TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
Datum vydání:
1/17
15.05.2014
Změna:
Vypracoval – autor, autoři: Bc. Zdeněk Vlček
Připomínky, korektura:
Ing. Jiří Zacharda
Za aktuálnost zodpovídá:
Bc. Zdeněk Vlček
3.2.1 MONTÁŽNÍ POSTUPY - ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
1. KONTROLA ROZMĚRŮ
1.1 ROZMĚROVÉ MĚŘENÍ
1.2 VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ
2. VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZÁKLADOVÉ MALTY ZM 10
2.1 ZAKLÁDACÍ SOUPRAVA
2.2 PŘÍPRAVA MALTY ZM 10 PRO ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA
2.3 PROVEDENÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVY
2.4 ZAROVNÁNÍ
3. ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA
3.1 PŘÍPRAVA MALTY PRO TENKÉ SPÁRY MTS 10
3.2 VÝSTAVBA PRVNÍ ŘADY TVÁRNIC
4. VÝSTAVBA TEPELNĚ IZOLAČNÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA
4.1 PŘÍPRAVA MALTY PRO TENKÉ SPÁRY MTS 10
4.2 NANESENÍ MALTY PRO TENKÉ SPÁRY
4.3 VÝSTAVBA TVÁRNIC
5. UKLÁDÁNÍ PŘEKLADŮ V TEPELNĚ IZOLAČNÍM OBVODOVÉM ZDIVU
5.1 SESTAVENÝ PŘEKLAD Z VÍCE PREFABRIKOVANÝCH ČÁSTÍ PŘ-IZO 170/190/dl. a PŘ 115/190/dl.
5.2 SKLÁDANÝ PŘEKLAD Z TVÁRNIC TOB/TOL PŘ400/M190, ZALITÝCH BETONEM NA STAVBĚ
5.3 SKLÁDANÝ PŘEKLAD Z TVÁRNIC TOB/TOL PŘ400/M190, PREFABRIKOVANÝ/POLOPREFABRIKOVANÝ
6. VÝSTAVBA NOSNÝCH ZDÍ A PŘÍČEK
6.1 VÝSTAVBA NOSNÝCH ZDÍ
6.2 NAPOJENÍ NOSNÝCH ZDÍ DO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA
6.2.1 VZÁJEMNOU VAZBOU
6.2.2 NEREZOVÝMI KOTVAMI
6.3 VÝSTAVBA PŘÍČEK
6.3.1 POMOCÍ PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC TPB/TPL
6.3.2 POMOCÍ PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC TP B/L
6.4 ULOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO PREFABRIKOVANÉHO PŘEKLADŮ
7. DOKONČENÍ HRUBÉ STAVBY
7.1 STAVBA PŘIPRAVENA POD KROV
7.2 DOZDĚNÍ A IZOLACE PŘED MONTÁŽÍ STŘECHY
8. OBRAZOVÝ PRŮVODCE ZALOŽENÍ A VÝSTAVBY TEPELNĚ IZOLAČNÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA
9. OPRAVA CHYBNÉHO SESAZENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH VLOŽEK
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
2/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
PŘÍPRAVA ZÁKLADOVÉ DESKY
Pod vyrovnávací vrstvou musí být provedena projektem předepsaná hydroizolace a to pod všechny
nosné zdi s minimálním přesahem 100 mm. Tento podklad zbavíme přebytečných nečistot (zameteme,
omyjeme,.).
V závislosti na požadovaném přesahu zdiva přes hranu základu musíme volit správný způsob přípravy
základové desky (Tab. 1).
Přesah x (m)
Podepření tvárnic
x ≤ 50
není nutno podepírat
50 < x ≤ 100
je nutno podepírat rohové tvárnice
100 < x ≤ 150
je nutno podepírat po celém obvodě
Tab.1 Podepření tvárnic dle přesahu
Možnosti podepření tvárnic:
1) již provedeným zateplením základ
2) provizorní dřevěné lavičky
1. KONTROLA ROZMĚRŮ
1.1 ROZMĚROVÉ MĚŘENÍ
Prvním krokem pro správné založení objektu je rozměření nosných zdí obvodových i vnitřních dle platné
projektové dokumentace pomocí pásma a svinovacího metru (popř. laserového dálkoměru). Na základovou
desku nebo pasy nakreslíme polohy všech rohů a to hlavně jejich vnitřní obrysy. Zkontrolujeme přeměřením
úhlopříčky, čímž ověříme pravoúhlost rohů.
