Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist®
Package insert for all bottle sizes
Prosím přečtěte si pozorně příbalovou informaci a uloţte pro případ, ţe si ji budete
potřebovat přečíst znovu.
Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist
®
16 hodinové zvlhčení čoček poskytuje pohodlí od nasazení po vyjmutí
Čistí, obnovuje, oplachuje, dezinfikuje, uchovává
Při kaţdém pouţití odstraňuje usazeniny lipidů a bílkovin
Chrání před ukládáním lipidů
Pro všechny silikon-hydrogelové a měkké kontaktní čočky
POPIS:
®
Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist je sterilní pufrovaný
vodný roztok, obsahující citronan sodný, chlorid sodný, boritan sodný,
aminomethylpropanol, sorbit, disodium EDTA, dvě zvlhčující látky (TETRONIC® 1304†,
a HydraGlyde® zvlhčující matice [EOBO - 41™ - polyxyethylen-polyoxybutylen]) s
konzervačními látkami POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001% a ALDOX®
(myristamidopropyl- dimetylamin) 0,0006%. HydraGlyde® zvlhčující základ je
patentovaný multi funkční blokovací kopolymer, který byl primárně navrţen pro
zvlhčení a lubrikaci silikon-hydrogelových čoček.
†
TETRONIC® je registrovaná ochranná známka BASF.
ÚČINKY:
®
Při pouţívání dle návodu víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist :
Čistí Vaše čočky tím, ţe z nich denně při dezinfekci a uchovávání odstraní
nashromáţděné lipidy a bílkoviny.
Bio-kompatibilní zdvojené dezinfekční prostředky POLYQUAD® a ALDOX®
působí proti škodlivým mikroorganismům (bakterie, plísně a Acanthamoeba)
Pouţívá se pro opláchnutí a uchovávání Vašich silikon-hydrogelových a
měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček.
Sloţení slouţí k dezinfekci a uchovávání čoček v pouzdře po dobu aţ 30 dnů
po dezinfekci.
®
Je-li víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist pouţíván denně,
není potřeba ţádný další enzymatický čisticí přípravek.
Neuchovávejte Vaše čočky ve fyziologickém roztoku namísto ve víceúčelovém
®
dezinfekčním roztoku OPTI-FREE® PureMoist . Fyziologický roztok čočky
nevydezinfikuje.
INDIKACE (použití)
OPTI-FREE Ever Moist™ MPDS
Příbalový leták
Strana 1 ze 4
Pro pouţití při denním čištění, regeneraci, oplachování, odstraňování usazenin lipidů a
bílkovin, prevence usazování lipidů, chemické (nikoliv tepelné) dezinfekci a
uchovávání silikon-hydrogelových a měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček dle
doporučení Vašeho očního specialisty.
VÝHODY PRO UŽIVATELE ČOČEK, PLYNOUCÍ Z POHODLÍ, ZVLHČENÍ A
HYDRATACE
®
Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist :
Poskytuje 16 hodinové dlouhotrvající zvlhčení, které Vás udrţí v pohodlí po
celý den. HydraGlyde® zvlhčující základ pracuje nezávisle na Vašem slzném
filmu k udrţení zvlhčení Vašich čoček a poskytuje pohodlí od nasazení po
vyjmutí.
Udrţuje nepřetrţitě zvlhčenou vrstvu, která umoţňuje, aby Vaše oční víčko
klouzalo po povrchu čočky bez podráţdění.
Udrţuje čočky hydratované během celého dne.
Proniká do suchých částí čočky a blokuje tak usazování lipidů a bílkovin pro
čisté a jasné čočky.
Odstraňuje usazeniny lipidů a bílkovin pro čisté a jasné čočky.
KONTRAINDIKACE (důvody, proč přípravek nepoužívat):
Lidé s alergií na jakoukoliv sloţku by tento přípravek neměli pouţívat.
VŠEOBECNÉ POKYNY:
Před pouţitím úplně sejměte potištěnou fólii, umístěnou kolem hrdla lahvičky.
