IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
TECHNICKÝ
KATALOG
A CENÍK
PLATNOST OD 1. 10. 2011
www.betonstavby.cz
IVE
... PRO LIDI
1
S VLASTNÍM NÁZOREM
OBSAH
Strana :
2
Profil společnosti Betonové stavby - Group s.r.o.
3-4
Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LIVETHERM
4-5
Stavebně technické vlastnosti zdících prvků LIVETHERM
6
Přednosti a výhody zdících prvků LIVETHERM
7
Rozdělení výrobkové řady LIVETHERM
8 - 28
Tepelně izolační obvodové zdivo LIVETHERM
21
• Založení zdiva z tvárnic systému LIVETHERM
22 - 27
• Zdění z tvárnic systému LIVETHERM
28
• Technické údaje a statické parametry obvodového zdiva LIVETHERM
29 - 35
Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM
33 - 34
• Systém ULTRA THERM
35
• Technické údaje a statické parametry vnitřního nosného zdiva LIVETHERM
36 - 41
Vysokopevnostní nosné a akustické zdivo LIVETHERM
41
• Technické údaje a statické parametry vysokopevnostního a akustického zdiva LIVETHERM
42
Železobetonové prefabrikované překlady LIVETHERM
43 - 44
Železobetonové prefabrikované prvky
45 - 58
Ceník LIVETHERM
45 - 48
• Tepelně izolační obvodové zdivo LIVETHERM
49
• Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM
50 - 51
• Vysokopevnostní a akustické zdivo LIVETHERM
52 - 55
• Malty, překlady, výztuže, půjčovna pomůcek
56 - 58
• Dodací a platební podmínky, služby
59 - 60
Kontakty
61 - 62
Všeobecné obchodně prodejní podmínky společnosti Betonové stavby – Group s.r.o.
www.betonstavby.cz
2
INTELIGENTNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM
IVE
Profil společnosti Betonové stavby – Group s.r.o.
Historie české soukromé společnosti sahá do roku 1993, kdy byla založena firma
BETONOVÉ STAVBY KLATOVY s.r.o.. Tato společnost se od samého počátku
zaměřila na výrobu drobného betonářského zboží (zdících tepelně izolačních tvárnic IZO
PLUS, nosných betonových tvárnic, příčkovek, bednících dílců, stropních konstrukcí BS
PLUS a BS PLUS MAX a samozřejmě na výrobu a dodávky veškerých typů betonových
směsí).
V roce 1997 byla tato společnost transformována na firmu Betonové stavby – Group
s.r.o., Klatovy s rozšířeným spektrem činnosti kromě výroby též s orientací na
subdodávky částí staveb až po kompletní dodávku staveb formou generální dodávky.
Stavební činnost je orientována převážně v regionu západních Čech, popř. regionu Prahy
a okolí.
Výrobní program společnosti byl postupně inovován i doplňován a tak v roce 2001 byla
zahájena výroba i dodávky kompletního komínového systému BLK (lehčené komínové
tvárnice s nerezovými komínovými vložkami), což znamenalo podstatné rozšíření
nabídky komínové techniky v rámci České republiky. Značka BLK byla pro firmu
výrazným obchodním úspěchem a tak došlo na rozšíření nabídky o výrobky firmy
PLEWA (komíny s keramickou výstrojí). Díky výhradnímu obchodnímu zastoupení pro
ČR od německé firmy PLEWA byly zahájeny dodávky komínových systému Classic S,
Classic K a Classic 2. V rámci dalšího vývoje byly postupně na trh zavedeny značky
PLEWA – PREFA Komín (kompletní prefabrikované komínové systémy) a jedinečný
produkt PLEWA UniTherm, který zahrnuje komínové těleso a krbovou vložku
intergrovanou v jediný stavební prvek.
Firma nezahálela ani při vývoji stropních konstrukcí. V roce 2003 byl původní stropní
systém BS PLUS a BS PLUS MAX inovován v systémy stropů BSK – PLUS, - STANDARD,
-MAX, tato inovace umožnila možnost použití těchto stropních konstrukcí až do světlého
rozpětí 9400 mm. V roce 2006 došlo k rozšíření výroby o betonové skládané stropní
panely BSSP, které vhodně doplnili konstrukce typu BSK.
Postupným vývojem a zdokonalováním prošel i základní zdící systém IZO PLUS. V roce
2004 započala výroba stěnového systému SUPER IZO, kdy byl poprvé v historii firmy
použit pro výrobu zdících prvků liaporbeton. Tepelně izolační sendvičové zdivo SUPER
IZO vhodně doplnili vysokopevnostní a akustické tvárnice pro mezibytové stěny
a společnost tak mohla nabídnout ucelený stavební systém pro stavby rodinných
i bytových domů.
Rozšířena byla též nabídka prefabrikovaných dílců (sloupy, průvlaky, patky, atd.), v roce
2010 společnost získala certifikát i pro výrobu schodišťových prvků.
Firma dosáhla soběstačnosti i ve výrobě vibrolisovacích strojů, což jí umožnilo další
zdokonalování kvality vyráběných stavebních prvků.
Rok 2011 přináší další inovaci výrobků a to do podoby inteligentního stavebního
systému LIVETHERM, jehož nabídku Vám právě předkládáme.
V nabídce firmy jsou dále projektové práce, firma disponuje vlastní nabídkou typových
projektových dokumentací rodinných domů. Vlastní autodoprava a kompletní stavební
servis jsou samozřejmostí a důležitou součástí nabídky společnosti Betonové stavby –
Group s.r.o. Firma při vývoji a zkoušení nabízených výrobků úzce spolupracuje s TaZUS
Praha s.r.o. a je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2009, číslo CQS 2183/2011.
www.betonstavby.cz
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
3
Základní
Základní charakteristika
charakteristika aa možnosti
možnosti použití
použití
zdících
zdících prvků
prvků LIVETHERM
LIVETHERM
Ekologický stavební materiál
Základním materiálem použitým pro výrobu zdících prvků LIVETHERM je mezerovitý beton
popř. liaporbeton. Pro jeho výrobu je použito výhradně pálených (liapor) a nepálených
materiálů – tj. křemičitého písku, kamenné drtě (alt. liaporu), cementu a vody. Jedná se tedy
o ekologicky nezávadné stavební materiály pro skutečně zdravé bydlení. Podle patentem
chráněného postupu se k této směsi přikládá ve vibrolisovacím zařízení vložka z tvrzeného
stabilizovaného samozhášivého polystyrénu (styroporu alt. neoporu) a tím vzniká základní
konstrukční sendvičový prvek. Takto vytvořený výrobek není nutné dále upravovat
vytvrzováním párou ani vypalováním v peci při vysokých teplotách. Díky tomuto výrobnímu
postupu je výroba zdících prvků LIVETHERM energeticky nenáročná a šetrná k životnímu
prostředí. Při výrobě nevzniká žádný druhotný odpad ani škodliviny poškozující vzduch. Zdící
prvky LIVETHERM se vyrábějí dle ČSN EN 771-3.
Beton jako takový je staletími prověřený stavební materiál, který je odolný proti mechanickému
i klimatickému poškození. V kombinaci s vloženou masivní tepelnou izolací získáme unikátní
zdící prvek LIVETHERM, určený pro výstavbu nízkoenergetických domů, bez další izolace na
fasádě.
Možnosti použití
Zdící prvky LIVETHERM jsou betonové alt. liaporbetonové sendvičové tvárnice určené pro
jednovrstvé obvodového nosné i výplňové zdivo nízkoenergetických domů tloušťky 400 mm,
určené pro stavby s požadavkem na vysoký odpor a tepelnou akumulaci stěny při zachování
malé tloušťky obvodového zdiva zajišťující maximální využití obestavěného prostoru. Zdivo ze
zdících prvků LIVETHERM je možné použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby
průmyslové (výrobní haly, provozovny, zateplené sklady a garáže, autoservisy, čerpací stanice,
prodejny) popř. pro stavby občanské vybavenosti (školy, tělocvičny, hotely, vodojemy, čistírny
odpadních vod atd.) s omezením do max. 4 – 6 podlaží (viz statické řešení a statický výpočet).
Hospodárnost systému LIVETHERM
Při vývoji zdících prvků LIVETHERM byl kladen největší
důraz na vylepšení tepelně izolačních
vlastností a na zajištění
výroby dokonale přesných
výrobků, zajišťující možnost
zdění tvárnic na maltu pro
tenké spáry (lepidlo).
Spojením liaporbetonu
s polystyrénovou izolací
vznikl dokonalý sendvičový
blok , který je oproti
klasickým
zdícím
materiálům lehčí, je dobře
www.betonstavby.cz
4
opracovatelný (možnost řešení i členitých půdorysů bez tepelných mostů) a
výrazně překračuje požadované hodnoty tepelného odporu pro běžnou
bytovou výstavbu. Prvky LIVETHERM jsou ideální pro stavby
nízkoenergetických domů, které výrazně šetří náklady na jejich následný
provoz (vytápění). Dům z tvárnic LIVETHERM je tepelně úsporný, masivní,
s výraznou akumulační schopností vnitřní nosné části tvárnice.
Přidáme-li kompletnost systému (tvárnice rovné-základní, rohové,
překladové a věncové), systém zdění péro + drážky a zdění na maltu na tenké
spáry docílíme i výrazného snížení pracnosti a to jak odbouráním různého
dělení, tak i menší náročnosti na kvalitu pracovníků. Provedením sendvičové
konstrukce jedním pracovním cyklem rovněž odpadá případné řešení
dodatečného zateplení. Díky dokonalé rovinnosti hotových povrchů (zdivo
je možné použít i jako režné) používáme jednovrstvé omítky, při požadavku
na omítky dvouvrstvé lze užít minimální tloušťky jednotlivých vrstev. Rovněž
spotřeba malty pro tenké spáry je minimální, díky toleranci zdících prvků
v ložné spáře ± 1,50 mm.
Pro hospodárnost systému hovoří i šířka a hmotnost zdiva, která výrazně
snižuje náklady na přepravu, tak i ucelenost stavebního systému, který
sestává z řady výrobků, které jsou vzájemně sladěny výškou (vnitřní nosné a
nenosné zdivo) nebo se vhodně doplňují (stropní konstrukce LIVETHERM –
BSK, - PANEL, komínové systémy BLK, PLEWA, bednící dílce atd.).
Ucelenost systému LIVETHERM a poskytovaný stavební servis může
výrazně ušetřit též náklady na projektové práce a následně též provést
stavbu rychleji a efektivně – ušetří tak čas při výstavbě i Vaše peníze.
Stavebně
Stavebně technické
technické vlastnosti
vlastnosti zdících
zdících
prvků
prvků LIVETHERM
LIVETHERM
Pevnost v tlaku
Zdící prvky LIVETHERM se vyrábějí v pevnostní třídě P6 a P10 , což
umožňuje použití tohoto zdiva do max. 4 – 6 podlaží (v odvislosti od
použitého konstrukčního systému stavby a rozpětí stropních konstrukcí mezi
nosnými zdmi). Pevnost v tlaku je zatížení mezi pevností vztažené na celou
nosnou plochu nosné části tvárnice (240 mm), tj. bez plochy polystyrénové
izolace a nenosné přední skořepiny. Vzhledem k sendvičovému typu
konstrukce je u zdících prvků LIVETHERM v dokonalé rovnováze tepelný
odpor konstrukce, hmotnost zdiva i pevnost v tlaku. Zdící prvky LIVETHERM
je možné použít bez omezení ve všech seizmických oblastech České
republiky, díky možnosti svislého promaltování kapes splňují požadavky
normy ČSN EN 1998-1.
Hotová stavební konstrukce je masivní, přesně tak, jak je v dnešní době
požadováno a je obvyklé.
www.betonstavby.cz
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
5
Radioaktivita
Dle ČSN 73 1290 a ČSN 73 2310 je možné do obytných staveb zabudovat
pouze takové výrobky, které plní požadavky na jejich radioaktivitu. Dle zákona
č.18/1997 Sb. a následné vyhlášky č.307/2002 Sb. se stanovují požadavky
na zajištění radiační ochrany. U výrobků z betonu určených pro bytovou
výstavbu je stanovena směrná hodnota pro index hmotnostní aktivity 0,5.
Veškeré výrobky v komoditě zdících prvků LIVETHERM tento požadavek
splňují.
Tepelně izolační vlastnosti
Výborné tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva LIVETHERM
zabezpečuje průběžná vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého
polystyrénu tl. 140 mm v kombinaci s betonovou popř. liaporbetonovou částí
tvárnice. Bez další doplňkové tepelné izolace dosahuje toto zdivo při tloušťce
400 mm výborných tepelně izolačních vlastností (součinitel prostupu tepla
U = 0,21 – 0,19 m2K/W). Takto lze účinně spořit energii a náklady na bydlení.
Vnitřní nosná část tvárnice vykazuje výraznou akumulační schopnost a ta
ovlivňuje vnitřní klima objektu tím, že naakumulované teplo uvolňuje zpět do
místnosti, což výhodně vyrovnává kolísání vnitřní teploty. Díky vysokému
tepelnému odporu je zdivo z tvárnic LIVETHERM schopné utlumit i vnější
vysoké teploty a zachovat tak vnitřní prostory příjemně chladné. Na příjemnou
pohodu v místnosti působí velmi pozitivně, pokud je rozdíl teplot mezi
teplotou vzduchu v prostoru a povrchem stěny co nejmenší, a to i při nízkých
venkovních teplotách v zimních měsících.
