Průvodce rychlého uvedení do provozu
00825-0117-4811, rev. HA
Září 2013
Radarový převaděč úrovně s vedenou
vlnou a převaděč rozhraní
Rosemount řady 3300
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Informace o tomto průvodci
Tento průvodce rychlého uvedení do provozu uvádí základní pokyny týkající
se převaděče Rosemount řady 3300. Další informace naleznete v referenční
příručce převaděče Rosemount řady 3300 (dokument číslo 00809-0100-4811).
Příručka a tento průvodce rychlého uvedení do provozu jsou k dispozici také
v elektronické podobě na internetových stránkách www.rosemount.com.
VAROVÁNÍ
Použití jakýchkoli neschválených dílů nebo jakákoli oprava kromě kompletní výměny hlavy
převaděče nebo montážní skupiny sondy může ohrozit bezpečnost a je zakázáno.
Nepovolené změny výrobku jsou přísně zakázány, protože mohou neúmyslným
a nepředvídatelným způsobem změnit provozní vlastnosti a ohrozit bezpečnost.
Nepovolené změny, které narušují celistvost svarů nebo přírub, jako je například zhotovení
dodatečných otvorů, mají nepříznivý vliv na celistvost výrobku a jeho bezpečnost.
Jmenovité hodnoty zařízení a certifikace pozbývají svoji platnost, pokud byl výrobek
poškozen nebo upraven bez předchozího písemného souhlasu firmy Emerson Process
Management. Jakékoliv další používání výrobku, který byl poškozen nebo upraven bez
předchozího písemného souhlasu, je výhradně na vlastní riziko a náklady zákazníka.
2
Září 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
VAROVÁNÍ
Nedodržení pokynů pro bezpečnou instalaci a servisních pokynů může způsobit smrt
nebo vážné zranění.
 Instalaci nebo servis smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
 Používejte toto zařízení pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto průvodci rychlého
uvedení do provozu a v referenční příručce. V případě nedodržení těchto pokynů může
dojít ke narušení ochrany poskytované zařízením.
 Pokud nemáte odpovídající kvalifikaci, neprovádějte žádné servisní úkony kromě těch,
které jsou uvedeny v této příručce.
Výbuch může způsobit smrt nebo vážné zranění.
 Ověřte si, že provozní prostředí převaděče je v souladu s příslušnými specifikacemi
prostředí s nebezpečím výbuchu. Viz Certifikace výrobku nastraně 18 v tomto průvodci
rychlého uvedení do provozu.
 V případě instalace odolné proti výbuchu/vzplanutí nesnímejte kryty převaděče, je-li
zařízení pod napětím.
® v prostředí s nebezpečím
 Před připojením komunikátoru na základě protokolu HART
výbuchu se ujistěte, že přístroje zapojené do obvodu jsou nainstalovány v souladu
s pravidly pro jiskrovou bezpečnost nebo nehořlavé provedení.
 Pro zamezení provozních netěsností používejte pouze těsnicí O kroužky určené pro
utěsňování s odpovídajícím adaptérem příruby.
Zasažení elektrickým proudem může způsobit smrt nebo vážné zranění
Vyvarujte se kontaktu s volnými konci vodičů a svorkami. Vysoké napětí, které může být
přítomno na vodičích, může způsobit zasažení elektrickým proudem.
 Před připojováním převaděče se ujistěte, že hlavní napájení převaděče Rosemount řady
3300 je vypnuté a že vedení k jakémukoli jinému externímu napájecímu zdroji je odpojené
nebo není pod napětím.

Teplotní omezení se vztahují pouze na provedení odolná proti výbuchu. Teplotní
limity jsou uvedeny v informacích o příslušném certifikátu v kapitole Certifikace
výrobku v tomto dokumentu.
Obsah
Krok 1 Montáž hlavy převaděče/sondy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Krok 2 Nastavení propojek a přepínačů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Krok 3 Připojení vedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Krok 4 Konfigurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podmínky okolního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Certifikace výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3
Září 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
VAROVÁNÍ
Pouzdra elektroniky jsou zařízení kategorie 2G nebo 2D. Sondy, které nejsou povrstveny
plastem a nejsou vyrobeny z titanu, mají kategorii 1G nebo 1D. Sondy povrstvené plastem
nebo vyrobené z titanu mají pouze kategorii 1G.
Sondy s nevodivým povrchem a s lehkými kovy
 Sondy, které jsou povrstveny plastem nebo mají plastové centrovací disky, mohou za
určitých extrémních podmínek generovat elektrostatický náboj, který je schopen vyvolat
vznícení. Pokud je tedy sonda použita v prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu,
musí být provedena příslušná opatření, aby se zabránilo vzniku elektrostatického výboje.
Tyto sondy nejsou povoleny v prašných prostředích.Následující sondy neobsahují plastické
materiály nebo materiál PTFE a jsou povoleny pro umístění v prašných prostředích:
Tabulka 1.
Kód
Konstrukční materiál: Provozní přípojka/sonda
1
Nerezová ocel 316L (EN 1.4404)
2
Plech z litiny C-276 (UNS N10276), pokud se jedná o přírubové provedení
3
Plech z litiny 400 (UNS N04400), pokud se jedná o přírubové provedení
5
Titan jakost 1 a jakost 2
9
Duplex 2205 (plech, pokud se jedná o přírubové provedení)
L
Slitina 625 (UNS N06625)
M
Slitina 400 (UNS N04400), přírubové provedení
H
Slitina C-276 (UNS N10276)
D
Duplexní provozní přípojka
Kód konstrukčního materiálu ve výše uvedené tabulce lze nalézt na následující pozici
v modelovém kódu převaděčů Rosemount řady 3300: 330xxxxxN...
Kategorie 2G
nebo 2D
Kategorie 2G
nebo 2D
Kategorie 1G nebo 1D
Kategorie 1G
Sondy podle tabulky 1
Příslušné
značení:
II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb
II 1/2 D Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db
Libovolné sondy
II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb
II –/2 D Ex tb IIIC T85 °C…T135 °C –/Db
Sondy a příruby obsahující >7,5 % hořčíku nebo zirkonia nejsou povoleny ve výbušném
prašném prostředí. Pro získání dalších informací se prosím spojte se společností
Rosemount Tank Radar.
