BAXI HEATING
BB
AAXXI I H
HEEAAT T
NG
I NI G
TECHNICKÉ INFORMACE / KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
05/2005
240 i
280 i
240 Fi
280 Fi
1.240 Fi
SERVISNÍ PŘÍRUČKA
KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
9 / 2008
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56
130 00 Praha 3
Tel.: +420-271 001 627
Fax: +420-271 001 620
středisko Brno:
Pisárecká 11 (areál Mendelovy univerzity)
603 00 Brno
Tel./Fax: +420 -543 211 615
Výrobce není odpovědný za případné
chyby či nepřesnosti v obsahu tohoto
prospektu a vyhrazuje si právo na svých
výrobcích provádět kdykoliv a bez předchozího upozornění případné změny
technického či obchodního charakteru,
které považuje za vhodné.
www.baxi.cz
www.broetje.cz
www.baxigroup.com
250 Fi - 310 Fi
9
1
15
12
3
17
10
35
49
18
11
12
425
13
49
516
520
22
25
13
30
8
23
5
46
29
634
45
28
31
47
62
135
38 39
37
511
28
24
75
34
6
41
43
259
192
192
488
63
44
487
42
511
192
2
59
421
624
77
76
136
150
137
138
33
138
337
73
33
B
421
99
21
192
166
33
120
347
152
72
138
131
B
139
340
140
A
OK
167
168
92
140
336
132
87
74
C
528
154
151
517
91
511
4
314
70
99
98
153
61
75
162
61
63
34
1
40
32
27
A
290
C
122
81
169
147
138
510
200
518
513
192
192
191
192
467
195
193
468
473
196
194
474
467
140
280
525
204
209
473
481
212
191
210
191
479
478
491
195
193
468
467
471
467
201
467
498
475
480
490
732
201
119
203
472
C
474
194
196
473
203
715
525
102
--
90
80
493
240 i
1
3
241
242
35
46
29
45
31
30
28
5
27
28
6
135
32
286
739
34
511
48
259
41
34
43
192
192
162
488
63
44
487
42
63
34
192
1
59
70
99
98
421
624
77
76
136
137
138
33
B
421
337
138
21
192
87
166
33
120
347
152
72
138
131
B
139
340
140
A
OK
167
168
92
140
336
132
33
150
73
74
C
528
154
151
517
91
511
99
153
314
61
511
2
4
61
A
290
C
122
81
169
147
138
510
200
518
513
192
192
191
192
467
195
193
468
473
196
194
474
467
140
481
212
191
210
191
479
478
102
--
280
525
204
209
473
498
475
480
491
195
193
468
467
471
467
201
467
472
490
732
201
119
203
C
474
194
196
473
203
715
525
90
80
493
250 Fi - 310 Fi
Luna3 240_310 Fi comfort
140
290
C
1
15
12
9
3
17
10
49
18
11
12
425
13
49
138
516
520
22
25
525
13
35
30
8
23
5
46
29
634
45
28
31
47
62
135
38 39
27
75
34
259
63
44
42
153
70
99
98
421
624
77
36
517
150
511
99
B
138
528
33
137
138
421
33
192
87
166
33
SS
R
OK
92
120
755
152
72
347
138
131
B
139
340
21
A
ELE
WIR
167
168
140
336
132
73
74
C
337
154
151
21
91
76
4
314
59
21
75
162
61
63
61
136
41
43
6
2
37
511
28
24
1
40
32
122
A
169
81
147
510
113
192
192
191
192
467
195
193
468
473
196
194
474
467
140
280
525
204
209
473
481
212
191
210
191
479
478
491
195
193
468
467
471
467
201
467
498
475
480
490
732
201
119
203
472
C
474
194
196
473
203
715
200
518
102
--
90
80
493
boþnice
levý panel LUNA3
levý panel LUNA3
pravý panel LUNA3
pravý panel LUNA3
pĜední panel LUNA3
pĜední panel LUNA3
horní pĜíþný nosník boþních krytĤ
