Svatoanenské listy 3/11
MK ČR E 19677
II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR
Jednobalónková enteroskopie
Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání
Svatá Anna slaví 225 let a tvoří budoucnost medicíny
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2011
Slovo ředitele
Vážení přátelé,
OBSAH
léto je pro většinu z nás dobou dovolených a odpočinku, dobou, kdy se tyto vzácné chvíle snažíme prožít se
svými nejbližšími, v prostředí, ve kterém je nám dobře.
Bohužel nemoc si čas svého příchodu nevybírá. A proto naši zdravotníci a další, kteří zajišťují bezproblémový
chod fakultní nemocnice jsou nemocným v kteroukoli
roční, denní i noční dobu k dispozici, aby jim pomohli. V prostředí nemocnice se asi jen málokdo cítí dobře. Je to pochopitelné. Nemocný je vytržen z domácího
i pracovního prostředí, musí se přizpůsobit chodu a režimu nemocnice, hovořit otevřeně
o svých problémech s cizími lidmi, podstupovat mnohdy nepříjemná vyšetření a léčit se.
Jsme si velmi dobře těchto okolností a souvislostí, které v konečném důsledku ovlivňují
proces uzdravování nemocných, vědomi. A proto usilujeme o to, abychom své služby
neustále zlepšovali. Vycházíme z toho, že spokojený pacient je vizitkou každého spokojeného zaměstnance nemocnice. Proto jsme na sklonku loňského roku zrealizovali
průzkum spokojenosti zaměstnanců, který mj. posuzoval míru spokojenosti či nespokojenosti ke svému zaměstnavateli, k vykonávané práci, k mezilidským vztahům na pracovišti anebo k možnostem osobního růstu (str. 21). Výsledky průzkumu bereme velmi
vážně, jsou pro nás cennou zpětnou vazbou k tomu, co jako jeden z největších zaměstnavatelů v kraji děláme dobře a kde máme rezervy.
Jsem přesvědčen, že budeme-li o své zaměstnance pečovat, vrátí se to pacientům i nám
v jejich vzdělanosti, vstřícnosti, ochotě a milém přístupu. Proto je nutné, aby nemocnice stála na kvalitních a stabilních základech, a to ve všech úzce provázaných procesech v rámci fakultní nemocnice. Věřím, že tuto podstatu věci vnímáme všichni ve svaté
Anně shodně a s plným vědomím zodpovědnosti k nemocným a vlastní práci.
Přeji krásné léto.
Ing. Petr Koška, MBA
ředitel FNUSA
II. interní klinika patří k největším
klinickým pracovištím v České republice
40 let od vzniku hemodialyzačního centra
Jsme zapojeni do mezinárodního
projektu IIIOS
Získali jsme 2,4 miliardy z EU
pro mezinárodní výzkumné centrum
VI. sympozium o léčbě bolesti
Mladí mikrobiologové se hlásí
k odkazu profesora Tomáška
Gratulujeme k získaným
akademickým titulům
Nemocniční tým „árařů“ uspěl mezi
profesionálními záchranáři
Dobročinnosti se meze nekladou
Ohlédnutí za 40 lety
Dialyzačního centra v Brně
Jednobalónková enteroskopie
I. neurologická klinika věnuje
velkou péči nemocným s epilepsií
ART ZEE – nový přístroj na KZM
Z historie vzniku nemocnic (6)
Komunikujeme s pacientem anglicky
Průzkum spokojenosti zaměstnanců
Hospodaření FNUSA ve druhém čtvrtletí
Odborné kurzy Výukového centra
Oddělení vzdělávání
Práce na stavbě FNUSA-ICRC
v prázdninovém období
Vizitky nových kolegů
Svatá Anna slaví 225 let a tvoří
budoucnost medicíny
Oblékání aneb firemní kultura I.
Zapojte se do fotografické soutěže
o hodnotné ceny
XIV. ročník Svatoanenské fotbalové ligy
skončil, ať žije ročník XV.
Benefi ční utkání pomohlo dětem
s cystickou fibrózou
Děti se „vyřádily“ v Eldorádu
4
5
7
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
24
25
27
28
28
29
29
Redakční rada:
Šéfredaktorka:
Mgr. Šárka Urbánková (aktuality)
tel.: 543 182 003, e-mail: [email protected]
Členové:
Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (medicína)
e-mail: [email protected]
Bc. Kamila Mašková (ošetřovatelství)
e-mail: [email protected]
Ing. Petra Veselá, DiS. (ekonomika)
e-mail: [email protected]
Vydává:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
www.fnusa.cz
Evidenční číslo:
MK ČR E 19677
Adresa redakce:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
[email protected]
Grafika a tisk:
GRAFEX – AGENCY s. r. o.
Ročník III.
Číslo 3/2011
Vychází zdarma čtvrtletně v nákladu 1 500 kusů.
Za obsah dodaných textů odpovídají autoři.
Fotografie Hana Báborová, Milada Dvořáková – fotostředisko FNUSA.
3
Svatoanenské listy
3/2011
www.fnusa.cz
II. interní klinika patří k největším klinickým
pracovištím v České republice
lická onemocnění, druhá je všeobecně interní,
dále oddělením intermediární péče a čtyřmi
lůžkovými odděleními.
foto autora článku
Specializovaná pracoviště
Úvod
II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně je pracoviště s velkou tradicí všeobecně interní. V rámci České republiky patří mezi největší kliniky.
Významná je její činnost především v nefrologii včetně hemodialyzační péče, v diabetologii, revmatologii, endokrinologii, gastroenterologii, kardiologii a dále v oblasti výzkumu
a léčby hypertenze. V roce 1984 zde byla zřízena v pořadí druhá jednotka intenzivní metabolické péče v tehdejším Československu.
Pracoviště je průkopníkem v péči o pacienty
po transplantacích orgánů.
II. interní klinika tedy zajišťuje jako jedno
z mála pracovišť diagnostiku a léčebnou péči
o nemocné v plné šíři všech interních onemocnění. Díky tomuto širokému programu může proto plně zajišťovat pregraduální
i postgraduální výuku lékařů i středoškolských
pracovníků.
Pracoviště je rovněž řešitelem řady výzkumných projektů a grantů celorepublikového významu. Pořádá každoročně několik akcí v rámci České internistické společnosti a České
společnosti pro hypertenzi J. E. Purkyně. Rovněž se spolupodílí na kongresech a seminářích
České diabetologické, endokrinologické, revmatologické a nefrologické společnosti. Klinika je spolupořadatelem Evropského internistického sjezdu, který bude v roce 2013 v Praze.
II. interní klinika spolupracuje s mnoha jinými pracovišti. S I. interní kardioangiologickou
klinikou v péči o akutní koronární stavy, o nemocné s poruchami srdečního rytmu a srdečním selháním. S I. chirurgickou klinikou řadu
let spolupracuje v péči o nemocné s akutními záněty slinivky břišní. Centrum pro cévní onemocnění II. chirurgické kliniky řeší společně problémy s cévním postižením dolních
končetin u diabetiků a cévních spojek u pacientů léčených umělou ledvinou. S I. neurologickou klinikou spolupracuje v péči o pacienty
s cévními mozkovými příhodami. Mnohaletá je spolupráce s Centrem kardiovaskulární
a transplantační chirurgie u pacientů vyžadujících transplantaci ledviny nebo jater.
Klinika disponuje dvěma jednotkami intenzivní péče, z nichž jedna je zaměřena na metabo-
4
Oddělení 64 – metabolická jednotka – disponuje plnou šíří eliminačních metod (hemodialýza, hemodiafiltrace, kontinuální peritoneální
dialýza, kontinuální venovenozní filtrace a plazmaferéza), které jsou přínosem nejen pro interní
pacienty se selhání ledvin, ale i pro řadu nemocných s jinými autoimunitními onemocněními
(neurologická onemocnění, cévní a kožní onemocnění). Oddělení 64 má možnost provádět
i frakcionovanou separaci plasmy a adsorpci
– FPSA – pomocí přístroje Prometheus, který
slouží k léčbě akutního selhání jater a jako překlenovací metoda k transplantaci jater.
Nefrologie – poskytuje péči nemocným s chorobami ledvin, po transplantaci ledviny a eliminační léčbu pacientům se selháním ledvin. Pro tyto
pacienty je k dispozici v nepřetržitém provozu
celkem 17 umělých ledvin. Dále jsou zde sledováni nemocní, kteří se léčí peritoneální dialýzou.
Revmatologie – Poskytuje léčebně preventivní péči pro pacienty s revmatickými chorobami.
Od roku 1999 byl zahájen program komplexní
péče o nemocné se systémovými autoimunitními chorobami pojiva, následně bylo zřízeno
centrum pro biologickou léčbu revmatických
onemocnění a v posledních letech i centrum
pro léčbu digitálních ulcerací.
jako je léčba inzulínovými pumpami, kontinuálními senzory glykémie, péčí o těhotné diabetičky a léčbu syndromu diabetické nohy.
Endokrinologie – zajišťuje péči o nemocné
s onemocněním endokrinního systému, která zahrnuje diagnostiku, terapii a dispenzární
péči. Tuto péči nabízí nejen nemocným v naší
fakultní nemocnici, ale i pacientům z celého
Brna a v rámci superkoziliární činnosti pro celý
Jihomoravský kraj. V oblasti výzkumu se pracoviště zaměřuje na onemocnění hypofýzy, poruchy kalciofosfátového metabolismu a autoimunitní nemoci štítné žlázy.
Gastroenterologie – nabízí prakticky veškerá vyšetření diagnostická a rovněž všechny metody terapeutické sugestivní endoskopie – tedy gastroskopii, kolonoskopii a endoskopickou retrográdní
cholangio-pankreatoskopii. Pracoviště zavedlo
i nové endoskopické metody, které umožňují dříve velmi obtížné vyšetření tenkého střeva. Jsou to
jednobalónková enteroskopie a kapslová enteroskopie. Velký důraz je kladen i na velmi náročné výkony, jako je endoskopická zástava krvácení
v horní a dolní části zažívacího traktu, odstraňo-
Digitální ulcerace u pacienta se systémovým
onemocněním pojiva
Pneumologie – zajišťuje péči o nemocné s chorobami plic jak ambulantní, tak konziliární pro
hospitalizované v naší fakultní nemocnici. Provádí řadu vyšetření plicních funkcí, diagnostickou
bronchoskopii a indikuje domácí kyslíkovou léčbu u pacientů s chronickou respirační insuficiencí.
Diabetologie – patří mezi stěžejní obory II. interní kliniky. Poskytuje komplexní péči jak ambulantní, tak i hospitalizační nemocným s diabetes mellitus a jeho komplikacemi. Pracoviště
je vybaveno i pro superspecializovanou péči,
Obr. č. 1
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2011
zace pacientů. Z titulu akreditovaného klinického pracoviště centrum participuje na pregraduální a postgraduální výuce lékařů.
Pedagogická činnost
Klinika je výukovou základnou pro pregraduální i postgraduální výuku vysokoškolských i nelékařských zdravotnických pracovníků. Vzhledem k profilaci kliniky jsme schopni, jako jediná
interní klinika v rámci celé Lékařské fakulty MU,
poskytovat výuku téměř v celé šíři Vnitřního lékařství. V současné době vyučujeme Vnitřní lékařství a propedeutiku v českém i anglickém
jazyce pro 10 různých studijních oborů, jednak
pro studenty Lékařské fakulty, pro studenty
Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické University, a dále i pro bioinženýry v kombinovaném studiu Přírodovědecké fakulty MU
a VUT Brno. Postgraduální vzdělávání vysokoškolských i nelékařských zdravotnických pracovníků je realizováno ve spolupráci s NCO
NZO Brno. V nové koncepci postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví se bude II. interní klinika podílet na vzdělávání lékařů ve výše
uvedených specializačních oborech.
Obr. č. 2
vání obtížných polypů, mukozní resekce plošných
polypoidních lézí, dilatace stenóz trávicí trubice
a složitou pankreatobiliární terapii.
Zařízení pro kapslovou enteroskopii slouží k vyšetření tenkého střeva. Vybavení se skládá z vlastní endoskopické kapsle (obr. č. 1), dále záznamového zařízení a počítačové stanice pro zpracování
dat (obr. č. 2).
Klinika má velmi široké ambulantní zázemí.
Jsou zde ambulance kardiologické, poradna
pro hypertenzi, ambulance revmatologické,
nefrologické, diabetologické, endokrinologické, plicní a gastroenterologické. Součástí kliniky je i nízkoprahová příjmová ambulance s nepřetržitým provozem.
Obezitologické centrum při II. interní klinice ve FN u sv. Anny zřízené v roce 1997 z iniciativy České obezitologické společnosti zajišťuje komplexní péči o pacienty s obezitou II. a III.
stupně. Dle statutu regionálního centra zahrnuje mimo lékařské péče činnost kvalifikovaného
nutričního terapeuta, činnost edukační, v rámci mezioborové spolupráce s oddělením klinické psychologie zahrnuje ambulantní péči klinického psychologa odborně profilovaného
v obezitologii. V rámci komplexní péče o obézní se obezitologické centrum podílí na bariatrickém operačním programu I. chirurgické kliniky
ve FN u sv. Anny včetně pooperační dispenzari-
Oblast vědy a výzkumu
Vědeckovýzkumná činnost pracoviště je zaměřena na problematiku komplikovaných forem hypertenze a souvisejících metabolických
poruch – obezity a metabolického syndromu
s použitím moderních technologií na hodnocení cévního poškození a neinvazivní hodnocení
centrálního krevního tlaku. Další oblastí výzkumu jsou komplikace diabetu, zvláště problematika postižení ledvin u diabetu. V revmatologii je
výzkum zaměřen na genetické ovlivnění tvorby
protilátek u systémových onemocnění pojiva.
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
přednosta II. interní kliniky
foto autora článku
40 let od vzniku Hemodialyzačního centra
V letošním roce oslaví Hemodialyzační centrum II. interní kliniky 40. výročí svého vzniku. Po celé toto dlouhé období byli všichni, ať
už lékaři nebo sestry, kteří zde pracovali, ve-
deni snahou o poskytování co možná nejkvalitnější péče a zároveň se snažili zavádět nové
postupy v péči o chronicky hemodialyzované
pacienty. Důkazem vysoké kvality poskytované péče bylo již v roce 2003 získání certifikátu
ISO 9000:2001 a jeho poslední obhájení v roce
2009 (ISO 9000:2009) s platností do roku 2012.
V posledních letech se v oblasti chronické dialyzační léčby naše pozornost zaměřuje na provádění on-line monitorovaných dialýz a v současnosti je v centru našeho zájmu program
intradialytické rehabilitace, tzn. rehabilitace
v průběhu dialyzační procedury.
On-line monitorované dialýzy umožňují „ušít
dialyzační proceduru na míru“ pacientovi a minimalizovat tak některé negativní projevy spo-
jené s hemodialýzou, jako např. pokles krevního
tlaku nebo křeče dolních končetin. Využíváme
systému „modulů“, které mohou být součástí vybavení hemodialyzačního monitoru.
On-line clearance monitor (OCM) nám umožňuje měřit aktuální dávku dialýzy, a tím i bez
nutnosti odběru dalších krevních vzorků nás
informuje o účinnosti jednotlivé dialyzační procedury. Podle toho potom můžeme volit přiměřenou délku dialýzy.
Blood volume monitor (BVM) nás informuje o relativních změnách krevního objemu při dialýze s ultrafiltrací, a tím nás může včas upozornit na kritický pokles intravaskulárního objemu
s možným následným rozvojem symptomatické hypotenze. Systém funguje na principu
zpětné vazby a při poklesu intravaskulárního
5
Svatoanenské listy
3/2011
objemu pod nastavenou kritickou hodnotu dochází k automatickému zastavení ultrafiltrace.
Blood temperature monitor (BTM) nám umožňuje regulovat teplotu tělesného jádra. Vytvořenou negativní tepelnou bilancí můžeme docílit
vazokonstrikce v periferním řečišti a tím zlepšit
toleranci ultrafiltrace a snížit riziko rozvoje hypotenzí nebo křečových stavů při dialýze. BTM
monitor rovněž využíváme k měření recirkulace
v arterio-venózní fistuli na principu termodiluční metody. Sledování hodnot recirkulace nám
pomáhá v časné diagnostice stenóz fistulí a tím
i v možnostech časných cévních intervencí, které vedou k delší životnosti fistulí.
BCM (body composition monitor) představuje samostatný „bed-side monitor“, který na podkladě bioimpedanční metody měří podíl vody, tukové a svalové tkáně. Díky tomu můžeme lépe
objektivizovat stav hydratace pacienta a zpřesnit určení optimální váhy pacienta po dialyzační proceduře.
Intradialytická rehabilitace
Pacienti s chronickým selháním ledvin v hemodialyzačním programu trpí ubýváním svalové
hmoty, vystupňovanou únavou a sníženou tělesnou zdatností. Je známo, že tyto faktory jsou
spojeny se zvýšenou mortalitou dialyzovaných
pacientů. Tento nepříznivý stav je následkem
chronických uremických změn, které vyvolávají
řadu strukturálních, metabolických a funkčních
abnormalit v kosterních svalech. Velkou měrou
se podílí rovněž fyzická inaktivita, kdy dialyzovaný pacient stráví ročně 600-1000 hodin (4-6
týdnů) vleže nebo polosedě.
Dle mnoha studií bylo prokázáno, že intradialytická rehabilitace příznivě ovlivňuje řadu ukazatelů: dochází ke stabilizaci hodnot krevního
tlaku a redukci množství hypotenzních příhod,
zlepšení síly, vytrvalosti, flexibility a funkční
zdatnosti. Pohybová aktivita při dialýze rovněž
zvyšuje intenzitu krevního průtoku v pracujících svalech a tím se zlepšuje odstraňování toxických metabolitů a zvyšuje účinnost dialyzač-
www.fnusa.cz
Elektromyostimulace extenzorů dolních končetin v průběhu chronické dialýzy
ní léčby. V neposlední řadě dochází ke zlepšení
kvality života hodnocené pomocí dotazníků.
První cvičební intradialytické programy byly
do klinické praxe zavedeny již v polovině 80. let,
avšak doposud je nabízí pouze malá část hemodialyzačních center po celém světě, a to i přes
evidentní potřebu a pozitivní přínos. V současnosti rehabilitační programy sestávají především z aerobního cvičení bez pomůcek nebo
s činkami a gumou, v menší míře se využívají bicyklové trenažéry.
V roce 2009 byla z iniciativy prof. MUDr. Petra
Dobšáka, CSc., přednosty Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace naší fakultní nemocnice, zahájena spolupráce v oblasti rehabilitace
pacientů v průběhu dialyzační procedury, tzv.
intradialytické rehabilitace. Profesor Dobšák se
dlouhodobě věnuje možnostem elektostimulace svalů u chronicky nemocných pacientů,
především u pacientů s těžkým srdečním selháním, čekajících na transplantaci srdce. Pozitivní zkušenosti získané u této skupiny pacientů
Aerobní trénink na bicyklovém bed-side ergometru v průběhu chronické dialýzy
6
jsme chtěli ověřit u skupiny chronicky dialyzovaných pacientů. Z tohoto podnětu vznikla pilotní studie srovnávající účinek intradialytického
tréninku na bicyklovém ergometru a elektrostimulace svalů dolních končetin u chronicky hemodialyzovaných pacientů. Po 20-ti týdnech došlo po obou typech rehabilitace k významnému
zlepšení vybraných funkčních parametrů jako
svalová síla a výkon. Podle dotazníků kvality života došlo také u rehabilitujících pacientů k poklesu únavy a dušnosti. Rovněž jsme prokázali,
že oba typy intradialytické rehabilitace vedou
ke zvýšení účinnosti hemodialýzy měřené pomocí eKt/V pravděpodobně mechanismem zvýšeného prokrvení pracujících svalů a tím i lepším
přestupem uremických toxinů do krevní plazmy.
Výsledky studie byly publikovány formou posteru na 48. kongresu Evropské nefrologické
společnosti konaném letos v červnu v Praze
a jsou rovněž přijaty k uveřejnění v zahraničním impaktovaném časopise.
Pacienti stále pokračují v obou metodách intradialytické rehabilitace a snažíme se tento
program nabídnout většímu počtu chronicky
dialyzovaných pacientů. Možnosti jsou limitovány přístrojovým vybavením, které je zapůjčené z Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace.
Elektrostimulace svalů se tedy zdá být účinnou formou intradialytické rehabilitace, která
je srovnatelná s klasickým aerobním cvičením.
Elektromyostimulace je vhodná především
u starších, polymorbidních pacientů, u kterých
je použití běžných metod tělesného tréninku
kontraindikované pro zvýšené riziko hemodynamické nestability.
Je třeba zdůraznit, že intradialytická elektromyostimulace je naprostou světovou novinkou
v komplexní péči o chronicky dialyzované pacienty s možnostmi rozsáhlé terapeutické aplikace v blízké budoucnosti.
MUDr. Jan Svojanovský
II. interní klinika
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2011
Jsme zapojeni do mezinárodního projektu IIIOS
pro vývoj a zkvalitnění zobrazovacích metod
foto autora článku
vaskulárních, neurologických a onkologických
onemocnění. Projekt vytváří Evropskou partnerskou síť, která umožňuje Ph.D. studentům
ze zapojených institucí získat unikátní znalosti
s použitím pokročilých moderních technologií.
Pro mladé výzkumníky jsou organizovány mj.
speciální mezinárodní programy zaměřené například na ultrazvukové a bi-fotonické zobrazování či zobrazování pomocí magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je do projektu IIIOS partnersky zapojena prostřednictvím Mezinárodního centra klinického výzkumu, které se bude podílet na vývoji nových
technologií pro srdeční elektrofyziologii.
Projekt IIIOS (Integrated Interventional Imaging Operating systém), realizovaný prostřednictvím tzv. 7. rámcového programu EU pro
vědu a výzkum, si klade za cíl přispět k vývoji
nových technologií ke zkvalitnění zobrazovacích metod a minimálně invazivní léčby kardio-
doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.
chairmen FNUSA-ICRC
Získali jsme 2,4 miliardy z EU
pro mezinárodní výzkumné centrum
Již přes rok probíhá v části Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně čilý stavební ruch – v areálu vyrůstá první budova pro Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). V něm
budou odborníci z naší nemocnice spolupracovat s kolegy z předních zahraničních i domácích
akademických center na vědeckých projektech
zaměřených na prevenci, včasnou diagnostiku
a účinnou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, která patří mezi nejčastější
a nejzávažnější civilizační onemocnění dneška.
V červnu tohoto roku centrum získalo prostřednictvím operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR grant ve výši 2 miliard 425 milionů Kč ze Strukturálních fondů Evropské unie.
Prostředky získané z fondů EU doplní již poskytnuté nebo přislíbené prostředky z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR, Jihomoravského
kraje a dalších zdrojů. Budou použity na realizaci 11 unikátních vědecko-výzkumných programů, na kterých se bude podílet téměř 150
vědců a výzkumných pracovníků nejen z České
republiky, ale i z dalších zemí EU a severní Ameriky, především z prestižní Mayo Clinic se kterou
spolupracujeme již téměř deset let.
Díky unikátnímu systému mezinárodní vědecké spolupráce a systému flexibilních vědeckých laboratoří dokáže nové centrum urychlit
vývoj nových léčebných a diagnostických stra-
tegií, technologií a léčiv až o 50 % ve srovnání se současnou praxí v ČR i zahraničí. Mezinárodní spolupráce také umožní nové postupy
a technologie efektivněji zavádět do praxe,
což bude mít zásadní vliv na zvyšování kvality lékařské péče v naší nemocnici – ta se stane jedním z nejmodernějších center v Evropě
pro diagnostiku a léčbu již zmíněných onemocnění.
Na výzkum a vývoj bude také přímo navazovat
vzdělávání – vzdělávacími programy centra by
jen do roku 2015 mělo projít minimálně 300
účastníků, a to jak studentů-mediků a doktorandů, tak lékařů a dalšího zdravotnického personálu v rámci celoživotního vzdělávání. Budou jim předávány nejnovější poznatky
získané nejen v centru, ale také ve spolupra-
cujících institucích a firmách. Část pracovníků
a spolupracovníků centra bude mít také možnost se účastnit stáží a projektů na zahraničních pracovištích.
Postupné vybavování nově postavené budovy
špičkovými technologiemi a předání do plného provozu je plánováno na léto 2012. Centrum
bude tvořeno dvěma sedmipatrovými budovami ve tvaru písmene L, kde budou výzkumné
a vývojové laboratoře tzv. integrovaných vědeckých platforem, zázemí pro mezinárodní vědeckou posádku, vzdělávací centrum, pracoviště
center pro podporu vědeckých týmů a zázemí pro kliniku kardiovaskulárních onemocnění
a neurologickou kliniku. V druhé návazné etapě budou vybudována pracoviště pro urgentní
péči, operační sály a další, např. nový heliport.
Předpoklad dokončení této etapy je konec roku
2013. Celková plocha nově vytvořených pracovišť bude téměř 24 000 m2.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu má
pro rozvoj naší fakultní nemocnice naprosto
zásadní význam, žádné jiné zdravotnické zařízení v zemi tak rozsáhlý projekt nepřipravilo.
Díky špičkovému výzkumu a spolupráci s odborníky a firmami z ČR i zahraničí budou mít
z vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu prospěch všichni pacienti a zdravotníci. Upevní se také prestiž naší nemocnice.
7
Svatoanenské listy
3/2011
www.fnusa.cz
foto autora článku
VI. sympozium o léčbě bolesti
Ve dnech 29. a 30. dubna 2011 se konalo v Brně
v hotelu Voroněž šesté Sympozium o léčbě bolesti, které spolupořádaly Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy při České neurologické
společnosti a Společnost pro studium a léčbu
bolesti České lékařské společnosti. Organizace se ujal tradiční pořadatelský tým odborníků
specializujících se na léčbu bolesti a bolestí hlavy prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. a MUDr. Jiří Mastík.
Záštitu nad sympoziem převzali hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, primátor města Brna Bc. Roman Onderka, rektor
Masarykovy univerzity v Brně prof. PhDr. Petr
Fiala, Ph. D., LL. M., děkan LF MU v Brně
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., ředitel FN u sv.
Anny v Brně Ing. Petr Koška, MBA a ředitel
FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.
Sympozia se letos zúčastnilo 292 registrovaných účastníků z řady oborů (neurologie, algeziologie, dětská neurologie, anesteziologie,
rehabilitace, neurochirurgie, neurofyziologie,
psychologie, otorinolaryngologie …) a 10 vystavujících firem. Nemalou účastí přispěli rovněž slovenští kolegové. Zaznělo 26 přednášek
rozdělených do čtyř pátečních a dvou sobotních sekcí a 9 přednášek ve čtyřech firemních
sympoziích, dr. Doležil vystavil poster o hypnic headache. Z 26 abstrakt sestavili dr. Mastík a dr. Hakl jun. ve spolupráci s prof. Rokytou
a nakladatelstvím Tigis Supplementum časopi-
8
su Bolest, které bylo k dispozici
účastníkům na začátku jednání, 10 prací bylo v bloku A, které
pojednávalo o chronické bolesti a 16 přednášek bylo věnováno bolestem hlavy.
V průběhu slavnostního zahájení sympozia převzal za tým autorů doc. Jiří Málek Cenu SSBL
za nejlepší knihu roku 2009
– za knihu Léčba pooperační bolesti z nakladatelství Mladá Fronta – Málek, Ševčík a kol.
Navázal křest čerstvě dokončeného druhého vydání téhož
úspěšného titulu. Knihu pokřtil předseda SSLB prof. Rokyta. Prof. Ševčík a prim. Kozák
poté pokřtili novou knihu, tentokrát monografii
prof. Opavského s názvem Bolest v Ambulantní
praxi, kterou právě vydává Maxdorf.
K úvodní přednášce byl tradičně pozván zahraniční host. Tentokrát jím byl nově nastupující prezident EFIC prof. Hans Kress z AKH Wien,
který se ujal tématu Problematika průlomové
bolesti. V přednášce se věnoval především moderním farmakoteraputickým metodám a způsobům aplikace opioidů při tomto typu bolesti.
V následující přednášce věnoval předseda SSLB
prof. Rokyta zaslouženou pozornost pohlavním
rozdílům ve vnímání a toleranci bolesti. Prof. Kukumberg z Bratislavy pronesl úvahu Pacient versus (since contra) lekár, v němž zdůraznil umění
komunikace s pacientem při řešení jakéhokoli
symtpomu či onemocnění. Dalším slovenským
hostem byla prim. Marta Kulichová, prezidentka Slovenské SSLB, která se v přednášce Opioidy
nie sú zlaté teľa podívala s odstupem na dobrodiní i rizika dlouhodobé léčby opioidy.
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
prezentovala čtyři bloky přednášek: tradičně
migrénu, vztahy spánku a bolestí hlavy, sekundární bolesti hlavy a obličejové neuralgie.
Popolední blok zahájil prof. Opavský z Olomou-
ce přehledem známých i opomíjených provokačních faktorů migrény a tenzní bolesti hlavy.
Následovaly dva příspěvky dětských neurologů. Muchová s kolektivem autorů z Dětské neurologické kliniky Brno zpracovala rozsáhlou
epidemiologickou studii výskytu primárních
bolestí hlavy u dětí na základních a středních
školách. Poněkud překvapivě vévodil tenzní
typ cefaley. Doc. Šlapal upozornil na podobnosti klinického obrazu a léčby migrény a epilepsie a na význam EEG vyšetření. Mastík ze
svaté Anny v Brně uzavřel první blok dvěma
kazuistikami vzácné perzistující aury bez migrenózního infarktu s klinickým obrazem a diferenciální diagnostikou nemoci.
V následujícím bloku, monotematicky věnovaném vztahu spánku a bolesti hlavy, upozornila
kolegyně Sumová z pražské AV na možné souvislosti některých bolestí hlavy se stavem cirkadiánního systému a na možnosti terapeutického využití melatoninu. Následoval souborný
referát Dostálové a prof. Šonky z Prahy o vzájemném působení spánku a bolestí hlavy, některé poznatky mohou být užitečným doplňkem
léčby bolesti. Blok uzavřela přednáška Doležila,
Praha o bolestech hlavy, většinou primárních,
které se vyskytují v období spánku. Spánková
problematika byla prezentována i na jediném
letošním posteru Doležila a kol., věnovaném kazuistice pacientky s vzácnou hypnic headache
s výtečným efektem indometacinu.
Páteční odpolední program byl věnován chronické nenádorové bolesti a podíleli se na něm
představitelé řady oborů: Farmakolog Tomáš
Doležal představil Novinky ve farmakoterapii bolesti, neurolog prof. Bednařík představil
Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti, algeziolog prim. Kozák pohovořil o kampani Change Pain, algeziologové Vrba
a Kozák uvedli první české zkušenosti s použitím ziconotidu v léčbě chronických neuropatických bolestí, neurochirurg Masopust přednesl příspěvek Failed back surgery syndrom
a neurointenzivista Procházka představil první výsledky studovaného účinku gabapentinu
na neuropatickou složku bolesti u FBSS.
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
Sobotní dopolední program, rovněž velmi pěkně navštívený, zahájil Kotas z Plzně didaktickou
přednáškou o závažných sekundárních bolestech
hlavy, okořeněnou řadou působivých kazuistik.
Prim. Marková z Prahy se spoluautory Kotasem,
Niedermayerovou a Mastíkem hodnotili soubor
pacientů s bolestí hlavy z nadužívání akutní medikace po dvou letech sledování. Přes různé regionální odlišnosti se ukazuje, že nadužívání triptanů a především ergotaminu je možno úspěšně
čelit. V poslední přednášce brněnských autorů
přednesla Niedermayerová rozbor bolestí hlavy
u seniorů. V souboru 140 seniorů ze 3 brněnských
center převažovaly ve shodě s literárními údaji
sekundární bolesti hlavy, zejm. neuralgie obličeje
a bolesti hlavy vaskulárního původu.
Poslední sekci zahájil Urgošík a spoluautoři
z odd. stareotaktické a radiační neurochirurgie. Prezentoval zajímavou prezentaci radio-
chirurgické léčby v oblasti ggl. sphenopalatinum. Výsledky jsou přes omezený soubor
nadějné pro řešení trigeminální autonomní
cefaley (cluster headache) a neuralgie v oblasti I. větve trojklanného nervu. Autoři Vaculín
a Franěk z Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie Praha ukázali na animálních
modelech možnosti dalšího výzkumu prahu
bolesti. Fricová z Prahy představila diferenciální diagnostiku orofaciálních bolestí. Dr. Nosková pohovořila o postpunkčních bolestech
hlavy, které jsou řídkou komplikací epidurální porodní analgezie a anestezie při císařském
řezu. Výskyt těchto bolestí na Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze byl 0,42 %
a v léčbě se plně osvědčila aplikace krevní
zátky. Autorky Ryšavá, Vokurková a Lukášová
z Brna nás seznámily s chirurgickým řešením
velofaryngeální insuficience u dětí a v poslední přednášce Užití kresby v diagnostice bolesti hlavy dětí
poodkryly autorky Pejčochová a Muchová z Kliniky dětské
neurologie Brno emočně citlivé vnímání a prezentaci bolesti
dětí různých věkových skupin.
