Á
NOV TOVÁ
UK NIC+
D
O
PR TVÁR
A
ŘAD
PRODUKTOVÝ KATALOG
OBSAH
Tepelněizolační tvárnice
6
Věncová tvárnice
28
Přesné tvárnice
8
Stropní a střešní dílce
30
Přesné příčkovky
10
Schodišťové stupně
32
Obloukové segmenty
12
Tepelněizolační desky
Ytong Multipor
34
Nosné překlady
14
Vápenopískové tvárnice Silka
36
Silka U-profily
38
Ytong U-profily
16
UPA profil
armovaný nenosný 18
Ytong – spojka zdiva
39
Nenosné překlady
20
Malty
40
Ploché překlady
22
Ytong – nářadí
45
Stropní systém
25
Referenční stavby z Ytongu
46
Kontakty
47
2
OBSAH
®
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM
PRO ENERGETICKY ÚSPORNÉ STAVĚNÍ
Stropní dílec
Nenosný překlad
Střešní dílec
Plochý překlad
(varianta
k nosnému překladu)
Tepelněizolační desky
Ytong Multipor
Ztužující věnec
z U-profilů
Věncová tvárnice
Tvárnice pro vnitřní
nosné zdivo
Nosný překlad
Příčkovky
Překlad zhotovený
z U-profilů Ytong
Obloukové segmenty
Obvodové tvárnice
Schodiště na míru
Tvárnice
pro nosné zdivo
Ytong/Silka
Tvárnice pro vnitřní nosné
a akustické zdivo Silka
Překlad zhotovený
z U-profilů Silka
Stropní systém
Suché maltové
směsi a nářadí
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM
3
SNADNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ PROJEKT
Ytong nabízí spolehlivé řešení od podlahy až po střechu od jednoho dodavatele
Pórobeton Ytong vyniká svou tepelnou izolací a požární odolností.
Jako masivní zdicí materiál s dostatečnou únosností se Ytong
uplatňuje především v obvodových konstrukcích a u všech vnitřních
nosných nebo výplňových stěn i příček.
Vápenopískové tvárnice Silka splňují nejvyšší požadavky na únosnost
a protihlukovou ochranu staveb. Proto jsou vhodné zejména pro
vícepodlažní občanské, rezidenční nebo administrativní stavby
s vysokými požadavky na akustické klima.
Ytong Multipor je minerální nehořlavá deska s výjimečnými
tepelněizolačními schopnostmi. V kombinaci s materiály Ytong
nebo Silka vytváří jedinečné tepelně a zvukově izolační konstrukce
s maximální požární odolností.
4
MATERIÁLY YTONG
NEJLEPŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI V ZIMĚ I V LÉTĚ
Pro dlouhodobé úspory energie
Součinitelé tepelné vodivosti jsou nejnižší ze všech masivních stavebních materiálů a umožňují
tak zdivu Ytong splnit požadavky tepelněizolační normy na obvodové konstrukce budov i bez
nutnosti dalších nákladných teplněizolačních opatření.
MASIVNÍ A NEOBYČEJNĚ ODOLNÝ
Pro tradicionalisty i modernisty
Homogenní struktura dává pórobetonu lehkost ale současně také vysokou pevnost v tlaku
ve všech směrech. Tato struktura materiálu umožňuje vytvářet jakékoli atypické tvary pro
potřeby moderní architektury.
ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ
Pro Vaše zdraví a příjemné vnitřní klima
Především výtečná tepelná izolace a schopnost materiálu dýchat zaručuje stabilní teplotu
a vlhkost vzduchu v interiéru.
ČISTĚ PŘÍRODNÍ A EKOLOGICKÝ
Pro milovníky přírody
Pórobeton se vyrábí z čistě přírodních surovin – vápno, písek, cement a voda. Díky tomuto
složení Ytong neškodí zdraví ani životnímu prostředí při výrobě, zpracování či používání.
SNADNO ZPRACOVATELNÝ
Pro kutily i profesionály
Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci a bez velké námahy a s minimálním odpadem je
možné přímo na stavbě připravovat potřebné přířezy. S pomocí systémového nářadí je jednoduché vytvořit prostor pro instalační drážky nebo otvory pro zásuvky a vypínače.
DOSTATEČNÁ ZVUKOVÁ IZOLACE
Pro Váš klidný spánek
Pórobeton je masivní stavební materiál s uzavřenou pórovitou strukturou. Díky velkému
počtu vzduchových pórů dobře absorbuje zvuk.
ODOLNÝ PROTI POŽÁRU
Pro bezpečí Vaší rodiny
Se svou čistě minerální skladbou se pórobeton řadí k nehořlavým stavebním materiálům.
PROČ YTONG?
5
Á
NOV TOVÁ
UK NIC+
D
O
PR TVÁR
A
ŘAD
TEPELNĚIZOLAČNÍ TVÁRNICE
nJeště lepší tepelněizolační
vlastnosti
nBez dodatečného zateplení
RU až 5,94 m².K/W
nInovace dle EPBD 2020
Specifikace
Rozměrové tolerance
Povrchové úpravy
Tvárnice z autoklávovaného póro-
Délka/šířka: ±1,5 mm,
Vnitřní omítky:
betonu kategorie I
výška ±1 mm
Sádrové a vápenosádrové omítky
Keramické obklady:
Norma/předpis
Zpracování
Přímo na zdivo bez nutnosti
Přesné zdění na tenké maltové
předchozí úpravy
lože tl. 1–3 mm
Vnější omítky:
Zásadně dodržovat plnoplošné
Lehké omítky určené pro pórobe-
maltování celé ložné spáry.
ton, paropropustné a vodoodpudivé
obvodové
Pro nanášení malty používat
Doporučené vlastnosti omítek:
a vnitřní stěny, ztužující, výplňové
výhradně přesné zubaté lžíce
– o bjemová hmotnost 800 až
a po­žární stěny nízkopodlažních
Ytong odpovídající šířky.
ČSN
EN
771-4
Specifikace
zdicích prvků
Použití
Nosné
i nenosné
i vícepodlažních budov.
– pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm2
Malta
Profilování
1200 kg/m3
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
S dvojitým perem a drážkou
– pevnost v tahu za ohybu
≥ 0,5 N/mm2
– přilnavost ≥ 0,2 N/mm2
a úchopovými kapsami (PDK)
Reakce na oheň
– nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
nebo hladké (HL), šířky: 375, 450,
Třída A1 – nehořlavé
– dodržovat tloušťku vrstvy omí-
499 mm
ČSN EN 13501-1
6
TEPELNĚIZOLAČNÍ TVÁRNICE
tek doporučenou výrobcem
Technické vlastnosti – přesné tvárnice a zdivo
značka pórobetonu
P1,8-300
P2-350
Pevnost zdicích prvků v tlaku fb (EN 772-1)
1,9
2,5
N/mm2
Objemová hmotnost zdicích prvků v suchém stavu max.
300
350
kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti (P = 50 %) λ10,dry
0,080
0,085
W/(m.K)
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λU
0,084
0,089
W/(m.K)
Faktor difuzního odporu μ
5/10
5/10
–
Měrná tepelná kapacita c
1,0
1,0
kJ/(kg.K)
Vlhkostní přetvoření, souč. smrštění ε
0,2
0,2
mm/m
Přídržnost
0,3
0,3
N/mm2
Charakter. hodnota vlastní tíhy zdiva (ČSN EN 1991-1-1)
4,0
4,5
kN/m3
Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk (ČSN EN 1996-1-1)
1,38
1,74
N/mm2
Všechny tvárnice Ytong splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN i požadavky na pevnost zdicích prvků v oblastech
s velmi malou a malou seizmicitou dle ČSN EN 1998-1. Pro oblasti s větší seizmicitou jsou vhodné tvárnice značek P4-550
a P6‑650.
Nová produktová řada obvodových tvárnic+
s ještě lepšími tepelněizolačními vlastnostmi
Základní údaje – přesné tvárnice a zdivo
rozměry
tvárnic
š × v × d
tl.
zdiva
tepelný
odpor
Rdry
tepelný součinitel neprů- požární spotřeba směrná počet obsah plocha
odpor prostupu zvučnost odolnost
malty
pracnost kusů palety zdiva
RU
tepla
Rw
na 1m2 zdiva zdění
na
na
UU
REIW
HL/PDK
paletě
paletě
mm
mm
m2.K/W
m2.K/W
W/(m2.K)
dB
min
kg/m2
h/m3
ks
m3
m2
Theta+ P1,8-300
375 × 249 × 599
375
4,69
4,46
0,216
39
180
5,2/3,8
1,50
24
1,342
3,60
Theta+ P1,8-300
499 × 249 × 300
499
6,24
5,94
0,164
45
180
8,2/5,0
2,50
30
1,118
2,25
Lambda+ P2-350
375 × 249 × 599
375
4,41
4,20
0,229
44
180
5,2/3,8
1,50
24
1,342
3,60
Lambda+ P2-350
450 × 249 × 599
450
5,29
5,04
0,192
45
180
6,2/4,6
1,80
18
1,208
2,70
NOVÁ
TLOUŠŤKA
STĚNY
Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.
Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny.
Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m2.K/W.
CHCETE PORADIT JAK STAVĚT EFEKTIVNĚ?
Prohlédněte si konstrukční detaily nebo si prostudujte brožuru Tepelná technika –
praktická příručka pro navrhování energeticky efektivních staveb.
Stáhněte si prospekt přímo z webu, nebo nám zanechte kontakt – zašleme Vám jej poštou.
www.ytong.cz
PŘESNÉ TVÁRNICE
nVýjimečné tepelněizolační
vlastnosti
nSnadné a rychlé zdění
RU až 3,72 m².K/W
bez odpadu
nStejné technické vlastnosti
ve všech směrech
Specifikace
Rozměrové tolerance
Povrchové úpravy
Tvárnice z autoklávovaného póro-
Délka/šířka: ±1,5 mm,
Vnitřní omítky:
betonu kategorie I
výška ±1 mm
Sádrové a vápenosádrové omítky
Keramické obklady:
Norma/předpis
Zpracování
Přímo na zdivo bez nutnosti
Přesné zdění na tenké maltové
předchozí úpravy
lože tl. 1–3 mm
Vnější omítky:
Zásadně dodržovat plnoplošné
Lehké omítky určené pro pórobe-
maltování celé ložné spáry.
ton, paropropustné a vodoodpudivé
obvodové
Pro nanášení malty používat
Doporučené vlastnosti omítek:
a vnitřní stěny, ztužující, výplňové
výhradně přesné zubaté lžíce
– o bjemová hmotnost 800 až
a po­žární stěny nízkopodlažních
Ytong odpovídající šířky.
ČSN
EN
771-4
Specifikace
zdicích prvků
Použití
Nosné
i nenosné
i vícepodlažních budov.
– pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm2
Malta
Profilování
1 200 kg/m3
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
S dvojitým perem a drážkou
– pevnost v tahu za ohybu
≥ 0,5 N/mm2
– přilnavost ≥ 0,2 N/mm2
a úchopovými kapsami (PDK)
Reakce na oheň
– nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
nebo hladké (HL), šířky: 200, 250,
Třída A1 – nehořlavé
– dodržovat tloušťku vrstvy omí-
300, 375 mm
ČSN EN 13501-1
8
PŘESNÉ TVÁRNICE
tek doporučenou výrobcem
Technické vlastnosti – přesné tvárnice a zdivo
značka pórobetonu
P2-400
P2-500
P4-500
P4-550
P6-650
Pevnost zdicích prvků v tlaku fb (EN 772-1)
2,6
2,8
4,2
5,0
6,5
N/mm2
Objemová hmotnost zdicích prvků v suchém stavu max.
400
500
500
550
650
kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti (P = 50 %) λ10,dry
0,096
0,130
0,130
0,150
0,170
W/(m.K)
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λU
0,101
0,137
0,137
0,158
0,179
W/(m.K)
Faktor difuzního odporu μ
5/10
5/10
5/10
5/10
5/10
–
Měrná tepelná kapacita c
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
kJ/(kg.K)
Vlhkostní přetvoření, souč. smrštění ε
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
mm/m
Přídržnost
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
N/mm2
Charakter. hodnota vlastní tíhy zdiva (ČSN EN 1991-1-1)
5,0
6,0
6,0
6,6
7,8
kN/m3
Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk (ČSN EN 1996-1-1)
1,80
1,92
2,71
3,14
3,93
N/mm2
Všechny tvárnice Ytong splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN i požadavky na pevnost zdicích prvků v oblastech
s velmi malou a malou seizmicitou dle ČSN EN 1998-1. Pro oblasti s větší seizmicitou jsou vhodné tvárnice značek P4-550
a P6‑650.
Základní údaje – přesné tvárnice a zdivo
rozměry
tvárnic
š × v × d
tl.
zdiva
tepelný
odpor
Rdry
tepelný součinitel neprů- požární spotřeba směrná počet obsah plocha
odpor prostupu zvučnost odolnost
malty
pracnost kusů palety zdiva
RU
tepla
Rw
na 1m2 zdiva zdění
na
na
HL/PDK
UU
REIW
paletě
paletě
mm
mm
m2.K/W
m2.K/W
W/(m2.K)
dB
min
kg/m2
h/m3
ks
m3
m2
P2-400
300 × 249 × 599
300
3,13
2,98
0,318
46
180
4,2/3,0
1,55
30
1,342
4,50
P2-400
375 × 249 × 599
375
3,91
3,72
0,257
48
180
5,2/3,8
1,50
24
1,342
3,60
P2-500
300 × 249 × 399
300
2,31
2,20
0,422
48
180
5,7/3,8
1,65
45
1,342
4,50
P4-500
200 × 249 × 599
200
1,54
1,47
0,612
43
180
2,8/2,0
2,00
42
1,253
6,30
P4-500
250 × 249 × 599
250
1,92
1,83
0,500
47
180
3,6/2,5
1,85
36
1,342
5,40
P4-500
300 × 249 × 499
300
2,31
2,20
0,422
48
180
4,6/3,0
1,60
30
1,118
3,75
P4-500
375 × 249 × 499
375
2,89
2,75
0,343
50
180
5,6/3,8
1,55
24
1,118
3,00
P4-550
250 × 249 × 599
250
1,67
1,59
0,569
47
180
3,6/2,5
1,85
36
1,342
5,40
P4-550
300 × 249 × 499
300
2,00
1,91
0,482
48
180
4,6/3,0
1,60
30
1,118
3,75
P6-650
200 × 249 × 499
200
1,18
1,12
0,775
44
180
2,9/2,0
2,10
42
1,044
5,25
P6-650
250 × 249 × 499
250
1,47
1,40
0,637
47
180
3,8/2,5
1,90
36
1,118
4,50
P6-650
300 × 249 × 499
300
1,77
1,68
0,540
48
180
4,6/3,0
1,65
30
1,118
3,75
Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.
Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny.
Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m2.K/W.
CHCETE PORADIT JAK POUŽÍVAT ZDICÍ MATERIÁL YTONG?
Prostudujte si brožuru Statika – praktická příručka pro navrhování
svislých zděných konstrukcí.
Stáhněte si prospekt přímo z webu, nebo nám zanechte kontakt – zašleme Vám jej poštou.
www.ytong.cz
PŘESNÉ PŘÍČKOVKY
nSnadné a rychlé zdění bez odpadu
nVysoká přesnost vyzděných stěn
nNízká hmotnost
nVysoká požární odolnost
Specifikace
Rozměrové tolerance
Reakce na oheň
Tvárnice z autoklávovaného póro-
Délka/šířka: ±1,5 mm,
Třída A1 – nehořlavé
betonu kategorie I
výška ±1 mm
ČSN EN 13501-1
Norma/předpis
Zpracování
Povrchové úpravy
Přesné zdění na tenké maltové
Vnitřní omítky:
lože tl. 1–3 mm
Sádrové
Zásadně dodržovat plnoplošné
omítky výrobcem určené k omí-
Použití
maltování celé ložné spáry.
tání pórobetonu
Nenosné vnitřní stěny, požární
Pro nanášení malty používat
Technologický postup provádění
stěny nízkopodlažních i vícepod-
výhradně přesné zubaté lžíce
(příprava podkladu, tloušťka
lažních budov, přizdívky a obe-
Ytong odpovídající šířky.
vrstev, doba zrání, povrchová
ČSN
EN
771-4
Specifikace
zdicích prvků
zdívky v interiérech
Profilování
nebo
sádrovápené
úprava) musí být specifikován
Malta
výrobcem.
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
Keramické obklady:
Hladké nebo s perem a dráž-
Přímo na zdivo bez nutnosti
kou (PD), šířky: 50, 75, 100, 125
předchozí úpravy
a 150 mm
10
PŘESNÉ PŘÍČKOVKY
Technické vlastnosti – přesné příčkovky a zdivo
značka pórobetonu
P2-500
P4-500
Pevnost zdicích prvků v tlaku fb (EN 772-1)
2,8
4,2
N/mm2
Objemová hmotnost zdicích prvků v suchém stavu max.
500
500
kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti (P = 50 %) λ10,dry
0,130
0,130
W/(m.K)
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λU
0,137
0,137
W/(m.K)
Faktor difuzního odporu μ
5/10
5/10
–
Měrná tepelná kapacita c
1,0
1,0
kJ/(kg.K)
Vlhkostní přetvoření, souč. smrštění ε
0,2
0,2
mm/m
Přídržnost
0,3
0,3
N/mm2
Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva (ČSN EN 1991-1-1)
6,0
6,0
kN/m3
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (ČSN EN 1996-1-1)
1,92
2,71
N/mm2
Základní údaje – přesné příčkovky
rozměry
příčkovek
š × v × d
tl.
zdiva
tepelný
odpor
Rdry
mm
mm
m2.K/W
P4-500
50 × 249 × 599
50
0,38
–
30
0,8
8,00
156
1,163
23,40
P2-500
75 × 249 × 599
75
0,58
34
120
1,1
8,00
120
1,342
18,00
P2-500
100 × 249 × 599
100
0,77
37
120
1,4/1,1
5,50
90
1,342
13,50
P2-500
125 × 249 × 599
125
0,96
39
180
1,8/1,3
4,00
72
1,342
10,80
P2-500
150 × 249 × 599
150
1,15
41
180
2,1/1,5
3,20
60
1,342
9,00
neprůzvuč- požární
spotřeba
směrná
nost
odolnost
malty
pracnost
Rw
na 1m2 zdiva
zdění
HL/PD
EIW
dB
min
kg/m2
h/m3
počet
kusů
na
paletě
obsah
palety
plocha
zdiva
na
paletě
ks
m3
m2
Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.
PŘESNÉ PŘÍČKOVKY
11
OBLOUKOVÉ SEGMENTY
nKreativní oblé tvary příček
nPrefabrikované zakřivení
bez pracného opracování
a broušení
nHladký povrch usnadňuje
finální úpravy
Specifikace
Rozměrové tolerance
Reakce na oheň
Tvárnice z autoklávovaného póro­
Délka/šířka: ±1,5 mm
Třída A1 – nehořlavé
betonu kategorie I
Výška: ±1,0 mm
ČSN EN 13501-1
Norma/předpis
Zpracování
Povrchové úpravy
EN 771-4 Specifikace zdicích
Přesné zdění na tenké maltové
Vnitřní omítky:
prvků
lože tl. 1–3 mm
Sádrové nebo vápenosádrové
Zásadně dodržovat celoplošné
omítky výrobcem určené k omí­
Použití
maltování ložných i styčných spar.
tání pórobetonu
Spirálové a kruhové sprchy.
Pro nanášení malty používat
Technologický postup provádění
Nenosné vnitřní stěny, dělící
výhradně přesné zubaté lžíce
musí být specifikován výrobcem.
příčky, přizdívky, obezdívky
Ytong odpovídající šířky.
Keramické obklady:
a interiérové prvky s oblou­
kovým půdorysem
Přímo na zdivo bez nutnosti
Malta
předchozí úpravy
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
Profilování
Hladké obloukové tvárnice šířky
100 mm
CHCETE PORADIT JAK VYUŽÍT OBLOUKOVÉ SEGMENTY?
Prostudujte si brožuru Obloukové segmenty – Řešení pro nápadité interiéry.
Stáhněte si prospekt přímo z webu, nebo nám zanechte kontakt – zašleme Vám jej poštou.
www.ytong.cz
Základní údaje – obloukové segmenty
třída pórobetonu
P2-500
Pevnost v tlaku průměrná
2,5
N/mm2
Objemová hmotnost v suchém stavu
500
kg/m3
Hmotnost zdiva bez omítek
600
kg/m3
Faktor difuzního odporu μ
Obloukový segment
5/10
R 100/90/30°
–
R 60/50/60°
Poloměr vnější Re
1 000
600
mm
Poloměr vnitřní Ri
900
500
mm
Výseč kruhu
30°
60°
stupeň
Výška
249
249
mm
Šířka
100
100
mm
Hmotnost jednoho kusu
7,0
8,0
kg
Počet kusů na paletě
36
36
ks
OBLOUKOVÉ SEGMENTY
13
NOSNÉ PŘEKLADY
nOkamžitá únosnost
nOmezení
nSnadná a rychlá montáž
mokrého procesu
nMinimalizace
nVýborná požární odolnost
tepelných mostů
nPodklad pro povrchové
nNízká hmotnost
úpravy shodný se zdivem
nVysoká přesnost
nEkologická nezávadnost
Norma/předpis
zdiva a světlost otvoru je odpovída-
Překlady se kladou do maltového
ČSN EN 845-2 Překlady
jící typ překladu uveden v tabulce.
lože, uložení překladů musí být
Správná poloha překladů ve stavbě
250 mm (min. 200 mm) viz ta-
Použití
je dána šipkami v čelech překladů,
bulka. Při montáži je důležité
Nosné překlady Ytong NOP jsou
tyto šipky musí směřovat vzhůru.
dbát na správnou polohu za-
pórobetonové prvky armované
budovaného překladu. Pro ori-
betonářskou výztuží. Používají se
Profilování
entaci jsou na čelech překladů
pro vytváření nadpraží okenních
Hladké
šipky, které směřují k hornímu
a dveřních otvorů ve zdivu z přes­
líci překladu. Na spodní ploše
ných tvárnic Ytong; v nosných i ne­
Rozměrové tolerance
překladu je uvedena únosnost
nosných stěnách.