spodní pĜíþný nosník boþních krytĤ
spodní pĜíþný nosník boþních krytĤ
hadiþka manostatu L=270
redukce odkouĜení
adaptér odkouĜení
tČsnČní adaptéru
víko saní
tČsnČní víka sání
spojka
koleno sbČraþe spalin
venturiho trubice
TČsnČní 6,1X12X1,5
Ventilátor - 80
Ventilátor - 105
manostat 1,2mbar
manostat 2-0,68mbar
silikonová hadiþka
sbČraþ spalin
uzavĜená spalovací komora 31kW
uzavĜená spalovací komora 24 kW
spalovací komora
izolaþní panel boþní
izolaþní panel zadní
izolaþní panel pĜední
izolaþní panel pĜední
pĜední díl spalovací komory
pĜední díl spalovací komory
pĜední díl spalovací komory
primární výmČník 24KW se svorkami
primární výmČník 31KW se svorkami
o - kroužek 22 x 3
svorka primárního výmČníku
expanzní nádoba 8 l
expanzní nádoba MAX
expanzní nádoba 10 l
trubka k expanzní nádobČ
pĜední díl turbo komory 24 kW
pĜední díl turbo komory 31kW
--
LUNA3 COMFORT MAX
310Fi CSB458313580
5683090
5116190
5681390
5116170
5681380
623680
5115970
5110290
5109640
5111710
5408080
625400
5207060
5407890
5108690
5407400
600530
5213750
5407050
5402080
5653850
5655730
618470
5663820
5407930
5681090
5680950
5681180
5681700
5213190
5213290
5213310
5213340
5108030
5111840
5111850
620860
620870
5403130
5113650
5625560
5671070
9951820
5653290
5653710
5655750
LUNA3 COMFORT MAX
250Fi CSB458253580
1
2
2
3
3
4
4
5
6
6
8
9
10
11
12
13
15
17
18
21
22
22
23
23
24
25
27
27
27
28
29
30
30
31
31
31
32
32
33
34
35
35
35
36
37
37
Popis
LUNA3 COMFORT AIR 310Fi
CSB456313690
Kód
LUNA3 COMFORT AIR 250Fi
CSB456253690
Poz
LUNA3 COMFORT MAX 240i
CSB453243580
Luna 3 special
Tab
318
Tab
316
Tab
316
Tab
317
Tab
317
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Od
Do ZamČni
sér.þ. sér.þ. telné
tČsnČní kontrolního okénka
kontrolní okénko
rámeþek kontrolního okénka
hoĜák 15 elementĤ
element hoĜáku
plynová rampa s tryskami Ø 1,18
plynová rampa s tryskami Ø 0,74
plynová rampa s tryskami Ø 1,28
plynová rampa s tryskami Ø 0,77
sada trysek Ø 0,74 LPG
sada trysek zemní plyn (15x1,28)
sada trysek zemní plyn Ø 1,18
sada trysek LPG(15x 0,77)
tČsnČní plynové rampy
pĜírubová spojka
tČsnČní spojky rampy
kryt hoĜáku
zátka výstupu ventilátoru
kabel zapalovací elektrody
ochranný kryt elektrody
ochranný kryt elektrody
výstup uzavĜené komory
zapalovací elektroda
trubka výmČník/þerpadlo
þerpadlo UPS 15-60 AO
þerpadlo UPS 15-50 AO
þerpadlo UPS 15-50 AO 2 rychlostní
þerpadlo UPS 15-60 AO 3 rychlostní
automatický odvzdušĖovací ventil
o-kroužek 14X1,78
tČsnČní
deskový výmČník TUV 12 lamel
deskový výmČník TUV 14 lamel
deskový výmČník TUV 20 lamel
tČsnČní výmČníku
hydraulická skupina
hydraulická skupina s redukcí 8 litrĤ
hydraulická skupina s redukcí 12 litrĤ
turbínkový prĤtokomČr
turbínkový prĤtokomČr s redukcí 8 litrĤ
spojka þerpadla
napouštČcí ventil
vypouštČcí ventil
pojistný ventil 3 bary
trubka by-passu
trubka by-passu
--
LUNA3 COMFORT MAX
310Fi CSB458313580
5401610
5203930
5115590
