GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE
PELHŘIMOV
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014
-3-
TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI:
1) Výroční zpráva o činnosti školy
Gymnázium Pelhřimov
šk. rok 2013-2014
2) Výroční zpráva o činnosti školy
Obchodní akademie Pelhřimov
šk. rok 2013-2014
-2-
1) část
Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
393 01 Pelhřimov
tel. 565 324 428, fax 565 325 654
e-mail: [email protected]
www: http://www.gymnazium-pe.cz
právní forma:
studijní obory:
zřizovatel:
vedení školy:
příspěvková organizace
1. 79-41-K/41 Gymnázium
2. 79-41-K/81 Gymnázium
Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
Mgr. Aleš Petrák (ředitel)
Mgr. Jana Daňhelová (zástupkyně ředitele)
Č. j.: GYOA/0562/2014
V Pelhřimově dne 13. 10. 2014
-3-
OBSAH
a) Základní údaje o škole – charakteristika školy……………………………………..
b) Přehled oborů vzdělání……………………………………………………………..
c) Přehled pracovníků školy…………………………………………………………..
d) Údaje o přijímacím řízení…………………………………………………………..
e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků………………………………………………..
f) Údaje o prevenci rizikových projevů chování žáků………………………………..
g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků……………………………
h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti………………………………...
i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti……………………………………………..
j) Základní údaje o hospodaření školy……………………………………………….
k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů……………...
l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení………
m) Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů…………
n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání………………………………………………………
Závěr……………………………………………………………………………………
Příloha č.1 – statistické výsledky
Příloha č.2 – kronika
Příloha č.3 – seznam absolventů
-3-
4
7
10
11
12
16
16
17
24
24
25
25
25
26
26
a) Charakteristika školy
Gymnázium je charakterizováno jako součást středního vzdělávání. Střední vzdělávání
rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání,
jež jsou důležité pro osobní rozvoj jedince.
Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se
všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále
vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací
a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání
nebo pracovní činnosti.
Učitelé na gymnáziu svým přístupem k žákovi zohledňují provázanost výchovné a
vzdělávací složky a usilují o propojení školy s realitou každodenního života. Zvláštní důraz je
kladen na vědecké poznávání světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a
demokracii, dále též na formování intelektu a morálky, podněcováni tvořivosti, soutěživosti a
koneckonců i na volbu budoucí profese. Škola dále poskytuje výchovu estetickou, tělesnou,
ekologickou, osobnostní, sociální, finanční, multikulturní, mediální a výchovu ke zdraví.
Gymnázium poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studijní cyklus
gymnázia je čtyřletý a osmiletý. Určitou specializaci zaručuje žákům 3. a 4. ročníků a
odpovídajících ročníků víceletého studia systém volitelných předmětů. Kromě toho mohou
žáci navštěvovat ještě předměty nepovinné. Přehled volitelných předmětů, které mají
charakter seminářů, cvičení a konverzací v jazycích, a přehled nepovinných předmětů je
uveden v dalším textu. Od 1. září 2007 začala v primě výuka podle nového ŠVP a od 1. září
2009 začala výuka podle nového ŠVP i v prvních ročnících čtyřletého studia.
Gymnázium organizuje pro žáky adaptační kurzy, jazykové poznávací kurzy, zimní
lyžařské výchovně výcvikové kurzy, přírodovědné pobyty a letní sportovně turistické
výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Samozřejmostí jsou návštěvy
divadelních představení, přednášek a besed. Gymnázium se aktivně zapojuje do různých
projektů vypisovaných státními nebo soukromými institucemi. Škola se zapojuje také do
mezinárodních projektů určených pro různé věkové skupiny žáků. Cílem těchto projektů není
jen získávání a výměna informací, ale i výchova k soužití různých národů v dnešním silně
provázaném evropském prostoru.
K 1. září školního roku 2013/2014 studovalo na pelhřimovském gymnáziu v 16 třídách
401 žáků (162 chlapců a 239 dívek). Osm tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta,
septima, oktáva) je v osmiletém studiu a osm tříd (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B)
je ve čtyřletém studijním cyklu.
Škola vyučuje celkem v šestnácti kmenových třídách. Dále jsou k dispozici 3 učebny
pro výuku cizích jazyků, 2 odborné učebny pro výuku biologie a laboratorních cvičení
z biologie, 2 odborné učebny pro výuku fyziky a laboratorních cvičení z fyziky a 2 odborné
učebny pro výuku chemie a laboratorních cvičení z chemie. Ve školním roce 2013/2014 byly
laboratoře biologie a fyziky zmodernizovány a laboratoř chemie byla kompletně
zrekonstruována a vybavena. Škola má 2 moderně vybavené učebny pro výuku výpočetní
techniky, žáci mohou využívat PC i o volných hodinách. V celkem šestnácti učebnách je
k dispozici projekční technika (z toho ve 4 jsou interaktivní tabule). Žáci mohou využívat
kopírku a díky pokrytí signálem wi-fi mají volný přístup k internetu. Ve školním roce
2013/2014 byla opět část starší výpočetní techniky nahrazena novou a pro potřeby školy bylo
pořízeno mimo jiné 20 tabletů.
Žáci mají k dispozici učebnu hudební výchovy, aulu a nově vybudovanou knihovnu se
studovnou. Ve školní budově se nachází školní jídelna, která zajištuje i pitný režim pro žáky.
K rychlému občerstvení slouží nápojové a jídelní automaty. Škola má vlastní tělocvičnu
-4-
s posilovnou, již mohou studenti využívat i o volných hodinách. Na dvoře gymnázia je hojně
využíváno sportovní hřiště.
Ve škole byla v průběhu prázdnin školního roku 2013/2014 provedena kompletní
rekonstrukce topení (rozvody a radiátory), čímž došlo ke zlepšení podmínek pro výuku žáků.
Akci hradil zřizovatel ze svého rozpočtu.
Školská rada
Ve školním roce 2013/2014 pracovala na škole Školská rada, která byla ustanovena dne
9. února 2012.
Seznam členů Školské rady Gymnázia Pelhřimov
Jméno
Funkce
jmenován / zvolen za
Povolání
v školské radě
Mgr. Jana Daňhelová
předseda
pedagogické
středoškolská učitelka
školské rady
pracovníky školy
Mgr. Karel Kratochvíl
místopředseda
pedagogické
středoškolský učitel
školské rady
pracovníky školy
MUDr. Martina
člen
zletilé studenty a
lékařka
Tousková
zákonné zástupce
nezletilých studentů
Jiří Pohan
člen
zletilé studenty a
student
zákonné zástupce
nezletilých studentů
JUDr. Josef Doubek
člen
zřizovatelem
advokát
Mgr. Magda Fenárová
člen
zřizovatelem
středoškolská učitelka
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov
Rada občanského sdružení SRPGyPe pracovala ve školním roce 2013/2014 v tomto
složení:
Mgr. Ecler Martin
předseda
Ing. Martínek Josef
hospodář
Ing. Tampírová Jana
zapisovatelka
Zástupci tříd:
I
Ing. Monika Suchánková
II
Ing. Zíka Aleš
III
Ing. Veselá Šárka
IV
Ing. Paták Miloslav
V
Ing. Hörner Jiří
VI
MUDr. Šimánek Milan
VII
MUDr. Tousková Martina
VIII
Brychtová Jitka
1.A
Ing. Josef Kott
1.B
JUDr. Miroslav Petrák
2.A
Jindřich Štyx
2.B
Benešová Blanka
3.A
Hubková Marie
3.B
Unterfrancová Andrea
4.A
Mgr. Hovorková Eva
4.B
Ing. Krupka Miloslav
-5-
Ve školním roce 2013/14 SRPGyPe hospodařilo s tímto rozpočtem:
Příjmy byly ve výši 118 000 Kč (největší část činily členské příspěvky, zbytek potom
sponzorské dary). Na výdajové straně bylo vynaloženo 103 700 Kč na podporu a odměňování
studentů (jejich školních i mimoškolních aktivit) a na podporu a propagaci gymnázia.
Studentský parlament
Ve školním roce 2013/14 pracoval druhým rokem obnovený studentský parlament.
Každou třídu zastupovali dva studenti.
Pro studenty je členství v parlamentu kromě povinností především důležitou
zkušeností – organizace vlastních záležitostí, nutnost naslouchat názorům druhých a hledat
shodu při řešení běžných záležitostí. To vše tu mnozí z nich zažívají vlastně poprvé. Vedení
školy pak má v parlamentu kvalitního partnera při zlepšování fungování gymnázia.
Seznam členů školního parlamentu pro školní rok 2013/2014
PRIMA – Simeon Hána, Vladimíra Martínková
SEKUNDA - Valerie Vítů, Šimon Rásocha
TERCIE - Kryštof Kozler, Anna Smrčková
KVARTA - Josef Martínek, Tamara Zíková
KVINTA - Alžběta Hörnerová, Martina Petráková
SEXTA - Daniela Šimánková, Jiří Zelenka
SEPTIMA - Miroslav Bašta, Václav Miřátský
OKTÁVA - Sarah Akhlasová, Alena Brychtová
1.A - Andrea Bílá, Michal Carva
1.B – Pavlína Vlková, Vlastimil Florian
2.A - Iveta Čakovská, Daniel Vilímovský
2.B - Tereza Homolková, Štěpán Beneš
3.A - Zdislava Poláčková, Jiří Pohan
3.B - Aleš Hora, Barbora Svatková
4.A - Jan Menhard, David Pekárek
4.B - Kristýna Skokanová, Josef Kott
Školní časopis ŘEF
Ve školním roce 2013/2014 pokračovala činnost školního časopisu ŘEF. Vycházel
pravidelně jedenkrát měsíčně, počínaje říjnem, celkem vyšlo devět čísel. Redakce tvoří
Martina Petráková, Jitka Vitnerová, Marie Dvořáková, Radka Pařízková, Martina Blažková a
Johana Kešnerová z kvinty a Ivana Nováková z 2.B, do časopisu přispívali i další studenti.
-6-
b) Přehled oborů vzdělání
Na škole byly v školním roce 2013/2014 vyučovány tyto obory:
79-41-K/41 Gymnázium třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B
79-41-K/81 Gymnázium třídy: prima (1.P), sekunda (2.P), tercie (3.P), kvarta (4.P),
kvinta (5.P), sexta (6.P), septima (7.P), oktáva (8.P)
Učební plány, podle nichž se vyučuje:
Ve školním roce 2013/2014 jsme ve třídách 1.P, 2.P, 3.P, 4.P vyučovali podle ŠVP „Osmileté
všeobecné studium pro nižší stupeň vzdělávání“ a ve třídách 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B,
4. A, 4. B, 5.P, 6.P, 7.P, 8.P podle ŠVP „Čtyřleté a osmileté všeobecné studium pro vyšší
stupeň vzdělávání“. Tyto školní vzdělávací programy byly zpracovány podle rámcových
vzdělávacích programů RVP ZV a RVP G a jsou průběžně aktualizovány.
Gymnázium Pelhřimov - ŠVP čtyřleté a osmileté všeobecné studium pro
vyšší stupeň vzdělávání
1. roč.,
kvinta
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
2. cizí jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Základy společenských věd
Dějepis
Hudební / výtvarná výchova
Tělesná výchova
Informatika a výp. tech.
Konverzace
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Maturitní průprava
Celkem
3
4
4
4
2,5
2,5
3
1
2
2
2
2
2
x
x
x
x
x
34
2. roč., 3. roč., 4. roč.,oktáva
sexta septima I. pol. II. pol
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
3
4
5
2
v
2
2,5
2
v
2,5
2
2
v
2,5
2,5
2
v
2
2
2
v
2
2
2
v
3
2
2
v
2
x
x
x
2
2
2
2
1
x
x
x
x
2
2
2
x
2
2
2
x
x
2
2
x
x
2
2
x
x
x
4
34
34
35
25
Celkem
15
15
13
14
8
8
9
6
7
8
4
8
3
4
4
2
2
2
132
Poznámky: - IVT - 1 hodina integrována do F, Ch, B
Ve čtvrtém ročníku mají některé předměty odlišnou hodinovou dotaci v prvním a ve druhém pololetí - v
takových případech se celková hodinová dotace za tento ročník chápe jako aritmetický průměr hodinových
dotací za každé pololetí.
x - předmět se v daném ročníku nevyučuje
v - předmět v uvedeném období navštěvují pouze někteří studenti v rámci 4 hodin maturitní průpravy. Každý
student je povinen na druhé pololetí čtvrtého ročníku zvolit nejméně dva (povinné 4 hodiny) a nejvýše šest
(celkovou hodinovou dotaci může student přesáhnout maximálně o 8 hodin, tedy o 4 dvouhodinové předměty) z
takto označených předmětů, na které bude docházet.
-7-
Gymnázium Pelhřimov - ŠVP osmileté všeobecné studium pro nižší stupeň vzdělávání
Předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Občanská výchova
Dějepis
Matematika
Zeměpis
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Volitelný předmět
celkem
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
prima
5
4
1
2
5
2
2
2
1
2
1
2
29
Ročník
sekunda
tercie
4
5
3
4
1
1
2
2
4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
3
1
31
30
kvarta
4
3
2
2
4
2
2
2
2
2
1
1
2
3
32
Celkem
18
14
5
8
18
8
8
6
8
4
6
4
8
7
122
Poznámky:
1) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace.
2) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace.
3) Součástí vzdělávacího obsahu je ve třetím a čtvrtém ročníku tematický okruh Svět práce vzdělávací
oblasti Člověk a svět práce, přesun jedné hodiny z dotace této oblasti (půl hodiny pro třetí ročník a půl
hodiny pro čtvrtý ročník).
4) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace.
5) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace.
6) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace.
7) Hodinová dotace posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace.
8) Součástí vzdělávacího obsahu je vzdělávací obor Výchova ke zdraví, přesun tří hodin z dotace
vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
9) Součástí vzdělávacího obsahu je v prvním a třetím ročníku tematický okruh Využití digitálních
technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun dvou hodin z dotace této oblasti, hodinová
dotace předmětu je dále posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace.
10) Ve druhém ročníku volí studenti předmět Přírodovědná praktika, ve kterém je realizován tematický
okruh Práce s laboratorní technikou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, z jejíž hodinové dotace je
přesunuta jedna hodina. Hodinová dotace se dělí na třetiny mezi F, Ch, B. Ve třetím ročníku volí studenti
na třetí a čtvrtý ročník mezi německým a francouzským jazykem, hodinová dotace je celkem 6 hodin
z disponibilní časové dotace.
-8-
C) Pracovníci školy
Přehled pracovníků školy
Ve školním roce 2013/2014 vyučovalo na škole 38 pedagogických pracovníků (8 ped.
pracovníků mělo zkrácený úvazek), 3 externí ped. pracovníci a 1 asistent pedagoga. Dále na
škole pracovalo 7 provozních pracovníků a ve školní jídelně 6 kuchařek.
Věkové rozvrstvení pedagogického sboru je optimální - plynule přechází od začínajících
pedagogů po velmi zkušené pedagogy v předdůchodovém věku. To umožňuje kontinuitu
výuky a předávání zkušeností mezi pedagogy. Současně je to i prostředí příznivé pro
uplatňování nových nápadů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání,
splňují předepsané kvalifikační předpoklady a vyhovují ustanovením zákona č. 563/2004 Sb.
o pedagog. pracovnících.
Seznam pracovníků školy ve školním roce 2013/2014
Mgr. Aleš Petrák
matematika – fyzika
ředitel školy
Mgr. Jana Daňhelová
matematika – biologie
zástupce ředitele
Mgr. Rostislav Čech
matematika – biologie
výchovný preventista,
TU 8.P
Mgr. Radek Daňhel
anglický jazyk
Mgr. Zdeňka Dvořáková
tělesná výchova
Mgr. Karel Havel
tělesná výchova – biologie
agenda BOZP a PO
Mgr. Marie Hořejší
anglický jazyk – španělský jazyk
Mgr. Zdeňka Hronová
matematika – IVT
výchovný poradce,
TU 5.P
RNDr. Josef Jírů
fyzika – matematika
třídní učitel (TU)
4.A
Ing. Josef Koch
informatika
Mgr. Olga Kovandová
německý jazyk
PaedDr. Miloslav Kovář
chemie
Mgr. Karel Kratochvíl
český jazyk – dějepis
TU 1.A
Mgr. Jarmila Kratochvílová
francouzský jazyk – dějepis
TU 2.P
Mgr. Blanka Kubíková
francouzský jazyk
Mgr. Vladimíra Mácová
český jazyk – dějepis
TU 7.P
Mgr. Dagmar Makovcová
český jazyk – hudební výchova
Mgr. Stanislav Makovec
biologie – chemie
Mgr. Petr Mazanec
matematika – fyzika
TU 3.A
Mgr. Aneta Mäsiarová
anglický jazyk
TU 1.P
Mgr. Hana Němcová
tělesná výchova – zeměpis
TU 3.P
Mgr. Pavel Plášil
matematika – fyzika
TU 3.B
Mgr. Kateřina Popelková
biologie – tělesná výchova
Mgr. Josef Provázek
matematika – informatika
ICT koordinátor,
TU 2.A
Mgr. Jana Sankotová
anglický jazyk – výtvarná výchova
Mgr. Květa Slavětínská
dějepis – základy spol. věd
PaedDr. Ilona Strnadová
český jazyk – základy spol. věd
TU 1.B
Mgr. Miroslava Šmrhová
český jazyk – dějepis
TU 4.B
Mgr. Vojtěch Špička
zeměpis – matematika
TU 4.P
Mgr. Petra Štěpánková
matematika – telesná výchova
RNDr. Ludmila Šrůtková
chemie – fyzika
-9-
Mgr. Jitka Šušmáková
Mgr. Jaroslav Trnka, Ph.D
Mgr. Jana Turečková
Mgr. Simona Veithová
Mgr. Jitka Vejborová
Mgr. Stanislava Zíková
Mgr. Irena Zvolánková
anglický jazyk – ruský jazyk
biologie - základy spol. věd
německý jazyk
český jazyk – základy spol. věd
anglický jazyk – německý jazyk
anglický jazyk – německý jazyk
anglický jazyk
Externí učitelé:
Lenka Martínková, Ph.D.
JUDr. Josef Doubek
Mgr. Libuše Hejdová
latina
právní nauka
výtvarná výchova
Asistent pedagoga:
Iva Duchanová
Pedagogické pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené:
Mgr. Iva Babincová
český jazyk-hudební výchova
Mgr. Petra Coufalová
anglický jazyk-německý jazyk
Mgr. Pavlína Mácová-Smolíková ZSV-francouzský jazyk
Provozní pracovníci školy:
Alena Brožová
Ing. Jana Peroutková
Jaroslav Samek
Pavlína Chyšková
Marcela Novotná
Jiřina Paulová
Eliška Teplická
Jaroslava Kumžáková
Marie Tošerová
Ludmila Okrouhlá
Naděžda Pakostová
Jana Paťhová
Zdeňka Gabrhelová
hospodářka
účetní
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
Provozní pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené:
Jana Smrčková
kuchařka
- 10 -
TU 6.P
TU 2.B
d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
Ředitel školy vyhlásil dne 7. 1. 2014 kritéria pro přijímací řízení ke studiu na Gymnáziu
Pelhřimov. Podle nařízení zřizovatele (Kraj Vysočina) konali písemné přijímací zkoušky
z českého jazyka a matematiky všichni studenti 5. i 9. ročníků ZŠ. V kritériích byl dále
zahrnut prospěch na základní škole a umístění ve vědomostních soutěžích.
Termín zkoušek 1.kola byl pro čtyřleté i osmileté studium stanoven na 22.4. a 23.4. 2014, 2.
kolo nebylo vyhlášeno.
Čtyřleté studium:
Počet přihlášek: 99
Počet uchazečů, kteří konali PZ: 98
Počet přijatých uchazečů: 75
Počet nepřijatých uchazečů: 23
Počet odevzdaných zápisových lístků: 57
Počet odvolání proti nepřijetí: 10
Počet odvolání, kterým vyhověl ředitel školy: 3
Počet odvolání, které zamítl krajský úřad: 7
Do studia nastoupilo 60 žáků.
Osmileté studium:
Počet přihlášek: 34
Počet uchazečů, kteří konali PZ: 34
Počet přijatých uchazečů: 30
Počet nepřijatých uchazečů: 4
Počet odevzdaných zápisových lístků: 29
Počet odvolání proti nepřijetí: 4
Počet odvolání, kterým vyhověl ředitel školy: 1
Počet odvolání, které zamítl krajský úřad: 3
Do studia nastoupilo 30 žáků.
Přijímací řízení se uskutečnilo v souladu s právní normou a bylo ukončeno k 26. červnu 2014.
- 11 -
e)
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně
výsledků maturitních zkoušek
Vzdělávací cíle, které vyplývají z ŠVP, plníme na velmi dobré úrovni. V prvních
ročnících čtyřletého studia musíme neustále řešit rozdílnou úroveň vzdělávání z jednotlivých
ZŠ. Zde se velmi negativně projevuje absence srovnatelného certifikovaného výstupu ze
základního vzdělávání.
Prospěch podle jednotlivých tříd a předmětů a souhrnný prospěch za celou školu
včetně výsledků u maturit je uveden v příloze č 1.
Výsledky maturitní zkoušky a uplatnění absolventů při přijímání na vysoké školy
jsou velmi důležitá evaluační data, kterým gymnázium věnuje patřičnou pozornost.
Maturitní zkoušky
Ve školním roce 2013/2014 maturovaly třídy 4. A, 4. B a oktáva počtvrté podle
modelu vycházejícího ze zákona č. 561/2004 Sb. (školsky zákon) a podle vyhlášky č.
177/2009. Tento model byl v roce 2012 pomocí novely vyhlášky opět upraven.
Maturitní zkouška byla rozdělena na dvě části.
1) Profilová (školní) část maturitní zkoušky byla pouze ústní a proběhla před maturitní
komisí tradičním způsobem v termínu od 19. 5. do 26. 5. 2014 Předsedy maturitních komisí
jmenoval Krajský úřad Kraje Vysočina.
2) Společná (státní) část maturitní zkoušky měla ústní část, která proběhla společně
s profilovou ústní zkouškou v termínu od 19. 5. do 26. 5. 2014 před stejnou maturitní komisí,
a dále písemnou část, jež předcházela ústním zkouškám a proběhla v termínu od 2. 5. do 9. 5
podle jednotného zkušebního schématu určeného CERMATem. Na regulérnost maturitní
zkoušky dohlížela maturitní komisařka Ing. Helena Kubíková (Střední průmyslová škola
a Střední odborné učiliště Pelhřimov), kterou jmenoval CERMAT.
Přehled konání profilové části maturitní zkoušky
Třída: oktáva
(počet studentů: 18)
Termín: 19.5. – 21. 5. 2014
Maturitní komise:
Předseda:
Mgr. Dagmar Němcová (Gymnázium Jihlava)
Místopředseda:
Mgr. Jana Daňhelová
Třídní učitel:
Mgr. Rostislav Čech
Třída: 4.A (počet studentů: 20)
Termín: 22.5. – 26. 5. 2014
Maturitní komise:
Předseda:
Mgr. Pavel Suk (Gymnázium Jihlava)
Místopředseda:
Mgr. Pavel Plášil
Třídní učitel:
RNDr. Josef Jírů
Třída: 4.B (počet studentů: 18)
Termín: 27.5. – 29. 5. 2014
Maturitní komise
Předseda:
Mgr. Milada Papoušková (Gymnázium Ad Fontes Jihlava)
Místopředseda:
Mgr. Aleš Petrák
Třídní učitel:
Mgr. Miroslava Šmrhová
Seznam všech absolventů ve školním roce v členění podle tříd je uveden v příloze č. 3.
- 12 -
Výsledky maturitní zkoušky
Maturovalo 56 žáků. Všichni žáci složili maturity úspěšně (jeden žák opakoval školní
ústní zkoušku ze základů společenských věd v podzimním termínu). Více jak polovina žáků
(36) měla vyznamenání, z toho 20 žáků maturovalo se samými jedničkami.
Maturitní výsledky společné (státní) části, včetně porovnání s ostatními školami, jsou
podrobněji zpracovány v následujících tabulkách a grafech.
Státní maturity na Gymnáziu Pelhřimov v roce 2014
 Z výsledků je zřejmé, že gymnázia i nadále poskytují nejpevnější všeobecně
vzdělávací základ, na němž mohou stavět studenti pokračující na vysoké škole.
 Maturanti Gymnázia Pelhřimov opět dosáhli ve všech částech státní maturitní zkoušky
nadprůměrných výsledků, a to i v porovnání s průměrným počtem dosažených bodů na
ostatních gymnáziích v České republice.
Hodnoty uvedené v grafu udávají výsledek u státních maturit v procentech:
86,9
90
80
87,4
83
73,3
86,8
80,9
76,1
70
69
Všechny střední školy
Gymnázia
60
Gymnázium Pelhřimov
51
50
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na VŠ ve školním roce
2014/2014
Studenti našeho gymnázia jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení a pravidelně se
dostávají na prestižní a náročné vysoké školy, které jsou zárukou jejich úspěšného budoucího
profesního rozvoje.