Vnější i vnitřní stěny ze zdících prvků LIVETHERM jsou zařazeny mezi těžké
konstrukce, které přispívají k příjemnému letnímu klimatu uvnitř stavby. Při
realizaci staveb v nízkoenergetickém standardu je důležité, aby byly izolační
vlastnosti všech částí stavby navzájem v souladu a zároveň je nutné zvolit
vhodné řešení technického vybavení domu.
Nasákavost
Obecně platí, že liaporbeton či mezerovitý beton je nejméně nasákavý
materiál z běžně používaných stavebních systémů. V kombinaci
s polystyrénovou vložkou, jejíž vlastní nasákavost je do 2 % její hmotnosti lze
říci, že nasákavost je mnohem nižší než u hmot s kapilární nebo porézní
strukturou, popř. se zdícími prvky s vloženou minerální izolací. Prvky
LIVETHERM jsou ideální i pro stavby do oblastí se zvýšením rizikem
případných záplav (povodní), neboť jsou i dostatečně hmotné.
Odolnost proti mrazu
Zdící prvky LIVETHERM nejsou citlivé na mráz díky své velké mezerovitosti
nosné části tvárnice a její minimální nasákavosti.
Izolace proti hluku
Zdící prvky LIVETHERM plní díky svému sendvičovému složení a dostatečné
hmotnosti a šířce i požadavky na ochranu proti hluku bez dodatečných
opatření a splňují tak normu ČSN 73 0532 při tloušťce zdiva 400 mm.
Hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw je 53 - 55 dB.
Odolnost proti ohni
Požární odolnost stanovuje charakteristiky stavební konstrukce odolávat po
určitou dobu působení požáru, bez jakékoliv ztráty konstrukční stability,
odolávat požáru bez přenosu na neexponovanou stranu v důsledku průniku
plamenů nebo horkých plynů a schopnost odolávat významnému přestupu
tepla z exponované strany na neexponovanou při průměrném vzrůstu teploty
na neexponované straně omezené na 140 °C nad průměrnou počáteční
teplotu.
Reakce na oheň je úrověň chování stavební konstrukce při exponování
plamenem nebo horkými plyny a vývoj plamenů a plamenně hořících částic po
určitou dobu expozice konstrukce. Stěny ze zdících prvků LIVETHERM jsou
odolné proti ohni a splňují nejvyšší požadavky na požární ochranu.
www.betonstavby.cz
6
Přednosti a výhody zdících prvků LIVETHERM
nadstandardní tepelná izolace zdiva LIVETHERM bez omítek
(U = až 0,200 m 2 K/W), s tepelně izolačními omítkami
(U = až 0,195 m2K/W) již při tloušťce zdiva 400 mm
průběžná izolační vložka z polystyrénu (styroporu, neoporu)
jako dokonalé izolační jádro v tloušťce 140 mm (a to i rozích, v místě
překladů i ztužujících a pozedních věnců).
přesné tvárnice (s výškovou tolerancí tvárnic ± 1,50 mm)
pro tenkostěnné maltování v tl.2,00 mm (po doklepnutí tvárnic)
tenká vnější liaporbetonová nebo betonová samonosná vrstva
(skořepina) je ideálním podkladem pro vnější jednovrstvé omítky
silná, teplo akumulující vnitřní nosná liaporbetonová nebo betonová část
tvárnice, která akumulované teplo uvolňuje zpět do místnosti, čímž
vhodně vyrovnává kolísání teplot
řešení veškerých spár zdiva bez tepelných mostů s maltováním pouze
v ložných spárách (v tl.2,00 mm), svislé styčné spáry jsou řešeny
univerzálním vícenásobným zámkovým spojem tvárnic, bezmaltově
pouze na sraz polystyrénových (styroporových, neoporových) vložek
tvárnice opatřena maltovací kapsou pro zvýšení smykové únosnosti
(pro seizmické oblasti dle ČSN EN 1998-1)
možnost použití veškerých prvků LIVETHERM pro pohledové (režné)
zdivo – při výšce tvárnic 190 mm
provedení sendvičové konstrukce v nízkoenergetickém standardu jedním
pracovním cyklem bez nutnosti dodatečného zateplení
malá pracnost, nízká hmotnost jednotlivých prvků
vysoká únosnost zdiva – použití pro stavby až do 6-ti podlaží
nadstandardní zvuková izolace
kompletní stavební systém od základů po stropy
systémové řešení veškerých detailů
minimální provozní náklady na vytápění stavby
dlouhá životnost konstrukce, vysoká užitná hodnota staveb ze zdících
prvků LIVETHERM
použití ekologických materiálů a výroba šetrná k životnímu prostředí
kombinování zdících prvků LIVETHERM s libovolnými typy stropních
konstrukcí
kompletní poradenský servis (zpracování cenových nabídek, výpočet
potřebných prvků na základě zaslané projektové dokumentace, zaškolení
na stavbách, stavební servis – založení staveb, dodávky zdících malt,
půjčovna stavebních pomůcek atd.)
možnost dodávky hrubých staveb vlastní provádějící stavební firmou
popř. staveb na klíč
www.betonstavby.cz
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
INTELIGENTNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM
7
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Rozdělení výrobkové řady
IVE
TOB
Betonové tepelně izolační obvodové zdivo
v =198 i 190mm - Izolační vložka z polystyrénu ( styroporu )
IVE
TOL, TOL+N
Izolační vložka z polystyrénu ( styroporu ), nebo neoporu
IVE
TNB, TNL
Betonové nebo liaporové vnitřní nosné
zdivo v =198mm
AKU
Vysokopevnostní nosné a akustické zdivo
v =198 i 190 mm
IVE
TOL+NP
Liaporové tepelně izolační obvodové zdivo
vyplněné perlitem v =198mm - Izolační vložka z neoporu
IVE
TPB, TPL
Betonové nebo liaporové příčkové nenosné
zdivo v =198mm
IVE
BD
Zámkové bednící dílce a pilířové tvárnice v =198mm
IVE
STROP
IVE
PANEL
IVE
Liaporové tepelně izolační obvodové zdivo v =198mm
Připravujeme 2012
Skladová řada výrobků:
Pro světlost až 9400mm
Inovovaná výrobní řada stropních konstrukcí BSK - PLUS, - STANDARD, - MAX
Pro světlost až 7600mm
Inovovaná výrobní řada skládaných stropních panelů BSSP
Zboží na objednávku:
SKLADEM
PŘESNÉ ZDIVO PRO MALTU NA TENKÉ SPÁRY
MTS 10/ VÝŠKOVÁ TOLERANCE TVÁRNIC ± 1,50mm /
30 dnů
BĚŽNÉ ZDIVO – TVÁRNICE PRO KLASICKÉ ZDĚNÍ
/s možným zaspárováním svislých i vodorovných spár/
JEDNOVRSTVÉ ZDIVO
U (Wm-2K-1)
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
do
Energeticky úsporné domy
0,195
0,206
0,226
TOL+N
TOL
TOB
0,148
TOL+NP
IVE
š. 400 mm
(liapor+neopor+výplň perlitem)
IVE
š. 400 mm
(liapor+neopor)
IVE
š. 400 mm
(liapor)
Nízkoenergetické domy
Pasivní domy
IVE
š. 400 mm
(beton)
www.betonstavby.cz
IVE
8
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Tepelně izolační obvodové zdivo LIVETHERM
Tvárnice obvodová základní TOB Z400/Lep198 – P6 (beton + styropor)
(půdorysný modul M = 100 mm)
celá
SKLADEM
Tvárnice obvodové základní TOB Z400/Lep198 – P6 jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené konstrukce
nízkoenergetických staveb o tloušťce zdi 400 mm. Tvárnice je vyrobena z mezerovité vibrolisované betonové směsi
doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm. Zdivo z tvárnic TOB Z400/Lep198P6 je určené pro stavby rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti, kancelářských
objektů,… Díky průměrné pevnosti 6,0 MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro stavby do 3 podlaží. Tvárnice
TOB Z400/Lep198 - P6 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : 2 (celá, půlená, třetinová - levá a pravá).
Celkový počet tvárnic na paletě je 36 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.45)
celá k půlení
Tvárnice obvodová základní TOB Z400/Lep198 – P10 (beton + styropor)
(půdorysný modul M = 100 mm)
SKLADEM
Tvárnice obvodové základní TOB Z400/Lep198 – P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo
nízkoenergetických staveb (např. spodní podlaží 3 – 6 podlažních budov, zatížené meziokenní pilíře, zdivo pod
uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi 400 mm s požadavkem na zvýšenou tepelnou izolaci obvodového pláště
a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOB Z400/Lep198-P10 je určené pro vícepodlažní stavby
bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů. Tvárnice TOB Z400/Lep198 – P10 jsou
celá, třetinová
(levá, pravá)
vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : 2 (celá, půlená, třetinová - levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě
je 36 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.45)
celá
Tvárnice TOB Z400/Lep198 – P6 a TOB Z400/Lep198 – P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované betonové
směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm. Oba typy tvárnic jsou
určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOB Z400/Lep198 –P6 a TOB
Z400/Lep198 – P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOB.
Tvárnice obvodová základní TOB Z400/Lep96 – P10 (1/2) (beton + styropor)
(půdorysný modul M = 100 mm)
SKLADEM
celá k půlení
Tvárnice obvodové základní TOB Z400/Lep96 – P10 (1/2) jsou doplňkové tvarovky k tvárnicím TOB Z400/Lep198 –
P10 a P6 určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul 200 mm). Tvárnice
kombinujeme s tvárnicemi rohovými TOB R400/Lep96 – P10 (1/2). S pomocí těchto doplňkových tvarovek můžeme
řešit konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm, nadpraží otvorů a výšky parapetů. Tvárnice TOB Z400/Lep96 – P10
(1/2) jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky.
Tvárnice TOB Z400/Lep96 – P10 (1/2) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : 2 (celá, půlená,
třetinová - levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 72 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.45)
www.betonstavby.cz
celá, třetinová
(levá, pravá)
IVE
... PRO LIDI
9
S VLASTNÍM NÁZOREM
Tepelně izolační obvodové zdivo LIVETHERM
Tvárnice obvodová základní TOL Z400/Lep198 – P6 (liapor + styropor)
(půdorysný modul M = 100 mm)
celá
SKLADEM
Tvárnice obvodové základní TOL Z400/Lep198 – P6 jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené konstrukce
nízkoenergetických staveb o tloušťce zdi 400 mm, kde je kladen důraz na zvýšenou tepelnou izolaci obvodového
pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL Z400/Lep198-P6 je určené pro stavby
rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti, kancelářských objektů,… Díky
průměrné pevnosti 6,0 MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro stavby do 3 podlaží. Tvárnice
TOL Z400/Lep198 - P6 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : 2 (celá, půlená, třetinová - levá a pravá).
Celkový počet tvárnic na paletě je 42 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.46)
celá k půlení
Tvárnice obvodová základní TOL Z400/Lep198 – P10 (liapor + styropor)
(půdorysný modul M = 100 mm)
SKLADEM
Tvárnice obvodové základní TOL Z400/Lep198 – P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo
nízkoenergetických staveb (např. spodní podlaží 3 – 6 podlažních budov, zatížené meziokenní pilíře, zdivo pod
uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi 400 mm s požadavkem na zvýšenou tepelnou izolaci obvodového pláště a
jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL Z400/Lep198-P10 je určené pro vícepodlažní stavby
bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů. Tvárnice TOL Z400/Lep198 – P10 jsou
celá, třetinová
(levá, pravá)
vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : 2 (celá, půlená, třetinová - levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě
je 42 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.46)
celá
Tvárnice TOL Z400/Lep198 – P6 a TOL Z400/Lep198 – P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované
liaporbetonové směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm.
Oba typy tvárnic jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOL
Z400/Lep198 –P6 a TOL Z400/Lep198 – P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní
zkratkou TOL.