Délka ±3 mm, šířka ±1,5 mm,
v kN/m.
výška ±1 mm
Důležitá upozornění
Malta
Použít se smí pouze produkty,
Zpracování
které mají vlastnosti určené výrob-
Překlady se nikdy nezkracují ani
cem a nejsou poškozené. Překlady
se neupravují jejich průřezy, jsou
Reakce na oheň
se nesmí zkracovat ani upravovat
hotové a určeny k přímému za-
Třída A1 – nehořlavé
jejich průřezy. Pro danou tloušťku
budování.
ČSN EN 13501-1
14
NOSNÉ PŘEKLADY
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
Povrchové úpravy
Vnější omítky:
– pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
Vnitřní omítky: Lehké omítky určené pro pórobe-
– pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
Sádrové a vápenosádrové omítky
ton, paropropustné a vodoodpudivé
– přilnavost ≥ 0,2 MPa
Keramické obklady:
Doporučené vlastnosti:
– nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
Přímo na zdivo bez nutnosti
– objemová hmotnost cca 800 až
– dodržovat tloušťku vrstvy omí-
předchozí úpravy
1 200 kg/m
tek doporučenou výrobcem
3
Základní údaje – nosné překlady
λ10,dry = 0,160 W/(m.K), λu = 0,176 W/(m.K)
1)
P4,4-600
rozměry
š x v x d
max. světlost
otvoru
maximální
zatížení 1]
qd
expediční
hmotnost
požární
odolnost
typ
mm
mm
kN/m
kg
min
NOP II/2/23
200 × 249 × 1 300
900
23
54
120
NOP III/2/21
200 × 249 ×1 500
1 100
21
62
120
NOP IV/2/15
200 × 249 × 1 750
1 350
15
73
120
NOP V/2/13
200 × 249 × 2 000
1 500
13
83
120
NOP II/3/23
250 × 249 × 1 300
900
23
68
120
NOP III/3/22
250 × 249 × 1 500
1 100
22
78
120
NOP IV/3/20
250 × 249 × 1 750
1 350
20
91
120
NOP V/3/17
250 × 249 × 2 000
1 500
17
104
120
NOP VI/3/14
250 × 249 × 2 250
1 750
14
117
120
NOP II/4/23
300 × 249 × 1 300
900
23
81
120
NOP III/4/22
300 × 249 × 1 500
1 100
22
94
120
NOP IV/4/23
300 × 249 × 1 750
1 350
23
109
120
NOP V/4/20
300 × 249 × 2 000
1 500
20
125
120
NOP VI/4/17
300 × 249 × 2 250
1 750
17
141
120
NOP II/5/23
375 × 249 × 1 300
900
23
101
120
NOP III/5/22
375 × 249 × 1 500
1 100
22
117
120
NOP IV/5/23
375 × 249 × 1 750
1 350
23
137
120
NOP V/5/23
375 × 249 × 2 000
1 500
23
156
120
NOP VI/5/22
375 × 249 × 2 250
1 750
22
176
120
Výpočtová hodnota rovnoměrného zatížení včetně vlastní tíhy překladu.­­­
NOSNÉ PŘEKLADY
15
U-PROFILY
Norma/předpis
ČSN
EN
771-4
Specifikace
zdicích prvků
nJednoduché ztracené
nNízká hmotnost
bednění monolitických
nVysoká přesnost
konstrukcí
nVýborná požární odolnost
nMinimalizace
nPodklad pro povrchové
tepelných mostů
úpravy shodný se zdivem
nSnadná a rychlá montáž
nEkologická nezávadnost
Profilování
styčné spáry se plně maltují.
Hladké, bez pera a drážky, bez
Uložení na zdivo – tenkovrstvé
úchopových kapes
maltové lože.
– Do U-profilů lze vložit dodateč­
Popis výrobku a použití
Rozměrové tolerance
U-profily jsou bednící prvky
Délka, šířka: ±1,5 mm,
- ztracené bednění z pórobetonu.
výška ±1 mm
Jsou určeny ke zhotovení pozed-
nou tepelnou izolaci.
Malta
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
ních věnců, železobetonových
Zpracování
překladů, průvlaků a sloupů.
– Věnce – U-profily se zabudová-
Reakce na oheň
vají stejně jako hladké tvárnice,
Třída A1 – nehořlavé
Důležitá upozornění
tj. zdění na tenkovrstvé maltové
ČSN EN 13501-1
U-profily nejsou nosné. Mon-
lože, maltování ložných i styč­
tážní podepření lze odstranit až
ných spar.
po předepsané době – viz normy
– Překlady – U-profily se „vyzdí“
pro provádění betonových kon-
na předem připravené mon-
strukcí.
tážní podepření – bednění,
16
YTONG U-PROFILY
Povrchové úpravy
Vnější omítky:
– pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
Vnitřní omítky: Lehké omítky určené pro pórobeton,
– pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
Sádrové a vápenosádrové omítky
paropropustné a vodoodpudivé
– přilnavost ≥ 0,2 MPa
Keramické obklady:
Doporučené vlastnosti:
– nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
Přímo na zdivo bez nutnosti
– objemová hmotnost cca 800 až
– dodržovat tloušťku vrstvy omí-
předchozí úpravy
1 200 kg/m
tek doporučenou výrobcem
3
Základní údaje – U-profily
λ10,dry = 0,130 W/(m.K), λu = 0,137 W/(m.K)
P4-500
rozměry
š x v x d
tloušťka
stěny
t1
šířka
výřezu
d
tloušťka
dna
h1
hloubka
výřezu
h2
expediční
hmotnost
kusů
na
1 m’
typ
mm
mm
mm
mm
mm
kg/ks
ks/m’
U 200
200 × 249 × 599
50
100
75
174
12,5
1,67
U 250
250 × 249 × 599
50
150
75
174
14,0
1,67
U 300
300 × 249 × 599
50
200
75
174
15,5
1,67
U 375
375 × 249 × 599
75
225
75
174
21,0
1,67
m´ = metr běžný
d
t1
h1
v
h2
t1
š
Průřez U-profilu
YTONG U-PROFILY
17
UPA PROFIL ARMOVANÝ NENOSNÝ
nJednoduché ztracené
nVysoká přesnost
bednění monolitických
nVýborná požární odolnost
konstrukcí
nPodklad pro povrchové
nMinimalizace
úpravy shodný se zdivem
tepelných mostů
nEkologická nezávadnost
nSnadná a rychlá montáž
Norma/předpis
Profilování
Malta
STO 030-032491 Prefabrikované
Hladké, bez pera a drážky, bez
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
výrobky z pórobetonu
úchopových kapes
Reakce na oheň
Popis výrobku a použití
Rozměrové tolerance
Třída A1 – nehořlavé
UPA profily jsou bednící prvky
Délka: ±3 mm, šířka: ±1,5 mm,
ČSN EN 13501-1
- ztracené bednění z pórobetonu.
výška: ±1 mm
Jsou určeny ke zhotovení železobetonových překladů a průvlaků.
Zpracování
UPA profily se ukládají min. 250 mm
Důležitá upozornění
na zdivo do tenkovrstvého maltového
UPA profily nejsou nosné. Výztuž
lože. Pokud železobetonové pře-
v UPA profilech je dimenzována
klady budou zatíženy až po nabytí
pouze na přepravní a manipulační
jejich plné únosnosti, stačí UPA
zatížení. Plná nosnost železobe-
podepřít uprostřed rozpětí, jinak
tonových překladů je dosažena až
je nutné zhotovit průběžné mon-
po předepsané době – viz normy
tážní podepření. Montážní pode-
pro provádění betonových kon-
pření se smí odstranit až po vy-
strukcí. Po této době lze rovněž
tvrdnutí železobetonu.
odstranit případné montážní podepření.
18
UPA PROFIL ARMOVANÝ NENOSNÝ
Povrchové úpravy
Vnější omítky:
– pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
Vnitřní omítky: Lehké omítky určené pro pórobe-
– pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
Sádrové a vápenosádrové omítky
ton, paropropustné a vodoodpudivé
– přilnavost ≥ 0,2 MPa
Keramické obklady:
Doporučené vlastnosti:
– nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
Přímo na zdivo bez nutnosti
– objemová hmotnost cca 800 až
– dodržovat tloušťku vrstvy omí-
předchozí úpravy
1 200 kg/m
tek doporučenou výrobcem
3
Základní údaje – UPA profily nenosné
λ10,dry = 0,160 W/(m.K), λu = 0,176 W/(m.K)
P4,4-600
rozměry
šxvxd
tloušťka
stěny
t1
šířka
výřezu
d
tloušťka
dna
h1
hloubka
výřezu
h2
expediční
hmotnost
max. světlost
otvoru
typ
mm
mm
mm
mm
mm
kg/ks
mm
UPA 250
250 x 249 x 3000
55,0
140
75
174
95
2500
UPA 300
300 x 249 x 3000
55,0
190
75
174
105
2500
UPA 375
375 x 249 x 3000
67,5
240
75
174
130
2500
d
t1
h1
v
h2
t1
š
Průřez UPA profilu
UPA PROFIL ARMOVANÝ NENOSNÝ
19
NENOSNÉ PŘEKLADY
nSnadná a rychlá montáž
nPodklad pro povrchové
nNízká hmotnost
úpravy shodný se zdivem
nVysoká přesnost
nEkologická nezávadnost
nOmezení mokrého procesu
Norma/předpis
ani upravovat jejich průřezy.
a určeny k přímému zabudování.
ČSN EN 845-2 Překlady
Překlady nejsou nosné, jsou
Překlady se kladou do maltového
vyztuženy pouze konstrukční
lože, uložení překladů NEP je min.
Oblast použití
výztuží. Zabudovat se smí pouze
120 mm. Překlady NEP jsou vy-
Nenosné překlady Ytong NEP
na výšku (ne na ležato).
ztuženy symetricky, nerozlišuje se
jsou pórobetonové prvky armo-
horní a dolní hrana, při montáži
vané betonářskou výztuží. Použí-
Profilování
se osazují na výšku (249 mm). Po-
vají se pro vytváření otvorů v ne-
Hladké
třebná světlost otvorů se u překladů
nosném zdivu příček z přesných
příčkovek Ytong.
NEP dosáhne větším uložením.
