253
ZÁěÍ
2010
4
Další þíslo vyjde 4. 10. 2010
UzávČrka pro inzerci
nejpozdČji do 3. 9. 2010
ý. ú. 111 97 40 297/0100
Z obsa
hu:
Dílčí kvali
fikace
2
Historie ro
zpouštěd
el
Berendse
n na jižní
4-5
Moravě
6
Co novéh
o u firmy
...
Nová gene
8-10
race pracíc
h strojů...
Co nového
v čistírens
tví?
15
Pro nás ne
známý...
16
Mimořádn
á zpráva
Certifikace
Košilové
finišéry vypadají
na první pohled
témČĜ stejnČ a liší se
jen v jednotlivostech.
VšimnČte si,
jak firma Brabanti
Ĝeší dĤležité upevnČní
dílĤ košile pĜi žehlení.
16
prádelen
17
Novinky ob
oru XLII
18
Novinky obo
ru XLIII
Pozvánka na
11
19
zájezd do Milá
na 20
PěÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ
Vážení þlenové Asociace, vážení þtenáĜi našeho þasopisu, v posledních dnech jste od nás
obdrželi pozvánky na letošní mezinárodní konferenci INTERCLEAN 2010.
Naše pĜíprava, stejnČ tak i pĜípravy vystavovatelĤ a pĜednášejících v souþasné dobČ
vrcholí. VždyĢ letos se konference uskuteþní o 14 dnĤ dĜíve, již ve dnech 4.-5. Ĝíjna, aby
nekolidovala s milánským ExpoDetergo. Odborné pĜednášky budou letos zamČĜeny na
aktuální otázky, které naše provozy zajímají, a to úsporu nákladĤ na vodu a energie, na
nové textilní materiály a ochranu životního prostĜedí. TČšíme se již na setkání s vámi
a srdeþnČ vás zveme k úþasti na letošním Intercleanu.
INFO 4_10.indd 1
25.8.2010 7:44:42
Dílþí kvalifikace:
Komora vyzkoušela
již pĢes 1000 klientĪ
Praha, 26. þervence 2010: v poĜadí již 1000. osvČdþení o získání
dílþí kvalifikace vydala úspČšným uchazeþĤm poþátkem prázdnin
HospodáĜská komora ýeské republiky. Kvalifikaþní zkoušky pokraþují i v letních mČsících. Poþtem vydaných certifikátĤ se HK ýR
Ĝadí v ýesku na první místo. „Tím, že jsme jako první pĜekonali
tuto symbolickou metu jsme zároveĖ dodrželi naše pĜedsevzetí: být
jedniþkou v ovČĜování kvalifikací,“ okomentoval výsledek viceprezident komory ZdenČk Somr.
Mezi profese, jejichž dovednosti a vČdomosti autorizovaní zástupci HK ýR pĜezkoušeli, se novČ zaĜadili elektromechanik a kominík.
Do komorou doposud ovČĜovaných kvalifikací dále patĜí strážný,
detektiv koncipient a dále kvalifikace z nábytkáĜského prĤmyslu
a gastronomie.
Dílþí kvalifikace reagují na aktuální požadavky trhu práce. PĜedpokládá se, že význam osvČdþení o kvalifikaci bude narĤstat, neboĢ
pĜedstavuje vykonání zkoušky, která pĜedþí svou hodnotou kvalifikaci, dokladovanou výuþním listem nebo maturitou, získanými pĜed
mnoha lety. Pro nČkteré obory navíc neexistuje školní vzdČlání, takže systém dílþích kvalifikací je jediným zpĤsobem, jak kompetence
dĤvČryhodnČ ovČĜit. NČkteré profese, napĜ. z oblasti bezpeþnostního
prĤmyslu, mají dokonce kvalifikaþní zkoušky jako podmínku výkonu þinnosti.
DĤležitou skuteþností je, že kvalifikace jsou tvoĜeny ve spolupráci s profesními spoleþenstvy a konkrétními zamČstnavateli sdruženými v sektorových radách (více na www.nsp.cz). Systém dílþích
kvalifikací upravuje zákon o ovČĜování a uznávání výsledkĤ dalšího
vzdČlávání (þ. 179/06 Sb.).
HospodáĜská komora je, pokud jde o zkoušky v rámci zmínČného
zákona, nejvČtší tzv. autorizovanou osobou. A to nejenom co se týþe
množství vydaných osvČdþení (v souþasné dobČ už pĜes 1000 kusĤ),
ale i hlediska:
l poþtu dílþích kvalifikací, které mĤže zkoušet: 34
l poþtu zkoušejících – autorizovaných zástupcĤ: 82
Z údajĤ vyplývá, že je vytvoĜena dostateþná kapacita pro rychlý
rozvoj ovČĜování v jednotlivých kvalifikacích. Bližší informace:
www.komora.cz/kvalifikace.
(HK ýR)
KLASIFIKACE ZAMċSTNÁNÍ
(CZ – ISCO)
V þervnu letošního roku vydal ýeský statistický úĜad sdČlení,
obsažené ve Sbírce zákonĤ pod þíslem 206/2010 Sb., kterým
zavádí Klasifikaci zamČstnání, oznaþovanou CZ-ISCO. Pro
vaši informaci uvádíme výĖatek, týkající se našich nebo pĜíbuzných oborĤ:
Kód 91 210 - pracovníci pro ruþní praní a žehlení
Kód 83 321 - Ĝidiþi nákladních automobilĤ
Kód 81 570 - obsluha strojĤ v prádelnách a þistírnách
Kód 33 131 - odborné úþetní všeobecné
Kód 21 442 - strojní inženýr projektant, konstruktér
Kód 14 392 - Ĝídící pracovníci v oblasti osobních služeb
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace, vypracovaná na základČ mezinárodního standardu ISCO-08, nahradí
dosavadní Klasifikaci zamČstnání (KZAM-R) a zavádí se s úþinností od 1. ledna 2011.
sekretariát
Informátor 4/2010
INFO 4_10.indd 2
2
25.8.2010 7:44:47
Vysokovýkonné antény na odþítání stovek þipĤ
mají neobvyklý tvar.
ýipy vyrábí i u nás neznámá švýcarská firma Seidic.
Na obrázku porovnání velikosti s perem a euromincí
Na dolním obrázku tunelová anténa, která odeþítá þipy
z balíkĤ prádla na pohyblivém pásu, na horním obrázku anténa odeþítající þipy z prádla v zavČšeném vaku. Výkony tČchto
antén, které nabízí Datamars, jsou ĜádovČ stovky þipĤ za minutu a slouží pĜedevším k identifikaci špinavého prádla
Praþka Lavamac
LH 1200
V našich prádelnách ji nenajdete. Je þelnČ plnČná, naklápČcí, má kapacitu 120 kg prádla, parní
ohĜev, odstĜećovací otáþky 720/min., hmotnost
necelé 4 000 kg a prĤmČr dveĜí 70 cm
3
INFO 4_10.indd 3
Informátor 4/2010
25.8.2010 7:44:50
HISTORIE ýISTÍRENSKÝCH ROZPOUŠTċDEL (7)
Nedlouhá historie oxidu uhliþitého v þištČní
Technické aspekty þistČní v tomto novém a perspektivním
(snad) rozpouštČdle byly opsány již v Informátoru þíslo 222
v þervnu 2005 a nechci se k nim zatím vracet. Teć jde spíše
o tom, aby þtenáĜ pochopil, jak vĤbec se prosadil názor, že lze
þistit v nČþem tak exkluzivním jako je zkapalnČný plyn.
Chemci o kapalném oxidu v USA v roce 1995 a veĜejnosti
uhliþitém vČdČli již desítky let, o rok pozdČji. První zmínČný
že je použitelný v potravináĜ- stroj postavila firma Hughes
ském prĤmyslu jako velmi še- Enviromental. NemČl otáþitrné extrakþní þinidlo a že také vý buben a nevyhnutelný memĤže být využit jako reakþní chanický úþinek se vyvozoval
þinidlo v neutrálním prostĜedí tryskáním kapalného oxidu na
v prĤmyslu farmaceutickém. O šatstvo v pevném bubnu. FirmČ
použití v þistírenství se ovšem se podaĜilo prodat licenci na
nikomu ani nesnilo. Až do roku tento stroj nČkolika zájemcĤm
1977, kdy si firma Maffei ne- v Asii i EvropČ (výrobci plynĤ
chala v USA patentovat kon- AGA, firmČ Elektrolux, þínské
cepci (tehdy hypotetickou) þis- SailStar atp.). LicenciáĜi vČnoticího stroje na kapalný oxid. vali zdokonalování stroje neNad patentem nikdo pĜíliš malé úsilí a na mezinárodním
nepĜemýšlel a byl spíše pova- veletrhu v Orlandu v roce 1999
žován za spekulativní. V roce pĜedstavili již stroj podstatnČ
1989 skonþila studená válka a dokonalejší. První použitelný
americký kongres pĜijal zvlášt- oxidový stroj byl v þistírnČ ve
ní zákon, který vyzýval státní Wilmingtonu uveden do provýzkumnou vojenskou labo- vozu 5. února 1999. Pocházel
ratoĜ v Las Alamos ke spolu- z dílny firmy Micell Technopráci s prĤmyslem v oborech logies a mČl již otáþivý buben.
kdysi exkluzivnČ vyhrazených Komerþní úspČch stroje nebyl
vojákĤm a pĜísnČ utajovaných. zdaleka v souladu s pĜedpoklaMezi projekty bylo i vyu- dy výrobce a strojĤ se vyrobilo
žití superkritických kapalin ménČ než chtČl. Jen o nČkolik
v civilních technologiích. To mČsícĤ pozdČji byl v þistírnČ
se stalo popudem k založení instalován i zdokonalený stroj
spoleþného podniku mezi vý- Hughes. Na americký trh tak
robcem letadel Hughes a ná- byly témČĜ souþasnČ uvedeny
rodní laboratoĜí v Los Alamos dvČ ponČkud rozdílné technos názvem Hughes Envorimen- logie a obČ se ucházely o pĜítal Systems Inc. Tento podnik zeĖ potenciálních zákazníkĤ.
vytvoĜil zvláštní výzkumnou
skupinu, která se zabývala
Americké práce s oxidem
chemickým þistČním v oxidu mČly ohlas i v EvropČ. Instiuhliþitém a pozdČji si nechala tut Hohenstein již v roce 1993
technologii patentovat. Brzy založil pracovní skupinu pro
bylo jasné, že þisticí úþinek využití zkapalnČlého oxidu
oxidu není dostateþný a lázeĖ v þistírenství. Do spolupráce
potĜebuje zesilovaþ. Ty známé se zapojila i firma Linde AG,
byly k niþemu: buć se vĤbec což je jeden z nejvČtších svČv oxidu nerozpouštČly anebo tových výrobcĤ kapalných
byly neúþinné. Proto se zaþalo plynĤ. Firma mČla ve vídeĖintenzivnČ bádat v oboru kolo- ské poboþce k dispozici pilotní
idní chemie a úþinnost tenzi- zkušební zaĜízení na ovČĜovací
dĤ v kapalném oxidu. ýerpaly zkoušky. Zkušební zaĜízení se
se granty, množily publikace, používalo od roku 1996 i ve
udČlovaly ceny, ale úþinný ze- VÚ Hohenstein. Zkoušky se
silovaþ stále scházel. Prototyp tím dostaly na mnohem vyšší
stroje na þistČní v oxidu uhliþi- úroveĖ a podíleli se na nich i
tém byl s velkou slávou pĜed- další partneĜi (Boewe). Byly
staven odborníkĤm na veletrhu ukonþeny v roce 2000 se splInformátor 4/2010
INFO 4_10.indd 4
nČným cílem: byl vyvinut použitelný stroj pro þistČní ve
stlaþeném kapalném oxidu
uhliþitém. VÚ Hohenstein se
podílel i na koordinaci evropského výzkumu v této oblasti.
Americký a evropský výzkum
se zásadnČ lišil. Ameriþané ho
pojali jednoznaþnČ komerþnČ,
naproti tomu VÚ Hohenstein
pracoval se státní zakázkou
od Spolkového ministerstva
pro školství, vČdu a výzkum
s cílem technologii objektivizovat a také vyvinout dostateþnČ úþinný zesilovaþ. To se
v široké spolupráci nČkolika
firem (za resort chemie participoval pĜedevším Kreusller)
podaĜilo v roce 2004. Mezitím
ve stejnČ široké spolupráci firem Elektrolux, AGA a SailStar aj. a s využitím licenþních
poznatkĤ z USA vznikal nový
dokonalejší þisticí stroj. Jeho
vývoj byl natolik úspČšný, že
v roce 2007 tČchto strojĤ ve
Švédsku, Dánsku, Holandsku
a NČmecku pracovalo již 10.
Takže praktická realizace následovala asi deset let po pĜedstavení prvního konceptu nové
technologie.
SamozĜejmČ celý technologický proces je chránČn Ĝadou
patentĤ a pĤvodní americký
zámČr znČl, že každý kdo bude
technologii v praxi využívat
bude platit licenþní poplatky – to by životnímu prostĜedí zrovna mnoho nepomohlo.
V EvropČ je tomu zatím tak,
že stroje instaluje (a vyrábí)
Elektrolux, který všechny nezbytné licenþní dohody má
s Ameriþany uzavĜeny. StejnČ
tak i Linde AG, která rozvíjí
koncept centrálních oxidových
þistíren Fred Butler. NejdĜíve
v NČmecku a pozdČji i v jiných
evropských zemích. Asi souhlasíte s názorem, že evropský
pĜístup je rozhodnČ sympatiþtČjší – zatím je také úspČšnČjší.
V patentové ochranČ procesu
mají ale prim Ameriþané, kteĜí
vlastní nČkolik patentĤ na þistČní v kapalném oxidu a NČm-
ci jen starší patent na þistČní
v nadkritickém stavu. Když se
totiž na zaþátku 90. let minulého století zaþal celý proces
podrobnČ zkoumat, nebylo
jasné zda se bude þistit v nadkritickém stavu (což je zvláštní
stav hmoty mezi plynnou a kapalnou fází) anebo jen v oxidu
zkapalnČném. Ta první technologie vyžaduje tlak nejménČ 75
barĤ a je technicky nároþnČjší
než þištČní v kapalném oxidu
pĜi 50 barech. NovČjší patenty
problém obcházejí, když jsou
formulovány obecnČji.
Taková je tedy nedlouhá historie oxidu uhliþitého v chemickém þistČní. Toto nové þisticí medium je zatím chápáno
jako doplnČk ke stávajícímu
stavu než jako náhradní technologie za PER. Co ale neplatí dnes, mĤže být skuteþností
v budoucnu. I když s technologií zaþínali Ameriþané, souþasná praktická realizace hovoĜí
spíše pro Evropu.
Tato realizace je ale váhavá,
jako je s novými technologiemi v EvropČ obvyklé a poĜád
se hledají vlastní cesty. Ve VÚ
Hohenstein bČží již mČsíce
výzkumný projekt. „Náhrada chlorovaných rozpouštČdel
pĜírodními látkami“ s oficiální
podporou Spolkového ministerstva pro vČdu a v kooperaci
s Ministerstvem životního prostĜedí. Tento projekt je jednoznaþnČ zamČĜen na technologii KWL a jiné technologie se
skromnČ krþí v pozadí. Vývoj
jakékoliv novinky je spojen
s pĜílivem penČz. Pokud se finanþní podpora pĜesmČruje na
jinou kolej, projeví se to i ve
výsledcích výzkumu. Zdá se,
že do této situace se dostal
i zkapalnČný oxid uhliþitý,
když bojuje o pĜízeĖ a finance
s KWL, silikonovými i glykolovými rozpouštČdly. Navíc
v poslední dobČ ponČkud ustal
tlak proti PER, což se okamžitČ
projevuje vysychajícími zdroji
na výzkum alternativ. AlespoĖ,
4
25.8.2010 7:45:00
HISTORIE ýISTÍRENSKÝCH ROZPOUŠTċDEL (7)
že mezi Evropou a USA nyní
v této oblasti existuje spolupráce. Americkým partnerem je
pĜedevším Textilní kolej karolinské státní univerzity Raleigh
a evropským VÚ Hohenstein.
Styk partnerĤ je živý a výmČna vČdeckých poznatkĤ mĤže
významnČ v pĜíštích letech
výzkum obohatit. Koneþné výsledky ale budeme hodnotit až
za nČkolik let.
OdpĤrci oxidu þasto vytýkají
nehospodárnost a vysoké provozní náklady spojené s vysokou spotĜebou þisticího média.
To skuteþnČ platilo pro staré
verze strojĤ. V roce 2008 byl
dokonce podle Linde Gas Division zpČtzískávací systém,
bČžnČ do strojĤ zastavitelný,
který snižuje spotĜebu média
na 2 % a roþní provozní náklady na 3000-4000 EUR. Tím se
i ekonomicky stávají stroje na
oxid plnČ konkurenceschopnými.
-izk-
Oxidový þistící stroj v provozním provedení od firmy Electrolux Wascator v jedné švédské þistírnČ
Zajímavosti
l NejvČtší žehliþ v souþasnosti vyrábí firma Stahl. Má
prĤmČr válce 2010 mm, žehlicí
dráhu 3140 mm a nabízí se v šíĜkách 3000, 3300 a 3350 mm.
Koryto je ocelové. OhĜev mĤže
být dle výbČru zákazníka libovolným médiem.
l Textilní þip je již na trhu zásluhou firmy Deister Electronic.
ýip je zcela plochý a má rozmČry 40x50 nebo 15x100 m. Snese vyváĜku a žehlení pĜi teplotČ
230 ºC. Je mimoĜádnČ vhodný
pro identifikaci ložního prádla.
Pohled do mycího tunelu pĜi otevĜených vstupních dveĜích
5
INFO 4_10.indd 5
l Víte, jak zaþínala firma Miele, dnes populární výrobce praþek? Firmu založil v roce 1899
Carl Miele se spoleþníkem, mČla
11 zamČstnancĤ a vyrábČla odstĜedivky na mléko. K nim o rok
pozdČji pĜibyly máselnice ve
tvaru dutého dĜevČného soudku se stloukacím zaĜízením. To
byla i výchozí konstrukce pro
první praþku, která pĜišla o nČco
pozdČji.
Informátor 4/2010
25.8.2010 7:45:00
NA JIŽNÍ MORAVĎ
V roce 2008 vznikl zámČr a poté i technická pĜíprava
pĤjþovny a prádelny odČvĤ firmy Berendsen ve Velkých
Pavlovicích. Toto mČsteþko známe spíše pro skvČlá vína
z místa a okolí, nyní se stává domovem poboþky svČtoznámé firmy. Berendsen byl založen již v roce 1854 a dnes
vlastní mezinárodní síĢ provozoven v mnoha evropských
zemích s více než 7 000 zamČstnanci. Je souþástí nadnárodního koncernu Davis Servis Group. Firma Berendsen
provádí pronájem, údržbu a praní pracovních odČvĤ
pro výrobní, obchodní i servisní firmy jakékoliv velikosti. KromČ toho nabízí i úplný servis podlahových rohoží. V tomto smČru disponuje systémem Link-mat, který
umožĖuje spojovat nČkolik rohoží do celkĤ pokrývajících
i velké podlahy.
Provozovna ve Velkých Pavlovicích byla slavnostnČ otevĜena 26. bĜezna 2010 za úþasti
dánského velvyslance a dalších
hostĤ. Základní kámen stavby
byl položen 1. þervence roku
pĜedtím v novČ budované prĤmyslové zónČ na sever od mČsta. Investor poþítá s postupným
rĤstem závodu od poþáteþní
kapacity asi 230 tun pracovních
odČvĤ a 380 tun rohoží roþnČ až na þtyĜnásobek u odČvĤ
a dvojnásobek u rohoží. Provoz
se zatím rozbíhá a postupnČ
ustaluje. OdČvy i rohože jsou
v majetku prádelny a na praní
cizích zákazníkĤ se nemyslí.
Identifikace všech zakázek je
zajištČna þipovou technologií.
Se sbČrem zakázek se poþítá
na území celé ýR. Chemii Ĝady
Triplex dodává Ecolab a to nejen pro provoz ve Velkých Pavlovicích – je dodavatelem pro
celou síĢ provozĤ Berendsen.
Technologická voda je odebírána z vodovodního Ĝadu a voda
odpadní odchází do kanalizace
a následnČ do místní ýOV. Pracovní odČvy se perou v praþkách Elektrolux, rohože ve velkokapacitní þelnČ plnČné starší
praþce Milnor. Velkokapacitní
sušiþe jsou od firmy Kannegiesser. Prádelna leží v populárním a známém vinaĜském
regionu, a proto její vliv na
životní prostĜedí a okolní ekosystémy byl zvlášĢ dĤkladnČ
zkoumán. Žádné negativní vlivy se neprokázaly a vinice jsou
obhospodaĜovány v bezprostĜední blízkosti prádelny. Hala
Barevný odČv pro rizikové pracovištČ
prádelny má rozmČry 57x25 m
a pĜi zamyšleném rozšiĜování
provozu bude vedle postavena ještČ jedna stejné velikosti
s dalšími technologickými linkami. StavebnČ je hala Ĝešena
z kompletizovaných tepelnČ
izolaþních ocelových panelĤ.
Betonová podlaha je opatĜena
epoxidovou stČrkou. Prádelna
pĤsobí moderním, uceleným
a optimistickým dojmem.
Pracovní odČvy nabízí Berendsen v chránČné ĜadČ Work in
Motion ze smČsového materiálu
(65 % PS + 35 % ba) s plošnou
hmotností 245 g/m2 v barevných
kombinacích þerná+šedá,
modrá+modrá,
šedá+þervená, modrá+þervená
a modrá+šedá. Zákazník
si mĤže vybrat kombinézu, kalhoty (i s laclem),
bundu a plášĢ. Pro zvýraznČní pracovníkĤ na rizikových pracovních místech
jsou k dispozici pracovní
odČvy ponČkud jiného
složení ve výrazné žluté,
oranžové a þervené barvČ
Ĝady RéVision odpovídající EN 471. Mají reflexivní
pásky. OdČvy mají drobné
detaily usnadĖující a zpĜíjemĖující nošení.
Rohože se nabízejí v nČkolika provedeních od
nitrylové pryže pĜes impregnovanou bavlnu až po
zkroucené nylonové vlákno. Rohože mají rĤznou
tloušĢku, rozmČry a hmotnost. Na pĜání mĤže být
rohož opatĜena logem podle pĜání zákazníka nebo
mĤže mít nestandardní
rozmČry. Již bylo Ĝeþeno,
že rohože lze spojovat do
velkoplošných celkĤ. Používání
rohoží je u nás již nČkolik let
v plenkách a rohože se uplatĖují
jen obtížnČ. Na škodu vČci, protože jejich vliv na vnášení špíny
do budov a snadnČjší úklid je
nezpochybnitelný.
Provoz firmy Berendsena
je obohacením prádelenských
služeb na našem trhu, ale také
novou konkurencí pro þeské zavedené podniky. Jde ale
o služby, o které nejeví naše
podniky pĜílišný zájem a jsou
v souþasnosti spíše doménou
þeských poboþek zahraniþních
firem.
-izk-
Rychločistírna na Barrandově
provoz: Voskovcova 1032/16, 152 00 Praha 5, tel. 222 952 943
otevírací doba: PO – PÁ 8.00 – 19.30, SO 8.30 – 12.00
Āištąní odąvĉ, textilu, odąvĉ z kĉže, barvení textilu
a odąvĉ z kĉže, Āištąní a výrobky z pećí, drobné
krejĀovské opravy, košilový servis, pradlenka, mandl
sbąrny:
Rohož s výrazným logem zákazníka
Informátor 4/2010
INFO 4_10.indd 6
poliklinika Barrandov, Praha 5, tel.: 251 086 327
Secondhand, Vrchlického 482, Praha 5
Odąvy u AniĀky u Alberta, Radotín, Praha 5
Dątské odąvy, Vlachova 1512 , Praha 13
Drogerie + solárium, Na Vinobraní 77/108, Praha 10
ÿERJA - krejĀovství,Všehrdova 21, Praha 1
6
25.8.2010 7:45:03
Souþástí mokrého þištČní musí být vhodná žehlící technika. Firma Miele pro svoji technologii Wet Care nabízí žehlící desku, napaĜovací pannu nebo kalhotový žehliþ
Detail dávkovaþĤ pracích prostĜedkĤ Bezema
7
INFO 4_10.indd 7
Informátor 4/2010
25.8.2010 7:45:07
Co nového u firmy Kannegiesser?
Takové titulky pĜináší Informátor již nČkolik let s reportážemi z podnikového veletrhu známé prádelenské firmy. Letos se
konal v nových (a vČtších prostorách) od 8. do 12. þervna. Jako
obvykle na návštČvníky þekal celý výrobní program firmy, což
znamená desítky technologických zaĜízení a bereme-li do úvahy i jejich rĤzné modifikace a varianty, pak jde poþet vyrábČných zaĜízení do stovek druhĤ. NeuvČĜitelný sortiment!
V þásti prací techniky považuje sám výrobce za revoluci
nové zaĜízení na praní ruþníkových pásĤ. Prací jednotka
ruþníky vypere, vymáchá, vysuší a nakonec i smotá. SpotĜeba zaĜízení se blíží bČžným
praþkám a u vody je 2,4 l/kg
ruþníkĤ a 1,2 kg páry/kg. Toto
zaĜízení evropský trh potĜeboval, protože z hygienických
dĤvodĤ užívání ruþníkových
pásĤ roste a postupnČ vytláþí jiné zpĤsoby sušení rukou.
K dezinfekci kontejnerĤ na prádlo nabízí výrobce nový model
dezinfekþní kabiny Porta CD.
Je zhotovena z eloxovaného
hliníku a melaminových panelĤ
na ocelovém rámu. Dezinfekþní
roztok se rozstĜikuje vzduchem
a po ukonþení dezinfekce suší
vnitĜek ventilátorem. Pro praní velmi zneþištČného prádla
(napĜ. fáraþek) se již nČkolik
let osvČdþují (i u nás) velkoobjemové praþky Power Swing.
Ve velkém provedení PSW 300
pojme obrovský buben praþky
až 400 kg rohoží nebo 300 kg
pracovního obleþení þi 300 kg
froté. Praþka je preciznČ Ĝízena poþítaþem a plný výkon lze
oþekávat jen, je-li souþástí automatizované linky integrované s plnČním, vyprazdĖováním
a sušením. Pro recyklaci lázní
se dodávají vnČjší nádrže s obsahem 4 000 litrĤ, které mohou
být vyhĜívány. I jejich obsluha
je integrována do Ĝídicího systému. Prádelny, které potĜebují
washextraktory, si mohou vybrat z nabídky praþek Favorit
plus, vyrábČných ve výkonové
ĜadČ od 30 až po 270 kg s rĤznČ dČleným bubnem. Novinkou
je, že tyto praþky jsou opatĜeny
máchacím systémem JET. Systém byl již dostateþnČ popsán
v minulých þíslech Informátoru
a nebudu se k nČmu proto vracet. Snad jen tolik, že výrobce
Informátor 4/2010
INFO 4_10.indd 8
má k tomuto zpĤsobu máchání,
které šetĜí vodu a þas doporuþení institutu Hohenstein, které
lze jen obtížnČ zpochybĖovat.
Praþky navíc mají jiný tvar perforace bubnu, která šetĜí mechanické opotĜebení prádla pĜi praní a inteligentní vážící systém
Scaletron PLUS. V pĜípadČ pĜání mĤže být praþka opatĜena nádržemi na recyklaci lázní umístČnými na horní þásti praþky.
Všechny novinky integrované
v praþce Favorit jsou zakomponovány i v praþkách Ĝady Futura vþetnČ Hohensteinem doporuþeného systému máchání JET.
Spolehlivé a výkonné tunelové
praþky PowerTrans naši þtenáĜi znají, protože neschází ani
v nČkterých našich prádelnách.
Vyrábí se plnČním od 25 do
100 kg a hodinovým výkonem
od 350 až po 3 500 kg. Dnes
i malé prádelny mohou využívat výhody menších tunelových
praþek, což lze oznaþit za souþasnou tendenci. Praþky pracují
s technologií DryTransfer, což
znamená, že do máchací zóny se
prádlo pĜesouvá bez volné láznČ. Praþky mají vysokou úþinnost praní, která je dána velkým
prĤmČrem bubnu a s tím související vyšší hodnotou g pĜi pra-
ní. NapĜ. 50kg PowerTrans má
prĤmČr bubnu 1907 mm a pĜi
10 ot/min hodnotu g 0,107. Pro
hygienické praní je k dispozici
patentované Ĝešení nádrží na
recyklovanou vodu s šikmými
stČnami, zaoblenými rohy a automatickým vypouštČním. Od
základního provedení praþky
je odvozena varianta Rotaflex.
Praþka má otáþivý pohyb bubnu s vysokou úþinností praní.
V þásti pĜedepírky a hlavního
praní pracuje se stojícími láznČmi. Proti základnímu modelu
má vČtší prĤmČr bubnu a hlubší
pĜesouvací žebra. Poslední variantou praþek PowerTrans jsou
praþky se systémem JET, totiž
s integrovaným mácháním v odvodĖovacím zaĜízení aĢ jde o lis
nebo odstĜedivku. Firma uvádí
úspory pĜi praní tímto zpĤsobem
na 3-5 centĤ/kg prádla tj. 0,801,30 Kþ/kg. To jistČ již stojí za
to! Pokud praxe bude dále potvrzovat pĜedpoklady výrobce
a výsledky zkoušek v Institutu
Hohenstein, jde zĜejmČ o nejvČtší inovaci tunelových praþek
v posledních letech vĤbec.
Další skupinou výrobkĤ jsou
odvodĖovací zaĜízení integrované do tunelových linek. Základní
zaĜízení je lis PowerPress. Vyrábí se již mnoho let, ale postupnČ se zdokonaluje. PrávČ model
Universal je také výsledkem vývoje. Je kompaktní, nenároþný
na prostor a opravdu univerzální. MĤže být použit na inovaci
starších tunelových linek. Koš
má prĤmČr 1000 mm a lisovací
tlak je 40 barĤ. Požadavky na
moderní lisy jsou složité: vysoký odvodĖovací výkon, krátký
þas cyklu (u provedení Turbo 70
sekund), šetrný nábČh lisovacího tlaku, konstrukce umožĖující dezinfekci ploch, dostateþná
velikost koše pro odvodĖování
froté, možnost plnČní z rĤzných
stran linky atd. Hydraulika musí
být velmi spolehlivá, protože pĜi
lisování froté pracuje s pĜítlaky
až 56 barĤ – ziskem je ovšem
pokles vlhkosti na 38,5 %. Jiná
možnost odvodnČní jsou odstĜedivky. Souþasná modelová Ĝada
PowerSpin se vyrábí a postupnČ
zdokonaluje asi 10 let. PĤvodní þas taktu 180 sek se podaĜilo snížit na 120, když zaruþuje
nejménČ 30 sek prodlevu pĜi
nejvyšších otáþkách odstĜedČní
a hodnotČ g 800. Toto provedení
Turbo umožĖuje integraci i do
delších tunelových linek s krátkým þasem taktu.
Sušení je nejdražší zpĤsob
odvodnČní a na zdaĜilosti konstrukce sušiþĤ mimoĜádnČ záleží. Kannegiesser vyrábí Ĝadu
kompaktních sušiþĤ Ĝady DC
na náplĖ 36 – 50 – 75 kg prádla.
Mohou být parní nebo plynové
s reverzací bubnu pĜi ochlazování zboží a se zpČtzískáváním
tepla. Zvláštní, ale dĤležitou
výbavou je infraþervené þidlo
teploty sušeného zboží. Pro tunelové linky jsou urþeny sušiþe PowerDry od 40 po 220 kg.
Bez topení slouží jako rozvolĖovaþe. V provedení ECO
Sériové provedení 11komorové univerzální tunelové praþky
8
25.8.2010 7:45:12
Co nového u firmy Kannegiesser?
mají tepelný výmČník k ohĜevu
vzduchu a podle pĜání Ĝadu variant (plnČní pod tlakem, kypování pĜi vyprazdĖování, rĤzná
mČĜicí technika atp.). Provedení EAC automaticky pĜizpĤsobuje množství vyfukovaného
vzduchu sušicímu procesu.
Základem výkonných žehlicích linek je doprava prádla
žehliþi, jeho rozvolnČní a zpĤsob vkládání. I zde má zákazník
z þeho vybírat. PĜedem si musí
ujasnit, jakou linku potĜebuje:
pro žehlení malých kusĤ, velkých, univerzální, pro žehlení
stolního prádla atp. Každé univerzální Ĝešení snižuje výkon.
Na zaþátku linky by mČlo být
zaĜízení Pick-Up 12, které vybírá z balíku vysušeného prádla
jednotlivé kusy. Za ním by logicky mČl následovat pĜivádČþ
a výkonný vkladaþ Ergomat.
Ten zvládne v jednodráhovém
provedení až 1600 a v dvoudráhovém 2100 kusĤ za hodi-
nu. MĤže mít rĤzná provedení
a mnoho variant podle pĜání zákazníka. VkladaþĤ nabízí Kannegiesser celou Ĝadu. Univerzálnímu vkladaþi je Ĝada CEM,
pro vkládání malých kusĤ až
v pČti Ĝadách je urþen model
EML, pro kvalitní vkládání
mohou mít zákazníci model
Duotex EMD (ten slouží i pro
kvalitní vkládání stolního prádla nároþných hotelĤ) univerzální tĜístanicový vkladaþ je
EMT-S trio, pro nejvyšší výkony v žehlení rovného prádla
je urþen vkladaþ GEM-ST.II,
strojem pro univerzální vkládání a vysoké nároky na kvalitu je Combifeed Classic.
Pro zvláštČ nároþné zákazníky
a napĜ. žehlení ubrusĤ pro prvotĜídní hotely jsou k dispozici prvky zvláštní výbavy, které
jakost žehlení zvyšují. Jak vidno z pĜehledu vkladaþĤ, je jich
nČkolik a pĜed výbČrem a koupí je nutná konzultace s odborníky.
Základem žehlicí techniky je
již více let prĤbČžnČ zdokonalovaný vysokovýkonný žehliþ
SHM. Masivní koryta se starají o tvarovou stálost, vnitĜní
povrch je broušen s pĜesností
2 mikrometry. V klidovém stavu se válce zvedají o 140 mm,
pĜi kontrole lze zdvih zvýšit na
400 mm. Pohyb válcĤ je od motoru odvozen klínovými Ĝemeny.
Stále oblíbenČjší je provedení
s plynovým vyhĜíváním a cirkulací oleje. Plynový SHM se
vyrábí jako dvouválec 1 300 mm
v šíĜkách 3 000, 3 300, 3 500
a 4 000 mm. Již nČkolik let Kannegiesser vyrábí žehliþe vyhĜívané lehkým svaĜovaným sendviþovým pásem. Proti 2000 kg
korytu váží celý pás jen 350 kg.
Tyto žehliþe HPM jsou sice
dražší, mají ale vČtší tepelný výkon a vykazují úspory energie.
Vyrábí se i v plynovém provedení. Zlatým hĜebem v produkci
žehliþĤ je jednoválec HighPower
Grand HPM-G s prĤmČrem vál-
Sušiþ Power Dry
(Flusensieb - filtr zachycující vlákna, Entladeklappe – vyprazdĖovací klapka, Servicebühne – obslužná plošina, Füssegestelt – podstavec, Trockentrommel – sušící buben, Flusen Filtrersieb – filtr, Hochleistungs gebläse – výkonný ventilátor)
9
INFO 4_10.indd 9
ce 2000 mm a s velmi kvalitním
žehlením napĜ. stolního prádla.
Co do tepleného výkonu nahradí
moderní dvouválec 2 x 1300 mm.
PĜitom zabere velmi malou podlahovou plochu. Zákazník ho
mĤže mít již i v plynovém provedení se šíĜkou od 3000 mm do
4000 mm.
Žehlicí linky doplĖují skladaþe. Výrobce jich opČt nabízí
nČkolik a o výbČru toho prvého platí totéž co o vkladaþích.
Kompaktní vkladaþe jsou Ĝady
CFM. Nabízejí se pro pracovní šíĜky žehliþĤ 3000-33003500-4000 mm a rychlosti
žehlení až 50m/min a jsou
typický doplnČk pro žehlení
velkých kusĤ velkými výkony. Standardními skladaþi je
Ĝada SFM opČt vhodné pro
vysokovýkonné žehlicí linky,
ale i pro vícedráhové skládání
malých kusĤ. Jsou napĜ. zaĜízeny na neutralizaci statického
náboje. PĜi dĤrazu na co nejvyšší kvalitu žehlení je doporuþován skladaþ Ĝady RFM
Combi. Pro svoji univerzalitu
je vhodný i pro menší prádelny s rozmanitým sortimentem.
Skládání je reverzaþní. Na
podobném principu pracuje
i skladaþ Combi Junior. Pro
skládání malých kusĤ je urþen
skladaþ MKF nebo RFS, který souþasnČ vyžehlené kusy
stohuje. Pro skládání vyžehlených kusĤ, jejich tĜídČní a stohování slouží skladaþ ATM,
na skládání pĜikrývek lze použít skladaþ BFS, pro univerzální skládání nejrĤznČjších
kusĤ je urþen skladaþ Micron
TFM. Sklady na dél se tvoĜí
v šablonČ kĜídly podle patentového Ĝešení Kannegiesser,
na šíĜ reverzací.
Pro mnoho prádelen je dĤležitá mechanizace ve zpracování tvarového prádla, kterého je
napĜ. mnoho ve zdravotnictví.
Co tedy Kannegiesser nabízí
v této oblasti? Klíþové zaĜízení
jsou tunelfinišery. U Kannegiessera již páté generace a Ĝady
X-MT nebo kompaktní finišery
(Pokraþování na str. 10)
Informátor 4/2010
25.8.2010 7:45:12
Co nového u firmy Kannegiesser?
Podobná zaĜízení známe spíše z chemických þistíren, mají
však svá opodstatnČní i ve velkých prádelnách.
po telefonní lince. MĤže být pĜipojen jen k jednomu nebo i více
strojĤm. Vrcholem je potom videokonference mezi pracovníky
prádelny a technikem továrního
servisu. Taková netradiþní Ĝešení výraznČ zrychlují opravy
a zkracují dobu odstávky stroje
v poruše. I letos tedy bylo na
domácím veletrhu Kannegiesser mnoho vČcí k vidČní a návštČva tou nejlepší školou nové
prádelenské techniky.
Ing. ZdenČk Kadlþík
Tak velký výrobce jakým je
Kannegiesser, nabízí také Ĝadu
technických služeb, které byly
rovnČž na firemní výstavČ prezentovány. Za zmínku stojí
pĜedevším Teleservice, což je
dálkový pĜenos informací vztahujících se k diagnóze poruch
nebo potĜebČ náhradních dílcĤ
Zajímavosti
l
l Zatímco u nás se nČkteĜí
praktici myšlence praní s pĜídavkem ozonu vysmívají, v USA
dohlíží NESC (National Energy
Services Company) na realizaci v prádelnách a domovech
seniorĤ. Ozonový systém byl
instalován ve více než 500 prádelnách v celých USA. Úspora
teplé vody se udává na 80 %,
což u malého domova seniorĤ
PĜivadČþ Ergomat s detailem klipsu
(Dokonþení ze str. 9)
S-MT. Výroba tunelfinišerĤ
má dlouhou tradici protože ty
první byly vyrobeny již v roce
1975. Nové finišery jsou Ĝešeny
s pĜihlédnutím k úspoĜe energie
a k vyžehlení 1 kg zboží staþí
jen 11,2 kWh energie, takže
úspory energie jsou proti starším modelĤm asi 25procentní.
PĜispívá k tomu protiproud zboží a vzduchu v zaĜízení. V plynovém provedení má každá
komora svĤj hoĜák optimálnČ
nastavený pro potĜeby komory.
Kompaktní finišery S-MT jsou
urþeny pro menší provozy a vyrábí se ve dvou modifikacích
pro výkon 250 nebo 400 kusĤ/
hodinu. Pro velké výkony ve
tvarovaném zboží jsou nevyhnutelnČ potĜebné tĜídicí systémy. Mnohakolejnicový systém s výkonem až 8000 ks/
hod. se nazývá Simplex Plus
a je souþástí linek s nejvČtšími
tunelfinišery X-MT, které mají
výkon až 2 200 ks/hod. StejnČ
Informátor 4/2010
INFO 4_10.indd 10
potĜebné jsou skládací roboty
Ĝady FA jmenovitČ FA-X 900,
FA-X 700 a FA-X M. Liší se
technickým provedením, úþelem a výkonem a umožĖují
podstatné zvýšení produktivity
pĜi zpracování tvarového prádla. ěada 900 umožĖuje složit až 900 ks/hod. s vysokou
pĜesností skladĤ. Tvarové žehlení se neobejde i bez dalších
zaĜízení. Ta klasická jsou lisy.
Kannegiesser nabízí univerzální program výroby osmi
rĤzných lisĤ vþetnČ karuselových s rĤznými lisovacími
tvarovkami pro všechny úþely.
K dispozici je i oblíbená kabinetová souprava skládající se
z tvarových lisĤ na límce a rukávy, tČlového žehliþe a skládaþe. NČkteré kabinetky pracují
v našich prádelnách spolehlivČ
i 30 let. Posledním nabízeným
zaĜízením pro tvarové žehlení
je kalhotový žehlicí tandemový
skĜíĖový kabinet pro univerzální žehlení všech druhĤ kalhot.
Zajímavosti
(120 lĤžek) znamená mČsíþnČ
ušetĜených 1 500 USA. Ozon
také rozkládá v prádle zbytky
alkálií.
l Jedním z nejvČtších hotelových ĜetČzcĤ ve ŠpanČlsku
je Hesperia. Ten dává pĜednost
pĜi zaĜizování prádelen firmČ
Girbau. Mezi posledními akvizicemi je hotel Hespera Balneario
a Isla Margareta.
Prodej kompletní chemické rychloþistírny
seznam strojĤ a zaĜízení
Spoleþnost
Korál servis Liberec nabízí k odprodeji kompletní vybavení
rychloþistírny. Stroje a zaĜízení byly v provozu 4,5 roku. Jsou v bezvadném
funkþním stavu, prĤbČžnČ servisované. Prohlídka je možná kdykoliv. Cena
a zpĤsob splacení (financování) po dohodČ. Naši technici pomohou s instalací a uvedením do provozu. Na soubor strojĤ a zaĜízení poskytneme
3mČsíþní záruku.
1. stroj SUPREMA PRO 850, kapacita 12 kg náplnČ, 2 nádrže, 2x ekologický filtr, spray matic, atd.
2. žehlící prkno s vyvíjeþem páry PONY SILVER s pĜisáváním a profukem, otoþným ramenem, parní žehliþkou s pojezdem a svČtelnou
rampou
3. žehlící prkno ALUX – WA-3 s pĜisátím a odfukem, otoþným ramenem
a žehliþkou
4. napaĜovací panna PONY, þasovaþ pára, þasovaþ vzduch, regulace
objemu vzduchu do vaku, pára napojení na vyvíjeþ z prkna Silver
5. detašovací stĤl PONY, s otoþným ramenem, pĜisátím do základní
desky a ramene, s odtahem detaš. prostĜedkĤ a vzduchovou detašovací pistolí, možnost napojení parní pistole
6. AEG LAVAMAT - W1260, vodní praþka, el. vyhĜívání 6 kg náplĖ, rĤzné
prací režimy, 0 -1200 ot., teploty, dochlazování, atd.
7. sušiþka PRIMUS DA9 EL, sušiþ mokrého odstĜedČného prádla z vodního praní, kapacita 9 kg, el. vyhĜívání
8. baliþka odČvĤ ORA 1/1540, nástČnná, 220 V
9. kompresor mobilní, pro stlaþený vzduch, tlak do systému do 6 bar,
regulace, manometr…
10. SHARP, dvoupásková pokladna, plnČ programovatelná, texty, data,
nadpisy …
DĤvodem prodeje kompletní þistírny je pĜevzetí jiných þistírenských provozĤ a soustĜedČní výroby do jednoho místa.
Pro bližší informace a dohodu o dalším postupu nás kontaktujte na níže
uvedeném telefonickém spojení.
Ruþíme a oþekáváme seriozní jednání
Korál servis Liberec, Ing. JiĜí Mareš, 731 610 490
10
25.8.2010 7:45:14
výhradní zastoupení pro ýeskou republiku: PRAGOPERUN, spol. s r.o., PodČbradská 8, 190 00 Praha 9, tel.: +420 284 818 782, e-mail: [email protected]
11
INFO 4_10.indd 11
Informátor 4/2010
25.8.2010 7:45:16
Co nového v Āistírenství?
PĜedevším zĜetelná a jasná tendence, kterou známe již mnoho
mČsícĤ z prádelenství, smČrem k úsporám energie, vody a rozpouštČdel. To dnes nabízejí všechny výrobní firmy a všechny
nové modely strojĤ. Jejich majitelé jsou ve výhodČ, není jich ale
mnoho vzhledem k ekonomické recesi, která zasáhla i služby a limituje investice. K úsporám vedou i cesty ménČ obvyklé. NapĜ.
v rodinné firmČ v severním Porýní Clean Tex Textilpflege. Firma
po nČkolikamČsíþních zkouškách opustila þistČní v PER a pĜešla
na KWL. Ne snad z dĤvodu ekologických, ale ekonomických.
Provozovatel þistírny tvrdí, že tímto krokem šetĜí 15 až 20 %
energetických nákladĤ a navíc snížil i náklady na likvidaci destilaþních zbytkĤ. Ale podívejme se k jednotlivým výrobcĤm.
Novou Ĝadu strojĤ nabízí Firbimatic ze Sala Bolognese pod názvem
Vortex. Vyrábí se pro náplnČ 18, 20,
25, 32 a 40 kg, mají modulovou konstrukci a lze je montova ti do tandemu. Pro malé provozovny je k dispozici Ĝada Ecoline s náplnČmi 10,
12 a 15 kg. Firbimatic má v nabídce
samozĜejmČ i stroje pro KWL a Green
Earth. Kondenzaþní systém u nich
pracuje bez vodního chlazení a tím
se šetĜí provozní náklady. Stroje mohou mít kombinaci odstĜedivého filtru
s filtrem naplavovacím. K úspornému
provozu pĜispívá jiné umístČní ventilátoru (mezi chladicí registr a tepelné
þerpadlo) s vyšším proudČním vzduchu. Firbimatic se intenzivnČ vČnuje
vývoji strojĤ na KWL a alternativní
rozpouštČdla s tím, že jde o budoucnost chemického þistČní. Nabízí celou
spotĜebu energie pĜi (údajnČ) dobrých
výsledcích þistČní. Systém Ipura (také
Jet Stream) se úspČšnČ implementuje
i na klasické þisticí stroje. Výrobce
stroje se ovšem musí vyrovnat s patentovacími nároky firmy Multimatic.
Technologii napĜ. pĜevzal italský výrobce þistírenské techniky Ilsa. Ta se
také specializuje pĜedevším na KWL
stroje. Proþ je najednou v takové oblibČ þistČní v uhlovodících? PĜíþinu hledejme v dokonalé technice souþasných
KWL strojĤ, poklesu investiþních nákladĤ témČĜ na úroveĖ PER techniky,
výraznČ snížené spotĜebČ rozpouštČdla,
neustálých atacích na používání PER,
prognózách pro budoucnost a koneþnČ
i v tom, že zboží þistČní v KWL má pĜíjemnČjší a mČkþí omak.
Ĝadu modelĤ. ÚspČšná je Ĝada Ecogreen s vysokými otáþkami odstĜedČní
a Saver s nízkými provozními nálady.
Chloubou vývojových pracovníkĤ je
i model Trio, který lze používat v režimu chemického þistČní, klasického
praní ve vodČ nebo mokrého þistČní.
Velmi univerzální zaĜízení! KonstrukMultitex z Rottenburgu nabízí pĜece stroje se opírá o nČkolik patentova- devším 15 kg stroj MT 300 se snížených technických Ĝešení.
nou spotĜebou energie a chladicí vody.
Nižší spotĜeba je dĤsledkem nového
Multimatic zejména na nČmeckém konstrukþního Ĝešení vzduchových
trhu stále úspČšnČji prosazuje systém kanálĤ a nového zpĤsobu chlazení
Ipura. Stroje s tímto systémem neþistí rozpouštČdla. K úsporám pĜispívají
zboží v lázni rozpouštČdla, ale rozpouš- i vysoké otáþky odstĜedČní. SpotĜeba
tČdlo se rozstĜikuje teplým vzduchem elektrické energie poklesla u tohoto
tryskami na zboží otáþející se v bubnu modelu z obvyklých 1 kWh na 0,75
þisticího stroje. Obdobným zpĤsobem kWh/šarži.
se nČkdy provádČly úpravy vyþištČného zboží. Stroje se nabízí pro náplnČ
Böwe nabízí trhu již pátým rokem
10, 17 a 25 kg a mají mnohem menší své stroje šesté generace, které se ale
postupnČ vylepšují. Mají patentované
Ĝešení otvorĤ v bubnu zaruþující optimální proudČní sušícího vzduchu,
pĜesné dávkovaþe, zjednodušenou obsluhu lapaþe hrubých neþistot a textilního lomu atp. Stroje se nabízejí buć
v ĜadČ „P“ (pro PER) nebo v ĜadČ „M“
(pro všechna další rozpouštČdla). SpotĜeba rozpouštČdel je menší než 1 %.
Nejdokonalejší technická Ĝešení nabízí Ĝada PremiumLine (napĜ. optimální
hmotnost strojĤ, nový sušicí systém,
nové ovládání, optimální nastavení
teplot sušení atd.).
Renzacci pĤsobí ve 108 zemích
svČta (což je obdivuhodné) a ve 40
z nich firma provádČla analýzu souþasnosti i budoucnosti chemického
þistČní. Budoucnosti se neobává a je
pĜesvČdþena, že chemické þistČní
pĜežije. Nelze ovšem poþítat s výraznČ nižšími provozními náklady nebo
se stroji, které by snad byly pĜevratnČ ekologiþtČjší. Stroje se postupnČ
budou mČnit tak, aby mČly menší
spotĜebu energie, vody i rozpouštČdel – tento proces ostatnČ již probíhá.
Stroje budoucnosti umožní používání rĤzných rozpouštČdel a napĜ. již
série Multisolvent, která je na trhu
v provedení 15 až 90 kg, umožĖuje
þistČní v KWL, silikonech, Green
Earth i v Genexu. Pro trhy v Japon-
Z nepĜeberné palety italských þistírenských strojĤ
Informátor 4/2010
INFO 4_10.indd 12
12
25.8.2010 7:45:22
sku a USA se mnoho strojĤ dodává
bez destilátorĤ, když rozpouštČdlo se
þistí pouze mikrofiltrací. Provoz bez
destilátoru výraznČ snižuje provozní
náklady, ale je otázkou, zda jde o optimální Ĝešení z hlediska þistoty rozpouštČdla. OsobnČ jsem pĜesvČdþen,
že žádná filtrace, byĢ sebedokonalejší, se destilaci nevyrovná. Japonsko
je pro KWL zemí zaslíbenou, když
KWL stroje navazují na 50letou velmi oblíbenou tradici þistČní v benzinu. V souþasnosti je v Japonsku
na 40 000 þistíren a z toho se asi ve
35 000 používá KWL: Bezdestilátorové provedení s mikrofiltrací se nabízí
i pro PER stroje Ĝady Renzacci Progress. Ta má navíc nový systém sušení
Windjet a nový zpČtzískávací systém
Multipoint snižující spotĜebu. ěady
Progress si výrobce hodnČ cení.
MénČ u nás známý italský výrobce
Union se chlubí rekordem v poþtu odbČratelských zemí, kterých je 120 na
celém svČtČ. Aþ jde o pomČrnČ mladého výrobce etablovaného na trhu nČco
pĜes 10 let, je roþní produkce vysoká,
více než 1 000 kusĤ strojĤ. Ty se vyrábí nejmodernČjšími strojírenskými
technologiemi. Stroje jsou moderní,
robustní a s dlouhou životností. NejnovČjší série firmy je Union Nova.
Ta se chlubí unikátní novinkou, totiž
existencí dvou nezávislých þisticích
systémĤ. Jeden je urþen pro tmavé
textilie, druhý pro svČtlé a bílé. Tyto
þisticí systémy mají rozdílné filtry.
LázeĖ z tmavého zboží se filtruje na
diskovém nylonovém filtru s filtraþní
hmotou, láznČ ze svČtlého sortimentu
se þistí filtrací na filtraþních kartuších.
SamozĜejmostí této Ĝady je snadná
obsluha, kvalitní þistČní a nízké provozní náklady. Stroje mohou mít také
systém Turboclean na vstĜikování
rozpouštČdla na zboží v bubnu. Sušící systém stroje má vlhkostní þidlo
a stroj mĤže být používán jako sušiþ
pĜi technologii mokrého þistČní.
Na þistírenském trhu se prosazuje
i Italclean. Vyrábí nČkolik typĤ þisticích a pracích strojĤ, ale nejoblíbenČjším výrobkem trhu je Ĝada Drytec. Je
primárnČ urþena pro KWL, ale vhodná i pro alternativní (silikonová) rozpouštČdla. Ve výrobČ KWL strojĤ má
Italclean témČĜ 20letou tradici, kterou
zúroþuje v technické úrovni strojĤ.
SamozĜejmČ stranou þistírenského vývoje nemohou stát ani výrobci
pomocných prostĜedkĤ pro þistírny.
Trh tČchto prostĜedkĤ se rovnČž v poslední dobČ hodnČ zmČnil NasnadČ
je souvislost s novými rozpouštČdly
pronikajícími do þistíren. Ty mají jiné
rozpouštČcí vlastnosti a vyžadují nové
složení pomocných prostĜedkĤ od
pĜeddetašovacích až po úpravnické.
Jejich vývoj není jednoduchý a hledání nových zesilovaþĤ pro tekutý oxid
uhliþitý trvalo nČkolik let navzdory
obrovskému úsilí výrobních firem.
Nová rozpouštČdla se v þistírenské
praxi rozšiĜují a poptávka po produktech roste. Dál se šíĜí technologie mokrého þistČní a potĜeba kvalitní chemie
pro tuto technologii. Orientace na trhu
je v záplavČ nových chemických produktĤ stále obtížnČjší a u reklamních
tiskovin nepĜedpokládejte nezaujaté
informace.
ky. V nabídce má nejkoncentrovanČjší
zesilovaþ Clip Green Conc vhodný
pro PER i KWL. Má vysoké emulgaþní schopnosti a proto výbornČ
odstraĖuje ve vodČ rozpustné neþistoty, napĜ. zbytky jídel a také chrání
citlivé (vlnČné) textilie. Dávkuje se
jen množství 1,5 ml/litr láznČ. Jinou
znakovostí je zesilovaþ Clip Komfort
odstraĖující nepĜíjemný zápach ze
zboží (dým, cigaretový pach, tČlesné
pachy atp.). Kreussler je také nezanedbatelným dodavatelem kvalitní chemie pro mokré þistČní (Miele System
Kreussler – prostĜedky Lanadol).
Jedním z nejznámČjších evropských výrobcĤ þistírenských prostĜedkĤ je Büfa z Oldenburgu. Ta nabízí
i nový systém dávkování pro þisticí
stroje ModulDos. ZaĜízení je kompaktní, pĜesné, snadno obsluhovatelné
a urþené pro dávkování 1-6 produktĤ.
Výrobce nabízí tradiþnČ i Ĝadu kvalitních produktĤ pro þistírny. Novinkou
jsou pĜeddetašovací prostĜedky, které
se aplikují pĜímo do þisticího stoje
Na závČr se nelze nezmínit
a nepotĜebují zásah lidskou rukou.
o významném evropském projektu
E-Dry Clean, sustainable dry clearing
Licenci pro þistČní v rozpouštČdle Processing, tedy evropském projektu
GreenEarth pro Rakousko a NČmec- pro trvale udržitelné chemické þistČní.
ko získala firma Seitz a nyní se snaží Partnerem v projektu je neménČ než
toto, pro Evropu nové rozpouštČdlo, co 15 výzkumných, vývojových a výrobnejvíce poularizovat. Za jeho zavedení ních organizaci z celé Evropy (mezi
platí þistírny licenþní poplatek. Seitz nimi i náš TZÚ Brno). Projekt se
nabízí nejen rozpouštČdlo, ale i pod- opírá o evropský výukový podpĤrný
pĤrné programy (školení, pomocné program Leonardo da Vinci. Cílem je
chemické prostĜedky, optimální nasta- zlepšit odbornou úroveĖ zamČstnancĤ
vení strojĤ a programy þistČní atp.). þistíren pomocí šesti výukových moSouþástí reklamní kampanČ je i tvrzení, dulĤ, kterými jsou:
že zboží þistČné v Grenn Earth usnadl Evropská a národní legislativy
Ėuje o 25 % závČreþné finišování.
l Perchloretylen
l KWL
Firmou s nejstarší tradicí v þistírenSiloxany, mokré þistČní a tekutý
ské chemii je Kreussler z Wiesbade- oxid uhliþitý
nu. PĜed desítkami let stála u zrodu
l Technologie þistírenských strojĤ
moderních zesilovaþĤ a vyrábí vše,
l Zvláštní aspekty implementace
od pĜeddetašovacích prostĜedkĤ pĜes nových evropských zákonĤ regulující
zesilovaþe až po úpravnické prostĜed(Dokonþení na str. 14)
Z nepĜeberné palety italských þistírenských strojĤ
13
INFO 4_10.indd 13
Informátor 4/2010
25.8.2010 7:45:24
Co nového v Āistírenství?
(Dokonþení ze str. 13)
zneþistČní pĤdy a chemické þistČní
obecnČ.
Projekt je urþen pro þistírny
s 1-250 zamČstnanci a bude hodnČ
spoléhat na e-learning. První kroky
projektu se realizují pod vedením
TKT, což je holandské centrum pro
profesionální údržbu textilií. Realizace projektu jistČ pomĤže i našim
þistírnám, protože jakékoliv rozšíĜení odborných vČdomostí zamČstnancĤ þistíren je nanejvýše žádoucí.
Ing. ZdenČk Kadlþík
O nČkterých z tČchto strojĤ je zmínka v textu
Informátor 4/2010
INFO 4_10.indd 14
14
25.8.2010 7:45:27
ZAJÍMAVOSTI
Baterie boxĤ Gematex na špinavé prádlo. Každý box pojme 100 kg
ěada sušiþĤ Gematex TT 50, které mohou být instalovány vedle sebe
15
INFO 4_10.indd 15
l Jedním z nejvČtších textilleasingových koncernĤ na
svČtČ je Rentokil Initial. Na
trhu funguje pod znaþkami Initial
Texti a Microclean. Má 70 000
pracovníkĤ ve 40 zemích, v NČmecku z toho 1 300 na 10 místech s obratem (2007) více než
100 mil. Eur.
l Známý výrobce prací techniky Böwe, který patĜil þínské
skupinČ Saistar byl prodán. Novým majitelem je Ziermann
Holding GmbH. K pĜevodu došlo k 1. 1. 2010. Ziermann sídlí
v Sasbachen a desítky let zajišĢoval prodej a servis strojĤ Böwe.
Nový majitel slibuje, že zachová
všechny služby firmy.
l Jednou z výzkumných úloh
institut Hohenstein je v souþasnosti i vývoj dezinfekce procesní
prádelenské vody, která obsahuje spory. Metoda je pĜed praktickým odzkoušením v prádelnách,
které se dobrovolnČ pĜihlásily ke
spolupráci.
l O tvorbČ biofilmu, který se
tvoĜí v poslední máchací komoĜe
tunelové praþky a mĤže vést k rekontaminaci prádla þtenáĜi vČdí.
Institut Hohenstein nyní zkouší
možnost potahu vnitĜku poslední máchací komory keramickou
vrstvou, která by tvorbu biofilmu
omezila nebo vĤbec vylouþila.
l Víte, co je to Fashion Care?
Systém prodeje a údržby kvalitních a drahých výrobkĤ se zajištČním nejvyšší jakosti podle zásad EFIT. PĜi koupi takového výrobku doporuþí prodejce þistírnu,
která je schopna zajistit kvalitní
vyþištČní. Kupec obdrží kupon na
50% slevu na první þistČní a také
pojištČní na první þistČní v plné
hodnotČ odČvu. ýistírny v seznamu musí splĖovat požadavky na
kvalitu služby a projít odpovídající certifikací.
l V bČžném tisku se nedovíte nic o vlivu emisí z prĤmyslu
a dopravy na lidskou úmrtnost.
Jde pĜitom o alarmující þísla.
Odhad pro EU mluví o 846 000
pĜedþasných úmrtí roþnČ, která
jsou zpĤsobena vdechováním
pevných þástic pĜedevším z výfukĤ naftových motorĤ o rozmČrech 2,5-10 nm. Tyto nepatrné
þástice jsou pestrou smČsí všech
možných chemických látek pevných i tekutých, organických
i anorganických. Ty nejmenší
þástice vĤbec nesedimentují a trvale se vznášejí ve vzduchu, který dýcháme.
Informátor 4/2010
25.8.2010 7:45:31
Pro nás neznámý BurnusHychem
Výrobce pracích prostĜedkĤ jsme
pĜedstavovali již v nČkolika þláncích.
Dnes je na ĜadČ u nás prakticky neznámý BurnusHychem sídlící v Steinau an der Strasse. KromČ pracích
prostĜedkĤ nabízí i látky k dezinfekci
a také pomocné prostĜedky pro chemické þistČní a rovnČž, i jako všichni
konkurenti, komplexní technologické
Ĝešení pro prádelny jak co do detergentĤ, tak i všech vČcí souvisejících
s technologií.
Domácím trhem firmy je NČmecko, ale 35-40 % tržeb se realizuje ve
Švýcarsku, Francii, ale také v Polsku
a Dubai. Firma zamČstnává 18 provozních technologĤ, kteĜí se o trhy
a odbČratele starají. Velké odbČratele navštČvují každých 10 dní, malé
tak jednou mČsíþnČ, ale na požádání
v pĜípadČ potíží ihned. PĜi návštČvách
se také kontroluje funkce automatických dávkovaþĤ. Zájem o optimální
stav je oboustranný, protože prádelny platí chemii vČtšinou podle kilogramĤ kvalitnČ mČsíþnČ vypraného
prádla. Lze samozĜejmČ platit i podle
odebraného množství detergentĤ.
Výrobce tvrdí, že jejich technologie jsou nastaveny na co nejmenší
spotĜebu vody, detergentĤ a energií,
neboĢ právČ to je primárním zájmem prádelen. BurnusHychem má
i oficiálnČ schválené (seznam RKI)
prostĜedky pro hygienické nízkoteplotní praní. PĜi oficiální objednávce
komplexní služby prádelnou posoudí
a navrhne optimální technologická
Ĝešení. Tvrdí, že optimalizace mĤže
stĜednČ velké prádelnČ pĜinést úspory ve výši až 20 000 eur roþnČ. PĜi
optimalizaci jde samozĜejmČ i o dodateþnou montáž tepelných výmČníkĤ, lepší využití recyklované vody
atp. Zákazník dostane hotový projekt
a sám rozhodne kolik je ochotný do
nČj investovat a v jakém þasovém horizontu v návaznosti na úspory. BurnusHychem poskytuje zákazníkĤm
portfolio bČžných technologických
postupĤ pro všechny známé textilní
sortimenty. Jde-li o úplnou novinku
Léta jsem bránil prádelny pĜed
neoprávnČnými výtkami nemocnic, které všechny pĜípady dráždČní
pokožky þi alergií pĜiþítaly špatnČ
vymáchanému prádlu s tím, že zahraniþní odborníci pĜedevším mluví
o mechanickém dráždČní pokožky
a ne o chemických pĜíþinách. Je-li
operatér 6 a více hodin v materiálovČ nebo stĜihovČ nevhodném prádle,
pak mĤže být mechanické dráždČní
rozhodující faktor. Nyní pĜichází
zpráva, že v rámci výzkumné úlohy
Bekleidungsphysiologischen Institut
Hohenstein (BPI) AiF-Nr. 14655 se
tČmto problémĤm vČnovali výzkumníci s tČmito závČry:
Existují tĜi parametry s velkým
dráždivým potenciálem, který byl
prozkoumán a to
l odstávající vlákna s ostrými
lomy, která þasto vznikají namáháním textilie pĜi jejím používání
l druh vlákna a zvláštnosti suroviny napĜ. ménČhodnotné bavlny,
vlny a recyklovaných materiálĤ
l druh vazby, napĜ. je-li pĜíliš tČsná, nebo pĜíze s pĜíslušným zákrutem
vedou na okrajích vazebních bodĤ
osnovy a útku k lomu vláken a ke
vzniku ostrých koncĤ.
Ostré lomy (mluví se o lancetových
lomech) vznikají pĜedevším u bavlny.
Dráždivý potenciál pracovního obleþení lze zmírnit výbČrem vhodných
kvalitních materiálĤ a také zpĤsobem
jeho zpracování. To by mČlo být vedeno tak, aby opotĜebení materiálu
v prĤbČhu životnosti bylo co nejmenší. Na ITV (Institut für Textil und
Verfahrenstechnik) byl analyzován
dráždivý potenciál volných koncĤ
vláken a okolnosti, za kterých kritické dráždící konce vznikají. Zkoumání zahrnovalo:
l vývoj a zkoušky pokusné aparatury a metodik k mČĜení specifických
vlastností vláken dlouhých 0,5-5,0 mm
l lokalizaci kritických koncĤ vláken v osnovČ i útku a také charakteristiku stárnutí textilií
l vývoj postupĤ k urþení vlastností neznámých textilií a jejich
zkoušky
l analýzu okolností vroucích
k tvorbČ kritických koncĤ vláken
l analýzu kritických technologických postupĤ pĜi výrobČ pĜíze a plošné textilie.
Výsledky ukazují, že vznik kritických koncĤ vláken je spojen pĜedevším se tĜením vláken vzájemnČ, což
souvisí s užíváním textilie a nikoliv
s technologií praní. Výsledky výzkumu byly shrnuty do doporuþení pro
konstrukci textilií omezujících dráždČní. Jsou zájemcĤm k dispozici a
mČli by je využívat pĜedevším výrobci pracovních odČvĤ ze smČsových
textilií. Celou zprávu lze získat za 60
eur na adrese [email protected]
Nakonec jen otázka k zamyšlení:
kteĜí výrobci þi prodejci odČvĤ pro
zdravotnictví, kteĜí opakovanČ obléhají nemocniþní nákupce, o tČchto
okolnostech nČco vČdí?
-izk-
Dráždďní pokožky
Informátor 4/2010
INFO 4_10.indd 16
v praném
é sortimentu
i
technologové
h l
é
firmy prací postup vyĜeší a dají k dispozici. Problémem výrobcĤ detergentĤ a i naší firmy jsou trvale rostoucí
ceny surovin, napĜ. fosfátĤ. ěešením
je hledání levnČjších surovinových
variant. BurnusHychem pracuje
s 500-600 chemickými látkami a firmy se proto pĜirozenČ dotýká i novČ
schválený evropský zákon o chemikáliích REACH, který zdraží výrobu o náklady spojené se zkoumáním
nezávadnosti použitých chemických
látek. Firma se podílí i na vývoji
systému pro mokré þištČní Lavaplex
a vidí jeho výhody zejména ve zpracování obleþení z domovĤ pro seniory a pro údržbu businessošacení.
RozhodnČ považuje tuto technologii
za perspektivní.
Aby firma na trhu obstála, musí
zkracovat inovaþní cykly uvádČní nových výrobkĤ na trh. NejvČtší
novinkou firmy je Nanowell – hightech, produkt urþený k údržbČ froté
výrobkĤ, kterým dodává pĜíjemnou
vĤni. Aromatizující látky se uvolĖují
z mikrokapslí až pĜi použití ruþníku
nebo osušky.
Firma BurnusHychem (slovo je
odvozenina od „hygiena“ a „chemie“) podniká v prádelenství již desítky let a své koĜeny odvozuje od
firmy Röhm. Ta byla založena již
v roce 1836 jako mýdlárna a svíþkárna. Z historie prádelenství je známá
tím, že v roce 1907 poprvé použila ve
výrobku Burnus enzymy, které mČly
zlepšit prací úþinnost. Souþasná po-
d b firmy pochází
há í z roku
k 2004
doba
2004, kd
kdy
došlo ke spojení do té doby samostatných spoleþností Burnus a Hychem.
Základem nabízených prostĜedkĤ
je Sterisan a Liquisan. Oba detergenty nabízejí vynikající prací úþinnost
pĜi vysoké kvalitČ praní, šetrností
vĤþi textiliím a pĜitom i nízké náklady na praní. Na minulé výstavČ Texcare byl pĜedstaven top produkt Ĝady
s názvem Liquisan-Sprint, se kterým
lze výraznČ pĜi nezmČnČné úþinnosti
zkrátit dobu praní a snížit teplotu na
60-65 ºC. Kratší praní znamená lepší
využití praþek a jejich zvýšený výkon. Systém Liquisan je založen na
moderních tekutých detergentech. Ty
jsou v souþasnosti velmi populární
a BurnusHychem k nim dodává i odpovídající pĜesné automatické dávkovaþe. Jsou nutností, protože jde
o vysokokoncentrované prostĜedky
s nízkým dávkováním, které se musí
nadávkovat pĜesnČ. Vysoká viskozita prostĜedkĤ vyžaduje pĜi pĜípravČ aplikaþního roztoku ĜedČní 1:4.
Úþinnost je tak velká, že napĜ. pĜi
praní hotelového prádla se dávkuje
jen 0,5 g/kg prádla. Z již zmínČné nabídky služeb je zvýšená poptávka po
managementu hygieny. Klade se na
ni stále vČtší dĤraz ve zdravotnictví,
potravináĜství i domovech seniorĤ,
nejnovČji ale také v hoteliérství. Na
management hygieny se pohlíží stále þastČji jako na neopominutelnou
souþást managementu kvality a u prvotĜídních prádelen se rozhodnČ nezanedbává.
-izk-
MimoĢádná zpráva
Zprávy z internetu nebývají pĜíliš vČrohodné, ale tato je z prádelenského
hlediska zajímavá a stojí za zprostĜedkování þtenáĜĤm. Arizonští mikrobiologové totiž zjistili, že pĜi praní spodního prádla se dostává do prací láznČ
obrovské množství stĜevních bakterií, které se následnČ mohou usadit na
vnitĜním povrchu bubnu praþky a kontaminovat další dávky prádla. I vlhké vyždímané prádlo je tČchto bakterií plné. Vše platí zejména pro dČtské
prádlo. DČti neumí dbát na intimní hygienu a jejich spodní prádlo mĤže
obsahovat až jednu desetinu gramu výkalĤ. Ty jsou nositeli nejen bakterií
Escherichia coli, ale mohou obsahovat i virus hepatitidy typu A, rotaviry a salmonelu. Mikrobiologové jdou tak daleko, že doporuþují dĤkladné
omytí rukou mýdlem po každé manipulaci s mokrým dČtským prádlem.
Bakterií je tím ménČ, þím þlovČk lépe dodržuje zásady intimní hygieny
a þastČji mČní spodní prádlo. Ruþníky, triþka a jiné prádlo mĤže vést
k šíĜení kožních bakterií typu Staphylococcus. AutoĜi udávají, že v lázni
domácí praþky se spodním prádlem mĤže být až 100 milionĤ bakterií
Escherfichia coli. Lidé si myslí, že praní bakterie zniþí. Ale, spodní prádlo se v USA (a nejen tam, u nás také) pere pĜi nízkých teplotách kolem
40 °C a pĜi použití bČžného pracího prostĜedku není praní za tČchto okolností dezinfekþní! Na tuto skuteþnost zapomínáme. Bakterie pĜežívají
nejen na prádle, ale i ve vnitĜním bubnu praþky. Vše to víme již dávno,
Ameriþané tento fakt jenom zdĤraznili. Doporuþení? Prát pĜi teplotách
60-70 °C, pĜípadnČ prát s prostĜedkem, který pĤsobí dezinfekþnČ. K vyšší
hygienické úrovni pĜispívá i žehlení.
-izk-
16
25.8.2010 7:45:35
Certifikace prádelen dle ýSN EN 14065 - systém RABC
Mgr. Markéta Hudcová, Textilní zkušební ústav, [email protected]
Zvyšující se nároky na hygienu prádla a prádelen vyžadovanou
zejména zdravotnickými zaĜízeními s sebou pĜinášejí požadavky na
certifikaci systémĤ, které zaruþují
kontrolu nad mikrobiálními parametry prádla. Jedním z tČchto systémĤ,
který zaþíná být þastým požadavkem
výbČrových Ĝízení je systém RABC
dle ýSN EN 14065 Textilie - Postupy praní textilií - Kontrolní systém
biokontaminace.
Tato evropská norma popisuje
systém managementu, který zabezpeþí mikrobiologicky nezávadné
prádlo zpracovávané prádelnou.
Jak je již z názvu patrné, jedná se
pouze o sledování (mikro)biologického rizika. Je postaven na sedmi
základních principech, pĜi jejichž
dodržování a správném použití se
stává pro prádelnu nejen pomocníkem, ale také úþinnou argumentací
pĜi pĜípadných obvinČních ze strany
nemocnic. Jak již bylo mnohokrát
zmínČno, prádlo hraje významnou
úlohu v pĜenosu nozokomiálních
onemocnČní a proto je potĜeba
nepodceĖovat manipulaci s ním.
V souþasné dobČ existuje v ýeské
republice sedm prádelen, které tento
systém mají zaveden a certifikován.
Princip 1: Seznam mikrobiologických rizik a seznam kontrolních mČĜení
Základním požadavkem je identifikace mikrobiologického rizika.
Je potĜeba zvážit všechny kroky
procesu zpracovávání prádla, pohyb personálu, ale také ostatní
podpĤrné procesy (manipulaþní
technika, údržba aj.) Rizika jsou
stanovena na základČ analýzy
rizik, ze které by také mČlo vyplynout hodnocení a klasifikace
úrovnČ rizika - tedy jak velké riziko daný krok pĜedstavuje. V tomto kroku je také potĜeba stanovit
opatĜení, která mohou nebezpeþí,
nebo riziko snížit.
Princip 2: Stanovení kontrolních bodĤ
Neboli urþení míst, která mohou
(nevratnČ) ovlivnit hygienické parametry prádla. Je potĜeba mít na
17
INFO 4_10.indd 17
pamČti, že jako kontrolní bod by
mČl být stanoven krok, po kterém
již není možno vzniklou „chybu“ napravit. PĜestože by mČl být
zvážen celý proces, který se týká
zpracování prádla (tedy od jeho
pĜíjmu od zákazníka až po pĜedání
zákazníkovi) nemČl by být poþet
kritických bodĤ pĜehnaný.
Princip 3: Cílové úrovnČ a mezní hodnoty - tolerance
V tomto bodČ jsou urþeny mezní
hodnoty, které nesmí být pĜekroþeny. PĜestože systém hodnotí pouze
mikrobiologická rizika je vhodné
hodnoty nastavit jako fyzikální
nebo chemické veliþiny (sledování
teploty, þasu, pomČr láznČ apod.)
neboĢ laboratorní vyhodnocování
mikrobiologických vzorkĤ je þasovČ velmi nároþné a proto není
možno získat okamžité informace
o momentálním stavu prádla.
Princip 4: Monitorovací systém
Je stanoven jako plán zkoušek
a sledování hodnot v kontrolních
bodech.
Princip 5: OpatĜení k nápravČ
Pokud je pĜi monitorování
zjištČno, že nČkterý parametr byl
pĜekroþen, je provedeno opatĜení
k nápravČ. To zajistí, že stav prádla bude opČt navrácen do požadovaných hodnot.
Princip 6: Systém ovČĜování
postupĤ
OvČĜí, že celý systém je nastaven správnČ, zachycuje všechny
dĤležité kroky pĜi zpracování
prádla a je úþinný. Zahrnuje také
zejména proces validace a revalidace. Dle požadavkĤ normy
by mČl být proces validace proveden za pomocí specifických
mikrobiologických metod zkoušení. Vzhledem ke skuteþnosti, že vČtšina prádelen, která se
rozhodne pro systém RABC má
zavedeny Zásady Asociace prádelen a þistíren, které pĜedepisují
prádelnám pravidelné mikrobiologické kontroly, je možno tuto
kontrolu brát jako þásteþnou validaci procesu. ZámČrnČ je zmínČno þásteþnou, neboĢ pĜestože
jsou vzorky pro tuto kontrolu
brány v prĤbČhu celého procesu
zpracování prádla, není možno
zachytit skuteþnou vstupní mikrobiologii prádla (pĜi kontrole
není možno zachytit jeden kus
prádla a monitorovat tak jeho
prĤbČh celým procesem zpracování od vstupu do praþky až po
expedici). NejvhodnČjším postupem pro validaci je použití tzv.
bioindikátorových testĤ. Jsou to
komerþnČ dodávané soupravy,
na kterých jsou neseny indiká-
torové mikroorganismy (Enterococcus faecium a Staphylococcus aureus) v koncentraci 105.
Tyto testy jsou pĜidány do praní
a jejich cílem je zniþení bakterií.
Testy jsou po praní dopraveny
do laboratoĜe, kde probíhá jejich
vyhodnocení po 7 dnech pĜi teplotČ 37 °C. Tato zkouška je pak
skuteþným ovČĜením desinfekþní úþinnosti pracího procesu.
Revalidace pak musí být provádČna nejménČ jednou za rok, nebo
v jakýchkoliv kratších intervalech
stanovených v monitorovacím
plánu.
Princip 7: Dokumentace
Dokumentace v systému RABC
zahrnuje nejménČ RABC pĜíruþku, pracovní deník a zápisy z jednání a pĜezkoumání. Jejich rozsah
by mČl být pĜizpĤsoben zejména
velikostí prádelny, probíhajícím
procesĤm aj.
Celý systém je Ĝízen RABC
skupinou, která je nezbytným
pĜedpokladem pĜi zavádČní RABC
systému. Skupinu by mČli tvoĜit
zamČstnanci prádelny z rĤzných
oddČlení (hlavní pradlák, údržba,
úklid, expedientka apod.) neboĢ ti
mohou znát „bolavá“ místa a vést
mnoho užiteþných informací do
analýzy rizik.
ÚplnČ na závČr vás jistČ napadne nČkolik skeptických otázek:
MĤže mi nČco tak složitého vĤbec pomoci? VždyĢ jenom zavedení systému podle RABC bude
stát spoustu þasu, potažmo penČz.
Když systém zavedeme, musíme
jej neustále udržovat. Nezvýší to
cenu mých služeb a nestanu se nekonkurenceschopný?
OdpovČć je jednoduchá: Pro
provozovatele nemocniþní prádelny je systém RABC vlastnČ
takovým obþanských prĤkazem,
že je právoplatným dodavatelem
ve zdravotnickém sektoru. Osvícený pracovník, který výbČrové
Ĝízení pĜipravuje, pak ví, že takto
oznaþená prádelna vČnuje svým
službám dostateþnou péþi a nemusí se bát pĜípadných komplikací. Co je však dĤležité – aby
se o tom, že je prádelna certifikovaná na RABC vČdČlo. Proto
je dobré tuto informaci umístit
na všechny propagaþní materiály, na webové stránky a taktéž do
prostor provozovny. Komunikace je základem úspČchu i v prádelnách!
Informátor 4/2010
25.8.2010 7:45:35
Novinky oboru XLII
Budeme upravovat vodu reverzní osmózou
Prádelny šmahem odebírají vodu na praní z vodovodní sítČ. Ta není svým složením ideální a vždy obsahuje rozpustné soli
vápníku a hoĜþíku ve formČ tvrdosti vody.
K praní ale potĜebujeme vodu mČkkou a tak
nezbývá, než vodovodní vodu upravovat
zmČkþováním. Obecný zpĤsob je zmČkþování iontomČniþi. Není to ovšem jediná
možná technologie a v záloze máme reverzní osmózu. Zatím jen v teorii a v ýR není
žádná prádelna, která by tuto technologii
využívala. Je to ovšem jen otázka ekonomiky daná investiþní nároþností technologie na
stranČ jedné a cenou vody na stranČ druhé.
