport.cz seznamují návštěvníky s herním systémem STARPORT. Na rozdíl od dalších internetových
prezentací koncernu SAZKA, a.s., nejsou primárně určeny pro širší veřejnost, ale především pro potenciální obchodní partnery, kteří
by chtěli terminály STARPORT umístit ve svých hernách a herních střediscích.
Internetové stránky www.sazkastarport.cz nabízejí základní informace k jednotlivým hrám a podmínkám obchodní spolupráce
a poskytují kontaktní formulář pro případné zájemce.
www.sazkaticket.cz
Webový portál www.sazkaticket.cz vznikl jako jeden z produktů souvisejících s výstavbou a provozem víceúčelové O2 areny. Činnost
portálu byla zahájena koncem roku 2003 a ihned od začátku projevili návštěvníci o jeho služby velký zájem především v souvislosti
s mistrovstvím světa v ledním hokeji.
Účelem portálu je on-line rezervace vstupenek na akce pořádané v O2 areně, ale i v dalších zařízeních. Portál SAZKA TICKET
poskytuje informace v českém a anglickém jazyce, přičemž přímo z portálu je možný vstup i na ostatní internetové stránky koncernu
SAZKA, a.s.
www.o2arena.cz
Internetové stránky www.o2arena.cz jsou spravovány prostřednictvím jednotného redakčního systému. Informace jsou poskytovány
v českém a anglickém jazyce a obsahují přímé propojení na ticketingový portál www.sazkaticket.cz, kde si zájemci mohou
zarezervovat a následně zakoupit vstupenky na konkrétní akce.
Stránky www.o2arena.cz slouží i jako obchodní místo pro prodej reklamních ploch, pronájem skyboxů a klubových sedadel. Součástí
stránek je helpdesk, návštěvníky rovněž velmi využívaný. V srpnu 2009 byla v rámci klientského přístupu zprovozněna i VIP zóna,
jejímž prostřednictvím si mohou pronajímatelé skyboxů a klubových sedadel objednávat vstupenky a catering na představení konaná
v O2 areně.
www.klubsazka.cz
Dne 27. října 2009 byl zahájen provoz internetového portálu www.klubsazka.cz. Tento web je pro zákazníky hlavním informačním
a komunikačním rozhraním věrnostního programu Klubu SAZKA. Klient může využívat širokého portfolia služeb tohoto webu,
zejména se registrovat, disponovat se svým Bodovým a Peněžním kontem, objednávat si produkty v e-shopu nebo dražit odměnu
v e-aukci. Jsou zde k dispozici i veškeré informace o Klubu SAZKA, včetně jeho základního dokumentu – Statutu Klubu SAZKA.
Členství v Klubu SAZKA je zdarma a členové klubu jsou odměňováni bonusovými body za své nákupy produktů SAZKA, a.s., případně
za další vyhlášené marketingové akce v souladu s Ceníkem Klubu SAZKA.
56
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
www.kolby.cz
Internetové stránky www.kolby.cz obsahují základní informace o společnosti, historii vinařské oblasti a kontaktní údaje.
Na internetových stránkách www.kolby.cz je rovněž e-shop, jehož prostřednictvím si zákazníci mohou objednat produkci vinařství
Kolby včetně dárkových balení a dopravy s následnou úhradou mimo jiné i na terminálech SAZKA, a.s.
V dubnu 2009 byly stránky převedeny pod jednotný redakční systém a proběhla dílčí změna designu.
www.kpsmedia.cz
Internetové stránky www.kpsmedia.cz obsahují základní informace o společnosti KPS Media, a.s., jejích produktech, používaných
technologiích a poskytovaných službách.
V dubnu 2009 byly stránky převedeny pod jednotný redakční systém a proběhla dílčí změna designu.
Intranet
Intranet plní v akciové společnosti SAZKA úlohu důležitého informačního zdroje pro zaměstnance koncernu. Je abecedně a tematicky
členěn tak, aby umožňoval rychlou a bezproblémovou orientaci. Struktura webu je určena abecedním katalogem a dělením obsahu
dle jednotlivých útvarů.
Intranet obsahuje zejména vnitropodnikové dokumenty (statistiky, analýzy, reporty, směrnice…), tiskové zprávy, základní informace
o společnosti a jejích produktech, formulář pro rezervaci zasedacích místností, elektronický přístup k zaměstnaneckým účtům
ve Vnitropodnikové záložně nebo nabídku stravovacího zařízení a možností objednávky menu.
Struktura firemního intranetu se neustále vyvíjí, aby byla v souladu s nároky a požadavky vnitropodnikové komunikace společnosti
SAZKA, a.s.
Extranet
Extranet je nejvýznamnější informační kanál vytvořený výhradně pro obchodní partnery, takzvané obstaravatele. Na tomto webu
naleznou důležité kontakty, aktuality o dění ve společnosti, informace o nově prodávaných produktech či poskytovaných službách.
Web dále obsahuje nejrůznější předpisy, podmínky, manuály, vzory formulářů, dostupná jsou zde aktuální a archivní vydání
informativních bulletinů SAZKA, a.s. Největší zájem dlouhodobě obstaravatelé projevují o diskusní sekci.
V prosinci 2009 byla na stránkách extranetu spuštěna aplikace Elektronická komunikace s obstaravateli. Vznikl tím nový distribuční
kanál, jehož prostřednictvím jsou předávány informace pro obstaravatele elektronickou cestou.
LIDSKÉ ZDROJE
Obdobně jako v uplynulých létech se práce s lidskými zdroji zaměřovala na podporu plnění základního úkolu společnosti
a na upevnění jejího postavení v konkurenčním prostředí. Stěžejním úkolem byla podpora motivace zaměstnanců, s důrazem
na hlavní rozvojové projekty společnosti.
Plné využití pracovního potenciálu zaměstnanců, jednotlivých organizačních útvarů i projektových týmů bylo podporováno cílenými
morálními i materiálními nástroji. Výsledkem je nepochybně úspěšná spolupráce s jednotlivými obstaravateli, zvládnutí rostoucích
nároků zákazníků, které se ve výsledku projevilo v příznivém vývoji v oblasti loterních činností a v růstu loterních tržeb.
57
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
V návaznosti na obecně závazné právní předpisy byl směrnicí generálního ředitele upraven režim dočasně práce neschopných
zaměstnanců a kontrola jeho dodržování ze strany společnosti.
Stavy zaměstnanců, kvalifikační struktura
Evidenční počet zaměstnanců SAZKA, a.s., k 31. prosinci 2009 vzrostl v porovnání se stejným datem předcházejícího roku
o 4 pracovníky. Nárůst byl vyvolán především potřebou zajištění nově zaváděného internetového sázení a komplexního věrnostního
programu. Nárůst se projevil i ve fyzickém stavu, zahrnujícím zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené, kterých společnost
na konci roku 2009 evidovala celkem 22. Stavy zaměstnanců v dceřiných společnostech se pohybovaly v úrovni roku předcházejícího.
SAZKA, a.s.
