HŘÍDELOVÁ TĚSNĚNÍ
OBSAH ODDÍLU
HŘÍDELOVÁ TĚSNĚNÍ
1
Gufera................................................................................ 1.1
- standardní a zvláštní sortiment (dle DIN 3760)................................................. 1.3
- konstrukční údaje ............................................................................................. 1.5
- speciální sortiment - CARCOSEAL® . .............................................................. 1.9
2
V- kroužky.......................................................................... 2.1
3
Rotační těsnění................................................................. 3.1
- standardní sortiment......................................................................................... 2.4
- zvláštní sortiment ............................................................................................. 2.7
- konstrukční údaje ............................................................................................. 2.9
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
- standardní sortiment......................................................................................... 3.5
- zvláštní sortiment ............................................................................................. 3.7
číslo 0.1
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HŘÍDELOVÁ TĚSNĚNÍ
číslo 0.2
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
GUFERA
GUFERA
GUFERA
STANDARDNÍ
STANDARDNÍ
A ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
A ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
STANDARDNÍ SORTIMENT
ProfilProfil
Max.
tlak
(bar)
Typ
Materiál
WA
NBR
FPM
Si
AC
WAS
NBR
FPM
Si
AC
0,5
Typ
Materiál
Max.
tlak
(bar)
WB
NBR
FPM
Si
AC
WBS
NBR
FPM
Si
AC
WC
NBR
FPM
Si
AC
WCS
NBR
FPM
Si
AC
0,5
Max.
Rozsah
rychlost
teplot (°C)
(m/s)
+170
-50
+170
-50
*
Pryžovým elastickým vnČjším pláštČm je možno eliminovat
teplotní roztažnost a vČtší povrchovou drsnost v úložném
prostoru. PĜi þastČjší výmČnČ tČsnČní není nebezpeþí
poškození zástavbového prostoru. Je vhodný pĜi utČsĖování
plynných nebo kapalných médií.
*
Jako základní typ WA. Navíc ochranná prachovka, která
zabraĖuje pĜístupu prachu a neþistot do vlastního tČsnicího
místa. Pokud je prostor mezi tČsnicím bĜitem a prachovkou
naplnČn vhodnou mazací vazelínou, snižuje se otČr na
tČsnČní a zabraĖuje se korozi hĜídele. Je nutno pĜezkoušet
kompatibilitu vazelíny s elastomerem i médiem.
ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
Tento katalog podléhá zmČnové službČ. 01/03
Tento
katalog
podléhá
změnové
službě
09/05
Tento
katalog
podléhá
změnové
službě
02/06
Tento
katalog
podléhá
změnové
službě
09/09
ProfilProfil
0,5
Max.
Rozsah
rychlost
teplot (°C)
(m/s)
+170
-50
Popis
*
Popis
Má kovové pouzdro, umožĖující pĜi montáži snadnČjší
usazení. Vyžaduje však pĜesnČjší toleranci úložného
prostoru, aby bylo dosaženo dokonalého utČsnČní i na
vnČjším plášti.
Jako typ WB, navíc ochranná prachovka.
0,5
0,5
+170
-50
+170
-50
*
*
Je opatĜen kovovým pouzdrem s výztuží. TČsnČní a
montហjsou podobné jako u typu WB. Používá se
pĜedevším v drsnČjších provozních podmínkách a vČtších
rozmČrech. Vzhledem k výztuži je odolnČjší vĤþi chybám
pĜi montáži.
Jako typ WC, navíc ochranná prachovka.
0,5
+170
-50
WAD
NBR
FPM
Si
AC
0,5
+170
-50
*
WBD
NBR
FPM
Si
AC
0,5
+170
-50
*
WAO
NBR
FPM
Si
AC
-
+170
-50
*
WBO
NBR
FPM
Si
AC
-
+170
-50
*
*
Typy WAD a WBD se 2 tČsnicími bĜity se používají
k utČsĖování a oddČlování dvou médií.
Typy WAO a WBO jsou bez tažných pružin. Jsou urþeny
pouze pro ménČ nároþné pĜípady použití.
* Podle použitého materiálu a dalších podmínek
číslo 1.3
číslo 1.3
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 1.3
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
GUFERA
GUFERA
STANDARDNÍ
ASTANDARDNÍ
ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
A ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
Tabulka 1
PrĤmČr
hĜídele
d1
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
20
22
24
25
26
28
1
d2 )
16
22
22
22
24
22
24
26
22
24
26
22
26
22
24
28
30
24
28
30
35
26
30
32
35
28
30
32
35
28
30
32
35
40
30
32
35
40
30
32
35
40
47
32
35
40
47
35
37
40
47
35
40
42
47
52
37
42
47
40
47
52
2
b
r 0,2
c )
min.
7
0,3
7
7
0,3
0,3
7
0,3
7
0,3
7
0,3
PrĤmČr
hĜídele
d1
30
32
35
36
7
0,3
38
7
0,3
40
7
7
7
0,3
0,3
0,3
42
45
48
50
7
0,3
7
0,3
7
0,3
52
55
56
58
7
0,3
7
0,3
60
62
63
7
0,3
65
7
0,4
68
PĜíklad objednávky: Gufero NBR A 55 x 72 x 8
d2 1)
40
42
47
52
62
45
47
52
47
50
52
62
47
50
52
62
52
55
62
52
55
62
72
55
62
72
60
62
65
72
62
72
65
68
72
80
68
72
70
72
80
85
70
72
80
85
72
80
75
80
85
90
85
90
85
90
85
90
100
90
100
b
r 0,2
2
c )
min.
PrĤmČr
hĜídele
d1
70
7
0,4
7
0,4
7
0,4
7
0,4
7
0,4
7
0,4
8
0,4
72
75
78
80
PrĤmČr
hĜídele
d1
85
90
95
100
105
8
0,4
110
115
8
0,4
8
0,4
8
0,4
120
125
130
8
0,4
8
0,4
8
0,4
8
0,4
10
0,5
10
0,5
10
0,5
10
0,5
135
140
145
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
d2 1)
90
100
95
100
95
100
100
100
110
1
d2 )
110
120
110
120
120
125
120
125
130
130
140
130
140
140
150
150
160
150
160
160
170
170
170
175
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
b
r 0,2
c 2)
min.
10
0,5
10
0,5
10
0,5
10
0,5
10
0,5
b
r 0,3
c )
min.
12
0,8
12
0,8
12
0,8
12
0,8
12
0,8
12
0,8
12
0,8
12
0,8
12
0,8
12
0,8
2
12
0,8
15
1
15
1
15
1
15
1
15
1
20
1
20
1
20
1
20
1
Pozn: Sortiment gufer se neustále rozšiĜuje. Pokud zde nenajdete požadované rozmČry, zašlete, prosím, dotaz.
1
) PĜípustné odchylky pro d2 dle DIN 3760
2
) Hrana zkosená nebo zaoblená
číslo 1.4
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 1.4
číslo 1.4INDUSTRIETECHNIK, spol. s
HENNLICH
r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
GUFERA
GUFERA
GUFERA
KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE
KONSTRUKČNÍ
KONSTRUKČNÍÚDAJE
ÚDAJE
1+
-!4%2)¬,
."2
%#&% &3&
!#
#(,%&3&
3)
$! &3&
FPM
&0
&!#&3&
2+*1)1*
29#(,/34)
1)12+
"3!'!!'.
RYCHLOSTIMS
MIN
MAX
4,!+/6Ì2/:$Ù,
BARMAX
DO
DO
DO
2$#/0#01,"/",>"-"73(93PROVEDEN¤."2
,'1/'* 21"'#,)2?2)-011,9!&./-3#"#,9(#
,21,-.-?9110 "#*:9+'"-"!9+'*&@1+'-* 3&-",8&-
#*01-+#/2./-1#,)1#/<6.@0- .-2='190#A9"9.-DLEDRUHU
21>0B-3,8&-+8"'.A9.201,81/3*81#.*-15/5!&*-01'
&A9"#*#3'61 2*)
- /76#)
TABULKA
0.-",9+- /76)2
(0-223#"#,5.A9.201,8.-?15-17?#)
&A9"#*#3PROVOZUBEZTLAKUVZTAHUJ¤C¤SENAMATERIÖL
a
#*#01-+#/-38?701'6,-/+7*,9!&-)-*,-019+("A#
+6(9!9+',#/7*,9-*#("- /<.A9012.+6!9&--*#(#
KODVODUTEPLA
A'+8,>.A96,'3<!&.-"+9,)7!&21>0,>,9,7+6:*#1#"-16
2$#/+20921>0B-31./-01-/50MENݤMITLAKOV«MIROZD¤LY
VIZ1 2*)3@?').*',7+12)@+(0-2LIMAZÖNA
'3@?'36"2!&2
Tento katalog podléhá změnové službě 09/05
Tento katalog podléhá změnové službě 02/06
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
SI a FPM
NBR
200
OBRÖZEK
číslo 1.5
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo
1.51.5
číslo
HENNLICH
INDUSTRIETECHNIK,
spol.
s r.s o.•
tel.:tel.:
416416
711711
444444
• fax:
416416
711711
999999
• e-mail:
[email protected]
• http://www.hennlich.cz
HENNLICH
INDUSTRIETECHNIK,
spol.
r. o.•
• fax:
• e-mail:
[email protected]
• http://www.hennlich.cz
GUFERA
GUFERA
KONSTRUKÈNÍ
ÚDAJE
KONSTRUKČNÍ ÚDAJE
KONSTRUKČNÍ ÚDAJE
CHEMICKÁ A TEPLOTNÍ ODOLNOST ELASTOMEROVÉHO DÍLU (tabulka 3)
#(%-)#+¬!4%0,/4.Ù/$/,./34%,!34/-%2/6»(/$Ù,5TABULKA
Hodnotyuvedenévtabulce3představujísměrnici,přičemžjsoumédiashrnutadoskupin.Odolnostelastomerůvůčimédiím,kterévtabulcenejsou
CHEMICKÁ
A TEPLOTNÍ
ODOLNOST ELASTOMEROVÉHO DÍLU (tabulka 3)
(ODNOTYUVEDEN£V1
2*!#
.A#"0132(90+>/,'!'.A'?#+=(0-2+8"'0&/,21"-0)2.',"-*,[email protected]@?'+8"'9+)1#/83TABULCENEJSOU
uvedeny,jenutnoprojednat.Pokudjeproskupinumédiíuvedenatrvaláteplota,jeodolnostelastomerůsměrodatnáprotentorozsah.
23#"#,5(#,21,-./-(#",1-)2"(#./-0)2.',2+8"'923#"#,1/3*71#.*-1(#-"-*,[email protected]+>/-"1,7./-1#,1-/-60&
Hodnoty uvedené v tabulce 3 představují směrnici, přičemž jsou média shrnuta do skupin. Odolnost elastomerů vůči médiím, které v tabulce nejsou
Označení•znamená,ževtétoskupiněexistujímédia,kterámohoubýtdotyčnýmelastomeremutěsněna,avšakjsouzdeznámatakémédia,která
uvedeny,
je nutno projednat.181-0)2.',>#4'012(9+8"')1#/7+-&-2
Pokud je pro skupinu médií uvedena trvalá
teplota, je odolnost elastomerů směrodatná pro tento rozsah.
6,?#,96,+#,7=#3
<1"-15?,<+#*01-+#/#+21>0,>,3:)(0-26"#6,7+TAK£M£DIAKTERÖ
bymohlanaelastomerpůsobitškodlivě.Vtakovémpřípaděsedoporučujekonzultace.
5+-&*,#*01-+#/.@0- '1:)-"*'3>
1)-38+.A9.">0#"-.-/2?2(#)-,62*1!#
V takovém
případě doporučujeme
dopručujeme konzultaci.
konzultace.
