Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů
vyhotovená dle § 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
I.
Touto „Dražební vyhláškou“ se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby listinných akcií, jejichž
majitelé jsou v prodlení s jejich převzetím. Datum a místo konání dražby se stanovuje na den
28. 2. 2014, na adrese Prostřední 132, Uherské Hradiště, v kancelářích společnosti REALITAS, s.r.o.
Zápis účastníků dražby začíná v 10:30 hod. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora,
že zahajuje dražbu (po ukončení zápisu účastníků dražby) v 11:00 hod.
II.
Dražebník: společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ: 76001,
IČ: 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 3778, oprávněná organizovat veřejné dražby cenných papírů na základě rozhodnutí Komise
pro cenné papíry č.j. 43/N/175/2001-6 ze dne 6.11.2001 a č.j. 43/N/1/2005/2 ze dne 11.1.2005,
Navrhovatel: Tomos Praha a.s., se sídlem Praha 4, Ohradní 59, IČ: 452 73 561, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1503,
Vlastník: akcionáři navrhovatele, kteří jsou v prodlení s převzetím listinných akcií podle ustanovení
§ 214 odstavce 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Seznam vlastníků předmětu dražby je
přílohou č.1 této dražební vyhlášky
Důvod navržení dražby: akcionáři si nepřevzali po změně podoby listinné akcie na majitele, ačkoli k
tomu byli opakovaně vyzváni postupem upraveným zákonem. K 1. lednu 2014 se dle § 2 odst. 1 zák.
č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně
dalších zákonů, mění tyto listinné akcie na majitele na listinné akcie na jméno.
III.
Předmětem dražby je 3 815 kusů kmenových listinných akcií ve jmenovité hodnotě 1000 Kč na akcii,
znějících na jméno, nekótovaných, vydaných společností Tomos Praha a.s., se sídlem Praha 4,
Ohradní 59, IČ: 452 73 561, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1503, (dále jen „Akcie“). Akcie jsou vydány jako 3 815 ks jednotlivých akcií
s pořadovými čísly 0031230-0034933, 0034976-0035052 a 0035074-0035107. Podíl Akcií na
základním kapitálu činí 5,62%. Akcie budou draženy společně jako jeden celek. S Akciemi jsou
spojena všechna práva akcionáře akciové společnosti. Navrhovateli ani dražebníkovi nejsou známy
žádné závazky váznoucí na předmětu dražby, které by podstatným způsobem ovlivňovaly hodnotu
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
předmětu dražby. Prohlídka předmětu dražby je stanovena na den 17.2.2014 v 10:00 hod v sídle
navrhovatele.
IV.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. Libora Bučka pod číslem
posudku 314-23/2013 a činí 1,968.540,-Kč (slovy:--- Jeden milion devět set šedesát osm tisíc pět set
čtyřicet korun českých ---) za všechny v dražbě nabízené akcie. Znalecký posudek je uveřejněn na
internetových stránkách dražebníka www.financezlin.cz.
Nejnižší podání činí 990.000,-Kč (slovy:--- Devět set devadesát tisíc korun českých ---). Minimální
příhoz byl stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy:---Pět tisíc korun českých---).
V.
Dražební jistota byla stanovena na částku 200.000,-Kč (slovy:---Dvě sta tisíc tisíc korun českých---)
a musí být uhrazena buďto bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 132806217/0300, vedený
u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Zlín, variabilní symbol u právnické osoby –
účastníka dražby její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí
evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její
rodné číslo nebo u zahraniční fyzické osoby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den,
MM – měsíc, RRRR - rok), specifický symbol u právnické i fyzické osoby 221121399, poštovní
poukázkou nebo v hotovosti k rukám dražebníka v den a místě dražby. V případě, že je dražební
jistota uhrazena bankovním převodem z účtu vedeného v zahraničí, uvede plátce požadované údaje
(variabilní a specifický symbol platby) do položky „Důvod úhrady – Informace pro příjemce“ (Purpose
of payment – Information for beneficiary). Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě
bankovní záruky. Bankovní záruka musí být vydána bankou mající povolení České národní banky
působit na území České republiky a musí být vystavena v českém jazyce. Lhůta pro úhradu dražební
jistoty začíná dnem zveřejnění této dražební vyhlášky a končí zahájením dražby.
Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu
o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, doklad o úhradě v hotovosti – pokladní složenka,
záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.), případně může složit dražební jistotu na místě
v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu přiděleno
dražební číslo.
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota složená v penězích
bankovním převodem ve prospěch účtu, který písemně sdělí dražebníkovi a to do sedmi pracovních
dnů ode dne konání dražby.
V případě, že dražební jistota nebyla dražebníkovi složena na účet, vrátí dražebník účastníkovi
dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po
ukončení dražby.
Dražební jistotu ve formě bankovní záruky předloženou účastníkem dražby, který předmět dražby
nevydražil, je dražebník povinen bez zbytečného odkladu vrátit účastníkovi dražby.
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
VI.
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 10 dnů od skončení dražby,
případně do 30 dnů od skončení dražby, pokud cena dosažená vydražením přesáhne 5.000.000,-Kč
(slovy:---Pět milionů korun českých---) a to buďto bankovním převodem na účet dražebníka
č.ú. 132806217/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Zlín, variabilní
symbol u právnické osoby – vydražitele její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené
organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby –
vydražitele její rodné číslo, nebo u zahraniční fyzické osoby její datum narození ve formátu
DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR - rok), specifický symbol u právnické i fyzické osoby
221121399, poštovní poukázkou nebo v hotovosti v sídle dražebníka a k jeho rukám. V případě, že je
cena dosažená vydražením uhrazena bankovním převodem z účtu vedeného v zahraničí, uvede
plátce požadované údaje (variabilní a specifický symbol platby) do položky „Důvod úhrady –
Informace pro příjemce“ (Purpose of payment – Information for beneficiary).
Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou
vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel
povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak
povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.
V případě, kdy doplatek dražby představuje částku v den platby vyšší než 350.000 Kč, musí být tato
platba provedena bezhotovostně.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, platební kartou nebo
šekem je nepřípustná.
Dražba je pro vydražitele prováděna bezúplatně. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením
v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Je-li
dražba zmařena vydražitelem nebo vydražila-li předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena,
dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené
dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistoty složené vydražitelem,
který způsobil zmaření dražby, na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a
opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, který způsobil zmaření dražby.
VII.
Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své právo
listinami v originále nebo úředně ověřené kopii, a to do zahájení dražby. Jinak je nelze v dražbě
uplatnit.
VIII.
Dražební věřitelé mohou své pohledávky přihlásit u dražebníka do 15 dnů před konáním dražby.
V této lhůtě je dražební věřitel povinen doložit vznik přihlášené pohledávky a případně její zajištění
originály nebo ověřenými kopiemi listin. Ke dni uveřejnění této dražební vyhlášky nebyly dražebníkovi
přihlášeny žádné pohledávky dražebních věřitelů.
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
IX.
Po ukončení dražby vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu protokol o provedené dražbě.
Protokol o provedené dražbě podepíší dražebník, licitátor a vydražitel.
Po úhradě ceny dosažené vydražením, dle § 53 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, vydá
dražebník vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnictví. Podpis dražebníka na potvrzení o nabytí vlastnictví
musí být notářsky ověřen.
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, dle § 53 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny dle § 55 zákona č. 26/2000
Sb., o veřejných dražbách, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem
dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby.
Předmět dražby bude vydražiteli předán v místě sídla dražebníka do 7 pracovních dnů poté, co
vydražitel převezme od dražebníka potvrzení o nabytí vlastnictví. Přesný termín předání bude určen
dohodou mezi dražebníkem a vydražitelem. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol
„Předání předmětu dražby“.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma
nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
X.
Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti nebo vydraží-li akcie osoba,
která je z dražby vyloučena, je dražba zmařena. Vydražitel v takovém případě nenabývá vlastnictví
předmětu dražby, odpovídá za škodu, kterou takovým jednáním způsobil a dražebník je oprávněn
požadovat její úhradu. Úhrada škody bude čerpána ze složené dražební jistoty, případně bude
požadováno plnění bankou poskytující bankovní záruku.
XI.
Dražebník je oprávněn uplatnit výjimku z nezměnitelnosti údajů v dražební vyhlášce vzhledem
k povinnosti navrhovatele dražby vydat na žádost akcionáře jeho akcie a to až do okamžiku jejich
prodeje v dražbě, i když uplynula dodatečná lhůta ve smyslu § 214 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník a vzhledem k přiměřené aplikaci § 44 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
na dodatečně vyzvednuté akcie oprávněnou osobou v období od zveřejnění dražební vyhlášky do
data konání této dražby.
V případě snížení počtu v dražbě nabízených akcií se poměrně sníží cena předmětu dražby, nejnižší
podání a výše dražební jistoty, ale nebude se již vracet poměrná část již složené dražební jistoty.
V tomto případě je dražebník povinen vyhotovit a připojit dodatek ke zveřejněné dražební vyhlášce
bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách dozvěděl.
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
XII.
Tato dražební vyhláška se uveřejní v sídle navrhovatele a dražebníka nejméně 15 dnů před
zahájením
dražby.
Dražebník
dále
zajistí
její
uveřejnění
na
centrální
adrese
(http://www.centralniadresa.cz/cadr/) a ve veřejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná,
před zahájením dražby. Taktéž zajistí zveřejnění místa, doby a předmětu dražby v Obchodním
věstníku nejméně dva týdny před jejím konáním. Ve lhůtě nejméně 60 dnů před konáním dražby
doručí dražebník dražební vyhlášku taktéž obecnímu úřadu a úřadu městské části nebo městského
obvodu, v jehož obvodu se má dražba konat, s žádostí o její uveřejnění na úřední desce.
Ve Zlíně dne 20.12.2013
V Praze dne 19.12.2013
........................................
........................................
za dražebníka
za navrhovatele
FINANCE Zlín, a.s.