Dceřiné společnosti
Počet zaměstnanců
31. 12. 2008
31. 12. 2009
Evidenční stav
Fyzický stav
Evidenční stav
Fyzický stav
466
487
196
204
470
492
195
206
V přímé souvislosti s ekonomickou krizí zaznamenal pracovní trh v roce 2009 nárůst počtu uchazečů o práci. Zatímco v počátku roku
byl na pracovním trhu dostatek především méně kvalifikovaných uchazečů, od poloviny roku jsme zaznamenali rostoucí počet
uchazečů s vyšším vzděláním a vyšší kvalifikací. Situace na trhu práce umožňovala při obsazování uvolněných pracovních míst výběr
z dostatečného počtu uchazečů, kteří svým profilem odpovídali kvalifikačním požadavkům. I pro rok 2009 byla příznačná nízká
fluktuace zaměstnanců.
Při hodnocení skladby pracovníků podle dosaženého vzdělání lze oproti roku 2008 zaznamenat opětovný pokles zaměstnanců
se základním vzděláním o 0,23 % a naopak nárůst vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců o 1,27 %. Přehled o skladbě pracovníků
podle dosaženého vzdělání uvádí následující graf:
Skladba zaměstnanců podle dosaženého vzdělání
1
2
4
1
2
3
4
Základní vzdělání
Střední odborné vzdělání
Střední všeobecné vzdělání
Vysokoškolské vzdělání
2,04 %
9,78 %
61,50 %
26,68 %
3
Vzdělávání zaměstnanců
Nadále byla věnována pozornost kvalitě úvodního zaškolování nových zaměstnanců v rámci přednášek lektorů z jednotlivých útvarů
nebo přednášek zaměřených na zvládnutí speciálních dovedností a zároveň v oblasti zapracování se na konkrétních pracovištích.
S cílem urychlit zapracování zaměstnanců na konkrétních pracovních místech byla do úvodního zaškolování zařazena přednáška
o informačním systému SAP s praktickou výukou jeho základů.
58
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Prohlubování a zvyšování kvalifikace bylo zaměřeno na další odbornou přípravu a vzdělávání zaměstnanců podle konkrétního
profesního zaměření (počítačové kurzy, odborné semináře, povinná i další profesní školení). Zaměstnanci využívali systém nabídek
kurzů a školení, kdy šlo zejména o vzdělávací akce zaměřené na změny zákonů a dalších předpisů vztahujících se k vykonávané
práci. V oblasti výpočetní techniky se jednalo především o zaškolování zaměstnanců v jednotlivých modulech IS SAP.
Na extranetu v sekci Elektronické vzdělávání byl zpřístupněn elektronický kurz Komplexní věrnostní program pro obsluhy terminálů,
jehož smyslem je zopakování a připomenutí problematiky postupů při ovládání nového produktu.
Současně pokračovala podpora distančního vysokoškolského studia vybraných zaměstnanců. V průběhu I. pololetí roku 2009
studovalo vysokou školu při zaměstnání celkem 31 zaměstnanců. Z toho 4 zaměstnanci své studium úspěšně ukončili. Ve druhém
pololetí 2009 nastoupilo k řádnému nebo navazujícímu studiu na vysokých školách 9 zaměstnanců. Ke konci roku 2009 navštěvovalo
vysokou školu celkem 35 zaměstnanců.
Zaměstnanecký a sociální program
Zaměstnanecký a sociální program společnosti je významným nástrojem motivace zaměstnanců a současně i důležitým prostředkem
jejich stabilizace. Po předchozích úpravách, které se týkaly zejména oblasti stravování, bezhotovostních plateb za poskytované služby
a rekonstrukce a modernizace fitness centra, došlo v hodnoceném období k ustálení této formy odměňování.
Zaměstnanecké výhody byly financovány z nákladů společnosti a z prostředků sociálního fondu. Jejich poskytování pomáhá
společnosti zachovat příznivé postavení mezi významnými zaměstnavateli. Dlouhodobá koncepce rozvoje péče o zaměstnance byla
z hlediska nepeněžního odměňování založena především na:
– příspěvku na penzijní připojištění a kapitálové životní pojištění,
– příspěvku na závodní stravování,
– prodloužení dovolené nad rámec zákonné výměry,
– zajišťování dotovaných rekreačních pobytů zaměstnanců a jejich dětí,
– poskytování šeků k úhradě volnočasových aktivit zaměstnanců,
– půjčkách, sociální výpomoci a pomoci v krizových situacích,
– oceněních při příležitosti životních a pracovních výročí.
SAZKA, a.s., v roce 2009 přispívala svým zaměstnancům na penzijní připojištění ve výši 3 % z vyměřovacího základu a současně jim
přispívala na kapitálové životní pojištění.
S cílem udržení vysokého standardu pracovního prostředí a výkonnosti zaměstnanců byly uvedené motivační nástroje doplňovány
dalšími cílenými aktivitami. V říjnu 2009 byla do zkušebního provozu uvedena firemní mateřská školka s kapacitou dvaceti míst,
která poskytuje svoje služby všem zaměstnancům, včetně zaměstnanců dceřiných společností. Jejím hlavním cílem je usnadnění
návratu zaměstnankyň do práce v průběhu nebo po uplynutí mateřské či rodičovské dovolené.
Vysokou kvalitu jednoho ze zaměstnaneckých benefitů – stravování – potvrdila anketa, uspořádaná v březnu 2009 ve spolupráci
úseku lidských zdrojů s dodavatelem jídel a provozovatelem stravovacího zařízení, s akciovou společností BESTSPORT.
Vztahy a spolupráce s odborovou organizací
Spolupráce s odborovou organizací vykazovala i v roce 2009 tradičně nekonfliktní vztah, odvíjející se z uzavřené kolektivní smlouvy.
Odborová organizace se aktivně podílela zejména na přípravě provozu firemní mateřské školy a při uplatňování dalších motivačních
nástrojů, zejména těch, které byly sjednány kolektivní smlouvou a finančně zajištěny sociálním fondem.
59
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
V duchu kolektivní smlouvy byli představitelé i členové odborové organizace pravidelně informováni o všech koncepčních otázkách
a o programu rozvoje SAZKA, a.s. Samozřejmostí ze strany společnosti bylo plnění všech povinností vůči odborové organizaci,
uložených obecně závaznými právními předpisy.
Soulad při naplňování cílů zaměstnaneckého programu se rovněž projevil ve spolupráci při zajišťování akcí pro děti zaměstnanců,
především zimních a letních táborových pobytů, při vyřizování administrativy související s půjčkami poskytovanými ze sociálního
fondu a při evidenci a rozdělování šeků určených k volnočasovým aktivitám. Nezastupitelná byla účast členů odborové organizace při
pořádání tělovýchovných, kulturních a dětských akcí, včetně řešení zaměstnaneckých záležitostí a záležitostí spojených s péčí
o seniory.
MEZINÁRODNÍ POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Spolupráce se zahraničními asociacemi
V roce 2009 pokračovala SAZKA, a.s., v mezinárodní spolupráci v rámci Asociace evropských státních loterií (EL) a Světové loterní
asociace (WLA).
Předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s., JUDr. A. Hušák pracoval jako člen výkonného výboru EL, a udržoval tak
aktivní roli SAZKA, a.s., v této organizaci.
V červnu 2009 se konal 5. kongres EL, kde byl na valné hromadě v Istanbulu JUDr. Aleš Hušák znovu zvolen do výkonného výboru EL.