Tvárnice obvodová základní TOL Z400/Lep96 – P10 (1/2) (liapor + styropor)
(půdorysný modul M = 100 mm)
SKLADEM
celá k půlení
Tvárnice obvodové základní TOL Z400/Lep96 – P10 (1/2) jsou doplňkové tvarovky k tvárnicím TOL Z400/Lep198 –
P10 a P6 určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul 200 mm). Tvárnice
kombinujeme s tvárnicemi rohovými TOL R400/Lep96 – P6 (1/2). S pomocí těchto doplňkových tvarovek můžeme řešit
konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm, nadpraží otvorů a výšky parapetů. Tvárnice TOL Z400/Lep96 – P10 (1/2)
jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOL Z400/Lep96 – P10
(1/2) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : 2 (celá, půlená, třetinová - levá a pravá). Celkový počet
tvárnic na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.46)
celá, třetinová
(levá, pravá)
www.betonstavby.cz
IVE
10
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Tepelně izolační obvodové zdivo LIVETHERM
Tvárnice obvodová základní TOL + N Z400/Lep198 – P6 (liapor + neopor)
(půdorysný modul M = 100 mm)
do
celá
30 dnů
Tvárnice obvodové základní TOL + N Z400/Lep198 – P6 jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené
konstrukce nízkoenergetických popř. pasivních domů o tloušťce zdi 400 mm, kde je kladen důraz na vysokou
tepelnou izolaci obvodového pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL + N
Z400/Lep198-P6 je určené pro stavby rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské
vybavenosti, kancelářských objektů,… Díky průměrné pevnosti 6,0 MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro
stavby do 3 podlaží. Tvárnice TOL + N Z400/Lep198 - P6 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : 2 (celá,
půlená, třetinová -levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 42 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47)
celá k půlení
Tvárnice obvodová základní TOL + N Z400/Lep198 – P10 (liapor + neopor)
(půdorysný modul M = 100 mm)
do
30 dnů
Tvárnice obvodové základní TOL + N Z400/Lep198 – P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo
nízkoenergetických popř. pasivních domů (např. spodní podlaží 3 – 6 podlažních budov, zatížené meziokenní
pilíře, zdivo pod uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi 400 mm s požadavkem na vysokou tepelnou izolaci obvodového
pláště a jednoduchou manipulaci s výrobky na stavbě. Zdivo z tvárnic TOL + N Z400/Lep198-P10 je určené pro
vícepodlažní stavby bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů.
celá, třetinová
(levá, pravá)
Tvárnice TOL + N Z400/Lep198 – P10 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : 2 (celá, půlená, třetinová
- levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 42 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47)
celá
Tvárnice TOL + N Z400/Lep198 – P6 a TOL + N Z400/Lep198 – P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované
liaporbetonové směsi doplněné speciální neoporovou vložkou tl. 140 mm (polystyrén s příměsí grafitu ). Oba typy
tvárnic jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky. Tvárnice TOL + N
Z400/Lep198 –P6 a TOL + N Z400/Lep198 – P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní
zkratkou TOL + N.
Tvárnice obvodová základní TOL + N Z400/Lep96 – P10 (1/2) (liapor + neopor)
(půdorysný modul M = 100 mm)
do
30 dnů
celá k půlení
Tvárnice obvodové základní TOL + N Z400/Lep96 – P10 (1/2) jsou doplňkové tvarovky k tvárnicím TOL + N
Z400/Lep198 – P10 a P6 určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul 200 mm).
Tvárnice kombinujeme s tvárnicemi rohovými TOL + N R400/Lep96 – P6 (1/2). S pomocí těchto doplňkových tvarovek
můžeme řešit konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm, nadpraží otvorů a výšky parapetů. Tvárnice TOL + N
Z400/Lep96 – P10 (1/2) jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky.
Tvárnice TOL + N Z400/Lep96 – P10 (1/2) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : 2 (celá, půlená,
třetinová - levá a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47)
www.betonstavby.cz
celá, třetinová
(levá, pravá)
IVE
... PRO LIDI
11
S VLASTNÍM NÁZOREM
Tepelně izolační obvodové zdivo LIVETHERM
celá
Tvárnice obvodová základní TOB Z400/M190 – P6 (beton + styropor)
(půdorysný modul M = 100 mm)
do
30 dnů
Tvárnice obvodové základní TOB Z400/M190 – P6 jsou vhodné pro vnější nosné popř. výplňové zateplené konstrukce
nízkoenergetických staveb o tloušťce zdi 400 mm. Zdivo z tvárnic TOB Z400/M190 -P6 je určené pro stavby
rodinných a bytových domů, průmyslových objektů a objektů občanské vybavenosti, kancelářských objektů,… Díky
průměrné pevnosti 6,0 MPa je možnost použití tohoto zdiva omezena pro stavby do 3 podlaží. Tvárnice TOB
Z400/M190 - P6 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : 2 (celá, půlená, třetinová - levá a pravá).
Celkový počet tvárnic na paletě je 36 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.48)
Tvárnice obvodová základní TOB Z400/M190 – P10 (beton + styropor)
(půdorysný modul M = 100 mm)
celá k půlení
do
30 dnů
Tvárnice obvodové základní TOB Z400/M190 – P10 jsou vhodné pro extrémně zatížené obvodové zdivo
nízkoenergetických staveb (např. spodní podlaží 3 – 6 podlažních budov, zatížené meziokenní pilíře, zdivo pod
uložením průvlaků atd.) o tloušťce zdi 400 mm. Zdivo z tvárnic TOB Z400/M190 - P10 průměrné pevnosti 10,0 MPa
je určené pro vícepodlažní stavby bytové a občanské vybavenosti, průmyslových objektů a kancelářských objektů.
Tvárnice TOB Z400/M190 – P10 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 3 : 1 : 2 (celá, půlená, třetinová - levá
a pravá). Celkový počet tvárnic na paletě je 36 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.48)
celá, třetinová
(levá, pravá)
Tvárnice TOB Z400/M190 – P6 a TOB Z400/M190 – P10 jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované betonové
směsi doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu tl. 140 mm. Obě tvárnice jsou určené
pro standardní zdění, maltování se provádí pouze ve vodorovném směru v tl.10 mm na skořepinové dno tvárnice.
Svislé spáry se zdí na sucho na zámkové spoje (vše viz „Zdění obvodového zdiva LIVETHERM). Tyto tvárnice je možné
použít též pro realizace pohledového (režného zdiva) – způsob provádění viz Zdění z tvárnic LIVETHERM str. 22. Tvárnice
TOB Z400/M190 –P6 a TOB Z400/M190 – P10 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou
TOB/M190.
Typy obvodového zdiva LIVETHERM
Připravujeme 2012
Označení zdiva
TOB P6, P10- beton+styropor
TOL P6, P10- liapor+styropor
TOL+N P6, P10- liapor+neopor
TOL+NP- liapor+neopor+
výplň dutin perlitem
Šířka zdiva
(mm)
400
400
400
400
Součin.prostupu
tepla (Wm-2K-1)
0,226
0,206
0,195
0,148
Tepelný odpor
(m2KW-1)
4,41
4,85
5,12
6,74
Splňuje požadavky novelizované
ČSN 730540-2/2011 pro „Doporučené
hodnoty“ - U= 0,25 Wm-2K-1 a překračuje
požadavek pro „Požadované hodnoty“
- U= 0,30 Wm-2K-1
Splňuje požadavky novelizované
ČSN 730540-2/2011 pro „Doporučené
hodnoty“ - U= 0,25 Wm-2K-1 a překračuje
požadavek pro „Požadované hodnoty“
Poznámka
Splňuje požadavky novelizované
ČSN 730540-2/2011 na „Pasivní domy
v současnosti“ a na min. do roku 2014-15.
Splňuje požadavky novelizované ČSN
730540-2/2011 – Tepelná ochrana
budov – Požadavky na „Doporučované
hodnoty pro pasivní domy“ tzv. bude plnit
požadavky i po roce 2021.
Spolehlivě splňuje požadavky na nízkoenergické stavby
www.betonstavby.cz
IVE
12
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Tepelně izolační obvodové zdivo LIVETHERM
Tvárnice obvodová rohová TOB R400/Lep198 – P6
(beton + styropor)
(půdorysný modul M = 200 mm)
rohová pravá
SKLADEM
Tvárnice obvodová rohová TOL R400/Lep198 – P6
(
)
Tvárnice TOB R400/Lep198 – P6 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOB určených
pro spojování na maltu pro tenké spáry.
Celkový počet tvárnic TOB R400/Lep198 – P6 na paletě je 48 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.45)
(liapor + styropor)
(půdorysný modul M = 200 mm)
SKLADEM
Tvárnice TOL R400/Lep198 – P6 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOL určených
pro spojování na maltu pro tenké spáry.
Celkový počet tvárnic TOL R400/Lep198 – P6 na paletě je 56 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.46)
Tvárnice obvodová rohová TOL + N R400/Lep198 – P6
(liapor + neopor)
(půdorysný modul M = 200 mm)
SKLADEM
Tvárnice TOL + N R400/Lep198 – P6 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOL + N
určených pro spojování na maltu pro tenké spáry.
Celkový počet tvárnic TOL + N R400/Lep198 – P6 na paletě je 56 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47)
(půdorysný modul M = 200 mm)
)
(beton + styropor)
(
Tvárnice obvodová rohová TOB R400/M190 – P6
rohová levá
do
30 dnů
Tvárnice TOB R400/M190 – P6 kombinujeme s doplňkovými tvarovkami označenými úvodní zkratkou TOB (ozn.M190)
určených pro standardní zdění, maltování se provádí pouze ve vodorovném směru v tl.10 mm na skořepinové dno tvárnice.
Celkový počet tvárnic TOB R400/M190 – P6 na paletě je 48 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.48).
Pozn.: Tvárnice obvodové rohové typu TOB, TOL a TOL + N - R400/Lep198 – P6 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1
(levé, pravé), který většinou odpovídá i potřebě na stavbě, neboť se rohové tvárnice ve vrstvách nad sebou vždy střídají.
Tvárnice obvodová rohová TOB R400/Lep96 – P6 (1/2) (beton + styropor)
Tvárnice obvodová rohová TOL R400/Lep96 – P6 (1/2) (liapor + styropor)
Tvárnice obvodová rohová TOL+N R400/Lep96 – P6 (1/2) (liapor + neopor)
(půdorysný modul M = 200 mm)
SKLADEM
Tvárnice obvodové rohové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn.R400/Lep96 – P6 (1/2)) jsou doplňkové tvarovky
k tvárnicím (ozn. R400/Lep198 – P6) určené pro výškové modulové zdění á 100 mm (základní výškový modul
200 mm). Tvárnice kombinujeme s tvárnicemi základními (ozn. Z400/Lep96 – P6 (1/2)). S pomocí těchto doplňkových
tvarovek řešíme výhradně konstrukční výšku podlaží v modulu 100 mm. Tvárnice obvodové rohové jsou určené pro zdění
na maltu pro tenké spáry (MTS 10), která je součástí dodávky.
Tvárnice TOB R400/Lep96 – P6 (1/2) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (levé, pravé). Celkový
počet tvárnic na paletě je 96 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.45)
Tvárnice TOL R400/Lep96 – P6 (1/2) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (levé, pravé). Celkový
počet tvárnic na paletě je 112 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.46)
Tvárnice TOL + N R400/Lep96 – P6 (1/2) jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (levé, pravé). Celkový
počet tvárnic na paletě je 112 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47)
www.betonstavby.cz
rohová pravá 1/2
rohová levá 1/2
IVE
... PRO LIDI
13
S VLASTNÍM NÁZOREM
Provazba rohu v obvodových tvárnicích LIVETHERM
Standardní vazba v obvodových tvárnicích systému LIVETHERM je v
půdorysném modulu á 100 mm (150 mm) klasickou převazbou o třetinu
obr. 1
délky resp. o polovinu její délky (viz obr. 1).
Minimální velikost rohového pilíře
Minimální velikost rohového pilíře je dána šířkou obvodového zdiva
LIVETHERM 400 mm. V této šířce u rohu lze provést standardní převazbu
zdiva v modulu 200 mm (viz obr. 2). Následné prodloužení rohového pilíře je
možné provádět dle požadavku investora a vždy v základním půdorysném
modulu á 100 mm (viz obr. 3).
Řešení provazby zdiva
u atypických půdorysů
obr. 2
V systému obvodového zdiva LIVETHERM používáme pro standardní rohy
90° rohové tvárnice. Vyzdívky atypických rohů (např. 30° nebo 45°) řešíme
provazbou běžných základních tvárnic, s tím, že je musíme rozměrově upravit
flexou popř. strojní pilou dle naznačených obrázků provazby zdiva
– viz obr.4, 5. Velikost případných okenních nebo dveřních otvorů volíme
výhradně v půdorysném modulu 100 mm popř. v modulu 150 mm. Pro
dodržení celkového venkovního modulu stavby á 100 mm je po provedení
zdiva arkýře nutné případný délkový rozdíl oproti modulovému rozměru
dozdít (doplnit) tepelnou izolací (polystyrénem) š.140 mm a dobetonovat
obr. 3
popř. zaplnit vápenocementovou maltou v každé vrstvě tvárnic. Pro zajištění
dostatečné únosnosti atypického piliře (zejména u menších rozměrů)
doporučujeme tvárnice na stavbě probetonovat (resp. promaltovat) - t.j.
tvárnice zde zdít dutinami vzhůru.
obr. 4
obr. 5
www.betonstavby.cz
IVE
14
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Tepelně izolační obvodové zdivo LIVETHERM
Tvárnice obvodová překladová TOB PŘ400/M190 – P6 (beton + styropor)
Tvárnice obvodová překladová TOL PŘ400/M190 – P6 (liapor + styropor)
Tvárnice obvodová překladová TOL + N PŘ 400/M190 – P6 (liapor + neopor)
(půdorysný modul M = 200 mm)
SKLADEM
Tvárnice obvodové překladové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn. PŘ400/M190 – P6) jsou dodávány a určeny
k provádění překladů na stavbě v rozpětích a zatížení dle statického výpočtu a v modulových délkách po 200 mm.