Nedílnou součástí konference
byla čtyři firemní symposia –
průlomové bolesti se věnovalo
symposium firmy Gedeon Richter, na jehož závěru obdržela
každá z účastnic krásnou růži.
Firma Astellas Pharma věnovala
3/2011
symposium problematice léčby periferní neuropatické bolesti pomoci Quetenzy – 8 % náplasti s kapsaicinem. Na tomto symposiu představil
prim. Kozák nové postupy v léčbě neuropatické
bolesti a prim. Lejčko navázal praktické zkušenosti s použitím 8 % náplasti s kapsaicinem.
Firma Grünenthal věnovala své symposium novým přístupům v léčbě lokalizované neuropatické bolesti, příspěvky zde přednesli doc. Štětkářová (Léčba bolesti z pohledu neurologa)
a prim. Lejčko (Zkušenosti s přípravkem Versatis). Na téma neuropatické bolesti proběhlo
rovněž symposium firmy Pfizer, na němž přednesli sdělení o neuropatické bolesti prof. Ambler a prim. Lejčko.
Společenský večer se odehrál jako obvykle v Moravské chalupě v blízkosti hotelu Voroněž. Probíhaly tu hluboké a kvalifikované diskuze o problémech diagnostiky a léčby bolesti podmalovávané
cimbálovou muzikou. Prezidenti obou participujících společností prim. Marková a prof. Rokyta se
na závěr sympozia rozloučili s přátelskou a odborně pestrou atmosférou sjezdu a vyslovili přání
setkat se v Brně za dva roky znovu.
Vzhledem k příznivému ohlasu a vzniklé tradici multidisciplinárního setkávání na téma Bolest plánují organizátoři uspořádání sedmého
ročníku Sympozia o bolesti v Brně na jaře 2013.
MUDr. Jiří Mastík
I. neurologická klinika
Mladí mikrobiologové se hlásí k odkazu profesora Tomáška
Tomáškovy dny mladých mikrobiologů je název konference s mezinárodní účastí, která se
koná od roku 1992 a je jedinou akcí svého druhu na území České republiky. S úctou se obrací
k odkazu významné osobnosti lékaře – mikrobiologa Václava Tomáška (1893–1962, Korytčany). Mladých proto, že referující autor, případně hlavní autor posteru musí být mladší 35 let.
Smyslem této konference je předávání si informací a zkušeností ze všech oblastí mikrobiologie, z humánní i veterinární oblasti, potravinářství i molekulární biologie, prezentují se na ní
výsledky získané prostřednictvím nejmodernějších technologií. Ti nejlepší jsou odměněni
za práci v roce předchozím.
Letos se konference účastnil také profesor Michael Wilson (Professor of Microbiology, Eastman Dental Institute Honorary Principal Bacteriologist, UK) a profesor Christelle
Vauloup-Fellous (Professor of Univ. Paris-Sud,
AP-HP, Microbiology department, Antoine Béclére Hospital, Clamart, France), jejichž přednášky byly s nadšením očekávány.
„Setkání jsou pro nás důležitá
s ohledem na výměnu zkušeností a navazování další podnětné spolupráce. Jsou důležitou součástí pregraduálního
i postgraduálního vzdělání
mladé generace a pomáhají
nám získávat mladé pro studium tohoto oboru“ uvedl Filip
Růžička, přednosta Mikrobiologického ústavu FNUSA.
Moderní technologie představují např. multiplexní PCR, real-time PCR, detekce kmenů pomocí
MALDI-TOF MS, sekvenace plasmidů, identifikace bakteriálních
kmenů pomocí hybridizace.
K výsledkům získaným moderními technologiemi patří např. molekulární diagnostika nově se
objevujících původců gastroenteritid u prasat,
molekulární detekce Mycobacterium avium v kysaných mléčných výrobcích, detekce karbapenemáz pomocí MALDI-TOF, inhibice replikace viru
chřipky pomocí RNA interference, molekulární
detekce bakterií jako jsou anaplasmy a borelie,
identifikace unikátních genů u Burkholderií.
„V rámci projektu FNUSA-ICRC jsou do výzkumu inhibitorů proti patogenním mikroorganismům zapojeni studenti, kteří týmo-
9
Svatoanenské listy
3/2011
www.fnusa.cz
hausenu a Osvětimi, mikrobiologické oddělení
tehdejší fakultní nemocnice. V roce 1947 zastával funkci prezidenta lékařské komory pro zemi
Moravskoslezskou, v letech 1945–1947 byl děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,
byl také nositelem ČS. Válečného kříže, medaile
Za věrnost, a čestným členem ČS. Lékařské společnosti J. E. Purkyně (1945–1961)
Tomáškovy dny mladých mikrobiologů se pořádaly ve dnech 2–3. června 2011 v Konferenčním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Komenského nám. 2, Brno.
vě spolupracují při teoretickém modelování
a experimentálním testování v laboratoři. Že
jsou mladí také nadějní a úspěšní dokládá
skutečnost, že členové naší výzkumné platformy Centra biomolekulárního a buněčného
inženýrství již získali 4x ocenění „Mladý český/slovenský mikrobiolog roku“, doplnil Petr
Koška, ředitel FNUSA.
Prof. MUDr. Václav Tomášek, DrSc, byl badatelem mezinárodního významu. Profesorem byl
jmenován v roce 1933 a od roku 1936 do roku
1951 vedl, kromě války, kdy byl vězněn v Maut-
Gratulujeme k získaným akademickým titulům
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Robert Mikulík, spolutvůrce projektu ICRC, ředitel výzkumného podprogramu Neuro 1 a dlouhou dobu vedoucí cerebrovaskulárního programu I. neurologické kliniky FN u sv. Anny v Brně,
obhájil svoji habilitační práci v oboru neurologie a získal tak akademický titul docent.
Habilitační řízení proběhlo 19. května 2011
na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde
doktor Mikulík prezentoval svoji práci na téma
„Trombolýza mozkového infarktu. Překonání li-
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
10
mitací této léčby“. V této práci shrnul nejen své
dosavadní výzkumné výsledky z oblasti léčby
cévní mozkové příhody (CMP), ale také výsledky své dlouhodobé snahy o zvýšení povědomí
české populace o CMP a představil své počiny na poli organizace zdravotní péče o pacienty s CMP. Práce byla velmi kladně hodnocena –
prof. Pavel Traubner, přednosta I. neurologické
kliniky FNsP v Bratislavě, ve svém posudku vyzdvihl přínos doktora Mikulíka pro léčbu CMP
v ČR. Ten se totiž zasloužil o zavedení a rozšíření trombolytické léčby CMP v ČR a také o její
vylepšení. Vědecká rada hlasovala o docentuře
jednomyslně (33 hlasů pro, nikdo proti).
Za fakultní nemocnici i celý tým ICRC Robertovi srdečně blahopřejeme, přejeme další vědecké úspěchy a děkujeme, že svými aktivitami přispívá k dobrému jménu FNUSA-ICRC.
O zhodnocení habilitačního řízení jsme požádali předsedu habilitační komise prof. MUDr. Pavla Kalvacha, CSc. Jeho názor a dojmy si přečtěte na následujících řádcích.
„Pro jednání, svědomí i pocity Habilitační komise je vždy pravým požehnáním, když se řeší habilitace jednoznačná a přesvědčivá. V případě
kolegy MUDr. Roberta Mikulíka, Ph.D. nás v celé
Doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. obdržel dne
24. 6. 2011 po úspěšně proběhlém profesorském řízení na Masarykově univerzitě z rukou
prezidenta republiky jmenovací dekret. Vědecká rada LF i MU jednoznačně zhodnotily
doc. Vašků jako jednu z vůdčích osobností české dermatologie a podpořily jeho jmenování
profesorem naprostou většinou kladných hlasů.
Před vědeckou radu LF předstoupil s přednáškou „Psoriáza – mnoho podob, stálá výzva“.
Aspekty této choroby, charakteristické nejen
kožními projevy, ale také závažnými komorbiditami, vysvětlil v plné šíři, s akcentem na významný dopad na kvalitu života nemocných. Ve své
profesorské přednášce referoval také o výsledcích své výzkumné práce na poli genetické pod-
agendě čekaly pouze dojmy vysoce pozitivní.
Píle jeho příprav, kombinovaná vrozeným talentem a důvtipem, spočívající navíc na intenzivně využitém pracovním pobytu v Houstonu,
dodaly celému publikačnímu a citačnímu fondu kandidáta zcela mimořádné hodnoty. Oponenti i habilitační komise mohli s potěšením
konstatovat, že podmínky habilitace jsou bohatě překročeny. Vědecká rada Lékařské fakulty Masarykovy university přijala podklady s potěšením a vyslechla velmi zdařilou habilitační
přednášku. Kolega Mikulík v ní znázornil nejen
Českou praxi v podávání trombolýz ischemickým iktům (mimochodem jednu z nejúspěšnějších ve světě), ale také řadu patofyziologických
aspektů této léčby a hlavně výzkumné i provozní výhledy do budoucnosti. Vědecká rada vyjádřila v tajném hlasování svou naprostou spokojenost s habilitačním řízením jednohlasným
potvrzením způsobilosti doktora Mikulíka pro
získání docentského titulu. Neurologická veřejnost si takto provedených řízení velmi cení.“
prof. MUDr Pavel Kalvach, CSc
Předseda habilitační komise
Neurologická klinika
FN Královské Vinohrady, Praha
míněnosti psoriázy. Tato výzkumná práce je integrální součástí dlouhodobých odborných zájmů
prof. Vašků, mezi které se řadí imunologické aspekty etiopatogeneze psoriázy, genetický podklad některých dalších dermatóz, fotobiologie,
fototerapie, dermatoonkologie především se zaměřením na kožní T-buněčné lymfomy, vlastnosti kožní bariéry ve zdraví a nemoci, tropické dermatózy aj. Výsledky studií na daná témata byly
publikovány v četných originálních článcích
v ČR i v zahraničí a jsou bohatě citovány.
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2011
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně podepsaly
Smlouvu o vzájemné spolupráci
Dokladem toho, že Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny
i nadále budou pokračovat ve vzájemné spolupráci, je smlouva nově podepsaná představiteli obou institucí – děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Prof. MUDr. Jiřím Mayerem, CSc., a ředitelem Fakultní nemocnice u Sv. Anny Ing. Petrem Koškou, MBA.
Smlouva byla podepsána na půdě Lékařské fakulty MU dne 12. května 2011.
Smlouva o vzájemné spolupráci v základech
navazuje na smlouvu z roku 1998. Těžištěm
spolupráce i nadále zůstávají jednotlivé klini-
ky, které jsou společnými pracovišti obou institucí pro výukovou a vědeckou činnost.
Základní principy memoranda zůstávají ne-
změněny, ale změnila se řada ustanovení, která v průběhu třinácti let zastarala.
Smlouva nově zakotvuje postavení výuky nelékařských zdravotnických povolání, jež v původní smlouvě chybělo. Impulsem pro novou
úpravu spolupráce ve vědě a výzkumu v rámci klinik byl rovněž vznik výzkumných center
CEITEC a ICRC.
Smlouva garantuje, že kooperace obou institucí na klinikách si zachová vysoký standard.
Mimo jiné také detailně upravuje součinnost
při jmenování přednostů klinik a celkově posiluje pravomoci přednostů, jako osob nejvíce
zodpovědných za koordinaci společných činností obou institucí.
Novou smlouvou je garantována kvalita a vysoká úroveň spolupráce, která je nezbytná pro
naplnění vysokých cílů obou institucí.
11
Svatoanenské listy
3/2011
www.fnusa.cz
foto autora článku
Nemocniční tým „árařů“ uspěl
mezi profesionálními záchranáři
Ve dnech 25.–29. května 2011 se konal v Koutech nad Desnou již 15. ročník prestižní mezinárodní soutěže zdravotnických záchranných
služeb Rallye Rejvíz 2011. Jde o metodicky zaměřenou soutěž v oblasti urgentní medicíny. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 77
týmů ve čtyřech soutěžních kategoriích. Kromě zastoupení konkurence z České republiky
zde byli zástupci z Chorvatska, Litvy, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Turecka,
Ukrajiny, USA a Velké Británie. Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na této soutěži poprvé
reprezentoval tým z Anesteziologicko-resuscitační kliniky ve složení MUDr. Barbora Zuchová, Martina Denéf a Petr Bauer. Soutěž spočívala v řešení jednotlivých medicínských případů.
Vše bylo naprosto reálné, namaskovaní figuranti, kteří přesně hráli svá zranění, a to vše pod
drobnohledem rozhodčích. Ty kromě hodnocení správného lékařského postupu, orientace
na místě události, léčby, diferenciální diagnostiky hodnotili také empatii, přístup k pacientovi a souhru zasahujícího týmu. Celá soutěž byla
velice náročná. Jedním z nejnáročnějších úko-
lů byla nasimulovaná hromadná nehoda v metru s devíti zraněnými osobami. V tomto nelehkém prostředí bylo nutné kromě vyšetření
všech zraněných provést ošetření, určit priority
ošetření a transportu a vést zdravotnickou dokumentaci. Vše bylo ztěžováno opravdu reálně
hrajícími figuranty, kteří se svých rolí zhostili se
ctí a přiměřená panika, sténání a křik komplikoval již tak náročný zásah. Kromě dospělých
pacientů jsme museli řešit i úkoly, jejichž hlavním interpretem bylo dítě. Náročný byl zejména úkol, kde posádka vyjížděla k případu, o kterém měla informaci, že malé dítě má křeče. Při
příjezdu na místo byla v pokoji ležící 16měsíční holčička v bezvědomí, kolem její sourozenec
a maminka. Stav děťátka se zhoršil a bylo nutné zahájit resuscitaci. Příčinou stavu byla otra-
va tricyklickými antidepresivy, které dítěti podal jeho sourozenec. Pro každého zdravotníka,
který nepracuje denně s dětmi, je léčba dítěte
vždy náročná. I zde šlo o extrémní zátěž, protože stav dítěte byl kritický. I v tomto případě se
nám podařilo dítě zachránit, určit správnou diagnózu a odpovídající léčbu. Během náročné
soutěže jsme obdobných úkolů řešili celkem
9 a dva byly vyloženě o fyzické připravenosti. Na jednotlivé úkoly jsme se museli dostavit
s kompletním medicínským vybavením a pomocí sanitního vozidla. To nám zapůjčila společnost SPP Vyškov, díky jejich podpoře jsme
se mohli zařadit mezi ostatní týmy přednemocniční neodkladné péče tím, že jsme měli
plně vybavenou sanitku. V celkovém hodno-
12
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2011
cení jsme nakonec obsadili 16. místo a ve veliké konkurenci jsme byli jediným nemocničním
týmem. Přípravou i první zkušeností s obdobným typem soutěže nám byla v lednu v Josefově dole konaná akce pod názvem Rescue Ski.
Zde jsme byli ve složení MUDr. Barbora Zuchová, MUDr. Martin Helán, Martina Denéf, Petr
Bauer. Zde jsme obsadili 11. místo z celkově
přihlášených 24 týmů.
Za soutěžní tým velice děkujeme za veškerou podporu, které se nám dostalo a díky které jsme mohli soutěž absolvovat. Získali jsme
mnoho cenných odborných, praktických poznatků a zkušeností do dalších ročníků, které
nás v budoucnu třeba posunou k ještě lepším
výsledkům.
MUDr. Barbora Zuchová
Anesteziologicko-resuscitační klinika
foto autora článku
Dobročinnosti se meze nekladou
Dne 31. března 2011 při slavnostním otevření
Stopkovy plzeňské pivnice proběhla dobročinná akce ve prospěch I. chirurgické kliniky LF MU
a FNUSA v Brně za účelem nákupu speciálního polohovacího lůžka
Artura Thema s antidekubitální matrací. Dražily se obraz malířky Eriky
Vojtkové s názvem Podvečerní Petrov a socha
Afrodité s jablkem akademického sochaře Olbrama Zoubka. Ve dražbě bylo získáno celkem
81 000 Kč. Peníze již dostala nemocnice, která
zařizuje nákup speciálního lůžka. Náš upřímný a vřelý dík patří všem zainteresovaným a to
zejména paní Heleně Tuškové Vojtkové za zorganizování dobročinné akce, Olbramu Zoubkovi a Erice Vojtkové za věnovaná umělecká díla,
dále Ing. Pavlu Čechovi a MVDr. Blance Novotné,
kteří vydražili umělecká díla a konečně Ing. Salemu Ahmadovi, majiteli Stopkovy plzeňské pivnice za umožnění akce.
