: dojčiatko – batoľa :
„PLÁVANIE”
DOJČIAT A BATOLIAT 5)
V minulom čísle sme hovorili o „plávaní“ dojčiat
z pohľadu mamičiek,
ktoré majú detičky so
psychomotorickými
odchýlkami, teda detičky
s určitým postihnutím.
Názory boli pozitívne, no
to boli mamičky, ktoré už
kurz absolvovali alebo sa
práve na ňom zúčastňujú.
Aj vy sa rozhodujete pravidelne dochádzať na kurz
dojčenského plávania, no
máte pochybnosti o tom,
či je táto aktivita vhodná zo
zdravotného hľadiska pre vaše
bábätko? Sme zdraví, no nebudeme potom chorí?
Z POHĽADU LEKÁROV
KLADIETE SI NIEKTORÚ
Z TÝCHTO OTÁZOK?
DETI A INFEKČNÉ CHOROBY
V BAZÉNE
• Je voda čistá? Nevadí, ak do nej deti cikajú?
• Nevadí, ak si moje bábätko ponorí ušká
do vody?
• Ako je to s imunitou?
• Ako je to s kožnými infekciami vo vodnom
prostredí?
Veríme, že vám v našom článku poskytneme na ne dostatočné odpovede.
Na podnet mamičiek sme oslovili odborníkov v odboroch, ktoré sa priamo dotýkajú
„plávania“ detičiek v akva baby kluboch. Pýtame sa ich na možné ochorenia a konzultujeme s nimi postupy dezinfekcie alebo pobytu
v akva baby klube, aby sme eliminovali riziko
prenosu či vzniku chorôb v prvom rade detí,
ale aj ostatných účastníkov kurzu. Spomenieme choroby, s ktorými sa stretávate aj vy so
svojimi deťmi, uvedieme názory odborníkov
na možnosť prenosu tak, aby ste aj vy, rodičia,
vedeli, ako sa správať zodpovedne a v čo najvyššej možnej miere tak znížili riziko prenosu,
či vzniku choroby.
ZDRAVÉ DETI V BAZÉNE!
,,Plávať“ môžu chodiť okrem malých výnimiek všetky deti. Ešte pred kurzom však treba navštíviť detského lekára, ktorý zhodnotí
zdravotný stav dieťaťa a dá súhlas na túto činnosť. Ak má dieťa nejaký špecifický zdravotný problém, treba aj vyjadrenie odborného prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.
kožný lekár, dermatovenerológ
lekára.
V akva baby klube Mobik vyžadujeme pred
V literatúre sa veľmi správne stretávate
začiatkom každého kurzu podpísať „čestné s názorom, že plavecké bazény s priľahlými
vyhlásenie“, a tým potvrdiť bezinfekčnosť priestormi (sprchy, šatne, plochy okolo badieťaťa a prostredia, z ktorého prichádza. To zéna) predstavujú pre návštevníkov určité
znamená, že rodič potvrdí svojím podpisom, zdravotné riziká. Okrem úrazov zostáva probže neprišli do kontaktu so žiadnou infekčnou lémom prenos rozličných druhov bradavíc vychorobou, ktorá by mohla byť zdrojom náka- volaných vírusmi, ako aj plesňami a hubami
zy v baby klube.
spôsobujúcimi mykotické ochorenia nôh.
Rodičia by mali dodržiavať prísne hygie• Plesňové ochorenia sa prejavujú svrnické pravidlá. U nás v baby klube vyžadu- bením, mokvaním, začervenaním. Postihujú
jeme dodržiavanie nielen intímnej hygieny predovšetkým osoby staršie ako 15 rokov.
rodičov, ale aj ich detí pred každým vstupom Eliminovali sme zdroje – podľa profesora
do bazéna. Pýtate sa: „Je voda špinavá, pre- Buchvalda to môžu byť predovšetkým žliabtože do nej malé deti cikajú? Naša odky pri bazéne, ale aj dlážky šatní.
poveď: „Desať bábätiek, ktoré by
Predchádzame tomuto ochoreniu
Rodičia
sa vycikali do bazéna, spraví vo
dezinfekciou podláh pred jedby však nemali
vode menšiu škodu ako jeden
notlivými hodinami kurzov,
ísť so svojimi deťmi
neumytý dospelý.”
používaním šľapiek.
do vody, keď majú
Osoba, ktorá trpí prenos• Papilomavírusmi vyzápaly uší, očí, hnačku,
ným ochorením, človek so
volané bradavice sú beotvorené rany, horúčku
zjavne zanedbanou osobnou
nígne (nezhubné) výrastky
alebo nejaké infekčné
hygienou pod vplyvom návyna koži, ktoré dorastajú
ochorenie (napr.
kových látok, má vstup do bado veľkosti niekoľkých miliherpes, kiahne,
zénu zakázaný.
metrov, zriedkavo sú väčšie.
chrípka…).
