7, 8, 9/2014
Noví nájemci / new tenants
novinky / news
Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře
Havel, Holásek & Partners / Interviews with Jaroslav HavEL,
Managing Partner, Havel, Holásek & Partners attorneys at law
Obchodní jednotky v komplexu Florentinum /
Store units in the Florentinum building
Vážení nájemci Florentina,
společnost Penta, investor projektu Florentinum, ve spolupráci se společností Vitra pro Vás, naše nájemce, u příležitosti otevření showroomu v obchodní pasáži Florentinum, připravila speciální nabídku
v podobě slevového voucheru na špičkový domácí a kancelářský nábytek společnosti Vitra.
Věříme, že tuto naši exkluzivní nabídku využijete.
VOUCHER
Vitra, špičkový švýcarský výrobce domácího i kancelářského nábytku a doplňků, si pro Vás ve spolupráci se
společností Penta připravila speciální nabídku pro milovníky designu:
- 20% sleva na všechny produkty Vitra
- 30% sleva na židle a křesla z legendární Aluminiové kolekce (design Charles a Ray Eamesovi, 1958)
nebo pracovní židle ID Chair (design Antonio Citterio 2010)
- zdarma zapůjčení vybraného nábytku domů k vyzkoušení
- zdarma zapůjčení vzorků potahových látek domů
- po dobu výběru produktů Vitra se Vám bude věnovat speciálně vyškolený poradce
- prodloužená záruka 72 měsíců od podpisu předávacího protokolu na produkt
Nezmeškejte atraktivní instalaci značky Vitra v pasáži Florentina z ulice Na Poříčí.
Voucher je možné uplatnit do 15. 9. 2014
v níže uvedených obchodech:
Designpropaganda, Vinohradská 34, Praha
www.designpropaganda.com
Konsepti, Komunardů 32, Praha
www.konsepti.com
Vitra Koncept, Křižíkova 34, Praha
www.vitra.com
Konsepti, Továrenská 10 / Dunajská 46, Bratislava
www.konsepti.com
Konsepti, Středova 1, Brno
www.konsepti.com
Sedya, Einsteinova 9, Bratislava
www.sedya.sk
Před uplatněním si prosím voucher vytiskněte a
vyplňte následující údaje:
jméno:
e-mail:
tel.:
číslo voucheru (vyplní prodejce):
Příběh o Florentinu…
Jelikož nás všechny společně spojuje toto unikátní místo a výjimečná budova, rádi bychom Vás v této sekci
pravidelně informovali o zajímavostech spjatých s Florentinem a šířili dále povědomí o tomto jedinečném
projektu. Postupně Vám budeme v každém čísle Newsletteru přinášet informace ze zákulisí, z historie,
o architektuře, o zajímavostech při výstavbě, o technických parametrech budovy a o mnohem dalším.
Doufáme, že se Vám tato část o Florentinu bude líbit.
V předchozích číslech jsme zmínili mladší i mnohem starší historii místa, kde se nyní nachází Florentinum.
V tomto dvojčísle Newsletteru Vám představíme zásadní myšlenku, s jakou bylo Florentinum budováno.
Cílem projektu Florentinum bylo realizovat výraznou budovu, jenž bude elegantní a nadčasová. Tohoto
nelehkého úkolu se zhostilo architektonické studio Cigler Marani Architects. Smyslem developerského projektu
Florentinum nebyla jen výstavba samotné budovy, ale také rozvoj okolního území. Developer Penta navázal
na historii místa a začlenil projekt do okolí, jehož se Florentinum stalo přirozenou součástí. Pro bezprostřední
okolí této lokality znamenal tento záměr zásadní krok přispívající k celkové renesanci lokality, která vrací
zajímavému a důležitému okraji centra Prahy jeho historický význam a městský charakter. Architektura komplexu
je pojednána tak, aby nerušivě obnovila původní uliční čáru a citlivě vrostla na místě bývalé tiskárny.
Jednou z nejvýraznějších proměn kromě samotné budovy bylo vytvoření nových poloveřejných prostor
– náměstí (piazzy) a zahrady. Piazza je volně přístupná veřejnosti a umožňuje vstup do jednotlivých částí
kancelářské budovy přes vysoce reprezentativní recepce. Tento vnitroblok umožňuje dále průchod do
pasáže spojující ulice Na Florenci a Na Poříčí, kde se nachází mnoho obchodních jednotek a ve východní
části objektu plynule navazuje na Desfourskou zahradu. Zahrada slouží zejména nájemcům a návštěvníkům
objektu jako zóna pro relax a odpočinek. Oba poloveřejné prostory jsou vybaveny lavičkami, chodníky,
specifickým osvětlením, stromy a další zelení a vytváří tak řadu příjemných zákoutí, které z Florentina činí
místo, kde se lidé cítí dobře.
The Story of Florentinum…
Because we all share this unique place and exceptional building, in this section we would like to regularly
inform you of items of interest connected with Florentinum and spread awareness of this unique project
further. Over time, in each edition of the Newsletter we will be bringing you information from behind the
scenes, from history, architecture, on points of interest in construction, on the building’s technical parameters,
and much more besides. We trust that you will enjoy this section about Florentinum.
In previous issues, we have discussed the recent history and much older history of the place where
Florentinum now stands. In this double issue of our Newsletter, we will talk of the key idea upon which
Florentinum was built.
The objective of the Florentinum project was to execute a bold concept which would be elegant and
timeless. Architectural studio, Cigler Marani Architects, took on this difficult task. The purpose of
the Florentinum development project wasn’t just the construction of the building itself, but also the
development of its surroundings. Developers, Penta, built upon the history of the site and integrated the
project into its surroundings, of which Florentinum became a natural part. For the immediate vicinity
of the locality, this plan represented a fundamental step contributing to the overall renaissance of the
neighbourhood, returning the historical importance and urban character to this fascinating and important
place on the edge of Prague’s centre. The architecture of the complex is dealt with to renew the original
streetline in an unobtrusive manner and to be sensitively placed on the site of the former printers.
One of the most marked transformations, apart from the building itself, was the creation of new semi-public
space – the square (piazza) and garden. The piazza is fully accessible to the public and allows for entrance
to separate parts of the office building through an exemplary reception. This courtyard also provides access
to the arcade linking Na Florenci and Na Poříčí streets, where there are many store units, and in the eastern
section of the building leads directly onto Desfours Garden. The garden serves tenants and visitors in
particular, providing a place for relaxation. Both semi-public spaces are equipped with benches, pavements,
special lighting, trees and other greenery and so form a pleasant corner which make Florentinum a place
where people can feel good.
Novinky ze života na Florentinu
V této sekci Vás budeme každý měsíc informovat o připravovaných i probíhajících akcích
a plánovaných novinkách na Florentinu.
Probíhá…
CONCIERGE SLUŽBY
Naši Concierge asistenti jsou pro vás denně od 8.00 do 20.00 hodin
na recepci C.
Jsou připraveni splnit všechna přání od pořízení malých dárků až po
organizaci neobvyklých eventů.
Kontakt
Recepce C
[email protected]
+420 733 744 755
www.comn.eu
Top využívané služby v červnu:
•
•
•
•
zajištění osobní přepravy (kategorie vozů Superb, Mercedes Benz E)
zajištění meet & greet na letišti
vypracování kreativního návrhu a realizace tematických eventů (oslava výročí firmy v netradičním pojetí,
poděkování klientům za spolupráci,...)
nákup a doručení dárků
V létě pro vás připravujeme:
Atrium Florentina přímo vybízí ke krátkému oddychu pro načerpání čerstvých sil. Rádi bychom
využili tuto jedinečnou atmosféru k realizaci
sportovních, relaxačních, nebo zábavných aktivit
pro zpříjemnění vašeho dne. Co by vám zlepšilo
náladu a udělalo den hezčím? Napište nám, vaše
přání na naši adresu
[email protected], nebo se zastavte a promluvte s našimi Concierge asistenty.
Nezapomeňte:
Blíží se čas dovolených, ale i bilance předchozího
období. Organizujete večírek, výroční setkání?
Plánujete pracovní program pro váš management?
Dejte nám vědět, jsme tu pro vás.
Lekce jógy v Desfourské zahradě
Přijďte si vyzkoušet, jaké to je začít všední pracovní ráno neotřele, zdravě a také zábavně! Každé úterý
a středu ráno mezi 8 a 9 hod probíhají lekce jógy zdarma v Desfourské zahradě.
Tato služba je exkluzivně poskytována pouze nájemcům Florentina. Co je na lekci potřeba? Pouze pohodlné
oblečení a vaše pracovní vizitka. Lekci povede zkušená lektorka Office yogy, cvičící podložky budou
k zapůjčení zdarma a po hodině je možné využít sprchy v kolárně Florentina.
Benefity pravidelného cvičení:
•
•
•
•
•
•
•
Nabíjí energií a dodává sílu
Uvolňuje tělo, zlepšuje flexibilitu
Snižuje stres a svalové napětí
Koncentruje mysl a posiluje svaly
Detoxikuje
Působí proti bolestem hlavy, očí, krčních a zádových svalů, nespavosti, vysokému krevnímu tlaku,
syndromu karpálního tunelu atd.
Celkově zlepšuje psychické zdraví a náladu.
Budeme se na vás těšit! Přijďte včas, kapacita míst je omezená.
Aktuální informace o cvičení a rezervace naleznete na:
http://officeworkout.cz/rozvrh-hodin/
Připravujeme…
BANKOMAT
V současné době probíhá finální výběr provozovatele bankomatu. Pevně věříme, že bude umístěn do pasáže v několika následujících týdnech. O přesném termínu a umístění Vás budeme informovat v dalších číslech
Newsletteru.
News from life at Florentinum
In this section, we will be informing you each month of events planned and ongoing, and news in Florentinum.
In progress…
CONCIERGE SERVICES
Our Concierges are available for you daily from 8.00am until 8.00pm
at Reception C.
They are ready to fulfil all your wishes, from securing small gifts to organising unusual events.
Contact
Reception C
[email protected]
+420 733 744 755
www.comn.eu
Most used services in June:
•
•
•
•
securing personal transportation (Superb, Mercedes Benz E vehicle category)
securing meet & greet at the airport
preparing creative design and implementation of themed events (company anniversary celebrations
in unconventional style, thanking clients for their co-operation,...)
purchase and delivery of gifts
In summer, we are preparing for you:
Florentinum’s atrium is the ideal place for taking
a short breather to renew your strengths.
We would like to take advantage of its unique
atmosphere to undertake sports, relaxation
or entertainment activities to brighten your day.
What would improve your mood and make your
day brighter? Tell us your ideas at our address
[email protected], or drop by and tell our
Concierge assistants.
Don’t forget:
The holidays are approaching, but so are your
results from the previous period. Are you organising a party, anniversary gathering? Organising
a working programme for your management
team?
Let us know; we’re here for you.
Yoga lessons in Desfours Garden
Come and see for yourself what it’s like to start your working day in a novel, healthy and also fun way! Every Tuesday and Wednesday morning between 8 and 9 am, there are free yoga lessons in Desfours Garden.
This service is exclusively provided only to Florentinum tenants. What do you need for a lesson? Just comfortable clothes and your business card. The lesson is taken by an experienced Office Yoga teacher, with
exercise mats available to borrow free of charge, and when your hour is finished you can use the showers
in Florentinum’s bike sheds.
Benefits of regular exercise:
•
•
•
•
•
•
•
Recharges your energy and gives you strength
Relaxes your body, improves flexibility
Reduces stress and muscle tension
Concentrates your mind and strengthens muscles
Detoxifies
Helps combat sore head, eyes, neck and back muscles, insomnia, high blood pressure,
carpal tunnel syndrome, etc.
Improves overall mental health and mood.
We look forward to seeing you! Come on time; limited spaces available.
Current information on exercises and reservations available at:
http://officeworkout.cz/rozvrh-hodin/
Under preparation…
CASH POINT
The final selection of the cash point operator is currently underway. We trust that this will be located
in the arcade over the coming few weeks. We will inform you of a precise date and location in further
editions of the Newsletter.
Rozhovory s nájemci
Nově vám přinášíme rozhovory s našimi nájemci. Jako prvnímu
jsme položili pár otázek partnerovi advokátní kanceláře Havel,
Holásek & Partners JUDr. Jaroslavovi Havlovi.
Na začátku ledna se Vaše společnost Havel,
Holásek & Partners přestěhovala do Florentina.
V čem shledáváte největší pozitiva po přestěhování
do nových prostor?
Kromě kapacitních důvodů to byl především zájem se jako
špičková právnická firma odlišit od konkurence i mimořádně atraktivním pracovním prostředím a zároveň skvělým
zázemím pro klienty. Velmi důležitá pro nás byla kombinace
zachování sídla na Praze 1, což je nepsaný standard pro
velké právnické firmy, a zároveň zlepšení dopravní dostupnosti. Naše očekávání nám nové prostory splnily. Již nyní
se ukazuje, že naši investici klienti ocenili a že je atraktivní
i pro získávání dalších talentovaných mladých právníků.
Florentinum je budova umístěná ve výhodné lokalitě v centru Prahy disponující kvalitním prostředím,
která obdržela několik významných ocenění. Co bylo
pro Vás nejdůležitějším kritériem, podle kterého jste
se rozhodli přestěhovat právě do Florentina?
Jak uvádíte, Florentinum nedávno získalo Cenu za nejlepší kancelářskou budovu ve střední a východní Evropě,
což hovoří za vše. Věříme, že jsme dobře investovali do toho nejlepšího a nejmodernějšího prostředí pro
práci. Vzhledem k tomu, že se kancelář za 13 let své existence stala největší nezávislou právnickou firmou
ve střední Evropě, která v současnosti zaměstnává více než 170 právníků a několik desítek studentů právnických fakult, bylo nutností najít prostory, které odpovídají rozvoji kanceláře a jejímu dalšímu růstu. Budova
Florentina nám poskytla prostory o celkové rozloze více než 4 500 m2, umožnila zařídit prostornou zónu
pro naše klienty a hosty, několik konferenčních místností, efektivně rozdělit prostor kanceláří dle zaměření
a specializace služeb a také získat prostor pro vzdělávací semináře Akademie Havel, Holásek & Partners.
Během nejbližšího roku chceme kancelář rozšířit o další prostory v rozsahu cca 500 m2.
Jste advokátní společnost, jaké spektrum služeb poskytujete klientům?
Čím se lišíte od konkurence?
Vizí kanceláře je poskytovat ty nejlepší a nejkomplexnější služby nejvýznamnějším a nejúspěšnějším společnostem v České republice a na Slovensku. Chceme vytvářet silná partnerství s klienty úspěšnými v každém oboru, kterých si můžeme vážit a kteří nás zároveň vnímají jako rovnocenné a dlouhodobé obchodní
partnery. Samozřejmě i my si přejeme, aby nás klienti považovali za velmi úspěšné a inovativní podnikatele
v oboru právních služeb. Klientům proto musíme poskytovat špičkové služby ve všech oblastech právní
specializace a portfolio služeb neustále rozšiřovat a zkvalitňovat.
Jsme velmi stabilní firma s velmi omezenou fluktuací lidí. Máme nejvyšší ocenění Czech Stability Award
a jako jediná advokátní kancelář jsme dokázali za posledních deset let nepřetržitě růst, a to vždy dvojciferným tempem. Věříme, že to odráží náš až vědecký model řízení založený na zkušenostech šéfů nejlepších
firem v ČR i ve světě, a to jak v oblasti práva, tak i nejblíže příbuzných oborů. Celý chod kanceláře prochází
každý rok procesem přehodnocení a úprav strategií, business developmentu, financí, marketingu a dalších
oblastí, který trvá 2 až 3 měsíce. Schopnost kanceláře adaptovat se na náročné potřeby klientů je vysoká.
Naše kancelář je obecně známa mimořádně vysokým pracovním nasazením, ale i s ním související možností
rychlého profesního postupu pro ty nejlepší z nás.
Jsme mezinárodně orientovaní, v současné době poskytujeme služby ve 12 jazycích a při mezinárodních
transakcích, na které se kancelář specializuje již od svého založení, spolupracujeme s předními světovými
a evropskými kancelářemi. Máme velmi širokou klientskou základnu – v současné době máme více než
1 000 klientů, řadu z nich aktivně propojujeme a tím podporujeme jejich činnost – ne náhodou je motem
naší kanceláře „Úspěch spojuje“. V neposlední řadě, jak konkurence často zdůrazňuje, se snažíme odlišit příznivou cenovou politikou, nabízíme výborný poměr ceny a kvality našich služeb. Nechceme být pro klienty
nepřiměřeně drazí.
Za pár let jste dokázal vybudovat jednu z nejúspěšnějších a největších advokátních kanceláří
v ČR. Co je podle Vás podmínkou pro vybudování takto úspěšné firmy?
Základem našeho úspěchu je týmová práce klíčových kolegů partnerů a schopnost táhnout za jeden provaz.
Mimořádné pracovní nasazení všech kolegů v našem týmu a jejich schopnost rychle se učit a inovovat naše
služby je dalším klíčem k úspěchu. Velkou výhodou při zakládání kanceláře bylo to, že zakládající partneři
a další později příchozí kolegové měli zkušenosti ze špičkových mezinárodních firem. V letech následujících
jsme dokázali efektivně a flexibilně reagovat na všechny zajímavé příležitosti na trhu. Stejně tak se kancelář
díky systematickému budování komplexních právních služeb a schopnosti velmi pružně a důsledně jednat
vypořádala s ekonomickou krizí. A samozřejmě máme velmi stabilní, loajální klientelu, které si velice vážíme
a snažíme se do ní neustále investovat.
Letos získala Vaše advokátní kancelář prestižní ocenění Who’s Who Legal Award.
Co pro vás toto ocenění znamená?
Každé ocenění, které naše kancelář získá, nás samozřejmě velmi těší. Ale upřímně je pro nás mnohem důležitější spokojenost klientů, pocit dobře odvedené práce, dobré ekonomické výsledky a spokojenost kolegů
a zaměstnanců. Naši právníci jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými specialisty mezinárodními ratingovými publikacemi. Kancelář se také pravidelně umísťuje na prvním místě v České republice
podle celkového počtu realizovaných transakcí v oblasti fúzí a akvizic dle mezinárodních ratingových agentur Mergermarket, Thomson Reuters a Dealwatch a je také obvykle klienty nejlépe hodnocenou kanceláří
v České republice v rámci mezinárodních ocenění ILO Client Choice Awards a Practical Law Company.
Rád cestujete. Máte své oblíbené místo, kam se rád vracíte nebo se naopak vydáváte
pokaždé jinam? Popř. proč?
Cestuji hodně spíše pracovně, jsme kancelář se silně mezinárodním zaměřením. Protože ve své pozici musím
práci věnovat minimálně tři a půl tisíce hodin ročně, potřebuji dobře kombinovat volný čas s prací
a soukromé a obchodní cesty. Rád také hraji golf, takže řada mých cest je spojená buď s businessem,
anebo s golfem, často s obojím. Nejezdím na jedno místo, mám rád variabilitu.
Vzpomínáte si, čím jste chtěl být, když jste byl malý? Pro studium práv jste se rozhodl
až po maturitě? Doporučil byste něco současným nebo budoucím studentům práv?
Pro kariéru v oblasti práva jsem se rozhodl i na základě zhodnocení svých schopností v sedmnácti letech.
Jako dítě mě více zajímal sport než práce a i nyní beru práci sportovně – trénink, závod, relax a stále dokola.
Studentům práv bych v každém případě doporučil, aby se nebáli část studia absolvovat v zahraničí a právnickou praxi získávali už během studia – takto získané zkušenosti mohou být dobrým vodítkem pro zjištění,
jaké právní činnosti se v budoucnu věnovat. V současné době je na advokátním trhu velká konkurence
a špatné rozhodnutí na začátku může ovlivnit celou následnou kariéru.
Dobrým a úspěšným právníkem se navíc člověk nestane za pouhý rok nebo dva. Cesta na vrchol bývá dlouhá, někdy může trvat i dvacet let. Podmínkou je nejen velké pracovní nasazení, ale především ochota
na sobě neustále pracovat, zdokonalovat se a rozvíjet své schopnosti.
Jaroslav Havel
Řídící partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners
Interviews with tenants
Jaroslav Havel – interview for Newsletter Florentinum
At the beginning of January, your company, Havel,
Holásek & Partners moved to Florentinum. What do
you find the greatest benefit after moving to your
new premises?
As well as for capacity reasons, it was above all our
intent to differentiate ourselves from our competitors
as a top-class law firm with an exceptionally attractive work
environment, while also offering great facilities for clients.
Particularly important for us was the combination
of a headquarters in Prague 1, an unwritten standard for
large law firms, and also better transport accessibility. Our
new premises have met our expectations. We can already
see that our clients appreciate our investment and that
it has proved attractive for acquiring additional talented
young lawyers too.
Florentinum is a building in a great location
in the centre of Prague offering a high quality environment which has won a number of major awards.
What was the most important criterion for you
which made you decide to move to Florentinum?
As you say, Florentinum recently won an award for the best
office building in Central and Eastern Europe, which says
it all. We believe that we have made a good investment
in the best and most contemporary environment for work.
Since over our 13 years operating we have become the
largest independent law firm in Central Europe, currently
employing more than 170 lawyers and dozens of law faculty students, we needed to find premises which
correspond to the office’s developments and further growth. The Florentinum building has provided us with
premises over a total area of more than 4 500 m2, allowed us to establish a spacious zone for our clients
and guests, a number of conference rooms, effectively divide our office space according to focus and specialisation of services, and also acquire space for Akademie Havel, Holásek & Partners training seminars. Over
the next year, we want to expand our office with further space of approx. 500 m2.
You are a law firm; what spectrum of services do you provide to your clients?
How are you different from your competitors?
Our firm’s vision is to provide the best and most comprehensive services to the most important and most
successful companies in the Czech Republic and Slovakia. We want to create a strong partnership with
successful clients in every field whom we can respect and who also perceive us as equal and long-term business partners. Naturally, we also want our clients to consider us a very successful and innovative business
in the field of legal services. As such, we must provide our clients with top-class services in all fields of legal
specialisation and continuously expand and improve our portfolio of services.