Tvárnice ozn. PŘ400/M190 – P6 jsou též vhodné k provádění mezilehlých ztužujících věnců (např. u obezdívek
ŽB skeletů), ztužujících věnců pod uložením stropní konstrukce (např. stropy SPIROLL, …) popř. věnců pro
ukotvení pozednice.
Tvárnice TOB PŘ400/M190 – P6 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (pravé, levé). Celkový
počet tvárnic na paletě je 60 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.45)
Tvárnice TOL PŘ400/M190 – P6 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (pravé, levé). Celkový
počet tvárnic na paletě je 70 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.46)
Tvárnice TOL + N PŘ400/M190 – P6 jsou vyráběny a dodávány na paletách v poměru 1 : 1 (pravé, levé).
Celkový počet tvárnic na paletě je 70 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47)
Provádění překladů v systémech LIVETHERM
K provádění překladů v systémech LIVETHERM (obvodové zdivo) využíváme tvárnice překladové
ŘEZ VÝZTUŽÍ
TYPU N
BOČNÍ POHLED
ŘEZ VÝZTUŽÍ
TYPU Z
(zkr.PŘ400/M190 – P6) popř. doplněné tvárnicemi věncovými (zkr.V400) při větších rozpětích a zatíženích.
Dle typu zatížení rozdělujeme překlady na :
TYP N : překlady nezatížené stropní konstrukcí LIVETHERM – BSK, - PANEL, ale pouze zdivem systému
LIVETHERM o délkách 800 – 4600 mm (viz tabulka str. 15)
TYP Z : překlady zatížené stropní konstrukcí LIVETHERM – BSK, -PANEL a zdivem LIVETHERM v délkách 800 –
3600 mm (viz tabulka str.15)
Výztuž překladů
TYP N
K vyztužení překladů používáme pro podélnou výztuž ocel. 10505 (R) ř 8 - 20 mm a pro smykovou výztuž
(třmínky), též ocel 10505 (R) ř 6; 8 mm dle statického návrhu překladů.
Montáž překladů LIVETHERM (obvodové zdivo)
Překladové tvárnice typu PŘ400/M190 – P6 se osazují na sraz na předem připravené dřevěné bednění s tím, že
TYP Z
se krajní tvárnice podmaltují (v tl.10 mm). Při ukládce jednotlivých překladových tvárnic dbáme na to, aby
jednotlivé zámky v polystyrénové izolaci do sebe vzájemně zapadali. Nadvýšení dřevěného bednění provádíme ve
středu překladu na 1/300 jeho rozpětí (před betonáží !!!). Uložení překladu na zdivo je min. 200 mm, u lichých
rozměrů oken popř. dveří a vrat je uložení 200 mm na jedné straně a 300 mm na straně druhé.
Do vzniklého profilu překladu osadíme předepsanou ocelovou výztuž překladu dle rozměru a druhu zatížení.
Nikdy nesmí dojít k záměně výztuže typu Z (zatížená) za typ N (nezatíženou). Následně překlad
:
zabetonujeme řidší betonovou směsí min. třídy C 16/20 XC1 (S4 —S5)
D max.=16mm. Před vlastní betonáží
doporučujeme překladové tvárnice navlhčit tak, aby nedocházelo k
nadměrnému odsávání vody z betonové směsi. Betonáž provádíme
postupně za neustálého hutnění alt. poklepu výztuže. Míchání betonu na
stavbě v maltových míchačkách nedoporučujeme, neboť nedojde k
řádnému promíchání betonové směsi a ta následně není kvalitní.
Výztuž překladů musí navrhovat statik. Po dodání veškerých
podkladů o rozpětích a zatížení překladů je možné návrh výztuže
autorizovaným statikem samostatně objednat u výrobní organizace –
tj.Betonových staveb – Group s.r.o., Klatovy.
www.betonstavby.cz
Montážní nadvýšení překladu
N = cca max. 1/300
světlosti otvoru.
Příklad světlosti otvoru:
1,50 m . . . . . 5 mm
2,00 m . . . . . 7 mm
3,00 m . . . . . 10 mm
IVE
... PRO LIDI
15
S VLASTNÍM NÁZOREM
Technické parametry obvodových překladů systému LIVETHERM
PŘEKLADY NEZATÍŽENÉ STROPNÍ KONSTRUKCÍ
LIVETHERM (- BSK,- PANEL) - TYP N
Délka
překladu
Světlost
otvoru
(mm)
(mm)
800
400
1000
600
1200
800
1400
1000
1600
1200
Nn/1600
145
2 ř R 14
2řR8
R6
1800
1400
Nn/1800
145
2 ř R 16
2 ř R 10
R6
2000
1600
Nn/2000
145
2ř R 16+ř R 8
2 ř R 10
R6
2200
1800
Nn/2200
145
2ř R 16+ř R 12
2 ř R 10
R6
2400
2000
Nn/2400
145
3 ř R 16
2 ř R 10
R6
2600
2200
Nn/2600
145
2 ř R 20
2 ř R 12
R6
2800
2400
Nn/2800
145
2ř R 20+ř R 8
2 ř R 12
R6
3000
2600
Nn/3000
145
2ř R 20+ř R 12
2 ř R 12
R6
3200
2800
Nn/3200
145
2ř R 20+ř R 16
2 ř R 12
R6
3400
3000
Nn/3400
145
3 ř R 20
2 ř R 12
R6
3200
2800
Nv/3200
345
2 ř R 16
2 ř R 10
R6+V8
3400
3000
Nv/3400
345
2ř R 16+ř R 8
2 ř R 10
R6+V8
3600
3200
Nv/3600
345
2ř R 16+ř R 12
2 ř R 10
R6+V8
3800
3400
Nv/3800
345
3 ř R 16
2 ř R 10
R6+V8
4000
3600
Nv/4000
345
2ř R 20+ř R 8
2 ř R 12
R6+V8
4200
3800
Nv/4200
345
2ř R 20+ř R 12
2 ř R 12
R6+V8
4400
4000
Nv/4400
345
2ř R 20+ř R 16
2 ř R 12
R6+V8
4600
4200
Nv/4600
345
3 ř R 20
2 ř R 12
R6+V8
Délka
překladu
Světlost
otvoru
(mm)
(mm)
PŘEKLADY NEZATÍŽENÉ STROPNÍ KONSTRUKCÍ
LIVETHERM (- BSK,- PANEL) - TYP Z
VÝZTUŽ /max/ (popis)
Výška
Výška
překladu
(nosná)
(mm)
Dolní
Horní
(mm)
(mm)
Nn/800
145
2řR8
2řR8
R6
800
400
Nn/1000
145
2řR8
2řR8
R6
1000
600
Nn/1200
145
2 ř R 10
2řR8
R6
1200
800
Zn/1200
145
2 ř R 14
2řR8
R6
Nn/1400
145
2 ř R 12
2řR8
R6
1400
1000
Zn/1400
145
2 ř R 16
2 ř R 10
R6
1600
1200
Zn/1600
145
2ř R 16+ř R 10
2 ř R 10
R6
1800
1400
Zn/1800
145
3 řR 16
2 ř R 10
R6
2000
1600
Zn/2000
145
2ř R 20+ř R 10
2 ř R 12
R6
2200
1800
Zn/2200
145
2ř R 20+ř R 16
2 ř R 12
R6
2400
2000
Zn/2400
145
3 ř R 20
2 ř R 12
R6
2200
1800
Zv/2200
345
2 ř R 16
2 ř R 10
R6+V8
2400
2000
Zv/2400
345
2ř R 16+ř R 8
2 ř R 10
R6+V8
2600
2200
Zv/2600
345
2ř R 16+ř R 12
2 ř R 10
R6+V8
2800
2400
Zv/2800
345
3 ř R 16
2 ř R 10
R6+V8
3000
2600
Zv/3000
345
2ř R 20+ř R 8
2 ř R 12
R6+V8
3200
2800
Zv/3200
345
2ř R 20+ř R 12
2 ř R 12
R6+V8
3400
3000
Zv/3400
345
2ř R 20+ř R 16
2 ř R 12
R6+V8
3600
3200
Zv/3600
345
3 ř R 20
2 ř R 12
R6+V8
Označ
překladu
TOB-PŘ
TOL-PŘ
VÝZTUŽ /max/ (popis)
Smyková
(třmínek)
(ozn.)
Označ
překladu
TOB-PŘ
TOL-PŘ
překladu
(nosná)
(mm)
Dolní
Horní
(mm)
(mm)
Zn/800
145
2 ř R 10
2řR8
R6
Zn/1000
145
2 ř R 12
2řR8
R6
Smyková
(třmínek)
(ozn.)
LEGENDA (vysvětlivky)
Nn = Překlad nezatížený stropní konstrukcí s nízkou výztuží (145 mm)
Nv = Překlad nezatížený stropní konstrukcí s vysokou výztuží (345 mm)
Zn = Překlad zatížený stropní konstrukcí s nízkou výztuží (145 mm)
Zv = Překlad zatížený stropní konstrukcí s vysokou výztuží (345 mm)
R6 =Třmínek typ R (125 x 125 mm) průměru 6 mm-cca á 100 mm
V8 =Třmínek typ V (125 x 320 mm) průměru 8 mm-cca á 150 mm
R6+V8 = Třmínky typu R + V - cca á 150 mm
uložení výztuže typu N
v = 145 mm
v tvárnicích
ozn. PŘ400/M190
uložení
výztuže
typu Z
v = 320 mm
v tvárnicích
ozn. PŘ400/M190 + V400/LEP198
Provádění překladů v obvodovém zdivu LIVETHERM
1. Při provádění překladů nezatížených stropní konstrukcí do max. světlosti otvoru 3000 mm (Nn/3400 – viz obr.1), respektive do 2000 mm (Zn/2400 – viz
obr. 2) u překladů zatížených stropní konstrukcí jsou použity ocelové armokoše a tím vzniká překlad výšky 145 mm (198 mm). Tento překlad betonujeme
před uložením stropní konstrukce, při betonáži dbáme na to, aby betonová směs nevyčnívala z překladu. Po této betonáži je možné pokračovat ve zdění
dalších vrstev tvárnic alt. pokládce stropní konstrukce.
2. Při provádění překladů nezatížených stropní konstrukcí světlosti větší než 2800 mm (Nv/3200 a dále, respektive nad 1800 mm (Zv/2200 a dále) u
překladů zatížených stropní konstrukcí jsou použity ocelové armokoše v. 320 mm, čímž vzniká překlad výšky 345 mm (398 mm). V případě uložení překladu
v poslední vrstvě pod stropní konstrukcí (viz obr. 3 je nutné provádět celou betonáž okenního překladu současně betonáží stropní konstrukce a ztužujícího
věnce. Výztuž věnce je nutné napojit s přesahem min. 200 mm do armatury překladu (tj. v místě tvárnice překladové a věncové) – překlad výšky 345 mm
(398 mm).
obr.1
obr.2
obr.3
www.betonstavby.cz
16
Řešení překladů větších rozpětí
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Ocelový překlad pod uložením stropní konstrukce
Překlady v systému obvodových tvárnic LIVETHERM při světlosti otvorů větších
než 4200 mm u překladů nezatížených respektive větší než 3200 mm u překladů
zatížených, popř. u překladů menšího rozpětí, ale extremního zatížení je možné
řešit pouze s použitím válcovaných nosníků tvaru I, U, jejichž počet a velikost je
odvislá od statického výpočtu daného překladu (obr.4) se spodním zateplením
pomocí desek z extrudovaného polystyrénu a venkovním krytím pomocí
železobetonových prefabrikovaných překladů PŘ-170 165/190/ délky dle
velikosti ocelových nosníků. Uložení ocelových nosníků (překladů) musí být větší
než min. 200 mm (přesná délka uložení viz statický výpočet) a tvárnice typu TOB,
TOL, TOL + N pod uložením tohoto překladu doporučujeme probetonovat
(soustředné zatížení).
Skryté překlady
obr.4
Skrytý ocelový překlad - v úrovni stropu
U staveb, kde je z architektonického hlediska požadavek na skryté obvodové
překlady je možné tento detail řešit dvěmi způsoby a to buď použitím ocelových
válcovaných nosníků (obr.5) popřípadě použitím ŽB překladu vytvořeného
zašalováním na stavbě. Návrh těchto překladů musí provádět statik.
Řešení překladů systému LIVETHERM
při použití rolet či venkovních žaluzií
Pro kombinaci s obvodovým zdivem LIVETHERM je možné používat veškeré
dostupné typy roletových kastlíků či venkovních žaluzií. Nabídku roletových kastlíků
lze rozdělit na dva typy :
A) nenosný roletový kastlík typizovaných rozměrů, který se neukládá
na nosné zdivo (rozměry roletového kastlíku kopírují světlost okenního otvoru –
např. kastlíky PROTHERMA) a je možné je kombinovat s libovolným oknem popř.
dveřmi.
B) částečné nosné roletové kastlíky (např. BATIMA), kterými řešíme
zejména rolety větších rozměrů okenních otvorů. Tyto kastlíky částečně přebírají
funkci překladu a je vhodné je kombinovat se standardními nosnými překlady
vytvořených pomocí tvárnic překladových. Překlad osazujeme nad roletový kastlík a
platí pravidlo, že délka nosného překladu je o 400 mm delší než délka roletového
kastlíku.
