PŘEDPLAŤME HA ROK^i KORir MAJITEĽ A VYDAVATEĽ : N A K LA DAT E ĽS KV SPOLOK ôľ ČÍSLO TELEFONU 1 1 3 1 s
UH0RSHEJ21O3G
,D0 CUDZOZEMSKÁ y KORj^LHLAVriyJEDHATEl'PREAMERIKUr.BAriKoFEUROPE"MEW-YOR^nRSTAVEW5jg ČÍSLO ÚČTU VPOŠT 5P0RIT. RAKUSK ^ 9 6 7 5 .
imPiiMiiiiiiimlIII II lilllllH|lllllil|i!ilii!ilii)[
v*"i7vww.i-*vn'<zwi
n 'inimn 'iDiiiiiiiiniiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiitf
TmwmiWmtWwW^mwJFi*
MwmäSESäm
Číslo 1.
Stojíme na prahu
v/nového roku.
Z tej duše úprimnej pozdravujeme vás
sestry, bratia v Kristu, v krvi, v potu.
Roste nebesia milosťou na dušičky
nám milunké. Zasvieť slniečko. Usuš slzy
na zvlhlých očiach. Daj vám Boh do­
brého zdravia. Duch Svätý nech osvieti
um váš. Mysel vaša bud veselá. Vôfa
nech je vždy dobrá.
Vrúcne prosme Boha o novú milosť,
o novú posilu. Nový rok prináša novú
borbu, nový boj proti biede, proti otro­
ctvu, rabstvu. Veru: „biť, náš byt", boj
je život človeka a len tak sa dostaneme
bližšie k uskutočneniu našej túžby: „maf,
naša mať", mať svobodu," právo, česť,
imanie, národnosť, nábožnosť, slovom:
byť svojim, mať všetko, čo svojinou me­
nujeme.
Zem sa stáva väčšmi a väčšmi hroz­
ným bojišťom, na ktorom si idú štáty,
národy, stavy-, náboženstvá, jednotlivci
až na hrdlo. Nebe sa komolí, vzduch
duní, zem sa trasie, celé ľudstvo stonie
v hroznej životnej borbe. Iba len zúfalí
bedári, temní sprostáčkovia a necitní tupáci môžu ostať stranou a nezamiešať
sa do borby o najdrahšie poklady člo­
večenstva.
V celej tejto skomolenej borbe naj­
väčším náporom a odporom sa bojuje
okolo skaly Petrovej, na ktorej veje
slávna zástava Kríža. Vlny ľudskej ne­
návisti penou besnoty šľahajú hore. Ha­
vrani nadletujú klvať oči spravodlivých,
verných.
My stojíme úprimne a otvorene nä
skale Petrovej, pod slávnou zástavou
Kríža. V celej svetovej borbe cítime sa
byť jedným tajomným telom s tými, ktorí
z Boha zrodení sú, ktorí sú katolíci.
Otvorené bohoruhačsto mladoluteránstva, ktoré zvlášť vlani vo vianočnom
článku: „Čo sa s t a l o na V i a n o c e "
vychrlilo svojho padúcha, ustavičné urá­
žanie so strany sociáldemokracie, přeťalo
strunu ovce} trpezlivosti. Presvedčiac sa,
že kto sa vždy baránkom činí, sožerú
ho vlci, omrzla nás snášanlivosť, a z tej
duše urazenej sme zavolali: preč so za­
škrtnou rukou mladoluteránstva a sociál­
demokracie s hrdla našeho národa, našej
duše. ^Preč s týmito rukami z našeho
vačku. Dfa zákona prírody: svoj k svoj­
V Prešporku, 2. januára 1914.
mu, svoji chceme byť, svoji, ktorí sme
z Boha.
. '
Známe zúrivosť sociáldemokracie, sú
jak surová päsť, jak krvolížnivý tiger a
plameňom závisti a nenávisti Šľahajú po
nás. Známe podvodr.osť voľnomyšlien­
kárskych masaricistov, sú jak strunistá
smečka, jak hladní hadi, ktorí nie jed­
noho aj z našich omotali. Ale nech. Táto
delba raz musí nastaťr Čím sa ona ne­
skôr stanie, tým horšie pre synov Božích
a lepšie-pre nich. Uderila hodina, praskla
struna trpezlivosti, otlačené sú plecia od
„snášanlivosti", my mučeníckou odhod­
lanosťou voláme: katolíci a Slováci sme!
„Svof k svojmu" prikazuje príroda.
Kto je z Krista, kto je z ducha, k
nám sa! Na skalu Párovú! Pod slávnu
zástavu Kríža.
Mladoluteránsívo heni z Krista, sociáldemokracia neni z duše. Nie sú naši,
poneváč sú proti našemu najdrahšiemu
pokladu, proti našemu náboženstvu.
Sem sa, sem do boja za tú našu večnú
slávu proti odroňom všakového druhu.
Kto to vidí a nepohne sa, v tom neni
milosti. Poľutuj ho sestro, bratu, idz,
prebud ho, naprav ho!
Ale o nič menším náporom sa vedú
srážky aj o iné poklady človečenstva.
Krvožížnivý boj sa vedie o krv národov,
proti ich prírode, proti ich duševnému
pokrmu, ktoré všetko obsahuje ich ma­
terinská reč," u nás naša slovenčina.
Vlastní odrodilí synovia zapierajú svoj
národ, kopú do hrobov otcov, trhali by
prsia vlastnej matky. Jednotlivé pažravé
strany rôznych národov vrhajú sa na
národné právo iných národov, jak vlci
draví, a to sú šovíni. Zbrane odrodilcov
a šovínov sú nie tupejšie, jak zbrane
odroňov, ba majú o dve zbrane ešte
viac. Idú nám tiež v prvom rade na
vačok, na živnosť, ale v niektorých kra­
jinách rúbu aj mečom politickej moci a
bijú krížom na spôsob kyja. A bárs
úprimne vyznávame, že sme a chceme
byť verní synovia našej vlasti, verné a
zbožné deti našej katolíckej cirkvi a v
ničom sa nechceme previniť proti ich
záujmom, predsa nás bijú preto, že vy­
znávame krv našu, jak matičku ľúbime
reč našu a v súhlase s tlkotom srdca
našeho voláme: S l o v á c i sme, a z a
tú n a š u s l o v e n č i n u bárs aj na škri­
pec sa natiahnuť dáme.
Sestry, Bratia, ktorí nemáte hlístu v
kosfách vašich miesto špikov, syrovátku
v žilách miesto krvi, kameň miesto srdca,
Ročník 5.
huspeninu miesto modzgov, ktorí ste z
krvi súrodnej zrodení, ktorí nie ste doj­
čení cigánkou, lež slovenskou matkou.
Sem sa! Svoj k svojmu! Podte do radov
našich v boj za tú našu slovenčinu proti
krivde krvnej. Musíme sa brániť nielen
proti šovínom bezbožným, lež žiaľbohu
niekedy aj proti bratom v Kristu. Boh
vidí dobromyseľnosť našu. Sme za ľu­
dovú jednotu všetkých katolíkov a priam
vo vianočnom čísle časopis šovínskej
strany „Kresťan" tak si na nás vyjel,
jak zúrivý sociáldemokrat a to len preto,
že v Jednote katolíkov žiadali sme právo
slovenčiny, našej krvi. Hľa, boj ešte aj
s tými. My sa boja neľakáme. Pred Jed­
notou necúvneme. Držíme sa spôsobu
apoštolov. Drapii ste po našom sloven­
skom kosierku. Pôjdeme za -pasy za **
našu slovenčinu aj s bratom v Kristu,
a na váš dvor pôjdeme za našim prá­
vom. Áno, jak v štáte na politickom
poli, tak v katolíckej Ľudovej Jednote
povedeme boj za tú našu slovenčinu.
Krv neni voda! Kto je z našej krvi,
bude s nami a zvíťazíme, lebo zákon
prírody: Svoj k svojmu neprelomí nik,
a slovenčina musí preraziť jak v štáte,
tak v cirkvi, aj v katolíckej Ľudovej
Jednote.
A bárs jak ťažká borba čaká na nás,
daleko sme od zúfalstva či politického,
či národného.
Popri boji za tú našu večnú slávu,
za tú našu slovenčinu, musíme sa zú­
častniť boja: za tú našu čestnú živnosť.
My sme proti každému vykorisťovaniu.
Najmenšieho zastania má dnes stav roľ­
nícky, remeselnícky a dělnicky. Prvo­
rodeným dieťaťom zem-matičky je roľník.
Chrbátnou kosťou národa našeho je roľ­
níctvo. Zo slovenskej krvi sme zrodení,
ale roľníckym potom vychovaní. Sme za
rovnoprávnosť roľníckeho stavu s inými.
Sme proti vykorisťovaniu roľníka pod
akýmkoľvek zádrapkom, sme za jeho česť a
právo, ktoré si zaslúži svojimi mozolami.
Biedu považujeme za najväčšiu krivdu
a nešťastie: Žiadame, aby mal každý
toľko živnosti, koľko k sytosti a k dô­
stojnosti života potrebuje. Nenávidí tne
vykorisťovanie delníkov skrze veľkopriemyseľníkov, utláčanie remeselníkov a
maloobchodníkov skrze kapitalistov. Sme
za dostatočnú živnosť každého stavu. A
tu nám prichádza boriť sa s úžernou
triedou, ktorá sožiera strednú, svojskú
triedu a so zúfalou časťou prostých,
ktorí sami nič nemajúc, nie žeby sa sna-
«
tr. 2.
žili, aby mali, lež zo zúfalej závisti chců,
aby nikto nič nemal. Nahor síi to ka­
pitalisti, na dol sociáldemokrati.
Čo je zdravé, zúfalosťou nenahnité,
všetko chce mat svoju čestnú živnosť,
svoje miesto vo svete, svoju domovinu.
Chce mať aj náš národ, lenže v tomto
boji je častokrát ešte aj od vlastných z
krvi, v Kristu zanechatý. Boj za tú našu
zem-matičku, za tú našu Čestnú živnosť
je nám práve tak svätý, jak boj za tú
našu večnú slávu, za tú našu slovenčinu.
Povzneste hlavy, ktorí stonete pod
ťarchou, vyrovnajte chrbty, ktorí sa svierate, keď vám z nich remene režú. Modré
mozole povzneste ruku, nech siahne po
našej zástave, ktorá veje popri zástave
Kríža, národa, „za d ô s t o j n o s ť s t a v u
s v o j h o . " Túto zástavu nikto druhý ne­
drží, iba my. Pod bojovať proti vyko­
risťovaniu, proti šíreniu sa biedy z a d ôstojnosť stavu tvojho.
Aby ale tento boj vedený byť mohol,
treba poučenia, povzbudenia, nadovšet­
ko rezkého kommanda. Hluchonemí osta­
nú bedári. Hluchonemý národ ostane na
žobráckom práve. A zatemneje sláva
Kríža, zblúdiš s cesty večnej slávy bez
dobrého vodiča.
Svoj k svojmu! Neostaňte hluchonemí!
Otvárajte uši, ústa hluchonemým. Před­
plaťte si a rozširujte naše noviny a vtedy
dôverne môže spievať národ: Nech že
sa ten čierny chmár zvdíva nad nami,
predsa my zvíťazíme, ved Boh je s nami.
Politický přehrad.
Snemovňa veľmožov vydržiavala v ponde­
lok zasadnutie, na ktorom vybavila najsúrnejSie návrhy, medzi týmito aj štátny rozpočet
na budúci polrok a návrh o predĺžení uhorskohorvatského finančného vyrovnania. Na konci
zasadnutia knieža-prímaš Dr. Ján Č e r n o c h
navrhol, aby snemovňa poverila predsedníctvo,
aby tJ-jmofilo Jeho Veličenstvu blahoželanie
novoročné snemovne veľmožov. Návrh bol
jednohlasne prijatý.
Stoličné shromaídenie v Turč. Sv. MarKalendár cirkevný. 4. N. Titus h. 5. P. Telesfor.
6. U. Sv. 3 krár. 7. S. Raimund. 8. Š. Severín. 9. P.
Julián. 10. S. Viliam.
Ha nedeľu po Obřezaní Pána.
Čítanie z liatu sv. Pavla ku Galatanom b. 4., v. 1-7.
Bratřil Dokiaľkoľvek je dedič maličkým,
neliší sa v ničom od služobníka, ačkoľvek je
všetkému pánom; ale je pod poručníkaml a
domácimi správcami až do času, ustanove­
ného od otca. Tak i my, keď sme boli ma­
ličkí, podrobení sme boli v službu pod živly
svetské. Ale keď plnosť času nastúpila, poslal
Boh Syna Svoieho, narodeného zo ženy.
podriadeného zákonu, aby tých, ktorí boli
pod zákonom, vykúpil, aby sme prijatí boli
za synov. Poneváč teda ste syhami. Boh po­
slal Ducha Syna Svojho do srde vašich,
ktorý volá: Abba, Otčel Teda už žiaden nie
je služobník, ale Syn; a keď je Synom, tak
je i dedičom božím.
Evanjelium sv. Matúša h. 2., v. 19—23.
Za onoho času, keď Herodes umrel, hľa,
anjel Pánov zjavil sa Jozefovi v Egypte vo
snách a riekol: Vstaň a vezmi diefa í jeho
matku a id do zeme Israelskej; lebo zomreli
tí, čo hľadali dušu Dieťaťa. A on vstal a vzal
dieťa i jeho matku, a došiel do zeme Israel­
skej. A keď uslyšal, že Archelaus kraľuje v
Judstve na miesto Herodesa, otca svojeho,
obával sa ta ísť; a napomenutý vo snách,
SLOVENSKÉ Ľ U D O V É NOVINY.
tine. Dňa 20. dec. vydrliavata stolica tur­
čianska valné shromaidenie. Shromaideniu
predsedal nadžupan Ľudvik Kílrthy. Po predostretí podžur^nskej zprávy zvolili stoličné
podvýbory. Rozumie sa samo sebou, že do
podvýborov zvolili len samých
unkapártistov. Valné shromafdei..c vznámosť vzalo aj
prípis stolice gemersko-malohontskej o zme­
není tlačového zákona a porotného súdu. Tu
povstali rad radom slovenskí výbornfci a v
rečiach plných dôvodov protestovali proti
stoličnému uzavretiu. No, nepomáhalo nič.
Valné sVomaždenie odhlasovalo všetko, ako
na kommaudo.
Pokonávanie s Rumunmi. Časopisy ru­
munskej národnostnej strany prinášajú zprávu,
že vodcovia strany dňa 22. dec. radili sa s
grófom Tiszom, aby ho základne informovali
o rumunskej otázke. V poradách bude sa po­
kračovať začiatkom januára. Cňýry, dľa kto­
rých by sa rumunská národnostná strana mala
rozpadnúf, pravde nezodpovedajú. Sú to oby­
čajné táraniny, ktorých cieľom je zavedenie
verejnosti
Búrlivé zahájenie horvatského snemu.
Horvatský snem bol zahájený kráľ. prípisom
dňa 27. decembra. Zahájenie snemu bolo veľmi
búrlivé a trvalo od soboty večera až do 3.
hodiny v nedeľu ráno. Opozícia Frankovcov
a Starčevičovcov lomoznou obštrukciou rušila
zasedanie. O 6. hod. zasadnutiu predsedali
razom dvaja predsedovia dľa veku aj Mileusnič aj Tuškan. Opozícia ale nechcela Tuškana
pripustiť k slovu a robila pekelný lomoz zvon­
cami, trúbami, cínovými taniermi,
píšfalmi a
inými vedami. V noci o 8/4 na 2 hodinu
predseda Tuškan oznámil, že sa prevedie
voľba predsedníctva. A tu znovu povstal oh­
romný krik a lomoz. Ale hlasovanie sa predsa
previedlo. Zvolení boli: za predsedu Dr.
Bohdan M e d ak o v i č, za I. podpredsedu Dr.
Pero Mag;
a za U. podpredsedu Dr.
Edmund L u k i n' č. Všetci traja patria ku
srbsko-horvatskej i »alícii.
V Rakúsku po. 'ho ministra bez torby
Dlugosa prepusu.v ...níster financií Zaleski
zase zomrel. Dočasným spravovaním tohoto
ministerstva poverili triedneho šéfa baróna
Augusta En gel a. V snemovni veľmožov od­
hlasovali daňovú reformu s opravami, ktoré
žiadal daňový výbor. Návrh teda bude vrá­
tený parlamentu vyslancov. V parlamente vy­
slancov Rusíni ešte v2dy obštruujú. Gróf
Stthgkh zamýšľa použiť 14. § rakúskej ústavy.
Očakáva sa, že ministerstvo padne alebo le
nastúpi exlex.
%>
^
Číslo 1.
Zprávy zahraničné.
Srbsko. Vláda Paťčova zaďiť->*»la, aíe
poneváč kráľ i skup
Pasfčovi
dôveru, zostane Pa„
i .sto ministra
vojny B o j a n o v i č a vymenovaný bude buď
generál P o p o v i č alebo generál A r a b i c .
Dľa istých zpráv príčínov demissie Pasičovej
bola neshoda o vojenský úver, dľa iny«:h
stanovisko Pasičovo ktoré zaujai v otázke
východných dráh. Skupština vraj nesúhlasila
s tým, že Pasič pristal na to, aby východná
drahá prevzatá bola medzinárodnou spoloč­
nosťou s rakúskym, francúzskym, srbským a
gréckym kapitálom.
Bulharsko. 45000 M a c e d o n c o v vrá­
t i l o sa do církve. Pri oslave ediktu
milánského v Sofii sdělil arcibiskup Meninl,
že dosiaľ ohlásilo návrat' do cirkve kat.
45.000 Macedoncov. Arcibiskup vyslovil sa
proti protektorátu Francúzska nad sjednotenými Bulharmi. Oslavy ediktu milánskeho
zúčastnilo sa 3000 katolíkov, a množstvo Bul­
harov z vyšších tried obyvateľstva.
Taliansko. Úradne sa oznamuje, že novým
camerlengom po kardinálovi Oregliovi vy­
menovaný bude kardinál De la i. Dekanom
kardinálskeho kolegia má sa stať kardinál
Sera f. V a n n u t e l l i.
Rusko. Cár vydal vojenský rozkaz, aby
rezervisti, ktorí mali byť ešte v septembri
prepustení, zostali vo službe až do apríla.
Tento rozkaz cárov vysvetlujú tak, že Rusko
musí byť prichystané na válečné zápletky
jaké sa obyčajne na jar dostavujú.
Turecko a Francúzsko. V Carihrade mi­
nisterská rada rokovala o požiadavkách Fran­
cúzska, ktoré žiada, aby na požiadavky fran­
cúzske dalo Turecko priaznivú odpoveď, zvláště
v otázke dráh a finančnej kontroly. Dokiaľ
nedostane Francúzsko priaznivej odpovede,
nebude turecká pôžička v Paríži povolená.
Kto pracoval pri vyhotovení sv.
vojtěšským Spolkom vydaného No­
vého Zákona.
Píše: Ferdiš Ju riga.
Nechcel som, aby niekto hovoril, že som.
neskromným a preto som mlčal o „samoslat
nom preklade-' p. Donovala. Mlčal som, keď
som videl, že p Kotlár si svoje meno vylepil
pred sväté Písmo. Nikdy som nepracoval ani
za česť, ani za odmenu. Jediným smerodaj­
ným dôvodom a príčinou skutkov mojich bol
vždy len tento .mysel: aby bol ľud sloven­
ský múdrejším, dokonalejším, aby čím viac
pravdy mal v ume, radosti v srdci, čnosti
vo vôle a čím viacej imania pod rukou, slo-
obrátil sa do krajov Galilejských. A prijdúc
prebýval v meste, ktoré sa menuje Nazaret;
aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze
prorokov, že Nazaretským bude nazvaný.
Kde tu východ ? Kde sprievodca ?
a kde cesta nejaká,
na ktorej nám svietilo by
žiarne svetlo majáka?!
Na nový rok.
Pravá viera, v r e l á l á s k a ,
žiarna hviezda nádeje:
p r e v e d i e n á s iste žitím
cez n e s c h o d n é z á v e j e ! . .
Napísal: J. Or. Orlov.
Na východe víta since
novým lúčom nový rok;
duša moja jeho tknutím
vzlietla k nebu vozvysok.
Duša moja v týchto vidí
k našej spáse priamy krok,
kým sa since v zorách kúpe
privítajúc nový rok I
Zalietla ta k nebies Pánu
pred velebný Jeho trón,
by skúmala v zbožnom bdení
žitia nášho nebiessklon.
Nuž vitaj nám, ty hosť milý,
v znaku lásky príď, ach, príď
a vlej v srdcia ducha pravdy
by sme mohli zbožne žif —
Či snáď niečo nestihne nás
cez dňov roka dlhý rad
a či príde Št stena nás
v trudné čelo pobozkať ?
Vitaj len, ach vitaj 1
Krušno je včuľ, krušno v srdci;
neistota tiaži nás;
v htbke duši bôfne vzlyknul
kýsi kviľný, trudný hlas.
Pusto v duši, pusto v srdci,
budúcnosť nám temná je;
a včuľ máme nastupovať
neznáme, ach, šfapaje —
v dušiach našich svitaj 1 — —
O červených socialistoch.
Píše: Farmer.
Tak by socialista chcel všetok majetok,
všetok kapitál farmera a tento by mal čakať
či mu tí „socialistickí kapitalisti" (sú i takí)
dajú slušnú, za prácu jeho spravedllvú výživu
a bývanie — alebo či má žif len tak „z luftu"
a pásť sa na pasúnkoch zapijúc si kedy-tedy
SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ NOVINY
vom: a b y b o l b l a ž e n ě j š í m č a s n e a
v e č n e . Toto bol a je súhrn môjho svedo­
mia, dľa ktorého riadim všetky skutky moje,
ovšem vždy zretefom na slávu Božiu.
Sväté Písmo vyšlo a to mi dostačilo. Pri
toľkej radosti moje osobné zasiahnutie prišlo
u mňa samého do zabudnutia.
Ale článok p. Zigmundíka, pensionovaného
učitela vzbudil vo mne pamiatku skutočnosti.
Vidiac nafúkanú pýchu istých pánov a ich
literárnu neúprimnosf, poviem s i : preč so
skromnosfou k vôli pravde.
Pán Zígmundik až po malicherný omyl
ohľadom vyvolenia osoby p. Donovala písal
úplnú pravdu.
O sväté Písmo včuí vyšlé skutočne p. Kollár má najmenšiu zásluhu. Myšlienku a plán
vlastne podal som ja. Presvedčil som sa o
Szávisti p. Kollára a Osvalda. Z pýchy zavrhli
'~ preklad Sasinkov. Zo závisti odmrštili pre­
klad Kubinov. A pre ich namyslenosť ešte
po dnes by nebolo sv. Písma, keby som ja
nebol do nich bil. Musel som im na mno­
hých výborových zasadnutiach do leňochov
a darebákov vynadať, kým som previedol
uzavretie, že sa sv. Písmo musí vydať také,
aké bude.
Poznajúc písomnícke vlohy p. Donovala, ja
som navrhoval jeho za hlavného redaktora.