Označení • znamená, že v této skupině existují média, která mohou být dotyčným elastomerem utěsněna, avšak jsou zde známa také média, která
Označení–znamená,žeprotutoskupinumédiíelastomerodolnýnení.
by
mohla na elastomer působit škodlivě. V takovém případě se doporučuje konzultace.
6,?#,9n6,+#,7=#./-121-0)2.',2+8"'9#*01-+#/-"-*,<,#,9
Přiuvedenýchnejnižšíchteplotáchsedotyčnábázeelastomeruještěneničí.Pozahřátíjeelastomeropětplněfunkční.
Označení
– znamená, že pro tuto skupinu médií 76##*01-+#/2(#:1>,#,'?9-6&A719(##*01-+#/-.>1.*,>$2,)?,9
elastomer odolný není.
A'23#"#,<!&,#(,'=:9!&1#.*-17!&0#"-15?,7
Při uvedených nejnižších teplotách se dotyčná báze elastomeru ještě neničí. Po zahřátí je elastomer opět plně funkční.
b
"RZDOV£KAPALINY
(&#VODN¤ROZTOKY
(3"EMULZEVODY
VOLEJI
t
4UKY
t
4OPN£OLEJE
4LAKOV£KAPALINY
t
!4&nOLEJE
/LEJEPROHYPOIDN¤
o
SOUKOL¤
p
4'!!'-!
č
5$%..!&(
!#
3) FPM
&0
6ODA
v
NBR
."
*INÖM£DIA
(&$BEZVOD£KAPALINY
—#°C
m
-OTOROV£OLEJE
n 2/."4."&$% ,
TEPLOTA
Materiály
45)*
70!'( 7%'.
Média na
bázi/!6
minerálních olejů
. -(
#-
TLAKOV£KAPALINY
Přípustná
trvalá teplota média ve °C
Přípustnátrvaláteplotamédiave°C
4."&$% ,%#',%"!%-'*
, jinak by
mohlo dojít k rozkladu elastomeru.
*6#.-2=91(#,6.A9012.2)50*9)26#36"2!&2,1>0,>,8+901-(',)
5+-&*-"-(91)ROZKLADUELASTOMERU
TABULKA
),
MONTÁŽ
A'+-,17='(#1A#
" 7123#"#,<!&.-)5,@#LIJAKOMATERIÖLUVEDENSILIKONJENUTNOBRÖTV¢VAHUMENݤPEVNOSTVEVRUBU
Přimontážijetřebadbátuvedenýchpokynů.Je-lijakomateriáluvedensilikon,jenutnobrátvúvahumenšípevnostvevrubu.
MONTÁŽ
viz drsnost povrchu
>0,'!9
A'15+2093="50+>A-31) 21>0B-3,801/,>,#0+9 <136.A9?#,5*26,8.*-!&5MUS¤B«THLADK£VIZHLADKOSTPOVRCHUANEPOÝKOZEN£
Těsnicíbřitymusívždysměřovatkutěsňovanéstraněanesmíbýtvzpříčeny.Kluznéplochymusíbýthladké(vizdrsnostpovrchu)anepoškozené.
Při
montáži je třeba dbát<13@?'&A9"#*',+-,1-37,3501A#">,>3#/1')7*,>3#0+>/2-05,#0+9
uvedených pokynů. Je-li jako materiál uveden silikon, je nutno brát v úvahu
menší pevnost ve vrubu.
A9"#*-371>0,>,9+209
<1,"+>/,>2.,21,#0+90*-2='1)
.A#,-0209*5
Hřídelovátěsněnímusíbýtvůčihřídelinamontovánavystředěněavertikálně,vesměruosynesmíbýtnadměrněupnutaanesmísloužitkpřenosusíly.
Těsnicí
břity musí
směřovat
k utěsňované straně a nesmí být vzpříčeny. Kluzné plochy musí být hladké (viz drsnost povrchu)
a nepoškozené.
Pro
Ø hřídele
d1 v vždy
oblasti
kluzné plochy
0RO
&A9"#*#"3OBLASTIKLUZN£PLOCHYVIZOBRÖZEKAJENUTNOBRÖTV;3&21-*#/,?,9.-*#&.-"*#,-/+5
53:).A'+-,17='
ProØhřídeled1voblastikluznéplochy(vizobrázek5a6)jenutnobrátvúvahutolerančnípoleh11podlenormyISO.Abyvšakpřimontáži
Hřídelová
těsnění musí být vůčiA'12"-.-/2?2(#+#
hřídeli namontována vystředěně a vertikálně, ve směru osy nesmí být nadměrně upnuta a nesmí sloužit k přenosu síly.
NEDOÝLOK.-:)-6#,91>0,'!9&-
nedošlokpoškozenítěsnicíhobřitu,doporučujeme:
.A'0+>/2,06#,9&A9"#*#n6*#,9&A9"#*#-.-.A++Pro Ø hřídele d1 v oblasti kluzné plochy
(viz obrázek 5 a 6) je nutno /76#),#
brát v úvahu-6)-0#,9&A9"#*#.-"*#1
toleranční pole h 11 podle2*)5
normy ISO. Aby však při montáži
-přisměrunasazeníhřídeleZ–zaobleníhřídeleo0.6popř.1mmobrázek4nebozkoseníhřídelepodletabulky4.
.A'0+>/2,06#,9&A9"#*#n6)-0#,9&A9"#*#.-"*#1
2*)5
nedošlo
k poškození těsnicího břitu, doporučujeme:
-přisměrunasazeníhřídeleY–zkoseníhřídelepodletabulky4.
- při směru nasazení hřídele Z – zaoblení hřídele o 0.6 popř. 1 mm obrázek 4 nebo zkosení hřídele podle tabulky 4.
- při směru nasazení hřídele Y – zkosení hřídele podle tabulky 4.
číslo 1.6
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 1.6
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 1.6
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
GUFERA
GUFERA
GUFERA
KONSTRUKÈNÍ
Gufera
ÚDAJE
KONSTRUKČNÍ
KONSTRUKČNÍÚDAJE
ÚDAJE
Konstrukční údaje
((!)/%6
6 mezi
.)&#4..
Aby
bylo zajištěno !&%6$
utěsnění
guferem a hřídelí,
&$.1%"!'#4.'OBLASTIKLUZN«CHPLOCH
v oblasti kluzných ploch
musí
být povrch hřídele voblastikluznýchploch
OPRACOVÖNNADRSNOST2
opracován
na drsnost Rt od
1 do 4 µm. Je důležité,
T ODDO72%-
(%!%!!"#!',
) !
aby
toto opracování .
nezanechalo
na4.
hřídeli
/#!&!'%!'!&#1&3.2("4"!(&!!!.%
šroubovitovou
rýhu, čímž by při pohybu mohlo dojít
%6$ !$%
k Knetěsnosti.
t11Ta
t22 viz
tabulka 6
AT
VIZTABULKA
+'!% !$%%6$
.!.$%),'$,
Životnost
těsnicího
místa je závislá na %'#!$%
tvrdosti
"!'#&%4."!(
povrchu
třecí plochy na4.%!%'#!$%(6
hřídeli. Tato tvrdost by měla
"4.$%&"&
1%
- 6!&(!,)!
být
nejméně
45 HRC. Pokud by docházelo k přístupu
) 3/%6 -!-
!
3$%!%)'
6/&
!
znečištěného
média nebo
nečistot
z vnějšku
nebo
'(//.!'!!'1#(!$%"4$$6(
k Kvyšším
obvodovým rychlostem přes 4 m/s, měla by
1%%'#!$%
- 6
být
tvrdost nejméně
55 HRC.
.
Tento katalog
podléhá
změnové
službě
09/09
Tento katalog
podléhá
změnové
službě.
01/03
Tento katalog
podléhá
změnové
služběslužbě
02/06 09/05
Tento katalog
podléhá
změnové
ZKOSENÍ NA HŘÍDELI
d1h11
d1
dd3
3
h11
66
6
77
7
8
8
8
9
9
109
10
1110
11
1211
12
14
14
1512
15
1614
16
1715
17
18
18
16
20
20
2217
22
2418
24
2520
25
26
26
22
28
28
3024
30
3225
32
3526
35
36
36
3828
38
4030
40
4232
42
45
45
35
48
48
5036
50
4,8
4,8
4,8
5,7
5,7
5,7
6,6
6,6
6,6
7,5
7,5
7,5
8,4
8,4
9,3
9,3
8,4
10,2
10,2
9,3
12,1
12,1
10,2
13,1
13,1
12,1
14,0
14,0
14,9
14,9
13,1
15,8
15,8
14,0
17,7
17,7
14,9
19,6
19,6
21,5
15,8
21,5
22,5
22,5
17,7
23,4
23,4
19,6
25,3
25,3
21,5
27,3
27,3
29,2
29,2
22,5
32,0
32,0
23,4
33,0
33,0
25,3
34,9
34,9
27,3
36,8
36,8
38,7
38,7
29,2
41,6
41,6
32,0
44,5
44,5
33,0
46,4
46,4
38
34,9
40
36,8
42
38,7
45
41,6
48
44,5
50
46,4
d1
h11
52
52
55
55
56
56
58
58
60
60
62
62
63
63
65
65
68
68
70
70
72
72
75
75
78
78
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
105
105
110
110
115
115
120
120
125
125
130
130
135
135
140
140
145
145
150
150
d1
h11
d3
48,3
48,3
51,3
51,3
52,3
52,3
54,2
54,2
56,1
56,1
58,1
58,1
59,1
59,1
61,0
61,0
63,9
63,9
65,8
65,8
67,7
67,7
70,7
70,7
73,6
73,6
75,5
75,5
80,4
80,4
85,3
85,3
90,1
90,1
95,0
95,0
99,9
99,9
104,7
104,7
109,6
109,6
114,5
114,5
119,4
119,4
124,3
124,3
129,2
129,2
133,0
133,0
138,0
138,0
143,0
143,0
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
220
220
230
230
240
240
250
250
260
260
280
280
300
300
320
320
340
340
360
360
380
380
400
400
420
420
440
440
460
460
480
480
500
500
-
-
-
-
-
d3
4"!'#!'-
.4.
&% ,!!&
Při
povrchovém kalení hřídele
je nutná
jeho hloubka
- 6MM
nejméně
0,3 mm.
Při nitridaci je třeba šedou vrstvu vyleštit.
Při
nitridaci je třeba šedou vrstvu vyleštit.
Přinitridacijetřebašedouvrstvuvyleštit.
153,0
153,0
163,0
163,0
173,0
173,0
183,0
183,0
193,0
193,0
203,0
203,0
213,0
213,0
223,0
223,0
233,0
233,0
243,0
243,0
249,0
249,0
269,0
269,0
289,0
289,0
309,0
309,0
329,0
329,0
349,0
349,0
369,0
369,0
389,0
389,0
409,0
409,0
429,0
429,0
449,0
449,0
469,0
469,0
489,0
489,0
-
-
-
-
-
tabulka 4
obrázek 5
obrázek 6
číslo 1.7
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo
e-mail: [email protected]
telefon
416 711 444
e-mail:[email protected]
telefon
416711
číslo
číslo1.7
1.7
fax
416
711
http://www.hennlich.cz
fax
416711
499
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
1.7
GUFERA
GUFERA
GUFERA
KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE
KONSTRUKČNÍÚDAJE
ÚDAJE
KONSTRUKČNÍ
B
2OZSAHKLUZN«CHPLOCHU
t
7$
/!3%&
t
7$
/!3%&
PRACHOVKY
E
E
E
E
MIN
MIN
4#!)$AZ¤CHKLUZN«CHPLOCHPODLEVEDLEJݤTABULKYJE
&% !!#2!'%'"4&&' -! !%("#!#$ !$%
%'#!$%"!'#&4.