5653300
5604090
606140
621070
5680970
5687770
601520
608430
608440
608450
5407940
5657180
5407810
5116650
5207070
8419050
5404920
5407830
5409570
8422570
5688900
5659550
5661200
5687280
5687510
607290
5406360
5404670
5686670
5686680
5689930
5404520
5680920
5692900
5692910
620340
621090
5210710
620890
5652030
9951170
5212890
5213880
LUNA3 COMFORT MAX
250Fi CSB458253580
38
39
40
41
42
43
43
43
43
44
44
44
44
45
46
47
48
49
59
61
61
62
63
70
72
72
72
72
73
74
75
76
76
76
77
80
80
80
81
81
87
90
91
92
98
98
Popis
LUNA3 COMFORT AIR 310Fi
CSB456313690
Kód
LUNA3 COMFORT AIR 250Fi
CSB456253690
Poz
LUNA3 COMFORT MAX 240i
CSB453243580
Luna 3 special
Tab
318
Tab
316
Tab
316
Tab
317
Tab
317
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Od
Do ZamČni
sér.þ. sér.þ. telné
LUNA3 COMFORT MAX 240i
CSB453243580
LUNA3 COMFORT AIR 250Fi
CSB456253690
LUNA3 COMFORT AIR 310Fi
CSB456313690
LUNA3 COMFORT MAX
250Fi CSB458253580
LUNA3 COMFORT MAX
310Fi CSB458313580
Poz
Kód
Popis
Tab
318
Tab
316
Tab
316
Tab
317
Tab
317
99
102
102
113
119
120
122
131
132
135
136
137
138
139
140
140
147
150
151
152
153
154
162
162
166
167
168
169
191
191
192
193
194
195
196
200
201
203
204
209
210
212
232
241
242
259
8380850
5680940
5688590
617100
605760
600750
5405370
8434820
5402830
9951610
5681010
5210700
5402010
5210630
5653610
5665220
5680910
5412180
5412250
5412490
5407660
5687020
5693020
5693740
8421590
5405340
9950580
9951650
5404640
5408970
5404650
5400940
5400950
5101880
5101890
5626010
5625950
5628020
5625980
5627620
9950830
5408330
5689820
5669470
606930
5681120
svorka trubky by-passu
trojcestný ventil sestava
trojcestný ventil sestava
by- pass
klapka tĜíc.vetilu-topení
vodící pouzdro s tČsnČním
o - kroužek 23,47X2,62
sonda NTC (TUV)
tČsnČní sondy
bezpeþnostní termostat 105°C
trubka trojcestný ventil/výmČník
pĜíruba plyn. ventilu
o - kroužek 22.22x2.62
trubka vstup , plynová armatura
plynová armatura -SIT 845 SIGMA
plynová armatura HONEYWELL VK4105M
spodní kryt kotle
kryt svorkovnice - plast
kryt ovládacího panelu - zadní , plast
ovládací panel - plast
kryt svorkovnice - plast
Ĝídící deska
kryt ovládacího panelu - plast
kryt ovládacího panelu - plast
svorkovnice
držák pojistky
pojistka 2A 250V
manometr
tČsnČní G 1/2"
tČsnČní G 1/2"
tČsnČní G 3/4"
tČsnČní G 3/4"
tČsnČní G 3/4"
Kovový kroužek G 3/4
Kovový kroužek G 1/2
pĜipojovací sada
spojka topení
trubka topení
vstup TUV
vstup plyn
uzávČr plynu
svČrné tČsnČní
deska relé LUNA3 AIR
pĜerušovaþ tahu
bezpeþnostní termostat spalin
znaþka Baxi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Luna 3 special
--
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Od
Do ZamČni
sér.þ. sér.þ. telné
tČsnČní 14,2X18X1,5
matice M5 s aretací
modulátor VK 4105M-V7335A7003
kabel ionizaþní elektrody
zajišĢovací klip motoru
motor trojcestného ventilu ELBI
bezpeþnostní tlakový spínaþ
dálkové ovládání