Poznajúc jeho pohodlnosť a práceschopnosť zvlášť p. Hlinku, tak som si to myslel
narafičiť: Reku počkaj, my preložíme pod
náčelníctvom p. Hlinku a Donoval to sklepe
a bude sv. Písmo hotové. K tomu cieľu som
prijal na vlastný návrh tajomnfctvo preklada­
nia sv. Písma popri Donovalovi.
Poznal som aj silu groša. Preto som podal
návrh, aby sa k rukám p. Donovala vykázalo
na útraty tisíc korún. Bude reku grošom
viazaný.
A môj plán sa vydaril. Časti sv. Písma sa
rozposlaly. Pracoval p. Ziguaindik tak, jak
píše. Pracoval Buday, Bednár a iní, ktorých
mená mi nenapádajú. Moja maličkosť prelo­
žila sv. Jána. Pracoval ale nadovšetko pán
Hlinka, ktorý tiež mal spolupracovníkov.
Keď som videl, že práca ide, za zbytočné
som považoval svolávanie spolupracovníkov.
Pán Donoval bol prinútený doposlanými
prácami a vykázaným grošom spraviť niečo,
aby neostal v hanbe.
P. Hlinka bol hnatý vlastnou horlivosťou.
Utešene som si trel ruky, keď som videl
hotové sv. Písmo. Od radosti som mlčal nad
chytrostou p. Donovala a nad zaznávaním
p. Hlinku. Reku, nech to je jak chce, nech to
len je.
Ale článok- p. Zigmundíka vyhnal mňa z
radostného kríčka. Veru má pravdu. My sme
robili. Každý mal viacmesačnej práce a
vody z potoka, miesto nejakého šampaňského.
Socialisti by tedy farmera (roľníka) olúpili o všet­
ko dobré — o úrodu, o výrobu, o zisk — aby
len socialisti dostali „kapitál" a nikto iný. To­
muto hádam, porozumie každý, aj nefarmer.
No, kedby len toto sa stalo a tí „od žížne
za kapitálom umierajúci červení socialisti"
boli by s týmto činom (iba raz tak učiniac)
spokojní, nech by to boiol Nech by sa im
stalo po volil — Ved by to takí červení
socialisti
dlho
v
rukách svojich ne­
udržali. Premárnili a prelumpovali by všetko
za krátky čas — a kto by bol spořivý, usi­
lovný, pracovitý — dostal by to z ich rúk
ľahko do svojich. — Lenže socialisti s takým
dačím ani teraz už nie sú spokojní. Chcú
„všetok kapitál" i terajší i budúci, ba chcú
socialisti ešte viac 11 Chcú i to, aby si ty, i
tvoja manželka, i tvoje deti — pracovali na
to „rovnakou mierou", aby socialistom bolo
na svete dobre l
Jak ty, tak tvoja manželka, tak tvoje deti
museli by ste pod socialismom „rovnako",
t. j . jednako pracovať, robotovat! Toto do­
kazuje to socialistické heslo: „rovnaké po­
vinnosti všetkým" mužským i ženským 1
Keď všetkým rovnaké povinnosti majú byť
udelené pod socialismom, vtedy rozumie sa,
to sa týka (aj) roboty, práce. Všetci by sme
rovnako museli robotovat pod socialismom 1
Muž, žena, dieťa, starec — všetko jedno.
Marš všetcia, jednako robiť, pracovať! Či si
viac zlatých útraty. Ani na naše listy neod­
povedali, nie že by nám útraty, alebo prácu
bol niekto nahradil. A tu naraz vyvalí sa p.
Donoval s vavřínovým vencom. P. Kollár na­
píše niekoľko riadkov a vylepí si pod to
Martin Kollár správca a celé to tik zvučí,
jako by bol on tomu domu chalupou. Sasinka, Kubínu len tak mimochodom spomenie on,
ktorý ich ubíjal a okolo sv. Písma iba tie
zásluhy má, že im prekážal.
Nuž ked sa jedná o pravdu, to veru nejde.
Pán Donoval si asnáo* povie dnes, že naše
prekludy nič nestály. Nuž ľahko povedať na
orech, že nič nestojí, ked človek jadierko z
neho vylúskal. Kecf má niekto pred sebou
plán, groše, tehly, vápno, krokvy, celý ma­
teriál, nuž ľahko sostavit a vystaviť dom.
Škaredé je pri celej veci, že si z potu na­
šeho uvili páni veniec a za našu prácu vzali
honorár, kým nám nielen že ani tovarychu,
lež ani zaplať Pán Boh nedali.
Pán Zigtnundík si správne požaduje svoje.
Aj ja som viac než dva mesiace pracoval.
Mal som viac než 150 korún výdavkov.
A pán Kollár mi ešte nabrýzgal za moju
starosť.
Sobrať bez úplnej zásluhy všetku česť a
mzdu a inému nedať nie že mzdy za svedo­
mitú prácu, ale ani cti, to je dvojnásobný,
do neba volajúci hriech, ktorý sa spáchal pri
preklade sv. Písma.
Ale najväčšia krivda sa stala p. Hlinkovi.
Robil, útraty mal — cti nedostal, ale ešte na
prídavok p. Kollár chcel ho vyhodit z vý­
boru k vôli novopečenému masarlckemu fiškálikovi Galovi.
To poukazuje už na najvyšší stupeň neprí­
četnosti šafárenia istých pánov pri sv. Vojtešskom Spolku.
Čitateľky tohoto časopisu
405
upozorňujeme zdvorilé
ca české clkorky:
Kolínskou, Bergrovu, Buvovku.
Dopisy.
Viedeň.
Slávna Redakcia 1
Už mnoho rokov bývam vo Viedni, ale
veru dosiaľ sme mali život dosť opustený.
Hrdláčili sme sa, ale o Slovákov sa málokto
obzrel. Bol tu síce spolok „Národ", ale ten
mala v rukách malá kompánia. Je v ňom aj
zdravý alebo nezdravý — všetko jedno. Marš
do práce a drž sa rovno v práci s každým
a to vždy 1 — pod socialismom. Či si ty chlap,
muž, v kvete svojho života, alebo si útla a
jemnocitná žena, ktorá pred tyždňom-dvomi
porodila dieťa — to je všetko jedno 1 Marš
do práce obidvaja -r- a pracovať jednako, aby
socialistický štát, aby socialistickí vodcovia
dostali od Vás rovnakú výrobu, rovnaký zisk!
Si starček kloniaci sa do hrobu, alebo mladík
— robotuj jednako pre socialistických príživ­
níkov, vodcov, červených novinárov, a ich
socialistických po svete sa potulujúcich reč­
níkov, ktorí by „smotánku" so všetkého slízali
sťa mlsní kocúri, a nám by nechali len „kyslé"
mlieko alebo nejaké pomyje".
A socialisti sa predsa nazdávajú, že i nás
farmerov, jako mnohých iných ľudí, chytia na
lep — pretiahnuc nám cez ústa nejaký me­
dový motúzok — a my staneme sa ich otrokami, robotujúclmi len pre ich socialistického
boha, t. j . pre ich nenasytné socialistické
brucho. Lebo vlastne socialistovi jeho brucho
je boh — len dobre jesť, pif, náruživostiam
svojim holdovať. — Ved čo že je socialistovi
pravý Boh, čo mu je nebo alebo peklo? On
nedá na to všetko ničí On v tieto „staré
veci" neverí — ale v čo verí a veriť bude,
to je jeho brucho 1 Tomuto dať len dobre
jest, piť — to je socialistické nebo, to je
„socialistický boh!"
Str. 3.
malá knižnica, lež vedúci iba o to sa starali,
aby každý katolícky Slovák prečítal Martina
Luthera vychvaľujúci životopis. Spravily sa
kedy-tedy aj nejaké zábavy, ale to bývaly
iba také „mulačáky", bez duševných krídel,
bez ducha nábožnosti, a bez pravého vzletu
slovenčiny. My robotní ľudia radi sme kedytedy zašli na ne, ale nás neuspokojovaly, lebo
tak zabaviť sa, to sme sa mohli v bárs kto­
rej krčme. A páni „riaditelia" mali obyčajne
dve také zábavy. Jednu s nami a druhú medzi
sebou.
Omrzlo nás to. Od kedy ale pp. Tománek,
Skyčák a naposledy p. Juriga vkročili do
Viedne celkom iný duch sa vzbudil v nás;
duch túžby za tou našou slovenčinou, túžba
za slovenskou bohoslužbou, za slovenským
kostolom, túžba po spořivosti. Týchto pánov
vrelé srdce, ohnivá rodoláska, ich braterská
úctivosť oproti nám rozdúchali v nás všetko
dobré. Naj viacej nás prebudila svätá vele­
hradská púť. Od tej doby sme svoji. Preto zve­
lebujeme, ľúbime našich kriesitefov.
Ale podivná vec. Dokiaľ títo páni nás ne­
vzbudili k novému životu, predáci v národe
spali. Včuľ ale jakoby do osi bol štuchnul.
Lietajú jak zjašeni. Nadávajú na naše ožive­
nie a čo sa im dosiaľ nechcelo robiť z lásky,
poneváč jej nemali, začinajú včuf robit z ne­
návisti proti našemu katolíckemu prebudenia.
Upiekli nám zábavu dňa 21. decembra v
miestnostiach P. Hanbergra. Upiekli nám na
oko peknú buchtu, hru na bethlehemských
horách v 2 dejstvách a kus na obveselení
mysle.
Len že za veľmi sprostých nás museli po­
važovať, ked mysleli o nás, že my nezbadáme,
prečo je to všetko narafičené. Však veru, len
pravdu pisaváte o mladoluteránskej lstivosti.
To vám povedia 90 kráť pravdu, aby desať­
krát dobre zohnúť mohli. Ocukrujú, omastia,
pohľadkajú, potľapkajú, aby nám len hlavu
skrútili na svoju stranu, aby nás pritiahli k
sebe. Už neni na tie veci väčšieho figliara,
jak istý Stodola, ktorý, ako sme sa dopočuli,
mal pred tým kožiareň v Liptove. Tá mu išla
nedobre. On sa z nej zručne vyzul a došiel
k nám za „vodcu" a namáha sa pre sebi z
nás spraviť kožiareň a či záložnu, kde by sme
sa zakladali, aby tu mal teplé hniezdečko.
Nuž celá zábava bola dľa jeho návodu a na­
měřená proti p. Tománkovi, Skyčákovi, Jurigovi, Hlinkovi. Do buchty predstavenia za­
piekli hnusné nadávky a urážky proti našim
katolíckym slovenským vodcom. Jadrom všet­
kého malý byť lživé a urážlivé táraniny aké­
hosi Ozábala, ktorý veru nie len že ozábal,
lež je celý zmrzlý na duši. Tento chlapák
ešte aj zo šaštfnskeho kraju, na širokom kraji
z chýrnej; chasy od Šaštína sa opovážil po­
smechy robiť a urážať ľudí od Šaštína. No,
nechceli sme ho mýliť, aby len celkom otŕčil
rožky čertovské, aby sme celkom videli, čo a
zač je.
Nuž je to ozaj bezočivosť, že si taký paprák opováži svoju nevypláchnutú chlebárňu
tak nešeredne otierať o našich najzaslúženejšich mužov a ešte nás „chasu od Šaštína" urá­
žať. Nuž áno, my sme chasa od Šaštína a
ukiažeme veru, že takých chlapov katolíkov
Slovákov na Slovensku, ani vo Viedni neni.
Veľmi sa mýlite, že nás vašimi hrami a zá­
bavami zmýlíte. Nech si ide p. Stodola svoju
kožiareň v Liptove reparovať a nie pre nás
záložnicu zakladať. Neosožia mu ani zverbo­
vaný p. dekan skalický, ktorý sa tiež pod
ochranu Ozábalovú utiekal a k nám sa pri­
šiel vymlúvať, že k vôli luteránom v katolíc­
kom dome odstúpil od modlenia Zdrávasu.
