POPIS KONSTRUKÈNÍCH PRVKÙ
150
150
Dílce SPG výšky 150 mm
1154
51 59 40
30
5
0
R3
30
60
48
48
11x100=1100
98
150
10
10
98
10x100=1000
1196
Základní technické údaje
Tloušťka
(mm)
Šířka skladebná / výrobní
(mm)
150
1200 / 1196
,
Index vzduchové neprůzvučnosti R w,R
(dB)
48
Index kročejové neprůzvučnosti L n,w,eq,R
(dB)
82
Tepelný odpor
2
Doplňkové šířky ****
(mm)
300 - 600 - 1000
Krytí horních lan
(mm)
32
Třída požární odolnosti
Krytí spodních lan
(mm)
32
> REI 60) konzultujte s technickým
Vyšší třídu požární odolnosti ( _
oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Manipulační hmotnost dílců
(kg/m2 ) / (kg/bm)
Hmotnost stropu po zálivce spár
Spotřeba zálivkového betonu do spár
min. REI 45
C45/55 (fck = 45MPa)
Beton
246 / 295
0,135
(m K/W)
(kg/m2)
258
Předpínací ocel
( l/m 2 )
5,0
Třída prostředí
Y1860S7_R1 (fpk = 1860MPa, fp0,1k = 1600MPa)
XC1-XC3
Statické parametry ( ČSN EN 1168+A3, ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1)
Průřezové charakteristiky
Ap,h
A p,s
horní
spodní
(mm2 )
(mm2 )
SPG 15005**
0
260
38,5
15,2
SPG 15006
0
312
49,3
SPG 15008
0
416
63,8
SPG 15608
312
416
SPG 15210***
104
520
Typ vyztužení
MR,d
MR,k*
MR,w0.2*
M R,dek *
VRdct1
(kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kNm/1,20m) (kN/1,20m)
24,5
15,8
90,7
33,8
29,4
18,8
91,8
42,2
39,4
24,4
93,7
65,9
40,7
42,4
23,5
98,3
77,9
46,9
50,5
29,3
96,3
A p,h , A p,s plocha výztuže
M R,d
moment na mezi únosnosti dílce
M R,k
moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání
s charakteristickou kombinací zatížení
moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání
M R,w0.2
s častou kombinací zatížení
M R,dek
moment na mezi dekomprese, porovnání
s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2/XC3
V Rdct1
mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro
uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje
omezit využití 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
*)
**)
***)
****)
hodnoty M R,k až M R,dek jsou uvedeny pro délku panelů 4,0 m
dílce typu SPG15005 není možné staticky oslabovat
výhodnou alternativou pro SPG15210 je vyšší dílec s menším stupněm vyztužení
neplatí pro SPG15005, pro jednotlivé typy vyztužení lze použít další doplňkové
šířky, viz. konstrukční zásady
V případě požadavku konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady – viz PN SPG 08/2012, PN 042/13
25
g k (kN/m2 )
Celkové rovnoměrné charakteristické zatížení g k
bez vlastní tíhy panelu
Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení ( třída prostředí XC1)
SPG 15005
SPG 15006
SPG 15008, 15608
SPG 15210
15
Únosnosti
stropních dílců
v grafu jsou
omezeny hodnotou
aktivního průhybu
L/350
10
5
0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
Délka L(m)
7,0
GOLDBECK Prefabeton s.r.o. • HOTLINE +420 800 26 11 27 • E-mail: [email protected] • www.stropsystem.cz
Download

Dílce SPG výšky 150 mm