Ta nepĜetržitČ v posledních letech roste a tak
se za pár let patrnČ potkáme v prádelnách
i s touto, dnes exkluzivní technologií.
ZmČkþování je klasická a osvČdþená technologie, má však své limity:
ZmČkþená voda nemá stálou tvrdost. Na
zaþátku, po regeneraci iontomČniþĤ, je tvrdost nulová. PostupnČ s nasycováním iontomČnné pryskyĜice pomalu roste, i když nijak
dramaticky až do limitu daného nastavením
zmČkþovaþĤ.
Na regeneraci iontomČniþĤ je tĜeba velké
množství chloridu sodného. NapĜ. pĜi tvrdosti vody 17 ºN a prĤtoku 15 m3 za hodinu
(což odpovídá výkonu moderní prádelny asi
1 t prádla za hodinu) potĜebujeme za den
více než 200 kg soli.
SĤl pĜechází do odpadních vod a v nich
zvyšuje solnost. Maximální dovolená koncentrace solí v odpadní vodČ je limitována
kanalizaþním Ĝádem a prádelna se snadno
mĤže dostat do situace, že bude za pĜekroþení limitu sankcionována.
Osmóza je naproti tomu jiný fyzikální pochod. Dochází k nČmu, když roztok
o vyšší koncentraci je oddČlen od roztoku
s nižší koncentrací téže látky polopropustnou membránou. Voda se bude snažit koncentraci vyrovnat a pĜecházet z roztoku
o nižší koncentraci do roztoku o koncentraci vyšší. Tato snaha je provázena vznikem
tzv. osmotického tlaku, který není nikterak
malý. Tyto osmotické dČje jsou bČžné napĜ.
na bunČþných stČnách. PĜi reverzní osmóze naopak pĤsobíme tlakem, který je vyšší
než osmotický, a tím nutíme pĜecházet vodu
v opaþném smČru, tedy z koncentrovanČjšího roztoku do roztoku zĜedČnČjšího. Tlak na
membránu vyvozujeme þerpadly a je kolem
20 barĤ. Membrána, podle konstrukce a velikosti pórĤ, zachytí organické molekuly,
mikroby, viry a malé molekuly anorganické
(menší než 1 nm) a propustí jen vodu. PĜi
Informátor 4/2010
INFO 4_10.indd 18
reverzní osmóze tak získáme naprosto þistou mČkkou odsolenou vodu þistotou odpovídající destilované na stranČ jedné (tzv.
permeát) a na stranČ druhé koncentrovaný
roztok solí a neþistot (tzv. koncentrát), který je odpadem. Reverzní osmóza patĜí mezi
moderní technologické metody membránové filtace þi separace a do chemického
a farmaceutického prĤmyslu zvolna zaþala
pronikat pĜed asi 20 lety. Membrána zachytí také soli tČžkých kovĤ a má tedy znaþný
význam nejen pĜi úpravČ technologické
vody, ale i pĜi þistČní odpadních vod napĜ.
z praní montérek. PĜed vstupem do reverznČ
osmotické jednotky se voda musí dĤkladnČ
zfiltrovat a zbavit všech hrubších neþistot,
které by jinak rychle zanesly membránu.
Dokonalá pĜedúprava vody urþuje životnost
membrány.
Výhody reverzní osmózy lze shrnout
takto:
Ɣ Nejsou nutné žádné regenerace dalšími
chemickými látkami
Ɣ Automatický provoz
Ɣ ýistota vody nesrovnatelnČ vyšší než u klasických úprav, voda þistá i bakteriologicky
Ɣ Malé nároky na prostor a plochu
Ɣ O 15 % nižší spotĜeba detergentĤ
Nevýhodou reverzní osmózy jsou
Ɣ Vysoké investiþní náklady (v souþasnosti)
Ɣ SpotĜeba energie na vysokotlaké þerpadlo
Ɣ Nutná likvidace koncentrátu
Situace v nabídce technologií pro reverzní osmózu se mĤže v krátké dobČ výraznČ
zmČnit. Vývoj nových mikrofiltraþních
technologií je jednou z priorit výzkumu
orientovaného pĜedevším na nenároþná
zaĜízení produkující pitnou vodu pro tĜetí
svČt. Ale i v EvropČ jsou již oblasti s nedostatkem pitné vody (i u nás!). Je velmi
pravdČpodobné, že k výrobČ moderních
membrán se budou používat keramická
nebo organická nanovlákna. Trh nanovláken pro tyto úþely þinil v roce 2007 asi 50
mil. USD, ovšem pro rok 2017 je prognóza 800-900 mil. USD! Nové mikrofiltraþní
systémy z anorganických nanovláken mají
filtraþní plochu až 42 000m2 na 1 m filtru,
vlákna mají prĤmČr kolem 2 nm a délku
nČkolik stovek nm. Takové filtry odstraní
z technologické i odpadní vody vše nežádoucí, bakterie, viry, soli Pb, Sn, Cu, Cr,
Al, koloidní þástice atp. Jinou konstrukci
mikrofiltrĤ z organických nanovláken prezentuje DuPont. NejvČtším odbČratelem
tČchto technologií bude prĤmysl vody aĢ
k pĜípravČ pitné nebo technologické vody,
nebo k þistČní vod odpadních. UrþitČ však
tyto nové mikrofiltraþní systémy založené
na nanovláknech budou jednodušší a levnČjší a dostupnČjší pro prádelenství. -izk-
Prádelenská úpravna vody reverzní osmózou s kapacitou 240 m3 za den
18
25.8.2010 7:45:37
Novinky oboru XLIII
Chemické þištČní systémem Multimatic Ipura
AutoĜi systému mluví o revoluci v chemickém þistČní a mohou mít pravdu. V každém
pĜípadČ jde snad o nejvČtší technologickou
þistírenskou novinku v posledních letech.
JeštČ pĜed vysvČtlením systému musí þtenáĜ
vČdČt, že budeme mluvit o þistČní v KWL,
ne v bČžném PER. ýištČní v KWL je trendem posledních let, který pĜišel z USA. Tam
již existuje napĜ. v Kalifornii zákaz þistČní
v PER a není vylouþeno, že se rozšíĜí do dalších státĤ Unie. Výsledkem je i to, že jeden
z velkých výrobcĤ þisticích strojĤ Multimatic
Ilsa Deutschland GmbH prodává na svČtovém
trhu v souþasnosti 80 % strojĤ na KWL a jen
20 % strojĤ na PER. JeštČ pĜed pár lety byl
tento pomČr 65:35. Tato þísla ale neplatí pro
NČmecko. Tam je trh strojĤ PER stabilizován
a jejich používání v praxi garantováno zákonnou normou 2. BimSchV na mnoho let. V NČmecku je proto pomČr prodejĤ obrácený a to
jen 30 % pro KWL stroje a 70 % pro PER.
Podle odborníkĤ, pokud vĤbec dojde v EvropČ k nČjakému omezení provozu PER strojĤ,
nebude to v rámci evropské legislativy dĜíve
než za 10 let, což v podstatČ odpovídá odpisu
dnes nakupovaných strojĤ. Ti, co koupí KWL
stroj, mají jednodušší život: žádné obavy z pĜípadných zákazĤ nebo omezení, vlídnČjší pohled úĜadĤ na KWL, ménČ nároþné kontroly
a ménČ vynucených sekundárních investic,
které se odhadují asi na 20 000 EUR (vyústČní
odfukĤ na stĜechu budovy, izolace stČn proti
úniku PER atd).
Jak tedy pracuje stroj s technologií Ipura? Od klasických
strojĤ, na které jsme desítky let
zvyklí, hodnČ odlišnČ. PĜedevším neþistí v lázni, pracuje bez
odstĜedČní a bez destilace. Jak je
to možné? Patentované Ĝešení se
opírá o rozprašování KWL tryskami stlaþeným vzduchem na
zboží v bubnu stroje. RozstĜik
rozpouštČdla probíhá intervalovČ a je standardnČ podporován
souþasným vhánČním ohĜátého
vzduchu. Mezi fázemi rozprašování se buben otáþí promČnlivými otáþkami, protože je Ĝízen
frekvenþním mČniþem. Vzduch
se pĜivádí tryskami na plnících
dveĜích a jeho kinetická energie
rovnČž pĜispívá k úþinku þistČní
a pozdČji se podílí na rychlém a
s efektivním sušení. V prĤbČhu
þistČní dynamické intervalové rozprašování rozpouštČdla
mohutným proudem vzduchu Zadní strana stroje Ipura
vede k úplnému smoþení zboží
rozpouštČdlem. PĜebytek rozpouštČdla s ne- vody v odluþovaþi. Buben se þistí proplaþistotami je odþerpáván do filtru. Používají chem rozpouštČdlem vždy po 25 šaržích
se speciální kartuše s dlouhou životností (až automaticky a proplach je Ĝízen ovláda500 šarží) a vysokou absorpþní schopností. cím poþítaþem. PĜi proplachu se neþistoty
NerozpuštČné neþistoty se zachytávají v la- zachycují v lapaþi. Zboží se po þistČní nepaþi textilního lomu, který se þistí pokaždé odstĜećuje, ale hned suší. Sušení v proudu
šarži. Malé množství neþistot pĜejde i do teplého vzduchu pĜivádČného tryskami je
rychlé a úþinné.
ZmČkþovací stanice (UspoĜádání sloupcĤ a solankové nádrže je u každého výrobce jiné)
Popsaný cyklus bez odstĜedČní a destilace
vede samozĜejmČ k nemalým úsporám energie a chladicí vody a tím také k daleko nižším provozním nákladĤm. To je také hlavní
prodejní argument v dnešní dobČ zdražujících
se energií a surovin. Stroj navíc pracuje zcela
hladce a bez otĜesĤ a vibrací a nemusí se složitČ kotvit. Obsluha je mimoĜádnČ jednoduchá.
A navíc, stroj bez odstĜedČní a destilátoru je
mnohem jednodušší a levnČjší než stroje klasické! Jako každá novinka i Ipura rozdČlila
þistírenskou obec na þást, která bezvýhradnČ
novou technologii podporuje a vidí v ní obrovský pĜínos a na ty, kteĜí nový systém zatracují a jsou pĜesvČdþeni, že þistČní nemĤže
být dostateþnČ úþinné. O sporu rozhodne až
budoucnost. Podle údajĤ firmy jde v souþasnosti o velmi úspČšný sortiment. Za minulý
rok se jen v NČmecku prodalo 9 tČchto strojĤ
a celkem jich v rĤzných zemích svČta pracuje
kolem 800. V ýesku zatím ani jeden.
-izk-
INFORMÁTOR – Vydává Asociace prádelen a þistíren, 616 00 Brno, El. Voraþické 27, telefon/fax: 549 245 642, IýO 64 32 69 51. Sazba: Palatin CZ, s. r. o., Rovná 3a, Brno.
Vychází 6x roþnČ. Toto þíslo vyšlo v nákladu 850 výtiskĤ. Vytiskla MORAVIA TISK VYŠKOV. Za obsah odpovídá ing. Jan Chrištof, prezident Asociace prádelen a þistíren.
Vydavatel podle zákona není odpovČdný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátĤ. Registrace u Min. kultury ýR, registrováno pod MK ýR 6593 podle § 7 zák. 46/2000 Sb.
19
INFO 4_10.indd 19
Informátor 4/2010
25.8.2010 7:45:38
INFO 4_10.indd 20
25.8.2010 7:45:42
Download

vydání č. 4 - Asociace prádelen a čistíren