V současné době je důležité sledovat nikoliv to, ZDA se studenti dostanou na vysokou
školu, ale na JAKOU vysokou školu se dostanou a zda ji dokončí. Při současném převisu
počtu míst ke studiu na vysokých školách je víceméně každý student někam přijat. Proto
v níže uvedených datech rozlišujeme „prestižní“ vysoké školy a „ostatní“ vysoké školy,
popřípadě vyšší odborné školy. Rozdělení na prestižní a ostatní vychází ze zkušeností
pedagogů naší školy. Bohužel není v našich silách zjistit, zda naši absolventi vysokou školu,
na kterou nastoupili, také úspěšně dokončí.
V letošním školním roce (podobně jako v minulých letech) nastoupila drtivá většina
maturantů po úspěšném přijímacím řízení ke studiu na vysoké škole (52 studentů z celkového
počtu 56 maturantů). Pouze někteří zvolili VOŠ, či jazykové školy (2 studenti). Jen minimum
z nich nepokračuje ve studiu. Ti většinou na rok či dva odjedou do zahraničí nebo nastoupí do
zaměstnání.
- 13 -
Podrobnější informace o přijetí přinášejí následující grafy
a) rozdělení studentů podle druhu VŠ v procentech – maturitní ročník 2013/2014
b) rozdělení studentů podle druhu VŠ (počty osob) – maturitní ročník 2013/2014
c) rozdělení studentů podle druhu VŠ v procentech podle jednotlivých tříd –
maturitní ročník 2013/2014
- 14 -
d) rozdělení studentů podle OBORŮ na VŠ v %
- přehled maturit. ročníků z let 2009-2014
e) rozdělení studentů podle VŠ v procentech
– přehled maturitních ročníků z let 2009 -2014
Poznámka: Univerzity a VŠ jsou:
Univerzita Karlova Praha, Mendelova univerzita Brno (MENDELU), Masarykova univerzita
(MU) Brno, VŠE Praha, ČVUT, VŠCHT, VUT Brno, ČZU Praha, JU ČB
- 15 -
f) Prevence rizikových projevů chování žáků
V rámci našeho školního vzdělávacího programu se škola snaží vytvářet bezpečné
prostředí pro své žáky. Během celého školního roku poskytuje žákům školní i mimoškolní
aktivity, které mají podpořit jejich zdravý životní styl (lyžařský výcvikový kurz – třídy
sekunda, kvinta a první nebo druhé ročníky čtyřletého studia, sportovně turistický kurz – třídy
septima a třetí ročníky čtyřletého studia, třídní exkurze, sportovní kroužky, sportovní den
školy).
První ročníky čtyřletého studia se účastní adaptačních kurzů v Březové u Třebíče,
které se zaměřují na psychologicko-sociální dovednosti nových třídních kolektivů. Žáci primy
se účastní podobně zaměřeného kurzu doplněného navíc o ekologickou výchovu
v Chaloupkách u Třebíče.
Škola během roku nabízí žákům i další akce (přednášky, besedy – zaměřené na
prevenci zneužívání návykových látek, šikanu, první pomoc atd.) dle aktuálních nabídek a
možností. Metodik prevence se účastní školení pořádaných PPP v Pelhřimově, dále i jednání
komise prevence sociálně patologických jevů a kriminality MěÚ Pelhřimov.
g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem
personálního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia Pelhřimov a v souladu s plánem
DVPP na školní rok 2013/2014. Všechny uvedené vzdělávací akce jsou v souladu s plánem
školy. Prostředky vynaložené na DVPP jsou využívány efektivně v souladu s potřebami
jednotlivých PK. Hodnocení plánů práce jednotlivých PK za školní rok, jež je uvedeno ve
výroční zprávě, zahrnuje využití poznatků z DVPP ve výuce příslušných předmětů. Během
školního roku 2013/2014 absolvovali zaměstnanci gymnázia celkem 37 různých vzdělávacích
akcí (od několikahodinových jednodenních přednášek a seminářů až po celoroční vzdělávací
akce).
- 16 -
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Školní rok 2013/2014 byl pro gymnázium zlomový, jednalo se o poslední rok
„samostatné“ existence po 143 letech od jeho vzniku. Proto jsme průběh školního roku
zachytili pomocí „kroniky“, kterou sestavil profesor českého jazyka Karel Kratochvíl (viz.
příloha č.2).
Zahraniční kontakty ve školním roce 2013/2014
zájezd skupiny našich žáků do Holandska, 44 žáků + 4 učitelé (dále vedení
školy a vedení města Pelhřimov – oslavy 25 let trvání výměnných pobytů)
3. 12.
zájezd skupiny našich žáků do Vídně, 35 žáků + 3 učitelé
28. a 29. 1. návštěva vedení finských škol z regionu Tampere (projekt COMENIUS
REGIO PARTNERSHIPS )
5. 5. – 7. 5. pobyt skupiny holandských žáků a učitelů na naší škole, 41 žáků + 4 učitelé
22. - 28. 9.
Přehled výsledků soutěží žáků Gymnázia Pelhřimov ve školním roce 2013/14
Matematická olympiáda
P
A
A
B
B
C
C
C
Z9
Z9
Z8
Z7
Z7
Z6
Jan Tománek
Václav Miřátský
Marek Zmeškal
Martin Vejbora
Tomáš Novotný
Martina Petráková
Alžběta Hörnerová
Miroslava Havlíková
Adriana Šimánková
Viktor Rosman
Jáchym Lis
Jakub Hladík
Ivana Kapounová
Petra Jírů
úř … úspěšný řešitel;
okresní kolo
x
x
x
x
x
x
x
x
2.
4.
2.
úř
3.
úř
6.
2.
úř
krajské kolo
2.
úř
4.
úř
6.
úř
8.
úú
11.
úú
2.
úř
11.
33.
neúčast
32.-33.
celostátní kolo
23.
40.
-
úú … úspěšný účastník
Matematický klokan
Student
Junior
Kadet
Benjamin
Václav Miřátský
Martin Vejbora
Jáchym Lis
Markéta Dvořáková
body okresní poř. krajské poř. celost. poř.
87
80.-88.
103
16.-21.
110
12.-16.
85
V kategorii Junior bylo v ČR 15 479 účastníků, v kategorii Kadet 61 136 účastníků.
- 17 -
Pythagoriáda
Z6
Z6
Z6
Z6
Z6
Z6
Petra Jírů
Simona Kaňková
Vít Koutenský
Michal Šulc
Kateřina Získalová
Kristýna Dvořáková
okresní kolo
1.-4.
úř
13.-17.
úř
13.-17.
úř
13.-17.
úř
13.-17.
úř
dř
V kat. Z8 okresní kolo zrušeno pro nedostatek účastníků, v kat. Z7 nikdo nesplnil podmínky pro úspěšného
řešitele.
Fyzikální olympiáda
okresní kolo
krajské kolo
celostátní kolo
A Václav Miřátský
x
1.
úř
2.
ví
A Marek Zmeškal
x
3.
úř
24.
úř
B Václav Miřátský
x
1.
úř
B Marek Zmeškal
x
2.
úř
C Martin Vejbora
x
4.
úř
C Jan Joneš
x
9.
úř
C Daniela Šimánková
x
19.
úř
C Tomáš Novotný
x
20.
úř
C Petr Miřátský
x
21.
úř
C Kamil Bednář
x
30.
D Martina Petráková
x
9.
úř
D Viktor Rosman
x
10.
úř
D Ondřej Mikeš
x
16.
úř
D David Holkup
x
30.
úř
D Andrea Petráková
x
32.
úř
E Viktor Rosman
2.
úř
8.-9.
úř
E Zuzana Richterová
6.
úř
27.
úř
F Jáchym Lis
2.
úř
F Barbora Blažková
3.
úř
F Adéla Pamětická
4.
úř
F Tereza Podušková
5.
úř
F Jaroslav Kalina
12.
úř
Václav Miřátský obsadil na IPhO (Mezinárodní FO) v Astaně (Kazachstán) 213. místo z 374
účastníků 85 zemí a získal čestné uznání (honorable mention) (účastník na 212. místě měl ještě
bronzovou medaili)
Přírodovědný klokan
Junior
Junior
Junior
Kadet
Kadet
Kadet
Patricie Schreiberová
Lucie Červená
Martin Vejbora
Jáchym Lis
Tereza Podušková
Jiří Blažek
body okresní poř. krajské poř. celost. poř.
120
1.
84
312.-351.
84
312.-351.
91
116.-138.
76
75
V kategorii Junior 36 782 účastníků (na škole 147), v kat. Kadet 12 191 účastníků (na škole 48).
- 18 -
Fykosí fyziklání (MFF UK Praha)
celostátní soutěž
kat. B
prezenčně
Václav Miřátský, Marek Zmeškal, Tomáš Novotný,
Daniela Šimánková, Martin Vejbora
5.
Biologická olympiáda
A
A
A
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
Miroslav Bašta
Štěpán Suk
Michaela Komínová
Milan Křížek
Anna Smrčková
Anna Tousková
Kristýna Kodešová
Vojtěch Hunal
Vojtěch Pistulka
Adam Šebesta
Šimon Rásocha
Jakub Hladík
Dominika Vaňková
okresní kolo
x
x
x
x
4.
6.
12.
14.
16.
10.
12.
18.
22.
krajské kolo
2.
4.
11.
10.
-
celostátní kolo
23.
-
okresní kolo
x
x
x
1.
3.
krajské kolo
4.
9.
18.
12.
16.
celostátní kolo
okresní kolo
1.
5.
7.
3.
9.
krajské kolo
6.
-
celostátní kolo
-
nominační kolo
krajské kolo
8.
nezveřejněno
3.
6.
25.-28.
celostátní kolo
-
-
Chemická olympiáda
B
B
C
D
D
Martin Tousek
Kamila Bartošková
Alžběta Hörnerová
Viktor Rosman
Zuzana Richterová
Zeměpisná olympiáda
D
D
C
B
A
Martin Tousek
Ondřej Petrák
Gabriela Mikešová
Šimon Rásocha
Vanessa Pleier
Logická olympiáda
B
B
C
C
C
Anna Smrčková
Vít Koutenský
Martin Vejbora
Veronika Krejčová
Jan Joneš
- 19 -
54.
-
nezveřejněno
C Jana Kyselová
-
Pořadatel nezveřejňuje pořadí soutěžících, kteří se umístili v poslední čtvrtině celkového pořadí.
Dějepisná olympiáda
Josef Martínek
Anna Smrčková
Jiří Blažek
okresní kolo
2.
5.
11.-12.
krajské kolo
10.
-
celostátní kolo
-
Jazyková konverzační soutěž v angličtině
IIIA
IIIA
IIB
IIC
Martina Petráková
Martin Tousek
Gabriela Mikešová
Toby Mazanec
okresní kolo
1.
2.
2.
postup
krajské kolo
2.
3.
celostátní kolo
-
okresní kolo
2.
3.
krajské kolo
-
celostátní kolo
-
okresní kolo
2.
8.-10.
3.
4.-6.
krajské kolo
6.-7.
6.-8.
-
celostátní kolo
-
Jazyková konverzační soutěž v němčině
IIIA
IIB
Jana Machová
Petr Velíšek
Olympiáda v českém jazyce
II
II
I
I
Klára Kopecká
Marek Zmeškal
Anna Smrčková
Zuzana Richterová
Ekologická olympiáda
Štěpán Suk, Michaela Komínová, Johana Kešnerová
Miroslav Bašta, David Antoš, Eliška Dolejšová
krajské kolo
6.
8.
celostátní kolo
-
Zlatý list
Starší
krajské kolo
celostátní kolo
1.
9.
Barbora Blažková, Vojtěch Hunal, Kristýna
Kodešová, Jáchym Lis, Anna Smrčková,
Nikola Svobodová
Eurorébus
Soutěž tříčlenných třídních družstev
ZŠ 01
Šimon Rásocha, Marek Bedřich, Jakub Malínek (II)
ZŠ 01 Dominika Vaňková, Vanessa Pleier, Laura Horkayová (I)
- 20 -
kraj. kolo celostátní kolo
6.
14.
-
ZŠ 02
ZŠ 02
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
Tereza Podušková, Jaroslav Kalina, Vojtěch Jelínek (III)
Jan Holub, Jiří Blažek, Josef Martínek (IV)
Martin Tousek, Miroslav Bašta, Štěpán Suk (VII)
Petr Hovorka, Jan Menhard, Ondřej Petrák (4.A)
Pavel Kubíska, Nikola Chadimová, Barbora Svatková (3.B)
Antonín Doskočil, Jiří Pohan, Marek Zmeškal (3.A)
Tomáš Novotný, Petr Miřátský, Vít Pachmann (VI)
Lucie Klimešová, Šárka Králová, Magdalena Jenčová (VIII)
Jakub Křikava, Ondřej Mikeš, Martina Petráková (V)
Jiří Břečka, Kamila Svárovská, Monika Malíková (2.B)
Michal Carva, Vojtěch Král, Jan Kott (1.A)
Andrea Petráková, Vlastimil Florián, Miroslava Havlíková (1.B)
Eva Vaverková, Kateřina Červená, Monika Nováčková (2.A)
4.
5.
2.
4.
10.
13.
17.
25.
26.
31.
37.
39.
41.
V hodnocení škol obsadilo Gymnázium Pelhřimov 17. místo v rámci České republiky.
Olympiáda lidských práv
celostátní soutěž
Martin Tousek
Václav Miřátský
5.
6.-10.
Recitační soutěž
městské kolo
3.
3.
Josef Martínek
Dominika Vaňková
Poznej Vysočinu
krajské kolo
8.
bez umístění
Jan Holub
Anna Tousková
Jan Holub se dostal do 30členného výběru, který absolvoval dvoudenní zájezd do Prahy.
S Vysočinou do Evropy
Martina Slabá
Kamila Bartošková
Tomáš Novotný
Martina Slabá - internetové hlasování o nejzdařilejší prezentaci
krajské kolo
11.-25.
11.-25.
11.-25.
1.
Šachy
okresní kolo krajské kolo
III
Družstvo A – Petr Miřátský, Tomáš
Novotný, Samuel Hána, Milan Křížek
- 21 -
2.
-
38.
52.
22.
41.
-
pIšQworky
oblastní kolo krajské kolo
Filip Rásocha, Martin Vejbora, Jan Joneš,
Dominik Fanta, David Bartoška
-
3.
Sportovní soutěže
kategorie
dívky V
Corny středoškolský atletický
pohár
chlapci V
Pohár rozhlasu
Florbal
Basketbal
Volejbal
chlapci V
dívky V
chlapci IV
dívky V
chlapci V
dívky VI
chlapci IV
Přespolní běh
dívky IV
Přebor
Kraje Vysočina
ve sjezdovém lyžování
krajské kolo
1.
5.
1.
3.
celostátní kolo
dívky IV
1.
Anna Tousková – skok daleký – 1.
Dorota Skřivanová – vrh koulí – 2.
kategorie
Atletická olympiáda
okresní kolo
3.
2.
1.
2.
2.
2.
složení družstva
okresní kolo krajské kolo celostátní kolo
Toby Mazanec, Daniel
Markes, Daniel Hanek,
2.
Josef Vaverka, Jáchym Lis
Gabriela Mikešová, Natálie
Fikarová, Nela Valentová,
2.
Dorota Skřivanová
kategorie
IV
IV
IV
IV
IV
III
jméno
Anna Tousková
Anna Tousková
Adriana Šimánková
Dorota Skřivanová
Petr Velíšek
Nikola Jelínková
disciplína
60 m
skok daleký
800 m
vrh koulí
1 500 m
600 m
okresní kolo
2.
1.
3.
1.
2.
3.
kategorie
V
V
V
V
V
jméno
družstvo chl. a dív.
Radek Štěpánek
Tomáš Havel
Anna Mikolášková
Michal Mareš
disciplína
krajské kolo
2.
2.
3.
1.
1.
sjezd
sjezd
sjezd
snowbord
chlapci IV
Petr Velíšek
2.
chlapci III
David Severa
2.
dívky III
Kristýna Sochorková
3.
Obecné označení kategorií v řadě soutěží
kat. V – SŠ, kat. IV – 8. a 9. tř. ZŠ a odpovídající roč. víceletého gy, kat. III - 6. a 7. tř. ZŠ a odpovídající roč.
víceletého gy
Memoriál „Pepy“ Šlaka
(sjezdové lyžování)
- 22 -
Cena Talent Vysočiny 2014
Nominaci na Talent Vysočiny 2014 obdrželi celkem 4 studenti z naší školy - podařilo
se jim tak dostat mezi 100 nadaných žaků ze všech základních a středních škol celého kraje.
Slavnostní vyhlášeni ceny Talent Vysočiny 2014 a Ceny hejtmana Vysočiny 2014 proběhlo v
pátek 20. 6. 2014. Absolutním vítězem se nestal sice žádný z našich studentů, ale velkým
úspěchem je už samotné umístění mezi nominovanými na ocenění.
Za naši školu jsme navrhli těchto 9 studentů:
Miroslav Bašta
Jáchym Lis
Václav Miřátský
Martina Petráková
Štěpán Suk
Adriana Šimánková
Martin Tousek
Martin Vejbora
Marek Zmeškal
Z nich na Talent Vysočiny 2014 byli nominováni:
Miroslav Bašta – student septimy – přírodovědný obor
Václav Miřátský – student septimy – přírodovědný obor
Martina Petráková – studentka kvinty – humanitní obor
Adriana Šimánková – studentka sexty – sportovní obor
Lyžařské výchovně výcvikové zájezdy
Organizaci lyžařských kurzů věnuje naše škola tradičně velkou pozornost. V tomto
školním roce se kurzů zúčastnili žáci sekundy a kvinty – týdenní pobyt na chatě Slovanka u
Pece pod Sněžkou v Krkonoších. Cílem bylo nejen seznámit žáky se základy sjezdařské a
běžecké lyžařské techniky, ale také rozvíjet vztahy v kolektivu, naučit se respektovat své
spolužáky a poznat se navzájem i z jiné stránky.
Sportovní kurzy
Sportovní kurzy žáků jsou součástí učebních osnov pro gymnázia. Žáci 3. A, 3. B a
septimy se zúčastnili turisticko – cyklisticko - vodáckého sportovního kurzu v lokalitě „Nová
Pec – Lipno“ na Šumavě, včetně sjíždění řeky Vltavy.
Další vzdělávací exkurze a akce
Odborné exkurze v rámci jednotlivých předmětů a školní výlety tříd se již staly
nedílnou součástí výuky na gymnáziu. Při jednotlivých výjezdech si žáci ověřují teoretické
poznatky, jež získaly ve škole, přímo v praxi. Tyto praktické poznatky jsou rovněž užitečné
při vypracovávání seminárních prací ve volitelných předmětech. Výlety pak mají převážně
poznávací charakter a jejich důležitou součástí je i formování třídního kolektivu. Ve vyšších
ročnících se studenti podílejí samostatně na přípravě a realizaci akcí.
- 23 -
i)
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve školním roce 2013/2014 provedla ČŠI ve dnech 22.1. až 27.1. 2014 inspekční
a kontrolní činnost, jejímž předmětem bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu
a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Výsledky kontroly byly publikovány
v inspekční zprávě (č.j. ČŠIJ-38/14-J), která je zveřejněna na webu školy a na webu ČŠI. V ní
je konstatováno, že škola realizuje školní vzdělávací program vynikajícím způsobem a
podmínky vzdělávání jsou velmi dobré.
Dále ve školním roce 2013/2014 provedli pracovníci ČŠI státní kontrolu vybraných
ustanovení školského zákona se zaměřením na organizaci a průběh maturitních zkoušek
v jarním zkušebním termínu. V protokolu z této kontroly konstatují ve všech kontrolovaných
skutečnostech, že nebylo zjištěno porušení právního předpisu.
j)
Základní informace o hospodaření školy (v tis. Kč)
A. Příjmy:
Celkové příjmy školy v roce 2013 činily
Poplatky od zletilých žáků
Příjmy z hospodářské činnosti
Ostatní příjmy
B. Výdaje:
Investiční výdaje celkem (vlastní zdroje)
Neinvestiční výdaje celkem
z toho: náklady na platy pracovníků školy
zákonné odvody zdravotního a soc. pojištění
výdaje na učebnice, texty a učební pomůcky
stipendia
ostatní provozní náklady
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti
C. Hospodářský výsledek celkem – zisk
- 24 -
Kč
Kč
Kč
Kč
24 333
0
0
2 607
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
0
24 310
13 511
4 458
181
0
6 137
Kč
Kč
Kč
23
0
23
k)
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V roce 2013 jsme čerpali prostředky z rozvojového programu MŠMT s názvem
„Excelence“ ve výši 86 223,-Kč. Jedná se o program na posílení mzdových prostředků
určených k odměňování vyučujících, kteří se podílejí na přípravě studentů ve vědomostních
soutěžích s důrazem na přírodní a technické vědy. Finanční prostředky jsou přidělovány podle
umístění studentů v soutěžích ve školním roce 2012/2013. V tomto programu se dlouhodobě
umísťujeme na předních místech mezi školami v Kraji Vysočina.
V oblasti mezinárodní spolupráce jsme rozvíjeli kontakty se zahraničními školami
(Holandsko, Finsko) . Již 25 let trvá spolupráce mezi Gymnáziem Pelhřimov a školou
Coenecoop College ve Wadinnxvenn v Holandsku.
l)
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Další vzdělávání ve smyslu § 55 odst. 3 školského zákona škola nenabízí.
m)
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Škola je zapojena do dlouhodobého projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám
s názvem „Zvýšení atraktivity a úrovně výuky“. Tento projekt byl se závěrem školního roku
2013/2014 úspěšně ukončen (finanční podpora v roce 2013 - 685 542,-Kč).
V loňském školním roce 2013/2014 jsme zahájili realizaci projektu v rámci OP VK
„Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“, v němž je naše škola významným
partnerem. Tento projekt přispívá k prohloubení již tak kvalitního přírodovědného vzdělávání
na naší škole. (finanční podpora v roce 2013 - 286 123,-Kč)
Škola je také partnerem v mezinárodním projektu COMENIUS s názvem „Schools as
learning institutions“ mezi Krajem Vysočina a finským regionem Tampere. Tento projekt byl
zahájen ve školním roce 2013/2014.
Dalším zdrojem příjmů byl např. příspěvek na projekt „Studentský summit – Pražský
model OSN ve výši 9 000,-Kč nebo v provozní oblasti dotace z úřadu práce ve výši 24 149,Kč na zřízení veřejně prospěšného pracovního místa.
Přes značnou administrativní a časovou náročnost se zapojujeme do projektů, které
přispívají ke zkvalitnění výchovně vzdělávací činnosti na naší škole, k zefektivnění výuky
zaváděním nových metod a k rozvoji materiálních předpokladů pro moderní výuku.
- 25 -
n)
Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Odborová organizace na škole není ustavena. Velmi dobrá je spolupráce s občanským
sdružením Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov (SRPGyPe), které škole pomáhá při
realizaci mimoškolních a nadstandardních vzdělávacích a zájmových aktivit. Dále škola
spolupracuje s městem Pelhřimov a jeho příspěvkovými organizacemi. Škola má zastoupení
ve školské komisi města. Na řadě akcí úspěšně spolupracujeme s městským kulturním a
informačním centrem. Rovněž také rozvíjíme spolupráci s dalšími organizacemi v oblasti
vzdělávání, jako je například Hodina H, o. s. Pelhřimov.
Nejdůležitějším partnerem pro školu jsou samozřejmě rodiče. Ti jsou informováni o
prospěchu a chování svých dětí nejen na organizovaných rodičovských schůzkách, ale i v
rámci konzultačních dnů. Informace mohou získat také kdykoli během školního roku při
osobní návštěvě školy. Aktuální průběžné výsledky vzdělávání žáků (prospěch a absence)
jsou nově k dispozici v počítačovém systému Bakaláři, přístupném pomocí webových stránek
školy.
Závěr
Školní rok 2013/14 byl významný z několika důvodů: Předně jsme se naplno zapojili
do tří projektů financovaných pomocí fondů EU. Škola pomocí nich zavádí moderní prvky
výuky (hlavně v přírodovědných oborech) s důrazem na rozvoj výuky cizích jazyků a IT
technologií. Další přelomovou věcí je zavedení elektronické třídní knihy.
Ale jisté je, že nejvýznamnější rozhodnutí učinil zřizovatel školy – Kraj Vysočina, ten
totiž dospěl k rozhodnutí sloučit Gymnázium Pelhřimov a sousední školu, Obchodní akademii
Pelhřimov. Od 1.7.2014 se nástupnickou organizací obou škol stalo Gymnázium Pelhřimov
pod novým názvem „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov“. Zřizovatel tímto krokem
řeší problémy spjaté s demografickým vývojem a s ním související nejistou budoucnost
Obchodní akademie Pelhřimov. Proto již ve školním roce 2013/2014 probíhali práce na
administrativní organizaci sloučení škol. Nadcházející školní rok již připravuje nové vedení
školy s cílem pokračovat v kvalitní práci na obou školách tak, aby tímto administrativním
krokem neutrpěla kvalita výuky ve škole a zůstalo i ve sloučené škole zachováno příznivé
klima.
Aleš Petrák,
ředitel školy
Gymnázium Pelhřimov
- 26 -
2) část
Obchodní akademie
Pelhřimov
Jirsíkova 875, Pelhřimov
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
2013/2014
OA Pelhřimov - Ekonomika
-3-
OBSAH
1.
Charakteristika školy
2.
Přehled oborů vzdělání
3.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
4.
Přijímací řízení
5.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
6.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
7.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
8.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
10. Základní informace o hospodaření školy (v tis. Kč)
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
14. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
15. Spolupráce s rodiči
16. Závěr
3
4
4
5
5
11
12
13
17
18
19
19
20
21
21
22
Pelhřimov 12. října 2014
………………………..
Ing. Radoslav Kučera
ředitel školy
-2-
Název školy:
Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875
Sídlo školy:
Pelhřimov
Zřizovatel školy:
Kraj Vysočina
Ředitel školy:
Ing. Radoslav Kučera
e-mail, web:
[email protected], www.oa-pe.cz
1. Charakteristika školy
Obchodní akademie Pelhřimov je čtyřletá střední odborná škola, která vznikla 1. 9. 1975.
Od 1. 10. 2001 je zřizovatelem Kraj Vysočina. Ve školním roce 2012/2013 měla 9 tříd
denního studia, po dvou v prvním, druhém a třetím ročníku a tři ve čtvrtém ročníku, a celkem
196 žáků.
Vzdělání poskytované školou podle vzdělávacího programu obchodní akademie lze rozdělit
na obchodně podnikatelský základ a odborné zaměření. Učivo obchodně podnikatelského
základu je zahrnuto do 12 vyučovacích předmětů, jejichž povinný minimální obsah je
vymezen rámcovým vzdělávacím programem. Odborné zaměření závisí na místních či
regionálních podmínkách, které se promítají do struktury a obsahu školních vzdělávacích
programů, a to OA – podnikání a daně a OA – informační technologie. Tato zaměření oboru
rozšiřují a prohlubují učivo předmětů povinného základu a vytvářejí tak lepší podmínky pro
uplatnění absolventů školy. Vzdělávací program ekonomické lyceum poskytuje široký
všeobecně vzdělávací základ včetně fyziky, chemie a biologie a zároveň velmi dobré znalosti
ekonomických předmětů, což budoucím absolventům rozšíří možnosti při výběru vysoké
školy nebo zajistí dobrou pozici na trhu práce. Hlavní důraz je kladen na cizí jazyky.
Škola sídlí v budově patřící Kraji Vysočina. Výuka probíhá v 9 kmenových třídách, 14
odborných učebnách vybavených pro výuku jazyků, výpočetní techniky a odborných
předmětů a v jedné malé tělocvičně. V budově školy je ještě aula a informační centrum, v
nichž mohou probíhat vzdělávací akce zvláštního zaměření pro větší počet posluchačů.
Kromě průběžné modernizace vybavení školy bude třeba v budoucnu zlepšit podmínky pro
výuku tělesné výchovy plánovaným rozšířením tělocvičny.
Škola je samostatným právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Tato
kombinace vytváří dostatečný prostor pro samostatné rozhodování vedení školy a pro
získávání mimorozpočtových zdrojů zejména zapojením do různých projektů a využíváním
-3-
doplňkové činnosti. To umožňuje našim studentům přístup k nadstandardnímu vybavení a
zlepšuje jejich pozici na trhu práce.
V tomto školním roce pracovala školská rada pod vedením předsedkyně paní Marcely
Kumbárové, která ve školské zastupuje rodiče nezletilých žáků.
2. Přehled oborů vzdělání
Ve všech ročnících jsme vyučovali podle školních vzdělávacích programů Obchodní
akademie Pelhřimov – ekonomika, Obchodní akademie Pelhřimov - počítače a Ekonomické
lyceum Pelhřimov – cizí jazyky, které byly zpracovány podle rámcových vzdělávacích
programů oboru 6341M/02 obchodní akademie a 7842M/02 ekonomické lyceum a podle
skutečného vývoje aktualizovány.
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Kvalitu a úroveň pedagogického sboru dokládá vysoký stupeň odbornosti a aprobovanosti,
zapojení učitelů do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a výsledky našich žáků a
absolventů, které jsou popsány v další části zprávy. Zvláště pak realizace projektu Stavíme
mosty, ve kterém vyučující připravují sady výukových materiálů se zaměřením na
mezipředmětové vztahy a propojení výuky s praxí, svědčí o jejich vysoké odborné úrovni.
Dalšími příklady odborné úrovně sboru jsou lektorování odborných učebnic pro různá
vydavatelství, vzdělávací aktivity pro laickou i odbornou veřejnost, těsná spolupráce
s krajským vzdělávacím zařízení VYSOČINA-EDUCATION, překladatelská a tlumočnická
činnost, příprava a realizace projektů, spolupráce s firmami, příprava různých soutěží pro
studenty obchodních akademií celé republiky aj.
Vedení školy se snaží zapojení pedagogického sboru do činností pro veřejnost v rozumné
míře podporovat, aby atmosféra ve škole odpovídala co nejvíce současným požadavkům
praxe.
-4-
4. Přijímací řízení
Ve školním roce 2013/2014 bylo přijímací řízení organizováno podle školského zákona a
vyhlášky o přijímání ke studiu v novelizovaném znění. Ředitel školy rozhodl o tom, že
uchazeči o studium budou vykonávat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Do
kritérií pro přijetí ke studiu byl zahrnut i průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a 1.
pololetí 9. ročníku základní školy. Přijímací řízení probíhalo prakticky do konce srpna a
k 1. 9. 2013 odevzdalo zápisové lístky 43 žáků, z toho 15 na obor ekonomické lyceum.
Všichni žáci, kteří odevzdali zápisové lístky, ke studiu nastoupili, ale ještě v průběhu září
došlo k několika změnám.
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Vzdělávací cíle, které jsme si vytkli v ŠVP, se daří plnit na velmi dobré úrovni. Problémy
nastávají s vyrovnáním velmi rozdílných úrovní vzdělávání z jednotlivých ZŠ. Zde se velmi
negativně projevuje absence srovnatelného certifikovaného výstupu ze základního vzdělávání.
Jen s obtížemi se daří plnit cíle, které jsou realizovány v předmětu tělesná výchova, protože
materiální vybavení školy není na odpovídající úrovni.
O velmi dobrých znalostech našich studentů a absolventů svědčí dobré výsledky u náročných
maturitních zkoušek a vysoké procento absolventů přijatých k dalším formám studia.
Zajímavé informace přinesla analýza výsledků společné části maturitní zkoušky. Naši žáci se
umístili ve srovnání se žáky jiných škol i se žáky škol obdobného zaměření na velmi pěkných
pozicích. Přestože se jednalo již o čtvrté státní maturity, nemohou se výsledky přeceňovat, ale
ani podceňovat. Z analýzy přijímáme opatření k udržení úrovně, případně ke zlepšení
v následujících letech. Zajímavé je i srovnání úrovně žáků v rámci autoevaluačních procesů
prostřednictvím dalších nástrojů: účastníme se různých soutěží regionálního, krajského i
celostátního charakteru a využíváme dalších příležitostí k porovnání výsledků našich žáků se
žáky jiných škol. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 ilustrují tabulky na
následujících stranách. I když význam statistického zpracování klasifikace nepřeceňujeme,
přináší přesto alespoň základní informaci o výsledcích školy. Z dlouhodobého pohledu jsou
tyto výsledky vyrovnané.
-5-
-3-
7
8
9
10
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Oblast prevence sociálně patologických jevů je záležitostí všech pracovníků školy, zejména pak
učitelů. Odborně ji garantuje výchovný poradce, který podle příslušné legislativy sestavuje minimální
preventivní program jako základní dokument činnosti školy na poli prevence. Hlavním článkem
prevence jsou třídní učitelé. Systém preventivních opatření je zaměřen na smysluplné využití volného
času žáků, mohou ho podle svého zájmu a podle nabídky školy vyplnit činností v různých zájmových
kroužcích, a na vytváření funkčních třídních kolektivů. Žáci se hned při nástupu do školy účastní
adaptačních kurzů zážitkové pedagogiky, kde pod vedením zkušených, odborně vyškolených učitelů
absolvují pobyt naplněný speciálně připravenými aktivitami zaměřenými na to, aby poznali vlastní
schopnosti, seznámili se navzájem a našli cestu k těm, kteří budou potřebovat pomoc. Kurzů se vždy
účastní i třídní učitel. Tyto aktivity pokračují na lyžařském výcvikovém kurzu, na školních výletech a
sportovně turistickém kurzu ve 3. ročníku. Tím vzniká ucelený systém preventivní práce školy.
Významným prvkem prevence je přirozené zapojování této problematiky do jednotlivých vyučovacích
předmětů. Učitelé všech předmětů využívají přirozeně v průběhu výuky příležitosti zmiňovat
problematiku prevence, upozorňovat na důsledky nepříznivých jevů, dokumentovat jejich následky
jak z hlediska jednotlivce, tak celé společnosti. Jedná se hlavně o přírodovědné předměty, kde
zejména v biologii a v základech přírodních věd se v kapitole „Zdraví a nemoc“ této problematice
věnuje náležitá pozornost. Stejně tak se najde příležitost k nenásilné prevenci i v tělesné výchově,
společenskovědních předmětech, jazycích i v odborných ekonomických předmětech.
Velkou pozornost věnují také všichni učitelé předcházení šikany, zejména kyberšikany. Tento nový
jev v sociálně patologické oblasti je úzce spojen s rozšiřujícími se možnostmi ve využívání počítačů.
Proto je třeba i ve škole sledovat elektronické prostředí, ve kterém se žáci pohybují, a vysvětlovat jim
nebezpečí tohoto jevu. Je to velký úkol nejen pro vyučující informačních technologií, ale pro celý
pedagogický sbor. Z tohoto důvodu byl vypracován Plán e-bezpečnosti na OA Pelhřimov, jehož cílem
je maximálně přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních
technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování
možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním a co nejúčinněji chránit žáky před nebezpečím,
které jim hrozí zejména v prostředí sociálních sítí.
Škola nabízí žákům mimoškolní aktivity ve formě zájmových kroužků. Žáci mohou využít i nabídku
odpoledních nebo večerních divadelních představení v pražských a brněnských divadlech, popř.
v jihlavském Horáckém divadle, kterou pro ně připravuje vyučující českého jazyka a literatury.
11
Výsledky preventivní činnosti zaměstnanců školy se jeví jako příznivé, neboť jsme prozatím
neregistrovali žádná závažná porušení školního řádu, která by naznačovala pronikání nežádoucích
vlivů do školy.
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo na základě plánu DVPP, reálných
potřeb a možností školy a nabídky vzdělávacích institucí. Vzhledem k nízkým normativům prostředků
na DVPP každý rok řešíme rozpor mezi potřebami a možnostmi školy. Obecně mají přednost akce pro
začínající pedagogy, akce inovující obsah a formy učiva, akce spojené s novou legislativou a akce
rozšiřující obzory učitelů. Pokračovalo vzdělávání k zajištění společné části maturitních zkoušek,
protože podmínky realizace tohoto projektu se neustále mění. Výsledky vzdělání se jeví jako úspěšné,
protože maturitní zkoušky proběhly bez závad. Dnes již můžeme říci, že se naše škola úspěšně
vyrovnala i s pozicí spádové školy, na které skládalo opravné maturitní zkoušky v září více než 50
žáků škol Pelhřimova a okolí.
Z 21 interních pedagogických pracovníků se akcí DVPP zúčastnili všichni. Pět učitelů jazyků
(českého i cizích) absolvovalo pět akcí DVPP různého rozsahu a zaměření, zejména pak z oblasti
metodiky a inovace obsahu výuky cizích jazyků, reálií a využití internetu ve výuce a přípravy na
novou maturitu. Dva učitelé přírodovědných předmětů absolvovali tři akce DVPP zaměřené
především na výuku matematiky, fyziky, chemie a zeměpisu. Výchovný poradce absolvoval seminář
pro výchovné poradce a další z oblasti prevence sociálně patologických jevů. Dva učitelé absolvovali
praktický seminář z oblasti první pomoci při úrazech žáků. Šest učitelů ekonomických předmětů se
zúčastnilo osmi akcí zaměřených na inovaci obsahu a metodiky výuky odborných předmětů, zejména
účetnictví a daňové problematiky. Dva učitelé informatiky a grafických předmětů se zúčastnili tří
seminářů a školení v oblasti nových informačních technologií a výukového softwaru. Pracovníci
vedení školy se zúčastňují dlouhodobého krajského projektu ŘEDITEL II Učící se škola z cyklu
seminářů zaměřených na rozšíření a zkvalitnění manažerských kompetencí.
V době permanentních změn ve společnosti považujeme soustavné vzdělávání pedagogických
pracovníků za nejdůležitější nástroj k udržení vysoké úrovně výchovy a vzdělání na škole.
Nezapomínáme ani na vzdělávání nepedagogických pracovníků. Zejména hospodářka a účetní školy
absolvují školení z oblasti novelizace předpisů vztahujících se k jejich práci a využívají metodické
podpory Kraje Vysočina.
12
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Mimoškolní aktivity vždy směřují k obohacení výchovy a vzdělání žáků. Můžeme je rozdělit do
několika skupin:
a) jazykové a společenskovědní aktivity
Více než dvacetiletou tradicí školy je studijně pobytový zájezd do Velké Británie. Studenti bydlí
v hostitelských rodinách, v dopoledních hodinách mají výuku v anglickém jazyce, odpoledne je
věnováno poznávání významných památek. Ve školním roce 2013 – 2014 se zájezd uskutečnil
v březnu (týden po jarních prázdninách), zúčastnilo se ho 20 studentů, bydleli v Eastbourne, kde
dopoledne navštěvovali jazykový kurz, odpoledne jezdili na výlety po jižní a jihovýchodní Anglii a do
Londýna. Účastníci obdrželi finanční příspěvek z fondu SRPŠ OA Pelhřimov. Další poznávací zájezdy
(do německy mluvících zemí nebo Španělska) nebyly organizovány pro malý zájem ze strany žáků.
Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží v českém jazyce i v jazycích cizích. Vítězové školních kol
postupují do kol okresních. Ve školním roce 2013/2014 naši školu reprezentovali v okresním kole
Olympiády v českém jazyku Jindřich Brož (2. L) a Michaela Šejnostová (1. B), bohužel bez
výrazného úspěchu.
Ve školních kolech konverzačních soutěží v cizích jazycích zaznamenáváme uspokojivou účast, letos
soutěžilo 43 studentů, kteří tak využívají možnosti otestovat si své jazykové kompetence a porovnat je
s ostatními spolužáky. Soutěž v německém i anglickém jazyce se skládá z dvou částí – poslechu a
konverzačního tématu. I v těchto soutěžích zástupci naší školy však nedosáhli významnějších
úspěchů.
V rámci kulturního vzdělávání organizujeme pro žáky v průběhu každého ročníku exkurze. Ve
školním roce 2013 – 2014 byla výrazně změněna koncepce, protože v souvislosti s projektem Stavíme
mosty financovaným z ESF byly exkurze ve formě projektových dnů organizovány výlučně v Kraji
Vysočina. Žáci 1. ročníku navštívili Telč a Třebíč při cestě za památkami pod ochranou UNESCO,
žáci 2. ročníku poznávali renesanční Telč (projektový den byl spojen s přírodovědnými aktivitami a
návštěvou jaderné elektrárny Dukovany), žáci 3. ročníku v rámci projektového dne Stvořidla prošli
část Posázaví a seznámili se s dílem Jaroslava Foglara a skautským hnutím. Další dílčí projekty
rozšiřovaly poznání žáků na bázi mezipředmětových vztahů: v projektu Nakladatelství žáci 3. AL
vydávali různé druhy tiskovin – časopisy, kalendáře, sborníky, kuchařku, vizitky, školní almanach;
v projektu Pelhřimovské náměstí vytvořili žáci 2. L vlastní učebnici architektury; v projektu Learnig
to Live Together poznávali život národnostních menšin na Pelhřimovsku; v projektu Barvy regionu
žáci 3. B vyhledávali turistické a ekologické zajímavosti a pracovávali je formou publicistického
stylu; průvodce pro cizince v angličtině zpracovali v projektu Backpacker’s Baedeker.
13
Každý
z projektů nutil žáky propojovat znalosti společenskovědního učiva s poznatky předmětů
ekonomických a přírodovědných.
Pro zájemce jsou organizovány zájezdy do divadel, letos do Národního divadla v Praze (Zeyer –
Radúz a Mahulena), Janáčkova divadla v Brně (Moliere – Lakomec) a Horáckého divadla v Jihlavě
(Shakespeare – Hamlet). V říjnu 2013 absolvovali žáci 3. - 4. ročníku představení Divadélka pro školy
Hradec Králové.
Žáci a učitelé školy též navštěvují filmová představení v Pelhřimově. Konají se dvě do roka, záměrem
je nabídnout žákům české filmy patřící do Zlatého fondu české kinematografie nebo film v anglickém,
německém či španělském jazyce, a to v původním znění s titulky. Ve školním roce 2013/14 byly
studentům promítnuty filmy Anna Kareninová, Velký Gatsby a Petrolejové lampy.
Předmětová komise rovněž každoročně zajišťuje pro žáky školy divadelní představení společnosti The
Bear Educational Theatre. Zúčastní se zpravidla žáci s pokročilejší úrovní angličtiny, interaktivní
představení Detective zhlédlo 78 žáků.
Další pravidelně uskutečňovanou akcí je kulturní den, jenž se koná v závěru 1. pololetí každého
školního roku. Po několika letech konání v divadle byl kulturní den přesunut zpět do kina; program
školní akademie byl doplněn promítnutím filmu Velký Gatsby v původním anglickém znění s titulky.
Je zřejmé, že všechny tyto aktivity je možné uskutečnit díky obětavé práci členů předmětových komisí
cizích jazyků a společenskovědních předmětů.
b) odborné aktivity
Součástí vzdělávání je i zapojení žáků do praxe. Děje se tak zejména v rámci předmětu fiktivní firma
(FIF). Žáci zakládají fiktivní firmy, ve kterých obchodují s jinými FIF, jsou ve styku s fiktivními
úřady a fiktivně hospodaří v průběhu jednoho kalendářního roku. Jde o simulaci skutečného provozu
v reálné firmě. Fiktivní firmu zakládá menší skupina žáků, kteří tak musí zvládat více úkolů. Při
uskutečňování tohoto projektu spolupracujeme se skutečnými firmami, s finančním úřadem a dalšími
institucemi, které do fiktivního života vnášejí reálné prvky. Velmi prospěšná je pro žáky účast na
veletrzích fiktivních firem. Již tradičně organizujeme školní veletrhy FIF s cílem zapojit do této
činnosti co největší počet žáků. V tomto školním roce organizovali školní veletrh FIF žáci čtvrtého
ročníku. Veletrhu se zúčastnili i zástupci z praxe, kteří měli možnost ve fiktivních firmách nakupovat,
a tak si ověřit, jak umějí pracovníci fiktivních firem přistupovat k zákazníkům, jak zvládají prezentaci
svých výrobků, platební styk atd. V rámci školního veletrhu FIF se konal 4. ročník soutěže o nejlepší
propagaci fiktivní firmy. Žáci předvedli velmi nápadité reklamní předměty od plakátů až po vlastními
silami natočené videoklipy.
Za velmi prospěšnou považujeme spolupráci fiktivních firem s reálnými firmami a institucemi.
Fiktivní firmy spolupracují na různých průzkumech, které si objednávají obchodní či marketingové
společnosti. Žáci třetího ročníku připravují a sami prezentují školní expozici na prezentační výstavu
14
Mozaika středních škol, kterou organizuje Úřad práce Pelhřimov, zajišťují den otevřených dveří školy
a podílejí se i na dalších akcích pořádaných různými institucemi. Těmito aktivitami získávají
zkušenosti z reálného hospodářského a společenského života. V rámci výuky odborných předmětů se
žáci zúčastňují exkurzí, během nichž poznávají reálné prostředí ve firmách.
Spolupráce s praxí je samozřejmě daleko bohatší. Do školy zveme odborníky z praxe, aby přednášeli
pro žáky i pro učitele zejména o často se měnících sférách, jako jsou daňové zákony, zdravotní a
sociální pojištění, bankovnictví aj. Na druhé straně připravujeme odborné kurzy pro veřejnost, a to
zejména účetnictví a výpočetní techniky.
V uplynulém školním roce složilo 26 žáků 4. ročníku dobrovolně zkoušky z dovedností ovládání
počítačů – ECDL (European Computer Driving License) a získali Certifikát ECDL. Jde o celosvětově
rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Uchazeč
o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy ze sedmi modulů ECDL. Dalších 34 žáků 3. ročníku
získalo Certifikát ECDL Start, úspěšně složili testy ze čtyř modulů ECDL. Další žáci se připravují
na složení testů v příštím školním roce. Tento fakt svědčí jednak o tom, že jsou žáci motivováni
k získávání hodnotných certifikátů, jednak o tom, že výuka informačních technologií je na škole na
vysoké úrovni mimo jiné i díky individuální péči o žáky i nad rámec běžných povinností pedagogů.
Nedílnou součástí odborných aktivit je zapojení žáků do soutěží, a to především v grafických
předmětech. Soutěží se zúčastňují žáci již od prvních ročníků, aby získávali zkušenosti.
Naši žáci se zúčastnili krajské soutěže v grafických předmětech a obsadili tyto disciplíny - opis,
korektura textu a wordprocessing. V disciplíně opis si nejlépe vedla Tereza Málková z 3. B, která
skončila na 5. místě s výkonem 3 745 čistých úhozů na 10 min, 21. místo patřilo Michalovi Vašíčkovi
z 3. B a 28. místo obsadil Oliver Boreš. V disciplíně korektura obsadila Tereza Málková 7. místo.
V disciplíně wordprocessing obsadil Tomáš Kahoun z 1. B 2. místo, Iva Hadravová 4. místo a Lukáš
Jírů 6. místo.
Na mistrovství České republiky v grafických disciplínách se umístil Tomáš Kahoun v disciplíně
wordprocessing na 8. místě.
Žáci naší školy se úspěšně zapojují i do mezinárodních soutěží INTERSTENO v psaní na klávesnici.
Této soutěže se zúčastnilo 20 žáků. Všichni dosáhli umístění v prvních pěti stech místech z 1 500
zúčastněných.
Žáci 1. ročníku se zúčastnili soutěže Talenti 1. ročníků v psaní na počítači. Tříčlenné družstvo ve
složení Barbora Fojtíková, Markéta Pavlíčková a Karolína Jírů obsadilo celkově 9. místo.
Velkým přínosem pro žáky i pro školu je aktivní členství školy v občanském sdružení INTERINFO,
které je garantem výuky psaní na počítačové klávesnici. Součástí tohoto projektu jsou i různé úrovně
soutěží. Pravidelně se zúčastňujeme meziškolské internetové soutěže ZAV, do které se zapojuje více
než 100 škol z celé republiky. Žáci naší školy se pravidelně umisťují na předních místech, a proto je
velmi dobré i celkové umístění naší školy v přehledu zúčastněných škol. V rámci spolupráce
15
s INTERINFO organizujeme také talentovou soutěž v psaní na klávesnici pro žáky závěrečných
ročníků základních škol, která má zvýšit jejich motivaci k efektivnímu ovládání klávesnice počítače.
V průběhu školního roku jsme se opět úspěšně zapojili do organizování nového modelu celostátní
soutěže odborných znalostí a dovedností žáků s názvem EKONOMICKÝ TÝM 2014. Tříčlenný tým
ze 4. B (Tomáš Koten, Patrik Tušil a Lukáš Zrzavý) obsadil 22. místo z 25 soutěžících týmů. V
soutěži se formou písemného testu ověřují znalosti žáků z ekonomických předmětů, dále jejich
schopnost veřejně prezentovat dané téma a zpracovat projekt podle jednotného zadání a podmínek.
Účastí v soutěžích chceme zvýšit motivaci žáků k dokonalému zvládnutí odborných předmětů,
zvýraznit požadavek na umění prezentace výsledků práce a získat možnost srovnání úrovně našich
žáků se žáky jiných škol.
V rámci lepší přípravy na celostátní kolo jsme v červnu zorganizovali pro žáky 3. ročníku krajské kolo
soutěže s názvem Ekonomický tým JUNIOR 2014, kterého se zúčastnilo 10 týmů ze všech
obchodních akademií Kraje Vysočina. Tým 3. B naší školy ve složení Lukáš Jírů, Petra Langová, Jan
Kumbár obsadil 6. místo. Soutěž je sice po organizační stránce velmi náročná, ale přínos pro studenty
je zřejmý.
Již pošesté se dvoučlenné družstvo žáků ze 4. ročníku úspěšně zapojilo do národního kola soutěže
„Má dáti – dal“ ve Znojmě, kterou garantuje Institut svazu účetních a Soukromá vysoká škola
ekonomická. V soutěži, které se zúčastnilo 142 studentů z 64 škol z celé ČR, obsadil student Patrik
Tušil 12. místo, František Brada 55. místo a Jakub Matouš 62. místo. Celý tým se umístil na 11. místě.
Žáci třetího ročníku se potřetí zúčastnili celostátní soutěže Finanční gramotnost. Nejprve proběhlo
školní kolo prostřednictvím soutěžního informačního systému. Tři nejúspěšnější žáci – Jan Kumbár,
Dominik Michalanský a Iva Hadravová ze třídy 3. B - vytvořili tým a postoupili do okresního kola a
následně i do krajského kola.
Žákyně třetího ročníku se účastnili soutěže v užití digitálních technologií „Vyprávěj svůj příběh
digitálně“, kterou pořádala Technická univerzita v Liberci. Soutěžící z OA Pelhřimov obsadily 2.
místo s projektem Ztráta přítele autorek Simony Paulíkové a Markéty Šimůnkové, 3. místo
s projektem Kouzelník autorek Lenky Benákové a Michaely Tajchlové, 4. místo s projektem Kostičky
autorky Jitky Kratochvílové, 5. místo s projektem Vajíčko autorky Kateřiny Smrčkové.
Žáci 2. L a 3. L se zapojili do třetího ročníku soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu v rámci
projektu Kraje pro bezpečný internet.
Talentovaní žáci školy se pravidelně zúčastňují matematických soutěží. Celostátní matematické
soutěže středních odborných škol se zúčastnilo osm soutěžících ve 4 kategoriích,
Nejvíce se dařilo Tomáši Kahounovi ze třídy 1. B, který v tvrdé konkurenci 318 soutěžících z celé
republiky v kategorii IV. obsadil 10. místo. Úspěšný byl i Lukáš Jírů, který v kategorii VI. obsadil
z 267 účastníků místo 18.
V letošním školním roce se zúčastnilo 36 studentů mezinárodní
matematické soutěže Klokan 2013 a soutěže Přírodovědný klokan také 36 studentů. Zeměpisné
16
olympiády se ve školním kole zúčastnilo 13 žáků, do okresního kola postoupili Kamil Kubín ze 4. L a
Tomáš Kahoun z 1. B. V okresním kole obsadil Kahoun 3. místo a Kubín místo 4.
Těchto tradičně pěkných výsledků v soutěžích různého zaměření a úrovně lze dosáhnout pouze
soustavnou a obětavou prací všech soutěžících a nezměrnou péčí učitelů, kteří na soutěže žáky
připravují bez ohledu na čas a materiální odměnu.
c) sportovní aktivity
Neopomíjíme ani touhu mládeže po pohybu. Žákovská družstva se pravidelně zúčastňují turnajů v
odbíjené, košíkové, fotbale a jiných disciplínách. Výsledky jsou proměnlivé podle toho, jak výkonní
sportovci jsou na škole. V poslední době se situace lepší, žáci dosahují výborných výsledků i ve
florbalu. V letošním roce ve florbalu byli hoši první v okrese i v kraji. V rámci okresu Pelhřimov si
naši žáci pravidelně měří síly se žáky ostatních středních škol a učilišť. V odbíjené chlapci obsadili 3.
místo a dívky 6. místo. Chlapci získali 2. místo v atletickém poháru. Chlapci se ještě zúčastnili turnaje
ve fotbale, kde obsadili druhou příčku, a turnaje ve stolním tenise, kde skončili také na druhém místě.
V červnu absolvovali žáci 3. ročníku pravidelný sportovně turistický kurs v rekreačním středisku
Cyklokemp Landštejn, kde si vyzkoušeli celou řadu netradičních aktivit, jako jsou např. nízkolanové a
vysokolanové aktivity, jízda na raftech, paintball, airsoft aj.
Vzájemné soupeření mezi spolužáky se každý rok uskutečňuje v rámci sportovního dne. V této oblasti
se čím dál více projevuje nedostatek prostoru pro provozování kvalitního sportu, neboť naše
tělocvična svými parametry neumožňuje vybudování žádného hřiště standardních rozměrů. Proto jsme
letošní sportovní den zorganizovali ve sportovní hale, kde se žáci zapojili do volejbalu, ringa, stolního
tenisu, kuželek a florbalu, každý dle vlastního zájmu.
Pro aktivnější naplnění sportovních zájmů žáků je na škole zřízena pobočka sportovního klubu
mládeže.
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2013/2014 provedli pracovníci ČŠI státní kontrolu vybraných ustanovení školského
zákona se zaměřením na organizaci a průběh maturitních zkoušek. V protokolu z této kontroly
konstatují ve všech kontrolovaných skutečnostech, že nebylo zjištěno porušení právního předpisu.
17
10. Základní informace o hospodaření školy (v tis. Kč)
A. Příjmy:
Celkové příjmy školy v roce 2013 činily
Kč 15 403
Poplatky od zletilých žáků
Kč
0
Příjmy z hospodářské činnosti
Kč
49
Ostatní příjmy
Kč
471
Investiční výdaje celkem (vlastní zdroje)
Kč
17
Neinvestiční výdaje celkem
Kč 15 305
z toho: náklady na platy pracovníků školy
Kč
8 890
zákonné odvody zdravotního a soc. pojištění
Kč
2 772
výdaje na učebnice, texty a učební pomůcky
Kč
164
stipendia
Kč
0
ostatní provozní náklady
Kč
3 643
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Kč
98
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti
Kč
8
Kč
106
B. Výdaje:
C. Hospodářský výsledek celkem – zisk
18
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V roce 2013 byly vytvořeny podmínky pro čerpání prostředků z rozvojových programů MŠMT ve
výši Kč 60 422,-- Kč. Jednalo se o čerpání účelové dotace na podporu organizace a ukončování
středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním termínu. Největší díl mimorozpočtových
zdrojů jsme vyčerpali realizací dvou projektů hrazených z prostředků ESF ve výši Kč 1 788 435,--.
V oblasti mezinárodní spolupráce jsme rozvíjeli kontakty se zahraničními školami v rámci projektu etwinning a další kontakty se žáky zahraničních škol v rámci udržitelnosti projektu Inovace ŠVP,
jejichž cílem je oboustranná komunikace mezi žáky a vzájemné poznávání života v partnerské zemi.
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Pedagogičtí pracovníci školy se dlouhodobě zapojují do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení. Do budovy školy přicházejí pravidelně obyvatelé Pelhřimovska, aby zde získali vzdělání
v oblasti cizích jazyků, účetnictví a informačních technologií. Po skončení projektu „Další programy
vzdělávání dospělých v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko“ jsou naši učitelé připraveni i na
realizaci komplexnějších kurzů, které obsahují problematiku marketingu a managementu pro firmy.
Četnost kurzů a počet jejich účastníků se mění podle zájmu veřejnosti. V této oblasti spolupracujeme i
s Úřadem práce Pelhřimov, Okresní hospodářskou komorou Pelhřimov a krajským vzdělávacím
zařízením Vysočina-education.
19
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z
cizích zdrojů
Stále významnější a perspektivnější je zapojování do projektů nejrůznější úrovně, různého zaměření a
obsahu, protože může žákům a zaměstnancům školy přinést možnosti běžnými postupy nedosažitelné.
Přes značnou administrativní a časovou náročnost se snažíme zapojit do takových projektů, které mají
bezprostřední význam pro práci školy a přínos pro žáky.
V průběhu celého školního roku pokračoval projektový tým v realizaci projektu s názvem „Stavíme
mosty“. „Stavět mosty“ jsme začali v dubnu 2013 a skončíme v lednu 2015. Celková částka rozpočtu
představuje asi Kč 4,34 mil. Hlavním cílem projektu je přiblížit vyučování reálnému životu
v oblastech vzdělávání pro udržitelný rozvoj, rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a
dovedností žáků a spolupráce se státní správou a samosprávou. To znamená, že „postavíme mosty“
mezi školou a realitou. Realizace projektu probíhá podle schváleného harmonogramu a výsledky se
jeví jako úspěšné.
Na jaře skončil další úspěšný projekt, tentokrát MŠMT „Cesta k efektivním strategiím výuky“ podle
zjednodušené žádosti o podporu, tzv. Šablony. Na realizaci tohoto projektu jsme v průběhu 24 měsíců
vyčerpali více než 1 mil. Kč. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění a zefektivnění výuky, větší
míra individualizace výuky a zpřístupnění nejnovějších poznatků žákům školy.
V tomto školním roce byl dále rozvíjen dlouhodobý projekt zážitkové pedagogiky pro učitele a žáky
školy. Všichni žáci prvního ročníku absolvovali základní kurz, jehož cílem je vytvořit a stmelit dobrý
kolektiv. Smyslem práce je velmi účinná prevence proti sociálně patologickým jevům, proto jsme i v
rámci dalšího vzdělávání dali důraz na vyškolení dostatečného počtu vlastních lektorů. Většina
pedagogických pracovníků absolvovala základní kurz zážitkové pedagogiky, šest učitelů II. stupeň a
dva učitelé III. stupeň, proto jsme již schopni organizovat adaptační kurzy sami. Nemalé prostředky
na financování kurzů jsme prozatím získali z grantů zřizovatele MŠMT. I na další kurzy budeme
zajišťovat zdroje kombinovaně, a to z vlastních prostředků, z grantů zřizovatele, případně MŠMT.
20
14. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Zástupci sociálních partnerů se
podíleli na tvorbě ŠVP a jejich ověřování a pravidelnými konzultacemi se podílejí na jejich inovaci.
Mezi hlavní sociální partnery patří především firmy a instituce, ve kterých pracují absolventi školy, a
dále zástupci Okresní hospodářské komory Pelhřimov, Úřadu práce Pelhřimov, Městského úřadu
Pelhřimov a dalších institucí. Ti všichni pomáhají vytvořit podmínky pro co nejlepší naplnění
hlavních vzdělávacích cílů zejména tím, že zprostředkovávají nejnovější praktické informace a
zkušenosti jak pro učitele, tak přímo pro žáky, zúčastňují se významných akcí školy, jsou přítomni u
maturitních zkoušek, umožňují tematické exkurze pro jednotlivé předměty a spolupracují s fiktivními
firmami, kterým vytvářejí reálné zázemí. Významnými sociálními partnery jsou i vysoké školy.
Zejména Masarykova univerzita Brno, se kterou máme uzavřenu smlouvu o partnerství, vytváří velký
prostor pro to, aby žáci měli reálné informace pro svoje rozhodování o dalším studiu, a pořádá
vzdělávací aktivity a konference pro učitele i žáky. Dalšími spolupracujícími školami jsou VŠE Praha,
SVŠE Znojmo atd.
15. Spolupráce s rodiči
Za samozřejmý považujeme podíl rodičů na chodu školy a jejích koncepčních záměrech. Minimálně
dvakrát ročně informujeme rodiče o chování a studijních výsledcích jejich dětí na třídních
rodičovských schůzkách. Kromě toho mohou rodiče kdykoliv využít možnosti navštívit školu a
konzultovat své problémy a náměty s vedením školy či s konkrétním pedagogickým pracovníkem.
Soustavná spolupráce s rodiči je nejúčinnějším nástrojem pro prevenci sociálně patologických jevů,
záškoláctví a nedostatečnému prospěchu žáků. Ke sdělení svých námětů mohou také využít svých
zástupců ve výboru SRPOA nebo zástupců ve školské radě. Ke zlepšení informovanosti rodičů
připravujeme na příští školní rok elektronický systém hodnocení žáků, který budou mít rodiče
dostupný a uvidí v něm průběžné hodnocení svých dětí.
Pro zvýraznění podpory nadaných žáků a pro zpřístupnění finančně náročných zájmů působí při škole
Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Pelhřimov (SRPOA), které prostřednictvím svého
peněžního fondu soustřeďuje dary od přátel školy, jež jsou využívány k podpoře zejména
talentovaných žáků, kulturních a sportovních aktivit a k podpoře vzdělávacích tuzemských i
zahraničních zájezdů.
21
16. Závěr
V průběhu tohoto školního roku proběhla četná nelehká jednání se zřizovatelem o sloučení školy s
Gymnáziem Pelhřimov. Po zvážení všech potencionálních kladů i záporů tohoto kroku přistoupil
zřizovatel k rozhodnutí obě školy sloučit k 1. 7. 2014 s názvem Gymnázium a Obchodní akademie
Pelhřimov. Ředitelem se stal Mgr. Aleš Petrák, dosavadní ředitel gymnázia. Během závěru školního
roku a prázdnin byly zahájeny úkony směřující ke vzniku jediného subjektu a zdá se, že tyto práce, ač
zdlouhavé, nepřinesou negativní dopady. Od 1. září zahájí výuku jednotný pedagogický sbor, který se
částečně prolne, protože někteří učitelé z OA budou učit žáky gymnázia a někteří učitelé z gymnázia
budou učit žáky OA. Nové vedení sloučené školy dělá vše pro to, aby tak zásadní změna neovlivnila
negativně proces výuky a obě školy pokračovaly v tom dobrém, co ve své dosavadní historii
vybudovaly.
22
Závěr
výroční zprávy „Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov“
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o sloučení příspěvkových organizací usnesením
č.0308/04/2013/ZK s tím, že všechna práva a závazky příspěvkové organizace Obchodní akademie,
Pelhřimov, Jirsíkova 875, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení
na příspěvkovou organizaci Gymnázium Pelhřimov, Jirsíkova 244 jako organizaci přejímající.
Na základě usnesení tak od 1.7.2014 o prázdninách nastoupil „staronový“ tým vedení školy ve
složení:
Mgr. Aleš Petrák – ředitel školy
Mgr. Jana Daňhelová – zástupkyně ředitele školy, zodpovídá za úsek gymnázium
Ing. Pavla Marešová – zástupkyně ředitele školy, zodpovídá za úsek obchodní akademie
Ing. Radoslav Kučera – vedoucí provozního úseku.
Tento tým připravil organizaci nového školního roku 2014/2015 s cílem nenarušit
administrativními kroky při slučování škol dosavadní úspěšný výchovně vzdělávací proces probíhající
na obou školách. Hlavním úkolem vedení školy do budoucna je zajistit fungování gymnaziální oborů
i oborů obchodní akademie pro občany z regionu Pelhřimovska a jeho okolí a navázat na to dobré, co
obě školy ve své dosavadní historii vybudovaly.
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Gymnázia a Obchodní akademie
Pelhřimov dne 15. října 2014.
Mgr. Jana Daňhelová
předsedkyně Školské rady
Gymnázia
a Obchodní akademie
Pelhřimov
Mgr. Aleš Petrák
ředitel Gymnázia
a Obchodní akademie
Pelhřimov
-3-
Příloha č.2
Výroční zprávy Gymnázia Pelhřimov
„Kronika“ – přehled aktivit a činností
v školním roce 2013/2014.
Září 2013
Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už
uběhlo drahně let a my druhého září, kdy začala škola, věděli, že jeho samostatná pouť
dějinami našeho města na konci roku skončí. Připojí k sobě mladší sestřičku, obchodní
akademii, a spolu to „potáhnou dál“. Bylo by jistě příhodné, abychom se na poslední rok, kdy
byla naše škola bez sourozence, podívali podrobněji.
První zářijový týden prožívá každý student i kantor dejavu. První den se jakoby nic neděje, je
to jen oťukání. Přijdeme do třídy a zjistíme, že jsme všichni a že to, co se změnilo, je jen
výška, barva vlasů (u studentů) či jejich množství (u učitelů). Září 2013 nebylo jiné. Ke
standardnímu startovnímu výstřelu se přidal i středeční prodej sešitů a burza učebnic v aule,
připomínající spíše marocký bazar. Nejenom hlukem, ale i teplotou. Učebnice si zde poprvé
koupili vyjukaní prváci (do 1. A nastoupilo 22 studentů, do 1. B o jednoho méně), derniéru
zažívali maturanti (zatím jim ale nikdo netleskal). Třicet jedna primánů si na malý výlet do
severní Afriky musí ještě čtyři roky počkat.
Výlety. Červen – ta slova patří k sobě, že? Výlet v září již tak obvyklé slovní spojení není a
chtělo by se říci: až naprší… a ono napršelo. Prváci jeli na adaptační kurz do volnočasového
střediska Březová (již tradiční destinace). Krátkou zprávu nám o něm napsala Karin
Zamrazilová z 1. A:
Skončily prázdniny, začalo
září a s ním naše nová éra života –
střední škola. První den ve škole jsme
se na sebe jen tak koukali, pozorovali
se a bavili se jenom ve skupinkách.
Den ode dne se to zlepšovalo, ale
myslím, že všichni, včetně mě, jsme se
nejvíc těšili na „adapťák“, po kterém
si snad již nebudeme plést jména.
Pondělí. Konečně jsme se
dočkali. Sraz byl v 7:05 na vlakovém
nádraží v Pelhřimově. Tam jsme se
všichni hezky sešli. Že nás ale bylo –
čtyřicet pět vyjevených prváků a dva
profesoři! Po asi dvaceti minutách
jsme se všichni nasoukali do
otevřených dveří vlaku a s těžkými
batohy jsme se prodírali uličkami vagonu. Měli jsme před sebou zhruba dvě hodinky cesty do Třebíče a
potom několikaminutový přejezd autobusem z Třebíče na Březovou.
Na místě jsme vyhopkali z autobusu a čekali na naše dvě instruktorky, Hranolku a Máju. Chvíli
nám říkaly, co můžeme, nemůžeme, musíme a mnoho dalších organizační věci. Potom jsme si rozdělili
chatky a vybalili věci. Instruktorku po celou dobu výletu nám dělala Mája, za což jsme byli velmi rádi.
Hranolka se starala o béčko.
Začínali jsme seznamovacími hrami. Podávali jsme si provázek namotaný na klacíku, říkali
svoje jména a jedním slovem jsme se měli podle prvního písmena ve jméně charakterizovat. Poté
přišla na řadu druhá hra, která se jmenovala Brutální zvířátka. Spočívala v tom, že si musíme co
nejrychleji vybavit jméno nějakého spolužáka, jinak dostaneme ránu latexovou pálkou. Notně
pomlácení jsme se po skončení seznamovacích her rozdělili na dvě skupinky. Jedna šla na
horolezeckou stěnu a druhá šplhala po lanech. Vzájemně jsme se prostřídali. Hezké bylo, že když jsme
zdolali stěnu a s rozklepanýma nohama a rukama jsme slaňovali dolů na pevnou zem, vzájemně jsme
si po celkem namáhavém výkonu zatleskali. Jako poslední aktivita dne byl všemi očekávaný, ale i
obávaný paintball. Ne všichni měli odvahu vkročit do pole a schytávat rány barevnými kuličkami. Po
řádném proškolení, při kterém jsme zjistili, že pravděpodobně z paintballového hřiště odejdeme jako
doživotní invalidé, jsme si nasadili ochranné masky na obličej, naplnili zásobníky a hurá do boje. Cílem
bylo strefit co nejvíce protihráčů. Hra trvala něco kolem pěti minut. Po vystřílení všech kuliček jsme
opustili herní plochu. Odevzdali jsme zbraně, sundali masky a oklepali ze sebe žlutou barvu. Protože se
nám všem hra strašně líbila, dohodli jsme se, že se tam v sedm hodin po večeři sejdeme a svedeme lítý
třídovražedný boj áčka proti béčku. Tentokrát jsme se strefovali nejen do protihráčů, ale někdy i do
spoluhráčů, protože se již brzy stmívalo. V deset hodin byla večerka a všichni jsme si šli ještě povídat
do chatek, po náročném dni jsme však záhy usnuli.
Následoval další den. V půl osmé nás chodili páni učitelé budit a my měli třicet minut na to se
zkulturnit a jít na snídani. Aktivity pro dnešní den byly neméně zajímavé – lukostřelba, na které jsme si
všichni vyzkoušeli, že to indiáni neměli opravdu lehké a že bychom na prériích bizony opravdu
nezneklidňovali, lezení po nižších lanech a prolézačkách dokonce se zavázanýma očima, rukama, nebo
i nohama. Odpoledne začínalo střelbou ze vzduchovky a pokračovalo lezením, či spíše popocházením
po natažených lanech. Museli jsme spoléhat jeden na druhého, držet se za ruce a vzájemně se
podpírat. To byla dle mého názoru snad nejlepší hra. Navečer nás ještě čekala velmi netradiční a
nezvykle otevřená protidrogová přednáška. Myslím, že všichni zúčastnění si po ní pořádně rozmyslí,
jakou návykovou látku strčí do pusy. Večer pro nás v hlavní budově připravili diskotéku, na které to
naše škola myslím slušně rozjela! Bohužel byl už v deset hodin konec a my měli před sebou poslední
den.
Ráno po snídani jsme s Májou vymýšleli pravidla třídy, podle kterých bychom se měli řídit.
Nakonec jsme zhodnotili celý pobyt a své okamžité dojmy jsme zapsali na speciální plakát, který jsme
si přivezli domů. Na závěr jsme na záda dostali kartonové baťůžky ve tvaru baterek, kde byl papír, a
každý napsal každému nějakou hezkou věc, co si o tom dotyčném myslí. I přesto že jsme byli a stále
jsme zvědaví, co že nám to tam spolužáci napsali, papíry jen tak brzo neuvidíme.
Kolem druhé odpoledne jsme nasedali do autobusu a vyráželi k domovu. Myslím, že se ve třídě
nenašel nikdo, komu by se náš společný adapťák nelíbil. Vypadá to, že jsme dobrá parta lidí, která
bude držet při sobě, tak si to nesmíme pokazit.
Bezejmenný průvodce kronikou rád potvrdí, že se adaptační kurz skutečně vyvedl, protože
nikdo nic nevyvedl. I na gymnáziu bylo druhý týden tak nějak volněji – především v jídelně.
Ale ne o jednu osminu, jak by se s předchozích řádků mohlo zdát. Další tři třídy (druháci a
sexta) trávily čtyři dny na jihu Čech na exkurzi v rámci přírodovědného projektu „Přírodní a
technické obory – výzva pro budoucnost“. Cílem bylo nejen poznávat „kytky obecné, luční a
lesní“, ale i vlastní svaly, o nichž se dozvíte nejvíc ve chvíli, kdy vás začnou bolet. Očitým
svědkem byla Ivana Nováková ze 2. B:
V pondělí devátého září jsme se jako třídy 2. A, 2. B a sexta zúčastnili přírodovědné exkurze.
Na naší “výpravě“ nás doprovázeli páni profesoři Havel, Provázek, Trnka a Čech, spolu s profesorkami
Veithovou a Němcovou. Již od rána, kdy jsme se sešli na vlakovém nádraží, jsme věděli, že počasí
nebude nejlepší, a proto jsme se i s nabaleným teplým oblečením vydali směr Český Krumlov.
Dorazili jsme kolem jedenácté. Odpoledne po vydatném obědě, který většinou tvořily bagety a
řízky od maminek, jsme vyšli na prohlídku Českého Krumlova. Je to krásné jihočeské město, které
patří do kulturního dědictví UNESCO. Navečer jsme dorazili do nedalekého kempu U Vikinga. Za
necelou hodinku po zabydlení útulných chatek nás čekala večeře. Téměř všem chutnalo. Večer jsme
měli volnou zábavu a tak jsme vytáhli karty, šli si zahrát do jídelny stolní fotbálek nebo šachy,
případně obhlédnout kemp. První noc byla vážně zima, na tom jsme se druhý den shodli všichni,
protože ze všech chatek bylo slyšet mrtvolné drkotání zubů, a tak jsme i žertovali, že po návratu z nás
místo studentů budou smrtky.
Druhý den jsme serozděleni do skupin 2. B a
sexta - vydali na Kleť. Třídy
2.A – sexta se
rozhodly vyzkoušet si
vodácké zkušenosti. Cestou
na Kleť nás motivoval
odpočinek na vrcholu a
zasloužený výhled do krajiny.
Navštívili jsme i místní
hvězdárnu, kde nám slečna
astronomka pověděla něco o
hvězdách, planetkách a
meteorech. Bylo to příjemné.
Na cestě zpět jsme ještě
prošli naučnou
přírodovědnou stezku.
Naštěstí nespadla z nebe ani
jedna dešťová kapka do té
doby, než jsme dorazili na zastávku a čekali na autobus. Večer jsme se kolem šesté vrátili unaveni do
kempu. Večer byl stejný jako předchozí den, tedy jen
u večeře byla změna. Měli jsme svíčkovou
s brusinkami i šlehačkou. Ani při snídani jsme se
neměli zle. Byly přichystány v podobě švédského
stolu – od sladkého pečiva přes marmelády po sýry
párky a salámy až k ovoci a zelenině, prostě skoro
vše na co jsme si vzpomněli.
Třetí den jsme si role vyměnili. Třída 2. B –
sexta sjížděla vodu až do Zlaté Koruny a 2.A – sexta
si dali “výšlap“ na Kleť. Mnozí z nás seděli na raftu
s pádlem poprvé, ale přesto jsme se jej řídit na vodě
naučili a myslíme, že to pro nás nebude žádný
problém pro příště. Večer už jsme si preventivně
začali balit, ráno jsme odevzdali klíčky od chatek a
po poslední snídani se vypravili na zpáteční cestu.
Ještě nás však čekal grafitový důl. Nejzajímavější na
tom bylo, že jsme se mohli obléct do holínek,
kombinéz a dostali jsme přilbu se svítilnou jako
horníci, skřítci anebo permoníci.
Domů jsme přijeli kolem půl deváté, protože
na dráze byla nepříjemná výluka. I přes únavu jsme
si ve vlaku aspoň trochu zazpívali, aby nám bylo
lépe. Byly i vtipné momenty, zažili jsme kupu legrace
Rostislav Čech, Karel Havel,
a snad jsme se i něco naučili. Přírodovědná exkurze
se nám i přes chladné počasí líbila, rádi bychom si
Jaroslav Trnka a Simona
někdy zopakovali především sjíždění řeky.
Palová.
„Tak že by už na tom gymnáziu konečně začali učit?“. Na laně, na lodi? Na židli!!! A sedět! A
poslouchat!!! To přijde, nebojte. Uplynul týden a 42 studentů za doprovodu 4 pedagogů si
ještě odskočilo do Holandska. Nevím, na jakém místě v autobusu seděla Kateřina Stehnová
(3. A), ale hlavu dám na špalek bez obav, když tvrdím, že by jela znovu:
Sýry, tulipány, vafle, větrné mlýny, vodní kanály a všudypřítomné cyklostezky. To a mnohé
další už čtvrt století jezdí studenti pelhřimovského gymnázia poznávat do Holandska. Jezdí přímo do
spřátelené školy Coenecoop college, která leží v městě Waddinxveen na západě Nizozemského
království.
Jde o výměnný
program, takže všichni
celý týden bydlí doma u
místních studentů. Letos
jsme měli opravdu štěstí,
protože při naší návštěvě
se slavilo 25. výročí této
spolupráce.
Během celého
týdne jsme stihli navštívit
Muzeum čarodějnic, Rijks
Museum a Muzeum Anny
Frankové. Prohlédli jsme
si i dům, kde se Anna
schovávala se svou
rodinou během druhé
světové války. Byli jsme
se podívat na historické
větrné mlýny. Prošli jsme
se po Rotterdamu, Gaudě
i Amsterdamu. Prozkoumali jsme obrovskou zvířecí farmu. Plavili jsme se na loďce po
amsterdamských kanálech. Remízovali jsme proti našim nizozemským kamarádům ve fotbale. Jeden
den jsme se k nim připojili a navštívili hodiny matematiky, ekonomiky a chemie. Viděli jsme, jak se
vyrábí typické holandské sýry, ochutnali sirupové vafle a hlavně jsme všude jezdili na kolech.
Závěr září patřil na pelhřimovském gymnáziu již tradičnímu počinu, při němž se škola otvírá
stále početnější veřejnosti. Noční hodiny jsou obvykle záležitostí čarodějnic, Ježíška či
bujarých oslav, rachejtlí a vystrašených psů, poslední zářijový pátek náležel zcela jiným
bytostem:
V pátek 27.9.2013 se v aule
gymnázia konala již posedmé Noc
vědců. Při této celoevropské akci se
vědci z různých přírodovědných
oborů snaží veřejnosti přiblížit cíle
a způsoby svého výzkumu.
Na našem gymnáziu sice
žádný vědecký výzkum
neprovádíme, přesto byla k vidění
celá řada neobvyklých experimentů
doplněná zajímavými přednáškami. Kromě již tradičního pozorování hvězd, které připravil
Astronomický klub Pelhřimov, mohla přibližně stovka návštěvníků vyslechnout dvě zajímavé
přednášky (student Martin Tousek a profesor Jaroslav Trnka). Sami studenti pak připravili celou řadu
fyzikálních a chemických pokusů. Tímto za ně studentkám oktávy a studentům tercie děkujeme a
těšíme se na příští ročník
Nebudeme si nic nalhávat – většina studentů se v září samozřejmě učila. Někteří navíc
pomáhali a vybírali peníze na fond Světluška (pro nevidomé děti se podařilo děvčatům
z kvinty shromáždit téměř deset tisíc korun). Žáci z nižšího gymnázia si ještě odběhli na
předškolní běh a snědli si i tyčinku Corny:
Medaile si odnesli studenti a studentky našeho gymnázia z okresního kola v přespolním běhu,
který se už tradičně konal 11.září 2013 na náměstí v Pelhřimově. Školu reprezentovalo 18 studentů
nižšího gymnázia. Družstvo dívek kvarty ve složení: Natálie Fikarová, Dorota Skřivanová, Nela
Valentová, Gabriela Mikešová
na 1,5 km dlouhé trati obsadilo
2. místo. Stejného umístění
dosáhlo i družstvo hochů
z tercie a kvarty: Toby Mazanec,
Daniel Markes, Daniel Hanek,
Jáchym Lis, Matěj Vaverka na 3
km dlouhé trati. Uznání zaslouží
i Nikola Jelínková ze sekundy,
která v kategorii starších dívek
obsadila vynikající 2. místo.
Letos v září, stejně jako
v minulých letech, se
uskutečnila soutěž družstev
středoškoláků v atletice – pohár
CORNY. Okresní kolo proběhlo
19. září za účasti čtyř družstev
chlapců a dvou družstev dívek. V obou kategoriích zvítězila družstva Gymnázia Pelhřimov a postoupila
do krajského kola, které se konalo v Jihlavě 24. září. V obou kategoriích se utkala družstva, která
předtím zvítězila v okresních kolech Kraje Vysočina. Studentky naší školy skončily na pátém místě,
studenti vybojovali pěknou třetí příčku.
Říjen 2013
Říjen je měsícem, v němž studenti i učitelé pomalu poznávají, že prázdniny skončily a blíží se
první listopadové rodičovské schůzky. Zároveň je již od září vždy probráno dost učiva, a tak
mohou se začít psát rozsáhlejší písemné práce.
Největší radost mají určitě výrobci elektřiny,
protože vypracovat zadání takové rozsáhlejší
písemky ukrojí značný podíl zdánlivě klidného
večera. A co teprve se na takovou písemku naučit.
Naštěstí nám 28. října vznikla Československá
republika a k ní se z radosti připojily i dva sny
podzimních prázdnin. Všichni jsme si trochu
odpočinuli. A to i na divadelním představení, s nímž
den po prázdninách přijelo pražské Divadlo různých
jmen. Jejich inscenace Wildovy hry Jak je důležité
být (s) Filipem se setkala u studentů i kantorů
s rozporuplným přijetím. Hlavní výtka jistě
směřovala k „vyrábění humoru“ a k přílišným
aktualizacím.
Říjen byl měsícem, kdy byla po roce příprav slavnostně otevřena nová žákovská knihovna a
studovna, a to za účasti sponzorů a vedení školy.
Základem knihovny je přibližně
1600 knížek beletrie. Vybírali
jsme především tituly vhodné
k maturitě a další klasická díla.
Hlavním záměrem je to, aby
studenti měli vždy možnost
půjčit si knížku z maturitního
seznamu. Některých titulů je
totiž v městské knihovně
nedostatek. Knihovna poskytuje
celkem 12 míst k sezení u stolů,
několik míst na gauči a na
„bobících“. K dispozici je
rovněž rychlovarná konvice na
čaj a počítač s připojením na
internet. Knihovna slouží i jako
případné zázemí pro menší
semináře či diskuzní skupiny.
Knihovna by nemohla vzniknout bez sponzorských příspěvků. Velmi děkujeme panu Ing. Jaroslavu
Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu
Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi a Pavlu Harudovi. Společně přispěli na vymalování a na koupi
nábytku čtyřicet tisíc korun, část peněz byla uhrazena i z prostředků SRPGyPe.
Gymnázium Pelhřimov se pravidelně zapojuje do projektů neziskové organizace Člověk
v tísni. Naše říjnové angažmá bylo polopolitické – studenti si vyzkoušeli nanečisto předčasné
parlamentní volby. V naší škole vhodilo svůj hlas 135 studentů, z nichž ovšem 4 hlasy byly
neplatné. Volební účast byla 45 %. Zde se můžete podívat na výsledky:
Jméno politické strany, hnutí, koalice
Celorepublikové výsledky
Celkový počet
Odevzdan
odevzdaných hlasů
é hlasy v %
Gymnázium Pelhřimov
Celkový počet
Odevzdané
odevzdaných hlasů hlasy v %
TOP 09
Česká pirátská strana
ANO 2011
ČSSD
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ODS
KSČM
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Úsvit přímé demokracie
KDU-ČSL
Změna
Strana práv občanů – Zemanovci
Aktiv nezávislých občanů
Volební blok Hlavu vzhůru
9 000
8 961
6 796
4 051
3 614
3 129
2 398
2 113
2 044
1 993
1 784
1 098
886
409
306
47
22
18
7
3
9
1
2
1
3
12
3
1
1
1
17,80
17,73
13,44
8,01
7,15
6,19
4,74
4,18
4,04
3,94
3,53
2,17
1,75
0,81
0,61
36 %
17 %
14 %
5%
2%
7%
1%
2%
1%
2%
9%
2%
1%
1%
1%
Nabitý událostmi byl ještě třetí týden desátého měsíce. Géčka, folková skupina našeho
gymnázia, nahrávala pod vedením paní profesorky Makovcové nové CD s lidovými písněmi
Pelhřimovska. Maturanti se účastnili přednášky o možnostech studijních pobytů v zahraničí
(Sokrates). Svůj seznamovací kurz si třetí říjnový týden konečně také užili naši nejmenší –
primáni. Jako tradičně strávili týden na Chaloupkách.
Od 14. do 18. října 31 studentů primy
strávilo 5 dní na Chaloupkách u obce
Kněžice. Studenti primy měli možnost se
blíže seznámit při programu Škola o
přírodě. Při programu se studenti naučili
např. moštovat jablka, seznámili se se
zvířaty z nedaleké farmy, naučili se jak
vytvořit vyvýšený záhon, zkusili si
orientační běh a prozkoumali faunu a
flóru v okolních lesích Chaloupek. Mnoho
legrace si také užili při hraní
společenských her, při nichž měli možnost
se lépe seznámit. Kurz jsme si všichni užili
a těšíme se na další společné výlety.
Listopad 2013
Dny se krátí, brzy se stmívá, a pokud (č)učíte do deváté
hodiny a jdete pak po osvětlené ulici domů, připadáte si
již téměř vánočně. Ještě si ale pár týdnů všichni
počkáme. První listopadový den jsme v divadle
sledovali osudové okamžiky ze života protektorátního
prezidenta Emila Háchy. V noci ze 14. na 15. března
1939 byl Hácha nucen schválit v Berlíně vznik
Protektorátu Čechy a Morava. Představení bylo
zdařilejší než předchozí inscenace Divadla různých jmen
a charakterizovala ho především mrazivá bezútěšnost a
beznaděj hlavního hrdiny. Studenti měli jistě o čem
přemýšlet.
Tři třídy našeho gymnázia se byly v listopadu v městské
knihovně podívat na netradiční výstavě věnované
významnému výročí, a to vzniku tzv. Bible kralické.
Ve čtvrtek, 7. listopadu, se naše třída vydala do Městské knihovny na přednášku o Bibli
kralické, která byla uspořádána na počest 400. výročí jejího vydání.
Součástí přednášky byla i výstava, ve které jsme mohli vidět celkem 210 různých biblí, mezi
nimiž byla kromě originálu Bible kralické
například i taková, která vydrží bez újmy
pod vodou – pro ukázku vystavena
v akváriu i s rybičkou.
Nejprve jsme dostali možnost
prohlédnout si celou výstavu a poté už
začala klasická přednáška, která byla
prokládána malou soutěží. První část
přednášky byla o Bibli kralické a jejím
vzniku. Bible kralická je velmi důležitá
památka především proto, že se jedná o
překlad z původních jazyků a ne z latinsky
psané verze, Vulgáty. Přeložila a vydala ji
Jednota bratrská, nejprve jako šestidílku a
poté v roce 1613 jako jeden svazek. První
popud k překladu dal Jan Blahoslav, který
ale zemřel dříve, než byly práce započaty. Na jeho plány ale navázali jeho studenti, a tak byla Bible
kralická vydána. Její součástí jsou mimo biblických textů také poznámky, které měly vést čtenáře
k pochopení Písma svatého. V přednášce jsme se také dozvěděli, že Bible jako taková byla přeložena
do více než 2200 jazyků a celkově již bylo vydáno na 4 miliardy výtisků.
Domů jsme poté odcházeli spokojeni, obtěžkáni novými vědomostmi a malými dárečky.
Nezapomenutelným budem listopadového programu je pro všechny (učitele, studenty i
jejich rodiče) adrenalinový happenning, při němž jedni sedí, druzí nad nimi stojí a třetí čekají
doma na to, co bude. Napětí by se vždy při rodičovských schůzkách dalo krájet. Naštěstí se
vždy podaří kárání a pochvaly přibližně vyvážit a díky tomu škola ještě nespadla. První
čtvrtletí bylo za námi. Zároveň také byla za námi anketa o Gympl roku, v níž skončilo
pelhřimovské gymnázium mezi gymnázii našeho kraje na šestém místě.
Listopad byl zaslíbený nejen múzám, ale
i sportu. Kluci ve florbalu zabodovali!
Mladým florbalistům pelhřimovského
gymnázia se v okresním kole dařilo.
Družstvo chlapců obsadilo v konkurenci 19
škol první místo a postupuje do krajského
finále.Složení družstva: K.Duchan, K. Kozler,
K.Katolický, J.Kalina ( tercie ), T.Mazanec,
S.Hána, A.Paták, J.Novotný, P.Dvořák (
kvarta )
V polovině listopadu jsme v rámci
projektu Příběhy bezpráví (organizuje
Člověk v tísni) připravili besedu s Jaroslavem Rokoským (ÚSTR) a promítání dokumentu
Hitler, Stalin a já. Odpoledne to bylo skutečně emotivní a tradice započatá rok předtím bude
jistě pokračovat i nadále.
Pro nás je to historie, látka v dějepise, stránky v sešitě, které se musíme naučit. Pro ni to byl
život. Heda Margoliová – Kovályová byla normální dívka židovského původu, která před druhou
světovou válkou žila se svými rodiči v Praze. Narodit se v jiné době, její život mohl být úplně jiný. Ona
se ale narodila do časů války a diktatury, do časů nesvobody a strachu. Ale i přesto přežila. Díky
projektu Jeden svět na školách jsme se s jejím příběhem mohli seznámit i my.
Ve středu 13. listopadu na naši školu zavítal pan PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., z Ústavu pro
studium totalitních režimů, aby s námi mluvil o dokumentu Hitler, Stalin a já. V roce 2001 ho natočila
Helena Třeštíková, jež v něm přinesla očité svědectví, příběh Hedy Margoliové, ženy, která přežila
koncentrační tábory (ghetto v Lodži, Osvětim, Bergen-Belsen) i pochod smrti. Po válce se paní Heda
shledala se svým manželem, aby o něj přišla v roce 1952, kdy byl odsouzen k trestu smrti společně
s dalšími deseti obžalovanými ve vykonstruovaném
politickém procesu s Rudolfem Slánským. Dokument
je vyprávění ženy, která dokázala navzdory tvrdým
ranám osudu žít dále: To, čím člověk přežívá, je ta
vůle k životu, ta naděje na lepší život.“ říká paní
Heda s úsměvem na tváři a očima plnýma slz. Jsou
to ale slzy štěstí. Slzy vítězství. Většina z nás měla na
konci filmu také slzy v očích. Jsou to právě příběhy
lidí, jako byla paní Heda, které nám, studentům,
dokáží opravdu přiblížit, jak ukrutná doba to bylo a
jak strašný dopad měly tyto události na lidskou
společnost.
To nejdůležitější, co si ale z dokumentu
odneseme, je vědomí, že i když proti vám stojí sebevětší překážky, i když musíte zdolat sebevyšší hory,
stojí to za to, protože nakonec vás čeká něco dobrého. Naděje k lepšímu životu je něco, co bychom
nikdy neměli ztratit. Jak řekla paní Heda na konci filmu: „Tak kdo nakonec vyhrál. Kde je Hitler, kde je
Stalin, to já jsem pořád tady.“
Po projekci doktor Rokoský upozornil na některé zajímavé skutečnosti a vysvětloval okolnosti
procesu se skupinou Rudolfa Slánského, kde se zaměřoval především na osudy rodinných příslušníků
všech odsouzených. Poté následovala ještě téměř hodinová diskuse, v níž zaznívala i témata ze
současnosti jako například vypořádávání se s komunistickou minulostí či místo KSČM v dnešní politice.
Je tedy zcela zřejmé, že pokud neznáme svoji minulost, nejsme a nebudeme schopni se orientovat
v přítomnosti.
Na našem gymnáziu jsou v současné době realizovány dva velké přírodovědné projekty. Že
se naši studenti neztrácí ani v humanitních oborech a v labyrintu palčivých otázek našeho
světa, dokázali studenti třetích ročníků a septimy. V říjnu se třídy oktáva, septima a vybraní
studenti 3.A a 3.B zúčastnili 2. ročníku Olympiády lidských práv. Na základě svých esejů a
vědomostního dotazníku se z téměř 1800 soutěžících do finálové padesátky dostali studenti
Václav Miřátský a Martin Tousek (septima).
25. listopadu se na Magistrátu hl. m. Prahy konalo finálové kolo. Úkolem kola bylo
napsat další esej na vybrané téma. Eseje hodnotila porota složená z odborníků na lidská práva:, např
Marca Martina (ředitel Amnesty International) či Davida Ondráčky (ředitel Transparency
International).
Václav zvolil téma: V různých státech Evropy a světa se legalizuje eutanazie, přičemž je
současně v těchto státech (např. Holandsko, Švýcarsko) ústavně chráněno právo na život. Nejsou tato
dvě práva v rozporu, nebo vnímáte danou problematiku jinak?
Martin vybral téma: V rámci boje proti terorismu se stalo sledování občanů kamerami na
veřejnosti, potažmo osobní prohlídky na letištích běžnou součástí našeho života. Myslíte si, že jsou
tato opatření přiměřená a v souladu s ochranou osobní svobody a soukromí občanů garantována
Ústavou?
Svým zpracováním oba studenti porotu zaujali natolik, že byli vybráni mezi desítku nejlepších.
Absolvovali moderovanou diskusi, ve které jim porota kladla podnětné, zajímavé, ale i všetečné
otázky. Chlapci se s nimi velmi dobře vypořádali a prokázali tak schopnost argumentace a kritického
uvažování. Martin Tousek se pak umístil na výborném 5. místě. Na závěr nabízíme jednu z vítězných
prací Martina Touska:
„Svoboda jednoho člověka začíná tam, kde končí svoboda druhého.“
O tom, že tento výrok je pravdivý, nás přesvědčila historie. Myslím si, že platil, platí a bude
vždy platit, neboť nedílnou součástí lidské společnosti je určité omezení práv a svobod člověka, bez
nichž by společnost nemohla fungovat. Proto vytváříme zákony a ústavy, jimiž do určité míry
svazujeme ruce sobě, ale i lidem, kteří by mohli ohrozit nás a naše práva. Chování člověka tedy není
určováno jen jeho svobodnou vůlí a rozhodováním se, ale jsou mu nastaveny mantinely, v jejichž
rámci se musí pohybovat. Na první pohled se může zdát, že potlačujeme svou přirozenost, avšak
v důsledku jsou tato opatření lepší nejen pro společnost jako celek, ale i pro každého jedince v ní.
Příklad si vypůjčím z historie: v Rusku 19. století byly tehdy velmi „módní“ pistolové souboje. Přestože
jejich oba aktéři se souboje účastnili dobrovolně a svobodně se rozhodli riskovat smrt, zákon byl proti.
Ale proč? Rozhodl jsem se přece sám dát všanc svůj život, ale mohu nalézt jiné, mnohem lepší a
bezpečnější řešení, jak se vyrovnat např. s urážkou, která souboji předcházela. Právě zde zákon, který
omezuje svobodu, pracuje pro mé dobro a chrání mne samotného a to nejcennější, co mám – můj
život.
Ponechá-li zákon jednomu právo na souboj, a druhý v tomto souboji zemře, upřel zvítězivší
poraženému jeho právo na život. Odejme-li prvnímu právo na souboj, pak sice do určité míry omezí
jeho svobodu, ale druhému jedinci zachová jeho právo žít.
Proto lidé vytvořili Ústavu. Aby garantovala ta úplně nejdůležitější práva člověka, i za cenu
toho, že bude muset omezit některá, s nadsázkou řečeno, „méně důležitá práva.“ Pro mne osobně má
právo na život absolutně největší prioritu, a proto, aby bylo toto zachováno, považuji za správné učinit
určité ústupky v oblastech jiných práv. Tudíž myslím, že je nezbytná kontrola osob právě na letištích,
když v letadle lze asi nejsnáze zbavit člověka života. Je třeba si uvědomit ještě jeden fakt. Člověk se
rozhoduje svobodně, ale jeho svobodné rozhodnutí může velmi silně poškodit, nebo i zničit práva
někoho jiného. A to je to, oč tu běží – 99,99% pasažérů na letišti chce nasednout do letadla, doletět do
cíle cesty, a zde z něj zase vystoupit. Avšak jsou zde i tací, kteří (ať už z jakéhokoliv důvodu), chtějí
letadlo poslat k zemi a zabít všechny uvnitř. Proto dochází ke kontrolám – abychom mohli zamezit
vraždám a ohrožení člověka. Tyto kontroly, či monitoring, jsou jakýmsi nutným zlem, které
absolvujeme, a kde je nám (pravda) trochu nabouráno naše právo na soukromí, ale které chrání naše
zdraví a životy.
AVŠAK každá mince má dvě strany. Je nezbytné si uvědomit, že kontrolní opatření slouží
pouze a jenom k ochraně jedince. Proto je potřeba stanovit hranici, za níž se monitoring a kontrola
nikdy nesmí dostat. Jelikož pak omezujeme svobodu člověka ne proto, abychom ho chránili, ale
abychom ho ovládali, a stáváme se diktátorem.
Sečteno a podtrženo, určitá míra kontroly obyvatel je nutná, ale kontroloři musí svého práva
někomu nahlédnout do soukromí využívat jen tam, kde je to nevyhnutelné. Tato míra kontroly musí
být přiměřená, přičemž podle mého názoru na letištích je.
Proto bych chtěl svou esej ukončit tak, jak jsem ji začal, a to rozšířením výroku uvedeného na
začátku: „Společnost a každý jedinec v ní si musí uvědomit, kde končí jeho svoboda a kde začíná
svoboda někoho jiného.“ Pak si uvědomíme smysl kontrol a to, že ostatní mají právo cítit se bezpečně.
Prosinec 2013
Prosinec je na našem gymnáziu tradičně nabitý měsíc. Živo bylo na sportovištích (probíhaly
florbalové soutěže), ale i v učebnách. Hned na začátku měsíce se škola v rámci dne
otevřených dveří (4.12.)představila malým i velkým zájemcům o studium. Všechny předměty
měly tradičně připravené prezentace a drobné soutěže. V prosinci rovněž každoročně
probíhá udílení Cen města Pelhřimova a v něm jsme měli letos želízko v ohni, které nakonec
uspělo. V kategorii žáci a studenti byl vybrán Miroslav Bašta, student septimy, který po celou
dobu studia dosahuje vynikajících
výsledků a cílevědomě získává nové
vědomosti a dovednosti v oboru
biologie. Toto snažení bylo v letošním
roce korunováno úspěchem, prvním
místem v krajském kole biologické
olympiády.
První týden naši studenti rovněž
navštívili předvánoční Vídeň.
Prohlédli si Hundertwasserův dům i
historické památky v centru města
včetně symbolu Vídně, kostela sv.
Štěpána. Navštívili Císařské apartmány a Muzeum Sisi v Hofburgu, zavítali i na unikátní
výstavu Matisse a fauvistů v galerii Albertina. Večer byl ve znamení tradičního vánočního
trhu konajícího se před vídeňskou radnicí.
Oblíbenou a již tradiční událostí je
naše specifická oslava svátku
svatého Mikuláše. Dne 5.12.2013
se v tělocvičně Gymnázia
Pelhřimov uskutečnil již třetí
ročník Mikulášské tančírny.
Během dopoledního bloku si
přihlášení studenti zopakovali
latinskoamerické a standartní
tance a naučili se i jeden tanec
nový.
Celý program probíhal pod vedením
absolventa našeho gymnázia Václava Žoudlíka a nynější studentky Terezy Fantové. Po obědě se
tanečníci již začali připravovat na soutěž, která byla náplní odpoledního bloku. Soutěžními tanci pro
tento rok se staly romantický waltz a živelná cha-cha. Proběhla 3 kola, ve kterých Václav s Terezou
vybrali 3 nejlepší taneční páry, na které už čekalo 6 profesorů. Ti byli rozlosováni do páru ke
studentským finalistům. Všichni soutěžící se snažili zaujmout diváky, kteří byli zároveň porotou.
Výborně zatančit se podařilo páru ve složení Mgr. Rostislav Čech a Martina Petráková, který získal
třetí místo. Pár RNDr. Josef Jírů a Magdaléna Jarošová obsadil místo druhé. A na prvním místě se
umístil pár Milan Křížek a Mgr. Dagmar Makovcová. Čekání na výsledky zpříjemnili sportovní
tanečníci Vojtěch Pistulka a Nela Kozlerová z Tanečního centra Pelhřimov ukázkou latinskoamerických
tanců. Celý den panovala příjemná atmosféra a třetí ročník se velice povedl.
Svatý Mikuláš přinesl ještě nadílku v podobě malého diskusního setkání, které se po prvním
úspěchu opakuje přibližně jednou za dva měsíce. Malé promítání (povídání) o velkých
problémech si klade za cíl představit našim studentům zapeklitosti dnešního světa a našich
nedávných dějin. Součástí je vždy promítání dokumentárního filmu a následná diskuse. První
večer jsme pouštěli dokumenty Lekce běloruštiny (situace v Lukašenkově Bělorusku), Deset
bodů (dokument mapující třídenní studentskou protestní stávku z listopadu 1968) a Krev
v mobilech (zneužívání levné pracovní síly a financování válečných konfliktů).
Můžeme s klidným svědomím a bez uzardění prohlásit, že na našem ústavu kvete fyzika.
Studenti (pilní i opylení) předvedli 5. prosince, že i pozdě večer jim to pálí – zúčastnili se
soutěže „On line fyziklání“, kterou pořádala MFF UK Praha.
Úkolem nejvýše pětičlenných družstev bylo řešit fyzikální úlohy a výsledek vložit do systému
na web. Na počátku soutěže se zobrazilo 5 úloh, po vložení správného výsledku se vždy objevila nová
úloha. Při chybném výsledku úloha zůstala, vložení nového výsledku se mohlo opakovat, ale za každý
nový pokus se možný bodový zisk snižoval. Šlo též úlohu nahradit novou úlohou, avšak opět pod
sankcí bodové ztráty. Během tříhodinového klání bylo možné sledovat i okamžité pořadí týmů s
bodovým stavem, což udělalo soutěž zajímavou a dramatickou. K úspěchu vedla kromě výborných
znalostí fyziky i volba vhodné strategie, schopnost rychlého rozhodování a vzájemná spolupráce členů
družstva.
Náš tým tvořili ostřílení účastníci fyzikální olympiády Václav Miřátský (septima), Marek
Zmeškal (3.A), Tomáš Novotný (sexta), Daniela Šimánková (sexta) a Martin Vejbora (2.A), přičemž
zájemců o účast bylo více. Ze 42 soutěžních týmů z celé republiky vybojovali naši vynikající 5. místo.
Soutěžilo se i
v umění. Ve středu
11. 12. se studenti
nižšího gymnázia
zúčastnili školního
kola recitační
soutěže. Prezentovali
texty dle vlastního
výběru a snažili se
porotu a ostatní
soutěžící přesvědčit
právě o své
intepretaci textu. Po
příjemné hodině
s prózou i poezií do
městského kola postoupili v třetí kategorii Dominika Vaňková a Viktorie Semenyuk (prima),
v kategorii čtvrté pak postoupil Josef Martínek (kvarta) a Kryštof Kozler (tercie).
Dne 13. prosince uspořádala škola v aule představení společnosti ÚDiF neboli Úžasné
Divadlo Fyziky. Proběhlo celkem pět představení, na nichž se vystřídali všichni žáci školy.
Dvojice mladých členů Divadla předvedla ucelený soubor navazujících fyzikálních experimentů
o zvuku a světle. Základní myšlenkou tématu bylo přerušení světelného paprsku kmitem ruky a jeho
zaznamenání do zvukové podoby, což se v reproduktoru projevilo krátkým zvukovým signálem –
„bumem“. Rozevřené prsty kmitající ruky pak dokázaly vyloudit první hluboké tóny, hřeben projíždějící
světelným paprskem pak vytvořil i vyšší tóny, jejichž frekvence se měnila podle rychlosti hřebenu.
Následovaly tóny vytvářené větráčky s měnitelnou rychlostí otáčející se vrtule a kmitající struna různé
délky. Vyvrcholením byl poslech svítících lampiček s různými světelnými zdroji. Žáci a studenti byli
nadšeni, vždyť to byla Fyzika, bylo to Divadlo a bylo to Úžasné.
Za fyzikou nezaostaly ani další přírodní vědy. Kvintáni připravili pro své stejně staré spolužáky
z prvních ročníků vědomostní soutěž, přírodovědné klání. Soutěž trvala asi čtyři hodiny a
studenti z ní odcházeli opravdu vyčerpaní, protože otázky z fyziky, biologie a zeměpisu jim
dali opravdu zabrat. Vítězem se nakonec stala velmi těsně třída 1. B.
Poslední týden před
vánočními prázdninami se
nese tradičně v duchu
nejrůznějších soutěží,
vystoupení a společných
zábav. A hned v pondělí
16. prosince 2013 se sešli
studenti několika tříd ke
společnému zpívání a
hraní v aule naší školy.
Nejmenší primánci, žáci tercie, kvarty, sexty, hudební skupiny prváků a druháků si přinesli
flétny, klarinety, příčnou flétnu, rytmické nástroje a hrálo se a zpívalo. Panovala vánoční nálada,
studenti byli v úvodních písních trošku rozpačití, ale v závěrečné koledě Narodil se Kristus Pán všichni
zpívali vestoje a zpěv, který se nesl se po celé aule, značně zesílil. Mnozí si při společném muzicírování
možná ani neuvědomili, že hudba je právě to, co nás všechny spojuje.
Hned následující den bylo v aule opět živo, ale píšťalky byly vystřídány soubojem vědomostí a
někdy i vrtkavou Štěstěnou. V úterý 17. prosince 2013 se u nás totiž konal druhý ročník školní
předvánoční historické soutěže „Jak to bylo za…“ Po loňských Přemyslovcích přišli letos na
řadu Lucemburkové.
Císař Zikmund byl zmíněn spíše okrajově, ale příští rok mu bude v době husitské revoluce
věnována patřičná pozornost. S dějinami více než sta let zápasili naši studenti čtyři a půl hodiny.
Prvního kola se účastnilo patnáct tříčlenných týmů, které odpovídaly na dvacet testových otázek.
Nebyly určitě jednoduché, například:
Proč král Jan Lucemburský oslepl?




a) Zranění z jednoho z turnajů na francouzském dvoře
b) Důsledek bitvy u Mühldorfu
c) Důsledkem dědičné choroby Lucemburků
d) Následek otravy při spiknutí v italské Lucce
Ze „síta“ postoupily tři nejlepší týmy: ze třetího místa tercie (14 bodů – Barbora Blažková, Anna
Smrčková, Tereza Podušková), ze druhého septima (16 bodů Hana Martínková, Martin Tousek, David
Antoš) a z prvního smíšené
družstvo druháků (18 bodů
– Kamila Svárovská, Jiří
Břečka, Kamil Bednář).
Druhé kolo se již odbývalo
s notebooky, na nichž týmy
plnily úkoly dalších tří kol.
Ve druhém kole studenti
vybírali pravdivé odpovědi,
sestavovali rodokmen
Lucemburků, pracovali
s obrazovými i písemnými
prameny a s filmovými
ukázkami. Ve třetím přišly
na řadu tři logické úlohy a
v posledním hádání tří
osobností. Ke každé bylo
pět nápověd – pokud
soutěžící využili první
nápovědu a osobnost odhalili, získali 5 bodů, za každou další nápovědu se jim bod strhával. Před
poslední osobností vedl tým septimy o tři body (77 : 74), ale třetí postavu odhalili druháci i terciánky
po první nápovědě (Mé pravé jméno je Markéta – byla jsem tak pokřtěna), druhou nápovědou byla
fotografie hory, třetí opět text (Manželovi jsem porodila dvě dcery, které mě díkybohu přežily. Syn se
nám však nenarodil.). Čtvrtou byla busta z triforia sv. Víta. Tým septimy odpovídal po čtvrté
nápovědě, ale neúspěšně. Blanka z Valois tedy rozhodla celou soutěž.
Všechny týmy předvedly úžasné výkony, a proto bylo na místě, že se vítězové rozdělili o dort –
hlavní cenu – se všemi finalisty. Kladené otázky byly často nad rámec gymnaziálního učiva, rád proto
smekám pomyslný klobouk před nejmladšími účastnicemi finále. Děvčata ztratila na vítěze pouhých
15 bodů!
V úterý se bohužel soutěže
nemohlo zúčastnit šest dívek.
Hudební skupina Géčka totiž 17.
prosince 2013 zazpívala a zahrála
nejmladším a nejstarším
posluchačům. Dopoledne
děvčata navštívila Domov pro
seniory v Pelhřimově, kde
společně s babičkami a dědečky
zazpívala několik známých koled
a vánočních písní. Atmosféra byla
opravdu sváteční, domov pro
seniory je krásně vánočně
vyzdoben. Odpoledne se Géčka přesunula do pelhřimovské nemocnice na dětské oddělení.
Návštěvy se zde staly dlouholetou tradicí, muzikanti se vždy snaží malým pacientům ukrátit
čekání na Vánoce v nemocničním prostředí.
Třetí den před prázdninami patřil závažnému tématu – zástupci Oblastní charity
v Pelhřimově se s paní MUDr. Mazancovou podělili o své zkušenosti a povídali především o
tzv. paliativní medicíně a o umírání jako takovém. Setkání bylo určeno studentům vyšších
ročníků (seminářům ZSV a biologie) a ve studentech zanechalo hluboké stopy. Umírání a
přítomnost smrti často vytěsňujeme na okraj našich myšlenek a vědomí naší konečnosti si
nepřipouštíme.
Ve čtvrtek 19.
prosince se výuka pro
celé osazenstvo
pelhřimovského
gymnázia přesunula
do sportovního areálu
u autobusového
nádraží – začal
sportovní den školy.
Týmy zápolily
v basketballu, sálové
kopané, volejbalu,
florbalu, kuželkách, děvčata cvičila aerobic, hrál se stolní tenis… zkrátka sto lidí, sto chutí. Vše
proběhlo v nejlepším pořádku, protože se nikdo nezranil.
Leden 2014
Tento první měsíc nového roku musíme začít rozhodně úspěchy našich mladých matematiků
a fyziků v krajských kolech olympiád. Figurují tady v současnosti dvě jména: Václav Miřátský
a Marek Zmeškal. Proto výsledkům těchto dvou borců dáváme přednost před nejrůznějšími
radovánkami, jakými jsou například maturitní plesy.
V krajském kole fyzikální olympiády v nejvyšší kategorii A zvítězil Václav Miřátský, 3. místo
obsadil Marek Zmeškal. Oba se tak kvalifikovali do celostátního březnového kola mezi 46 nejlepších
středoškoláků České republiky. Úspěch je o to cennější, že oba studenti jsou teprve v předposledním
ročníku studia a mohou v příštím roce soutěžit ještě jednou. Tato okolnost společně s velmi úspěšným
vystoupením v krajském kole znamená, že nemohli vystačit pouze se znalostmi fyziky ze školního
vyučování, naopak museli si své fyzikální i matematické obzory dalším studiem významně rozšířit. Na
této úrovni soutěže je znalost například diferenciálního počtu či základů teorie relativity nutností. Pro
ilustraci jedna ze čtyř úloh krajského kola se zabývala relativistickou srážku částic, tedy fyzikálním
jevem, který se experimentálně studuje na velkém urychlovači částic v CERNu u Ženevy.
Václav s Markem se rovněž zúčastnili krajského kola matematické olympiády nejvyšší
kategorie A, která je vypsaná pro třetí i
čtvrté ročníky středních škol. Oběma se
zadařilo a jsou úspěšnými řešiteli. Marek
skončil na 6. místě z 23 řešitelů a Václav
si 4. místem zajistil místo mezi 45
nejlepšími z celé republiky, kteří postupují
do celostátního kola.
V kategorii P – programování,
která se konala 21. ledna, se v krajském
kole na 2. místě umístil Jan Tománek (VII)
a také postupuje do republikového finále.
Završil tak lednovou „spanilou jízdu“
našich studentů „zeměmi“ matematiky,
fyziky a počítačů.
Obrovským úspěchem pelhřimovského gymnázia a štěstím pro celý ústav byl návrat všech
účastníků lyžařského kurzu. Z chaty Slovanka se sekundáni i kvintáni vrátili celí, profesorům
se také nic vážnějšího nestalo
V měsíci lednu proběhla školní kola biologické olympiády kategorií C a D. V kategorii C se
školního kola zúčastnilo 15 žáků tercie a kvarty. Nejlépe se s testem biologických znalostí na
téma „ Světlo a barvy v přírodě “, poznáváním rostlin a živočichů a praktickou laboratorní
úlohou vypořádala Anna Tousková (kvarta, 1. místo), Anna Smrčková (tercie, 2. místo) a
Vojtěch Pistulka (tercie, 3. místo). V kategorii D se zapojilo do soutěže 11 žáků primy a
sekundy. V práci na stejné biologické téma byli nejúspěšnější Šimon Rásocha (sekunda, 1.
místo), Adam Šebesta (prima, 2. – 3. místo) a Jakub Hladík (sekunda, 2. – 3. místo).
Ve dnech 20. a 22. ledna se naši studenti zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v
anglickém jazyce, která se konala v Pelhřimově.
V poměrně silné konkurenci dosáhli opět velmi pěkných úspěchů: v nejvyšší kategorii zvítězila Martina
Petráková, Martin Tousek obsadil druhé místo, Gabriela Mikešová v kategorii mladších žáků obsadila
druhé místo. Martina postoupila do březnového krajského kola, které se bude konat v Jihlavě. Do
krajského kola postoupil také Toby Mazanec, vítěz školního kola v kategorii žáků, kteří měli či mají
trvalou možnost komunikovat v anglickém jazyce mimo samostatnou jazykovou výuku.
Dne 21. ledna 2014 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo soutěže z německého jazyka.
V kategorii III.A, v níž soutěžili studenti všech středních škol, obsadila Jana Machová skvělé 2.
místo, v kategorii II.B se Petr Velíšek umístil na 3. místě.
V pátek večer (24. ledna) se v aule našeho gymnázia uskutečnil další diskusní večer spojený
s promítáním dokumentů, který pracovně nazýváme Malé promítání (povídání) o velkých
problémech. Na konci ledna jsme studentům nabídli dokument nový – film Hořící keř o Janu
Palachovi.
Na promítání dokumentu, který natočila pro společnost HBO režisérka Agnieszka Hollandová,
přijali pozvání i Ing. Jan Litomiský s manželkou Barbarou, téměř 20 studentů a několik profesorů z naší
školy. Po krátkém úvodním povídání o Janu Palachovi jsme se pustili do čtyřhodinového třídílného
dokumentu. Začínal upálením Jana Palacha a poté se věnoval osudům jeho bratra, matky a advokátky
Dagmar Burešové. Dokument ukazoval postavy hodné obdivu, ty, jež nezradily své přesvědčení, ale i
ty, které se nechaly zlomit soustředěným tlakem předlistopadového režimu a kolaborovaly. Myslím, že
nás všechny upoutala především Palachova matka, která se rozhodla hájit památku svého syna před
lživými výroky poslance Viléma Nového u soudu. Studenti viděli, jak vypadala samostatnost soudní
moci před revolucí a jaké metody používala StB při manipulaci s lidmi. Režisérka se poměrně věrně
drží znění pramenů, zároveň byla ale schopná natočit téměř politicko-soudní thriller.
Závěrečná hodina patřila povídání o filmu a především o osobnosti hlavního aktéra. Jsem
velmi rád, že s námi byl někdo, kdo podepsal Chartu 77, byl za své přesvědčení vězněn a neustoupil
z něj. Manželé Litomiští vysvětlovali některé souvislosti celého příběhu a mluvili i o tzv. Palachově
týdnu v lednu roku 1989. Nejčastější slova, která se v diskusi objevovala a která mi utkvěla v paměti,
byla čin, hrdinství, trpělivost, srabi. Na posledně jmenované slovo asi nezapomenu díky jedné naší
studentce, která na konci filmu – 45 let po smrti Jana Palacha – řekla: „To je tak smutný. A my jsme
dneska takový srabi…“
V úterý 28. ledna 2014 se naši nejmenší (prima a sekunda) zúčastnili v aule přednášky o
závislostech. Po jednotlivých stanovištích, kde studentíci poslouchali zkušené lektory, nás
provede Terezka Havlínová ze sekundy.
První stanoviště bylo věnováno závislostem. Odpovědělo nám na otázku, na čem můžeme být
závislí a jak poznáme, že je někdo na dané věci či činnosti závislý. Dalším tématem bylo kouření. Zde
jsme se dozvěděli, že kouření je nazýváno také „DĚTSKÁ NEMOC“, protože většina lidí začne kouřit
před dovršením osmnácti let, a že nikotin se šíří cévami sedm vteřin.
Alkohol - to bylo naše třetí téma. Někteří lidé si myslí, že alkoholem mohou zahnat deprese,
ale prý je to naopak - když se ráno probudí, mají kocovinu, je jim špatně, a tím se deprese ještě zvětší.
Navíc mohou způsobit faux pas a to jim na dobré náladě a sebevědomí rozhodně nepřidá.
Našim posledním tématem byly drogy. Dozvěděli jsme se, které jsou legální a které naopak
ne, jaké mají účinky a jak nám mohou ublížit.
Shodli jsme se na tom, že nejlepší závislost je na ČOKOLÁDĚ, HUDBĚ a KAMARÁDECH. Myslím,
že za všechny mohu říct, že přednáška byla opravdu povedená a že si z toho každý něco odnes.
V úterý 28. ledna se v Pelhřimově uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády, v němž se
utkalo 33 soutěžících ze základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií Pelhřimovska.
Naši tři zástupci si vedli velmi dobře – Josef Martínek z kvarty obsadil druhé místo a
pravděpodobně postupuje do krajského kola, Anička Smrčková z tercie vybojovala páté a
Jirka Blažek, Pepův spolužák, nakonec skončil na 11. – 12. místě. Záludné otázky týkající se
dějin českých měst od jejich dávnověku v době přemyslovské až po dobu předbělohorskou
zvládli na výbornou.
Na konci ledna k nám zavítala milá návštěva z dalekého severu. Gymnázium Pelhřimov se
totiž zapojilo do česko-finského projektu „ School as a Learning Institution” (Škola jako
učící se instituce) v rámci programu Comenius Regio, v němž budou spolupracovat čtyři
střední školy z Vysočiny a obdobný počet školských zařízení z města Tampere ve Finsku.
Ředitel školy Aleš Petrák se 28. ledna 2014 na Krajském úřadu v Jihlavě zúčastnil první schůzky
s českými i finskými partnery v projektu, na níž se navzájem představily všechny participující
organizace. Následující den, 29. ledna, pak finští hosté zavítali na zhruba čtyřhodinovou návštěvu
Pelhřimova. Aleš Petrák je seznámil s organizační strukturou a řízením Gymnázia a se studijními
programy a vzdělávacími cíli školy. Finští návštěvníci se také zajímali o vize do budoucna a počty
našich absolventů nastupujících na VŠ a rozvržení oborů, které studují. Pak následovala prohlídka
budovy, při níž členové finské delegace zašli do některých učeben a sledovali studenty při výuce. Na
závěr návštěvy je ještě čekal výstup na věž kostela sv. Bartoloměje, odkud si prohlédli Pelhřimov a
jeho nejvýznamnější dominanty.
Ples oktávy, kterou celých dlouhých osm let kočíroval Rostislav Čech, odstartoval 10. ledna
sérii tří plesů maturantů našeho gymnázia, Ples se rozhodně vydařil, odnesly ho pouze jedny
dveře.
Na 15. ledna byly stanoveny přijímací zkoušky nanečisto – páťáci a deváťáci si vyzkoušeli
úlohy, při kterých se naostro zapotí o tři měsíce později. Příklady z matematiky a úkoly
z českého jazyka zvládli všichni velmi dobře. Pro studenty posledních tříd základních škol
jsme navíc připravili přípravné kurzy z obou jmenovaných předmětů. Bylo jich dohromady
šest a konaly se v lednu a v únoru. Zájem byl značný, pokaždé přišlo mezi 40 – 60 studenty.
Únor 2014
Únor začal pro některé z nás chemicky. V neděli druhého února se totiž dvaatřicet studentů
vyšších ročníků našeho gymnázia vydalo na chemickou exkurzi do hlavního města. Povídání
o celé cestě napsala Ivana Nováková.
Na naší „expedici“ nás doprovázeli naše milé a energií nabité profesorky Šrůtková,
Makovcová a Vejborová. Jeli jsme nejnovějším autobusem Kraje Vysočina, dokonce jsme měli možnost
okusit jeho pohodlí jako první.
V půl třetí odpoledne jsme vyrazili směr Praha, kde se naše výprava ubytovala v hostelu
Klamovka. Po ubytování a posilnění večeří jsme se oblékli, upravili a autobus nás odvezl na
pozorování hvězd a přednášku na Petříně . Večer jsme se vrátili a notně unaveni brzy usnuli.
Druhý den v pondělí jsme v půl osmé sešli do suterénu budovy na snídani a o půl deváté
vyrazili před Chemický ústav Univerzity Karlovy, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina se
vydala rovnou do laboratoří, kde nás s programem a s činností ústavu seznámil RNDr. Jakub Hraníček
Ph.D., a druhá pokračovala do Českého muzea hudby, kde si studenti vyslechli něco o historii hudby a
prohlédli si nástroje od počátků až po současnost. Mezitím se skupina číslo jedna zabývala kladnými a
zápornými ionty prvků a snažila se je rozpoznat podle reakce. Poté jsme se všichni sešli na obědě
v menze na Albertově. Jídlo nebylo špatné, ale poznali jsme, že můžeme být za naši školní jídelnu rádi.
Po obědě se skupiny vyměnily, nicméně skupinu z laboratoří čekala příjemná muzikoterapie.
Vyzkoušeli jsme si vybít energii za pomoci barelů na vodu a následně jsme se námi vyluzované tóny
snažili přiblížit určitým frekvencím. Následně jsme barely vyměnili za nástroje jako dřívka, rolničky, či
tamburíny, kreslili jsme si na záda a celou terapii jsme zakončili uvolněním těla a odpočinkem. Po
terapii nás nabral autobus a přesunuli jsme se k výstavišti a přešli do planetária ve Stromovce. Zde
jsme zhlédli pořad o hvězdách a souhvězdích. Za svitu pouličních lamp nás autobus dopravil zpátky
k restauraci Klamovka, kde jsme si dali výbornou večeři, poté jsme se vrátili do hostelu a měli volnou
zábavu.
Druhý den ráno se skupina č. 2 odebrala do laboratoří, kde jsme si vyzkoušeli druhy titrací a
zkoumání obsahu železa ve vodě. Skupina č. 1 navštívila Muzeum Policie ČR, kde jsme měli možnost
nahlédnout do historie kriminalistiky – dozvěděli jsme se, že k vyřešení mnoha zapeklitých případů
pomohla aplikovaná chemie. Následoval oběd opět na Albertově a výměna skupin.
Ve středu ráno nás čekala poslední snídaně, dobalení věcí a již ve čtvrt na devět jsme stáli
před semtínskou Syntézií. Prošli jsme v prostorách, kde se řídí výroba kyseliny sírové, která se
následně zpracovává například na zemědělská hnojiva. Naobědvali jsme se u Bílé Vrány v Lázních
Bohdaneč a po posledním obědě jsme se ospalí a unavení ve čtyři odpoledne navrátili zpět k budově
našeho gymnázia.
Díky rozmanitému programu jsme toho poznali opravdu mnoho. Nám všem se exkurze líbila a
kouzlo chemické laboratoře možná okusí další ročníky i následující rok. Nejdůležitější je ale fakt, že
celý tento projekt by se těžko uskutečnil bez příspěvků z grantu Evropské unie a Kraje Vysočina. Byla
to skvělá zkušenost a snad nás chemie zaujala natolik, abychom se jí věnovali i v budoucnu.
A po návratu nás čekaly dvě soutěže. Nejprve se ve čtvrtek 6. února 2014 konal na
Křemešníku za výborných sněhových podmínek již šestý ročník Memoriálu Pepy Šlaka ve
sjezdovém lyžování. Při poměrně teplé zimě byl termín závodu vybrán opravdu skvěle.
Studenti Petr Velíšek a David Severa obsadili ve svých kategoriích druhá místa. Kristýna
Sochorová skončila mezi dívkami třetí. V závodě bodovali také Kryštof Kozler (4. místo), Jindřich
Podlena (5. místo), Toby Mazanec (6. místo) a Valerie Vítů (5. místo). Naše škola tak v konkurenci
dalších pěti škol
získala pohár za
celkové vítězství.
Ve čtvrtek šestého a další den v pátek se naši studenti neztratili ani v záludných úkolech
okresního kola Olympiády z českého jazyka. S úspěchem vyřešili cvičení z mluvnice a
vytvořili pěkné slohové práce. V první kategorii se umístila na skvělém 3. místě studentka
tercie Anna Smrčková, Zuzana Richterová (kvarta), pak skončila v těsném závěsu s
jednobodovou ztrátou na 4. - 6. místě. Nejlepšího umístění dosáhla Klára Kopecká (4. A),
která ve druhé kategorii skončila na vynikajícím 2. místě. Marek Zmeškal (3. A) se ve své
kategorii podělil o 8. - 10. místo.
V únoru se studenti (jako vždy) pilně učili a vyučující se neméně pilně (jako vždy) připravovali
na hodiny. Kromě mnoha písemek, zkoušení a referátů jsme ještě stihli jednodenní fyzikální
exkurzi do Prahy, zahráli jsme si šachy (někteří z nás) na krajském mistrovství v této
královské hře a absolvovali školní či okresní kola několika olympiád. Největší radost nám
ovšem opět udělali naši nadaní studenti ve fyzikálních soutěžích. Prvním úspěchem bylo
krásné umístění našeho pětičlenného týmu, který 14. února plnil úkoly celostátní soutěže
Fykosí fyziklání.
Jde o fyzikální týmovou soutěž pro středoškoláky, kteří v časovém limitu tří hodin postupně řeší různé
zajímavé úlohy. Za úspěšně vyřešené úlohy jsou přidělované body, podle nichž se určuje výsledné
pořadí v dané kategorii. Celou akci připravili organizátoři Fyzikálního korespondenčního semináře
MFF UK (FYKOS), pod záštitou MFF UK. Tým našeho gymnázia ve složení Václav Miřátský (septima),
Marek Zmeškal (3. A), Tomáš Novotný (sexta), Daniela Šimánková (sexta) a Martin Vejbora (2. A)
soutěžil v kategorii B, kde bojovalo celkem 30 týmů nejen z ČR, ale i ze Slovenska. V této ostré
konkurenci obsadili naši studenti výborné páté místo, čímž navázali na stejný výsledek z prosincového
kola, kde se příklady řešily po internetu.
Na konci února však naše fyziky čekal úspěch daleko větší. Dva naši studenti, Václav Miřátský
ze septimy a Marek Zmeškal ze 3. A, se v lednu úspěšně probojovali do krajského kola
Fyzikální olympiády, kde obsadili 1. a 3. místo, čímž se na základě republikového srovnání
bodových zisků kvalifikovali mezi 46 nejlepších fyziků středních škol České republiky.
Celostátní kolo se konalo ve dnech 24. až 27. února 2014 v Holešově u Kroměříže. Soutěž se
tradičně skládala z pětihodinového řešení čtyř teoretických úloh a následující den ze čtyřhodinového
experimentování. Všichni souběžně ve stejné době samostatně řešili stejné úlohy.
Pro zajímavost, v experimentální úloze bylo soutěžícím předloženo spojení 6 rezistorů ve tvaru
čtyřstěnu, pět z nich mělo stejný odpor a jeden z nich odlišný. Základním úkolem studentů bylo
můstkovou metodou proměřením odporů mezi vrcholy čtyřstěnu rozhodnout, který rezistor má odlišný
odpor, a vypočítat jeho hodnotu a hodnotu ostatních odporů. Zadání vypadá jednoduše, ale zkuste si
prostorové spojení rezistorů rozkreslit a vyjádřit každý odpor, známe-li změřené odpory mezi
jednotlivými vrcholy.
Oba naši soutěžící překonali „papírová“ očekávání. Marek Zmeškal získal titul úspěšný
účastník celostátního kola a obsadil 24. místo. Václav Miřátský dokonce porazil oba účastníky
loňské Mezinárodní fyzikální olympiády a získal vynikající 2. místo. Tímto výsledkem se kvalifikoval
do devítičlenného širšího týmu reprezentace České republiky, z něhož bude vybráno pět
reprezentantů, kteří se v červenci utkají ve světovém finále v Astaně v Kazachstánu.
V historii školy je to již podesáté, kdy je náš student členem širšího reprezentačního výběru
České republiky a „ve vzduchu visí“ možná sedmá účast na Mezinárodní FO. Ovšem dostat se do
skutečného pětičlenného reprezentačního týmu je ještě podmíněno úspěšným absolvováním
výběrového soustředění v dubnu.
Nápaditá i praktická témata diskutovali pelhřimovští gymnazisté, kteří si v půlce února zkusili
simulované zasedání zastupitelstva města.
Vyvrcholila tím dvoudenní hra „Mladí lidé rozhodují", která má mladé lidi vést k schopnosti
argumentovat i zajímat se o veřejné dění. Akci, která se ve městě konala poprvé, podpořila nadace
Friedricha Eberta. Jako učitel projekt zaštítil Jaroslav Trnka.
V úterý 19. února studenti hostovali na reálném zasedání. S pomocí zastupitelů si připravili
návrhy usnesení a interpelace, které přednesli starostovi Leopoldu Bambulovi a místostarostovi Pavlu
Pípalovi. Obě skupiny braly hru vážně, 25 studentů různých tříd vytvořilo čtyři strany: Konzervativní
Amálky (KA), Stranu odvážných studentů (SOS), Pro dobro Pelhřimova (PDP 2014) a Nedotknutelnou
Elitu (NE 2014). První dotaz na starostu zněl, zda město může pronajmout mládeži prostory pro volný
čas. Starosta požádal o upřesnění požadavku a pak navrhl spojit se s jiným subjektem. Další
interpelace se týkala mj. chystaného projektu revitalizace říčky Bělé a semaforu v křižovatce ulic
Nádražní-Křemešnická, kde podle studentky Aleny Brychtové řidiči při odbočování přehlíží chodce a
„jedou jak splašení". U první věci starosta Bambula uvedl, že projekt by stál 25 milionů a čeká se na
dotaci. Co se týká semaforu, místostarosta Pípal sdělil, že se upraví při opravě průtahu. Diskuse se
rozběhla u dotazu, zda město může ovlivnit přílišný počet obchodních domů, které mohou likvidovat
malé místní prodejce. Starosta řekl, že pozemky centrům poskytli soukromí vlastníci, kterým město
nemohlo nabídnout tolik peněz.
Podle něj mj. místní prodejci mohou centrům přizpůsobit svou strategii – za příklad dal
Adélku. „Ono to ale nejde vždy se přizpůsobit. Pro malé obchody je to někdy katastrofa," namítl
student Jiří Pohan a jeho kolega Štěpán Beneš se ptal, zda jde omezit velikost zóny určené pro
obchodní domy. Starosta reagoval, že ta je schválená územním plánem.
Návrhy usnesení
- Zateplení tenisové haly do roku 2015, náklady 2 miliony. Buď dotace, půjčka, z rozpočtu nebo
vzít z jiných sportů – fotbalu. (KA)
- Chodníky v ulici F. B. Vaňka a chodník spojující ulice B. Němco-vé a Vlásenická, přechody
v ulici F. B. Vaňka a Pod Hájkem, náklady 100 tisíc, z rozpočtu (SOS)
- Změna nájmů pro maturitní plesy v KD Máj – snížení z 30 tisíc na 20 až 15, aby plesy nešly
jinam. Náklady: 150 tisíc ročně, vydělat na jiných akcí KD. (PDP)
- Celková rekonstrukce silnice Křemešnická. Část patřící městu navazuje na hotel Křemešník ve
vlastnictví města. Náklady: 5 milionů, zkusit dotaci. (NE)
V únoru se konaly také oba zbylé maturitní plesy – studenti 4. A si pod vedením Josefa Jírů
svůj ples odtančili 14. února.
Po nich přišla na řadu třída 4. B – osmnáct
mladíků a slečen vedla po čtyři roky
Miroslava Šmrhová.
Březen 2014
První jarní měsíc se vyvíjel slibně.
Zima se tenhle rok téměř
neprosadila, nemuselo se moc
topit a navíc se děvčata již 3.
března zahřála při cvičení
aerobiku. Sportem lze tedy i
šetřit energiemi. Potom se
roztočil každoměsíční kolotoč
školních i mimoškolních aktivit.
Studenti biologického semináře si
při dni otevřených dveří prohlédli
některá pracoviště pelhřimovské nemocnice a v rámci fyziky navštívili Ústav jaderného
výzkumu v Řeži u Prahy. Nejočekávanější mimoškolní aktivitou byly rozhodně jarní
prázdniny, jež letos připadly na poslední možný termín, tedy na 10. – 14. března.
V úterý 4. března se studenti 1. – 3. ročníku zúčastnili Lyžařského a snowboardového
přeboru škol kraje Vysočina, který se konal ve Velkém Meziříčí. Žáci soutěžili v kategoriích 1.
– 2. ročník SŠ a 3. – 4. ročník SŠ a též kolektivně jako jeden tým. Pořadatelé zařadili i kategorii
učitelé, která byla též započítána do celkového hodnocení teamu. Naši studenti dosáhli
vynikajícího výsledku, když v konkurenci 16 středních škol společně vybojovali skvělé 2.
místo.
dívky 1. – 2 ročník: Anna
Mikolášková – 1. místo;
Barbora Kotrčová – 4. místo;
Zuzana Marešová – 5. místo
chlapci 1. – 2. ročník: František
Kott – 16. místo
dívky 3. – 4.ročník: Barbora
Valentová – 7. místo
chapci 3. – 4.ročník: Michal
Mareš – SNB – 1. místo; Radek
Štěpánek – 2. místo; Tomáš
Havel – 3. místo; Ondřej
Stránský – 14. místo
učitelé – Petra Štěpánková – 3.
místo
Tříčlenná družstva mladších a starších studentů se zúčastnila 18. března 2014 místního kola
mezinárodní soutěže družstev Mladí lidé v evropských lesích (YPEF 2014). Kolo proběhlo na
Lesní správě Pelhřimov.
Místní kolo se skládalo z teoretické části řešené formou testu a praktického poznávání a
určování rostlin a živočichů vyskytujících se v lesích našeho regionu. V každé z kategorií obsadilo
družstvo školy první místo a postoupilo do regionálního kola, které se uskuteční v Písku. Družstvo
mladší kategorie ve složení K. Kodešová, N. Svobodová a V. Hunal utvořili studenti tercie, starší
družstvo bylo ze studentů septimy a kvinty M. Komínová, J. Kešnerová a Š. Suk.
V průběhu března se také konala krajská kola několika zeměpisných soutěží, ve kterých naši
studenti dosáhli (tak, jako každoročně) výborných výsledků.
Soutěž Poznej Vysočinu: tato soutěž není zaměřena na ochutnávku masných výrobků s cílem
poznat mezi nimi tradiční trvanlivý salám, jak by se z jejího názvu mohlo zdát, ale na podrobnou
znalost reálií Kraje Vysočina. Je určena pro žáky a studenty základních škol a nižších ročníků víceletých
gymnázií. Krajského kola v Jihlavě se účastnilo neuvěřitelných 157 (!) soutěžících, z každé školy vždy
jeden chlapec a jedna dívka. Naši školu reprezentovali Anna Tousková a Jan Holub z kvarty. Uspět
v takto nabité a velmi vyrovnané soutěži nebylo vůbec jednoduché, bodový rozdíl mezi nejlepší
dvacítkou byl minimální. Janu Holubovi se podařilo dosáhnout krásného 8. místa a tím i postupu do
celostátního dvoudenního soustředění, které se uskuteční v květnu v Praze.
Zeměpisná olympiáda: v krajském kole reprezentoval naši školu student septimy Martin
Tousek. V konkurenci čtyřiceti nejlepších geografů kraje se neztratil a ve své kategorii obsadil
nádherné 6. místo.
V březnu 2014 se konalo již popáté finále soutěže „S Vysočinou do Evropy“. Tato soutěž se
skládá z celkem dvou kol – domácího a finálového. Prvního, domácího kola, se zúčastnilo téměř šest
set studentů, kteří v celkem pěti kolech odpovídali na otázky o Vysočině v českém a anglickém jazyce.
Z tohoto čtyřměsíčního
vytrvalostního boje vzešlo do
vítězného finále celkem
pětadvacet soutěžících z
celého Kraje Vysočina. Naši
školu v tomto finále statečně
reprezentovala Martina Slabá
(2. A), Kamila Bartošková
(septima) a Tomáš Novotný
(sexta). Bohužel se ani
jednomu soutěžícímu
nepodařilo probojovat mezi
první desítku, a sáhnout si tak
na výhru v podobě
čtrnáctidenního jazykového
pobytu v Londýně nebo na
notebook, ale i tak si odváželi
velké množství věcných cen jako slovníků, knih a dárkových předmětů a rozhodně neodjížděli
zklamaní. Velkým úspěchem Martiny Slabé bylo ale internetové hlasování o nejzdařilejší prezentaci,
ve kterém získala s poměrně vysokým náskokem 1. místo.
Martin Tousek, Kamila Svárovská a mnoho dalších studentů si hned na počátku posledního
březnového týdne nenechali ujít nevšední rockovou operu čerpající z třídílné Sofoklovy
tragédie.
V pondělí 24. 3. 2014 jsme navštívili velkolepé představení Oidipus Tyranus, které se konalo
v divadle RockOpera Praha (dříve divadlo Milénium). Osazenstvo zájezdu tvořili převážně studenti
tercie, dále kvarty a septimy. Když jsme dorazili do pražských Holešovic, kde divadlo RockOpera Praha
sídlí, měli jsme ještě půlhodinku k dobru, a tak se většina účastníků akce s chutí občerstvila.
Jakmile jsme se usadili v obrovském kruhovém sále, kapela spustila a nevšední představení
začalo. Děj rockové opery Oidipus Tyranus nás zavedl do starořeckých Théb. Upoutal nás neustálý
pohyb na jevišti, výstupy zpěváků, kteří pobíhali i mezi diváky, živá doprovodná hudba. Nejen
milovníci rocku si přišli na své, protože celé představení bylo doprovázeno ohňovými efekty a dech
beroucími artistickými výkony. Jak pravidla rocku velí, hudba rozhodně nehrála potichu, chvílemi
přímo duněla celým sálem. Ale pasáže ryze rockové, kdy se muzikanti i zpěváci měli možnost takříkajíc
vyřádit, střídaly tišší písně a děj plynul.
Ani jsme se nenadáli a představení bylo přerušeno, protože na řadě byla přestávka. Po jejím
skončení následovala druhá část, jež byla ještě dramatičtější než ta před přestávkou. V závěru děj i
intenzita rockové hudby vygradovaly a v této dramatické atmosféře začal tragický konec krále Oidipa.
O něm budou pojednávat další dvě rockové opery, které společně s Oidipem tvoří antickou trilogii.
Mezi známějšími zpěváky jsme mohli poznat Viktora Dyka, Vlastu Horvátha, Honzu Toužimského ze
skupiny Arakain, ti všichni se s námi dokonce ochotně vyfotografovali. Návrat domů proběhl bez
komplikací, a tak jsme si z Prahy přivezli zajímavý zážitek. Představení se nám moc líbilo, poznali jsme
operu z trochu jiné stránky.
Studenti Gymnázia Pelhřimov v březnu navázali na své výborné vystoupení v okresním kole
olympiády z anglického jazyka a dne 28. března 2014 v Jihlavě vystoupali na pomyslné
stupně vítězů i v kole krajském.
Obdivuhodného výsledku dosáhla Martina Petráková z kvinty, která v kategorii III porazila
mnohem starší soupeře a umístila se na skvělém druhém místě, čímž se zároveň nominovala jako
náhradnice i do kola celostátního. Zahanbit se nenechal ani Toby Mazanec (kvarta), který v kategorii
II. C (studenti, kteří měli možnost dlouhodobě pobývat v zahraničí) skončil na místě třetím.
V průběhu čtrnácti březnových dnů (14. – 28. března) byla v přízemí našeho gymnázia
instalována výstava Kam si Bůh chodí pro sůl, komponovaná z fotografií Jarmily Kovaříkové
(dnes Štukové). Mladá fotografka (1979) fotí reportážní snímky po celém světě, nejčastějším
cílem jejích výprav je však Etiopie.
Navštívila ji celkem třikrát s cílem mapovat zásadní sociální témata – děti, které chodí desítky
kilometrů pro vodu, dětskou prostituci, tkalce, kmen Hameru na jihu Etiopie nebo těžaře v kráteru El
Sod ve střední Etiopii. Za snímky, z nichž byla také zkomponována naše výstava, obdržela fotografka
cenu v soutěži Czech Press Photo.
Potěšilo nás, že se naši studenti zastavovali u fotografií a nechávali se zneklidňovat. Po
výstavě totiž každému člověku v hlavě vyvstane množství otázek – na jakých základech stojí naše
západní civilizace – je to opravdu pluralita kultur, názorů, přesvědčení? Jaká je naše společenská
zodpovědnost? A co zodpovědnost firem?
Výstavu jsme pořádali společně s Občanským sdružením Javořice a se společností Člověk
v tísni a naše spolupráce bude dále pokračovat a pokračuje. Tento týden jsme se účastnili školních
projekcí v rámci festivalu Jeden svět a na konci dubna se ve škole uskuteční další studentské volby,
tentokrát volby do Evropského parlamentu.
Naši sextáni dostali za úkol prohlédnout si výstavu a pokusit se vcítit do kůže některé z tváří
na fotografiích (zakázánu měli kozu na fotografii č. 1) a napsat příběh jednoho dne. Bylo těžké vybrat
ukázkovou práci, takže nakonec rozhodla dvacetistěnná kostka o tom, že sem vložíme práci Terky
Sochorkové.
Náš každodenní život
Včera jsem ve městě potkal Kaim. To je moje sestřenice, vlastně nevím, jestli je to úplně moje
sestřenice. Je od sestry druhé manželky mého táty. Ale je to vážně hezká holka, má dlouhé vlasy a je
stejně stará jako já. Říkala mi, že potkala moji mámu, tu jsem neviděl už dva roky. V osmi letech mě
poslali pracovat do města, abych se měl lépe a jednou si našel dobrou práci. Moje rodina ale zůstala
v naší malé chatrči na vesnici. Všechny vesnice jsou tu chudé a ta naše také. Ale líbilo se mi tam, měli
jsme jednu kozu. Musel jsem ale chodit daleko pro vodu, ta cesta mi zabrala celé dopoledne a pak
jsem doma do večera pracoval. Ale měl jsem tam rodinu.
Když jsem přišel sem do města, nikoho jsem neznal. Ze začátku se mi hodně stýskalo, ale vrátit
už jsem se nemohl. Přes den i noc hodně pracuji. Jsem malý tkadlec. Když mám pár hodin na spaní,
často nemůžu usnout, myslím na spoustu věcí. Na to, že nemám rodinu, už jsem si zvykl. Našel jsem si
tady kamarády, ale při práci nemůžeme mluvit. V noci všichni spí, mně se ale hlavou honí hromady
myšlenek. Po večerech přemýšlím, jestli ještě někdy uvidím někoho z rodiny. Ani nevím, jestli nemám
nové sourozence.
Bojím se, hlavně dneska. Jsem unavený, měl bych spát, ale nemůžu. Kaim mi řekla, že táta oslepl. Těžil
sůl z jezera. Byla to hrozná práce. Pamatuju si, jak ho často pálily oči. A slyšel jsem, že pár mužů z naší
vesnice kvůli té práci umřelo. Bojím se, i když už svého tátu asi stejně nikdy neuvidím. Chtěl bych mít
dobrou práci, abych jednou mohl uživit celou rodinu. Kaim to má dobré, chodí do školy. Také bych tam
rád chodil, jenže to nejde. Kaim má starší sestru, ta už do školy nechodí. Stojí celé dny na ulici, dospělí
muži si ji na noc někam vodí. Kluci říkali, že jejich sestry to také musí dělat, ale neřekli mi, jak přesně
se živí. Vím jen, že je to ošklivá práce. Ty holky často pláčou. Je mi jich líto, město je nebezpečné. Ale je
tu práce. Práce, která mě ale nesmírně unavuje, každý den dělám to samé. Bolí mě ruce a záda. Když
vyjdu na světlo, začnou mě pálit oči, ale je to krásné vidět slunce. Tady jsem pořád zavřený dole, je to
tu malé, vlhké a špinavé. Je nás tu moc, spíme vedle sebe namačkaní na zemi. Nemám moc jídla, ale
to nikdo tady. Celý den jen sedím a jezdím s nití sem a tam, pořád to samé. Někdy si říkám, že možná
tkám i ze spaní. Nechci tuhle práci dělat celý život!
Jednou odsud stejně budu muset odejít. Na práci tu chtějí jen děti, jsme levní, moc dospělých
tu nedělá. Ten pán, co mi dává jídlo a občas nějaké peníze, říká, že nám dětem jde tahle práce moc
dobře. Jindy na nás zas křičí, že pracujeme příliš pomalu. Sedím tu shrbený skoro celý den, všechno mě
bolí, mám hlad… a teď, když bych měl spát a odpočinout si, nejde to. Už mě to tu všechno štve, nevím,
co jednou budu dělat. Jestli si jednou najdu práci.
Jeden můj kamarád odjel pryč z města, pryč z naší země. Do nějaké bohaté a velké země
daleko odsud. Prý tam jsou velká města plná lidí, kteří mají moc peněz, vysoké domy do nebe a hodně
aut. Vypadají jinak než my. Mají světlou kůži. Chtěl bych je vidět a poznat je. Ale nevím, jestli je někdy
uvidím. Přál bych si vidět ta města. Mít dobrou a jistou práci jako oni a kdyby se mi tam líbilo, tak
bych tam přivedl i rodinu. Možná svoji rodinu už ale nikdy neuvidím. Možná neuvidím ani ten jiný svět.
Neumím psát, závidím těm dětem, co chodí do školy, jenže já tu musím od rána do noci pracovat a nic
z toho.
Každý večer musím usínat s tím pocitem, že to všechno asi těžko změním. Přál bych si lepší
život, přál bych si jeden den odpočinku, přál bych si ochutnat čistou vodu a přál bych si teď usnout…
„Kousek od Prahy máme chalupu, na kterou stále jezdíme. Topíme tam ve starých kamnech.
Mně zatápění nikdy moc nešlo, a když se porouchala, psala jsem manželovi do vězení, že ta
stará kamna hrozně čadí a špatně se v nich topí. Ve věznici manžela vyslýchali, protože si
mysleli, že jde o nějakou šifru. Byla to ale opravdu pouze kamna…“ – parafrázuji kousek
vyprávění PhDr. Kamily Bendové, CSc., matematičky, disidentky, ženy politika a filosofa
Václava Bendy a matky šesti dětí. Paní doktorka Bendová přijela ve středu 26. března na
pozvání Gymnázia Pelhřimov a Oblastní charity Pelhřimov a v aule naší školy pronesla dvě
přednášky.
Dopoledne vyprávěla studentům čtvrtých ročníků a zájemcům příběhy žen, které stály po boku
svých mužů v době, kdy jejich manželé přišli podpisem Charty 77 či činností v disentu nejen o práci, ale
často i o svobodu. Paní doktorka kořenila vyprávění jemným humorem, který ji neopustil ani na
přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Tehdy byl její manžel čtyři roky zavřený a mladá
matematička se sama starala o pět dětí. Vězení bylo tou nejzazší možností – častěji se ženy setkávaly
s domovními prohlídkami, neustálými kontrolami, zadržením na 48 hodin, odposloucháváním a
filmováním znemožňováním studia, omezováním výběru zaměstnání a s dalšími praktikami
předlistopadového režimu – „Nejhorší bylo vědomí, že kterýkoli den v půl páté ráno může přijít
domovní prohlídka, kdykoliv mohou odvést manžela k výslechu“.
Odpoledne se doktorka Bendová věnovala sylogismům, jež stojí u základů výrokové logiky. Na
počátku přednášky, kterou si přišel poslechnout i pan starosta Leopold Bambula, jsme se dozvěděli, že
středověcí studenti používali na řešení sylogismů mnemotechnické pomůcky, slova, jež jim
jednotlivými hláskami připomínala, jak mají daný sylogismus řešit. Je pravdou, že nejjednodušší
sylogismus typu všichni lidé jsou smrtelní – Aristoteles je člověk -> Aristoteles je smrtelný zvládneme i
bez vzorečků. Ovšem obtížnější sylogismy (Každý lhář je zloděj – Někteří lidé jsou lháři -> Někteří lidé,
kteří jsou zloději, jsou i lháři) lze, jak jsme se přesvědčili, úspěšně řešit pomocí Vennových diagramů.
Některé pasáže pro mě (a nejenom pro mě) byly obtížné, ale kolegyně mě po přednášce uklidnila, že
takhle to vypadá na matfyzu a že tedy nemusím být traumatizován. Navíc velmi rád o paní doktorce
prozradím, že její druhou nejoblíbenější vědou je historie…
Duben 2014
Těžko si lze představit duben bez rodičovských schůzek a přijímacích zkoušek. Myslím, že se
nám dařilo v obou případech. Do budoucí primy se hlásilo 34 páťáků, k přijímačkám do
prvních ročníků se dostavilo 98 žáků devátých tříd. Mohu prozradit, že se nám nakonec velký
zájem o studium na naší škole povedl přetavit i v plné třídy – od září 2014 studuje třicet
primánů a šedesát prváků. To je jeden z nejlepších výsledků za poslední roky.