0RO 0!2 -!"#!$%!#& )"!%4."!3.%%
STOLERANC¤(PODLENORMY)3/SMAXIMÖLN¤DRSNOST¤
2TM
TABULKA
B
T
nB
MIN
# ( 0!2 -O PROSTORU JE NUTNO ZKOSIT ASI OD — DO
—PODLETABULKY
T
B
MIN
44) .VIZTABULKAAOBRÖZEK
TABULKA
4."&$% !&%!# $!&!$!$%!2 !'(3.$%
Z !#,)&,)'!$%4.%4&#2!'%
V .)1# . !8)',/%6"4VYSOK«CH
!%,3,') , )"3.2%6$ .4% ,$
$'-$%#'3 !$% &!$!'%%, .4.
obrázek 7
OBRÖZEK
!& ,$,)'!$%)#)%6$ .
4%4.'6%/. 2)"!%4.ZACHOVÖN¤
HYDRODYNAMICK£HOMAZÖN¤UNIKÖUT6$9!' -
M£DIUMZ&%6$9!' -!"#!$%!#&#!%!03 -
UM¤STITGUFEROV)"#!$%4 ..)!$%!2$
&#2!'%! /.'7!2$
: !#,)&)'(3.$%"4."&$% -%!# ,)'!$%4.
Obrázek 9 ukazuje nárust teploty hřídelového těsnění vlivem
třecích sil v závislosti na otáčkách a průměru hřídele.
in-1
obrázek 8
nárust teploty °C
6000 m
OBRÖZEK
-1
3000 min
1500 min-1
Ø hřídele d1 [mm]
číslo 1.8
obrázek 8
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 1.8
číslo 1.8
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
GUFERA
SPECIÁLNÍ - CARCOSEAL®
® ✴
Hřídelové
**)jsou
jsou
jsou
HĜídelové těsnicí
tČsnicí kroužky (gufera) CARCOSEAL® ✴
charakteristické jednoduchou manipulací, snadnou montáží
i demontáží bez
beznutnosti
nutnostipoužití
použitínářadí.
náĜadí.
Robustní, tkaninou vyztužená vnČjší þást gufera (bez kovové
výztuhy) je pĜi zabudování stlaþena vlastní zástavbou. Tímto
radiálním pĜedpČtím se dosáhne tČsnosti na vnČjším prĤmČru.
Použitím pĜídržné desky se vytvoĜí axiální pĜedpČtí zabraĖující
prĤsaku na vnČjším prĤmČru i pĜi velkých rozmČrech.
Pružný tČsnicí bĜit s pĜísadou modifikovaného PTFE zaruþuje
vysokou odolnost proti opotĜebení doprovázenou nižším
tĜením. BĜit je navržen tak, že dosedá na hĜídel vČtší plochou
a tím šetĜí jeho povrch pĜi souþasné lepší tČsnosti.
Na dosedací ploše gufera je navíc nanesena tenká vrstva PTFE,
usnadĖující zábČh. KromČ toho je tČsnicí bĜit od zaþátku chránČn
vytvoĜením definovaného olejového filmu.
TČsnicí bĜit
Spirálová pružina
Text. tkanina
.
TEPLOTA – ROZSAH POUŽITÍ
Standardní materiál
Teplota – rozsah použití
NBR- PTFE
(SmČs
S 820)
s
FPM – (Viton)
(SmČs
Z 420)
s
H-NBR
s
(SmČs
HT 720)
- 40
°Cdo
do++120°C
120 °C
40°C
TĜení je použitím homogenní smČsi elastomer- PTFE oproti
%).
obvyklým materiálĤm výraznČ redukováno (cca o 25%).
Z toho plyne nepatrné dynamické ohĜívání a pomalejší
stárnutí. ObzvláštČ pĜi vyšších obvodových rychlostech
a nedostateþném mazání je toto zákazníky zvlášĢ oceĖováno.
- 30
°C do
do ++ 200°C
200 °C
30°C
Média
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY
d1
h 11 (typ AP – h8)
H9
‡D2
H 11
®
Gufera CARCOSEAL jsou vybavena spirálovou pružinou
z nerezové oceli. Hodí se pro všechny oblasti, kde se musí
na otáþejících hĜídelích utČsnit oleje, tuky, voda nebo jiné
kapaliny. V pĜípadČ použití v agresivním prostĜedí, zvl. v moĜské
vodČ, mĤžeme dodat pružiny ze speciální nerezové oceli.
-- 40
°C do + 170°C
170 °C
40°C
‡D1
Gufera bez kovové výztuhy jsou vyrábČna na vnČjším
i vnitĜním prĤmČru vČtší než jmenovité rozmČry. Poþáteþního
pĜedpČtí bĜitu se dosáhne stlaþením v zástavbČ teprve po
montáži. To zpĤsobí, že nejcitlivČjší þást bĜitu se podél
svého obvodu stlaþuje, na rozdíl od kovem vyztužených
gufer, u kterých se natahuje. Nebezpeþí vzniku trhlin, napĜ.
mechanickými neþistotami, se na takto stlaþeném tČsnicím
bĜitu minimalizuje.
Pro zjištČní chemické odolnosti jednotlivých materiálĤ
n
Nás,
prosím, kontaktujte.
09/09
Tento katalog podléhá změnové službě 02/06
Doporuþené prĤĜezy tČsnicích kroužkĤ
(standardní velikosti)[mm]
hĜídel ø d1
[mm]
L1
S
axiální radiální
s
Sražení
c1 /15°
c2 /30 °
tol.
L1
✴✴
✴✴
*
‡ D2max.
UN
AP
‡ D3
max.
polomČr
R
50 do 100
12,5
16
4,5 do 5
1,6
± 0,1
d1+6
d1+1
d1+14
0,4
100 do 250
16
20
5 do 7
2,0
± 0,1
d1+8
d1+2
d1+18
0,4
250 do 400
20
22
7 do 8
2,2
± 0,2
d1+12
d1+2
d1+22
0,4
400 do 600
22
25
8 do 10
2,5
± 0,2
d1+14
d1+2
d1+22
0,4
pĜes 600
25
32
10 do 20
3,2
± 0,2
d1+16
d1+3
d1+28
0,8
✴✴
✴✴
* VnitĜní prĤmČr pĜídržné desky by mČl zaruþit co nejvČtší oporu. Sama pĜídržná deska a poþet šroubĤ
musí být dostateþnČ dimenzovány, aby dosáhly co možná nejrovnomČrnČjšího a nejpevnČjšího pĜitlaku.
✴
✴ * značka
rmy CARCO
značka CARCOSEAL
CARCOSEAL® je
je výhradním
výhradním vlastnictvím
vlastnictvím firmy
rmy
CARCO S.p.a.
S.p.a. Italy
Italy
číslo 1.9
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
GUFERA
GUFERA
GUFERA
GUFERA
GUFERA
®
®
SPECIÁLNÍ
CARCOSEAL
SPECIÁLNÍ
SPECIÁLNÍ-----CARCOSEAL
CARCOSEAL®®®®
SPECIÁLNÍ
CARCOSEAL
SPECIÁLNÍ
CARCOSEAL
Profil
Pro
lll
Pro
Pro
Pro
Pro
ll
Přípustná
Provozní
Přípustná
Přípustná
Provozní
Přípustná Provozní
Provozní
Přípustná
Provozní
Typ
Obvodová
rychlost
Typ
rychlost
Přípustná
Provozní
Typ
Obvodová
rychlost
Typ Obvodová
Obvodová
rychlost excentricita
Typ
Obvodová
rychlost
excentricita
tlak
tlak
Typ
Obvodová
rychlost
excentricita
tlak
excentricita
tlak
excentricita
tlak
excentricita
tlak
UN
UN
UN
UN
UN
UN
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
do
m/s
do
555m/s
do
m/s
do
m/s
do
m/s
do
555
m/s
max.
1,5
[mm]
max.
0,5
max.
1,5
[mm]
max.
0,5
max.
1,5
[mm]
max.
0,5
max.
1,5
[mm]
max.
0,5
max.
1,5
[mm]
max.
0,5
max. 1,5 [mm] max.
0,5
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
SF
SF
SF
SF
SF
SF
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
1,5
[mm]
bez
tlaku
max.
1,5
[mm]
tlaku
max.
1,5
[mm]
bez
tlaku
max.
1,5
[mm] bez
bez
tlaku
max.
1,5
[mm]
bez
tlaku
max.
1,5
[mm]
bez
tlaku
UN
UN
UN
UN
UN
UN
split
split
split
split
split
split
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
0.8
[mm]
bez
tlaku
max.
0.8
[mm]
tlaku
max.
0.8
[mm]
bez
tlaku
max.
0.8
[mm] bez
bez
tlaku
max.
0.8
[mm]
bez
tlaku
max.
0.8
[mm]
bez
tlaku
do
m/s
do
555m/s
do
m/s
do
m/s
do
m/s
do
555
m/s
max.
0,5
max.
0,5
max.
0,5
max.
0,5
max.
0,5
max.
0,5
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
UN
UN
UN
UN
UN
UN
SCA
SCA
SCA
SCA
SCA
SCA
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
AP
AP
AP
AP
AP
AP
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
max.
25
[m/s]
přes
přes
5555
přes
přes
přes
max.
1,5
[mm]
max.
1,5
[mm]
přes
55
max.
1,5
[mm]
max.
1,5
[mm] m/s
max.
1,5
[mm]
m/s
bez
bez
max.
1,5
[mm]
m/s
bez
m/s
bez
m/s
bez
m/s
bez
tlaku
tlaku
tlaku
tlaku
tlaku
tlaku
popř.
popř.
popř.
popř.
popř.
popř.
zpětný
zpětný
zpětný
zpětný
zpětný
zpětný
dotaz
dotaz
dotaz
dotaz
dotaz
dotaz
max.
0,5
[mm]
max.
max.
0,5
[mm]
5555
max.
0,5
[mm]
max.
max.
0,5
[mm] max.
max.
max.
0,5
[mm]
max.
max.
0,5
[mm]
max.
55
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
ppp[bar]
p[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
555 p p
5
5
5
444
4 44
333
3 33
222
2 22
111
1 11
000
0 00
číslo
1.10
číslo
číslo
1.10
číslo1.10
1.10
číslo
1.10
číslo
1.10
555
5 55
10
10
1010
1010
15
15
1515
1515
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Popis
Univerzálně
použitelné
gufero.
Montáží
Univerzálně
použitelné
gufero.
Montáží
Univerzálně
použitelné
gufero.
Montáží
Univerzálně
použitelné
gufero.
Montáží
Univerzálně
použitelné
gufero.
Montáží
použitelné
gufero.
Montáží
ssaxiální
axiální
přídržnou
deskou
se
může
vyrovnávat
sUniverzálně
přídržnou
deskou
se
může
vyrovnávat
axiální
přídržnou
deskou
se
může
vyrovnávat
saxiální
axiální
přídržnou
deskou
se
může
vyrovnávat
saxiální
přídržnou
deskou
se
může
vyrovnávat
s
přídržnou
deskou
se
může
vyrovnávat
relativně
velká
excentricita.
Provedení
UN
bylo
relativně
velká
excentricita.
Provedení
UN
bylo
relativně
velká
excentricita.
Provedení
UN
bylo
relativně
velká
excentricita.
Provedení
UN
bylo
relativněvelká
velkáexcentricita.
excentricita.Provedení
ProvedeníUN
UN
bylo
relativně
bylo
vyvinuto
zpočátku
pro
extrémní
požadavky
vyvinuto
zpočátku
pro
extrémní
požadavky
vyvinuto
zpočátku
pro
extrémní
požadavky
vyvinuto
zpočátku
pro
extrémní
požadavky
vyvinuto
zpočátku
pro
extrémní
požadavky
zpočátku
pro extrémní
požadavky
vvocelárnách,
válcovnách,
těžkém
průmyslu,
vvyvinuto
válcovnách,
těžkém
průmyslu,
ocelárnách,
válcovnách,
těžkém
průmyslu,
vocelárnách,
ocelárnách,
válcovnách,
těžkém
průmyslu,
vocelárnách,
ocelárnách,
válcovnách,
těžkém
průmyslu,
v
válcovnách,
těžkém
průmyslu,
u
lodních
hřídelí.