Rozměrové tolerance
Délka ±3 mm, šířka ±1,5 mm,
Malta
výška ±1 mm
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
které mají vlastnosti určené vý­
Zpracování
Reakce na oheň
robcem a nejsou poškozené. Pře­
Překlady se nezkracují ani se ne-
Třída A1 – nehořlavé
klady se nedoporučuje zkracovat
upravují jejich průřezy, jsou hotové
ČSN EN 13501-1
Důležitá upozornění
Použít se smí pouze produkty,
20
NENOSNÉ PŘEKLADY
Povrchové úpravy
Vnější omítky:
– pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
Vnitřní omítky: Lehké omítky určené pro pórobe-
– pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
Sádrové a vápenosádrové omítky
ton, paropropustné a vodoodpudivé
– přilnavost ≥ 0,2 MPa
Keramické obklady:
Doporučené vlastnosti omítek:
– nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
Přímo na zdivo bez nutnosti
– objemová hmotnost cca 800 až
– dodržovat tloušťku vrstvy omí-
předchozí úpravy
1200 kg/m
tek doporučenou výrobcem
3
Základní údaje – nenosné překlady
λ10,dry = 0,160 W/(m.K), λu = 0,176 W/(m.K)
P4,4-600
rozměry
š x v x d
max. světlost
otvoru
požární
odolnost
expediční
hmotnost
typ
mm
mm
min
kg
NEP 7,5
75 x 249 x 1250
1010
30
21
NEP 10
100 x 249 x 1250
1010
90
26
NEP 12,5
125 x 249 x 1250
1010
90
32
NEP 15
150 x 249 x 1250
1010
90
39
NENOSNÉ PŘEKLADY
21
PLOCHÉ PŘEKLADY
nSnadná manipulace
nVysoká přesnost
nNízká hmotnost
nVýborná požární odolnost
nVysoká únosnost při
nPodklad pro povrchové
spřažení s nadezdívkou
úpravy shodný se zdivem
nMinimalizace
nEkologická nezávadnost
tepelných mostů
Norma/předpis
až třech vedle sebe položených
cem a nejsou poškozené. Překlady
ČSN EN 845-2 Překlady
prefabrikátů PSF a nadezdívky
se nesmí na stavbě zkracovat ani
z přesných tvárnic Ytong. Plo-
upravovat jejich průřezy. Pro daný
Výrobek a použití
ché překlady PSF přitom působí
typ PSF se nesmí překročit svět-
Ploché překlady Ytong PSF jsou
jako zóna přenášející tahové síly,
lost otvoru (viz tabulka). Správná
prvky z pórobetonu P4,4-600
nadezdívka výšky hU ≥ 250 mm
poloha překladů ve stavbě je ur-
vyztužené svařovanou betonářskou
(min. 125 mm) tvoří tlakovou zónu
čena šipkami v čelech překladů
výztuží BSt 500. Používají se pro
průřezu. Nadezdívka musí mít
PSF, tyto šipky musí směřovat
vytváření
okenních
v celé délce překladu důkladně
vzhůru. Při světlosti otvoru nad
a dveřních otvorů ve zdivu z přes-
maltovány vodorovné i svislé spáry
1,25 m se musí překlady montážně
ných tvárnic Ytong; v nosných
tenkovrstvou zdicí maltou Ytong.
podepřít (viz zpracování). Únosnost
i nenosných stěnách v kombinaci
Mezery mezi tvárnicemi jsou ne-
překladu je dosažena, až nadezdívka
s nadezdívkou. Pro danou tloušťku
přípustné. Únosnost překladu je
dosáhne potřebnou pevnost.
zdiva se překlad vyskládá z prvků
dosažena, až když kvalitně prove-
PSF položených na sraz vedle
dená nadezdívka dosáhne potřeb-
Profilování
sebe, ze standardně dodávaných
nou pevnost, tj. cca po 7 dnech.
Hladké
zdivo šířky 125, 150, 250, 300
Důležitá upozornění
Rozměrové tolerance
a 375 mm. Hotový překlad se
Použít se smí pouze produkty Ytong,
Délka ±3 mm, šířka ±1,5 mm,
sestává podle šířky zdiva z jednoho
které mají vlastnosti určené výrob-
výška ±1 mm
nadpraží
prv­ků tak lze vytvořit překlady pro
22
PLOCHÉ PŘEKLADY
Malta
Povrchové úpravy
Doporučené vlastnosti omítek:
Tenkovrstvá zdicí malta Ytong
Vnitřní omítky: – objemová hmotnost cca 800 až
(T10)
Sádrové a vápenosádrové omítky
1200 kg/m3
Keramické obklady:
– pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
Reakce na oheň
Přímo na zdivo bez nutnosti
– pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
Třída A1 – nehořlavé
předchozí úpravy
– přilnavost ≥ 0,2 MPa
ČSN EN 13501-1
Vnější omítky:
– nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
požární odolnost 90 minut
Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé
Základní údaje – ploché překlady
λ10,dry = 0,160 W/(m.K), λu = 0,176 W/(m.K)
P4,4-600
rozměry
š x v x d
max. světlost
otvoru
expediční
hmotnost
typ
mm
mm
kg
125
250
375
500
625
750
PSF III/750
125 x 124 x 1150
750
15
7,8
23,0
37,1
37,1
37,1
37,1
PSF III/900
125 x 124 x 1300
900
17
6,1
15,9
35,0
35,0
35,0
35,0
PSF III/1000
125 x 124 x 1400
1000
18
5,2
13,0
26,4
33,6
33,6
33,6
PSF III/1100
125 x 124 x 1500
1100
19
4,6
11,0
21,0
32,2
32,2
32,2
PSF III/1250
125 x 124 x 1750
1250
23
3,8
8,5
15,0
25,5
29,7
29,7
PSF III/1500
125 x 124 x 2000
1500
26
3,0
6,4
10,7
16,3
25,0
26,2
PSF III/1750
125 x 124 x 2250
1750
29
2,3
5,2
8,2
11,8
16,6
22,7
PSF III/2000
125 x 124 x 2500
2000
32
1,7
4,2
6,5
9,1
12,2
15,9
PSF III/2250
125 x 124 x 2750
2250
35
1,4
3,7
5,4
7,4
9,6
11,8
PSF III/2500
125 x 124 x 3000
2500
39
1,2
3,0
4,7
6,2
7,8
9,5
PSF IV/750
150 x 124 x 1150
750
18
9,4
27,7
44,5
44,5
44,5
44,5
PSF IV/900
150 x 124 x 1300
900
20
7,3
19,0
42,0
42,0
42,0
42,0
PSF IV/1000
150 x 124 x 1400
1000
21
6,3
15,7
31,7
40,3
40,3
40,3
PSF IV/1100
150 x 124 x 1500
1100
23
5,5
13,2
25,2
38,6
38,6
38,6
PSF IV/1250
150 x 124 x 1750
1250
27
4,6
10,2
18,0
30,7
35,6
35,6
PSF IV/1500
150 x 124 x 2000
1500
31
3,7
7,7
12,8
19,6
30,0
31,4
PSF IV/1750
150 x 124 x 2250
1750
34
2,7
6,3
9,8
14,2
20,0
27,3
PSF IV/2000
150 x 124 x 2500
2000
38
2,1
5,1
7,8
11,0
14,6
19,0
PSF IV/2250
150 x 124 x 2750
2250
42
1,7
4,4
6,5
8,9
11,5
14,2
PSF IV/2500
150 x 124 x 3000
2500
46
1,4
3,7
5,6
7,4
9,4
11,3
maximální výpočtové zatížení (vč. vlastní tíhy)
qd v [kN/m] při nadezdění hu výšky [mm]
PLOCHÉ PŘEKLADY
23
Vzorové skladby překladů
stěna tl. 250 mm
stěna tl. 300 mm
stěna tl. 375 mm
Stropní konstrukce
Nadezdívka
Plochý překlad
hu
hu hu
hu
hu hu
hu
hu hu
124
124 124
124
124 124
124
124 124
125 125125 125
125
125
250
150
150150 150 150
150
250 250
300
2 x PSF III
125
125 125125
125 125125 125
125
300 300
375
375 375
2 x PSF IV
3 x PSF III
Zpracování
ve stavbě je určena šipkami
nadezdívka z přesných tvár-
Překlady PSF se položí do mal-
v čelech překladů PSF, tyto šipky
nic Ytong na tenkovrstvou zdicí
tového lože tl. 1–3 mm z tenko-
musí směřovat vzhůru. Překlady
maltu Ytong.
vrstvé zdicí malty Ytong. Podle
se na stavbě nesmí zkracovat ani
Maltují se všechny vodorovné
výškového uspořádání zdiva se
jinak upravovat. Při světlosti ot-
(ložné) i­ svislé (styčné) spáry
kladou na horní plochu celých
voru nad 1,25 m se překlady musí
v celé délce překladu, a to
tvárnic nebo do předem připra-
uprostřed montážně podepřít.
i v případě, že jsou použity
vených výřezů ve tvárnicích (viz
Po usazení překladů se očistí je-
tvárnice PDK.
schéma). Ložné plochy musí
jich horní plochy od všech nečis-
Montážní podepření se smí od-
být rovné, zbaveny nečis-
tot, zejména od prachu. Na dů-
stranit až po vytvrdnutí malty, ne
tot, hrubých výčnělků a pra-
kladně očištěné a bezprašné
dříve než za 7 dní od dokončení
chu. Správná poloha překladů
horní plochy překladů se vyzdí
nadezdívky.
V celé ploše promaltovat i u PDK
STROPNÍ KONSTRUKCE
NADEZDÍVKA
NADEZDÍVKA
PLOCHÝ PŘEKLAD
PLOCHÝ PŘEKLAD
a
SVĚTLÁ ŠÍŘKA
DÉLKA PŘEKLADU
24
PLOCHÉ PŘEKLADY
125
STROPNÍ KONSTRUKCE
a
a
SVĚTLÁ ŠÍŘKA
DÉLKA PŘEKLADU
a
STROPNÍ SYSTÉM
nTradiční vložkový strop
nVysoká variabilita
nSnadná a rychlá montáž
nVhodný i pro
svépomocnou výstavbu
nVýborná požární odolnost
nEkologická nezávadnost
Norma/předpis
Stropní nosníky
Stropní vložky
Vložky: STO 030-039999
Stropní nosníky tvoří příhradová
Ytong – stropní vložky jsou z póro­
Nosníky: ČSN, EN, STO...
prostorová svařovaná výztuž kot-
betonu tř. P4-500, šířka 599 mm,
dle dodavatele
vená do betonové patky obdélní-
výška 200 mm, délka 249 mm.
Beton: ČSN EN 206-1
kového průřezu s rozměry 120 ×
Pro uložení na nosníky mají
40 mm.
po stranách vyřezány ozuby šířky
Popis výrobku a použití
Beton: C20/25
20 mm a výšky 40 mm. Vložky lze
Ytong – bílý strop je variabilní
Výztuž: 10 505 (R), BSt. 500 S, KR,
použít i pro jiné stropní systémy
stropní konstrukce, která se zho-
WR, M
s výškou paty nosníků 40 mm.
tovuje na stavbě z prefabrikova-
Vyztužení: viz tabulka
Rozměrové tolerance:
ných železobetonových nosníků
Standardní osové rozteče:
šířka ±1,5 mm, výška ±1,5 mm,
(od subdodavatelů Xella), stropních
680 mm
délka ±1,5 mm
vložek Ytong z pórobetonu P4-500,
Délky nosníků: od 1,00 m do
monolitické zálivky a přebetono-
7,60 m á 0,20 m
Reakce na oheň
vání z betonu C20/25. Konstrukce
Rozměrové tolerance:
Třída A1 – nehořlavé
tvoří po zmonolitnění železobeto-
délka +50/-10 mm, šířka ±3 mm,
ČSN EN 13501-1
nový žebrový strop s konstrukční
výška ±3 mm
tloušťkou od 240 mm. Třídu betonu, tloušťku přebetonování a vyztužení závazně určuje individuální
statický výpočet. Strop je určen
především pro bytové a občanské
stavby.