1.2 VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ
Nezbytnou součástí je i výšková kontrola rovinnosti základové desky (popř. základových pasů)
nivelačním přístrojem a latí s milimetrovým čtením (laser nebo totální stanice; přesnost přístrojů
do ±1,0 mm). Výškovým měřením určíme nejvyšší bod, od kterého začneme se zakládáním. Dále změříme
největší výškový rozdíl desky. Tato hodnota by neměla přesahovat 30 mm. V opačném případě musíme brát
na zřetel, že zakládací maltu nelze nanášet v jedné vrstvě, během jednoho pracovního cyklu.
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
3/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
2. VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZÁKLADOVÉ MALTY ZM 10
2.1 ZAKLÁDACÍ SOUPRAVA
Pro přesné nanášení speciální zakládací malty ZM 10 sestavíme zakládací soupravu, která se skládá
ze dvou prvků s měnitelným nastavením a malé vodováhy (délka cca 30 cm). Na přenášení výšek použijeme
nivelační přístroj nebo laser se dvěma přijímači a dvě latě s krabicovými libelami. Dvě latě a dva přijímače
používáme z důvodu minimalizace chyb vzniklých opakovaným přendáváním pouze jedné latě.
Na nejvyšší bod základové desky osadíme a urovnáme zakládací soupravu, jako počáteční tloušťku
malty nastavíme na nejnižší možnou tloušťku, tj. 10 mm. Dva nastavitelné prvky dáme od sebe
na vzdálenost odpovídající délce hliníkové latě, pomocí které stáhneme nanesenou maltu do roviny.
Doporučujeme délku latě 2 až 3 m (dle členitosti stavby). Přijímače laseru připevníme na latě v úrovni
paprsku laseru. Vše řádně upevníme, aby při manipulaci nemohlo dojít k uvolnění některých částí zakládací
soupravy.
2.2 PŘÍPRAVA MALTY ZM 10 PRO ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA
Po osazení zakládací soupravy můžeme namíchat zakládací maltu. Malta je balená v pytlích po 25 kg.
K přípravě malty použijeme nádobu na míchání a elektrické míchadlo. Do velké nádoby nalijeme předem
odměřené množství vody (6 l na jeden pytel). Poté nasypeme obsah pytle a důkladně promícháme.
POZOR!!!
Maltu začneme připravovat až ve chvíli, kdy máme připravenou zakládací soupravu!
Malta začne tuhnout velice rychle, proto ji musíme ihned po namíchání zpracovat!
Maltu dodatečně neředíme ani nemícháme!
2.3 PROVEDENÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVY
Maltu naneseme mezi postavené části zakládací soupravy a zednickou lžící ji stejnoměrně
rozprostřeme. Hliníkovou lať usadíme do zakládací soupravy a maltu posunem latě stáhneme. Přebytečnou
maltu odstraníme. Pokud pokračujeme s maltou v podélném směru, opatrně vysuneme jednu část zakládací
soupravy a přendáme ji na vzdálenost latě. Tuto část soupravy znovu vyrovnáme do laseru a namícháme
další maltu. V rozích objektu musíme přestavět obě části zakládací soupravy. Vyrovnáme obě části
zakládací soupravy a namícháme další maltu.
2.4 ZAROVNÁNÍ
Nanesená malta tuhne v závislosti na teplotě cca 15 až 60 minut. Po vytuhnutí zarovnáme maltou místa
po zakládací soupravě, plošně začistíme případné výstupky a drobné nerovnosti mřížkovou škrabkou
a koštětem zameteme.
Konzistence malty umožňuje nanášet maximálně 40-ti mm vyrovnávací vrstvu. Proto je při větších
výškových rozdílech (více než 30-ti mm vyrovnávací vrstvě) nutné zakládací maltu nanášet vícekrát,
tzn. nejprve vyrovnáme místa s největším výškovým rozdílem a tuto maltu necháme zatuhnout. Po zatuhnutí
můžeme nanášet druhou vrstvu.
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
Část:
3.2.1
Strana:
4/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
3. ZAKLÁDÁNÍ ZDIVA
3.1 PŘÍPRAVA MALTY PRO TENKÉ SPÁRY MTS 10
Pro ukládání první vrstvy tvárnic namícháme maltu pro tenké spáry (lepidlo) MTS 10. Malta je balená
v pytlích po 25 kg. K přípravě malty použijeme nádobu na míchání a elektrické míchadlo. Do velké nádoby
nalijeme předem odměřené množství vody v závislosti na používaném typu nanášecího vybavení (Tab. 2).
Pro založení první řady použijeme k nanášení malty zubové hladítko (zub 10 mm). Podle toho zvolíme
množství záměsové vody, tj. 12 l na jeden pytel. Poté nasypeme obsah pytle a důkladně zamícháme.
Necháme 6 minut odpočinout a znovu zamícháme. Přitom dbáme na dokonalé promíchání, aby připravená
malta neobsahovala žádné nerozmíchané hrudky.
Malta pro tenké spáry má dobu zpracovatelnosti až 6 hodin.
Způsob nanášení
Záměsová voda
(l / pytel)
a) zubové hladítko 10 mm
12
b) maltovací vozík
16
c) maltovací sáňky
14
Tab. 2 Množství záměsové vody
3.2 VÝSTAVBA PRVNÍ ŘADY TVÁRNIC
Namíchanou maltu pro tenké spáry nanášíme na zatvrdlou zakládací maltu zubovým hladítkem
s velikostí zubu 10 mm. Maltu nanášíme na celou plochu vyrovnané vrstvy. Nejdříve položíme rohové
tvárnice, které gumovou paličkou poklepeme a vyrovnáme pomocí vodováhy. V místech rohů doporučujeme
vzniklý zámek, mezi rohovou tvárnicí a základní tvárnicí, promaltovat řídkou cementovou maltou. Provedení
rohu je dobré ještě jednou překontrolovat, zda nedošlo k posunu rohové tvárnice. Další tvárnice klademe
od rohů do středu a pokládáme je dutinami směrem dolů. Jednotlivé tvárnice pokládáme zasunutím
do zámků směrem shora dolů. Horizontální posouvání po namaltované ložné spáře je zakázáno!
Došlo by ke shrnutí naneseného lepidla do svislé spáry a tím by tvárnice nedosedly přímo k sobě. Stažená
malta by v ložné spáře chyběla. Tvárnice v podélném směru rovnáme pomocí zednické šňůry nebo latě
do roviny. Pokládáme je plynule a „nepouštíme“ je z výšky. Mohlo by dojít k přílišnému vytlačení malty
a tvárnice by byla nízko. Proto kontrolujeme i výškové usazení tvárnic, aby na výšku „nezubovaly“.
V případě, že tvárnice bude tzv. „nízko utopená“, musíme ji vyjmout a přidat pod ní větší množství malty.
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
5/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
4. VÝSTAVBA TEPELNĚ IZOLAČNÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA
4.1 PŘÍPRAVA MALTY PRO TENKÉ SPÁRY MTS 10
Malta je balená v pytlích po 25 kg. K přípravě malty použijeme nádobu na míchání a elektrické
míchadlo. Do velké nádoby na míchání nalijeme předem odměřené množství vody v závislosti
na používaném typu nanášecího vybavení, viz Tab. 3. Poté nasypeme obsah pytle a důkladně zamícháme.
Necháme 6 minut odpočinout a znovu zamícháme. Přitom dbáme na dokonalé promíchání, aby připravená
malta neobsahovala žádné nerozmíchané hrudky.
Malta pro tenké spáry má dobu zpracovatelnosti až 6 hodin.
Způsob nanášení
Záměsová voda
(l / pytel)
a) zubové hladítko 10 mm
12
b) maltovací vozík
16
c) maltovací sáňky
14
Tab.3 Množství záměsové vody
4.2 NANESENÍ MALTY PRO TENKÉ SPÁRY
Při vlastním zdění se všechny tvárnice systému LIVETHERM ukládají dutinami dolů. Maltu pro tenké
spáry MTS 10 nanášíme pouze na betonové části tvárnice pomocí následujících tří způsobů (v místech
polystyrenových izolací se malta pro tenké spáry nenanáší). Před nanášením pojiva je nezbytné očistit
ložnou spáru od veškerých nečistot. Při vyšších teplotách doporučujeme tvárnice před osazením navlhčit.