P. dekan škoda sa vám dať zapriahnuť do
káre Stodoly.
Nepravdy Ozábalovsko-Okánikovské, zrejmé
vykrucovanie slov Jurigových o Čechoch, o
jednote nás přesvědčily, že nie vy máte prav­
du. Slyšali sme vás oboch. My stojíme stále
pevne na základe katolíckom-slovenskom a
ani Stodola nás nepomýli.
Túžobne očakávame na deň 6. januára dp.
Hlinku, ktorý sa nám prisľúbil.
Z Hornej Lipnice (stol. oravská).
Najviac v decembri počtif cvendřanie zla­
tých, strieborných, niklových peňazí. V pos­
lednom tomto mesiaci zvláště vesny ľud je
zásobený peniazmi. Ak celý rok nemal groša,
teraz ho iste má, aby oplatil roli'ku svoju,
zaplatil personálku, obecnú prirážku atď. V
decembri najľudnatejšie sů obecné kancellárie,
iebo vtedy platia slová najviac: dajte cisá­
rovi čo je cisárovo . . . . Platí sa totiž daň.
Zvoní, cvendžf peniaz v obecnej kancellárii,
no zvoní milo i u žida-krčmára. Platí sa ci­
sárovi, no nezabudne sa ani na žida-krčmára;
zvláště kerf do jeho bytu sa prenesie obecná
kancellária; kerf sa v krčme vypláca daň . . .
Var' preto oplešivela i tá maf Babiagura, keď
také srdcolomné veci Často vída i v Hornej
Lipnici. Smutné časy sú tol Ťažký ston sa
vydře z hrudi človekovi, vidiac, ako sa vezú
s obecnými knihami pri večernom oldomáši
niektorí "nadratí úradski; ako „cifruje" úsluž­
ný iid — z povtfačnosii za „gšeft" — s kni­
hami i úradských zas do druhého žida-krč­
mára, aby sa tu vyberala daň nasledujúci
deň.
Hfa, iid takým spôsobom šibalsky vyuiitkuje ľudskú krehkosť vo svoj prospech.
Tak sa to dialo v Hornej Lipnici asi pred
troma rokmi. Od tej doby zkaženosti zúmyselne i chyby sa porobiii v daňových kni­
žočkách.
I toho roku nás tiež ztrúbili do žida-krč­
mára, daň platit. Hfa, zas naháňajú židovi do
vrecka, mnohým slabým ale biedu do domu.
Nie div, že žid donesúc z Poľskej v batožku
všetko imanie, včuf sluje „millionérom" —
aspoň na oko. Má majery, stáda, ani Jób.
Náš íud ale musí do Ameriky dolovať. Čože
inšie má robif ? Musí fsf, lebo ho žid-krčmár
vycical. Nech sa teda v krajine zamedzí zkazonosné dejstvovanie pijavíc-židov, náš ľud
zostane pri svojeti . . . . Ináč daromné sú i
nariadenia o zamedzení alkoholismu, jestli sa
nikto nepostará, aby tieto v platnost uvedené
boly . . . .
Na jednajúce sa zkazonosné veci v Hornej
Lipnici úctivé vyzývam pozornost slavného
stoličného nrefistavpnstva, poťažne p. okres­
ného siúžneho, My Horňo LipniČania ale
chopme sa rozumu, majme srdce na mieste,
lebo to dvoje je základom pokojného živo­
bytia.
Babiagurský.
Kalendár sv. Rodiny
na rok 1914.
Je v ňoir veTa použitého i zábavného čítania a oz­
dobený je vyše Štyridsiatimi utešenými obrázkami
Cena 6 poštou 70 hal, 2 kalendáre 1 kor. 30 hal,
tri 1 kor. 80 hal. Od 4 kusov môže sa posielať
len v balíku s nákl. listom (szállitólevél). Päťkilový
balik {18 kalendárov) posielame za 8 kor. buď na
dobierku alebo za vopred poslané peniaze. —
Poštu platíme my.
DO AMERIKY stojí 1 kalendár 20 centov. Za
t dollar pošleme 6 kalendárov vypi tene.
K vôli obfahčeniu cele] man.pulácie prosíme,
aby objednávky boly posielané len na íirmu:
KNÍHTLAČIAREŇ F . KLIMEŠ
l Liptoiikfjín 8Í.fllikuláil(Ĺipiószentmiblís.)
Kóty (nitrianska st.)
Kerf sa blíži hodina ku sklonku starého
roku % nový klope na dvere, každý hospodár
a aj služobník, slovom každý, Či z tej alebo
onej triedy človek sadne a rozmýšľa o prie­
behu roku minulého. Všetko príde človekovi
na um. Ráta, ráta, až kým sa nezráta s jeho
starým gazdom, so starým rokom a potom
podá pravicu gazdovi novému. Tak je to u
každého. Všetci sa obozreme za minulosťou
a hľadíme do budúcnosti v tomto novom
roku.
Letia rozličné pozdravy a blahoželania;
stíska priateľ priateľovi pravicu a praje mu
všetko dobré. Blahoželajú si priatelia ešte až
hen z Ameriky, mysli brat Slovák na brata
Slováka v starom kraji a pýta s a : bratia,
akože tam nažívate, ako napredujete v tom
starom kraji? Nám prichodí na otázku od­
1 -?-l=l0030£-
povedať. A ako odpovieme, s čím sa pochvá­
líme? Bohužiaľ, čo sa týka nášho napredo­
vania v našej už dosť prebudenej obci, veru
nemôžeme sa s ničím pochváliť. Žatva by
bola síce hojná, ale pracovníkov je málo. A
mohlo by ich byť na dostač. Minulý rok pri­
niesol našej obci nie málo starostí. Mali sme
tých všeliakých trampôt až nazbyt; ani sa
neidem o nich rozpisovať a tak rany naše
obnovovať, bo veď dúfame, že rok budúci
všetko zahojf. Naše predstavenstvo mienim
pochválit a síce preto, lebo v posledných
časoch jednajú múdro, o všetkom sa vzájom­
ne poradia a drzá jednotu. A tak sa to aj
patrí. Máme tri nové studne, ktoré majú byt
dobré, verf nie nadarmo pomaďarčili našu
obec na „Jókút" (dobrá studňa) Hovorím,
máme nové studne, čo je veru na čase, lebo
sme sa tej špiny už dosť napljali, Studne
tieto koštovaly pár tisíc korún.
Musím však poznamenať, že je tu aj jedna
chyba, lebo tú tretiu studňu, ktorá je z obec­
ného domu vyhodená, opováži sa ktosi ma­
stiť, a to veru nesluti na zdravie, lebo tá
masť tečie do vody. .Čo sa neľúbi Vám p. n.
to sa neľúbi ani nám. Tá stará studňa mala
ísť do starého železa. Prosím ct. predstaven­
stvo obce, aby robilo tak, ako to Pán Boh
prikazuje. Kerf sa niečo robí za tisíce, tam
nech sa zadrží kontrakt až do poslednej li­
tery. Najmä pri škole treba si dať záležať,
lebo tu bude neskôr útrat do 47.000 korún.
Daj nám Bože lepších časoví Držme sa na­
šich „Slov. Ľudových Novín", jedinej to ná­
deje, že sa všetci prebudíme.
Šťastlivý nový rok prajem pánovi Redakto­
rovi, aj všetkým Čitateľom a Čitateľkáml
Velké Leváre, 30-ho decembra 1913.
Velebný Pane Redaktor! Prosím Vás úctivé,
uverejnite mojich pár riadkov vo vaäich no­
vinách :
Jakási ,V. - Levárska mládež'* usporiada
31. dec. divadelné predstavenie s tanečnou
zábavou. K tomuto bych chcel niečo poznačiť.
Poznamenať trebc, áe-riaditeľstvo tejto zá­
bavy je veľmi smelé, ba opovážlivé, keď sa
opováži tak zneužívať meno levárskej mládeže.
Ja viem iste, že levárska katolícka mládež
protestuje proti tomu, aby niekto v cirkevne
zapovedanora čase pod menom „V.-Levárska
mládež" koncerty a tanečné zábavy usporiadoval. Ja som presvedčený, že tá „mládež"
pozostáva len z niekoľko osôb, ktoré neberú
ohľad na náboženský cit levárskeho katolíckeho
ľudu. Že pod koncertom tiež sa musí tanečná
zábava rozumeť, to viem odtiaľ, že majú aj
na 31-ho licenc. Však mohli usporiadať divadlo,
ale prečo to spoja včuf na Syivestra aj s
tanečnou zábavou.
Protestujem aj preto proti tomu, aby niekto
nepomiešal túto „mládež" s levárskou dfa
učenia viery rozmýšľajúcou mládežou, ktorá
včuf v kresť. soc. spolku je spojená, a ktorá
dosaváď tiež usporiadovala slov. divadlá.
Potom aj osobitnú príčinu mám k protes­
tovaniu. Totižto keď sa jednoho pána z riadi­
teľstva volakto pytal, prečo usporiaduje takú
vec včuf, on mu odpovedal, že však vlani
mali aj páni zábavu na Syivestra, a bol tam
aj p. kaplán, a tak to za dovolené vyhlásil.
Tu sa trocha mýli ct. riaditeľstvo zábavy 1 To
pravda, še mali vlani páni zábavu, ale do tej
mňa nič nebolo, ba ja som verejne aj vtedy
protestoval, keď som očul, že to chce byť
tanečná zábava. Reč bola o záverečnom společenskom shromáždění, ktoré malo byť spojené
s hrou: „tombola" na dobrý cieľ. Preto som
sa aj ja tam dostavil. Ale keď som videl, že
to je aj tanečná zábava, hneď som demon­
štratívne odišiel. Ja myslím, ie v tomto nikto
nenajde approbáciu, ale odsúdenie Ze tak sa
to stalo, o tom môže svedčiť bárskto z
prítomných.
Teda p. riaditeľ sa veľmi zle na mňa od­
voláva. Ja myslím, že po druhý raz sa nechá
lepšie informovať, než sa na niekoho odvo­
lávať bude. Toto som chcel poznačiť 1
P. Redaktorovi dakujúc za uverejnenie
mojich riaukov, zostávam s úctou:
Mikuláš Schikuta, kaplán.
Chýry.
Našim ct. čitateľom prajeme šťa­
stlivý a veselý Nový rok.
Č! zahynú Slováci a ČI sa udržia ? Jed­
nou veľkou príčinou toho, že náš národ slo­
venský tak ťažko prichádza ku cti a k právu
je tá skutočnosť, že mnohí ľudia a to práve
z tých ohnivějších a činnějších počínajú zúfať
nad slovenským národom. Znám mladého muža,
chudobného, horlivého, švarného. Šesť rokov
bojoval jak lev. Bol v školskej stolici, bol vo
výbore obecnom. Sekal sa s notárom, učiteľom.
Staval sa proti každej krivde. Chodil s domu
do domu a rozširoval noviny, aby vytrhnul
bratov z bahna sprostosti, zo stavu zverského
a aby ich aspoň na toľký stupeň ľudskosti
povzniesol, že by čítali. Vo svojej horlivosti
raz zo svojeho do predu zaplatil za noviny,
poneváč mu sľúbili, že kerf budú mať, zaplatia.
Ľudia radostne noviny čítali. Aj si prichvalovali. Došlo ale na platenie. A tu sa mu via­
cerí vysmiali. Ba nie jedna žena mu vynadala.
Štyridsať korún dal zo svojeho. Žena mu čudy
robila, že okráda deti a platí za darebákov.