Novým prezidentem EL pro další volební období byl zvolen Dipl. Ing. Friedrich Stickler, zástupce generálního ředitele rakouské
loterní společnosti Österreichische Lotterien.
JUDr. Aleš Hušák nadále zastával funkci předsedy Komise pro veřejný pořádek, zabývající se tématy prevence praní špinavých peněz,
závislostí a dalších kriminálních činností, mimo jiné z hlediska úlohy státu a loterních regulátorů a úlohy loterií či EU. V rámci práce
této komise byla prohloubena spolupráce se zastoupením EL v Bruselu.
Na zasedání nového výkonného výboru EL v září 2009 v Bruselu byla schválena nová struktura asociace EL a vznikly výbory, které
nahradily dosavadní komise. JUDr. Aleš Hušák byl jmenován předsedou Výboru pro veřejný pořádek a stal se také styčnou osobou pro
členy EL ze zemí mimo Evropskou unii. Zástupcem Evropské loterní asociace u Světové loterní asociace se stal pan Leon Losch
a ujal se role hájení našich zájmů u asociace WLA.
Předsednictví České republiky v Evropské unii bylo využito k podpoře a prohloubení vzájemných vztahů mezi loterními společnostmi
sdruženými v EL, orgány unie a jejich členy. SAZKA, a.s., se podílela na zajištění schůzky mezi prezidentem EL Dr. Winfriedem
Wortmannem a tajemníkem ministra financí Ing. Tomášem Zídkem. Dále SAZKA, a.s., spolupracovala na zajištění účasti zástupce EL
na konferenci s tématem hazardní hraní na vnitřním trhu Evropské unie, která se konala 16.–17. června v Praze a kterou pořádalo
Ministerstvo financí ČR v rámci českého předsednictví v Evropské unii.
Zastoupení EL v Bruselu spolu se členy výkonného výboru EL, právními poradci a konzultanty úspěšně navázalo kontakty
se zástupci Evropského parlamentu a Komise.
Mezinárodní spolupráce a delegace v SAZKA, a.s.
SAZKA, a.s., zorganizovala 21. ledna 2009 ve spolupráci s „Nadací SAZKA“ v O2 areně přednášku ředitele centra pro studium
gamblingu na univerzitě v Salfordu ve Velké Británii prof. Petera Collinse na téma Odpovědné hraní. Přednáška se setkala s velkým
úspěchem, zúčastnili se jí i zaměstnanci a spolupracovníci SAZKA, a.s., a pracovníci Ministerstva financí České republiky.
60
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Dne 23. dubna 2009 se v O2 areně uskutečnila přednáška pro studenty MBA studia univerzity v Utahu. Studenti měli zájem zejména
o strategie řízení podniku. Skupina se skládala ze studentů zastupujících střední management společností převážně z USA (ale také
z Číny, Austrálie, Japonska a Indie).
Série zahraničních delegací v SAZKA, a.s., pokračovala 3. listopadu návštěvou nejvyšších představitelů čínské loterní organizace,
kterou zprostředkovalo prostřednictvím společnosti GTECH ministerstvo pro občanské záležitosti v Pekingu. V sídle společnosti
SAZKA, a.s., byla uspořádána prezentace produktů společnosti a členové delegace byli seznámeni s jejími základními
marketingovými nástroji a strategiemi.
Dne 4. prosince 2009 přivítala SAZKA, a.s., delegaci studentů thajské loterní organizace. Ve středu jejich zájmu byly zejména
zkušenosti týkající se hlavní podnikatelské činnosti SAZKA, a.s., a současně i finanční oblast a strategie společnosti.
Ostatní mezinárodní aktivity
Zaměstnanci SAZKA, a.s., se v roce 2009 účastnili mezinárodních akcí, seminářů a školicích programů v oblasti bezpečnosti,
zodpovědnosti, inovací a vývoje v nejrůznějších oblastech našeho oboru, pořádaných EL a WLA, a programů pořádaných
mezinárodními sdruženími, které jsou důležité pro získávání zkušeností a odborných znalostí a přispívají též k prezentaci SAZKA, a.s.,
na mezinárodním fóru formou přednášek a příspěvků.
SAZKA, a.s., spolupracovala i v roce 2009 s dalšími mezinárodními sdruženími a vydavatelstvími formou příspěvků do odborných
loterních publikací.
VÝHLED DO ROKU 2010
Makroekonomické prostředí
Prognózy většiny mezinárodních institucí a analytiků předvídají, že se již v roce 2010 dostane světová ekonomika na růstovou dráhu.
Problémem však nadále zůstane vysoká míra nezaměstnanosti a riziko růstu inflace. Vysoké deficity veřejných rozpočtů v důsledku
nižších rozpočtových příjmů a vysoké míry sociálních výdajů budou představovat významný inflační stimul.
Podnikatelský záměr SAZKA, a.s., na rok 2010 počítá s růstem HDP o 1 až 2 %. Spotřeba v roce 2010 zůstane ještě slabá. Rostoucí
nezaměstnanost a nízký růst mezd budou brzdit výdaje domácností. Dalším faktorem, který bude negativně působit zejména
na spotřebu střední vrstvy obyvatelstva, je zvýšení přímých a nepřímých daní, které bylo schváleno v rámci takzvaného úsporného
balíčku. Schválený státní rozpočet tak bude negativně působit na HDP. Možný růst HDP v roce 2010 by měl stát především na obnově
zásob a na rostoucím vývozu. Investice, které se v roce 2009 silně propadly, by v roce 2010 měly začít opět růst. Dopad světové
finanční a ekonomické krize a pokračování bankrotů českých podniků mohou vést k další restrikci úvěrů ze strany českých bank
a ke zvyšování úrokových sazeb.
Loterní zákon, daňové zákony
Zásadní otázkou dalšího fungování SAZKA, a.s., a jejích akcionářů se v roce 2010 stane projednání nového loterního zákona a dopady
nových daňových zákonů. Zvýšení sazby DPH o 1 % bude představovat negativní vliv na čistý zisk a na výtěžek. Z těchto důvodů bude
nezbytné, aby akcionáři SAZKA, a.s., vysvětlovali dopad některých připravovaných legislativních návrhů na celé sportovní prostředí
a zasazovali se o takové řešení, které by bylo efektivní z hlediska účinné regulace hazardního trhu, avšak bez negativních dopadů
do vlastnických práv akcionářů a do oblasti financování sportu v České republice.
61
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Strategické investice a projekty
Na rok 2010 byly připraveny projekty a investice, které zajistí další rozvoj společnosti:
– Bude realizován postupný přechod na využívání sítě internetu (IP protokolu).
– Uskuteční se připravená zásadní inovace hry Sportka, takzvaný SUPERJACKPOT, která vytvoří základ dalšího růstu tržeb
hry Sportka a doplňkových her.
– Bude pokračovat dynamická fáze penetrace trhu pomocí Komplexního věrnostního programu za účelem zvyšování tržeb všech
herních produktů. K získávání zákazníků a zvyšování jejich motivace k sázení bude sloužit systém benefitů a zákaznických účtů.
– V rámci brandu okamžitých loterií budou realizovány některé nové emise.