Později
se
začalo
toto
uulodních
hřídelí.
Později
se
začalo
toto
lodních
hřídelí.
Později
se
začalo
toto
lodních
hřídelí.
Později
se
začalo
toto
uu
lodních
hřídelí.
Později
se
začalo
toto
u
lodních
hřídelí.
Později
se
začalo
toto
provedení
používat
také
ve
zvláštním
strojním
provedení
používat
také
ve
zvláštním
strojním
provedení
používat
také
ve
zvláštním
strojním
provedení
používat
také
ve
zvláštním
strojním
provedenípoužívat
používattaké
takéve
vezvláštním
zvláštnímstrojním
strojním
provedení
průmyslu
a
při
stavbě
pohonu.
Nepřítomností
průmyslu
a
při
stavbě
pohonu.
Nepřítomností
průmyslu
a
při
stavbě
pohonu.
Nepřítomností
průmyslu
a
při
stavbě
pohonu.
Nepřítomností
průmyslu
a
při
stavbě
pohonu.
Nepřítomností
průmyslu
ačástí,
při stavbě
pohonu.
Nepřítomností
kovových
částí,
kromě
šroubovité
pružiny
kovových
kromě
šroubovité
pružiny
kovových
částí,
kromě
šroubovité
pružiny
kovových
částí,
kromě
šroubovité
pružiny
kovových
částí,
kromě
šroubovité
pružiny
částí,
kromě
šroubovité
pružiny
zzušlechtilé
ušlechtilé
oceli,
existuje
malé
nebezpečí
zkovových
oceli,
existuje
malé
nebezpečí
ušlechtilé
oceli,
existuje
malé
nebezpečí
z
ušlechtilé
oceli,
existuje
malé
nebezpečí
zušlechtilé
ušlechtiléoceli,
oceli,existuje
existujemalé
malénebezpečí
nebezpečí
z
poškození
hřídele
nebo
pouzdra
poškození
hřídele
nebo
pouzdra
vvvpřípadě
poškození
hřídele
nebo
pouzdra
případě
poškození
hřídele
nebo
pouzdra
vpřípadě
případě
poškození
hřídele
nebo
pouzdra
případě
poškození
hřídele
nebo
pouzdra
vvpřípadě
nesprávné
montáže. nesprávné
montáže.
nesprávné
montáže.
nesprávné
montáže.
nesprávné
montáže.
nesprávné
montáže.
TYP
SF
vhodný
díky
tvrdší
pryžové
směsi
TYP
SF
jeje
vhodný
díky
tvrdší
pryžové
směsi
TYP
SF
vhodný
díky
tvrdší
pryžové
směsi
TYP
SF
vhodný
díky
tvrdší
pryžové
směsi
TYP
SF
jeje
vhodný
díky
tvrdší
pryžové
směsi
TYP
SF
jeje
vhodný
díky
tvrdší
pryžové
směsi
pro
montáž
bez
přídržné
desky
do
axiálne
pro
montáž
bez
přídržné
desky
do
axiálne
pro
montáž
bez
přídržné
desky
do
axiálne
pro
montáž
bez
přídržné
desky
do
axiálne
pro
montáž
bez
přídržné
desky
do
axiálne
pro
montáž zástaveb,
bez
přídržné
desky
do
axiálne
otevřených
zástaveb,
např.
dle
DIN
3760.
otevřených
např.
dle
DIN
3760.
otevřených
zástaveb,
např.
dle
DIN
3760.
otevřených
zástaveb,
např.
dle
DIN
3760.
otevřených
zástaveb,
např.
dle
DIN
3760.
otevřených
zástaveb,
např.
dle
DIN
3760.
Jinak
je
obdobou
typu
UN,
avšak
pouze
Jinak
jejeje
obdobou
typu
UN,
avšak
pouze
Jinak
obdobou
typu
UN,
avšak
pouze
Jinak
obdobou
typu
UN,
avšak
pouze
Jinakjejeobdobou
obdoboutypu
typuUN,
UN,avšak
avšakpouze
pouze
Jinak
pro
beztlaký
provoz.
Pro
vysoké
teploty
se
pro
beztlaký
provoz.
Pro
vysoké
teploty
se
pro
beztlaký
provoz.
Pro
vysoké
teploty
se
pro
beztlaký
provoz.
Pro
vysoké
teploty
se
pro
beztlaký
provoz.
Pro
vysoké
teploty
se
pro
beztlaký
provoz.
Pro
vysoké
teploty
se
nedoporučuje
na
základě
rozdílné
tepelné
nedoporučuje
na
základě
rozdílné
tepelné
nedoporučuje
na
základě
rozdílné
tepelné
nedoporučuje
na
základě
rozdílné
tepelné
nedoporučuje
na
základě
rozdílné
tepelné
nedoporučuje
na základě
rozdílné
tepelné
roztažnosti.
Žádejte
případně
konzultaci.
roztažnosti.
Žádejte
případně
oookonzultaci.
roztažnosti.
Žádejte
případně
konzultaci.
roztažnosti.
Žádejte
případně
konzultaci.
roztažnosti.
Žádejte
případně
konzultaci.
roztažnosti.
Žádejte
případně
ooo
konzultaci.
Když
je
to
možné,
dáváme
vždy
přednost
Když
je
to
možné,
dáváme
vždy
přednost
Když
možné,
dáváme
vždy
přednost
Když
to
možné,
dáváme
vždy
přednost
Když
jeje
to
možné,
dáváme
vždy
přednost
Když
jeje
toto
možné,
dáváme
vždy
přednost
provedení
UN.
provedení
UN.
provedení
UN.
provedení
UN.
provedení
UN.
provedení UN.
Gufero
UN-split
speciálně
aplikováno
Gufero
UN-split
jeje
speciálně
aplikováno
Gufero
UN-split
speciálně
aplikováno
Gufero
UN-split
speciálně
aplikováno
Gufero
UN-split
jeje
speciálně
aplikováno
Gufero
UN-split
jeje
speciálně
aplikováno
uudělených
dělených
ložisek,
popřípadě
tam,
kde
by
byly
u
ložisek,
popřípadě
tam,
kde
by
byly
dělených
ložisek,
popřípadě
tam,
kde
by
byly
u
dělených
ložisek,
popřípadě
tam,
kde
by
byly
udělených
dělenýchložisek,
ložisek,popřípadě
popřípadětam,
tam,
kde
by
byly
u
kde
by
byly
nutné
náročné
demontáže
při
výměně
těsnění.
nutné
náročné
demontáže
při
výměně
těsnění.
nutné
náročné
demontáže
při
výměně
těsnění.
nutné
náročné
demontáže
při
výměně
těsnění.
nutné
náročné
demontáže
při
výměně
těsnění.
nutné
náročné
demontáže
při výměně
těsnění.
UN-split
má
všechny
přednosti
typu
UN,
UN-split
má
všechny
přednosti
typu
UN,
UN-split
má
všechny
přednosti
typu
UN,
UN-split
má
všechny
přednosti
typu
UN,
UN-split
má
všechny
přednosti
typu
UN,
UN-split
má
všechny
přednosti
typu
UN,
avšak
s
omezenou
přípustnou
excentricitou. avšak
s
omezenou
přípustnou
excentricitou.
avšak
přípustnou
excentricitou.
avšak
somezenou
omezenou
přípustnou
excentricitou.
avšak
omezenou
přípustnou
excentricitou.
avšak
sssomezenou
přípustnou
excentricitou.
Je
použitelný
jen
beztlakých
aplikací.
Na
Je
použitelný
jen
uuubeztlakých
aplikací.
Na
Je
použitelný
jen
beztlakých
aplikací.
Na
Je
použitelný
jen
u
beztlakých
aplikací.
Na
Je
použitelný
jen
u
beztlakých
aplikací.
Na
Je
použitelný
jen
u beztlakých
aplikací.
Na
obou
koncích
provedení
UN-split
se
nachází
obou
koncích
provedení
UN-split
se
nachází
obou
koncích
provedení
UN-split
se
nachází
obou
koncích
provedení
UN-split
se
nachází
obou
koncích
provedení
UN-split
se
nachází
obou
koncích
provedení
UN-split
se
nachází
homogení
elastomerová
část
bez
tkaniny,
homogení
elastomerová
část
bez
tkaniny,
homogení
elastomerová
část
bez
tkaniny,
homogení
elastomerová
část
bez
tkaniny,
homogení
elastomerová
část
bez
tkaniny,
homogení
elastomerová
část
bez
tkaniny,
která
způsobuje
optimální
těsnicí
efekt
která
způsobuje
optimální
těsnicí
efekt
vvtomto
která
způsobuje
optimální
těsnicí
efekt
tomto
která
způsobuje
optimální
těsnicí
efekt
vtomto
tomto
kterázpůsobuje
způsobujeoptimální
optimálnítěsnicí
těsnicíefekt
efektvvvtomto
tomto
která
elastickém
spoji.
elastickém
spoji.
elastickém
spoji.
elastickém
spoji.
elastickém
spoji.
elastickém spoji.
UN-SCA
stejný
UN,
avšak
UN-SCA
jeje
stejný
sssprovedením
UN,
avšak
UN-SCA
stejný
provedením
UN,
avšak
UN-SCA
stejný
sprovedením
provedením
UN,
avšak
UN-SCA
jeje
stejný
provedením
UN,
avšak
UN-SCA
jeje
stejný
ssprovedením
UN,
obvodovými
radiálními
drážkami
sssobvodovými
aaaradiálními
drážkami
vvavšak
těsnicím
obvodovými
radiálními
drážkami
v
těsnicím
s
obvodovými
a
radiálními
drážkami
vtěsnicím
těsnicím
sobvodovými
obvodovýmiaaradiálními
radiálnímidrážkami
drážkamivvtěsnicím
těsnicím
s
kroužku,
které
umožnují
mazání
tukem
mezi
kroužku,
které
umožnují
mazání
tukem
mezi
kroužku,
které
umožnují
mazání
tukem
mezi
kroužku,
které
umožnují
mazání
tukem
mezi
kroužku,
které
umožnují
mazání
tukem
mezi
kroužku,
které
umožnují mazání tukem mezi
tesnicími
břity.
tesnicími
břity.
tesnicími
břity.
tesnicími
břity.
tesnicími
břity.
tesnicími
břity.
AP
byl
vyvinut
pro
utěsnění
výkyvného
AP
byl
vyvinut
pro
utěsnění
výkyvného
AP
byl
vyvinut
pro
utěsnění
výkyvného
AP
byl
vyvinut
pro
utěsnění
výkyvného
AP
byl
vyvinut
pro
utěsnění
výkyvného
AP
byl
vyvinut
pro
utěsnění
výkyvného
aarotačního
rotačního
pohybu
pod
tlakem.
Stabilní
a
pohybu
pod
tlakem.
Stabilní
rotačního
pohybu
pod
tlakem.
Stabilní
a
rotačního
pohybu
pod
tlakem.
Stabilní
a
rotačního
pohybu
pod
tlakem.
Stabilní
aopěrný
rotačního
pohybu
pod zabrání
tlakem.
Stabilní
kroužek
z
PTFE
zabrání
překlopení
opěrný
kroužek
z
PTFE
překlopení
opěrný
kroužek
z
PTFE
zabrání
překlopení
opěrný
kroužek
zPTFE
PTFE
zabrání
překlopení
opěrný
kroužek
zPTFE
zabrání
překlopení
opěrný
kroužek
z
zabrání
překlopení
břitu.