Tomos Praha a.s.
předseda představenstva
předseda představenstva
Ing. Libor Buček
Ing. Jiří Sekerka
(úředně ověřený podpis)
(úředně ověřený podpis)
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
Příloha č. 1
Seznam vlastníků Tomos Praha a.s., kteří jsou v prodlení s převzetím akcií
Jméno a příjmení
Jan Adámek
Jitka Adámková
Marie Alexandrová
Július Balogh
Mária Baloghová
Martin Baník
Jarmila Bánovská
Lubomír Bartko
Anna Bartková
Ivan Bauer
Věra Bayerová
Vladislav Bednarský
Vladislav Bednarský
Ludmila Belčevová
Ján Bella
Renáta Bellová
Iveta Beňáková
Lucie Benešová
Josef Bergmann
Daniel Bernard
Petr Bernard
Ervín Berník
Anna Berníková
Robert Besta
Miriam Bestová
Miroslav Bielik
Mária Bittnerová
Marie Bláhová
Jozef Blana
Katarina Blanová
Šárka Blažková
Emil Bobák
Jaroslav Bobek
Hana Bobková
Eva Bobovičová
Eva Böhmová
Margita Borzová
Anna Božíková
Zora Brantnerová
Petr Bratršovský
Renáta Brezová
Berta Brhlíková
Jan Brož
Alexandr Budai
Michala Bukovičová
Daniela Bukovská
Blanka Buriánová
Vladimír Buzák
Erika Bužeková
Mária Cifraničová
Datum narození / IČ
19. 06. 1938
09. 11. 1946
04. 11. 1926
14. 12. 1965
18. 01. 1971
15. 09. 1961
11. 05. 1954
10. 02. 1966
08. 03. 1963
13. 10. 1944
07. 02. 1910
29. 04. 1962
29. 04. 1962
12. 07. 1946
21. 01. 1965
05. 12. 1970
03. 03. 1965
10. 07. 1964
15. 11. 1945
06. 09. 1957
05. 12. 1950
13. 04. 1931
22. 07. 1967
01. 12. 1970
17. 08. 1972
07. 03. 1948
30. 08. 1921
13. 09. 1914
18. 12. 1949
31. 05. 1949
19. 11. 1968
12. 03. 1939
03. 08. 1948
10. 03. 1949
22. 05. 1963
16. 02. 1929
30. 09. 1957
03. 03. 1960
24. 06. 1973
02. 07. 1964
01. 09. 1967
10. 09. 1950
02. 08. 1963
17. 08. 1949
03. 04. 1970
22. 11. 1955
27. 03. 1954
14. 01. 1935
16. 09. 1966
26. 11. 1947
Obec
Praha 8
Praha 8
Praha 7
Košice
Košice
Ružomberok
Košice
Važec
Važec
Všenory
Praha 10
Rožnov p. Radhoštěm
Havířov - Prostřední Suchá
Praha 6
Cerovo
Liptovský Mikuláš
Košice
Praha 3
Chlumec nad Cidlinou
Praha 10
Hradec Králové
Lúbela
Lúbela
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Brezno
Podkonice
Praha 10
Ružomberok
Ružomberok
České Budějovice
Lipt. Sielnica
Brumovice
Brumovice
Košice
Praha 10
Košice
Králova Lhota
Praha 6
Praha 4-Nusle
Liptovský Hrádok
Košice
Jihlava
Košice
Černošice
Liptovský Mikuláš
Dýšina
Liptovský Mikuláš
Strekov
Košice
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
Věra Coufalová
František Czepiec
Ondrej Čaban
Elena Čabanová
Katarina Čabanová
Jana Čermáková
Romana Černá
Radomír Češka
Božena Čierna
Jaroslav Čierny
Miroslava Čížková
Marie Čížková
Janette Čomorová
Alžběta Čonková
Angela Čorbová
Jana Danajová
Jana Daňová
Mária Devečková
Pavel Devera
Jaroslav Dlouhý
Miroslav Dobiáš
Bedřiška Dobřanská
Jiří Dočkal
Štěpánka Dolejší
Hana Drábková
Ivana Droppová
Válerie Dubovecká
Jana Dubovská
Stanislav Dubovský
Dezider Duna
Drahomír Ďurák
Gabriela Ďuráková
František Dušek
Jan Dušek
Marie Dušková
Svatava Dušková
Olga Dvorská
Ján Fabiány
Anežka Fikrlová
Danka Fischerová
Pavel Fládr
Zdenka Flesarová
Eva Floreková
Pavel Frass
Michal Frič
Tomáš Froňka
Katarína Gabúlová
Miroslav Gajdár
Ivan Gajdár
Andrea Galková
Anna Garčeková
Peter Gašpar
Štefan Gejdoš
Mária Gejdošová
Ján Gerát
13. 01. 1924
28. 09. 1947
19. 08. 1923
01. 05. 1933
06. 05. 1961
26. 09. 1942
11. 07. 1966
07. 06. 1965
01. 01. 1932
28. 03. 1928
20. 01. 1969
12. 07. 1917