On chudák zronený urážkami, plačom ženy,
Škrípom zubov, slzami v očiach zahrešil a
na druhý deň sa vybral do Ameriky v tej zú­
falosti, že neni sa hodno trápiť za ľud a než
by sa mal trápne dívať na umieranie národa,
radšej šiel svetom. A od tej doby je jeho
dedina mrtvá. Ľud otročí a p'je na potešenie.
Bože, Bože koľko horlivcovtakto zúfa pre tuposť
bratov a sestier. Veru ten hospodár mal pravdu.
Neni sa hodno trápiť za ľud, ktorý nechce
čítať, poneváč taký ľud ostane vždy vo zver­
skom stave a nikdy nepřijde ani k ľudskej
hodnosti, nie že ku cti a právu. Krvou kr­
váca srdco prebudeného človeka, kerf vidí, že
na hodbávny cnPntk, na tú prekliatu pijatiku
ďj sa najde peňazi. Len regálu ťažké stovky
a tisícky platia naše obce a chlapčiská na
smradľavých drámkach viac cez rok prefajčia
na vlastné dusenie, na cigaretlový papier, jak
sa dá v obci na knihy, na noviny. A preto
neoživujeme. Preto veru tuším zahyneme, jestli
sa v poslednej chvíle neprebudíme a dušev­
ného pokrmu, ňjovfn sa nechytíme. Ale vedz,
že našou pijavicou si, jestli ti noviny chodia
a nezaplatíš. Kerf ich zas pustíš, upadneš do
tmy sprostosti. Čítaj, ale zaplať. Papier, tlač,
marky, bytné stoja tisíce. A nevieš, že je do
neba volajúcim hriechom utrhat na zaslúženej
mzde? Tento hriech pácha aj ten, kto nám
nezaplatí. Mnoho takýchto hriechov kričí do
nebies a preto mešká požehnanie Božie ra
cti a na práve našom. Rozposielame čeky.
Pošlite peniaze. Kto si zaplatil, ten nech oddá
ček susedovi, aby si predplatil, aby sa rozohrialy srdcia a svitlo v hlavách.
Ľudia Boží slyšte, čo spravila pálenka.
Oheň v útrobách ľudských. V Kodani udal
sa prípad dosť zriedkavý, ktorý má veľký
význam pre kruhy lekárske. Na ulici našli
nádenníka Augusta Streitmanna, ktorý už od
rokov oddaí sa bol pálenke, mrtvého. Z ŕst
mrtvoly vyšľaimul asi na pol metra vysoký
modravý plameň a pri bližšej prehliadke le­
kári zistili, že jeho ústna dutina a jeho hrtan
sú úplne spálené. Plameň zapříčinily patrne
výpaty alkoholu. Dosiaľ sa však nedalo zi­
stiť, či vyšľahnul plameň ešte kerf bol Streitmann živý n zapríčinil tak jeho smrť a či
vyšľahol už z jeho mrtvých útrob. Mrtvola
Streitmannova šírila okolo seba silný a od­
porný zápach. Zomrelý bol kedysi zámožným
človekom, stíhaly ho však nešťastia, zo zúfania oddal sa pijatike, stal sa nádenníkom a
konečne chodil po žobraní.
Veľké katolícke slovenské shromaidenie
vo Vídni. Katolícki a slovenskí vodcovia
viedenských Slovákov svolali na deň 6. januára
na tri Krále nové veľké shromaždenie, na
ktorom rečniť budú: Dpp. Andrej H l i n k a
f a r á r r u ž o m b e r s k ý , Ferdiš J u r 5 g a
k r a j . v y s l a n e c , Ferko S k y č á k k r a j .
v y s l a n e c a FloriánTománek s p r á v c a
š a š t í n s k e j b a n k y . Shromaždenie zadrží
sa po odbavených odpofudňajších službách
Božich; (ktoré budú o pol tretej hod.
v kostole PP. Lazaristov VII Bz. Kaiserstrasse),
v XV. Bz. P e l z g a s s e Nr. 17. Na shro-
maždenie pôjdeme rovno z chrámu Božieho.
Na shromáždění podá sa návrh stanov, na
základe ktorých, založená bude naša Sloven­
ská katolícka Jednota. Bratia, sestry, do­
stavte sa všetci do jednoho na shromaždenie,
aby sme nášho apoštola dp. Andreja H l i n k u
a jeho spolubratov dôstojne privítať mohli.
Riaditeľstvo.
Do Bílkových Humenec. Naša obec Bilka
Humenec odtrhla sa od Búrov a preto teraz
po novom roku bude sa u nás volif obecný
výbor a predstavenstvo obce. Občania drahí
pozor dajte! Nevoľte za rychtára nikoho z
pätolizáčov a vylížmiskárov, lež voíte takého
občana, ktorý drží z občanmi a ktorému zá­
ujmy obce na srdci ležia. Preto voľba nech
sa prevedie s tajným hlasovaním, s cedul­
kami. Za rychtára by sme odporúčali občana
Jozefa S a d o v s k é h o , alebo občana Vende­
lína M i k e s ku. Títo mužovia zakročia proti
každej krivde. Pri voľbe obecného výboru
dajte si záležaí tiež. Nehraďte na to, že snáď
niektorý z občanov je primladý alebo chu­
dobný; to do ohľadu nesmie prísť. Kto je
súci, ten nech je výborníki-m, trebárs je aj
mladý alebo chudobnejší; nech len spravod­
livé všade vystupuje a bráni naše záujmy.
Občania pozor 1 Dajme si záležať pri našich
prvých obecných vofbách I Prečítaj tieto
riadky a podaj ich ku prečítaniu susedovi.
Občan.
Úžasná katastrofa. V Amerike v C a l u ­
m e t e, v stredisku kovových ložisk štátu Mi­
chigan, kovoví robotníci trú už od mesiacov
veľkú biedu. Začali štrajkovať a ich štrajk
trvá už 5 mesiacov. Štrajkový výbor chcejúc
na vianočné sviatky pre deti robotníkov sohnať
dáku sbierku, usporiadal v stredu na štedrý
deň slávnosť vianočného stromu. Slávnosť
odbývala sa v jednej veľkej šope, ktorá mala
len jeden východ. Na slávnosti zúčastnilo sa
asi 700 osôb, žien, mužských a detí. Keď za­
čali rozdávať dary, jeden bradatý neznámy
človek otvoril dvere a zkrikol: H or íl Ľudia
sa náramne naľakali; sŕa šialení bežali ku
dverám a tu odohraly sa strašné výjavy. Vo
veľkej tlačenici rodičia opustili svoje dietky,
chlapi zadlávili ženské a deti, každý si ratovc 1
už len svoj život. Onedlho vysvitlo, že nehorí
a že ten bradatý človek držal všetkých za
blázna. Ale vtedy pri dverách na zemi už le­
žalo 91 mrtvol, a síce 39 dievčeniec, 21
chlapcov, 15 mužských a 16 žien. Všetkých
zadlávili v tlačenici pred dverami. Mrtví sú
zväčša Angličania, Taliani a Poliaci. Keď hasičia prišli, dali sa mrtvoly vynášať na ulicu.
Tu povstal nový tumult. Ženy, ktorých deti
sa zúčastnily na slávnosti, sťa šialené běhaly
po ulici a plakaly za svojimi deťmi. Toho ne­
známeho bradatého človeka, ktorý to hrozné
nešťastie zapríčinil, nechytili a vôbec nevedia,
kto to bol.
Historka z denného života. V L. žila
rodina, ktorá nažívala v ustavičných hádkach.
Muž mal celé litánie nádaviek, ktorými obsypával svoju ženu každú chviľu a často do­
dával i päsťmi dôraz svojím nadávkám. Žena
nebola lepšia od neho. Preklínala muža, ne­
ostala mu dlžnou z nadávkami, a keď čo
mala v ruke, hodila mužovi do hlavy. Tu
naraz stala sa zmena so ženou. V akomsi
shromáždění prebudilo sa jej svedomie a ona
sa rozhodla stať sa inou. Prestala nadávať
mužovi a vynasnažovala sa urobiť domácnosť
čo najútulnejšou a vôbec neodpovedala na
hnevlivé a rozčúlené výpady mužove, alebo
ho tešila tichými a nežnými slovami, Muža
dráždilo toto chovanie sa ženy. Raz sa tak za­
budnul, že hrozil jej zabitím, rieknuc: „Uvi­
díš, že ti raz v noci hlavu rozrazím sekerou".
Večer našiel pri svojej posteli sekeru. „Čo tu
robí sekera ?" spýtal sa. Žena pokojne od­
povie : „Vieš dobre, ako sme sa predtým
bíjali a hašteřili, a teraz snažím sa ti byt
ženou dobrou, úprimnou a užitočnou, a keď
po všetkom tom, čo si u mha zkúsil a videl,
môžeš mi hlavu rozraziť, urob to, ja som ti
prichystala na to sekeru". Muž zblednul a
nič nepovedal. Šli spať. V noci sa žena pre­
budí a vidí ako muž tíško odnáša sekeru z
izby. Od tej chvíle sa muž premenil. S milo­
sťou spojenej snahe ženy nemohol odolať ani
zatvrdilý muž.
Výročitý deň velkého zemetrasenia v
Messlne. Dňa 29. dec. v noci minulo t m u
päť rokov, čo v južnom Tal ansku zemetra­
senie mesto Messinu spustošilo. Celé mesto
sa v rumy obrátilo. Tisíce a tisíce ľudí za­
hynulo. Zemetrasenie trvalo celú noc a ráno,
keď since vyšlo, nad Messinou sa vznášal
oblak prachu; mesto nebolo viac mestom,
lež obrovským cmíterom zasypaných ľudí.
Teraz z príientosti piateho výročitého dňa
usporiadali tam smútočnú slávnosť. Dlhý prôvod pod vedením kňazov tiahol do cintorína,
kde ovenčili hroby obetí zemetrasenia. V
chrámoch boly smútočné služby Božie.
Železničná srážka. Na stanici v Morav­
skej Ostrave v piatok večer jeden rob etnicky
vlak srazil sa s jedným šibujúcim rušnom.
Obidva vlaky sa vyšinuly. Rušňovodič zomrel
a jeden železničiar bol povážlivé ranený. Osem
robotníkov a jeden vojak boli ľahšie ranení
Nešťastie pri šmýkačke. Na Malej Máni
sedem chlapcov dňa 25. decembra, na Božie
narodenie, keď išli z litánií domov, vbehli na
zamrznutú rieku Žitavu a začali sa šmýkať.
Ľad sa ale pod nimi preboril a všetci padli
pod ľad. Štyroch vitiahli živých, jednoho mrt­
vého a dvoch ešte vždy hľadajú v rieke, títo
sa utopili.
Čo stojí Európu vojsko? Dľa úsudku
znalcov v Europe na udržovanie stáleho voj­
ska a námorníctva platia ročne štáty asi
7500 mill-ónov korún. Koľko užitočného a
ľudu osožného dalo by sa za túto obrovskú
sumu spraviť.
„Chytili sme jeleňa, chytili sme ho v
noci", 'lúto pieseň začali revať vo všetkých
mladoluteránskych redakciách a krčmách, keď
mladoluteránsky fiškál Dérer im odtelegrafoval, že dňa 22. decembra v Prešporku od­
súdili p. Tománka na 240 kor. pokuty preto,
že naše noviny napísaly, že jedného fiškála
nôž neni tupější, jak nôž bársktorého čvacha. Mladý pánko Dénjr celý deň vysedel
pri súde jak načakanej a škŕkal, čo sa ho­
vorí, aby mohol o tej veci celý štipec po­
slať do mladoluteránskych časopisov. My sa
koříme výroku súdu, bárs to neni ešte po­
sledné slovo. Bože uchovaj, že by sme po­
sudzovali súd, alebo že by sme boli s tým
nespokojní. To sa nesmie. Ale škodoradosť
mladoluteránskych časopisov jasno dokazuje
a svedčí, že Čo je im milejšie: ľud a či fiš­
kál. No nie div, veď všetky mladoluteránske
noviny mladoluteránski fiškáli dirigujú.^
Holičskí kresťanskí divadelní ochotníci
usporiadajú 1. a 6. januára r. 1914. divadelné
predstavenie. Dňa 1. januára predstavil sa:
„Kamenný chodníček" od Fr. Urbánka a dňa
6. januára predstaví s a : „Veselý nebožtík"
od E. Z. a „Ui sú všetci v jednom v reci",
veselohra od Fr. Urbánka.