– V roce 2010 bude zdokonalován ticketingový systém a připravován projekt Ticketing.
– Projekt placení za zboží a služby nakoupené na internetu bude rozšířen o další partnery.
– Bude se pokračovat v typovém vybavení sběren s cílem flexibilně reagovat na nové potřeby instalace nových technologií (OCR čtečky,
PINPADY). Stejně tak bude pokračovat vybavování vybraných POS novými LCD monitory.
Stabilizace finanční situace SAZKA, a.s.
Jedním z nejdůležitějších cílů společnosti na rok 2010 je celková střednědobá stabilizace finanční situace SAZKA, a.s., tak, aby již
nedocházelo k nepředvídatelnému chování bank, aby byla plně zajištěna likvidita společnosti a aby bylo možné odvádět akcionářům
takový objem výtěžku, který by stabilizoval finanční situaci v akcionářském prostředí.
Jako stabilizační prvek bude působit dohoda s Klubem bank o komitovaných úvěrových rámcích. Lze proto předpokládat,
že i v roce 2010 budou řádně spláceny závazky z dluhopisů včetně dalších finančních závazků SAZKA, a.s.
Podnikatelský záměr SAZKA, a.s., na rok 2010
Podnikatelský záměr SAZKA, a.s, počítá s dalším rozvojem společnosti v loterní i v neloterní oblasti.
Zásadní restrukturalizační opatření povedou k úsporám v oblasti propagace a public relations, mzdových a ostatních režijních
nákladů s cílem zajistit rovnovážný vývoj cash flow. Výsledkem těchto opatření by měl rovněž být další růst zisku ze sázkové a loterní
činnosti.
Vývoj neloterních produktů a ostatních daněných činností v roce 2010 bude záviset především na vývoji kurzu koruny, který ovlivňuje
přecenění účetní hodnoty dluhopisů a zajišťovacích instrumentů. Do hospodářského výsledku se v oblasti daněných činností na rok
2010 promítne i zvýšení úrokových marží.
62
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva představenstva
Zpráva o činnosti
dozorčí rady společnosti
SAZKA, a.s., za rok 2009
Dozorčí rada SAZKA, a.s., a její složení zaznamenaly v roce 2009 tyto změny: člen dozorčí rady p. Jaroslav Pekař byl na jednání
25. mimořádné valné hromady SAZKA, a.s., dne 23. září 2009 odvolán z funkce člena dozorčí rady SAZKA, a.s., a do funkce člena
dozorčí rady SAZKA, a.s., byl na tomto zasedání zvolen p. Ing. Petr Baroch, prezident Českého střeleckého svazu. Vzhledem k tomu,
že dne 30. června 2009 skončilo p. Janu Kašpárkovi pětileté funkční období v dozorčí radě SAZKA, a.s., proběhla dne 16. září 2009
volba člena dozorčí rady SAZKA, a.s., voleného zaměstnanci SAZKA, a.s., v níž byl znovu zvolen p. Jan Kašpárek. Místopředseda
dozorčí rady p. Ladislav Šustr byl na jednání 26. mimořádné valné hromady SAZKA, a.s., dne 19. listopadu 2009 odvolán z funkce
člena dozorčí rady SAZKA, a.s., a do funkce člena dozorčí rady SAZKA, a.s., byl na tomto zasedání zvolen p. Ladislav Kotík. Poté
na 27. mimořádném zasedání dozorčí rady SAZKA, a.s., dne 19. listopadu 2009 proběhla volba nového místopředsedy dozorčí rady
SAZKA, a.s., v níž byl zvolen p. Jan Ulrych.
Zasedání dozorčí rady se konala pravidelně, podle plánu práce, v roce 2009 se dozorčí rada sešla na čtyřech řádných a pěti
mimořádných zasedáních a v roce 2010 jednala dozorčí rada na dvou řádných zasedáních. Na těchto zasedáních se členové dozorčí
rady seznamovali se zápisy ze zasedání představenstva SAZKA, a.s., zaměřovali se především na výsledky hospodaření společnosti
v loterní i neloterní oblasti, sledování pohledávek a investiční činnosti. Dozorčí rada byla informována o podnikatelských záměrech
a aktivitách nejen mateřské akciové společnosti, ale také dceřiných společností koncernu SAZKA. Značnou pozornost věnovala
dozorčí rada informacím o řešení financování SAZKA, a.s.
Zasedání dozorčí rady se účastnili jako přizvaní odborní ředitelé akciové společnosti SAZKA – zpracovatelé podkladových materiálů,
kteří dozorčí radu podrobně informovali o plnění konkrétních úkolů podnikatelského záměru a rozpočtu. Předseda dozorčí rady
se pravidelně účastnil zasedání představenstva SAZKA, a.s.
Dozorčí rada SAZKA, a.s., přezkoumala Rozbor hospodaření SAZKA, a.s., za rok 2009 a Roční účetní závěrku SAZKA, a.s.,
za rok 2009, včetně Konsolidované účetní závěrky SAZKA, a.s., za rok 2009 s příslušným výrokem auditora a na základě vlastního
šetření prohlašuje, že předložené dokumenty věrně zobrazují stav majetku a závazků, vlastního jmění a finanční situaci akciové
společnosti SAZKA. Dozorčí rada SAZKA, a.s., přezkoumala návrh na rozdělení zisku.
Dozorčí rada SAZKA, a.s., doporučila 19. řádné valné hromadě SAZKA, a.s., schválit Roční účetní závěrku SAZKA, a.s., za rok 2009
sestavenou dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a v návaznosti na výrok auditora BDO Prima Audit s.r.o.
ze dne 21. dubna 2009 o ověření Konsolidované účetní závěrky skupiny SAZKA sestavené za účetní období ke dni 31. 12. 2009
dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS Konsolidovanou účetní závěrku skupiny SAZKA; dále doporučila schválit návrh
na rozdělení zisku a vyjádřila souhlas se Zprávou o činnosti představenstva SAZKA, a.s., za rok 2009.
Pavel Kořan
předseda dozorčí rady
63
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti SAZKA, a.s., za rok 2009
Obsah
finanční
části
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti SAZKA, a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka sestavená dle IFRS 66
Konsolidovaná rozvaha 66
Konsolidovaný výkaz úplného výsledku 67
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 68
Konsolidovaný výkaz peněžních toků 70
Účetní závěrka sestavená dle IFRS 72
Individuální rozvaha 72
Individuální výkaz úplného výsledku 73
Individuální výkaz změn vlastního kapitálu
Individuální výkaz peněžních toků 75
74
Informace z valné hromady společnosti 76
Důležité skutečnosti po datu účetní závěrky 77
Definice užitých pojmů 78
Kontakty na centrální a regionální střediska společnosti
Identifikační údaje 80
64
S A Z K A , a.s.
65
Výroční zpráva 2009
79
Obsah finanční části
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
společnosti SAZKA, a.s.
Akcionářům společnosti SAZKA, a.s.