Modifikovaná
geometrie
břitu vyvolá
při
břitu.
Modi
kovaná
geometrie
břitu
při
břitu.
Modi
kovaná
geometrie
břitu
vyvolá
při
břitu.
Modi
kovaná
geometrie
břituvyvolá
vyvolá
při
břitu.
Modi
kovaná
geometrie
břitu
vyvolá
při
břitu.
Modi
kovaná
geometrie
břitu
vyvolá
při
nárůstu
tlaku
stabilizační
natáčení dopředu,
nárůstu
tlaku
stabilizační
natáčení
dopředu,
nárůstu
tlaku
stabilizační
natáčení
dopředu,
nárůstu
tlaku
stabilizační
natáčení
dopředu,
nárůstu
tlaku
stabilizační
natáčení
dopředu,
nárůstu
tlaku stabilizační
natáčení
dopředu,
aby
zachovala
přítlačnou
sílu
na
hřídeli
téměř
aby
zachovala
přítlačnou
sílu
na
hřídeli
téměř
aby
zachovala
přítlačnou
sílu
na
hřídeli
téměř
aby
zachovala
přítlačnou
sílu
na
hřídeli
téměř
aby
zachovala
přítlačnou
sílu
na
hřídeli
téměř
aby
zachovala
přítlačnou
sílu
na
hřídeli
téměř
konstantní.
Jinak
by
zvýšené
tření
vedlo
konstantní.
Jinak
by
zvýšené
tření
vedlo
konstantní.
Jinak
by
zvýšené
tření
vedlo
konstantní.
Jinak
by
zvýšené
tření
vedlo
konstantní.Jinak
Jinakby
byzvýšené
zvýšenétření
třenívedlo
vedlo
konstantní.
opotřebení.
Přesto
tlakové
špičky
kkkrychlému
opotřebení.
Přesto
tlakové
špičky
rychlému
opotřebení.
Přesto
tlakové
špičky
krychlému
rychlému
opotřebení.
Přesto
tlakové
špičky
krychlému
rychlému
opotřebení.
Přesto
tlakové
špičky
kvedou
opotřebení.
Přesto
tlakové
špičky
ke
zvýšení
třecího
tepla.
Předepsané
vedou
ke
zvýšení
třecího
tepla.
Předepsané
vedou
ke
zvýšení
třecího
tepla.
Předepsané
vedou
ke
zvýšení
třecího
tepla.
Předepsané
vedou
ke
zvýšení
třecího
tepla.
Předepsané
vedou
ke
zvýšení
třecího
tepla.
Předepsané
hodnoty
dovolených pv-hodnot
jsou
patrné
hodnoty
dovolených
jsou
patrné
hodnoty
dovolených
pv-hodnot
jsou
patrné
hodnoty
dovolenýchpv-hodnot
pv-hodnot
jsou
patrné
hodnoty
dovolených
pv-hodnot
jsou
patrné
dovolených
pv-hodnot
jsou
patrné
zzvedlejší
vedlejší
tabulky.
Pokud
by
Vaše
aplikace
zhodnoty
tabulky.
Pokud
by
Vaše
aplikace
vedlejší
tabulky.
Pokud
by
Vaše
aplikace
z
vedlejší
tabulky.
Pokud
by
Vaše
aplikace
z
vedlejší
tabulky.
Pokud
by
Vaše
aplikace
změla
vedlejší
tabulky.
Pokud
by Vaše je
aplikace
ležet
nad
křivkou
diagramu,
je
toto
měla
ležet
nad
křivkou
diagramu,
i iitoto
měla
ležet
nad
křivkou
diagramu,
je
měla
ležet
nad
křivkou
diagramu,
toto
měla
ležet
nad
křivkou
diagramu,
jeje
i itoto
toto
měla
ležet
nad
křivkou
diagramu,
je
i toto
možné.
Žádejte
o
zpětnou
konzultaci.
možné.
Žádejte
o
zpětnou
konzultaci.
možné.
Žádejte
o
zpětnou
konzultaci.
možné.
Žádejte
zpětnou
konzultaci.
možné.
Žádejte
zpětnou
konzultaci.
možné.
Žádejte
ooo
zpětnou
konzultaci.
20
25
20
25
2020
2525
2020
2525
[m/s]
vvv[m/s]
[m/s]
v
[m/s]
v
[m/s]
v [m/s]
HENNLICH
INDUSTRIETECHNIK,
spol.
o.•tel.:
tel.:
416
711
444
fax:416
416
711
999
e-mail:[email protected]
[email protected]
http://www.hennlich.cz
HENNLICH
INDUSTRIETECHNIK,
spol.
sss sr.r.r.o.•
416
711
444
•••fax:
711
999
•••e-mail:
•••http://www.hennlich.cz
HENNLICH
INDUSTRIETECHNIK,
spol.
tel.:
416
711
444
416
711
999
[email protected]
HENNLICH
INDUSTRIETECHNIK,
spol.
r.o.•
o.•
tel.:
416
711
444
•fax:
fax:
416
711
999
•e-mail:
e-mail:
[email protected]
•http://www.hennlich.cz
http://www.hennlich.cz
HENNLICH
INDUSTRIETECHNIK,
spol.
o.•
tel.:
416
711
444
fax:
416
711
999
e-mail:
[email protected]
http://www.hennlich.cz
HENNLICH
INDUSTRIETECHNIK,
spol.
s sr. r.o.•
tel.:
416
711
444
••fax:
416
711
999
••e-mail:
[email protected]
••http://www.hennlich.cz
GUFERA
GUFERA
SPECIÁLNÍ - CARCOSEAL®
SPECIÁLNÍ - CARCOSEAL®
Typ
Typ
UN
UN
SF UN-SCA
SF UN-SCA
Popis typu
Popis typu
Carcoseal –hřídelové těsnicí kroužky
Carcoseal –hřídelové
–hřídelovétěsnicíkroužky
těsnicí
kroužky
Pro aplikace ve velkých
průměrech
do 2,5 metru. Např. jako těsnění
Proaplikacevevelkýchprůměrechdo2,5metru.Např.jakotěsnění
Pro
aplikace
ve vpapírenských
velkých
průměrech
do a2,5
metru.
Např.stejně
jako těsnění
u ložisek válců
strojích
jako
papírenských
strojích
avvocelárnách,
ocelárnách,
setjně
jakovv
uložisekválcůvpapírenskýchstrojíchavocelárnách,stejnějakov
papírenskýchstrojíchavocelárnách,stejnějakov
u
ložisek
válců
vpapírenských
strojích
a
v
ocelárnách,
stejně
jako
papírenských
strojích
a
v
ocelárnách,
stejně
jakovv
turbínovém a zvláštním strojním průmyslu.
turbínovémazvláštnímstrojnímprůmyslu.
turbínovém
a zvláštním
strojním průmyslu.
Je možné různé
provedení!
Jemožnérůznéprovedení!
Je
možné
různé
provedení!
AP
Zvláštní provedení s PTFE-opěrným kroužkem pro tlakové pulzace.
ZvláštníprovedenísPTFE-opěrnýmkroužkemprotlakovépulzace.
AP
Zvláštní
provedení s PTFE-opěrným kroužkem pro tlakové pulzace.
* Tyto hodnoty nesmí nastat současně. Viz diagram na straně 1.10.
Tytohodnotynesmínastatsoučasně.Vizdiagramnastraně1.10.
* Tyto
hodnoty nesmí nastat současně. Viz diagram na straně 1.10.
Tlak
Tlak
0,5 max.
0,5max.
0,5
max.
50*
50*
50*
Teplota
Teplota
+200 -40 podle
+200-40podle
°C -40
°C
+200
-40
podle
+200°C-40°C
+200
°C -40 °C
podle
podle
podle
materiálu
materiálu
materiálu
25
25
25
25*
25*
25*
Tento katalog podléhá změnové službě 09/05
Tento
Tento katalog
katalog podléhá
podléhá změnové
změnové službě
službě 09/09
02/06
0/:.¬-+9
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s
číslo 1.11
číslo
1.11
r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
GUFERA
SPECIÁLNÍ - CARCOSEAL®
Poznámky:
číslo 1.12
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
V- KROUŽKY
STANDARDNÍ SORTIMENT
V- KROUŽKY
STANDARDNÍ SORTIMENT
V- KROUŽKY
STANDARDNÍ SORTIMENT
Profil Profil
Typ
Materiál
VA
NBR
FPM
VS
NBR
FPM
Max. tlak
(bar)
-
-
Rozsah
Max.
teplot rychlost
(°C)
(m/s)
+180*
+100*
-30*
+180*
+100*
-30*
ýíslo
stránky
Popis
Typ VA = standardní provedení
2.2
2.4
2.3
40*
Typ VS = standardní provedení
se zesílenou zadní stranou
2.6
2.4
40*
ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
Profil Profil
Typ
VL
VE
Materiál
NBR
FPM
NBR
FPM
Max. tlak
(bar)
-
-
Rozsah
Max.
teplot rychlost
(°C)
(m/s)
+180*
+100*
-30*
+180*
+100*
-30*
40*
40*
ýíslo
stránky
Popis
Typ VL = užší profil nežli typ VA, vhodný
pro malé zástavbové prostory, napĜ. u
labyrintových tČsnČní.
Typ VE = zvČtšený bĜit dovoluje vČtší
axiální vĤli a je urþen pro prĤmČry vČtší
než 450 mm.
2.5
2.7
2.6
2.8
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
Tento katalog podléhá změnové službě 02/06
Tento katalog podléhá změnové službě 09/05
* Podle použitého materiálu a dalších podmínek
číslo 2.3
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
V- KROUŽKY
VV- KROUŽKY
KROUŽKY
STANDARDNÍ SORTIMENT
STANDARDNÍ
STANDARDNÍ SORTIMENT
SORTIMENT
4906!STANDARD
%
6!
:¬34!6"/6Ì02/34/2
D
D
'#
MAX
MIN
D
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
n
n
n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
n
n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
&!
B
D
S
A
B
číslo 2.2
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 2.4
číslo 2.4
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
V- KROUŽKY
V- KROUŽKY
STANDARDNÍ SORTIMENT
STANDARDNÍ SORTIMENT
"!
"
Tento katalog
podléhá
změnové
Tento
podléhá
změnové
službě
02/06
Tento katalog
katalog
podléhá
změnové
službě službě
09/09 09/05
%
6!
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
6!n
'#
D
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
:¬34!6"/6Ì02/34/2
D
D
MIN
MAX
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
&!
B
D
S
A
B
'#"
číslo 2.3
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 2.5
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
V- KROUŽKY
V- KROUŽKY
V- KROUŽKY
STANDARDNÍ SORTIMENT
STANDARDNÍ SORTIMENT
STANDARDNÍ SORTIMENT
49063STANDARD
%
6!
:¬34!6"/6Ì02/34/2
D
D
'#
MAX
MIN
D
63n
63n
63n
63n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
63n
63n
63n
63n
63n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
63n
63n
63n
63n
63n
63n
63n
63n
n
n
n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
63n
63n
63n
63n
63n
63n
n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
63n
63n
63n
63n
63n
63n
63n
n
n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
63n
63n
63n
63n
63n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
63n
63n
63n
63n
63n
n
n
n
n
n
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
číslo 2.4
číslo 2.6
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s
číslo
2.6
&!