We are a very stable company with very low staff turnover. We have the highest Czech Stability Award,
and we are the only law firm to have shown continuous growth over the last ten years, always in double digits. We believe this reflects our almost scientific management model based on the experience of the heads
of the best companies in the Czech Republic and the world, both in the legal field and in the closest related
fields. Every year, our whole office operations undergo a process of reassessment and adjustment
of strategies, business development, finance, marketing and other fields which lasts 2 to 3 months. Our ability to adapt to the demanding needs of our clients is high. Our office is generally known for its hard work,
and related to this is the opportunity for fast career advancement for the best of us.
We are internationally focused; we currently provide services in 12 languages and in our international
transactions, something we have specialised in since our founding, we co-operate with leading global and
European offices. We have a very wide client base – we currently have over 1 000 clients, a number
of whom we actively put together thus supporting their activities – it is not for nothing that our firm’s motto is ‘Success unites’. Last but not least, as our competitors often stress, we aim to differentiate ourselves
with a reasonable pricing policy, our services offering a great price to quality ratio. We don’t want to be
prohibitively expensive for our clients.
Within a few years, you’ve managed to build up one of the most successful and largest
law firms in the CR. What do you think are the conditions needed to build up a successful
company such as yours?
The basis of our success is the teamwork of key colleagues and partners and the ability to pull together.
The exceptionally hard work of all our colleagues in the team and their ability to learn fast and innovate
our services is another key to success. It was a great advantage in setting up our office that our founding
partners and other colleagues arriving later had experience from leading international companies. Over
the following years, we managed to respond effectively and flexibly to all good market opportunities which
turned up. At the same time, thanks to the systematic building up of comprehensive legal services and our
ability to act very flexibly and consistently, we managed to overcome the economic crisis. And of course,
we have a very stable, loyal clientele who we truly appreciate and in whom we aim to continuously invest.
This year, your law firm worn the prestigious Who’s Who Legal Award.
What does this award mean to you?
We are of course very pleased by any award our office receives. But honestly, much more important for
us is the satisfaction of our clients, the feeling of a job well done, good economic results and the satisfaction of colleagues and employees. Our lawyers are regularly featured amongst the leading or recommended
specialists by international rating publications. Our office is also regularly placed top in the Czech Republic
according to total number of implemented transactions in the mergers and acquisitions field according
to international rating agencies, Mergermarket, Thomson Reuters and Dealwatch, and we are also commonly the best client-assessed office in the Czech Republic in the international ILO Client Choice Awards
and Practical Law Company.
You like travelling. Do you have a favourite place you like to go back to,
or do you prefer seeing different places? Why?
I do a lot of mostly business travelling; we are a company with strong international focus. Because I have
to dedicate at least three and a half thousand hours per year to work, I need to combine my leisure time
with work, and my private and business trips. I also like playing golf, so many of my travels are linked either
with business or golf, and often with both. I don’t travel to one place; I like variation.
Do you remember what you wanted to be when you were young? Did you decide to study law
after completing school? Do you have any advice for current or future law students?
I decided upon a career in law on the basis of my abilities at the age of seventeen. As a child, I was more
interested in sport than work, and now I take my work as sport – training, competing, relaxation, over
and over again. I would always recommend law students not to be afraid of completing their studies
abroad, and to gain legal practice during their studies – experience like this can be a great guide for finding
out what legal field to work in in future. Right now, there is great competition in the legal market,
and a poor decision at the outset can affect the whole of your subsequent career.
Furthermore, you can’t become a good and successful lawyer in just a year or two. The journey to the top
is long, and can take up to twenty years. You need not just hard work, but above all the willingness to continuously work on yourself, to perfect and develop your capabilities.
Jaroslav Havel
Managing Partner, Havel, Holásek & Partners attorneys at law
Obchodní jednotky v komplexu Florentinum (pasáž + piazza)
Od března 2014 je otevřena obchodní pasáž nacházející se v 1.podzemním podlaží komplexu Florentinum
propojující ulice Na Florenci a na Poříčí. Pasáž Florentinum nabízí více než 15 obchodů, restaurací
a stánků. Bočním výstupem je možné se dostat na vnitřní piazzu Florentina, která tvoří centrální část
celého komplexu. Dalším možným přístupem do pasáže je z podzemní garáže.
Pasáž je otevřená v pracovní dny v době od 7:00 do 22:30 a během víkendů a svátků od 8:00 do 22:30.
Vstup na piazzu, kde naleznete další obchodní jednotky, je umožněn ve stejném čase. Obchodní pasáž
o rozloze 3500 metrů čtverečních zkrášluje fontána, která ukazuje reálný čas v podobě vodotrysku.
K nájemcům obchodní pasáže patří prodejce hodinek Koscom, jenž ve Florentinu otevřel na ploše více než
500 metrů čtverečních největší prodejnu hodinek ve střední Evropě. Pro běžné nákupy potravin a drogerie
jsou zde supermarket Spar a drogerie Rossmann. Kosmetiku a parfémy můžete nakoupit nebo vyzvednout
u největšího internetového obchodníka s parfémy Parfums.cz. Dále zde nechybí ani tabák s vinotékou Don
Pealo, čistírna oděvů Net čistírny, papírnictví a knihkupectví Neoluxor, kuchyňské potřeby Tescoma nebo
květinářství Fleur. Uprostřed pasáže mezi obchodními jednotkami se můžete osvěžit ochucenými čaji
z konceptu Bubbleology. Ze strany ulice Na Poříčí je otevřena lékárna Dr.Max a prodejna sýrů, mléčných
výrobků a italských delikates La Formaggeria Gran Moravia. Hlad mohou příchozí zahnat v restauracích
s mexickou kuchyní Rancheros, čerstvými saláty Chop´d nebo asijskými specialitami Sushi time. Pokud
zajedete do podzemních garážích, čeká zde na Vás provozovatel největší sítě autokosmetických center
Automyčka Express.
Piazza tvořící centrální část celého komplexu Florentinum je otevřena v pracovní dny v době od 7:00
do 22:30 a během víkendů a svátků od 8:00 do 22:30. Kromě odpočinkové části, která nabízí relax pro
nájemce Florentina v době odpočinkové pauzy se zde nachází další obchodní jednotky. Návštěvník
se může občerstvit čerstvými šťávami z produkce konceptu Ugo nebo si zajít na oběd do kantýny Presto.
Za nedlouho tu otevře svůj showroom a zároveň kavárnu francouzská společnost Veolia.
V budoucnu se můžete těšit na kadeřnické a kosmetické studio Bomton nebo kavárnu Starbucks.
Ze strany ulice Na Florenci můžete využít služby České pojišťovny. V přízemí budovy vedle recepce C
naleznete Britskou školku a jesle.
Bližší informace o obchodních jednotkách a jejich nabízených službách včetně akcí naleznete
v druhé části tohoto Newsletteru.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
Store units in the Florentinum building
(passage + piazza)
Since March 2014, the retail arcade located in the first basement level of the Florentinum complex linking
Na Florenci and Na Poříčí streets has been open. The Florentinum arcade contains more than 15 stores,
restaurants and stands. Using a side entrance, you can get to Florentinum’s internal piazza, which makes up
the central section of the whole building. You can also access the arcade from the underground garage.
The arcade is open on weekdays from 7:00am until 10:30pm, and at the weekend and on public holidays
from 8:00am until 10:30pm. Access to the piazza, where additional store units are located, is provided
during the same hours. The 3500 square metre retail arcade is decorated by a fountain, which shows the
actual time through its water jets.
Some of the tenants in the retail arcade include Koscom watch retailers, which has opened the largest
watch store in Central Europe over an area of over 500 square metres in Florentinum. For everyday food
and drugstore purchases, Spar supermarket and Rossmann drugstore are here. You can purchase or pick
up cosmetics and perfumes at the largest internet perfume store, Parfums.cz. Also available here is the Don
Pealo tobacconists and wine store, Net čistírny dry cleaners, Neoluxur stationers and bookstore, Tescoma
kitchen products and Fleur florists. In the middle of the arcade and between the store units, you can refresh
yourself with some Bubbleology concept flavoured tea. From Na Poříčí, the Dr. Max pharmacy is open,
as is the cheese, dairy products and Italian delicacies store, La Formaggeria Gran Moravia. You can satisfy
your hunger with Mexican cuisine in Rancheros restaurant, with the fresh salads in Chop´d, or with the
Asian specialities offered by Sushi time. If you go into the underground garages, operator of the largest
network of car cosmetics centres, Automýčka Express, is awaiting you.
The piazza which makes up the central section of the whole of Florentinum is open on weekdays from
8:00am until 10:30pm. In addition to the relaxation zones, which provide relaxation for Florentinum tenants
during their afternoon breaks, there are additional store units present here. Visitors can enjoy refreshment
from Ugo concept fresh juices, or go for lunch to the Presto canteen. French company, Veolia, will soon
be opening their showroom, along with their café.
In future, you can look forward to Bomton hairdressing and cosmetics studio, and a Starbucks café.
From Na Florenci, you can take advantage of the services of Česká pojišťovna. On the ground floor, next
to Reception C, is the British Preschool and Nursery.
You can find further information on store units and the services they provide, including special offers,
in the second section of this Newsletter.
We look forward to your visit!
Noví nájemci
Během léta se stanou novými nájemci Florentina
tyto společnosti:
Ä Přední dodavatel vodohospodářských služeb Solutions and Services, a.s.,
člen skupiny Veolia Environment. Nájemce obsadí část kancelářských prostor
v 2. NP.
www.saservices.cz
Ä Společnost zaměřující se na činnosti dopravního stavitelství SILNICE
GROUP a.s. Nájemce obsadí část kancelářských prostor v 7. NP.
www.silnicegroup.com
Ä Největší lékárenská síť v České republice Dr.Max. Nájemce obsadí část
kancelářských prostor v 3. a 8. NP.
www.drmax.cz
Během letních prázdnin zahájí svůj provoz obchodní jednotky:
Ä Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., člen skupiny Veolia
Environment, otevřou na piazze svůj showroom společně s kavárnou.
www.pvk.cz
obecné informace
Ä Dále připomínáme, že od začátku roku je zprovozněna pro nájemce a jejich zaměstnance v prostorách
garáží v 1.PP veřejná kolárna, vč. šaten a sprch. V případě zájmu prosím kontaktujte velín ostrahy, kde vám
zajistí přístup.
Ä Chcete, aby Vás ráno při příchodu do práce vítalo logo Vaší společnosti? Nabízíme Vám možnost umístit
Vaši reklamu/logo na nainstalované obrazovky v pasáži, u hlavního vstupu na piazzu z ul. Na Florenci,
v recepcích nebo v podzemních garážích. V případě zájmu prosím kontaktujte technologický velín.
Ä Do výtahů obsluhujících nadzemní podlaží jsme umístili hliníkové rámečky, do kterých můžete v případě
zájmu umístit Vaši reklamu, popř. plakát informující ostatní nájemce Florentina o Vámi nabízených službách/
akcích. V případě zájmu prosím kontaktujte zástupce pronajímatele (sl. Čermáková).