Nenosné roletové kastlíky popř. venkovní žaluzie osazujeme dodatečně po
provedení montáže prefabrikovaného překladu a po osazení okna a parapetu, do
otvoru vytvořeného dle obr. 6, 7. Vlastní roletu popř. venkovní žaluzii vždy
kotvíme do okenního popř. dveřního rámu. Po jejich osazení se kastlík či žaluzie
omítne zároveň s provedením venkovní fasády.
Pro řešení těchto překladů se používají speciální nosné překlady PŘ – 190/190 či
115/190 alt. dalších atypických rozměrů, které jsou vyráběny na zakázku dle
konkrétního požadavku zákazníka. Překlad PŘ – 190/190 (170/190, 115/190
či jiné) osazujeme buď přímo pod následné uložení stropní konstrukce (nadpraží
200 mm – viz obr.), u větších světlostí okenních popř. dveřních otvorů (světlost více
než 2000 mm) doporučujeme provádět nosný překlad výšky větší než 190 mm
(nutno posoudit statikem). Vzniku tepleného mostu nad roletou popř. žaluzií
zabráníme vložením extrudovaného polystyrénu potřebné tloušťky, který
přikotvíme před osazením roletového kastlíku či žaluzie do spodního líce stropní
konstrukce a venkovního překladu, který vynáší vnější skořepinu obvodových
tvárnic.
Veškeré činnosti spojené s návrhem roletových kastlíků
či venkovních žaluzií musí provádět statik.
Pozn.: Po předání veškerých podkladů o rozpětí, tvaru stropní konstrukce, typu
rolety či žaluzie a uvažovaném zatížení je možné toto samostatně objednat u
výrobní organizace tj. Betonové stavby – Group s.r.o., Klatovy.
www.betonstavby.cz
obr.5
Nadpraží s konstrukcí rolety
obr.6
Nadpraží s konstrukcí žaluzie
obr.7
IVE
... PRO LIDI
17
S VLASTNÍM NÁZOREM
Tepelně izolační obvodové zdivo LIVETHERM
Tvárnice obvodová věncová TOB V400/Lep198 (beton + styropor)
Tvárnice obvodová věncová TOL V400/Lep198 (liapor + styropor)
Tvárnice obvodová věncová TOL + N V400/Lep198 (liapor + neopor)
(půdorysný modul M = 300 mm)
SKLADEM
Tvárnice obvodové věncové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn. V400/Lep198) jsou určené k zajištění průběhu
tepelné izolace a k zabránění vytvoření tepelného mostu v místě uložení stropní konstrukce. Způsob zdění je stejný jako u
základních tvárnic, tj. spojujeme je maltou pro tenké spáry MTS10, svislé spáry jsou na sucho na sraz polystyrénových
vložek (+ zámkově). Dále je možné tvárnice ozn .V400/Lep198 užít na vnitřní mezibytové příčky (tepelně i zvukově
izolující) popř. na nenosné konstrukce s vysokými nároky na tepelnou izolaci (např. obezdění chladicích či mrazicích
boxů, sušáren dřeva, vodohospodářských staveb,….).
Celkový počet tvárnic TOB V400/Lep198 na paletě je 72 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str. 45).
Celkový počet tvárnic TOL V400/Lep198 na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str. 46).
Celkový počet tvárnic TOL + N V400/Lep198 na paletě je 84 ks (viz ceník a technické údaje výrobků str.47).
Tvárnice obvodová věncová 1/4, 1/2, 3/4
TOB V400/Lep46 (1/4), TOB V400/Lep96 (1/2), TOB V400/Lep146 (3/4)
TOL V400/Lep46 (1/4), TOL V400/Lep96 (1/2), TOL V400/Lep146 (3/4)
TOL+N V400/Lep46 (1/4), TOL+N V400/Lep96 (1/2), TOL+N V400/Lep146 (3/4)
(půdorysný modul M = 300 mm)
věncová celá
věncová celá 1/4
SKLADEM
Tvárnice obvodové věncové typu TOB, TOL a TOL + N (ozn.V400/Lep46 (1/4) , V400/Lep96 (1/2),
V400/Lep146 (3/4)) jsou speciální doplňkové tvarovky určené k bezproblémové provazbě obvodového zdiva
věncová celá 1/2
LIVETHERM se stropní konstrukcí LIVETHERM – BSK, - PANEL. Použitím speciálních věncových tvárnic vytváříme
jednotný a ideální podklad pro omítku bez nutnosti armování a šalování, zároveň zajišťujeme průběh tepelné izolace
v místě uložení stropní konstrukce. Vyráběny jsou ze standardních tvárnic ozn. V400/Lep198, jejich strojním
překrojením na požadovanou velikost.
Dodávány jsou přibalením k ostatnímu zboží na paletě s klasickými věncovými tvárnicemi. Celkové počty tvárnic na
paletě – viz technické údaje výrobků str.45 - 47.
věncová celá 3/4
Tvárnice obvodová věncová rohová – viz TOB R400/Lep198 – P6
Tvárnice obvodová věncová rohová – viz TOL R400/Lep198 – P6
Tvárnice obvodová věncová rohová – viz TOL + N R400/Lep198 – P6
(půdorysný modul M = 300 mm)
viz. str.12
SKLADEM
Pozn.: U atypických vyzdívek věncových rohů (mimo 90°) provádíme vyzdívku rohu seříznutím dvou tvárnic
obr. 1
(ozn.V400/Lep198) pod požadovaným úhlem - viz obr.1. Tvárnice ve svislé spáře spojíme maltou pro tenké spáry MTS 10.
www.betonstavby.cz
IVE
18
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Možnosti použití speciálních věncových tvárnic
věncové tvárnice - strop 200 mm
věncové tvárnice - strop 250 mm
věncové tvárnice - strop 300 mm
věncové tvárnice - strop 350 mm
Příklady skladeb vrstev zdiva LIVETHERM a jejich výšky
Konstrukční výška zdiva (v mm)
Světlá výška podlaží (mm) – podlaha tl.200 mm
2600
2400
13 x ozn. Z400/Lep198
2700
2500
13 x ozn. Z400/Lep198 + 1 x ozn. Z400/Lep96 (1/2)
2800
2600
14 x ozn. Z400/Lep198
2900
2700
14 x ozn. Z400/Lep198 + 1 x ozn. Z400/Lep96 (1/2)
3000
2800
15 x ozn. Z400/Lep198
3100
2900
15 x ozn. Z400/Lep198 + 1 x ozn. Z400/Lep96 (1/2)
3200
3000
16 x ozn. Z400/Lep198
3300
3100
16 x ozn. Z400/Lep198 + 1 x ozn. Z400/Lep96 (1/2)
3400
3200
17 x ozn. Z400/Lep198
Skladba vrstev (pro typy TOB, TOL a TOL+N)
Výztuž ztužujících a pozedních věnců
K vyztužení ztužujících věnců konstrukcí používáme pro podélnou výztuž ocel.
min. 10 505 (R) min. ř 10 mm a pro smykovou výztuž (třmínky) ocel. min.
10 505 (R) ř 6 mm. Vzdálenost třmínků ve ztužujícím věnci je max. 200 mm.
komponenty zvlášť (třmínky, podélná výztuž) a svázání nebo provázání
s ostatními konstrukcemi (strop LIVETHERM – BSK, - PANEL nebo střední
nosné zdi) si provádí na stavbě odběratel.
Dle požadavku odběratele dodáváme výztuž ztužujících věnců svázanou
v jednotlivých segmentech požadované délky nebo dodáváme samostatné
Nově jsou k dispozici též výztuže věnců z prostorové filigránové výztuže
(na objednávku) – jejich použití a stupeň vyztužení musí posoudit statik.
www.betonstavby.cz
IVE
... PRO LIDI
19
S VLASTNÍM NÁZOREM
Typ K /75 x 125 mm/ rozvinutá dl. 510 mm se používá pro ztužující věnce
středních zdí tl.175 mm a stropu LIVETHERM – STROP, - PANEL tl. 200 mm
Typ V /125 x 320 mm/ rozvinutá dl. 860 mm se používá pro montáž
překladů v obvodovém zdivu (tvarovky ozn. PŘ 400/M190 – překlady
zatížené či nezatížené větších rozpětí), dále pro obvodové či vnitřní ztužující
věnce zdiva š.400 mm a stropu LIVETHERM – STROP tl. 250 mm
Typ L /75 x 150 mm/ rozvinutá dl. 560 mm univerzální třmínek určený pro
různé ŽB konstrukce (např. PŘ 115/190/dl.)
Typ W /150 x 190 mm/ rozvinutá dl. 790 mm se používá pro ztužující věnce
středních zdí tl.240 mm a stropu LIVETHERM – STROP tl. 300 mm
Typ M /75 x 190 mm/ rozvinutá dl. 640 mm se používá pro ztužující věnce
středních zdí tl.240 mm a stropu LIVETHERM – STROP, - PANEL tl. 200 mm
Typ X /150 x 250 mm/ rozvinutá dl. 910 mm se používá pro ztužující věnce
středních zdí tl. 300 mm a stropu LIVETHERM – STROP tl. 300 mm
Typ N /75 x 250 mm/ rozvinutá dl. 760 mm se používá pro ztužující věnce
středních zdí tl. 300 mm a stropu LIVETHERM – STROP, - PANEL tl. 200 mm
Typ Y /150 x 320 mm/ rozvinutá dl. 1050 mm se používá pro ztužující věnce
středních zdí tl.400 mm a stropu LIVETHERM – STROP tl. 300 mm
Typ P /75 x 320 mm/ rozvinutá dl. 900 mm se používá pro ztužující věnce
středních zdí tl.400 mm a stropu LIVETHERM – STROP, - PANEL tl. 200 mm
Typ G /160 x 160 mm/ rozvinutá dl. 750 mm univerzální třmínek určený pro
různé ŽB konstrukce, dále vhodný i jako smyková výztuž do pilířové tvárnice
PT-30/21
Typově dodávané třmínky
Typ R /125 x 125 mm/ rozvinutá dl. 610 mm se používá pro montáž
překladů v obvodovém zdivu (tvarovky ozn. PŘ 400/M190 – překlady
zatížené či nezatížené menších rozpětí), dále se používá na ztužující a pozední
věnce pro obvodové ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu
LIVETHERM – STROP,- PANEL tl. 200 mm a dále pro ztužující věnce
středních zdí tl.175 mm a stropu LIVETHERM – STROP tl. 250 mm
Typ H /250 x 250 mm/ rozvinutá dl. 1110 mm univerzální třmínek určený
pro různé ŽB konstrukce, dále vhodný i jako smyková výztuž do pilířové
tvárnice PT-40/31
Typ S /125 x 150 mm/ rozvinutá dl. 660 mm se používá pro obvodové
ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu LIVETHERM – STROP
tl. 250 mm, dále pro ztužující věnce středních zdí tl.175 mm a stropu
LIVETHERM – STROP tl. 300 mm, popř. pro ŽB konstrukce
(např. PŘ 170/190/dl.)
Typ T /125 x 190 mm/ rozvinutá dl. 740 mm se používá pro ztužující věnce
středních zdí tl.240 mm a stropu LIVETHERM – STROP tl. 250 mm, dále pro
obvodové ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu
LIVETHERM – STROP tl. 300 mm
Typ U /125 x 250 mm/ rozvinutá dl. 860 mm se používá pro obvodové
ztužující věnce zdiva typu TOB, TOL a TOL + N a stropu LIVETHERM –
STROP, - PANEL tl. 300 mm a dále pro ztužující věnce středních zdí tl. 300
mm a stropu LIVETHERM – STROP, - PANEL tl. 250 mm
TOB 400
TOL 400
TOL+N 400
LIVETHERM – STROP
LIVETHERM - PANEL
(tl. stropu 200 - 210 mm)
LIVETHERM – STROP
LIVETHERM - PANEL
(tl. stropu 240 - 250 mm)
TNB 175
TNL 175
TNB 240
TNL 240
TNB 300
TNL 300
TNB 400
TNL 400
Univerzální třmínky
75/150
R
K
M
N
P
L
160/160
S
R
T
U
G
V
LIVETHERM – STROP
(tl. stropu 300 mm)
250/250
T
S
W
X
Y
H
www.betonstavby.cz
20
IVE
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Provádění ztužujících věnců pod uložením stropní konstrukce
V případě užití stropních konstrukcí LIVETHERM – PANEL (popř. panely
SPIROLL, dřevěné trámové stropy popř. I nosníky + vložky HURDIS) v
kombinaci s obvodovým zdivem LIVETHERM je nutné provádět ztužující
věnce pod uložením stropní konstrukce. Tyto ztužující věnce provádíme
pomocí tvárnic obvodových překladových (ozn. PŘ400/M190), které
osazujeme do maltového lože tl.10 mm po celém obvodě stavby. Vzhledem k
zámkovým spojům v polystyrénových izolacích tvárnic, je nutné dbát na to,
aby veškeré zámky do sebe zapadaly (POZOR - tvárnice pravé
a levé)!!! Výztuž takto provedeného ztužujícího věnce musí navrhnout
statik. V případě, že tento věnec tvoří zároveň překlad nad otvorem, je nutné
výztuž v tomto místě navrhovat jako výztuž překladu. Vzhledem k malé
velikosti (ploše) ztužujícího věnce je nutné výztuž věnce propojit pomocí
ocelové spony (třmínkem) s konstrukční výztuží stropní konstrukce a její
betonovou zálivkou (viz obr. 1, 2)
obr. 1
NADPRAŽÍ SE STROPEM
LIVETHERM - PANEL
210 mm
obr. 2
NADPRAŽÍ SE STROPEM
LIVETHERM - PANEL
240 mm
Provádění pozedních věnců
Pozední ztužující věnce provádíme z
tvárnic obvodových překladových
(ozn.PŘ400/M190). Tyto tvárnice
ukládáme pod celou délku pozednice a
věnce dále zatahujeme (provádíme) min.
1000 mm za roh (pod štít), aby došlo k
dokonalému ztužení objektu. Překladové
tvárnice osazujeme do maltového lože
tl.10 mm v celé délce pozedního věnce.
Vzhledem k zámkovým spojům v
polystyrénových izolacích tvárnic, je
nutné dbát na to, aby veškeré zámky do
sebe zapadaly (POZOR - tvárnice
pravé a levé)!!! Věnce armujeme
ocelovou výztuží dle statického výpočtu.
Kotvení pozednice se provádí pomocí
ocelové ploché výztuže min. profilu
40/5 až 50/6 mm ve vzdálenosti
kopírující osovou vzdálenost krokví a
ocelovým táhlem popř. ocelovým I, U
nosníkem, osazeným na svislo v drážce
zdiva, které je zakotveno až do
ztužujícího věnce v místě uložení stropní
konstrukce (viz obr.3). Ploché kotevní
výztuže nutno pevně spojit s ocelovým
táhlem ze stropní konstrukce nejlépe
svařením. Svislé ploché výztuže
(pasoviny) kotvíme proti oddálení vruty
do hmoždinek nebo zasekáme pod
omítku.
www.betonstavby.cz
obr. 3
DETAIL POZEDNÍHO VĚNCE
IVE
... PRO LIDI
21
S VLASTNÍM NÁZOREM
Založení zdiva z tvárnic systému LIVETHERM
Kvalitní výškové zaměření základové desky je velmi důležité pro správné
založení první vrstvy zdiva z tvárnic LIVETHERM. Před zahájením montáže
dbáme, aby byl povrch, na který budeme zdít očištěný. Pod obvodovým i
vnitřním nosným zdivem musí být natavena izolace proti vodě. Stavbu
výškově zaměříme pomocí nivelačního přístroje a latě a určíme dle rovinnosti
nejvyšší bod základů a ideální zakládací výšku, kde dbáme, aby tloušťka
zakládací malty byla min. 10 mm. Na založení zdiva používáme speciální
zakládací maltu ZM 10, která je součástí dodávky zdících prvků
LIVETHERM. Pro zajištění dokonale rovného maltového lože používáme
vyrovnávací soupravu, která se skládá ze dvou prvků s měnitelným
nastavením (v kombinaci s nivelačním přístrojem). Pomocí těchto prvků
nastavujeme šířku a tloušťku nanášené zakládací malty na jednotlivých
místech základů. Zakládací maltu nanášíme plošně v požadované šířce, max.
tloušťka jedné vrstvy zakládací malty s ohledem na její případné dotvarování
je 40 mm (poklesnutí – propadnutí tvárnice). Zakládání a následnou
vyzdívku první vrstvy zahajujeme vždy od rohů, tvárnice ukládáme na
připravené maltové lože shora zasunutím per do drážek. Vodorovné
posouvání tvárnic po maltovém loži je zakázáno. Rychle vytvrzující působení
zakládací malty umožňuje kladení přesných tvárnic po cca 5 - 30 min od
zahájení prací. Tvárnice se urovnávají v obou směrech pomocí gumové
paličky a vodováhy nebo latě. Pokud by došlo k utuhnutí vyrovnaného
maltového lože, doporučujeme před usazováním první řady tvárnic nanést
hřebenovým hladítkem vrstvu malty pro tenké spáry(lepidlo) MTS 10 (viz
zdění tvárnic LIVETHERM).
Založení první vrstvy zdiva LIVETHERM
Osazení zakládací soupravy a její vyrovnání.
Pomocí nivelačního přístroje nebo hadicové
vodováhy zjistíme nejvyšší bod základové desky.
Namíchání zakládací malty ZM 10 v plastové nádobě dle
návodu výrobce (uvedeno na pytli).
Potřebnou výšku zakládací malty ZM 10 (dle nivelačního
přístroje) převedeme na vyrovnávací soupravu. Zakládací maltu
ve vyrovnávací soupravě rozprostřeme pomocí zednické lžíce.
Stahovací latí urovnáme maltu ve vodicích lištách zakládací
soupravy. Přebytečnou maltu odstraníme a dále použijeme
na další maltování.
Následně první část zakládací soupravy přesuneme o délku
stahovací latě a znovu jej znivelujeme.
Tvárnice osazujeme na ještě čerstvé maltové lože vytvořené ze
zakl. malty. Pokud by došlo k utuhnutí vyrovnaného maltového
lože, doporučujeme před usazováním první řady tvárnic nanést
hřebenovým hladítkem vrstvu malty pro tenké spáry MTS 10.
Srovnání první vrstvy latí.
www.betonstavby.cz
IVE
22
... PRO LIDI
Zdění z tvárnic systému LIVETHERM
Při vlastním zdění se všechny tvárnice systému
LIVETHERM ukládají dutinami
dolů (tj. obráceně proti nakresleným
obrázkům) a vlastní nanášení malty pro tenké
spáry (lepidla) se provádí na tenkou betonovou
skořepinu dna tvárnice. Zdění z tvárnic
LIVETHERM se provádí jednoduchou
převazbou s posunem o třetinu, resp.
o polovinu délky tvárnice (tj.min. modulové
posunutí á 100-150 mm) na maltu pro
tenké spáry (MTS 10) pouze ve
vodorovné spáře v tl.3,5 mm. Maltu pro
tenké spáry MTS 10 nanášíme pomocí
nanášecího válce tak, aby překrývalo betonové
části tvárnice (v místech polystyrénových
izolací maltu pro tenké spáry nenanášíme).
Vhodný nanášecí válec zvolíme podle šířky
stěny. Před nanášením pojiva je nezbytné
očistit ložnou spáru od veškerých nečistot. Při
vyšších teplotách doporučujeme tvárnice před
osazením navlhčit. Vlastní maltu připravíme
podle návodu na obalu, na míchání používáme
nářadí z doporučení výrobce. Tvárnice musí být
osazena do maltového lože do max. 9 minut od
nanesení malty – vodorovné posouvání tvárnic
po nanesené vrstvě malty (lepidla) je zakázáno.
Finální tloušťka ložné spáry po osazení
(vyrovnání - doklepnutí) tvárnice je 2,0 mm
(základní výškový modul zdiva 200 mm).
Odpovídající objem malty pro tenké
spáry je součástí dodávky tvárnic
systému LIVETHERM.
Vlastní zdivo začneme stavět v rozích objektu.
Tvárnice pokládáme do připraveného
maltového lože a jejich přesnou vodorovnou a
svislou polohu upravujeme pomocí gumové
palice srovnáním do zednické šnůry. Svislé
spáry jsou standardně řešeny vícenásobným
zámkovým spojem tvárnic bezmaltově pouze
na sraz izolačních vložek s dodatečným
utěsněním spáry vnější a vnitřní omítkou.
V oblastech charakterizovaných normou ČSN
EN 1998-1 jako rizikové je možné vzniklé kapsy
ve svislých spárách promaltovat, čímž dojde
k dokonalému spojení jednotlivých tvárnic ve
vodorovném i svislém směru.
Rohové tvárnice a tvárnice k dělení (k půlení
atd.) umožňují zdění bez dozdívek u rohů,
koutů, otvorů a meziokennch pilířů při
modulovém založení objektu po 100 mm.
Provazbu vnitřních nosných zdí tl. 175, 240,
300 a 400 mm z tvárnic TNB alt. TNL s
obvodovým zdivem se provádí jejich
zapuštěním do hloubky cca 75 mm
(odseknutím první skořepiny tvárnice TOB
(TOL) v každé druhé max. třetí vrstvě. U lichých
spár tvárnice namalujeme z boku a přisadíme
ke stávající obvodové zdi. Vzájemné propojení
zajistíme vložením plochých kotev z nerezové
oceli, které vložíme do obvodového zdiva v
průběhu zdění. Kotvy klademe v místě napojení
vnitřní nosné zdi či příčky. Stejným způsobem
provazujeme i zdivo příčkové z tvárnic TP-12- ,L
a TP-7-B,L.
www.betonstavby.cz
SVISLÝ ŘEZ (DETAIL) TOB; TOL
PŮDORYS TOB; TOL
S VLASTNÍM NÁZOREM
IVE
... PRO LIDI
23
S VLASTNÍM NÁZOREM
Zdění z tvárnic systému LIVETHERM
Obvodové zdivo z tvárnic LIVETHERM zakládáme vždy
od rohu, osazením rohových tvárnic.
Po jejich výškovém i půdorysném urovnání pokračujeme
vyzdíváním základních tvárnic.
Tvárnice se k sobě kladou na sraz, tvárnice osazujeme
do zámkových spojů zasunutím zhora dolů.
POZOR!!!
Hotovou maltu znova
nemícháme ani
nerozřeďujeme
vodou. Před
zahájením práce
s maltovacím vozíkem
je třeba jej nastříkat
separačním
prostředkem
(následně výrazně
usnadňuje jeho
čištění).
Tvárnice urovnáváme v obou směrech pomocí gumové paličky
a vodováhy. V místech rohů doporučujeme vzniklý zámek
mezi rohovou tvárnicí a tvárnicí základní promaltovat.
Maltu pro tenké spáry MTS 10 smícháme s přesně
stanoveným objemem vody (uvedeno na pytli) a rozmícháme
míchadlem v plastové nádobě.
Maltovací vozík naplníme maltou pro tenké spáry (lepidlem)
MTS 10.
Maltovací vozík nasadíme na zdivo (redukce musí být v místě
polystyrénové izolace) a následně plynule posunujeme
po tvárnicích. Po ukončení práce s maltovacím vozíkem jej
důkladně očistíme proudem tekoucí vody.
Pro snazší nanášení malty v rozích zdiva či na meziokenních
pilířích doporučujeme používat maltovací pomůcku
(nerezové sáňky).
Maltu pro tenké spáry vkládáme do maltovací pomůcky pomocí
zednické lžíce a následně stahujeme hladítkem do krajových
Možnost promaltování svislé spáry (v seismicky zatížených
oblastech dle ČSN EN 1996-1-1).
Provazba příčkového zdiva z tvárnic TP pomocí plochých
nerezových kotev.
Provazba vnitřního nosného zdiva z tvárnic typu TN.
Řezání tvárnic LIVETHERM (TOB, TOL)
Ruční řezání tvárnic pomocí úhlové flexy s vidiovým kotoučem.
Strojní (přesné) řezání tvárnic na strojové pile.
Pro modulové dělení tvárnic LIVETHERM (tvárnice
k půlení či tvárnice modulu 100/200, popř.
150/150) používáme buď strojní stolovou pilu (na
vyžádání možné zapůjčit v rámci půjčovny stavebních
mechanizací) nebo ruční rozbrušovací pilu. Tvárnice
dělíme v místech jejího zeslabení (venkovní drážka
a vnitřní dutina), na tomto místě provedeme řez.
U ručního řezání prořízneme tvárnici po jejím obvodu,
polystyrénovou izolaci je nutné dokrojit ruční pilkou.
Následně tvárnici poklepem rozdělíme. Hotové
rozdělené díly je nutné rozbrušovací pilou začistit.
www.betonstavby.cz
IVE
24
Pohledové upravení soklu obvodového zdiva LIVETHERM
Dle platných právních předpisů a technických doporučení je nutné veškeré
základové konstrukce náležitě zateplit. Konkrétní podobu základové
konstrukce musí navrhnout projektant stavby. Základové pasy pod
obvodové zdivo doporučujeme provádět z bednících dílců š.300 mm, k nim
následně přiložíme jako tepelnou izolaci extrudovaný polystyrén, který
mechanicky ochráníme přizdívkou (např. betonové příčkovky TP-7 B popř.
TP-12 B) popř. štípanými obkladovými pásky (pohledový sokl bez dalších
úprav). Spodní část základu provedeme z bednících dílců š.400 mm.
Základový pas zmonolitníme betonem předepsané třídy a následně
provedeme betonáž celé základové desky včetně jejího vodorovného
vyztužení. Extrudovaný polystyrén umístíme do hloubky min. 800 mm pod
upravený terén (viz obr. 3).
obr. 2
Přesah tvárnic LIVETHERM nad úrovní spodní stavby
Vzhledem k nové konstrukci obvodového zdiva LIVETHERM je dovolen maximální přesah zdiva přes
základ nebo vnější líc nosného zdiva v šířce max. 150 mm.
Pozor !!! V případě realizace přesahu zdiva v maximální šířce 150 mm je nutné
při montáži (zdění) rohových tvárnic tyto tvárnice montážně podepřít.