Velké fujavice boly cez sviatky v Orave,
v Liptove a v Trenčianskej. V Hornej Orave
na okolí Rabče napadlo na pol metra snahu.
V Kysuckom Novom Meste je snahu vyše
metra, tak podobne aj na Čači a okolí. Vla­
ky meškajú.
Schizmatický monštre process uhor­
ských Rusov. Debrecínska súdna stolica,
delegovaná do Marmarošskej Sihoti, začala
pojednávať schizmatický monštre process
uhorských Rusov. Obžalovaných je 180, sved­
kov 245. Súdu predseda je tabulárny sudca
dr. Aurel T ó t h . Tlumačom je Alexander
D a r v a y. Obžalovaní hovoria všetci len
rusky. Process potrvá 5—6 týždňov.
Mnoho peňazí zašporujete
jestli si kúpite mašinky na
strihanie vlasov z najlepšestriebroocele, ktorá sa v krát
kej dobe sama vyplatí. Cen^
za kus K 6, 7, 8. ualej pri
britv' ch z diamantovej ocele.
Cena <, a kus K 3, 4, 5, 6. Za
poštový balík, do k.orého sa
viac kusov zabaliť môže, po­
čítam 50 hal. K dostaniu do­
bierkou z obchodu zo železom Karola Nemák,
Pregporok, (Pozsony, Széplak-u. 7 ) Uhorská
ul). U tejto firmy kúpite aj tie najlepšie ná­
stroje, kuchynský riad, prístroje na rezanie
mäsa,^kávové mlýnky atď. za najľavnejšie ceny.
Ponížená prosba Erdúdskej cirkve
ct. Obecenstvu!
Hovorí sa, že Slováci len nariekať a po­
nosovať sa vedia. Ďaleko od nás, žeby sme
tu v rámcoch „Slov. Ludových Novín" chceli
vykramovaf boľné stránky sŕdc našich, ale
poneváč kto je v núdzi, prosit musí, a naše
bremeno je neobyčajne ťažké, oprávňuje nás
chopiť sa rady Krista Pána: „Pýtajte si a
dá sa Vám; hľadáte, a najdete; klopte, a
otvorí sa Vám." (Luk. 11. 9.) Nechceme sa
ponosovať, bo vieme, že každý máš dosť
svojej biedy, lež nútení opovažujeme sa pý­
tať, či by sme snáď neuprosili, utisknutí hľa­
dáme, že sa nám niečo pošťastí vyhľadať,
odkázaní na lásku odhodlali sme sa klopať
v nádeji otvorenia.
Naša obec Erdúdka je asi najbiednejšia
dedina chudobnej Oravy. Tu sa udomácnily
v chotári kameň so suchom, víchrice a pŕhky
v prírode, a načo tajiť, zaostalosť s nemier­
nosťou zotročila ľud. Erdúdka ani v úrodné
roky nikdy nemala na dostač svojho chleba,
ale v posledné tri roky ešte aj tú skromnú
úrodu živelné pohromy nám znivočily. Pred
lanským (1911) z jara mrazy, v lete suchota,
pred žatvou kamenec tak nám doriadily cho­
tár, že v novom roku nebolo čo siať, role
naše z hodnej čiastky v nedostatku zrna
musely ostať prielohom. Lanského roku (1912)
pre včasné snahy sena miestami ostaly gaz­
dom
pod sňahom cez zimu, ovos nedozrel,
krumple (švábku) z polovice na jar sme do­
kopávali. No a terajší rok (1913) horším sa
dokázal nad obidva predošlé. Mnohý ani
toľko úrody neusbieral, aby S'oje role na jar
obsadiť mohol. A z čoho žiť, deti chovať,
daň platiť, šatiť sa, dlžoby splácať?
V zápase s nedostatkom, s hladom nevo­
lali by sme tu o pomoc, veď chudobná Er­
dúdka jakživ nemala hojnej žatvy, nazbyt
chleba, vždycky zápasila s biedou a predsa
nikdy nezobrala v novinách o milodary, uta­
jení v tichosti bořili sme sa so svojou bie­
dou. Že dnes proti zvyku, na milosrdenstvo
odkázaní, s prošbou-vys^^'-rne pred verej­
nosť, to nečiníme z chlebovej núdze, a1evat»~'
šie jarmo nás tlačí, núti prosiť. S biedou
hladu vieme si spomáhat z vlastných sil, lež
ťarcha terajšieho bremena reže sa nám do
živého, do kosti tak„ že nám nikto nemôže
zazlievať, ked sme sa na ten krok dali.
My dnes rovní sme židom vo vyhnanstve,
keď z Babilonu so slzami túžili po Sione, tak
túžime my za domom Božím. Podobní sme
ľudu Izraelskému, keď začal budovať svoj
chrám a z jednej ruky bránil sa mečom, z
druhej pracoval keľnou. My tiež nie dosť, že
v chudobnom kraji musíme sa boriť s biedou
planých rokov, lež súčasne prichádza nám
kostol budovať. Nám viac treba, ako kostol.
Takí sme opustení, ako naši rodáci za morom,
keď sa v osadu utvárajú; nemajú ani kostola,
ani náradia doň, ani školy, ani cintorína. Tak
je dnes s nami, ako s pohorelcami, keď du­
majú vo spálenisku svojich hniezd.
Dosiaľ bývali sme na vršisku dobre vyššie
tisíc metrov nad hladinou morskou. Tu v tej
výške mali sme (veľká obec, 2500 duší) cha­
trný, drevený kostolík, filiálnu kapličku, ktorý
uí-už klesá v zem. Pri tom chráme biedna
škola a v nej viac než 500 školopovinných
detí. V malom cintoríne kosti medzi kosti za­
rývame v nedostatku miesta. Pomery naše
dospelý na neznesiteľné a n ú t e n í sme kostol
budovať, školu stavať, a nakoľko na tom vrchu
pre zimu a stále vetry nemožno vydržať, bu­
dujeme na novom mieste v doline i potrebu­
jeme nielen chrám a školu, lež faru, gazdov­
ské budovy, nový cintorín, tiež pozemok pod
všetky staviská, preto naša ťarcha v súhrne
činí kolo 150 tisíc korún.
Na toľkú ťarchu nemá naša obec ani ha­
liera, a čo by sme sa do ostatnej košele vy­
zliekli, nezdoláme tej ťarchy; ale úfame v
Boha, v Otca chudobných, úfame v milosrdné
srdcia našich slovenských spolubratov, ktorých
tu o láskavé milodary úpenlivé prosime. Ani
halierový milodar nebude nám malý a každú
obetu verejne zúčtujeme v „Slov. Ľudových
Noviiiách", v Kráľovnej sv. Ruženca a v Sv.
Rodine.
^zm*
Str, e
^H
SLOVENSKÉ
a U k a n B
ĽUDOVÉ
H
NOVINY
Číslo 1.
Milodary prosíme zaslaf buď na ktorúkoľvek prípisu požiada i ostatné zainteressované
Všetkým mojim veľacteným odberateľom,
redakciu spomenutých novin, bud na farský spolky. Gazdovský spolok v svojom prípise priateľom a známym prajem
úrad v E r d ú d k e (Erdôdka, Árva m.) Kea medzi iným hovorí, že třenice medzi cukro­
sa do priazne ct. obecenstva odporúčam, som varmi a gazdami sa s roka na rok opakujú
v Erdúdke
Štefan Mnoheí,
a gazdovia nenajdu iného spôsobu obrany,
Rudolf Puilmann a] s rodinou
správca fary.
len ten, ked dorábanie cukru práve tak ako
pekár
dorábanie liehu bude vyhlásené za poľno­
v Prešporku, Uhorská ulica 21.
hospodársky fabrický priemysel, pafažne aby
právo dorábania cukru bolo dané v prvom
Všetkým mojím veľacteným hosťom, priate­
rade gazdom a dorábanie cukru z repy na­
Oznam!
budúce aby bolo odovzdané cukrovarom ľom a známym prajem
Upisovanie účastín na Záhorskú dielňu gazdovských spolkov.
na zakvasenie kapusty, oharkov a rôznej
váry ukončilo sa koncom tohoto roku
Ernest Liebel, zuoný ateuer
dňom 31. dec. 1913.
Prešporok, Štefánia ul. 7/a.
Napriek veľkým ťažkostiam, tohoto roku je
už upísané 1200 akcii a íi účastín. Koľko
Všetkým mojim hosťom, priateľom a zná­
Ja niže podpísaný zaoberám sa maliarstvom,
účastín sa do nového roku upísalo, toľkými
sa fabrika začne.
za preukázaný mi tento dar s neba značím mym prajem
Táto fabrika bude jedným z najlepších pod­ sa Všemohúcemu tým, že ku cti a sláve jeho
nikov a pre náš záhorský národ znamená ona maľujem s času na čas chudobným slovenskoLadislav Lukáč, hostinský
zlatú baňu. Jej potrebu práve tohoročná jar­
močná bieda dokázala, ked sa ľud nemohol katolíckym kostolom oltárne obrazy zdarma,
Prešporok, Hiavné nádražie.
zámožnejším za peniaze.
s tovarom hýbaf.
Márne boly rýpalstvá sprostých škrkanov,
Všetkým našim cteným hosťom, priateľom
Podnes namaľoval som 16 oltárnych obra­
fabrika je už zabezpečená. Počkajte, až bude
známym s blízka a z ďaleká prajeme touto
stáf a účinkovaf, uvidite, jaké velké dielo sa zov darom takmer do všetkých kútov krajín, cestou
previedlo. Na statisíce viacej dôchodku bude čole je to ale všetko proti toľkej potrebe 1
ona znamenai pre záhorský kraj. Nie náš ľud
Vyzývam preto úprimne Vd. farárov chu­
musí jazdiť do Viedne a tam sa nechať od- dobných farností, aby si povšimli tenlo oznam,
Karol Smatlánek s manželkou
stikovaf a urážať, lež oni prijdú k nám.
hostinský (Ovocný rynok č. 4.)
príležitosť tu poskytnutá nebude bárskedy
Sami viedenskí zeleninári sa jej tešia, poneváč
nebudú potrebovať pivnice, pri čom ich do­ núkaná.
máci páni nemilosrdne drali.
Podobne kde by boly potrebné umučenia
Stupavská fabrika na zakvasenie zelenín je na plechu maľované (na drevenné kríže).
praje svojim ct. odberateľom
vážnym a uiitočným výsledkom našej viac
Rudolf Paulik s rodinou
ročnej práce. Znovu a asnárf naposledy úpen­
Nová Baňa (Ujbánya, Barsm.)
mäsiar a údenár
livé privolávam národu: Zúčastnite sa pod­
Karol Dodek
niku, aby sme mali väčšinu účastín v našich
Ulica arcikniežata Fridricha č.
rukách. Jedna účastina 100 korún a môže sa
slovenský maliar.
platit aj zmenkou, veksiou.
Kto chce byť účastníkom, nech sa popoI praje svojim ct. odberateľom
náhia upisovať účastiny, akcie.
Literatúra.