1) nanášení malty pomocí „maltovacího vozíku“
Maltu naneseme do násypky maltovacího vozíku. Ten je vhodný opatřit formovacím olejem, z důvodu
snazšího čištění. Plynulým pohybem vozíku zajistíme plné pokrytí betonových částí tvárnice stejně vysokou
vrstvou malty. Vymezení maltovacího zařízení vozíku zamezí maltování izolační vložky tvárnice (maltovací
vozík je upraven tak, aby v místě izolační vložky tvárnice, nebylo lepidlo naneseno.) Při nanášení malty
v rozích musíme použít maltovací sáňky.
2) nanášení malty pomocí „maltovacích sáněk“
Maltu naneseme do připravených maltovacích sáněk. Ty je vhodné opatřit formovacím olejem, z důvodu
snazšího čištění. „Vykrojení“ maltovacích sáněk zajistí nanesení stejnoměrné vrstvy malty na správné části
tvárnice. Po nanesení malty na tvárnice ji stáhneme škrabkou nebo hladítkem.
3) nanášení malty pomocí „zubového hladítka“
Maltu naneseme ve stejnoměrné vrstvě na betonové části tvárnice, tj. nosná část a vnější skořepina. Izolační
vložku necháme nenamaltovanou, ve zdivu zde vzniká uzavřená vzduchová mezera tloušťky 2 mm.
Hřebenem natahujeme maltu jen v podélném směru, tzn. vytvořený otisk zubového hladítka musí být
rovnoběžný s obvodovou zdí.
Konečná tloušťka ložné spáry je po osazení, tzn. po vyrovnání a doklepnutí tvárnice, 2,0 mm (základní
výškový modul zdiva 200 mm). Odpovídající objem malty pro tenké spáry je součástí dodávky tvárnic
systému LIVETHERM. Spotřeba malty pro tenké spáry u obvodového zdiva je uvedena v Tab. 4.
Způsob nanášení
Spotřeba malty
(l / m²)
a) zubové hladítko 10 mm
8
b) maltovací vozík
8
c) maltovací sáňky
9,5
Tab.4 Spotřeba malty
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
6/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
4.3 VÝSTAVBA TVÁRNIC
Nejdříve položíme rohové tvárnice, které gumovou paličkou vyrovnáme podle vodováhy. K rohové
tvárnici opatrně položíme první základní tvárnici. K dosažení vyšší tuhosti rohů zalijeme svislou spáru
cement. maltou. Provedení rohu je dobré ještě jednou překontrolovat, zda nedošlo k posunu rohové tvárnice.
Zdění z tvárnic LIVETHERM se provádí jednoduchou převazbou s posunem o třetinu, resp. o polovinu
délky tvárnice. Tvárnice musí být osazena do maltového lože pouze plynulým svislým položením. Vodorovné
posouvání tvárnic po nanesené vrstvě malty (lepidla) je zakázáno. Vlastní zdivo začneme stavět ukládáním
tvárnic od již založených rohů. Tvárnice postupně pokládáme do připraveného maltového lože a jejich
přesnou vodorovnou a svislou polohu upravujeme poklepáním gumovou paličkou. Svislé spáry
jsou standardně řešeny vícenásobným zámkovým spojem tvárnic. Svislé spáry jsou tedy provedeny
bez malty (na sucho), pouze na sraz izolačních vložek s dodatečným utěsněním spáry vnější a vnitřní
omítkou. Po vyzdění první vrstvy zdiva projdeme rohy, dořezy tvárnic a napojení vnitřních zdí a svislé spáry
promaltujeme řídkou cementovou maltou. Takto prolijeme i svislé spáry ve třech vrstvách pod špaletami
otvorů a pod uložením překladů, viz Obr. 1, popř. i v dalších místech, kde potřebujeme zvýšit tuhost
konstrukce.
Obr. 1 - Maltování styčných spár u oken
Rohové tvárnice a tvárnice k dělení umožňují zdění bez dozdívek u rohů, koutů, otvorů a meziokenních
pilířů při modulovém založení objektu po n x 100 mm + 10 mm.