Na základě provedeného auditu jsme dne 21. dubna 2010 vydali ke konsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční
zprávy na stranách 70 až 125, zprávu následujícího znění:
„Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku společnosti SAZKA, a.s., tj. konsolidovanou rozvahu k 31. 12. 2009,
konsolidovaný výkaz úplného výsledku, konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu a konsolidovaný výkaz peněžních toků za období
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a přílohu této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví odpovídá
statutární orgán společnosti SAZKA, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním
a věrným zobrazením konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou,
zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat
a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že konsolidovaná
účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne
k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních
kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace
konsolidované účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti SAZKA, a.s.
k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s Mezinárodními standardy
účetního výkaznictví.
Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 4 přílohy. Bankovní úvěry v objemu
1 200 mil. Kč byly splatné během prvního čtvrtletí roku 2010 a 450 mil. Kč během druhého čtvrtletí roku 2010, přičemž společnost
nedisponovala dostatečnými likvidními zdroji, jež by mohly zabezpečit splacení veškerých bankovních úvěrů v těchto termínech.
Společnost se svými věřitelskými bankami sjednává nový model „klubového financování“ a do doby zahájení tohoto nového modelu
financování jsou stávající úvěrové linky prodlužovány vždy pouze na období jednoho měsíce, resp. týdne. Schopnost společnosti
pokračovat v činnosti je tak do značné míry závislá na úspěšnosti těchto jednání. Do data vydání tohoto výroku nebyla jednání
s bankami ukončena.“
Ověřili jsme soulad výroční zprávy s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný
statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy
s konsolidovanou účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený
podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti SAZKA, a.s., k 31. 12. 2009 ve všech významných
ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou.
V Praze dne 20. května 2010
BDO Audit s. r. o., auditorské oprávnění č. 018
zastoupená partnery:
Ing. Petr Slavíček
auditor, osvědčení č. 2076
65
S A Z K A , a.s.
Ing. Ladislav Novák
auditor, osvědčení č. 0165
Výroční zpráva 2009
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti SAZKA, a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka
sestavená podle IFRS k 31. 12. 2009
Konsolidovaná rozvaha
k 31. prosinci 2009 (v tisících Kč)
Poznámka
2009
2008
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.10
5.18
140 555
1 879 484
–
5 014
585 649
8 696 968
657 597
2 494
3 305
11 971 066
122 592
1 910 266
51 605
6 625
567 929
8 910 085
559 530
3 019
–
12 131 651
5.7
5.8
5.9
5.21
5.10
5.11
5.12
55 268
26 943
1 714 195
21 120
7 776
87 941
287 808
2 201 051
14 172 117
154 053
22 177
1 186 131
58 329
14 833
177 979
317 937
1 931 439
14 063 090
5.13
5.13
1 399 600
1 680 375
3 823
35
3 083 833
1 399 600
1 482 747
–
35
2 882 382
5.14
5.20
5.15
5.16
5.17
5.18
5 496 920
–
662 273
613 035
25 670
13 046
6 810 944
5 710 090
700 000
777 451
506 668
19 253
12 320
7 725 782
5.19
5.20
5.14
5.21
5.16
2 118 463
1 650 000
383 990
879
59 265
64 743
4 277 340
14 172 117
2 318 192
600 000
337 451
2 438
178 277
18 568
3 454 926
14 063 090
A K T I VA
D L O U H O D O B Á A K T I VA
Nehmotná aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Investice do nemovitostí
Biologická aktiva
Finanční investice
Půjčky a jiné pohledávky
Neukončené loterie
Náklady příštích období a jiné časové rozlišení
Odložená daňová pohledávka
Dlouhodobá aktiva celkem
K R ÁT K O D O B Á A K T I VA
Neukončené loterie
Zásoby
Obchodní a jiné pohledávky
Pohledávka z titulu splatné daně
Náklady příštích období a jiné časové rozlišení
Finanční aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
Krátkodobá aktiva celkem
A K T I VA C E L K E M
V L A S T N Í K A P I TÁ L A Z ÁVA Z K Y
V L A S T N Í K A P I TÁ L
Základní kapitál
Nerozdělené zisky
Ostatní složky vlastního kapitálu
Nekontrolní podíl
Vlastní kapitál celkem
D L O U H O D O B É Z ÁVA Z K Y
Závazky z emitovaných dluhopisů
Bankovní úvěry
Obchodní a jiné závazky
Výnosy příštích období – loterie
Rezervy
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem
K R ÁT K O D O B É Z ÁVA Z K Y
Obchodní a jiné závazky
Bankovní úvěry
Krátkodobá část závazků z emitovaných dluhopisů
Závazek ze splatné daně
Výnosy příštích období – loterie
Ostatní výnosy příštích období
Krátkodobé závazky celkem
V L A S T N Í K A P I TÁ L A Z ÁVA Z K Y C E L K E M
Příloha je nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky.
66
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Konsolidovaná rozvaha
Konsolidovaný výkaz úplného výsledku
za rok končící 31. prosince 2009 (v tisících Kč)
Poznámka
6.1
6.1
Tržby z loterií a sázkových her
Tržby z neloterních aktivit
Tržby celkem
Náklady na tržby – loterie a sázkové hry
Náklady na tržby – neloterní aktivity
Náklady na tržby celkem
Hrubý zisk
Ostatní výnosy
Marketingové a odbytové náklady
Administrativní náklady
Ostatní náklady
Úrokové výnosy
Úrokové náklady
Finanční zisky (+) a ztráty (-)
Zisk před zdaněním
Daň ze zisku
Zisk za období
Ostatní úplný výsledek
Realizovatelná finanční aktiva
Daň související s realizovatelnými finančními aktivy
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období
Úplný výsledek celkem za období
Zisk za období náležející:
Nekontrolní podíl
Akcionáři mateřské společnosti
Úplný výsledek za období náležející:
Nekontrolní podíl
Akcionáři mateřské společnosti
Zisk na akcii (základní a zředěný):
na akcii jmenovité hodnoty 1 000 tis. Kč
na akcii jmenovité hodnoty 100 tis. Kč
na akcii jmenovité hodnoty 10 tis. Kč
6.1
6.1
6.2
6.3
6.5
Příloha je nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky.
67
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Konsolidovaný výkaz úplného výsledku
2009
8 460 570
464 730
8 925 300
7 192 496
492 772
7 685 268
1 240 032
386 133
228 912
50 125
243 154
759 941
668 602
67 812
1 263 125
14 187
1 248 938
2008
8 159 846
513 525
8 673 371
6 829 311
528 678
7 357 989
1 315 382
297 755
250 707
90 891
53 590
776 187
729 831
4 769
1 269 074
13 747
1 255 327
4 720
-897
3 823
1 252 761
-601
126
-475
1 254 852
–
1 248 938
2
1 255 325
–
1 252 761
2
1 254 850
892
89
9
897
90
9
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2009 (v tisících Kč)
Základní kapitál
Zůstatek k 1. lednu 2009
Změny vlastního kapitálu v roce 2009
Výplaty akcionářům (výtěžky)
Výplaty mimo akcionáře (výtěžky)
Odměny členům orgánů
Sociální fond a fond odměn
Tvorba zákonného rezervního fondu
Úplný výsledek za rok celkem
Zůstatek k 31. prosinci 2009
Zůstatek k 1. lednu 2008
Změny vlastního kapitálu v roce 2008
Výplaty akcionářům (výtěžky)
Výplaty mimo akcionáře (výtěžky)
Odměny členům orgánů
Sociální fond a fond odměn
Tvorba zákonného rezervního fondu
Úplný výsledek za rok celkem
Převod do nerozdělených zisků
Zůstatek k 31. prosinci 2008
1 399 600
13 142
1 399 600
1 399 600
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
194 324
162 464
18 718
1 399 600
Příloha je nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky.