14
Plantárne bradavice sú bolestivé, vyskytujú
sa na chodidlách nôh, ale aj na dlaniach.
Najčastejšie ich pozorujeme u detí školského veku. Na chrbte rúk nachádzame obyčajné bradavice. Kontagiózne bradavice
(lat. Molluscum contagiosum) sú nákazlivým
ochorenie kože. Ide o oválne útvary vystupujúce nad povrch kože s vpadnutým stredom, z ktorého sa uvoľňuje kašovitý obsah.
Vyskytuje sa u detí a mládeže na tvári, krku,
nohách, chrbte. Zdrojom je človek trpiaci
týmto ochorením. Infekcia sa šíri priamym
i nepriamym kontaktom (oblečením, spoločnými uterákmi....), preto pri manipulácii
s dieťaťom vám v nejasných prípadoch odporúčame navštíviť odborníka. Ďalej sa dá
preniesť spoločne používanými predmetmi
– u nás má každé dieťa svoje miesto a vy viete, že s bábätkami vás inštruktorka nevpustí,
kým nevydezinfikuje priestory. Svoje osobné veci si nezamieňate.
doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc.
virológ
Prenos dezinfikovanou vodou sa nedokázal.
„Prenos dezinfikovanou vodou sa pokladá
za vysoko nepravdepodobný. Možný však je
prenos priamym kontaktom medzi deťmi
v bazéne, ktorý možno vylúčiť najmä pri deťoch v predškolskom veku. Z bradavíc sa vírus uvoľňuje pomalým šúpaním ich povrchových vrstiev. Omnoho ľahšie sa však uvoľňuje
poxvírus (agens vyvolávajúci molusky) prítomný v kašovitej hmote v jej strednej vpadnutej oblasti. Už samotný názov Molluscum
contagiosum poukazuje slovom contagiosum na
nebezpečenstvo priameho dotyku. Preto je
dôležité, aby rodičia v prípade akéhokoľvek
podozrenia na kožný útvar typu molusky konzultovali s lekárom (dermatológom) a v prípade kúpania konali dostatočne zodpovedne
s ohľadom na ostatné deti.”
D I E ŤA 9 | 2 0 1 3
Plávanie u detí približne po 3. roku života
zlepšuje aj celkovú kondíciu dieťaťa, keďže
„Zápaly uší mávajú tie deti, ktoré sú na to tieto deti už plávajú celkom dobre a majú už
náchylné, teda je tu otázka, nemali by ich aj bez veľmi slušnú výdrž. Plávanie otužuje detský
plávania? Voda síce do uší vniká, ale baktérie organizmus, takže je aj prevenciou infekcií
sa v udržiavanom prostredí vo vode takmer dýchacích ciest. Pretože ide o plávanie dojnevyskytujú, chlór ich okamžite zahubí. Sta- čiat a malých deti, klub musí zabezpečiť hyčí po plávaní vysušiť vnútorné ucho, a najmä gienicky bezchybné prostredie, pravidelnú
sa neponáhľať hneď von na chladný vzduch. dezinfekciu bazéna, výmenu a filtráciu vody,
V zimnom období by sa deti pred odchodom pravidelné vyšetrovanie vzoriek vody z bazémali aklimatizovať na vonkajšie prostredie. na, v závislosti od veku dieťaťa správnu tepNevidím dôvod na spochybňovanie bezpeč- lotu vody v bazéne. Malé dieťa nemá ešte vynosti zdravia ušiek pri zanorení v rámci kurzov tvorenú dostatočnú imunitu, preto zdravotne
‚plávanie“ bábätiek. Ošetrenie uška vatovým bezchybné prostredie (v bazéne, ale aj mimo
tampónom (nie vatovou paličkou, ktorá die- neho) je prvoradé. Aby bolo plávanie pre deti
prínosom, je nevyhnutný odborne kvalifikoťatku vytrie ušný maz, a tým sa stane ucho
vaný personál.”