dálkové ovládání bezdrátové AIR
o - kroužek 11,91 X 2,62
tČsnČní výstup ventilátoru
matice G 3/4
vsuvka G 3/4
spojka výstupu TUV
trubka výstupu TUV
matice G 1/2
vsuvka G 1/2
trubka vstup TUV
filtr TUV
o - kroužek
trubka plyn
matice G 3/4
trubka k exp. nádobČ
trubka k exp. nádobČ
ventil vstupu TUV s filtrem
zátka s filtrem
rukojeĢ
o - kroužek
uzávČr TUV
o - kroužek 17,86x2,62
sestava BY-PASS
þep
ukotvení trubky
þep ovládacího panelu
vzduchová clona
startér SIT
startér ANSTOSS
sonda NTC topení
snímaþ TUV - hall
vzduchová clona
--
LUNA3 COMFORT MAX
310Fi CSB458313580
5207730
8240530
5665600
8418870
8380680
5647340
9951690
5682690
5693700
5408270
5412270
9950310
5627970
5625960
5627990
9950300
5627980
5628000
5110040
5405190
5628010
5628030
5687450
5693110
5625970
624440
620880
400030
600760
5404600
605740
5210670
5407840
5112040
5112050
8419060
8510910
8435360
8435380
5115960
LUNA3 COMFORT MAX
250Fi CSB458253580
280
286
290
314
336
337
340
347
347
421
425
467
468
471
472
473
474
475
478
479
480
481
487
488
490
491
493
498
510
511
513
516
517
518
520
525
525
528
624
634
Popis
LUNA3 COMFORT AIR 310Fi
CSB456313690
Kód
LUNA3 COMFORT AIR 250Fi
CSB456253690
Poz
LUNA3 COMFORT MAX 240i
CSB453243580
Luna 3 special
Tab
318
Tab
316
Tab
316
Tab
317
Tab
317
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Od
Do ZamČni
sér.þ. sér.þ. telné
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
250 Fi - 310 Fi
--
VENTILÁTOR
G/V
- 10 -
TERMOSTAT
NAPÁJECÍ SÍ
G/V
C
M
NAPÁJECÍ
SVORKOVNICE
G/V
G/V
TROJCESTNÝ
VENTIL
G/V
N
N
G/V
3
4
M
C
7
M
C
C
M
ÈERPADLO
5
6
3
2
1
4
N
B
2
3
C
R
1
5
2
1
N
G/V
G/V
M
PLYNOVÁ
ARMATURA
ZAPALOVACÍ
ELEKTRODA
G/V
CN10
CN1
CN3
CN12
TF1
T2
KONTROLNÍ
ELEKTRODA
BEZPEÈNOSTNÍ
TERMOSTAT
C
C
R
R
CN11
N
N
CN6
PØIPOJENÍ
VNÌJŠÍ SONDY
123456
N
N
COM
NC
642
531
NO
CN5
CN2
CN7
C
B
V
B
V
R
IN
COM
SONDA NTC TOPENÍ
MANOSTAT
NO
ÈIDLO PØEDNOSTI TUV
B
TLAKOVÝ SPÍNAÈ
BARVY VODIÈÙ:
C
svìtle modrá
M
hnìdá
N
èerná
R
èervená
G/V luto/zelená
B
bílá
V
zelená
SONDA NTC TUV
GND
NC
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
250 Fi - 310 Fi
G/V
- 11 -
TERMOSTAT
NAPÁJECÍ SÍ
G/V
C
M
NAPÁJECÍ
SVORKOVNICE
G/V
G/V
TROJCESTNÝ
VENTIL
G/V
N
N
G/V
2
3
4
N
M
C
5
6
7
B
M
C
C
M
ÈERPADLO
4
N
3
2
1
3
2
1
5
1
G/V
G/V
R
PLYNOVÁ
ARMATURA
ZAPALOVACÍ
ELEKTRODA
G/V
CN10
CN1
CN3
CN12
TF1
T2
KONTROLNÍ
ELEKTRODA
BEZPEÈNOSTNÍ
TERMOSTAT
C
C
R
R
CN11
N
N
CN6
PØIPOJENÍ
VNÌJŠÍ SONDY
123456
N
N
642
531
CN5
CN2
CN7
C
B
V
B
V
R
IN
COM
SONDA NTC TOPENÍ
SPALINOVÝ
TERMOSTAT
NO
ÈIDLO PØEDNOSTI TUV
B
TLAKOVÝ SPÍNAÈ
BARVY VODIÈÙ:
C
svìtle modrá
M
hnìdá
N
èerná
R
èervená
G/V luto/zelená
B
bílá
V
zelená
SONDA NTC TUV
GND
NC
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
240 i
SEŘÍZENÍ PLYNOVÉ ARMATURY - TABULKY PŘETLAKU NA HOŘÁK / VÝKON
Způsob záměny topného plynu
Kotel může být autorizovaným technickým servisem transformován pro použití na zemní plyn (G.20),
nebo propan (G 31).