Tvárnice řežeme pomocí blokové pily, popř. úhlové brusky s diamantovým kotoučem. Pro modulové
řezy používáme tvárnice určené k dělení. Tvárnice dělíme v místech jejich zeslabení (venkovní drážka
a vnitřní dutina). U ručního dělení prořízneme tvárnici po celém jejím obvodu, izolační vložku je nutné
dokrojit ruční pilkou. Následně tvárnici poklepem rozdělíme. Oddělené části je nutné začistit úhlovou
bruskou. Při zdění na jiný délkový modul než 100 mm, nebo při vkládání dořezu, mohou vznikat nepřijatelné
mezery mezi izolačními vložkami ve svislé spáře. Tyto mezery je nutné vyplnit v rozsahu tepelně izolační
vložky (na sraz vloženou polystyrenovou deskou nebo napěněnou nízkoexpanzní PUR pěnou). Mezeru
mimo polystyrenovou vložku promaltujeme.
Při jednom pracovním cyklu (jeden pracovní den) doporučujeme vyzdít maximálně pět vrstev
(tj. výška 1000 mm). Poté je nutné nechat maltu do druhého dne zatuhnout, aby nedošlo ke „klopení“
nebo „vyboulení“ zdí.
V oblastech s rizikem seismické aktivity charakterizovaných normou, ČSN EN 1998-1 jako rizikové,
je možné vzniklé kapsy ve svislých spárách promaltovat. Tím dojde k dokonalému spojení jednotlivých
tvárnic ve vodorovném i svislém směru a zvýšení smykové únosnosti zdiva. Doporučujeme maltovat
i jednopodlažní objekty s netuhým stropem.
Ostatní činnosti při zdění se provádí podle standardních postupů.
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
7/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
5. UKLÁDÁNÍ PŘEKLADŮ V TEPELNĚ IZOLAČNÍM OBVODOVÉM ZDIVU
Překlady dodávané ve třech základních variantách:
5.1 Sestavený z více prefabrikovaných částí PŘ-IZO 170/190/dl. a PŘ 115/190/dl.
5.2 Skládaný z tvárnic TOB/TOL PŘ400/M190 zalitých betonem na stavbě
5.3 Skládaný z tvárnic TOB/TOL PŘ400/M190, prefabrikovaný/poloprefabrikovaný
5.1 SESTAVENÝ PŘEKLAD Z VÍCE PREFABRIKOVANÝCH ČÁSTÍ
PŘ-IZO 170/190/dl. a PŘ 115/190/dl.
Překlad sestavený z PŘ-IZO 170/190/dl. a 2 x PŘ 115/190/dl. ukládáme do maltového lože vysokého
10 mm s minimálním uložením 200 mm na obou stranách. Překlady ukládáme ručně nebo pomocí jeřábové
techniky za transportní oka. Do malty ukládáme jednotlivé překlady svojí užší stranou; nápisem LIVETHERM
tak, aby byl čitelný (tzn. manipulační oka jsou na horní straně překladu). Překlady urovnáme do roviny
a překontrolujeme zda nám krajní překlady nepřesahují přes líc zdiva. Uložené překlady spolu „svážeme“
drátem (zabezpečení proti vyklopení nebo dokonce pádu překladu). K uloženému překladu dozdíme na sraz
obvodové tvárnice. Tak se zamezí vzniku nežádoucího tepelného mostu. V případě vzniku mezery v místě
izolace vložíme polystyren, nebo zapěníme PUR pěnou a nosnou část promaltujeme.
5.2 SKLÁDANÝ PŘEKLAD Z TVÁRNIC TOB/TOL PŘ400/M190,
ZALITÝCH BETONEM NA STAVBĚ
Překladové tvárnice typu TOB/TOL PŘ400/M190 se osazují na sraz na předem připravené dřevěné
bednění, a krajní tvárnice (v místě uložení překladu) se podmaltují (v tl. 10 mm). Před betonáží je možné
provést nadvýšení dřevěného bednění, a to uprostřed překladu až na 1/300 jeho rozpětí. Při ukládce
jednotlivých překladových tvárnic se musí dbát na to, aby do sebe jednotlivé zámky v polystyrenové izolaci
vzájemně zapadaly. Uložení překladu na zdivo je min. 200 mm. U lichých rozměrů oken, popř. dveří a vrat
je uložení 200 mm na jedné straně a 300 mm na straně druhé. Do vzniklého profilu překladu osadíme
předepsanou ocelovou výztuž překladu dle rozměru a druhu zatížení. Nikdy nesmí dojít k záměně výztuže
typu Z (zatížená) za výztuž typu N (nezatíženou). Následně překlad zabetonujeme řídkou betonovou směsí
min. třídy C 20/25 XC1 Dmax 16. Před vlastní betonáží doporučujeme překladové tvárnice navlhčit tak,
aby nedocházelo k nadměrnému odsávání vody z betonové směsi. Betonáž provádíme postupně
za neustálého hutnění, alt. poklepu výztuže. Nedoporučujeme míchání betonu na stavbě v maltových
míchačkách, neboť nedojde k řádnému promíchání betonové směsi. Směs není kvalitní. Pro překlady
zalévané na stavbě platí, že musí být podepřeny už během montáže až do doby vyzrání zalitého betonu.