náchylnejším na infekciu) po kontakRiešením
te s vodou je rovnako dôležité ako
MUDr. Hana Sameková
pre ucho vo
vysušenie vláskov. V bazéne je
detská ortopedička
vode je aj tzv. neototiž bezprašné a vhodné vlhké
prénová čelenka, ktorá
prostredie, preto je plávanie
Plávanie bábätiek a mazabráni vniknutiu vody
jedným zo športov, ktoré odlých detí do 3 až 4 rokov má
do ušiek, no s touto poporúčajú lekári najmä astmapozitívny vplyv na telesný výmôckou, ako aj s ušnými
tikom.
voj dieťatka, vo vode je telo
štupľami, je ukrátené
odľahčené, pohyby sú menej
dieťatko o zvukové
násilné, je to základný „šport”
MUDr. Daniel Lengyel
vnemy.
v rámci rehabilitácie a v rámci
ortopéd
relaxácie, preto, čím sa človek skôr
„Plávanie dojčiat a malých detí má
zblíži s vodou a naučí plávať, tým lepšie.
pozitívny vplyv na telesný, ale aj duševný
Z môjho pohľadu lekára ortopéda môže
vývoj dieťaťa. Dieťa sa už od 6. mesiaca života
pohyb
vo vode preventívne vplývať na vývoj
stretáva s inými deťmi aj dospelými a učí sa
s nimi spolupracovať, ale neskôr aj počúvať chrbtice a kĺbov detí do 3. rokov. Vhodná
ich pokyny – v prípade trénerov. Dieťa sa už obuv k vode je tiež súčasťou bezpečnosti pood 6. mesiaca života hravou formou učí zadr- čas kurzov akva baby. Hoci do vody je najlepžať dych a neskôr pri plávaní správne dýchať, šie ísť naboso, ak však hrozí riziko poranenia
na ostrých skalách, či nebodaj na skle, tak je,
čo podporuje zdravý vývoj pľúc.
samozrejme, nevyhnutná špeciálna gumená
obuv do vody. Vývoj chodidla takáto obuv nePlávanie
ovplyvňuje (napr. pri pobytoch v Chorvátsku
posilňuje chrbtové
pri mori používame túto obuv len ako prea brušné svalstvo, čím
venciu poranenia). Ale pre malé deti by sme
napomáha správnemu vývoju
chrbtice. Plávanie je teda prevenciou
vývoja deformít chrbtice ako chybné
držanie tela (guľatý chrbát) a skolióza
(vybočenie chrbtice do strany). Pri „plávaní“ sa posilňuje aj svalstvo rúk a nôh, pričom práca členkov a chodidiel napomáha
správne formovanie pozdĺžnej klenby
chodidiel. Takže plávanie je aj prevenciou plochonožia u zdravých detí
a liečbou plochonožia u detí,
ktoré už ploché nohy
majú.
FOTO DA AUTORKY
MUDr. Chebenová Mária
otorinolaryngologička
vždy mali voliť bezpečné prostredie a chôdza
naboso po prírodných terénoch je pre vývoj
nohy najlepšia. Gumená obuv tipu Croxy ako
letná obuv k vode je vyhovujúca. Je korýtková,
netlačí, je odpružená. Takýto typ obuvi je však
nevhodný ako celodenná obuv a prezuvky
do školy – sú široké a deti v nej často rôzne stáčajú chodidlá, ťahajú nohy za sebou a hlavne
sa v nich noha potí, čo je nehygienické a hrozí
riziko pošmyknutia .
Ak je dieťa zdravé, netrpí rôznymi zápalmi
horných dýchacích ciest a ušno-nosno-krčnej
oblasti, je to dobrý doplnok k rehabilitácii
z hľadiska vývoja kostí a kĺbov, ale nie nevyhnutný. Ja osobne bežne akva baby neodporúčam, ale nie som proti, každá aktivita prispieva k rozvoju dieťaťa.
V spolupráci s baby klubom KVAPKA
www.klubkvapka.sk
Monika Zemanová
manažérka akva baby MOBIK
vedúca inštruktorka
podpredsedníčka Asociácie VODNÉ DETI
+421 904 977 007, +421 907 675 715
[email protected]
www.mobik.sk
Download

„PLÁVANIE”