Způsoby nastavení regulátoru tlaku se mírně liší v závislosti na typu použité plynové armatury (HONEYWELL nebo
SIT, viz obrázek 13).
Postup změny nastavení regulátoru tlaku je následující:
A) výměna trysek
• opatrně vyjměte hlavní hořák;
• vyměňte trysky hlavního hořáku a dbejte na to, aby byly důkladně utaženy, aby nedocházelo k únikům plynu.
Průměry trysek jsou uvedeny v tabulce 1.
B) změna napětí v modulátoru
• v závislosti na typu plynu nastavte parametr F02.
C) Nastavení regulátoru tlaku
• připojte kladný vstup diferenčního manometru k výstupu (Pb) plynové armatury (obrázek 13). Pouze u typů
s uzavřenou komorou připojte záporný vstup téhož manometru k příslušnému „T“, které umožní propojení
kompenzačního výstupu kotle, plynové armatury (Pc) a manometru. (Stejnou hodnotu je možné docílit propojením
manometru s výstupem (Pb) a s odstraněným předním panelem uzavřené komory);
Měření tlaku na tryskách prováděné jinou metodou, než je výše popsaná, by mohlo být nepřesné, protože by
nezahrnovalo podtlak způsobený ventilátorem v uzavřené komoře.
Plynová armatura SIT
SIGMA 845
Plynová armatura Honeywell
VK 4105 M
Pc
Pc
Pb
Pb
Pa
Pa
C1) Nastavení na jmenovitý výkon:
• Otevřete plynový kohout
• stiskněte tlačítko (obrázek 1) a nastavte kotel do provozu Zima;
• otevřete kohout odběru užitkové vody na průtok alespoň 10 litrů za minutu a ujistěte se, že je nastavena požadovaná teplota na maximum;
• odstraňte kryt modulátoru;
• otáčením mosazného šroubu (a) nastavte hodnoty přetlaku uvedené v tabulce 1;
• ověřte, zda je správně nastaven vstupní přetlak plynu do kotle, měřený na vstupu (Pa) plynové armatury (37 mbar
pro propan nebo 20 mbar pro zemní plyn);
C2) Nastavení na minimální výkon:
• odpojte napájecí kabel modulátoru a uvolňujte šroub (b) než dosáhnete hodnotu přetlaku odpovídající minimálnímu
výkonu (viz tabulka 1);
• znovu připojte kabel;
• namontujte a zapečeťte kryt modulátoru.