Před manipulací s čočkami si vţdy umyjte a opláchněte ruce.
Čočky při kaţdém vyjmutí očistěte, zregenerujte, opláchněte a vydezinfikujte.
Vţdy nejdříve manipulujte se stejnou čočkou, pravou nebo levou, abyste předešli
záměně.
Po pouţití pouzdro vyprázdněte, vypláchněte čerstvým víceúčelovým
®
dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® PureMoist a nechte vyschnout na suchém
vzduchu.
PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY NÁSLEDUJTE TYTO POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ,
OBNOVENÍ, DEZINFEKCI A ODSTRANĚNÍ BÍLKOVIN:
Důkladně navlhčete kaţdou stranu čočky víceúčelovým dezinfekčním
®
roztokem OPTI-FREE® PureMoist . Čočky mněte po dobu 20 sekund.
Kaţdou stranu čočky důkladně opláchněte po dobu 10 sekund rovnoměrným
®
proudem víceúčelového dezinfekčního roztoku OPTI-FREE® PureMoist .
Naplňte pouzdro na čočky ALCON® čerstvým víceúčelovým dezinfekčním
®
roztokem OPTI-FREE® PureMoist . Nechte čočky v uzavřeném pouzdře přes
noc, nejméně však 6 hodin. Po namočení jsou čočky připraveny k pouţití.
OPTI-FREE Ever Moist™ MPDS
Příbalový leták
Strana 2 ze 4
Zůstanou-li na kontaktních čočkách nějaké usazeniny, opláchněte je před nasazením
®
víceúčelovým dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® PureMoist . Čočky můţete
ponechat v uzavřeném pouzdře na čočky s víceúčelovým dezinfekčním roztokem
®
OPTI-FREE® PureMoist aţ 30 dnů. Po této době se musí Vaše čočky kaţdých 30
dnů a před nošením očistit a vydezinfikovat pomocí víceúčelového dezinfekčního
®
roztoku OPTI-FREE® PureMoist
Pokyny očního specialisty vţdy dodrţujte. Pokyny pro péči o čočky neměňte bez
porady s očním specialistou.
VAROVÁNÍ:
Je velmi důleţité, abyste dodrţovali pokyny očního specialisty a veškeré pokyny v
příbalové informaci, jeţ se týkají správného pouţívání a řádné péče o Vaše čočky a
přípravků pro péči o čočky, včetně pouzdra na čočky. Pokud máte při nošení
přetrvávající nepříjemné pocity, dochází-li k nadměrnému slzení, změnám vidění nebo
se objeví zarudnutí oka, OKAMŢITĚ čočky vyjměte a poraďte se se svým očním
specialistou, protoţe daný problém by se mohl zhoršit.
UPOZORNĚNÍ:
®
Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist pouţívejte vţdy
čerstvý. Roztok v pouzdře pro uloţení čoček nepouţívejte nikdy opakovaně.
Aby se zabránilo kontaminaci, nedotýkejte se ničím ústí kapací láhve.
Po pouţití nasaďte zpět uzávěr.
Uchovávejte při pokojové teplotě.
Pokud roztok nepouţíváte, nechte láhev vţdy dobře uzavřenou.
Pouţívejte do doby pouţitelnosti, vyznačené na přípravku.
Šest měsíců po prvním otevření veškerý zbylý roztok zlikvidujte.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepouţívejte spolu s tepelnou dezinfekcí.
BALENÍ
®
Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist , který je sterilizován
filtrací, se dodává v umělohmotných láhvích ve velikosti od 60 ml do 470 ml.
Pouzdro na čočky ALCON
VÝROBCE:
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099
OPTI-FREE Ever Moist™ MPDS
Příbalový leták
Strana 3 ze 4
ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE V EU:
Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD Velká Británie
DISTRIBUTOR:
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Vinohradská 151
13000 Praha 3
EU patenty č. 0 639 070; 0 669 803; a 0 948 357
© 2011 Novartis AG
OPTI-FREE Ever Moist™ MPDS
Příbalový leták
Strana 4 ze 4
Download

Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist