Stavby stropů, balkónů a schodišť
z betonových konstrukčních prvků
n projekce
n výroba
n montáž
Vybudovat bezpečné a kvalitní stropní,
schodišťové a balkónové nosné konstrukce
znamená hodně organizačních, časových
a finančních výdajů. Železobetonový stavební
systém STROPSYSTEM GOLDBECK nabízí
výstavbu vodorovných nosných konstrukcí
na klíč od technického návrhu, přes výrobu
konstrukčních prvků, dopravu až po montáž.
Výsledkem jsou v krátkém čase a vysoké
kvalitě uspokojené potřeby každého
stavebníka.
Prostor
pro rychlé a úsporné
řešení
Jedinou starostí zákazníka je porovnávat
finanční a časové úspory, které mu volba
konstrukce STROPSYSTEM v porovnání
s jinými stropními systémy, které se objevují
na trhu, přináší.
OBSAH
n STROPSYSTEM
,
řešení stropů, balkónů a schodišt
pro každou stavbu
STROPSYSTEM – Přednosti a výhody . . . . . . . . 4
STROPSYSTEM – Oblasti použití . . . . . . . . . . . 6
STROPSYSTEM – Popis prvků . . . . . . . . . . . . 8
Technický popis stropů, balkónů a schodišť
Rozměrové a vzhledové tolerance
STROPSYSTEM
n Projekce . . .
n Výroba . . . .
n Montáž . . . .
n Kompletace .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
GOLDBECK Prefabeton . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Partner pro stavby
3
4
PŘEDNOSTI PRODUK TU STROPSYSTEM
STROPSYSTEM — Přednosti produktu
stropy + balkóny + schodiště
n Dokonalý celek
n Hospodárnost
n Bezpečnost
Jednotlivé stavební konstrukční prv-
na prvním místě
i pro velká rozpětí
ky – stropní dílce, balkóny, lodžie
Hospodárný systémový způsob stavění
Způsoby architektonického ztvárnění
a schodiště – jsou v rámci stavebního
s dílci STROPSYSTEM je zaměřen na
staveb nejsou při použití stavebního
systému STROPSYSTEM důsledně sla-
výstavbu vodorovných nosných kon-
systému STROPSYSTEM omezeny,
děny do jednoho funkčního celku.
strukcí všech typů staveb. Přinášíme
konstrukční prvky lze na míru upra-
Jeho variabilnost umožňuje řešení šitá
vám výhody v podobě zkrácení doby
vovat, což dovoluje vytvářet rozmani-
na míru.
výstavby, zvýšení jakosti, bezpečnosti
té tvary a skladbu stropů. Velká roz-
a mnoha dalších aspektů.
pětí dílců až do 21 metrů umožňují
jednoduché překlenutí rozlehlých prostorů – učeben, chodeb, shromaždišť,
sálů nebo poslucháren.
V ÝHODY ŘEŠENÍ STROPSYSTEM
STROPSYSTEM — Výhody řešení
projekce + výroba + montáž
n Jistota včasného dokončení
n Sladěný proces výroby
n Propracovaná logistika
Na míru vyrobené konstrukční dílce
Důsledně propracovaný sled kroků při
Již ve fázi zpracování projektové do-
a detailně propracovaná logistika ve-
vlastní výrobě je zárukou kvality a vy-
kumentace ověřujeme situování sta-
dou k rychlým montážím. Získáváte
soké spolehlivosti konstrukčních dílců
vebního prostoru, aby bylo možno
vysokou jistotu dokončení stavby
STROPSYSTEM. Rychlost výroby je
konstrukční prvky s jistotou dopravit
v požadovaném termínu při zachová-
dána především vlastním technologic-
na místo svého určení. Budete mít
ní její hospodárnosti.
kým zázemím.
jistotu, že těžká dopravní technika
n Přeprojektování zdarma
n Ověřená kvalita
Není překážkou zvolit stavební systém
Kvalita konstrukčních dílců STROP-
n Nespočet povrchových úprav
STROPSYSTEM i ve fázi započatých
SYSTEM je každý rok ověřena na
Nebudete nijak omezeni v následné
stavebních prací a kdy navíc vaše
stovkách staveb nejrůznějších typů,
volbě spodní i horní povrchové úpra-
projektová dokumentace je navržena
od rodinných domů až po velká ná-
vy stropů. Aplikovat lze ruční i strojní
pro jiný systém. Zdarma přepracuje-
kupní centra či logistické areály.
úpravy či obložit stropy stropními ka-
i jeřáb splní svůj úkol.
me vaši stávající dokumentaci pro
využití dílců STROPSYSTEM.
zetami, sádrokartonem nebo polysty-
n Atypická řešení bez omezení
Na konci výrobního procesu jsou kon-
n Stavba za každého počasí
strukční dílce STROPSYSTEM upra-
Stavební využití konstrukčních dílců
veny dle projektové dokumentace tak,
STROPSYSTEM je jen minimálně zá-
aby při montáži na vlastní stavbě byly
vislé na klimatických podmínkách.
rychle a přesně osazeny. Prostupy
Montáž lze realizovat i v období, kdy
dílci a tvarová přizpůsobení půdorysu
již jiné stavební systémy nelze pou-
stavebního díla jsou realizovány již
žít.
v našem výrobním závodě.
renem.
5
6
OBL ASTI POUŽITÍ
STROPSYSTEM — Rodinné a bytové domy
Ekonomická výhodnost, rychlost realizace, kvalita – to jsou vlastnosti, kterými obvykle
poměřují investoři rodinných i obytných domů nabídku stropních, schodišťových
a balkónových nosných konstrukcí. Stavební systém STROPSYSTEM je zosobněním
těchto vlastností – je vyzrálý do posledních detailù a nabízí široké možnosti uplatnìní.
Na vše budete mít jen jednoho partnera – GOLDBECK Prefabeton.
n Bezpečnost a spolehlivost
Stavebním systémem STROPSYSTEM
lze vytvářet bezpečné a spolehlivé stropní, balkónové a schodišťové konstrukce rodinných i bytových domů na vysoké projekční a stavební úrovni.
n Rychlost dodávky
Vodorovné nosné konstrukce jsou ve
všech detailech navrhovány vždy tak,
aby přinášely maximální užitek. Velké výrobní kapacity a kvalitní logistika dovolují garantovat krátké dodací
lhůty.
STROPSYSTEM představuje rychlé
a hospodárné řešení vodorovných nosných
konstrukcí staveb bytových domů.
Se stavebním systémem STROPSYSTEM
lze vytvářet stropy, balkony a schodiště
bytových domů podle zásad vysoké funkčnosti,
technické bezpečnosti a hospodárnosti.
OBL ASTI POUŽITÍ
STROPSYSTEM — Občanské a průmyslové stavby
Stavební systém STROPSYSTEM vyhovuje vysokým nárokùm na architektonické
ztvárnìní obèanských i průmyslových staveb pøi tlaku na jejich zrychlenou výstavbu.
Splòuje jak nároky na kvalitu stavby, tak i rychlost její realizace. Tvarová přizpùsobivost
prvků STROPSYSTEM navíc dává zelenou mnohostrannému využití především
v oblasti občanských staveb.
n Vysoké požadavky
Pomocí stavebního systému STROPSYSTEM lze montovat stropy s ohledem na velká rozpětí nebo velké prostupy pro strojní zařízení, instalace, ale
třeba i s ohledem na různé požadavky
na zatížení a požární odolnost.
n Značná únosnost
V průmyslových stavbách je často třeba mít stropy s velkou únosností a velkou vzdáleností podpor. Z konstrukčních prvků takové stropy navrhujeme
úsporněji než při použití jiných konstrukcí. Navíc dosahujeme nízkou hmotností dílců menšího zatížení nosného
systému a základových konstrukcí.
7
8
ØEŠENÍ NA KLÍÈ
STROPSYSTEM — Předpjaté dutinové panely
Předpjaté dutinové panely STROPSYSTEM jsou plošné prefabrikované dílce
zpravidla obdélníkového půdorysu, vylehčené v podélném směru dutinami přibližně
kruhového průřezu. Jsou určeny především pro nosné stropní a střešní konstrukce
až do rozpětí 21 metrů dle použitého typu dílce.
150 mm
n Prostupy
Prostupy v dílcích STROPSYSTEM lze
vytvářet buď vyříznutím/odvrtáním na
165 mm
zatvrdlých dílcích nebo vybráním čerstvého betonu při výrobě dílce. Prostupy v rámci dutin lze provádìt v dílcích
výšky 150 mm do šíøe 40 mm, výšky
200 mm
165 mm do šíøe 80 mm, výšky 200 mm
do šíøe 130 mm, výšky 250 mm do šíře
130 mm, výšky 265 mm do šíře 120
250 mm
mm, výšky 320 mm do šíøe 110 mm,
výšky 400 mm do šíře 150 mm a výšky
n Rozměry základní řady
500 mm do šíøe 150 mm. Menší prostu-
Předpjaté panely STROPSYSTEM jsou
dodávány ve výškách 150, 165, 200, 250,
265, 320, 400 a 500 mm, výrobní šířka
dílců je v dolní části skladebně 1200 mm.
Jednotlivé typy se liší rozmístěním předpínacích lan, předpínací silou a krytím
výztuže. Předpínací lana vyztužují průřezy v podélném směru, jejich umístění
a počet je dán typem dílce.
py z boku dílce doporučujeme prová265 mm
dílců s použitím typových ocelových
320 mm
výměn STROPSYSTEM.
n Řezy a ukončení
Základní skladebnou šířku dílců 1200
mm lze doplnit odvozenými šířkami
400 mm
vzniklými podélným řezem dutinou.
Ukončení panelů lze provádět šikmým řezem.
n Uložení panelů
n Požární odolnost
Požární odolnost je vzhledem ke krytí
výztuže a výšce dílců min. REI 45. Vyšší
třídu požární odolnosti je možné stanovit na základě samostatného statického
výpočtu, v případě požadavku kontaktujte naše technické oddělení.
vám poskytne naše projekční oddělení.
Velké prostupy lze řešit vynecháním
n Kvalitní suroviny
K výrobě je používán beton a předpínací lana s veškerými potřebnými certifikáty a kvalitní vstupní kontrolou.
dět při výrobě, parametry prostupů
Panely STROPSYSTEM jsou určeny
500 mm
především pro prostě uložené stropní a střešní konstrukce. Lze je použít
i pro konzolové vyložení na základě
individuálního posouzení.
ØEŠENÍ NA KLÍÈ
STROPSYSTEM — Výrobní tolerance panelů
Kvalita a jakost předpjatých dutinových panelů osvědčené typové řady
STROPSYSTEM je průběžně prověřována v souladu se směrnicemi systému jakosti.
Přísné nároky na kvalitu připouštějí jen velmi malé odchylky rozměrů nebo vzhledu
prefabrikovaných dílců.
Půdorys
Řez B–B
Řez A–A
n Vzhledové požadavky:
Spodní líc dílců – povrch vykazuje
maximáln
ě 5 % vzduchových pórů,
dutin a kaveren z celkové plochy dílce.
Póry nesmí mít charakter hnízd či nezvibrovaných ploch. Povrchy mohou
vzhledem k používání přírodních materiálů vykazovat rozdíly v jednotnosti
barevného tónu, tyto rozdíly nelze považovat za závadu. Spodní líc panelů
není určen pro ošetření pouze nátěrem,
pro dosažení estetického povrchu je
nutná minimálně úprava tenkou stěrkou.
Drobná nerovnost místnapojení formy
není na závadu. Nedoříznuté čelní
plochy do výšky 5 mm od dolní plochy
nejsou na závadu. Poškození hran v
místě podpory je přípustné. Poškození
vzniklá vylomením jednotlivých zrn při
záběru pily jsou přípustná.
Mezní rozměrové odchylky
Všechny mezní rozměrové odchylky pro dutinové panely STROPSYSTEM jsou uvedeny v následující
tabulce s odkazem na výše vyobrazené řezy a půdorys. Toleranční odchylky v tabulce jsou oproti
ČSN EN zpřísněné nebo doplňující.
Popis
HodnotaOdchylky
Délka panelu
l
± 10 mm
Délka dílce s čelem seříznutým šikmo
l
± 25 mm
Šířka panelu (1196 mm)
b
± 5 mm
Šířka podélně řezaného panelu (< 1196 mm)
b´
± 20 mm
h.max
+10 mm / -5 mm
Výška dílce (v nejvyšším bodě)
Vzepětí dílce
d
Odchylka
vzep
ě
tí
dílce
od
teoretické
hodnoty
Δd
max. l/300
větší z hodnot
(± 10 mm, ± l/1000)
h.max - h.min < 15 mm
Rovinatost horního povrchu
y
Odchylka kolmosti mezi podélnou a čelní hranou
p
± 10 mm
l1, l2, b1
± 50 mm
Prostupy v dílcích
Horní líc dílců musí být celistvý. Zvlnění horní plochy nad dutinami v rámci výškové tolerance se připouští.
Z hlediska spolupůsobení v případě
nadbetonované monolitické vrstvy se
klasifikuje horní plocha dle 6.2.5 (2)
ČSN EN 1992-1-1 jako hladká (nehlazená). Vylomení v čele desky vzniklé
záběrem pily je dovoleno. Technologické vlasové trhliny v příčném smě
ru,
které nemají charakter statického narušení, nejsou na závadu.
Boky dílců – drobná poškození hran
a ploch prefabrikovaných prvků vzniklá při manipulaci jsou přípustná. Boční
plochy smí být hrubé, jsou přípustné
i nerovnosti do hloubky 10 mm, nesmí
však mít charakter nedostatečného
zhutn
ění. Optická nedokonalost není
na závadu.
Prostupy v dílcích – svislé plochy
a hrany prostupů mohou být hrubé
a nerovné.
9
10
ØEŠENÍ NA KLÍÈ
STROPSYSTEM — Detaily uložení panelů
Podporové konstrukce a jejich provedení výrazně ovlivňují způsob uložení prvků
technologie STROPSYSTEM. Typ, provedení, materiálové a tvarové řešení podporových
konstrukcí je proto nutné znát již v době návrhu.
Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu
Uložení
stropních
dílců na obvodovou stěnu
na roznášecí
mazaninu
na roznášecí mazaninu
Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu
Uložení
stropních dílců
na obvodovou stěnu
na železobetonový
věnec
na železobetonový věnec
min.100mm
min.100mm
min.100mm
min.100mm
Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu
Uložení
stropních dílců
nasobvodovou
na železobetonový
věnec
věncovkoustěnu
na železobetonový věnec s věncovkou
Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu
Uložení
stropních dílců
nasobvodovou
na železobetonový
věnec
U profilemstěnu
na železobetonový věnec s U profilem
min.100 mm
min.100 mm
obvodové nosné zdivo
obvodové nosné zdivo
stropní panel
stropní panel
ucpávka dutin stropních dílců
ucpávka dutin stropních dílců
odvodňovací otvory dutin
odvodňovací otvory dutin
roznášecí mazanina tl. 50 mm
roznášecí mazanina tl. 50 mm
min.100 mm
min.100 mm
věnec v úrovni stropu
věnec v úrovni stropu
zálivková výztuž
zálivková výztuž
tepelná izolace věnce
tepelná izolace věnce
věncovka z vnějšího líce
věncovka z vnějšího líce
povrchová úprava stropu
povrchová úprava stropu
vlastní konstrukce podlahy
vlastní konstrukce podlahy
věnec pod úrovní stropu
věnec pod úrovní stropu
věncovka z vnitřního líce
věncovka z vnitřního líce
věncový U profil
věncový U profil
zálivková výztuž průběžná
zálivková výztuž průběžná
ØEŠENÍ NA KLÍÈ
Boční uložení stropních dílců na obvodovou stěnu
Kombinované uložení stropních dílců na vnitřní stěnu
Boční uložení stropních dílců na obvodovou stěnu
Boční uložení stropních dílců na obvodovou stěnu
Kombinované uložení stropních dílců na vnitřní stěnu
Kombinované uložení stropních dílců na vnitřní stěnu
max.