Ä Od začátku května je zřízeno veřejné WIFI připojení v pasáži i na piazze pod názvem sítě Florentinum.
New tenants
During the summer holidays, the following companies will become new Florentinum tenants:
Ä Leading supplier of water management services, Solutions and Services, a.s.,
member of Veolia Environment Group. These tenants will take up a section
of office space on the 2nd floor.
www.saservices.cz
Ä SILNICE GROUP a.s., a company focused on traffic engineering.
These tenants will take up a section of office space on the 7th floor.
www.silnicegroup.com
Ä The largest pharmacy network in Czech republic Dr.Max. The tenant
will take up a section of office space on the 3rd a 8th floor.
www.drmax.cz
Over the summer holidays, these store units will begin
operation:
Ä Pražské vodovody a kanalizace, a.s., member of Veolia Environment
Group, will open their showroom and café on the piazza.
www.pvk.cz
General information
Ä We would also like to remind you that there has been public bicycle storage for tenants and their
employees available in the garage in the first basement since the beginning of the year, including changing
rooms and showers. If interested, please contact the security control room who will provide you with
access.
Ä Want your company logo to welcome you upon arrival at work in the morning? We offer you the
opportunity to position your advertisement/logo on the installed screens in the arcade, at the main
entrance to the piazza from Na Florenci, at reception or in the underground garages. If interested, please
contact the technical control room.
Ä We have positioned aluminium frames into the lifts serving the overground floors, into which you
can put your advertisement, or a poster informing other Florentinum tenants of your services/offers. If
interested, please contact a landlord representative (Miss Čermáková).
Ä Since the beginning of May, a public WIFI connection has been set up in the arcade and piazza, under
the network name Florentinum.
Obchodní jednotky v pasáži / Store units in the passage
Prodejna hodinek KOSCOM
KOSCOM watch store
Nově otevřená největší prodejna hodinek ve střední Evropě na ploše 550 m2.
Newly opened, the largest watch store in Central Europe on an area of 550 m2.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 9-20 hod
Webová stránka / Website:
www.koscom.cz
Sortiment/nabízené služby:
- více než 9.000 vystavených modelů hodinek. K dispozici mistři hodináři.
- na každé zakoupené hodinky v prodejně KOSCOM bude poskytnuta doživotní výměna baterie zdarma
Dne 23.5.2014 proběhlo slavnostní otevření největšího hodinářství ve střední Evropě KOSCOM.
Nezapomenutelný večer plný vzácných hostů, dobrého jídla a pití a bohatého programu, zažil každý, kdo
nechyběl u slavnostního otevření největšího hodinářství ve střední Evropě KOSCOM v pražské pasáži
Florentinum /www.koscom.cz/. Přestože se akce s názvem „Večer v časoprostoru...“ točila kolem hodinek,
kterých je tu na ploše 550 metrů čtverečních 9000 /více než třiceti světových značek/, čas nikdo sledovat
nemusel. Na ciferníky náramkových hodinek se každý díval spíš ze zájmu a zvědavosti, než proto, aby zjistil,
kolik je hodin. Obdiv si zasloužily i hodinky s vodotryskem od slovenského výtvarníka Ašota Haase, které
mají své místo před vchodem do prodejny a lákají k její návštěvě.
Products/services offered:
- more than 9 000 watch models displayed. Watchsmiths available.
- lifetime battery replacement provided for all watches purchased in the KOSCOM store free of charge
On 23 May2014, the official opening of KOSCOM, the largest watch store in Central Europe, took place.
All those present for the official opening of KOSCOM, the largest watch store in Central Europe, in Prague’s
Florentinum arcade /www.koscom.cz/, enjoyed an unforgettable evening full of rare guests, good food and
drink and an extensive programme. Although the event, entitled ‘An evening in space-time’ revolved around
watches, of which there are over 9000 here on an area of 550 square metres /more than thirty worldwide
brands/, nobody had to watch the time. All present viewed the dials of the watches more out of interest
and curiosity than in order to find out the time. The waterjet clock by Slovakian artistm Ašot Haas, was
much admired, which is positioned in front of the store entrance and attracts visitors.
In the following photographs, you can see some moments from the official opening, including commentary
from one of our VIP guests, Jan Čenský.
Supermarket SPAR
SPAR Supermarket
SPAR je silným mezinárodním retailerem působícím ve více jak 30 zemích v Evropě, Africe, Asii a Austrálii.
Filozofií společnosti SPAR ČOS je nabízet svým zákazníkům široký sortiment kvalitních a čerstvých produktů, a to jak v hypermarketech INTERSPAR, tak i v supermarketech SPAR.
SPAR is a major international retailer operating in more than 30 countries in Europe, Africa, Asia
and Australia. SPAR ČOS’s philosophy is to offers its customers a wide assortment of high quality and fresh
products in both INTERSPAR hypermarkets and SPAR supermarkets.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-So/Mon-Sat: 7-20 hod, Ne/Sun: 8-20 hod
Webová stránka / Website:
www.interspar.cz
Sortiment:
Nabídka supermarketu SPAR v budově Florentinum zahrnuje přes 350 druhů masných výrobků, přes
150 druhů ovoce a zeleniny, 869 druhů mléčných výrobků, 267 druhů pečiva a pekárenských výrobků. Dále
si zákazníci mohou vybrat z téměř 4000 nabídek suchého sortimentu, který je doplněn o nápoje, drogistické zboží a potřeby pro domácnost. Kromě široké nabídky si mohou být zákazníci jisti, že stejně jako v jiných
prodejnách SPAR i v této dodržuje společnost SPAR ČOS své zásady a dbá především na kvalitu.
Akce a slevy:
naleznete na http://www.interspar.cz/cs_CZ/akce.html
Products:
SPAR supermarket in the Florentinum building offers over 350 kinds of meat products, over 150 kinds
of fruit and vegetables, 869 types of dairy products and 267 types of bread and bakery products. Customers can also choose from almost 4000 items in its dry assortment, which is complemented by drinks,
health and beauty products and household equipment. As well as a wide product selection, customers
can be assured that just as in other SPAR stores, SPAR ČOS ensures its principles are kept to in this store,
paying particular attention to quality.
Special offers and discounts:
find at http://www.interspar.cz/cs_CZ/akce.html
Drogerie parfumerie
ROSSMANN
ROSSMANN
Drugstore and perfumery
Společnost ROSSMANN představuje síť prodejen drogerie – parfumerie a na českém trhu působí již 20 let.
ROSSMANN is a network of drugstore and perfumery stores, and has operated on the Czech market
for 20 years.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 9-19 hod
Webová stránka / Website:
www.rossmann.cz
Sortiment:
Drogerie - parfumerie ROSSMANN nabízí velkou šíři sortimentu. Mezi hlavní skupiny zboží, na které zaměřujeme velkou pozornost, patří především dámská kosmetika, dekorativní a vlasová kosmetika, dětská kosmetika a vše pro děti, parfémy. Další velmi důležitou skupinou je sortiment ústní hygieny, dámské hygieny,
deodorantů, tělové kosmetiky pro ženy i muže. Samozřejmostí jsou prací a čisticí prostředky, potrava pro
zvířata, produkty zdravé výživy, vitaminy, farmaceutické výrobky, ale také vlasová galanterie nebo různé
doplňky pro děti.
Soutěž:
Hrajte s námi o 20 automobilů značky ŠKODA s plnou nádrží od společnosti Agip a 380 dárkových balíčků.
Více informací na www.rossmann20let.cz.
Dále Vám každý týden přinášíme výrobky za akční ceny. Zaregistrujte se na našich stránkách www.rossmann.cz a my Vám budeme pravidelně zasílat nejnovější slevy.
Doplňkové služby:
Dětský věrnostní program ROSSMÁNEK, Dárková karta ROSSMANN, ROSSMANN FOTOSHOP
Akce, slevy:
Každý týden Vám přinášíme výrobky za akční ceny. Zaregistrujte se na našich stránkách www.rossmann.cz
a my Vám budeme pravidelně zasílat nejnovější slevy.
Products:
ROSSMANN drugstore and perfumery has a wide selection of products. Some of the key goods it focuses
much attention on include women’s cosmetics, decorative and hair cosmetics, children’s cosmetics
and goods for children, perfumes. Another very important group is its range of dental hygiene and feminine
hygiene products, deodorants, and body cosmetics for women and men. It also sells washing and cleaning
products, pet food, health food, vitamins, pharmaceutical products and also hair products and various
accessories for children.
Competition:
Win one of 20 ŠKODA cars with a full tank from Agip with us, or one of 380 gift hampers. Further information at www.rossmann20let.cz.
Each week, we also bring you products at special prices. Register at our website, www.rossmann.cz and we
will regularly send you information on the latest discounts.
Additional services:
ROSSMÁNEK children’s loyalty programme, ROSSMANN gift card, ROSSMANN FOTOSHOP
Special offers, discounts:
Every week, we have products at special prices. Register on our website, www.rossmann.cz, and we’ll regularly send you the latest discounts.
20 AUT
HRAJTE S NÁMI O
ROSSMANN
slaví 20 let v ČR
Hrajte s námi 20 týdnů o 20 aut značky ŠKODA s plnou nádrží od Agip a 380 dárkových balíčků.
Soutěž probíhá od 12. 5. do 28. 9. 2014.
Jak se soutěže zúčastnit? Nakupte u nás minimálně za 400 Kč, svůj nákup zaregistrujte na www.rossmann20let.cz a popřejte nám
krátkou básničkou. Básnička musí obsahovat 2 povinná slova, která najdete ve všech drogeriích a parfumeriích ROSSMANN
nebo na www.rossmann20let.cz.
Není tedy nad čím bádat, nakupte a běžte skládat.
Inzerce_210x148.indd 1
Více na
www.rossmann20let.cz
29.5.14 15:16
Tabák DON PEALO
DON PEALO tobacconists
Společnost PEAL a.s. je českou obchodní společností, která již 20. rok provozuje velkooobchod s tabákovými výrobky, nápoji, vínem, ceninami a cukrovinkami pro zákazníky v sektoru tabáků, potravin, čerpacích
stanic a gastro provozů.