V pondělí dne 4. července 2011 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných provozních
prostor (sekretariát, apod.) I. chirurgické kliniky
LF MU a FNUSA za přítomnosti p. Přemysla Veselého, majitele stavební společnosti, která rekonstrukci prováděla a Ing. Petra Košky, MBA,
ředitele FNUSA. Rekonstrukce provozních prostor stála necelých 400 000 Kč. Tyto peníze byly
získány ze sponzorských aktivit. Znovuotevření
provozních prostor umožní opět využívat skvělou interaktivní laboratoř, která po dobu rekonstrukce byla uzavřena.
Zprava akademický sochař Olbram Zoubek, malířka Erika Vojtková, MVDr. Blanka Novotná,
Ing. Pavel Čech a profesor Ivan Čapov při předávání symbolického šeku
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
přednosta I. chirurgické kliniky
13
Svatoanenské listy
3/2011
www.fnusa.cz
Ohlédnutí za 40 lety Dialyzačního centra v Brně
foto autora článku
Nyní místo vedoucího HD střediska na II. interní klinice zastává MUDr. Jan Svojanovský. První staniční sestrou byla v letech
1971–1984 Božena Navrátilová,
v roce 1984 jsem na toto místo
nastoupila já – Lenka Vítovcová
a zastávám tuto funkci dodnes.
Dne 5. ledna v roce 1971 byla provedena první
hemodialýza u 42 letého muže. V chronickém dialyzačním programu (CHDP) byl celkem 3 roky
a poté u něj byla provedena úspěšná transplantace ledviny, v Brně 3. transplantace v pořadí.
Historie léčby onemocnění ledvin v porovnání s celkovou historií medicíny je krátká. První
úvahy a pokusy o léčbu selhání ledvin spadají
do poloviny 19. století. Postupem doby se léčba renálního selhání hemodialýzou (HD) stala
samozřejmou součástí medicínských postupů.
Rozvoj byl limitován převážně technickými aspekty a v neposlední řadě též finančními.
V roce 1980 se léčilo v tehdejším Československu pouhých 800 pacientů – ve FN Pekařská, což
bylo jediné hemodialyzační středisko v Brně,
bylo dialyzováno 56 nemocných. V nynější době
je v ČR léčeno přibližně 5 500 pacientů a na našem HD středisku bylo v roce 2010 dialyzováno
147 nemocných.
Velký etický problém nedostatku dialyzačních
míst přetrvával až do roku 1989. Kompenzován byl velkou produktivitou práce dialyzačních pracovišť a obrovskou zátěží sester. Jsem
velmi ráda, že naše pracoviště stálo již od samého začátku rozvoje chronické dialyzační
léčby v popředí v bývalém Československu. Já
sama mám něco společného s hemodialýzou
již od roku 1975, kdy jsem nejprve nastoupila
na JIP s nefrologickým zaměřením na II. interní
klinice a od roku 1982 na hemodyalizační středisko téže kliniky.
Historická fakta:
V roce 1971 prof. MUDr. František Hendrich, CSc., přednosta II.
interní kliniky inicioval založení
hemodialýzy v Brně, tehdy prvního HD střediska v Jihomoravském kraji.
Tuto myšlenku realizoval doc.
MUDr. Jiří Mocek, CSc., který se
stal prvním vedoucím lékařem
tohoto pracoviště.
Pak na krátký čas převzal žezlo vedení HD
MUDr. Jiří Paroubek – do roku 1980 a od té
doby až do roku 2009 se stala vedoucí lékařkou
MUDr. Dorota Sobotová, CSc.,
která se kromě vzorné péče
o nemocné s onemocněním ledvin, také významně zasloužila
o postgraduální vzdělávání nefrologických sester v ČR.
14
Rozvoj hemodialýzy na II. interní klinice
FNUSA v Brně:
1971–1973 = 2 dialyzační lůžka na Odd. 70
1973–1981 = 6 +1 akutní lůžko v budově P (zde
se nachází dosud)
1981–1985 = 7 + 1 akutní lůžko
V roce 1988 pro absolutní nedostatek dialyzačních míst bylo otevřeno satelitní středisko mimo
areál nemocnice na Hybešově ulici s 5 lůžky. Jako
staniční zde nastoupila Anna Spoustová, tuto
funkci zastávala do roku 2000 a od roku 2001
dosud zastává tuto funkci Anna Reichertová.
V roce 1995 bylo satelitní středisko přestěhováno do areálu FNUSA (budova S) a jeho provoz byl
rozšířen na 8 lůžek. V současné době máme 17
lůžek v chronickém dialyzačním programu a pracujeme v třísměnném provozu. Lůžko pro akutní
HD se nachází na jednotce intenzivní metabolické péče Odd. 64.
První hemodialýzy byly prováděny na přístrojích Travenol.
V roce 1973 byl vybudován tzv. Hradecký systém, který sloužil až do roku 1982.
Hemodialyzační monitor Fresenius 5800
Co to přineslo pro naše pracoviště:
1. více dialyzačních míst pro pacienty a kratší dojezdová vzdálenost na středisko– celkem jsme postupně předali na tato pracoviště 218 nemocných
2. prováděli jsme výuku a zaškolení SZP pro
tato pracoviště
3. výuka a zaškolení lékařů
Vývoj chronické dialyzační léčby:
Ve svých začátcích jedna HD trvala 6 – 8 hod,
s častostí 2 – 3 x týdně. Frekvence léčby zůstává, zkracuje se délka trvání na 3 – 5 hod., a to
v závislosti na vývoji dialyzačních filtrů. Vývoj se
ubíral od cívkového dialyzátoru, přes deskový
až k dnešním kapilárním dialyzátorům.
Cívkový dialyzátor
Deskový dialyzátor
Hemodialyzační
monitor Travenol
Hradecký systém
Kapilární dialyzátor
V té době byly zakoupeny přístroje od firmy
Fresenius (LIII D) a s jednou přestávkou, kdy
jsme byli vybaveni přístroji české provenience
(Chiradis B) používáme přístroje firmy Fresenius dodnes.
Byla kriteria pro zařazení do dialyzačního programu – nemocní pouze do 55 let, nebylo možno zařadit pacienty s diabetes mellitus, se systémovým onemocněním, s akutní psychózou
atd. Tato omezení skončila v roce 1990.
Vývoj hemodialyzačních středisek se 6 lůžky v Jihomoravském kraji.
1972
1976
1979
1988
1991
1992
1993
1994
Gottwaldov (Zlín)
Hodonín
Jihlava
Blansko
Znojmo
Kroměříž
Břeclav
Kroměříž
FN Brno Bohunice
Uherské Hradiště
INNEF – Brno
Slavkov
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
Dnešní úroveň dialyzační léčby umožňuje, že
mohou být dialyzováni všichni nemocní, kteří
tuto léčbu potřebují. Od roku 1995 se stále více
zaměřujeme na celkovou kvalitu poskytované
péče a kvalitu života dialyzovaných pacientů.
Cílem péče je účinná dialyzační léčba, prevence komplikací a dalších nemocí.
70
60
50
40
30
20
10
prĤm.vČk
0
1971- 1981- 1986- 1991- 1996- 2001- 200680
85
90
95
00
05
10
Věkové složení pacientů v ChDP
100
80
60
40
20
0
1971-1990
1991
1995 - 2010
diabetici
nediabetici
Zastoupení diabetiků v CHDP – od roku 1995
zůstává stejné
Nejmladší pacient, který byl na našem středisku léčen byl stár 16,4 let a nejstarší měl 91,8 let.
Děti do 18 let v dnešní době neléčíme, tuto péči
zajišťuje Fakultní dětská nemocnice Brno. Nejdéle byl dialyzován nemocný 26,8 roků. Za celou 40-ti letou éru našeho pracoviště bylo
v CHDP léčeno celkem 1059 pacientů. Transplantováno bylo 263 pacientů.
V roce 1984 jsme začali provádět kontinuální
ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD). Od prvního pacienta, kterého jsme zařadili z důvodu
nemožnosti založení cévního přístupu k dnešním 24 nemocným. Dnes je možnost volby mezi
klasickou HD a peritoneální dialýzou.
Od roku 1995 provádíme u pacientů v chronickém programu hemodiafiltrace (HDF). Tato
metoda je daleko šetrnější a vzhledem k věkovému složení našich nemocných lépe snášena.
Jsme omezeni pojišťovnou a nákupem nových
3/2011
přístrojů a tak místo kýžených 100 % provádíme 70 %
HDF a 30 % klasické hemodialýzy. Naše pracoviště stálo při zrodu nefrologických
atestací na Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
(NCONZO) a stále spolupracuje na výuce nelékařských
zdravotnických pracovníků,
jak ze strany sester, tak i lékařů. Cílem moderního ošetřovatelství je poskytování
kvalitní, humánní a bezpečné ošetřovatelské péče erudovaným týmem.
Dokladem toho, že se snažíme o naplnění
těchto slov je, že každý nový pracovník v co
možná nejkratším čase po nastoupení na naše
pracoviště studuje na NCONZO. Jenom to
ovšem nestačí, práce na dialyzačním pracovišti je nesmírně psychicky náročná. Vyžaduje
od sester plného nasazení. Což bylo také jedním z kriterií dosažení ČSN EN ISO 9001 v roce
2003. Co si přát do dalších 40 let? Snad to, aby
léčba byla pro nemocné stále dostupná jako
dnes, aby naše dialyzační pracoviště bylo stále v popředí nejen péče o nemocné s renálním
selháním, ale také ve výuce pracovníků dialyzačních středisek.
Lenka Vítovcová
II. interní klinika
foto autora článku
Jednobalónková enteroskopie
Na Gastroenterologickém oddělení II. interní
kliniky FN u sv. Anny v Brně provádíme od roku
2008 jednobalónkovou enteroskopii – single
balloon enteroscopy (SBE). Jedná se o poměrně novou endoskopickou metodu umožňující
vyšetření větší části, případně i celého tenkého
střeva. Možný je přístup orální (většinou vyšetříme 2/3 střeva, dále přístup aborální, případně kombinace obou – při nutnosti vyšetřit celé
tenké střevo). Single balloon enteroskopie nám
umožňuje kromě diagnostického vyšetření, zasáhnout i terapeuticky – a to odebrat vzorky biologického materiálu, stavět krvácení pomocí
injektáže, endoskopických klipů, argon plazma
koagulace, dále odstranit polypy metodou endoskopické polypektomie, případně endoskopické mukosektomie.
Indikace single balloon enteroscopy jsou krvácení do trávicího traktu při negativní kolonoskopii a gastroskopii, chronická mikrocytární anémie, Crohnova choroba, dilatace stenóz,
abnormální nález na tenkém střevě při rtg vyšetření či kapslové enteroskopii, bolesti břichaprůjem neurčené etiologie, extrakce cizích těles, FAP – familiární adematózní polypoza.
Kontraindikace jsou relativní a absolutní. Mezi
relativní patří střevní adheze po chirurgických
zákrocích, nestabilita kardiovaskulární, šok,
bezvědomí, nebezpečí aspirace, nespolupracující pacient. Absolutní – odmítnutí pacienta,
náhlá břišní příhoda, včetně perforace.
Před vlastním vyšetřením je nutné pacienta
připravit. Pod psychologickou přípravou pacienta rozumíme seznámení s výkonem, podepsání informovaného souhlasu. Pacient přichází lačný (nejí tuhé potraviny 7 hodin, tekutiny
4 hodiny). Výkon se provádí za přítomnosti
ARO týmu v hluboké analgosedaci. Proto pacient vyplňuje i anesteziologický dotazník.
Postup při vyprázdnění pacienta je nejednotný – na našem pracovišti se příprava upravuje individuálně, většinou klient vypije 2–4 l
vyprazdňovacího roztoku. Mezi předběžná vyšetření patří interní předoperační vyšetření.
Vlastní vyšetření se provádí vleže na levém
boku, je sejmuta zubní protéza (při orálním
přístupu), pacient vyprázdněn 4 l vyprazdňovacího roztoku při aborálním přístupu. Přes
ochranný zubní kroužek se pacientovi zavádí flexibilní endoskop s optikou a navlečenou
overtubou pod zrakovou kontrolou – za současné insuflace vzduchu (nutné k vizualizaci),
eventuálně sání – do jícnu, žaludku, dvanácterníku, jejuna a eventuálně též ilea.
15
Svatoanenské listy
3/2011
Enteroskop, převlečná trubice s balónkem –
overtuba, ovládací jednotka k overtubě
www.fnusa.cz
Po výkonu je pacient hospitalizován a je monitorován (saturace, TK, odběry krve). Jako každé vyšetření i toto může mít určité komplikace,
které se udávají do 1%. Z méně závažných sem
patří bolest krku, břišní dyskomfort, komplikace analgosedace. Ze závažných to je perforace
(zejména po terapeutických výkonech), krvácení, akutní pankreatitida.
Jedná se o velmi náročné vyšetření nejen pro
pacienta, ale především pro vyšetřující personál
(na vyšetření se podílí tři týmy – endoskopický,
anesteziologický a rentgenový). Nicméně v rukou zkušeného endoskopisty se jedná o bez-
pečnou endoskopickou metodu, která vyžaduje
asistenci dvou velmi zkušených endoskopických
sester. Na výkonu se podílí ARO tým – lékař a anesteziologická sestra, a dále radiologický asistent, který na RTG přístroji ověří a zdokumentuje dosažený úsek střeva. Tato metoda vykazuje
vysokou diagnostickou výtěžnost a nabízí nové
terapeutické možnosti na tenkém střevě.
Bc. Ivana Folprechtová
II. Interní klinika
Gastroenterologické oddělení
foto autora článku
I. neurologická klinika věnuje velkou péči nemocným s epilepsií
Epilepsie je onemocnění centrálního nervového systému. Projevuje se opakujícími záchvaty,
které jsou způsobeny přechodnou abnormální
aktivitou určité skupiny mozkových buněk. Toto
ohnisko je většinou tak malé, že neruší ostatní
funkce mozku. Proto také většina lidí s epilepsií,
nehledě na jejich záchvaty, je zdravých a s normální inteligencí. Epilepsii měla řada známých
historických osobností, jako např. filosof Sokrates, spisovatel Dostojevskij, vojevůdce Napoleon a další. Ve světě je v současnosti okolo 33 milionů nemocných s epilepsií, u nás cca
100 000,. tj. asi 1% z celkové populace. V podstatě každý člověk za mimořádné situace, při
určitém specifickém nadprahovém podráždění mozku, může reagovat epileptickým záchvatem. Každé podezření na epileptický záchvat
vyžaduje vyšetření neurologem.
V žádném případě by diagnóza epilepsie neměla
být stanovena bez řádného EEG vyšetření. Proto
se dnes u složitějších, méně jasných nebo obtížně léčitelných pacientů s častými záchvaty dopo-
16
ručuje provádět video EEG. Tato metoda je také
nezbytná pro rozhodnutí o případné operaci.
K lepší specifikaci epileptického ložiska u části
pacientů používáme invazivní EEG vyšetření pomocí intracerebrálních nebo subdurálních elektrod. Elektrody mají schopnost registrovat EEG
aktivitu nejen z kortexu, ale i z anatomických
struktur v hloubi mozku.
Elektroencefalografií rozumíme záznam mozkových bioelektrických potenciálů. EEG je jedna z pomocných vyšetřovacích metod. Má široké diagnostické uplatnění v řadě lékařských
oborů. Vyšetření je pro pacienta nenáročné,
dovoluje časté opakování, provádí se většinou
ambulantně a může přinést velmi cenné a významné informace.
Základním úkolem sestry pracující v elektrodiagnostice je provedení technicky a metodologicky správného EEG vyšetření. Před samotným
vyšetřením je důležité doplnění celé řady údajů od pacienta. Klinická výtěžnost EEG vyšetření
je tedy do značné míry závislá na odborné úrovni sester pracujících v EEG laboratořích, na jejich aktivitě a schopnosti komunikace. Je třeba
si ověřit základní diagnózu, klinickou diagnózu,
zda je pacient pravák či levák, medikaci, poslední záchvat, případně provokační faktory. Důležité je zaznamenat datum a hodinu snímání, stav
vědomí, vigility, dále uvedeme, zda je graf interiktální( tj. nativní, získaný mimo záchvat), nebo
iktální ( získaný ve chvíli záchvatu), zda pacient
spolupracuje a je-li orientovaný. Uvedeme aktivační metody – FS, HV, jiné stimulace.
Před samotným snímáním EEG záznamu sestra
informuje pacienta vhodnou formou o tom, že
vyšetření je nebolestivé, o době po kterou bude
záchvat snímán, a o aktivačních metodách. Je
důležité sdělit pacientovi, jak se má během snímání chovat, tzn. ležet nebo sedět v klidu se zavřenýma očima, zbytečně nemrkat, nepolykat,
nepohybovat se, protože tyto aktivity vyvolávají artefakty, které ruší EEG záznam a znesnadňují
jeho vyhodnocení. Rozmluvou s pacientem tak
předcházíme komplikacím, jako je např. pocení, neklid, agrese, záchvat a jiné. Důležité je upozornit pacienta na použití elektrogelu, který se
dává pod elektrody, zajišťuje vodivost elektrod
a tím zajišťuje kvalitní snímání EEG křivky.
V současné době se již převážně používají EEG
čepice, které mají zatavené elektrody dle systému 10/20. Každá čepice má svoji velikost. Velikosti jsou rozlišeny barvami. Čepice se nasadí pacientovi na hlavu a pomocí připojovacích pásků
se připnou k hrudnímu pásu. EEG gel se pomocí injekční stříkačky a speciální tupé jehly vstřikuje přímo pod elektrody na EEG čepici. Pacient by během záznamu neměl být rušen. Během
snímání provádíme podle zvyklosti pracoviště
AAR (otevření a zavření očí), dále FS ( fotostimulace) vzestupnou a sestupnou frekvencí záblesků. Potom HV (hyperventilace) nosem a HV ústy
po dobu 2. minut. Standardní záznam trvá 20 minut. Podle ordinace lékaře se provádí další aktivační testy jako spánková deprivace De Kleinovy
testy aj. Vyhodnocený EEG záznam archivujeme.
V plánu ošetřovatelské péče se zaměřujeme
na předcházení vzniku poruchy vědomí v důsledku epileptického záchvatu, předcházení poranění, zajišťujeme bezpečnost pacienta, předcházíme pádu pacienta, doporučujeme ochranný
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
dohled mimo oddělení, předcházíme riziku aspirace při záchvatu, sledujeme dýchání, zajišťujeme volné a průchodné dýchací cesty, edukujeme pacienta o nemoci, ošetřování, podávání
léků, zákazu požití alkoholu, dostatečném spánku i odpočinku, o riziku blikajícího světla, o nebezpečí vykonávat práce ve výšce, a o způsobilosti řízení motorových vozidel apod.
dávek či mimořádných výhod, pomoc při výběru
typů škol, volbě dalšího vzdělávání a následného
pracovního uplatnění. Je důležité, aby pacienti
měli možnost volby, tzn. buď se smířit se současným stavem a mít i nadále nárok žádat o sociální
dávky a služby, a nebo být zdraví (ne postižení),
běžně fungující, a tudíž plně schopní saturovat
své potřeby a hájit svá práva vlastními silami.
Významnou složkou v péči o pacienty s nedostatečně kompenzovanou epilepsií je také systematická psychosociální podpora. Při její realizaci je
nejvýznamnější úzká spolupráce neurologa – epileptologa s psychology a sociálními pracovníky.
Výchozí činností sociálních pracovníků je posouzení životní situace pacienta s epilepsií, na jehož základě následně společně tvoří individuální
plán aktivit pacienta( jde např. o pomoc při získání náležité podpory ze systému sociální péče, odborné poradenství stran eventuálních sociálních
U standardně léčené epilepsie je prognóza celkem příznivá, dochází k úplnému vymizení záchvatů a úpravě křivky EEG. Přesto asi u 30%
pacientů ani při správné léčbě kombinací antiepileptik nedojde k odstranění záchvatů – mluvíme o tzv. farmakorezistentních epilepsiích,
u těchto pacientů dochází postupně ke vzniku
sekundárních epileptických ložisek- stoupá frekvence a intenzita záchvatů, objevuje se řada psychických změn – vyšší vznětlivost, těžkopádné
myšlení, poruchy paměti aj.
3/2011
Cílem léčby epilepsie je odstranění záchvatů,
nebo alespoň omezení jejich frekvence. Výzkum
v oblasti genetických příčin dává naději, že by
genetické vady, odpovědné za vznik některých
forem epilepsie, mohly být v budoucnosti léčeny. Jednou z operativních metod je stimulace
nervu vagu. Neustále se testují a vyvíjejí nové
typy antiepileptik, které by mohli lékaři vybrat
tak, aby se záchvaty dostaly pod kontrolu.
Nejdůležitější pokrok je však patrný v oblasti rozšiřování obecného povědomí o epilepsii- dobré
vzdělávací programy, časopisy, centra a sdružení
pro epilepsii umožnily, že se o této nemoci otevřeně mluví a nemocní jsou ve společnosti přijímáni, což činí jejich život snesitelnějším.
Marie Dračková, vrchní sestra
Eva Kalvodová, staniční sestra odd. 83
Lenka Zichová, staniční sestra video EEG
ART ZEE – nový přístroj na KZM
foto autora článku
3D – budoucnost intervenční radiologie
likové sítě iktových center, která vznikla ve spolupráci s Neurologickou klinikou naší nemocnice.
Centrum FN u sv. Anny v Brně je součástí sítě specializovaných pracovišť pro komplexní cerebrovaskulární onemocnění, vytvořených Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Celkem se
počítá se vznikem deseti komplexních cerebrovaskulárních center a 23 iktových center.
Na sklonku roku 2010 byl na Klinice zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
nainstalován nový přístroj pro invazivní radiologii. S jeho využitím se počítá zejména v oblasti vaskulárních intervencí. Jedná se o zařízení
od firmy Siemens s označením ART ZEE. Od nového roku je postupně uváděn do praxe.
mi flatdetektory (30 x 40 cm), díky kterým je
možno zobrazit velké pole zájmu, při pokrytí širokého spektra využití (neuroradiologie, angiologie, zobrazení oblastí břicha, páteře apod.).
Lze jej ovšem využít i pro dětskou diagnostiku
a to díky „low dose“ protokolům.
Dalším významným prvkem u ART ZEE je multi-osový systém pro intervenční radiologii. Ten
nabízí variabilní nastavení pracovní výšky a celou řadu protokolů s 3D zobrazením. Mezi ně
patří protokol DynaCT, což je jedinečná forma
rotační angiografie s využitím speciálních algoritmů s tvorbou obrazů do jedné minuty. DynaCT je možné využít v řadě případů, jako jsou radiofrekvenční ablace, vertebroplastiky, drenáže
a chemoembolizace. Použití ART ZEE s pokročilým multi-osovým systémem nabízí velký objem pokrytí (příčné rekonstrukce podobné jako
u klasického CT skeneru), který je vhodný pro
zobrazování karotid, jater, mozku a páteře, pro
ozřejmění cévního zásobení např. tumoru.
Pracovní konzola se stanicí workstation
Práce na angiografickém sále – přístroj ART ZEE
Tímto se naše klinika stala dalším špičkově vybaveným pracovištěm v ČR. Jedná se o přístroj,
který navazuje na stávající přístrojové vybavení a rozšiřuje naše možnosti při vaskulární i nevaskulární diagnostice či léčbě. Jedná se zvláště
o oblast neuroradiologie a to v rámci celorepub-
Systém ART ZEE znamená významný pokrok
i v oblasti intervenčního zobrazování. Umožňuje zrychlení vyšetřovacích postupů, zlepšuje jejich přesnost a účinnost. Díky lepší kvalitě obrazového řetězce se samozřejmě zlepšila
i klinická výtěžnost. Systém 2k Imaging poskytuje čtyřikrát podrobnější informaci ve zobrazení a dvakrát lepší při použití post-procesingu. Nabízí tedy lepší vizualizaci jemných
struktur a možnost zvětšení obrazu s minimální ztrátou informace.
I fluoroskopický obraz zaznamenal znatelný pokrok (bez navýšení dávky) a to jak v jasnosti obrazu a tvorbě referenčních obrazů, tak i ve zobrazení drobných a jemných materiálů, jako jsou
stenty, embolizační spirály, mikrokatetry apod.
Artis Zee je biplanární systém se dvěma velký-
Rekonstrukce a. carotis interna v programu
LEONARDO
17
Svatoanenské listy
3/2011
Jako další protokol je třeba zmínit program InSpace 3D, který se postprocesingově vytváří z klasické DSA v jeden plný obraz s nabarveným cévním zásobením v 3D pohledu. I v tomto modu
je možno použít zpětnou rekonstrukci DynaCT.
Syngo DynaCT, syngo InSpace, jakož i další vyšetřovací protokoly je možné na pracovní stanici okamžitě porovnat se soubory dat
www.fnusa.cz
z jiných modalit (CT, MR, PET) a to i během výkonu, s možností okamžitého zobrazení přímo
na angiografickém sále. Pracovní stanice je
osazena softwarem Leonardo, který umožňuje všechna postprocesingová zobrazování při
práci s raw daty.
Závěrem lze tedy říci, že ARTIS ZEE a jeho pokročilé zobrazovací schopnosti urychlují a usnadňují práci na angiografickém sále a zároveň pomá-
hají lékařům v rozhodování a stanovení dalších
léčebných postupů. Také umožňuje větší pružnost než konvenční systémy a jeho multi osový
systém je ideální pro intervenční radiologické
postupy v neuroradilogii, angiologii a onkologii.
Přemysl Krejčí
Klinika zobrazovacích metod
foto autora článku
Z historie vzniku nemocnic (6)
Navazujeme na přerušený seriál o osobnostech brněnské medicíny (Svatoanenské listy
č. 1/2009), které působily v nemocnici U Sv.
Anny a jejichž bronzové desky jsou umístěny
v příchozí hlavní chodbě Hansenovy historické
budovy. Mnozí kolem nich chodíme denně, ale
už také mnozí vzhledem ke svému věku nevíme, čím tak vynikaly, že tu mají trvalou vzpomínku. Hned na počátku však musíme poznamenat, že to zdaleka nejsou všichni, kteří by si
zasloužili i po létech, abychom si připomínali
jejich působení ve fakultní nemocnici brněnské Lékařské fakulty trvalou památkou. Také
je třeba přiznat, že výběr není řízen systematicky, ale iniciativou jejich vděčných lékařů-žáků a pokračovatelů, kteří dokázali na umělecké
dílo najít finanční prostředky. Můžeme si nad
tím faktem postesknout, ale bohužel je to tak.
Je tedy na dalších iniciativách, které by dokázaly v galerii osobností pokračovat.
Začněme známou osobností česko-slovenské
pediatrie:
Prof. MUDr. Otakar Teyschl, DrSc.
(5. 5. 1891 Sanski Most v Bosně – 10. 9. 1968 v Brně)
Prof. MUDr. Otakar
Teyschl je obecně
považován za zakladatele
moravské pediatrické školy. Byl totiž prvním
přednostou pediatrické kliniky, kterou založil a uvedl
do provozu v r. 1923
v několika málo místnostech bývalého bytu
správce v někdejší Zemské nemocnici U Sv.
18
Anny, kam byly postupně umisťovány všechny kliniky lékařské
fakulty Masarykovy univerzity,
která byla v Brně založena v roce
1919. Do Brna přišel po sedmileté praxi z Prahy. Z malé provizorníí
kliniky vytvořil v poměrně krátké
době moderní diagnostické a výukové pracoviště.
V letech 1937–1938 byl děkanem
Lékařské fakulty. Bezprostředně
poválce v roce 1945 byl vyzván,
aby převzal Dětskou nemocnici
v Černých Polích. Protože její kapacita už nevyhovovala požadavkům na strukturovanou pediatrii,
ani počtu nemocných hospitalizovaných dětí, dal podnět ke stavbě nové dětské nemocnice, což
mělo pro univerzitu také velký
význam. Když byla nová budova
v r. 1953 otevřena, byla do uvolněných prostor převedena II. dětská klinika. Teyschl se stal jejím
přednostou a dotvořil v ní novýý
lékařský obor pediatrii (strukturoval nemocnici podle vzoru pediatrické fakulty
pražské na základě jednotlivých specializací,
tam se soustředila celá výuka).
Kromě těchto organizátorských a budovatelských aktivit mu také patří zásluha o prosazení
pediatrie jako studijního oboru do pregraduální přípravy mediků, pro něž napsal první učebnici pediatrie a také další publikace, které byly
přijímány s oceněním i v evropské medicíně –
Dětské choroby, 1931, Péče o nedonošence, 1956,
Duševní vývoj a výchova dítěte, 1959.
Jako pedagog byl prý velmi pečlivý a přívětivý,
ale náročný. Staral se o výchovu lékařů, ale také
dětských sester, které považoval v péči o nemocné dítě za nenahraditelné. Říkával, že učit na vysoké škole znamená učit se dvakrát! Velký důraz
kladl na odborné znalosti, na přístup k dětem,
na spolupráci lékaře a sestry.
Zásadní zásluhy mu přísluší i v rozvoji pediatrie jako vědy, kromě toho, že ji prosadil
do výuky, inicioval založení Výzkumného ústavu pediatrického (1963) a od počátku pracoval v brněnské Společnosti pro péči o dítě
a jeho výzkum, kterou zde zavedl v r. 1922
E. Babák. Společnost pořádala odborné konfe-
rence, vždy s aktuální problematikou dětského zdraví či nemoci.
Preventivní zaměření považoval
za prioritní.
Dnešní pediatrie na Teyschlovo
dílo a na jeho zásady navázala.
Teyschl
vychoval řadu žáků, kteT
ří jeho odkaz spolehlivě rozvíjeli
a rozvíjejí, např. prof. M. Toman,
Z. Brunecký, V. Kluska, syn O. Teyschl a mnozí i z generací mladších. Teyschlovou zásluhou byla
u nás podstatně snížena novorozenecká a dětská úmrtnost (zavedena terapie novorozeneckých
žloutenek, výměnné transfúze,
komplexní terapie, léčba revmatické horečky, křivice atd). V pediatrii se zařadil mezi evropské
lékařské osobnosti. – V r. 1947
se např. aktivně účastnil pediatrického sjezdu v USA, v roce
1948 byl vyslán WHO do Švýcarska, 1952 přednesl hlavní referát
na světovém kongresu na obranu práv dítěte ve Vídni. Byl čestným členem několika zahraničních odborných
společností,snad to pro ilustraci stačí. Za rozvoj
a prezentaci české pediatrie dostal několik vyznamenání a stal se akademikem.
Jistě by bylo zajímavé i jeho soukromí, ale ponechme mu na ně právo. Snad jen poznámku,
že vychoval se svou ženou syna (je také lékařem) a dvě dcery, obě se věnovaly druhé otcově
zálibě – umění – jako historičky. Prof. Teyschl byl
nejen milovníkem, ale také znalcem i mecenášem výtvarného umění, úzce se přátelil s brněnským A. Procházkou, autorem velikého plátna
Prométheus přináší lidem oheň, který zdobí aulu
právnické fakulty MU, a mnoha dalšími. V r. 1933
se stal prvním předsedou Spolku přátel výtvarného umění v Brně.
Jsem velmi ráda, že se na velké osobnosti brněnské lékařské vědy nezapomíná. Brňanům
připomínáme, že je po něm také pojmenována v Bystrci ulice.
doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2011
Komunikujeme s pacientem anglicky
6. lekce angličtiny
SURGERY
Chirurgie
Chirurg
Chirurgický
Velký chirurgický zákrok
Malý chirurgický zákrok
Operace
Operační sál
Sádrovna
Břicho
Kotník
Paže
Hýždě, zadek
Kost
Modřina
Lýtko
Tlusté střevo
Trávící, zažívací
Loket
Prst na ruce
Chodidlo
Čelo
Žlučník
Ruka
Bok, kyčel
Hrudník
Brada
Střevo
Kloub
Koleno
Noha
Krk
Slinivka břišní
Rameno
Žaludek
Stehno
Hrudník
Prst na noze
Trup
Konečník
Zlomenina
Roztříštěná zlomenina
Otevřená zlomenina
Dislokovaná zlomenina
Znecitlivit
Analgetikum
Obvaz
Uzavření rány
Zácpa
surgery/srdžery/
surgeon/srdžeon/
surgical/srdžikl/
major surgery/mejdžr srdžery/
minor surgery/mainr srdžery/
operation, surgery/opereišn, srdžery/
operating room/opereitin rúm/
plaster room/plastr rúm/
abdomen/abdomen/
ankle/enkl/
arm/árm/
backside/beksaid/
bone/boun/
bruise/bruz/
calf/kalf/
colon/koulon/
digestive/didžestiv/
elbow/elbou/
finger/fingr/
foot/fút/
forehead/forid/
gall bladder/golbladr/
hand/hend/
hip/hip/
chest/čest/
chin/čin/
intestine/intestin/
joint/džoint/
knee/ní/
leg/leg/
neck/nek/
pankreas/penkrias/
shoulder/šouldr/
stomach/stomek/
thigh/tai/
thorax/toreks/
toe/tou/
trunk/trank/
rectum,anus/rektm,eines/
fracture/frakčr/
comminuted fracture/kominjutid frakčr/
compound fracture/koumpaund frakčr/
displaced fracture/displeisd frakčr/
anaesthetize/enistetaiz/
analgetik/eneldžitik/
bandage/bendidž/
closure of wound/kloužr of wund/
constipation/konstipeišn/
SKELETON
cranium
clavicle
humerus
thorax
breastbone
elbow
pelvis
spine
sacrum
radius
ulna
femur
kneecap
calf bone
cnemis
ankle
foot
Průjem
Sešít
Hnis
Zotavit se
Protržení
Sedativum
Uklidňující
Dlaha
Steh
Oteklý
Způsobený ránou
Rána
diarrhoea/dajarea/
insert stitches/insert stičiz/
pus/pas/
recover/rikavr/
rupture/rapčr/
sedative/sedetiv/
sedative/sedetiv/
splint/splint/
stitch/stič/
swollen/swouln/
traumatic/tromatik/
wound/wund/
19
Svatoanenské listy
3/2011
www.fnusa.cz
DIGESTIVE SYSTEM
pharynx
mouth
salivary glands
liver and
call bladder
diaphragma
stomach
duodenum
small
intestine
pancreas
appendix
rectum
FRÁZE
Bolí mě žaludek.