03. 04. 1970
16. 09. 1965
23. 03. 1926
28. 08. 1972
27. 05. 1971
14. 10. 1944
23. 06. 1947
22. 03. 1939
13. 02. 1938
15. 12. 1952
24. 02. 1921
17. 08. 1973
03. 07. 1967
14. 05. 1966
04. 12. 1962
09. 11. 1969
23. 02. 1966
17. 11. 1923
03. 03. 1956
11. 04. 1954
26. 11. 1944
27. 12. 1972
17. 03. 1946
13. 01. 1922
24. 09. 1963
15. 07. 1915
17. 05. 1920
14. 12. 1942
02. 12. 1963
22. 12. 1939
23. 11. 1936
08. 06. 1948
09. 06. 1973
19. 08. 1965
25. 02. 1915
20. 04. 1968
14. 09. 1943
10. 06. 1973
17. 12. 1919
05. 11. 1968
27. 03. 1965
11. 10. 1966
06. 12. 1923
Liberec
Třinec
Podrečany
Podrečany
Lovinobaňa
Praha 8
Praha 4
Ostrava-Poruba
Šalková
Šalková
Jirkov
Sázava
Košice
Liptovský Hrádek
Košice
Dúbrava
Stražské
Liptovský Mikuláš
Sadská
Lomnice nad. Popelkou
Bystřice nad Pernštejnem
Praha 6
Praha 1
Praha 6
Praha 6
Liptovský Mikuláš
Havířov
Košice
Košice
Košice
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Praha 3
Praha 3
Praha 3
Praha 8
Sliače
Bánská Bystrica
Stod
Praha 3
Prostějov 6
Praha 4
Košice
Praha 7
Praha 1
Holešov
Cerovo
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Závažná Poruba
Bobrovec
Ružomberok
Komjatná
Komjatná
Liptovský Mikuláš
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
Věra Glembová
Josef Gonzúr
Eva Görglová
Vladimír Göringer
Eva Gothová
Rudolf Grešo
Viliam Gulyás
Rozálie Gulyásová
Margita Gulyásová
Marta Gulyásová
Emilia Halondžiáková
Jana Hapčová
Mária Haringová
Naděžda Haunerová
Eva Hečlová
Jiří Hejl
Štefan Herko
Dušan Herko
Zuzana Herková
Františka Hetešová
Miluše Hocková
Luděk Hofman
Alexandr Holub
Arpád Holub
Eva Holubová
Erika Holubová
Zdenka Honová
Ladislav Houdek
Oldřich Hovorka
Iveta Hozzová
Mária Hrášková
Petr Hrdlička
Tomáš Hruška
Jaroslav Hruška
Pavel Hubka
Tomáš Hudi
Alexander Hudi
Térezie Hudiová
Marcela Hutarová
Jaroslava Hvězdová
Miroslava Hýsková
Miroslav Chabada
Bronislav Chabada
Otakar Chládek
Martin Chládek
Jan Chleboun
Dušan Chňápek
Klára Chodasová
Mária Chrabačková
Ilona Chumová
Miloš Chvojka
Michal Iĺanovský
Jozef Ivák
Olga Ivánová
Darina Ižáková
05. 03. 1957
12. 03. 1952
02. 05. 1954
13. 03. 1959
18. 06. 1945
14. 12. 1949
29. 03. 1965
15. 07. 1941
27. 12. 1970
17. 02. 1968
19. 07. 1923
20. 08. 1970
15. 08. 1967
04. 05. 1925
09. 11. 1949
08. 12. 1960
25. 02. 1931
29. 04. 1966
17. 02. 1928
24. 02. 1917
17. 03. 1960
18. 08. 1960
21. 01. 1971
26. 08. 1972
21. 06. 1948
07. 06. 1951
20. 11. 1930
09. 03. 1950
30. 06. 1933
02. 09. 1968
24. 12. 1937
02. 05. 1954
29. 12. 1970
07. 10. 1935
04. 09. 1946
06. 04. 1963
01. 04. 1934
11. 02. 1964
22. 07. 1929
05. 12. 1942
20. 05. 1971
03. 02. 1946
18. 02. 1943
07. 10. 1935
28. 05. 1970
07. 08. 1960
14. 07. 1970
20. 10. 1972
19. 05. 1956
11. 08. 1969
23. 01. 1969
06. 12. 1911
18. 10. 1952
04. 10. 1963
24. 04. 1962
Liptovský Mikuláš
Mimoň
Praha 5
Praha 10
Praha 8
Liptovský Mikuláš
Strekov
Strekov
Strekov
Strekov
Liptovský Mikuláš
Liptovský Hrádok
Bánská Bystrica
Plzeň
Praha 2
Dvůr Králové nad Labem
Bánská Bystrica
Badín
Bánská Bystrica
Předměřice nad Labem
Praha 4-Modřany
Praha 1
Košice
Košice
Košice
Košice
Praha 3
Trhový Štěpánov
Dobříš
Bušovce
Košice
Netvořice
Liberec 10
Praha 4-Háje
Bezděkov nad Metují
Košice
Košice
Košice
Praha 3
Praha 3
Praha 5-Stodůlky
Brezno
Banská Bystrica
Praha 9
Dolní Dobrouč
Praha 5
Jarok
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Vacov