Provozujeme přes 60 specializovaných maloobchodních prodejen DON PEALO ve dvou konceptech:
TABÁK&TISK - komplexní nabídka tabákových výrobků, kuřáckých potřeb, denního tisku a časopisů, telefonních kupónů, jízdenek MHD, SAZKA
VINOTÉKA - základní nabídka tabákových výrobků, tisku s rozšířenou nabídkou vína, značkového alkoholu,
doutníků, zapalovačů a dárkových předmětů
PEAL a.s. is a Czech company which has been operating a wholesale company for tobacco products, drinks,
wine, valuables and confectionary for customers in the tobacconists, food, refilling station and food business. We operate over 60 specialist DON PEALO retail stores within two concepts:
TABÁK&TISK – a comprehensive selection of tobacco products, smoking equipment, newspapers and magazines, telephone coupons, city transport tickets, SAZKA lottery tickets
VINOTÉKA – a basic selection of tobacco products and newspapers and an expansive selection of wines,
branded alcohol, cigars, lighters and gifts
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 8-21 hod
Webová stránka / Website:
www.donpealo.cz
Sortiment:
Tabák a Vinotéka, Víno, Destiláty, Doutníky (suché, vlhké – veliký výběr z vestavěného humidoru), Kuřácké
potřeby, El.příslušenství, Sazka, Fortuna
Products:
Tobacconists and wine store, Wines, Spirits, Cigars (dry, wet – a large selection from our inbuilt humidor),
Smoking equipment, Electric accessories, Sazka, Fortuna
Čistírna oděvů NET ČISTÍRNY
NET ČISTÍRNY dry-cleaners
NET Čistírny & prádelny Vám nabízí širokou škálu služeb věnujících se péči nejen o Vaše šatstvo. Naše společnost poskytuje kromě standardních služeb rovněž vyzvednutí Vaší objednávky a následně pak také její
doručení na Vámi určenou adresu. Nabízíme osobní služby nejen pro jednotlivce, ale i pro celé společnosti.
Jsme flexibilní a na základě dohody jsme schopní náš čas přizpůsobit požadavkům klienta k jeho 100%
spokojenosti. Naše čistírny splňují platné ekologické normy a to pro oblast ochrany vod, ochrany ovzduší,
nakládání s odpady a hygienu pracovního prostředí.
NET Čistírny dry cleaners and launderette offer a wide range of services focused on the care of your clothing
and more besides. In addition to offering standard services, we can also pick up your order and subsequently
deliver it to your selected address. We offer personal services not just for individuals, but also for whole companies. We are flexible, and on the basis of agreement we are able to accommodate our time to our clients’ requirements to ensure their 100% satisfaction. Our dry-cleaners meet environmental standards which are in force, in
the fields of water conservation, air protection, waste management and hygiene of the work environment.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 8:30-18:30 hod,
So-Ne/Sat-Sun: 10-13 hod
Webová stránka / Website:
www.netcistirny.eu
Kontakt / Contact: +420 608 283 282
Nabízené služby:
chemické čištění a praní
Doplňkové služby:
Roznos po budově, možnost věrnostních karet pro stálé zákazníky.
Akce, slevy: Plánujeme průběžné akce během roku (např. sleva na kabáty, bundy po zimní sezóně, sleva
na zimní oděvy (bundy, lyžařské oblečení) před zimní sezónou, v létě sleva na sportovní komplety.
Services offered:
dry-cleaning and washing
Additional services:
Delivery within building, loyalty cards for permanent customers.
Special offers, discounts: We are planning regular offers over the year (e.g. discounts on coats, winter coats
after the winter season, discounts on winter clothes (coats, skiing gear) before the winter season, in summer discounts on sports ensembles.
Květinářství FLEUR
FLEUR florists
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 8-20 hod
Webová stránka / Website:
www.daniela-fleur.cz
Kontakt / Contact: [email protected]
Tel: 230 234 256, 730 898 963
Sortiment:
Květiny, výroba aranží, prodej hrncových květin.
Doplňkové služby: Donáška květin po budově Florentinum i rozvoz květin po celé Praze
Products:
Flower, flower arrangements, sale of potted plants.
Additional services: Flower delivery within the Florentinum building and flower delivery throughout Prague
Mexické bistro RANCHEROS
RANCHEROS Mexican bistro
Rancheros je nově otevřená síť rychlého občerstvení a uvádí na trh České republiky mexickou kuchyni,
jednu z nejzdravějších kuchyní světa, vhodnou pro celou rodinu. Naší filozofií „I rychle můžete jíst zdravě“
ukazujeme, že i spojení rychlého občerstvení a zdravých, čerstvých pokrmů je možné. Denně naše pokrmy
připravujeme z čerstvých surovin a naše recepty vycházejí z tradičních postupů mexické kuchyně.
Rancheros is a newly opened network of fast food outlets introducing Mexican food to the Czech market,
one of the healthiest world cuisines suitable for all the family. Our philosophy ‘Even fast food can be healthy’ demonstrates that it is possible to combine fast food with healthy, fresh ingredients. We prepare our
food daily from fresh ingredients and our recipes are based on the traditional methods of Mexican cuisine.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 8-20 hod,
So-Ne/Sat-Sun: 11-20 hod
Webová stránka / Website:
www.rancheros.cz
Kontakt / Contact: www.facebook.com/RANCHEROS.CR
Přijďte i vy ochutnat od 1.6. čerstvé domácí limonády od Rancheros. Naše limonády jsou připravovány
každý den z čerstvých surovin a od června můžete ochutnat:
- Čerstvou CITRÓNOVOU domácí limonádu, která je denně vyráběna ze šťávy 0,7 kg citronů. - Čerstvou POMERANČOVOU domácí limonádu, která je každý den vyrobená ze šťávy 1,1 kg pomerančů.
- Čerstvou OKURKOVOU domácí limonádu, která je každodenně vyráběna ze šťávy 0,6 kg oloupaných
salátových okurek.
Ochutnejte chutné a zdravé limonády.
Od 15.6. Vám připravila mexická restaurace Rancheros další příjemné překvapení. V rámci budovy Florentinum pro Vás zajistíme roznos našich produktů zdarma. Stačí objednat minimálně za 150,- Kč, a pak se jenom těšit na gurmánský zážitek pravé mexické kuchyně. Volejte 773 699 958 a objednejte si svou oblíbenou
mexickou kuchyni.
Come and enjoy Rancheros’s fresh home-made lemonades from 1 June. Our lemonades are made every
day from fresh ingredients, and from June you can enjoy:
- Fresh home-made LEMONade, which is made daily from the juice of 0.7 kg of lemons. - Fresh home-made ORANGEade, which is made daily from the juice
of 1.1 kg of oranges.
- Fresh home-made CUCUMBER lemonade, which is made daily from
the juice of 0.6 kg peeled salad cucumbers.
Enjoy our tasty and healthy lemonades.
From 15 June, Rancheros Mexican restaurant has prepared another
great surprise for you. We will provide delivery of our products free
of charge within the Florentinum building. Simply make an order of at
least 150 CZK and you can look forward to the gourmet experience of
authentic Mexican cuisine. Call 773 699 958 and place an order for your
favourite Mexican food.
Asijské speciality SUSHI TIME
SUSHI TIME Asian specialities
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 10-20 hod,
So-Ne/Sat-Sun: 11-20 hod
Webová stránka / Website:
www.sushitime.cz
Sortiment:
Nabízíme asijské speciality, hlavně z japonské, thajské, korejské a vietnamské kuchyně. V čase obědů
si mohou zákazníci vybrat ze široké nabídky čerstvých sushisetů, salátů, hotových polévek, specialit
z woku a dezertů. Po 13:30 máme k dispozici rozšířenou nabídku na www.sushitime.cz/cz/menu/
Doplňkové služby:
Poskytujeme cateringové služby pro firmy (občerstvení na porady, pro návštěvy, atd). Připravujeme reprezentativní sushi plata i horké speciality z woku. Nabízíme také bezplatný rozvoz po objektu Florentinum
až do kanceláře.
Products:
We offer Asian specialities, mainly from Japanese, Thai, Korean and Vietnamese cuisine. At lunchtime,
customers can choose from a wide selection of fresh sushi sets, salads, ready to serve soups, wok specialities and desserts. After 1:30pm, our extended menu is available at www.sushitime.cz/cz/menu/
Additional services:
We provide catering services for companies (refreshments for meetings, visits, etc.). We prepare representative sushi platters and hot specialities from the work. We also offer delivery free
of charge throughout the Florentinum building
to your office.
Saláty CHOP´D
CHOP’D Salads
V Chop‘d - Salad your life si pochutnáte na čerstvých zeleninových salátech, ke kterým máte široký výběr domácích dresingů. Vždy se soustředíme na to, aby všechny ingredience byly čerstvé, kvalitní a splňovaly to, co z Chop‘d-Salad
your life dělá unikátní místo. In Chop’d - Salad your life, you can enjoy fresh vegetable salads with a wide selection of home-made
dressings. We always take great care to ensure all ingredients are fresh, high-quality and meet what makes
Chop’d - Salad your life a unique place. Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 9-19 hod
Webová stránka / Website:
www.chopd.cz
Kontakt / Contact: www.facebook.com/salad.your.life
Doplňkové služby:
Bezplatný roznos po objektu Florentinum až do kanceláře.
Akce a slevy:
Stálým zákazníkům nabízíme věrnostní kartičku, se kterou získáte 9. salát zdarma.
Additional services:
Free delivery throughout the Florentinum building to your office.
Akce a slevy:
We offer loyalty cards to permanent customers, with which you can get your 9th salad free of charge.
Knihkupectví NEOLUXOR
NEOLUXOR bookstore
Nabízíme nejširší výběr knih na českém trhu, vybrat si můžete na některé z našich poboček nebo na webu,
kde navíc nabízíme 10% slevu, levné poštovné či osobní odběr zdarma.
Všechna knihkupectví jsou bezbariérová a samozřejmostí je placení kartou či využití bezkontaktních terminálů.
We provide the widest selection of books on the Czech market; you can choose at one of our branches
or on our website where we also offer a 10% discount and cheap postage or personal collection free of charge.
All bookstores are wheelchair-accessible and you can of course pay by card or use our contactless terminals.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 8-19 hod, So/Sat: 9-18 hod
Webová stránka / Website:
www.neoluxor.cz
Sortiment:
Výběr z knižních novinek, bestsellerů a nejzajímavějších titulů na trhu. Nabídka kancelářských a papírenských potřeb.
Products:
A selection of the latest books, bestsellers and most interesting titles on the market. Selection of office
and stationery products.
Kuchyňské potřeby TESCOMA
TESCOMA kitchen products
Značku TESCOMA nemusíme představovat!
Stala se synonymem pro kuchyňské potřeby, podobně jako ve své době Baťa pokud jde o boty nebo značka
Lux, která dala jméno… luxování.
Co možná nevíte
TESCOMA je a vždy byla 100% česká společnost se sídlem ve Zlíně, která potřeby do kuchyně nejen prodává, ale ve vlastním Design centru také sama vyvíjí a testuje. Řada našich výrobků proto nese označení světový patent a několik z nich získalo prestižní ocenění za design.
Díky vlastnímu vývoji a důsledné kontrole výroby poskytujeme na naše produkty nadstandardní záruku 3 až 10 let.
Za 20 let od založení společnosti jsme se stali jedničkou na českém a slovenském trhu, ale přední pozici
jsme si vybudovali také ve světě.
Obchodní pobočky máme v 7 evropských zemích a z naší exportní centrály v Itálii vyvážíme do více než 100
zemí světa. Šikovné a kvalitní pomocníky s logem TESCOMA tak najde v kuchyních napříč kontinenty.
Všude kde působíme budujeme síť značkový Prodejních center, kde zákazníci získají kompletní sortiment
a nadstandardní péči.
We don’t need to introduce the TESCOMA brand! It has become synonymous for kitchen products, just as
Baťa was for shoes in its time, and the Hoover brand which gave its name to… hoovering.