68
Nerozdělené zisky
Vyhrazené
nerozdělené zisky
181 182
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu
181 182
Nerozdělené zisky
Nevyhrazené
nerozdělené zisky
1 301 565
-445 564
-551 816
-1 320
-52 610
-13 142
1 248 938
1 486 051
1 338 762
-716 754
-476 206
-19 101
-61 739
-18 718
1 255 325
-4
1 301 565
69
S A Z K A , a.s.
Realizovatelná
finanční aktiva
–
Vlastní kapitál
náležející akcionářům
mateřské společnosti
2 882 347
3 823
3 823
475
-445 564
-551 816
-1 320
-52 610
–
1 252 761
3 083 798
2 901 301
-475
–
Výroční zpráva 2009
Nekontrolní
podíl
-716 754
-476 206
-19 101
-61 739
–
1 254 850
-4
2 882 347
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu
35
Celkem
vlastní
kapitál
2 882 382
35
29
-445 564
-551 816
-1 320
-52 610
–
1 252 761
3 083 833
2 901 330
2
4
35
-716 754
-476 206
-19 101
-61 739
–
1 254 852
–
2 882 382
Konsolidovaný výkaz peněžních toků
za rok končící 31. prosince 2009 (v tisících Kč)
2009
2008
1 248 938
1 255 327
14 187
156 567
3 568
6 417
-769
-91 339
-55 504
50 261
1 332 326
13 747
127 981
422
6 418
–
-46 356
239
9 872
1 367 650
-154 780
-4 766
-235 846
718
-12 645
7 582
46 175
–
89 309
1 068 073
-130 940
-32 101
905 032
14 025
465
327 276
-24 605
24 310
1 880
-25 637
100 000
-62 630
1 722 734
-120 370
-66 062
1 536 302
-13 000
–
769
-363 513
988
-384 818
540 149
743 972
524 547
–
5
–
-254 916
5 946
-375 000
341 762
720 535
438 332
-111 600
-630 919
-13 303
350 000
-36 046
7 169
-1 025 459
-1 460 158
-30 579
317 937
65
287 808
-55 800
-626 924
-7 359
–
-63 393
–
-1 154 597
-1 908 073
66 561
251 323
53
317 937
-761 859
747 294
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
ZISK ZA OBDOBÍ
Úpravy o nepeněžní položky a položky ovlivňující jiné činnosti cash flow:
Daňový náklad uznaný ve výsledku hospodaření
Odpisy dlouhodobého majetku
Snížení (zpětné navýšení) hodnoty obchodních a jiných pohledávek
Tvorba rezerv
Výnosy z investic
Úrokové náklady (+) a úrokové výnosy (-)
Zisky (-)/ztráty (+) z přecenění
Zisk (-)/ztráta (+) z prodeje dlouhodobého majetku
Zisk z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu
Úpravy o pohyb v pracovním kapitálu:
Snížení (+)/zvýšení (-) obchodních a jiných pohledávek
Snížení (+)/zvýšení (-) zásob
Zvýšení (+)/snížení (-) obchodních a jiných závazků
Snížení (+)/zvýšení (-) neukončených loterií
Zvýšení (+)/snížení (-) výnosů příštích období – loterie
Snížení (+)/zvýšení (-) ostatních aktiv
Zvýšení (+)/snížení (-) ostatních závazků
Čerpání (+)/splacení (-) krátkodobých bankovních úvěrů
Snížení (+)/zvýšení (-) krátkodobých finančních aktiv
Peněžní prostředky vytvořené z provozních operací
Zaplacené úroky
Zaplacená daň ze zisku
Č I S T É P E N Ě Ž N Í P R O S T Ř E D K Y Z H L AV N Í ( P R O V O Z N Í ) Č I N N O S T I
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
Výdaj za nákup finančních investic
Příjmy z prodeje finančních investic
Přijaté dividendy
Výdaj za nákup dlouhodobého majetku
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku
Poskytnutí dlouhodobých pohledávek
Úhrady poskytnutých půjček
Přijaté úroky
ČISTÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
P E N Ě Ž N Í T O K Y Z F I N A N C O VÁ N Í
Úhrada jistiny amortizovaných dluhopisů
Úhrada úroků amortizovaných dluhopisů
Úhrada závazků z finančního leasingu
Příjem z bankovních úvěrů a výpůjček
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků
Čerpání ostatních dlouhodobých závazků
Vyplacené výtěžky
Č I S T É P E N Ě Ž N Í P R O S T Ř E D K Y U Ž I T É V E F I N A N C O VÁ N Í
Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů (poznámka 5.12)
Dopady změn směnných kurzů
Konečný stav peněz a peněžních ekvivalentů (poznámka 5.12)
Dodatečné zveřejnění:
Celkové zaplacené úroky za období
70
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Konsolidovaný výkaz peněžních toků
Tento výtisk výroční zprávy neobsahuje přílohy k účetním závěrkám. Kompletní výroční zpráva dle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví ve znění pozdějších novel (resp. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku) je uložena v sídle akciové společnosti
SAZKA a ve Sbírce listin obchodního rejstříku.