100mm
min.
100mm
max.
100mm
max.
max.
100mm
100mm
min.
min.
100mm
100mm
max.
max.
100mm
100mm
Uložení stropních dílců na vnitřní stěnu
při průběžných spárách dílců
Uložení stropních dílců na vnitřní stěnu
při neprůběžných spárách dílců
Uložení stropních dílců na vnitřní stěnu
Uložení
stropních
dílců na
vnitřní stěnu
při
průběžných
spárách
dílců
při průběžných spárách dílců
Uložení stropních dílců na vnitřní stěnu
Uložení
stropních spárách
dílců na vnitřní
při
neprůběžných
dílců stěnu
při neprůběžných spárách dílců
min.
100mm
min.
100mm
min.
100mm
min.
100mm
min.
min.
100mm
100mm
min.
min.
100mm
100mm
min.
min.
100mm
100mm
min.
min.
100mm
100mm
Tvar a výztuž zálivkové spáry
mezi stropními dílci
Technologická dobetonávka
mezi stropními dílci
Dobetonávka mezi stropními dílci
Tvar a výztuž zálivkové spáry
Tvar astropními
výztuž zálivkové
spárypanel
zálivková
výztuž
mezi
dílci stropní
mezi stropními dílci
Technologická dobetonávka
Technologická
paneldobetonávka
mezi stropní
stropními
dílci výztuž technologické
mezi stropními dílci dobetonávky
výztuž dobetonávky šíře cca 150-300 mm
Dobetonávka
mezi stropními dílci
stropní panel
Dobetonávka
mezi stropními dílci
přebetonovat
výztuž technologické
výztuž
technologické
dobetonávky
dobetonávky
výztuž dobetonávky šíře cca 150-300 mm
výztuž dobetonávky šíře cca 150-300
stropnímm
panel
přebetonovat
stropní panel
přebetonovat
zálivková výztuž
zálivková výztuž
stropní panel
stropní panel
zálivková spára mezi dílci
zálivková spára mezi dílci
zálivková spára mezi dílci
stropní panel
stropní panel
cca 50-150 mm
technologická dobetonávka šíře cca 50-150 mm
cca 50-150 mm
cca 50-150 mm
technologická dobetonávka šíře cca 50-150 mm
cca 150-300 mm
dobetonávka šíře cca 150-300 mm
cca 150-300 mm
cca 150-300 mm
dobetonávka
šíře cca 150-300 mm
Ocelová výměna oboustranná
technologická
dobetonávka
šíře cca 50-150 mm
Ocelová
výměna
jednostranná
dobetonávkadílce
šíře cca
mm výměnu
Usazení stropního
na150-300
ocelovou
Ocelová výměna oboustranná
Ocelová výměna oboustranná
Ocelová výměna jednostranná
Ocelová výměna jednostranná
Usazení
stropního dílce na ocelovou výměnu
Bez vybrání
Usazení
stropního dílce na ocelovou výměnu
ocelová výměna
Bez vybrání
Bez vybrání
dílec uložený na ocelovou výměnu
ocelová výměna
ocelová výměna
S vybráním dílec uložený na ocelovou
výměnu
ocelová
výměna
dílec uložený na ocelovou
výměnu
S vybráním
S vybráním
ocelová výměna
ocelová výměna
11
POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
150
150
Dílce SPG
SPG výšky
výšky150
150mm
mm
Dílce
1154
51 59 40
30
5
0
R3
30
60
48
48
11x100=1100
98
150
10
10
98
10x100=1000
1196
Základní technické údaje
150
,
Index vzduchové neprůzvučnosti R w,R
(dB)
48
Index kročejové neprůzvučnosti L n,w,eq,R
(dB)
82
(m 2K/W)
0,135
Tloušťka
(mm)
Šířka skladebná / výrobní
(mm)
1200 / 1196
Doplňkové šířky ****
(mm)
300 - 600 - 1000
Krytí horních lan
(mm)
32
Třída požární odolnosti
Krytí spodních lan
(mm)
32
> REI 60) konzultujte s technickým
Vyšší třídu požární odolnosti ( _
oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Manipulační hmotnost dílců
Spotřeba zálivkového betonu do spár
Tepelný odpor
246 / 295
(kg/m2 ) / (kg/bm)
Hmotnost stropu po zálivce spár
min. REI 45
C45/55 (fck = 45MPa)
Beton
(kg/m2)
258
Předpínací ocel
( l/m 2 )
5,0
Třída prostředí
Y1860S7_R1 (fpk = 1860MPa, fp0,1k = 1600MPa)
XC1-XC3
Statické parametry ( ČSN EN 1168+A3, ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1)
Průřezové charakteristiky
Ap,h
Typ vyztužení
A p,s
MR,d
MR,k*
horní
spodní
(mm2 )
(mm2 )
0
260
38,5
15,2
SPG 15006
0
312
49,3
SPG 15008
0
416
63,8
SPG 15608
312
416
SPG 15210***
104
520
SPG 15005**
MR,w0.2*
M R,dek *
VRdct1
(kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kN/1,20m)
24,5
15,8
90,7
33,8
29,4
18,8
91,8
42,2
39,4
24,4
93,7
65,9
40,7
42,4
23,5
98,3
77,9
46,9
50,5
29,3
96,3
A p,h , A p,s plocha výztuže
M R,d
moment na mezi únosnosti dílce
M R,k
moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání
s charakteristickou kombinací zatížení
moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání
M R,w0.2
s častou kombinací zatížení
M R,dek
moment na mezi dekomprese, porovnání
s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2/XC3
V Rdct1
mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro
uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje
omezit využití 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
*)
**)
***)
****)
hodnoty M R,k až M R,dek jsou uvedeny pro délku panelů 4,0 m
dílce typu SPG15005 není možné staticky oslabovat
výhodnou alternativou pro SPG15210 je vyšší dílec s menším stupněm vyztužení
neplatí pro SPG15005, pro jednotlivé typy vyztužení lze použít další doplňkové
šířky, viz. konstrukční zásady
V případě požadavku konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady – viz PN SPG 08/2012, PN 042/13
Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení ( třída prostředí XC1)
25
g k (kN/m2 )
Celkové rovnoměrné charakteristické zatížení g k
bez vlastní tíhy panelu
12
SPG 15005
SPG 15006
SPG 15008, 15608
SPG 15210
15
Únosnosti
stropních dílců
v grafu jsou
omezeny hodnotou
aktivního průhybu
L/350
10
5
0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
Délka L(m)
7,0
POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
165
165
Dílce SPG výšky
výšky 165
165 mm
mm
1154
10
32
1
R5
42
42
8x139=1112
111,5
165
102
10
17 68 40 40
32
10
111,5
7x139=973
1196
Základní technické údaje
165
,
Index vzduchové neprůzvučnosti R w,R
(dB)
49
Index kročejové neprůzvučnosti L n,w,eq,R
(dB)
81
(m 2K/W)
0,145
Tloušťka
(mm)
Šířka skladebná / výrobní
(mm)
1200 / 1196
Doplňkové šířky
(mm)
390 - 530 - 670 - 810 - 950
Krytí horních lan
(mm)
25
Třída požární odolnosti
Krytí spodních lan
(mm)
32
> REI 60) konzultujte s technickým
Vyšší třídu požární odolnosti ( _
oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Manipulační hmotnost dílců
280 / 336
(kg/m2 ) / (kg/bm)
Hmotnost stropu po zálivce spár
Spotřeba zálivkového betonu do spár
Tepelný odpor
min. REI 45
C45/55 (fck = 45MPa)
Beton
(kg/m2)
290
Předpínací ocel
( l/m 2 )
4,0
Třída prostředí
Y1860S7_R1 (fpk = 1860MPa, fp0,1k = 1600MPa)
XC1-XC3
Statické parametry ( ČSN EN 1168+A3, ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1)
Průřezové charakteristiky
Ap,h
Typ vyztužení
A p,s
MR,d
MR,k*
MR,w0.2*
M R,dek *
VRdct1
horní
spodní
(mm2 )
(mm2 )
SPG 16095**
0
260
44,0
17,9
27,7
18,6
80,4
SPG 16097
0
364
64,9
43,2
38,9
25,3
82,2
SPG 16697
312
364
65,9
43,6
40,4
22,9
86,8
SPG 16245***
104
632
103,3
59,3
63,2
38,0
83,8
(kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kN/1,20m)
A p,h , A p,s plocha výztuže
M R,d
moment na mezi únosnosti dílce
M R,k
moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání
s charakteristickou kombinací zatížení
moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání
M R,w0.2
s častou kombinací zatížení
M R,dek
moment na mezi dekomprese, porovnání
s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2/XC3
V Rdct1
mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro
uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje
omezit využití 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
*) hodnoty M R,k až M R,dek jsou uvedeny pro délku panelů 4,0 m
**) dílce typu SPG16095 není možné staticky oslabovat
***) výhodnou alternativou pro SPG16245 je vyšší dílec
s menším stupněm vyztužení
V případě požadavku konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady – viz PN SPG 08/2012, PN 042/13
25
g k (kN/m2 )
Celkové rovnoměrné charakteristické zatížení g k
bez vlastní tíhy panelu
Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení ( třída prostředí XC1)
SPG 16095
SPG 16097, 16697
SPG 16245
15
Únosnosti
stropních dílců
v grafu jsou
omezeny hodnotou
aktivního průhybu
L/350
10
5
0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
Délka L(m)
7,0
13
POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
200
Dílce
Dílce SPG
SPG výšky
výšky 200
200mm
mm
1154
27
39
181
181
4x189=756
126
200
2
R8
152
13
17 103 40 40
10
27
10
39
126
5x189=945
1196
Základní technické údaje
Tloušťka
(mm)
Šířka skladebná / výrobní
(mm)
1200 / 1196
320 - 500 - 700 - 880 - 1070
200
Doplňkové šířky
(mm)
Krytí horních lan
(mm)
30
Krytí spodních lan
(mm)
32
Manipulační hmotnost dílců
Spotřeba zálivkového betonu do spár
,
Index vzduchové neprůzvučnosti R w,R
(dB)
49
Index kročejové neprůzvučnosti L n,w,eq,R
(dB)
81
Tepelný odpor
2
0,157
(m K/W)
Třída požární odolnosti
min. REI 45
> REI 60) konzultujte s technickým
Vyšší třídu požární odolnosti ( _
oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
258 / 310
(kg/m2 ) / (kg/bm)
Hmotnost stropu po zálivce spár
Beton
C45/55 (fck = 45MPa)
(kg/m2)
270
Předpínací ocel
( l/m 2 )
4,8
Třída prostředí
Y1860S7_R1 (fpk = 1860MPa, fp0,1k = 1600MPa)
XC1-XC3
Statické parametry ( ČSN EN 1168+A3, ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1)
Průřezové charakteristiky
Ap,h
Typ vyztužení
A p,s
MR,k*
MR,d
MR,w0.2*
M R,dek *
VRdct1
horní
spodní
(mm2 )
(mm2 )
SPG 20095**
0
260
56,6
24,6
35,7
25,2
67,8
SPG 20097
0
364
84,1
57,5
50,1
34,2
69,0
SPG 20597
260
364
86,3
59,4
51,8
32,4
71,3
SPG 20043
0
528
117,3
73,3
67,8
44,9
68,6
SPG 20207***
104
651
140,2
80,9
83,5
52,6
69,6
SPG 20507***
260
651
139,2
79,5
84,3
51,5
71,1
(kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kN/1,20m)
A p,h , A p,s plocha výztuže
M R,d
moment na mezi únosnosti dílce
M R,k
moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání
s charakteristickou kombinací zatížení
moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání
M R,w0.2
s častou kombinací zatížení
M R,dek
moment na mezi dekomprese, porovnání
s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2/XC3
V Rdct1
mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro
uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje
omezit využití 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
*) hodnoty M R,k až M R,dek jsou uvedeny pro délku panelů 4,0 m
**) dílce typu SPG20095 není možné staticky oslabovat
***) výhodnou alternativou pro SPG20207 i SPG20507 je vyšší dílec
s menším stupněm vyztužení
V případě požadavku konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady – viz PN SPG 08/2012, PN 042/13
Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení ( třída prostředí XC1)
25
g k (kN/m2 )
Celkové rovnoměrné charakteristické zatížení g k
bez vlastní tíhy panelu
14
SPG 20095
SPG 20097, 20597
SPG 20043
SPG 20207, 20507
15
Únosnosti
stropních dílců
v grafu jsou
omezeny hodnotou
aktivního průhybu
L/350
10
5
0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
Délka L(m)
9,0
POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
250
250
Dílce
Dílce SPG
SPG výšky
výšky 250
250mm
mm
1154
10
13
40
17
28
153
181
250
R1
15
40 40
31
10
205
34
190
34
150
190
34
190
34
4x224=896
205
40
150
1196
Základní technické údaje
250
Tloušťka
(mm)
Šířka skladebná / výrobní
(mm)
Doplňkové šířky
(mm)
380 - 600 - 820 - 1050
Krytí horních lan
(mm)
35
Krytí spodních lan
(mm)
32
Manipulační hmotnost dílců
1200 / 1196
(kg/m2 ) / (kg/bm)
Hmotnost stropu po zálivce spár
Spotřeba zálivkového betonu do spár
,
Index vzduchové neprůzvučnosti R w,R
(dB)
51
Index kročejové neprůzvučnosti L n,w,eq,R
(dB)
80
(m 2K/W)
0,175
Tepelný odpor
Třída požární odolnosti
min. REI 45
> REI 60) konzultujte s technickým
Vyšší třídu požární odolnosti ( _
oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
C45/55 (fck = 45MPa)
Beton
300 / 360
(kg/m2 )
317
Předpínací ocel
( l/m 2 )
6,8
Třída prostředí
Y1860S7_R1 (fpk = 1860MPa, fp0,1k = 1600MPa)
XC1-XC3
Statické parametry ( ČSN EN 1168+A3, ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1)
Průřezové charakteristiky
Ap,h
Typ vyztužení
A p,s
MR,d
MR,k*
MR,w0.2*
M R,dek *
VRdct1
horní
spodní
(mm2 )
(mm2 )
SPG 25042
0
476
142,8
93,5
83,2
57,4
89,8
SPG 25006
0
558
165,1
108,9
97,3
66,1
90,4
SPG 25406
372
558
166,0
107,4
104,3
65,9
92,0
(kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kN/1,20m)
SPG 25264
104
766
218,9
128,3
133,0
84,3
92,0
SPG 25410**
208
930
254,4
142,4
161,0
97,2
93,6
A p,h , A p,s plocha výztuže
M R,d
moment na mezi únosnosti dílce
M R,k
moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání
s charakteristickou kombinací zatížení
moment
na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání
M R,w0.2
s častou kombinací zatížení
M R,dek
moment na mezi dekomprese, porovnání
s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2/XC3
V Rdct1
mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro
uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje
omezit využití 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
*) hodnoty M R,k až M R,dek jsou uvedeny pro délku panelů 5,0 m
**) výhodná alternativá pro SPG25410 je vyšší dílec
s menším stupněm vyztužení
V případě požadavku konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady – viz PN SPG 08/2012, PN 042/13
25
g k (kN/m2 )
Celkové rovnoměrné charakteristické zatížení g k
bez vlastní tíhy panelu
Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení ( třída prostředí XC1)
SPG 25042
SPG 25006, 25406
SPG 25264
SPG 25410
15
Únosnosti
stropních dílců
v grafu jsou
omezeny hodnotou
aktivního průhybu
L/350
10
5
0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Délka L(m)
12,0
15
POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
Dílce SPG
SPG výšky
výšky 265
265mm
mm
Dílce
265
265
1154
10
168
169
30
17
10
43
197
44
265
R9
9
35
40 40
10
180
180
44
150
180
44
44
4x224=896
197
43
150
1196
Základní technické údaje
Tloušťka
(mm)
Šířka skladebná / výrobní
(mm)
265
1200 / 1196
Doplňkové šířky
(mm)
380 - 600 - 820 - 1050
Krytí horních lan
(mm)
35
Krytí spodních lan
(mm)
32
Manipulační hmotnost dílců
Spotřeba zálivkového betonu do spár
,
Index vzduchové neprůzvučnosti R w,R
(dB)
54
Index kročejové neprůzvučnosti L n,w,eq,R
(dB)
79
Tepelný odpor
2
0,180
(m K/W)
Třída požární odolnosti
min. REI 45
> REI 60) konzultujte s technickým
Vyšší třídu požární odolnosti ( _
oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
365 / 438
(kg/m2 ) / (kg/bm)
Hmotnost stropu po zálivce spár
Beton
C45/55 (fck = 45MPa)
(kg/m2)
385
Předpínací ocel
( l/m 2 )
8,0
Třída prostředí
Y1860S7_R1 (fpk = 1860MPa, fp0,1k = 1600MPa)
XC1-XC3
Statické parametry ( ČSN EN 1168+A3, ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1)
Průřezové charakteristiky
Ap,h
Typ vyztužení
horní
(mm2 )
A p,s
spodní
(mm2 )
MR,d
MR,k*
MR,w0.2*
M R,dek *
VRdct1
(kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kN/1,20m)
SPG 26042
0
476
153,3
104,4
88,6
60,7
122,3
SPG 26006
0
558
177,7
122,2
103,8
69,8
124,5
SPG 26008
0
744
231,0
142,9
137,9
89,4
129,0
SPG 26408
372
744
228,8
135,5
139,1
82,8
130,1
SPG 26210
104
930
279,1
159,6
171,5
104,8
131,7
SPG 26414**
208
1138
311,8
173,5
201,6
117,9
130,2
A p,h , A p,s plocha výztuže
M R,d
moment na mezi únosnosti dílce
M R,k
moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání
s charakteristickou kombinací zatížení
moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání
M R,w0.2
s častou kombinací zatížení
M R,dek
moment na mezi dekomprese, porovnání
s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2/XC3
V Rdct1
mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro
uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje
omezit využití 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
*) hodnoty M R,k až M R,dek jsou uvedeny pro délku panelů 5,0 m
**) výhodnou alternativou pro SPG26414 je vyšší dílec
s menším stupněm vyztužení
V případě požadavku konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady – viz PN SPG 08/2012, PN 042/13
Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení ( třída prostředí XC1)
25
g k (kN/m2 )
Celkové rovnoměrné charakteristické zatížení g k
bez vlastní tíhy panelu
16
SPG 26042
15
SPG 26210
SPG 26006
SPG 26008, 26408
SPG 26414
10
Únosnosti
stropních dílců
v grafu jsou
omezeny hodnotou
aktivního průhybu
L/350
5
0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
Délka L(m)
12,5
POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
320
Dílce SPG
SPG výšky
výšky 320
320mm
mm
Dílce
320
1154
10
223
179
320
R9
7
35
40 40
10
48
187
55
17
37
10
169
55
150
169
55
169
55
187
224
4x224=896
48
150
1196
Základní technické údaje
Tloušťka
(mm)
Šířka skladebná / výrobní
(mm)
320
1200 / 1196
,
Index vzduchové neprůzvučnosti R w,R
(dB)
53
Index kročejové neprůzvučnosti L n,w,eq,R
(dB)
79
Tepelný odpor
2
Doplňkové šířky
(mm)
380 - 600 - 820 - 1050
Krytí horních lan
(mm)
35
Třída požární odolnosti
Krytí spodních lan
(mm)
32
> REI 60) konzultujte s technickým
Vyšší třídu požární odolnosti ( _
oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Manipulační hmotnost dílců
385 / 462
(kg/m2 ) / (kg/bm)
Hmotnost stropu po zálivce spár
Spotřeba zálivkového betonu do spár
0,200
(m K/W)
Beton
min. REI 45
C45/55 (fck = 45MPa)
(kg/m2)
408
Předpínací ocel
( l/m 2 )
9,2
Třída prostředí
Y1860S7_R1 (fpk = 1860MPa, fp0,1k = 1600MPa)
XC1-XC3
Statické parametry ( ČSN EN 1168+A3, ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1)
Průřezové charakteristiky
Ap,h
Typ vyztužení
A p,s
MR,d
MR,k*
MR,w0.2*
M R,dek *
VRdct1
horní
spodní
(mm2 )
(mm2 )
SPG 32006
0
558
224,1
150,8
129,7
90,1
126,5
SPG 32008
0
744
292,8
189,0
172,0
115,4
130,1
SPG 32408
372
744
290,7
179,5
172,5
106,7
128,6
SPG 32010
0
930
358,0
214,4
214,3
138,7
133,2
SPG 32212
186
1116
404,0
228,7
248,5
152,0
128,1
SPG 32414**
290
1302
439,5
245,0
282,1
166,8
124,1
(kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kN/1,20m)
A p,h , A p,s plocha výztuže
M R,d
moment na mezi únosnosti dílce
M R,k
moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání
s charakteristickou kombinací zatížení
moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání
M R,w0.2
s častou kombinací zatížení
M R,dek
moment na mezi dekomprese, porovnání
s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2/XC3
V Rdct1
mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro
uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje
omezit využití 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
*) hodnoty M R,k až M R,dek jsou uvedeny pro délku panelů 6,0 m
**) výhodnou alternativou pro SPG32414 je vyšší dílec
s menším stupněm vyztužení
V případě požadavku konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady – viz PN SPG 08/2012, PN 042/13
SPG 32006
gk
25
(kN/m2 )
Celkové rovnoměrné charakteristické zatížení g k
bez vlastní tíhy panelu
Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení ( třída prostředí XC1)
SPG 32010
SPG 32008, 32408
SPG 32212
15
SPG 32414
Únosnosti
stropních dílců
v grafu jsou
omezeny hodnotou
aktivního průhybu
L/350
10
5
0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
Délka L(m)
15,0
17
POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
400
400
SPG výšky
výšky 400
400mm
mm
Dílce SPG
1154
10
303
223
400
40
40 40
10
45
232.5
173.5
75
17
40
8
208
75
283
75
208
283
232.5
283
45
173.5
1196
Základní technické údaje
Tloušťka
(mm)
Šířka skladebná / výrobní
(mm)
400
1200 / 1196
460 - 740 - 1020
,
Index vzduchové neprůzvučnosti R w,R
(dB)
57
Index kročejové neprůzvučnosti L n,w,eq,R
(dB)
76
Tepelný odpor
2
Doplňkové šířky
(mm)
Krytí horních lan
(mm)
35
Krytí spodních lan
(mm)
32
Manipulační hmotnost dílců
(kg/m2)
448 / 537
Hmotnost stropu po zálivce spár
(kg/m2 )
475
Předpínací ocel
( l/m 2 )
10,8
Třída prostředí
Spotřeba zálivkového betonu do spár
0,227
(m K/W)
Třída požární odolnosti
min. REI 45
> REI 60) konzultujte s technickým
Vyšší třídu požární odolnosti ( _
oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
C45/55 (fck = 45MPa)
Beton
Y1860S7_R1 (fpk = 1860MPa, fp0,1k = 1600MPa)
XC1-XC3
Statické parametry ( ČSN EN 1168+A3, ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1)
Průřezové charakteristiky
Ap,h
Typ vyztužení
A p,s
MR,d
horní
spodní
(mm2 )
(mm2 )
0
558
269,5
SPG 40008
0
744
SPG 40308
279
744
SPG 40006
MR,k*
MR,w0.2*
M R,dek *
VRdct1
(kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kN/1,20m)
118,4
167,6
118,1
165,7
382,8
237,3
381,9
227,4
222,6
151,5
169,0
222,1
142,2
163,0
SPG 40210
104
930
469,8
266,2
275,6
177,9
167,1
SPG 40314**
156
1179
566,9
302,1
339,4
210,3
151,6
A p,h , A p,s plocha výztuže
M R,d
moment na mezi únosnosti dílce
M R,k
moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání
s charakteristickou kombinací zatížení
moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání
M R,w0.2
s častou kombinací zatížení
M R,dek
moment na mezi dekomprese, porovnání
s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2/XC3
V Rdct1
mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro
uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje
omezit využití 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
*) hodnoty M R,k až M R,dek jsou uvedeny pro délku panelů 8,0 m
**) výhodnou alternativou pro SPG40314 je vyšší dílec
s menším stupněm vyztužení
V případě požadavku konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady – viz PN SPG 08/2012, PN 042/13
Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení ( třída prostředí XC1)
25
g k (kN/m2 )
Celkové rovnoměrné charakteristické zatížení g k
bez vlastní tíhy panelu
18
SPG 40006
SPG 40008, 40308
SPG 40210
SPG 40314
15
Únosnosti
stropních dílců
v grafu jsou
omezeny hodnotou
aktivního průhybu
L/350
10
5
0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
Délka L(m)
16,0
POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
1150
50 40
R1
31
39
45
393
210
5
500
10
50
10
500
500
Dílce SPG výšky
výšky 500
500 mm
mm
36
204
72
211
72
174
211
72
204
36
39
174
3x283=849
1196
Základní technické údaje
,
Index vzduchové neprůzvučnosti R w,R
(dB)
62
Index kročejové neprůzvučnosti L n,w,eq,R
(dB)
71
Tepelný odpor
2
Tloušťka
(mm)
500
Šířka skladebná / výrobní
(mm)
1200 / 1196
Doplňkové šířky
(mm)
460 - 740 - 1020
Krytí horních lan
(mm)
60
Třída požární odolnosti
Krytí spodních lan
(mm)
32
> REI 60) konzultujte s technickým
Vyšší třídu požární odolnosti ( _
oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Manipulační hmotnost dílců
654 / 785
(kg/m2 ) / (kg/bm)
Hmotnost stropu po zálivce spár
Spotřeba zálivkového betonu do spár
0,262
(m K/W)
min. REI 45
C50/60 (fck = 50MPa)
Beton
(kg/m2)
693
Předpínací ocel
( l/m 2 )
15,6
Třída prostředí
Y1860S7_R1 (fpk = 1860MPa, fp0,1k = 1600MPa)
XC1-XC3
Statické parametry ( ČSN EN 1168+A3, ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1)
Průřezové charakteristiky
Ap,h
Typ vyztužení
A p,s
MR,d
MR,k*
MR,w0.2*
M R,dek *
VRdct1
horní
spodní
(mm2 )
(mm2 )
SPG 50010
0
930
615,0
402,1
357,9
239,8
293,6
SPG 50013
0
1127
736,6
448,0
433,3
282,0
301,7
SPG 50316
156
1488
934,3
514,6
552,9
343,3
303,2
SPG 50319
156
1767
1072,8
566,8
642,6
390,4
306,5
(kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kN/1,20m)
A p,h , A p,s plocha výztuže
M R,d
moment na mezi únosnosti dílce
M R,k
moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání
s charakteristickou kombinací zatížení
moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání
M R,w0.2
s častou kombinací zatížení
M R,dek
moment na mezi dekomprese, porovnání
s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2/XC3
V Rdct1
mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro
uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje
omezit využití 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
*) hodnoty M R,k až M R,dek jsou uvedeny pro délku panelů 10,0 m
V případě požadavku konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady – viz PN SPG 08/2012, PN 042/13
25
g k (kN/m2 )
Celkové rovnoměrné charakteristické zatížení g k
bez vlastní tíhy panelu
Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení ( třída prostředí XC1)
SPG 50010
SPG 50013
SPG 50316
SPG 50319
15
Únosnosti
stropních dílců
v grafu jsou
omezeny hodnotou
aktivního průhybu
L/350
10
5
0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
Délka L(m)
20,0
19
20
POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
STROPSYSTEM — Balkóny a lodžie
Balkónové a lodžiové desky jsou
zapuštěných stropních konstrukcí
Dílce STROPSYSTEM se vyrábějí
na základě tvarových požadavků
dílce předsazených, polozapuštěných nebo
určených převážně pro bytové a občanské budovy.
individuálně jako plná železobetonová deska
stavebníka.
n Tvarové a rozměrové možnosti
Balkóny a lodžie STROPSYSTEM jsou
standardně opatřeny izolačními nosníky pro přerušení tepelných mostů.
V případě, že je konstrukce balkónů/
lodžií zateplena dodatečně nebo s ohledem na systém podpor u lodžií, lze
desky vyrobit i bez izolačních nosníků –
vše je závislé na detailu napojení
v konstrukci. Tloušťka balkónu je odvislá od tloušťky panelů ve skladbě stropů,
od optimálního stupně vyztužení a od
velikosti vyložení u balkonu.
n Úspory při vyspádování
Dílce lze vyrobit v požadovaném spádu – odpadá provádění spádové vrstvy
mokrým procesem. Prefabrikovaná deska je ve spodním líci individuálně
opatřena okapničkou.
n Snadná povrchová úprava
Konečná povrchová úprava se aplikuje
přímo na prefabrikát. Dílec je ohraněn
již při výrobě – vrchní povrch je ručně
hlazený beton, boční a spodní povrch
je hladký od formy.
Řešení balkónu s vetknutím výztuže
do dutin stropních dílců
Doporučené rozměry balkónů
s ohledem na navržené stropní panely
tloušťka
stropních panelů
150 mm
tloušťka nosné desky
balkónu (u podpory)
150 mm
vyložení
balkónu
max. 1500 mm
165 mm
160 mm
max. 1600 mm
200 mm
160 – 200 mm
1600 – 2000 mm
250 mm
200 – 250 mm
2000 – 2500 mm
265 mm
200 – 250 mm
2000 – 2500 mm
320 mm
250 mm
max. 2500 mm
Pozn.: Rozměry jsou pouze orientační, konkrétní požadavky se konzultují
s technickým oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
obvodové nosné zdivo
stropní panel
odvodňovací otvory dutin
prefabrikovaný balkón
vyrovnávací mazanina
věnec v úrovni stropu
výztuž v dutině balkónu
zabetonovaná dutina
izolační nosník
konstrukce podlahy
povrchová úprava balkónu
zateplení obvodové stěny
nadbetonávka
poloprefabrikovaného dílce
prefamonolitická stropní deska
rozdělovací výztuž
Řešení balkónu s vetknutím výztuže
do nadbetonávky prefamonolitické stropní desky
POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
STROPSYSTEM — Schodiště
Prefabrikovaná schodišťová ramena a podesty jsou určeny pro vytváření jednoramenných
i víceramenných schodišť. Vysoká přesnost provedení, bezkonkurenční rychlost montáže,
úspora času a snížení pracnosti na stavbě spolu s okamžitým zpřístupněním vyšších
podlaží – to jsou hlavní přednosti schodišťových prvků STROPSYSTEM.
n Různorodost použití v konstrukci
Schodišťová ramena STROPSYSTEM
mohou být vyrobena buď samostatně
pro uložení na podesty nebo jako prefabrikovaný celek rameno/podesta pro
uložení na průvlaky nebo schodišťové
stěny.
Přímá schodiště
Přímá základních
schodiště
Příklady
typů přímých schodišť.