What you might not know
TESCOMA is and always has been a 100% Czech company headquartered in Zlín, which doesn’t just sell
kitchen products, but also develops and tests them in its own Design Centre. As such, a number of our products bear worldwide patents, and some have won prestigious design awards. Thanks to our own development and rigorous manufacturing checks, we offer an above-standard guarantee of 3 to 10 years. Over the
20 years since our founding, we’ve become number one on the Czech and Slovakian market, but we’ve also
built up a leading position worldwide. We have branches in 7 European countries, and we export to more
than 100 countries worldwide from our export centre in Italy. As such, you can find our clever and high-quality aids in kitchens throughout the continent. Wherever we operate, we build up a network of brand Sales
Centres where customers can acquire our full range and enjoy premium care.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 9-19 hod
So-Ne/Sat-Sun: 10-19 hod
Webová stránka / Website:
www.tescoma-praha.cz
Sortiment:
- kompletní sortiment potřeb do kuchyně
- originální, kvalitní a dokonale funkční výrobky pro každého
- profesionální prodej v kultivovaném prostředí
- perfektní servis
Products:
- complete kitchen products range
- original, high-quality and fully functional products for everyone
- professional sales in a sophisticated environment
- perfect after-sales service
Lékárna Dr.Max
Dr.Max pharmacy
Síť lékáren Dr. Max vznikla v roce 2006 a dnes představuje se svými více než třemi sty poboček tu největší
na českém farmaceutickém trhu. Dr. Max si zakládá na vysoké profesionalitě svých zaměstnanců - pacienti se
mohou spolehnout na kvalifikované rady odborníků, ať už jde například o rizika kontraindikace, anebo možnost nahrazení jednoho léku jiným v rámci tzv. generické substituce. Personál lékáren Dr. Max je speciálně
proškolen k jednání se starší klientelou - na dveřích všech poboček lze proto vždy nalézt certifikát „přátelský
k seniorům“. Lékárny Dr. Max vynikají přitažlivým zákaznickým programem a vstřícnou otevírací dobou v řadě měst ČR vlastně suplují nefungující lékárenskou pohotovost. Vzhledem k jejich zastoupení v nákupních
centrech napříč Českou republikou je jejich dostupnost velmi dobrá.
The Dr. Max network of pharmacies was founded in 2006 and today, with its over three hundred branches,
is the largest on the Czech pharmaceutical market. Dr. Max prides itself on the high professionalism of its
employees – patients can rely on the qualified advice of experts, in terms, e.g. of contraindications or the
option of replacing one medicine by another so-called generic substitution. Dr. Max pharmacy staff are specially trained for dealing with older clientele – as such the doors of all branches bear the ‘friendly to senior
citizens’ certificate. Dr. Max pharmacies excel in their attractive customer programme and accommodating
opening hours – they cover for dysfunctional emergency pharmacy services in a number of Czech towns.
Being positioned in shopping centres throughout the Czech Republic means their accessibility is very good.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Pá/Mon-Fri: 8-19 hod, So/Sat: 9-13 hod
Webová stránka / Website:
www.drmax.cz
Internetové stránky se vyplatí sledovat - například kvůli akcím spojeným s odborným poradenstvím. Na zmíněné internetové adrese návštěvník rovněž najde informace o akčních nabídkách a věrnostním programu.
Nabízené služby/sortiment:
Lékárny Dr. Max nabízejí léčiva a potravinové doplňky; téměř dvě stovky položek se prodávají pod privátní
značkou, pro kterou je charakteristická standardní či nadstandardní kvalita při velmi příznivé ceně. Kromě
klasického lékárenského sortimentu jsou pobočky Dr. Max místem, kde se exkluzivně prodává francouzská
dermokosmetika Uriage.
Klientům lékáren poskytujeme odborný servis na vysoké úrovni, konzultační činnost a trvale výhodné ceny.
Akce:
Klientské karty Dr. Max umožňují kompenzaci regulačního poplatku - tedy třicetikoruny za recept, dále
sběr bodů za nákupy potravinových doplňků, a možnost nakupovat za exkluzivní ceny. Velmi často lze
v lékárnách nakoupit ve zvýhodněném režimu „3 za cenu 2“.
It is advisable to keep checking the website – e.g. due to events linked to specialist advice. Visitors will also
find information on special offers and the loyalty programme at the website above.
Services/products offered:
Dr. Max pharmacies offer treatment and food supplements; almost two hundred items are sold under its
own label which is marked by standard or above-standard quality at great prices. In addition to traditional
pharmaceutical products, Dr. Max branches also exclusively sell Uriage French skin cosmetics. We offer
pharmacy clients a specialist service at a high level, consultation and permanently low prices.
Special offers:
The Dr. Max Client Card allows refund of the regulatory fee – thirty crowns for a prescription, and you can
also collect points for purchasing food supplements and make purchases at exclusive prices. You can very
often find ‘3 for the price of 2’ offers in our pharmacies.
Parfums.cz
Parfums.cz
Parfums.cz je největší internetový prodejce parfémů a kosmetiky nejen v České republice, ale v celé střední
a východní Evropě. Na trhu působíme přes deset let a každý rok obsloužíme miliony spokojených zákazníků.
Naše produktové portfolio tvoří více jak 500 značek. Zákazník u nás najde ty nejlepší a nejvyhledávanější
parfémy a kosmetické výrobky, stejně tak i speciální značky pro opravdu náročné. Klademe důraz především
na maximální spokojenost zákazníků a stále zlepšujeme naše služby. Právě proto otevíráme novou prodejnu ve
Florentinu, abychom ukázali skutečnou tvář naší společnosti.
Parfums.cz is the largest internet perfumes and cosmetics store not just in the Czech Republic, but also in
the whole of Central and Eastern Europe. We have been operating on the market for over ten years, and
every year we serve millions of satisfied customers. Our product portfolio is made up of over 500 brands.
Our customers can find the best and most sought-after perfumes and cosmetics products, as well as specialist brands for the truly demanding. Above all, we place emphasis on maximum customer satisfaction, and
the continuous improvement of our services. This is why we have opened our new store in Florentinum, so
that we can show the true face of our company.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sat: 8-20 hod
Webová stránka / Website:
www.parfums.cz
V prodejně najdete nejprodávanější produkty z naší nabídky: stovky luxusních parfémů a produktů péče
o vlasy, pleť, tělo, dekorativní kosmetiku a mnoho dalších. Můžete si u nás přivonět ke svým oblíbeným
parfémům, poradit se o volbě pleťové a vlasové kosmetiky a využít služby zkušené vizážistky. Vystavené
produkty si můžete také rovnou odnést domů za skvělé internetové ceny.
Doplňkové služby:
Výdejní místo pro internetové zakázky, profesionální make-up studio, elektronické platební automaty
Akce:
Luxusní sluneční kosmetika Piz Buin za skvělé letní ceny
In our store, you can find the most popular products in our portfolio: hundreds of luxury perfumes and haircare, skincare and bodycare products, make-up and much more. Here, you can enjoy the smell of your favourite
perfumes, get advice on choosing skin and hair cosmetics, and take advantage of the services of our experienced make-up artists. You can also take the products on display home for great internet prices.
Additional services:
Pick-up point for internet orders, professional make-up studio,
electronic payment machines
Special offer:
Luxury Piz Buin sun cosmetics
at great summer prices
Nápoje BUBBLEOLOGY
BUBBLEOLOGY drinks
Londýnská značka Bubbleology přináší na český trh moderní verzi čaje pro všechny věkové kategorie.
Bubble tea si Vás omotá kolem prstu nejenom téměř nekonečným množstvím kombinací příchutí, hravostí, ale i praktičností. Díky fólii, která uzavírá a chrání nápoj, jej můžete vzít do auta, přeplněné MHD nebo
na nákupy, a nehrozí Vám žádná nehoda. Budete jen spokojeně usrkávat, žvýkat a praskat ovocné kuličky
„ulovené“ tlustým brčkem ze dna kelímku. Prémiová značka Bubbleology má za necelé dva roky fungování na českém trhu již 16 poboček. V Londýně můžete Bubbleology navštívit v „posh“ čtvrtích Notting Hill
a Kinghtsbrigde či v trendsetterském Sohu.
London’s Bubbleology brand is bringing this modern version of tea for all age categories to the Czech
market. You’ll be wrapping Bubble tea around your fingers not only because of its infinite number of combinations of flavours and playfulness but also because of its practicality. The foil which closes and protects
the drink means you can take it into your car, busy bus or tram, or with you shopping and you need fear no
accident. You will simply enjoy the slurping, chewing and bursting of its fruit balls ‘fished out’ with the fat
straw from the bottom of the cup. The premium Bubbleology brand has been operating on the Czech market for less than two years and has 16 branches. In London, you can visit Bubbleology in the ‘oh so posh’
quarters of Notting Hill and Knightsbridge, or in trendsetting Soho.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 10-18:30 hod
Webová stránka / Website:
www.bubbleology.cz
Kontakt / Contact: [email protected]
Facebook: Bubbleology Česká republika
Twitter: Bubbleology_CZ
Sortiment:
Bubble tea je široká škála osvěžujících ochucených ovocných a mléčných čajů. Tyto nápoje se podávají chlazené nebo horké a jsou do nich přidávány přírodní tapiokové perly, ovocné želé nebo praskající kuličky.
Jejich základem je čerstvý zelený nebo černý čaj (oba bohaté na antioxidanty).
Akce a slevy:
Věrnostní karty –viz http://www.bubbleology.cz/registrace/
Použitím věrnostní karty získáváte 10% z celkové částky nákupu bez slev. Kartu lze využít v případě,
že nemáte u sebe dostatek peněz. Např. máte na kartě 25 Kč, jdete si koupit nápoj za 85 Kč a zaplatíte
pouze 60 Kč hotově. Váš kredit bude vynulován.
Aktuální akce naleznete na: http://www.bubbleology.cz/akce/
Bubbleology představuje novinky letní sezóny!
Zažijte „tea-voluci“ a nenechte si ujít nezapomenutelnou chuť opravdového Bubble Tea. Nové příchutě letní
limitované edice na období červenec a srpen s chutí citrusových plodů a anýzu, Piňa Colady nebo variacemi
oblíbeného letního Mojita jsou ideální volbou pro letní osvěžení.
První dvě novinky jsou variací na tolik oblíbené letní mojito. Festival Kumqat Mojito spojuje citrusové tóny
exotického „trpasličího pomeranče“ kumquatu a citrónu se sladkou chutí třtinového cukru a máty, to vše
v osvěžujícím a voňavém jasmínovém čaji s porcí pomerančových kuliček.
Dostali jste snad chuť spíše na typicky letní jahody? Pak vám jistě přijde vhod druhá varianta na oblíbený
drink - Festival Strawberry Mojito. Těšit se můžete na vytouženou chuť čerstvých jahod a citronu s třtinovým cukrem a mátou, opět ve skvělém jasmínovém čaji s porcí praskajících kuliček plných jahodové šťávy.
Také zajdete rádi večer na drink? A co takhle zkusit nealkoholickou a troufneme si tvrdit - zajímavější verzi,
uprostřed dne? Royla Pina Colada je lehce mléčnou kombinací kokosu, šťávy z ananasu a zeleného čaje
doplněná ananasovým želé evokující chuť pravé Piňa Colady.