SUTERÉN - nezateplený
www.betonstavby.cz
S VLASTNÍM NÁZOREM
Zamezení vzniku tepelného mostu u základového zdiva
Při požadavku na pohledové upravení soklu stavby pomocí betonových
štípaných obkladových pásků (např. KB BLOK,…) v části obvodového zdiva
nad úrovní základové desky je nutné upravit vlastní tvárnici (ozn.
Z400/Lep198) tak, že se pilou odřízne venkovní betonová (liaporová)
skořepina s částí tepelné izolace. Na polystyrénovou izolaci naneseme
stavební lepidlo, do kterého osadíme plastové výztužné síto. Na takto
upravený povrch tvárnice provedeme izolaci proti zemní vlhkosti, kterou
napojíme na vodorovnou izolaci na základové desce a na svislou izolaci
zateplené základové konstrukce. Následně provedeme přizdívku betonových
štípaných pásků, které na závěr vyspárujeme (viz obr. 1). Při požadavku
obkladu i pod úroveň ŽB základové desky postupujeme shodně jako při
zateplení základového zdiva (viz obr. 2).
obr. 1
... PRO LIDI
SUTERÉN - zateplený
obr. 3
IVE
... PRO LIDI
25
S VLASTNÍM NÁZOREM
Osazení okenních a dveřních rámů do zdiva LIVETHERM
Okenní a dveřní rámy vchodových či balkónových dveří doporučujeme
osazovat cca 100 mm od vnějšího líce zdi. U okenních rámů doporučujeme
kotvení do obvodové zdi na kotevní plechy, které dodávají výrobci oken
více než
100 mm
a připevní se jak k rámu, tak do obvodové zdi pomocí nosných vrutů
a hmoždinek.
Vzniklou spáru mezi zdivem a rámem doporučujeme utěsnit izolační lepicí
výplňovou pěnou (např. zn. Makroflex). Utěsnění dutiny pod okenním rámem
v místě parapetu doporučujeme provést polystyrénovou deskou potřebné
velikosti na příslušnou výšku dutiny nebo doplnit tvárnicemi obvodovými
věncovými (typu V400/Lep46,-96,-146).
U ocelových dveřních zárubní se dá použít jak klasické obezdění, tak
monolitické zabetonování s tím, že u obou způsobů je nutné kotvit dozdívku či
dobetonování do nosné části tvárnice pomocí trnu ř 8 – 10 mm dl. cca 200
mm ob jednu spáru zdiva. Zárubně osazovat též cca 100 mm od vnějšího líce a
v části zárubně proti polystyrénové vložce doporučujeme provést vyplnění
PUR pěnou nebo vložení polystyrénového proužku tl.min. 30 mm z důvodu
eliminace případného tepelného mostu. Z tohoto důvodu doporučujeme
osazování ocelových zárubní větší šířky (cca 120 – 140 mm).
S ohledem na nadstandardní tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva
LIVETHERM (zdivo v nízkoenergetickém standardu) doporučujeme pro
zajištění konečného efektu výrazné úspory tepla a energie na vytápění
doplnění vhodnými výplněmi otvorů (plastová nebo dřevěná EURO okna a
dveře zasklená trojskly, popř. doplněná žaluziemi).
Umístění okenního popř. dveřního rámu mimo
polystyrénovou izolací
Řešení tzv. vnitřního (obráceného ) rohu 90° v systému
zdících prvků LIVETHERM
Z poslední tvárnice ozn. např.TOB Z400/Lep198, kterou dozdíme do místa
vnitřního rohu odklepneme v šířce cca 150 mm venkovní skořepinu po celé
výšce tvárnice, čímž obnažíme polystyrénovou vložku uvnitř tvárnice. Do
Při požadavku na umístění okenního popř. dveřního rámu mimo doporučení
místa odkryté polystyrénové vložky se uloží kolmo další tvárnice TOB
výrobce (viz 100 mm od venkovního líce zdiva) je nutné ostění
Z400/Lep198, vzniklý prostor mezi polystyrény se vyplní proužkem
(svislé i vodorovné) obložit polystyrénovými deskami v min. tl.30 mm.
polystyrénu tl. cca 40 mm nebo izolační těsnící pěnou. Vzniklou kapsu uvnitř
Následně ukotvíme rám pomocí vrutů a hmoždinek do vnitřní nosné části
rohu dozdíme např. betonovou nosnou tvárnicí TNB 400/Lep196 dl.200
tvárnice a případnou mezeru mezi rámem a ostěním vyplníme PUR pěnou.
mm (viz 4/5 z celé tvárnice) – obr.1, nebo pomocí modulových tvárnic TNB
Zateplené ostění před omítkami opatříme rohovými omítníky, plastovým
300 – obr.2. Další vrstvu zdiva provádíme obdobným způsobem při
výztužným sítem a provedeme venkovní a vnitřní omítky.
zachování min. 100 mm převazby tvárnic.
obr.1
obr.2
www.betonstavby.cz
IVE
26
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Vazba „T“ rohu v zatepleném a nezatepleném zdivu
S tímto detailem se setkáme např. u rodinných domů, kdy část RD je
provedena v zatepleném obvodovém zdivu LIVETHERM a např. přistavěná
garáž, která není vytápěná, se zdí z betonových popř. nezateplených tvárnic
např. TNB 400/Lep198 P6.
První vrstvu vyzdíme klasicky pomocí tvárnice obvodové rohové s provazbou
s tvárnicemi základními, k rohové tvárnici poté dorazíme na sraz tvárnici TNB
(TNL) 400/Lep196. Druhou vrstvu zdíme stejným způsobem (s převazbou
rohů - pravé, levé). Vzájemnou provazbu obvodového zdiva a zdiva
nezatepleného zabezpečíme pomocí vložení min. páru plochých kotev z
nerezové oceli do každé vrstvy tvárnic (v případě zdění na maltu pro tenké
spáry MTS 10). Vzniklou dutinu mezi obvodovou tvárnicí a tvárnicí
nezatepleného zdiva promaltujeme. viz. obr. 3, 4
provazba zdiva
TOB Z 400 / TNB 400
1. vrstva
obr.3
Vazba „T“ rohu u lodžie
Tento detail řešíme standardním provedením vyzdívky rohu z tvárnic ozn.
R400/Lep198 alt. ozn. R400/M190. Zdivo lodžie provádíme z betonových
či liaporových (TNB, TNL š.175, 240, 300 nebo 400 mm), které dorazíme
kolmo k obvodovému zdivu. Vzájemnou provazbu obvodového zdiva a zdiva
lodžie zabezpečíme pomocí vložení páru plochých kotev z nerezové oceli do
každé vrstvy tvárnic (v případě zdění na maltu pro tenké spáry MTS 10).
Vzniklou dutinu mezi obvodovou tvárnicí a tvárnicí lodžie promaltujeme.
V případě realizace režného (pohledového) zdiva zabezpečíme vzájemnou
provazbu pomocí vložení dvou ocelových drátů R ř 8 mm min. délky 1200
mm do každé vrstvy spáry tl.10 mm – viz obr.5
provazba zdiva
TOB Z 400 / TNB 400
2. vrstva
obr.4
Řešení instalací v systému zdících prvků LIVETHERM
Jednoduché elektroinstalace vedeme pokud možno ve vodorovných a
svislých spárách. Vzhledem k minimálním tloušťkám ložných spár je nutné
tyto spáry upravit odříznutím hrany tvárnice.
Vícekabelové elektroinstalace včetně rozvodných elektrických krabiček,
rozvod vnitřního vodovodu a kanalizační připojení zařizovacích předmětů
doporučujeme provádět v drážkách hloubky cca 70 – 100 mm (u tvárnic
TNB, TNL 175 cca 60 mm), které vzniknou odklepnutím první vnitřní stojiny
tvárnice v potřebné šířce, čímž zůstane dodržena dostatečná únosnost zdiva
z tvárnic LIVETHERM (viz obr. 6, 7).
Tyto drážky je možné provádět buď pomocí jednoduchých ručních nástrojů
(majzlík + kladivo) proklepnutím (opracovatelnost stejná jako u cihelného
zdiva) nebo pomocí elektrických fréz či brusek s řeznými vidiovými kotouči.
Delší vodorovné vícekabelové elektroinstalace (např. hlavní přívody,
rozvody, …) nebo vodorovné přívody k zařizovacím předmětům
zakazujeme provádět v poslední vrstvě tvárnic pod stropem, aby
nedošlo k porušení této vrstvy a následným prasklinám zdiva či stropu při
částečných poklesech (dotvarováních) – viz obr.9.
provazba zdiva
TOB Z 400 / TNB 300
špatně
obr.5
špatně
dobře
dobře
obr.6
www.betonstavby.cz
obr.7
obr.8
obr.9
IVE
... PRO LIDI
27
S VLASTNÍM NÁZOREM
Instalace větších průměrů (kanalizační stoupačky,…) doporučujeme
provádět jako částečně zapuštěné max. do hloubky první dutiny v tvárnici
nebo doplněné přizdívkou či šikmým rohem (viz obr.8), alt. v instalačních
jádrech.
U tvárnic označených příponou AKU (viz vysokopevnostní a akustické zdivo)
je v případě jejich užití pro mezibytovou akustickou zeď zakázáno těmito
tvárnice vést jakékoliv svislé či vodorovné drážky z důvodu, že by došlo k
narušení celistvosti akustické stěny a tím i ke snížení stavební vzduchové
neprůzvučnosti pod požadovanou mez.
Omítání zdících prvků LIVETHERM
Vlastní omítání vnitřních a vnějších omítek je stejné jako u jiných zdících
materiálů, tj. zdivo musí být připraveno pro omítky - ložná spára zaplněná až k
líci zdiva zdicí maltou. Styčné spáry širší než 5 mm zaplníme zdící maltou,
dále vyrovnáme veškeré příp. nerovnosti. Dalším krokem jsou vrchní vrstvy
jako jednovrstvé či dvouvrstvé omítky, s hlazením či jemně zrnitým
povrchem, dle přání a požadavků stavebníka (investora). Díky dobré plošné
rovinnosti zdiva LIVETHERM je vlastní spotřeba omítkových materiálů nižší
než u jiných zdících materiálů.
Vnitřní omítky je možné provádět buď jako jednovrstvé, při použití strojních
maltových směsí maxit (např. ip 23 F, ip 20 pro jemně zrnité povrchy, nebo
ip 23 E, ip 22, ip 22E pro hlazené povrchy), nebo jako dvouvrstvé, tj. běžná
vápenocementová omítka + štuková omítka (ip 18 E, ip 305 pro jemně
zrnité, nebo ip 300 pro hlazené povrchy, popř. šlechtěné omítky). Tloušťka
těchto omítek je cca 10 – 15 mm (dle technologie a typu omítkoviny).
Při provádění vnějších omítek (fasády) dbáme na důkladné zaplnění svislých
spár větších než 5 mm mezi tvárnicemi LIVETHERM. Při provádění vnějších
omítek na zdivo z tvárnic LIVETHERM je nutné fasádu vyztužit celoplošně
tkaninou ze skelného vlákna (maxit armovací tkanina MW) s velikostí
ok 8 x 8 mm a plošnou hmotností 210 g / m2. Tímto způsobem vyztužení
omítek je nutné zabezpečit vždy i např. ostění balkónových dveří, vyšších
pilířů, překlady, rozhraní různých materiálů a zásadně vždy všechny rohy
otvorů.
menší zrnitosti (štukové omítky, jemné šlechtěné omítky), hrozí vznik trhlin.
Stěrkové omítky nedoporučujeme z důvodu vysoké spotřeby materiálu a veliké
pracnosti (několikanásobné opakování pracovního cyklu – spáry a porézní
materiál).
Provádění režného (pohledového zdiva) ze zdících
prvků LIVETHERM
Pro realizaci režného (pohledového) zdiva používáme obvodové popř.
vysokopevnostní a akustické tvárnice výšky 190 mm (ozn. M190). Režné zdivo
lze vyzdívat na jednokrokovou zdicí maltu mur 980 VS (výrobce Franken
Maxit s.r.o.). Tato malta umožňuje zdění a spárování v jednom kroku. V případě
vyzdívání na běžné zdicí malty např. mur 950, mur 920 (výrobce Franken
Maxit s.r.o.) je nutné zdivo po dokončení vyspárovat spárovací maltou pro
pohledové zdivo mur 983 (výrobce Franken Maxit s.r.o.). Povrch režného
zdiva je nutno chránit před působením vlhkosti buď hydrofobizačním nátěrem
prim 1110 Hydrogrund, nebo transparentním nátěrem
Siliconhazrlasur A (výrobce obou Franken Maxit s.r.o.).
Pozn.: Rozdíly v barvě a rovnoměrnosti struktury betonových tvárnic mohou
být způsobeny odlišnostmi ve vlastnostech a odstínech použitých surovin
(křemičité písky a kamenivo) a odlišnostmi při tvrdnutí betonu, kterých se nelze
vyvarovat. Pokud se na povrchu tvárnic objeví výkvěty, nemá to vliv na
technické vlastnosti tvárnic. Z výše uvedených skutečností je při vlastním zdění
pohledového zdiva dobré odebírat jednotlivé tvárnice z několika palet
současně. Poškozené tvárnice (příp. uražené rohy apod.) do konstrukce
nezabudováváme – tyto případné vady na výrobcích lze reklamovat pouze
před vlastním zabudováním do konstrukce.