STROPNÍ SYSTÉM
25
Technické vlastnosti – stropní vložky
třída pórobetonu
P4-500
Pevnost v tlaku
4,0
N/mm2
Objemová hmotnost v suchém stavu max.
500
kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY (P = 50 % ČSN EN 1745)
0,13
W/(m.K)
Faktor difuzního odporu μ (ČSN EN 1745)
5/10
–
Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745)
1,0
kJ/kgK
Vlhkostní přetvoření ε
0,2
mm/m
Přídržnost
0,3
N/mm2
Únosnost vložky min.
4,2
kN
Základní údaje – stropní vložky
pórobeton
tř.
P4-500
rozměry
šxvxd
kusů
na m2 stropu
kusů
na paletě
objem
na paletě
obsah
palety
expediční
hmotnost
expediční
hmotnost
mm
ks/m2
ks/pal
m3/pal
m2/pal
kg/ks
kg/pal
599 x 200 x 249
5,9
42
1,252
7,14
21,0
902
Základní údaje – stropní nosníky
1)
délka
nosníku
světlost
max.
hmotnost
max.
výztuž
spodní 1)
výztuž
horní 1)
výztuž
diag.1)
délka
nosníku
světlost
max.
hmotnost
max.
mm
mm
kg
výztuž
spodní 1)
výztuž
horní 1)
výztuž
diag.1)
mm
mm
kg
1000
700
20
28
18
25
4400
4100
88
28 + 18
18
25
1200
900
24
28
18
25
4600
4300
92
28 + 18
18
25
1400
1100
28
28
18
25
4800
4500
96
28 + 110
18
25
1600
1300
32
28
18
25
5000
4700
100
28 + 110
18
25
1800
1500
36
28
18
25
5200
4900
104
28 + 112
18
25
2000
1700
40
28
18
25
5400
5100
108
28 + 112
18
25
2200
1900
44
28
18
25
5600
5300
112
28 + 114
18
25
2400
2100
48
28
18
25
5800
5500
116
28 + 114
18
25
2600
2300
52
28
18
25
6000
5700
120
210 + 114
18
25
2800
2500
56
28
18
25
6200
5900
124
210 + 114
18
25
3000
2700
60
28
18
25
6400
6100
128
210 + 114
18
25
3200
2900
64
28
18
25
6600
6300
132
210 + 114
18
25
3400
3100
68
28
18
25
6800
6500
136
210 + 214
18
25
3600
3300
72
28
18
25
7000
6700
140
210 + 214
18
25
3800
3500
76
28 + 18
18
25
7200
6900
144
210 + 214
18
25
4000
3700
80
28 + 18
18
25
7400
7100
148
210 + 214
18
25
4200
3900
84
28 + 18
18
25
7600
7300
152
210 + 214
18
25
Výztuž a její uspořádání se může lišit dle zvyklostí dodavatele, rozhodující je únosnost nosníků dle statického výpočtu.
Požární odolnost: Stropní konstrukce bez omítek splňuje požadavky na normovou požární odolnost REI 30,
s uvažováním ochranné funkce omítky tl. 20 mm REI 60.
Poznámka: Více informací naleznete v Příručce stropní konstrukce na www.ytong.cz.
CHCETE PORADIT JAK SPRÁVNĚ NAVRHOVAT VLOŽKOVÉ
STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG?
Prostudujte si brožuru Stropní konstrukce.
Stáhněte si prospekt přímo z webu.
www.ytong.cz
Informační (orientační) tabulka použití stropních nosníků pro stropy tl. 250 mm, 280 mm a 300 mm
podle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1 a ČSN EN 1992-1-1, beton C20/25
délka
nosníku
světlost
tlouštka stropu 250 mm
(nadbetonování 50 mm)
tlouštka stropu 280 mm
(nadbetonování 80 mm)
tlouštka stropu 300 mm
(nadbetonování 100 mm)
l
ls
MRd
VRd,c
qd,max
MRd
VRd,c
qd,max
MRd
VRd,c
qd,max
mm
mm
kNm
kN
kN/m2
kNm
kN
kN/m2
kNm
kN
kN/m2
3000
2700
9,8
12,4
8,3
11,1
13,1
8,7
11,9
13,5
8,9
3400
3100
9,8
12,4
5,6
11,1
13,1
5,7
11,9
13,5
5,7
3800
3500
14,6
14,2
7,5
16,5
15,0
7,8
17,8
15,4
8,0
4200
3900
14,6
14,2
5,4
16,5
15,0
5,5
17,8
15,4
5,6
4600
4300
14,6
14,2
3,8
16,5
15,0
3,8
17,8
15,4
3,7
5000
4700
17,2
15,0
3,8
19,5
15,8
3,8
21,0
16,3
3,7
5400
5100
17,2
15,8
3,9
22,9
16,7
3,9
24,8
17,2
3,8
5800
5500
–
–
–
26,8
17,6
4,1
29,0
18,2
4,0
6200
5900
–
–
–
–
–
–
35,3
19,5
4,7
6600
6300
–
–
–
–
–
–
35,3
19,5
3,5
7000
6700
–
–
–
–
–
–
52,1
22,2
6,4
MRd
moment únosnosti
VRd,c únosnost betonového průřezu ve smyku
qd,max maximální návrhové zatížení stropu kromě vlastní tíhy
Poznámka: Informační tabulky nenahrazují statický výpočet, který je pro uvedené konstrukce nutný.
Upozornění
Jedná se o vodorovnou nosnou
konstrukci, zhotovovanou na
stavbě, která podléhá individuálnímu statickému dimenzování
a posouzení! Výrobce nepřebírá
odpovědnost za eventuální škody
vzniklé neodbornou aplikací.
STROPNÍ SYSTÉM
27
VĚNCOVÁ TVÁRNICE
Norma/předpis
ČSN
EN
771-4
Specifikace
zdicích prvků
nOptimální izolace věnce
nSnadná opracovatelnost
nSnadná a rychlá montáž
nVýborná požární odolnost
nJednoduché
nPodklad pro povrchové
ztracené bednění
úpravy shodný se zdivem
nNízká objemová hmotnost
nEkologická nezávadnost
na plnoplošné vymaltování celých
Povrchové úpravy
spar. Osazují se tak, že pórobe-
Vnější omítky:
ton tvoří venkovní vrstvu, izolace
Lehké omítky určené pro póro-
vnitřní vrstvu dílce.
beton, paropropustné a vodood-
Popis výrobku a použití
pudivé
Věncová tvárnice je dvouvrstvá
Profilování
Doporučené vlastnosti omítek:
deska složená z pórobetonové
Hladké, bez pera a drážky, bez
– objemová hmotnost cca 800 až
tvárnice P4-500 tloušťky 75 mm
úchopových kapes
a minerální tepelné izolace
1200 kg/m3
– pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
tl. 50 mm. Věncové tvárnice se po-
Rozměrové tolerance
– pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
užívají jako vnější ztracené bed-
Délka, šířka: ±1,5 mm,
– přilnavost ≥ 0,2 MPa
nění pozedních věnců a stropů.
výška ±1 mm
– nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
– dodržovat tloušťku vrstvy omí-
Zpracování
Malta
K vyzdívání na tenkovrstvou maltu
Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
po­
užívat pouze produkty, které
Reakce na oheň
Pro zdění používat tenkovrstvou
Třída A1 – nehořlavé
maltu Ytong. Maltu nanášet v do-
ČSN EN 13501-1
batou lžící Ytong a zásadně dbát
28
VĚNCOVÁ TVÁRNICE
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti
mají vlastnosti určené výrobcem.
poručené konzistenci přesnou zu-
tek doporučenou výrobcem
předchozí úpravy
Základní údaje – věncová tvárnice
pórobeton
tř.
P4-500
rozměry
š×v×d
mm
P4-500
Izolace
Věncová tvárnice
75 x 249 x 599
hmotnost
kg/m2 49
faktor
difuzního
odporu
součinitel
tepelné
vodivosti
λU
tepelný
odpor
kg/m’
W/(m.K)
m2.K/W
12,25
0,14
0,50
9,0
R
μ
50 x 249 x 599
9
2,25
0,04
1,25
2,5
125 x 249 x 599
58
14,50
–
1,75
–
m´ = metr běžný
VĚNCOVÁ TVÁRNICE
29
STROPNÍ A STŘEŠNÍ DÍLCE
nNa zakázku průmyslově
vyráběné vyztužené dílce
nDimenzování dle
požadavků zákazníka
nSnadná a rychlá montáž
nOkamžitá únosnost
nBez montážního
podepření a bednění
nOmezení mokrého
procesu na stavbě
nNízká objemová hmotnost
nVýborné stavebně
fyzikální vlastnosti
nPodklad pro povrchové
úpravy shodný se zdivem
nEkologická nezávadnost
nMontáž za každého počasí
Norma/předpis
Dimenzování
vyarmují ztužující věnce. U panelů
EN 12602
Stropní a střešní dílce se di-
se zalévacími drážkami se výztuž
menzují individuálně (zakázková
vloží rovněž do podélných zalé-
Výrobek a použití
výroba) podle EN 12602. Údaje
vacích drážek. Poté se provede
Pórobetonové prefabrikované vy­
v níže uvedené tabulce jsou ori-
betonáž věnců a zalití drážek
ztužené panely určené pro nos-
entační.
betonem dle projektu.
nou konstrukci stropů a střech
v by­tové, občanské a průmyslové
Zpracování
výstavbě. Po uložení jsou panely
Dílce se pokládají zpravidla
okamžitě nosné.
autojeřábem pomocí speciálních
montážních kleští. Povrch úlož-
Rozměrové tolerance
ných konstrukcí (horní hrany
Délka ±5 mm, šířka a výška ±3 mm
zdiva) musí být rovný a hladký,
aby se umožnilo uložení dílců
Profilování
plnou plochou na podklad.
Čela: Hladká
Po uložení panelů se po obvodě
Podélné plochy: Pero, drážka
stropu vyzdí věncové tvárnice.
(příp. zalévací drážka)
Mezi panely a věncovkami se
30
STROPNÍ A STŘEŠNÍ DÍLCE
Důležitá upozornění
panelů, tyto šipky musí vždy
Povrchové úpravy
– Zabudovat se smí pouze dílce
(tj. i při dopravě a montáži)
Podhled s přiznanými spárami:
směřovat vzhůru.
– přestěrkování
nepoškozené (dopravou, manipulací).
– Výroba a dimenzování panelů
– Dílce se vyrábí „na míru“ dle po-
se provádí dle EN 12602.
– nátěr
Podhled hladký:
žadavků zákazníka, na stavbě
– zatmelení spar
se nesmí zkracovat ani jinak
Reakce na oheň
– vyztužení pruhy sítí přes spáry
tvarově upravovat.