Sky Citrus Anise svojí chutí připomíná dětmi milovanou cukrovinku pendrek. Kombinace šťávy z růžového
grepu a limetky smíchaná se sirupem z anýzového květu a zeleným čajem s originální tapiokovou perlou
na dně kelímku je hitem letní sezóny.
U Bubbleology máte samozřejmě stále širokou nabídku základních příchutí, které můžete libovolně kombinovat podle vaší aktuální nálady a chuti.
www.bubbleology.cz
Products:
Bubble tea represents a wide range of refreshing flavoured fruit and milk teas. These drinks are served cold or
hot and contain natural tapioca pearls, fruit jelly or bursting balls. They are based on fresh green or black tea
(both rich
in antioxidants).
Special offers and discounts:
Loyalty cards – see http://www.bubbleology.cz/registrace/
Use of a loyalty card will give you 10% of the total cost of the purchase without discounts. You can use the
card if you don’t have enough money on you. If you have 25 CZK on your card, for example, you can purchase a drink for 85 CZK and pay just 60 CZK in cash. You credit will then be annulled.
Current offers can be found at: http://www.bubbleology.cz/akce/
Bubbleology presents its new summer season products!
Experience the ‘tea-volution’ and don’t miss the unforgettable taste of real Bubble Tea. New limited summer edition flavours for July and August of citrus fruit and aniseed, Piña Colada or variations of the popular summer Mojito are the ideal choice for summer refreshment.
Our first two new products are variations on the very popular summer mojito. Festival Kumquat Mojito
marries the citrus notes of the exotic ‘dwarf orange’, kumquat, and lemon with the sweetness of cane sugar
and mint, all in a refreshing and aromatic jasmine tea with a portion of orange balls.
Or do you feel like the typical summer flavour of strawberries? Then you are sure to appreciate our second
variation on this popular drink – Festival Strawberry Mojito. You can look forward to the singular flavour
of fresh strawberries and lemon with cane sugar and mint, again in a
wonderful jasmine tea and with a portion of balls bursting full of strawberry juice.
Also like to go out for a drink in the evening? And what about trying
a non-alcoholic, and dare we say more interesting, version during the
day? Royal Piña Colada is a light milky combination of coconut, pineapple juice and green tea served with pineapple jelly which evokes the
flavour of true Piña Colada.
Sky Citrus Anise has a flavour reminiscent of children’s favourite,
liquorice. Its combination of pink grapefruit and lime juice mixed with
aniseed blossom syrup and green tea with original tapioca pearls at
the bottom of your cup makes it this summer’s hit.
Here at Bubbleology, you naturally always have our wide range of
basic flavours which you can mix together as you fancy in accordance
with your mood and taste.
www.bubbleology.cz
La Formaggeria Gran Moravia
La Formaggeria Gran Moravia
Prodejní řetězec La Formaggeria Gran Moravia se zrodil ze snahy sýrárny Orrero nabídnout českému zákazníkovi nový a motivující způsob každodenního přístupu k nejlepším sýrům a jiným mléčným výrobkům
skupiny Brazzale spolu s nejlepšími, vhodně vybranými, specialitami italské kuchyně. Tyto prodejny, charakteristické typicky italskou atmosférou, jsou promýšleny do nejmenšího detailu tak, aby v nich zákazník mohl
prožít příjemné chvíle při nákupu kvalitních a zdravých potravin za příznivé ceny.
La Formaggeria Gran Moravia retail chain was born out of the attempts of Orrero cheeses to offer the Czech
customer a new and motivating method for everyday access to the best cheeses and other dairy products
from Brazzale Group, together with the best, selected specialities of Italian cuisine. These stores, characterised
by a typical Italian atmosphere, are thought through to the smallest detail so that the customer can enjoy
a pleasant moment purchasing high quality and healthy food at attractive prices.
Otevírací doba v pasáži Florentinum /
Opening hours in the Florentinum passage: Po-Ne/Mon-Sun: 9-20 hod
Webová stránka / Website:
www.laformaggeria.com
Kontakt / Contact: [email protected]
Síť prodejen La Formaggeria Gran Moravia je založena na přímém vztahu mezi výrobcem a spotřebitelem
bez zbytečných zprostředkovatelů, díky tomu dokáže zaručit velmi vysokou kvalitu výrobků a cenovou výhodnost.
V naší prodejně na Florentinu najdete nejrůznější speciality italské kuchyně, které sami vyrábíme nebo přímo dovážíme z jednotlivých italských regionů od těch nejlepších výrobců, a se kterými si můžete každý den
připravit lahodné a zároveň zdravé pokrmy.
Vlajkovou lodí litovelské sýrárny je extra tvrdý dlouhozrající sýr Gran Moravia, který se vyrábí z vysoce
kvalitního kravského mléka podle tradiční řemeslné receptury. Zákazníci si však mohou vybrat z celé řady
dalších sýrů z produkce skupiny Brazzale nebo jiných italských, francouzských či švýcarských sýrařských
mistrů, také u nás najdete bohatou nabídku italských vín, krájených uzenin, těstovin a nejrůznějších specialit
té nejvyšší kvality.
Významnou součástí sortimentu je produktová řada „Čerstvé z naší sýrárny“, jejímž prostřednictvím nabízíme zákazníkům čerstvé výrobky již druhý den od výroby. Do této výjimečné řady mléčných produktů patří
vážené čerstvé máslo, čerstvé sýry (mozzarella, ricotta, giuncata, giuncata s rukolou a několik variant sýru
caciotta), syrovátkový nápoj v různých příchutích, ovocné i bílé jogurty, čerstvý zákys a mnoho dalšího.
Do naší nabídky patří i bezlepkové produkty nebo čerstvé bagety a panini.
Samozřejmostí je u nás ochutnávka vybraného sýra, jeho správné nakrájení a vhodné zabalení. Milý a usměvavý personál Vám rád poradí s výběrem z nepřeberného množství italských lahůdek.
Dle Vašeho přání Vám velmi rádi připravíme i dárkové koše pro jakoukoliv příležitost.
Najdete nás jako první prodejnu hned po vstupu do obchodní pasáže Florentinum z ulice Na Poříčí.
The La Formaggeria Gran Moravia sales network is based on direct relations between producers and the
consumer without unnecessary middlemen, and this means we can guarantee the very high quality of our
products and great prices.
In our store in Florentinum, you can find various specialities of Italian cuisine which we make ourselves, or
import directly from specific Italian regions from the best producers and with which you can prepare both
delicious and healthy food every day.
The Litovel cheese producer’s flagship product is the mature long-life Gran Moravia cheese, which is produced using high-quality cow’s milk using a traditional artisan recipe. Customers can, however, choose from
a whole range of other cheeses from Brazzale’s production, as well as other Italian, French or Swiss cheese
masters, and you can also find a wide selection of Italian wines, sliced smoked meats, pastas and a number
of specialities of the highest quality.
An important part of our portfolio is the ‘Fresh from our dairy’ product range, with which we offer customers
fresh products the day after they are produced. This exceptional range of dairy products includes cut fresh
butter, fresh cheeses (mozzarella, ricotta, giuncata, giuncata with rocket and a number of types of caciotta
cheese), various flavours of whey drinks, fruit and natural yoghurts, fresh soured milk and much more.
Our portfolio also includes gluten-free products, fresh baguettes and paninis.
You can always taste your selected cheese, which will be correctly cut and suitably wrapped. Our kind and
personable staff will advise you on choosing from our inexhaustible selection of Italian delicacies.
We will be very happy to prepare a gift hamper according to your wishes for any occasion.
We are the first store you come across after entering Florentinum retail arcade from Na Poříčí.
Obchodní jednotka v podzemní garáži v 1.PP /
Store units in the underground garage in the 1st basement
Automyčka Express
Automyčka Express
Automyčka Express je největší síť autokosmetických center pro kvalitní ruční mytí automobilů.
Automyčka Express is the largest network of car cosmetics centres for high-quality car hand-washing.
Otevírací doba ve Florentinu /
Opening hours in Florentinum: Po-Pá/Mon-Fri: 8-19 hod
Webová stránka / Website:
www.automycka.cz
Nabízené služby:
Ruční mytí automobilů nejmodernější nanotechnologií, autodetailing, tepování interiérů, voskování tvrdým
voskem, Autoskloservis, Pick-up servis, Vallet parking
Akce:
K programu č. 5 – program 7. zdarma. Navoskování automobilu v hodnotě 1195,-Kč zdarma.
Services offered:
Car hand-washing using the latest nanotechnologies, auto detailing, thorough interior cleaning, waxing with
hard wax, car glass service, pick-up service, valet parking
Special offers:
With Programme 5 – Programme 7 free of charge, free car waxing worth 1195 CZK.
Obchodní jednotka v ul. Na Florenci / Store units on Na Florenci
Česká pojišťovna
Česká pojišťovna
Česká pojišťovna je největší tuzemskou pojišťovnou s více než 185letou tradicí poskytující celé
spektrum služeb v oblasti životního i neživotního pojištění. Má téměř 4 miliony klientů a spravuje
8 milionů pojistných smluv.
Česká pojišťovna is the largest domestic insurance company with a history of over 185 years and provides
a full spectrum of services in the life insurance and non-life insurance fields. It has almost 4 million clients
and manages 8 million insurance contracts.
Otevírací doba ve Florentinu /
Opening hours in Florentinum: Po-Pá/Mon-Fri: 8-19 hod
Webová stránka / Website:
www.ceskapojistovna.cz
upoutávka na akci:
Červnová akce České pojišťovny: Sezóna dovolených se blíží, ochraňte svoji domácnost i nemovitost správným pojištěním. Jako bonus navíc získáte od ČP slevu 10 % na úrazové pojištění, které lze využít v celé EU.
offers available:
Česká pojišťovna June offer: The holiday season is approaching; protect your household and property with
the right insurance. As a bonus, you will also get a discount of 10 % on personal accident insurance from ČP
which can be used throughout the whole EU.
Obchodní jednotky na piazze / Store units on the piazza
Kantýna PRESTO
PRESTO canteen
Presto je moderní síť samoobslužných restaurací známa svou vysokou úrovní gastronomických služeb, kvalitou restaurace, rychlostí fastfoodu.
Presto is a modern network of self-service restaurants known for its high level of gastronomic services.
Restaurant quality; fast-food speed.
Otevírací doba ve Florentinu /
Opening hours in Florentinum: Po-Pá/Mon-Fri: 8-16 hod
Webová stránka / Website:
www.prestorestaurant.cz
Sortiment:
Bohatá nabídka denního menu, polévek, teplých příloh, salátový pult. Chutné minutky, ryby, těstoviny, steaky. U nás najdete ovocné a zeleninové šťávy, štrúdly, domácí koláče nebo voňavé bagety. Teplé nápoje jako
káva nebo čaj jsou samozřejmostí.
Products:
A wide choice from the daily menu, soups, hot side dishes, salad bar. Tasty meals, fish, pasta, steaks. You
can also find fruit and vegetable juices, strudels, home-made cakes and fresh baguettes. We also serve hot
drinks including coffee and tea.