B
D
S
A
B
r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
V- KROUŽKY
V- KROUŽKY
KROUŽKY
V-
ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
SORTIMENT
ZVLÁŠTNÍ
4906,
(#
6$
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
6,n
'#D
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
6$D
Tento
katalog
podléhá
změnové
službě
Tento
podléhá
změnové
službě
09/09
Tentokatalog
katalog
podléhá
změnové
službě
02/0609/05
0/:.¬-+9
číslo 2.5
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 2.7
číslo 2.7
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
V- KROUŽKY
V- KROUŽKY
V- KROUŽKY
ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
4906%
(#
6$
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
'#D
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
číslo 2.6
číslo
2.8 INDUSTRIETECHNIK, spol. s
HENNLICH
číslo 2.8
6$D
(#
6$
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
6%n
'#D
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
6$D
r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
V- KROUŽKY
VV- KROUŽKY
KROUŽKY
KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE
KONSTRUKČNÍ
KONSTRUKČNÍ ÚDAJE
ÚDAJE
6-316C-94'216C?7#,?,#-15D40D0?*E?&'.?#.1C+4'-#0#1%*3#062315+ @2?0D23#%*645E?-#,?%?71&D#21&
/1CF6,?,'&01&6%*16-104536-%+#,416.'*%'/10517#5'.0>
E'40>123#%17=0?#-7#.+5#2173%*62315+$DC0B%*2.1%*0',4160650>
"23#7+&.#2145#G6,'1$31$'0?#0=4.'&0>6*.#:'0?4/+3-'/E?&'.
0'79C#&6,'C=&016:[email protected]?A23#76
6-316C-90'7945#76,?*E?&'.'C=&0>/615D361@-1:'0?5D%*51
*1&0150B%*416G=45?,'5#-79.16G'01
*EDNAVELIKOST6-316C-6/HC'$B5216C+5#+2317?%'23H/D3H*E?&'.?
6-316C'-2E'&45#76,'7'./+*1421&=30>5D40D0?-5'3>4'7@'1$'%0D
7B$130D147D&G6,',#-7'4531,?3'0457?5#-+2E+-104536-%+2E?4531,H
6-316C'-,'#8+=.0D2H41$?%?*E?&'.17>#.1C+4-17>5D40D0?: G+45>*1
ELASTOMERUBEZZESILUJ¤C¤TKANINYNEBOKOVU4D40+%?$E+5-.16C'21
2315+$DC0>2.1@'-5'3=,'7HG+*E?&'.+47+4.=316C'-4'15=G?4 *E?&'.?
6-316C'-5>C5D40?+2E+/?30D4'@+-/'0>212E+2E+0'&1-10#.'
:#1$.'0>#'8%'053+%-9$DC?%?*E?&'.+
105=C!-316C-6,#-,+C$9.167'&'014'2317=&?23145B/0#5#C'0?/
#0#7.'G'0?/0#*.#&-16*E?&'.-&'&3C?7.#450?/2E'&2D5?/
"#013/=.0?%*1-1.0145?0'0?#8+=.0?(+8#%'0650=E+1&45E'&+7>4?.'
0=4.'&-'/7941-B%*39%*.145?2E'4
/4,'06501:#,+45+5!-316C'-
62?0#%?/2=4'/0'$11216:&E'0?/
E+39%*.145'%*0#&
/40=4.'&-'/1&45E'&+7>4?.91&45=7=$E+51&
2315+$DC0>2.1%*9#!-316C'-2#-2H41$?,#-15D40D0?42=39
#1&45E+-17#%?-316C'-
*!+/340/62#(5
$23./34
2A
2T
+,5:.¬0,/#(!
M
M
3151C'!-316C'-2'70D&3C?0#*E?&'.+0'0?:&'2E'&'24=01C=&0>:[email protected]?123#%17=0?
%! 6-316C'-2#5E?-'4-62+0D&159-17B%*5D40D0?0#21*9$.+7B%*4531,0?%*
G=45'%*-5'3=/#,?5D40+5/':+&7D/+&159-17B/+2.1%*#/+'&0#
5D40+%?2.1%*#2#5E?- *E?&'.+DRUHÖPAKK216:&36.1C+4-#E+5D%*51
5D40D0?%*,416-.#&'090#1$D5D40+%?2.1%*9:[email protected]?0=31-9-5'3>,416
21&.'&36*6216C+5?7#3+#$+.0?1-6&,'06501&1%?.+5*1421&=30>
C+7150145+/64?5D40+%?2.1%*979*1717#57@'/21C#&#7-H/
E+21-64'%*$9.1:,[email protected]'7 21/D30D@+31->/31:4#*6&340145+
2Tn/7D5@+016&1%*=:?-'45',0>/65E'0?#5?/5#->-'
t
45',0D&.16*>C+7150145+17@#-0':0#/'0=C'$97:*.'&
2173%*17B%*2.1%*0'$9.&H.'C+5B$9%*1/4+:,'&01&6@+.+2145622E+
,'&015.+7B%*2E?2#&'%*216C+5?,416&=.'-3=5%'2124=09
7+:1$3=:'-#C5E+3H:0>2315+$DC0>2.1%*9
E+5D40D0?!KR16C-'/,','&0#5D40+%?2.1%*#571E'0#,'*1$E+5'/
-5'3B,'12#5E'01453165D40+%?*3#0160#.>*#,?%?.'*-B/5.#-'/0#
&36*165D40+%?2.1%*65#-:7#0162315+$DC0162.1%*6'*-B/5.#-'/
DOCHÖZ¤JENK/+0+/=.0?/61&2136#7@#-,':#215E'$?:[email protected]?A23#79
2315+$DC0>2.1%*9
#1$3=:-6,':0=:130D0#2173%*17=2.1%*#4VELKOUDRSNOST¤
2T2A3159,[email protected]?/4/+3-17B/
a
t
PLÖTNEM)-&9C,416/':+0+/+*.6$1->3B*9571E?797B@'0?
0#
*130?%**315'%**.#&%'79*.?C',?%?2173%*17162.1%*6
E?2#&9216C+5?,'2#-/1C0131:&D.+5&1G59E4-62+0
!!
10'G0D0AOBRÖZKUJEPROFILS1453B/+*31595,*36$D1$31$'0=
2173%*17=2.1%*9G-1.+7,':&'*.16$-#&340145+21/D30D/#.=0'0?
ZPRAVIDLATATODRSNÖPOVRCHOVÖPLOCHASOSTR«MIHRANAMIVHODNÖPRO
216C+5?,#-12315+$DC0=2.1%*#- $E+565D40D0?0'$1I*315923ONIKAJ¤
/#:#&.'/#4+.0D1215E'$17=7#,?239C17B$E+5
!!
!!
'051-#5#.1)21&.>*=:/D017>4.6C$D
Tento
katalog
podléhá
změnové
službě
09/05
Tento
katalog
podléhá
změnové
službě
02/06
Tento
katalog
podléhá
změnové
službě
09/09
$3=:'-
:0=:13F6,'21&1$0162173%*17164536-5636,#-11$3=:'-
HLOUBKADRSNOSTIJEZDEVÝAKOMNOHOMENݤ2T2A
a
t
!!"# KOLOIDÖLN¤VLASTNOSTI
číslo 2.7
číslo 2.9
r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 2.9
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
V- KROUŽKY
VKROUŽKY
KONSTRUKÈNÍ
ÚDAJE
KONSTRUKČNÍ ÚDAJE
KONSTRUKČNÍ ÚDAJE
315+$DC0>2.1%*921&.'1$3=:-6#
4TAKROZD¤LN«MIDRSNOSTMIJAKO
2TAJSOUVP1&45#5D2315D40D0?!-316C-97*1&0>"',/>0#
t
V 5#-17B%*2E?2#&'%*-&9$E+5!-316C-60'0?:#5?C'05,0#65D4F17#0B%*
/?45'%*$':5.#-6#21-6&#5/14(>3#0'1$4#*6,'7D5@?/01C457?15E'0B%*
G=45+%315+$DC0>2.1%*921&.'1$3=:-6,4160'7*1&0>
OBRÖZEK
',&H.'C+5D,@?/21C#&#7-'/0#2315+$DC0>2.1%*90'/#:#0>*1
6-316C-6,'5#4-65'G0145C'2173%*17>2.1%*9/64?$B56*.#:'09
'4/?:&'$B5C=&0>1453>*3159-5'3>$91215E'$17=7#.9239C17B$E+5
0'/#:#0B%*5D40D0?4-62+09-5'3=23#%6,?4BRUSN«MIM£DIIJE
AG'.0D2E+:2H41$+5&3401452173%*17>2.1%*921&.'1$3=:-6
'51
é
4+%'210D-6&&3#C@?#.'2173%*17=2.1%*#2#-0'/=0'7B*1&9
UVEDEN£NAOBRÖZKU63B*=%*/1*16:H45#5$3640>G=45+%'0#2E
-#/'00B23#%*2?4'--1717>5E?4-9#21&-5'3>2#-571E?79G0?7#,?%?
OSTR£HROTYOBRÖZEK
OBRÖZEK
J?/,416&340145#3B*9/'0@?5?/,'+/'0@?0'$':2'G?6.2?7=0?
1453B%*G=45+%0#2173%*17>2.1@'=:13C'G?/,'*.#&@?2173%*17=
2.1%*#5?/,'.'2@?+65D40D0?0'0?423=70B82'3+/'05=.0D+'/2+3+%-9
BYLOT15+C:,[email protected]'2E?.+@*.#&-=2173%*17=2.1%*#5065?$E+5
t
K 51/6#$94'2E+4=.1/=:#0=4.'&'-7D5@?5E'0?#1215E'$'0?
312315+$DC0>2.1%*965D40D0?4-62+092.#5?
.#&->2173%*17>2.1%*9$':1453B%**315H
$RSNOST2T2A
a
t
OBRÖZEK
4AKOVÖTOPOVRCHOVÖPLOCHASEOBROUS¤NEBOOBROB¤ALEÝT¤-NOHO
&36*62.'%*H.:'216C?5$':23145E'&0D2114/+3-17=0?,'/0B/
4/+3-17B/2.=50'/J?/,'2.'%*573&@?5?/.'2@?,416+5D40+%?
7.#450145+&'$94'/1*.12E'&21-.=&#50#2#&'0?3:?&12136G6,'4'
123#7#2173%*6)#.7#0+:17=0?/0=5D3'/#21&
!D5@+016:&'2.#5?45',0=*.'&+4-#,#-164-62+09:'4'7@#-
SPOKOJITS/01*'/&340D,@?/2173%*'/21-6&0#5D40D0?0'2H41$?
15E'0>G=45+%'&9$951/65#-$9.12#-/64?/?52315+$DC0=2.1%*#
T£TOSKUPINYMINIMÖLN¤DRSNOSTnVIZSKUPINA!
3/5(2.
(LADK£POVRCHOV£PLOCHYPODLEOBRÖZKUABEZOSTR«CHHRAN
MAXIMÖLN¤DRSNOST2T2A
a
t
1-6&:&',416$3640>G=45+%'0#0',[email protected]
t
číslo 2.8
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s
číslo
2.10
r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s
číslo
2.10
r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
V- KROUŽKY
V- KROUŽKY
V- KROUŽKY
KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE
KONSTRUKČNÍ ÚDAJE
KONSTRUKČNÍ ÚDAJE
OBRÖZEK
Tento
katalog
podléhá
změnové
službě
09/09
Tento
katalog
podléhá
změnové
službě
02/0609/05
Tento
katalog
podléhá
změnové
službě
OBRÖZEK
OBRÖZEK
6 5>514-62+0D,'4+56#%'210D-6&,+0=0'C.+6145#50?%*7B@'
67'&'0B%*5D40D0?('-5+70?65D40D0?21/1%?239C17>*15D40D0?
S $E+5'/0':=7+4.'0#4/D3615=G'0?*E?&'.'79C#&6,':[email protected]?2145629
$VAZ0+%*4'5B-#,?2E?5.#G0>4?.9$E+56#2315+$DC0>2.1%*9#4536-5639
[email protected]'.-=231/=G-0'1.',17B
(+./#5D40D0?4'1215E'$6,''.+7@#-5#514?.#2E?.+@/#.=&1,&'-SÖN¤
#5D40D0?0'5D40?