71
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Účetní závěrka
sestavená podle IFRS k 31. 12. 2009
Individální rozvaha
k 31. prosinci 2009 (v tisících Kč)
Poznámka
2009
2008
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.8
135 618
1 121 937
–
1 728 798
8 686 079
657 597
2 494
12 332 523
113 969
1 209 024
51 605
1 715 798
8 903 250
559 530
3 019
12 556 195
5.6
5.7
5.19
5.8
5.9
5.10
55 268
1 672 358
21 120
7 703
75 899
209 812
2 042 160
14 374 683
154 053
1 138 286
58 329
13 490
125 807
223 679
1 713 644
14 269 839
5.11
5.11
1 399 600
1 933 218
3 332 818
1 399 600
1 731 548
3 131 148
5.12
5.18
5.13
5.14
5.15
5.16
5 496 920
–
632 500
613 035
25 670
11 342
6 779 467
5 710 090
700 000
775 154
506 668
19 253
9 546
7 720 711
5.17
5.18
5.12
5.14
2 106 803
1 650 000
383 990
59 265
62 340
4 262 398
14 374 683
2 285 983
600 000
337 451
178 277
16 269
3 417 980
A K T I VA
D L O U H O D O B Á A K T I VA
Nehmotná aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Investice do nemovitostí
Finanční investice
Půjčky a jiné pohledávky
Neukončené loterie
Náklady příštích období a jiné časové rozlišení
Dlouhodobá aktiva celkem
K R ÁT K O D O B Á A K T I VA
Neukončené loterie
Obchodní a jiné pohledávky
Pohledávka z titulu splatné daně
Náklady příštích období a jiné časové rozlišení
Finanční aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
Krátkodobá aktiva celkem
A K T I VA C E L K E M
V L A S T N Í K A P I TÁ L & Z ÁVA Z K Y
V L A S T N Í K A P I TÁ L
Základní kapitál
Nerozdělené zisky
Vlastní kapitál celkem
D L O U H O D O B É Z ÁVA Z K Y
Závazky z emitovaných dluhopisů
Bankovní úvěry
Obchodní a jiné závazky
Výnosy příštích období – loterie
Rezervy
Odložená daň
Dlouhodobé závazky celkem
K R ÁT K O D O B É Z ÁVA Z K Y
Obchodní a jiné závazky
Bankovní úvěry
Krátkodobá část závazků z emitovaných dluhopisů
Výnosy příštích období – loterie
Ostatní výnosy příštích období
Krátkodobé závazky celkem
V L A S T N Í K A P I TÁ L A Z ÁVA Z K Y C E L K E M
Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
72
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Individuální rozvaha
14 269 839
Individuální výkaz úplného výsledku
za rok končící 31. prosince 2009 (v tisících Kč)
Tržby z loterií a sázkových her
Tržby z neloterních aktivit
Tržby celkem
Náklady na tržby – loterie a sázkové hry
Náklady na tržby – neloterní aktivity
Náklady na tržby celkem
Hrubý zisk
Ostatní výnosy
Marketingové a odbytové náklady
Administrativní náklady
Ostatní náklady
Úrokové výnosy
Úrokové náklady
Finanční zisky (+) a ztráty (-)
Zisk před zdaněním
Daň ze zisku
Zisk za období
Ostatní úplný výsledek
Realizovatelná finanční aktiva
Daň související s realizovatelnými finančními aktivy
Ostatní úplný výsledek po zdanění za období
Úplný výsledek celkem za období
Poznámka
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.2
6.3
6.5
Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
73
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Individuální výkaz úplného výsledku
2009
8 460 570
464 730
8 925 300
7 192 496
492 772
7 685 268
1 240 032
187 287
12 896
140 904
166 276
759 332
667 999
66 257
1 264 833
14 763
1 250 070
2008
8 159 846
513 525
8 673 371
6 829 311
528 678
7 357 989
1 315 382
130 958
11 958
197 578
14 428
775 478
728 956
-978
1 267 920
12 776
1 255 144
–
–
–
1 250 070
-601
126
-475
1 254 669
Individuální výkaz změn vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2009 (v tisících Kč)
Nerozdělené zisky
Vyhrazené
Nevyhrazené
nerozdělené
nerozdělené
zisky
zisky
174 329
1 557 219
Celkem
vlastní
kapitál
3 131 148
-445 564
-551 816
-445 564
-551 816
187 217
-51 020
-12 888
1 250 070
1 746 001
-51 020
–
1 250 070
3 332 818
1 399 600
Nerozdělené zisky
Vyhrazené
Nevyhrazené
nerozdělené
nerozdělené
zisky
zisky
155 703
1 592 951
Realizovatelná
finanční
aktiva
475
Celkem
vlastní
kapitál
3 148 729
1 399 600
-716 754
-476 206
-17 551
-61 739
-18 626
1 255 144
1 557 219
-475
–
-716 754
-476 206
-17 551
-61 739
–
1 254 669
3 131 148
Základní
kapitál
Zůstatek k 1. lednu 2009
Změny vlastního kapitálu v roce 2009
Výplaty akcionářům (výtěžky)
Výplaty mimo akcionáře (výtěžky)
Odměny členům orgánů
Sociální fond a fond odměn
Tvorba zákonného rezervního fondu
Úplný výsledek za rok celkem
Zůstatek k 31. prosinci 2009
1 399 600
12 888
1 399 600
Individuální výkaz změn vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2008 (v tisících Kč)
Základní
kapitál
Zůstatek k 1. lednu 2008
Změny vlastního kapitálu v roce 2008
Výplaty akcionářům (výtěžky)
Výplaty mimo akcionáře (výtěžky)
Odměny členům orgánů
Sociální fond a fond odměn
Tvorba zákonného rezervního fondu
Úplný výsledek za rok celkem
Zůstatek k 31. prosinci 2008
18 626
174 329
Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
74
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Individuální výkaz změn vlastního kapitálu
Individuální výkaz peněžních toků
za rok končící 31. prosince 2009 (v tisících Kč)
2009
2008
1 250 070
1 255 144
14 763
125 851
31
6 417
-91 333
-57 115
50 261
1 298 945
12 776
103 859
421
6 418
-46 522
1 264
7 829
1 341 189
-156 747
-292 944
718
-12 645
6 312
46 071
–
50 461
940 171
-127 703
-29 152
783 316
46 129
360 701
-24 605
24 310
8 286
-26 986
100 000
-13 510
1 815 514
-119 818
-61 753
1 633 943
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
ZISK ZA OBDOBÍ
Úpravy o:
Daňový náklad uznaný ve výsledku hospodaření
Odpisy dlouhodobého majetku
Snížení (zpětné navýšení) hodnoty obchodních a jiných pohledávek
Tvorba rezerv
Úrokové náklady (+) a úrokové výnosy (-)
Zisky (-)/ztráty (+) z přecenění
Zisk (-)/ztráta (+) z prodeje dlouhodobého majetku
Zisk z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu
Úpravy o pohyb v pracovním kapitálu:
Zvýšení (-)/snížení (+) obchodních a jiných pohledávek
Zvýšení (+)/snížení (-) obchodních a jiných závazků
Zvýšení (-)/snížení (+) neukončených loterií
Zvýšení (+)/snížení (-) výnosů příštích období – loterie
Zvýšení (-)/snížení (+) ostatních aktiv
Zvýšení (+)/snížení (-) ostatních závazků
Splacení (-)/čerpání (+) krátkodobých bankovních úvěrů
Snížení (+)/zvýšení (-) krátkodobých finančních aktiv
Peněžní prostředky vytvořené z provozních operací
Zaplacené úroky
Zaplacená daň ze zisku
Č I S T É P E N Ě Ž N Í P R O S T Ř E D K Y Z H L AV N Í ( P R O V O Z N Í ) Č I N N O S T I
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
Výdaj za nákup finančních investic
Výdaj za nákup dlouhodobého majetku
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku
Poskytnutí dlouhodobých pohledávek
Úhrady poskytnutých půjček
Přijaté úroky
ČISTÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
-13 000
-15 000
-228 019
819
-384 818
544 203
742 859
662 044
-226 009
2 601
-375 000
321 786
719 643
428 021
-111 600
-630 919
-11 879
350 000
-36 046
6 611
-1 025 459
-1 459 292
-55 800
-626 924
-7 359
–
-63 393
–
-1 154 597
-1 908 073
-13 932
223 679
65
209 812
153 891
69 735
53
223 679
758 622
746 742
P E N Ě Ž N Í T O K Y Z F I N A N C O VÁ N Í
Úhrada jistiny amortizovaných dluhopisů
Úhrada úroků amortizovaných dluhopisů
Úhrada závazků z finančního leasingu
Čerpání bankovních úvěrů a ostatních výpůjček
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků
Čerpání ostatních dlouhodobých závazků
Vyplacené výtěžky
Č I S T É P E N Ě Ž N Í P R O S T Ř E D K Y U Ž I T É V E F I N A N C O VÁ N Í
ČISTÝ PŘÍRŮSTEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
A P E N Ě Ž N Í C H E K V I VA L E N T Ů
Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů (poznámka 5.10)
Dopady změn směnných kurzů
Konečný stav peněz a peněžních ekvivalentů (poznámka 5.10)
Dodatečné zveřejnění:
Celkové zaplacené úroky za období
Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.
75
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Individuální výkaz peněžních toků
Informace z valné hromady
V pořadí 19. řádná valná hromada SAZKA, a.s., která se uskutečnila dne 26. května 2010 v sídle SAZKA, a.s., K Žižkovu, č. p. 851,
190 93 Praha 9, projednala hospodářské, finanční a provozní výsledky Společnosti za rok 2009.
Valná hromada SAZKA, a.s., vzala na vědomí zprávu o činnosti představenstva SAZKA, a.s., za rok 2009, obsahující zprávu
o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti SAZKA za rok 2009.
Valná hromada SAZKA, a.s., dále vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok 2009.
Akcionáři SAZKA, a.s., schválili roční účetní závěrku akciové společnosti SAZKA za rok 2009, konsolidovanou účetní závěrku
skupiny SAZKA za rok 2009 a vzali na vědomí výrok auditora.
Valná hromada SAZKA, a.s., schválila rozdělení zisku akciové společnosti SAZKA za rok 2009, rozhodnutí nevyplácet za rok 2009
tantiémy členům představenstva a dozorčí rady SAZKA, a.s., návrh hmotné zainteresovanosti členů představenstva a dozorčí rady
SAZKA, a.s., na rok 2010 a návrh odměňování členů představenstva a dozorčí rady SAZKA, a.s., v roce 2010.
Valná hromada rozhodla o odvolání a volbě člena představenstva SAZKA, a.s., a schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.
Valná hromada schválila změnu Stanov SAZKA, a.s., ve znění navrženém představenstvem SAZKA, a.s.
Valná hromada rovněž určila auditora SAZKA, a.s.
76
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Informace z valné hromady
Důležité skutečnosti po datu účetní závěrky
Duben 2010 – Asociace provozovatelů kursového sázení, jejímž členem je i SAZKA, a.s.
Českomoravský fotbalový svaz a Policie České republiky se dohodly na systému, který umožňuje účinně předcházet podvodům
a ovlivňování fotbalových utkání.
Duben 2010 – řádná valná hromada Českého svazu tělesné výchovy, majoritního vlastníka SAZKA, a.s.,
zvolila předsedou Pavla Kořana, dosavadního místopředsedu ČSTV. Hlavním úkolem nového výkonného výboru ČSTV bude
modernizace největší české sportovní organizace a zabezpečení zdrojů pro činnost sdružených subjektů.
77
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Důležité skutečnosti po datu účetní závěrky
Definice užitých pojmů
Loterní zákon
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Základní zákonná norma, která definuje
jednotlivé typy produktů a her a stanovuje pravidla pro jejich provozování na území České republiky.
Výtěžek
Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle zákona,
které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní
náklady provozovatele přímo související s provozováním her (§ 4 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb.). Zákonem stanovená část výtěžku
je provozovatelem odváděna na veřejně prospěšné účely.
Číselné loterie
Číselnými loteriemi jsou takové hry, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny. Výhra se vypočítává podle
počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví násobkem vkladu (sázky) podle toho,
jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel (§ 2 písm. c)
zákona č. 202/1990 Sb.).
Sportovní sázky
Jsou to sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích a závodech.
Výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanoveném podílu výher (§ 2 písm. f) zákona
č. 202/1990 Sb.).
Kurzové sázky
Je to typ sázkových her, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích,
závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry
je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky (§ 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb.).
Okamžité loterie
Okamžité loterie jsou takové hry, při nichž se účastník hry na vyznačené, až do doby koupě zakryté části sázkového tiketu nebo losu
bezprostředně po jeho získání dozví případnou výhru (§ 2 písm. d) zákona č. 202/1990 Sb.).
STARPORT
STARPORT je název sítě centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály. Systém využívá novou herní
platformu na bázi centrálního serveru spolu s interaktivními videoloterními terminály a terminály pro prodejce. Pracuje v režimu
on-line a centrální serverové řešení umožňuje užití nových herních možností včetně jejich dálkového upgradu, generování náhodných
čísel, zpracování transakcí, jejich autentizace, evidence a kontroly herních dat v reálném čase.
78
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Definice užitých pojmů
Kontakty na centrální a regionální
střediska společnosti
Centrální
Středisko
Call centrum
Adresa
K Žižkovu 851
190 93 Praha 9
Telefon
266 121 155
Fax
266 128 920
E-mail
[email protected]
Ticketing
K Žižkovu 851
190 93 Praha 9
266 121 122
266 129 389
[email protected]
Kurzové sázky
K Žižkovu 851
190 93 Praha 9
266 128 098
266 122 160
[email protected]
Dispečink
K Žižkovu 851
190 93 Praha 9
266 121 212
266 121 111
266 313 110
[email protected]
Praha
K Žižkovu 851
266 121 155
190 93 Praha 9
Inspektor prodeje Praha
602 665 629
Inspektor prodeje Střední Čechy 602 682 965
266 127 166
[email protected]
České Budějovice
Pabláskova 260/7
370 01 České Budějovice
Inspektor prodeje
266 121 155
266 127 266
[email protected]
Plaská 2038/66a
323 25 Plzeň
Inspektor prodeje
266 121 155
266 127 366
[email protected]
Pod Holoměří 2
400 01 Ústí nad Labem
Inspektor prodeje
266 121 155
266 127 466
[email protected]
266 127 566
[email protected]
266 127 666
[email protected]
266 127 766
[email protected]
Regionální střediska
Plzeň
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno
Ostrava
79
602 682 893
602 682 971
602 665 692
Za Škodovkou 537
500 04 Hradec Králové
Inspektor prodeje
266 121 155
Lesnická 11
613 00 Brno – Černá Pole
Inspektor prodeje
266 121 155
Za Potokem 1/1076
724 00 Ostrava – Stará Bělá
Inspektor prodeje
266 121 155
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
602 682 923
602 682 954
602 682 943
Kontakty na centrální a regionální střediska společnosti
Identifikační údaje
Obchodní jméno
Sídlo
Identifikační číslo
Právní forma
SAZKA, a.s.
Praha 9, K Žižkovu č. p. 851, PSČ 190 93
471 16 307
akciová společnost
Předmět podnikání
– provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– provozování loterií a jiných podobných her zabezpečuje společnost prodejem losů a příjmem sázek ve smluvně zavázaných sběrnách
právnických a fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností, dále prostřednictvím veřejného serveru, umožňujícího dálkový
přístup předem neomezenému okruhu osob
– činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
– služby přenosu dat
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zápis do obchodního rejstříku
SAZKA, a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 15. února 1993, oddíl B, vložka 1855.
80
S A Z K A , a.s.
Výroční zpráva 2009
Identifikační údaje
Konzultace obsahu, design a výroba:
© B.I.G. Prague, 2010
Zátiší s ovocem – Dýně a citron z Lavalletta
Zátiší s růží >
Download

SAZKA_CZ_NEW_krat.qxd:Sestava 1