Musíme rozlišovat překlady jednoduché (obr. 2) a překlady pro spřažení (obr. 3). Překlady pro spřažení
se betonují ve dvou etapách. Nejprve vybetonujeme pouze část překladu umístěnou v překladové tvárnici.
Na takto vybetonovaný překlad je možné ukládat stropní trámce. Překlad musí být podepřen až do doby
„odstojkování“ stropní konstrukce.
Smyková výztuž překladu (třmínky) by neměla být porušena.
Pokud tato výztuž brání uložení stropních trámců, musí projektant navrhnout řešení. Dovoluje přestřižení
smykové výztuže či navrhuje opatření u stropních trámců.
Obr. 2 - Jednoduchý překlad
Obr. 3 - Překlad pro spřažení
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
8/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
5.3 SKLÁDANÝ PŘEKLAD Z TVÁRNIC TOB/TOL PŘ400/M190,
PREFABRIKOVANÝ/POLOPREFABRIKOVANÝ
Skládané překlady z tvárnic TOB/TOL PŘ400/M190 je možné betonovat předem na zemi (příp. objednat
již zabetonované od firmy BETONOVÉ STAVBY GROUP). Překlady určené ke spřažení (překlady vysoké
398 mm) betonujeme jen po úroveň překladové tvárnice. Jednoduché překlady není nutné podepírat,
překlady pro spřažení podepíráme minimálně v polovině rozpětí. Překlady ukládáme (ručně nebo pomocí
jeřábové techniky, za transportní oka) do maltového lože vysokého 10 mm s minimálním uložením 200 mm
na obou stranách. K uloženému překladu následně dozdíme na sraz obvodové tvárnice. Tak se zamezí
vzniku nežádoucího tepelného mostu. V případě mezery v místě izolace vložíme polystyren, nebo zapěníme
PUR pěnou a nosnou část promaltujeme.
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
9/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
6. VÝSTAVBA NOSNÝCH ZDÍ A PŘÍČEK
6.1 VÝSTAVBA NOSNÝCH ZDÍ
Nosné zdi zdíme na očištěnou vyrovnávací vrstvu zakládací malty. Postupy samotného zdění
jsou stejné jako u tepelně izolačního obvodového zdiva. Maltu používáme také stejnou o stejné konzistenci,
která závisí na způsobu nanášení.
Samotné ukládání a urovnání jednotlivých tvárnic je také shodné. Při zdění rohu používáme speciálních
rohových tvárnic (Obr. 4). Tvárnice pokládáme plynulým a svislým zasunutím do zámků ve svislé spáře.
Vodorovné posouvání tvárnic po nanesené vrstvě malty (lepidla) je zakázáno! Ve směru zdění rovnáme
tvárnice pomocí zednické šňůry nebo latě.
Dělení tvárnic provádíme v místě jejich
Případné mezery mezi tvárnicemi promaltujeme.
zeslabení
blokovou
pilou
Obr. 4 - Provazba rohu nosného zdiva
nebo
úhlovou
bruskou.