159-17>2.1%*90'4/?/?5C=&0164536-5636:=7+4.160#4/D36
POHYBUTJNESM¤VC=&0>/4/D362E+2645+523H4#-1.','1-6&$9
K 51/6&1@.15D40D0?7 ,'&01/4/D362314#-6,'#-&9C4'*E?&'.15=G?
V &36*>/4/D365D40?
'0#0',[email protected]$5?C0>7931$+5&7D2173%*17>2.1%*9-5'3>/#,?4536-5636
:%'.#$':4/D317>13+'05#%'=.'$9/1*.#,'&0#,'&+0=%+:?G=45+%'
21-6&$94'&145#.#&15D40D0?36@+545#$+.+565D40+%?42=39
#-,'#.'/1C0>C'4'2E'451!-316C'-7 /01*#2E?2#&'%*147D&G+.
,#-11.',17>5D40D0?
"&','065011$,#40+54536-5636$E+56212E2315+$DC0>2.1%*9
6-316C'-,'7931$'062+%*17#%?/214562'/-5'3B7957=E?/#.16
OKEMSOTVAVI&+5'.01642+3=.6315+$DC0=2.1%*#4':23#7+&.#4164536C?
G'.0D%1C5#->[email protected]$17+516.+0++
1*165#-7:0+-01650=4.'&6,?%?/105=C0?-1/$+0#%'
$D42+3=.92H41$?7'4/94.6:.'2@'0>*15D40D0?
2+3=.#$E+56:.[email protected],'5D40D0?42+3=.#2315+$DC0>2.1%*9,'
17.+7F6,'0'2E?:0+7D
2+3=.#2315+$DC0>2.1%*9:.[email protected],'5D40D0?42+3=.#$E+56,'
17.+7F6,'0'2E?:0+7D
$D42+3=.917.+7F6,?5D40D0?0'2E?:0+7D
!2E?2#&D4'7C&9&14#*6,'&1-10#.>*165D40D0?! 2E?2#&'%*
#
DOCHÖZ¤JEDNOUKPOZITIVN¤MUJEDNOUKNEGATIVN¤MUV«SLEDKUPODLE
51*1-5'3=42+3=.#,'4+.0D,@?! 2E?2#&D&1%*=:?7C&9- 0'5D40145+
$9$9.1:#,[email protected]'$6&':#%*17=021:+5+70?G'32#%?AG+0'-/64?$B5
2315+$DC0=2.1%*#12#5E'0#42+3=.16-5'3=47B/7:'4562EMDOC¤L¤
79@@?*1G'32#%?*1AG+0-60'C.+42+3=.#!-316C-6
'05123+0%+2.:'216C?5,'05'*&9-&9C4'*E?&'.15=G?216:','&0?/
4/D3'/
2+3=.6.:'79571E+50#2E4164536C'0?/#-,':#%*17=0231(+.
:0=:130D0B0#1$3=:-6
E'%*1&/':+&3=C-1642+3=.9#5D40+%?2.1%*16571E?1453>*3#09
D40+%?$E+50'&1.>*=0#%'.16&3=C-60B$3C/1*167:0+-0165
/':'393#09.:'#.'212E43#:+54/+3-17B/2.=50'/$9$9.1
/1C0156510'7B*1&6$':2'G0D79.16G+5.:'5>C&3=C-679-17#5
PNEUMATICK«MKOL¤KEM:#4#:'0B/&162?0#G'0=4531,'64164536*6
#2146017#0B/7*1&01639%*.145? 7D5@?%*4>3+?4'42+3=.93#:?
NÖSTROJEMVEXCENTRICK£MLISU
3142+3=.92151/2.#5?0=4.'&6,?%?2E+$.+C0>*1&0159@?E-#&3=C-9
MMHLOUBKAMMSTOUPÖN¤MM3TOUPÖN¤JE
NUTNOZVOLITSOHLEDEMNAOBVODOVOURYCHLOST6YÝݤOBVODOVÖ
39%*.14579C#&6,'/'0@?45162=0?#1$3=%'0D7+:1$3=:'-
=4.'&-'/G'32#%?*1AG+0-6$B7=&15D40D0?75.#G'0163G+5>/01C457?
7:&6%*63151,'&H.'C+5>#$95D40D0?0'2H41$+.17 6:#7E'0>/
231451360B$3C#$9$9.6/1C0D02E?71&7:&6%*6#42+3=.#0'7957=E'.#
V &65>/231451362E'5.#-
3#7+&.#-104536-%'2315D40D0?0#42+3=.=%*
",+45+54/D315=G'0?*E?&'.'
"71.+54/D342+3=.9S1*.'&'/0#4/D315=G'-
E+5/=2E+15=G'0?795.#G17#51.',:'70+5E
4/D3'/7'0E+21:1317=0?2315+$DC0>2.1%*9
SEMÖSPIRÖLAOTEV¤RATNATUSTRANUPOKTER£SE
15=G?$E+5!-316C-6nVIZOBRÖZEK
4VARSPIRÖLYZVOLITPODLEOBRÖZKU
3PIRÖLUJENEJL£PEVYROBITLISOVÖN¤MNA
POVRCHOV£PLOÝES&340145?0'7D5@?0'C
$=50#7D53=0?216:&3#.1C+4-#
číslo 2.9
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 2.11
číslo 2.11
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
V- KROUŽKY
KONSTRUKÈNÍ
ÚDAJE
V- KROUŽKY
ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
KONSTRUKČNÍ ÚDAJE
KONSTRUKČNÍ ÚDAJE
4906,
D)
UTĚSNĚNÍ VŮČI KAPALINÁM,
-!*Ù#Ù´0!4.»+/,/)$¬,.Ù6,!34./34)
E?-.#&'/5#-17>-#2#.+09,'71&##I6CG+45=0'$14 3H:0B/+
2E?4#&#/+,#-1,41641.+-94'.+090'$123#%?23145E'&-9
=4.'&-'/0?:->*170+5E0?*15E'0?-#2#.+097:0+-=65#-17B%*/>&+?
7'./+/#.>5E'0?7 5D40D0?:#2E'&21-.#&6C','/0=-#2#.+0#,'0140=
1-6&$9/D.2173%*79G0?7#,?%?*3159-5'3>$92310+-#.9-#2#LINOV«M
(+./'/#2E+%*=:'.9&1459-62E?/14 $E+5'/45162#.$95#-1&2132E+
15=G'0?#416G#40D$94'$E+51215E'$17=7#.
5#-17B%*51-#2#.+0/64?$B52315+$DC0=2.1%*#123#%17=0#5#-
#$9$9.1&14#C'017:*.'&621&.'1$3=:-6
5,&340145/64?$B5
2Tn#*3159/64?$B5&1-10#.'43#C'09
t
-!4%2)¬,9
663G+5B%*2E?2#&'%*0#2E6G'32#&'./HC'$B55D40+%?AG+0'-:'4?.'0
42+3=.1716&3=C-167.+417#016&12315+$DC0>2.1%*9<*'.45162=0?
&3=C-9$9/D.$B5#4+;
30°.
"&$#
6YNIKAJ¤C¤MM#5'3+=.'/2312315+$DC0>2.1%*94-62+0n,416$DC0=
4531,?3'04-=1%'./D--=0'$1573&=2314-62+0621-6&/1C01
573&=0'3':#7D,?%?1%'.$310:/14#:
315D40D0?4-62+0n.:'5>C216C?5/D-->-179.'*->-179.+5+06
E+216C+5?5D%*51-17H7@#-/64?$B55D40D0?&145#5'G0D/#:=01
'4/?4'794-9517#515E'0>G=45+%'
=.','/1C01216C?7#563G+5>2E'&'7@?/573&>2.#45921-6&,'
&145#5'G0>/#:=0?#5'2.15#/>&+#421.64 5E'%?/5'2.'/2.#456
NEÝKOD¤
3TANDARDN¤6-316C'-,'-7#.+50?'.#451/'317>5D40D0?:VYSOCE
15D367:&130>*10+53+.$65#&+'0-#6G6-67*1&0>231/+0'3=.0?
OLEJEVODUTUKYSLAB£KYSELINYALOUHY
/DOLÖVÖTEPLOTÖMODn—#DO—#
(#
$ALݤMMATERIÖLEMJEVITON&0-VHODN«PROAGRESIVN¤M£DIA
6$D
'#D
6$
VTEPLOTN¤CHROZSAZ¤CHODn—#DO—#
6,n
6,n
n
6-316C-9,'0#2E=0?/1C01:*1517+5+:':[email protected]?%*/#5'3+=.H
6,n
n
n
n
!B/D0#!-316C-6,','&01&6%*=J#417D0=31G0>#0=-.#&0>23=%'
6,n
n
ZPRAVIDLANEJSOUNUTN£6-316C-9.:'0#5=*0165#21&.'7'.+-145+
6,n
n
2E'5=*01652E'42E?36$60'$1+2E'4%'.>216:&31.1C+4-#
6,n
n
6,n
n
6,n
n
6,n
n
6,n
n
6,n
n
6,n
n
6,n
n
6,n
n
6,n
n
6,n
n
6,n
Tento katalog podléhá změnové službě 09/05
0/:.¬-+9
číslo 2.10
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 2.5
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
číslo 2.12
číslo 2.12
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s
r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
ROTAČNÍ TĚSNĚNÍ
OBSAH
STANDARDNÍ SORTIMENT
Profil
Typ
Materiál
Max
tlak
[bar]
Rozsah
teplot
[°C]
Max
rychlost
[m/s]
Popis
Číslo
stránky
R 310
PTFE + uhlík
O-kroužek
300
+ 100
- 30
0,5
Rotační těsnění z profilovaného kroužku
z PTFE + uhlík a O-kroužku. Pro otáčivý a kývavý
pohyb. Např. otočné převaděče.
3.5
Typ
Materiál
Max
tlak
[bar]
Rozsah
teplot
[°C]
Max
rychlost
[m/s]
Popis
Číslo
stránky
R 80
Hythane®
350
+ 80
- 30
0,1
Ro 800
Hythane®
POM
350
+ 80
- 30
0,2
ZVLÁŠTNÍ SORTIMENT
Profil
Hythanové těsnění pro přerušovaný kývavý
pohyb. Jednoduchá montáž a dlouhá životnost
těsnění.
Těsnění pro rotační převaděče s minimálním
třením. Provedení s opěrnými kroužky je vhodné
pro přemostění velkých těsnicích spár.
3.7
3.9
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
číslo 3.3
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
ROTAČNÍ TĚSNĚNÍ
R 310
F/2
L1=2,2
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
OBVODOVÁ RYCHLOST v max.
0,5 m/s
TEPLOTNÍ ROZSAH
–30 °C +100 °C
300 bar
MAX. TLAK
MAX. p.v
40 bar m/s
Tyto hodnoty jsou mezní, nesmí nastat současně.
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F
bar
100
200
300
ŠÍŘKA DRÁŽKY
L1 4,2 mm
0,2
0,15
H7/f7
ŠÍŘKA DRÁŽKY
L1 6,3 mm
0,3
0,25
H7/f7
TLAK
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY
ø d1 [mm]
f8 / f9 / f7 (pro 300 bar)
ø D1 [mm]
H9
L1 [mm]
+ 0,2
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
Rt μm
KLUZNÉ PLOCHY
ø d1
0,05 - 0,2
2,5 max.
STATICKÉ PLOCHY
ø D1
1,6 max.
10 max.
L1
2,5 max.
16 max.
ČELNÍ PLOCHY
Poznámka: tvrdost povrchu hřídele má být nejméně 55 - 60 HRC.
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
≤S
5,5
7,75
10,5
MIN. ZKOSENÍ
C
3,0
5,0
7,5
MAX. POLOMĚR
r1
0,8
1,2
1,6
L1=3,2/4,2
L1=6,3/8,1
POPIS
Rotační těsnění R 310 se skládá
z profilovaného kroužku z PTFE plněného
uhlíkem (příp. jiným plnivem) a O-kroužku.