Třída A1 – nehořlavé
–
stěrka nebo vnitřní sádrová
– Správná poloha dílce ve stavbě
ČSN EN 13501-1
(vápenosádrová) omítka
je určena šipkami v čelech
Horní povrch:
– podlahové nebo střešní vrstvy
dle projektu
Technické vlastnosti – stropní a střešní dílce
třída pórobetonu
Minimální uložení dílců na konstrukce
P3,3-600
P4,4-600
Pevnost v tlaku
3,3
4,4
N/mm2
Zděná konstrukce
100 mm
Expediční hmotnost
8,4
8,4
kN/m3
Železobetonová konstrukce
100 mm 1)
Součinitel tepelné vodivosti λ10,dry
0,16
0,16
W/(m.K)
Ocelová konstrukce
50 mm 1)
Faktor difuzního odporu μ
5/10
5/10
–
Dřevěná konstrukce
100 mm 1)
30 –90
30 –90
min
Požární odolnost
podklad
1)
min. uložení
Minimálně však 1/80 rozpětí
Základní údaje – stropní a střešní dílce
třída
2)
rozměry
š × v × max.d
expediční
hmotnost
mm
kg/m2
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
kN/m2
P3,3-600
300-625 × 150 × 4000
126
4,00
3,80
3,50
3,30
3,10
NE
NE
m
P3,3-600
300-625 × 200 × 6000
168
5,40
5,00
4,60
4,40
4,20
NE
NE
m
P3,3-600
300-625 × 240 × 6000
212
6,00
5,90
5,50
5,20
4,90
NE
NE
m
P4,4-600
300-625 × 200 × 5000
168
5,00
5,00
5,00
5,00
4,90
4,80
4,60
m
P4,4-600
300-625 × 240 × 6000
202
6,00
6,00
6,00
5,90
5,70
5,50
5,30
m
orientační hodnoty závislosti rozpětí a provozního zatížení
(užitné + nahodilé) 2)
Dimenzování individuálně dle EN 12602
STROPNÍ A STŘEŠNÍ DÍLCE
31
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
nSnadná a rychlá montáž
nVýborná požární odolnost
nOkamžitá únosnost
nPodklad pro povrchové
nVysoká variabilita
úpravy shodný se zdivem
– řešení na míru
nEkologická nezávadnost
nVýrazná úspora nákladů
nVysoká přesnost
Norma/předpis
stupňů na stavbě se řeší odpoví-
Malta
STO 030-032490 Prefabrikované
dající tloušťkou maltového lože,
Tenkovrstvá zdicí malta Ytong
výrobky z pórobetonu
podezděním a přesahem stupňů
Normální zdicí malta MVC
přes sebe, viz konstrukční detaily.
Výrobek a použití
Stupně nejsou určeny pro schodi-
Reakce na oheň
Schodištové stupně Ytong SCH
ště s jednou středovou schodnicí,
Třída A1 – nehořlavé
jsou prvky z pórobetonu P4,4-600
působí jako prosté nosníky, uložení
ČSN EN 13501-1
vyztužené svařovanou betonář-
je nutné vždy na obou stranách.
požární odolnost 90 minut
skou výztuží BSt. 500.
Po vyzdění se stupně opatří
Schodišťové stupně slouží pro
shora obkladem, zespoda lze
Povrchové úpravy
zhotovení schodišť v interiéru ro-
provést omítku, obklad SDK des-
Shora:
dinných příp. bytových domů. Po-
kami apod.
Všechny běžné obklady jako ke-
užití v exteriéru se nepředpokládá.
ramický obklad, přírodní kámen,
Stupně se osazují po obou stra-
Profilování
dřevo atd.
nách na zdivo (podezdění) do mal-
Hladké
Zdola:
tového lože, standardní uložení je
Omítka sádrová, vápenosádrová,
150 mm na každé straně. Stupně
Rozměrové tolerance
lze podezdívat nebo zazdít do zdiva.
Délka ±3 mm, šířka ±1,5 mm,
Výška a šířka schodišťových
výška ±1 mm
32
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
sádrokarton, dřevo atd.
Základní údaje – schodišťové stupně
λ10,dry = 0,160 W/(m.K), λu = 0,176 W/(m.K)
1)
P4,4-600
rozměry
š x v x d
světlost max.
typ
mm
mm
kg/m2
ks
kN/m2
SCH 120
300 × 150 × 1200
900
134
48
3,00
SCH 150
300 × 150 × 1500
1200
134
60
3,00
SCH 180
300 × 150 × 1800
1500
134
72
3,00
SCH UNI 1)
600 × 150 × 1800
1500
134
144
3,00
hmotnost
zatížení qdov
Poznámka: Atypické stupně max. rozměrů 600 x 150 x 1800 mm lze vyrobit pouze na zvláštní zakázku po dohodě s výr. závodem
nebo lze jednoduše tvarově upravit přímo na stavbě.
HH. podlahy
900
842
841
071
230-320
230-320
HH. schodu
HH. schodu
POIN
Maltová spára
proměnné tloušťky
300
052
150
0-50
POINT_4
150
300
0-50
150-200
POIN
150-200
POINT_4
822
Maltová spára
proměnné tloušťky
HH. podlahy
071
Výstupní rameno
052 Ytong – stropní konstrukce
071 Ytong – schody
822Podhled
841 Kročejová izolace
842 Plovoucí podlaha
900 Vrstvy podlahy
POINT_1
POIN
Nástupní rameno
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
33
TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY
YTONG MULTIPOR
nNová generace tepelné izolace
nTvarová stálost
nVynikající paropropustnost
nNehořlavost
nJednoduchá aplikace
nVynikající komptabilita s tvárnicemi Ytong
Specifikace
Rozměrová tolerance
Doplňkové produkty
Minerální tepelněizolační deska,
±2,0 mm
Malty
Evropská technická registrace
Nářadí
Reakce na oheň
ETA-05/0093
Obchodní název
Třída A1 – nehořlavé
Zpracování
ČSN EN 13501-1
Masivní a vůči tlaku odolné
Ytong Multipor
desky lze rychle a jednoduše
Požární odolnost
zpracovat.
Multiporem lze zvýšit požární
Neobsahují vláknitou strukturu,
podhledy
odolnost železobetonových kon-
a tak je jejich opracování snadné
na stropy podzemních garáží,
strukcí. V tom případě 1 mm
a bezpečné.
sklepů, přejezdů a podjezdů
Ytong Multiporu nahradí 1,5 mm
Venkovní zateplení obvodových
betonové krycí vrstvy.
Použití
Tepelněizolační
konstrukcí a střech
Zásady
Desky Ytong Multipor se lepí
Povrchové úpravy
k podkladu lehkou maltou Ytong
Profilování
V závislosti na způsobu použití.
Multipor. Lepené plochy desek
Přesné desky tloušťky 50, 60,
Pro zateplovaní systémy stano-
se maltují celoplošně lžící se
80, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm
vené v technickém osvědčení
zuby 10 nebo 12 mm. Maltují se
s hladkými styčnými plochami
pro každý typ.
34
TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY YTONG MULTIPOR
desky, nikoli obkládané kon-
nemaltují styčné spáry desek.
apod., pevný a rovný. Tolerovat
strukce. Desky Ytong Multipor se
Podklad pro lepené desky musí
lze nerovnosti podkladu do 3 mm.
vzájemně nelepí, tzn. zásadně se
být čistý, bez zbytků malty, oleje
Technické vlastnosti – tepelněizolační desky
hodnota
jednotka
Objemová hmotnost cca
115
kg/m3
Pevnost v tlaku
0,35
N/mm2
Pevnost v tahu
0,08
N/mm2
Faktor difuzního odporu μ
3
–
Měrná tepelná kapacita c
1,3
kJ/(kg.K)
max. 1,0
mm
Absorbce vody při krátkodobém namočení WP (EN 1609)
Deformace při bodovém zatížení 1000 N
2,0
kg/m2
Absorbce vody při dlouhodobém namočení WLP (EN 12087)
3,0
kg/m2
max.
6%
Sorpční vlhkost při 23 °C a 80% rel. vlhk. vzduchu
Základní údaje – tepelněizolační desky
Ytong Multipor DI – pro zateplení garáží, stropů sklepů a podjezdů
Ytong Multipor WAP – pro vnější zateplení a větrané šikmé střechy
Ytong Multipor ID – pro vnitřní zateplení
λ10,dry = 0,042 W/(m.K), λu = 0,045 W/(m.K)
tloušťka
desek
rozměry
š × v × d
tepelný
odpor
R
kusů
na m2
kusů
na paletě
plocha
na paletě
expediční
hmotnost
palety
spotřeba
malty
mm
mm
m2.K/W
ks/m2
ks/pal
m2/pal
kg/pal
kg/m2
50
50 × 390 × 600
1,11
4,3
144
33,70
265
3,3
60
60 × 390 × 600
1,33
4,3
120
28,08
265
3,3
80
80 × 390 × 600
1,78
4,3
90
21,06
265
3,3
100
100 × 390 × 600
2,22
4,3
72
16,85
265
3,3
120
120 × 390 × 600
2,67
4,3
60
14,04
265
3,3
140
140 × 390 × 600
3,11
4,3
48
11,23
255
3,3
160
160 × 390 × 600
3,56
4,3
42
9,83
255
3,3
180
180 × 390 × 600
4,00
4,3
36
8,42
240
3,3
200
200 × 390 × 600
4,44
4,3
36
8,42
265
3,3
CHCETE PORADIT JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT
TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY?
Prostudujte si brožuru Ytong Multipor – Zateplení suterénů a šikmých střech
a Prémiové řešení pro obvodové stěny.
Stáhněte si prospekt přímo z webu, nebo nám zanechte kontakt – zašleme Vám jej poštou.
www.ytong.cz
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA
nIdeální řešení pro akustické a štíhlé nosné stěny
nDokonale kompatibilní se systémem Ytong
nPřesná a rychlá stavba
nZdravý přírodní materiál
5dB
Rw=5
nPříznivé mikroklima staveb
nVysoká akumulace tepla
Specifikace
Rozměrová tolerance
Povrchové úpravy
Zdicí vápenopískové tvárnice
Délka/šířka: ±2,0 mm
Hotové omítkové směsi pro vá-
kategorie I
výška: ±1,0 mm
penopískové zdivo
pro maltu GPLM, TLM a TLMP
Keramické obklady:
Norma
Přímo na zdivo bez nutnosti
EN 771-2 Specifikace zdicích
Reakce na oheň
prvků, Část 2: Vápenopískové
Třída A1 – nehořlavé
zdicí prvky
EN 13501-1
Kombinace s jinými
stavebními materiály
Použití
Zpracování
Vzhledem k téměř identickému
Nosné a ztužující stěny s vysokou
Přesné zdění na tenké maltové
materiálovému složení se Silka
únosností a zvukovou izolací
lože, plnoplošné maltování celé
snadno kombinuje s pórobeto-
Výplňové a požární stěny
ložné spáry. Pro nanášení malty
novými výrobky na bázi písku
se používá zubatá lžíce odpoví-
Ytong.
dající šířky.
Při zohlednění rozdílů mezi mate-
Formáty
NF, 5 DF, 7 DF, 8 DF, 10 DF
riály je možné tvárnice Silka kom-
Zdicí malta
Profilování
Tenkovrstvá zdicí malta Silka
S dvojitým perem a drážkou
pro vápenopískové tvárnice
a úchopovými kapsami
36
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA
předchozí úpravy
binovat i s keramickým zdivem.