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
10/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
6.2 NAPOJENÍ NOSNÝCH ZDÍ
DO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA
6.2.1 VZÁJEMNOU VAZBOU
Napojení vzájemnou vazbou, vnitřních nosných zdí (TNB alt. TNL tl. 175, 240, 300 a 400 mm)
a obvodového izolačního zdiva, provádíme jen souběžným zděním obvodových i vnitřních zdí. Při vynechání
„kapes“ a dodatečném přizdění, nelze tvárnice správně vsunout do vynechané „kapsy“. „Kapsy“ jsou nízké
a nelze zajistit namaltování ložných spár, čímž nedojde k dostatečnému spojení. Provazbu zajistíme
jejich zapuštěním v každé 2. max. 3. vrstvě, viz Obr. 5, 6 a 7. Případné mezery ve svislých spárách
promaltujeme řídkou cementovou maltou, z důvodu zvýšení tuhosti daného detailu. V případě nedostatku
prostoru a jiných problémů, je možné tuto variantu nahradit napojením pomocí nerezových kotev a vnitřní zdi
je možné přizdívat dodatečně.
Obr. 5 - Provazba obvodového a nosného zdiva
Obr. 6 - Provazba nosného zdiva
Obr. 7 - Provazba nosného zdiva TN 175
6.2.2 NEREZOVÝMI KOTVAMI
Při dodatečném zdění vnitřních stěn po zhotovení tepelně izolačního obvodového zdiva, vkládáme
nerezové kotvy už v průběhu zdění tepelně izolačního obvodového zdiva (Obr. 8). Musíme si předem
zaměřit a vyznačit polohu napojení vnitřních stěn.
Vkládáme je do ložných spár tepelně izolačního obvodového zdiva v místech vyznačení budoucích
vnitřních zdí. Další vrstvou zdiva je přezdíme. Takto pokračujeme až do výšky celé zdi. Ploché kotvy
z nerezové oceli vkládáme dle Obr. 9 a 10.
Obr. 8 - Kotvy vkládané při zdění obvodové zdi
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
11/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
Obr. 9 - Počet nerezových kotev - kotvy v každé druhé řadě
Obr. 10 - Počet nerezových kotev - kotvy v každé řadě
Další variantou při dodatečném zdění nosných zdí a příček je kotvení pomocí nerezových pásků
(Obr. 11). Ty se na stávající stěnu připevní pomocí vrutů a hmoždinek a v průběhu výstavby nové stěny
se pásky ohýbají do ložné spáry. Množství použitých kotev je stejné jako u předchozí varianty. Tento způsob
je vhodný pro případ změn poloh vnitřních zdí a příček během výstavby.
Obr. 11 - Kotvy vkládané při zdění příčky a uchycení pomocí vrutů a hmoždinek
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
12/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
6.3 VÝSTAVBA PŘÍČEK
6.3.1 POMOCÍ PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC TPB/TPL … VÝŠKY 198 mm
Před zděním řádně očistíme podklad, zbavíme ho všech nečistot. Zakreslíme polohy všech budoucích
příček a otvorů v nich umístěných. První řadu příčkových tvárnic ukládáme na cementovou maltu, abychom
mohli tvárnice urovnat. Během zdění první řady musíme tvárnice urovnat i výškově. Tvárnice by měly být
na výšku v rovině, protože další vrstvy příčkových tvárnic (výšky 198 mm) zdíme na maltu pro tenké spáry
MTS 10 s výslednou tloušťkou ložné spáry 2 mm. Ta již neumožní příliš velké výškové dorovnání.
Tvárnici pokládáme plynulým a svislým zasunutím do zámků ve svislé spáře. Vodorovné posouvání
tvárnic po nanesené vrstvě malty (lepidla) je zakázáno! Při zdění nejdříve uložíme krajní tvárnice.
Mezi ně potom dozdíváme další (do vzniklého prostoru mezi krajními tvárnicemi). V přímém směru
je rovnáme pomocí zednické šňůry nebo latě do roviny.
Doporučená převazba tvárnic je polovina délky, případně možná i čtvrtina. Svislá spára je řešena
zámkovým spojem. Svislé spáry, v místě napojení a v místě vkládání dělených tvárnic, promaltujeme.
Obr. 12 - Provazba rohu u příčkových tvárnic TPB/TPL výšky 198 mm
6.3.2 POMOCÍ PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC TP B/L … VÝŠKY 190 mm
Před zděním řádně očistíme podklad, zbavíme ho všech nečistot. Zakreslíme polohy všech budoucích
příček a otvorů v nich umístěných. Příčkové tvárnice zdíme na vápenocementovou maltu (tloušťka ložné
spáry 10 mm). Doporučujeme výškově srovnat první řadu příčkových tvárnic s tvárnicemi nosnými
a obvodovými. U tvárnic výšky 190 mm maltujeme ložnou i styčnou spáru. Doporučená převazba tvárnic
je polovina délky, případně možná i čtvrtina.