Proti agresivním médiím nebo vyšším
teplotám může být zvolen O-kroužek např.
z FPM.
Typ R 310 je konstruován pro otáčivé
a kývavé pohyby, např. u otočných
převaděčů, natáčivých pohonů nebo
hydrauliky obráběcích strojů.
Velká odolnost vůči opotřebení a nízké
tření zajistí i při nízkých obvodových
rychlostech plynulý pohyb bez stickslip-efektu. Toto je podpořeno ještě
drážkou na kluzné ploše, ve které se tvoří
zásobník mazacího prostředku. Touto
drážkou na vnitřním průměru je kromě
toho redukována kontaktní plocha a tím je
zvýšeno mechanické rozložení síly.
Zahloubení na vnějším průměru zvětšuje
kontaktní plochu O-kroužku a minimalizuje
nebezpečí relativního pohybu mezi PTFE
kroužkem a O-kroužkem.
Výhody
• žádný stick-slip-efekt
• velmi malé tření
• montáž do uzavřených drážek (od
průměru pístnice cca 30 mm)
• vysoká teplotní odolnost
• nízký otěr a dobré přemostění spár
• jednoduchý tvar drážky, malý
zástavbový prostor
DOPORUČENÍ
Pokud by byl typ R 310 použit jako
koncové těsnění, doporučuje se těsnění
chránit stíracím kroužkem.
MÉDIA
Standardní verze s O-kroužkem z NBR je
vhodná pro použití v minerálních olejích mezi
-30 °C až +100 °C. Pro vodu a kapaliny HFA je
pro standardní materiálové párování přípustný
teplotní rozsah do +40 °C.
Odolnost vůči dalším médiím je třeba
přezkoušet pro jednotlivé případy.
číslo 3.5
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
ROTAČNÍ TĚSNĚNÍ
R 310
.
L1=2,2
.
L1=3,2/4,2
L1=6,3/8,1
MONTÁŽ
Výkyvné a rotační těsnění typ R 310 může být
většinou instalováno do uzavřených drážek:
• Nejprve vložit suchý O-kroužek do čisté
a odmaštěné drážky. Nepřekroutit!
• Potom těsnicí kroužek vytvarovat do oválu
a vložit do drážky. Pokud tento postup
nedovoluje příliš malý vnitřní průměr nebo
příliš velký průřez, je bezpodmínečně nutné
se u ledvinového vytvarování vyvarovat
ostrým záhybům. Pečlivě dbát na to, aby
plocha mezi O- kroužkem a těsnicím
kroužkem zůstala odmaštěna.
• Potom těsnicí kroužek pečlivě ručně nebo
pomocí kónického čepu (úhel 10° až 15°)
zkalibrovat.
• Nakonec před zabudováním hřídele těsnicí
plochu lehce namazat.
Při instalaci do axiálně otevřených drážek
se osvědčilo, pokud se O-kroužek a těsnicí
kroužek zatlačily do drážky společně. Přitom
také dbát na to, aby byla do čisté drážky
montována suchá a odmaštěná těsnicí sada.
Teprve nakonec, před instalací hřídele, by
měla být lehce namazána pouze dynamická
plocha, aby se co možná nejlépe zabránilo
relativnímu pohybu mezi O-kroužem
a těsnicím kroužkem
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
R 310 - 80 x 91 x 4,2
ø d1
ø D1
L1
S
40
51
4,2
5,5
45
56
4,2
5,5
50
61
4,2
5,5
56
67
4,2
5,5
60
71
4,2
5,5
63
74
4,2
5,5
70
81
4,2
5,5
75
86
4,2
5,5
80
91
4,2
5,5
90
101
4,2
5,5
100
111
4,2
5,5
110
121
4,2
5,5
115
126
4,2
5,5
120
131
4,2
5,5
125
136
4,2
5,5
130
141
4,2
5,5
140
151
4,2
5,5
150
161
4,2
5,5
160
171
4,2
5,5
170
181
4,2
5,5
180
191
4,2
5,5
190
201
4,2
5,5
200
215,5
6,3
7,75
210
225,5
6,3
7,75
220
235,5
6,3
7,75
250
265,5
6,3
7,75
280
301
8,1
10,5
300
321
8,1
10,5
320
341
8,1
10,5
360
381
8,1
10,5
V tabulce jsou uvedeny doporučené rozměry drážky. Odpovídají „lehké řadě“ pro pístnicová těsnění
z PTFE. Mezirozměry se dají lehce odvodit.
STANDARDNÍ ROZMĚRY DRÁŽKY PRO TYP R 310
ød1
øD1
Lehká řada Standardní řada Těžká řada
19-37,9
8-18,9
--d1+7,5 (7,3)
d1+11,0
38-199,9
19-37,9
8-18,9
(10,7)
d1+15,5
200-255,9
38-199,9
19-37,9
(15,1)
d1+21,0
256-649,9
200-255,9
38-199,9
(20,5)
L1
S
O-kroužek - øds
3,2
3,75 (3,65)
2,62
4,2
5,5 (5,35)
3,53
6,3
7,75 (7,55)
5,33
8,1
10,5
(10,25)
6,99 (7,0)
Pokud požadujete jinou geometrii pro zástavbové prostory, prosíme o poptávku.
číslo 3.6
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
ROTAČNÍ TĚSNĚNÍ
R 80
L1
C
L1 L1
C C
r1
20°
30°
20°
30°
20°20°30°30°
S
F/2
Ød 1 ØD1
r1 r1
F/2F/2
r1
F/2
SS S
Ød 1 ØD1
S
1 ØD
1
ØD
ØdØd
1 ØD
21
1
C
L1
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
OBVODOVÁ RYCHLOST v max.
POPIS
Rotační těsnění R 80 bylo vyvinuto
speciálně pro použití v otočných
převaděčích. Těsnění se vyrábí
z materiálu HYTHANE®. Jedná se o plast
odolný vůči opotřebení a vůči velkému
zatížení, který zajišťuje jednoduchou
montáž a dlouhou životnost těsnění. Tento
typ není určen pro utěsňování trvalého
rotačního pohybu, ale pro utěsnění
přerušovaného kývavého pohybu.
0,1 m/s
TEPLOTNÍ ROZSAH
-30 / +80 °C
350 bar
MAXIMÁLNÍ TLAK
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY
ø d1
f8
ø D1
H10
L1
+ 0,3
ø D2
H8
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
Rt μm
KLUZNÉ PLOCHY
ø d1
0,1 - 0,4
4 max.
STATICKÉ PLOCHY
ø D1
1,6 max.
10 max.
L1
3,2 max.
16 max.
ČELNÍ PLOCHY
Média
Těsnění R 80 je vhodné pro použití
v minerálních olejích při teplotách -30 °C
až + 80 °C. Odolnost vůči dalším médiím
je třeba přezkoušet pro jednotlivé případy.
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
C
2,5
MAX. POLOMĚR
r1
0,4
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
MIN. ZKOSENÍ
číslo 3.7
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
ROTAČNÍ TĚSNĚNÍ
R 80
ø d1
1
S
Ød 1 ØD1
S
Číslo formy
80
90
5
5
4563000
90
100
5
5
4563100
100
110
5
5
4563200
125
135,4
5
5,2
4578800
MONTÁŽ
Typ R 80 je možné snadno montovat do
uzavřených drážek.
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
R 80 - 90 x 100 x 5
L1 +0,2
S
C
/2
F
ØD1 H9
r1
Ød 1 f8
20-30˚
Führung ssp iel
f8/H8
F/2
L1
ØD2
1
ø D1
číslo 3.8
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
ROTAČNÍ TĚSNĚNÍ
Ro 800
L1
C
r1
20°
r1
S
F/2
30°
Ød 1 ØD1
DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY
OBVODOVÁ RYCHLOST v max.
0,2 m/s
TEPLOTNÍ ROZSAH
–30 °C +80 °C
350 bar
MAX. TLAK MAX. p.v
25 bar m/s
Tyto hodnoty jsou mezní, nesmí nastat současně
MAXIMÁLNÍ TĚSNICÍ SPÁRA F
bar
100
200
350
DÉLKA DRÁŽKY
L1 4,2 mm
0,2
0,1
H7/f7
DÉLKA DRÁŽKY
L1 6,3 mm
0,3
0,25
H7/f7
TLAK
Uvedené hodnoty F jsou hodnotami maximálně dovolenými!
TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY
ø d1
f9
ø D1
H11
L1
+0,2
Tento katalog podléhá změnové službě 09/09
DRSNOSTI POVRCHU
Ra μm
Rt μm
KLUZNÉ PLOCHY
ø d1
0,1 - 0,3
2,5 max.
STATICKÉ PLOCHY
ø D1
1,6 max.
10 max.
L1
2,5 max.
16 max.
ČELNÍ PLOCHY
ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY [mm]
ŠÍŘKA PROFILU
≤S
5,5
7,75
MIN. ZKOSENÍ
C
3,0
5,0
MAX. POLOMĚR
r1
0,8
1,2
POPIS
Patentované rotační těsnění Ro 800 bylo
speciálně vyvinuto pro použití v otočných
převaděčích. Vyrábí se z materiálu
HYTHANE® 181 odolného vůči opotřebení
a velkému zatížení. Nehrozí nebezpečí
protočení ve statické části. Tvarem
těsnění je minimalizována třecí síla.
Provedení s oboustranně integrovanými
opěrnými kroužky z polyacetalu umožňuje
přemostění velkých těsnicích spár. Pro
aplikace s velmi nepatrnou vůlí vedení
nebo nízkým tlakovým zatížením se
vyrábí Ro 800 také bez opěrných kroužků.
Těsnění je koncipováno pro dvoučinné
aplikace. Dle provedení se dá použít
jako vnitřní nebo vnější těsnění. Ro800
se dá bezproblémově namontovat do
uzavřených zástavbových prostorů.
POZNÁMKA
Pokud by bylo Ro 800 použito jako
koncové těsnění, doporučuje se těsnění
chránit stíracím kroužkem.
Výhody
• jednodílná nedělená zástavba
• žádné protáčení v drážce
• k dodání pro použití jako vnitřní nebo
vnější těsnění
• velmi malé tření
• snadná montáž
• nepatrný otěr a dobré přemostění
těsnicích spár
• jednoduchý tvar drážky, malý montážní
prostor
MÉDIA
Těsnění Ro 800 je vhodné pro použití
v minerálních olejích při teplotách -30
°C až + 80 °C. Odolnost vůči jiným
hydraulickým médiím je třeba odzkoušet
pro jednotlivé případy.
číslo 3.9
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
ROTAČNÍ TĚSNĚNÍ
Ro 800
PROVEDENÍ VNITŘNÍ (PÍSTNICE)
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY
Ro 800 - 100 x 115,5 x 6,3
ø d1
ø D1
L1
Číslo formy
25
32,5
3,2
4763300 *
32
39,5
3,2
4161300 *
36
43,5
3,2
4770600 *
40
51,0
4,2
4578800 *
45
56,0
4,2
4754400 *
56
67,0
4,2
4743400 *
70
80,0
5,0
4727800 *
100
111,0
4,2
4777800
100
115,5
6,3
4762810
130
145,5
6,3
4720610
ø d1
ø D1
L1
Číslo formy
80
69,3
4,2
4748100 *
90
79,3
4,2
4771300 *
145
129,5
6,3
4712710
160
144,5
6,3
4712810
180
164,5
6,3
4720710
PROVEDENÍ VNĚJŠÍ (PÍST)
* provedení bez opěrných kroužků
číslo 3.10
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o.• tel.: 416 711 444 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • http://www.hennlich.cz
Download

TESNENI - GUFERA - Hennlich Těsnění