Britská školka a jesle
British Preschool
and Nursery
Školka Florentinum nabízí komplexní vzdělávací program pro děti od 2 do 6 let (od jeslí až po předškolní
přípravku), které se chtějí vzdělávat v angličtině nebo navázat na předchozí vzdělávání v českém jazyce
a zároveň studovat angličtinu.
Školní vzdělávací program staví na nejlepší mezinárodní praxi, především pak na britském modelu předškolního vzdělávání (Early Years Foundation Stage) a Národním kurikulu pro Anglii a Wales v kombinaci
s českým Rámcovým vzdělávacím programem. To dětem umožňuje osvojit si mezinárodní i místní složku
vzdělávání a tak se v budoucnu snadno začlenit nejen v českých, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.
Florentinum nursery offers a complete educational programme from children from 2 to 6 years of age (from
nursery to preschool) who want to learn in English or build on prior education in Czech while studying
English. The school’s study programme is based on the best international practice, specifically the British
preschool study model (Early Years Foundation Stage) and the National Curriculum for England and Wales,
combined with the Czech Curriculum Framework. This allows children to cover both international and local
components of education and later integrate easily into both Czech and foreign educational institutions.
Otevírací doba v objektu Florentinum /
Opening hours in Florentinum building: Po-Pá/Mon-Fri: 8-18 hod
Webová stránka / Website:
www.skolka-florentinum.cz
Kontakt / Contact: Mgr. Klára Šedivá, +420 603 475 901, [email protected]
Akce:
- Možnost hradit školné formou zaměstnaneckých benefitů - Benefity.cz
- Příměstský tábor Dobrodružství v Narnii pro děti od 5 do 13 let
- Pro zaměstnance nájemců nabízíme zvýhodněné ceny
- Pro zaměstnavatele nabízíme možnost uzavření rámcové smlouvy
- Daňová výhodnost pro zaměstnavatele
Offers:
- Option to pay school fees in employee benefits – Benefits.cz
- Adventure in Narnia camp for children from 5 to 13 years old
- We offer special prices for employees of tenants
- We offer the option of concluding framework agreements for employers
- Tax benefit for employers
UGOVA čerstvá šťáva
UGO fresh juice
Společnost UGO vznikla v roce 2006 a nyní provozuje pod značkou UGOVA ČERSTVÁ ŠŤÁVA 21 barů v ČR a SR - z toho 3 v Praze. Koncem minulého roku jsme se
spojili s pražskou sítí freshbarů Mangaloo, abychom byli našim zákazníkům ještě
blíže a naše produkty byly mnohem dostupnější. Našim cílem je poskytovat zdravou,
chutnou a dostupnou alternativu jak v nápojích tak nyní také ve stravování - pohodlnou a zábavnou formou :)
UGO was founded in 2006 and now operates 21 bars in the Czech Republic and Slovakia under the brand UGOVA ČERSTVÁ ŠŤÁVA – 3 of which are in Prague. At the end
of last year, we linked up with Prague’s Mangaloo network of freshbars so we could be even closer to our
customers and our products could be even more accessible. Our objective is to provide a healthy, tasty and
accessible alternative both in terms of drinks and now catering – in a convenient and fun way :)
Otevírací doba v objektu Florentinum /
Opening hours in Florentinum building: Po-Pá/Mon-Fri: 8-18 hod
Sortiment:
Objevte nový bar UGOVA ČERSTVÁ ŠŤÁVA a dopřejte si čerstvé ovocné a zeleninové šťávy, mléčné a jogurtové koktejly v mnoha lahodných kombinacích. V našich barech můžete také ochutnat originální zmrzlinu
z čerstvého ovoce, nebo unikátní denně čerstvé POLÉVKY. Dále nabízíme čerstvé saláty, sandwiče a zajímavé kaše např. ke snídani. Nápoje neředíme, nepřidáváme do nich konzervanty, nebo barviva - připravujeme
je z čerstvých surovin přímo před Vašimi zraky.
Akce a slevy:
Věrnostní klub, nyní funguje na principu klubové karty s magnetickým proužkem, která je vydána na požádání a na kterou si zákazník ukládá body, které jsou ekvivalentem peněz, za které může následně nakupovat
v barech UGO; za každých utracených 100 Kč - připíšeme 10 bodů na kartu - těchto 10 bodů se rovná 10 Kč
na další nákup :); v den narozenin dostane oslavenec drink 0,3l ZDARMA jako dárek od UGA :)
Novinky:
MELOUNOVÁ SEZÓNA :)
ochutnejte osvěžující a lahodné nápoje z čerstvého melounu a dalších skvělých ingrediencí. Připravili jsme
se pro vás 4 různé kombinace, které jsou společně s melounem v tomto letním čase neuvěřitelně osvěžující :)
..vyzkoušejte MELOUN s JAHODOU a MÁTOU, MELOUN + GREP, MELOUN s LIMETKOU, nebo MELOUN
s MALINOU. Těšíme se na vás.
Doplňkové služby:
Ugova čerstvá roznáška - nově zajistíme catering do vašich kanceláří, více informací na prodejně.
Products:
Discover the new UGOVA ČERSTVÁ ŠŤÁVA bar and enjoy fresh fruit and vegetable juices, milk and yoghurt
drinks in many delicious combinations. You can also taste our original ice-cream made from fresh fruit in
our bars, or our unique fresh SOUPS each day. We also offer fresh salads, sandwiches and great porridges
and semolinas, e.g. for breakfast. We don’t dilute our drinks; we don’t add preservatives or colours to them
– we make them using fresh ingredients right in front of you.
Special offers and discounts:
Our loyalty club now works on the basis of a club card with a magnetic strip which is issued on request and
on which customers can store points which have monetary equivalency and which you can subsequently
use to make purchases in UGO bars; for each 100 CZK spent we add 10 points to your card – these 10 points are equivalent to 10 CZK towards your next purchase :); on your birthday you get a 0.3l drink FREE OF
CHARGE as a gift from UGO :)
News:
WATERMELON SEASON :)
Enjoy our refreshing and delicious drinks made from fresh watermelon and other great ingredients. We’ve
prepared these for you in 4 different ways, all incredibly refreshing with watermelon in the summer :) ..try
WATERMELON with STRAWBERRY and MINT, WATERMELON + GRAPEFRUIT, WATERMELON with LIME, or
WATERMELON with RASPBERRY. We look forward to your visit.
Additional services:
Ugo fresh delivery – we now provide catering services to all offices, further information in store.
POP UP Gallery
POP UP Gallery
POP UP Gallery by dvorak sec contemporary je exkluzivní výstavní prostor prezentující a prodávající současné umění.
Dvorak sec contemporary je přední česká galerie, která prodává české a zahraniční vizuální umění. Byla
založena v roce 2009 kurátorkou umění Olgou Dvořák a sběratelem umění Petrem Šecem. Za dobu svého
působení si vybudovala kvalitní portfolio s nejúspěšnějšími českými i zahraničními umělci, které exkluzivně
zastupuje. Dvorak sec contemporary se také zaměřila na podporu mladší nastupující generace umělců, které úspěšně prezentuje svým klientům k oboustranné spokojenosti. Díky několikaleté zkušenosti, profesionálnímu přístupu celého týmu a spolupráci s předními kurátory a odborníky, patří galerie dvorak sec contemporary mezi špičku v poradenství v oblasti investic do současného umění. Za dobu své existence uspořádala
galerie dvorak sec contemporary desítky výstav a projektů spojených se společenskými i edukativními akcemi. Výstavy ve dvorak sec contemporary často budí pozornost sběratelů i médií.
POP UP Gallery by dvorak sec contemporary is an exclusive exhibition space presenting and selling contemporary
art. Dvorak sec contemporary is a leading Czech gallery which sells Czech and international visual art. It was founded in 2009 by art curator, Olga Dvořák, and art collector, Petr Šec. Over its period of operation, it has built up
a high-quality portfolio of the most successful Czech and international artists whom it exclusively represents. Dvorak sec contemporary has also focused on supporting representatives of the younger generation of artists, whom
it successfully presents to its clients to mutual satisfaction. Thanks to many years’ experience, the professional
approach of the whole team and collaboration with leading curators and experts, dvorak sec contemporary gallery
is one of the leaders in advisory services in the field of investing in contemporary art. Over the period of its existence, gallery dvorak sec contemporary has held dozens of exhibitions and projects linked with social and educational
events. Exhibitions in dvorak sec contemporary often arouse the attention of collectors and the media.
Otevírací doba v objektu Florentinum /
Opening hours in Florentinum building: Po-Pá/Mon-Fri: 10-18 hod
Webová stránka / Website:
www.dvoraksec.cz
Kontakt / Contact: [email protected]
Edmund Čučka: tel.: 607 262 617
Vystavované umění:
Umělecká díla převážně žijících autorů, českých i zahraničních (Jakub Matuška aka Masker, Ašot Haas, David
Černý, Jiří Černický, Milan Houser, Jiří David, Roman Týc a další)
Doplňkové služby:
Poradenské služby v rámci investic do umění, rozšiřování nebo zakládání sbírky umění, art renting – vypůjčení uměleckých děl do kanceláří, domovů atd.
Art exhibited:
Artworks from mostly living artists, both Czech and international (Jakub Matuška aka
Masker, Ašot Haas, David Černý, Jiří Černický, Milan Houser, Jiří David, Roman Týc
and others)
Additional services:
Advisory services in investment in art, extending or founding art collections, art renting – renting our artworks for offices, homes etc.
Obchodní jednotky ve florentinu /
store units in the florentinum
Situační plán 1.PP / Site plan 1.PP
Ulice na poříčí / street na poříčí
13
1
2
12
3
4
15
11
10
5
6
14
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lékárna Dr.Max
Dr.Max pharmacy
Prodejna hodinek KOSCOM
KOSCOM watch store
Kuchyňské potřeby TESCOMA
TESCOMA kitchen products
Knihkupectví NEOLUXOR
NEOLUXOR bookstore
Květinářství FLEUR
FLEUR florists
Čistírna oděvů NET ČISTÍRNY
NET ČISTÍRNY dry-cleaners
Tabák DON PEALO
DON PEALO tobacconists
Drogerie parfumerie ROSSMANN
ROSSMANN Drugstore and perfumery
9
10
11
12
13
14
15
Supermarket SPAR
SPAR Supermarket
Mexické bistro RANCHEROS
RA NCHEROS Mexican bistro
Asijské speciality SUSHI TIME
SUSHI TIME Asian specialities
Saláty CHOP´D
CHOP’D Salads
La Formaggeria Gran Moravia
La Formaggeria Gran Moravia
Nápoje BUBBLEOLOGY
BUBBLEOLOGY drinks
Automyčka Express
Automyčka Express
Situační plán Piazza / Site plan Piazza
4
1
2
3
5
Ulice na florenci / street na florenci
1
2
3
4
5
Kantýna PRESTO
PRESTO canteen
UGOVA čerstvá šťáva
UGO fresh juice
POP UP Gallery
POP UP Gallery
Britská školka a jesle
British Preschool
Česká pojišťovna
Česká pojišťovna
www.florentinum.cz
Download

Noví Nájemci / New teNaNts NoviNky / News