Obr. 13 - Provazba rohu u příčkových tvárnic TP B/L výšky 190 mm
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
13/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
6.4 ULOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO PREFABRIKOVANÉHO PŘEKLADU
Jako nosné prvky nad otvory nosných zdí (TNL, TNB) a příček (TPL, TPB) systému LIVETHERM
používáme prefabrikované překlady PŘ-60/190/dl. a PŘ-115/190/dl. Minimální délka uložení překladů
na zdivu je 200 mm. Zdivo namaltujeme v celé ploše uložení překladu cementovou maltou v tl. cca 10 mm.
Do malty ukládáme jednotlivé překlady svojí užší stranou; nápisem LIVETHERM tak, aby byl čitelný
(tzn. manipulační oka jsou na horní straně překladu). Překlady urovnáme do roviny a překontrolujeme,
zda krajní překlady nepřesahují přes líc zdiva. Uložené překlady spolu „svážeme“ drátem. Tím se zamezí
jejich „vyklopení“, nebo dokonce pádu. Dráty necháme na překladech do úplného zatvrdnutí konstrukce
nad nimi.
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
14/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
7. DOKONČENÍ HRUBÉ STAVBY
7.1 STAVBA PŘIPRAVENA POD KROV
Před zhotovením krovu musí být dokončeny všechny nosné konstrukce, tzn. štítové zdi vyzděny
do požadovaného sklonu a výšky. Tvárnice lze nechat „odskákané“. Dále se naměří poloha umístění vaznic,
pod které musí být „přesně“ vyzděno. Dokončen musí být také pozední věnec s případným kotvením krovu
a vyklizené patro pro snadnou a bezpečnou montáž krovu. Výška štítové zdi nesmí přesahovat podbití krokví
a je vyzděna níže o přidanou tepelnou izolaci, která bude instalována po dozdění štítů, tzn. výška zdiva
ve štítě musí být o tloušťku izolace nižší.
7.2 DOZDĚNÍ A IZOLACE PŘED MONTÁŽÍ STŘECHY
Po realizaci krovu je nutné dokončit štítové zdi (seříznuté tvárnice dle sklonu střechy),
na které se nalepí tepelná izolace z desek extrudovaného polystyrenu. Toto provedení je nutné k oddělení
střešního pláště a obvodového zdiva k propojení obvodové tepelné izolace s tepelnou izolací podkrovních
prostor (Obr. 14). V případě půdního prostoru je nutné svést tepelnou izolaci i po vnitřní straně štítové zdi
až do výšky napojení střešní izolace.
Mezi jednotlivými krokvemi se provede dozdění pomocí věncových tvárnic, do horní hrany krokví
(k podbití střešního pláště) tak, aby byla propojena tepelná izolace tvárnic obvodového zdiva (polystyrenové
vložky) s tepelnou izolací střešního pláště.
a) propojení tepelné izolace zdiva s tepelnou
izolací podkrovních prostor
Obr. 14 - Detaily provedení izolace štítové stěny
s napojením na střešní izolaci
b) tepelná izolace je svedena i po vnitřní
štítové zdi až do výšky střešní izolace
c) fotografie provedení izolace
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
15/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
8. OBRAZOVÝ PRŮVODCE ZALOŽENÍ A VÝSTAVBY TEPELNĚ
IZOLAČNÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
16/17
Datum vydání:
Změna:
15.05.2014
TK
3.2 MONTÁŽNÍ
POSTUPY
ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
Část:
3.2.1
Strana:
17/17
Datum vydání:
15.05.2014
Změna:
9. OPRAVA CHYBNÉHO SESAZENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH VLOŽEK
Po výstavbě systémem LIVETHERM je možné provést kontrolu IR zkouškou (termografickým měřením)
stavebních nepřesností a správné funkce izolačních vložek tvárnic před zhotovením vnějších omítek.
Dodatečně lze provést opravu defektů navrtáním zámků a výplní izolační pěnou. Tím jsou absolutně
eliminovány tepelné defekty.
Obr. 15 - Zdivo před opravou
Obr. 16 - Zdivo po opravě
Download

TK - Betonové stavby group