Přímázákladních
schodiště
Příklady
typů přímých schodišť.
Příklady základních typů přímých schodišť.
samostatné
samostatné
schodišťové
samostatné
schodišťové
rameno
schodišťové
rameno
rameno
rameno
rameno
s dolní
rameno
snebo
dolní
horní
s dolní
nebo
horní
podestou
nebo horní
podestou
podestou
rameno
rameno
s podestou
rameno
sdole
podestou
podestou
dole
is nahoře
dole
i nahoře
i nahoře
n Tvarové možnosti
Vhodný tvar schodiště STROPSYSTEM,
daný sklonem ramene, výškou a šířkou
schodišťových stupňů či tvarem podesty,
lze zvolit ke každému projektovému
řešení.
n Schodiště snadno a rychle
Zalomená schodiště
Zalomená
Ukázky
jednou-schodiště
a dvakrát zalomených schodišť.
Zalomená
Ukázky
jednou- schodiště
a dvakrát zalomených schodišť.
Ukázky jednou- a dvakrát zalomených schodišť.
Prefabrikované schodišťové prvky systému STROPSYSTEM jsou již z výroby
uzpůsobeny pro rychlou jeřábovou
montáž našimi montážními týmy bez
využití vzpěr a bednění. Ihned po montáži je schodiště pochůzné.
n Dobré akustické vlastnosti
Schodišťové prvky STROPSYSTEM lze
navrhnout, vyrobit a dodat na stavbu
s izolačními prvky pro útlum kročejového hluku (ve styku ramene s podestou,
podesty se schodišťovou stěnou, apod.)
Místa řešení volitelného
odhlučnění schodišťových
ramen a podesty ve styku
s přilehlou konstrukcí
Atypická schodiště na míru
Atypická
schodiště
naatypickým
míru projektům.
Schodiště
na míru
lze přizpůsobit
Atypická
schodiště
naatypickým
míru projektům.
Schodiště
na míru
lze přizpůsobit
Schodiště na míru lze přizpůsobit atypickým projektům.
21
22
P O S K Y T O VA N É S L U Ž B Y
STROPSYSTEM — SLUŽBY
STROPSYSTEM je rychlé a komplexní stavebně-konstrukční řešení stropů, balkónů, lodžií
a schodišť v pouhých třech krocích: projekce – výroba – montáž. Vše získáte z jedné ruky,
od jediného dodavatele: GOLDBECK Prefabeton a to v neuvěřitelně krátkém čase třech
týdnů. Montáží naše úloha nekončí – ještě Vám poradíme, jak vhodně upravit horní
i spodní líc stropů.
STROPSYSTEM — Projekce
Tým našich projektantů bezplatně navrhne řešení stropních, balkónových
i schodišťových nosných konstrukcí na základě vašich požadavků a projektové
dokumentace. V případě, že podklady nemáte, zajedou naši projektanti
na místo stavby a konstrukci sami zaměří.
n Bezplatné technické řešení
Technický návrh řešení stropních, balkónových a schodišťových nosných
konstrukcí (včetně cenové nabídky)
zpracujeme na základě vašich podkladů
bezplatně.
Podklady se rozumí stavební půdorysy
(konstrukce příček, podpory, zatížení,
krovy), stavební řezy objektem (tloušťka
a skladba podlahy, konstrukční výška,
tloušťka balkónu, zatížení krovů, tvar
schodiště), vyznačení prostupů a insta-
lačních šachet, konstrukce věnců a komínů. U balkónů podepření a kotvení
do stropu (izolační nosníky, obklad
izolací), kotvení zábradlí a skladba podlahy na balkónu. U schodiště způsob
jeho uložení, kotvení zábradlí a skladba
podlah na ramenech a podestách.
Již ve fázi technického návrhu je vypracován
situační plánek stavby s vyznačením příjezdu
pro jeřáb a dopravce s vyznačením volného
místa okolo objektu.
P O S K Y T O VA N É S L U Ž B Y
STROPSYSTEM — Výroba
Rozhodující èást stavebních výkonù, prùmyslovou prefabrikaci betonových dílcù
STROPSYSTEM a jejich skladování, realizujeme ve vlastním výrobním závodì.
Používáme pøitom nejmodernìjší technologie a docilujeme vysoké úrovně výroby
poèínaje pøípravou betonové smìsi pøes pøedpínání výztuže, betonáž, zhutòování
a ošetøování mladého betonu až po manipulaci s vyrobenými dílci.
n Jistota díky kontrole
Prefabrikací docilujeme zvýšené kontroly výrobního procesu – řada výrobních
a kontrolních operací je plně nebo
zčásti automatizována. Při výrobě panelů STROPSYSTEM je ve všech výrobních
halách kladen velký důraz na správné
umístění a napnutí lan i kvalitu komponent použitého betonu, správný tvar
hran, kvalitu povrchu a mnoho dalších
parametrů.
n Úpravy již ve výrobním závodě
Maximum úprav, jako jsou potřebné
rozměry dílců, prostupy a řezy dané
technickým řešením, jsou provedeny již
v našem výrobním závodě.
n Odladěná logistika
Dílce STROPSYSTEM lze vzhledem
k dosaženým pevnostem betonu při
zavádění předpětí okamžitě expedovat
Kvalita a vlastnosti použitého betonu
jsou průběžně testovány ve vlastní
laboratoři.
a montovat. Lze tak dosáhnou maximálního zrychlení výrobního cyklu a vaši
zakázku zakončit montáží již ve třetím
týdnu od poptávky.
Prefabrikované stropní dílce STROPSYSTEM
se vyrábějí na dlouhé dráze pomocí extruderu,
který vytváří obdélníkový průřez vylehčený
podélnými dutinami.
23
24
P O S K Y T O VA N É S L U Ž B Y
STROPSYSTEM — Montáž
Dokonale propracovaná logistika a vlastní autojeřáb nám umožòuje
èasování dodávek v režimu Just in Time, neboli v pravý èas na správném
místì. Naše montážní týmy jsou zárukou profesionálního provedení
práce. Montážníci mají spojení s techniky firmy a mohou operativnì
øešit veškeré problémy vèetnì dalších požadavkù zákazníka
pøímo na místì.
n Operativní řešení
Je především na Vás, kterou možnost
dodávky systému využijete:
n stavba + šéfmontáž: zajišťujeme do-
dávku dílců, dopravu a zapůjčení montážních kleští s šéfmontérem;
n stavba + montáž: zajišťujeme dodáv-
ku dílců, dopravu, zapůjčení montážních kleští s šéfmontérem i jeřáb potřebné nosnosti.
Při manipulaci s dílci STROPSYSTEM se používají
samosvorné kleště, montážní pásy nebo lanové
závěsy s ochranným pryžovým povlakem. Panely
se dopravují ve vodorovné výrobní poloze.
Ověřeným postupem máme již před expedicí zjištěn
přístup k objektu, kvalitu terénu pod jeřábem i další
možná omezení jako jsou různá vedení, brány, ploty
či stromy.
Rovinatost spodního líce je závislá na rovinatosti podkladu,
na který se stropní dílce ukládají. Pokud budou rozdíly
v toleranci ± 10mm na celé délce liniové podpory, můžeme
zaručit kvalitní vyrovnání spodního líce panelů s rozdílem
výškové úrovně dvou sousedních panelů do cca 5 mm.
P O S K Y T O VA N É S L U Ž B Y
STROPSYSTEM — Kompletace
Kompletací se rozumí především procesy zálivky spár, věnce v
zmonolitnění balkónů a schodišť a finální úprava spodního
Tyto činnosti již nejsou součástí montáže, poskytujeme k nim
poradenství zahrnující návody na kompletaci vyplývající ze
a doporučíme vhodnou aplikační firmu.