Bolí mě břicho.
Čekáme na laboratorní výsledky.
Dobře se to hojí.
Je nutné sešít a obvázat ránu.
Jeho/její stav se zlepšil.
Jeho/její stav se zhoršil.
Máte zlomenou nohu.
Musíme to dát do sádry.
Musíme vyčistit ránu.
Není to nic vážného.
Musíte na operaci.
I have a stomachache./Aj hev stomekeik/
I feel sever pain in my abdomen./Aj fíl sívr pein in mai abdomen/
We are waiting for the outcome of the laboratory analysis./Wi ár weitin fór d autcám
ov d laboratouri enelaisis/
It is healing well./It is hílin wel/
It is necessary to stitch the wound up and bandage it./It is nesesri tu stič d wund ap end bendidž it/
His/her condition got better./Hís/hr kondišn got betr/
His/her condition grep worse./Hís/hr kondišn gru wors/
Your leg is broken./Jór leg is broukn/
We must put on plaster cast./Wi mast put on plástr kást/
We must cleanse the wound./Wi mast klíns d wund/
It is nothing serious./It is natin sirious/
You must undergo surgery./Ju mast andrgou srdžeri/
Hana Řiháčková
Odbor zdravotních pojišťoven
20
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2011
Iveta Hájková
Jaroslava Bednářová
Průzkum spokojenosti zaměstnanců
Snahou každé organizace působící v privátním či státním sektoru je vážit si, hýčkat a udržet zaměstnance čestné, zkušené, hospodárné, spokojené a loajální. Na sklonku minulého
roku se proto představitelé dvou brněnských
fakultních nemocnic (dále jen „FN“) rozhodli
spojit své síly a zjistit míru spokojenosti svých
zaměstnanců. Tento benchmarkingový projekt se snaží navázat na dlouhodobé snahy
obou nemocnic o zefektivnění řízení procesů
lidských zdrojů, komunikace a o budování základních principů firemní kultury.
Měření spokojenosti zaměstnanců je vnímáno vedením obou nemocnic jako důležitý
motivační nástroj. Cílem bylo porovnat získaná data ve Fakultní nemocnici Brno (dále jen
„FN Brno“) a ve Fakultní nemocnici u sv. Anny
v Brně (dále jen „FNUSA“) o:
• míře spokojenosti, resp. nespokojenosti zaměstnanců,
• faktorech, které tuto spokojenost/nespokojenost ovlivňují,
• míře identifikace s nemocnicí,
• problémech v komunikaci,
• fluktuačním potenciálu.
K získání podkladů pro vyhodnocení současného stavu míry spokojenosti zaměstnanců
obou nemocnic byla použita kombinace kvalitativních a kvantitativních technik sběru dat.
Dotazník spokojenosti zaměstnanců obsahoval celkem 31 uzavřených otázek rozdělených
do 5 okruhů:
• naše nemocnice (srovnání FN jako místa
k výkonu práce s jinými nemocnicemi, ztotožnění se s cíli FN, pověst zaměstnavatele),
FNUSA
Nejlépe hodnoceno (< 2,50)
Nejhůře hodnoceno (> 2,50)
• práce (pocit naplnění z práce, motivace,
pochvaly, úvahy o ukončení prac. poměru),
• lidé – vztahy a komunikace (s nadřízenými,
spolupracovníky),
• příležitosti – osobní perspektiva (osobní
perspektiva rozvoje).
V rámci dotazníku měli zaměstnanci rovněž
možnost uvést konkrétní poznámky, připomínky a náměty ke zlepšení.
Výsledky průzkumu ve FN Brno a FNUSA
Ve FN Brno bylo osloveno1 952 zaměstnanců (9 medicínských útvarů a 4 nemedicínské
útvary) a ve FNUSA bylo osloveno všech 2 654
zaměstnanců.
Dotazníkové akce se v pracovních kategoriích:
lékař, jiný odborný pracovník vysokoškolák,
nelékařský zdravotnický pracovník, technickohospodářský pracovník a v dělnických povoláních aktivně zúčastnilo ve FN Brno 1 048
zaměstnanců (54 % návratnost) a ve FNUSA
1 022 zaměstnanců (39 % návratnost).
FN Brno
Nejlépe hodnoceno (< 2,50)
Nejhůře hodnoceno (> 2,50)
Naše nemocnice
• Dokážu si představit, že v této
nemocnici budu pracovat ještě
za rok.
• Dokážu si představit, že v této
nemocnici budu pracovat ještě
za tři roky.
• Mezi veřejností má naše nemocnice dobrou pověst.
Práce
Naše nemocnice
• Důvodem pro odchod z FNUSA • Dokážu si představit, že v této
by bylo pro mne špatné finanční
nemocnici budu pracovat ještě
ohodnocení.
za rok.
• Často jsem za svou práci chválen.
• Spokojenost s principy
odměňování.
Práce
• Často jsem za svou práci
chválen(a).
• Spokojenost s principy
odměňování.
Lidé – vztahy a komunikace
• Mé vztahy se spolupracovníky
zvyšují pravděpodobnost, že
v této nemocnici zůstanu.
Lidé – vztahy a komunikace
• Vedení naší nemocnice se zajímá o názory zaměstnanců.
Lidé – vztahy a komunikace
• Vedení naší nemocnice se zajímá o názory zaměstnanců.
Lidé – vztahy a komunikace
• Mé vztahy se spolupracovníky
zvyšují pravděpodobnost, že
v této nemocnici zůstanu.
Příležitost – osobní perspektiva
Práce
Příležitost – osobní perspektiva Práce
• Poslední dobou jsem uvažoval/a • Mám dostatek času pro profesní • Moje práce mě motivuje k tomu, • Funguje zde efektivní proces,
o ukončení pracovního poměru.
rozvoj.
abych maximálně využíval(a)
který mi pomáhá ve stanovení
svoje znalosti a schopnosti.
mých potřeb rozvoje.
• Funguje zde efektivní proces,
který mi pomáhá ve stanovení
• Vím, co se ode mne očekává
• Mám dostatek času na profesní
rozvoj.
mých potřeb rozvoje
a jak přispívám k naplnění cílů
FN Brno.
• Ze své práce mám pocit
naplnění.
Podrobné výsledky byly postoupeny v obou nemocnicích příslušným vedoucím zaměstnancům.
21
Svatoanenské listy
3/2011
Vyhodnocením získaných dat byla zjištěna
míra průměrné spokojenosti dle jednotlivých
otázek a okruhů, míra průměrné spokojenosti zaměstnance ve FN Brno 2,83 a ve FNUSA
2,66. Ve FN Brno proběhlo dále vyhodnocení
v členění dle oslovených medicínských/nemedicínských útvarů.
Výsledky anonymní dotazníkové akce ukázaly celkovou názorovou hladinu zaměstnanců
v pohledech na jednotlivé oblasti jejich práce,
interpersonálních vztahů a osobního rozvoje
a následující graf zobrazuje míru průměrné spokojenosti zaměstnanců dle jednotlivých okruhů:
www.fnusa.cz
9\KRGQRFHQtRNUXKĤ
místo k výkonu
práce, srovnání
povČst,
ztotoånČní se
s cíli nem.
pocit naplnČní
z práce, motivace
lidé-vztahy,
komunikace
osobní
perspektiva
0,00
Srovnáním dat lze konstatovat, že zaměstnanci obou nemocnic hodnotí své pracoviště
„jako místo k výkonu práce“ pozitivně (v prům.
66 %) a v porovnání s jinými nemocnicemi se
spíše kloní k hodnocení „spokojen“ (v prům.
42 %) či „jako ostatní“ (v prům. 48 %). Z toho
lze usuzovat na uspokojivou úroveň pracovních podmínek zaměstnanců.
Pocit naplnění ze své práce má v prům. 85 %
zaměstnanců obou nemocnic a 87 % zaměstnanců jejich práce motivuje k tomu, aby maximálně využívali své znalosti a schopnosti. I přes
tyto pozitivní výsledky jsou vedoucí zaměstnanci „skoupí“ na pochvaly u svých podřízených, protože celých 48 % zaměstnanců uvádí,
že „není chváleno za svou práci“. Je to ukazatel
hodný k zamyšlení. V rámci zjišťování průměrné
míry spokojenosti dle jednotlivých otázek byly
zjištěny následující nejlépe a nejhůře hodnocené otázky (kritérium spokojenosti = 2,5):
Shrnutí a identifikované podněty
pro zlepšení
Projekt „měření spokojenosti zaměstnanců“ se
ukázal být „vhodnou startovací čarou“ pro zahá-
1,00
FN Brno
2,00
3,00
4,00
5,00
FNUSA
jení takových změn, které umožní další zkvalitnění, zefektivnění i zhospodárnění prověřovaných oblastí šetření.
Výsledkem provedeného dotazování bylo objevení slabých stránek systému řízení v:
• komunikaci se zaměstnanci – zájem o jejich názory, náměty ke zlepšení,
• informování, komunikace o cílech a strategii FN,
• komunikaci a informovanosti zaměstnanců
ze strany nadřízených i vedení,
• stimulaci pracovníků k lepším pracovním výkonům formou nefinančních odměn – zájem,
pochvala, podpora,
• řízení lidských zdrojů – standardizované,
systematické a efektivní řízení včetně procesů osobního rozvoje zaměstnanců,
• péči o zaměstnance a pracovní prostředí.
Známý citát římského filosofa Seneky říká „Kdo
neví, do kterého přístavu pluje, tomu není žádný vítr příznivý“. Obě fakultní nemocnice se při
zlepšování kvality práce managementu a řízení nemocnice nechtějí nechat pouze unášet, to
dokázaly svou odvahou zeptat se: „Kde jsme?“
a „Kde je náš konkurent?“. Na zlepšování bude
vedení obou nemocnic průběžně pracovat
formou akčních plánů a implementací návrhů
zlepšování do vytčených cílů. Úspěšnost našich
snah společně vyhodnotíme opět za dva roky.
Poděkování
Naše zvláštní poděkování patří našim nejbližším kolegům, kteří sbírali, počítali, pročítali
a zaznamenávali dotazníky, za jejich obrovskou
trpělivost, snahu a poctivost. Poděkování náleží
i všem zaměstnancům, kteří se šetření zúčastnili, za jejich myšlenky, názory a návrhy.
Ing. Iveta Hájková
vedoucí Oddělení řízení jakosti
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Bc. Jana Navrátilová
vedoucí Oddělení organizace řízení
Fakultní nemocnice Brno
foto autora článku
Hospodaření FNUSA ve druhém čtvrtletí
Fakultní nemocnice ukončila k datu 30. června
2011 své hospodaření se ziskem ve výši 939,6
tis Kč. Celkové náklady vzrostly oproti roku
2010 o 37,7 mil Kč, z titulu navýšení osobních nákladů o 46,7 mil Kč. Podíl osobních
nákladů na nákladech celkových je 40 %. Vý-
22
nosy od zdravotních pojišťoven korespondují s uznaným referenčním období a vzrostly
o 36,2 mil Kč.
kázaných bodů. Za první pololetí splňujeme
na necelá 102 % v počtu unikátních rodných
čísel a na 104 % v počtu vykázaných bodů.
Úhradová vyhláška, která pro rok 2011 stanovuje pravidla pro plnou úhradu ve vztahu
k roku 2009 nedovoluje další rozvoj programů
započatých v roce 2010, jelikož nerespektuje
nárůst péče v minulém roce. Naopak v rámci
hospitalizací stanovuje 94 % hospitalizačních
případů a 94 % CMI (Case-Mix Index = index
průměrné spotřeby zdrojů na jeden případ
pro definovanou jednotku a období). Aktuálně
plníme počty hospitalizací na necelých 92 %
a CMI naopak na 104 %.
Co se týče financování roku 2012, doposud
neproběhlo dohodovací řízení, ale je zřejmý
úmysl většinové úhrady podle DRG (systém
zařazující případy hospitalizace do nákladově
a klinicky podobných skupin) s výjimkou skupin, kde úhrada podle DRG není vhodná. Doposud není dořešena otázka základní sazby
– jednotná základní sazba x individuální základní sazba. Oproti minulým obdobím by měl
být zaveden materiálový a časový outlier (případ mimo rozpětí předem definovaných hodnot délky pobytu nebo nákladů).
V oblasti ambulancí vyhláška stanovuje plné
úhrady při splnění 95 % referenčního období
v počtu unikátních rodných čísel a počtu vy-
Ing. Zuzana Krátká
Ekonomický náměstek
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2011
foto autora článku
Odborné kurzy Výukového centra Oddělení vzdělávání
Oddělení vzdělávání pořádá v roce 2011 celkem 12 typů kurzů pro zdravotnické pracovníky nelékařských oborů, např. Diabetes mellitus, Centrální žilní kanylace a péče o žilní
vstupy, Kanylace periferní žíly, Inkontinence,
Kardiopulmonální resuscitace, Péče o pacienta s bolestí, Péče o pacienta s tracheostomií,
Péče o pacienta se zavedeným portem, Nutriční terapie a nově také kurzy Hojení ran a Hygiena rukou a péče o nástroje. Poslední dva
jmenované kurzy jsou po několika letech opět
zařazeny do naší nabídky a to na základě poptávky ze strany zdravotnických pracovníků
a díky iniciativě Úseku ošetřovatelské péče.
Kurz Hygiena rukou a péče o nástroje je určen zejména všeobecným sestrám, zdravotním laborantům, radiologickým asistentům,
farmaceutickým asistentům, porodním asistentkám, nutričním terapeutům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům a zdravotnickým záchranářům. Kurz trvá cca 5 hodin a zaměřuje
se na tyto oblasti:
1. Hygiena rukou a správná péče o nástroje
jako významný faktor v prevenci vzniku nozokomiálních infekcí
2. Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní
péči
3. Praktický nácvik hygienické dezinfekce rukou
4. Péče o nástroje, dekontaminace a předsterilizační příprava
5. Dezinfekce a příprava speciálních nástrojů
Odborně kurz připravili a zajišťují pracovníci
Oddělení hygieny a epidemiologie – MUDr. Jaromíra Kratochvílová, Bc. Michaela Foralová,
Bc. Markéta Skoupá
Kurz Hojení ran – specifická ošetřovatelská
péče o chronické rány a defekty je určen všeobecným sestrám. Protože jde o nový kurz, budou do něj zařazeni především zájemci z řad
všeobecných sester, které se na svých pracovištích s touto problematikou často setkávají.
Kurz trvá 5–6 hod a jeho náplní je:
1. Úvod do problematiky, historie hojení ran
2. Anatomie a fyziologie kožního systému, terminologie
3. Význam výživy v hojení ran
4. Typy a specifika ran (dekubity, vředy
na dolních končetinách, malignity, tržné
rány, otevřené chirurgické rány, opaření)
5. Hodnocení a klasifikace rány, infekce rány
6. Ošetřovatelská péče o rány ( ideální obvaz –
klasické hojení ran, nové trendy v hojení ran)
7. Kasuistiky a příklady využití nejvhodnější
strategie léčby ran
8. Alternativní léčba – vakuová terapie, larvální terapie
9. Ošetřovatelská dokumentace
10. Komplikace při léčbě ran místní i celkové
Odborně kurz připravily a vedou jej sestry specialistky pro hojení ran – Naděžda Šibravová
z I. ortopedické kliniky, Bc. Gabriela Dvořáková
z II. interní kliniky a Sabina Nedomová
z II. chirurgické kliniky.
