sÍbwtřídiě
v
Cistič osiva
K 545/K 546
K 547/K 548
oOoO
OoO
ooo
O
íP
ů
PETKUS WUTHA
PETKUS
SÍtowý třídičK 545, K 547:
Sítovétřídičes intenzivními odděIovacími
procesy
'š
$ &ffi
'...,:::,:\
t:
:li:_:"
,
l...:Š
]]].š
K.547
Pro úpravu velkých množství
obiIí
Stroje na úpravu obilí se musí
vyznačovat širokou univerzáL
ností, aby mohly být s jistotou
zpracovány dalšíodrŮdy
s přesně vymezenými vlastnostmi. PřizpŮsobivost na
rŮzné úkoly a vysoká prŮchodnost jsou kritéria, podle
kterých se určístroj vhodný
k Úpravě osiva. Sítovétřídiče
K 545 a K 547 mají široké
spektrum použití:
. úprava osiva
.
obilovin,
luštěnin a olejnin,
kalibrace a klasifikace podle
velikosti zrna,
" úprava potravinářského
.
obilí, sladovnického ječmene
a luštěnin na tržnízboží,
čistěníobilí před mletím.
Pokud
je po
provedeném
čistěníještě potřeba dalšího
rozdělení hmoty, nebo vytřídění
obsahu podle délky zrna, pak se
n as ad í výko n e m vh od ný j am kový
třídičK 231 nebo K 236.
PřizpŮsobení intenzity pro-
sévání na hmotu
odstupňovaný pohon sít dovolí
optimální přizpŮsobení frek-
Vence
sít na hmotu.
Nízká
frekvence je vhodná pro kulaté
lehčídruhy semen, pro která je
nutná vysoká přesnost dělení
při snÍženémzatíženísít.
Vysoká frekvence přináší nejvyššíkvalitu práce i při silném
zatíženísít pomalu tekoucí
hmotou"
UniverzáInÍ sítovéústrojí zrna a části zrn tenšía užšínež
přizpŮsobit dané hmotě
hodnotově určenézrno obilí.
U středního a dolního síta přeV závislosti na zpracová- padá
ze sít osivo. Střední síto
vaném druhu plodiny a druhu
práci dolního síta'
odlehčuje
příměsí je možnéměnit osazení
sít. U obilí se pro oddělení příměsí a málohodnotných zrn
používá třech sítových úrovní,
horní, střední a dolní. Horní síto
odd ěl ípřím ěsi větš í než zrn a obil í.
Na přepadu síta jsou tedy podle
volby sít tlustšínebo širšíčásti
zrn. Středním a dolním sítem
propadávají všechny příměsi,
1 Rám
i
prosévací Účinek. Poslední
vratná deska horního síta je
sklopná a hmota propadlá
vtomto prostoru je přímo vedena
k dalšímuzpracovávanému
Pokud vedeme přes střední síto
asi 60-70 %" celkového množství
osiva, pracuje dolní síto s velkým
prosévacím účinkem.Je dosaženo lepšíhoodloučenípodměrných velikostí' Vratné desky
pod síty zpŮsobují prodloužení
cesty propadu sítem na pod ním
umístěnésíto, čímžse zlepší
osivu a dále k zadnímu čistícímu
kanálu.
Velikost sít a čistěnípro
VeIká, účinnáprosévacíplo'
cha
sít
srgrert
rrt
3 čistěnÍsít
4 Pohon čistěnísít
RozděIení sít umožňuje optimáIní volbu sít
Čistit oblí PETKU9 WUTHA
má k díspozici iři úrovně sít
a na každétři resp. dva rámy
sít (střední a dolní úroveň sít).
Síta jsou umístěna v sítových
rámech a tím jsou délkově
rozdělena. Toto rozdělení uleh'
čuje jejich výměnu. Je také
umožněno zvýšenívýkonu sít
pomocí cílenéhovyužitísít
s rŮznými otvory síta na jedné
úrovni sít.
každépoužití
Sítový třídičPETKU9 WUTHA
můžebýt osazen síty s velikostí
otvorŮ 0,5 až 25 mm (kulaté
otvory) resp. 12 mm (podlouhlé
otvory)' odstup jedné velikosti
otvorŮ sít od následující je
menšínež 10 %. Tín je dáno
nejlepšípřizpůsobení na druh
hmoty a úkol čistění.Použitím
aktivních hnaných kartáčŮ, stěrek
nebo válečkŮ se docílítrvale
čistéplochy sít.