C3) Závěrečná prověření
• na výrobní štítek zaznamenejte druh plynu a provedené nastavení;
- 12 -
Plynová armatura SIT
SIGMA 845
Plynová armatura Honeywell
VK 4105 M
a
a
b
b
TABULKA 1: přetlak plynu před tryskami; osazení trysek
Luna 3 Comfort
250 Fi
Druh plynu
240 i
310 Fi
G20
G31
G20
G31
G20
G31
Přetlak hořáku
MINIMÁLNÍ VÝKON
[mbar*]
1,9
4,9
1,9
4,7
1,8
4,9
Přetlak hořáku
JMENOVITÝ VÝKON
[mbar*]
11,3
29,4
10,0
26,0
13,0
35,5
[mm]
1,18
0,74
1,18
0,74
1,28
0,77
průměr trysek
Počet trysek
[ks]
15
Tabulka 2: spotřeba topného plynu
Luna 3 Comfort
250 Fi
Spotřeba
při 15˚C – 1013 mbar*
240 i
310 Fi
G20
G31
G20
G31
G20
G31
Jmenovitý výkon
2,84 m3/h
2,09 kg/h
2,78 m3/h
2,04 kg/h
3,52
2,59
Minimální výkon
1,12 m3/h
0,82 kg/h
1,12 m3/h
0,82 kg/h
1,26
0,92
Výhřevnost plynu
34,02 MJ/m3
46,30 MJ/kg
34,02 MJ/m3
46,30 MJ/kg
34,02 MJ/m3
46,30 MJ/kg
*1 mbar = 10,197 mm H2O
NTC sonda - graf závislosti odporu na teplotě
33300
Odpor ()
28270
10000
4915
1260
30000
26600
23300
20000
Teplota(°C)
0
25
45
90
16600
13300
10000
6600
3300
5
10
20
30
40
50
60
70
- 13 -
80
85
90
100
110
PANEL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACE PROVOZNÍCH STAVŮ
Tlačítko informace a programování
Funkce časového nastavení
Nastavení pokojové teploty
Nastavení teploty TUV
Aktivace:
• Léto
• Zima
• Pouze vytápění
• Vypnuto
Tlačítko potvrzení
Nastavení naprogramovaného režimu vytápění
Ruční / Automatický / Vypnuto
Tlačítko Economy - Comfort
Průběh denního programování
Režim s komfortní teplotou
Režim TUV
0
Režim vytápění
3
SET
6
9
Režim s nízkou teplotou
12 15 18 21 24
°F
°C
Standby
Průběh komunikace mezi deskou a
dálkovým ovládáním
Modulace plamene (výkon kotle)
Funkce s automatickým nastavením
Funkce s ručním nastavením
Porucha
Zapálení hořáku
Parametr desky
DAY
1234567
Funkce čas. nastavení v provozu
Zobrazení času / informací Dny v týdnu
Nabití baterie
Poznámka
Podrobné informace o vlastnostech a způsobu nastavení a používání tohoto přístroje jsou uvedeny v návodu na
používání kotle.
Ovládací panel pro kotle řady 3 Comfort
pro bezdrátovou komunikaci je vybaven
přijímačem, který je napájen bateriemi.
lze ho umístit do místnosti, avšak dosah
je závislý na vzdálenosti a na místních
podmínkách pro šíření rádiových vln.
Vysílač pro kotle řady 3 Comfort pro
bezdrátovou komunikaci se umístí
do panelu kotle místo ovládacího
panelu.
WIRELESS
Komplet lze objednat pod katalog. číslem KHG714114710
- 14 -
DIAGNOSTIKA ZÁVAD
Elektronická deska kotle LUNA3 umožňuje uložit do paměti posledních 10 závad, ke kterým u kotle došlo.
Každá závada má své počítadlo, které se posunuje, pouze pokud se objeví tatáž závada po sobě. Stejná, ale
ne po sobě jdoucí chyba, je považována za novou.
Chybu lze časově identifikovat pomocí počítadla, které začíná na 0 (den, kdy došlo k závadě) a končí na 99
(více než před 3 měsíci).
Číslo odpovídající 45 znamená, že před měsícem a půl došlo k závadě - kód E XX.
Údaje jsou zobrazovány cyklicky a jsou do nich vloženy dělící symboly a jsou v tomto pořadí:
• číslo závady (C00 je nejnovější závada)
• kód závady
• počítadlo po sobě jdoucích případů téže závady
• dny, které uplynuly od signalizace závady vzhledem k současnosti
• stav systému
• fáze systému
• výstupní teplota v okamžiku závady
Následující tabulka uvádí kódy a popis závad.