Celá nabídka odborných kurzů Výukového
centra, včetně způsobu přihlášení a aktuálních
termínů, je zveřejněna na intranetu v odkazu Dokumenty/Informace Oddělení vzdělávání a také v odkazu Časté/Vzdělávací akce/pro
nelékaře a dále na webové prezentaci FN u sv.
Anny v Brně v odkazu Vzdělávání (http://www.
fnusa.cz/vzdelavani.php).
Informace o možnosti bezplatného vzdělávání hrazeného z dotace ESF
Projekt Vzdělávání zdravotníků – prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí projektu je projektem Ministerstva zdravotnictví
ČR dotovaným z Evropského sociálního fondu
(ESF). Projekt se dělí na dvě části:
• Prohlubování a zvyšování úrovně odborných
znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
• Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví
Mezi hlavní aktivity projektu patří zejm. : certifikované kurzy, akreditované kvalifikační kurzy, ekonomika zdravotnictví, ekonomika a management zdravotnických zařízení, poskytnutí
neodkladné přednemocniční péče ATLS, konference, semináře, stáže, tvorba e-learningových systémů, ad.
Účast na těchto aktivitách je zdravotnickým
pracovníkům hrazena z dotace ESF. Hlavní podmínkou účasti je získaná odborná způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání dle platné legislativy a nadpoloviční pracovní úvazek
u zaměstnavatele mimo hlavní město Prahu.
Odborné kurzy Výukového centra Oddělení vzdělávání
Rok
počet kurzů
počet účastníků
z toho zaměstnanců FN
2008
152
1976
1567
2009
95
1338
1280
2010
122
1618
1440
23
Svatoanenské listy
3/2011
www.fnusa.cz
Veškeré informace o tomto projektu lze nalézt
na webových stránkách projektu: http://www.
vzdelavani-zdravotniku.cz/
generálního dodavatele projektu, tj. Institutu postgraduálního vzdělávání zdravotníků:
http://www.ipvz.cz/ http://www.ipvz.cz/
kurzů pro lékaře („nástavbové atestace“) a 7 certifikovaných kurzů pro ZP nelékařských profesí.
Aktuální nabídka vzdělávacích akcí hrazených
z dotace projektu je zveřejněna na stránkách
FN u sv. Anny v Brně je přímo zapojena v tomto
projektu realizaci praktické části 4 certifikovaných
Mgr. Dagmar Klimentová
vedoucí Oddělení vzdělávání
foto autora článku
Práce na stavbě FNUSA-ICRC v prázdninovém období
Ačkoli školáci prožívají jistě zasloužené prázdniny a řada z nás čerpá nové síly na dovolené,
stavba Mezinárodního centra klinického výzkumu a klinických provozů ve FN u sv. Anny v Brně
pokračuje a je v plném proudu.
V období od března do července „vyrostla“ čtyři nadzemní podlaží železobetonového ske-
letu, který bude do finální podoby proveden
k 30. 9. 2011. Postupně s možností odstojkování prázdných podlaží dochází k rozmístění zdicích bloků v objektu a přípravě zaměření vedení základních tras inženýrských vnitřních sítí.
Na konci roku 2011 bude hotová hrubá stavba,
včetně základních páteřních rozvodů.
Ing. Michal Doležal
vedoucí Oddělení strategických investic
Vizitky nových kolegů
Martin Kejík – náměstek pro informatiku
V nové funkci je od 1. června 2011. Absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Brně, obor Strojírenství.
V současnosti studuje na Fakultě podnikatelské VUT Brno program Systémové inženýrství a informatika, obor
Manažerská informatika. do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nastoupil v roce 1997 na pozici programátora a od roku 2010 zastával funkci vedoucího Odboru správy datové sítě a hlasových služeb. Jeho koníčky jsou,
kromě výpočetní techniky, přístrojové potápění a cestování.
Zajišťuje bezchybný chod, koncepční rozvoj, rozšiřování a nasazování informačních a komunikačních technologií ve FNUSA s důrazem na efektivitu, hospodárnost a nejnovější technologické trendy.
Kontakt: [email protected], tel: 543 182 008, 543 182 009, budova K1, 3. patro.
Ing. Michaela Kylíšková – sekretářka ředitele,
asistentka Supervizory Board
Do pozice nastoupila 1. července 2011. Je absolventkou Obchodní Akademie Dr. Albína Bráfa v Třebíči. Dále vystudovala VŠE, Fakultu managementu, kde v oboru management veřejného sektoru získala titul Bc. a v oboru
management podnikatelské sféry titul Ing.
Zajišťuje administrativní a organizační podporu ředitele, zabezpečuje chod sekretariátu ředitele, vede spisovou agendu a připravuje podklady pro jednání. Současně se bude věnovat přípravě jednání Supervisory Board projektu FNUSA-ICRC.
Kontakt: [email protected], tel: 543 181 199, budova J, 5. patro.
24
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2011
Svatá Anna slaví 225 let a tvoří budoucnost medicíny
foto autora článku
krejcarů denně, 2. třídy byli na pokoji dva za 24
krejcarů denně atd., nemocní ve 4. třídě za léčení neplatili).
Asi bychom v Brně a jeho širokém okolí nenašli
nikoho, kdo by nevěděl, kde se nachází dnešní Fakultní nemocnice u sv. Anny. Pekařská ulice je součástí Starého Brna a je jednou z nejzajímavějších brněnských ulic z hlediska vlastní
historie podzemního labyrintu sklepení a chodeb, které dráždí fantazii nejednoho z nás.
Podle historiků zde však pekaři neprovozovali
své řemeslo a název je jazykovou zkomoleninou na které se podíleli písaři. Podle nedalekého kláštera sester – bekyní se cestě od starobrněnského kláštera směrem nahoru k městu říkalo ve 13. století Beginengasse. Generace písařů komolily toto pojmenování, až se v 17. století objevily názvy Velká Pekařská ulice (Grosse
Bäckergasse) a Malá Pekařská ulice (Kleine Bäckergasse – dnešní Anenská ulice). Jediní pekaři byli z rodu Steinwichtů a pekli zde až od 19.
století. Jejich pekárna byla v 50 letech minulého století znárodněna a po dalších deseti letech zrušena úplně.
Prazáklad svatoanenské nemocnice vznikl v Královské zahradě se svrateckým náhonem, v níž
roku 1312 založil Jan Lucemburský na přání manželky Elišky Přemyslovny klášter dominikánek.
K němu byl později přistavěn kostel zasvěcený
sv. Anně. Za obléhání Švédů (1645) byl klášter vykraden a poničen. Další rána přišla přímo od císaře Josefa II, který ho svým dekretem z roku 1782
zrušil. Po roce nařídil zřídit v něm špitál u sv. Anny
se dvěma sály, zvlášť pro ženy a muže.
Ze Zaopatřovacího ústavu se v roce 1863 vyvinul Zemský ústav a o několi let později bylo
rozhodnuto o jeho přestavbě. Ta však vzhledem k podzemním prostorám, kanálům a sklepům nebyla realizovatelná a nakonec bylo rozhodnuto postavit moderní ústav v areálu bývalého kláštera u sv. Anny. V té době se již ve světě stavěly moderní nemocnice pavilonového
typu, avšak pro nemocnici byla z finančních důvodů zvolena výstavba tehdy již konzervativnějším systémem koridorovým (dlouhé chodby, pohodlná schodiště, velké sály..). Byly zde
byty pro personál (bývalá klauzura byla domem
pro ošetřovatelky a pojmenování této budovy se udželo dodnes) a 683 lůžek. Pitnou vodu
dodával nemocniční pramen v areálu a užitkovou svratecký náhon. Osvětlení bylo plynové.
Prvním ředitelem nově postavené veřejné všeobecné nemocnice byl jmenován dr. Gustav
Kroczak. Částečný provoz byl zahájen v dubnu
1867 a o rok později byla celá přestavba dokončena včetně parku založeného známým architektem Šebánkem. Nemocniční komplex vyprojektoval dánský architekt žijící ve Vídni Theophil
Hansen, jehož socha se nachází v atriu dnešní
fakultní nemocnice. Spolupracovali s ním inženýři Přerovský a Vyhnal a zbudována byla v novorenezančním stylu. Park byl postupně zastavován dalšími budovami, jak to vyžadoval rozvoj medicíny a vědních oborů včetně nových
trendů v ošetřovatelství, nárůst počtu pacientů.
Stavební činnost přerušila první světová válka. Zákonem z 28. ledna 1919 byla v Brně zřízena druhá česká univerzita – Masarykova univerzita, a při všeobecné nemocnici byly zřizo-
Atrium Hansenovy budovy
vány kliniky lékařské fakulty, sloužící k výuce
budoucích lékařů. K významným osobnostem
svaté Anny patří Julius Petřivalský (chirurgie),
Rudolf Vanýsek (interna), Pavel Kučera (patologicko-anatomický ústav), Karel Katolicky (ženské zevní oddělení) a mnozí další. Busty těchto lékařů zdobí dlouhou Hansenovu budovu
či jsou umístěny v areálu fakultní nemocnice.
V roce 1848 zde také krátce působil slavný badatel a otec genetiky, Gregor Johann Mendel,
který byl pověřen duchovní správou okrsku,
do kterého nemocnice patřila.
Rozvoj klinik a stavební činnost v nemocničním parku neutuchala. Jen pro představu. V roce
1936 již nemocnice měla 9 klinických a 12 zemských oddělení. Pracovalo zde 14 profesorů, 76
subalterních lékařů, 26 úředníků, 215 civilních
sester, 101 řeholních sester, 6 ošetřovatelů, 28
řemeslníků, 37 zřízenců, 22 zaměstnanců prádelny, 70 myček a 22 zaměstnanců kuchyně. Bez
lékařů a úředníků bylo v nemocnici zaměstnáno 501 osob. V roce 1949 byla zemská nemocnice přejmenována na Krajskou nemocnici v Brně.
V lednu 1952 se z ní stala Fakultní nemocnice
v Brně a byla součástí Krajského ústavu národního zdraví v Brně (FNsP). Výstavba v areálu stag-
2. ledna 1786 byl otevřen Císařsko-královský
zaopatřovací ústav. Měl 6 oddělení – chirurgické, porodnici, nalezinec, sirotčinec a ústav pomatených. Pozapomnělo se na infekční choroby, a tak postupně byly v zahradě přistavěny dva dřevěné domky, jeden pro onemocnělé
černými neštovicemi a druhý pro onemocnělé vzteklinou.
Moravské stavy velmi štědře a bohatě finančně
ústav podporovaly, podpora přicházela od zemských i stavovských fondů a ze zabraných fondů zrušených klášterů. Bez zajímavosti není, že
už tehdy nemocní za péči platili, a to dle toho,
k jaké třídě patřili a jakou péči dostávali (pacienti 1. třídy měli samostatný pokoj za poplatek 45
Brněnská zemská nemocnice kolem roku 1910
25
Svatoanenské listy
3/2011
novala, realizovaly se jen dílčí stavební úpravy.
V 70 letech se nově postavilo anesteziologickoresuscitační oddělení, interní oddělení a kardiochirurgický pavilon. V 80 letech pak ambulantní blok I. chirurgické kliniky. Na přelomu celospolečenských změn v 80.–90. letech se FNsP
změnila na Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně
a organizačně byla začleněna pod Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Tak je tomu
i dnes. V rámci nového generelu byla kompletně zrekonstruována Hansenova budova, kaple
sv. Anny, vystavěn nový moderní stravovací provoz, vybudován urgentní příjem a další.
A jak vypadá současnost a budoucnost? Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) se
před očima mění v léčebné a výzkumné centrum špičkové evropské úrovně. Její součástí se
stalo Mezinárodní centrum klinického výzkum
(ICRC – International Clinical Research Center),
které bude mít zásadní vliv na zvyšování kvality lékařské péče zejména v oblastech léčby kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Díky flexibilním vědeckým laboratořím má
FNUSA-ICRC ambici urychlit vývoj nových léčebných a diagnostických strategií, technologií a léčiv až o 50 % ve srovnání se současnou praxí v ČR
i zahraničí. Na výzkumu a vývoji se bude podílet téměř 150 vědců a výzkumných pracovníků
nejen z České republiky, ale i z dalších zemí EU
a severní Ameriky. Vedoucími pracovníky vědeckých programů jsou například přední odborníci prestižní americké Mayo Clinic, University College London, University of Minnesota, Lékařské
univerzity v Gdaňsku a University of Alabama.
www.fnusa.cz
V současném vedení fakultní nemocnice stojí
zkušený ekonom Ing. Petr Koška, MBA. Zdravotnické zařízení má 30 klinik s téměř 1 000
lůžky, odborná pracoviště jsou vedena vysoce kvalifikovanými odborníky, vzdělávají se
zde budoucí lékaři, sestry, biomedicínští inženýři a odborníci dalších profesí. Pracuje zde
na 2 500 lidí, čímž nemocnice patří k největším
zaměstnavatelům v kraji.
Ing. Petr Koška, MBA
225 let je úctyhodná doba, za kterou se skrývá úsilí generací zdravotníků posunout vědění a péči o nemocné na kvalitativně vyšší úroveň. Kolem svátku Anny pořádá fakultní nemocnice tzv. Svatoanenské odpoledne (letos
již XI.), které je neformálním setkáním všech,
kteří mají k nemocnici blízký vztah, a je zároveň poděkováním všem zaměstnancům za jejich obětavou péči o pacienty. A také letos se
bylo na co těšit. Svatoanenskou kapli, kterou
rozzářily všemi barvami hrající obrazy malíře
a grafika Václava Macha Koláčného (výstava
potrvá do 30. září 2011), zaplnili milovníci klasické hudby, která zněla z hudebních nástrojů předních českých špičkových umělců, jakými jsou houslista Jaroslav Svěcený a klavírista
Václav Mach. Publikum bylo nadšené a každá odehraná skladba byla odměněna bouřlivým potleskem. Atrium Hansenovy budovy poté rozezvučil krásný, čistý hlas zpěvačky populárních písní Gabriely Goldové, která si na pódium přizvala jako taneční doprovod děti z publika. Gabriela působí a je velmi
známá zejména v Polsku, v polské televizi uvádí také svůj vlastní hudební program. Zejména pánové pak mohli nechat oči na svůdných
tanečnicích samby, orientálních tanců a dnes
populární zumby. Téměř dvacítka dívek z Centra tance v Brně postupně předvedla, jak dokonale ovládá všechny části svého těla, a proč
jsou tak úspěšné v národních i mezinárodních
soutěžích. Společenské odpoledne postupně uzavřelo vystoupení písničkáře a vypravěče Arnošta Frauenberga, kterého známe z HBO
z pořadu „Na stojáka“ a rocková hudební skupina GONG, která zvedla z lavic milovníky tance při skladbách slavných „Zepelínů“ a dalších.
Historie čerpána z vlastních zdrojů FNUSA a částečně z publikovaných článků v předchozích číslech Svatoanenských listů
autorky PhDr. Věry Linhartové, CSc.
Mgr. Šárka Urbánková
vedoucí Oddělení vztahů s veřejností
a komunikace
26
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2011
foto autora článku
Oblékání aneb firemní kultura I.
Dress code je obecně uznávaným vzorem
a souborem pravidel v oblékání. Jedná se o určité normy, které určují, jaké oděvy mohou být
nošeny v zaměstnání, na úřadě, při obchodních jednání či společenských událostech.
Každé odvětví má své vlastní oblečení, ať už
psané nebo ne. Zatímco některá odvětví musí
používat skutečné uniformy – policisté, hasiči, armáda, lékaři, sestry, jiní nosí uniformy
nepsané – obleky, košile s kravatami. Jednoduše řečeno se dá říci, že při příchodu do nemocnice většina kolegů obleče „firemní dres“,
ostatní kolegové by měli tím, že nemají pracovní oděv, respektovat také určitá pravidla
firemní kultury, i když tyto nejsou psány. Oblečení v zaměstnání má okolí sdělovat, že jste
součástí daného týmu, že jste přijali pravidla
firemní kultury a že jste připraveni svoji firmu
vždy dobře reprezentovat.
Ale ne vždy člověk v zaměstnání může nemocnici zastupovat „v bílém“. Často jsou výsledky
vaší práce a nemocnice prezentovány na různých sjezdech, kongresech a v mnoha případech
i mimo ČR, takže něco málo k „byznys stylu“ pro
všechny. V tomto článku se zaměříme, dámy
prominou, nejdříve na pánskou garderobu.