Emanuel Burián s rodinou
S úctou
Nákladom Knihtlačiarskeho účast spolku
mäsiar
FerdiŠ Juriga
v TarČianskom Sv. Martine práve vyšiel
zakladateľ dielne a predseda ústrp^.ího XII. sväzok Sobraných Diel Svetozára Hurbana
Dunajská ulica 2.
predayačstya r"\,rn(»av8Kých rofníkov. Vajanského. Obsahuje novelu:: .Blížence."
Cena broširovaného výtisku K 3—, cena
viazaného výtisku K 420. Poštou o 30 hal.
viac. Obsah: 1. Danko Chlebík dvorí. II. prajem všetkým mojim odberateľom, priateľom
Rady hospodárske.
Chlebík prechádza k plánom. III. Duro Chorina a známym
Kozfatá nesvobodno rozmaznaf. Od v zajatí. IV. Prepelifky doletěly. V. PriehlbAdolf Kerpl so ženou
prvopočiatku treba ich privykať, aby krm nianska krajinka. VI. Blíženec Vil. Krasnov a
majiteľ vinárne.
požraly do posledného kúska. Nedávajme im rumy chrámu. VIII. Na moment do rozpusti­
prv žrať, kým predošlý krm nezožraly, lebo lého detstva. IX. Sladký sen. X. Chlebík silno
Všetkým našim veľacteným hosťom a od
naučia sa preberať, tak že krm nepožerú, iba kritizuje XI. Chlebík robí plány. XII. Irena berateľom prajeme
rozbabrú a roztrúsia Akonáhle koza shodí Rutkovská sa zdôveruje. XIII. Nezdarený
krm na zem, už sa ho viac nedotkne.
attentat. XIV. Namrzenie a útecha. XV. Sester­
Sberaným mliekom zlepši sa chlieb. ské predporady. XVI. Určitá odpoveď. XVII.
Pavel Greiner so ženou
Jednoduchý prostriedok zlepšiť chuť žitného Osvedčenou taktikou. XVIII. .Ego- víťazí.
hostinský
„Weingartner-Kellerverei^-u
chleba je: pridať do múky počas miesenia XIX. Parenteza. Chlebfcovo šťastie 1 neresť.
miesto vody sberaného mlieka. Koľko mlieka XX. Appell na milosrdenstvo. XXI. Zavial
Františkánske námestie č. 7.
máme pridať, to závisí od akosti múky. Chuť vetrík večerný. XXII. Druhý, miernejší attentat.
takého chleba je omnoho príjemnejšia a chlieb XXIII. Živá plastika. XXIV. Kavky a slávičí.
lepšie troví.
XXV. Nový hosť a blesk z čista-jasna. XXVI.
Na popáleniny a opareniny je dobrá Úskok. XXVII. Miniatúrny obrázok. XXVIII. prajeme všetkým našim ct. odberateľom, pria­
masf, ktorú si pripravíme z rovnakého Daniel Chlebík — grunder. XXIX. Búrka v teľom a známym
množstva masla a žítku. Tou masťou potre rodine. XXX. Kukučka — špion. XXXI. Chle­
Sjednotenf fabrikanti sódovej vody
sa handrička, ktorú si na popáleninu prikla­ bík pracuje so Šmokom. XXXII Druhá idylla
Prešporok, Uniengasse č. 21.
dáme. Tento prostriedok nielen bolesť utíši, nad Krasnovom. XXXIII. Svadobná serenáda.
ale i ranu v krátkom čase vyhojí tak, že XXXIV. Tres faciunt kollegium. XXXV. Doma
Všetkým mojim odberateľom a priateľom
nezostane po nej ani stopy.
a v meste. XXXVI. Thanatos. XXXVII. Run.
prajem
Gazdovia a cukrovary. Gazdovský spolok Strán 336.
stolice trenčianskej zaoberal sa s krivdami,
ktoré cukrovary páchajú pri odoberaní cukro­
vej repy a uzavrel, že tým cieľom, aby dorá­
Blažiček Ján aj s rodinou
Milodary pre Erdudský chrám.
banie cukru vyrieknuté bolo za poľnohospo­
pekár
Komét Bittsanszky, stavitel 20 kor. Ján Murín [gdársky fabrický priemysel, ministrovi orby
Lorenzertor ulica 24.
Baross ulica 4.
predostre prípis a cieľom podporovania svojho racov 3 kor. Spolu: 23 kor.
sfastlivý nový rok
Hospodárstvo.
šťastlivý nový rok
Oznam.
sfastlivý nový rok
šťastlivý nový rok
Sfastlivý nový rok
Sfastlivý nový rok
Sfastlivý nový rok
šťastlivý nový rok
Sfastlivý nový rok
šťastlivý nový rok
ZEM5HŽ PRUMYSLOUB BAHR3 BRCIOM SPOLEČNOST, VKLADY
založená Živnostenskou bankou v Prahe,
BUDAPEST, V., Ferenc József-tér 6.
zmenáreň V., Ferenc József-tér 6.
(palác „GRESHAM*;.
Filiálka v MUNKÁČI.
Telegrafické adresa „JNDUSTR1ALE".
*
i 131--68
Učastinný kapitál ŽIVNOSTENSKEJ
Telefon : i 131—€6
I 111-70
BANKY V PRAHE je K «0,000.000-í!et a nhorsfce] poMovel eporiterny í . MUN.
icet n rakúske] poštovej sporiteľov i. 105586.
iCet u bos. ".crč. polt. spořitelny i. Í5CK.
a rezervy vyše
K 20,000.000'—
zúrokujeme
5 1 netto ill
Eskont zmeniek. Preddavky na cenné papiere.
Vybavenia vSetkých bankových a burzových
transakcii na budapeštianskej a cudzozem­
ských burzách. Kúpa a predaj cudzozemských
peňazí, zvlašte dolárov, mariek a rublov.
Zivô spojenie 8 vidieckymi ústavmi. Priame
styky so zahraničím a Amerikou,
SLOVENSKÉ ĽUĎÔVK NOVINY
Číslo 1.
'i
Str. 7.
Káva o 501 lacnejšia
i \ ^ U I P Í Ac
ie kde môžete v Pre» šporku najlacnejšie a
MALÝ OZNAMOVATEL dobré mužské a decké šaty hotové alebo dfa
Amerikánska Úsporná káva, veľmi voňavá, výdatná
R n ľ A v i ^ l / f t pravú karpatskú, čistú pôvodnú. miery kúpiť? Len u Samuela Fehér, Uhor­ a úsporná. 5 kg. vrecúško na próbu K 10*— franko
D U I U V I C I V U Slivovicu stolovú sriemsku, čistú ská ul. č. 12 (Széplak-utca, kalvínsky dom).
na dobierku zasiela
)6vodnú. Karpatské horké žalúdočné bilinné, všetky
— Celkom novozariadený obchod na šaty. — A. S c h a p i r a, vývoz kávy a čaju
Íri druhy v 37, litr. pletených fľašiach 1 liter za K Vefký výber v bundách.
=
2-40 A m a r o 1 pravé, bilinné, červené, železné
Tiszabogdány č. 258.
zdravotné víno. C h i n o 1, zdravotné žalúdočné víno,
•bidva druhy lekármi odporúčané, znamenitou vý­
bornou Hečibnou silou dokázané pri chudokrevnosti,
bledničke, a žalúdkových chorobách, povzbudzuje
chuť k Jedlu a napomáha trávenie. Cena: prvého pô­
vodná veľká fľaša K 3 40, druhého pôvodná veľká fľaša
K ;-!-60 v 5 kil. pošt. zásielkach obsahujúcich s prvého
1 z druhého 2 fľaše, bezplatné balenie, vyplatené
dobierkou zasiela Ľud. Stelndl, v Sklabine], Turč.stol.
hn
a i M m je na predaj !íhl »"*"
Nitrianskej at. Denne sa utrží 30 do 40 korún. Listy
DOBI
prosím na atíressu týchto novín 528.
.
^
_
_
_
_
—
—
km
v Zohori na ulici vedúcej so stanice
lffcí
a JVj
Pilíállra
riIIalAa
XT Qacfíťiť* n a ^nk{1 v d o m e úverkového spolku,
V O d d l U l C v susedstve hostinca ku trom zajacom
Vefký majetok napredaj U.
prijímajú a udačne opatrujú úspory (uhladí) našich POlnfHDV a rerriBSBlníhau, a platia od nich
Učňa hľadám ^,¾¾¾¾Bab u. 7.
Zaoberajú sa so všetkými bankovými obchodmi. Solídne a slušne
obslúžia vždy a v každom prípade. — Banka úraduje od 8.-ej hod.
ráno do 1. popoludní.
Bratia, sestry Slováci, podporujte svojské banky na Záhori!
ítíne v stol. nitrianskej, jako: hora s hotovým dre­
vom, pasienok lúky a dom pekný nový škridlicou
kritý, nedaleko v PI. Sv. Mikuláši 12.katastrálnych
honov dobrej OTáeéj zeme. Příhlasy prijíma, Mária
Vítek, Morvaór č. 46, st. Nitrianska.
—.
Forma-
Majetok na predaj, 2 ¾ ¾
—
ruky zA lacnú cenu, súci je na majer a na krčmu.
Majetok je pri meste Levoča v meste tiež dom
na predaj. Kupci nech sa hlásia u Štefana Klein,
Iglo, (Kossuth Lajos sor 26.)
Pekní a bohatý peiiár Ä Ä £
so Slovenska cieľom sňatku. Adressa: František Laga,
pekár Uh. Ostrov, Morava.
4 y |o s danou (porciou) 5°|„ úrokov
Malacké karpatské zdravotné pilulky.
Žalúdkové a brušné choroby, tvrdá stolica, hlavy bolenie, závrat,
zlatá žila a pečeňové bolesti iste sa vyliečia
už od 40 rokov obľúbenými
ř>í^>if:^»AW»Vř«W¥50řA!iíř5
R. MASEK A SPOL.
•
Ústredné kúrenie. '• •....'.
Železné konštrukcie a kotlárňa,
T
g£» Praha-Žižkov, sggy
3885.
w
Husova třída číslo 24.
zdarma.
Každý hodný nuižíčoh - «
má-li svoju ženičku i dietky rád, prekvapí ju
na Ježiška vhodným darkom, dobre upotrebytefným tkalcovským zbožím a objedná bez
meškania so zbožia nabídnutého od známej
braterskej firmy
Ľíidevit Lepš, ručná tkalcovna
Nový Hrádek n. Met. Čechy.
Každý balík jednotlivý dfa nabídky zasielame
fco a dobierkou pravda len za tieto výhodné
ceny do konca tohoto mesiaca decembra, na
čo upozorňujem ct. obecenstvo.
Prichádzam Vám milí bratia a sestry v ústretl,
aby si každý mohol objednat, nekúpite však
nikde lacnejšie zato ručím. Zlý tovar nezašlém.
Kto by nebol spokojný, zašlite behom 3 dni
zpäí nefrancovano a ja Vám peniaze do
haliera vrátim. — Zasielam teda:
23 m. brokát na postele pekne vzorkovaný len za K 15-—
30 „ zeflru alebo oxfordu na košele . . . . K 16--—
23 „ ružový hustý sýpek 80 cm. široký . . . K 16 —
23 „ biele veby „Kloudike" 80 cm. široké . . K 15'—
23 „ biely šifon „Delta" 80 cm. široké . . . . K 13 —
5 „ barchentu na 2 blúzy pekné
v
8 „ atiaseatenu na 1 šaty letné modrý s I
kvietkamy
> K 16'—
6 „ lanového plátna 1 prikrívadlo 150 cm.
široké
l
Pýtajte si vzorky odo mňa a kto si ešte do
31. decembra objedná, dám 5% slevy od
K 30 - priložím tiež aj 1 nástenný kalendár.