Typ
K 545
K 547
Úroveň
sít
kusŮ
Í
2
3
'Í
2
\,
segmenty
plocha
kusŮ
m2
sít
I
sIt
í,45
6
6
0,97
0,97
15
2Á2
í0
10
1,6Í
1,6í
TECHNICKE UDAJE:
K
Tvp
PrŮchodnosl
K 546
545
6
pšenice
K 547
0,75
kostřava
K 548
10
1,5
pšenícé
kos třava
Rozměry
Délka
Šiřxa
Výška
mm
mm
mm
2 900
2 685
1 650
2 685
KW
5,5n,1/0,37
4,0/1,1/A,37
2 820
1
2 940
2 730
2
650
2 940
2 730
2 100
140
Pohon
Ve
n li Íálo
r ( pr os
čtslěnísít
évacÍú s k ojí)
Pro3évacI ú9trojI
Horní úroveň sít
slřednÍ úrcvéňsít
DalnÍ úrovaň sít
sílaÚch segménlŮ na rám sÍt
Sklon horního síla
sklan střgdního síla
Sklon dolního sÍla
rámŮ sít
3
z
lámŮ 5íl
rámťl
síl
3
3
6
6
275/294/31 5
6-9
6-9
sorliment sÍt
Slandardní ýběr pro obilí
SlandardnÍ výběr pro jemná samena
Sí!ovésegmenťy podlouhlý otvor
4
4_8
6,5
' 6,5
290/320
5
6,5
6,5
275-320
á10
1,8;
2,0;2,2;2,4
2,5; 2,6; 2,8; 3,0
3,25;3,5; 3,75; 4,0
a
0,5: 0,7; 0,9
1,1; 1,3; 1,4
1,5; 1,7
á
10
1,4; 1,8; 2,0
3,6
I 0A0:
1,1
1,2; 1,3; 1,5
1,0; 1 ,4; 1,7
2,0; 2,4; 3,0
Pa
10
0,5; 0,6: 0,7
0,9: 1,0;
á6
mm
mm
mm
m h):
2
2
á6
mm
mm
mm
ventilátor
3
2
2
5
275,320
1.8: 2.4; 2,2
2,5; 2,8; 3,0
3,25; 3,5; 3,75; 4,0
mm
5,5n,5/0,55
3
á6
sí!oVésegmenty podlouhlý otvor
obiém píoudu; @lkavý Í13k
3
2
I
'4
sítavésegmenty kulatý olvar
9,0/1,5/A,55
2,2; 2,6:3,0
Í 100
1 100
5 400: 9AA
11 040:1 6A0
o
o
o
o
o
o
o
o
a
o
8 aaa:
st8ndardnl výbava
PřednÍ a zadní lřídicí kanál
Sílová skiíň se třami rámy sít
2 sítovéskříně se !řemi úrovněmísí!
škrabák čístěnÍsít
Kartáče ds!ěnÍ sít
odebíračvzorkťl
Vnitřní asvěllení
Aspirační příslroj pro jamkový lřídíčK 23Í
AspiračnÍpřístroj pro jamkový třídičK 236
Plynu]e naslaviteIný sklan všech úrovni síl
Plynula naslavÍlelný sklan hoÍního síta
Plynulo naslavilelná lrekvence sít
slu př,ovi tě n as taw élná l re kv e n ce s íl
Násypka pro všechny odrůdy
Svorkcvnice s vypÍnačemsvělla
Sada náhradních dilŮ
!
o
o
o
o
o
o
o
o
a
o
a
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
a
a
Přtdsvné vybavenÍ
Si!a specielní rámy kartáč*ú
ods!řadlvý odlučoVač,odtoková násypka, adlokoVl rám
Venlilátor, rczvodná skiíň
RÚzné čásťi lrubek
a sonave
+ zvl áštní pííslu šensfu
- nedodává se
E
o
o
.s
\p
c
o-
q
o
1
N
Ň
o
\
nelzo uplalňoval jakékoli nároky'
í9
ů
PETKUS WUTHA
Eisenocher stÍoíJe42, 0 -
5909 Wutho'Fornrodo ], TeleÍon: 0 0ó 23 91/B0, Fox: 0062391/ ó290, Telex:
PETKU s
peWU
340 935
Download

Sítový třídič K 545, K 547