Rataje nad Sázavou
Závažná Poruba
Liptovské Sliače
Košice
Strekov
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
Jarmila Jakubková
František Janče
Ondrej Jankóšík
Vlastimil Jantolák
Peter Jarošík
Mária Jarošíková
Alena Jarošíková
Anna Jasenská
Ján Jedinák
Albína Jedináková
Iveta Jedináková
Jaromír Ježek
Dana Joklová
Iveta Joneková
Hana Josková
Milan Kábrt
Jozef Kaperák
Peter Karásek
Adolf Karkošiak
Danka Karlíková
Jan Kárník
Miroslav Kawulok
Karel Keller
Ján Kello
Emilia Kisela
Ivan Klačer
Anna Kleinová
Helena Klencová
Igor Klimovič
Jolanta Klimovičová
Lubomír Klobušiak
Marta Klobušiaková
Vladimír Klupsa
Martin Kment
Kateřina Kmentová
Dagmar Kocková
Vratislav Kohout
Hana Koková
Jiřina Kolářová
Miloslav Kollman
Margita Kolmačková
Iveta Kondásová
Iveta Konečná
Jozef Konfráter
Barbora Kopová
Pavel Koriťák
Alexandra Koriťáková
Petr Kosohorský
Vladimír Kotrč
Sona Kovacsova
Martin Kozdera
František Kopka
Stanislav Králik
Alena Králová
Evžen Krauskopf
19. 09. 1950
30. 07. 1962
25. 06. 1971
14. 03. 1969
14. 09. 1937
17. 08. 1942
16. 12. 1966
06. 06. 1955
23. 11. 1938
23. 08. 1937
23. 10. 1971
20. 09. 1934
10. 08. 1954
22. 03. 1953
26. 05. 1951
24. 06. 1956
31. 03. 1962
03. 07. 1969
11. 05. 1911
08. 06. 1968
01. 02. 1971
29. 03. 1956
08. 04. 1944
30. 04. 1967
19. 12. 1943
07. 03. 1939
02. 04. 1947
11. 10. 1956
01. 11. 1960
14. 02. 1961
26. 10. 1965
14. 06. 1970
01. 11. 1963
26. 10. 1966
10. 03. 1964
26. 03. 1938
25. 06. 1960
01. 11. 1961
14. 01. 1953
21. 12. 1940
19. 02. 1954
12. 05. 1967
04. 07. 1957
12. 01. 1965
14. 11. 1972
29. 01. 1967
19. 06. 1967
19. 07. 1969
17. 01. 1961
16. 09. 1971
18. 01. 1973
22. 02. 1953
09. 01. 1956
26. 09. 1963
31. 07. 1966
Praha 3
Praha 10
Gemerská Ves
Lísková 640
Košice
Košice
Košice
Banská Bystrica
Liptovské Sliače
Liptovské Sliače
Liptovské Sliače
Praha 10
Banská Bystrica
Liptovský Mikuláš
Praha 2
Svoboda nad Úpou
Lipany
Liptovské Osada
Liptovský Hrádok
Hriňová
Praha 3
Praha 5
Praha 3
Liptovský Mikuláš
Prievidza
Praha 7
Dolný Kubín
Ružomberok
Praha 7
Praha 7
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Praha 2
Praha 1
Praha 1
Praha 4
Praha 4
Banská Bystrica
Brno
Praha 5
Podkriváň
Královský Chlmec
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Praha 2
Kežmarok
Kežmarok
Nýrsko
Praha 4
Banská Bystrica
Praha 3
Liptovský Mikuláš
Čadca
Liptovský Mikuláš
České Budějovice
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
Petr Krček
Dagmar Krčková
Blanka Krejčová
Radmila Krupicková
Peter Kubačka
Robert Kubálik
Ivo Kubísek
Miloslav Kuchárik
Peter Kulák
Marta Kupčová
Růžena Kupková
Hana Kupková
Ján Kurty
Vlasta Kusá
Jan Kvasnica
Eva Lassnerová
Vladimír Lechnýř
Božena Leitnerová
Miloš Lerner
Luděk Lerner
Janka Lisá
Emília Lizuchová
Helena Lounová
Gabriela Lúdiková
Marián Lukášik
Magda Mahová
Iveta Majerová
Ernest Malcho
Petr Mareš
Štefan Mariánčik
Zdeněk Maršál
Leopold Martinka
Marie Marušková
Marta Marušková
Magdalena Maslová
Emilia Matějíčková
Helena Matejková
Oldřich Matěna
Petr Mazanec
Jiří Mazurek
Jana Medunová
Peter Medveď
Mikuláš Mendel
Eugen Migra
Vladimír Mihók
Dagmar Mihóková
Jana Michálková
Pavel Míka
Roman Mikyska
Pavel Miškolci
Milada Mlynářová
Jozef Močarník
Ondrej Moravčík
Monika Moravičová
Rudolf Moučka
24. 09. 1958
04. 09. 1952
22. 10. 1942
07. 09. 1966
06. 01. 1965
17. 04. 1974
16. 03. 1944