Sondy a příruby obsahující lehké kovy
 V případě použití v instalacích kategorie 1/2 G musí být sondy a příruby obsahující titan
nebo zirkonium namontovány takovým způsobem, aby nemohlo dojít k přeskočení jiskry
při nárazu nebo tření mezi těmito částmi a ocelovým materiálem.

4
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Krok 1: Montáž hlavy převaděče/sondy
Připojení k nádrži pomocí příruby
Matice
Pouzdro
převaděče
1. Umístěte těsnění na horní část příruby nádrže.
2. Ponechte převaděč upevněný a spusťte sondu
do nádrže.
3. Utáhněte šrouby.
Šroub
Příruba
Sonda
4. Povolte matici, která připojuje skříň k sondě,
a otočte skříň do požadovaného směru.
Těsnění
5. Matici utáhněte.
Příruba
nádrže
Přípojka k nádrži se závitem
1. U adaptérů se závity BSP/G umístěte těsnění
na horní stranu příruby nádrže.
Matice
Adaptér
Sonda
Těsnicí
prostředek
na závity
(NPT)
nebo
Těsnění
(BSP/G)
Příruba nádrže/
provozní přípojka
2. Ponechte převaděč upevněný a spusťte sondu
do nádrže.
3. Namontujte adaptér do provozní přípojky.
4. Povolte matici, která připojuje skříň k sondě,
a otočte skříň do požadovaného směru.
5. Matici utáhněte.
Poznámka
Adaptéry se závity NPT vyžadují pro zajištění
tlakově těsného spoje použití prostředku pro
utěsňování závitů.
Připojení přípojky Tri-Clamp k nádrži
1. Umístěte těsnění na horní část příruby nádrže.
Sonda
Nádrž
Přípojka
Tri-Clamp
Svorka
Těsnění
2. Ponechte převaděč upevněný a spusťte sondu
do nádrže.
3. Pomocí svorky připevněte přípojku Tri-Clamp
k nádrži.
4. Povolte matici, která připojuje skříň k sondě,
a otočte skříň do požadovaného směru.
5. Matici utáhněte.
Podrobné informace týkající se montáže hlavy převaděče/sondy
naleznete v referenční příručce převaděče Rosemount řady 3300
(dokument č. 00809-0100-4811).
5
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Montáž na stěnu pomocí třmenu
1. Třmen namontujte přímo na stěnu pomocí
šroubů vhodných pro tento účel.
Skříň
převaděče
2. Upevněte převaděč se sondou ke konzole
a zajistěte tuto montážní skupinu pomocí tří
dodaných šroubů.
Třmen
Sonda
Třmenové šrouby
Třmen
Upínací
konzoly
Skříň
převaděče
Sonda
Montáž ve svislé poloze
Skříň
převaděče
Sonda
Montáž ve vodorovné poloze
6
Montáž třmenu na trubku
1. Prostrčte dva třmenové šrouby přes otvory
třmenu. Otvory jsou k dispozici jak pro montáž
ve svislé poloze, tak pro montáž ve vodorovné
poloze na trubku.
2. Umístěte upínací třmeny na třmenové šrouby
a okolo trubky.
3. Upevněte třmen na trubku pomocí čtyř
dodaných matic.
4. Namontujte převaděč se sondou ke třmenu
a zajistěte jej pomocí tří dodaných šroubů.
Další informace o instalaci naleznete v referenční
příručce pro převaděče Rosemount řady 3300
(dokument č. 00809-0100-4811).
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Oddělená montáž skříně
Matice
M50
1. Demontujte hlavu převaděče ze sondy
odšroubováním matice M50.
2. Namontuje sondu do nádrže podle
předchozích pokynu v této kapitole.
Montáž třmenu na trubku
Třmenový
šroub
Upínací
třmeny
Třmen
Šroub M6
3. Namontujte třmen na sloupek a ujistěte se,
že vzdálenost mezi sondou a třmenem
nepřekračuje délku dálkového připojení.
Prostrčte dva třmenové šrouby přes otvory
třmenu. Pro montáž na trubku ve
svislé/vodorovné poloze je k dispozici
několik otvorů.
Umístěte upínací třmeny na třmenové šrouby
a okolo trubky.
Pro upevnění třmenu na trubku použijte
dodané matice.
4. Upevněte držák skříně ke třmenu pomocí
šroubů M6. Šrouby se našroubují přes horní
část montážního třmenu a do držáku skříně.
Držák skříně
Skříň sondy
5. Namontujte skříň sondy na sondu a ujistěte se,
že matice M50 je náležitým způsobem utažena.
Matice
M50
6. Připojte hlavu převaděče na držák skříně
a ujistěte se, že je matice M50 náležitým
způsobem utažena.
7
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Krok 2: Nastavení propojek a přepínačů
Pokud nejsou nastaveny alarmové a bezpečnostní propojky, funguje převaděč ve
výchozím alarmovém stavu HIGH (maximální alarm) a s vypnutou bezpečnostní
funkcí OFF.
Po konfiguraci se musí nastavit ochrana proti zápisu (Krok 4 Konfigurace).
Nastavení alarmu a ochrany proti zápisu
na obvodové desce:
1. Sejměte kryt na straně obvodu
(viz štítek označený „circuit side“).
2. Pro nastavení alarmového výstupu 4–20 mA
do stavu LOW (minimální alarm) přepněte
přepínač alarmu do polohy LOW.
3. Chcete-li aktivovat bezpečnostní funkci
ochrany proti zápisu, posuňte přepínač
ochrany proti zápisu do polohy ON (zapnuto).
4. Vraťte kryt na své místo a pevně jej utáhněte.
Nastavení alarmu a ochrany proti zápisu
na LCD displeji:
Pro možnost změny nastavení pomocí LCD displeje musí
být přepínač ochrany proti zápisu v poloze OFF (vypnuto)
a přepínač alarmu v poloze HIGH (maximální alarm).
1. Pro nastavení alarmového výstupu 4–20 mA
do stavu LOW (minimální alarm), umístěte
propojku mezi pravý a středový otvor.
2. Pro aktivaci bezpečnostní funkce ochrany proti
zápisu umístěte propojku do polohy ON
(zapnuto) mezi levý a středový otvor.
8
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Krok 3: Připojení vedení
Protokol HART vyžaduje vstupní napětí v rozmezí od 11 do 42 V
(11–30 V v případě jiskrově bezpečných aplikací, 16–42 V u aplikací
odolných proti výbuchu/vzplanutí). Protokol Modbus vyžaduje vstupní
napětí v rozmezí od 8 do 30 V.
Převaděč vyžaduje odstíněný kroucený dvojžilový vodič (18–12 AWG)
vhodný pro napájecí napětí a případně schválený pro použití v prostředích
s nebezpečím výbuchu.
Vstup pro kabely/vodiče
Skříň elektroniky obsahuje dva vstupy pro ½–14 NPT. Dodávají se také
volitelné adaptéry M20×1.5 a PG 13.5. Připojení jsou provedena v souladu
s místně platnými nebo provozními elektrickými předpisy.
Ujistěte se, že veškeré používané vstupy jsou řádně utěsněny, aby se zamezilo
vniknutí vlhkosti nebo jiných nečistot do prostoru svorkovnice skříně elektroniky.
Poznámka
Pro utěsnění nepoužívaného vstupu použijte dodanou kovovou zátku.
Kabelová vývodka:
½" NPT.
Volitelné adaptéry:
M20, PG13.5
Elektronika radaru
Dvoukomorová skříň
Přírubové provozní
přípojky
Provozní přípojky
se závitem
Zapojení převaděče
1. Ujistěte se, že je skříň převaděče uzemněna v souladu s certifikacemi
pro prostředí s nebezpečím výbuchu a s národními a místně platnými
elektrickými předpisy.
2. Ověřte, že je napájecí zdroj odpojený.
3. Sejměte kryt na straně svorek (viz štítek označený „field terminals“).
4. Protáhněte kabel(y) kabelovým hrdlem/elektroinstalační trubkou.
U instalací odolných proti výbuchu/vzplanutí používejte pouze kabelová
hrdla nebo vstupy pro kabely s certifikací pro odolnost proti
výbuchu/vzplanutí (Ex d llC (plyn) nebo Ex t lllC (prach)).
5. Při zapojování vodičů postupujte podle níže uvedených obrázků.
6. K utěsnění případných nevyužitých vstupů použijte dodané kovové zátky.
7. Vraťte kryt na své místo a utáhněte jej.
8. Utáhněte kabelové hrdlo.
9. Připojte napájecí zdroj.
9
Září 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Schválení pro nezabezpečený výstup HART a schválení
pro ochranu typu „n“: Nejiskřící/energeticky limitovaný
napájecí zdroj
Zatěžovací odpor = 250 Ω
Převaděč Rosemount
řady 3300
Maximální napětí:
Um=250 V
HART: Un= 42,4 V
Napájecí
zdroj
Modem
HART
Provozní
komunikátor
Počítač
POZNÁMKA
Převaděče Rosemount řady 3300 s výstupem HART odolným proti vzplanutí/výbuchu obsahují
vestavěnou bariéru; žádné externí bariéry nejsou potřebné.
Zabezpečený výstup HART
Převaděč Rosemount
řady 3300
Schválená
zabezpečená
bariéra
Napájecí
zdroj
Modem
HART
Parametry jiskrové
bezpečnosti:
Ui=30 V, Ii= 130 mA,
Pi=1 W, Li=Ci=0
10
Provozní
komunikátor
Počítač
DCS
RL= 250 Ω
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Nezabezpečený výstup Modbus
120 Ω
Sběrnice RS485
B
A
120 Ω
Napájecí
zdroj
HART +
HART –
120 Ω
Pokud zařízení je poslední
převaděč na sběrnici, je
nutné použít zakončovací
odpor 120 Ω.
POZNÁMKA
Převaděče Rosemount řady 3300 s výstupem Modbus odolným proti vzplanutí/výbuchu
obsahují vestavěnou bariéru; žádné externí bariéry nejsou potřebné.
Pro správnou funkčnost vyžaduje provozní komunikátor ve smyčce minimální
zatěžovací odpor 250 Ω, viz níže.
Meze zátěže
Instalace mimo prostředí s nebezpečím
výbuchu a schválení pro ochranu typu „n“:
Nejiskřící/energeticky limitovaný napájecí zdroj
Instalace odolné proti
výbuchu/vzplanutí (Ex d a tb)
Provozní
oblast
Provozní
oblast
Zabezpečené instalace
POZNÁMKA
Provozní
oblast
V případě instalací Ex d a tb je graf
platný pouze v případě, že zatěžovací
odpor HART je na straně +, jinak je
zatěžovací odpor limitován hodnotou
300 Ω.
11
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Krok 4: Konfigurace
Je-li převaděč nakonfigurován z továrny, krok 4 je nutný pouze pro změnu
nebo ověření nastavení.
Nastavení převaděče Rosemount řady 3300 lze provést buď pomocí
provozního komunikátoru, konfigurátoru Asset Management Solutions (AMS)
nebo softwaru Radar Configuration Tools (RCT). V případě nastavení pomocí
softwaru Radar Configuration Tools je vyžadován modem HART a proces
nastavení je popsán níže společně s odpovídajícími klávesovými zkratkami
pro provozní komunikátor.
Instalace softwaru Radar Configuration Tools (RCT)
Při instalaci softwaru RCT postupujte následujícím způsobem:
1. Vložte instalační CD do jednotky CD-ROM.
2. Postupujte podle pokynů. Pokud nedojde k automatickému spuštění
programu, spusťte soubor Setup.exe z disku CD.
Spuštění softwaru RCT
Klikněte na položku Programs (Programy) > Rosemount > RCT a zobrazí se
následující okno1.
Funkci Help (Nápovědy) lze v softwaru RCT vyvolat z nabídky nebo stisknutím
klávesy F1.
Průvodce
Nastavení
1. Pro optimální výkonnost nastavte volbu COM Port Buffers na hodnotu 1. Před zobrazením okna RCT se
může zobrazit překryvné okno s připomenutím tohoto nastavení. Viz kapitola 4 „Spuštění“ v referenční
příručce (dokument č. 00809-0100-4811).
12
Září 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Konfiguraci převaděče Rosemount řady 3300 lze provést pomocí podrobného
průvodce nastavením. Jestliže jste již s postupem konfigurace obeznámeni nebo
chcete změnit nastavení, můžete použít funkci nastavení.
Konfigurace pomocí průvodce
1. Ujistěte se, že je otevřen Tools Bar (Panel nástrojů) (v nabídce View
(Zobrazit) je zaškrtnut Projekt Bar (Panel projektu)). Poté klikněte na ikonu
Wizard (Průvodce) nebo zvolte možnost View (Zobrazit)>Wizard menu
(Nabídka průvodce).
2. Klikněte na tlačítko Start a postupujte podle pokynů.
Konfigurace pomocí funkce nastavení a klávesových zkratek
1. Ujistěte se, že je otevřen Tools Bar (Panel nástrojů) (v nabídce View
(Zobrazit) je zaškrtnut Projekt Bar (Panel projektu)). Poté klikněte na ikonu
Setup (Nastavení) nebo zvolte možnost View (Zobrazit)>Setup menu
(Nabídka nastavení).
2. Zvolte příslušnou kartu: Info (informace o zařízení), Basics (Základy)
(straně 13), Output (Výstup) (straně 14), Tank Config (Nastavení nádrže)
(straně 15), Volume (Objem) (specifikace rozměrů nádrže pro výpočty
objemů), LCD (nastavení displeje) nebo Signal Quality Metrics (Metrika
kvality signálu) (pro aktivaci/deaktivaci a zobrazení metriky kvality signálu,
dostupné u provedení DA1).
3. Stisknutím tlačítka Receive Page (Přijmout stránku) se do dialogového
okna načtou parametry nakonfigurované v převaděči. Stisknutím tlačítka
Send Page (Odeslat stránku) se veškeré změny parametrů načtou zpět
do převaděče.
Setup (Nastavení) – Basics (Základy)
Nastavení jednotek, klávesová zkratka pro provozní komunikátor [1, 3, 1]
Lze nastavit jednotky délky, objemu a teploty. Jednotky se používají kdekoliv
při měření a konfiguraci.
13
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Setup (Nastavení) – Output (Výstup)
Nastavení hodnot rozsahů, klávesová zkratka pro provozní
komunikátor [1, 3, 4, 3]
Dolní mezní hodnota = 4 mA
Horní mezní hodnota = 20 mA
Rozsah 4–20 mA nesmí zahrnovat horní nebo dolní přechodnou zónu.1
Set Variable Assignment (Nastavení přiřazení proměnných),
klávesová zkratka pro provozní komunikátor [1, 1, 1]
Dostupné parametry měření pro model 3301: Level (Hladina), Distance to
Level (Vzdálenost k hladině), Total Volume (Celkový objem). Pro plně
ponořenou sondu: Interface Level (Hladina rozhraní) a Interface Distance
(Vzdálenost rozhraní)
Dostupné parametry měření pro model 3302: Level (Hladina), Distance to level
(Vzdálenost k hladině), Total Volume (Celkový objem), Interface Level
(Hladina rozhraní), Interface Distance (Vzdálenost rozhraní) a Upper Product
Layer Thickness (Tloušťka vrstvy horního produktu)
V poli Primary Variable (Primární proměnná) se zadává parametr měření pro
analogový signál.
Více proměnných lze použít v případě superponovaného digitálního signálu
HART nebo při použití převodníku HART Tri-loop.
1. Podrobné informace naleznete v referenční příručce (dokument č. 00809-0100-4811).
14
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Setup (Nastavení) – Modbus Communication Parameters
(Komunikační parametry Modbus)
Pokud má převaděč možnost protokolu
Modbus, lze nastavit konfiguraci
komunikačních parametrů.
Setup (Nastavení) – Tank Config (Konfigurace nádrže)
Geometrie
Viz obrázek nádrže v okně.

Nastavení Reference Gauge Height (Referenční výška), klávesová zkratka
pro provozní komunikátor [1, 3, 2, 3]

Nastavení Upper Null Zone (Horní nulové pásmo), pokud je třeba,
klávesová zkratka pro provozní komunikátor [1, 3, 2, 5, 1]

Nastavení Mounting Type (Typ montáže), klávesová zkratka pro provozní
komunikátor [1, 3, 2, 4]

Nastavení Diameter if Mounting Type is Nozzle or Pipe/Chamber
(Průměr, jestliže se jedná o typ montáže tryska nebo potrubí/jímka)

Nastavení Nozzle Height if Mounting Type is Nozzle (Výška trysky, jestliže
se jedná o typ montáže tryska)
Sonda




Nastavení Probe Type (Typ sondy), klávesová zkratka pro provozní
komunikátor [1, 3, 2, 1]: Tato hodnota je nakonfigurována v továrně.
Nastavení Probe Length (Délka sondy), klávesová zkratka pro provozní
komunikátor [1, 3, 2, 2]: Tato hodnota je nakonfigurována v továrně, pokud
je však sonda v provozu zkrácena, bude třeba provést změnu.
Nastavení Probe Angle (Úhel sondy), klávesová zkratka pro provozní
komunikátor [1, 3, 2, 5, 3]
Nastavení délky Remote Housing (Oddělená montáž skříně), pokud je
použita oddělená montáž skříně (toto nastavení není dostupné v DD/DTM)
15
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Různá nastavení


Nastavení hodnoty Vapor Dielectric (Dielektrická konstanta par), pokud je
to potřebné, klávesová zkratka pro provozní komunikátor [1, 3, 3, 2]
Nastavení hodnoty Upper Product Dielectric (Dielektrická konstanta
horního produktu), pouze při měření rozhraní, klávesová zkratka pro
provozní komunikátor [1, 3, 3, 3]
Další konfigurace k vyladění výkonu
Pro vyladění výkonu převaděče Vám doporučujeme po dokončení konfigurace
spustit funkci Trim Near Zone (Seřízení blízké zóny).
Podrobné informace o seřízení blízké zóny naleznete v referenční příručce
převaděče Rosemount 3300 (dokument č. 00809-0100-4811).
16
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Podmínky okolního prostředí
Limity okolních teplot (při použití ve výbušném prostředí)
Provedení odolné proti výbuchu/vzplanutí: –50 °C (–58 °F) ≤ Ta ≤ +75 °C
(+167 °F)
Zabezpečené provedení: –50 °C (–58 °F) ≤ Ta ≤ +70 °C (+158 °F)
Hodnoty se mohou v různých státech lišit, viz Certifikace výrobku na straně 18.
Omezení provozní teploty
V případě, že je převaděč Rosemount 3300 nainstalován v aplikacích
s vysokými teplotami, je důležité vzít v úvahu maximální teplotu okolního
prostředí. Izolace nádrže nesmí přesáhnout 10 cm (4 palce). Níže uvedený
graf zobrazuje závislost maximální teploty okolního prostředí na provozní
teplotě:
Teplota okolního prostředí °C (°F)
85 (185)
55 (131)
38 (100)
Provozní teplota °C (°F)
10 (50)
200 (392)
–18 (0)
–18 (0)
93 (200)
204 (400)
400 (752)
316 (600)
427 (800)
Limity tlaku
Limity tlaku naleznete v referenční příručce převaděče Rosemount řady 3300
(dokument č. 00809-0100-4811).
17
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Certifikace výrobku
Prohlášení o shodě ES
Prohlášení o shodě ES naleznete nastraně 25. Nejnovější verzi lze nalézt na
internetových stránkách www.rosemount.com.
Bezpečnostní poznámka:
Pro zajištění jiskrové bezpečnosti se musí vždy použít bezpečnostní oddělovací člen, jako je
například Zenerova bariéra.
Sondy, které jsou povrstveny plastem nebo mají plastové centrovací disky, mohou za určitých
extrémních podmínek generovat elektrostatický náboj, který je schopen vyvolat vznícení.
Pokud je proto sonda použita v prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu, musí být
provedena příslušná opatření, aby se zabránilo vzniku elektrostatického výboje.
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Certifikace pro Severní Ameriku
Vzájemné tovární schválení (Factory Mutual – FM)
Identifikační číslo projektu: 3013394
E5 Odolnost proti výbuchu pro použití ve třídě I, divize 1, skupiny B, C a D;
Odolnost proti vzplanutí prachu pro použití ve třídě II/III, divize 1, skupiny E, F a G;
Se zabezpečenými přípojkami podle třídy I, II, III, divize 1,
skupiny A, B, C, D, E, F a G.
Teplotní třída T5 při +85 °C.
Limity okolních teplot –50 °C až +85 °C
Schválení platné pro verzi s protokolem Modbus a HART.
I5 Jiskrová bezpečnost pro třídu I, II, III, divize 1, skupiny A, B, C, D, E, F a G, třídu I,
zóna 0, AEx ia IIC T4 Ta = 70 °C.
Teplotní třída T4 při max. teplotě okolního prostředí 70 °C.
Výkres pro instalaci: 9150077-944.
Nehořlavé provedení pro třídu I, divize 2, skupiny A, B, C a D;
Vhodné pro třídu II, III, divize 2, skupiny F a G.
Maximální provozní parametry pro nehořlavé provedení: 42 V, 25 mA.
Teplotní kód T4A při max. teplotě okolního prostředí 70 °C.
Schválení platné pro verzi s protokolem HART.
Schválení Kanadského sdružení pro standardy
(Canadian Standards Association – CSA)
Certifikát č. 1250250.
E6 Odolnost proti výbuchu: Třída I, divize 1, skupiny C a D.
Odolnost proti vzplanutí prachu:
Třída II, divize 1 a 2, skupiny G a uhelný prach.
Třída III, divize 1, prostředí s nebezpečím výbuchu
[Ex ia IIC T6].
Limity okolních teplot –50 °C až +85 °C
Schválení platné pro verzi s protokolem Modbus a HART.
18
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
I6 Jiskrová bezpečnost: Ex ia IIC T4,
třída I, divize 1, skupina A, B, C a D.
Teplotní třída T4.
Výkres pro instalaci: 9150077-945.
Nehořlavé provedení: Třída III, divize 1, prostředí s nebezpečí výbuchu.
Třída I, divize 2, skupiny A, B, C a D.
Limity okolních teplot –50 °C až +70 °C
Schválení platné pro verzi s protokolem HART.
Certifikace pro Evropu
Schválení ATEX
E1 Odolnost proti vzplanutí:
Speciální podmínky pro bezpečné použití (x):
V aplikacích převaděče se sondami povrstvenými plastem1 je třeba v prostředí
s výbušnými plyny učinit taková opatření, aby se zabránilo nebezpečí vznícení
v důsledku elektrostatického náboje na sondě.
V aplikacích převaděče v prostředí s výbušným prachem se musí převaděč nainstalovat
takovým způsobem, aby se zabránilo nebezpečí v důsledku elektrostatických výbojů
a šíření doutnavých výbojů způsobených nadkritickým prouděním prachu.
Pokud se sondy a příruby obsahující lehké kovy používají jako zařízení s úrovní ochrany
Ga/Gb, je třeba zabránit nebezpečí vznícení v důsledku nárazu nebo tření podle normy
IEC 60079-0, článek 8.3.
KEMA 01ATEX2220X
II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb
II 1/2 D Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db1 nebo
II –/2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C –/Db
Um = střídavé napětí 250 V
Rozsah teploty okolního prostředí: –50 °C2 až +75 °C
Schválení platné pro verzi s protokolem HART a MODBUS.
Limity provozní teploty
Maximální teplota
okolního prostředí [°C]
Maximální provozní
teplota [°C]
Teplotní třída/maximální
teplota povrchu
+75
+75
T6 / T 85 °C
+75
+90
T5 / T 100 °C
+75
+125
T4 / T 135 °C
+75
+190
T3 / T 200 °C
+65
+285
T2 / T 300 °C
+55
+400
T1 / T 450 °C
1. Pouze sondy nepovrstvené plastem (viz Tabulka 1 na straně 4)
2. –40 °C pro rozsah provozní teploty –196 °C až –50 °C
19
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Poznámka:
Maximální provozní teplota je limitována typem sondy; podrobné informace viz katalogový list výrobku.
I1 Jiskrová bezpečnost:
Speciální podmínky pro bezpečné použití (x):
Zařízení není schopno odolat testu izolačního odporu napětím 500 V definovanému
v článku 6.3.13 normy EN60079-11:2012. Tuto vlastnost je třeba zohlednit během
jakékoli instalace.
Pouzdro převaděče řady 3300 je vyrobeno z hliníkové slitiny s ochranným polyuretanovým
nátěrem; doporučujeme Vám je však chránit proti nárazu a otěru, pokud je zařízení
umístěno v zóně 0.
Sondy mohou obsahovat plastové materiály s průřezem větším než 4 cm² nebo mohou
být povrstveny plastem, což může představovat nebezpečí vzniku elektrostatického
náboje v případě otírání nebo umístění v rychle proudícím vzduchu.
Sondy mohou obsahovat slitiny z lehkých kovů, které mohou představovat nebezpečí
vznícením třením. V průběhu instalace a použití je třeba zajistit ochranu před
mechanickým nárazem.
BAS02ATEX1163X
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–50 °C ≤ Tokolí ≤ +70 °C).
Ui=30 V, Ii=130 mA, Pi=1,0 W, Li=Ci=0.
Rozsah vstupního napětí
Napájení smyčkou (2-vodičové):
Rozsah provozního napětí: stejnosměrné napětí 11–42 V
Zabezpečené provedení: stejnosměrné napětí 11–30 V
Maximální jmenovitý výkon: 1,0 W
Limity okolních teplot: –50 °C ≤ Tokolí ≤ +70 °C
Schválení platné pro verzi s protokolem HART.
N1 Schválení pro ochranu typu „n“: Nejiskřící provedení / jiskrová bezpečnost
Speciální podmínky pro bezpečné použití (x):
1. Zařízení není schopno odolat testu izolačního odporu napětím 500 V definovanému
v článku 6.3.13 normy EN60079-11:2012. Tuto vlastnost je třeba zohlednit během
jakékoli instalace.
2. Pouzdro převaděče řady 3300 je vyrobeno z hliníkové slitiny s ochranným
polyuretanovým nátěrem; doporučujeme Vám je však chránit proti nárazu a otěru.
3. Sondy mohou obsahovat slitiny z lehkých kovů, které mohou představovat nebezpečí
vznícením třením. V průběhu instalace a použití je třeba zajistit ochranu před
mechanickým nárazem.
4. Sondy mohou obsahovat plastové materiály s průřezem větším než 4 cm² nebo mohou
být povrstveny plastem, což může představovat nebezpečí vzniku elektrostatického
náboje v případě otírání nebo umístění v rychle proudícím vzduchu.
5. Kabelová vývodka musí používat vhodné certifikované kabelové hrdlo, které
poskytuje odlehčení napětí, a všechny nepoužívané otvory do zařízení musí být
zaslepeny, aby byl zachován stupeň ochrany minimálně IP66.
Baseefa12ATEX0089X
ic nA IIC T4 Gc (–50 °C ≤ Tokolí ≤ +70 °C)
UN=42,4 V
Schválení platné pro verzi s protokolem HART.
20
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Certifikace pro Brazílii
Schválení INMETRO
E2 Odolnost proti výbuchu:
Speciální podmínky pro bezpečné použití (x):
V aplikacích s radarovými převaděči úrovně s vedenou vlnou a převaděči rozhraní
Rosemount řady 3300 vybavenými plastovými materiály v prostředí s výbušnými plyny je
třeba provést preventivní opatření tak, aby se zabránilo nebezpečí vznícení v důsledku
elektrostatického náboje na pouzdru.
Pro sondy a příruby obsahující lehké kovy při použití v prostorech se zařízeními s úrovní
ochrany Ga nebo Gb je třeba zabránit nebezpečí nárazu nebo tření podle článku 8.1
dokumentu ABNT NBR IEC 60079-0:2008.
Ex db [ia] llC T6/T5/T4 Ga/Gb (–50 °C ≤ Tokolí ≤ +75 °C)
Napájecí zdroj: 16–42 Vcc
Proud/výstup: Protokol HART 4–20 mA
Vmax = 250 V (maximální napětí)
Certifikát č. NCC 11.0237X
Normy:
ABNT NBR IEC 60079-0:2008,
ABNT NBR IEC 60079-1:2009,
ABNT NBR IEC 60079-11:2009,
ABNT NBR IEC 60079-26:2008
Schválení platné pro verzi HART.
I2
Jiskrová bezpečnost:
Speciální podmínky pro bezpečné použití (x):
Pokud se zařízení používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, nesmí se používat
programovací port.
Kovová skříň musí být elektricky připojena k zemnicí svorce. Použitý kabel musí
být ekvivalentní s měděným kabelem s plochou průřezu minimálně 4 mm2.
Parametry jiskrové bezpečnosti pro svorky +/–
Ex ia llC T4 Ga (+70 °C)
Ui = 30 V
Ii = 130 mA
Pi = 1 W
Ci = 0 (zanedbatelné)
Li = 0 (zanedbatelné)
Certifikát č. NCC 11.0201X
Normy:
ABNT NBR IEC 60079-0:2008,
ABNT NBR IEC 60079-11:2009,
ABNT NBR IEC 60079-26:2008,
ABNT NBR IEC 60529:2005
Schválení platné pro verzi HART.
21
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Certifikace pro Čínu
Schválení Národního střediska pro dohled a kontrolu ochrany před
výbuchem a bezpečnost přístrojového vybavení
(National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection
and Safety of Instrumentation – NEPSI)
Speciální podmínky pro bezpečné použití (x):
Pouzdro může obsahovat lehké kovy, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se zabránilo
nebezpečí vzplanutí nárazem nebo třením.
Toto zařízení není schopno odolat testu izolačního odporu efektivním napětím
500 V požadovanému článkem 6.3.12 normy GB3836.4-2010.
E3 Odolnost proti vzplanutí: GYJ12.1037X
Ex d ia llC T6~T4 Gb, DIP A21 TA85 °C~ TA135 °C IP66
Um = 250 V
Schválení platné pro verzi HART a Modbus.
I3 Jiskrová bezpečnost: GYJ11.1537X
Ex ia IIC T4 (–50 °C ≤TA≤ +70 °C)
Ui= stejnosměrné napětí 30 V, Ii=130 mA, Pi=1,0 W, Ci=0 nF, Li=0 H.
Schválení platné pro verzi s protokolem HART.
Certifikace pro Japonsko
Schválení Technologického institutu průmyslové bezpečnosti
(Technology Institution of Industrial Safety – TIIS)
Speciální podmínky pro bezpečné použití (x):
Podrobné údaje naleznete v certifikátu.
E4 Odolnost proti vzplanutí se zabezpečenou sondou: TC18544, TC18545
Převaděč: Ex d [ia] IIB T6 (Tokolí, max = 60 °C)
Um = 250 V
Sonda: Ex ia IIB T6
Uo=25,2 V, Io=159 mA, Po=1,0 W
Schválení platné pro verzi s protokolem HART.
Výkres pro instalaci: 03300-00408.
Certifikace IECEx
Schválení IECEx
E7 Odolnost proti vzplanutí:
Podmínky certifikace (X)
V aplikacích převaděče se sondami povrstvenými plastem1 je třeba v prostředí
s výbušnými plyny učinit taková opatření, aby se zabránilo nebezpečí vznícení
v důsledku elektrostatického náboje na sondě.
V aplikacích převaděče v prostředí s výbušným prachem se musí převaděč nainstalovat
takovým způsobem, aby se zabránilo nebezpečí v důsledku elektrostatických výbojů
a šíření doutnavých výbojů způsobených nadkritickým prouděním prachu.
1. Pouze sondy nepovrstvené plastem (viz Tabulka 1 na straně 4)
22
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Pokud se sondy a příruby obsahující lehké kovy používají jako zařízení s úrovní ochrany
Ga/Gb, je třeba zabránit nebezpečí vznícení v důsledku nárazu nebo tření podle normy
IEC 60079-0, článek 8.3.
IECEx DEK 12.0015X
Ex d [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb
Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db 1 nebo
Ex tb IIIC T85 °C…T135 °C –/Db
Um = střídavé napětí 250 V
Schválení platné pro verzi s protokolem HART a MODBUS.
Je třeba zohlednit vlivy provozní teploty, viz schválení E1.
Normy:
IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2007,
IEC 60079-11:2011, IEC 60079-26:2006,
IEC 60079-31:2008
I7 Jiskrová bezpečnost:
Podmínky certifikace (X)
Zařízení není schopno odolat testu izolačního odporu napětím 500 V definovanému
v článku 6.3.13 normy EN60079-11:2012. Tuto vlastnost je třeba zohlednit během
jakékoli instalace.
Pouzdro převaděče řady 3300 je vyrobeno z hliníkové slitiny s ochranným polyuretanovým
nátěrem; doporučujeme Vám je však chránit proti nárazu a otěru, pokud je zařízení
umístěno v zóně 0.
Sondy mohou obsahovat plastové materiály s průřezem větším než 4 cm² nebo mohou
být povrstveny plastem, což může představovat nebezpečí vzniku elektrostatického
náboje v případě otírání nebo umístění v rychle proudícím vzduchu.
Sondy mohou obsahovat slitiny z lehkých kovů, které mohou představovat nebezpečí
vznícením třením. V průběhu instalace a použití je třeba zajistit ochranu před
mechanickým nárazem.
IECEx BAS 12.0062X
Ex ia IIC T4 (Tokolí = 60 °C) IP66
Ui= 30 V, Ii= 130 mA, Pi= 1 W, Ci= 0 nF, Li= 0 mH
Schválení platné pro verzi s protokolem HART.
N7 Schválení pro ochranu typu „n“: Nejiskřící provedení / jiskrová bezpečnost
Podmínky certifikace (X)
Externí napájecí zdroj musí obsahovat ochranu proti přepětí a přechodovým jevům.
Zařízení není schopno odolat testu napětí 500 V proti zemi po dobu jedné minuty, jak je
definováno v článku 34.2 normy EN 60079-15. Tuto vlastnost je třeba zohlednit během
instalace zařízení.
Kabelová vývodka do zařízení musí používat kabelová hrdla s certifikací ATEX nebo
musí být zaslepeny pro zachování stupně ochrany IP54.
1. Zařízení není schopno odolat testu izolačního odporu napětím 500 V definovanému
v článku 6.3.13 normy EN60079-11:2012. Tuto vlastnost je třeba zohlednit během
jakékoli instalace.
2. Pouzdro převaděče řady 3300 je vyrobeno z hliníkové slitiny s ochranným
polyuretanovým nátěrem; doporučujeme Vám je však chránit proti nárazu a otěru.
3. Sondy mohou obsahovat slitiny z lehkých kovů, které mohou představovat nebezpečí
vznícením třením. V průběhu instalace a použití je třeba zajistit ochranu před
mechanickým nárazem.
23
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
4. Sondy mohou obsahovat plastové materiály s průřezem větším než 4 cm² nebo mohou
být povrstveny plastem1, což může představovat nebezpečí vzniku elektrostatického
náboje v případě otírání nebo umístění v rychle proudícím vzduchu.
5. Kabelová vývodka musí používat vhodné certifikované kabelové hrdlo, které
poskytuje odlehčení napětí, a všechny nepoužívané otvory do zařízení musí být
zaslepeny, aby byl zachován stupeň ochrany minimálně IP66.
Ex ic nA IIC T4 Gc (–50 °C ≤ Tokolí ≤ +70 °C)
IECEx BAS 12.0061X
Normy:
IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2001,
IEC 60079-31:2008, IEC 60079-1:2007,
IEC 60079-26:2006
Další informace o prostředích s nebezpečím výbuchu naleznete v referenčním příručce
převaděče Rosemount řady 3300 (dokument č. 00809-0100-4811).
Ostatní certifikace
Ochrana proti přeplnění
U1 Schválení ochrany proti přeplnění podle zákona o hospodaření s vodou
(WHG – Wasserhaushaltsgesetz):
Testováno a schváleno organizací TÜV na ochranu proti přeplnění podle
německých směrnic institutu pro stavební techniku (Deutsches Institut für
Bautechnik – DIBt)
a zákona o hospodaření s vodou.
Certifikát č.: Z-65.16-416
Dostupné pro verzi HART.
1. Pouze sondy nepovrstvené plastem (viz Tabulka 1 na straně 4)
24
Září 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Prohlášení o shodě ES
Obrázek 1. Prohlášení o shodě ES – strana 1
25
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Obrázek 2. Prohlášení o shodě ES – strana 2
26
Září 2013
Září 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Obrázek 3. Prohlášení o shodě ES – strana 3
27
Září 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Prohlášení o shodČ ES
þ.: 3300
Spoleþnost
Rosemount Tank Radar AB
Box 13045
S-402 51 GÖTEBORG
Švédsko
prohlašuje na svou výluþnou zodpovČdnost, že výrobek
Radarový pĜevadČþ úrovnČ s vedenou vlnou a pĜevadČþ rozhraní
Rosemount Ĝady 3300
vyrábČný spoleþností
Rosemount Tank Radar AB
Box 13045
S-402 51 GÖTEBORG
Švédsko,
kterého se toto prohlášení týká, je ve shodČ s ustanoveními smČrnic Evropského spoleþenství,
vþetnČ zmČn tak, jak je uvedeno v pĜipojeném seznamu.
PĜedpoklad shody je založen na použití harmonizovaných norem a, je-li to požadováno, také
na certifikaci udČlené registrovaným orgánem Evropského spoleþenství, jak je uvedeno
v pĜipojeném pĜehledu.
Manažer certifikace výrobkĤ
(název funkce – tiskacím písmem)
28
Dajana Prastalo
2013-06-26
(jméno – tiskacím písmem)
(datum vydání)
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Září 2013
Dodatek
þ.: 3300
SmČrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitČ (EMC)
EN 61326-1:2006
SmČrnice o tlakových zaĜízeních (PED) (97/23/ES)
Ve shodČ s dokumentem
Posouzení podle Ĝádných technických postupĤ v souladu s þlánkem 3.3 smČrnice
SmČrnice pro výbušná prostĜedí (ATEX) (94/9/ES)
BAS02ATEX1163X
Certifikát jiskrové bezpeþnosti
Skupina zaĜízení II, kategorie 1 G (Ex ia IIC T4 Ga (–50 °C ” Tokolí ” +70 °C))
EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
KEMA 01ATEX2220X
Odolnost proti vzplanutí a odolnost proti vzplanutí prachu
Skupina zaĜízení II, kategorie 1/2 GD
II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb a
II 1/2 D Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db nebo
II -/2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C -/Db
EN60079-0:2012, EN60079-1:2007, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007
EN60079-31:2009
Baseefa12ATEX0089X
Ochrana typu „n“, certifikát nejiskĜivého zabezpeþeného provedení
Skupina zaĜízení II, kategorie 3 G (Ex nA ic IIC T4 Gc (–50 °C ” Tokolí ” +70 °C))
EN60079-0:2012; EN60079-11:2012; EN60079-15:2010
Strana 2 ze 3
29
Září 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
Dodatek
þ.: 3300
Registrovaný orgán ATEX pro vydávání certifikátĤ ES typových zkoušek a
certifikátĤ typových zkoušek
Baseefa [registrovaný orgán þ.: 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ,
Velká Británie
DEKRA (dĜíve KEMA) Quality B.V. [registrovaný orgán þ.: 0344]
Utrechtsweg 310
6812 AR Arnhem
Nizozemsko
Registrovaný orgán ATEX pro zajištČní kvality
Det Norske Veritas Certification AS [registrovaný orgán þ.: 0575]
Veritasveien 1,
1363 HØVIK
Norsko
Strana 3 ze 3
30
Září 2013
Průvodce rychlého uvedení do provozu
31
Průvodce rychlého uvedení do provozu
00825-0117-4811, rev. HA
Září 2013
Emerson Process Management
Rosemount Measurement
ZASTOUPENÍ PRO ČR:
Emerson Process Management, s.r.o.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317 USA
Tel. (USA): 1 800 999 9307
Tel. (mimo USA): +1 952 906 8888
Fax: +1 952 906 8889
Hájkova 22
130 00 Praha 3, CZ
Tel.: +420 271 035 600
Fax: +420 271 035 655
Email: [email protected]
www.emersonprocess.cz
Emerson Process Management
Asia Pacific Private Limited
ZASTOUPENÍ PRO SR:
Emerson Process Management, s.r.o.
1 Pandan Crescent
Singapur 128461
Tel.: +65 6777 8211
Fax: +65 6777 0947
Linka servisní podpory: +65 6770 8711
E-mail: [email protected]
Železničiarska 13
811 04 Bratislava, SK
Tel.: +421 2 5245 1196
Tel.: +421 2 5245 1197
Fax: +421 2 5244 2194
Email: [email protected]
www.emersonprocess.sk
Emerson Process Management
Blegistrasse 23
P.O. Box 1046
CH 6341 Baar
Švýcarsko
Tel.: +41 (0) 41 768 6111
Fax: +41 (0) 41 768 6300
Emerson FZE
Jebel Ali Free Zone
Dubaj, SAE
Tel.: +971 4 811 8100
Fax: +971 4 886 5465
Emerson Process Management
Latin America
1300 Concord Terrace, Suite 400
Sunrise Florida 33323, USA
Tel.: +1 954 846 5030
Emerson Beijing Instrument Co.
No. 6 North Street,
Hepingli, Dong Cheng District,
Peking 100013 Čína
Tel.: +8610 64282233
Fax: +8610 642 87640
© 2013 Rosemount Inc. Všechna práva vyhrazena.
Všechny známky jsou vlastnictvím právoplatných vlastníků.
Logo Emerson je ochranná obchodní značka a ochranná
značka pro služby společnosti Emerson Electric Co.
Název Rosemount a logo Rosemount jsou registrované
ochranné známky společnosti Rosemount Inc.
Download

Radarový převaděč úrovně s vedenou vlnou a převaděč rozhraní