Armovací tkanina musí být vždy umístěna vždy v horní třetině omítkové
vrstvy, tzn. blíže k líci omítky. Správný technologický postup je následující:
Nanesení první vrstvy 10 – 15 mm omítky, zatlačit do ní armovací tkaninu a
přestříkání na konečnou tloušťku omítky.
V případě předběžného upevnění armovací tkaniny na omítanou konstrukci
a následném provedení omítek zde armovací tkanina ztrácí význam a neplní
svou funkci.
V případě provádění konečné úpravy jednovrstvých či dvouvrstvých
hladkých omítek doporučujeme použít pastovitou silikonovou nebo
silikátovou (ne akrylátovou) omítku např. silco A - silikonová omítka,
nebo sil A – silikátová omítka (výrobce Franken Maxit s.r.o.), popř.
omítky stejných vlastností jiných výrobců. Tato omítka vytváří trvale pružný
povrch s rustikální roztíranou strukturou, která je omyvatelná, odolná proti
povětrnostním vlivům, je prodyšná a současně zabraňuje pronikání vody do
podkladu. V případě extrémního namáhání fasádních ploch povětrnostními
vlivy doporučujeme, jako konečnou úpravu této šlechtěné omítky, provést
silikonový (ne akrylátový) nátěr např. Siliconharzfarbe A (výrobce
Franken Maxit s.r.o.). Nátěr na povrchu vytváří matnou, trvalé pružnou,
paropropustnou vrstvu a zvyšuje odolnost šlechtěných omítek. Podklad pro
nanášení výše uvedených materiálů musí být dokonale vyzrálý a vyschlý (tj.
min. 20 dní (1mm tl. omítky = 1 den vysychání při 20 stupních a 65 %
vlhkosti) a opatřen základním nátěrem pod šlechtěné omítky - přípravkem
prim 1050 Edelputz Aufbrennsperre (výrobce Franken Maxit s.r.o.).
Minimální zrnitost fasádních šlechtěných omítek je 1,5 mm. Z důvodu
vysokého tepelného namáhání fasádních ploch nedoporučujeme používat
www.betonstavby.cz
IVE
28
... PRO LIDI
S VLASTNÍM NÁZOREM
Technické údaje a statické parametry obvodového zdiva LIVETHERM
Tepelně izolační obvodové zdivo systému LIVETHERM
mm
mm
mm
-
MPa
MPa
-
6,0
kg
kg/m3
%
MPa
-
-
dB
1745
1745
s omítkou
1745
m2.K/W m2.K/W W/K.m2 W/K.m2
bez omítek
1745 722601 730532 1745
s omítkou
Laboratorní vzduchová
neprůzvučnost
Rw
g/m2g
Mrazuvzdorost při 25
cyklech
772-11
min
Faktor difůzního odporu
13501-2
-
bez omítek
Celková
mm/m mm/m mm/m
13501-1
Přídržnost
ve smyku
772-13 772-13 772-14 772-14 772-14 998-2
Ekvivalentní návrhová
tepelná
vodivost u
Součinitel
prostupu
U
Tepelný odpor
R
bez omítek
kg/m2
Reakce
na oheň
/
jen
nosná
část
Spotřeba
tvárnic
Tepelně - technické vlastnosti
s omítkou
-
772-16 772-16 772-16 771-3 771-1 772-1 1996-1-1
Prostup vody
konstrukcí
Nasákavost
ČSN / ČSN EN
TEPELNĚ IZOLAČNÍ
OBVODOVÉ ZDIVO
SYSTÉMU LIVETHERM
TOL+N Z400/Lep198
Smrštění
vysycháním
Vlhkostní
roztažnost
Přetvoření
Požárně - technické
Požární odolnost
Mechanické vlastnosti
Tolerance objemové
hmotnosti
Objemová
Hmotnost
1 ks
info.
Hmotnostní údaje
Skupina (% otvorů)
Pevnost normalizovaná
(fb)
Pevnostní značka
Délka Šířka = Výška
tl. zdi
(h)
(l)
(w)
Pevnost charakteristická
(fc)
Název / Značka
Pevnost
Plošná
Rozměry
-
-
W/m.K W/m.K
2
3
1m
1m
-
-
ks/m2
ks/m 3
300
400
198
6
6,7
2
15,80 263,23 658,33 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0.80 53,00 5,00
5,12
0,200
0,195
0,080 0,078 16,66
41,67
TOL+N Z400/Lep198
- P10
TOL+N R400/Lep198
- P6
TOL+N PŘ400/M190
- P6
300
400
198
10 10,0 11,1
2
18,00 298,80 749,88 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80 55,00 4,93
5,05
0,203
0,198
0,081 0,079 16,66
41,66
200
400
198
6
6,0
6,0
-
7,80
64,97 487,50 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80
-
4,56
4,63
0,219
0,216
0,088 0,086 8,33
62,50
200
400
190
6
6,0
6,0
-
7,80 195,00 487,50 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80
-
4,73
4,85
0,211
0,206
0,085 0,082 5 ks/m-1 62,50
TOL+N V400/Lep198
300
200
198
-
-
-
-
5,00
83,30 208,33 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
4,46
4,58
0,224
0,218
0,045 0,044 16,66
300
200
46
-
-
-
-
1,25
83,33 452,88 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
4,46
4,58
0,224
0,218
0,045 0,044 66,66 362,30
300
200
96
-
-
-
-
2,50
83,33 434,00 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
4,46
4,58
0,224
0,218
0,045 0,044 33,33 173,60
300
200
146
-
-
-
-
3,75
83,33 428,10 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
4,46
4,58
0,224
0,218
0,045 0,044 22,22 114,16
300
400
96
10 10,0 11,1
2
9,00 299,97 781,29 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80 55,00 4,93
5,05
0,203
0,198
0,081 0,079 33,33
200
400
96
6
6,0
6,7
2
3,90
64,97 507,82 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80 53,00 4,56
4,63
0,219
0,216
0,088 0,086 16,66 130,21
TOL Z400/Lep198
300
400
198
6
6,0
6,7
2
15,80 263,23 658,33 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0.80 53,00 4,73
4,85
0,211
0,206
0,085 0,082 16,66
41,67
TOL Z400/Lep198
- P10
TOL R400/Lep198
- P6
TOL PŘ400/M190
- P6
300
400
198
10 10,0 11,1
2
18,00 298,80 749,88 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80 55,00 4,66
4,78
0,214
0,209
0,086 0,084 16,66
41,66
200
400
198
6
6,0
6,0
-
7,80
64,97 487,50 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80
-
4,36
4,43
0,229
0,225
0,092 0,090 8,33
62,50
200
400
190
6
6,0
6,0
-
7,80 195,00 487,50 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80
-
4,54
4,66
0,220
0,214
0,088 0,086 5 ks/m-1 62,50
TOL V400/Lep198
300
200
198
-
-
-
-
5,00
83,30 208,33 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
4,36
4,43
0,229
0,223
0,046 0,045 16,66
-
-
-
1,25
83,33 452,88 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
4,36
4,43
0,229
0,223
0,046 0,045 66,66 362,30
2,50
83,33 434,00 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
4,36
4,43
0,229
0,223
0,046 0,045 33,33 173,60
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
TOL+N V400/Lep198
(1/4)
TOL+N V400/Lep198
(1/2)
TOL+N V400/Lep198
(3/4)
TOL+N Z400/Lep96
(1/2) - P10
TOL+N R400/Lep96
(1/2) - P6
TOL V400/Lep 198
(1/4)
TOL V400/Lep 198
(1/2)
TOL V400/Lep198
(3/4)
TOL Z400/Lep96
(1/2) - P10
TOL R400/Lep96
(1/2) - P6
300
200
46
-
300
200
96
-
-
-
-
-
-
-
-
3,75
86,81
41,67
300
200
146
4,36
4,43
0,229
0,223
0,046 0,045 22,22 114,16
300
400
96
10 10,0 11,1
2
9,00 299,97 781,29 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80 55,00 4,73
4,85
0,211
0,206
0,085 0,082 33,33
200
400
96
6
6,0
6,7
2
3,90
64,97 507,82 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80 53,00 4,36
4,43
0,229
0,223
0,092 0,090 16,66 130,21
TOB Z400/Lep198
- P6
TOB Z400/Lep198
- P10
TOB R400/Lep198
- P6
TOB PŘ400/M190
- P6
300
400
198
6
6,0
6,7
2
23,20 386,51 966,67 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80 53,00 4,29
4,41
0,233
0,226
0,093 0,091 16,66
41,67
300
400
198
10 10,0 11,1
2
23,20 386,51 966,51 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80 55,00 4,29
4,41
0,233
0,226
0,093 0,091 16,66
41,66
200
400
198
6
6,0
6,0
-
13,90 115,79 868,75 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80
-
3,92
3,99
0,255
0,250
0,102 0,100
62,50
200
400
190
6
6,0
6,0
-
13,80 345,00 862,50 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80
-
4,10
4,22
0,244
0,236
0,098 0,095 5 ks/m-1 62,50
TOB V400/Lep198
300
200
198
-
-
-
-
8,80 146,61 366,67 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
3,92
3,99
0,255
0,250
0,051 0,050 16,66
300
200
46
-
-
-
-
2,20 146,65 797,06 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
3,92
3,99
0,255
0,250
0,051 0,050 66,66 362,30
300
200
96
-
-
-
-
4,40 146,65 763,84 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
3,92
3,99
0,255
0,250
0,051 0,050 33,33 173,60
300
200
146
-
-
-
-
6,60 146,65 753,46 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1
-
5
-
0,80
-
3,92
3,99
0,255
0,250
0,051 0,050 22,22 114,16
300
400
96
10 10,0 11,1
2
11,60 386,63 1007,00 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
30/70 0,80 53,00 4,29
4,41
0,233
0,226
0,093 0,091 33,33
200
400
96
6
6,0 11,1
2
6,95 115,79 904,96 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
30/70 0,80 53,00 3,92
3,99
0,255
0,250
0,102 0,100 16,66 130,21
TOB Z400/M190 - P6
300
400
190
6
6,0
6,5
2
22,30 371,52 929,17 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80 53,00 4,24
4,36
0,235
0,229
0,094 0,092 16,66
41,67
TOB Z400/M190 - P10
300
400
190
10 10,0 10,8
2
22,30 371,52 929,02 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80 55,00 4,24
4,36
0,235
0,229
0,094 0,092 16,66
41,66
TOB R400/M190 - P6
200
400
190
6
6,0
-
13,30 110,79 831,25 ±10 0,25 0,08
0,34 0,30 B1S1-d0 A1 REI 180
5
30/70 0,80
3,97
0,256
0,251
0,103 0,101
62,50
TOB V400/Lep198
(1/4)
TOB V400/Lep198
(1/2)
TOB V400/Lep198
(3/4)
TOB Z400/Lep96
(1/2) - P10
TOB R400/Lep96
(1/2) - P6
83,33 428,10 ±10 0,25 0,08
41,67
5
8,33
86,81
41,67
86,81
Doplňková řada:
6,0
-
3,90
8,33
Poznámka: Pevnost charakteristická fc = fm = ř pevnost. Hmotnost 1 ks je uváděna ve vysušeném stavu jako info. + tolerance. Laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw bude dále ověřováno zkouškami. Výrobcem zaručená hodnota.
Charakteristické pevnosti zdiva fk (dle ČSN EN 1996-1-1)
ZDÍCÍ PRVKY
Název výrobků
OBYČEJNÁ MALTA, TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTA
MALTA TENKOVRSTVÁ
Skupina
fb
K
(MPa)
fm
fk
fb
(MPa)
(MPa)
(MPa)
K
fm
fk
(MPa)
(MPa)
Tvárnice obvodové TOB, TOL, TOL+N P6
2
6,7
0,65
5
3,27
6,5
0,45
5
2,7
Tvárnice obvodové TOB, TOL, TOL+N P10
2
11,1
0,65
5
5,03
10,8
0,45
5
3,86
Pozn.: 1.Skupina - dle ČSN EN 1996-1-1, odst. 3.1. - tabulka
2. Kategorie - dle EN 771-3 - I. (= statistické řízení výroby v systému 2+)
Vysvětlivky :
fb - normalizovaná průměrná pevnost tvárnice v tlaku, stanovovaná podle ČSN EN 772-1
fm - pevnost malty v tlaku, zdící malty dle ČSN EN 998-2
K - součinitel pro zdivo, vyjadřuje vliv tl.spáry (tzn. i použité malty), skupiny tvarovek stanoveny dle tab. 3.3 - ČSN EN 1996-1-1
fk - charakteristická pevnost zdiva dle ČSN EN 1996-1-1 a je stanovená pro :
- zdivo pro obyč. malty fk = K x fb0,7 x fm0,3
- zdivo na malty pro tenké spáry (MTS 10) fk = K x fb0,85
www.betonstavby.cz
Pozn.1: účinná tloušťka zdiva = 240 mm.
Download

PRO LIDI - BS Technology