07. 11. 1934
10. 06. 1959
12. 06. 1967
06. 10. 1953
10. 08. 1929
27. 07. 1957
01. 03. 1917
11. 08. 1948
22. 07. 1965
10. 11. 1958
15. 01. 1917
15. 09. 1934
12. 02. 1960
02. 08. 1969
14. 12. 1938
27. 07. 1925
27. 07. 1972
09. 12. 1971
24. 05. 1956
15. 07. 1964
03. 03. 1914
24. 02. 1970
24. 05. 1972
25. 02. 1953
15. 02. 1950
27. 05. 1945
11. 04. 1948
19. 07. 1918
20. 08. 1962
23. 07. 1955
21. 01. 1917
10. 04. 1960
24. 02. 1965
07. 04. 1933
07. 04. 1966
06. 12. 1965
17. 02. 1936
27. 02. 1958
25. 05. 1964
22. 03. 1951
06. 03. 1949
10. 03. 1962
25. 10. 1929
25. 02. 1930
03. 11. 1957
20. 02. 1919
14. 10. 1966
01. 06. 1921
Klobuky
Praha 6
Praha 3
Praha 4
Ružomberok
Olomouc
Praha 5
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Ružomberok
Praha 8
Praha 5
Liptovský Mikuláš
Praha 10
Praha 1
Praha 10
Rakovník
Praha 5-Hlubočepy
Praha 4-Háje
Praha 5
Bobrovec
Lipt.Mikuláš
Praha 3
Likavka
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Lubietová
Rybárpole
Praha 6
Jakubovany
Stará Boleslav
Lipt.Mikuláš
Zvole u Prahy
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Praha 5
Dobřichovice
Praha 9
Praha 7
Brezno
Sečovce
Ružomberok
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Blatná
Praha 5
Trutnov
Hontianske Nemce
Praha 3
Liptovská Ondrašová
Banská Bystrica
Bohdanovce
Praha 5
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
Lubomír Mrviš
Václav Munzar
Ludmila Munzarová
Zdenka Müllerová
Marcela Müllerová
Jitka Müllerová
Tibor Nagy
Karol Nagy
Kvetoslava Nagyová
Jaroslav Navrátil
Petr Němec
Jaroslav Němec
Mária Ničová
Jana Niňajová
Pavel Nohýnek
František Novák
Jana Novotná
Miluška Novotná
Miroslav Novotný
Petr Novotný
Stanislav Novotný
Lenka Nozarová
Slavomíra Očenášová
Jiří Odcházel
Dana Okšová
Roman Ondrejec
Petr Ondřej
Juraj Oravec
Zdeňka Ornsteinová
Ján Osadský
Erika Palajová
Jan Paleček
Ján Pagrác
Helena Pangrácová
Miloš Papírník
Libuše Papírníková
Tereza Pardonová
Petr Parkan
Stanislav Parolek
Ivica Parolková
Zdeněk Pařil
Anna Pařilová
Miroslav Patrylák
Alan Paulík
Jaroslav Pavelák
Eva Pavkovčeková
Pavel Pavlíček
Josef Pažitný
Pechyová Mária
Marek Šliperski
František Penkala
František Penkala
Danuša Penkalová
Julius Pervan
Milan Pervan
02. 11. 1969
09. 07. 1907
08. 10. 1913
07. 08. 1953
19. 10. 1961
14. 05. 1955
08. 08. 1955
15. 03. 1962
26. 09. 1954
17. 12. 1923
28. 05. 1965
14. 12. 1956
08. 06. 1927
13. 03. 1967
26. 03. 1968
03. 10. 1950
19. 11. 1950
18. 08. 1946
16. 10. 1948
27. 01. 1940
24. 04. 1941
21. 05. 1967
16. 05. 1963
06. 08. 1957
10. 12. 1967
27. 01. 1969
25. 03. 1970
13. 12. 1955
28. 05. 1960
25. 12. 1967
25. 06. 1971
14. 02. 1962
01. 10. 1938
26. 01. 1939
20. 10. 1939
30. 05. 1939
21. 11. 1967
24. 12. 1969
19. 09. 1962
22. 08. 1965
10. 07. 1973
01. 09. 1949
29. 10. 1967
11. 12. 1970
26. 09. 1946
24. 12. 1923
02. 01. 1951
24. 10. 1961
02. 06. 1970
27. 02. 1954
24. 07. 1928
13. 05. 1956
04. 05. 1956
21. 08. 1957
Liptovská Osada
Všenory
Všenory
Praha 4
Praha 4
Praha 4-Háje
Liptovský Mikuláš
Čečejovce
Liptovský Mikuláš
Praha 10
Cheb
Petrvice u Karviné
Košice
Liptovský Mikuláš
Pardubice
Ludrová
Praha 6
Praha 8
Praha 6
Jesenice
Praha 7
Praha 8
Banská Bystrica
Lysá nad Labem
Ružomberok
Púchov
Praha 3
Biely Potok
Praha 4-Kamýk
Lúčky
Snina
Praha 2
Kendice
Kendice
Praha 5
Praha 5
Praha 7
Pelhřimov
Bratislava 5
Bratislava 5
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovská Sielnica
Ostrava
Zlín
Liptovský Hrádok
Dolný Kubín
Praha 9
Praha 2 Vinohrady
Praha 8
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Košice
Topo'lčany
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
Július Pervan
Milada Peřinová
Jozefína Pháleková
Miroslava Pháleková
Miroslav Pintér
Jana Pintérová
Jitka Plachetková
Eva Pohrancová
Marie Poláčková
Helena Polášková
Jozef Povalač
Helena Povalačová
Eva Pralovszká
Valéria Pralovszká
Gabriel Pralovszki
Ladislav Pralovszki
Hana Prášilová
Jan Pres
Valéria Priputníková
Michael Půček
Roman Ráchel
Mária Rakytiáková
Miroslav Rázga
Marieta Rázgová
Milan Rázga
Luboš Renner
Dušan Řezníček
Andrea Rindošová
Karel Rohovec
Lydie Roskovcová
Stanislav Rosypal
Eva Runštuková
Pavel Růžička
Mária Rybárová
Rudolf Říha
Alena Sedláčková
Dana Sedliaková
Miroslav Sekan
Eva Sekanová
Ondřej Semecký
Milan Schmidt
Elena Schmidtová
Luděk Schreib
Miroslava Schreibová
Peter Simoník
Zita Simoníková
Drahomíra Simoníková
Marika Sittová
Vojtěch Sivko
Petr Skalník
Magdalena Slepčíková
Alžběta Slušniaková
Antonín Sofka
Peter Sokolovský
Mária Solivajsová
20. 07. 1929
28. 06. 1955
26. 11. 1949
08. 03. 1972
23. 07. 1967
08. 11. 1969
16. 04. 1963
26. 11. 1939
02. 04. 1946
10. 03. 1944
24. 03. 1969
01. 12. 1969
16. 10. 1969
22. 05. 1945
26. 10. 1971
22. 02. 1944
12. 11. 1949
05. 10. 1926
26. 11. 1957
19. 03. 1966
28. 04. 1961
16. 05. 1911
15. 05. 1971
04. 12. 1966
07. 11. 1966
15. 08. 1952
31. 03. 1964
23. 08. 1971
20. 03. 1952
20. 11. 1936
16. 10. 1953
31. 08. 1945
01. 03. 1978
22. 06. 1954
03. 01. 1928
05. 12. 1938
28. 04. 1955
21. 04. 1958
09. 02. 1947
22. 10. 1973
26. 02. 1948
07. 11. 1950
18. 11. 1949
04. 08. 1951
31. 12. 1950
29. 04. 1926
28. 04. 1955
20. 06. 1972
14. 12. 1972
05. 07. 1945
21. 10. 1969
18. 11. 1945
21. 12. 1963
28. 08. 1957
20. 03. 1940
Banská Bystrica
Praha 8
Ružomberok
Ružomberok
Košice
Košice
Praha 4
Liptovský Mikuláš
Praha 2
Rožnov pod Radhoštěm
Cerovo
Cerovo
Strekov
Strekov
Strekov
Strekov
Praha 9
Žerovice
Michalovce
Praha 8
Liptovský Hrádok
Liptovská Sielnica
Likavka
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Šestajovice
Chlumec nad Cidlinou
Košická Nová Ves
Nový Rychnov
Praha 6
Brno
Praha 6-Řepy
Liberec 2
Praha 7
Praha 10
Praha 5
Banská Bystrica
Liptovské Siliace
Liptovský Mikuláš
Praha 4-Lhotka
Lubochňa
Lubochňa
Praha 4-Jižní Město
Praha 4-Jižní Město
Liptovský Mikuláš
Hniezdné
Liptovský Mikuláš
Klecany
Lubela
Praha 6
Košice
Lučatín
Opava-Kateřinky
Svätý Kříž
Banská Bystrica
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
Romana Staňová
Juraj Staroň
Michal Staroň
Emilia Staroňová
Zdeněk Starý
František Stehlík
Alena Stokučová
Miloš Stráník
Miloslav Středa
Karel Suchý
Eva Surová
Etela Sušková
Katarína Sütöová
Michal Svoboda
Zdenka Šafránková
Janka Šagátová
Jan Šachteli
Anton Ščevík
Lubomír Šebo
Ludovít Ševc
Ján Šípka
Mariana Šípková
Jaroslava Škodová
Stanislav Šnajberg
Jaroslav Šolc
Milan Španko
Marie Špičková
Mária Štefančová
Michael Štefka
Růžena Štofčíková
Karel Štoidl
Martin Štol
Marie Šulcová
Ivan Šúlek
Anna Šuleková
Viera Šúleková
René Šuman
Ján Švantner
Marcela Švantnerová
Jaroslav Švehla
Pavel Švihálek
Iveta Švihrová
Tibor Takács
Jozef Takács
Alžběta Takácsová
Rozália Takácsová
Leopold Tannhauser
Dalibor Tatíček
Eva Tatíčková
Jiří Tatranský
THEMOS I. a.s.