Do tohoto měsíce je vhodné zařadit výsledky biologických soutěží: Stejně jako v minulých
letech byl i letošní 48. ročník biologické olympiády bohatý na dobré výsledky našich
studentů a žáků. Soutěžící ve všech kategoriích a soutěžních kolech řeší praktické a
teoretické úlohy, které vycházejí ze stanoveného tématu, píší test všeobecných biologických
znalostí a poznávají živočichy a rostliny. Letošním tématem pro kategorii A a B byla
„Komunikace“ (v rámci organismu i mezi organismy navzájem), zatímco v kategorii C a D to
bylo „Světlo a barvy v přírodě“.
Školní kola obou vyšších kategorií proběhla ještě před jarními prázdninami a na základě
dosažených výsledků byli úspěšní řešitelé pozváni do krajského kola (úspěšným řešitelem je soutěžící,
který získá nejméně 60% z všech možných bodů). Krajské kolo kategorie A se konalo 4. dubna 2014 v
H. Brodě za účasti našich studentů septimy Štěpána Suka, Miroslava Bašty a Michaely Komínové (dle
dosaženého pořadí ve školním kole). Nejlépe se s plněním úloh krajského kola vypořádal M. Bašta
(mimochodem loňský vítěz krajského kola kategorie B), který mezi 25 účastníky obsadil 2. místo s
postupem do celostátního kola. Štěpán Suk byl v pořadí čtvrtým úspěšným řešitelem (více jich v
krajském kole nebylo), když mu k zisku 3. místa chybělo 1,5 bodu. Úspěchem je i umístění
M. Komínové na hranici první a druhé desítky.
Krajské kolo kategorie B proběhlo na stejném
místě, ale o týden později (11. dubna 2014). Zde
školu reprezentoval Milan Křížek ze sexty a i jeho
10. místo mezi dvaceti účastníky je jistě příslibem
pro další pěkná umístění v budoucnu.
V obou nižších kategoriích proběhla kola
okresní, kde jsme měli také své zástupce. V
kategorii C se nejlépe umístila Anna Smrčková z
tercie, když obsadila 4. místo a navázala tak na
své loňské 3. místo, ale v kategorii nižší. V
kategorii D byl naším nejúspěšnějším soutěžícím
Adam Šebesta z primy, který obsadil při své
premiéře 10. místo mezi 22 soutěžícími.
Významná byla účast našich studentů při
pokračování lesnické soutěže. Obě vítězná
družstva našich studentů, která postoupila
z místního kola soutěže, bojovala i velmi úspěšně
v regionálním kole evropské lesnické soutěže YPEF
2014, které se konalo 29. dubna 2014 na VOŠL a
SLŠ Bedřicha Schwarzenbergra v Písku. Po
výborných výkonech v obou částech soutěže (test
z teoretických znalostí a praktické poznávání
přírodnin) obsadilo družstvo ve složení Michaela Komínová, Johana Kešnerová a Štěpán Suk 2. místo
v kategorii starších studentů, když je od vítězného domácího družstva dělil pouhý jeden bod. Družstvo
mladších studentů obsadilo také výborné 2. místo, které vybojovalo ve složení Kristýna Kodešová,
Nikola Svobodová a Vojtěch Hunal, všichni ze třídy tercie. Po ukončení soutěže předvedli studenti
místní školy ukázky sokolnictví s jestřábem a puštíkem, následovala komentovaná prohlídka školního
arboreta a výstavy s mysliveckou tématikou.
Ve středu 9. dubna 2014 jsme se na jihlavském gymnáziu zúčastnili (Hana Martínková,
Dominika Valentová a Pavel Kubíska) krajského kola dějepisné soutěže gymnázií. Tato velmi
prestižní setkání středoškoláků probíhá již 23 let, dosud však byla omezena pouze na česká a
slovenská gymnázia (celkem 86), která se přihlásila na začátku soutěže. Gymnázia se utkávala
každý rok v listopadu v Plzni. Letos byla poprvé soutěž nabídnuta všem gymnáziím a
organizovala se krajská kola.
U nás na Vysočině se soutěže účastnilo deset gymnázií, z nichž 4 nejlepší postupují do
celostátního kola. Tématem letošního ročníku je období První a Druhé republiky (1918-1939).
Soutěž sestávala ze tří kol, na něž jsme měli hodinku času. V prvním kole jsme měli za úkol
vybrat správnou odpověď ze čtyř možností. Otázek bylo celkem 50. V dalším kole jsme museli sami
odpovědět na 25 otázek (tedy
doplnit odpovědi). Třetí,
poslední kolo bylo rozděleno
do několika částí. Museli jsme
poznat tváře slavných
osobností z doby první
republiky, přiřadit letopočty
úmrtí k osobnostem,
vysvětlovat a přiřazovat
pojmy a spoustu dalších
zapeklitých úkolů. Nakonec
jsme se zdarem obstáli a
obhájili krásné druhé až třetí
místo. Postupujeme tedy do
celostátního kola
20. listopadu.
Celý duben probíhaly další a další soutěže a olympiády – matematická, chemická, olympiáda
z českého jazyka. Kromě toho se studenti (obě třídy prvních ročníků, kvinta a sexta) podívali
do útrob vodní elektrárny Orlík a jaderné elektrárny Temelín. V rámci chemie se našim cílem
stala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a pivovar Bernard v Humpolci. Navíc byl
duben bohatý i na přednášky – dvě přednesl RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (o analytické
chemii), o možném studiu v zahraničí mluvil bývalý eurokomisař Pavel Telička.
Květen 2014
Jaký by to byl květen bez maturit? Povznášející … odpadl by stres na obou stranách a všichni
by mohli klidně spát. Pravdou však je, že zpravidla vše dopadne dobře a maturity – jak státní
část, tak profilová – proběhnou bez problémů. Maturanti si poradili se všemi nástrahami a až
na jednoho studenta všichni zkoušky dospělosti složili úspěšně. Od 2. do 9. května probíhaly
písemné části maturity, školní část se odbývala ve druhé polovině měsíce (19. – 29. května).
První předvedlo své výkony 18 studentů oktávy, poté 20 maturantů 4. A a nakonec
nastoupila 4. B v počtu 18 budoucích absolventů.
Hodnoty uvedené v grafu udávají výsledek u státních maturit v procentech:
86,9
90
83
85
80
75
87,4
86,8
80,9
73,3
76,1
70
69
Všechny střední školy
65
Gymnázia
60
Gymnázium Pelhřimov
55
51
50
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Nakonec všech studentů složilo maturitu úspěšně (jeden student opakoval školní ústní
zkoušku ze základů společenských věd v podzimním termínu). Více jak polovina žáků (36)
měla vyznamenání, z toho 20 žáků maturovalo se samými jedničkami.
První květnový týden navštívila třída sekunda „Neviditelnou výstavu“ na Novoměstské
radnici v Praze. Více jak hodinu strávili naši žáci v naprosté tmě a měli možnost projít několik
místností bytu nevidomého člověka. Z bytu se dostali rovnou na ulici nebo do lesa, kde se
rovněž museli spolehnout pouze na hlas svého průvodce. Pro všechny to byl
nezapomenutelný zážitek, o který se s vámi rádi podělí …
„Po skupinách jsme nejistě vstupovali do úplné tmy, ze které se ozýval akorát uklidňující hlas
nevidomého průvodce. Pomalu jsme tápali při stěně, až jsme dorazili do jakéhosi bytu. Zkusili jsme si,
jaké to je být nevidomým v bytě, na ulici, v lese, v galerii nebo v kavárně.„ (Markéta)
„Všichni jsme se celkem báli, ale trochu nás odreagovalo to, jak nás jeden z průvodců začal učit
Braillovo písmo. Jakmile se za námi zavřely dveře, nastoupila černočerná tma. Bylo jedno, jestli máte
otevřené nebo zavřené oči…“ (Jirka)
„Zpočátku bylo těžké zvyknout si na to, že vůbec nic nevidím (…). Museli jsme naší průvodkyni
důvěřovat a vnímat jinými smysly než zrakem, mnohem více než za „normálních“ okolností. Překvapilo
mě, že nevidomí nemají problém orientovat se v prostoru, ale ani rozpoznávat různé předměty
hmatem.“ (Kristýna)
„Byli jsme ve tmě hodinu, ale měli jsme pocit, že to bylo jen dvacet minut. Myslím, že nám to
všem trochu změnilo vnímání handicapovaných lidí.“ (Valerie)
„Rozhodně si slepých lidí teď víc vážím a víc je chápu.“ (Nikola)
„Nevidomí žijí prostě v tmavém světě a mají úplně jiné měřítko, podle kterého posuzují
ostatní. Náš úsudek o člověku, ať chceme nebo ne, ovlivňuje vzhled, jelikož žijeme ve světě, kde to, jak
vypadáte, hraje velkou roli. Ale oni vás nevidí, mohou vnímat jen to, jak mluvíte a jak reagujete… to je
přeci krásné.“ (Karolína)
„Výstava mi změnila pohled na nevidomé lidi. Bohužel mi přijde, že jsem pořád jedna z mála,
kdo si uvědomil, že jsou to normální lidé se smyslem pro humor. Ale možná bych jim mohla závidět, že
nevidí dnešní svět, protože některé věci bych vlastně také radši neviděla.“ (Karolína)
„Výstava byla jako taková prostě úžasná a bavila mě úplně celá! Při ní jsem postupem času
zjistila, že mi zrak vlastně vůbec nechybí. Toto si budu pamatovat jako jeden z nejlepších zážitků
v mém životě. Zjistila jsem, jak příjemní jsou lidé i přesto, nebo právě proto, že o něco přišli, například
(právě) o zrak. Myslím, že bychom se každý měli na chvíli zastavit a přemýšlet o tom, co to obnáší,
protože i tahle hodinová zkušenost mi dala dost.“ (Elen)
Devátého května se třeťáci a
biologický seminář třetích
ročníků odjeli s profesory
Trnkou, Havlem a Makovcem na
biologickou exkurzi v rámci
projektu financovaném z fondů
Evropské unie. Cílem
byla rašeliniště u Borkovic
nedaleko Třeboně – naučná
stezka se proplétala rašeliništěm
s mnoha živočišnými druhy. Další
zastávkou byl Vlkov s písečným
přesypem připomínajícím
minipoušť. Přírodovědné
putování pokračovalo procházkou po blízké pískovně, domově masožravých rosnatek.
Pracovní listy se postupně plnily novými poznatky, fotoaparáty cvakaly a biotopy odhalovaly
svá tajemství. Celá exkurze byla završena na březích rybníků u Frahelže a srovnáváním podílu
planktonu v rybníku a nádrži.
Je již tradicí, že každý rok hostí studenti z pelhřimovského gymnázia studenty
z holandského Vaddinxveenu. Tak tomu bylo i letos. Jde o výměnný program, a protože my
už jsme v Holandsku byli, bylo tedy na nás, abychom se postarali o naše zahraniční přátele,
ubytovali je a pohostili. O svých zkušenostech pohovoří studentka septimy Magdaléna
Škodová.
Pořád se to zdálo tak daleko a najednou to bylo tady – další návštěva nizozemských studentů
v našem městě! Každý si do rodiny vybíral svého Holanďana dle svých představ. Pro někoho byly
určující společné zájmy, pro někoho možná vzhled na přiložené fotografii a někomu stačil první dojem,
který ho přesvědčil, že jeho host bude skutečně sympatický. Já jsem při výběru vzala v úvahu od
každého trochu a myslím,
že jsem rozhodně později
nelitovala. Někteří z nás
své studenty kontaktovali
již dříve na sociálních
sítích, aby o nich něco
zjistili a mohli se na jejich
návštěvu patřičně
připravit. Naproti tomu jiní
se nechali překvapit. Já
jsem se rozhodla svou
studentku kontaktovat a
zjistila jsem, že si budeme
skvěle rozumět.
Po příjezdu jsme si
Holanďany rozebrali a odvezli do svých domovů. Já jsem ubytovávala svého milého hosta společně
s kamarádem ze třídy, který měl také velmi
sympatického studenta, takže nám bylo ve čtyřech
hned od začátku veselo. Doma jsme je nechali trochu
si odpočinout a připravili jim tradiční český pokrm. I
přes naše prvotní obavy se zdálo, že jim jídlo chutnalo
a dokonce se naučili říkat: „Knedlo, vepřo, zelo.“ Oni
nás na oplátku naučili také pár holandských slov a
společně jsme se zasmáli českým jazykolamům, které
jim zněly – jak nám později řekli – jako čínština. Večer
jsme se v jedné z našich hospůdek měli možnost
seznámit i s ostatními studenty a využít našich znalostí
angličtiny. Často nás potrápila anglická gramatika a
vyjadřování frází, které snad existují jen v češtině, ale
nakonec jsme se myslím všichni úspěšně domluvili a
rozhodně jsme naší škole neudělali ostudu. A naše
„plyšáková válka“, která začala hned po příchodu
domů, se nám všem rozhodně vryla do paměti.
Druhý den byl pro nizozemské studenty
připraven program, se kterým někteří z nás pomáhali
jako překladatelé. Z osobní zkušenosti musím říct, že i
v této roli jsme občas zažili velmi horké chvíle. Výrazy
jako „vykoupit se z poddanství“ nebo „Zakarpatská Ukrajina“ byly pro nás při překládání až úsměvné.
Odpoledne se konal tradiční fotbalový zápas mezi studenty obou zemí a jeho výsledek byl pro nás
všechny velkým překvapením. Holanďané totiž očekávali jisté vítězství a s pýchou mluvili o fotbale
jako o svém národním sportu. Remíza a pozdější prohra při penaltách byla pro ně velkým zklamáním a
možná i trochu ostudou. Večer jsme se všichni opět sešli a naposledy jsme měli možnost popovídat si
a v podstatě se i rozloučit.
Následující ráno přišlo velké a pro někoho smutné loučení a naši noví kamarádi nám
naposledy zamávali z autobusu. ¨
Pro mě osobně to byl opět krásný zážitek, skoro bych řekla, že nejlepší ze všech setkání s
Nizozemci. Skvěle jsem si pocvičila svou angličtinu, popovídala si o národních tradicích a zjistila, že
máme mnoho společného. Musím říci, že doba pobytu našich hostů byla na můj vkus příliš krátká,
protože jsme se sotva stihli trochu oťukat a seznámit. Ale i tak byly pro mě tyto tři dny opravdu
nezapomenutelné a rozhodně mám co vyprávět. A myslím, že nejsem jediná, kdo je dosud v kontaktu
s některými z holandských studentů. Na závěr bych uvedla, že jednoho Holanďana zdejší atmosféra
natolik okouzlila, že se mi svěřil, že se sem chce přestěhovat. A to už něco znamená.
V polovině května naše gymnázium uspořádalo v rámci přírodovědných projektů další
exkurzi – cílem byla Plzeň. Nepočítám už, kolikrát již studenti společně s profesory vyjeli
během tohoto školního roku za poznáním. Projekty budou pokračovat znovu od září. Jistě se
jich opět zúčastní i Ivana Daňhelová, která napsala i následující řádky.
Naší první zastávkou byla TechMánie. Je to expozice podobná například IQ parku v Liberci –
lze ji přirovnat k interaktivnímu muzeu. Mohli jsme si vyzkoušet otáčení na setrvačníku, vodní,
zvukové, tlakové i další pokusy. Část expozice byla věnována výrobě elektrické energie. Po čtyřech
dlouhých hodinách jsme se vrátili do autobusu, který nás odvezl do kempu Keramika, našemu útočišti
na další dvě noci.
Časně ráno jsme odjížděli, abychom se na devátou hodinu dostali do plzeňského pivovaru, kde
se vaří známé pivní značky. Prošli jsme haly, kde se plní plechovky a lahve a kde se pivo vaří a třikrát
se převařuje, aby dostalo svoji typickou a plnou chuť. Podívali jsme se i do sklepů, kde se dřív pivo
uchovávalo. Prohlídka byla zajímavá, byla však spojena i s prací – vyplňovali jsme totiž pracovní listy.
Po kratším rozchodu jsme se vrátili na oběd zpět do kempu a odpoledne jsme hráli minigolf, fotbal a
další hry. Navečer jsme se uchýlili do jídelny a sledovali hokejové utkání z mistrovství světa. Naši
profesoři sice šťastní nebyli, jelikož jsme mohli strávit toto volné odpoledne smysluplněji, ale my
máme zkrátka hokej rádi. Po večeři jsme sesbírali chrastí a kolem osmé rozdělali ohniště. Příjemně
jsme si povídali a opekli si špekáčky.
Ráno jsme si sbalili svých „pět švestek“ a „vypadli“ z kempu. Odjeli jsme do Koněpruských
jeskyní, kde jsme mohli vidět krasovou výzdobu, a pak už jsme se vraceli do Pelhřimova. I když nám
zpáteční cestu zkomplikovala kolona, za několik hodin jsme už stáli před budovou gymnázia.
Na konci května naše gymnázium vybojovalo velmi pěkné umístění ve sportovním měření sil.
Dne 20. 5.2014 se konalo v Třebíči krajské finále Poháru rozhlasu žactva v atletice. Účast si
prvenstvím v okresním kole vybojovala také starší děvčata Gymnázia Pelhřimov. Družstvo se
sice v krajském finále mezi tři nejlepší nedostalo, zato v soutěži jednotlivců děvčata přivezla
dvě medaile. Na druhém místě se ve vrhu koulí umístila Dorota Skřivanová (kvarta). Ve skoku
dalekém zvítězila Anna Tousková (kvarta) vynikajícím výkonem 482 cm.
Květnové dění trochu
nemáchovsky zakončil
v Dukovanech Marek Zmeškal ze
3. A. Nepotkal tam ani Viléma, ani
Jarmilu, ale jaderný reaktor… a
vypořádal se s ním vpravdě
královsky.
Minulý týden se celkem 35
studentů středních škol zúčastnilo
stáže Jaderná maturita v Jaderné
elektrárně Dukovany. V rámci stáže
studenti poznávali elektrárnu,
účastnili se přednášek zaměstnanců a
hlavně se podívali do provozu jaderné elektrárny. Na závěr stáže pak absolvovali vědomostní test, kde
otestovali nabyté vědomosti. Nejlépe si při tomto testu vedl právě Marek Zmeškal, který měl jako
jediný bezchybný test a stal se „Králem Jaderné maturity Dukovany“.
Červen 2014
Předprázdninový měsíc je… předprázdninový měsíc. Všichni už myšlenkami bloudí v krajích,
kde nezavadí o školní lavice, židličky ani katedry. Proto je mnohem náročnější mobilizovat
poslední zbytky naprosto vyčerpaných mozkových kapacit a přežít tvorbu (učitelé) a
vypracování (studenti) písemných prací. Do toho všeho ještě musíme stihnout předat
maturitní vysvědčení, podniknout školní výlet, setkat se s rodiči budoucích studentů a
nabádat (studenty, ne rodiče), aby (slovy Karla Poláčka): „Abysme ani o prázdninách
nezapomněli, že jsme synové vlasti, pročež abychom ani o prázdninách nesložili ruce v klín a
doma pomáhali. Abysme šli příkladem napřed a nedělali hanbu naší škole. Abysme zdravili
dospělé a nejedli nezralé ovoce, což je zlých nemocí původce, a nelámali větve, poněvadž to je
příroda. Abysme dbali čistoty těla a nemyslili si, že když jsou prázdniny, že můžeme chodit
jako čuňata, pročež abysme se vzdělávali četbou.“ Toto Poláčkovo poučení může platit pro
všechny…
Většina školních výletů byla obohacena nějakou exkurzí – například prváci a kvinta sjížděli
Vltavu, zároveň navštívili přírodní rezervaci Vyšenské kopce, prohlédli si s výkladem
historické centrum Krumlova, vstoupili do hlubin grafitového dolu a na Kleti poslouchali
v observatoři přednášku o planetkách.
Na závěr školního roku se studenti z několika tříd vydali již podruhé na rockovou operu,
tentokrát na Sofoklovu Antigonu. Představení bylo velkolepé, soubor rockové opery nabídl
opět neskutečnou plejádu tónů, zvuků, skvělých hlasů, akrobatických a jiných pohybových
kreací. Některým studentům se až tajil dech při ohňových show. Kromě toho celou dobu
mohli poslouchat živou kapelu a vidět režiséra Romana Štolpu, který různými posunky a
gesty vyjadřoval svoji
spokojenost či opak.
Přestože se mnozí
těšili na známá jména
jako Jan Toužimský,
Viktor Dyk, Kamil
Střihavka, nebyli
zklamáni. Ti zpěváci,
kteří tentokrát
alternovali, předvedli
tak perfektní výkony,
že byli jistě všichni
diváci spokojeni.
Nepochybně
všichni ocenili výkon
Lukáše Písaříka /Kreon/,
jenž po úrazu Viktora Dyka nastudoval jeho roli za tři dny a noci. Kdyby tuto zprávu nesdělili
pořadatelé v programu, možná, že by si naši milovníci rocku mysleli, že to tak patří.
Naši studenti z primy, tercie, kvarty, kvinty a z druhého ročníku přijeli z představení nadšeni a
hned si zamlouvali místa na další, třetí část trilogie, Sedm proti Thébám, jež se bude hrát na podzim.
Budeme se těšit.
Na závěr školního roku bylo uspořádáno i poslední páteční promítání a povídání z cyklu Malé
promítání o velkých problémech. Celé jsme ho věnovali politickým vězňům a procesu
s Miladou Horákovou. Dokumentem byl tentokrát Případ Dr. Horáková, který natočil Jan
Mudra v roce 1990. Promítání dokumentu bylo doprovázeno povídáním o inscenování
soudních procesů v 50. letech a o roli propagandy v totalitních režimech. Při diskusi jsme se
nakonec dostali až k otázce vztahu Ruska a Ukrajiny a k budoucnosti Evropy.
V sobotu 21. června se v Třebíči konal závod horských kol. Závod byl součástí seriálu MTB
Vysočina cup a byl vypsán jako Mistrovství škol Kraje Vysočina MTB základních a středních
škol 2014.
Závodníci museli zdolat fyzicky náročný, technický, ale velmi pěkný okruh dlouhý 5,8 km
s převýšením téměř 140 m. Za naši školu nás reprezentovali Anna Mikolášková z 1. A a Petr Velíšek
z kvarty. V závodě si velmi dobře vedla Anna, která musela absolvovat 16 km a nakonec se stala i
nejrychlejší ženou. Pěkně jel i Petr Velíšek, absolvující 5 okruhů. Po součtu tak tato dvojice vybojovala
zasloužený titul a mistrovství vyhrála.
V září naše škola započne novou etapu. Gymnázium Pelhřimov je mrtvo, ať žije Gymnázium a
Obchodní akademie Pelhřimov.
Příloha č.3 výroční zprávy
Přehled absolventů ve školním roce 2013/2014
Třída: 4.A
třídní učitel:
RNDr. Josef Jírů
PŘÍJMENÍ JMÉNO
BLAŽKOVÁ Lucie
BROŽOVÁ Zuzana
HAVEL Michal
HEJDOVÁ Andrea
HEJDOVÁ Ludmila
HOVORKA Petr
KOPECKÁ Klára
LOSKOTOVÁ Lenka
MACHÁČKOVÁ Jana
MENHARD Jan
MINKA Jakub
NOVÁČKOVÁ Anna
OUMAROVÁ Markéta
PEKÁREK David
PETRÁK Ondřej
POHANOVÁ Veronika
RAJDLÍK Lukáš
ŠVEJNOHOVÁ Iveta
TRUPLOVÁ Daniela
VÁŇOVÁ Martina
Třída: 4.B
třídní učitel:
Mgr. Miroslava Šmrhová
PŘÍJMENÍ JMÉNO
DUCHAN Tadeáš
GREŠLOVÁ Jana
HADRAVA Jiří
HRBKOVÁ Lucie
KOTT Josef
KOTÝNKOVÁ Veronika
KRUPKA Marek
KUČERA Tomáš
MACAXI Maria Clara
MARKES Patrick
MARKOVÁ Anna
NĚMEČKOVÁ Hana
PŘIBYL Pavel
SKOKANOVÁ Kristýna
STAŇKOVÁ Monika
SUCHÁ Veronika
ŠŤASTNÝ Ondřej
VAZAČOVÁ Markéta
Třída: 8.P - oktáva
třídní učitel:
Mgr. Rostislav Čech
PŘÍJMENÍ JMÉNO
AKHLASOVÁ Sarah
BLAŽKOVÁ Petra
BRYCHTOVÁ Alena
FANTOVÁ Tereza
FORTELKA Jan
HARUDOVÁ Anežka
HORSKÁ Alexandra
JENČOVÁ Magdalena
KLIMEŠOVÁ Lucie
KRÁLOVÁ Šárka
KREJČOVÁ Veronika
KŘIKAVOVÁ Tereza
KUBŮ Marie
MARKVART Jan
MEDOVÁ Dominika
VAŠÍČKOVÁ Jana
VONDRÁKOVÁ Diana
ZÁBRANSKÁ Kristýna
Download

gymnázium a obchodní akademie pelhřimov výroční zpráva o