Technické vlastnosti – vápenopískové tvárnice Silka
S20-2000
S12-1800
jednotka
odkaz na EN
Pevnost zdicích prvků v tlaku fb dle EN 772-1
20
12
N/mm2
EN 771-2
Průměrná hodnota pevnosti v tlaku
25
15
N/mm
EN 771-2
Střední hodnota objemové hmotnosti
2000
1800
kg/m3
EN 771-2
Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY
1,05
0,81
W/(m.K)
EN 1745
2
Faktor difuzního odporu μ
5/25
5/25
–
EN 1745
Měrná tepelná kapacita c
1000
1000
J/(kg.K)
EN 1745
Vlhkostní přetvoření ε
0,2
0,2
mm/m
–
Charakteristická hodnota pevnosti v tlaku fk
10,2
6,6
N/mm2
EN 1996-1-1
Hmotnost zdiva
2200
2000
kg/m3
–
Základní údaje – vápenopískové tvárnice Silka
značka
výrobku
formát
rozměry
š × v × d
tepelný
odpor Rdry
při u = 0 %
neprůzvučnost
Rw
expediční
hmotnost
spotřeba
malty
na
1 m2
počet
tvárnic
na
1 m2
počet
kusů
na
paletě
obsah
palety
plocha
zdiva
na
paletě
mm
m2.K/W
dB
kg
kg/m2
ks/m2
ks
m3
m2
S20-2000
5 DF
150 × 248 × 248
0,14
48
17,9
2,3
16
64
0,591
4,00
S20-2000
7 DF
200 × 248 × 248
0,19
52
22,8
3,0
16
60
0,738
3,75
S20-2000
8 DF
240 × 248 × 248
0,23
54
27,8
3,6
16
64
0,945
4,00
S12-1800
10 DF
300 × 248 × 248
0,37
55
31,7
4,5
16
48
0,886
3,00
S20-2000
NF
115 × 71 × 240
0,11
45
3,7
24
48
384
0,753
8,00
VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA
37
SILKA U-PROFILY
nJednoduché ztracené bednění
nSnadná a rychlá montáž
nVýborná požární odolnost
nPodklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
nEkologická nezávadnost
Norma/předpis
Důležitá upozornění
Reakce na oheň
DIN V 106
U-profily nejsou nosné. Montážní
Třída A1 – nehořlavé
podepření lze odstranit až po pře-
EN 13501-1
Popis výrobku
depsané době – viz normy pro
U-profily Silka jsou vápenopís-
provádění betonových konstrukcí.
kové bednící prvky. Jsou určeny
Tenkovrstvá zdicí malta Silka pro
jako ztracené bednění ke zhoto-
Profilování
vení překladů, průvlaků a věnců
Hladké, bez pera a drážky
vápenopískové tvárnice
ve zdivu z vápenopískových
Povrchové úpravy
Rozměrová tolerance
tvárnic.
Zdicí malta
Hotové omítkové směsi pro
Délka, šířka: ±3,0 mm,
vápenopískové zdivo
výška: ±4,0 mm
Základní údaje – Silka U-profily
S12
rozměry
šxvxd
tloušťka
stěny
t1 = t2
šířka
výřezu
d
tloušťka
dna
h1
hloubka
výřezu
h2
expediční
hmotnost
kusů
na
1 m’
tíha vč.
betonu
mm
mm
mm
mm
mm
kg/ks
ks/m’
kN/m
U 24 – 8DF
240 × 238 × 240
45,0
150
65
173
14,5
4,1
1,27
U 11,5 – 4DF
115 × 238 × 240
32,5
50
65
173
8,7
4,1
0,59
m´ = metr běžný
38
SILKA U-PROFILY
YTONG – SPOJKA ZDIVA
nJednoduché a přitom
nZabezpečení spoje
pevné ukotvení příčky
nenosné příčky
k nosné stěně
s nosnou stěnou
nJednoduché přizpůsobení
nNerezová ocel
délky spojky
Výrobek
Základní údaje – spojka zdiva
Nerezová ocel
Použití
délka (mm)
šířka (mm)
balení (ks/balík)
300
30
50
Ukotvení příčky k nosnému nebo
obvodovému zdivu
Zpracování
Spojka zdiva se klade do tenkovrstvé malty ložných spar tvárnic. Spojku je možné ohnout
do tvaru L a dodatečně použít na
zakotvení příčky k nosné konstrukci (kotvení do pórobetonového zdiva pomocí hřebíků s nerezovou úpravou). V praxi se používá
přichycení příčky spojkou v každé
druhé nebo třetí ložné spáře.
Spojka zdiva aplikovaná při stavbě
nosné konstrukce.
Dodatečné ukotvení k nosné konstrukci
pomocí hřebíků s nerezovou úpravou.
YTONG – SPOJKA ZDIVA
39
YTONG – ZDICÍ MALTA
nSuchá směs
pro tenkovrstvé zdění
nLehce zpracovatelná
nNízká spotřeba
nPřilnavá
nEkologicky nezávadná
Specifikace
Zpracování
u hladkých tvárnic i na svislé,
Návrhová malta pro zdění pro
Obsah pytle (17 kg) postupně
spáry. Do malty klademe prachu
tenké spáry (T)
vsypeme do vody o množství
zbavené tvárnice a doklepáváme
cca 6,5 litrů a promícháme
gumovou paličkou tak, aby spáry
Norma/předpis
pomalu běžícím elektrickým
měly stejnou tloušťku 1–3 mm.
ČSN EN 998-2
míchadlem, až vznikne vláčnitá
Poloha tvárnic se dá upravovat
hmota. Po 5-ti minutách zrání
do 5-ti minut.
Použití
znovu
Malta je určena k tenkovrstvému
má
správnou
konzistenci,
zdění přesných pórobetonových
když
zachovává
drážky
tvárnic Ytong. Je určena pro
niklé
vnitřní i venkovní použití.
lžící. Čerstvá malta je za normáln-
promícháme.
nanášením
Malta
vz-
ozubenou
ích teplot zpracovatelná asi
Složení
4 hodiny.
Suchá maltová směs je složena
Podklad pro nanášení malty musí
z anorganických pojiv, plniv
být pevný, čistý a zbavený prachu.
a
Maltu natahujeme celoplošně
hygienicky
nezávadných
zušlechťujících přísad.
v rovnoměrné vrstvě zubatou
nanášecí lžící na vodorovné,
40
MALTY
Důležitá upozornění
Dodatečné přidání pojiv, kame­
niva a jiných přísad, jakož i pro­
sévání malty je nepřípustné.
K roz­dělání malty je nutné použít
pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva
nižších než +5°C.
Bezpečnost a hygiena
Technické vlastnosti – zdicí malta Ytong
Při práci se směsí dodržujte
platné předpisy bezpečnosti
hodnota
jednotka
5
MPa
0,5
MPa
a ochrany zdraví. Při manipulaci
Pevnost v tlaku min.
používejte ochranné rukavice
Soudržnost min.
a brýle. Při zasažení očí vy-
Sypná hmotnost
1,7
kg/dm3
mývejte proudem čisté vody
Zrnitost
0–0,6
mm
a vyhledejte lékařskou pomoc.
Objemová hmotnost zatvrdlé malty
1400 –1500
kg/m3
Po práci omyjte pokožku vodou
Kapilární absorbce vody max.
0,15
kg/m2min0,5
15
–
Součinitel tepelné vodivosti λ
0,47
W/(m.K)
Reakce na oheň tř.
A1f
a mýdlem a ošetřete vhodným
krémem.
Faktor difuzního odporu μ
Balení a skladování
V papírových pytlích 17 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených
podmínek je skladovatelnost
6 měsíců.
MALTY
41
YTONG – VYSPRÁVKOVÁ MALTA
nSuchá směs pro opravy
výrobků z pórobetonu
nOdolná proti trhlinám
nRychletuhnoucí
nLehce zpracovatelná
nEkologicky nezávadná
Specifikace
Spotřeba
Bezpečnostní opatření
Plastifikovaná suchá směs na
1 kg/dm opravovaného místa
Tento produkt obsahuje vápno
3
bázi hydraulických pojiv
a cement, s vlhkostí reaguje al-
Doba tvrdnutí
kalicky. Při kontaktu s pokožkou
Norma/předpis
V závislosti na teplotě a relativní
a očima důkladně vymýt vodou
ČSN EN 998-2
vlhkosti vzduchu cca 2–5 dní
a konzultujte s lékařem.
Použití
Barva
Důležitá upozornění
Malta je určena k opravám pó-
Světle šedá
Nepřidávat žádné další přísady
robetonových výrobků Ytong. Je
jako cement, sádra apod. Do na-
určena pro vnitřní i venkovní
Balení
míchané směsi, která již počala
použití.
Papírový pytel 12,5 kg netto
tuhnout nelze dodatečně přidávat
vodu. Vysprávková malta nesmí
Zpracování
Skladování
být použita na provlhlé dílce
Podklad musí být únosný, čistý
V chladu chránit před mrazem,
s vnitřní vlhkostí. Je nutné zabrá-
a zbavený nezpevněných zbytků.
v originálním balení trvanlivost
nit dodatečnému provlhnutí.
3,5 objemového dílu vysprávkové
1/2 roku od data výroby.
Čištění nářadí
malty vsypeme do 2 dílů vody
a mícháme do dosažení zpra-
Doprava
covatelné konzistence bez hru-
Bez omezení
V čerstvém stavu vodou
Teplota zpracování
dek. Poškozené místo se navlhčí
vodou a vyplní vysprávkovou
Technické údaje
Během zpracování a vysychání
maltou s přesahem přes okraje.
Minerální pojivo na bázi cementu
mate­
riálu nesmí teplota kles-
Jakmile začne malta tuhnout
a vápna
nout pod +5 °C.
strhne se přebývající hmota ocelovým břitem do roviny pórobe-
Technické vlastnosti – vysprávková malta Ytong
tonového prvku. Podle potřeby
se zahladí houbovým hladít-
Pevnost v tlaku
hodnota
jednotka
2,5–5,0
N/mm2
kem. Ytong vysprávková malta
Zrnitost
0–2,0
mm
je zpracovatelná po dobu asi
Součinitel tepelné vodivosti λ
0,16
W/(m.K)
25 minut.
Reakce na oheň tř.
42
MALTY
A1
SILKA – ZDICÍ MALTA
nSuchá směs
pro tenkovrstvé zdění
nLehce zpracovatelná
nNízká spotřeba
nPřilnavá
nEkologicky nezávadná
Specifikace
Podklad pro nanášení malty musí
Bezpečnost a hygiena
Návrhová malta pro zdění pro
být pevný, čistý a zbavený prachu.
Při práci se směsí dodržujte
tenké spáry (T)
Maltu natahujeme celoplošně
platné předpisy bezpečnosti
v rovnoměrné vrstvě zubatou
a ochrany zdraví. Při manipu-
Norma/předpis
nanášecí lžící na vodorovné, u
laci používejte ochranné ru-
ČSN EN 998-2
hladkých tvárnic i na svislé, spáry.
kavice a brýle. Při zasažení očí
Do malty klademe prachu zbavené
vymývejte proudem čisté vody
Použití
tvárnice a doklepáváme gumovou
a vyhledejte lékařskou pomoc.