ZÁVADA
Zablokování z důvodu nezapálení hořáku
Zablokování z důvodu zásahu bezpečnostního termostatu
Zablokování z důvodu zásahu termostatu spalin / presostatu spalin
Zablokování z důvodu zhasnutí plamene 6x po sobě
Porucha sondy vstupu do okruhu vytápění
Porucha sondy TUV
Neproběhlo sepnutí tlakového spínače
Závada otevírání vstupu vnější sondy (= 04)
Nepřepnutí diferenčního hydraulického tlakového spínače
Zalepení diferenčního hydraulického tlakového spínače
Napouštění systému v provozu
Závada napouštění systému
Elektronický bezpečnostní zásah z důvodu nedostatečné cirkulace vody
Porucha při komunikaci
Porucha plamene
Nadměrné kolísání el. napětí
Problém kontaktu relé plynové armatury / vnitřní chyba
Problém kontaktu relé / vnitřní chyba
KÓD ZÁVADY
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E10
E11
E12
E13
E18
E19
E25
E31
E35
E97
E98
E99
Poznámka
Podrobné informace týkající se této problematiky jsou uvedeny v samostatné příručce „SERVISNÍ NASTAVENÍ. Programování parametrů na elektronické desce pro kotle Luna-3, Nuvola-3 a Luna-3-Max“.
Tabulka pro
zanešení hodnot
zjištěných závad
Chyby bez
resetování
Číslo
závady
Kód
závady
Počítadlo
Počet dní,
případů
které
Stav
téže
uplynuly
systému
závady od signalizace
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
- 15 -
Fáze
systému
Výstupní
teplota
v okamžiku
závady
TECHNICKÉ PARAMETRY
240i
Odtah spalin
Provedení kotle (odtah spalin)
Jmenovitý tepelný příkon
Redukovaný tepelný příkon
*Spotřeba při jmen. výkonu
*Spotřeba při reduk. výkonu
Jmenovitý tepelný výkon
Redukovaný tepelný výkon
--kW
kW
kWh
kWh
kW
kW
250Fi
do komína
B11BS
26,3
10,6
26,3
10,6
24
9,3
26,9
10,6
26,9
10,6
25
9,3
310Fi
250Fi
nucený (turbo)
C12 C32 C42 C52 C82 B22
33,3
11,9
33,3
11,9
31
10,4
26,9
10,6
26,9
10,6
25
9,3
Účinnost dle směrnice 92/42/CEE
--
Kategorie kotle
--
II2H3P
-bar
litr
bar
°C
bar
bar
l/min
l/min
l/min
l/min
mm
mm
mm
kg/s
kg/s
°C
°C
mbar
3
3
10
8
0,5
30 - 85 nebo 30 - 48
8
0,15
2
14,3
17,8
14,3
10,2
12,7
10,2
12,4
14,8
12,4
100/60
80/80
-0,017
0,018
0,017
0,017
0,019
0,017
135
145
135
100
110
100
20
Třída NOx
Max. přetlak topné vody
Objem expanzní nádoby
Plnicí přetlak expanzní nádoby
Rozsah regulace topné vody
Max. přetlak TUV
Min. spínací přetlak TUV
Min. průtok TUV
Množství TUV při ohřátí o 25°C
Množství TUV při ohřátí o 35°C
Specifický průtok TUV
Průměr koaxiálního odkouření
Průměr děleného odkouření
Průměr odkouření (do komína)
Max. hmotnostní průtok spalin
Min. hmotnostní průtok spalin
Max. teplota spalin
Min. teplota spalin
zemní G20
Topný plynpřipojovací přetlak propan G31
Elektr. napětí / frekvence
Jmen. elektrický příkon
Stupeň elektr. krytí
Hmotnost
Hlučnost
výška
Rozměry kotle
šířka
hloubka
Doplňková REGULACE
mbar
V/Hz
W
-kg
dB
mm
mm
mm

310Fi
33,3
11,9
33,3
11,9
31
10,4

8
13,7
9,8
12,05
-120
0,019
0,017
110
85
10
17,8
12,7
14,8
0,018
0,019
145
110
37
230 / 50
80
135
165
135
165
IP X5D
33
38
40
38
40
do 50
763
450
345
Vnější teplotní sonda KHG714062111 (pro ekviterm)
*Příklad: SPOTŘEBA 1 m3 ZEMNÍHO PLYNU = 10,4 kWh (podrobnější informace poskytne místní dodavatel plynu)
- 16 -
Download

1.240 Fi