— Nemeškajte, objednajte, podporujte český
-: b raterský podnik, nesklamete sa nikdy. :-:
„Malackými karpatskými
zdravotnými pilulkami"
sostavené sú ďla predpisu dr. Kvapila skrze
lána Friedrich iefeárnifta v Malackách tislo ZB (PreSporsM stolica).
Výstraha!
Jedna škatuľka stoji 42 hal.,
balík "so 6 škatuľkami 2 kor.
10 hal. Jestli sa ale k cene pi­
luliek 40 h. priloži, a celá summa poukázkou pošle, tak sa
pilulky frankované kamkoľ­
vek do celej monarchie pošlú.
Poneváč moje pilulky
často falšované bývajú,
prosím len u mňa ku­
povať.
Výtah z poďakovaní.
317
Veľactený pane lékárníku v Malackách t Týmto
Blahorodý Pane Lekárnik I Keď som býval bliž­
šie k Hrinove], poslal som si k pánu úradníkovi Vám sdeľujem, že Vaše malacké zdravotné pilulky,
párnej pily, tamže sú malacké karpatské pilulky a ktoré som pred niekoľko dáaml objednal, účin­
tento mi vydal 3 škatulky. V mojom rodinnom kujú a dúfam, že dojdú hojného rozšírenia, lebo
kruhu touto cestou som obsiahnul tie znamenité som nútený mojej sestre 1 balík objednat na
pilulky, teraz ale keď som sa od Hrínovej ku adressu Ján Vávra, roľník.
Breznu, hodne vzdialil, prinútený sa cítim zrovna
V Haštalkove, dňa 3. marca 1908.
k Vám ku dorábatefovi samému sa obrátif. Už asi
Ctený pán Ján Friedrich, lekárnik ! Prosíme Vás,
15 rokov užívam jak ja, tak moji domáci tieto
výborné pilulky v takých pádoch, keď je žalúdok že by ste nám ráčili poslať z tých karpatských
zašlajmovaný, keď ťažšie stráviteľné jedlá v ňom zdravotných piluliek, ktoré nám zvyknete posielať,
sú, keď črevá neodvádzajú výkal riadne alebo 6 balíčkov tojest 36 škatutiek, obratom pošty,
veľmi tvrďo, napravia bezbolestne v človeku všetko dobierkou, bez ktorých nemôžeme byť Stará matka
a je zase dobre. 1 prosím mi obratom pošty poslat jich uživa 11 za 28 rokov a my už 16 rokov, ktoré
tri balíky karpatských zdravotných piluliek. Zostá­ k zdravin slúžia Vdravie Vám prajeme od. p. Boha
vam s úctou a priateľským pozdravom vo Fekete- za Váš dobrý liek. Vdova Adama Račku. TótBalogh, 1998. 5. februára.
komlóš, 14. 1. dec. 19)1.
Vysokoctený pán lekárnik! prosím, pošlite mi
Jozef Bednárik, penslonovaný učitel.
jeden balik zdravotných piluliek, ktoré mi už viac
Blahorodý Pane Lekárnik I Pri tejto objednávke kráť dobre poslúžili. S úctou
zase len s tým začínam, že Vašim karpatským
Samu Tichý v Radvani, 20. júla 1910.
zdravotným pilulkám páru nieto. A ako nevyhnuList písaný dňa 28. marca 19 0. Michal Chrapteľne potrebné sú, vidím len vtedy, keď sa už
minuly. Teraz tiež sa už minuly, tak preto prosím, čiak Doving Strit. č. 32. New-York N. J. Severná
nech mi poštovou doposielkou pošlu zase i balik. Amerika.
- Dad (stol. Komárom), 1911. 21. marca. Vďačnú Ja Michal Chrapčiak pred tým pri Lipt. Sv. Miku­
láši z Vrbice, mojej manželke boly Vaše karpatské
úctu preukazujúci Ludvik Tóth, ev. ref. učitel.
zdravotné pilulky v jej chorobe veľmi osožné, tiež
Ctený pán apatekár. Ján Friedrich v Malackách. jej bratovi Jurajovi Lenkovi. Tak vrúcne ďakujem
Úctivé vás prosím o Vašu lásku, buďte tak dobrý, vy­ a Vám vinšujem ponajprv dravia a čo si od pána
plňte moju žiadosť, pošlite mi poštou 1 balík z tých Boha žiadate. Tak Vás prosím pane Friedrich
chýrečných karpatských piluliek, žiadostivý som lékárníku v Malackách, ja som teraz v Amerike,
zkúslt ich chýrečný liek, lebo na žalúdkové krčé posielam v tomto liste 20 kor. a za to nám pošlite
mnoho musím trpef anajväč im úfanlmešte opro­ čo najrýchlejšie Vaše pilulky, lebo máme ichtu
bujem u'ivať Vaše chýrne a oblúbené pilulky. Os­ všetci Slováci veľmi zapotreby. Až prídem zpät
távam Vás dobroprajný Tomáš Vicljan. V Sebech- ďom»v, prídem sa ústne poďakovať. Ostávam s
úctou.
Michal Chrapčiak, Dovning Strit. č. 32.
leboh, 30. januára 1908.
Sír. a.
SLOVE
E ĽUDOVÉ NOVINY
E^E^&3E^HR3B3&ď&3
•••• • m ^ » » «
« Nové
^^**>m*0
j ' l > ^ l > ^
Úctivé sdelujem
ct. obecenstvu, že som Hoferovský
» i » M ^ W
„ B E R S O Ngummové
"S y
čerstvú z čistého Ovčieho syra, zaručenej jakosti
najjemnejšiu
. . . 1 kg. kor. 1.70
jemnú . . . , - . , . 1 •
,150
konkurenčnú jakost 1 .
.1.30
v 1, 2, 3, 5, 10, 15 a 20 kilových drevených
nádobách.
M a s l o , pftvoíiné kravské zaručené čisté
1 kg. kor. 2.40 'U pergament, papieri
zaba­
lené dobierkou 5 kg balíkoch 4 : , Čistej váhy,
vyplatené 1 kg. o 20 hal. drahšie, zasiela:
Ľudovít Šteindl, bryndziareň
v Sklabinej, Turčianska stol.
Podporujme kreafarisko-slovenský
priemysel!
yBfHod.Elna na organy a harmonia
EmsnuBl Stein B
Bohumil T o C e h.
zo zvláštnej gummovej miešaniny pripravené,
docielily, že sú trvácejšie ako remeň.
Nový „Berson" gummový podpätok je do­
cela takej barvy a velkosti, ako je na Vašej
topánke lemenný podpätok, je neobyčajne
elegrntný, trvácl a fahký.
Nový „Berson* gummový podpätok ochráni
remenný podpätok na topánke od vykrútenia,
topánku stále v elegantnej forme podrží, a
pri veľkej pružnosti chráni Vale nervy a
chrpnú kost
Pravý nový „Berson" gummový podpätok
je do elegantnej zlatej škatuľky zabalený, na
ktorej je slovo „Berson" jasno Čitateľné. Okrem
toho kaídý prav*, •oiŕý. Berson jjummovpodpätok videt r r ' * : ' ' ' ' j s > ák s tu vy­
obrazenou och- ^ " ^ • * ^ B ^ ^ * * 3 R ^
rannou
značkou, na ktorú zvJaoiny pozor treba dat.
Pýtajte si rozhodne len s touto ochrannou
značkou zaopetrený „Berson" gummový pod­
pätok. Len so svojim obuvníkom dajte si to
pripravil na podpätok topánky a vo svojom
záujme pošlite zpät každý iný výrobok.
Sklad Berson, Budapest VII.
Odporúčame svoj zá­
vod sL patronátom,
farným 1 obecným úra­
dom k postaveniu no­
vých organov všetkých
sústavou. Opravy a
ladenia organov, har­
monií i klavírov sa
prijíma Vlastná vý
roba cínových člnko­
vých píšťal, ktoré sa
p. organistom odporú­
čajú Mnoho pochval­
ných vysvedčení po
ruke. - V Hore Kutné
Královstvo České.
»£^f^3ľ<~
Jf33&3£S.B
POZQRI
1 1 í isf on flociel
len priamym nákupom dámskych a
všetkých prádlových látok u známej
a chválenej firmy
fldolí Soumar,
PBÍBI B necb. tBBlcftiiifl
i OiBinlci
B I0V.DB Xtito B, leteli, CsCBf.
Pre Sereď a okolie!
Gsssseesrp
í
1
To má byt našim heslom aj pri poilčiavani a ukladaní
peňazí na vkladnú knižku, preto odporúčame naiu
Sereďskú Ľudovú Banku Účast. Spoločnosť
~j j
V\V
mäsiarsky obchod
Frigyes Fôherceg u. čislo 19 (na rohu Bél
Mátyás ulici) dnešním dňom odkúpil.
Usiiovať sa budem aby prvotriedne
Hovädzie, ÍBFacie a bravčové mäso
bolo u mňa k dostaniu.
S úctou
Bela Manfler.
vo vlastnom dom*- pod číslom 29., kde bola s t a r á lekárfta
a jej FILIÁLKU V TRNAVE, v dolnej hrubej ulici Číslo 35.:
Potiňava na z m e n k y (veksJe), úpisy so zaručMehni,
na intabulácia pri výhodných podmínkách, r o c o
331
Prijíma peniaze na vkladné knižky a na beiný účet a platí mmmttm • «•*.! h « . ( • • I
od nich 4V»V. (ityri i pol) Interesov čisto, bez srážky. O r l í
Telefon
1037.
TO!!!
by mal už dnes
každý vedet
že najlepšiu zdravotnú
žitnú kávu
v ruínikovom sáčku
S kg. balili za R 3'GO
i s peknou cennou prémiou pre
kuchyňu a domácnost franco na
dobierku zasiela len firma
Jozef Skála,
zasielateľstvo kávy v Prahe III., Cechy.
Založené v 1799. Ku každej zásielke prilo­
žený zdarma pekný kalendár na stenu.
^AAÄÄÄÄMM/U
VÄAAAA>
Pozor: bavlnená priadza!
DOUBLE
:: (cvernová priadza) ::
surovo a bieleno v najlepšej
dodáva zvláštne lacno
jakosti
E. Haselbauer :: Prešporok
Rázga Pál-u. čislo 14.
Žiadajte vzorky a cenník. Kresťanská
firma.
ťAAA/W^
Krásne zbyíky za továrne ceny stále
na sUa4>. r Vzorky zétsrat a franko.
(SaBGBSSgíSEraiS:^^®
Svoj ft svojmu!
Číslo
Lacné mäso!
Ku vianočným sviatkom údené bravčové
mäso, taktieí aj zo šunky je k dostaniu 1 kg
len za K 1-60. Inej sorty mäso, ako hovädzie,
bravčové surové mäso, potom slanina, saiámy
atrf. možno dostať za riadne lavné denné
ceny. Na vidiek sa rozposiela mäso najmenej
v 5 kg. belikoch. Vefact obecenstvo na túto
příležitost lacnej kúpy mäsa upozorňuje a do
priazne tohože obecenstva sa odporúča:
Fridrich Šmidt
v Seredi, vedfa apatieky
(Szered, Pozsony m.)
'•j-iiiu,..,
Pfeg^s^nssi^^^^(^a^^^sa!)e^)@ggi
M*.;«ef a vydavateľ- Nakladatelský, kníhtlačtarsky a kníhkupecký spolok, úcastinárska spoločnosť v Preáporku. Zodpovedný redaktor Ferko Sk y C á k kra|. vyataMS.
Kníhtlačiarefi katolíckeho literárneho spolku účaatinérskej spoločnosti v Presporku.
Download

Slovenské ľudové noviny 02.01.1914