Malta je určena k tenkovrstvému
paličkou tak, aby spáry měly stejnou
Po práci omyjte pokožku vodou
zdění přesných vápenopískových
tloušťku 1–3 mm. Poloha tvárnic se
a mýdlem a ošetřete vhodným
tvárnic Silka. Je určena pro vnitřní
dá upravovat do 5-ti minut.
krémem.
Důležitá upozornění
Balení a skladování
Složení
Dodatečné přidání pojiv, kameniva
V papírových pytlích 17 kg sklado-
Suchá maltová směs je složena
a jiných přísad, jakož i prosévání
vat v suchu, chránit před vlhkem.
z anorganických pojiv, plniv a hy-
malty je nepřípustné. K rozdělání
Při dodržení stanovených podmí-
gienicky nezávadných zušlechťu-
malty je nutné použít pitnou vodu
nek je skladovatelnost 6 měsíců.
jících přísad.
nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008.
i venkovní použití.
Zpracování
Obsah pytle (17 kg) postupně
Technické vlastnosti – zdicí malta Silka
Nezpracovávat
při teplotách vzdu-
vsypeme do vody o množství cca
chu a zdiva nižších než +5°C.
6,5 litrů a promícháme pomalu
běžícím elektrickým míchadlem,
až
vznikne
vláčnitá
hmota.
Po 5-ti minutách zrání znovu
promícháme. Malta má správnou
Pevnost v tlaku min.
hodnota
jednotka
5
MPa
Soudržnost min.
0,5
MPa
Sypná hmotnost
1,7
kg/dm3
0–0,6
mm
1400–1500
kg/m3
0,15
kg/m2min0,5
Zrnitost
Objemová hmotnost zatvrdlé malty
konzistenci, když zachovává drážky
Kapilární absorbce vody max.
vzniklé naná­šením ozubenou lžící.
Faktor difuzního odporu μ
15
–
Čer­s­tvá malta je za normálních
Součinitel tepelné vodivosti λ
0,47
W/(m.K)
teplot zpracovatelná asi 4 hodiny.
Reakce na oheň tř.
A1f
MALTY
43
YTONG MULTIPOR – LEHKÁ MINERÁLNÍ MALTA
nSuchá směs
pro lepení desek Ytong Multipor
nLehce zpracovatelná
nNízká spotřeba
nPřilnavá
nEkologicky nezávadná
Specifikace
a přitiskneme na stěnu nebo
Bezpečnost a hygiena
Lehká minerální malta LW
strop, přitlačíme a podržíme
Při práci se směsí dodržujte
několik sekund. Desky nepo-
platné předpisy bezpečnosti
Norma/předpis
klepáváme paličkou, kladivem
a ochrany zdraví. Při manipulaci
EN 998-1
apod.
používejte ochranné rukavice
Čerstvá malta je za normálních te-
a brýle. Při zasažení očí vymývejte
plot zpracovatelná asi 1,5 hodiny.
proudem čisté vody a vyhledejte
Použití
Malta je určena k lepení a stěrkování
lékař­skou pomoc. Po práci omyjte
tepelněizolačních desek Ytong
Důležitá upozornění
pokožku vodou a mýdlem a oše­
Multipor. Je určena pro vnitřní
Dodatečné přidání pojiv, kame­
třete vhodným krémem.
i venkovní použití.
niva a jiných přísad, jakož i pro­
sévání malty je nepřípustné.
Balení a skladování
Složení
K rozdělání malty je nutné použít
V papírových pytlích 20 kg sklado-
Suchá maltová směs je složena
pitnou vodu nebo vodu odpovída-
vat v suchu, chránit před vlhkem.
z anorganických pojiv, plniv a hy­
jící ČSN EN 1008. Nezpracová-
Při dodržení stanovených podmí-
gi­enicky nezávadných zušlechťují-
vat při teplotách vzduchu a zdiva
nek je skladovatelnost 12 měsíců.
cích přísad.
nižších než +5°C.
Zpracování
Obsah pytle (20 kg) postupně
vsypeme do vody o množství
cca 7,5 litrů a promícháme
pomalu běžícím elektrickým
míchadlem.
Technické vlastnosti – lehká minerální malta Ytong Multipor
Podklad pro lepení desek Multipor musí být pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu natahujeme
Pevnost v tlaku tř. CS II
celoplošně na desky Multipor
Kapilární absorbce vody max.
v rovnoměrné vrstvě zubatým
Faktor difuzního odporu μ
nanášecím hladítkem. Namal-
Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY
tované desky okamžitě klademe
Reakce na oheň tř.
44
MALTY
hodnota
jednotka
1,5–5,0
N/mm2
0,2
kg/m2min0,5
10
–
0,18
W/(m.K)
A2
YTONG – NÁŘADÍ
nUsnadňují a urychlují práci
se zdicím materiálem Ytong
nSnadná úprava rozměrů
tvárnic a příčkovek řezáním
nRychlé a přesné zdění
nJednoduché zhotovení
pomocí lžíce Ytong
drážek a otvorů pro
umožňuje nízkou spotřebu
elektroinstalace
zdicí malty Ytong
Základní údaje – nářadí Ytong
vyobrazení
název a určení výrobku
vyobrazení
Pásová pila
Řeže potřebné tvary rychle a velice
přesně. Pila má přímý pohon a auto­
matické vypínání. Motor na střídavý
proud o napětí 220 V.
Hmotnost 125 kg, výška 175 cm
název a určení výrobku
Úhelník
Zabezpečuje při úpravě přesných
tvárnic Ytong pravoúhlé a rovné
řezání.
Náhradní pás k pásové pile Ytong
Pás pro pásovou pilu.
Palička gumová
Aby se při usazování tvárnice Ytong
nepoškodily, používá se gumová
palička.
Vidiová pila
Pilka se zuby z tvrdokovu pro ruční
řezání. Vyznačuje se dlouhodobou
životností.
Brusné hladítko
Nerovnosti ložných ploch z Ytong
– přesných tvárnic se vyrovnávají
hladítkem Ytong.
Vrták do pórobetonu
– pro krabice vypínačů 80 mm
– pro krabice rozdělovačů 100 mm
Hodí se pro krabice rozdělovačů,
zásuvek a vypínačů pod omítku.
Dřážkovač
S touto škrabkou se mohou lehce
zhotovit ve stěnách z materiálu Ytong
všechny potřebné drážky.
NAVŠTIVTE ESHOP.YTONG.CZ
Potřebujete zvládnout Vaši stavbu či rekonstrukci
rychle a přesně? Používejte profesionální nářadí Ytong.
Hobl
Je určen pro srovnávání povrchu
stěn a větších nerovností ložných
ploch z Ytong – přesných tvárnic.
Přesná lžíce
Lžící se nanáší malta Ytong. Přesná
lžíce Ytong se vyrábí pro všechny
tloušťky stěn (rozměr t).
Míchadlo
Je nepostradatelné k míchání malty
pro přesné tvárnice Ytong. Může být
upnuto do všech obvyklých vrtaček.
REFERENČNÍ STAVBY Z YTONGU
Vejprnice
Bolatice-Borová
Provodín
Otice-Rybníčky
46
REFERENČNÍ STAVBY Z YTONGU
Praha-Michle
Praha-Ďáblice
YTONG – PARTNER PRO KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
S2
S3
J2
S4
S1
M4
J3
J1
M5
M2
M6
M1
J4
J5
M3
Kontakty na odborné poradce
Jihozápadní Čechy
Praha + severovýchodní Čechy
region
jméno
kontakt
J1
Jaroslav Vokel
J2
Jiří Střiteský
region
Morava
jméno
kontakt
region
602 159 826 S1
Jan Tinka
724 371 266 M1
jméno
Pavel Červík
kontakt
602 526 322
602 159 824 S1
Pavel Jedlička
602 526 321 M2
Ing. Petr Simetinger
602 526 282
J3
Michal Přívětivý
602 159 823 S2
Jaroslav Škrabánek
602 263 077 M3
Robert Vozdecký
602 526 328
J4
Luděk Vozár
602 159 822 S3
Štěpán Homola
606 763 605 M4
Peter Solisch
602 526 324
J5
Josef Gutwirth
724 163 622 S4
Vašek Matějka
602 526 319 M5
Marek Balnar
602 561 654
M6
Ing. Milan Němeček
724 230 488
region
jméno
kontakt
Tomáš Sedlák
724 761 884
jméno
kontakt
Kontakty na specialisty podpory prodeje (poradenství pro stavebniny)
region
jméno
kontakt
region
Martina Coniková, DiS. 724 761 781
jméno
kontakt
Petr Jaroš
724 761 772
Kontakty na technické poradce (poradenství pro architekty a projektanty)
region
jméno
kontakt
jméno
kontakt
J1, J2,
J4, J5
Ing. Radek Sazama
602 646 417 S1
region
Jan Tinka
724 371 266 M1, M2, Ing. Rudolf Svoboda
M3, M6
602 595 067
J3
Michal Přívětivý
602 159 823 S1
Ing. Karel Poucha
724 371 265 M4, M5
724 773 768
S2, S3, Ing. Lukáš Vopat
S4
region
Ing. Milan Koukal
725 059 333
Držitel certifikátu Energetický poradce dle evropské směrnice EPBD
Objednávky služeb Ytong mistrů
jméno
kontakt
PaedDr. Hana Šimánová
602 295 350 Bc. Iva Ducháčková
jméno
kontakt
724 823 269 Mgr. Kristýna Brejšová
jméno
kontakt
725 886 584
kontakt
kontakt
kontakt
Obchodní kanceláře
U Keramičky 449
334 42 Chlumčany
Asistentka vedoucího prodeje
PaedDr. Hana Šimánová
Classic 7
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
Asistentka vedoucího prodeje
602 295 350 Bc. Iva Ducháčková
Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna
Asistentka vedoucího prodeje
724 823 269 Mgr. Kristýna Brejšová
725 886 584
Sídlo společnosti
Xella CZ, s.r.o.
Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna
Tel.: 547 101 117
Fax: 547 101 103
IČ: 64 83 29 88
Pokud nám chcete poslat e-mail,
adresu vytvoříte: [email protected]
Ytong linka (8–16 hod)
800 828 828
KONTAKTY
47
Odborné a technické informace uvedené v tomto produktovém listu zohledňují současný
stav vědeckých a praktických znalostí o materiálech Ytong, Silka a Ytong Multipor.
Údaje podléhají technickému vývoji a inovaci. Změny technických údajů vyhrazeny.
Vydáním tohoto produktového katalogu ztrácejí předchozí svoji platnost.
Aktualizace: duben 2012. Změny vyhrazeny.
Xella CZ, s.r.o.
Ytong® and Silka® are registered trademarks of the Xella Group.
Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna
Ytong linka (8–16 hod)
telefon 800 828 828
fax 547 101 103
e-mail [email protected]
www.ytong.cz
Download

PRODUKTOVÝ KATALOG - STAMA BOHEMIA sro