úrovni stropu,
líce stropů.
však technické
zkušeností
n Zálivka spár mezi dílci
n Věnce v úrovni stropu
V místech napojení čel panelů na nosnou konstrukci se do spár mezi stropními dílci vloží konstrukční zálivková
výztuž (pokud není ze statického hlediska navržena v celé délce spáry např.
jako táhlo), pro zálivku se použije beton kašovité konzistence, max. frakce
0–8 mm, pevnost min. C16/20. Rozsah
a umístění zálivkové výztuže individuálně stanovíme pro daný typ stavby. Zálivku spár je nutno provést co nejdříve
po montáži.
Do věnců v úrovni stropu se kotví zálivková výztuž vkládaná do spáry mezi
stropní dílce. Panely jsou již od výrobce opatřeny ucpávkami dutin zamezujícími zatékání betonu.
n Zmonolitnění balkónů a schodišť
Po montáži následuje ukládání spodní
a horní výztuže nad účelově použitý
poloprefabrikovaný dílec a zmonolitnění nadbetonováním horní betonové
vrstvy. Odstranění montážních podpěr
je možné až po dosažení projektem předepsané pevnosti betonu horní zmonolitňující vrsty.
podlaha
izolace (tepelná,
hydroizolace,
akustická)
zálivková výztuž
vložená do spáry
zálivková hmota
panel
n Úprava spodního líce stropu
Úprava spodního líce stropu z dílců
STROPSYSTEM se provádí strojním
nástřikem nebo ručně natahovanými
stěrkami. Lze vytvořit celistvý podhled
bez viditelných spár mezi dílci či podhled s přiznanou spárou (tzv. skandinávský typ). U celistvého podhledu se
spáry vyplňují stěrkou. Následně se
celoplošně aplikuje stříkaná (strojně
nanášená) stěrka nebo ruční stěrka,
případně se spodní líc stropu obloží.
Obkládat lze stropními kazetami, sádrokartonem i polystyrenem.
povrchová úprava
(sádrová omítka)
výztužná síťovina
sádrová omítka
n Úprava horního líce stropu
Horní líc stropu je tvořen izolacemi
(akustická, tepelná, hydroizolace), vlastní hmotou podlahy a je zakončen nášlapnou vrstvou (lino, plovoucí podlahy,
dlažba apod.). Doporučuje se používat
tvarově přizpůsobivé typy izolací.
25
26
PA R T N E R P R O S TAV B Y
GOLDBECK Prefabeton – Partner pro stavby
Systémové stavění z průmyslově vyráběných dílců
V praxi mnohokrát osvědčený staveb-
v našem závodě. Vysoký stupeň před-
ní systém STROPSYSTEM je určen
běžného opracování těchto prvků
k montážím stropních, balkónových
vede ve spojení s vytříbeným logistic-
,
a schodišt ových nosných konstrukcí
kým konceptem k plynulým montážím
nejrůznějších druhů staveb. Vysoká
a zkráceným dobám stavby – i při
kvalita je zaručena díky moderním
špatných klimatických podmínkách.
betonovým prvkům, které vyrábíme
STROPSYSTEM
Stavebně-konstrukční
řešení stropů,
balkónů a schodišť
pro každou
stavbu.
SKELETSYSTEM
Stavebně-konstrukční
řešení skeletů
pro průmyslové
a občanské stavby,
bytové a rodinné
domy.
GOBASYSTÉMY
Konstrukční
systémy na klíč –
parkovací domy,
logistické
a skladové haly,
administrativní
budovy, budovy
pro volný čas.
Sídlo společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. ve Vrdech.
PA R T N E R P R O S TAV B Y
GOLDBECK Prefabeton je součástí podnikatelské
skupiny GOLDBECK, evropského podnikatelského
seskupení řízeného vlastníkem se sídlem v Německu.
Skupina pracuje dle filozofie koncipování – výstavba
– následná péče a patří k hybným silám ve stavebnictví.
Zákazník vždy dostává komplexní řešení z jedné ruky.
Jsme tu pro vás
ucelený stavební výkon. Tak dostane-
Sídlo firmy GOLDBECK Prefabeton se
te důležitou nosnou konstrukci včas
nachází ve Vrdech nedaleko Čáslavi
a v definované kvalitě. Prodejní inže-
na Kutnohorsku. Projekty stropů, bal-
nýři GOLDBECK Prefabeton jsou vám
,
kónů a schodišt , stejně tak jako jejich
k dispozici se svými bohatými zkuše-
výrobu a montáž, vám nabízíme jako
nostmi.
n Rostock
n Hamburg
n Bremen
n Birmingham
n Hannover
n Berlin
Münster n nn Bielefeld n Magdeburg
n Poznań
Bochum n n Hamm
n Düsseldorf n Kassel
n Leipzig
n Köln
n Erfurt n Dresden
Giessen
n
Suhl
n
n Koblenz
n Plauen
n Frankfurt
Kraków
nn Vrdy
n
n Mannheim
n Tovačov
n Nürnberg
n Stuttgart
nn Ulm
n Singen
n Regensburg
n München
Salzburg
n
n
Rosenheim
St.Gallen
n
n Bregenz
n Výrobní závody
n Pobočky
Wien
n
n Bratislava
27
Zcela nový způsob stavění rodinných domů …
… za 3 týdny zastřešený dům
1. týden
Pro hrubou stavbu rodinných domů používáme vlastní prefabrikované
dílce a technologii, která se dosud užívala jen u staveb velkých budov.
2. týden
3. týden
Přednosti a výhody použití
SKELETSYSTEM GOLDBECK
O systému a technologii
SKELETSYSTEM GOLDBECK
n
Zrychlení hrubé stavby – skelet
SKELETSYSTEM GOLDBECK nahrazuje
tradiční postupy výstavby. Otvírá nové
možnosti pro užitné a architektonické funkce objektu. Přináší nové technické řešení
ideální pro rodinné domy. Nabízí rychlý,
ucelený, technologicky nepřerušený proces výstavby nosné konstrukce od základů po stropní resp. střešní konstrukci. Unikátní rychlé řešení.
nR
ostoucí dům – soustava umožňuje
následné rozšíření objektu do boku
nebo do výšky pomocí jednoduchých
konstrukčních prvků.
n Kompozitní dům – montovaný železobetonový skelet zajišťuje nosnou část
konstrukce a v obvodovém plášti mezi
sloupovými podporami lze kombinovat
různé materiály, i na bázi dřeva.
z prefabrikovaných dílců je smontován za pouhé 2 dny.
nSouběžná výstavba – lze ihned souběžně stavět spodní a vrchní část.
nMinimalizace zemních prací – základové patky bez velké skrývky.
nSuchý proces výstavby – mráz ani
déšť nezastaví stavbu a neohrozí
její jakost.
nStavba domu v obtížném terénu či
v povodňových oblastech.
nVyšší ochrana objektu proti radonu, zemní vlhkosti i spodní vodě.
nŽádná z vnitřních ani obvodových
stěn nemusí být nosná.
nVýplň stěn – lze použít libovolný
materiál.
Základová deska, skelet
a hrubá stavba pro rodinné
a řadové domy
[email protected]
www.skeletsystem.cz
t K
výpni stěn lze použít
t Přímo extrémní je
libovolný materiál –
cihlu, beton, porobeton,
sklo, materiály na bázi
dřeva. Stěny nemusí být
nosné.
Souběžně lze začít u
stavět vrchní i spodní
část domu. Vysoká
přesnost použitých dílců
šetří čas a peníze všech
následných úkonů.
výrobní závod Čechy
GOLDBECK Prefabeton s. r. o.
Chrudimská 42 • 285 71 Vrdy
rychlost realizace hrubé
stavby vícepodlažních
rodinných domů
s plochou střechou.
p S
KELETSYSTEM
Goldbeck je ideální pro
stavby v komplikovaném
terénu, ve svahu, či
oblastech ohrožených
záplavovou vodou.
výrobní závod Morava
TOPOS PREFA Tovačov s.r.o.
Annín 53 • 751 01 TOVAČOV
[email protected]
www.stropsystem.cz
Download

Katalog v PDF - Stropsystem Goldbeck