Margita Tkačová
Jaroslava Tomášová
Miroslav Toplák
Slávka Tóthová
03. 10. 1972
29. 08. 1962
06. 05. 1917
21. 12. 1920
27. 06. 1949
25. 06. 1936
04. 11. 1968
08. 11. 1964
22. 06. 1903
25. 03. 1921
29. 06. 1933
13. 01. 1928
08. 11. 1963
09. 07. 1970
25. 09. 1958
12. 08. 1970
09. 10. 1959
01. 01. 1948
04. 03. 1957
17. 07. 1950
28. 08. 1954
07. 08. 1969
12. 11. 1947
05. 05. 1959
20. 06. 1944
07. 01. 1973
26. 03. 1947
02. 02. 1954
29. 07. 1966
30. 05. 1935
04. 08. 1971
30. 06. 1976
13. 06. 1958
28. 05. 1955
15. 10. 1927
14. 03. 1960
07. 04. 1954
27. 10. 1943
20. 06. 1964
16. 04. 1965
16. 02. 1945
26. 11. 1971
13. 09. 1970
18. 09. 1943
25. 09. 1952
07. 08. 1919
27. 02. 1910
25. 01. 1973
02. 07. 1944
24. 08. 1942
45245703
13. 02. 1964
24. 05. 1950
12. 08. 1957
04. 04. 1969
Praha 9
Liptovský Mikuláš
Závažná Poruba
Závažná Poruba
Praha 5
Praha 10
Praha 1
Litomyšl
Praha 7
Libochovice
Bratislava
Liptovský Mikuláš
Strekov
Olomouc
Mratín
Banská Bystrica
Dolní Životice
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Horní Ždáňa
Ružomberok
Praha 8
Praha 10
Liberec 10
Ružomberok
Praha 9
Ružomberok
Svitavy
Liptovský Mikuláš
České Budějovice
Praha 4
Praha 4
Závažná Poruba
Homtiamské Nemce
Závažná Poruba
Praha 6
Brezno
Liptovský Mikuláš
Praha 10
Praha 4
Liptovský Hrádok
Strekov
Strekov
Strekov
Strekov
Lovibaňa
Bánská Bystrica
Bánská Bystrica
Praha 7
Praha 2
Kvačany
Praha 5-Stodůlky
Ružomberok
Parchovany
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Číslo dražební vyhlášky: DV221121399
Gabriela Trnková
Zuzana Trnková
Vlastimil Troníček
Zora Tučná
Robert Tuleja
Arpád Tuleja
Justína Tulejová
Vlasta Tulejová
Jolana Tulejová
Anna Tulejová
Milan Tůma
Ilona Tůmová
Tomáš Turnský
Anna Ujmiaková
Albína Uličná
Zdenko Vajda
Dana Vajdová
Miroslav Valenta
Terezia Valentová
Anton Vallo
Helena Vallová
Milena Varcholová
Věra Vašková
Jarmila Vdovcová
Anna Vdovcová
Anton Vdovec
Daniel Veselý
David Veselý
Karel Vlach
Květuše Vogelová
Emílie Vojířová
Vladimír Vosmanský
Eva Votavová
Aleš Vrána
Zdeněk Vrátný
Zdeněk Vrátný
Kateřina Vychodilová
Martin Vyskočil
Zoltán Wágner
Marcela Zacharová
Miroslav Záruba
Dagmar Zárubová
Peter Zdravecký
Ján Zelenčík
Jiří Zralý
Alžběta Živická
Renata Grešová
Agáta Sütöová
26. 03. 1973
18. 11. 1955
09. 06. 1952
23. 05. 1924
21. 05. 1972
08. 06. 1963
11. 03. 1969
08. 04. 1955
26. 02. 1923
28. 01. 1940
01. 07. 1933
29. 08. 1964
24. 10. 1971
27. 12. 1906
26. 03. 1924
08. 03. 1964
16. 04. 1965
19. 03. 1954
28. 03. 1952
10. 09. 1926
26. 11. 1933
26. 11. 1957
27. 12. 1966
27. 11. 1965
08. 02. 1931
07. 12. 1920
08. 06. 1973
13. 06. 1973
22. 03. 1942
03. 05. 1928
26. 06. 1959
13. 09. 1952
08. 02. 1953
26. 08. 1963
27. 04. 1969
31. 01. 1949
08. 04. 1968
25. 04. 1971
30. 10. 1959
06. 09. 1946
21. 10. 1959
24. 01. 1968
15. 05. 1950
07. 06. 1955
06. 08. 1970
22. 12. 1924
10. 06. 1972
08. 02. 1966
Liptovský Hrádok
Praha 1
Praha 4-Kamýk
Praha 4
Prešov
Prešov
Prešov
Košice
Košice
Prešov
Rakovník
Praha 1
Praha 10
Trstená
Banská Bystrica
Liptovské Sliače
Liptovské Sliače
Praha 2
Praha 2
Bobrovec
Bobrovec
Košice
Kroměříž
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Praha 8
Praha 9
Praha 4-Modřany
Nové Strašecí
Praha 5-Radotín
Hranice
Praha 6
Opava
Děčín 1
Děčín
Praha 4-Krč
Praha 5
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Praha 4-Jižní Město
Praha 4-Jižní Město
Košice
Cerovo
Vsetín
Brusno
Liptovský Mikuláš
Strekov
FINANCE Zlín, a.s., obchodník s cennými papíry náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, IČ 60732075, tel.: 577 217 375, fax: 577 217 375
e-mail: [email protected], web: www.financezlin.cz
Download

Dražební vyhláška - FINANCE Zlín, as