U společenských obleků se dříve předpokládaly jen tmavé barvy. Za „solidní“ manažerskou barvu je všeobecně považována modrá,
chybu neuděláte ani s elegantní šedou. Užívání hnědé barvy je považováno za neformální, takže se této barvě ve společenském styku raději vyhýbejte. Oblek či kombinace musí
dobře sedět. Sako musí odpovídat tvaru postavy, výšce člověka. Rukávy mají mít přiměřenou délku, tj. zhruba 1-2 cm za zápěstím.
Správné kalhoty musí být pohodlné v sedu,
ve stoje u nich nesmí odstávat kapsy. Když
si chtějí muži při nějakém pracovním jednání v parném létě odložit sako, povolit kravatu
nebo vyhrnout rukávy u košile, vždy by to měl
navrhnout ten, který má nejvyšší postavení.
Může se však stát, že se někomu udělá z horka nevolno a potřebuje si udělat větší pohodlí,
i když ostatní to tak necítí. Pak by se měl vždy
omluvit a požádat formálně o dovolení.
Velmi důležitou součástí mužského oblečení
je košile. Do obleku se vždy užívá košile s dlou-
hým rukávem, což je v parných dnech nepředstavitelné, ale je to bohužel tak. Vždy musí být
vidět manžeta košile. Důležitá je správná délka
rukávu. Při spuštěné ruce a rozevřeném knoflíčku by manžeta měla dosahovat ke kořenu
palce, tj. cca 2 cm pod spojnici palce a ukazováčku. V létě se toleruje kvalitní košile, která je
možná s krátkým rukávem, nejlépe ale s vázankou. Základním pravidlem je, že rukáv košile by v žádném případě neměl dosahovat pod
úroveň zápěstí a to ani ohneme-li ruku v lokti.
Ke společenskému oblečení vždy patří společenská obuv. Dnes je přes den tolerováno
nošení obuvi i jiných barevných odstínů než
jen černé (modré, tmavohnědé,…), večer je
ovšem vhodná černá obuv. Obuv musí být
vždy čistá, vyleštěná, bez sešlapaných podpatků. Ponožky musí být vždy v barvě kalhot. Tady
pozor, někteří muži stále ještě ladí barvu ponožek s barvou bot, ale ponožka je prodloužením nohavice, a proto musí mít barvu kalhot.
Kravaty jsou vždy výrazným módním prvkem.
Vždy se používá kravata látková, nikoliv kožená či z umělých materiálů. Dáváme pozor, aby
uzel byl vždy ve středu límečku, byl správně
utažený a aby kravata barevně ladila či kontrastovala se zvoleným oblečením.
Kraťasy a šortky patří do tzv. casual code, tedy
hodí se pro volný čas. V žádném případě nepatří
do práce. V úřadech, firmách, kde pracovník přijde do styku se zákazníky či klienty, nebo ve společnostech s obchodní činností, šortky nejsou
přípustné vůbec,“ striktně upozorňuje Ladislav
Špaček. Výjimku tvoří snad jen řidiči kamiónů
a venkovní manuální profese, všichni ostatní
mohou na krátké nohavice zapomenout.
Na co by muži neměli nikdy zapomínat:
– sako se ve stoje či v chůzi nosí spíše zapnuté
(v neformálním styku můžete mít sako rozepnuté), při sedu se rozepíná, klopy kapes
musí být upravené
– kontrolujeme občas zapínání knoflíčků košile a skrytí zipů, zvláště u kalhot
– než oblékneme sako, tak je očistíme od spadaných vlasů, lupů a jiných nečistot
– košile se nosí vždy přes slipy, či boxerky, nikoliv naopak: vždy má mít zapnuté všechny
knoflíčky. Hlídá se obzvláště knoflíček nad
opaskem
– zkontrolujte si, zda vám nad opaskem nevylézá podšívka kalhot
– kapsy musí být vždy upravené a nesmí odstávat, u saka nejlépe nechávat je zcela prázdné
– dbáme na barevné sladění oblečení, obuvi,
ponožek a doplňků aj., i když móda je velmi
tolerantní, vzájemná sladěnost barev je výrazem vkusu a elegance, úrovně každého muže.
Co ničí Váš image v pracovních i společenských vztazích:
– trička s „vtipnými“ nápisy
– lupy na ramenou
– viditelná podšívka kalhot
– křiklavé a vulgární kravaty
– pruhované tričko pod bílou košilí nebo barevné prádlo pod světlými kalhotami
– výrazně zmačkané kalhoty v rozkroku
– příliš krátké ponožky, nad nimiž jsou vidět
holé nohy
– sportovní obuv k obleku
– nevyčištěné boty
– nedbalé oholení a vlasy vyžadující ostříhání
– nepříjemný pach a dech
– kožené či velurové kalhoty
– šortky
Tak to jenom ve zkratce . Jsem přesvědčená,
že v pracovních i společenských vztazích pořád platí, že dobrý vzhled vyjadřuje úctu k jiným lidem, ale také úctu sám k sobě. Proto bude-li člověk vypadat čistě, upraveně a nebude
mu ladit barva kravaty s košilí, určitě bude toto
drobné „pochybení“ přehlédnuto.
V příštím čísle SAL se podíváme na vhodné či
nevhodné oblečení pro ženy do zaměstnání
a na pracovní jednání.
Ing. Petra Veselá, DiS.
asistentka ředitele
27
Svatoanenské listy
3/2011
www.fnusa.cz
Zapojte se do fotografické soutěže o hodnotné ceny
Fotografická soutěž „Řekni cukr…zmáčkni
spoušť!“ je určena všem diabetickým pacientům v ČR, jejich rodinám, příbuzným, přátelům
či známým. Soutěže se může zúčastnit každý,
koho se nějakým způsobem týká onemocnění
zvané cukrovka.
Cílem soutěže je:
1. Ukázat a přiblížit veřejnosti v ČR život lidí
s cukrovkou jiným způsobem než doposud.
2. Zapojit všechny pacienty, jejich rodiny
a blízké do motivačního projektu, který pomůže nahlédnout do života diabetiků v ČR.
3. Pozitivním, ale současně varujícím způsobem upozornit širokou veřejnost na nebezpečí diabetu, jeho důsledky a také jeho vliv
na kvalitu života jednotlivce i společnosti.
Unikátní fotografická soutěž
pro širokou veřejnost!
Řekni cukr…
ť!
a zmáčkni spouš
Pokud se ch
cete blíže se
známit s fot
soutěží „Řek
ografickou
ni cukr… a
zmáčkni sp
navštivte we
oušť“,
bové stránky
www.rok1.cz
Naleznete zd
e pravidla so
.
utěže, přihláš
potřebné inf
ku a další
ormace.
Vaše snímky
bude hodnot
it odborná po
i veřejnost for
rota
mou hlasová
ní na webový
stránkách so
ch
utěže.
Fotografická soutěž pro pacienty, jejich
rodiny, příbuzné, přátele či blízké.
V odborné po
rotě zasedn
ou renomov
fotografové:
aní
fotoreportéř
i deníku MF
Nguyen Phuo
Dnes –
ng Thao, Mi
chal Sváček
umělecký fot
, dále
ograf Goran
Tačevski a da
lší.
Partnery fot
ografické so
utěže jsou de
společnost Ni
ník MF Dnes
kon Česká rep
,
Škoda, nakla
ublika, spole
datelství Trito
čnost Foto
n a Divadlo
Na zábradlí.
Fotografickou
soutěž připr
av
asociaci ČR
společnost Op ila pro Diabetickou
tima Health.
Jste diabetik?
Máte v rodině, mezi přáteli nebo ve svém okolí
někoho, kdo má diabetes?
Dokážete si představit, jaké to je žít s cukrovkou
a každodenně čelit tomuto onemocnění?
Víte, že v České republice v současné době žije
téměř 1 milión lidí s cukrovkou?
Přihlaste se do fotografické soutěže, která probíhá
od 20. dubna do 5. září 2011.
Soutěž o hodnotné fotografické ceny
byla spuštěna 20. dubna 2011.
Zájemci mohou posílat své fotografie
až do 5. září 2011.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne
v termínu 10.–31. října 2011.
Do soutěže se lze přihlásit na webových
stránkách www.rok1.cz.
Zúčastnit se jí může každý, koho se nějakým
způsobem týká onemocnění zvané cukrovka.
TRITON
www.tridistr
i.cz
„Diabetes je závažné onemocnění, které provází pacienta po celý zbytek jeho života. Přináší mu řadu
omezení a povinností, vyžaduje od něj zásadní změny v chování, stravování a životním stylu. Nutí
ho bojovat se zažitými stereotypy a neustále přemýšlet o „cukru“ ve svém těle. Být diabetikem je
těžké, přesto lze s cukrovkou žít aktivně, plnohodnotně, a naplno. Podělte se s námi o Vaše vidění
této nemoci, o běžné i nevšední okamžiky, které přináší život s diabetem Vám nebo Vašim blízkým.“
Vezměte fotoaparát a zkuste zachytit
okamžiky nebo příběhy,
které provázejí život člověka s diabetem.
Vyhrát můžete velmi zajímavé ceny
v hodnotě 10 000, 15 000 a 20 000 Kč.
Projekt ww
kt ou Diabetická asoc w.rok1.cz je součástí dlouhodobé vzdě
kter
láva
iace České republiky
(DAČR) realizuje smě cí kampaně v ČR,
rem k pacientům i odb
orné veřejnos
ti.
XIV. ročník Svatoanenské fotbalové ligy skončil,
ať žije ročník XV.
Pohár ligy, týmu Bohunic, nedobrovolně na rok
zapůjčili Red Devils (kluci z Kliniky zobrazovacích metod a sanitáři) až po prohraném finále,
kdy podlehli v penaltovém rozstřelu.
Bronzové medaile taktéž zapůjčil náš tým Bjanconeri (kluci z Anesteziologicko-resuscitační
kliniky, Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku a další) výběru z nemocnice v Novém Městě na Moravě – New Townu. Tradiční
účastník závěrečných bojů tým Orchis (I. ortopedická klinika) si letos vybral oddechový čas
a do play off nezasáhl. Tým Raků – výběr MOÚ
Žlutý kopec, naopak ladí formu a po dvou letech účinkování v lize jistě už na podzim zaútočí na přední příčky.
Liga se přestěhovala na hřiště TJ Tatran Kohoutovice. Jedná se o překrásný areál v přírodním prostředí, s travnatým hřištěm, tribunou
a skvělým diváckým zázemím včetně hospůdky. To musíte vidět a užít si. Děkuji všem, kteří
ligu hrajete, fandíte jí a chodíte si užívat všechny 3 poločasy :-) A kdo zatím nechodíte, přijďte za sportem a třeba i novými kamarády nejen od svaté Anny. Vše podstatné najdete vždy
na www. longin. cz/svliga.
Libor Longin
28
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2011
Benefiční utkání pomohlo dětem s cystickou fibrózou
Zápas byl pojatý jako benefiční – diváci přispívali koupí vstupenky, hráči se skládali na „startovné“ a našli se i drobní sponzoři, kteří pomohli.
Celkový výtěžek činil 9 600 Kč a byl předán Klubu nemocných cystickou fibrózou jako příspěvek na nákup přenosných inhalátorů pro děti
s touto závažnou diagnózou. Jak ale řekl zástupce Klubu Tatran Kohoutovice MUDr. Filip Hudeček, důležitější než výše částky je ten fakt, že
se informace o tomto onemocnění dostanou
do povědomí širší veřejnosti. (Vše naleznete
na stránkách www.cfklub.cz).
Děkuji všem zúčastněným, hráčům, trenérům
i divákům, kteří přispěli a pomohli tak dobré
věci. Zvláštní poděkování patří výboru FO TJ Tatran za organizační vstřícnost po všech stránkách a zejména tiskové mluvčí FN u sv. Anny
paní Šárce Urbánkové, která zajistila akci publicitu, bez které by se jinak mohla konat jen stěží.
První květnovou sobotu se na fotbalovém hřišti Tatranu Kohoutovice sešla netradiční společnost. Kromě místních hráčů a jejich fanoušků
zde bylo vidět řadu lékařů a zdravotníků z brněnských nemocnic, a to především od „Sva-
té Anny“ a z „Bohunic“. Důvodem bylo utkání,
ve kterém nastoupil „Výběr Svatoanenské fotbalové ligy“ proti „Arsenalu“, který vytvořili bývalí hráči a trenéři TJ Tatran spolu s osobnostmi Kohoutovic.
Za Komisi tělovýchovy MČ Brno-Kohoutovice
MUDr. Martin Hála – Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie Brno
Děti se „vyřádily“ v Eldorádu
Také letos děti zaměstnanců FNUSA strávily ten svůj „Dětský den“ před
začátkem prázdnin v Eldorádu v Mariánském údolí. Z mnoha atrakcí
stála největší řada na novou adrenalinovou záležitost aqua-zorbing.
Nechyběly souteže o cenné kovy a diplomy, tradiční opékání špekáčků
a kornouty se zmrzlinou.
Křížovka: Výherci čísla 2/2011: Jarmila Binková, Rakvice; Marika Celbrová, Čebín; Martina Protivínská, Brno
29
GE Healthcare
je předním světovým producentem komplexní diagnostické obrazovací technologie
Profil společnosti
Firma General Electric započala svůj
historický vývoj před více než sto lety
spojením firem Thomase Edisona a Elihu
Thomsona. Od této doby je General
Electric předním producentem špičkových
technologií v mnoha oblastech. Tato
skutečnost je přímo odražena i v produkci
divize GE Healthcare, která je na předním
místě světových výrobců diagnostické
zobrazovací technologie a rovněž je
lídrem vývoje v této oblasti. Skutečnost
plné akvizice společností jako jsou Elscint,
Marquette Hellige, Vingmed, OEC,
SMV, Aplicare, Maquet Kretz,
Instrumentárium, Amersham, ukazují
směr rozvoje divize GE Healtcare a jakou
důležitost přikládá společnost GENERAL
ELECTRIC tomuto rozvoji.
servisní činnost na základě požadavků
uživatele a ve shodě s uzavřenými
servisními podmínkami. Servisní tým
prováděním pravidelných preventivních
prohlídek přístrojů maximalizuje
bezporuchový provoz
dozorovaných přístrojů.
Servis
Tým vyškolených techniků GE Healthcare
je zárukou kvalitní servisní sítě pro
zajištění vysoce výkonné a účinné servisní
činnosti. Servisní tým zajišťuje standardní
Program healthymagination
GE healthymagination je závazkem divize vynaložit 6 miliard dolarů na nepřetržitý
GE Healthcare pomáhat poskytovat lepší rozvoj inovací, které pomohou lékařům
zdravotní péči pro více lidí. GE se zavázalo a poskytovatelům zdravotní péče,
3UREOHP
:KDW'R
&XVWRPHUVDQG
3DWLHQWV1HHG"
6ROXWLRQ9DOXH&UHDWLRQ
'HYHORS
7HFKQRORJ\WR
$GGUHVV1HHGV
*HQHUDWH(YLGHQFHRI
&RVW4XDOLW\
$FFHVV%HQHILWV
/DXQFK
'HYHORS
&RPPHUFLDO
3URGXFW
RU6HUYLFH
/$81&+
2[IRUG$QDO\WLFD9DOLGDWLRQ
poskytovat kvalitní zdravotní péči
při nižších nákladech
pro více lidí na celém světě.
Naše GE healthymagination vize
budoucnosti vyzývá svět,
aby se k nám připojil na této
cestě. Pro více informací o našem
healthymagination závazku navštivte
www.ge.com/
healthymagination
Hlavní zaměření GE Healthcare
GE Healthcare nabízí širokou škálu
technologií a služeb pro lékaře a oblasti
zdravotní péče, které mohou pomoci
poskytovatelům zdravotní péče
zlepšit soudržnost, kvalitu a efektivitu
péče o pacienty po celém světě. Tyto
technologiepomáhají zajistit rychlý,
neinvazivní způsob, jak pro lékaře vidět
zlomeniny, poranění, diagnostikovat
případy v pohotovosti, zobrazení srdce
a jeho funkce nebo identifikaci stádií
rakoviny nebo poruch mozku. S X-ray,
digitální mamografií, počítačová
tomografie (CT), magnetická rezonance
(MR) a molekulární zobrazovací
technologií GE vytváří špičkové produkty,
které umožňují lékaři nahlédnout
do lidského těla jasněji než kdy jindy.
www.gehealthcare.com
GE Healthcare
GE Medical Systems ČR, s.r.o.
Vyskočilova 1422/1a
140 28 Praha 4
Czech Republic
obchodní oddělení: +420 224 446 162
servisní oddělení: +420 224 446 154
zákaznický servis: +420 800 120 180
Download

Svatoanenské listy - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně